ගණන් ටිචේර්චේ වහලා 7

"වචෙන් යන්න... වැඩ තියනව"
චවලාව උචේ 6 ට ඇති. මම නැගිටලා, ච ේනයි, කමලයි එක්ක ගියා කු ්සියට.
"හැමදාම නැගිටින්න ඕචන් උචේ 4 ට. අද ඉරිදා නි ා තමචයෝ චේ චවලාවට... උචදන්ම නැගිටලා තියන චේද
ඉවෙ කෙන්න ඕචන් ඉ ්චකෝචේ යන්න ඉ ්ච ේල... චේචෙනවද? තමුච ට පාඩේ කෙන්න තිචයන්චනේ චේ
චවලාචේ."
"ඔේ චනෝනා"
උචේ චේ බීල, ච ේනයි මමයි චගදෙ ඇ ප ් කෙන්න පටන් ගේතා... කමල උයනවා... චනෝනා උචේ
නැගිටලා, අනිේ දවච ේ වචේම මචේ කටට කුණු චකල චහෝදලා දාල, චේ බිේවා. චනෝනා චටොයිලට්
යනචකොට ච න
ේ වේ අෙචගන ගියා... මම බලනචකොට, චනෝනා ඉ ් ෙහ, ච ේන දන ගහචගන පේතචර්
අේලාචගන ඉන්නවා... චනෝනා ඉඳචගන චටොයිලට් යන ගමන්, පේතචර් බලනවා... චනෝනා චකොන්චේ උඩට
බැඳලා, කන්නාඩි චගන තමයි ඉන්චන්... චනෝනා කියනචකොට, ච ේන පිටුව චපෙලවනවා.
උචේ කම කාල ඉවරුනට ප ච
් ේ, මම චනෝනචේ නියචපොතු සුේද කෙන්න පටන් ගේතා... නියචපොතුවැල ගාල
තියන පෙණ පටවේ ඇෙලා, අලුේ ඒවා ගාන්න චනෝනා මට අන කලා... කකුේ ච ේේ කෙන්නේ මට අන
කලා... මම හිමිහිට ගනු ෙච ේර් එකකින් කකුේ සුේද කලා. චේවා මම කෙනචකොට චනෝනා ඉන්නවා, චේ

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

TV බල බලා. චමචහම කෙනචකොට චනෝනට ආව චකෝේ එකක්.
"හචලෝ හචලෝ චකොචහොමද... චගොඩ කලකින්.." කියල චනෝනා හරි න්චතෝච න් කතා කලා... මම චනෝනචේ
කකුේ වල වැඩ කෙන අ ්ච ,ේ චනෝනා චහොඳට හිනා විවි ච ෝන් එචකන් හරියට කතා...
"ඒක චනචවයි... මචේ ගාව දැන් ඉන්නවා චහොද බඩ්ඩක්.... .... ඔේ ඔේ....... වය චහොඳට අඩුයි ....... ආ.......
මම කියන කියන ඕන චදයක් කෙනවා...... අපි අෙ කතාකෙගේත වචේ චකචනක්........... ඔේ ඔේ....... දැනුේ
චේ මචේ කකුේ ඔක්චකොම සුේද කෙ කෙ ඉන්චන්...." කියල මචේ දිහි බලල හිනා උනා...
"අචන් නැහැ... චේක හරි අහිිං කචයක්................. මම දැන් හදනවා මට ඕන විදිහට............... කියන ඕන
චදයක්............ ඔේ ඔේ... ඒවේ කෙනවා.............. චහොඳ දිවක් තියනවා.............. ඔේ ඔේ, අෙකේ
එචහමයි........ හරි හරි, එන්නචකෝ බලන්න................. මම හයර් කෙනවා ඒ බානචඩ් ....... හි හි හි හි........
එන්නචකෝ එන්නචකෝ, අපි කතාකෙගමු ගණන් ප ්ච ේ" කියල ච ෝන් ඒක තිබ්බා.
