You are on page 1of 4

1

UGDYMO PLTOTS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS MOKYKL BIBLIOTEK DARBUOTOJ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT IUOLAIKINES PRIEMONES PILIETINI INOVATYVI IDJ DIEGIMAS MOKYKL BIBLIOTEKOSE IR INFORMACIJOS CENTRUOSE

PARAIKA
2012 m. spalio 29 d. 1. Informacija apie idjos autori (jeigu autori daugiau negu vienas, pateikite informacij apie visus): Vardas ir pavard. Vytautas V. Landsbergis Isilavinimas. Auktasis universitetinis Profesija, darboviet, pareigos (jeigu yra). Raytojas, reisierius. Adresas. Nugaltoj 3d-2, VILNIUS Telefono numeris. 8 687 75055 Elektroninis patas. v.v.landsbergis@gmail.com 2. Trumpas idjos pavadinimas (57 odiai). Projektas Kuriame pasak kartu 3. Trumpas idjos pristatymas (46 sakiniai). Vainjant po mokyklas ir susitikinjant su vaikais, danai tenka pasidiaugti itin originalia ir spontanika moksleivi kryba. Skmingiausios bna pasak krimo pamokls, kai su 1-4 klasi moksleiviukais sukuriama pasaka arba pasakos. Kartais tenka organizuoti ir savaitines vaik krybines vasaros stovyklas, kuri metu ne tik sukuriamos pasakos, bet jos ir iliustruojamos, sumaketuojamos, atspausdinamos, o vliau suriamos knygel. Tokiu bdu vaikai patiria visas knygos krimo grandis nuo idjos iki spaustuvs. 4. Isamus idjos apraymas: Idjos esm, tikslai. Skatinti vaik krybikum, pasak skaitymo ir idj krimo motyvacij kaip bd ruotis pilnaveriam, krybingam ir atsakingam gyvenimui. Nemaiau svarbi ir psichoterapin proceso pus juk vaikai aprao ir sprendia savo problemas, personifikuodami jas, t.y. - atiduodami pasak herojams. Pagrindin krybins patirties esm A galiu od (idj) paversti knu. Pagrindins veiklos. Krybini dirbtuvi metu daug dmesio skiriama visiems knygos krimo etapams, pradedant nuo esminio temos arba problemos pasirinkimo. Danai vaikai isako sau nepatinkanias pilietines, psichologines ar ekologines problemas, o paskui raydami pasak jau ieko bd, kaip visa tai isprsti.

2 Antrasis etapas pasakos raymas ir redagavimas; treiasis iliustravimas, tada jau maketavimo darbai, spausdinimas ir knygriyklos patirtis Konkretus idjos gyvendinimo planas. Raytojas kartu su knyg dailininku atvyksta bibliotek ir pradeda dirbti su 20-25 vaik grupe, kurie atrinkti i anksto norintys ir galintys. Fantazuojama, raoma, redaguojama ir iliustruojama. Viso to rezultatas: knygel, pagaminta pai vaik rankomis. Numatomi rezultatai. Vaikai Lietuvos ateitis, jei jie uaugs krybiki, savarankiki ir sitikin, jog gali materializuoti savo idjas, Lietuva suklests. Tstinumo galimybs. Turint galimybi, galima su vaikais dirbti ir toliau, vliau pereinant ir prie kit literatros anr novels, eilraio ar net kino scenarijaus. Pritaikomumas kitose mokyklose. is modelis lengvai perkeliamas ir kitas mokyklas. Juolab, kad ir ibandyti j ketinama trij miest bibliotekose iemari, Kdaini ir Anyki. 4. Atitiktis projekto tikslams ir udaviniams. Praturtinamos mokykl bibliotek veiklos formos. 5. Atitiktis Bendrosioms programoms. Ugdomos mokini bendrosios kompetencijos (krybikumo, asmenin, kultrin). 6. Kokie itekliai reikalingi idjai gyvendinti ir kas juos suteiks. Papildomi itekliai nereikalingi. 7. Mokykla, kurioje bus gyvendinama idja (pavadinimas, adresas, mokyklos vadovo vardas ir pavard, kontaktai). Kaiiadori rajono iemari mokykla-darelis, direktor Raimunda ulskien, tel. 8 346 58010, ziezmariu.darzelis@kaisiadorys.lt

3 Paraikos Pilietini inovatyvi idj diegimas mokykl bibliotekose ir informacijos centruose priedas

SUTIKIMAI
AUTORI SUTIKIMAI (Jeigu autori daugiau negu vienas, sutikim turi upildyti visi) Nesutinku / Sutinku (pabraukite tinkam variant), kad mano pasilyta idja bt vieinama ir tuo atveju, jeigu ji nepereis atrankos, t. y., jeigu su manimi nebus sudaryta darbo sutartis dl jos gyvendinimo.

Nesutinku / Sutinku (pabraukite tinkam variant) savo idj gyvendinti savanorikumo pagrindais tuo atveju, jeigu ji nepereis atrankos, t. y., jeigu su manimi nebus sudaryta darbo sutartis dl jos gyvendinimo.