You are on page 1of 1

POLSKA - GOS WIELKOPOLSKI (WEEKEND) 2013-08-10

wiatem w zwyrodnienie
Terapia wiatem I zdrowy tryb ycia pomog naszym stawom zachowa sprawno na duej
Katarzyna Sklepik Strzykanie, zgrzytanie, mrowie nie i ucisk w stawach - to jedne z najczstszych objaww zwy rodnie. Do tej pory by to prob lem przewanie osb starszych, jednak obecnie dotyka on coraz modszych pacjentw. Co powo duje zwyrodnienia i jak sobie radziz blem? Stawy to organ, ktry przez cae ycie zmaga si z ogrom nymi obcieniami, a zwyrod nienia snajczstszprzyczyn niepenosprawnoci. Jak twier dz eksperci, co dziewity Polak boryka si z tym problemem, a wspczesny tryb ycia ludzi, niestety, nie poprawia statystyk. Stawy to miejsce, w ktrych stykaj si dwie lub wicej koci. Ich funkcja umoliwienia nam poruszania si. - Powierzchnie stawowe koci pokryte s odporn chrzstk szklist, ktra umo liwia sprawne wykonywanie ru chw koczyn bez blu i bez ogranicze zakresu ruchu. Jed nak z czasem chrzstka wyciera si, co prowadzi do powstania zmian zwyrodnieniowych mwi Przemysaw Kubala, le karz sportowy i ortopeda. Powodem wycierania si chrzstki moe by nieprawid owa budowa staww, stany po urazach, meprawidowe wzorce ruchowe, cukrzyca, zaburzenia ukrwieniaczypredyspozycjegenetyczne. Wedug bada liczba staww dotknitych chorob wzrasta wraz z wiekiem i jest zwykle wiksza u kobiet ni u m czyzn. Problem ten trzy razy czciej dotyka kobiet przede miny A, C i E, ktre zaywane re gularnie mog znacznie zmniej szy uciliwe objawy. Coraz popularniejsze staje si take leczenie naturalnymi me todami, na przykad za pomoc wiata. Fototerapie stosuje si midzy innymi w przypadku blu spowodowanego reumato idalnym zapaleniem staww. Nawietlanie doni, nadgarst kw,ramion,bioder czy krgo supa przynosi ulg miejscowo oraz poprawia oglne samopo czucie. Terapi leczenia wiatem mona z powodzeniem stoso wa w domu. Na rynku dostpne s urzdzenia emitujce wiato podczerwone o okrelonej du goci i czstotliwoci fali, ktre skutecznie wspomagaj regeneracj tkanek. Jednym z takich aparatw jest BioHarmonizer Fotonowy V-V. - Bioharmonizer jest prosty w obsudze i moe by wykorzy stywany przy leczeniu blu o rnym podou oraz stanw zapalnych, jest te pomocny w procesie gojenia ran, regene racji ukadu odpornociowego czy w walce z chorobami skry - mwi Pawe Zajc zfirmyBioMedex, producenta urzdzenia. Medycyna proponuje te za bieg wiskosuplementacjL Polega on na zastrzykach z kwasu hi a luronowego, ktry jest skadni kiem mazi stawowej. Na tkanki stawu dobrze wpy waj te zabiegi fizykoterapeu tyczne: krioterapia, prdy diadynamiczne, a take laser imagnetoterapia.Ostatnimoliwoci w walce z blem pozo staje zabieg chirurgiczny endoprotezoplastyka stawu.

it

Drobne kontuzje, ktre z pocztku nie wygldaj na grone, po latach mog si przy pomini ju jako zwyrodnienie stawu wszystkim ze wzgldu na bar dziej aktywny tryb ycia. Bl staww moe pojawi si w momencie ruchu i moe by na tyle powany, aby ten ruch ograniczy. - Najczciej bol nas kolana, biodra i barki, poniewa s to miejsca naraone na bardzo due obcienia na przykad podczas wchodzenia po scho dach wstawaniu z krzesa, prze noszenia ciarw czy po prostu podczas stania. Nage ble sta ww mog by spowodowane urazem na przykad skrce niem, stuczeniem lub zapale niem torebki stawowej - mwi Przemysaw Kubala. Bl staww jest narastajcy i tpy, nasila si zwaszcza po ob cieniu, czyli na przykad po duszym chodzeniu. Wik szo chorych skary si te na sztywno staww, odczu wan zwaszcza rano i po du szym odpoczynku. Przewleky bl moe by te znakiem powanych chorb, ta kich jak reumatoidalne zapale nie staww, choroba zwyrodnie niowa staww, biaaczkalub rak koci. Jeeli trwa on duej ni kilka dni lub towarzyszy mu go rczka, utrata masy ciaa, czy inne nietypowe objawy, naley jak najszybciej uda si do leka rza. Uszkodzenia staww s wa ciwie nieodwracalne, ale istnieje wiele metod, ktre pomagaj le czy objawy, umierza bl, a na wet zatrzymywa rozwj cho roby. Najczciej walk ze zwy rodnieniami pacjent musi zacz od zmiany swoich do tychczasowych przyzwyczaje, czyli diety i poprawy swojej syl wetki. Osoba cierpica na zwyrod nienia powinna unika pozycji, ktre wzmagaj bl, zwaszcza dugiego stania, kucania czy przygarbienia plecw. Zdrowy tryb ycia i zmiana nawykw jest recept na lepsze samopoczucie, ale to nie jedyny sposb na walk z blem. Pa cjenci stosuj leki przeciwb lowe, przeciwzapalne i wita

Przemczenie czy zwyrodnienie - zbadaj swoje stawy, jeli odczuwasz bl lub dyskomfort przy chodzeniu
Odczuwasz dyskomfort przy kadym kroku, scho dzenie po schodach to dla ciebie mka, a kady skon wywouje bl - te objawy mog oznacza, e cierpisz na zwyrodnienie staww. Na artroz choruje 60 pro cent osb, ktre ukoczyy 65. rok ycia i a 80 procent spord tych, ktrzy maj 75 lat i wicej. Dzi obserwujemy te znaczny wzrost czstotli woci wystpowania proble mw ze stawami wrd ludzi modych. Mwi si, e zmiany degeneracyjne ma co drugi trzydziestolatek w Polsce. W zdecydowanej wikszo ci przypadkw zwyrodnieniu ulegaj stawy kolanowe, bio drowe i krgosupa. Istot choroby zwyrodnieniowej sta nowi przewleky proces zapal ny staww, ktry niszczy je w sposb nieodwracalny. * Do najczstszych przyczyn wystpowania artrozy nale wrodzone wady i predyspozy cje genetyczne, otyo i nadwaga, intensywne trenin gi sportowe i postpujce z czasem urazy wypadkowe. - Choroba zwyrodnieniowa zbiera coraz wiksze niwo, take wrd osb modych. Spowodowane jest to zmiana mi stylu ycia. Coraz wicej czasu spdzamy w pozycji siedzcej, zaniedbujc ruch, ktry jest naturalny i niezbd ny dla naszego organizmu. Oczywicie nie naley przesa dza te i w drug stron, gdy take zbytnia intensyw no uprawiania sportu moe by przyczyn zmian zwyrod nieniowych - mwi Klaudiusz Kosowski, specjalista ortope da traumatolog z poznaskie go szpitala Med Polonia. Jest wiele objaww, ktre mog by pierwszymi sygna ami tej choroby. - Oglne uczucie zmczenia, zmczenie koczyn, napicie mini, nasilajcy si podczas wysiku bl, sztywno, czy te strzelanie" staww - to wszystko moe wiadczy o pocztkach choroby zwy rodnieniowej. Podobnie zresz t jak trudnoci z rozrusza niem ciaa pojawiajce si po zmianie pozycji. Widocz nym i charakterystycznym symptomem choroby zwy rodnieniowej jest te znie ksztacenie i powikszenie chorego stawu lub jego bl mwi Klaudiusz Kosowski. Nieleczona artroza coraz bardziej ogranicza moliwoci ruchowe staww, z biegiem czasu doprowadzajc nawet do niepenosprawnoci. Zau waenie zmian zwyrodnienio wych i podjcie leczenia pomoe zaoszczdzi wiele bolesnych dowiadcze. * Zabieg chirurgiczny to w przypadku artrozy osta teczno, gdy adne inne rodki ju nie pomagaj. Ww czas naturalny staw zostaje zastpiony endoprotez, ktr po kilkunastu latach naley zmieni na now. Wysoki koszt i znaczna uci liwo tego rozwizania spra wiaj, e chorym zaleca si najpierw podjcie innych kro kw ratowania staww. Leka rze czsto polecaj korzysta nie z urzdze stabilizujcych oraz odciajcych stawy, a take regularne wiczenie mini i staww. Gdy tego typu metody zawodz, chorzy mog sign po leki umie rzajce ich dolegliwoci lub rodki pomocne w odbudowie chrzstki stawowej. Innym sposobem na pozby cie si blw staww jest terapia Orthokine, polegajca na wstrzykniciu do chorego stawu mieszaniny autologicznych biaek surowi cy wytworzonych z jego was nej krwi. - Metoda ta pozwala przywrci stan rwnowagi w miejscu dotknitym proce sem zapalnym, ktry rym samym zostaje spowolniony lub nawet cakowicie wstrzy many. W ten sposb uciliwa dolegliwo staww znika nawet na ponad dwa lata mwi Klaudiusz Kosowski.