You are on page 1of 5

Inovacijos EKM: ERDV KRITINIAM MSTYMUI gyvendinimo chronologija

Povilas Plkas, Irma Stadalnykait

I dalis
Pasirengimas projekto gyvendinimui 2012 m. lapkriio 29 d. susitikimas su Lentvario Motiejaus imelionio gimnazijos administracija ir bibliotekos darbuotojais. Isiaikiname, ar neatsirado joki klii projekto vykdymui, kaip mokykloje organizuojamas ugdymo procesas, popamokin veikla. Bibliotekos darbuotojai supaindina su bendra mokyklos tvarka, bibliotekos naudojimosi taisyklmis ir pan. 2012 m. lapkriio 29 d. Lentvario Motiejaus imelionio gimnazijos tinklalapyje bibliotekos darbuotojai patalpina praneim Inovatyvios idjos gimnazijos bibliotekoje, r. http://www.simelioniogimnazija.lt/lt/naujienos/detail.php?ID=1212. 2012 m. lapkriio 30 d. projektas EKM: ERDV KRITINIAM MSTYMUI Lentvario Motiejaus imelionio gimnazijoje pristatytas Lentvar aplankiusiems seminaro Youth Inn. You(th) better learn here dalyviams. Seminaro dalyviai itin susidomjo bsimomis veiklomis ir netgi pateik pasilym. 2012 m. gruodio 14 d. pasirodo straipsnis Mokyklos biblioteka erdv kritiniam mstymui ugdyti Lentvario miesto laikratyje Klev alja (2012 m. gruodio 14 d. Nr. 15(15), p. 2). Priedas nr. 1. Projekto gyvendinimas Poreiki isiaikinimas, situacijos gimnazijoje analiz Pirma savait (2012 m. gruodio 17 d.2012 m. gruodio 23 d.) 2012 m. gruodio 17 d. sidarbinimas projekte. Prie projekto veikl gyvendinim visada pravartu pasitikrinti, kiek numatytos veiklos atitinka mokyklos bendruomens poreikius. ia svarbu lankstumas, nes tai ne tik padeda siekti geresni rezultat, bet ir pagerina paties proceso kokyb. Kai mokykloje ima vykdyti veikl ne mokyklos darbuotojas, jam svarbu susirasti rmj ne tik tarp administracijos darbuotoj, bet ir tarp mokytoj. Svarbu atrasti santyk su mokytojais, susipainti su j poreikiais, poiriu ugdymo proces, mokyklos problemas, mokinius ir tai aptarti. Geriausias bdas neformalus pokalbis. Tuomet mokytojai ima patys silyti idjas,

veiklas, pagalb ir pan. tai reikt atsivelgti ir bibliotekos darbuotojams, kurie tarsi atskirti nuo dalykinio-pamokinio ugdymo proceso. 2012 m. gruodio 17 d. susitikimas su angl kalbos mokytoja N. akiniene, biologijos mokytoja N. Borovike, lietuvi kalbos mokytoja A. Markauskiene. Lietuvi ir angl kalbos mokytojos itin susidomjo projektu, nori prisidti, traukti veiklas savo mokinius, aukltinius. 2012 m. gruodio 17 d. susitikimas su gimnazijos administracija dl bevielio interneto atsiradimo perspektyvos bibliotekoje, pasilym teikimas. Mokyklos administracijai ms pasilymas teikia abejoni, grsm tai gali paskatinti mokiniai per pamokas gretimose klasse naudotis internetu, lankytis pornografijos ir pan. puslapiuose. Todl svarbu ir patiems tuo pasidomti. Susitariame apie tai surinkti informacij ir pasikalbti saus. 2012 m. gruodio 18 d. susitikimas su pilietinio ugdymo mokytoja V. Urbelioniene. Mokytoja pasil dalyvauti pilietinio ugdymo pamokose. 2012 m. gruodio 18 d. susitikimas su kno kultros mokytoju M. okaiiu. 2012 m. gruodio 20 d. susitikimas su mokyklos psichologu A. Ivanausku. 2012 m. gruodio 20 d. susitikimas su I (9) kl. mokine Gintare. Atsitiktinai suinojome, kad ji ketina mokykloje organizuoti film nakt, taiau jai reikia pagalbos. 2012 m. gruodio 20 d. susitikimas su Mokini tarybos nariais bibliotekoje. Mokini taryba mokykloje yra ariausiai mokini, ji organizuoja renginius mokiniams, todl su jos nariais ities verta pasikalbti. Itin aktualia ir paplitusia tarp mokini problema Mokini tarybos nariai vardijo tolerancijos stok. Jie pasakojo, kad ia tema psichologas buvo surengs seminar. Vis dlto neseniai mokykla buvo susidrusi su nemaloniu vykiu, susijusiu su patyiomis i lenk. ia taip pat netoleruojami subkultr atstovai gotai, pankai ir t. t. Tad Gyvoji biblioteka turt bti itin aktuali. Mokiniai sil bdus, kad kuo daugiau mokini galt pabendrauti su gyvosiomis knygomis, pasil galimyb joms bendrauti su atskiromis klasmis, taiau tai kertasi su paties metodo principu. Jie pabr, kad daug kam nedomu skaityti knygas, aisti stalo aidimus, taiau yra ir skaitani, ir aidiani. Bene populiariausios knygos: Beveik suaug, Heroinas, Saullydis, Vampyro dienoratis. Tiesa, knyg Saullydis, Vampyro dienoratis populiarumas blanksta. domu bt garsiai skaityti Heroin. Mieliau nei knygas mokiniai renkasi filmus, serialus. Netgi nort pasiirti ir lietuvik film: A. Puipos aibo nutvieksti, Miegani drugeli tvirtov, J. Lapinskaits Venecijaus gyvenimas ir Cezario mirtis (daliai teko irti Lentvario miesto bibliotekos renginio metu) ir pan. Taip pat bt domu trumpametraiai filmai. Mokini tarybos nariai teig, kad silytos projekto veiklos bt domios 910 klasi mokiniams. 11 klass yra pasyvios, sutelkusios dmes tokius dalykus kaip vairavimo kursai. Pasak j, 12 klass mokini net neverta dominti dl artjani egzamin.

2012 m. gruodio 20 d. bibliotekos paskyros sukrimas socialiniame tinklalapyje www.facebook.com, r. https://lt-lt.facebook.com/motiejaussimelioniobiblioteka. Tai populiariausias socialinis tinklalapis, ypa populiarus tarp gimnazijos mokini ir mokytoj, tad tai puiki priemon palaikyti ryiui su mokiniais. Bibliotekos darbuotojai diaugsi, kad padjome sukurti facebook paskyr. iame tinklalapyje bus talpinamos bibliotekos naujienos, informacija apie projekto veiklas.

Projekto korekcija, pritaikymas mokini, mokytoj ir bibliotekos darbuotoj poreikiams Antra savait (2012 m. gruodio 24 d. 2012 m. gruodio 30 d.) Mokini ir mokytoj informavimas apie 2013 m. sausio 7 d. vyksianius projekto EKM: ERDV KRITINIAM MSTYMUI pristatymus I, II, III, IV gimnazijos klasms (9, 10, 11, 12 kl.). Mokiniams ir mokytojams isiuniami praneimai elektroniniame dienyne. 2012 m. gruodio 30 d. projekto vykdytoj susitikimas. Numatomos veiklos, jos preliminariai idliojamos laiko skalje, pasidalijama atsakomybmis. Povilas Profesinio orientavimo, karjeros planavimo usimimai Angl kalbos pamokos Family and social life Gyvoji siena Pilietinio ugdymo pamokos Krybinio raymo usimimai Pasirengimas ir dalyvavimas tv laidoje Tautos aikt Game party kompiuterini ir stalo aidim vakarlis Anekdot kovos Irma Skaityt knyg keitykla Film vakarai/naktys Tekst skaitymo usimimai Gyvoji biblioteka

Pasirengimas projekto pristatymui, organizacini ir kini reikal tvarkymas Treia savait (2012 m. gruodio 31 d. 2013 m. sausio 6 d.) 2013 m. sausio 2 d. susitikimas su angl kalbos mokytoja N. akiniene. Pamok tem, turinio, metod, veikl numatymas. 2013 m. sausio 2 d. susitikimas su pilietinio ugdymo mokytoja V. Urbelioniene. Mokytoja supaindino su pilietinio ugdymo pamok teminiu planu. Irinktos klass, susitarta dl keturi pamok II gimnazijos klasi (10 kl.) mokiniams datos ir laiko (vasario 5 ir 12 d. 7 pamoka, vasario 6 d. 1 ir 3 pamokos). 2013 m. sausio 23 d. susitikimai su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju bendriems, kio ir administracijos reikalams D. Mechovskiu ir mokykloje dirbaniais staliais, darbininkais dl

skaityt knyg lentynos pagaminimo ir bibliotekos sienos pavertimo erdve mokini saviraikai galimybi aptarimo. Parengiamas lentynos eskizas, brinys, smata. 2013 m. sausio 3, 5, 6 d. pasirengimas projekto pristatymui skaidri, teksto krimas. Komunikacijos piramid
Kiti (auditorija)

