You are on page 1of 4

UGDYMO PLTOTS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS MOKYKL BIBLIOTEK DARBUOTOJ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT IUOLAIKINES PRIEMONES PILIETINI INOVATYVI

IDJ DIEGIMAS MOKYKL BIBLIOTEKOSE IR INFORMACIJOS CENTRUOSE

PARAIKA
1. Informacija apie idjos autori (jeigu autori daugiau negu vienas, pateikite informacij apie visus): Vardas ir pavard: Irma Stadalnykait ir Povilas Plkas Isilavinimas: lituanist ir politologas/ aktyvistas/ mogikj itekli specialistas Profesija, darboviet, pareigos (jeigu yra): urnalist laikratyje Voruta ir laisvai samdomas mokym vadovas / organizacij konsulatantas Adresas: Eero g.12-19, Lentvaris ir Lelij g. 5, Lentvaris Telefono numeris: +37060019081 ir +37061528837 Elektroninis patas: irmastadalnykaite@gmail.com ir plukaspovilas@gmail.com 2. Trumpas idjos pavadinimas (57 odiai). EKM: Erdv Kritiniam Mstymui 3. Trumpas idjos pristatymas (46 sakiniai). vietimo programose yra numatyta tobulinti moksleivi kritin mstym bei skatinti aktyv dalyvavim, taiau praktikoje tai labai silpnai gyvendinama. Kritinio mstymo ugdymui ypating tak turi erdv, moksleivio ir mokytojo, arba mokymosi padejjo, tarpusavio sanktykiai, naudojami mokymosi metodai ir priemons. iuo projektu norima sukurti erdv ir pasilyti metodus padedanius mokiniams stiprinti kritinio mstymo gebjimus. Projekto metu planuojama naudoti gyvosios bibliotekos metodik, krybinio raymo technikas, lobi paiekos aidimo geocaching elementus bei kitas neformaliame ugdyme naudojamas priemones ir vertybinius principus. 4. Isamus idjos apraymas: Tikslas: Ugdyti mokini bendrsias kompetencijas, ypating dmes skiriant kritiniam mstymui ir aktyviam dalyvavimui bendruomens gyvenime, netradicikai inaudojant bibliotekos erdv.

Pagrindins veiklos (iki 2 psl.). Planuojami naudoti veiklos/ medotai: Gyvoji biblioteka yra informalaus ugdymo metodas, skatinantis tarpusavio supratim, tolerancij ir pagarb mogaus teisms. Gyvoji biblioteka sudaryta i Gyvj knyg, bibliotekinink ir skaitytoj. Gyvosios knygos tai mons i paeidiam socialini grupi, visuomenje patiriantys diskriminacij ar iankstines nuostatas, kitoki pasaulir turintys mons. Gyvosios knygos turi daug k pasakyti besidomintiems atskirt ar diskriminacij patiriani moni gyvenimu ar norintiems i pirm lp igirsti atsakymus jiems rpimus klausimas. Gyvj Bibliotek atjus skaitytoj pasitinka Bibliotekininkas specialiai apmokytas darbuotojas, paruoiantis skaitytoj skaitymui, idstantis pagrindines taisykles bei pasilantis isirinkti knyg i katalogo. Besiruoianius apsilankyti bibliotekoje danai kankina klausimai: ko a klausiu pasirinktos knygos, kaip ji jausis, gal j eisiu, o gal igsdinsiu? Prie eidama nektis su romu dvejojau: man nepatinka romai, apie k mes kalbsims? Ir tik pamaiusi draugik vaikino ypsen sidrsinau diaugiuosi, kad idrsau, savo patyrimus Gyvojoje bibliotekoje prisimena viena skaitytoja. Skaitymo procesas tai Gyvosios knygos ir skaitytojo atviras pokalbis. Skaitytojas gali uduoti Gyvajai knygai rpimus klausimus ir igirsti atvirus atsakymus. Skaitymas tampa jaukia, interaktyvia erdve bendrauti akis ak su visuomenje paeidiamos grups atstovu. Bibliotekini nkai atidiai priiri skaitymo proces, rpinasi skaitymo komfortu. Vidutinikai skaitymas trunka 15-25 minutes, taiau grietai ribojamas nra. Daniausiai skaitymo rezultatas pastebimas plika akimi: skaitytojas ieina susimsts, pozityvesnis ir energingesnis, neretai susibiiuliauja su knyga ar apsikeiia kontaktais. Skaitymas sugriauna neinios ir baims sien, ugdo tolerancij bei tarpusavio supratim. Gyvosios bibliotekos metodas yra raytas Europos Tarybos jaunimo mogaus teisi ugdymo program. Jis skatina susimstyti, sujaudina, traukia, nustebina todl yra patrauklus ir paveikus. Pasauliniu mastu didelio pasisekimo sulauks neformalaus ugdymo metodas Lietuvoje pradtas taikyti 2007-aisiais metais kaip Europos Tarybos kampanijos Visi skirtingi visi lygs dalis. Nuo to laiko metodo svarba ir populiarumas augo tiek jaunimo ir visuomens tarpe, tiek nevyriausybinse organizacijose bei vietimo staigose.
Lobi mediokls aidimas - Geocaching tai pasaulinis lobi paiekos aidimas, paremtas vietos

nustatymo sistema (GPS). aidimo dalyvis su GPS navigacija paslepia lob ir paskelbia tikslias koordinates, kad kiti aidjai su GPS navigacija galt pradti lobio paiek. Jaunimo organizacija Lentvario parko renesansas atrado bd, kaip per aidim galima mokytis vairiausi dalyk, panaudojant skirtingas, vairias io aidimo element kombinacijas: lobio apraymo/istorijos krim, lobio konteinerio krim, lobio slpim, lobio iekojim. Projekto metu ketinama kurti lobius kritinio mstymo temomis. Taip pat itas metodas leidia aktyviai mokymsi traukti naujas erdves ir tokiu bd patogu utikrinti autentik socialin sveik. Krybinis raymas tai metod vairov naudojama padti mokiniamas skirtingais bdais reikti savo mintis, nuomon, isakyti poreikius ir perteikti idjas. Pastebimas, jog krybinis raymas padeda ugdyti gebjimus iekoti krybik sprendim, pasaul pavelgti i skirting iros tak.

Kritinis tekst skaitymas gebjimai atsirinkti informacij yra vienas i kertini kritinio mtymo element. Jaunas mogus turi atrasti savo santyk su tekstu, ugdyti gebjim skaityti tarp eilui ir susidaryti nepriklausom poir. Kritinio skaitymo usimimuose planuojama kartu su moksleiviais analizuoti jiems svarbius tekstus ir pavelgti juos per kritinio mstymo optik. Konkretus idjos gyvendinimo planas (etapai). 1) Mokini poreiki analiz 2) Detalus veikl planavimas kartu su mokyklos administracija 3) Veikl gyvedinimas a) kritinis tekst skaitymas b) gyviosios bibliotekos skaitymas ir knyg krimas c) krybio raymo usimimai d) lobi krimo dirbtuvs 4) gyvendint veikl sivertinimas Numatomi rezultatai. Mokiniams sustiprj mokini kritinio mstymo gebjimai ir bus susipain su galimybmis ir prasme aktyvaus dalyvavimo Lentvario bendruomns gyvenime. Bibliotekos darbuotojams bus praplstas poiris mokyklos bibliotekos erdvs panaudojim. Mokyklos administracijai susipains su naujais metodais ir priemonmis, kurios padeda ugdyti moksleivi kritin ir krybin mstym. Lentvario bendruomenei daugiau jaun moni jausis es Lentvario bendruomens dalis, io miestelio eiminikai ir krjai. Tstinumo galimybs. Pagal poreik galima tsti darb su tais paiais mokiniais, galima dirbti su kitais moksleiviais, taip pat dirbti su kitomis mokyklomis. Pritaikomumas kitose mokyklose. Plaios galimybs pritaikyti kitose mokyklose. 5. Atitiktis projekto tikslams ir udaviniams. Projektas prisdeda prie i udavini gyvendinimo: didinti mokykl bibliotek darbuotoj, kaip ugdymo proceso dalyvi, veiklos galimybes ir vairov; praturtinti mokykl bibliotek ir (ar) informacini centr veikl neformaliojo ugdymo ir vietimo pagalbos veiklomis; ugdyti mokini bendrsias kompetencijas (mokjimo mokytis, komunikavimo, painimo, socialin pilietin, iniciatyvumo ir krybikumo, asmenin, kultrin, kt.);

pritaikanti gerj usienio patirt; gyvendinti darnaus vystymosi vietimo veiklas;

6.

Atitiktis Bendrosioms programoms. Gimnazijos programiniai nuostatai, kuriuos projektas ketina padti gyvendinti: 19.4. Socialin veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Gimnazijoje socialin veikla siejama su pilietikumo ugdymu, gimnazijos bendruomens tradicijomis, vykdomais projektais. 19.5. Socialin veikla kaip bendrojo ugdymo dalis, susieta su gimnazijos keliamais tikslais ir udaviniais, skirtais ugdyti mokini socialin bei pilietin kompetencij.

7. Kokie itekliai reikalingi idjai gyvendinti ir kas juos suteiks. Gyvos bibliotekos moni kelions ilaidos pads padengti mokykla. GPS navigatorius projektui nemokamai suteiks projekto parntner visuomenin jaunimo organizacija Lentvario parko renesansas. Kanceliarins priemones suteiks mokyklos administracija.