MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-1-

Realitzar correspondències amb grups d'elements heterogenis, segons el seu nivell ID PREGUNTA CRITERI 600 Emparella els dibuixos que es corresponguen Correspondència exacta

Adscriure amb la noció de pertinença/no pertinença, elements a un grup ID PREGUNTA CRITERI Marcar correctament 3 dels 4 elements 601 Anomenem C al conjunt de les parts del cos humà. Dels següents elements assenyala amb una “X” si pertanyen o no pertanyen al conjunt C

ELEMENTS Cama Ulleres Sabata Cap

PERTANY

NO PERTANY

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-2-

Seriació de nombres amb cadència ID PREGUNTA CRITERI 602 Continua les sèries Continuar correctament 1 de les 2

182, 184, ______, ______, ______, ______ 716, 714, ______, ______, ______, ______
Determinar major/menor/igual de nombres menors de 1000 ID PREGUNTA CRITERI 603 Col·loca els signes: major que, menor que i Realitzar-ne 3 correctament igual entre els següents nombres

> > =

major que menor que igual

351 ________ 353 198 ________ 206
ID 604

400 ________ 100 141 ________ 411

Dictat i lectura de nombres menors que 100 PREGUNTA CRITERI a) Escriu el nom d'estos nombres a) Escriure’n correctament 2 b) Escriu estos nombres b) Escriure’n correctament 2

a) 123, 75, 340, b) Vuitanta-tres Cinc-cents dinou Tres-cents

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-3-

ID 606

Ordenar nombres menors que 1000 de major a menor PREGUNTA CRITERI Ordena de menor a major els següents Ordenar de forma correcta. Es permet un nombres error

94 - 173 - 940 - 73 - 409
ID 607 Ordinals del primer al vuitè i últim PREGUNTA CRITERI Assenyalar de forma adequada 8 de les 9 Assenyala quin vaixell és el primer, quin opcions el segon, el tercer, el quart, el quint, el sisè, el setè, el vuitè i l'últim. La pregunta no es realitza necessàriament en orde sinó de forma aleatòria

OPERACIONS Tot tipus de suma ID PREGUNTA 610 Realitza les següents sumes CRITERI Realitzar correctament les dues sumes

346 + 24 237

532 + 149 53 7

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-4-

Resta portant (0-1000) ID 611 Fes les restes PREGUNTA CRITERI Realitzar correctament 2 de 3

354 127 -

815 271

400 126

ID 612 Calcula Sèrie a:

Sumes i restes horitzontals, passar-les a verticals i operar (0-100) PREGUNTA CRITERI Realitzar correctament 1 de cada sèrie

3 54 + 89 + 6 = 2 8 + 33 + 5 4 9 =
Sèrie b:

952 - 486 = 305 -26 =
Determinar si un nombre és parell o impar ID PREGUNTA CRITERI 613 D'aquesta successió de nombres rodeja de Es permeten dos errors roig els parells i de blau els imparells

7 - 14 – 26 – 33 – 46 – 48 – 51 – 62 – 73 – 75 – 81-90
Càlcul mental amb la suma ID PREGUNTA CRITERI 614 Calcula mentalment les següents sumes: Realitzar-ne correctament 3 de 5

4 + 7 = ____; 7 + 7 = ____; 4 + 7 + 6 = ____;

3 + 4 = ____; 20 + 30 = ____;

Utilització de la calculadora com a element de correcció de la pròpia operativitat de l'alumne en la suma i la resta ID PREGUNTA CRITERI

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-5-

615 Suma i comprova amb la calculadora si l'has fet bé Sèrie a:

Realitzar correctament la comprovació d'1 per sèrie

3 + 5 = ____;
Sèrie b:

25 + 17 = ____; 38 - 19 = ____;

8 - 5 = ____;

Multiplicacions per una xifra fins a la taula del 5 ID PREGUNTA CRITERI 616 Resol les següents multiplicacions Realitzar correctament 2 de cada sèrie

2 x 3 = _____ 9 x 4 = _____ 5 x 6 = _____

12 x 4 = _____ 134 x 3 = _____ 206 x 5 = _____

Càlcul per estimació. Càlcul de preus ID PREGUNTA CRITERI Realitzar correctament 1 de cada sèrie 619 Escriu la centena més pròxima als següents nombres. (Atenció no hi ha cap pregunta d´estimació de preus) Exemple: Aproximar a 125 seria 100 Aproximar a 360 seria 400 Sèrie a:

213 804
Sèrie b:

578 392

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-6-

PROBLEMES Problemes senzills de sumar d'una operació. CANVI 4, sumar-afegir PREGUNTA CRITERI Realitzar de forma correcta els dos a) Sílvia té 7 llapis. Dóna alguns a un problemes company i li’n queden 5 . Quants llapis va donar al seu company? b) Pere té 52 globus, dóna alguns a un amic i li’n queden 48. Quants globus li va donar al seu amic?

ID 620

ID 621

Problemes senzills de restar d'una operació. Addició complementària PREGUNTA CRITERI a) Juan té 8. Quants més en necessita Realitzar de forma correcta els dos per a tindre’n 11? problemes b) Elena té 65 cromos. Quants en necessita per a tindre’n 92?

Problemes aplicats a la vida real ID PREGUNTA CRITERI 622 Si agarres un ascensor i en meitat del Donar dos respostes lògiques recorregut es para .Què faries?

Jocs matemàtics. Sumes i restes incompletes ID PREGUNTA CRITERI 623 Esta suma i esta resta estan incompletes. Realitzar les dues operacions de forma Escriu tu els nombres que falten correcta.

2 +

3 5

4 7 3

3 4 5

3

TOPOLOGIA-GEOMETRIA Representació de l'espai (dreta-esquerra sobre un altre) ID PREGUNTA CRITERI Respondre correctament les 4 preguntes 627 Ens col·loquem davant de l'alumne: a)Quina és la meua mà dreta? b)Quina és la meua mà esquerra? c)On tinc el llapis, en la mà dreta o en la mà esquerra? d)On tinc el full, a la meua esquerra o a la meua dreta?

Noció de polígon. Dibuixar polígons regulars (quadrat, triangle, rectangle i rombe) ID PREGUNTA CRITERI 628 Dibuixa: un quadrat, un triangle, un rectangle, Realitzar correctament els 4 dibuixos un rombe

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-7-

Reconèixer i completar figures simètriques ID PREGUNTA CRITERI 629 Dibuixa les figures simètriques respecte a Permetre 2 errors l'eix E

E

MESURES Unitats de longitud: utilització del regle ID PREGUNTA CRITERI 634 Mesura amb el regle la pissarra o l'amplària Utilització correcta del regle de la taula

Monedes:1 Euro, 50 ,20, 10 i 5 cèntims ID PREGUNTA CRITERI 635 a) Quants cèntims hi ha ? Contestar correctament

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-8-

ID 636

Temps (hora, minut, segon) PREGUNTA CRITERI a) Quants minuts té una hora? Contestar correctament les dues b) Quants segons té un minut? preguntes

Utilització del rellotge (el quart i la mitja) ID PREGUNTA CRITERI Realitzar correctament els dos ítems 637 Dibuixa: a) Les set menys quart b) Les dos i mitja

ID 638

Massa: utilització de la balança PREGUNTA CRITERI Utilització correcta de la balança Ordena segons el seu pes (“massa”) estos tres objectes: llibre, llapis i estoig. Utilitza la balança

ID 639

Capacitat (utilització del litre) PREGUNTA CRITERI a) Quants gots es poden omplir amb una Respondre de forma adequada a les dues qüestions botella d'1 litre? b) Anomena 3 recipients que tinguen 1 l.

MATEMÀTIQUES

2n PRIMARIA

-9-

ESTADÍSTICA Tècniques de registre i recompte amb dos criteris ID PREGUNTA CRITERI Anotar correctament 3 dels cinc 642 Material: una moneda. llançaments Llança una moneda 5 vegades. Anota en la taula cara o creu. (Es realitza una tirada i anotació com a exemple)

LLANÇAMENTS 1r 2n 3r 4t 5t

CARA

CREU

Recompte i estimació de casos favorables ID PREGUNTA CRITERI Resposta raonada en b) dient NO, o 643 Material: una moneda. Vas a llançar una moneda a l'aire 10 vegades. assenyalant que hi ha les mateixes Abans has de decidir què eixirà més vegades possibilitats. si cara o creu. Estimació: a) Què ha succeït? b) Creus que sempre ix més vegades cara/creu? Per què?

LLANÇAMENTS CARA CREU

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful