http://malayalamebooks.

org/

BRtZH>i vi>cith

eev>]gYstkh
vY]KY]t]: `h. AR. n]>]yfpiÔ

E-book Published By http://malayalamebooks.RUJ/ May 2011

eev>]gYstkh

\ÔTÄh
AmuKh.............................................................................................................................3 BRtZH>iyueT pu>]vZÊh .....................................................................................8 p>EmsV>DY]nh ......................................................................................................... 20 1. tZÿ]dUSfh .......................................................................................................... 21 2. viSyp>itY]gviQhbn] ............................................................................. 26 3. y]¡]eednYdUSfh....................................................................................... 31 4. EB]g]eeØ>YvRfnh .................................................................................... 36 5. k]ÙmHim]nuvRÉnh........................................................................................ 41 6. ytinZptixhv]dvRÉnh ............................................................................ 46 7. mn®xhEb]Dnniymnh ................................................................................... 50 8. nitY]nitYvüuvic]>® .................................................................................... 54 9. siv]Rc{nh.............................................................................................................. 58 10. avDUtc>Y ......................................................................................................... 62

2

eev>]gYstkh

AmuKh
BRtZH>iyueT xuB]SitÆšil Oe>ÉemÜiÙuh EkLÄ]Ê vR vše>c{u>uÄm]f[. "vidY]Dnh xRv{Dn]t[ zpD]nh" `Î xuB]SitskÙh BRtZH>iyuETt]efÎ v]x[tvh pÙRÄuh ariyieÙ}ÜiÙuh `Ù}] mÙy]šikLÄuh HZdiØm]fI v>ikL. sZhg]>h, nIti, eev>]gYh `ÎI mUÎu viSyÆeš aDik>ic{]f[ BRtZH>i stkÆL >cic{iÈuÔt[. BRtZH>i: v>>uciyueTyuh vizkm]ditYeûyuh xEH]d>n]yi>uÎu BRtZH>i `Î]f[ e`tiHYÆL vRÉiÄuÎt[. aEÌHh k]ši d]xeû xmk]ÙInn]yi>uÎu `Îuh aeÙ}Îuh >ÞBizp]ymuÞ[. `ß]y]Ùuh aEÌHÊieû k]ÙGÈh ~Õvuh kurÇt[ 1500 vRSh muá]yi>uÎu `Î]f[ xhx[kZtx]HitYc>iztp¥itM]>il aDikh Ep>uh zpx[t]viÄuÎt[. sZhg]>stkh, nItistkh, eev>]gYstkh `Îivy[Äu purEm "v]kYpdIyh" `Î ati bZHÊ]y vY]k>fzgÖh kUTi aEÌHh >cic{uevÎuh visVxi ÄeÏTuÎu. eev>]gYstkh: eev>]gYh `Î pdÊin[ ">]gh |Ù}]y[m aœv] Ax¬iyiÙ}]y[m" `Î]f[ aRËh. >]gvuh EdVSvuh (|¨]ni¨ ÆL) OE> n]fyÊieû >ÞuvsÆL Ep]eÙy]efÎu pry]h. avy[Ä[ xVtzßm]y niÙnilÏiÙ}. atuek]ÞuteÎ, >]gÊil niÎ[ Em]cnh EnTiyvN aEt]eT EdVSÊil niÎuh mu¬n]yi ÊI>uh. |t]f[ zppWniymh. >]gÊil niÎu Em]cnh EnT]ÊiT EÊ]šh k]Ùh O>uvn[ EdVSÊilniÎuh mu¬i zp]piÄ]nuh k<iyiÙ}. A ØitiÄ[ "eev>]gYh" `Î pdÊienÄu>ic{[ O>u punRvicißnh ecy[t]l ">]gEdVSÆšueT aB]vm]f[" eev>]gY emÎu nmuÄu mnÓiÙ]Ä]N zpy]xmiÙ}. “AtYßikmu¬iÄ]yi zpyt[niÄuÎ O>uveû muKYsztuÄš]f[ >]gvuh EdVSvuh” `Î[ Ey]EgsV>n]y zsIkZS[fN gItyil a>ušukyuh ecy[tiÈuÞ[ (gIt 3-34,37). "kxY xuKh n kE>]ti vi>]g®" (eev>]gYh
3

eev>]gYstkh
ARÄ]f[ xuKh nÙ[k]Êt[?) `Î Adi eev>]gYÊieû mHtVeÊ višiEc{]tuÎu. sÜ> vcnvuh

BRtZH>i eev>]gYstkh A>hBiÄuÎt[ tZS[fey niàic{u ek]Þ]f[. |o xàRBÊiÙuÔ O>u atizpsx[tm]y Es}]kh t]e< EcRÄuÎu. EB]g] n Bu¬] vyEmv Bu¬]® tEp] n tp[th vyEmv tp[t]® k]EÙ] n y]Et] vyEmv y]t]® tZS[f] n jIRÉ] vyEmv jIRÉ]®

7

n]h xuKEB]gÆeš]Îuh anuBvic{iÙ}. `Î]l EB]gmnuBviÄu v]N EvÞiyuÔ yt[nÊiniTyil du®KcißkL neÐ k]RÎu tiÎukyuÞ]yi. tpeÓ]Îuh n]h anuS[Úic{iÙ}. `ÜiÙuh n]h teÎ du®Kh mUÙh tp[tM]>]yiÊIRÎu. k]Ùh k<iÇuEp]yiÙ} `Î]l n]h Ep]ytinu tuÙYm]yi (nÐueT jIvith avx]ni Ä]r]yi). AzgHh aEsSvuh Ñyic{iÈiÙ}. `Î]l n]h ÑyiÄu kyuh ecy[tu. at]yt[ du>]sHtuv]yi ecy{Þ zpvZÊikL OÎuh teÎ ecy{]et evruet k]Ùh k<ic{ukUÈi j>]n>kL b]Dic{[ n]h Ñyic{uEp]yi `Îu x]>h.
tZS[f b]Dic{[ jIvith mu<uvN xuKEB]gÆšueT piÎ]eÙ p>Äh p]yuÎ mnuSYN viEvkh \diÄuEá]L aeÙ}Üil O>u pEÑ jIvit]ßYÊil O>u xtYh ti>ic{riyuÎu "tZS[f] n jIRÉ] vyEmv jIRÉ]" `Î[. at]yt[ nÐueT s>I>Êinu j>] n>kL xÐ]nic{u kTÎuEp]y k]Ùh tZS[fyueT s¬iey aˉh Ep]Ùuh ÑyEmˉic{iÈieÙ}Î[. |o xtYh ti>ic{riyuEá]<]f[ tZÿ yueT piTiyil niÎ[ Em]cnh EnTi jIvitÊil s]ßitI>h afyuÎetÆen `Î ciß mnÓiÙudiÄuÎt[. |zpk]>h cißiÄuÎv>il ARÄ]f[ |t[ x]ÍYm]kuÎetÎ[ BRtZH>i t]e< pryuÎ Es}]kÊil vY¬m]ÄuÎu.

4

eev>]gYstkh
As] n]m ndI mEn]>œjÙ] tZS[f]t>hg]kuÙ] >]gzg]HvtI vitRÄviHg] eeD>YzdumDVhxinI Em]H]vRÊxudux[t>]tigHn] Ezp]Êuhgciß]tTI txY]® p>gt] visuÍmnEx] nàßi Ey]gIsV>]® 10 Asy]kuÎ mH]ndi mEn]>]jYm]kuÎ jÙEÊ]TukUTiyuh, AzgH m]kuÎ ti>m]Ùkš]l nirÇuh anu>]gm]kuÎ mutÙEy]Tu kUTiyuh, duÒ]ÚYÆš]kuÎ pÑikš]ET]kUTiyuh, eeD>Ym]kuÎ vZÑeÊ DVhxiÄut]yuh Em]Hm]kuÎ cu<inimiÊh kTÄ]N p]TiÙ}]Êt]yuh atYßh ByÜ>m]yuh, du>]EÙ]cny]kuÎ atYuÎtm]y k>kEš]TukUTiyt]yuh |>iÄuÎu. |o mH]ndiyueT mruk>kTÎiÈuÔv>uh p>isuÍm]y mnEÓ]Tu kUTiyv>uh Ay Ey]gIzàM]R xREv]lÄRESf jyiÄuÎu. xuKEB]gvx[tuÄEš]TuÔ vi>¬i xá]diÄuÎtiÙUeT anß m]y s]ßi anuBviÄuv]N x]DiÄuÎetßuek]Þ]efÎ[ kvi t]e< pryuÎ v>ikšiÙUeT vY¬m]ÄuÎu. avsYh y]t]>þi>t>muSitV]pi viSy] viEy]Eg Ek] EBdx[tYjti n jEn] yt[ xVymmUN zvjß® xV]tzßY]dtuÙp>it]p]y mnx® xVyh tY¬] EHYEt smxuKmnßh vidDti

12

viSyvx[tuÄšuh puztmiztkšzt]dikšuh `ztk]Ùh O>uveû kUeT |>uÎ]Ùuh OTuvil aveyÙ}]h aven eekviÈuEp]ku emÎuÔtu tIRc{teÎ. atin]l mnuSYN xVyh |vkeš viTuÎtiÙuh av teÎ mnuSYen viÈuEp]kuÎtiÙuh `ßu vYtY]xm]fuÔt[? >Þu t>ÊiÙuÔ viEy]gvuh tÐil y]et]>u EBdvumiÙ}. `Î]Ùuh mnuSYN xVyh |ovkviSyÆeš \EpÑiÄuÎtumiÙ}. |v xVyh viÈu Ep]kuÎ pÑh at[ aveû mnÓin[ atYDikm]y xÜTmuÞ]kuÎu. viSyÆeš avN xVyh \EpÑiÄuÎ pÑh avN anßm]y xoKYeÊ anuBviÄu kyuh ecy{uÎu.
5

eev>]gYstkh
eev>]gYÊieû mHtVh vY¬m]ÄuÎ |o Es}]kvuh zsEÍym]f[ EB]Eg E>]gByh kuEÙ cYutiByh viEÊ nZp]Ù]d[ Byh m]En eednYByh bEÙ >ipuByh >UEp j>]y Byh s]x[Ezt v]diByh guEf KÙByh k]Ey kZt]ß]d[ Byh xRv{h vx[tu By]nVith Buvi nZf]h eev>]gYh ~v]Byh 31 BUmiyil mnuSYRÄu EB]gÊil E>]gByh, kuÙÊil cYutiByh (ptnh xhBviÄuEm] `ÎuÔ Byh), xáÊil >]j]vin]ÙuÔ Byh, m]nÊil (aBim]nÊil) eednYByh (meÕ]>uveû muáil ecrut]yiEÏ]kuEm] `ÎuÔ Byh), bÙÊil sztuByh, xoà>Y Êil j>yilniÎuÔ Byh, s]x[ztÊil v]diÄuÎvnilniÎuÔ Byh, gufÊil (EzsS[Úm]y avØyil) duR´nÆšil niÎuÔ Byh, s>I>Êil k]ÙnilniÎuÔ Byh `ÎiÆen `Ù}] vx[tuÄšuh By]nVitm]yiÈuteÎyi>iÄuÎu. pieÎ BymiÙ}]Ê t]yi zppWÊil ~etÜiÙumueÞÜil atu eev>]gYh (y]et]ÎiÙuh AzgHmiÙ}]Êt]y avØ) m]ztm]f[. atin]l eev>]gYÊil Øitiecy{uÎpÑh y]et]ÎiEnyuh ByeÏETÞ tieÙ}Îu x]>h. "ytinZpti xhv]dh" `Î aÍY]yÊil pURÉm]yi eev>]gYh xiÍic{ O>u Ey]gi anuBviÄuÎ p>ipURÉ xV]tzßYh vRÉic{i>iÄuÎtizpk]>m]f[ asImHi vyh BiÑ]m]s]v]Ex] vxImHi syImHi mHIpZS[EÚ kuRv{imHi kimIsVee>® 55

BiÑ]TnÊ]l xiÍic{ Ec]rien BÑiÄukyuh diÄukš]kuÎ vzüeÊ D>iÄukyuh, BUtÙÊil kiTÄukyuh ecy{uÎ wÆLÄ[ zpBuÄM]e>eÄ]Þ[ `ßu k]>Ym]fuÔt[? vi>¬nuh, BiÑuvu m]yi jIviÄuÎ ytiÄ[ >]j]vienyuh, DnikM]e>yuh ek]Þ[ y]et]>u zpEy]jnvumieÙ}Îu x]>h.

6

eev>]gYstkh
`Ù}]h ek]Þuh viEvkiyÙ}]Ê O>uven xhb³ic{iTEÊ]šh |HEÙ]kjIvith du®KBUyi¨m]efÎuh, atilniÎuh mu¬n]ku ÎtinuÔ >]jp]t viEvkh xá]dic{[ vi>¬n]yiÊI>uky] efÎuh "eev>]gYstkh" neÐ O]RÐiÏiÄuÎu. viEvkeev>]gY ÆL xá]diÄuv]N AzgHiÄuÎvRÄ[ nitYp]>]yfÊinuh, ni>ß>x[m>fÊinuh ~Õvuh anuEy]jYm]y O>u kZtiy]f[ "eev>]gYstkh". BRtZH>i eev>]gYstkh |-buÄ[: zp]cInvuh jnzpiyvum]y `Ù}] zgÖÆešyuh Ep]eÙ BRtZH>iyueT stkÆLÄ[ |Î[ ÙBY m]yi>iÄuÎ p]ÚEBdÆL ni>vDiy]f[. atil 1914-l muhbyieÙ niRÉyx]gR zpÓil niÎu zpxiÍIk>ic{ BRtZH>i stkztyh `Î ptiÏil k]fuÎ aEt zkmÊiÙ]f[ |o |buÄil Es}]k ÆL nÙ[kiyi>iÄuÎt[. 1925-l zpxiÍIk>iÄ eÏÈ zsI. `h. AR. n]>]yfÏiÔyueT p>iB]Sy]f[ |o |-buÄil \LeÏTuÊiyi>I ÄuÎt[. k]Ù]nuxZtm]yi atieÙ B]Syil aviTvieT ciÙ m]Õ ÆL v>uÊiyiÈuÞ[. kTÏ]T[: BRtZH>iyueT xuB]SitÆL mUÎuh eeTÏuecy[t[ |o Eb}]gil zpxiÍIk>iÄuv]n]yi ayc{u tÎt[ `eû xuHZÊuh |o Eb}]gieÙ xàRskReÄÙ}]h p>icitnum]y zsI. pi. `Ó[. >]mczàN (>]mu) Af[. (nItistkh En>eÊ teÎ |-buÄ]yi |o Eb}]gil zpxiÍIk>ic{i>uÎu). >]mu |tinkh mÙy]šikLÄ[ n]>]yfIyh, Edvim]H]«Yh, siv]nàÙH>i mutÙ]y ni>vDi ADY]«ikkZtikšueT |buÄukL xÐ]nic{iÈuÞ[. BRtZH>i stkÆL QijieeÕx[ ecy[ttin[ >]muviEn]T[ n]emÙ}]h `eÎÎuh kTeÏÈi>iÄuh.

7

eev>]gYstkh

BRtZH>iyueT pu>]vZÊh
pu>]tnk]ÙÊ[ mH]M]>ilvc{[ azggfYnuh, vidY]BY]xh ek]Þ[ xuzpxiÍnuh xdVZÊikLÄ[ \ÊEm]d]H>fvuh Ayi zpEs]Bic{i>uÎy]šum]y Eg]viàxV]mi `Îu EpE>]TukUTiy O>u zb]ªfnuÞ]yi>uÎu. vidVÊÊiÙ]efÜil aEÌHh |ni pÚiEÄÞt]y zgÖÆL OÎuh teÎyiÙ}. aEÌHh viviD viSy ÆšiÙuh ariyeÏÈ k]Ùh mutl atuve> \Þ]yiÈuÔ `Ù}]vk zgÖÆšuh v]yic{u HZdiØitm]ÄiÄ<iÇi>uÎu. `Î]l pÚiÊ ÊiÙuÔ Ax¬i vRÍic{uvÎEt]TukUTi aEÌHÊinu vIÞuh vIÞuh pÚiÄfemÎ[ Asyuh \Þ]yieÄ]Þi>uÎu. pÚiÊÊiEÙ ¿u EvÞi aEÌHh zbªc>YvZteÊ s>iÄnuæic{uvÎu. O]E>] vidYkL aBYxiÄuv]N O]E>] gu>un]œM]>ueT xmIpÊuecÎ]l avRÄriy]vuÎiTEÊ]šmuÔ `Ù}] vidYkšuh vsm]ÄiyEsSm Ù}]et Eg]viàxV]mi avieTniÎuh pi>iÇuEp]kuÎ ptivuÞ]yi >uÎiÙ}. |Æen aEÌHh O]E>]E>] gu>un]œM]E>yuh aEnVSic{u piTic{u pÚic{[, OTuvil aEnVSfÊil gu>uÄM]>]>uh b]Äiyi eÙ}Î]yi. `Î]l |ztyuhek]Þ[ aEÌHÊieû vic]>h teû vidY pURÊiy]yiÈieÙ}Î]yi>uÎu. atuek]ÞuteÎ mu<uvN vidY yuh aBYxiÏiÄuÎtiEÙÄu p>Y]p[tn]y O>u gu>u A>]efÎ[ aEÌHh AEÙ]cic{utuTÆi. dIRGk]Ùh AEÙ]cic{iÈuh PÙmuÞ] k]öy]l OTuvil gu>uvien aEnVSic{u ek]Þu xW]>h tuTÆi. tduEÌsÙçiÄ]yi Eg]viàxV]mi pEÙ diÄukšiÙuh xW>i c{u. |Æenyi>ieÄ aEÌHh O>iÄl O>u k]ÈilÄuTi y]ztep]y[ eÄ]Þi>uÎu. A v<i ~t]nuh eeml akÙh ecÎEÏ]L O>u a>y]ÙiN cuvÈil O>u zbª>]ÑxN |>iÄuÎtien Eg]vià xV]mi kÞu. mnuSYxW]>Em |Ù}]Ê A EG]>vnÊil |Æen O>u Ašien kÞukiÈiyEÏ]L Eg]viàxV]mi vše> xEß]S EÊ]TukUTi aEÌHÊieû xmIpÊu ecÎuEcRÎu. avR |>uv>uh tÐil kÞumuÈiy \TNteÎ p>x[p>h viv>ÆL Ec]dic{riÇu.
8

eev>]gYstkh
k]Èil |>uÎ A zbª>]ÑxN O>u mH]p¥itn]yi >uÎu. aEÌHÊinu vsmiÙ}]Êt]y vidYkL OÎuh teÎ EsSic{i ÈuÞ]yi>uÎiÙ}. `Î]l t]N pÚic{ vidYkeš OÎiEnyuh anYe> pÚiÏiÄukyiÙ} `ÎuÔ niRb{³zvtÄ]>n]yi>uÎu aEÌHh. tÎimiÊh O>u mH]zb]ªfN aEÌHeÊ 'nI zbª>]Ñxn]yi EÏ]keÈ' `Îu spiÄukyuh ~tu k]ÙeÊÜiÙuh nI pÚic{iÈuÔ vidYkeš mÕ]e>eyÜiÙuh pÚiÏiÄuÎk]ÙÊu ninÄu s]pEm]Ñ muÞ]kuÎt]efÎ[, anuzgHiÄukyuh ecy[tu. aÎu mutlÄu ay]L zbª>]Ñxn]yiÈu EmlÏrÇ k]Èil vÎu vxic{u v>iky]yi>uÎu. teû s]pEm]ÑÊiEÙ¿uEvÞi t]N zgHic{i >iÏuÔ vidYkL Ae>eyÜiÙuh pÚiÏiÄfemÎuh atiEÙÄ[ O>]šien kiÈuEm] `Îuh En]ÄieÄ]Þu |>iÄuEá]<]f[ Eg]vià xV]mi avieT ecÎuEcRÎt[. Eg]viàxV]miyueT y]Ezt]EÌsh |Ît]efÎ[ OÎ]mt]yuÔ xhB]SfÊilniÎu teÎ aEÌHh zgHic{i>uÎtin]l aEÌHÊinu teû |hgith pURÊik>ic{ Ep]eÙ AyiÊIRÎu. atiNzpk]>h Eg]viàxV]mi aEÌHÊil niÎuh xkÙ vidYkšuh aBYxiÄ]n]>hBic{u. avR aDivxic{i>uÎ vnh PÙmUÙ]dikEš] suÍjÙh Ep]ÙuEm] kiÈ]Ê ØÙm]yi>uÎu. atin]l Eg]viàxV]miÄu avieT k<ic{ukUÈuÎ k]>Yh vše> zpy]xm]yiEt]Îi. `Î]l visEÏ] d]HEm] \Þ]ket |>iÄuÎtiEÙÄ]yi zbª>]ÑxN Eg]viàxV]miÄu ~Et] O>u xiÍoSDhek]TuÊu. A OoSDeÊ s>I>Êil D>ic{uek]Þi>iÄuÎiTEÊ]šhk]Ùh visÏiEnyuh d]H EÊyuh ByeÏETÞtieÙ}Îuh, `Î]l jÙÊil |rÆiEÏ]eyÜil |o OoSDÊinuÔ s¬ieyÙ}]h nsiÄukyuh atieû \pEy]gh ek]Þu `ztk]Ùh BÑfhkUT]et |>uÎi>uÎuEv] aztyuh k]Ù EÊÄuÔ ÑIfh mu<uvN OÎ]yi En>iTuÎt]efÎuh atu ek]Þ[ atiEnyuh D>ic{uek]Þ[ jÙÊil |rÆiÄUeTÎuh aEÌHh Eg]viàxV]miey \pEdsic{u. Eg]viàxV]mi aEtzpk]>h teÎ Ac>ic{[ gu>uvil niÎuh O]E>]E>] vidYkeš pÚic{utuTÆi.
9

eev>]gYstkh
pÚiÄ]nuÔ viSyÆeš O]E>]EÎ]E>]Î]yi zbª>]ÑxN a>y]l vZÑÊieû siK>Êil |>uÎu ek]Þ[ O]E>] |ÙkL pric{[ atil `<uti kI<[Ep]ÈiÈuek]TuÄukyuh Eg]viàxV]mi atien `TuÊuv]yic{u pÚiÄukyuh xhsymuÔtukeš aEÏ]< EÏ]L Ec]dic{u nivZÊiÄukyuh ecy[tuvÎu. |zpk]>h kureÇ]>u k]ÙÆLek]Þu aEÌHh `Ù}]vidYkEšyuh pURÊi y]yi aBYxic{utIRÊu. anß>h gu>uvien aBivàic{[ EvÞ anuzgHÆšuh v]Æi xEß]SciÊn]yi mTÆiEÏ]kukyuh ecy[tu. aEt]TukUTiteÎ s]pzgün]yi Øitiecy[ti>uÎ gu>uvuh teû s]pem]eÄ nIÆi muNpiÙeÊEÏ]eÙ zb]ªfn] yiÊIRÎ[ teû gZHÊiEÙÄu pureÏÈu. Eg]viàxV]mi pureÏÈ[ aEnkh ØÙÆšieÙÙ}]h cuÕi Êi>iÇEsSh OTuvil xuzpxiÍm]y \´yinI pÈfÊil ecÎuEcRÎu. aÄ]ÙÊu \´yiniey B>ic{i>uÎ >]j]vinu puztxß]nmuÞ]yi>uÎiÙ}. O>u puzti m]ztEm \Þ]yi>uÎuÔu. atin]l >]j]v[ aveš vše> x[EnHEÊ]TukUTi všRÊiv>ik yum]yi>uÎu. Eg]viàxV]mi \´yiniyil `Êi aÆiÆu xW>ic{uek]Þi>ieÄ, y]dZþikm]yi O>u ndItI>Êil ecÎu EcRÎu. aEtyvx>ÊilteÎ O>u x[ztIyuh A ndiyil kuši ÄuÎtiEÙÄ]yi teû xKIjnÆšuem]Îic{u veÎÊi. aveš aEÌHh zsÍic{EtyiÙ}. x[ztIyuh p>ijnÆšuh ndiÄ>yil veÎ Êiy \TEnteÎ Eg]viàxV]miey k]fukyuh x[ztIvZàÊieÙ n]yikyueT zsÍ ay]šueT xoà>Y]tiE>kÊ]l dZ™m]yi b³iÄukyuh ecy[tu. cu>uÄÊil Eg]viàxV]miyueT Ak]> xoævh, vidY, vinyh Adiy]y \Êm gufÆešÙ}]h O>u En]Èhek]Þu xUÑ[mm]yi zgHic{u k<iÇ[ avLÄu aEÌH Êil anu>]gmuÞ]yiÊIRÎu. |o anu>]gh avšueT \ÔiÙi >uÎ[ aveš vY]Em]HiÏic{u tuTÆi. atin]l avL aEÌHh ~tu v<iÄ]f[ kTÎuEp]kuÎetÎu En]ÄieÄ]eÞyi>uÎu. EmlÏrÇ[ x[ztI \´yinipÈfÊilvc{[ Dnpu¨iek]Þuh xoà>Yhek]Þuh \ÊmØ]neÊ aÙÜ>ic{i>uÎ O>u sUzdx[ztI
10

eev>]gYstkh
y]yi>uÎu. A>ukÞ]Ùuh atisyiÄÊÄ avšueT >UpÙ]vfYh atizpshxnIym]yi>uÎu. xV]B]vgufÆš]efÜil atu meÕÙ}] gufÆEšyuh muÎiÈuteÎ niÎi>uÎu. ~vhviDh xkÙ xlguf xáÎy]yi>uÎu avL. Eg]viàxV]miyueT Ak]>xoævÆL avšueT ciÊeÊ kvReÎTuÊukšÇtin]l avL aEÌH ÊilÊeÎ mnÓuvc{uEn]ÄieÄ]eÞyi>uÎu. tÎimiÊh t]N kušiÄuv]n]f[ vÎetÎuÔ vüutkUTiyuh avL mrÎu k<iÇu. A x[ztI>t[nh |Æen En]ÄieÄ]Þi>ieÄ Eg]viàxV]mi x]vD]nÊil nTÎuecÎ[ AÕiEÙÄirÆi. aEÌHÊinu Ep]ku v]nuÔv<i keÞÊuv]N Ar[ t>fh ecEy{Þiyi>uÎtin]Ù]f[ AÕiÙirÆuv]N |Ty]yt[. atiN zpk]>h aEÌHh evÔÊi EÙ¿irÆi >ÞumUÎu cuvTu nTÄuhmuáuteÎ Eb]D>Hitn]yi evÔÊilteÎ vIfuEp]yi. k]>fh meÕ]ÎumÙ}; Eg]viàxV]mi Ä[ avx]nÊil vidY]BY]xh nlkiy gu>uv>n]y zbª >]ÑxN O>u OoSDh ek]TuÊiÈuÞ]yi>uÎuvEÙ}]. A OoSD Êieû s¬iy]l aÎumutl Eg]viàxV]mi AH]>hkUT]et jIvic{uv>ik]yi>uÎu. `Î]l evÔÊiÙirÆuEá]L OoSDs¬i ep]y[Ep]kuemÎu m]ztmÙ}; `ztk]Ùh AH]>h k<iÄ]ti>uÎuEv] aztyuh k]Ùm]yuÔ mu<uvN ÑIfvuh OÎ]yi s>I>Êinu Þ]kuemÎuh aÎu gu>u prÇiÈuÞ]yi>uÎtien vix[m>ic{iÈ]f[ Eg]viàxV]mi |EÏ]L AÕil |rÆuv]N |Ty]yt[. jÙx[pRs EÊ]TukUTiÊeÎ aEÌHÊil Øitiecy[ti>uÎ OoSDÊin[ s¬iyiÙ}]t]yiÊI>ukyuh \Ten ÑIfh b]Dic{u Em]H]ÙxY EÊ]TukUTi jÙÊil ptiÄuÎtiniTy]vukyuh ecy[tu. EmlÏrÇ x[ztI Eg]viàxV]miyueT gtieyÊeÎ \Õu En]ÄieÄ]eÞyi>iÄy]yi>uÎuvEÙ}]. `Î]l aEÌHh evÔ Êil mriÇuvIfu `Îu kÞ \TN teÎ avL xhzB]ßy]yi aTuÊuÞ]yi>uÎ xKim]E>]TukUTi aEÌHÊieû xmIpÊiEÙÄ[ O]TiyfÇu. xmIpeÊÊiym]ztyilteÎ avL aEÌHEÊ yuh muNpu zbª>]ÑxN `<utiek]TuÊi>uÎ |ÙÄSfÆš]y
11

eev>]gYstkh
zgÖB]¥ÆEšyuh `TuÊu teû vIÈiEÙ¿uek]ÞuEp]yi. avieT `Êi avL pEÙ nÙ} eevdYM]E>yuh v>uÊi aEÌH eÊ cikiXiÏiÄukyuh >ÞumUÎu divxÊinuÔil p>ipURÉ m]y xuKeÊ \Þ]ÄiÊIRÄukyuh ecy[tu. Eg]viàxV]miÄu Eb]DmuÞ]yi. k<iÇ vüutkešÙ}]h ariv]yEÏ]L aEÌH Êin[ teÎ apkTÊilniÎu >Ñic{ A x[ztIyil atiy]y xEß]Sh Et]Îi. "aÙ}Ey] x[ztI>t[nEm! zp]fxh>ÑfEÊ Ä]L Ezsæm]y O>u DRÐvuh mnuSYR ecEy{Þt]yiÈiÙ}. nI |EÏ]L `eû Ep]y[Ep]y zp]fen xh>Ñic{i>iÄuky]l w]N `eÎEοuh ninÄu kTeÏÈvn]yiÊIRÎi>iÄuÎu. atu ek]Þ[ nI A>]efÎuh |tiEÙ¿u w]N ninÄu `eß]>u zptYup k]>m]f[ ecEy{ÞetÎuh nI pryfh. |tinu zptYupk]>h ecy{]ÊvR A>]yi>uÎ]Ùuh kZt¼N teÎ; xhsymiÙ}. atu ek]Þ[ nI EÙshEp]Ùuh mTiÄ]et `ß]f[ EvÞetÎu pryuk' `Îu prÇu. Eg]viàxV]miyueT k>uf]mxZfm]y v]ÄukL EkÈu mnmÙiÇ A x[ztI>t[nh epÈÎ[ aEÌHÊieû muÎil vÎiÈu vinItm]yi aEÌHeÊ vàic{EsSh |Æen prÇu: "mH]«]Ev! aEÆ¿u w]N ecy[t xH]yeÊ aÆ[ vÙut]ÄiÄˉic{[ `eÎ puk<[ÊuÎu. atiEÙ¿u `EÎ]Tu zptYupk]>h Ec]diÄu v]N A¡]piÄukyuh ecy{uÎu. w]N ecy[t \pk]>h vÙut]y]Ùuh s>i, ecrut]y]Ùuh s>i atin[ aÆ[ pryuÎiT EÊ]šmuÔ viÙyiÙ}. `ßuek]eÞÎ]l |et]Îum]ztmÙ}, |tiÙuh \p>iy]yiÈuÔ xH]yÆLkUTi p>M]RÄu ecy{uv]N mnuSYR `EÏ]<uh kTeÏÈuek]ÞuteÎyi>iÄuÎu. mH]n]y aEÆ¿u w]N ~Et] niÓ]>m]y O>u xH]yh ecy[tu `Îi>iÄ]h. |Æen O>u ÙGuv]y xH]yh ecy{]enÜiÙuh `niÄu xiÍic{ B]gYeÊy]f[ w]N zpshxiÄuÎt[. |o Oe>]Õ xEß]Sh ek]ÞuteÎ `eû jMh xPÙIk>ic{u. |tilÄUTutÙ]yi `eß]>u zptYupk]>m]f[ `niÄuEvÞt[. atuek]Þ[ aÆ[ `EÎ]T[ zptYupk]>eÊ AvsYeÏTfemÎu pryuÎtuteÎ
12

eev>]gYstkh
`niÄu vÙiy xÜTm]yi>iÄuÎu. |Ê>Êil O>u mH]B]gYh teÎ `niÄuÞ]kuemÎu w]N aÆEy]T[ AvsYeÏTuÎt[ Oe>]Õ xhgtim]ztm]f[. aty]t[ `niÄ[ `eû jIvitk]Ùm ztyuh aÆyueT B]>Yy]yi>uÎu p]dsuzsUSkL ecy[t[ `eû jMeÊ x]PÙYmuÔt]ÄiÊIRÄfemÎuÔ Em]Hm]f[. at[ |Ù}]et meÕ]ÎiÙuh `niÄEsSh AsyiÙ}. |tiEÙ¿[ aÆuÎ[ anumti tÎ]l w]N vijyiy]yi." avšueT v]Äukeš zsÍic{uEkÈuek]Þi>uÎ Eg]viàxV]mi Äu epeÈÎu pEÙ vik]>ÆšumuÞ]yi. tniÄu ecy[t niüuÙY m]y \pk]>eÊÏÕi AEÙ]ciÄuÎpÑh avL `ßuteÎ AvsYeÏÈ]Ùuh ek]TuÄuk `Ît[ atY]vsYm]yiÈuÔt]f[. `Î]l avL AvsYeÏTuÎetß]f[? aveš B]>Yy]yi xVIk>i ÄfemÎ[ `Î]l avR |>uv>uETyuh j]tiey, niymeÊ aTiØ]nm]Äi En]Äuky]efÜil Eg]viàxV]mi zb]ªfnuh avL sUzdx[ztIyum]ky]l k]>Yh ku<ÏÊiÙum]f[. O>u zb]ªfn[ O>u sUzdx[ztIey viv]Hh k<iÄefemÎuÞ]yi >uÎ]l ay]L AdYm]yi kuÙ]c]>zpk]>h xVvhsjy]y O>u zb]ªfx[ztIey viv]Hh k<ic{EsSh ÑztiyeevsYkuÙÆšil niÎuh O]E>]>uÊE>yuh viv]Hh ecy[tieÈ sUzdx[ztIey p]fi zgHfh ecy{uv]N nivZÊiyuÔU. atin]l avšueT AzgH pU>fÊinu t]N `ß]f[ ecy{uk? `ÎiÆen aEÌHh dIRGm]yi AEÙ]cn ecy[tutuTÆi. ~tu viDÊiÙuh avšueT As¿u PÙzp]p[ti v>uÊ]et gtYß>miÙ}]öy]l aEÌHh aÆenteÎ ecy{uv]nurc{uek]Þ[ avEš]T[ anukUÙm]y mrupTi prÇu. niþyzpk]>h Eg]viàxV]mi AdYm]yi O>u zb]ªf x[ztIey viv]Hh k<ic{u. anß>h ecEy{Þt[ O>u Ñztiy x[ztIey Af[. atiEÙ¿u aEÌHh `ß]f[ ecy{uk `Î]EÙ]cic{uek]Þ[ pEÙ v<ikšuh A>]Çu tuTÆi. OTuvil \´yiniyieÙ >]j]vieû xmIpÊil ecÎuEc>ukyuh teû |hgiteÊ >]j]vien D>iÏiÄukyuh ecy[tu. >]j]v]keÈ
13

eev>]gYstkh
Eg]viàxV]miyueT vidY]viBUSfÆšuh >UpÙ]vfYvuh kÞu xhtZptn]yiÊI>uky]l teû puztiey viv]Hh k<ic{u ek]TuÄ]emÎuteÎ tIRc{ecy[tu. atiNzpk]>h \´yini >]jY ÊienÙ}]h ~k]vk]siniy]yi>uÎ A >]jknYkey aEÌHÊi n]yi nlki. atinuEsSh Eg]viàxV]mi O>u eevsYx[ztIEyyuh viv]Hh ecy[tiÈu EmLÏrÇ sUzdx[ztIey EvÞ ARB]TÆ Eš]Tuh A™hb>ÆEš]TukUeT teû B]>Yy]yi xVIk>ic{u. niþyzpk]>h viv]HÆešÙ}]h k<iÇyuTen aEÌHh vše> viü]>Êil n]ÙuekÈ]yi O>u ekÈiTh pfik<iÏic{[ OE>] ekÈiTÊiÙuh O]E>] B]>Ym]E>]TukUTi xuKm]yi t]mxic{u. |zpk]>h aEÌHh gZHØ]zsmeÊ avÙhbic{u. |Æenyi>ieÄ \´yinI>]j]v[ v]RÍkYhek]Þ[ >]jYB>fxhb³Æš]y k]>Y]dikšil ~ReÏTuv]N as¬n]yiÊIRÎi>uÎu. atin]l aEÌHh teû mkšueT BRÊ]v]y Eg]viàxV]mieyÊeÎ >]j]v]yi aBiESkh ecöyuh ecy[tu. Eg]viàxV]mi >]jYn]ykn]yi zpj]p>ip]Ùnh ecy[tuvÎu. |tiÎieT v]<[cey]<iÇ >]jvZÍN p>mgtiey zp]piÄuÎu. Eg]viàxV]miyueT B>fÊil n]Èuk]R ax]m]nYm]y xhtZp[ti ey zptYÑeÏTuÊi. k]Ùvuh kuerÄ<iÇu. aEÏ]E<¿uh aEÌH Êieû n]ÙuB]>Ym]>uh O]E>] AFkuÈikeš vIth zpxvic{u. atil zb]ªfx[ztIyueT puztnu v>>uci `Îuh, Ñztiy x[ztIyueT puztn[ vizkm]ditYenÎuh, eevsYx[ztIyueT puztn[ BÈieyÎuh, sUzdx[ztIyueTtinu BRÊZH>i `Îuh n]m k>fh ecy[tu. n]ÙupuztM]e>yuh aEÌHh zkEmf xRv{s]x[ztÆ ešyuh kÙ]vidYkEšyuh aBYxiÏic{u zpxiÍM]>]ÄiÊIRÊu. n]ÙupuztM]>iÙuh vc{[ Eg]viàxV]miÄu sUzdx[ztIyueT puztn]y BRÊZH>iEy]T]yi>uÎu kUTutl x[EnHh. viEsSic{uh mUÊ puztnuh BRÊZH>iy]yi>uÎu. kUT]et mÕu puztM]>ilevec{Ù] } h BRÊZH>iyueT DiSf]eevduSYvuh xoà>YvuemÎu m]ztmÙ} xVB]vgufÆešÙ}]h zpshxnIyÆš]yi>i>uÎu.
14

eev>]gYstkh
BRÊZH>iyueT ašvÕ p]¥itYh \´yini mu<uvN p>Îu. |Æenyi>ieÄ O>iÄl EvdÊil kuer B]gh nsic{uEp]kyu Þ]yi. atin]l pÙ mH]M]>uh atien pURÊik>ic{u ek]TuÄ femÎu BRÊZH>iEy]T[ AvsYeÏÈi>uÎu. atnux>ic{[ aEÌHh atien niRv{Hic{uek]TuÊiÈuÞ[. kUT]et mÕu ciÙ vY]k>f zgÖÆšuh BRÊZH>i niRÐic{u. |o zgÖÆešÙ}]h mH]M]>ueT |Tyil Ad>fIyÆšuh pUjYÆšum]yiÊIRÎi>uÎu. |o xhgti kLek]ÞuteÎ BRÊZH>iyueT p]¥itYeÊ kfÄ]Ä]vuÎ t]kuÎu. |Æen BRÊZH>i teû xEH]d>M]>um]yi vxic{u v>Ev, pit]v]y Eg]viàxV]mi O>iÄl BRÊZH>iey >]j]v]Äi aBiESkh ecy[tu evc{iÈ[ aEÌHh tpÓin]yi vnÊiEÙ¿u pureÏÈu. mÕu puztM]RÄ]RÄuh >]jYh nlk]et BRÊZH>iÄuteÎ Eg]viàxV]mi >]jY]BiESkh ecy[tt[ aEÌHh mUÊpuztn]yi >uÎtuek]Þum]ztmÙ}. teû xkÙ EzsyÓukLÄuh k]>fBUt y]yi>uÎ sUzdx[ztIyueT puztenÎuÔ avØey p>igfic{iÈu m]ztm]yi>uÎu. visiSY, mÕu puztM]e> aEpÑic{[ A Ø]neÊ aÙÜ>iÄuv]nuÔ Ey]gYtyuh BRÊZH>iÄ]fuÞ]yi>iÎt[. puzten >]jYB>fxhgtikešÙ}]h cumtÙeÏTuÊi vnÊiEÙÄu tph ecy[v]N Ep]y Eg]viàxV]mi ~er Ê]mxiy]etteÎ xRv{xVvuh tYjic{u Em]Ñpdviey aTÇu. BRÊZH>i >]jnItikEšyuh Dnm]RÅÆEšyuh s>iÄnu æic{uek]Þ[ B>fh nTÊivÎu. |oyiT¿uteÎ aEÌHh viv]Hvuh ecy[ti>uÎu. aEÌHÊin[ aEnkh B]>Ym]>uÞ]yt] yiÈ]friyuÎt[. `Î]l atilvec{Ù] } h t]N kUTutÙ]yi x[EnHic{i>uÎt[ anhgExn `Î x[ztIeyy]yi>uÎu. avš] yi>uÎu aEÌHÊieû zpD]n B]>Y]pdeÊ aÙÜ>ic{i>uÎt[. |zpk]>h k]Ùh kuer k<iÇu. aÆenyi>ieÄ, O>iÄl \´yiniyiÙuÔ d>izdn]y O>u zb]ªfN teû xHiÄ
15

eev>]gYstkh
vHiy]Ê d]>izdYØitiek]Þu xáÊuÞ]v]n]yi duRÅ] Edviey Bjic{uvÎu. zb]ªfeû \p]xnkL s¬imÊ]yi tIRÎEt]TukUTi A Edvi ay]šueT muáil zptYÑIBvic{[ nineÄßBI¨m]fuÔt[ `Îu Ec]dic{u. aEÏ]L avN teû d]>izdYØitieyÏÕi EdviEy]T[ pryukyuh \Ten Edvi p>iH]>]RËh ay]LÄu O>u m]á<h ek]TuÄukyuh ecy[tu. |o m]á<eÊ BÑic{]l j>]n>Ey] E>]gÆEš] OÎuh kUT]et vše>Ä]Ùh xuKm]yi jIvic{i>iÄuv]N x]DiÄuÎt]efÎu Edvi a>ušiecy[tiÈu mrÇu. zb]ªfN m]á<eÊ eekyilvc{uek]Þ[ pÙtuh cißuc{u tuTÆi. 'd]>izdYÊinu `eßÜiÙuh smnh kiÈ]NEvÞiy]f[ Edviey Exvic{tuteÎyuh; atinu kiÈiyEt]; evruem]>u m]á<h m]zth. |tu tiÎ]l vše>Ä]Ùh jIvic{i>iÄ]h. EkvÙh d>izdn]y w]N vše>Ä]Ùh jIvic{i>uÎtuek]ÞuÔ zpEy]jnemß]f[? du®Khm]zth mic{h. atin]l |o m]á<h w]N BÑiÄuÎiÙ}. |tu vše> viEsSeÏÈ OÎ]ytuek]Þu |tien >]j]v]y BRÊZ H>iÄuteÎ ek]Þu ecÎuek]TuÄ]h. |tien aEÌHÊinu k]<[cevc{]l aEÌHh `eû d]>izdYsmnÊinu EvÞ zdvYÆL t>uÎt]f[. atuek]Þ[ `eû d]>izdh tI>uÎtinuh purEm |o m]á<h BÑic{[ aEÌHh vše>Ä]Ùh jIvic{i>uÎ zpjkLÄuEvÞ nMkL ecy{ukyuh ecy{uh. atu vÙiy>Ñyum]fEÙ}]' |Æen ay]L niþyic{ruc{uh ek]Þu m]á<vum]yi Ene> >]jxmIpÊil ecÎu. \TNteÎ viv>mriÇ BRÊZH>i aEÌHeÊ vše> bHum]nic{i>uÊi ay]šueT d]>izdYsmnÊiEÙÄuEvÞ Dn xáÊikeš d]nh ecy[tu xhtZp[tn]Äi y]ztyyc{u. zb]ªfN Ep]yEsSh BRÊZH>i m]á<eÊ `TuÊu eekyil vc{uek]Þ[ atien BÑiÄukEy] aEt] teû v]XÙYB]jnm]y anhgExn¿u ek]TuÄukEy] aÎu vše>En>h AEÙ]civ{u. OTuvil anhgExn¿uteÎ ek]TuÊukšy]h `Î[ aEÌHh tIRc{y]Äi. atiNzpk]>h aveš višic{[ atien eekvsh ek]TuÄukyuh ecy[tu. anhgExny]keÈ atien avLÄu
16

eev>]gYstkh
vše> vše> x[EnHmuÞ]yi>uÎ O>u j]>pu>uSnu ek]TuÊu. anß>h avN atien tniÄu |¨muÞ]yi>uÎ meÕ]>u x[ztIÄ]yiÈu ek]TuÊu. avL atien avšueT O>u EvÙÄ]>i yiÙuÔ x[EnHÊ]l avLÄu xÐ]nic{u. |Æen A m]á<h pEÙ eekkL mriÇuEp]yi. O>u divxh BRÊZH>i >]jvIœiyilÄUTi xW>ic{u v>uEá]L O>u x[ztI O>u p]zth nirey c]fkvuh atinumukšil O>u m]á<vum]yi Ep]kuÎtu kÞu. aEÏ]L aEÌHÊinu A m]á<h t]N anhgExn¿u ek]TuÊ m]á<mEÙ} `ÎuÔ xhsyh jnic{u. atin]l aEÌHh epeÈÎ[ ek]È]>ÊiEÙÄ[ mTÆiec{ÎiÈ[ O>u sip]yiey ayc{u m]á<h ek]ÞuvÎuek]TuÊ zb]ªfen kUÈiek]Þuv>uv]N kˉic{yc{u. >]jkˉnzpk]>h ay]L epeÈÎu ecÎu zb]ªfen kUÈieÄ]ÞuvÎu >]jxmIph viv>mufR Êic{u. aEÏ]L BRÊZH>i ay]eš v>uÊi |Æen Ec]dic{u: "aÆ[ `niÄ[ tÎ m]á<h aÆEyÄ[ zsIBgvti tÎt]efÎuh atuEp]eÙyuÔ m]á<h kiÈuÎteÙ}ÎumeÙ} prÇt[?" zb]ªfN "aEt. atu `niÄu Edvi tÎtu teÎy]f[. atuEp]eÙ O>u p<h kiÈuÎtumÙ}. `ß]fu aÆen Ec]dic{t[? >]j]v[ "atuEp]eÙteÎyuÔ O>u m]á<h w]N |Îu Ever O>]šieû pÄlvc{[ kÞu. y]et]>u vYtY]xvuh `niÄu Et]ÎiyiÙ}. atinuÔ k]>femß]f[? zb]ªfN "mH]>]j]Ev! w]N aviTEÊÄu tÎ m]á<h aÆuteÎ BÑic{uEv] aEt] mÕuvÙ}vRÄuh ek]TuÊuEv]?" >]j]v[ "atien w]N BÑic{iÙ}. `eû EzpmB]jnm]y anhgExn¿u ek]TuÊu." zb]ªfN "`Î]l >]¡iEy v>uÊi atien `ßu ecy[tu `Îu Ec]diÄfh. aEÏ]L xUÑ[mm]yi viv>h ariy]h"
17

eev>]gYstkh
\TN teÎ aEÌHh teû pÈmHiSey višic{uv>uÊi. 'w]N ninÄutÎ m]á<h nI teÎ BÑic{uEv] atÙ} mÕu vÙ}vRÄum]yi ek]TuÊuEv]? xtYh pryfh. `Î]l \pzdvmiÙ}. aÙ}]ÊpÑh w]N `ßu ecy{uemÎriy]Em]? `ÎiÆen kyRÊu prÇu. aEÏ]L anhgExn, v]üvh mrc{uevc{]l k]>Yh tk>]riÙ]vuemÎu k>uti nTÎ xhgti mu<uvN aEÌH EÊ]Tu prÇu. p>m]RËh zgHic{u k<iÇEÏ]L aEÌHÊinu Þ]y A avØ prÇriyiÄ]vtÙ}. ~t]y]Ùuh EmÙ]l x[ztIkešeyÎum]ztmÙ} aRËpuztgZH]dikš]y OÎiEnyuh visVxiÄuá]N p]TieÙ}Îuk>uti avkšieÙÙ}]h eev>]gYh \rc{iÈ[ A zb]ªfEn]Tu vše> xm]D]nÆL prÇ[ aEÌHeÊ y]zty]ÄiyEsSh O>]šien ayc{u m]á<eÊ v>uÊukyuh ecy[tu. anß>h x[ztIkšiÙuÔ koTiÙYÆešyuh avisV]x eÊyuh zptYÑ]nuBvÊil ariÇ aEÌHh anhgExnEyyuh avšueT |¨zpk]>h vRÊic{u ek]Ôuv]nnuvdic{u y]zty]Äi. |ni t]N zp]pWikm]y y]et]>u xhgtiyiÙuh |TepTuÎtÙ} `ÎuÔ eev>]gYEÊ]TukUTi xRv{xVvuh tYjic{u >]jYeÊ teû anujn]y vizkm]ditYen ~ˉic{[ EmlprÇ m]á<eÊyuh aEÌHÊinu ek]TuÊEsSh k]ÈiEÙÄu Ep]yi. avieT kureÇ]>u k]Ùmi>uÎu tphecy[tEsSh OTuvil mu¬ipdeÊ zp]piÄukyuh ecy[tu. |Æen BRÊZH>iÄu zppWvi>¬i vÎ avx>Êil aEÌHh aEnkh pdYÆL `<utiyiÈuÞ[.1 BRÊZH>iy]l `<uteÏÈiÈuÔ |o zgÖÊin[ aEÌHÊi eû n]mh teÎ ek]TuÊi>iÄuÎu. |til aEÌHh nIti, sZhg]>h, eev>]gYh `ÎI mUÎupÍtikšiÙ]yi mUÎu stkÆš]f[ aTÄh ecy[ti>iÄuÎt[. AdYm]yi >]jYB>f]di nItiEb]DkÆš]y vZÊiyil ~ReÏÈ[, atiÙuh anß>h gZHØ]zsmÊil zpEv
BRÊZH>iyueTyuh mÕuh pit]v]yi>uÎ Eg]viàxV]miyuh, x]Ñ]l AdisÜ>Bgvd[ p]d]c]>Y>ueT gu>un]œn]yi>uÎ Eg]viàp]d>uh O>]L teÎy]yi>uÎu `Î]f[ e`tiHY m]Ùyil pryuÎt[. `Îu m]ztmÙ}, |o kœyum]yi ni>vDi vYtY]xÆšuÔ O>u kœy]f[ e`tiHYm]Ùyil k]fuÎt[. zp]cInc>iztxhBvÆL |Ê>Êil atYßh BiÎm]y >Itiyil pÙ>uh avt>iÏiÄuÎt[ xV]B]vikm]fEÙ}] `Îu k>uti AsVxiÄ]h. -xá]dkN
1

18

eev>]gYstkh
sic{[ sZhg]>ÊiÙuh OTuvil xRv{xVvuh p>itYjic{iÈ[ eev>]gY ÊiÙuh atieû y]œ]RËØitikeš anuBvÊil ariÇ[ tdnu x>fh |o zpb³eÊ cm¿ukyuh ecy[tu. |zpk]>h aEÌH Êieû anuBveÊ aTiØ]nm]Äi >ciÄuky]Ù]f[ zpb³ Êinuh tlzpEft]vinu |ztm]zth zpKY]ti xiÍiÏ]niTy]yi ÊIRÎiÈuÔt[. `h. AR n]>]yfpiÔ. ek]Ù}h. 4-8-’100

19

eev>]gYstkh

p>EmsV>DY]nh
cUEQ]Êhxitczàc]>ukÙik]cW¢iK]B]xVE>] ÙIÙ]dg[ÍviEÙ]Ùk]msÙB® EzsEy]ds]Ezg x[Pu>N aß®x[PURjdp]>Em]Htimi>zp]g[B]>muc{]TyN Ect®xd[mni Ey]gin]h vijyEt ¡]nzpdIEp] H>® 1 si>Óil afiÇi>iÄuÎ mEn]H>m]y czàÄÙyueT jV]Ù ek]Þ[ zpEs]Bitnuh, k]mEdven sÙBemEÎ]fh vše> niÓ]> m]yi dHiÏic{vnuh, EzsyÓinu muEÎ]Tiy]yi Es]BiÄuÎvnuh, mnÓil tiÆinilÄuÎ atYDikm]yi>iÄuÎ a¡]n]³k]> eÊ nsiÏiÄuÎvnuh, ¡]nzpk]sv]nuh Ayi>iÄuÎ zsI p>EmsV>N Ey]gIsV>M]>ueT HZdym]kuÎ gZHÊil xREv{]l ÄRESf višÆuÎu.

20

eev>]gYstkh

1. tZÿ]dUSfh
zB]ßh EdsmEnkduRÅviSmh zp]p[th n kiWit[ PÙh tY¬V] j]tikuÙ]Bim]nmucith Exv] kZt] niS[PÙ] Bu¬h m]nvivR´ith p>gZEHSV]sÜy] k]kvt[ tZS[Ef jZhBxi p]pkRÐpisuEn n]dY]pi xßuSYxi

2

aÙ}Ey] duRvY]p]>Æšil zpvRÊiÄuÎ AEs! `ÊiEc{>u v]N viSmEmriy aEnkh Ek]Èkš]TukUTiy zpEdsÆšieÙÙ}]h cuÕiÊi>iÇu. `ÎiÈ[ y]et]>u zpEy]jnvumuÞ]yiÙ}. avsYh EvÞt]y j]tikuÙ]Bim]nÆešÙ}]h \EpÑic{iÈ[ y]et]>u zpEy]jnvumiÙ}]Ê Exv]vZÊikšuh ecy[tu. anYBvnÆšil ec{Î[ aEsSh bHum]nmiÙ}]et k]ÄkL kfeÄ AH]>Æšuh k<ic{u. |etÙ}]m]yiÈuh |niyuh všRÎuek]Þi>iÄuÎu. ninÄ[ tZp[ti v>uÎiÙ}EÙ}]! \t[K]th niDisÜy] ÑititÙh D[m]t] giE>RÍ]tEv] niüIRÉ® x>it]h ptiRnZptEy] yEøn xEß]Sit]® mzß]>]Dntt[pE>f mnx] nIt]® s[ms]En nis]® zp]p[t® k]fv>]TEk]pi n my] tZS[Ef xk]m] Bv 3 niDi |>iÏueÞÎuÔ xhsyEÊ]TukUTi BUzpEdsÆešÙ}]h evÈiÄu<ic{u. pRvtÊiÙuÔ D]tuvRÅÆešeyTuÊ[ (xVRÉm]Äi m]ÕuÎtin]yi ciÙ mUÙikkL EcRÊ[) aùiyiÙiÈu>uÄi. xmuzd y]ztyuh EvÞuhvÉh nTÊi. vše> zpy]xeÏÈiÈ[ >]jÄM]>ueT tZp[tiyuh xá]dic{u. mzß]>]Dnkšil atit]ˉ>YEÊ]TukUTi pEÙ>]ztikL cuTuk]Èil k<ic{ukUÈi. |ztey]eÄ zpy]xÆL w]N anuBvic{iÈuh `niÄu O>u ep]ÈÄviTi Ep]Ùuh ÙBic{tumiÙ}. aÙ}Ey] AEs! nieû aBiÙ]ShEp]eÙ teÎ nTÄeÈ. KÙ]Ù]p]® EÓ]™]® kœmpi td]>]Dnpee>R nigZHY]ßRb]S[ph Hxitmpi sUEnYn mnx] kZEt] viÊühBzptiHtDiy]m²Ùi>pi tVm]Es Em]G]Es kimp>mEt] nRÊyxi m]h 4
21

eev>]gYstkh
du¨M]e> xEß]SeÏTuÊuv]nuÔ t]ˉ>Yh nimiÊh av>ueT v]Äukešey]eÄ vše> zpy]xeÏÈiÈu vÙ} viEDnyuh xHic{u. `ÎiÈ[ av>ueT v]ÄukL EkÈuÞ]y du®K]zsuÄeš eyÙ}]h \ÔiÙTÄi mEn]EvdnEy]TukUTi purem xEß]Sh nTic{u ci>iÄukyuh ecy[tu. DnmÊM]>]y mU™M]e>eyÙ}]h a²ÙI b³Ê]l (eekkL kUÏieÄ]Þ[) A>]DiÄukyuh ecy[tu. aÙ}Ey] PÙmiÙ}]Ê AzgHEÊ]TukUTiyi>iÄuÎ AEs! nI |niyuh `eÎeÄ]Þ[ `eß]eÄy]f[ ecy{iÄuv]N Ep]kuÎt[? amIS]h zp]f]n]h tuÙitnšinIpztpyx]h kZEt kih n]x[m]BiRvigšitviEveekRvYvxith yd]™Y]n]mEzg zdvifmdni®xh¡mnx]h kZth m]nzvIeeQRÎijgufkœ]p]tkmpi5 t]m>yiÙyil Øitiecy{uÎ jÙkfhEp]eÙ ÑfBhgu> m]yi>iÄuÎ |o jIven xh>ÑiÄuÎtinuvÞi `ztEy] arivi Ù}]Ê zpvZÊikš]f[ n]h ecy[tuEp]yiÈuÔt[. `Î]l Dnh eekvsmuÔtuek]ÞuÞ]yiÈuÔ aHÜ]>Ê]TukUTiyi>iÄuÎ ariviÙ}]Êv>]y DnikM]>ueT muáil aEsSh Ù´kUT]ti>I ÄuÎ n]h (xVßh gufÆL Dnike> ariyic{[ av>ueT zpIti xá]diÄuÎtin]yi) xVßh gufÆešÄuric{[ zpshxiÄuk `Î mH]p]pvuh n]h ecy[tuvEÙ}]. (A«zpshx] m>fh p>nià] teeœv c `Î vcnmnux>ic{[ xVyh zpshxiÄuÎt[ A«HtY¿[ tuÙYm]y p]pm]f[). Ñ]ßh n Ñmy] gZEH]citxuKh tY¬h n xEß]St® Ex]E™] du®xHsItt]ppvnEk}s] n tp[th tp® DY]th viÊmHRnish niymitzp]eefRÎ shEB] pdh
tÊlkRÐ kZth yEdv muniBix[eetx[eet® PeeÙRvWit]® 6

EmˉrÇ Ek}sÆšuh apm]nvuemÙ}]h w]N Ñm]pURv{h xHic{iÙ}.
22

eev>]gYstkh
gZHjIvitÊilniÎu kiEÈÞiyi>uÎ xuKÆeš]Îuh `niÄu ÙBic{ieÙ}ÜiÙuh xEß]SpURv{h avey tYjiÄukyuh ecy[tiÙ}. duÓHÆš]y tfuÏuh evyiÙuh k]Õuh nimiÊmuÞ]y du®KÆešyuh xHiÄukyuÞ]yi. `Î]l tpÓ[ anuæic{tumiÙ}. >]pkÙiÙ}]et DnÊienÊeÎ DY]nic{u. `Î]l zp]fen aTÄivc{iÈu p>msiveû p]dÆeš DY]nic{iÙ}. mHRSikL `eß]eÄ kRÐÆL ecy{uÎuEv] aetÙ}]h w]nuh ecy[tu. `Î]l avyueTey]Îuh PÙÆL `niÄ[ kiÈiytumiÙ}. (m]n]pm]nÆešyuh xuKdu®KÆešyuh sIEt]ÿÆešyuh xHic{uevÜiÙuh at[ ÑmEy]eTyuh eev>]gYEÊ]eTyuh xEß] SEÊ]eTyuh kUTiy]yi>uÎiÙ} ecy[tt[. >]pkl DY]nic{u `Î]l at[ p>EmsV>enyÙ}]yi>uÎu. atuek]Þ[ b]HYm]yi mHRSi m]e>EÏ]eÙeyÙ}]h ecy[tuevÜiÙuh ave>EÏ]eÙ Em]Ñ xuKh zp]piÄuv]N k<iÇiÙ}. atinu mUÙEHtu tZÿy]f[. tZÿ xkÙ viD EzsyÓienyuh nsiÏiÄuÎu `Îu x]>h.) EB]g] n Bu¬] vyEmv Bu¬]® tEp] n tp[th vyEmv tp[t]® k]EÙ] n y]Et] vyEmv y]t]® tZÿ] n jIRÉ] vyEmv jIRÉ]®

7

n]h xuKEB]gÆeš]Îuh anuBvic{iÙ}. `Î]l EB]gmnu BviÄuv]N EvÞiyuÔ yt[nÊiniTyil du®KcißkL neÐ k]RÎu tiÎukyuÞ]yi. tpeÓ]Îuh n]h anuæic{iÙ}. `ÜiÙuh n]h teÎ du®Kh mUÙh tp[tM]>]yiÊIRÎu. k]Ùh k<iÇu Ep]yiÙ} `Î]l n]h Ep]ytinu tuÙYm]yi (nÐueT jIvith avx]niÄ]r]yi). AzgHh aEsSvuh Ñyic{iÈiÙ}. `Î]l n]h ÑyiÄukyuh ecy[tu. at]yt[ du>]s EHtuv]yi ecEy{Þ zpvZÊikL OÎuh teÎ ecy{]et evruet k]Ùh k<ic{ukUÈi j>]n>kL b]Dic{[ n]h Ñyic{uEp]yi `Îu x]>h.

23

eev>]gYstkh
vÙiBiRÐuKm]zk]ßh pÙeetn]Üith si>® g]zt]fi siœiÙ]yEß tZS[eefk] t>uf]yEt 8

muKh cušivukešeÄ]Þu niryukyuh tÙ n>kešeÄÞ[ aÜitm]kyuh s>I>ÊieÙ avyvÆeš]eÄ siœiÙIk>ic{u xV]DInmÙ}]t]yiÊI>ukyuh ecy[tu. `ÎiÈuh tZÿ m]zth yovn dsey zp]pic{uteÎ v>uÎu. v]RÍkYm]yiÈuh tZÿ¿[ (As¿[) pu¨iEyriÊeÎv>uÎu `Îux]>h. nivZÊ] EB]Eg¢] pu>uSbHum]En]?pi gšit® xm]n]® xVRy]t]® xpdi xuHZEd] jIvitxm]® seenRy¨YuË]nh Gntimi>>uEÍ c nyEn aEH] mU™® k]yüdpi m>f]p]yckit®

9

|zàiyÆL Ñyic{uEp]ytumUÙh EB]gÊiÙuÔ AzgHÆ ešÙ}]h smic{u. jnÆLÄ[ tEÎ]TuÔ bHum]nvuh |Ù}]t]yi. zp]ftuÙYm]y x[EnHEÊ]Tuh tuÙYzp]yEÊ]Tuh kuTiyuÞ] yi>uÎ x[EnHitM]e>Ù}h xVRÅh zp]pic{u k<iÇu. vTiyueT xH]yÊ]l m]ztEm x]vD]nÊieÙÜiÙuh `fIÄuv]nuh nivZÊiyuÔU. timi>h b]Dic{tunimiÊh kÉukL niS[zpEy]jn Æš]yi. |Æeney]eÄAyiÊIRÎiÈuh s>I>Êinu m>feÊ vÙiy Bym]yi>iÄuÎu. |tu atY]þ>YhteÎ! As] n]m ndI mEn]>œjÙ] tZÿ]t>hg]kuÙ] >]gzg]HvtI vitRÄviHg] eeD>YzdumDVhxinI Em]H]vRÊxuduü>]tigHn] Ezp]Êuhgciß]tTI txY]® p]>gt] visuÍmnEx] nàßi Ey]gIsV>]® 10 Asy]kuÎ mH]ndi mEn]>]jYm]kuÎ jÙEÊ]TukUTiyuh, AzgHm]kuÎ ti>m]Ùkš]l nirÇuh anu>]gm]kuÎ mutÙ Ey]TukUTiyuh, duÒ]ÚYÆš]kuÎ pÑikEš]TukUTiyuh, eeD>Ym] kuÎ vZÑeÊ DVhxiÄuÎt]yuh, Em]Hm]kuÎ cu<inimiÊh kTÄ]N p]TiÙ}]Êt]yuh atYßh ByÜ>m]yuh, du>]EÙ]cny] kuÎ atYuÎtm]y k>kEš]TukUTiyt]yuh |>iÄuÎu. |o mH]
24

eev>]gYstkh
ndiyueT mruk>kTÎiÈuÔv>uh p>isuÍm]y mnEÓ]Tu kUTiyv>uh Ay Ey]gIzàM]R xREv]lÄRESf jyiÄuÎu.

25

eev>]gYstkh

2. viSyp>itY]gviQhbn]
n xhx]E>]t[pÎh c>itmnupsY]mi kusÙh vip]k® pufY]n]h jnyti Byh Em vimZst® mHd[Bi® pufYoeeGþi>p>igZHIt]þ viSy] mH]Eß] j]yEß vYxnmiv d]tuh viSyif]h

11

|o zppWÊil nTÄuÎ xhgtikeš]Îuh teÎ nÙ}t] yiÈu k]fuÎiÙ}. pufYkRÐÆšueT PÙeÊ kuric{[ AEÙ]ciÄuh Et]ruh `niÄu Byvuh anuBveÏTuÎu. (xáÊu vRÍiÄuÎtnu x>ic{[ pURvpufYh ÑyiÄuky]fEÙ}] `Î cißy]f[ Bymušv] ÄuÎt[). vše> vÙut]y pufYxWyh ek]Þ[ ci>k]Ùm]yi xá]dic{uevc{ xuKEB]gvüuÄL Ep]Ùuh viSy]x¬RÄ[ atYDikm]y xÜTÊin[ k]>fm]kuÎu. (anitYm]y EB]gvüu Äeš xá]diÄukyuh avey Ax¬ipURv{h ni>ß>h anuBvi Äukyuh ecy{uÎt[ du®KEHtuv]efÎu x]>h. |o ttVh aTuÊ Es}]kÊil OÎukUTi vY¬m]ÄuÎuÞ[). avsYh y]t]>þi>t>muSitV]pi viSy] viEy]Eg Ek] EBdüYjti n jEn] yt[ xVymmUN zvjß® xV]tzßY]dtuÙp>it]p]y mnx® xVyh tY¬] EHYEt smxuKmnßh vidDti

12

viSyvüuÄšuh puztmiztkšzt]dikšuh O>uveû kUeT `zt k]Ùh |>uÎ]Ùuh OTuvil aveyÙ}]h aven eekviÈuEp]ku emÎuÔtu tIRc{teÎ. atin]l mnuSYN xVyh |vkeš viTu ÎtiÙuh av teÎ mnuSYen viÈuEp]kuÎtiÙuh `ßu vYtY]x m]fuÔt[? >Þu t>ÊiÙuÔ viEy]gvuh tÐil y]et]>u EBdvumiÙ}. `Î]Ùuh mnuSYN xVyh |ovkviSyÆeš \EpÑi ÄuÎtumiÙ}. |v xVyh viÈu Ep]kuÎ pÑh at[ aveû mnÓin[ atYDikm]y xÜTmuÞ]kuÎu. viSyÆeš avN xVyh \EpÑi ÄuÎ pÑh avN anßxuKeÊ anuBviÄukyuh ecy{uÎu.
26

eev>]gYstkh
zbª¡]nviEvkniRÐÙDiy® kuRv{ßYEH] duS[k>h yMuWßYupEB]gB]²Ypi Dn]EnYk]ßEt] ni®x[pZH]® xhzp]p[t]Î pu>] n xzáti n c zp]p[to dZ™zptYy]N v]w[C]m]ztp>izgH]npi p>h tY¬uh n s¬] vyh 13 zbª¡]njnYm]y viEvkÊ]l niRÐÙm]y buÍiEy]Tu kUTiyvR ecy[v]N atYDikh duS[k>m]y kRÐÆeš ecy{uÎt[ Aþ>YhteÎ. atYßh vi>¬M]>]y A ¡]nikL tÆšueT eekvsmi>iÄuÎtuh EB]gxuKh nÙ[kieÄ]Þi>iÄuÎtum]y Dn Êienyuh \EpÑiÄuÎu. `Î]l n]m]keÈ, |tuve> n]h EnTiyi ÈiÙ}]Êtuh, |EÏ]L eekvsmiÙ}]Êtuh, B]viyil EnTuv]N x]DiÄuemÎ[ \rÏiÙ}]Êtuh `ÎiÈuh n]h AzgHiÄuÎtum]y vüuÄešEÏ]Ùuh \EpÑiÄuv]N s¬>]yiÊI>uÎiÙ}. DnY]n]h gi>ikàE>Su vxt]h EjY]ti® p>h DY]yt]h Anà]zsujÙh pibßi skun] ni®sÜh aEÜsy]® ax[m]kh tu mEn]>Eœ]p>citzp]x]dv]pItT zkIQ]k]nnEkÙikotukjuS]h Ayu® p>h ÑIyEt 14 pRv{tsiK>ÆšiÙuÔ guHkšil vxiÄuÎv>uh p>mm]y EjY]tiÓien DY]niÄuÎv>uh Ayi>iÄuÎ DnYM]>ueT mTiÊT Æšil pÑikL kTÎi>uÎ[ av>ueT |osV>DY]njnYm]y Anà]zsuÄeš av y]et]>u BItiyuh kUT]et p]nh ecy{uÎu. (äSisV>M]>]yiÈuÔve> pÑimZg]dikL kUTi visVxic{[ avE>] eT]Êu ep>um]ruÎu at]yt[ av>ueT jMh xPÙm]yiÊI>uÎu). `Î]l mEn]>]jYÊil m]zth ekÈeÏÈiÈuÔ mfim]šikkšiÙuh, v]pItTÆšiÙuh, ÙIEÙ]dY]nÆšiÙuh kšic{u >xiÄuv]N ek]tiÄu Îv>]y nÐueT AyuÓ]keÈ vYRËm]yi Ñyic{uek]Þi>iÄuÎu. BiÑ]snh tdpi nI>xEmkv]>h sy{] c BU® p>ijEn] nijEdHm]zth vx[ztW jIRÉst>z³mtI c kÖ] H] H] tœ]pi viSy] n p>itYjßi
27

15

eev>]gYstkh
BiÑ]Tnhek]Þu xiÍiÄuÎt[ y]et]>u >uciyumiÙ}]et BÑfm]kuÎu. atuh Oe>]ÕEn>hm]zth. kiTÄEy] evruh tr. BZtYM]R vÙ}v>umueÞÎuvc{]l atu teû EdHh m]zth. s>I> eÊ mr¿uv]nuÔ vx[ztEm] jIRÉic{tuh aEnkh xuSi>Æ Eš]TukUTiytum]y kIrÊufiy]kuÎu. kœ |Æeney]eÄy]ef ÜiÙuh viSy]x¬i `eÎ eekviÈu Ep]kuÎiÙ}. atEÙ} k¨]l k¨t>m]yiÈuÔt[? üno m]hxzgÖI knkkÙs]vitYupmito muKh Es}S[m]g]>h tdpi c ss]EÜn tuÙith zxvNmUztk}iÎh k>iv>si>x[pRÍi jGnh muHuRniàYh >Uph kvijnviEseeSRgu>ukZth

16

m]hxhek]Þu niryeÏÈi>iÄuÎ muÙkL xVRÉÄuTÆ Eš]Tuh, kPh, \minIR mutÙ]y m]ÙinYÆL nirÇi>iÄuÎ muKh czàEn]Tu,h O<ukieÄ]Þi>iÄuÎ mUztÊ]l niryeÏÈi>iÄuÎ pZæB]gh gjEzsæeû mükÆEš]Tum]f[ \pmiÄeÏÈi>iÄuÎu. |Ê>ÊiÙuÔ \pmkešeÄ]Þ[ kvikL vše>yDikh zpshxic{i ÈuÔ x[ztI>Uph `ztyuh niàYm]yiÈuÔt]kuÎu. ~Ek] >]giSu >]jEt zpiytm]EdH]RÍD]>I HE>] nI>]EgSu jEn] vimu¬ÙÙn]xhEg] n yx[m]t[p>® duRv{]>x[m>b]fpÎgviSvY]viÍmug[EÍ] jn® EsS® k]mviQhbit]Î viSy]N EB]¬uh n Em]¬uh Ñm® 17 zpiytmyueT (zsIp]Rv{tIEdviyueT) pkuti s>I>eÊ D>ic{i >iÄuÎ sivN xhx]>ikš]yiÈuÔv>ilvc{[ OÎ]mn]yiÈuteÎ yi>iÄuÎu. `Î]l xhx]>eÊ tYjic{v>iÙuh x[ztIxhgÊil vimu¬M]>]yiÈuÔv>il vc{uh sivN azgYn]kuÎu. tTuÄ]N p]TiÙ}]Êt]y k]meû ax[ztm]kuÎ xRÏÊieû viSb]Dy]l mU™tey zp]pic{iÈuÔv>]y mÕujnÆL k]mEdveû zp]BvÊ]l mdnp>vsM]>]yi viSyÆeš EvÞEp]eÙ anuBviÄuÎtinuh \EpÑiÄuÎtinuh x]mRËYmiÙ}]Êv>]kuÎu.
28

eev>]gYstkh
aj]nN d]H]«Yh pttu sÙBüIzvdHEn x mIEn]pY¡]n]d[bQisyutms[n]tu pisith vij]nEß]EpYEt vymiH vip´]ÙjTiÙ]N n muW]m® k]m]nHH gHEn] Em]HmHim]

18

sÙBh aùiyueT d]HkxVB]vmriy]et tIzvm]y aùiyil ptiÄyuh, mXYh cUÞÙil b³ic{iÈuÔ m]hxeÊ ariviÙ}]y[m nimiÊh BÑic{u nsic{uEp]kyuh ecy{uÎu. |t[ avkšueT arivi Ù}]y[mnimiÊh xhBviÄuÎt]kuÎu. `Î]l n]m]keÈ EvÞzt arivuÔv>]yi>uÎiÈuh ApÊu nirÇi>iÄuÎ EB]gvüuÄeš eekviTuÎiÙ}. |etzt k¨h! Em]HÊieû (aviEvkÊieû) m]H]«Yh atiEkmh teÎ. tZS] suSYtY]ExY pibti xÙiÙh sItmDu>h ÑuD]RÊ® s]ÙYÎh kbšyti m]hx]dikÙith zpdIp[Et k]m]ùo xudZ™t>m]Ùihgti vDUh zptIk]>h vY]D® xuKmiti vip>YxYti jn®

19

atiy]y d]Hhek]Þ[ v]y[v>šuEá]L nÙ} tfuÏuÔtuh mDu>muÔtum]y evÔh kuTiÄuÎu. visÏuek]Þ[ vÙyuEá]L m]hx]dixhyu¬m]y enÙ}>iEc{]rien BÑiÄukyuh ecy{uÎu. `Î]l k]m]ùiy]l kÊiey>iyuEá]<]keÈ x[ztIey nEÎ muruek ekÈiÏiTic{uek]Þ[ AÙihgnh ecy{uÎu. `Î]l |tu E>]gÊinuÔ zptiviDiy]efÎriy]et |tien xuKm]efÎu jnÆL etÕiÍ>iÄuÎu. tuhgh Evs[m xut]® xt]mBimt]® xhKY]tig]® xád® kÙY]fI dyit] vyþ nvmitY¡]nmUE™] jn® mtV] visVnsV>h nivisEt xhx]>k]>]gZEH xhdZsY ÑfBhgu>h tdKiÙh DnYüu xÎYxYti 20 ~Õvuh \Îtm]y gZHmuÞ[. puztM]R x´nxÐtM]>]f[. xáÊ[ `ÉmÕt]f[. B]>YEy] atixuà>i. zp]yh vše> ecruÏvuh. `ÎiÆen cißiÄuÎ a¡M]>]yi>iÄuÎ jnÆL
29

eev>]gYstkh
|o EÙ]kh O>u k]ÙÊuh nsic{uEp]k]Êt]efÎu k>utieÄ]Þ[ xhx]>m]kuÎ k]>]gZHÊinkÊu zpEvsiÄuÎu. `Î]l B]gY v]M]>]yiÈuÔv>]keÈ EmlprÇvkešÙ}]h ÑfzpB]cWÙÆ š]efÎuÔ p>m]RËeÊ ariÇiÈ[ xRv{xVvuh \EpÑic{[ xnY]xvZÊiey avÙhbiÄuÎu.

30

eev>]gYstkh

3. y]¡]eednYdUSfh
dIn] dInmueeK® xeedv sisueek>]kZ¨jIRÉhb>] Ezk]sÛi® ÑuDieetRÎi>ÎviDu>] dZsY] n Ecd[EgHinI y]c[w]BhgBEyn gd[gdgÙztuTYdViÙIn]Ñ>h Ek] EdHIti vEdXVdg[ÍjÚ>xY]REË mnxVI pum]N 21 visÎi>iÄuÎv>uh ÑIfic{ muKEÊ]TukUTiyv>uh k>Çu ek]Þi>iÄuÎv>]y teû kuÇuÆš]l \pzdviÄeÏTuÎvšuh, jIRÉvx[ztEÊ]TukUTiyvšuh, ÑIfic{všuh AH]>hk<iÄ]Ê tin]l tšRÎvšuh Ay B]>Yey kÞiÙ}]yi>uÎuevÜil y]cn niESDiÄeÏTuemÎ apm]nByÊ]l k¦Êil niÎuh purÊu v>uÎtinumuá]yi avieTÊeÎ Ùyic{t]y "`niÄu t>U" `Î v]Äien visÎuep]>iyuÎ xVßh vyrinuEvÞi DI>n]y A>]fu pryuk? (aBim]niy]y O>]L xVßh \d>pU>fÊin]yi O>iÄÙuh anYEn]Tu y]ciÄiÙ}. `Î]l xVßh B]>Yyuh kuÇu Æšuh visÏuh d]Hvuh xHiÄ]N k<iy]et k¨eÏTuÎtuk]fu Eá]L m]n]pm]nÆeš OÎuh teÎ cißiÄ]et y]ciÄteÎ ecy{uemÎu x]>h.) aBimtmH]m]nzgÖizpEBdpTIyxI gu>ut>gufzg]m]hEB]jx[PuET]´VÙczàik] vipuÙviÙxlÙ´]vÙ}Ivit]nkuÚ]>ik] jÚ>piÚ>I duS[pUE>yh kE>]ti viQhbnh

22

zpiyeÏÈtuh mHÊum]y aBim]nm]kuÎ ekÈu ECdiÄu Îtil xmRËm]yuh, vÙut]y gufxmUHm]kuÎ t]m>ÏUÄeš xEÜ]ciÏiÄuÎ \´VÙ czàiky]yuh, pTRÎupßÙic{i>iÄuÎ Ù´y]kuÎ vÔiÄu mURc{Eyriy Ek]T]Ùiyum]y vyr]kuÎ |o epÈi p>iH]xeÊ \Þ]ÄiÊIRÄuÎu. \d>pU>fÊinuEvÞi y]ciÄuEá]L aBim]nvuh, xd[gufÆšuh Ù´yuh n]h xVyh nsiÏic{u kšyuÎu `Îu x]>h.
31

eev>]gYstkh
puEfY zg]Em vEn v] mHti xitpT¢Îp]Ùih kp]Ùih HY]d]y nY]ygRBdVijHutHutBug[DUmDUEzm]pkf[EÚ dV]>h dV]>h zpviE¨] v>mud>d>IpU>f]y ÑuD]REt] m]nI zp]eef® xn]Eœ] n pun>nudinh tuÙYkuEÙYSu dIn® 23 m]nmuÔvR visÏuek]Þu vÙyuEá]L (d]>izdYb]Ditn]yi ÊI>uEá]L) \d>pU>f]RËh tEÎ]Tu xmM]>]yiÈuÔvE>]Tu anudinh y]ciÄuÎtiEnÄ]L Ezsæm]yiÈuÔt[ p>isuÍm]y azgH]>ÆšiEÙ] vnÆšiEÙ] zb]ªfN EH]mh nTÊuÎtinu xmIpmuÔ zpEdsÆšiEÙ] \Ô vITukL Et]ruh ecÎiÈ[ mukLvsh evÔvx[zthek]Þu mry[ÄeÏÈiÈuÔ tÙEy]Èil BiÑv]Æi vyru nir¿uky]kuÎu. ghg]t>hgkfsIk>sItš]ni vidY]D>]DYuSitc]>usiÙ]tÙ]ni Ø]n]ni kih Himvt® zpšyh gt]ni yt[ x]vm]np>pi¥>t] mnuSY]®

24

ghgn]diyueT ti>m]ÙkešeÄ]Þuh mÇutuÔikeš eÄ]Þuh tfuÊiÈuÔtuh, vidY]D>M]R (EdvM]R) vxiÄuÎtuh mEn]H>m]y siÙ]tÙÆEš]TukUTiyi>iÄuÎtum]y HimvlpRv{t zpEdsÆL zpšyÊil nsic{uEv]? |eÙ}ÜilpieÎ `ßin]f[ mnuSYR apm]nk>m]y p>pi¥Êil (anY>ueT Ec]ril) AzgHmuÔv>]yiÊI>uÎt[? tph ecy{uv]N pufYBUmiy]y HimvlzpEdsmi>iÄuEá]L mnuSYR atiEÙÄ[ \dYu¬>]k]et y]cic{u BÑiÄuv]N ty{]r]kuÎetßin]efÎu x]>h. kih kà]® kàE>BY® zpšymupgt] niRJ>] v] gi>iBY® zpDVü] v] t>uBY® x>xPÙBZEt] vÙ[kÙinYþ s]K]® vIÑYEß yMuK]ni zpxBmpgtzpzsy]f]h KÙ]n]h du®K]p[txVˉviÊx[mypvnvs]nRtitzBUÙt]ni 25 pRv{tÆšilniÎ[ a>uvikšuh guHkšueT xmIpzpEds Æšil niÎu ki<Æukšuh n]shzp]pic{u ep]y[EÏ]Ey]? pkV
32

eev>]gYstkh
Æš]y PÙÆeš vHiÄuÎvyuh vÙ[ÄÙEÊ]TukUTiyvyum]y siK>ÆL vZÑÆšieÙ]Îuh teÎ |Ù}]t]yiÄ<iEÇ]? |eÙ}ÜilÏieÎ vinyEÙshEp]ÙumiÙ}]Êv>uh du¨M]>um]yv>ueT, k¨eÏÈu xá]dic{iÈuÔ aˉzdvYÊieû aHÜ]>m]kuÎ k]Õi n]l |šÄeÏÈuek]Þi>iÄuÎ zBUÙtkEš]TukUTiy (pu>ikÆEš]Tu kUTiy) muKh k]EfÞiv>uÎetßuek]Þ]f[? du¨jnÆeš Azsyic{u av>ueT duRmuKh kÞ[ xÜTmnuBviÄ]et vnÊil ecÎ[ aviTeÊ xuÙBm]y PÙmUÙÆeš |¨hEp]eÙ asic{u ek]Þ[ m>vu>iyumuTuÊ[ tEp]vZÊiyil ~ReÏTuÎt]fuÊmh `Îu vivÑ. pueefYRmUÙPeeÙüœ] zpfyinIh vZÊih ku>uSV]Dun] BUsy{]h nvpÙ}eev>kZpeef>uÊiæ y]Ev] vyh Ñuzd]f]h aviEvkmU™mnx]h yEztsV>]f]h xd] viÊvY]Divik]>viHVÙgi>]h n]m]pi n zsUyEt 26 |niyiEÏ]L pviztÆš]yi>iÄuÎ PÙmUÙÆeš BÑic{uh `ztyuh m]RÌvEmriyuh putiytum]y tši>ukešeÄ]Þu kiTÄ yil kiTÎuh jIviÄ]h. epeÈeÎ<uEnlÄuk, aviEvkhek]Þu mU™]«]Äšuh nIcM]>]yuh Dnm]kuÎ vY]Diy]l vikÙm]yi xhx]>iÄuÎv>um]y zpBujnÆšueT Ep>uEp]Ùuh EkLÄ]ni Ù}]Ê k]ÈiEÙÄuteÎ pureÏT]h. PÙh ExV¢]ÙBYh zptivnmEKdh Ñiti>uH]h py® Ø]En Ø]En sisi>mDu>h pufYx>it]h mZdux[pRs] sy{] xuÙšitÙt]pÙ}vmyI xHEß xß]ph tdpi Dnin]h dV]>i kZpf]®

27

vnÊiÙ]efÜil vZÑÆšieÙ]eÄ |¨hEp]eÙ EvÞ p<vRÅÆšuh, aÆiÆ]yi ndikšil tfuÊtuh mDu>muÔtum]y jÙvuh, atimZduvuh mEn]H>Æšum]y Ùtkš]Ùuh tši>ukš]Ùuh niRÐiÄeÏÈiÈuÔ emÊkšuh O>u zpy]xvuh kUT]et `vieTyuh

33

eev>]gYstkh
kiÈuh. `ÎiÈuh zdvYÊil AsyuÔvR Dnv]M]>ueT v]til k]Êu du®KeÊ anuBviÄuÎu. Ey vRtEß Dnptipu>® zp]RËn]du®KB]Ej] Ey c]ˉtVh dDti viSy]EÑpp>Y]p[tbuEÍ® EtS]mß®x[Pu>itHxith v]x>]fi x[mE>yh DY]nE¢Ed siK>ikuH>zg]vsy{]niSÉ®

28

Dnv]eû pTiÄlecÎu y]ciÄnimiÊh du®KmnuBviÄuÎ v>uh, EB]gvüuÄeš xhzgHiÄuÎtil m]zth tZp[tiyTÇi>uÎ buÍi k]>fh aˉtVeÊ zp]pic{v>um]y]v>ueT eednYh nirÇ divxÆeš w]N pRv{tguHyiÙuÔ siÙy]kuÎ kiTÄyil kiTÎuek]Þu DY]n]vx]nÊil zpk]siÄeÏTuÎ puWi>iEy]Tu kUTi x[m>iÄuÎu. Ey xEß]Sni>ß>zpmudit]x[EtS]h n BiÎ] muEd] Ey tVEnY DnÙuçxÜuÙDiyx[EtS]h n tZÿ] Ht] |Ëh kxY kZEt kZt® x viDin] kIdZk[pdh xád]h xV]«EnYv xm]p[tEHmmHim] Em>uRÎ Em E>]cEt 29 y]et]>uvR ydZ¢y] ÙBiÄuÎtil tZp[tiyTyukyuh atuk]>fh xd] xßu¨>]yi>iÄukyuh ecy{uÎuEv] av>ueT xEß]SÊinu O>iÄÙuh y]et]>u kurvuh xhBviÄuÎiÙ}. anY M]>]y y]et]>uÊR DEn¢y]l |šÄeÏÈ buÍiEy]TukUTiyi>I ÄuÎuEv] avRÄu O>uk]ÙÊuh As¿vx]nmuÞ] kuÎumiÙ}. |zpk]>mi>iÄuky]l ašvÕ xáÊukšueT |>iÏiTvuh, anYR Ä]RÄuh yœ]RËÊil \pk>iÄ]Êtuh xVRÉÊieû mHim Ey]TukUTiytum]y A Em>upRv{th ARÄuEvÞiy]f[ zbª]v[ xZ¨ic{t[? atuek]ÞuteÎ Em>u `niÄ[ aEsSh >xiÄuÎiÙ}. (xd]tZp[tiyuÔv>]y AdYeÊ kUÈRÄ[ Em>uvieneÄ]Þ[ y]et]>u AvsYvumiÙ}. `zt xáÊu ÙBic{]Ùuh mtiy]k]Ê >Þ]meÊ kUÈRÄ[ Em>uvieÙ xáÊu mu<uvN ÙBic{]Ùuh

34

eev>]gYstkh
xEß]SmuÞ]vukyumiÙ}. aEÏ]L niS[zpEy]jkm]efÎu t]ˉ>Yh.) >Þu kUÈRÄuh Em>u

BiÑ]H]>meednYmzptixuKh BIti¢idh xRv{Et] duRm]X>Ymd]Bim]nmœnh du®KoGviDVhxnh xRv{zt]nVHmzpyt[nxuÙBh x]Duzpiyh p]vnh shEB]® xztmv]>YmÑyniDih shxßi Ey]gIsV>]®

30

BiÑ]Îh eednYÊinu k]>fmÙ}]Êtuh, atinu xm]nm]y mÕu xuKmiÙ}]Êtuh, `Ù}] viDÊiÙumuÔ ByEÊyuh duRÐ]X>Y EÊyuh aHÜ]>EÊyuh nsiÏiÄuÎtuh, du®KxmUHeÊ |Ù}]et y]ÄiÊIRÄuÎtuh, `Ù}] diÄiÙuh `Ù}] divxvuh xuÙBm]yi ÄiÈuÎtuh, x]DujnÆLÄ[ |¨m]ytuh, p]vnvuh, aÑyniDi y]ytuh, ARÄuh tTy]N x]DiÄ]Êtum]y p>EmsV>eû xzth (aÎEÑzth) teÎy]efÎu Ey]gIsV>M]R atien zpshxi ÄuÎu. at]yt[ `Ù}] duKÆEšyuh smiÏic{[ mu¬ipdeÊ nlkuv]nuÔ mHÊVh BiÑ]TnÊinueÞÎu x]>h.

35

eev>]gYstkh

4. EB]g]eeØ>YvRfnh
EB]Eg E>]gByh kuEÙ cYutiByh viEÊ nZp]Ù]d[ Byh m]En eednYByh bEÙ >ipuByh >UEp j>]y] Byh s]x[Ezt v]diByh guEf KÙByh k]Ey kZt]ß]d[ Byh xRv{h vüu By]nVith Buvi nZf]h eev>]gYh ~v]Byh 31 BUmiyil mnuSYRÄu EB]gÊil E>]gByh, kuÙÊil cYuti Byh (ptnh xhBviÄuEm] `ÎuÔ Byh), xáÊil >]j]vin] ÙuÔ Byh, m]nÊil (aBim]nÊil) eednYByh (meÕ]>uveû muáil ecrut]yiEÏ]kuEm] `ÎuÔ Byh), bÙÊil sztuByh, xoà>YÊil j>yilniÎuÔ Byh, s]x[ztÊil v]diÄuÎvnil niÎuÔ Byh, gufÊil (Ezsæm]y avØyil) duR´nÆšil niÎuÔ Byh, s>I>Êil k]ÙnilniÎuÔ Byh `ÎiÆen `Ù}] vüuÄšuh By]nVitm]yiÈuteÎyi>iÄuÎu. pieÎ BymiÙ}]Êt]yi zppWÊil ~etÜiÙumueÞÜil atu eev>]gYh (y]et]ÎiÙuh AzgHmiÙ}]Êt]y avØ) m]ztm]f[. atin]l eev>]gYÊil Øitiecy{uÎpÑh y]et]ÎiEnyuh ByeÏETÞtieÙ}Îu x]>h. Azk]ßh m>Efn jM j>x] c]tYu´VÙh yovnh xEß]ES] DnÙip[xy] smxuKh zpo™]hgn]vizBeem® EÙ]eekRÐX>iBiRguf] vnBuEv] vY]eeÙRnZp] duRjeenR aeeØE>Yf viBUtEy]pYupHt] zgüh n kih Ekn v] 32 jnneÊ m>fvuh, atYDikh Es]Bic{i>iÄuÎt]y yovn eÊ v]RÍkY]vØyuh AzkmiÄuÎu. DnÊiÙuÔ AzgHh ek]Þu xhtZp[tiyuh, yovnyu¬kš]y x[ztIjnÆšueT EkšikLek]Þu smxuKvuh (|zàiyÆeš nizgHh ecy{uÎtin] ÙuÔ xoKYh), axUyÄ]>]y jnÆš]l gufÆšuh, xRÏ Æš]l zpkZti>mfIym]y ØÙÆšuh, duR´nÆš]l >]j]Ä M]>uh, eeØ>YmiÙ}]y[my]l e`sV>YÆšuh b]DiÄeÏÈi>iÄuÎu. atin]l meÕ]Îin]Ùuh b]DiÄeÏT]Êt]yi ~et]Î]fuÔt[?
36

eev>]gYstkh
(EmˉrÇ `Ù}] nMkešyuh meÕeßÜiÙuh vüuÄL v>uÊuÎuÞ[. atin]l nitYm]yi OÎumiÙ} `Îu x]>h). H]ni

ADivY]DiseetRjnxY vivieeD>]E>]gYmuMUÙYEt ÙÑ[mIRyzt ptßi tzt vivZtdV]>] |v vY]pd® j]th j]tmvsYm]su vivsh mZtYu® kE>]tY]«x]t[ tt[ kih Etn ni>ÜuEsn viDin] yÎiRÐith xuØi>h 33 viviDÆš]yuÔ ADik]š]Ùuh vY]Dikš]Ùuh AE>]gYh n]seÊ zp]piÄuÎu. `vieT xáÊu Øitiecy{uÎuEv] avieT turÎukiTÄuÎ ktkukEš]TukUTiy ØÙÆšieÙÎ Ep]eÙ ApÊukšuh \Þ]kuÎu. vivsn]y jIven jniÄuEá] e<Ù}]h k]ÙN teû aDInÊiÙ]ÄiÊIRÄuÎu. atuek]Þ[ ni>hkusn]y (tTuÄuv]N x]DiÄ]Êt]y) zx¨]v[ s]sVtm]y OÎiEnyuh xZ¨ic{iÈiÙ}. EB]g]üuhgt>hgBhgt>] zp]f]® ÑfDVhxin® x[Et]k]EnYv din]ni yovnxuKx[PURÊi® zpiy]xu Øi>] tXhx]>mx]>Emv niKiÙh buÍV] buD] Eb]Dk] EÙ]k]nuzgHEpsEÙn mnx] yt[n® xm]DIyt]h 34 aÙ}Ey] vidV´nÆeš! EB]gÆL vÙiy ti>m]ÙkešEÏ]eÙ nsV>Æšuh, zp]fÆL aˉxmyhek]Þu s>I>eÊ viÈupi>iyu Îvyuh, yovn]vØyil k]minim]>iÙuÞ]kuÎ xuK]nuBvh aˉdivxEÊÄu m]ztmuÔvyum]kuÎu. atin]l |o EÙ]k ÊieÙ xuKEB]gvüuÄešÙ}]h niÓ]>m]efÎriÇiÈu EÙ]k]nu zgHÊil atIEv¢Ey]TukUTiy mnEÓ]TukUTi zpyt[nic{]Ùuh. EB]g] EmGvit]nmÍYviÙxXod]minIcWÙ] AyuRv]yuviGÈit]b[jpTÙIÙIn]hbuvl Bhgu>h EÙ]Ù] yovnÙ]Ùx]ünuBZt]h |tY]kÙy{ zduth Ey]Eg eeD>Yxm]DixiÍixuÙEB buÍih vidDVh buD]® 35

37

eev>]gYstkh
xuK]nuBvÆešÙ}]h EmGmÍYÊil p>iÙxiÄuÎ miÎl Ep]eÙ aØi>Æš]kuÎu. AyuÓ[ k]Õin]l aTic{išÄeÏÈt]y t]m>yiÙyiÙi>iÄuÎ jÙkfh Ep]eÙ ÑfBhgu>vum]kuÎu. (n]smuÔt]kuÎu). yovnÊiÙuÞ]kuÎ xuKEB]g]x¬ikšuh anitYm]kuÎu. atin]l aÙ}Ey] vidV´nÆEš! niÆL eeD>Yh ek]Þuh xm]Di (mnÓieû \rÏ[) ek]Þuh xiÍiÄuÎ A xV]DIn m]y avØyil epeÈÎu xiÍiÄuÎt]y |osV>DY]nÊil buÍiey nyic{]Ùuh. Ayu® kEÙ}]ÙEÙ]Ùh ktipydivxØ]yinI yovnzsIR aRË] xÜˉkˉ] GnxmytQidVizBm] EB]gpUg]® k¦]Es}ES]pgU™h tdpi c n ci>h yt[zpiy]Bi® zpfIth zbªfY]x¬ciÊ] Bvt Bvmy]hEB]Dip]>h t>Ituh 36 AyuÓ[ ti>m]ÙkešEÏ]eÙ EÙ]Ùm]kuÎu. yovnzsIEy]? ~t]nh divxÆLm]zth niÙnilÄuÎtum]f[. DnD]nY]dikš] efÜil mEn]>]jYÊil k]feÏTuÎ vüuÄLÄu tuÙYvum]f[. xuK]nuBvÆEš]? vRSk]ÙÊieÙ miÎlÏif>ukešEÏ]eÙ t]lÄ]ÙikEs]B]viEsSeÊ viEdY]tiÏic{iÈu viÙyh zp]piÄuÎ vyum]kuÎu. k]minim]R nÙ[kuÎ AÙihgnxuKvuh aDikhk]Ùh niÙnilÄuÎiÙ}. atuek]Þu niÆL xhx]>m]kuÎ mH]xmuzd Êieû mruk>yil `Êuv]N vic]>iÄuÎuevÜil niÆšueT mnÓien p>zbªÊil dZ™m]yi EcRÊurÏiÄuk. kZEz¢f]EmDYmEDY niymittnuBi® ØIyEt gRBv]Ex k]ß]viEs}Sdu®KvYtik>viSEm] yovEn Ec]pEB]g® v]m]ÑIf]mv¡]viHxitvxtiR vYÍB]Ev]pYx]Du®
xhx]E> E> mnuSY] vdt ydi xuKh xVˉmpYüi kiWit[ 37

aEmÍYmÍYÊil eekk]ÙukešÙ}]h ew>iÇ[ vše> k¨Ï]TukL k<ic{u Øitiecy{uÎ gRBp]ztÊiÙuÔ v]xvuh, B]>Y]viEy]gÊ]l \Þ]kuÎ vYxnB]>hek]Þu niryeÏÈi>i ÄuÎ xuK]nuBvEÊ]TukUTiy yovnk]Ùvuh, xuà>ikš]y x[ztI jnÆšueT apm]n]pH]xÆLeÄÙ}]h |>iÏiTm]yiÈuÔ v]RÍkY
38

eev>]gYstkh
k]Ùvuh niàiÄÊÄtuteÎ. aÙ}Ey] mnuSYE>! |o xhx]> Êil aˉemÜiÙuh xuKh nÙ[kuÎ `eßÜiÙuem]Î[ \eÞÜil at[ `ß]efÎu niÆLteÎ pryuviN. (jIvith AdYßh du®KBUyiæm]efÎu x]>h). vY]zGIv tiæti j>] p>itR´yßI E>]g]þ sztv |v zpH>ßi EdHh Ayu® p>izxvti BiÎGT]div]hEB] EÙ]küœ]pYHitm]c>tIti cizth

38

j> O>u epFpuÙieyEÏ]eÙ ByeÏTuÊiyuh, E>]gÆL sztuÄešEÏ]EÙ s>I>eÊ \pzdvic{uh, AyuÓ[ \TÇ kuTÊil nirc{iÈuÔ jÙemÎvÉh O<ukieÄ]Þuh |>uÎiÈuh mnuSYR aHitÆešÊeÎ (Ed]Sk>m]y k]>YÆeš) ecy[tuek]Þi>i ÄuÎu. |etztyuh Aþ>YhteÎ. (mnuSYjIvith |ztm]zth aØi>vuh, Ek}sk>vum]efÜiÙuh mnuSYN pieÎyuh teûyuh mÕuÔv>ueTyuh EzsyÓien HniÄuÎ zpvZÊikL teÎ ecy[tu ek]Þi>iÄuÎu `ÎuÔt[ vše> Aþ>Yk>m]efÎu x]>h). EB]g] Bhgu>vZÊEy] bHuviD]x[eetE>v c]yh Bv ül kExYH kZEt p>izBmt E> EÙ]k]® kZth Ec¨ieet® As]p]ssEt]ps]ßivisdh Ect® xm]DIyt]h k]Em]t[pÊivs]XVD]mni ydi zsEÍymx[mdVc® 39 |o xhx]>h nsV>Æšuh aEnkviDÊiÙi>iÄuÎvyum]y EB]gvüuÄešeÄ]Þu nirÇt]f[. atin]l aÙ}Ey] jnÆEš! niÆL `ßin]yiÈ]f[ |o EÙ]kÊil |Æen aÙÇu ti>iyuÎt[? xuKEB]gvüuÄeš EnTuv]nuÔ niÆšueT xkÙ zpyt[nÆšuh mtiy]Äi, wÆšueT v]Äil visV]xmueÞÜil mnÓien k]m]EvsÆšilniÎuh As]p]sÆšilniÎuh viTRÊi A«DY]nÊil \rÏic{]Ùuh. zbEªzà]dim>ud[gf]hüZfkf]nYzt ØiEt] mnYEt yXV]d]dVi>x] Bvßi viBv]x[ezetEÙ]kY>]jY]dy®
39

eev>]gYstkh
EB]g® Ek]pi x ~v ~k p>Em] niEtY]diEt] jZhBEt EB]® x]ED] ÑfBhguE> tditE> EB]Eg >tih m] kZœ]® 40 y]et]Îien zp]pic{vN zbª]v[, |zàN, xU>YN!, EdvM]R Adiy]yve> tZfxdZsm]yi vic]>iÄukyuh, y]et]Îien anuBvic{vRÄ[ mUÎu EÙ]kÆšueTyuh ADiptYh mutÙ]y viBvÆLEp]Ùuh nikZ¨m]yi Et]Îukyuh ecy{uÎuEv] zbª]nà m]kuÎ A anuBUti niþym]yuh xRv{Ezsævuh, nitY]nàk> vum]f[. atin]l aÙ}Ey] jnÆeš! niÆL ÑfBhgu>m]y mÕu EB]gÆšil mnÓu ev¿]ti>uÎ]Ùuh.

40

eev>]gYstkh

5. k]ÙmHim]nuvRÉnh
x] >mY] ng>I mH]N x nZpti® x]mßczkh c tt[ p]REsV txY c x] vidg[Íp>iSÊ]þzàbihb]nn]® \dVZÊ® x >]jpuztnivHx[Et vàinü]® kœ]® xRv{h yxY vs]dg]X[mZtipœh k]Ù]y tx[eem nm® 41 mEn]H>m]yi>iÄuÎ >]jD]niyuh atYßh Ezsæn]yi>i ÄuÎ >]j]vuh x]mß>]jxmUHvuh av>ueT xmIpÊil vRÊi ÄuÎv>]y ExvkxhGvuh xuà>ikš]y züIjnÆšuh v<i etÕiy >]jkum]>M]>uh üutip]ÚkM]>uh av>ueT c>iztÆšuh `ÎuEvÞ] xkÙvuh Ñfm]ztyil A>ueT zp]BvÊ]l n]seÊ zp]piÄuÎuEv] \lkZ¨m]y A k]ÙeÊ nmx[k>i ÄuÎu. yzt]Enk® kVcidpi gZEH tzt tiætYeeœEk] yzt]EpYküdnu bHvüzt eenEk]pi c]Eß |Ëh Enyo >jnidivxo EÙ]ÙyN dV]viv]Ño k]Ù® kEÙY] BuvnPÙEk zkIQti zp]fis]ee>®

42

y]et]>u gZHÊil (aœv] cUtukšiÄ[ \pEy]giÄuÎ pÙkyieÙ O>u kšÊil) O>iÄl aEnkh jnÆL \Þ]ku ÎuEv] avieT anß>h O>]Lm]ztm]yuh, O>]Lm]ztmuÔiTÊ[ piÎiT[ aEnkh Ep>]yuh tI>uÎu. `Î]l avx]nÊil O>]šuh EsSiÄuÎiÙ} (cUtukši xm]piÄuEá]L `Ù}] kšÆšuh sUnYm]yiÊI>uÎu). |zpk]>h teÎ k]Ùh xmRËn]y O>u cUtukšiÄ]>enEÏ]eÙ |o EÙ]km]kuÎ dYUtPÙkÊil (cUtu kšiÄuv]nuÔ pÙkyil) >]ztiyuh pkÙum]kuÎ >Þu pkiTkL ek]Þu k>uÄešeyÎEp]eÙ jIvj]ÙÆeš tÐil aTuÏiÄu kyuh akÕukyuh ecy[tuek]Þu kšiÄuÎu. AditYxY gt]geet>H>H® xhÑIyEt jIvith vY]p]ee>RbHuk]>YB]>gu>uBi® k]EÙ]pi n ¡]yEt
41

eev>]gYstkh
dZ¨V] jMj>]vipÊim>fh zt]xþ En]t[pdYEt pItV] Em]HmyIh zpm]dmdi>]h \MÊBUth jgt[ 43

AditYeû gt]gtÆešeÄ]Þu (>]ztiyuh pkÙuh ek]Þu) divxhEt]ruh AyuÓukuryuÎu. aEnkÆš]y et]<iÙukšueT ADikYhek]Þ[ gu>ut>Æš]yi>iÄuÎ vY]p>Æš]l k]Ùh kTÎu Ep]kuÎtuh ariyuÎiÙ}. jnnh, j>], ApÊ[, m>fh tuTÆiyuÔ anRËÆeš kÞiÈuh BymuÞ]kuÎtumiÙ}. jnÆL Em]Hmym]y zpm]demÎ (azsÍ) mdYeÊ p]nh ecy[tiÈ[ \MÊM]>]yi>iÄu ky]f[. atuek]Þ]f[ EmˉrÇ anRËÆešeyÙ}]h kÞuh EkÈuh ariÇiÈuh mnuSYRÄ[ atukšil Byh anuBveÏT] ÊetÎu x]>h. >]zti® eexv pun® x ~v divEx] mtV] muD] jßEv] D]vßYudYminüeeœv niBZtzp]>çtÊt[zkiy]® vY]p]ee>® pun>u¬BUtviSeey>iËhviEDn]mun] xhx]E>f kdRËit] vymEH] Em]H]Î Ù´]mEH 44 |ÎeÊ >]pkÙukL, mÕ[ ~tu >]ztiyuh pkÙuh Ep]eÙ teÎy]efÎuh av tÐil y]et]>u vYtY]xvumieÙ}ÎriÇiÈuh mnuSY>uh mÕu jßuÄšuh av>v>ueT zp]>ç]nuxZtm]yi O]E>] zpvZÊikL ecy[t[ O]TinTÄuÎu. |Ê>h aRËsUnYm]y zpvZÊikš]l |o xhx]>h neÐ niÓ]>M]>]ÄiÊIRÄuÎu. `ÎiÈuh Em]HhnimiÊh n]h Ù´iÄuÎiÙ} `Ît[ Aþ>Yh teÎ. n DY]th pdmIsV>xY viDivXhx]>vi¢iÊEy xVRÅdV]>kv]Tp]TnpTuRDREm]pi En]p]R´it® n]>IpInpEy]DE>]>uyugšh xVp[Enpi n]Ùihgith m]tu® EkvÙEmv yovnvnE¢Ed kuÚ]>] vyh

45

xhx]>Êil niÎuÔ mu¬iÄ]yi xREv{sV>eû c>fÆeš yœ]viDi DY]niÄ]Êv>uh, xVRÅÊiEÙ¿uÔ zpEvsndV]>eÊ turÄuÎtinu p>Y]p[tm]yiÈuÔ pufYkRÐh AR´iÄ]Êv>uh, tTic{i>iÄuÎ üntTÆEš]Tuh tuTkEš]Tuh kUTiyi>iÄuÎ züIkeš
42

eev>]gYstkh
xVp[nÊil Ep]Ùuh AEs}SiÄ]Êv>um]y |o wÆL jnnhek]Þ[ xVßh m]t]ÄšueT yovnm]kuÎ vneÊ ECdiÄuÎtiEÙ¿uÔ Ek]T]ÙikL m]ztm]kuÎu. mnuSY>]yi BUmiyil jnic{iÈ[ Em]Ñh, xVRÅh, k]minIxuKh `Îivyil ~tieneyÜiÙuem]Îu EnT]n]yi p>izsmiÄ]Êv>ueT jMh tikc{uh vYRËm]efÎu x]>h. n]BYü] zptiv]divZàdmnI vidY] vinIEt]cit] KQ[g]ezeg® k>ikuhBpIÚdÙeenRÎ]kh n nIth ys® k]ß]Ek]mšpÙ}v]D>>x® pIEt] n cEzà]dEy t]>ufYh gtEmv niS[PÙmEH] sUnY]ÙEy dIpvt[ 46 tEÎ]eTti>iTuÎve> v]dic{u Et]ˉiÄuv]N p>Y]p[tm]y p]¥itYh xá]dic{iÈiÙ}. EG]>m]y yuÍÊil ~ReÏÈ[ v]L muny]l AnkšueT mükÆeš ECdic{iÈuÔ kIRÊiyuh xiÍic{iÈiÙ}. cEzà]dyEvšyil xuà>iy]y x[ztIyueT pÙ}v]D> ÊiÙuÔ mDuviEnyuh p]nh ecy[tiÈiÙ}. |zpk]>h AšiÙ}]Ê gZHÊieÙ dIpemÎvÉh yovnh EkvÙh vYRËm]yi k<iÇu kUTukyuh ecy[tu. k¨h! at]yt[ |EÏ]L v]RÍkYh vÎu EcRÎi>iÄuÎu. Em]ÑÊinuÔ v<ikL OÎuh xiÍic{iÈiÙ}. `Î]l mÕuviDÊil ysÓuÞ]yi>iÄÊÄviDtiÙuÔ vidYkL aBYxiÄukEy] xuK]nuBvÆL \Þ]vukEy] ecy[tiÈumiÙ} `Îu x]>h. vidY] n]Digt] kšÜ>Hit] viÊh c En]p]R´ith suzsUS]pi xm]HiEtn mnx] piEzt]RÎ xá]dit] AEÙ]Ù]ytEÙ]cn]® zpiytm]® xVp[Enpi n]Ùihgit]® k]EÙ]yh p>pi¥EÙ]Ùupty] k]eek>iv Ezp>YEt 47 kšÜ>Hitvuh vidY aBYxiÄeÏÈiÈiÙ}. zdvYvuh xá]diÄ eÏÈiÈiÙ}. `ztyuh vfÄEmriey ciÊEÊ]TukUTi m]t]pit]Ä M]>ueT suzsuSyuh ecy{eÏÈiÈiÙ}. cWÙÆšuh nIÞvyum]y kÉukEš]TukUTiyi>iÄuÎ zpiytmm]e> xVp[nÊilEÏ]Ùuh
43

eev>]gYstkh
AÙihgnhkUTi ecy[tiÈumiÙ}. anY>ueT Ec]ru>ušyiÙuÔ As Ey]TukUTi k<iÇukUTuÎ k]ÄkešEÏ]eÙ |o divxÆešztyuh k<ic{ukUÈukyuh ecy[tu. vyh EyEBY] j]t]þi>p>icit] ~v KÙu Et xmh eey® xhvZÍ]® x[mZtiviSyt]h Etpi gmit]® |d]nIEmEt x[m® zptidivxm]xÎptn] gt]üuÙY]vØ]h xiktiÙndItI>t>uBi® 48 nEÐ]TukUTi jnic{v>uh ci>p>icitM]>uh, OÎic{u všRÎ v>uemÙ}]h `EÎ m>ic{u k<iÇi>iÄuÎu. ave>Ù}]h |EÏ]L O]RÐ yil m]zth jIviÄuÎu. |EÏ]L wÆš]keÈ ndItI>eÊ mfl ÊiÈyil nilÄuÎvyuh zptidinvuh vI<]r]yinilÄuÎ vZÑÆ LÄu tuÙYm]y avØey zp]pic{v>]yi>iÄuÎu. (ndIzpv]H Êil meÉ]Ùic{uEp]kuÎtuk]>fh tI>ÊuÔ vZÑÆL vše> Evgh teÎ vIfuEp]kuÎtuEp]eÙ wÆšuh k]Ùzpv]HÊil atY]xÎm>fM]>]yi>iÄuÎu `Îu x]>h). AyuRvRSsth nZf]h p>imith >]zto tdRÍh gth txY]RÍxY p>xY c]RÍmp>h b]ÙtVvZÍtVEy]® EsSh vY]DiviEy]gdu®KxHith Exv]diBiRnIyEt jIEv v]>it>hgcWÙtE> xoKYh kut® zp]fin]h 49 mnuSY>ueT AyuÓ[ nUruvRSm]efÎu p>imiteÏÈi>iÄuÎu. `Î]l atieû pkutik]Ùh >]ztiek]Þ[ k<iÇuEp]kuÎu. EsSic{ k]ÙÊil pkuti b]ÙvZÍtV]dikš]l k<iÇukUTuÎu. piÎITu EsSiÄuÎ |>upÊiyWuvRSh vY]Dikš]Ùuh vi>HÆ š]ÙumuÔ du®KEÊ]Tuh anYe> Exvic{uh Azsyic{uh k<iÇu Ep]kuÎu. evÔÊieÙ ti>m]ÙkešÎvÉh |škieÄ]Þi>iÄuÎ (Ñfikm]y) |o jIvitÊil jIvikLÄu xuKh `vieT? mnuSY jIvitÊil yœ]RËÊil xuKh `eÎ]ÎiÙ} `Îu x]>h. Ñfh b]EÙ] BUtV] Ñfmpi yuv] k]m>xik® Ñfh vieeÊRHIn® Ñfmpi c xáURÉviBv®
44

eev>]gYstkh
j>]jIReeÉ>heegRÎT |v vÙIm¥ittnuR n>® xhx]>]Eß visti ymD]nIyvnik]h 50

kureÇ]>uk]Ùh b]Ùn]yiÈuh, kurc{uk]Ùh k]m>xikn]y yuv]v]yiÈuh, kurc{uk]Ùh DnmiÙ}]tvn]yiÈuh, anß>h kurc{u k]Ùh xhpURÉviBvÆEš]TukUTiyvn]yiÈuh, piÎIT[ j>ek]Þu jIRfic{iÈuÔ avyvÆeš]TukUTiyvn]yiÈuh, cušivukešeÄ]Þu aÙÜ>iÄeÏÈ s>I>EÊ]TukUTiyvn]yiÈuh mnuSYN jIviÄuÎu. xkÙ zp]>çÆšuh anuBvic{utIRÎEsSh OTuvil avN ymEÙ]km]kuÎ yvnik¿uÔil zpEvsiÄukyuh ecy{uÎu.

45

eev>]gYstkh

6. ytinZptixhv]dvRÉnh
tVh >]j] vympYup]xitgu>uzp¡]Bim]En]Ît]® KY]tüVh viBeevRys]hxi kvEy] diÑu zptnVßi n® |Ëh m]nDn]tidU>muBEy]>pY]vEy]>ß>h ydYx[m]xu p>]q[muEK]xi vymEpYk]ßEt] ni®x[pZH] 51 aÆ[ >]j]v]kuÎu. wÆšuh Ac]>Yv>YM]>ilniÎuh xiÍi c{iÈuÔ vi¡]nhek]Þu \lkZ¨M]>]kuÎu. viBvxmZÍiek]Þ[ aÆ[ zpxiÍn]kuÎu. `Î]l vidV]M]R wÆšueT kIRÊiey `Ù}] diÄukšiÙuh kIRÊiÄuÎu. |Æen m]nh, Dnh `ÎI viSy Æšil nmuÄi>uEpRÄuh tÐiÙuÔ aß>h atYßh vÙut]f[. aÆu wÆšil p>]q[muKtVh zpdRsiÏiÄuÎuevÜil wÆšuh atil EkvÙh azsÍ>]kuÎu. >]j]viEnÄ]L yti atYßh Ezsæn]efÎu x]>h. aRË]n]mIsiES tVh vympi c gi>]mIs[mEH y]vdi¢h sU>üVh v]didRÏvYupsmnviD]vÑyh p]Tvh n® ExvEß tV]h Dn]™Y] mtimÙHtEy m]mpi Ezs]tuk]m] my{pY]Ø] n Et EcÊVyi mm nit>]Emv >]jÎn]Ø] 52 aÆ[ DnÆLÄ[ aDIsn]kuÎu. wÆL `Ù}] aRË ÊiÙuh v]ÄukšueT (s]züvcnÆšueT) |osM]>]yi>iÄuÎu. aÆu p>]zkms]Ùiy]kuÎu. wÆEš]? v]diÄuÎv>ueT aHÜ]> eÊ smiÏiÄuÎtil atYßh p]TvmuÔv>um]kuÎu. aÆey DnikM]R zdvYÙ]BÊinuEvÞi ExviÄuÎu. mnÓiÙuÔ m]ÙinY eÊ nsiÏiÄuv]NEvÞi nÙ} vcnÆeš zsviÄuv]N Ak]hÑ yuÔ siSYM]R `eÎyuh ExviÄuÎu. aÙ}Ey] >]j]Ev! aÆ¿u `Îil an]d>v]fu Et]ÎuÎetÜil `niÄuh aÆEy]T[ tikÇ \d]xInty]fuÔt[. vymiH p>itu¨] vlkeeÙüVh dukUeeÙ® xm |H p>iEt]ES] niRv{iEsES] viEsS®
46

eev>]gYstkh
x tu Bvtu d>iEzd] yxY tZÿ] vis]Ù] mnxi c p>ituE¨ Ek]¸RËv]N Ek] d>izd® 53

wÆL vlÄÙÆešeÄ]Þ[ p>itu¨M]>]kuÎu. aEÆ]? pÈuvx[ztÆešeÄ]Þu xEß]SmTyuÎu. |Ä]>YÊil nÐueT >ÞuEp>ueTyuh tZp[ti tuÙYm]kuÎu. n]h tÐiÙuÔ avØ]EBdh m]nxikm]yi y]et]>u EBdvumuÞ]ÄuÎiÙ}. ati>Õ AsyuÔvN d>izdn]kuÎu. `Î]l mnÓ[ xhtZp[tiEy]TukUTiyi>iÄuEá]L A>]f[ Dniknuh d>izdnum]yiÊI>uÎt[? `Ù}] xuKdu®KÆLÄuh nid]nh mnÓ]ky]l atinnuBveÏTuÎ tZp[tiy]fu muKYemÎu x]>h. PÙmÙmsn]y xV]du p]n]y Et]yh Ñiti>pi syn]RËh v]xEx vlkÙh c nvDnmDup]nzB]ßxREv{zàiy]f]h avinymnumßuh En]XEH duR´n]n]h

54

BÑfÊiEÙ¿]yiÈu p<vRÅÆšuh kuTiÄuÎtiEÙÄu xV]duÔ jÙvuh synÊinu BUmiyuh vx[ztÆLÄu m>vu>ikšuh D]>]šh mtiy]kuh. `Î]l putut]yi vÎuEcRÎ Dnm]kuÎ mDup]nÊ]l xREv{zàiyÆšuh zBmic{i>iÄuÎv>]y duR´nÆ šueT du>HÜ]>eÊ xHiÄuv]N w]N ty{]rÙ}. (ytiÄ[ putuÏfÄ]>ueT du>HÜ]>eÊ xHiEÄÞtieÙ}Îu x]>h). asImHi vyh BiÑ]m]s]v]Ex] vxImHi syImHi mHIpZS[EÚ kuRv{ImHi kimIsVee>® 55

wÆL BiÑ]TnÊ]l xiÍic{ Ec]rien BÑiÄukyuh diÄ]kuÎ vx[zteÊ D>iÄukyuh, BUtÙÊil kiTÄukyuh ecy{uÎu. zpBuÄM]e>eÄ]Þ[ wÆLÄ[ `ßu k]>Ym]fuÔt[? vi>¬nuh, BiÑuvum]yi jIviÄuÎ ytiÄ[ >]j]vienyuh, Dnik M]e>yuhek]Þ[ y]et]>u zpEy]jnvumieÙ}Îu x]>h.

47

eev>]gYstkh
n nT] n viT] n g]yk] n c xEBYt>v]dcuWv® nZpmIÑitumzt Ek vyh ünB]>]nmit] n Ey]Sit® 56 >]j]vien ecÎu k]fuv]N wÆš]>]f[ wÆL nTM]E>], viTM]E>]. g]ykM]E>] vidUSkM]E>] aÙ}. kucB]>Ê]l kurec{]Îu kuniÇv>]yi>iÄuÎ x[ztIjnÆšumÙ}. vipuÙHZdeey>IsieetE>t´g´nith pu>] viDZtmpee>RdÊh c]eenYRv{ijitY tZfh yœ] |H Hi Buvn]nYEnY DI>]þtuRÌs Bu²Et ktipypu>xV]EmY puhx]h k ~S mdjV>®

57

|o EÙ]kh (atieÙ >]jYÆL) pÞu \d]>HZdyM]>]y ciÙ czkvRÊim]>]l \Þ]ÄeÏÈtuh Ever ciÙ>]l p>ip]ÙiÄ eÏÈtuh mÕu ciÙ>]l tZfemÎvÉh xV]DInh ecy[tiÈu ek]TuÄ eÏÈtuh AkuÎu. |EÏ]<]keÈ Ever ciÙ DI>M]R BUEÙ]kh mutÙ]y ptin]Ùu EÙ]kÆešyuh anuBviÄuÎu. `ÜilÏieÎ `ßuek]Þ]f[ ~t]nuh ciÙ ng>ÆšueT aDiptikš]yiÊI>u Eá]L teÎ ciÙR aHÜ]>muÔv>]yi BviÄuÎt[? ariviÙ}]Ê vR aˉm]y e`sY>Yh eekv>uEá]LÊeÎ aHÜ]>ciÊM] >]yiÊI>uÎu. v]üvÊil avR zp]cInM]>]y A >]jRSim]e> x[m>ic{iÈ[ xVyh Ù´iEÄÞv>]efÎu x]>h. aBu¬]y]h yxY]h Ñfmpi n y]th nZpseetR BuvüxY] Ù]EB k |v bHum]n® ÑitiBZt]h tdhsxY]pYhEs tdvyvEÙEspi ptEy] viS]Ed kRÊEvY vidDti jQ]® zptYut mudh

58

y]et]>u BUmi nUrukfÄinu >]j]ÄM]>]l anuBviÄ eÏT]et ÑfEn>h Ep]Ùuh |>uÎiÈiÙ}Ey], atien EnTuÎtil >]j]ÄM]RÄ[ aBim]n]x[pdm]yi `ß]fuÔt[? aÆenyuÔ A BUmiyueT ahsÊieûyuh ahsÊiEÙ] aeÙ}Üil atieûyuh ecriey]>u B]gÊiEÙ] aDik]>h EnTuÎv>]y mU™M]R
48

eev>]gYstkh
aEt]RÊ[ du®KiEÄÞtinu pk>h xEß]SiÄuky]f[ ecy{uÎt[. |eteß]>]þ>Yh! mZt[piE¥] jÙE>Ky] vÙyit® xREv{]pYyh nÎVfu® xV]hsIkZtY x ~v xhg>seet >]¡]h gf] Bu²Et Ey ddYuRdEt]¸œv] kimp>h Ñuzd] d>izd] BZsh
Dig[Di¬]N pu>uS]Dm]³nkf]N v]w[Cßi EtEBY]¸pi Ey 59

mÉ[ ek]ÞuÔ O>u \>uš, jÙE>Kek]Þ[ cuÕeÏÈi>iÄuÎu. aˉm]ztm]y |tien aEnkh yuÍÆšiÙUeT viBjic{iÈ[ xV]DIn m]ÄiÊIRÊiÈ]f[ >]j]ÄM]R anuBviÄuÎt[. ÑuzdM]>uh d>izd M]>um]y |o >]j]ÄM]R ciÙEÏ]L xVˉemeßÜiÙuh d]nh nÙ[ku kyuh nÙ[k]ti>iÄukyuh ecy{]h. aÆenyuÔ av>ilniÎuh zdvYeÊ aBiÙSiÄuÎ pu>uS]DmM]R atYßh niàYM]>]kuÎu. x j]t® Ek]¸pY]xIMdn>ipuf] mURD[ni Dvšh kp]Ùh yExY]eec{Rv{iniHitmÙÜ]>viDEy nZBi® zp]fzt]fzpvfmtiBi® eekþidDun] nmd[Bi® k® puhx]mymtuÙdRÏjV>B>®

60

mdn]ßkn]y p>msivN A>ueT m>f]nß>h ay]šueT kp]ÙeÊ AB>fm]yiÈ[ teû si>Óil D>ic{uEv], ay]šueT jMh DnYm]f[. aÊ>ÊiÙuÔ vI>pu>uSM]R pÞ[ |o BUmiyil jnic{iÈuÞ[. `Î]l |Î]keÈ, xVßh zp]fen niÙniRÊuÎtil m]zth tˉ>>]y ~t]nuh ciÙ mnuSYR nmx[k>iÄuEá]L >]j]Ä M]RÄ[ \Þ]kuÎ aBim]nm]kuÎ jV>Êin[ `ßRËm]fuÔt[?

49

eev>]gYstkh

7. mn®xhEb]Dnniymnh
pE>S]h Ect]hxi zptidivxm]>]DY bHuD] zpx]dh kih Entuh visxi HZdy Ek}skÙith zpxEÎ tVy{ß® xVymuditciß]mfigEf] vivi¬® xÜˉ® kimBiÙSith puSYti n Et

61

aÙ}Ey] mnEÓ! nI divxvuh anYM]>ueT mn®zpItiÄu EvÞi ave> Azsyic{[ aEnkÆš]y k¨tkL anuBvic{[ zpyt[niÄuÎetßin]f[? nieû aß>hgh zpxÎm]yiÊI>u Eá]L atil xVyh \diÄuÎ ciß]mfi>t[ngfÊinu xm]n m]y pviztm]y xÜˉh nieû ~t]zgHeÊy]f[ xPÙm]Ä] Êt[? atin]l xVßh mnÓien zpx]diÏiÄuv]N (s]ßm]Äu v]N) teÎy]f[ O>uvN zsmiEÄÞt[ `Îu x]>h. p>izBmxi kih muD] kVcn ciÊ vizs]mYt]h xVyh Bvti ydYœ] Bvti tÊœ] n]nYœ] atItmnnux[m>Îpi c B]vYxÜˉy ÎtRÄitxm]gm]nnuBv]mi EB]g]nHh

62

aÙ}Ey] mnEÓ! `ßin]yiÈ]f[ evruEt cuÕiÊi>iyuÎt[? xVØm]yi aTÆiyi>iÄuk. O>u k]>Yh `Æeny]Ef] xhBvi EÄÞt[ at[ y]et]>u zpyt[nvuh kUT]et aÆenteÎ xhBvi ÄuÎu. at[ meÕ]>u t>ÊiÙuh xhBviÄuÎiÙ}. w]N BUtB]vikeš pÕi cißiÄ]riÙ}. avic]>itm]yi xVyh vÎuEc>uÎvy]y xuKÆeš w]N anuBviÄuÎu. ~tx[m]dVi>Emzàiy]RËgHn]d]y]xk]d]zsy EzsEy]m]RÅmEsSdu®KsmnvY]p]>dÑh Ñf]t[ xV]«IB]vmueepHi xßYj nij]h kEÙ}]ÙEÙ]Ù]h gtih m] BUEy] Bj Bhgu>]h Bv>tih Ect® zpxId]Dun] 63 aÙ}Ey] mnEÓ! nI atYßh Ay]xeÊ \Þ]ÄuÎt]y |o EB]gviSyÆš]kuÎ a>fYÊilniÎuh vi>mic{[ atiEvg
50

eev>]gYstkh
Êil xkÙ du®KÆEšyuh niEÒSh HniÄuv]N x]mRËYmuÔ t]y EzsEy]m]RÅeÊ xVIk>ic{]Ùuh. ti>m]ÙkešÎvÉh |ški eÄ]Þi>iÄuÎ xVgtiey evTiÇ[ xV>Up]nux³]nÊil ~ReÏÈ[ xEß]Sic{]Ùuh. piÎIT[ Ñfikm]y xhx]>]x¬iey eekeÄ]Ôukyum>ut[. |EÏ]L zpxÎm]yi Bvic{]Ùuh. Em]Hh m]R´y t]mup]R´y >tih czà]RÍcUQ]mfo Ect® xVRÅt>hgifItTBuv]m]xhgmhgIku>u Ek] v] vIciSu bulbuEdSu c tQiEÙ}K]xu c zsISu c jV]Ù]EzgSu c pÎEgSu xuHZdVREgSu c zptYy® 64 aÙ}Ey] mnEÓ! xkÙEm]HÆEšyuh xhtYjic{[, czàcUQnil (p>msivnil) B¬iey xá]diÄukyuh ghg]tI> v]xÊil Ax¬n]kukyuh ecy{U. ti>m]ÙkšiÙuh nIRÄumiš kšiÙuh miÎleÄ]TikšiÙuh xáÊukšiÙuh jV]Ù]zgÆšiÙuh xRÏÆšiÙuh b³uÄšiÙuh `ßu visVxnIyty]fuÔt[? |v eyÙ}]h teÎ OÎien]Îu Apt[Ä>vuh avisVxnIyÆšum] efÎu x]>h. Ectþißy m] >m]h xkZdim]mØ]yinIm]Øy] BUp]ÙzBukuTIkuTIviH>fvY]p]>pfY]hgn]h kÖ]kWukin® zpvisY BvndV]>]fi v]>]fxI >œY]ph¬iSu p]fip]ztptit]h BiÑ]mEpÑ]mEH 65 aÙ}Ey] mnEÓ! |¢Ey]TukUT]Êvš]yuh aØi>y]yuh >]j]ÄM]>ueT pu>ikÆšueT ÙIÙ]vY]p]>ÆLÄu EvsY]x[ztI y]yuh |>iÄuÎ |o ÙÑ[miey O>iÄÙuh vic]>ic{u Ep]k>uEt! p<ßufikešeÄ]Þu niRÐitm]yiÈuÔ \TuÏukšfiÇ[ k]siyi ÙuÔ >]jp]tkšueT p]RsVB]gØitÆš]y gZHdV]>ÆšilecÎu y]ciÄuEá]L k>tÙp]ztÊil vIfukiÈuÎ BiÑ]ÎeÊm]ztEm wÆL AzgHiÄuÎuÔU. aEzg gIth x>xkvy® p]RsVEy]Rd]Ñif]tY]® pþ]Ù}IÙ]vÙy>fith c]m>zg]HifIn]h
51

eev>]gYstkh
ydYx[EtYvh ku>u Bv>x]xV]dEn ÙáTtVh En] EcEc{t® zpvis xHx] niRv{ikÙ[Ep xm]Do 66

aÙ}Ey] mnEÓ! muNvsÊu xhgItvuh, p]RsVB]gÆšil d]Ñif]tYM]>]yi>iÄuÎ x>xkvikšuh, piÎil c]m>h vIsi eÄ]Þi>iÄuÎ x[ztIkL ÙIÙ]RËh D>ic{i>iÄuÎ vškšueT sévuh \eÞÎu v>ikil xhx]>xuK]nuBvÊil t]ˉ>Yh k]fiÄuk, |eÙ}Üil niRvikˉm]yi>iÄuÎ xm]Diyil (zbª niæyil) zpEvsiÄuk. atYuÊmÆš]y e`HikxuKÆešÙ}]h O>uvnu ÙBiÄuÎuevÜil avey anuBviÄ]emÎuh, `Î]l du®KpU>itm]y |o EÙ]kÊil at[ duÓ]DYm]ky]l EzsEy] m]RÅeÊ Azsyic{u xm]Di¿yi zpyt[niÄuky]fuÊmemÎuh x]>h. zp]p[t]® zsiy® xkÙk]mduG]üt® kih nYüh pdh si>xi vidViSt]h tt® kih xá]dit]® zpfyiEn] viBeevüt® kih kˉh Øit]ünuBZt]h tnvüt® kih

67

mnuSYR AzgHiÄuÎ xkÙ vüuÄEšyuh nÙ[kuv]N tÄt]y e`sV>YeÊ xiÍic{]Ùuh `ßu PÙm]fuÔt[? sztu ÄešeyÙ}]h kI<TÄiy]l teÎeyß[? xáÊuek]Þu aEnkh xuHZÊuÄeš xá]dic{]eÙß[? jIvikšueT klp]ßhve> Øiti ecy{uÎ s>I>eÊ xá]dic{uevÜil teÎ `ß]f[? EzsyÓinu k]>fmÙ}]Êtin]l |vey]Îuh teÎ aBiÙSfIyÆšeÙ}Îu x]>h. B¬iRBEv m>fjMByh HZdiØh x[EnEH] n b³uSu n mMœj] vik]>]® xhxRgEd]S>Hit] vijn] vn]ß] eev>]gYmüi kimit® p>mRËnIyh68 p>msivnil B¬iyuh, m>fÊiÙuh punRjMÊiÙuh Byvuh mnÓiÙuÞ]vukyuh, b³ujnÆšil x[EnHvuh k]mvik]>vuh
52

eev>]gYstkh
|Ù}]t]vukyuh, xhxRÅEd]S>HitÆšuh vijnÆšum]y vnÆ šil vxic{u vi>¬iEy]eT tpÓnuæiÄukyuh ecy{uÎuevÜil pieÎ atiEnÄ]L Ezsæm]yi `ß]f[ AzgHiÄuv]nuÔt[? tx[m]dnßmj>h p>mh vik]xi td[zbª cißy kiEmBi>xdVikÙ[eep® yxY]nuShgif |Em Buvn]DiptY EB]g]dy® kZpfEÙ]kmt] Bvßi

69

atuek]Þ[ avx]nmiÙ}]Êtuh j>yiÙ}]Êtuh, Ezsævuh, xRvvY]piyum]yi>iÄuÎ A zbªÊil mnÓurÏic{]Ùuh. anitY Æš]y |o anYvüuÄešÄuric{uÔ cißkLek]Þ[ `ßu zpEy]jnm]fuÔt[? zbªpdÊiEn]Tu tuÙneÏTuÊiy]l xmü EÙ]kÊieû czkvRÊipdh, mutÙ]y viSy]nuBvÆL dInM] RÄum]zth |¨eÏTuÎv]yi avEsSiÄuÎu. p]t]šm]visxi y]xi nEB] viÙhGY diq[m¥Ùh zBmxi m]nx c]pEÙn zB]ßY]pi j]tu vimÙh kœm]«ÙInh n zbª xhx>xi niRvZtiEmSi Eyn

70

aÙ}Ey] mnEÓ! nI p]t]šEÙ]kEÊyuh Ak]sEÊyuh aztizkmic{iÈu kTÎuEp]kuÎu. cpÙt nimiÊh diÄukešÙ}]h cuÕu kyuh ecy{uÎu. niRÐÙm]yuh tÎil teÎ Øitiecy{uÎtum]y p>m]«]vien zBmhek]ÞieÈÜiÙuh O>iÄl DY]nic{ukUeTEy]? azpk]>h DY]niÄuÎpÑh niRvZtiey zp]piÄuÎt]f[.

53

eev>]gYstkh

8. nitY]nitYvüuvic]>®
kih Eveed® x[mZtiBi® pu>]fpÚeen® s]eezütRÐH]viüee>®

xVRÅzg]mkuTIniv]xPÙeed® kRÐzkiy]vizBeem® muee¬Vkh Bvdu®KB]>>cn]viDVhxk]Ù]nÙh xV]«]nàpdzpEvskÙnh EseeSR vfigVZÊiBi® 71 EvdÆEšyuh DRÐs]züÆEšyuh pu>]fÆEšyuh ati viüZtÆš]y s]züÆEšyuh pÚiÄuÎtuek]Þuh, xVRÅEÙ]km] kuÎ zg]mÊil vxiÄuÎtin]yi O>u pulÄuTil nÙ[kuÎvy]y y]g]dikRÐÆešeÄ]Þuh `ß]f[ zpEy]jnh? xhx]>du®KeÊ nsiÏiÄuÎ zpš]y]ùiy]yi>iÄuÎ xV]«]nàpdzp]p[tiey O<iek mÕuÔ `Ù}] zpvZÊikšuh kc{vTh Ep]eÙyi>iÄuÎvy] kuÎu. |veyÙ}h \EpÑic{[ zbªDY]nh ecy[tu mu¬i EnETÞt] efÎu x]>h. yEt] Em>u® zsIm]Îiptti yug]ß]ùivÙit® xmuzd]® suSYßi zpcu>mk>zg]HniÙy]® D>] g¢tYßh D>fiD>p]eed>pi DZt] s>IE> k] v]RÊ] k>ikÙBkRÉ]zgcpEÙ

72

yug]vx]nÊiÙuÞ]vuÎ zpš]y]ùiy]l zsIm]n]yi>i ÄuÎ mH]Em>upRv{th pišRÎu vI<ukyuh aEnkÆš]y mXYÆ LÄuh mutÙkLÄuh |>iÏiTm]yi>iÄuÎ xmuzdh vÕiEp]kukyuh pRv{tp]dÆš]L D>iÄeÏÈi>iÄuÎ BUmi nsiÄukyuh ecy{uÎu. aÆenyi>ieÄ AnÄuÈiyueT ecviyueT azgh Ep]eÙ cpÙ m]yi>iÄuÎ mnuSYs>I>Êieû avØeypÕi `ßu prv]n]f[? g]zth xÜucith gtiRvigšit] zB¨] c dß]vÙI dZ¨iRÎsYti vRÍEt bDi>t] vz¬h c Ù]Ù]yEt v]kYh n]zdiyEt c b]³vjEn] B]>Y] n suzsUSEt H] k¨h pu>uSxY jIRÉvyx® puEzt]?pYmizt]yEt 73

54

eev>]gYstkh
s>I>h Es]Sic{u nTÄuv]NkUTi k<iviÙ}]Êt]yuh, pÙ}uk eš]eÄyuh ek]<iÇuh, kÉinu k]<[cyiÙ}]etyuh, ecvi aEsSh EkLÄ]etyuh Ayi. v]yilniÎuh \minIR OÙic{u tuTÆi. pryuÎ v]Äieney]ÎieneyÜiÙuh b³ujnÆL anux>iÄu ÎiÙ}. B]>Y suzsuSyuh ecy{uÎiÙ}. puztN sztuv]yiÊI>uÎu. |zpk]>h vEy]Dikn]y mnuSYeû avØ vše> dynIyh teÎ! vRÉh xith JTiti vIÑY siE>]>uH]f]h Ø]nh j>]p>iBvxY td] pum]hxh AE>]pit]Øistkh p>iHZtY y]ßi c¥]ÙkUpmiv dU>t>h t>ufY®

74

tÙmuTikešÙ}]h n>c{uevšuÊuh, aØikešÙ}]h aÆiÆu yRÎuh, v]RÍkY]pm]nÊin[ |>iÏiTm]yuh |>iÄuÎ pu>uSen yuvtikL c¥]šeû kiferÎvÉh p>itYjic{iÈ[ atidU>Êu Ep]kuÎu. y]vXVØmidh s>I>m>ujh y]v´>] dU>Et] y]vEc{zàiys¬i>zptiHt] y]vt[ÑEy] n]yuS® A«Ezsyxi t]vEdv viduS] k]>Y® zpyEø] mH]N xàIp[Et BvEn tu kUpKnnh zptYudYm® kIdZs® 75 |o s>I>h E>]ghkUT]et xoKYm]yuh, v]RÍkY]vØ xmIpiÄ]etyuh, |zàiys¬i ÑIfiÄ]etyuh, AyuÓinu n]sh kUT]etyuh ~tuk]Ùh ve> Øiti ecy{uÎuEv] aEÏ]E<Äuh vidV]n]y vY¬i teû EzsyÓinuEvÞiyuÔ vÙut]y zpyt[nh ecy[tuek]EÔÞt]kuÎu. atÙ}]et gZHÊinu tI piTiÄu Eá]L atien smiÏiÄuv]NEvÞi kifruku<iÄuv]N ecy{uÎ zsmhEp]eÙ AyiÊI>>ut[. v]RÍkYÊil Em]ÑÊinu EvÞi zpyt[niÄuÎt[ vITinu tIpiTic{uk<iÇ[ kifru ku<iÄuÎtinu tuÙYm]efÎu x]>h. tpxYß® xß® kimDinivx]m® xu>ndIh guEf]d]>]à]>]nut p>ic>]m® xvinyh
55

eev>]gYstkh
pib]m® s]x[ztoG]nut viviDk]vY]mZt>x]N n vid[m® kih kuRЮ ktipyniEmS]yuSi jEn 76

mnuSY]yuÓ[ vše> tu¢m]ky]l x´nÆšuem]Îic{[ tpÓuecy[tuek]Þ[ ghg]tI>Êil vxiÄukEy], aeÙ}Üil gufvtikš]y B]>YM]e> x[EnHpu>Ó>h zsUzsUSiÄukEy], atumeÙ}Üil s]x[ztpÚnh ecy{ukEy], atÙ} viviDÆš]y k]vY]mZt>xÆeš pÚnh ecy{ukEy] `ß]f[ ecEy{ÞetÎri yuÎiÙ}. |veyÙ}]h ecy{uv]N |o aˉm]y mnuSY]yuÓil xmyh mtiy]kukyieÙ}Îu x]>h. du>]>]ÍY]þ]mI tu>gcÙciÊ]® ÑitiBuEj] vyh c ØUEÙ¢]® xumHti PEÙ bÍmnx® j>] EdHh mZtYuRH>ti dyith jIvitmidh xEK n]nYEz¢Ey] jgti viduES]?nYzt tpx®

77

kuti>eyEÏ]eÙ |škieÄ]Þi>iÄuÎ mnEÓ]TukUTiyi>iÄu Ît]y |o >]j]ÄM]e> `šuÏÊil xEß]SeÏTuÊuv]N x]DiÄuÎtÙ}. `Î]l n]Em], atY]syuÔv>uh mHÊ]y ÙÑYÊil mnÓurÏic{v>um]kuÎu. `Î]l s>I>eÊ j>yuh, zpiyeÏÈ jIven k]Ùnuh apH>ic{ukšyukyuh ecy{uÎu. atin]l aÙ}Ey] x[EnHit]! |o EÙ]kÊil arivuÔvn[ tpÓiEnÄ]šuh Ezsyx[k>m]yiÈuÔt[ meÕ]Îuh teÎyiÙ}. m]En m}]yini K¥iEt c vxuni vYREœ zpy]Et?RËini ÑIEf b³ujEn gEt p>ijEn nE¨ seenRyovEn yu¬h EkvÙEmtEdv xuDiy]h y´×uknY]py® pUt]zg]vgi>Izàkà>tTIkuw[Ej niv]x® kVcit[ 78 anY>il niÎu ÙBic{uek]Þi>uÎ bHum]nh n¨eÏTukyuh, xáÊ[ n¨m]kukyuh, xH]yh aBYRËic{u teÎ xmIpi ÄuÎvR ni>]s>]yi ti>ic{uEp]vukyuh, b³uÄšueT `Éh kuryukyuh, ExvkM]R eekevTiyukyuh, yovnh zkEmf nsic{u tuTÆukyuh ecy{uEá]L ghg]ndiyueT jÙh ek]Þu p>isuÍ
56

eev>]gYstkh
m]yi>iÄuÎ kÙ}ukEš]TukUTiyt]y pRv{tÊieû t]<[v>yiÙuÔ vÔiÄuTiÙil vxiÄuk m]ztm]f[ buÍim]M]RÄu Ey]gYm]yi ÈuÔt[. >mY]þzàm>IcyüZfvtI >mY] vn]ßØÙI >mYh x]Duxm]gm]gtxuKh k]EvYSu >mY]® kœ]® Ek]Ep]p]Hitb]S[pbiàut>šh >mYh zpiy]y] muKh xRv{h >mYmnitYt]mupgEt ciEÊ n kiWit[pun® 79 czà>s[mikL mEn]H>m]kuÎu. vnmDYÊiÙuÔ pulÊkiTi kšuh, x´nxm]gmÊilniÎuh xiÍiÄuÎ xoKYvuh, k]vYÆ šieÙ kœkšuh, zpfyEk]ph nimiÊh kuer]eÇ]Îu cuvÎi>iÄu Ît]y kÉunIRÊuÔikL OÙic{uek]Þi>iÄuÎ zpiy]muKvuh mEn]H>h teÎ. |veyÙ}]h anitYÆš]efÎ Eb]ÍYh mnÓil vÎuk<iÇ]lÏieÎ OÎuh teÎ >mYm]yi Et]ÎukyiÙ}. viEvkh \dic{uk<iÇ]l zbª]nàh O<iek OÎiÙuh mnÓinu t]ˉ>Yh Et]ÎukyieÙ}Îu x]>h. >mYh HRÐYtÙh n kih vxtEy zsvYh n Egy]dikh kih v] zp]fxm]xm]gmxuKh eenv]DikzpItEy kißu zB]ßpthgpÑpvnvY]EÙ]ÙdIp]Üu> ¢]y]cWÙm]kÙy{ xkÙh xEß] vn]ßh gt]® 80 >mYm]y HRmYÊieÙ t]mxvuh, xhgItzsvf]dikšuh, zp]fzpiyyum]yuÔ xm]gmxuKvuem]eÄ atYßh AnàeÊ \Þ]ÄuÎvteÎ. `Î]l EmlÏrÇveyÙ}]h |oy]Np]Õ kšueT cuÕlek]Þuh ptnh ek]ÞumuÞ]kuÎt]y k]Õin]l |šÄeÏTuÎt]y dIpsiKyueT ni<l Ep]eÙ aØi>Æš]efÎu niþyic{u x´nÆš]yuÔvR vnÊil Ep]yiÄ<iÇu.

57

eev>]gYstkh

9. siv]Rc{nh
Axhx]>]zÊiBuvnmidh cinVt]h t]t t]dZk[ eenv]x[m]kh nynpdvIh Ezs]ztm]RÅh gEt] v] Ey]¸yh DEÊ viSyk>iEf] g]™gU™]Bim]n ÑIvxY]ß®k>fk>if® xhym]n]yÙIÙ]h

81

EH t]t! viSyÆš]kuÎ piTiy]nyiÙuÔ ašvÕtuh gU™ vum]y Ax¬iek]Þu mdic{i>iÄuÎ mnÓ]kuÎ Aney tšc{iTu ÎtiÔ kuÕiyueT avØey zp]pic{i>iÄuÎ O>uven xZ¨iyueT A>hBh mutl |Îuve> mUÎu EÙ]kÆšiÙuh aEnVSic{[ keÞÊu v]En], aÊ>h O>]ešÄuric{[ EkLÄuv]En] x]Dic{iÈiÙ}. mnuSY >ueTeyÙ}]h mnÓ[ viSyÆšil (xuKEB]gvüuÄšil!) atYßh Ax¬m]efÎuh, mnÓien xhymnh ecy{uv]N s¬iyuÔ O>]L Ep]Ùuh mUÎu EÙ]kÆšiÙuh |eÙ}Îu x]>h. yEdtXV¢àh viH>fmk]RÏfYmsnh xH]ee>Y® xhv]x® zsutmupseemkzvtPÙh mEn] màx[pàh bHi>pi ci>xY]pi vimZs Î j]En keexYS] p>ifti>ud]>xY tpx®

82

yEœ¨m]y xW]>h, eednYtkUT]et xiÍiÄuÎ BÑfh, x´nÆšum]yuÔ xhxRÅh, |zàiyxhymm]kuÎ muKYPÙeÊ nÙ[kuÎ Evd]ßs]züzsvfm]kuÎ zvth, b]HYEÙ]kÊ[ aÙ Çuti>iy]Ê mnÓ[ `Îiv \lkZ¨m]y ~tu tpÓieû PÙÆš]efÎu vše>Ä]Ùh AEÙ]cic{iÈuh w]N ariyuÎiÙ}. (`ztey]eÄ tpÓu ecy[t]Ùuh kiÈuv]N x]ÍYmÙ}]Ê Eml prÇ xoB]gYÆL p>EmsV>eû anuzgHem]Îuek]Þum]zth xiÍic{t]efÎu t]ˉ>Yh). jIRÉ] ~v mEn]>œ]þ HZdEy y]th c tdYovnh Hß]hEgSu guf]þ v³YPÙt]h y]t] gufee¡Rvin]
58

eev>]gYstkh
kih yu¬h xHx]BYueepti bÙv]N k]Ù® kZt]Eß]¸ÑmI H] ¡]th mdn]ßk]hzGiyugšh mu¬V]üi n]EnY] gti® 83 mEn]>œÆešÙ}]h mnÓilÊeÎ jIRÉÆš]yi Bvic{u. A ahgÆšiÙuÔ t]>ufYvuh ep]y[Ep]yi. xt[xVB]vÆEš] guf ¡M]>]yiÈuÔ AšukEš]Tu Ec>]et viPÙIBvic{u. bÙv]n]yi >iÄuÎ k]ÙxV>Upn]y ymN aÑmn]yi atiEvgÊil vÎfyuÎu. |o GÈÊil `ß]f[ EvÞetÎ[ ariyuÎiÙ}. |til p>EmsV>eû pdyugšemÎiEy meÕ]>u gtiyuh |Ù}. mEn] >]jYÆEš], t]>ufYh, xd[xVB]vh |vEy] OÎuh ApÊuEn>iTu Eá]L \pk>iÄuÎteÙ}Îuh atin]l Em]ÑxiÍYRËh siven BjiEÄÞt]efÎuh x]>h. mEHsVE> v] jgt]h aDIsVE> jn]RÌEn v] jgdß>]«ni n vüuEBdzptipÊi>üi Em tœ]pi B¬iü>uEfàuEsKE>

84

mHÊuÄLÄu aDIsV>n]yi>iÄuÎ mEHsV>niÙ]keÈ, jIv]«]v]yuh p>m]«]v]yuh |>iÄuÎ mH]viÿuviÙ]keÈ `niÄ[ vüuEBdzptipÊi (|Îtil `ÎuÔ kUTutÙ]y zptipÊi) \Þ]kuÎieÙ}ÜiÙuh kUTutl B¬i czàÄÙ si>Óil cUTiy sivniÙ]kuÎu. x[Pu>X[P]>EjY]X[n]DvšittEÙ kV]pi pušiEn xuK]xIn]® s]ßDVniSu >jnISu dYux>it® Bv]EB]Eg]dViù]® siv siv siEvtYuc{vcx® kd] y]xY]Em]¸ßRbHušb]S[p]kuÙdZs]h

85

>]zti niÒém]yi>iÄuÎ xmyÊil Es]B]ym]nm]y niÙ] evšic{hek]Þ[ evšuÊi>iÄuÎt]y ghg]mflzpEdsÆšil `vieTeyÜiÙuh xuKm]yi>uÎuek]Þ[ xhx]>xuKÊil vi>k[t
59

eev>]gYstkh
m]y mnEÓ]TukUTiyuh atYDikm]y kÉunIR zpv]HÊ]l |škieÄ]Þi>iÄuÎ kÉukEš]TukUTiyuh siv siv `Îuc{>ic{uh ek]Þ[ jIvith nyiÄuÎetEÏ]<]f[? vitIREÉ xRv{ExV t>ufk>uf]pURÉHZdy]® x[m>ß® xhx]E> vigufp>if]m]h viDigtih vyh pufY]>EfY p>ifts>c{zàki>f] x[ztiy]m] EnSYEm] H>c>fcieeßks>f]®

86

xRv{xVvuh d]nhecy[t[, atYDikm]y k>ufek]Þu nirÇi>iÄuÎ HZdyEÊ]TukUTiyv>]yiÈuh, xhx]>ÊiÙuÔ du®Kp>Yvx]yiy]y viDiyueT gtiey O]RÐiÄuÎv>]yiÈuh, siv p]dDY]nni>t>]yiÈuh tEp]vnÊil s>c{zàeû niÙ]v[ p>Îi>i ÄuÎ >]ztikeš n]h `EÏ]<]f[ k<ic{ukUÈuk? kd] v]>]fxY]mm>tTinIE>]Dxi vxN vx]n® kopInh si>xi nidD]En]¸¡ÙipuTh aEy go>In]œ! ztipu>H> shEB]! ztinyn! zpxIEdtY]Ezk]sÎimiSmiv EnSY]mi divx]N

87

k]siyil g]hg]tI>Ê[ kopInh m]zth D>ic{i>uÎiÈ[, si>Óil et]<ueekEy]TukUTi, "aÙ}Ey] ztipu>H>n]y shBuEv! aÆ[ zpx]dic{]Ùuh" `Îu višic{u prÇuek]Þuh w]N divx Æeš nimiSÆešÎvÉh k<ic{ukUÈuÎt[ `EÏ]<]yi>iÄuh? atYßh pufYs]ÙikLÄu |osV>]nuzgHÊ]l m]ztEm |tu x]DiÄU `Îu vivÑ.
ý]tV] g]heeg® pEy]Bi® sucikuxumPeeÙ>Rc{yitV] viEB] tV]h

EDYEy DY]nh niEvsY ÑitiD>kuH>zg]vp>YÜmUEÙ A«]>]m® PÙ]sI gu>uvcn>tüVt[zpx]d]X[m>]E> du®Kh Em]EÑY kd]Hh xmk>c>Ef puhxi Exv]xmuËh 88 aÙ}Ey] k]mEdven dHiÏic{vEn! ghg]jÙÊil kušic{u xhsuÍÆš]y p<ÆešeÄ]Þuh puS[pÆešeÄ]Þuh aviTueÊ
60

eev>]gYstkh
niEvdic{uh aRc{ic{uh pRv{tguHkšiÙuÔ siÙ]p>YÜÊieû \p>i B]gÊi>uÎu DY]niÄeÏETÞt]y aviTueÊ xV>UpeÊ DY]ni ÄuÎvnuh A«]>]mn]yuh p<vRÅÆeš BÑiÄuÎvnuh gu>u jEn]pEdsÆšil t]ˉ>YmuÔvnm]yi Bvic{[ aviTueÊ anuzgH Ê]l w]N `EÏ]<]f[ >]j]ÄM]e> AzsyiÄuÎtu nimiÊ muÞ]kuÎ du®KÊilniÎuh vimu¬n]kuk? ~k]kI ni®x[pZH® s]ß® p]fip]Ezt] dighb>® kd] shEB] BviSY]mi kRÐniRÐUÙnÑm® 89

aÙ}Ey] shEB]! (xuKd]t]Ev), w]N ~k]kiyuh nix[pZH nuh (|¢yiÙ}]ÊvN) s]ßnuh eeky]kuÎ p]ztEÊ]TukUTiy vnuh dighb>nuh p]Ep]MUÙnÊinu s¬num]yi BviÄuÎt[ `EÏ]<]f[? p]fih p]ztyt]h niÓRgsucin] eeBEÑf xßuSYt]h yzt kV]pi niSIdt]h bHutZfh visVh muHu® psYt]h atY]Egpi tEn]>K¥p>m]nà]vEb]Dx[pZs] mDV] Ek]pi sivzpx]dxuÙB® xáXYEt Ey]gin]h 90 eekkeš BiÑ]p]ztm]ÄiÊIRÄuÎv>uh, xhsuÍmnx[k M]>uh, BiÑy]l kiÈuÎ aÎhek]Þu xEß]SiÄuÎv>uh, `vieTeyyuh |>iÄuÎv>uh, EÙ]keÊ xd] tZfxdZsm]yi (tu¢m]yi) k>utuÎv>uh, s>I>EÊ]TukUTiyi>iÄuEá]LÊeÎ aK¥m]y p>m]nà]vEb]DeÊ zp]piÄuÎv>um]y Ey]gIsV> M]RÄu sivzpx]dh ek]Þu m]zth xuÙBm]yi>iÄuÎ Em]Ñ m]RÅh xiÍiÄuÎt]f[. atYßvi>¬>]y Ey]gIsV>M]RÄ[ |osV>zpx]dh EHtuv]yi Em]Ñh ÙBiÄuÎuevÎu x]>h.

61

eev>]gYstkh

10. avDUtc>Y
kopInh stK¥jR´>t>h kÖ] punü]dZsI eenþißYh ni>EpÑeeBÑYmsnh nizd] s[ms]En vEn xV]tEzßYf ni>Üush viH>fh xV]ßh zps]ßh xd] eeØ>Yh Ey]gmEH]XEvpi c ydi ezetEÙ]kY>]EjYn kih 91 aEnkh xuSi>ÆšuÔtuh ep]TiÇtum]y kopInvuh, atuEp]eÙ teÎyuÔ p<y \TuÏuh, viSycißyil niÎuÔ viTutÙuh, ni>up]Dikm]yi ÙBiÄuÎ BiÑ]ÎBÑfvuh, s[ms]n ÊiEÙ] vnÊiEÙ] \Ô \rÄvuh, y]et]>u tTÓvumiÙ}]et xVtzßm]y viH>fvuh, xd]xmyvuh s]ßm]yiÊeÎyi>iÄuÎ mnÓuh, Ey]gxm]Diy]kuÎ mEH]XvÊil niæyumueÞÜil pieÎ ztiEÙ]kÆšueT ADiptYh ek]ÞuEp]Ùuh `ßu PÙm]fu Ôt[? EmˉrÇ xoB]gYÆšnuBviÄuÎ avDUtN ztiEÙ]kÆ šueT ADiptYeÊEÏ]Ùuh atYßh tu¢m]yi k>utuÎuevÎu x]>h. zbª]¥h m¥ÙIm]zth kih EÙ]B]y mnxVin® sP>Ix[Pu>iEtn]çi® ÑuEç] n KÙu j]yEt 92

DI>n]y avDUten EÙ]BiÏiÄuÎtinu zbª]¥h mu<uvN teÎyuh p>Y]p[tm]vukyiÙ}. mXYh cÙic{tuek]Þu xmuzdÊinu vÙ} zpÑuçm]kuÎuEÞ]? m]tRÙÑ[mi BjxV kWidp>h mt[k]hSifI m] x[m BUR EB]EgSu x[pZHy]Ùvüv vEs k] ni®x[pZH]f]mxi xdY® xYUtpÙ]spztpuTik]p]ezet® pviztIkZeetR BiÑ]vüuBiE>v xzáti vyh vZÊih xmIH]mEH 93 aÙ}Ey] m]t]Ev! ÙÑ[mIBgvti! aÆ[ meÕ]>uven zp]pi c{]Ùuh. `Îil AzgHmuÔvš]yi BviÄ>uEt. aÆyueT aDInÊil vRÊiÄuÎve>Ù}]h xuEK¢uÄš]f[. AzgHmiÙ}]Ê vRÄu aviTEÊ]T[ `ßu b³m]fuÔt[? p}]sieû |Ùek]Þu
62

eev>]gYstkh
Þ]ÄiyiÈuÔ p]ztÊil vIfukiÈuÎ pviztm]yiÊIRÎ aÎh BÑic{u jIviÄuv]n]f[ wÆL |EÏ]L |¢iÄuÎt[. mH]sy{] pZœVI vipuÙmupD]nh BujÙt] vit]nh c]k]sh vYjnmnukUEÙ]ymniÙ® s>c{Ezà] dIEp] vi>tivnit]xhgmudit® xuKI s]ß® EsEt muni>tnuBUtiRnZp |v

94

y]et]>u Ey]gIsV>n[ kiTÄ BUmiyuh, tÙyif eekkšuh, EmlÄÈi Ak]svuh, anukUÙm]yi vIsuÎ k]Õ[ visriyuh, czàN atYßh zpk]sEÊ]TukUTiy višÄum]Ef] aEÌHh vi>¬iy] kuÎ x[ztIyum]yuÔ xhgxuKmnuBvic{[ >]j]vienEÏ]eÙ xuK EÊ]eT \rÆuÎu. BiÑ]sI jnmDYxhg>Hit® xV]yÊEc¨® xd] H]n]d]nvi>¬m]RÅni>t® kþiÊpxVI Øit® >œY]kIRÉvisIRÉjIRÉvxn® xzá]p[tkÖ]xEn] niRÐ]En] ni>HÜZti® smxuK]EB]eegkbÍx[pZH® 95 BiÑ]ÎeÊ asiÄuÎvnuh, jnxhxRÅÊil niÎuh EvR viÈvnuh, xd]xmyvuh xVtzßm]yi vRÊiÄuÎvnuh, Ù]Bn¨ ÆešÄuric{uÔ cißyiÙ}]Êt]y Ey]gm]RÅeÊ anuvRÊi ÄuÎvnuh, v<iyilkiTÎi>uÎtuh kIriÏriÇtum]y vx[zth D>iÄuÎvnuh, |>iÄuv]N vx[zth \pEy]giÄuÎvnuh, QhBuh aBim]nvuh |Ù}]Êvnuh, ciÊs]ßiyilniÎušv]kuÎ xuK Êil m]zth atYßtlp>n]ky]l zbªDY]nh ecy{uÎvnum]y Ey]gi xxuKh vRÊiÄuÎu. c¥]Ù® kimyh dVij]ti>œv] sUEzd]œ kih t]px® kih v] tÊVviEvkEpsÙmtiREy]gIsV>® Ek]?pi kih |tYut[pÎvikˉjˉmuKee>>]B]SYm]f] jeenR n zkuÍ]® pœi eenv tu¨mnEx] y]ßi xVyh Ey]gin® 96

63

eev>]gYstkh
Ey]gikL v<iyiÙUeT Ep]kEá]L ave>Äuric{[ "`ß] |vN c¥]šÙn]Ef] aEt] zb]ªfEn], sUzdEn], t]pxEn] aEt] ttVviEvkÊil x]mRËYbuÍiEy]TukUTiyi>iÄuÎ Ey]gIsV>En]" `ÎiÆen p>x[p>vi>uÍm]yi A>uteÎ `eß]eÄ prÇ]Ùuh Ey]gikL Ek]piÄukEy] xEß]SiÄu kEy] ecy{]et niÒé>]yi xW>iÄuÎu. Hihx]sUnYmyt[nÙBYmsnh D]zt] m>ut[kˉith vY]Ù]n]h psvüZf]Üu>Bujüu¨]® ØÙIs]yin® xhx]>]RÉvÙhGnÑmDiy]h vZÊi® kZt] x] nZf]h t]h aEnVSyt]h zpy]ßi xtth xRvh xm]p[tih guf]® 97 zbª]v[ xRÏÆLÄ[ HihxsUnYm]yuh zpyt[nh ecy{]et teÎ xuÙBm]yiÈuÔtum]y v]yuvien BÑfm]Äi kˉic{i>I ÄuÎu. psuÄeš puÙ}u BÑiÄuÎvkš]yuh tryilkiTÄuÎvk š]yuh xZ¨ic{i>iÄuÎu. mnuSYRÄ]efÜil xhx]>xmuzdÊieû mruk>Eyruv]N p>Y]p[tm]y buÍiyuÔ mnuSYRÄ[ Em]ÑÙçi ÄuEvÞi zbª]v[ avDUtvZÊi kˉic{i>iÄuÎu. Em]Ñm]RÅ eÊ avÙhbiÄuÎv>ueT ztigufÆL (xtV>jüEm]gufÆL) viÙyh zp]piÄuÎu. avR ztiguf]tIt>]yi Em]Ñh zp]pi ÄuÎuevÎu t]ˉ>Yh. ghg]tIE> Himgi>isiÙ]bÍp«]xnxY zbªDY]n]BYxnviDin] Ey]gnizd]h gtxY kih eetRB]vYh mm xudiveexRyzt Et niRv{isÜ]® k¥UyEß j>ÚH>if]® xV]hgh ahEg mdIEy 98 ghgtI>Êil HimvlpRv{tsiÙkšil p«]xnØn]yi zbªDY]nh ecy[tu Ey]gnizdey zp]pic{i>iÄuÎ avx>Êil A vyÓ]y H>ifÆL y]et]>u xhsyvuh kUT]et aTuÊu vÎ[ `eû s>I>Êil x[pRsiÄuÎ A xudinÆL `niÄ[ vÎu Ec>uÎetEÏ]<]f[? Ey]gnizdyiÙi>iÄuÎ Ey]gIsV>N aHihx] p>n]ky]l jßuÄLÄukUTiyuh ave>ÏÕi BymuÞ]kukEy],
64

eev>]gYstkh
xVs>I>Êil, A mZgÆL av>ueT avyvÆL |È[ \>c{]Ùuh at[ A Ey]gIsV>eû Ey]gnizdey B²iÄukEy] ecy{uÎiÙ}. aztm]zth g]™m]y xm]DiyiÙ]f[ aEÌHh `Îu x]>h. p]fi® p]zth pvizth zBmfp>igth eeBÑYmÑy{mÎh viüIRÉh vx[ztm]s]dskmcpÙh tlpmxVˉmuRv{Ih EyS]h ni®xhgt]hgIk>fp>ifti® xV]«xEß]Sifx[Et DnY]® xhnYüeednYvYtik>nik>]® kRÐ niRÐUÙyßi 99 xVßh k>tÙh pviztm]y p]ztvuh, BiÑ]Tnh ecy[tu xiÍic{tuh n]smiÙ}]Êtum]y BiÑ]Îh AH]>vuh, pÊu diÄu kL viüIRÉm]y vx[ztvuh, vis]Ùm]y BUmi aˉvuh kuÙuÆ] Ê kiTÄyum]yi>iÄuÎt]RÄ]Ef] A DnYM]R niÓhgt ek]Þu p>ipkVm]y mnÓuk]>fh xEß]SEÊ]eTyi>iÄukyuh xkÙviDm]y apm]nÆEšyuh eekviÈ[ xkÙpufYp]p]nuBv ÆEšyuh nsiÏiÄukyuh ecy{uÎu. m]tREÐdini! t]t m]>ut! xEK! Etj® xubE³] jÙ! zB]tREvY]m nibÍ ~v Bvt]mßY® zpf]m]²Ùi® yuS[mXhgvEs]pj]txukZtx[P]>x[Pu>RniRÐÙ ¡]n]p]üxmüEm]HmHim] ÙIEy p>zbªfi 100 aÙ}Ey] BUm]t]Ev! aÙ}Ey] a¢n]y k]EÕ! aÙ}Ey] xK] v]y aùiEdv! aÙ}Ey] xuHZÊ]y jÙEm! aÙ}Ey] xEH]d> n]y Ak]sEm! w]N niÆLÄu avx]nm]yi vành ecy[tu ek]Þ[ niÆšueT xhgh ek]ÞuÞ]yiÈuÔt]y xukZth nimiÊh zpEs]Bitvuh niRÐÙvum]yi>iÄuÎ ¡]nÊ]l xkÙ viSy Em]HÆEšyuh eekviÈu |t] p>zbªÊil ÙyiÄuÎu.
eev>]gYstkh xm]p[th



65

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful