1

2

ശി

ഭാഗം 1

േദവാസുരേ
ാ വരു

ാ കഴി

ു െപാ

ശൂന മന

രഥ

ുനടു

ുള

േപാെല

രീ

െറവായു നുക
ു േഭദി

ദിവ ാശ -

ിവായുമാ

ഹരിതനീല

ടു

അവെന പതീ

ീഭൂമി

ുെക ി

ി

നി

ആദ പഭാേരഖെയാ
അവള െട മി

െമ

ലരിത
ി

ും ഗിരിശൃംഗസീമയി-

ലവെനാരു െചറുവിര

നഖമമ

േമാമന പാകൃത

േനടിേയാരു

യീ

യാനം

ഭൂകാമുക െറ വരവുക

കാട

ും

ം അവേരാഹണം,പിെ

നശ രെഭൗമാ
ഭൂവി

ുമി

ല പകാശ പഭാവം േച

ദിവ െമാരുതാരെമ

ിേലറി

മാമാകാശവീഥിയി

േദ ാഭൂവുക
അത ു

ു, പുരൂരവ-

ി

ളാ

തേ ശണി വി

മഴയിററുവീഴു

സാനു

ളി

3
വി ശാ

ിെസൗഖ ംനുക

ഒരുകടാ
രാ

ിലവ

ുേദവ

സാകാരമായു

ുമ

െറ

രാ ദി

അതിെല ഗംഭീരമായുറയു
മനുഭൂതിയായിനുണ
ഇതുവെരേ

ി

ഘനെമൗന-

ിറ

ി

പടഹധ നി രണ-

ളേഭരി ച കസംഘ ഷനാദം
കുഴലുെപരു
ചതുരംഗ

റകാലാള േതരുമാ

ടയുെട തീ

േതാററുമട

്ണനാദം

കാലാളി

ീണിത-

ഭാവരഹിതമാം പാദതാളം
അവേയാ െ

വിജിഗീഷു ആരും െമരു

ഗിരികന ാെമൗനം നുക

ഭൂവി

പാലുേപാലാ

അവ

കന യിേലെ

ചി

ി

നി

ുവള െ

കപദം

െമെല

ഭാഷയാ

വിടരു

ുേനാ

ി

മു

വികസ രമാ

ഭൂമിപു

ി

ാരു

പൂവായി

േപാെല ിനം ജനി

ചാര പകാശ

െവ

ി

ദിവ കവിതതേ
തുപൂ

ു.

കേളാടിെയ

െമൗന

ാദേമാടവ

െറ െമൗനനാദം നുക

പൂ വദി
വാസ

ുനി

െവള
ിരി

4
ഓേരാദിനംകന കാത ംതിരിെ

ു-

മീ സതിയാം േദവകന ഭൂമി
ആേദ ാദയ

തുമ വീെ

ടു

മാ

മരേമാഹിനിെയ

ഗംഗനീരാടി നിത നവീനയാ

പു

നുഷ

പുതുജീവിത
നീ ിയവ

റി

നവവസ
ി

െറ േദവകന ാനാ

െറയരികിെല

ി

ആ വികസ രദിേനാദയമുഖ

ാതജ

പു

മുയി

ും

ി

ഏേതാ

േപാെല

പകാശ പവചന

മൂടി-

െയാരുനവേദഹമവതരി

ജീവ

െസൗവ

െറയുമ

സു രി നിത ശു

ഒരുമധുരെമൗന
മൃദുമ

,ഉഷ

ിലവ

ഹാസം െചാരി

ുമാദക

ുനി

മുഖപടമിലാെത നവവധുേപാ

നിരാ-

വരണയായവ

ി

ുനി

ുമു

തുടുകേപാലം മാറുനിറെയപൂ
യിളകു

ളക

ദിവ േവഷം

ഏകാകിനിയലിവ
െസൗവ
േദവഗ

കാ

ിക

നിരക

പി

ിലായിരം

കന കമാ
ുമാനസ-

െമെല-

5
ീണമകററു
അവരുദി
െയൗ

ുേ

നസി

നശ രരലവ
ആന

രാഗേലാല
ാേരാ ദവ
ുവി

നിത െകൗമാരിക

ിലും തിരമാലത

ഓേരാധ നിയിലും സ
ാവിെലാരു

ലവ വസി
െത

അവരുെടച

മീമ

ഗതി

തസ രം

േനഹസി

ു േമഘ

വരാടു

ു കാററുേപാെല
ലന

നകാ

ം കൃതാ

ിയാ

മായി

ാദനയന

ി

നിത പഭാതമാ

ൈദവീകവദന

ി

ശാ

കാററി
പി

ിഭാവം

െറ ചുംബനം താ

തിരി

ാനലസമാ

ംഗഹാരഭംഗി

മഴവില വിരിയു
കണികക

ഒരുേകാടിമ

േപാലവ നൃ

മാടി

േമനക മലിക മി ശേകശി രംഭ
നീലഭ േശല ലാവണ നീല
ലളിത നളിനി തിേലാ
ആന

ു പസാദമായി

ലിലവെരാഴുകു

ഉടയാടചുഴലു

വി

ളായി

പീയൂഷധാരിണിക

ഓേരാപദ

ിലുംനിത -

നാമസാഹ സക

മ ആയിരം

ി

െറ

ി-

6
അവയുെട മ

ിലവ

മരുള ം ഭയ

അവനറി

വിറ

ൂത

ഹൃദയം കട
ഒരുെകാടു

-അമിതാന
രാജ

വിശാലഗംഭീരമാം

േപാലല
ാററി

അരിെക പതീ

തായി

െറ

ി

പ ശമാം വി

വിറെകാ

മയം

വതാ

ഇതു പകൃതീവരം ൈദവീകമാം ഗൂഢനിയമമിതി
പാതിമറ

ില ച
മുടി

കെമാരു സൂര -

ബിംബംേപാലവ
നൃ

ലക

ം നില

നി

ു നി

താമംഗ

ളി

ലയാ

നിശ ാസം െസൗരഭ മായല
െമൗനമാ

ിധിയി

ഭൂവിെന

അവ

നി


െറയാ

നിശ സി

മാേമേതാവികാരെമാ-

രികിലകെലയുമാ
ഏകാ

ുക

േദ ാവി

ദ ശി

അമൃതമവ

നംേപാെലാരു ശൂന ഹൃ

പ ശി

ചകിതനാ

-

തയി

ശവി

വള


സു ര

ഭാഷയായവനിലതു

ഭവി

ആരുനീ ശ

ിഭുജ

ളാ-

നി

ി

ലതിശ

ി,നി

െനെ

ിടി

ാദം

ുമാ

7
ആരു സുവ േ
ചാരുമഴവി

യവ

െമ

നിറ

ചാ

ഒരുനാള ം വഴിെതററാ
പിഴയാെമെ

ി

ാര

ഠി

ി

ഭമണമിതറിയാ

മുെ

േക
ു, പുരൂരവ-

ശമി സംയമി

നിത പരിശു
ഞാെനേ

കുതിരെയ

പറ

മലനുദാ

വഴികള െട

ും കുളെ

പജക

ു ഞാ-

ാവു ചുഴലു

ാെനനിെ

അതുപറ

ു, ചാരുരൂേപ

വീഴുകയാണുഞാനാ

അരുതുതടു

ും വഴി

േയാ

െകാടുമുടി കൂടിയിളകുെമേ
നിവിെട ഭയ

ാവി

നാ

െയെ

സം

മറ

വല

െസൗവ

വി

ുേപാകാ

െഭൗതികാക ഷണവശ
ഈമനെമേ

ിലീവിധം

ുേപാകാ

മയകേന പറയു നീ-

യാരു, ശീേദവിേയാേമാഹിനിേയാ
ഞാ

ആന
മാ

വാ

ികയി

പായവതരിേ

ികമീമഹാെസൗ

േമഘേലാക

േനഹി

ളി

ഗായ തിക

ര മെലഞാ
ുക

താരഭംഗിയി


േഹാമാ

ി

8

ി

നിശാപു

നിേ

േയേതാ അപൂ

ചി തമായുെ
എേ
മു

പവാടികളി

െറചി

ാനശിെ
യാ

ും ശ സി

രശാ

പൂ

ളി

നി

ിരു

ുറ

ി

ളിെല

മനംനി

രുവി ിരു

നാമ-

ൈകവി താമാമധുരം വീ
ി

ഏകാ

ഹിമെമൗനമു

ാനീ ജ

ംകാ

െസൗവ

െഭൗതികാ

ിനി

ിരു

പേലാഭന

ശു

ലാവണ

ചൂ

ി

ാനുഭൂതിക-

ആക ഷണ
ഞാ

ു-

െവയിലി

േശാഭനി

ീയവിശി

ളാെകയും ക

ിയി

-

മല െ

േമാ

ജലാശയംേപാ

ംജപി

ന-

സ രം പതിശ

േക ിരു

തള

െതളിയാ

സു

ും ഞാ
പൂ

ും

ു േദവീ

യും നി

വളയു

മൃതി

ിേയാരാസ

ാേനാ നീവ

ധ നിയായിെ

െമ

ിലി

ുേതാ

താ വാരെമാെ

േതനീ

പൂ

െകാ

ു നി

ി
അതി

കയാേലാ

പകവീ ാെനാരു

ിനീ

9
ഭൂമിയിലിേ

ാളവതരി

വരു,കലാേദവേത,മൂടുപടംമാററു

മീസമൂഹ

നി

മാററൂ

ംേശാഭെയാ
കലശെ

കാണെ ക

ുചുരു

ദൃശ മാ

ിയാ

ണരെ ഞാ

മതി-

യാേവാളമാ ശീലഭംഗിേദവീ

നാമെമാ

നി

നാമെമ

േവദ

ുസഹജമിണേചരും

ാേവാതിടു

ിെലാരുപൂ

സൂ

ലീ സംഗമം വിധിെയ
േപാരൂപതി
നാരീ,ചരി

ുനി
ുെക

േഹ,േദവേത,ഉ
പൂരൂ വച

സത മുഖ

ി

പാദമീെന
മാനസ
ശീ,ഞാ

ാമറ
മിഴി

െഭൗതികംവി പൂ
െലൗകികതീര
പി

വലി
ാംഗസു


ംേപാ

േ ാകംേപാ-

റിവൂ

ാം പുരൂരവ

യിെലേ

ി

,േഹ

ി
വിളി

നംവി

േപാെല
മൃതിവീചി അേപാെല
തുറ

രം േയാഗദൃശ ം

േമാ

10
എലാദുരിതവുംനീ
കാശപഥ

തി

ചിക

ിെ

േപാടമാ

ശി, ആനാമമു

നാേവശചി

നാ

േവഗ

സ ര

താേഴ
െത

ാരുദ ശന
നാദമായി

രിെ

രാജ-

ി

ി

ാത പ-

ുമാററി

കമാെകമി

ജ ാലയി

ിയ

ുേപായി

ാ യടി
ിന

േവ

അശ ം

ുചാടി പിമാ ദിശൃംഗെ

കാററി

പാദം ചത

ഏേതാകഠിനമാംേവദന വി
േരാദനം െച
കഴുക

മയ

തു മേനാഹരിമാ

റെ ചിറെകാ

ല പാ

യാ

ൂ െമ

യരികിലറിയേവ
േപാെല

അവരുെടേരാദനകാരണമാരായുവനതി
േക
ചി

ുറവിടം താനലേലാ

ാെമാര ഹാസം അകെല,രാജമാ

ദം രാജധ

രപ

ിമദി

ഇരുള കന
ത ി

ുേമ
ിയിലാ

ധീരം

ിെലയാകാശം

ാെകമൂടിടു


ീെവളി

ദിശകളിലാെകയുരുള

ിേമഘം ശവെമാെ
ുമ

മാ

11
ഇടിമുഴ
േന

ുവിള

േഘാരനാദം
െസൗദാമിനി വിറയാ

ആപാദേകശമാ
േപടി

െത

ുവീഴു

െളാെ

േയററു

ഗ ഭീകരി

,ദു ഖ

താേനവരി

നി

സ രരഹിതശു

ലേസനത

േസനെപെ
േചാ

ി

തി

ു വ ഷം സുനി

ി

െപാ ി

കരുംകുമിളക

െറ ക

ി


െറ

േനാവി

െയാ

െറ

നം ച കവാള

നം,പാഴിടിെയാ

ആകാശ

ലം

ുമരാജകത ം

യ ഹാസം ,ചിറെകാ

മാ

നനവി

തി

യി

ാരുേന

ി

വും സാ

േരഖാവന

ശ -

ി

നിെ

ശു ഭമാ

നി

ിറ

ിതാ ന

ഹൃദയവും ക

മരണിക

ുകാ േമഘറാണി

ാെലെയാഴുകു

കാററി

മാ

മാെമാരുേന

ുഘനംെവ

ുരു-

ു ദൂെര

ുപുറ

േമഘം കട
പി

െളവ

വധുേപാെലനി
നി

കാററു

ാവ ജപാത

ി

യാെക

മശനിപാതം താെഴ
െറയിരു

ഴുക

പ-

12

ഓമ

ും മുകളി
പഭാതെ

ഒഴുകുെ

ാരാവ ഷവി

േബാധിയി

ി

മയം വി

വം

ു രാജ

ുപറ

നം

ം മുററും മുഖം മിഴിക

ഭീകരം തീ

്ണം പരിചിതം ശതവ ം

യാഗയു

ി

േപാേലാ

െലെയ

മഴയുെട പ
ഒരുെകാടു

ാററി

ചി

ി

ുേനാ

ചാടി

ിടി

ിലും
രാ-

േപാടന
നി

ാേകശി

ുനാരിമാെര

ിതറിേയാടു

പവൃ

േകശിെയ

െറ േവഗംഭയ

ദിശകെളയാെകനിറ
കുനിയു

ൈദത

േവഷ

കാരം വികാരവി

യും വിഴു

ഒരുമിഴിപൂ ാെത ക

കാട

ുപലവഴി
േപാലവരും

മായാവിയാെസൗ

ര -

ധാരെയ ചുഴലി മൃണാളംേപാെല
അവെലാെ
വിറയാ

ാര
പൂ

ുേപാ

കുതിെകാ

ദി

ഗമി

അതിലുമുയെര അതിച

ി

േവഗ

ി-

ുഉയര

ി

13
ലവെന
പി

ുട െ

തിരി

േക റി

ി ച കവ

സുരനാ വിജയച കധ നി
ാ രാജസിംഹശ

ഒരുനീ

ഭുജമുയ
ുയ

ച കനിനദാശ േഭരി

ി രാജ
ുള

ാ പതിധ നിക

ആ രഥംത

ി

ാകാശവഴിനീ ി

ഭീഷണായുധെമാ

നി

ി

െറ

ടുെ

ിെയേ

ാരെവ

േകശിമിഴികള രു ിേനാ

ി

േതാ

റി

വിസുനി

േവെ

ുനി

വിറയാ

ിതെമ
യി

താെഴവലിെ

നുണ േ

മു

മുദയ

േകശിെയ

ി

ി

ഭുജവലിയി

മു

റിേ

േബാധമ-

പു

പം

ാടിയക

-

ാടുദി
ി ശു
തുട

ചിദാകാശം
നീലം
ില മഹാരാജ-

രഥം െമെലേയാ ി

േബാധമിലാെ
കാ

മൃത ു

ആസുരേയാനിേകശി

പു

നാമ

ാനസുര

ററുലയുമാ അനുപമസ

കാരമാ

ി

കു

നീെളവിതി

ാരാേദവിത
ിയിരു
ി കൂ

ചാര

ുരാജ
നടുവിലാ

14
പൂ

പു

ി

പകാശച

ലംമാറി ക

േതാെളാ

ുകം ന

ുമാ തംപുറ

ി

മാ

ുകാണാം

െറയാേരാഹണം അവ-

േരാഹണ പാണഹംസദ യ
നീ ിെവ

തളി

രം,ധന മാം

ഒരുമഹാലാവണ സത േശാഭ
അംഗ
നി

െളലാം ജ ലി

േവ രാജാവാ

ലദൃശ വും ക

ിരു

ഏെറയമൂല ം ഭയജനകം ഒരു
േ പമമുദി
ഭാ

യാ

െമൗനിയായി

മാണാ േവഗെമ

റിയു

ശ ാസവും കൂടിവിടാതിരു

താ

േനഹം ശമം യമം കാരുണ െമാെ
ശിലയാ
േനഹ

ിമാററിയവ
ി

ാേ

െതാ ിലളകം മുക
േകാരിെയടു

െറ േദഹം

യക

അവെനയവളിലിണ

മീജ

ില ചു

ദചി

ുക

േദഹം

നിത യചുംബിതയാമവെളേ
േലററി വികാരാ

വും

ിെവ

യും

രി-

നായി

15

ശിശുേപാെലെയാ
വി ശമി

ുമറിയാെത വ

ാ പിയശിര

ഒരുകരം, ച

ിേയ

ി

ി

ി നയി

മറുകരം രഥയാ ത തുടരുകയാ
മിഴിയിമ

ാെതയാ മൂടുമിമകെള

അവനുഴി

ൂ മാ ത േതാറുമേ

ാവി

ഹൃദയ

മാധുര െമലാെമാതു
ുടി

മാ തം േക

അവള ണ െ

ളിടയു

മരെമാരുവികാരം

ു മാ

ധ ാനെമൗന

അതിേന
ലു

െറ മന

സു

ിലവ

ഒരുെകാടു

ുറ

അവള റ

നി

-

രെമാ

ദിന
ാെതനി
ിവീഴുേ

തു ക

അതിപുരാണം ഒരു ച
ജീവനി

ു നയന

ാ ഭുതഭാവ-

മാ തെമ

ാ ി

ജനലിെനേയാ
ഒരുകു

ിെല ശാ

മവയിലവ

ിയാ

മുണരു

ീയവനിയി-

റി

ിലട

ി

മാ

ാെല,മഴേനാ
ുരാജ
ാംബര
തും

ി

െറ

ി

16

ി

ദ ശി

മരണയി

ആന

ഭൂമിത

േന തം വിട

ുക

അവയിെലേ ാഭ, പണയമാന
അവനവളറിയാെതേനാ
േ പമ

ിേല

ആേ

ുണരുെ

ാദയ

ി

വും

ിനി

ാരാ ജീവ

പകാശഭാവം

ി

പണയപാശ

പാലം പണിതുതീ

ി

ിരികളീ ഭൂമിയിേല

തിരി

വിളി

ും മണിെയാ

ാ രഥച കവും തടു-

ാരുചിരിെകാെ

േമനക, ആ

െറ

ില, േക

െപാ ി

ആരും തടു

െറ

ാരു ഹിമപു

ാദപൂരിത, ഭയക

പം േപാ

ി-

താംഗികളായിരം േതാഴിമാരും
മൃദുഗാനം േപാെല െമാഴി
എവിെടനീ െവ
സഭയിേതാ
െലാരു

രാജാേവ

ുമീ വിജയമു ദ

ാപനം ഇവെളാരുശി

മ-

തംഭേതാരണമല രാജ

രഹിതമാം ശു

, ഈ െസൗവ

വിജയമു ദ, നിത േദവമു ദ
അരുത
ലവിടുെ

ു വായിെ

ടു

രുതാ

ി-

ധീരപരാ കമ

ുനീ െചയ ൂ നി

മാ-

17

ാനം ഇവ

ുററ േ

അവിെടയീ നിത ാ

യാമ

ാഹിനി

ബഹുകാലം േസവെചേ
തിരിെക

ദാസി

രൂ ഞ

തിരിെകെയടു
ഒരുമാ തചി

ിവെള

ുക, നിെ
ി

ചി

ാഭരിതെനേനാ

ി

ുരവാണിയുര

ിടു

കിയാ

ളി
ിേലാ

അ ഹനതി
െവ

അനുഭവ

നി

െറ ത ാഗശീലം

മാ

നാ

ദിവ നാം മ

ിദാന

ി

ിമ

ചാപല വും നീ

നിത പസാദം ലഭി

നാ

ും ചുഴലു

ലാകാരമായി
ശാ

വെര

യില

െനെയ

ി

ി

വെര പകൃതിെയ

നിത ം വികസ രമാ

ാേലവികാരം ശമി

അവതാരമാകു

ു െതളിയി

രസനകളായിരം പൂ

മഹത േമ

ുനീെയ

ക രാജ

െരാരായിരം േദവെര

കരമാ

രാജ

ാരാജാവുന

േദവിെയേമനകാഹ

തം

ിമുഹൂ

18
ഏക ഷിസൂര െനെയ

രം ദിവ രി

പൂ

േപാെല

നീെയാരാളിെ

ീകകാമന പൂ

സംര

യാം

ിെ

ിതിധ

ാര

ി

വും ജീവനും ചുററിലും
ുമ

ഈ ജലേദവതാര
ദിവ മേനക

ി

ഫലം

േതടിെയ

ശാശ തകീ
ശാ

ിതാ

പഥമകന .ഇവ

ലമായി വള

ആന

ം ,ഇ

ലാമധീശകന

പപ

ി

സരകന കെയ

സൂര േലാക
താരക

മാ

ിയന

ും

വംശാ

ുരം

മാം േഭാഗെസൗഖ ം

ആ ദിവ മാം പഴെമലാം പറി
േനരമാ

ാരു

, രാജ

േദവ പേരാ

ഒരു
പിയ

ുേവഗം
മാശാലിക

കാ

ിരി

െചേ

ാലുതാഴും കിരീടം െവറുംകല ,

സാ മാജ െമാെ

ുനിന

ുവാ

ി

സംസാരദുഖം

മീമായികേലാക
രസുര

ുേവ

ുമാ തമി

ി

നി

ാര-

നി

നായി

േക വ

േത നീ

നി

ഭൂമിത

മാറിലൂെട

ി

19
ജീവന

ി

ുേന

ായി

െമൗനഹിമകവാട
ഏകനാ

ുറ

താ

ി

,ഗംഭീരനായിരഥ

ി

ഗ ഗദം മാേറററി നീ
ഈ പപ

അനവദ ന

പകാശേലാക

പതാകക

ഏകാ

െമൗനനാദാസ ാദക

ഹൃദയം പശാ

ഹൃ

ിേലെ

ലുലയു

ഗുഹകവാടം

തി

ു തിരി

മു

ുേനാ

വെനാരുഗിരിശൃംഗ

മയം േനാ മാ

ാരിയി

അമൃതമിഴികളി-

െലാരുമ

ദ ശനം അമൃതമായി

ി
ി-

ിെലാരു പകാശം മൃദു

മരണമിലാ

പി

േകശവുമായവെള

ആ ധ ാനേന ത
വി

അമാനുഷം

ഗംേഗാ തി,കവിതയാ

ിലിറ

അവിെടദ ശി

ി.

,െചവിക

യൂറു

േലാക

ിലാ

ുനാടുേനാ

മിഴിക

പാണി,ഈ

ിെലാരുപുഴുവാ

െചറുജീവനകലു

അലിവ

െറ

ി രാജ

ിെലാേരകാ

മൃതഗിരിശൃംഗ

ി

ിലേനകം ചിരി
ിടറീ ഹൃ

ു,ല

േതാഴിമാ

ു േദഹം

20

ിയിലാ

തെമാ

ടി

ാണും കുലു

ുകുതി

ചാടി

ഘനിഭൂതച കവാള

ളി

കുടിലമാ

നീള

ഒരുെകാടു

ാററായി ാ

താേഴ

പാതകളി
ാെവാഴുകു

പുണ പുരാണപുരിെയേനാ
ദൂെരസ രമുയ

ിെ

കാററിേനാെടാ

മവ

ദിവ ം പശാ

ിയാ

ി
ണയു

കട

മാം പുണ േഗഹ

ലിളയുെട േഗഹ

ി-

ി,ൈലളനായി.

 ഭാഗം 2
ഉദയ

ിേലാേരാ
ശിയാടു

മു

റിയാെ

ി

ഗിരിശൃംഗേമാേരാ

ാദനൃ

ാരു അതിപുണ ബ

െസൗഭാഗ െസൗ

ി

നം

പരിചിതെമലാമപരിചിതം െവറും
നശ രമായി വ
മൂട

േദവദൃ

ി
ി

ു േതാ

ി

പാളിേപാെലാെ
ുേമ

േനഹമുണ

ാെലൗകിക-

ാറിവീണു
തുസ

ാടെല

ും

21
ഭൂമിേയാെട
ശാ

സരവ

ിലാരു തീ

ി

െമേ

ം അതാരാനും ക
ുേപാ

വി

മയെ

ിതം വികാരം

െറ സാ

മു

ഹൃ

ി

െകാതി

ഗാധതയി

ിെലാളി

ലംഗഹാര

ളാ

െവ

-

ം ധ നികദംബം
ഖിയാമുഷയുമാ

താം േവളകളി

സായാ

താെഴവി ശാ
ഓേരാ മുഹൂ
ലു

ി-

കരണമു ദ

ാരുവിയില

നീരാടിനി

ഒരു

സൂര കേരാപമം െസൗവ

ംബുരുമീ

ാനീ

ുേപാേമാ

അമരസഭയിെലയ ഭുതനൃ

വിരലുക

-

ം ലയം വിഷമം േ പമം

ധമനിയ


ചി

ു േദവി

ാവേരാഹണം ആേരാഹണം െച

ഇ തേമ
മു

ുമറി

ി

ശാ

മശ

ിമുഹൂ

ി

ളി

മവളറി

ുത

ി-

ായമാററം അതീവധന ം

ഓേരാചലന

ിലാ

ാദതു

ില-

േമേതാ പണയവിരഹദുഖം
ഇമകളില

ാതമധുരഭാര

കുനിവു

22

ശാ

പതിമേപാെല
ം െകാഴിയു

ഗാനനൃ
മുല

ദിന

ാഭിനയം വഴി

ിരീടമണി

െസൗ

സഭയിെലേ പ


ഭൂവിലും വാനിലും അറുപ
സുകുമാരകലക ത
ദിവ രംഗ

ിലാ

ാലാഴി

്മീപരിണയവും

ആ ദിനമാ അര
പാലാഴിമ

ിനാലായി

പതിരൂപ

ുമു

മഥനവും ല

ളി

ി

േദവിയു

ശി

യലമകളാ

േമനക വാരുണി, േദവകന ാഗണം

്മീപരിണേയ

മധുരമൃദുന
യു

നം ച

വദനംേദവ-

ിവിജയഗാഥ

െമൗനവികാര
മാസുരശ

േദവ

േലാകം വിറ

ി

ു-

ി പകടന

ഒരുസ

ിരമാല േപാെല പേവശി

േമനക,വാരുണീേവഷധാരി
പാതിയട

നയന

ചടുലലാസ ാ
ശാശ ത
കാ േ

ശാ

ളി

കഭാവ
നാ

ഘതുല

വി


ള ം
ണു ശയി

ശീപ മനാഭ

23
വാരുണിേചാദി

സാമു ദി ,േക

ുകീ നാമെമലാം

ഇവെരലാം േദവക

ു പരിണയ

ഇവരിലാെര
ാരി

്മീ, സേഹാദരീ,

നി

കാമെമാ

ലിതി

ഖീ, കാമി

നീ നിന-

േമാഹം ആരിലാണു

ഈ േദവേര
ഭൂമിേയ

ാളീഭൂമിേയ

ാളാെര

ാമി

നീലവിശാലം വിട

ദൂെരെയേ

ാ ശ

യാ

ഒരുസ രമറിയാതടരു
രൂരവ

ാ മു

ഇലക

ിരി

ആചാര ഭരത

േനഹം

നീ

ി

ഭാവം
ു നാവി

-

ാററി

െറ മ

െറ വദനംകറു
ിെയ

രുേവാതി ഞാ

ശു

േമററു

ഈശ രദാസിയാം നീ രാജപൂരുഷടിമയാ

െഭൗതികകാമനയാ

കം മന

ി

ദുഖം

േരാഷം തിളെ
ു കള

രം

ു േദവേലാകം

കലെയവികലയാ

കല

-

ു ചിതറിവീണു

ിടയിെല

േപാെല

ിനാ

െറ പരാജയം

24
ഭൂമിയി

േവണമാേഘാഷി

ുവാ

ശാപമാകെ നി

െറയനു ഗഹം

നി

കാമെമലാം സഫലമാകും

ഇേ

സവ

ളിലാടിയ നീയിനി

ചേ

സവ

ളിലാടിവാ ക

വംശ

നൃ

െറയ

മാേദവിയാ

മാധവ

ി

ൂരുവി

ശി

ുേമലി

ാരുവിയില,സ

ലില ക

പ ദുമവാടിെയാ

ഭൂവിെല

തസാനു

കൂലതീര
നി

, മാധവിയാ
നാരായണ ഷിത-

ാമനയാമു

മഹാറാണി

ി

ും
, ഗാമ

നഗരെമലാം

േ പമമാേഘാഷമായി നുഭവി-

ീടുക,പു തീ,മടി

ഭരതവാക ം ധ

േവ

വാക ം ശവി

േദവേലാകം െമൗനമാ

െമാഴി

ാംശെമ

ുനി

ു മഹാമുേന,ഉ

ം നരകമാ
ശീശ

ി

െന െവ ിമാററും

അതുവിധിയല,നിയമമലതിനാെല

ുടി-

മാറുകയാ

ിെയവിെടയവിെടയാ-

ശി

25
ണാന സ

ം കുടിെല

ാലും

അവള െട ദിവ വികാര
വികുതിേയാ ഈ സ

നി

ം വിരൂപമാ

ടമു

സൃ

ികലെയവികലമാ

ിനാണിേ

കവിക


ി

ാ വിധിക

ി

നെമ

ചരി

നിനവുവ

മാം

േവ

ഭരതേനാ

ധീര
ുക

സത മാ

മില

ജനി

മാ തെമ

ിലവ

താ

ശി

ുവിടാ

,പി

ഗാനെമാ

തീ വനി

നി

പരിണമി

തവിടെ

മാററിയദു

ഒരുവ ം െചാലിയവാ

കാസനം

ു തീ

ം വിരൂപമാ

േരാഷ

െലാരു

ിയീേരാഷഭാവം

മധുരവികാരമെല

ിേ

ു നാദ

ി

റിയൂ

പരിധിക

േമാചനമാണു പകൃതിസ ഭാവം
നിയതിനിേയാഗമവ
മു

േമനി

തുതാ

യം, അതിനുമു

െമ-

26
റിവുഞാനീ ൈദവനി

യെ

വിധിെയ

ുേപരി ക

പതിക

മേലാ പതിഫല

അതു പകൃതി

ുററ ധ

ി,ക

െമ

-

വാ

തി

കാരണമല,അനു ഗഹം താ
ശാപമനു ഗഹമാ
രു

ുകയു

ുവാനായിെ ാ-

ശിയാ തേപാെ

പാവനഗംഗാതട

ിലയ

വധുവാെയാരു

ി നീയു

മധുരമാമീമാററെമാ
പൂ

ാലും,
ശിെയ

ിനാ

ഭൂേദവി

യാം േഷാഢശകലകേളാെട

അവധികഴി
പാദപതന

ിവളിവിെടെയ

അനവദ മാെമാരുകീ

വാ

യാ

േമാഹ

മാറിയ േദവകന


ുടി

മു ദകേളാടിവ
െമാരി

കം

ും

െറകരവലയ

േപ

മാനുഷെമലാവര പസാദ

വരും

ിേനടും

ല മാധുര മലയടി

േനഹി

റി

ിെല

പ ശ-

രിെ

ിരാേലാകമാം ൈവകു

തുല മാകും അതി

ാഴാ

േലാകം

ആയിരംവ ം പകാശിതമാ

ുെ

കു

ഠ-

27

ശിെചാലീവിടയാ സുരേലാക-

െമൗനസാ

ി
ി

വിെ ാഴി

പൂമര

ാേ

പഴ

അപരിചിത
നഗര

േവനലി

തീര

ി

അരുവിയാ
െസൗവ

പി

ി

ആകാശ-

ുേദവി

ുനി

ുകാ

നദിമൂലെമ

െവ

ിനി

ാലുടയാട

ിൈദവീകനദീജല

തിരുപാദംെവ

സരജലകന

കവാടം തുറ

ുമ

ി

അവെളേ

ി

െറ മാ

ാഓ

അഭിലാഷപൂ

ി

ി പ

ം മിഴിക

വിറയാ

ആന
വൃ

ുേപായി
ചുഴിെ

നീലം

ശൃംഗ

അതിനീലവാനവ

ിെലാരുെഞാടി

നി

ിയാകാശം അന

ി

ിള
തുടി

ും

കാമരഹിതമാം നാകേലാകം
പിെ

ിരിെ

പം

ി

അവേരാഹണ

പി

േപറു

പാസാദശാദ ല

ി

േനാ

താം

ളാം നാമ

ഗംഗെയ

ലതക

താ വാരഭൂമിക

െപാ

ുക

ിലവ

28
പി

ിലാ

ീയതി

േചാദനക

സൂര ാംശുവായി
ീടും രജതശൃംഗ
കാ

െവ

ുമ

,താേഴ
ി

ുരു-

ഭൂമി

കന ാവന

ളി

നിത ൈകേശാരമരുവികളി
വീരചരിേ താദയ
പുരിക
ആന

മനുഷ

കലാശാ

േമാെട

െറ

തേകദാര

ഴി

ഭൂപു തിയായി വതരി

ു തിേലാ

ലു

ശിത

ഇരുസ
ലവരിറ

ി

മയാകാശമാ
െറ കരം പിടി

നദിക

േപാലിരുസ

ു ഭൂമ

െറെമൗനമരി

ര ാ ശമം പി

ി-

ി ിറ

ശിത െറ പുരൂ

ി

ിറ

ും ബദ-

ിടു


ാം രാജ-

പു ത െറ വ

ണയുവാനാ

അവനിലനഗര

ിലിളയുെട സ

മാ
േജ ാതി

ിെലാ

േരഖേപാ-

ാര-

ിലുമില രാജ
ിത

ൂണുമതിലുക

29
വാ
നീ

തുശി

പം ദാരുവിദ െയാ

ുവിശാലമാം പാതക

ചാരുവിചാരേക
നാദംമുഴ
െകാ

ം സഭക

േകാവി

ം ഘടികക

രാജസഭ ബ

ും

മണി,പറ

േപാ

േവദി,കളരിക

ആയുധെ പൗഢംരഥശാലക
േവദമ

പണി ാലക

ാലക

ക മര

ുളി െന

ാര

വയേലല ന

ുേകെ ാ

ഒരുക

െകാ

മറുക

തറി

ാ ്

പു

കല

മടു

ം അതി

ുകാര

ി

മഴുമധുശാലകൂ

ി-

ആയിരം ഗാമേമാടും

കാരു

പാ

രാജത

െറയുരു

ുനീതി

ു പജാസുഖര

ണം

ശ തുസംഹാരവിദ

ിലും സമമായിനീതികാ ാനു

െവ

ലി

നി

ഹി

െറമുഖവും മനുഷ

ൈദവ

േന

ി

ൈവരു

േബാധം

ദയാപൂ

മായി

സമന യ
െറ ഹൃദയവും

ായയും േച െ

ാരു

ി

30

െറബു

സ ാ

ിയുരു

നാം ബ

ുേദഹ

ഷത

എലാെമാരാളിെലേ

െമ

ുെ

മു

ി

രുവയാ

ഒേ േറേ
യു

ാരീ

ി
െമാര

തരു

േഘാഷണെമ

പതിഫലവും

േനെര

ഭൂവിേല

േപായി
വംഗാള
ും
യാ തയാ-

തവെളമാ തം
ി ദിവ ം ഗൂഢ-

െമൗനഭൂവി

പലരൂപേരഖക

ശ ാമ

ുമുകളിേല

ആറുമാസംകഴിെ

പടരു

ീ വ

ിെലാരു തീ

വടു േതടു

െമാേരകാ

തുതീ-

േതാ

ിഴേ

വിടു

ബദര ാ ശമ

മുഖ

മടു

നാടും നഗരവും വി
ഇള വി

ീെ ാരു

േഘാഷഗീതം

ദാസ ശ

ി

ാനം

ഹിരണ ഗ ഭം

ി

ആജീവിത

ുവാ

വികേളററുവാ

വിജയ

നി-

െറയാ

നി ദയിലാെത തരാ തിേപാ

ി

വരയു

ആകാശപുണ തീ
രാ

സാകാര

ഹിമപാളി

ശൃംഗ

31
അ ഭുതധ ാനപരായണ
മുകളി

പഭാതസായാ

രാജ ഷിേദവ

ു ചൂ

താര
കാ ി

കാരം ഹിമമലയുെടതനിമെയ

െക ി

ുചുംബി

ിടു

ികെയ

മു

വംശാ

ുരമാമഹാെന

ഒരുനാളില

തറയി

മല

ുകിട

ിറ

ുേമെല

നി ദെയേ

ാലുംവിളി

പാന

മറി

പുതിയ പഭാത

ും സുഖ-

ിടാെത
ാെത ശീതവും
ിടാെത

ിലവെനാരു ഋഷിതുല -

താേന വള

ിരു

ആ ദീ ഘെമൗന പതീ
മാസമാ

കയാ

ിറകടി

േചാദി

താപവുെമാ

ി

കാ

മയമംബരം നിത ശു

േദവനാ

സരാനായകനാദ ശ-

മിഴിക

ിതേലാടു

പുരുഷനാ രാജ ഷി കു

വി

ളാ


തമ-

രാജ ി ചലനഹീന

ചുററുമുറയു

െമൗന

പിമനിരേന

താ

ി

ക ിയാ

പുണ േദശം

32
അളവററേമയമവ

മാം ഗിരികളി

മിഴിന ി ാറുദിനമിരു

ഏഴാം ദിന

ിെലാരുചലനം മൂക-

ഗിരിക ര

ി

നിെ

ാരുനിനാദം

മാം പാറയി

കിരണപദം പതി

അഴക

ുംഹിമ

പാതി ബ

മതിേലാലഗാ തം മറ

നെമൗനംപൂ

േലാക

അവ വ

നി

ി

ലം നി

മധുരസ


താസാ

വെനേനാ

െമാ

നംേപാ

നില

ആ വരം ന
യരുള

ിസൂര -

േപാ

ദ ശനം
േപാെക

ുക

െറ ക

ി തിേലാ

മയും

ാവന മം മുഖം പേവശി

െനാരുഭയമവ

ി

െറ നിശ ാസ

ആേലാലദ ശേനാല

െവ

ലയനം ത

േലാലാംഗിെയ

േലാലാംബര-

പൂ

ു,മാറിനി

മിെയ

ി

ിലും

ുവാ-

േയാെട നി

കീ പസാദകരം നീ ി-

ു േതാഴി വിേവകശാലി

വിജയീഭവ, പുരൂരവരാജ ഞാനിതാ

ി

33
തവജീവിത

ിേല

ഒരു പസാദെ

ാനയി

,സത െ

,ഈ ഉ

നമലിവ നിന

ശീനാമ ശവണമരുള

ി, ഒരുമി

തി

ുററ േതാഴി

ലാ

ടിെ

കമുണരെവ െപെ െ

കവിേപാെല ൈദവവാെ

േക

ു,ഇളാപു ത,വീ മ

അമൃതാ

സര

ശി

്, സ

ാര

ു േക

നീ േദവി

േലാകേദവി

സാഗരംേപാേലയന

യീ സാഗര-

പു തി സ ത

ഗാ തി

,സ

ഒരുനാള െമാരു പഭുപു തനും കീഴടാ

ഒരുമുഖ
മാ

ി

ദിവ യാം േദവദാസി
െറ ജീവിതം സീമിത-

മധുരമാം വായുേപാെല
ുമവകാശമിലാ

വാരിേപാ

നദിേപാെല ഭൂമിേലാലീമേനാ
എലാ
ശു

ുെമാരുേപാെലയു

ിയാ

ആരാലും ബ
കീഴട

ിേപാ

സൂര ാംശു േപാ

േദവകന

ിതയാകാ സ യം വ

സ യം പഭയും

34
ഭൂവി

പകൃതീപഥ

ലമാെകവ ാപി

പൂ

ചി
മാദ ശ

മായിസ
ഒരു ന

നി

പൂ
ി

ിയാ

ും േദവജ

ിയ. ജീവിത

അവെരസ

ശി

ുമവരിലമരുമീ

െപാടു

തിരമാലയായി ിര
െരയാ

നെവ

കൃത പേചാദനം ന

കരചരണാലിംഗന

ി

കാററുേപാ

അേ

രാ

കിടു

കി ബ

ഇവള െട നവസ

ി,മഹ

ി

േദവെര

ളാേല
ികരണ

േലാക
പൂ

സ ാത

ി

േകറി

ാദചി

േദവന

ിലീ
ി

ൈദവീകമാകും വിചാരസാ

ഇവ

ഋതുവിെല സു പഭാത
തി

വികാര പേചാദന-

ശി

താരകാ

ു വര പസാദം തരാ

മാനവഹൃ

ളി

േളയും

േപാ
മു

ളാലിവ

കടലുേപാ

മു

ു സാദൃശ െമ

ുഞ

ടിവേളാടു,കാററു കടലിേനാടും
കാ

ുസൂ

ി

ണമീശു

േമകാ

േളാ-

നിത വും

35
ഗാംഭീര െമ

ും പവി തമായി

ഒരു താരം േപാെല

രി

പുലരിയിേലെ

ിേല

ഒഴുകണം മ

േഗഹ

ൈവകാരികേദവി

െവ

ായ

ിയമരാര കുലവര

അവെരനയി

ണം േനരായ വഴികളി

അമരകുല

ി

ുനി

ി

ും മഹാരാ

ംെതാടാ

വളീ വിശു

ാവി

സാ

ീകരി

െറ പു തി േദവി

ജീവി

ുമീ സ

ഇവള െട സാ

ി

അമരത ശൃംഗ

േലാകം
ിനാ

ിെലാരുദിന

ം നമി

െയ

ിടു

നാേയററം വിനീതനായി

സ ാ

ഗതം ശു

ു വാ

നാ

രേലാകം

നതുല ം ആ അശരീരിനാദ

മുര

ശു
ി

രാജാവുമ

ി

കും പേചാദനം

െമാ

ആേരാഹണംെച
ആദരപൂ

ും ഈ

ുമാ തം

ിടയിലീ ധ

ആയിരം െനൗകക

ണെമ

ുക

േബാധജന ം

36
കരുതിയിരു

ു ഞാ

മനുജരിലീശ രസാ

ി,ധാവള വും

,ശു
ി

വും

അ പാപ മതിവിദൂരം െവറും മിഥ െയവസത മാെയ
കാ

ി

പൂ

ൂ ഞാനതിച

ലതിലുണരുെ

മായി

ലം ഒരു െന

ാരു െപാ

വയ-

ുപു ത

എലാമേനാഹരദൃശ വുമുെ
കാ

ൂ ഞാ

കാ

ൂ തുഷാരകണം പ

തീര

േമാഹിനീചി

െള

കെള

ി

ാടുക

േനഹി

തരുവിെലയ

ിയാ

ഞാനിതാ നീ

ിേല

മഗഴികളി

കട

ആയിരം േകാടിയന
നിെ

വള െട

ിടു

നമാ

ഞാ

വയിേല
ുകട

,ക

േരാദി

ദൃശ െമലാം സ

േവെ

മിേ

ണരും തിരക

രു

ഹൃദയ

ി

ുമാ മാ

ിക

ു െമെല

ാററ പസാദമുഖം

ആ മുഖം േചാദി

െമ

സായൂജ മാം വി

സ രം േക

നവാണി

തപ

ി

വരം

ണുപദം

രാജാവുത
തിര

ുേനാ

ി

37
അലസമാം തിരേപാെലയു

ാ സരസ തി

ഒരുനുര ഒരു േഫനമാലയായി
അതിലവ

ു അവെളയാേഫന

ി-

ലണകയായലേപാെല േമാഹിതനാ
പിയഭൂമി മഴെയേ
പിയതമ ത

ിേല

മിഴികളാലവെനയാ

ാവാഹി

അവരുെട സംഗമഭൂമിയിലാകാശചാരിണി പിയസഖി പാ

പാടി

ാദവാനായ ഭൂകാമുകാ ഭാഗ

ശാലി നീ േ പമിതനായിവളാ

െള

ഹിേ

തമമാ

തുനരകവും

ി മാററും േ പമം

ാലറിയൂ, തിരിെ

ാനവും സ

ംന

ടു

ാെ

ാരു

കുകിലാ

ഈയുപഹാരം വര പസാദംകാ
േദവനിബ
നി

ന പാലിേ

ഗാധാന

േച

െമ

വിറയലാ

ഈെയാരുവ

നിത വന

ണം

ും ഭയഛായ
കാവ

േവണം

രം ഈ ഗിരിശൃംഗ

അറിയൂ,ഇവെള സ ഛ
ഏകാ

ി

മായി

തഹിമഭൂമിക
അരുവിതീരം

ഹരിത

38

ാദകരരാ തിസ

അനുഭവി
പിെ

ീടുകീ സ

ാരുവ

മരു

ം ശ

ിനു

മിവെളനീ
ി

യം േദവനിയമം അതും

സരകന േയാെടാ
ി

ുജീവി

ാനും

ിരുവരും കാണുവാനും

ഒരുമ ത ജ

ിലും സാ

അലിഖിതം േദവദ
ുകിലിവ

അെല

ിലെ

ിേലേതാ അദൃശ മാം
തീ

ിേടണം

ാരു മാ

ിെല ഗു

മലിതും

ം നിയമം

നി

േചാദനമാ തമാ

നു

ുമാ-

ുക രാജാ പുരൂരവേ

ും തിര

ാപൂ

ഒരു ൈദവനി

ജനപദഭൂമികളി

ണമ

േക

ാന

രം തി

േനഹപൂ
കാ

ാപകലുക

താ

ികേദഹ

ി-

ാവായിേടണം

ഒരുനാള മീേദവകന കകാണരുതവിടുെ

പുരുഷേദഹം

കന കയാകുമിള െപററ പു തനാൈമളാ, ശവി

ുക, ശ

േയാെട

ഒരുനാള ം ന

ശരീരം െവളി

ലിവള െട ദൃ

ിയി

നി

രതിത

ുെടയാ

െപ
ാദ

ി-

കൂടാ
ി

ുേമ

39
ഒററ പഭാതമുദി

കൂടാ

മാവവരി

പഥമനായാദ നാം

െവ

വംേശാ

വാ േക

അശരീരി മാ
മി

ലി

പിെ

മു

ുരാജാവുനിലെകാ

ശാ

പകാശി

ഭൂമിത

േവാ നീ

തയാ

െയൗവനമംഗ

ലാവണ ദീ

തി പാ

ഇഛാനുസാരേമകാ
യാന

ഗാ തിയാ

അവനടുെ

ആന

ിര

തുടിെകാ
പുണരു

ാററടു

അതിെന


ലഭ യാ-

തീരെ

ി വിഴു
ം െന

ചൂളി തളിരില

േപാെല

േപാെല

ിലാവിറയാ

േദവിെയ

ു രാജ ഷി ഗാഢഗാഢം

മയമാേകശഭാരമഴി

ചിതറു

ി

പാണേതാഴി

സാഗരമാസ

വി

ി

െവ അവ

ഒരു ചുഴലി

ി

ു േമാഹിനീലാസ ംേപാെല

ുപിടിെ

ററവനുെട േതാളി
കവിള കളി

ാരു കു

ി

ാ-

ുകളിലായി
ിെയാരുമൃദു

നിരുപമെസൗഭാഗ മനുവദി

പ ശ

ി

40

അവ

േകാരിെ

രേ

ാരിയു

ാെട

ായും കുരു
മാം ൈകകളാ

ുവരി

ഒരുസ

ി

മാരിെയാ

ഒരുപാതിമാ തം മറ

ിത
ി

തരുവിേല-

ിമുലേപാെല
േ പയാ

െറ ക

-

തിേലാലമായി
വിള ം കഴു

ആയതേന ത

ി

േ പമ പസാദ

രി ഭാ

ുമുയ

യാ

ിയാലുമാ

സേ

ാഷ

കാററുല

ും ത

െറ േകശപാശ

യവനിക

ിയും

ും

സീമയിലാ

േന

ഠെ

ാലും

ിലായി

അവളാ പിയ െറയനുരാഗചുംബനം
മതിമറ

ാസ ദി
ൈകേച

മാറിലമ

ു നി

ാഭിലാഷ

ു ഉയരു

മാറിടം

പ ശാനുഭൂതി
ി

മൃതാധര

ളി

അവിരാമമതിേലാലചുടുചുംബനം
പളയ

ിെലാരുക

മുറുെക
ൈദവ


ി

മാററിയാ ശ

വ ര

ി

േപാ

ുേപരും

പു തിെയേ പമ
നാം രാജപു ത

ി

ദാസിയാ

41
േദവീ, നി
ളിേ

ാദസീ

ാളമാ

ാരനാദ

ും െകാടു

ാേ

ാേള

േദവീ,കൃപേണ,കൃപാലുവാ
വാ

ുപിശു

ഒരുവാ

-

മാറേണ

ാെത ,െചാല േദവീ

ു,ഞാ

നിെ

േനഹി

ുെ

ാരുവാ

െമാഴിയിേല,വരവാണീ,ൈദവപു തീ

വിരിമാറുപററിവികാരവാ
മടിയറ െവെ
േ പമ

ി

േമാ

ു ഗമാം ബ

ഒരുേ പമസീ
ഞാ

റി

ി

സുഖം

മാ ത

ാര,െമാരുേത
നിെ

െയ

പിയതമാ

ുെമ

ും

 ഭാഗം 3

െനയ

െന മാനവഹ

േലാകേദവിെയ സ

മാ

ുമാസം ഗിരിശൃംഗവി

േമകാ

െമൗനഹിമതട

ിതയാ

സു

രി

-

ാരാ ൈദവദാസി

ിനിെല

േ പമി

ി

ിയീ ഭൂവി

ാഭരണ

തമാ
ി
തൃത-

ി
െറ പാശ

ളായി

ു്

42

ം ഗിരിക

താ -

,വള

വാരം,ജലാമൃതവാഹിനിക
നീലിെ

ാരംബരം ചുററിയുടു

േഭാരു

നുഭവി

ാസ ദി

അേന ാന േ പമാ

ിമ പൂ ാെത നി

തിമാ

ി

േന ത

ികൂടു

ശീലരാ

ി

ിറ

ി

ുമാൈ

ഭൂമിത

ലം ക

ിേല

െമൗനം മുഴുവ

ുമാസ

കന ാവന
രി

ഉലാസവ
നികു

ളി
ാന

രമി

ൈദവീകകാ

േലറിെയാരുേ പമബി
പിെ

ിടാെത

ശീയ

ഹ ഷാംഗനായവ
മി


ചുററും പറ-

തറി

ആ വി കേമാ
ആന

ഹാസ മാ

കഥപാടിടുേ

ആയിരം ഗൃ

രാ

ന പൂ

ിയി

ി

ധമനിയി-

ുവായി
നിബിഡമാം
കലും

കാമേകളീരത

ിയാ

േനരം

രം മൂള മരുവിക

സം ഭമ

ാരവ

ുചുററും ഹിമാചലം സാ

െളലാം

,നാഭീസുമ

ി

രം-

കാമ

ഹംസമിഥുന

43
കീഡി

ുേമകാ

മാം നദ

നീലജല കീഢയി
േലാലെമ

സര

ി െറ

ലാവണ കാ

ി

സൂര കിരണവും നീലമയിലി
വാ മഴ

ീലിയും മാറിമാറി

ം െകാടു

സി

ൂരശാഖിക

കേപാതമിഥുനെന

വന മൃഗ
നാദംമുഴ
രാ

ി

തിമാ
ചമ

സാ

വന

േപാണെമനി

ി

കി

ം ഇനി
ഴി

ും

ു മനുഷ ാലയ
നഗര

ഗംഭീരനാദം മുഴ
രാജസഭയി

വിദ

േദവാലയ

ളി

ളി

ളിലും
ും പുരികളി
ഭയി
വിദ ാലയ

വാണികേ

രി വിപണികളി

സംവദിേ

ണെമനി

ടാഭൂവിെല

രതീ

ായി

മീ മ

നാെമ തനാ

ളി

ാരമാ

ും നിശീഥിനിക

നവ സ

ഗാമ

ും

െറ സീ

കലാ പിയദ

ആന

െറ

ുമാതാ

ന മാരുമായും

ളി

േളാ-

44
ആയിരം കു

ിമിഴിക

രസുഖം ക

ഭൂവി

െറയ

നാെമാ

ിരു

കൂജകളി

ം വിശി

പാ ത

ു ഭുജി

ിേടണം

ദാസിമാ െകാ

പു തവിേ

ി

നു ഗഹാ-

യനുഭവി

ാം

ാരുമ

മാറിയേ
മിതെ

െമൗനാനുവാദമതി

ുെവ

ഷണ േലാേകഷണയായി

പു തലാഭ

േന െ

ളി

േവണം

േവഗേമറും പപ
െളാെ

ണം

ിേടണം

ശീതളപാനീയെമാെ

ാന

ചുംബി

ാെട

രുഷ

രുളി

ിയവ കന കാപുരിയാമിളാ

വാരുണീനാഗരേഗാപുര

ി

മഹാറാണിയാമിളാകന ക

ു കുളി

ുക

േഗാപുരദ ാര

ി

ഭാര യും േപര
ശംഖനാദ
ആന
നൃ
രാജന

ാദ ശനം
നി

ിടാവുെമാ

മുഴ
രാ

മക

ി ജനാവലി

പാ

പാടി

വിേലാല വണി
ദാസിമാെരാ

പു ത-

ുക

ബാ

45
േജാലിയധികെമ

ാവലാതിെ

ാലസ ഹീനരാം ശി
ഉളിയും മുഴേ
തിരുമന
മൂ

ി

ിേലാകം

ാലുമിലാതണ
ു മുഖം കാണി

ാശാരി െപരു

േകറിയമു

രയ

ധീരേയാ

ഏവരും മ

പൂ

ട-

കുരു

ദരായി

ാതി

ുകയാണവ

ംഗമേവളെയ

രഥവീഥി,േയാടു

,താലം പിടി

നൂപുരക

െപരു

ഹാസാ

വിരി

കു ിക

ിതാ

ഗുരുവര കു ിക

എ തനാളായിെ
ഈപുന

ടാ-

െപ

ണപാദസ രക ണം

േത മണിെയാ

േഭരിവാദ ം

യാഴും മൃദംഗവും, അ
വംശപിതാ

ാശി

േദവ

ാരാം

മാേരാതും പിയവചനം,കവി-

കു

ജര

േവദമേ

പശംസാ

തുതിക

ാരണം,െനററി

െക ിയ വാരണേഘാഷയാ ത
േപാ

െക ി വാെളാ

കളരിേയാ

ളി

െമ

കള

ി

46
വീേരതിഹാസപുരുഷ ,സാമ
ടാെകയുേ

ാേരാ പജകെള

ആ വരേവ
േ പയാ

ി

ിലു

ിക

പം െചാരി

ഏഴുസമു ദതീ

ി

െറേഘാഷ

െറ വശ മാം ശ

ആയിരം പു

,നാ-

ുകലശ

ി

ം ജപി

സര

്മിയാ

ശി

ാം നവച കവ

പ ാഭിഷി

ിനി

യായി

ഓേരാ പുരുഷനുേമാേരായുവതിയും
ആസ

െസൗ

ശി

ഗവ

ശി

യാെയെ

കാവ

ര ാരാധകരാ
ളാ രൂപഭാവ

ും െകാ
ായവെള

െള
ിെവ

ുറി

രാജസഭാ,രംഗേവദികളി

ശാ


ിലും അരേ
ി

റിയാലാവണ -

മാതൃകയാരചി

ആരുംെതാടാ

ീയമാേമനിെയ

ആയിരംദാസിമാ െതാ
പൂമാലെകാ

ും െപാ

രാമൃദുലാംഗ

േനാ

െകാ

വില വള

വീര വൃഥാെമനെ

വെ ത

മുരു

ും അവ-

െക ിയി

ആചിലിവില േപാ

ി

ുവാളി

ുമായിലെ ത

ുവാ

47
മി

ടാ

െവല വാനാ

ആയുധാലംകൃതം കന കാസ
ആസ

പു

പെ

രാേജാജിതാ

േനഹപൂ
ഭൂ പതല


ി

നം

ിയാ

ി

െറ ബ

നം

ം സ യം സ ീകരി
ളി

ം കവാട

ചുററുമാേദവത

ായുയ

ൈദവീകചി

തഴയുടയാടക

പാകൃതെമ

ചീ

ിമാററി

പകരമുടയാടനസ രം ചുററി
മുടിയു

രീയ

പപ

മനുജ

ി

മൂടിെവ
േദവിെയയെ

െറ ഗൃഹിണിയാ

എെ

മാററി കാലം

ാരു ഭാഗ വാനീരാജരാജനീ

ഭൂമിത

ദുഖമാം വാഴനാരാ

വാനി

മാം ആന

ാരിജാത
വി

ാററ

േകാ

തൃതതാരാ

ി

കൃത േമാേരാ

കുവെലാ

ിതാകാശമ

േദവിയിവനുെടവീ
അവളനു

ല-

കാരി

ു ൈദന
ുമിവ

ിനേഗഹ-

ുേവ

ി

48
മധുരമീഗാ ഹികേസവനം,നി
മനുജേലാക

ിെല

കാരുണ വാ

സല ചുംബന

െക ി

ഭാര യായ

ംസാര

ിടി

യാ

മാനുഷേവഷം ധരി

ി

ുമ

രക

ഓേരാ-

േദവരൂപ

അതിനു

ശു

േനഹി

ളാ

ജീവിത-

േദവനാരി

െവ

രിധികളവള െട

ാദലാവണ സാരമാ

ി

മാം വായുെവ പകൃതിെയേ പമി

െതാ െതലാം മലരാ
പുണ മിളാപുര

വിട
ി

ദിവ ാനുഭൂതി ഭുജി

േചാദന
ിസ

ാററി

ി

ഉദാ

ം ഒരു

േദവി

കവികളിലുണരും ജ ലനാ

ശി

ായി

യായി

ചിരപുരാതനമായഭൂമിത
ൈശലിെയ

ായി

സലയായി വ

ആദിവ ബാലപര
ാേരാ

ഠം

േദവി

നവേമാേരാശിശുവി

ി-

േദവി

േകവലം രാജാപുരൂരവ

കു

േഗഹിനിയായതി

സാരാംശെമലാമറി

വരിശയാ

ാര-

െറ ചൂടറി
നി

പു

ി

ഗാംഭീര

49
െസൗഭാഗ േശാഭകളാസ ദി
വീരേയാ

ളജ

രാ

േപാരാടിവാഴു

കീ

സ ാ

ാവുദ ശി

ാവിലാ

രാ

ിക


സി

ഋഷിമാരിലാേദവി േബാധിക

ശി െസൗവ

രൂ

ി

േദവിവാഴു

ഇളാനാ ി

ദിവ പേചാദനമാ

ദി

ി

്മീസമാനയാ

വി

േലാകാംഗനയാകുമു

ഏഴര നിയായി നീ

ചലന

ിരകളി

ണുപു തി
സ -

നാ ിേലാ

ുേപായി

പറിെകാടു

ിലും വി പലംബമുേ

ശീന

ി

ിനായി

ശിേ

സഭയി

ഒരുമ

തവും

ശിയി

രം േദേവ

അനുപമാന

ും

പാ

രം ഭൂമിരമി

ഏഴുസംവ

പൂ-

ുകയാ

ിസാഗര

ഏഴുസംവ

നി

കല, ശാ

ും പരെ

ആകീ

വ സ

ദുഖിത സഭേച

േകണു

ററം പിയസഖി േമനക
തരി

െന തനാ

നി

പസാദെ

50

ിെ

ാളി

ി

െവ

ുമാേര

മതിയിതു,േപാവുക,തിരിെകവിളി
സഭയിതു വീ

യാ തയാ

ും സുധ

െതലിള

ദൂെര ഇളാപുരി,പ
ത ിമി

സാഗരകന ക നീ
േവഗ

ിലാമ

ശ ാസമട
മവെള

േമനക,ഭൂമിയിേല

ആകാശവ

െവയി

യാ

െകാ ാര

ിേ

ഛായയാ

പിയസഖിക

ഭൂമിയി

തരിേപാ
ു മി

േപാ

തരിെയേനാ

ിനി
ി, പി

ുത
ി

ുേപാ

ി

ി

ുെ

ാരുസായാ

ം ജ ലിെ

ിെയാതു
ുത

ിനി

േതാഴിത

പാടാ

കന കാപു തൈനള

െസൗ

കന കെയ

ര െസൗവ

ശീര

ശാശ തേ പമകാവ ം േക
നി

െള

ലെര
തംബുരുമീ

ശീേ പമകഥക

യുവകവിവൃ

ഭൂമിതരി

-

ലാകാശചാരിയാ

യുവരാജപു തെര നി

േ പമി

ുക

ുചുററും

51

ശിയാ

നീയി

പരിത

ുഭൂമിയാ

മാം സ

മാറിയേലാ

ശീസ

രാ

വും ഭൂമിയും സ

ിധിയാലീപുരൂരവ-

പിതൃ

െള

മായി

ാണുക,ഉ

വി കമനാകും പുരൂരവ

ു,പര

പരം

അരണിമ

േനഹി

ില

ിപു ത

ിപിറ

ാെര

,േയാജി

ര സാ

ി

ുെകാ ക

ആേ ഷാലിംഗന
െസൗ

ഭൂമിേയാനിയി

ി

വള

കന കാപു താ പുരൂരവേ
ാടി

ും കവിക

അഛനിലാെത പിറ

സ രൂപിയാ


സര-

ണവേയാനിയും

ിവംശം

ുെമാരി

-

േദവി

കന കാപു തനും ൈവ
ളീ അ

നിെ

ുനീ,അ

യിലാെത പിറ

െപററി മ

ശി

ഭൂവുമാകാശവുമരണികട

േമ

ി

നി

ാനയി

േവദമൂ േ

ലും കീഴട

തും

ഒരുനാള മാരും െകടു

തും

തും സ

ിേനയും നശി

നീ

ി

-

52

ിയീഭൂവി

നീവള

ഉയരെ േഹാമയ

അേ

ളി

പാ
േനഹാ

മു

താകാശമാ

ഭൂമിത
ആന

വഹി

ളി

മലാ മട
ിത

തീ
മീ

ി

-

ാര-


ുമുകളി

നി-

െറചിറകുഭാരി
്ണാ

താ

ിസംഗമ

ാപഭൂമിയി
ു,ദ

,മ

ള ം ചിരം സ

പുലിംഗവും വ

തെയള

ിടെ

നാഭാരെമലാം

എലാ

ിയാേവളയി

ിര

,ശിഖര

ചി

ി

മാ തം,ആ-

തിമാെര നി

ുപുണ പുരൂരവെ

പുണ ഹരിത പസാദഭൂമി

ശിയാെലയരുണിമയാ

െസൗ-

ര പകാശ പഭാതഭൂമി
ഈഭൂമിയി

മാ തെമാരുമി

ിണരുേപാ

ഹൃദയാപഹാരിയാം േ പമബ
പൂവിെല

വായി,െസൗരഭ

ശീഹൃദയ

ിലു

സംഗീതസദിരുകഴി


ാററായി

േ പമം

ു,കുമാര

53
നി ദാസദന

ിേല

ുേപായി

െളലാം നില
ാര

,ഒരുപിടി-

മാ തമാ

വിജനമാ

സാ

ിേലാകം

പടിഞായിറി

ഒരുപടിമ

െറനിഴലിനാ

ിയാമധുരഭൂമി

ആ വികാര

ി

പുരിയിെല അവസാന-

നിശയായി,യാെതാ

ുേമാ

ിടാെത

നശ രനാം ത

െറവീരപുരുഷ െറ-

യരികുേച

ശിനി ദെകാ

േമെലേജതാവായകാമേദവ

െക

നി

െചാരിവേതാ പൂബാണമാരിയല

െവ

ഹസ കാലാവധീ

,കഴിയു
മുനെവ

ംേപാ

േ പമാവശി

രു

അജമിഥുന

കൂ

വിശാലം പുരാതനള

ശി
രേ

തസഹചാരിക

ിമ

ിവാഹ

കിയ സ

േനഹിത

ിനുചാെരനി

ാതിഥികളജമിഥുന

ബാ

ീ, പാണവാ
ാളവളി

ാനം

ാമനക

ഇവേയ

ബാണം

ും

അവ


ളീ

മിഥുനം
േനഹി

ി ില താ

54
പസവി

െളേ

ും മുഴുവ

ബാ

ിപ ത

േ പമി

ാലുമെ ത

മറ

വി

ി

ളാണീമിഥുനം.

െറൈകകളി

ലാദിവ കന കത

മാ

നം വരിെല

നി ദവരുംമു

ുന

മു ദാവികാര

കിയചുംബന-

ിലാരറി

അവ

ി

സൂ

ളി

അവെരാളിെ
രികിലാ
ി

ാളി കടെ

െര

നി

വിെട

ിനി

ൂപ

, ദിശകളിെല

െപെ െ

ൂ,ഇടിമി

്മശരീരിക

ദൂരസ

,രാ തി,

ീ സുശാ

ള യ

നാദരഹിതമാ

ി

െറ സ ാദുേനദ ം

ഇളയുെടനാടുറ

പി

ാഭിലാഷ

മായിഘനീഭവി

േമഘരൂപ

ഇതി-

േപാെല

ഒരുയാ താെമാഴിയുെട അ
തിരുമധുര

ി-

ശയനം

ഇനിെയാരു പാവശ മീഭൂമിയി
ാവ

െറ

ിമ
ുെമ

ാരിടിമുഴ
ിസ

ി, വി-

േചാര

ിും

ീ,ചുമ -

55
ഒരുനിമിഷം അജമിഥുന

െരേ

ാ പറ

െളെ

നി

കാസിത-

െറ ന

േബാധം

ഒരു ദീ ഘേരാദനം, ഉണരൂ പുരൂരവ
അവെരടുെ

പാവനാന

െഞ ീ പുരൂരവ

ുേപായി

ഒരുവിറേയാെടയാ സ
യുണരെവ, അറിവി

,

,ഭരണാധികാരിത

േയാടാ േരാദനം ശവി

ഒരുേമാഷണ
മൃതിക

ി

െറ വാ

വിദൂരതയി

,ആ േവളയി
മറ

ി

െറ

ഗംഭീരമാകും വര പസാദ
ദു

ലമാകും നിബ

നെയ,

വിധിെയ, െഞാടി മറ

ാ രാജവലഭ

െ പൗഢഗംഭീരം കുതിെ

ണീെ

േകാപാകുലം ദുതമാകും ചലന
ചാപെമടു
െപെ െ

ാെനാരു

ാരിടിമി

ിനി
,,, കാ

ാവടിമുടി വിറയലാ

ി


ിപൂര

ിലാ

ാതെമാരു ഭയം ,,, ൈചതന െമാഴുകുമാ

മണിയറയി
രാജമു ദാ

താ

ിത

പതിമേപാെല

െപൗരുഷകാ

ിമാ

56
പൂ

േദവി നി

െസൗഭാഗ മാപൂ

മു

ി

കായ പദ ശനം

െസൗകുമാര

ി

പരിചിതം പ

ിയറ രൂപം െകാ

തൂപ

ഭി

െറ കാേയാ

ിക

െമൗനമാ

ീടും തള

തറയിലൂ

ി ത

േന

സുവ

ചി ത

ിയ
ൂണും

ിെല

തം, കാ

ശരീരം,മല മുഖം

ഓേരാവളവും അതീവ ഹൃദ ം
അതിനടു

ാെരാരു ഗതിേവഗശീലയാം

മറുമുഖം ,േമനക, ക
അളകെമാതു

ു രാജ

െചറുകരം പിെ

മുറി െവറും ശൂന മാ

ം മേദാ

തുടിെകാ

ം ഹൃദയവുമായി മ

വരവിെന

നായ

നാ

വെന

നിമിഷേനരം മു
യി

,വിജനമായി

മായിടിെവ െവ

നാ

െമ

േതാ

േപാെല

കിട

ചൂടിലന

നിേ

ാമല

മില

മൂകനാേയകനാ

,നി ദാവിഹീനനാ

ഏെറേനരം കിട

ാ വിധുര

അവള ണ
ജമിഥുന

യാ

ാേതജവ
ി

ജലെമടു

തമുടു

ുത-

57

ാരുവി

നി

രയി

യം വരുമവെള

ായതാവുേമാ

ഗൃഹ

നിശയുെടലാവണ മാസ ദി
തിരിെകെയ

െയ

ലവെളഞാ

കാണുമീശ

ചാരനിറ

ി

താേന വിടരു
വാ

ാണാ

ിടു

നം കാണുവാ
നി

േരാദന

ി

താനുേപ

േനഹ

താ

െപററകു

വീരപൂരുഷ

ാം
നീ

ുവാ

ാം

ാ തിരിെ

ി

വിശ ാസപൂ

ി

േപായിരി

വിളി േക

വിള

ിെല

േപായിരി

ാരുവീതീ

ഏെറനാ

ു,കരം

ശാശ തെമൗനേലാക

പഴയസ

െപാ

ി

ു ,ഏകാകിതാെന

േതാഴിമാെര

ി-

െതാടാ,നിമക

തവം രാജാവറി

ദൂരെ

ു േദവി

ും പഭാത

പുലരിവ

ു പൂെമ

ായിടാം

ൈവകിടു

ഉദയംവരും മുെ

നീള

ി

ുെമ

യാെല
െളേയാ

ി

യാകാ

വാഴുമറയിെല

ാകാനവളണയും

മാ കാ

െളലാമവ

നട

ിരി
ി

ി

രാജ

58
ഒരുമഹാവിധിെയഴു

ി

ു സൃ

ി

താം

ആമഹാജനപദമാെക രാജ
വിദ

മഹാസഭകൂടി

േരാപേദശ
കാല
െവ

സാ-

,ശാ

ശവി

വാണു

ിെനതിരാെയാഴു

ി

െചേ

ാലും

ലന ായസിംഹാസനവും

താഴാെത,വീഴാെത,യാെരയും േനാവി
താമഹാ

പുണ ാ

ിക

രഥം നട

ി

തിമൂ

േവദ

ും പിഴയാ

വൃ

ം സദാ തു

ാ-

ഹിതകരം

ളാരചി
വ ഷം, ശ

പജാ-

നി

,ധ

ൈസന ം ജയബലിെയലാം മുറേപാെലെയ

ിലും ശൂന തയു

ം തടു

തി


ചി

ി

ാനരുതാ
കചി

മാന

യി
ി

ഒരുേന
െമാരുവാ


നൃ

െറ ക

ാജ രം ശമി

മാ തം

വിധി
മാടി
കാ

തിലാ

സ രം,വാതിെലാരുമു
ു,ചി

ിലാ

േകാളിള

,ഭീതിദം

സ രവും വിളിയുമിലാെതയും െപെ
ഹൃദയമാചി

യി

മാകും

േ പതരൂപം ഒരു ഭീഷണഭാവിത

59
മുഖമു

ു ജാലകേമാേരാ

പുണ സഭയി

യു

ിേലകാ

നി

ുെ

അവ

ിലും

ി

ജന-

തയിെലലാം

ാഴും ഇരി

ുേ

ാള റ

ുേ

മീെയാരു േ പതരൂപം

ഇടിമി

േപാലതു ത

ഒരുന

മൃതിയാ

ജ രമാ

വിറ

ജീവിതെ

ിമാററിടു

യും

ും ശരീരം,മിഴി

,

ദീ ഘനിശ ാസം,െകാടിയദുഖം

ളാ

ജീവശ

ിെയവീെ

ടു-

െറനാളാദുഖവും സഹി

െഞ ി

ിടും ഭയം ,ഒ

ുമറിയാ

ിടാ

െറ യാ ത

ി

സൂര

ആ ൈജ തയാ തയി

താനുറ

സംഖ ം രാവുക
മൃതിേയാടുമലി

ഹൃദയ

വിരഹം

യു

ം െച

തു

ിേനററ നിരാശ,താപം

ചി

യും ല

ിമദി

അവള േപ
െയാളിചി

ാെതനീ-

വും ന
ി

മാ

േപാകെവ

െറ െമൗനതീരം
ി

ുമ

ി ദിവ ാംബരം േപാെലുതവി

മയ

60
ആെളാഴി

ാമ

ം, ജീവിതം ദിവ മാ

മാററിയ മാധുര ഗീതസ രം

േവളയി
ു ശയിേ

ഓേരാ കളിപറ-

ാരിട

െപൗരാണിക

ആര രാജാ

ജലേശഖരെ

ാ ിേയെറ

പഴമേയാെടതിരി
ചുമരുെപാ ി

ാലം

തുേപാെലയ

, താേഴ

ി

േതാററിെ ാരു ദിനം

ഒരുമഹാനാദ പതി
ാ മാ

നി

നിയാ

െവ

ാഴുകിടുേ

-

മലേയാരമാെകയാനാദം ,ഒരായിരം
പുരിമു

ുമാ

നാദ

അതുേപാെല േചാ

െള

ും

ൂ പുരൂരവ

െമാരു പസാദം േപാലുമററ ഹൃ

യാ

ദുഖ

േതാ

തൂകിയാ േതാ

വിയിലാ

ൈകക

ിെവറുംനില

േത

പര

ി

പിെ

െയാതു

ൈധര -

ി

പി

ശു

ധീര
ി

രാഗേലാല

ിയാജീവിതം ഒരുമുറി-

കേമെയാഴി

ു സഭാ പേവശം

പജക

വെന െസൗനം പൂ

േലാ

യി

ഭൂതകാല

അസഹനീയ

ി

ളാേമാ

ി

മൃത ുേപാ-

വാേ വാ

േയാേരാെ

യും

61
മാേറാടടു
അവയു

ിയും താേലാലി
െവ

ം സുഹൃ

ലവേയാടു സംവദി
പു തരുറ

െയ

ിേനാെട

ം നടേ

ാതാ

ിെ

മരിേ

ദിന

ി

പഴയപുരൂരവ

ഗഭീരാ

ഏതുറ

ാവാകുമിളാപു ത
ുമിേ

ദ ാര

ി

ശ തുവി

വിേല

ി വായുേവഗ

സാഗരം േപാലാ

വിലപി

രാഗഹീനം ത

രാജാവി

നല

ഉണരുകിേല രാജ,നുയരു

വവ

ി

ലിതു,വി കമി

ിലാെണ

വിജയഗാഥക

ുദുഖേമകി

ഭരണസാരഥിയല,ശാ
വീര

,കരയാെത,

ുദയ

പുതുഭാവം പജക

വ ാകുലമാകാെതയായിചി
അരിയവിേവക

േപാ-

െവയവെരേനാ

നിെയനിത ം അനു

പിെ

ു േഗാപുര-

കാഹള

ടി

ി

രഥേമറി

േകറി

പാടിയിനിവരിേല രാജാമ

സ ര

ി

വികാരഹീനം മന-

ാരുരമ ധ ാനഭൂവാെയാരു

ി

62
ഒരുപു

ണരു

പ ശം േപാ

ു രാജാപുരൂരവ

മിഴികളാ

നീെയെ

ലയി

ലായിരം േതജ

ി

പി

േദവേത,അമരമാെണ

ീമിഴിയി

നിെ

മൃദുേമനി,ശ

ി

മാെമ

മയുെടശ

ളി
ാന -

െറ േ പമം
േദഹംെപാതി-

ാളി

അവെരയുംേതാ

ി-

തുടരുെമ

ആയിരം അമര സുവ

െവ

കവരുമാെസൗവ
പണയം

ി വിനയം വിദൂരമാം
ളി

യിറുെ

നിെ
ടുെ

ാരു നാ
ിെല

ി

ും ഞാ-

ുമിളാപു തനായ മ

എ തേമ
പു ത

ീണിതനാകിലുമീ കന ാ-

പുരാതന

നിത ധനു
ൈവള
കൂററ

േശാഭിതാംഗ

രനാകും പകാശാ

ചേ

കമാന

േയററം വിശി
വീ

ാതു

പകാശ

േഗാള

അവിെടയും ഞാ

നി

നി ദവി-

ടിെപടിലാ

വി

താരക

ി

താരാപഥമുഴിേ

ഇലാ,നിരാശ

നിെ

ദുഖ

ാ-

േസാമവംശി

ചൂഴുംമഹാസഭനാം രാജപു ത

ും പേവശി

ും ദിവ മുഹൂ

ി

63
ശംഖേഘാഷംെച
ആ പതി
ാന

തുസ ീകരി

ഠാനപഥ

പതി

നാദപരവശമാ

ഗാ ഹിക മ

ിമാ േസനാധിപ വൃ

പൂരുഷ കാവ കൃ
േകാരിെ

ശാ

ഏററം ജ ലി
കളാ

ൈദവേതജ

േമ,ഗുരുഭൂതര

പിയെര, പിയ
ഇനിെയ

െവടിയു

ാേര

േളാെട

ുേക

ഞാ

മൂല

തമാം നദീമൂല

അവെളഞാ

നി-

ശീശൂന േലാകം

തിരയെ ശാശ തഋ
അതിഗു

ാെര

ിപറയുവാനുെ

ള ദ ാനമ
ു,ഉ

മഹാ-

മാേര

ര പു ത

ുബാ

ി

പജകേള എ

െളലാമറിേ

രിയവ നി
ഭവന

ുച കവ

ു ഞാ

വീര ദുഖ

ിേപാലിളാ-

പാ

വിടെചാലിടു
രാ

തകാര

ാരിയും മഹാവൃ

നാ ിെലയാബാലവൃ

നി-

, കെ

ലിതുമാ തമേലാ പറ

ടു

ളി
ളി

ാെതമട
ിടു

മി-

64
പകുതിഞാ

െവ

ഇനിവീ ി

കട

കടമക

ഞാ

ശീപു തനീയായു

അഭിമത

നി
ിയാ

െസൗശീല

ാലിവ
ഞാ

കിടു

ിെന,അവ

ുെമ

അനുപമശ

ഭൂമിയി

റിേവ

െസൗ

പാലി

വിതേ

ാേരാേരാക

വും

ഇവനിലൂെടലാഫലം തരെ

മരണികയാ

ിെയയാവാഹിേ
യു

ി

വിജയിയാ

ി

സംസാരമീെഭൗതികജീവിതം

ഇതി

നാ ികീ

ിവിജയ

േറതുമാ തമലതുപ

െളാററെ

തംഭം

ി വ ന

െ ാേര ജനത

,ഹ

,ശാലക

േമാേരാേരാഗംഭീരപ
ി

ദുഖം സുഖ

പരാജയവും

വിടവാ

െമാരുഫലം േനടുവാ

ി

നി

ാപന-

,

തിക

എലാം നാെമാ

ഇനിഞാ

നി-

ഖികളാ

യു

ി

ാൈനളവ

േലാലുപരാകുമമരെന

ആകാശയു

വി

േനടീ നാം പ

ുെ
കൂ

വ ക സ

ി

േറതുമാ തമാകാേര
മാ േദവരി

65
നി

ുതിരി

ഇതുധ

പിടി
യു

യി

േമകം ഞാ

ും,ജയി

ം നി
ശിന

ാവി

വാ

ലം േക

കിേയാരായു

ി

േവദമ

പൂെമാ ി-

,െചറുശിരകുനി

ി

ുനി

രാജരാജ

രായ ജന

ിടയിലാ

ലമായുധ

വയലി
ിരുള
മുേ

പിയരാ

ുതലേമെലെയാരുമഹാസാ മാജ -

ഭാരമുറ
നി

കു

ിനാെല

ജപി

ജ-

ുക

നി

ഭിേഷകം ഗംഗാജല

ാശി

തനിേ

ണം,യാ തന

വിടെചാല മാ
നി

േവണം

ത ജി

ുേമല

സാ

താ വാര

കലു

മുേ

ി

ാ ടിെവ

ിളാപു തെന

നിത കന ാ ഇളാേ
ഒരുമഹാേജ ാതി
വിടവാ

േമഘംേപായിലൂെട
ടിെവ
രാജ

ി

മാച കവ

ി-

നി

ുെപാ
ി

താ
ി

ുചുററുെമ-

66
രനുപമപരിേവഷമാലചാ

പി

ുതിരി
ി

താ

ുനി

വെനാ

പി

ി

ി
ുേനാ

രിയു

വീഥിക

ള ശുപൂ-

ം പിയേമറിയ ക

കള ം

ു , ഇരുളി

മഹാവന-

പരിധിയിെലാരു ദീ ഘേരാദന
ധീര പതി

ഠാനേമകു

താെമാഴി രാജ

നി

മനായി

ിത

ംഗനായി

രാജരാജ

േശാഭയും വി
ിരുളി

യാ-

ുേ പമപൂ

ുമറിയാെത നി

രാവി

ാവി-

േദവാലയ

രാജെകാ ാര

അവമറയു

പിയനഗരം

അംബരചുംബി പാസാദ
ളെ

മറ

നിതാ

ിടു

മാം

ഭാഗം 4
ഇരുളിലൂടനുമാ ത വ

മാനം രാ തി-

യിരുളിലൂെട,തേമാദ ാരേമറി
അരികിേല
തരുക

ദിനെമാെ

രികിേല

ണയു

നി

േ പതനിഴലിലൂെട

ില

ി

വിജനമാം

ല-

67
വനഭൂവി,ലരുവീസമതല

ുഋതു

ളവെളാ

പുണ പുരാണതല

ി

ുേമവിയ
െളലാം

ഒരുദീ ഘയാ തെയാരുതീ

യാ തയി-

തവസാനയാ താമഹാ പ

ാനം

എലാം പരിചിതേഗഹ

േപാെല

മറ

മുഖ

കാററുല

േപാ

ും മരെ

ാേ

ുനി
ാേരാേ

യി

ഒെരാവയലും പരിചിത
ഓേരാനദിത
ധ നിഗമക

കളഭാഷണം ,സ രെളാഴു

ുേപാലും

ഇവിെടയീഛായയിലിതുേപാെലമ
ണിരുവ കിട
ഓേരാ അഹ

മതി

െതേ

ുരാജ

ിലുമാപുണ നിസ നം

ളിെ

ാഴും കാണു

േശാഭിതമീവനമാമുഖ
ുവയലി

ലമാെകയും

ഓേരാേരാവൃേകഷം നദി കല ം മ
െളാെ

വനഭൂവിലവെളാ

മരുവിയ പരിചിത

ഭൂത

ാ-

െറ പതിധ നിക

രഥച കഗ

അലയു

ി

പിയ

അവയവേനാേടാ.മറിേ


ാ സംവാദ

ഈ ഭൂതഭാഷ ൈപഷാചെമേ

തരി

68
സി

മാമാ നിത ഭാഷയി

െമാഴിയു

െതാെ

യും കാവ ഭാഷ

േഹ,പാവനാശ
ഛായയില

വൃ

നീലാളക

രാജാവു

നി

േമ,നി

വര

ു േദവി

ുകീെഴനീേലാ

ലം

ശൃംഗാരകാവ മധുരഗാഢം
േഹ, മധുരം ശിലാഖ

േമ,നീയ

േനടി പകാശവും സായൂജ വും
ആമൃദുല

ളി പാദയു

േമനിയി

ാ മുഹൂ

ശീതളശ ാമ
ശാഖിക

രം പൂ

ശിത

േമാഹി

ാേര

െളാെ

യും

മൃദുലാംഗുലിേപാ

തലയണയാ

ുശയി

നി

മാമാറി

ുേ

ഭൂതലെ

ുലാജാല

ഇവിെടയാൈ
പിയതമയ

ം തെ

വിരി

പ ശി

സു

നി

ിെയ

നാളി

ളാമിഴികളിലധര

ാരി

സാ

പകാശസേ

ദ ാര

ിലവെളെ

എലാംഹരിതമവ
എലാം നിഗൂഢമവ

ി

ുപൂ

ാച

ിലീഗൂഢ
ുനി

ുചുററും
ുചുററും

69
മരതക

പപ

ണിതമാമ

ിേല

മധുരേനാ ം

കേലാലിനീ, തുഷാരാ

ദയാംനിെ

വനവീഥിയിേല

മഴയി

-

നന

ുനീ

വി-

ി

ുനവ പാണനിശ ാസ-

മുതിരു

പുണ കുസുമം േപാെല

പുണ ാ

ിേക,വനവീഥി,നീ ക

ശിശുവിെന

ംബി

ുമാവാ

ആമാതൃചുംബന,മാ
മാശാ

േനഹനി ഝര-

മിതമധുരഭാവം

ിേനാകാ

ു പുരൂരവ

െലാരുെമൗന,െമാരുപ

പഴയ

േപാ

ഭാവ

ജ ലി

ിേലാേരാ
േളാേരാ

നിമിഷ
ഹിമബി

ി-

ുണ

ഓേരാേരാരാ തിയും വീ

മു

ിറകിെനാ

ാനേമാ േ

ിേലാേരാ

താര

ാരുമി-

രം,അ തമാ തം

മൃതി

ഹൃദയ

ി

മിഴയുമില

െലാരുമൃദുമ

ല ം

സു

ഒരുചാരസ

ിടു

ും തിള

മൃതിക

ായു

ായാടി

ലയു

ലി

ംആ
ും

രൂപലാവണ വിന ാസം

ുേപാലൂറുമാന ാ ശു

പിരിയാനട

ാനുമാവാ

ക-

ദ-

70
ളാടു

ു േമാഹിനീലാസ നൃ
നംയഥാ

െമ

ഗാ തം വിര

ാവും നിമിഷ

െതാടുെമ

എലാം മറയു

ി

,

മാ ത

ു, പൂ

േലേതാ അപൂ

വിജയ

ത തീ

ി-

വി

അവളിലിവിെടയീ മാ

നം

മരവനവീഥി

സൂര ചുംബിതമായേകദാര
ഓേരാേരാ പാണനിലവെളയു
വിധുരനാെമെ

അവള െട സാ

ി

ാെല

േജ ാതി

ഫലവ

വസ

വിെടയും

ും

ിനാ

ാെകയത ു

മി

ിനി

പു

െമാെ

ലം

പബീജാ

ുരം

യുമാേമനിയി

സൂര പകാശെമാളി
മലഗഹ ര

േമാഹം

മാം പാ

ഒരുനാളിലീേദശ

േവന

നം ആഗാ തദ ശനം

അതിലുമസാ

ുെമ

ം വിറെകാ

കനവാണുെതാ ിടാെമ
ആപാദബ

ളിലാെസൗ

വയലിെലലാമവ പൂവാ

ൂ വനര ം
ചിരിയായി

വാരിവിതറിയാസൂര േദവ

71

ശൃംഗാരവും ആന

കാമശാ

തം രതിലീലെയലാം

അവളി

നി

ൂററിയീ ഭൂമിയി

പകൃതി പസാദവാ

ീ പേദശമവളഴി

ജീ

ാവിലാെ

യൂരി

ഭാവവും

വ ഷി

േദവ

ിെ ാരു

തം മാ തമായിമാറി
ാരു േ

ളെ

തമിതാ േദഹി-

ാരു േദഹവ

സാഗരമാ

ം ചരി

കാേട, െവടിയു

തം

ും നദികേള

ു ഞാ

നി

െള

കാഠിന േമറിയ പ

േലറി

പിയെയ

ിരയെ ഞാ

ാന

ി-

നാടുനഗരംകിരീടംസ യംത ജിാമ

േനറു
രദി

ലാഷെ

ുപ

ിേല
ാടു

ാററി

ടി

ഭി-

ധ ാനമാ

ഏററം പുരാതനമാകും ശിവാലിക

ഭൂ

തം തീ

മരണേയാെട

പ ശേമകിയവിദ ു

തരംഗ-

വികാരപുളകിതഗാ തേമാെട
രാജാവുസ

രി

േബാധിനി

ാണ

ു ദുതം ഒരു
ുരു

ുേതടി

72
ദു

മലക

ഇടിെവ

േപാ

െകാടുമുടിത
േലകാ

ഗിരിഗഹ രം

വീഴുംജലപാത

മഹാെമൗനം പണയംേപാ-

ം ഗാഢം അതിവിശാലം

ചുററിനട
ശൃംഗ

ിേല

വിശ ാസപൂ
ുത

ഒരുനിേവദനെമാരു പാ
ശിലയുമലിയി


മു

ശൃംഗ

നീെതാ

താര

നീയാ

ാവി

മണിയറയായിയവിടുെ

യാേയാ

െളേനാ

യുേ

ിവളരുമീ

ഹിമശൃംഗേ ശണിക

കാട

ംമുററുമെലൗകികമാെമാരു

പാകൃതേ പമ

ിധ ാനാനുഭൂതി െചാരി

ിലകെള

സാ

നകനേമറും

േനകാകി ഹിമവാെന,ഭൂമിത

അവിടുെ

ി

ും വിരഹഗീതം

ഭീഷണമാമചല
സൃ

മാ

ി

താ വരയി

ുേമെലാരുെച

ി

െമൗനരാഗം വിതു


ി

ദൂെരേയേതാഹിമവാഹിനിതെ
ുസ യംവരഗീതമായി

േപാ-

ാഴു-

-

73

വെളെ

േലകാ

ാളിേ

മാനസ

ഞാനുംവരു

കര

ി

ം ശിലാഖ

േകഴു

നംപ

ിെത

േവണെമനിെ

േന

വംശ

ി

നി

െറപു ത

െറവീടുനീ

കുനി

തേ

േപര

ിടാവിെന

ധീര

ശാശ തേമകാ

ുേനാ

േപാെല

ുയ

ാനും

ീടുവാനും

ഴിയുെമ

ഗംഭീരമാനസ

ിയ

രാജപു ത

ആഗിരിശൃംഗേമറി

ാവുറ

ി

ിര വതനാെമാരു

തയാസ ദി

ിേല

ധ ാനമ

ുേദവാ

ുഹിമാചലം താരക-

ി

നിത തപ

ി

െറകാവലേല

ആെകവിള

ുേപാ

കൂ ഇളാപു തനാം

ലചൂടുമീശ

തരാജാേവ

േസാമവംശജ

ി

ഹൃദയഭാഗം

േവഗംതിരി

മാ

ി-

ഹിമതുല മീശൃംഗ
ുനി

ഹിമ

ിതാ കല േപാ

േപാലുയരു

ഞാ

ാടിയാെമൗന

ി

ശിയി

-

74
ലയനതാപ

ിലാസ

ുരുകീ വ

കവാട

െമ

ി

വീണു

േകശംകേപാലംമുഖംനന
ഗംഗയി

ി

ിടും െകാടു

ഹിമബി

ാററുകെളാ

ുെവാെ

ഹൃദയമിടിെ
ിടു

യാ

അവ

ുമിലാേമനി

ിയായി

ുവംശ

കുടപിടി
ി

െറലാസ േമാ

ശുഹിമബി

ആരാജതാപസ
താരകാമ

ുമുകളിലാസൂേര

ി

ി

ുേപായി

ിലമധുവസ

ശിശിര

ടയിലളക

ാതനവധിമാസ
കട

പലവ ംത

ുമാ

ഭവി

സാ

ി

മൃദുപദംെവ
മലക

-

തിലാ

ാഴിെ

തി

ആെരയും ശ

ഘനീഭൂതമാ

ജീവി

ാസ

നീരാടി ധ ാനമ

ധ ാനഭംഗം വരു

സാ

ി

,ഒടുവി
ി

പട

ുേവാ
വിദൂരമാ

മാെമാരുനാദധാരാ ശുതി

ഒരുേയാഗനാദാനുഭൂതിജാലം
ഒരുനിേയാഗംേപാലുണ
മതിലുംമഹകളിേല

ുവീ
റിരാജ

ുംവീ

ു-

75
എലാ പപ
ളിയു

ിന

ഉത

റംമ

ുരു പപ

ഏററമദൃശ ം പപ
വി

ുപാളി

ആരുമറിയാ

കാണാ

ആേബാധ താസ

മുേ

ിലാപദസ

മാ തംചരി

മൃതിക

ുംനിരവധി

ി,സംര
ി

ണം,പിെ

ാവ

പുല കാലമ

ുരുള

താെഴയനാദിയാ
ിറ

എ തയന

രി

തജാല

-

ളി

ളീവിചാ-

േഗാപുര

അവകുതി
േകാ ക

വിശാല

േബാധ

ുദൂെര

ുതാ വാര

ചമ

സംഹാര-

നകഥക

ശിലയിലുംസ യമറിയുംആ

ാര

േളകും പേചാദന

മീച ക

ളാ

-

നാദം

െപൗരാണിക

വദന

ടിയി

ാെത,മറുമുഖംകാണാെത

ാപാരമിതത

വീഥിയി

ുഭൂതിജാലം

മറുസ രംേക
ഒരു പ

-

ിതൃേലാകം

മൃതംമ

നഗര

ിെ

യരും പകാശേലാക

െകാ

ുപവി ത

ുപരി
േന ത

76
െ പൗഢിയാ
ആ പപ
യാശി

സാ

ിത േമാെട

പിതാ

കി-

ു വിജയീഭവ

സൂര ാഭിമുഖമായിേനാ
സിംഹാസന

െവ ഗിരിശൃംഗ

സുവ

േദവി

രാേജാചിതംേകശപാശകിരീട
ചുററും സുവ
സി

തരംഗമാല

ൂരേശാഭതഴുകിവരു

പാലാഴിമ

യാംമ

ിരാേദവി െസൗ

പദശ

ജുളാംഗി
ര െസൗഭാഗ സം-

ി,സാ മാജ ധാ തി

േമരവദനംകുനി
േചാദി

േനാ

, രാജാപുരൂരവേ

ആരുനയി

തവിടുെ

ാനനഗരിയാമീതല
ആദ െ

താ

വംശപിതാ

െയ

തല-

ി

ശീപുരം

െപൗരാണികം ആദിപുരുഷരാജ ം

ുവികാരംനയി

പണേമാ പശ
സാ മാജ സി

ുനി

തിേയാ ഐശ ര േമാ
ിേയാ ഇഹപരേ

േയാഗേമാ നീയി
കാ

തിവിേട

ുേതടിവ

മേമാ

ചിലിയിെലാരുനവലാവണ ം

77

േറതലാെ

ാരു പകടേശാഭ

ഒരുകന ാപു ത
അനുഭവി
പൂ

െറജനനം സ യംസുഖം

ാനലറി

തിേല

ളാം േദവമാ

ളി

പ ശാനുവാദം നിന

ുലഭ ം

ാലതി

ല നി

റിയു

ു പുരൂരവേ

നീവ

സ രധ നിക

രാജകിരീട

േതടി

ഭീഷണ

േപാെലേനാവി
പുണ ധ

മു

ഭാരമെ ത

ാവി

െറന ായ

കഠിനമായ

ുഞാ

ിവിെട പുരാണം പവി തമാം

േവദമ

െത

വരെന

പാദ-

ി

തലയിലണിയി

വിധിവിേശഷം

ാനം എലാ

,മാന

അതിെനയണിയു
കഠിനതപസ ത
കന ാസുത

ുമായി

ുെവ

ുധ

ാവതുത െഖ

ഫലമറിവൂ

ഐളനാകും പുരൂരവ-

ാനഫലമാകുമാഭൂഷണം
ഒരുേ പമസി
ഒരുരാ

ി
ി

ദുഖിതയാകു
ഗ ഗദേ

-

ുേവ

ിയുേപ

െറ മഹാവിധിയും
ഭൂേലാകഗംഗക

ാെട നരകഗ

ി

78
നീ

ംനിഴലി

േയാ

ശാ
സ ാ

പതി

ിലതി

േവദന-

ായി െനാ

ുമില

ംമിഴികേളാടാധീരേനാതു
ംതുറ

ു പതിവചനം

ധീരമമരാര

ാനസംര

ിണീ

രാജീവവലേഭ േദവി പാഹി
അശ

പിയയായേദവിഞാൈനളവ
സത വാചകംേക

നരകംഭയ

ു ദു

േവണം

െച

ാെത

മരുവിയഭീരുവലീനേര

േമാഹംെകാ

െച
എെ

വി
െയ

ുമാ തം സ

ഢിയുമലേദവി

ാെവ ബു

െറ പാമാണ ം ഭരി

രാജകീയം ധ
ച കവ

നി

ീധ

ഠമാ

മാചരിേ

കാലേദശ

ഞാ
ാവിനാ

തീതം അതിരിടാ

പാകൃത ബ
േ പരിത

ിേയയുംഭരി-

േമാഹ

നിത തപസ ിയാ

ിനാെല

ം െവടി


ഞാ

ഈഭൂവി

79

യാഴി

െമാഴിേപാ

ആഴിമക

െമാഴിയു

വംശ

മധുരമാം ഭാഷയി
ുവീ

ും

ാ പിതാമഹ

െതററുംനി

ിലുംനി

തി

ുഞാ

ി

ാരിെല

ജീവി

നിലാതാ

ശി

ളി

തിനാപുരികളി
ാലിേ

ര േ പമാ

ലവരുെടഭരണ

ാെര

ി

ി

നി

രാഖ

ാദിപാപ

റുതിേയ

ര പ

മുടിയിലാമ

ുകിഴ

രി

ിടു

ിലം

ും

നാടക
ുേനാ

ാ-

ും

രാജ ംകീഴട

ംനടു

ി

ാലും

ആയിരമായിരംഹിമപാളിയുരുള

ാ-

ിരാ പ

ി

ദംനി

പുറരാജ ംവാഴു
ൈകകളാ

ി-

യായിളയുെടപു ത

രവരുെടഭാവിനഗര

െസൗ

മ-

സാഫല മാശംസി

യവരുെടഭാവിവികലമാ

പജകെള

േ പമംസത മുദാ

അമരാര ജനതെയമ

അതിനു

ി

േപാെല

80
രാ തി,ഇരു

വാനം,േമെല

പാദപതന
എവിേട
മു

ാരക

േപാലുമിലാ

ുേല

റിയാ
ായു

പതറാ

നി

പരമയാ ത

ഏതുവിചി തവനഭൂവിേലകാ

തസാനുവിെല
ുദൃശ ം തെ

നിന

ുെമേ

െയതിേര

ുമു

ഏേതാ അദൃശ ഹ
മുേ

ശ ാസമട

ഗിരിത

ി

ാരു

ി
നയി

ദീ ഘയാ ത

മു ദിതം മാനസസാര

ശാ

ുെ

ി ഹിമാ ദി കാവ

െസൗനസര

ാനം

ുനി

അപരിചിതംേദശമു

ുെമേ

നിത മഹാ പ

ഉണരെവ േവപഥു പൂ

മുേ

െമൗന-

പതിഫലി
സുവ

ുെ

ാരു

ശൃംഗം

ൈകലാസൈമനാകമാനസസാരസ
ദ ശനം പുണ വാ

ഒരു ദുതപദചലന
മധുരെമൗന

ിനാന

ദൂരയാ ത

ുേമ

േദശിക

പു തെന

ുചി

ി

ിലാമിഴികളി
വ ഷം
ഗാമ

ിെല

േപാെല

ിയ

കാ

81

അവ

മായി ിരു

െമെലെയാലി
െക ി

ിറ

ിണയു

പായലി

നീ

ിരി

ുക

ി

ു ,ആര മാതാ
ി തി

ാപമം ദിവ േശാഭം
ിെലാരുദിവ ചി

ചി

പാദ

മു

േദവിത

കാ

െസൗവ

മുടിയഴി

ാച ക
നമാ

നീ

തടാക

താെഴ ചേ

ൂ ം

ിലാലിഖിതം

ുചുരു

മാമര

താമരമൂടിയകാ
തീര

പാറ

ാമണീതിലകം
ിയിരി
ീഴി

ജല
നീ

ിലാ

ിടു

േകാതു

കമലം വിരി

ിടു

ാെല താ

ു കവി

മറുകര

ി

മെലാ

ലീലാപ
ി

നമ

തനയെന േദവിപുണ

കരി
ിടു


ു തൂവ

ഒരുകര

അവള െട മു

ടം


ിളാ-

82

മകേന,നി
നീതെ
ആന

കാെലാ

ഞാെന

യകേല

ുഞാ

റിയു പു താ

ശീവികാരാ

ഓരായിരം മരു

ദമാം മൂ ഛയി

ളായി

പസാഗരേമാേരാേ

വെ

യാ കമി

ാേരാ

ായി

േനരം

ഒരി പവാചകരൂപമാ
സി

റി

മന

ിലാ

ുവും ഗംഗയും ദൃശ മാെക

ാറില

ുതിള

കന കാത

ി

അവയുളവാ
നാമ

ീയമൂല മാം

പേചാദന
ിെയാരായിരം രൂപ

ളീ പപ

അവയി

ിെല

നിറ

ുെസൗ

ും

െസൗഭാഗ

വിജയ ശീമാലക

തുതികെളലാം

നി

ി

െയ

ിലുമാമഹത
റി

ാന

ുനീയണയു

മുളെപാ ി-

പുളകമാ
െത

ി

ളിലാെത ,തനിെയ ധ ാനാ

ാവിെന വ
േ പരണനിന


കിരീട

-

ചി

ബഹുലമാ

കി

താം

83
ഞാ

നിന

െമേ

,അസാ

തബ

ിെല

ുവാനാ

മഹദാംപുരാണെവളി
വിരിയി

ാതു

ച കവാള

വല

ിേലറാ

വാസ

സൂനം,തിള

ഹിര

യാന ൈജവം വികാരം

ശാശ തമ ശുകണ

േസാമം

മറ

നഗത ം അനശ രതാവരണം
ഞാനിതാ നീ
കൂ

ു,പൂ

ുയ

വാടു

ു വീഴാ

ആന

മയെമ

െറയാ

നീ

ാനരുതാെത നി

ഒരുദിനമീമഹ
തിരിയും മട
ശിലകളി

ഭൂമിത

ാവു ചിറെകാ
ലമാ

േശാക

ി

നി

ും സ ധാമെമ

ശി

കാമുക ,മു

ു, ഇമകള ം

ംതരു
ിരി

ും

പേചാദനം

ാറു, ശീത ം

തേമാഹ

അവെയവാ

തു

ി

ളാ

ാടുവാ

ാദ
മട

ും

നീെയ െറമാ തം പിയപു തനി

ിതാ

നി

നി

പിയാകാശ

ി

െറപരാജയെമാ
പതി

േകാണി
ിനാ

ു ഭൂതല

മാ തമീി

ും

84

അേ
ശു

യമരാര വംശജനനീ,വിയാം േശ തഹ

ജീവസൃ

ി

േത നമ

ിതികാരിണീ,നീ പ

ധാരിണീ നീയറിവൂ സമ
ആമഹ

-

തം

ാം വിധിയാെരയും െവല

ആരു

തിേനാെടതി

ഞാനലയു
േമാഹ

ുനി

ു തിരമാലേപാെല െറ

ള ം അന

ം അലേപാ

ഈവിധിെയ വിധിയാ
േത

േത

നിേയാഗമ-

ിളാപു തനെല ഞാനും

നിത വിശു

ൈക

നീ

ി

മിതംതൂകിയാ

ടു

ിടു

ദിവ ംപവി തം തടാകജലമതു
കന കാപു ത

ുന

കിടു

ആജലപാനമമൃതപാനംമക
കാണു

ംപരമംപദം

കാലെമാരുസ
വീഥിയി
ഭൂവി

രാ

െമെല

ിയായാതാര

രുള

തും

െറനശ രമാമേഹാരാ ത

േകവലംമാ ത മഹാകാലനി
ചി

നി

ഭൂത

ലം മാനസംശാ
ള ം ദിവ ാമൃതം

മീ

85

ധീരനമര

ബലവാ

മാതാവരുള

നായി

മു

നാ

മകേനാടു

ിതാശി
ുമ

പു തനമരനാ
ഭീ

,േനടുക,നി

ഏറുക ൈകലാസശൃംഗമവിെടയാണീേരഴുേലാക

ിന

വാ വൂ

ആദിവ നാദ ശവണേമകും നിനത പൂ

ാനവി

ാന

ഭൂതവും ഭാവി തികാലവി

ാന

ശീേലാകവും േനടുക നീ

െലാ

ദിവ ാധര

ുചുംബിെ

അത ു

തം നി

ലലാട

യുയ

ലം ശൃംഗമംബികാ

േനാലാസം മേഹശേലാകം

എേ

ാമറ

ഗംഭീരഗീ

ിരി

േവദിയി

ുേ

ാണി േക ിടു

േതാററിരി

ാരശരീരി

ാം നീയീഭൂവിെല
,പാപംപുര

നിത പകാശാ
ശപി

ി-

ു രാജ

ലീശ

-

ാ നിെ

ംഘ ഷ

തിലാ
ഴി

ില,രാജപു താ

യി-

86
ഓേരാേരാക

ഫലംതാ

ാേരാേരാജീവി

ആഫലം നി

നിത നിയാമക

െതരെ

ും സ

മെ ത

മായിെ

ാടു

സംഖ മസംഖ ംമഹാക
കു

്േമാ

െറവംശ

വുംമഹാ

വും

ുകൃത ം പതിഫലംജീവി

തലാെതേയെതാരു ശി
നി

മാ തമീശ

സുകൃതവും വികൃതവുംസൂ

ടു-

-

ിലിനിവരംശ

സ-

െരാരായിരംസാ മാജ
നിത മന

പേചാദനംേതടു

സത ജി

ാസു

പിെ

െള തേയാേപ

യുംപിെ

യുമാവംശത

ാനക
യു

പിറ

ുവി

ുമെലാ

ാടുങകാററുവീശുംയുഗവാണി

ചരി തവിള

ുെവ

േദവതാസ

യംനി

േദഹെമടു

ി വതരി

നി

വംശജാതനാം

നി

ലംകവിക

ആരുമറിയാ

കുല

ാനിസ

-

നാ

ുതിലകമാകും

െസൗവ

ംേപാലന

ി

ലാമാതൃകാകാവ ംവാ
ഈ പപ

ും

േ ാക
ി

ാടും

മനാദിയാ

ി-

87
ഗാനകാവ

പല പാടിടും

എലാംമഹ

ുംനശി

ാകുമിഛ,ക
ിലനി

ിലുംവ

ഹിംസാ

വംശ

ുപിറ

ാണിടാഹൃ

ിലമാ

താദ ശ

ഈപദ

ി

ിലസൂയേയാെട
ചാരി തവും

ും കലുഷമാ

ി

ും

ിനാേസഥാനെമ

വാകാശനി

ാനം

ാം ചില കടി-

കരവ സ

ലംനിത ശു

െറഭൂ-

വാഴുൈമ

ാകുവംശജ -

രീ

ദേമ

ുമാവംശത

ിലും,േഹ,ഇളാപു ത,േസാേമാ

നി േറതുമാ തമാന
ഭൂവി

കു

ആശി

നംേക

ിയധീരമ

ുവാ

ിേതററംമധുരമാംശാശ തേലാകം നിന

ഈമഹാഗ
ലു

വാ

െറമാ തം പകീ

േദ ാവിേലെ

മു

മു

ശീലീനാ,രമി

ദിവ പാദ

ുമാ തം
ശീേലാക
നിത ം

േലാക

ി

സൂര പകാശംെതളി

ിേല

രി

ുപാതക

ി-

88

േലാകവാതി

തുറ

വഴിെതററിദീ ഘനാ
കടലി

നിെ

ഒടുവി

കാററിലല

ാരുകടലായി

തുറമുഖംക

വിജിഗീഷുവാന

ി

ാരിേപാ

േലാലനായി

േഗാപുരവാതിലി

പാലകനലപ

മു ദാന ിതംഊ

ജാനുനി

പതീ

ി

വിജാഗിരിശ

െയ,നീ

തെ

െതരുവിേലാേരാ

ംമഹാനാദ

ര ശുതിയിലവനുെമാ

ള തിരു

ും

യാ-

ിടു

,തറി

വലകിയായിരംമീ
സു

-

േമാ,പുതുരാഗേമാ

ഒ േനകംദിവ രൂപ
ണുററുേനാ

ി

ിലുംസംഗീതവാദ

രാഗ പതിധ നിക

ശാശ തകാമുകസ ാഗത

ി

ായി-

േ ാേരാമരു

ിെനമ

ഓേരാപുതിയരാഗ

-

ി
ളാ

മാററു

ഗായകരംഗേവദി
ാലലാട

േടാരുമഹാെന

ിലധികാരമു ദേയാു

ുമു

ിലേ

89

ഏെറ പശ

തനാൈമളവാ മാനവ -

ാനുമാവാ
ുതാന

ാനുഭൂതിക

ചാരുമൂ േ

മയം
ായി

നിേയാഗമിേ

,നി

സ ാഗതമേ

ുമാ തമാമീദിവ

ഭൂമിയിേല
സ േ

തീവി

ു കട

ുകമ

തഭൂവിേല

വാ

ുതാകാരമാം

ദിവ താരംേപാെല നീവരൂ ഐളവാ
നീവിരാജി
േശ

നി

ഠനാ

ഠനാെയ

േക ില, ശ
ഗീ

പജകളി

വലഭനായി പതാപിയാ

ഈഭൂവിലുംഞ
േശ

ഭൂവി

െളലാ

ുമു

ും പകാശി

ി

മിലവ

മാംപരമാന
ാവിെനശു

ൂററ
ആനയി

മതി

ശു ഭമാ

താ

മര-

െക ിയപ

ലി

ുകന മാരാന

ില നിത പസാദാ

ഗൂഢ

തിക

കാമന

േതടീയവെളമാ തംമിഴിക

തു

,നീ, പേഭാ

ാണസംഗീതേലാക പശ

ആസ

ത-

മിതെമാ

ുത

ചി
ിെലാളി


ി

90
െ പൗഢസരസ തിമാെര

േപാലെവ

ആമൃദുപാണികേളാേരാകരതലം
െമെല

ിടി

തറി

ിപ തംവഹി

മായികതീര

താ

ി

ി

െചരിവുക

ുപരിയായ

രേമാതുംനദീപുളിന
ുകിട

താെഴമയ

ിലെ

ാെ

ടുെ

ഗാഢാനുര

മറ

ുംപറ

റിയാ

നി വൃതി
പുന

പദവുമാസ
ിന

ാെര,പര

നി


േമ ൈകവരൂ

ദീ ഘവിരഹമാം വി പലംബ

ആസ ദി

പര

ുപരിസരം

ാന

െമൗനമുഹൂ

ളാ

ി,പര

ുമു ലി

മാറററിേ

ു,

ശി

ആക

ഏെതാരന

െമൗനെമണീററവ

വിശാലനയനപു

ഹാരമണീ

റം

ള ം

ുകയാണവള

പാദസ രംേക
ശാ

ാകാശവൃ

കു

സൂര േലാക

ുപുരൂരവ

ി

െറ

പരസംഗമം

ീടു,ഇനിെയാരുമാ തയും

േവ പിരി

ീടുകയിലാ പര

ാവുറ

നാ

പരം

വെരനീള മീ

91

സുഖാന

താ

ബലംക

ംനിത മഭംഗുരം

കരു

ുലഭി

െ ,നി

ുവി

മയി

ഏെതാരുേദവനുംമു

കുനി

േ പമവാ

ി

ഈശ രക


ജനം

െറതപ

,ഈ
ിയ

ുതം

ിതമാകുംനിയമവും

േതാററുനി

ആമിഥുന

തനി

വാേദവകന യി

ുമു

ാ,യവ

ചാ

,േതാഴേര

ാ-

ുസ

അേന ാന ൈകവലയാലിംഗന

ടറി

ഏെറദീ ഘി
ഏെറനാള

മാനസം

ിലാ

ിലംഗ

ളി

പു

കവച

ി

കാ

മൂടി
ിത

െവ സ
മാ

നിത ഹരിതയ

ധന മാ

ത ജി

ാനസമൃ

ു ശയന പദ

ുരാ
ി-

ാെഴ മൂകംഗഭീരമാം

ശൂന വഴികളി

ഭൂമി െച

കാ

ുരാെന

രം േ പമസാ

ദൂെരദൂെര

താ

രുതിയചുംബനം

ആെമ

ിലാ

താേയെറേമാഹി
ി

മാ

യാ
ിണം

92

93