You are on page 1of 34

1.

0 PENGENALAN

1.1 Definisi Tingkah laku Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dan sikap bergantung.

1.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. (Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005). Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawal kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negative dan bebas gangguan.

2.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU

Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian dan tidka mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif. (Saayah Abu:2008). Penderaan Kanak-Kanak iaitu penderaan fizikal, mental dan emosi sering menjadi topik yang sering dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu bapa atau penjaga gagal memberikan kasih sayang yang sepatutnya di samping penjagaan yang berterusan. Mereka sering kali mengancam, mengutuk ataupun meyakiti kanak-kanak dengan pelbagai cara. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penderaan yang mudah dilihat iaitu kecederaan fizikal dan gangguan dari segi mental dan emosi yang sukar untuk dilihat oleh orang lain. Kanak-kanak yang mengalami masalah penderaan akan terdorong untuk bertindak negatif iaitu sama ada menyendiri dan tidak suka didekati oleh orang lain atau sebaliknya bersikap mahu melepaskan dendam terhadap kanak-kanak lain yang dianggap lebih lemah daripadanya. Kanak-kanak tersebut mungkin melakukan semula apa yang dilakukan oleh orang yang pernah menderanya kepada kanak-kanak lain di sekelilingnya. Namun begitu, menurut Rosenberg, 1987 dalam Saayah Abu (2008) kanak-kanak yang cerdas berupaya melakukan apa yang baik untuk dirinya tanpa mengharap orang lain terlibat dengan aktiviti luaran seperti aktiviti sekolah, biasanya tidak mudah menerima kesan akibat penderaan emosi Keadaan ini menjelaskan bahawa tidak semua kanak-kanak dalam satu keluarga yang sama mengalami gangguan perkembangan apabila emosi mereka didera. Tingkah laku ini dikenal pasti sebagai tingkah laku menunjukkan emosi (expressed emosion) yang dipercayai dapat menetukan masa depan pesakit skizofrenia. Ahli keluarga yang menunjukkan sikap penolakan, pengasingan, sikap tidak peduli dan kerap mengkritik dikira sebagai mempunyai tahap meluahkan emosi yang tinggi. Sekiranya pesakit skizofrenia hidup bersama ahli keluarga yang menunjukkan tahap meluahkan emosi yang tinggi, maka pesakit ini sukar pulih walaupun rawatan ubat-ubatan telah diberi dengan cukup.

3.0 CARA MENGURUS TINGKAH LAKU Seperti di perkenalkan oleh Lee Center (1976) iaitu model disiplin tegar. Model ini adalah sistem peraturan tingkah laku di adalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila kanakkanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya nama itu direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru mengajar dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan. Kebanyakkan dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan sesuai untuk mengurus tingkah laku kanak-kanak supaya memahami pentadbiran sekolah. Walaubagaimanapun, ia kurang berjaya melatih kanak-kanak supaya bertanggungjawab. Selain itu, kelemahannya adalah tidak menghiraukan kurikulum,struktur dan susun atur di dalam bilik darjah.

4.0 TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkah laku boleh diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa teknik. Antara teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal (personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan (correction measure). Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan dengan guru mendekati sendiri murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal (physical mobility) iaitu dengan berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik, marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya, guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini. Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah, membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal. Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak. Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini. Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti ketuk-ketampi. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu, guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik. Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan dengan tingkah laku tersebut.

5.0 PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN TINGKAH LAKU Mengurus TL memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang tersebut. Ia berlandaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang oleh guru.Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah prinsip peneguhan, jenis pemerhatian, dan prinsip pengurusan tingkah laku. i. Prinsip Peneguhan

