You are on page 1of 10

HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Baøi 4 : MAÏCH ÑEÁM BAÁT ÑOÀNG BOÄ

Trong baøi taäp naøy seõ höôùng daãn caùc baïn veõ vaø moâ phoûng maïch ñeám baát ñoàng
(maïch chia taàn soá) mod 8 coù sô ñoà nguyeân lyù nhö hình veõ :

Khôûi ñoäng chöông trình ISIS : Start > Programs > Proteus 6 Professional >
ISIS 6 Professional.

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 80 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Maïch naøy goàm caùc linh kieän sau :3 D FlipFlop(74LS74) , xung Clock ,2 coång
Logicstate

Khi maøn hình ISIS xuaát hieän choïn File\ Design ñeå vaøo trang laøm vieäc môùi.

Ñeå saép xeáp vaø veõ linh kieän thuaän lôïi hôn ta choïn löôùi grid töø Menu
\View\Grid

Ñeå laáy linh kieän vaøo thö vieän taïi bieåu töôïng Component > P (Pick Devices)

Sau ñaây laø caùc böôùc ñeå tieán haønh laáy linh kieän caàn thieát cho maïch:
Chuù yù khi laáy linh kieän caàn nhaáp ñoâi vaøo linh kieän ñoù hoaëc nhaáp vaøo linh
kieän sau ñoù nhaán Enter .

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 81 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Böôùc 1: Trong thö vieän linh kieän Pick Devices choïn74LS\ DFlipFlop 74LS74

Böôùc 2: Laáy coång Logicstate töø thö vieän Pick Devices : choïn Active\
Logicstate

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 82 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Böôùc 3: Xung Clock trong Pick Devices : Active\Clock

Sau khi laáy linh kieän xong ,
trôû laïi maøn vuøng laøm vieäc
chính cuûa ISIS . tieán haønh laáy
caùc linh kieän töø vuøng Device
vôùi caùc linh kieän ñaõ laáy ôû treân .

Laáy linh kieän ra vaø tieán haønh saép xeáp treân vuøng laøm vieäc , xoay chuyeån linh
kieän baèng caùc bieåu töôïng xoay traùi phaûi (Set Rotation), laáy ñoái xöùng ngang
(Horizontal Reflection) , laáy ñoái xöùng doïc (Vertical Reflection)

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 83 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp trong vuøng laøm vieäc nhö sau:

Tieán haønh noái daây cho linh kieän baèng caùch ñöa con troû vaøo ñaàu caùc chaân caàn
noái daây , khi ñoù taïi chaân xuaát hieän daáu ‘x’

nhaáp chuoät vaøo chaân caàn noái roài keùo tôùi chaân caàn noái
khaùc.
Tieán haønh nhö theá cho ñeán khi noái xong maïch .
Maïch khi noái xong :( thay ñoåi traïng thaùi cuûa loâgicstate töø ‘0’ leân ‘1’)

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 84 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Maïch maéc nhö treân vôùi taàn soá xung ban ñaàu laø 1hz , FlipFlop D ñöôïc keát theo
kieåu laät traïng thaùi , caùc ngoõ Preset , clear ñöôïc noái leân möùc cao (khoâng söû duïng )
Chaïy moâ phoûng maïch treân baèng caùch nhaáp nuùt Play döôùi maøn hình laøm vieäc

Ñeå quan saùt ngoõ ra ôû Q cuûa caùc FlipFlop D ta söû duïng caùc ñaàu doø Logic ñöôïc
laáy trong Pick Devices: Active\ Logicprobe(Big)

Laáy ñaàu doø gaén vaøo caùc ngoõ Q cuûa caùc FlipFlop roài tieán haønh chaïy moâ phoûng
tín hòeâu ngoõ ra

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 85 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Ñeå thaáy ñöôïc daïng xung tín
hieäu ngoõ ra cuûa caùc FlipFlop
vaø xung Clock ta söû duïng ñoà
thò moâ phoûng soá baèng caùch :
choïn Simulation Graph \
Digital

Treân vuøng laøm
vieäc chính nhaáp chuoät
traùi sau ñoù keùo roäng
moät khoaûng tuyø yù

Muoán ñoà thò moâ
phoûng hieån thò tín hieäu ta
phaûi söû duïng caùc ñaàu doø
. Laáy ñaàu do ø: choïn bieåu
töôïng voltage probe

Laáy ñaàu doø noái vaøo caùc ñieåm caàn hieån thò xung . Ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø
baèng caùch nhaáp traùi sau ñoù nhaáp phaûi vaøo caùc ñaàu doø . Ví duï ñaët laïi teân cho ñaàu
doø cuûa xung clock töø ‘*’ thaønh ‘di’

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 86 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Ñeå ñoà thò moâ phoûng ñöôïc caùc ñöôøng tín hieäu xung ngoõ ra mong muoán caàn
phaûi ñieàu chænh caùc thoâng soá trong ñoà thò .

Tröôùc heát nhaáp
vaøo daõi maøu xanh
ñeå hieån thò ra
khung laøm vieäc
cuûa ñoà thò moâ
phoûng

Vuøng ñieàu chænh :

Ñeå choïn caùc ngoõ xung caàn xem nhaáp vaøo bieåu töôïng Add Transient Trade ,
taïi probe P1 choïn teân caùc ñaàu doø

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 87 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Khi choïn xong caùc ñaàu doø xem thôøi gian hieån thò taïi Edit current graph

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 88 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Ñeå xem moâ phoûng nhaáp Run simulation

Döïa vaøo ñoà thò treân ta coù theå quan saùt ñöôïc söï chia taàn soá cuûa tín hieäu ngoõ ra .
Töø ñoù coù theå thaáy ñöôïc moâ phoûng coù ñuùng khoâng .
Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung ta nhaáp vaøo bieåu töôïng phoùng to ( increase)

thu nhoû (decrease )

Ngoaøi ra ta coù theå quan saùt thôøi gian baét ñaàu , cuoái treân ñoà thò baèng caùc bieåu
töôïng .

SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 89 -