"චකොචහොමද මචේ වැඩ... උඹව හයර් කෙලා මම කීයක් හරි හේබකෙගන්න යන්චන්... හි හි හි හි........... මචේ
ගාව ඉන්නවා චහොඳ චනෝනලා... බැහැයි, මම වචේ චනචවයි.... වය වැඩි, චහොඳට ේලි තියන, හැබැයි හරිම
ැෙ චනෝනලා..... තමුච ට තිචයන්චන්, ගිහින් ඒචගොේලන් කියන කියන වැඩ කෙන්න... කරිනුයි, අෙචකනුයි
කෙන්නේ චවයි... නිකන් තියන එකචන්, චකොේචලෝ"
"මම කතාකෙපු එක්චකනා රැ චවලා එනවා කිේවා .... ඒකිට ඉන්න බහ උඹව බලනකේ.... " කියල හිනා
උනා....
"දැන් යන, මට තියනවා චපොඩි ගමනක් යන්න.... අෙ මම ඉලියට අදින්න කියල දුන්න ඒවා ඇදචගන එනවා"
මම ෙමයි, චනෝනචේ පෙණ චවේච Tshirt එකයි චගන එනචකොට චනෝනා ඉන්නවා හරි ජැන්ඩියට තද
කලි මකුයි, Tshirt එකකුයි ඇදචගන... සුදු පට කලි චමන් චනෝනචේ පැන්ටි පාෙ චහොඳට චපචන්චන්ව.
චනෝනා මාව කාර් එචක් පිටි ප ්ච න් දාචගන ගමන යන්න ගියා.... ැලුන් එකක් වචේ තැනක නවේවල....
"චනෝනලට බහින්න, ඉක්මනට ඇවිේ චදොෙ අරින්න මතක තියාගනින් .... චේක පලචවනි ැචර් නි ා මාව
චදනවා... අනිේපෙ, කේද ඉන්චන් කියල බලන්චන් නැහැ, ගහනවා කනට, චේරුනාද?"
මම ඉක්මනට බැහැල ගිහින් චනෝනට බහින්න චදොෙ අරිය.
"වචෙන් මචේ ප ්ච න්" කියල චනෝනා ගියා ැලුන් ඒක ඇතුලට..... ගිහින් ඇතුචලම කාමචර්කට එක්කගන
ගියා.... එතන හිටපු ගැනිව මාව චපන්නලා
"චමයාචේේ අෙ චදන්නචගම වචේ තන විදින්න ඕචන්... චපොඩි යකට වළලු චදකක් දාන්න.... " කියල
කිේවා... මට චදචලොසිහිය නැතිඋනා ඒක අහල....
"පාල, ඔය Tshirt ඒක ගලවල චමතන ඉඩගනින්... චමොකද බල ඉන්චන්... මම ඉන්දවන්නද, ඉඩ ගන්නවාද?"
චනෝනට තවේ තෙහ යන්න ඉ ්ච ේල, මම Tshirt ඒක ගලවල ඉදගේතා...
"මම යනවා මචේ ච
යන්න ගියා.

ේ ඒක කෙගන්න... චමය ඉවෙ උනාට ප ්ච ේ එවන්න ඉ ් ෙහට" කියල චනෝනා

ටික චවලාවකින් අෙ ගණු චකනා චහොඳට මචේ තන් පිදු චදක පිහිගල, ඉ ් ෙට අදාල, අදාල අයි ් තිබ්බා....
චමචේ තන් පිදු චහොඳට චකලින් උනාට ප ්ච ,ේ කටුවක් අෙචගන මචේ තන් පිදු චදක විේද... මට ඉන්න බහ
චේදනාව.... ටික චවලාවක් කටු චදක තිචයන්න ඇෙලා;
"චමොකද, ඔයේ මඩේචේ වැඩකාෙචයක් ද? "
"ඔේ චනෝනා"

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

"මඩේ ලග ඉන්න ඔක්චකොචගම මඩේ තන විදිනවා... විදලා, චේ යකඩ වළලු දානවා... මම හිතන්චන්, මඩේ
හරි අ යි චේවචේ ඒක ඒක චේවේ එේලන්න"
ටික චවලාවකින් අෙ කටු අලියට අෙන්, චපොඩි යකඩ වළලු චදකක් දැේම මචේ චතන් පිදු වලට.... දාල මට
යන්න කිේවා ඉ ් ෙහට, මඩේ ඉන්න තැනට
"ආ... ඉවෙද විදලා.... අතනින් ගිහින් හිටචගන හිටපන් මම ඉවෙ චවලා එනකේ" කියල මුළු ැලුන් එචක්
ඔක්චකොටම ඇචහන්න චනෝනා කිේවා.
මචේ Tshirt ඒක අ ්ච න් මචේ තන් පිදු චහොඳට චනෙළ. මම පය බාගයක් විතෙ හිටචගන හිටය ැලුන් ඒක
අ ්ච ේ, අනිේ චනෝනලා ඉඳචගන ඉන්නචකොට. චනෝනා ඔක්චකොම ඉවෙචවලා, චගවල මවේ අෙචගන ගියා
කාර් එකට... මම කියපු විදිහටම, චනෝනට නගින්න චදොෙ ඇෙලා තමයි මම නැේචේ... මාව තව සුපර් මචකට්,
කඩ, චපොචේ හැම තැනම අෙන් ගිහින් මට කියල බඩු උ ් චගන ආව... චනෝනා ල ් න තව ඇදුේ, යට ඇදුේ
ගේතා කචඩ්කින්... කචඩ් ඉන්න ඔක්චකොම මිනි ්සු බලනවා කේද චේ චනෝනා ප ්ච න් බැේ එකක් අෙචගන
යන්චන් කියල. එහම යන ගමන්, චනෝනේ ඉඳල හිටලා, මට චබොරුවට හරි බනිනවා ඔක්චකොටම ඇචහන්න,
මාව චනොන්ජේ කෙන්න.
දවේ චගදෙ ඇවිේ කෑම කාල, චනෝනා කිේවා.
"අද මට ඕචන් චිේතෙ පටියක් බලන්න... ඔක්චකොම ලැහැ ති
් චවනවා හැන්දෑචේ එකට යන්න" කියල චනෝනා
ගියා බුදිය ගාන්න.
හැන්දෑචේ චනෝනා නැගිට්ට ප ්ච ේ, අපි ඔක්චකොම ගියා චිේතෙ පටිය බලන්න ෆිේේ චහෝේ එකට. මම උචේ
අඩන හිටපු චේවේමයි.... චනෝනා, ඇගට තද ගේමක් ඇදචගන... කමල ඇත නැති ගේමක්... මම හිතන්චන්
යටට චමොකුේ අන්දලා නැහැ. ච ේන තමයි කාර් ඒක එලවාචගන ගිචේ...
ෆිේේ චහෝේ එකට ගියාට ප ්ච ේ
"ච ේන, උඹ හිටපන් කාර් එචක්... උඹට ෆිේේ ඕචන් නැහැ.... " කියල ච ේනව කාර් එචක් තියල අපි චදන්නවේ
අෙචගන ගියා ඇතුලට... ඔක්චකොටම චේචෙනවා චලොකු මඩේ චකචනක් වැඩකාෙයන් චදන්චනක් එක්ක
ෆිේේ බලන්න ඇවිේ කියල... අපි චදන්නම පේතු නැතිව. මඩේ ගේචේ, චබොක් ් ටිචකට්... ගිහින් අපි
ඔක්චකොම ඉඳ ගේතා... මව මැදට දාල, චදන්න චදපැේචේ... ෆිේේ චහෝේ එචක් වැඩිය ච නග නැහැ....
පටන් ගාන්න ඉ ්ච ේල, මාව එලියට ඇෙලා, කම, බීම චගන්නාචගන චනෝනා කනවා... ෆිේේ ඒක පටන්
ගේතට ප ්ච ේ මචේ ලගට කන ලගට කෙලා චනෝනා....
චලොකු ඉබ්බන් චදක බැගින් දීල
"චමන්න චේවා චදක දා ගනිේලා උඹලචේ ඔය යකට වළලු වල... දාල, චලොේක් කෙලා, මට දීපේලා..."
අපි චදන්නම, ඉබ්බන් චදක බැගින් අෙචගන, තචන් තිබ්බා ලලලු වලට දා ගේතා.... එචක් බෙට, තන පිදු
පේචලහට අදුන... මචේ තන පිදු චහොඳට රිචදනවා.
"දැන් ෙම පහත කෙලා, ඕක එලියට ගන්නවා... " කියල කිේවා... මට අදහගන්නේ බහ... චේ වචේ චපොදු
තැනක චකොචහොමද මම චේක කෙන්චන්...
"කමල, උඹේ ගනින් ඔය වැටචකොළු චදක එලියට.... "
"චමන්න චේ චදක චදන්නම ප ් පැේචේ දා ගනිේලා... ඕක තියල ඉද ගේතම නිකේම ඇතුලට යයි" කියල
චනෝනා හිනාචවලා, චනෝනචේ ඇත බැේ එචකන්, අපි චදන්නටම අගේ 7 ක් විතෙ දීග, අගේ 1 1/2 ක් විතෙ
පළල ලි චකොට චදකක් දුන්න.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

අපි චදන්නම චනෝනා කිේවා විදිහටම පුටුචේ ඒක තියල ඉද ගේතා... මචේ අමාරුචවන් ප ් පැේත දිචේ
ගියා... කමලානේ කිසිම අමාරුවක් නැතිව දා ගේතා. මම අමාරුචවන් ඉන්නවා දැක්ක චනෝනා...
"චහොඳට ඉද ගනින් බන්" කියල මාව පේචලහට තේලු කලා... අෙක මචේ ප ් පැේත ඉොචගන යනවා වචේ
චේරුණා...
"කමල, දැන් ඇවිේ චේකාචේ ඒක කචට් දනගහචගන උෙපන් ..... පාල, හැබැයි උඹ එනවා එචහම චනචවයි
හරිද? උඹව චමතනම මම හැම ගහනවා... චේචෙනවචන් ... "
කමලා කිේවා විදිහටම මචේ ඉ ් ෙචහන් දන ගහචගන උෙන්න පටන් ගේතා.... චනෝනා චහොඳට ෆිේේ ඒක
බල බලා කකුචලන්, කමලාචේ තන් මිරිකනවා, ඉබ්බාචගන් තචන් අදිනවා.... මට ඉන්න හරිම අමාරුයි... එේ
ඉතින් ඉව චගන හිටිය චකොචහොම හරි. කමල, ැචෙන් ැචර්ට මචේ ඇට චදකේ උෙන්න පටන් ගේතා... චේ
වචේ ඉන්ටවේ ඒක එනකේම, කමල මචේ ඒක කචට් දාචගන ඉරුව, චේවකාව. ඉන්චටර්වේ එචක්දී අචයේ
චහොඳට අපි චදන්නව පුටුචවන් ඉන්දල , චනෝනා කෑම කන්න පටන් ගේතා... අචයේ ෆිේේ ඒක පටන් ගේතට
ප ්ච ේ, චනෝනට චටොයිලට් යන්න ඕචන් උනා... ෆිේේ ඒක මි ් චවන නි ා, චනෝනා කමලාව බීම දීග කෙලා,
චකලින්ම ඒකිචේ කටට චු කලා... ප ්ච ,ේ අපි චදන්නටම කියල, චනෝනචේ කකුේ චලවකා ගේත. අපි
චදන්නම ෆිේේ ඒක ඉවෙ චවනකේ බීම ඉඳචගන චනෝනචේ කකුේ, ඇඟිලි, යටි පතුලු... චලව කකා හිටිය.
ඉදල හිටලා, චනෝනා කකුචලන්ම මචේ පයිය පෑගුවා.... අෙකිචේ තන් පෑගුවා. අපි චදන්නචගම තන් වල දාල
තිබ්බා ඉබ්බාචගන් තන් පිදු ඇේද... පේචවලා මුණ චපොලචේ ගචේනකේම. ප ් පැේචේ තියන චකොචට් තව
තව ඇතුලට තද කලා... චේවචේ ද වද දිදී තමයි චනෝනා ෆිේේ බැලුචේ... අපිට බලන්න පිනක් නැහැ...
ෆිේේ ඒක බලල කචඩන් කෑමේ අෙචගනම තමයි චගදෙ ගිචේ. චනෝනට ්රියිඩ් ෙයි ,් අපිට නිකන් එළවලු
බේ 2 ක් චබදාචගන කන්න.. තවම ප ්ච ේ පැේචේ ගහපු ලි කේල ඇතුචේ.. ඉන්ද ගන්නේ අමාරුයි
"චකොචහොමද ෆිේේ ඒක... මමනේ චහොඳට එන්චජෝේ කලා .... උඹල චකොචහොමද.... ෆිේේ ඒක චහොඳට?"
කියල චනෝනා චනොන්ජචේට ඇහුව..
"චහොඳයි චනෝනා " කියල අපි චදන්නම කිේවා.... වද වින්ද ඒක ඇචෙන්න චමොන ෆිේේ දා.
"පාල, උඹව බලන්න දැන් අෙ චනෝනා එනවා... චහොඳට ජැන්ඩියට අෙ පැන්ටි ච ොට් ඒක ඇදචගන හිටපන්
හරිද? නාල හිටපන්... චනෝනට උඹව පාවිේචි කෙන්න ඕන චවයි"
"චහොඳයි චනෝනා"
චගදෙ ගිය ගමන්, කෑම කාල, මම නාල, චනෝනා දුන්න සුදු පාට පැන්ටි ච ොට් ඒක ඇද ගේතා... ටික
චවලාවකින් චනෝනචේ යාළුවා ආව. ඒ චනෝනචේ නම ජුඩි, වය 50 ක් විතෙ ඇති... සුදුයි මම හිතන්චන්
බර්ගර්. චනෝනා අචේ චලොකු ජීප් එකක් එලවාචගන... හරි ේලි තියන පාටයි.
"අඕ ජුඩි come come ... චකොචහොමද කාලචකට ප ්ච ේ.... චමොනවද චතොෙතුරු"
"අචන් චමොනවේ නැහැ පාලික... තාම අෙ චදන්න එක්ක තමයි මම ........ ආප්ප ගහල ගහල මට දැන් ඉතින්
ඇති වචේ.... ඔයචේ උචේ චකෝේ එචකන් ප ්ච ේ මම හිටිචේ හරිම න්චතෝච න්.... චකෝ චකෝ, එන්න
කියන්නචකෝ බලන්න"
"පාල, පාල වචෙන් එලියට..... චේ චනෝනා චකචනක් ඉන්නවා උඹව බලන්න ඇවිේ"
මම හිමිහිට ගිය ාචලට. ජුඩි චනෝනා මාව කන්න වචේ බලන් ඉන්නවා...
"ශා... මරුචන්... චකොචහන්ද චේකා.... මටනේ ඉරිසියාචේ බැහැ චමයා......මාරු ඇදුමකුේ අන්දවල
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

තිචයන්චන්.... "
"මම හදල ගේතා මචේ ශි චයක් හි හි හි "
"චකෝ හැචෙනවා බලන්න... ආ... තනේ විදලා චන්ද? ඉබ්චබෝ චදන්න බාෙද චකොේචලෝ?"" කියල, හරියට මාව
කචඩ් තියන බඩුවක් වචේ හෙවා හෙවා බැලුව....
"චකෝ, පහත කෙනවා බලන්න ඕක"
මම හිමින් ගැචලේවා මචේ ජිංගිය.
"හ්ේේ... චහොඳ ලාබාල එකක්... නේගගන්නවා බලන්න, හා හා... " කියල මට අන කලා...
ඒක කියනවේ එක්කම, මට චකලින් උනා....
"චේ පාලිකා... පට චපොඩ්ඩක් ඕචන් චේකව පාවිේචි කෙන්න.... පුළුවන්චන්?"
"අචන් ඔේ... යන්න, අෙ විසිටර් ් රුේ ඒක තිචයන්න..."
"එනවා යන්න... " කියල ජුඩි මඩේ, මචේ ලබ්චබන්ම ඇදචගන මාව කාමචර්ට අෙන් ගියා.
කාමචර්ට ගියගමන්, මට කියල අදුන් ගැලව ගේතා ජුඩි චනෝනා, මචේ ඔලුව අෙන් මැඩේචේ චු එකට තිබා...
"හ්ේ... බලමු දිචේ ෙචේ.... දානවා, දානවා ඉක්මනට... මට චවලා නැහැ... "
මම පුළුවන් තෙේ ඉක්මනට, චනොනැව චලව කාව.... හුේතයි, පුකයි චදකටම මට කියල දිව දාගේත.... ජුඩි
චනෝනා වය උනාට, හරියට ජු ් එනවා... චේ වචේ මට කියල 3 ක් ම ජුඩි චනෝනා ආව මචේ කචට්....
"දැන් ඇති... මම ප ්ච ේ පාවිේචි කෙන්නේ අනිේ ඒක... , යන් දැන්...." කියල මවේ අෙචගන ාචලට ආව...
එනචකොට චනෝනා ඉන්නවා හිනා චේවි...
"චකොචහොමද මචේ බන්චඩ්? චහොඳයි චන්ද?"
"ශා... මාරු චමයා... මට ඇද බැහැ... මම යනවා මචේ බීේ හවු ් එකට මාච ේ අන්තිමට... මට පුළුවන්චන්
චේකව අෙන් යන්න... චගදෙ වැඩේ තියනවා.... මචේ වැඩේ තියනවා.... කියාද ගැන? කියන්න, මම
චගවන්නේ"
"හරි හරි... මම චදන්නේ චමයාව.... ගාන ප ්ච ේ බැරියැ ..."
"ඔයාටේ එන්න පුළුවන් නිවාඩුචේ ඉඳල යන්න... දව ් චදක තුනක් විතෙ"
"හරි හරි... අපි යමු.... "
එහම කියල ජුඩි චනෝනා ගියා යන්න...
"චහොඳ චකොේලා... මට දැන් ේලිේ හේබකගන්න පුළුවන් උඹ නි ා... මම තව තව කට්ටිය ප ්ච ේ අදුෙල
චදන්නේචකො"
මම හරියට කචඩ් තියන බඩුවක් වචේ... දැන් හයර් එකටේ චදනවා චනෝනා... චමචහම ගිචයොේ චමොනචේද
දන්චන් හන. මම මචේ ජිවිචේ දව ් චදකකින් චවනේ චවේච හැටි හිත හිත, නින්දට ගියා, ඊලග දව
ඉ ්චකෝචේ යන්න තියන නි ා.
එදේ නිදා ගාන්න ඉ ්ච ේල, චනෝනා මට කිේවා....
"චහට ඉ ්චකෝචේ... උඹ උචේ 4 ට නැගිටින්න ඕචන්... උචේ 6 ේ පාඩේ කෙන්න ඕචන්... ඊට ප ්ච ේ මචේ
අදුන් ලැහැ ්ති කෙලා, මාව නැගිට්ටවල, මව නාවල, අන්දවල, ඉ ්චකෝචේ යන්න පුළුවන්. අනිේ වැඩ ඕචන්
නැහැ... අනිේ චදන්නට පුළුවන් ඔක්චකොම වැඩ කෙන.. මීට ප ්ච ේ ඉ ්චකෝචේ ච ේලේ, යාලුචවෝ
ආශාෙයක් නැහැ, ගැනු ආශ්‍රය, බාහිෙ වැඩ චමොනවේ නැහැ... තමුන්ට තිචයන්න, ඉ ්චකෝචේ අරුණ ගම, මචේ
කාර් එචක්ම ඉක්මනට ඇවිේ මචේ වැඩ කෙන ඒක. මම ඉ ්චකෝචේ ලගින් කාර් එචකන් බ ් නවා, අචයේ
එතනිේම ගන්නවා... පෙක්කු චවන්න බැහැ... අනික, ගැනු කිසිම ආශ්‍රයක් නැහැ... චකේචලෝ එක්ක කතා බැහැ
නැහැ.... චතරුනචන්..
"ඔේ චනෝනා"
"අහු උචනොේ මම තමුච ව හම ගහනව...."
එචහම කියල එදේ මම චනෝනචේ ඇචද චනොනව රැ චවනකේ න ලා, ච ේන එදා වචේම මචේ කැරි
සුේදකෙලා බුදිය ගේතා.. කමල තන් අදින චපොේචප් දමචගනම බුදිය ගේතා...

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful