You are on page 1of 101

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps

më §ÇU
HiÖn nay, hÖ thèng m¹ng ®−êng trôc C¸p quang DWDM 40Gbps VTN ®· ®−îc n©ng cÊp xong vμ ®−a vμo khai th¸c. Tuy nhiªn tμi liÖu vÒ cÊu tróc, tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ còng nh− c¸c quy tr×nh vËn hμnh, khai th¸c, b¶o d−ìng ch−a ®−îc hoμn thiÖn vμ quy chuÈn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã, ®Ò tμi “X©y dùng quy tr×nh vËn hμnh, khai th¸c, b¶o d−ìng hÖ thèng C¸p quang DWDM 40Gbbs” ®−îc h×nh thμnh nh»m hç trî cho viÖc t×m hiÓu hÖ thèng còng nh− c«ng t¸c vËn hμnh, khai th¸c vμ b¶o d−ìng hÖ thèng c¸p quang DWDM 40Gbps trªn toμn tuyÕn. Tuy nhiªn, do nhu cÇu cÊp thiÕt nh−ng quü thêi gian cã h¹n nªn ®Ò tμi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng quy tr×nh c¬ b¶n nhÊt trong vËn hμnh, khai th¸c vμ b¶o d−ìng ®øng ë gãc ®é c¸n bé vËn hμnh, khai th¸c, b¶o d−ìng trùc tiÕp trªn hÖ thèng t¹i c¸c tæ tr¹m trªn tuyÕn. Bªn c¹nh ®ã, mÆc dï ®· cã sù nghiªn cøu, chän läc vμ tæng hîp tõ nhiÒu nguån tμi liÖu kÕt hîp víi thùc tÕ khai th¸c trªn m¹ng l−íi, ®Ò tμi vÉn kh«ng thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng thiÕu sãt trong tr×nh bμy. Nhãm t¸c gi¶ mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c c¸ nh©n vμ ®¬n vÞ ®Ó tμi liÖu ®−îc hiÖu chØnh hoμn thiÖn h¬n. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n.

§μ n½ng, 12/2007 Nhãm t¸c gi¶ ®Ò tμi

1

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps

MỤC LỤC
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÁP QUANG DWDM 40GBPS ................................. 5 Chương 1: Giới thiệu chung .......................................................................................................... 5 Chương 2: Giới thiệu chức năng và cấu trúc hệ thống OPTera Long Haul 1600G............... 12 I Chức năng ................................................................................................................................ 12 II Cấu trúc ................................................................................................................................... 12 II.1 LH_AMP ......................................................................................................................... 12 II.2 LH_RPT........................................................................................................................... 20 Chương 3: Giới thiệu chức năng và cấu trúc hệ thống OPTera Connect DX ........................ 22 I Chức năng ................................................................................................................................ 22 II Cấu trúc ................................................................................................................................... 22 II.1 Giá điều khiển .................................................................................................................. 23 II.2 Giá truyền dẫn chính........................................................................................................ 23 II.3 Giá mở rộng .................................................................................................................... 27 II.4 Cấu hình MS SPRing 2 sợi STM64 và STM16 ............................................................... 28 II.5 Chuyển mạch bảo vệ lưu lượng MS-SPRING................................................................. 29 Chương 4: Giới thiệu chức năng và cấu trúc hệ thống ghép kênh SDH ................................. 32 I Hệ thống ghép kênh OM4200 .................................................................................................. 32 I.1 Chức năng ......................................................................................................................... 32 I.2 Cấu trúc phần cứng ........................................................................................................... 32 I.3 Cấu trúc phần mềm ........................................................................................................... 33 II Hệ thống ghép kênh TN-4T .................................................................................................... 34 II.1 Chức năng ........................................................................................................................ 34 II.2 Cấu trúc phần cứng .......................................................................................................... 35 II.3 Cấu trúc phần mềm .......................................................................................................... 36 Chương 5: Giới thiệu một số kỹ thuật ứng dụng trong hệ thống............................................. 37 I Kỹ thuật ghép bước sóng quang mật độ cao DWDM ............................................................. 37 I.1 DWDM.............................................................................................................................. 37 I.2 Sự phân bố bước sóng trong hệ thống cáp quang DWDM Nortel .................................... 38 II Kỹ thuật khuyếch đại quang EDFA ........................................................................................ 40 II.1 Nguyên lý hoạt động của EDFA...................................................................................... 41 II.2 Cấu trúc bộ khuếch đại EDFA ......................................................................................... 41 III Công nghệ bù tán sắc ............................................................................................................. 42 III.1 Tán sắc ............................................................................................................................ 42 III.2 Phương pháp bù tán sắc .................................................................................................. 43 PHẦN II: CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC, BẢO DƯỠNG............................... 45 CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN VỀ NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ ........................................................ 46 CHƯƠNG 1: CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC ................................................ 46 I Quy trình loging in/loging out.................................................................................................. 46 I.1 Quy trình loging in hệ thống LH và DXC......................................................................... 46 I.2 Quy trình loging in hệ thống SDH .................................................................................... 47 I.3 Quy trình Logging out....................................................................................................... 48 II Quy trình xem cảnh báo .......................................................................................................... 48 II.1 Quy trình xem cảnh báo hệ thống LH và DXC ............................................................... 48 II.2 Quy trình xem cảnh báo hệ thống SDH ........................................................................... 48 2

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps III Các quy trình về đánh giá, giám sát chất lượng .................................................................... 48 III.1 Các quy trình truy vấn các thông số đường quang ........................................................ 48 III.1.1 Quy trình truy vấn mức công suất tổng và các bước sóng thành phần (LH_AMP) . 48 III.1.2 Quy trình truy vấn độ phản xạ quang (ORL) (LH_AMP) ........................................ 49 III.1.3 Quy trình truy vấn mức công suất của các port quang (LH_RPT, DXC) ................ 49 III.2 Các quy trình quản lý chất lượng (LH_RPT, DXC)....................................................... 50 III.2.1 Quy trình truy vấn chất lượng ................................................................................. 50 III.2.2 Quy trình xóa bảng chất lượng ................................................................................ 50 III.2.3 Quy trình khởi tạo giá trị Untimed trong bảng chất lượng..................................... 51 III.3 Quy trình kiểm tra led (LH, DXC) .................................................................................. 52 IV Các quy trình truy vấn trạng thái các thành phần hệ thống................................................... 52 IV.1 Quy trình truy vấn trạng thái OTR CPG (LH_AMP) .................................................... 52 IV.2 Quy trình truy vấn trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP) ....................................... 53 IV.3 Quy trình truy vấn các thông số STM-n facility (LH_RPT, DXC) ............................... 53 IV.4 Quy trình truy vấn cấu hình phần cứng của hệ thống SDH ........................................... 54 IV.5 Quy trình truy vấn các cấu hình bảo vệ .......................................................................... 54 IV.5.1 Quy trình truy vấn các nhóm bảo vệ thiết bị LH, DXC .......................................... 54 IV.5.2 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ thiết bị SDH.................................................... 54 IV.5.3 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ lưu lượng đường quang (DXC) ....................... 55 IV.5.4 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ MSP của hệ thống SDH.................................. 55 IV.6 Quy trình truy vấn cấu hình cấp đồng bộ ....................................................................... 55 IV.6.1 Quy trình truy vấn cấu hình đồng bộ hệ thống DXC .............................................. 55 IV.6.2 Quy trình truy vấn cấu hình đồng bộ hệ thống SDH............................................... 56 V Các quy trình chuyển mạch bảo vệ ......................................................................................... 56 V.1 Quy trình thực thi/giải phóng một chuyển mạch bảo vệ card LH, DXC......................... 56 V.2 Quy trình chuyển mạch bảo vệ card hệ thống SDH ........................................................ 57 V.3 Quy trình chuyển mạch bảo vệ MSP hệ thống SDH ....................................................... 58 V.4 Quy trình chuyển mạch bảo vệ SEMF (hệ thống SDH) .................................................. 58 V.5 Quy trình thực thi/giải phóng một chuyển mạch bảo vệ MS-SPRING (DXC) ............... 59 V.6 Quy trình kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ (DXC) ............................................. 60 VI. Quy trình khai báo các thành phần hệ thống ........................................................................ 61 VI.1 Quy trình khai báo nhân công OTR CPG (LH_AMP).................................................... 61 VI.2 Quy trình khai báo lại CPG đã xóa (DXC) ..................................................................... 62 VI.3 Quy trình khai báo card SDH ......................................................................................... 63 VI.4 Quy trình khai báo cấu hình bảo vệ ................................................................................ 64 VI.4.1 Quy trình khai báo bảo vệ đường quang MS-SPRING (DXC) ............................... 64 VI.4.2 Quy trình khai báo bảo vệ Linear 1+1 (DXC) ......................................................... 65 VI.4.3 Quy trình khai báo bảo vệ MSP cho hệ thống SDH................................................ 66 VII Các quy trình thay đổi trạng thái các thành phần hệ thống.................................................. 66 VII.1 Quy trình thay đổi trạng thái OTR CPG (LH_AMP) .................................................... 66 VII.2 Quy trình thay đổi trạng thái CPG (LH_RPT, DXC) .................................................... 67 VII.3 Quy trình thay đổi trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP)...................................... 68 VII.4 Quy trình thay đổi trạng thái port (LH_RPT, DXC)...................................................... 69 VIII Quy trình xóa các thành phần hệ thống .............................................................................. 69 VIII.1 Quy trình xóa OTR CPG trên hệ thống LH_AMP ..................................................... 69 VIII.2 Quy trình xóa một CPG trên hệ thống LH_RPT, DXC............................................... 70 VIII.3 Quy trình xóa card trên hệ thống SDH ........................................................................ 71 VIII.4 Quy trình xóa khai báo bảo vệ Linear 1+1 (DXC) ...................................................... 72 3

..... bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps VIII.................. STM-64 DWDM TriFEC T/R....... 91 III................3.........1...................1.....1............... DXC ...... 74 I...2 Quy trình thay thế card STM-16............... 79 I................................. 78 I..... 88 I....................................................1.........................................................................................................................................................6..2................................................................................................1................. Booster21 (LH_AMP) ............................................1... 79 I.......................................................... 91 III.......................2 Quy trình Backup vào card Agg standby (OM4200)................................. khai thác.............................3 Quy trình thay thế card trên giá LH ........................................1...............1. 95 PHẦN III: PHỤ LỤC ............. 87 I..........................................3 Quy trình thay thế card OC-192/STM-64 XR/WT (LH_RPT) ................ 87 I.........1.................... 75 I............................................................ 83 I....1..........2 Quy trình thay thế card OSC (Optical service channel) (LH_AMP) .......................................... 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO...2......1 Quy trình thay thế card SC (Shelf Controller) .....5 Quy trình thay thế card nguồn (Breaker/Filter) ................................. 73 I....................... Quy trình thay thế cầu chì card nguồn (Breaker/Filter Fuse) ............2 Quy trình thay thế card STM-4o Trib (OM4200) .................................1..................................................... 91 III...............2 Quy trình thay thế card trên giá DXC .1 Quy trình thay thế card chuyển mạch DX140.................2........................................................1...............1... 80 I.........................................1..5 Quy trình xóa khai báo bảo vệ MSP cho hệ thống .............................3 Quy trình thay thế card MX (Message Exchange) .......2 Quy trình thay thế card hệ thống SDH...............................3.... 96 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC CARD TRONG HỆ THỐNG ...........................2 Quy trình thay thế card MI (Maintenance Interface) . 83 I..................... 89 II Quy trình loopback tín hiệu trên hệ thống SDH .........1..............................2...... 73 CHƯƠNG 2: CÁC QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ..................1 Quy trình Backup vào CAT.............................1....... 101 4 ..............1 Quy trình thay thế card Dual Amplifier............1 Quy trình thay thế card STM-16 AGG (OM4200)................1..........3............... 73 I.....................1........ 84 I........... 79 I..........1......... Dual STM-16 (SR) T/R.........1...............................................................4 Quy trình thay thế card ESI (External Synchronization Interface) ....................... 91 III.. 90 III Quy trình backup/restore hệ thống SDH .... 85 I...........................1 Quy trình thay thế card LH...1...............2.................................................1........ 73 I..................................... 77 I.....3 Quy trình Restore từ CAT .....1............................ 73 I............................................1 Quy trình Backup ............. 77 I..............3 Quy trình thay thế card 1:N Intershelf (TN-4T) .....................1 Quy trình thay thế card trong giá điều khiển (Control Shelf)...... 96 CÁC LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH RESTORE HỆ THỐNG SDH............................................................ Quy trình thay thế card......................................................................... 92 PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA QUY TRÌNH................Quy trình vận hành..

1).1. Về cấu trúc.(Hình 1. hệ thống trải dài từ Bắc đến Nam với 4 vòng ring có tốc độ truyền dẫn là 40Gbps (4x10Gbps) và một vòng ring tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long (HCM-Cần Thơ) có tốc độ truyền dẫn 5Gbps (2x2. trạm khuyếch đại quang …. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps PHẦN I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÁP QUANG DWDM 40GBPS CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG Hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Nortel là hệ thống thông tin quang dựa trên nền tảng là công nghệ ghép bước sóng quang mật độ cao (DWDM) tốc độ 40Gbps (ghép 4 bước sóng 10Gbps).5Gbps) với nhiều trạm đầu cuối xen/rẽ.Quy trình vận hành. 5 . trạm Regen. trạm OADM.

Quy trình vận hành. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps 6 . khai thác.

TN4T): Xen/rẽ tín hiệu STM4. An Khê 2. một cách tổng quát. Sự kết hợp giữa các thành phần trên hình thành nên một hệ thống thông tin quang hoàn chỉnhHệ thống cáp quang DWDM 40Gbps. Trong đó. Ta có các kiểu trạm như sau: Trạm Line Amplifier: Trạm Line Amplifier làm nhiệm vụ khuyếch đại để bù suy hao đường quang (Hình 1.1. Núi Một. STM1. An Khê 1.2). Pleiku. Đak Nông. R11. Hình 1. Ninh Bình. khai thác. Phú Nhơn. Xuân Lộc.Quy trình vận hành. xét về quy mô và vai trò. Trạm Line Amplifier gồm: Hưng Yên. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hệ thống gồm 2 lớp chính: Lớp truyền dẫn quang Long Haul 1600 và lớp SDH.1. GE. lớp SDH bao gồm: DXC. OM4**0 và TN-4T. trong đó. Như vậy. Lai Khan. Hà Tĩnh. Hệ thống kết nối chéo OPTera Connect DX (DXC): Làm nhiệm vụ kết nối chéo. Tuy nhiên. 34/45Mbps. PDH (140Mbps.2: Sơ đồ khối trạm Line Amplifier Lower link Lower link Lower link Lower link Ghi chú: LH1600G Amplifier 7 . ta tách hệ thống DXC ra thành một thành phần riêng để dễ dàng trong quá trình nghiên cứu. hệ thống bao gồm các thành phần cơ bản như sau: Hệ thống truyền dẫn quang OPTera Long Haul 1600 (LH): Làm nhiệm vụ truyền dẫn tín hiệu quang tốc độ 40Gbps sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang mật độ cao DWDM. khai thác và vận hành. tùy thuộc vào vai trò mà mỗi node mạng (trạm) sẽ có cấu trúc tương ứng. R7. chuyển mạch bảo vệ… Hệ thống ghép kênh xen/rẽ SDH (OM4200. Phước Sơn (R13). Nam Định. 2Mbps). xen/rẽ tín hiệu.

Đông Hà.Quy trình vận hành.3). khai thác.1. Tam Kỳ.1. (Hình 1. Bình Dương. 8 . Huế.94nm). Các trạm Regen gồm: Thanh Hóa 2. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Trạm Regen: Trạm Regen là kiểu trạm có cấu trúc là trạm Line Amplifier kết hợp với thành phần lặp bước sóng quang (RPT: Repeater).3: Sơ đồ khối trạm Regen: Upper/Lower link Upper/Lower link L H R P T Upper/Lower link Upper/Lower link Ghi chú: Mux/Demux Module 1/2 LH1600G Amplifier LH RPT w/ XR/WT Trạm OADM: Trạm OADM là trạm xen/rẽ một hay nhiều kênh quang. Pleiku. Hệ thống hiện tại chỉ xen/rẽ một kênh quang (1554. Kênh quang xen/rẽ được kết nối đến hệ thống đấu nối chéo DXC và hệ thống ghép kênh SDH để xen/rẽ tín hiệu cho kênh quang đó. Hình 1.1.Tại đó.4). Nha Trang. các kênh quang sẽ được giải ghép sau đó được tái tạo trước khi được ghép lại lên đường quang để truyền đi tiếp (Hình 1. Ròn. Đông Hà (R9). Trạm OADM gồm: Đồng Hới.

94 Upper/Lower link Ghi chú: OADM Coupler 1554. Các kênh quang còn lại được sẽ được xử lý như tại trạm Regen (Hình 1. Quảng Ngãi. Quy Nhơn. và T/P HCM.1. hệ thống kết nối cheo ́ DXC và hệ thống ghép kênh SDH (Hình 1. Kon Tum. Bình Phước.94 CONNECT DX OM LH1600G Amplifier Connect DX OM4**0 Trạm Terminal: Trạm Terminal là trạm ghép kênh xen/rẽ cả 4 bước sóng quang bao gồm hệ thống truyền dẫn quang DWDM Long haul 1600. Tuy Hòa. Đà nẵng. 9 . Các trạm đầu cuối như vậy gồm có: Hà Nội. Phan Rang.5). Phan Thiết.4: Sơ đồ khối trạm OADM Upper/Lower link Upper/Lower link Upper/Lower link 1554.6). bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1. Vinh. Trạm Terminal xen/rẽ một kênh quang gồm: Thanh Hóa.1. đó là kiểu trạm trong đó một kênh quang sẽ được xen/rẽ đến hệ thống kết nối chéo DXC và hệ thống ghép kênh SDH.1. khai thác.Quy trình vận hành. Buôn Mê Thuộc. Ngoài ra ta còn có kiểu trạm Terminal xen/rẽ một kênh quang.

bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.5: Sơ đồ khối trạm Terminal Upper link Upper link Upper link Nam Lower link C C O O N N N N EE C C TT D D XX Upper link Bắc Lower link Lower link Lower link Ghi chú: OM OM Mux/Demux Module OM OM LH1600G Connect OM4**0 10 .1. khai thác.Quy trình vận hành.

Quy trình vận hành. khai thác.6: Sơ đồ khối trạm Termunal xen/rẽ một kênh quang Upper/Lower link Upper/Lower link C O N N E C T D X Ghi chú: Upper/Lower link Mux/Demux Module 1/2 LH1600G Connect DX LH RPT w/ XR/WT OM4**0 Upper/Lower link OM 11 .1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.

hệ thống là sự kết hợp giữa các thành phần ghép bước sóng quang DWDM với các thành phần khuyếch đại quang (EDFA). bù tán sắc… Các thành phần trên được phân bố trong 2 rack: LH_AMP (được trang bị cho tất cả các trạm) và LH_PRT (chỉ trang bị cho các trạm OLA có RPT).1 LH_AMP Hình 1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG OPTERA LONG HAUL 1600G I Chức năng Hệ thống truyền dẫn quang OPTera Long Haul 1600: Làm nhiệm vụ truyền dẫn tín hiệu quang tốc độ 40Gbps sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang mật độ cao DWDM. II Cấu trúc Về cấu trúc.2. II.Quy trình vận hành. khai thác.1: Rack LH_AMP: 12 .

OADM hoặc DSCM) II.2: Giá điều khiển (Control shelf): Giá điều khiển gồm có: Slot 1. 8 cắm card giao tiếp đồng bộ ngoài ESI G1.1.2.1 Giá điều khiển (control shelf) Hinh 1. G2 Slot 15 cắm card nghiệp vụ OW (OrderWire) Slot 16. 4 cắm card điều khiển hoạt động OPC lưu trữ Slot 5 cắm card điều khiển hoạt động OPC điều khiển Slot 6 cắm card điều khiển giá SC (shelf controller) Slot 7. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Rack AMP gồm có các phần cơ bản (không kể các khối quạt): Giá điều khiển (control shelf) Giá chính (main transport shelf) Giá mở rộng (Extension shelf) Giá trống bên dưới dành cho thành phần DWDM (MUX/DEMUX . 14 cắm card giao tiếp PT G1. 13 . 11 cắm card trao đổi thông điệp MX G1. 2 cắm card nguồn Slot 3.Quy trình vận hành. G2 (Cấu hình hiện tại chỉ có DXC mới sử dụng card ESI) Slot 9 cắm card giao tiếp bảo dưỡng MI (Maintenance Interface) Slot 10. khai thác. MX G2 (Message Exchange) Slot 12 cắm card giao tiếp điều khiển hoạt động OPC I/F Slot 13. Card MX thứ 2 (MX G2) có mức độ khuyến nghị cao nhưng không phải là bắt buộc. 17 cắm card trống Filler Lưu ý: Card PT (Parallel Telemetry) và card OW (OderWire) là các card tuỳ chọn.

11-14…: Là slot trong giá) Card điều khiển giá SC (shelf controller) NTCA41CA: SC là bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Cân bằng tải cho các đường cấp dòng ngõ vào. Cung cấp 7 ngõ ra có mạch giới hạn dòng (công tắc) Cung cấp một ngõ ra 60W cho khối quạt.2. Chức năng của card Breaker/filter là: Lọc tần số thấp. 4.48V (Với 1-5. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Card OPC slot 3. 6-10. 14 .Quy trình vận hành.3: Sơ đồ phân phối nguồn từ card Breaker/filter . Ngoài ra card Breaker/filter có thể tạo ra các cảnh báo lỗi bộ lọc (filter). Dưới đây là sơ đồ phân phối nguồn từ card Breaker/filter cho các thành phần của giá: Hinh 1. Mạch điều khiển và phát hiện cảnh báo điều khiển các led trên card và truyền thông với SC. Breaker/filter cung cấp các ngõ ra theo yêu cầu của hệ thống. mất nguồn và điện áp thấp. 5 và 12 chỉ yêu cầu trang bị ở phần tử mạng (NE) có OPC primary hoặc OPC backup. Card nguồn Breaker/Filter (NTCA40AA): Card breaker/filter có 3 đường nhận dòng ngõ vào 30A lấy từ nguồn cung cấp bên ngoài.

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Chức năng chính của SC là: Tập hợp các cảnh báo. Hỗ trợ giao tiếp người sử dụng phần tử mạng (NE UI). Cung cấp giao tiếp RS 232 và các cổng truyền dẫn Ethernet. Điều khiển việc định tuyến các kênh truyền số liệu DCC. Giám sát chất lượng dữ liệu. Download và cập nhật phần mềm NE. Trong cấu hình ADM thì có 32Mbyte RAM SC được sử dụng. Trong cấu hình Regen thì chỉ 16Mbyte RAM SC được sử dụng. Card SC truyền thông với tất cả các card trong giá OPTera Connect DX. SC điều khiển tổng hợp cảnh báo, phát hiện lỗi, bảo vệ, giám sát chất lượng dữ liệu và quản lý phần mềm. SC truyền thông với tất cả các TCS (transport control subsystem) của tất cả các card trong giá thông qua card MX (Message eXchange). Ngoài ra SC còn truyền thông với card OPC (thông qua card MI), card MX và card PT (Parallel Telemetry). Card SC hỗ trợ 2 cổng RS232 và một cổng Ethernet. Một cổng RS232 connecter loại DB25 chân nằm trên phiến truy nhập nhân công tại chổ (LCAP). Cổng RS232 thứ hai và cổng Ethernet là các connecter loại DB9 chân nằm trên mặt trước của card MI (Maintenance Interface). Bộ nhớ flash của SC chứa một bản sao phần mềm của nó, một bản sao dữ liệu hệ thống và một thư viện phần mềm. Chúng ta dùng thư viện phần mềm khi cần thay thế một card. Thư viện phần mềm đảm bảo chắc chắn rằng card chèn vào chạy phiên bản (Version) phần mềm thích hợp với quá trình cung cấp dữ liệu của hệ thống. Card giao tiếp bảo dưỡng MI (Maintenance Interface) NTCA42AA/ NTCA42BA: Giao tiếp bảo dưỡng MI làm việc kết hợp với card điều khiển giá SC. MI chứa giao tiếp RS232 và giao tiếp Ethernet. Có hai version MI: 32Mbyte (NTCA42AA); 128Mbyte (NTCA42BA) (Cấu hình hiện tại đang dùng MI 128Mbyte). Card MI thực hiện các chức năng sau: Cung cấp giao tiếp RS-232 và giao tiếp Ethernet Hỗ trợ mạch kiểm kê (inventory) Tập hợp các tín hiệu trạng thái Xử lý giám sát Cung cấp giao tiếp giữa LCAP và SC Cung cấp khả năng lưu trữ trên bộ nhớ Flash 15

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Điều khiển giá chỉ thị các mức cảnh báo Hỗ trợ thư viện phần mềm Truyền thông với OPC Bộ nhớ Flash của MI lưu trữ bản sao thứ hai của phần mềm SC, dữ liệu của hệ thống. Bộ nhớ Flash còn lưu trữ thư viện phần mềm. Bản sao thứ nhất về phần mềm SC và dữ liệu của hệ thống nằm trong bộ nhớ Flash của SC. Sao lưu và lưu trữ phần mềm giữa SC và MI cho phép thay thế hai card trong khi hệ thống đang làm việc. Không được phép thay thế cả hai card trong cùng một thời điểm. Sử dụng thư viện phần mềm khi thay thế một card có chứa TCS. Thư viện phần mềm đảm bảo chắc chắn rằng card thay vào chạy phiên bản phần mềm thích hợp với phần mềm của hệ thống. Card giao tiếp đồng bộ ngoài (ESI): NTCA44AA/ NTCE44AA/NTCE44BA: Lưu ý: Cấu hình hiện tại, card ESI chỉ được sử dụng trong giá điều khiển của giá DXC Có 3 loại card ESI: NTCA44AA: Cung cấp các ngõ vào và ngõ ra tốc độ 1,544Mbps (DS1 line). NTCE44AA: Cung cấp các ngõ vào và ngõ ra tốc độ E1 (2Mbps) hoặc 2MHz. NTCE44BA: Cung cấp các ngõ vào và ngõ ra tốc độ 2MHz. Hiện tại VTN đang sử dụng loại 2MHz: NTCE44BA. Card ESI cung cấp một ngõ ra định thời chuẩn 38MHz cho giá. Giá điều khiển trang bị hai card ESI ở slot 7, slot 8 một hoạt động và một bảo vệ. Chức năng chính của card ESI là: Cung cấp nguồn định thời tham chiếu ổn định cho hệ thống. Cung cấp một ngõ ra định thời tham chiếu ở line DS1 tốc độ 1,544Mbps, ở line E1 tốc độ 2Mbps hoặc ở line tốc độ 2MHz

16

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.2.4: Sơ đồ khối chức năng card ESI

Trong trường hợp tất cả các nguồn sinh định thời (BITS, STM-64) bị lỗi thì card ESI hoạt động ở chế độ holdover hoặc freerun. Trong trường hợp này bộ dao động nội của card ESI tạo ra nguồn định thời với chất lượng là SEC (slave equipment clock) có độ chính xác là 4,6ppm. Đồng bộ của giá (shelf) lấy từ card chuyển mạch, card chuyển mạch lấy đồng bộ từ card ESI. Trong trường hợp rút card hoặc lỗi cả hai card ESI thì đồng bộ của giá sẽ đi vào chế độ freerun với độ chính xác đồng bộ 20ppm. Card trao đổi thông điệp MX (Message eXchange) NTCA48AA: MX định tuyến kênh truyền số liệu DCC và cho phép truyền thông giữa các card có trang bị bộ xử lý. MX còn cho phép truyền thông giữa SC và các card có trang bị bộ xử lý hoặc TCS. Mối quan hệ giữa card MX và các card khác trong hê thống thể hiện trong hình 3.5. Lưu ý: Phải trang bị ít nhất một card MX trong gía điều khiển. Nếu trang bị hai card, thì một hoạt động và một bảo vệ. Theo khuyến nghị là nên trang bị đầy đủ 2 card MX. Card MX thực hiện các chức năng sau: Hỗ trợ việc phát hiện sự hiện diện của các card với gía điều khiển. Hỗ trợ việc truyền các thông báo trên kênh DCC. Hỗ trợ việc trao đổi thông báo OAM (Operations, Administration and Maintenance) giữa các card có trang bị bộ xử lý (TCS) 17

6: Giá chính và giá mở rộng LH_AMP: 18 .2 Giá chính. II.6): Hình 1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.Quy trình vận hành. Card PT giám sát và điều khiển các thiết bị bên ngoài thông qua các ngõ vào và ra này.5: Truyền thông giữa card MX với các card khác trong hệ thống Card giao tiếp PT (Parallel Telemetry) NTCA45AA: Card PT hỗ trợ 32 rơle ngõ vào song song và 8 rơle ngõ ra song song. khai thác.2. giá mở rộng và giá DWDM Chứa các thành phần cũng như các loại card khác nhau tùy theo cấu hình sử dụng (Hình 1.2.1.2.

OADM: OADM (Optical Add/Drop Module) là môt module thụ động cho phép tách ghép 1 hay nhiều hơn một bước sóng. giám sát. . Card cung cấp những đặc tính: . là thiết bị thụ động có vai trò khắc phục hiện tượng tán sắc (hiện tượng xung ánh sáng bị dãn rộng về 19 . Demux: Cho phép tách lấy ra các bước sóng riêng lẻ từ một tín hiệu quang tổng. và dự phòng (OAM & P) .Điều hành. được trang bị ở tất cả các trạm. Tuỳ cấu hình mà sử dụng 1 cặp booster 18 hoặc 1 cặp Booster 21 hoặc 1 cặp gồm cả Booster 18 và Booster 21. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Card UniOSC (NTCA15AG/AE): Card UniOSC cung cấp kênh dịch vụ quang ngoài băng thông. Hiện nay sử dụng bước sóng 1510 nm/1615 nm.Thông tin cảnh báo để điều khiển và quản lý (OPC) . truyền thông tin qua các trạm.Dự phòng và bảo dưỡng từ xa. . Hiện tại VTN đang sử dụng bộ OADM tách ghép một bước sóng là 1554. Trước đây card sử dụng cặp bước sóng 1510 nm/1480 nm.Nghiệp vụ. DSCM: Khối DSCM (Dispersion Sloped Compensation Module). Mỗi Demux cũng có 10 bước sóng và có chứa một bộ suy hao quang thu nhỏ có thể thay đổi được (mVOA) cho mỗi bước sóng. Mỗi card Dual Amplifier chứa hai module khuếch đại sợi quang EDFA (thực chất là đoạn sợi quang pha tạp ion Er 3+) cho cả hai hướng truyền dẫn và được trang bị ở tất cả các trạm thuộc tuyến.Tải phần mềm từ xa. Mux/Demux: Mux: Có chức năng ghép các bước sóng riêng lẻ thành 1 tín hiệu quang duy nhất để phát đi trên đường truyền. Mỗi 1600G amplifier CPG yêu cầu ít nhất 1 cặp card Booster. Có 2 loại card Dual Amplifier dùng cho băng C và băng L. Mỗi card khuếch đại Booster chứa module EDFA.Quy trình vận hành. trong mỗi loại lại được chia thành Booster 18 và Booster 21 khác nhau ở độ khuyếch đại của mỗi card. kết hợp với card Booster khuyếch đại hướng phát hình thành cấu hình khuyếch đại cho ứng dụng. Card khuếch đại Booster (NTCA15CR/CT): Card Booster cũng làm nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu quang và được dùng với card Dual Amplifier để tạo cấu hình khuếch đại yêu cầu cho ứng dụng. bảo dưỡng. Ở đây ta chỉ đề cập đến card Booster 21 băng C (đang sử dụng trên hệ thống). khai thác. Ở đây ta chi đề cập đến loại dùng cho băng C (đang sử dụng trên hệ thống). Mỗi Mux hỗ trợ 10 bước sóng. OADM được trang bị ở các trạm OADM.94 nm. Card Dual Amplifier (NTCA15CK/CM): Card Dual Amplifier làm nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu quang thu về tại một trạm. Cũng như card card Dual Amp card Booster cũng gồm 2 loại dùng cho băng C và cho băng L Ngoài ra.

Tuy nhiên.2. II. 2) II. 2 (Extension shelf 1. Wavelength Translator.2 LH_RPT Hình 1. Wavelength Combiner…). II. các card OC-192/STM-64 XR/WT (NTCF04xx) (ứng dụng Dense Regenerator) đang được sử dụng. Cấu tạo bên trong DSCM chỉ là một sợi quang được chế tạo đặc biệt cho phép bù được tán sắc. khai thác. Tốc độ tín hiệu quang của card là 10Gbps (STM-64).7: Rack LH_RPT Rack RPT gồm có các phần cơ bản (không kể các khối quạt): Giá điều khiển (control shelf) Giá chính (main transport shelf) Giá mở rộng 1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps mặt thời gian khi truyền qua một khoảng cách dài) trong sợi quang. trong cấu hình hiện tại.2 Giá chính và giá mở rộng Chứa các loại card khác nhau tùy theo cấu hình sử dụng (Các loại card thuộc các ứng dụng như: Optical service channel.2. Nếu thiết lập là 3R thì 20 .2.1 Giá điều khiển (control shelf) Có cấu trúc và tính năng tương tự như giá điều khiển của hệ thống giá LH_AMP. Card OC-192/STM-64 XR/WT (NTCF04xx): Card STM-64 XR/WT được sử dụng cho các trạm lặp Repeater.Quy trình vận hành. Card có 2 chế độ hoạt động: 3R (WT) và Regen (XR). Dense Regenerator.

Hỗ trợ download firmware và software. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps card thực hiện sửa dạng.51 nm.Hỗ trợ “through timing”.Bước sóng 1 : 1554.Quy trình vận hành. .Tách byte mào đầu đoạn lặp và chèn mào đầu đoạn lặp ở ngỏ ra. bù trễ và khuyếch đại (chức năng 3R: Reshaped và Retimed and reamplifies) tín hiệu kênh quang tương ứng từ DEMUX trước khi được ghép lại lên đường quang tại bộ MUX để truyền đi đến trạm kế tiếp. Mã card NTCF04UP . Mã card NTCF04 JP Card có chức năng chính (chế độ REGEN): . khai thác. Mã card NTCF04WQ .2 Gbps chuyển đến khối xử lý mào đầu thu.Bước sóng 3 : 1548. Hiện sử dụng 4 bước sóng 10Gbps với 4 card tương ứng : .94 nm. 21 . .Phát quang với công suất đủ lớn cho khoảng cách 80km. . .Bước sóng 2 : 1547.Nhận tín hiệu quang 10 Gbps chuyển thành các tín hiệu 1.Ghép dữ liệu thành tín hiệu điện STM-64 nối tiếp và biến đổi tín hiệu này sang quang. Nếu card thiết lập ở chế độ REGEN thì card thực hiện tái tạo tín hiệu kênh quang tương ứng nhận từ DEMUX trước khi ghép lại tín hiệu này lên đường quang tại bộ MUX để truyền đi đến trạm kế tiếp (Cấu hiện hiện tại sử dụng là REGEN).72 nm.Bước sóng 4 : 1549. . Mã card NTCF04QU .32 nm.

Cấu hình Ring 2 sợi. Hỗ trợ nhiều cấu hình hoạt động: Cấu hình Ring 4 Sợi. Cấu hình kết nối chéo tốc độ thấp (LSX: Low-speed crossconnect). cấu hình ring nhánh bảo vệ kết nối mạng con. xen/rẽ tín hiệu..Quy trình vận hành.3.. cấu hình tuyến tính thẳng (1+1).1: Thiết bị DXC với giá mở rộng Rack OPTera Connect DX gồm có 3 phần cơ bản (không kể các khối quạt): Giá điều khiển (control shelf) Giá truyền dẫn chính (main transport shelf) Giá mở rộng (Extension shelf) 22 . cấu hình Ring nhánh STM-16 bảo vệ chia sẻ đoạn ghép (MS-SPRing). bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG OPTERA CONNECT DX I Chức năng Hệ thống OPTera Connect DX làm nhiệm vụ kết nối chéo. khai thác. II Cấu trúc Hình 1. chuyển mạch bảo vệ lưu lượng với dung lượng băng thông cực đại lần lượt là 140Gbit/s và 60Gbit/s (đối với card DX140 và DX65 đang sử dụng).

0 với card chuyển mạch DX140 Trong đó: Các slot 2 (G1) ÷ 9 (G8): Chỉ dành cho card nhánh (Trib card: HD STM-1o/e. 15: Dùng cho card chuyển mạch A. 12 (G11).Quy trình vận hành. 11 (G10) . Hình 1.2: Giá chính OPTera Connect DX Rel 6. Vị trí slot nào không có trang bị card thì lắp card Filler. Dual Gigabit Ethernet) Các slot 14. Dual Gigabit Ethernet (GE). B (DX140) Các slot 1 (G0). Single STM-16. HD STM-1o/e.3. 18 (G19) là các slot đa năng (Universal Slot): Có thể cắm được các card: STM-64 T/R. khai thác. 17 (G18). Quad STM-16.2 Giá truyền dẫn chính Giá truyền dẫn chính chứa các loại card khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình NE. Dual STM-16. 16 (G17). bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps II.1 Giá điều khiển Có cấu trúc và chức năng như giá điều khiển của LH_AMP II. 13 (G12). 23 . Quad STM1o/e. Quad STM-4. Dual STM-16. 10 (G9).

10 .G12 or G17 .18 1. 17 (G18).13 or 16 . Các khe cắm đa năng không hỗ trợ cho card chuyển mạch DX65 Card giao tiếp STM-1: HD STM-1 T/R (NTCA35AA/ NTCA35AB/ NTCE35AB): HD STM-1 T/R (Hexadeca Transmit Receive Interface) là một card nhánh mật độ cao mà có thể đủ khả năng xử lý 16 luồng STM-1. 24 .18 1. Dual STM-16. 18 (G19).G12 or G17 .0 là: 1 (G0).0) chỉ có card 10Gbit/s (STM-64) mới được cắm vào khe cắm dành riêng cho card 10Gbit/s (là khe cắm đa năng trong Release 6. HD STM-1o/e. cho phép truy xuất tốc độ 2.0 cho phép cắm các card 10Gbit/s (STM-64) và cả những card Trib vào khe cắm đa năng. 4.G8 G0 . 16 (G17). hoặc Dual Gigabit Ethernet (GE) vào khe cắm 10Gbit/s (khe cắm đa năng): 12 (G11). G9 . 17 (G18). Với card chuyển mạch DX140 có thể cắm card STM-64 T/R. 15 Gigabit G0 . G9 . 10 (G9).G12 or G17 . 16 (G17).G19 G1 . 13 (G12).G19 Slot 2–9 1 – 13 or 16 . Với đặc trưng khe cắm đa năng của DXC Release 6.0). khai thác. Vậy với đặc trưng khe cắm đa năng thì có thể tăng tổng băng thông xen/rớt trên NE DXC (card chuyển mạch DX140) từ 60Gbit/s lên 140Gbit/s bằng cách cắm các card trib vào khe cắm đa năng. Rel 6. 10 . 16 (G17).1: Các loại card và vị trí slot tương ứng trong giá chính (DX140. hoặc Dual Gigabit Ethernet (GE) vào khe cắm 10Gbit/s (khe cắm đa năng): 1 (G0).0.18 2–9 2–9 1 – 13 or 16 .G19 A. B Khe cắm đa năng (Universal Slot): Trong các phiên bản trước của DXC (Release 4. 17 (G18).18 14. 13 (G12). Quad STM-16. Với card chuyển mạch DX100 có thể cắm card STM-64 T/R. Quad STM-16. 13 (G12). 18 (G19) của giá chính.G12 or G17 . 11 (G10).G19 G0. Các khe cắm đa năng trong DXC Release 6.1. Dual STM-16.G8 G0 . 11 (G10).Quy trình vận hành.3.5Gbit/s. 12 (G11).G12 or G17 . 12 (G11).G8 G1 . Lưu ý: Một NE DXC có thể cắm tối đa 16 Card HD STM-1o/e. 5.G19 G0.18 1 – 13 or 16 . HD STM-1o/e.13 or 16 .0) Loại card Quad STM-1o/e HD STM-1o/e Quad STM-4 Single STM-16 Dual STM-16 Quad STM-16 Dual Ethernet STM-64 Switch Tên CPG (Circuit Pack Group) G1 . 10 (G9). bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bảng 1.

Một mạch tích hợp thiết kế dành riêng cho việc mã hoá và giải mã TriFEC gọi là TriFEC ASIC có khả năng thực hiện: No FEC. Hỗ trợ IEEE 802. Hỗ trợ giao thức internet (IP) theo RFC79. giao thức TCP theo RFC791. FEC và TriFEC. 25 . sợi quang đơn mode (tầm 10km).1P (các trường ưu tiên). TriFEC phát lên ở hướng phát và giải mã ở phía thu. Khả năng điều khiển các khung Ethernet lên đến 2048bytes. Xử lý mào đầu Đồng bộ dữ liệu Card STM-64 DWDM TriFEC T/R (NTCF06xx): Card STM-64 DWDM TriFEC T/R thực hiện chức năng của một Card STM-64 DWDM với mã sửa sai TriFEC (Triple Forward Error Correction). khai thác. Trong giá có 02 card chuyển mạch A và B. Hỗ trợ kết nối Ethernet điểm nối điểm (VC-4. VC-4-2c. VC-4-4c. một hoạt động một bảo vệ theo cấu hình 1+1. Hỗ trợ giao thức định tuyến RIP và OSPF. Card chuyển mạch thực hiện tất cả các chức năng chuyển mạch theo yêu cầu của hệ thống STM-64.1Q VLAN (transparent pass through). Hỗ trợ nhãn tín hiệu (signal label) cho các kết cuối tải trọng của Dual GE. Các đặc trưng cơ bản của card Dual GE LX: Cung cấp 2 giao tiếp quang 1000Base-LX (1310nm). bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Card giao tiếp STM-16 short reach T/R (NTCA30CK): Giao tiếp STM-16 SR T/R là một giao tiếp card nhánh tốc độ thấp bao gồm bộ phát quang laser bước sóng 1310nm. Giao tiếp STM-16 SR T/R thực hiện các chức năng sau: Cung cấp các cổng giao tiếp phát thu STM-16. Hỗ trợ ICMP theo RFC792 Card chuyển mạch DX140/100/65 (NTCA26CA/BA/AA): Card chuyển mạch hỗ trợ các giao tiếp quang cấu hình ADM. VC-4-8c) trên mỗi cổng. giao thức UDP theo RFC768.Quy trình vận hành. một bộ thu quang bằng photodiode PIN (Positive Intrinsic Negative) và một bộ Demux. Hỗ trợ IEEE 802. Card Dual Gigabit Ethernet (GE LX: NTCA90CA): Card Dual GE LX (Dual Gigabit Ethernet Long Reach) cho phép lưu lượng Ethernet sắp xếp và ghép vào tải trọng tín hiệu SDH.

Card DX65: Card chuyển mạch DX65 có dung lượng băng thông chuyển mạch cực đại 60Gbit/s. Dữ liệu từ các card nhánh đến là các đường dữ liệu nối tiếp tốc độ STM-4 riêng biệt. Không có card nhánh nào là không được bảo vệ. Mỗi luồng STM-4 này giải ghép thành các luồng dữ liệu STM-1 (VC-4) và được tính toán. Dung lượng điều khiển lưu lượng của card chuyển mạch do các mảng chuyển đổi khe thời gian chuyển mạch mào đầu dữ liệu (DOS TSI arrays) quyết định. giữa các card nhánh hay giữa card STM-64 T/R và các card nhánh. Tất cả các card trong giá truyền dẫn chính đều có card bảo vệ. Tổng dung lượng hữu dụng của DX100 là 80Gbit/s. sắp xếp kết nối một cách thích hợp để thực hiện chuyển đổi khe thời gian trên dữ liệu. DX65 không hỗ trợ giá mở rộng và các giao tiếp HD STM-1 Card DX100: Card chuyển mạch DX100 có dung lượng băng thông chuyển mạch cực đại 100Gbit/s.Quy trình vận hành. 26 . khai thác. Dữ liệu đựơc ghép lại như định dạng ban đầu của nó trước khi phát lên giao tiếp ra thích hợp. Card DX140: Card chuyển mạch DX 140 có dung lượng băng thông cực đại là 140Gbit/s. hoạt động song song. Dung lượng hữu dụng tối đa là 60Gbit/s. Tổng dung lượng hữu dụng của DX140 là 120Gbit/s. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Card chuyển mạch thực hiện các chức năng: Đồng bộ hoá (synchronization) Điều khiển lưu lượng Chuyển mạch bảo vệ dữ liệu Chuyển mạch mào đầu Thực hiện các chức năng điều khiển khác Giá OPTera Connect DX hỗ trợ 3 loại card chuyển mạch: DX65 (NTCA26AA) DX100 (NTCA26BA) DX140 (NTCA26CA) Card chuyển mạch thực hiện kết nối chéo lưu lượng giữa các card STM-64 T/R.

từ các giao tiếp. Dual Gigabit Ethernet). Card Dual GE không có cấu hình bảo vệ card. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Lưu ý: Hai card nhánh làm việc và bảo vệ bất kỳ phải cùng loại và được gắn ở một slot kế cận trong giá. Quad STM-4. Tối đa có thể trang bị 8 card nhánh trong giá mở rộng. Filler card: Card filler có hai mục đích riêng biệt: Trong giá truyền dẫn chính và giá mở rộng card filler có tác dụng đảm bảo đối lưu không khí cho quá trình làm mát (proper cooling). Hình 1.3 Giá mở rộng (Extension shelf) Giá mở rộng chỉ chứa các card nhánh (Quad STM-1o/e. Các card sử dụng phụ thuộc vào cấu hình của giá.Quy trình vận hành.3: Giá mở rộng (Extension shelf) 27 . Bắt buộc phải trang bị card filler ở tất cả các slot trống trong NE. Trong gía điều khiển card filler chống lại sự phát xạ điện từ. Single STM-16. khai thác.3. II. Muốn sử dụng các card nhánh trong gía mở rộng thì phải trang bị loại card chuyển mạch DX100 hoặc DX140 trong giá truyền dẫn chính. Lưu ý: Slot 1 và slot 10 không hỗ trợ các card nhánh nên phải cắm vào các card trống (Filler card). HD STM-1o/e.

2: Các loại card và vị trí slot tương ứng trong giá mở rộng (DX140.0. 9.0 trở lên MS SPRing 2 sợi STM-16 cần có: Các DXC HUB kết nối với nhau Phần mềm cho DXC HUB từ Rel 2. Trong mỗi hướng.3.1.4 Cấu hình MS SPRing 2 sợi STM64 và STM16 MS SPRing 2 sợi STM-64 cần có Các DXC HUB kết nối với nhau Phần mềm cho DXC HUB từ Rel 2.0) Loại card Quad STM-1o/e HD STM-1o/e Quad STM-4 Single STM-16 Dual Gigabit Ethernet Tên CPG (Circuit Pack Group) G21 .0 cho các NE TN-16X.G28 G21 . mỗi sợi quang mang vừa mang lưu lượng hoạt động và vừa mang lưu lượng bảo vệ (Dữ liệu được ghép kênh phân chia theo thời gian).G28 Slot 2–9 2–9 2–9 2–9 2–9 II.G28 G21 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bảng 1.0 trở lên (các NE kết nối chéo quang: HDX/HDXc) Phần mềm 7. 8. Trong mạng MS SPRing 2 sợi STM-64 các node ADM kế cận nhau kết nối với nhau bằng 2 sợi quang. Băng thông mỗi sợi chia thành 2 nửa tương đương nhau. Hình 1.Quy trình vận hành. một nửa cho bảo vệ.G28 G21 . một nửa cho làm việc. khai thác.G28 G21 .4: Mạng MS SPRing 2 sợi STM-64 28 . Rel 6.3.

Ring chuyển mạch khi: Node mạng bị lỗi Sợi quang bị lỗi (đứt cáp .) Thực hiện lệnh theo yêu cầu của người vận hành. II.3. Chuyển mạch bảo vệ của STM-64. lưu lượng định tuyến từ điểm bị lỗi (2 ADM tại vị trí xảy ra lỗi).2 Nguyên lý chuyển mạch lưu lượng giữa các node trong MS SPRing Nguyên lý chuyển mạch lưu lượng giữa các node trong mạng MS SPRING như các hình sau: Hình 1.5: Lưu lượng trong Ring khi Ring hoạt động trong điều kiện bình thường: 29 ..1 Điều kiện chuyển mạch Khi Ring chuyển mạch.Quy trình vận hành. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps II.5 Chuyển mạch bảo vệ lưu lượng MS-SPRING II. STM-16 trong MS SPRing 2 sợi là song hướng (cả phát và thu đồng thời (Bidirectional)) và Revertive (Lưu lượng tự động chuyển mạch trở lại kênh làm việc khi đường làm việc khôi phục)..5.5.

(Điểm xảy ra sự cố nằm giữa hai node này).5. khai thác. II. Các kênh bảo vệ mang lưu lượng đến node A.Quy trình vận hành. lưu lượng trong kênh bảo vệ chuyển mạch sang kênh làm việc để đi đến node đích (Đầu cuối B). Hệ thống định tuyến lưu lượng tại hai node ADM gần điểm xảy ra lỗi nhất. Tại node A. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.6: Lưu lượng trong MS SPRing khi có chuyển mạch Khi có xuất hiện lỗi giữa hai node ADM A và D.3.3 Nguyên tắc chuyển mạch lưu lượng tại một node trong MS SPRing Nguyên lý chuyển mạch lưu lượng tại một node trong mạng MS SPRING như các hình sau: 30 . xuất hiện chuyển mạch giữa hai node A và D và các kênh bảo vệ được sử dụng để mang lưu lượng.

khai thác.7: Lưu lượng tại 1 node trong điều kiện bình thường: Hình 1.Quy trình vận hành.3.8: Lưu lượng tại một node khi có chuyển mạch (hướng West) 31 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.3.

2 Cấu trúc phần cứng Hình 1.1 Chức năng OM4200 là hệ thống ghép kênh xen/rẽ với tốc độ tín hiệu tối đa lên đến STM16. xen/rẽ. nhiều kiểu kết nối cũng như cho phép xen/rẽ nhiều tốc độ khác nhau với các cấu trúc tín hiệu từ PDH đến SDH (STM16. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG GHÉP KÊNH SDH I Hệ thống ghép kênh OM4200 I. khai thác. 34/45Mbps.Quy trình vận hành. PPS (Path Protection Switching). Các cấu hình hoạt động: OM4200 có thể hoạt động trong các cấu hình không có bảo vệ hoặc có bảo vệ: Liner.4. 2Mbps…). STM1. STM4.1: Subrack OM 4200 32 . CP (Card Protection )… I. Ring xen/rẽ. Hub… Các cấu hình bảo vệ được hỗ trợ: MSP (1+1 multiplex section protection). Là một hệ thống ghép kênh khá linh hoạt hỗ trợ nhiều cấu hình hoạt động. 140Mbps.

SEMF điều khiển có thể chuyển từ Agg hoạt động sang Agg dự phòng một cách tự động hay nhân công. S0 sử dụng cho SIM card: Cung cấp giao tiếp Ethernet 10Base-T cho subrack. cảnh báo…. S15 được chia làm 2 phần dành cho 2 card EOS (Phần trên S15A: UEOS.Quy trình vận hành. VC-4 đến port Agg và ngược lại. NCF (NE Core Function). 33 . S5 sử dụng cho card I/O khi sử dụng cấu hình bảo vệ card 1+1. khai thác. đồng bộ. Các card EOS: Cung cấp giao tiếp nguồn. Các card trib: Cung cấp giao tiếp tín hiệu tốc độ thấp hơn để cùng với các card Agg làm nhiệm vụ xen/rẽ các tín hiệu từ các giao tiếp trên card Trib đến giao tiếp quang STM16 trên card Agg và ngược lại. trao đổi tải trọng từ VC-12. S11÷S14). Card SIM giao tiếp với các card Agg thông qua SPI bus (Serial Peripheral Interface_Giao tiếp ngoại vi nối tiếp). Lưu ý: S0 (card SIM không nhìn thấy được do nằm trên backplane gần S8). TCLF (Traffic Card Level Function).3 Cấu trúc phần mềm Phần mềm của hệ thống OM4**0 được phân chia theo chức năng thành 3 loại chính sau: SEMF (Synchronous Equipment Managenment Function). kết nối 32 AU4 điện xen/rẽ đến backplane. TCLF ở card Trib và ở card Agg không khác nhau nhiều. VC-3. Cả hai card Agg đều chứa các bản sao giống nhau của SEMF. NCF và TCLF. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Subrack OM4200 gồm 15 slot (khe). Một card Agg điều khiển hoạt động của hệ thống (master) còn card còn lại ở chế độ dự phòng (slave). Là card chứa phần mềm điều khiển (SEMF) cũng như các thông tin cấu hình của hệ thống. Card STM16o AGG: Cung cấp giao tiếp quang STM16. Một card EOW ở S10. Phần mềm hệ thống và thông tin cấu hình đều được chứa trong cả 2 card AGG (S6 và S8) trong đó một đóng vai trò hoạt động chính và một đóng vai trò dự phòng. Mỗi subrack chỉ cung cấp các slot tối đa cho: 2 card STM16o Agg (S6 & S8) và 8 card Trib (S1÷S4. lưu địa chỉ MAC và số seri của các card Agg. Các card Trib của hệ thống OM4**0 chỉ chứa phần mềm TCLF. I. phần dưới S15B: LEOS). ký tự “S” được sử dụng để xác định vị trí slot.

Bảo vệ lưu lượng. Giao tiếp người dùng. EOW của hệ thống OM4**0 (EOS.Quy trình vận hành. Cấu hình. I/O. Giao tiếp EOS (chỉ OM4**0). khai thác. Điều khiển phần cứng. Nâng cấp phần mềm. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Các thành phần chức năng của phần mềm được liên kết bởi giao tiếp IMI (Inter card Message Interface). kết nối các tín hiệu 2Mbit/s vào tín hiệu STM-4 quang.1 Chức năng TN-4T là thiết bị ghép kênh mở rộng cung cấp 2 card giao tiếp quang (Intershelf) tốc độ STM-4 và tối đa 8 card giao tiếp I/O 2Mbps cho phép kết nối 252 luồng số tốc độ 2Mbit/s. Hình 1.2: Phân loại phần mềm OM4**0 Các thành phần chức năng phần mềm: Quản lý cảnh báo. IMI kiểm tra rằng bản tin giữa các thành phần chức năng phần mềm được truyền đi một cách phù hợp. và 34 . Điều khiển đồng bộ. I/O. Các card EOS.4. Phần mềm thông báo. II Hệ thống ghép kênh TN-4T II. Giám sát chất lượng. Kết nối. TN-4T hỗ trợ rất hạn chế kiểu kết nối cũng như các cấu hình hoạt động và cơ chế bảo vệ (chỉ hỗ trợ bảo vệ MSP (1+1 multiplex section protection). mapper đối với TN4T) chứa firmware đây là loại phần mềm mà người vận hành không thể nâng cấp.

lưu giữ Serial Number của các card tổng hợp được cài đặt và giao tiếp với các card này thông qua SPI bus.2 Cấu trúc phần cứng Hình 1. ký tự “S” được sử dụng để xác định vị trí slot. Mỗi subrack chỉ cung cấp các slot tối đa cho: 2 card Intershelf (S7 & S9) cung cấp giao tiếp quang STM4 đồng thời chứa phần mềm điều khiển hệ thống (SEMF) cũng như lưu trữ thông tin cấu hình. S10. S13 và S15).3: Subrack TN-4T Subrack TN-4T gồm 16 slot (khe). 5 card 2Mbit Mapper (S2. S14 có nhiệm vụ giao tiếp 2 card giao tiếp 2Mbps lân cận nó với card Intershelf và S8 dùng làm card bảo vệ 1:N cho 4 Card Mapper ở trên). SIM card NTEU6006: Làm nhiệm vụ cung cấp địa chỉ Ethernet cho Subrack. bảo dưỡng (cấu trúc đơn giản. Card Intershelf: Kết cuối/tạo mào đầu VC-4. 8 card giao tiếp I/O (S1. S6. S5. S3. dễ thao tác. II. điều đó đã đem lại cho hệ thống tính hiệu quả trong khai thác. hoạt động ổn định). mỗi card cung cấp 32 luồng E1. SOH của tín hiệu tổng hợp 35 . Tuy nhiên. S11. khai thác. S12.Quy trình vận hành.4. Card nguồn (Power Supply Unit): Trang bị ở Slot 16A và Slot 16B có nhiệm vụ cấp nguồn cho subrack. vận hành. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CP (Card Protection)). với chức năng xen/rẽ tín hiệu 2Mbps. S4.

card bảo vệ mang sẽ mạng lưu lượng. bình thường sẽ không mang lưu lượng. Cả 2 card intershelf chính và dự phòng đều có phần mềm này nhưng chỉ có phần mềm SEMF trên card chính là active mà thôi (thể hiện bằng đèn CAT trên card). Nguồn đồng bộ cho thiết bị Lưu giữ phần mềm SEMF (Synchronous Equipment Management Fuction) điều khiển chính bên trong cho bộ ghép kênh. Kết nối song hướng cho mỗi cổng VC-12 đến card tổng hợp. Kết nốI lưu lượng đến card liên giá và cung cấp khả năng lựa chọn 1 kênh VC-4 từ 1 trong 2 card tổng hợp cho mục đích MSP. 36 . Mặc định card quang ở S7 là active Card 2Mbit Mapper: Giao tiếp với 2 card 2Mbit/s I/O. Khi có chuyển mạch xảy ra. Đối với Card 2Mbit/s Mapper bảo vệ (Slot 8). khai thác. Mapping và Demapping các tín hiệu PDH từ/đến 63 VC-12. II.3 Cấu trúc phần mềm Về cấu trúc phần mềm của TN-4T cũng tương tự như của OM4200 tuy nhiên có phần đơn giản hơn do chức năng cũng như cấu trúc ít phức tạp hơn.Quy trình vận hành. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Tạo kết nối trực tiếp giữa các VC-4 từ Card 2Mbit Mapper đến đường line Định tuyến 4 VC-4 từ đường line đến 4 Card 2Mbit Mapper và sao chép 1 trong số 4 VC-4 này đến Card 2Mbit Mapper bảo vệ Quản lý phần tử mạng và giao tiếp truyền thông với người quản lý đầu xa.

sẽ tách các bước sóng quang λ1. Truyền dẫn 1 chiều là các bước sóng sau khi ghép được truyền đi theo một chiều từ phía phát sang 37 .5.. khai thác.1: Nguyên lý của kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng Hình 1...Quy trình vận hành... Hình 1. Đến đầu thu bộ tách kênh quang DEMUX sẽ phân tách và thu nhận các bước sóng đó.1 minh họa cấu hình của hệ thống WDM. Nguyên lí cơ bản của WDM là ghép tất cả các bước sóng khác nhau của nguồn phát quang vào cùng một sợi dẫn quang nhờ bộ ghép kênh Mux (bộ ghép kênh phải bảo đảm có suy hao nhỏ) và truyền dẫn các bước sóng này trên cùng một sợi quang.5. tại đầu thu. λ2.. λn được ghép lại nhờ bộ ghép kênh MUX.. Bộ ghép MUX phải đảm bảo ít suy hao và không cho sự xuyên nhiễu giữa các luồng. λ2. Hệ thống WDM có thể dùng cấu hình truyền dẫn 1 chiều (đơn hướng) và truyền dẫn 2 chiều. Trên một tuyến đường có cự ly dài thì chùm sóng quang được khuếch đại nhờ các bộ khuếch đại. Các thiết bị thu Rx sẽ khôi phục lại các tín hiệu điện của từng luồng tương ứng với phía phát. Các luồng tín hiệu sau khi ghép được truyền trên một sợi quang tới phía thu. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU MỘT SỐ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG I Kỹ thuật ghép bước sóng quang mật độ cao DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) I. λn tới các bộ thu Rx tương ứng của từng luồng. Trong đó các luồng tín hiệu quang từ các nguồn có các bước sóng khác nhau λ1.1 DWDM Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật ghép kênh phân theo bước sóng WDM: Công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang WDM là công nghệ cho phép trong một sợi quang đồng thời truyền dẫn nhiều bước sóng tín hiệu quang.. Bộ giải ghép kênh DEMUX.

38 . khai thác. I. Như vậy. WDM cho phép ta tăng dung lượng kênh mà không cần tăng tốc độ bit của đường truyền và cũng không dùng thêm sợi dẫn quang.2).2 Sự phân bố bước sóng trong hệ thống cáp quang DWDM Nortel Hệ thống 1600G Amplifier đơn hướng hỗ trợ một dải (plan) bước sóng gồm 40 bước sóng CBand (Conventional Band) và 40 bước sóng L-Band (Long Band) trên mỗi sợi quang (Hình 1.5. Trong khi đó. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps thu trên một sợi quang và cần một sợi quang nữa để truyền dẫn tín hiệu theo chiều ngược lại. việc truyền dẫn hai chiều là dùng một sợi quang cho cả hai hướng phát và thu.Quy trình vận hành.

Mỗi Grid gồm 40 bước sóng cách nhau một khoảng là 100GHz. được sắp xếp thành hai Grid 1 và 2. Các bước sóng Grid 1 được phân bố theo ITU-T G.692.2: Sự phân bố các bước quang trong hệ thống cáp quang DWDM Nortel C-Band: Các bước sóng C-Band là các bước sóng nằm trong dải từ 1530nm đến 1563nm. Các cấu hình đơn hướng truyền tải các bước sóng Grid 1 mỗi hướng trên mỗi sợi quang riêng biệt.5.Quy trình vận hành. khai thác. 39 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1.

Kênh dịch vụ quang OSC (Optical Service Channel): Để giao tiếp trong hệ thống. trong đó Grid 3 sử dụng cho các cấu hình đơn hướng và Grid 4 dự trữ cho các cấu hình hai hướng.3 (ở các Release ban đầu kênh OSC sử dụng bước sóng 1480nm và 1510nm. Cũng như CBand.5.) Hình 1. L-Band được sắp xếp thành hai Grid 3 và 4. Khi đó sẽ sử dụng Grid 3 cho hướng 1 và Grid 4 cho hướng 2. Các dải bước sóng và các Grid tương ứng cho cấu hình đơn hướng được trình bày trong bảng sau: Lưu ý: Relese7 đưa ra ứng dụng hai hướng chỉ cho L-band.Quy trình vận hành. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Các bước sóng Grid 2 xen giữa các bước sóng Grid 1 một khoảng 50GHz dùng dự trữ cho các cấu hình hai hướng. việc sử dụng các bước sóng 1510nm và 1615nm ở các kênh OSC mới còn để thích hợp với các đường quang có dùng mạch khuyếch đại Raman (DRA: Distributed Raman Amplofier. 40 . Các cấu hình đơn hướng chỉ sử dụng các bước sóng Grid 1 do đó không thể kết hợp các bước sóng ở 2 Grid này với nhau trong cấu hình đơn hướng. khai thác. Mỗi Grid gồm 40 bước sóng cách nhau một khoảng là 100GHz. LH1600 Amplifier hỗ trợ một kênh dịch vụ quang (ngoài các dải bước sóng C-band và L-band (out-of-band)) OSC ở bước sóng 1510nm và 1615nm như hình 5. L-Band: Các bước sóng L-Band là các bước sóng nằm trong dải từ 1570nm đến 1603nm.3: Phổ bước sóng của kênh dịch vụ quang OSC II Kỹ thuật khuyếch đại quang EDFA (Khuyếch đại quang sợi pha tạp Erbium) Khuyếch đại quang sợi pha tạp Erbium là công nghệ khuyếch đại quang trong đó sử dụng sợi quang pha tạp chất Erbium.

980nm hay 800nm.. EDFA hoạt động dựa trên sự hấp thụ và bức xạ của ion Er3+ trong sợi EDF. Hình 1. Ánh sáng bơm sẽ được truyền dọc theo sợi có pha tạp Erbium. Hình 1. Các ion đã được kích thích mà không tương tác với ánh sáng tới sẽ phân rã tự phát xuống trạng thái đất.4 là giản đồ năng lượng của Er3+. 4I11/2. Phát xạ tự phát SE (Spontaneous Emission) có pha và hướng ngẫu nhiên.2 Cấu trúc bộ khuếch đại EDFA Hình 1. Các ion ở các mức 4I11/2. khai thác. Quá trình này sẽ tạo ra các photon phụ có cùng pha và hướng như là tín hiệu tới.5: Cấu trúc bộ khuếch đại EDFA 41 . ASE làm giảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong quá trình truyền tín hiệu .. Ở trạng thái đất. Thông qua sự hấp thụ năng lượng của ánh sáng bơm có bước sóng 1480nm.. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps II. 4I9/2 .1 Nguyên lý hoạt động của EDFA Các nguyên tử Erbium hoá trị 3 Er3+ trong sợi EDF là các phần tử tích cực trong bộ khuếch đại quang có chức năng khuếch đại ánh sáng. Thông thường có ít hơn 1% được giữ lại trong mode quang nên nó trở thành nguồn nhiễu quang.v.v…các ion Er3+ sẽ chuyển từ trạng thái đất lên các trạng thái có mức năng lượng tương ứng là 4I13/2. Nhiễu này cũng sẽ được khuếch đại và tạo ra bức xạ tự phát được khuếch đại ASE (Amplifier Spontaneous Emission). 4I9/2 . quá trình này sẽ tự lặp lại. mức 4I13/2 là mức siêu bền tức là mức năng lượng mà ion Er3+ có thời gian sống là lớn nhất. Trong đó trạng thái đất (mức có năng lượng thấp nhất) được ký hiệu là 4I15/2. khi có sự hấp thụ photon bơm hoạt động trở lại.5.4: Giản đồ năng lượng Er3+ 2 H11/2 4 520 nm 543 nm S3/2 F9/2 I9/2 I11/2 4 Không bức xạ 660 nm 810 nm 980 nm 4 4 Phân rã 4 I13/2 Siêu bền Bức xạ 1480 nm Hấp thụ 4 I15/2 Trạng thái đất II. sẽ nhanh chóng phân rã không phát xạ và chuyển xuống trạng thái siêu bền (trạng thái ở mức năng lượng 4I13/2).Quy trình vận hành. chính vì thế mà ta thu được cường độ ánh sáng tín hiệu tại đầu ra EDF lớn hơn đầu vào. Đây chính là quá trình khuếch đại trong EDFA.. Khi tín hiệu quang tới đầu vào sợi EDF đến gặp các ion Er3+ đã được kích thích và phân bố dọc theo lõi sợi sẽ xảy ra quá trình bức xạ kích thích..5.5.

Sợi pha tạp Erbium (EDF-Erbium Dopped Fiber) thường có độ dài bằng hoặc lớn hơn 10m. Có ba nguồn gây nên hiện tượng tán sắc đó là: Tán sắc vật liệu Tán sắc dẫn sóng Trễ nhóm Đối với các bước sóng trong phạm vi 1550nm thì tán sắc vật liệu là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng tán sắc. laser bơm LD.Quy trình vận hành. Để xây dựng hoặc nâng cấp những mạng thông tin quang (OTDM. Hiện tượng tán sắc trong sợi cáp quang: Hiện tượng một xung ánh sáng bị giãn rộng ra về mặt thời gian sau một quãng đường truyền nhất định trong sợi cáp quang được gọi là hiện tượng tán sắc trong sợi cáp quang. Các bộ cách li có tác dụng làm giảm ánh sáng phản xạ từ hệ thống chẳng hạn như phản xạ từ các bộ nối quang hoặc các phản xạ ngược lại từ bộ khuếch đại. Nó làm tăng tỉ lệ lỗi bit. Các diode laser LD được dùng làm nguồn bơm cung cấp năng lượng này với công suất bơm 10mW đến 100mW và bước sóng bơm 980nm hoặc 1480nm.5. Tán sắc vật liệu sinh ra là do trong một sợi cáp quang. vận tốc ánh sáng cũng như chiết xuất của quang sợi là một hàm số của bước sóng ánh sáng tín hiệu. tốc độ cao (vài chục Gbit/s) thì một vấn đề quan trọng phải giải quyết đó là giảm tối thiểu độ tán sắc trong sợi cáp quang. có lõi được pha tạp các ion Er3+ với nồng độ 100-2000 ppm. bộ ghép bước sóng quang Coupler và bộ cách ly quang. Các sợi EDF thường có lõi nhỏ hơn và có khẩu độ số NA lớn hơn so với các sợi đơn mode tiêu chuẩn. Để thu được độ khuếch đại thì phải cung cấp năng lượng quang gọi là năng lượng bơm cho sợi pha tạp Erbium. OCDMA) kích thước lớn (vài nghìn km). Bộ ghép bước sóng coupler thực hiện ghép ánh sáng tín hiệu và ánh sáng bơm vào sợi pha tạp Erbium. Do đó các bộ cách ly làm tăng đặc tính khuếch đại và giảm nhiễu. khai thác.1 Tán sắc Tán sắc trong quang sợi đơn mode là một trong những hiện tượng vật lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của mạng thông tin quang tốc độ cao dùng bước sóng ánh sáng vùng cửa sổ 1550nm. III Công nghệ bù tán sắc III. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bộ khuyếch đại EDFA bao gồm sợi pha tạp Erbium. 42 . Hình 1. giới hạn tốc độ hoặc khoảng cách truyền của mạng. DWDM.8 biểu diễn sự thay đổi của vận tốc nhóm của một xung ánh sáng đối với các bước sóng khác nhau trong một sợi cáp quang thông tin đơn mode thông thường.

sau một quãng đường truyền đủ dài.5.9). Tuy nhiên các phương pháp này có một nhược điểm là chi phí lớn do giá thành cáp quang đặc biệt này đắt hơn nhiều so với cáp quang thông 43 .5. Giả sử một xung ánh sáng có bước sóng trung tâm tại 1550nm. Như vậy. chúng ta nhận thấy tại các bước sóng vùng cửa sổ 1550nm. người ta phải giảm tốc độ truyền hoặc rút ngắn khoảng cách giữa bên phát và bên thu. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Hình 1. Để thiết bị thu được tín hiệu xung. Trên thực tế không thể có một nguồn sáng đơn sắc tuyệt đối.Quy trình vận hành.8: Sự thay đổi của vận tốc nhóm theo bước sóng trong quang sợi đơn mode thông thường Trong hình 1.9: Hậu quả của tán sắc đối với tốc độ truyền của mạng Với: a) xung tại đầu phát b) xung thu được tại đầu thu và thiết bị thu không thể phân biệt được hai xung kế tiếp III.2 Phương pháp bù tán sắc Một số giải pháp khắc phục hiện tượng tán sắc đang được áp dụng hiện nay trên thế giới là sử dụng các cáp quang thông tin có độ tán sắc tối thiểu (dispersion-shifted fibers) hoặc cáp quang có khả năng bù độ tán sắc (dispension-compensating fibers).5. mọi nguồn sáng đều có một độ rộng phổ nhất định. Hậu quả là thiết bị ở đầu thu sẽ không thể phân biệt được 2 xung riêng biệt. độ rộng xung sẽ bị kéo giãn ra tới mức hai xung kế tiếp nhau sẽ bị chèn lên nhau (hình 1.5. Các thành phần bước sóng dài hơn của xung sẽ chuyền chậm hơn các thành phần bước sóng ngắn hơn.8. vận tốc nhóm tỷ lệ nghịch với bước sóng của ánh sáng. độ rộng phổ Δλ0 truyền qua một sợi cáp quang đơn mode. Hình 1.

và hoạt động rất có hiệu quả. Ngoài ra phải tính đến chi phí để thay thế toàn bộ các cáp quang thông thường đã lắp đặt trước đó hoặc lắp đặt thêm những đoạn cáp quang bù tán sắc khá dài (cỡ vài km cáp quang bù tán sắc để bù cho vài chục km cáp quang thường).Quy trình vận hành. Nói cách khác.10: Nguyên lý bù tán sắc của quang sợi cách tử Bagg chu kỳ biến đổi Giả sử xung tín hiệu đi vào đầu có chu kỳ dài hơn của đoạn cách tử như hình 1. Quang sợi cách tử Bragg chu kỳ biến đổi tuyến tính là một sợi quang đơn mode có một đoạn lõi được ghi những cách tử có chu kỳ thay đổi một cách tuyến tính dọc theo chiều dài của quang sợi. Tại đoạn cách tử.11: Mô hình cơ bản của thiết bị bù tán sắc dùng cách tử Bagg chu kỳ thay đổi tuyến tính Trên hình vẽ circulator là thiết bị ghép nối quang chỉ cho ánh sáng đi lần lượt các cổng 1. Hiện nay có một hướng nghiên cứu mới sử dụng các quang sợi có lõi là các cách tử Bragg để bù độ tán sắc. Một xung bị giãn rộng sau khi được khuếch đại sẽ đi qua một circulator để tới đoạn cách tử Bragg có chu kỳ biến đổi như hình vẽ. thành phần bước sóng 44 . những bước sóng ngắn hơn sẽ phải đi một quãng đường xa hơn trong đoạn cách tử trước khi chúng được phản xạ ngược lại.5. Kết quả là một khoảng thời gian trễ d sẽ được tạo ra giữa thành phần bước sóng ngắn so với thành phần bước sóng dài Đây là hiện tượng ngược với hiện tượng tán sắc và là nguyên lý của thiết bị bù tán sắc trong mạng thông tin quang dùng cách tử Bragg chu kỳ thay đổi tuyến tính. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps tin thông thường. chế tạo đơn giản. 2. Ưu điểm của phương pháp này là thiết bị có kích thước nhỏ gọn.5. 3 theo chiều kim đồng hồ. Đặc tính của quang sợi cách tử Bragg chu kỳ biến đổi là tại những vị trí tương ứng với chu kỳ dài hơn sẽ phản xạ những ánh sáng có bước sóng dài hơn Hình 1. những bước sóng dài hơn sẽ bị phản xạ ở gần phần đầu của đoạn cách tử hơn.10.5. Khi đó. khai thác. Hình 1. Bài viết này xin trình bày về phương pháp bù độ tán sắc trong quang sợi đơn mode dùng quang sợi cách tử Bragg chu kỳ thay đổi tuyến tính (linear chirped Fiber Bragg Grating).

BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CÁP QUANG DWDM 40Gbps 45 . có khả năng điều chỉnh độ bù tán sắc. ưu điểm nổi trội của phương pháp bù tán sắc dùng cách tử Bagg chu kỳ thay đổi tuyến tính là thiết bị chế tạo rất đơn giản.Quy trình vận hành. kích thước nhỏ (nằm hoàn toàn trong một sợi quang). khai thác. sẽ được phản xạ ngay khi tới cách tử Bragg. Trong khi đó. độ rộng phổ 0. Người ta đã chứng minh rằng một đoạn cách tử Bragg dài 5.7cm có thể bù cho 100km quang sợi truyền thống có độ tán sắc 17ps/nm km dùng bước sóng 1550nm. PHẦN II CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH. hoàn toàn tương thích với mạng cáp quang nên tổn hao ghép nối rất nhỏ. đến chậm hơn do bị tán sắc. Như vậy. Tính toán hợp lý các số liệu về độ dài đoạn cách tử Bragg. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps ngắn tới trước do tán sắc sẽ phải đi thêm quãng đường nữa trước khi được phản xạ ngược lại để tới thiết bị đầu thu. KHAI THÁC. thành phần bước sóng dài hơn. Kết quả là xung tín hiệu sau khi đi qua thiết bị bù đã được co lại.2 nm. người ta có thể thu được xung ánh sáng có độ rộng như ở đầu phát. hàm thay đổi của chu kỳ các cách tử L(z).

vệ sinh lao động. an toàn mạng lưới: Phải đeo dây tiếp đất để xả tĩnh điện trước khi thực hiện các thao tác trên thiết bị. Người thực hiện quy trình phải có trách nhiệm thông báo và xin ý kiến của cán bộ phụ trách kỹ thuật trước khi thực hiện các quy trình có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN VỀ NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ Người thực hiện quy trình phải là nhân viên kỹ thuật.1 Quy trình loging in hệ thống LH và DXC Trình tự thực hiện: Bước 1: Kết nối cổng COM của PC và cổng LCAP (25 chân) 46 . các linh kiện hoặc các chân (pin) của đầu nối (connector).. khai thác. Người thực hiện quy trình phải ghi chép sổ sách nhật ký đầy đủ theo quy định Các tình huống phát sinh nằm ngoài phạm vi quy trình phải báo cáo choncán bộ phụ trách kỹ thuật để tìm giải pháp giải quyết thích hợp. Khi thực hiện. Chỉ người có trách nhiệm mới được phép thực hiện quy trình và phải nắm rõ hoàn cảnh cũng như mục đích công việc. Các trường hợp xử lý sự cố xảy ra cần tuân thủ theo quy định về xử lý sự cố của công ty. phải tuân thủ theo các quy định về an toàn. Không để đầu sợi quang hướng vào mắt cũng như không sử dụng dụng cụ soi đầu quang để soi khi các đấu nối phát vẫn còn gắn váo thiết bị để tránh ảnh hưỡng đến mắt. không chạm vào các mối hàn trên mạch điện. KHAI THÁC I Quy trình loging in/loging out I. Khi tháo các đấu nối quang phải dùng các đầu nhựa bọc các đầu quang vừa tháo cho để tránh gây hỏng do va chạm. card. có kiến thức về hệ thống thông tin quang cũng như về hệ thống thiết bị Cáp quang DWDM 40Gb/s.Quy trình vận hành. CHƯƠNG 1: CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH.

nếu vẫn không được thì kiểm tra lại cáp kết nối) Bước 3: Nhập User ID và nhấn phím Enter Bước 4: Nhập Password và nhấn phím Enter Xuất hiện màn hình NE UI (NE User Interface) 47 .. x=1. 2. 2.2 Quy trình loging in hệ thống SDH Trình tự thực hiện: Bước 1: Kết nối cổng COM của PC và CAT (9 chân) Lưu ý: Phải kết nối với cổng CAT của card mà đèn CAT đang sáng (Đối với OM4200.Quy trình vận hành. khai thác.. đối với TN-4T. x=1. nếu vẫn không được thì kiểm tra lại cáp kết nối) Bước 3: Nhập User ID và nhấn phím Enter Bước 4: Nhập Password và nhấn phím Enter Xuất hiện màn hình NE UI (NE User Interface) Lưu ý: Password phải là không có ký tự hoa I. ở card S7 hoặc S9) Bước 2: Từ hệ điều hành Windows chạy ứng dụng “Hyper Terminal” và thiết lập các thông số cho cổng COMx (với x là số hiệu của cổng COM.) như sau: hông số Thiết lập Bits/second 19200 Data bits 8 Parity bits None Stop bits 1 Flow control None Xuất hiện màn hình logging như sau: (Nếu màn hình logging không xuất hiện thì nhấn phím Enter.) như sau: Thông số Thiết lập Bits/second 9600 Data bits 8 Parity bits None Stop bits 1 Flow control None Xuất hiện màn hình logging như sau: (Nếu màn hình logging không xuất hiện thì nhấn phím Enter. ở card S6 hoặc S8. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 2: Từ hệ điều hành Windows chạy ứng dụng “Hyper Terminal” và thiết lập các thông số cho cổng COMx (với x là số hiệu của cổng COM. . .

vào menu OTR FAcility bằng cách thực hiện lệnh: otrf ↵ 48 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps I. III Các quy trình về đánh giá. khai thác. Bước 2: Giải phóng cổng bằng tổ hợp phím Ctrl_B E II Quy trình xem cảnh báo II.1 Quy trình truy vấn mức công suất tổng và các bước sóng thành phần (LH_AMP) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Menu chính.1 Quy trình xem cảnh báo hệ thống LH và DXC Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.Quy trình vận hành. II.1 Các quy trình truy vấn các thông số đường quang III. vào menu Alarm bằng lệnh: alm ↵ Bước 2: Tùy theo yêu cầu xem cảnh báo mà nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Loại cảnh báo Lệnh list all active Alarms al ↵ list all active ALarms by Severity als ↵ list all active ALarms by Cl ass ALarm Detals List all History Alarms alc ↵ ald ↵ lh ↵ Tùy theo yêu cầu đưa ra mà ta nhận được kết quả tương ứng.1. giám sát chất lượng III.3 Quy trình Logging out Trình tự thực hiện: Bước 1: Ở menu bất kỳ ta nhập lệnh Logout và nhấn phím Enter. cấu hình và các cảnh báo đang hiện hữu trên hệ thống SDH (OM4**0/TN-4T).2 Quy trình xem cảnh báo hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính vào menu Sections bằng lệnh: s↵ Bước 2: Chọn lệnh Get_mux_status: g↵ Quy trình trên cho phép người vận hành có được các thông tin về trạng thái.

2a.Quy trình vận hành.3 Quy trình truy vấn mức công suất của các port quang (LH_RPT. 3a. vào menu OTR FAcility bằng cách thực hiện lệnh: otrf ↵ Bước 2: Vào menu Optical AMP Facility bằng lệnh: ampf ↵ Bước 3: Vào menu AMP Power Measurement bằng lệnh: pwrm ↵ Bước 4: Chọn lệnh DISPlay Optical Reflectometer values bằng cách: dispor ↵ Bước 5: Chọn circuit pack name (OTR CPG): <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là g0 hoặc g5 Bước 6: Chọn amplifier number: <amplifier number> ↵ Với <amplifier number> là: 1a. 1c. 3b. 1b. khai thác. 4c Ta sẽ nhận được kết quả tương ứng (bảng này sẽ tự động cập nhật tự động sau mỗi 10s): III. 4a. 3c. 3a. 1b. 2c. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 2: Vào menu Optical AMP Facility bằng lệnh: ampf ↵ Bước 3: Vào menu AMP Power Measurement bằng lệnh: pwrm ↵ Bước 4: Chọn lệnh DISPlay CHannel power values Set bằng cách: dispchs <channel set> ↵ Với <channel set> là: 1 nếu channels từ 1 đến 10 (Đang sử dụng) 2 nếu channels từ 11 đến 20 3 nếu channels từ 21 đến 30 4 nếu channels từ 31 đến 40 Bước 5: Chọn circuit pack name (OTR CPG): <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là g0 hoặc g5 Bước 6: Chọn amplifier number: <amplifier number> ↵ Với <amplifier number> là: 1a. 4c Ta sẽ nhận được kết quả tương ứng (bảng kết quả này sẽ tự động cập nhật tự động sau mỗi 10s). 2a. 3c. 4b. III. DXC) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 49 .1. 2b.2 Quy trình truy vấn độ phản xạ quang (xem giá trị Optical Return Los) (LH_AMP) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Menu chính. 1c. 4a.1. 4b. 3b. 2c. 2b.

2. g10. hoặc g29 đối với OC-48/STM-16 Wavelength Combiner facility Bước 4: Chọn Display facility pm Counts bằng lệnh: dc ↵ Bảng chất lượng sẽ được hiển thị. III. g9. DXC) III.2. g18. g22. vào menu Performance Monitoring bằng cách nhập lệnh sau: pm ↵ Bước 2: Vào menu Facility Performance bằng cách nhập lệnh sau: fp ↵ Bước 3: Chọn Facility và Facility name bằng lệnh sel <facility> <facility name> ↵ Với: <facility> là: + oc192 đối với OC-192 facility + stm64 đối với STM-64 facility + oc48 đối với OC-48 facility + stm16 đối với STM-16 facility <facility name> là: + g0 đến g29 đối với OC-192/STM-64 Repeater facility + g7. g28. g17. hoặc g27 đối với OC-192/STM-64 Wavelength Combiner facility + g0 đến g29 đối với OC-48/STM-16 Repeater facility + g5. g6. g13 đến g16. g17. vào menu Optical FAcility bằng cách thực hiện lệnh: ofa ↵ Bước 2: Chọn Rx Optical Facility bằng lệnh: rof ↵ Bước 3: Chọn facility type và facility name bằng lệnh: sel <facility type> <facility name> ↵ Với <facility type> là: stm64 <facility name> là: g0. g11. g12.2 Các quy trình quản lý chất lượng (LH_RPT. g12. g18 đến g21.1 Quy trình truy vấn chất lượng Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.Quy trình vận hành. g8 đến g11. hoặc g19 Bước 4: Truy vấn mức công suất thu bằng lệnh sau: qr ↵ Ta nhận được kết quả tương ứng III. g23 đến g26. khai thác.2 Quy trình xóa bảng chất lượng 50 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Trình tự thực hiện: Bước 1: Menu chính.

2. g28. vào menu Performance Monitoring bằng: pm ↵ Bước 2: Vào menu Facility Performance bằng: 51 . g18 đến g21.3 Quy trình khởi tạo giá trị Untimed trong bảng chất lượng Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. vào menu Performance Monitoring bằng: pm ↵ Bước 2: Vào menu Facility Performance bằng: fp ↵ Bước 3: Chọn Menu Clear Counts bằng lệnh cc ↵ Bước 4: Chọn Facility và Facility name (Xác định đối tượng cần xóa chất lượng) bằng lệnh: sel <facility> <facility name> ↵ Với: <facility> là: + oc192 đối với OC-192 facility + stm64 đối với STM-64 facility + oc48 đối với OC-48 facility + stm16 đối với STM-16 facility <facility name> là: + g0 đến g29 đối với OC-192/STM-64 Repeater facility + g7. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu). khai thác. g22. g6. g17. g12.Quy trình vận hành. hoặc g27 đối với OC-192/STM-64 Wavelength Combiner facility + g0 đến g29 đối với OC-48/STM-16 Repeater facility + g5. Bước 7: Trở về menu Facility Performance Menu bằng phím: ↵ III. hoặc g29 đối với OC-48/STM-16 Wavelength Combiner facility Bước 5: Chọn phương thức xóa bảng chất lượng bằng cách nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh current counts ccc ↵ historical counts chc ↵ Both counts cbc ↵ Bước 6: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ Xuất hiện thông báo bảng chất lượng đã được xóa. Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. g13 đến g16. g8 đến g11. g23 đến g26.

hoặc g29 đối với OC-48/STM-16 Wavelength Combiner facility Bước 5: Chọn phương lệnh Start Untimed Counts: suc ↵ Bước 6: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ III. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps fp ↵ Bước 3: Chọn Menu Clear Counts bằng lệnh cc ↵ Bước 4: Chọn Facility và Facility name (Xác định đối tượng cần xóa chất lượng) bằng lệnh: sel <facility> <facility name> ↵ Với: <facility> là: + oc192 đối với OC-192 facility + stm64 đối với STM-64 facility + oc48 đối với OC-48 facility + stm16 đối với STM-16 facility <facility name> là: + g0 đến g29 đối với OC-192/STM-64 Repeater facility + g7. Kiểm tra các đấu nối quang. 2. Nếu tất cả các led vẫn sáng thì card SC hoặc card MI bị lỗi. hoặc g27 đối với OC-192/STM-64 Wavelength Combiner facility + g0 đến g29 đối với OC-48/STM-16 Repeater facility + g5. g18 đến g21. g13 đến g16. g12. DXC) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Equipment: eq ↵ Bước 2: Chọn mục Network Element: ne ↵ Bước 3: Chọn lệnh Led Test: lt ↵ Lúc này tất cả các led trên giá DXC được bật lên với thời gian là 30 giây. g8 đến g11.Quy trình vận hành. khai thác.1 Quy trình truy vấn trạng thái OTR CPG (LH_AMP) Thao tác chuẩn bị: 1. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 52 . g17. g23 đến g26. IV Các quy trình truy vấn trạng thái các thành phần hệ thống IV. g6. g22.3 Quy trình kiểm tra led (LH. + g28.

Traffic Mode. Facility Mode.) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. 1b. DXC) Quy trình cho phép truy vấn các thông số của một STM-n facility (Facility Type and Name. vào menu FAcility bằng cách thực hiện lệnh: fa ↵ Bước 2: Vào menu STM-n Facility bằng cách thực hiện lệnh: sf ↵ Bước 3: Chọn Facility bằng lệnh: sel <facility type> <facility name> ↵ 53 .Quy trình vận hành. Bước 1: Từ menu bất kỳ. vào menu OTR FAcility bằng cách thực hiện lệnh: otrf ↵ Bước 2: Vào menu Optical AMP Facility bằng lệnh: ampf ↵ Bước 3: Vào menu QueRy General Parameters bằng lệnh: qrgp ↵ Bước 4: Nhập circuit pack name: <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 Bước 5: Nhập Amplifier number: < Amplifier number > ↵ Với <Amplifier number> là: 1a. IV.3 Quy trình truy vấn các thông số STM-n facility (LH_RPT. hoặc 2b Ta nhận được bảng kết quả là trạng thái của đối tượng cần truy vấn cùng các thông số khác.2 Quy trình truy vấn trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Menu chính. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Trình tự thực hiện:. Primary State and Secondary State…. vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 2: Chọn lệnh QueRy cpg: qr ↵ Bước 3: Nhập loại card otr ↵ Bước 4: Nhập tên nhóm card <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 (xuất hiện bảng trạng thái của OTR CPG) IV. 2a. khai thác. Direction.

… Bước 4: Chọn tiếp lệnh: qr ↵ Ta sẽ nhận được bảng kết quả Với IV.1 Quy trình truy vấn các nhóm bảo vệ thiết bị LH.5. khai thác.2 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ thiết bị SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. DXC Quy trình sẽ hiển thị trạng thái chuyển mạch bảo vệ của mỗi thành phần của nhóm ở tất cả các nhóm bảo vệ thiết bị.5. IV.5 Quy trình truy vấn các cấu hình bảo vệ IV.4 Quy trình truy vấn cấu hình phần cứng của hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Config bằng lệnh: c↵ Bước 1: Vào tiếp menu carDs bằng lệnh: d↵ Bước 1: Chọn lệnh View để xem cấu hình: v↵ Ta nhận được kết quả là bảng cấu hình chi tiết về phần cứng của hệ thống IV. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps <facility type> là: stm64.Quy trình vận hành. vào menu Congfig bằng cách thực hiện lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes bằng lệnh: pr ↵ 54 . vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Vào menu Circuit Pack Group Protection bằng cách thực hiện lệnh: cpgp ↵ Bước 3: Chọn lệnh QueRy all Protection Members bằng cách: qrpm ↵ Ta nhận được bảng kết quả chi tiết các thành phần và trạng thái của các nhóm bảo vệ thiết bị. stm16 <facility name> là : g0. Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.

bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 3: Vào tiếp menu Card_Prot: cp ↵ Bước 4: Chọn lệnh View: v↵ Ta sẽ nhận được cấu hình bảo vệ card đang hoạt động trong hệ thống IV. khai thác. IV. vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn LIST Protection Scheme for all facilities: listps ↵ Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các giản đồ bảo vệ đường quang có trong hệ thống IV. vào menu Config bằng lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes bằng lệnh: pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu Msp bằng lệnh: m↵ Bước 2: Chọn lệnh View: v↵ Ta sẽ nhận được cấu hình bảo vệ MSP đang hoạt động trong hệ thống. vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn cấu hình đồng bộ cần truy vấn: <Timing conf> ↵ Với <Timing conf> là: + tg nếu muốn truy vấn cấu hình đồng bộ của NE (Timing Generation) + td nếu muốn truy vấn cấu hình đồng bộ ra của NE (Timing Distribution) 55 .6 Quy trình truy vấn cấu hình cấp đồng bộ IV.5.5.6.Quy trình vận hành.3 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ lưu lượng đường quang (DXC) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.4 Quy trình truy vấn cấu hình bảo vệ MSP của hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.1 Quy trình truy vấn cấu hình đồng bộ hệ thống DXC Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu). Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.

lockout. Lưu y: ́ + Sau khi thực thi một chuyển mạch bảo vệ (manual. trước khi thực thi một chuyển mạch bảo vệ cần kiểm tra để chắc chắn rằng card đích không có lỗi để tránh ảnh hưởng đến hệ thống.Quy trình vận hành. khai thác. phải thực hiện giải phóng (release) thành phần bảo vệ trong nhóm card để các hoạt động chuyển mạch tiếp theo có thể thực thi được. + Đối với các hình thức chuyển mạch có mức ưu tiên cao (Force. vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Vào menu Circuit Pack Group Protection bằng cách thực hiện lệnh: cpgp ↵ Bước 3: Chọn hoạt động bằng cách nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh Operate a Lockout ol ↵ Release a Lockout rl ↵ Operate a Forced switch 56 of ↵ . lockout).6.1 Quy trình thực thi/giải phóng (Operate/Release) một chuyển mạch bảo vệ card LH. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 3: Chọn QueRy all Protetion Members bằng cách thực hiện lệnh: qrpm ↵ Ta sẽ nhận được bảng phân phân cấp đồng bộ tương ứng. vào menu Congfig bằng cách thực hiện lệnh: c↵ Bước 2: Vào tiếp menu Sync_source bằng lệnh: s↵ Bước 3: Chọn lệnh View: v↵ Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các tham số và thứ tự ưu tiên của các thành phần trong bảng phân cấp đồng bộ. IV. V Các quy trình chuyển mạch bảo vệ V.2 Quy trình truy vấn cấu hình đồng bộ hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. force). manual hoặc release). force. Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. DXC Quy trình sẽ thực thi các hoạt động chuyển mạch bảo vệ tùy theo yêu cầu của người vận hành (Lockout.

Bước 5: Nhập circuit pack name <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name>: + g4a hoặc g4b đối với card TD + g1 hoặc g2 đối với card ESI + g1 hoặc g2 đối với card MX + a hoặc b đối với card Switch Xuất hiện thông báo yêu cầu xác nhận thực hiện hoạt động. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Release a Forced switch Operate a Manual switch Release a Manual switch rf ↵ om ↵ rm ↵ Bước 4: Chọn circuit pack type bằng lệnh: <circuit pack type> ↵ Với circuit pack type: TD. vào menu Config bằng lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes bằng lệnh: pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu Card_Prot bằng lệnh: cp ↵ Bước 4: Chọn lệnh Request: r↵ Bước 5: Tùy theo yêu cầu mà chọn tiếp lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh Manul_from Force_from Lockout_p m <circuit pack name> ↵ f <circuit pack name> ↵ l <protect circuitpack name> ↵ 57 . Bước 6: Xác nhận bằng cách: y↵ Lưu ý: Chuyển mạch là non-revertive. V. MX hoặc Switch (Đối với DXC). ESI.Quy trình vận hành. Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.2 Quy trình chuyển mạch bảo vệ card hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu). khai thác.

Quy trình vận hành. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps r <protect circuitpack name> ↵ Với <circuit pack name> là các card đã được khai báo trong giản đồ bảo vệ card (card đang active): + Các card trib: S13 hoặc S14…. vào menu Config bằng lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes bằng lệnh: pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu Msp bằng lệnh: m↵ Bước 4: Chọn lệnh Request: r↵ Bước 5: Tùy theo yêu cầu mà chọn tiếp lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh Manul_from Force_from Lockout_p Release Với m <port name> ↵ f <port name> ↵ l <protect port name> ↵ r <protect port name> ↵ <port name> là các port đã được khai báo trong giản đồ bảo vệ MSP (port đang active): + S6-1 hoặc S8-1 hoặc S1-1 hoặc S2-1…. vào menu Config bằng lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes bằng lệnh: 58 .3 Quy trình chuyển mạch bảo vệ MSP hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.đối với OM4200 + S7-1 hoặc S9-1 đối với TN-4T <protect port name>: là port bảo vệ trong giản đồ bảo vệ MSP Bước 6: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ V. khai thác.4 Quy trình chuyển mạch bảo vệ SEMF (hệ thống SDH) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính.đối với OM4200 + Các card 2Mbps Mapper: S2 hoặc S5 hoặc S8 hoặc S11 hoặc S14 đối với TN-4T <protect circuitpack name>: là card bảo vệ trong giản đồ bảo vệ card Release Bước 6: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ V.

Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. lockout. vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn Traffic Protection . force). Lưu y: ́ + Sau khi thực thi một chuyển mạch bảo vệ (manual. manual hoặc release). force. + Đối với các hình thức chuyển mạch có mức ưu tiên cao (Force. lockout). khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu SemF bằng lệnh: sf ↵ Bước 4: Chọn lệnh Request: r↵ Bước 5: Nếu là TN-4T thì thực hiện bước 7 Nếu là OM4200 thì thực hiện bước 6 Bước 6: Chọn lệnh Force_from: f <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là card chứa SEMF đang Active (S6 hoặc S8) Thực hiện tiếp bước 8 Bước 7: Chọn lệnh Manul_from: m <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là card chứa SEMF đang Active (S7 hoặc S9) Bước 8: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ V.Two fiber ring: tpt ↵ Bước 3: Chọn hoạt động bằng cách nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh Operate a Lockout of Protection olp ↵ 59 .Quy trình vận hành. trước khi thực thi một chuyển mạch bảo vệ cần kiểm tra để chắc chắn rằng hướng đích không có lỗi để tránh ảnh hưởng đến hệ thống.5 Quy trình thực thi/giải phóng (Operate/Release) một chuyển mạch bảo vệ MSSPRING (DXC) Quy trình sẽ thực thi các hoạt động chuyển mạch bảo vệ tùy theo yêu cầu của người vận hành (Lockout. phải thực hiện giải phóng (release) thành phần bảo vệ trong nhóm card để các hoạt động chuyển mạch tiếp theo có thể thực thi được.

g9. g17 hoặc g18 Bước 6: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ V.Chọn report log theo số hiệu.Chọn tất cả các mục cảnh báo: all ↵ 60 . g12.Từ menu chính chọn ADministrator: ad ↵ .Quy trình vận hành. khai thác. g11.Two fiber ring Bước 3 : Chọn mục EXercise Protection: ex ↵ Bước 4: Để nhìn thấy kết quả exerciser thì kiểm tra Facility log tương ứng. g19.Menu Administrator xuất hiện. Thực hiện như sau: . g10. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Release a Lockout of Protection Operate a Lockout of Working Release a Lockout of Working Operate a Forced switch Release a Forced switch Operate a Manual switch Release a Manual switch rlp ↵ olw ↵ rlw ↵ of ↵ rf ↵ om ↵ rm ↵ Bước 4: Chọn facility type theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: STM64 Bước 5: Chọn facility name theo gợi ý của hệ thống: <facility name> ↵ Với <facility name> là: g0. vào menu PRotection bằng cách thực hiện lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn giản đồ bảo vệ: <protection schemes> ↵ Với <protection schemes> là: + tpl nếu là Traffic Protection-Linear + tpt nếu là Traffic Protection .6 Quy trình kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ (DXC) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. bằng cách: logid fac603 ↵ . chọn QueRy Log record: qrl ↵ .

1 Quy trình khai báo nhân công OTR CPG (Optical Transport Repeater Circuit Pack Group) (LH_AMP) Thao tác chuẩn bi: ̣ 1. line. term2. Có đầy đủ thông tin về: Số hiệu của CPG Cấu hình card Số lượng card Booster Kiểu card Booster 4. 2. Quy trình khai báo các thành phần hệ thống VI. vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 2: Chọn lệnh CReate cpg: cr ↵ Bước 3: Nhập loại card otr ↵ Bước 4: Nhập tên nhóm card <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 Bước 5: Nhập phương thức hoạt động <directionality> ↵ Với <directionality> là: uni hoặc bi (chọn uni) Bước 6: Nhập kiểu site: <site type> ↵ Với <site type> là term1.Quy trình vận hành. VI. Kiểm tra tất cả các card trên Amplifier đã được vô hiệu và kết cuối đúng trong suốt tiến trình của thủ tục này. 3. Nếu cảnh báo exerciser fail vẫn còn tích cực thì cho phép tối thiểu 1 phút để exerciser hoàn thành. Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu bất kỳ. hoặc line-OADM Bước 7: Nhập tên miêu tả cho site (không quá 20 ký tự) Bước 8: Nếu khai báo cấu hình Unidirectional trên G0 thì tiếp tục từ bước 9 Nếu khai báo cấu hình Unidirectional trên G5 thì tiếp tục từ bước 13 Bước 9: Chọn kiểu cấu hình CPG <CPG configuration type> ↵ 61 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Một danh sách tất cả các cảnh báo tích cực xuất hiện. khai thác. Người thực hiện phải có cấp truy nhập là Admin hoặc read/write.

bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Với <CPG configuration type> là: standard (ngoài ra còn có kiểu reduced cho cấu hình reducedfootprint nhưng không dùng trong mạng nên không đề cập ở đây) Bước 10: Chọn band bước sóng quang: <band> ↵ Với <band> is c (C-band only). VI. hoặc cl (C-band and L-band) (đang sử dụng band C) Bước 11: Chọn kiểu card Booster thứ nhất: <C-band booster 1> ↵ Với <C-band booster 1> là 18 or 21 ( đang sử dụng loại Booster 21) Bước 12: Chọn kiểu card Booster thứ hai: <C-band booster 2> ↵ Với <C-band booster 2> là none or 21 (chọn none) Bước 13: Xác nhận thực hiện: y↵ (xuất hiện thông báo lệnh thực hiện thành công) Lưu ý: Khi khai báo đối với từng loại card phải tuân thủ theo những vị trí quy định của nhà sản xuất.Quy trình vận hành.2 Quy trình khai báo lại CPG đã xóa (DXC) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. l (L-band only). vào menu EQuipment bằng cách nhập lệnh: eq ↵ Bước 2: Vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 3: Chọn lệnh ADD cpg: add ↵ Bước 4: Nhập circuit pack type theo gợi ý của hệ thống: <circuit pack type> ↵ Với <circuit pack type> là: + mx đối với card MX + pt đối với card PT + ow đối với card OW + opc đối với card OPC + qstm1 đối với card Quad STM-1 + hdstm1 đối với card HD STM-1 + qstm4 đối với card Quad STM-4 + stm16 đối với card STM-16 + dstm16 đối với card Dual STM-16 + qstm16 đối với card Quad STM-16 62 . khai thác.

g10. hoặc g21 đến g28 đối với card HD STM-1 hoặc Dual GE + g0. ESI. g11. g17. g12. g9. Quad STM4. Bước 4: Nhập circuit pack name: 63 .. Quad STM-1e Trib + 16a đối với card STM-16 AGG ….3 Quy trình khai báo card SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. hoặc g17 đến g19. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps + GE đối với card Dual GE + stm64 đối với card STM-64 Bước 5: Nhập circuit pack name theo gợi ý của hệ thống: <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: + g2 đối với card MX + g2 hoặc g3 đối với card PT + g4 đối với card OW + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card Quad STM-1. khai thác. vào menu Config bằng cách nhập lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu carDs: d↵ Bước 3: Chọn menu Equip: e↵ Bước 4: Nhập circuit pack type: <circuit pack type> ↵ Với <circuit pack type> là: + 4t đối với card STM-4 Trib + 34m đối với card 34/45Mbp/s Trib + 1e đối với card STM-1e Trib. MI. g19.Quy trình vận hành. Switch) Bước 5: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ VI. g18 đối với card STM-64 (Lưu ý thông số này không áp dụng đối với card SC. STM-16 + g0 đến g12 hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0 đến g12.

25db. (Tương tự đối với các loại card khác) VI.) <circuit pack name> là: + 15aa. s2. 25dh.15ab. 15cb.4.Quy trình vận hành. + 16qa đối với card Quad STM-1e Trib + 25aa. …. khai thác. 2.4 Quy trình khai báo cấu hình bảo vệ VI. 25dc.1 Quy trình khai báo bảo vệ đường quang MS-SPRING (DXC) Lưu ý: Các thành phần trong nhóm bảo vệ phải không chứa kết nối. g10. g17. 15cc đối với card STM-4 Trib + 14aa đối với card 34/45Mbp/s Trib + 16aa đối với card STM-1e Trib. g11.Two fiber ring: tpt ↵ Bước 3: Chọn lệnh CReate Protection Group: crpg ↵ Bước 4: Chọn facility type theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: stm16 hoặc stm64 Bước 5: Chọn facility name theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card STM-16 + g0 đến g12 hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0. vào menu PRotection bằng cách nhập lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn Traffic Protection . 15ba. 15ca. g9. 3.. g19. g12. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps <circuit pack name> <slot> ↵ Với <slot>: là slot chứa card cần khai báo (s1. cùng loại card và cùng port Thao tác chuẩn bi: ̣ Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. 25dg…. đối với card STM-16 AGG …. STM-64 Bước 6: Đối với card Dual STM-16 và card Quad STM-16 cần phải nhập port: <port number> ↵ Với <port number> là: + 1. 4 hoặc all đối với card Quad STM-16 64 . g18 đối với card Quad STM-16.

Quy trình vận hành. Quad STM-4. hoặc g21 đến g28 đối với card HD STM-1 + g0 đến g12. STM-16 + g0 đến g12. 2 hoặc all đối với card Dual STM-16 + 1 đến 16 hoặc all đối với card HD STM-1 65 . 2.4. STM-64 Bước 6: Đối với các card có nhiều port (Dual STM-16.2 Quy trình khai báo bảo vệ Linear 1+1 (DXC) Lưu ý: Thành phần bảo vệ trong nhóm bảo vệ phải không chứa kết nối. Quad STM-4.Linear: tpl ↵ Bước 3: Chọn lệnh CReate Protection Group: crpg ↵ Bước 4: Chọn facility type theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: stm1. Thao tác chuẩn bi: ̣ Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. Quad STM-16. Quad STM-16 + 1. vào menu PRotection bằng cách nhập lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn menu Traffic Protection . hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0. g9. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps + 1. stm4. g19. 3. 4 hoặc all đối với card Quad STM-1. g10. HD STM1…) cần phải nhập số của port: <port number> ↵ Với <port number> là: + 1. g12. cùng loại card và cùng port. g17. g18 đối với card Quad STM-16. 2 hoặc all đối với card Dual STM-16 Bước 7: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ VI. hoặc g17 đến g19. khai thác. stm16 hoặc stm64 Bước 5: Chọn facility name theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card Quad STM-1. g11.

Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. Kiểm tra các đấu nối quang. khai thác.4.Quy trình vận hành. Thao tác chuẩn bị: 1. vào menu Config bằng cách nhập lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes: pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu Msp bằng lệnh: m↵ Bước 4: Chọn lệnh Assoc_with_prot: a <protect facility name> <working facility name> ↵ Với: <protect facility name> là port bảo vệ <working facility name> là port được bảo vệ VII Các quy trình thay đổi trạng thái các thành phần hệ thống VII. vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 2: Chọn lệnh Change State: cs ↵ Bước 3: Nhập loại card 66 . 3. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu bất kỳ.1 Quy trình thay đổi trạng thái OTR CPG (LH_AMP) Quy trình dùng để thay đổi trạng thái của OTR CPG về In-service (IS) hoặc Out-of-service (OOS).3 Quy trình khai báo bảo vệ MSP cho hệ thống SDH Lưu ý: Khi khai báo MSP cho 2 port thì port bảo vệ phải không có kết nối. Kiểm tra chắc chắn rằng trạng thái của: OTR DCC Control là OOS OTR OSC là OOS OTR BOS (nếu có) là OOS Mỗi Amplifier facility là OOS 2. và 2 port phải trên 2 card khác nhau cùng loại. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 7: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ VI.

Dual STM-16. 3.2 Quy trình thay đổi trạng thái CPG (LH_RPT. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps otr ↵ Bước 4: Nhập tên nhóm card <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 Bước 5: Chọn trạng thái OTR CPG bằng cách nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Trạng thái Lệnh in-service is ↵ out-of-service oos ↵ Bước 6: Xác nhận thực hiện: y↵ (xuất hiện thông báo lệnh thực hiện thành công) VII. vào menu EQuipment bằng cách nhập lệnh: eq ↵ Bước 2: Vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 3: Chọn lệnh <circuit pack type>: sel <circuit pack type> ↵ Với <circuit pack type> là: + mi đối với card MI + mx đối với card MX + pt đối với card PT + ow đối với card OW + switch đối với card Switch + esi đối với card ESI + stm1 đối với card Quad STM-1 hoặc HD STM-1 + stm4 đối với card Quad STM-4 + stm16 đối với card STM-16. DXC) Thao tác chuẩn bị: 1. Log in vào NE bằng NE UI (Vào Main Menu) 2. Quad STM-16 + GE đối với card Dual GE + stm64 đối với card STM-64 Bước 4: Nhập circuit pack name theo gợi ý của hệ thống: 67 . Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. ta cần disable trạng thái Admin của cả 2 port trước khi OOS. Khi OOS một CPG thì trước tiên phải OOS tất cả các thành phần (các port trên một card) của CPG đó trước. Đối với card Dual GE. khai thác.Quy trình vận hành.

Quad STM4. Switch). g12. g17. hoặc g17 đến g19. vào menu OTR FAcility bằng cách thực hiện lệnh: otrf ↵ Bước 2: Vào menu Optical AMP Facility bằng lệnh: ampf ↵ Bước 3: Chọn lệnh Change State: cs ↵ Bước 4: Nhập circuit pack name: <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 Bước 5: Nhập Amplifier number (hướng): < Amplifier number > ↵ 68 . MI. g11. Bước 5: Chọn lệnh Change State: st ↵ Bước 6: Nhập trạng thái mới: <primarystate> ↵ Với <primarystate> là: is hoặc oos Bước 7: Xác nhận bằng cách: y↵ VII. ESI. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: + g1 đối với card MI + g1 hoặc g2 đối với card MX + g2 hoặc g3 đối với card PT + g1 hoặc g2 đối với card ESI + a hoặc b đối với card Switch + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card Quad STM-1.3 Quy trình thay đổi trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP) Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Menu chính. g18 đối với card Quad STM-16 hoặc STM-64 (Lưu ý thông số này không áp dụng đối với card SC. hoặc g21 đến g28 đối với card HD STM-1 hoặc Dual GE + g0. g10. g19. g9.Quy trình vận hành. STM-16 + g0 đến g12 hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0 đến g12. khai thác.

Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ Menu chính. VII.Quy trình vận hành. stm16 <facility name> là: g0. hoặc 2b Bước 5: Chọn trạng thái OTR CPG bằng cách nhập lệnh tương ứng theo bảng sau: Trạng thái Lệnh in-service is ↵ out-of-service oos ↵ Bước 6: Xác nhận thực hiện: y↵ (xuất hiện thông báo lệnh thực hiện thành công) Lưu ý: Nếu chọn trạng thái là oos thì sẽ có xuất hiện thông báo cảnh báo khả năng mất lưu lượng trước khi yêu cầu xác nhận. 2a.1 Quy trình xóa OTR CPG trên hệ thống LH_AMP Thao tác chuẩn bị: 1. DXC) Quy trình cho phép thay đổi trạng thái của một OCn/STM-n facility là IS (in-service) hoặc OOS (out-of-service). khai thác. … Bước 4: Chọn lệnh Change State: st ↵ Bước 5: Nhập trạng thái mới: <primarystate> ↵ Với <primarystate> là: is hoặc oos Bước 6: Xác nhận bằng cách: y↵ VIII Quy trình xóa các thành phần hệ thống VIII. 1b. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Với <Amplifier number> là: 1a. Kiểm tra đảm bảo rằng trạng thái của: OTR DCC Control là OOS OTR OSC là OOS 69 . vào menu FAcility bằng cách thực hiện lệnh: fa ↵ Bước 2: Vào menu STM-n Facility bằng cách thực hiện lệnh: sf ↵ Bước 3: Chọn Facility bằng lệnh: sel <facility type> <facility name> ↵ Với <facility type> là: stm64.4 Quy trình thay đổi trạng thái port (LH_RPT.

Quy trình vận hành.2 Quy trình xóa một CPG trên hệ thống LH_RPT. DXC Lưu ý: Không thể xóa card SC. MX G1. Switch Thao tác chuẩn bị: 1. MI. vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 2: Chọn lệnh DELete cpg: del ↵ Bước 3: Nhập kiểu CPG otr ↵ Bước 4: Nhập tên nhóm card <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: g0 hoặc g5 Bước 5: Xác nhận thực hiện: y↵ (xuất hiện thông báo lệnh thực hiện thành công) VIII. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps OTR BOS là OOS Mỗi Amplifier trong CPG là OOS Tất cả các card DRA và OSA trong CPG (nếu có) đã được xóa OTR CPG là OOS 2. Kiểm tra trạng thái của CPG phải OOS (trừ card OPC) Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main Menu) 2. 3. Quad STM-16 70 . Dual STM-16. vào menu EQuipment bằng cách nhập lệnh: eq ↵ Bước 2: Vào menu Circuit Pack Group Equipment bằng cách nhập lệnh: cpge ↵ Bước 3: Chọn circuit pack type: sel <circuit pack type> ↵ Với <circuit pack type> là: + mx đối với card MX + pt đối với card PT + ow đối với card OW + opc đối với card OPC + stm1 đối với card Quad STM-1 hoặc HD STM-1 + stm4 đối với card Quad STM-4 + stm16 đối với card STM-16. khai thác. Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu bất kỳ. Kiểm tra tất cả các kết nối quang.

khai thác. g11. ESI. Thao tác chuẩn bị: 1. g18 đối với card Quad STM-16 hoặc STM-64 (Lưu ý thông số này không áp dụng đối với card SC. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps + GE đối với card Dual GE + stm64 đối với card STM-64 Bước 4: Nhập circuit pack name theo gợi ý của hệ thống: <circuit pack name> ↵ Với <circuit pack name> là: + g2 đối với card MX + g2 hoặc g3 đối với card PT + g4 đối với card OW + a hoặc b đối với card Switch + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card Quad STM-1. g19. g12. CP) cũng như không mang lưu lượng và đồng bộ. Kiểm tra để đảm bảo rằng card cần xóa không mang lưu lượng. Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính.3 Quy trình xóa card trên hệ thống SDH Lưu ý: Chỉ cho phép xóa khi card không ở trong một cấu hình bảo vệ nào (MSP. g17. hoặc g17 đến g19. STM-16 + g0 đến g12 hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0 đến g12. g10. hoặc g21 đến g28 đối với card HD STM-1 hoặc Dual GE + g0. Switch) Bước 5: Chọn lệnh Change State: st ↵ Bước 6: Nhập trạng thái mới: <primarystate> ↵ Với <primarystate> là: is hoặc oos Bước 7: Xác nhận bằng cách: y↵ VIII. đồng bộ và không được khai báo trong bất kỳ cấu hình bảo vệ nào. Quad STM-4.Quy trình vận hành. Log in vào NE bằng NE UI 2. MI. vào menu Config bằng cách nhập lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu carDs: d↵ 71 . g9.

Quad STM-4. vào menu PRotection bằng cách nhập lệnh: pr ↵ Bước 2: Chọn menu Traffic Protection . . s2. 4 hoặc all đối với card Quad STM-1. g10. hoặc g17 đến g19. Trong trường hợp đó cần phải thực hiện một chuyển mạch bảo vệ để chuyển lưu lượng khỏi thành phần bảo vệ. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 3: Chọn lệnh Unequip: u <slot> ↵ Với <slot> là: khe chứa card cần xóa (s1. g19. Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính. STM-16 + g0 đến g12.) Bước 4: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ VIII. g17. hoặc g21 đến g28 đối với card HD STM-1 + g0 đến g12. g9. Quad STM-16 72 .Quy trình vận hành.Linear: tpl ↵ Bước 3: Chọn lệnh DELete Protection Group: delpg ↵ Bước 4: Chọn facility type theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: stm1. HD STM1…) cần phải nhập số của port: <port number> ↵ Với <port number> là: + 1. g12. stm16 hoặc stm64 Bước 5: Chọn facility name theo gợi ý của hệ thống: <facility type> ↵ Với <facility type> là: + g1 đến g8 hoặc g21 đến g28 đối với card Quad STM-1.. 3. g11. khai thác. g18 đối với card Quad STM-16. Quad STM-16.4 Quy trình xóa khai báo bảo vệ Linear 1+1 (DXC) Lưu ý: Ta không thể xóa khai báo bảo vệ Linear 1+1 khi thành phần bảo vệ đang ở trạng thái là Active. Quad STM-4. stm4. STM-64 Bước 6: Đối với các card có nhiều port (Dual STM-16. 2.. hoặc g17 đến g19 đối với card Dual STM-16 + g0.

vào menu Config bằng cách nhập lệnh: c↵ Bước 2: Vào menu PRotection_schemes: pr ↵ Bước 3: Vào tiếp menu Msp bằng lệnh: m↵ Bước 4: Chọn lệnh Disassoc_with_prot: d <protect facility name> <working facility name> ↵ Với: <protect facility name> là port bảo vệ <working facility name> là port được bảo vệ CHƯƠNG 2: CÁC QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG I. Thao tác chuẩn bi: ̣ Log in vào NE bằng NE UI Trình tự thực hiện: Bước 1: Từ menu chính.1. DXC I.1 Quy trình thay thế card trong giá điều khiển (Control Shelf) 73 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps + 1. Quy trình thay thế card I. 2 hoặc all đối với card Dual STM-16 + 1 đến 16 hoặc all đối với card HD STM-1 Bước 7: Xác nhận thực thi lệnh: y↵ VIII.5 Quy trình xóa khai báo bảo vệ MSP cho hệ thống Lưu ý: Phải đảm bảo rằng port bảo vệ không mang lưu lương trước khi thực hiện xóa khai báo MSP cho 2 port. khai thác.Quy trình vận hành.1 Quy trình thay thế card LH.

Bước 10: Thực hiện quy trình kiểm tra Led để kiểm tra chức năng điều khiển led cảnh báo Các led trên giá DXC được bật lên với thời gian là 30 giây. tuy nhiên việc truy nhập vào giao tiếp NE UI và liên lạc với OPC. khai thác. ở menu chính. Bước 6: Kiểm tra và chắc chắn rằng không còn một cảnh báo nào xuất hiện trên card SC. Bước 4: Ấn mạnh hai tai của card SC vào vị trí của nó và card được cắm vào giá điều khiển.1. Bước 5: Đợi ít nhất 2 phút cho đến khi card SC sẵn sàng. 2. trình quản lý mạng là không còn hiệu lực. Bước 2 : Thay thế card SC (hoặc card MI nếu cảnh báo xuất hiện do việc thay thế card MI gây ra) bằng card dự phòng.Quy trình vận hành. Nếu tất cả các led vẫn sáng thì card SC hoặc card MI bị lỗi. Nếu như có một card SC mới thì làm tiếp bước 2. Không được thay thế card SC trong khi card MI không có hoặc không được active trên giá. (đợi cho đến khi hết cảnh báo “Shelf controller initialzing” thì chuyển sang bước tiếp theo). Nếu cảnh báo “Native Spare SC or MI detected” xuất hiện thì phải xoá cảnh báo này trước theo thủ tục ở bên dưới. Bước 3: Đợi ít nhất là 20 giây. Chuẩn bị một card SC thích hợp. Thủ tục xoá cảnh báo “Native spare SC or MI detected” Bước 1 : Login vào NE thông qua NE UI . còn ngược lại thì làm tiếp bước 4. Khi card SC đang khởi động thì một thông báo “Shelf controller initialzing” xuất hiện. Khi rút card SC thì chức năng chuyển mạch bảo vệ tự động vẫn hoạt động tốt. Bước 8: Đợi cho card SC active trở lại trước khi tiếp tục. Thao tác chuẩn bị: 1. Bước 9: Sử dụng quy trình kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ (exerciser) để kiểm tra khả năng bảo vệ của card Nếu exerciser fail thì xoá cảnh báo này theo thủ tục bên dưới. (khi card SC khởi động thì đèn Fail phải tắt). (Thay đúng quy trình như đã nêu) Bước 3 : Nhả khoá (unlock) sự cung cấp cơ sở dữ liệu (database) bằng cách nhập vào: 74 . Khi cảnh báo này xuất hiện thì cảnh báo “Circuit pack mismatch” sẽ xuất hiện trên tất cả các card của NE. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện Bước 1: Kiểm tra led màu xanh active trên card MI có sáng hay không? Nếu sáng tiếp tục chuyển sang bước 2. Bước 2: Rút card SC ra khỏi giá điều khiển. Bước 7: Kiểm tra tất cả các cảnh báo trên NE. vì vậy không thể thay card SC 32MB (NTCA41CA) bằng card SC 16MB (NTCA41BA). Đưa card SC mới vào vị trí slot trên giá điều khiển nhưng không chèn vào connector của Backplane (để hờ bên ngoài). Lúc này cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ Flash của card SC đã được tự động khôi phục lại từ cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ Flash của card MI.1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps I.1 Quy trình thay thế card SC (Shelf Controller) NTCA41CA Lưu ý: OPTera connect DX không hỗ trợ card SC 16MB (NTCA41BA).

Kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ Bước 3: Thực hiện quy trình kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ (exerciser) Bước 4: Kiểm tra các cảnh báo còn lại và xoá tất cả các cảnh báo theo quy trình.1. 75 . theo quy trình xoá cảnh báo cho từng loại cảnh báo. Commissioning MI (nếu yêu cầu) 3. Nếu như cảnh báo “exercise fail” xuất hiện do việc kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ thì nó sẽ được xoá khi chạy lại exerciser thành công. Nếu cảnh báo “Operation not completed” xuất hiện thì quay lại bước 4. theo quy trình xoá cảnh báo cho từng loại cảnh báo.Quy trình vận hành. Các bước chính: 1. Bước 7: Khóa việc cung cấp cơ sở dữ liệu bằng cách nhập vào: Commitrel <current_release> ↵ Trong đó <current_release> : REL_0603 (Đối với giá RPT và AMP của LH : REL_1100 ) Thủ tục xoá cảnh báo Exerciser Fail Không ảnh hưởng đến dịch vụ Bước 1: Xóa tất cả các cảnh báo còn tích cực trên tất cả các NE lân cận. khai thác. Do you wish to continue? [Y. Có muốn tiếp tục không? ). Bước 6: Xác nhận câu lệnh bằng cách chọn: Y↵ Thông báo command successful! ( Lệnh thành công) xuất hiện và card được chọn đã Restart. Thay thế card MI 2. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Commitrel <current_release> ↵ Bước 4 : Từ NE UI ta gõ vào: SparedCard ↵ Bước 5 : Nhập vào card muốn làm dự trữ [SC or MI] (Nhập vào card vừa thay trước khi cảnh báo xuất hiện) Lúc này xuất hiện một cảnh báo: WARNING: This command will destroy the software on the selected card and restart the SC in order to recognize the selected card as a foreign (non-native) spare card. I. Bước 2: Nếu cảnh báo vẫn còn thì tiếp tục xoá tất cả các cảnh báo trên NE này.2 Quy trình thay thế card MI (Maintenance Interface) NTCA42BASC Lưu ý: Nếu trong trường hợp phải thay thế cả card SC và MI thì thay thế card SC trước. Kiểm tra LED. N] (Cảnh báo này có nghĩa là: “ Câu lệnh này sẽ phá hủy phần mềm trên card đã chọn và khởi động lại card SC để nhận diện card đã chọn như là một card dự trữ.1.

Nếu tất cả các chỉ thị trực quan này vẫn sáng thì card SC hoặc card MI bị lỗi. ở đây ta cần kiểm tra lại tên release (tên phiên bản của cơ sở dữ liệu và phần mềm): Từ menu chính chọn mục EQuipment: eq ↵ Chọn mục Network element: ne ↵ Chọn mục RELeases: rel ↵ Xuất hiện một danh sách các Release hiện có. Bước 7 : Cảnh báo “commissioning MI present” có nghĩa là card MI mới chèn vào là card MI cần được commissioning. Bước 4: Ấn mạnh hai tai của card MI mới vào vị trí của nó và cắm card vào connector của backplane. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Thao tác chuẩn bị: 1. Bước 8: Để kiểm tra LED ta thực hiện quy trình kiểm tra led. sau đó đưa card MI mới vào slot tương ứng trên giá điều khiển nhưng không cắm vào connector của backplane. Các led trên giá OPTera Connect DX sẽ được sáng lên với chu kỳ là 30 giây. nếu LED active trên card SC sáng thì chuyển sang bước 2 Bước 2: Rút card MI ra khỏi giá điều khiển. 2. đang hoạt động (active) và đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. 76 . Number of NE exceeded” có thể tạm thời xuất hiện và sau đó sẽ được xoá khi card MI đã hoạt động). Bước 3: Đợi ít nhất 20 giây. Lúc này nội dung (cơ sở dữ liệu và phần mềm) của card SC ghi đè lên nội dung (cơ sở dữ liệu và phần mềm) của card MI.Quy trình vận hành. Cảnh báo “commissioning MI present” được xoá. Nếu cảnh báo “commissioning MI present” xuất hiện thì thực hiện tiếp bước 7. Chuẩn bị một card MI thích hợp. (chú ý rút card MI ra và chèn card MI vào thì cảnh báo “Max. Nếu không có cảnh báo nào xuất hiện thì thực hiện tiếp bước 8. Tại dòng lệnh nhập vào: Commitrel <active_release_name> ↵ Trong đó <active_release_name> : REL_0603 (Đối với giá RPT và AMP của LH : REL_1100 ) Hoạt động này hoàn thành khi phiên bản đang hoạt động (active release) chuyển từ trạng thái “committing” sang trạng thái “committed” (thời gian khoảng 15 phút). Bước 5: Đợi ít nhất 2 phút cho đến khi card MI được hoàn toàn kích hoạt (active) (khi card MI đang khởi động thì led Fail phải tắt) Bước 6: Kiểm tra tất cả các cảnh báo trên xuất hiện trên card MI mới. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện Bước 1: Kiểm tra.

đứng tại menu chính. hoặc thay card MX dự phòng thì thực hiện tiếp bước 2. thì thực hiện chuyển mạch nhân công sang card MX dự phòng bằng quy trình thưc thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ thiết bị (sử dụng phần chuyển mạch manual). card ESI active bây giờ ở trạng thái bị lockout. Sau khi hoàn thành. Các bước chính của quy trình: Login vào NE UI. khai thác. 2. Chuẩn bị một card ESI thích hợp. Bước 3 : Thực hiện lockout trên card ESI đang active để ngăn cản không cho chuyển mạch trở lại card dự phòng . Bước 2 : Thực hiện chuyển mạch nhân công sang card ESI dự phòng bằng bằng quy trình thưc thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ thiết bị (sử dụng phần chuyển mạch manual).3 Quy trình thay thế card MX (Message Exchange) NTCA4AA Lưu ý: Nếu phải thay thế card SC và MX thì thay thế card SC trước.Quy trình vận hành. Bước 3: Đợi ít nhất 20 giây. card ESI cần thay thế bây giờ ở chế độ dự phòng.1.1. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện Bước 1 : Nếu card ESI cần thay thế là card đang active thì thực hiện tiếp bước 2 Nếu card ESI cần thay thế là card standby thì thực hiện tiếp bước 4. Sau khi hoàn thành. (lúc này trên giám sát đưa cảnh báo “circuit pack missing”). 2. Đợi ít nhất 2 phút cho đến khi card MX sáng đèn active. Bước1: Nếu card MX cần thay là card đang hoạt động. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Trình tự thực hiện Nếu có card MX dự phòng và thay card MX đang hoạt động thì thực hiện từ bước 1. Nếu không có card MX dự phòng (thay card MX đang hoạt động). Chuyển mạch bảo vệ (nhân công) sang card MX dự phòng nếu có card MX dự phòng. và cắm card MX vào connector của backplane. Thao tác chuẩn bị: 1. I.1. bằng quy trình thưc thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ thiết bị (sử dụng phần lockout). Bước 2: Rút card MX ra khỏi giá điều khiển. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps I.4 Quy trình thay thế card ESI (External Synchronization Interface) NTCE44BA Thao tác chuẩn bị: 1. Bước 4: Ấn mạnh hai tai của card MX mới. Thay card MX mới. Chuẩn bị một card MX thích hợp. (trong khi card MX đang khởi động thì đèn Fail tắt). sau đó đưa card MX mới vào slot tương ứng trên giá điều khiển và để hờ bên ngoài không cắm vào connector của backplane.1. 77 . Lúc này card card MX cần thay thế trở thành card dự phòng.

đưa card ESI mới vào slot trên giá điều khiển nhưng không cắm vào connector của backplane. Bước 3 : Tắt tất cả các công tắc (về vị trí OFF) trên card nguồn mới. trước đây gọi là tiêu chuẩn Bellcore. Bước 5 : Kiểm tra đèn Fail có sáng hay không? Nếu đèn Fail không sáng thì tốt. khai thác. nếu tắt thì Card thay vào hoạt động tốt. 78 . Bước 4 : Bật tất cả các công tắc (về vị trí ON) trên card nguồn mới. Đây là một kỹ thuật gọi là tiêu chuẩn Telcordia. Bước 6 : Ấn mạnh hai tai của card ESI vào vị trí của nó và cắm card vào connector của backplane.5 Quy trình thay thế card nguồn (Breaker/Filter) NTCA40AA Thao tác chuẩn bị: Chuẩn bị một card nguồn thích hợp. Bước 5 : Đợi ít nhất 20 giây. chèn card nguồn mới vào slot (slot ở card nguồn cũ) trên giá điều khiển. đợi ít nhất 20 giây giữa việc rút card và chèn card. Để tránh ảnh hưởng đến lưu lượng. Trình tự thực hiện: Bước1 : Tắt tất cả các công tắc (về vị trí OFF) trên card nguồn cần thay thế. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 4 : Rút card ESI cần thay thế ra khỏi giá điều khiển.Quy trình vận hành. Đợi ít nhất 2 phút cho đến khi card sẵn sàng hoạt động. Bước 7 : Kiểm tra đèn Fail trên card ESI mới. I. Chú ý: Không được thực hiện chuyển mạch manual để card ESI mới chèn vào trở thành active vì card ESI cần một chu kỳ khởi động là 4 giờ. Đợi 15 giây để card phóng hết năng lượng điện trong các thành phần mạch trước khi chuyển sang bước 2. Bước 2 : Rút card nguồn cần thay thế ra khỏi slot trên giá điều khiển.1.1. Sử dụng một card ESI không được khởi động gây nên lỗi jitter.

Bước 5 : Bật tất cả các công tắc (về vị trí ON) trên card nguồn. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 79 . Thao tác chuẩn bị: 1. Bước 6 : Kiểm tra đèn Fail có sáng hay không? Nếu đèn Fail không sáng thì tốt.Quy trình vận hành. I. khai thác.1.6.1. 2. Bước 3 : Thay cầu chì đúng chuẩn loại vào. Chuẩn bị một card DX140 thích hợp. Quy trình thay thế cầu chì card nguồn (Breaker/Filter Fuse) Bước1 : Tắt tất cả các công tắc (về vị trí OFF) trên card nguồn cần thay cầu chì. Đợi 15 giây để card phóng hết năng lượng điện trong các thành phần mạch trước khi chuyển sang bước 2.1. Bước 4 : Tắt tất cả các công tắc (về vị trí OFF) trên card nguồn đã thay cầu chì . Bước 2 : Rút card nguồn cần thay cầu chì ra khỏi slot trên giá điều khiển.1.2. chèn card nguồn vào slot trên giá điều khiển. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps I.1 Quy trình thay thế card chuyển mạch DX140 NTCA26CA Lưu ý: Trong cùng một NE thì card chuyển mạch làm việc và card chuyển mạch bảo vệ phải cùng loại. Nếu đèn Fail sáng thì tham khảo tài liệu Alarm and Trouble Clearing Procedures.2 Quy trình thay thế card trên giá DXC I.

Sau khi hoàn thành.2. Bước 5: Kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ: (exerciser) Sử dụng quy trình kiểm tra chuyển mạch bảo vệ (exerciser) I. Kiểm tra chắc chắn để không có một cảnh báo nào xuất hiện. kéo card ra ngoài. đưa card mơí vào slot tương ứng trên giá. Bước 4: Nhả lệnh khoá chuyển mạch (lockout) trên card chuyển mạch hoạt động. đợi 20 giây.Quy trình vận hành. Thực hiện khoá chuyển mạch (lockout) trên card chuyển mạch hoạt động. lệnh “lockout” trên card chuyển mạch hoạt động đã được xóa. Bước 3: Thay card chuyển mạch DX140. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Các bước chính của quy trình: Thực hiện chuyển mạch cưỡng bức trên card chuyển mạch hoạt động sang card dự phòng.2 Quy trình thay thế card STM-16 (NTCA30CK) hoặc Dual STM-16 (SR) T/R. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Các bước chính của quy trình: Kiểm tra card cần thay có được bảo vệ hay không. Nhả chuyển mạch. Thay card chuyển mạch mới. Đợi ít nhất 20 giây. 80 . thực hiện chuyển mạch cưỡng bức từ card này nếu cần thiết. Sử dụng quy trình chuyển mạch bảo vệ thiết bị (đối với card switch) để thực hiện lockout. một lệnh “lockout” được kích hoạt trên card chuyển mạch đã chọn. (NTWR30AA) hoặc STM-64 DWDM TriFEC T/R (NTCF06xx) Thao tác chuẩn bị: 1. Khi card cần thay là bị lỗi (hoặc không tương thích). Sử dụng quy trình chuyển mạch bảo vệ thiết bị (đối với card switch) để thực hiện chuyển mạch cưỡng bức. khai thác. Sử dụng quy trình chuyển mạch bảo vệ thiết bị (đối với card switch) để thực hiện nhả chuyển mạch (lockout). Chuẩn bị card thích hợp. Bước 2: Thực hiện khoá chuyển mạch trên card chuyển mạch hoạt động. nhưng không cắm card vào connector của backplane (không cấp nguồn cho card).1. 2. Kiểm tra chắc chắn để không có một yêu cầu chuyển mạch tự động nào xuất hiện. Nhả chốt phía dưới của card. Sau khi hoàn thành. Đợi ít nhất 2 phút cho đến khi card sẵn sàng mang lưu lượng. Kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ: (exerciser) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thực hiện chuyển mạch bảo vệ cho card chuyển mạch cần thay. Ấn mạnh hai tai của card vào vị trí của nó đồng thời cắm card vào connector của backplane. Nhả chốt phía trên của card.

Thực hiện tiếp bước 3. Nhả chuyển mạch. Đo công suất phát của card mới thay. Sau khi lệnh chuyển mạch cưỡng bức hoàn thành. Thực hiện tiếp bước 3. Bước 2: Thực hiện khoá chuyển mạch trên card hoạt động nếu thay thế card dự phòng bằng cách thực hiện quy trình thực thi/giải tỏa một lệnh chuyển mạch (quy trình tương ứng với cấu hình bảo vệ mà card đang được khai báo) (sử dụng lockout). Công suất phát quang đo được phải đảm bảo giá trị cho trong bảng sau: 81 . Rút card cần thay ra khỏi giá. thu trên card không hoạt động (lúc này card không hoạt động là card cần thay). thực hiện khoá chuyển mạch (lockout) trên card hoạt động. Mở các kết nối sợi quang phát.Quy trình vận hành. Đấu nối lại các sợi quang phát. nếu card dự phòng bị lỗi. không cắm vào connector của backplane (không cấp nguồn cho card). Kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ: (exerciser) Tiến trình thực hiện: Nếu card cần thay là card đang hoạt động và được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 1. thay card. Giám sát chất lượng card mới thay. Trong chế độ bảo vệ. Thay card mới. Bước 4: Đo công suất phát của card STM-16/Dual STM-16 mới thay. Bước 3: Thay card Mở các kết nối sợi quang phát. nếu card đang hoạt động bị lỗi. thu trên card cần thay. Bước 1: Thực hiện chuyển mạch cưỡng bức lưu lượng sang card dự phòng nếu thay thế card hoạt động bằng cách thực hiện quy trình thực thi/giải tỏa một lệnh chuyển mạch (quy trình tương ứng với cấu hình bảo vệ mà card đang được khai báo) (sử dụng chuyển mạch cưỡng bức). một lệnh khoá chuyển mạch xuất hiện trên card hoạt động. thực hiện chuyển mạch cưỡng bức sang card dự phòng. Sau khi lệnh khoá chuyển mạch đã hoàn thành. thu. cho đến khi card hoạt động (đèn active sáng). thay card. đưa card mới vào slot tương ứng trên giá và để hờ bên ngoài . Đợi ít nhất 20 giây. tất cả lưu lượng đã được chuyển mạch bảo vệ sang card dự phòng tương ứng. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Trong chế độ bảo vệ. Nếu card cần thay là card dự phòng và được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 2. Nếu card cần thay là card không được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 3. khai thác. Đợi ít nhất 2 phút. Ấn mạnh hai tai của card vào vị trí của nó đồng thời cắm card vào connector của backplane.

Quy trình vận hành. 82 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Giao tiếp quang STM-16 Dual STM-16 Bước sóng 1310nm 1310nm Công suất quang tối thiểu (bao gồm cả suy hao connector) ≥ -0. Nếu card cần thay là card không được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 12. Bước 10: Thực hiện Quy trình thực thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ tương ứng với cấu hình bảo vệ (sử dụng giả tỏa khóa chuyển mạch) nhả khoá chuyển mạch (Release lockout) trên card hoạt động. Nếu chất lượng tốt thực hiện tiếp bước 7. Bước 7: Chọn lựa bước tiếp theo: Nếu card cần thay là card đang hoạt động và được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 8. Thực hiện Quy trình kiểm tra kiểm tra led.5dbm ≥ -10dbm Lau các đầu connector quang . Nếu như cảnh báo “exercise fail” xuất hiện do việc kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ thì nó sẽ được xoá khi chạy lại exerciser thành công. Bước 11: Thực hiện Quy trình kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ (exerciser): Kiểm tra các cảnh báo còn lại và xoá tất cả các cảnh báo theo quy trình. Bước 9: Thực hiện Quy trình thực thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ tương ứng với cấu hình bảo vệ (sử dụng giả tỏa chuyển mạch nhân công) để chuyển mạch nhân công lưu lượng về card hoạt động. Tất cả các đèn led trên giá OPTera Connect DX sáng lên với thời gian là 30 giây. Bước 8: Thực hiện Quy trình thực thi/giải tỏa một chuyển mạch bảo vệ như trên (sử dụng giả tỏa chuyển mạch cưỡng bức) để nhả chuyển mạch cưỡng bức. Nếu card cần thay là card dự phòng và được bảo vệ thì thực hiện tiếp bước 10. thu. Lệnh nhả chuyển mạch cưỡng bức đã hoàn thành. Sau khi lệnh chuyển mạch nhân công hoàn thành. khai thác. tất cả lưu lượng đã được chuyển mạch về lại card hoạt động như ban đầu. Tuy nhiên chế độ bảo vệ đang sử dụng là Non-revertive vì vậy sau khi nhả chuyển mạch cưỡng bức lưu lượng không tự động chuyển mạch trở lại đường làm việc như ban đầu. để chuyển mạch lưu lượng trở lại đường làm việc thì thực hiện lệnh chuyển mạch nhân công. Bước 6: Giám sát chất lượng card STM-16/Dual STM-16 ít nhất 15 phút (xem Quy trình giám sát chất lượng). Bước 12. Bước 5: Đấu nối lại các sợi quang phát.

1. Phải OOS card và kéo card ra khỏi connector của backplane sau đó mở hoặc đấu nối lại sợi quang. Kiểm tra chức năng chuyển mạch bảo vệ. Đánh dấu các sợi quang. Giám sát chất luợng của hệ thống. Nếu chế độ bảo vệ là non-revertive thì thực hiện chuyển mạch nhân công để lưu lượng trở vệ kênh làm việc như ban đầu. Bước 6: Thay card. Mở các kết nối sợi quang. Bước 5: Kéo card ra khỏi connector của backplane (card vẫn nằm trong slot) và sau đó mở tất cả các kết nối sợi quang. Ấn hai tai của card vào vị trí của nó đồng thời cắm card vào connector của backplane. Nhả chuyển mạch bảo vệ. Bước 3: Ghi lại mã sản xuất của card. Rút card Dual amplifier hoặc card Booster ra khỏi giá. Lau các connector quang.3.1 Quy trình thay thế card Dual Amplifier (NTCA15CM).3 Quy trình thay thế card trên giá LH I. 83 . Tiến trình thực hiện: Bước 1: Thực hiện Quy trình chuyển mạch bảo vệ MS-SPRING cưỡng bức tất cả các lưu lượng sang hướng còn lại. 2. Log in vào NE (LH_AMP) bằng NE UI (vào Main menu) Các bước chính của quy trình: Thực hiện chuyển mạch bảo vệ tất cả lưu lượng sang hướng còn lại (thực hiện trên DXC). Lau các đầu connector quang. nếu không có thể làm hỏng card.1. Bước 4: Đánh dấu các sợi quang và các cổng của card. trên DXC (Chuyển mạch tất cả các bước sóng). Đưa card mới có cùng mã card với card cũ vào slot tương ứng trên giá. khai thác. Booster21 (NTCA15CT) Thao tác chuẩn bị: 1. Out off service các cổng (facilities) của card cần thay. và sau đó gắn lại tất cả các sợi quang tương ứng lên card. Kiểm tra suy hao quang phản hồi (optical return loss) cho cổng phát ra (output) của card. Thay card mới. Chú ý: Không được mở sợi quang ra khỏi kết nối khi card còn hoạt động. Ghi lại mã card (PEC:product engineering code) của card cần thay. nhưng không cắm card vào connector của backplane. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps I. Bước 2: Thức hiện Quy trình thay đổi trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP) để out off service (OOS) port trên card cần thay.Quy trình vận hành. Kiểm tra các cảnh báo trên card. Chuẩn bị card thích hợp.

đo công suất ngõ ra của card OSC. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Đợi ít nhất 2 phút để card khởi động.3. thay sợi dây quang dùng để đo. Bước 9: Kiểm tra sao cho không còn cảnh báo nào xuất hiện trên card mới. VTN đang sử dụng card UniOSC. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Các bước chính của quy trình: Rút card OSC ra khỏi giá. Bước 4: Rút card OSC ra khỏi giá. Bước 2: Đánh dấu các sợi quang và các cổng tương ứng của card. thì thực hiện quy trình xử lý cảnh báo nếu có như trong tài liệu NTY311GX: 1600G Amplifier Trouble Clearing Procedures. Lưu ý: Không được mở các kết nối sợi quang khi card vẫn còn hoạt động.1. Kiểm tra phần mềm của card có nạp hay chưa: showcards ↵ Nếu phần mềm đã được nạp thì tại vị trí cắm card đưa thông báo “CardProperlyConfigured” Nếu card amplifier nằm trong gía có bộ ghép xen/rẻ quang (OADM). Bước 11: Thực hiện Quy trình chuyển mạch bảo vệ MS-SPRING để nhả chuyển mạch bảo vệ cưỡng bức ở tất cả các lưu lượng. Kiểm tra sao cho không còn cảnh báo nào trên card mới thay. cùng loại). Bước 7: Thức hiện Quy trình thay đổi trạng thái port trên OTR CPG (LH_AMP) để In-Service (IS) cho các cổng mang lưu lượng của card (facility). Cắm card mới vào. Chuẩn bị card thích hợp (cùng mã card. Thao tác chuẩn bị: 1. Bước 10: Giám sát chất lượng đường quang tối thiểu 15 phút. khai thác. tiến hành đo lại. Nếu công suất đo được < -2dbm thì lau lại đầu quang. chú ý không làm hỏng các sợi quang. 84 . I. Dùng máy đo công suất quang.Quy trình vận hành. Bước 8: Sử dụng Quy trình truy vấn mức phản xạ quang để kiểm tra giá trị suy hao quang phản hồi (optical return loss: ORL): Nếu giá trị ORL từ 30db đến 40db thì chấp nhận được. trên DXC (nhả chuyển mạch tất cả các bước sóng) Bước 12: Thực hiện Quy trình kiểm tra led Tất cả các đèn led trên giá Long Haul Amplifier sáng lên với thời gian là 30 giây.2 Quy trình thay thế card OSC (Optical service channel) NTCA15AG (LH_AMP) Card OSC có hai loại: UniOSC (Unidirectional OSC) và BiOSC (Bidirectional). Tiến trình thực hiện: Bước1: Kéo card OSC ra khỏi connector của backplane (card vẫn còn nằm trong slot). 2. Bước 5: Đưa card mới vào slot tương ứng trên giá và cắm mạnh card vào connector của backplane. Nếu giá trị ORL < 30db thì lau lại đầu quang. Bước 3: Mở các kết nối sợi quang.

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 6: Kiểm tra công suất phát quang của card OSC. Bảng sau thể hiện quan hệ giữa OSC1 và OSC2 với các bước sóng xen/rẽ.

Đo công suất phát quang của cổng ADD hoặc cổng ADD/DROP (đối với card BiOSC) của card OSC. Nếu công suất đo được lớn hơn -2dbm thì tốt, thực hiện tiếp bước 7. Nếu công suất đo được nhỏ hơn -2dbm thì, lau lại đầu quang, thay dây quang dùng để đo, và tiến hành đo lại. Nếu công suất đo được vẫn nhỏ hơn -2dbm thì card đã bị lỗi. Thay lại card khác, lặp lại các bước như trên. Bước 7: Đấu nối lại các sợi quang cho card mới thay. Bước 8: Kiểm tra và xóa tất cả các cảnh báo trên card OSC mới thay. I.1.3.3 Quy trình thay thế card OC-192/STM-64 XR/WT NTCF04xx (LH_RPT) Lưu ý: Không được mở các kết nối sợi quang khi card vẫn còn hoạt động. Thao tác chuẩn bị: Chuẩn bị card thích hợp (cùng mã card, cùng loại). Các bước chính của quy trình: Thực hiện chuyển mạch cưỡng bức hoặc khoá chuyển mạch bước sóng tương ứng với card cần thay sang hướng khác. Truy vấn các giá trị của card cần thay. Giảm công suất phát của card xuống đến -10dbm. Mở các kết nối sợi quang phát, thu trên card (inactive) Thay card và đấu nối lại các sợi quang thu. Đo công suất phát của các cổng trên card. Đấu nối lại sợi quang phát cho card. Tăng công suất phát của card lên từng nấc1 dBm cho đến giá trị cũ. Giám sát chất lượng của card. Nhả chuyển mạch. Tiến trình thực hiện: Bước 1: Thực hiện chuyển mạch cưỡng bức lưu lượng của bước sóng tương ứng card cần thay sang hướng còn lại trên DXC (Quy trình chuyển mạch bảo vệ MS-SPRING). Bước 2: Vấn tin các giá trị của card 2,5G WT. Login vào NE UI của PRT tương ứng. Từ menu chính, chọn mục Optical FAcility: ofa ↵ Chọn mục Tx Optical Facility: 85

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps tof ↵ Chọn loại và tên card: sel stm16 <facility name> ↵ Với <facility name> từ g0 đến g29 Chọn mục QuRey cpg: qr ↵ Ghi lại tất cả các giá trị hiển thị (công suất phát, độ dài bước sóng vv...) Từ NE UI, giảm công suất phát xuống từng nấc (mỗi nấc là 1dbm). Khoảng thời gian giữa hai lần giảm là 10 giây. Giảm cho đến khi công suất ngõ ra là -10dbm. Bước 3: Mở các sợi quang phát, thu trên card cần thay. Nếu đầu thu của card được đấu nối đến cổng OADM (1, 2 hoặc 5 lambda) hoặc cổng Demux thì phải điều chỉnh giá trị của bộ mVOA (miniature Variable Optical Attenuator: Bộ suy hao quang cở nhỏ cho phép thay đổi được) đến giá trị cực đại. Mở các sợi quang phát, thu. Bước 4: Thay card. Kéo card ra khỏi connector của backplane. Rút card ra khỏi giá. Đợi ít nhất 20 giây, đưa card mới vào vị trí slot tương ứng trên giá nhưng không cắm card vào connector của backplane (không cấp nguồn cho card). Đấu nối lại các sợi quang thu của card. Nếu trong bước 3 đã điều chỉnh giá trị của mVOA đến giá trị cực đại, thì login vào NE xem lại công suất thu. Điều chỉnh giá trị của mVOA trên cổng DROP của OADM hoặc cổng của Demux đến giá trị cực tiểu. Lau sợi quang dùng để đo, và kết nối sợi quang này với máy đo công suất quang. Đẩy mạnh hai tai của card vào vị trí của nó đồng thời cắm card vào connector của backplane. Đợi ít nhất 2 phút, cho đến khi card hoạt động. Kiểm tra sao cho không có cảnh báo nào trên card mới. Bước 5: Đo công suất phát tại các cổng của card. Nếu công suất đo được công suất -10dbm (nằm trong phạm vi ± 0,5dbm) thì card tốt, thực hiện tiếp bước 6. Nếu công suất đo được không nằm trong phạm vi ± 0,5dbm của công suất -10dbm thì lau lại đầu quang của sợi quang dùng để đo và thực hiện lặp lại quá trình đo 3 lần. Nếu công suất đo được vẫn không nằm trong phạm vi ± 0,5dbm của công suất -10dbm thì card bị lỗi. Thực hiện lại bước 4, thay card khác. Bước 6: Đấu nối lại sợi quang phát của card. Đấu nối lại sợi quang phát. Từ NE UI, tăng công suất phát lên từng nấc 1dbm, cho đến khi công suất ngõ ra lên đến giá trị cũ đã ghi lại ở trên. Thời gian giữa hai lần tăng công suất là 10 giây. Kiểm tra sao cho không còn cảnh báo nào trên card. 86

Quy trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 7: Giám sát chất lượng card. Giám sát chất lượng của card tối thiểu trong 15 phút (Xem Quy trình giám sát chất lượng) Nếu có lỗi, thì lau lại đầu quang, xoá chất lượng để tiếp tục theo dõi và thực hiện lại các bước kiểm tra. Bước 8.: Nhả chuyển mạch bảo vệ cưỡng bức trên DXC (Quy trình chuyển mạch bảo vệ MSSPRING).

I.2 Quy trình thay thế card hệ thống SDH I.2.1 Quy trình thay thế card STM-16 AGG (NTEU25AA) (OM4200)
Thao tác chuẩn bị: 1. Chuẩn bị card thích hợp (cùng mã card, cùng loại). 2. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Tiến trình thực hiện: Bước 1: Kiểm tra trạng thái nguồn đồng bộ hệ thống (sử dụng các quy trình truy vấn đồng bộ) Nếu card cần thay thế có port đang sử dụng làm nguồn định thời cho hệ thống thì thực hiện Quy trình chuyển mạch bảo vệ đồng bộ để chuyển sang nguồn định thời khác (card khác). Bước 2: Kiểm tra trạng thái SEMF (sử dụng quy trình truy vấn hoặc trạng thái led CAT trên card) Nếu card cần thay thế đang là card Master (đang chứa phần mềm điều khiển hệ thống SEMF active) (Led CAT sáng) thì thực hiện tiếp từ bước 3 Nếu card cần thay thế chứa SEMF standby (Led CAT tắt) thì thực hiện tiếp từ bước 6 Bước 3: Backup dữ liệu cấu hình hiện tại vào CAT Backup dữ liệu cấu hình hiện tại vào card standby (Backup Other) (Quy trình backup) Lưu ý: Khi thực thi lệnh Backup Other thì phải chờ 5 phút sau khi xuất hiện thông báo hoàn thành mới được thực hiện tiếp thao tác khác. Bước 4: Thực hiện Quy trình chuyển mạch SEMF để chuyển sang sử dụng SEMF của card còn lại (Sau khi hoàn thành card này sẽ trở thành Master). Đợi khoảng 15 phút sau khi chuyển mạch SEMF mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Bước 5: Kiểm tra lưu lượng trên card: Nếu có thực hiện chuyển mạch nhân công lưu lượng sang card còn lại (sử dụng quy trình chuyển mạch tương ứng cấu hình bảo vệ). Lưu ý: + Đợi khoảng 2 phút sau khi chuyển mạch lưu lượng mới thực hiện rút card + Nếu hệ thống có cấu hình bảo vệ card 1+1 34/45Mb/s thì chuyển mạch lưu lượng phải là chuyển mạch cưỡng bức. Bước 6: Rút kết nối với cổng CAT Bước 7: + Rút card ra khỏi backplane nhưng chưa rut khỏi subrack (xuất hiện cảnh báo “Card Out”). + Tháo các kết nối quang (sau khi đã đánh dấu sợi thu , phát) Bước 8: Rút card ra khỏi subrack Thay thế card 87

Bước 17: Warm restart NE (Quy trình Warm Restart) Bước 18: Nếu thấy cần thiết thì trả lại chuyển mạch nguồn đồng bộ (đã thực hiện ở bước 1) I. 2.2 Quy trình thay thế card STM-4o Trib (NTEU15AA) (OM4200) Thao tác chuẩn bị: 1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Lưu ý: Đối với OM4200. Nếu thay thế card cùng loại thì tiếp tục bước 16 Nếu cắm một card mới thì tiếp tục bước 15 Bước 15: + Restore cấu hình lưu trữ vào card mới bằng lệnh Backup Other + Áp đặt (impose) dữ liệu cấu hình trên card mới (Quy trình restore) Bước 16: Nếu cần thì chuyển mạch lưu lượng về lại (vì chuyển mạch là Non-reverse) Phải nhả chuyển mạch cưỡng bức bảo vệ card 1+1 34/45Mb/s nếu có.Quy trình vận hành.2. Chuẩn bị card thích hợp (cùng mã card. nếu card mới khác mã PEC với card cũ (thay card Agg short haul bằng card Agg long haul hoặc card Agg DWDM) thì cảnh báo “Wrong card” xuất hiện . + Tháo các kết nối quang (sau khi đã đánh dấu sợi thu . Bước 5: + Rút card ra khỏi backplane nhưng chưa rut khỏi subrack (xuất hiện cảnh báo “Card Out”). Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Tiến trình thực hiện: Bước 1: Kiểm tra trạng thái của card cần thay thế (sử dụng các quy trình truy vấn và xem LED trên card) Nếu card cần thay thế có port đang sử dụng làm nguồn định thời cho hệ thống thì thực hiện Quy trình chuyển mạch bảo vệ đồng bộ để chuyển sang nguồn định thời khác (card khác) Bước 2: Nếu card nằm trong cấu hình bảo vệ MSP (Bi-directional) thì tiếp tục bước 4 Nếu card không nằm trong cấu hình bảo vệ MSP thì thực hiện tiếp bước 3 Bước 3: Kiểm tra lưu lượng trên card: Nếu có thực hiện chuyển lưu lượng sang card khác Thực hiện tiếp bước 5 Bước 4: Nếu card cần thay thế đang mang lưu lượng thì thực hiện chuyển mạch cưỡng bức sang card còn lại trong cấu hình MSP (sử dụng quy trình chuyển mạch bảo vệ MSP). Bước 13: Cắm card vào backplane của subrack (Cảnh báo “Card Out” được xóa) Bước 14: Chờ cho card khởi động xong. phát) Bước 6: Rút card ra khỏi subrack Thay thế card 88 . Nhưng nếu đang sử dụng cấu hình MSP thì điều này khôgn thể thực hiện được. khai thác. Đế xóa cảnh báo này ta phải khai báo lại card (Quy trinh khai báo card). Bước 9: Kích hoạt chức năng ALS (Automatic Laser Shutdown) của card mới bằng cách bỏ kết nối (link) của J205 Bước 10: Cắm một phần card vào subrack (chưa kết nối đến backplane) Bước 11: Lau sạch các connector quang Bước 12: Đấu nối các connector quang vào card. cùng loại).

Quy trình vận hành. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Tiến trình thực hiện: Bước 1: Kiểm tra trạng thái nguồn đồng bộ hệ thống (sử dụng các quy trình truy vấn đồng bộ) Nếu card cần thay thế có port đang sử dụng làm nguồn định thời cho hệ thống thì thực hiện Quy trình chuyển mạch bảo vệ đồng bộ để chuyển sang nguồn định thời khác (card khác) Bước 2: Kiểm tra trạng thái SEMF (sử dụng quy trình truy vấn hoặc trạng thái led CAT trên card) Nếu card cần thay thế đang là card Master (đang chứa phần mềm điều khiển hệ thống SEMF active) (Led CAT sáng) thì thực hiện tiếp từ bước 3 Nếu card cần thay thế chứa SEMF standby (Led CAT tắt) thì thực hiện tiếp từ bước 5 Bước 3: Backup dữ liệu cấu hình hiện tại vào CAT (hoặc EC-1) Bước 4: Thực hiện Quy trình chuyển mạch SEMF để chuyển sang sử dụng SEMF của card còn lại (Sau khi hoàn thành card này sẽ trở thành Master) Đợi khoảng 15 phút sau khi chuyển mạch SEMF mới thực hiện bước tiếp theo. Bước 5: Kiểm tra lưu lượng trên card: Nếu có thực hiện chuyển mạch nhân công lưu lượng sang card còn lại (sử dụng quy trình chuyển mạch bảo vệ MSP) Lưu ý: + Đợi khoảng 2 phút sau khi chuyển mạch lưu lượng mới thực hiện rút card Bước 6: Rút kết nối với cổng CAT 89 . Nếu card thay thế không nằm trong cấu hình bảo vệ MSP thì trả kết nối lưu lượng đã chuyển sang card khác ở bước 3 Bước 14: Trả lại chuyển mạch nguồn đồng bộ (đã thực hiện ở bước 1) Bước 15: Nhả chuyển mạch cưỡng bức lưu lượng nếu trước đó có thực hiện cưỡng bức ở bước 4. khai thác. I. Bước 8: Kích hoạt chức năng ALS (Automatic Laser Shutdown) của card mới bằng cách bỏ kết nối (link) của J47 Bước 9: Cắm một phần card vào subrack (chưa kết nối đến backplane) Bước 10: Lau sạch các connector quang Bước 11: Đấu nối các connector quang vào card. 2. Bước 7: Đảm bảo verson phần mềm của card phải đúng. Bước 12: Cắm card vào backplane của subrack (Cảnh báo “Card Out” được xóa) Bước 13: Chờ cho card khởi động xong. Chuẩn bị card thích hợp (cùng mã card. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Lưu ý: Nếu card mới khác mã PEC với card cũ (thay card short haul bằng card long haul) thì cảnh báo “Wrong card” xuất hiện . cùng loại). Đế xóa cảnh báo này ta phải khai báo lại card (Quy trinh khai báo card).2. Lưu ý: Nếu phiên bản phần mềm không đúng sẽ xuất hiện cảnh báo “Unexpected Software Verson” và các tính năng sẽ không được đảm bảo nếu tiếp tục với tình trạng này (tuy nhiên ta có thể sử dụng Quy trình download phần mềm để download phiên bản phần mềm đúng cho card).3 Quy trình thay thế card 1:N Intershelf (NTEU85AA) (TN-4T) Thao tác chuẩn bị: 1.

s13-2…. + Tháo các kết nối quang (sau khi đã đánh dấu sợi thu . khai thác.) 90 . Bước 10: Cắm một phần card vào subrack (chưa kết nối đến backplane) Bước 11: Lau sạch các connector quang Bước 12: Đấu nối các connector quang vào card. phát) Bước 8: Rút card ra khỏi subrack Bước 9: Kích hoạt chức năng ALS (Automatic Laser Shutdown) của card mới bằng cách bỏ kết nối (link) của J16 chân 3. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 7: + Rút card ra khỏi backplane nhưng chưa rut khỏi subrack (xuất hiện cảnh báo “Card Out”). Bước 17: Warm restart NE (Quy trình Warm Restart) Bước 18: Nếu thấy cần thiết thì trả lại chuyển mạch nguồn đồng bộ (đã thực hiện ở bước 1) II Quy trình loopback tín hiệu trên hệ thống SDH Thao tác chuẩn bị: Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) Tiến trình thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Diagnostics: d↵ Bước 2: Chọn Loopbacks: l↵ Bước 3: Tùy theo yêu cầu mà chọn tiếp lệnh tương ứng theo bảng sau: Hoạt động Lệnh Chú thích set_Remote r <port name> ↵ Loop ra khỏi thiết bị set_Local Clear l <port name> ↵ c <port name> ↵ Loop vào thiết bị Xóa loopback Với <port name> là: port cần loopback (s1-1. và “standby ISC alignment complete” Nếu thay thế card cùng loại thì tiếp tục bước 16 Nếu cắm một card mới thì tiếp tục bước 15 Bước 15: Đảm bảo verson phần mềm của card phải đúng. Bước 13: Cắm card vào backplane của subrack (Cảnh báo “Card Out” được xóa) Bước 14: Chờ cho card khởi động xong và xuất hiện thông báo “database alignment complete”. Bước 16: Nếu cần chuyển mạch lưu lượng về lại (vì chuyển mạch là Non-reverse) Phải nhả chuyển mạch cưỡng bức bảo vệ card 1+1 34/45Mb/s nếu có. 4.Quy trình vận hành.

Kiểm tra trạng thái các bank nhớ cấu hình phải là: “Stable” Tiến trình thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Admin: a↵ Bước 2: Chọn mục Cnfg_tbl: c↵ Bước 3: Chọn lệnh BackUp: 91 . Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 2.1. Thao tác chuẩn bị: 1.” thì chọn “OK”. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 2. status=satated” và chờ cho đến khi xuất hiện thông báo tiếp theo: “in progress” Bước 5: Trong menu “Transfer” của ứng dụng Hyper Terminal.. nhập giao thức là “Xmodem” sau đó chọn “Receive” và nhập tên file.Quy trình vận hành. Bước 6: Từ hộp thoại nhập đường dẫn.1. khai thác. Bước 8: Sau khi hoàn thành sẽ nhận được thông báo “File transmitted OK” Kiểm tra lại dung lượng file backup vừa nhận được (Khoảng vài trăm Kbye) III. Bước 7: Chờ cho đến khi thông báo “in progress” đổi thành “Ready to trasmit file.1 Quy trình Backup III.1 Quy trình Backup vào CAT Quy trình này sẽ backup dữ liệu trên bank nhớ cấu hình hoạt động của card Agg master vào máy tính thông qua CAT sử dụng giao thức Xmodem. Thao tác chuẩn bị: 1.2 Quy trình Backup vào card Agg standby (OM4200) Quy trình này sẽ backup dữ liệu trên bank nhớ cấu hình hoạt động của card Agg master vào máy tính thông qua CAT sử dụng giao thức Xmodem. Kiểm tra trạng thái các bank nhớ cấu hình phải là: “Stable” Tiến trình thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Admin: a↵ Bước 2: Chọn mục Cnfg_tbl: c↵ Bước 3: Chọn lệnh BackUp: bu <string> ↵ Với <string> là chuỗi tối thiểu 4 ký tự bất kỳ Bước 4: Xuất hiện thông báo “Cnfg_oper=Backup.. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps III Quy trình backup/restore hệ thống SDH III. chọn “Receive File” sẽ xuất hiện hộp thoại.

III. khai thác. Chuẩn bị file cấu hình (file backup) 2. Nếu là thông báo: Thì thực hiện bước 6.Quy trình vận hành. Log in vào NE bằng NE UI (vào Main menu) 3. nếu không phải thực hiện lại từ bước 2 (Hyper Terminal times out). vd: c:\om4200\config_data. 92 . Đặt giao thức nhận (protocol) là “Xmodem” sau đó nhấp chọn “Send”.3 Quy trình Restore từ CAT Thủ tục này sẽ restore dữ liệu cấu hình đã backup từ một file trên máy tính tại chỗ sử dụng giao thức truyền file Xmodem thông qua giao tiếp CAT. Lưu ý: Bước 4 phải được hoàn thành trong vòng 20s kể từ khi thông báo ở bước 3 xuất hiện.1. Thao tác chuẩn bị: 1. Hộp thoại “Xmodem file send” xuất hiện với thanh quá trình hiển thị tên file. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps bu other ↵ Bước 4: Sau khi backup xong sẽ nhận được thông báo hoàn thành. Nếu hệ thống đáp ứng bằng thông báo: Thì thực hiện tiếp từ bước 7. Kiểm tra trạng thái các bank nhớ cấu hình phải là: “Stable” Tiến trình thực hiện: Bước 1: Từ menu chính vào menu Admin: a↵ Bước 2: Chọn mục Cnfg_tbl: c↵ Bước 3: Chọn lệnh REstore: re <string> ↵ Với <string> là chuỗi tối thiểu 4 ký tự bất kỳ Bước 4: Xuất hiện thông báo: Bước 5: Chọn “Transfer”. gõ vào file cấu hình đã backup cần dùng. hoặc dùng tùy chọn “Browse” để tìm đến file yêu cầu. “Send File” trong menu xổ trên đỉnh của sổ Hyper Terminal. quá trình truyền file và một nút “Cance”.

dữ liệu cấu hình mới đã được lưu trong bank nhớ cấu hình dự phòng. Trong quá trình truyền file. phải làm cho cấu hình là “stable” trước khi thực hiện lại quá trình Restore. Bước 14: Kiểm tra cấu hình đang hoạt động: Nếu thỏa mãn thì thực hiện tiếp từ bước 15. hệ thống đưa thông báo: Bước 8: Khi quá trình truyền file hoàn thành. Bước 7: Bank nhớ dự phòng sẽ bị xóa trong vòng một phút. xuất hiện thông báo: Lưu ý: Nếu thành công. khi hoàn thành sẽ xuất hiện thông báo: Thời gian restore khi sử dụng CAT trong khoảng 20 phút tùy thuộc kích thước file cấu hình. Bước 15: Xác nhận cấu hình mới: 93 . khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Bước 6: Cấu hình trước khi thực hiện thủ tục Restore không ở trạng thái “stable”. Bước 10: Thực hiện lệnh “Switch_to_Restore” bằng cách: sr ↵ Bước 11: Kiểm tra trạng thái cấu hình phải là: “Ready-to-commit”. Nếu quá trình trình restore bị lỗi thông báo sau sẽ xuất hiện: Bước 9: Kiểm tra trạng thái cấu hình phải là: “Ready-to-active”. Quá trình restore không thành công.Quy trình vận hành. Bước 13: Thực hiện lệnh “Impose_Config” bằng cách: ic ↵ Lúc này cấu hình mới đã được thực thi trên các card lưu lượng tuy nhiên bank nhớ cấu hình dự phòng vẫn còn lưu cấu hình cũ. Một khi một lệnh restore đang được thực thi thì có thể được bỏ qua từ EC bằng cách sử dụng lệnh “abort_restore” (Lệnh này không thể thực hiện khi dùng lệnh thông qua CAT). Nếu cấu hình mới không thỏa mãn thì thực hiện thủ tục “Switch_to_Original” để chuyển về lại cấu hình cũ. Bước 12: Kiểm tra cấu hình mới: Nếu cấu hình mới thỏa mãn thì thực hiện tiếp từ bước 13 Nếu cấu hình mới không thỏa mãn thì thực hiện thủ tục “Switch_to_Original” để chuyển về lại cấu hình cũ.

94 . bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps cm ↵ Lệnh này sao chép dữ liệu cấu hình từ bank nhớ hoạt động (cấu hình mới) vào bank nhớ dự phòng. trạng thái cấu hình sẽ là “stable”.Quy trình vận hành. khai thác.

bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA QUY TRÌNH Các quy trình được áp dụng cho công tác vận hành.Quy trình vận hành. khai thác. khai thác và bảo dưỡng hệ thống Cáp quang DWDM 40Gb/s của công ty VTN 95 .

.77 1603.1563 0.5.8..5.1563 1530 ..2 AMP Uni OSC NTCA15AG 1510/1615 1510/1615 1510/1615 0.5 -42.....10 -3..94 1549..32 1548.29 Chú ý: Thực tế hướng phát lên: Từ Dual AMP C-Band cổng OUT sang cổng IN của Booster 21 có chặn suy hao 10dB..9..5 15..1563 1530 .. -5.15... 0 AMP Booster 21 NTCA15CT SC DWDM WDM 1530 .5 dBm tế Ngưỡng phản xạ Mức công suất phá hủy -14 dBm + 5 dBm quang card Tên card OPTera Connect DX Tên card STM-64 DWDM-TR 96 .13 Dải bước sóng (nm) 1290 1603 Tốc độ đường 9....5 dBm Dải công suất thu -14 0 dBm Công suất phát thực 1..0 -35.10 -28... khai thác. ...Quy trình vận hành..72 nm 1554.953 Gbit/s Tốc độ đường truyền 9.1..21 21 -35...953 Gbit/s truyền Mã đường truyền NRZ Mã đường truyền NRZ Dải công suất phát -10.5.5 -35..5 dBm Công suất thu thực tế -7..51 Phát ( TX ) Thu (RX) Loại Laser DFB laser PIN photodiode Dải bước sóng (nm) 1528.1563 18. OPTera Long Haul 1600G_RPT STM64 XR/WT NTCF04UP NTCF04WQ NTCF04JP NTCF04UQ Mã card 1547.2 1. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps PHẦN III PHỤ LỤC CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC CARD TRONG HỆ THỐNG OPTera Long Haul 1600G_AMP Tên card Mã card Loại Connector Tốc độ đường Bước sóng trung tâm (nm) Dải bước sóng phát (nm) Dải bước sóng thu (nm) Dải công suất phát (dBm) Công suất phát thực tế (dBm) Dải công suất thu (dBm) Công suất thu thực tế AMP Dual C band NTCA15CM DWDM WDM 1530 ..

100 ppm Gbit/s Loại Connector SC Dải nhiệt độ hoạt 0oC 70o C động Khoảng cách 10 km với sợi quang đơn mode 9 μm và 10 μm Phát ( TX ) Thu (RX) Dải bước sóng (nm) Dải bước sóng 1272 1355 1270 1570 (nm) Dải công suất phát -9.Quy trình vận hành.5 3 dBm Dải công suất -20 -3 dBm Thực tế : -7 dBm thu Single STM-16 T/R NTCA30CK Phát ( TX ) Loại Laser Febry Perot Dải bước sóng (nm) 1266 1360 Loại connector Tốc độ đường truyền 2.5 dBm tế thực tế Ngưỡng phản xạ Mức công suất phá hủy 27 dB + 5 dBm quang card Mã card Tên card Dual GE LX Mã card NTCA90CA Tốc độ đường 1.953 Gbit/s truyền Mã đường truyền NRZ Mã đường truyền NRZ Dải công suất phát Dải công suất -10 1.94 1549.54 -10.21(từ thu thực tế OM4200 có qua suy hao 10 db) Mức công suất phá + 3 dBm hủy card OM4200 97 .488 Gbit/s Mã đường truyền NRZ Dải công suất phát -10 -3 dBm Công suất phát thực tế Ngưỡng phản xạ quang -6.72 nm 1554. -5.95 0 dBm thu Công suất phát thực Công suất thu 0 dBm -6.953 Gbit/s Tốc độ đường truyền 9. khai thác.13 Dải bước sóng (nm) 1290 1603 Tốc độ đường 9.32 1548.5..5 dBm -15.488 Gbit/s Mã đường truyền NRZ Dải công suất -18 -3 dBm thu Dải công suất -10.77 1603.51 Phát ( TX ) Thu (RX) Loại Laser DFB laser PIN photodiode Dải bước sóng (nm) 1528..25+/. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps NTCF06UP NTCF06WQ NTCF06JP NTCF06UQ 1547.6 -4.32 27 dB Tên card Mã card Dual STM-16 T/R NTWR30AA Quad STM-16 T/R NTWR31AB Thu (RX) PIN photodiode Dải bước sóng (nm) 1290 1603 SC Tốc độ đường truyền 2.

-4..0 TN4T Tên card Mã card Tốc độ đường Bước sóng trung tâm (nm) Dải bước sóng phát (nm) Dải bước sóng thu (nm) Dải công suất phát (dBm) Công suất phát thực tế (dBm) Dải công suất thu (dBm) Công suất thu thực tế có qua suy hao 10 dB Ngưỡng phản xạ quang (dB) Mức công suất phát hủy card (dBm) Card Intershelf STM4o Slot 7 & Slot 9 NTEU85AA 622.08 Gbit/s NRZ 1274.1360 -15.1580 -15....6.. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Tên card Mã card Loại Connector Tốc độ đường Mã đường truyền Bước sóng trung tâm (nm) Dải bước sóng phát (nm) Dải bước sóng thu (nm) Dải công suất phát (dBm) Dải công suất thu (dBm) Ngưỡng phản xạ quang dB Mức công suất phát huỷ card (dBm) Card Trib STM1o NTEU10QA LC 155..Quy trình vận hành.1356 1260 ..-8 14 N/A Card Agg STM16o Slot 6 & Slot 8 NTEU25AA FC/PC 2.1356 1260 ...-8 -28...14 -18...-8 -28.0 27 -2.32.......0 -14..488 Gbit/s 1310 1280..52 Mbps 1310 1260...1360 -2.0 -11.6 14 1 98 .5.-4....08 Gbit/s 1310 1274.2.1360 1260.-8..4 -18.-10..2 1 Card Trib STM4o NTEU15AA 622..1335 1265 .....-16. khai thác.1360 -15.-7 8....

Quy trình vận hành. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps CÁC LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH RESTORE HỆ THỐNG SDH Lưu đồ tiến trình restore dữ liệu cấu hình: 99 .

Quy trình vận hành. khai thác. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps Lưu đồ trạng thái cấu hình trong quá trình Restore: 100 .

[3] Công ty viễn thông liên tỉnh. bảo dưỡng hệ thống cáp quang DWDM 40Gbps TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nortel Networks [2] Ts. khai thác. bảo dưỡng và xử lý sự cố… 101 . Các văn bản quy định về vận hành. NXB Bưu điện Hà Nội. “Hệ thống thông tin quang.Quy trình vận hành.Vũ Văn San. tập 2”. khai thác.