You are on page 1of 2

THE DIVINE STROTRAS

NRISINHA STOTRA
Telling about the origin of this stotra, Sutji said--'Lord Shiva had created this stotra praising the glory of Lord Nrisinha and invoking him to protect the world from the wrath of Matrikas. The stotra goes as follows -Namastestu Jagannath Narsinha Vapurdhar; Daiteshwar Endra Sanharinakha Bhukti Virajit. Nakh Mandal Sambhinna Hempingal Vigrah; Namostu Padmanabhay Shobahanay Jagadguro. Kalp Antambho Danighosh Suryakoti Samprabha; Sahastra Yam Santras Sahastrendra Parakram. Sahastra Dhandasfeet Sahastra Charanatmaka; Sahastra Chandra Pratim Sahastransu Harikram. Sahastra Rudra Tejaska Sahastra Brahma Sanstut; Sahastra Rudra Sanjat Sahastra Aksha Nirikshana. Sahastra Janma Mathana Sahastra Bandh Mochan; Sahastra Vayu Vegasa Sahastra Anga Kripakar.

KULAMRIT STOTRA
Sage Narada once asked Lord Shiva about the means by which a man could become free from the delusions of the world. Lord Shiva revealed to him the contents of 'Kulamrit stotra', eulogizing the majesty of Lord Vishnu. By chanting this stotra, Narada successfully attained to that supreme status, which even the most enlightened souls can only dream of. One who eulogizes Lord Vishnu by chanting this stotra, becomes liberated from all the bondage of the world. The stotra goes as follows Yastu Vishwamana Dyanta Majamatmani Sansthitam; Sarvagya Machalam Vishnum Sada Dhyayet Sa Muchyet. Devam Garbho Chitam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Ashariram Vidhataram Sarvagyan Manoratim. Achalam Sarvagam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Nirvikalpam Nirabhasam Nishprapancham Niramayam. Vasudevam Gurum Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Sarvatkam Cha Vai Yavadatma Chaitanya Rupakam. Shubham Ekaksharam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Vamyatitam Trikalagyam Vishvesham Loksakshinam. Sarva Smadyutam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Brahmadi Deva Gandharvai Munibhih Siddha Charanaih. Yogibhih Sevitam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Sansar Bandhanan Mukti Michhamleko Dhya Sheshatah. Stutvaivam Varadam Vishnum Sada Dhyayen Vimuchyet; Sansar Bandhanat Kopi Mukti Michchhan Samahitah. Anant Matyayam Devam Vishnum Vishva Pratishthitim; Vishveshwar Masaram Vishnum Sada Dhyayan Vimuchyet.

MRITYU ASHTAK STOTRA


Describing the origin of this stotra, Sutji said-- 'Lord Vishnu himself had taught this powerful stotra to Sage Markandeya. The daily chanting of this powerful mantra had enabled Markandeya to conquer death. One who daily chants this stotra thrice a day enjoys a long life and never dies a premature death. The stotra goes as follows -Damodaram Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Shankh Chakra Dharam Devam Vyakta Rupin Matyayam. Adhokshajam Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Varaham Vamanam Vishnum Narsiham Janardanam. Madhavam Cha Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Purusham Pushkar Kshetrabijam Punyam Jagatpatim. Loknatham Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Sahastra Shirasam Devam Vyakta Tyaktam Sanatanam. Mahayogam Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Bhutatmanam Mahatmanam Yagyayoni Mayojinam. Vishvarupam Prapannosmi Kinno Mrityuh Karishyati; Ityudi Ritmarkandyam Stotram Tasya Mahatmanah. Iti Tena Jito Mrityu Markande Yen Dhimta; Prasanne Pundarikakshe Nrisinhe Nasti Durlabham.