You are on page 1of 2

REGULAMIN PROMOCJI AKTYWNA KARTA

I. Organizator Organizatorem niniejszej promocji (dalej: Promocja) podmiotem urzdzajcym promocj jest Getin Noble Bank Spka Akcyjna z siedzib przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000304735 przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,ktrej wysoko kapitau zakadowego wynosi 2.650.143.319,00 zotych (wpacony w caoci), zwana dalej Organizatorem lub Bankiem. II. Postanowienia oglne 1. Niniejsza Promocja nie jest gr losow ani zakadem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r., o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 2. Ilekro w niniejszym Regulaminie jest uyte ponisze pojcie, naley je rozumie w sposb nastpujcy: Getin Bank Pion Bankowoci Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Banku SA Bank Organizator Rachunek rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy bdcy w ofercie Banku z wyczeniem rachunkw: ROR Soneczny i ROR Soneczny z BI Karta karta debetowa wydana do Rachunku III. Uczestnictwo w Promocji W Promocji moe wzi udzia kada osoba fizyczna, ktra ukoczya 18 rok ycia, posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, ktra nie jest i nie bya posiadaczem lub wspposiadaczem rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego w Getin Banku po 1 stycznia 2013 r. W przypadku zawarcia umowy Rachunku wsplnego prawo do nagrody przysuguje tylko jednemu ze wspposiadaczy. IV. Warunki przystpienia i uczestnictwa w Promocji 1. Warunkiem przystpienia do Promocji jest: a) zoenie Owiadczenia o przystpieniu do Promocji, b) zawarcie przez Klienta umowy Rachunku, c) zoenie wniosku o wydanie Karty i podpisanie umowy o Kart. 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest rozliczenie w miesicu kalendarzowym, z zastrzeeniem pkt V.2. minimum 5 transakcji bezgotwkowych (bez wzgldu na kwoty) kartami debetowymi wydanymi do Rachunku. 3. Klient Banku, ktry spenia warunki okrelone w punkcie III oraz w punkcie IV 1 i IV 2 zwany jest dalej Uczestnikiem. V. Czas na przystpienie do Promocji i okres uczestnictwa w Promocji 1. Uczestnicy mog przystpowa do Promocji, w terminie od 16.07.2013r. do odwoania. 2. Okres uczestnictwa w Promocji wynosi 6 kolejnych miesicy kalendarzowych poczwszy od pierwszego miesica liczc od daty otwarcia/aktywacji Rachunku, z tym zastrzeeniem, e niepeny miesic, w ktrym otwarto/aktywowano rachunek i rozliczono minimum 5 transakcji bezgotwkowych jest liczony jako pierwszy miesic kalendarzowy uczestnictwa w Promocji. 3. W przypadku skorzystania z Promocji przez jednego ze wspposiadaczy Rachunku wsplnego prawo do skorzystania z Promocji przez drugiego wspposiadacza wygasa. VI. Dane osobowe 1. Getin Noble Bank SA z siedzib w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z pn. zm.) informuje, i jest administratorem danych osobowych. Dane te bd przetwarzane przez Bank w celu podjcia przez Bank niezbdnych dziaa zwizanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w zwizku z ktr zostay przekazane, a take w celu marketingu bezporedniego wasnych produktw i usug Banku. Dane osobowe mog by przekazane przez Bank wycznie podmiotom upowanionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z pn. zm.), a w szczeglnoci do bankw, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Zwizek Bankw Polskich z siedzib w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upowanionych do udzielania kredytw w przypadkach, zakresie i celu okrelonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Uczestnika Promocji przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysugujcym na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostpu do swoich danych oraz ich poprawiania. 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbdny do wzicia udziau w Promocji. Uczestnikom udostpniajcym dane przysuguje prawo dostpu do treci swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

VII. Zasady Promocji 1. Promocja polega na uznawaniu Rachunku Uczestnika maksymalnie 6 razy kwot Nagrody w wysokoci 50 zotych. Warunkiem przyznania i wypacenia Nagrody za dany miesic zaliczany do okresu uczestnictwa w Promocji jest rozliczenie w cigu tego miesica (liczc od pierwszego do ostatniego dnia miesica) minimum 5 transakcji bezgotwkowych Kartami debetowymi wydanymi do Rachunku. 2. Rachunek Uczestnika zostanie uznany kwot Nagrody w cigu 14 dni po spenieniu warunku rozliczenia 5 transakcji bezgotwkowych Kartami wydanymi do Rachunku.

3. 4. 5.

Bank nie dokona uznania, o ktrym mowa w ust. 1 i 2 za miesic, w ktrym nie zostanie speniony warunek, o ktrym mowa w pkt IV 2. Brak spenienia warunku Promocji w jednym miesicu nie wyklucza moliwoci udziau w kolejnych miesicach. czna kwota uzna Rachunku nie moe przekroczy wysokoci 300 zotych. reklamacji okrelone s w Regulaminie Rachunku

VII. Reklamacje Tryb oraz zasady skadania i rozpatrywania Oszczdnociowo-Rozliczeniowego Getin Banku.

VIII. Postanowienia kocowe 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady niniejszej Promocji. 2. Uczestnicy Promocji zwizani s postanowieniami umowy rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego zawartej z Bankiem. 3. Bank moe wysya bezpatne powiadomienia o przebiegu Promocji w postaci wiadomoci tekstowych na numer telefonu komrkowego podany w karcie informacyjnej Uczestnika. 4. Kada Promocja organizowana przez Getin Noble Bank SA stanowi odrbn ofert, ktrej zasady okrela odrbny Regulamin. 5. Promocja nie czy si z innymi Promocjami Organizatora. 6. Nagrody przyznane przez Organizatora w Promocji stanowi dla Uczestnika przychd z innych rde w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 76), w zwizku z czym Uczestnik zobowizany jest do rozliczenia wartoci otrzymanych Nagrd w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osb fizycznych, zgodnie z przekazan Uczestnikowi informacj PIT-8C, ktr Organizator przekae Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny oraz do waciwego dla Uczestnika urzdowi skarbowemu w terminie do koca lutego nastpnego roku podatkowego. Za dzie otrzymania Nagrody przyjmuje si dzie jej wypacenia przez Organizatora na Rachunek Uczestnika.