මෙඩිකල් බඩ්ඩ සුනීතා

සුනීතා 1988 දී මකොලඹ වෛද්‍ය ිදද්‍යාලේමද මද්‍ෛව ෛේමස සුිදේක්. ඇේ උගත්මත් මීගමුමේ පිහිටි උේේ්
බාලිකා ිදද්‍යාලේක. . ඇේමප පිේා යේමද තේතවේක ිදයාේක නිලේක් ද්‍රුෛා. පිේාමප බාල ේම ෝද්‍යේා
මපොලිේ් පරීක්ෂක ෛයමේක්. ඔහු මේේෛේ කමල් බදුල්ල ප්‍රමශයමද මපොලිේ් ේ්ාාවේක.
ේ.ිද.මප 1988 දී යාගෙ මපෞශගලික වෛද්‍ය ිදද්‍යාලේව ිදරුශයෛ ේිිදයාවේ කයව ලද්‍ උශම ෝෂණේකව
යේමද වෛද්‍ය සු්ටව ේ ාාි ීමෙ නනිෛාසේ කය ිබුණණා. සුනීතාමප පිේා ේ ොො ේ.ිද.මප ේම්ා්ටය කි ෙ
ක්‍රිේාකායකෙව ේ ාාි මවොෛව මලේ සුනීතාව තදි්ටෙ නෛෛාද්‍ කය ිබුණවා. ම ේතුෛ උම්ට ඒ දිවෛල ිබබූ
ේිදමප ක්‍රිේාකාරී්ට නතුරුද්‍ ්ට කිරීෙ ේ ොො මපොලි මද තවතුයක් ද්‍ැරීෙ. . 1988 ේැප්තැම්බස දිවක පැෛිබ
උශම ෝයණේව ේ ාාි මෛ්ටව කිේලා ඇේමප මිතුරිේ්ට කිහිප මද්‍මවක් ඇේව දුයකාවමේ්ට ඇෛටිලි කලා.
වෛද්‍ය ිදද්‍යාලේේ ොේ ගවණක් ෛේා ිබුණව නිේා සුනීතා ඒ ද්‍ෛේ් ෛල ටිමද මගද්‍යෙ. . කාමලකි්ට මු
මවොවූ මිතුරු මිතුරිේ්ට මුීමමම් නෛේ්ාාමෛ්ට ප්‍රමේෝේවේක් ගැනීෙව ූ ඇේ ෛත්තල න්ටව යේාමප
ේාලුමෛකුමප මගද්‍ය ේව බෛ නම්ෙව මබොරුෛක් කිේලා මකොලඹ ි ේා
කලි්ට කතා කයගත් ිදදිේව මේේයම් පාමසදී යේාමප ේාලුෛ්ටව යකතුමෛලා පිචි මබොරැල්මල් ිබුණනු
මපලපාලිේව ේම්බ්ටය උවා. ේව්ට පාඨ ෛලව ෛඩා ඔවු්ට කමල් ති ේ මතොයතුරු ගැව කතා කයමි්ට ගේට
කිරීෙ. . ෛේ ප ිදතය ෛව ිදව මබොරැල්ල ්ටදිේව ලඟා මෛමි්ට ිබුණව මපලපාලිේව මපොලි මේ්ට කඳුලු
ගෑේ් ගැහුෛා. පිරිමි ලෙ. ්ට මබොම ොෙේක් ඒ මම් නත දිවූෛා. දුෛා ගැනීෙව මවො ැකිවූ මපලපාළිමද ි ේ ලෙ. ්ට
ේෙ යක් මුද්‍ා ඇඳු්ටෛලව ේොව ඇඳුම් ඇඳ ටි නේ නත් නඩිගුෛව ගත්තා. සුනීතා ේ තෛත් ගැ ැනු ලෙ. ්ට
ෛගේක් ෛෑ්ට යකක ද්‍ොගත්තා. ැමෙෝවෙ ෛෑ්ට යමක් බිෙ මුනි්ට නතව දිගා මෛලා න්ටව නණ කලා. සුනීතා
ෛවපිව බැලුෛත් ඇේමප මිතුරිේ්ට කවුරුත් ෛෑ්ට යමක් හිටිමද වැ ැ. ඔේ්ට දුෛලා මේමය්ටව ඇිබ ේ. ඇේ
තුෛා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

සුනීතා ම ොඳවෙ බේමෛලා හිටිමද. නත් නඩිගුෛව ගත් නේ නතුරුද්‍ ්ට මෛව බෛව ිබුණණ ැඟීෙත්, මේරී ි ේත්
මගද්‍රි්ට මෙොකක් මෛ. ද්‍ ේව ැඟීෙත් ඇේෛ කම්පා කලා. සීට් කි ෛක් වැිබ ෛෑ්ට යකක කිහිප මද්‍මවක් ේෙඟ
බිෙ ෛැිබරී ටීෙ නතාෙ නප සු මද්‍ේක් උවා. ද්‍ ඩිේ ගඳව නෙතයෛ ෛෑ්ට යමක්ට නෛ ේ මවො ැකි ගඳක්
ෛ වේ උවා. ගත උව මේලාෛ මකොච්චයක්ද්‍ ේ්ටව ගැව ෛැවහීෙක් ඇේව ිබුණම්ට වැ ැ. යක්ිදවෙ මුද්‍ාමේ
ේැ. ිබේ ැකි කිහිප මද්‍මවක් ෛෑ්ට යමක් නේ්ේය මද්‍ොමය්ට වැඟ ෛා වේ පද්‍ෛ්ටවව උවා. නතා මේගමේ්ට
යාෛවේ වුව ෛෑ්ට යක ෛිගු ගනිත්දී මේගේ නඩු මවොකිරීෙ නිේා සුනීතා ේ න්ට ලෙ. ්ට ඒ මම් නත ිද උවා.
යම ෙ ි හි්ට ෛෑ්ට යක යක ෛයෙ වැෛතුවා. පිටිපේ මද්‍ොය ඇයප මේබමලක් “බැ ැපිේේ හු……..” කිේා කෑ
ගැසුෛා. තය පේ් මද්‍වාෙ යකෛය බහි්ටව ගත්ත උත්ේා ේ නිේා කාමප ම ෝ ේපත්තුෛක් ෛැදී සුනීතාමප ද්‍කුනු
නත තුෛාල උවා. බේව කි ෙ මේද්‍වාෛක් ද්‍ැනුම්ට වැතත් නිබ්ට මල් ගලමි්ට ිබුණවා. ඔවු්ට කීප මද්‍වාෛ
කාෙයේකව ද්‍ේටව උත්ේා කයව නතමස ලඟෙ හිටි මේබමලකුව සුනීතා නඬමි්ටෙ ඇේමප ොො ගැව
කියුෛා. යෙ මේබලා ඒ ගැව කි ෙ ො. ෙක් කමල් වෑ .
කාෙයේ ඇතුමල් කි ෙ මද්‍ේක් ිබුණම්ට වැ ැ. ේම්ටලේක් ෛත් වැිබ ඒ කාෙයමද ල. ට් යකක් ම ෝ ද්‍ො වැිබ
නිේා ිබුණම්ට නඳුයක්. ැමෙෝෙ හිටිමේ බිෙ නඳමගව. ිදටි්ට ිදව කවුරු රි නකි ග ව ේශද්‍ේක් ිදතය. ඇහුම්ට.
කාෙයමේ්ට පිව කීප මද්‍මවක් ේැමය්ට බැව ග්ටවෛා ෛමප ඇහුවත් කිේව මද්‍ේක් පැ ැදිලිෛ ඇහුම්ට වැ ැ.
පැේ ගාවකව පේ්මේ කවුරු රි මද්‍ොය නරි්ටව උත්ේ කයවෛ ෛමප ඇහුවා. සුනීතා ත. ෙත් ම ොඳවෙ බේ
උවා. කාෙමසව ඇිදත් මවෝච් යකක් යල්ල කයප පශගලමේක් කාෛද්‍ ම ොේවෛා ෛමප මත්රුවා. මවෝච් යලිේ
සුනීතාමග මුහුවව නල්ලප මකවා “යවෛා මෙ ාව” කිේාල මගොමයෝසු කව ඬකි්ට නතා ේශමද්‍්ට කිේෛා.
වැි වලා ඒ මිනි ත් යක්ක ේවෛව ෛඩා සුනීතාව කය්ටව මද්‍ේක් ිබුණම්ට වැ ැ. ඇේෛ තල්ලු කයමගව ෛමප
නඳුරු මකොරිමඩෝ යකක් දිමප ි හි්ට පඩි මපලක් වැගමගව ි ේා. ඇේ න්ටමව පයණ මේොල්ද්‍ය මගද්‍යක කිේල.
ඇේව හිතුම්ට. උඩ තට්ටුමේ කාෙයේ මද්‍ොයක් ලඟ මගොඩක් මෛලා හිව මගව න්ටව උවා. න්ටිබෙව උේ ෙ ත
කාකි කලිේෙකුත් සුදු කය වැිබ ටී යසට් යකක් ැඳ ටි මකමවක් කාෙයමේ්ට යලිේව තෛා. යෙ පශගලේා ේව
ගේට සුනීතා දි ා බැලුමේ නමුතු ිදදි කව. නික්ට නඩු කුමල් මකමවක් දි ා ෛියෛත්තු බලව ිදදි කව. නත්
නඩිගුෛව ගත්තු නේ නික්ට මිනිේ්සු මවමෙ. කිේලා හිතව මකමවක් බලවෛ ෛමප.
යතමකොවෙ සුනීතාත් යක්ක හිවප මිනි ා ඇේෛත් තල්ලු කයමගව කාෙයේව ඇතුල් උවා. යච්චය නඩක් වැිබ ඒ
කාෙයමද මම්ේේක නිලයාරිමේක් ෛමප මකමවක් ෛාඩිමෛලා හිටිේා. සුනීතා නයමගව තෛ මිනි ා නඩිේ
මපොමලොමේ ප්පලා නිලයාරිේාව තචාය කලා. නිලයාරිේා මුකුත් කිේමෛ වැ ැ. ඔහු හිටිමද පටුෛ බිත්ිබේ
පැත්තව යෛමගව. ඔහු ගයට් යකක් මබොමි්ට ටිේා. ඒ නිේා කාෙයේ දුමි්ට පිරිලා ිබුණම්ට. මම්මේව යල්ල
කයලා කුඩා ල. ට් යකක් ිබුණවත් කාෙයේ නඳුරු. . ඒ නිලයාරිේා හුඟක් මෛලා කමල් නමත් ිබුණව ම ොමවෝ
මද්‍කක් දි ා ොරුමෛ්ට ොරුෛව බලව යක. . යතව ිබුණව මවලිම ෝට යක කීප පායක් වාද්‍ උවත් යේා
ො. ෙක් කමල් වැ ැ. ැබැ. තු්ට පායක් වාද්‍මෛලා වෛිබවෛා. කවුරු රි යක්ේ්මව්ටය්ට යකකි්ට මකෝල්
යක ග්ටවෛා ඇිබ කිේලා සුනීතාව හිතුවා.
ටික මෛලාෛක් ි හි්ට නිලයාරිේ ේෙක් කිේෛා. සුනීතාව රිේව ඇහුම්ට වැ ැ. පිටිපේ්මේ්ට හිවප මිනි ා
සුනීතාමග නත ෛැලමිවව උඩි්ට . මේ්ට නල්ලල “කව ඇයලා උත්තය මද්‍වෛා” කිේලා කිේෛා. “මෙොකශද්‍ ේස
කිේමේ” කිේලා ඇේ ඇහුෛා. “කවුද්‍ තමු්ටමප මපොලි මේ ෛැඩකය්ටමව” කිේල ටිකක් ේශමද්‍්ට ඇහුෛා.
සුනීතාව රි ේ වේක් ෛමප ද්‍ැනුව. සුනීතා තවෙ තවෙ ොෙමග වෙ කිේෛ. ද්‍ැ්ට ෙව ේ්ටව කිේ. කිේල
ඇේව හිතුවා. ඊව පේ්මේ සුනීතාමග වෙ. , පීඨේ ගැව. , තාත්තාමප වෙ. , මගද්‍ය මවලිම ෝට මවොම්ෙමස
ෛමප ිදේ්තය න ව ගේට මෙොවෛාමද්‍ෝ ලිේවෛා ෛමප ද්‍ැක්ක. යක පායක්ෛත් ැරිලා බැලුමේ වැිබ නිලයාරිේ
“නය්ට ේවෛා මෙේාෛ” කිේලා කිේෛ. ඒ කිේප ගේට පිටිපේ්මේ්ට හිවප මිනි ා සුනීතාෛ ත. ෙත් තල්ලු
කයමගව ෛමප යලිේව නය්ට ි ේා. සුනීතා හිතුෛා ද්‍ැ්ට යේාෛ මගද්‍ය නරී කිේලා. මපොඩි ේතුවක් තෛත්
යකපායවෙ මගද්‍රි්ට මෙොවෛා මෛ. ද්‍ කිේලා හිමත්ටවව පව්ට ගත්තා. ත. ෙත් නය මකොරිමඩෝ යක දිමපෙ
සුනීතාෛ නය්ට තප මිනි කලි්ට හිවප හිවප කාෙමස ෛමප යකකව ද්‍ා්ටව ද්‍ල, ත. ෙත් ැරිලා ඊව නල්ලප
කාෙමසව සුනීතාෛ තල්ලු කලා. ඒ කාෙයේ ටිකක් මපොඩි යකක්. යමක් සුනීතා ඇමය්ටව මෛව කවුරුත් හිටිමද
වැ ැ. මෛව කාෙමසකි්ට තප මපොඩි යලිේක් නිේා තද්‍ කලුෛයක් ිබුණම්ට වැ ැ. කාෙමස බිත්ිබ නවුරුදු
ගාවකි්ට තී්ටත ගාලා වැිබ ක ගැහිච්ච ගිබේක් ිබුණවා. ේමවල් මද්‍කක් ිබුණවත් යෛා ෛ ල ිබුණම්ට. පටුෛක්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

ෛත් ිබුණම්ට වැිබ නිේා සුනීතා බිෙ නඳගත්තා. ඒ ෛැඩිපයෙ කකුල් ෛල ිබුණව මේද්‍වාෛව. ටික මෛලාෛකි්ට
සුනීතාව යම ම්ෙෙ නි්ටද්‍ ි ේා.
ටිකක් . මේ්ට මෙොවෛාමද්‍ෝ කිේ කිේා කවුරු රි මද්‍ොය නරිව ේශමද්‍ව සුනීතාව ඇ ැරුවා. ඇේ නක්ේටවව
හිවගත්තා. නය කලි්ට උඩ තට්ටුෛව නය්ට ි ේ මිනි ා තෛත් ටිකක් තරුව ගෑනු මකමවක් යක්ක කාෙමසව
තෛ. ගෑනු මකවා මූමණ්ට යච්චය ෛේේ වැිබ ගිබේක් මපනුවත් ේාොවයමේ්ට උේ ෙ ත මකමවක්. යේා
“ය්ටව ොත් යක්ක” කිේලා කිේෛ. ේැය ගිබේක් ඒ කව මේ මවොිබුණණාව කි ෙ කරුවාෛක් ිබුණමවත් වැ ැ.
මකොරිමඩෝ යමක්දී නිබ්ට වෛත්තල මයදි පටිේක් නය්ට සුනීතාමග ඇේ් තදි්ට බැ්ටඳා. ඊව පේ්මේ කවුරු රි නත්
මද්‍ක පිටිපේ්ේව කය බැ්ටඳා. සුනීතා ම ොඳවෙ බේමෛලා . මේ්ට නඬ්ටව පව්ට ගත්තා. යතමකොව ගෑනු
මකවා ටිකක් ිදතය කරුවාමෛ්ට “නඬ්ටව මද්‍ේක් වැ ැ”. “මගද්‍ය ේ්ටව ම්ුණමෛ. ැබැ. නපව නච්චු
කය්ටව මෛවෛා” කිේලා කිේෛ. ඒමක්ට බේ නඩුවුවා. මෙොකශද්‍ නච්චුෛ කිේලා න ්ටව හිතුවත් න ්ටව බේ
උවා. ඊව පේ්මේ සුනීතාෛ තල්ලු කයමගව යලිේව ේවෛ ෛමප මත්රුවා. සුනීතාව මේමයප්ප මද්‍ක ද්‍ාමගව
වැිබ බෛ ෙතක් උවත් තපහු ේ්ටව බේ වුවා. කාමයකක් ඇතුලව සුනීතාෛ ද්‍ාගත්තා. ිදවාඩි ප ක් ිදතය ි හි්ට
කාමයක වැෛතුවා. මද්‍ොය ඇයලා ඇද්‍මගව ෛමප සුනීතාෛ යලිේව ග්ටව උත්ේා කලා. යතමකොවෙ සුනීතාමග
ඔලුෛ ෙ
. මේ්ට මෙොකක් රි යකක ෛැදුවා. ත. ෙත් නතකි්ට මබල්ල රිේ තද්‍ කයමගව ෛමප යලිේව
ඇශද්‍ා. මකොම ොෙ රි සුනීතා කකුල් මද්‍මක්ට හිවගත්තා. සුනීතාව මත්රුම්ට කීප මද්‍මවක් ඇේෛ නේ්ේය ව
තල්ලු කයමගව ේවෛා ෛමප. මේමයප්ප වැිබ නිේා කකුල යක යක මශෛල් ෛල ෛදි්ටව පව්ට ගත්තා. කකුල්
මද්‍මක්ටෙ රිෙ මේද්‍වාෛක් ද්‍ැනුවා. යම ෙ ි හි්ට යක පායවෙ වැෛතුවා. ේතුයක් ෛමප යකක් ේශද්‍ උවා.
“ඕමක ිබමේව ත ේතුය” කිේලා පිරිමි කව ඬක් කිේෛා. මද්‍ොය නරිවක්ට කවුරු රි සුනීතාෛ බිත්ිබේව
පැත්තව යෛල ිබේල නවව උඩි්ට නත ද්‍ාල සුනීතාමග ෛම් නත නල්ලමගව තද්‍ කයමගව හිටිේා. “ රි මප්ටව”
කිේලා ගෑනු මකවා කිේෛ. සුනීතාෛ නල්ලමගව හිවප ෙනුේ්ේේා යේාෛ කාෙමසව ඇතුල් කලා. ගෑනු මකවා
ටිකක් තදි්ට ඇද්‍ල ඇ ැ බැඳලා ිබේබ පටිේ ගැමලෛෛා. ල. ට් යලිේව සුනීතාමප ඇේ් නිලිකාය මේගව ි ේා.
“නය පටුෛව ිබේ්ටව” කිේලා ගෑණු මකවා කිේෛ. “ෛාඩිමෛවෛ මෙතනි්ට” කිේලා මිනි ා කිේෛ. සුනීතා
ෛාඩිඋවා. නත බැඳලා ිබේබ ලනුෛ මල ලා නත් මද්‍ක පටුමෛ පිටිපේ්ේව ිබේ ත. බැ්ටද්‍ා. ”මකෝච්චිේ ග්ටව
ිබමේවෛ ෙි ේවෛා” කිේෛ මිනි ා මද්‍ොය . මේ්ට ෛ මගව ේ්ටව ි ේා.
සුනීතා ටිකක් . ේ නයමගව “මෙොකශද්‍ මම්” කිේලා ගෑනු මකවාමග්ට ඇහුෛා. යේාව න ්ටව ඕව වුමව ‘මම්
මකොම ද්‍’? ‘මෙොකශද්‍ කය්ටව ේ්ටමව’? ‘මෙොකශද්‍ කය්ටව ේව නච්චුෛ’ කිේලා. ගෑනු මකවා කි ෙ මද්‍ේක්
ඇහුම්ට වෑ ෛමප කබඩ් යකක් ඇයලා දිග මේෛැල් මද්‍කක් නය්ට මම්ේේක් උඩ ිබේබා. සුනීතාමප මූව. ඇඟ.
යත් මේගව ේවෛ ෛමප ද්‍ැනුවා. සුනීතාව මත්රුවා නච්චුෛ කිේමෛ මෙොකවද්‍ කිේලා. ඒ මලෛල් කයවමකොව
නේ්මකෝමල් ෛාය ිදාාගේක් නෛයමෛලා කඩමචෝරු ක්ටව නේ්මකෝමල් ෛැමව්ට පැවලා ි හි්ට නහුමෛලා ේ්වස
සුපිරිේස සුනීතාව. තෛ ලෙ. මද්‍්ටමවක්ව. මම්මේකව නත් මද්‍ක ිබේ්ටව කිේලා මේෛැලකි්ට ප ගාමව
පේ්ේ පැත්තව ග ප යක ෙතක් උවා. සුනීතා යද්‍ා ඇඳල හිටිමේ මකොල පාව ග. ඩි්ට යුනිම ෝම් යක. රිදුවව
ෛඩා ලැජ්ේාෛව ෙ
. මේ්ට හූ ිබේබ බෛ ෙතක් උවා. ේ්වස යක්ක තය ක් තෛත් යද්‍ා ෛේ කාෙමස මද්‍ොය
ෛ මගව ක්ටවාඩිමේ්ට පේ්ේ ය ව නිල් මෛලා ෛමප ිබුණව මේෛැල් පායෛල් නතගාල බලවමකොව ඒකාමල්
තඩම්බයේක් හිතුවද්‍ කිේල හිතුෛ. මේෛැල් පායෛල් රිදුවත් මම්කත් ඒ ෛමප ද්‍යාග්ටව පලුෛ්ට මෛ. කිේලා
හිතුවා. මෙොව මෙෝඩකෙකව මපලපාලි ේ්ටව තෛද්‍ කිේල ත. ෙත් හිතුවා. යතමකොවෙ ගෑනු මකවා
පිටිපේ්මේ්ට ි හිල්ල නත් මද්‍ක ලිහුෛා. ලි ව ගේට “නච්චුෛ ිදඳල කයද්‍ය මවොකය ේව යක ම ොඳ. ” “ ැබ.
ෙව මම්ක රිේව කයග්ටව දු්ටම්ට වැත්ති තමි කායමේෝටව බාය මද්‍්ටව මෛවෛ” කිේලා කිේෛ. සුනීතා
“ ා” කිේෛ. “වැි වල ේ්කට් යක මල ල මම්ේ උඩ ද්‍ා්ටව” කිේලා ගෑනු මකවා කිේෛ . ලැජ්ේාෛවෙ සුනීතාමප
මුහුව ත. ෙත් යත් උවා. ැරිල ගෑනු මකවා දි ා සුනීතා බැලුමෛ නනුකම්පාෛක් බලාමපොමයොත්තුමෛ්ට.
යත්මකොවත් ගෑනු මකවා දිග මේෛැලක් ද්‍කුවිබ්ට නය්ට ෛෙිබ්ට යමක ෙැදි්ට නල්ලමගව වෙමි්ට දිගාරිමි්ට
කෑෙක් ක්ටව බල්ට න්ටව බඩි ්ටමව න්ටව මකමවක් ෛමප මවොනෛ ල්මල්ට ෛමග සුනීතා දි ා බැලුෛ
නක්ේට මවොකමලොත් බලාමගව කිේ්ටව ෛමප.
සුනීතා ත. ෙත් නේ්ේය ව ැරිල ේ්කසට් යක මබොත්තම් මද්‍කක් ගලෛල කකුමල්ට ගලෛල ද්‍ැම්ෙ. ඒකයල ේව
ේාේ. ේලේේ් යක පිටි්ට ැරිල බැලුෛ. ඒ පාය ටිකක් ිදතය ේැමය්ට ෛමප “ගලෛවෛ ඕකත්” කිේෛ. සුනීතා ේව
ේාේ කකුමල්ට මලම ල මම්මේේ උඩ ිබේබ. සුනීතාව මත්රුවා ගෑනු මකවාමග කව මකොම්ට මපොඩි හිවාෛක්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

ිබමේවෛ කිේලා. සුනීතා හිතව මශ මතරුවා ෛමප ගෑනු මකවා මූව යකපායවෙ වපරු කයමගව “ ැට්මවත්
දිග ෛැඩි. ෛමප මල වෛ ඒකත්” කිේල කිේෛ. සුනීතා ද්‍්ටවෛ ැට්මව කිේමෛ ේලේේ් යකව කිේලා. යකත්
නේ්ේය ිබේබ ගැමට් ගලෛල මබොත්තම් ටික ගලෛ්ටව පව්ට ගත්ත. සුනීතාමග නත් ෛල ඇඟිලි මෛවුල්ටව
ෛමප පව්ට ගත්ත. මබොත්තම් පැවමලවෛ ෛමප ද්‍ැනුව. ඒ උවත් පලුෛ්ට නක්ෙවව ේලේේ් යකත් ගලෛල
මම්මේ උඩව ද්‍ැම්ෙ. ද්‍ැ්ට සුනීතා න්ටමව මෙ ේස යක. පෑ්ටටි යක. ඇඳමගව. රිේව සීතමල් න්ටව
මකමවක් ෛමප නත් මද්‍මක්ට නේ්ේය මෙ ේස යක ෛ මගව ෛමප. යතමකොව “ම ොඳ. ඔේ ිදදි වෙ කිේව
ිදදි ව කයවෛ” කිේාමගව සුනීතාෛ පහුකයමගව නේ්ේය ව ේව ගේට බිත්ිබේ න. වව ේ්ටව කිේලා ෛමප
ගෑනු මකවා මේෛැමල්ට නඟි කලා. සුනීතා බිත්ිබේ න. වව ි ේා. “නත් මද්‍ක උේ්ේ්ටව ” කිේල යච්චය තය ක්
වැතුෛ ෛමප හිමි්ට කිේෛ. නත උේ්ේවමකොව සුනීතා ද්‍ැක්ක ෛ මල්ට යල්මලව ලනුෛක්. සුනීතාමප නත් මද්‍ක
කලි්ට බැ්ටද්‍ල හිවප පටිමේ්ට ත. ෙත් බැඳප ගෑනු මකවා ඒ පටිේ ඇද්‍ල උඩ ිබමේව ලනුෛව ගැව ගැහුෛා.
ද්‍ැ්ට සුනීතා න්ටමව බිත්ිබේ පැත්තව මූව යෛමගව නත් උේ්ේමගව. සුනීතාව ඇහුව බිකුෛක් ෛමප යකක්
බිෙ දිමප ඇද්‍මගව යවෛා. බලවමකොව ඒක නේ්මකෝමලක ිබමේව බාල ලීමේ්ට ද්‍ප මඩේ්ක් යකක්.
සුනීතාමග ද්‍කුනු පැත්මත්ට මඩේ්ක් යක බිත්ිබේව ම ේත්තුකයප ගෑනු මකවා “පේ්ේව” කිේෛ. සුනීතා නඩිේක්
ිදතය පිටිපේ්ේව ි ේා. “තෛ” කිේල කිේෛ. සුනීතාව ද්‍ැනුවා නත් මද්‍ක ලනුෛව හියමෛවෛා ෛමප. යත්
මකොම ොෙ රි ඇමඟ්ට පේ්ේව උවාෙ යේා මඩේ්ක් යක බිත්ිබේව. සුනීතා. ෙැශද්‍ව තල්ලු කලා. මම්මේේ තද්‍
කයල ිබේබෙ සුනීතාමග නව රිේ පේ්ේව තල්ලු උවා. සුනීතාව මත්රුවා තට්වම් මද්‍ක ම ොඳව පේ්ේව ඇදිල
ිබමේ්ටව තෙ. මම්මේේ ද්‍ැම්මෙ කිේලා. නේ්මේල්ලෙ මේෛැල ද්‍ැක්කෙ සුනීතා හිතුමේ නත් ෛලව ග . කිේලා.
ේාේෛල් ගලෛ්ටව කිේෛෙ හිතුෛා නම්ෙ නේ්ේය සුනීතාව ග වෛ ෛමප කකුල් ෛල පිටිපේ්ේව ග . කිේලා. ද්‍ැ්ට
සුනීතා ද්‍්ටවෛ යේාමප තට්වම් මද්‍කව. මෙේා මේෛැමල්ට ග ්ටව ේ්ටමව කිේලා. සුනීතාව මත්රුවා මම්
මකවාව ලෙ. ්ටව මේෛැමල්ට ග ල ම ොඳව පරුදු මකමවක් කිේලා. ගෑනු මකවා සුනීතාමප තට්වම් මද්‍ක
පේ්ේව මවයල ිබමේව ිදදි ගැව ේෑහීෙවකව පත්වුවා ෛමප “ගුඩ්” කිේාමගව සුනීතාමග ෛම් පැත්තව ි ේා.
ද්‍ැ්ට ග ්ටව පව්ට ගනී කිේල සුනීතාව බේක් තෛ. සුනීතාව යක පායවෙ “කීේක් ග වෛද්‍?” කිේලා
ඇේ්ේවුවා. රිේව නේ්මකෝමලදි ේ්වස මග්ට න වෛා ෛමප. “බලමු” කිේලා ිදතය. ගෑනු මකවා කිේමෛ.
සුනීතාව ද්‍ැනුවා මේෛැල තට්වම් මද්‍ක ය ව ිබේලා තට්ටු කයවෛා. ේශමද්‍ව මවොඇඬුෛත් කම්මුල් දිමප කඳුලු
මේමය්ටව පව්ට ගත්තා. “නම්ට ෙැඩම් ප්ලීේ්” කිේලා සුනීතා පි්ටමේ්ටඬු මෛ්ටව ගත්තා. මේෛැල න කව
ගත්තු ගෑනු මකවා සුනීතාමප පෑ්ටටිමද න ල ෛාටිමේ්ට නල්ලලා මද්‍පැත්තව ඇද්‍ ඇද්‍ ප ත් කය්ටව පව්ට
ගත්තා. මෙච්චය මෛලාෛක් ද්‍ැනුම්ට වැිබ ිදදිම ේ ැඟීෙක් සුනීතාව තෛ. ඒක රිේව තද්‍ ලැජ්ේාෛ. නේයණ
කෙ. බේ. යකව යකතුමෛලා ෛමප ැඟීෙක්. සුනීතාමප හිමත් යක යක හිිබිදලි ඇිබමෛලා වැිබමෛලා ේ්ටව
පව්ට ගත්තා. සුනීතාව යේා ේාේ මලම වමකොව ගෑනු මකවාමප ිබේබ හිවාෛ ෙතක් උවා. සුනීතාව හිතුම්ට
මෙේා මලේ්බිේ්ට මකමවක් ෛත්ද්‍ කිේලා. ඒ ිදදිම ේ ලිිි ක හිරි ැයේක් කය. ද්‍ කිේලා බේකුත් මේෛැල් පාය
ක්ටව ිබමේව බේ ෛමපෙ ද්‍මව්ටව ගත්තා. පෑ්ටටිේ ද්‍නිේ් ගාෛවෙ ප ත් කයප ගෑනු මකවා සුනීතාමප
තට්වම් මද්‍ක ෙේාජ් කයවෛ ෛමප නත ගාව ගේට “මඩොක්වසමග පේ්ේ පැත්තවම් ෙරු, මේෛැමල්ට ග ්ටව
කිේාප පේ්ේ” කිේල කිේවමකොව ත. ෙත් මුලු ඇඟෙ යත් මෛලා ේවෛ ෛමප සුනීතාව ද්‍ැනුවා. මම් මෙොකද්‍
මෛ්ටව ේ්ටමව කිේලා බේක් ා කෛද්‍ාෛත් ිදඳලා වැිබ ිදදිම ේ ලැජ්ේාෛක් ද්‍ැමව්ටව පව්ට ගත්තා. මලොකු
ලෙමේක් උවාව පේ්මේ කවුරුෛත් නදිරිමේ සුනීතා මම් ෛමප ඇඳුම් වැතුෛ නඳල වෑ. තාෙ මද්‍මෛනි ෛේමස
න්ටව සුනීතාව මෛවද්‍ා කවුරු රි මඩොක්වස කිේලා කිේෛෙ හිතව ය්ටම්ට මපොඩි පම ේ උඩඟු කෙක්. මෙච්චය
මෛලා වෙෛත් කිේලා කතා මවොකයප මකවා, නත් මද්‍ක බැඳලා ඇඳුම් මල ලා මපොඩි යමකකුව ෛමප නමව්ට
ප ල නූල් මපොවක් ෛත් වැතුෛ පේ්ේ පැත්තව මේෛැල් පාය ග ්ටව ලැේ්ිබමෛලා මඩොක්වස කිේල කතා කයව
මකොව කෛද්‍ාෛත් මවොද්‍ැණුනු ිදදිම ේ ලැජ්ේාෛක් තෛා. “මීව කලි්ට මඩොක්වසමග පේ්ේ පැත්තව මගද්‍යදි රි
නේ්මකෝමලදි රි මේෛැලකි්ට ග ල ිබමේවෛද්‍?” ගෑනු මකවා සුනීතාමප තට්වම් නතගාව ගේට ඇහුෛා.
නේ්මකෝමල්දි ගුටි කාප යකෛත් මපොඩි කාමලදි නඳල හිවලා නම්ො නිබ්ට රි මේමයප්පමෛ්ට පේ්ේව ග ප
යකෛත් කිේ්ටව සුනීතාව ලැජ්ේ හිතුවා. “වෑ ෙැඩම්” කිේලා මබොම ොෙ ගරුේරු ඇිබෛ සුනීතා කිේෛ.
නත සුනීතාමග තට්වම් මද්‍මක්ට න කව නය්ට නලක්මක ග්ටව ෛමප මේෛැමල්ට නිරුෛත් තට්වම් මද්‍කව තට්ටු
කයව ගේට ගෑනු මකවා සුනීතාව නෛෛාද්‍ කය්ටව පව්ට ගත්තා. “ෙෙ ේාේ්ටට් මපමසයා. මෙ ාව මපව
මජ්.ීම.පී යකව ේම්බ්ටය වැ ැ. කිේලා මත්මයව නේ රිලීේ් කය්ටව නේ්ේයමෛලා ෙතක හිටිව ේම්ුණෛක් මද්‍ව
යක තෙ. ෙෙ ෛැඩිපය කයව යාේ කාරිේ”. “ග වමකොව ම ොඳව ලැජ්ේ කය්ටව ඕමව”. “යතමකොව තෙ.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

ග ප යමක් මේද්‍වාෛ වැිබඋවාව පේ්මේත් ද්‍ඬුෛෙ ෙතක හිටි්ටමව”. “ඒක. ඇඳුම් ගලෛල ග ්ටමව”. “ගෑනු
ලෙ. ්ටව ග වමකොව මම්මක න්ටව ඔක්මකොෙ තරුණ මකොල්මලො ටික යවෛ ග වෛ බල්ටව”. “ගුටි කව
මකවාව ඒ ලැජ්ේාෛෙ ඇිබ ජීිදමත්වෙ නීිබේක් මවොකඩා න්ටව”. “මඩොක්වස මපොලිේ් ඔෆිේස මකමවක්මග
වෑද්‍ෑමේක් නිේා තෙ. මලොක්ක කිේමෛ කාවෛත් බල්ටව ය්ටව මද්‍්ටව යපා කිේලා”. “මඩොක්වසමග ොෙව
මලොක්ක කතාකලා”. “යේා නෛේය ගත්ත නනිත් නේව මද්‍ව මේතෙ මඩොක්වසව මද්‍්ටව”. “මඩොක්වසමග ොෙ
මඩොක්වසව රි තද්‍මය. ෛමප”. “යේා කිේෛ මඩොක්වස රි මුය්ටඬු. ඒක නිේා මේෛැමල්ට තලල ෙට්ටු කයල
රි මඩොක්වස ඔ. ව ෛඩා මද්‍ේක් කයග්ටව යමක්ට මේය ග්ටව යක මම් කාමල් ැටිේව ම ොඳ. කිේලා”.
“ොෙ ඇහුෛා ඇඳුම් ගලෛලාද්‍ ග ්ටමව කිේලා”. “මලොක්ක කිේෛ ේස කිේවෛවම් ඇඳුම් මල ්ටමව වැතුෛත්
ග ්ටව පලුෛ්ට කිේලා”. “මඩොක්වසමග ොෙ කිේෛ ඇඳුම් මල ල ෆීමම්ල් ඔෆිේස මකමවක් ද්‍ාල මෛෛැල්
මද්‍කක් කැමඩවකම් ම ොඳවෙ ග ්ටව ඒවුවාව ප්‍ර. ෛට් යමක් කය්ටව කිේලා” ේාේ්ටට් මපමසයා කිේා මගව
ි ේා. සුනීතාව මපොලෛ පලාමගව ේ්ටවව හිතුවා. ැමෙෝෙ ද්‍ැ්ට ද්‍ැව ගනි. මපොලි මේ්ට ෙව ඇඳුම් ගලෛල
ගැහුෛා කිේල. වෛද්‍ය ිදද්‍යාලේව ඇතුලත් උවාව පේ්මේ මෙච්චය කලක් වෑද්‍ෑ පවුල් ෛලි්ට සුනීතාව ිබුණමණ
මලොකු පිලිගැනීෙක්. ද්‍ැ්ට නතුරුමෛ්ටම්ට කාවෛත් මූව මද්‍්ටව බැරි ිදදිම ේ ලැජ්ේාෛක්.
“නපි පව්ටගමු ම්ටද්‍?” කිේලා ේාේ්ටට් මපමයයා මබොම ොෙ හිත්ෛත් කෙකි්ට ෛමප සුනීතා මග්ට ඇහුෛා.
මෙොකශද්‍ ේාේ්ටට් ඇහුමේ කිේලා සුනීතාව රිේව මතරුම්ට වැ ැ. ‘මෙොකශද්‍ ෙැඩම්’ කිේලා න ්ටව
ද්‍වමකොවෙ යකපායවෙ චවාේ්ේ් ඬ වගමි්ට මේෛැල සුනීතාමප නිරුෛත් තට්වම් මද්‍ක ය ව ෛැදුවා.
කෛද්‍ාෛත් මීව කලි්ට මවොිදඳප මුලු පේ්ේ පැත්තෙ ි නි ගත්තා ෛමප මේද්‍වාෛක් සුනීතාව ද්‍ැනුවා. පාේැමල්දී
සුනීතාමප තට්වම් ෛලව මේෛැල් පාය ෛැදී ිබුණවත් මම් ෛැදුව පායත් යක්ක ේ්වස ගැහුෛ මේෛැල් පායෛල්
නික්ට හුලි ගැහුෛා ෛමප ේැ. සුනීතාව හිතුවා. මුලු කවෙ මේලී ි හි්ට උගුමස ේෙක් හියෛ්ටවාක් මේට
සුනීතාව ද්‍ැනුවා. නොරුමෛ්ට ෛචව පවලමි්ට ‘නම්ට ෙැඩම් ද්‍ැ්ට ඇිබ ෙව ම ොඳවෙ රිදුවා’ කිේ්ටවව කව
ග්ටවමකොවෙ තෛත් මේෛැල් පායක් ෙ
ඬක් විෛමි්ට සුනීතාමප තට්වම් ෛලව ෛැදුවා . කලෛා මද්‍කව න ල
තට්වෙ පව්ට ග්ටවා ද්‍ායේ දිමප මේෛැල් පාය ෛැදුනු බෛ සුනීතාව හිතුවා. ේාේ්ටට් මපමසයා “රිදුවද්‍
මඩොක්වස?” කිේා සුනීතාමග්ට ඇසුමේ ම ොඳව රිදී ඇත්වම් ද්‍ඬුෛෙ වෛත්ෛ්ටව ෛමප. “ඔේ…ඔේ ෙැ..ඩම්, නම්ට
ඔේ ඇිබ ෙැඩම්” කිේමි්ට සුනීතා නකි ගේව ිදව තෛත් මේෛැල් ප යක් තට්වම් මද්‍කෙ ය ා ෛැදුවා. ේාේ්ටට්
මපමසයා මකොච්චය තදි්ට සුනීතාමප තට්වම් මද්‍කව ග වෛාද්‍ කිේමෛොත් සුනීතාව ද්‍ැනුම්ට මේෛැල තට්වමම්
ෛැදීල ඇඟ ඇතුලි්ට ි හිල්ලා කටි්ට පිව මෛවෛා ෛමප. ේාේ්ටට් මපමසයා ග ව මේෛැල් ප යෛල් මද්‍කක්
නතයෙැද්‍ සුනීතාමප තට්වම් මද්‍ක නතා මේගමේ්ට වලිේ්ටවාක් මේට ඇේව ද්‍ැනුවා. තෛ මේෛැල් පායෛල්
කීේක් ක්ටව ිබමේවෛාද්‍ කිේලා ද්‍්ටම්ට වැතුෛ ගුටි ක්ටව බැ ැ. කිේලා හිතවමකොවෙ නේ්ේය ෛැදුනු
පායෛල් ෛලව ෛඩා තදි්ට
ප මේෛැල් පායක් තට්වම් මද්‍ක ය ා ෛැදුවා. ඒ ප ය ේාේ්ටට් මපමසයා
සුනීතාමප ෛම් තට්වමම් ප ල මකොවමේේ නඳල ද්‍කුනු තට්වමම් න ල පැත්තව ෛදිව ිදදිේව ය ව ග ප යකක්
ග ව බෛ සුනීතාව ෛැවහුවා . “ත ් ් ් ් ් ් ් ් ්”. “නම්ට ෙැඩම් ෙවවම් තෛත් ගුටි ක්ටව බැ ැ ෙැඩම්”
කිේමි්ට සුනීතා ටීචස මකමවක් මග්ට ගුටි කව නේ්මකෝමල ේව මකල්මලක් ෛමප ේාේ්ටට් මපමසයාව
පි්ටමේ්ටඬු ෛ්ටවව උවා.
“මීව පේ්මේේ නමගවග්ටමව වැතුෛ පායෛල් ගාම්ට මපලපාලි ෛල ේවෛද්‍ මඩොක්වස” ේාේ්ටට් මපමසයා
ඇහුේෛා. නොරුමෛ්ට ” නම්ට වෑ…. ෙැඩම්, ත. වි ේ්ටමව වෑ” කිේවමකොවත් තෛත් මේෛැල් පායක්
සුනීතාමග තට්වම් මද්‍කව ෛැදිලා නෛය. . ේාේ්ටට් මපමසයා මේෛැමල්ට ග ්ටව උපාධිේක් ිබමේව මකමවක්
ෛමප තෙ. සුනීතාව ගැහුමේ. යක පායක් ගැහුෛව පේ්මේ තප්පය ිබ ක් ිදතය න්ටවෛා සුනීතා ම ොඳව ග ප
පාය ිදඳිවක්ට.ඊව පේ්මේ ත. ෙත් තට්වමම් උේෙ රිේව මෛෛැල ිබේලා නලක්මක ග්ටවෛා. ඊව පේ්මේ
මේෛැල යේාමග පිමට් ෛදිවක්ට පිටිපේ්ේව උේ්ේලා ද්‍කුනු නමත් මුලු ෛැය ද්‍ායා රිේවෙ තට්වම් මද්‍කෙ ය ව
ෛදි්ටව ග වෛා. “ෙව වම් රි තේ. මඩොක්වසමග ෛමප පේ්ේ පැත්තකව ග ්ටව. මේෛැලකවෙ කිේාප
පේ්ේ”. ේාේ්ටට් මපමසයා යම ෙ කිේෛෙ සුනීතාව මේද්‍වාෛ නතයෙ ත. ෙත් ද්‍යාග්ටව බැරි ලැජ්ේාෛක් ද්‍ැනුවා.
සුනීතා ද්‍්ටවෛ යේාමප තට්වම් මද්‍ක ම ොඳව යලිේව මවයල ිබමේවෛ කිේල. සුනීතා ඇිදද්‍මගව ේවමකොව
තට්වම් මද්‍ක වවව දි ා මකොල්මලො ම ොමය්ට බලාමගව න්ටවෛ කිේල සුනීතා ද්‍්ටවෛ. ඒ වුවාව කෛද්‍ාෛත්ෙ
ගෑනු මකමවක් සුනීතාමප තට්වම් මද්‍ක ගැව යේත් යක්ක මම් ිදදි ව කිේලා වැ ැ.
“මම් ෛමප ම ොඳව ෙේ් ිබමේව පේ්ේ පැත්තකව ග ව යක නමප් මකොල්මලෝටව බල්ටව ිබුණව වි කිේලා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

ෛැඩක් වැ ැ” කිේමි්ට ේාේ්ටට් මපමසයා තෛත් ප යකව නලක්කේ ගැනීෙව මේෛැල සුනීතාමප තට්වම් මද්‍ක
ෙත තබාමගවෙ “මඩොක්වසලව මපොඩි කාමල මම් ෛමප ම ොඳව ග ලා ද්‍ල ිබේබවම් නද්‍ මම් ෛමප මද්‍ේක්
මෛ්ටමව වැ ැ කිේල මත්මයවෛද්‍”? ේ. ඇහුෛා. සුනීතාව යෙ නද්‍ ේ රි කිේලා යකපායවෙ හිතුවා . යෙ
කතාෛ ඇත්ත ෛ්ටමව සුනීතාමප පිේා සුනීතාව ද්‍ඬුෛම් කිරීෙව මේෛැල මේොද්‍ා ගත්මත්වම් මගද්‍යව මබොරු කිේා
ත ගෙව මවො ය්ටවව ිබුණනු බෛ සුනීතාව ැඟුව නිේා . සුනීතාමප තාත්තා සුනීතාව පේ්ේ පැත්තව නඳල
හිවල ග ල ිබුණවත් ඒ ගැ ැේමෛ කුමඩ්කි්ට රි නතව නහු මෛච්ච ලී පටිේකි්ට. ගවුෙව උඩි්ට ැහුෛෙ යච්චය
රිදුම්ට වැතත් සුනීතා මබොරුෛව කෑග මගව ඇඬුෛ. නඩ්ටම්ට තාත්තා යතමකොව ග ව යක වතය කයව
නිේා.
නේ්මකෝමල් ම ොේ්වල් යමක් ලෙ. ්ටව යේ ාාය ගුරුතුමිේ යාත්‍රී පාඩම් පැමේ්ට පසුෛ ද්‍ඬුෛම් කයව තකායේ
නේා තේටව යෛ්ට ද්‍ඬුෛම් ලැමබ්ටම්ට වැිබ නිේා ිබ්ට ේතුටු වුව බෛ සුනීතාව ෙතක් උවා. ිදිදය ෛැයදි ෛලව
නසුවූ පාේැල් මේම ලිේ්ට ම්ටෛා කාගයමද ගුරුතුමිේමප කාෙයේ පිවත මපෝලිම් ගේ්ෛා යකා බැි ්ට
කාෙයේව ඇතුලව නය මගව ්ලැවල් පිේාො යමක් කලිේෙ. ේ පෑ්ටටිේ. ද්‍වහිේ ගාෛව යවක්ට ගලෛල
කමිේේ කිහිලි ේවව මෛවක්ට උේ්ේාමගව න්ටව කිේලා මේෛැමල්ට ලෙ. ්ටමප තට්වම් ෛලව ග ව බෛ
ද්‍ැවගත්තු ද්‍ා තො ේම් තකායේක ේතුවක් ිදඳි බෛ සුනීතාව හි උවා. යද්‍ා යමේේ ගුටි කෑ නේ නද්‍ ඔවු්ට මප
නිමෛේ් ෛල ේැපව නිදිේව මකොව ෛේේ ිද මද්‍කක් වූ යේාෛ මපොලිේ් නිලයාරිනිේක් ිද ්ට ඇඳුම් ගලෛා
මම්ේේක් උඩ බාෛා නිරුෛත් තට්වම් ෛලව මේෛැමල්ට ගැසීෙ කයගත් පවු මම් තත්ෙමදෙ පලදීෙක් ෛැනි ේැ.
සුනීතාව හිතුවා. මෙෙ ද්‍ඬුෛෙ තොව ලැබිේ යුත්තක් බෛත් ලො කාලමදදීත් තරුණ කාලමදදීත් තේටව ෛඩා
ප ල තත්ෛමද ම ෝ තොව ෛඩා කයද්‍ය ිදඳි මේම ලිේ්ට ව ිබ්ට වාසී යකතු කයගත් පවු මම් ද්‍ඬුෛමේට
මගිදේ යුතු බෛ සුනීතාව ෛැවහුවා. පාේැමලදී මේම ලිේ්ටව ෛැදුනු මේෛැල් පාය ෛල් මේට මවොෛ ේාේ්ටට්
මපමසයා තොමප තට්වෙව ගේව මපොලිේ් මේෛැල් පාය තොව ිදඳීෙව දුීමෙ තො ෛැනි පවු කල නේකුව
ම ොඳි්ට ගැලමපව බෛ සුනීතාව ෛැවහුවා. ේාේ්ටට් මපමසයා නතා උව්ටදුමෛ්ට තොමප තට්වෙව ගේ්ටම්ට
තොමපෙ ම ොඳව නිේා ැඬීෙ වෛත්ෛා ද්‍ඬුෛෙ කීේව ම ෝ නෛේ්ට ෛව තුරු නෛසීෙව සුනීතා තීයවේ කලා.
ේාේ්ටට් මපමසයා සුනීතාමප ෛම් පේව ේ ද්‍කුනු පේව ේමි්ට තට්වම් මද්‍මක් පැිබ ෛල මේෛැල් පාය මවොෛැදී
ිබුණනු තැ්ට මේොේ මේොේා ග ව බෛ සුනීතාව ෛැවහුවා . ෙ ්ට ේ මවොබලා තොමප ෛැයදි රිගැේ්ීමෙව
තොමප තට්වම් මද්‍කව මේෛැමල්ට ග ව ේාේ්ටට් මපමසයා ගැව සුනීතාව ඇිබවුම්ට ාක්ිබේක්. ේාේ්ටට්
මපමසයා මේෛැල ඔේෛව ිදව ම ොඳි්ට යෙ ප ය තට්වමම් ෛැදීෙව සුනීතා මේෛැල යව මද්‍ේව තට්වම් දික්
කිරීෙව පව්ට ගත්තා. “මෛරි ගූඩ්” “මඩොක්වසව මත්මයවෛ ම්ටද්‍ ෙෙ මෙම ෙ ග ්ටම්ට මඩොක්වසමගෙ
ම ොඳව කිේලා?” සුනීතාමග්ට ඇහුෛා. සුනීතා “ඔේ ෙැඩම්” ේ. නතාෙ ාක්ිබමේ්ට උත්තය දු්ටවා. ගැසීෙ
වැෛැත්වූ ේාේ්ටට් මපමසයා “ රි ෙ ්ට . ” කිේමි්ට වළමල්ට ෛැමව්ට ද්‍ාඩිේ පිේ ද්‍ේටවව උවා. සුනීතාමප
ොො මලොකු ෙ තාව කිේා ිබුණම්ට මේෛැල් මද්‍කක් කැමඩවක්ට තොව ගැසීෙව බෛ සුනීතාව ෙතක් උවා.
තොව උකුල ැයීමෙවෛත් මවො ැකි මලේ තට්වම් ෛලි්ට යව ද්‍ැරිේ මවො ැකි මේද්‍වාමෛ්ට දුක් ිදඳිව සුනීතා
මේෛැල් මද්‍කක් කැමඩවක්ට ගුටි ක්ටමව මකොම ොෙද්‍ැ. ත්ත්ටවව උවා. ඔලුෛ යෛා ේාේ්ටට් මපමසයා
මද්‍ේ බැලූ සුනීතා, “නම්ට ෙැඩම් ෙව වම් තෛත් ගුටි ක්ටව බැ ැ. ඒ උවාව ොො කිේප ද්‍ඩුෛෙෙ ෙව
ලැමබ්ටව ඕමව තෙ. ” “ෙැඩම්ව බැරිද්‍ නතුරු ටික මෛව ද්‍ෛේක ෙව ග ්ටව? ෙව පලුෛම් ෙැඩම් කිේව
ද්‍ෛේක කිේව තැවකව ය්ටව” කිේලා මබොම ොෙ බැගෑපත්ෛ ඇහුෛා. මෙොකශද්‍ ොො කිේප ද්‍ඬුෛෙ” ේාේ්ටට්
මපමසයා ඇහුෛා. “ඇ. නය මේෛැල් මද්‍කක් කැමඩවක්ට ග ්ටව කිේමෛ?” ේාේ්ටට් මපමසයාව සුනීතා ගැව
දුකක් ඇිබ උව බෛක් මපනුවා. “වෑ මඩොක්වස ොො කිේ්ටව ඇත්මත් ම ොඳව රිමද්‍්ටව ග ්ටව කිේව යක”.
“නනික නනික් නේ ෛමප මවමම් මඩොක්වසමග තට්වම් රිෙ මෙොමලොක්”. “බවස කෑලි ෛමප”.” ඒක. මේෛැල
කැඩුමව වැත්මත”. පේ්ේ පැත්මත්ට කෛද්‍ාෛත් මවොිදඳප තයම් මේද්‍වාෛක් ද්‍ැනුවත් ොො කිේප තයම් මේෛැල්
කැමඩවකම් මවොගැහීෙ සුනීතාව යතමකොව ද්‍ැනුම්ට තේටව න. ිබ මද්‍ේක් නහිමි කලා ෛමප ැඟීෙක්.
සුනීතාවෙ පදුෙ. යේාව ඒෛමප හිිබච්ච යක ගැව.
“ඒඋවාව ඇ. නේ්ේය රිමද්‍වෛා ද්‍ැ්ට ඇිබ කිේ කිේා ඬප මඩොක්වස ද්‍ැ්ට තෛත් ද්‍ෛේක ග ්ටව කිේ්ටම්ට”
ේාේ්ටට් මපමසයා ඇහුෛා. සුනීතා ඬමි්ටෙ තොමප නතීතේ ේ ඇේ මේම ලිේ්ටමප ද්‍ඬුෛම් නේා ේතුටු උව
න්ටඳෙ ේ වෛද්‍ය ිදද්‍යාලේව මතරුව පසුෛ තොමප ඇිබවුව උඬඟු කෙ ගැවත් ේාේ්ටට් මපමසයාව ිදේ්තය
කයව ගේට, ේාේ්ටට් මපමසයා සුනීතාමප නත් ලනුමෛ්ට ලි ා ද්‍ැම්ො. සුනීතා නත් මද්‍මක්ටෙ මේෛැල් පාය
ෛැදුනු තේටමප තට්වම් මද්‍ක නතගා්ටව උවා. තට්වම් මද්‍ක පයාෛව ිබුණනු මේෛැල් පායෛල් සුනීතාව ද්‍ැනුම්ට
තට්වෙව උඩි්ට යබස පැලේ්තයේක් ද්‍ාල ෛමප.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

සුනීතා කී මශ ගැව කල්පවා කයවෛා මේට ිදවාඩි කිහිපේක් කි ෛක් මවොකිේා හිවප කල ේාේ්ටට් මපමසයා ”
ෙෙ හිත්ටම්ට මඩොක්වස කයල ිබමේව ෛැයදි ෛලව ෙෙ ග ප ප්‍රොම ඇිබ”. “ෙෙ කැෙිබ මඩොක්වස ම ොඳ
පශගලමේක් ෛමපෙ ම ොඳ මද්‍ොේ්තය ැටිේව ැමද්‍වෛ බල්ටව”. “මඩොක්වස කැෙිබ වම් ැෙ ොමේෙ තු්ට
මෛනි මේවසුයාද්‍ා කැලණිමද ිබමේව ෙමග මගද්‍යව ය්ටව”. “ඒ යවමකොව මඩොක්වස නිබ්ට ඒ ොමේේ කාව රි
ෛැයශද්‍ක් යම ෙ උවාවම් මපොතක ලිේාමගව ය්ටව”. “ෙෙ ඒෛව ද්‍ඬුෛම් කය්ටවම්” කිේා කිේෛා.
සුනීතාව වැිබමෛලා ිබබිච්ච තේට කැෙිබෙ මද්‍ේක් ත. ෙත් ම්ුණවුවා ෛමප ැඟීෙක් ද්‍ැනුවා. “ ා ෙැඩම් ඒක
ම ොඳ. තෙ. ”. සුනීතාමප මුහුව දි ා බලප ේාේ්ටට් මපමසයා “ ැබැ. මේෛැලව බමද මබොරු කය්ටව වම්
යපා. යතමකොව ඒමක්ට ෛැඩක් වැ ැ” කිේා කිේෛා. “නම්ට වැ ැ ෙැඩම්, ෙව මත්මයවෛ ෙැඩම්, ෙැඩම් ෙව
කමල් ෙමප නම්ෙල මපොඩි කාමල් ෙව කය්ටව ිබුණව මශ”. “ෙැඩම් ෙව ම ොඳ ිදවේ ගුරුෛරිේක් ෛමප”. “ෙෙ
ඇත්තෙ මපොමත් ලිේ්ටවම්”. “ෙැඩම්ව ම ොඳ. කිේල හිමතව තයෙක් ෙව ග ්ටව ” සුනීතා කිේාමගව ි ේා.
“යතමකොව මඩොක්වසව ඕවවම් ැෙ ිදාාමගවෙ ලකුනු වාගට් යකක් ෙෙත් යක්ක යකඟ මෛ්ටව. ලකුනු නඩු
වුමවොත් පේ්ේ පැත්තව මේෛැල් පාය ෛදිවෛ කිේල ද්‍්ටවමකොව ැෙ මෛලාමෛෙ පාඩම් කය්ටව හිමත. .”
සුනීතාව තේටමප තට්වම් ෛලි්ට මකොතයම් මේද්‍වාෛක් ද්‍ැනුවත් ේාේ්ටට් මපමසයා කී මශව වාසී ටීෙව
මවො ැකි උවා ”ෙරු යතමකොව ෙව ැෙ ේේමේක්ට් යකවෙ ක්ලාේ් ග්ටව පළුෛ්ට මෛ. ” සුනීතා කිේෛා. “ඔේ
මඩොක්වස මේෛැලකි්ට පේ්ේව ම ොඳව ග වෛ ෛමප ගෑනු ලෙමේකුමග නමගනීෙ දියුනු කය්ටව රිේවෙ
රිේව කි ෙ මද්‍ේක් වෑ.” කිේා ේාේ්ටට් මපමසයා කිේෛා.
“මඩොක්වස ගුටි ක්ටව ෙමප මගද්‍ය ය්ටව තීයණේ කය්ටව නේ්මේල්ල ෙෙත් ේෙක් කිේ්ටව ඕව”. “ෙෙ
තේ. ගෑණු ලෙ. ්ටව පේ්ේ පැත්තව ග ්ටව”. “ඒෛමපෙ ගෑනු ලෙ. ්ටමග පේ්ේ පැත්ත දි ා බල්ටවත්
තේ. ” .“ඒක. ෙෙ ැෙ මෛලාමෛෙ ඔක්මකොෙ ඇඳුම් ගලෛලා ග ්ටම්ට”. “නිබ්ට ඒක මඩොක්වසව ප්‍රය්වේක්
වම් ය්ටව යපා”. ේාේ්ටට් මපමසයා යමේේ කිේත්ෙ තේට තෛෙත් ටි්ටම්ට ම ලුෛැල්මල්ට බෛ ෛැවහී සුනීතා
නක්ෙනි්ටෙ පෑ්ටටිේ න ලව උේ්ේ්ටවව උවා. මුහුණ යතු කයගත් ේාේ්ටට් මපමසයා සුනීතාමප නනිකුත් ඇඳුම්
මම්ේේ ෙිබ්ට රැමගව සුනීතාව දු්ටවා. තත්පය කීපේක නිෂ්යේද්‍තාෛේ බිඳිමි්ට කව ඬ නෛදි කල සුනීතා.
“ඒකව ෙව කෙක් වැ ැ ෙැඩම්. ෙැඩම් ෙව ද්‍ඬුෛම් කයව යමක්ට මෛ්ටමව ෙව ේ පතක්”.” යමක්ට ෙැඩමුත්
ේතුටු මෛවෛවම් ෙවත් ඒක පිවක්” කිේා කිේෛා. යිදවෙ හි්ට වාෛක් මුෛව වගාගත් ේාේ්ටට් මපමසයා
“ම ොඳ. මඩොක්වස මලොකු ෙ ත්තේ කිේමෛ මඩොක්වසව ග ල නෛයමෛලා මඩොක්වසෛ නමප් ජීප් යකකි්ටෙ
මගද්‍යව ඇයලෛ්ටව කිේලා.” “මඩොක්වස නක්ේටව ැට්මවත් ඇඳග්ටව”.” ෙව පලුෛ්ට මල්ඩි මකෝටේ්වබල්
මකමවක් යක්ක මඩොක්වසෛ නරි්ටව” කිේා කිේෛා. “ම ොඳෙ. ෙැඩම් නම්ට ෙැඩම් තෛෙ ෙෙ මද්‍ොේ්තය
මකමවක් මවමේ”. “තෛ මගොඩක් කල් ිබමේවෛා ෙව මකොලි . මෛ්ටව”. “යක නිේා ෙව සුනීතා කිේලා කතා
කය්ටව” කිේා කිේෛා. ේාේ්ටට් මපමසයා කමල් ලාෛව වාීමෙ පෙව. . ේ්ටව පිවත්ෛත්ෙ ේාේ්ටට් මපමසයාව
බිෙ ද්‍ව ගේා ෛැ්ටඳ සුනීතා, “හිතප වැිබ ිදදි ව ෙැඩම් ෙමප ජීිදමත් නද්‍ මෛවේ් කලා, ඒකව මගොඩක් පි්ට”
කීෛාේ. “නම්ට සුනීතා ෙව ෛඳි්ටව යපා ෙව තාෙ ිබේ් මද්‍ක. . ෙෙ ඔේාමප ේම ෝද්‍රිේක් ෛමප” ේාේ්ටට්
මපමසයා කිේෛා. “වෑ ෙැඩම් නමප් මලක්චයේ් ලත් න්ටවෛ ෙැඩම් මප ෛේමේේ”. “නපි ඒමගොල්ල්ටවත් කිේ්ටමව
ෙැඩම් කිේල” කිේා කිේෛා.
නිබ්ට නල්ලා සුනීතාෛ වැි වවූ ේාේ්ටට් මපමසයා ෙෙත් නද්‍ ෙමප යේ්ේාමේ ේතුටු මෛච්ච ද්‍ෛේක්. “සුනීතා ඔේා
ෛමප ම ොඳ නවාගතේක් ිබමේව මකමවක් රි පායව ග්ටව පලුෛ්ට උවා නද්‍”. “ඔේ ෙැඩම්”. ිදහිළු මූවක්
ෙෛාගත් ේාේ්ටට් මපමසයා “ ැබැ. පමතෝ ෛැයදි ෛැඩ කයලා මපොමත් ලිේාමගව තෛෙ ඇඳුම් ගලෛල පේ්ේ
පැත්තව මේෛැල් කේාේ මද්‍වමකොව වම් ෙමග්ට නනුකම්පාෛක් වෑ ඔ්ටව” මුහුව යතු කයමගව බිෙ බලාගත්
සුනීතා “ඔේ ෙැඩම් ෙෙ ද්‍්ටවෛ” කිේවිදව තෛෙත් රිදුම් මද්‍ව තට්වම් මද්‍කව සුනීතාමප නත ි මද නමේවෙ.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful