You are on page 1of 82

Tæng héi x©y dùng ViÖt Nam (VIFCEA

)
Héi c¬ häc ®Êt vµ ®Þa kü thuËt c«ng tr×nh ViÖt Nam (VSSMGE)
ViÖn ®Þa kü thuËt (VGI), tr−êng ®¹i häc x©y dùng Hµ néi
C«ng ty Golder Associates (canada)
C«ng ty Advance Associates AA – Corp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TuyÓn tËp – proceeding

Líp häc vμ héi th¶o

§Þa kü thuËt & nghiªn cøu ph¸t triÓn
LECTURERS AND SEMINAR ON GEOTECHNICAL ENGINEERING
RESEARCH AND DEVELOPMENT

GERD – 05’

Hanoi, November 11 - 2005
Ch−¬ng tr×nh líp häc vμ héi th¶o
vÒ ®Þa kü thuËt vμ nghiªn cøu ph¸t triÓn
Program for lectures and seminar on Geotechnical Engineering,
research and development GERD ‘05

7h30 – 8h30 §¨ng ký ®¹i biÓu
Registration
8h30 Khai m¹c líp häc vµ héi th¶o L·nh ®¹o tr−êng ®¹i häc x©y dùng
Opening of lecture and Seminar Board Director of Hanoi Civil Engineering
College
9h-11h Prof. Dr. Fredlund Bµi gi¶ng t−ëng niÖm Terzaghi
Terzaghi Lecture
11h-12h Prof. Dr. Fredlund C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn æn ®Þnh m¸I dèc
Slope stability
12h-13h NghØ tr−a
Rest
13h-13h45 Prof. Dr. NguyÔn Tr−êng TiÕn Tr−ît lë ®Êt, æn ®Þnh m¸i dèc vµ c¸c gi¶I
ph¸p ®Þa kü thuËt
Landslide, slope stability, and geotechnical
engineering solution.
13h45 – Prof. Dr. D.G. Fredlund Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn
14h45 Research and development
14h45 – Prof. Dr.NguyÔn Tr−êng TiÕn Vai trß cña c¸c kü s− vµ kü thuËt trong xo¸
15h30 ®ãi, gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi
nhËp kinh tÕ quèc tÕ
The role of Engineers and engineering in
poverty reduction, sustainable development
and international integration.
15h30 – 16h Prof. Dr. NguyÔn Tr−êng TiÕn §¨ng b¹ kü s− vµ sù thõa nhËn lÉn nhau
Registration of Engineers and mutual
recognition
16h – 17h05 Th¶o luËn vµ tham luËn
Discussion
17h05 – BÕ m¹c
17h30 Closing
Môc lôc – CONTENTS
Lêi nãi ®Çu
D.G Fredlund - Bµi gi¶ng Terzaghi - C¬ häc ®Êt kh«ng b·o hoµ trong kü thuËt
Terzaghi Lecture – Unsaturated Soil Mechanics in Engineering
NguyÔn Tr−êng TiÕn - Tr−ît lë ®Êt, æn ®Þnh m¸i dèc vµ gi¶i ph¸p §Þa kü thuËt
Landslides, Slope stability and Geotechnical Engineering Solutions
D.G Fredlund - æn ®Þnh m¸i dèc - Slope stability
NguyÔn Tr−êng TiÕn - 25 n¨m kinh nghiÖm vÒ §Þa kü thuËt ViÖt Nam
25 years of experiences on Geotechnical Engineering in Vietnam
D.G Fredlund - Nghiªn cøu ph¸t triÓn trong chiÕn l−îc kü thuËt - Research and Development
NguyÔn Tr−êng TiÕn - Vai trß cña kü s− vµ kü thuËt trong xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn
v÷ng vµ Héi nhËp quèc tÕ.
The role of Engineers and Engineering in poverty reduction, Sustainable
Development and International Integration.
NguyÔn Tr−êng TiÕn - §¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp vµ sù thõa nhËn lÉn nhau
Registration of Profesional Engineers and Mutual Recognition
- Tiªu chuÈn ®¹o ®øc cña kü s− - Code of Ethic of Engineers
- Liªn ®oµn kü s− ViÖt Nam - Vietnam Federation of Engineers
- Häc viÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mekong Quèc tÕ
Mekong International Institute of Science Engineering and Technology (MISET)

Phô lôc - Giíi thiÖu vÒ c«ng ty AA – Corp. – Presentation of AA – Corp.
Appendix - Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Golder Associates - Presentation of Golder Associates
Company
- Giíi thiÖu vÒ: www.Ketcau.com - Presentation of www.ketcau.com
HTU UTH HTU UTH

= B¶n ®¨ng ký tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp Liªn ®oµn kü s− ViÖt Nam - Häc
viÖn Khoa häc vµ kü thuËt Mekong quèc tÕ ®¨ng b¹ kü s− Asean - tham gia Héi c¬
häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt - céng t¸c viªn cña AA – Corp.
- Dù th¶o ph¸t biÓu bÕ m¹c vµ kÕt luËn chung cña líp häc vµ Héi th¶o GERD (Prof
Dr D.G Fredlund vµ NguyÔn Tr−êng TiÕn Proposal for closing remark of GERD by
Prof Dr D.G Fredlund and NguyÔn Tr−êng TiÕn
Lêi nãi ®Çu

Trong tay c¸c b¹n lµ tuyÓn tËp c¸c bµi gi¶ng t¹i líp häc vµ héi th¶o vÒ ®Þa kü thuËt vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn.
Chñ ®Ò chÝnh cña c¸c bµi gi¶ng lµ c¸c thµnh tùu cña C¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi trong
25 n¨m qua, æn ®Þnh vµ phßng chèng tr−ît lë m¸i dèc, kinh nghiÖm nghiªn cøu ph¸t triÓn, vai trß cña kü s−, kü
thuËt trong xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Mét sè néi dung vÒ ®¨ng b¹ kü
s− ë ViÖt Nam, ®Ò xuÊt thµnh lËp Liªn ®oµn Kü s− ViÖt nam vµ Häc viÖn Khoa häc Kü thuËt C«ng nghÖ Mª k«ng
(MISET), ch−¬ng tr×nh hîp t¸c ViÖt Nam – Canada vÒ phßng chèng tr−ît lë vµ b¶o vÖ m¸i dèc ®−îc tr×nh bµy
trong tuyÓn tËp. Hy väng tËp tµi liÖu nµy sÏ cã Ých cho c¸c kü s−, kiÕn tróc s−, c¸n bé gi¶ng d¹y, c¸n bé nghiªn
cøu, nhµ qu¶n lý vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. §−îc sù uû quyÒn cña Tæng héi X©y dùng ViÖt Nam, Héi c¬ häc
®Êt vµ §Þa kü thuËt c«ng tr×nh ViÖt nam, ViÖn §Þa kü thuËt, Tr−êng ®¹i häc X©y dùng, C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn
AA-Corp. (Advance Associates) ®· chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp, chØnh söa, vµ in c¸c bµi gi¶ng cña tuyÓn tËp nµy. V×
thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n cã sai sãt, mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m.

C¸c ý kiÕn, kinh nghiÖm, kÕt luËn, ®Ò xuÊt … ®−îc tr×nh bµy trong c¸c bµi gi¶ng ®−îc tËp hîp tõ nhiÒu n¨m
lµm c«ng t¸c nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, t− vÊn, qu¶n lý doanh nghiÖp cña GS.TS. Fredlund vµ GS.TS.VS. NguyÔn
Tr−êng TiÕn. C¸c GS. Fredlund vµ NguyÔn Tr−êng TiÕn lµ nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o chñ chèt Héi ®ång KHKT cña
C«ng ty A A Corp.

Xin c¶m ¬n mäi sù gióp ®ì.

Thay mÆt Ban tæ chøc
C«ng ty Cæ phÇn t− vÊn AA (AA-Corp.)
Tr−ît lë ®Êt, æn ®Þnh m¸i dèc vμ gi¶i ph¸p §Þa kü thuËt
Landslides, Slope stability and Geotechnical Engineering Solutions
---------------------------------------------------------------------------------------
GS.TS NguyÔn Tr−êng TiÕn
TS. ( CTH, Thôy §iÓn) GS (ISJAE, Cuba)
Tr−ëng ban kü s− VIFCEA
Phã tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty XD Hμ Néi.
Chñ tÞch Héi ®ång Khoa häc C«ng nghÖ –Cty T− vÊn AA-(AA-Corp)

1. §Æt vÊn ®Ò : dßng ch¶y, ¸p lùc n−íc lç rçng, kÝch thíc h×nh häc,
gãc m¸i dèc, chÕ ®é ma, giã, t¶i träng phô … ph¶i ®îc
1.1 Tr−ît lë ®Êt vμ æn ®Þnh m¸i dèc lμ v« cïng quan
kÓ ®Õn trong ph©n tÝch bµi to¸n æn ®Þnh m¸i dèc.
träng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chóng ta vµ
1.5 C¨n cø trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þa kü thuËt vÒ æn
phÊn ®Êu cho mét cuéc sèng cã chÊt lîng h¬n (An toµn,
®Þnh m¸i dèc, c¸c ph¬ng ph¸p, gi¶i ph¸p vµ c«ng nghÖ
an ninh vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c).
b¶o vÖ m¸i dèc, gi¶m thiÓu t¸c h¹i vµ phßng ngõa trît
1.2 Tr−ît lë vμ æn ®Þnh m¸i dèc lμ nh÷ng vÊn ®Ò cña
lë ®Êt cã thÓ ®îc ®Ò xuÊt.
khoa häc, kü thuËt vμ c«ng nghÖ. §Æc biÖt liªn hÖ ®Õn
chuyªn ngµnh §Þa Kü thuËt vµ cÇn thiÕt cã c¸c gi¶i ph¸p
2. Tæng quan vÒ tr−ît lë vμ æn ®Þnh m¸i dèc
§Þa Kü thuËt.
1.3 Tr−ît lë ®Êt vμ æn ®Þnh m¸i dèc ë ViÖt Nam. ë ViÖt Nam.

1.3.1 Tr−ît lë vµ æn ®Þnh m¸i dèc cña m¸i dèc tù nhiªn ë 2.1 Kh¶o s¸t ®Êt nÒn vμ Quan tr¾c ®Þa kü thuËt.

c¸c vïng ®åi nói. 2.1.1 §iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c¸c chØ tiªu ®Þa kü thuËt nh

1.3.2 Tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc trong viÖc x©y dùng chiÒu dµy c¸c líp ®Êt, ph©n lo¹i ®Êt, chØ tiªu vËt lý, c-

®êng giao th«ng t¹i c¸c vïng ®åi nói, thÝ dô ®êng êng ®é … cÇn thiÕt ph¶i ®îc x¸c ®Þnh ®Ó ph©n tÝch m¸i

Hå ChÝ Minh. dèc vµ dù b¸o vÒ kh¶ n¨ng trît lë.

1.3.3 Tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc trong x©y dùng ®Êt 2.1.2 Søc kh¸ng c¾t, lùc dÝnh kÕt, gãc ma s¸t, ¸p lùc

®¾p cho ®êng x¸, ph¸t triÓn ®« thÞ, khu c«ng níc, tr¹ng th¸i b·o hoµ hoÆc kh«ng b·o hoµ cña ®Êt,

nghiÖp trªn nÒn ®Êt sÐt yÕu. mùc níc ngÇm, lµ nh÷ng th«ng sè quan träng nhÊt ®Ó

1.3.4 Tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc cña bê s«ng, bê ph©n tÝch.

biÓn trong c¸c ®iÒu kiÖn nÒn ®Êt phøc t¹p. 2.1.3 C¾t c¸nh, xuyªn tÜnh, xuyªn ®éng tiªu chuÈn,

1.3.5 Tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc cña khai th¸c vµ nÐn ngang trong hè khoan, Ðp ngang … ë ViÖt Nam cã

ho¹t ®éng hÇm má, thÝ dô khai th¸c than ®¸. thÓ ®−îc ¸p dông dïng ®Ó kh¶o s¸t ®Êt nÒn.
2.1.4 ChØ tiªu ®é kü thuËt cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ
1.3.6 æn ®Þnh m¸i dèc trong thiÕt kÕ, x©y dùng, ho¹t
nghiÖm trong phßng vµ quy tr×nh thÝ nghiÖm theo tiªu
®éng vµ b¶o dìng têng ch¾n ®Êt, ®êng hÇm, c«ng
chuÈn quèc tÕ.
tr×nh ngÇm, tÇng hÇm cña nhµ cao tÇng, ®¹p ch¾n
2.1.5 Quan tr¾c ®Þa kü thuËt ®ãng vai trß quan träng
níc vµ ®ª ®iÒu.
trong nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ®é æn ®Þnh m¸i dèc.
1.4 Tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc cÇn thiÕt ph¶i ®îc
DÞch chuyÓn ngang, th¼ng ®øng, ¸p lùc níc, øng suÊt,
®¸nh gi¸, sö dông c¸c kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ lêi gi¶i
biÕn d¹ng, ®é nghiªng … cã thÓ ®îc quan tr¾c ®Ó
kü thuËt. §iÒu kiÖn ®Êt nÒn, c¸c th«ng sè §Þa kü thuËt,
®¸nh gi¸, ph©n tÝch, cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo. 3.3 T¨ng søc kh¸ng c¾t cña ®Êt nÒn víi môc ®Ých
2.2 Ph©n tÝch m¸i dèc. lµm t¨ng kh¶ n¨ng chèng tr−ît cña ®Êt nÒn lµ yÕu tè
2.2.1 Ph©n tÝch m¸i dèc lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n quan träng hµng ®Çu.
phøc t¹p nhÊt cña c¬ häc ®Êt vµ ®Þa kü thuËt. HÖ sè an toµn chèng tr−ît cña mét khèi ®Êt ®−îc tÝnh
2.2.2 Tr−ît lë ®Êt vµ ph¸ háng m¸i dèc phô thuéc vµo rÊt b»ng
nhiÒu yÕu tè. Tuy nhiªn rÊt nhiÒu ngêi ë ViÖt Nam chØ ®Ó Tæng lùc hoÆc m«men chèng tr−ît
ý ®Õn ngo¹i lùc nh dßng ch¶y, tèc ®é dßng ch¶y vµ khai FS = ---------------------------------------------------
th¸c c¸t ë ®¸y s«ng. Tæng lùc hoÆc m«men g©y tr−ît
2.2.3 C¸c yÕu tè ph¶i kÓ ®Õn ®Ó ph©n tÝch bμi to¸n æn M¸i dèc æn ®Þnh FS > 1 vµ kh«ng æn ®Þnh víi FS < 1
®Þnh m¸i dèc. 3.4 N−íc ngÇm ®îc thõa nhËn tõ l©u lµ t¸c nh©n g©y
- Søc kh¸ng c¾t; nªn sù thay ®æi øng suÊt trong ®Êt, dÉn ®Õn thay ®æi
- ¸p lùc níc; ®é æn ®Þnh cña m¸i dèc vµ têng ch¾n ®Êt.
- §iÒu kiÖn b·o hoµ vµ kh«ng b·o hoµ; T¸c ®éng xÊu ®Õn ®é æn ®Þnh m¸i dèc lμ:
- N−íc mÆt; a) ¸p lùc níc t¸c ®éng lªn bÒ mÆt tiÕp xóc cña m¸i
- T¶i träng giã lªn c©y (t¶i träng lÆp l¹i nhiÒu lÇn); dèc.
- Dßng ch¶y, vËn tèc níc, kÝch thíc h¹t ®Êt (®¸nh gi¸ sù b) Mét phÇn hay toµn bé khèi ®Êt bÞ b·o hoµ.
xãi mßn); c) ¸p lùc níc t¸c dông lªn bÒ mÆt phÝa trªn cña khèi
- §iÒu kiÖn tho¸t n−íc; ®Êt.
- T¶i träng phô. Gi¶m ¸p lùc níc cho phÐp t¨ng ®é æn ®Þnh cña m¸i
2.2.4 Trù¬t lë ®Êt ®¾p, m¸i dèc ®êng giao th«ng dèc. §iÒu nμy cã thÓ ®¹t ®îc b»ng hÖ thèng tho¸t n−íc
– Tæn thÊt vÒ ®Êt vµ ngêi; bÒ mÆt.
– Tæn thÊt vËt liÖu, thêi gian vµ tiÒn; a) Lùc ®Èy næi khèi ®Êt t¨ng khÝ t¨ng cao ®é møc n−íc
– MÊt c¶nh quan thiªn nhiªn ; ngÇm trong ®Êt.
– Suy tho¸i m«i tr−êng. ThÝ dô: Mùc n−íc ngÇm thÊp khi cã c©y cá, mùc
n−íc ngÇm t¨ng lªn cao khi c©y cèi bÞ chÆt mÊt.
3. Gi¶i ph¸p kü thuËt vμ c«ng nghÖ ®Ó b¶o vÖ b) ¸p lùc n−íc ngÇm t¸c ®éng lªn trªn bÒ mÆt tiÕp xóc

m¸i dèc vμ phßng chèng tr−ît lë. gi÷a khèi ®Êt ®¾p vµ ®Êt nÒn cò.
ThÝ dô: §¾p ®Êt t«n nÒn ®Ó lµm ®−êng.
3.1 §Ó b¶o vÖ m¸i dèc vμ phßng chèng tr−ît lë ®Êt
c) Khe nøt trong khèi ®Êt chøa ®Çy n−íc g©y lªn ¸p
ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Kü thuËt lµ
lùc ngang cho khèi ®Êt.
cÇu nèi gi÷a khoa häc vµ c«ng nghÖ. Vai trß cña ngêi kü
s− ph¶i ®−îc ®Ò cao ®Ó cã thÓ cã ®îc c¸c gi¶i ph¸p kü 4. KÕt luËn.

thuËt vµ c«ng nghÖ. 4.1 Tr−ît lë ®Êt lμ danh tõ chung ®Ó diÔn ®¹t hiÖn
3.2 HiÖn nay cã c¸c lêi gi¶i kü thuËt vÒ ph©n tÝch m¸i t−îng dÞch chuyÓn xuèng phÝa díi ch©n dèc cña khèi
dèc dùa trªn c¸c lý thuyÕt vÒ æn ®Þnh m¸i dèc vµ phÇn ®Êt, ®¸ d−íi t¸c ®éng cña lùc träng trêng, ¸p lùc n−íc,
mÒm. RÊt quan träng lµ x¸c ®Þnh ®−îc cung tr−ît tíi h¹n dao déng, vµ t¶i träng phô kh¸c.
vµ hÖ sè an toµn thÊp nhÊt. æn ®Þnh cña m¸i dèc phô 4.2 Nh÷ng yÕu tè chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn æn ®Þnh m¸i
thuéc vµo søc kh¸ng c¾t tíi h¹n vµ ®é huy ®éng søc dèc:
kh¸ng c¾t cña ®Êt nÒn. - §Æc tÝnh ®Þa chÊt cña ®Êt nÒn vµ ®¸.
- Mùc níc ngÇm vµ sù thay ®æi ¸p lùc níc lç rçng; 5.3 Nªn h×nh thμnh ch¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ
- Søc kh¸ng c¾t cña ®Êt vµ sù thay ®æi cêng ®é ®Êt víi nghiªn cøu vÒ trît lë vμ æn ®Þnh m¸i dèc ë ViÖt
¸p lùc lç rçng vµ øng suÊt h÷u hiÖu; Nam. C¸c hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm cña Thuþ §iÓn,
- TÝnh thÊm cña ®Êt, thêi gian, khÝ hËu, gradient thuû Canada, Mü, Anh, NhËt, Singapore, Hµn Quèc, §µi
lùc, tèc ®é dßng ch¶y, giã, ma… Loan … vµ cña c¸c n−íc kh¸c lµ rÊt quan träng.
4.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt vμ c«ng nghÖ ®Ó b¶o vÖ, gi¶m Nghiªn cøu cã thÓ tËp chung vµo c¸c lÜnh vùc sau :
thiÓu vμ phßng tr¸nh trît lë ®Êt - LËp b¶n ®å vµ ®¸nh gi¸ møc ®é nguy hiÓm cña tr−ît
• Cäc ®Êt v«i ®Êt xi m¨ng; lë;
• Cäc nhá; - ¸p dông hÖ thèng th«ng tin liªn ®Þa lý (GIS) ®Ó nghiªn
• §Êt cã cèt; cøu 3 chiÒu uwuwuwuwît lë m¸i dèc;
• B¬m phôt bª t«ng vµ líi thÐp; - ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ cao ®Ó quan
• Neo ®Êt; tr¾c tr−ît lë
• Gi¶m t¶i ®Êt ë cung trît; - Nghiªn cøu kh¶ thi;
• V¶i ®Þa kü thuËt; - ChuyÓn giao c«ng nghÖ;
• Trång c©y, cá vetiler vµ c¸c lo¹i cá c©y kh¸c. - T×m kiÕm lêi gi¶i kü thuËt.
5.4 RÊt quan träng vμ cÇn thiÕt h×nh thμnh ch−¬ng
Môc ®Ých lêi gi¶i : tr×nh quèc gia vÒ trît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc ®Ó
• T¨ng søc kh¸ng c¾t cña nÒn; nghiªn cøu c¸c bµi to¸n phøc t¹p, vÝ dô:
• §iÒu kiÖn tho¸t níc tèt h¬n; - Ng©n hµng d÷ liÖu vÒ tr−ît lë ®Êt vµ æn ®Þnh m¸i dèc;
• B¶o vÖ sù d©ng cao cña mùc níc ngÇm vµ tr¹ng - HÖ thèng quan tr¾c tr−ît lë ®Êt ë nh÷ng vïng träng
th¸i kh«ng b·o hoµ cña ®Êt; ®iÓm;
• Gi¶m vËn tèc dßng ch¶y (ë hai bªn bê s«ng); - Nghiªn cøu kh¶o s¸t bæ xung vµ thu lËp sè liÖu;
• Gi¶m lùc g©y trît b»ng c¸ch chuyÓn mét phÇn vËt - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ c«ng nghÖ;
liÖu trong khèi tr−ît ®i n¬i kh¸c. - X©y dùng dù ¸n thùc nghiÖm thÝ ®iÓm ®Ó b¶o vÖ m¸i
dèc, t−êng ch¾n vµ phßng chèng tr−ît lë ®Êt;
5. KiÕn nghÞ. N©ng cao chÊt l−îng s¸ch gi¸o khoa vµ cÈm nang tÝnh

5.1 CÇn thiÕt nghiªn cøu ®Çy ®ñ h¬n vÒ co chÕ trît to¸n tr−ît lë vµ æn ®Þnh m¸i dèc.

lë ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n cho c¸c trêng hîp 5.5 H×nh thμnh c¸c c«ng ty chuyªn ngμnh, tËp trung

sau : vµo viÖc b¶o vÖ vµ gi¶m thiÓu trît lë ®Êt vµ æn ®Þnh

- X©y dùng ®−êng t¹i vïng ®åi nói. m¸i dèc:

- T«n nÒn trªn ®Êt sÐt yÕu. - T− vÊn;

- Truît lë ®Êt do tõ biÕn cña m¸i dèc tù nhiªn. - X©y l¾p;

- Tr−ît lë m¸i dèc hÇm lß vµ b·i chøa phÕ th¶i. - Quan tr¾c ®Þa kü thuËt.

- Tr−ît lë m¸i dèc cña ®Ëp, ®ª, têng ch¾n vµ hè ®µo s©u.
5.2 Mét tr×nh ®é hiÓu biÕt tèt h¬n vÒ c¬ chÕ trît lë lμ
con ®êng duy nhÊt ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt
vμ c«ng nghÖ.
Phô lôc 1:

Tr−ît lë ®Êt ë bê s«ng Hång.
Phô lôc 2: B¶o vÖ m¸i dèc vμ chèng trît lë ®Êt.

Mét sè gi¶i ph¸p chèng tr−ît lë m¸i dèc do dßng ch¶y (H×nh 2.10)
- Trång c©y vµ cá lµm gi¶m n¨ng lîng xãi lë ®Êt do dßng ch¶y
- §ãng c¸c lo¹i cäc tre, cäc co trÌm, cäc bª t«ng lµm gi¶m vËn tèc dßng ch¶y.
- T−êng ch¾n, tÊm ch¾n b»ng ®¸, bª t«ng
Kh¶ n¨ng chèng xãi mßn cña ®Êt phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña nÒn vµ søc kh¸ng c¾t. H¹t ®Êt cã thÓ bÞ dßng níc cuèn tr«i
theo kÝch thíc h¹t ®Êt vµ tèc ®é dßng ch¶y.
VËn tèc tíi h¹n cuèn tr«i h¹t ®Êt theo kÝch thíc h¹t (Critical water velocity)

KÝch thíc h¹t ®Êt Tèc ®é dßng ch¶y tíi h¹n (cm/sec)
(mm)
1,0 9,7
0.5 6,9
0,3 4,8
0,1 3,0
0,05 2,2
0,01 0,87
0,001 0,30

c) B¶o vÖ ch©n m¸i dèc

b a

B¶o vÖ m¸i dèc b»ng xi m¨ng l−íi thÐp
a) L−íi thÐp ∅ 4 – a 200
b) BÒ dµy bª t«ng 10 – 15cm.
¸p dông: Gia c−êng m¸i ®¸ dèc
d) B¶o vÖ bê kªnh, bê s«ng, gi¶m n¨ng lîng dßng ch¶y

a b
c

Gia cè b¶o vÖ m¸i dèc b»ng neo :
a) Lç neo: 65 – 80 hoÆc 130 mm.
b) Thanh neo: φ > 20mm, L = 6 -15 m hoÆc lín h¬n.
c) V÷a xi m¨ng.
25 years of experiences on Geotechnical and Reengineering in Vietnam
25 kinh nghiÖm vÒ §Þa Kü thuËt ë ViÖt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. Nguyen Truong Tien
Vice President and General Secretary of
Vietnam Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Society.

Introduction : Geotechnical and Geoengineering in
U U ƒ CPT, Vane Test, SPT can be used in combination for
Vietnam are developed during last 25 years and play determination of different characteristics and properties
important role for construction of projects, land of soft clay. Existing a good correlation.
reclamation, slope stability, environmental protection, ƒ It is very important to obtain undisturbed sample for
reduction of poverty and sustainable development. Main laboratory test of soft clay.
achievements of soil mechanic and Geotechnical and ƒ The Settlements of soft clay are evaluated using
Geoengineering are summarized. Existing problems, consolidation test.
demands, solutions and trends of Geotechnical and Geo- ƒ Triaxial Test is using for important project.
engineering development are proposed for a better ƒ It is very important to consider the settlement due to
quality of life. primary consolidation, secondary consolidation,
prediction and monitoring of settlement is.
1. General review on development of ƒ It is accepted to use a good experiences on study of

Geotechnical and Geoengineering in soft clay behaviors from Sweden, Canada, Japan,
France, Norway, Thailand and other countries.
Vietnam.
ƒ It is accepted to use different software such as
1.1 Soft clay in Vietnam.
Geoslope, Plaxis, Crisp… for analysis.
Most of cities and provinces of Vietnam are located
1.2 Soft soil improvement methods.
in Delta area of Mekong, Red and other rivers. In
1.2.1 Tram or Bamboo pile.
those area, soft clay are often founded. The
This is the traditional method for soil improvement in
thickness of soft clay can be from 4m to 40 meters.
Vietnam. The length of the pile is limited to 3 or 5
The main characteristics are :
meters. 25 piles are used for 1 m2. However it is very
ƒ The humidity is rather high, are varied from 50% to
important to make the evaluation of the bearing
100% or more than 100% for organic soil and peat.
capacity and settlement of the block of soil-pile
ƒ SPT value from standard penetration test : 0 – 5.
according to Soil Mechanic and Foundation concept as
ƒ Undrained shear strength :10–40kPa.
equivalent shallow footing.
ƒ Unconfined compression test: 50 kPa or less.
1.2.2 Preloading of soft soil.
ƒ The definition and concept of soft soil also depend
Preloading of is the economical solution for soft soil
on the size of projects, loads, depth and thickness of
improvement. Theoretical and practical considerations
soil layers.
should be done carefully. In many cases the
It is accepted in Vietnam the following experiences :
geotechnical engineers do not make correctly design of
ƒ Vane test (from Sweden) is the best methods to
the load, time of preloading and monitoring of excess
determine the untrained shear strength of soft clay.
pore pressure. The preloading method is used a lot for
the construction of embankment in flooding area of ƒ This technology is economical solution, save time
Mekong Delta river. and money. It is available the equipment and
1.2.3 Preloading with prefabricated Drains. experiences from Hercules (Sweden) and
In order to accelerate the improvement process, the equipment from China. Advance Associates
vertical drain are often used. The effectiveness of Corporation (AA-Corp.), Technology Development
vertical drains and preloading is show in many Construction Company (TDC) have close
project in Vietnam during last 25 years for cooperation with Swedish Companies and
construction of embankment in soft soil. Preloading Swedish experts to develop this technology in
with prefabricated Drain was introduced in Vietnam Vietnam.
by SIDA/SAREC and the Swedish Geotechnical 1.2.5 Sand Piles, Stone Pile.
Institute (SGI) from 1980. Vertical drain were used in During the last 25 years, the sand pile and stone pile
Hai Phong, Hai Duong, Highway No5 (Hanoi-Hai are introduced in Vietnam for soft soil improvement. It
Phong), Ho Chi Minh City, Vung tau and Mekong is recommended to use the Swedish and Japanese
Delta River. This Swedish Technology allow to Technology for sand compaction pile.
reduce the time of consolidation of soft soil and They need to be constructed by high vibration force
increasing the bearing capacity. The settlements of 2 (Swedish technology) or heavy dynamic compaction
to 3 meters were produced after 4-6 months of (Japanese technology). It is recommended to study the
preloading by the load landfill or vacuum method. Geopier Technology (USA) to produce stone pile .
1.2.4 Cement – Lime Column. 1.2.6 Dynamic Compaction.
This Technology is from Sweden and was The dynamic compaction is used to increase the
transferred to Vietnam by SIDA.SAREC and SGI bearing capacity and reduce the settlement of a soft
from 1980. The results from laboratory testing, field soil. This method can be used in combination with
testing and real application during last 25 years are vertical drain (Swedish technology), or sand pile.
shown. 1.3 Shallow and Deep Foundation.
ƒ Lime column and cement column is excellent 1.3.1 Design and Construction.
methods for soft soil improvement in Vietnam. Before 1980, Vietnamese Engineers adopted the
This methods are using successfully in Hanoi, building code from old Soviet Union for design of
Hai Phong, Vung Tau, Ho Chi Minh city, Can shallow and Deep foundation. During the last 25 years,
Tho. experiences, building code, standard from Sweden,
ƒ Lime column and Cement column can be used Japan, Canada, England, France, USA, Germany and
for embankment, road, foundation of tanks, other countries are studies and adapted in Vietnamese
slope stability protection of a road and river conditions. The bearing capacity and settlement of
bank as well as for improvement of our dique foundation are evaluated and predicted using
system. laboratory and field testing results. The Skin friction is
ƒ The undrained shear strength of the soft soil important factor for the static behavior of the piles.
can be increases 10 time or more. It is often With high safety factor (more than 3), in many cases,
used 120 – 160 kg of cement per one meter of the piles are working only using skin friction.
soil. The design and quality control of the Driven piles, jacked down pile (Swedish technology)
Cement Column can be followed the Swedish bored piles, diagram wall are using for housing and
standards. infrastructure development in Vietnam
1.3.2 Minipiles. Vietnam from 1980. Static load test, dynamic load test
Minipiles have the diameter from 10 to 25 cm. The using equipment from Swedish Japan – USA or
idea to use minipiles is the combination of Vietnam modified PDA (Pile Driving Analysis) were used in
and Swedish experiences : bamboo pile and steel Vietnam for many project in decade of 80 and 90.
core pile. Minipiles are used in many projects in Today it is acceptable to use PDA, PIT, SONIC and
Vietnam such as. static load test for determination of the bearing
ƒ Foundation in dense populated area. Typical capacity and integrity of the pile.
project are : the Building of MOST, Hoa Hong 1.4 Slope stability and river bank stability
Hotel, 154 Quan Thanh Building Hanoi. The slop stability, landslide, debris flow, river bank and
ƒ Underpinning of the building : La Thanh Hotel, sea bank stability are great problem for our sustainable
Swedish Children Hospital. development. Different type of retaining wall, pile,
ƒ Soil improvement. anchors, revetment,… are used for the protection of a
ƒ Foundation and column for the housing in slope stability. As the slope stability is very complicated
flooding area of Mekong Delta. problems, depending on a lot of factors and behavior of
This engineering solution and technology is the soil. A good technology and engineering solution
easy to apply, low cost, low vibration and noise on slope stability from Sweden, Japan, Canada and
as well as to save the material (increase the other countries are studying for application in Vietnam.
lateral contact area of the piles with surrounding Proposal research project on this subject are
soil). discussed with colleagues from Sweden, Canada and
1.3.3 Pile foundation for treatment of Cavities Japan. We need to make a good protection to our land
in Lime Stone. and save our water.
During last 25 years, Vietnamese engineers need to 1.5 Geoengineering
provide new technology for design and construction About 15 years ago, Vietnamese engineers were
of the pile foundation for cement factories and starting to work with Swedish experts to make the
bridges in lime stone with cavities. The main solution study on disposal and utilization of fly ash and land
is to combine the technology of bored and driven pile subsidence due to ground water lowering. From 1996
using concrete hollow pile, steel core pile and to 2001, Vietnam Geotechnical Institute was working
injection of cement mortar. This technology was together with Canadian experts to learn more about
used for Hoang Thach Cement factory. Steel Land subsidence in Hanoi City and proposal solution.
minipile with cement mortar injection is used for Bim During last 6 years Japanese experts are working
Son cement factory. Bored piles are used for Tam together with Vietnamese colleagues for design and
Diep cement factory. The experiences show that the construction of waster landfill, waster treatment. Today,
combination of hollow pile and steel core pile is a contamination of the soil and water become the big
good solution : Save time, money and easy to make concern for us. Environmental engineering, protection
the control of quality. of land, water, air… need to be developed. Engineering
1.3.4 Quality control and Monitoring. and Technology for the following subjects are under
From the results of cooperation between Vietnam study.
and Sweden (the Swedish Geotechnical Institute), ƒ Design and Construction of waster disposal.
the Swedish experiences for quality control and ƒ Design and Construction Cemetery Park.
monitoring of geotechnical projects are used in
ƒ Treatment of waster in new town and new ƒ Low quality of Consulting Services, low quality of
Industrustry project. Project, low efficiency of investment, corruption,
ƒ Protection of the contamination of soil and water lack of transparency… are recognized.
due to dioxin (more than 200.000 people are 2.2 Demands.
affected by dioxin and old weapon). In the next 15 years Vietnam need to develop a lot of
1.6 Tunneling. infrastructure projects, such as power supply,
Underground structures, tunnel… for the hydropower telecommunication, portable water supply, sewage,
plant and transportation system are developed in waster treatment, traffic facilities, public facilities,
Vietnam. The Swedish and Japan technology are houses and high rise buildings… Vietnam need to be
already used in some project. The Metro projects are developed in sustainable way and environment
under study for Ho Chi Minh and Hanoi City. friendly. Engineers and Geotechnical engineers need
2. Limitations, Demands and Proposals to undertake the tasks and are facing challenges.

for the development of Geotechnical and Geoengineering need to go first in
any kind of projects. The following subjects and topics
Geotechnical and Geoengineering.
need to be studied and improved :
2.1 Limitations.
ƒ Soft soil behavior and soil improvement
ƒ Geotechnical and Geoengineering in Vietnam
technology.
today still lack of information, communication,
ƒ Protection and Mitigation of Natural disaster such
competence, responsibility, ethics and clear
as landslide, debris flow, flood, typhoon and fire of
vision on challenge, operation, conduct,
forest.
continuity study and professionalism.
ƒ Engineering and Technology for Protection of
ƒ The quality of education and training is low.
Slope of a roads, river bank and sea bank.
Then it is difficult to have qualified engineers,
ƒ Foundation engineering for high rise building.
good researchers and teachers.
ƒ Underground structures and tunnel.
ƒ Science, Engineering, Technology, Research,
ƒ Foundation engineering for offshore construction
… are not yet the driver force our development.
and facilities in islands.
ƒ Do not have yet available University, Institute…
ƒ Foundation engineering for Dam, Port,
which have good facilities such as library,
Hydropower, Airport and industry area in Land
laboratories, text book, internet service,
reclamation area, difficult subsoil and soft clay.
multimedia for study and research.
ƒ Engineering and Technology for solution of
ƒ The Registration of Engineers is started on
contamination of soil, water, air.
October 2004. This is the new concept,
2.3 Proposals.
definition and regulation.
ƒ It is necessary to make the improvement of
ƒ Allocation of budget for education, research and
organization, operations, activities and functions of
technology development… need to be
Vietnam Soil Mechanics and Geotechnocal
improved.
Engineering (VSMGE), Vietnam Geotechnical
ƒ Quality of people, talent people, conditions for
Institute and Vietnam Geotechnical and
qualified engineers to work and to make the
Geoengineering in Vietnam. New generation of
contribution to the society are discussed so
geotechnical engineers and senior experts need to
much and misunderstanding.
work together with high responsibility and better - Postgraduate studies.
communication and information. - International cooperation.
ƒ It is very important to have the new program of - Development of Engineering, Technology,
cooperation on Geotechnical and Planning and Management.
Geoengineering with Sweden, Canada, Japan, ƒ It is recommended to establish.
France, supporting by SIDA/SAREC of Sweden, - Vietnam Association of Engineers (VAE) or.
CIDA (Canada), JICA (Japan) as well as other - Vietnam Institute of Engineers (VIE
bilateral cooperation with other countries. For the development of Professional Engineer’s
Research projects, short courses, training Program.
program, long distance education, continuity ƒ It is recommended to study the possibilities to
study, standards, building codes, seminar, establish Vietnam Academy of Engineering
workshop,… pubilation, library, internet, and Technology (VAET). For a better
laboratory, fields test equipment, textbooks, international cooperation between Vietnam
monitoring equipment… need to be updated, and Academy of developed countries.
developed, adapted for future development. ƒ It is recommended to establish Joint Venture
ƒ It is recommended to exlent our cooperation Company for Consulting Services in Vietnam.
with other Asian Countries, India, China, Korea, 3. Conclusions.
USA, Australia, England, Norway, Denmark, Soil, Water, Landscape of Vietnam are complicated but
Holand and other countries for integration. also are beautiful and interesting. Vietnamese
ƒ It is recommended to establish the Technical engineers are working very hard during last 25 years
Committee for study, review, research and and already make a lot of contribution for development
publication on important topic and subjects. of Geotechnical, Geoengineering and construction
- Textbooks for Geotechnical and industry. Vietnamese Engineers appreciate all the
Reengineering. valuable supports, international expertise,
- Geotechnical and Geoengineering knowledge… from many countries, especially from
standards. Sweden, Japan, Canada, Cuba, Russia… Vietnam
- Education Training and Postgraduate engineers appreciate your help, contribution and
Program. assistance Vietnam Engineers are open and flexible to
- International Program of cooperation. be good friends and colleagues we will work together
- Research – Education – Business for a better quality of life and we build a better world.
relationship. International cooperation is the best way and best
- Registration of Engineers. solution to combine the Past, Present and Future and
- Code of Ethics. to create real vale of Culture, Science, Engineering,
- Continuity study. Technology and Business. November 2004 is a good
ƒ It is recommended to establish the new opportunity to meet together in Hanoi to exchange
University “Mekong International Institute experiences, knowledge, sentiment and new idea. You
for Engineering and Technology” MIET. are most welcome to visit us and enjoy your stay in our
- Education – Training. country.
- Research. Thank you.
- Technology Transfer.
Reference
(1) Proceeding of Seminar on Geotechnical, 1985 – Results
from the program of cooperation between the Swedish (9) Nguyen Truong Tine – Geotechnical and Geoengineering in
Geotechnical Institute (SGI) and Institute for Building Vietnam, presentation to SGI delegation, VIFCEA 2004.
Science and Technology (IBST). (10) Proceeding of Vietnam Japan Joint Seminar on Geotechnical
(2) Proceeding of International Conference “New Technology and Geoengineering, 2004.
for Foundation Engineering”, NTFE 1992. (11) Vietnam Journal of Geotechnical Engineering 1996, 1997,
(3) Proceeding of Japan – Vietnam Seminar on Geotechnical 1998, 1999. 2001. 2002, 2003.
Engineering, 1996. (12) Final reports for research programs of cooperation between
(4) Proceeding of International Conference on Geotechnical Vietnam and Canada on Land subsidence 2002.
and Geoengineering “Saving our Water and Land”. (13) AA – Corp – Proposal project for slope stability protection,
(5) Proceeding of National Conference on Mechanics, 2002. 2004.
(6) Proceeding of Civil Engineering Conference in Asian (14) Design and Construction of infrastructures and houses in
Countries, Tokyo 2001, Seoul 2004. Delta rivers, 2004.
(7) Proceeding of International Conference “Registration of (15) New materials and New Technology for Construction Industry.
Professional Engineers”, 2004. (16) Ben Tre Park for sustainable development.
(8) Nguyen Truong Tien – Geotechnical Engineering today (17) AA-Corp Proposal Project for Mekong International Institute
and tomorrow, Vietnam – Japan Seminar “Hanoi Geo for Engineering and Technology (MIET).
‘2003. (18) AA-Corp – Study on Nano Technology, Glass Fiber, natural
fiber and light weight concrete.
Vai trß cña ng−êi kü s− trong xãa ®ãi, gi¶m nghÌo
vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng
The Role of Engineers and Engineering in Poverty Reduction, Sustainable Development and
International Intergration.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GS.TS NguyÔn Tr−êng TiÕn
TS. ( CTH, Thôy §iÓn) GS (ISJAE, Cuba)
Tr−ëng ban kü s− VIFCEA
Phã tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty XD Hμ Néi.
Chñ tÞch Héi ®ång Khoa häc C«ng nghÖ –Cty T− vÊn AA-(AA-Corp)

1. Më ®Çu: Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam h«m
Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ môc tiªu hÕt søc quan träng cña nay phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè sau ®©y:
ViÖt Nam vµ nhiÒu n−íc. §· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng ®−îc ƒ ThiÕu vèn, thiÕu ®Çu t−, thiÕu tiÕt kiÖm, n¨ng suÊt lao
thùc hiÖn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña ng−êi d©n vµ ®éng vµ thu nhËp thÊp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ch−a
phÊn ®Êu v× mét cuéc sèng cã chÊt l−îng h¬n. hoµn chØnh.
Ng−êi kü s− ®−a ra gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ phôc Ýt dïng c«ng nghÖ míi.
vô ®êi sèng. §©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng cña con ng−êi, t¸c ƒ ThiÕu hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm vÒ quy ho¹ch ®« thÞ, c¬
®éng vµ ¶nh h−ëng ®Õn tù nhiªn, m«i tr−êng vµ x· héi. së h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.

• Ng−êi kü s− ph¶i cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vÒ c«ng ƒ Thiªn tai, lò lôt, lò quÐt, tr−ît ®Êt, æn ®Þnh bê s«ng, bê

nghÖ, dùa trªn nh÷ng dÞch vô mang tÝnh tri thøc, v¨n biÓn, b·o, ®éng ®Êt cÇn thiÕt ®−îc phßng chèng vµ b¶o

ho¸, kinh nghiÖm... trong toµn bé chu tr×nh cña gi¶i vÖ.

ph¸p kü thuËt. ƒ ChÊt l−îng giao th«ng thÊp, cã kho¶ng 300 lµng x·

• Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ trë ng¹i lín nhÊt ®Ó héi nhËp nghÌo ch−a cã ®−êng « t« vµo ®−îc ( H¹n chÕ giao l−u

kinh tÕ, toµn cÇu ho¸ vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng. cña nhãm céng ®ång).

Theo ®Þnh nghÜa cña Liªn HiÖp Quèc “Ng−êi nghÌo lµ ƒ Chñ nghÜa c¸ nh©n, chñ nghÜa vËt chÊt, chñ nghÜa c¬

ng−êi nhËn ®−îc Ýt h¬n 1USD/ ngµy”. héi ngù trÞ.

• C¸c kü s− cña ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ƒ Quan liªu, tham nhòng trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ ®Çu

nhiÖm vô vµ th¸ch thøc lín lao, hä ph¶i ®−a ®−îc c¸c t−.

gi¶i ph¸p kü thuËt vµ ®Ò xuÊt v× môc tiªu ph¸t triÓn æn ƒ C¸c quyÒn vÒ së h÷u vµ qu¶n lý ®Êt ®ai ®ang trªn

®Þnh vµ bÒn v÷ng. Theo ®Þnh nghÜa cña Liªn HiÖp ®−êng ®æi míi kh¸i niÖm.

Quèc, ý nghÜa cña ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng lµ ƒ 60 triÖu ng−êi d©n hiÖn sèng ë n«ng th«n, vïng nói, ven

“§¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña hiÖn t¹i song kh«ng lµm biÓn:

giíi h¹n kh¶ n¨ng cña thÕ hÖ t−¬ng lai”. ThÕ kû 21 lµ ƒ Hä cã thu nhËp b×nh qu©n tõ 200 – 360 USD/ ng−êi/

thêi ®¹i thóc ®Èy sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng. n¨m.
ƒ Møc sèng chªnh lÖch tõ 1 ®Õn 30.
ƒ 2300 lµng x· ( 22% toµn quèc lµ nghÌo)
2. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn bÒn
ƒ ChÊt l−îng gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ thÊp do thiÕu nguån
v÷ng ë ViÖt Nam :
nh©n lùc cã chÊt l−îng.

18
ƒ ChÊt l−îng nhµ ë, ®−êng, cung cÊp n−íc, n¨ng triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. Nh÷ng Ých lîi vÒ kinh tÕ,
l−îng, th«ng tin, tr−êng häc, trung t©m v¨n ho¸ cßn x· héi vµ m«i tr−êng lu«n lu«n ®−îc ph¸t triÓn mét
thÊp. c¸c tèt ®Ñp víi ho¹t ®éng cña ng−êi kü s−.
ƒ N¨ng suÊt thÊp vµ gi¸ thµnh cao. ThÝ dô vÒ gi¸ ƒ Môc ®Ých cña x· héi chóng ta lµ: D©n giµu, N−íc
thµnh dù tÝnh cho 1 s¶n phÈm: m¹nh, X· héi c«ng b»ng,§©n chñ, V¨n minh.
- VËt liÖu: 60% ƒ Khoa häc c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p kü thuËt ph¶i lµ ®éng
- Nh©n c«ng 20% lùc cho toµn bé qóa tr×nh.
- Qu¶n lý 19% ƒ M«i tr−êng thiªn nhiªn – c«ng nghÖ tiªn tiÕn dùa
- TiÕp thÞ 11% trªn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, ®iÒu kiÖn tù nhiªn ph¶i ®−îc
RÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ph¶i nhËp ngo¹i. Gi¸ thµnh vËn t¶i nghiªn cøu vµ sö dông mét c¸c th«ng minh, kh«n
vµ th«ng tin cao, l·ng ohÝ thêi gian trong toµn bé qu¸ ngoan. Ng−êi kü s− ph¶i t«n träng ®Êt, n−íc, biÓn
tr×nh s¶n xuÊt. c¶, s«ng ngßi, ®åi nói, ®Þa h×nh vµ gi¸ trÞ lÞch sö.
ƒ ChÊt l−îng dÞch vô t− vÊn thÊp. Chi phÝ dµnh ƒ Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kü s− vµ thùc hµnh nghÒ lµ c¬
cho c«ng t¸c t− vÊn lµ qu¸ thÊp. së, lµ ®éng lùc ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn
ƒ C«ng t¸c ®¨ng b¹ kü s− vµ x©y dùng tiªu chuÈn æn ®Þnh, bÒn v÷ng.
®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kü s− míi ë giai ®o¹n ƒ Më réng hîp t¸c quèc tÕ lµ hÕt søc quan träng cho
khëi ®Çu. sù ph¸t triÓn cña chóng ta.
ƒ ChÊt l−îng qu¶n lý ®−îc b¾t ®Çu quan t©m th¶o ƒ KÕt hîp c«ng nghÖ ph−¬ng T©y vµ v¨n ho¸ ph−¬ng
luËn vµ trao ®æi. §«ng.
ƒ HiÖu qu¶ ®Çu t− thÊp, phô thuéc vµo quyÕt ®Þnh ƒ Nh÷ng bµi häc vÒ triÕt häc §«ng ph−¬ng, DÞch lý,
trªn c¬ së cña kÕt qu¶ t− vÊn kÐm. Phong Thuû, Nguyªn lý ©m d−¬ng, Ngò hµnh ( Kim,
ƒ TÇm nh×n vµ nhiÖm vô cña kü s− ch−a ®−îc râ Méc, Thuû, Ho¶, Thæ) ph¶i ®−îc kÕ ®Õn cho sù ph¸t
rµng. triÓn míi.
ƒ Ra quyÕt ®Þnh, mong muè x· héi, sù tù tin, gi¸ ƒ Ng−êi kü s− ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vµ toµn diÖn,
trÞ kü thuËt, së h÷u vèn, ®¹o ®øc, sù tù nguyÖn cã trÝ t−ëng t−îng tèt vµ ®é nh¹y c¶m cao. Hä ph¶i
cña con ng−êi, cña kü s−. hiÓu chÝnh b¶n th©n m×nh, c¬ thÓ m×nh, t×nh c¶m cña
ƒ M«i tr−êng bÞ tµn ph¸, huû ho¹i. m×nh, c¶m nhËn cña m×nh vµ suy nghÜ cña b¶n th©n
Quan hÖ gi÷a Qu¶n lý – Doanh nghiÖp – KiÕn thøc – Gi¸ ®Ó t¹o nªn c¸c gi¸ trÞ thËt.
trÞ v¨n ho¸ - §¹o ®øc nghÒ nghiÖp ph¶i ®−îc cñng cè vµ
n©ng cÊp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm cña chÝnh chóng 3.2. Vai trß vμ nhiÖm vô cña ng−êi kü s−:
U

ta. ƒ Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh− ®−êng x¸ cho ®« thÞ vµ
n«ng th«n, ®−êng ngÇm, b¶o vÖ m¸i dèc, sö dông c«ng
3. Gi¶i ph¸p: nghÖ míi, vËt liÖu míi.
3.1. Kh¸i niÖm:
U
ƒ Quy ho¹ch thµnh phè, thÞ trÊn, huyÖn, khu c«ng nghiÖp...
ƒ Ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn v÷ng lµ th¸ch thøc rÊt lín víi môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ sö dông kh«n ngoan
®èi víi kü s−. Ng−êi kü s− ph¶i cung cÊp ®−îc ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Êt, n−íc, rõng...
nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt vµ c«ng nghÖ. ƒ Tham gia vµo c¸c dù ¸n thÝ ®iÓm vµ thùc nghiÖm ®Ó
ƒ Con ng−êi vµ Ng−êi kü s− ph¶i ®−îc coi lµ trung ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n, c«ng nghiÖp,
t©m vµ ch×a kho¸ ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t b¶o tån thiªn nhiªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.

19
ƒ Ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ vËt liÖu míi: VËt liÖu sinh ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng. MIST sÏ tËp
th¸i, c«ng nghÖ nan«, sîi tù nhiªn, sîi thuû tinh, cÊu trung sù quan t©m ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vµ néi dung sau:
kiÖn ®óc s½n, bª t«ng nhÑ, nhµ cao tÇng, ®−êng ƒ Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nhµ ®èi t¸c ®Çu t−, ®èi t¸c c«ng
n«ng th«n, æn ®Þnh m¸i dèc, sö lý nÒn ®Êt yÕu... nghiÖp, doanh nghiÖp vµ ®¹i häc liªn kÕt.
ƒ Tham gia ph¸t triÓn nhµ ë, tr−êng häc, h¹ tÇng x· héi ƒ Sö dông c«ng nghÖ gi¸o dôc cao: C«ng nghÖ th«ng tin,
víi chÊt l−îng cao vµ gi¸ thµnh h¹. gi¸o dôc tõ xa, gi¸o dôc b»ng ®a d¹ng ph−¬ng tiÖn.
ƒ Tham gia n©ng cÊp hÖ thèng gi¸o dôc vµ ch−¬ng ƒ Mêi gi¸o s− thØnh gi¶ng tõ c¸c n−íc kh¸c.
tr×nh ®µo t¹o ®¶m b¶o cho sù c«ng b»ng vµ chÊt ƒ Gi¶ng d¹y chñ yÕu b»ng tiÕng Anh.
l−îng cao. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n, Gi¸m ®èc ƒ H×nh thµnh c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c khoa häc quèc tÕ
Ban qu¶n lý dù ¸n, lao ®éng lµnh nghÒ, tinh th«ng vÒ c«ng nghÖ míi, vËt liÖu míi, vÝ dô c«ng nghÖ nan«.
nghÒ nghiÖp, kü s− chuyªn nghiÖp cho c¸c dù ¸n ƒ Tæ chøc c¸c kho¸ häc liªn tôc cho kü s− vµ kü s−
c«ng nghÖ, dù ¸n ®Çu t− lµ v« cïng quan träng. chuyªn nghiÖp.
ƒ Ch−¬ng tr×nh quèc gia vÒ ®¨ng b¹ kü s− ph¶i ®−îc ƒ Cung cÊp dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ t− vÊn kü
sím h×nh thµnh. Kü s− chuyªn nghiÖp ph¶i cã vai trß thuËt.
to lín trong sù ph¸t triÓn vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. ƒ C¸c khoa chÝnh ( giai ®o¹n ®Çu)
ƒ Môc ®Ých cña sù thõa nhËn lÉn nhau ®èi víi kü s− - X©y dùng, giao th«ng, thuû lîi.
chuyªn nghiÖp cã 3 môc tiªu: - KiÕn tróc vµ quy ho¹ch.
ƒ Cho phÐp ng−êi kü s− ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cña - C«ng nghÖ m«i tr−êng.
m×nh b»ng c¸ch thu thËp kinh nghiÖm cña nh÷ng - Qu¶n lý.
n−íc kh¸c nhau. - Khoa häc – C«ng nghÖ – S¶n xuÊt kinh doanh.
ƒ Gióp ®ì c¸c c«ng ty vµ c¸c tæ chøc t×m kiÕm ®−îc ƒ C¸c kinh nghiÖm häc tËp tõ Malaysia, Singapore,
kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt cÇn thiÕt theo nhu cÇu Thailand, Hµn Quèc, NhËt, §µi loan, Hong Kong,
®Ó cã ®−îc gi¶i ph¸p kü thuËt cho c¸c bµi to¸n phóc Trung Quèc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc, nghiªn cøu,
t¹p vµ ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n tæng hîp. chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®¨ng b¹ kü s− lµ rÊt
ƒ §éng viªn, khuyÕn khcÝh sù chuyÓn giao nh÷ng kinh quan träng cho sù ph¸t triÓn t−¬ng lai cña chóng ta.
nghiÖm thùc tÕ tè nhÊt gi÷a c¸c quèc gia. 3.4. C«ng ty t− vÊn cña nh÷ng ng−êi b¹n tiªn phong
U

ƒ Ng−êi kü s− ®−îc thõa nhËn lµ ng−êi lµnh ®¹o ®Ó AA ( Advance Associates Consulting Corporation)
®−a ra c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt: Phßng chèng thiªn tai, Lµ r¸t quan träng trong viÖc h×nh thµnh m« h×nh nh÷ng c«ng
chèng tr−ît lë, an toµn, an ninh vµ bÒn v÷ng. ty t− vÊn míi ®Ó cung cÊp gi¶i ph¸p c«ng nghÖ víi gi¸ trÞ kü
ƒ Trung t©m nguån nh©n lùc kü thuËt ViÖt Nam, C«ng thuËt, gi¸ trÞ v¨n ho¸, kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ ®¹o ®øc
ty t− vÊn, Trung t©m chuyÓn gia c«ng nghÖ, C«ng ty nghÒ nghiÖp. Mét trong nh÷ng c«ng ty t− vÊn ®−îc thµnh lËp
nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt... Ph¶i theo m« h×nh míi cã thÓ lµ C«ng ty t− vÊn AA. C«ng ty AA
thµnh lËp míi hoÆc c¶i tiÕn m« h×nh nh»m t¹o ra c¸c sÏ cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ quy ho¹ch, thiÕt kÕ, x©y l¾p,
gi¸ trÞ kü thuËt vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam. qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸n, chuyÓn giao c«ng nghÖ, nghiªn
cøu, gi¸o dôc ®µo t¹o, hîp t¸c quèc tÕ, xuÊt nhËp khÈu, ph¸t
3.3. Häc viªn Mekong quèc tÕ vÒ Khoa häc c«ng
U triÓn vËt liÖu vµ c«ng nghÖ míi dùa trªn c¸c kiÕn thøc
nghÖ (MIST) chuyªn nghiÖp, tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ ®¹o ®øc nghÒ
Cã thÓ nãi r»ng viÖc thµnh lËp mét tr−êng §¹i häc míi ®Ó nghiÖp. C¸c chuyªn gia, kü s− chuyªn nghiÖp cña ViÖt Nam
c¶i c¸ch vµ n©ng cÊp gi¸o dôc, nghiªn cøu vµ kinh vµ quèc tÕ sÏ cã c¬ héi cïng l¹i viÖc t¹i C«ng ty t− vÊn AA.
doanh ë ViÖt Nam lµ hÕt søc quan träng víi môc ®Ých xo¸ ChÊt l−îng dÞch vô cña AA Corp., ph¶i g¾n liÒn vµ ®¸p øng

20
nhu cÇu hµng ngµy cña cuéc sèng con ng−êi, cña x· héi, n−íc, quèc ¸o, giao th«ng, nhµ cña vµ vui ch¬i gi¶i trÝ.
m«i tr−êng vµ sù ph¸t triÓn t−¬ng lai. AA Corp., ph¶i 4.5. Kü s− ph¶i ®ãng vai trß quan träng h¬n n÷a trong c¸c
nhËn thøc vµ cã hiÓu biÕt vÒ tÇm quan träng cña tr¸ch ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp nh»m t¹o nªn sù an toµn, an
nhiÖm, vai trß cña kü s−, kiÕn tróc s−, nhµ kinh tÕ, nhµ ninh, søc khoÎ, tiÖn nghi, cuéc sèng m«i tr−êng æn
nghiªn cøu, nhµ gi¸o ®èi víi thÕ hÖ h«m nay vµ thÕ hÖ ®Þnh vµ x©y dùng thÕ gi−ãi tèt ®Ñp h¬n, hoµ hîp víi tù
mai sau. AA Corp., ph¶i thËt sù lµm viÖc tËn tuþ, thÊm nhiªn theo kh¸i niÖm phong thuû (m«i tr−êng).
nhuÇn tinh thÇn “Ph¸t triÓn bÒn v÷ng” trong c¸c dÞch vô 4.6. T¸m (8) tõ c¬ b¶n ®Ó t¹o nªn nh÷ng gi¸ trÞ míi vμ
cña m×nh. C«ng ty t− vÊn AA ph¶i chia sÎ vµ chÊp nhËn tiÕn tíi t−¬ng lai:
quan niªm chung “ Ng−êi kü s− ph¶i ®ãng vai trß thiÕt - Chñ nghÜa nghÒ nghiÖp
yÕu trong n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng trªn toµn thÕ - §é nh¹y c¶m trùc gi¸c
giíi. ChÝnh v× vËy, ng−êi kü s− cã mét t¸c ®éng cã ý - V¨n ho¸
nghÜa cho sù thóc ®Èy ph¸t triÓn bÒn v÷ng”. - §¹o ®øc
C«ng ty t− vÊn AA sÏ ho¹t ®éng theo nh÷ng ý t−ëng, - Khoa häc
kh¸i niÖm, kinh nghiÖm quèc tÕ, sù hiÓu biÕt, c«ng - C«ng nghÖ
nghÖ... ®−îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o nµy v× sù ph¸t triÓn - M«i tr−êng
dµi l©u. Advance Associates nghÜa lµ nh÷ng ng−êi b¹n - Tr¸ch nhiÖm
tiªn phong, nh÷ng ng−êi ®ång nghiÖp tiªn tiÕn sÏ cïng Ng−êi kü s− ph¶i biÕt kÕt hîp 8 tõ trªn trong c«ng viÖc cña
lµm viÖc ®Ó x©y dùng cuéc sèng cã chÊt l−îng h¬n vµ ®Ó m×nh.
ChÊu ¸ tiÕn tíi t−¬ng lai.
4.7. Xu h−íng cña sù ph¸t triÓn
4. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt ƒ KÕt hîp kinh nghiÖm cña qu¸ khø, c«ng nghÖ vµ vËt liÖu
4.1. Ng−êi kü s− ph¶i ®ãng vai tro chñ chèt trong xãa hiÖn t¹i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm míi ( Combination of
®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §iÒu nµy lµ Past, Present and create Future)
quan träng trªn thÕ giíi. ƒ KÕt hîp gi¸ trÞ v¨n ho¸, triÕt häc ph−¬ng §«ng, tµi
4.2. Ng−êi kü s− kh«ng chØ lµm viÖc trong lÜnh vùc x©y nguyªn thiªn nhiªn, quy luËt cña tù nhiªn víi khoa häc,
dùng h¹ tÇng c¬ së, qu¶n lý, c«ng nghÖ, c«ng c«ng nghÖ nh»m t¹o nªn nh÷ng ý t−ëng míi vµ sù ph¸t
nghiÖp, nghiªn cøu, gi¸o dôc ®µo t¹o... mµ cßn triÓn míi.
ph¶i tham gia b¶o vÖ m«i tr−êng, gi¸ trÞ v¨n ho¸, ƒ KÕt hîp vµ c©n b»ng nguyªn lý ¢m d−¬ng vµ Ngò hµnh
t−îng ®µi lÞch sö vµ phßng chèng thiªn tai. ( 5 vËt liÖu c¬ b¶n)
4.3. Kü s− lµ ng−êi ®−îc cung cÊp nh÷ng kh¸i niÖm c¬ 4.8. Sù th¸ch thøc cña toμn cÇu ho¸, héi nhËp ë mét
b¶n tèt nhÊt vÒ khoa häc, c«ng nghÖ, ®Êt, n−íc, bªn, sù th¸ch thøc cña xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn
®¸, phÕ th¶i, vÖ sinh, giao th«ng, qu¶n lý vµ c¸c bÒn v÷ng, khu vùc, chñ quyÒn d©n téc, quyÒn lîi ®Êt
nguån lùc ®Ó cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt. n−íc vµ nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cña tõng n−íc ë mét bªn
4.4. Kü s− ph¶i ¸p dông kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó gi¶i kh¸c ®ßi hái ng−êi kü s− ph¶i nhËn biÕt s©u s¾c, ®Ó cã
quyÕt c¸c th¶m ho¹ do thiªn tai g©y ra: lò quÐt, thÓ trë thµnh ng−êi kü s− xuÊt s¾c, kü s− chuyªn
b·o, lò lôt, ®éng ®Êt, tr−ît lë ®Êt, hoÆc lµm viÖc vÒ nghiÖp vµ ®Ó kh¼ng ®Þnh vai trß, c¸ch øng xö, cuéc
nh÷ng dù ¸n ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña con sèng nghÒ nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng.
ng−êi vµ x· héi. Cung cÊp l−¬ng thùc, thùc phÈm, 4.9. Nh− nh÷ng ng−êi kü s− xuÊt s¾c , kü s− chuyªn
nghiÖp ph¶i hiÓu râ “ Anh lµ ai?, Anh tõ ®©u ®Õn?,
Anh cã thÓ lµm g×?, vµ lóc nµo anh rêi khái tr¸i ®Êt?”

21
Tr¸i ®Êt lµ MÑ, Trêi lµ Cha, c©y cèi s«ng ngßi , biÓn 4.14. RÊt nªn thμnh lËp C«ng ty t− vÊn theo m« h×nh cæ
c¶, nói non, ®éng thùc vËt kh¸c lµ Anh em, B¹n bÌ. phÇn hoÆc t− nh©n, thÝ dô nh− C«ng ty cæ phÇn t−
ChÝnh v× vËy, ng−êi kü s− cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp vÊn AA. M« h×nh míi cña C«ng ty t− vÊn lµ rÊt cÇn thiÕt
gi¶i ph¸p kü thuËt, c¬ héi vµ sù tho¶ m·n cho con nh»m cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ dÞch vô theo
ng−êi, cho x· héi vµ cho thÕ hÖ t−¬ng lai. th«ng lÖ qu«c tÕ, tiªu chuÈn quèc tÕ vµ ®¹o ®øc nghÒ
4.10. Nh− nh÷ng ng−êi kü s−, chóng ta ph¶i hiÓu râ nghiÖp.
hoμn c¶nh thùc tiÔn, ®iÒu kiÖn cña ®Êt n−íc, 4.15. RÊt quan träng vμ nªn −u tiªn ph¸t triÓn c¸c
nh÷ng yÕu kÐm, nhu cÇu ph¸t triÓn nh÷ng khã ch−¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ, thõa nhËn lÉn nhau
kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam. ChÊt l−îng trong gi¸o dôc, ®μo t¹o, nghiªn cøu, dÞch vô t−
gi¸o dôc, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, dÞch vô t− vÊn. C¸c ®èi t¸c quèc tÕ, c«ng nhËn t− nh©n, c¸c tæ
vÊn thÊp, ngù trÞ chñ nghÜa c¸ nh©n, chñ nghÜa vËt chøc phi chÝnh phñ, c¸c nhµ chøc tr¸ch ë tÊt c¶ c¸c
chÊt, chñ nghÜa c¬ héi ®· lµm suy tho¸i m«i tr−êng cÊp nªn t×m kiÕm c¸c c¬ héi cïng lµm viÖc.
vµ x· héi. Ng−êi kü s− ph¶i n©ng cao vµ ph¸t triÓn 4.16. Xin ®−îc kiÕn nghÞ lμ chóng ta cÇn thiÕt ph¶i cïng
quan hÖ gi÷a nhµ Qu¶n lý – Nhµ doanh nghiÖp – hîp t¸c, cïng kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn vμ triÓn khai
Gi¸ trÞ kü thuËt – Gi¸ trÞ v¨n ho¸- §¹o ®øc ®Ó t¹o ho¹t ®éng cña nhiÒu chuyªn viªn kh¸c nhau ®Ó cã
nªn sù tù tin, sù t−êng minh, d©n chñ, tr¸ch nhiÖm ®−îc nh÷ng kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa vµ ®ãng gãp toµn
vµ mong muèn míi cña x· héi. diÖn cho c«ng t¸c ®¨ng b¹ kü s−. ChÊt l−îng vµ hiÖu
4.11. RÊt quan träng viÖc thμnh lËp HiÖp héi kü s− qu¶ lµ th¸ch thøc toµn cÇu. ng−êi kü s− ph¶i lµm mäi
chuyªn nghiÖp ViÖt Nam (Vietnam Association of viÖc, theo tõng b−íc, víi kiÕn thøc, trÝ tuÖ vµ sù cè
Professional Engineers, VAPE) hoÆc HiÖp ®oµn kü g¾ng ®Ó ®¹t ®−îc:
s− ViÖt Nam (Vietnam Institute of Engineers, VIE). • Tiªu chuÈn cao
4.12. Xin kiÕn nghÞ h×nh thμnh ch−¬ng tr×nh quèc gia • Thèng nhÊt vµ hîp quy luËt
vÒ ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp. VAPE hoÆc • §¸p øng nhu cÇu
VIE sÏ thùc hiÖn c¸c néi dung ®¨ng b¹ kü s− nh»m • N¨ng lùc nghiªn cøu ®éc lËp víi sù s¸ng t¹o
héi nhËp, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn bÒn v÷ng. • Hoµn thiÖn vµ tuyÖt vêi
§ång thêi dùa vµo thùc tiÔn nh÷ng ®Þnh nghÜa, kh¸i • §Ñp vµ tuyÖt vêi
niÖm, m« h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng cña kü s−. • QuyÕn rò cho ph¸t triÓn t−¬ng lai
4.13. RÊt quan träng viªc thμnh lËp mét tr−êng §¹i
• T−êng minh, tr¸ch nhiÖm vµ d©n chñ
häc t− thôc hoÆc §¹i häc cæ phÇn. Tªn tr−êng
§¹i häc míi cã thÓ lµ Häc viªn khoa häc c«ng nghÖ
Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ”
U

Mekong quèc tÕ (MIST). MIST thùc hiÖn c¸c tr−êng
Ban kü s− – Tæng héi x©y dùng ViÖt Nam
®µo t¹o ®¹i häc, ch−¬ng tr×nh ®¹o t¹o liªn tôc cho
(C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA)
kü s− nh»m t¹o nªn mét thÕ hÖ kü s− tinh th«ng
Sè 9/Ngâ 44 Phè Hµm Tö Quan, Hoµn KiÕm, Hµ Néi
nghÒ nghiÖp, nh÷ng ng−êi lao ®éng lµnh nghÒ, c¸c
Tel & Fax : (84 4) 9324 959
nhµ khoa häc tµi n¨ng vµ nh÷ng con ng−êi tiªn
Email: truongtien@gmail.com hoÆc aa-office@fpt.vn
HTU UTH HTU UTH

phong.
Xin c¶m ¬n vÒ mäi ý kiÕn ®ãng gãp

22
§¨ng b¹ Kü s− chuyªn nghiÖp vµ sù thõa nhËn lÉn nhau
Registration of Profesional Engieers and Mutual Recognition
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GS.TS NguyÔn Tr−êng TiÕn
TS. ( CTH, Thôy §iÓn) GS (ISJAE, Cuba)
Tr−ëng ban kü s− VIFCEA
Phã tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty XD Hμ Néi.
Chñ tÞch Héi ®ång Khoa häc C«ng nghÖ –Cty T− vÊn AA-(AA-Corp)

1. Kü s− chuyªn nghiÖp – Anh chi lµ ai ? ƒ Tèt nghiÖp c¸c kho¸ ®µo t¹o n©ng cao vÒ qu¶n
Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc hiÓu lµ ng−êi cã b»ng tèt lý, tæ chøc, kü thuËt, kinh tÕ, ph¸p luËt, m«i
nghiÖp ®¹i häc, cã kiÕn thøc, kinh nghiÖm, kü n¨ng, kh¶ tr−êng...
n¨ng tæ chøc, qu¶n lý vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, ®Ó cung ƒ Tinh th«ng nghÒ nghiÖp, cã n¨ng lùc vµ kü n¨ng
cÊp c¸c dÞch vô khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ®¹t chÊt thùc hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh :
l−îng cao, ®−îc kh¸ch hµng vµ thÞ tr−êng chÊp nhËn vµ - HiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ míi, vËt liÖu míi.
®−îc Héi nghÒ nghiÖp c«ng nhËn. Kü s− chuyªn nghiÖp - Kh¶ n¨ng sö dông c«ng nghÖ tin häc vµ thèng kª
kh«ng ph¶i lµ mét häc hµm, häc vÞ, mét chøc vô. Lµ mét häc.
danh hiÖu ®Ó ng−êi kü s− hµnh nghÒ ®éc lËp víi tinh thÇn - Kh¶ n¨ng tham gia vµo c¸c dù ¸n cã nhiÒu ngµnh
tr¸ch nhiÖm, trung thùc, t−êng minh, d©n chñ vµ cã v¨n kü thuËt tham gia.
ho¸ v× nh÷ng gi¸ trÞ kü thuËt, x· héi, lîi Ých cña céng - Cã hiÓu biÕt vÒ quan hÖ víi c¸c nhµ doanh
®ång vµ an toµn cña con ng−êi. Hä chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nghiÖp, nhµ qu¶n lý, nhµ tµi chÝnh... vµ quan hÖ
nh©n mét c¸ch toµn diÖn vÒ c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh x· héi cña con ng−êi.
chuyªn m«n, nghiÖp vô, kh«ng phô thuéc vµo c¸c quyÕt - Cã kh¶ n¨ng trao ®æi, nãi, viÕt, tr×nh bµy mét c¸ch
®Þnh mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh. Hä lµ chñ tr×, chñ rµnh m¹ch, logic,, biÖn chøng vµ cã tÝnh thuyÕt
nghiÖm dù ¸n, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n, gi¸m ®èc kü phôc c¸c lo¹i b¸o c¸o liªn quan ®Õn c«ng viÖc
thuËt dù ¸n hoÆc chñ tr× c¸c c«ng t¸c chÝnh cña dù ¸n. hµng ngµy.
Kü s− chuyªn nghiÖp cã thÓ lµ kü s− t− vÊn, kü s− qu¶n - Cã n¨ng lùc ¸p dông nh÷ng nguyªn lý thiÕt kÕ tèi
lý ®iÒu hµnh dù ¸n, kü s− nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t −u, tèi −u ho¸ ®Ó cho phÐp thiÕt kÕ, chÕ t¹o, thi
triÓn c«ng nghÖ, kü s− lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ ®µo c«ng, l¾p dùng, b¶o d−ìng, vËn hµnh c¸c s¶n
t¹o. Tãm l¹i ng−êi kü s− chuyªn nghiÖp ph¶i cã b¶n lÜnh phÈm víi chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cao.
nghÒ nghiÖp, l−¬ng t©m vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, lµ - Th−êng xuyªn chñ ®éng häc tËp vµ quan t©m ®Õn
nh÷ng ng−êi xuÊt s¾c nhÊt trong ®éi ngò kü s− ®−îc x· tiÕn bé kü thuËt, ®ång thêi nªu cao kh¶ n¨ng s¸ng
héi chÊp nhËn, t«n vinh vµ Héi nghÒ nghiÖp thõa nhËn. t¹o.

2. Tiªu chuÈn tèi thiÓu cña Kü s− chuyªn - Cã kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh, kiÓm tra, ph©n tÝch, ph¶n
biÖn nh÷ng bµi to¸n thùc tÕ phøc t¹p nh»m t×m
nghiÖp.
®−îc lêi gi¶i kü thuËt tèt nhÊt (gi¸ thµnh, chÊt
2.1 Tiªu chuÈn nghÒ nghÒ nghiÖp.
l−îng, an toµn, tiÕn ®é....).
ƒ §ñ t− c¸c hµnh nghÒ ®éc lËp.
- Cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ kÓ ®Õn t¸c ®éng cña m«i
ƒ Cã tèi thiÓu 7 n¨m kinh nghiÖm, trong ®ã cã Ýt
tr−êng.
nhÊt 02 n¨m chñ tr× c¸c nhiÖm vô kü thuËt quan
- Cã kh¶ n¨ng ®éng viªn, tæ chøc vµ khai th¸c cã
träng.
hiÖu qu¶ n¨ng lùc cña con ng−êi.
23
- Cã hiÓu biÕt v÷ng vµng vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, ®Þa lý, ®µo t¹o, héi th¶o, viÕt bµi, viÕt b¸o c¸o, kiÕn thøc
x· héi, ph¸p luËt, tÝnh quy luËt vµ triÕt häc. míi, cËp nhËt th«ng tin vµ n©ng cao kü n¨ng hµnh
- Cã kh¶ n¨ng sö dông thµnh th¹o 01 ngo¹i ng÷ (tèt nghÒ.
nhÊt lµ tiÕng Anh). ƒ KhuyÕn khÝch vµ yªu cÇu Kü s− chuyªn nghiÖp cËp
2.2 Tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. nhËt th«ng tin, kiÕn thøc, kinh nghiÖm.
ƒ Tr¸ch nhiÖm vµ t−êng minh trong c¸c quyÕt ®Þnh 2.4 Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc tuyÓn qua c¸c cuéc
nghÒ nghiÖp. thi (viÕt, vÊn ®¸p...) do Héi ®ång Kü s− chuyªn
ƒ Hµnh nghÒ ®éc lËp, thu nhËp chÝnh ®¸ng tõ c¸c nghiÖp thùc hiÖn.
dÞch vô mang tÝnh chuyªn nghiÖp. Sèng b»ng ƒ ChØ lùa chän nh÷ng ng−êi ®¹t tiªu chuÈn.
nghÒ nghiÖp. ƒ Xem xÐt c«ng nhËn l¹i sau 3 n¨m ho¹t ®éng víi tiªu
ƒ Kh«ng cã quan hÖ bÊt hîp ph¸p, v× môc ®Ých c¸ chuÈn cô thÓ.
nh©n, vô lîi, tham nhòng víi kh¸ch hµng, chñ ®Çu ƒ Lo¹i bá c¸c kü s− vi ph¹m tiªu chuÈn ®¹o ®øc vµ
t− vµ nhµ thÇu... Kh«ng nhËn kinh phÝ bÊt minh. c¸c cam kÕt nghÒ nghiÖp.
ƒ T«n träng ph¸p luËt vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. ƒ §−îc sù h−íng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c kü s−
ƒ §−a ra c¸c quyÕt ®Þnh v× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ chuyªn nghiÖp.
bÒn v÷ng. ƒ MiÔn trõ thi víi c¸c kü s− cã l©u n¨m kinh nghiÖm,
ƒ Hµnh nghÒ v× lîi Ých cña céng ®ång vµ hiÖu qu¶ ®−îc suy t«n vµ t«n vinh bëi nhiÒu ®ång nghiÖp
cña toµn x· héi. (Th«ng qua c¸c Héi nghÒ nghiÖp).
ƒ Hµnh nghÒ v× c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, kü thuËt vµ x· 3. Ngµnh nghÒ ®¨ng b¹ kü s− chuyªn
héi. T«n träng c¸c lîi Ých cña chñ ®Çu t− vµ kh¸ch nghiÖp.
hµng.
ƒ X©y dùng, Giao ƒ §o §¹c.
ƒ Hµnh nghÒ víi l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp v× con
th«ng, Thñy lîi. ƒ M«i tr−êng.
ng−êi, t«n träng con ng−êi, c«ng b»ng, d©n chñ,
ƒ KiÕn tróc. ƒ CÊp tho¸t n−íc.
v¨n minh vµ an toµn.
ƒ C¬ khÝ. ƒ C«ng nghÖ n¨ng
(Tiªu chuÈn ®¹o ®øc cña Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc
ƒ §iÖn. l−îng.
tr×nh bµy chi tiÕt trong bµi ph¸t biÓu t¹i lÔ cÊp chøng
ƒ Ho¸ chÊt. ƒ Kü thuËt gi¸o dôc.
chØ Kü s− chuyªn nghiÖp ASEAN ngµy 14/10/2004).
ƒ Hµng Kh«ng. ƒ Qu¶n lý hµnh chÝnh
2.3 Tiªu chuÈn häc tËp suèt ®êi (Häc tËp liªn
ƒ §ãng tµu. céng ®ång.
tôc).
ƒ Hµng H¶i. ƒ §Þa Kü thuËt.
ƒ Danh hiÖu kü s− chuyªn nghiÖp kh«ng ph¶i lµ danh
ƒ ChÕ t¹o m¸y. ƒ Qu¶n lý tµi nguyªn.
hiÖu suèt ®êi. Ng−êi kü s− ph¶i tiÕp tôc häc tËp c¸c
ƒ C«ng nghÖ th«ng tin. ƒ KiÓm so¸t m«i
kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ kü n¨ng kh«ng ®−îc d¹y
ƒ DÇu khÝ. tr−êng.
trong tr−êng §¹i häc.
ƒ LuyÖn Kim. ƒ Xö lý phÕ th¶i.
ƒ ChØ cÊp vµ cÊp l¹i (sau 3 n¨m hµnh nghÒ), nÕu tõng
ƒ Th«ng giã. ƒ LÊn biÓn.
c¸ nh©n tiÕp tôc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é vµ ho¹t
ƒ C«ng nghÖ sinh häc. ƒ Chèng tr−ît lë bê
®éng cã hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc t− vÊn, khoa häc
ƒ N«ng nghiÖp. s«ng, bê biÓn.
c«ng nghÖ, ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh trong tæ
ƒ Tù ®éng ho¸. ƒ Phßng chèng thiªn
chøc chuyªn nghiÖp.
ƒ VËt liÖu. tai.
ƒ Hµnh nghÒ hµng n¨m cña Kü s− chuyªn nghiÖp
®−îc b¸o c¸o vµ cho ®iÓm : Tham gia líp häc, kho¸
24
4. V× sao ph¶i ®¨ng b¹ kü s− chuyªn ƒ Phï hîp víi ®−êng lèi cña §¶ng, ChÝnh phñ vÒ

nghiÖp? n©ng cao chÊt l−îng Khoa häc C«ng nghÖ, Gi¸o

ƒ Hµnh nghÒ theo th«ng lÖ quèc tÕ. dôc §µo t¹o vµ hiÖu qu¶ ®Çu t−.

ƒ Héi nghÒ nghiÖp c«ng nhËn n¨ng lùc chuyªn m«n 5. QuyÒn lîi vμ tr¸ch nhiÖm cña Kü s−
vµ t− c¸ch ®¹o ®øc. chuyªn nghiÖp.
ƒ C«ng nhËn lÉn nhau vÒ dÞch vô kü thuËt gi÷a c¸c
ë tÊt c¶ c¸c n−íc ph¸t triÓn ®· thµnh lËp HiÖp Héi Kü s−
quèc gia, vïng l·nh thæ...
chuyªn nghiÖp (Association of Profesional Engineers)
ƒ Phôc vô quyÒn lîi cña céng ®ång, ng−êi sö dông vµ
hoÆc HiÖp ®oµn Kü s− chuyªn nghiÖp (Institution of
chñ ®Çu t−.
Engineers). Héi viªn lµ c¸c c¸ nh©n kü s−. HiÖp Héi
ƒ N©ng cao hiÖu qu¶ dÞch vô kü thuËt vµ vai trß kinh
hoÆc HiÖp ®oµn kü s− lµ ng−êi qu¶n lý, t«t chøc ®µo
tÕ trÝ thøc.
t¹o, cung cÊp th«ng tin, tuyÓn chän kü s−, c«ng nhËn
ƒ KhuyÕn khÝch trao ®æi vÒ nghÒ nghiÖp, gi¸ trÞ v¨n
Kü s− chuyªn nghiÖp, khen th−ëng vµ kû luËt kü s−
ho¸ vµ gi¸ trÞ kü thuËt.
®ång thêi b¶o vÖ quyÒn lîi hµnh nghÒ hîp ph¸p cña c¸
ƒ Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
nh©n kü s−. Ho¹t ®éng cña HiÖp héi vµ Ch−¬ng tr×nh
ƒ C«ng cô ®Ó qu¶n lý vµ ph©n lo¹i kü s−.
§¨ng b¹ Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc ChÝnh phñ, Quèc
ƒ Chèng tham nhòng, chèng thÊt tho¸t vµ gian lËn
Héi,, Nhµ n−íc ®¶m b¶o b»ng LuËt vÒ Kü s− chuyªn
trong ®Çu t− vµ x©y dùng.
nghiÖp. Trong luËt Kü s− chuyªn nghiÖp quy ®Þnh râ vÒ
ƒ §¶m b¶o tÝnh tr¸ch nhiÖm, d©n chñ, t−êng minh.
c¬ së ph¸p lý, chÝnh s¸ch, quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm vµ
ƒ N©ng cao vai trß cña ng−êi kü s−. §¶m b¶o quyÒn
nghÜa vô cña HiÖp héi nghÒ nghiÖp vµ cña kü s−
lîi hîp ph¸p cña Kü s− chuyªn nghiÖp.
chuyªn nghiÖp. Mét sè kh¸i niÖm vµ quy ®Þnh chÝnh lµ :
ƒ Lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
5.1 QuyÒn lîi cña Kü s− chuyªn nghiÖp.
ƒ N©ng cao vai trß cña Héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc nghÒ
ƒ ChØ cã Kü s− chuyªn nghiÖp míi ®ñ thÈm quyÒn vµ
nghiÖp.
n¨ng lùc ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô chñ tr× dù ¸n, gi¸m
ƒ §¶m b¶o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh.
®èc dù ¸n, chñ tr× c¸c nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ,
ƒ Ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn v÷ng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.
tæ tr−ëng, tr−ëng nhãm, c¸n bé kü thuËt, c¸n bé
ƒ Chuyªn nghiÖp ho¸ thay cho hµnh chÝnh ho¸ vµ
nghiªn cøu, ®µo t¹o, t− vÊn, gi¸m s¸t, gi¸m ®Þnh chÊt
quyÒn lùc ho¸.
l−îng c¸c dù ¸n quan träng ®ång thêi cho c¸c ý kiÕn
ƒ Lµ ®éng lùc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng
®éc lËp liªn quan ®Õn nghÒ nghiÖp.
cao.
ƒ Kü s− chuyªn nghiÖp lµ ng−êi cã ®ñ thÈm quyÒn ký
ƒ §Èy lïi c¸c tÖ n¹n trong gi¸o dôc, khoa häc c«ng
duyÖt c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¸c thuyÕt minh vÒ quy tr×nh
nghÖ, ®Çu t−.
c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt (technical
ƒ N©ng cao d©n trÝ.
specification). NÕu ký kh«ng ®óng thÈm quyÒn sÏ bÞ
ƒ X©y dùng cuéc sèng cã chÊt l−îng cao h¬n.
ph¹t theo luËt ®Þnh.
ƒ T«n vinh c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt. §Ò
ƒ ChØ cã Kü s− chuyªn nghiÖp míi ®−îc ®éc lËp cung
cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ vai trß c¸ nh©n.
cÊp c¸c dÞch vô khoa häc kü thuËt, c¸c ý kiÕn ®ãng
ƒ H×nh thµnh thÞ tr−êng chÊt x¸m, khoa häc c«ng
gãp, ph¶n biÖn liªn quan ®Õn nghÒ nghiÖp cña m×nh.
nghÖ, dÞch vô kü thuËt vµ kinh tÕ trÝ thøc.
ƒ ChØ cã Kü s− chuyªn nghiÖp míi ®ñ n¨ng lùc h−íng
dÉn, ®µo t¹o, gióp ®ì c¸c kü s− kh¸c ®¨ng b¹ Kü s−
chuyªn nghiÖp
25
ƒ Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc thõa nhËn lÉn nhau trong ƒ Míi quan t©m ®Õn tæ chøc, tËp thÓ, ch−a quan t©m
khu vùc hoÆc gi÷a c¸c n−íc ®−îc hµnh nghÒ theo ®Õn c¸ nh©n c¸c kü s−.
tho¶ thuËn. ƒ Hµnh chÝnh ho¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý kü s−.
ƒ Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc Héi nghÒ nghiÖp mêi tham ƒ DÞch vô kü thuËt, kinh tÕ tri thøc ch−a ®−îc coi träng.
gia c¸c Uû ban kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ƒ Chi phÝ t− vÊn, dÞch vô kü thuËt thÊp.
khoa häc c«ng nghÖ, ®µo t¹o, biªn so¹n tiªu chuÈn, ƒ Kh«ng cã tiªu chÝ, tiªu chuÈn, ph©n biÖt vµ ph©n lo¹i
quy tr×nh, quy ph¹m, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa kü s− theo th«ng lÖ quèc tÕ.
chuyªn ngµnh... vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ƒ Míi quan t©m ®Õn vÞ trÝ c«ng t¸c vµ ®Ò b¹t c¸n bé
ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp, qu¶n lý ®iÒu hµnh v× môc tiªu theo hµnh chÝnh.
chung cña x· héi vµ cña Héi nghÒ nghiÖp. ƒ ThiÕu søc c¹nh tranh cña tõng c¸ nh©n.
ƒ C¸c kü s− chuyªn nghiÖp cã nhiÒu ®ãng gãp xøng ƒ C¸c gi¸ trÞ bÞ lÉn lén v× thiÕu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt
®¸ng ®−îc suy t«n, t«n vinh, ®−îc mêi trao c¸c häc l−îng c¸n bé, n¨ng lùc c¸n bé.
hµm, häc vÞ danh dù ( Gi¸o s−, Phã gi¸o s−, TiÕn sü) ƒ ThÊt tho¸t, hiÖu qu¶ ®Çu t− thÊp, h− háng c¸c c«ng
vµ nhËn c¸c phÇn th−ëng xøng ®¸ng cña Héi NghÒ tr×nh, kh«ng an toµn, thiÖt h¹i tÝnh m¹ng do thiªn tai...
nghiÖp vµ cña nhµ n−íc. do chÊt l−îng con ng−êi vµ chÊt l−îng c«ng tr×nh.
ƒ Danh hiÖu Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc x· héi thõa ƒ ThiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp trong c¸c dÞch vô kü thuËt.
nhËn, t«n vinh, tin cËy. Nh÷ng kü s− chuyªn nghiÖp ƒ ThiÕu c¬ së khoa häc trong c¸c quyÕt ®Þnh.
xuÊt s¾c ®−îc ®−a vµo gi¸o tr×nh häc tËp ®Ó lµm ƒ ThiÕu sù trung thùc, t−êng minh, tr¸ch nhiÖm vµ d©n
g−¬ng cho thÕ hÖ trÎ. chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t− vµ cung cÊp
5.2 Tr¸ch nhiÖm cña Kü s− chuyªn nghiÖp. dÞch vô
Kü s− chuyªn nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi x· héi, víi 7. KiÕn nghÞ Lé tr×nh thùc hiÖn.
kh¸ch hµng (chñ ®Çu t−) víi nghÒ nghiÖp, víi ®ång ƒ Tæ chøc ®¨ng b¹ ®ît 2 kü s− chuyªn nghiÖp ASEAN
nghiÖp, víi lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸c gi¸ trÞ vÜnh h»ng theo th«ng lÖ quèc tÕ
cña ®Êt n−íc, cña d©n téc, cña vò trô vµ cña loµi ƒ X©y dùng tæ chøc ®¨ng b¹ Kü s− chuyªn nghiÖp cña
ng−êi. ViÖt Nam:
(PhÇn tr¸ch nhiÖm Kü s− chuyªn nghiÖp ®−îc tr×nh bµy - HiÖp Héi Kü s− chuyªn nghiÖp ViÖt Nam
chi tiÕt trong bµi ph¸t biÓu t¹i LÔ trao chøng chØ Kü s− (Association of Professional Engineers hoÆc
chuyªn nghiÖp §«ng Nam ¸, ngµy 14/10/2004) Institution of Engineers) thuéc VUSTA.
6. Thùc tiÔn ë ViÖt Nam - HiÖp Héi Kü s− chuyªn nghiÖp c¸c ngµnh trùc
ƒ ChÊt l−îng gi¸o dôc ®µo t¹o thÊp. thuéc Tæng Héi, Héi nghÒ nghiÖp.
ƒ Chñ nghÜa b»ng cÊp. - TËp hîp lùc l−îng kü s− trong c¶ n−íc. H×nh
ƒ Ch−a coi träng vai trß cña Kü s−. thµnh ng©n hµng d÷ liÖu vÒ kü s−.
ƒ Ch−a cã tiªu chuÈn ®¨ng b¹ Kü s− chuyªn nghiÖp. - Thµnh lËp Uû ban Kü s− quèc gia ®Ó tuyÓn chän
ƒ Ch−a cã tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Kü s− chuyªn nghiÖp theo tiªu chuÈn cô thÓ
ƒ Ch−a cã HiÖp Héi hoÆc HiÖp ®oµn Kü s− chuyªn (t−¬ng tù héi ®ång phong Gi¸o s−, Phã Gi¸o s−)
nghiÖp. ®Ó cã lùc l−îng nßng cèt cho tõng Héi.
ƒ Kh«ng cã ch−¬ng tr×nh vµ yªu cÇu häc tËp liªn tôc ƒ Tæ chøc c¸c c¬ së ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o liªn tôc kü s−,
cho kü s−. theo th«ng lÖ quèc tÕ. Mêi c¸c chuyªn gia quèc tÕ

26
gi¶ng d¹y b»ng tiÕng Anh. Tæ chøc thi theo th«ng lÖ ƒ Vai trß vÞ trÝ cña Kü s− ph¶i ®−îc n©ng cao trong xo¸
quèc tÕ vµ quy chÕ cña ViÖt Nam. ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, chèng
ƒ X· héi ho¸ ch−¬ng tr×nh ®¨ng b¹ kü s− chuyªn thÊt tho¸t, tiÕt kiÖm, c¶i c¸ch hµnh chÝnh, phßng
nghiÖp trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin. chèng thiªn tai.
ƒ X©y dùng c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. LËp tiªu ƒ Ch−¬ng tr×nh ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp ë ViÖt
chuÈn Kü s− chuyªn nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¬ chÕ, chÝnh nam cÇn thiÕt cã sù chØ ®¹o, gióp ®ì cña §¶ng, ChÝnh
s¸ch, quy chÕ qu¶n lý vµ qu¸ tr×nh tuyÓn chän, c«ng phñ, Liªn hiÖp c¸c Héi KHKT ViÖt Nam, c¸c Héi nghÒ
nhËn. nghiÖp, c¸c Bé, Ban, Ngµnh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x·
ƒ Tæ chøc c¸c Héi th¶o gi÷a Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa héi.
häc vµ Kü thuËt, Héi nghÒ nghiÖp víi c¸c Bé, Ban, ƒ Häc tËp kinh nghiÖm quèc tÕ ®Ó sím h×nh thµnh tæ
Ngµnh. chøc, tiªu chuÈn, ®iÒu luËt vµ quy tr×nh tuyÓn chän,
ƒ Phèi hîp x©y dùng nghÞ ®Þnh, quy chÕ cña ChÝnh phñ ®µo t¹o.
vÒ Kü s− chuyªn nghiÖp. ƒ Sù gióp ®ì vµ n¨ng lùc c¸c b¹n ®ång nghiÖp lµ yÕu tè
ƒ X©y dùng luËt vÒ Kü s− chuyªn nghiÖp. hÕt søc quan träng ®Ó ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh ®¨ng b¹
ƒ XuÊt b¶n s¸ch, t¹p chÝ, th«ng tin vÒ Kü s− chuyªn Kü s− chuyªn nghiÖp ë ViÖt Nam. Ho¹t ®éng cña c¸c
nghiÖp. Thµnh lËp th− viÖn t− liÖu vÒ Kü s− chuyªn HiÖp Héi kü s− phô thuéc vµo sù ®ãng gãp trÝ tuÖ, t×nh
nghiÖp. c¶m, søc lùc vµ kinh phÝ cña tõng c¸ nh©n kü s−. §©y
ƒ Huy ®éng trÝ tuÖ cña ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc, kü lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cao c¶ cña
thuËt, gi¸o dôc ®µo t¹o ®ãng gãp cho ch−¬ng tr×nh ng−êi kü s−.
®¨ng b¹ Kü s−. ƒ Häc tËp kinh nghiÖm cña Liªn ®oµn bãng ®¸ vÒ C©u
ƒ Hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c n−íc ASEAN, APEC vµ c¸c l¹c bé chuyªn nghiÖp vµ CÇu thñ chuyªn nghiÖp.
n−íc ph¸t triÓn vÒ c«ng nhËn lÉn nhau vµ trao ®æi ƒ §¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp, h×nh thµnh c¸c héi kü
kinh nghiÖm. s− chuyªn nghiÖp, ho¹t ®éng theo th«ng lÖ quèc tÕ lµ
ƒ Thµnh lËp mét tr−êng ®¹i häc theo tiªu chuÈn quèc tÕ xu h−íng tÊt yÕu cña héi nhËp, toµn cÇu ho¸, khai
( Mekong Institute for Science and Technology, th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng con ng−êi, n©ng cao chÊt
MIST) ®Ó ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i kü s− vµ tæ chøc thi l−îng nguån nh©n lùc, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, chèng
tuyÓn chän kü s− chuyªn nghiÖp. thÊt tho¸t, ph¸t triÓn bÒn v÷ng v× mét cuéc sèng cã
ƒ Thµnh lËp c«ng ty t− vÊn theo m« h×nh míi ®Ó cung chÊt l−îng h¬n vµ c¸c gi¸ trÞ ®Ých thùc.
cÊp dÞch vô kü thuËt vµ lµ lêi gi¶i kü thuËt víi chÊt
l−îng cao vµ chuyªn nghiÖp.

8. KÕt luËn.
ƒ §−îc sù chØ ®¹o cña VUSTA vµ Tæng Héi X©y dùng,
Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ”
Ban Kü s− Tæng Héi X©y dùng ViÖt Nam ®· cã nhiÒu
U

cè g¾ng trong viÖc nghiªn cøu, ®Ò xuÊt vµ tuyÓn chän
Ban kü s− – Tæng héi x©y dùng ViÖt Nam
Kü s− chuyªn nghiÖp theo tiªu chuÈn ASEAN. (C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA)
ƒ Néi lùc quan träng nhÊt lµ ChÊt l−îng con ng−êi. Sè 9 / Ngâ 44 Phè Hµm Tö Quan, Hoµn KiÕm, Hµ
Néi
Kh«ng cã con ng−êi víi tiªu chÝ chÊt l−îng cô thÓ Tel & Fax : (84 4) 9324 959
kh«ng thÓ cã c¸c s¶n phÈm chÊt l−îng. Email: truongtien@gmail.com hoÆc aa-office@fpt.vn
HTU UTH HTU UTH

27
Tiªu chuÈn ®¹o ®øc cña kü s− chuyªn nghiÖp
Code of Ethic of Engineers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C¸c kü s− chuyªn nghiÖp ph¶i cam kÕt thùc hiÖn vµ tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c chñ yÕu sau ®©y cña tiªu
chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp :
ƒ T«n träng phÈm gi¸ vµ nh©n c¸ch cña c¸ nh©n.
ƒ Hµnh ®éng vµ øng xö trªn c¬ së cña l−¬ng t©m tèt ®Ñp, trong s¸ng vµ lµnh m¹nh.
ƒ Hµnh ®éng v× lîi Ých cña céng ®ång.
Tiªu chuÈn ®¹o ®øc ®−îc cô thÓ ho¸ b»ng nh÷ng ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÊt ®¹o ®øc sau ®©y :
1. Trong mäi t×nh huèng ng−êi kü s− ph¶i ®Æt tr¸ch nhiÖm cña m×nh v× phóc lîi, søc khoÎ vµ an toµn cña
céng ®ång lªn trªn nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cã ý nghÜa côc bé, c¸ nh©n hay cña c¸c thµnh viªn
kh¸c.
2. Ng−êi kü s− ph¶i hµnh ®éng vµ øng xö mét c¸ch xøng ®¸ng víi sù tin cËy cña x· héi vµ ®ång nghiÖp, t«n
träng ®¹o lý, danh dù, liªm chÝnh vµ nh©n c¸ch cña c¸c héi viªn vµ ®ång nghiÖp.
3. Ng−êi kü s− chØ ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô, lêi khuyªn hoÆc ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô kü thuËt ®−îc ph©n
c«ng trong c¸c lÜnh vùc hä thùc sù tinh th«ng nghÒ nghiÖp vµ ph¶i thùc hiÖn víi sù cÈn thËn, chÝnh x¸c
vµ phï hîp víi l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp.
4. Ng−êi kü s− ph¶i hµnh ®éng víi sù ®óng ®¾n, th¼ng th¾n, ch©n thµnh vµ trung thùc nhÊt ®èi víi tÊt c¶
mäi ng−êi trong céng ®ång, bao gåm c¶ c¸c chñ ®Çu t−, kh¸ch hµng vµ ®ång nghiÖp.
5. Ng−êi kü s− ph¶i sö dông c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc tèt nhÊt cña m×nh v× lîi Ých cña ng−êi sö dông lao
®éng, chñ ®Çu t−, kh¸ch hµng, nh÷ng ng−êi mµ hä cung cÊp dÞch vô, lµm ®¹i diÖn hay lµm cè vÊn. C¸c
c«ng viÖc trªn kh«ng ®−îc lµm tæn h¹i ®Õn phóc lîi, søc khoÎ vµ an toµn cña céng ®ång.
6. Ng−êi kü s− ph¶i th«ng b¸o kÕ ho¹ch hîp lý cho chñ ®Çu t−, kh¸ch hµng, ng−êi sö dông lao ®éng vµ
céng ®ång vÒ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ x· héi cña c¸c dù ¸n do hä tham gia thùc hiÖn.
7. Ng−êi kü s− ph¶i tr×nh bµy c¸c ý kiÕn, c¸c kÕt luËn hay chøng minh cña m×nh víi sù ®óng ®¾n nhÊt trªn
c¬ së cña kiÕn thøc chuyªn m«n, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp mét c¸ch hîp lý nhÊt.
8. Ng−êi kü s− ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt, kü n¨ng nghÒ nghiÖp, kinh nghiÖm nghÒ
nghiÖp cña m×nh, ®ång thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì c¸c kü s− d−íi quyÒn m×nh häc tËp vµ
n©ng cao tr×nh ®é.

28
Ban vËn ®éng thµnh lËp Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Liªn ®oµn Kü s− ViÖt Nam vµ Häc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
ViÖn Mekong quèc tÕ -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2005
Th«ng b¸o vÒ viÖc ®¨ng ký tham gia s¸ng lËp
liªn ®oµn kü s− ViÖt Nam vµ Häc ViÖn khoa häc kü thuËt
c«ng nghÖ mekong quèc tÕ.
information on the participation as founder fellows of vietnamese
federarion of engineers (vfe) and mekong institute of science, engineering and technology (miset)

1. Më ®Çu:

Ng−êi kü s− vµ khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ cã mét vai trß hÕt søc to lín trong sù nghiÖp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo,
ph¸t triÓn bÒn v÷ng, phßng chèng thiªn tai, b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i, tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn, n©ng cao
n¨ng lùc c¹nh tranh, t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t−, chèng thÊt tho¸t vµ x©y dùng mét cuéc sèng cã chÊt l−îng h¬n v× nh÷ng
gi¸ trÞ v¨n ho¸ vÜnh h»ng.

N¨m Êt DËu lµ mét n¨m cã ý nghÜa ®Æc biÖt víi nh©n lo¹i vµ d©n téc ViÖt Nam. N¨m cña vËn, mÖnh vµ thêi,
g¾n liÒn víi tªn tuæi cña §inh Tiªn Hoµng, TrÇn Th¸nh T«ng, Hå Quý Ly, NguyÔn Tr·i, NguyÔn Du, Hµm Nghi,
NguyÔn ¸i Quèc… C¸ch ®©y trßn 60 n¨m vµo n¨m Êt DËu nhµ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ra ®êi. Thêi ®¹i
Hå ChÝ Minh ®· xo¸ ®ãi 1945, xo¸ n¹n mï ch÷, ®Êu tranh gi÷ g×n ®éc lËp cña d©n téc vµ héi nhËp víi kinh tÕ thÕ
giíi. §éi ngò trÝ thøc sinh ra vµ lín lªn trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn vµ trong 30 n¨m qua ®· vµ ®ang trë thµnh lùc
l−îng xung kÝch trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Ng−êi kü s− vµ vai trß cña kü thuËt, cÇu
nèi cña khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ tri thøc cÇn ®−îc ph¸t huy, t«n vinh vµ ®−îc x· héi thõa nhËn. Hä
cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, kü n¨ng nghÒ nghiÖp, tÝnh chuyªn nghiÖp, ®¹o ®øc
nghÒ nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm víi x· héi, d©n téc, m«i tr−êng, ®ång nghiÖp vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.

Néi lùc vµ ®éng lùc quan träng nhÊt cña ®Êt n−íc lµ nguån lùc con ng−êi vµ chÊt l−îng con ng−êi. ChØ cã n©ng
cao chÊt l−îng ®µo t¹o, chÊt l−îng khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi cã ®−îc c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c s¶n phÈm
cã chÊt l−îng, cã hµm l−îng chÊt x¸m cho nh÷ng lêi gi¶i kü thuËt th«ng minh vµ s¸ng t¹o.

ThÕ giíi, c¸c n−íc ph¸t triÓn, c¸c n−íc Ch©u ¸ vµ §«ng Nam ¸ ®Òu cã c¸c tæ chøc HiÖp ®oµn, Liªn ®oµn, HiÖp
Héi cña Kü s− vµ Kü thuËt (Liªn ®oµn kü s− toµn thÕ giíi, Liªn ®oµn kü s− §«ng Nam ¸, HiÖp Héi kü s− chuyªn
nghiÖp c¸c n−íc Mü, Anh, NhËt, Hµn Quèc, ViÖn Hµn L©m kü thuËt Trung Quèc, NhËt B¶n …) ViÖn Hµn L©m kü
thuËt vµ c«ng nghÖ §«ng Nam ¸…

§¹i diÖn cho c¸c Héi nghÒ nghiÖp cña ViÖt Nam hiÖn nay víi quèc tÕ vµ khu vùc lµ Liªn hiÖp c¸c Héi KHKT
ViÖt Nam (VUSTA) vµ nhiÒu Tæng héi vµ Héi nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. RÊt cÇn thiÕt thµnh lËp chÝnh thøc tæ chøc
thèng nhÊt cña kü s− vµ kü thuËt trªn ph¹m vi toµn quèc (VEF). §ång thêi ®Ó bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò
kü s− ViÖt Nam theo th«ng lÖ quèc tÕ, nªn cho phÐp thµnh lËp Häc viÖn Mekong (MISET).
29
2. Môc ®Ých thµnh lËp VEF

- TËp hîp c¸c kü s− ViÖt Nam theo ®iÒu lÖ, t«n chØ, môc ®Ých cña Liªn hiÖp c¸c Héi KHKT ViÖt Nam.
- Ph¸t huy vai trß cña ng−êi kü s− vµ kü thuËt v× sù nghiÖp d©n giµu n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n
minh.
- Khai th¸c tiÒm n¨ng cña ®éi ngò kü s− ViÖt Nam nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô, c¸c lêi gi¶i kü thuËt, c¸c s¶n
phÈm kü thuËt c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm, an toµn, gi¶m chi phÝ n¨ng l−îng, hoµ hîp víi thiªn nhiªn vµ
m«i tr−êng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
- Nªu cao tÝnh chuyªn nghiÖp, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng−êi kü s− víi x· héi, d©n téc,
lÞch sö, v¨n ho¸, nh©n d©n, m«i tr−êng vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp.
- §¹i diÖn cho tæ chøc kü thuËt vµ kü s− ViÖt Nam tham gia vµo Liªn ®oµn kü s− thÕ giíi vµ c¸c tæ chøc kü thuËt
cña thÕ giíi. Tæ chøc ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp theo th«ng lÖ quèc tÕ.

3. Môc ®Ých thµnh lËp MISET

- N©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o c¸c chuyªn ngµnh kü thuËt vµ kü s− ViÖt Nam theo tiªu chuÈn quèc tÕ.
- Tæ chøc c¸c líp häc cËp nhËt kiÕn thøc, nghiÖp vô, th«ng tin, kü n¨ng, luËt ph¸p, m«i tr−êng, tæ chøc, qu¶n lý,
qu¶n trÞ, ngo¹i ng÷, v¨n ho¸ … gióp cho ng−êi kü s− häc tËp suèt ®êi vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é.
- Häc tËp - Nghiªn cøu khoa häc - §µo t¹o – S¶n xuÊt thùc nghiÖm - §Çu t− – Th−¬ng m¹i – Hîp t¸c quèc tÕ …
sÏ ®−îc thùc hiÖn ®Ó kÕt hîp Nhµ tr−êng – ViÖn nghiªn cøu – Nhµ ®Çu t− – Nhµ doanh nghiÖp. Gãp phÇn x©y
dùng thÞ tr−êng khoa häc c«ng nghÖ. X©y dùng v−ên −¬m Doanh nghiÖp kü thuËt, Doanh nghiÖp c«ng nghÖ …
- Khai th¸c sù gióp ®ì quèc tÕ, kÓ c¶ lùc l−îng c¸c nhµ khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ ng−êi ViÖt Nam
®ang sèng vµ lµm viÖc ë n−íc ngoµi theo c¸c chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.
- KhuyÕn khÝch ®éng viªn sù tham gia ®ãng gãp cña mäi tÇng líp nhµ d©n, cña c¸c nhµ h¶o t©m, cña c¸c tæ
chøc chÝnh trÞ x· héi c¸c Héi nghÒ nghiÖp cho sù ph¸t triÓn khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ, v¨n ho¸ vµ c¸c gi¸
trÞ cña d©n téc. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc:
Nhµ ë cho ng−êi thu nhËp thÊp, Kiªn cè ho¸ tr−êng häc, phßng chèng tr−ît lë bê s«ng, bê biÓn, m¸i dèc,
®−êng giao th«ng, phßng chèng vµ gi¶m thiÓu lò lôt, b·o, ®éng ®Êt, lò quÐt, ph¸t triÓn c«ng nghÖ ho¸ häc, sinh
häc, ®iÖn tö, khai th¸c hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, tiÕt kiÖm n¨ng l−îng, x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt vµ th©n
thiÖn víi m«i tr−êng.

4. H×nh thøc thµnh lËp

4.1 Liªn ®oμn kü s− ViÖt Nam (VEF)
- VEF ®−îc thµnh lËp theo c¸c ý kiÕn chØ ®¹o cña VUSTA, Bé néi vô vµ ®−îc sù ñng hé cña c¸c Héi nghÒ nghiÖp
(khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ, kinh tÕ …)
- VEF lµ mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp tu©n thñ t«n chØ môc ®Ých, ®iÒu lÖ cña VUSTA vµ luËt ph¸p ViÖt Nam.
- VEF lµ mét tæ chøc tù nguyÖn, tù trang tr¶i kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng sù ®ãng gãp cña c¸c kü s−, c¸c Héi viªn vµ
sù ñng hé cña x· héi.
- VEF kh«ng thay thÕ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c Héi nghÒ nghiÖp hiÖn cã.
30
- VEF häc tËp m« h×nh ho¹t ®éng vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c Liªn ®oµn, HiÖp ®oµn, tæ chøc kü s− vµ kü thuËt
quèc tÕ ®· ®¶m b¶o sù héi nhËp quèc tÕ vµ dÞch vô kü thuËt kh«ng biªn giíi.

4.2 Häc viÖn Mekong (MISET)

- Häc ViÖn Mekong ®−îc thµnh lËp nh− mét Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khoa häc, kü thuËt,
c«ng nghÖ, s¶n xuÊt thö, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o, th−¬ng m¹i, dÞch vô …
- H×nh thµnh Quü ph¸t triÓn KHKT vµ c«ng nghÖ Mekong quèc tÕ víi §iÒu lÖ ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª
duyÖt ®Ó ®éng viªn sù ®ãng gãp cña x· héi vµ sù gióp ®ì quèc tÕ. KÓ c¶ c¸c nhµ khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ
vµ ng−êi ViÖt Nam ®ang lµm viÖc t¹i n−íc ngoµi.
- X©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh häc tËp, gi¸o tr×nh, th− viÖn, phßng thÝ nghiÖm, x−ëng s¶n xuÊt thö … d−íi h×nh thøc
liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c, gãp cæ phÇn (b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, bÝ quyÕt c«ng nghÖ, lêi gi¶i kü thuËt …)
- Tranh thñ sù gióp ®ì cña Nhµ n−íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n−íc h×nh
thµnh c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c vÒ khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ
… nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùcègp phÇn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao, t¹o nªn sù c«ng
b»ng x· héi, b×nh ®¼ng giíi vµ ®µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt n−íc.

5. KÕt luËn

§Ò xuÊt thµnh lËp VEF vµ MISET ®· ®−îc so¹n th¶o tõ n¨m 2001, sau gÇn 5 n¨m, ý t−ëng thµnh lËp VEF vµ
MISET ®· ®−îc sù ñng hé, gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña nhiÒu b¹n ®ång nghiÖp, c¸c kü s−, c¸c nhµ khoa häc, kü
thuËt, c«ng nghÖ vµ nhiÒu b¹n ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc. Hå s¬ xin phÐp thµnh lËp Häc ViÖn MISET vµ ý
t−ëng h×nh thµnh VEF ®· ®−îc tr×nh cho Liªn hiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam vµ Tæng Héi X©y dùng ®Ó xem xÐt.

KÝnh mêi tÊt c¶ c¸c b¹n ®ång nghiÖp, c¸c kü s−, c¸c nhµ khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiÕp tôc ®ãng gãp ý kiÕn vµ
®¨ng ký tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp VEF vµ MISET

Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ Th−êng trùc Ban VËn ®éng thμnh lËp VEF vμ MISET.
U

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA
§Þa chØ: Sè 9 / Ngâ 44, Phè Hµm tö Quan – Hoµn KiÕm – Hµ Néi
§iÖn Tho¹i: 04 9 324 959
Email: truongtien@gmail.com vµ aa-office@fpt.vn
HTU UTH HTU UTH

Ng−êi ®Ò xuÊt

GS. TS NguyÔn Tr−êng TiÕn
Tr−ëng ban kü s− Tæng héi X©y dùng ViÖt Nam
Kü s− Asean TS (CTM, Thuþ §iÓn), GS (ISJAE, Cuba)
ViÖn sÜ ViÖn Hμn L©m kü thuËt vμ c«ng nghÖ Asean
Phã TG§ Tæng C«ng ty x©y dùng Hμ Néi
Chñ tÞch Héi ®ång cè vÊn AA - Corp

31
Ban vËn ®éng thμnh lËp häc viÖn MISET

C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn AA (AA-Corp.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tãm t¾t

Hå s¬ Xin phÐp thμnh lËp

häc viÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mª K«ng – Quèc tÕ

Mekong International Institute of Science engineering

and Technology (MISeT)

Hµ Néi 8/2005

32
Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
--------------------------------------------------------------------
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2005

Tãm t¾t

Hå s¬ Xin phÐp thμnh lËp

häc viÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mª K«ng – Quèc tÕ
Mekong International Institute of Science engineering and Technology

(MISeT)

Më ®Çu :
- C¨n cø vµo NghÞ quyÕt II vµ V Kho¸ VIII cña BCH Trung ¦¬ng §¶ng CSVN,
- C¨n cø vµo v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ Héi nghÞ BCH TW lÇn thø 6, kho¸ IX vÒ Khoa häc
c«ng nghÖ vµ Gi¸o dôc ®µo t¹o.
- C¨n cø LuËt gi¸o dôc cña n−íc CHXHCN ViÖt nam,
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 86/2000/Q§-TTg, ngµy 18/7/2000 cña Thñ T−íng ChÝnh Phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ
Tr−êng ®¹i häc d©n lËp,
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 43/2000/N§-CP ngµy 30/8/2000 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh
mét sè ®iÒu cña LuËt gi¸o dôc,
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 47/2001/Q§-TTg ngµy 4/4/2001 cña Thñ T−íng ChÝnh Phñ phª duyÖt “Quy ho¹ch m¹ng
l−íi tr−êng ®¹i häc – cao ®¼ng giai ®o¹n 2000 – 2010”,
- C¨n cø chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña Nhµ n−íc vµ nhu cÇu ®µo t¹o cña c¸c vïng l·nh thæ còng nh−
nhu cÇu hä tËp nghÒ nghiÖp cña thanh niªn,
- C¨n cø c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng chuyªn m«n, ®µo t¹o cña C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn AA
(AA-Corp.) vµ cam kÕt cña c¸c ph¸p nh©n tham gia thµnh lËp Häc ViÖn.
- C¨n cø vµo v¨n b¶n tho¶ thuËn hîp t¸c ®µo t¹o gi÷a C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn AA víi mét sè c¬ së ®µo t¹o
trong vµ ngoµi n−íc.
- C¨n cø vµo kÕt qu¶ trao ®æi vÒ néi dung hîp t¸c ®µo t¹o trªn ®¹i häc vµ kü s− chuyªn nghiÖp víi c¸c gi¸o s−
cña tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Cuba, Saskachewan, Canada, §¹i häc Aichi Institute of Techonology, NhËt b¶n
vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp kh¸c cña Mü, Thuþ §iÓn, Thôy SÜ.
- C¨n cø vµo t«n chØ môc ®Ých ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam (VUSTA) .
- C¨n cø vµo nhu cÇu ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, m« h×nh ViÖn - Tr−êng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, héi nhËp
quèc tÕ vÒ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, tù do ho¸ th−¬ng m¹i.

33
Ban vËn ®éng thµnh lËp Häc ViÖn MISET vµ C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn AA (AA-Corp.) cïng c¸c Ph¸p nh©n tham gia
thµnh lËp, tr©n träng kÝnh tr×nh vµ ®Ò nghÞ §oμn chñ tÞch Liªn hiÖp Héi KHKT ViÖt Nam xem xÐt vµ cho phÐp ®−îc
thµnh lËp Häc viÖn Khoa häc C«ng nghÖ Kü thuËt Mª K«ng – Quèc tÕ tõ n¨m häc 2005– 2006 víi c¸c néi dung nh− sau
:

1. Tªn tr−êng :

Häc viÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mª k«ng – Quèc tÕ - (Häc ViÖn Mekong)
Tªn tiÕng Anh: Mekong International Institute of Science Engineering and Technology

Tªn giao dÞch quèc tÕ : MISET

2. T«n chØ vμ môc ®Ých ho¹t ®éng :

2.1 Lµ ®¬n vÞ gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc ®−îc Liªn hiÖp c¸c héi KH vµ KT ViÖt Nam cho phÐp thµnh lËp,
trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn t− vÊn AA, mét sè ®èi t¸c vµ c¸c thÓ nh©n b¶o trî vµ tham gia gãp vèn
mang ®Æc thï : ®a cÊp, ®a ngμnh, ®a lo¹i h×nh vμ ®μo t¹o l¹i, häc viÖn phÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn t¹o nguån nh©n lùc
U U

®−îc ®µo t¹o cã hµm l−îng chÊt x¸m cao, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, ph¸t triÓn
kinh tÕ vµ t¨ng c−êng quèc phßng an ninh, ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo chiÕn l−îc xuÊt khÈu lao ®éng cã kü
thuËt cña Nhµ n−íc trong nh÷ng thËp niªn s¾p tíi, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Êt n−íc ®ang chuyÓn m×nh ®Ó tiÕp cËn
víi nÒn kinh tÕ tri thøc vµ héi nhËp kinh tÕ víi céng ®ång quèc tÕ vµ khu vùc.
2.2 Häc viÖn sÏ xin phÐp c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo tõng giai ®o¹n ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, cao ®¼ng kü
s− vµ cö nh©n cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, kü s− chuyªn nghiÖp, cao häc vµ tiÕn sÜ víi sù kÕt hîp vµ hîp t¸c
chÆt chÏ cña c¸c tr−êng ®¹i häc trong n−íc vµ quèc tÕ, gi¸o s− quèc tÕ vµ c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y cña ViÖt Nam
nh»m tËn dông c¬ së vËt chÊt cña c¸c tæ chøc, c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c hîp t¸c, ®ång thêi khai th¸c sù gióp ®ì quèc
tÕ ®Ó cã ®−îc s¶n phÈm ®µo t¹o chÊt l−îng cao. Häc viÖn ®¶m b¶o chÊt l−îng thùc sù cña “s¶n phÈm ®µo t¹o”
theo tiªu chuÈn ®µo t¹o cña Bé GD&§T vµ ISO, ®Ó cã ®−îc nh÷ng C«ng nh©n kü thuËt, kü thuËt viªn, kü s−, cö
nh©n cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao, v÷ng vµng vÒ chuyªn m«n, héi nhËp ®−îc ph−¬ng thøc ®µo t¹o cña quèc tÕ vµ
khu vùc. Sau khi tèt nghiÖp kho¸ ®µo t¹o, häc viªn cã thÓ lµm viÖc ngay t¹i c¸c c«ng së, doanh nghiÖp, viÖn nghiªn
cøu trong n−íc vµ khu vùc theo ngµnh ®· häc. KÕt thóc kho¸ häc, häc viªn ph¶i ®¹t tr×nh ®é theo yªu cÇu :
2.2.1 Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ khoa häc qu¶n lý vμ khoa häc c«ng nghÖ còng nh− cã hiÓu biÕt vÒ x· héi häc, cã kh¶
U

n¨ng giao tiÕp, ®ñ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã ý thøc häc tËp, ph−¬ng ph¸p t− duy vμ c«ng t¸c cña ng−êi ViÖt Nam míi, do
U

Bé GD & §T quy ®Þnh.
2.2.2 Cã kiÕn thøc chuyªn s©u theo tõng chuyªn ngμnh ®μo t¹o, biÕt sö dông thμnh th¹o vμ khai th¸c c¸c tÝnh n¨ng
U

kü thuËt cña c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn m«n taÞ c¸c c¬ së, ®Ó lμm tèt nhiÖm vô còng nh− phôc vô tèt c«ng t¸c chØ ®¹o,
qu¶n lý s¶n xuÊt, t− vÊn, nghiªn cøu khoa häc, ®μo t¹o cña c¸c c¬ së ®ã. Kh«ng ph©n biÖt ngμnh nghÒ ®μo t¹o, mäi
sinh viªn ®Òu ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông thμnh th¹o c¸c thiÕt bÞ tin häc, c¸c phÇn mÒm øng dông vμ tiÖn Ých – mét c«ng
U

cô lao ®éng trong thêi ®¹i míi - ®Ó hä ®¹t hiÖu qua cao trong lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ c«ng t¸c sau nµy.
2.2.3 Cã ®ñ tr×nh ®é kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n, ®¹i c−¬ng, ngo¹i ng÷ v.v… theo ®Þnh møc c¸c khèi l−îng kiÕn thøc
U

do Bé GD & §T quy ®Þnh, ®Ó cã thÓ tiÕp tôc häc tËp båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn ngµnh ë c¸c bËc cao h¬n.
U

34
2.3 Thùc hiÖn ph−¬ng ch©m ®µo t¹o “häc ®i ®«i víi hµnh”, nhµ tr−êng manh d¹n thùc hiÖn ®Þnh h−íng: “§µo t¹o h−íng
vÒ doanh nghiÖp - §µo t¹o trong doanh nghiÖp” vµ sÏ liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc gi¸o dôc
chuyªn nghiÖp ®Ó tæ chøc ®µo t¹o vµ thùc hµnh vµ nghiªn cøu khoa häc. Häc viªn ®−îc båi d−ìng kü thuËt, ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, øng dông kü thuËt, thùc hµnh s¶n xuÊt, phôc vô nhu cÇu thÞ
tr−êng, theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. C¸c kü s− tèt nghiÖp ®¹i häc, ®ang lµm viÖc t¹i c¸c doanh
nghiÖp, c¸c c¬ së nghiªn cøu khoa häc vµ qu¶n lý cã thÓ trë thµnh häc viªn cña Häc viÖn trong thêi gian tõ mét vµi
th¸ng ®Õn 1 - 2 n¨m. Hä ®−îc ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o n©ng cao, ®µo t¹o chuyªn s©u, phôc vô cho viÖc ®¨ng b¹ kü s−
chuyªn nghiÖp theo th«ng lÖ quèc tÕ, hoÆc ®¹t häc vÞ cao h¬n.
2.4 Häc viªn th−êng xuyªn n¨m b¾t nhu cÇu nh©n lùc cÇn ®µo t¹o cña thÞ tr−êng nh©n lùc cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa
ph−¬ng vµ nh©n lùc xuÊt khÈu ®Ó ®iÒu chØnh chØ tiªu tuyÓn sinh hµng n¨m cña tõng ngµnh cho phï hîp, gi¶m thiÓu
®Õn møc tèi ®a vÒ hiÖn t−îng “d− thõa nh©n lùc cã ®µo t¹o”, tr¸nh ®i sù l·nh phÝ tiÒn cña, c«ng søc cña x· héi vµ
gia ®×nh.
2.5 Khai th¸c, hîp t¸c vµ huy ®éng tiÒm n¨ng trÝ tuÖ vµ c¬ së vËt chÊt cßn ®ang tiÒm tµng cña ®éi ngò chuyªn gia quèc
tÕ vµ ViÖt Nam kÓ c¶ chuyªn gia ViÖt Nam ®ang lµm viÖc t¹i n−íc ngoµi, cña c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c chuyªn
ngµnh cã trong ®Þa bµn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o, nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, ®µo t¹o t¹i chç, du
häc t¹i chç, ®µo t¹o theo ®Þa chØ, ®µo t¹o tõ xa ®Ó ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu häc tËp, tù ®µo t¹o cña mét bé phËn
thanh niªn cã chÝ tiÕn thñ, còng nh− nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph−¬ng.
2.6 §Ó ®éng viªn ý chÝ tù häc, quyÕt t©m v−¬n lªn trong häc tËp, nghiªn cøu cña tuæi trÎ, ngoµi viÖc ®µo t¹o ®Ó phôc vô
nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong c¸c giai ®o¹n tr−íc m¾t, nhµ tr−êng kiÕn t¹o mèi liªn th«ng ®µo t¹o víi c¸c
tr−êng §¹i häc vµ c¸c ViÖn nghiªn cøu trong vµ ngoµi n−íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng−êi ®· tèt nghiÖp cã ®iÒu
kiÖn häc tËp chuyªn s©u h¬n vµ hµnh nghÒ víi tr×nh ®é chuyªn nghiÖp cao h¬n.
2.7 B»ng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ së ®µo t¹o hoÆc doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc cña m×nh ®Æc biÖt lµ c¸c n−íc
§«ng Nam ¸, nhµ tr−êng phÊn ®Êu ®Ó t¹o viÖc lµm cho häc viªn sau tèt nghiÖp th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p :
§µo t¹o t¹i ViÖt Nam vµ ®−îc cÊp b»ng vµ chøng chØ cña §¹i häc quèc tÕ (du häc t¹o chç). Nh»m ®¶m b¶o cho
sinh viªn ViÖt Nam vÉn gi÷ ®−îc b¶n s¾c d©n téc, v¨n ho¸ ViÖt Nam, n¾m b¾t ®−îc c¸c nhu cÇu cña ®Êt n−íc vµ
kh«ng bÞ tho¸t ly khái gia ®×nh vµ ®Êt n−íc trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o.
§µo t¹o theo ®Þa chØ: Nhµ tr−êng ký hîp ®ång ®µo t¹o hoÆc bæ tóc nghiÖp vô víi c¸c ®Þa ph−¬ng, c«ng së, c¬ së
s¶n xuÊt, doanh nghiÖp, theo ®èi t−îng, néi dung ch−¬ng tr×nh, thêi gian ®µo t¹o phï hîp.
2.7.3 C¸c ®¬n vÞ ®ì ®Çu, hîp t¸c hoÆc liªn kÕt: nhËn sinh viªn vÒ thùc tËp, tõ ®ã cã c¬ së lùa chän, ®¸nh gi¸
®Ó tuyÓn dông hä theo quy chÕ tuyÓn dông hiÖn hµnh.
2.7.4 Hîp t¸c xuÊt khÈu lao ®éng kü thuËt vµ tiÕn tíi xin phÐp Nhµ n−íc ®Ó tham gia xuÊt khÈu nh©n lùc lao
®éng cã tr×nh ®é cao cña mét sè ngµnh ®· ®−îc nhµ tr−êng ®µo t¹o víi chÊt l−îng quèc tÕ.
2.7.5 KÕt hîp gi÷a ®µo t¹o trong n−íc víi ®µo t¹o t¹i n−íc ngoµi cho c¸c häc viªn −u tó ®Ó cã ®−îc c¸n bé
cã tr×nh ®é cao.

2.8 VÊn ®Ò ph¸t triÓn nh©n lùc KHCN nãi chung vμ sù cÇn thiÖt thμnh lËp Häc viÖn Khoa häc kü thuËt C«ng
nghÖ Mª K«ng – quèc tÕ :
35
§i ®«i víi ph©n c«ng lao ®éng nãi trªn, cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®Ó n©ng cao tri thøc vµ kinh nghiÖm
nghÒ nghiÖp, nh»m t¨ng chÊt l−îng cña nguån nh©n lùc, phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.
CÇn thiÕt cã quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô,
®Æc biÖt −u tiªn ngµnh C«ng nghÖ x©y dùng, C«ng nghÖ qu¶n lý, C«ng nghÖ cao vµ c¸c ngµnh cã dù kiÕn liªn
doanh víi n−íc ngoµi, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng nghÖ míi.
§Ó biÕn nh÷ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi thµnh hiÖn thùc trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc, cÇn
ph¶i −u tiªn ph¸t triÓn nh©n lùc khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ nãi chung, trong ®ã viÖc thµnh lËp Häc viÖn MISET ®Ó
®µo t¹o l¹i kü s−, cö nh©n, cã tr×nh ®é cao, cã kh¶ n¨ng thùc hµnh vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n bËc cao lµ viÖc
rÊt cÇn thiÕt. Nã gãp phÇn ph¸t huy thÕ m¹nh cña ViÖt Nam vµ khu vùc vÒ: Khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn (®Êt vµ
n−íc) vµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Æc biÖt lµ kho¸ng s¶n vËt liÖu x©y dùng lµ hai nguån lùc lín, cã thÓ trë thµnh ngµnh
kinh tÕ mòi nhän vµ thÕ m¹nh vÒ c«ng nghiÖp sÏ t¸c ®éng m¹nh ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ c¸u kinh tÕ kinh tÕ vµ
t¨ng tr−ëng kinh tÕ.
ƒ §µo t¹o l¹i ®éi ngò kü s− vµ cö nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, chuyªn nghiÖp ®¸p øng ®−îc nhu cÇu héi
nhËp, lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ së nghiªn cøu vµ qu¶n lý nhµ n−íc.
ƒ T¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao ®Ó kh«i phôc c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, b−íc ®Çu lµm
quen víi s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ cã n¨ng lùc tiÕp thu ®−îc c«ng nghÖ míi, nh÷ng ngµnh nghÒ cã hµm l−îng chÊt
x¸m cao.
ƒ Cung cÊp nh©n lùc cho xuÊt khÈu lao ®éng cho c¸c khu c«ng nghiÖp cña ®Þa ph−¬ng còng nh− khu c«ng
nghiÖp l©n cËn.
ƒ §Æc biÖt lµ chuÈn bÞ nh©n lùc cho khu c«ng nghiÖp cao Hoµ l¹c.
2.9 C¸c ®¬n vÞ hîp t¸c.
C¸c ®¬n vÞ ph¸p nh©n cïng thµnh lËp häc viÖn.
1. ViÖn §Þa Kü thuËt (Liªn hiÖp Héi KHKT ViÖt Nam).
2. C«ng ty Hacinco.
3. Trung t©m t− vÊn KHCN, §µo t¹o vµ XuÊt nhËp khÈu (Hantech) - TCty XD Hµ Néi, Bé x©y dùng.
4. Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt ViÖt Nam.
5. Tr−êng Trung häc x©y dùng, Së Gi¸o dôc ®µo t¹o, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi
C¸c Tr−êng §¹i häc, tæ chøc quèc tÕ tham gia hîp t¸c ®µo t¹o :
ƒ Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa ISPJAE ( Cuba ).
ƒ Tr−êng ®¹i häc kü thuËt AJT Nagoya ( NhËt B¶n ).
ƒ Tr−êng ®¹i häc Tokyo ( NhËt B¶n ).
ƒ Tr−êng ®¹i häc Kyoto ( NhËt B¶n ).
ƒ Tr−êng ®¹i häc Saskatchewan, Canada.
ƒ Tr−êng ®¹i häc Khoa häc C«ng nghÖ Ch©u ¸ (Th¸i Lan)
ƒ Häc viÖn C«ng nghÖ Ch©u ¸ (Th¸i Lan)
ƒ Tr−êng ®¹i häc Multimedia (Malaixia)
36
ƒ Tr−êng ®¹i häc NTU (Singapore).
ƒ Häc ViÖn IKRAM (Malaixia).
ƒ ViÖn Hµn L©m Kü thuËt vµ C«ng nghÖ §«ng Nam ¸.
ƒ Uû héi ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp §«ng Nam ¸.
2.10. Trô së - T¹i lµng sinh viªn hacinco
§Þa chØ: V¨n phßng TP Hµ Néi :
Sè 9 / Ngâ 44 / Phè Hµm Tö Quan – Hoµn KiÕm – TP Hµ Néi.
§iÖn tho¹i: (04) 9 324 959
Email: aa-office@fpt.vn
HTU UTH & truongtien@gmail.com
HTU UTH

a- §Þa ®iÓm gi¶ng d¹y, häc tËp :
ƒ T¹i lµng sinh viªn Hacinco.
ƒ Tr−êng Trung häc x©y dùng Hµ Néi.
ƒ T¹i phßng thÝ nghiÖm trung t©m Hantech, 243A La Thµnh - CÇu GiÊy - Hµ Néi (Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña
Tæng c«ng ty XD Hµ Néi)
b- §Þa ®iÓm thÝ nghiÖm, thùc hμnh :
- C¸c phßng thÝ nghiÖm, x−ëng thùc hµnh x©y dùng, l¾p ®Æt bæ xung t¹i c¸c c¬ së trªn.
- X−ëng s¶n xuÊt, phßng thÝ nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ tham gia gãp vèn.
§Þa ®iÓm 2 cña häc viÖn : Häc viÖn sÏ lµm viÖc víi UBND Thµnh phè Hµ Néi, UBND TØnh Hµ T©y, Bé Khoa häc C«ng
nghÖ ®Ó lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng C¬ së 2 cña Häc viÖn víi sù gióp ®ì quèc tÕ vµ néi lùc trong n−íc.
2.11 C¸c ®¬n vÞ b¶o trî :
Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt ViÖt Nam (C¬ quan chñ qu¶n)
Héi Khoa häc §µo t¹o nh©n lùc vµ Nh©n tµi ViÖt Nam.
Hiªp Héi c¸c Tr−êng §¹i häc ngoµi C«ng lËp
Häc viÖn Mekong (MISET) sau khi ®−îc Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt ViÖt Nam cho phÐp thµnh lËp, xin ®−îc
lµm thµnh viªn liªn kÕt cua c¸c Héi nghÒ nghiÖp trªn.
3 Dù kiÕn c¸c ngμnh nghÒ båi du¬ng kiÕn thøc ®μo t¹o vμ ph¹m vi ho¹t ®éng :
3.1 C¸c ngμnh nghÒ ®μo t¹o :
1. Kü thuËt vµ C«ng nghÖ x©y dùng.
2. Kü thuËt vµ C«ng nghÖ vËt liÖu x©y dùng.
3. Kü thuËt vµ C«ng nghÖ m«i tr−êng vµ qu¶n lý m«i tr−êng.
4. C«ng nghÖ qu¶n lý, qu¶n trÞ doanh nghiÖp, qu¶n lý dù ¸n.
5. C«ng nghÖ sinh häc.
6. Kü thuËt vµ c«ng nghÖ x©y dùng H¹ tÇng c¬ së vµ Phßng chèng thiªn tai.
7. KiÕn tróc vµ quy ho¹ch.
8. Qu¶n lý hîp ®ång, qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh, qu¶n lý vµ kiÓm so¸t sù cè c«ng tr×nh.
9. Tµi chÝnh – KÕ to¸n.
37
10. C«ng nghÖ tin häc vµ ®iÖn tö.
11. Ngo¹i ng÷ chuyªn dïng vµ n©ng cao.
12. Th−¬ng m¹i quèc tÕ.
4. Nghiªn cøu khoa häc, t− vÊn vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ.
- Häc viÖn sÏ h×nh thµnh c¸c Trung t©m Nghiªn cøu Khoa häc, c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ theo c¸c ngµnh
nghÒ ®µo t¹o. Häc viÖn kÕt hîp ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng, ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc. C¸c gi¸o s− vµ c¸c nhµ khoa
häc trong n−íc vµ quèc tÕ lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ h−íng dÉn c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña sinh viªn, luËn ¸n
th¹c sü vµ luËn ¸n tiÕn sü.
- Häc viÖn tham gia vµo c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ víi sù chØ ®¹o cña c¸c nhµ
khoa häc vµ gi¸o s− trong n−íc vµ quèc tÕ. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cã thÓ lµ c¸c luËn ¸n tèt nghiÖp kho¸ häc ®¹i
häc, cao häc, tiÕn sÜ hoÆc kü s− chuyªn nghiÖp.
- Häc viÖn vµ c¸n bé gi¶ng d¹y cïng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, t− vÊn víi c¸c doanh nghiÖp,
c¬ quan qu¶n lý c¸c cÊp.
5. §èi t−îng tuyÓn sinh :
- C¸c häc sinh cã tr×nh ®é tõ líp 9 trë lªn ®−îc tuyÓn vµo líp c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ vµ tiÕng Anh.
- C¸c häc sinh phæ th«ng thi tuyÓn cao ®¼ng vµ ®¹i häc theo quy chÕ.
- C¸c kü s−, cö nh©n tèt nghiÖp c¸c tr−êng ®¹i häc, cã nguyÖn väng ®−îc häc chuyªn s©u h¬n
- Nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn ®ang c«ng t¸c ë c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp, viªn nghiªn cøu, ®¹i häc, cã nhu cÇu
n©ng cao kiÕn thøc, ®µo t¹o l¹i, häc tËp ch−¬ng tr×nh trªn ®¹i häc
- Tr×nh ®é häc viªn vµ thêi gian ®µo t¹o do néi dung kho¸ häc quy ®Þnh theo quy chÕ cña Bé GD&§T.
- Tèt nghiÖp kho¸ ®µo t¹o, häc viªn ®−îc cÊp Chøng chØ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, hoÆc b»ng tèt nghiÖp cña ®¹i
häc Quèc tÕ. C¸c häc viªn xuÊt s¾c cã thÓ ®−îc nhËn häc bæng ®Ó ®µo t¹o ë n−íc ngoµi ë tr×nh ®é cao h¬n (
NhËt, Canada, Cuba, Mü, Han quèc, §øc….)
6. B»ng cÊp sau kho¸ häc :
B»ng cÊp §èi t−îng ®−îc cÊp
1 Cao häc Häc viªn tèt nghiÖp ®¹t tr×nh ®é theo yªu cÇu cña Bé

(giai ®o¹n 2) GD&§T, cã tham kh¶o th«ng lÖ vµ kinh nghiÖm quèc tÕ.

2 TS KHKT Häc viªn ®¹t tr×nh ®é theo yªu cÇu cña Bé GD&§T hoÆc häc

(giai ®o¹n 2) vÞ cña §¹i häc Quèc tÕ.

3 Kü s− chuyªn nghiÖp Kü s− ®−îc bæ tóc n©ng cao n¨ng lùc vµ ®µo t¹o l¹i theo tiªu
chuÈn quèc tÕ vµ th«ng lÖ quèc tÕ ®Ó héi nhËp.
4 Chøng chØ tr×nh ®é C¸n bé cã tr×nh ®é kü thuËt theo c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n,
phôc vô cho xuÊt khÈu lao ®éng hoÆc ®¶m nhËn c¸c c«ng t¸c
t− vÊn, qu¶n lý dù ¸n …
5 Cö nh©n, Kü s− Theo yªu cÇu cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cã tham kh¶o

38
(Giai ®o¹n 2) kinh nghiÖm vµ th«ng lÖ quèc tÕ.

6 Cao ®¼ng kü thuËt Theo yªu cÇu cña Bé gi¸o dôc ®µo t¹o.

7 kü thuËt viªn Theo yªu cÇu cña Bé L§ TB vµ X· héi, Bé X©y dùng.

7. §éi ngò.
Nhµ tr−êng mêi c¸c ®èi t−îng d−íi ®©y ®Õn céng t¸c qua c¸c hîp ®ång lao ®éng theo LuËt Lao ®éng (l©u dµi hoÆc ng¾n
h¹n) :
a- §éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn phôc vô.
b- C¸n bé gi¶ng d¹y thuéc biªn chÕ cña C«ng ty Cæ phÇn t− vÊn AA vµ c¸c ®èi t¸c.
c- C¸n bé hîp ®ång víi häc viÖn.
d- C¸n bé thØnh gi¶ng : lµ nh÷ng c¸n bé gi¶ng d¹y ®ang trùc tiÕp c«ng t¸c ë c¸c tr−êng ®¹i häc, ViÖn nghiªn cøu, doanh
nghiÖp theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña Bé GD&§T, cã tr×nh ®é Ýt nhÊt tõ cö nh©n, kü s− trë lªn, cã tr×nh ®é chuyªn m«n,
cã t©m huyÕt vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y. 50% c¸n bé gi¶ng d¹y lµ ng−êi ViÖt Nam.
e- C¸c gi¸o s− vµ c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm ®Õn tõ NhËt, Mü, Cuba, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc.
f- C¸c nhµ khoa häc vµ ViÖt kiÒu ®ang c«ng t¸c ë n−íc ngoµi vÒ n−íc d¹y häc, nghiªn cøu khoa häc.
8. Dù kiÕn ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o
ƒ Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ng¾n h¹n n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tinh th«ng nghÒ nghiÖp, ngo¹i ng÷ chuyªn dïng...
ƒ §µo t¹o C«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ vµ tiÕng Anh c¬ b¶n 18 th¸ng.§µo t¹o theo chøng chØ, ®µo t¹o liªn tôc theo
th«ng lÖ quèc tÕ.
ƒ §µo t¹o cao ®¼ng kü thuËt 03 n¨m (sau khi ®−îc Bé GD §T cho phÐp).
ƒ §µo t¹o §¹i häc (sau khi ®−îc Nhµ n−íc cho phÐp): Tæng thêi gian 4 n¨m; Gi¶ng 80% b»ng tiÕng ViÖt, 20% b»ng
tiÕng Anh.
ƒ §µo t¹o cao häc (sau khi ®−îc Nhµ n−íc cho phÐp):
Tæng thêi gian : 2 n¨m
18 th¸ng : 6 häc kú ( 3 th¸ng/häc kú ; 48h/tuÇn )
6 th¸ng (2 häc kú) : LuËn ¸n tèt nghiÖp
ƒ §µo t¹o TiÕn sÜ (sau khi ®−îc Nhµ n−íc cho phÐp):
Tæng thêi gian : 4 n¨m
8 häc kú häc c¸c m«n chuyªn ngµnh
Thêi gian lµm luËn ¸n : 2,5 – 3 n¨m.
Gi¶ng d¹y chÝnh b»ng tiÕng Anh.
9. Dù kiÕn tiÕn ®é x©y dùng vμ quy m« tuyÓn sinh.
Mèc thêi X©y dùng c¬ së vËt ch©t kü thuËt vμ c¸c TuyÓn sinh
gian thñ tôc kh¸c
- Hoµn thµnh viÖc c¶i t¹o c¬ së vËt TuyÓn sinh Kho¸ 1 : 300 häc viªn cho 6

39
N¨m thø chÊt s½n cã cña C«ng ty Cæ phÇn t− ngµnh ®µo t¹o (Chñ yÕu lµ c¸c kho¸ häc
nhÊt vÊn AA, C«ng ty Hacinco. ng¾n h¹n, chuyªn ngµnh).
- Xin phÐp ®−îc cÊp ®Êt ®Ó x©y dùng
c¬ së 2.
- L¾p ®Æt thªm c¸c trang thiÕt bÞ kü TuyÓn sinh Kho¸ 2 : TuyÓn míi 500 häc viªn
N¨m thø thuËt. cho 6 ngµnh ®µo t¹o. Liªn kÕt víi c¬ së ®µo
hai - Hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Çu t− c¬ së 2 t¹o trong vµ ngoµi n−íc ®Ó tuyÓn sinh.
N¨m thø X©y dùng c¬ b¶n c¬ së 2. Xin phÐp ®µo TuyÓn sinh Kho¸ 3 : TuyÓn míi 800 häc viªn
ba t¹o c¸c bËc ®¹i häc vµ chÝnh quy. cho 8 ngµnh ®µo t¹o.

+ TuyÓn sinh Kho¸ 4 : TuyÓn míi 1200 häc
N¨m thø æn ®Þnh ho¹t ®éng vµ quy m« tuyÓn sinh viªn cho 10 ngµnh ®µo t¹o.
t− + Toµn tr−êng sÏ cã kho¶ng gÇn 5000 häc
viªn/n¨m.
• 40% lµ c«ng nh©n
• 30% lµ cao ®¼ng
• 20% lµ ®¹i häc.
• 10% lµ trªn ®¹i häc hoÆc ®µo t¹o ng¾n
h¹n.

40
10. S¬ ®å tæ chøc.

S¬ ®å tæ chøc häc viÖn
Khoa häc Kü thuËt c«ng nghÖ Mª K«ng quèc tÕ (MIST)
(Giai ®o¹n 1)

Héi ®ång qu¶n lý
Quü Gi¸o dôc Mekong Quèc tÕ
Mekong International Foundation for Education

Héi ®ång cè vÊn Ban gi¸m ®èc Héi ®ång Khoa häc
häc viÖn Häc ViÖn Häc viÖn

Phßng Phßng Phßng Khoa Khoa Khoa
§µo t¹o Tæ chøc Tµi chÝnh Båi d−ìng Trung häc & Ngo¹i Ng÷
Hµnh chÝnh KÕ to¸n NghiÖp vô D¹y nghÒ &Khoahäc
C¬ b¶n

Th− ViÖn Trung t©m chuyÓn giao Trung t©m hîp t¸c
Phßng ThÝ nghiÖm C«ng nghÖ vµ T− vÊn Quèc tÕ vµ Gi¸o dôc
X−ëng thùc hµnh Kü thuËt Tõ xa

C¸c líp häc, Sinh viÖn, Ban qu¶n lý Sinh viªn, Ký tóc x¸, Y tÕ

41
10. 1 Héi ®ång qu¶n lý Quü Gi¸o dôc Mekong – Quèc tÕ. Héi ®ång qu¶n lý Quü Gi¸o dôc Mekong – Quèc tÕ ®−îc
x©y dùng theo m« h×nh cña C«ng ty Cæ phÇn. Bao gåm c¸c c¸ nh©n ®ãng gãp vèn vµ c¸c nhµ ho¹t ®éng khoa häc, gi¸o
dôc. Héi ®ång qu¶n lý Quü chÝnh lµ H§QT cña Häc ViÖn. Quü gi¸o dôc Mekong – Quèc tÕ cã ®iÒu lÖ vµ tiªu chÝ ho¹t
®éng nh»m khai th¸c c¸c nguån vèn cña c¸c c¸ nh©n c¸c nhµ khoa häc, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, c¸c nhµ h¶o t©m cã
t©m huyÕt víi sù nghiÖp gi¸o dôc.
10.2 Ban gi¸m ®èc Häc viÖn bao gåm : Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc ®¶m nhËn nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn
bé ho¹t ®éng cña Häc ViÖn. Gi¸m ®èc Häc viÖn ®−îc Héi ®ång Häc ViÖn (12.1) ®Ò cö vµ Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ
Kü thuËt ViÖt Nam ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm.
10.3 Héi ®ång cè vÊn Häc viÖn lµ c¸c nhµ khoa häc, häc gi¶, nhµ gi¸o dôc cña ViÖt Nam vµ quèc tÕ. Héi ®ång cè
vÊn sÏ ®ãng gãp ý kiÕn cho ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, néi dung ®µo t¹o vµ h−íng ph¸t triÓn Häc viÖn.
§ång thêi gióp ®ì Häc viÖn t×m kiÕm vµ khai th¸c c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n−íc.
104 Héi ®ång Khoa häc cña Häc viÖn, t− vÊn cho Héi ®ång ViÖn, Ban gi¸m ®èc Häc viÖn vÒ néi dung ®µo t¹o,
nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ. KÕt hîp m« h×nh ViÖn – Tr−êng trong Häc viÖn
10.5 C¸c phßng chøc n¨ng : Qu¶n lý tæ chøc, ®µo t¹o, hµnh chÝnh vµ tµi chÝnh cña Häc ViÖn.
10.6 Khoa Båi d−êng NghiÖp vô :
ƒ Bé m«n vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ.
ƒ Bé m«n vÒ KiÕn tróc vµ Quy ho¹ch.
ƒ Bé m«n vÒ qu¶n lý.
ƒ Bé m«n vÒ Kinh tÕ, Tµi chÝnh.
ƒ V¨n phßng Khoa.
10.7 Khoa Trung häc vµ D¹y nghÒ :
ƒ Bé m«n vÒ Kü thuËt c«ng nghÖ.
ƒ Bé m«n vÒ tµi chÝnh.
ƒ Bé m«n vÒ Th−¬ng m¹i.
ƒ Bé m«n d¹y nghÒ.
ƒ V¨n phßng Khoa.
10.8 Khoa Ngo¹i ng÷ vµ Khoa häc c¬ b¶n.
ƒ Khoa Ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh, Trung, T©y Ban Nha, NhËt, §øc).
ƒ Khoa C¬ b¶n (To¸n, Lý, Ho¸,, C¬ häc…)
ƒ Khoa Dù bÞ.
ƒ V¨n phßng Khoa.
10.9 Th− viÖn, Phßng thÝ nghiÖm, X−ëng thùc hµnh.
ƒ Th− viÖn ®iÖn tö.
ƒ Trang WEB.
ƒ ThÝ nghiÖm vËt liÖu, m«i tr−êng, C¬ häc.
ƒ X−ëng thùc hµnh : Hµn, §iÖn, §iÖn tö…
10.9 rung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ :
42
ƒ VËt liÖu míi (C«ng nghÖ nano, Sîi thuû tinh, VËt liÖu ®Þa ph−¬ng, Bª t«ng nhÑ, Xi m¨ng kþ n−íc,...)
ƒ PhÇn mÒm (Kü thuËt, Kinh tÕ, Tµi chÝnh, Dù ¸n, KÕ ho¹ch, Tiªu chÝ ®¸nh gi¸...)
ƒ ThiÕt bÞ kiÓm tra, quan tr¾c.
ƒ ThiÕt kÕ kü thuËt, thÈm ®Þnh.
ƒ LËp dù ¸n.
ƒ T− vÊn ®Çu t−, t− vÊn tµi chÝnh, t− vÊn c«ng nghÖ.
10.10 Trung t©m Hîp t¸c quèc tÕ vµ gi¸o dôc tõ xa.
ƒ Liªn kÕt víi c¸c Tr−êng, ViÖn Quèc tÕ, khu vùc.
ƒ Hîp t¸c víi c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ vµ c¸c nhµ khoa häc lµ ViÖt KiÒu.
ƒ H¬p t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c Héi nghÒ nghiÖp quèc tÕ ®Ó khai th¸c sù gióp ®ì vÒ gi¸o tr×nh, tµi
chÝnh, chuyÓn giao c«ng nghÖ.
ƒ Hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®Ó t×m kiÕm sù gióp ®ì.
ƒ Xin sù trî gióp quèc tÕ cña WB, ADB, SIDA, CIDA, JBIC...
ƒ Tæ chøc c¸c kho¸ häc theo c«ng nghÖ gi¸o dôc tõ xa vµ ®a ph−¬ng tiÖn (Multimedia).
ƒ Tæ chøc c¸c kho¸ häc kÕt hîp ®µo t¹o ë ViÖt Nam vµ ë n−íc ngoµi.
11. Cam kÕt.
NÕu ®−îc phÐp më Häc viÖn, C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA vµ c¸c ®èi t¸c tham gia thµnh lËp :
1- ChÊp hµnh nghiªm chØnh mäi chÝnh s¸ch, quy chÕ liªn quan vÒ ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa
häc vµ t− vÊn cña Häc viÖn, phï hîp víi ®iÒu lÖ cña Liªn hiÖp Héi KHKT ViÖt nam vµ luËt ph¸p ViÖt Nam.
2- §éng viªn ®éi ngò CBGV, häc viªn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn vµo
viÖc ®µo t¹o nh©n lùc phôc vô cho ®−êng lèi hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ cña n−íc ta hiÖn nay.
3- Liªn kÕt vµ hîp t¸c víi c¸c tr−êng ®¹i häc quèc tÕ vµ c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ.
4- KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n tù nguyÖn ®ãng
gãp c¸c ho¹t ®éng cña häc viÖn v× sù nghiÖp “Trång ng−êi”.
12. KÕt luËn vμ KiÕn nghÞ.
12.1 Häc viÖn Mekong (MISET) ®−îc thµnh lËp nh»m :
ƒ §ãng gãp mét m« h×nh míi vÒ ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc.
ƒ Gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cña ViÖt am theo th«ng lÖ quèc tÕ.
ƒ Gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vÒ khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ cho ViÖt Nam víi xu thÕ héi nhËp,
c¹nh tranh vµ tù do ho¸ th−¬ng m¹i.
ƒ Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o liªn tôc, ®µo t¹o chuyªn s©u, ®µo t¹o n©ng cao cho cö nh©n, kü
s− theo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, tiªu chÝ quèc tÕ vµ ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp.
ƒ Bæ xung thªm kiÕn thøc, cËp nhËt th«ng tin, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp, ®é tinh th«ng nghÒ nghiÖp.
12.2Häc viÖn Mekong (MISET) lµ ®¬n vÞ ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c héi Khoa häc vµ Kü
thuËt ViÖt Nam (VUSTA). Ho¹t ®éng theo t«n chØ môc ®Ých cña Liªn hiÖp c¸c Héi, lµ thµnh viªn liªn kÕt cña Héi
Khoa häc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ HiÖp Héi c¸c tr−êng §¹i häc ngoµi c«ng lËp. MISET lµ ®¬n vÞ ®Çu mèi cña

43
VUSTA nh»m ®Èy m¹nh ch−¬ng tr×nh §¨ng b¹ Kü s− chuyªn nghiÖp (tæ chøc ®µo t¹o, x©y dùng ch−¬ng tr×nh, tæ
chøc thi, cÊp chøng chØ…). §ång thêi tæ chøc c¸c kho¸ häc båi d−ìng, kiÕn thøc c¬ b¶n vµ ngo¹i bg÷ theo th«ng lÖ
quèc tÕ.
12.3Häc viÖn Mekong (MISET) lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ khoa häc vµ gi¸o dôc chÞu sù qu¶n lý Nhµ n−íc cua c¸c Bé
Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé Néi vô… Tronh giai ®o¹n 3 n¨m ®Çu, Häc viÖn liªn kÕt víi
c¸c c¬ së ®µo t¹o trong vµ ngoµi n−íc ®Ó ®µo t¹o theo c¸c ch−¬ng tr×nh chÝnh quy. Sauk hi x©y dùng c¬ së vËt
chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn, gi¸o tr×nh vµ th−¬ng hiÖu, Häc viÖn xin phÐp Nhµ n−íc ®µo t¹o c¸c ch−¬ng tr×nh ®¹i häc vµ
trªn ®¹i häc chÝnh quy. Tõng b−íc Häc viÖn Mekong (MISET) ph¸n ®Êu trë thµnh mét häc viÖn ®¹t tÇm khu vùc víi
kinh nghiÖm cña ASEAN, Trung quèc, Ên ®é, NhËt b¶n, Hµn quèc, §µi Loan vµ c¸c n−íc ph¸t triÓn
12.4C¬ së vËt chÊt cña häc viÖn.
Trong gai ®o¹n (1) ba n¨m ®Çu tiªn, Häc viÖn sÏ khai th¸c, sö dông (thuª) V¨n phßng, Phßng häc, Phßng thÝ
nghiÖm, x−ëng thÝ nghiÖm, th− viÖn cña c¸c ®èi t¸c ®· cam kÕt tham gia thµnh lËp. C«ng ty Hacinco (Tæng c«ng
ty §Çu t− vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi); Trung T©m T− vÊn KHCN, §µo t¹o vµ XuÊt nhËp khÈu (HANTECH- TCty
XD Hµ Néi); ViÖn §Þa Kü thuËt - (Liªn hiÖp c¸c Héi KH vµ KT ViÖt Nam), Tr−êng Trung häc X©y dùng Hµ Néi -
(Së Gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ Néi). C¬ së chÝnh trong giai ®o¹n nµy lµ Lµng sinh viªn Hacinco, §−êng Hång Liªn,
QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. HiÖn nay t¹i ®©y cã c¸c c¬ së ®µo t¹o cña §¹i häc quèc gia ®ang ho¹t ®éng.
Ngay sau khi ®−îc thµnh lËp, Häc ViÖn Mekong (MISET) sÏ lµm thñ tôc xin cÊp ®Êt t¹i Hµ Néi, hoÆc Hµ T©y,
Hoµ B×nh ®Ó x©y dùng c¬ së l©u dµi cho Häc viÖn. Tæng møc ®Çu t− x©y dùng Häc viÖn trong giai ®o¹n 2 dù
kiÕn lµ kho¶ng 75 tû VN§ (kho¶ng 5 triÖu USD).
12.5Nguån vèn vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Häc ViÖn.
C¸c ph¸p nh©n, thÓ nh©n vµ c¸ nh©n c¸c nhµ khoa häc, gi¸o dôc, ®Çu t− ®ãng gãp vèn ®Ó x©y dùng Quü gi¸o dôc
Mekong – Quèc tÕ theo m« h×nh cña C«ng ty Cæ phÇn vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ Quü. Vèn ®iÒu lÖ (Tæng gi¸ trÞ quü)
®Ó thµnh lËp Häc ViÖn dù kiÕn lµ 1,0 tû §VN. Mçi suet ®ãng gãp quü lµ 5 triÖu ®ång VN. Vèn ®iÒu lÖ (Tæng gi¸ trÞ
Quü Mekong-Quèc tÕ) ®−îc n©ng lªn kho¶ng 15 tû §ång VN (1,0 triÖu USD) khi Häc viÖn xin phÐp ®µo t¹o ch−¬ng
tr×nh §¹i häc chÝnh quy. Nguån vèn ®Çu t− cho Häc viÖn ®−îc huy ®éng tõ :
ƒ Vèn gãp cña c¸c ph¸p nh©n tham gia thµnh lËp Häc viÖn vµ c¸c ThÓ nh©n
ƒ Vèn Hç trî tõ c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n−íc vµ cña c¸c nhµ h¶o t©m.
ƒ Vèn tõ c¸c ho¹t ®éng cña häc viÖn (§µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, t− vÊn…).
ƒ Vèn vay trong vµ ngoµi n−íc.
ƒ Vèn gãp cña c¸c ®ãi t¸c, c¸c nguån vèn kh¸c.
12.6§éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn.
ƒ Gi¸o viªn vµ c¸n bé c¬ h÷u cña Tr−êng lµ c¸c nhµ khoa häc, gi¸o dôc, qu¶n lý… t©m huyÕt víi sù nghiÖp trång
ng−êi vµ nghiªn cøu khoa häc. Tiªu chuÈn hµng ®Çu lµ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nh»m b¶o
®¶m cho sù ®oµn kÕt, kh«ng vô lîi, kh«ng cÇu danh vµ sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña Häc ViÖn.
ƒ Gi¸o viªn thØnh gi¶ng lµ c¸c nhµ khoa häc, kü thuËt, qu¶n lý −u tó cña c¸c Héi nghÒ nghiÖp, c¸c ViÖn nghiªn cøu,
Tr−êng, doanh nghiÖp… Nh»m b¶o ®¶m cung cÊp cho c¸c häc viªn nh÷ng bµi gi¶ng cã chÊt l−îng cao, cã ý nghÜa
thùc tiÔn vµ cËp nhËt ®−îc c¸c th«ng tin míi nhÊt.
44
ƒ Gi¸o viªn thØnh gi¶ng lµ c¸c gi¸o s−, nhµ khoa häc quèc tÕ vµ ng−êi ViÖt Nam sèng ë n−íc ngoµi. Häc viÖn sÏ khai
th¸c nguån gi¸o viªn ®Õn tõ c¸c n−íc trong khu vùc, tõ Cuba vµ c¸c n−íc ph¸t triÓn. Khai th¸c c¸c nhµ qu¶n lý
n−íc ngoµi ®ang c«ng t¸c t¹i ViÖt Nam tham gia gi¶ng d¹y.
ƒ Gi¸o viªn lµ c¸c cö nh©n, kü s− tèt nghiÖp c¸c tr−êng §¹i häc trong vµ ngoµi n−íc. §Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé cã häc vÞ
TiÕn sÜ, häc tËp ë c¸c n−íc ph¸t triÓn, ch−a ®−îc lµm viÖc ®óng chuyªn m«n.
ƒ Gi¸o viªn thØnh gi¶ng lµ c¸c nhµ khoa häc, t− vÊn, qu¶n lý ®éc lËp cã c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, kinh nghiÖm thùc
tiÔn, kh¶ n¨ng tæng hîp vµ cã thµnh tùu trong s¶n xuÊt, kinh doanh.
12.7Gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu tham kh¶o.
ƒ Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y ®−îc c¸c gi¸o viªn so¹n th¶o vµ kh«ng ngõng cËp nhËt th«ng tin.
ƒ Sö dông gi¸o tr×nh phï hîp cña c¸c n−íc ph¸t triÓn ®Ó gi¶ng d¹y.
ƒ Khai th¸c c¸c gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa trªn m¹ng.
ƒ Sö dông mét sè gi¸o tr×nh cña c¸c ViÖn nghiªn cøu, tr−êng ®¹i häc cña ViÖt Nam.
ƒ X©y dùng th− viÖn ®iÖn tö ®Ó häc viªn tra cøu.
ƒ Tæ chøc viÕt s¸ch gi¸o khoa chuyen ngµnh.
ƒ Tæ chøc biªn dÞch mét sè s¸ch chuyªn ngµnh.
ƒ KhuyÕn khÝch häc viªn sö dông s¸ch tiÕng Anh lµm tµi liÖu tham kh¶o.
12.8ý t−ëng thµnh lËp Häc viÖn Mekong – Quèc tÕ (MISET) ®· ®−îc chuÈn bÞ vµ h×nh thµnh tõ 5 n¨m nay. ý t−ëng vµ
®Ò c−¬ng thµnh lËp Häc viÖn ®· ®−îc trao ®æi víi nhiÒu b¹n bÌ ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc. Ý t−ëng thµnh lËp
Häc viÖn ®· ®−îc sù ñng hé tuyÖt ®èi vµ nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña ®«ng ®¶o c¸c tæ chøc, c¸c ph¸p nh©n,
c¸c c¸ nh©n, c¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý. Tõ nhiÒu n¨m nay WB, ADB, c¸c n−íc ph¸t triÓn ®Òu ®Æc biÖt quan t©m
®Õn sù ph¸t triÓn cña TiÓu vïng s«ng Mekong vµ cã nhiÒu ®Ò xuÊt vÒ hîp t¸c ph¸t triÓn, hîp t¸c ®Çu t−, hîp t¸c
gi¸o dôc, ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho khu vùc nµy.
12.9Thµnh lËp Häc viÖn Mekong (MISET) vµ thùc hiÖn c¸c ý t−ëng trªn cÇn thêi gian tõ 5 ®Õn 10 n¨m. §©y lµ mét th¸ch
thøc vµ ®ång thêi lµ mét c¬ héi lín nh»m ®ãng gãp cho sù nghiÖp “trång ng−êi” vµ n©ng cao vai trß, vÞ thÕ cña khoa
häc, kü thuËt, c«ng nghÖ trong sù nghiÖp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. H¬n
lóc nµo hÕt chóng ta cÇn con ng−êi cã chÊt l−îng cao, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao ®Ó c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
RÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp, gióp ®ì ®Ó hoµn chØnh dù ¸n vµ tr©n träng ®Ò nghÞ §oµn chñ tÞch Ban chÊp hµnh TW Liªn
hiÖp c¸c Héi Khoa häc vµ Kü thuËt ViÖt Nam cho thµnh lËp Häc viÖn.
Tr−ëng ban vËn ®éng Thµnh lËp Häc ViÖn

GS.TS NguyÔn Tr−êng TiÕn
Chñ tÞch H§KH C«ng ty T− vÊn AA (AA-Corp.).
Tr−ëng ban Kü s− – Tæng Héi X©y dùng ViÖt Nam.
45
Phô lôc
- Giíi thiÖu vÒ c«ng ty AA – Corp. – Presentation of AA – Corp.
- Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Golder Associates - Presentation of Golder Associates Company
- Giíi thiÖu vÒ: www.Ketcau.com - Presentation of www.ketcau.com
HTU UTH HTU UTH

- B¶n ®¨ng ký tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp Liªn ®oµn kü s− ViÖt Nam - Häc viÖn
Khoa häc vµ kü thuËt Mekong quèc tÕ ®¨ng b¹ kü s− Asean - tham gia Héi c¬ häc ®Êt vµ
§Þa kü thuËt - céng t¸c viªn cña AA – Corp.
- Dù th¶o ph¸t biÓu bÕ m¹c vµ kÕt luËn chung cña líp häc vµ Héi th¶o GERD (Prof Dr D.G
Fredlund vµ NguyÔn Tr−êng TiÕn Proposal for closing remark of GERD by Prof Dr D.G
Fredlund and NguyÔn Tr−êng TiÕn
- Giíi thiÖu vÒ : www.kÕt cÊu.com. - Presentation of www.kÕt cÊu.com.

46
C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn AA
Advance Associates Consulting Corporation (AA-Corp.)
GiÊy phÐp kinh doanh sè : 0103005406 – CÊp ngμy 23/9/2004
Business Licence No : 0103005406 – Dated : September 23,2004
Add : No 9 / Alley 44- Ham Tu Quan Str., Hoan Kiem Distr. – Hanoi – Vietnam
Tel & Fax : (84 4) 9 324 959 - Email : aa-office@fpt.vn & lethunga.le@gmail.com
HTU UTH HTU UTH

LÜnh vùc ho¹t ®éng - Fields of Activities :
T− vÊn : Gi¸o Dôc - §μo t¹o
ƒ T− vÊn §Çu t− vµ Nghiªn cøu ph¸t triÓn Dù ¸n. Nghiªn cøu ƒ §µo t¹o l¹i cho Kü s−, Cö nh©n, c¸c chuyªn ngµnh kü thuËt.
kh¶ thi. ƒ Tæ chøc c¸c Héi th¶o chuyªn ngµnh, c¸c líp häc chuyªn ®Ò s©u…
ƒ Quy ho¹ch Vïng , L·nh thæ, Quy ho¹c §« thÞ, C«ng nghiÖp, ƒ §µo t¹o Båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, §µo t¹o Kü s−
Du lÞch, Khu kinh tÕ míi… chuyªn nghiÖp.
ƒ KiÓm tra, §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh. ƒ Båi d−ìng, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, doanh nghiÖp…
ƒ ThiÕt kÕ x©y dùng, c¸c gi¶i ph¸p vµ dÞch vô t− vÊn x©y ƒ T− vÊn ®µo t¹o tõ xa cho tr×nh ®é cao häc, ®¹i häc, c¸c ngµnh kü
dùng. §Þa kü thuËt vµ nÒn mãng c«ng tr×nh. thuËt kh¸c nhau – CÊp b»ng cña c¸c tr−êng §¹i häc vµ ViÖn nghiªn
ƒ Nghiªn cøu Khoa häc – ChuyÓn giao c«ng nghÖ. cøu quèc tÕ.
ƒ Qu¶n lý dù ¸n - Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c«ng tr×nh. ƒ T− vÊn du häc t¹i chç vµ ®µo t¹o nghÒ.
ƒ B¶o d−ìng vµ thùc hiÖn dù ¸n. ƒ Hîp t¸c quèc tÕ.
Th−¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu.
XuÊt khÈu hµng ho¸, thÞ tr−êng Cuba vµ Ch©u Mü La tinh.
47
C«ng ty cæ phÇn T− vÊn AA - Advance Associates Consulting Corporation.
AA- Corp.
Add : No 9 / Alley 44- Ham Tu Quan Str., Hoan Kiem Distr. – Hanoi – Vietnam
Tel & Fax : (84 4) 9 324 959 - Email : aa-office@fpt.vn & lethunga.le@gmail.com
HTU UTH HTU UTH

------------------------------------------------------------------------------

T− vÊn vμ thi c«ng x©y dùng, Nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn, Gi¸o dôc ®μo t¹o, §Çu t− vμ Ph¸t triÓn
kinh doanh, XuÊt nhËp khÈu.
v× sù ph¸t triÓn vÒ chÊt l−îng cuéc sèng vμ ®Ó x©y dùng mét thÕ giíi t−¬i ®Ñp h¬n.

Lêi giíi thiÖu.

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA ®−îc thµnh lËp bëi nh÷ng ng−êi b¹n, nh÷ng ng−êi ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc theo
luËt ph¸p ViÖt Nam. Thµnh viªn vµ ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty t− vÊn AA lµ nh÷ng Kü s− chuyªn chuyªn nghiÖp, nh÷ng
KiÕn tróc s−, Kü s− ®Þa chÊt vµ tr¾c ®Þa giµu kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nh÷ng chuyªn gia kinh tÕ, t− vÊn
tr−ëng dù ¸n, nh÷ng nhµ nghiªn cøu vµ c¸c gi¸o s− víi kinh nghiÖm nhiÒu n¨m vµ cã tªn tuæi trong vµ ngoµi n−íc,
nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. Chóng t«i nguyªn lµ thµnh viªn cña ViÖn Khoa häc Kü thuËt X©y dùng
(IBST), Bé X©y dùng, ViÖn khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ quèc gia, C«ng ty liªn doanh kü thuËt nÒn mãng vµ c«ng
tr×nh (COFEC), C«ng ty liªn doanh x©y dùng quèc tÕ (VIC) , ViÖn §Þa Kü thuËt ViÖt ( VGI), C«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt
x©y dùng Hµ Néi (TDC), Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi (HACC).

Chóng t«i lµ thµnh viªn cña Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt quèc tÕ (ISMGE), Héi kü s− Ch©u ¸ (ACECC), Héi khoa häc
vµ kü thuËt ViÖt Nam (VUSTA), Tæng héi X©y dùng ViÖt Nam (V×CEA), Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt (VSMGE), HiÖp
héi nhµ thÇu (VACC).

LÜnh vùc ho¹t ®éng

T− vÊn :
° T− vÊn §Çu t− vµ Nghiªn cøu ph¸t triÓn Dù ¸n. Nghiªn cøu kh¶ thi.
° Quy ho¹ch Vïng , L·nh thæ, Quy ho¹c §« thÞ, C«ng nghiÖp, Du lÞch, Khu kinh tÕ míi…
° KiÓm tra, §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh.
° ThiÕt kÕ x©y dùng, c¸c gi¶i ph¸p vµ dÞch vô t− vÊn x©y dùng. §Þa kü thuËt vµ nÒn mãng c«ng tr×nh.
° Nghiªn cøu Khoa häc – ChuyÓn giao c«ng nghÖ.
° Qu¶n lý dù ¸n - Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c«ng tr×nh.
° B¶o d−ìng vµ thùc hiÖn dù ¸n.
Gi¸o Dôc - §μo t¹o
° §µo t¹o l¹i cho Kü s−, Cö nh©n, c¸c chuyªn ngµnh kü thuËt.
° Tæ chøc c¸c Héi th¶o chuyªn ngµnh, c¸c líp häc chuyªn ®Ò s©u…
° §µo t¹o Båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, §µo t¹o Kü s− chuyªn nghiÖp.
° Båi d−ìng, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, doanh nghiÖp…
° T− vÊn ®µo t¹o tõ xa cho tr×nh ®é cao häc, ®¹i häc, c¸c ngµnh kü thuËt kh¸c nhau – CÊp b»ng cña c¸c tr−êng
§¹i häc vµ ViÖn nghiªn cøu quèc tÕ.
48
° T− vÊn du häc t¹i chç vµ ®µo t¹o nghÒ.
Th−¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu.
° XuÊt khÈu hµng ho¸, thÞ tr−êng Cuba vµ ch©u Mü La tinh.
° Hîp t¸c quèc tÕ.

Héi ®ång cè vÊn

- GS. NguyÔn Tr−êng TiÕn, Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty XD Hµ Néi, Phã Chñ tÞch kiªm Tæng th− ký
Héi §Þa KT ViÖt Nam, Tr−ëng ban Kü s− (Tæng Héi XD ViÖt Nam.
- GS. NguyÔn M¹nh KiÓm, Chñ tÞch HiÖp Héi X©y dùng ViÖt Nam
- KTS. NguyÔn Trùc LuyÖn, Chñ tÞch Héi KiÕn tróc s− ViÖt Nam
- GS. D.G Fredlund, Tr−êng §¹i häc Saskatchewan (Canada)
- ¤ng Bertil Nord, Chuyªn gia tõ ViÖn §Þa kü thuËt Thuþ §iÓn VGS (Thuþ §iÓn)

Ban l∙nh ®¹o

- THs. §ç Thanh Hång – Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ
- KTS. Lª Thu Nga – Phã chñ tÞch – Tæng gi¸m ®èc
- KTS. TrÇn Quèc Hïng – Phã chñ tÞch – Phã Tæng gi¸m ®èc
- THs. NguyÔn V¨n Hoan – Phã Tæng gi¸m ®èc

Nh÷ng dù ¸n ®∙ thùc hiÖn vµ tham gia.

H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Nomura X©y dùng VP t¹i khu CN Nomura
Tªn dù ¸n Tªn dù ¸n
§Þa ®iÓm Quan Toan – Hai Phong §Þa ®iÓm Quan Toan – Hai Phong
Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH khu CN HP Nomura (NHIZ) Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH khu CN HP
Thêi gian 04/1996 – 09/1996 Nomura (NHIZ)
C«ng viÖc §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng x©y dùng dù trªn thiÕt kÕ Thêi gian 09/1996 – 04/1997
kü thuËt C«ng viÖc ThiÕt kÕ qu¶n lý chÊt l−îng
Vai trß Chñ hîp t¸c Vai trß Chñ hîp t¸c
Tªn dù ¸n Nhμ chung c− Choongnam Tªn dù ¸n C«ng ty SX m¸y tÝnh Fujisu
§Þa ®iÓm IZ Nh¬N tr¹ch - §ång Nai §Þa ®iÓm IZ Biªn Hoµ - §ång Nai
Chñ dù ¸n C«ng ty dÖt Choongnam ViÖt Nam Chñ dù ¸n C«ng ty SX m¸y tÝnh Fujisu
Thêi gian 06/1997 – 12/1997 Thêi gian 02/1997 – 07/1997
C«ng viÖc ThiÕt kÕ x©y dùng ®¹t tiªu chuÈn C«ng viÖc ThiÕt kÕ chi tiÕt, t− vÊn, qu¶n lý
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n chÊt l−îng c«ng tr×nh
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n C«ng ty dÖt Hyosung Tªn dù ¸n C«ng ty Clipsal
§Þa ®iÓm IZ Nh¬n Tr¹ch - §ång Nai §Þa ®iÓm IZ Biªn Hoµ 1 - §ång Nai
Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH Hyosung Vina Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH Clipsal VN
Thêi gian 09/1997 – 12/1997 Thêi gian 12/1997 – 05/1998

49
C«ng viÖc Gi¸m s¸t, qu¶n lý chÊt l−îng c«ngtr×nh C«ng viÖc ThiÕt kÕ n©ng c©p x©y dùng
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n C«ng ty s¶n xuÊt giÊy bäc cao cÊp Tªn dù ¸n Quy ho¹ch vïng ®Êt Chμm
§Þa ®iÓm IZ Amata – Biªn Hoµ - §ång Nai §Þa ®iÓm Tp Biªn Hoµ - §ång Nai
Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH s¶n xuÊt giÊy bäc cao cÊp VN Chñ dù ¸n PMU, Tp Biªn Hoµ
Thêi gian 01/1998 – 05/1998 Thêi gian 12/1997 – 12/1998
C«ng viÖc ThiÕt kÕ chi tiÕt x©y dùng C«ng viÖc Nghiªn cøu tr¾c ®Þa quy ho¹ch chi
Vai trß Qu¸n lý dù ¸n tiÕt
Vai trß Chñ hîp t¸c
Tªn dù ¸n Khu nhμ ë cho ng−êi n−íc ngoμi Tªn dù ¸n BÖnh viÖn B×nh Minh
§Þa ®iÓm Tp Biªn Hoµ - §ång Nai §Þa ®iÓm ThÞ trÊn B×nh Minh, TØnh VÜnh Long
Chñ dù ¸n C«ng ty XD sè 2 - §ång Nai Chñ dù ¸n Së y tÕ VÜnh Long
Thêi gian 02/1998 – 10/1998 Thêi gian 05/1998 – 10/1998
C«ng viÖc Quy ho¹ch tæng thÓ, Nghiªn cøu kh¶ thi C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n Trung t©m häc tËp cña c¸c c¸n bé ngo¹i Tªn dù ¸n Nhμ kh¸ch chÝnh phñ
giao
§Þa ®iÓm Tp Hå ChÝ Minh §Þa ®iÓm Tp Hå ChÝ Minh
Chñ dù ¸n Ban Ngo¹i giao, Tp Hå ChÝ Minh Chñ dù ¸n Ban Ngo¹i giao, TP HCM
Thêi gian 10/1998 – 02/1999 Thêi gian 05/1998 – 12/1998
C«ng viÖc ThiÕt kÕ n©ng cÊp, gi¸m s¸t c«ng tr×nh C«ng viÖc ThiÕt kÕ n©ng cÊp, gi¸m s¸t CT
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n Trung t©m ®μo t¹o qu¶n lý ®èi víi nh−ng Tªn dù ¸n Thμnh phè trao ®æi quèc tÕ
DN võa vμ nhá
§Þa ®iÓm QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi §Þa ®iÓm IZ Quan Toan, H¶i Phßng
Chñ dù ¸n Ph−êng Héi ViÖt Nam Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH XD kÕt cÊu thÐp
Thêi gian 04/2001 – 12/2001 Thêi gian 10/2001 – 12/2001
C«ng viÖc Nghiªn cøu, kiÓm tra quy ho¹ch tæng thÓ, C«ng viÖc ThiÕt kÕ chi tiÕt
thiÕt kÕ, nghiªn cøu kh¶ thi Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n Tr−êng tiÓu häc – trung häc LËp Th¹ch Tªn dù ¸n S©n vËn ®éng VP víi 25,000 ghÕ
§Þa ®iÓm ThÞ trÊn LËp Th¹ch – VÜnh Phóc §Þa ®iÓm ThÞ trÊn VÜnh Yªn- VÜnh Phóc
Chñ dù ¸n Ban qu¶n lý Gi¸o dôc, LËp Th¹ch Chñ dù ¸n Ban qu¶n lý VH - TT- TT VÜnh
Thêi gian 04/2004 – 06/2002 Thêi gian Phóc
C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, kiÓm tra quy ho¹ch tæng C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, thiÕt kÕ s¬ bé
thÓ, thiÕt kÕ Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n Hai toμ nhμ 13 tÇng Tªn dù ¸n C«ng ty nhùa Hoa Hung
§Þa ®iÓm Gia L©m – Hµ Néi §Þa ®iÓm Quang Minh, Mª Linh, VÜnh Phóc
Chñ dù ¸n PMU- X©y dùng vµ dù ¸n ®Çu t− cña CP Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH Hoa Hung
50
Thêi gian 12/2001 – 07/2002 Thêi gian 04/2002 – 05/2002
C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, quy ho¹ch tæng thÓ, thiÕt C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, quy ho¹ch
kÕ tæng thÓ, thiÕt kÕ s¬ bé
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n Trung t©m METRO, Hμ Néi Tªn dù ¸n Trung t©m METRO , HCM 3
§Þa ®iÓm Cæ NhuÕ, Tõ Liªm, Hµ Néi §Þa ®iÓm QuËn 12 – HCM
Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH METRO ViÖt Nam Chñ dù ¸n C«ng ty TNHH METRO ViÖt Nam
Thêi gian 11/2002 – 08/2003 Thêi gian 02/2004 – ®ang thùc hiÖn
C«ng viÖc Quy ho¹ch tæng thÓ, thiÕt kÕ, qu¶n lý c«ng C«ng viÖc Quy ho¹ch tæng thÓ, thiÕt kÕ, qu¶n
tr×nh lý c«ng tr×nh
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Tªn dù ¸n C«ng viªn Phim VTV Tªn dù ¸n C«ng ty ThÐp Melin
§Þa ®iÓm MÔ Tr×, Tõ Liªm, Hµ Néi §Þa ®iÓm Quang Minh, Mª Linh, VÜnh Phóc
Chñ dù ¸n §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam Chñ dù ¸n C«ng ty liªn doanh Melin
Thêi gian 10/2002 – ®ang thùc hiÖn Thêi gian 01/2004 - ®ang thùc hiÖn
C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, quy ho¹ch tæng thÓ, thiÕt C«ng viÖc ThiÕt kÕ vµ quy ho¹ch tæng thÓ
kÕ s¬ bé Vai trß Qu¶n lý dù ¸n
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n, hîp t¸c víi TDC
Tªn dù ¸n Toμ nhμ TDC- V¨n phßng vμ nhμ cho thuª Tªn dù ¸n

§Þa ®iÓm La Thµnh, CÇu GiÊy, Hµ Néi §Þa ®iÓm
Chñ dù ¸n C«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt XD (TDC) Chñ dù ¸n
Thêi gian 05/2004 - ®ang thùc hiÖn Thêi gian
C«ng viÖc Nghiªn cøu kh¶ thi, quy ho¹ch, thiÕt kÕ C«ng viÖc
Vai trß Qu¶n lý dù ¸n, hîp t¸c víi Jochen Brandi Vai trß
Architects ( §øc)
° §Ò tµi nghiªn cøu ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng nhµ cao tÇng
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ míi vµ vËt liÖu míi trong x©y dùng
° Dù ¸n nghiªn cøu ¸p dông v¨n ho¸ Ch©u ¸ trong thiÕt kÕ quy ho¹ch vµ x©y dùng
° Nghiªn cøu h¹ tÇng c¬ së vµ nhµ ë cho ng−êi nghÌo t¹i khu vùc ngËp lôt §ång b»ng s«ng Cöu Long
° Dù ¸n x©y dùng Khu c«ng viªn quèc gia BÕn tre
° Nghiªn cøu kh¶ thi cña C«ng viªn NghÜa trang Khoang DiÖu, Hoµ Binh
° Nghiªn cøu kh¶ thi vÒ Thµnh phè trao ®æi v¨n ho¸, Th¸p truyÒn h×nh 400m
° Qu¶n lý dù ¸n vÒ xö lý v«i ho¸ t¹i c¸c cét ®Êt , nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch, chèng lón toµ nhµ v¨n phßng Bé
V¨n ho¸, Chèng lón vµ n©ng cÊp BÖnh viÖn Nhi Thuþ §iÓn.
° Qu¶n lý dù ¸n trong thiÕt kÕ vµ x©y dùng cét nhá thuéc toµ nhµ v¨n phßng, Bé khoa häc vµ kü thuËt
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p nÒn mãng cho khu vùc ®«ng d©n c−, gia cè ®Êt sö dông cäc v«i , ®Êt xi m¨ng
° §Ò tµi vÒ qu¶n lý , gia cè ®Êt, kÌ bê c«ng ty ho¸ chÊt Vòng Tµu
51
° §Ò tµi nghiªn cøu ®èi víi nhµ ë vµ c¬ së h¹ tÇng t¹i §ång b»ng s«ng Cöu Long
° §Ò tµi nghiªn cøu sö dông c«ng nghÖ x©y dùng trong x©y dùng c¸c toµ nhµ cao tÇng
° Dù ¸n vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c toµ nhµ cao tÇng
° Nghiªn cøu kh¶ thi vÒ thµnh phè trao ®æi v¨n ho¸
° Nghiªn cøu kh¶ thi C«ng viªn nghÜa trang Khoang DiÖu
° TiÒn nghiªn cøu kh¶ thi th¸p truyÒn h×nh 400m
° Thµnh lËp C«ng ty liªn doanh kü thuËt nÒn mãng vµ c«ng tr×nh (COFEC), C«ng ty liªn doanh XD quèc tÕ (VIC)
° ý t−ëng cho dù ¸n x©y dùng §−êng mßn Hå ChÝ Minh
° §¸nh gi¸ chÊt l−îng ®−êng cao tèc Néi Bµi
° Dù ¸n nghiªn cøu vÒ ®Êt lón do ngËp n−íc t¹i TP Hµ Néi (hîp t¸c víi Tr−êng §H Saskatchewan, Canada)
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ thiÕt kÕ x©y dùng, b¶o vÖ bê t¹i c¸c khu vùc ®Êt sÐt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ ®Þa kü thuËt, mãng s©u
° Giíi thiÖu c«ng nghÖ trong thiÕt kÕ, x©y dùng vµ qu¶n lý chÊt l−îng ®èi víi c¸c cäc chèng, thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c
toµ nhµ cao tÇng
° §Ò tµi nghiªn cøu vÒ æn ®Þnh m¸i dèc vµ bê s«ng
° Qu¶n lý dù ¸n trong thiÕt kÕ vµ x©y dùng Khu nhµ SIDA ( Thuþ §iÓn) t¹i Hµ Néi vµ Phó Thä; tßa nhµ CIT, 14 Ng«
QuyÒn, Hµ Néi, thiÕt kÕ kh¸ch s¹n Plaza, VÞnh H¹ Long, C«ng ty INAX, kh¸ch s¹n Th¨ng Long, Hµ Néi
° Kh¶o s¸t ®Êt, thiÕt kÕ cäc nÒn mãng vµ kh¶o s¸t trªn 200 dù ¸n.
° §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh §¹i sø qu¸n Mü t¹i Hµ Néi vµ Nhµ h¸t lín.

Cung cÊp c¸c dÞch vô Kü thuËt

- Thö nghiÖm cäc. - ThÝ nghiÖm ngoµi hiÖn tr−êng vµ t¹i phßng
- ThiÕt bÞ gi¸m s¸t kiÓm tra thÝ nghiÖm vÒ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, ®Þa
- ThiÕt bÞ kh¶o s¸t chÊt vµ ®Þa kü thuËt c«ng tr×nh
- C«ng nghÖ phÇn mÒm - Th− viÖn
- C¬ së d÷ liÖu

Gi¸o dôc ®µo t¹o, héi nghÞ, Héi th¶o

ƒ Héi th¶o §Þa kü thuËt 1984
ƒ Héi th¶o quèc tÕ vÒ c«ng nghÖ míi vµ nÒn mãng c«ng tr×nh NTFE- 1992
ƒ Kho¸ häc ng¾n h¹n hîp t¸c ViÖt Nam - NhËt B¶n vÒ c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt 1996
ƒ Héi th¶o nhµ n−íc vÒ Kü thuËt x©y dùng cho c¸c toµ nhµ cao tÇng , Tp Hå ChÝ Minh – 1997
ƒ Héi nghÞ quèc gia vÒ nhµ cao tÇng , 2003
ƒ Héi nghÞ vÒ ®¨ng b¹ kü s− chuyªn nghiÖp, th¸ng 10 n¨m 2004
ƒ Héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam- NhËt B¶n vÒ §Þa kü thuËt vµ §Þa kü thuËt ViÖt nam, Hµ Néi 2004

52
Kh¶ n¨ng vµ nguån lùc

Kh¶ n¨ng còng nh− nguån lùc s½n cã cña C«ng ty cæ phÇn t− vÊn AA:
ƒ Th− viÖn vÒ x©y dùng vµ qu¶n lý
ƒ C¸c ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm cho c«ng t¸c t− vÊn
ƒ HiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ ®èi víi kü thuËt vµ vËt liÖu míi
ƒ C¬ së d÷ liÖu vÒ th«ng tin vµ x©y dùng, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng, c¸c dù ¸n lín
ƒ HÖ thèng giao dÞch vµ lµm viÖc víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n−íc
ƒ Nh÷ng mèi quan hÖ quèc tÕ ®èi víi nh÷ng nhµ gi¸o, nhµ nghiªn cøu, kü s−, th−¬ng gia,,,
ƒ Cã uy tÝn cao ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c cÊp qu¶n lý nhµ n−íc
ƒ Nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c kh¶o s¸t, kiÓm tra, tr¾c ®Þa...
ƒ ThiÕt bÞ, kü thuËt cho nÒn mãng, gia cè ®Êt, b¶o vÖ m¸i dèc, x©y dùng c«ng tr×nh, ®−êng x¸ vµ c¸c c«ng tr×nh ®Æc
biÖt kh¸c.
ƒ Kü thuËt cho cho s¶n xuÊt bª t«ng nhÑ trong ph¸t triÓn nhµ ë
ƒ Kü thuËt x©y dùng ®−êng n«ng th«n, xö lý chÊt th¶i, sö dông n¨ng l−îng giã, b¶o vÖ m«i tr−êng.

Hîp t¸c quèc tÕ

Trong 25 n¨m qua, thµnh viªn cña C«ng ty AA ®· cïng tham gia tæ chøc thµnh c«ng rÊt nhiÒu ch−¬ng tr×nh hîp t¸c
trong lÜnh vùc x©y dùng, m«i tr−êng, ®Þa kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ, c«ng t¸c t− vÊn, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn dù ¸n,
thµnh lËp c¸c c«ng ty liªn doanh, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c«ng nghÖ kü thuËt míi, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, chuÈn bÞ vµ tæ
chøc rÊt nhiÒu héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ....
Thay mÆt Tæng Héi x©y dùng ViÖt Nam, HiÖp Héi khoa häc kü thuËt ViÖt Nam, Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt ViÖt
Nam, HiÖp héi Nhµ ThÇu ViÖt Nam... nh÷ng c¸n bé, thµnh viÖn vµ c¸c cè vÊn cña c«ng ty AA ®· tham dù rÊt nhiÒu
nh÷ng cuéc gÆp mÆt, nh÷ng héi th¶o quèc tÕ ë Mü, Ph¸p, Canada, Thuþ §iÓn, NhËt, Hµn Quèc, Trung Quèc, Ên §é,
óc, §øc, Cuba, Th¸i Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia, Philipine, ¸o... thiÕt lËp ®−îc nh÷ng mèi quan
hÖ míi, b¹n bÌ, nh÷ng kiÕn thøc míi, gi¸ trÞ v¨n ho¸ míi, nh÷ng bµi häc thu ®−îc dïng trong viÖc t¹o dùng sù hîp t¸c
vµ ph¸t triÓn hai bªn.
Nh÷ng c¸n bé cña c«ng ty AA còng nh− thµnh viªn Ban cè vÊn ®· tham gia vµo dù ¸n cña UNDP vµ ODA, ADB vµ WB.
Theo nh− nhiÖm vô cña Tæng Héi x©y dùng ViÖt Nam, Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt ViÖt Nam, C«ng ty cæ phÇn t− vÊn
AA ®· trë thµnh mét tæ chøc trong c«ng t¸c hç trî vµ gióp ®ì sù ph¸t triÓn cña ch−¬ng tr×nh §¨ng b¹ kü s− chuyªn
nghiÖp vµ Hîp t¸c quèc tÕ.
C«ng ty cæ phÇn AA ®· cã s½n uy tÝn cao còng nh− sù thõa nhËn cña c¸c b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc v×
sù ph¸t triÓn chung. Trong c«ng viÖc cña m×nh, C«ng ty AA còng tham gia ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh vµo viÖc ph¸t
triÓn, thµnh c«ng còng nh− b¶o tån gi¸ trÞ v¨n ho¸ Ch©u ¸.

53
Giíi thiÖu vÒ c«ng ty A A-Corp.

C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn Avaa- Corp. (Advance Associates Consulting Copration) ®−îc thµnh lËp theo LuËt Doanh
nghiÖp vµ c¸c QuyÕt ®Þnh cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. §−îc sù b¶o trî, gióp ®ì cña Ban kü s− – Tæng héi X©y dùng
ViÖt Nam, Héi C¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt C«ng tr×nh ViÖt Nam, ViÖn §Þa kü thuËt ViÖt Nam vµ ViÖn Hµn l©m Kü thuËt vµ
c«ng nghÖ §«ng Nam ¸ (ASEAN Academy of Engineering and Technology – AAET) vµ c©u l¹c bé H÷u nghÞ ViÖt Nam
Cuba. HiÖn nay, C«ng ty A A –Corp cã c¸c hîp ®ång vµ v¨n b¶n tho¶ thuËn vµ quan hÖ hîp t¸c vÒ khoa häc, kü thuËt,
c«ng nghÖ, kinh tÕ, th−¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn giao c«ng nghÖ, hîp t¸c quèc tÕ víi c«ng ty Golder Associates
(Canada), Soil Vision (Canada), Héi ®ång khoa häc vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn thµnh phè Saskaton (Canada), Geopier
(Mü), Swedish Geotechnical Institute, ViÖn §Þa kü thuËt SGI (Thuþ §iÓn), C«ng ty M«i tr−êng vµ xö lý n−íc th¶i (§øc),
§¹i häc Hång K«ng, HiÖp héi kü s− cña c¸c n−íc ASEAN, Ch©u ¸, óc… C«ng ty T− vÊn AA-Corp. cã quan hÖ ®Æc biÖt
vµ hîp ®ång hîp t¸c víi HiÖp héi KTS vµ KS Cuba, ViÖn Quy ho¹ch Quèc gia Cuba (IPF), C«ng ty MERCADU (Bé ®¹i
häc Cuba), tËp ®oµn Cubalse, tËp ®oµn ®iÖn tö Cuba… C¸c c¸n bé cña c«ng ty A A lµ c¸c cùu häc sinh, sinh viªn ®·
tõng häc tËp vµ c«ng t¸c t¹i Cuba, nguyªn lµ c¸n bé nghiªn cøu khoa häc, c¸n bé gi¶ng d¹y, qu¶n lý doanh nghiÖp,
qu¶n lý nhµ n−íc, ®Õn tõ ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng, tr−êng Trung häc X©y dùng Hµ Néi, Tæng c«ng ty X©y
dùng Hµ Néi, ViÖn khoa häc c«ng nghÖ ViÖt Nam, C«ng ty ABV-COFEC, C«ng ty VIC, C«ng ty PTKTXD (TDC), ViÖn
§Þa kü thuËt. Héi ®ång khoa häc cña c«ng ty A A-Corp. bao gåm c¸c nhµ khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý, v¨n
ho¸, lÞch sö, gi¸o dôc cña ViÖt Nam vµ quèc tÕ. Chñ tÞch Héi ®ång Khoa häc cña c«ng ty A A lµ GS.TS.VS NguyÔn
Tr−êng TiÕn, Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi, Tr−ëng ban kü s− cña Tæng Héi X©y dùng VN, Phã
chñ tÞch kiªm Tæng th− ký Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa Kü thuËt, thµnh viªn s¸ng lËp t¹p chÝ Nhµ Qu¶n lý vµ Uû viªn Héi ®ång
®iÒu hµnh ViÖn hµn l©m Kü thuËt vµ C«ng nghÖ §«ng Nam ¸ (AAET). HiÖn nay c«ng ty A A-Corp lµ v¨n phßng th−êng
trùc cña Héi C¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt ViÖt Nam, th−êng trùc Ban vËn ®éng thµnh lËp liªn ®oµn kü s− ViÖt Nam
(Vietnam Federation of Engineers VFE) vµ Häc viÖn Khoa häc Kü thuËt C«ng nghÖ Mª K«ng (Mekong Institute of
Science Engineering and Technology MISET).
C«ng ty T− vÊn AA-Corp. lµ mét doanh nghiÖp khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ, gi¸o dôc ®µo t¹o vµ
cung cÊp c¸c dÞch vô gia t¨ng gi¸ trÞ vµ cã hµm l−îng chÊt x¸m cao cña nÒn kinh tÕ tri thøc
v× mét cuéc sèng minh b¹ch vµ cã chÊt l−îng cao h¬n. C«ng ty T− vÊn AA-Corp. phÊn ®Êu ®Ó kh«ng
ngõng n©ng cao gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ, t− vÊn, gi¸o dôc, ®µo t¹o, ®Çu t−, xuÊt nhËp khÈu
theo nguyªn t¾c n©ng cao gi¸ trÞ vµ gi¶m gi¸ thµnh theo nguyªn lý vµ nguyªn t¾c ¢m D−¬ng:

ChÊt l−îng
Gi¸ trÞ =
Gi¸ thµnh

ChÊt l−îng lµ sù lµm hµI lßng ng−êi sö dông, ®¹t vµ v−ît c¸c chuÈn mùc , lµ ph¹m trï ©m, khã cã thÓ c©n, ®ong, ®o,
®Õm, ®Þnh l−îng lµ tµI s¶n v« h×nh, mang dÊu ©m.

54
Gi¸ thµnh lµ tiÒn, tµI s¶n…. cã thÓ c©n ®ong, ®o, ®Õm, ®Þnh l−îng cã thÓ nh×n thÊy, sê thÊy, cã h×nh vµ mang dÊu
d−¬ng.

C«ng ty T− vÊn AA-Corp. cã nguyÖn väng cung cÊp c¸c dÞch vô cã gi¸ trÞ cao, cã gi¸ trÞ v¨n ho¸, vÜnh h»ng vµ mang
dÊu ©m (-), theo c«ng thøc trªn.
C«ng ty T− vÊn AA-Corp. hiÖn ®ang tham gia vµo c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë cho vïng ngËp lôt ®ång b»ng s«ng Cöu
Long, xö lý r¸c th¶i, lµm nhµ ë b»ng c«ng nghÖ tÊm sµn vµ tÊm t−êng cã lç, lËp c¸c gi¶i ph¸p xö lý nÒn ®Êt yÕu, chèng
lón c«ng tr×nh, chèng tr−ît lë bê s«ng, bê biÓn, m¸i dèc ®−êng giao th«ng, x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ ®¾p ®Êt trªn
®Êt yÕu, quy ho¹ch vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch vïng, thµnh phè, khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, ¸p dông sîi thuû tinh, c«ng
nghÖ NANO, c«ng nghÖ chèng thÊm, bª t«ng nhÑ, bª t«ng øng suÊt tr−íc, s¶n xuÊt ®iÖn tõ n¨ng l−îng mÆt trêi vµ phÕ
th¶i. C«ng ty T− vÊn AA-Corp. ®ang tæ chøc xuÊt khÈu hµng sang Cuba vµ Mü La tinh theo yªu cÇu cña c¸c b¹n quèc tÕ
vµ Cuba.

A A Corp. ®ang gióp mét sè ®èi t¸c vµ nhµ ®Çu t− dµn xÕp tµi chÝnh vµ dÞch vô kü thuËt víi sù tham gia cña c¸c chuyªn
gia quèc tÕ ®Õn tõ Cuba, óc, Thuþ ®iÓn, Canada, Trung quèc, Hång k«ng, ASEAN.
A A Corp. mong muèn h×nh thµnh m¹ng l−íi dÞch vô kü thuËt, kinh tÕ qu¶n lý víi ®«ng ®¶o c¸c b¹n ®éng nghiÖp. Xin mêi
c¸c b¹n ®¨ng ký trë thµnh céng t¸c viªn cña C«ng ty A A.
C«ng ty A A – Corp cã thÓ cung cÊp nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn nghiÖp cao cña Cuba, Thuþ ®iÓn, Canada, Th¸I lan,
Malaysia, Singapore, Philipine, Indonesia, Trung quèc, Ên ®é, Hµn quèc, Trung quèc, víi gi¸ c¶ hîp lý. C¸c chuyªn gia
quèc tÕ vµ ViÖt Nam sÏ cïng thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t− vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, quy ho¹ch, gi¸m s¸t chÊt l−îng, lËp hå
s¬ ®Êu thÇu, gi¸m ®èc dù ¸n. A A- Corp cã thÓ gióp doanh nghiÖp ViÖt Nam lËp dù ¸n ®Çu t−, quy ho¹ch thiÕt kÕ c¸c
lo¹i c«ng tr×nh kÕt hîp v¨n ho¸ §«ng Ph−¬ng víi v¨n minh Ph−¬ng T©y.
A A Corp. cã nghÜa lµ ASIA, ASEAN, ASIA AMERICA, ASIA AFRICA,
lµ Advanzados Amigos (Nh÷ng ng−êi b¹n TI£N PHONG)
AMIGOS Y AMOR (B¹n bÌ vµ T×nh Yªu)
Adelante amigos (TiÕn lªn, c¸c b¹n)

A A Corp lµ mét m« h×nh Khoa häc – Kü thuËt – C«ng nghÖ - §µo t¹o - §Çu t− – S¶n xuÊt – Th−¬ng m¹i – XuÊt nhËp
khÈu – trong nÒn kinh tÕ tri thøc, ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo th«ng lÖ vµ kinh nghiÖm quèc tÕ.
Mong c¸c b¹n ®Õn víi C«ng ty T− vÊn AA-Corp.
§Þa chØ liªn hÖ: Nhµ sè 9 ngâ 44, phè Hµm Tö Quan, Hµ Néi
Tel. 04 9324959
Email: AA-office@fpt.vn
HTU UTH

Xin c¶m ¬n sù quan t©m vµ hîp t¸c cña c¸c b¹n.
Chñ tÞch H§QT Tæng gi¸m ®èc
Th.S. KS. §ç Thanh Hång KTS. Lª Thu Nga
55
Mét vμi nÐt giíi thiÖu vÒ C«ng ty Golder Associates Ltd.
C«ng ty Golder Associates Ltd (GD) lµ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®a quèc gia. GD ®−îc thµnh lËp c¸ch ®©y h¬n 40
n¨m cã trô së chÝnh t¹i Canada vµ lµ mét trong nh÷ng c«ng ty t− vÊn hµng ®Çu hiÖn nay
cña ThÕ gíi. §−îc Canada c«ng nhËn lµ mét trong 10 c«ng ty cã chÊt l−îng dÞch vô kü
thuËt t«t nhÊt vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh tèt nhÊt.

C«ng ty GD cã 4.500 kü s− cö nh©n, TS… Cã v¨n phßng ®¹i diÖn vµ chi nh¸nh ë hÇu
hÕt c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn.

C«ng ty GD cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt vÒ §Þa kü thuËt, m«i tr−êng, n¨ng l−îng, xö lý r¸c th¶i ®Ó cung cÊp ®iÖn, thiÕt
kÕ vµ t− vÊn tµi chÝnh, t− vÊn ®Çu t− cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, thuû ®iÖn.
Môc tiªu cña C«ng ty Golder Associates lµ cung cÊp c¸c dÞch vô cã chÊt l−îng, cã gi¸ trÞ
v¨n ho¸, kü thuËt, kinh tÕ vµ lµm hµi lßng chñ ®Çu t−.

C«ng ty Golder Associates ®ang ho¹t ®éng t¹i Asean, óc, NhËt, Hµn quèc, Trung quèc , ViÖt Nam…C«ng ty GD ®·
ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam tõ 10 n¨m nay trong c¸c lÜnh vùc vÒ kü thuËt h¹ tÇng vµ khai th¸c má. HiÖn nay c«ng ty GD vµ
AA – Copr. ®ang hîp t¸c ®Ó x©y dùng Dù ¸n nghiªn cøu khoa häc vÒ qu¶n lý vµ b¶o vÖ m¸i dèc cho ®−êng giao th«ng
vµ h¹ tÇng kü thuËt cña ViÖt Nam , c«ng ty GD ®ang t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn víi
tæng møc ®Çu t− tõ 10 triÖu ®Õn 200 triÖu USD. C«ng ty GD së h÷u nhiÒu kü thuËt, c«ng nghÖ, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ
trong nhiÒu lÜnh vùc.

Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty GD ®· ho¹t ®éng rÊt thµnh c«ng t¹i Trung Quèc. Chñ
tr× xö lý r¸c th¶i ®Ó SX §iÖn n¨ng t¹i Qu¶ng Ch©u vµ Th−îng H¶i. Cung cÊp dÞch vô kü
thuËt vµ ®Çu t− x©y dùng 03 nhµ m¸y thuû ®iÖn lín trong ®ã cã nhµ m¸y thuû ®iÖn t¹i V©n
Nam, vµ sÏ b¸n ®iÖn cho ViÖt Nam .

C«ng ty Golder Associates Ltd cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh, tæ chøc
tµi chÝnh vµ c¸c nhµ ®Çu t− cña B¾c Mü , EU, óc… vµ s½n sµng cung cÊp dÞch vô kü thuËt
vµ tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n ®Çu t− ë c¸c ®ang ph¸t triÓn, ®¶m b¶o chñ ®Çu t− thu håi vèn
nhanh vµ sinh lêi lín.

GSTS D.G Fredlund lµ chuyªn gia cao cÊp cña C«ng ty Golder Associates, sau h¬n 40 n¨m lµ c¸n bé gi¶ng d¹y
cña Tr−êng §¹i häc Sakachewon, Canada vµ lµ GS thØnh gi¶ng ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Gi¸o s− ®−îc thõa nhËn lµ
nhµ khoa häc ®Çu ngµnh vÒ c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt, ®Æc biÖt trong chuyªn ngµnh æn ®Þnh m¸i dèc vµ ®Êt kh«ng b·o
hoµ. GSTS D.G Fredlund ®· ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña §Þa kü thuËt cña ViÖt Nam tõ gÇn 15 n¨m nay.

C«ng ty GD dù kiÕn sÏ thµnh lËp V¨n phßng t¹i ViÖt Nam vµ hîp t¸c chÆt chÏ víi c«ng ty AA – Copr ®Ó ho¹t ®éng
vµ cung cÊp c¸c dÞch vô cã hµm l−îng chÊt x¸m vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cao v× môc tiªu l©u dµi. Mäi chi tiÕt vÒ C«ng ty GD
xin liªn hÖ víi AA – Copr vµ tham kh¶o trªn trang web: www.gold.com
HTU UTH

TS Chris Swindells
Kü s− chuyªn nghiÖp
Thµnh viªn liªn ®oµn kü s− óc
Phã chñ tÞch ®iÒu hµnh khu vùc
Ch©u ¸ cña Golder Associates, T− vÊn chÝnh.

56
B¶n ®¨ng ký
tham gia ban vËn ®éng thμnh lËp liªn ®oμn kü s− ViÖt Nam
(Vietnam Federation of engineerings VFE)
Häc viÖn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mª k«ng MISET
§¨ng b¹ kü s− ASEAN. Héi c¬ häc ®Êt vμ ®Þa kü thuËt viÖt nam
vμ céng t¸c viªn cña c«ng ty A A-Corp.

Hä vµ tªn: …………………………………………………………………………………………………
N¨m sinh: …………………………………………………………………………………………………
N¨m tèt nghiÖp ®¹i häc: ………………………………… chuyªn nghµnh …………………………..
C¬ quan c«ng t¸c: ………………………………………………………………………………………..
§Þa chØ liªn hÖ: ……………………………………………. Tel………………….. Email……………...
Chøc vô c«ng t¸c: ………………………………………………………………………………………..
LÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh: ……………………………………………………………………………….
Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh):…………………………………………………………………………
Häc hµm, häc vÞ: ………………………………………………………………………………………….
Tªn tr−êng ®¹i häc tèt nghiÖp: ………………………………………………………………………….
Thêi gian hµnh nghÒ liªn tôc víi t− c¸ch:
C¸n bé nghiªn cøu khoa häc:
C¸n bé gi¶ng d¹y
C¸n bé t− vÊn:
Tãm t¾t qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
C¸c gi¶I th−ëng, khen th−ëng, c«ng nhËn b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, së h÷u c«ng nghiÖp… vÒ khoa häc, kü
thuËt, c«ng nghÖ.

… T«i xin tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp VFE
… T«i xin tham gia ch−¬ng tr×nh ®¨ng b¹ kü s− ASEAN
… T«i xin ®¨ng ký lµ thµnh viªn cña Héi C¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt c«ng tr×nh VN
… T«i xin ®¨ng ký lµ céng t¸c viªn cña C«ng ty A A Corp.
… T«i xin ®¨ng ký mua t¹p chÝ §Þa kü thuËt
… T«i xin ®¨ng ký tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp Häc viÖn KHKTCN Mª K«ng MISET

Xin göi ®¨ng ký vÒ Th−êng trùc Ban vËn ®éng thµnh lËp VFE, MISET vµ V¨n phßng Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü
thuËt c«ng tr×nh ViÖt Nam

C«ng ty Cæ phÇn t− vÊn A A-Corp.
Add: Sè 9 Ngâ 44 Hµm tö quan, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi
Tel. 9324959
Email: truongtien@gmail.com (Prof. NguyÔn Tr−êng TiÕn)
HTU UTH

aa-office@fpt.vn
HTU UTH

Ký tªn

57
Dù th¶o ph¸t biÓu bÕ m¹c vμ kÕt luËn líp häc vμ héi th¶o

vÒ ®Þa kü thuËt vμ nghiªn cøu ph¸t triÓn GERD 05

Prof. D.G. Fredlund vμ Prof. NguyÔn Tr−êng TiÕn

KÝnh th−a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n ®ång nghiÖp,
Th−a c¸c ®ång chÝ , c¸c b¹n vμ c¸c em sinh viªn,
§−îc sù gióp ®ì, chØ ®¹o cña Tæng Héi X©y dùng ViÖt Nam, Héi c¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt VN, ViÖn §Þa kü
thuËt, Tr−êng §¹i häc X©y dùng, víi sù cè g¾ng cña C«ng ty A A-Corp., C«ng ty Golder Associates vµ sù
nhiÖt t×nh tham gia cña tÊt c¶ c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c em sinh viªn, líp häc chuyªn ®Ò
vµ héi th¶o vÒ ®Þa kü thuËt, nghiªn cøu ph¸t triÓn GERD 05 ®· ®−îc tæ chøc thµnh c«ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶
hÕt søc thiÕt thùc cho tÊt c¶ chóng ta. Tham dù héi th¶o cã h¬n 200 c¸n bé gi¶ng d¹y, kü s−, KTS, c¸n bé
nghiªn cøu khoa häc t− vÊn vµ c¸c nhµ qu¶n lý vµ h¬n 100 em sinh viªn c¸c nghµnh kü thuËt. §©y thùc sù lµ
cuéc gÆp mÆt ®«ng vui, bæ Ých cña nh÷ng ng−êi quan t©m ®Õn ®Êt n−íc, con ng−êi, m«i tr−êng, c¬ häc ®Êt, ®Þa
kü thuËt, b¶o vÖ m¸i dèc, vai trß cña ng−êi kü s−, kü thuËt vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn.

Lµ nh÷ng gi¶ng viªn vµ b¸o c¸o viªn chÝnh t¹i líp häc vµ héi th¶o , chóng t«i ®· cè g¾ng ch¾t ®äng nh÷ng kiÕn
thøc, kinh nghiÖm, sù hiÓu biÕt, t×nh yªu nghÒ nghiÖp, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong 6 bµI gi¶ng vµ c¸c b¸o c¸o.
Trong tuyÓn tËp líp häc vµ héi th¶o cßn cã tµi liÖu vÒ 25 n¨m kinh nghiÖm vÒ ®Þa kü thuËt ë VN. B¸o c¸o sÏ
®−îc chØnh söa ®Ó tr×nh bµy t¹i ®¹i héi thµnh lËp Héi c¬ häc ®Êt vµ ®Þa kü thuËt c«ng tr×nh VN dù kiÕn sÏ ®−îc
tæ chøc vµo th¸ng 12 /2005. Xin c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho b¸o c¸o nµy.
§Þa kü thuËt, c¬ häc ®Êt vµ nÒn mãng, æn ®Þnh m¸i dèc ®−êng giao th«ng, bê s«ng, bê biÓn, ®ª ®iÒu, … lµ
nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc c¶ nh©n lo¹i quan t©m. Mét sè néi dung cña dù ¸n vÒ æn ®Þnh m¸i dèc ®−îc tr×nh bµy trong
líp häc vµ héi th¶o, ®· ®−îc tr×nh cho chÝnh phñ Canada vµ VN ®Ó xin phÐp ®−îc thùc hiÖn tõ n¨m 2006 ®Õn
2009.
Mét sè kinh nghiÖm vÒ nghiªn cøu ph¸t triÓn, t− vÊn, kinh doanh tri thøc, bÝ quyÕt c«ng nghÖ, phÇn mÒm thiÕt
bÞ vµ cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kü thuËt gia t¨ng gi¸ trÞ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt thö, gi¸o dôc
®µo t¹o, phæ biÕn kiÕn thøc ®· ®−îc tr×nh bµy vµ th¶o luËn.

Víi môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, cung cÊp dÞch
vô kü thuËt kh«ng biªn giíi , héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ sù thõa nhËn lÉn nhau cña kü s− chuyªn nghiÖp gi÷a
c¸c quèc gia, cÇn nªu cao vai trß cña kü s−, kü thuËt viªn…. theo th«ng lÖ vµ tiªu chuÈn quèc tÕ. Nh»m gi¶m
thiÓu tham nhòng, tham «, l·ng phÝ, trong ®Çu t− vµ x©y dùng c¬ b¶n cÇn cã c¸c tiªu chÝ, tiªu chuÈn, chuÈn

58
mùc ®¸nh gi¸ kü s− vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp, tÝnh t−êng minh, kü n¨ng, n¨ng lùc nghÒ nghiÖp, kh¶ n¨ng s¸ng
t¹o, tinh thÇn häc hái suèt ®êi vµ tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. ChØ cã ng−êi kü s− cã chÊt l−îng míi cã
®−îc lêi gi¶i kü thuËt th«ng minh, s¸ng t¹o vµ t¹o nªn c«ng tr×nh s¶n phÈm cã chÊt l−îng.

CÇn nhÊn m¹nh vai trß cña kü thuËt (Engineering) v× kü thuËt lµ cÇu nèi cña khoa häc (Science) vµ c«ng nghÖ
(Technology). Nªn h×nh thµnh Liªn ®oµn Kü s− ViÖt Nam vµ Häc viÖn Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Mª K«ng
®Ó tËp hîp c¸ nh©n c¸c kü s− trong mét tæ chøc thèng nhÊt vµ kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é kü s− theo
chuÈn mùc quèc tÕ. Nh»m ph¸t huy nguån lùc con ng−êi vµ t¹o nªn c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa , kü thuËt x· héi v× mét
cuéc sèng minh b¹ch, an toµn vµ cã chÊt l−îng cao h¬n. §©y lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ chóng ta. C¸c b¹n cã
thÓ ®¨ng ký tham gia Ban vËn ®éng thµnh lËp VFE, MISET, trë thµnh héi viªn Héi C¬ häc ®Êt vµ §Þa kü thuËt
c«ng tr×nh vµ tham gia ch−¬ng tr×nh ®¨ng b¹ kü s− ASEAN. Chóng t«i lµ thµnh viªn vµ l·nh ®¹o Héi ®ång khoa
häc kü thuËt cña C«ng ty AA Corp. §©y lµ doanh nghiÖp KHCN, ®−îc x©y dùng theo kinh nghiÖm cña c¸c
n−íc ph¸t triÓn. Mêi c¸c b¹n tham gia ®ãng gãp cho C«ng ty AA Corp

MÊy h«m nay b¸o ®¨ng t¶i vÒ tr−ît lë hµng chôc ngµn khèi ®Êt trªn ®−êng Hå ChÝ Minh, cho ®Õn nay, ch−a cã
gi¶i ph¸p cøu ch÷a cÇu V¨n Th¸nh do bÞ lun qu¸ møc, trong ngµy h«m nay ®ång thêi diÔn ra hai héi th¶o vÒ
tr−ît lë ®Êt do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Ban Phßng chèng Lôt b·o Trung −¬ng, Côc §−êng
bé, vµ ViÖn §CKS cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tæ chøc. §éng ®Êt ë Vòng Tµu, Phan ThiÕt, thµnh phè Hå
ChÝ Minh, tr−ît lë ®ª biÓn do b·o, ngËp lôt do ph¸ vì ®ª bao, tµi s¶n vµ con ng−êi bÞ mÊt m¸t… ®Òu lµ nh÷ng
bµi to¸n cña c¬ häc ®Êt, ®Þa kü thuËt, æn ®Þnh m¸i dèc, ®éng lùc häc nÒn mãng, ®éng lùc häc c«ng tr×nh, truyÒn
sãng trong m«i tr−êng ®¸, ®Êt, n−íc vµ c¸c t¸c ®éng cña khÝ hËu, con ng−êi … TÊt c¶ ®Òu cÇn nh÷ng lêi gi¶i
kü thuËt cña c¸c kü s− chuyªn nghiÖp. Líp häc vµ héi th¶o cña chóng ta ®−îc tæ chøc ®óng lóc víi néi dung
thiÕt thùc ®Ó kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc cña kü s− ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt më réng c¸c ch−¬ng tr×nh hîp t¸c quèc
tÕ vÒ khoa häc – kü thuËt – c«ng nghÖ – gi¸o dôc ®µo t¹o – kinh doanh - ®Çu t− - … c¸c s¶n phÈm trÝ tuÖ ph¶i
thùc sù cã gi¸ trÞ vµ b¸n ®−îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa.

Líp häc vµ héi th¶o cña chóng ta ®−îc tæ chøc sau ngµy LËp §«ng n¨m Êt DËu (7/11) vµ c¶ nh©n lo¹i ®ang
kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga lÇn thø 88. Êt DËu lµ mét n¨m ®Æc biÖt cã nhiÒu biÕn cè vµ sù kiÖn lÞch
sö cña nh©n lo¹i vµ ViÖt Nam.

Thay mÆt cho BTC héi th¶o vµ víi t− c¸ch c¸ nh©n, chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Tæng héi X©y dùng ViÖt
Nam, Héi C¬ häc ®Êt, vµ §Þa kü thuËt ViÖt Nam, ViÖn §Þa kü thuËt vµ Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®· nhiÖt t×nh
gióp ®ì, chØ ®¹o vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó líp häc vµ héi th¶o ®−îc tæ chøc thµnh c«ng.

59
Xin c¶m ¬n sù cè g¾ng vµ lµm viÖc kh«ng mÖt mái mét c¸ch tù nguyÖn cña c¸n bé C«ng ty AA Corp vµ C«ng
ty Golder Associates cho líp häc vµ héi th¶o. Xin c¶m ¬n c¸c c¬ quan th«ng tÊn b¸o chÝ ®· ®−a tin vÒ ho¹t
®éng cña chóng ta.

Xin c¶m ¬n tÊt c¶ quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, c¸c kü s−, KTS, c¸c nhµ khoa häc, c¸c c¸n bé
gi¶ng d¹y vµ tÊt c¶ c¸c em sinh viªn …... Thay mÆt BTC xin tuyªn bè líp häc vµ héi th¶o GERD 05 bÕ m¹c vµ
thµnh c«ng tèt ®Ñp.

Xin c¶m ¬n tÊt c¶.

Ghi chó: Xin kÝnh mêi quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®ãng gãp ý kiÕn cho ph¸t biÓu bÕ m¹c vμ kÕt luËn
líp häc vμ héi th¶o GERD-05

60
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.
HTU UTH

I. GIỚI THIỆU
Ngày nay, Mạng thông tin toàn cầu (Internet) đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở thành một
phương tiện thu thập, khai thác, giao lưu thông tin bổ ích, nhanh chóng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực,
trong đó có chuyên ngành kết cấu công trình. Bài viết này không đi sâu vào phân tích các thành tựu trong
lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng mới theo chủ đề Hội thảo mà tập trung giới thiệu việc ứng dụng một
hệ thống thông tin - cầu nối các kỹ sư kết cấu, các kiến thức khoa học và công nghệ mới cũng như các kinh
nghiệm của các chuyên gia đầu ngành. Âu đó cũng là một nét mới trong việc ứng dụng và phát triển các
thành tựu về khoa học công nghệ nói chung và lĩnh vực kết cấu công trình nói riêng.
Tháng 8 năm 2005, các kỹ sư kết cấu của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (CDC) - Bộ Xây dựng
đã tự thiết kế và đưa vào vận hành một Hệ thống thông tin – website - diễn đàn chuyên ngành kết cấu công
trình đầu tiên. Đó là website và diễn đàn: www.ketcau.com - Cầu nối của các kỹ sư kết cấu công trình
HTU UTH

Việt Nam.
Đến nay, sau nhiều lần nâng cấp, cải tiến, ketcau.com đã thu hút được đông đảo các tầng lớp kỹ sư
kết cấu trong và ngoài nước tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các thông tin về chuyên môn.
Tính đến ngày 15/10/2005, tức là sau hơn một năm hoạt động, website đã thu hút được gần 7000 thành viên
với 1,5 triệu lượt người truy cập, và trở thành một website hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh
các thành viên là các kỹ sư kết cấu trẻ đang làm việc trong các doanh nghiệp hoặc sinh viên các ngành xây
dựng, giao thông, thủy lợi, địa kỹ thuật … của các trường đại học lớn trong cả nước thì website cũng thu hút
được các thành viên lớn tuổi là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia kết cấu đang giảng dạy trong
các trường đại học, làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
Đặc biệt, do sự không giới hạn về không gian, nên website và diễn đàn ketcau.com đã thu hút được
đông đảo lực lượng kỹ sư kết cấu, sinh viên đang làm việc và học tập ở nước ngoài. Theo ghi nhận của Nhà
cung cấp dịch vụ (hosting), đã có các thành viên đến từ trên 30 nước tham gia giao lưu, trao đổi trên
www.ketcau.com. Đáng kể đó là các bạn đến từ Nga, Hoa kỳ, Nhật bản, Bỉ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc,
HTU UTH

Singapore, Thái Lan, Hà Lan …

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH.
Website chính gồm những chức năng sau đây:
- Tin tức nội bộ.
- Tạp chí thực hành xây dựng Online.
- Thư viện văn bản, tài liệu.
- Thư viện phần mềm.
- Giới thiệu công trình.
- Diễn đàn kết cấu.
- Từ điển chuyên ngành Online: Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-
Việt, Việt-Pháp.
- Giao lưu trực tuyến.
- Các tiện ích tính toán kết cấu Online.

1. Tin tức trong ngành:
Chuyên mục này sẽ cập nhật các tin tức liên quan trong ngành xây dựng. Các kỹ sư tham gia
ketcau.com sẽ nắm bắt được các thông tin hữu ích và cập nhật về lĩnh vực ngành nghề của mình.
2. Tạp chí thực hành xây dựng:
61
Tạp Chí Thực Hành Xây Dựng ra đời với mục đích tạo lập một nơi để những ai hoạt động trong lĩnh
vực kết cấu công trình chia sẻ các kiến thức mình nghiên cứu được, từ đó sẽ có những nghiên cứu thiết thực
và hữu ích phục vụ sự nghiệp phát triển lĩnh vực kết cấu công trình Việt Nam. Tạp Chí là tập hợp các bài
viết nghiên cứu về chuyên ngành xây dựng của các giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên,...
3. Thư viện văn bản, tài liệu:
Thư viện tài liệu của ketcau.com bao gồm các tài liệu dưới dạng Word, Excel, Pdf,...chia làm nhiều
chuyên mục. Mục đích của thư viện tài liệu là sưu tầm và phổ biến các tài liệu hay và hữu ích của chuyên
ngành kết cấu đến tất cả các kỹ sư kết cấu công trình Việt Nam. Ngoài ra, trên thư viện cũng lưu trữ một số
lượng khá lớn các văn quy phạm pháp luật mới và Tiêu chuẩn xây dựng mới, rất có ích trong việc tham
khảo.
4. Thư viện phần mềm:
Thư viện phần mềm của ketcau.com được sưu tập bởi các thành viên. Các phần mềm đưa lên đều
được sự đồng ý của tác giả, với mục đích trao đổi, nghiên cứu. Các phần mềm Crack sẽ không được đưa vào
kho phần mềm của ketcau.com. Mục đích của thư viện phần mềm là trao đổi, nghiên cứu, nhằm góp phần
thúc đẩy sự ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành xây dựng.
5. Giới thiệu công trình:
Chuyên mục này sẽ giới thiệu các công trình mới, các công trình đặc biệt được thiết kế xây dựng
trong nước cũng như trên thế giới. Qua đó, các thành viên sẽ nắm bắt được các xu thế mới trong lĩnh vực
xây dựng hiện nay.
6. Diễn đàn chuyên ngành:
Diễn đàn là nơi trao đổi mọi vấn đề liên qua đến lĩnh vực kết cấu công trình, cũng như các vấn đề
khác trong ngành. Diễn đàn được chia thành nhiều chuyên mục nhỏ, ngoài các chuyên mục cho kết cấu xây
dựng, còn có các chuyên mục cho kỹ sư các chuyên ngành liên quan như kiến trúc, điện nước, môi
trường,….
Về mặt kỹ thuật, Diễn đàn ketcau.com dựa trên hệ diễn đàn VBULLETIN, phát triển bởi công ty
Jesoft Interprises Limited (Anh) với nhiều ưu điểm như tốc độ, chức năng linh hoạt và đặc biệt là tính bảo
mật cao.
Diễn đàn ketcau.com đã mua bản quyền của chính hãng, có số ID và có tên trong danh sách khách
hàng của Jesoft tại địa chỉ: http://www.vbulletin.com/links.php?linkcatid=education.
HTU UTH

7. Từ điển chuyên ngành Online:
Từ điển Anh-Việt Online được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu và dịch thuật các tài liệu
tiếng Anh. PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội) đã đóng góp bộ từ ngữ cho
việc xây dựng Từ điển Online.
Số lượng từ hiện tại: 1674 T

8. Giao lưu trực tuyến:
Chuyên mục giao lưu trực tuyến nhằm tổ chức các buổi giao lưu giữa các Giáo sư tên tuổi và những
người nổi tiếng trong lĩnh vực liên quan với nhau và với các kỹ sư trẻ, nhằm trao đổi các kiến thức, kinh
nghiệm chuyên môn, đồng thời tạo động lực nghiên cứu chuyên môn cho các kỹ sư trẻ trong ngành.
Trong thời gian vừa qua, ketcau.com đã từng tổ chức thành công 2 buổi giao lưu trực tuyến với các
Giáo sư, chuyên gia đầu ngành như:
- GS.TS. Vũ Công Ngữ, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học đất - Trường Đại học xây dựng, một
giáo sư đầu ngành của nước ta trong lĩnh vực nền móng và địa kỹ thuật công trình;
- PGS. TS. Nguyễn Bá Kế, Phó chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam, nguyên
Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng.
- Sắp tới đây, ngày 10/11/2005, Website sẽ tổ chức buổi giao lưu đặc biệt với GS.TS. Fredlund
(Canada) – chuyên gia hàng đầu thế giới về Địa kỹ thuật, GS.TS.VS. Nguyễn Trường Tiến – Phó chủ tịch

62
Hội cơ học đất và địa kỹ thuật Việt Nam, TS. Bo Berggen (Thuỵ Điển) nhân dịp Hội thảo quốc tế về địa kỹ
thuật và phát triển.
Ban quản trị Website cũng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến đi sâu vào các chuyên
ngành: kết cấu thép, kết cấu Bê tông và BTCT, thí nghiệm công trình, phân tích các sự cố công trình…
không những với các chuyên gia trong nước mà còn cả với cả các chuyên gia đang làm việc tại nước ngoài
theo nhu cầu của đông đảo các thành viên …
9. Các tiện ích tính toán kết cấu Online:
Các tiện ích tính toán kết cấu cho phép các thành viên và người truy cập website có thể sử dụng để
tính toán, phân tích nội lực của các cấu kiện cơ bản như: dầm, sàn, cột, móng,…
Kết quả tính toán của các tiện ích dùng để tham khảo, so sánh để có phương án thiết hợp lý. Ưu điểm
tính toán Online là các kỹ sư có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
Hiện các tiện ích vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và phát triển.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.
Không ngừng học hỏi, cải tiến và phát triển, tạo ra sức hút mạnh mẽ, nơi giao lưu đầy bổ ích, hấp
dẫn và lý thú đối với các kỹ sư kết cấu, địa kỹ thuật là định hướng xuyên suốt của website - diễn đàn
ketcau.com cả trong hiện tại và tương lai.
Việc kết hợp, trở thành cầu nối giữa các thành viên ketcau.com với các Hội chuyên ngành về xây
dựng đặc biệt là Hội kết cấu và CNXD Việt Nam, Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam là
một trong những hướng chính mà Ban quản trị đang tiến hành như tổ chức thông tin, giao lưu, sinh hoạt trên
mạng các buổi Hội thảo, câu lạc bộ kỹ sư kết cấu, kỹ sư Địa kỹ thuật …
Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ đưa phiên bản song ngữ (tiếng Anh) vào diễn đàn để phát
triển giao lưu quốc tế.

Ban quản trị www.ketcau.com
U

- ThS. KSXD. Phạm Như Huy (Trưởng ban)
- KSXD. Phạm Tuấn Hiệp (Phó ban - kỹ thuật)
- ThS.KSXD. Nguyễn Trường Thắng (Phó ban)
- ThS.KSXD. Trần Tuấn Anh (Phó ban)

63
I. CÁC TÍNH NĂNG CỦA WEBSITE KETCAU.COM:
Được xây dựng với mục đích trở thành website trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của các kỹ sư kết cấu
công trình, ketcau.com tập trung vào các chức năng sau:
- Tin tức trong ngành.
- Tạp chí thực hành xây dựng Online.
- Thư viện văn bản, tài liệu.
- Thư viện phần mềm.
- Giới thiệu công trình.
- Diễn đàn.
- Từ điển chuyên ngành Online: Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-
Việt, Việt-Pháp.
- Giao lưu trực tuyến.
- Các tiện ích tính toán kết cấu Online.
Website ketcau.com được thiết kế động hoàn toàn trên nền tảng ngôn ngữ lập trình PHP (server-side
language) và cơ sở dữ liệu MYSQL. Ưu điểm của PHP và MYSQL là tốc độ cao, đặc biệt khi máy chủ được
cài đặt Zend Cache Engine.
Trong quá trình lập trình xây dựng website, tác giả có sử dụng 3 Class mã nguồn mở:
- Class mã nguồn mở của tác giả Hiroshi Ayukawa. Đây là một Templates Engine được sử dụng
để thuận tiện cho việc lập trình. Cũng giống như các Templates Engine mã nguồn mở khác như
PHPLib, FastTemplate,…nó giúp các lập trình viên xử lý độc lập các đoạn mã HTML và PHP, từ
đó tránh được nhầm lẫn khi lập trình. Class khá đơn giản và chỉ có 250 dòng nên không ảnh
hưởng đến bảo mật của website.
- Một Class mã nguồn mở để đọc file Excel, phục vụ tra bảng cho các tiện ích tính toán kết cấu
Online. Tuy nhiên do có nhiều điểm không thuận tiện nên sẽ không sử dụng trong phiên bản sau
của các tiện tích.
- Một Class hỗ trở gửi email dựa trên hàm mail() của PHP.

2.1. Tin tức trong ngành:
a) Nội dung:
Chuyên mục này sẽ cập nhật các tin tức liên quan trong ngành xây dựng. Các kỹ sư tham gia
ketcau.com sẽ nắm bắt được các thông tin hữu ích và cập nhật về lĩnh vực ngành nghề của mình.
b) Về mặt kỹ thuật:
Người gửi tin tức ngoài việc có thể gửi tin kèm theo hình ảnh, còn có thể gửi kèm theo các tài liệu
dưới các định dạng DOC, PDF hoặc ZIP. Chức năng này thuận tiện cho việc đưa tin tức về các hội thảo, các
thông tin về văn bản pháp quy,…vì thường có các file tài liệu kèm theo.

64
2.2. Tạp chí thực hành xây dựng:
a) Nội dung:
Tạp Chí Thực Hành Xây Dựng ra đời với mục đích tạo lập một nơi để những ai hoạt động trong lĩnh
vực kết cấu công trình chia sẻ các kiến thức mình nghiên cứu được, từ đó sẽ có những nghiên cứu thiết thực
và hữu ích phục vụ sự nghiệp phát triển lĩnh vực kết cấu công trình Việt Nam. Tạp Chí là tập hợp các bài
viết nghiên cứu về chuyên ngành xây dựng của các giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên,...
b) Về mặt kỹ thuật:
Tạp chí Thực hành xây dựng được thiết kế với chức năng cho phép các thành viên đã đăng ký gửi
được bài lên tạp chí. Ban quản trị có thể kiểm duyệt các bài gửi này trước khi đưa lên mạng.

2.3. Thư viện văn bản, tài liệu:
a) Nội dung:

65
Thư viện tài liệu của ketcau.com bao gồm các tài liệu dưới dạng Word, Excel, Pdf,...chia làm nhiều
chuyên mục. Mục đích của thư viện tài liệu là sưu tầm và phổ biến các tài liệu hay và hữu ích của chuyên
ngành kết cấu đến tất cả các kỹ sư kết cấu công trình Việt Nam.
b) Về mặt kỹ thuật:
Thư viện tài liệu được thiết kế với chức năng cho phép các thành viên đã đăng ký gửi được tài liệu
lên thư viện. Ban quản trị có thể kiểm duyệt các tài liệu này trước khi đưa lên mạng.
Thư viện còn có tính năng tìm kiếm mạnh, cho phép người dùng tìm kiếm tài liệu theo Tiêu đề, theo
Người gửi và theo ngày gửi.

2.4. Thư viện phần mềm:
a) Nội dung:
Thư viện phần mềm của ketcau.com được sưu tập bởi các thành viên. Các phần mềm đưa lên đều
được sự đồng ý của tác giả, với mục đích trao đổi, nghiên cứu. Các phần mềm Crack sẽ không được đưa vào
kho phần mềm của ketcau.com. Mục đích của thư viện phần mềm là trao đổi, nghiên cứu, nhằm góp phần
thúc đẩy sự ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành xây dựng.
b) Về mặt kỹ thuật:
Cũng như Thư viện tài liệu, Thư viện phần mềm được thiết kế với chức năng cho phép các thành
viên đã đăng ký gửi được phần mêm vào thư viện để chia sẻ với các thành viên khác. Ban quản trị có thể
kiểm duyệt các phần mềm này trước khi đưa lên mạng.
Thư viện phần mềm cũng có tính năng tìm kiếm mạnh, cho phép người dùng tìm kiếm phần mềm
theo Tiêu đề, theo Người gửi và theo ngày gửi.

66
2.5. Giới thiệu công trình:
a) Nội dung:
Chuyên mục này sẽ giới thiệu các công trình mới, các công trình đặc biệt được thiết kế xây dựng
trong nước cũng như trên thế giới. Qua đó, các thành viên sẽ nắm bắt được các xu thế mới trong lĩnh vực
xây dựng hiện nay.
b) Về mặt kỹ thuật:
Chuyên mục được thiết kế dựa trên module tin tức, cho phép gửi bài kèm hình ảnh cũng như kèm các
tài liệu liên quan đến công trình.

2.6. Diễn đàn chuyên ngành:
a) Nội dung:

67
Diễn đàn là nơi trao đổi mọi vấn đề liên qua đến lĩnh vực kết cấu công trình, cũng như các vấn đề
khác trong ngành. Diễn đàn được chia thành nhiều chuyên mục nhỏ, ngoài các chuyên mục cho kết cấu xây
dựng, còn có các chuyên mục cho kỹ sư các chuyên ngành liên quan như kiến trúc, điện nước, môi
trường,….
b) Về mặt kỹ thuật:
Diễn đàn ketcau.com dựa trên hệ diễn đàn VBULLETIN, phát triển bởi công ty Jesoft Interprises
Limited (Anh) với nhiều ưu điểm như tốc độ, chức năng linh hoạt và đặc biệt là tính bảo mật cao.
Diễn đàn ketcau.com đã mua bản quyền của chính hãng, có số ID và có tên trong danh sách khách
hàng của Jesoft tại địa chỉ: http://www.vbulletin.com/links.php?linkcatid=education
HTU UTH

Thông báo xác nhận của Jesoft Enterprises Limited:
---- Purchase Information --------------------------------------------

Purchase ID: fcf0b8323843f8e (Apr 19th '05 03:40am)

- vBulletin (Owned License) @ 160.00 USD (L9917376)

Total Order Value: 160.00 USD
Total Paid: 160.00 USD
(Note: Code in brackets is the related license number.)

---- Shipping/Billing Information ------------------------------------
Full Name : Pham Tuan Hiep
Address : 37 Le Dai Hanh - Hai Ba Trung / Hanoi / Hanoi / 04 / Vietnam
Telephone : 844 9741046
Email Address : hiepkc@cdc.biz.vn
HTU UTH

---- Contact Information ---------------------------------------------

If you have any queries about this order, please contact our sales
team via email at sales@vbulletin.com, quoting order number
HTU UTH

fcf0b8323843f8e

Contact Address:
Jelsoft Enterprises Limited,
Tagra, Birch Lane,
Ascot, Berkshire, SL5 8RF
68
United Kingdom

Thank you for your business!

vBulletin Sales Team

2.7. Từ điển chuyên ngành Online:
a) Nội dung:
Từ điển Anh-Việt Online được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu và dịch thuật các tài liệu
tiếng Anh.
PGS.TS Nguyễn Viết Trung (Trường ĐH Giao Thông Vận Tải) đã đóng góp bộ từ ngữ cho việc xây
dựng Từ điển Online.
Số lượng từ hiện tại: 1674
T

b) Về mặt kỹ thuật:
Từ điển cho phép trả cứu nhanh từ ngữ từ theo 2 chiều: Việt-Anh, Anh Việt hoặc Việt – Pháp, Pháp-
Việt. Từ điển được thiết kế để có thể bổ sung nhiều từ điển khác nữa như Viêt- Trung, Trung Việt,…nếu có
bộ từ ngữ cho ngôn ngữ đó.

2.8. Giao lưu trực tuyến:
a) Nội dung:
Chuyên mục giao lưu trực tuyến nhằm tổ chức các buổi giao lưu giữa các Giáo sư tên tuổi và những
người nổi tiếng trong lĩnh vực liên quan với nhau và với các kỹ sư trẻ, nhằm trao đổi các kiến thức, kinh
nghiệm chuyên môn, đồng thời tạo động lực nghiên cứu chuyên môn cho các kỹ sư trẻ trong ngành.
Ketcau.com đã từng tổ chức thành công 2 buổi giao lưu trực tuyến với các Giáo sư, chuyên gia đầu
ngành như:
- GS.TS. Vũ Công Ngữ, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học đất - Trường Đại học xây dựng, một
giáo sư đầu ngành của nước ta trong lĩnh vực nền móng và địa kỹ thuật công trình;
- PGS. TS. Nguyễn Bá Kế, Phó chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam, nguyên
Trưởng phòng Địa kỹ thuật và Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng.

69
Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, đã có hàng trăm thành viên tham gia và với khoảng 30-50 câu hỏi được
trả lời cho mỗi buổi giao lưu.
b) Về mặt kỹ thuật:
Các thành viên đều có thể tham gia giao lưu và gửi câu hỏi tới những người được mời giao lưu.
Cùng một thời điểm, các thành viên có thể giao lưu với nhiều người, gửi nhiều câu hỏi và theo dõi
được các câu hỏi chưa trả lời, đã trả lời.

2.9. Các tiện ích tính toán kết cấu Online:
Các tiện ích tính toán kết cấu cho phép các thành viên và người truy cập website có thể sử dụng để
tính toán, phân tích nội lực của các cấu kiện cơ bản như: dầm, sàn, cột, móng,…
Kết quả tính toán của các tiện ích dùng để tham khảo, so sánh để có phương án thiết hợp lý. Ưu điểm
tính toán Online là các kỹ sư có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
Hiện các tiện ích vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

70
71
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
Qua gần một năm kể từ ngày được đưa vào hoạt động, ketcau.com đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ
và đóng góp ý kiến của các thành viên, từ các giáo sư lâu năm trong nghề đến các sinh viên còn đang ngồi
trên ghế giảng đường đại học, cũng như các thành viên trong và ngoài nước.
Ban quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng thêm các tính năng hữu ích để ketcau.com sẽ trở
thành Website hàng đầu với các thông tin đáng tin cậy và bổ ích, phục vụ nhu cầu trao đổi, giao lưu kiến
thức của các kỹ sư trong lĩnh vực kết cấu công trình ở Việt Nam. Thông qua đó, góp phần vào việc đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và định hướng sử dụng
Internet một cách hiệu quả và lành mạnh ở Viêt Nam theo tinh thần của chỉ thị 58CT/TW của Bộ Chính Trị -
Ban Chấp Hành TW Đảng CSVN.
Dưới đây là một số định hướng phát triển cho các chuyên mục:
3.1.Chuyên mục “Tin tức nội bộ”:
Vừa qua, chúng tôi đã làm việc với Đại diện Báo xây dựng và quý Báo đã đồng ý sẽ cung cấp thông
tin để Ban quản trị khai thác những tin phù hợp đưa lên ketcau.com. Hy vọng đây là sẽ là kênh để truyền tải
một số thông tin trong ngành đến được với độc giả trong và ngoài nước.
Chúng tôi cũng đang làm thủ tục để chính thức xin phép Bộ văn hóa thông tin về việc đưa thông tin
lên mạng Internet theo quy định tại văn bản số 27/2002/QĐ-BVHTT, ngày 10 tháng 10 năm 2002.
3.2.Chuyên mục “Tạp chí thực hành trong xây dựng online”:
Chúng tôi sẽ phát triển Tạp chí này theo hướng mời các thành viên tự viết các kinh nghiệm thực tế
trong quá trình làm nghề. Bài viết chỉ cần ngắn gọn nhưng phải mang tính thực hành cao. Một số Giáo sư
đầu ngành như GS. Vũ Công Ngữ đang viết bài về những lợi thế của cọc BTCT đúc sẵn thi công bằng
phương pháp đóng, ép so với cọc khoan nhồi; GS. Nguyễn Công Mẫn (đại học Thủy lợi) về sử dụng phần
mềm Geo-Slope giải quyết một số bài cụ thể; GS. TS. Nguyễn Trường Tiến tập hợp một số bài viết mới đây
của ông để gửi đăng …
3.3.Chuyên mục “Thư viện tài liệu và Thư viện phần mềm”:
Hệ thống thư viện trực tuyến trên ketcau.com sẽ được nâng cấp, nhất là về mặt kỹ thuật để có thể lưu
trữ được số lượng lớn các tài liệu và phần mềm và đảm bảo việc tra cứu trong thư viện được nhanh chóng
thuận tiện.
Hệ thống thư viện trực tuyến nếu được sự hỗ trợ, hợp tác của các viện nghiên cứu, các trường đại
học, các giáo sư, các nhà nghiên cứu,…sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành kho tư liệu quý giá
không những cho các kỹ sư chuyên ngành kết cấu mà còn cho cả các chuyên khác.
3.4.Chuyên mục “Giao lưu Trực tuyến”:
Về Chuyên mục “Giao lưu trực tuyến”, trong thời gian gần sắp tới, Ban quản trị sẽ tiếp tục tăng tần
suất các buổi giao lưu trực tuyến. Một số Giáo sư, chuyên gia đã nhận lời mời tham gia giao lưu như:
- GS. TS. Nguyễn Trường Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Trưởng ban kỹ
sư - Tổng Hội xây dựng Việt Nam …về Chủ đề Cơ học đất, Nền móng, Đăng bạ kỹ sư Đông nam á,
- GS. Nguyễn Công Mẫn - Trường Đại học Thủy Lợi về chủ đề sử dụng các phần mềm chuyên
ngành như GEO-SLOPE, PLAXIS … trong tính toán Địa kỹ thuật,
- PGS. TS. Nguyễn Tiến Chương – Giám đốc trung tâm tư vấn xây dựng - Viện KHCN Xây dựng về
thiết kế kết cấu Bê tông ứng suất trước trong xây dựng,
- TS. Lê Nguyễn Minh Quang – Tổng giám đốc công ty Bachy Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) về kinh
nghiệm thi công Cọc Barrette, tường vây, Hố đào sâu trong thành phố,
- PGS.TS. Nguyễn Viết Trung - Chủ nhiệm bộ môn cầu, đường trong thành phố - Trường Đại học
Giao thông vận tải về chủ đề Thiết kế và thi công các kết cấu cầu - đường, ứng dụng tin học trong thiết kế
kết cấu.

72
- PGS. Lê Kiều - Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ và tổ chức xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội với chủ đề Công nghệ Thi công nhà cao tầng, thi công tầng hầm, công nghệ TOP-DOWN …
Chúng tôi cũng đang mời một số GS.TS. Ngô Thế Phong nguyên Chủ nhiệm bộ môn BTCT - Đại
học xây dựng và PGS. TS. Nguyễn Văn Hội - chủ nhiệm bộ môn Thép - Đại học xây dựng giao lưu về Tiêu
chuẩn thiết kế kết cấu thép mới, GS. TS. Nguyễn Tiến Đích - Phó chủ tịch Hội công nghiệp bê tông Việt
Nam về Thi công bê tông khối lớn và Bê tông cường độ cao. Chúng tôi cũng dự định tổ chức một số buổi
giao lưu với các Giáo sư, chuyên gia lâu năm người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Một chuyên gia người Bỉ gốc Việt hiện nay thường xuyên tham gia trao đổi và trả lời nhiều câu hỏi trên diễn
đàn là Kỹ sư công chánh Nguyễn Văn Thu, năm nay đã ngoài 60 tuổi, đang làm việc và định cư tại Bỉ.

3.5.Chuyên mục “Tính toán kết cấu online”:
Ngoài Tiện ích “Tính toán bản sàn BTCT kê bốn cạnh online” để làm thử nghiệm trong thời gian vừa
qua, chúng tôi đang xây dựng thêm một số phần mềm tiện ích đơn giản nhưng hiệu quả cao để tính toán các
cấu kiện kết cấu trực tiếp trên mạng (online). Khi Intrenet phát triển mạnh, người dùng ở bất cứ đâu đều có
thể truy cập để tính toán. Cụ thể như:
- Tính toán sức chịu tải của các loại cọc theo vật liệu và theo đất nền.
- Tính toán và thiết kế móng đơn, móng băng (pp gần đúng), đài cọc, tính lún của móng …
- Tính toán, thiết kế các cấu kiện: dầm, cột, tường chắn đất, sàn phẳng, sàn ứng lực trước bằng
BTCT, dầm, cột thép …
Nói chung, việc tính toán các cấu kiện kết cấu hoàn toàn có thể thực hiện online. Kết quả của nó có
thể dùng để tham khảo, kiểm tính.
3.6.Chuyên mục “Từ điển chuyên ngành Online”:
Trong thời gian tới, Ban quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các từ ngữ cho bộ từ điển Online
để phục vụ nhu cầu tra cứu, dịch thuật của các kỹ sư trong nghề.

TrÝch một số ý kiến về website:

GS.TS. Nguyễn Trường Tiến – Phã Tổng gi¸m đốc Tổng c«ng ty x©y dựng Hà Nội, Tổng thư ký Hội Cơ học đất, địa
kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban kỹ sư Tổng hội x©y dựng Việt nam.

"Huy th©n mến !
Cảm ơn thư của Huy. M×nh đặc biệt quan tâm đến hoạt động của c¸c bạn và các ý tưởng mới. Có thể nói bọn mình
chờ đợi rất nhiều ở lớp trẻ như các bạn. Anh Vũ C«ng Ngữ và mình rất thân với nhau và cïng hoạt động trong lĩnh vực
địa kỹ thuật từ nhiều năm nay. M×nh sẵn sµng tham gia c¸c hoạt động của các bạn và rủ c¸c bạn vào những hoạt động
của Tổng hội xây dựng VN, Ban kỹ sư, Hộ cơ học đất và địa kỹ thuật. Gióp được gì cho các bạn mình xin làm và
không có điều kiện gì. Mình bất ngờ với hoạt động của các bạn và cho đó là một hướng rất tốt.
Một diễn đàn tuyệt vời để trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm, không phân biệt tuổi tác .....
Thực ra mình có khá nhiều thời gian cho khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Tuần tới mình sẽ gửi cho các bạn một số
bài viết. Nếu thích các bạn có thể chuyển rộng rãi.
Mong Huy va anh em may mắn và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại sớm
Chó Tiến
73
Bạn đồng nghiệp của các bạn trẻ
Th©n mến và nhiều hy vọng !"

GS.TS. Nguyễn Tiến Đích - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam (VCA)̣,
nguyên Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng, nguyên Viện trưởng Việṇ khoa học công nghệ xây dựng
(IBST), một chuyên gia hàng đầu về ngành công nghiệp Bê tông của Việt Nam:

"Chao chau Huy, Chu Dich hoan nghenh sang kien lap trang Web cua cac chau. Neu can tu lieu gi o Hoi be tong VN thi
cho biet yeu cau cu the de cac chu xem set kha nang ho tro.
Chu Nguyen Tien Dich, P Chu tich Hoi cong nghiep be tong VN- VCA"

Gi¸o sư Vũ C«ng Ngữ (ĐHXD):
“Cảm ơn Huy và các bạn ở CDC và hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc giao lưu như thế này nữa. Chúc sức
khoẻ tất cả mọi người”

PGS. TS. Nguyễn Bá Kế (Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng):
“Việc trao đổi đối với các ban quan tâm thông qua các câu hỏi gửi đến đã cho tôi một suy nghĩ rằng
các bạn rất quan tâm và gặp rất nhiều khó khăn trong công tác Địa kỹ thuật, Nền móng công trình của mình.
Chắc rằng các câu trả lời của tôi cũng chưa thoả đáng lắm nhưng hi vọng rằng qua đó, các bạn sẽ tìm đọc
thêm các tài liệu có liên quan vì không thể thay thế việc giao lưu bằng việc tự học. Tôi mong rằng ngoài việc
trao đổi còn có thể đưa lên mạng những bài giảng, những báo cáo khoa học hoặc những tổng kết các đề tài
nghiên cứu...để chúng ta cùng trao đổi, tham khảo. Mong rằng Website www.ketcau.com sẽ trở thành đi đầu
trong công việc lý thú và bổ ích này. Chúc các bạn thành công trong công tác và học tập !”

74
KS. Nguyễn Văn Thu - Vương quốc Bỉ :
Các thành viên thân mến, Tôi cũng xin có chút ý kiến về Forum Xây Dựng như sau :

1) Forum Xây dựng ketcau.com đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một forum như vậy ở ngoại
quốc không thể nào đạt được 1/10 sự thành công của forum này, vì tâm lý dân ngoại-quốc là ích kỷ, không
bao giờ muốn chỉ dẫn ai cặn kẽ.
2) Tâm-lý những người điều hành cũng rất đáng khen, các Admin, Moderator chỉ khuyến khích các thành
viên gởi bài, càng nhiều càng có giá trị càng tốt, chứ không có áp đặt kỹ luật.
3) Forum này không những là nhịp cầu giữa những kỹ-sư ở VN với nhau mà còn là nhịp cầu giữa kỹ-sư VN
trên thế giới, cũng là lần đầu tiên tôi nghe các bạn trẻ nói về những lý thuyết, phương pháp Nga-sô,...
Sự trao đổi này chắc chắn là bước đầu trong công việc tìm lại chất xám VN còn lưu lạc trên thế giới.

Vì vậy, tôi xin chúc mừng Ban quản-trị, và mong muốn Forum sẽ tồn tại lâu dài, ngày càng thu hút
nhiều thành viên hơn, và càng ngày càng đạt được nhiều đóng góp thiết thực.
Cảm ơn.

Nguyễn-văn-Thu
Kỹ-sư Công-Chánh, Kỹ-sư Xây dựng, Kỹ-sư Kỹ-thuật đặc biệt
Chuyên-viên Tin học

Directeur Service du Bâtiment
Ministère des Affaires Sociales, Fonds des Maladies Professionnelles
1, avenue de l'Astronomie
1210 Saint-Josse-Ten-Node
Bruxelles (Belgique)

E-mail : thu.nguyenvan68@versateladsl.be
HTU UTH

Sinh viên Đinh Việt Hoà - ĐHXD:
Được anh Huy cho hay: trang ketcau.com tham gia dự thi ứng dụng tin học trong xây dựng, em thấy
vui vui , mong rằng website sẽ đoạt giải nhất, điều đó chắc cũng không quá khó, bởi vì nó rất thân thuộc, có
75
tác dụng rất lớn và có uy tín với dân xây dựng. Lần đầu tiên thấy một trang web về xây dựng được đầu tư
cẩn thận, có uy tín và nhiều người yêu quý, tham gia đến vậy.

Không chỉ riêng mình em mà có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy yêu quý và cảm thấy bổ ích khi
tham gia vào diễn đàn, mọi người được giao lưu và học hỏi lẫn nhau rất nhiều, các chuyên vấn khó được
mọi người mang ra chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau nhiều trong công việc. Chỉ nhìn vào lượng thành
viên và số lượng bài viết đã thấy đáng nể, thấy được sự quan tâm và yêu quý của mọi người, trong đó có rất
nhiều giáo sư, tiến sĩ tích cực tham gia và hướng dẫn trả lời cho các member khác đã phần nào thấy được uy
tín và chất lượng của website.
Đối với em thì còn có ý nghĩa nhiều hơn, đó là được học hỏi các đàn anh đi trước, dần dần tiếp xúc
với thực tế công việc, được các anh chia sẻ kinh nghiệm và được học VBA do website tổ chức rất là thực tế
và bổ ích đối với một sinh viên sắp ra trường như em.

Giá mà trang web mở được vài lớp học khác như về Visual Lisp, hoặc các chương trình ứng dụng
khác như SAP, ETABS, STAAD thì hay quá, lại bon chen lên xin đi học tiếp vậy. Tính mình cũng hơi tham,
thấy cái gì hay hay cũng lóc cóc đi học, chỉ tiếc là chưa giỏi được món nào cả.

Chúc website đoạt giải trong cuộc thi sắp tới này, chúc các thành viên luôn khoẻ mạnh, trao đổi
nhiều để mọi người học hỏi được nhiều hơn nữa. Chúc ban quản trị nói chung và anh Huy, anh Hiệp luôn
mạnh khoẻ và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục công việc quản lý khó khăn này và xây dựng website ngày
càng phát triển và có uy tín hơn nữa !!!
-----------------------
Đinh Việt Hòa

Lớp 46x4 - trường ĐHXD
Dinhviethoa@yahoo.com
tel: 0989256097

Nguyễn Việt Tuấn Ths. Nghiên cứu sinh tại Nga:
Cám ơn anh HuyCDC và ban quản trị ketcau.com vì những gì bổ ích mà trang web đã mang lại.
Trong thời gian gần đây, rất nhiều trang web và forum của Việt Nam đã hình thành và phát triển như
ttvnol.com, diendan.vietnamnet.vn....nhưng chủ yếu là các forum về tin học điện tử hay kinh tế chứ chưa có
nhiều forum chuyên ngành về xây dựng. ketcau.com là một là một trong những forum có tính chuyên ngành
sâu về lĩnh vực xây dựng, là nhịp cầu thông tin nối liền những người làm xây dựng trên cả nước cũng như
trên thế giới. Sự ra đời và phát triển của ketcau.com đã chứng minh cho tính đúng đắn về ý tưởng, nhu cầu
của những người làm xây dựng hiện nay về việc trao đổi các thông tin trong ngành. Các bài viết trên forum
có số lượng lớn và nội dung phong phú về rất nhiều ngành chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng, từ kết
cấu, nền móng tới vật liệu, phòng chống cháy, công trình thủy, từ thiết kế tới thi công, từ những việc tốt cho
tới những "ung nhọt" diễn ra trong ngành xây dựng... Qua trang web, các thành viên đã có dịp tiếp xúc, trao
đổi, nắm bắt các nguồn thông tin phong phú của ngành, điều mà trước đây thế hệ chúng tôi đã phải rất chật
vật để tiếp cận. Tính nghiêm túc của website còn thể hiện cả về mặt hình thức và mức độ tiện lợi trong giao
diện của trang web mặc dù về mặt cấu trúc web còn có vài điểm chưa hợp lý như cấu trúc forum thỉnh
thoảng lại thay đổi, khả năng upload hình ảnh chưa mạnh, đưa công thức theo dạng toán học còn khó khăn...
Nhưng với những gì có được hiện nay, website ketcau.com xứng đáng là một trong những trang web hay và
bổ ích hàng đầu trong các website của ngành xây dựng ở Việt Nam.

Nhân Cuộc thi sáng tạo PM ngành XD
T

Quả thực, tôi nhìn lại cảm nghĩ của tôi, từ ngày đầu tiên biết đến trang kết-cấu nhờ tình cờ gõ từ khóa trên google
cho đến hôm nay, tôi không tin ở tôi nữa. Một sự thay đổi rất ngoạn mục đã xảy ra.

76
Từ chỗ tôi nghĩ trang web chỉ là một trò chơi non trẻ và tôi không tin nó hoạt động đúng tôn chỉ của nó, Vì sẽ khó
có ai đó thực tình chia sẻ "kinh nghiệm" của mình trên diễn đàn công này.
Nhưng bây giờ, chính tôi cũng say sưa với những bài viết, những tranh luận của diễn đàn.

Và qua đó, tôi biết được nhiều điều rất hay cả về góc độ kỹ thuật và góc độ xã hội;

biết được nhiều cách tính hay, nhiều quan niệm, suy luận và nhiều điều lâu nay mình ít quan tâm;

biết được nhiều bạn bè xây dựng Việt Nam đang ở nhiều nước đến với diễn đàn, nhiều giáo sư, chuyên gia đầu
nghành là thành viên hay bàn tròn cùng kết-cấu,

biết được nhiều anh em đã không bỏ phí sức mình xây dựng nên kết-cấu.

biết được một "xã hội xây dựng" thu nhỏ qua diễn đàn.

Tôi thật sự cám ơn trang kết-cấu và mong nó lớn mạnh từng ngày,
và thực tế nó đang lớn mạnh từng ngày với những kỷ lục về số lượng truy cập và số thành viên.

Tôi mong muốn và chúc cho kết-cấu càng lớn mạnh và tràn đầy uy tín hơn nữa.
(xuanthuy

Nhân Cuộc thi sáng tạo PM ngành XD
T

Trang web này có lẽ là trang web dược nhiều kỹ su và sinh viên xây dụng quan tâm và truy cập thuong xuyên
nhất.Toi đi các tỉnh công tác luôn và cũng thường xuyên giới thiệu trang web này cho cac Tu vấn ở các tỉnh thì ai
cũng thích cả. Tuy nhien cac đề mục đang dần dàn trở nên quá tải.va bắt đầu khó theo dõi. Liệu có thể làm thế
nào cho gọn hơn , ví dụ, mỗi tháng có 1 bài tổng hợp của ai đó nhiệt tình làm giúp, không nhât thiết phải là cac
admin vì mọi người bận cả.
Cach đây lâu lâu, dã đề nghị DUCXD làm cho cai CD tổng hợp trang này mà sao vẫn chua xong, hè rồi, chắc có
thêm thời gian, cố lên tý nhé.
Bây giờ có lẽ nên củ nguòi làm CD cho trang này, chỉ càn đơn gian là tập hợp các bài viết, các phân mềm và các
ebook rồi cú mối tháng ra 1 CD nếu đủ 700Mb chẳng hạn.DDeef nghị anh HIEP xem co làm đuọc không, còn việc
sao chép CD và tiếp thị đến mọi TRuòng ĐH hay cac tỉnh thì mỗi nguòi sẽ giúp một tay chắc là thành công.
(nguyenviettrung – PGS-TS. Nguyễn Viết Trung – Đại học GTVT Hà Nội)

Nhân dịp sinh nhật Kết Cấu
T T

Nhân dịp sinh nhật của trang web Kết Cấu ! Trang web ra đời là 1 đột phá lớn trong ngành xây dựng nó tạo ra sự
gắn kết tất cả các kết cấu sư trên mọi miền đất nước và trên toàn thế giới , ở ngay tại đây chúng ta đã tạo ra 1
kho thông tin và kiến thức khổng lồ góp phần rất lớn cho ngành xây dựng Việt Nam. Nhớ lại 1 năm về trước em
luôn trăn trở là sao ngành xây dựng Việt Nam chưa có 1 trang web thực sự là sân chơi cho kỹ sư chúng ta , em đã
nung nấu ý định sẽ làm và thực trùng hợp là lúc đó các anh kỹ sư của công ty CDC cũng cùng 1 ý tưởng với điều
kiện về kinh tế cộng thêm nhu cầu cấp bách của thực tế trang web đã ra đời ! Em bắt gặp trang web như nắng
hạn gặp mưa em lao vào viết như điên những ngày ấy trang web như là 1 nhu cầu tất yếu , lâu quá mà không vào
thấy nó bức rức sao ấy ! Buồn cũng lướt web ,vui cũng lướt web ! Bữa nào nhấp vào mục bài mới mà thấy bài ít
cũng hơi buồn hi hi ! Từ 1 forum trang web đã phát triễn có trang web chính , cùng sự ra đời thư viện phần mềm ,
tài liệu , tạp chí thực hành !Hy vọng qua tuổi mới trang web càng ngày càng phát triển trang web càng ngày càng
nhiều thành viên , có thêm nhiều bài chất lượng , các bạn new member tích cực hơn nhé cứ tham gia post bài !
Chính sự tích cực của các bạn góp phần cho sự phát triễn của trang web! Tích gió thành bão mà !
(ducxd);

Ðề: Diễn đàn ketcau.com tròn 1 tuổi !
T T

Trước hết xin thật lòng cám ơn ketcau.com đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi nhiều điều, rất tiếc là bản thân
tôi chưa đóng góp được gì cho ketcau.com, tôi tin sẽ có cơ hội để đóng góp chút sức mình...
Chúc mừng ketcau.com tròn một tuổi, kính chúc ketcau.com BÁCH NIÊN GIAI LÃO! Trân trọng
(luan2005)

Ðề: Diễn đàn ketcau.com tròn 1 tuổi !
T T

My best wishes on the first aniversary. My hat is off for those of you young and very talented engineers pioneering
on the new medium
(sinhvienmoi)

Ðề: Diễn đàn ketcau.com tròn 1 tuổi !
T T

Chúc cho trang diễn đàn kết cấu sẽ phấn đấu trở thành:
"TRÍ TUỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM"
Sẽ hội tụ tất cả tinh hoa của ngành Xây Dựng Việt Nam
77
(PED)

Ðề: Diễn đàn ketcau.com tròn 1 tuổi !
T T

Chúc mừng sinh nhật kết cấu www.ketcau.com tròn một tuổi, chúc mừng ban Quản trị nhé.
HTU UTH

Tôi thấy đây là một diễn đàn rất hay cho anh em kết cấu chúng ta.
Mong mọi người tiếp tục đóng góp và xây dựng để diễn đàn ngày càng tốt hơn, có nhiều thông tin bổ ích hơn.
(Steel Design)

Ðề: Chúc mừng sinh nhật Kết cấu.com
T T

Kết cấu.com tuy mới tròn 1 tuổi, nhưng đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho anh em đồng nghiệp. Chúc sức khoẻ
Ban quản trị và các thành viên để tiếp tục có nhiều ý tưởng mới và nhiều chuyên mục ngày càng hấp dẫn hơn. Một
số chuyên mục nên có thêm phiên bản bằng Tiếng Anh để thu hút thêm các đồng nghiệp và chuyên gia nước ngoài
.
(phuong hud-cid)

Ðề: Diễn đàn ketcau.com tròn 1 tuổi !
T T

Chúc mừng Sinh nhật Ketcau.com. Các bác tổ chức ở đâu thông báo cho anh em với. Kế hoạch ra sao. Xin ban
quản trị thông báo sớm.
Chúc kết cấu ngày một lớn mạnh, nhân đay cũng xin cảm ơn các bác trong Ban Quản trị đã vất vả suất năm trời
để phục vụ Diễm Đàn.
(water)

"WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM"
Đó là tựa đề bài viết trên Tuần báo xây dựng số Tết dương lịch - Xuân 2005 của tác giả Việt Hà về Trang web:
www.ketcau.com

Năm 2004, dù cả nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức thì với CDC, bên
cạnh những cam go, thử thách đơn vị cũng "gặt hái" được kha khá tin vui lớn: Cty đã hoàn thành
kế hoạch năm về đích thắng lợi; tháng 9 - 2004 vừa qua, đơn vị vinh dự được trao tặng giải
thưởng Sao vàng đất Việt. Và "nóng hổi" nhất mới đây, tháng 12 - 2004, Diễn đàn kết cấu
http://www.ketcau.com (diễn đàn dành cho các kỹ sư xây dựng thảo luận về các vấn đề chuyên
HTU UTH

môn) của Cty Tư vấn thiết kế xây dựng - CDC (Bộ Xây dựng - Đơn vị đầu tiên của ngành Xây
dựng đã đưa ra ý tưởng, đồng thời biến ý tưởng hữu ích này thành hiện thực đáng ghi nhận) đã
chính thức khai trương bằng một cuộc giao lưu trực tuyến với GS.TS Vũ Công Ngữ, một chuyên
gia hàng đầu về lĩnh vực cơ học đất, nền móng, địa kỹ thuật công trình, nguyên Chủ nhiệm bộ
môn Cơ học nền đất móng của Đại học Xây dựng Hà Nội. Buổi giao lưu trực tuyến đầu tiên về
chuyên ngành xây dựng này đã tập hợp được 92 thành viên trong nước và các nghiên cứu sinh ở
nước ngoài tham gia.
Trao đổi với chúng tôi về ý tưởng của sự ra đời diễn đàn này, Ths Phạm Như Huy, Giám
đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế kết cấu cho biết: Ngay từ khi Hệ thống mạng Internet tốc độ cao
ADSL ra đời, Ths.KTS Phan Mỹ Linh, Giám đốc Cty CDC đã cho Cty lắp đặt và sử dụng hệ thống
mạng này, tất cả các máy tính trong CDC đều được kết nối trực tiếp đến Internet. Còn theo Ths
Linh thì cội nguồn của quyết định này là do chị cảm nhận rõ sự hữu ích một cách tiện lợi, toàn
diện của diễn đàn dạng kiểu này với nhiều phần công việc quan trọng của ngành Xây dựng, đặc
biệt trong trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những thông tin chuyên ngành, những tiến bộ khoa
học kỹ thuật... giữa các nhà khoa học, chuyên gia với những người làm nghề... Kể từ đó, mỗi cán
bộ nhân viên của CDC đều cố gắng sử dụng mạng thật hiệu quả và rất nhiều tài liệu khoa học kỹ
78
thuật chuyên ngành xây dựng, các phần mềm hữu ích đã được tìm và download từ trên mạng
phục vụ cho công tác chuyên môn của CDC. Trong bối cảnh chung thuận lợi như vậy, Xí nghiệp
Tư vấn thiết kế kết cấu của CDC đã quyết định đầu tư thành lập một trang web là diễn đàn cho
anh em kỹ sư xây dựng trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau. Các công việc
ban đầu là tìm mua tên miền phù hợp với chuyên môn, sau đó tìm nhà cung cấp tên miền để mua
tên miền. Và cuối cùng tên miền đã được chọn bởi nó vừa dễ nhớ, ngắn gọn vừa gần gũi với
chuyên môn và là "hàng độc". Theo Ths Huy, thời kỳ đầu khi mới đưa diễn đàn lên mạng, có rất
nhiều khó khăn, anh em chưa quen với việc quản lý diễn đàn, số lượng người vào đăng ký và
tham gia giao lưu rất hạn chế. Ban Quản trị mạng phải mời những người quen đang làm việc
trong nước, một số bạn bè đang học tập, làm việc ở nước ngoài, các sinh viên vào đăng ký... Dần
dần số lượng người vào đăng ký tham gia đã đông lên, từ lúc mỗi ngày chỉ có một vài chục thành
viên tham gia giao lưu, đến nay số lượng đã tăng tới 3.000 - 5.000 lượt thành viên và khách giao
lưu mỗi ngày. Rất nhiều chuyên mục đã được mở rộng, ban đầu diễn đàn chỉ có các chuyên mục
dành cho kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, đến nay đã mở rộng cho các ngành giao
thông, thủy lợi, thủy điện, cảng... Sau khoảng 4 tháng hoạt động, tính đến nay số lượng thành
viên đăng ký gần 1.000 người, số lượt truy cập tổng cộng trên 170.000 lượt, bao gồm các thành
viên đến từ những Cty tư vấn trong và ngoài ngành Xây dựng, các nghiên cứu sinh đang công tác
và học tập ở nhiều nước trên thế giới.
Và rất phấn khởi, dù mới "trình làng" nhưng ketcau.com đã nhận được sự cổ vũ, động viên
của nhiều chuyên gia, các bạn đồng nghiệp và các thành viên. PGS.TS Cao Duy Tiến, Viện
trưởng Viện KHCN Xây dựng rất tâm đắc và ủng hộ ý tưởng này và ông đã đồng ý để ketcau.com
đăng lại các bài báo trên tờ Tạp chí KHCN Xây dựng do ông làm Tổng biên tập, có liên quan đến
kết cấu xây dựng sau khi tác giả cho phép. PGS.TS Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã ủng hộ việc xây dựng ketcau.com thành một trang web
lớn hơn và mang dự cuộc thi Sáng tạo phần mềm xây dựng. PGS.TS Nguyễn Tiến Đích, Phó Chủ
tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam cho biết sẵn sàng cung
cấp các thông tin hoạt động khoa học của Hội và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công nghệ
bê tông. Ketcau.com cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều các chuyên gia
có tiếng từ các trường đại học lớn của Việt Nam, của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao
thông vận tải...
Ths Phạm Như Huy còn cho biết: Dù rất bận rộn với nhiệm vụ chính của Xí nghiệp Tư vấn
thiết kế kết cấu - CDC do các thành viên của Ban quản trị (hai Phó Ban Quản trị là KS Phạm Tuấn
Hiệp và Ths Nguyễn Trường Thắng) đều là kiêm nhiệm, nhưng việc xây dựng website chính thức
vẫn được khẩn trương xúc tiến và dự kiến các phần mềm tính toán kết cấu trực tuyến sẽ dự kiến
được hoàn thành trong quý I/2005, sau đó sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thêm để có thể tham dự cuộc thi
sáng tạo phần mềm ngành Xây dựng dự kiến tổ chức vào giữa năm 2005. Các chuyên mục chính
của website: dự kiến bao gồm: Tin tức xây dựng; Thư viện phần mềm trong xây dựng; Thư viện
sách, tài liệu, luận văn tốt nghiệp kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học của sinh viên trong
và ngoài nước; Tạp chí thực hành trong xây dựng ONLINE; Giới thiệu công trình mới, công trình
có kết cấu đặc biệt trong nước và quốc tế; Tính toán online; Giới thiệu các Tiêu chuẩn mới, văn
bản mới, sáng kiến mới, vật liệu mới; Góc truyện vui, hài ước; Diễn đàn (như đã có) và Thư điện
tử.
Tin rằng, với sự mạnh dạn, chủ động đi trước nắm bắt thời cơ một cách sáng tạo của lãnh
đạo Cty CDC; sự tự tin, bản lĩnh, vững nghề của đội ngũ CBCNV, kỹ sư trẻ trong đơn vị; sự cổ vũ
động viên của đông đảo những người yêu nghề, yêu khoa học và với uy tín vững vàng đã tạo lập
được trên thị trường mà sản phẩm trí tuệ mới nhất là diễn đàn ketcau.com - CDC sẽ còn tiếp tục
dành được những thành công đáng khích lệ hơn nữa trong tương lai.

Việt Hà (Báo xây dựng - Xuân 2005)

79
Ngày 14 tháng 12 năm 2004, Báo xây dựng - Cơ quan của Bộ Xây dựng đã đưa tin về Buổi giao lưu
trực truyến của các thành viên ketcau.com với Giáo sư Vũ Công Ngữ . Báo đã trích đăng một số câu hỏi
80
và trả lời mang tính thực tế cao. Anh Thanh Bình, thư ký toà soạn cho biết nhiều câu hỏi rất hay, bổ
ích, mang tinh thời sự nhưng do khuôn khổ của Báo có hạn không thể đăng tải hết được.

81
82