Tikslas

Mes

Projekto veikl vykdymas

Bdas

Mes: visuomenins jaunimo organizacijos Lentvario parko renesansas nariai, i mokykl baig 2007 m. ir t. t. Kiti (auditorija): I, II, III, IV gimnazijos klasi (9, 10, 11, 12 kl.) mokiniai, gimnazij sugr po iemos atostog (pristatymai vyks per 1, 2, 4, 5 pamokas), j dauguma menkai sitraukiantys mokyklos ar miesto bendruomens gyvenim. Tikslas: sudominti, provokuoti ir pritraukti mokinius. Mokinius pakviesti drauge su mumis lavinti kritin mstym, parodyti, kad tai nauja ir mums. Bdas: Pasakojimas naudojant skaidres (naudojome PowerPoint, taiau atsivelgiant galimybes silytume imginti ir kitas programas), priklausomai nuo aplinkybi (mokini skaiiaus, patalpos analiz), taiau maksimaliai traukiant mokinius. Ketvirta savait (2013 m. sausio 7 d. 2013 m. sausio 13 d.) 2013 m. sausio 7 d. projekto EKM: ERDV KRITINIAM MSTYMUI pristatymai I, II, III, IV gimnazijos klasms (9, 10, 11, 12 kl.). Mokiniai pristatymus reagavo vairiai, taiau tai atitiko lkesius. Pristatym metu mokiniai atsakydavo klausimus, isakydavo savo nuomon, buvo skatinami aktyviai reaguoti pristatomus dalykus. Diugu, kad atsirado susidomjusij projekto veiklomis. Tai ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. r. https://ltlt.facebook.com/motiejaussimelioniobiblioteka.

Rengiantis pristatymui svarbu dmes atkreipti organizacinius dalykus papildomai informuoti klasi aukltojus, mokyklos skelbim lentoje pakabinti skelbimus, susitarti dl pasinaudojimo akt sale (jei pristatyme dalyvaus didels grups kaip ms atveju) ir projektoriumi. 2013 m. sausio 8 d. susitikimas su technologij mokytoja O. Kietaviiene dl klass, kuriai bus pristatyta skaityt knyg keityklos idja, numatymo, uduoties mokiniams parengimo, galimybi dekoruoti knyg lentyn aptarimo. 2013 m. sausio 8 d. dalyvavimas angl kalbos pamokoje. Angl kalbos pamok serijos Family and social life III gimnazijos klass (11 kl.) mokiniams pirma pamoka. Per i pamok aptartas asmuo kaip individualyb ir asmuo bendruomens narys. Mokiniai ir Povilas atsine tris nuotraukas i skirting savo gyvenimo period. Per pamok mokiniai angl kalba pasakojo apie save remdamiesi nuotraukomis. Vliau vyko diskusija. Mokiniai susidomjo. Paaikjo, kad su mokiniais reikia kalbtis ne tik apie Lentvario bemdruomen, bet ir apie j klass bendruomen. Nam darb uduotis: Lentvaryje surasti viet, kuri yra svarbi Jums. J nufotografuoti ir aprayti. 2013 m. sausio 8 d. pagaminta lentyna knyg keitimuisi. Dabar telieka j dekoruoti drauge su technologij pamokas lankaniais mokiniais. r. https://ltlt.facebook.com/motiejaussimelioniobiblioteka. 2013 m. sausio 9 d. susitikimas su IT specialistu dl bevielio interneto ryio bibliotekoje. Mokyklos administracija sutinka su tokio ryio vedimu, nes isiaikinta, kad bus man oma riboti interneto ryio spindul ir jo nebus kitose klasse, kad bus pritaikytos atitinkamos apsaugos priemons. 2013 m. sausio 10 d. mokyklos bibliotekai padovanojamas interneto modemas. Jis teikiamas IT specialistui.