Ia diberikan kepada tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerapan tingkah laku tersebut. ii. Perkara tersebut adalah peneguhan. pemerhatian yang dibuat mestilah mengikut apa yang telah dirancang dan secara “open-ended” iaitu menilai atau memerhati kemahiran tertentu.Dalam membuat peneguhan. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku dapat digalakkan melalui amalan peneguhan. Hukuman boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut urutan dalam jangka masa berperingkat supaya mendapat dapatan yang berkesan dan bermakna tentang perkembangan proses atau peristiwa terhadap sesuatu tugasan. Manakala. yang ketiga adalah pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang. b) Hukuman Hukuman merupakan satu bentuk tingkah laku yang diberikan selepas melakukan sesuatu tingkah laku yang salah. Hukuman boleh dikategorikan kepada dua iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Bahagian pertama adalah satu tingkah laku tertentu terjadi.Peneguhan sangat penting untuk mengekal atau mengurangkan tingkah laku. Peneguh yang diberi mestilah sesuatu yang disukai oleh pelajar. peneguh (ganjaran) yang diberikan hendaklah sesuai dan berkesan. pengetahuan. Hukuman juga merupakan pengawal tingkah laku yang kuat. . a) Peneguhan Peneguhan merupakan satu bentuk objek.0 ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Terdapat tiga perkara asas dalam pengurusan tingkah laku. perlakuan atau sikap yang telah dikenal pasti serta menilai sesuatu yang wujud tanpa dijangka atau di luar perancangan pemerhati tetapi relevan dengan objektif penilaian tersebut. Peneguh merupakan sesuatu objek atau situasi yang dapat meneguhkan atau mengekalkan tindak balas atau kelakuan pada masa kini atau memungkinkan peningkatan perlakuan pada masa akan datang. Jenis-jenis Pemerhatian Pemerhatian yang pertama adalah pemerhatian yang boleh dijenis mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhati iaitu memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran (interpreation) dan tanggapan (judgement) iaitu melapor apa yang dilihat sahaja dan menggunakan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan. stimuli atau perbuatan. hukuman. 6. Kedua. Bahagian kedua pula menyatakan tentang satu konsikuen semerta mengikuti tingkah laku tersebut dan bahagian ketiga adalah sebahagian hasil daripada tingkah laku yang kemungkinan tidak berlaku lagi di masa akan datang. prompts dan kiu.

Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciriciri tertentu. Ini adalah bertujuan untuk memastikan respon yang betul diperolehi. Oleh yang demikian. d) Kiu Kiu adalah amalan yang membolehkan murid untuk membezakan objek atau konsep yang relevan dengan objek atau konsep yang lain.Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif. gopoh dan tidak sabar. ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. gesture. terlalu bergantung kepada seseorang.0 TINGKAH LAKU BERMASALAH Dalam konteks pendidikan. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. cepat belajar. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial. guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan. c) Prompts Prompts adalah ransangan yang digunakan untuk meningkatkan penglibatan individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul. penambahan atau penarikan pada stimulus.Hukuman positif adalah bentuk tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan pemberian satu ransangan yang tidak menyenangkan. Contohnya. memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas. positif dan negatif. pintar cerdas dan proaktif. tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Prompts respon adalah tingkah laku individu lain yang meransangkan respon yang diperlukan. agresif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu. Hal ini akan membantu murid untuk membezakan suku kata pertama dengan suku kata kedua di samping dapat memudahkan proses bacaan. melanggar perintah. Antaranya adalah prompts lisan. Manakala prompts stimulus pula melibatkan perubahan. sentiasa mempunyai perasaan . 7. tunjuk cara dan fizikal. Terdapat dua jenis prompts iaitu respon dan stimulus. Ia diberikan sebelum atau semasa tingkah laku itu dilakukan. motivasi kendiri rendah. guru membezakan suku kata dengan mengunakan warna merah dan warna hitam. Manakala hukuman negatif adalah tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan penarikan ransangan yang meneguhkan. disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu. tidak mesra dengan guru dan orang lain. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat.

Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif merupakan kanak-kanak yang suka bergerak. Kanak-kanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini. Kanak-kanak proaktif berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Susun atur peralatan seperti meja. Ini kerana kanak-kanak proaktif merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti. vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku distruktif. suka ketawa dengan kuat dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang lain. Bagi kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula.1. guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar. Ini kerana. 7. almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanak-kanak yang seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif. suka bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif.1 Tingkah Laku Positif Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan adanya tingkah laku ini. Selain itu. suka membuat bising dan agresif. kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini. Tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang sering menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan menyakiti seseorang. memotong barisan tersebut.1 Ciri-ciri Tingkah Laku Bermasalah 7. kurang kemahiran mengawal emosi. Selain itu juga.2 Tingkah Laku Negatif Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.1. 7. Guru Cuma perlu fikirkan aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini. kerusi.Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Tingkah laku bergantungan . memberi jawapan sesuka hati. seorang murid sedang beratur untuk dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain. Contohnya. Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini. guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan.negative.

e) Withdrawal . Kanak-kanak ini juga sering melawan dan menganggap dirinya adalah yang terbaik.2 Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah a) Hiperaktif Hiperaktif adalah tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku kurang tumpuan iaitu tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. perasaan takut yang amat sangat dan tingkah laku agresif. mereka sukar untuk mengikut arahan dan gagal menyudahkan kerja sekolah. Tingkah laku ini dapat ditunjukkan melalui perasaan kurang senang atau takut akibat andaian bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. tidak sabar menunggu giliran dan tidak menerima teguran atau komen orang lain. kanak-kanak ini juga akan cepat naik marah. Kanak-kanak yang terlalu pemalu juga merupakan kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku pergantungan.pula merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan. Ini menyebabkan kanak-kanak itu menjadi kurang yakin. Perkara ini terjadi akibat daripada pengalaman emosi yang tidak menggembirakan yang pernah dialami oleh seseorang. d) Overdependency Tingkah laku overdependency adalah tingkah laku yang sering bergantung kepada orang lain. Mereka akan sering bimbang dan tertekan jika tiada pertolongan diberikan. Kanak-kanak hiperaktif juga mudah lupa dengan aktiviti harian mereka dan lalai dalam membuat tugasan. Antaranya seperti tidak dapat tidur malam dan mimpi ngeri. Perkara ini terjadi kerana kanak-kanak mendapat perlindungan yang terlalu melampau dan sering kali dimanjakan. Maka. 7. Selain itu. pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri yang rendah. c) Separation Anxiety Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebimbangan. Kanak-kanak seperti ini tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri kerana memilik pendirian yang kurang tegas dan tiada tujuan. b) Agresif Tingkah laku bermasalah jenis agresif dapat dikenal pasti apabila terdapat beberapa perubahan pada individu.

tanggungjawab. tiada faedahnya mereka melakukan kebaikan. jadual mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah.Ini menyebabkan berbagai-bagai masalah sebalaiknya murid sendiri sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. berkesan. 9. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik kerana bagi mereka. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang menarik dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang kemahiran. pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka.Withdrawal atau pengasingan diri adalah tingkah laku yang suka menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Oleh itu. berkerjasama. kasih saying. Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku terpuji. Masa dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. cintakan kebersihan dan hormat menghormati. dengan mematuhi disiplin. tidak ada murid yang membuat bising dan mengganggu murid lain belajar. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan.0 PENAKSIRAN TINGKAH LAKU . Mereka dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-undang. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar tidak mungkin mereka sanggup melaksanakan tanggungjawab diri sebdiri. Justeru.0 KEPENTINGAN MENGURUS TINGKAH LAKU Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan murid yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri. Sebagaimana yang kita tahu. Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan. institusi dan Negara. Tingkah laku yang ditunjukkan ini dijadikan sebab untuk membela diri supaya dapat elakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain. keluarga. Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan murid . hubungan antara guru dan murid dapat diperbaiki dan kemesraan dapat diwujudkan. pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku bermasalah sehingga hilang pegangan dan hala tuju. 8.mping minat bagi menimba ilmu dapat dipertingkatkan. Apabila murid yang bermasalah daripada segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas. Apabila mereka mengikut didiplin yang telah ditetapkan. Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif dalam bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan licin. di sadapat berubah. dan penuh ceria.

i. kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak tersebut secara semula jadi. menterjemah. . merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Perekodan Peristiwa Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan . keputusan klasfikasi dan penenmpatan. rekod anekdot dan sekil kadar. penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian. event/ frequency recording. Contohnya. Contohnya jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Mc Cluhen 1994. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. Gearheat 1990. Penaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan membuat keputusan megenai pelajar. David Lambert dan David Lines 2000. bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran pelajar dan faktor-faktor yg memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur.Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku.5 per 15 minit atau Ali mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan murid semua termasuk Ali boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru). Menurut Bailey dan Woldery 1992. senarai semak. duration recording. interval recording. Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti hariannya seperti bermain. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain. Ali telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Ali mengangkat tangannya 0. Penaksiran adalah proses pengumpulan. Antaranya adalah time-sampling.

Oleh itu. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar.00 pagi.30 pagi) semasa sesi bercerita ”Si Kancil” 1 30 minit // 2 ii) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaraN ii. tarikh. guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai. . masa.10. Rekod anekdot Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas.i) Lembaran data yang ringkas Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet) Tarikh : 20 Ogos 2009 Nama Murid : Aniq Afiqah Salleh Kelas : 3 Sinar Penilai: Cik Faridah Ismail Pemerhatian Tingkah Laku Murid Mengangkat tangan untuk menjawab soalan Bercakap sewaktu guru mengajar Kekerapan Kejadian / Jumlah Masa Ulasan Tambahan kelas pada waktu pagi ( 10. tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid.

.................................. · Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku.............................................. · Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaj dan melupakan perkara atau tingkah laku lain................... Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi............. · Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian.......................... Keburukan rekod anekdot: · Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja..................................... Nama pelajar : ..................... · Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik Borang Rekod Anekdot Pemerhati: .................... · Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup...... Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan.................... Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam................ · Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah..... Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu.............................. Penerangan tentang kejadian: .. Ulasan guru dan tindakan guru................. Tarikh pemerhatian :..................... Kebaikan rekod anekdot: · Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini......................tempat.... peristiwa yang berlaku..... Masa pemerhatian : ..............

........................ Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa........................ Nota....................... .............................................................................................................................................. iii........... Kebaikan rekod persampelan masa: · · · · Menjimatkan masa........................ ......................................................................................... ....................... .......................................... .......................................................................................................... Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit... ............................................................................................................. Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic........................................................................................................................................................................... .................................................................................................... Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad.. Tandatangan: ..................................................................................................................................................................................................................................... cadangan dan langkah: ..................................................................................................... Keburukan rekod persampelan masa: ........... ..................................................................................................................................................... Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan ambil tindakan........... · Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak......................................................... Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : .................................................................................................. Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku.................................. Persampelan masa Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. .

00 pagi Tarikh : 20 Ogos 2009 8.20 8. · Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja.00 pagi Masa Tamat : 9.50 8. Lembaran Data Persampelan Masa Nama Murid : Persekitaran : Bahasa Melayu Tingkah Laku Sasaran : Mengangkat tangan Masa Mula : 8.00 8. Catatan berkenaan tingkah laku.(Tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan) Ringkasan Pemerhatian: .05 8.00 Sela Masa 1 Nama murid Mior Laila Dewi + + + + + + + + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Petunjuk : + (Tingkah laku sasaran ditunjukkan) .40 8.55 9.10 8.35 8.· Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.15 8.25 8.30 8.45 8.

.................. Umur : ......................... Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh..... Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif......... ......................Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan iv... Senarai semak Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan... afektif dan psikomotor...............Tarikh Lahir: ......... Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu......................... cemerlang’ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.................................. mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini.................................: .... Surat Beranak :. Agama: ................... baik... Ada juga dalam kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu ‘belum menguasai. No Pendaftaran JKM: ..... Anak ke.............................. Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………................ Jantina : L / P Kaum : ....... Oleh itu............... Jenis Kecacatan/ Tahap : ....... Bil........ No.. Adik Beradik: .... Kelas: ... guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid..............

...........................................................................1 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1..............3 Cepat marah/ meradang 1.........4 Mengacau/ Menguasai orang lain ......................................................................... ...... No K/P : ..........................2 Selalu berkelahi/ bertindak 1................... ..... Tandatangan: .................................PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan ( ( ( ( ( ( ( ) ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) Nama : ............. Bil Keterangan Tingkah Laku Tunjuk Ya Tidak Ulasan 1............................................................................................. Alamat : ................................................... Tarikh: .......... Perlakuan Agresif 1....

7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.6 Mencederakan orang lain 1.2 Sugul 2.9 Hiperaktif 2.1 Mengusik 3.10 Tidak bekerjasama 3.5 Mudah terganggu perhatian 2.9 Mengambil tanpa meminta 3. Pemasalahan Emosi .4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.2 Bercakap bohong 3.1.3Terlalu pendiam 2.11 Tidak bertimbang rasa 4.8 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.8 Suka membuat bising 3.6 Terlalu suka bercakap 3.6 Terlalu malu 2. Perlakuan Negatif Sosial 3.5 Mencederakan diri 1.7 Panas baran 1.8 Lembab membuat sesuatu 3. Perlakuan Pasif 2.5 Berbahasa Kasar 3.4 Terlalu malas 2.3 Tidak menepati janji 3.1 Memencilkan diri 2.7 Lembab pergerakan 2.

5 Selalu mengadu sakit 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4. tempoh masa yang diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan.1 Gelisah 4.4.1999 : 23.01. Teknik ini selalunya digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi tempoh yang tertentu.2000 . Duration recording Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terjadi.8 Risau 4.09.3 Bebal 4. Jadual dibawah menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini.2000 : 07.6 Menangis dalam kelas 4. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar kerap menangis di dalam kelas. Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya. Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet) Nama Murid : Dayang Sarah Awang Lah Siti Aisya Ali Waqi ahmad Tarikh Lahir : 12.08.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4. anda mencatat masa mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan v.4 Menipu / berbohong 4. Setiap kali pelajar itu menangis.9 Berkhayal/ termenung 4.

04 9.169. apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya.30 9.169.009. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan.10 9. Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini.219. Amnah Sarian Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan Tarikh : 21 0gos 2009 Tempoh masa : 30 minit Onset offset Nama Murid Wati 9.269.20 9.20 9.05 9.15 9. guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama. maka jarak masa tidak ditandakan. Pada minit kedua. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak membaling permainan mereka ketika lapang. karak masa ditandakan.009. jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja.25 9.15 9. jika dia tidak membaling alat permainan itu.069.30 onset offset onset offset onset offset Kumar Firdaus Interval recording Interval recording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan. Pemerhati mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu.30 9. bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat.059.099.Kelas : 3 Sinar Penilai: Pn.08 9.119. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil.209.009. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga. Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah: . Pada minit pertama.

00 pg 11. Daripada beberapa siri pemerhatian ini.Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet) Nama Murid : Kelas Penilai : : Tarikh Lahir: Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) : Tingkah laku Masa Duduk Berdiri Goyang Lokasi Dapur Ruang tamu Bilik Tidur Ulasan 8. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh.00 ptg vii. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui.00 tgh 1.00 ptg 2. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Merekodkan kadar tingkah laku membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu.00 pg 9.00 pg 12. kadar purata pelajar . Sekil kadar Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi.00 pg 10. jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit.

.............. PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan ( ( ( ( ( ( ( ) ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ..... Kelas: ..................... Adik Beradik: .......................................... Surat Beranak :.. Jenis Kecacatan/ Tahap : ................... Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………........ ..................... Jantina : L / P Kaum : ..................................................................................... No Pendaftaran JKM: ............. Agama: ............ Anak ke...........meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan........Tarikh Lahir: ......................................: ................ Umur : ..... Bil. No........................................................................... Jadual dibawah menunjukkan bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai kadar...........

.......16Panas baran 1........... Tandatangan: ............No K/P : ...........3Terlalu pendiam 2................................................................10Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1..................... .14Mencederakan diri 1.......2 Sugul 2...........13Mengacau/ Menguasai orang lain 1..... Alamat : ..............15Mencederakan orang lain 1.5 Mudah terganggu perhatian ............ ..........1 Memencilkan diri 2.........................12Cepat marah/ meradang 1.................................................4 Terlalu malas 2....17Perlakuan negatif berlaku dengan tibatiba 1.. Perlakuan Agresif 1...18Hiperaktif 2..... Bil Keterangan Tingkah Laku Tahap Tingkah Laku 1 2 3 4 5 Ulasan 1........ Perlakuan Pasif 2....................................... Tarikh: .........................11Selalu berkelahi/ bertindak 1..................

Pemasalahan Emosi 4.1 Mengusik 3.5 Selalu mengadu sakit 4.2.2 Bercakap bohong 3.8 Suka membuat bising 3.8 Risau 4.6 Terlalu malu 2.4 Menipu / berbohong 4. Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Gelisah 4.3 Bebal 4.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.5 Berbahasa Kasar 3.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Lembab membuat sesuatu 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.11 Tidak bertimbang rasa 4.10 Tidak bekerjasama 3.7 Lembab pergerakan 2.6 Terlalu suka bercakap 3.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan .6 Menangis dalam kelas 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.3 Tidak menepati janji 3.

kurang memuaskan 3. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. Rekod berterusan Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa kejadian berlaku. Keburukan rekod berterusan: · · Memerlukan banyak masa. komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja.baik 5. Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. · Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan.tidak memuaskan 2.sederhana 4. ix. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja. Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap.Skala : 1. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh. Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus. Rekod Spesimen .sangat baik viii. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan. Kebaikan rekod berterusan: · · · Rekod yang lengkap.

CONTOH PEMERHATIAN Saya telah melakukan kajian terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang benama Maziah dan dia lebih suka dikenali sebagai Mama. Maziah merupakan kanak-kanak yang mampu mengurus dirinya sendiri. Maziah suka mencubit rakan sekelasnya yang tidak rapat dengannya. Semasa proses pengajaran dan pengajaran berlangsung. semasa bermainmain gabus dengan rakan-rakannya di bahagian belakang kelas dia telah memukul kepala rakannya dengan gabus kerana rakannya itu tidak mengendahkan arahan dia supaya jangan bermain ditempat yang sama dengannya. Menurut guru kelasnya. Menurut ibunya yang juga seorang guru. dia akan menjelir lidah kepada rakan-rakannya walaupun rakannya itu tidak melakukan apa-apa. jika rakannya itu tidak memenuhi kehendak dia akan memukul kepala rakannya dengan apa sahaja yang ada ditangannya. Namun begitu. suka memukul rakan-rakannya dan tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu. Menurut ibunya lagi. Dia yang menghadapi masalah pembelajaran dan dikategorikan sebagai Sindrom Down yang juga mempunyai masalah kecacatan mental dan sudah berusia 11 tahun. Apa yang saya dapati setelah membuat pemerhatian selama lima hari banyak tingkah laku negatif yang dapat dikesan antaranya adalah dia seorang yang suka mengganggu. dia juga berkelakuan begitu juga dengan adiknya di rumah. Contohnya. suka mencubit. Kebaikan dan keburukannya juga hamper sama dengan rekod berterusan. dia boleh makan dan meletakkan kembali pinggan ditempat yang telah disediakan. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. lebih jelas dan kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yng terlibat. Namun. Maziah tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. setelah ditegur Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut seketika. Suka memukul dan menjelir lidah. . walaupun Maziah mempunyai banyak tingkah laku negatif tetapi dia juga mempunyai banyak tingkah laku positif. Rakan-rakannya tidak berapa rapat dengannya kerana tabiaatnya yang suka memukul dan menjelir lidah itu. Maziah sudah pandai mengurus dirinya sendiri seperti mandi. Tingkah laku negatifnya itu sahaja yang belum dapat diubah.Hampir sama dengan rekod berterusan. tetapi ia lebih lengkap. Maziah juga suka memarahi rakan-rakannya tanpa sebab kerana rakan-rakannya yang lain tidak suka berkawan dengannya yang suka menjelir lidah dan memukul. memakai baju dan memakai kasut tanpa bantuan orang lain.

09. RANCANGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Masalah tingkah laku suka memukul kawan Nama Murid Tarikh Mula Masalah Tingkah Laku Tarikh Lahir Umur Pengetahun sedia ada : Maziah binti Mohd Yusoff : 16 Ogos 2009 : Memukul kawan : 25.KAJIAN KES TINGKAH LAKU BERMASALAH Nama murid Kategori : Maziah binti Mohd Yusoff : Sindrom Down + Terencat Akal Tingkah laku berterusan: 1) menjelir lidah 2) memukul kawan 3) berkhayal 4) menyanyi dengan kuat 5) tidak dapat menumpukan perhatian 6) menangis tanpa sebab Tingkah laku semasa: 1) berada dalam dunia sendiri 2) suka mengganggu rakan Berdasarkan rekod tersebut terdapat beberapa perancangan bagi menguruskan tingkah laku yang direkodkan dalam bentuk borang-borang yang bersesuaian.1998 : 11 tahun : Dimarahi dan ditegur oleh guru jika memukul kawan .

· Membuatkan rakan lain tidak selamat dengan dirinya · Memberi kesan kepada rakan-rakan Strategi atau kaedah · Sentiasa mengawal tingkah laku tersebut. · Memukul kawan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. · Mengelakkan tingkah laku tersebut menjadi berterusan sehingga dewasa. · Suka memukul kawan Pemerhatian Tingkah laku yang hendak diuruskan Tingkah laku sasaran · · berhenti daripada tingkah laku tersebut semasa tiada sebarang aktiviti semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran keadaan marah dan berseorangan Masa tingkah laku dilakukan · · Sebab keutamaan · Murid tidak dapat membezakan antara tingkah laku positif atau negatif. · Menggalakkan mereka belajar secara berkumpulan supaya rakan lain berasa selesa dan selamat dengannya. · melaksanakan aktiviti yang diminatinya seperti puzzle.Matlamat : Mengurangkan atau menghentikan aktiviti memukul kawan. Peneguhan · Positif . · Memberi peneguhan negatif untuk mengurangkan tingkah laku tersebut. · menasihati murid supaya tidak mengulangi tingkah laku tersebut · memberi ganjaran seperti pujian jika berjaya menghentikan tingkah laku tersebut. · memperbanyakkan penggunaan bahan bantu belajar supaya murid tidak berasa bosan.

ü memberikan ganjaran ü memberikn pujian seperti ”bagus” atau ’baik”.berkhayal . . Sekolah Kebangsaan Seri ketereh Borang Rekod Anekdot Pemerhati: Nazifah Binti Lang Tarikh pemerhatian :16 Ogos 2009 Masa pemerhatian : 9.berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas .15 pagi Nama pelajar : Maziah binti Mohd Yusoff Penerangan tentang kejadian: .menjelir lidah Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : .suka memukul kawan .bermain bersama rakan. · Negatif ü memberi teguran ü duduk di belakang ü tidak dibenarkan bermain dengan rakan-rakan ü hukuman PENGURUSAN TINGKAH LAKU SASARAN Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke dalam fail murid.

Nota. cadangan dan langkah: 1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran. 2) memberi nasihat dan teguran gterhadap perlakuan tersebut. Tandatangan: fauziah Rekod dalam bentuk Senarai Semak Senarai Sem PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan ( ( ( ( ( ( ( ) ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) .

3Terlalu pendiam 2.2 Sugul 2.20Selalu berkelahi/ bertindak 1.19Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.28Hiperaktif √ √ *tingkah laku 1. Perlakuan Pasif 2.26Panas baran 1.Bil Keterangan Tingkah Laku Tunjuk Ya Tidak Ulasan 1.24 perlu diberi intervensi* √ √ √ √ √ 2.27Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.5 Mudah terganggu perhatian √ √ .21Cepat marah/ meradang 1.24Memukul orang lain 1.25Menjelir lidah 1. Perlakuan Agresif 1.1 Memencilkan diri 2.4 Terlalu malas 2.22Mengacau/Menguasai orang lain 1.23Mencederakan diri 1.

11 Tidak bertimbang rasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ .7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.5 Berbahasa Kasar 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.6 Terlalu suka bercakap 3.2 Bercakap bohong 3.2.10 Tidak bekerjasama 3.1 Mengusik 3.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu √ √ √ √ 3.3 Tidak menepati janji 3. Perlakuan Negatif Sosial 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.8 Suka membuat bising 3.

30-12.8 Risau 4.30 pagi 2 11.30 pagi 1 10.30 pagi 3 9.3 Bebal 4.30-11.4 Menipu /berbohong 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ i) Data Awal.30 tengah hari 2 Jumlah 8 4 2 3 2 11 3 2 0 3 8 2 1 0 1 4 2 0 3 1 5 . Pemasalahan Emosi 4.6 Menangis dalam kelas 4.4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.5 Selalu mengadu sakit 4.1 Gelisah 4.Tingkah Laku Sasaran (memukul rakan) Masa Hari Ahad (16/8/09) Isnin (17/8/09) Selasa (18/8/09) Rabu (19/8/09) Khamis (20/8/09) 8.9 Berkhayal/ termenung 4.3010.30-9.

30 pagi 2 9. Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut jika guru menegur dan diminta meminta maaf.30 pagi 2 11.30 pagi 1 10. teguran. ii) Semasa menjalankan intervensi Masa Hari Ahad (1/9/09) Isnin (2/9/09) Selasa (3/9/09) Rabu (4/9/09) Khamis (5/9/09) Ahad 8. ganjaran.30-9.Penilaian : · · · · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru Temubual guru dan ibu bapa Hukuman.30 tengah hari 2 Jumlah 7 2 2 1 1 6 1 2 2 0 5 0 2 2 1 5 1 2 1 1 5 2 1 1 0 4 . · · Tingkah laku berkurangan setiap kali menjelang tengah hari.30-12. Guru perlu memantau tingkah laku tersebut dari semasa ke semasa. peneguhan Hasil penilaian: · Daripada hasil pemerhatian.3010.30-11.

Guru membuat aktiviti yang diminati Maziah seperti puzzle untuk menarik minatnya. peneguhan Hasil penilaian: · · · Guru memberi teguran kepada Maziah secara baik dan lembut. iii) Selepas menjalankan intervensi Masa Hari Ahad (15/9/09) Isnin 8. ganjaran.30-9.30 pagi 1 10. teguran.30 pagi 0 9.30 pagi 1 11.30 tengah hari 0 Jumlah 2 1 1 0 0 2 . Guru memberikan peneguhan negatif terhadap perlakuan tersebut.3010.30-12.(8/9/09) Isnin (9/9/09) Selasa (10/9/09) Rabu (11/9/09) Khamis (12/9/09) 1 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 Penilaian : · · · · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru Temubual guru dan ibu bapa Hukuman.30-11.

Open University Malaysia. Pengurusan Tingkah Laku. Menjadi Guru Tadika Rohani binti Abdullah. Universiti Kebangsaan Malaysia.(16/9/09) Selasa (17/9/09) Rabu (18/9/09) Khamis (19/9/09) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Penilaian : · · · · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru Temubual guru dan ibu bapa Hukuman. Bibliografi Buku Saayah binti Abu.Panduan Kurikulum Prasekolah. Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Nani binti Menon dan Mohd Sharani bin Ahmad. Wan Norazman Wan Salleh. . Fakulti Pendidikan dan Bahasa. peneguhan Hasil penilaian: · Tingkah laku yang ditunjukkan berkurangan setelah intervensi dilakukan · Maziah dan rakan-rakan telah dapat bermain bersama dengan selesa serta dapat menumpukan perhatian di dalam kelas · Maziah sudah tidak berani memukul rakan-rakannya. teguran. ganjaran.