Наставно ливче по англиски јазик за трето одделение

Име и презиме_______________________________________________________
1. Стави ги правилно прилозите за место: in, on, under, next to

The teddy bear is ____ the chair.

The ballerina is ___________the table.

The puppets are_________ the shelf.

The toys are _______ the toy box.

2. Напиши ги речениците на англиски јазик:

Таа има зелени очи, темна коса и голема уста.
_____________________________________________________
Тој има мал нос, светла коса и големи уши.
_____________________________________________________
Јас имам големи очи, мали уши и темна коса.

Заокружи го правилниот збор: big mouth small big ears small small nose big 4. Напиши ги деловите од телото Наставник по англиски јазик: Николина Грчева big eyes small .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful