You are on page 1of 5

Patricia López Cañas

C.9
Aprenentatge per reforç (conductisme)
Aprenentatge per observació. Bandura (conductisme)

Aprenentatge per recolzament. Vigotski
Aprenentatge per
descobriment. Bruner.
Aprenentatge significatiu. Ausubel.