You are on page 1of 2

Model ADDIE Model merupakan singkatan kepada: 1. 2. 3. 4. 5.

A – Analysis (Analisis) D - Design (Reka Bentuk) D – Development (Pembangunan) I – Implementation (Perlaksanaan) E – Evaluation (Penilaian)

Model ini merupakan antara model pengajaran yang sering menjadi asas kepada modle-modle rekabentuk pengajaran yang lain. Tujuan model ini direkabentuk adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman yang kita perolehi di atas, kumpulan saya akan mengaitkan 5 elemen tersebut dalam bahan bantu mengajar berbentuk 2D yang telah dihasilkan. 1) Analysis (Analisis) Analisis bertujuan untuk mengenalpasti kumpulan sasaran yang kita hendak sampaikan. Kumpulan kami memlilih sekolah pendalaman yang mempunyai kurang pengetahuan di luar penglihatan mereka supaya mereka lebih mengetahui perkembangan semasa. Oleh itu, kami memilih kad bergambar supaya murid dapat melihat gambar serta mengenal objek yang ditunjukkan. Disamping itu, kami juga ingin menyampaikan kemahiran berbahasa mengikut suku kata iaitu 2 suku kata, 3 suku kata dan 4 suku kata. Berdasarkan pengamatan murid terhadap gambar yang disediakan dan pecahan suku kata mengikut warna, memudagkan murid untuk mengeja dan menyebut mengikut suku kata dan melatih mereka bertutur. 2) Design (Rekabentuk) Rekabentuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah berbentuk kad bergambar berserta perkataan di bawah. Gambar bertujuan merangsang perkembangan murid tentang keadaan sebenar objek yang disampaikan supaya mereka memahami serta mengetahui objek yang sukar dilihat di kawasan mereka. Perkataan di bawah juga boleh digerak-gerakkan supaya menjadi lebih menarik untuk menyoal murid terlebih dahulu berbanding memberi terus perkataan objek tersebut. Perkataan juga diwarnakan mengikut suku kata. Keadaan tersebut memudahkan murid mengeja mengikut suku kata dan melatih mereka mengeja.

Warna menarik daripada rupa yang disediakan dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran. soal selidik. Guru juga mampu meperbaiki sistem pengajaran mereka melalui hasil dapatan ujian tersebut. strategi dan elemen multimedia melalui kaedah temubual. Elemen grafik kumpulan kami gunakan ialah warna. penyeliaan dan pengujian. 5) Evaluation (Penilaian) Penilaian terbahagi kepada dua bahagian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada masa itu guru dapar menilai pengetahuan murid dan apabila murid tidak mengetahui. Sumatif pula lebih menekankan ujian di hujung tahun atau penggal. rupa dan bentuk. Penilaian sumatif biasanya berlaku di peringkat akhir sesuatu projek penghasilan bahan pengajaran diselesaikan. Keadaan menjadi lebih mudah apabila setiap suku kata mempunyai warna berbeza. Penilaian sumatif pula hanya melibatkan rekabentuk pengujian yang spesifik sahaja yang memerlukan maklumbalas pengguna seperti isi kandungan. Pada masa yang sama. Bentuk pula kami gunakan bingkai bergantung berserta gambar supaya kelihatan menarik kepada murid. guru harus menunjukkan gambar terlebih dahulu. huruf. Melalui pemerhatian juga guru dapat menilai murid tahap perkembangan kognitif mereka. 4) Implementation (Perlaksanaan) Pada tahap ini. Penilaian formatif seharusnya dilakukan terhadap semua peringkat untuk memastikan keberkesanannya. Pada sesi pengajaran dan pembelajaran guru boleh terus menilai kemampuan dan pengetahuan serta kefahaman mereka tentang bidang ilmu yang ditunjukkan. guru dapat mengajar murid tentang suku kata yang ingin dikuasai pada hari tersebut. barulah guru menurunkan perkataan yang dilipat. Untuk menggunakan kad bergambar ini. guru harus bijak mengunakan bahan bantu mengajar dalam menarik minat murid mereka untuk belajar dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran. Perkataan di bawah gambar tersebut boleh dilipat terlebih dahulu bertujuan untuk menguji pengetahuan sedia ada adakah murid mengetahui objek yang ingin disampaikan oleh guru. Penilaian formatif merangkumi setiap fasa dalam proses ADDIE. Ini bertujuan menguji kebolehan murid mengaitkan setiap kemahiran dalam sesuatu soalan.3) Development (Pembangunan) Peringkat ini melibatkan membina sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. . Huruf pula kami warnakan mengikut suku kata supaya murid dapat mengeja mengikut suku kata warna yang disedikan.