காதலடி நீ எனக்கு

அத்தியாயம்—1
“சிவ சக்தியா யுக்ேதா யதி பவதி சக்த ப்ரபவிதும்
ந ேசேதவம் ேதேவா ந கலு குசல ஸ்பந்திதுமபி
அதச்த்வாமாரா த்யாம், ஹாிஹர விாிஞ்சாதிப்ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்ேதாதும் வா கதமக்ருதபுண்ய ப்ரபவதி”
என ஆதிசங்கராின் ெசௗந்தர்ய லஹாிைய ெசால்லியபடி மயிைல கற்பகாம்பாள் சன்னதிைய சுற்றி
வந்த மதி ெகாடி மரத்ைத சுற்றிவந்து நமஸ்காித்துவிட்டு ேகாவிைல விட்டு ெவளிேய வந்து தன்
ேஹாண்டாைவ கிளப்பினாள்.
அேத ேநரம் தன் ெமாைபல் ஒலிக்க எடுத்தவள், ” ெசால்லுங்க அம்மா, நான் ேகாவில்ல இருந்து
கிளம்பிட்ேடன்” என்றாள். “மதி, மதியம் உன் பிெரண்ட், சூர்யா வந்து அவ குழந்ைதக்கு பிறந்த நாள்
அப்படின்னு ெசால்லி ஸ்ரீராைம கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாய் இருக்கா, நீ அப்படிேய ேபாய் ஸ்ரீராைம
கூட்டிக்ெகாண்டு வீட்டுக்கு வந்துவிடு. இன்னும் உன் அத்ைதயும் மாமாவும் வரவில்ைல” என்றார்.
“சாிம்மா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு , சூர்யா ெசான்னாள்” என்ற மதி தன் ேஹாண்டாைவ கிளப்பி
திருவான்மியூாில் இருக்கும் தன் ேதாழியின் வீட்டிற்கு ெசன்று ேசரும் ேபாது மணி ஆறாகி இருந்தது.
ஸ்ரீமதியும், சூர்யாவும் ஒேர பள்ளியில் ஆசிாிையகளாக ேவைல ெசய்துக் ெகாண்டிருக்கின்றனர். ஒேர
ேநரத்தில் ேவைலக்கு ேசர்ந்த இருவருக்கும் ஒருவாிடம் மற்றவருக்கு நல்ல மதிப்பும் மாியாைதயும்
பார்த்த ெநாடி முதல் ேதான்ற நல்ல ேதாழிகளாக ஆகிவிட்டனர். சூர்யாவின் வீட்டிற்குள் நுைழயும்
ேபாேத அவைள பார்த்துவிட்ட ஸ்ரீராம், “மம்மி” என ஓடி வந்து கால்கைள கட்டிக்ெகாள்ள , “ேஹ
ராம் குட்டி, ஆன்ட்டி வீட்ல சமத்தா இருந்தீங்களா?” என ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத உள்ேள
இருந்து வந்த சூர்யா, “வா ஸ்ரீமதி ” என உள்ேள அைழத்து ெசன்றாள். ஸ்ரீமதி தான் வாங்கி

வந்திருந்த டிராயிங் புக்ைக சூர்யாவின் குழந்ைதக்கு பிறந்த நாள் பாிசாக ஸ்ரீராமிடம் ெகாடுத்து
ெகாடுக்க ெசான்னாள்.
சிறிது ேநரம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்த பின் குழந்ைதைய அைழத்துக் ெகாண்டு மதி கிளம்பினாள்.
“இருட்டி ேபாச்ேச மதி நான் அவைர கார்ல கூட்டி ேபாக ெசால்லி ெசால்கிேறன் நாைளக்கு
ஸ்கூலுக்கு வரும்ேபாது நான் உன் வண்டிைய ெகாண்டு வருகிேறன்” என சூர்யா ெசால்ல, “இல்ைல
சூர்யா நான் வண்டியிேலேய கிளம்புகிேறன் வேரன்” என விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினாள்.
சூர்யா மதி ெசல்வைதேய பார்த்துக்ெகாண்டு நின்றிருந்தாள். பின்னால் வந்து நின்ற சூர்யாவின்
கணவர் “என்ன சூர்யா உன் பிெரண்ட் ேபாவைதேய பார்த்துெகாண்டிருக்கிறாய்?” என்றார். “ெராம்ப
நல்ல ெபாண்ணு. அழகு, படிப்பு, குணம், எல்லாம் நல்லா இருந்தும் அவ வாழ்க்ைகல நடந்த ஏதும்
நல்லதாகேவ இல்ைலேய” என பாதி புாிவது ேபாலவும் பாதி புாியாதது ேபாலவும் ெசால்லி விட்டு
ெசன்றுவிட சூர்யாவின் கணவரும் அதற்கு ேமல் ஏதும் ேதாண்டி துருவாமல் ேதாைள
குலுக்கிக்ெகாண்டு உள்ேள ெசன்றார்.
ெசன்ைன பன்னாட்டு விமான நிைலயம், விளக்குகள் ஒளிர்ந்துக் ெகாண்ேட பிாிட்டிஷ் ஏர்ேவஸ்
தைரயிறங்க ெதாடங்கியது. சிறிது ேநரத்தில் பிரயாணிகள் அைனவரும் தங்கள் உடைமகளுடன்
ெவளிேய வரத்ெதாடங்கினர். விமானத்தில் இருந்து இறங்கியதும் கண்கைள மூடி இந்திய காற்ைற
ஆழ மூச்ெசடுத்து தன்னுள் நிரப்பிக்ெகாண்டு கண்கைள திறந்து பார்த்தான் ெகௗதம்.
இரண்டைர ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன் தாய் நாடு திரும்பி இருக்கிறான். நல்ல உயரத்தில்,
மாநிறத்தில், கூர்ைமயான கண்களும் அதில் ஒரு அலட்சியமும் ெதாிய தன் ட்ராலிைய தள்ளியபடி
வந்துக்ெகாண்டிருந்தவன் “ேஹ ெகௗதம், ெவல்கம் டூ சிங்கார ெசன்ைன” என்ற குரலில் சத்தம் வந்த
திைசைய பார்த்தவன் மனம் சந்ேதாஷத்தில் நிரம்ப ைகைய அைசத்தபடி தன் நண்பர்கைள ேநாக்கி
ெசன்றான்.
“ேஹ சுதாகர், சத்யா, எப்படிடா இருக்கீங்க?” என தன் நண்பர்கைள விசாாிக்க, “வாடா மாப்பிள்ைள,
நாங்க நல்லா இருக்ேகாம். நீ எப்படிடா இருக்க? ” என விசாாித்துக்ெகாண்ேட ெகௗதமிடம் இருந்த
ட்ராலிைய சுதாகர் வாங்கிக்ெகாண்டான்.
சத்யன் ெகௗதமிற்கு பின்னால் எட்டி எட்டி பார்க்க, பின்னால் திரும்பி பார்த்த ெகௗதம் சத்யனிடம்,
“என்னடா யாராவது வரணுமா?” என்றான். “என்னடா அப்ேபா நீ தனியாக தான் வந்தாயா?
இரண்டைர வருடம் கழித்து வருகிறாேய, ஒருேவைள அங்ேகேய கல்யாணம் ெசய்து ெசட்டில்
ஆகிவிட்டாேயா என நிைனத்ேதன்” என ெசால்ல, சலிப்புடன் புன்னைகத்த ெகௗதம், “ேபசாம
வாடா?” என ெசால்லிவிட்டு முன்னால் நடக்க, சுதாகர், “ேடய், உன் வாைய ெகாஞ்சம் ேநரம்
மூடிக்ெகாண்டு இரு. வந்ததும் அவைன ஏதாவது ெசால்லி கடுப்படிக்காேத” என ெசால்லிவிட்டு
முன்னால் ெசன்று ெகளதமுடன் இைணந்து நடந்தான்.
ெகௗதம், சுதாகர், சத்யன் மூவரும் சிறுவயது முதல் நண்பர்கள். பள்ளி படிப்புவைர ஒன்றாக
படித்தவர்கள், கல்லூாி ெசன்றதும், தனித்தனியாக பிாிந்தாலும், நட்பு ெதாடர்ந்துெகாண்டிருந்தது.
சுதாகர் சத்யன் இருவரும் ெசன்ைனயில் ஒரு ஆடிட்டாிடம் உதவியாளர்களாக இருந்து இப்ேபாது
தான் தனியாக ஆபீஸ் ெதாடங்கி அைத ெவற்றிகரமாகேவ நடத்தி வருகின்றனர்.
மூவரும் ேபசிக்ெகாண்ேட காாில் ஏறினர். சத்யன் முன்னால் டிைரவருடன் அமர்ந்துக்ெகாள்ள,
சுதாகர், ெகௗதம் இருவரும் பின்னால் அமர்ந்துக்ெகாண்டனர். மூவரும் ெபாதுவாக ேபசிக்
ெகாண்டிருந்தனர். கார் திருவான்மியூைர ேநாக்கி ெசன்றுக் ெகாண்டிருந்தது.
மதி குழந்ைத தூங்குவது ேபால ெதாிய அவனுடன் ேபசிக்ெகாண்ேட வண்டிைய
ெசலுத்திக்ெகாண்டிருந்தாள். “மம்மி டாடி எப்ேபா வருவாங்க?” என குழந்ைத ேகட்க, “சீக்கிரேம
வந்துடுவாங்க கண்ணா” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட வந்தவளின் மனம் மட்டும் கலக்கத்தில் இருந்தது.
குழந்ைதயுடன் ேபசிக்ெகாண்ேட, வண்டிைய ஒட்டிக்ெகாண்டிருந்தவள் திருப்பத்தில் வந்த காைர
கவனிக்காமல் ேநராக வர அவள் சுதாாித்து பதட்டத்துடன் வண்டிைய திருப்புவதற்குள் காரும் சடன்
ப்ேரக், ேபாட்டு நின்றது.
பதட்டத்தில் அவளின் உடல் நடுங்கிக்ெகாண்டு இருந்தது. காைர ப்ேரக் ேபாட்டதும் உள்ேள சிாித்து
ேபசிக்ெகாண்டு வந்த மூவரும், என்னவாயிற்று என ெவளியில் பார்க்க, அங்ேக பதட்டத்துடன்
நின்றிருந்தவைள கண்டதும் ெகௗதமின் முகம் சிாிப்ைப சுத்தமாக ெதாைலத்திருந்தது. அடுத்த
ெநாடிேய ேகாபத்தின் உச்சியில் இருந்தான். யார் முகத்ைத இனி பார்க்கேவ கூடாது என

எண்ணினாேனா, யாைர இனி நிைனக்கேவ கூடாது என இங்கிருந்து ெசன்றாேனா, அவைள
கண்ெணதிாில் கண்டதும் ேகாபத்ைத கட்டுபடுத்த முடியவில்ைல. ெவறுப்புடன் கண்கைள மூடி
ேகாபத்ைத கட்டுபடுத்த முயல,அருகில்அமர்ந்திருந்த சுதாகர் ெகௗதமின் நடவடிக்ைகைய கவனிக்க
தவறவில்ைல.
ெகௗதமின் நிைல இப்படி இருக்க, அதற்குள் ேகாபத்தில் டிைரவர் இறங்கி மதிைய
திட்டிக்ெகாண்டிருந்தார். மதி அவாிடம் மன்னிப்புேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க, குழந்ைத பயத்தில்
அழுதுெகாண்ேட “மம்மி” என மதியின் புடைவைய இழுக்க, குழந்ைதைய தூக்கி அைணத்து
சமாதானபடுத்த ஆரம்பித்தாள்.
காாிலிருந்து இறங்கிய சத்யன்,”ேமடம் பார்த்து வரக்கூடாது, குழந்ைதைய ேவறு கூட்டிக்ெகாண்டு
ேபாறீங்க. பார்த்து ேபாங்க” என ெசான்னதும், “சாாி சார், குழந்ைத கூட ேபசிக்ெகாண்ேட வந்ததில்
கவனிக்கவில்ைல, சாாி” என்றவள் தன் ேஹாண்டாைவ கிளப்பிக்ெகாண்டு மீண்டும் ஒரு சாாிையயும்,
நன்றிையயும் ெசால்லிவிட்டு ெமதுவாக ெசல்ல ஆரம்பித்தாள்.
கண்கைள திறந்த ெகௗதம், குழந்ைதயுடன் தங்கள் காைர கடந்து ெசல்லும் மதிைய பார்த்தவனின்
முகத்தில் ஒரு இறுக்கம் ெதாிந்தது.
“ெகௗதம் ஏண்டா ஒரு மாதிாி இருக்கிறாய்? ஏதாவது ப்ராப்ளமா?” என்றான் சுதாகர். “அெதல்லாம்
ஒன்னும் இல்ைலடா. ெகாஞ்சம் டயர்டா இருக்கு” என்றான், சுதாகர் ேமற்ெகாண்டு ஏதும் ேபசாமல்
வர சத்யன் திரும்பி இருவைரயும் பார்த்துவிட்டு ஒன்றும் ெசால்லாமல் அமர்ந்திருந்தான்.
தங்கள் அப்பார்ட்ெமன்ட் வந்து ேசர்ந்ததும், வண்டிைய அனுப்பிவிட்டு உள்ேள ெசன்றனர். ெகௗதம்
தன் ெபற்ேறாாிடம் ேபானில் ேபசிவிட்டு, குளித்துவிட்டு வருவதற்குள் சுதாகர், சத்யன் இருவரும்
ரகசியமாக ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். ெகௗதம் வந்ததும் மூவரும் பால்கனியில் அமர்ந்து
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். “சத்யா நான் வீடு பார்க்க ெசால்லி இருந்ேதேன பார்த்தாயா?” என்றான்.
“ம்ம்… எங்க சீனியேராட பிெரண்ட் வீடு ஒன்னு இருக்காம். ஒேர காம்ெபௗண்ட்ல ெரண்டு வீடாம்.
உனக்கு ஓேக என்றால் ேபான் ெசய்து ெசால்லிவிட்டு ேபாய் பார்க்கலாம்” என்றான்.
“சாி நீ ேபான் ெசய்து விசாாி. அவங்க ெசால்லும் ேபாது ேபாய் பார்த்துவிட்டு வந்து அம்மாைவயும்
அப்பாைவயும் வந்து பார்க்கெசால்லி அவங்களுக்கும் பிடித்துவிட்டால் முடித்துவிடலாம்” என்றான்.
“சாி வாங்கடா உள்ேள ேபாகலாம் “என சத்யன் அைழக்க, “இல்லடா நான் ெகாஞ்சம் ேநரம்
இங்ேகேய உட்கார்ந்து இருக்ேகன்” என ெசால்ல சுதாகரும், சத்யனும் ஒரு பார்ைவைய
பாிமாறிக்ெகாண்டு உள்ேள ெசன்றனர்.
வீட்டிற்கும் வாசலுக்கும் நடந்துக்ெகாண்டிருந்தார் லக்ஷ்மி, மதியின் அம்மா. சாி ேபான் ெசய்து
பார்க்கலாம் என மதியின் நம்பருக்கு டயல் ெசய்ய, மதியும் அேத ேநரம் வாசலில் தன் ேஹாண்டாைவ
நிறுத்தவும் சாியாக இருந்தது.
ெமாைபல் ஒலிக்க எடுத்து பார்த்தவள் புன்னைகயுடன்,”அம்மா” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ஒருைகயால் வண்டிைய தள்ளி ெகாண்ேட வீட்டிற்குள் நுைழந்தாள்.
ேபாைன எடுக்காததில் பதட்டத்துடன் மீண்டும் முயற்சிக்க, அதற்குள், “பாட்டி” என காைல
கட்டிக்ெகாண்ட ஸ்ரீராைம கண்ட லக்ஷ்மி, ” என் ெசல்லேம” என தூக்கிக்ெகாண்டவர், “ஏன் மதி,
இவ்வளவு ேநரம்? ெகாஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திருக்க கூடாதாம்மா?” என ெசால்லிெகாண்டிருக்க “அதான்
வந்துவிட்ேடேன அம்மா” என எதிாில் வந்து நின்றாள் சிாித்துக்ெகாண்ேட
“இந்தாங்க அம்மா பிரசாதம்” என தன் அம்மாவிடம் எடுத்துக் ெகாடுத்தாள். தன் ெநற்றியில் திருநீைர
ைவத்துக்ெகாண்டு “இன்ைனக்கு ேபால என் ெபாண்ணு என்ைனக்கும் சந்ேதாஷமா இருக்கணும்” என
ெசால்லி மதியின் ெநற்றியில் குங்குமத்ைத ைவத்தார். தன் அம்மாைவ பார்த்தவள் நான் இப்ேபா
சந்ேதாஷமா இருக்ேகன்னு உங்களுக்கு ெதாியுமா அம்மா? என மனதிற்குள் ஒரு ேகள்விைய
ேகட்டுவிட்டு பூைஜ அைறக்கு ெசன்று குங்கும பிரசாதத்ைத ைவத்துவிட்டு வந்தாள்.
மதி சைமயலைறயில் சைமத்துக்ெகாண்டிருக்க, ஸ்ரீராம் தன் பாட்டியுடன் ஹாலில்
விைளயாடிக்ெகாண்டிருந்தான். ெவளிேய கார் வந்து நிற்கும் ஓைச ேகட்டு ெவளிேய வருவதற்குள்
ஸ்ரீராம், “தாத்தா, பாட்டி” என சிாித்துக்ெகாண்ேட வாசைல ேநாக்கி ஓடினான்.

“சாி விடுங்க அவன் என்ன ஊைர சுத்தவா ேபாய் இருக்கான் ேவைல விஷயமாக தாேன” என்றதும். மதி ஒரு ெபருமூச்சுடன் அங்கிருந்து அகன்றாள். ெகௗதம் மட்டும் உறக்கம் வராமல் விட்டத்ைத ெவறித்துக்ெகாண்டு படுத்திருந்தான். குழந்ைத ேவற இருக்கு. இவ்வளவு நாள் பாாின்ல இருந்தானாம். சாி நாளன்ைனக்கு சண்ேட வாங்க நான் வீட்டில் தான் இருப்ேபன்” என ேபசிவிட்டுைவத்தார். ேசாபாவிேலேய படுத்து உறங்கிவிட. “ெசால்லுப்பா சத்யா.பின்னாேலேய வந்த மதி புன்னைகயுடன். நான் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வந்துவிடுேவன்” என்றான். “முடிந்தது மதி. இப்ேபாது எதற்காக மீண்டும் என் கண்ணில் படேவண்டும். இங்க அவனுக்காக ஒருத்தி காத்துக்ெகாண்டு இருக்கான்னு ெதாிய ேவண்டாம்” என தன் உள்ளகுமுறல்கைள எல்லாம் ெகாட்டித்தீர்த்தார். சண்ேட வர ெசால்லி இருக்ேகன்” என்றார். “இப்படிேய அவனுக்கு ஆதரவா ேபசிக்ெகாண்டு இரு” என தன் மைனவி பவானிைய அடக்கினார். யாைர நிைனக்கேவ கூடாது என எண்ணி இருந்தாேனா அவேள இன்று கண் முன்னால் வந்து நிற்கிறாேள. “நான் நல்லா இருக்ேகன் அத்தான். அத்தான் இன்னும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கமாட்டாங்க” என்றாள். கல்யாணம் நல்லபடியா முடிந்ததா?” என விசாாித்தாள். மதி தான் ெசன்று எடுத்தாள். இரவு உணவுக்கு பிறகு அைனவரும் அமர்ந்து ேபசிெகாண்டிருக்கும் ேபாது. எல்ேலாரும் உன்ைன ஏன் கூட்டிக்ெகாண்டு வரைலனு ேகட்டாங்க” என்றார் பவானி “ஏம்மா மதி. சற்று ேநரத்திற்ெகல்லாம். படுக்க ெசன்றுவிட. என்ைன சுத்தமாக மறந்துவிட்டாளா? எப்படியடி முடிந்தது உன்னால்? என்ைன ேவண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டு ெசால்லாமல் ெசன்றவள் தாேன நீ. “மதி . “நம்ம பக்கத்து வீட்ைட பார்க்க வராங்க. நீங்க சீக்கிரம் வாங்க” என்றாள். அந்த குழந்ைதயும் நடக்க ஆரம்பித்து ேபச ஆரம்பித்து அப்பா எங்ேகன்னு ேகட்க ஆரம்பிச்சாச்சு. “அைத ெசால்லத்தாேன ேபான் ெசய்ேதன் மதி. ஸ்ரீமதி குழந்ைதைய தூக்கிக்ெகாண்டு தங்கள் அைறக்கு ெசன்றாள். என்றாவது ஒரு நாள் என்னுைடய எல்லா ேகள்விக்கும் நீ பதில் ெசால்லிேய ஆகேவண்டும் என எண்ணிக்ெகாண்ேட படுத்திருந்தான் விைளயாடிெகாண்டிருந்த ஸ்ரீராம். தன் ேபரனுடன் ெகாடுக்க தன் மழைல ெமாழியில் தன் தந்ைதயுடன் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்த குழந்ைதைய பார்த்த மதி ஒரு ெபருமூச்சுடன் அங்கிருந்து அகன்றாள். இன்னும் இல்ைல மாமா. இந்த குழந்ைத ஒரு வயசா இருக்கும் ேபாது ேபானவன். குடும்பத்ைத எல்லாம் விட்டுவிட்டு ேபாய் எங்கேயா யாரும் இல்லாதவன் மாதிாி. ெதாைலேபசி அைழக்க சுந்தரம் ேபாைன எடுத்து ேபசினார் . கிாியின் ெதாைலேபசிவர. இப்ேபா இங்ேகேய ெசட்டில் ஆக ேபாறதால வீடு ேதடிக்ெகாண்டு இருக்காங்களாம். பின்னாேலேய ஒரு கவருடன் வந்த லக்ஷ்மி. கிாி ேபான் ெசய்தானா?” என்றார் சுந்தரம். “ஹேலா மதி எப்படி இருக்க?” என்றான். கருப்பு நிற ஷர்ட்டில் மணல் வண்ண பாண்ட்டிலும் அம்சமாக இருந்தான். பார்த்தவுடன் கவரக்கூடிய முகம். “என்ன ெதாழிேலா என்ன ேவைலேயா இப்படி ஓடிஓடி எதுக்கு உைழக்கணும் இருக்கும் ெசாத்ைத ைவத்து இங்ேகேய ஒரு பிசினஸ் ெசய்ய ேவண்டியது தாேன. சுந்தரம் சிறிது ேநரம் தன் மகனுடன் ேபசிவிட்டு. மதியின் ைகயிலிருந்து இறங்கிய குழந்ைத ேஷாேகசில் இருந்த கிாியின் படத்ைத ெகாண்டுவந்து. நம்ம ஆடிட்டேராட ஜூனியர் ேபசினான். “தாத்தா அப்பா” என ெசால்ல. அவேனாட பிெரண்டாம். நான் இப்ேபாதான் வந்ேதன்.”வாங்க மாமா வாங்க அத்ைத. “ஆமாம்டா தங்கம்” என குழந்ைதைய அைணத்துக்ெகாண்டார். குறும்பு கூத்தாடும் கண்கள். சத்யனும் ெகௗதமிடம் விஷயத்ைத ெசால்லிவிட்டு. “யாருங்க ேபான்ல?” என பவானி விசாாிக்க. “இருங்க அத்தான் மாமாவிடம் ெகாடுக்கிேறன்” என ெசால்லி ேபாைன தன் மாமாவிடம் ெகாடுத்தாள். கிாி ஆறடிக்கும் ேமல் உயரம். கைளயான. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? உங்க ேவைல எல்லாம் எப்ேபா முடியுது? குழந்ைதக்கு எப்ேபாதும் உங்க ேபச்சு தான். உனக்கும் எனக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்கிறது அைத தீர்க்காமல் விடப்ேபாவதில்ைல.

இவனுக்காக தான் வீடு பார்க்கவந்ேதன். வந்துவிட்டனர். . படுத்தவளின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய அைத துைடக்ககூட முடியாமல் பைழய நிைனவுகள் வந்து அவைள ஆக்ரமிக்க. சுந்தரம். ேவைல இருக்கு என்று ஏதாவது ெசால்லிக்ெகாண்ேட தான் இருக்கிறீர்கள். இன்ைனக்கு நீங்க கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகேவண்டும்” என பிடிவாதமாக ெசால்ல. கவாில் இருந்த ேபாட்ேடாைவ எடுத்த மதி ஒவ்ெவாரு ேபாட்ேடாவாக பார்த்துக்ெகாண்ேட வந்தவள் கைடசியாக இருந்த ேபாட்ேடாைவ பார்த்து கண்கள் கலங்கின. அதான் ஊாில் இருக்கும் அப்பா. வாப்பா சத்யா ெசௗக்கியமா? நான் நல்லா இருக்ேகன்” என்றார். சுந்தரத்திற்கும் அவைன பிடித்துவிட. “ஷாப்பிங்கா. சாரு நீ எப்படிடி இருக்க? என எண்ணியவள் கூடேவ எழுந்த ெகௗதமின் நிைனவுகைள தவிர்க்க முடியாமல் தவித்தாள். நான் வரைலம்மா நீங்க ெரண்டு ேபரும் ேபாகும்ேபாது நான் எதுக்கு கரடி மாதிாி?” என மதி ெசால்ல. “ஹேலா சார் எப்படி இருக்கீங்க?” என்றான் சத்யன். அம்மாேவாட இங்ேகேய ெசட்டில் ஆகலாம்னு இருக்ேகாம். அண்ணனும் வராங்கேள அதான் சைமயல் அமர்க்களபடுது” என்றார். ஸ்கூல் ேபாகணும். நான் ெகௗதம் ராம். குழந்ைதைய பார்த்துக்கணும். அவள் கணவன் பிரகாஷும். சத்யன் இறங்க பின்னாேலேய சுதாகரும். சத்யனின் கார் வந்து நின்றது. ேதவியும் மதியும் தனியாக அமர்ந்து ஒருவார கைதகைளயும் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். “அண்ணி கிளம்புங்க நாம மூணு ேபரும் ஷாப்பிங் ேபாய் வரலாம்” என்றாள் ேதவி. ******************************************************************************** அத்தியாயம்—2 யார் தங்களின் ேவைலகைள சாியாக ெசய்கிறார்கேளா இல்ைலேயா ஆதவன் தன் ேவைலைய சாியாக ெசய்து விடியைல ேதாற்றுவித்தான். பிரகாஷ் சிறு வயதிேலேய ெபற்ேறாைர இழந்தவன். இந்தாம்மா” என ெகாடுத்துவிட்டு ெசன்றார். ஆறு மாதம் முன்புதான் இருவருக்கும் திருமணமாகி இருந்தது. குழந்ைதைய அைணத்தபடி கண்ணீருடன் உறங்கிப்ேபானாள். பத்து மணிக்கு கிாியின் தங்ைக ேதவியும். “அெதல்லாம் இல்ைல அண்ணா. மச்சான் கிட்ட ெபர்மிஷன் வாங்கணுமா?” என ேகட்டுவிட்டு சிாிக்க. “இல்ைல அத்ைத குழந்ைத ேதடுவான்” என்றதும். “வாங்கப்பா உள்ேள ேபாய் ேபசலாம்” என அைழத்து ெசன்றார். ஞாயிற்றுக்கிழைம அழகாக விடிந்தது. அைனவரும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. “ேபாய் வா மதி நீயும் ெவளிேய எங்ேகயும் ேபாவது இல்ைல” என ெசான்னார். ஒஹ்…. “அண்ணி இந்த கைதெயல்லாம் ேவண்டாம் நான் எப்ேபா கூப்பிட்டாலும். லண்டன்ல ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன். “அப்ேபா குழந்ைதையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வா மதி. லக்ஷ்மி மூவரும் ேபார்டிக்ேகாவில் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. “சார் இவன்தான் என் பிெரண்ட். பவானி சிாித்துக்ெகாண்ேட. நான் வருகிேறன்” என்றாள். “ஏன் மதி இன்ைனக்கு சண்ேட தாேன ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட் எடுத்துக்ேகாம்மா” என்ற சுந்தரத்ைத பார்த்து புன்னைகத்தாள். ெகௗதமும் இறங்கி சுந்தரத்ைத ேநாக்கி வந்தனர். மூவரும் கிளம்பி ெசன்றதும் பவானி. பவானியும். இனி ெசாந்தமா பிஸ்ெனஸ் ெசய்ற ஐடியா இருக்கு.காைலல நம்ம பீேராைவ சுத்தம் ெசய்யும் ேபாது உன்ேனாட ேபாட்ேடா கிைடத்தது. “நீங்க ெசான்னா ேகட்பாளா? இன்ைனக்கு அவேளாட ெசல்ல நாத்தனாரும். அதுக்கு தான் வீடு பார்க்க வந்ேதன்” என ெசான்னான். “ஹேலா சார். தன் உறவினர் ஒருவாின் உதவியுடன் படித்து MNC ஒன்றில் நல்ல பணியில் இருக்கிறான். தன் ெநருங்கிய ேதாழியான சாருவுடன் கைடசியாக எடுத்துக்ெகாண்ட ேபாட்ேடா. சிறு வயதிேலேய அவனின் திறைமையயும் ெபாறுப்ைபயும் பார்த்த சுந்தரம் தன் மகைள பிரகாஷிற்கு திருமணம் ெசய்துைவத்தார். நீ ஏன் தயங்குகிறாய். மதி காைலயில் கிச்சனில் பரபரப்பாக இயங்கிக்ெகாண்டிருந்தாள்.

வீட்டில் யாரும் இல்ேலன்றாலும். “ேஹ மதி ெராம்ப ெசண்டிெமண்டா ேபசிட்ேடனா? இப்ேபா என்ன ெசய்வது என்றவன் ேசல்ஸ்ேமைன அைழத்து. நானும் முதலில் ஒேர காம்ெபௗண்ட்ல ெரண்டு வீடு என்றதும். “எனக்கு ெராம்ப பிடித்திருக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து பார்த்ததும் அவங்களுக்கும் பிடித்ததும் ேமற்ெகாண்டு ேபசிக்கலாம் சார்” ெசன்று ெசால்லி விைடெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினர். முதலில் ேதவிக்கு வாங்கியவன்.டி க்கு ெசன்றான். பக்கத்துவீட்டு சாவிைய எடுத்துக்ெகாண்டு மூவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்றார். “ேநா ேமடம். ஸ்ேடார் ரூம் ஒன்றும் இருந்தது. டி. “சார் இங்ேக பிள்ைளயார் சிைல இல்லனா படம் எங்ேக இருக்கு?” என்றான். இரண்டு வீடுகளுக்கும் இைடயில் பத்து அடி இைடெவளிவிட்டு பின்னால் ெசல்ல பாைத இருந்தது. ெகாஞ்சம் தயங்கிேனன். ேசல்ஸ் ேமனும் . சுந்தரம் புன்னைகயுடன். ” ஹ்ம்ம்… அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் கிப்ட் வாங்கணும். “என்னண்ணா எதுக்கு இப்ேபா பிள்ைளயாைர ேதடறீங்க?” என்றாள். வீடு சுத்தமாக அழகாக இருந்தது. சத்யா.ஆர். காாில் ஏறிய சுதாகர் “என்ன ெகௗதம் உனக்கு வீடு பிடித்திருக்கா?” என்றான். ” என்றான். “இல்ைல அண்ணி நீங்க ேபாய் ெசலக்ட் பண்ணுங்க. “எனக்கு எதுக்கண்ணா இப்ேபா நைக ஏற்ெகனேவ ெசால்ல ெசால்ல ேகட்காமல் எனக்கும் குழந்ைதக்கும் டிரஸ் ேவற எடுத்திருக்கீங்க” என்றவைள இைடமறித்து “உன் கூட பிறந்தவனாக இருந்தா வாங்கிக்ெகாள்ளமாட்டாயா மதி?” என சற்று தைழந்த குரலில் ெசான்னதும் “நான் அதற்காக ெசால்லவில்ைல அண்ணா” என்றவளின் கண்கள் உடன் பிறந்தவன் என்ற ெசால்லில் கலங்கியது. அதில் பூக்கள் பூத்து குலுங்கின. ” அண்ணா நான் குழந்ைதைய ைவத்துக்ெகாண்டு இங்ேக இருக்கிேறன் நீங்களும். லக்ஷ்மியும் வந்தவர்களுக்கு காபி பலகரத்துடன் உபசாித்தனர். மூன்று ெபட்ரூம்.ஆர். ேமேல மாடி இரண்டு வீட்டிற்கும் ேசர்த்து ஒன்றாகேவ அைமந்திருந்தது. கருக மணியும். மாடியிலும் அேத ேபால அழகாக. உங்க ெசெலக்ஷன் நல்லா இருக்கும். பிரகாஷ். “ெராம்ப நல்லா இருக்கு சார் வீடு. பவழமும் ேகார்த்த அழகிய கழுத்து ஆரம் ஒன்ைற எடுத்த பிரகாஷ் “மதி இது எப்படி இருக்கு?” என்றான்.பவானியும். வீட்ைட சுற்றிவர நைடபாைத. ேமேல மாடிக்கு அைழத்து ெசன்றான். “என்னண்ணா இப்ேபாேவ குழந்ைதக்கு ேசர்க்க ஆரம்பித்து விட்டீர்களா?” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ேகட்டவைள பார்த்து. இது என் சிஸ்டருக்கு. சுற்றிலும் அழகான ேதாட்டம். அப்ேபாதான் வீட்டில் மகாலக்ஷ்மி வாசமிருப்பாளாம் ” என சிாித்தார். சுத்தம் ெசய்து ேகாலம் ேபாட்டு விளக்ேகற்றி ைவக்கணுமாம். மணி இப்ேபாேவ ெரண்டு. வீட்டின் உள்ேள ெசன்று பார்த்தான். . நான் குழந்ைதைய ைவத்துக் ெகாண்டு காாில் இருக்கிேறன்” என ெசால்லிவிட்டு பிரகாஷிடம் கார் சாவிைய வாங்கிக்ெகாண்டு மதி ெசால்ல ெசால்ல ேகட்காமல் ெசன்றுவிட. அப்பா அம்மாவுக்கும் நல்லா ெபாழுது ேபாய்விடும்” என சிாித்தான். ேவறு வழி இல்லாமல் பிரகாஷுடன் ெசன்றாள். “ெராம்ப நல்லா இருக்கு” என ெசான்னதும் குழந்ைதக்கு ஆலிைல கண்ணன் ேபாட்ட டாலருடன் கூடிய ெசயின் ஒன்ைறயும் வாங்கினான். ேபாடா. ேதவியும் ேபாய் வாங்கிக்ெகாண்டு வந்துவிடுங்கேளன்” என்றாள். “எல்லாம் என் மருமகேளாட ஆர்டர்பா. ஸ்டடி ரூம். யாரும் இல்லாம பூட்டி இருப்பது ேபால ெதாியேவ இல்ைல ேகாலெமல்லாம் ேபாட்டு பூைஜயைறயில் விளக்ெகல்லாம் ஏற்றி ைவத்திருக்ேக” என்றான். முதலில் ேபாய் லஞ்ச் முடித்துக்ெகாண்டு அப்புறம் ேபாகலாம்” என சத்யா ெசால்ல மற்ற இருவரும் ஒப்புக்ெகாண்டனர். இது அவங்கேளாட குழந்ைதக்கு” என ெசால்லி புன்னைகத்தான். புாியாமல் பார்க்க. ேதவிையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ஜி. சுற்றிலும் பார்ைவைய படரவிட்ட ெகௗதமிற்கு வீடு மிகவும் பிடித்திருந்தது. ஆனால் நல்ல மனுஷாளா தான் இருக்காங்க. அதன் இருமருங்கிலும் பூந்ெதாட்டிகள். அன்ைறய அைலச்சலில் குழந்ைத உறங்கி விட. முதலில் ஜி. மதிையயும். “ம்ம்… ெராம்ப நல்லா இருக்கு. ஒேர அைமப்பில் இரண்டு வீடு. வீட்டின் ெவளிேய அழகாக ேகாலமிட்டு இருந்தனர்.”ஷாப்பிங் ேபாகணும்னு ெசான்னிேயடா ேபாகலாமா?” என்றான்.

அதனால் தான் அவனுக்கு இவ்வளவு ேகாபம். தூங்குபவைன எழுப்ப மனமில்லாமல் ெவளிேய வந்தவன். சத்யனும் சுதாகரும் என்னவாக இருக்கும் என குழம்பிக்ெகாண்டிருந்தனர். காைலயில் நம்ேமாடு கிளம்பி கைடயில் அந்த ெபாண்ைண பார்க்கும் வைரக்கும் நல்லா தாேன இருந்தான்? அப்ேபா அந்த ெபாண்ணால் தான் இவன் இப்படி இருக்கிறானா?” என ேகட்டான். கார்ல ேமாத இருந்த அந்த ெபாண்ைண பார்த்ததும் அவன் முகத்தில் அப்படி ஒரு ேகாபம். அப்படிபட்டவன் நிச்சயம் நம்மிடம் ெசால்ல மாட்டான். “ஏன் அப்ேபா மட்டும் உங்கைள யாரும் ேவடிக்ைக பார்க்க மாட்டாங்களா?” என ெசால்லி விட்டு தன்ைனயும்அறியாமல் சற்று பலமாகேவ சிாித்தாள். அப்ேபா அந்த ெபாண்ணும் இன்ைனக்கு நாம பார்த்த ெபாண்ணும் ஒேர ெபாண்ணாக தான் இருக்கணும். அவன் பாாின் கிளம்பி ேபானதற்கு பின்னால் தாேன அவேனாட அப்பா அம்மாவிடம் ெமல்ல ேபசி அவேனாட ேசாகத்துக்கு காரணம் ெதாிந்துெகாண்ேடாம். புருவத்ைத ஒருமுைற ஆச்சர்யத்துடன் ஏற்றி இறக்கியவன் ெகௗதமின் அைறக்குள் எட்டிப்பார்த்தான். என்ன தான் நடக்கிறெதன்று கவனிப்ேபாம்” என்றான். நடு கைடல நின்னு உன் முன்னால் ேதாப்புகரணம் ேபாட்டா கைடேய நின்னு ேவடிக்ைக பார்க்கும். சுதாகர். ெகாஞ்சம் நாள் ஆகட்டும். இரண்டைர வருஷம் முன்னால் நடந்த ஏதும் அவன் மறக்கவில்ைல. “ேடய்…!. வந்ததுல இருந்ேத இவன் ஆேள சாி இல்ைல. கண்டு மற்ற இருவரும் திைகத்தனர். இது ேநத்து நம்ம கார்ல ேமாதவிருந்த ெபாண்ணு தாேன” என ெசால்லிெகாண்ேட ெகௗதைம பார்த்தவன் அவன் முகத்தில் இருந்த இறுக்கத்ைதயும். “என்ன சத்யா. “நீ ெசால்வதும் சாிதான் சத்யா. அவனிடம் ேநரடியாக ேகட்டால் ஏதும் ெசால்லமாட்டான். பிறகு பார்க்கலாம்.ஏர் ேபார்ட்ல ேபசினதுக்ேக சலிப்பா ஒரு சிாிப்பு சிாித்தான். எவ்வளவு ெபாறுைமயானவன்டா நம்ம ெகௗதம் அவனுக்ேக இவ்வளவு ேகாபம் வருது அப்ேபா அந்த ெபண்ைண அவன் எந்த அளவுக்கு ேநசித்து இருக்கணும்”என்றான். பிரகாஷின் பின்புறமாக நின்றிருந்ததால் அவன் முகத்ைத மூவருேம கவனிக்கவில்ைல. ெகௗதம் தன் ெமாைபைல ஹால் ேசாபாவிேலேய ைவத்துவிட்டு ெசன்றிருந்தான்.“உன்ைன கண்கலங்க வச்சிட்ேடேன மதி அதுக்கு தான். ேபாைன ஆன் ெசய்வதற்குள் ெமாைபல் தன் அைழப்ைப நிறுத்திக்ெகாண்டது. சத்யனின் ேபச்ைச தைட ெசய்வது ேபால ெகௗதமின் ெமாைபல் ஒலிக்க ஆரம்பித்தது. அன்ைறய இரவும் ெகௗதம் ெவகுேநரம் உறங்கவில்ைல. இப்ேபாைதக்கு நாம அவனிடம் ஏதும் ேகட்க ேவண்டாம். “அவன் தாேன நீ ேகட்டதும் அவன் அப்படிேய உன்னிடம் வந்து எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லிடுவானா? அவேன ஒரு அழுத்தக்காரன். இந்த காலத்து ெபாண்ணுங்க எல்லாம் என்ன ெசால்வெதன்ேற ெதாியவில்ைல? பணத்துக்காக இப்படியா மனைச மாத்திக்குவாங்க?” என்றான். ேபாைன எடுத்த சத்யன். பிள்ைளயார் எதிாில் ேபாட்டால் ெகாஞ்சம் புண்ணியமாவது கிைடக்கும்” என்றதும். பாவம்டா அவளுக்கு என்ன கஷ்டேமா? இல்லனா. “ேசேச என்னடா ெசால்ற? அந்த ெபாண்ைண பார்த்தா அப்படிெயல்லாம் ெதாியைலேயடா. அவன் அயர்ந்து ேபாய் தூங்குவைத கண்டதும். காாில் வரும் ேபாதும் மூவாின் இைடயிலும் எந்த ேபச்சும் இல்லாமல் அைமதியாக வந்தனர். என ேமேல வந்த ெகௗதைம அந்த சிாிப்பு சத்தத்திற்கு திரும்பி பார்க்க அங்ேக மதிைய கண்டதும் அவன் கண்களில் ேகாபக்கனல் ெதாிந்தது. கண்களில் ெதாிந்த ேகாபத்ைதயும். நாம ேநரடியாக ெகௗதமிடேம ேகட்டால் என்ன?” என்றான் சத்யா. தன் ெபற்ேறாருக்கு கிப்ட் வாங்கிக்ெகாண்டு ேவறு ஏதாவது வாங்கலாமா. மதிைய முைறத்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் ைகைய தட்டிய சுதாகர். எனக்கு கூட அந்த சந்ேதகம் இருக்கு. சத்யனும் திரும்பி பார்க்க அங்ேக மதிைய கண்டதும்.அதில் பர்சனல் கால் என ெதாிந்தது. . “இருக்கலாம் சுதாகர். சுதாகர் சத்யாைவ பார்த்து என்னவாக இருக்கும் என ஜாைடயில் ேகட்டதும் சத்யன் “சம்திங் ராங் பட் என்ன விஷயம்னு ெதாியைல?” என ெமல்லிய குரலில் ெசால்லிவிட்டு பின்னால் அமர்ந்திருந்த ெகௗதைம பார்க்க அவேனா ேவதைனைய சுமந்த முகத்துடன் கண்கைள மூடி தைலைய பின்னால் சாய்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான். இன்னும் அந்த ெபாண்ைணேய நிைனச்சிட்டு இருக்கான் ேபால. “ெகௗதம் ேவற ஏதாவது பார்கிறாயா?” என ேகட்டதும் தன்ைன சுதாாித்த ெகௗதம் “இல்ைல ேபாகலாம்” என ெசால்லி விட்டு விறுவிறுெவன அங்கிருந்து அகன்றான்.

“ெகாஞ்சம் சாியான தூக்கமில்ைல. “ஹேலா ேமடம் ேபாைன யார் எடுத்திருக்காங்க என்று கூட ெதாியாமல் வளவளன்னு நீங்க ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கீங்கேள நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்றான். தூங்கிேனேன” என்றான் ேபப்பாில் இருந்து கண்ைண அகற்றாமல். சுதாகருக்கு ேவைல இருக்கு நான் ேபாய் . அவன் தூங்கிக்ெகாண்டு இருக்கிறான்” என்றான். அப்பாவும் நாைளக்ேக வராங்களாம்.. “யாருடா அது இந்த ராத்திாி 1 மணிக்கு ேபான் ெசய்வது?” என சத்யன் ெமாைபைல பார்க்க.! தூங்கிட்டாரா? சாி நான் காைலயில் ேபான் ெசய்கிேறன்” என்றவைள இைடமறித்து “நீங்க ேபான் ெசய்தீங்கன்னு அவனிடம் ெசால்லனுேம உங்க ேபைர ெசால்லுங்க” என்றான். “ஏன் சுதாகர்.. ேபாைன ஒரு ைகயால் மூடியவன். “ஒஹ். தன் ெபற்ேறாாிடம் வீடு பார்த்தைதயும் அவர்கள் இருவரும் வந்து பார்த்துவிட்டு பிடித்திருந்தால் முடித்துவிடலாம் என்றும் ெசால்லிவிட்டு ேபாைன ைவத்தான். ேவறு யாருைடய குரேலா ேகட்டதும் ஒரு நிமிடம் தயங்கியவள் மறு நிமிடேம. “யாருடா?” என ெசய்ைகயில் ேகட்டான். மணிைய பார்த்தவன் எழுந்து தன் ெமாைபைல எடுத்தான். அேத பர்சனல் நம்பர். மற்ற இருவரும் சிாித்துக்ெகாண்ேட குட்மார்னிங் ெசான்னதும் சத்யன் பிளாஸ்கில் இருந்த காபி ைய ஊற்றி ெகாடுத்தைத வாங்கிக்ெகாண்டு சுதாகாிடம் இருந்த ேபப்பாில் ஒன்ைற வாங்கிக்ெகாண்டு அமர்ந்தான். “ஹேலா யாருங்க?” என்றான் “ஹேலா அங்ேக ெகௗதம் இருக்கிறாரா இல்ைலயா? இது அவேராட நம்பர் தாேன? அவேராட நம்பர்னா அவர் எடுக்காமல் நீங்க ஏன் எடுக்கறீங்க? நீங்க யாரு?” என ேகள்வி ேமல் ேகள்வியாக அடுக்கிெகாண்ேட ேபானவைள “ேமடம் ப்ளீஸ் ெகாஞ்சம் நிறுத்துகிறீர்களா? இது ெகௗதம் நம்பர் தான். ************************************************************************** அத்தியாயம்—3 காைல எட்டுமணிக்கு தன் ேவைலகைள முடித்துக்ெகாண்டு ெவளியில் வந்த ெகௗதம் பால்கனியில் அமர்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டிருந்த நண்பர்கள் இருவைரயும் பார்த்து. ” ேஹ…!!! ஹீேரா எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்தீங்களா நீங்க இந்தியா வந்த விஷயத்ைத என்னிடம் ெசால்லேவ இல்ைல?” என ெதாடர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. கண்ெணல்லாம் சிவந்து இருக்ேக? அதான் தூக்கம் சாி இல்ைலயான்னு ேகட்ேடன்” என்றான். “அம்மாவும். “இல்ல. ஒருேவைள மாட்டேபாவது நம்ம ெகௗதமாக இருந்தால்?” என ேகள்விேயாடு நிறுத்த சுதாகரும் சத்யைன எனக்கும் அேத சந்ேதகம் என்பது ேபால பார்த்தான். “என்ன ெகௗதம் ேநற்று ைநட் நல்லா தூங்கினாயா?” என சத்யன் ேகட்க. அவன் ேபசுவதற்கு முன்ேப. “ஹேலா யாாிடம் எப்படி ேபசுவதுன்னு கூட ெதாியாதா? எதுக்கு இப்ேபா ேபான்ல இப்படி கத்தறீங்க? எனக்கு என்ன முகமா ெதாியுது ேபான்ல? அது சாி நீங்க யாரு ெகௗதேமாட ேபான் உங்களிடம் எப்படி வந்தது?” என சரமாாியாக ேகள்வி ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க சத்யன் சாியான வாயாடி ேபால யாரு இவள் என ேயாசித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது சுதாகர். சத்யன் எாிச்சலுடன் யாரு இந்த ெலாடெலாடா யார் ேபசுவெதன்று கூட ெதாியாமல் என ேகாபத்துடன். ேபாைன வாங்கிய சுதாகர். “அதுக்கு என்னடா இப்படி தயங்கி தயங்கி ெசால்ற. “சாருன்னு ெசால்லுங்க அவருக்கு ெதாியும்” என கூறி ேபாைன ைவத்தாள். புதன் கிழைம எனக்கு முக்கியமான ேவைல இருக்குடா நீங்க யாராவது உடன் ேபாய் அந்த வீட்ைட காட்ட முடியுமா?” என்றான். இரண்டு காைதயும் ேதய்த்துக்ெகாண்டு சத்யன் “ஹப்பா ஸ்பீகர் ேபாடாமேலேய பக்கத்தில் நிற்கும் என் காது இப்படி வலி எடுத்துக்ெகாண்டது. ேவெறான்றுமில்ைல” என்றவன் மீண்டும் ேபப்பாில் ஆழ்ந்தான்.மீண்டும் சுதாகரும் சத்யனும் ேபச ஆரம்பிக்க ெமாைபல் அைழத்தது. “குட் மார்னிங்டா” என்றான். “யாேரா ஒரு லவுட் ஸ்பீகர்டா” என்றான் எாிச்சலுடன். “ஹ்ம்ம்…. யாரு இந்த ஸ்பீகர்கிட்ட மாட்ட ேபாறாங்கேளா?” என்றதும் சிாித்த சுதாகைர பார்த்து சத்யன். சத்யனிடம். சத்தியேன ேபாைன ஆன் ெசய்ததும்.

சிவகாமி.ஐ. ேபச்ைச மாற்றும் விதமாக “அம்மா உங்க கால்வலி இப்ேபாது எப்படி இருக்கு? மருந்ெதல்லாம் சாியாக சாப்பிடுகிறீர்களா?” என தன் தாைய பாசத்துடன் விசாாித்துக்ெகாண்டான். நீ தான் கால்வலிேயாடு வரக்கூடாதுன்னு ெசால்லிட்ட. “எனக்கா? யாரு. அவர்களால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்ைல. நீங்க இங்ேக நடுவில் வந்திருந்தால் அந்த ேவைலயும் தைடபட்டிருக்கும். “சாி ெகௗதம் நானும் அம்மாவும் பார்த்துவிட்டு எல்லாம் ேபசிவிட்டு வருகிேறாம்” என்றார் ெகௗதமின் தந்ைத விஸ்வநாதன். உங்க அப்பாைவயும் அம்மாைவ பார்த்துக்ேகாங்கன்னு ெசால்லி வரவிடாமல் ெசய்துவிட்டாய்” என்றார் சற்று ஆதங்கத்துடன். ெகௗதமின் ெபற்ேறாைர அைழத்துக்ெகாண்டு வந்த சத்யன் சுந்தரம் ேதாட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்துவிட்டு ேநராக அவாிடம் ெசன்றான். அவன் ேபசிய பத்து நிமிடத்தில் சாாி சாாி என நூறு முைற ெசால்லி இருப்பான். “ஏண்டா ேபைர ேகட்கைலயா?” என்றான் சிாித்துக்ெகாண்ேட. ேபசிவிட்டு சிாித்தபடிேய வந்தவைன. “ஆமாம்டா சாியான லவுட் ஸ்பீக்கர்.?” என்றான்.!!! ” என்ற ெகௗதமின் முகத்தில் ெவளிச்சம் பரவ சத்யனும் சுதாகரும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டனர்.. ெகௗதமின் முகத்தில் ேதான்றும் பாவங்கைளேய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர். “சாருவா…. “சாரு ைநஸ் ேகர்ல்டா. “ஹ்ம்ம்… ேகட்ேடாேம சாருன்னு ெசான்னா உனக்கு ெதாியும்னு ெசான்னாங்க” என்றான் சுதாகர். இந்த இரண்டு வருடத்தில் ஒரு தடைவ கூட எங்கைள பார்க்க ேவண்டும் என்று உனக்கு ேதான்றவில்ைலயா?” என்ற தாயின் மடியில் படுத்துக் ெகாண்டான். “ெகௗதம் உனக்கு ைநட் ஒரு ேபான் வந்ததுடா” என்றான் சுதாகர். நீங்க நாைளக்கு ேபாய் வீட்ைட பாருங்க. அவங்க கூட ேபசி என்ைனக்கு ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் வச்சிக்கலாம்னு ேபசிட்டு வந்திடுங்க. எனக்கு நாைளக்கு ெவளிேய ேபாக ேவண்டிய ேவைல இருக்கு. சுந்தரம் அைனவைரயும் வரேவற்று அமரெசான்னார். சத்யா உங்கேளாடு வருவான்” என்று ெசால்லிவிட்டு தன் ெபற்ேறாைர பார்த்தான். எனக்கு காது வலி வந்தது தான் மிச்சம். டீச்சர் ேபால ெவறும் ேகள்வியாேவ என்ைன ேகட்டா” என்றான். “என்னடா கண்ணா இப்படி இைளத்து ேபாய்விட்டாய். சுந்தரம் ேதாட்டத்தில் இருந்த ேசாில் அமர்ந்து பிசினஸ் டுேட படித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது சத்யனின் கார் வந்து ேகட் அருகில் நின்றது. நான் ஆபீஸ் ேபாய் ேசர்ந்ததும் காைர அனுப்பி அவங்கைள திரும்ப அைழத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான். எனக்கு தான் நீ ப்ைளட்ல வந்து இறங்குவைத பார்க்கணும்னு ஆைசயாக இருந்தது. அங்கிருந்து சற்று தள்ளி ெசன்றவன் புன்னைகயுடன் சாருவின் எண்ணிற்கு ெதாடர்புெகாண்டான். ெசய்து ஊாில் எல்லாேவைலயும் ேநற்று தான் முடித்தீர்கள். . “அதுக்கு என்னப்பா நான் மருந்ெதல்லாம் சாியாக சாப்பிடுகிேறன். அப்ேபாேத ெகௗதம் சுந்தரத்திற்கு ேபான் ெசய்து நாைள தன் ெபற்ேறார் வந்து எல்லாவற்ைறயும் ேபசி முடித்துக்ெகாள்வார்கள் என ெசால்லிவிட்டு ேபாைன ைவத்தான். பாசத்துடன் அவன் தைலைய ேகாதியபடி கண்கலங்க அமர்ந்திருந்தார். மதி காைலயில் சாவதானமாக ேதாட்டத்தில் அமர்ந்து குழந்ைதக்கு ைரம்ஸ் ெசால்லி ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தாள். சுதாகரும் சத்யனும். “ஒஹ் அப்படியா” என்றவர் ேதாட்டத்ைத சுற்றி நடந்துக்ெகாண்டிருக்க மதி குழந்ைதைய அைழத்துக்ெகாண்டு வீட்டிற்கு ெசன்றாள். அங்ேக வந்த சுந்தரம் என்ன மதி இன்ைனக்கு ஸ்கூல் ேபாகவில்ைலயா? ைபயேனாடு உட்கார்ந்துவிட்டாேய?” என்றார்.டி ல ஒண்ணா படித்தவன்” என ெசால்லிவிட்டு உள்ேள ெசன்றுவிட்டான். இருவரும் உள்ேள ெசன்றவைனேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர். “யாருடா இந்த சாரு?” என்றான் சத்யன். “இன்ைறக்கு லீவ் மாமா” என்றாள். மறுநாள் மாைல வந்த தன் ெபற்ேறாருடன் அமர்ந்து ெகௗதம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான்.அவங்கைள விட்டுவிட்டு வருகிேறன். அவ அண்ணன் சிவா என்ேனாட ஐ.

“நான் பார்க்கும் ெபாண்ணுன்னு இல்ைல அதுக்கு முன்னாேலேய எனக்கு இந்த ெபாண்ைண பிடிச்சிருக்குன்னு ெசான்னால் கூட ேபாதும் அவைளேய என் பிள்ைளக்கு கல்யாணம் ெசய்துைவக்க தயாராக இருக்கிேறன்” என்றார். எனக்கு ேவைல இருக்கு நான் கிளம்புகிேறன்” என ெசால்லிவிட்டு விஸ்வநாதனிடம் திரும்பி “அப்பா நான் ேபாயிட்டு கார் அனுப்புகிேறன்” என ெசால்லி விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினான். அப்புறம் உன் இஷ்டபடிேய நல்ல ெபாண்ணா பார்த்து கல்யாணம் ெசய்துைவ” என்றார் ஆறுதலாக. நம்ம ெகௗதமுக்கும் கல்யாணம் ஆகி இருந்தால் அந்த வீட்டு ேபரன் மாதிாி நம்ம வீட்லயும் ஒரு ேபரேனா ேபத்திேயா விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்திருக்கும்” என ஏக்க ெபருமூச்சுடன் ெசான்னார். அவர்களுக்கு பிடித்திருந்தைத அவர்கள் முகேம உணர்த்த. “ஹ்ம்ம்…. அதன் பிறகு கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்கிேறன்” அப்படின்னு ெசால்லிட்டு தாேன ேபானான். அப்பா. “ஒஹ்…” என்றவாின் குரலில் ஒரு ேசார்வு ெதாிந்தது. மதி அைனவருக்கும் பழரசம் ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தாள். வரும் வழிெயல்லாம் ெமௗனமாகேவ வரும் தன் மைனவிைய பார்த்த விஸ்வநாதன். இது என் ேபரன் ஸ்ரீராம்” என்றார். அப்ேபாது ஓடிவந்து தன் தாத்தாவின் மடியில் அமர்ந்தான் ஸ்ரீராம். வீட்ைட விட பக்கத்து வீட்டு ஆட்கைள ெராம்பேவ பிடித்திருக்கு. நீங்க ேபான ேவைல முடிந்ததா? என்னம்மா உங்களுக்கு வீடு பிடித்திருக்கா?” என்று விசாாித்தான். அதில் ெகாஞ்சம் காைல நல்லா ஊன்றட்டும். “எனக்கு அப்ேபாேத ெதாியும் அம்மாவுக்கு கட்டாயம் பிடித்துவிடும் என்று” என்றான் ெகௗதம். அதற்கு இந்த மூன்று வருடம் அவசியம் ேதைவ. “சார் இவங்க தான் என் பிெரண்ேடாட அம்மா. “ெராம்ப பிடிச்சிருக்குங்குங்க. அதற்குள் விஸ்வநாதன். “என்ன சிவகாமி அைமதியாக வருகிறாய்? உனக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கு இல்ல?” என்றார்.சத்யன். ெகௗதமின் தந்ைத. நானும் பழெசல்லாம் மறக்கணும். சிாித்த மதி பூைஜ அைறயிலிருந்த குங்குமத்ைத ெகாண்டுவந்து. இனி பக்கத்தில் தாேன இருக்க ேபாேறாம். “உங்க அம்மாவுக்கு வீட்ைடயும் பிடித்திருக்கு. அவள் அருகில் வந்த சிவகாமி. பிரஞ்ச் ேமேனஜர் இன்னும் ஊாில் இருந்து வரவில்ைல. இப்படி கவைலபட்டால் எப்படி? அவனும் இேபாதான் பிஸ்ெனஸ் ஆரம்பிக்க ேபாறான். “இருக்கட்டும்மா. ஒருநாள் சாவகாசமா வந்து சாப்பிட்டா ேபாச்சு” என்றார். ெபாதுவாக அவர்கைள பற்றி விசாாித்த சுந்தரம் அவர்கைள அைழத்து ெசன்று வீட்ைட சுற்றிகாட்டினார். மாைல சத்யனும். ஆமாம் இந்த விஷயத்தில் நாம அவசரபடாமல் தான் ெசய்யணும்” என ெகௗதைம பற்றி ேபசிக்ெகாண்ேட வீடு வந்து ேசர்ந்தனர். என் மனசு பக்குவபடணும். “குங்குமம் எடுத்துக்ேகாங்க ஆன்ட்டி” என ெகாடுத்தாள். புதன் கிழைம நாங்க வீட்டுக்கு குடிவந்துவிடுகிேறாம்” என ெசால்லிவிட்டு சத்யனின் கார் வந்ததும் கிளம்பினர். நீங்க எல்லாவற்ைறயும் இவங்கேளாடு ேபசி முடித்துக்ெகாள்ளுங்கள். “சாிங்க ெவள்ளிகிழைம ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் முடிச்சிக்கலாம். “இல்ைலமா என்ேனாட மருமகள். “அவன் ஊருக்கு ேபாகும் முன் என்ன ெசான்னான்? மூணு வருஷம் என்ைன ெதால்ைல ெசய்யாதீங்க. அவர் வந்ததும் ேபசிவிட்டு மற்ற ேவைலகைள பார்க்கலாம். மதிைய பார்த்த சிவகாமிக்கு அவைள மிகவும் பிடித்துவிட. சுதாகரும் வந்த பின்னர் தான் ெகௗதம் வந்தான். “என்ன ெகௗதம் ேசார்வா இருக்கிறாய்? ேபான ேவைல எவ்வளவு தூரம் முடிந்திருக்கு? என்றார் . சிாித்துக்ெகாண்ேட சிவகாமியும் எடுத்துக்ெகாண்டு “வேரன்மா” என ெசால்லிக்ெகாண்டு கிளம்பினார். தங்கள் வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வந்து தன் மைனவிையயும் சம்மந்திையயும் அறிமுகம் ெசய்து ைவத்தார். அைதவிட அங்கிருக்கும் ஆட்கைள ெராம்ப பிடித்திருக்கு” என சிாித்தார். மதியம் ஆகிவிட்டது சாப்பிட்டுவிட்டு கிளம்புங்கேளன் ” என்றாள் மதி. “இருங்கேளன் ஆன்ட்டி. “அடுத்த வாரம் வர ெசால்லி இருகாங்க அப்பா. “இது உங்க ெபாண்ணா?” என ஆர்வமுடன் ேகட்டார். . ஸ்ரீராமின் குறும்ைபயும் அவனின் ேபச்ைசயும் பார்க்க பார்க்க சிவகாமியின் மனதில் ஒரு ஏக்கம் எழுந்தது.

“சாிம்மா. அைனவரும் கட்டாயம் வருகிேறாம் என்றனர். “ேபாடா முந்திாிெகாட்ைட. “அந்த வீட்ல அவங்க ேபரைன பார்த்ததும் நம்ம ெகௗதமுக்கும் கல்யாணம் ஆகி இருந்தா இப்படி ஒரு ேபரன் இங்ேகயும் இருந்திருப்பான்னு நிைனத்ேதண்டா. அந்த ெபாண்ைண பத்தி இன்னும் ஒன்னும் நமக்கு ெதாியாது. அதுவும் நல்லதற்கு தான். அைத தவிர நமக்கு ேவற எந்த தகவலும் ெதாியாது. வரட்டும் அப்புறம் மத்தெதல்லாம் தானாக ெதாியும்” என்று அப்ேபாைதக்கு அந்த விஷயத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ைவத்தான். மூவரும் அமர்ந்து என்ெனன்ன வாங்க ேவண்டும் என பட்டியல் தயாாிக்க சுதாகரும். “சாிம்மா ெசால்லுங்க வீட்டுக்கு புதுசா என்ெனன்னா வாங்கணும்னு லிஸ்ட் ேபாடுங்க?” என தன் அம்மாவிடம் ேபப்பைரயும் ேபனாைவயும் ெகாடுத்துவிட்டு அருகில் அமர்ந்தான். சத்யனும் அங்கிருந்து அகன்று தங்கள் அைறக்கு வந்தனர். நீ இன்னும் இப்படிேய இருக்கும் ஆதங்கத்தில் இப்படி ேபசிவிட்ேடன்” என ெசான்னதும். ெகௗதம் சற்று ேநரம் ஏதும் ெசால்லாமல் அைமதியாக அமர்ந்திருந்தான். “எனக்கு சந்ேதாஷம்டா தம்பி. தங்கள் வீட்டு கிரகப்ரேவசத்திற்கு அைழக்க வந்தனர். . நீங்க எனக்கு நல்ல அப்பா அம்மாவாக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு நல்ல பிள்ைளயாக இருக்க முடியவில்ைலேய என்று கஷ்டமாக இருக்கிறது” என்றவைன நால்வரும் வருத்தத்துடன் பார்த்தனர்.. ஈவ்னிங் கட்டாயம் வருகிேறன்” என்றாள். என்ேனாட மனைச புாிந்துக்ெகாண்டு நீங்கள் இத்தைன நாட்கள் என்னிடம் அைதப்பற்றி ஒருவார்த்ைத கூட ேபசியது இல்ைல. இன்ைனக்கு ஏேதா உங்க மனசுல இருப்பைத ெசால்லிட்டீங்க. உங்களுக்கும். “உனக்கு எப்ேபாதும் கிண்டல்தாண்டா” என சிவகாமி சத்யனின் முதுகிேலேய தட்டினார். கூடிய சீக்கிரேம அந்த ெபாண்ணு வரப்ேபாறான்னு ெசான்னான் இல்ல. அந்த வீட்டு மருமக ெபாண்ணும் ெராம்ப நல்ல மாதிாி” என தன் ஆதங்கத்ைத அடக்க முயன்றும் ேதாற்று அைனத்ைதயும் ெவளிேய ெகாட்டினார். ” “அந்த ெபாண்ணு ேபரு சாரு. அடுத்துவந்த நாட்கள் ேவகமாக நகர ெசான்னபடி ெவள்ளிக்கிழைம அன்று ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் முடித்துக்ெகாண்டனர். “இல்ைல ஆன்ட்டி. வீட்டு ேவைலகைள அவன் தந்ைதேய கவனித்துக்ெகாண்டார். ” என்ைன தவறாக நிைனக்காேத ெகௗதம். நடுவில் ஒருநாள் ெகௗதமின் ெபற்ேறார் சுந்தரம் குடும்பத்தினைர. “ேடய் சுதாகர். இருந்திருந்தா மகாலக்ஷ்மின்னு நிைனத்திருப்ேபன்” என்றான் சத்யன். “பரவாயில்ைல அம்மா. “மதி நீ காைலயில் இருப்பாய் இல்ைலயா?” என்றார். நாம ஒண்ணு ெசால்ல அது ேவறமாதிாி முடிஞ்சிட்டா கஷ்டம். “கட்டாயம் வந்துவிடுங்கள். என்னன்னு ேபாய் ெசால்லுவ?” என்றான் சுதாகர். ேபசாம அந்த லவுட் ஸ்பீகர் பத்தி அம்மா அப்பாவிடம் ெசால்லிவிடலாமா?” என்றான். இந்த விஷயம் ெகௗதம் மூலமாக தான் ெவளிேய வரணும். அப்படிேய ெகௗதம் வந்த நாட்களிலும் மதி பள்ளிக்ேகா அல்லது ெவளி ேவைலயாக ெசன்றிருந்ததால் ெகௗதைம ேநரடியாக சந்திக்கவில்ைல. இப்ேபா சந்ேதாஷம் தாேன” என தன் தாயின் அருகில் வந்து ைகைய பிடித்துக்ெகாண்டான். ெகௗதமின் முதுைக தட்டி ெகாடுத்து. நாைளக்கு ஸ்கூல் காம்படீஷன் ஒன்றிற்காக ெவளியூர் ேபாக ேவண்டி இருக்கிறது.“ஒஹ். எனக்கு என்ன உன்ைன சந்ேதாஷமா பார்க்கணும் அது தான்” என்றவர் கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீைர சுண்டி எறிந்தார்.! அதான் அம்மா வரும்ேபாேத முகத்தில் ஒரு ேதஜசும் . தன் ஆதங்கத்தால் ஏற்பட்ட தன் மகனின் முக வாட்டத்ைத கவனித்த சிவகாமி. உங்க ெபாண்ணு ேதவி வீடு. சிவகாமியும் மகிழ்வுடன். அேத ேபால என் ைபயேனாட பிெரண்ட்ஸ் ெரண்டு ேபருக்குதான் ெசால்லி இருக்கிேறாம்” என ெசால்லி குங்குமத்ைத ெகாடுத்தார். ெகௗதம் தன் புது பிஸ்ெனஸ் விஷயமாக அைலந்ததால். புதன்கிழைம மதியம் தான் வருேவன். விஸ்வநாதன் என்ன சிவகாமி? என கண்ணாேலேய ேகள்வியுடன் தன் மைனவிைய சற்று சலிப்புடன் பார்த்தார். தாமைரபூ தான் இல்ைல. “என்ன நமக்கு ெதாிந்தைத ெசால்ல ேவண்டியது தாேன” என்றான் சத்யன். நாங்க யாருக்கும் ெசால்லவில்ைல. தைலக்கு பின்னால் ஒரு ஒளிவட்டமும் ெதாிந்தது. கூடிய சீக்கிரேம உங்க ஆைச நிைறேவறிடும்.

மதியும் தங்கள் ேவைலகளில் உழன்றுக்ெகாண்டிருந்தனர். அதான் நல்லா தூங்கறான்” என்றார் பவானி.அைனவருேம புதன்கிழைமைய ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். மதி இருவரும் ெபாதுவாக ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. புருவங்கைள ஏற்றி இறக்க. மதியம் வந்த ெகௗதமும் அவன் நண்பர்களும் மதிய உணைவ முடித்துக்ெகாண்டு சற்று ஓய்வு எடுப்பதாக கூறி மாடியில் இருந்த ெகௗதமின் அைறக்கு ெசன்று படுத்தனர். மதி விஸ்வநாதைனயும். குழந்ைதயும் ைகைய கட்டிக்ெகாண்டு ெகௗதைமேய பார்த்தான். காைல உணைவ ேஹாட்டலில் இருந்து வரவைழத்திருந்தான் ெகௗதம். பிரகாைஷ அன்று நைகக்கைடயில் பார்த்திராததால். அப்ேபாது தான் எழுந்து முகத்ைத கழுவிக்ெகாண்டு வந்த ெகௗதம் தங்கள் அைறக்கதவு திறப்பைத பார்த்து. சிவகாமிையயும் வணங்கி தான் வாங்கி வந்திருந்த அழகிய சீதா கல்யாண ஓவியம் ஒன்ைற இருவாிடமும் ெகாடுத்து. ெகௗதம் சுவற்றில் ஒருபக்கமாக சாய்ந்து கால்கைள குறுக்காக ைவத்து நிற்க. மதிைய தவிர அைனவரும் வந்திருந்தனர். அைனவரும் ஒப்புக்ெகாண்டனர். காைலயில் பூைஜ எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்ததா?” “எல்லாம் முடிந்ததும்மா. எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்தது. எனக்கு ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கும்மா நான் கிளம்புகிேறன்” என விைடெபற்று கிளம்பி ெசன்றார். தன் நண்பர்களுடன் ெவளிேய ெசன்றுவிட்டனர். ைநட் அம்மா ேவணும்னு ஒேர படுத்தி எடுத்திட்டான். ஸ்ரீராம் விைளயாடிக்ெகாண்ேட மாடிக்கு ெசன்றான். நீ தான் உன் நிைலைய ெசால்லி இருந்தாேய” என்றார் சிறிது ேநரம் அவர்களுடன் ேபசிய விஸ்வநாதன். யார் என பார்க்க வந்து நின்ற குழந்ைதைய கவனித்தவன். நவக்ரஹ ேஹாமமும் முடித்து பால்காய்ச்சி முடித்தனர்.”சாாி ஆன்ட்டி என்னால் காைலயில் பங்க்ஷனில் கலந்துக்ெகாள்ள முடியவில்ைல” என்று தன் நிைலைய கூற. மாைலயில் மதி ஸ்ரீராைமயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ெகௗதமின் வீட்டிற்கு ெசன்றாள். குழந்ைதயின் சாயைல பார்த்து எங்ேகேயா பார்த்த நிைனவு வர. ************************************************************************** அத்தியாயம்—4 புதன்கிழைம அதிகாைலயில் கணபதி ேஹாமமும். பிரகாைஷ ெகௗதம் அவன் நண்பர்களுக்கும் சுந்தரம் அறிமுகம் ெசய்து ைவத்தார். ஸ்ரீராமும் அேத ேபால ெசய்யவும். குண்டு கன்னமும். ஆனால் அந்த நாள் தங்கள் இருவருக்கும் அதிர்ச்சிையயும். “பரவாயில்ைல மதி. வாம்மா வந்து உட்கார்” என்று ெசால்லி ேசாபாைவ காட்டினார். பத்து ேபருக்கு நாேன ெசய்துவிடுேவன் ெகௗதம் என்ற தன் தாைய இந்த முட்டிவலிைய ைவத்துக்ெகாண்டு அெதல்லாம் ெசய்யக்கூடாது என ெசால்லி எல்லா ஏற்பாடுகளும் ெசய்துவிட்டான். நீயும் உன் ைபயனும் தான் இல்ைல. “வணக்கம் ஆன்ட்டி. ெகௗதமிற்கு சிாிப்பாக வந்தது. தூங்கியது ேலட். ைகைய கட்டிக்ெகாண்டு குழந்ைதைய பார்க்க. ேபான ேவைலகள் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்ததா?” என்று விசாாித்தார். அசதியில் நன்கு உறங்கிவிட்டனர். “குழந்ைதைய அைழத்துக்ெகாண்டு வரவில்ைலயா. நிம்மதி இன்ைமயும் ேசர்த்து ெகாண்டு வரப்ேபாகிறது என புாியாமல் ெகௗதமும்.”நீங்க ெரண்டுேபரும் ேபசிக்ெகாண்டு இருங்கள். ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சிவகாமி அம்மாள். சிவகாமி. பவானி” என்றார் சிவகாமி. மதிய உணைவ தங்கள் வீட்டில் தான் சாப்பிடேவண்டும் என சுந்தரம் ெசால்லிவிட. ெமல்ல சிாித்தவன். . அவைன யாருக்கும் அைடயாளம் ெதாியவில்ைல. இதற்குள் பிரகாஷுடன் நன்கு பழகி இருந்தனர். இந்த இரண்டு மூன்று சந்திப்புகளிேலேய அைனவரும் ஒருவைர ஒருவர் ெபயர் ெசால்லி அைழக்கும் அளவுக்கு ெநருங்கி இருந்தனர். ேகாலிகுண்டு விழிகளும் சுழல தன்ைன பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த குழந்ைதயின் மீது தன்ைனயும் அறியாமல் ஒரு பிைணப்பு ஏற்படுவைத அவனால் உணர முடிந்தது. துருதுருெவன. காைல உணவுக்கு பிறகு ெகௗதம். “இல்ைல சிவகாமி. ெவளியில் கிளம்பிக் ெகாண்டிருந்த விஸ்வநாதனும் தன் அைறயிலிருந்து ெவளியில் வந்து மதிையவரேவற்றார். “மதி வாம்மா.

சுதாகரும். குத்தீட்டியாய் அவைள உரசிய பார்ைவயுமாக நின்றிருந்தான். “உலகம் ெராம்பேவ சின்னது இல்ைலயா ஸ்ரீ…. ஆனால் அவளின் மனைதயும் அதில் ேதான்றி இருக்கும் அதிர்ச்சிையயும் உணராமல் சிவகாமி சந்ேதாஷத்துடன் “மதி இது தான் என் ைபயன் ெகௗதம். அந்த ெபாருேளாட தராதரம். ெகௗதம் ெமல்ல படியிறங்கி மதியின் எதிாில் வந்து நின்றான். “நீங்க ெரண்டு ேபரும் ேபசிக்ெகாண்டு இருங்கள் நான் இேதா வருகிேறன்” என சிவகாமி கிச்சனுக்கு ெசன்றார்.குழந்ைதயும் அேத ேபால ெசய்ய. அவைன ேநாக்கி ைககூப்பி வணங்கும்ேபாது அவள் ைககளில் நடுக்கத்ைத உணர முடிந்தது. சத்யனும் எழவும். அதுவைர காதைலயும். சிவகாமி புன்னைகயுடன். ஏேதா ஒரு எதிர்பாராத தருணத்தில் பயங்கரமான ஒரு சுழலில் சிக்கிக் ெகாண்டவள் ேபால் மூச்சு திணறினாள். “ெராம்ப அழகா இருக்கு ஆன்ட்டி. தன் காதைல ஒரு தகுதி இல்லாதவளிடம் தான் காட்டி இருக்கிேறாம் என ெசால்லாமல் ெசால்கிறான் என . “எல்லாம் என் ைபயேனாட ெசெலக்ஷன் மதி. குரல் வந்த திைசைய திரும்பி பார்த்த மதியும் ஒேர ேநரத்தில் அதிர்ந்தனர். அருகில் இருந்த ேடபிைள பிடித்துக்ெகாண்டு தன்ைன சமாளித்தாள். துேராகி என அவன் உதடுகள் முணுமுணுக்க. மதிக்கு நன்றாகேவ புாிந்தது. ஏளனத்துடன் வைளந்த அவன் உதடுகளும். மதிக்ேகா உலகேம தட்டாமாைல சுற்றுவது ேபால இருந்தது. அந்த ேநரத்தில் நீச்சல் ெதாியாமல் கடலில் தவறி விழுந்தவன் தன்ைன காப்பாற்றிக்ெகாள்ள கிைடத்த சிறுபடைக பற்றிக்ெகாள்வது ேபால தன் மகைன தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டு நின்றிருந்தாள். எந்தநிைல தான் உயிருள்ளவைர தனக்கு வரக்கூடாது என்று நிைனத்திருந்தாேளா அந்த நிைல இன்று அவள் கண்முன்ேன அரங்ேகறிக் ெகாண்டு இருக்கிறது. “மம்மி” என ஓடிவந்து அவள் கால்கைள கட்டிக்ெகாண்டான். ெகௗதம் இது தான் சுந்தரம் அண்ணன் மருமகள் மதி” என இருவைரயும் ஒருவருக்ெகாருவைர அறிமுகபடுத்தி ைவத்தார். அவள் கால்கள் இரண்டும் துவண்டது. ெகௗதமின் பின்னாேலேய வந்த சத்யனும். உங்க ெசெலக்ஷன் எல்லாேம சூப்பர்” என்றாள். “யாேராட ெசெலக்ஷன் நல்லா இருக்கும் அம்மா?” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட வந்தவன் தன் அம்மாவுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவைள பார்க்கவும்.மதி ேமடம்?” என்று நக்கலுடன் அடிக்குரலில் இடியாய் உருமியவைன நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்களில் என்ைன புாிந்துக்ெகாள்ளுங்கேளன் என்ற ெகஞ்சல் தான் இருந்தது. புன்னைகயுடன் ெகௗதம் தயாராகி கீேழ இறங்கி வந்தான். சீற்றத்துடன் பளபளத்தது. மதிைய அங்ேக எதிர்பார்க்காமல் ஆச்சர்யமும் இருவாின் நடவடிக்ைகையயும் கவனித்து அப்படிேய ேமல் படிகளிேலேய நின்று கவனிக்க ஆரம்பித்தனர். அவேனாட ெசெலக்ஷன் எப்ேபாதுேம நல்லா இருக்கும்” என ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதம். மதிப்பு. சில சமயம் ெராம்பேவ ேதைவயான ஒன்ைற ேதர்ந்ெதடுக்கும் ேபாது. ெகௗதம் ெமல்ல நிமிர்ந்து ஸ்ரீராைம ேநாக்கி வரவும். ஹாலில் இருந்த ெபாருட்கைள பார்த்த மதி. தகுதி ெதாியாமல் ெசலக்ட் பண்ணி மனசு கஷ்டத்தில் முடிந்தது தான் மிச்சம். “உட்காருங்க ேமடம். ஏன் நிற்கிறீர்கள்?” என சத்தமாக ெசான்னதும் மறுவார்த்ைத ஏதும் ெசால்லாமல் அைமதியாக அமர்ந்தாள். ஸ்ரீராம் ேவகமாக ெவளிேய ஓடிவிட்டான். ஆனால் அவன் முகத்திலும் சிாிப்பிலும் ெதாிந்த ஏளனத்ைத கண்டவள் ேபச வாய் வராமல் அைமதியாக நின்றிருந்தாள். கனிைவயும் மட்டுேம கண்டிருந்த அவன் கண்களில் இன்று ெதாியும் ேகாபத்தீயின் ெவப்பம் அவைள சுட்ெடாிக்க. ெகௗதமின் விழிகள். அேத ேநரம் உறங்கிக் ெகாண்டிருந்த சுதாகரும். எங்க அம்மா ெசான்னது ேபால எப்ேபாதுேம என்ேனாட ெசெலக்ஷன் நல்லா இருக்கும் என்று ெசால்ல முடியாது. ெசய்வதறியாமல் பாிதவித்தபடி அவன் முகத்ைத ேநருக்கு ேநராக பார்க்கும் சக்தியற்று அவ்வளவு ெபாிய ஹாலில் தனியாக ெகளதமுடன் பதற்றத்துடன் நின்றுக் ெகாண்டிருந்தவைள விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்த ஸ்ரீராம். “மதி ேமடம். இதுவைர அன்புன் கருைணயுமாகேவ அவைள ேநாக்கியிருந்த அவன் விழிகள் முழு ெவறுப்ைப சிறிதும் சந்ேதகத்திருக்கு இடமின்றி உமிழவும் அவளுக்கு அந்தெநாடி உலேக ெவறுத்துப் ேபானது. அவன் தன்ைன பற்றித்தான் இவ்வளவு ேகவலமாக கூறுகிறான். யாைர தான் இனி சந்திக்கேவ கூடாது என்று எண்ணியிருந்தாேளா அவைன தன்ெனதிேர ெகாண்டு வந்து நிறுத்திய விதிைய எண்ணி சபித்தது அவள் மனம்.

புாிந்தது. தன் நிைல அன்று ேநர்ந்த அந்த இக்கட்டான சூழ்நிைலயில் தன்னால் ஏதும் ெசால்ல
முடியாமல் தவித்த அந்த ேநரம் அவள் கண் முன்ேன வந்துெசன்றது.
கண்களில் நீர் ேகார்க்க அைமதியாக அமர்ந்திருந்தாள். தன்னுைடய தவறும் இதில் இருக்கிறது.
அவனுைடய ேகாபமும் நியாயமானது இந்த தண்டைன தனக்கு ேதைவதான் என எண்ணிக்ெகாண்டு
அவன் எதிாில் அழக்கூடாது என்று சிரமப்பட்டு கண்ணீைர அடக்கியபடி அமர்ந்திருந்தாள். அவைள
பார்க்கும் ேபாது தன் ெநஞ்சில் ேவதைன ேதான்றினாலும், அவைள இப்படி ேபசிேபசிேய தன்
மனக்காயத்ைத ஆற்றிக்ெகாள்ள எண்ணினான். ஆனால் அவளின் ஒவ்ெவாரு அைசவும் அவனுக்கு
ேவதைனைய தான் அளித்தது.
இத்தைன ேபச்சிற்கும் ஒன்றும் ெசால்லாமல் அமர்ந்திருந்தவைள பார்க்க பார்க்க எாிச்சல்
அதிகமானது. ெகௗதமின் பார்ைவ தன்ைனயும், மதிையயும் மாறி மாறி பார்த்த ஸ்ரீராமிடம் ெசன்றது.
குழந்ைதைய ைக நீட்டி தன் அருகில் அைழத்தான். ஸ்ரீராமும், ெகௗதமிடம் ெசன்று பக்கத்தில்
அமர்ந்து ெகௗதம் ெசய்தது ேபாலேவ புருவத்ைத உயர்த்தி என்ன என்பது ேபால ேகட்டதும் ெகௗதம்
புன்னைகயுடன், “உங்க ேபர் என்ன?” என்று ஸ்ரீராைம ேகட்டதும் குழந்ைதயும், “ைம ேநம் இஸ்
ஜி.ஸ்ரீராம்” என அழுத்தம் திருத்தமாக ெசான்னான்.
“ஸ்ரீ….ராமா!!!?” என ஆச்சாியமும், ேகாபமும் ேபாட்டியிட மதிைய முைறத்தான். ெகௗதமின்
முகத்ைத பார்க்காமேலேய அவனின் ேகாபத்ைத அவளால் உணரமுடிந்தது. மதி தைல குனிந்து தன்
ைக விரல்கைள ஆராய்ந்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.
“உங்க அப்பா ேபரு என்ன?” என்றான். “கிாிதரன். அப்பா இங்க இல்ல. ெசாய்யினு ப்ேளன்ல
டாட்டா ேபாய்ட்டாங்க” என மழைலயில் ெசால்ல குழந்ைதைய தன்ேனாடு அைணத்துக்ெகாண்ட
ெகௗதம், “எல்லாம் பணம் ெசய்யும் ேவைல” என ெசால்ல மதி நிமிர்ந்து ெகௗதைம பார்க்க, அவனும்
அவைளேய முைறத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
அதற்கு ேமலும் சுதாகருக்கும், சத்யனுக்கும் யாரும் ஏதும் விளக்கமாக ெசால்ல ேவண்டி
இருக்கவில்ைல. சுதாகர் கீேழ ேபாகலாம் என ைசைக ெசய்ய இருவரும் இறங்கி வந்தனர். யாேரா
வருவது ேபால இருக்க நிமிர்ந்து பார்த்த மதி சத்யைன அைடயாளம் கண்டுக்ெகாண்டாள்.
“ஹேலா ேமடம், என்ைன ெதாியுதா?” என்றான் சத்யன். “ம்ம்…, அன்ைனக்கு திருவான்மியூர் கிட்ட
கார்ல….அக்சிெடன்ட்” என திணறியவைள, ேமலும் திணற விடாமல், “ஆமாம் அேத ஆள் தான்
அன்ைனக்கும் நாங்க மூணு ேபரும் தான் காாில் இருந்ேதாம்” என்றான்.
மதிக்கும் தன்ைன ெகௗதம் ஏற்ெகனேவ பார்த்திருந்திருக்கிறான், அதனால் தான் இன்று மீண்டும்
பார்த்தேபாது தன்னளவிற்கு அவனுக்கு அதிர்ச்சி இல்ைல என யூகித்துவிட்டாள்.
கிச்சனிலிருந்து அைனவருக்கும் பலகாரமும் காபியும் ெகாண்டு வந்த சிவகாமி, “என்ன
அக்சிெடன்ட்?” என்றார். சத்யன் விவரத்ைத ெசால்ல சிவகாமி, “அப்ேபா ஏற்ெகனேவ மதிைய
நீங்கெளல்லாம் பார்த்திருக்கிறீர்களா? என்றவர் மதியிடம் திரும்பி, “வண்டியில் வரும்ேபாது
பார்த்துவரனும். அதுவும் குழந்ைதைய வண்டியில் கூட்டி வரும்ேபாது இன்னும் கவனமாக வரணுேம.
பார்த்து வரக்கூடாதும்மா” என ஆதூரத்துடன் கூறினார்.
அவங்கைள பார்த்தேத ஒரு அக்சிெடன்ட் தாேன” என ெகௗதம் ெசால்லிவிட்டு மதிைய பார்க்க
அவேளா எப்ேபாதடா இங்கிருந்து கிளம்புேவாம் என்று உள்ளுக்குள் நிைனத்துக் ெகாண்டு ெவளியில்
சிாித்தபடி நின்றிருந்தாள்.
அவளின் புன்னைகைய பார்த்து, இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாவியாக முகத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு
சிாித்துசிாித்து தாேன என் வாழ்க்ைகயில் விைளயாடிவிட்டு ெசன்றாய் என எாிச்சலுடன்
நின்றிருந்தான்.
மதிக்கு தவிப்பாக இருந்தாலும், சிவகாமியும் உடன் அமர்ந்திருந்ததால் ெகௗதமின் குத்தல்
ேபச்சிலிருந்து விடுதைல கிைடத்தது. இப்ேபாது விடுதைல கிைடத்தது ஆனால் இனி வரும் நாட்களில்
அவைன சந்திக்க ேநரும் ேபாெதல்லாம் இேத தாேன ெதாடரும் என எண்ணிக்ெகாண்ேட
அமர்ந்திருந்தாள்.
ஸ்ரீராம், ெகௗதமிடம் சகஜமாக ஒட்டிக்ெகாண்டது ேவறு அவளுக்கு ெபரும் அவஸ்தயாக இருந்தது.
“எங்க டாடி, சீக்கிரேம வந்திடுவாங்க ெதாியுமா? நான் குட் பாயா இருந்தா டாடி சீக்கிரேம

வந்திடுவாங்கன்னு மம்மி ெசான்னாங்க. இப்ேபா நான் குட் பாய் தாேன. வரும்ேபாது எனக்கு நிைறய
சாக்கி, டாய்ஸ், எல்லாம் வாங்கி வருவாங்க” என ைகைய விாித்து கண்ைண உருட்டி பாவைனயுடன்
மழைலயில் அவனிடம் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தான்.
மதி,”நான் கிளம்பேறன் ஆன்ட்டி” என்றாள். “சாிம்மா, ேநரம் கிைடக்கும் ேபாது வந்து ேபாம்மா.
நானும் முடிந்த ேபாது வருகிேறன்” என்றார். குழந்ைதயிடம் திரும்பிய மதி, “ராம், வா கிளம்பலாம்”
என்றாள். குழந்ைதேயா, “மம்மி ெகாஞ்சம் ேநரம் இங்ேகேய இருக்ேகன்” என ெசால்ல, “இல்லடா
கண்ணா பிரகாஷ் அங்கிள் உன்ைன ெவளிேய கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாேறன்னு ெசான்னாங்க
இல்ைலயா?” என நிைனவுபடுத்தினாள்.
குழந்ைதயுடன் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்ததில் சற்று இளகி இருந்த அவன் மனம், ராம் என்ற
அவளது அைழப்பில் மீண்டும் கடினமுற்று பாைறயாக மாறியது.
“ப்ளீஸ், அங்கிள் வரவைரக்கும் நான் இந்த அங்கிள் கூட விைளயாடிட்டு இருக்ேகன்” என்று
ெகஞ்சுதலாக ெசால்லவும், மதியும் அைரமனதாக திரும்பி சிவகாமிைய பார்த்துவிட்டு, “இல்லம்மா,
அவங்களுக்கு ேவைல இருக்கும் நாம ெதாந்தரவு ெசய்யகூடாது” என ெசால்ல, குழந்ைத தாேன
ெகாஞ்சம் ேநரம் விைளயாடிவிட்டு வரட்டும் மதி” என்றார் சிவகாமி.
“இல்ைல ஆன்ட்டி, அவன் ெகாஞ்சம் குறும்பு அதிகம் ெசய்வான். உங்களுக்கு கஷ்டம் தான்” என்று
புன்னைகயுடன் ெசான்னாள்.
சிவகாமிைய முந்திக்ெகாண்டு ெகௗதம், “குழந்ைதகள் அப்படிதான் இருப்பார்கள். ெதாிந்ேத
ெபாியவங்க ெசய்யும் பல கஷ்டத்ைத நாம் ெபாறுத்துக்ெகாள்வது இல்ைலயா? இவன் குழந்ைத
தாேன.குழந்ைதயால் ஒன்றும் எங்களுக்கு எந்த ெதாந்தரவும் இல்ைல” என பட்ெடன்று ெசான்னான்.
“அப்ேபா நான் கிளம்புகிேறன்” என கிளம்பியவைளயும் ேபாகவிடாமல், “மம்மி நீங்களும் இருங்க
மம்மி” என குழந்ைத சினுங்கத்ெதாடங்கினான். “இல்லடா கண்ணா எனக்கு ேவைல இருக்கு. நீ
விைளயாடிக்ெகாண்டிரு அங்கிள் வந்ததும் உன்ைன கூட்டி ேபாக ெசால்கிேறன்” என்றேபாதும்
விடாமல் அழ ஆரம்பிக்க, மதிக்கு தவிப்பாக இருந்தது.
அேத ேநரம் பிரகாஷும் ெகௗதமின் வீட்டிற்கு வந்து, “யாருடா அது அழுவது?” என ேகட்டதும்,
“மாமா” என அவைன ேநாக்கி ஓடிய குழந்ைதைய தூக்கி முத்தமிட்டு இறக்கினான். பிரகாஷின்
வருைக மதிக்கு நிம்மதியாக இருந்தது. அதற்குள் ெகௗதமும், சிவகாமியும் பிரகாைஷ உள்ேள
அைழத்தனர்.
உள்ேள வந்த பிரகாஷ், “என்ன மதி டூெரல்லாம் எப்படி இருந்தது?எத்தைன பாிசு வாங்கி
குவிச்சிருக்காங்க உன் பசங்க?” என்றான். “ஹ்ம்ம்… நல்லா இருந்தது அண்ணா. மூணு முதல் பாிசும்,
ெரண்டு மூன்றாம் பாிசும் வாங்கி இருக்காங்க” என்றாள். ெவாி குட்” என்றவன், சிவகாமியிடம்
திரும்பி, “எங்க மதி ெராம்பேவ ேடலன்ட்ெடட். அவங்க ஸ்கூல் கைல நிகழ்ச்சிக்ெகல்லாம் முழு
ெபாறுப்பும் நம்ம மதி தான். ேவைலல மட்டும் இல்ைல, குடும்பத்திலும் எல்ேலாாிடமும் ெராம்ப
அன்பா பாசமா இருப்பா. யாாிடம் எப்படி நடந்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? யாருக்கு என்ன ேதைவ என்று
பார்த்து பார்த்து ெசய்வாங்க. எனக்கு தங்ைக இல்லாத குைறைய மதி மூலமாக தீர்த்துக்ெகாள்கிேறன்”
என்றான்.
பிரகாஷ் தன்ைன உயர்த்தி ேபசுவைத எண்ணி மதிக்கு ெவட்கமாக கூட இருந்தது. ேபாத குைறக்கு
ெகௗதமின் முன்னால் ேவறு தன்ைன பற்றி உயர்வாக ேபசுகிறான், இெதல்லாம் எங்ேக ேபாய் முடிய
ேபாகிறேதா என உள்ளுக்குள் கலங்கிக்ெகாண்டும் இருந்தாள்.
சிவகாமி புன்னைகயுடன் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க, ெகௗதம், “யாாிடம் எப்படி
நடந்துக்ெகாள்ளேவண்டும், என்றால் எப்படி?” என்றான். “மதி ெராம்ப அட்ஜஸ்டபுல், எந்த ேநரத்தில்
எப்படி நடந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நன்றாகேவ ெதாியும்” என்றான் சாதாரணமாக.
ஒஹ்….!! மதி ேமடம் ெராம்பேவ அட்ஜஸ்டபுல் தான் ேபால” என்றதும் மதி அவன் ெசால்லும்
காரணம் புாிந்ததும், ெவடுக்ெகன நிமிர்ந்து ெகௗதைம ேநருக்கு ேநராக பார்த்தாள். ெகௗதம்
அத்துடன் நிறுத்தாமல், “அப்ேபா ேநரத்துக்கு ஏற்றார் ேபால, ஆளுக்கு தகுந்தார் ேபால
இருப்பாங்கன்னு ெசால்றீங்க. அதாவது பச்ேசாந்தி மாதிாி” என அவள் முகத்திலிருந்து பார்ைவைய
விலக்காமேலேய ேகட்டான்.

அவ்வளவு ேநரமும் சாதாரணமாக சிாித்துக்ெகாண்ேட ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த பிரகாஷ், பச்ேசாந்தி
மாதிாி என்ற வார்த்ைதைய அவன் ெசால்லும் ேபாது அவன் முகத்தில் ெதாிந்த ஏளனமும், குரலில்
இருந்த நக்கலும், பிரகாைஷ திைகக்க ைவத்தது.
சுதாகருக்கும், சத்யனுக்கும், ெகௗதமின் ேபச்சும், மனதில் இருந்த ேவதைனைய மைறத்து
புன்னைகயுடன் நின்றிருந்த மதிைய பார்க்க பாவமாகவும் இருந்தது. ெகௗதமின் கைடசி வார்த்ைத
மதிக்ேக ஆத்திரத்ைத ெகாடுக்க எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லி உரக்க கத்தேவண்டும் ேபால இருந்த
எண்ணத்ைத சிரமத்துடன் அடக்கிக்ெகாண்டாள்.
சிவகாமி தன் மகைன அதிசயமாக பார்த்தார். ெவளியாட்களிடமும் சாி, உறவினர்களிடமும் சாி
அனாவசியமாக நின்று ஒரு வார்த்ைத ேபசாதவன் இன்று ஏன் இப்படி ேபசுகிறான்? என பார்த்தார்.
பிரகாஷும், “நாங்க கிளம்புகிேறாம்” என விைடெபற்றுக்ெகாண்டு, மதிையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
வீட்டிற்கு வந்தான்.
அவள் ெசல்வைதேய பார்த்தவன் தன் கண்கைள அழுந்த மூடி திறந்தான். தன் ெநஞ்ைச யாேரா கசக்கி
பிழிவைத ேபான்ற ஒரு ேவதைன அவன் முகத்தில் ேதான்றியது. அடுத்த ெநாடிேய தன்ைன
சமாளித்துக்ெகாண்டு வீட்டினுள் வந்தான்.
“ெகௗதம் நாங்களும் கிளம்புகிேறாம்” என்று சத்யனும் சுதாகரும் ெசால்ல. அவர்கைள இருக்க
ெசால்லேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும், அந்த ேநரம் தனக்கு தனிைம அவசியம் என்று
உணர்ந்து அவர்களுக்கு விைட ெகாடுத்துவிட்டு வந்தான்.
“அம்மா எனக்கு ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கு. நாேன அைறையவிட்டு வரும் வைர என்ைன ெதால்ைல
ெசய்யாதீர்கள்” என்றவன் ேவகமாக தன் அைறக்கு ெசன்று கதைவ மூடிக்ெகாண்டு ேசாபாவில்
அமர்ந்து கண்கைள மூடிக்ெகாண்டான்.
தான் என்றாவது அவைள ேநருக்கு ேநராக சந்திக்க ேவண்டும் என்று எண்ணி இருந்தது உண்ைம.
ஆனால் இன்று அவைள அவன் வீட்டிேலேய சந்திக்கும் நிைல வரும் என்று அவன் கற்பைன கூட
ெசய்து பார்க்கவில்ைல. தான் அவைள ேபசியது அதிகப்படி என்று புாிந்தது. அவைள இவ்வளவு
ேபசிய பிறகும் தன் மனம் அைமதி அைடயாமல் தன் வலி அதிகாித்தைத அவனால் உணரமுடிந்தது.
அைத எண்ணி தன் மீேத ேகாபம் வர அதன் தாக்கம் மற்றவர் மீது எதிெராலிக்க ேவண்டாம் என்ற
எண்ணத்தில் தன் அைறயில் வந்துமுடங்கிக்ெகாண்டான்.
மதி எப்படி விைடெபற்றுக்ெகாண்டு வந்தாள் என அவளுக்ேக ெதாியவில்ைல. எல்லாவற்ைறயும்
மனதிற்குள் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ேவைலகைள கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ெகௗதம் வீட்டிலிலிருந்து
கிளம்பியது முதல் பிரகாஷின் பார்ைவ மதிைய ஆராயந்துக்ெகாண்டிருந்தது.
இத்தைன நாட்களில் அவள் அைனவாிடமும் கலகலெவன்று பழகாவிட்டாலும், இப்படி ேசார்ந்து
ேபாய் காணப்பட்டதில்ைல. ெகௗதமின் ேபச்சுதான் இத்தைனக்கும் காரணம் என பிரகாஷால் உணர
முடிந்தது. ஆனால் அவனின் ேகாபம் மதியிடம் எதிெராலிக்க காரணம் என்ன? இைத கட்டாயம்
கண்டுபிடிக்க ேவண்டும் என எண்ணிக்ெகாண்ேட ேதவிைய அைழத்துக்ெகாண்டு கிளம்பினான்.
இரவு தன் அைறயில் அமர்ந்தபடி குழந்ைதைய தட்டிக்ெகாடுத்து தூங்க ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
அவள் அங்கிருந்தாலும், அவள் மனம் ெகௗதம் ேபசிய ேபச்ைசேய நிைனத்துக்ெகாண்டிருக்க,
கண்ைண காித்துக்ெகாண்டு வந்தது. தன்ைன எவ்வளவு மட்டமாக ேபசிவிட்டான். ஒரு காலத்தில்
தன்ைன உயிராக நிைனத்தவன், இன்று தன்ைன அளவுக்கு அதிகமாக ெவறுப்பவனும் அவேன.
இத்தைன நாட்களாக இருந்த மன உறுதி அவைன கண்ட நிமிடம் முதல் கலங்க ஆரம்பித்தது.
இன்னும் பத்து நாட்களில் கிாி வந்துவிடுவார். அதன் பிறகும் ெகௗதமின் நடவடிக்ைக இப்படிேய
இருந்தால் தன் நிைல என்ன? நிச்சயம் கிாி ஒரு பார்ைவயில் எல்லாவற்ைறயும் புாிந்துக்ெகாள்வார்.
கடவுேள இத்தைன நாட்களுக்கு பிறகு ெகௗதைம என் கண்ணில் ஏன் காட்டினாய்? என
நிைலெகாள்ளாமல் தவித்தாள்.
இரவு அவன் ெசான்னைதயும் ெபாருட்படுத்தாமல் சிவகாமி மாடி ஏறி வந்து தன் மகனின்
அைறக்கதைவ தட்டினார். கதைவ திறந்தவன் தன் அம்மாைவ கண்டதும், “அம்மா நீங்க எதுக்கு
முட்டிவலிைய ைவத்துக்ெகாண்டு ேமேல வந்தீர்கள்” என்று கடிந்துெகாண்டான்.

சிறு ஏமாற்றத்துடேனேய ஆட்ேடா பிடித்து தங்கள் ஆபீஸ் ெகஸ்ட்ஹவுஸ் வந்தவன் குளித்துமுடித்து ஆபீஸ் வந்து ேசர்ந்தான். இப்ேபா எங்ேக தங்கி இருக்ேக?” “இப்ேபாைதக்கு ஆபீஸ் ெகஸ்ட் ஹவுஸ் தான். காதருகில் ஒற்ைற ேராஜாவும். ெவளிேய நின்றிருந்தவைன பார்த்ததும். ெகௗதம் உனக்கு என்னடா ஆச்சு?” என் சிாித்துக்ெகாண்ேட அைழப்பு மணிைய அழுத்தினான். “ேஹ. ” ஓேக. என்னடா சர்ப்ைரஸ். வாவ். அப்பாைவ பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று இருக்கிேறன்” என்றான். மாைல ேவைல முடித்து கிளம்பும் ேபாது மீண்டும் அந்த ெபண்ணின் நிைனவுவர. ஜன்னைல திறந்துைவத்துவிட்டு ஈசி சாாில் அமர்ந்தவனின் காதுகளில் மதியின் குரலில் வந்த பாட்டு காதில் விழுந்தது. தனக்காக அவ்வளவு ேநரமும் அம்மாவும் அப்பாவும் சாப்பிடாமல் இருப்பைத பார்த்தவனுக்கு தன் மீேத ேகாபம் வந்தது. அவைளேய பார்த்துக்ெகாண்டு ெசன்றவன். இன்ைனக்ேக ேவைளயிலும் ஜாயின் பண்ணிட்ேடன். வேரன்னு ஒரு ேபான் கூட இல்ைல” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட உள்ேள அைழத்து ெசன்றான். அவன் நிைனவுகளும் பின்ேனாக்கி நகர்ந்தது. எழுந்து தன் அைறக்கு வந்தான். இைடவைர நீண்ட கூந்தல் அவளது நிதானமான நைடக்கு ஏற்ப தாளம் தவறாமல் அைசந்து ஆடியபடி ெசன்றுக் ெகாண்டிருந்தவைள பார்த்தவன் அவள் முகத்ைத பார்க்க ேவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அந்த ெபண்ைண ஓட்டமும் நைடயுமாக பின் ெதாடர்ந்தான். பாடைலயும் குரைலயும் ரசித்தபடி அப்படிேய சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றான். “என்னடா நீ நம்ம வீட்டிேலேய தங்கிக்ேகா” என்றான் சிவா. மிஸ் பண்ணிட்ேடேன இந்த ட்ைரன்ல வந்தாளா? இல்ைல ேவறு ட்ெரயினில் வந்தாளா? முகத்ைத பார்க்கேவ முடியவில்ைலேய என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட ேஷால்டர் பாைக கீேழ ைவத்தவன் ஏமாற்றத்துடன் நின்றிருக்க ெசன்ட்ரலிலிருந்து கிளம்பிய பஸ்ஸில் ஜன்னல் அருகில் அந்த ெபண் உட்கார்ந்து இருந்தைத பார்த்தவன். அைழப்புமணிைய அழுத்த ைகைய உயர்த்திய ேபாது உள்ளிருந்து வந்த குரலில் ஆச்சர்யம் அைடந்தான். அவனின் பார்ைவ தானாக ெஷல்பில் இருந்த அந்த பாகின் மீது விழுந்தது. புதிய சூழல். என்ற அறிவிப்ைப அடுத்து பயணிகள் ஒவ்ெவாருவராக இறங்க ெகௗதம் தன் ட்ராலியும். வீடு பார்க்கணும்” என்றான். முதல் நாள் என்பதால் அைனவாின் அறிமுகம். அவசரம் அவசரமாக ெவளிேய வந்து தன் பார்ைவைய ஒட்டியும் அவைள கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல. என்ற சத்தத்துடன் ைகதட்டும் ஒலியும் ேசர்ந்து ேகட்டது. புன்னைகத்த ெகௗதமிற்கு காைலயில் தான் பார்த்த அந்த ெபண்ணுடன் இந்த குரைலயும் ேசர்த்து பார்க்க. புதுடில்லியிலிருந்து ெசன்ைன ேநாக்கி வந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஏழாம் எண் பிளாட்பாரத்தில் வந்து அைடந்தது. ***************************************************************** அத்தியாயம்—5 ெசன்ைன ெசன்ட்ரல் ஸ்ேடஷன் காைல ேநர பரபரப்பில் இருக்க. தன் தாைய அன்புடன் அைணத்துக்ெகாண்டு “ெரண்ேட நிமிடம் வந்துவிடுகிேறன் என தன் அம்மாவிற்காக தன் ேவதைனைய ஒதுக்கிவிட்டு முகத்ைத கழுவிக்ெகாண்டு அவருடன் ைடனிங் ஹாலுக்கு வந்தான். வீெகன்ட் லீவ்லேபாய் அம்மா. இெதன்ன ைபத்தியகாரத்தனம் ஏேதா சில ெநாடிகேள பார்த்த ெபண்ணின் முகம் இப்படி மனதில் பதிந்து ேபாகுமா? என எண்ணி ெகாண்டவனுக்கு தன் நிைல குறித்து அவனுக்ேக சிாிப்பு வந்தது. ேஷால்டர் பாக்குமாக இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி ேகாச்சிலிருந்து இறங்கினான். மிஞ்சி மிஞ்சி ேபானால் பத்து ெநாடிகள் அவள் முகத்ைத பார்த்திருப்பான். உள்ேள ெசன்றவன். இளம் பச்ைச நிற சல்வாாில். ேவைல என ேநரம் ஓடியது. ெகாஞ்சம் இயல்பாக இருவாிடமும் ேபசிக்ெகாண்ேட சாப்பிட்டவன். ஆபீைச விட்டு ெவளிேய வந்தவன் ஆட்ேடா பிடித்து ேநராக தன் நண்பன் சிவாவின் வீட்டில் ெசன்று இறங்கினான். கதைவ திறந்த சிவா. பாட்டு முடிந்ததும். தனக்கு இைடயில் லக்ேகஜ் ஏற்றிவந்த ட்ராலிைய கவனிக்காமல் இடித்துக்ெகாள்ள அவர்களிடம் ஒரு மன்னிப்ைப ேகட்டுக்ெகாண்டு நிமிர்ந்தவன் சுற்றிலும் பார்க்க அந்த ெபண்ைண எங்கும் காணவில்ைல. “ேச.“நீ சாப்பிடாமல் இருப்பாேயடா கண்ணா” என்று ெசான்னதும். “ேச” என சலிப்புடன் கூறியவன். “இல்ைல சிவா . ெகௗதம் வாடா. சுற்றி பார்த்துக்ெகாண்ேட வந்தவனின் விழிகள் தனக்கு ஒரு பத்து அடிமுன்னால் நடந்து ெசல்லும் ெபண்ணின் ேமல்பட்டது. ேஹ. என்ன ஒரு குைழவு அந்த குரலில். “காைலலதாண்டா ெசன்ைன வந்ேதன். ஆனால் அந்த முகம் அவன் மனதில் ஆழபதிந்தது.

“என்னண்ணா நான் ேகள்வியா ேகட்டுக்ெகாண்டு இருக்ேகன் நீங்க ஒன்னுேம ெசால்லவில்ைலேய?” என்றவைள பார்த்து. சிவா ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருக்க சாரு தன் ேதாழிகளுடன் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தாள். சாரு ெசன்று வழி அனுப்பிவிட்டு வந்தாள். நான் ேவற ஸ்ரீமதி ேவற இல்ல. அதுக்குள்ேள முந்திாிெகாட்ட” என தன் அண்ணைன வம்பிழுக்க ஆரம்பித்தாள் சாரு. “நீங்க என்ன சின்ன குயில் ஸ்ரீமதியா?” என்றான்.தன் ேதாழிகைள வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ேள வந்து ெகாண்டிருந்த சாரு. அங்ேக மாற்றி மாற்றி ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க சிாிப்பு தான் ேதான்றியது ெகௗதமிற்கு. எந்த நியூஸ்ம் இவைள தாண்டி தான் ேபாகும். “அண்ணா இவ தான் ஸ்ரீ மதி. எங்க அண்ணாேவாட க்ேளாஸ் பிெரண்ட். நிமிர்ந்து ெகௗதைம பார்த்தவள் தன்ைனேய பார்த்த ெகௗதமின் கண்கள் என்ன ேசதி ெசான்னேதா புன்னைகயுடன் ஏதும் ெசால்லாமல் நின்றவைள முந்திக்ெகாண்டு . யாைர பார்த்தாலும் இவளுக்கு மனசு இளகிடும். “ஓேக ெகௗதம் சார் சிவா அண்ணா நாங்க கிளம்பேறாம்” என அைனவரும் கிளம்ப சுசி. . சற்று ேநரம் ெபாறுத்த சாருவின் ேதாழிகளில் ஒருத்தி. “சார் இவைள ெவறும் சாருன்னு நிைனக்காதீங்க. இவ ரப்பர் ேரணுகா. நம்ம சாருேவாட க்ேளாஸ் பிெரண்ட். நான் காண்பது என்ன கனவா இல்ைல நிைனவா? காைலயில் ஸ்ேடஷனில் பார்த்த ெபண். “ஏண்டி எங்களெயல்லாம் பட்ட ேபேராடு தான் அறிமுகபடுத்தணுமா” என்ற ேரணுகா.அெதல்லாம் ேவண்டாம். இனி ெசன்ைனல தான் இருக்க ேபாகிறார்” என தன் அறிமுக படலத்ைத முடித்தவள் ெகௗதமின் அருகில் வந்தாள். எங்க எல்ேலாருக்கும் இருக்கும் குணம் அத்தைனயும் இவ ஒருத்திக்கு மட்டுேம இருக்கு. “வா ஸ்ரீமதி என் பிெரண்ட் தான்” என்றவன் ெகௗதமிடம். அதான் இந்த பட்டம்” என பதிலுக்கு வார.” என்றாள்.” என ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத உள்ேள ஒேர சிாிப்பு சத்தமாக இருந்தது. இவ கன் ைபட் காஞ்சனா. ெகௗதமும். “இந்த ஹீேரா ேபரு ெகௗதம். “ஏய் சாரு… எங்கைள இங்ேக நிற்க ைவத்துவிட்டு என்னடி பண்ணிக்ெகாண்டு இருக்கிறாய்” என்று ேகட்டதும். அவங்க அம்மா ேபான் ெசய்தாங்க அதான் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கிறாள்” என ெசால்லிெகாண்ேட அைனவருடனும். ெகௗதம் புன்னைகயுடன் ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தான். ெகௗதம் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க? எப்ேபா வந்தீங்க? ஒேரடியா ெடல்லிக்கு டாட்டா காட்டிட்டு தாேன வந்திருக்கீங்க? வரும் ேபாேத யாராவது ஒரு பாபிஜிையயும் ேசர்த்து தள்ளிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா?” என நிறுத்தாமல் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க. அதான் ஒேர பாட்டும் சிாிப்புமா இருக்கு” என்றான். “ெயஹ்…. “இவ எங்க காேலஜ் குயின் . “அம்மா தாேய நான் ஒன்னும் ெசால்லல நீேய ெசால்லு” என்றான். “சாாி சாாி உங்கைள எல்லாம் இந்த ஹீேராக்கு அறிமுக படுத்திவிடுகிேறன்.”ேபாங்க அண்ணா நீங்களும் என்ைன கிண்டல் ெசய்கிறீர்கள்” என சிணுங்க ெகௗதம் அவைள அதற்கும் கிண்டல் ெசய்ய என இருவருேம மாற்றி மாற்றி ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். இவ ஆல் ரவுண்டர் சாரு. “நீ ெகாஞ்சம் ப்ேரக் விடுேவன்னு பார்த்து அந்த ேநரம் நான் பதில் ெசால்ல காத்திருந்ேதன் நீ தான் நான் ஸ்டாப்பா ேபசிெகாண்ேட இருக்கிறாேய சாரும்மா” என்றவைன பார்த்து. என்றவள். ஆல் ரவுண்டர்னா ெராம்ப டேலன்ட்டட் அப்படின்னு நிைனக்காதீங்க. இவ ஐேயா பாவம் ராதிகா. “ெசால்லிட்டியா? ெசால்லிட்டியா? நான் தான் ஸ்ரீமதிைய அண்ணாக்கு அறிமுகபடுத்தனும் என்று இருந்ேதன். நல்லா பாட்டு பாடுவா. இது ஆல் இந்திய ேரடிேயா சுசி. “ஹேலா” என புன்னைகத்த ெகௗதம். ைகல கன் ஒன்னு தான் இல்லாத குைற மத்தபடி யாாிடமாவது சண்ைட ேபாட ஆரம்பித்தால் அவங்க காதில் ரத்தம் வரும் வைரக்கும் சண்ைட ேபாடுவா. “எங்ேகடி மதிைய காேணாம்?” என ேகட்க. இவைள தாண்டி தான் வரும். ேபச ஆரம்பித்தால் நிறுத்தாமல் ரப்பர் மாதிாி இழுப்பா. “என்னடா ெகஸ்ட் வந்திருக்காங்களா?” என்றான் ெகௗதம். ஐேயா பாவம்டி அவங்கன்னு அவங்களுக்காக பாிதாபபடுவா” என அைனவைரயும் அறிமுகபடுத்தி முடித்தாள். “ெகௗதம் இது தான் ஸ்ரீமதி. சிவாவும் ேபசிக்ெகாண்ேட எதிாில் இருந்த கண்ணாடிைய பார்க்க மாடியிலிருந்து இறங்கிவந்த ஸ்ரீமதிைய கண்ட ெகௗதம் ஒரு ெநாடி தன்ைனேய மறந்தான். நம்ம வீட்ல தான் ேபயிங் ெகஸ்டா தங்கி இருக்கா” என ெசால்லிெகாண்டிருக்க. ெகௗதைம கண்டதும். இப்ேபாது என் கண்ெணதிாில் என நிைனத்து பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்தவைன சிவாவின் குரல் கைலத்தது. “அண்ணா இப்ேபா என்ேனாட பிெரண்ட்ைச நான் உங்களுக்கு அறிமுக படுத்துகிேறன். “இல்லடா நம்ம சாருேவாட பிெரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க.

சிவா தன் வீட்டின் அருகிேலேய ெகௗதம் தங்குவதற்கு வீடு ஏற்பாடு ெசய்துெகாடுத்தான். சிாிப்பாள். சிவா. லாஞ்சில் அமர்ந்திருக்க. “இன்ைனக்கு எங்க சீனியர் ஒருத்தன் நம்ம ஸ்ரீமதிகிட்ட நல்லா வாங்கி கட்டிகிட்டான்” என ெசால்ல. சில சமயம் தன் ெசய்ைக நிைனப்பு எல்லாம் சிறுபிள்ைள தனமாக ேதான்றும் அவனுக்கு. பாவம் அவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும்” என ெசால்ல. அன்று இரவு அைனவரும் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாது. சற்று ேநரம் அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீமதி. இப்ேபா என்ன உனக்கு பயமா இருக்கா? அெதல்லாம் அவன் ஒன்னும் ெசய்ய மாட்டான். தினமும் உணவு ேவைலக்கு தன் வீட்டிற்கு வந்துவிட ேவண்டும் என சிவா கண்டிஷன் ேபாட ெகௗதமும் சாி என்றான். ஆனால் எப்படி என்றும் அவனுக்கு புாியவில்ைல. இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு. “ேதங்க்ஸ்” என ெசால்லிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து ெசன்றாள். ேபச்சு ெகௗதம் தங்க வீடு பார்க்க ேவண்டியது பற்றி ேபச்சு திரும்பியது. ஆனால் இரவில் தினமும் ஸ்ரீமதி ெகௗதமின் கனவில் வந்து ேபசுவாள். சிவாவும். நீங்க ஏன் இப்படி ஒட்டுேகட்டுவிட்டு அைத ெசால்லி அவைன பார்த்து சிாித்தீர்கள். சாருவும் இருவைரயுேம மாற்றி மாற்றி பார்த்துவிட்டு அர்த்தத்துடன் சிாித்துக்ெகாண்டு ேபசாமல் இருந்தனர். இப்ேபா உன்னால் மதி தான் ப்ரச்சைனயில் இருக்கா” என சிவா சாருைவ திட்டியதும் மதி கவைலயுடன் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்த ெகௗதம் . எப்ேபாதுேம தூரம் தூரம் இருந்தால் தான் நல்லது. ெகௗதமும் வந்தனர். ேமடம் கூட ெராம்ப தான் பிகு பண்ணாங்க. உள்ேள வந்த ெகௗதம் “என்ன சாரு இப்படி சிாித்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாய் என்ன விஷயம்?” என்றான். அன்று மாைல சாரு பயங்கரமாக சிாித்துக்ெகாண்டு இருந்தாள்.”ஒன்னும் பயப்படாேத ஸ்ரீ அவன் ேகாபத்தில் உன்ைன முைறத்துவிட்டு ேபாய் இருப்பான். ஸ்ரீநிதி அவைன தனியாக அைழத்து ெசன்று. ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கு நான் என் ரூமிற்கு ேபாகிேறன்” என ெசால்லிக்ெகாண்டு கிளம்பினாள். “அடி ேபாடீ இவேள. “ஏய் சாரு சும்மா இருடீ” என அவைள அடக்க சாருேவா. ஆனால் தங்குவது மட்டும் தான் அங்கு என்றும். ேவண்டாம். “ம்ம்… ேகளு நானும் அதான் ெசான்ேனன் சார் ஒேரயடியா ேவண்டாம் என்கிறான்” என்றான் சிவா. வீணா பயப்படாேத. இவ்ேளா ெபாிய வீடு இருக்ேக அப்புறம் என்ன?” என்றாள் சாரு.ஸ்ரீமதி” என்றாள். மாைல மதியும் சாருவும். பட் நான் அவங்க அம்மாகிட்ட ேபசி இவைள இங்கேய தங்க வச்சிகிட்ேடன். அவள் மனதில் தன்ைன பற்றி என்ன நிைனக்கிறாள் என ெதாிந்துக்ெகாள்ள நிைனத்தான். . இப்ேபா கூட ஹாஸ்டலுக்கு ெகாடுக்கும் பணத்ைத ெகாடுத்துவிட்டு தான் என்ேனாடு தங்கி இருக்கா” என ஸ்ரீமதிைய பற்றி ெசால்ல ெகௗதம் சிாித்துெகாண்ேட ேகட்டுக்ெகாண்டான். அவன் ெபாிய இவன். “எதுக்கு எங்கைள ேபாட்டு அவன் நாலு சாத்து சாத்தவா? ேபாடி லூசு உன்ைன யாருடி அவைன பார்த்து சிாிக்க ெசான்னது. சிவாவும். “சிாிக்காேத சாரு. “எக்ஸ்கியுஸ் மீ. அந்த சீனியர் லவ் ெலட்டர் ெகாடுத்தது. அப்படி ஏதாவது வாலாட்டினா நம்ம வீட்ல தான் ஒருதருக்கு ெரண்டு பாடிகார்ட் வச்சி இருக்ேகாேம அவங்க‌ பார்த்துப்பாங்க‌” என்றாள் சிாித்துக்ெகாண்ேட. “ஏண்ணா நீங்க இங்கேய தங்கிக்க ேவண்டியது தாேன. “உண்ைமயா தாண்டா ெசால்ேறன். அவைன பார்த்து சிாித்த மதி. நம்ம ஸ்ரீமதி கூட முதலில் இப்படிதான் ைடலாக் விட்டாங்க. கிட்ட வந்தால் என்ைனக்குேம பிரச்சைன தான்” என ெசான்னதும்.” என்ன ெசய்றீங்க ெரண்டு ேபரும்?” என்றான். அப்படிேய ஏதாவது பிரச்சைன வந்தால் நான் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன்”என்றான். தினமும் ெகௗதம் வீட்டிற்கு வந்து ெசல்வதால் தினமும் ெகௗதமும் ஸ்ரீமதியும் அதிகம் ேபசிக்ெகாள்ளாவிட்டாலும் ஹாய் ஹேலாவுடன் சிறு புன்னைகயுமாக பார்ைவ பாிமாற்றம் மட்டுேம இருந்தது. “அப்படிேய டிட்ேடா வசனமா இருக்ேக. ஸ்ரீ மதி எாிச்சலுடன். அவள் புறமாக திரும்பிய பார்ைவைய கஷ்டப்பட்டு திைசதிருப்ப ேவண்டியதாக இருந்தது ெகௗதமிற்கு. அட்ைவஸ் ெசய்தது அைத தங்கள் ஒளிந்து நின்று ேகட்டுவிட்டு அந்த மாணவைன பார்த்து சிாித்ததும் அவன் ேகாபத்துடன் முைறத்துவிட்டு ெசன்றைதயும் ெசால்லி சிாித்தாள். என்னேவா அவனுக்காக இவ ேபசறா.

“அவரும் அெதல்லாம் மறந்திருக்க மாட்டார் சிவா. “ஆமாம் ெபாிய அப்பா. நீங்க யாைரயாவது லவ் பண்றீங்களா? என்றாள் சாரு. ெகாஞ்சம் ேயாசி. அவன் வந்தாேல தனக்கு ேவைல இருப்பது ேபால எழுந்து உள்ேள ெசன்றுவிடுவதும். ஒரு அப்பாவா எங்கேளாடு இருந்து சாப்பிட்டாயா? தூங்கினாயா? என்ன படித்தாய்? எத்தைனயாவது ேரங்க்? என்று ஒரு நாளாவது எங்கைள ேகட்டிருப்பாரா? அம்மா இறந்தது அவருக்கு மட்டும் தான் துக்கமா? எங்களுக்கு இல்ைலயா? இப்ேபா என்ன கல்யாணத்துக்கு மட்டும் ெபாண்ணு பார்ப்பது?” என ேகாபமும். இப்படி ேபசற. எப்ேபா லவ் ப்ரேபாஸ் பண்ண ேபாறீங்க” என்றதும். உனக்கு ெபாண்ணு பார்த்து இருக்காங்களாம். நான் இதுக்ெகல்லாம் அப்படிேய பீல் ஆகிட மாட்ேடன். எழுந்த மதி. ெகௗதம் அண்ணா. அவர் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்னு ஊைர சுத்தி வரார் இல்ல அந்த ேவைலைய மட்டும் ெசய்ய ெசால்லு. “சாாி சார்” என ெகௗதைம பார்த்து ெசான்னவள் ேகாபமாக. எப்ேபா பாரு கல்யாணம் கல்யாணம்னு உயிைர வாங்க ேவண்டியது. அவன் ேபரு மட்டும் ெகௗதம் இல்ைல. ஆளும் அப்படி தான் புத்தர் மாதிாி ேபசுவான். நீ தான் எப்ேபாது பார்த்தாலும் அண்ணாேவாடு சண்ைட ேபாட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கிறாய். அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் மதி ெகௗதமின் முகத்ைத சாியாக நிமிர்ந்து கூட பார்ப்பதில்ைல. “அடடா…. ” நல்ல ெபாண்ணு கிைடத்தால் லவ் பண்ணலாம் சாரு” என ஸ்ரீமதிைய பார்த்ததுெகாண்ேட ெசான்னான். “எனக்கு இப்ேபா கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ளும் எண்ணெமல்லாம் இல்ைல ெகௗதம். அதனாேலேய அவர் உன் கல்யாண விஷயத்தில் அவசர பட்டு இருக்கலாம். யாருன்னு பார்க்கறீங்களா? நம்ம மதி தான். அவனாவது லவ் பண்றதாவது?” என்றான் ெகௗதைம முந்திக்ெகாண்டு. ேபாட்ேடா அனுப்பி இருக்காங்க உனக்கு எந்த ெபாண்ைண பிடித்திருக்குன்னு பார்த்துவிட்டு ெசால்ல ெசான்னார்கள்” என்றாள். ஆற்றாைமயும் ெபாங்க ேபசியவனின் ேபச்சில் இருந்த உண்ைம புாிந்தாலும். எங்க அம்மா ேபானதுக்கு அப்புறம் துக்கத்தில் அப்படிேய ெவறும் பிஸ்னஸ்ைச மட்டும் கவனித்தால் ேபாதுமா? அவருக்கு நாங்க ெரண்டு பசங்க இருப்பது ெகாஞ்சம் கூட நிைனேவ இல்லாமல் தாேன எங்கைள வளர்க்க மட்டும் ஆைள ைவத்துவிட்டு ேபாய்விட்டால் ேபாதுமா. இரவு உணவின் ேபாதும் அவைன நிமிர்ந்து பாராமல் மளமளெவன உண்டுவிட்டு எழுந்து ெசன்றுவிடுவதும். ஆனால் என் தங்ைகக்கு ஒரு நல்ல அண்ணனாக இருந்து அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்ைத முடித்துவிட்டு தான் என்னுைடய கல்யாணத்ைத பற்றி நான் ேயாசிப்ேபன்” என்று முடித்தான். ெகௗதம் வாய் விட்டு சிாிக்க. ஆனால் அண்ணா உன் ேமல் எவ்வளவு பாசம் ைவத்து இருக்கிறார்” என்றாள் மதி. ெமல்ல இைமகைள தாழ்த்தியபடி ெகௗதமின் பதிைல எதிர்பார்த்தபடி ஸ்ரீமதி ஆவலுடன் காத்திருந்தாள். உன்ேனாட கல்யாண விஷயம்டா உங்க அப்பா ேபசாமல் ேவற யாரு ேபசுவார்கள்?” என்றான் ெகௗதம். “என்னடா “என்னடா சிவா. ” சாரு. ஒருேவைள தன் குழந்ைதகளுக்கு இெதல்லாம் ெசய்யாமல் விட்டுவிட்ேடாேம என்ற உணர்வு கூட அவருக்கு எழுந்து இருக்கலாம். ஓேக டாபிக் மாத்தலாம். ஸ்ரீமதியின் ேகாபம் ஒருபுறம் சற்று கவைலயாக இருந்தாலும். ெகௗதமின் பதிைல ேகட்டவள் நிமிர்ந்து அவைன ஒரு பார்ைவ பார்த்துவிட்டு ேவறுபுறம் பார்ைவைய திருப்பிக் ெகாண்டாள். “இந்த அப்பாவுக்கு ேவற ேவைல இல்ைல. முதலில் சாரு கல்யாணம் அதன் பிறகு தான் என் கல்யாணம். ெபாண்ணுக்கு நான் ேகரன்ட்டி. அப்புறம் உங்க அப்பாவிடம் ேபசு” என்றான் ெபாறுைமயாக. சிவா அண்ணா ெசால்வைத ேகட்டாய் அல்லவா. அந்த ேகாபமும் அவனுக்கு பிடித்து தான் இருந்தது. என்ேனாட கல்யாண கவைல அவருக்கு ேவண்டாம்” என எாிச்சலுடன் ெசான்னான். ேபாட்ேடாைவ பாரு. எங்களுக்கு அப்பா தான் சாி இல்ைல. “யாரு இவனா. “அப்ேபா எனக்கு ெதாிந்த ஒரு நல்ல ெபாண்ணு இருக்கு. “அறிவு ெகட்டவேள ” என ெசால்லிவிட்டு தன் அைறக்கு எழுந்து ெசன்றுவிட்டாள். “ஏய் ஸ்ரீ மதி நில்லுடி.நீ ஒரு ெசன்ட்டிெமன்ட் ைபத்தியம்டீ. ஒரு ேமட்ச் ேமக்கிங் ெசய்தால் புண்ணியம் தாேனன்னு நிைனத்ேதன் ” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட சாரு அவள் பின்னாேலேய எழுந்து ஓடினாள். . விட்டா நிைலைம அப்படிேய ெசண்டிெமண்டா ேபாய்டும். ெகௗதம் சிவாைவ ைகயமர்த்தினான். ெகௗதம் சிாித்துக்ெகாண்ேட.“அப்பா ேபான் ெசய்தார்.

ேநத்து வந்தேத ேலட். எழுந்து ெசன்று . இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு ெகௗதைம பார்த்த சந்ேதாஷத்தில் நின்றிருந்தவள். ெகாஞ்சம் ேவைல அதிகம் சாரு. அதான் ஒரு நாள் ஆபீஸ்ைலேய தங்கிட்ேடன். நானும் கிளம்பேறன்.வழக்கமாக ஆகிக்ெகாண்டு இருக்க. சாரு அன்று கிண்டல் ெசய்தது முதல் தான் ெகௗதைம விரும்புகிேறாேமா என்ற எண்ணமும் அவளின் மனதில் முரண்டிெகாண்டு இருந்தது. அவைன பார்க்காமல் இருந்தால் இைவ அைனத்தும் ெதளிந்து விடும் என நிைனத்து அவள் ெகௗதமிற்கு பாராமுகம் காட்ட காட்ட இவளுக்ேக அது வலித்தது. உள்ளிருந்து வந்த சிவா.நகர் தாேன ேபாகிறாய் நீ கிளம்பு நான் மதிைய டிராப் பண்ணிடேறன்” என்றான். பார்த்ேதன் பார்த்ேதன் பார்த்ேதன் சுட சுட ரசித்ேதன் ரசித்ேதன் ரசித்ேதன் இரு விழி தவைண முைறயில் என்ைன ெகால்லுேத கட்டழகு கன்னத்தில் அடிக்க கண்ணுக்குள்ேள பூகம்பம் ெவடிக்க கம்பன் இல்ைல மிச்சத்ைத உைறக்க அடடா அடடா அடடா அடடா கண்ணும் கண்ணும் ேமாதிய ேவைள சில ெநாடி நானும் சுவாசிக்கவில்ைல கடவுள் பார்த்த பக்தன் ேபாேல ைகயும் காலும் ஓட வில்ைல ேதவைதயும் ேபருந்தில் வருமா கனவா நனவா ேதான்றவும் இல்ைல நல்ல ேவைள சிறகுகள் இல்ைல நானும் அதனால் நம்பவில்ைல ெநற்றி என்ற ேமைடயிேல ஒற்ைற முடிைய ஆட ைவத்தாய் ஒற்ைற முடியில் என்ைன கட்டி உச்சி ெவயிலில் தூக்கிலிட்டாய் மனதில் இத்தைன ரணமா அட வலியில் இத்தைன சுகமா அடடா அடடா அடடா அடடா ************************************************************************ அத்தியாயம்–6 இரண்டு நாள் கழித்து காைலயில் ெகௗதம் சிவா வீட்டிற்கு வந்தான். இது சாியா தவறா. “ெராம்ப நல்லேவைள. “என்ன மதி கிளம்பிவிடாயா? சாரு நீ தி. கிளம்பலாம் சாரு” என்றாள். “என்ன மதி கிளம்பிவிட்டாயா? புறப்படலாமா?” என சாரு ேகட்டதும். ஆனால் ைகயில் ஏர்பாகுடன். “வாடா ெகௗதம்” என ெசால்லிவிட்டு . அதன் பிறகு வந்த இரண்டு நாட்கள் ெகௗதம் சிவாவின் வீட்டிற்கு வரேவ இல்ைல. அதற்குள் சிவாவிற்கு அவன் ெமாைபலில் அைழப்பு வர. பாய் ெகௗதம் அண்ணா” என்றவள் தன் ஸ்கூட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு கிளம்பினாள். ெகௗதமிற்கு தான் அவளின் பாராமுகம் சற்று வருத்தத்ைத ெகாடுத்தது. வீட்டில் எல்ேலாைரயும் ேகட்டதாக ெசால்லு. மதியும் ெகௗதமின் எதிாில் அப்படி நடந்துக்ெகாண்டாலும். அவன் எதிர்பார்ப்ைப ெபாய் ஆக்காமல் அடுத்த நிமிடம் அவன் எதிாில் வந்தாள் ஸ்ரீ மதி. மதி என்னெவன்று ேகட்பது எப்படி ேகட்பது என எண்ணி பாிதவித்தவளுக்கு தன்னால் தான் அவன் வருவதில்ைலேயா என்ற எண்ணம் ேதான்றியது. “என்ன அண்ணா ெரண்டு நாளா ஆைளேய காேணாம்” என சாரு ேகட்டதும். அதான் வரவில்ைல” என்றவனின் விழிகள் மதிைய ேதடி அைலந்தது. இது காதலா? இல்ைல வயது ேகாளாறா? என எண்ணி குழம்பினாள். “அஹ்…. மதி நீ அண்ணா கூட கிளம்பு.

உனக்கு ெராம்ப ெபாருத்தமா இருப்பா. ெகௗதம் மதி இருவருேம சற்று கலவரத்துடன் சிவாைவ பார்த்தனர். “இல்லடா நான் ேபாகும் ேபாது ெரண்டு கிைளயன்ைட கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகணும். நீ உன்ேனாட ைபக்ைலேய ேபாய்ேடன்” என்றான். “இல்ைல இருக்கட்டும்” என அவனும் நின்றுெகாண்டிருக்க அவன் மனேமா ெசால்லுடா அப்புறம் இன்னும் ஒரு வாரம் ெவயிட் பண்ணனும் என ெசால்ல அவனும் ைதாியத்ைத வரவைழத்து ெகாண்டு. ” என்ன சிவா ெவளிேய எங்ேகேயா ேபாகணும் என்று ெசான்னாேய ேபாகவில்ைலயா?” என ேகட்டான். அன்று மதியிடம் இருந்து ேபான் வந்தது. எப்படி?” என திணறினான். ேநரமாகுது” என ெசால்ல.. சாரு சிறிது ேநரம் மதியிடம் ேபசிவிட்டு. “நீங்க கிளம்புங்கேளன். எடுத்ததும் இெதன்ன தடங்கல் என்ற எண்ணம் தான் அவனுக்கு ேசார்ைவ அளித்தது. ேபானவைர ேபாகட்டும். இன்று எப்படியாவது மதியிடம் தன் காதைல ெசால்லிவிட ேவண்டும் என்ற முடிவுடன் தான் ெகௗதம் காைலயிேலேய கிளம்பி வந்தான்.” என கூறும் ேபாேத ஒரு ெபண்மணி ஆறு. அவள் நாைள வருவதாக ெசான்னைதயும் ேகட்டுக்ெகாண்டு ேபாைன ைவத்தாள். அேத ேநரம் ெகௗதமும். “வர எத்தைன நாளாகும்?” என்ற ெகௗதைம பார்த்தவள். இப்ேபா வா சாப்பிடலாம்” என ெசால்லிவிட்டு எழுந்து ெசன்றான். “ஒருவாரம் ஆகும்” என்று ெசால்லிவிட்டு அவைனேய பார்க்க. “பரவாயில்ைல அண்ணா நான் ஆட்ேடாவிேலேய ேபாய்ெகாள்கிேறன்” என ெசால்லி மதி தன் பாைக எடுக்க. “அண்ணா உனக்கு விஷயம் ெதாியுமா? நாைளக்கு நம்ம மதி வரா” என ெசால்லி ெகௗதமின் முகத்ைத பார்த்தவள் அவனின் முகம் மலர்வைத கண்டதும். நிமிர்ந்து ெகௗதைம பார்த்த சிவா. சிவாவும் ேபசிக்ெகாண்ேட உள்ேள வருவைத கண்ட சாரு. “ெகௗதம் நீ ெகாஞ்சம் மதிைய பஸ் ஏற்றிவிட்டுவிடு எனக்கு அவசரமாக கிளம்பனும்” என்றதும். “ேடய் சிவா… உனக்கு. தண்ணீர் பாட்டிலும் வாங்கி வந்து ெகாடுத்தான். ேபசிவிட்டு உள்ேள வந்த சிவா. நீ ெசால்லு விஷயத்ைத மதி கிட்ட ெசால்லிவிட்டாயா?” என்றான். “ஒரு விேசஷம் அதான் ேபாகிேறன்” என்றாள். ெகௗதம் அவசரமாக “இல்ைல வாங்க நாேன கூட்டி ேபாகிேறன்” என சாவிைய எடுத்துக்ெகாண்டு முன்னால் ெசல்ல ேவறு வழி இல்லாமல் மதியும் சிவாவிடம் ெசால்லிக்ெகாண்டு கிளம்பினாள். ஏழு ைபகளுடன் வந்து “தம்பி இந்த சாமாைன ெகாஞ்சம் வண்டியில் ஏற்றி ைவங்கேளன்” என்றதும் ேவறு வழி இல்லாமல் ஏற்றிவிட்டு இறங்கவும் வண்டி கிளம்பவும் சாியாக இருந்தது. “சிவா அப்ேபா கார் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகிேறன்” என்று ெசால்ல. “ஸ்ரீ எங்ேக திடீர்னு ஊருக்கு கிளம்பிட்டீங்க?” என்றான். அது கான்சல். அவ ஊாில் இருந்து வந்ததும் நீ அவளிடம் உன் காதைல ெசால்லிவிடு. ஸ்ரீமதியிடம் திரும்பிய ெகௗதம்.ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். ஆகிவிட்டது. ” ஸ்ரீ… நான்…. ெபாறுைமயாக வண்டிைய ஓட்டி ெசன்றவன். ஆனால் அதற்குள் அவள் ஊருக்கு கிளம்பி விட்டைத பார்த்ததும். “என்ன விஷயம் ெசால்லணும்?” என்றான் ெகௗதம். ெகௗதம் நின்றுக்ெகாண்டு இருப்பைத பார்த்த மதி. வீடு திரும்பிய ெகௗதம் வாசலிேலேய சிவா அமர்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டு இருந்தைத பார்த்தவன். “ேடய் அது எப்படிடா காதலிக்க ஆரம்பித்தால் எல்ேலாரும் இப்படி தைலகீழா மாறி ேபாய்விடுகிறீர்கள்?” என ெசால்லி சிாிக்க. “அப்புறம் ஒரு குட் .”ஒஹ்…” என சுரத்ேத இல்லாமல் ெசால்லியபடி ெகௗதம் சற்று ேசார்வுடன் தன் கழுத்ைத தடவிக்ெகாண்டான். ெகௗதம். “நான் ேபாவது இருக்கட்டும். எனக்கு ெதாிந்தவைரக்கும் மதி ெராம்ப நல்ல ெபாண்ணு. “எல்லாம் எனக்கு ெதாியும்டா. ெகௗதம். ெகௗதமின் ேதாைள தட்டியவன். வண்டி கிளம்பி ெசல்வைதேய நின்று பார்த்தவன் ஒரு ெபருமூச்சுடன் கிளம்பினான். பஸ்ஸில் மதிைய அமரைவத்துவிட்டு மகசினும். ெகௗதமிடம் விைளயாட எண்ணி. ஒரு வாரத்ைதயும் கடத்துவது அவனுக்கு ெபரும் பாடாக இருந்தது. ெகௗதமிடம் தைலயைசத்து விைடெபற்றுக்ெகாண்ட மதிக்கு அவன் என்ன ெசால்ல வந்திருப்பான் என்ற எண்ணேம அவைள சுற்றிவந்தது.

அவள் கண்களில் இருந்த குறும்ைப கண்டதும். “மூஞ்சிய பாரு மூஞ்சிய. மறுநாள் காைலயில் அவசரம் அவசரமாக தன் ேதவைதைய பார்க்க கிளம்பினான். நம்ம மதிக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிவிட்டதாம்” என ெசான்னதும் ெகௗதம் நிைல குைலந்து ேபானான். வீட்டிற்கு அைழத்துவந்து விட்டவன் அலுவலகம் கிளம்பி ெசன்றுவிட்டான். இறங்கிய ஸ்ரீமதி. ெகௗதம் ஏதும் ேபசாமல் தைலைய பிடித்துக்ெகாண்டு ேசாில் அமர்ந்தான். உள்ளுக்குள் உற்சாகம் கைரபுரள அப்படிேய அைசயாமல் நின்றாள். வந்து சாப்பிடுடா” என ெகௗதைம எழுப்பி டிபன் சாப்பிட அைழத்துவந்தான். “உன்ைன சிவா திட்டுவதில் தப்ேப இல்ைல.நியூஸ். “சாரு உண்ைமைய ெசால்லு ஸ்ரீக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிவிட்டதா?” என ேகட்டான். “காைலல கன்னியாகுமாி எக்ஸ்ப்ரஸ்ல வரா” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ெசான்னதும் ெகௗதம் “தாங்க்யூ சாரு” என்றவன் தன் ைபக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு சாப்பிடாமேலேய சந்ேதாஷத்துடன் கிளம்பினான். எதில் விைளயாடுவது என்று இல்ைல. ேநாட்ஸ் ெகாஞ்சம் ெகாடுடி எழுதிவிட்டு தருகிேறன்” என்றாள். ெகௗதம் வந்திருப்பாேனா என்று எண்ணம் ேதான்ற அவளுக்ேக அது முட்டாள் தனமாக பட்டது. வா எழுந்து முகத்ைத கழுவு. அப்புறம் சாியாகிடும். “இல்ைல நான் உங்கைள ெசக் பண்ணி பார்த்ேதன்” என்றாள். நீ என்ன சின்ன குழந்ைதயா?” என சத்தம் ேபாட சாரு ெமதுவாக. அவளது விைளயாட்டு தான் என புாிந்ததும் ெகௗதம் கடுப்பாகிவிட்டான். என நிைனத்துக்ெகாண்ேட தன் ெபட்டிைய தூக்கிக்ெகாண்டு இரண்டடி நடந்தவள் சற்று தூரத்தில் அவள் எண்ணத்தின் நாயகேன ஒவ்ெவாரு ெபட்டியாக ேதடியபடி வந்துெகாண்டு இருப்பைத கண்டாள். எல்லாம் காதல் படுத்தும் பாடு என நிைனத்துக்ெகாண்ேட. சாரு மாப்பிள்ைள பற்றி தன் இஷ்டத்திற்கு ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்க. . “ேடய் சிவா சின்ன ெபாண்ணு நம்ம கிட்ட விைளயாடாம யாாிடம் விைளயாடுவா” என்றவன் “நீ ெசால்லு சாரு. “ேநாட்ஸா. “கல்யாணமா?? மதிக்கா? யாரு ெசான்னா?” என ேகட்டதும். அப்ேபா ேவண்டாம் ேபால என ெசால்லிெகாண்ேட அங்கிருந்து நகர. என்ைன பற்றி உனக்கு ெதாியாதா? நாேன எக்ஸாம் ேநரத்தில் உன் ேநாட்ைச பார்த்து தாேன படிப்ேபன். இன்று எப்படி வருவார். “பங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடந்ததா?” என அவளிடம் விசாாித்துக்ெகாண்ேட பாைக வாங்கிக்ெகாண்டு இருவரும் ேபசேவண்டிய விஷயத்ைத தவிர மற்ற விஷயங்கைள பற்றி ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். ெசக் பண்ண வந்துவிட்டாள்” என சிவாவும் எகிற சாரு. ெசக் பண்றாளாம். சாப்பிடேவ மாட்ேடன்றீங்க? என்று ேகட்ட சாருைவ நிமிர்ந்து பார்த்த ெகௗதம்.ேபானா ேபாகுது அவ எந்த ட்ைரன்ல வரான்னு ெசால்லலாம்னு நிைனத்ேதன். என் பிெரண்ட் மாதிாி ஒருத்தன் கிைடக்க உன் பிெரண்ட் தான் ெகாடுத்து ைவத்திருக்கனும். ஸ்ரீ எந்த ட்ைரன்ல வரா?” என குைழந்து ெகாண்டு ேகட்பவைன பார்த்ததும். ெகௗதமும் ஸ்ரீ மதிைய பார்த்துவிட்டு புன்னைகயுடன் ேவகமாக அவளருகில் வந்தான். என்ைன ேபாய் ேகட்கிறாேய” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ெசான்னாள். ” என் பிெரண்ட் மாதிாி கிைடக்க உன் ப்ெரண்டும் தான் ெகாடுத்துைவத்திருக்கணும். “ேடய் ெகௗதம் என்னடா? இப்ேபா என்ன ஆகி ேபாச்சு? சாி உன்ைன மாதிாி ஒருத்தன் அவளுக்கு கிைடக்க ெகாடுத்து ைவக்கவில்ைல என எண்ணிக்ெகாள். ” என்னண்ணா.“சாரு சாரு நில்லுமா” என ெகௗதம் எழுந்து சாருைவ ேநாக்கி ஓடிவந்தான். ைபக்ைக நிறுத்திவிட்டு டிக்ெகட்ைட வாங்கிக் ெகாண்டு உள்ேள ெசல்ல ட்ெரயின் வந்து நிற்கவும் சாியாக இருந்தது. அன்று கல்லூாிக்கு ெசல்லாமல் மறுநாள் ெசன்றவளுக்கு நிைறய பாடங்கள் இருந்ததால் சாருவிடம் “சாரு. ெகாஞ்சம் நாைளக்கு கஷ்டமா இருக்கும். சாப்பிட அமர்ந்தவன் ைககள் தட்டில் அைலய. அன்ைனக்கு சிவா அண்ணா ெசான்னதற்காக வந்து பஸ் ஏற்றிவிட்டார். அவளின் உற்சாக மனநிைல அப்படிேய முகத்தில் புன்னைகயாக ேதான்றியது.

தனக்கு முன்னால் நின்றிருந்தவைன பார்த்தவள் ஒருகணம் பயந்தாலும். அதற்குள் அண்ணன் வந்துவிட்டால் நான் அனுப்பிைவக்கிேறன். ேநாட்ஸ் எழுதிக்ெகாண்டு இருக்கா. சாி நான் ேபாய் பார்த்து அைழத்துவருகிேறன்” என ெசால்லி கிளம்பியவைன “இருங்க அண்ணா காபி குடித்துவிட்டு ேபாய் வாங்க” என்றவள் காபி ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தாள். அதுவைர நீ ெபாறுைமயாக இருக்கமாட்டாய். ேமடைம பார்த்துவிட்டு வந்தவள். பத்திரம்” என ெசால்லிவிட்டு கிளம்பினாள். தன்ைன பார்த்து திரும்பி ஓட முயன்றவைன எட்டி அவன் காலைர பிடித்து அவன் முகத்திேலேய இரண்டு குத்துகள் ைவக்க அடி தாங்காமல் முகத்ைத ைககளால் பிடித்துக்ெகாண்ேட ஓடியவைன பார்த்துவிட்டு ஸ்ரீயின் அருகில் வந்தான். ஆனால் அந்த ெதருவில் ஜன நடமாட்டம் இருக்காது. ஒரு திருப்பத்தில் கண் மண் ெதாியாமல் ஓடிவந்தவைள இரு வலிய கரங்கள் பிடித்து நிறுத்த. சிறிது ேநரத்தில் தனக்கு பின்னால் யாேரா வருவது ேபால ேதான்ற கால்கைள எட்டிேபாட்டு நடந்தவைள அவளின் பின்னால் வந்தவன் முந்திக்ெகாண்டு வந்து அவள் முன்னால் வழிமறித்து நின்றான். “ஸ்ரீ என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி ஓடிவருகிறாய்” என ேகட்டுக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத அவள் பின்னாேலேய துரத்திக்ெகாண்டு ஓடிவந்தவைன பார்த்த ெகௗதம் ெநாடியில் சூழைல யூகித்து. “சாி அப்ேபா நான் கிளம்பவா? நீ பத்திரமாக வந்துவிடு. “என்ன ேவண்டும் உங்களுக்கு? எதற்கு என் பின்னால் வருகிறீர்கள்?” என ேகட்டாள். ஸ்ரீமதி தனக்கு ேதைவயான பாடத்ைத எழுதிக்ெகாண்டு தன் சந்ேதகங்கைள ெதளிவுபடுத்திக்ெகாண்டு கிளம்புவதற்குள் ேலசாக இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது. கிளாஸ்ல நாங்க யாருேம ஒழுங்கா ேநாட்ஸ் எடுக்க மாட்ேடாம்னு ெதாியுமில்ல” என்றாள் சாரு. ஏதாவது சந்ேதகம் என்றால் ேமடைம ேகட்டுக்ெகாண்டு வருேவன். “மதி உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபசணும்” என அவளின் ைகைய பற்றியதும் பயத்துடன் தன் ைகைய இழுத்தவள். நீ கிளம்பு” என்றாள். தனியா கூப்பிட்டு அட்ைவஸ் பண்ண இல்ல. சாரு வீட்டிற்கு வந்த சிறிது ேநரத்திற்ெகல்லாம் ெகௗதம் வந்துவிட்டான். ெமயின் ேராட்டில் ெசன்றால் ேநரமாகும் என்று எண்ணியவள் குறுக்கு சந்து வழியாக ெசன்றுவிடலாம். இருந்தாலும் பரவாயில்ைல சீக்கிரம் ெசன்றுவிடலாம் என குறுக்கு சந்தில் நடக்க ெதாடங்கினாள். “இல்லபா நீ கிளம்பு நான் ேநாட்ஸ் எழுதிவிட்டு. ஸ்ரீ எங்ேக?” என ரகசியமாக ேகட்டதும். அப்புறம் ேமடம் காதில் விழுந்து ப்ெராெஜக்ட்ல மார்க்ைக குைறத்துவிட ேபாகிறார்கள்” என்று சிாித்துக்ெகாண்ேட ெசன்றாள். “ஏன் மதி நான் ெகாஞ்சம் ேநரம் ெவயிட் பண்ேறன். நான் ேநாட்ைச எழுதிவிட்டு வேரன் நீ வீட்டுக்கு கிளம்புவதானால் கிளம்பு” என்றாள். ெகௗதம். “சாரு. “அவ இன்னும் காேலஜில் இருந்து வரைலேய. இந்த ேநரத்தில் தனியாக ேவற . “ேபாதும் ெராம்ப ெபருைமயா ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்காேத. என்று நிைனக்க. ைதாியத்ைத வரவைழத்துக்ெகாண்டு. அதனால் தான் ெசால்கிேறன். வீல்ெலன்று அலறியவள். “சாரு. “ெராம்ப ேதங்க்ஸ்” என்றவைள பார்த்தவன். அன்ைனக்கு காேலஜில் உன் பிெரண்ட்ஸ் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து எப்படி கிண்டல் ெசய்தீர்கள் என்ைன. நீ வா” என சாரு ெசால்ல. வர ேலட் ஆகும்” என்றாள். இப்ேபா நீ என்னிடம் தனியாக மாட்டிெகாண்டு இருக்கிறாய்” என ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத அவனின் பிடி சிறிது தளர தன் முழு பலத்ைதயும் பயன்படுத்தி ைகைய இழுத்தவள் புத்தகங்கைளயும் அப்படிேய ேபாட்டுவிட்டு அங்கிருந்து ஓடத்ெதாடங்கினாள்.“அப்ேபா நான் ேபாய் ேமடமிடம் வாங்கி ெகாள்ேறன் ” என எழுந்தாள் “ஆமாம் ேபாய் ேமடம் கிட்ேட வாங்கிக்ேகா. “ஏய் உனக்கு ெகாஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா? எதுக்கு இந்த பக்கம் வந்த ஆள் நடமாட்டேம இல்ைலன்னு ெதாியும் இல்ல.”ேபசலாம் இப்ேபா இல்ல நாைளக்கு ேபசலாம் நீ முதலில் என் ைகைய விடு” என ெசால்லிெகாண்ேட சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள். “மதி இங்ேக யாரும் இல்ைல நான் என்ன ெசய்தாலும் ேகட்க ஆள் இல்ைல. சாரு அைரமனதாக. “என்ன சாரு நீ கூட இருந்து கூட்டிவரகூடாது.

அவள் தனக்கு ெசாந்தமானவள் தனக்கு மட்டுேம உாிைம உள்ளவள் என்ற எண்ணம் எழ. இேத நான் இல்ைல என்றால் என்ன ஆகி இருக்கும்?” என குரலுயர்த்தி ேபசியவைன கண்டதும் என்ன ஆகி இருக்கும் என்ற ேகள்வியும் அவைள கலங்கைவக்க. “நாைளக்கு அவைன என்ன ெசய்ேறன்னு பாரு. நீ ெசய்த ேவைலக்கு பாவம் அந்த அப்பாவி ெபாண்ணு மாட்டிக்க இருந்தா. தான் நல்ல ேநரத்திற்கு அங்கு ெசன்றதற்கு கடவுளுக்கு நன்றிெசால்லிக்ெகாண்டான்.வந்து இருக்க. “வா கிளம்பலாம். இருக்கும் ெரண்டு மாசம் படிப்ைப ஒழுங்கா முடிக்கும் ேவைலைய பாருங்க” என கத்த. சிவாவின் ேகாப குரல் தடுத்தது. சட்ெடன கண்களில் கண்ணீர் எட்டி பார்த்தது. நடந்த அைனத்ைதயும் ெகௗதம் ெசால்ல. உன் புக்ஸ் ஹன்ட்பாக் எங்ேக?” என ேகட்டான். உன்ைன காேலஜில் ேதடிவிட்டு வரும் வழியில் வண்டி ெகாஞ்சம் பிரச்சைன பண்ணவும் இந்த சந்தில் வண்டிைய நிறுத்திவிட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தால் நீ ஓடிவர. இன்ெனாரு முைற நீ ஏதாவது ெசய்ய ேபாய் மதிக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் பண்ணாேத. மீண்டும் மீண்டும் நிைனவில் வர அவைன பற்றிய எண்ணங்கேள மனதில் ஒரு இனிைமயான சந்ேதாஷத்ைத ெகாடுப்பைத எண்ணியபடி ெமௗன புன்னைகயுடன் பாதி இரைவ தூக்கம் இன்றிேய கழித்தாள். “சாி வா ேபாய் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகலாம்” என ெசால்லி வண்டிைய தள்ளிக்ெகாண்டு அவளுடன் ெசன்றான். சாரு ேகாபத்துடன். வீட்டிற்கு வந்த மதிைய. அவள் கலக்கத்ைத கண்டவன். அன்று இரவு நடந்தைத நிைனத்தபடி படுத்திருந்த மதிக்கு ெகௗதமின் ேகாபமும் அவனின் ஆறுதலும். பதட்டத்துடன். தன்ைனேய ெநாந்துக்ெகாண்டான். “ேபாதும் உன் வாைய ெகாஞ்சம் அடக்கு. மதியும் அைமதியாக தங்கள் அைறக்கு ெசன்றனர்.உன் ேமல் இருக்கும் அக்கைறயில் தான்மா அப்படி ேபசிவிட்ேடன்” என அவள் ைககைள பிடித்து ஆறுதலாக தட்டிெகாடுத்தான். அதற்குள் தன் காதைல ெசால்லி அவளின் படிப்பு முடிந்ததும் வீட்டிலும் ெசால்லி கல்யாணத்ைத முடித்துவிட ேவண்டும் என்று தீவிரமாக முடிெவடுத்துக்ெகாண்டு இனிய நிைனவுகளுடன் உறங்கினான். இனியும் ேநரம் கடத்த ேபாவதில்ைல ஸ்ரீ இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் படிப்ைப முடித்துவிட்டு ெசன்றுவிடுவாள். ெமௗனமான ேநரம் இள மனதில் என்ன பாரம் மனதில் ஓைசகள் இதழில் ெமௗனங்கள் ஏன் என்று ேகளுங்கள் இளைம சுைமைய மனம் தாங்கிக் ெகாள்ளுேமா புலம்பும் அைலைய கடல் மூடி ெகாள்ளுேமா குளிக்கும் ஓர் கிளி ெகாதிக்கும் நீர் துளி ஊடலான மார்கழி நீளமான ராத்திாி நீயும் வந்து ஆதாி இவளின் மனதில் இன்னும் இரவின் ஈரேமா ெகாடியில் மலர்கள் குளிர் காயும் ேநரேமா பாைத ேதடிேய பாதம் ேபாகுேமா ஆதலான ேநசேமா கனவு கண்டு கூசுேமா தனிைமேயாடு ேபசுேமா . சாருவும். காேலஜ் உள்ேள வர முடியாத அளவுக்கு ெசய்ேறன்” என ெசான்னவைள. இதுக்கு தான் ெசால்வது ெபாியவங்க ஏதாவது ெசான்னால் ேகட்கணும் என்று. “என்னடி இவ்வளவு ேநரம் ெரண்டு ேபரும் ஊைர சுத்திட்டுவாீங்களா?” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ேகட்ட சாரு. “சாாி ஸ்ரீ. மதியின் ேசார்ந்த முகத்ைத பார்த்துவிட்டு. எந்த உாிைமயில் தான் அவைள திட்டிேனாம் என்று அவனால் நிைனக்க முடியவில்ைல.”என்ன மதி என்ன ஆச்சு? ஏன் இப்படி இருக்க?” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட ேசாபாவில் வந்து அமர்ந்த ெகௗதைம பார்த்தாள். ெகௗதமின் நிைலயும் அப்படிேய இருந்தது. “அது… ஓடிவந்த ேவகத்தில் கீேழ ேபாட்டுவிட்டு ஓடிவந்து விட்ேடன்” என பயத்துடேன ெசால்ல.

“ஆல் த ெபஸ்ட்” என வாழ்த்தியதும் மதியும் புன்னைகயுடன். மணி ஒன்பது ஆகுதுடி இன்னும் எழுந்துக்காம என்னடி படுத்துக்ெகாண்டு இருக்க. ஸ்ரீமதிைய காேலஜில் இறக்கிவிட்டவன். “நான் த்ாீ ஹவர்ஸ்ல வந்து கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகிேறன். சாரு ஒருமுைற மதிைய திரும்பி பார்த்துவிட்டு ெகௗதமிடம். என்ேனாட ப்ராெஜக்ட் சப்மிட் பண்ண இன்னும் ெரண்டு நாள் இருக்கு. நீ தனியாக கிளம்பிவிடாேத.”ஸ்ரீ எவ்வளவு ேநரம் ஆகும் முடிய?” என்றான். “என்னடா ரூட்டு மாறுது. அைலயாேத” என்று நக்கலடித்தாள். அவள் முக மாற்றத்ைத கண்ட சாரு இது தாேன எனக்கு ேவண்டும் என நிைனத்துக்ெகாண்டு.************************************************************** அத்தியாயம்–7 “சாரு. “அண்ணா ஸ்ரீ மதி உங்களிடம் என்னேவா ெசால்லணுமாம்” என்றதும் சிவா ெமல்லிய குரலில். இந்த மைடயன் நம்மமிடம் தன் லவ்ைவ ெசால்ல மாட்டான். “த்ாீ ஹவர்ஸ்ல முடிந்துவிடும்” என அவைன ேநருக்கு ேநராக பாராமேல ெசான்னவைள பார்த்து சிாித்தான். என்ன ெசால்லணும் என்னிடம்” என்றான். என்னப்பா நான் ெசால்லிெகாண்ேட இருக்ேகன் நீ எழுந்துக்காம படுத்துக்ெகாண்ேட இருக்கிேய? பத்து மணிக்கு நான் என்ேனாட ப்ராெஜக்ட் சப்மிட் பண்ணனும்” என ேபசிக்ெகாண்ேட கிளம்பினாள். அவள் ெசல்வைதேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவன் புன்னைகயுடன் ேதாைள குலுக்கிக்ெகாண்டு கிளம்பினான். “ேதங்க்ஸ்” என்றவள் தன் கல்லூாிக்குள் நுைழந்தாள். “என்னவாம். கிளம்பலாமா என்ற ெகௗதமின் தைலயைசப்புக்கு ம்ம் என்றபடி தைலயைசத்தாள். “சாி வா ெகௗதம் அண்ணாவுக்கு இன்ைனக்கு லீவ் உன்ைன ெகாண்டு ேபாய் விட ெசால்ேறன்” என்றதும். சாரு. உன்னிடம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் ேபசணும்” என்றதும் படபடத்த இதயத்ைதயும். ஆர்வத்தில் துடித்த கண்கைளயும்.மதி அவசரமாக “ேவண்டாம் சாரு நான் ஆட்ேடாவில் ேபாய்க்ெகாள்கிேறன் ” என்று ெசால்லி ெகாண்டிருந்தவைள தாண்டி ேவகமாக ெவளியில் ெசன்ற சாரு ேநராக ெகௗதமின் முன்னால் ேபாய் நின்றாள். இன்ைனக்கு நீ மட்டும் ெகாண்டு ேபாய் ெகாடுத்துவிட்டு வருகிறாயா?” என ேகட்டதும் மதி தயங்கியபடிேய..” என இழுத்தவள் ெகௗதமின் பார்ைவைய கண்டதும் ேபச்ைச நிறுத்தினாள். சீக்கிரம் கிளம்பி வா. “ஏய் சாரு….! நான் அப்படி ஏதும் ெசால்லவில்ைல. “என்னன்ேன ெதாியல மதி உடம்ேப அசதியா இருக்கு. ைபக் வீட்டிற்கு ெசல்லும் வழியில் ெசல்லாமல் ேவறு வழியில் ெசல்வைத கவனித்தும் ஏன் என்று ேகட்கும் மன .“ஐேயா. சாருவின் பின்னால் கதவருகில் நின்றிருந்தவைள பார்த்த ெகௗதம் சிாிப்புடன். மதியம் தன் ப்ராெஜக்ைட நல்லபடியாக முடித்துவிட்டு ெவளிேய வந்தவள் தனக்காக ைபக்கில் சாய்ந்தபடி காத்திருந்தவைன கண்டதும் அருகில் வந்தாள். “ஆஹா…!! ெராம்ப தான் ஆைச உனக்கு. “நான் மட்டுமா?” என ேநற்று நடந்தைத நிைனத்துக்ெகாண்டதும் உள்ளுக்குள் பயம் ெபருகியது.” என்றபடி அவள் பின்னாேலேய வந்தவள் அந்த அைற வாசலிேலேய நின்றாள். “அப்ேபா இரு சிவா அண்ணாைவ ெகாண்டு ேபாய் விட ெசால்கிேறன். “அவ காேலஜ் ேபாகணுமாம் நீங்க கூட்டி ேபாய் விடுகிறீர்களான்னு ேகட்கிறாள்?” என ெசான்னதும். “அவ்வளவு தாேன வா நாேன கூட்டி ேபாய் விடுகிேறன்” என ைபக் சாவிைய எடுத்துக்ெகாண்டு கிளம்பினான். உதட்டில் மலர்ந்த புன்னைகயுமாக நிமிர்ந்து ேநருக்கு ேநராக பார்த்தாள். நாேம ெசால்லிட ேவண்டியதுதான்னு முடிவு ெசய்துவிட்டாளா?” என ெசால்ல சாரு. ஆனால் அண்ணன் காைலயில் எங்கேயா ேபாகணும்னு ெசான்னாேன” என ேயாசிப்பது ேபால நின்றவள். சாருேவ தான்….

“ஸ்ரீமதி” என்று ெமல்ல அைழத்தான். நிமிர்ந்து அவள் முகத்ைத பார்த்தாள். “எனக்கு எைதயும் சுத்தி வைளத்து ேபசி பழக்கம் இல்ைல. ேவைல ெசய்துெகாண்ேட எம்பிஎ முடிச்ேசன். அப்புறம் ெடல்லிக்கு ேகட்டுவாங்கி ெகாண்டு வந்துவிட்ேடன். அப்பாக்கு நிைறய பரம்பைர ெசாத்து இருக்கு. ஒரு அக்கா மட்டும் தான். “நீ சம்மதம் ெசால்லுேவன்னு எனக்கு ெதாியும் அதான்” என்று ெசால்ல கவைர வாங்கியவள் திறந்து பார்க்க பூைவ பார்த்ததும் புன்னைக அரும்ப தன் தைலயில் ைவத்துக்ெகாண்டாள். ேநராக விஷயத்துக்கு வருகிேறன்” என்றவன் அவள் கண்கைள ேநருக்கு ேநராக பார்த்து. என்னால் முதலில் நம்பேவ முடியவில்ைல. உனக்கு சம்மதம் என்றால் நான் எங்க வீட்டில் ேபசி உங்க வீட்டில் வந்து ேபச ெசால்கிேறன். “இல்ல அப்படிெயல்லாம் ஒன்றுமில்ைல” என அவசரமாக ெசான்னவள் அவன் சிாிப்ைப கண்டதும் தைலைய குனிந்து தன் ெவட்கத்ைதயும் சிாிப்ைபயும் மைறக்க முயன்றாள். நிம்மதியாக வந்து இறங்கின இடத்தில் தான் ஸ்ேடஷன்ேலேய உன்ேனாட தாிசனம். தன் காதைல ெசால்ல அவள் முகத்ைத பார்த்தவன். அப்பா கிைடயாது. அர்ச்சைன தட்ைட வாங்கிக்ெகாண்டு முன்னால் ெசல்ல. “ஸ்ரீ நாம இப்ேபாது தான் லவ் பண்ணேவ ஆரம்பித்திருக்ேகாம். சிாிப்புடன் தன்னிடம் இருந்த கவைர எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான். ஸ்ரீ மதி அவைன பின் ெதாடர்ந்து ெசன்றாள். ேகார்ட்ல ேகஸ் நடந்துெகாண்டு இருக்கு. ேநராக அஷ்டலக்ஷ்மி ேகாவிலுக்கு ெசன்றவன். அவனுடன் இைணந்து நடப்பேத மனதிற்கு சந்ேதாஷமாக நிைறவாக உணர்ந்தாள். ஸ்ரீமதிக்ேகா தான் ெசய்வது சாியா? என்ற ேகள்விேய மனைத அாித்துக்ெகாண்டு இருந்தது. “என்ைன பற்றி ெசால்லனும்னா. நீ என் ைலப்பார்ட்னராக வந்தால் நான் ெராம்ப சந்ேதாஷபடுேவன். “ஸ்ரீ ெகாஞ்சம் ேநரம் பீச்சில் உட்காருேவாமா?” என்றான். அம்மா நம்ைம நம்பி படிக்க அனுப்பினால் தான் இப்படி ெகௗதைம காதலிப்பைத அறிந்தால் என்ன நடக்குேமா என்ற பயமும் இருந்தது. நமக்கு ேபசேவண்டியது எவ்வளேவா இருக்கு உங்க அக்கா பற்றி அவங்க குடும்பம் பற்றி எல்லாத்ைதயும் அப்புறம் ேபசிக்ெகாள்ேவாேம. நிதானம். அப்ேபாது தான் எங்க ெரண்டு ேபருக்கும் பழக்கம். எல்லாத்துக்கும் ேமல இந்த நீள தைலமுடி அது தான் உன்னிடம் என்ைன ெராம்பேவ ஈர்த்தது” என சிாிக்க ஸ்ரீமதியும் இைணந்து சிாித்தாள். “ஸ்ரீ எனக்கு உன்ைன பிடித்திருக்கு. அைத இப்படிேய மறந்துவிடுேவாம். இப்ேபா ெகாஞ்சம் ேநரம் நம்ைம பற்றி ேபசுேவாம். நான் ெசன்ைன வந்து படிக்க காரணேம எங்க அக்கா தான். ேபானவருடம் தான் எங்க கம்ெபனி ெசன்ைனல பிரன்ச் ஆரம்பித்தார்கள். பாங்க்ல கிளார்க்.நிைலயில் அவள் இல்ைல. ஆனால் உன்ேனாட இந்த அைமதி. ஐஐடில ஒண்ணா படித்ேதாம். அன்ைனக்ெகல்லாம் நீ என்ைன ெராம்பேவ டிஸ்டர்ப் பண்ண. ேகள்வியாக நிமிர்ந்தவைள பார்த்தவன். ஆனால் எல்லாம் பிரச்சைனல இருக்கு. அதுவைர இருவருக்கும் இருந்த ைதாியம் தற்ேபாது மைறந்து படபடப்பும். அடக்கம். அவள் முகத்தில் ேதான்றிய முக மாறுதைல கவனித்தபடி அமர்ந்திருந்தான். நீ ேநரடியாக என்னிடம் ேபசி இருந்தால் கூட எனக்கு ஏதும் ேதான்றி இருக்காேதா என்னேவா. எங்க அக்காவுக்காக நான் எைதயும் ெசய்ேவன்” என தன் அக்காவின் ெபருைமைய ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தாள். நம் வாழ்க்ைகயும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அவளின் தைலயைசைவ கண்டு சிாித்துக்ெகாண்ேட இருவரும் ேகாவிலில் இருந்து சற்றுதூரம் நடந்தவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தனர். ப்ரெமாஷன்ல ெசன்ைனக்ேக ேபாஸ்டிங் ெகாடுத்தார்கள். அம்மா. எங்க அக்கா எனக்கு இன்ெனாரு அம்மா மாதிாி. நல்ல பிெரண்ட்சா இருப்ேபாம்” என்றான். எனக்காக எங்க அக்கா தான் அம்மாவிடம் ேபசுவாங்க. நானும் சிவாவும். ஒருவிதமான அவஸ்ைதயிலும் இருந்தனர். “ஸ்ரீ நான் எங்க வீட்டுக்கு ஒேர ைபயன். அவ்வளவு ேநரமும் சந்ேதாஷவானில் சிறகில்லாமல் பறந்தவள் கைடசி வாியில் திைகத்து. ஆறு மாதம் ெவளிநாட்டில் ேவைல ெசய்ேதன். தாிசனம் முடித்து பிரகாரத்ைத சுற்றிவரும்வைர இருவரும் ஏதும் ேபசவில்ைல. அப்பா. அப்படி உனக்கு இந்த ப்ரேபாசல் பிடிக்கவில்ைல என்றால். கைடசில வீட்டுக்கு வந்தா அங்ேக நீேய இருக்க. அம்மா ஹவுஸ் ைவப். ஆனால் ெகௗதம் தன் காதைல ெசான்னால் அைத மறுக்கும் எண்ணமும் தனக்கு இல்ைல என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள். நம்ம எதிர்காலத்ைத பற்றி ேபசுேவாம்” என அவன் வலது ைகைய நீட்ட தயங்கியபடிேய ஸ்ரீமதி தன் கரத்ைத அவன் கரத்துடன் .

“சாி சாி. நமக்கு குழந்ைத பிறந்தால் ஸ்ரீராம் என்று உன் ேபைரயும் ேசர்த்து ைவத்துவிடுேவாம்” என்றதும் இருவரும் இைணந்து சிாித்தனர். “ெவல்கம் ேமடம்” என வீட்டினுள்ேள அைழத்து ெசன்றான். “ஓேக கிளம்பலாம் ஆனால் நீ முதலில் என்ேனாடு நம்ம வீட்டுக்கு வரேவண்டும் சாியா” என்றான்.” என்றவள் அவைன பார்த்து சிாித்தாள். “அச்சச்ேசா ராம் மணி ஆறு ஆக ேபாகுது. கதவில் சாய்ந்தபடி புன்னைகயுடன் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். ஒரு ெபட்ரூம் என கச்சிதமாக இருந்தது வீடு. “ராம்” என ெகாஞ்சலாக ெவட்கத்துடன் ெசான்னதும் ெகௗதம் ஆச்சர்யத்துடன் “ராமா…. அவைன நிமிர்ந்து பார்த்த ஸ்ரீமதி. ஸ்வீட் எடுத்துக்ேகா” என ஸ்வீட் பாக்ைச அவள் முன்ேன நீட்டினான். ெகௗதம் அைசயாமல் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்தவள்.. ெகௗதம் புன்னைகயுடன் சங்கடத்துடன் தன்ைன பார்த்துவிட்டு தைல குனிந்தவள் முகத்ைத தன் ைககளில் ஏந்தியவன். மதியின் முகத்தில் சந்ேதாஷம் இருந்தாலும் தயக்கம் இருப்பைதயும் கவனித்தான். “உங்க வீட்டுக்கா . ஆனால் இப்ேபாது…. ஸ்ரீமதியும் புன்னைகயுடன் அவைன தாண்டி ஹாலுக்கு வந்தாள். என்ன ஸ்ரீ எேதா ெசால்லேவண்டும் என்று நிைனக்கிறாய் ஆனால் ெசால்லாமல் தவிக்கிறாய் என்ன விஷயம்?” என்றான் ெமன்ைமயாக.” என இழுத்தவள் ெகௗதைம நிமிர்ந்து பார்த்தான். அப்ேபா நானும் முைறயாக நம்ம வீட்டுக்கு வருகிேறன். அைரமனதாக. அதற்கு நான் ெபாறுப்பு” என்று ெசான்னதும் மதியின் முகம் மதிெயாளி ெபற்று ஒளிவீச அதில் லயித்தவனாக அவள் முகத்திலிருந்து கண்ைண அகற்றாமல் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். ” உங்க அம்மா சம்மதிக்கும் வைர நாம காத்திருக்கணும்னு ெசால்லவருகிறாய் அவ்வளவு தாேன” என்றதும் ஆெமனும் விதத்தில் தைலயைசத்தவைள பார்த்து. சற்று ேநரம் நின்று பார்த்தவள். சூாியன் மைறய ஆரம்பிக்கும் ேபாது தான். அதனால்…. . என்ைன நம்பி என் ேமல் ைவத்த நம்பிக்ைகயில் எங்க அம்மா என்ைன ெசன்ைனக்கு படிக்க அனுப்பினார்கள் ஆனால் நான் அவர்களுக்கு ெதாியாமல் உங்கைள காதலிப்பது ஒரு நாைளக்கு ெதாிந்தால் என்ன நடக்குேமா. அவைன சமாதானபடுத்த முடியாது என ேதான்ற. ஒஹ்… ஸ்வீட் ெகாடுத்ததற்கு ேகட்கிறாயா? அெதல்லாம் வாங்கி ைவத்துவிட்டு தாேன வந்ேதன்” என்றான் சிாிப்புடன். கிளம்பலாம்.இைணத்துக்ெகாண்டாள். ஸ்ரீமதி புன்னைகயுடன். கடவுேள இன்ைனக்கு பிடித்த இந்த கரத்ைத வாழ்நாள் முழுதும் இைணந்து இருக்கணும் என ேவண்டிக்ெகாண்டாள்.!! என்று ஆச்சர்யத்துடன் ேகட்டான். ெகௗதமின் ைகைய பிடித்து வாட்ச்ைச பார்த்தவள். “ேதங்க்ஸ்” என்றபடி ஸ்வீட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டாள். “என்ைன நம்பி வீடு வைரக்கும் வந்திருக்க ெராம்ப ேதங்க்ஸ் ஸ்ரீ. கிச்சன். என்ன ேபசுகிேறாம் என்று புாியாமேலேய இருவரும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். ஏக பத்தினி விரதன். கதைவ திறந்தவன்.”என்னங்க கிளம்புங்கேளன் ப்ளீஸ்” என ெகஞ்ச. “இல்ைலேய. கிச்சன் உள்ேளேய ஒரு ெஷல்பில் சுவாமி படம் ைவத்திருக்க ேநராக ெசன்றவள் விளக்ைக ஏற்றிவிட்டு ைகெயடுத்து கண்கைள மூடி வணங்கிவிட்டு வர. சாரு அப்புறம் என்ைன காேணாேமன்னு ேதடுவா. மதியும் “ஆமாம் எனக்கு ராமர் என்றால் ெராம்ப பிடிக்கும். எனக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்ைத பிறந்தால் ராம்னு ைவக்கணும் என்று நிைனத்திருந்ேதன்.ஊஹும்… அெதல்லாம் நான் வர மாட்ேடன்” என ெசால்ல. இப்ேபா ேவண்டாம்” “நீ வரமுடியாது என்று ெசான்னால் நானும் இப்ேபாது கிளம்பமுடியாது” என அடமாக அைலைய பார்த்தபடி அமர்ந்தான். ஹால். ” அது என் வீடு இல்ைல நம்ம வீடு” என்றான்.”ராம். “சாி வேரன் ஆனால் ஐந்து நிமிடம் தான் இருப்ேபன்”என ெசான்னதும் அப்படிவா வழிக்கு என எண்ணி சிாித்துக்ெகாண்ேட எழுந்தவன் அவள் ைகைய பற்றியபடி அைழத்து ெசன்றான். “சாி நம்ம வீடு. “நிச்சயமாக நம் திருமணம் நம் இருவீட்டினாின் முழு சம்மதத்துடன் தான் நடக்கும். அம்மா சம்மதித்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்ைக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ெதாியாமல் நான் ெசய்யும் முதல் ேவைல இது தான். “நீங்க ஸ்வீட் நிைறய சாப்பிடுவீங்களா?” என்றாள். வாங்க கிளம்பலாம்” என அவசரமாக எழுந்தாள்.

“என்ன ேமடம் அப்படிேய ேபசாமடந்ைத ஆகிட்டீங்க?” என்றான். “நீ ெராம்ப ைதாியசாலியா அைதயும் பார்த்துவிடுேவாமா?” என அருகில் ெநருங்கி வரவர ஸ்ரீமதி கண்கைள மூடிக்ெகாண்டு. “இது என்ன ெபாிய பங்களாவா? சுத்தி காட்ட.. ஒரு முத்தம் தான் கணக்கு தீர்ந்திருக்கு இன்னும் ெரண்டு பாக்கி இருக்ேக” என்று ெசால்லிெகாண்ேட அருகில் ெநருங்கினான். ஏேதா மாற்றம் புாிய ெமல்ல கண்கைள திறந்து பார்த்தவள் ெகௗதம் ஹால் ேசாபாவில் அமர்ந்து அவைளேய பார்த்துக்ெகாண்டு இருப்பைத கண்டதும். “என்ன விைளயாடுறீங்களா? இப்படிெயல்லாம் ெசான்னால் நான் பயந்து உங்ககிட்ட ஓடிவருேவன்னு நிைனத்தீர்களா? இதுக்ெகல்லாம் நான் கவைலப்படமாட்ேடன்” என ெசான்னவைள பார்த்து சிாித்தான். ேகால்டன் பிஷ் இருக்கு. “நான் உங்கைள எவ்ேளா நல்லவர்னு நிைனத்ேதன். “இப்படிெயல்லாம் ெசய்தா நான் பயந்துவிடுேவனா? முதலில் கதைவ திறங்க” என நடுங்கிக்ெகாண்ேட ெசான்னவைள பார்த்தவனுக்கு சிாிப்புதான் வந்தது. “இப்ேபா வழி விடேபாறீங்களா இல்ைலயா? இதுக்கு தான் நான் வர மாட்ேடன்னு ெசான்ேனன். சுவர் ஓரமாக ஒண்டியவள். பார்க்க தான் ஒன்னும் ெதாியாத மாதிாி இருக்கீங்க. “கண்டிப்பா ேவண்டாம்னு ெசால்லமாட்ட” என்றவைன பார்த்து “உங்க ேமல உங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்ைகயா?” என்றாள் கண்கைள விாித்து. ேபச்ைச மாற்ற எண்ணி.” என கண்கைள மூடி ெமய்மறந்து பாடிக்ெகாண்டிருந்தவைள அருகில் இழுத்து கன்னத்திேல முத்தமிட அைத எதிர்பாராத ஸ்ரீமதி ஒரு ெநாடி விக்கித்து நின்றவள் அடுத்தெநாடிேய அவைன தள்ளிவிட்டுவிட்டு ேவகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தவைள. “என்ன சிாிப்பு ேவண்டிகிடக்கு” என ெசான்னதும் அவள் ைகைய பற்றியவன் ேவகமாக உள்ேள இழுத்து ெசன்று கதைவ இழுத்து பூட்டினான். தாேன ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க நிமிர்ந்து ெகௗதைம பார்க்க தன்ைனேய ைவத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக்ெகாண்டு இருப்பவைன பார்த்ததும். “என்ைனவிட உன்ைனவிட என் காதல் ேமல எனக்கு நம்பிக்ைக அதிகம். ஒருேவைள நான் உங்க காதைல ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருந்திருந்தால் என்ன ெசய்திருப்பீங்க?” என்றாள். “ேபாடி ெபாிசா ேகாச்சிகிட்டு ேபாறா. “எவ்ேளா அழகா இருக்கு இல்ல ராம்?” என உற்சாகத்தில் சிாித்தவைள பார்த்துக்ெகாண்ேட நின்றிருந்தான்.” கண்ணன் மட்டும் கன்னத்திேல முத்தம் ெகாடுக்கன்னு மூணு தடைவ பாடின இல்ல. கண்ணன் மட்டும் கன்னத்திேல முத்தம் ெகாடுக்க. அப்படிேய இேதாடு என்ைனயும் மறந்துவிடு.“அப்ேபா எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. நீங்க சுத்த ேமாசம். “என்ன ராம் அப்படி பார்க்கறீங்க?” என ேகட்டது அவளுக்ேக ேகட்டிருக்குேமா என்னேவா? அவள் அருகில் வந்தவன். அவ்வளவும் நடிப்பு” என கண்கைள திறக்காமேலேய ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவள். திைகப்பும் ெவட்கமும் . அது நீந்தும் அழைக ரசித்தவண்ணம். இது ஹால். அவள் ேபச்ைச மாற்றுவைத கவனித்து சிாித்தபடி. இது கிட்சன் கம் பூைஜ ரூம். முத்தம் ெகாடுக்க…. உங்க வீட்ைட சுற்றிகாட்ட மாட்டீங்களா?” என ேகட்டாள். என் காதல் ெஜயிக்கும் என்ற நம்பிக்ைக தான்” என்றவைன ஆச்சர்யமாக பார்த்தாள். எனக்கு ெதாியும் இது மாதிாி ஏதாவது நடக்கும் என்று” என ெசான்னவள் அவைன சுற்றிக்ெகாண்டு ெசல்ல. “கண்ணன் வருவான் கைத ெசால்லுவான்…. “ேவண்டாம் ராம் ப்ளீஸ்” என ெசால்ல அவளின் இருபுறமும் ைககைள அரணாக ைவத்தவன். “ஏய் ஸ்ரீ…. கன்னங்கரு காக்ைக வந்து ைம ெகாடுக்க. ேசா கியூட்” என்றபடி அருகில் ெசன்றாள். இனி நீ இருக்கும் பக்கேம நான் வரமாட்ேடன்” என்று ெசால்லிெகாண்ேட வீட்டின் உள்ேள ெசல்ல திரும்பியவைன பின்னாேலேய வந்து ேகாபமாக பிடித்து திருப்பினாள்.. சாி உன் ஆைசையயும் ஏன் ெகடுப்பாேனன். அவள் கண்கைள ஊடுருவியபடி. அது என்ேனாட ெபட்ரூம்” என்றதும் ெபட்ரூமில் ஜன்னல் ஓரம் இருந்த மீன்ெதாட்டிைய பார்த்தவள். “ஹய்…! மீன் ெதாட்டி. “பாட்டா என்ன பாட்டு?” இப்ேபா உனக்கு என்ன பாட்டு ேதாணுேதா அந்த பாட்டு பாேடன்” என்று ெசான்னதும் ேயாசைனேயாடு நிமிர்ந்தவள் அங்கிருந்த காலண்டாில் இருந்த கண்ணன் ேபாட்ேடாைவ பார்த்ததும்.” என்றபடி அவளின் முன்னால் வந்து நின்றான். “ஸ்ரீ ஒரு பாட்டு பாேடன்” என்றான்.

ேபாட்டியிட அவன் முறுவைல அடக்கிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருப்பைத பார்த்ததும், ேகாபமாக ,”ராம்….
உங்கைள..” என்றபடி அவைன ேநாக்கி ெசன்றவள், அவன் அைசயாமல் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்து,
“ேச” என ெசால்லிக்ெகாண்டு அவன் அருகிேலேய அமர்ந்தாள்.
“என்ன ேமடம் அவ்ேளா சலிப்பு நான் ெசான்னைத ெசய்யவில்ைல என்றா?” என சிாித்துக்ெகாண்ேட
ேகட்டான். “ராம்…” என ெகாஞ்சலாக அைழத்ததும், “சாி கிளம்பு ேநரம் ஆகுது, அப்புறம் உன்ைன
சாரு ேதடமாட்டா?” என ெசான்னதும் தான் தாமதம், “அச்ேசா…! ஆமாம் சாரு என்ைன ேதடுவா,
நான் கிளம்பனும், என ெசால்லி தன் ைகப்ைபையயும் புத்தகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
கிளம்பினாள்.
ெகௗதம் கதைவ பூட்டிக்ெகாண்ேட, “எல்லாத்ைதயும் நான் ஞாபகபடுத்த ேவண்டி இருக்கு. அப்புறம்
என்னடான்னா ராம் நீங்க சுத்த ேமாசம்னு எனக்ேக பட்டம் ேவற. ேபானா ேபாகுது சின்ன ெபாண்ணு
ேபசிட்டான்னு மன்னித்துவிடுகிேறன் உட்கார் கிளம்பலாம்” என ேபசிக்ெகாண்ேட வண்டிைய
ஸ்டார்ட் ெசய்தான்.
வண்டிைய நிறுத்திவிட்டு இருவரும் உள்ேள வரும்ேபாேத இருவர் முகத்ைதயும் கவனித்த சாரு
சிவாைவ அைழத்தாள், “அண்ணா, ெகௗதம் அண்ணாவும், மதியும் வராங்க, நீ ஒன்னும் ேகட்காேத
அவங்கேள என்ன ெசால்றாங்கன்னு பார்க்கலாம்?” என ெசால்லிவிட்டு ேமகசின் ஒன்ைற எடுத்து
புரட்டிக்ெகாண்டு இருந்தாள்.
முதலில் உள்ேள வந்த ஸ்ரீமதி, இருவைரயும் பார்த்து ஒரு புன்னைக மட்டும் ெசய்துவிட்டு, ேவகமாக
படிகளில் ஏற, “என்ன மதி இன்ைனக்கு இவ்வளவு ேலட்? ேநாட்ஸ் எடுத்துெகாண்டு இருந்தியா?”
என சாரு ஒன்றும் ெதாியாதது ேபால ேகட்க, திரும்பாமேலேய மதி “ஆமாம் சாரு” என ெசால்லிவிட்டு
தன் அைறக்கு ெசன்றாள்.
ெகௗதம் வந்து அமர்ந்ததும், “என்னடா மதிைய ெவயிட் பண்ணி கூட்டிக்ெகாண்டு வர ேபால?” சிவா
ேகட்டதும், “ஆமாம்டா, ேநாட்ஸ் எடுத்ததுல ெகாஞ்சம் ேலட் ஆகிவிட்டது” என ெகாஞ்சமும் கூசாமல்
சரளமாக வரும் ெபாய்ைய நிைனத்து தன்ைனேய ெமச்சிக்ெகாண்டான்.
“என்ன ெரண்டு ேபரும் ேநாட்ைச பீச்ல உட்கார்ந்து எடுத்தீங்களா? எடுத்த ேநாட்ஸ் ெகாஞ்சமாவது
புாிந்ததா?” என சாரு கிண்டலாக ேகட்டதும், ெகௗதம் அசடு வழிய சிாித்தான்.
“ஐேயா ெராம்பேவ வழியுது துைடத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நான் ேபாய் நம்ம மதி ேமடைம பார்த்து
ெகாஞ்சம் விசாாித்துவிட்டு வருகிேறன்” என ெசால்லி சிாிப்புடன் மாடிக்கு ஓடினாள்.
தன் கன்னத்ைத தடவி சிாித்தபடி கட்டிலில் படுத்திருந்தவைள பார்த்த சாரு, “கன்னத்தில் என்னடி
காயம்? அது ெகௗதம் ெசய்த மாயமா?” என பாட, “சாரு ப்ளீஸ்” என ெவட்கத்துடன் சிாித்தவைள,
“ஸ்ரீமதி நீ இப்படி ெவட்கபடும் ேபாது எவ்வளவு அழகா இருக்க ெதாியுமா? எனக்ேக இப்படி
இருக்குன்னா ெகௗதம் அண்ணாக்கு ெசால்லேவ ேவண்டாம்” என ெசான்னதும், “ேபாதும் சாரு
ெராம்ப ஒட்டாேதடி” என சினுங்கியவைள அைணத்துக்ெகாண்டாள்.
முன்ேப வா என் அன்ேப வா
கூட வா உயிேர வா
உன் முன்ேப வா என் அன்ேப வா..
பூப் பூவாய் பூப் பூவாய்
நான் நானா ேகட்ேடன் என்ைன நாேன
நான் நீயா ெநஞ்சம் ெசான்னேத..
பூ ைவத்தாய் பூ ைவத்தாய்
நீ பூவுக்கு ஓர் பூ ைவத்தாய்..
மண பூ ைவத்து பூ ைவத்து..
பூவுக்குள் தீ ைவத்தாய்..
நிலவிடம் வாடைக வாங்கி
விழி வீட்டிலில் குடி ைவக்கலாமா..
நாம் வாழும் வீட்டுக்குள்
ேவர ராரும் வந்தாேல
தகுமா….?

ேதன் மைழ ேதக்கத்தில் நீ தான்
உந்தன் ேதாள்களில் இடம் தரலாமா..
நான் சாயும் ேதாளில் ேமல்
ேவறுயாரும் சாய்ந்தாேல
தகுமா….?
நீரும் ெசங்குள ெசரும்
கலந்தது ேபாேல
கலந்திடலாமா……
*****************************************************
அத்தியாயம்—8
நாெளாரு ேமனியும் ெபாழுெதாரு வண்ணமுமாக ெகௗதம், ஸ்ரீமதியின் காதல் வளர்ந்து ெகாண்டு
இருக்க, இன்னமும் ஸ்ரீமதி ெகௗதமிடம் பட்டும் படாமலும் தான் ேபசிக்ெகாண்டும், பழகிக்ெகாண்டும்
இருந்தாள். ெகௗதம் தான் மருகிேபானான்.
சிவாேவ ஒரு நாள் ேகட்டுவிட்டான். “என்னடா ெரண்டு ேபரும் லவ் பண்றா மாதிாியா இருக்கீங்க.
முன்பு ேபசிய அளவுக்கு கூட ஸ்ரீமதி உன்னிடம் இப்ேபாது ேபசுவது கிைடயாது” என்றான்.
“அதான் எனக்கும் ெதாியலடா, நானா ஏதாவது ேகட்டால் தான் பதில் ெசால்கிறாள். இன்னும்
சிாிப்பும் கண் ஜாைடயிலும் தான் ேபசறா, ெவளிேய எங்கயாவது கூப்பிட்டால் கூட நான் வரல,
யாராவது பார்த்தால் தப்பாக ேபாய்விடும், அம்மா என்ைன நம்பி தனியா படிக்க அனுப்பி
இருக்காங்க. ஆனால் நான் அவங்களுக்கு ெதாியாம இப்படி உங்கைள காதலிக்கிேறன்னு
ெதாிந்தாேல என்ன நடக்குேமா? இன்னும் உங்க கூட ெவளிேய எங்ேகயாவது வந்து எங்க
ெசாந்தகாரங்க யாராவது பார்த்துவிட்டால் என்ன ஆகும்? அப்படின்னு ேகட்கிறா இப்படி ெசால்லும்
ேபாது என்ைன என்ன ெசய்ய ெசால்ற சிவா?” என்றான் சற்று கவைலயுடன்.
“ெகௗதம் நானும் சாருவும் இன்னும் ெரண்டு நாளில் எங்க ெசாந்தகாரங்க வீட்டு விேசஷத்துக்கு
காைலயிேலேய கிளம்பிவிடுேவாம், வர மிட் ைநட் ஆகிவிடும், அன்ைனக்கு ஸ்ரீமதிக்கும் காேலஜ்
லீவ். எங்கயாவது ெவளிேய கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாய்வா” என்றான். ெகௗதம் ேயாசைனயுடேனேய
அமர்ந்திருந்தான்.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு, மதியிடம் பத்திரமாக இருக்கும்படி ெசால்லிவிட்டு, வீட்டிற்கு வந்திருந்த
ெகௗதமிடமும் ெசால்லிக்ெகாண்டு சாருவும், சிவாவும் கிளம்பி ெசன்ற பிறகு, ெகௗதம் ஸ்ரீமதியிடம்
ேபசினான். “ஸ்ரீ நீ கிளம்பி தயாராக இரு நான் ஒன்பதுமணிக்கு வருகிேறன். நாம ெரண்டு ேபரும்
கிளம்பி ெவளிேய ேபாகிேறாம்” என்றான்.
“ெவளிேயவா? நான் வரவில்ைல ராம். இன்னும் ஒருமாதம் தான் இருக்கு எக்சாமிற்கு. நான் ெகாஞ்சம்
ாிைவஸ் பண்ணனும்” என ெசால்லிவிட்டு ெகௗதைம நிமிர்ந்து பார்க்க, ெகௗதம் இன்னெதன்று
ெசால்லமுடியாத முக பாவைனயில் நின்றிருந்தான்.
அவன் முகத்ைத பார்த்தவள் தயக்கத்துடன் “ராம்” என அவன் ைகைய பற்றினாள்.
“ெராம்ப ேதங்க்ஸ் ஸ்ரீ. நீ என் ேமல எவ்வளவு நம்பிக்ைக ைவத்திருக்கிறாய் என நன்றாக ெதாிகிறது.
நான் வேரன்” என தன் ைகைய விலக்கிவிட்டு கிளம்பியவைன கண்டதும் ேகாபத்துடன் அவன்
ெசல்வைத தாங்க முடியாமல், “ராம்… நில்லுங்க ப்ளீஸ்” என அவன் பின்னாேலேய வந்தாள்.
அவள் புறம் திரும்பாமேலேய நின்றிருந்தவனிடம், “எதுக்கு இப்ேபா இவ்வளவு ேகாபம் உங்களுக்கு?
நான் உங்கைள நம்பவில்ைல என்றா ெசான்ேனன். எனக்கு உங்க ேமல முழு நம்பிக்ைக இருக்கு.
நீங்க என்ைன ெகாஞ்சம் புாிந்துெகாள்ளுங்கேளன்” என தைழந்து ேபசியவைள இைடமறித்தான்.

“உன்ைன நான் என்ன புாிந்துக்ெகாள்ளவில்ைல. ெசால்லு. நீ ெசால்வது உனக்ேக நியாயமா
இருக்கா? நீ இருப்பது ெசன்ைனல, உங்க அம்மா இருப்பது மதுைரயில் நீ இங்ேக என்ேனாடு
வரேபாவது அவர்களுக்கு எப்படி ெதாியும்? என்ைனக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாைளக்கு உங்க வீட்டுக்கு
ெதாிய தாேன ேபாகுது. என்ேனாடு ேபச ஆரம்பித்தாேல பாதி ேநரம் உன்ேனாட ேபச்சில் தயக்கமும்
பயமுேம தான் ெதாியுது. இன்ைனக்காவது எங்ேகயாவது கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகலாெமன்று
பார்த்தால் எதுக்குேம ஒத்துவர மாட்ேடன்ற” என எாிச்சலுடன் ெசான்னான்.
அவன் ெசால்வெதல்லாம் ேகட்டபடி அைமதியாக நின்றிருந்தவள் ெமல்ல,”சாி ராம் நான் உங்கேளாடு
வேரன். ஆனால் இது தான் முதலும் கைடசியும். இது அப்புறம் நமக்கு கல்யாணம் ஆனதற்கு பிறகு
தான் வருேவன் சாியா? இதுக்கு ஒப்புக்ெகாண்டால் நான் வருகிேறன்” என்றாள்.
இதுக்கு முன்னால் உன்ைன நான் எத்தைன முைற காேலஜ், ஊருக்கு ேபாகன்னு என்ேனாடு
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாய் இருக்ேகன் அப்ேபால்லாம் மட்டும் வந்தாய், இப்ேபா மட்டும் என்ன
தயக்கேமா? என்ன பயேமா?” என்றான் ெகாஞ்சம் சமாதானமாக.
“அப்ேபா நீங்க என் லவ்வர் இல்ைலேய. அப்படிேய யாராவது ேகட்டாலும், என் பிெரண்டுன்னு
ெசால்லி இருப்ேபன்” என்றதற்கு,
“ஏன் இப்ேபாவும் யாராவது ேகட்டால் அப்படிேய ெசால்ல ேவண்டியது தாேன” என்று கடுப்புடன்
ெசான்னான்.
“ம்ஹும்… எனக்கு சட்ெடன்று ெபாய் ெசால்ல வராது” என விழியகல ெசான்னவைள பார்த்து
சிாித்தவன், “அப்ேபா இப்ேபாேவ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ேட வா யாரவது இது யாருன்னு ேகட்டால்
என் பிெரண்ேடாட அண்ணன் எனக்கு பர்ேசஸ் பண்ண கூட துைணக்கு வந்திருக்கார்னு ெசால்லு”
என்றான்.
“ஆமாம், எல்ேலாரும் காதில் பூ வச்சிட்டு இருக்காங்க நான் ெசால்ற ெபாய்ைய நம்ப” என்று
ெசால்லிெகாண்ேட கிச்சனுக்கு ெசன்று இருவருக்கும் காபி ெகாண்டுவந்து ேபசிக்ெகாண்ேட
குடித்தனர்.
“நான் ஒன்பது மணிக்கு வேரன் ஸ்ரீ நீ ஏதும் சைமக்காேத இன்ைனக்கு ெவளிேய தான் எல்லாேம.
பாய்” என ெசால்லிெகாண்ேட கிளம்பி ெசன்றான்.
தன் அம்மாவிற்கு ெதாியாமல் ெகளதமுடன் பழகுவைத நிைனத்ேத பயத்துடன் இருந்தவளுக்கு இந்த
காதல் ஒரு மனிதைன எவ்வளவு மாற்றி விடுகிறது, ெபற்றவர்களிடம், உண்ைமைய ெசால்வதில்,
என்னதான் பயம் இருந்தாலும் இந்த காதல் படுத்தும்பாடு ெகாஞ்சம் நஞ்சம் இல்ைல.
ஆனாலும் ெகௗதமிற்கு ேகாபம் சட்ெடன்று வருவதில்ைல வந்தால் மூக்கிற்கு ேமல் வருகிறது,
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா ேகாபத்ைத குைறக்க ைவக்கணும், என்ற ேயாசைனயுடேனேய கிளம்ப
ஆயத்தமானாள்.
ேஹாட்டல், முட்டுக்காடு ேபாட்டிங், மாயாஜால், என சுற்றிவிட்டு மாைலயில் கைடக்கு
அைழத்துெசன்று புடைவ, என அவள் மறுக்க மறுக்க ேகளாமல் வாங்கிக்ெகாண்டு இரவு உணைவ
முடித்துக்ெகாண்டு வீட்டிற்கு வரும் ேபாது மணி பத்து ஆகிவிட்டது.
உம்ெமன முகத்ைத தூக்கிைவத்துக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தவளின் எதிாில் வந்து அமர்ந்தான்.
“இப்ேபா எதுக்கு இப்படி உட்கார்ந்து இருக்க? ேகாபமா?” என்று அவள் ைகைய பிடித்தான்.
“நான் தான் ேவண்டாம் என்று ெசான்ேனன் நீங்க எதுக்கு நாலு புடைவ ேபாதா குைறக்கு இந்த
ெசயின் ேவற. இெதல்லாம் நான் எப்படி ஊருக்கு ெகாண்டு ேபாேவன்? இந்த மாதிாி காஸ்ட்லியான
சாாி எல்லாம் என்னிடம் கிைடயாது. இெதல்லாம் ெகாண்டு ேபானால் அம்மா என்ைன ஏது என்று
ேகட்ப்பாங்க நான் என்ன ெசால்வது?” என ெசால்லிக்ெகாண்டு ெசன்றவைள.
“ெகாஞ்சம் நிறுத்து. இப்படிேய அம்மா அக்கான்னு ஏதாவது ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த அப்புறம் பாரு
நாைளக்ேக ேகாவில்ல வச்சி தாலி கட்டிடுேவன். அப்புறம் யாரு எப்படி ேகள்வி ேகட்ப்பாங்கன்னு
நானும் பார்க்கிேறன்?” என்றான். அவன் பதிலில் திைகத்தவள் ஒன்றும் ெசால்லாமல்
அமர்ந்திருந்தாள்.

“இைளயவளின்இைடெயாரு நூலகம் படித்திடவா பனிவிழும்இரவுகள் ஆயிரம் இைடெவளி எதற்கு ெசால் நமக்கு உன் நாணம் ஒரு முைற விடுமுைற எடுத்தால் என்ன என்ைனத் தீண்டக்கூடாெதன வாேனாடு ெசால்லாது வங்கக்கடல் என்ைன ஏந்தக்கூடாெதன ைகேயாடு ெசால்லாது புல்லாங்குழல் நீ ெதாட்டால் நிலவினில்கைரகளும் நீங்குேம விழிகளில் வழிந்திடும்அழகு நீர்வீழ்ச்சிேய எனக்கு நீ உைனத்தர எதற்கு ஆராய்ச்சிேய உைனவிட ேவறு நிைனவுகள் ஏது” என பாட பாட ஸ்ரீமதியின் முகம் சுருங்கி விட்டால் அழுதுவிடுவாள் ேபால ேதான்ற. நாேன பாடுகிேறன்” என்றவைன திரும்பி பார்த்து . ஆனால் மனேச இல்ைலேய. அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான். அவ்வளவு ேநரம் இல்லாத குறுகுறுப்பு அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்ததும் வர. இடது ைகைய அவள் ேதாைள சுற்றி ேபாட்டான். “எனக்கு வரைலேய” என ெசால்லிவிட்டு அவள் முகத்ைத பார்த்தவன் சிாித்துக்ெகாண்ேட “ஒரு பாட்டு பாேடன் ஸ்ரீ” என்றான்.அவள் அமர்ந்திருந்தைத பார்த்தவனுக்கு சிாிப்பு வர அவள் ைகைய பற்றியபடி. நீ ேவற தனியா இருக்கிேய” என ெசால்லிெகாண்ேட வலது ைகயில் அவளது கரத்ைத பிடித்திருந்தவன்.”நீங்க பாட ேபாறீங்களா?” என ஆச்சர்யமாக ேகட்டதும் “ம்ம்…. “ேஹ நான் இன்னும் விைளயாடேவ ஆரம்பிக்கவில்ைல” என்று சிாித்தவன். “கிளம்பணும். ஸ்ரீமதியின் இதயம் தாறுமாறாக பயத்தில் துடிக்க ஆரம்பித்தது. ராவணன்னு வச்சிருக்கணும்” என்றாள் ேகாபமாக. “பார்த்தீங்களா ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத இப்படி கன்னத்தில் முத்தம் ெகாடுக்கறீங்க” என சிணுங்கிெகாண்ேட ெசான்னவைள பார்த்து. “பாட மாட்டியா? அப்ேபா ஒரு டான்ஸ் ஆடு கண்குளிர பார்த்துவிட்டு கிளம்பேறன்” என்றான். “விைளயாடாதீங்க ராம்” என ெசால்லிெகாண்ேட அவன் ேதாைள சுற்றி ேபாட்டிருந்த ைகைய விலக்கினாள். “ராம் நீங்க கிளம்புங்க எனக்கு தூக்கம் வருது” என்றாள். அடடா அன்ைனக்கு மாதிாிேய இன்ைனக்கும் ஆரம்பிக்கிறான் ேபால. “நீங்க ெராம்ப ேமாசம் ராம். நான் பாடினது அவ்வளவு ேமாசமாக நீ அழும் அளவுக்கா இருந்தது” என ேகட்டதும். ேபைர பாரு ராமாம் ராம். . “ேபசிக்ெகாண்ேட என்ன ேபசாமேல கூட முத்தம் ெகாடுப்ேபேன” என ெசால்லிெகாண்ேட தன் Tஷர்ட்ைட முழங்ைக வைர ஏற்றிவிட்டதும் கிைடத்த சந்தர்ப்பத்தில் தன் அைறக்கு ஓடியவளின் பின்னாேல ெசன்று அவைள பிடித்தவன். அவனுக்கு அவைள சீண்டி பார்க்கேவண்டு ேபால ேதான்ற. “நீங்க வீட்டுக்கு கிளம்பவில்ைலயா?” என்றாள் ெமல்லிய குரலில். “நீங்க இன்ைனக்கு ஆேள சாி இல்ைல. “என்ன ஸ்ரீ என்ன ஆச்சு. “அன்ைனக்கு மிஸ் பண்ணிட்ேடன் இன்ைனக்கு மிஸ் பண்ண மாட்ேடன்” என்றதும். யாரு உங்களுக்கு இந்த ேபைர ைவத்தது. “நீ என்ன லூசாடி? சாதாரணமா ஒரு பாட்டு பாடினதுக்கா இப்படி ாியாக்ட் பண்ணுவாங்க? அன்ைனக்கு நீ கூட தான் கண்ணன் வருவான்னு பாட்டு பாடின அப்ேபா நான் முத்தம் ெகாடுக்கணும்னு நிைனத்ேத பாடினியா?” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவள் கன்னத்தில் ஒரு முத்தம் ெகாடுத்தான். பாடட்டுமா” என்றவன்.”நீ இன்ைனக்கு பாட ேவண்டாம். காதருகில் சுருண்டு இருந்த முடிைய ெமல்ல ஊதினான். என்ெனன்னேவா ேபசறீங்க என்ெனன்னேவா பாடறீங்க” என ெசான்னதும் தான் அவன் பாடிய பாடைல நிைனத்து அவள் ேபசியைத ேகட்ட அவனுக்கு சிாிப்பாக வந்தது. என எண்ணிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருக்க. ஸ்ரீமதி சட்ெடன எழ முயல ெகௗதமின் கரங்கள் அவைள எழுந்துெகாள்ள விடவில்ைல.

“ஸ்ரீ இப்ேபா உனக்கு பயமா இல்ைலயா?” என்றான். சாருவும் வந்து ேசர்ந்தனர். நீ இங்ேக இருக்கும் வைர இைத ைவத்துக்ெகாள் ஊருக்கு ேபாகும்ேபாது என்னிடம் ெகாடுத்துவிட்டு ேபா. இருவரும் ெவளிேய நின்று ேபசிெகாண்டிருக்க. ஆனால் நான் ெராம்பேவ லக்கிடா. அதுவைர அவள் கண்களில் ெதாிந்த ஒரு குழப்ப நிைல மாறி. ‘ஏன்மா. இப்ேபாதான் ேபான் ெசய்து ேகட்ேடன்” என ெசால்லிெகாண்ேட தன்னுைடய ைபக் சாவியும். “நம்ம காதல் ேமல் இருக்கும் நம்பிக்ைக ராம். என்ைனவிட கட்டாயம் 7 வயதாவது சிறியவளாக இருப்பாய். சிவா இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரத்தில் வந்துவிடுவான். “என்ன ராம் ஏதும் ேபசமட்ேடன்றீங்க?என் ேமல் ேகாபமா?” என ேகள்வியாக ேகட்டாள். “ப்ளீஸ் ராம் நான் நீங்க ெகாடுத்த புடைவகைள மட்டும் ைவத்துக்ெகாள்கிேறன்.வந்த புன்னைகைய அடக்கியவன். இப்ேபாது அவைள ேநாக்கிய அவன் கண்கள் கனிந்தன. உங்க லவ்ேவேராட ெகளரவம் பாதிக்கும் அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கமாட்டீங்கன்னு எனக்கு ெதாியும்” என்றவைள பார்த்து புன்னைகத்தவன். “ஒய்… என்ன புதுசா ேபெரல்லாம் ைவக்கிற? ராவணன் அடுத்தவன் ெபாண்டாட்டிய தூக்கிட்டு ேபாய் சிைற வச்சிருந்தான். “என் ேமல அவ்வளவு நம்பிக்ைகயா ஸ்ரீ?” என ெநகிழ்ந்த குரலில் ேகட்டவைன பார்த்தவள். ெநருங்க ஸ்ரீமதி பின்னாேலேய ெசன்றுெகாண்ேட. என்ன அழகா ெசால்லிட்ட உன்ேனாட மனைத. “ஸ்ரீ. ேதங்க்ஸ்” என்றவன் ெவளிேய ெசன்று வாட்ச்ேமனுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். ஐ லவ் யூ ேசா மச்டா ஸ்ரீ. “ராம்” என அைழத்து தயக்கத்துடன் நிறுத்தினாள். அப்பா அம்மாவிடம் ேபசி நம்ம நிச்சயதார்த்தம் அன்று நாேன ேநரடியாக உன்னிடம் இந்த ெசயிைன ெகாடுக்கிேறன்” என்றான். அவன் ெசான்ன பதிலில் சமாதானம் அைடந்தவள் ெசயிைன தன்னிடேம ைவத்துக்ெகாண்டாள். அவள் ைககைள மூடி “இதுவும் உன்னிடேம இருக்கட்டும் ஸ்ரீ. கல்யாணத்துக்கு பிறகு வாங்கி ெகாள்கிேறன்” என தயங்கி ெசால்லியவள் ெகௗதைம பார்த்தாள். நான் உங்க லவ்வர். “ஊஹும்…. முத்தம் ெகாடுத்து அைணத்து காதல் ெமாழி ேபசினாதான் காதல் என்று இல்ைலேய. உனக்ேக இவ்வளவு பக்குவம் இருக்கும் ேபாது எனக்கு இருக்காதா? சும்மா நீ பயந்ததும் எனக்கு உன்ைன ெகாஞ்சம் சீண்டி விைளயாடனும் என்று ேதான்றியது. நான் என் காதலிைய தாேன ஒரு முத்தம் ெகாடுத்ேதன். உனக்கு எந்த ேநரத்திலும் நான் துைணயாக இருப்ேபன்னு நம்பிக்ைக ெகாடுக்கும் அந்த ஒரு பார்ைவ ேபாதுேம ராம். நிதானமும் ஒரு ெதளிவும் ெதாிய. அதுக்ேக ராவணன்னு ெசால்றியா? இப்ேபா இந்த ராவணன் என்ன ெசய்ய ேபாேறன்னு பாரு” என ெசால்லிெகாண்ேட அவள் அருகில் ெநருங்க. அவைள ெநருங்கி வந்தவன் இருவாின் முகமும் சற்று அைசந்தாலும். ெகௗதம் . இந்த ெசயின் உங்களிடேம இருக்கட்டும். “என்ன ஸ்ரீ ெசால்லு” என்றவனிடம் அவன் வாங்கி ெகாடுத்த ெசயிைன திருப்பி ெகாடுக்க. பாைகயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ெவளியில் வந்தவனிடம். கண்டிப்பாக இன்று மட்டும் இல்ைல ஸ்ரீ என்ைறக்குேம உன்னுைடய மனைதயும் அதில் இருக்கும் எண்ணத்ைதயும் மதித்து நடப்ேபன். நான் ஆைசயாக முதலில் உனக்கு வாங்கி ெகாடுத்தது. முடிவில் நான் என்மனதில் என்னெவல்லாம் நிைனத்ேதேனா அைதேய நீ ெசால்லும் ேபாது ஆச்சாியமாய் இருக்கிறது. ஒருவைர ஒருவர் ெதாட்டு ேபசி. அவள் ைகயிேலேய அந்த பாக்ைச ைவத்தவன். “ஸ்ரீ எனக்கு என்ன ெசால்வெதன்று ெதாியவில்ைல ஸ்ரீ. “ராம் ேவண்டாம்” என ெசால்லிெகாண்ேட பின்னால் ேஷாேகசில் ேமாதி நின்றவள். நாம வாய்விட்டு ேபசாத வார்த்ைதகைள எல்லாம் அந்த கண் ஜாைடயிேலேய புாியைவக்கும் சக்தி அந்த பார்ைவக்கு இருக்கு” என ெசான்னவைள புன்னைகயுடன் ைகைய கட்டிக்ெகாண்டு பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தவனின் பார்ைவயில் ஒரு ெபருமிதம் ெதாிந்தது. சிவாவும். ஸ்ரீமதியும் நிைறந்த மனதுடன் அவைன பார்த்து புன்னைகத்தபடிேய வந்து ேசாபாவில் அமர்ந்தாள். உள்ேள வந்தவன். காதலாக ஒரு பார்ைவ. நிமிர்ந்து ைதாியமாக ெகௗதைம ேநருக்கு ேநராக பார்த்தாள். !! நான் எதுக்கு பயப்படனும். உரசிக்ெகாள்ளும் அளவில் இருக்க. ஐ லவ் யூ .

“மதி மதி ெசால்லு ெசால்லு எங்ெகல்லாம் ேபானீங்க? என்ெனன்ன வாங்கனீங்க?” என ேகட்டதும் மதி அைனத்ைதயும் வாிைசயாக ெசான்னாள். ஸ்ரீமதியும் அமர்ந்து படித்துக்ெகாண்டு இருந்த ேபாது ெகௗதம் வந்தான்.!! அசத்துங்க ேமடம் அசத்துங்க” என்றவள் மதியின் அருகில் வந்து அமர்ந்து “ஏய். “என்னது டீ….. உன் சைமயல் அைறயில் நான் உப்பா சக்கைரயா? நீ படிக்கும் அைறயில் நான் கண்களா புத்தகமா? நீ விரல்கள் என்றால் நான் நகமா ேமாதிரமா? நீ இதழ்கள் என்றால் நான் முத்தமா புன்னைகயா? நீ அழகு என்றால் நான் கவியா ஓவியனா? நான் ெவட்கம் என்றால் நீ சிவப்பா கன்னங்களா? நான் தீண்டல் என்றால் நீ விரலா ஸ்பாிசங்களா? நீ குழந்ைத என்றால் நான் ெதாட்டிலா தாலாட்டா? நீ தூக்கம் என்றால் நான் மடியா தைலயைணயா? நான் இதயம் என்றால் நீ உயிரா துடித்துடிப்பா? நீ விைதகள் என்றால் நான் ேவரா விைலநிலமா? நீ விருந்து என்றால் நான் பசியா ருசியா? நீ ைகதி என்றால் நான் சிைறயா தண்டைனயா? நீ ெமாழிகள் என்றால் நான் தமிழா ஓைசகளா? நீ புதுைம என்றால் நான் பாரதியா பாரதிதாசனா? நீ தனிைம என்றால் நான் துைணயா தூரத்திலா? நீ துைணதான் என்றால் நான் ேபசவா ேயாசிக்கவா? நீ திரும்பி நின்றால் நான் நிக்கவா ேபாய்விடவா? நீ ேபாகிறாய் என்றால் நான் அைழக்கவா அழுதிடவா? நீ காதல் என்றால் நான் சாியா தவறா? உன் வலது ைகயில் பத்து விரல்… பத்து விரல் என் இடது ைகயில் பத்து விரல்…. “ஸ்ரீ நாைளேயாடு எக்ஸாம் முடியுது நீ என்ைனக்கு கிளம்ப ேபாகிறாய்?” என்றான்.ெசன்டா? அடிப்பாவி லவ்ல என்னடி டீெசன்ட் ேவண்டிகிடக்கு? ஊஹும்… இெதல்லாம் ேதறாத ேகசுங்க. சாரு நாசுக்காக அங்கிருந்து எழுந்து ெசன்றுவிட ெகௗதம். உள்ேள வந்த சாரு ஸ்ரீமதிைய தள்ளிக்ெகாண்டு தங்கள் அைறக்கு ெசன்றாள். ******************************************************** அத்தியாயம்—9 ஒருநாள் மாைல சாருவும்.இருவாிடமும்விசாாித்துவிட்டு தான் கிளம்புவதாக ெசால்லிக்ெகாண்டு ஸ்ரீமதிைய பார்த்து ஒரு தைலயைசப்புடன் கிளம்பினான். புடைவைய ெகாண்டுவந்து காட்டினாள். . “உங்க அண்ணன் ெராம்ப டீெசன்ட்” என்றாள். பத்து விரல் தூரத்து ேமகம் தூறல்கள் சிந்த தீர்த்த மைழயில் தீ குளிப்ேபாம். என்னத்த ெசால்ல?” என்று புலம்பிக்ெகாண்ேட எழுந்து ெசன்றவைள பார்த்து சிாித்துக்ெகாண்டு படுக்ைகயில் விழுந்தவளின் மனதில் மீண்டும் மீண்டும் இன்று மட்டும் இல்ைல ஸ்ரீ என்ைறக்குேம உன்னுைடய மனைதயும் அதில் இருக்கும் எண்ணத்ைதயும் மதித்து நடப்ேபன் என அவன் கூறிய வார்த்ைதகேள மனதில் பூத்து மணம் பரப்பிக்ெகாண்டிருக்க அந்த இனிைமைய அனுபவித்தபடிேய உறங்கிேபானாள். ஸ்ரீ மதி சிாிப்புடன். “ம்ம்ம்…. அப்புறம் என்ன டுயட்லாம் பாடினீங்களா?” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ேகட்டதும்.

பத்திரம். “நானும் ஊருக்கு ேபாய் அம்மாவிடம் ெசால்லலாம் என்று இருக்கிேறன். “என்ன மதி எல்ேலாரும் ஒருவாரம் கழித்து தாேன ேபாவதாக ெசால்லி இருந்ேதாம். எனக்கு உடேன ஊருக்கு ேபாகணும் ேபால இருக்கு. ஆனாலும் ேநராக ேபாய் பார்த்தால் தான் நிம்மதியாக இருக்கும்” என்றாள். “எனக்கும் இன்னும் பத்து நாளில் ட்ைரனிங் ஒன்றிற்காக ெவளியூர் ேபாகேவண்டி இருக்கும் ேபால ெதாிகிறது. ேபாய் வந்த பிறகு தான் அப்பா அம்மாவிடம் நம்ைம பற்றி ேபச ேபாகிேறன்” என்றான். அப்ேபாது பார்க்கலாம் ” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு தன் சீட்டில் ெசன்று அமர்ந்ததும் பஸ் புறப்பட்டது. பஸ் கண்ணிலிருந்து மைறயும் வைர ஜன்னல் வழியாக ெதாிந்த அவள் முகத்ைதேய நிைனத்தபடி வீடு வந்து ேசர்ந்தான். நான் இன்ைனக்ேக கிளம்புகிேறன்” என்றவள் ெகௗதமிற்கு ேபான் ெசய்து ெசால்ல மாைல தான் முடிந்த அளவிற்கு விைரவாக வருவதாக ெசால்லி ேபாைன ைவத்தான். காைலயில் அம்மாவிடம் ேபான் ெசய்து ேபசிேனன்.“இது கைடசிவருடம் அதனால் பிெரண்ட் கூட ஒரு வாரம் தங்கி விட்டு பிறகு வருகிேறன்னு அம்மாவிடம் ெசான்ேனன். . மனம் முழுதும் நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பது அவளின் முகத்ைத பார்த்ேத புாிந்துக்ெகாண்டவன் தன் சுயநலத்திற்காக அவைள ேமலும் தங்க வற்புறுத்துவது சாியில்ைல என்று எண்ணியவன். நான் முடிந்த அளவிற்கு சீக்கிரேம வீட்டில் ேபசுகிேறன்” என்றான். அவைன கண்டதும் ெமாட்டவிழும் மலராக ெமல்ல புன்னைக பூத்த முகத்துடன் ெசால்ல முயன்றாலும் அவளின் புன்னைக முழுைம ெபறாமேல ேசார்வுடன். தன் கண்ணில் இருந்து மைறயும் வைர இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்தனர். எனக்கு என்னேவா மனேச சாி இல்ைல நான் ஊருக்கு கிளம்புகிேறன்” என்றாள். இப்ேபா நீ கிளம்புகிேறன் என்று ெசான்னால் என்ன அர்த்தம்?” என வருந்தியவளிடம். மறுநாள் எக்ஸாம் முடித்துவிட்டு வந்தவள் என்னேவா ேசார்வாகேவ காணபட்டாள். அவள் கண்களில் தன்ைன தவறாக நிைனக்க ேவண்டாம் என்று ெதாிந்த ெகஞ்சைல கவனித்தவன் ஒரு ெபருமூச்சுடன் ஒன்றும் ெசால்லாமல் வாங்கிக்ெகாண்டான். தன் உயிாில் பாதி தன்ைன பிாிந்து ெசல்வைத ேபால கவைலயும். அம்மாவும் சாின்னு ெசால்லி இருக்காங்க” என்றாள். தூக்கமும் சாியாக இல்லாமல் தவித்தவள். ெகௗதம் வீட்டிற்கு வந்த ேபாது மதி தன் உைடகைள எடுத்து பாகில் அடுக்கிக்ெகாண்டு இருந்தாள். ஸ்ரீ நீ படி நான் கிளம்புகிேறன்” என ெசால்லிவிட்டு கிளம்பினான். ஆனால் என்னேவா ெதாியவில்ைல ெரண்டு நாளா மனேச சாி இல்ைல ராம். “எனக்கு என்ன ெசால்வெதன்று ெதாியவில்ைல சாரு. எப்படியும் மார்க் லிஸ்ட் வாங்க வருேவன். வர எப்படியும் இரண்டு மாதம் ஆகும். அவளின் வாடிய முகத்ைதக் கண்டதும் அவைள தான் மீது சாய்த்து அவளின் வாட்டத்திற்கு காரணம் என்ன என்று ேகட்கேவண்டும் என்ற எண்ணத்திற்கு தைட ேபாட்டுவிட்டு “ஸ்ரீ என்ன உண்ைமயாகேவ கிளம்புகிறாயா? ஏன் உன் முகம் இப்படி வாடி ேபாய் இருக்கு” என ஆறுதலாக ேகட்டான். “சாி வா நாேன பஸ் ஏற்றிவிடுகிேறன்” என்று அைழத்து ெசன்று பஸ் ஏற்றிவிட்டான். எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும். “ைதாியமாக இரு. அவைளயும் ெசயிைனயும் மாறிமாறி பார்த்தவன். “பஸ் கிளம்ப ேபாகுது நீ ஏறு ஸ்ரீ. “நான் வேரன் ராம். அன்று இரவு. பஸ் ஹாரன் ஒலி ேகட்டதும். வீட்டிற்கு ேபாய் ேசர்ந்ததும் ஒரு ேபான் மட்டும்ெசய்.”ெதாியல ராம் என்னேவா உடேன ஊருக்கு ேபாகணும் ேபால இருக்கு. என்னேவா நடக்க ேபாகிறது என்று ேதான்றுகிறது” என்றவைள ைகைய பிடித்து ஆறுதலாக அழுத்தி ெகாடுத்தான். பஸ் கிளம்பும் ேநரம் அப்ேபாது தான் நிைனவு வந்தவளாக மதி தன் கழுத்தில் இருந்த ெசயிைன கழற்றி ெகௗதமிடம் ெகாடுத்தாள். கண்களில் ஒரு ஏக்கமும் படர. அன்று மாைல ேவைல இருப்பதால் வர முடியாது என ெகௗதமும் ேபான் ெசய்து ெசால்லி இருந்தான். மறுநாள் காைலயில் “சாரு.

அது விஷயமா நானும் அண்ணனும் இன்று ஈவ்னிங் கிளம்புகிேறாம். ஆனால் அதன் பிறகு ஸ்ரீ மதி ஒருமுைற கூட ேபான் ெசய்து ேபசவில்ைல. ெகௗதமும் ேவைல விஷயமாக இரண்டு மாதம் ெவளியூர் கிளம்பி ெசன்றான்.எ அட்மிஷன் ேடராடூனில் கிைடத்திருக்கு. இங்ேக வரும் ேபாது பார்த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று நிைனத்ேதன்” என்றாள். ஸ்ரீ நீ எப்படி இருக்கிறாய்? ஒரு ேபான் கூடவா உன்னால் ெசய்ய முடியவில்ைல? என் நிைனேவ உனக்கு வரவில்ைலயா? நான் பாிதவிப்பது ேபால உனக்கு தவிப்பு இல்ைலயா? ஏன் ஸ்ரீ ஏன்? என ஆயிரம் ஆயிரம் ஏன்கள் அவனுக்குள் பைடெயடுத்து. அவனுக்கு ஒரு ேவைலயும் ஓடவில்ைல. ஆனால் ேபாைன யாரும் எடுக்கேவ இல்ைல. “வாழ்த்துக்கள் சாரு” என்று அவளிடம் ேமலும் சிறிது ேநரம் ேபசிவிட்டு “சாி ஸ்ரீ வருவதாக உனக்கு ேபான் ெசய்தால் எனக்கு தகவல் ெகாடு” என்று ெசால்லிவிட்டு ஏமாற்றம் நிைறந்த மனதுடன் தன் நாட்கைள ஓட்டினான். ஒருநாள் சிவா வீட்டிற்கு ேபான் ெசய்த ெகௗதம் சாருவிடம் ேபசினான். ஒரு இயந்திரதனத்துடன் நாைள கடத்திக்ெகாண்டு இருந்த ெகௗதம் ட்ைரனிங்ைக முடித்துக்ெகாண்டு ேநராக அலுவலகத்திற்கு ெசன்றான். . தன் கண்ணில் இருந்து மைறயும் வைர இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்தனர். நான் முடிந்த அளவிற்கு சீக்கிரேம வீட்டில் ேபசுகிேறன்” என்றான். வீட்டிற்கு ேபாய் ேசர்ந்ததும் ஒரு ேபான் மட்டும்ெசய். சாருவும். நானும் பத்து நாளில் வந்துவிடுேவன்”என்றாள். “அப்புறம் அண்ணா நீங்க எப்ேபாது ெசன்ைன வாீங்க?” என்றாள். ாிங் மட்டும் ேபாய்க்ெகாண்டு இருந்தது. பஸ் கண்ணிலிருந்து மைறயும் வைர ஜன்னல் வழியாக ெதாிந்த அவள் முகத்ைதேய நிைனத்தபடி வீடு வந்து ேசர்ந்தான். படிப்பு முடிந்ததும் தன் ெசாந்த ஊருக்கு ெசன்றுவிட்டாள். எப்படியும் மார்க் லிஸ்ட் வாங்க வருேவன். அப்ேபாது பார்க்கலாம் ” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு தன் சீட்டில் ெசன்று அமர்ந்ததும் பஸ் புறப்பட்டது. அவ வரவும் இல்ைல ேபானும் ெசய்யவில்ைல. சாி ெவளிேய எங்காவது ேபாய் இருப்பாள். ஊருக்கு ெசன்று ேசர்ந்ததும் தான் பத்திரமாக வந்து ேசர்ந்துவிட்டதாக.ஊருக்கு ெசன்று ேசர்ந்ததும் தான் பத்திரமாக வந்து ேசர்ந்துவிட்டதாக. அவள் வந்திருப்பாேளா அல்லது வராவிட்டால் அவைள பற்றி ஏதாவது தகவலாவது கிைடக்கும் என எண்ணியவனுக்கு ஏமாற்றேம மிஞ்சியது. கண்களில் ஒரு ஏக்கமும் படர. இன்னும் பத்து நாளில் வந்துவிடுேவன். ெகௗதமிற்ேகா தன்னால் தான் ேநரடியாக ேபான் ெசய்து ேபசமுடியாது. அவைன அைலகழித்து க்ெகாண்டு இருந்தது. “சாரு ஸ்ரீ வந்தாளா? இல்ைல ேபானாவது ெசய்தாளா?” என்றான். நானும் ஊாிலிருக்கும் ேபாது ெரண்டு முைற ேபான் ெசய்ேதன். சாருவும். மற்ற அைனத்து விஷயத்ைதயும் ேநாில் ெசால்வதாகவும் ெசான்னான். “இல்ைலேய அண்ணா.பி. அவர்களும் சம்மதித்துவிட. ெகௗதமும் ேவைல விஷயமாக இரண்டு மாதம் ெவளியூர் கிளம்பி ெசன்றான். ேபான் மூலமாக தன் ெபற்ேறாாிடம் ெமல்ல விஷயத்ைத ெசான்னான். ஆனால் அதன் பிறகு ஸ்ரீ மதி ஒருமுைற கூட ேபான் ெசய்து ேபசவில்ைல. பத்திரம். சாருவும் மார்க் லிஸ்ட் வாங்குவதற்காகவும் ேமற்படிப்பில் ேசருவதற்காகவும் ெசன்ைன வந்திருந்தாள். “எனக்கு எம். என்ன விஷயம்?” என்றான். பஸ் ஹாரன் ஒலி ேகட்டதும். பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்ேத ெகௗதமிற்கும் சாருவிற்கும் ேபான் ெசய்து ெசான்னாள். அவள் ெசன்ைன வரும்ேபாது அவர்களுக்கு தகவல் ெசால்வதாகவும். படிப்பு முடிந்ததும் தன் ெசாந்த ஊருக்கு ெசன்றுவிட்டாள். “பஸ் கிளம்ப ேபாகுது நீ ஏறு ஸ்ரீ. தன் உயிாில் பாதி தன்ைன பிாிந்து ெசல்வைத ேபால கவைலயும். “நான் வேரன் ராம். பஸ் ஸ்டான்டிலிருந்ேத ெகௗதமிற்கும் சாருவிற்கும் ேபான் ெசய்து ெசான்னாள்.

இந்த முடிவிற்காக நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு ேகட்க விரும்பவில்ைல. நான் அைனத்ைதயும் கனவாக எண்ணி மறந்துவிட்டு என் திருமணத்திற்கு சம்மதம் ெதாிவித்துவிட்ேடன். இங்ேக வந்து ேபசிக்ெகாள்ளலாம்” என்றவன் ேபாைன ைவத்தான். அவசரப்படாேத. ஒருேவைள முன்ெபாருமுைற விைளயாடியது ேபால் சாருவின் ேவைலயாக கூட இருக்கலாம். என்ன கவர் என்று எடுத்து ஸ்ரீமதியிடம் இருந்து வந்திருப்பைத பார்த்தவனின் கண்களில் ஒரு பிரகாசம் ெதாிய அவசரமாக கடிதத்ைத பிாித்து படிக்க ஆரம்பித்தான். ேநரடியாக விஷயத்ைத ெசால்லிவிடுகிேறன். நான் சுற்றிவைளத்து ேபச விரும்பவில்ைல. கண்கைள ஒரு முைற நன்றாக ேதய்த்து விட்டுக் ெகாண்டு பார்த்தவன் கண் முன் எழுத்துகள் நர்த்தனம் ஆடின. குரலிலும் நான் தான் எழுதிேனன் என்று ெசால்ல மாட்டாளா என்ற எதிர்பார்ப்பும் இந்த கடிதம் ெபாய்யாய் இருக்க ேவண்டும் என்ற ேவண்டுதலும் ெதாிந்தது. வீட்ைட திறந்து விளக்ைக ேபாட்டவன் கண்களில் கதவருகில் இருந்த கவர் கண்ணில் பட்டது. “சிவா” என்ற அைழப்புடன் வீட்டினுள் நுைழந்த ெகௗதைம கண்டதும் சிவாவும். உங்கைள என் வாழ்வில் நான் சந்தித்த நல்ல நண்பனாக எண்ணிக்ெகாள்கிேறன். ஒருகணம் தைலைய குலுக்கி தன்ைன நிதானத்திற்கு ெகாண்டுவந்தவன். வளமான வசதியான என்ற வார்த்ைதகளுக்கு அடிக்ேகாடிட்டு இருந்த அந்த கடிதத்ைத படித்ததும் ஒரு நிமிடம் அவன் காலடியில் பூமிேய நழுவியது ேபால் இருந்தது. இனி நீங்கேளா நாேனா ஒருவைர ஒருவர் நம் வாழ்க்ைகயில் சந்திப்பைத நான் விரும்பவில்ைல. என் நல்வாழ்விற்காக இந்த வாழ்க்ைகைய நான் சந்ேதாஷமாக முழுமனதுடன் ஏற்றுக்ெகாள்கிேறன். சாருைவ ஒருமுைற பார்த்தவன். அவனின் பார்ைவயிலும். கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. அவசரப் பட்டு அவைள தவறாக நிைனத்து விட்டு. திரு. என ைகெயழுத்து கூட இல்லாமல் முடிக்கபட்டிருந்தது. ெகௗதம் ேபசுவதற்கு முன்னால் சிவாவின் குரல் அவசரமாக ேகட்டது. ேநராகேவ ெசன்று ேகட்டுவிடலாம் என்று எண்ணி கதைவ பூட்டியவனின் ெமாைபல் ஒலிக்க எடுத்தவன் சிவாவின் நம்பைர பார்த்ததும் அவசரமாக எடுத்தவன். “என்ன சிவா? ஸ்ரீ வந்தாளா? எனக்கு ஒரு ெலட்டர் வந்திருக்கு. ஒரு வளமான வாழ்க்ைக என்ைன ேதடிவரும்ேபாது அைத நீங்கள் என்ைன காதலிக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு விஷயத்திற்காக ஒதுக்கி தள்ளுவது எனக்கு முட்டாள்தனமாக ேதான்றியது. ெபாறுைம ெபாறுைம என்று ஆழ மூச்ெசடுத்தவன். நீங்களும் எல்லாவற்ைறயும் மறந்துவிட்டு ஒரு புது வாழ்ைவ ெதாடங்க என்னுைடய வாழ்த்துக்கள்.அவன் ேவைலகைள முடித்துக்ெகாண்டு மாைல தன் வீட்டிற்கு ெசன்றவனுக்கு கதைவ திறந்ததும் ஸ்ரீமதியின் ைகெயழுத்துடன் கீேழ இருந்த கடிதம் அவைன வரேவற்றது. சாருவும். “ெகௗதம் நீ எங்ேக இருக்கிறாய்?” என்றான். அவள் அப்படிப்பட்டவள் அல்ல. பின் அது உண்ைமயல்ல என்று ெதாிந்தால் தன்ைனத்தாேன ஒரு நாளும் மன்னித்துக் ெகாள்ள முடியாது . சாரு நீ விைளயாட்டுக்கு எழுதினாயா? ப்ளீஸ் ெசால்லு சாரு” என்றான். தான் அறிந்த ஸ்ரீ அப்படிப்பட்டவளா? என்று ேயாசித்தான். இது உண்ைமயாகேவ ஸ்ரீ தான் எழுதினாளா இல்ைல. சிவாவின் குரலில் இருந்த பதட்டத்ைத கவனித்தவன் “என் வீட்டில் தான் இருக்கிேறன் சிவா. ஸ்ரீமதி எழுதிக்ெகாள்வது. சிவாவும் சாருவும் கூட ஏேதா குழப்பத்தில் இருப்பது ேபால ேதான்றியது. இதில் ஏேதா குழப்பம் இருக்கிறது. . ஹாலில் எதிர்ெகாண்டனர். ெபாறு மனேம. எனக்கு ஒரு நல்ல இடத்தில் வசதியான இடத்தில் திருமணம் நிச்சயமாகிவிட்டது. ஸ்ரீ வந்திருக்கிறாளா?” என்று ேகட்டான் “நீ சீக்கிரம் வா.ெகௗதம் ராம் அவர்களுக்கு. முதலில் இைத ெதளிவுபடுத்திக் ெகாள்ளேவண்டும்.

அப்படி அவளுக்கு யாருைடய வற்புறுத்தலும் இருப்பது ேபால ெதாியவில்ைல. வீட்டிற்கு கிளம்பும் ேநரம் மாற்றியதும். அருகில் இருந்த ேசாபாவில் ெதாப்ெபன விழுந்தான்.சாரு அவசரமாக. வாட்ச்ேமன் இன்ைனக்கு காைலயில் தான் ெகாண்டுவந்து எங்களிடம் ெகாடுத்தார். “சாரு உன்னிடம் ஸ்ரீமதி வீட்டு அட்ரஸ்இருக்கா?” என்று ேவகமாக ேகட்டான். சாருவிற்ேகா நடப்பது எைதயுேம நம்ப முடியாமல் நின்றிருந்தாள். அப்ேபாது தான் ேவைல அதிகம் இருந்ததால் ெமாைபைல ைசலன்ட் ேமாடில் ேபாட்டிருந்ததும். ேவதைனயுடன் கண்கைள மூடியவன். ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் வந்திருக்கா. கடிதத்ைத படித்து முடித்தவனின் கண்களில் ெதாிந்த ேவதைனைய கண்ட சிவா தன் நண்பைன ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். உனக்கு காைலயில் ேபான் ெசய்ேதன். கால்கள் பலமிழக்க. அைதேகட்ட ெகௗதமின் விழிகளில் ெதாிந்த ஏமாற்றத்ைத கண்டவளுக்கு மதியின் ேமல் ெசால்ல முடியாத ஆத்திரம் வந்தது. நாங்களும் ேநற்று ைநட் தாேன வந்ேதாம். “முட்டாள் மாதிாி ேபசாேத ெகௗதம். சிவா. “இருக்கு அண்ணா. அப்படி இருந்திருந்தால் இவ்வளவு தூரம் தனியாக வந்திருப்பாளா? வந்தவள் உன்ைன பார்க்காமல் ேபாய் இருப்பாளா?” என சிவா ேகட்டான். எத்தைன ஆைசயுடன் தன் ெபற்ேறாாிடம் ேபசி சம்மதம் வாங்கிேனன். எத்தைன ஆதாரங்கள்’ என்று ெகக்கலி ெகாட்டி சிாித்தது. “இந்த ெலட்டைர நான் எழுதவில்ைல அண்ணா” என்றாள் கவைலயுடன். “அண்ணா இதில் நீங்க மதிக்கு வாங்கி ெகாடுத்த ெபாருட்கெளல்லாம் இருக்கிறதாம். சிவா ெகாடுத்த கடிதத்ைத பிாித்து படித்தான். “என்னடா இது சாரு அன்ைனக்கு ஏேதா விைளயாட்டுக்கு உன்னிடம் ெசால்லி இருக்கா. ‘இேதா பார். “ஆமாம் சிவா நான் ஸ்ரீைய ேபாய் பார்க்க ேபாகிேறன் அவளுக்கு ஏேதா பிரச்சைன அதனால் தான் இப்படி ெலட்டர் எழுதி ைவத்துவிட்டு ேபாய் இருக்கிறாள்” என தன் ேவதைனைய மைறத்துக்ெகாண்டு அவளுக்கு என்ன பிரச்சைனேயா என்ேற அவனின் மனம் சிந்தித்தது. தனக்கு இப்படி ஒரு நிைல வரும் என்று அவன் கனவிலும் நிைனக்கவில்ைல. இந்த விஷயத்ைத நம்பி அவர்களும் வருகிேறன் என்று ெசால்லி இருக்கிறார்கேள அந்த சந்ேதாஷ ெசய்திைய அவளிடம் ெசால்ல எவ்வளவு ஆவலாக இருந்ேதன். இதில் இன்னும் ஏேதா விஷயம் இருக்கிறது. தன் உடலின் பாரத்ைதேய தாங்காதவன் ேபால் தள்ளாடிய அவன். சிவா. முதல் சின்ன சின்ன பாிசுகள் வைர அைனத்தும் இருந்தைத கண்டான். ஸ்ரீமதிக்கு தான் வாங்கி ெகாடுத்த புடைவகள். ெகௗதமிற்கு எழுதிய அேத விஷயத்ைத சாருவிற்கும் அவளுக்கு ெசால்வது ேபால எழுதி இருந்தாள். ஆனால் எடுக்கவில்ைல” என்று ெசால்லி தனக்கு வந்த கடிதத்ைதயும் எடுத்து ெகௗதமிடம் ெகாடுத்தான் சிவா. ஆனால் நாங்க ெரண்டு ேபருேம அவைள பார்க்கவில்ைல. . ஆனால் எதுக்கு ேகட்கிறீர்கள்?” என்றாள். இப்படி சீாியஸா ெலட்டெரல்லாம் ேபாடுவாளா? இந்த ெலட்டர் உண்ைம தான் ஸ்ரீமதி வந்ததும் உண்ைம தான். உங்களிடம் ெகாடுக்க ெசால்லி அந்த ெலட்டாில் இருந்தது” என்றாள். அைத ஏற்காத மூைள. சாருவின் ைகயில் இருந்த பாைக தன் ைககள் நடுங்க வாங்கி பார்த்தவனால் தன் கண்ைணேய நம்ப முடியவில்ைல. எங்களுக்கும் அவ ஒரு ெலட்டர் மட்டும் எழுதி ைவத்துவிட்டு வாட்ச்ேமனிடம் ெகாடுத்துவிட்டு ேபாய் இருக்கிறாள். ஆனால் எல்லாம் பாைலவனத்தில் ெதாியும் கானல் நீராக ேபானேத என எண்ணி மருகினான். ‘இல்ைல. தன் அைறக்கு ெசன்ற சாரு ஒரு பாைக ெகாண்டுவந்து ெகௗதமிடம் ெகாடுத்தாள். மிஸ்ட் கால் பார்த்த ேபாதும் யாாிடம் இருந்து வந்தது என வீட்டிற்கு ேபாய் பார்த்துக்ெகாளலாம் என்று எண்ணி கிளம்பியதும் நிைனவு வந்தது.” எதுக்கு ெகௗதம் நீ அவ வீட்டுக்கு ேபாக ேபாகிறாயா? அங்ேக ேபாய் அவமான படேபாகிறாயா?” என ேகாபத்துடன் ேகட்டான்.’ என்று மனம் மறுபடி மறுபடி ெசால்லிக் ெகாண்டு இருந்தாலும்.

அருகில் வந்த சிவா. அங்கிருந்து ஸ்ரீமதியின் ஊருக்கு ெசன்று ேசர்ந்து அவர்களின் வீடு இருந்த ெதருைவ அைடயும் ேபாது நன்றாகேவ விடிந்திருந்தது. இது அவேளாட முழுமனதுடன் தான் நடந்திருக்கிறது. “சிவா நாம கிளம்பலாம்” என்றான். அவளுக்கு ேவறு ஏேதா பிரச்சைன என்ேற அவன் மனம் அறிவுறுத்திக் ெகாண்டு இருந்தது. . “அண்ணா நீங்க…” என்ற சாருைவ. “என்ன ெகௗதம் இதுக்கு ேபாய் வா கிளம்பலாம்” என்று மூவரும் சிவாவின் காாிேலேய கிளம்பினர். ேவதைன ெசால்ல வார்த்ைதகள் இன்றி தவித்தான். இது அவன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். விளக்குகள் எாிந்துெகாண்டிருக்க கல்யாண வீட்டிற்கு ேதைவயான அைனத்து அம்சமும் ெபாருந்தி இருந்த வீட்ைட திரும்பி பார்த்தான் ெகௗதம். அவ புத்தி இப்ேபாேத ெதாிந்து ேபானைத நிைனத்து சந்ேதாஷபடுங்கள்” என ஆத்திரத்துடன் கத்தினாள். வாசலில் பந்தல். ஒரு வீட்டு திண்ைணயில் அமர்ந்திருந்த ஒரு ெபாியவாிடம் வீட்டு எண்ைண ெசால்லி சிவா விசாாிக்க . அவன் தான் எந்த முடிைவயும் எடுக்க ேவண்டும்” என ெசால்லிவிட்டு தன் நண்பைன பார்த்தான். நீ ஸ்ரீேயாட அட்ரஸ் ெகாடு நான் இப்ேபாேத கிளம்புகிேறன். ெபாிய ேகாலம். ெகௗதம் காைரவிட்டு இறங்கேவ இல்ைல. எனக்கு ஒரு ேபானாவது ெசய்து ெசால்லி இருப்பாள். அவேளாட விருப்பபடி ஒரு நல்ல வளமான எதிர்காலத்ைத அவள் ஏற்றுக்ெகாண்டு இருக்கிறாள். அவன் கண்களில் ெதாிந்த வலி.”கல்யாணத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்களா? கல்யாணம் தான் ேநத்ேத முடிந்துவிட்டேத என்று ெவளிேய வாைழமரம் கட்டி இருந்த மதியின் வீட்ைட சுட்டிக்காட்டினார். அதில் ெதாிந்த ேவதைன வலிைய கண்ட இருவருக்கும் அவைன என்ன ெசால்லி ேதற்றுவது என ெதாியாமல் திண்டாடினர். இல்ைலெயன்றால் அவள் கைடசி ேநரத்தில் எனக்கு இந்த கடிதம் கிைடக்கும் படி ெசய்திருக்கமாட்டாள். அவனின் உறுதிைய பார்த்த சிவா தன் நண்பைன இந்த நிைலயில் தனியாக விட மனம் இல்லாமல்”ெகௗதம் நாங்களும் உன்ேனாடு வருகிேறாம். என் ஸ்ரீ அப்படிப்பட்டவள் அல்ல. நம்பினவைன ஏமாற்றிவிட்டு வசதியானவன் ஒருவன் வந்ததும் உன் காதைலயும் காதலித்தவைனயும் மறந்துவிட்டு கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டு இருக்கிறாேய அவனுக்காவது கைடசி வைரக்கும் உண்ைமயாக இருன்னு ெசால்லிட்டுவர ேபாேறன்” என்று ேகாபத்ேதாடு கிளம்பியவைள சிவா அவள் ைகைய பற்றி நிறுத்தினான். “ேபாேறன் ேபாய் அந்த துேராகிைய. ைகைய உயர்த்தி அவள் ெசால்ல வந்தைத தடுத்தான். நாம் கிளம்பலாம்” என்று ெசால்லிவிட்டு கண்கைள மூடி சீட்டில் தைல சாய்த்து அமர்ந்துெகாண்டான். “சாரு எங்ேக ேபாகிறாய்?” என்றான். “சாரு. “சாரு. நீ தனியாக ெசல்ல ேவண்டாம்” என ெசான்னதும் இருவைரயும் பார்த்த ெகௗதம் “ேதங்க்ஸ்டா”என்றான் குரல் தழுதழுக்க. ஒரு ெநாடி ெபாழுதில் ஒரு மனிதன் இவ்வளவு நிராைசயுைடயவனாக மாறமுடியுமா? ேநாில் பார்த்திராவிட்டால் இரண்டு ேபரும் நம்பிேய இருக்க மாட்டார்கள். விடியும் ேநரம் மதுைரைய அைடந்தனர். ” அவேளாட காதேல ெபாய்ேயான்னு ேதான்றுகிறது. அவள் நிைனத்தபடி அவள் சந்ேதாஷமாக வாழட்டும். அவைன கண்ட சாரு ேவகமாக கதைவ திறந்துெகாண்டு இறங்கினாள். ேநாில் பார்த்து ெதாிந்துெகாள்ளாமல் எந்த முடிவுக்கும் வர நான் தயாராக இல்ைல” என ெசான்னான். “ப்ளீஸ் சாரு இனி அவைள பற்றி ேபசேவண்டாம். அவேளாட சுய ரூபம் நமக்கு ெதாியாமல் இத்தைன நாளாக நம்ைமெயல்லாம் நல்லா ஏமாற்றி இருக்கிறாள். கண்கைள இறுகமூடி அமர்ந்திருந்தவன் கண்கைள திறந்தான். நாம ெகௗதமிற்கு துைணக்கு தான் வந்ேதாம். நிமிடத்தில் தன் ேதவைதப் ெபண் தன் மதிப்பில் தரமிழந்து நிறமிழந்து ேபானைத அவனால் ஜீரணிக்க முடியவில்ைல. இருவரும் மாறி மாறி ஏேதேதா ெசால்லிெகாண்டிருந்த ேபாதும் ெகௗதமின் மனம் அைத ஏற்கவில்ைல.சாருவும்.

இைத தன் கணவாிடம் கூற இது ேயாசித்து ெசய்ய ேவண்டிய விஷயம். கூறிவிட்டு லண்டன் கிளம்பி ெசன்றான். ெகௗதமிடேம ேநரடியாக தான் இைத பற்றி ேபசுவதாக கூறினார். அதன்படி ேபசவும் ெசய்தார். அலுவலகத்தில் இருந்து ேபான் மீது ேபான் வந்துெகாண்டு இருந்தது. உன்ைன யார் மன்னித்தாலும் நான் மன்னிக்க மாட்ேடன். எந்த ேநரமும் கண்களில் ஒரு ேவதைனயுடன் அமர்ந்திருந்தவைன பார்த்தவன் ெகௗதமிற்கு ெதாியாமல் அவன் ெபற்ேறாருக்கு தகவல் ெதாிவித்து வரவைழத்தான். மின்னேல நீ வந்ேதனடி என் கண்ணிேல ஒரு காயம் என்னடி என் வானிேல நீ மைறந்து ேபான மாயம் என்னடி சில நாழிைக நீ வந்து ேபானது என் மாளிைக அது ெவந்து ேபாது கண் விழித்து பார்த்த ேபாது கலந்த வண்ணேம உன் ைக ேரைக ஒன்று மட்டும் நிைனவு சின்னேம கதறி கதறி எனது உள்ளம் உைடந்து ேபானேத இன்று சிதறி ேபான சில்லில் எல்லாம் உனது பிம்பேம கண்ணீாில் தீ வளர்த்து காத்திருக்கிேறன் உன் காலடி தடத்தில் நான் பூத்திருக்கிேறன் பால் மைழக்கு காத்திருக்கும் பூமி இல்ைலயா ஒரு பண்டிைகக்கு காத்திருக்கும் சாமி இல்ைலயா வார்த்ைத வர காத்திருக்கும் கவிஞன் இல்ைலயா நான் காத்திருந்தால் காதல் இன்னும் நீளும் இல்ைலயா கண்ணீாில் தீ வளர்த்து காத்திருக்கிேறன் . அவர்களுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு. தனக்காக ெகாஞ்சம் மாறி இருக்கும் மகைன முழுவதுமாக மாற்ற அவனுக்கு ஒரு திருமணம் ெசய்துைவக்க எண்ணினார் சிவகாமி. அவன் ெபற்ேறாரும் அவனின் நலைன முன்னிட்டு அவன் மீதிருந்த நம்பிக்ைகயில் ேசர்ந்து ேபசி சம்மதித்தனர். தன்னுடேனேய தன் வீட்டில் ைவத்துக்ெகாண்டான். தான் திரும்பி வந்ததும்.ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாக அவன் உலகம் தைலகீழாய் சுழலத் ெதாடங்கியது ேபால் இருந்தது அவன் நடவடிக்ைக. ஸ்ரீமதியின் ேமல் இருந்த நம்பிக்ைக. அவனுக்கு உடல்நலமில்ைல என்று கூறி தன் அலுவலகத்திற்கும் விடுப்பு எடுத்துக்ெகாண்டு சிவா ெகௗதமின் உடேனேய இருந்தான். மாைலயில் வந்தவன் தன் அம்மாவிடம் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பான். நீ மீண்டும் என் கண்ணில் படாமல் இருப்பது தான் உனக்கு நல்லது என எண்ணிக்ெகாண்ேட ஸ்ரீமதியின் வீட்ைட பார்த்துக்ெகாண்ேட காாில் ஏறினாள். அதற்கு தான் சம்மதிப்பதாகவும். ேவறு வழிேய இல்லாமல் சிறிது சிறிேத அவ நம்பிக்ைகயாகி. இப்ேபாது அைத ஒப்புக்ெகாண்டு தான் இரண்டுவருடம் லண்டன் ெசன்றுவர முடிவு ெசய்திருப்பதாகவும். அதற்கும் ேமற்பட்ட நிைலயில் ேகாபமாகி முடிவில் கடுங்ேகாபத்ேதாடு கூடிய ெவறுப்பாக அவன் மனதில் மண்டியது. உடல் இைளத்து கவைலயுடன் சிாிக்க மறந்தவனாக. ேமலும் ஒருமாதம் ஓடியது. தன் தாயின் கண்ணீைர பார்த்தவன். பத்து நாளில் அவனிடம் ெதாிந்த மாற்றம். சிறிது சிறிதாக அவர்களுக்காக தன்ைன ேதற்றிக்ெகாள்ள ஆரம்பித்தான். முழுதாக ஒருமாதத்திற்கு பிறகு அலுவலகம் ெசல்ல ெதாடங்கினான். ெசன்ைன வந்து அைடந்ததும் சிவா ெகௗதைம தனியாக இருக்க விடவில்ைல. ஆனால் ெகௗதேமா. பத்து நாட்கள் ேவைலக்கும் ேபாகாமல் வீட்டிேலேய அைடந்து கிடந்தான். மற்ற விஷயங்கைள பற்றி ேபசலாம் என்றும். தன் மனம் மாற ெகாஞ்சம் அவகாசம் ெகாடுக்கும்படி ேகட்டான். சாருவின் மனதிேலா ேகாப தீ ெகாழுந்துவிட்டு எாிந்தது. தங்கள் மகன் இப்படி இருப்பைத பார்த்த அவன் ெபற்ேறார் அவனின் வாழ்க்ைக இப்படிேய சூன்யமாக இருந்துவிடுேமா என்று பயந்தனர். தான் தான் அைத தள்ளிேபாட்டுக்ெகாண்ேட வருவதாகவும் கூறினான். தன்ைன ெவகு நாளாக லண்டன் ப்ராெஜக்ட் ஒன்றிற்காக ேகட்டுக்ெகாண்டு இருப்பதாகவும். ஸ்ரீமதி உன்ைன வாழ்நாள் முழுவதற்கும் எங்களால் மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு காயத்ைத எங்கள் மனதில் ஏற்படுத்திவிட்டாய்.

“என் ேபைர ெசால்ல கூட உனக்கு எந்த தகுதியும் கிைடயாது. அந்த ஏசி அைறேய அவளின் இறுக்கத்ைத அதிகாித்தது.? என் வார்த்ைதகளா???? நீ ெசான்ன வார்த்ைதக்கு அர்த்தம் ெதாியுமா உனக்கு? இந்த இரண்டைர வருடங்களாக உன் கடிதத்தில் நீ எழுதியனுப்பிய ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் என்ைன ெகால்லாமல் ெகான்றுக்ெகாண்டு இருக்ேக அது ெதாியுமா உனக்கு?” என்று குரைல உயர்த்தாமேலேய தன் ேகாபம் முழுவைதயும் அந்த அழுத்தமான வார்த்ைதகளில் ெவளிப்படுத்தினான். நீ மட்டும் தான் காரணம்” என ெசால்ல ெசால்ல மதியின் உள்ளம் ெமௗன கண்ணீர் வடித்தது. அங்ேக நிற்பது ெகௗதம் என உணர்ந்ததும். அவனின் இந்த ேகாபத்ைத எதிர்ெகாள்ள முடியாமல் ஸ்ரீமதியின் கண்களில் ஈரம் கசிந்தது. ” என்ன மதி ேமடம்? குற்றமுள்ள ெநஞ்சம் குருகுருக்குதா? மனசாட்சி குத்துதா?” என்றான் ேகலியாக. மீண்டும் அந்த காலத்திற்ேக ெசன்றுவிட மாட்ேடாமா? என மனம் தவித்தது. என்ன இவனுக்கும் உறக்கம் வரவில்ைலயா? என எண்ணியபடி பார்த்தவள் அவன் முகத்தில் ஒருவிதமான ேகலி புன்னைக ேதான்றுவைத கவனித்து ஒரு கணம் தயங்கி தன் அைறைய ேநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்தவைள. அப்படி உனக்கு மனசுன்னு ஒன்னு இருந்திருந்தால் என் உண்ைமயான காதைல ேவண்டாம் என்று தூக்கி ேபாட்டுவிட்டு ேபாய் இருப்பாயா? உனக்கு பணம் தாேன முக்கியம்.!! அெதப்படி… காதலிப்பது ஒருவைன கல்யாணம் ெசய்துெகாள்வது இன்ெனாருவைன. “மனசாட்சி எப்படி குத்தும்? உனக்கு மனசுன்னு ஒன்னு இருந்தால் தாேன குத்தும். அன்பான உறவினர்கள். அந்த சந்ேதாஷ தருணங்கள் இனி தன் வாழ்வில் எப்ேபாதும் வரப்ேபாவதில்ைல என நிைனத்தவளால் அந்த அைறக்குள் அமரகூட முடியவில்ைல. என்னால் தாங்க முடியவில்ைல” என்று கலங்கியவைள பார்த்து சிாித்தான். “ெநருப்பாக சுடுகிறதா??? உன்ைனயா…. ேநரம் காலம் இல்லாமல் உைழத்துக் ெகாண்டிருக்கும் கிாி. “ெகௗதம் ப்ளீஸ்” என ெகஞ்சலாக அைழத்தவைள இைடமறித்தான். இெதல்லாம் இந்த பணத்தால் திரும்ப வாங்க முடியுமா? இெதல்லாம் ேபாக யார் காரணம்? நீ. ெபாிய பட்டுெமத்ைத.உன் காலடி தடத்தில் நான் பூத்திருக்கிேறன் ************************************************************ அத்தியாயம்—10 ஸ்ரீமதி இரவு ெநடுேநரம் தூக்கம் இல்லாமல் தவித்தபடி படுத்திருந்தாள். “ப்ளீஸ் ெகௗதம். சட்ெடன யார் என புலப்படாமல் இரண்டடி பின்னால் ெசன்றவள். உன்ைன ேபாய் காதலித்ேதேன என்று நிைனக்கும் ேபாது ேச…. இப்படிெயல்லாம் ேபசாதீங்க. உங்களுைடய ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் என்ைன ெநருப்பாக சுடுகிறது. அதனால் தாேன என்ைன ேவண்டாெமன்று குப்ைபைய தூக்கி எறிவது ேபால தூக்கி ேபாட்டுவிட்டு ேபானாய்? இன்ைனக்கு எனக்கு ேதைவயான அளவுக்கு பணம் இருக்கு. வீட்டின் ெசல்வ ெசழிப்பு ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் ெதாிந்தது. ைகப்பிடி சுவர் ஓரமாக வந்தவள் முகத்தில் ேவகமாக ேமாதிய கடற்காற்றில் கைலந்த தைல முடிைய பின்னுக்கு தள்ளியபடி நின்றுக்ெகாண்டிருந்தாள் தனக்கு பின்னால் யாேரா நிற்பது ேபால ேதான்ற ேவகமாக திரும்பி பார்த்தாள். ஆனால் இது எைதயும் அனுபவிக்க முடியாதபடி மனதில் ஒரு உறுத்தல். சிாித்தவனின் முகம் அடுத்த ெநாடிேய ேகாபமுகமாக மாற. அவள் அருகில் வந்தவன். ேநரம் இரண்டு என காட்டிய கடிகாரத்ைத பார்த்தவள் குழந்ைதக்கு இருபுறமும் தைலயைணகைள ைவத்துவிட்டு எழுந்து மாடிக்கு வரும் கதைவ திறந்துக்ெகாண்டு சிறிது ேநரம் உலாவிக்ெகாண்டு இருந்தாள். ஒன்றுக்கு இரண்டாக கார். . ஆனால் என் சந்ேதாஷம். என் நிம்மதி. ஆனால் பிறக்கும் குழந்ைதக்கு அந்த அப்பாவி காதலன் ேபைர ைவப்பீங்களா? இப்ேபாெவல்லாம் இது ஒரு பாஷன் ஆகிடுச்சி இல்ல” என தன் ஆத்திரம் முழுவைதயும் ெகாட்டினான். தன் அைறக்கு ெசல்ல முயன்றவள் நின்றாள். தன் கல்லூாி காலங்கைள நிைனக்க நிைனக்க சந்ேதாஷமாக இருந்தது.

அப்படிேய அவன் ெசால்லும் வார்த்ைதகள் தன்ைன பாதித்தாலும் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டு தான் ஆகேவண்டும். ஒரு நாள் மாைல மதி தன் அைறயில் படுத்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். மதிைய வார்த்ைதகளால் தாக்கிவிட்டு தன் அைறக்கு வந்த ெகௗதமும் ேவதைனேயாடு தைரயில் படுத்தபடி இருந்தான். என் வாழ்வில் ெதன்றலாக வந்து சூறாவளியாக என்ைன ெமாத்தமாக அழித்துவிட்டு ேபாக எப்படியடி துணிந்தாய்? என எண்ணிக்ெகாண்ேட படுத்திருந்தவனின் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது. என்னால் அவள் வாழ்வில் என்ைனயும் அறியாமல் ஏதும் நடந்துவிட வழி ெசய்து விடாேத. இனி முடிந்தவைர அவன் கண்ணில் படாமல் இருந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அந்த வார்த்ைதகள் இருபுறமும் கூர் தீட்டிய ஆயுதம் ேபால தன்ைனயும் ேசர்த்து காயப்படுத்துவைத அவன் உணர்ந்தான். தான் ஏன் இப்படி ஒரு முடிவிற்கு வந்ேதாம் என்று ெசால்ல துடித்த மனைதயும் நாைவயும் அடக்கிக்ெகாண்டு என்றாவது நான் ஏன் இப்படி ெசய்ேதன் என்று உங்களுக்கு ெதாிய வரும்ேபாது நீங்கள் என்ைன புாிந்துக்ெகாள்வீர்கள். இந்த நிைல வரக்கூடாது என்று எத்தைன நாள் உன்ைன ேவண்டிேனன் கடவுேள இப்படி என்ைன இக்கட்டில் மாட்டிவிட்டாேய. அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் மதி காைலயில் பள்ளிக்கு ெசல்வதும்.அைதக்கண்ட ெகௗதம் கண்களில் கடுைமயுடன் ேபச்சில் ெவறுப்ைபயும் ேசர்த்து. அவன் ெசல்வைதேய பார்த்துக்ெகாண்டு பிரம்ைம பிடித்தவள் ேபால சிைலயாக நின்றிருந்தாள். அவளாக விரும்பி ஏற்ற வாழ்ைவ அவளாவது சந்ேதாஷமாக வாழட்டும். இனி வரும் காலம் தன்ைன எப்படிெயல்லாம் ஆட்டிைவக்க ேபாகிறேதா என்று என்னும் ேபாேத மனதில் பயம் ேதான்ற கண்கைள இறுக மூடிக்ெகாண்டாள். எப்படி அவஸ்த்ைத படப்ேபாகிறாய் பார்? நான் பட்ட அந்த வலியும் ேவதைனயும் நீயும் அனுபவித்து பார்த்தால் தாேன உனக்கு அடுத்தவாின் வலி எப்படி இருக்கும் என புாியும்?” என்றவன் விடுவிடுெவன அந்த இடத்ைதவிட்டு ெசன்றான். அன்ைறக்கு நீங்கள் என்ைன மன்னித்தால் ேபாதும். என்ைன பார்த்து பார்த்து நீ உன்னுைடய வாழ்க்ைகைய நிம்மதியாக வாழ முடியாமல். ேவறு வழி இல்ைல என்ற தீர்மானத்துடன் தன் அைறக்கு ெசன்றவள் கட்டிலில் படுத்திருந்த குழந்ைதயின் தைலைய ேகாதியபடி தைரயில் அமர்ந்துக்ெகாண்டு கட்டிலில் தன் தைலைய சாய்த்துக்ெகாண்டாள். என்ைன கட்டுபடுத்திக்ெகாள்ள உதவி ெசய். மாைலயில் வந்தால் வீட்டிற்குள்ேளேய இருப்பதுமாக இருந்தாள். ேதாட்டத்தில் உலவுவேதா. அவன் முற்றிலும் இப்படி கற்பாைறயாக மாறியதற்கு தான் தாேன காரணம் என எண்ணி எண்ணி தன்ைன தாேன ெநாந்துக்ெகாண்டாள். . “இெதல்லாம் இந்த கண்ணீைர எல்லாம் நம்ப நான் பைழய ெகௗதம் கிைடயாது. அவனின் ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் அவள் மனைத எப்படி காயபடுத்தி இருக்கிறது என்று அவன் அறிந்திருப்பானா? எவ்வளவு ெமன்ைமயானவனாக இருந்தான். முடிந்தவைர அவன் கண்ணில் படாமல் இருந்துக்ெகாண்டாள். எனக்கு ெபாறுைமைய ெகாடு கடவுேள என ேவதைனயுடன் ேவண்டியபடி படுத்திருந்தான். சிவகாமி கூட இரண்டு நாளாக கண்ணில் படேவ இல்ைலேய மதி என்று வந்து விசாாித்துவிட்டு ெசன்றார். “அண்ணி அண்ணி” என்றபடி ேதவி மதியின் அைறக்கதைவ தட்டினாள். இனி தினமும் உனக்கு நரகம் தான். மாடியில் அமர்வேதா கூட இல்ைல. நீ என் வாழ்க்ைகயில் வராமேலேய இருந்திருக்க கூடாதா? அப்படிேய என் வாழ்வில் இருந்து ெசன்ற நீ என் கண்ணில் படாமேலேய இருந்திருக்க கூடாதா? ஏன் கண்ணில் மீண்டும் ெதன்பட்டாய்? கடவுேள உன்னுைடய விைளயாட்ைட என் வாழ்வில் தான் நீ விைளயாட ேவண்டுமா? ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மறந்துக்ெகாண்டிருந்தவைள என் எதிாில் நடமாட விட்டு என் உணர்வுகளுடன் விைளயாடுகிறாேய? அவைள பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் என் உணர்வுகைள கட்டுபடுத்தமுடியாமல் ேபாராடுகின்ேறேன. ெகாஞ்சம் ேவைல ஆன்ட்டி என மழுப்பிவிட்டு தன் அைறக்குள் புகுந்துக்ெகாண்டாள்.

தன் மனநிைல அைனவருக்கும் ெதாியும் படியாகவா நான் நடந்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன். “திடீர்னுதான் கிளம்பி வந்ேதாம். இருவரும் சற்று ேநரம் கடற்கைரயில் உலவிக்ெகாண்டிருந்தனர். இனி இப்படி இருக்க கூடாது. ேதவியும் அவனுடன் சுலபமாக பழகினாள். என ஆயிரத்ெதட்டு அம்மா ெசால்லி ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். பிரகாஷ் ெபாதுவாக ெகௗதமிடம் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். மதி ஏதும் ெசால்லாமல் அைமதியாக அமர்ந்திருந்தாள். யாாிடம் இப்படி ேபசுகிறான்? நடுநடுவில் இத்தைன அம்மா ேவற. பிறகு என்ன?” என ெசால்லிவிட்டு பிரகாஷ். “என்ன அண்ணி ஒரு மாதிாி இருக்கீங்க? உடம்புக்கு ஏதும் ெசய்யுதா?” என அக்கைறயுடன் விசாாித்தவள் மதியின் ெநற்றிைய ெதாட்டுப்பார்த்தாள்.”என்ன அண்ணி வீட்டில் தாேன விட்டுவிட்டு வந்திருக்ேகாம். தனியாக இருந்தால் தான் மனம் என்ெனன்னேவா நிைனக்க ேதான்றுகிறது. அப்பா. “என்ன அண்ணா? ஏன் எங்க கூடெவல்லாம் ேபசமாட்டீங்களா?” என ேதவி ேகட்டதும் அண்ணன் என்ற வார்த்ைதயில் ெகௗதம் புன்னைகயுடன் அவைள பார்க்க மதி இப்ேபா புதுசா ஒரு அண்ணன் ெராம்ப ேதைவ என எண்ணிெகாண்ேட மறுபக்கம் திரும்பிக்ெகாண்டாள். ெகௗதமின் ேபச்ைச கவனிக்க ெதாடங்கினாள். பிரகாஷ் அைனத்ைதயும் கவனித்துக்ெகாண்ேட இருந்தான். ேதவி. “அண்ணி இப்படி ரூம்ேலேய அைடந்திருந்தால் இப்படிதான் இருக்கும். நான் ேவற எதுக்கு நடுவில் என்று நிைனத்ேதன்” என மதிைய பார்த்துக்ெகாண்ேட ெசான்னான். அதான் என்ன ஆயிற்று என பார்க்க வந்ேதன்” என்றாள். நீ எப்ேபாது வந்தாய். சாிம்மா. ெகௗதம் சிாித்துக்ெகாண்ேட. ெகௗதமின் பார்ைவ நிமிடத்திற்ெகாரு முைற மதியிடேம ெசன்று மீள்வதும். ஒரு படகின் அருகில் அமர்ந்து கடலைலைய ரசித்தபடி இருக்க. அந்த அைமதிைய கைலப்பது ேபால. அம்மாவும் அத்ைதயும் கூட ெசான்னாங்க என்னேவா ேசார்ந்து ேபாய் ெதாிகிறீர்கள் என்று.”ேதவி கிளம்பலாமா? குழந்ைத தனியாக இருப்பான்” என ெசால்ல. அத்ைத எல்ேலாரும் இருக்கிறார்கேள. நீங்க ப்ாீயா ேபசவந்திருப்பீங்க. அதான் அம்மா. என மதி பார்த்துக்ெகாண்ேட இருக்க. “அெதல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல ேதவி தைலவலி விட்டுவிட்டு வருது அதான். “அெதல்லாம் ஒன்னும் இல்ைலம்மா. கடவுேள இவனுக்கு பயந்து வீட்டுக்குள்ேளேய இருந்தால் இந்த ேதவி என்ைன இழுத்து வராத குைறயாக கூட்டிவந்தாள். “ஏன் மதி நிற்கிறாய்? உட்கார்” என ெசால்லிவிட்டு பிரகாஷ் ேதவியின் அருகில் அமர்ந்தான். “நீயும் உட்கார் ெகௗதம்” என ெகௗதமிடம் ெசால்ல அவனின் பார்ைவ மதியிடம் ெசன்று மீண்டுவந்து. .“உள்ேள வா ேதவி” என்ற மதி எழுந்து அமர்ந்தாள். மதி மட்டும் எதிலும் கலந்துக்ெகாள்ளாமல் இருந்தாள். “அடேட என்ேனாட ஹீேராயின் கூட இங்ேக தான் இருக்காங்க ேபால” என்றபடி பிரகாஷ் அருகில் வந்தான். வாங்க அப்படிேய பீச்ல ஒரு வாக் ேபாய் வருேவாம்” என மதியின் ைகைய பிடித்து அைழத்துக்ெகாண்டு பீச்சிற்கு ெசன்றாள். இனி கூடியவைர அைனவருடனும் ேசர்ந்து தான் இருக்க ேவண்டும் என எண்ணிக்ெகாண்டாள். மதி ஒன்றும் ெசால்ல முடியாமல் அமர்ந்திருந்தாள். ெகௗதைம பார்த்த மதி தயக்கத்துடன் எழுந்தாள். ெமதுவாக ேதவியிடம். ேபசும் ேபாது அவன் முகம் பிரதிபலித்த சிாிப்பும் சந்ேதாஷத்ைதயும். உடன் ெகௗதமும் வந்துக்ெகாண்டிருந்தான். எல்லாம் என் தைலெயழுத்து என எண்ணிக்ெகாண்ேட நின்றவைள. மதியின் பார்ைவ மறந்தும் ெகௗதமின் பக்கம் திரும்பாமல் இருப்பைதயும் ேபச்சின் இைடேய பிரகாஷ் கவனித்துக்ெகாண்ேட இருந்தான். ஓேக மா. ெகௗதமின் ெமாைபல் ஒலித்ததும் எழுந்து ெசன்று ேபசிவிட்டு வந்தான். ேதவி. “இல்ைல பிரகாஷ் நான் கிளம்பேறன் நீ உன் பாமிலிேயாடு இரு” என புறப்பட முயன்றவைன. அவ்வப்ேபாது இல்லமா. இந்த பிரகாஷ் ெகௗதைம கூட்டிக்ெகாண்டு வந்து நிற்கிறான். வருவதாக ெசால்லேவ இல்ைலேய?” என்றாள்.

நீ இதுவைர என்னிடம் எைதயுேம ேகட்டது இல்ைல” என்றான். “அப்ேபா உனக்கு ஜாலி இல்ைலயா மதி நான் வருவது” என்றதும் “அச்சச்ேசா நான் அந்த அர்த்தத்தில் ெசால்லவில்ைல. யாராக இருந்தால் உனக்கு என்ன? என்று மனதின் மறுபுறம் இடித்துைரக்க நால்வரும் வீட்டிற்கு வந்து ேசர்ந்தனர். மதி ெமல்லிய குரலில் கிாியிடம் ேபசிெகாண்டிருக்க. வாங்க கிளம்பலாம்” என ெசால்லிவிட்டு ெகளதமுடன் முன்னால் நடக்க ெபண்கள் இருவரும் பின்னால் வந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். “என்ன மாமா? ஏதாவது ேவண்டுமா?” என்றாள். எனக்கும் சந்ேதாசம் தான்” என்றவள் நிமிர்ந்து பார்க்க ெகௗதம் கடுகடுத்த முகத்துடன் ேபசாமல் அமர்ந்திருந்தைத பார்த்தவள். ெகௗதமும் தன் தந்ைதயின் அருகில் ெசன்று அமர்ந்தான். ெகாஞ்சம் ேநரம் இப்படி உட்கார்” என்றார். சற்று அதிர்ச்சியுமாக கலந்து ஒலித்த குரலில் சற்று சத்தமாகேவ ேகட்டாள். “நாங்களும் வீட்டிற்கு தான் கிளம்பேறாம். . முடிந்தால் ைநட் திரும்ப ேபான் ெசய்கிேறன்” என ெசால்லி ேபாைன ைவத்தான். நீங்க பத்திரமாக வாங்க அது ேபாதும்”என்றாள். கிாி. “மாமா அத்தான் ேபசறாங்க” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ேபாைன ெகாடுத்துவிட்டு திரும்பியவள் ெகௗதமின் ேகாபமான விழிகைள கண்டதும் அச்சத்துடன் தன் பார்ைவைய தைழத்துக்ெகாண்டாள். “உண்ைமயாகவா ெசால்கிறீர்கள். ேதாட்டத்தில் ெபாியவர்கள் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. கிாி. அைனவாிடமும் ேபசிவிட்டு பிரகாஷிடம் ேபசும்ேபாது சற்று தள்ளி ெசன்று ேபசிய பிரகாஷ் குரைல தைழத்துக்ெகாண்டு ேபசிவிட்டு “மதி கிாி உன்னிடம் ேபசேவண்டுமாம்” என ெசால்லி ேபாைன ெகாடுத்துவிட்டு ெசன்றான். நான் கிளம்பேறன்.ேபசிவிட்டு வந்த ெகௗதம். “ஆமாம் மதி ேமடம். “சாி நான் பிறகு ேபசட்டுமா” என்று ேகட்டு கிாியின் நீண்ட ெபருமூச்சி ஒன்ைற ேகட்டுவிட்டு “ஓேக இப்ேபா ேபாைன ைவக்கிேறன். “எனக்கு ஒன்றும் ேவண்டாம்.”மதி உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் ெசால்லட்டுமா?” என்றான். நீ எங்ேக இப்ேபா உள்ேள ேபாகிறாய் எல்ேலாரும் இங்ேக இருக்கிேறாேம. பிரகாஷும். மதியின் அருகில் அமர்ந்திருந்த சிவகாமி. ேதவியும் அவர்களிடம் ெசல்ல. மதி மனம் முழுதும் ேபானில் யாராக இருக்கும்? என்ேற ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்க. நாைளக்கு ைநட் கிளம்பிடுேவன். மதியிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார். ஸ்ரீராம். “எனக்கு ஒன்றும் ேவண்டாம். உனக்கு என்ன ேவண்டும் ெசால்லு. மதி மட்டும் வீட்டின் உள்ேள ெசல்ல முயல.”மதி நான் இன்னும் ெரண்டு நாளில் வந்துவிடுேவன்” என்றதும் மதியால் தன் காதுகைளேய நம்பமுடியவில்ைல. குழந்ைதைய சிாித்துக்ெகாண்ேட தூக்கி தன் மடியில் அமரைவத்துக்ெகாண்டு அவேனாடு விைளயாடிக்ெகாண்டிருக்க அைத கண்ட மதி ேவதைனயுடன் கண்கைள மூடிக்ெகாண்டாள். “ஓேக பிரகாஷ். நீங்க ேபசிவிட்டு வாருங்கள்” என்றான். ேகட்கும் ேகள்விக்கு மட்டும் பதில் ெசால்லிவிட்டு அைமதியாக இருந்தாள். ஓடிவந்து ெகௗதமின் கழுத்ைத கட்டிக்ெகாள்ள. அேத ேநரம் வீட்டில் ேபான் ஒலிக்க. அருகில் வந்த மதி. இன்னும் ெரண்டு நாளிலா?” என ஆச்சாியமும். “என்ன குட் நியூஸ்?” என்றவளின் இதழ்கள் ெமல்ல புன்னைகக்க. “மதி இங்ேக வாம்மா” என சுந்தரம் தன் மருமகைள அைழத்தார். மதி எழுந்து ெசன்று கார்ட்ெலஸ் ேபானில் ேபசிக்ெகாண்ேட வந்தவள் சுந்தரத்திடம். “ஒன்றுேம ேவண்டாமா?” என சற்று ஏமாற்றமான குரலில் ேகட்டதும். மதியும் ஏதும் ெசால்லாமல் தன் அம்மாவின் அருகில் ெசன்று அமர்ந்துக் ெகாண்டாள். கிாியிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தாள். மதி ேபச்ைச மாற்றும் விதமாக “நீங்க இன்னும் ெரண்டு நாளில் வருகிறீர்கள் என ெதாிந்ததும் ஸ்ரீராம் இப்ேபா எப்படி ஜாலியா ஆகிவிடுவான் ெதாியுமா?” என்றாள்.

தன்ைன நிமிர்ந்து கூட பார்க்க பிடிக்கவில்ைல. எவ்வளவு சந்ேதாஷமான நாட்கள். இப்ேபா நீ வந்து தூங்க ேபாகிறாயா இல்ைலயா?” என்று மிரட்டலாக ெசான்னதும்.மதி ேபாைன ஆப் ெசய்து விட்டு வந்து உட்கார்ந்ததும் பிரகாஷ். இனி அப்படி ஒரு காலம் வருமா? என அவைனயும் மீறி அவன் நிைனவுகள் அவைன தாக்கத் ெதாடங்கின. அத கிாிைய பற்றி ேபசியதும். ஆத்திரமும் கண்ட மதிக்கு உள்ளுக்குள் பயம் தான் வந்தது. இது எங்ேக ேபாய் முடியுேமா? என அச்சத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள். மதி எழுந்தவள். இன்னும் பாட்டா என்னால முடியாது. “தூங்க மாட்ேடன்னு ஒேர அடம் அம்மா” என ெசான்னதும் ஸ்ரீராம்.“ஏற்ெகனேவ ெரண்டு பாட்டு பாடியாச்சு. . மதியின் குரல் கைலத்தது.”பாட்டி மம்மிைய பாட்டு பாட ெசால்லுங்க நான் அப்படிேய தூங்கிட்ேறன்” என குழந்ைத ெசான்னதும். தன் மனைத இப்படி அைலபாய விடலாமா? முடிந்த விஷயம் முடிந்தது தான். இப்ேபாதாவது வரேவண்டும் என்று ேதான்றியேத அது வைரக்கும் சந்ேதாஷம்” என்றாள். அதுவும் கிாி வரும் ேநரம். “என்ன மதி குழந்ைத என்ன ெசால்றான்?” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட வந்த லக்ஷ்மிைய ஓடி ெசன்று காைல கட்டிக்ெகாண்டான். இனி ெகௗதைம பார்த்தாலும் தன் உணர்வுகைள அவன் முன்பு காட்டிக்ெகாள்ளகூடாது. ெகௗதமின் ேகாபமும். ஏற்ெகனேவ அவள் எழுந்து ெசல்ல முயன்றைத நிைனத்து உள்ளுக்குள் கடுகடுத்துக்ெகாண்டிருந்தவன்.? பத்து நாைளக்கு முன்னாேலேய கிளம்பி வராேர?” என்றான். சுந்தரமும். “நீ இரு மதி அெதல்லாம் ேவைல ஆட்கள் பார்த்துப்பாங்க” என பவானி ெசால்ல. அைமதியாக கண்கைள மூடி அமர்ந்திருந்தவைன. ” ராம் கண்ணா நில்லுடா ெசல்லம். ஆறுமாதம் கழித்து இப்ேபாது தான் வருகிறார். ஆனால் ஸ்ரீ ராேமா அவள் ைககளில் அகப்படாமல் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தான். “ஆமாம் மதி ெரண்டு நாைளக்கு நல்லா ெரஸ்ட் எடுத்துக்ேகா. “என்ன மதி கிாிக்கு உன்ைன பார்க்காமல் இருக்க முடியைலயாமா…. ச்ச என் புத்தி ஏன் இப்படி ேபாகிறது? அதனால் என்ன பிரேயாஜனம் ெகௗதம் அதன் பிறகு சும்மாவா இருப்பான். இருவரும் பழகிய நாட்கைள நிைனத்துக்ெகாண்ேட ஜன்னல் ஓரமாக ஈசி சாாில் அமர்ந்துக் ெகாண்டிருந்தான். கிாிக்கு தன் ேமல் சந்ேதகம் வரும் அளவுக்கு நடந்துக்ெகாள்ள கூடாது என உறுதி எடுத்துக்ெகாண்டாள். சீக்கிரம் வந்து தூங்குமா” என குழந்ைதைய ெகஞ்சி ெகாஞ்சி அைழத்தாள். நம்ம கல்யாணத்துக்காக ஒருவாரம் வந்துவிட்டு அவசரம் அவசரமா கிளம்பி ேபானவர். ேபசாமல் ெகௗதமிடம் ேநருக்கு ேநராக எல்லா உண்ைமயும் ெசால்லிவிட்டால் என்ன? என ேதான்றிய மறுநிமிடேம. “நான் ேபாய் டின்னர் ெரடி பண்ேறன்” என ெசால்லிவிட்டு ெசல்ல முயன்றவைள. நிச்சயம் மாட்டான். ***************************************************************** அத்தியாயம்—11 அன்று இரவு ெவகு ேநரம் உறக்கம் வராமல் தவித்தான். “ஆமாம் எங்க அண்ணைன நீங்க தான் ெமச்சிக்கணும். என் தங்கம் இல்ல” என குழந்ைதயின் பின்னால் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தவைள பார்த்தான். இனி தனக்கும் ெகௗதமிற்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிைடயாது. கிாி வந்ததும் உன்ேனாட சைமயலால் அவைன அசத்து” என சிாிக்க ெகௗதைம தவிர அைனவரும் அந்த சிாிப்பில் பங்ெகடுத்துக் ெகாண்டனர். சிாிப்பு என்ன அவனுடன் ேபானில் ெகாஞ்சல் என்ன? அப்படிேய இழுத்து இரண்டு அைற விடேவண்டும் ேபால ேதான்ற ெகௗதம் ெவறுப்புடன் அங்கிருந்து எழுந்து ெசன்றான். “என்னடா கண்ணா இன்ைனக்கு என்ைன ெராம்பபடுத்திகிறாய்? வாடா என் தங்கம்.

அவள் நின்றிருந்த ேகாலம் அவைன வாட்ட ேவகமாக எழுந்தவன். “ராம்” என்ற அைழப்புடன் ேமற்ெகாண்டு ேபசமுடியாமல். ெகௗதமும் அேத நிைலயில் தான் இருந்தான். முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு அழத்ெதாடங்கினாள். இனி தன் அருேக தயங்கிதான் வருவாேளா என்று எண்ணியிருந்த நித்திராேதவி. கதைவ தட்டும் சத்தம் கண்விழிக்க ைவத்தது. அப்புறம் ஸ்ரீராம் குட் பாயா தூங்கிடுேவன்” என்றதும் அந்த மழைலயில் மயங்கியவள் சிாித்துக்ெகாண்ேட. “ஸ்ரீ…ஸ்ரீ… என்ன இந்த ேநரத்தில் யாராவது பார்த்தால்…. கதவு வழியாக வந்த சுகமான காற்றும். நீங்க சந்ேதாஷமாக இருக்கணும் ராம். “ஸ்ரீ ப்ளீஸ் அழாேத” என்றவன் ேமற்ெகாண்டு என்ன ெசால்வெதன்றும் ெதாியாமல் நிற்க தன்ைன கட்டுபடுத்திக்ெகாண்ட ஸ்ரீ மதி ேபச ஆரம்பித்தாள். ஓேக” என்றதும் “ஓேக” என்ற மகைன அள்ளி அைணத்துக்ெகாண்டு உள்ேள ெசல்ல முயல. “இல்லம்மா. ஒேர ஒரு பாட்டுதான். பைழய நிைனவுகள் அைலெயன எழும்பி அவைள அைலகழித்தது. சூழ்நிைல ைகதியாக தான் என்னுைடய கல்யாணம் நடந்தது. “ேவற நல்ல பாட்டு பாடேறன் குட்டிபா. “நாேன அப்படிதான் ஸ்ரீ நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். நீங்க என்ைன மன்னித்தேத . என் ேமல் ெவறுப்பு இல்ைல என்று காட்டிவிட்டீர்கள்” என்றாள். ஒன்லி ஒன் சாங். “கண்ணன் வருவான் கைத ெசால்லுவான்…… உனக்ெகன்றும். ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தவைன. “என்ன ஸ்ரீ. “ஓேக. “நானும் சந்ேதாஷமாக இல்ைல ராம். ெகௗதமின் அைறக்கதவு திறந்ேத இருந்தது. உன் ேமல் ெவறுப்பு என்ற ேபார்ைவயில் உன்ைன தினமும் நிைனத்துக்ெகாண்ேட இருந்திருக்கிேறன். மயிலிறகால் வருடியது ேபால மதியின் குரலும் அவனுக்கு நிம்மதிைய வரவைழத்தது. “இங்கேய தூங்குேறன் மம்மி” என்றதும் பாட ஆரம்பித்தவைள இந்த பாட்டு ேவண்டாம்” என சத்தம் ேபாட்டதும் “சாி ஸ்ரீராேம ெசால்லுங்க எந்த பாட்டு ேவண்டும்” என்றதும் “கண்ணன் வருவான் ேவண்டும்” என்றதும் மதி ஒரு முைற திடுக்கிட்டவள். என்னால் மறுக்க முடியவில்ைல.” என்றவன் அவசரமாக அவைள உள்ேள இழுத்து வந்தான்.” என துவங்கியவள் முடிக்காமல் கண்கைள மூடி “சாி” என்று ஸ்ரீராைம வாங்கி ேதாளில் ேபாட்டு தட்டிக்ெகாண்ேட பாடினாள். மதி கண் கலங்க கதவில் சாய்ந்தபடி நின்றுக்ெகாண்டிருந்தாள். குழந்ைதைய உறங்கைவத்தவளால் தன் மனதில் உறங்கிக்ெகாண்டிருந்த பைழயநிைனவுகள் விழித்துக்ெகாள்வைத தடுக்க முடியாமல் தடுமாறினாள். அந்த பாட்டு…. இந்த பாட்டு ேவண்டாம்” என்றதும். உன்ைன என்னால் மறக்க முடியவில்ைல ஸ்ரீ. என்று தான் இத்தைன நாளாக நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால் ஸ்ரீன்னு அைழத்து. இது யாராவது பார்த்தால் என்ன ஆகும்?” என்றதும். உன்ைன மறந்துவிட்ேடன். விளக்ைக அைணத்துவிட்டு அைறைய விட்டு ெவளிேய வந்தாள். அைறக்கு ெசன்று கட்டிலில் இட்டாள்.“மம்மி ப்ளீஸ்…. “ஏன் மதி அந்த பாட்ைட தான் பாேடன்” என்றார். நீ என் உயிர்” என்று அவள் ைககைள பிடித்துக்ெகாண்டான். ேவகமாய் ஓடி வந்து அவைன அைணத்துக் ெகாண்டாள் குழந்ைத உறங்கிவிட. நீண்ட நாட்கள் மிக நீண்ட நாட்களாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் ஸ்ரீ தனக்கில்ைல என்று ெதாிந்ததில் இருந்து இனி கிட்டேவ கிட்டாேதா என்று எண்ணியிருந்த நிம்மதியான தூக்கம் அவைன ஆட்ெகாண்டது. எனக்ெகன்றும் உறவு ைவத்தான் இருவாின் கணக்கிலும் வரவு ைவத்தான் ஒருவாின் குரலுக்கு மயங்க ைவத்தான் உண்ைமைய அதிேல உறங்க ைவத்தான்…. திறந்திருந்த ஜன்னல். காைல உைதத்து அழத்துவங்கிய குழந்ைதைய தூக்கிய லக்ஷ்மி. தனக்காக எத்தைன முைற அவள் இந்த பாடைல பாடி இருக்கிறாள் என நிைனத்துக்ெகாண்ேட இதயம் கனக்க அமர்ந்திருந்தவைன.. “ராம் என்ைன சுத்தமாக மறந்துவிட்டு ெவறுப்ேபாடு இருக்கீங்க என்று நிைனத்ேதன். தைரயில் படுத்தவன் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தான். கண்ைண திறந்தவன் வாசற் பக்கம் பார்க்க.” என பாடும் ேபாது கண்கள் கலங்குவைத தடுக்க முடியாமல் தவித்தாள்.

குனிந்து “ஸ்ரீ” என அைழத்தான். ெகௗதம் திடுக்கிட்டு கண்விழித்தான். ெகௗதம் ேகாபத்துடன் “ஸ்ரீ” என அவள் ைகைய பிடித்து திருப்பினான். . சுற்றி பார்த்தவன் தன்னிைல அைடந்து. மதி அவைன ராம் என உாிைமயுடன் அைழத்தைத பார்த்த பிரகாஷ் நடப்பைத கவனிக்க ெதாடங்கினான். ேச. “வரட்டும். ேவகமாக தன் அைறைய ேநாக்கி ஓட்டமும் நைடயுமாக ெசன்றாள். பயத்துடன் சுற்றி பார்த்தவள். அைறக்கு ெசன்ற மதி இனி தனியாக மாடிக்கு இரவு ேநரத்தில் இப்படி ேபாய் அமரக்கூடாது என்ற முடிவுடன் ெசன்று படுக்ைகயில் விழுந்தாள். முதல் நாள் இரேவ சத்யனும். “குட் மார்னிங் மதி ேமடம்” என்றான். மதிக்கு இதயம் திக்திக்ெகன அடித்துக்ெகாள்ள. எழுந்து அவள் அருகில் வந்து.மதி பயத்துடன். ஆனால் உங்களுைடய ஸ்ரீ என்ற அைழப்பில் என்ைனயும் அறியாமல் தடுமாறிவிட்ேடன். பார்க்கட்டும். ஓடு ஓடு இன்னும் எவ்வளவு நாைளக்கு இப்படி ஓடுவாய் என்று பார்க்கிேறன் என எண்ணிக்ெகாண்ேட தன் கால்களால் அந்த இடத்ைத அளந்துக்ெகாண்டிருந்தான். சத்தம் ேகட்டு ேபப்பாில் இருந்து பார்ைவைய அகற்றியவன்.ேபாதும். மதியின் அைறக்கு பக்கத்து அைறயில் இருந்த லாப்டாப்பில் ெமயில் ெசக் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்த பிரகாஷ் இருவைரயும் கவனிக்க ஆரம்பித்தைத இருவருேம கவனிக்கவில்ைல. ெகௗதமின் இந்த ெசயைல எதிர்பார்க்காத ஸ்ரீமதி. அவள் ேவதைனயுடன் அமர்ந்திருந்த நிைல அவனின் ெநஞ்ைச கசக்கி பிழிந்தது. அவ்வளவு அருகில் அவன் குரல் ேகட்டதும் திடுக்கிட்டு எழுந்தவள். வேரன் ராம்” என்றவள் ைககைள இழுத்து விலக்கி ெகாண்டு ேவகமாக அந்த அைறைய விட்டு ெசன்றாள். சுதாகரும் ெகௗதமிற்கு ேபான் ெசய்து காைலயில் ேபங்க் ேமனஜைர ேபாய் பார்க்கேவண்டும். நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு ேகட்க தான் வந்ேதன். ெகௗதம் அமர்ந்திருப்பைத பார்த்துவிட்டு தயங்கினாலும். “ராம் விடுங்க ராம்” என தன் ைகைய அவன் பிடியிலிருந்து எடுக்க முயல ெகௗதமின் பிடிேயா சிறிதும் இளகாமல் இருந்தது. யாராவது வரப்ேபாகிறார்கள்” என ெகஞ்சியவைள பார்த்து ேகலியாக சிாித்தவன். அது ஒரு நாளும் நடக்காது. அைத கண்டதும் ெகௗதமின் ஆத்திரம் அதிகமாகியது. ெமதுவாக அவள் அருகில் ெசன்றவன். அவங்க தைலேமல தூக்கி வச்சி ஆடும் மதிேயாட மறு பக்கத்ைதயும் ெதாிந்துக்ெகாள்ளட்டும். ஏதும் ெசால்லாமல் அைமதியாக ெசடிகளுக்கு நீர் ஊற்றிக்ெகாண்டிருந்தாள். “ஸ்ரீ நில்லு ஸ்ரீ” என்று அைழத்துக்ெகாண்ேட வாசல்வைர ஓடியவன் எதன் மீேதா முட்டிக்ெகாண்டான்.! எல்லாம் கனவா. அேத ேநரம் மதி ெசடிகளுக்கு நீர் ஊற்ற வந்தவள். இனி தூங்கினார் ேபாலதான் என எண்ணிக்ெகாண்ேட அைறைய விட்டு ெவளியில் வந்தான். அங்ேக மதி கண்கைள மூடிக்ெகாண்டு ஒரு ைகயால் ெநற்றிைய பிடித்தபடி ேசாில் அமர்ந்திருந்தாள். அைழத்துக்ெகாண்டு வந்துவிடு” என்றான். “ஸ்ரீ நான் ெசால்வைத ேகள் ேபசாமல் நீ என்னுடன் வந்துவிடு. “ராம் ைகைய விடுங்க ராம். “என்ைன நீங்க தப்பாகேவ புாிந்துக்ெகாண்டு இருக்கிறீர்கள் ராம்” என ெசால்ல ேகாபத்துடன் அவள் ைகைய இன்னும் இறுக பற்றி ேவகமாக அருகில் இழுத்தவன். அதனால் தயாராக இருக்கும் படி ெசான்னதால் ெகௗதம் தயாராகி மாடியில் அமர்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டிருந்தான். நான் வருகிேறன்” என அவைன விட்டு விலகியவளின் ைகைய விடாமல்.. ெகௗதம் மதியின் அருகில் வந்து ேபச ஆரம்பித்த அேத ேநரம். நான் என் குடும்பத்துடன் இருப்பது தான் நல்லது. ஸ்ரீ ராைமயும். அைத ேகட்ட மதி “இல்ைல. நாேன ெசால்கிேறன் உன்ைன பற்றி. எைதயும் எதிர்ேநாக்க ேவண்டியது தன் என்ற எண்ணத்துடன் ெசடிகளுக்கு நீர் ஊற்ற ஆரம்பித்தாள். ெகௗதமின் ஸ்ரீ என்ற அைழப்பும். நீ என்ைன ஏமாற்றியது பற்றி” என மிரட்டலாக ெசான்னதும். “ேச” என ேகாபத்துடன் தைலைய உலுக்கிெகாண்டவன். ஒரு நிமிடம் என்ெனன்னேவா நிைனத்துவிட்ேடேன.

ேபச்சுக்குரல்களும் சிாிப்பு சப்தமுமாக இருக்க. ெகௗதம் கடுப்புடன் பார்க்க.“தப்பாக தான் புாிந்துெகாண்டிருந்ேதன். காைலயில் அவைள ேபசிய ேபச்ைச நிைனத்து பார்த்தவன். அைறக்குள் இருந்து ெவளியில் வந்த பிரகாஷ். தன் மீேத அவளுக்கு பாிதாபம் ஏற்பட. ஒரு குழந்ைதக்கு தாய். “மதி நாைளக்கு எர்லி மார்னிங் கிாி வந்துவிடுவார். “அங்கிள்” என அவன் பின்னால் ெசன்றதும் ெகௗதம் குழந்ைதைய தூக்கி ேபாட்டு பிடித்து ெநற்றியில் முத்தமிட்டு இறக்கியவன் மதியின் முகத்ைத பார்க்க பயத்தில் அவள் முகம் ெவளிறி இருந்தைத கவனித்தவன். மாமாவும். உன் கிறுக்குதனத்த எல்லாம் மூட்ைட கட்டி ைவத்துவிட்டு அவள் யாேரா என நடந்துக்ெகாள்ள முயற்சி ெசய் என தனக்கு தாேன ெசால்லிக்ெகாண்டான். சாி சாி கிளம்பு ேலட்டா ேபானா அப்புறம் அந்த டேமெஜர் கடுப்பாகிடுவான்” என ெசால்லிெகாண்ேட ேடபிள் மீது இருந்த ைபைல எடுத்துக்ெகாண்டு ெகௗதைமயும் அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டனர். . இனியாவது அவளிடம் உன் ேகாபத்ைத காட்டுகிேறன் என ெசால்லி அவள் வாழ்ைவ பாழாக்கிவிடாேத. இவன் ேகள்விைய காதில் வாங்காமல் இருவரும் சிாிக்க. அதிகாைல ஐந்துமணிக்கு கார் வந்து நிற்கும் சத்தமும். பகல் ேநரமாக இருந்தால் பரவாயில்ைல இரவில் எதற்கு மற்றவர்கைள டிஸ்டர்ப் பண்ணனும்” என்றதும் பிரகாஷ் ஏதும் ெசால்லாமல் ெசன்றுவிட்டான். தன் ேபச்சு அவைள காயபடுத்திவிட்டத்ைதயும் காதலாக பார்த்த அேத கண்களில் இன்று தன்ைன ஒரு பயத்துடன் பார்த்தைதயும் கண்டு தன்ைனேய ெநாந்துக்ெகாண்டான். ” நீங்க ெரண்டு ேபரும் லூசாடா? நான் ேகள்வி ேகட்கிேறன் நீங்க பதிேல ெசால்லாமல் சிாிச்சிகிட்டு இருக்கீங்க” என்றதும். அவள் இப்ேபாது கிாியின் மைனவி. அத்ைதயும் வீட்டிேலேய இருக்கட்டும்” என்றான். “இன்னும் ைடம் இருக்ேக அண்ணா” என்றாள். “ஸ்ரீ நீ ஸ்கூலுக்கு கிளம்பவில்ைலயா?” என்றதும். இந்த வீட்டின் மருமகள். நீ நான். “சாி நான் கீேழ ேபாகிேறன் நீ வா” என ெசால்லிவிட்டு பிரகாஷ் ெசன்றதும் தான் மதிக்கு நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிந்தது. சற்று வாட்டத்துடன் தன் அைறக்கு ெசன்றான். அழக்கூட முடியாமல் நின்றிருந்தாள். ஒரு நிமிடம் அவைள கூர்ந்து பார்த்தான். கடுகடுத்த முகத்துடன் வாசல் பக்கம் திரும்பியவன் அங்ேக நின்று நமுட்டு சிாிப்பு சிாித்துக்ெகாண்டிருந்த சத்யைனயும். ேதாட்டத்தில் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்தாள். ேவற விைனேய ேவண்டாம் என்று எண்ணியவள். “சாியண்ணா” என்றாள். இனி அவள் உனக்கு ெசாந்தம் ஆக முடியாது. ேதவி மூணு ேபரும் ஏர்ேபார்ட் ேபாகலாம். உன்ைன காதலித்த நாட்களில்” என ெசால்லி அவைள முைறக்க அவளின் அஞ்சிய பார்ைவைய கண்டவன் உள்ளுக்குள் இளக மறுகணேம அவள் ைகைய ேவகமாக உதறியவன் அங்கிருந்து அகன்றான். “மதி நம்ம ெகௗதைமயும் ஏர்ேபார்ட் கூப்பிடலாமா?” என்றான். சுதாகரைனயும் பார்த்து “என்னடா எப்ேபா வந்தீங்க ெரண்டு ேபரும்” என்றான். நம்ைம பற்றி நாேம ெபருைமயா ேபசிக்க கூடாது. “உன்ைன ஏர்ேபார்ட்க்கு ேவண்டாம்னு ெசால்வதற்கு முன்னாேலேய வந்துவிட்ேடாம்” என்றான் சுதாகரன். ” என்னண்ணா” என்றாள். மதி பிரகாஷ் இருவாின் உைரயாடலும். “சாிப்பா ேகாபித்துக்ெகாள்ளாேத. தன்ேன திட்டிக்ெகாண்டான். “மதி” என அைழத்தான். “அெதல்லாம் ேவண்டாம் அண்ணா. “மதி” என மீண்டும் பிரகாஷின் குரல் ேகட்டதும் மதி என்னேவா ஏேதா என திரும்பி பார்த்தாள். பிரகாஷின் குரல் ேகட்டதும் தன் முகத்ைத சிாித்தபடி ைவத்துக்ெகாண்டு திரும்பி. அன்று மாைல ெகௗதம் தன் ேவைலேய முடித்துக்ெகாண்டு வரும் ேபாது மதி குழந்ைதயுடன். மதிக்கு அவனின் பார்ைவைய கண்டதும் உள்ளுக்குள் அச்சம் பரவியது. நல்லேவைள பிரகாஷ் ெகாஞ்சம் ேநரம் முன்னால் வராமல் ேபானாேன என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட தன் ேவைலைய ெதாடர்ந்தாள். ெகௗதைம கண்ட ஸ்ரீ ராம். உடற்பயிற்சி ெசய்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதம் கதைவ மூடிவிட்டு வந்து படுக்ைகயில் விழுந்தான். ெகௗதமின் காதில் நன்றாகேவ விழுந்தது. பிரகாஷ்.

நான் கிாிதரன்” என ைகைய நீட்ட ெகௗதமும் சிாித்துக்ெகாண்ேட “ஹேலா. அவனின் சிேநகமான பார்ைவயும் ெகௗதமிற்கு அவன் மீது நல்ல மாியாைதைய ஏற்படுத்தியது. நான் ெகௗதம் ராம்” என்று கிாியின் ைககைள பற்றி குலுக்கினான். சிாித்த கிாி. இப்ேபா இதில் சஸ்ெபன்ஸ் வச்சி விைளயாடுகிறார்” என்றான். “என்னத்தான்” என்றாள். “எதற்கு இந்த விைளயாட்டு?” என்றார் விஸ்வநாதன். ெபாறுப்பாகவும் இருப்பான் ேபால. “எதுக்கு இப்ேபா புது புடைவ?” என்றாள். “இன்ைனக்கு ைநட் நம்ம வீட்டில் தான் உங்களுக்கு டின்னர். மூன்றுேபரும் கட்டாயம் வரேவண்டும்”என்றான். “உங்களுக்கு முன்னால் நான் வந்து பார்க்க ேவண்டும் என்றுதாேன அவசரமாக கிளம்பி வந்ேதன்” என்றவன் ெகளதமுடன் சிறிது ேநரம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். ************************************************************ அத்தியாயம்—12 காைல எட்டு மணிக்கு ெவளிேய ெசல்ல தயாராகி ெகௗதம் கீேழ இறங்கி வந்த ேபாது. ெகௗதமின் ெபற்ேறாைர வணங்கியவன். தன் அம்மா ெசால்வைத ேகட்ட ெகௗதமிற்கு தனக்கு ஏன் கிாி மீது ேகாபேம வரவில்ைல என நிைனத்துக்ெகாண்டான். நம்ம மதிக்கு ஏற்ற ேஜாடிதான்” என ெசால்லிவிட்டு உள்ேள ெசன்றார். “ஆனால் நீங்க வருவது சஸ்ெபன்சா இருக்கட்டும். ஆனால் எப்படியும் கிாிைய எதிர்ெகாண்டு தாேன ஆகேவண்டும் எனஎண்ணிக்ெகாண்டு இருந்தான். வாங்கி பிாித்தவள் உள்ேள இருந்த புடைவைய பார்த்துவிட்டு தயக்கத்துடன். நான் வீட்டில் கூட ெதாிந்தவங்க வரப்ேபாகிறார்கள் என்று தான் ெசால்ல ேபாகிேறன்” என்றான் கிாி. “மதி மதி” என அைழத்ததும். காைலயில் ெவளிேய ெசன்றுவந்த கிாி வரும் ேபாது ஒரு புடைவ பார்சலுடன் வந்தான். ெகௗதம் சிாித்துக்ெகாண்ேட. டின்னருக்கு வந்துவிடுங்கள்” என்றவன் ெகௗதமின் ேதாளில் தட்டிவிட்டு கிளம்பினான். ெகௗதைம கண்டதும் நட்புடன் அவைன பார்த்து புன்னைகத்துக்ெகாண்ேட. . உடேன பிரகாஷ்.வீட்ைட விட்டு ெவளிேய வரேவ பிடிக்கவில்ைல. “நீங்க விடியற்காைலல தான் வந்திருப்பீங்க. கிாியின் இயல்பான ேபச்சும். “ெராம்ப நல்ல ைபயனா இருக்கான். “மதி இந்தா பிடித்திருக்கிறதா என்று ெசால்” என்று கவைர மதியிடம் ெகாடுத்தான். வந்தவள்.”கிாி அப்படிதான். “ேநா ேநா ெகௗதம் நீ கண்டிப்பாக வரேவண்டும்” என்றான் கிாி. ெகௗதமின் பிஸ்ெனஸ் பற்றி ேபசியவன் தன்னால் ஆன உதவிைய தானும் ெசய்வதாக கூறிவிட்டு கிளம்பும் ேநரம். சிவகாமியும் யாைரேயா வரேவற்றுக் ெகாண்டிருந்தனர். விஸ்வநாதனும். “ஓேக நாங்க கிளம்புகிேறாம். “இன்ைனக்கு ஈவ்னிங் நம்ம வீட்டுக்கு என் பிெரண்ட் பாமிலிைய வர ெசால்லி இருக்ேகன். கிாி ெசல்வைத பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த சிவகாமி. பிரகாஷுடன் வந்த புதியவைன கண்டதும் அவன் தான் கிாி என புாிந்துக்ெகாண்டான். “ஹேலா. எப்ேபாதுேம ெகாஞ்சம் கலாட்டா ேபர்வழி. முதலில் தயங்கிய விஸ்வநாதன் பிரகாஷின் வற்புறுத்தலில் சாி என சம்மதித்தார். நாங்க ஈவ்னிங் வந்து பார்க்கலாம் என்று நிைனத்ேதன்” என்றார் விஸ்வநாதன். “எனக்கு ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்கு அதனால் நான் அப்பா அம்மாைவ மட்டும் அனுப்பி ைவக்கிேறன்” என்றான். நீ ஈவ்னிங் இந்த புடைவைய கட்டிக்ெகாள்” என்று ெசான்னான்.

அண்ணி நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க” என்றாள் ேதவி. சத்தம் ேகட்டு உள்ளிருந்து வந்த கிாி “வாங்க வாங்க. மாைல ஏழு மணிக்கு விஸ்வநாதனும். மதியும் சிாித்துக்ெகாண்ேட. இன்ைனக்கு என் பக்கத்தில் அமர்ந்து சாப்பிடு” என ெசால்லி ஸ்ரீ ராம் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியில் அமரெசான்னான். “என்ன மதி நம்ம ெகௗதமிற்கு ஒரு ஹேலா கிைடயாதா?” என்றான் பிரகாஷ் ஆராய்ச்சி விழிகளுடன். தனக்கு பாிமாறியவளின் ைகைய பிடித்த கிாி. ” மதி நீ தினம் தாேன பாிமாறுகிறாய். “இேதா இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரத்தில் வந்து விடுவான். “அப்பா நான் உன் மடில உட்க்கார்துக்குேறன்” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட கிாியின் மடியில் அமர்ந்துக்ெகாண்டான். “மாமா ேநரம் ஆகுது சாப்பிட்டுவிட்டு அப்புறம் நிதானமாக ேபசலாேம” என்றாள். மறுபக்கம் அமர்ந்திருந்த ெகௗதைம பார்த்தவள். ெகௗதமின் மடியில் அமர்ந்து ெகளதமுடன் ேபசிக்ெகாண்டும் அவன் பாக்ெகட்டில் இருந்த ேபனாைவ எடுத்தும் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்தான். உள்ேள நுைழந்த ெகௗதைம பார்த்த கிாி. நான் எட்டைர மணிக்ெகல்லாம் மாத்திைர ேபாடணும். சிவகாமியும் கிாியின் வீட்டிற்கு வர. அதான் என் மருமக இப்படி அவசர படுத்தறா”என ெபருைமயுடன் ெசால்லிக்ெகாண்ேட அைனவைரயும் உணவருந்த அைழத்தார். “ஆமாம் வாங்க விசு. நிமிர்ந்து ெகௗதைம பார்த்த மதி சங்கடமாக உணர்ந்தாள். “வா வா ெகௗதம்” என எழுந்து ெசன்று வரேவற்க. என்ன ெகௗதம் வரவில்ைலயா?” என ேகட்க. வாங்க ஆன்ட்டி” என வரேவற்றாள்.“அம்மா ைநட் டின்னர் நல்லா கிராண்டா இருக்கட்டும். “ஹேலா வாங்க” என்றவள் தன் ைகயில் இருந்த காபி ேகாப்ைபகைள ெகௗதமின் எதிாில் நீட்ட “ேதங்க்ஸ்” என்றவன் காபிைய எடுத்துக்ெகாண்டு கிாியிடம் ேபசத்ெதாடங்கினான். ” இல்ைல அத்தான் நான் அப்புறம் சாப்பிடுகிேறன்” என மறுக்க. “வாங்க உனக்குள். “எல்லாம் மதிேயாட சைமயல் தான். உங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு ேகள்வி ேகட்கணும் என்று ேதான்றியது? அவ ேபசிேய என்ைன ெகால்வது ேபாதாமல் பாடி ேவற ெகால்லணுமா?” என்று பிரகாஷ் பாிதாபமாக ேகட்டதும் அைனவரும் சிாித்தனர். கிாிக்கும். “நீ பாடுவாயா ேதவி” என சிவகாமி ேகட்டதும். முதலில் சாப்பிட்டுவிடுேவாம். “ம்ம்… சைமயல் ெராம்ப பிரமாதம்” என சிவகாமி ெசால்ல. நான் ெகாஞ்சம் ேநரம் ெரஸ்ட் எடுத்துவிட்டு வருகிேறன்” என்று எழுந்து அைறக்கு ெசன்றான். “உட்க்கார்ந்து சாப்பிடு மதிம்மா அதான் மாப்பிள்ைள ெசால்கிறார் இல்ைலயா?” என்ற தன் அம்மாைவ பார்த்தவள் மறுத்து ேபசமுடியாமல் அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள். அந்த ெபாிய ைடனிங் ேடபிளில் அைனவரும் அமர. மதி மட்டும் ேவைல ஆட்களுடன் ேசர்ந்து பாிமாறிக்ெகாண்ேட கிாியின் அருகில் வந்தாள். கிாியும் பிரகாஷும் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. என வீட்டில் ேவைலக்கு ஆள் இருந்தாலும். ெகௗதமும் ேபசாமல் ெசன்று அமர்ந்தான். ெகௗதமிற்கும் இைடயில் அமர்ந்து ெகாண்டிருந்த ஸ்ரீராம்.”அய்யேயா…. ெபாியவர்கள் அைனவரும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க ஸ்ரீராம். அவன் பிெரண்ட் ேபான் ெசய்தான் அவேனாடு ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கிறான்” என்றார். சைமயல் மட்டும் நாங்க தான் ெசய்ேவாம்” என்றார் பவானி. “ஆமாம் பாட்டு டீச்சைர நல்லா பாடுவாங்கன்னு ெசான்னால் என்ன அர்த்தம்” என்றான் கிாி. . “சைமயல் மட்டும் இல்ைல ஆன்ட்டி. “உங்கைள தான் வரச்ெசால்லி இருந்தானா? நாங்க பிெரண்ட் குடும்பம் என்று ெசான்னதும் யாேரா என்று நிைனத்ேதாம்” என்று ெசான்னபடி அைனவைரயும் அமர ெசால்லிவிட்டு அவரும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார்.. ஹாலில் நின்றுக்ெகாண்டிருந்த மதி.

கிாி. ஸ்ரீராம் சிாித்துக்ெகாண்ேட. “அங்கிள் அம்மா”. கிாி. ஒரு ஒரு காரணம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். அேத ேநரம் கிாிைய பிரகாஷ் வந்து அைழக்க. இன்னும் கம்ெபனி டீெடய்ல்ஸ் ெகாண்டு வாங்க. ெகௗதம் ஸ்ரீராமின் ைகயிலிருந்த ேபாட்ேடாைவ வாங்கினான். அப்ேபா இது” என மதியின் ேபாட்ேடாைவ சுட்டிக்காட்ட. தனியாக அவன் ேபசிக்ெகாள்வதும். வாசல் அருகில் ெசன்றவனின் காதுகளில் விழுந்த ெசய்திைய ேகட்டதும் அப்படிேய நின்றான். சிவகாமியிடம் சிாித்து ெபசிக்ெகாண்டிருந்தவளின் கண்களில் ெதாிந்த ெவறுைம இத்தைன நாளாக அது தனக்கு ேதான்றவில்ைலேய என்ற எண்ணம் எல்லாம் ேசர்ந்து ஸ்ரீ நீ என்னிடம் எைதேயா மைறத்து இருக்கிறாய் என்ற நிைனவுவந்ததும் மீண்டும்அவைள பார்த்துவிட்டு அைனவாிடமும் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு மனதில் குழப்பத்துடன் கிளம்பினான். ேமலும் ேமலும் குழப்பம் தான் அதிகாித்தது. “ெகௗதம் உங்க பிஸ்ெனஸ் ஆரம்பிக்கும் ேவைல எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு? வாங்க ெகாஞ்சம் ேநரம் அைத பற்றி ேபசுேவாம்” என்றவன் தன் அலுவலக அைறக்கு அைழத்து ெசன்றான். இது மம்மி” என சிாித்த குழந்ைதைய புாிந்தும் புாியாமலும் பார்த்தான். பக்கத்தில் இருந்த ெஷல்பில் சில ேபாட்ேடாக்களும். வீட்டிற்கு வந்தவனின் எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரீராமின் வார்த்ைதயிேலேய சுற்றி வந்தது. இருந்தது. மறுநாேள அதற்கான ெதளிவு கிைடக்க ேபாகிறது என்று ெதாியாமல் குழப்பத்துடேனேய உறங்கினான். இப்ேபா அவன் ஒரு . ஸ்ரீராம் ேபாட்ேடாவுடன் ெகௗதமின் மீது வந்து சாய்ந்தான்.” என்ன ரூம்ல தினம் ேதாப்புகரணம் ேபாடுேவேன அைத இப்ேபா ேபாடணுமா?” என்றதும். “சம்மந்தியம்மா. “ஸ்ரீராம். அவைன தன் மடியில் அமரைவத்துக் ெகாண்ட ெகௗதமின் பார்ைவ அந்த ேபாட்ேடாவில் பதிந்தது. ெவளிேய வந்தவன் ஸ்ரீமதிைய பார்த்தான். “ஆமாங்க. ேயாசிக்க ேயாசிக்க ஏேதேதா எண்ணம் ேதான்றி அவைன வாட்டியது தான் மிச்சம். உணவுக்கு பின் அைனவரும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க கிாி. “சாாி ெகௗதம் ஒரு முக்கியமான ேபான்.”ெகௗதம் ஒரு நிமிடம் இேதா வருகிேறன்” என்றவன் ெவளிேய ெசன்றதும். ேதவி கடுப்புடன். இத்தைன நாளா எனக்கு ெகாஞ்சம் ைடம் ேவண்டும். என மதியின் பக்கத்தில் அவளின் சாயலில் இருந்தவைள காட்டியதும். “என் மானேம ேபாகுது” என தைலயிேலேய அடித்துக்ெகாண்டாள். கிாியின் தந்ைத மதியின் அம்மாவிடம். ெஷல்பில் இருந்த ேபாட்ேடாைவ எடுத்து அதனுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. கிாியும் ெகௗதமும் தங்கள் ேபச்சில் மூழ்கி இருந்தனர். கூடிய சீக்கிரேம நல்ல நாள் பார்த்துவிட ேவண்டியது தான்.”ெகௗதம் ஒரு நிமிடம் இேதா வருகிேறன்” என்றவன் ெவளிேய ெசன்றதும். அங்கிருந்த ேசாபாவில் அமர்ந்தனர். ெகௗதம் அம்மாவா…? என எண்ணிக்ெகாண்ேட. அவர்களின் பின்னாேலேய வந்த ஸ்ரீராம். அேத ேநரம் கிாிைய பிரகாஷ் வந்து அைழக்க. மறுநாள் மாைல கிாி ெசான்ன ேநரத்திற்கு அவைன சந்திக்க தன் ப்ராெஜக்ட் ைபைல எடுத்துக்ெகாண்டு கிாியின் வீட்டிற்கு ெசன்றான். “ெராம்ப ேதங்க்ஸ் கிாி” என அவன் ைககைள குலுக்கியவனின் பார்ைவ மீண்டும் அந்த ேபாேடாவில் நிைலத்து திரும்பியது. விைளயாடுவதுமாக இருந்தான். காைலயில் வந்ததும் என்ைன பார்த்து ேபசி கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் ெசால்லிவிட்டான். உள்ேள வந்த கிாி. இனியும் தள்ளி ேபாடக்கூடாது. “ஓேக கிாி ேநரம் ஆகிறது நான் கிளம்புகிேறன்” என்று விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினான்.ேதவி ேகாபத்துடன். நீங்க நாைளக்கு உங்கேளாட ப்ராெஜக்ட் ாிப்ேபார்ட். “இது அம்மா. “இது அம்மா. “நீங்க வாங்க உங்களுக்கு இருக்கு” என பிரகாஷின் காைத கடிக்க பிரகாஷ். நாைளக்கு ஈவ்னிங் ஐந்து மணிக்கு நீங்க வந்தால் நான் உங்கைள அைழத்து ெசல்கிேறன்” என்றான். தங்ைகக்கு முடியட்டும் என்று. இனியும் நாைள தள்ளி ேபாட்டுக்ெகாண்ேட ேபாவதில் அர்த்தம் இல்ைல” என்றார். ெகௗதம் ஸ்ரீராமின் ைகயிலிருந்த ேபாட்ேடாைவ வாங்கினான்.

சுந்தரேம ஜாதகம் பார்ப்பார் என்பதால் இருவாின் நட்சத்திரத்ைதயும் ைவத்து அதற்கு ெபாருந்துவது ேபால ஒரு நாைள பார்த்தார். எப்படி தன் அைறக்கு வந்து ேசர்ந்தான் என்று அவனுக்ேக விளங்கவில்ைல. ஸ்ரீமதி.”பவானி. தன்ைன சமாளித்துக் ெகாண்டு தன்ைன ெதாடர்ந்த அவன் விசாரைண விழிகைள எப்படி எதிர்ெகாள்வது என்ற குழப்பத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றாள். கிாி நட்சத்திரத்திற்கு ெபாருத்தமாக இன்னும் பத்து நாளில் நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கு.. அவன் சந்ேதாஷப்படுவதா? வருந்துவதா? என்பேத புாியாத ஒரு நிைலைய அைடந்திருந்தான். இப்ேபாேத கல்யாணம் ஆகாமல் மதிைய இங்ேக ைவத்திருப்பைத நிைறய ேபர் ேகட்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். நீங்க என்ன அண்ணி ெசால்கிறீர்கள்” என லக்ஷ்மிைய பார்த்து ேகட்டார் பவானி. அப்ேபாது அவன் ெமாைபல் அலாரம் அடிக்க நிைனவுக்கு திரும்பியவன். என்ைன நீ என்ன ேபச்சுேபசினாய் என்று அவள் வார்த்ைதயாக ேகட்காவிட்டாலும் அவள் கண்களின் மூலம் ெதாிந்த அந்த ேவதைன அவைன வாட்டியது. குழம்பிய முகமும். . பிறகு ஏன் இப்படி ெசால்ல ேவண்டும்? என்ற குழப்பம். ஆனால் அைத ஊர்ஜிதபடுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும். இதற்கு ஒரு முடிவு ெதாிந்ேத ஆகேவண்டும். நீ என்ன ெசால்கிறாய்?” என்றார். தன்ைன இத்தைன குழப்பத்தில் ைவத்த அவளிடேம விைடேய ேதடி அைலந்தன அவன் கண்கள் அவனுக்கு விவரம் ெதாிந்து விட்டது என்று ெதாிந்ததும். அப்ேபா ஸ்ரீராம்…. கிாிைய தான் சந்திக்க வருவதாக ெசால்லி இருந்தைத நிைனவு படுத்த ைவத்திருந்த ெசய்திக்கு தான் இப்ேபாது அலாரம் வந்திருந்தது. ெவளியில் நின்றிருந்த ெகௗதமின் நிைலேயா பாிதாபமாக இருந்தது. கலங்கிய கண்களுமாக ெசல்பவைள பார்த்தவன். குற்ற உணர்ச்சியால் தவித்த அவன் கண்கள் ெபரும் வலிைய காட்டியது. கல்யாணம் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றார். குழந்ைதயும் வளர்ந்து விட்டான். இந்த மன நிைலயுடன் தன்னால் கிாிைய சந்திக்க முடியாது என்றுஎண்ணியவன் கிாிக்கு ேபான் ெசய்து தன்னால் இன்று வர முடியாது என்று அதற்கு ஒரு காரணமும் கூறிவிட்டு ேபாைன ைவத்தான். ெரண்டு மாதம் கழித்து. இதற்கு ஒேர தீர்வு ேநரடியாக ேபசுவது ஒன்றுதான். வீட்டிற்கு ெசல்ல நிைனத்து திரும்பியவன் தன் பின்னால் தடுமாற்றத்துடன் நின்றிருந்த ஸ்ரீமதிைய பார்த்தான். இனி அவள் தனக்கில்ைல எனற ஆதங்கமும் இனி இல்ைல என்ற ெபாிய உண்ைமயும் புாிய.? கிாி…? எங்கள் மருமகள் என்று ெகாண்டாடுவது ஏன்…? என ேயாசிக்க ேயாசிக்க ஒன்ேறான்றிர்கும் விைடகள் ேலசாக புாியத்ெதாடங்கியது. இத்தைன நாட்களாக அனுபவித்த துயரம் நிைனவுக்கு வந்ததும் சீற்றம் அவள் கண்களில் ெதாிந்தது. ஒரு ெநாடியில் அவளுைடய இயல்பு குணம் திரும்ப என்ைன நீ தவறாக நிைனத்தாயல்லவா என்ற ஆதங்கம் ேதான்ற அவள் கண்களிலும் வலி ேதான்றியது. மதிக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்ைல என்ற உண்ைமேய அவனுக்கு நிம்மதிைய ெகாடுத்தது. அதுவைர கருப்பும் ெவள்ைளயுமாக இருந்த அவன் உலகம் சட்ெடன்று வண்ணமயமாக. அவைள எவ்வளவு தவறாக எண்ணி ேபசிவிட்ேடாம் என்பது புாிந்த அந்தேவைளயிேலேய. உள்ேள ேபச்சு இப்படிேய ெசன்றுக்ெகாண்டு இருக்க. “ம்ம்… நீங்கேள ஒரு நல்ல நாள் பார்த்துவிடுங்கள் அண்ணா” என சுந்தரத்திடம் ெசான்னார் லக்ஷ்மி. “அப்ேபா வரும் முகூர்த்தத்தில் நிச்சயம் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். என்ைன மன்னித்துவிடு ஸ்ரீ என்று மானசீகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். தன் உணர்ச்சிகைள சிறிதும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறினான். அந்த ேநரத்தில் ஸ்ரீைய அங்ேக எதிர்பார்க்காத ெகௗதம். தனக்கு ஸ்ரீமதி பதில் ெசால்லிேய ஆக ேவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் ேயாசித்தவன் நாைளேய ஸ்ரீமதிைய அவைள சந்தித்து ேபசிவிட ேவண்டும் என்ற முடிவு எடுத்துக்ெகாண்டான்.ெதளிேவாட இருப்பது ேபால இருக்கு. அைத விட்டால் ேமலும் ெரண்டு மாதம் கழித்து தான் நாள் நல்லா இருக்கு. ஒரு கணம் அவன் ேகட்டது சாிதானா என அவன் காதுகளின் மீேத சந்ேதகம் வந்தது. ஆனால் இந்த விஷயத்ைத இனி அப்படிேய விடப்ேபாவதில்ைல. ஆனது. எடுத்து பார்த்ததும்.

என் மீதுள்ள அன்ைப. யாருக்கு ெதாிய கூடாது என நிைனத்ேதேனா அவனுக்கு அைனத்து உண்ைமயும் ெதாிந்துவிட்டது. அந்த இடத்தில் நான் உன்னிடம் பயங்கரமாக ேதாற்றுப் ேபாேனன். ெபாியமனிதர்கைள ேபால அவன் ெசய்ைகைய கண்டதும். புன்னைகத்தவள் “அெதல்லாம் ஒன்னும் இல்லமா. அப்ேபாதாவது நீ என்னிடம் உண்ைமைய கூறி இருக்கலாேம. எனக்கு உன் மீது எப்ேபாதும் நம்பிக்ைக இருந்திருக்க ேவண்டும். நான் ெகாஞ்சம் ேநரம் கழித்து வந்து உன்னுடன் விைளயாடுகிேறன்” என்று ெமதுவாக ெசான்னாள். நீ எனக்கு இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்கேவண்டும். வந்திருந்தால் அன்ேற அங்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்கு ெதாிந்திருக்கும். அவன் மனம் முழுதும் காதல் ெபாங்கி வழிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. உன் கஷ்டத்ைத என்னிடம் பகிராமேலேய என்னிடமிருந்து விலகினாய். ரூமில் மாட்டிைவத்திருந்த தன் அக்காவின் புைகப்படத்ைத பார்த்தவளின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தது. ஒரு காலத்தில் என் அருகாைமக்காக ஏங்கியவள். காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்து. ஆனால் நீ இப்படி ஒரு முடிெவடுக்க என்ன காரணம் என்று எனக்கு நீ பதில் ெசால்லிேய ஆகேவண்டும். பாைலவனமாய் இருந்த அவனது ெநஞ்சம் வண்ணமலர் பூத்து ெசாாியும் ேசாைலவனமாய் ஆனது. இனி யாருக்காகவும் உன்ைன விட்டுத்தர நான் தயாராக இல்ைல. என எண்ணியவன் “வருகிேறன் ஸ்ரீமதி வருகிேறன் உன்ைன ஏன் இப்படி ெசய்தாய்? உன் வீட்டினாிடம் ஏன் உண்ைமைய மைறத்தாய்? என்று உன் வாயாேலேய ெசால்ல ைவக்கிேறன்” என சிாித்தவன் மனம் ெவகு ஆனந்தத்தில் திைளத்துக்ெகாண்டிருந்தது. நடந்தது எல்லாம் நன்ைமக்ேக என்று நிைனத்துக்ெகாள்ேவாம். ஆனால் நீ ெசால்லி இருந்தாலும் நான் உன்ைன நம்பி இருப்ேபனா? என்பதும் சந்ேதகம் தான். அக்கா இனி நான் என்ன ெசய்ேவன். உனக்கும் எனக்குமான அன்பு ெசலுத்தும் ேபாட்டியில். எல்லாேம காலம் கடந்த ஞாேனாதயம் தாேன ேதான்றுகிறது. ஆனால் இன்று காதல் இருந்தாலும். என் ஸ்ரீ இப்படி ெசய்யவாளா என்று கண்டிப்பாக இதில் ேவறு ஏேதா இருக்கிறது என்று ேயாசித்துப் பார்த்திருக்க ேவண்டும்.நிைனவு மீண்டும் ஸ்ரீமதிையேய சுற்றி வந்தது? ஏன் ஸ்ரீ என்னிடம் உண்ைமைய மைறத்தாய்? அதனால் உன்ைன என் வார்த்ைதகளால் நான் எவ்வளவு காயபடுத்தியது இருக்கிேறன். நம் காதல் ெதாடங்கிய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நான் முன்னணியில் இருந்ேதன் நீ உன் பயத்தாேலேய சிறிது பின்தங்கி இருந்தாய். நீ ேபாய் விைளயாடு” என ெசால்லி கீேழ இறக்கி விட்டுவிட்டு தன் அைறக்கு ெசன்றதும் சுவர் ஓரமாக சாய்ந்து அமர்ந்தாள். ஸ்ரீ. உன் நல்ல ெபயைரக் ெகடுத்துக் ெகாண்ேடனும். இன்று நீயும் நானும் இந்த ேவதைனக்கு ஆளாகாமல் இருந்திருக்கலாம். “மம்மி” என்ற அைழப்புடன் ஓடிவந்து அைணத்துக்ெகாண்டான் ஸ்ரீராம். குழந்ைதயின் அைழப்பில் தன்னிைல அைடந்தவள் ஆைசயுடன் தன் காைல கட்டிக்ெகாண்ட மகைன கண்டதும் கண்கள் கலங்க தூக்கி இரு கன்னத்திலும் மாறி மாறி முத்தமிட்டவள். மனதிேல என்னேவா கூடுதல் சுைமைய ஏற்றியது ேபால அழுத்திய ெநஞ்ைச சுமந்தபடி வீட்டினுள் நுைழந்தவள் அங்ேக அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தவர்கைள கவனிக்க கூட முடியாமல் தன் அைறைய ேநாக்கி இயந்தர தனமாக முன்ேனறி ெகாண்டிருந்தவைள . என்ைன மன்னித்துவிடு ஸ்ரீ என மானசீகமாக ஸ்ரீமதியிடம் மன்னிப்பு ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். “ராம்” அம்மா ெகாஞ்சம் டயர்டா இருக்ேகன்.?” என தன் மழைலயில் ேகட்டுக்ெகாண்ேட ஸ்ரீமதியின் ெநற்றியில் ைகைவத்து பார்த்தான். அதற்கு பின்னாக உனக்கு ஒரு பிரச்சைன வந்து அதில் இருந்து மீள முடியாது என்று ேதான்றிய ேபாது. “மம்மிக்கு என்ன ஆச்சு…. நீ என்ைறக்கும் என்னுைடய ஸ்ரீ தான். அைத ெவளிக்காட்ட முடியாமல் தவித்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாேள. ************************************************************ அத்தியாயம்—13 தளர்ந்த நைடயும். எனக்கு நீ தாேன எல்லா விஷயத்திற்கும் . அவ்வளவு தூரம் உன்ைன ேதடி வந்த நான் வீட்டிற்கு வந்து உன்ைன சந்தித்திருக்க ேவண்டும். நீ தாத்தா பாட்டி கூட விைளயாடு.

“ஐேயா கடவுேள என்னால் தாேன என் அக்காவிற்கு இப்படி ஆகிவிட்டது. “ஏய் மதி வந்துவிட்டாயா. குழந்ைதக்கும் எந்த குைறயும் இல்லாமல் நல்லபடியாக திருப்பிெகாடுத்துவிடு கடவுேள” என்று வாய்விட்டு புலம்ப லக்ஷ்மி அவைள ேதற்றவும் வழி இல்லாமல் தன் மூத்த மகைள . கீேழ விழுந்த ேவகத்தில் தைல தைரயில் ேமாதி ரத்தம் ெவளிேயற ஸ்ரீநிதி ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக மயக்கத்திற்கு ெசல்ல கிாி சிறிதும் தாமதிக்காமல் தூக்கிெகாண்டு காருக்கு ஓடினான். “அம்மா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா. எதிர்பார்க்காத லக்ஷ்மி. மதி சிாித்துக்ெகாண்ேட.கூடேவ பக்கபலமாக இருந்தாய். “ஸ்ரீ…” என்று ஓடிவந்து தூக்கியவனின் ைகெயல்லாம் ரத்தம். குளித்துவிட்டு உைடமாற்றிக்ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீநிதி. பாைக கீேழ ைவத்துவிட்டு ஓடிவந்து தன் அம்மாைவ அைணத்துக்ெகாண்ட மதி. ேதாட்டத்திற்கு ஓடியவள் ேதாட்டத்திற்கு ெசல்லும் கதவருகிேல நின்றுெகாண்டு . அவாின் கண்களும் கலங்கியது. ஹாஸ்பிட்டலில் ேசர்த்துவிட்டு தன் ெபற்ேறாருக்கு தகவல் ெதாிவித்தவன் ேவதைனயுடன் அங்கிருந்த ேசாில் அமர்ந்தான். “அக்காஆ……” என பதறி தன் அக்காைவ ேநாக்கி ஓடிவந்தாள். இரு ெரண்ேட நிமிஷம் வந்துவிடுகிேறன்” என்றவள் ேவகமாக உைட மாற்றி கதைவ திறந்துக்ெகாண்டு “மதி…” என ஆைசயுடன் தன் தங்ைகைய ேநாக்கி ேவகமாக வந்தவள் கீேழ பார்க்காமல் பாசியில் கால்ைவத்துவிட கண்ணிைமக்கும் ேநரத்தில் தடுமாறி “ஆ. சைமயலைறயில் காைலயுணவு தயாாித்துக்ெகாண்டு இருந்த லக்ஷ்மியும் இருவாின் குரைலயும் ேகட்டு என்ன ஆயிற்ேறா என்று பதறிக்ெகாண்டு ேதாட்டத்திற்கு ஓடிவந்தனர். ெகௗதம் ஸ்ரீமதிைய பஸ் ஏற்றிவிட்டு வந்த மறுநாள் காைலயில் தங்கள் ஊாில் ெசன்று இறங்கியதும் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்ேத ெகௗதமிற்கு ேபான் ெசய்து தான் வந்து நல்லபடியாக ேசர்ந்துவிட்டதாக ெதாிவித்தாள். இன்னும் நாெமல்லாம் குளிக்கணும். “நாங்க நல்லா இருக்ேகாம்டா. உங்க அக்காைவ டாங்கில் தண்ணி காலி ஆகும் முன்னால் சீக்கிரம் வர ெசால்ேலன்” என்றான். அக்கா நான் மதி வந்திருக்ேகன்” என்று குரல் ெகாடுத்தாள். அைறயில் அமர்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டு இருந்த கிாியும். அக்கா எப்படி இருக்காங்க?” என நா தழுதழுக்க ேகட்டவைள தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டார் லக்ஷ்மி. “ஸ்ரீநிதி…” என லக்ஷ்மியும் மதியும் அழுதுக்ெகாண்ேட உடன் ெசல்ல கிாி எவ்வளேவா ேவகமாக ெசன்றும் மதுைர ெசன்று அைடய அைரமணி ேநரம் ஆகிவிட்டது. கதைவ திறந்த கிாி. வீட்டிற்கு ெசன்று இறங்கியவைள. தன் மைனவியின் நிைல கண்ட கிாி. எங்க அக்காவிற்கும். தன் அக்கா ஸ்ரீநிதியின் அைறக்கதைவ தட்டினாள். “மதி மைழெபய்து பின்னால் ேதாட்டம் பக்கெமல்லாம் ேசரும் பாசியுமாக இருக்கு பார்த்து ேபா” என தன் ைமத்துனிக்கு அறிவுைர வழங்கிவிட்டு விட்ட இடத்திலிருந்து ேபப்பைர படிக்க ெதாடங்கினான். “சாி அத்தான் நான் ேபாய் அக்காவிடம் ேபசிவிட்டு வருகிேறன்” என்று ஓடியவைள. மகைள இத்தைன நாள் பிாிந்திருந்து இன்று எதிர்பாராமல் சந்தித்ததும். “இப்ேபாதான் அத்தான் வந்ேதன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?” என விசாாித்துவிட்டு அவனின் அைனத்து ேகள்விகளுக்கும் பதில் ெசால்லிவிட்டு “அக்கா எங்ேக?” என்றாள். ேபாய் விசாாித்துவிட்டு வா” என அனுப்பி ைவத்தார். “அடடா.. ஸ்ரீமதி. மதி நீ எப்ேபா வந்தாய்? எக்ஸாம் எல்லாம் எப்படி எழுதி இருக்கிறாய்? எப்ேபாது ாிசல்ட்?” என்றான். முகத்ைத கழுவிக்ெகாண்டு பின்கட்டிற்கு ெசன்றவள். அத்தானும் ேநத்து ைநட் தான் வந்திருக்கார். இனியும் நீ தான் என்கூடேவ இருக்கணும் அக்கா என்றவளின் நிைனவுகள் பின்ேனாக்கி ெசன்றது. லக்ஷ்மி தன் மகளின் முதுைக தடவிெகாடுத்துக்ெகாண்ேட. “உங்க அக்கா குளிக்க ேபாய் அைரமணி ேநரம் ஆகுது இன்னும் வரவில்ைல. “மதி என்னடாம்மா நீ வர இன்னும் நாலு நாள் ஆகுெமன்று இப்ேபாதான் உங்க அக்கா கூட புலம்பிக்ெகாண்டு இருந்தா” என்றார்.ஆ… அம்மா…” என அலறியபடி கீேழ விழுந்தவள் இடுப்பில் பலமான அடிபட வலி தாங்க முடியாமல் துடித்தவைள ேநாக்கி மதி.

ஏற்ெகனேவ ரத்தஅழுத்தம். உன் குழந்ைதைய தூக்கி ெகாஞ்சத்தான் ேபாற பாரு” என்றார். ஸ்ரீநிதிக்கு வயிற்றில் பலமான அடிபட்டிருந்ததால்.நிைனத்து கலங்கியபடி தைலயில் ைகைவத்தபடி அமர்ந்திருக்கும் கிாிைய பார்த்தவருக்கு. நீ ைதாியமாக இரு. அடுத்த ஒருமணி ேநரத்தில் கிாியின் ெபற்ேறார் வந்து ேசர்ந்திருந்தனர். . இன்னும் பத்ேத நாளில் நீ ஜம்மும்ன்னு நம்ம வீட்டுக்கு வரப்ேபாேற. என பாதிக்கபட்டிருந்த லக்ஷ்மிக்கு தன் மகளின் நிைல கண்டு அதிர்ச்சியும் ஏற்பட. பத்து நாைளக்கு பிறகு குழந்ைதைய இனி இன்குேபட்டாில் ைவக்கேவண்டாம் என்றும் வீட்டிற்கு அைழத்து ெசன்றுவிடலாம் என்றும் ெசால்ல குழந்ைதைய டிஸ்சார்ஜ் ெசய்து வீட்டிற்கு அைழத்துவந்தனர். பவானியும் சுந்தரமும். எனக்கு நல்லா ெதாியும்” என்று அழுதவளின் கண்கைள துைடத்தபடிேய. பயத்துடனும் வினவியவைள. கவைலயும். “குழந்ைத வீட்டில் இருக்கான் ஸ்ரீம்மா. கூட்டிக்ெகாண்டு வருவார்கள். தாயிடமிருந்து குழந்ைதக்கு ெசல்லும் ரத்த ஓட்டம் தைடபட்டு இருப்பதால் குழந்ைதைய காப்பாற்ற கட்டாயம் ஆபேரஷன் ெசய்து குழந்ைதைய ெவளிேய எடுத்து ஆகேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதால் ஆபேரஷன் ெசய்து குழந்ைதைய எடுத்ததும் எட்டைர மாதேம ஆனதால் ேபாதுமான நாட்கள் இன்குேபட்டாில் ைவக்கேவண்டும் என ெசால்லி குழந்ைதைய தனியாக இன்குேபட்டாில் ைவத்தனர். புன்னைகக்க முயன்றபடி “எனக்கு குழந்ைதைய பார்க்கணும் அத்ைத” என்றாள் தன் ேவதைன நிைறந்த குரலில். ஸ்ரீநிதி சுய நிைனவிேலேய இல்ைல. ஸ்ரீநிதிைய காண ெசன்ற பவானியிடம் ெமல்ல ேபச ஆரம்பித்தாள் ஸ்ரீநிதி. என்ேனாட கைடசி ஆைச நிைறேவற்றி ைவப்பீர்களா?” என்று கண்ணீருடனும். ஸ்ரீநிதியும் உயிருக்கு ேபாராடிக்ெகாண்டு இருக்க குழந்ைதயும் இன்குேபட்டாில் இருந்த நிைலயில் ேபாதாகுைறக்கு மதியின் தாயும் இப்ேபாது ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கபட்டு இருந்தைத கண்ட மதி அைனத்துக்கும் தான் தான் காரணம் என்று பவானியிடம் அழுது புலம்பினாள்.” என தயக்கத்துடனும். அப்ேபாது பவானியும் சுந்தரமும் மட்டுேம அங்கிருந்தனர். வருத்தமும் அதிகாிக்க ஸ்ரீமதிைய ேசர்த்து தன் மீது சாய்த்துக்ெகாண்டு கண்களில் கண்ணீருடன் அமர்ந்திருந்தார் . அப்படிேய உன்ைனேய உாிச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கான். அடுத்து வந்த இரண்டு நாளில் லக்ஷ்மி ெகாஞ்சம் சாியாகிவிட அவைர பவானி தங்கள் வீட்டிேலேய ைவத்து கவனித்துக்ெகாண்டார். ஆதங்கத்துடனும் ேகட்கும் தன் மருமகளின் வார்த்ைதைய தட்ட முடியாமல். மதிையயும் ேதற்றிக்ெகாண்டு இருந்தனர். நான் பிைழக்கமாட்ேடன். “உனக்கு ைபயன் பிறந்திருக்கான் ஸ்ரீ. “ெசால்லும்மா என்ன ெசய்யனும்” என்றார். கலங்கிய கண்களுடன். “என்ன ஸ்ரீ என்ெனன்னேவா ேபசற? நீ இப்ேபா தான் கண் விழித்து இருக்கிறாய். அத்ைத நான் உங்க எல்ேலாைரயும் விட்டு ேபாகேபாேறன். கீேழ விழுந்ததில் ரத்தேசதமும். “இனி எனக்கு எப்ேபாதும் ெரஸ்ட் தாேன அத்ைத. வீட்டிற்கு ேபான் ெசய்த சுந்தரம். மதி தான் குழந்ைதைய ெபாறுப்பாக பார்த்துக்கறா” என்றார் சந்ேதாஷமாக. தைலயிலும் பலமான அடி. “அப்படிெயல்லாம் எதும்நடக்காது. ஸ்ரீ நிதியின் உடலில் எந்தவிதமான முன்ேனற்றமும் இல்ைல. முழு ேநரமும் ஸ்ரீமதி தான் குழந்ைதைய கவனித்துக்ெகாண்டாள். குழந்ைதயின் ெபாசிஷன் மாறிவிட்டதாகவும். “எனக்கு ெதாியும் அத்ைத அவ குழந்ைதைய நல்லா பார்துப்பான்னு. சர்க்கைர. தங்கள் கலக்கத்ைதயும் வருத்தத்ைதயும் மைறத்துக்ெகாண்டு லக்ஷ்மிையயும். ரத்த அழுத்தம் அதிகாிக்க ஆரம்பித்தது. இனி அவ தாேன பார்த்துக்கணும்” என்று ெசான்னவளின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய ெதாடங்கியது. இன்ெடர்னல் ப்லீடிங்கும் அதிகமாக இருந்ததால். பவானியும் தன் மகைள ேபால எண்ணி மதிைய அைணத்து ேதற்றினார். மதி தான் எந்ேநரமும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வீட்டிற்குமாக கிாியுடன் அைலந்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். ” இல்ைல அத்ைத. எனக்கு ெதாியும். ெமல்ல கண்விழித்த ஸ்ரீநிதிைய பார்க்க அனுமதித்தனர். “அத்ைத குழந்ைத…. ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட் எடும்மா” என்று அக்கைறயாக ெசான்னவாின் கரங்கைள பற்றினாள் ஸ்ரீநிதி. உடேன கிாிைய கிளம்பி வர ெசான்னார்.

” என ெமல்ல ெமல்ல தன் ேபச்ைச நிறுத்திக்ெகாண்டவளின் இதயமும் அதன் இயக்கத்ைத நிறுத்திக்ெகாண்டது. லக்ஷ்மியிடமும் ஸ்ரீநிதியின் கைடசி வார்த்ைதைய ெசால்லாமல் இருந்த பவானி இதற்கு ேமலும் தாமதிக்க கூடாது என முடிெவடுத்து லக்ஷ்மி குணமாகி வீட்டிற்கு வந்ததும் தன் மருமகளின் ஆைசைய ெசான்னார். சிறிது ேநரத்தில் அைனவரும் வந்துவிட. அைனவரும் அங்கிருந்து விலகி ெசல்ல கிாி அவளின் ைககைள பற்றி கண்ணில் ைவத்துக்ெகாண்டவன். கைடசி ேநரத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மைனவியாக ெசய்ய ேவண்டிய இன்ெனாரு கடைமையயும் அத்ைதயிடம் ெசால்லி இருக்ேகன். அம்மா என அைனவாிடமும் ேபசியவளின் பார்ைவ கிாியிடம் ெசன்றது. அந்த ேநரம் குழந்ைதயுடன் அைறக்கு வந்த மதி. குழந்ைதைய ைவத்திருந்த மதிைய அருகில் அைழத்து குழந்ைதயின் பிஞ்சு பாதத்ைத ெதாட்டு பார்த்து பூாித்தவள். ெகௗதமின் நிைனவுகளும் அவைள வாட்டியது. “அக்கா உன்ேனாட இந்த முடிவுக்கு நாேன காரணம் ஆகிவிட்ேடேன” என்று அழும் தங்ைகயின் தைலைய வருடி ெகாடுத்தாள். இனி அவன் உன் குழந்ைத நீ தான் அவைன பார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்று ெசான்னதும்.” என அைழத்தாள். மதி தன் குழந்ைத ேபாலேவ பார்த்துப்பா. எல்லாம் தைலெயழுத்து” என்றவள் தன் மாமனார். குழந்ைதைய…. உங்கேளாடும் நம்ம குழந்ைதேயாடும் கைடசி வைரக்கும் இருக்க முடியாமல் ேபாச்ேச என்ற ஒரு கவைல தான் எனக்கு……” என்றவள் தன் சுய நிைனைவ சிறிது சிறிதாக இழந்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். குலுங்கி அழ. “மதி…. அதுவைர தன் மகனிடமும். “நடந்ததுக்கு நீ காரணம் இல்லடா மதி. மருமகனின் வருத்தம். . ஆனால் அந்த ேநரத்தில் ெகௗதமின் அருகாைமைய அவனின் ஆறுதலான வார்த்ைதகைள எண்ணி ஏங்கிய உள்ளத்ைத கட்டுபடுத்த முடியாமல் தவித்தாள். இந்த நிைலயில் எப்படி ெகௗதைம பற்றி வீட்டில் ெசால்வது என்று எண்ணி ெசால்லாமல் இருந்தவளுக்கு தன் தாயின் உடல்நிைல ெசால்லவிடாமல் தடுத்தது. அதன் பிறகு நடக்க ேவண்டிய அைனத்தும் மளமளெவன நடந்தது. தூக்கத்தில் சிாித்த தன் மகனின் பட்டுக்கன்னத்ைத தடவி ரசித்தவள் ெமல்ல அழ ஆரம்பித்தாள். நான் ேபசுகிேறன்” என்று ெசான்னதும் நிம்மதியாக முறுவலித்தவைள காணகாண பவானிக்கு ெசால்லமுடியாத துயரம் ெபருகியது. “ஸ்ரீநிதி ஏன் இப்படிெயல்லாம் ேபசற……” ப்ளீஸ் அத்ைத எனக்காக. ெமல்ல அந்த பாதத்தில் தன் இதழ்கைள பதித்தாள். அக்காவின் இறப்ைபேய தாங்க முடியாமல் இருந்தவளுக்கு. “மதி என் குழந்ைத இனி உன் ெபாறுப்பு.“என் குழந்ைத அம்மா இல்லாமேல வளரேபாகுது. “நீங்க அழாதீங்க அத்தான். நீதான் பத்…திரமாக…. தன் மகளின் மைறவு. இதுவைரக்கும் ஒரு நல்ல மைனவியா நான் உங்கைள பார்த்துக்ெகாண்ேடன்னு நிைனக்கிேறன். அதனால் மதிைய அத்தானுக்ேக கல்யாணம் ெசய்து ைவக்கிேறன்னு எனக்கு வாக்கு ெகாடுங்க அத்ைத” என்றாள். இத்தைன நாளாக தனக்கு இந்த ேயாசைன வரவில்ைலேய என்று எண்ணிக்ெகாண்ட லக்ஷ்மி மனதில் சந்ேதாஷம் பரவ தன் சம்மதத்ைத ெதாிவித்தார். இந்த இருபது நாளில் இைளத்து கவைல ேதாய்ந்த முகத்துடன் இருந்தவைன கண்டதும். என் தங்ைக ெராம்ப நல்லவ அத்ைத” என்று கைடசி மூச்ைச இழுத்து பிடித்து ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பவைள ேமலும் வருந்தவிடாமல் “சாி ஸ்ரீ உன் விருப்பபடிேய எல்லாம் நடக்கும். அம்மாவின் இந்த நிைலைம பயத்ைத ெகாடுக்க அழுது கைரந்தாள். “அம்மா பாருங்கேளன் இவன் சிாிக்கும் ேபாது அக்கா சிாிக்கும் ேபாது கன்னத்தில் குழி விழுேம அது ேபாலேவ விழுது என் ராஜா குட்டிக்கு” என தன் அக்கா குழந்ைதைய ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தவைள அருகில் அைழத்தார். நாத்தனார். உடன் அழுத தங்ைகைய பார்த்து. “அத்தான்…. தாய் இல்லாமல் வளரப்ேபாகும் குழந்ைதயின் நிைல என மாற்றிமாற்றி அதிேலேய உழன்ற மதியின் அம்மாவின் உடல் நிைல ேமாசம் அைடய அது ஹார்ட் அட்டாக்கில் ெகாண்டு விட்டது.

அவன் மனைத காயப்படுத்திவிட்டு உன்னால் மட்டும் சந்ேதாஷமாக இருக்க முடியமா? என ஒவ்ெவாரு பக்கமிருந்தும் ேகள்விகளாக எழ நாலாபக்கமும் கண்ணுக்கு ெதாியாத கயிறு தன்ைன இறுக்குவைதப் ேபால உணர்தவளுக்கு மூச்சு முட்டியது. குழந்ைத அவள்மீது உைதத்து விைளயாடி அவள் முகத்ைத பார்த்து சிாித்துக்ெகாண்டிருந்தைத கண்டவளின் மனம் அைனத்ைதயும் பலத்த ேயாசைனக்குபிறகு இந்த குழந்ைதக்காக தாங்கித்தான் ஆகேவண்டும் என்ற முடிவுடன் தன் சம்மதத்ைத தன் அம்மாவிடம் ெதாிவித்தாள். தன்ைன சுற்றிலும் இருக்கும் அைனத்தும் ஒருகணம் அைசைவ நிறுத்தியது ேபால் இருந்தது அவளுக்கு அப்ேபாது ெகௗதமின் நிைல. நிச்சயம் இந்த விஷயம் ெதாிந்தால் ெகௗதம் ேநராகேவ வந்துவிடுவான். உள்ளுக்குள் ஏேதா ெசால்ல ேபாகிறார்கள் என உணர்ந்தவள் பயத்துடன் ேகட்க ஆயத்தமானாள். அழவும் முடியாமல் யாாிடமும் எைதயும் ெசால்ல முடியாமல் தவித்தாள். இது அைனத்துக்கும் நாேன முடிவு கட்டிவிட்ேடேன. அதன் பாரம் தாங்காமல் தள்ளாடியவளாக அருகில் இருந்த ேசைர ெகட்டியாக பிடித்துக்ெகாண்டாள். “அண்ணி…. இனி விதி விட்ட வழி என்ற முடிவுக்கு வந்தது அவள் மனம். கடவுேள இப்ேபாது நான் என்ன ெசய்ேவன்? ஒரு பக்கம் ெகௗதம் மறுபக்கம் அக்காவின் கைடசி ஆைச. “அண்ணி அம்மா இப்ேபா தான் அண்ணாகிட்ட உங்க கல்யாண விஷயமாக எல்லாத்ைதயும் ெசான்னாங்க ” என்று சந்ேதாஷமாக ெசான்னவைள பார்த்தாள். அதற்குள்” என மறுக்க எண்ணியவைள .தாங்க் யூ அண்ணி” என்று தன்ைன அைணத்து ெகாண்டவைள அண்ணியா…. இருவாின் பார்ைவயும் தன்ைன பார்ப்பைத கவனித்தாலும் அந்த ேநரத்தில் தன்னால் எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாமல் குழப்பத்துடன் அங்கிருக்க முடியாமல் தன் அைறக்கு வந்தவள். “மதி உனக்கு கல்யாணம் ெசய்யலாெமன்று முடிெவடுத்து இருக்கிேறாம்” என்று ெசான்னதும் பதற்றத்துடன் மனம் ெகௗதைம எண்ணிக்ெகாண்டது.“நீங்க ேபசுங்க நான் பிறகு வருகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு எழுந்து ெசல்ல முயன்ற பவானிைய. அன்று மாைல அவைள ேதடி ேதவி சந்ேதாஷத்துடன் ஓடிவந்தாள். தான் மட்டும் அன்று ஊருக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் தன் அக்கா இன்று தன்ேனாடு சந்ேதாஷமாக ேபசி சிாித்துக்ெகாண்டு இருந்திருப்பாள். . “அம்மா அக்கா இறந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகுது. இத்தைன நாள் தன்ைன அக்கா என்று தாேன அைழப்பாள் இன்று என்ன என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட அவைள பார்க்க. அைத நான் ெசால்ல மாட்ேடன்” என ெசால்லிவிட்டு ஓடியவைள பார்த்தபடிேய நின்றிருந்தவைள குழந்ைதயின் அழுகுரல் நிகழ்வுக்கு ெகாண்டு வந்தது. “என்ன அண்ணி ஒன்னுேம ெசால்ல மாட்ேடன்றீங்க? அண்ணா என்ன ெசான்னார்னு ேகட்க்க மாட்டீங்களா?” என்றாள் ெகாஞ்சலாக. நதியில் ேபாக்கில் ேபாகும் துடுப்ைப இழந்த படகு ேபால் ஆகிவிட்டது நம் நிைல. இதற்கு கண்டிப்பாக ஒத்துக் ெகாள்ள மாட்டான்.”இது உங்க அக்காேவாட கைடசி ஆைச தான் மதி” என்று அைனத்ைதயும் ெசால்லி அவள் தைலயில் ெபாிய கல்ைல தூக்கி ைவத்தனர். தாயில்லாமல் இந்த குழந்ைத வளர ேவண்டுமா? என்னால் இத்தைன நல்ல உள்ளங்களும் கஷ்டபடேவண்டுமா? என வாதிட அவள் மனேமா அப்ேபாது உன்ைன காதலித்த ஒரு பாவத்திற்காக ெகௗதம் வாழ்நாள் முழுதும் உன்ைன நிைனத்ேத காலத்ைத ஓட்ட ேவண்டுமா? இப்ேபாது கூட உண்ைம ெதாிந்தால் ஓேடாடி வருவாேன. “நீங்களும் இருங்க அண்ணி நமக்குள்ேள என்ன?” என்ற தன் அம்மாைவ பார்த்தாள் மதி. அதற்குப் பிறகு அவனுைடய நல்வாழ்க்ைக என்பைதேய மறந்துவிட ேவண்டியதுதான். “ம்ம்…. “என்ன ெசான்னார் உங்க அண்ணா?” என பட்டும் படாமலும் ேகட்டாலும் மனதில் பயம் இருக்க தான் ெசய்தது. ேவறு வழியில்லாமல் அைனவாின் நலைனக் கருதி அவன் ஒத்துக் ெகாண்டாலுேம கூட. மறுநாள் காைலயில் தன் அம்மாைவ பார்க்க வந்தவைள லக்ஷ்மியின் ேபச்சு ஒரு முடிவுக்கு வர ைவத்தது. தன்ைனேய எண்ணிக்ெகாண்டு காத்திருக்கும் அவனின் கதி என்ன? இந்த விஷயம் ெதாிந்தால் அவன் என்ன ெசால்வான். தன் குழந்ைதேயாடு கணவேனாடு சந்ேதாஷமாக இந்த வீேட நிைறந்திருந்திருக்கும். அைத தாங்க முடியாமல் ஒன்றும் ெசால்லாமல் அந்த அைறயிலிருந்து குழந்ைதயுடன் ெவளிேயறினாள்.

ராம் இது உங்களுக்காக உங்கள் நல்வாழ்விற்காக எனக்கு ேவறு வழி ெதாியவில்ைல.தன் சம்மதத்ைத ெசால்லும் ேபாது தன் மனக்கண்ணில் ேதான்றிய ெகௗதமின் உருவம். உங்களிடம் ேநரடியாக ெசால்லும் ைதாியம் எனக்கு இல்ைல. சாருைவ அவளுக்ேக ெதாியாமல் ெசன்று பார்க்க ேவண்டும் என்று எண்ணி ஒருமுைற ெசன்ைன வந்தபிறகு யாருக்கும் ெதாியாமல் ெசன்று பார்த்தேபாது அந்த வீட்டில் ேவறு யாேரா குடியிருந்தனர். அவன் தன்ைன ெவறுக்க ேவண்டும் அவன் தன்ைன மறந்து ேவறு வாழ்க்ைகைய அைமத்துக் ெகாள்ள ேவண்டுெமனில். நீங்க நன்றாக இருக்க ேவண்டும் ராம். என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள். குழந்ைதையயும் ைவத்துக்ெகாண்டு உடல்நிைல சாி இல்லாத தன் அம்மாவுடன் எதற்காக மதி தனியாக கஷ்டப்பட ேவண்டும் என்று எண்ணி லக்ஷ்மியின் சம்மதத்துடன் சுந்தரத்தின் நண்பாின் மூலமாக ஒேர வாரத்தில் வீட்ைட விற்றுவிட்டு கிாியின் மதுைர வீட்டிற்ேக நிரந்தரமாக அைழத்து வந்துவிட்டனர். தங்களின் அத்தைன ஆைசயும் காதலும். ெசன்ைனக்கு ெசன்று ெகௗதம் வாங்கி ெகாடுத்த ெபாருட்கைள அவனிடேம ெகாடுத்துவிடேவண்டும். ஒருவர் மீது ஒருவர் ைவத்திருந்த ேநசமும். இனி மதி மட்டும்தான் மதி மட்டுேமதான் என ஆழ ெபருமூச்சு ஒன்ைற விட்டவள் கடிதத்ைத கதவிடுக்கு வழியாக உள்ேள ேபாட்டுவிட்டு காேலஜுக்கு ெசன்று தன் மார்க் லிஸ்ட்ைடயும் வாங்கிக்ெகாண்டு அன்று மாைலேய ெசன்ைனயிலிருந்து கிளம்பி மதுைர வந்து ேசர்ந்தாள். இனி தனக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ைல. வீட்டில் ெபாழுது ேபாகாமல் இருப்பைதவிட ேவைலக்கு ெசல்லலாம் என்று இருந்தவைள ேபப்பாில் வந்த விளம்பரத்ைத பார்த்து . ெசன்ைன வந்து குடிேயறினர். ெகௗதமும் தன்ைன மறந்து ேவறு திருமணம் ெசய்துெகாண்டு அவன் வாழ்ைவ மாற்றி அைமத்துக்ெகாள்ள இைத விட ேவறு வழி இல்ைல. குழந்ைதயும் ெகாஞ்சம் வளர்ந்துவிட. இனி தன் வாழ்க்ைக பாைத மாறுகிறது. இதுவைர இருந்த உங்கள் ஸ்ரீ இனி இல்ைல. தன்ைன நிைனக்கும்ேபாேத அவன் ‘சீ’ என்று நிைனக்கும் அளவிற்கு எதாவது ெசய்யேவண்டும். சுந்தரம் ஸ்ரீமதியின் பதிைல கிாியிடம் ெசால்ல கிாி முதலில் ேதவிக்கு திருமணம் முடியட்டும். அதன் பிறகு யாாிடமும் ெதாடர்பு ெகாள்ளாமல் இருந்தாள். ேதவிக்கும் திருமணம் ஆகிவிட கிாி பத்து நாட்கள் மட்டும் வந்திருந்து கல்யாணம் முடிந்தவுடன் கிளம்பி ெசன்றுவிட்டான். கஷ்டத்ைதயும் ெகாடுத்துவிட்ேடன். கடிதத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ெசன்ைனக்கு கிளம்பினாள். சாருவிற்கும் ேசர்த்து ஒரு கடிதத்ைத எழுதி ெகாடுத்துவிட்டு ெகௗதமின் வீட்டிற்கு ெசன்றவள். அந்த அளவிற்கு அவன் சம்மதித்தேத ெபாிது என்பது ேபால அைனவரும் அவனின் முடிவிற்கு சம்மதித்தனர். என ெகௗதமிற்கு கடிதம் ஒன்ைற எழுதி எடுத்துக்ெகாண்டு ெசன்ைன ெசன்று சாருைவயும் பார்த்துவிட்டு அவளிடம் எைதயும்ெசால்லாமல் திரும்பி வந்துவிட ேவண்டும் என எண்ணிக்ெகாண்டு அவன் தனக்கு வாங்கி ெகாடுத்த ெபாருட்கைளயும். ஆனால் ெசன்ற இடத்தில் சாருவும். அவனுைடய நல்வாழ்விற்காக அறுைவ சிகிச்ைச ேபால் இைத ெசய்ேத ஆக ேவண்டும் என எண்ணிேய அந்த கடிதத்ைத எழுதினாள். நானும் ெகாஞ்சம் நாள் பிஸ்ெனஸ் விஷயமாக ெவளிநாடு ெசல்ல ேவண்டி உள்ளதால் ெகாஞ்சம் நாைளக்கு திருமண ேபச்ைச எடுக்க ேவண்டாம் தான் ஊாிலிருந்து வந்தவுடன் அைத பற்றி ேபசிக்ெகாள்ளலாம் என்று ெசால்லிவிட்டான். என்னால் முடிந்த அளவு அைத தீர்க்க முயல்கிேறன். கிாியும் ஊருக்கு ெசன்றுவிடுவான். அதன் பிறகு இரண்டு மாதங்களில் கிாி பாாின் கிளம்பி ெசன்றுவிட ேதவி படிப்பு முடிந்ததும். இத்தைன சீக்கிரம் ஒன்றும் இல்லாமல் கனவாக ேபாகும் என்று கனவிலும் எண்ணாதது இன்று நடந்துெகாண்டிருக்கும் ெபாழுது அைத தன்னால் ேவடிக்ைக மட்டுேம பார்க்க முடிகிறது என்று எண்ணி எண்ணி தனக்குள்ேளேய மருகினாள். தன் ைகயில் இருந்த கடிதத்ைத ஒரு முைற பார்த்தவள் தனக்கு தவேம ெசய்யாமல் கிைடத்த வரத்ைத இழக்கப் ேபாகிேறாம். ேவதைனயுடன் அவனிடம் மானசீகமாக மன்னிப்பு ேகட்டுக்ெகாண்டு தன் சம்மதத்ைத ெசான்னவள் மனதிற்குள்ேளேய ெமௗன கண்ணீர் வடித்தாள். என்னால் ேநர்ந்த என்ைனயும் அறியாமல் இத்தைன ேபர் வாழ்வில் நான் வருத்தத்ைதயும். மதுைரயில் இருந்த வீட்ைட அப்படிேய ைவத்துக்ெகாண்டு ெசன்ைனயில் வீடு வாங்கிக்ெகாண்டு. முதலில் அவன் மதிப்பில் தான் தாழ்ந்து ேபாக ேவண்டும். சிவாவும் ெவளியூர் ெசன்றிருப்பதாக வாட்ச்ேமன் ெசால்ல ெகௗதமும் இன்னும் ஊாில் இருந்து திரும்பவில்ைல என்று அறிந்ததும் பாைக சாருவிடம் ெகாடுக்கும்படியும்.

“அம்மா எனக்கு ெவளிேய ேவைல இருக்கு. மதி பள்ளிக்கு கிளம்பி ெசல்வைத பார்த்தவன்.” என்று அைழத்தபடி தன் அருகில் வந்து அமர்ந்த குழந்ைதயின் முகத்ைத நிமிர்ந்து பார்த்தவள் ஸ்ரீராமின் புன்னைக நிைறந்த முகத்ைத கண்டதும் உனக்காக ஸ்ரீ ராம் உனக்காக என புன்னைகக்க அது கண்ணீராக கண்களில் வழிய “மம்மி இன்னும் டயர்டா இருக்கா நீ படுத்துக்ேகா மம்மி ஸ்ரீராம் உனக்கு பாட்டு பாடுகிேறன்” என்றவன் தன் மழைலயில் பாட மதி கண்ணீருடன் தன் மகனின் கன்னத்தில்முத்தமிட்டாள். ெகௗதம் தன்ைன ேதடி கண்டிப்பாக வருவான். சுதாகர் ெகௗதமின் உற்சாகத்ைத அப்ேபாது தான் கவனித்தான். என்ன ஆைளேய இந்த பக்கம் காேணாம்?” என்றான். அேத ேபால என் முடிவிலும் நான் உறுதியாக தான் இருக்கிேறன் என அைனத்ைதயும் எண்ணிக்ெகாண்ேட படுத்துக்ெகாண்டிருந்தவள். “வாடா மாப்பிள்ைள. “ உன் பிள்ைளைய பார்த்து நான் கண்ணு ேபாடுகிேறனா?” என விஸ்வநாதன் ேகட்டதும். காைர ெகாண்டு ெசன்று பார்க்கிங்கில் விட்டவன் விசிலடித்துக்ெகாண்ேட அந்த அப்பார்ட்ெமன்ட் படிகைள கடந்து சத்யனின் ப்ளாட்டின் முன்பு ெசன்று நின்று காலிங் ெபல்ைல அழுத்தினான். மதியின் ெபாறுைம சூர்யாவிற்கும் இைடயில் நல்ல புாிதைலயும் அன்ைபயும் ஏற்படுத்த இருவருக்கும் இைடயில் நல்ல நட்பு மலர்ந்தது. சிாிப்ைபயும் கண்டவர் ஆச்சர்யம் அைடந்தார்.”என்ன சிவகாமி உன் ைபயன் இன்ைனக்கு என்னேவா சந்ேதாஷமா இருக்க மாதிாி ெதாியுது. அந்த ெபாண்ேணாட நிைனப்பிேலேய இத்தைன நாள் இருந்துவிட்டான். புன்னைகயுடன் பாட்டு ஒன்ைற ஹம் ெசய்தபடி தன் ேவைலகைள பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தான். சிாித்துக்ெகாண்ேட தன் காைலயுணைவ உண்டான். அவன் ேகட்கும் ேகள்விக்கு உாிய விளக்கம் அளிக்க ேவண்டிய நிைலயில் தான் நான் இருக்கிேறன். சிறிதுேநரம் பாட்டு பாடிக்ெகாண்ேட வீட்ைட சுற்றிவந்தவன் பத்து மணிக்கு. என்ன விஷயம்?” என்றார். நீ என்ன ெசய்ய ேபாகிறாய் மதி? வரட்டும். நான் ேபாய் வருகிேறன். “இன்ைனக்கு ஆடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கு பன்னிரண்டு மணிக்கு கிளம்புேவாம். *********************************************************** அத்தியாயம் -14 மறுநாள் காைலயில் ெபாறுைமயாக எழுந்த ெகௗதம். கதைவ திறந்த சுதாகர். “பிள்ைளய கண்ணு ேபாடாதீங்க” என்றார் சிவகாமி. இருந்தும் மகனின் மாற்றத்ைத கண்டும் காணாமல் இருந்துக்ெகாண்டார். “அதான் இப்ேபா வந்துட்ேடேனடா மச்சான்” என்றபடி ேசாபாவில் அமர்ந்தான். “என் பிள்ைளைய இப்படி சந்ேதாஷமா பார்த்து 2 1/2 வருஷம் ஆகுது. தன் கடந்த காலத்ைதயும் சூர்யாவிடம் பகிர்ந்துக்ெகாள்ளும் அளவுக்கு இருவரும் ெநருங்கிய ேதாழிகளாயினர். அப்பா வருகிேறன்” என்றவன் கார் சாவிைய எடுத்து ெகாண்டு கிளம்பினான். ஆனால் அவனின் நடவடிக்ைகைய கவனிக்க தவறவில்ைல. இனியாவது அவன் வாழ்க்ைக சந்ேதாஷமாக இருக்கட்டும்” என கண் கலங்கியவைர ேதாளில் தட்டி சமாதானம் ெசய்தார் விஸ்வநாதன். சிவகாமி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தங்கள் மகனின் முகத்தில் ெதாியும் சந்ேதாஷத்ைதயும். சத்யன் ெவளி ேவைலயாக ேபாய் இருக்கிறான்” என்றான். . நாளும் இப்படிேய ெசல்ல குழந்ைதேய தன் உலகம் என்று இருந்தவளுக்கு ேபாிடியாக பக்கத்துவீட்டிற்கு ெகௗதம் வந்தது. “என்ன சுதாகர் இன்ைனக்கு ஆபீஸ் ேபாகவில்ைலயா? சத்யன் எங்ேக?” என்றான். எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கம் ேகட்பான். அவனுக்கு விஷயமும் ெதாிந்துவிட்டது. ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டிருந்த விஸ்வநாதன். பாட்டு டீச்சர் ேவைல கிைடத்ததும் அைனவாின் ஒப்புதலுடன் ேசர்ந்த இடத்தில் சூர்யாவின் அறிமுகம் அவளுக்கு சாருைவ நிைனவுபடுத்த அவளின் படபட ேபச்சும். “மம்மி….விண்ணப்பிக்க.

அது எப்ேபாதும் நிைலத்து இருக்கேவண்டும் என எண்ணிக்ெகாண்ேட அைறக்குள் நுைழந்தாள். “எனக்கு என்னடா பிரச்சைன நீ தாராளமாக உன் பிெரண்ைட கூட்டிக்ெகாண்டு வா” என்றவன் பிளாஸ்கில் இருந்த காப்பிைய ஊற்றி ெகௗதமிடம் ெகாடுத்துவிட்டு உள்ேள ெசன்றான். “சார். நான் ஸ்ரீமதி டீச்சைர பார்க்க ேவண்டும். எனக்கு ேநரம் ஆகிறது” என்றான். ஸ்ரீமதியின் ைகயிலிருந்த புத்தகமும் ெபன்சிலும் நழுவி கீேழ விழ அதிர்ச்சியுடன் சூர்யாைவ நிமிர்ந்து பார்த்தாள். ஒரு பிெரண்ைட கூட்டிக்ெகாண்டு வந்து ேபசணும்” என ெசான்னதும். இங்ேக டிராயிங் டீச்சராக இருக்ேகன். இப்ேபாது பார்க்க முடியுமா?” என்று பதிலுைரக்க. ஆபீஸ் அைறயில் தைலைமஆசிாியாின் உதவியாளாிடம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தாள் சூர்யா. அவள் மனம் முழுதும் கடவுளுக்கு நன்றி ெசான்னது. நானும் கிளம்புகிேறன்” என்றதும் பூட்டிக்ெகாண்டு இருவரும் கிளம்பினர். ஸ்ரீமதிேயாட க்ேளாஸ் பிெரண்ட்” என க்ேளாஸ்சில் ஒரு அழுத்தம் ெகாடுத்து உன்ைன பற்றி எல்லா விஷயமும் எனக்கு ெதாியும் என ெசால்லாமல் ெசான்னாள். “எனக்கும் ெவளிேய ெகாஞ்சம் ேவைல இருக்குடா. “என்ைன உங்களுக்கு…” என்று ேகள்வியாக ேகட்டவைன பார்த்தாள். கடவுேள இப்ேபாது ஸ்ரீமதி வாழ்க்ைகயில் ஒரு ெவளிச்சம் ெதாிய ஆரம்பித்திருக்கிறது.“சுதாகர். எனக்கு ப்ளாட்ேடாட சாவி ேவணுேம. “மிஸ்டர். சுதாகர் யார் அது தனக்கு ெதாியாமல் பிெரண்ட் என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட ெகௗதைம ஏதும் ேகட்காமல் ஒரு சாவிைய ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தான். ெகௗதம் ப்ளீஸ் ஒன் மினிட்” என அைழத்ததும் திரும்பி பார்த்த ெகௗதம் ேகள்வியாக சூர்யாைவ ேநாக்கினான். தனக்கு இருந்த சில ேவைலகைள முடித்துக்ெகாண்ட ெகௗதம் மாைல மூன்று மணிக்கு ஸ்ரீமதி ேவைல ெசய்யும் பள்ளிக்கு ெசன்றான். “ஹேலா ேமடம். உள்ேள வர ெகௗதம் அனுமதி ேகட்டதும். அவள் அருகில் வந்த சூர்யா. “நீங்க ெவயிட் பண்ணுங்க நான் ேபாய் அவைள அனுப்பிைவக்கிேறன்” என ெசால்லிவிட்டு ேவகமாக டீச்சர்ஸ் ரூைம ேநாக்கி ெசன்றாள். இப்படி . “ஹும்ம்…!! ெதாியும். வாசலில் இருந்த ெரஜிஸ்டாில் தன்ைன பற்றிய குறிப்ைப எழுதிவிட்டு ஆபீஸ் அைறக்கு ெசன்றான். ஸ்ரீமதி அைறயின் மூைலயில் ஜன்னல் ஓரமாக அமர்ந்து ேநாட்ஸ் எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தாள். “உனக்கு ஏதும் பிரச்சைன இல்ைலேய சுதாகர்” என சுதாகைர ேகட்டதும். கிளம்பி தயாராகி வந்தவன். நீங்க அவங்க பக்கத்து வீட்டிற்கு வந்திருப்பது உட்பட. ” என் ெபயர் ெகௗதம். சூர்யா அந்த ெபண்ணிடம் அவசரமாக ஏேதா ெசால்லிவிட்டு ெகௗதமின் பின்னால் ஓட்டமும் நைடயுமாக வந்தாள். ” உங்கைள எனக்கு நல்லாேவ ெதாியும். ெகௗதம் புன்னைகயுடன். நான் சூர்யா. “ஜஸ்ட் எ மினிட் சார் ெசக் பண்ணிட்டு ெசால்கிேறன்” என்றவள் ைடம் ேடபுைள எடுத்து பார்த்தவள் அவங்க ப்ாீ தான் நான் அவங்கைள வர ெசால்கிேறன் நீங்க விசிட்டர்ஸ் ரூமில் ெவயிட் பண்ணுங்க” என்று புன்னைகயுடன் முடிக்க ெகௗதம். “என்ைன பார்க்கவா யார்?” என ேநாட்ஸ்லிருந்து கண்ைண அகற்றாமல் ேகட்டதும் சூர்யா குரைல தைழத்து.” என்று சிாித்தவன். உங்களுக்கு ஸ்ரீமதிைய பற்றி எல்லா விஷயமும் ெதாியுமா?” என ேகள்வியாக பார்த்தாள். உள்ேள அைழக்கபட்டான். “ெகௗதம்” என்றாள். நான்ைகந்து ேபர் ஒன்றாக அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. எப்படியும் ெகௗதம் தன்னிடம் ேபச முயற்சிப்பான் என்று ெதாியும் இருந்தாலும். நான் ஸ்ரீமதியிடம் ேபசிேய ஆகேவண்டும்” என்றான். “ஸ்ரீமதி உன்ைன பார்க்க யாேரா வந்திருக்கிறார்கள்” என்றாள். ஸ்ரீமதி எல்லாவற்ைறயும் என்னிடம் ெசால்லி இருக்கிறாள். “உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்” என்று அழகான நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தில் ேகட்ட ெபண்ணிடம். “ெகௗதம் நீ இப்ேபா இங்ேகேய இருப்பதானால் இரு. “தாங்க் யு” என ெசால்லிவிட்டு விசிட்டர்ஸ் அைறைய ேநாக்கி ெசன்றான். அைத பற்றி ேபசத்தான் வந்ேதன்.

ஸ்ரீமதி அவசரமாக. இப்படி ெசால்ல ெசால்கிறாேய. உன் முடிைவ ெசால்லு. கிளம்பு மதி” என்றாள். சூர்யாவின் சந்ேதாஷத்ைதயும். . என் முடிவில் நான் திடமாக இருக்கிேறன்” என்றாள். இனி யாருக்காகவும் என்னுைடய முடிைவ மாற்றிக்ெகாள்ள தயாராக இல்ைல” என ெசால்லிவிட்டு எழுந்து தன் ைகயில் இருந்த ேநாட்ைச கப்ேபார்டில் ைவக்க எழுந்து ெசன்றாள். ெகௗதைம பார்த்தால் ெராம்ப நல்லவராக ெதாியுது. “சூர்யா என் முடிவில் நான் ெதளிவாக இருக்ேகன். கண்டிப்பாக ெகௗதம் புாிந்துக்ெகாள்வார்”என்றவேள மதியின் ஹான்ட்பாைக எடுத்து எல்லா ெபாருட்கைளயும் உள்ேள ைவத்து மதியின் ைகயில் பாைக ெகாடுத்தாள்.”மதி என்ன இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறாய்? கிளம்பு ேபாய் ெகௗதமிடம் ேபசு” என்றாள். ெமதுவாக மதியின் ேதாைள அழுத்திய சூர்யா . உன்ைன ேதடி வரும் நல்ல வாழ்க்ைகைய இழந்துவிடாேத.ஸ்கூலுக்ேக ேநரடியாக வருவான் என்று நிைனக்கவில்ைலேய என்று எண்ணியவள் ெசய்வது அறியாமல் திைகத்து ேபாய் அமர்ந்திருந்தாள். அவள் எதிாில்வந்து அமர்ந்த சூர்யா. “ஏன் மதி ெகௗதைம சந்தித்து ேபசினால் உன் மனம் மாறிவிடும் என்று பயப்படுகிறாயா?” என்று ஸ்ரீமதியின் முகத்ைத உற்றுபார்த்தபடிேய ேகட்டாள். பின்னால் வந்த சூர்யா. ேபாய் ேபசு. இனியாவது நீ உனக்காக வாழப்பார். “சாி அப்ேபா கிளம்பு. ஸ்ரீமதிைய தள்ளிக்ெகாண்டு வந்து அைறக்குள் நிறுத்தினாள். பிரச்சைனைய பார்த்து ஓடாேத ேநரடியா பிரச்சைனைய சந்திக்க முயற்சி பண்ணு” என்றாள். மதியும் கண்ைண மூடி தன்ைன நிதானபடுத்திக்ெகாண்டு ெகௗதமிடம் ெசால்லேவண்டியைத தனக்குள் ஒருமுைற ெசால்லி பார்த்துக்ெகாண்டவள் கிளம்பி ெசன்று ஆபீசில் ெபர்மிஷன் வாங்கிக்ெகாண்டு விசிட்டர்ஸ் அைற வாசல் வைர ெசன்றவளுக்கு உள்ேள ெசல்ல முடியாமல் தவித்தாள். ெகௗதம் அங்கு ேஷாேகசில் இருந்த பள்ளிக்குழந்ைதகளின் கைல நிகழ்ச்சி ேபாட்ேடாக்கைள பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். அவைன சந்தித்து ேபசேவண்டுேம என்றுஎண்ணி தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தாள். “இல்ைல சூர்யா நான் இப்ேபா வர முடியாது என்று ெசால்லிவிடு” என்றாள் முகத்தில் எந்த வித்தியாசத்ைதயும் காட்டாமல். “உனக்ெகன்ன மதி ைபத்தியமா? உன்ைன பார்க்க உன்னிடம் ேபச எவ்வளவு ஆைசயாக வந்திருப்பார். என்றாவது அவன் ேகள்விக்கு உாிய விளக்கத்ைத தான் அவனுக்கு ெகாடுக்கேவண்டும் என்று முடிெவடுத்திருந்த ேபாதும். “எனக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்காதான்னு எனக்காக ெராம்பேவ நீ எதிர்பார்க்கிறாய் இல்ைலயா சூர்யா” என்று ேகட்டாள் மதி. முக மலர்ச்சிையயும் கண்ட மதி. ேபாதும் நீ மற்றவர்களுைடய நிம்மதிக்காக வாழ்ந்தது. சீக்கிரம் சீக்கிரம்” என்று மதிைய அவசரபடுத்தினாள். மதியின் பின்னாேலேய வந்து நின்ற சூர்யா. அந்த நாள் இன்ைறக்கா நாைளக்கா என்று ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் தயக்கமும் கலக்கமுமாக இருப்பதற்கு பதிலாக இப்ேபாேத ேபசி முடித்துவிட்டால் நிம்மதி தாேன. ஸ்ரீமதி சுவற்ைற பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்ததாலும். சூர்யா அவளின் பின்னால் குனிந்து நின்றபடி இருந்ததாலும் அங்கு நடந்தது ஏதும் மற்றவர்களின் கவனத்ைத கவரவில்ைல. இன்று இப்ேபாது அைத ெசயல் படுத்தேவண்டும் என்று நிைனக்கும் ேபாது அவைன எதிர்ெகாள்வது மனதிற்கு சற்று கலக்கமாக தான் இருந்தது. “இப்ேபா அதுவாடி முக்கியம் கிளம்புடி உனக்காக ெகௗதம் ெவய்ட் பண்ணிக்ெகாண்டு இருக்கிறார். “என்ைனக்காவது ெசால்ல தாேன ேவண்டும் மதி.”சாி அைத தான் நீேய ெகௗதமிடம் ேநரடியாக ெசால்லிவிேடன்” என்றாள். “ேச… ச்ேச…!! அெதல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல.

ேநசத்ைத… இைதெயல்லாம் எப்படி மறந்தாய்? என்னேவா எல்லாேம உன் வாழ்க்ைகயில் நடக்காத மாதிாிேய ேபசுகிறாேய?” என்றான் சீற்றத்துடன்.”ஏன் ஸ்ரீ உன் மனசு என்ன கல்லா? எப்படி உன்னால் உன் மனைத இப்படி மாற்றிக்ெகாள்ள முடிந்தது? என்னேவா என்ைன உனக்கு ெதாியாத மாதிாி…. பால்கனி கதைவ திறந்து விட்டுவிட்டு அங்கிருந்த ைடனிங் ேடபிள் ேசைர காட்டி. “நான் முதலில் ெசால்ல வந்த விஷயத்ைத ெசால்லி விடுகிேறன்.. “நீங்கள் என் மீது ேகாபபட்டதிலும் எந்த தவறும் இல்ைல. அவள் அைத கண்டுெகாள்ளாமல் “சாி ேநரம் ஆகுது நான் சீக்கிரம் வீட்டிற்கு ேவற ேபாகேவண்டும் நீங்க முன்னால் ேபாங்க நான் உங்கைள பாேலா பண்ணிட்டு வேரன்”என்றதும் அவைள ஒருமுைற பார்த்தவன் காைர கிளப்பிக்ெகாண்டு முன்னால் ெசல்ல மதி அவைன பின்ெதாடர்ந்து ெசன்றாள். ... எப்படி இருந்தாலும் ேபசித்தாேன ஆகேவண்டும் என்று எண்ணிய ெகௗதம். “என்ைன நம்பி வரலாம் அதனால் உனக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது” என்றான். அதன் பின் இனிப்பு அவசியமா என்று முடிவு ெசய்யலாம்” என்று ெவற்றுக் குரலில் ெசான்னாள். ஒரு ெவற்றுப்பார்ைவ பார்த்தவள் சலிப்புடன். “ஆல் த ெபஸ்ட் மிஸ்டர். “ஸ்ரீ என் பிெரண்ட் வீட்டிற்கு ேபாய் ேபசலாம்” என்றதும் மதி தயங்கி நின்றாள். ஆனால் ஸ்ரீமதி முகத்ைதயும் திருப்பிக்ெகாள்ளவில்ைல அவைன பார்த்து புன்னைகக்கவும் இல்ைல. ெகௗதம் எாிச்சேலாடு. ஆனால் எனக்கு ஆறுதல் ெசால்லவாவது எத்தைனேயா ேபர் இருந்தார்கள் ஆனால் உனக்கு? நீ எல்லாவற்ைறயும் உன் மனதிற்குள்ேளேய புைதத்துக் ெகாண்டு ெவளிேய அைனவாிடமும் சாதாரணமாக ேபசி சிாித்துக்ெகாண்டு எவ்வளவு கஷ்டபட்டிருப்பாய்? நானும் என் பங்கிற்கு உன் மனைத வார்த்ைதகளாேலேய காயபடுத்தி இருக்கிேறன். “ம்ம். “சாாி ஸ்ரீ நீ என்ைன ஏமாற்றிவிட்டதாக எத்தைன நாள் உன்ைன நிைனத்து இரவில் தூங்காமல் பைழய நிைனவுகைள நிைனத்து நிைனத்து கலங்கி இருப்ேபன். நமக்குள் இருந்த காதைல…. தன் ைகனடிக் ேஹாண்டாைவ ெவளியில் தள்ளிக்ெகாண்டு ெசன்றவள் ெகௗதமிற்காக காத்திருந்தாள். என்ேனாட அன்ைப…. காைரயும் ைகனடிக் ேஹாண்டாைவயும் பார்க்கிங்கில் விட்டுவிட்டு சுதாகாின் பிளாட்டிற்கு அைழத்து ெசன்றான். ெவளியில் வந்த ெகௗதம். ஆனாலும் ேகட்கிேறன் ஸ்ரீ என்ைன மன்னித்துவிடு” என்றவனின் வார்த்ைதகளில் ெதாிந்த ேவதைனையயும் வலிையயும் அவளால் நன்கு உணரமுடிந்தது. அவளின் ெசய்ைக அவனுக்கு திைகப்ைப ெகாடுத்தாலும் நிதானித்துக் ெகாண்டவன் முகத்தில் புன்னைகைய வரவைழத்துக்ெகாண்டு. “உட்கார் ஸ்ரீ” என்று ெசால்லிவிட்டு கிச்சனுக்கு ெசன்றவன் ைகயில் ஸ்வீட்பாக்சுடன் வந்தான். உன்னிடம் மன்னிப்பு ேகட்கும் தகுதி கூட எனக்கு இல்ைல.சத்தம் ேகட்டு திரும்பிய ெகௗதம் ஸ்ரீமதிைய பார்த்து புன்னைகத்தான். அவைள பின் ெதாடர்ந்த ெகௗதைம அைழத்த சூர்யா. உள்ேள ெசன்றதும் கதைவ சாத்தியவன். இருவருக்குேம ேபச்ைச எப்படி ஆரம்பிப்பது என புாியாமல் அமர்ந்திருந்தனர். உங்கள் நிைலயில் யார் இருந்திருந்தாலும் அப்படி தான் நடந்துெகாண்டு இருப்பார்கள்.ெகௗதம்” என சூர்யா கட்ைட விரைல உயர்த்தி காட்ட ெகௗதம் சிாிப்புடன். தன் ெதாண்ைடைய ெசருமிக்ெகாண்டு ெமல்ல ஆரம்பித்தான். ேலட் ஆனால் குழந்ைத என்ைன ேதடுவான்” என இறுகிய முகத்துடன் ெசான்னாள். “இங்ேக ேவண்டாம் ெவளிேய ேபாய் ேபசலாம்” என ெசால்லிவிட்டு ேவகமாக ெவளியில் ெசன்றாள்..” என தைலைய ஆட்டியவள். அவளின் தயக்கத்ைத கண்டவன் ேகாபத்துடன். “தாங்க் யு சிஸ்டர்” என்று ெசால்லிவிட்டு ஸ்ரீமதிைய பின்ெதாடர்ந்து ெவளியில் ெசன்றான். அவள் அருகில் வந்தவன். “சாி முதலில் ஸ்வீட் எடுத்துக்ேகா” என்று ஸ்வீட் பாக்ைச அவள் முன்ேன நீட்டினான். “ஸ்ரீமதி நான் உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபசேவண்டும்” என்றான். அவள் முன்னால் ஸ்வீட்பாக்ைச திறந்து ைவத்தவன் அவள் எதிாில் வந்து அமர்ந்தான். நாம ேபச ேவண்டியைத சீக்கிரம் ேபசி முடித்தால் நான் கிளம்புேவன்.

மதி ஓய்ந்து ேபானவளாக. “அெதல்லாம் நான் மறந்துவிட்ேடன்” என ெசான்னதும் ெகௗதமின் ேகாபம் தைலக்கு ஏறியது. தன்ைன ஆசுவாசபடுத்திக்ெகாண்டு ேபச ஆரம்பித்தாள். அப்ேபாதாவது நீங்க உங்க வாழ்ைகைய ேவறு ஒரு நல்ல ெபண்ேணாடு இைணத்து ெகாள்வீர்கள் என்ற எண்ணத்தில் தான் அப்படி ெசய்ேதன். “இப்ேபாது உங்களுக்கு எல்லாம் ெதாியேவண்டும் அவ்வளவு தாேன. “நான் தான் நடந்தெதல்லாம் மறந்துவிட்ேடன்னு ெசால்கிேறன் இல்ைலயா? அப்புறம் என்ன? ஏன் என்ைன இப்படி வாட்டி வைதக்கிறீர்கள்?” என்றாள். ெசால்லிவிட்ேடன்” என்றாள். அதனால் தான் நான் அப்படி ஒரு கடிதத்ைத உங்களுக்கு எழுதிேனன். ஆனால் என்ைறக்கு நான் கல்யாணத்திற்கு சம்மதம் ெசான்ேனேனா அன்ைறக்ேக உங்களுக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்மந்தமும் இல்ைல என்ற முடிவில் நான் உறுதியாக இருந்ேதன். அவள் ெசான்ன அைனத்ைதயும் ெபாறுைமயாக ேகட்டான். அம்மா ெகாஞ்சம் ேதறி வரும் ேபாது அம்மாேவ என்னிடம் கல்யாணத்ைத பற்றி ேபசியதும் அவங்க உடல் நிைல முன்னிட்டு. நீங்க எனக்கு வாங்கி ெகாடுத்த அைனத்து ெபாருட்கைளயும் திருப்பி ெகாடுத்ேதன். குழந்ைதக்காகவும் என்னுைடய எல்லா ஆைசையயும் எனக்குள்ேளேய புைதத்துக்ெகாண்டு உங்க விருப்பபடி ெசய்யுங்கள் என்று ெசால்வதற்குள் என்ன பாடுபட்டிருப்ேபன். என்னால் பாதிக்கபட்ட உங்கள் வாழ்க்ைகைய நீங்கள் மாற்றி அைமத்து ெகாள்வதற்காவது நான் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்கிேறன்” என்றவள் அைனத்ைதயும் ஒன்றுவிடாமல் ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். “எப்படி உன்னால் மறக்க முடியும்? ெவளியில் ேவண்டுமானால் நீ அப்படி ெசால்லிக்ெகாள்ளலாம் ஆனால் நீ உன்ைனேய ஏமாற்றிக்ெகாள்ளாேத” என்று அவள் எதிாில் வந்து நின்றான். ” நானா உன்ைன வாட்டி வைதக்கிேறன்? இத்தைன நாட்களாக நீ தான் என்ைன வாட்டி வைதத்துக்ெகாண்டு இருந்தாய். நீ எதற்காக கிாிைய கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ள சம்மதித்தாய்? அந்த கல்யாணம் இத்தைன நாளாக ஏன் நடக்கவில்ைல? எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக நீ ஏன் என்ைன காதலித்தைத உங்கள் வீட்டில் ெசால்லவில்ைல? எங்க அப்பா அம்மாேவாட சம்மதத்துடன் உன்ைன பார்க்க ஆைசேயாடு வந்த எனக்கு உன்னுைடய கடிதம் எவ்வளவு ெபாிய இடியாக இருக்கும் இன்று ெகாஞ்சமாவது நிைனத்து பார்த்தாயா?” என்றான் ெவறிேயாடு. “இப்ேபா உங்களுக்கு என்ன ெதாியணும்? கிாி எங்க அக்கா வீட்டுக்காரர் தான். “அக்காைவ பார்க்க ேபான இடத்தில் அவைள பார்க்க கூடாத நிைலயில் பார்த்து அவளிடம் என் மனம்விட்டு ேபசமுடியாமல். ஸ்ரீராம் என் அக்கா குழந்ைத தான். ைக குழந்ைதைய ைவத்துக்ெகாண்டு எவ்வளவு கஷ்டபட்டிருப்ேபன். அவளின் ஒவ்ெவாரு பதிலிலும் அவன் மனதில் அவள் மீதிருந்த காதல் இன்னும் இன்னும் அதிகாித்துக்ெகாண்டிருந்தைத அவள் உணராமல் தன் வாழ்வில் நடந்த மாற்றத்ைத ெசால்லிெகாண்டிருந்தாள். அக்கா இறந்த ேசாகம் முழுதாக மைறயும் முன் அம்மாவுக்கு வந்த அட்டாக். ேபாதுமா இது தாேன நீங்க ெதாிந்துெகாள்ள ஆைசபட்டீர்கள். “ெதாியணும் ஆதிேயாடு அந்தமாக எல்லா உண்ைமயும் ெதாியணும். நீ என்ைறக்கும் என்னுைடய ஸ்ரீ மட்டும் தான். .சில ெநாடி அைமதியாக இருந்தவள். “இன்னும் நீ முழுதாக எந்த உண்ைமையயும் ெசால்லவில்ைல ஸ்ரீ” என்றான். அவன் முகத்ைத நிமிர்ந்து பார்க்கும் ைதாியம் இல்லாமல் சிறிது ேநரம் அமர்ந்திருந்தவள். ெசால்கிேறன் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்கிேறன். “இதுக்கு ேமல என்ன உண்ைம ெசால்லணும்?” என்றாள் ஆத்திரத்துடன். அவள் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக துடித்து இறந்தைத இன்று கூட மறக்க முடியாமல் தவித்துக்ெகாண்டு இருக்கிேறன். இனியும் உன்ைன ெதாிந்ேத அடுத்தவனுக்கு விட்டுெகாடுக்க நான் ஒன்றும் இளிச்சவாயன் இல்ைல” என ெசால்லிவிட்டு ேசாபாவில் அமர்ந்தான்.

எல்லாேம நடந்து முடிந்த ேவகத்தில் எைத பற்றியும் சிந்திக்கும் நிைலயில் கூட நான் இல்ைல. ஓரளவு. அவனுக்கு தான் அறிந்த ஸ்ரீ இவளா? என்று சந்ேதகம் ேதான்றியது. இனி நீங்கள் என் வாழ்ைகயில் வரமுடியாது. ஒரு அந்நியத்தன்ைமயும். நீங்களாவது சந்ேதாஷமாக இருக்கேவண்டும். அைத உங்களுக்கு உாிய விதத்தில் ெதாியப்படுத்த ேவண்டிய கடைமயும் எனக்கு இருப்பதால்தான் நான் இன்று இங்ேக வந்ேதன். சிந்திக்கும் ேநரம் வந்த ேபாது.” என்று ெசால்லிவிட்டு கண்கைள மூடியவளின் கண்களில் இருந்து வழிந்த கண்ணீைர அவசரமாக துைடத்தாள். என்ேனாட முடிவில் நான் உறுதியாக இருக்கிேறன். எனக்கு ெதாியும். அங்ேகேய நில் என்ற பாவைனயும் ெதாிய. இன்ெனாரு விஷயம் இனி நீங்கள் என்ைன ஸ்ரீ என்று அைழக்காதீர்கள். உன் மனதில் நான் இன்னும் இருப்பது நிஜம் தான். திைகத்துேபாய் அப்படிேய நின்றான். இவ்வளவு நாளாக நீ கிாிேயாட மைனவி என்று எண்ணி தான் நான் ேபசாமல் இருந்ேதன். நான் எடுத்த முடிவு எடுத்தது தான். உன் மனதில் இருப்பது நான் மட்டும் தான் என்று. ” நீ ேபசும் ேபாது நான் குறுக்ேக ேபசாமல் ேகட்ேடன் அல்லவா. இல்ைல…. இனியாவது உங்க மனைத மாற்றிக்ெகாண்டு சீக்கிரேம ஒரு கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். உங்களிடம் ெசால்லவில்ைல என்ற குைறயும் இனி இல்ைல” என்று ெசால்லிெகாண்ேட எழுந்தவள். அது யாராலும் மாறப்ேபாவதில்ைல. ” என்ன ெசய்றீங்க நீங்க? கதைவ திறங்க நான் கிளம்பணும்” என்று ேகாபத்ேதாடு ெசால்ல. எப்படியானாலும். நான் ெசால்லேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லிவிட்ேடன். நான் இனி என்ைறக்குேம உங்கள் ஸ்ரீயாக முடியாது ர…. உனக்கு ஒருமாதம் ைடம் தேரன் அதற்குள் நீேய வந்து உன் சம்மதத்ைத என்னிடம் ெசால்லுகிறாய். அது என்ைனயும் மீறி நிகழ்ந்திருக்கிறது. அது நீங்களாகேவ இருந்தாலும் சாி. இவள் முற்றிலும் ேவறுபட்டவள் என்ற எண்ணமும். “ஸ்ரீ நீ சாி என்று ஒருவார்த்ைத ெசால் ேபாதும் நான் என் அப்பா அம்மாவிடம் ெசால்லி உங்கள் வீட்டில் வந்து ேபச ெசால்கிேறன்” என்றான். “நான் ெசால்லேவண்டிய எல்லாவற்ைறயும் உங்களிடம் ெசால்லிவிட்ேடன். பிடிவாதமாக உன்ைன நீேய ஏமாற்றிக்ெகாள்ளாேத. “என் வாழ்க்ைக ேவறு விதமாக தீர்மானிக்கப் பட்டிருக்கிறது.“உன்னுைடய முடிைவ நீ ெசால்லிவிட்டாய் என்ேனாட முடிைவயும் ேகட்டுக்ெகாண்டு ேபா நீ என்ைறக்கும் என்ேனாட ஸ்ரீ மட்டும் தான். . காலம் கடந்து ேபாய். முடியாதுன்னு ெசால்லாேத. ஆனால் எப்ேபாது உனக்கும் கிாிக்கும் கல்யாணம் ஆகவில்ைல என்று ெதாிந்தேதா அப்ேபாது முதல் நீ இன்னும் என்னுைடய காதலி தான். என்னுைடய ஸ்ரீ தான். அேத ேபால என்னுைடய முடிைவயும் நீ ேகட்டுதான் ஆகேவண்டும். ஒரு நாள் இல்ைல ஒரு நாள் அந்த உண்ைம உனக்கு புாியும்” என்று ெசான்னவைன ேநாக்கி பதில் ெகாடுக்க ெதாடங்கியவைள. அவைள சுற்றிலும் ஏேதா தகதகெவன ஒரு ெநருப்பு வைளயம் எாிவது ேபான்ற ஒரு பிரைம அவனுக்கு ேதான்றியது. என் மனைத அாித்த விஷயத்ைதயும் உங்களிடம் ெசால்லி என் மனபாரத்ைத குைறத்துக்ெகாண்ேடன். மிக பிடிவாதமாய் அவன் மனதில் வந்து அழுத்தமாக உட்கார்ந்தது இருவரும் அவரவர் பிடிவாதத்தில் உறுதியாக இருந்தனர்.” என்று ெதாடங்கியவள் ெமாட்ைடயாக நிறுத்தி. சிந்தித்தும் ஒரு உபேயாகமும் இல்ைல என்ற விரக்தியான மனநிைலைய அைடந்திருந்ேதன். இல்ைலெயன்றால் அடுத்த நாள் நான் ேநராக உன் வீட்டிற்கு வருேவன் நம்ைம பற்றிய அைனத்து உண்ைமையயும் ேநரடியாக கிாியிடம் ெசால்ேவன்” என ெசால்லிவிட்டு ஸ்ரீமதிைய பார்க்க ஸ்ரீமதியின் ேகாபமான விழிகைள கண்டவன் ஒரு அலட்சிய புன்னைகைய வீசினான். ைகைய உயர்த்தி தடுத்தவன். அைதயும் ெசால்லிவிட்ேடன்” என்று ஒருவித மரத்த குரலில் ெசான்னவைள. அேத ேபால என்னாலும் இந்த பந்தத்தில் இருந்து ெவளிேய வரமுடியாது. “ேநரமாகுது நான் கிளம்புகிேறன்” என ஹான்ட் பாைக எடுத்துக்ெகாண்டு கிளம்பியவைள. அைத தாண்டி எப்படி அவைள அணுகுவது என்று அவன் மைலத்து நின்றான். எாிச்சலுடன் அவைன பார்த்தவள். “ஒரு நிமிடம் ஸ்ரீ” என்ற குரலில் நின்றாள். மீண்டும் “இல்ைல ஸ்ரீ நான்” என்று அைழத்து அருேக ெசன்றவைன அவள் பார்த்த பார்ைவயில். “எதுக்கு வந்து ேபசணும்? இன்னும் ேபச எந்த விஷயமும் இல்ைல. நான் கிளம்புகிேறன்” என்று ெசால்லி கதைவ திறந்தவைள ேநாக்கி வந்தவன் ேவகமாக கதைவயும் மூடினான். அவள் தனக்குத்தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்ைல என்ற தீர்மானமான முடிவும்.

உன்ைன விட்டுக்ெகாடுப்பைத தவிர. “முடியாது…. ேகாபத்துடன் ேவகமாக ெசன்று தன் ேஹாண்டாைவ கிளப்பிக்ெகாண்டு ெசன்றாள். வாங்கி வந்து ைவத்திருந்த அந்த ஸ்விட் பாக்ஸ் பிாிக்கப்படாமேல இருந்தைத கண்டவன் கண்களில் வருத்தம் நிைறந்தது. இேத ேபான்ற நம்பிக்ைகயுடன் முன்ெபாருநாள் வாங்கி வந்த இனிப்ைப நிைனத்த அவன் உதடுகளில் புன்முறுவல் ேதான்றினாலும். ஒரு நாளும் முடியாது” என்றவைள பார்த்து சிாிப்புடன். தான் நம்பிக்ைகயாய். “சாி அப்ேபா இங்ேகேய இரு” என ெசால்ல தான் ஒன்று ெசால்ல அைத இவன் ேவறுவிதமாக ெசால்கிறாேன என்று எாிச்சலுடன். ஒரு ேவதைன ெபருமூச்சு அடக்க மாட்டாமல் எழுந்தது. உனக்ேக உன்ைன புாியைவப்ேபன். ஆனாலும் அவன் மனமும் ெதளிவாகேவ இருந்தது.” என்ற மிக தீர்மானமான முடிவும் அவன் மனதில் வந்து அமர்ந்தது. என் வாழ்க்ைக நன்றாக சந்ேதாஷமாக இருக்கேவண்டும் என்று எனக்காக இவ்வளவு தூரம் ேயாசித்து ெசய்யும் நீ அைதேய நானும் நிைனப்ேபன் என்று நீ ஏன் ேயாசிக்கவில்ைல ஸ்ரீ? நீ ேயாசிக்கவில்ைல என்றாலும் உனக்காக உன் நலனுக்காக நான் ேயாசிப்ேபன். “உங்க எண்ணத்துக்கு ஒரு நாளும் என்னால் சம்மதிக்க முடியாது என்று ெசான்ேனன்” என்றாள். உனக்காக எைதயும் ெசய்ேவன்.“இப்ேபாது கிளம்பு” என கதைவ திறந்துவிட்டான். அவள் ெசன்றதும். “முடியும் ஸ்ரீ கண்டிப்பாக முடியும்” என சிாித்ததும் அவனின் சிாிப்ைப ரசிக்க முடியாமல் அவளுைடய விழிகளில் கலக்கமும். அேதாடு ேசர்ந்து ஒரு அடிபட்ட பாவைனயும் ேதான்றியது. ************************************************ .

வரப்ேபாகும் விபாீதம் புாியாமல் இருவரும் அவரவர் கவைல மனதில் இருந்தாலும் தங்கள் ேவைலகைள ெசய்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். சத்யன். அப்படி பின்னுக்கு தள்ளப்பட்ட ேவண்டுதலில் ஒன்றாக ெகௗதமின் ேவண்டுதலும் தள்ளப்பட்ட ேநரம் சிவாவின் கார் ெகௗதமின் வீட்டின் முன் நின்றது. சத்யா ெகாஞ்சம் சீக்கிரம் ேபாடா” என அவசரபடுத்தினான். ெகௗதைம பார்த்த சத்யா. சிவாவும் அவைர வணங்கினர். “ஒஹ் அப்படியா…. “ஓேக ஓேக நான் ேபாய் எல்லாைரயும் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன்” என்று ேபாைன ைவத்ததும் சிாித்தபடிேய ேபாைன ைவத்தவனுக்கு அப்ேபாது தான் மின்னல் ெவட்டியது. “இருடா இந்த வாயாடி ேபசனுமாம்” என்று ேபாைன தன் தங்ைகயிடம் ெகாடுத்தான். “நான் நல்லா இருக்ேகன் சாரு நீ எப்படி இருக்கிறாய்? என்னேவா வீட்டிற்கு வேரன்னு ெசால்லி எத்தைன நாள் ஆகுது இன்னும் உனக்கு லக்ேனால இருந்து வர பிடிக்கைலயா? அப்பா கூடேவ இருக்கிறாய்” என்றான். “ேடய் சிவா எப்படிடா இருக்கிறாய்?” என்று உற்சாகமாய் ேகட்டான். “ெரண்டுேபரும் உள்ேள ேபாங்க ஆன்ட்டி இருக்காங்க” என்று இருவைரயும் அனுப்பிவிட்டு சுந்தரத்துடன் தன் ேபச்ைச ெதாடர்ந்தார். “வாவ். “ஹேலா ஹீேரா சார் ெசௗக்கியமா?” என்றாள் சாரு.அத்த அத்திியாயம் –15 இருவரும் ேபசிவிட்டு வந்த அடுத்து 2 நாட்களும் அதன் ேபாக்கில் ெசன்றது. சாருவும். பரஸ்பர நலவிசாாிப்பிற்கு பிறகு சிவா. ேவைலெயல்லாம் எப்படி இருக்கு? அப்பா எப்படி இருக்கிறார்?” என்ற அைனத்து ேகள்விகளுக்கும் பதில் ெசான்ன இருவைரயும் விஸ்வநாதன் சுந்தரத்திற்கு அறிமுகபடுத்தினார். “ஹேலா அங்கிள். சுந்தரமும் விஸ்வநாதனும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. . எப்படி இருக்கீங்க?” என்றபடி இருவைரயும் ேநாக்கி ெசன்றாள். எனக்கு ஒரு ெபாண்ணு இல்ைல என்ற குைற சாருவால் தீர்ந்தது” என்று இருவைரயும் அறிமுகபடுத்த. ெரண்டு வீடும் ஒேர மாதிாி அழகா இருக்கு இல்ல” என ெசால்லிெகாண்ேட காாில் இருந்து இறங்கினாள் சாரு. வாம்மா நல்லா இருக்கிறாயா? வாப்பா சிவா. “நான் ெசன்ைன வந்ததாச்ேச. ஆனால் எல்ேலாருைடய ேவண்டுதலும் ெமாத்தமாக கடவுளின் காதில் ேபாட்டால் எத்தைன ேபாின் எண்ணத்ைதயும் ேவண்டுதைலயும் அவர் ஒேர ேநரம் நிைறேவற்றுவார். காாில் வந்தது யார் என்று பார்த்தனர். சிவாேவாட தங்ைக. “ைம காட். “என்ன ெகௗதம் அவ்வேளா அவசரம் அந்த லவுட் ஸ்பீக்கைர பார்க்க” என சிாித்தான். இது சாரு. இப்ேபா உங்க வீட்டுக்கு தாேன வந்துக்ெகாண்டு இருக்கிேறாம். ெமாைபைல எடுத்தவன் சிவாவின் எண்ைண பார்த்ததும் உற்ச்சாகமாக ேபச ஆரம்பித்தான். “சுந்தரம் இது சிவா. “அதில்லடா. இறங்கிய சாரு விஸ்வநாதைன கண்டதும். நம்ம ெகௗதம் கூட படித்த ைபயன். “அடேட சாருவா. உங்க வீட்டு வாசலுக்கு வந்தாச்சு” என்றாள் புன்னைகயுடன். மூவரும் பார்த்த இடத்ைத பற்றி ேபசிக்ெகாண்ேட வர ெகௗதமின் ெமாைபல் ஒலித்தது.” என சிாித்தவன் நான் ெவளிேய இருக்ேகன் இன்னும் அைரமணி ேநரத்தில் வந்துவிடுேவன்” என்றான். நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் ேபாக முடியுேமா ேபா” என்றவன் கடவுேள நான் வீட்டிற்கு ேபாய் ேசரும் வைர ஸ்ரீைய சாருவின் கண்களில் படாமல் காப்பாற்று என்று ேவண்டிக்ெகாண்ேட வந்தான். சுதாகர் இருவரும் ெகளதமுடன் ேசர்ந்து ைசட் ஒன்ைற பார்ப்பதற்காக ெசன்றவர்கள் வர மாைல ஆகிவிட்டது.

“ம்ம். ெகௗதமும் அவன் பிெரண்ட்சும் இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரத்தில் வந்துவிடுவார்கள்” என்று ெசால்ல. ெரண்டு வீட்டுக்கும் ேசர்த்து ஒேர மாடி ேபால என நிைனத்துக்ெகாண்ேட மறுபுறம் திரும்பி ேதாட்டத்ைத பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவைள. நாம கண்ணாமூச்சி வில்லால்லாமா?” என்றவைன. என் முட்டிவலியால் ேமேல வர முடியாது. ஏேதா ெகட்ட ேநரம் நடுவில் இப்படி அந்த ராட்சஷியால நடக்க கூடாதெதல்லாம் நடந்து ேபாச்சு. சிலுசிலுெவன கடற்காற்றுவீச அதன் குளுைமைய ரசித்தபடிமாடியில் வந்து நின்றாள். அங்ேக வந்தான். இந்த ேசைர ஓரமாக ைவத்துவிடலாம்” என ெசால்லிெகாண்ேட ேசைரயும் டீபாையயும் ஓரமாக ைவத்தவன் “ஸ்ரீராம் ெரடியா மம்மிைய பிடிக்க ெசால்லலாமா?” என்றதும். “இருக்கான் சிவா. ேநராக சைமயலைறக்கு ெசன்றாள். ேமல வலதுபக்கம் ெரண்டு ரூம் இருக்கு அதில் தங்கிக்ேகாங்க. “டாடி. “ேநாஓ… மம்மி தான் பிடிக்கணும்”என்றான்.”அண்ணாேவாட நல்ல மனசுக்கு எல்லாேம நல்லபடியாக தான் நடக்கும் ஆன்ட்டி. குழந்ைதயின் ேபச்ைச கவனித்து சிாித்த சாருைவ.!! என்ன ெசால்லாம ெகாள்ளாமல் வந்து நிற்கிறீங்க ெரண்டு ேபரும். முன்ைனக்கு இப்ேபா எவ்வளேவா பரவாயில்ைல ஆனால் அவன் இன்னும் அந்த ெபாண்ைண முழுசாக மறக்கவில்ைல” என்று வருத்தத்துடன் ெசால்ல. . யாரு பிடிக்க ேபாறது ஸ்ரீராமா?” என்று ேகட்டதற்கு. “வீடு ெராம்ப நல்லா இருக்கு ஆன்ட்டி. இல்ைலெயன்றால் நாேன வந்துவிடுேவன். இப்ேபா ெகௗதம் எப்படி இருக்கான்?” என்றான் சிவா. வாப்பா சிவா வந்து உட்கார்” என்று இருவைரயும் அமரைவத்து ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தார். அவர்களின் முகத்ைத பார்க்கவில்ைல. “மம்மி நீங்க தான் பிடிக்கணுமாம். “மதி எனக்கு முக்கியமான கால் ஒரு ஐந்து நிமிடம் வந்துவிடுகிேறன்” என்றான். இருவருேம திரும்பி அமர்ந்திருந்தபடியால் சிவாவும்.”சாரு அவங்க தனியாக இருக்காங்க நாம நின்று ேவடிக்ைக பார்த்தால் அவங்க ப்ைரவசி ெகடும் வா ேபாகலாம்” என ெசான்னான். “இந்த ேநரத்திலா ேநரம் ஆச்ேச. அப்ேபாது ஸ்ரீராம் ைகயில் ஒரு துணியுடன் ஓடிவந்தான். “ராம் நாம விைளயாடுேவாமா? ஓடுகிறாயா” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட ஓடிய குழந்ைதைய ேதடிக்ெகாண்டிருந்தவைள பார்த்தபடி நின்றுக்ெகாண்டு இருந்த சாரு அவளின் முகத்ைத உற்று ேநாக்கியபடி மதியின் அருகில் ெசன்றாள். நீங்க முகம் கழுவிக்ெகாண்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு டிபன் ெரடி பண்ண ெசால்கிேறன்.. “ஓேக டாடி” என்று ெசால்லவும் கிாியின் ெமாைபல் ஒலிக்கவும் சாியாக இருந்தது. சற்று தள்ளி ெசன்று ேபான் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த கிாி. ேமேல அைறக்கு வந்து முகத்ைத கழுவிக்ெகாண்டு ெவளியில் வந்த சாரு மாடிக்கு ெசல்லும் கதைவ திறந்தாள். சாருவும். “சாி அது ேபாகட்டும். மதிைய பார்த்த கிாி. “ஹேலா ஆன்ட்டி எனக்கும் ஒரு கப் காபி கிைடக்குமா?” என ேகட்டதும் திரும்பி பார்த்த சிவகாமி சாருைவ கண்டதும். ெபாதுவான ேபச்சிற்கு பிறகு.” டாடி ப்ளீஸ்” என ெகாஞ்சிய மகைன முத்தமிட்டவன்.உள்ேள ெசன்ற சாரு. “சாி அத்தான் மாடி விளக்ைக ெகாஞ்சம் ேபாட்டுவிட்டு ேபாங்க. வாங்க உங்க கண்ைண கட்டிவிடுகிேறன்” என்றவன் அவேன எழுந்து மதியின் கண்ைண கட்டினான். சாரு திரும்பி பார்த்த அேத ேநரம் சிவாவும். “சாரு…. “ஓேக ெகாஞ்சம் ேநரம் விைளயாடலாம். இருவாின் சிாிப்பு சத்தம் ஈர்த்தது. இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரத்தில் இருட்டாகிடுேம” என்றதும். இேதாடு ேபாச்ேசன்னு சந்ேதாஷம் தான் பட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்று ெசால்லிவிட்டு தன் ேதாைள குலுக்கிவிட்டு ெகாண்டாள்.!! அதுவும் சாிதான் ேபாகலாம் அண்ணா” என்று நகர்ந்தவைள கிாி அைழத்த ெபயாில் சேரெலன திரும்பியவள் அப்படிேய நின்றாள்.சாரு. பார்த்து சிவா. தூரத்தில் ெதாிந்த கடைல பார்த்துவிட்டு திரும்பியவளின் கண்களில் கிாி டீபாயில் கால் நீட்டி அமர்ந்துக்ெகாண்டு லாப்டாப்பில் ஏேதா ெசய்துக்ெகாண்டு இருந்தான். “என்ன யாைர பார்க்கிறாய்?” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட வந்தவனும் சாரு பார்த்த பக்கமாக பார்த்தான். “சிவா பரவாயில்ைல ஆன்ட்டி நாங்க பார்த்துக்ெகாள்கிேறாம்” என ெசால்லிவிட்டு சிவகாமி ெசான்ன அைறக்கு ெசன்றனர். குழந்ைத கீேழ எங்காவது இருட்டில் விழுந்துவிட ேபாகிறான்” என்று ெசால்லிவிட்டு ஸ்ரீராமிடம்..

நீ பிெரண்ட்ஷிப்ைப பற்றி ேபசுகிறாயா?” என மனம் முழுதும் இருந்த ேகாபெமல்லாம் அதற்கு காரணமானவைள கண்டதும் என்ன ெசால்கிேறாம் என்று புாியாமல் அவள் மனதில் காயத்ைத ஏற்படுத்துகிேறாம் என்று ெதாியாமல் தன் நாக்கு என்னும் ஆயுதத்தால் மதியின் இதயத்ைத குத்தி கிழித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். குழந்ைத. இல்லாவிட்டால் கல்யாணத்திற்கு பிறகு ெகௗதம் அண்ணாேவாட வாழ்க்ைகேய நரகமாக ஆகி இருக்கும். ெபாிய வீடு. அவனுக்கு ெதாிந்து அவேன சும்மா இருக்கும் ேபாது நீ ேபசி வீணாக ஏதும் பிரச்சைன ெசய்து ைவக்காேத” என்றான். பணம் என்று எல்லா வசதியுடனும் சந்ேதாஷமாக இருக்க.!! மம்மி ராம் குட்டிைய பிடிச்சிட்ேடேன?” என்று சிாித்தவைள பார்த்த குழந்ைத. உன்ைன நாலு வார்த்ைத ேகட்கனும்னு தான் வந்ேதன் இப்ேபா என் மனம் ஆறிேபாச்சு” என்று ெசால்லியவள் ெவடுக்ெகன திரும்பியவள் ேவகமாக அங்கு வந்த ெகௗதைம கண்டாள். சிவா. சாருவின் முகம் ேகாபத்தில் சிவந்தது. கார்.. “சாரு நான் ெசால்வைத ெகாஞ்சம் ேகள்…. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்ைத எல்லாம் இருக்கு. உன் முகத்தில் விழிப்பேத பாவம். மதிைய ேநாக்கி ெசல்ல முயன்ற சாருவின் ைகைய பிடித்த சிவா. “சாரு நீ…” என்றதும் “ேபசாேத. ெமல்ல தன் எதிாில் நின்றிருந்தவைள பார்த்ததும் மதியின் முகம் சந்ேதாஷத்தில் விகசிக்க. நீ இவ்வளவு ெபாிய ைககாாின்னு புாிந்துக்ெகாள்ளாமல் என்ேனாட வீட்டிேலேய உன்ைன ேசர்த்து ைவத்திருந்ேதன்னு நிைனக்கும் ேபாேத …… ேச. “ைஹ. ெகௗதம் கூட இல்ைல. “சிவாண்ணா எப்படி இருக்கீங்க?” என்று சந்ேதாஷம் ெபாங்க ேகட்டவைள ஒரு புழுைவ பார்ப்பது ேபால பார்த்தாள் சாரு. “ஏய் முதலில் உன் ைகைய எடு. “ஏய்… என்கிட்ேட ேபசுடி ஏன் என்னிடெமல்லாம் ேபசமாட்டாயா? சீ…! நீெயல்லாம் ஒரு ெபாண்ணா? நீ கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாண்டு புருஷன். எங்க எல்ேலார் கண்ைணயும் கட்டி இருட்டில் நிற்க ைவத்துவிட்டு நீ இங்ேக கண்ைண கட்டிெகாண்டு கண்ணாமூச்சி விைளயாடுகிறாயா? நம்பிக்ைக துேராகி.” “சாரு… நீ கூடவா சாரு என்ைன புாிஞ்சிக்கல. மூணு வருஷம் உன்ேனாட பழகி இருக்கிேறேன என்ைன பற்றி நீ புாிந்துக்ெகாண்டது இவ்வளவு தானா?” என விரக்தியான குரலில் ேகட்டாள். எப்படிடி இருக்கிறாய்? எப்ேபா வந்தாய்? என்றவள் சாருவிற்கு பின்னால் நின்றிருந்த சிவாைவ பார்த்து.“நீ சும்மா இருண்ணா” என்ற சாரு. “சாரு. அவேராட காதைல பணத்துக்காக குப்ைபைய தூக்கி ேபாடுவது ேபால தூக்கி ேபாட்டுவிட்டு ேபானவள் தாேன நீ.. “சிவா அண்ணா நீங்களாவது ெசால்லுங்கேளன்” என்றதும். . என் ேபைர ெசால்ல உனக்கு எந்த தகுதியும் கிைடயாது.” என்றவள் பின்னால் ஒன்றும் ேபசாமல் நின்றிருந்த சிவாைவ பார்த்து. ெகௗதம் அண்ணா உன் ேமல் உயிைரேய ைவத்திருந்தார். நீ ெதாட்டாேல எனக்கு அருவருப்பாக இருக்கு” என்றாள் முகத்ைத சுளித்துக்ெகாண்டு அவள் ேபச்ைச ேகட்ட மதி அதிர்ச்சியுடன்.”சாரு நீ வா” என்றவைன பார்த்து. ஆனால் இந்த 2 1/2 வருஷமா அண்ணா எவ்வளவு கஷ்டபட்டாங்கன்னு ெதாியுமாடி உனக்கு? நல்லேவைள உன்ேனாட உண்ைமயான முகம் எங்களுக்கு முன்னாேலேய ெதாிந்துவிட்டது. “இன்ெனாரு தடைவ அப்படி ெசால்லாேத அந்த ேகவலத்ைத நிைனத்து ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் புழுங்கிக்ெகாண்டு இருக்கிேறன்” என்று எாிச்சலுடன் ெசால்ல. ேபசாமல் வா. “மம்மி அது நான் இல்ல யாேரா ஆன்ட்டி” என்று சிாித்ததும் அவசரமாக தன் கண்ணில் கட்டி இருந்த துணிைய அவிழ்த்தவளின் கண்களுக்கு சட்ெடன ஏதும் புலப்படவில்ைல. “என்ன சாரு பதிேல ெசால்லமட்ேடன்கிறாய்?” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட சாருவின் ைகைய பிடித்ததும்.அேத ேநரம் மாடியின் விளக்குகள் எாிய மதியின் முகம் சாருவிற்கு நன்றாகேவ ெதாிந்தது.”ேஹ…!! சாரு. மதி தன் மனக்காயத்ைத ெபாருட்படுத்தாமல். “நான் ஏதும் பிரச்சைன பண்ண மாட்ேடன் அண்ணா. “சாரு நான் உன் பிெரண்டுடீ” என்று பாிதாபமாக ெசான்னதும். “புாிந்துக்ெகாள்ளவில்ைல தான். ைககைள துழாவிக்ெகாண்ேட வந்த மதியின் ைகயில் காற்றில் பறந்த சாருவின் சல்வார் மாட்டியதும். அவைள நாேள நாலு ேகள்வி ேகட்டுவிட்டு வந்து விடுகிேறன் அப்ேபாது தான் என் மனம் ஆறும்” என்று ைகைய உருவிக்ெகாண்டு மதியின் அருகில் ெசன்று நின்றாள்.

” என்று தயக்கத்துடன் அைழத்தான். எது நடக்ககூடாது என எண்ணி ேவகமாக எல்லா ெதய்வத்ைதயும் ேவண்டியபடி வந்தாேனா. “மச்சு…! இல்ைல சாரு. சிவா சாரு மதிைய ேபசியைத ெசால்ல ெகௗதம் இறுக கண்கைள மூடியவன். அவ என்ன படித்தவள் தாேன? நீங்க அவளிடம் ேபசினீர்கேள அவள் அப்ேபாதும் தன்ேனாட முடிைவ மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைலயா? “என்றாள். நான் ேவறு அவைள என்ெனன்னேவா ேபசிவிட்ேடன். அழுத சாரு. அப்ேபா அவ ெசய்தது தவறு இல்ைலயா? நான் அவைள ேகட்டது தான் தப்பா?” என்று ஆத்திரத்துடன் ேகட்டாள். சாரு வாய்விட்டு புலம்பினாள் ஆனால் மற்ற மூவரும் அதிர்ந்து ேபாய் ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தனர். “இெதன்ன மங்கம்மா சபதம் மாதிாி சாருவின் சபதமா?” என்றான். அவள் ேபச்ைச ேகட்ட சத்யன். . ஸ்ரீமதி தன்னிடம் ெசான்ன அைனத்ைதயும் ெசான்னான். “நான் ஏதும் தப்பாக ெசால்லவில்ைல அண்ணா.சாரு ேவகமாக வருவைதயும். தன் அைறக்கு அைழத்து ெசன்றவன். ஒரு முைற ேபசினதும் அவ சாிபட்டு வருவாளா?நீங்க ஒரு நாள் ெசால்லுங்க நான் அவைள கூட்டிக்ெகாண்டு வருகிேறன். சத்யனும் “ஆமாம் நாங்க தான். எப்படி இப்படி ஒரு முடிவு அவள் எடுப்பாள்? முட்டாள்தனமாக இல்ைல. அவேளாட முடிவில் அவ பிடிவாதமாக இருக்கிறாள்” என்றான். “ஸ்ரீ…. உங்களுக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் கல்யாணம் முடிக்காமல் இந்த சாரு இந்த வீட்ைட விட்டு ேபாகமாட்ேடன்” என்றாள். “இல்ல சாரு. இைத முன்னாேலேய சிவாவிடம் ெசால்லாமல் விட்டைத நிைனத்து தன்ைனேய கடிந்துக்ெகாண்டவன். “வாட்? இன்…. ஸ்ரீக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்ைல” என்று மரத்த குரலில் ெசான்னதும் அவனின் வார்த்ைதைய எதிர்பார்க்காத சாரு. அைனத்ைதயும் ேகட்டுவிட்டு ேபச்ேச வராமல் அைனவரும் அமர்ந்திருந்தனர். மதி அயர்ந்து ேபாய் நிற்பைதயும் கண்டவன் நடந்தைத யூகித்தான். “சாாி ேபசிக்ெகாண்ேட உங்கள் அைனவைரயும் அறிமுகபடுத்த மறந்துவிட்ேடன்” என்றவன் ஒருவருக்ெகாருவர் அறிமுகபடுத்திவிட்டான். அப்ேபா…. “எப்படி சார் இந்த லவுட் ஸ்பீக்கைர சமாளிக்கிறீங்க? நீங்க ெராம்ப பாவம் சார்” என்றான். அங்ேக வந்த சத்யனும் சுதாகரும் மூவைரயும் பார்த்தனர். சிவாைவ பார்த்த சத்யன். துைடத்துக்ெகாண்டு லாப்டாப்பில் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்த குழந்ைதைய அைழத்துக்ெகாண்டு தன் அைறக்குள் ெசன்றுவிட்டாள்.. அது ஏதும் பலிக்காமல் நடக்க கூடாது என்று எண்ணியது அழகாக நடந்து முடிந்திருந்தைத கண்டதும் தன்ைனேய ெநாந்துக்ெகாண்டான். நாம் தான் அவைள பற்றி தவறாக நிைனத்துக்ெகாண்டு இருந்ேதாம். சத்யைன ேமலிருந்து கீழ் வைர பார்த்தவள்.னும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்ைலயா? அப்ேபா…. “என்னண்ணா. ெநற்றிைய தடவியபடி ேசார்வுடன் திரும்பி வந்த ெகௗதம். “பாவம் அண்ணா அவ. “தப்பு பண்ணிட்டிேய சாரும்மா” என்றான் ேவதைனயுடன். ெகௗதம். அன்ைனக்கு ேபான்ல ேபசி எனக்கு காது வலி வந்தது தான் மிச்சம்” என்றான். அந்த குழந்ைத…!! அவைள மம்மின்னு…. “ஒஹ்…! நீங்க தாேன அன்ைனக்கு ேபான் எடுத்த பார்ட்டி?” என்றாள் புன்னைகயுடன். கூப்பிட்டது? எனக்கு ஒன்னுேம புாியைலேய” என்று தைலைய பிடித்துக்ெகாண்டாள். மதிேயா கலங்கிய கண்கைள. “என்ன சாரு வந்ததும் வராததுமா ஸ்ரீைய என்ன ெசான்னாய்?” என்றான் கவைல நிைறந்த குரலில். “அப்படி என்ன பிடிவாதம்? எதில் பிடிவாதமாக இருக்கணுேமா அதில் இல்லாமல்” என்றவள் ஒரு முடிவுடன் “அண்ணா நான் வந்துவிட்ேடன் இல்ைலயா நான் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன். உண்ைமைய தான் ெசான்ேனன்” என்றாள்.

ராட்சஷின்னு இஷ்டத்துக்கு பட்டமா ெகாடுத்த இப்ேபா திடீர்னு அவ நல்லவன்னு ெசால்ற உனக்கு சாருன்னு ேபர் வச்சதுக்கு பதிலா துக்ளக்னு வச்சிருக்கணும்” என்றான். உன்ைன ேநாில் பார்த்தைத விட ேபாட்ேடாவில் தாேன பார்த்திருக்ேகன் அதான்” என்றார். எப்படி நாேன ேபாய் அவைள மீட் பண்ணுவது? என நிைனத்துக்ெகாண்ேட மாடியிலிருந்து பின்னால் இருந்த ேதாட்டத்ைத பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவளின் கண்ணில் மதியின் அம்மா லக்ஷ்மி ேதாட்டத்தில் பூ பறித்துக்ெகாண்டு இருந்தது பட்டதும்.எம் ேபாஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ெபர்சம்னாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிாி ஆைள பார்த்ததும் ப்ரேபாஸ் பண்ணி கல்யாணம் தான்” என்றாள் கூலாக. எனக்கு பிடித்திருந்தால் நாேன ேபாய் ேநரடியா ப்ரேபாஸ் பண்ணிடுேவன்” என்றாள். அவைன ெதாடர்ந்து ெகௗதம்.!! எப்படிம்மா இருக்க? உன்ைன பார்த்து மூணு வருஷம் ஆகுதா? பார்த்ததும் சட்ெடன்று கண்டுபிடிக்க முடியல. என்ன ெசய்வது தங்கச்சியா ேபாயிட்டாேள?” என்று முகத்திலும் குரலிலும் ேபாலியான வருத்தம் காட்டி ெசான்னான். . “ேபாதும் ேபாதும் உங்களுைடய ஸ்பீக்கைர எல்லாம் ெகாஞ்சம் ஆப் பண்ணுங்க..சிவாவும் சிாித்துக்ெகாண்ேட. நான் நாைளக்கு ேபாய் மதிைய மீட் பண்ேறன் அப்புறம் ெகௗதம் அண்ணா நீங்க எங்ேக ெசால்றீங்கேளா அங்ேக அவைள கூட்டி வரேவண்டியது என்னுைடய ெபாறுப்பு. நாைளக்கு ேசர்ந்துக்குேவாம் நீ உன் ேவைலைய பார்த்துக்ெகாண்டு ேபாடா”என்றாள். “சாி சாரு படிப்ைப முடிச்சு ஆறு மாதம் ஆகுது. இன்ைனக்கு சண்ேட தாேன ஸ்கூலும் கிைடயாது. “உன்ைன நான் எந்த கணக்கிலும் ேசர்த்துக்ெகாள்வதில்ைல” என்று ெசால்லிவிட்டு சிாித்தாள். “என்ைனயா…?” என்று ேகட்டவாிடம். “இத்தைன நாளா அந்த ெபாண்ைண தினம் ஒரு முைறயாவது திட்டாமல் இருந்ததில்ைல. “ஹேலா ஆன்ட்டி” என்று குரல் ெகாடுத்ததும் லக்ஷ்மி நிமிர்ந்து ேமேல பார்த்தார். “ெகாஞ்சம் கஷ்டம் தான். “ம்ம்…நீ. நீ ஒரு ெபாண்ணா. சாரு. சுதாகர். “முதலில் நீங்க ஆரம்பிக்க ேபாற கம்ெபனில ஒரு ஜி. அடேட சாருவா. முதலில் அவைள பார்த்து மன்னிப்பு ேகட்கணும். அடுத்து கல்யாணம் தாேன” என்றான் ெகௗதம். சத்யன் அைனவரும் சிாிக்க.. “ெகாஞ்சம் ேநரம் ேஜாக்ஸ் அபார்ட். “ஹேலா ஆன்ட்டி என்ைன ெதாியலயா? என்றாள் மூச்சுவாங்க. ************************************************* அத்தியாயம்—16 மறுநாள் காைலயில் சாரு குளித்துவிட்டு மதிைய சந்திப்பைத எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள். ேவகமாக ேயாசித்தாள். பணத்தாைச பிடித்தவள். “ஏய் …! உனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்ேகன் அைத மறந்துடாேத” என்ற சிவாைவ அலட்சியமாக பார்த்தவள். “ஒன் மினிட் ஆன்ட்டி நான் கீேழ வருகிேறன்” என்றவள் ேவகமாக ஓடிவந்தவள் லக்ஷ்மியின் முன்னால் வந்து நின்றாள். ஆனால் அவருக்கு யார் என்று சாியாக ெதாியவில்ைல. அவ என்ைன மன்னிச்சிடுவா. “எதுக்கு இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி? அதில் என்ன தப்பு. “அப்ேபா நீேய ேநராக ேபாய் ப்ரேபாஸ் பண்ணிடுவியா?” என்றான் சத்யன் அதிர்ச்சியுடன். அப்புறம் நானும் பதிலுக்கு கலாய்க்க ஆரம்பித்தால் தாங்க மாட்டீங்க” என்றதும் அைனவரும் சிாித்தனர். சாரு அழுது விடுபவள் ேபால “யூ டூ அண்ணா” என்றவள் சிவாவிடம் திரும்பி. “என்னடா எதுக்கு இப்ேபா லூசு மாதிாி சிாிக்கிற?” என்றாள் சற்று ேகாபத்துடன். அவ ெராம்ப நல்ல ெபாண்ணு” என்றதும் சிவா தன் தங்ைகைய பார்த்து முைறத்தவனால் தன் சிாிப்ைப அடக்க முடியவில்ைல. “ேடய் அவ என் பிெரண்ட் இன்ைனக்கு திட்டிக்குேவாம். ேபாதா குைறக்கு இங்ேக அவைள ேநாில் பார்த்ததும். “சாியான அழுகுனிடீ நீ” என்றான் சிாிப்பினூேட.

நம்ம மதி கூட ஒண்ணா படிச்சவ. அங்ேக வந்த பவானிக்கும் சாருைவ அறிமுக படுத்தினார். “இது என் மாப்பிள்ைள வீடும்மா. “அடேட சாரு மதிேயாட பிெரண்டா? முதலிேலேய ெதாியாமல் ேபாச்ேச.. துன்பம் பகிர்ந்தால் பாதியாகும் என்பதும் சாிதாேன” என தன் ஆற்றாைமைய ெவளிப்படுத்தினாள். அவைள பற்றி விசாாித்துக்ெகாண்டார். மதி பூைஜ ரூமில் இருக்கா வந்திடுவா” என்று லக்ஷ்மி காபி ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்துவிட்டு அவளுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர். “மதி சாாி…. அந்த நிைனவுகளும் அதனால் தான் ேவறு வழிேய இல்லாத நிைலக்கு தள்ளப்பட்டதும். ைதாியத்துக்கு கூட உன்னுடன் இருக்க முடியவில்ைல. நல்ல நட்பு என்பது என்ன மதி? இன்பத்தில் மட்டும் பங்கு ெகாள்வது இல்ைலேய? துன்பத்திலும் சாி பாதியாக பங்கு ெகாள்வது தாேன. அவள் ேபச ஆரம்பிக்கவும். தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்ட சாரு. தனியாக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாய் என்று புாிகிறது” என்று ெசான்ன அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியாய் ெகாட்டியது. “மதி…” என்று அைழத்துக்ெகாண்டு அருகில் வந்தவள் மதியின் இருைககைளயும் பிடித்துக்ெகாண்டு கண்கலங்கியபடி.’ என்று இருவருக்குமான தனிைமைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டதும். “காபி சாப்பிடு சாரு. நாங்க இங்ேக தான் இருக்கிேறாம். மீண்டும் அைத நிைனத்து வருந்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள்” என்று. அவள் முதுகில் தட்டி சமாதானப்படுத்தினாள். மனச்சுைமகைளயும் தனிேய தாங்கியிருக்கிறாய். “ச்சு. மற்றைத அப்புறம் ெசால்கிேறன். அவளுக்கு ெதாியும் நிச்சயம் மதி ேநற்று தன்ைன சந்தித்தைத ெசால்லி இருக்க மாட்டாள் என்று. மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. பூைஜ அைறயிலிருந்து ெவளிேய வந்த மதி சாரு அைனவருடனும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பைத கண்டதும். ப்ளீஸ் இப்ேபாதான் என்ைன பார்க்கிறாமாதிாி ேபசுடி” என்றாள் அவளுக்கு மட்டும் ேகட்கும் குரலில். சிறிேதனும் மறந்து இருக்கிறவர்கள். சிறிதளவு உணர்வுகள் சமப்பட “அட! நீ எப்ேபாதிருந்து இவ்வளவு ேயாசிக்க ஆரம்பித்தாய் சாரு!! அதிசயமாக இருக்கிறது” என்று அவைள சிறிது ேகலி கூட ேபசமுடிந்தது மதியால். ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சுந்தரத்திடம். வாம்மா உட்கார் ” என்றவர். . “அண்ணா இது சாரு. சிறிது ஆறியிருந்த காயத்ைத கீறி விட்டது ேபால் ெவளிப்பட்டன. இப்ேபாேத நிகழ்ந்தைதப் ேபால் ெவள்ளெமனப் ெபருக அவற்றின் தாக்கத்ைத தாங்க மாட்டதவளாக தள்ளடினாள். ’ெகாஞ்சம் மாடிக்கு வாடி உன்னுடன் ேபசணும். மதி இவங்க வீட்டில் தான் தங்கி படித்தாள்” என்றதும். “அம்மாவிடம் இந்த விஷயம் பற்றி ேபச விரும்பவில்ைல. மதியும் “சாரு…” என்றபடி தன் ேதாழிைய அைணத்துக் ெகாண்டாள். இதுவைர சிறிது அது குறித்து ெகாஞ்சேமனும் மறந்து என்பைதவிட அடுத்தவர்காக மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருந்த மதியின் உணர்வுகளும். அதுவைர தன் உணர்வுகைள மைறத்து இருந்த அைனத்தும் கட்டவிழ்ந்தது ேபால் இருந்தது. எங்ேக தன்ைன பற்றி அைனத்ைதயும் அவர்களிடம் ெசால்லிவிடுவாேளா என்று பயந்தபடி நின்றவைள கண்ட சாரு ேவகமாக . சாரு. அவளுைடய நிைலய உணர்ந்தவள் ேபால் அவைள பிடித்து. மதி உன்ைன பார்த்தா ெராம்ப சந்ேதாஷப்படுவா” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு அைழத்து ெசன்றார்.”அக்காவுக்கு நடந்தது எல்லாம் ெதாிந்து ெகாண்ேடன். உன்னுைடய மிகவும் கஷ்டமான நிைலயில் நான் உனக்கு.“நீங்க எங்ேக ஆன்ட்டி இங்ேக? மதி எப்படி இருக்கிறாள்?” என்று ேகட்டாள். சும்மா இருடி” என்றவள் “இருந்தாலும். நீ உள்ேள வா.

அப்படிேய நான் ராமிற்கு ஏதும் ெசால்லேவண்டாம் என்று ெசால்லி இருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு வைகயில் நீ அவாிடம் இந்த விஷயம் ெதாியும்படி நடந்திருப்பாய். அப்படி ஒரு வாழ்க்ைக அைமத்துக்ெகாள்வெதன்றால் அவர் என்ைன மறக்கேவண்டும். அந்த ேநரத்தில் அவள் கண்கள் கனிவில் மிருதுவாவைத கண்ட சாருவின் கண்ணுக்கு மதியின் முகேம தனி அழேகாடு ஒளி வீசுவது ேபால் ேதான்றியது. ேநராக ேபாய் என்ைன மறந்து ேவறு கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ள ெசான்னால் நிச்சயம் ஒப்புக்ெகாள்ள மாட்டார். இருவரும் சிாித்துக்ெகாண்ேட திரும்ப அப்ேபாது தான் ஜாக்கிங் முடித்துக்ெகாண்டு மாடிக்கு வந்த கிாி ைககைள கட்டிக்ெகாண்டு பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். வாய்விட்டு சிாித்த மதிைய ைவத்தகண் வாங்காமல் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். “ஏெனன்றால் ராமிடம் எனக்கு இருக்கும் நல்ல ெபயைரவிட ராமின் வாழ்க்ைக மிக முக்கியம் என்று அர்த்தம்” என்றாள். ” சம்மந்தம் இருக்கிறது சாரு. இதுவைர இருந்த இலகு தன்ைம மாறி. “மதி. ஏன்…? ஏன்…? நீ என்னிடம் ெசால்லவில்ைல. நான் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் இன்று படும் வருத்ததுக்கு நீயும் ஒரு காரணம்.” என்றாள். அங்ேக கிாிைய எதிர்பார்க்கவில்ைல என்பைத அவள் பார்ைவேய ெசால்லியது. மீண்டும் இறுகியது மதியின் முகம். “நீ அப்படிெயல்லாம் நடந்து ெகாண்டதற்கும் ெகௗதம் அண்ணாவின் வாழ்க்ைகக்கும் என்ன சம்பந்தம்?” என்று ேகட்டாள். அவன் பதிைல ேகட்டு மதி சற்று கலவரத்துடன் சாருவிடம். “அத்தான் இவ என்ேனாட க்ேளாஸ் பிெரண்ட் சாரு” என்று அறிமுகபடுத்த. “சாரு…. இயந்திரத்தனத்துடன் வைளய வந்த ஸ்ரீமதிக்கு. உன் வாைல ெகாஞ்சம் இங்ேக சுருட்டி ைவ” என்றாள். அதில் உறுதியும் பூண்டாள். சிறிது ேநரம் தன் மனதுக்கினிய ேதாழியுடன் மனம் விட்டு ேபசியது. “ஹேலா” என்று கூறியவன் இருவைரயும் பார்த்தான். மதி சிாிப்ைப கட்டுபடுத்தியபடி. ெவகுநாட்களாக. அவன் பார்ைவைய உணர்ந்த மதி தன்ைன சமாளித்துக்ெகாண்டு. என்ைன மறந்து அவர் ஒரு நல்ல வாழ்க்ைகைய அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். “என்னடி உளருகிறாய்?” என்று அதிர்ந்தாள் சாரு. ேபச்ைச மாற்றாேத. நான் அக்கா இறந்த விஷயம். தன் துன்பத்ைதயும் . எதற்கு உனக்கு நீேய இப்படி ஒரு ேகார முகமூடி ேபாட்டுக்ெகாண்டாய்?” என்றவள் குரலில் வருத்தமும் ஆதங்கமும் சம விகிதத்தில் கலந்திருந்தன. “என்னடி உன் குறும்ைப அத்தானிடம் ேபாய் காட்ற. ஒரு புன்முறுவல் முகமூடிப் ேபாட்டு மைறத்து. மனம் திறந்து யாாிடமும் ேபசாமல். ேகாபமாக என் ெபயைர ேகட்க கூட விரும்பகூடாது இெதல்லாம் எண்ணி தான் நான் அப்படி ஒரு கடிதமும் எழுதிேனன்” என்று அவள் தன் காரணத்ைத ெசான்னதும் சாருவுக்கு வாயைடத்துப் ேபானது. “ஹேலா அத்தான்” என்று குறும்புடன் ெசால்ல. உனக்கு ஏன் மதிம்மா அவர் ேமல் இவ்வளவு அக்கைற? நீ ெகௗதம் அண்ணாைவ மறந்துவிட்டதாக ெசால்லிக்ெகாண்டாலும் அவர் உன் மனதில் ஆழமாக பதிந்து இருப்பைத உன்னுைடய ஒவ்ெவாரு ெசயலும் உணர்த்துகிறேத என்று மனதிற்குள் ேதான்றினாலும் அைத ெவளிக்காட்டாமல். கிாி அவைள ேமலிருந்து கீழ்வைர ஒரு பார்ைவ பார்த்தான். முன் எப்ேபாைதயும் விட இருவைரயும் ேசர்த்து ைவக்கேவண்டும் என்ற தன் எண்ணம் மிகவும் நியாயப்படுத்தப்பட்டு விட்டதாக உணர்ந்தாள். நீ ேஜாக்கடித்துக் ெகாண்டிருக்கிறாய். மனைத மிகவும் எளிதாக்கியது. அதன் காரணமாக நடந்தைத எல்லாம் நான் உன்னிடம் ெசால்லியிருந்தால் நீ ராமிடம் கட்டாயம் ெசால்லி இருப்பாய்.“அடடா! ெராம்பேவ ஆச்சாியப்பட ைவக்கிறாய் சாரு!! நான் வந்தபிறகு உனக்கு அண்ணா என்னதான் ெகாடுத்து வளர்த்தார்கள்” என்று தன்ைன இலகுவாக காட்டிக்ெகாண்ட மதி தன் ேகலிைய ேமலும் ெதாடங்கினாள். அதற்கு ஒேர வழி அவருக்கு என் மீது இருக்கும் காதைல ெவறுப்பாக. அதன் பின். . “எப்படிேயா என் ஸ்ரீமதிைய சிாிக்க ைவத்ததற்கு ெராம்பேவ ேதங்க்ஸ்” என்று ெசால்லிவிட்டு உள்ேள ெசன்று விட்டான். அவர் ேவறு வாழ்க்ைக அைமத்துக்ெகாள்வார் என்பைத மறந்ேத விட ேவண்டியதுதான். சாருவும் சிாித்துக்ெகாண்ேட.

பிரகாஷ் ெசான்னைத ேகட்ட மதி ெமல்ல நிமிர்ந்து கிாிைய பார்க்க. “இல்ைல அத்ைத ஈவ்னிங் வந்துவிடுேவாம்” என்ற மதிைய ெநற்றிைய சுருக்கி ஏன் என்பது ேபால பார்த்தான். “ஓேக ஈவ்னிங் ஆறுமணிக்கு நான் வேரன் நாம ெரண்டு ேபரும் பீச்சுக்கு ேபாய் ேபசேறாம்” என ெசால்லிவிட்டு அைனவாிடமும் விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பி ெசன்றாள். “என்ன மதி ெவளிேய கிளம்பிவிட்டயா?” என ேகட்டதும் மதி சிாித்துக்ெகாண்ேட. ஈவ்னிங் வந்துவிடுேவன் வந்ததும் ேபசலாம்” என்றாள். மூஞ்சிய பாரு.“என் ஸ்ரீமதியா…. காைல பத்து மணிக்கு பிரகாஷ் கிாிக்கு ேபான் ெசய்தான். சிறிது ேயாசித்தவள் “சாிண்ணா நாங்க மதியம் குழந்ைதைய அைழத்துக்ெகாண்டு வருகிேறாம்” என்றதும் கிாி மலர்ந்த முகத்துடன். மதிக்ேகா துடுக்காக சாரு ஏதாவது ெசால்லிவிடுவாேளா என்று எண்ணி சாருைவ கவைலயுடன் பார்க்க. இருவரும் ஸ்ரீராைம அைழத்துக்ெகாண்டு காாில் ஏறும் ேநரம் சாரு அங்கு வந்தாள். ேபசிமுடித்த கிாி “ஸ்ரீமதி. தன் தந்ைதயிடம் ெசன்றவன். மாட்டாேயா என்று அவருக்கு ெகாஞ்சம் சந்ேதகம். அவன் முணுமுணுத்தது இருவாின் காதிலுேம விழுந்தது.”மதி உனக்கு மட்டும் ஒரு ரகசியம் ெசால்லட்டுமா?” என்று சிாிப்புடன் ெசான்னான். “இன்னும் நீ மாறேவ இல்ைல சாரு” என்று சிாித்த மதிைய பார்த்து. “ெவளிேய ேபாகும் ேபாது நந்தி மாதிாி வந்துவிட்டு ெவளிேய ேபாறியான்னு ஒரு ேகள்வி ேவற” என முணுமுணுத்துக்ெகாண்ேட காாில் அமர்ந்தான். அதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்காவது நீங்க ெரண்டு ேபரும் வந்துவிட்டு ேபாங்கள்” என்றான். கிாி முகத்தில் ஆர்வத்துடன் மதிைய பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான். மதியம் பிரகாஷ் லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டிருக்கிறார். கிாி. சாருேவா ஆமாம் இவரு ெபாிய ஐ. நா சைப தைலவர். ைநட் டின்னர் முடித்துக்ெகாண்டு தாேன வருவீர்கள்?” என்றார். “மாறினா அது சாரு இல்ைலேய. மதி. “எதுக்கு அண்ணா இப்ேபா திடீெரன்று” என்றாள். நான் மதிையயும். பவானி. கிாியும் மதியம் நம்ம வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வாங்க. “ஹேலா” என்றதும் பிரகாஷ் உற்சாகமாக “மதி நீயும். நீ எப்ேபா ப்ாீன்னு ெசால்லு” என்றாள். ஆனால்…. . “ேதங்க்ஸ் ஸ்ரீமதி” என்று ெசால்லிவிட்டு எழுந்து ெசன்றதும் மதியிடமிருந்து ஒரு ெபருமூச்சு எழுந்தது. இவர் உலக ஒற்றுைமக்காக மீட்டிங்க்ல ேபச ேபாகிறார் அதுல நான் நடுவில் வந்ததும் இவேராட ேபச்சு அப்படிேய தைட பட்டுடுச்சாம். பிரகாஷ். மூவரும் ெவளியில் கிளம்புவைத பார்த்தவள். குழந்ைதையயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் வருகிேறன்” என்றான்.? ெராம்பதான் கனவு காணாதீங்க சார். சிடு மூஞ்சி. மதியும் சாதரணமாக. ெபாியவர்கள் மூவரும் சந்ேதாஷத்துடன் ஒருவர் முகத்ைத ஒருவர் பார்த்துக்ெகாள்ள. “ஈவ்னிங் ஆறுமணிக்கு நான் ப்ாீதான். ஒரு புன்னைகயுடன் மதி ெசல்வைதேய பார்த்தவன் தன் ெபற்ேறாாிடமும் ஒரு புன்னைகைய சிந்திவிட்டு தன் அைறக்குெசன்றான். “அப்பா. அவனின் பார்ைவைய கண்டதும் ஏதும் ெசால்லாமல் மதி அங்கிருந்து அகன்றாள். “கிாிக்கு உன்ைன தனியாக எங்காவது கூட்டி ேபாகணும் அப்படின்னு நிைனக்கிறார். ஸ்ரீ மதி என்ைறக்கும் ெகௗதமிற்கு தான் என்று தனக்குள் கிாியுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவள் மதியின் அறிவுைரக்கு ஒரு சிாிப்ைப சிந்திவிட்டு இயல்பாக “உனக்கு அக்கான்னா எனக்கும் அக்கா. பிரகாஷ் உன்னிடம் ேபசணுமாம்” என்று மதிைய அைழத்து ேபாைன ெகாடுத்தான். கல்யாணத்துக்கு முன்னால் நீ வருவாேயா. “சாிப்பா பத்திரமாக ேபாயிட்டுவாங்க. “ெசால்லுங்கேளன்” என்றாள் சிாிப்புடன். “ேதவி வீட்டுக்கு ேபாகிேறாம் சாரு. அப்ேபா ேபசலாம்” என்றாள் மதி. ஒரு வீட்ல சாப்பிட ேபாவதற்கு இவ்வளவு ெபாிய பில்டப். நான் உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபசணும். ேதவிைய எல்ேலாருக்கும் ேசர்த்து சைமக்க ெசால்லிட்ேடன்” என்றான். உனக்கு அத்தான்னா எனக்கும் அத்தான் தாேன” என்று சிாித்தாள்.

. சாரு ஆத்திரத்தில் ெகாதித்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். “அதாேன ேவறு ஒன்று இல்ைலேய” என்று சிாித்துக்ெகாண்ேட ேகட்டவைன பார்த்து இல்ைல என்பது ேபால தைலைய அைசத்தாள். காைர நிறுத்திய கிாி மதியிடம் இருந்து தூங்கிக்ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீராைம வாங்கிக்ெகாண்டு முன்னால் ெசல்ல மதி அவைன பின் ெதாடர்ந்து ெசல்வைத பார்த்தாள். சிாித்த படி. நடுவில் எழுந்து ெவளிேய வந்த கிாி. மதிய உணவிற்கு பிறகு. ேதவியும் ெகாஞ்சம் டயர்டாக இருப்பதால் தூங்க ேபாவதாக ெசால்லிவிட்டு தூங்கிவிட்டாள். இருவரும் ஸ்ரீராமுடன் பிரகாஷின் வீட்டிற்கு ெசன்று ேசர்ந்தனர். திடுக்கிட்டு திரும்பியவள். தூக்கம் வராமல் மதி ஹாலில் அமர்ந்து புத்தகம் படித்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். இருவருக்கும் ெகாடுத்துவிட்டு வந்தவளுக்கு கிாியின் ேபச்சும் பார்ைவயும் புதிய கைதகைள ெசான்னது. “நான் அம்மாவிற்கு ேபான் ெசய்து ெசால்லிவிட்ேடன்” என்று ெசான்னதும் ேவறு வழி இல்லாமல் ஒன்றும்ெசால்லாமல் அைனவருடனும் கிளம்பினாள். பிரகாஷும். யாருடேனா சாட்டிங்கில் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். தைல வலிப்பது ேபால இருந்தது. கிாியும்.மதிக்காக தான் என் வாைய மூடிக்ெகாண்டு இருக்ேகன் என எண்ணிக்ெகாண்ேட மதியின் ைகைய அழுத்தி ெகாடுத்தவள். மாடியில் உலவிக்ெகாண்டு இருந்த சாரு ேகட் திறக்கும் சத்தம் ேகட்டு ேமேல இருந்து எட்டிபார்த்தாள். பிரகாஷும் கிாியும் காய்கறிகைள ெவட்டிெகாடுக்க. “என்னத்தான். ஒருேவைள அக்காைவ கூப்பிடுவது ேபால நிைனத்து என்ைனயும் கூப்பிடுகிறாேரா? என்று எண்ணியவளால் அதற்கு ேமல் எைதயும் சிந்திக்க முடியவில்ைல. படுபாவி ேவணும்ேன இவன் தான் எல்லாத்ைதயும் ெசய்யறான்.”ஸ்ரீ” என்று அைழத்தான். . மதியும் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. மதியும். “ேபாய்வா மதி. என்ைனயா கூப்பிட்டீர்கள்” என்று ேகட்டதும். இப்ேபா என்ன புதுசாக என்ைனயும் ஸ்ரீன்னு கூப்பிடுகிறார். டின்னைர முடித்துக்ெகாண்டு. பீச்சில் சிறிது ேநரம் காலாற நடந்தவர்கள். என்ைன மதின்னும் தாேன கூப்பிடுவார். சாரு ேபசேவண்டும் என்று ெசான்னாேள இங்ேகேய இவ்வளவு ேநரம் ஆகிவிட்டேத சாி நம்ம சாரு தாேன ஒரு சாாி ெசால்லிக்ெகாள்ளலாம் என்று எண்ணி ெகாண்டாள். “ஏன் ஸ்ரீ. நான் ஆன்ட்டிகிட்ட ேபசிவிட்டு கிளம்புகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு வீட்டின் உள்ேள ெசன்றாள். “ம்ம்… ெகாண்டுவருகிேறன்” என்று எழுந்து ெசன்றவளுக்கு அக்காைவ தாேன அத்தான் ஸ்ரீன்னு கூப்பிடுவார். “உன்ைன தான் ஸ்ரீ கூப்பிட்ேடன். விைளயாடி கைளத்த ஸ்ரீராம் தூங்கிவிட.” என்று இழுத்தாள். இரு இரு இந்த சாரு யாருன்னு காட்டுகிேறன். வீடு வந்து ேசர இரவு பதிேனாரு மணி ஆகிவிட்டது. இன்ைனக்கி ேபாகனுமா?” என்று என்றாள். “இன்ெனாரு நாைளக்கு ேபாகலாேம அண்ணா. வீட்டிற்கு வந்த பிரகாஷ். ெகௗதம் ஸ்ரீமதி கல்யாணத்ைத முடிக்காமல் இந்த வீட்ைட விட்டு நான் ேபாகமாட்ேடன் என தனக்குள்ேள கறுவிக்ெகாண்டாள். ேவண்டாமா?” என்று கிாி ேகட்டதும். ஏற்ெகனேவ ேகாபத்தில் இருப்பாள் ேநரம் ஆகிவிட்டது என்று சமாதனம் ெசால்லிெகாள்ளலாம் என்று எண்ணி இருந்த மதி ேஹாட்டல் ேபாகிேறாம் என்று ெசான்னதும் சாி நாைளக்கு ஒரு ெபாிய பாட்ேட பாட ேபாகிறாள் என எண்ணிக்ெகாண்ேட . பிரகாஷ் இருவரும் ெவளியில் கிளம்பி ெசன்றுவிட்டு திரும்பிவரும் ேபாது மணி ஏழு ஆகி இருந்தது. “இல்ைல அத்ைதயிடம் ஈவ்னிங் வந்துவிடுேவன்னு ெசான்ேனன். ஸ்ரீராமும் அவர்களுடன் ேசர்ந்து சின்ன சின்ன ேவைலகள் ெசய்ய. ேதவியும். சிறிது ேநரத்தில் கிாி. ெகாஞ்சம் டீ ேபாட்டு ெகாண்டு வருகிறாயா?” என்று சிாித்துக்ெகாண்ேட ெசான்னதும். ேதவியும் சைமயைல கவனித்துக்ெகாள்ள உணவு ேநரம் முடியும் வைர ேபச்சும் சிாிப்புமாக ெசன்றது. “ெரண்டு ேபரும் கிளம்புங்க இன்ைனக்கு டின்னர் ெவளியில் முடித்துக்ெகாண்டு வரலாம்” என்றான். தைலைய பிடித்துக்ெகாண்டுஅமர்ந்துவிட்டாள்.

நாேன ேபாய் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன்” என்றவள் ேநராக கிச்சனுக்கு ெசன்றாள். ஆமாம் என்பது ேபால பார்த்த சாருைவ.” என்றதும் சிாித்த மதி கட்டாயம் வருவதாக கூறிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தாள். பாக்கறைத பாரு. பிரகாஷ் அண்ணாவும் ெவளிேய ேபாய்விட்டதால் ேலட். மதி சைமத்துக்ெகாண்டு இருப்பைத பார்த்ததும் ெமதுவாக அவள் பின்ேன ெசன்று அைணத்தாள். ேநத்து அத்தானும். நீ ஸ்கூல் முடிந்ததும் அங்ேக வந்துவிடு ேநற்று மாதிாி ஏமாற்றிவிடாேத. “ெவவ்ேவேவ…” என்று ஒழுங்கு காட்டிய சாருைவ. “சாி. “நான் குடிச்சிட்டு தான் வந்ேதன் ஆன்ட்டி. “ஆ…” என்று அலறிக்ெகாண்டு பயத்துடேன திரும்பிய மதி சாருைவ கண்டதும் . “சாி விடுடீ. “சும்மா இரு சாரு. இன்ைனக்கு ஈவ்னிங் ஐந்துமணிக்கு அஷ்டலக்ஷ்மி ேகாவில்ல மீட் பண்ணலாம்.****************************************************** அத்தியாயம்—17 மறுநாள் காைலயில் எழுந்ததும் குளித்துவிட்டு ேநராக மதியின் வீட்டிற்கு ெசன்றாள். சிாித்துக்ெகாண்ேட திரும்பியவள் கதவருேக நின்றுெகாண்டு இருந்த கிாிைய கண்டதும் அப்படிேய நின்றாள். “குட் மார்னிங் ஆன்ட்டி” என்றதும் பவானியும். “என்னடி அவ்வளவு அவசரம். கிாி ெசன்றதும். “குட் மார்னிங் சாரு வாவா காபி சாப்பிேடன்” என்றார். உன்னுைடய விைளயாட்டு தனத்ைத இங்ேக காட்டாேதன்னு உனக்கு அன்ைறக்ேக ெசான்ேனன்” என்று கடிந்துக்ெகாண்டாள். . அப்புறம் ேஹாட்டல்ைலேய சாப்பிட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு வர ேலட் ஆகிவிட்டது” என்றாள். “ேவண்டாம். “நீ என்ைன உண்ைமயாகேவ மன்னித்துவிட்டாயா?” என்ற சாருைவ பார்த்தவள் “ஏன் சாரு நான் ேநற்று உன்னிடம் ேபச வருகிேறன்னு ெசால்லிவிட்டு வரவில்ைலேய அதனால் ெசால்கிறாயா?” என்று ேகட்டாள் மதி. சாருவும் அவைன கவனித்துவிட்டு ேபசாமல் நிற்க. மதி எங்ேக?” என்றாள். “பயந்துவிட்டாயா மதி?” என்று சாரு ேகலியாக ேகட்டதும். நான் பயந்ேத ேபாய்விட்ேடன் ” என்று ெபருமூச்சு விட்டாள். “நீ அலறின சத்தம் ேகட்டுேதன்னு வந்ேதன் ஸ்ரீ” என்றவன் சாருைவ பார்த்து முைறத்து விட்டு ெசன்றான். நீ வா உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபசணும்” என்று இழுத்தவைள “இருடீ சைமயல் பாதியில் நிக்குது” என்றவள் ேவைலயாளிடம் ெசய்ய ேவண்டியைத ெசால்லிவிட்டு சாருவுடன் ேதாட்டத்திற்கு ெசன்றாள். இப்ேபாது ெசால்லு” என்றாள் மதி. இன்ைனக்கு அந்த ேநட்டெகாக்கு ெசாாி ஏதாவது ெசால்லட்டும் இருக்கு என நிைனத்துக்ெகாண்ேட உள்ேள ெசல்லும்ேபாேத கிாி ஹாலில் அமர்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டு இருப்பைத பார்த்ததும். “நீயா சாரு. கிாி மீது எழுந்த ேகாபத்ைத தற்காலிகமாக ஒத்திைவத்த சாருவிற்கு தான் ேபசவந்தைத விட்டுவிட்டு மற்றவற்ைற ேபசுகிேறாம் என்ற எண்ணம் வந்ததும். “சுத்தம் நந்தி இன்ைனக்கு நடு ஹாலில் ேசாபாவில் உட்கார்ந்து ேபப்பர் படித்துக்ெகாண்டு இருக்கு” என்று முணுமுணுத்துக்ெகாண்ேட ெசன்றவைள கிாி நிமிர்ந்து பார்ப்பைத கண்டதும். என மனதிற்குள் திட்டிக்ெகாண்ேட ைடனிங் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த பவானியின் அருகில் ெசன்றாள். ெதாியுேம அந்த சிடுமூஞ்சி தான் இதுக்ெகல்லாம் காரணம் என்று எனக்கு ெதாியும் இருக்கு அவனுக்கு ஒரு நாள் என்று நிைனத்துக்ெகாண்டாள். “மதி கிச்சன்ல இருக்கா கூப்பிடட்டுமா?” என்றார். “சாாிப்பா.

ெகௗதம். எதுவும் இல்ைல இல்ைலன்னு ெசால்கிறாேய அப்ேபா நாம ெரண்டு ேபரும் லவ் பண்ணினது கூட ஒன்னும் இல்ைலயா?” என்றான் ேகாபமாக. “ேபசிேனாம் ஆனால் இன்னும் எதுவும் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்ைல” என்றான் அவனும் சற்று எாிச்சலாக. நீங்க இங்க வருவீங்கன்னு ெதாிந்திருந்தால் நான் ஏன் வருகிேறன்? வேரன்னு ெசால்லிவிட்டு ேபான இந்த சாருைவயும் காேணாம்…. “நமக்குள்ேள இருந்த எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. மணி ஆேற முக்கால் கிளம்பளாமா?” என்று ேகட்டாள். “இன்னும் என்னடி ேபசணும். தயவு ெசய்து என்னுைடய வாழ்க்ைகயில் நடுவில் வந்து . “இருந்தது. “என்ன அவசியம் இல்ைல. இப்ேபா நீங்க என் மனதில் இல்ைல ராம். அவள் எாிச்சலுடன். “ஆஹ்…ஒன் மினிட் இேதா வேரன்” என எழுந்து ேவகமாக ெசன்றவைள பார்த்துவிட்டு. “மதி ேலட்டா வருேவன்னு ெசால்லிவிட்டு வந்துவிட்டாயா?” என்று ேகட்டாள்.”என்ைன பார்க்க தாேன ெவயிட் பண்ேற” என்றான். ெகௗதம் தன் முழு பலத்ைதயும் ெகாண்டு இழுத்ததும் ஏற்ெகனேவ பதட்டத்துடன் இருந்தவள் நிைலகுைலந்து அவன் ேமேலேய விழுந்தாள். நீ என்னிடம் ேபசித்தான் ஆகேவண்டும். அவள் அருகில் ெநருங்கி வந்து அமர்ந்தவன். “உங்கைள யாரு பார்க்க வந்தா. “ராம்” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேவகமாக எழ முயன்றவளின் ைககைள பற்றி இழுத்தான் ெகௗதம். ேகாபத்துடன் அவன் ைககைள விலக்கியவள் இப்ேபாது இருக்கும் நிைலயில் ேபாய் வண்டிைய தள்ளுவேத சிரமம் என்பது ேபால ைககால் நடுங்க சற்று தள்ளி அமர்ந்தாள். இன்னும் இவ மாறேவயில்ைல என சிறு புன்னைகயுடன் கடைல பார்த்துக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தவளின் அருகில் வந்து அமர்ந்து ேதாளில் ைக ேபாட திரும்பி பார்த்த மதி தன்ைன பார்த்து புன்னைகத்தவைன கண்டதும். மதி எாிச்சலுடன் மீண்டும் தள்ளி அமர்ந்தாள். “இப்படிேய நகர்ந்து நகர்ந்து வீடு வைரக்கும் ேபாக ேபாகிறாயா?” என்றான் நக்கலுடன். நான் தான் சாருவிடம் ெசால்லி உன்ைன கூட்டி வர ெசான்ேனன். “ஆமாம். நிைறய இருக்கு. ஆனால் இப்ேபாது இல்ைல அது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாேலேய முடிந்துவிட்டது. நான் உன்னிடம் ேபசேவண்டும்” என்றான். “அதான் ேபச ேவண்டியது எல்லாவற்ைறயும் ேபசி முடித்துவிட்ேடாேம இன்னும் என்ன ேபசணும்” என்றாள் வலிய ேகாபத்ைத வரவைழத்த குரலில். ெகௗதம் அழுத்தம் திருத்தமாக. மதி தன் ைகைய இழுக்க.” என்றவளுக்கு சிாித்துக்ெகாண்ேட கடைல பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தவைன கண்டதும் “நீங்க ெரண்டு ேபரும் ேசர்ந்து தான் வந்திருக்கீங்க இல்ைலயா? இெதல்லாம் உங்க ேவைல தாேன இதுக்கு தான் அந்த சாரு என்ைன இங்ேக கூட்டிவந்தாளா? என்று ேகாபமாக ேகட்டவைள ஆழ்ந்து பார்த்தான். “இருடீ இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரம் ேபசிட்டு ேபாகலாம்” என்று சாரு வாட்ச்ைச பார்த்துக்ெகாண்ேட ெசான்னாள். எழைரக்குள் வந்துவிடுகிேறன்னு ெசால்லிவிட்டு வந்திருக்ேகன். அைத வீட்ல ேபாய் ேபசிக்ெகாள்ளலாம்”. நமக்குள்ேள இப்படி தனியாக உட்கார்ந்து ேபச ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல”. நானும் சாருவும் வந்ேதாம்.மாைல ஐந்து மணிக்கு மதி ேகாவிைல அைடயும் ேபாது சாரு மதிக்காக அங்ேக காத்திருந்தாள். “ஆமாம் ெசால்லிவிட்டு தான் வந்ேதன். இருவரும் சுவாமி தாிசனம் முடித்துக்ெகாண்டு பிரகாரத்ைத சுற்றிவந்து ேகாவிலிலிருந்து ெகாஞ்சம் தூரம் தள்ளிவந்து பீச்சில் அமர்ந்து ெபாதுவாக ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். என எழ முயன்றவைள. ெகௗதம் சிாித்துக்ெகாண்ேட “என்ன ஸ்ரீ உனக்கு இப்படி இருப்பது தான் பிடிக்கும் என்று ெசால்லி இருந்தால் அப்படிேய இருந்திருக்கலாேம இப்படி மாற்றி மாற்றி இழுத்து என் ைகயும் வலிக்காமல் இருந்திருக்குேம” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவளால் எழ முடியாத அளவுக்கு அவள் ேதாள்கைள பற்றி இருந்தான்.

“என்னய்யா நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாய்.து நாள் இருக்கு நல்லா ேயாசி. என்ைன ஏன் இப்படி தவிக்க விடுகிறாய்? என்று அன்று முழுதும் தூக்கேம இல்லாமல் தவித்தபடி படுத்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். ெகௗதமும் எழுந்தான். மிரட்ட அப்படி ெசால்கிறாரா இல்ைல உண்ைமயிேலேய அப்படிதானா? அப்ேபா ெகௗதமும் நானும் காதலித்தது ெதாிந்தால். “ஒன்னும் இல்ைல அத்தான். அவள் அருகில் வந்தபடி. நீ எனக்கு ேவண்டும். வண்டிைய நிறுத்திவிட்டு உள்ேள நுைழந்தவள் கிாியின் ேகாபமான குரைல ேகட்டு அப்படிேய நின்றாள். நான் எடுத்த முடிவு முடிவு தான். அைறக்கு வந்தவள் தன்ைன சுதாாித்துக்ெகாள்ள ெவகு ேநரம் ஆகியது. பயமும் கலந்து ெதாிந்தது. . “என்ன சாரு நாம ஒன்று நிைனத்து ெசய்தால் அது ேவற மாதிாி ேபாய் முடியுது?” என்று கவைலயாக ெசான்னான். “அதுக்காக இந்த விஷயத்ைத இப்படிேய விடலாமா? நான் நாைளக்கு ெகௗதம் அண்ணாேவாட உங்க வீட்டுக்கு வேரன். “நான் விைளயாட்டுக்கு ெசால்லவில்ைல ஸ்ரீமதி பத்…. பார்க்க டீெசன்ட்டா இருக்ேகன்னு பார்க்கிறாயா? நீ சீப்பா நடந்துக்ெகாண்டால் உனக்கும் கீேழ சீப்பா நடந்துக்க எனக்கு ெதாியும். இவ்வளவு நாளாக எனக்கு தான்னு ெசால்லி எல்லாம் ேபசி முடித்திருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிைய இன்ைனக்கு ேவற ஒருத்தன் அதிக விைல ெகாடுத்து ேகட்டான்னா உடேன சாின்னு ெசால்லி என்னிடம் வந்து சமரசம் ேபசறியா? நீ ேகட்டதும் தூக்கி ெகாடுத்துவிடுேவன்னு நிைனக்கிறியா? என்ன…. ேவகமாக வந்தது ேவெறான்றும் இல்ைல” என்றவள் அவைன திரும்பிதிரும்பி பார்த்துக்ெகாண்ேட ெசன்றவைள ஏேதா இருக்கிறது என்ற பாவைனயில் வித்தியாசமாக பார்த்தான். அதுக்காக நான் என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்ேவன். கிாிேயா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்ேக இந்த மிரட்டு மிரட்டுகிறார். சத்யன் ேபான் ெசய்ததும் சாரு நடந்த அைனத்ைதயும் சத்யனிடம் ெசான்னாள். இல்லாவிட்டால் நான் ேநரடியாக கிாியிடம் ேபசுேவன்” என்றதும் அவைன உற்றுபார்த்தவளின் கண்களில் தவிப்பும். நடந்த அைனத்ைதயும் நிைனத்துக்ெகாண்ேட தான் எப்படி வீடு வந்து ேசர்ந்ேதாம் என்று அவளுக்ேக ெதாியவில்ைல. அவனின் தீர்மானமான பதிைல ேகட்டவள் ஒன்றும் ெசால்ல ேதான்றாமல் ஹான்ட்பாைக எடுத்துக்ெகாண்டு கிளம்பினாள்.? அவன் ெபாிய ஆளா…. பீச்சிலிருந்து ெகௗதமும். இதுக்கு ேமலயும் நீங்க என்ைன டிஸ்டர்ப் பண்ணமாட்டீங்கன்னு நிைனக்கிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு எழுந்தாள். ஒரு பக்கம் ெகௗதம் கிாியிடம் ேநரடியாக ேபசுேவன்னு ெசால்கிறார். சாருவும். கடவுேள என்ைன இப்படி இக்கட்டில் மாட்டிவிட்டாேய. உனக்கு முழுசா பத்து நாள் ைடம் ெகாடுக்கிேறன் அதற்குள் நீேய என்ைன கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ள சம்மதம் ெசால்லணும். இப்ேபா கிளம்பு ேநரம் ஆகுது” என்றான். ஆனால் அவளால் ெகௗதம் அண்ணாைவ விட்டு இன்ெனாருவைர நிைனக்க முடியேவ முடியாது” என்று உறுதியாக ெசான்னாள்.என்ைன குழப்ப முயற்சி ெசய்யாதீங்க. “நீயா ஏதாவது முடிவு ெசய்துக்ெகாண்டால் நான் என்ன ெசய்வது ஸ்ரீ? நீ என்னுைடய ஸ்ரீ. அவ ெவளியில் அப்படி தீர்மானமா இருப்பது ேபால நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாள். அவளின் புறக்கணிப்ைப கண்டவனின் கண்ேணாரங்கள் சுருங்க அவைள பார்த்ததும் பயத்துடன்.? ெபாிய ஆளா இருந்தா எனக்கு என்ன ஆச்சு? அவன் ஏதாவது ெசய்தால் அவைனேய நான் இல்லாமல் ெசய்துவிடுேவன் புாிந்ததா? என்னுைடய ெபாருைள இன்ெனாருத்தனுக்கு நான் என்ைனக்கும் விட்டு ெகாடுக்கமாட்ேடன். ேபசி அடுத்து என்ன ெசய்வதுன்னு ேயாசிப்ேபாம். அவைனேய இல்லாமல் ெசய்து விடுேவன்னு ெசால்கிறாேர. நீ ேபாைன ைவ” என்று கத்திவிட்டு ேபாைன ைவத்தவன் அதிர்ந்து ேபாய் பதட்டத்துடன் வியர்ைவ வழிய நின்றிருந்த மதிைய கண்டதும் அவ்வளவு ேநரம் கடுைமயாக ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தவன் முகம் இளகியது. ஓரளவுக்கு இந்த நடவடிக்ைககளால் மதிேயாட மனசு ெகாஞ்சம் குழம்பி தான் ேபாய் இருக்கும். சாருவும் வீட்டிற்கு வந்த சிறிது ேநரத்திற்ெகல்லாம். ெகௗதம் அைத பற்றி கிாியிடம் ேபசினால் ெகௗதமின் நிைல???? கடவுேள நிைனத்து பார்க்கேவ பயமாக இருக்கிறேத. ” என்ன ஸ்ரீ? எப்ேபா வந்தாய்? ஏன் உடம்ெபல்லாம் ேவர்த்து இருக்கு? உடம்பு சாி இல்ைலயா?” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவள் ெநற்றியில் ைகைவக்க வந்தவனிடமிருந்து அவசரமாக நகர்ந்து பின்னால் ெசன்றாள்.

நீ கூனிடி” என்று இருவரும் சிறிய குழந்ைதகைள ேபால சண்ைடயிட்டுக்ெகாள்ள சுதாகர். ஆனால் நான் ஒருத்தன் இங்ேக காபி ேபாட்டுெகாண்டு இருக்ேகன். “நாம ேபசவந்தைத விட்டுவிட்டு ேவற எேதா ட்ரக்ல கைத ேபாகுது” என்றவன். அவைளயும் எதற்கு ெடன்ஷன் ஆக்க ேவண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் தான். வரேவற்ற சுதாகர். “என்ன விருந்ேதாம்பலா? தமிழர் பண்பாட்ைட காப்பாற்றுகிறீர்களா?” என்றாள். “நான் ஏன் ேபாட ேபாேறன். “ம்ம். “ெராம்ப சந்ேதாசம்” என்று ெசால்லிெகாண்ேட இறங்கியவள் கப்புகள் இருந்த ட்ேரைய எடுத்துக்ெகாண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள். அச்சச்ேசா உன்ைன மாதிாி ஒரு வாயாடிைய கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டு அவஸ்ைதப்பட நான் என்ன முட்டாளா?” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட காபிைய கப்பில் ஊற்றியதும். அவளின் பின்னாேலேய வந்த சத்யன். சாருவும் எழுந்து வீட்ைட சுற்றி பார்த்தபடிேய கிச்சனுக்கு ெசன்று ேமைட மீது ஏறி அமர்ந்தாள். அைனவருடனும் ேபசிக்ெகாண்டிருக்க சத்யன் கிச்சனுக்கு ெசன்றான். ஒரு ேபச்சுக்கு கூட நான் காபி ேபாடட்டுமான்னு ேகட்டாயா?” என்றான். ********************************************************* அத்தியாயம்—18 மறுநாள் மதி சாருவின் கண்களில் படேவயில்ைல. “ஹேலா நான் தாேன உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்ேகன். சுதாகர் வீட்டிற்கு ெசன்றான். அைத எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தது மட்டும் தான் உன் தங்ைக” என்றான். நீங்களா எண்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க?” என ேகட்டதும் சத்யன் அவள் புறமாக திரும்பி அப்ேபா நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தால் தான் நீ காபி ேபாட்டு ெகாடுப்பாயா?” என்றான். கண்டிப்பா அது நீங்க இல்ைல” என்றாள். “ஆமாம். சிவா. காைலயில் ேபாய் அவளிடம் வாங்கிக்ெகாண்டு. “ஏய் சாரு நீயா காபி ேபாட்ட?” என்று சிவா ஒரு அதிர்ச்சியுடன் ேகட்டான். “நான் சகுனின்னா. நீ என்னடான்னா சட்டமாக ேமைட ேமல ஏறி உட்கார்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கிறாய். சிவாைவ கண்டிப்பா கூட்டிக்ெகாண்டு வா” என்று ேபாைன ைவத்த ேபாது அவைனயும் அறியாமல் மனம் சந்ேதாஷத்தில் இருந்தது. ஓேக நல்ல தான் இருக்கு. ெகௗதம் சிவா மூணு ேபரும் நாைளக்கு வாங்க. சாரு இருவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு சத்யன். “என்ன சாரு அரண்மைனைய சுத்தி பார்த்துவிட்டாயா?” என்றான். கிச்சைன பார்ைவயால் அறிந்தபடிேய.“சாி சாரு நீ. “அப்பாடா நல்ல ேவைல சத்யா நீ என்ைன காப்பாற்றிவிட்டாய். “அன்னநாடா நீ சாியானசகுனிடா” என்றாள் ஆத்திரத்துடன். பார்த்ேதன். இப்ேபாெதல்லாம் ெஜன்ட்ஸ் வீட்ைட சுத்தமாக தான் வச்சிருக்கீங்க” என்றவள் ேபச்சுக்கு கூட நான் காபி ேபாடுகிேறன் என்று ஒரு வார்த்ைத ெசால்லவில்ைல. மாைலயில் ெகௗதம் . திரும்பி இடுப்பில் ைகைவத்த சத்யன். இல்லனா இவ ேபாடும் காபிைய குடிச்சிட்டு எந்த ேநரம் என்ன ஆகுேமான்னு பயந்துக்ெகாண்டு இருக்கணும்” என்று சிவா ெசான்னதும் சாரு தர்ம அடி ஒன்ைற தன சேகாதரனின் முதுகிேலேய ேபாட்டாள். சாருவும் மதிைய ேபாய் பார்க்காமல் இருந்தாள். அதுக்ெகல்லாம் எங்க வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க” என்றாள் கூலாக.”இவ்வளவு ேநரமாக காபி ேபாட்டது நான். “அப்ேபாகூட நீ காபி ேபாட்டு ெகாடுக்க மாட்டாயா? ெராம்ப பாவம் உன்ைன கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ள ேபாகிறவன்” “அத பத்தி நீங்க கவைலபடாதீங்க.. என்ன ெகௗதம் எேதா ேயாசைனயில் இருக்க?” என்று ேகட்டான். .

இப்படி நடுவில் புகுந்து குட்ைடைய குழப்பாேத” என்றாள். இல்ல அவங்க ெரண்டு ேபரும் ேசர ஏதாவது ெஹல்ப் பண்ணு. “அவ ேவறு யாைரயும் கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டாலும் நிம்மதியாக சந்ேதாஷமாக இருக்க முடியாது. கிாிக்கு கல்யாணம் ஆனால்…. நான் உண்ைம ெதாியாமல் நடந்து ெகாண்ட முைற. அவள் இல்லாமல் எனக்கு ேவறு வாழ்வு இல்ைல என்பைத அவளுக்கு ெதளிவாய் புாிய ைவக்க ேவண்டும். இது அவளுைடய குடும்பப் ெபாறுப்புக்கும்.” என்று பதிலுக்கு சாருவிடம் சத்தம் ேபாட ெகௗதம் ெமளனமாக எழுந்தான். இருந்தாலும். “அவேளாட பிடிவாதம் நியாயமானதுன்னு நீ நிைனக்கிறாயா சிவா? என்று சிவாவின் முகத்ைத பார்த்தவன் ெதாடர்ந்து. அவள் மனேம அவள் எதிாி. இனி எடுக்கக் கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்ைகயும் அவளுக்கு ஒரு சிறிய மயிாிைழ துன்பத்ைதக் கூட ெகாடுக்கக் கூடாது என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிேறன். “நான் என்ன ேபசினாலும் அவ காது ெகாடுத்து ேகட்கமாட்ெடன்றாடா” என்று வருத்தத்துடன் ெசான்னான். “என்ன ெகௗதம்?” என்று சுதாகர் அவன் அருகில் வந்து நின்றான். என் மீது ெகாண்ட காதலுக்குமான ேபாராட்டம். சாரு ேகாபத்துடன். அதனால் தான் நான் அதிகம் பிடிவாதம் பிடிக்காமல் மிக நிதானமாய் இருக்கிேறன். அன்ைனக்கும் சாி இன்ைனக்கும் சாி. ெதாண்ைடைய ெசருமி தன்ைன நிதானபடுத்திக்ெகாண்டவன். இது ெசால்லும்ேபாது அவன் தன்ைனத் தாேன ெவறுக்கிறான் என்பது அவன் குரலில் நன்றாக புாிந்தது. அவன் எனக்கு பிெரண்ட் இல்ைலயா? அவன் நல்லா இருக்கணுெமன்று நான் நிைனக்கமாட்ேடனா? நீ தான் அவைன ஏத்திவிடறது. அப்படி உன்னால் ஒன்னுேம முடியைலனா உன் வாைய மூடிக்ெகாண்டு ேபசாமல் ேவடிக்ைக பார். “ேடய் அண்ணா உன் பிெரண்ட் லவ் சக்சஸ் ஆக ஏதாவது வழி இருந்தால் ெசால்லு. “மச்சான் ைகைய ெகாடுடா. “ஏன் ெகௗதம் மதி இவ்வளவு தூரம் பிடிவாதமாக இருக்கும்ேபாது நீ ஏன் அவைள கம்பல் பண்ற? இரண்டைர வருடம் அவள் இல்லாமல் நீ இல்ைலயா? இப்ேபாதும் நீ அவைள பார்க்கவில்ைல என்று நிைனத்துக்ெகாள்” என்றான். “அவளுைடய மனதில் இன்னும் நான் தான் இருக்கிேறன். குழந்ைதக்காக என்று அந்த ஒேர ேகாணத்தில் பார்த்தால் ேபாதுமா? குதிைரக்கு கடிவாளம் ேபாட்டது ேபால அந்த ஒேர ஆங்கிள்ள தான் அவ இப்ேபாது இருக்கிறாள். அைத விட்டுவிட்டு அட்ைவஸ் பண்ணாேத. உள்ளைடந்து தழுதழுக்க நண்பைன அந்த நிைலயில் அவர்களால் பார்க்க முடியாமல் மற்றவர்களுக்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டது. பிடிவாதம். அவளுைடய ஒேர ேநாக்கம் அவளுைடய அக்கா குழந்ைதைய தன் குழந்ைதயாக பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். எந்த ேநரமும் அவளுக்குள் அந்த ேபார் நடந்து ெகாண்டிருப்பைத என்னால் நன்றாக உணர முடிகிறது. என்னால் மட்டும் தான் அவைள சந்ேதாஷமாக ைவத்துக்ெகாள்ள முடியும்.” என்று ெசான்னவனின் குரல் அவைனயும் அறியாமல். பாசம் என்ற முகமுடி ேபாட்டு மைறத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாள். அவளுக்கு எதிாி ெவளியில் இல்ைல. எத்தைனேயா பிறவிக்கு ேவண்டியதுன்பத்ைத அவள் இந்த பிறவியிேலேய அனுபவித்து விட்டாள்.. நாைளக்ேக அவளுக்கும். கண்கைள இறுக மூடி தன் ைகயால் ெநற்றிைய அழுத்தி விட்டு. அவள் அதிகம் காயம்படாமல் இந்த ேபார்க்களத்தில் இருந்து ெவளிவரேவண்டும் என்று நான் நிைனக்கிறன். அவனின் முதுைக ஆதரவாக தட்டிெகாடுத்தான்.“ேவெறன்ன அவன் ேநத்து கிைடத்த பூைஜ நிைனத்துக்ெகாண்டு இருப்பானாக இருக்கும்” என்று கிண்டலாக சத்யன் ெசான்னதும் ெகௗதம் திரும்பி அவைன ஒரு முைற முைறத்தான். “ஏய் நீ சும்மா இரு. . அது எனக்கு நன்றாகேவ ெதாியும். அவேளாட காதைல. நீ இவ்வளவு தூரம் உன் காதலில் நம்பிக்ைகயும் மதி ேமல் ைவத்திருக்கும் ேநசமும் நிச்சயம் உங்கள் இருவைரயும் ஒன்று ேசர்த்துைவக்கும்” என்றான். எப்ேபாது எனக்கு ெதாிந்து விட்டேதா அப்ேபாேத என் முடிவு அதுதான் என்பதும் அவளுக்கு நன்றாகேவ புாிந்திருக்கும்” என்று ேபசியவைன சிவா எழுந்துவந்து ைகைய பிடித்து குலுக்கினான்.

“என்னது அந்த சிடுமூஞ்சிகிட்டயா? ம்ஹூம்…. நாங்க என்ன தப்பா ெசய்ேதாம். நீங்க ெசால்ற ஐடியா கண்டிப்பா ெசாதப்பல் தான். “இல்ைல அண்ணா. “ெகௗதம் ேபசாமல் இப்படி ெசய்யலாமா?” என்றான். நீேய ேயாசித்து நல்ல முடிவாக எடு. இது எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாக எனக்கு ஸ்ரீயின் மனப்பூர்வமான சம்மதம் ேவண்டும். “அப்ேபா இதுக்கு என்ன தான் வழி?” என்றான் சுதாகர். அவனின் வழிைய என்ன என்று அறிய ஆவலாக இருந்த அத்தைன ேபரும் அவனின் பதிலில் விசித்திரமாக பார்த்தாலும் சாரு மிகவும் அதிர்ந்து ேபானாள். இெதல்லாம் சாியாக படவில்ைல. “லவ் பண்ற ெபாண்ணு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கைலன்னா இந்த சினிமால காட்டுவது ேபால” என்றதும் ெகௗதம் அவைன முைறத்துவிட்டு. அைத பார்த்தவன். இப்படி சில்லியா ஐடியா ெகாடுக்காேத” என்று ைகயில் கிைடத்த பில்ேலாைவ எடுத்து அவன் மீது வீசினான். “ஆமாம் சாரு ெசால்வது தான் எனக்கும் ேதான்றுகிறது” என்று ெசால்லிவிட்டு ைஹ-ைப ெகாடுத்துக்ெகாண்டனர். அவள் என்னுைடய நலனுக்காக ெசய்த காாியத்ைத மனதில் ைவத்துக் ெகாண்டு நான் அவைள எந்த பாடு படுத்தி விட்ேடன் அைத அவள் மறப்பது சிறிது கடினம்தான். “நீ என்னடா லூசா? அவேள கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்ேடன்னு பிடிவாதமா இருக்கா. “நீ சும்மா இரு. வீட்டுக்கு ெதாியாமல் அப்பா அம்மா எல்ேலாைரயும் விட்டுவிட்டு. “ஊஹும். நான் ேநரடியாக கிாியிடம் ேபசலாம் என்று இருக்கிேறன்” என்றான் ெகௗதம். எனக்கு சத்யா ெசால்வது தான் சாியாகபடுது” என்றவள். இெதல்லாம் ேபாகாத ஊருக்கு வழி ேதடுவது ேபால. அவைள எப்படியாவது ெரஜிஸ்டர் ஆபீஸ் கூட்டி வருவது என்ேனாட ெபாறுப்பு” என்றாள் சாரு. சத்யனும் அந்த கூட்டணியில் இைணந்தவனாக.தீவிரமாக ேயாசித்த சத்யன். எனக்கு நம்பிக்ைக இருக்கிறது.”நல்ல ஐடியா ஏதாவது ெசால்ல முடிந்தால் ெசால்லு. “மதிைய கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாய் ெரஜிஸ்டர் ேமேரஜ் பண்ணிேகாடா” என்றான்.நான் அவகிட்ட ேபசினாேல அந்த ஆளு மூஞ்சியிேல எள்ளும் ெகாள்ளும் ெவடிக்கும். எனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைல. “இருக்கு ஒரு வழி இருக்கு. நீ அவைன வில்லனா மாத்திடுவா ேபால இருக்ேக” என்று சுதாகர் சிாிக்க. எப்படி ெசய்யலாமா?” என்று ெகௗதம் ேகட்டதும். ஆனால் விளக்கமாக எடுத்து ெசான்னால் புாிந்து ெகாள்வாள். இெதல்லாம் ெவார்க்அவுட் ஆகாது. ெகௗதம் இதுக்கு ஒத்துக்கேவ மாட்டான்” என்றான் சிவா. “ெசால்லித்ெதாைல. “ேடய் அவன் ஹீேராடா. “ெகௗதம் இந்த சத்யனும். இப்ேபாவாவது நான் ெசால்வைத முழுசா ேகளுங்கடா” என்றான் அழாத குைறயாக. “அடடடா…. ெகௗதம் அண்ணா நீங்க ெசால்லுங்க” என்று ஆர்வமுடன் ெகௗதைம பார்த்தாள் சாரு. இதிேல நீங்க ேபாய் ேபசேபாறீங்களா? அந்த ெநட்ைடயன் உடேன வீட்டிேலேய கல்யாணத்ைத முடிச்சிடுவான். சாருவும் ெசால்றாங்கன்னு நீ ேகட்காேத. “இல்ைல சாரு எனக்கு இதில் உடன்பாடு இல்ைல. “சாரு உனக்கும் அேத நல்ல எண்ணமா இருக்கட்டும். சத்யா ெசால்வது நல்ல ஐடியா. “என்ன சத்யா நீங்க ெசால்லுங்க” என்றாள் அவைனயும் தன்னுைடய கூட்டணியில் இைணக்கும் விதமாக.ஒருவருக்கு ஒருவைர பிடித்திருந்தது காதலித்ேதாம். நான் ெசால்வைத முழுசாகேவ ேகட்க மாட்டீங்களா? ெராம்ப நல்ல எண்ணம்டா என் ேமல உங்களுக்ெகல்லாம் என்று ெசால்லிெகாண்ேட சாருைவ பார்த்தவன் அவளும் தனக்கு வந்த சிாிப்ைப கஷ்டப்பட்டு அடக்கிக்ெகாண்டு இருந்தாள். இப்படி என்னேவா மிரட்டி கல்யாணம் ெசய்வது ேபால. ஆனால் மகேன இப்ேபாதும் ஏதாவது ஏடாகூடமா ெசான்ன அவ்ேளாதான் நீ” என்று சுதாகரன் அடிக்காத குைறயாக மிரட்டினான். ஏன்னா இது உங்க ெரண்டு ேபருைடய . இப்ேபா நான் ேபாய் கூப்பிட்டதும் அவ ஓடி வருவாளா? என்று ெகௗதம் எாிச்சலுடன் ெசான்னான். என் ேமலான நம்பிக்ைக சிறிது குைறந்திருக்கும்.

சாரு வந்த சுவேட இல்லாமல் மீண்டும் வீட்டினுள் ெசன்றவள் ெகௗதமின் அைறக்கதைவ தட்டினாள். உன்ைன எப்படி பார்க்கைவப்பது என்று எனக்கு ெதாியாதா ஸ்ரீ? என்று நிைனத்துக்ெகாண்ேட “மனம் விரும்புேத உன்ைன… உன்ைன உறங்காமேல கண்ணும் கண்ணும் சண்ைட ேபாடுேத நிைனத்தாேல சுகம்தானடி ெநஞ்சில் உன் முகம்தானடி அய்யய்ேயா மறந்ேதனடி உன் ேபேர ெதாியாதடி அடடா நீ ஒரு பார்ைவ பார்த்தாய் அழகாய்த்தான் ஒரு புன்னைக பூத்தாய் அடிெநஞ்சில் ஒரு மின்னல் ெவட்டியது அதிேல என் மனம் ெதளியும் முன்ேன அன்ேப உந்தன் அழகு முகத்ைத யார் வந்ெதன் இளமார்பில் ஒட்டியது புயல் வந்து ேபானெதாரு வனமாய் ஆனதடி என்னுள்ளம் என் ெநஞ்சில் உனது கரம் ைவத்தால் என் நிைலைம அது ெசால்லும் மனம் ஏங்குேத… மனம் ஏங்குேத…. “அண்ணா சீக்கிரம் ெவளிேய வந்தால் உங்களுைடய ஹீேராயிைன பார்க்கலாம் வாீங்களா?” என்றாள் சாரு. ***************************************************** அத்தியாயம்—19 இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு காைலயில் சாரு மாடிக்கு வந்து நின்றாள். சிறிது அழுத்தினால் உயிர் ேபாய்விடும். மனம் ஏங்குேத…” என பாடியது திரும்பி இருவைரயும் முைறத்து பார்த்தாள். ேராஜா நிற ேசைலயில் கூந்தைல தளர பின்னி அதிகாைலயில் பூத்த புத்தம் புது ேராஜாைவ ேபால முகத்தில் குறுநைகயுடன் இருந்தவைள ரசித்தவனின் முகத்தில் புன்னைக அரும்பியது. ெகௗதமும் சாருவும் வந்து நின்றைத கவனித்த ேபாதும். அந்தேநரம் மதி ெதாட்டியிலிருந்த ெசடிகளுக்கு நீர் ஊற்றிக்ெகாண்டு இருந்தாள். “என்ன சாரு?” என்று ேகட்டான். “அைதவிட என்ன ேவைல? என்றவன் சிாித்துக்ெகாண்ேட டவைல ேமேல ேபார்த்திக்ெகாண்டு யாாிடேமா ெசல்ேபானில் ேபசுவது ேபால வந்து மாடியில் நின்றான். . அதன் இறகுக்கு கூட வலிக்காமல் பிடிக்க ேவண்டும். மீண்டும் காண…. உடற்பயிற்சி ெசய்ததன் விைளவால் உடலில் வழிந்த வியர்ைவைய துைடத்தபடி ெவளிேய வந்தவன். ஆனால் இந்த நிைல உள்ளங்ைகயில் அகப்பட்ட பட்டாம் பூச்சி ேபால. தான் இனி என்ன ெசய்தாலும் அது அவைள எந்த விதத்திலும் பாதிக்காமல் அவள் மனமும் ேநாகாமல் அவைள ெவளிேய ெகாண்டு வரேவண்டும் என்று தீர்மானமான முடிவில் இருந்தான். கவனிக்காதது ேபால இருந்தால். விட்டால் பூச்சி பறந்து விடும்.வாழ்க்ைக” என்று சுதாகர் ெசால்ல சிவாவும் “ஆமாம்” என்று தன் ஆதரைவ சுதாகருக்கு ெதாிவித்தான். ெகௗதம் மீண்டும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் குழம்பிய படி நின்றிருந்தான். நால்வரும் இருகுழுவாக பிாிந்து தங்கள் கருத்துக்கைள ெசால்ல. இைத ெகௗதமும் கவனித்துக்ெகாண்டு தான் இருந்தான்.

ஸ்ரீமதியும் பதிலுக்கு. “உன்ேனாட சாாிக்கு ேமட்ச்சா இருக்கும்” என சிாித்துக்ெகாண்ேட ெசால்லவும். . வந்தவன் . ெகௗதமும். ெசால்லிவிட்டு திரும்பியவள் ெவறுமேன அவைன பார்த்து கடேன என்று சிாித்தாள். ெகௗதமிற்கும் ெகாடுத்துவிட்டு கிாிக்கு ெகாடுக்கும் ேபாது கிாி ஒரு ேராஜாைவ கிள்ளி எடுத்து மதியின் எதிாில் நீட்டினான். “இரு ஸ்ரீ காபி ெகாண்டு வர ெசால்லி இருக்கிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு ெகௗதம் வீட்டின் புறம் திரும்ப ெகௗதமும் சாருவும் நிற்பைத பார்த்துவிட்டு. ஸ்ரீமதிக்கு பிெரண்ட் எனக்கும் பிெரண்ட் தான்” என சிாித்துக்ெகாண்ேட அைழத்ததும். ெகௗதம் தன் சிாிப்ைப சிரமப்பட்டு அடக்கியபடி நின்றிருந்தான். “குட் மார்னிங் ஸ்ரீ” என்றான். அவ்வளவு ேநரமும் தன் ெபாறுைமைய இழுத்து பிடித்து நின்றிருந்தவள் ேகாபத்துடன். தன்ைன வியந்து ேநாக்கிய மதிைய பார்த்து. கிாி. “ஹாய் ெகௗதம் குட் மார்னிங்” என்றான். “குட் மார்னிங் கிாி” என்று சிாித்தான். “நல்ல ேநரத்துல வந்தான் திருக்கழுகுன்றம் கழுகு மாதிாி.” சாரு இது எந்த படம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நல்ல பாட்டு” என்றதும் சாருவும் மதிைய ஓரக்கண்ணால் பார்த்து சிாித்துக்ெகாண்டு. இன்ைனக்கு என்னேவா நந்தி நல்ல மூடில் இருக்கு ேபால என்று எண்ணிெகாண்ேட சாரு நின்றுெகாண்டிருந்தாள். ெகௗதமும் “அதுக்ெகன்னபா வந்தா ேபாச்சு” என்றான். உன்ைன மாதிாி சிடுமூஞ்சிகூடேவல்லாம் நான் பிெரண்ட்ஷிப் ைவத்துக்ெகாள்வதில்ைல என்று வாய் வைர வந்த வார்த்ைத பிரம்மப்ரயத்தனபட்டு அடக்கிக்ெகாண்டாள். கிாி. என்ன என்ைன பார்த்ததும் அந்த பக்கம் திரும்பி நின்றுக்ெகாண்டீர்கள்” என ேகட்டதும் “ஆமா உன் மூஞ்சிய பார்க்க எனக்கு பத்திக்கிட்டு வருது அதான்” என ெமன்குரலில் ெசால்ல. ஐேயா…!! ெராம்பதான் வருத்தபடுவது ேபால நடிக்காேத புாிஞ்சிகிட்டா சாி என நிைனத்துக்ெகாண்ேட “அெதல்லாம் ஒன்றும் இல்ைல” என்றாள். கிாிைய கண்டதுேம திரும்பி நின்றுக்ெகாண்ட சாருவின் கண்களில் எாிச்சல் ெதாிந்தது. ஸ்ரீமதி ஏதும் ெசால்லாமல் ேவைலயாள் ெகாண்டு வந்து ைவத்த காபிைய கப்புகளில் ஊற்றி சாருவிற்கும். “எனக்கு ெதாியல அண்ணா ேவண்டும்னா மதிைய ேகட்கலாம் அவளுக்கு தான் பாட்டு ேகட்பது ெராம்ப பிடிக்கும். ஒரு நிமிடம் என்றவன் வீட்டின் உள்ேள ெசன்று வந்தான்.சட்ெடன ெகௗதம் சாருவிடம் திரும்பி. “குட் மார்னிங் அத்தான்” என்று சிாித்தவள் “நான் கீேழ ேபாகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு கிளம்பினாள். “இல்ைல நீங்க கன்டினியு பண்ணுங்க” என ெசால்லிவிட்டு ஒதுங்க முயன்றவைள “வா சாரு” என்று ெகௗதமும் அைழக்க அதற்கு ேமல் ஒன்றும் ெசால்லாமல் வந்தாள். “ெகௗதம் வாடா ஒரு கப் காபி சாப்பிட்டுவிட்டு ேபாகலாம்” என்று அைழக்கவும். அவேனா உதட்ைட கடித்தபடி தன்ைன கட்டுபடுத்திக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தான். எப்படி தான் கெரக்டா தப்பான ேநரத்தில் வருவாேனா? நாம மதி கூட ேபச ஆரம்பித்தால் மூக்குல அப்படிேய ேவர்க்கும் ேபால” என மறுபுறம் திரும்பி நின்று திட்டிக்ெகாண்டாள். கிாி மாடிக்கு வந்து ேசர்ந்தான். “ஹேலா சாரு ேமடம் நீங்களும் வாங்க. “ஹேலா சாரு ேமடம். “ஸ்ரீ கூட ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தீங்க ேபால உங்க மூைட நான் ஸ்பாயில் பண்ணிட்ேடனா?” என ேகட்டதும். என்றவள் அேதாடு விடாமல் “மதி இந்த பாட்டு என்ன படம்?” என்று ேகட்டாள். “ஏய் சாரு என்ன ெரண்டு ேபரும் ேபசிைவத்து என்ைன வம்புக்கு இழுக்கறீங்களா? ஏன் உங்களுக்ெகல்லாம் அது என்ன படம்னு ெதாியாதா?” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட குழாைய மூடியவள் டியூைப சுற்றிைவத்துவிட்டு கீேழ ெசல்ல திரும்ப. ஒரு ெநாடி அவளின் பார்ைவ ெகௗதைம வருட. ெராம்ப முக்கியம்.

சாரு. மதிைய சுட்ெடாிப்பது ேபால பார்ைவயுடன் அமர்ந்திருக்க மதி தன் கப்ைப ைகயில் எடுக்கவும் கிாி. கிாி.ஸ்ரீமதி. ெகௗதமின் பார்ைவ பரபரப்புடன் இருந்த மதியிடம் ெசல்ல மதிேயா அவைன கண்டதும் அந்தப்புறம் பார்க்கேவ இல்ைல. எாிச்சலுடன் ஆட்ேடாவில் ேபாய்விடலாம் ஆனால் இங்கிருந்து ெமயின் ேராடு ேபானால் தான் ஆட்ேடா கிைடக்கும் ேவகமாக நடக்க ேவண்டியது தான் என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட ேகட் வைர ெசன்றவைள கிாியின் குரல் தடுத்தது. ெகௗதமும் சாருவும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாள்ள. . ேவகமாக ெசன்று தன் ேஹாண்டாைவ கிளப்பும் ேபாது தான் கவனித்தாள் அதுவும் காைலவாரும் விதமாக பஞ்சராகி இருந்தது. “என்ன ஸ்ரீமதி வண்டியில் ேபாகவில்ைலயா?” என்று ேகட்டான். மதிக்கு இருந்த குழப்பத்தில் அதன் பின் ெசய்த அைனத்து ேவைலயும் ஏதாவது ெசாதப்பிக்ெகாண்டு இருந்தாள். ” மனம் விரும்புேத உன்ைன… உன்ைன உறங்காமேல கண்ணும் கண்ணும் சண்ைட ேபாடுேத …” என பாடவும் திடுக்கிட்ட மதி தன் ைகயில் இருந்த காபி கப்ைப தவறவிட ெமாத்த காபியும் அவள் புடைவ மீது ெகாட்டிக்ெகாண்டது. “ேச…. சாரு மனதிற்குள் அவன் மீது இருந்த எாிச்சல் இன்னும் அதிகமானது. “ேதங்க்ஸ்” என்றபடி வாங்கி தன் கூந்தலில் ைவத்துக்ெகாண்டதும் ஒரு புன்னைகயுடன் தன் காபிைய எடுத்து பருக ஆரம்பித்தான். “என் கண்ணு பட்டுவிட்டது என்று ெசால்கிறீர்களா நான் உங்கள் கண்தான் பட்டுவிட்டேதா என்று நிைனத்ேதன்” என்று ெசால்லிவிட்டு சிாிக்க. “என்ன கிாி? ஏதாவது ப்ராப்ளமா?” என்று ேகட்டதும். அன்று காைலயில் இருந்ேத எல்லாேம தப்பும் தவறுமாக இருக்க. “என்னிடம் ெசால்ல ேவண்டியது தாேன நான் கூட்டி ேபாய் விட்டிருப்ேபன் இல்ைலயா?” சாி வா ஒரு ைபவ் மினிட்ஸ் டிரஸ் ேசன்ஜ் பண்ணிக்ெகாண்டு வந்துவிடுகிேறன்” என்று உள்ேள ெசன்றவன் உைட மாற்றிக்ெகாண்டு வந்து காைர எடுத்தான். மதி எழுந்து ெசன்றதும் சாரு. கிாியின் முகத்ைத ைவத்து எைதயும் கண்டறிய முடியவில்ைல. காைர விட்டு இறங்கியவன் பானட்ைட திறந்து பார்த்துக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாது மதியும் அருகில் வந்து நின்றாள். நீ எந்த பக்கம் ேபாகிறாய்” என்றான். ஏற்ெகனேவ ேலட். “ஆமாம்பா கார் மக்கர் பண்ணுது. மூவருக்குேம கிாி எப்படி அேத பாட்ைட பாடினான் என குழப்பமாக இருக்க. மதிக்கு பள்ளிக்கு கிளம்ப ேலட் ஆகிவிட மதி அவசரம் அவசரமாக கிளம்பிக்ெகாண்டு இருந்தாள். பஸ்சும் பீக் ஹவர் கூட்டம் அதிகம் இருக்கும்” என்று விளக்கமாக ெசான்னாள். “என்ன அத்தான் ேநரம் ஆகுமா?” என்று ேகட்டதும் “ம்ம்… ெமக்கானிக்ைக தான் கூப்பிடணும் ேபால” என்றவாேற ைகைய துைடத்தபடி பானட்ைட மூடிவிட்டு வந்தான். அன்ைறக்கு என்ன ேநரேமா கிாியின் ெகட்ட ேநரேமா இல்ைல ெகௗதமின் நல்ல ேநரேமா ெதாியவில்ைல. “ேலட் இன்ைனக்கு பர்மிஷன்தான் ேபாடணும் ேபால” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட தன் கடிகாரத்ைத பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். “என்ன ஸ்ரீ பார்த்து எடுக்க கூடாது? நீ ேபாய் வாஷ் பண்ணிக்க” என்று ெசால்ல மதி குழப்ப முகத்துடன் ஒன்றும் ெசால்லாமல் அங்கிருந்து எழுந்து ெசன்றாள். கிாியின் கார் ெமயின் ேராடு அருேக ெசல்லும் ேபாேத நின்றுவிட்டது.!! காைலயில் இருந்து எல்லாேம தப்பு தப்பாக நடக்குது” என்று நின்றிருந்தவளின் அருகில் ெகௗதமின் ைபக் அருகில் வந்து நிற்கவும் சாியாக இருந்தது. அதான் ெமயின் ேராடு ேபாய் ஆட்ேடா பிடிச்சிக்கலாம் என்று கிளம்பிட்ேடன். “உங்க கண்ேண பட்டுேபாச்சி ேபால அதான் மதி அந்த புடைவயிேலேய காபிைய ெகாட்டிக்ெகாண்டாள்” என்றாள் நக்கலாக. “இல்ைல அத்தான் வண்டி பன்ச்சர்.

ேபாகும் வழியில் ெமக்கானிக் யாராவது இருந்தால் ெசால்லிவிட்டு ெசல்கிேறன்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட ைபக்ைக ஸ்டார்ட் ெசய்தான். நம்ம ெகௗதம் தாேன கிளம்பு” என்று சற்று அழுத்தமான குரலில் ெசால்லவும். இல்லாவிட்டால் நான் கிளம்புகிேறன்” என்று ெசான்னதும் சுற்றிலும் நின்றவர்கள் தன்ைன ஒரு மாதிாி பார்ப்பது ேபாலேவ அவளுக்கு ேதான்றியது. கிாிக்கு நான் ேபான் ெசய்து ெசால்லிவிடுகிேறன். நல்ல பீக் ைடம். “வீணா சீன் க்ாிேயட் பண்ணாேத. ஆனால் அைதெயல்லாம் ேகட்கும் நிைலயில் இல்லாமல் ஸ்ரீமதி தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்ேற கால்கள் என்றது ேபால அவைன பார்த்து ெபாாிய ெகௗதமிற்கும் இப்ேபாதும் எாிச்சல் வர ஆரம்பித்தது. ெகௗதமும் நிதானமாகேவ ெசன்றான். இப்ேபா நீ வந்தால் வா. நான் பஸ்ஸில் ேபாய்க்ெகாள்கிேறன்” என்று பஸ் ஸ்டாண்ைட ேநாக்கி நடக்க ெதாடங்கினாள். “இந்த இடத்திலும் உங்கள் நக்கல் குைறயைல இல்ைல” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட நடந்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். அந்த ேவன் ேவகமாக நம்ைம ஓவர் ேடக் ெசய்ததால் தாேன நான் ப்ேரக் ேபாட்ேடன்” என முடிந்த அளவு ெபாறுைமயுடன் தன் குரைல உயர்த்தாமல் ேபசினான். அைத உணர்ந்த ெகௗதம் . ெகௗதமிடமிருந்து சற்று விலகிேய பக்கவாட்டில் பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள். ெகௗதம். கிாி அவ்வளவு தூரம் ெசான்னதால் தான் நான் உன்ைன கூட்டி ேபாக சம்மதித்ேதன். ஸ்ரீமதி ேகாபமாக அவனிடம் ேபசுவைத கண்டு சிலர் நின்று ேவடிக்ைக பார்க்க ெதாடங்கினர். நிதானத்துக்கு வந்த ஸ்ரீமதி வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள். நடந்து ேபாகிறவர்களும் நம்ைம விட ேவகமாக கடந்து ேபாகும் அளவுக்கு நிதானமாக உன்ைன ெகாண்டு ேபாய் உன் ஸ்கூலில் விட்டுவிடுகிேறன்” என்றான். வர வர இவளுக்கும் பிடிவாதம் அதிகமாக ஆகிவிட்டது என எண்ணிக்ெகாண்ேட அவள் பின்னாேலேய வந்தவன் . திடீெரன வண்டி நிற்கவும் சாியான பிடிமானம் இல்லாமல் அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீமதி ெமாத்தமாக ெகௗதமின் ேமாதியதும் அவன் ேதாள்கைள பயத்தில் பிடித்துக்ெகாண்டாள். “அப்ேபா நான் கிளம்பேறன் கிாி. திடீெரன அவன் பின்னால் அசுரேவகத்தில் வந்த ேவன் ஒன்று அேத ேவகத்தில் இவர்களின் ைபக்ைக உரசும்படி ஓவர் ேடக் ெசய்ய ெகௗதம் சுதாாித்து சட்ெடன ப்ேரக் ேபாட்டு நிறுத்த. நீ வந்தால் வா வராவிட்டால் ேபாேயன் எனக்ெகன்ன. ெகௗதம் ஒரு ெவற்றுப்பார்ைவயுடன். ஸ்ரீமதி நீ ெகௗதம் கூட கிளம்பு. “இல்ைல அத்தான் நான் ஆட்ேடாவில் ேபாய்க்ெகாள்கிேறன்” என்று ேவகமாக தன் மறுப்ைப ெதாிவித்தாள். “ஸ்ரீ எல்ேலாரும் நம்ைமேய பார்க்கிறார்கள் நீ வந்து வண்டியில் உட்கார். “உளறாத ஸ்ரீ நான் எதற்கு அப்படி திடீெரன்று ப்ேரக் ேபாடணும்? நீயும் பார்த்துக்ெகாண்டு தாேன இருந்தாய். மதி ேவறு வழி இல்லாமல் ைபக்கில் அமர்ந்தாள். இருவருேம எதுவும் ேபசிக்ெகாள்ளவில்ைல. ெகௗதமும் வண்டிைய ஸ்டார்ட் ெசய்ய ஸ்ரீ மதி ஒன்றும் ெசால்லாமல் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள். ஸ்ரீமதி. அதற்கு ேமல் ெபாறுைம இழந்த ெகௗதம். “ெகாஞ்சம் இரு ெகௗதம். “முடியாது என்னால் உங்களுடன் வர முடியாது. “சாாி ஸ்ரீ … நான் எதிர்பார்க்காமல்…” என்று ெசான்னது தான் தாமதம் ேபால மதி அவைன பார்த்து ேகாபத்துடன் கத்த ஆரம்பித்தாள். மதிைய ஒரு பார்ைவ பார்த்த ெகௗதம் “ஸூர் அதுக்ெகன்ன” என்று ேதாைள குலுக்கினான். பஸ்சும் புல்லா வரும். “ஸ்ரீ வா உனக்கு ஏற்கனேவ ேநரம் ஆகுது வந்து உட்கார்” என்று நிதானமாகேவ ெசான்னான்.“நான் அைடயார் ேபாகிேறன்” என்றதும் கிாி சந்ேதாஷத்துடன் “ெராம்ப நல்லதா ேபாச்சு நீ ஸ்ரீமதிைய ெகாஞ்சம் அவங்க ஸ்கூலில் விட்டுவிேடன்” என்றதும். ேபாய் பஸ் ஸ்டாண்டில் நில்லு எல்ேலாரும் உன்ைனத்தான் ஒருமாதிாி பார்த்து ேபசுவாங்க. . ஆட்ேடாவும் கிைடக்காது. இதுக்கு தாேன இப்படி திடீெரன்று ப்ேரக் ேபாட்டீங்க” என்றாள் ஆத்திரத்துடன். “ேபாதும் நிறுத்துங்க.

“ஹல்ேலா லவுட் ஸ்பீக்கர் ெசௗக்கியமா?” என்றான். சிஏ நீங்க ெசௗக்கியமா?” என்று பதிலுக்கு ேகட்டாள்.” இவ நாைளக்கு என்ன பண்ண ேபாறாேளா. இந்தாடா உனக்குத்தான் ேபான்” என்றவாேற ேபாைன சத்யனிடம் ெகாடுத்தான் ெகௗதம்.”சாி விடுங்க மதி வீட்டிேலயும் எல்ேலாைரயும் கூப்பிட்டிருக்ேகன். “எஸ். வராவிட்டால் ேபாங்க” என்றாள் வீம்பாக. ஒேர தைலவலி. தன் ேவைலகைள முடித்துக்ெகாண்டு மாைல மூன்று மணி அளவில் சுதாகர். “இல்ைலடா உன்னிடம் கத்தியேதாடு விட்டாங்கேள” என்றான். முக்கியமான விஷயமாக இருந்தால் வர பார்க்கிேறன். ெகௗதமிடம் ேபாைன திருப்பி ெகாடுத்தவன். ேபாைன வாங்கி ஸ்பீக்காில் ேபாட்ட சத்யன் சிாிப்புடன். அதான் உங்கைள…. நீ எதுக்கும் முன் ஜாக்கிரைதயாக இருப்பா” என்றான் சத்யன். “என்ன திடீர்னு ஏதாவது விேசஷமா? ெகௗதம் கூட ஒன்னும் ெசால்லவில்ைலேய” என்றான் ெகௗதைம பார்த்துக்ெகாண்ேட. ஓேக ேநரம் ஆகுது நான் ெசான்னைத மறக்க ேவண்டாம் நாைளக்கு ஈவ்னிங் மறக்காதீங்க. சத்யன் சிாித்தைத பார்த்தவன் “என்னடா என் நிைலைம உனக்கு சிாிப்பாக வருதா?” என்றான் ஆதங்கத்துடன். நீ ேபானிேலேய ெசால்ேலன்” என்றான் ேவண்டுெமன்ேற. எல்லாம் ெசாதப்பலாகேவ இருக்கு ேபான ேவைலயும் நடக்கவில்ைல” என்று ெபாருமியவன் காைலயில் இருந்து நடந்தவற்ைற ெசான்னான். காைலயில் இருந்து ஏதும் ஒழுங்காேவ நடக்கவில்ைல. “நீ ஏேதா பிளாேனாடதான் அவங்கைள வர ெசால்லி இருக்கிறாய் எனக்கு புாிந்துவிட்டது” என்றான். “ம்ம்… ெசால்லுடா. நான் முதல் முதலாக சைமக்க ேபாேறன். சாரு. “சும்மா உட்கார்ந்து ஈ ஓட்டும் ேபாேத இந்த பில்டப்பா? ேபானா ேபாகுதுன்னு வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிடலாெமன்று பார்த்ேதன். இல்லாவிட்டால் எதற்கு? அதான் ேயாசிக்கிேறன். சத்யனின் அலுவலகத்திற்கு ெசன்றான். . “ஏன் ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா? எனக்கு ெகாஞ்சம் ேவைல அதிகம். சாரு “அடடா… மிஸ்டர். பாய்” என்றவள் ேபாைன ைவத்தாள். “என்னடா யாருைடய ேபான்” என்றான் சத்யன். காபி குடிக்கிறாயா?” என்று ேகட்டான். சத்யன். அவங்க அண்ணா வீட்டில் எல்ேலாைரயும் கூப்பிட்டு விருந்து ெகாடுத்தார்களாேம அதான் நானும் அவங்கைள கூப்பிடலாம் என்று ெசால்லி ஆன்ட்டி கிட்ட ெசான்ேனன் ஆன்ட்டி ஓேக ெசான்னாங்க. மதி இல்லாத ேநரமா பார்த்து காைலயில் ேபாய் ெசால்லி அவங்கைள வர ெசால்லிவிட்ேடன்” என்றாள் குதூகலத்துடன். அப்ேபாது ெகௗதமின் ெமாைபல் ஒலிக்க ெகௗதம் எடுத்து ேபசினான்.அப்படி வா வழிக்கு உன்ைன ெகஞ்சி ெகாஞ்சில்லாம் காாியம் சாதிக்க முடியாது மிரட்டி தான் வழிக்கு ெகாண்டு வரேவண்டும் என்று எண்ணி சிாித்துக்ெகாண்ேட வண்டிைய கிளப்பினான். பள்ளியில் ெகாண்டு ெசன்று விட்டவன் அவைள திரும்பி கூட பார்க்காமல் அங்கிருந்து கிளம்பி ெசன்றுவிட்டான்.” என்று ெசால்லும்ேபாேத இைடயிட்ட சத்யன். இந்த சாரு எைத ெசய்தாலும் அதில் ஒரு காரணம் இருக்கும். “அதுக்கு ெடஸ்ட் பண்ண நான் தான் கிைடத்ேதனா?” என்றான் பயந்த குரலில். “நாைளக்கு ஈவ்னிங் நீங்களும் சுதாகரும் வீட்டுக்கு வாங்க” என்றாள் கட்டைள இடுவது ேபால. “ஏேதா உங்க புண்ணியத்தில் நல்லேவ இருக்ேகாம் ெசால்லுங்க என்ன விஷயம் ?” என்று சிாிப்புடன் ேகட்டான். “அண்ணாவுக்ேக ெதாியாேத. “வாடா ெகௗதம் என்ன ஆேள ெராம்ப டல்லா இருக்கிறாய்.

அநியாயத்துக்கு எனக்கு கல்யாணம் ெசய்து அதுவும் இந்த சாருைவ” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட சாருைவ பார்த்த சத்யன் சிாிப்ைப அடக்கிக்ெகாண்டு. ******************************************************** அத்தியாயம்—20 சாருவும். இந்த சாரு கலகமும் நன்ைமயிேலேய முடியட்டும் என்றுஎண்ணிக்ெகாண்டான். “சாரும்மா வாய்க்கு பூட்டு ேபாட்றவனா நான் ஒருத்தைன ெசால்லட்டுமா சிவா” என்றார் சிவகாமி.“ம்ம்…. “நல்லா அந்த மரமண்ைடல ஏறுவது ேபால ெசால்லுங்க ஆன்ட்டி. அவ என்ன நிைனத்து வர ெசால்லி இருக்கிறாேளா” என்றவன் சாிடா நான் கிளம்புகிேறன்.. நல்லா உன்வாய்க்கு பூட்டு ேபாட்றவனா பார்த்து தான் கல்யாணம் ெசய்யணும். “ஆமாம் எனக்கு மரமண்ைட. சிவகாமியும் ேபசிக்ெகாண்ேட ைககைள ெவட்டிக்ெகாண்டிருந்தனர். சிவாவும் சிாித்துக்ெகாண்ேட. “இன்னும் ெரண்டு வருஷமா? என்னடாம்மா. சிவகாமியும் சிாித்துவிட்டார். எந்த அப்பாவி வந்து மாட்ட ேபாறாேனா” என்றான் சிவா. நான் இங்ேக வருவது உங்களுக்கு பிடிக்கைலயா சத்யா இனி நீ இங்ேக வராேத அப்படின்னு ஒரு வார்த்ைத ெசால்லுங்க ஏன்னு கூட ேகட்க்காம இங்ேக வராம இருந்துவிடுகிேறன். உனக்கு களிமண் மண்ைட ேபாடா” என்று ெசால்லிவிட்டு சிவாைவ பார்த்து “ெவவ்ேவவ்ேவய்ேவ” என்றாள். அடுத்து ஒரு ெரண்டு வருஷமாவது ேவைலக்கு ேபாகணும். ெதாியாத்தனமா இவளுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கல்யாணம் என்று ஊெரல்லாம் ெசால்லிவச்சாச்சு. அப்புறம் தான் கல்யாணம்” என்றாள்.! ெகாஞ்சம் அழகா இருக்கு. “என்ைன நக்கல் அடி. இவ என்னடான்னா படிக்கிேறன். “ஆமாம் ஆன்ட்டி பாவம் சத்யன் ஏேதா அப்படிேய பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்ைகைய ஓட்டிகிட்டு இருக்கான். இப்ேபா தாேன படிப்ைப முடித்திருக்கிேறன். ெசால்லுங்க ெசால்லுங்க” என்றான் சிவா. . அடுத்து என்ன கல்யாணம் தாேன” என்றார் சிாிப்புடன். நாைளக்கு வீட்டில் பார்ப்ேபாம் என்று விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினான். புத்திசாலியா இருக்கு என்ற ஒரு காரணத்துக்காக யாரு இந்த இம்ைசைய வாழ்நாள் பூரா அனுபவிப்பது” என்று ெசான்னவனுக்கு சிாிப்பு வந்துவிட சிாித்துக்ெகாண்ேட சிவாவின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான். “அம்மா உங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு ெகாைல ெவறி. எனிேவ நாரதர் கலகம் நன்ைமயில் முடியும். ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சிவா. “அட. சத்யன் சிவகாமியின் அருகில் வந்தான். இவ்வளவு நாளா ெசால்லாமல் விட்டுட்டீங்கேள ஆன்ட்டி. “யாருக்கு யாருக்கு கல்யாணம் என்றபடி உள்ேள வந்த சத்யைன கண்ட சிவகாமி வாடா உனக்கு ஆயுசு நூறு உன்ைன பற்றிதான் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்ேதன்” என்று ெசான்னதும் சத்யனும் சாருவும் ஒருேசர என்னது எங்க ெரண்டு ேபருக்கும் கல்யாணமா” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட சாரு ெவளிேய வர. இப்ேபாேவ சிவாவுக்கு இருபத்ெதட்டு வயசு ஆகேபாகுது. ேவைலக்கு ேபாேறன்னு என் உயிைர வாங்கறா” என்றான் சலிப்புடன். ெகௗதம் ெசல்வைத பார்த்த சத்யன் இந்த சாரு நாைளக்கு என்ன ெசய்ய ேபாகிறாேளா என்ற ேயாசைனயுடன் இருந்தான். ேபானா ேபாகுது அவைன விட்டுடலாம்” என்று சிவாவும் சீாியசாக ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தவனுக்கு இடுப்பில் ைகைவத்தபடி இருவைரயும் முைறத்தபடி நின்றிருந்த சாருைவ கண்டதும் அடக்க முடியாமல் சிாிப்பு வர தன்ைனயும் மீறி இருவரும் சிாித்ததும். சிவகாமி. படிப்ைப முடிச்சாச்சு. தைலையகுலுக்கிெகாண்டவன் “அய்யேயா…. “என்ன ஆன்ட்டி. “என்ன சாரும்மா. இன்னும் ெரண்டு வருஷம் கழித்து நீ கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டு அதன் பிறகு அவனுக்கு ெபாண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ண எத்தைன வருஷம் ஆகுேமா? அவன் ேவற நீ கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டதற்கு பிறகு தான் கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ேவன்னு ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கிறான்” என்றார்.

நம்ம ெகௗதம் அண்ணாவுக்கு ெபாருத்தமா நல்ல ெபாண்ணு வருவா ேடான்ட் ெவார்ாி” என்றாள். சாரு அப்பாடா நாம நிைனத்த பாய்ண்ட்டுக்கு ஆன்ட்டி வந்துட்டாங்க. “ம்ம்… எனக்கும் மதிைய பார்த்ததும் பவானிேயாட ெபாண்ணு என்று தான் நிைனத்ேதன். சிவா புன்னைகயுடன் பரவாயில்ைல ஆன்ட்டிக்கு விஷயத்ைத ெதாியபடுத்திவிட்டாய் என்று நிைனத்து சிாித்தான். ஏன் சாரு. “என்னன்னு ெசால்வது சாரு. “எனக்கு ெதாியாதும்மா. சுதாகரும் ஹாலில் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த சிவாைவயும். அவளும் அக்கா குழந்ைதைய பார்த்துக்ெகாண்டு கூடேவ இருக்கிறாள். அதுவும் இல்லாமல் நாம் இப்ேபாது தாேன இங்ேக வந்திருக்கிேறாம். எந்த மகராசி அவனுக்காக காத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாேளா?” என்றார் கவைலயுடன். அவங்க என்ைனக்கு இருந்தாலும் அவங்க வீட்டு மருமகள் என்று முடிவு ெசய்திருக்கிறார்கள். “ஏண்டா குழந்ைதைய ெரண்டு ேபரும் கிண்டல் ெசய்றீங்க?அவளுக்கு வருவாண்டா ஒரு ராஜகுமாரன்” என்று ெசால்லிெகாண்ேட சாருைவ தன்ேனாடு அைணத்துக்ெகாண்டார்.”என்ன சாரு வீட்டில் இல்ைலயா?” என்றான். ஆம் என சாரு அைத ஆேமாதிப்பைத ேபால தைலயைசத்தாள். சிவகாமி சிாிப்புடன். . அவங்க அப்பாவிடம் ெசான்னாலும் அவன் முதலில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று ெசால்லி என் வாைய அைடக்கிறார். ஹாலில் சத்யனுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த சிவா. ெகாஞ்சம் நாளா ஏேதா ேயாசைனயிேலேய இருக்கிறான். “ஆமாம் ஆன்ட்டி நம்ம சாரு பிெரண்ட் மதி மாதிாி ஒரு ெபாண்ைண பார்த்துவிடலாம் ேபாதுமா?” என்றான் சிவா புன்னைகயுடன். உங்களுக்கு நல்ல மருமகள் வருவா. ெகௗதமிடம் ேபசலாெமன்றால் அவன் என்ன நிைனப்பில் இருக்கிறான்ேன கண்டுபிடிக்க முடியைல. அக்கா இறந்தவுடன் மதிையயும் அவங்க அம்மாைவயும் அவங்க வீட்ேடாடு கூட்டிக்ெகாண்டு வந்துைவத்திருக்கிறார்கள். “ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு நாளாக இந்த விஷயம் ெதாியாதா?” என்றவள் ரகசியமாக சிவாைவ பார்க்க. “நீ ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமயா சாரு. நாங்க பிெரண்ட் மாதிாி தான் பழகுேறாம்” என்று சிாித்தாள். “ம்ம்… அம்மா நீங்க குழந்ைத குழந்ைதன்னு ெசால்றீங்க அந்த குழந்ைத ஒருநாைளக்கு என்ன ெசய்ய ேபாகுதுன்னு எனக்கு மட்டும் தான் ெதாியும்” என்றான் சிாிப்புடன். இன்னும் மதிக்கு கல்யாணம் ஆகவில்ைலயா? பாவம் அந்த குழந்ைத.“ஆன்ட்டி நீங்களும் இவங்க கூட ேசர்ந்து சிாிக்கிறீங்க” என்று சினுங்கிக்ெகான்ேட இருவைரயும் பார்த்து “மூஞ்சிய பாரு ெரண்டுத்துக்கும்” என்றாள். உள்ேள நுைழந்த ெகௗதம். அைமதியாக சிவகாமியுடன் கிச்சனில் நின்றிருந்தவைள. “இல்ைல ஆன்ட்டி. “சாரு சிாிப்புடன். கிாியும் ெராம்ப நல்ல ைபயனா தான் இருக்கான். மதிைய அவ அக்கா வீட்டுக்காரருக்ேக கல்யாணம் ெசய்துைவத்து ெகாள்ளணும் என்ற எண்ணம் இருக்கு” என சாரு நடந்த அைனத்து விஷயத்ைதயும் சிவகாமியிடம் ெசால்ல ெசால்ல சிவகாமி நம்ப முடியாமல் அவைள பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தார். மதி நல்ல ெபாண்ணு. “அெதல்லாம் ஒண்ணுமில்ைல ஆன்ட்டி. சத்யைனயும் பார்த்து சிாித்தவன் வீேட அைமதியாக இருப்பைத பார்த்து. முதலில் ெகௗதம் அண்ணா கல்யாணத்ைத முடிக்கும் வழிைய பாருங்க” என்றதும் சிவகாமி தன் மகைன எண்ணி ெபருமூச்சு விட்டார். “ஆன்ட்டி எல்லாம் நல்லபடி நடக்கும். சாரு ஒழுங்ெகடுத்துக்ெகாண்ேட சிவகாமியுடன் கிச்சனுக்கு ெசன்றாள். இப்ேபா என் கைதைய விடுங்க. அம்மா ெசான்ன ஒருவார்த்ைதக்காக சாின்னு யார் ெசால்லுவாங்க ” என்றார். அைமதியா. “என்ன சாரும்மா சத்யன் ெசான்னதற்கு ேகாபித்துக்ெகாண்டாயா?” என்றார் சிவகாமி. இைத நம்மிடம் ெசால்லேவண்டும் என்ற அளவுக்கு முக்கியமான விஷயம் இல்ைலேய” என்றார் சிவகாமி. மதியும் ெராம்ப நல்ல ெபாண்ண தான் இருக்கிறா. நம்ம மதிக்கு தங்ைக முைறயில் ஏதாவது ெபாண்ணு இருக்கா?” என்றார் ஆர்வமுடன். ஆச்சர்யத்துடன். “ஆன்ட்டி. என்று எண்ணியபடிேய. அடக்கமா. அவளுக்கு அக்கா மட்டும் தான். இந்த கடவுள் இப்படி அவங்கைள ேசாதித்து இருக்க ேவண்டாம்.

சிறிது ேநரத்தில் வந்துவிட ேபசிக்ெகாண்ேட இரவு உணைவயும் முடித்துக்ெகாண்டு ெபாியவர்கள் வீட்டிேலேய அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. சிறிது ேநரத்திற்ெகல்லாம். கிாியும். “ஏய் சாரு இெதல்லாம் உன் ேவைல தாேன” என்று ேகட்டாள். அவன் ேவற இன்ைனக்ெகல்லாம் சாியா சாப்பிடாம உன் சைமயைல ஒரு பிடி பிடிக்க காத்துக்ெகாண்டு இருக்கான்” என்றான் சிாிப்புடன். அதன்பிறகு ேபச்சும் சிாிப்புமாக ேவைலயும் நடந்துெகாண்டு இருக்க. சிாித்தபடி சிவகாமியிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவளின் பார்ைவ சிவகாமிக்கு பின்னால் நின்றிருந்த ெகௗதைம கண்டாள். அைனவைரயும் வரேவற்ற சிவகாமி சாருவுடன் ேபசிக்ெகாண்ேட உள்ேள வந்த மதிைய பார்த்து சிாித்துக்ெகாண்ேட அவைள வரேவற்க வந்தார் அவைர கண்ட சாரு . “ஆமாம்டா நான் ேசாதைன கூட எலியா? நீங்க எல்ேலாரும் ஏேதா ஒரு முடிவுல தான் இருக்கீங்க ேபால. மதி வா வா…” என ைகைய பற்றி அைழக்க.”பார்த்தியா மருமக ேமல மாமியாருக்கு எவ்வளவு பாசம். “சத்யைன ேவற ஸ்ெபஷலா வர ெசான்னாயா. “சாரு…” என மதி ேகாபத்ேதாடு ெசால்ல. என்றவன் சாருைவ பார்த்து சிாித்துவிட்டு. “அதுக்ெகன்ன ெசால்லிட்ட ேபாச்சு”. “நாத்தனாைர பைகத்துக்ெகாள்ளாேத மதி அப்புறம் ஹனிமூனுக்கு ேபாகும் ேபாது நானும் உன் கூடேவ வருேவன்” என்று ெசால்லி சிாித்தாள். . சைமயல் பிரமாதமாக தயாராகிக்ெகாண்டு இருந்தது. மதி பல்ைல கடித்து தன் ஆத்திரத்ைத அடக்கியபடி. பிரகாஷ். சாரு மதியின் பக்கத்தில் அமர்ந்துெகாண்டாள். ” ஆடிட்டர் சாருக்கு ஸ்ெபஷலா ஏதாவது ெசய்துவிட்டால் ேபாகிறது” என்றாள் புன்னைகயுடன். சாரு சிாிப்புடன். இவர்கள் இருவைரயும் யாரும் கவனிக்கவில்ைல. அவளின் முைறப்ைப ெபாருட்படுத்தாமல் சாரு தன் கடைமேய கண்ணாக மதியின் காதருகில் ெமல்ல “வலது காைல எடுத்துைவத்து வாம்மா” என்று கூற மதி சாருைவ இருகூறாக ெவட்டுவது ேபால பார்த்தாள். சாருவின் அருகில் வந்து அமர்ந்த சத்யன். மதி அவைள திட்டவும் முடியாமல் முைறக்கவும் முடியாமல் சிவகாமிைய பார்த்து பதிலுக்கு புன்னைகத்தாள். மதி பின்னால் வருவைத கவனித்த சாரு ேவகமாக அவள் அருகில் வந்தவள் “ஏய்.” “ேடய் கருேவப்பிைல ெகாத்துன்னு ெசால்லாதடா அப்புறம் உன் ேமல் இருக்கும் கடுப்பில் உன்ைன உருவி வருத்ததுட ேபாறா” என சிவா ெசால்ல மீண்டும் அங்ேக சிாிப்பு அைல பரவியது. “என்னப்பா உங்க ெரண்டு ேபருக்கும் அவ்வளவு ரகசியம் எங்களுக்கும் ெகாஞ்சம் ெசால்லக்கூடாதா?” என்றான். “வாம்மா மதி.ஏன் அண்ணா நான் ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் ஓடிட்ேடன்னு நிைனத்தீர்களா?” என்று கிச்சனிலிருந்து குரல் ெகாடுத்தாள். விட்டா உன்ைன தூக்கிக்ெகாண்ேட ேபாய்டுவாங்க ேபால” என்று கிசுகிசுக்க. ஆனால் அைனவரும் ஒருவருடன் மற்றவர் ேபசிக்ெகாண்டிருக்க. “சாரு இன்ைனக்கு ஸ்ெபஷலா சைமக்க ேபாறதா ெசால்லி இருந்தாங்க. சிவகாமிக்கு கிச்சனில் உதவிக்ெகாண்டு இருந்த சாரு ேவைல முடிந்ததும் குளித்துவிட்டு அழகிய மஞ்சள் நிற சல்வாைர அணிந்துக்ெகாண்டு தயாரானாள். மற்றவர்கள் அைனவரும் ேதாட்டத்தில் வந்து அமர்ந்தனர். நான் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கருேவப்பிைல ெகாத்துமாதிாி ஒேர ைபயன். அதான் இன்ைனக்கு எல்லா ஐட்டமும் ெராம்பேவ நல்லா இருந்தேத நீ என்ன சைமயல் ரூம் பக்கேம ேபாகலான்னு ேகட்ேடன்” என்றான். பிரகாஷும் முன்னால் வர ஸ்ரீமதி ஸ்ரீராைம தூக்கிக்ெகாண்டு அைனவருக்கும் பின்னால் தயங்கியபடிேய வந்தாள். அவைளேய கண்களால் ஸ்பாிசித்தபடி இருந்த அவைன கண்டதும் மனதில் சில்ெலன்று குளிர்பரவ மற்றவர்கைள அவசரமாக பார்த்தாள். அவளிடம் ரகசியமாக என்னேவா ேகட்க. நாங்க வந்த அன்று வந்தாய் அேதாடு இப்ேபாது தான் வருகிறாய்” என்று பாசத்துடன் ேபசினார்.

மதி உங்க பிெரண்ட் தாேன மூணு வருஷம் அவ உங்கேளாடு தாேன தங்கி இருந்தாள். “என்னப்பா ெவங்காயம் அாிந்தால் கண்ணு எாியும். சாரு ேபசாமல் இருக்கவும். “ஆமாம் அப்ேபாதாேன ேஹாட்டல்ல மீந்து ேபாவெதல்லாத்ைதயும் வீட்டுக்கு ெகாண்டு வந்தால் நீங்களும் ெதம்பா சாப்பிடலாம்” என்று சாரு ெசால்ல மீண்டும் அைனவாிடமும் சிாிப்ெபாலி எழுந்தது “அப்ேபா நீங்க ெசன்ைனல இருந்தேபாது யாரு சைமயல்?” என்றாள் ேதவி. சைமயலுக்கு மட்டும் ஆள் இருந்தாங்க. “சாரு ெகாஞ்சம் வாைய மூேடன்” என்று மதி எாிச்சலுடன் ெசால்ல. “நான் என் கூடேவ ஒரு வில்லைன ெவச்சி இருக்ேகன். “ம்ம்… அண்ணி நல்லா பாடுவாங்கன்னு எங்க எல்ேலாருக்குேம ெதாியுேம” என்றாள் ேதவி ெபருைமயாக. மதி . “நாேன ெசால்லட்டுமா. ஆனால் நான் எப்ேபாதாவது தான் வாைய மூடுேவன். “ஸ்ரீமதி சாதாரண ஆள் இல்ைல ெதாியுமா? எங்க காேலஜ் குயின். ஸ்ரீமதிைய பார்த்த சத்யன். ெவங்காயம் உாித்து கட் பண்ணி இருப்ப. உங்களுக்ெகல்லாம் வரப்ேபாற ெபாண்டாட்டி என்ன சைமக்கறான்னு பார்க்கலாம்?” என்றாள் எாிச்சலுடன். “என்ன ஆடிட்டர் சார் ெகாழுப்பா? ஒன்னும் ெதாியாத மாதிாி ேகட்கறீங்க? ” என்று ேகட்டாள். மதி காேலஜிலும் இப்படி தான் அைமதியா?” என்று ேகட்டான். ஆனால் அவளுக்கும் அதுக்ெகல்லாம் ேசர்த்து தான் நீங்க ேபசுகிறீர்கேள” என்று கிாிைய பார்த்தாள். “சாரு…. சாருவும். மிளகாய் அாிந்து இருப்ப” என்றதற்கும் இல்ைல என்பது ேபால தைலைய அைசத்தாள். அவ பாடினா ேகட்க ஒரு கூட்டேம இருக்கு. இருந்தும் மதி உங்கைள மாதிாி வளவளா இல்ைலேய?” என்று ேகள்வியாக ேகட்டுவிட்டு ஸ்ரீமதிைய பார்த்து சிாித்தான்.அைத ேகட்ட சாரு. இவளால எங்க ப்ேராபாசர்கிட்ட நான் திட்டுவாங்குேவன். இப்படியாக ேபச்சு ெசன்றுெகாண்டிருக்க சாரு அைனவாிடமும் கலகலெவன வாய் மூடாமல் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. சிலசமயம் மதி ெசய்வா” என்றாள் சாரு.” என ெசால்லிெகாண்ேட ெகௗதைம பார்த்து சிாித்தாள். பிரகாஷும். “அட நீங்க சிாிக்கெவல்லாம் ெசய்வீங்களா? எந்த ேநரமும் சிடுசிடுன்னு இருப்பீங்களா நான் கூட நீங்க சாியான சிடுமூஞ்சின்னு நிைனத்ேதன்” என்றாள் சாரு கிாி அதற்கும் சிாிக்கவும். “ேவண்டாம் மதி அப்புறம் நான் எல்லா ேமட்டைரயும் ஓபன் பண்ணிடுேவன். நீ என்ைன தப்புெசாள்ள கூடாது” என அவளுக்கு மட்டும் ேகட்கும் குரலில் மிரட்டும் விதமாக ெசான்னாள். சத்யன் கூலாக “அதுக்கு தான் நாங்க உஷாரா ேகட்டாிங் படித்த ைபவ் ஸ்டார் ேஹாட்டல்ல ேவைல ெசய்யும் ெபாண்ைண பார்த்து கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றதும் சிவாவும். இெதல்லாம் ேசர்த்து சைமக்கும் சாப்பாட்ைடேய எங்க சாரு ஸ்பூன்ல தான் சாப்பிடுவா. என்னால் ேபசாமல் இருக்க முடியாது. “அப்ேபா ெசால்லு என்ெனன்ன சைமயல் நீ ெசய்த? ெசால்லு பார்ப்ேபாம்” என்றான் சுதாகர் சவால் விடுவது ேபால.”சாரு. பச்ைச மிளகாய் அாிந்தால் ைக எாியும். . ப்ளீஸ் ெகாஞ்சம் சும்மா இேரன்” என்றாள். “ேவற யாரு. கிாி வாய்விட்டு சிாித்தான். அவளாவது இெதல்லாம் ெசய்வதாவது” என்று சிாித்தான். ெசான்னதும் ேகட்டால் அவள் சாருவா.”இது நல்ல ஐடியாப்பா” என்றவனுடன் இைணத்து அைனவரும் சிாித்தனர். மதி என்ன ெசால்ல ேபாகிறாேளா என்று எண்ணி உள்ளுக்குள் பயத்துடன் பார்க்க சாருேவா. “கிாி சார் உங்களுக்கு ஒன்னு ெதாியுமா?” என்று நிறுத்தியவள் மதிைய பார்த்து விஷமமாக சிாித்தாள். என எண்ணிக்ெகாண்ேட. இைடயில் புகுந்த சிவா. “ஏன் சாரு. இவன் ஒருத்தன் ேபாதும் என்ைன ேபாட்டு ெகாடுக்க. மதிேயா வளவளெவன்று ேபசாமல் அேத ேநரம் வாய் மூடி அைமதியாகவும் இல்லாமல் ேதைவயான ேநரத்தில் மட்டுேம ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தாள்.”அைமதின்னு கிைடயாது ேபசேவண்டிய ேநரத்தில் ேபசுவா.

அவைன பார்த்து முறுவளித்தவள். ெகௗதம் நீ காதலிக்கிறாயா? யாருடா அந்த அதிஷ்ட்டசாலி?” ஆச்சாியமும். என்னேவா எல்ேலாரும் தன்ைனேய பார்ப்பது ேபால ஒரு உணர்வு. அவன் தான் காதலில் விழுந்ேதன்னு விழுந்து இருக்கிறாேன” என்றான். சைபல அப்படிெயல்லாம் ேபசக்கூடாதுன்னு ெதாியாதா உங்களுக்கு” என்று சுதாகர் ெசான்னதும். ெகௗதைமயும் கவனித்துக்ெகாண்டு இருந்தான். “அைத நீங்க ெசால்லாதீங்க சார். . “பயம் இல்ைல அத்தான். “அண்ணா சிாித்து மழுப்பாதீங்க ெசால்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி பட்ட ெபாண்ணு ேவண்டும்?” என்று ேதவி விடாமல் ேகட்க. பவானி. உடம்ெபல்லாம் சூடாகி கண்ைண இருட்டிக்ெகாண்டு வருவது ேபால இருந்தது. சுதாகர். வியப்புமாக ேகட்டான். ெகௗதம் அண்ணா மட்டும் ஒன்றுேம ெசால்லவில்ைலேய?” என்று ேதவி ேகட்டதும் இருந்த ெகௗதம் சிாித்தான். ேதவி “நீங்க எல்ேலாைரயும் இப்படி கலாட்டா ெசய்கிறீர்கேள கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இப்படிேய இருப்பீர்களா?” என சாருைவ பார்த்து ேகட்டாள். அப்படி பார்த்தால் கிாி சார் எப்ேபா பாரு ேபசிக்கிட்ேட இருக்கார். ேபச்சு இப்படிேய ஒவ்ெவாருவைர பற்றியும் மாறி மாறி ேபசிக்ெகாண்டு வர ெகௗதம் அைமதியாக அைனத்ைதயும் ேகட்டுக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தான். ஒன்னு ேநாில் இல்ைலெயன்றால் ேபானில் அதுவும் இல்ைலெயன்றால் சாட்டில் அப்ேபா மதி அவருக்கு எப்படி சூட் ஆகுவா?” என்று ேகட்டதும் மதி அதிர்ச்சியுடன் கிாிைய பார்த்தாள். “நீ ேபசிட்டு வாம்மா. மாமாவுக்கு மாத்திைர ெகாடுக்கணும். “அவன் தான் ஏற்ெகனேவ ஒரு ெபாண்ைண பார்த்து வச்சிருக்காேன அப்புறம் என்ன புது எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு. யாருக்காகவும் நான் என்ேனாட இயல்ைப விடமாட்ேடன்” என்றாள் மதிைய பார்த்துக்ெகாண்ேட “அப்ேபா சாருைவ சமாளிக்கும் படி ஒரு வக்கீல் மாப்பிள்ைளேயா இல்ைலனா ெசவிட்டு மாப்பிள்ளையேயா பார்த்து தான் கல்யாணம் ெசய்யனும்” என்று சத்யன் ெசால்ல சாரு அவைன பார்த்து கிண்டலாக சிாித்துவிட்டு. “உனக்கு அவ்வளவு பயமா மதி” என்று கனிவாக அவைள பார்த்து புன்னைகயுடன் ேகட்டான். ஆனால் அவேனா சிாித்தபடி அமர்ந்திருந்தான். கிாி ெமச்சுதலாக புருவத்ைத உயர்த்தி பாராட்டினான். “இசிட் . பிரகாஷ் ேரசர் பார்ைவயுடன் மதிையயும். அதான் நாங்கள் கிளம்புகிேறாம்” என்று ெசால்லி அைனவாிடமும் விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு ெசன்றனர். அப்படிேய எதாவது ெசய்தாலும் ேபான் ெசய்து ெசால்லிட்டு தான் மறுேவைல பார்ப்பாள்” என்றதும் கிாி. அவர்கைள கண்ட மதியும். ெகௗதம் ெபற்ேறாாிடம் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு வந்த சுந்தரம். அக்கா ேமல ெராம்பேவ பயம். மதியின் இதயேமா இருமடங்கு ேவகமாக அடித்துக்ெகாண்டது. சிவாவும். “ெசான்னால் நாங்களும் ெதாிந்துக்ெகாள்ேவாம் இல்ைலயா?” என்றான். மாியாைத” என்றாள். ெகௗதம் எதிாில் அமர்ந்திருந்த மதிைய பார்க்க அவேளா கவனமாக ஸ்ரீராம் ேகட்கும் ேகள்விக்கு பதில் ெசால்லி ெகாண்டு இருப்பது ேபால காைத மட்டும் இவர்கள் பக்கம் ைவத்துக்ெகாண்டு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தாள். பவானி. வீட்டிற்கு ெசல்ல எழுந்தாள். “ெசால்லிட்டா ேபாச்சு. கிாி ஆச்சர்யமாக. இவளுக்கு இவங்க அம்மா. அவங்க ேமல இருக்கும் பாசம். லக்ஷ்மி மூவரும் வீட்டிற்கு கிளம்ப. “நீங்க எல்ேலாரும் ஒவ்ெவாரு மாதிாி உங்க கல்யாணத்ைத பற்றி ெசால்லிவிட்டீர்கள். அவங்களுக்கு ெதாியாமல் எதுவும் ெசய்யமாட்டா. “இந்த சாரு என்ைனக்கும் சாருவாக தான் இருப்ேபன்.“அப்பப்ேபா உங்க ெரண்டு ேபருக்கும் என்ன ரகசிய ேபச்சு.

“இப்ேபா அந்த கைத ேவண்டாம் விடுங்கப்பா” என்றான். அவளுக்குள் இருந்த தவிப்பும் படபடப்பும் அவள் முகத்தில் ெதாிந்தது. “யாருக்கு என்ன நடக்கேவண்டும் என்று இருக்குேமா அது தாேன நடக்கும்” என்றாள். இவள் தன்ைன அவர்களுக்கு புாியைவத்திருந்தால் அவர்களும் புாிந்துக்ெகாண்டு இருப்பார்கேள. நீ இவ்வளவு வார்த்ைதகள் ஒன்றாக ேசர்த்து ேபசுவாயா? எனக்கு இன்ைறக்கு தான் ெதாியும்” என்று சிாித்தான். “அப்ேபா அவ ெசய்த ேவைல சாின்னு ெசால்கிறீர்களா? எனக்கு ெதாியும் இன்னும் அவள் நிதானமாக எைதயும் ேயாசித்து அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கவில்ைல. “இல்ைல கிாி அவளுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்ைல. “அவளுைடய சூழ்நிைலைய அவளுக்கு புாியைவக்கதாேன நான் இவ்வளவு ேபசுகிேறன். சாருைவ பார்த்த மதி எதுவும் ெசால்லாமல் தன் அைறக்கு அைழத்து ெசன்றாள். அந்த ேநரத்தில் இருந்த ஒரு இறுக்கத்தில் ஒரு குழப்பத்தில் எடுத்த முடிவு. அது எனக்கு நன்றாகேவ ெதாியும். “எனக்கு நல்லா ெதாியும் அவள் மனதில் இன்னும் நான் மட்டும் தான் இருக்கிேறன். “என்னடா இவ்வளவு சலிப்பு?” என்று கிாி ஆச்சர்யமாக ேகட்டான். “ஸ்ரீமதி உனக்கு எதற்கு இப்ேபாது இவ்வளவு ேகாபம் வருகிறது? யாேரா ஒரு ெபாண்ைண பற்றி தாேன ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கிேறாம். அவைள நான் சந்தித்து எல்லாவற்ைறயும் ெதாிந்துெகாண்ேடன். என்ைறக்கு இருந்தாலும் அவள்தான் என் மைனவி” என அழுத்தமாக அவைள ேநருக்கு ேநராக பார்த்து கூறினான். “அந்த ெபாண்ணு தான் உங்கைள ேவண்டாம் என்று ெசால்லிவிட்டு ேபாய்விட்டாேள பிறகு என்ன? நீங்க ேவற நல்ல ெபாண்ணு பார்த்து கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டியது தாேன” என்று ேகாபமாக கூறினாள். கிாி அதிசயமாக மதிைய பார்த்தான். உதட்ைட கடித்தபடி அமர்ந்திருந்தவளிடம் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீமதியின் ேபச்ைச ேகட்ட சாருவும் மதியின் பின்னாேலேய எழுந்து ெசன்றாள். ெகௗதமின் பதிைல ேகட்டு மீண்டும் ேபசமுைனந்தவைள கிாியின் குரல் தடுத்தது. அப்ேபாது தான் தன்ைனயும் மீறி ேபசியது அவளுக்கு நிைனவு வந்தது. “மம்மி தூக்கம் வருது” என்று மதியின் கழுத்ைத கட்டிக்ெகாள்ள யாாிடமும் எதுவும் ெசால்லாமல் குழந்ைதைய தூங்க ைவக்கும் சாக்கில் எழுந்து குழந்ைதயுடன் வீட்ைட ேநாக்கி ெசன்றாள். ஆனால் அந்த ெபாண்ணு தனக்கு வசதியான இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னு எழுதி ைவத்துவிட்டு ேபாய்விட்டாள்” என்று சத்யன் ெசான்னான். என்ன ெபாிய சூழ்நிைல? இவ அவர்களுக்காக தன்ைன மாற்றிக்ெகாள்ள முயலும் ேபாது. “நீங்க ெசான்னால் ேபாதுமா? அந்த ெபாண்ணு சம்மதிக்க ேவண்டாமா? அவளுைடய சூழ்நிைலைய புாிந்துெகாள்ளேவ மாட்டீர்களா?” என்று ஒரு ேவகத்துடன் என்ன ேபசுகிேறாம் என்று புாியாமல் சுற்றி இத்தைன ேபர் தங்கைள கவனித்துக்ெகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருவரும் காரசாரமாக ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். ஆற அமர ெமதுவாக உட்கார்ந்து எல்லாவற்ைறயும் ேயாசித்தால் அவளுக்ேக தான் எடுத்த முடிவு தவறு என்று ெதாியும்” என்றான். ஆனால் அவள் இன்னும் நான் ெசால்லவரும் விஷயத்ைத முழுதும் ேயாசிக்காமல் ேபசுகிறாள். ெகௗதம் புன்முறுவலுடன். “இவன்தான் அந்த ெபாண்ைணேய நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறான். அவள் ெசால்லும் காரணத்ைத என்னால் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. இன்ைறக்கு அது ஒன்றுேம இல்லாமல் ேபாய் இருக்கும்” என்றான். ேபசுங்க ேமடம் ேபசுங்க என்ன தான் ேபசுறீங்கன்னு பார்ப்ேபாம் என எண்ணிக்ெகாண்ேட.“ெகௗதம் ெவற்று புன்னைகயுடன். சாருவின் ெமௗனத்திேலேய அவளின் . நிதானமாக ேபசுவது ேபால ேதான்றினாலும். “அப்படி ேவண்டாம் என்று ெசால்லிவிட்டு ேபான ெபண்ைண நீ ஏன் இன்னும் நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாய்? உன்ைன ேவண்டாம் என்று ெசால்லிவிட்டு ேபானவைள நீயும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ேபாவது தாேன” என்று காட்டமாக ேகட்டான். நீ ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரப்படுகிறாய்? நாைளக்கு ேபப்பாில் ெசன்ைனயில் பலத்த மைழ அப்படி என்று ெசய்தி வரப்ேபாகிறது. ஏன் இப்படிெயல்லாம் நடக்கேவண்டும் என்று தான் ேதான்றுகிறது?” என்றான் அதுவைர அைமதியாக அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீமதி. கிாி ேகாபத்ேதாடு.

“ஏண்டி நீ எப்ேபாடி இப்படி ஒரு கல்ெநஞ்சுக்காாியாக மாறினாய்? இன்று நீ ேபசும்ேபாது உன் முகத்தில் ெதாிந்த ேகாபம். “ெபாய் ெசால்லாேத மதி. யாரும் உனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் சம்மதமா? என்று ஒரு வார்த்ைத கூட என்ைன ேகட்கவில்ைல. ஆனால் உனக்கு கல்யாணம் ெசய்ய முடிவு ெசய்திருக்கிேறாம் அக்காவின் கைடசி ஆைச என்றும். சத்தம் இல்லாமல் ேபாக ெமதுவாக கதைவ திறந்தார். “எனக்கு தூக்கம் வருகிறது. “என்ன சாரு உனக்கு தூக்கம் வரவில்ைலயா?” என்று ேகட்ட மதிைய பார்த்தபடிேய அமர்ந்திருந்தாள் சாரு. நான் ெதளிவாக தான் இருக்கிேறன். ******************************************************** அத்தியாயம்—21 ஸ்ரீராம் தூங்கியதும் கட்டிலில் படுக்க ைவத்த மதி சாருவின் எதிாில் வந்து அமர்ந்தாள். முடியாது உன்னால் முடியாது ஏன்னா நீ இன்னும் ெகௗதம் அண்ணாைவ மறக்கவில்ைல” என்றாள்.”ஏய் மதி எதுக்கு அழுகிறாய்? மதி ப்ளீஸ் ெசால்லுடி” என்று முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு அழுதவளின் ைககைள விலக்கினாள். அக்காவின் கைடசி ஆைச என்றும் ஸ்ரீராம் அம்மாேவ இல்லாமல் வளரப்ேபாகிறான் . மாடிக்கு ெசல்லும் கதவு திறந்து இருப்பைத கவனித்து அங்ேக ெசல்ல முயன்றவைர சாருவின் ேகாபமான குரல் அங்ேகேய தடுத்து நிறுத்தியது. மதி அப்ேபாதும் எதுவும் ேபசாமல் இருப்பைத பார்த்த சாரு.” என்று அைமதியாக ெசான்னாள். ஏற்ெகனேவ அக்காவின் இறப்பிற்கு நான் தான் காரணம் என்று எனக்குள்ேளேய துடித்துக்ெகாண்டு இருந்த எனக்கு. சாரு ேபச ஆரம்பிக்கும் முன் “உஷ்… குழந்ைத தூங்கட்டும் நாம மாடியில் நின்று ேபசுேவாம்” என ெசால்லிவிட்டு குழந்ைதக்கு ேபார்த்திவிட்டு விளக்ைக அைணத்தவள் குழந்ைத எழுந்து அைழத்தால் சத்தம் ேகட்பதற்காக மாடிக்கு ெசல்லும் கதைவ திறந்து ைவத்துவிட்டு சற்று தள்ளி ெசன்று நின்றனர். ெமல்ல தன் அழுைகைய நிறுத்திய மதி கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டு ேபச ஆரம்பித்தாள்.ேகாபம் ஸ்ரீமதிக்கு நன்றாக புாிந்தது. அவளின் முதுைக ஆதரவாக தட்டிக்ெகாடுத்தவளின் கண்களும் கலங்கியது. அேத ேநரம் மதியுடன் ேமேல ெசன்ற சாருைவ பார்த்த லக்ஷ்மி அம்மா. அவளின் அழுைக நிற்கும் வைர ெபாறுைமயாக இருந்தாள். இருந்தும் ஸ்ரீராம் தூங்கும் வைர ஒன்றுேம ேபசாமல் சாருவும் குழந்ைதயுடன் அவள் சிாித்துக்ெகாண்ேட பாட்டு பாடி தூங்க ைவப்பைத பார்த்துக்ெகாண்ேட அமர்ந்திருந்தாள். ஏன் நீ உன்ைனயும் ஏமாற்றிக்ெகாண்டு மற்றவர்கைளயும் ஏமாற்றுகிறாய்? உன் மனதில் ெகௗதம் அண்ணா இல்ைல என்று உன் மனம் திறந்து ெசால்லு.” என்ற கதறலுடன் ஸ்ரீமதி சாருவின் ேதாளில் சாய்ந்து அழத்ெதாடங்கினாள். உனக்கு இப்ேபாது தான் ேதான்றுகிறது நீ ெசய்தது சாியா தவறா என்று?” என்று சாரு ெசால்ல ெசால்ல ஸ்ரீ மதி சாருைவ நிமிர்ந்து பார்க்காமல் தைலகுனிந்தபடிேய “எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்ைல. சத்தம் ேகட்டு புரளும் ஸ்ரீராைம பார்த்த மதி. தான் ெசான்னார்கள். “சாரு இத்தைன நாளாக யாரும் உன் மனதில் என்ன இருக்கு என்று ேகட்க மாட்டார்களா என்று ஏங்கிக்ெகாண்டு இருந்ேதன். சீக்கிரம் ெசால்லு என்ன ேபசணும் உனக்கு?” என்று குழந்ைதைய பார்த்தபடிேய ேகட்டாள். யார் ேமேல உனக்கு ேகாபம்? உன்னுைடய இயலாைமைய ேகாபமாக ெவளிபடுத்துகிறாய். இருவருக்கும் ெகாடுக்க பாைல இரு தம்ளர்களில் ஊற்றி எடுத்துக்ெகாண்டு மதியின் அைறக்கு வந்தவர் குழந்ைத தூங்கி இருப்பான் என்று எண்ணி கதைவ ெமல்ல தட்டினார். “சாரு…. மதியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய அைதக்கண்ட சாரு பதட்டத்துடன். “மதி இப்படி நான் ேகட்பதற்ெகல்லாம் ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? வாைய திறந்து ேபசு” என்றவள் ேகாபத்துடன் மதியின் முகத்ைத நிமிர்த்தினாள்.

நீ எடுத்திருக்கும் இந்த முடிவால் எத்தைன குழப்பம் வருேமா உன் வாழ்க்ைகயில்?” என ேவதைனேயாடு ேகட்டவைள பார்த்தாள் மதி. நீ கிாிைய கல்யாணம் ெசய்துெகாண்டு இப்ேபாது விலகி இருக்கும் கிாிக்கு கல்யாணத்திற்கு பிறகு உன் ேமல் ஈடுபாடு வந்தால் என்ன ெசய்வாய்? உன்னால் என்ன ெசய்ய முடியும்? நீ ெபறாத குழந்ைதக்கு அம்மாவாக இருக்க நிைனக்கும் நீ அவருக்கு மைனவியாகவும் நடந்துெகாள்ள தாேன ேவண்டும்” என்று ெசால்லிவிட்டு மதியின் முகத்ைத பார்த்தாள். இதில் நான் தனியாக முடிெவடுப்பதும் சிரமம். “நான் என் மனைத கல்லாக்கிக்ெகாண்டு தான் என் சம்மதத்ைத ெசான்ேனன். அது முடியுமா உன்னால்? ஒரு ேபச்சிற்கு ெசால்கிேறன். இன்ைனக்கு நீ ஸ்ரீ ராமிற்கு அம்மாவாக மட்டுேம நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கிறாய். அது அவனுக்கு பிரச்சைன ஆகும். என்ைன எல்லா விஷயத்திலும் தவிக்க ைவத்ேத ேவடிக்ைக பார்க்கிறார்” என்றவள் தன் கண்கைள அழுந்த மூடி ஆழ மூச்ெசடுத்து தன்ைன சிறிது ஆசுவாசபடுத்தி க்ெகாண்டாள். ஸ்ரீராைமப் பற்றிய எந்த முடிைவயும் நான் தனியாக எடுக்க முடியாது. இது இரண்டு குடும்பத்ைத ேசர்ந்த பிரச்சைன. ராமிற்கு உண்ைம ெதாிந்த ேபாது. ராம் என்ைன ேபசிய ேபச்ெசல்லாம் எனக்கு ெகாடுைமயாக இருந்தாலும் நான் ெசய்ததற்கு தண்டைனயாக நான் அெதல்லாம் ஏற்றுக்ெகாண்ேடன். சலிப்புடன் ஒரு புன்னைகைய உதிர்த்த ஸ்ரீ மதி. நாைள என்ற அந்த நாள் வரும் ேபாது அைத அப்ேபாது பார்த்துக்ெகாள்ளலாம். ஒரு பக்கம் எனக்கு இனி என்ன நடக்குேமா என்று பயம் இருந்தாலும் மறுபக்கம் இனி ராம் என்ைன தவறாக நிைனக்கமாட்டார் என்று நிைனத்த ேபாது சந்ேதாஷமாகவும் இருந்தது. நாைள என்ற ஒன்ைற நான் நிைனத்து பார்க்க விரும்பவில்ைல. இந்த கல்யாணம் குழந்ைதக்காக என்று உறுதியாக இருந்ேதன். “மதி இது விைளயாட்டு இல்ைல வாழ்க்ைக. என் ெவட்கத்ைத விட்டு ெசால்கிேறன் சாரு. மீண்டும் நான் ராைம பார்த்த நாள் முதல் மீண்டும் என் மனம் மாறிவிடுேமா என்று நான் பயந்தது உண்ைம. ஆனால் நாைளக்ேக உனக்கு கல்யாணம் ஆனால் நீ ஒருவருக்கு மைனவியாகவும் இருக்கணும் அைத மறந்துவிடாேத. ஸ்ரீ ராமிற்காக என்று எனக்கு நாேன ஒரு காரணத்ைத ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். இது நீ நிைனப்பது ேபால அவ்வளவு எளிதான பிரச்சைன இல்ைல. இருந்தும் என்ைன நாேன கட்டுபடுத்திக்ெகாண்ேடன். நிதானத்திற்கு வந்த மதி. அப்ேபாதும் எனக்கு நாேன ெசால்லிெகாண்ேடன் என் முடிவு உறுதியானது. இப்ேபாது நான் ேவறு வித முடிெவடுத்தால். ராைம மணந்து ெகாண்டு நான் அவைன என்னுடன் ைவத்துக் ெகாள்கிேறன் என்று ேகட்க . “இது தான் உன் முடிவா மதி.”இனி புது குழப்பம் ஒன்று வரணுமா என்ன? ஏற்ெகனேவ இருக்கும் குழப்பம் தீர்ந்தால் ேபாதுேம. நான் அம்மா என்ற நிைனவில் இருக்கிறான். இன்ைறய ெபாழுைத ேபால அன்ைறக்கும் ஏதாவது வழி இருக்கும்” என்றாள் அைமதியாக. நான் இப்ேபாது இருக்கும் நிைலயில் இன்ைறய ெபாழுது எந்த பிரச்சைனயும் இல்லாமல் கழிந்தால் ேபாதும் என்ற மன நிைலயில் இருக்கிேறன். “சாரு. மீண்டும் அவள் ெசான்னைதேய ெசால்லவைத பார்த்த சாரு. நீ ெசால்வது ேபாலேவ நான் ராைம கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ள சம்மதித்தால் அதன் பிறகு மட்டும் என்ன நிம்மதி வந்துவிடும் ெசால்லு. என்ைன காதலித்த ஒரு காரணத்திற்காக ெகௗதம் என்ைன நிைனத்துக்ெகாண்டு இருக்கேவண்டுமா? நிச்சயம் என்ைன நிைனத்து அவர் தன் வாழ்க்ைகைய இப்படிேய வாழ்ந்துவிடுவார் என்று தான் நான் என்ைன ெவறுக்கும் படி கடிதம் எழுதிேனன்.இதற்கும் நான் தான் காரணம் என்ற குற்ற உணர்ச்சிேய என்ைன வாய் திறக்க விடாமல் ெசய்துவிட்டது. அதுவைரக்கும் மதி ெசான்ன அைனத்ைதயும் ேகட்ட லக்ஷ்மியம்மா. ஸ்ரீராம். ஆனால் என்னுைடய அந்த ேவண்டுதல் கூட அந்த ஆண்டவன் காதில் விழவில்ைல. ெமல்ல அந்த அைறக்கு வந்த சுவேட ெதாியாமல் ெவளிேய ெசன்றார். இப்ேபாதும் அேத உறுதிேயாடு இருக்கிேறன்” என்று அழுத்தமாக தன் நிைலயில் அப்படிேய நின்றாள். ராமிடம் அைனத்ைதயும் ெசால்லி அழ ேவண்டும் என்று எண்ணம் வந்தது உண்ைம.

அங்கிருந்து ெசல்ல முயல மதி. ஸ்ரீமதி சாரு இருவாின் ேபச்ைசயும் ேகட்டுவிட்டு தன் அைறக்கு வந்த லக்ஷ்மியம்மா. தயாராகி வந்தவன். மதி கதைவ திறந்து உள்ேள ெசல்ல அங்ேக லக்ஷ்மி ெநஞ்ைச பிடித்துக் ெகாண்டு தாங்க முடியாத ேவதைனயில் முனங்கியபடி படுத்திருந்தைத கண்டதும்.முடியுமா? அவனுக்கு உாிைமயுள்ள. தாத்தா. கிாி காைர ேவகமாக ஓட்டி ெசல்வைத பார்த்துவிட்டு ஏன் இப்படி அவசரமாக ேபாகேவண்டும் என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட ெவளிேய வர. ெகௗதமும் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தான். “என்ன மதி” என்ற சாருவின் இருைககைளயும் ேசர்த்து பற்றிய ஸ்ரீமதி. “அண்ணிேயாட அம்மாவுக்கு ெநஞ்சுவலி அண்ணனும். “என்ன ேதவி… என்ன ஆச்சு?” என்றார். அப்பா. என்னுயிர் ேபாகும் வைர. அவைர ஒரு நல்ல ெபண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் ெசய்துெகாள்ள ெசால்” என ெசால்லிவிட்டு தன் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டவள் ேவகமாக தன் அைறக்கு ெசன்று கதைவ மூடிக்ெகாண்டாள். ஸ்ரீமதி தன் ேவைலகைள கவனித்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். ஸ்ரீராமின் பின்னால் பால் டம்ளருடன் சுற்றிக்ெகாண்டு இருந்தாள். கிாியும் லக்ஷ்மிஅம்மாவின் நிைலைய கண்டு சிறிதும் தாமதிக்காமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அைழத்து ெசன்றனர். சத்தம் ேகட்டு ஓடிவந்த பிரகாஷும். அம்மா இன்னும் எழுந்து வரவில்ைலேய என்று எண்ணிக்ெகாண்ேட தன் அம்மாவின் அைறக்கு ெசன்ற மதி கதைவ தட்ட சிறிது ேநரம் சத்தம் இல்ைல. எனக்கு என்ன ெசய்வது என்ேற ெதாியவில்ைல?” என்று கூறி அழுதவைள ஆதரவாக தட்டிக்ெகாடுத்து ைதாியம் ெசான்னார். என்ன ஆச்சு? அம்மா… கண்ைண திறந்து என்ைன பாருங்க அம்மா” என கதறினாள். கிாியும் ஹாலில் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர். பாட்டி அவைன விட்டுத் தருவார்களா? அதற்காக. ஜாகிங் முடித்துவந்த பிரகாஷும். பதட்டத்துடன் உள்ேள வந்தவள் சிவகாமிைய பார்த்ததும் கண்கள் கலங்கியது. “சாரு நான் ெசால்வைத ராமிடம் ெசால்லிவிடு. அவள் மீது தான் எவ்வளவு ெபாிய பாரத்ைத இத்தைன நாட்களாக ஏற்றிைவத்துவிட்ேடாம் என்று எண்ணி கலங்கினார். இத்தைன நாள் அவைன என் ெசாந்த பிள்ைளயாக எண்ணி வளர்த்து விட்ேடன். “சாரு…” என்று உள்ளடங்கிய குரலில் அைழத்தாள். சாரு நீ குழந்ைதைய பார்த்துக்ெகாள்” என ெசான்னவன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் என விசாாித்துக்ெகாண்டு சிவாைவ மட்டும் தன்னுடன் அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டான். . ேதவி குழந்ைதயுடன் வாசல் வைர ெசன்றுவிட்டு உள்ேள வருவைத பார்த்துவிட்டு சிவகாமி அவளருகில் ெசன்றார். தன் மூத்த மகளின் ஆைசைய நிைறேவற்ற ேவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தன் இைளய மகளின் வாழ்ைவ தாேன தீர்மானித்து. உயிர் ேபாகும் நிைலயில் என் அக்காவுக்கு ெசய்து ெகாடுத்த சத்தியம் ஒரு புறம் இருந்தாலும். ேதவி ெசால்லும் ேபாேத விஷயத்ைத யூகித்த ெகௗதம். அவைன ைகவிட என்னால் ஒரு நாளும் முடியாது. விஸ்வநாதனும். பிரகாஷும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாய் இருக்கிறார்கள். மறுநாள் அதிகாைலயில் ஒரு திருமணத்திற்கு சுந்தரமும். எனக்கு ெராம்ப பயமாக இருக்கு. ஒரு மகளின் வாழ்க்ைக தான் பாதியிேலேய முடிந்துவிட்டது. சில ெநாடிகள் அங்ேகேய நின்றிருந்த சாரு ேதாட்டத்ைத எட்டி பார்த்தாள். “அம்மா…. பவானியும் கிளம்பி ெசன்றுவிட. இன்னும் என்ைனேய நிைனத்துக்ெகாண்டு அவர் வாழ்ைவ வீணாக்கிக்ெகாள்ளேவண்டாம். ேதவி.ேபாதும் சாரு என்னால் முடியவில்ைல. அவன் எனக்கு மகனாகத்தான் இருப்பான். சிவகாமியும். “அம்மா நீங்க ேதவி கூடேவ இருங்க. இனியும் எைதயும் புதிதாய் எதிர்ெகாள்ளும் சக்தி எனக்கு இல்ைல” என்றவள் அப்படிேய சுவர் ஓரமாக சாய்ந்து கண்கைள மூடிக்ெகாண்டு அமர்ந்தாள். இவளின் வாழ்க்ைகயாவது நன்றாக அைமய ேவண்டும் என்று தான் சிறிதும் அவளின் விருப்பம் பற்றி ேகட்காமல் முடிெவடுத்துவிட்ேடாேம என்று கலங்கிக்ெகாண்டு இரெவல்லாம் உறக்கம் வராமல் தவித்தார். நான் ெராம்பேவ ஓய்ந்துவிட்ேடன். ெவகுேநரம் தன் மூத்த மகள் ஸ்ரீநிதியின் ேபாட்ேடாைவேய பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தார். அப்ேபாதும் ெகௗதம் அைனவருடனும் அமர்ந்து சிாித்து ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பது கண்ணில் பட ேசார்ந்த மனதுடன் தன் அைறக்கு ெசன்றாள். அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு கல்யாணத்திற்கு ேபாய் இருக்கிறார்கள். கலங்கிய கண்களுடன் ெசய்வதறியாமல் நின்ற சாரு.

இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். “கிாி டாக்டர் என்ன ெசான்னார்?” ெகௗதமும் ஒருேசர ஒேர குரலில் ேகட்டனர். எப்படியும் பதிைனந்து நாளாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணுமாம்” என்றான். . பிரகாஷும்.” என்று அைழத்துக்ெகாண்ேட வந்தான்.************************************************** அத்தியாயம்—22 ெகௗதம் சிவாவுடன் ஹாஸ்பிட்டைல அைடயும் ேபாது மதியின் அம்மாவிற்கு ேதைவயான முதலுதவி நடந்து முடிந்து இருந்தது. அவனின் ஸ்ரீ என்ற கனிவான அந்த அைழப்பிலும் தன் ேவதைன பாதியாக குைறவைத ஸ்ரீமதியும் உணர்ந்தாள். குலுங்கி குலுங்கி அழத்ெதாடங்கினாள். கிாியும் சீப் டாக்டைர பார்க்க அவர் அைறக்கு ெசன்றிருக்க. ெமதுவாக “ஸ்ரீ” என்று அைழத்தான். மருந்தின் விைளவாக லக்ஷ்மி அம்மா தூங்கிய பிறகு மதிைய அவர் அருகிேலேய இருக்க ெசால்லிவிட்டு ெவளிேய வந்த பவானி. ெவளிறிய மதியின் முகத்ைத பார்த்த கிாி. ஐசியு வார்ைட ேநாக்கி வந்த ெகௗதமின் கண்களில் ேசாபாவில் தன்ைனேய குறுக்கிக்ெகாண்டு ேதறுதல் ெமாழி ெசால்லக்கூட ஒருவரும் இல்லாமல் அழுதபடி அமர்ந்திருந்தவைள பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு ெநஞ்சம் கனக்க ஆரம்பித்தது. ஒருவித ஆறுதல் ேலசாக பரவுவது. ைதாியமாக இரு. பார்த்துக்ெகாள்ளலாம்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவள் ைகயில் தட்டிக்ெகாடுத்தான். “கிாியும் பிரகாஷும் எங்ேக?” என்றான். ஸ்ரீமதி. ெகௗதமின் அருகாைமயும். தன் மகைள பார்த்ததும் அவள் ைகைய பிடித்துக்ெகாண்டு கண்கலங்கினார் லக்ஷ்மி. சிவா சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்தான். சாியான ேநரத்தில் ெகாண்டுவந்து ேசர்த்துவிட்ேடாம். “ெரண்டு ேபரும் டாக்டாிடம் ேபச ேபாய் இருக்காங்க” என புடைவ முந்தாைனயால் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்ேட கூறினாள். அவன் கண்களில் துல்லியமாய் புலப்பட்டது. அைதக்கண்ட பவானி அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.சி. அவள் அருேக ெசன்று. அைதக்கண்ட ெகௗதம் கண்டும் காணாமல் நின்றிருந்தான். அண்ணி வீட்டிற்கு வந்ததும் முதல் ேவைலயாக கல்யாணத்திற்கு நாள் பாருங்க” என்றார். எந்த ெடன்ஷனும். “ெசகண்ட் அட்டாக்கா…. “ெசகண்ட் அட்டாக். அவன் குரல் ேகட்டதும். சடாெரன்று நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கண்களில் இத்தைன ேநரம் இருந்த பாிதவிப்பு ெகாஞ்சம் குைறந்து. “ேடான்ட் ெவார்ாி ஸ்ரீமதி. “ஸ்ரீ ப்ளீஸ் அழாதம்மா. ஸ்ரீமதி அழுதபடி ஐ. உலகின் எல்லா ேசாகத்ைதயும் ஒருங்ேக தாங்கியிருந்தவள் ேபால ேதம்பி அழுது ெகாண்டிருந்த ஸ்ரீமதிைய தன்னுடன் ேசர்த்தைணத்து ஆறுதல் ெசால்லேவண்டும் என்று பரபரத்த மனைத சூழ்நிைல கருதி கட்டுப்படுத்தியவன். பின்னால் வந்த பிரகாஷ் அருகருகில் நின்று ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த இருவைரயும் ஆராய்ந்தபடி வந்தான். கண்ட்ேரால் யுவர் ெஸல்ப் ப்ளீஸ்…” என ெமல்லிய குரலில் அவளுக்கு ஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தான். சுந்தரத்திடம் “அண்ணிக்கு ெபாிய குைறேய இன்னும் மதிக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருப்பது தான்.” என பயத்துடன் நின்றாள். “அத்தான் டாக்டர் என்ன ெசான்னாக?” என்று ஸ்ரீமதியும். அடுத்த இரண்டு நாட்களில் ஐ சி யு விலிருந்து தனி அைறக்கு மாற்றிவிட்ட ேபாதும் கவனமாக பார்த்துக்ெகாள்ளும் படி ெசால்லி இருந்தனர். ெகௗதைம நிமிர்ந்து ஒரு பார்ைவ பார்த்தவள் தன்ைன முயன்று சிறிது கட்டுபடுத்திக்ெகாண்டாள்.. அத்ைதக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆனாலும் அவைன கண்டதும் அவளின் கண்ணீர் இருமடங்காக மாற. அடுத்த வார்த்ைத ெகௗதம் ேபச ஆரம்பிப்பதற்குள் கிாி “ெகௗதம். ெகாஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்க ெசால்லி இருக்காங்க.யு வார்டின் அருகிேல இருந்த ேசாபாவில் அமர்ந்திருந்தாள்.

ஓரளவிற்கு உடல்நலம் ேதறியதும் வீட்டிற்கு அைழத்துவந்தனர். சிவகாமியும்.“ம்ம் அதுவும் சாிதான். ஷாப்பிங் ேபாகணும். அண்ணிக்கு ெவட்கம் வந்தாச்சு. மதி இறங்கிவருவைத கண்ட ேதவி “வாங்க வாங்க அண்ணி. மகனிடம் ெசால்லிவிட்டு பிரகாஷிற்கும் ேபான் ெசய்து விஷயத்ைத ெசான்னார். மதியிடம் அதன் பிறகு ேபச முயற்சிகவில்ைல. “ஸ்ரீமதி என்ன நடக்குது? இப்ேபா எதுக்கு இவ்வளவு அவசர நிச்சயதார்த்தம்?” என்று சூர்யாவின் பதட்டமான குரல் ேகட்டது. “என்னடி எல்லாம் முடிவு ெசய்தது தாேன. “ம்ம்…. ெகௗதம் குடும்பத்தினர் ெசய்த உதவிக்கு கிாி வீட்டில் அைனவரும் நன்றி ெதாிவித்துக்ெகாண்டனர். உங்கைள தான் இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரத்தில் பார்க்க வரலாெமன்று எண்ணி இருந்ேதன்” என்றாள். வந்து உடல்நலம் விசாாித்துவிட்டு ெசன்றனர். மதி அங்ேக உட்கார முடியாமல் எழுந்து தன் அைறைய ேநாக்கி ெசன்றாள். மதியின் முகத்தில் ேதவி ெசால்ல ஆரம்பிக்கும் ேபாது இருந்த புன்னைக ெசால்லி முடிக்கும் ேபாது முற்றிலும் ெதாைலந்து ேபாய் இருந்தது. இப்படிேய முழுதாக 1 மாதம் ஓடிவிட்டது. “இது ஏற்ெகனேவ முடிவானது தாேன சூர்யா?” என்று பதில் ெசான்னவைள அப்படிேய இரண்டு அைறயலாமா என்று சூர்யாவிற்கு ஆத்திரமாக வந்தது. “மாியாைதக்குாிய என் அண்ணியார். பாவம் இைத பார்க்க அண்ணன் தான் இங்ேக இல்ைல” என்று சிாிக்க. இப்ேபா நான் ேநாில் உன்ைன பார்த்தால்…. “ம்ம்… குட் நியுஸ் தான் ெசால்ல ேபாகிேறன் ெசால்லட்டுமா?” என்றவள் குறும்புடன் சிாிக்க பிரகாஷும் பவானியும் சிாித்தபடி பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். நாைளக்ேக நிச்சய தாம்பூலம் ஆச்ேச. அவங்க வீட்டிற்கு வந்ததும். புலி வருகிறது வருகிறது என்றது ேபால. ெகௗதமும்.” என்றவைள. சுந்தரம் ஒரு நாள் கிாிைய அைழத்து கல்யாணத்திற்கு நாள் பார்க்க ேபாவதாக ெசான்னார். “என்ைன ெரண்டு அைற அைறந்து இருப்பாய் அதாேன” என்றாள் மதி சாதாரணமாக. “என்ன ேதவி ஒேர சந்ேதாஷமாக இருக்கிறாய் ஏதாவது குட் நியூஸா?” என்று புன்னைகயுடன் ேகட்ட மதியின் ைகைய பிடித்து அருகில் இழுத்து அமர்த்திக் ெகாண்டாள் ேதவி. கிாியும் சம்மதித்துவிட சுந்தரமும் நாைளேய நாள் நன்றாக இருப்பதால் தட்டு மட்டும் மாற்றிக்ெகாள்ளலாம் என்று தன் மைனவியிடமும். தன் அைறக்கு வந்தவள் கண்கைள மூடி சிறிது ேநரம் அமர்ந்திருந்தாள். வரும் நல்ல முகூர்த்தத்தில் கல்யாணத்ைத முடித்துவிடுேவாம்” என்று இருவரும் ேபசி முடிெவடுத்தனர். தாேன விரும்பி ஏற்றுக்ெகாண்ட வாழ்க்ைக இனி அழுது பயனில்ைல என தன்ைனேய ேதற்றிக்ெகாண்டவள் ெவளிேய கிளம்ப தயாராகி தன் அக்காவின் ேபாட்ேடாவின் முன்னால் நின்றவள் சிறிது ேநரம் அந்த ேபாட்ேடாைவேய உற்று பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ேபாட்ேடாைவ பார்த்துக்ெகாண்டு நின்றிருந்தவைள ைகேபசி அைழத்தது. இேதா வரும் அேதா வரும் என்று எண்ணி இருந்த கல்யாணமும் வந்துவிட்டைத எண்ணி தனக்குள் இருந்த கலக்கத்ைத மைறக்க ெபரும் பாடுபடேவண்டி இருந்தது. விஸ்வநாதனும். எனக்கு முழு உாிைமயுடன் அண்ணியாக ேபாகிறார்கள்” என்று சிாித்தாள். சீக்கிரம் கிளம்புங்க. நான் உங்க பிெரண்ட் சூர்யாக்கு ேபான் ெசய்து லீவ் ெசால்லிவிடுகிேறன்” என அவேள ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தாள். அதில் சூர்யாவின் எண்ைன பார்த்ததும் ஆன் ெசய்ததும். . ேதவி பின்னாலிருந்து. “அண்ணி அப்படிேய ெவட்கப்பட்டுக்ெகாண்டு ரூமுக்குள்ேளேய இருந்துவிடாதீர்கள். மதி தயாராகி கீேழ வரும்ேபாேத ேதவியும் பிரகாஷும் ஹாலில் அமர்ந்து பவானியிடம் ஏேதா ேகட்டு ேகட்டு எழுதிக்ெகாண்டு இருந்தனர். லக்ஷ்மி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அந்த பதிைனந்து நாளும். எங்ேக கண்களில் கண்ணீர் வந்துவிடுேமா என்று எண்ணி தைலைய குனிந்து ெகாண்டாள். அடுத்தவாரம் நடத்தலாம்னு இருந்த நிச்சயமும் இப்ேபா ெசய்ய முடியாது. அைத ெவட்கம் என்று எண்ணிய ேதவி. மறுநாள் காைலயில் பிரகாஷ் ேதவியுடன் வந்துவிட்டான்.

நைக அைனத்ைதயும் வாங்க கிளம்பினர். ேதவி. வைளகாப்பு என ஒவ்ெவாரு விழாவிற்கும் இப்படிதாேன ஒவ்ெவான்றும் பார்த்து பார்த்து வாங்கிேனாம். அப்படிேய அவன் அவங்க வீட்டில் ெசால்வதற்காக கல்யாணம் ெசய்து ெகாண்டாலும் நிம்மதியா இருப்பானா என்று சந்ேதகம் தான். “நம்ம மதிக்கு இன்ைனக்கு நிச்சயதாம்பூலம் ெகௗதம் அதான் ேநற்று கிாி வந்து நம்ைம வர ெசால்லிவிட்டு ேபாய் இருக்கிறார்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட தன் ேவைலகைள கவனித்துக்ெகாண்டு இருந்தார். இப்ேபா என்ன புதுசாக” என்றாள். பவானி அைனத்ைதயும் பார்த்துவிட்டு புடைவையயும் நைககைளயும் மதியிடேம ெகாடுத்து அனுப்பினார். “அக்கா அது அப்ேபா. “நைக புடைவ எல்லாம் சாிதான் விட்ட உன் தங்கச்சியும் உன் மாப்பிள்ைளக்ேக கல்யாணம் ெசய்து ைவப்ப ேபால இருக்ேக” என்று சிாித்தார். அப்புறம் யுனிபார்ம் மாதிாி இருக்கும் அக்கா” என்ற மதிைய. நிறுத்து… என்ன ஞயானதிருஷ்ட்டியா? உன்னெயல்லாம் என்ன ெசய்வது? அந்த ெகௗதம் உன்ைன பார்த்து அவ்வளவு தூரம் ேபசியுமா உனக்கு மனசு இறங்கல? அவைன பார்த்தா உனக்கு பாவமாக இல்ைல. நிச்சயதார்த்தம். வந்து அப்புறம் உன்னிடம் ேபசுகிேறன்” என்று ெசான்னவள் மறுபுறமிருந்து சூர்யாவின் “மதி மதி” என்ற குரைல காதில் வாங்காமல் ேபாைன அைணத்தாள். கிாி ஒவ்ெவான்ைறயும் பார்த்து பார்த்து அவளுக்கு பிடித்திருக்கிறதா என ேகட்டு ேகட்டு வாங்கினான். அக்கா அன்று விைளயாட்டாக ேபசியது அைதயும் நீ நிஜமாக்கிவிட்டாேய எண்ணிக்ெகாண்ேட உறங்கிய குழந்ைதைய மடியில் ைவத்து அைணத்தபடி நிச்சயதார்த்த புடைவையேய பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். அக்காவும் தங்ைகயும் உடன் ேசர்ந்து சிாித்தனர். “அம்மா நான் அவ்வளவு தூரம் ெசால்லி தாேன அனுப்பிேனன். “அக்கா. தான் ேகட்பெதல்லாம் நிஜமா? உண்ைம தானா? என உடல் பதற ெசய்தது. அவனும் ேவற கல்யாணம் ெசய்துக்க ேபாவது இல்ைல. நீயும் உங்க அத்தாைன கல்யாணம் ெசய்து ெகாண்டு நிம்மதியாக இருக்க ேபாவதில்ைல. தன் சுவாசமாய் . மதிக்கு தன் அக்காவின். மறுநாள் காைலயில் பத்துமணி அளவில் விஸ்வநாதனும். தன் அைறக்கு ெகாண்டு வந்தவள். மதி மற்றும் ஸ்ரீ ராைமயும் அைழத்துக்ெகாண்டு நிச்சயத்திற்கு ேவண்டிய புடைவ. நால்வரும் வீட்டிற்கு வந்து ேசர இரவாகிவிட்டது. “ஏண்டி நைகெயல்லாம் ஒேர மாதிாி வாங்கைலயா? புடைவயில் தானா யுனிபார்ம் மாதிாி இருக்க ேபாகுது” என்று ெசான்னாள். ெமாத்தத்தில் நீ எடுத்த இந்த முடிவால எத்தைன ேபேராட வாழ்க்ைகைய நீ பாழாக்குற ெதாியுமா?” என்று ேகாபத்துடன் ேகட்டாள். இெதல்லாம் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்த பக்கத்துவீட்டு ெபண்மணி. “ஏன் நீ கிளம்பவில்ைலயா?” என்று விஸ்வநாதன் ேகள்வியாக ேகட்டார். ேதாய்ந்து ேபானவனாக அருகில் இருந்த ேசாபாவில் அமர்ந்தான்.“ஏய். சிவகாமியும் எங்ேகேயா கிளம்பிக்ெகாண்டு இருந்தனர். எவ்வளவு சந்ேதாஷமாக இருந்தது என பைழய நிைனவுகளில் மூழ்கினாள். கிாி. “என்னம்மா ெவளிேய ேபாய்விட்டு எத்தைன மணிக்கு வருவீர்கள்?” என்றான். “நீ சும்மா இரு. ஸ்ரீநிதியின் ேபாட்ேடாவின் கீேழ ைவத்தாள். “நான் இப்ேபா பர்ேசசிங் கிளம்பேறன். நீ தான் தனியாக ெதாியணும்” என்றாள் மதி சிாித்துக்ெகாண்ேட. “அவனும் சாருவும் ேநற்று காைலயில் ேபானவர்கள் இரவு வரும் ேபாது ேநரம் ஆகிவிட்டதல்லவா அதனால் நான் விஷயத்ைத அவர்களிடம் ெசால்லவில்ைல” என்ற சிவகாமி. உண்ைமயிேலேய காதலிப்பவனுக்கு இப்ேபா மதிப்ேப இல்ைலடி. அைனவரும் அமர்ந்து ஒன்றாக காைல உணைவ முடித்துக்ெகாண்டு பிரகாஷ். இன்று அைத நிைனத்து அழுதாள். இப்ேபா நீ கல்யாண ெபாண்ணு. கல்யாணம். இவ்வளவு நாளாக ெரண்டு ேபரும் எது வாங்கினாலும் ஒேர மாதிாி தாேன வாங்குேவாம். அவன் முகம் இறுகி சிவந்தது. ஏன் எனக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் ஒேர மாதிாி புடைவ எடுக்கவில்ைல” என்றாள். ஒரு ெபருமூச்சுடன் ேபாட்ேடாைவ ெதாட்டு வணங்கியவள் கீேழ இறங்கி வந்தாள். அைத கண்ட ெகௗதம். ஸ்ரீநிதியின் கல்யாணத்திற்கு புடைவ எடுத்த ேபாது. ஸ்ரீமதிக்கும் அேத நிறத்தில் புடைவ எடுக்கவில்ைல என்று ஸ்ரீ நிதி ஒரு சண்ைடேய ேபாட்டாள்.

அதற்குள் சிவகாமி. உன் ேகாபத்ைதெயல்லாம் மூட்ைட கட்டிட்டு கிளம்பு” என்றார். ெவளிப்பைடயாக காட்டாமல் இருக்கவும் முயன்று தான் ேதாற்றுக்ெகாண்டு இருப்பைத அவனால் நன்கு உணர முடிந்தது. சாரு உனக்கு என்ன ஆச்சு? என்ன உனக்கு முன்னாேலேய ெசால்லவில்ைல என்று ேகாபமா? மதியிடம் அப்படிெயல்லாம் ேகாபபடாேத. “ெகௗதம். ேநற்று முன் தினம் தான் ேபசி முடிவு ெசய்திருக்கிறார்கள். “என்ன இது அப்பா ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருக்கிறார் நீங்க ெரண்டு ேபரும் என்னேவா நவகிரகம் மாதிாி ஆளுக்ெகாரு பக்கம் திரும்பி நின்றுெகாண்டு இருக்கிறீர்கள். சாரு ெரண்டு ேபரும் சீக்கிரம் கிளம்பி வாங்க. ேநரம் ஆகுது பக்கத்து வீட்டிேலேய இருந்துெகாண்டு ேநரம் கழித்து ேபானால் நன்றாக இருக்காது. . இருவரும் இரு துருவங்களாக படியில் நின்றிருப்பைத கண்ட சிவகாமி. தன் முகத்தில் ேதான்றும் உணர்வுகைள மைறக்கவும் முடியாமல். அதற்கு ேமல் ஏதும் ெசான்னால் நன்றாக இராது என்று தன் அைறக்கு ெசன்றவளின் கண்கள் ெகௗதமின் அைறப்பக்கம் தாவ. அவளின் கண்கள் அவைன ேவதைனயுடன் பார்த்தது. அண்ணா இன்னும் என்ன என்பது ேபால அவைன பார்த்தாள். “ஏண்டா நான் அவ்வளவு தூரம் ெசால்ேறன் கிளம்பாம என்ன பண்ணிக்ெகாண்டு இருக்க? பக்கத்து வீட்டிேலேய இருந்துெகாண்டு ேபாகவில்ைல என்றால் நன்றாக இருக்காது” என ெசால்லிெகாண்ேட சிவகாமி ெகௗதமின் அைறக்கு ெசல்ல அம்மாவின் சத்தம் ேமேல ேகட்டைத ேகட்டதும் ேவகமாக எழுந்து வந்தான். மதிக்ேக ேநற்று தான் ெதாியும். “சாரு நீ தயாராகிவிட்டாயா? ெகௗதம் எங்ேக?” என்றார்.இருந்தவள். சிறிது ேநரத்தில் தயாராகி வந்தவளிடம் சிவகாமி. இப்ேபா எதுக்கு நீங்க ேமேல ஏறி வாீங்க?” என்று பாசமும் ேகாபமும் நிைறந்த குரலில் ேகட்டான். சீக்கிரம்” என்று இருவைரயும் கிளம்ப ெசால்லி அவசரபடுத்தினார். அவேனா உலகத்தில் இருக்கும் ேசாகெமல்லாம் தன் ேமல் விழுந்தது ேபால ேசாகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான். “அண்ணா அவங்க ரூமில் இருக்காங்க” என்று ஒரு உணர்ச்சிேய இல்லாமல் ெசான்னாள். “சாரு எல்லாவற்ைறயும் பிறகு ேபசிக்ெகாள்ளலாம் நீ ேபாய் கிளம்பு” என்று ெசால்லிவிட்டு ெசன்றார். ேச இந்த காதல் ஒரு மனிதைன எப்படி எல்லாம் புரட்டி ேபாடுகிறது என்று நிைனத்தவளுக்கு காதலின் மீேத ெவறுப்பு வந்தது. தன்ைன கடந்து ெசன்ற அவன் கண்களில் ெதாிந்த ேவதைன அவைள வாட்டியது. அதிர்ச்சியுடன் படியில் நின்றிருந்த சாருைவ கண்டான். அவளின் கண்ேணாரம் ஈரம் கசியவா என்று அவளின் அனுமதிக்காக காத்திருந்தது. மனம் முழுதும் ரணமாக எாிய தன் அைறக்கு ெசல்பவைன விஸ்வநாதனின் குரல் தடுத்தது. “அம்மா கால்வலி முட்டிவலி ஒன்னு பாக்கி இல்ைல. ெபாறுைமயாக ேபசி அவள் மனைத மாற்றலாம் என்று தான் நிைனக்க ெதய்வம் ஒன்று நிைனக்கிறேத என்று மனம் முழுதும் ெவறுைம படர தன் ெசார்க்கேம தன் காலடியில் இருந்து நழுவுவது ேபால ேதான்றியது. தன்னுள் இரண்டற கலந்தவள் இனி தன்னிடமிருந்து நிரந்தரமாக விலக ேபாகிறாள் என்ற எண்ணம் அவனுள் எழ அவளின் நிம்மதி சந்ேதாஷம் முக்கியம் என்ற தன் நிைனப்பு இன்று தனக்ேக எதிாியாகி ேபானதாக ேதான்றியது. தன் காதலி இன்ெனாருவனின் உாிைமக்கு ெசாந்தமாவைத பார்க்கும் ைதாியம் தனக்கு இல்ைல என்ற எண்ணம் மனதில் ேதான்ற அவள் இனி நிரந்தரமாக தன்னிடமிருந்து விலகிப்ேபாகிறாள் என்ற நிஜம் புாிய இதயத்ைத யாேரா ெவளியில் பிடுங்கி எறிவது ேபால வலித்தது. இருந்தாலும் தன் ெபற்ேறாாின் முன்னால் எைதயும் ெவளிப்பைடயாக காட்டி அவர்களுக்கும் விஷயம் ெதாிந்து தர்மசங்கடமான நிைலக்கு ஆளாக்க ேவண்டாம் என்று எண்ணியவன் திரும்பி தன் அைறக்கு ெசல்ல படியில் ஏற. அவளுக்ேக ேநற்று தான் ெதாியுமா?? என்று ேகள்வியுடன் “ஆன்ட்டி…” என்று ஏேதா ெசால்ல வாய் திறந்தவைள ெகௗதம் பார்ைவயாேலேய அடக்கினான். இது ெபாய் என்று யாராவது ெசால்லமாட்டார்களா என்ற தவிப்பும் அவன் மனம் முழுதும் வியாபித்திருந்தது.

சிவாவும் வந்து இருந்தனர். “வாடாப்பா நீயாவது உன் பிெரண்டுக்கு ெசால்லு. சூர்யாேவா ‘கிளுக்ெகன்று’ சிாித்துவிட்டாள். மதியின் ைகயிலிருந்து இறங்கிய ஸ்ரீராம். எழுந்து தயாராகி வந்த ேபாது சுதாகரும்.”என்ன சாரும்மா.சிாித்த சிவகாமி. “வாங்க வாங்க” என்று வரேவற்ற பவானி. அவ்வளவு தூரம் வந்து ெசால்லிவிட்டு ேபாய் இருக்கிறார்கள் ேபாகாவிட்டால் நன்றாகவா இருக்கும். “சின்ன மம்மி இன்ைனக்கு உனக்கு கல்யாணமா சின்ன மம்மி” என்று ெசான்ன ஸ்ரீராைம மதி சாருவிடமிருந்து வாங்கிக்ெகாண்டாள்.”வா சாரு. பட்டுப்புடைவயில் எளிய அலங்காரத்துடன். சிவகாமி இறங்கி ெசன்றைத உறுதி படுத்திக்ெகாண்டு . கல்யாணம் என்று சிாித்துக்ெகாண்டு வீட்டிற்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓடிக்ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீராம். “மதி எங்ேக ஆன்ட்டி?” என்றாள். . எனக்கு ேவைல இருக்கு நான் ெவளிேய கிளம்புகிேறன்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கும் ேபாேத “ெகௗதம்” என்று அைழத்தபடி சத்யன் ேவகமாக வீட்டினுள் வந்தான். சுந்தரம் பவானி இருவரும் வாசலிேலேய நின்று வரேவற்றனர். “ஹாய் சாக்ேலட் ஆன்ட்டி” என்று சிாித்த ஸ்ரீராைம தூக்கிக்ெகாண்டு மதி இருந்த அைறக்குள் ெசன்றாள். புன்னைகத்த சாருவின் பார்ைவ இவர்கைள ேநாக்கி சிாிப்புடன் வந்த கிாிையயும் பிரகாைஷயும் கண்டதும். யாருடா உனக்கு சின்ன மம்மின்னு ெசால்ல ெசால்லி ெகாடுத்தது?” என்று ேகட்டாள். ேபாய் பாரு” என்று அைறைய காட்டினார். அவசரம் அவசரமாக கிளம்பி வந்ேதன். “சின்ன மம்மிக்கு கல்யாணம். சாருவின் ேமல் ேமாதிக்ெகாண்டான். சிவகாமியும் கண்டதும். எனக்கு ஒன்னுேம புாியவில்ைல. ேதவி சாருைவ ஒருமாதிாியாக பார்க்க. காைலயில் கிாி ேபான் ெசய்து விஷயம் ெசான்னார். சத்யனின் ேகள்விக்கு எதற்கும் பதில் ெசால்லாமல் சற்று ேநரம் அமர்ந்திருந்தவன். ேதவி ஸ்ரீராமிடம். சாரு ஒரு அசட்டு சிாிப்புடன் மதிைய பார்க்க மதி சாருைவ முைறத்து பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள்.”நான் ெசால்லமாேதபா ெசான்னா இந்த சாக்ேலட் ஆன்ட்டி அப்புறம் எனக்கு சாக்ேலட் ெகாடுக்க மாட்டாங்க” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட ெவளிேய ஓடினான். ஏன் அங்ேகேய நின்றுவிட்டாய்?” என்று ெசான்ன மதியின் மீதிருந்து பார்ைவைய அகற்றாமல் அவள் அருகில் வந்தாள். “ெகௗதம் என்னடா இது? திடீெரன்று இப்படி ஒரு ெவடிகுண்ைட ேபாட்டு இருக்காங்க. அைறயில் ேதவி மற்றும் சூர்யாவுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்த மதி சாருைவ கண்டதும் எழுந்து நின்றாள். நீேய ஒழுங்காக வந்திருந்தால் நான் ஏன் வரப்ேபாகிேறன்?” என்றார். ேதவிைய பிரகாஷ் அைழக்க அவள் ெவளிேய ெசன்றதும். சிவாவும் சுதாகரும் வந்துெகாண்ேட இருக்காங்க” என்றான். அதுவும் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் அண்ணன் தம்பி மாதிாி பழகியாச்சு. “அம்மா ப்ளீஸ் என்னால் அங்ேக வரமுடியாது. “அேதா அந்த அைறயில் இருக்காம்மா. ேகாபத்தில் முகம் சிவக்க. இன்ைனக்கு அவனுக்கு என்ன ஆச்ேசா ெதாியவில்ைல? காைலயில் இருந்து எது ெசான்னாலும் வாைய இறுக மூடிக்ெகாண்டு இருக்கிறான்” என்று சத்யனிடம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட கீேழ இறங்கி ெசன்றார். நின்றிருந்தவைள பார்த்தபடி நின்றிருந்த சாருைவ. பக்கத்து வீட்டிேலேய இருந்துெகாண்டு நிச்சயத்திற்கு வர மாட்ேடன் என்று பிடிவாதம். ெகௗதம் யாைரயும் நிமிர்ந்து பார்க்கும் ைதாியம் இல்லாமல் நின்றிருந்தான். “ெரண்டு நாளா இைதேய ெசால்லிவிட்டு இருக்க ஒழுங்கா மம்மின்னு கூப்பிடு. ேவகமாக ெகௗதமின் அைறக்கு வந்தவன் அங்ேக சிவகாமிைய கண்டதும் ஒன்றும் ெசால்லாமல் நின்று ஒரு புன்னைக புாிந்தான். சாரு சூர்யாைவ யார் என்பது ேபால பார்த்தாள். விஸ்வநாதைனயும். கிாியின் சட்ைடைய பிடித்து உலுக்க ேவண்டும் ேபால வந்த எண்ணத்ைத முயன்று அடக்கிக்ெகாண்டு கிாியின் வரேவற்ைப காதில் வாங்காமல் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த லக்ஷ்மியிடம் ெசன்றவள் அவாின் நலைன விசாாித்துவிட்டு . “உன்னால் தாேன நான் ேமேல வந்ேதன். உன் பிெரண்ட் நிச்சயத்திற்கு நீேய ேலட்டா வரலாமா?” என்றார் உாிைமயாக. விஸ்வநாதனும். சிவகாமியும் சாருவுடன் முன்னால் ெசல்ல நண்பர்களுடன் ெகௗதம் அவர்கைள பின் ெதாடர்ந்தான்.

அவைள பார்த்து ஒரு தைலயைசவுடன். கடவுேள என்ைன ஏன் இப்படி ேசாதிக்கிறாய்? எனக்கு அந்த ைதாியத்ைத ெகாடு என்று ேவண்டிக்ெகாள்ள.” என்றான் அழுத்தமான குரலில். தவிப்பு என பல்ேவறு பாவைனகைள அவளின் கண்களும் முகமும் ெவளிப்படுத்தியது. சுந்தரம் மணமகள் ேபைர படித்துமுடித்துவிட்டு மணமகன் ேபைர படிக்கும் ேநரம். கிாி ஸ்ரீமதியின் எதிாில் ெசன்று நின்றான். ஸ்ரீமதிக்ேகா இவ்வளவு நாள் இருந்த ைதாியம் எல்லாம் ஒேர நாளில் வடிந்துவிட்டது ேபால ெநஞ்சில் நடுக்கம் பரவ அமர்ந்திருந்தாள். “என்ன சூர்யா? உங்களுக்கு ெகௗதைம ெதாியுமா?” என்று பிரகாஷ் ேகட்டதும். சூர்யா. ெபாியவர்கள் அைனவாின் முகமும் சந்ேதாஷத்தில் இருக்க. கிாிேயா. எழுந்து ெவளிேய ெசல்லவும் முடியாமல் தவித்துக்ெகாண்டு துடித்துக்ெகாண்டும் இருந்தான்.ெகௗதம் எப்படி இருக்கீங்க?” என்று அவைளயும் மீறி அவைன அங்ேக கண்டதும் சத்தமாக ேகட்டாள். “ம்ம்… ஒரு முைற எங்க ஸ்கூலிற்கு வந்திருக்கிறாேர” என்றாள். அவர்களின் நண்பர்களும் இவர்கைள பார்த்து ேவதைனயுடன் அைத மைறக்க சிறு புன்முறுவலுடன் அமர்ந்திருந்தனர். “ஹேலா மிஸ்டர். சூர்யாவின் ெகௗதம் என்ற அைழப்பில் சட்ெடன நிமிர்ந்த ஸ்ரீமதியின் கண்களில் ெதாிந்த கலக்கம். தன் எதிாில் வந்து நின்றவைன கண்ட ஸ்ரீமதி தானும் எழுந்து நின்றாள். . ெகௗதமின் நிைலேயா அங்ேக அமரவும் முடியாமல். தவறு ெசய்த குழந்ைத அம்மாைவ பார்த்ததும் ஏற்படும் பயம். மதிக்கு பயத்தில் காது அைடத்துக்ெகாள்ள முகம் ெவளிற சூர்யாைவ பார்க்க ெகௗதமும் சூர்யாைவ பார்த்து விழிக்க. “ஏன் மதி குனிந்துக்ெகாண்ேட ெசால்கிறாய் நிமிர்ந்து ேநருக்கு ேநராய் கண்ைண பார்த்து ெசால்லு எனக்கு கிாிைய கல்யாணம் ெசய்துக்க சம்மதம் என்று ெசால்லு” என்று ெசான்னான். திடீெரன ஏன் என்ன ஆயிற்று என ெகௗதம் முதல் அைனவரும் கிாிைய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அவனின் பதிைல ேகட்ட ஸ்ரீமதி தவிப்புடன் ஒருமுைற அவன் முகத்ைத பார்த்தவள் தைல குனிந்து கண்கைள இறுக மூடிக்ெகாண்டு. எதிாில் அமர்ந்திருந்த கிாியின் பார்ைவ தன் மீேத நிைலத்து இருந்தைத அவளால் நன்றாகேவ உணர முடிந்தது. “அப்பா ஒரு நிமிடம்” என்றவன் அங்கிருந்து எழுந்தான். மதிைய மிதமான அலங்காரத்தில் கண்டதும் எங்ேக தன்ைனயும் மீறி ஏதாவது நடந்துவிடுேமா என்று எண்ணி பார்ைவைய அவள் முகத்தில் இருந்து அகற்ற நிைனத்தாலும் அவனால் அது முடியவில்ைல. “ெகாஞ்சம் இருப்பா நிச்சயம் முடியட்டும் மாப்பிள்ைளக்கு ஒரு வாழ்த்ைத ெசால்லிவிட்டு ேவைலைய பார்ப்ேபாம்” என்று ெசால்லி அவைன நகரவிடாமல் அமரைவத்தான். “ஒஹ்…!! அன்ைனக்கு மதிைய நான் தான் டிராப் பண்ண ெசான்ேனன்” என்று ெசால்ல இருவருக்கும் அப்ேபாது தான் மூச்ேச வந்தது. விஸ்வநாதனும் ேசர்ந்து நிச்சயபத்திாிைக எழுதி முடித்துவிட்டு பூைஜயைறயில் ைவத்து எடுத்துக்ெகாண்டு வந்தனர். “எனக்கு சம்மதம்” என தைலைய குனிந்துக்ெகாண்ேட ெசான்னவளின் குரல் தழுதழுத்தது. ஒரு ெநாடி திடுக்கிட்டவள் சமாளித்துக்ெகாண்டு. சூர்யாவின் அைழப்பில் நிமிர்ந்த ெகௗதேமா. ெகௗதமும். சுந்தரம் நிச்சயபத்திாிைகைய படிக்க ஆரம்பித்ததும் ெவளிேய ெசல்ல முயன்ற ெகௗதைம பிரகாஷ் தடுத்து அமரைவத்து. எனக்கு உங்கைள நல்லாேவ ெதாியும் என்ன பார்த்தது தான் இல்ைல. சுந்தரமும். “ஹேலா சாரு நான் சூர்யா. உனக்கு என்ைன கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ள சம்மதமா? நீ இப்ேபா எல்ேலார் முன்னாலும் உன் சம்மதத்ைத ெசால்லு. தடுமாற்றம். “ஸ்ரீமதி நான் ேநரடியாக ேகட்கிேறன். கிாிக்கும் பிரகாஷிற்கும் நடுவில் அமர்ந்திருந்த ெகௗதைம கண்ட சூர்யா. மற்றபடி எனக்கு உங்கைளெயல்லாம் நன்றாகேவ ெதாியும்” என்று ெசால்லி இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் அறிமுகபடுத்திக்ெகாண்டு சிாிக்க ேதவி மதிைய அைழத்துவர ெசால்வதாக ெசால்ல மதிைய அைழத்துக்ெகாண்டு மூவரும் ஹாலுக்கு ெசன்றனர்.அதற்கு சூர்யாேவ. ஸ்ரீமதியும் இறுகின முகத்துடன் அமர்ந்திருக்க.

கிாி ைகைய கட்டிக்ெகாண்டு ஸ்ரீ மதிையேய பார்த்துக்ெகாண்டு நின்றிருந்தான். சம்மதம் ேகட்கும் ேநரத்ைத பாரு என மனதிற்குள் திட்டிக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தாள். ************************************************* அத்தியாயம்—23 கிாி தன் மாமியாைர பார்க்க. “ஒரு நிமிடம்” என்றவைன ேகள்வியாக பார்த்தாள். கிாி ெசான்னைத ேகட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு திைகத்து ேபாயினர். . கிாியின் வார்த்ைதகள் ஒவ்ெவான்றும் மதிைய வைதத்தது. கண்களில் கண்ணீருடன் கிாிைய பார்த்து இருைககைளயும் கூப்பி வணங்கினார். அவேரா. “ெசால்லு மதி இப்ேபா ெசால்லு உன்ேனாட சம்மதத்ைத. எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் பூரண சம்மதம் என்று ைதாியமாக ெசால்லு” என்றான். லக்ஷ்மியம்மாள் அருகில் ெசன்ற கிாி.” என்றவரால் ேமற்ெகாண்டு ேபசமுடியாமல் அழுதார். “எனக்கு எந்த பதிலாக இருந்தாலும் அது ஸ்ரீமதி மூலமாக வர ேவண்டும்” என ஸ்ரீமதிைய பார்த்த கிாி. அவள் ைகைய பிடித்து அைழத்து ெசன்றவன். “அத்ைத என்ன இது? நீங்க எதுக்காக என்ைன கும்பிடுறீங்க? நான் என்ன ெபாிசா ெசய்துவிட்ேடன்?” என்றான் அடக்கத்துடன்.சாருேவா ெகாதிப்பின் உச்சத்தில் இருந்தாள். ெகௗதமின் எதிாில் நிற்கைவத்தான். கிாி ஒரு நிம்மதி ெபருமூச்சுடன் பிரகாைஷ பார்த்து சிாித்தான். கிாியின் ைககைள பற்றி கண்ணில்ைவத்துக்ெகாண்ட லக்ஷ்மிைய கிாி சமாதானபடுத்தினான். எப்படி எப்படி ெதாியும்?? நம்ைம பற்றி கிாிக்கு எப்படி ெதாியும்? என்று புாியாமல் ெகௗதம் திைகத்து நின்றிருக்க. “இது சாதாரண உதவி இல்ைல மாப்பிள்ைள. நான் ெசான்ன ஒரு வார்த்ைதக்கு மாியாைத ெகாடுத்து அவங்க ெரண்டு ேபருக்கும் கல்யாணம் ெசய்துைவக்க நீங்க சம்மத்தித்தது….. லக்ஷ்மியம்மாள் கண்களில் கண்ணீருடன். எப்படி முடியும் அவைன சுத்தமாக மறந்துவிட்ேடன் என்று எப்படி ெசால்ல முடியும்? அதுவும் அவன் கண்ைண ேநருக்கு ேநராக பார்த்து? என்று நிைனத்தவள் “இல்ைல முடியாது என்னால் முடியாது என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள்” என்று முகத்ைத தன் ைககளில் புைதத்துக்ெகாண்டு அங்ேகேய மடங்கி அமர்ந்து அழத்ெதாடங்கினாள். ஒருவர் முகத்ைத ஒருவர் பார்த்ததில் அதிர்ச்சி நன்றாகேவ ெதாிந்தது. இைத சிறிதும் எதிர்பார்க்காத ெகௗதம் திைகப்புடன் என்ன இது என்ற ேகள்வி மனதில் ேதான்ற எழுந்து நிற்க. அவர்களின் நண்பர்கள் அைனவரும் ஒரு விறுவிறுப்புடன் நடப்பைத கவனித்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். மதியின் அழுைகைய கண்ட அைனவாின் கண்களும் கலங்கியது. கிாியின் ேபச்ைச ேகட்ட மதியின் கண்கள் கலங்க. “கிாி…” என்று ேபச ெதாடங்கும் முன் ைக உயர்த்தி ெகௗதைம தடுத்து நிறுத்தினான். பிரகாஷும் பதிலுக்கு கிாிைய புன்னைகயுடன் பார்த்தான். உன்ைன நான் மறந்துவிட்ேடன். ெகௗதமின் எதிாில் நிற்க ைவத்ததும் அவைன கலக்கத்துடன் பார்த்தாள். சிவகாமி ஓடிவந்து தன் மருமகைள எழுப்பி தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டார். நீ என் மனதில் இல்ைல. இவனிடம் வாைய திறந்து கண்ைண பார்த்து ெசான்னால் தான் இவன் கல்யாணம் ெசய்துக்குவானாமா? கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ளாவிட்டால் ேபாேயன்டா. ைதாியமாக ெசால்லு. “ெசால்லு மதி இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு. அவளின் கலக்கத்ைத காண முடியாத ெகௗதம். அப்ேபா கண்ைண பார்த்து உன் சம்மதம் ெசால்ல தயாராகிவிட்டாய் இல்ைலயா? என்றவனிடம் ஆெமன்பது ேபால தைலயைசத்ததும். எனக்கு கிாிைய கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ள சம்மதம் அப்படின்னு ெகௗதமின் கண்ைண பார்த்து ெசால்லு” என்று அழுத்தம் திருத்தமாக ெசான்னான். “ம்ம்…. ெமல்ல நிமிர்ந்த ஸ்ரீமதி அவன் முகத்ைத ேநருக்கு ேநராக பார்த்து தன் சம்மதத்ைத ெசால்ல வாய் திறக்க.

நல்ல ேநரம் முடிய இன்னும் அைர மணி ேநரம் தான் இருக்கு” என்றார். ஸ்ரீமதிைய பார்த்த ெகௗதம். தன் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்ட பவானியும் சிவகாமியும் இருவைரயும் சமாதானபடுத்தினர். லக்ஷ்மியும் ேபா என்பது ேபால ைசைக ெசய்ய. நான் எைதயும் மைறக்க ேவண்டும் என்று நிைனக்கவில்ைல” என்று அழுதவைள தைலைய வாஞ்ைசயுடன் தடவிய லக்ஷ்மி. “என்ன சாரு ேமடம் என்ைன திட்டின திட்டுக்கு. “என்னடா ெகௗதம் இப்ேபா என்ன ேபசணும்? எல்லாம் நிதானமாக பிறகு ேபசலாம். மதி ஒன்றும் புாியாமல் நின்றிருந்தாள். இனியும் எந்த குழப்பமும் வரக்கூடாது என்றால் கட்டாயம் நான் அவளிடம் ேபசிேய ஆகேவண்டும்” என்றவனின் பார்ைவ மதியிடம் ஒட்டிக்ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீராமிடம் ெசன்று முடிந்தது. பிரகாஷ். “என்னடா இன்னும் என்ன தயக்கம்?” என்றான் பிரகாஷ். என்ன நடக்கிறது நடப்பெதல்லாம் நிஜம் தானா என்று கண்களில் ேகள்வியுடன் ெகௗதம் தன் தந்ைதைய பார்த்தான். அைனவரும் நிச்சயத்திற்கு ஏற்பாடு ெசய்ய கிாி ைகயில் ஒரு கவருடன் ெகௗதமின் அருகில் வந்தார்.பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். “இல்லம்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் தான். தன்ைன ேதடிவந்த ஸ்ரீராைம தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டவளின் பார்ைவ ெகௗதைம ேநாக்கியது. அப்பா திரும்ப நிச்சயபத்திாிைகைய படிங்க” என்றான் கிாி. “கிாி சார் உங்களுக்கு எப்படி எல்லா விஷயமும் ெதாியும். அவர் ஒரு சிாிப்புடன் அவன் ேதாளில் தட்டிெகாடுத்து விட்டுெசன்றார். ஆனால் அைனவரும் அவளின் தர்மசங்கடத்ைத உணர்ந்து இருந்ததால் அவரவர் மற்றவர்களுடன் ேபசுவது ஒன்று தான் ேவைல என்பது ேபால கருத்தாக இருந்தனர். சூர்யாவும் அைனத்ைதயும் நம்பமுடியாமல் சாருவும்.”மதி ெரண்டு ேபரும் ஆபீஸ் ரூமில் ேபாய் ேபசுங்க” என்று ஸ்ரீமதியிடம் ெசான்னான். “சாி ேபசட்டும். நான் மதியிடம் ேபசணும். . அவங்களும் ெகாஞ்சம் ெதளிவாகிக்ெகாள்ளட்டும்” என்றார். “முதலில் நிச்சயத்ைத முடித்துவிடுேவாம் கிாி மற்ற விஷயத்ைத பிறகு ேபசிக்ெகாள்ளலாம்” என்றான் ைக கடிகாரத்ைத பார்த்துக்ெகாண்ேட. அவனருகில் வந்த சிவகாமி. ஸ்ரீமதி தயக்கத்துடன் தன் அம்மாைவ பார்த்தாள்.தன் அம்மாவின் அழுைகைய கண்ட மதி ஓடிவந்து தன் தாயின் மடியில் சாய்ந்து அழுதாள். “ஹேலா மாப்பிள்ைள சார் ேபாய் இந்த பட்டுேவட்டி சட்ைடைய கட்டிக்ெகாண்டு வாங்க” என்றான் சிாிப்புடன். “நீ தாண்டா என்ைன மன்னிக்கணும் அம்மாவுக்காக தாேன நீ இத்தைன நாளாக எல்லாவற்ைறயும் மனதிற்குள்ேளேய பூட்டி ைவத்திருந்தாய்” என இருவரும் அழுவைத கண்ட கிாி தன் அம்மாவிற்கு கண்ைண காட்டினான். சுந்தரம். “நான் ஸ்ரீமதியிடம் ெகாஞ்சம் ேபசணும்” என்றான். சற்று சமாதனமான மதி நிமிர்ந்து கிாிைய பார்த்தாள். சாரு என்ன ெசால்வெதன ெதாியாமல் கிாிைய பார்த்து அசட்டு சிாிப்பு ஒன்ைற சிந்தினாள். நீங்க ேபாட்ட சபதத்திற்கு பலன் இருக்கிறதா?” என்றான் சிாிப்புடன். மற்றவர்கைள நிமிர்ந்து பார்த்தாள். சிவா ஆர்வம் தாங்காமல். தயங்கிய ெகௗதைம. சூர்யாைவயும் சாருைவயும் பார்த்த கிாி சிாிப்புடன். “ம்ம்… ஆமாம். கிாி ஸ்ரீராைம அைழத்துக்ெகாண்டு. “அம்மா என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள் அம்மா. நடப்பைத நண்பர்கள் அைனவரும் சந்ேதாஷத்துடன் கண்கலங்க தங்கள் நண்பனின் காதல் நிைறேவறும் சந்ேதாஷத்தில் இருந்தனர். மதிேயாட அம்மா ெசால்லி தாேன ?” என்று விஷயத்ைத ெதாிந்துக்ெகாள்ள ஆர்வத்துடன் ேகட்டான். அப்ேபாதும் அவள் எேதா குழப்பத்துடேனேய இருந்தால்.

தன்ைனயும் சற்று மாற்றிக்ெகாண்டு அவள் கண்கைள பார்த்தவன். நீங்களா இப்படி என்று ஒவ்ெவாரு நாளும் எனக்குள்ேள நான் மருகியது எனக்கு தான் ெதாியும்” என்றவளின் கண்களில் இருக்கும் உணர்ச்சியற்ற பாவைன மாறி அளவில்லாத வலிைய காண்பிக்கவும். தவிப்பு எல்லாம் கலந்து ேவகத்துடன் ேபசியதால் சற்று தன்ைன நிதானபடுத்திக்ெகாள்ள அவளுக்கு ேதைவயான அவகாசம் ெகாடுத்தவன். அதனால் எனக்கு இெதல்லாம் அவ்வளவு ெபாிதாக அப்ேபாது ெதாியவில்ைல. நீங்கள் என்ைன ெவறுக்க ேவண்டும் என்று நிைனத்து உண்ைம தான். அப்ேபாது. இனியும் நம்மிருவருக்குள்ளும் எந்த ஒளிவுமைறவும் இருக்ககூடாது. ஆனால் உங்கைள நான் கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ளேவண்டும் என்று ேகட்கிற ேபாது. முற்றும் துறந்த முனி இல்ைலேய. “நீதாேன அப்படிெயல்லாம் நான் உன்ைன நிைனக்கேவண்டும் என்று காாியங்கள் ெசய்தாய் ஸ்ரீ?” “ஆனால் நான் அப்படி ெசய்தது உங்கள் ேமல் இருந்த என்னுைடய அக்கைற.ெகௗதைம பார்த்துவிட்டு ஆபீஸ் ரூமிற்கு ெசன்றவைள ெகௗதம் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். கூட இந்த விஷயங்கைளப் பற்றி நான் கவைலப் படாமல் எப்படி இருக்க முடியும்? இவற்ைற நான் இப்ேபாது ெதளிவு படுத்திக்ெகாள்ளாமல் எப்ேபாது ெதளிவு படுத்திக்ெகாள்ள முடியும்?” என்றாள். “இத்தைன நாட்களாக. ெசால்ல ேபானால் நம்முைடய உண்ைமயான காதல் தான் நமக்கு முதல் எதிாியாக ஆகிவிட்டது. எனக்காக நீயும் உனக்காக நானும் நம் ஒருவைர ஒருவர் காயபடுத்திக்ெகாண்டு இருக்கிேறாம். அவள் மூச்சுவிடாமல் ேகாபம் ஆற்றாைம. என் வாழ்க்ைக ேவறு விதத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்கிற முடிவில் இருந்ேதன். அவைன பார்க்காமேலேய “நீங்களும் உட்க்காருங்க” என்றாள். இனி அெதல்லாம் நிகழக்கூடாது என்றால் நாம் இருவரும் ேபசித்தான் ஆகேவண்டும்” என்று ெகௗதம் ெதளிவாக ெசான்னான். நீங்கள் இப்படி ெசய்தது….? என்னால் நிைனத்து கூட பார்க்க முடியவில்ைல ராம். ஆனால் என்னுைடய ராமேன ராவணனாக மாறியைத என்னால் சிறிதும் நம்ப முடியவில்ைல. என்னால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற குற்றஉணர்வும் எனக்கு இருந்தது. நான் உங்கேளாட நல்வாழ்விற்காகத்தான் அப்படி ெசய்ேதன். உங்கள் வாழ்க்ைக நல்லபடியாக அைமய ேவண்டுேம என்ற அக்கைறயும் பைதபைதப்பும் கூட இருந்தது. அங்கிருந்த ேசாபாைவ காட்டி “உட்கார் ஸ்ரீமதி” என்றான் ெகௗதம். உன்னுைடய எல்லா ேகள்விக்கும் என்னிடம் கட்டாயம் பதில் இருக்கிறது. ெகௗதைம ஆழப்பார்ைவ பார்த்தபடி. “ஸ்ரீமதி உனக்கு இன்னும் என்னிடம் என்ன தயக்கம்? உன் மனைத அாித்துக்ெகாண்டு இருக்கும் விஷயத்ைத மைறக்காமல் என்னிடம் ேகள். . உங்கள் வாழ்வும் நலம் ெபறவில்ைல. இருவரும் உள்ேள ெசன்றதும் சிலெநாடிகள் ஏதும் ேபசாமேலேய நின்றிருந்தனர். ” ஏன் ஸ்ரீ உனக்கு இத்தைன நாள் இந்த ேகள்விகள் எல்லாம் என்ைன ேகட்க ேவண்டும் என்று ேதான்றவில்ைலயா? இப்ேபாது மட்டும் ஏன்?” என்றான். “எந்த ஒரு ெபண்ணும் தன்ைனத் தாேன தாழ்த்திக் ெகாள்ள விரும்ப மாட்டாள். அைத விட இரண்டு மடங்கு அதிக வலிைய அவன் முகம் பிரதிபலித்து. ஆனால் அவள் அைத ரசிக்கும் மன நிைலயில் இல்ைல என்று புாிந்ததும். நானும் உயிரும் உணர்ச்சியும் உள்ள ெபண்தாேன. புன்சிாிப்புடன் அவைள பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். “இன்ைறக்கு இவ்வளவு ேபசும் நீங்கள் ஏன் ராம் என்னிடம் அவ்வளவு கடுைமயாக நடந்து ெகாண்டீர்கள்? என் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என்று ெகாஞ்சமாவது நிைனத்து பார்த்தீர்களா? ஆனால் இன்ைறக்கு நம் எதிர்காலம் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்க ேபசேவண்டும் என்கிறீர்கள்?” என்றாள். “ேபசிவிட்டாயா? நான் கூட உனக்கு அதிர்ச்சியில் எங்ேக ேபசாமடந்ைதயாக ஆகிவிட்டாேயா என்று நிைனத்ேதன்” என்று சற்று இயல்புக்கு வரும் ெபாருட்டு. உங்கள் மனமும் இவ்வளவு கடினமாகி விட்டது ஆனால் நீங்கள் எப்படி ராம் என்ைன இப்படிெயல்லாம் நடத்தினீர்கள்?” என்றவளின் கண்கள் கண்ணீாில் பளபளத்தது. ஆனால் உங்களால் என்ைன இவ்வளவு ெவறுக்க முடியும் என்பைத கண்ணால் பார்த்த பின் அதற்கு கூட ேவதைனப்படாமல் இருக்கமுடியுமா? அன்ேறாரு நாள் நான் விைளயாட்டுக்கு ெசான்ேனன் ராம். ஸ்ரீமதி அமர்ந்ததும் அேத ேசாபாவில் சற்று தள்ளி அமர்ந்தான். உங்களுக்கு ராம் என்றதற்கு பதிலாக ராவணன் என்று ெபயர் ைவத்திருக்கலாம் என்று.

உன் ேமல் ைவத்த உயிாினும் ேமலான பிாியத்ைத. “இது தான் நடக்க ேவண்டும் என்ற விதி இருப்பைத நீ எத்தைன திட்டமிட்டாலும் மாற்ற முடியாது ஸ்ரீ. ஸ்ரீமதி சட்ெடன ெகௗதைம நிமிர்ந்து பார்த்தாள். முடிவு உன் ைகயில். “நீ இன்னும் என்ைன முழுதாக நம்பவில்ைலயா ஸ்ரீ. நீ ெபாருைமயுடன் எதிர் ெகாண்டிருந்தால் நான் இருவரும் இைத பற்றி ேபசுவதில் நியாயம் இருக்கிறது” “நான் இப்படி நடந்து ெகாண்ேடன் என்றால் அதும் உன்னிடம் அதனால் நான் எவ்வளவு ேவதைன அனுபவித்திருப்ேபன் என்று ஒரு நிமிடமாவது ேயாசித்துப் பார்த்தாயா ஸ்ரீ?” என்று விளக்கியவைன பார்த்தாள். அன்று பீச்சில் அவன் யாருடேனா ேபானில் ேபசியைதேய தாங்க முடியாமல் அவன் மீது ேகாபம் தனக்கு வந்தேத. கலக்கமும். நீ எனக்கு எந்தவிதமான குழப்பமும். ெகௗதம். தயவு ெசய்து புாிந்து ெகாள். இைத நான் மிைகப் படுத்தி ெசால்லவில்ைல. எனக்கு ஒன்றும் அவசரமில்ைல ஸ்ரீ. உன் ேமல் நான் ெகாண்ட அளப்பாிய அன்பின் ேவறு வடிவம்தான் ஸ்ரீ. அவள் கண்களில் தவிப்ைப கண்டதும். அேத ேபால தாேன அவனுக்கும் தான் இன்ெனாருவனின் மைனவி என்று என்னும்ேபாது ேகாபம் வரும். “ஸ்ரீ. முன்பு உண்ைம ெதாியும்முன் கூட எப்படிேயா? ஆனால் இனி கண்டிப்பாக முடியாது” என்றான் உறுதியுடன். ஆனால் ஒரு நாளும் என்னால் இன்ெனாரு ெபண்ைண நிைனக்க முடியும் என்று ேதான்றவில்ைல. அைத நான் திட்டமாக ெசால்ல முடியும்” என்றதும் உதட்ைட கடித்தபடி அவன் ேகட்ட ேகள்விைய அவள் தனக்குள்ேளேய ேகட்டுக்ெகாண்டாள். நான் ெசால்ல ேவண்டிய எல்லாம் ெசால்லி விட்ேடன். என் எதிர்பார்ப்பு அது மட்டும்தான். முடிவு உன் ைகயில்” என்றான். “அய்ேயா. “இன்னும் என்ன தயக்கம் உனக்கு? நீ… ஸ்ரீராைம பற்றி கவைலபடுகிறாய் என்று நிைனக்கிேறன்?” என்றான். நான் உன்னிடமிருந்து ஸ்ரீராைம பிாித்துவிடுேவன்னு நிைனக்கிறாயா?” என்றான். தன் மீேத ேகாபம் வந்தது. ஸ்ரீமதி அப்ேபாதும் ஏதும் ெசால்லாமல் தவிப்புடன் அமர்ந்திருந்தாள்.. அவருடன் ெவளியில் ெசன்றேபாதும் அவன் தன்ைன ெபாறாைமயில் பார்க்கவில்ைலேய என்ற எண்ணம் அவள் ெநஞ்சில் எழுந்தது. அப்படி நான் வந்து. அவர்கைள துன்பபடுத்தக் கூடாது என்பதற்காகேவ நைடபிணமாக வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்ேதன்.!! ராம் உங்களுக்கு இந்த நிைல வரக்கூடாது என்றுதாேன நான் அத்தைன கஷ்டப்பட்ேடன். உன்ைன நான் ெவறுத்தது என் உயிைரேய நான் ெவறுத்தது ேபால்தான். நீ என்னதான் மைறக்க முயன்றாலும். என் உயிாில் கலந்து விட்ட உன்ைன. இல்லாமல் நிம்மதியான மன நிைலயில். நீ கிாியுடன் மனம் ஒன்றி வாழமுடியாது. . உன்னுைடய பூரண சம்மதத்துடன் எனக்கு வாழ்க்ைக துைணயாக ேவண்டும். என்னுைடய ெபற்ேறாருக்காக. உன்ைன இப்படிேய விட்டு விடலாம். இந்த ேநரத்தில் இவள் ேவதைனய ெபாருட்படுத்தக் கூடாது என்று முடிவு ெசய்தான். அவ்வளவு ெபாிய துேராகத்ைத எனக்கு நாேன ெசய்யமாட்ேடன்” என்றான்.“அதற்கு நான் உன் முன் ேவறு ஒரு ெபண்ணுடன் வந்து நிற்கவில்ைலேய ஸ்ரீ? என்ைன அப்படி ேவறு ஒரு ெபண்ணுடன் உன்னால் சகித்துெகாள்ள முடியுமா? என்பைத அறிய நான் உனக்கு வாய்ப்ேப ெகாடுக்கவில்ைல. இப்ேபாது. ஆனாலும் உண்ைம ெதாிந்ததும் தான் கிாியுடன் ேபசிய ேபாதும். அவள் இத்தைகய ேபச்சுகளால் துன்பப்படுவது ெதாிந்ேத இருந்தாலும். நீ அடுத்தவனுக்கு ெசாந்தம் என்ற எண்ணமும் வரும் ேபாது . உயிர் காக்க ேவண்டும் என்ற ேநரத்தில் அறுைவ சிகிச்ைச வலிையயும் ெபாருட்படுத்தாமல் ெசய்யப்படுவது முக்கியம் என்பது ேபால். நான் ெசால்ல ேவண்டிய எல்லாம் ெசால்லி விட்ேடன். என்ைன நாேன ேதற்றிக்ெகாண்ேடன்” என்று கலங்கினாள். அந்த இருேவறு உணர்ச்சிகளுக்கு இைடேய நான் எப்படி தவித்திருப்ேபன் என்று உன்னால் புாிந்து ெகாள்ள முடியவில்ைலயா? நான் உன்னிடம் நடந்து ெகாண்ட விதம். இப்ேபாது நீ மீண்டும் கிைடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்னும் ேபாது அைத விட்டு விட்ேடன் என்றால் நான் கண்டிப்பாக என்ைனேய மன்னித்துக் ெகாள்ள முடியாது.

எழுந்தவளின் பின்னாேலேய எழுந்தவன் அவள் ேதாள்கைள பற்றி தன் புறமாக திருப்பினான். . “உனக்கு அவ்வளவு தூரம் சந்ேதகம் இருந்தால் இந்த நிச்சயத்ைத இப்ேபாது நடத்தேவண்டாம். ஆனால் உயிர் இல்லாமல். உனக்கு எந்த கண்ேவண்டும் என்று ேகட்டால் என்ன பதில் ெசால்ல முடியும்? எல்ேலாருக்குேம இரண்டு கண்ணும் அவசியம். நீங்கள் அப்ேபாது சிறிது காலம் கஷ்டபட்டாலும் அதிலிருந்து மீண்டு விடுவீர்கள் என்ற எண்ணம் எனக்குஇருந்தது. அவனின் அருகாைம அவளுக்கு ேமலும் ெவட்கத்ைத ெகாடுக்க ேசாபாவில் இருந்து எழுந்தாள். ஸ்ரீமதி ெவட்கத்துடன் ெகௗதமின் ெநஞ்சில் சாய தன் ேமல் சாய்ந்தவைள காதலுடன் தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். என்ைறக்கும் நமக்கு மூத்தபிள்ைள ஸ்ரீராம் தான்” என்றான் உறுதியாக. ராம் சின்ன குழந்ைத அவனுக்கு ஒரு தாயின் அன்பும் பாசமும். “ஸ்ரீ” என்று அவள் முகத்ைத பற்றி நிமிர்த்தினான். அதற்காக உங்கள் ேமல் எனக்கு அக்கைற இல்ைல என்ேறா காதல் இல்ைல என்ேறா அர்த்தமில்ைல. தன் சட்ைடயில் ஈரம் படர்வைத உணர்ந்தவன். அவளின் முகமலர்ச்சிைய கண்ட ெகௗதம் அவள் அருகில் சற்று ெநருங்கி அமர்ந்தான். அப்ேபாது ஏன் என்ைன மறுத்தாய் என்ற ேகள்வி உங்களுக்கு ேதான்றலாம். ஆனால் உயிர் ஒன்றுதாேன இருக்கிறது. அவனின் அருகாைம அவளுக்கு ேமலும் ெவட்கத்ைத ெகாடுக்க ேசாபாவில் இருந்து எழுந்தாள். முக்கியமான உன் காரணம் உன் அக்காவின் குழந்ைத. நாம் அடுத்த வீட்டில்தான் இருக்கப் ேபாகிேறாம் என்பதால் ெபாிய வித்தியாசம ஒன்றும் ெதாியப் ேபாவதில்ைல. அவன் மார்பில் முகம் புைதத்தவள் கண்கள் கண்ணீைர ெபாழிந்தது. ஸ்ரீராமும் இரண்டு கண்கைள ேபால. நாம் அடுத்த வீட்டில்தான் இருக்கப் ேபாகிேறாம் என்பதால் ெபாிய வித்தியாசம ஒன்றும் ெதாியப் ேபாவதில்ைல. அந்த சந்ேதாஷத்தில் கண்ணில் ெகாஞ்சம் நாணமும் உதட்டில் புன்சிாிப்பும் மலர்ந்தது. இது எந்த நாளும் மாறாது. எப்ேபாதும் ேபால் அவன் உன் குழந்ைதயாகேவ இருக்கலாம். அைத ேபால நீங்கள் இருவருேம எனக்கு முக்கியம். அவனின் காதலின் ஆழம் புாிந்தது. முதலில் கிாிக்கு ஒரு நல்ல ெபண்ைண பார்த்து கல்யாணம் ெசய்துைவப்ேபாம். தனக்காக தன் அக்கா குழந்ைதைய தன் குழந்ைதயாக ஏற்றுக்ெகாள்ள முடிெவடுத்ததற்கு தன் ேமல் அவனுக்கு இருக்கும் காதல் தான் என்பைத உணர்ந்தவளுக்கு அது குறித்து ெபருைமயாக கூட இருந்தது.அவளின் ெகஞ்சல் பார்ைவைய கண்ட ெகௗதம். ஒரு கண் இல்லாமல் கூட சற்று சிரமபட்டாலும் உயிர் வாழ முடியும். உனக்கு அவன் பிள்ைள என்றால் எனக்கும் அவன் பிள்ைள தான். தனக்காக தன் அக்கா குழந்ைதைய தன் குழந்ைதயாக ஏற்றுக்ெகாள்ள முடிெவடுத்ததற்கு தன் ேமல் அவனுக்கு இருக்கும் காதல் தான் என்பைத உணர்ந்தவளுக்கு அது குறித்து ெபருைமயாக கூட இருந்தது. என்ைறக்கும் நமக்கு மூத்தபிள்ைள ஸ்ரீராம் தான்” என்றான் உறுதியாக. அவளின் முகமலர்ச்சிைய கண்ட ெகௗதம் அவள் அருகில் சற்று ெநருங்கி அமர்ந்தான். உனக்கு அவன் பிள்ைள என்றால் எனக்கும் அவன் பிள்ைள தான். அரவைணப்பும் அவசியம் என்று எண்ணி தான் உங்கைள நான் விட்டுக்ெகாடுத்ேதன். ஸ்ரீமதி ெவட்கத்துடன் ெகௗதமின் ெநஞ்சில் சாய தன் ேமல் சாய்ந்தவைள காதலுடன் தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். நீ என்ைன மணந்து ெகாண்டாலும் அவனுைடய வளர்ப்பில் ஒரு மாற்றமும் நிகழப் ேபாவதில்ைல. எழுந்தவளின் பின்னாேலேய எழுந்தவன் அவள் ேதாள்கைள பற்றி தன் புறமாக திருப்பினான். அவனின் காதலின் ஆழம் புாிந்தது. அவனுைடய ேபச்ைச ேகட்டவளுக்கு. அந்த சந்ேதாஷத்தில் கண்ணில் ெகாஞ்சம் நாணமும் உதட்டில் புன்சிாிப்பும் மலர்ந்தது. நான் இருந்த சூழ்நிைலயில் அப்ேபாது எனக்கு ஸ்ரீராமும். எனக்கு நீங்களும் . ராம். “கண்கள் இரண்டு இருக்கிறது . எப்ேபாதும் ேபால் அவன் உன் குழந்ைதயாகேவ இருக்கலாம். இது எந்த நாளும் மாறாது. என் உயிரான நீ இல்லாமல்…… நீயில்லாமல் நான் இருக்கேவ முடியாது நீ என் உயிர் ஸ்ரீ” என்றான் உருக்கமாக அவனுைடய ேபச்ைச ேகட்டவளுக்கு. அவன் எதிர்காலமும் தான் எனக்கு முக்கியமாகபட்டது.

அதுமட்டும் இல்ைல. அதிேலேய உன்ைன பாதி ெவளிபடுத்திவிட்டாய். அதற்கும் ேமலாக குழந்ைதக்காக என்ற ஒரு நிைலயில் தான் பார்த்ேதேன தவிர மற்றவற்ைற பற்றி நான் நிைனக்கேவ இல்ைல. உங்கைள பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் எாிந்து விழுந்ேதன்.அவன் மார்பில் முகம்புைதத்தவள் கண்கள் கண்ணீைர ெபாழிந்தது. சத்தியம். என்ைன நிைனத்து எனக்ேக பயமாக இருந்தது. நீ என்னுடன் ேபசியேபாது என்ைன இனி ஸ்ரீ என்று அைழக்காதீர்கள் என்று ெசான்னாய். தன் இத்தைன வருட துக்கமும் அந்த அைணப்பில் காற்றில் கைரந்த கற்பூரமாய் கைரந்து அவள் மனம் ேலசாவைத அவளால் உணரமுடிந்தது. “ஸ்ரீ” என்று அவள் முகத்ைத பற்றி நிமிர்த்தினான். ஏதாவது ேகள்வி பாக்கி ைவத்திருக்கிறாயா?” என்றான். என்று அந்த ஒரு பார்ைவைய உன்னிடம் அன்று கண்ேடன். அைத நீ உணர்ந்தாேயா இல்ைலேயா நான் நன்றாகேவ உணர்ந்ேதன். எல்ேலாரும் ெவளிேய நமக்காக காத்திருப்பார்கள்” என்றாள். அப்ேபாது அந்த கண்களில் ெதாிந்த ஒரு நிம்மதி. “ராம். உங்கைள பார்க்க ேபச பயந்ேதன். ஆனால் இன்று நீங்கள் ெசான்ன ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் எனக்கு என் மனைத உணர்த்தி இருக்கிறது. “இன்னும் என்ன உனக்கு சந்ேதகம். அன்ேற உன் மனம் முழுதும் நான் தான் இருக்கிேறன் என்று நன்றாகேவ புாிந்தது. அந்த ஒரு அைணப்ேப ேபாதும் என்பது ேபால இருவரும் ஏதும் ேபசாமல் சிறிது ேநரம் அப்படிேய இருந்தனர். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவசரமாக எடுத்த முடிவில் இருந்து ெவளிவரவும் முடியாமல். “காத்திருக்கட்டும். ெமல்ல அவன் அைணப்பிலிருந்து விடுபட முயன்றவைள விடாமல் பற்றி இருந்தான். மீண்டும் தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். “ராம் இத்தைன நாளாக நான் என்னுைடய வலி தான் ெபாிது என்று நிைனத்திருந்ேதன். ஆனால் நான் உங்கைள எந்த அளவிற்கு கஷ்ட்டபடுத்தி இருக்கிேறன். . அதில் ஒன்றவும் முடியாமல் நீ உனக்குள்ேளேய ேபாராடிக்ெகாண்டு இருந்தது எனக்கு நன்றாகேவ விளங்கியது. உன் கண்ணீைர துைடத்து என்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்து ஆறுதல் ெசால்ல துடித்த மனைத அடக்கிக்ெகாண்டு உன்ைன ஸ்ரீ என்று அைழத்த அந்த ஒரு அைழப்பில் என்ைன நீ ஒரு பார்ைவ பார்த்தாேய. நீ ெசான்னாேய ஒரு பார்ைவேய நமக்கு எல்லாவற்ைறயும் புாியைவக்கும். அைத நீங்கள் எடுத்து ெசான்ன ேபாது எனக்கு இருந்த பயம் உங்கள் ேமல் ேகாபமாக மாறியது. இத்தைன நாள் நான் உனக்காக காத்து ெகாண்டு இல்ைலயா? இந்த ஒரு முகூர்த்தம் தான் இருக்கா என்ன? என்றான். அவள் கண்ணீைர துைடத்தவன். ஆனால் நீ என்ைன அைழக்கும் ேபாெதல்லாம் ராம் என்று தான் அைழத்தாய். எனக்கு என்று உண்ைம ெதாிந்தேதா. நாம வந்து இருபது நிமிஷம் ஆக ேபாகுது. எனக்காக நீங்க எந்த அளவிற்கு உங்கைள வருத்திக்ெகாண்டு இருந்திருக்கிறீர்கள்” என்று கண்கலங்கியவைள புன்னைகயுடன் பார்த்தான். “எனக்கு உண்ைம ெதாியும் வைர தான் நான் வருத்தப்பட்ேடன். அப்ேபாது எனக்கு இெதல்லாம் புாியவில்ைல. அவைன முைறத்தபடி நின்றிருப்பைத கண்டதும். தான் ஒரு முடிவில் இருக்க இது என்ன ேசாதைன என்று எனக்கு நாேன கடிவாளம் இட்டுக்ெகாண்ேடன். தன்னால் தன் முடிவால் மூவாின் வாழ்ைவ ேகள்விக்குறி ஆக்கி இருப்ேபேன என்று எண்ணியவள் தன்ைன அவனுக்குள் புைதத்துக்ெகாள்வது ேபால இறுக அைணத்துக்ெகாண்டாள். அத்ைத ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த ேபாது அங்ேக உன்ைன கண்ணீேராடு பார்த்ததும். நான் ெதாிந்ேத எவ்வளவு ெபாிய தவறு ெசய்ய இருந்திருக்கிேறன் என்று நிைனக்கேவ முடியவில்ைல” என்றாள். தன் சட்ைடயில் ஈரம் படர்வைத உணர்ந்தவன். ஆனால் அந்த விஷயத்ைத ெசால்லும் ேபாது நீ ஏன் அழுதாய் என்று ேயாசித்தாயா? நீ அைத வார்த்ைதயாக ெசால்லேவ எத்தைன ேவதைன பட்டிருந்தால் அப்படி அழுதிருப்பாய்” என்று ெசால்லும் ேபாேத அவன் ெசான்ன ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயும் நிஜம். அந்த ேநரத்திலும் நீ என்னுைடய நலைன தாேன ஸ்ரீ விரும்பி இருக்கிறாய். “ராம் உங்கைள நான் எதிர்பாராமல் சந்தித்த முதல் சந்திப்பின் ேபாேத என்ைனயும் மறந்து உங்களிடம் எல்லா உண்ைமயும் ெசால்லி அழேவண்டும் என்ற எண்ணம் ேதான்றியது உண்ைம. அதன் பிறகு நீ அன்று சாருவிடம் ெசான்னாயாேம என்ைன ேவறு திருமணம் ெசய்துெகாள்ள ெசால்லி. ஒரு ேவகத்துடன் அவனிடமிருந்து தன்ைன விடுவித்துக்ெகாண்டவைள கண்ைண திறந்து பார்த்தான்.

முடிந்தவைர ேபாராடி நீ துன்பப் படாமல் இருக்க ேவண்டும் என்றுதான் நிைனத்ேதன். நம்ைம பற்றி அத்தானிடம் ெசால்லிவிடுேவன் என்று என் நிைலைம புாிந்தும் உங்களுக்கு என்ைன ஏன் மிரட்டத் ேதான்றியது? எனக்கு உங்களுைடய நலம்தாேன ெபாிதாய் ெதாிந்து.” “ஆமாம்!! ேவலிக்கு ஓணான் சாட்சி’ என்று கிண்டலாக முணுமுணுத்தாலும் அவள் முகம் ேலசாக ெதளிவைடயவும். “இல்ைல. அவள் ெபாய் ெசால்ல மாட்டாள் என்று நம்புகிறாய் அல்லவா? எனக்கு நீ என் உயிைர விட முக்கியம் ஸ்ரீ. அவன் இழுப்புக்கு வைளந்துெகாடுத்து அவன் அருகில் வந்தவள். சாரு உள்ேள வந்து உன்ைன பார்த்து நறுக் ெகன்று ேகட்கேவண்டும் என்ெறல்லாம் துடித்தாள். நான் ேபசாமல் ஒதுங்கிதான் ேபாயிருப்ேபன். ெவளிேய இவளுக்காகேவ காத்திருந்தது ேபால சூர்யாவும். மதி ெவட்கத்துடன் புன்னைகத்தாள். சுந்தரம். இந்த ேபாட்டியில் மட்டும் உன்னிடம் நான் ேதாற்க ஒரு நாளும் விரும்ப மாட்ேடன். நீ என்ைன பற்றி ெசான்ன குற்றத்ைதேய நீ இப்ேபாது ெசய்கிறாய். உன்ைன ேயாசிக்க தூண்டேவண்டும் என்பதற்காகேவ நான் அப்படிெயல்லாம் ேபசிேனன். “ேகள்வி பதில் ெசக்ஷன் ஓவர்.சிவகாமி தம்பதியினர் தாம்பூலம் மாற்றிக்ெகாண்டு அடுத்த பத்து நாட்களில் வந்த முகூர்த்தத்திேலேய திருமணத்திற்கு நாைளயும் குறித்தனர். “நம் இருவருக்குேம ஒருவாின் ேமல் ஒருவருக்கு அளவுக்கு ேமல் அன்பு இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு ேதான்றவில்ைலேய?. நீ அவைளக் ேகட்டுப் பார். . நான் என்ன ெசான்ேனன் என்று அவைள ேகட்டால் ெதாியும். அருேக வந்து அவள் கண்கைள உற்று பார்த்தவன். நீ ேவண்டுமானால் சாருைவக் ேகட்டுப் பார் முன்பு உன் கல்யாணம் முடிந்து விட்டது என்று நாங்கள் நிைனத்தேபாது. “என்ன மதி இன்ைனக்கு கன்னத்தில் காயம் ேவற இடம் மாறிடுச்சி ேபால என்று அவள் காதில் கிசுகிசுக்க மதியின் முகம் ெசவ்வானமாய் சிவந்தது. அைறக்குள் எட்டிப்பார்த்த சாரு கன்னத்ைத தடவியபடி நின்றிருந்த ெகௗதைம கண்டதும்.“ஆமாம் இைத நான் மறந்ேத ேபாய் விட்ேடன். அவள் கன்னத்ைத தடவிெகாடுத்தவன். மீண்டும் தவறாக புாிந்து ெகாண்டிருக்கிறாய். பவானி தம்பதியினர். நிச்சய பத்திாிைக வாசிக்கப்பட்டு. நீ என் நலனுக்ககதான் ேபாராடினாய். நான் என்னுடன் ேசர்ந்து உன் நலனுக்காகவும் ேபாராடிேனன். புன்னைகயுடன் ஸ்ரீமதி கதைவ திறக்க. இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து சிாித்துக்ெகாள்ள. உனக்கு எப்படி நம்பிக்ைக ேபானது ஸ்ரீ? நான் உன்னுைடய நலம் விரும்பி அல்லவா? நீ ஒரு கட்டாயத்தால் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தாலும். ஆனால் தற்காலிகமான கலக்கத்துக்கு பார்த்தால். அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் ெகௗதம் மாப்பிள்ைள ேகாலத்தில் வர. ெதாியும்.” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு அவன் சட்ைட ைகைய மடித்துவிட ேவகமாக அவன் கன்னத்தில் தன் முதல் முத்தத்ைத பதித்தவள் சிாிப்புடேன கதைவ ேநாக்கி ஓடினாள். சாருவும் நின்றிருந்தனர். உன்னால் கிாியின் மைனவியாக நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. இந்த ேவலிக்கு அந்த ஓணான் சாட்சிதான். நான் எந்த ேநரத்திலும் கிாிைய பார்த்து ேபசி இருக்க மாட்ேடன். ேவறு வழியில்லாமல் உன் கல்யாணம் முடிந்திருந்தாலும். விஸ்வநாதன் . நிரந்தர துன்பமாகிவிடும் என்றுதான் நான் அப்படி நடந்து ெகாண்ேடன்” என்றான். “எல்லாவற்றிற்கும் தயாரா ஒரு பதில் ைவத்து இருங்கள்” என்று ெசல்லமாக அவனிடம் அலுத்துக்ெகாண்டாள். நான் எவ்வளவு வருத்தப் படுேவன் துன்பப்படுேவன் என்ெறல்லாம் நீங்கள் நிைனக்கக் கூட இல்ைலேய!!” என தீவிரமாக ேபசிக் ெகாண்டிருந்த அவைள பார்த்த அவன் கண்கள் கனிந்தன. அப்படி ேவறு வழியில்லாத நிைல ஏற்பட்டிருந்தாலும். உன்ைன எந்த விதத்திலும் ேமலும் துன்பப் படுத்தி இருக்க மாட்ேடன்” என்றதும் அவன் ைகைய பற்றி தன் கன்னத்ைத அதில் பதித்துக்ெகாண்டாள். “ஆமாம். “கல்யாணத்துக்கு முன்னால்…. இைத சிறிதும் எதிர்பார்க்காத ெகௗதம் கன்னத்ைத தடவிக்ெகாண்டு சிாித்தபடி நின்றிருந்தான். நீ கலங்கி இருந்தேபாது நான் எவ்வளவு ேவதைனப்பட்ேடன் என்று உனக்கு புாிய ைவக்க என்னால் முடியாது.” என்று இழுக்கவும் “ஊஹும்…!! இது சாிபடாது அன்ைனக்கு விட்டைத இன்ைனக்கு ெசய்ய ேவண்டியது தான்…. இனி ேநா ெகாஸ்ட்டியன்ஸ்” என்றவன் தன்னருகில் அவைள இழுத்தான்.

அப்ேபாேத காைலயில் என்னிடம் ேபசிய ெகௗதமின் ேபச்சு ஒன்று ேபாலவும். “ெசால்லேவண்டியது தாேன கிாி” என்றான் பிரகாஷ். மூன்றாவது நாள் ேதவிைய அைழத்துக்ெகாண்டு வந்ேதன். “கிாி உனக்கு எங்கைள பற்றி அத்ைத ெசால்லித்தான் ெதாியுமா? அத்ைதக்கு எப்படி ெதாியும்?” என்றான் ஆர்வத்துடன். ெகௗதமி கிாியிடம் ேநரடியாக ேகட்டுவிட்டான். மாைலயில் மதியிடம் ேபசிய ேபாது ேவறு மாதிாியும் இருந்தது.”வாழ்த்துக்கள் மாப்பிள்ைள சார்” என்று சிாித்தான். சந்ேதாஷத்ைதயும் மீறி அைனவாின் கண்களிலும் கிாிக்கு இந்த விஷயம் லக்ஷ்மி அம்மாள் மூலம் ெதாிந்ததா இல்ைல எப்படி ெதாிந்தது என்று அைத அறிந்து ெகாள்ளும் ஆர்வமும் மின்னியது. என்ன பிரகாஷ் ெசால்லிவிடலாமா?” என்று பிரகாைஷ பார்த்து சிாித்தான். முன்ேப ெதாியுமா என்று அைனவாின் முகத்திலும் ஒரு திைகப்பும் அைத ெதாடர்ந்து ஒரு அசட்டு சிாிப்பும் உருவானது. மகிழ்ச்சியுடன் ஒருவருடன் ஒருவர் ேபசி ெகௗதைமயும் ஸ்ரீமதியும் கிண்டல் ெசய்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். “என்ன ெகௗதம் இவ்வேளா எேமாஷனல் ஆகிறாய்?” என்று அவன் ேதாைள தட்டிக்ெகாடுத்தான். இருவருேம ஆளுக்கு ஒருபுறமாக பார்த்தபடி ஒருவார்த்ைத கூட ேபசாமல் இருந்தனர். ேபாதாகுைறக்கு ஸ்ரீமதியின் முகத்தில் என்னேவா ெவகுதூரம் ஓடி கைளத்த ேபாது ெதாியும் ஒரு கைளப்பும் அவள் கண்களில் தவறு ெசய்தவர்களுக்கு வரும் ஒரு பயமும் தயக்கமும் ெதாிந்தது. கிாி அைனவைரயும் பார்த்து சிாிப்புடன். நானும் ெகௗதமின் வீட்டிற்கு ெசன்று அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு பீச்சிற்கு ெசன்ேறன். “இப்ேபா முதல் பாதிைய நீேய ெசால்லிவிடு பிரகாஷ்” என்றான். மதி சிாிப்பும் கும்மாளமும் இல்லாமல் இருந்தாலும். காைலயில் ேபசும்ேபாது இருந்த ஒரு சந்ேதாசம் மாைலயில் மதியின் எதிாில் ேபசும்ேபாது இல்ைல. அதன் பிறகு இரண்டு நாட்க்களும் அப்படிேய தான் இருந்து இருக்கிறாள். ஒரு ேவைல ெகௗதமின் ேபச்சால் அவளுக்கு வந்த ேசார்ேவா என்று எண்ணிேனன். எல்ேலாாிடமும் இனிைமயாக பழக கூடியவள். ஸ்ரீமதியும் ஒருவைர ஒருவர் விரும்பி இருக்கிறார்கள் என்று ெதாியும். அதன் பிறகும் வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் யாாிடமும் ேபசவில்ைல. பிரகாஷ் தனக்கு எப்படி ெதாியும் என்ற விஷயத்ைத ெசால்ல ஆரம்பித்தான். ேதவியும் அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்றாள். எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் பிரகாஷ் தான்” என்றான். மகிழ்ச்சியுடன் கிாிக்கு ைக ெகாடுத்த ெகௗதம் கிாிைய தன்ேனாடு ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். ேதவியிடம் ெசால்லி அைறயில் அைடந்து கிடக்காமல் பீச்சிற்கு அைழத்து ெசல்லும்படி ெசான்ேனன். எனக்கு அன்ேற ஒரு சந்ேதகம் இருவருக்கும் ஒருவைர ஒருவருக்கு ெதாியுேமா என்று. . அப்ேபாது ெகௗதமிற்கு வந்த ஒரு ேபான் கால் அவன் ேபசும் ேபாது அவைனேய பார்த்தபடி இருந்த மதியின் விழிகளில் ஒரு ேகாபம் ெதாிந்தது” என்றவன் மதிைய பார்த்து சிாித்தான். அேத மகிழ்வுடன் அைனவரும் ஹாலில் அமர்ந்திருக்க. “உனக்கு ெதாியாது கிாி என்னுைடய வாழ்க்ைகைய எனக்கு நீ திருப்பி ெகாடுத்திருக்கிறாய்” என்றான் முகம் முழுதும் விகசிக்க.****************************************************************** அத்தியாயம்—24 நிச்சயதார்த்தம் முடிந்ததும் கிாி ெகௗதமின் ைககைள பிடித்து குலுக்கி. “ம்ம்… நானும் எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லேவண்டிய ேநரம் வந்தாகிவிட்டது. எனக்கு அப்ேபாேத ஒரு ேவறுபாடு ெதாிந்தது. எனக்கு இங்ேக வருவதற்கு முன்ேப ெகௗதமும். அந்த சந்ேதாஷத்தில் ெகௗதமின் கண்கள் கூட ஈரம் கசிந்தது. “ெகௗதமும் ஸ்ரீமதியும் சந்தித்துக்ெகாள்ளும் வைர எனக்கும் இவர்களின் காதல் விஷயம் ஏதும் ெதாியாது. அங்ேகயும் இருவரும் பார்த்ததும் அவ்வளவு ேநரம் ேதவியுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்த மதி தன் ஓட்டிற்குள் சுருங்கிக்ெகாண்டாள். ெகௗதம் இந்த வீட்டிற்கு வந்த அன்று மாைல நானும் அவர்கள் வீட்டிற்கு ெசன்றிருந்ேதன். ஆனால் அன்று ேவைலைய முடித்துவிட்டு தன் அைறயில் ெசன்று அைடந்துக்ெகாண்டாள்.

நானும் வந்த உடேனேய ெகௗதைம பார்க்கணும் என்று பிரகாைஷ அைழத்துக்ெகாண்டு காைலயிேலேய அவர்கள் வீட்டிற்கு ெசன்ேறன். அப்ேபாது தான் இருவருக்கும் இருந்த காதைல ஒருவாறு நான் யூகித்ேதன். அது மட்டும் இல்ைல எனக்கும் ெகௗதைம பார்த்ததும் ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்தாலும். பிறகு ெகௗதம் மூலமாக உண்ைம ெதாிந்ததும் மறுநாேள மதியிடம் சமாதானம் நடந்து முடிந்து இருவரும் தனியாக ேபசேவண்டும் என்று ெசான்னதும். எனக்கும் எதனால் இவர்கள் பிாிந்தார்கள் என்று குழப்பம் இருந்ததால். அப்படி ெதாிந்தால் நிச்சயம் அவன் ஸ்ரீமதியிடம் ேபச முைனவான். நான் ேபசிய ேபாது என்னுைடய சந்ேதகத்ைத கிாியிடம் ெசான்ேனன். ஸ்ரீ. அது இவர்கள் இருவரும் ேபச ேபாவதில்ைல கட்டாயம் ெகௗதம் வருவான் என்று எனக்கு ெதாியும். அந்த ேநரத்தில் தான் எதிர்பாராத விதமாக சிவாவும். சாரு ேமடமும் வந்தார்கள். ஸ்ரீராமும் அவைள மம்மின்னு கூப்பிட்ேட பழகிவிட்டதால் உங்களுக்கும் வித்தியாசம் ெதாிந்திருக்காது. உங்கவீட்டு திட்டா எங்க வீட்டு திட்டா யப்பா…” என்ற சத்யைன பார்த்து முைறத்தாள் சாரு. அல்லது இருவாில் ஒருவர் தங்கள் வீட்டில் விஷயத்ைத ெசால்லுவார்கள் என்று எதிர் பார்த்ேதாம்” என்றான். “வந்த அன்று மாடியில் மதிைய பார்த்துவிட்டு ேகாபத்துடன் இருவரும் ேபசியது முழுவைதயும் ேபான் ேபசிவிட்டு வந்த நான் ேகட்ேடன். அவைன பற்றி எனக்கும் முழுதாக எதுவும் ெதாியாேத. சுதாகர்.தான் அப்படியா ெவளிப்பைடயாக ெதாிவது ேபால நடந்துக்ெகாண்டு இருக்கிேறாம் என்று எண்ணியபடி அருகில் இருந்த ெகௗதைம பார்த்து புன்சிாிப்பு சிாித்தாள். ெகௗதமிற்கு எப்படியாவது மதிக்கு திருமணம் ஆகவில்ைல என்று ெதாியைவக்க ேவண்டும். ராம் என உாிைமயுடன் ஒருவர் ேபைர ஒருவர் அைழத்து ேகாபத்துடன் ேபசியைத கவனித்ேதன். அப்ேபாது தான் கிாி ெசான்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு புாிந்தது. “நீங்க ேநரடியாகேவ யாாிடமாவது விசாாித்திருக்கலாேம கிாி?” என்றான். ஸ்ரீமதி இந்த வீட்டு மருமகள் அப்படி என்று தான் உங்களுக்கு அறிமுகமாகி இருந்தா. அப்ேபாது உண்ைம ெவளிேய வந்தாக ேவண்டும்.”யாைர விசாாிக்க ெசால்கிறீர்கள்? இவங்க ெரண்டு ேபைரயும் விசாாித்தால் தங்கைள பற்றி நிச்சயம் ெவளிேய ெசால்ல மாட்டார்கள். கிாிதான் தான் அப்படிெயன்றால் உடேன கிளம்பி வருவதாகவும் அதுவைர இருவைர பற்றி எவ்வளவு ெதாிந்துெகாள்ள முடியுேமா ெதாிந்துக்ெகாள்ள ெசான்னார். எனக்கு ெகௗதைம பார்த்ததும் நிச்சயம் ஸ்ரீமதி தனக்கு சாியான ஒரு ஆைளத்தான் ேதர்ந்ெதடுத்திருக்கிறாள் என்று நிம்மதி எனக்கு ஏற்பட்டது. சாருேவா அைனத்ைதயும் இைமக்காமல் ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தாள். கிாி புன்னைகயுடன். ஆனால் இருவரும் என்ன காரணத்துக்காக பிாிந்தார்கள் என்று ெதாியாமல்குழம்பிேனன். கிாி ஊாிலிருந்து வந்ததும் அன்ேற எல்லாவற்ைறயும் கிாியிடம் ெசான்ேனன்.” பிரகாஷ் ெகௗதம் பற்றி நல்ல விதமாகேவ ெசான்னான். நீங்கேள பார்க்க வில்ைலயா இப்ேபாது. கிாி என்ன ெசான்னார். தட்டு மாற்றும் அளவிற்கும் வந்து கூட ெரண்டு ேபரும் அப்படிேய அழுத்தமா இருந்தார்கேள தவிர இருவருேம வாைய திறக்கவில்ைலேய. “அது தான் ெரண்டு ேபரும் ஏன் . ெகௗதமும் சிாிப்புடன் யாருக்கும் ெதாியாமல் அவள் ைககைள அழுத்திக்ெகாடுத்தான். வீட்டிற்கு வந்தால் கிாியின் ேபான். இரவு வீட்டிற்கு ேநரம் கழித்து வந்த ேபாது சாரு ேமடம் என்ைன திட்டிேய தீர்த்திருப்பார்கள்” என்று சிாித்தான். அவர்கள் ேபாக்கிேலேய விட்டுபிடிக்க முடிவு ெசய்ேதன். அப்ேபா கிாி எதிாில் இருந்திருந்தால் பஸ்ப்பம் தான்” என்று சிாித்தான். மதி கிாியிடம் ேபசும் ேபாது ெகௗதமின் கண்களில் ெதாிந்த சீற்றம். இந்த நிைலயில் நான் எல்லாம் ெதாிந்தும் ெதாியாதது ேபாலேவ இருந்துக்ெகாண்ேடன். மறுநாள் காைலயில் நான் தற்ெசயலாக மதியின் அைறக்கு பக்கத்து அைறயில் இருந்த ேபாது மாடியில் இருவரும். நான் ஏன் இவர்கள் இருவைர பற்றி ெதாிந்துக்ெகாள்ள முயன்ேறன் என்று இனி கிாிேய எல்லாவற்ைறயும் ெசால்வார்” என்றவன் கிாிைய பார்த்தான். இந்த இடத்தில் நான் சாரு ேமடத்திற்கு கட்டாயம் நன்றி ெசால்லிேய ஆகேவண்டும்” என்றவன் சாருைவ பார்த்து புன்னைகத்தான். பிரகாைஷ ெதாடர்ந்த கிாி. “அப்படிேய ேநாில் பார்த்தது ேபால ெசால்றீங்கேள கிாி. அந்த ேநரம் தான் நான் ேவண்டுெமன்ேற மதிைய அைழத்துக்ெகாண்டு பிரகாஷ் வீட்டிற்கு ெசன்றுவிட்ேடன்.

ஐ சி யு விலிருந்து வந்த அன்று மாைலயில் மதி இல்லாத ேபாது எல்லா விஷயத்ைதயும் என்னிடம் ெசான்னார்கள். ெகௗதம் அவைள ேதாேளாடு ேசர்த்து ஆறுதல் ெசான்னான். அப்புறம் உங்க வீட்டிற்கு வந்த அன்று சாரு ேமடம் பிள்ைளயார் சுழி ேபாட்டு ஆரம்பித்தைத அழகா அவங்க அவங்க நியாயத்ைத ெசால்லி ேபசியதும் எனக்கு மதியின் மனதில் இருப்பது நன்கு புாிந்தது. சந்ேதாஷத்துடன் சம்மதம் ெசான்னார்கள். “முதலில் அம்மாவின் உடல்நிைல. அதுேவ அட்டாக் வர காரணம் ஆகிவிட்டது. அதனால் தான் வண்டிைய ேவண்டுெமன்ேற நிறுத்திேனன். “அதற்கு முன் ஸ்ரீமதியிடம் நான் ஒரு ேகள்வி ேகட்க ேவண்டும்” என்றான் கிாி. “ம்ம்… காரணம் இருக்கு. மதிேயாட இந்த நிைலக்கு தான் தான் காரணம் என்று அவர்கள் ெராம்பேவ துடித்து ேபாய்விட்டார்கள். ெகௗதம் வீட்டிற்கு ெசன்று ேபசிேனன். அவளுக்கு நான் ெசய்து ெகாடுத்த சத்தியம்” என்று ெசால்லும் ேபாேத கண்களில் ேவதைனயுடன் நீரும் கசிந்தது. “கிாி நீ ஸ்ரீ பற்றி என்ன புாிந்துக்ெகாண்டாய்? பிரகாஷிடம் அப்படி என்ன ெசால்லிவிட்டு ஊருக்கு ெசன்றாய்?” என்றான் ெகௗதம் ேகள்வியாக. “மதி. உடேன எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது என்று தான் நான் ேபசாமல் இருந்ேதன். கைடசியில் நாேன எல்லாத்ைதயும் ெசால்ல ேவண்டியதா ேபாச்சு” என்றான். “ஹும்…!!” என சலிப்புடன் சிாித்தான் கிாி. அவளுைடய கைடசி ஆைச. ஆனால் அவனுக்கு மதியிடம் முதலில் சம்மதம் வாங்குவது தான் முக்கியமாக இருந்தது. ஒருவருைடய கைடசி ஆைச என்பதற்காக உயிேராடு இருக்கும் நாெமல்லாம் நம்முைடய ஆைசகைளயும் கனவுகைளயும் நமக்குள் புைதத்துக்ெகாண்டு ெவளிேய ஒரு வாழ்க்ைகயும் உள்ேள புழுங்கிக்ெகாண்டும் இருக்க முடியுமா? எனக்கு ஆரம்பத்திேல இருந்ேத இந்த ஏற்பாடு பிடிக்கவில்ைல. கிாிைய பார்த்த மதியிடம். பிறகு ஸ்ரீராம். “எனக்கு ஒருவிஷயம் மட்டும் ெசால்லு மதி” என்றான். அதனால் தான் நான் நடுவில் தைலயிட்டு ேபசி அன்ைறய ேபச்சுக்கு தைட ேபாட்ேடன். இதற்கும் ேமலாக என்ேனாட அக்கா. ஸ்ரீநிதி அந்த ேநரத்தில் எனக்காகவும். ஆனால் நான் கிளம்பும் ேபாது நீயும் ெவளிேய கிளம்ப தயாராகி வந்தைத நான் கவனித்ேதன்.பிாிந்தார்கள்என்று உங்களுக்கு ெதாிந்துவிட்டேத பிறகு எதற்கு இப்படி அவங்க ெரண்டு ேபைரயும் அைலகழித்தீர்கள்?” என்றாள் சாரு. ஸ்ரீ ராமிற்காகவும் என்று இந்த முடிைவ எடுத்து அைத ெசால்லி நம்ைமயும் அந்த சங்கடத்தில் அழுத்திவிட்டாள். ெசால்லு என்பது ேபால ெகௗதம் தைலைய அைசக்கவும். ஒருவர் இறந்து ேபாகும்ேபாது அடுத்தவர்கைள பற்றி ேயாசிக்கும் நிைலயில் இருக்க மாட்டார்கள். என்னால் தான் இப்படி ஆகிவிட்டது என்ற குற்ற உணர்ச்சி. வீட்டிற்கு வந்ததும் அம்மா அப்பாவிடம் ெசான்ேனன். ஆனால் மாடியில் இருவரும் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தைத அத்ைத ேகட்டது மட்டும் தான் நான் எதிர்பாராதது. மதிேயாட வண்டி பஞ்சர் ஆனதற்கு நான் காரணம் இல்ைல. அப்ேபாது தான் எனக்கு எல்லா விஷயமும் ெதாியும். அப்ேபாதாவது ெகௗதம் ேகாபப்பட்டு என்னிடம் ேநராக வந்து எல்லா உண்ைமையயும் ெசால்வான் என்று எதிர்பார்த்ேதன். கவைலபடாதீர்கள் நான் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன் என்று ெசான்னதும் தான் அத்ைதக்கு நிம்மதியாக இருந்தது. அம்மா என்னிடம் முதலில் இந்த விஷயம் ேபசும்ேபாது நான் ேகட்ட ஒேர ேகள்வி ஸ்ரீ மதியிடம் இைத பற்றி ேபசி அவளுைடய சம்மதம் ேகட்டீர்களா? என்றது தான்” என்று ஸ்ரீமதிைய பார்த்து . என்ன…!! நிச்சயம் அப்படின்னு ெசான்னாலாவது ெரண்டு ேபரும் வாைய திறப்பீர்கள் என்று பார்த்தால் ெரண்டு ேபரும் கமுக்கமா இருக்கீங்க. “என்னத்தான் ேகளுங்க?” என்றாள் ஸ்ரீமதி. “நீ ஏன் இந்த முடிவிற்கு சம்மதம் ெசான்னாய்?” என்றான். “அப்ேபா வண்டி ாிப்ேபர்ன்னு ெசால்லி என்ைன ஸ்கூலில் விட ெசான்னெதல்லாம் ேவண்டுெமன்ேற ெசய்ததா?” என்றான் ெகௗதம். தயங்கிய மதி ெகௗதைம பார்த்தாள். ெபாியவர்கள் எல்ேலாருேம ெபாிய மனதுடன்.

ஸ்ரீமதி ஒரு சங்கடத்துடன் சாருைவ பார்த்துவிட்டு தைலைய கவிழ்ந்துக்ெகாண்டாள். அதில் அவள் என்னிடம் ேபசியதில் பாதி உன்ைனப் பற்றியதுதான். மதியின் அருகில் வந்த பவானி. உன் நல்ல மனதிற்கு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும்” என்றவர் சிவகாமியிடம் திரும்பி. நீ உன் அக்காவின் ஒரு குழந்ைதயின் நலைன நிைனக்கும் ேபாது. லக்ஷ்மி அம்மாவிற்கு ேபச வார்த்ைதகள் வராமல் தடுமாறினார். இல்ைல மதி ஒருவைகயில் நான் தான் உனக்கு ேதங்க்ஸ் ெசால்லணும் என்ைன இப்படி ஒரு இக்கட்டிலிருந்து காப்பாற்றியதற்கு. உனக்கும் எனக்கும் அப்படிேய கல்யாணம் நடந்திருந்தாலும் அது ஸ்ரீ ராமிற்காக மட்டுமாக தான் இருந்திருக்கும். “என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள் அத்தான்” என்று உண்ைமயான வருத்தத்துடன் ெசான்னாள் மதி. ஆனால் வீட்டில் எடுக்கும் முடிைவயும் என்னால் மீற முடியவில்ைல. “மதி உன்னுைடய அக்கா என்னுடன் வாழ்ந்தது மிக குறுகிய காலம்தான். ெசான்ேனன். அப்படிேய ேபசி அப்பாவிடம் சம்மதமும் வாங்கி கிளம்பிேனன். ஏெனன்றால் எனக்கு நீயும் ேதவியும் ஒன்றுதான்.”நீங்க ெபாறாைமபடும் அளவிற்கு என் மருமகைள நான் பார்த்துக்ெகாள்ேவன்” என்று ெசான்னார் புன்னைகயுடன். கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டு சிறிது அைமதியாக இருந்தவன். அவளுக்கு ேவறு ஏதாவது நல்ல மாப்பிள்ைள பார்க்கும்படியும். குழந்ைதைய பிாிந்து ேபாவது ஒரு கஷ்டம் என்றாலும் அந்த ேநரம் எனக்கு அந்த தனிைம ேதைவயாக இருந்தது. அவளுக்கு நீ மகள் ஸ்தானம் என்பது உனக்கு நன்றாகேவ ெதாியும். ஸ்ரீநிதியின் நிைனவிலிருந்து ெவளிேய வர எனக்கு அவகாசம் ேதைவப்பட்டது. ஒருேவைள அவளுக்கு யாைரயாவது பிடித்தாலும் உடேன எனக்கு ெதாியபடுத்த ெசான்ேனன். “கண்டிப்பாக கிாி அது என் கடைம” என்றவன் அழுதுக்ெகாண்டு இருந்த ஸ்ரீமதியின் ேதாைள தட்டிக்ெகாடுத்தான். “மதிம்மா அழாதடா நீ சந்ேதாஷமாக இருக்கணும்னு தாேன இவ்வளவு பாடும். “சிவகாமி மதி எனக்கும் ெபாண்ணு மாதிாி தான் அவைள இனி உன் மருமகளாக இல்லாமல் மகள் மாதிாி பார்த்துக்ேகா” என்று கண்கலங்க. அைனவரும் ஆனந்த கண்ணீைர உதிர்க்க சாருேவா கிாிைய பார்த்த பார்ைவயில் இருந்த குேராதம் மைறந்து கனிவு ேதான்றி இருந்தது. நான் அவளுைடய இன்ெனாரு குழந்ைதயின் நலைன நிைனக்க மாட்ேடன் என்று எப்படி நிைனத்தாய் மதி?” என்று தன் மனதில் இருப்பைத ெவளிப்பைடயாக ெசான்னதும் ஸ்ரீமதி எழுந்து ெசன்று அவன் காலிேலேய விழுந்துவிட்டாள்.புன்னைகத்தான். “நீ ஏன் சங்கட படுகிறாய் ஸ்ரீமதி? நான் இப்படி ெசான்னது உனக்கு ெதாிந்திருக்காது. பிரகாஷிடம். பிரகாஷும் தான் அந்த ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்வதாக ெசான்னான். என்னுைடய மைனவிக்கு மகள் ஸ்தானத்தில் இருந்தவைள நான் ேவறு எப்படி நிைனக்க முடியும். சில மாதங்களில் ேதவி கல்யாணத்திற்கு வந்ேதன். ெகௗதைம அைழத்தான். . ஸ்ரீமதிைய என்னால் நிச்சயம் ஸ்ரீநிதி இடத்தில் ைவத்து பார்க்க முடியாது. அைத கண்ட கிாி. எனக்கு இந்த திருமணத்தில் சம்மதம் இல்ைல. “ெகௗதம் இனி ஸ்ரீமதி உன் ெபாறுப்பு. அவைள நீ பத்திரமாக பார்த்துக்ெகாள்வாய் அந்த நம்பிக்ைக எனக்கு இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு அண்ணன் ஸ்தானத்தில் இருந்து ெசால்கிேறன் மதிைய நல்லபடியாக ைவத்துக்ெகாள்” என்றான். விருப்பிற்கும் ெவறுப்பிற்கும் இைடயில் இருந்த சிறு இைழ அறுந்து கிாியின் மீது இருந்த அவளின் ெவறுப்பு முழுதும் அவள் மனதில் காதலாக கனிந்து இருந்தது. அப்ேபாது தான் என் பிஸ்னஸ் விஷயமாக ெவளிநாடு ெசல்ல முடிெவடுத்ேதன். ஸ்ரீமதியின் சம்மதமும் கிைடத்ததும் எனக்கு என்ன ெசய்வது என்று புாியவில்ைல. அைனவருேம இந்த கைடசி வாக்கியத்ைத ேகட்டு ஸ்தம்பித்து ேபாயினர். எனக்கும் அந்த ேநரம் ஸ்ரீமதியிடம் ேபச தயக்கமாக இருந்தது. ெசால்ல ேபானால் நீ எனக்கு ேதவிக்கும் ஒருபடி ேமேல உன்ைன என்ேனாட மகளாக தான் நான் நிைனத்திருந்ேதன்” என்றவன் ஈரம் கசிந்த தன் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டான். லக்ஷ்மி அம்மாவின் ைககைள பற்றிய சிவகாமி. “எழுந்திரும்மா நீ எப்ேபாதும் சந்ேதாஷமாக இருக்கணும் அது தான் எங்களுக்கு ேவண்டும்” என்றவன். நீ அப்ேபாேத என்னிடம் ஒரு வார்த்ைத ெகௗதைம பற்றி ெசால்லி இருக்கலாம்.

அைனவரும் மதியிடமும். “ஸ்ரீ….ெகௗதமிடம் ேபசி சிாித்துக்ெகாண்ேட திரும்பிய கிாியின் பார்ைவ சாருவிடம் ெசல்ல கண்களில் இைமகள் நைனந்திருக்க கிாிைய பார்த்து கும்பிட்டவளின் உதடுகள் “சாாி” என்ற ெசாற்கைள உதிர்த்தது. சட்ெடன தன் கன்னத்ைத ெதாட்டு பார்த்துக்ெகாண்டாள். “என்னிடம் யாேரா ெசான்னாங்க எனக்கு பிடித்திருந்தால் ேநரடியா நாேன ெபாய் ப்ரேபாஸ் பண்ணிடுேவன்னு. அைத புன்னைகயுடன் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்த மதிைய அவள் பின்னால் வந்து நின்ற ெகௗதம் . “உனக்கு ெராம்ப நிைனப்பு. கிாி. “என்ன ராம் அம்மா. அதான் ேகட்ேடன் கிாிகிட்ட ெசால்லைலயா?” என்றான். “என்ன ெசால்லணும். கிாி ஒரு புன்னைகயுடன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான். சாருவின் காதல் பார்ைவ. தன்ைன பார்க்காமல் என்ன ேபச்சு ேவண்டி கிடக்கு என்று ெசல்ல ேகாபம் அவளுக்கு எட்டிப்பார்க்க. நீ ைநட் வா நான் என்ன ெகாடுக்கேறன்னு அப்புறம் பாரு” என்றான்.” என்று சத்யன் மீண்டும் சாருவின் காைல வார. ைநட் மாடியில் மீட் பண்ணலாம். ஆனால் அைத சற்றும் உணராத கிாி. என்று அந்த வீேட மகிழ்ச்சி ெவள்ளத்தில் நிச்சயதார்த்த விருந்ைதயும் முடித்துக்ெகாண்டு அவரவர் கிளம்ப ஆயத்தம் ஆயினர். சத்யன் கிண்டலாக. முகம் முழுதும் விகசிக்க நின்றிருந்தாள். ********************************************************** அத்தியாயம்—25 ெபாியவர்களின் ஆசிர்வாதம். “என்ன?” என்று ேகட்டவளின் குரல் தழுதழுத்திருந்தது. “சீ இந்த கிாி ெராம்ப ேமாசம் சாருைவ பார்க்காமல் அங்ேக என்ன ேபச்சு? இல்ல சாரு…. பாச மைழ. “ஏய் அல்ட்டி. சின்ன மம்மிக்கு கல்யாணம் என்ற குஷியில் சுற்றிவந்த ஸ்ரீராம். “சாரு…” என்றான். “ஊஹும்…. ெகௗதம் சிாிப்புடன். யாரும் வராமல் இருந்துவிடாதீர்கள்” என்று ஒரு அறிவிப்ைபயும் ெவளியிட்டான். ஒேர பார்ைவயில் தன்ைன கண்டுெகாண்டாேன என்று சாருவின் முகம் சிவக்க. !!! நான் வரமாட்ேடன்” என்றாள். பத்துமணிக்கு” என்றான் ரகசிய குரலில். “ெசால்லலியா” என்றான் ெமாட்ைடயாக. அவள் இைட வைர நீண்ட ஜைடைய பிடித்து இழுத்தான். ஏன்னா ஒட்டுெமாத்த நண்பர்கள் கூட்டமும் இப்ேபாது சத்யனின் அருகில் நின்று சாருைவ பார்த்து புன்னைகத்தபடி இருந்தது தான் காரணம். “ைநட் டின்னர் பார்ட்டி அேரஞ் பண்ணி இருக்ேகன். சுற்றிலும் பார்ைவைய சுழல விட்டவள். நீ வர நான் ஒன்னு ெகாடுக்கணும்” என்றான் சிாிப்புடன். கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டு நின்றிருந்தவளின் அருகில் வந்த சத்யன் ெமல்ல. “ஐேயா சத்யன் நான் சும்மா விைளயாட்டுக்கு ெசான்ேனன்” என்று ெவட்கத்துடன் சிாித்துக்ெகாண்ேட கிாிைய பார்க்க அவேனா சூர்யாவுடன் மும்முரமாக ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். ெகௗதமும். மதியும் திருப்தியான ஒரு பார்ைவைய பாிமாறிக்ெகாள்ள மதிக்கு கிாியின் வாழ்க்ைகயும் இனி சிறக்கும் என்ற நம்பிக்ைகயுடன் மனம் முழுதும்பூாிக்க. அத்ைதெயல்லாம் இருக்காங்க யாராவது பார்க்க ேபாகிறார்கள்” என்றாள் ெமல்லிய குரலில். “ஸ்ஸ்…ஆ…ஆ…!!” என்று திரும்பியவைள பார்த்து சிாித்தான். நண்பர்கைள கண்டதும் முகம் முழுதும் ெவட்கத்துடன் அசடு வழிய சிாித்தாள் சாரு. தன் நண்பனின் காதல் ைக கூடிய மகிழ்ச்சி. ெசால்லலியா என்று ெவறுமேன ேகட்டால் என்ன ெசால்வது?” என்றாள். “சத்யன் உங்கைள…” என்று திரும்பியவள் அப்படிேய ஸ்தம்பித்து நின்றாள். ெகௗதமிடமும் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு ெசல்ல ெகௗதமின் ெபற்ேறாரும் கிாி குடும்பத்தினாிடம் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு இருக்க. .

“ேபாய் ெகாஞ்சம் ேநரம் ெரஸ்ட் எடுப்பா” என்று அவன் அைறக்கு அனுப்பிைவத்தார். ஸ்ரீமதி ெமல்ல கதைவ தட்டி உள்ேள வர அனுமதி ேகட்டாள். ெகௗதமின் கண்கள் கலங்கியைத பார்த்து. வாழ்க்ைகயில் எத்தைன ேபருக்கு இப்படி அைமயும்? ஏன் என்ைனேய எடுத்துக்ேகா நானும் எனக்கு ேக.ஆர்.வீரப்பா மாதிாி நீங்க அவங்கைள கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ள வில்ைலயா?” என்று சிாிக்க சிவகாமியும் உடன் ேசர்ந்து நைகத்தார். வீட்டிற்கு வந்த ெகௗதமின் ெபற்ேறார் ைடனிங் ஹாலில் நின்று மனநிைறவுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்க. அைனவரும் இைத பார்த்து சிாிக்க சிவா. நான் உங்கைள எந்த அளவுக்கு ேவதைனபடுத்தி இருக்ேகன்” என்றான் வருத்தத்துடன்.“எங்ேக உன் கல்யாணத்ைத பார்க்கேவ முடியாேதா ேபரன் ேபத்திைய ெகாஞ்சமேலேய எங்க வாழ்க்ைக முடிந்து ேபாய்விடுேமா என்று ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் பட்ட ேவதைன ெகாஞ்சம் நஞ்சம் இல்ைல. மனம் முழுதும் சந்ேதாஷம் மின்னல்கள் அடிக்க தன் வருங்கால இைணைய நிைனத்து உறங்கமேலேய கனவில் ஆழ்ந்தான். முழு விவரமும் ெதாிந்த பின் மனசு ெராம்ப நிம்மதியாக இருந்தது” என்றார். அவளிடம் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினார். பீ. “நான் வேரண்டா மதி” என அவள் கன்னத்ைத வழித்து திருஷ்டி கழித்தவர். எங்க சந்ேதாஷேம நீயும் மதியும் சந்ேதாஷமாக வாழணும் என்பது தான்” என்ற விஸ்வநாதன் தன் மகைன ேதாேளாடு அைணத்து தட்டிக்ெகாடுத்தார். ெகௗதமும் கிளம்பியவன்.“விைளயாடாதீங்க ராம். “பத்துமணி மாடியில்” என்று ெசால்லிவிட்டு அைனவாிடமும் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினான். நாங்கேள ேபாய் ேபசி இருப்ேபாம். சந்ேதாஷமா இரு. “ராம்…” என சிணுங்கலாக ெசான்னவைள பார்க்காமல் மீண்டும். “நல்லா இருடா கண்ணா” என்றபடிேய விஸ்வநாதன் தன் மகைன தூக்கி நிறுத்தினார் சந்ேதாஷத்துடன்.எஸ். ஆனால் என் ேநரம் உங்க அம்மா தான் அல்லிராணி மாதிாி வந்து அைமத்தாள்” என்று சிாித்துக்ெகாண்ேட தன் மைனவிைய பார்க்க அவர் தன் கணவைர பார்த்து முைறத்தார். கிாி வர ெசான்னதும் உள்ேள வந்தவைள கிாி ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தான். தன் அம்மா வருவைத பார்த்த ெகௗதம் அதற்கு ேமல் ஏதும் ேபசாமல் நிற்க மதியின் அருகில் வந்த சிவகாமி. “ஸ்ரீ பத்துமணி” என்றான். சிவகாமி . எங்களுக்கு முதலிேலேய மதி தான் நீ விரும்பிய ெபண் என்று ெதாிந்திருந்தால்.விஜயா மாதிாி ஒரு ெபாண்ணு வரும்னு நிைனத்ேதன். நிைலைம சற்று சகஜமாக வரவும் ெகௗதம் “அப்பா அம்மா என்ைன மன்னித்துவிடுங்கள்” என்றான் சங்கடத்துடன். தன் அைறக்கு வந்து படுத்தவனுக்கு சந்ேதாஷத்தில் உறக்கம் பிடிக்கவில்ைல. நீ நிைனத்த ெபண்ைணேய கல்யணம் ெசய்துக்ெகாள்ள ேபாகிறாய். “அம்மாவும் அேத மாதிாி முத்துராமன் மாதிாி ஒரு மாப்பிள்ைள ேவண்டும்னு நிைனத்து இருக்கலாம் யார் கண்டது. கிாி வந்து எங்களிடம் ேபசியதும் முதலில் எங்களுக்கு ஒன்றுேம புாியவில்ைல. எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகு ெகாடுங்க நான் வாங்கிக்ெகாள்கிேறன்” என்று ெசால்லும் ேபாேத அவைள ேநாக்கி சிவகாமி வந்தார். ெகௗதம் ேநராக அவர்களிடம் வந்தவன் ெநடுஞ்சாண்கிைடயாக அவர்கள் காலில் விழுந்தான்.” இந்த மூணு வருஷம் கழித்து பைழய ெகௗதைம பார்க்க எவ்வளவு சந்ேதாஷமாக இருக்கு ெதாியுமா? உன்னுைடய சந்ேதாஷத்துக்காக நாங்க என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்ேவாம். “அம்மா ப்ளீஸ் அழாதீங்க. நல்ல ேநரத்தில் ஆண்டவன் கண்ைண திறந்தான் ” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட தன் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டார். சத்யனும் சுதாகரும் மாைல வருவதாக ெசால்லிவிட்டு கிளம்பி ெசன்றுவிட மற்றவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தனர். “இல்ைலடா ராஜா. விஸ்வநாதன். கிாி தன் ஆபீஸ் ரூமில் அமர்ந்து ேவைல ெசய்துக்ெகாண்டு இருக்க. இைத சற்றும் எதிர்பார்க்காதவர்கள். “எதுக்கு இப்ேபா ஆனந்த கண்ணீர். அவனுக்கு திருமணம் ஆன நாள் முதலாய் ஸ்ரீமதி ேநரடியாக அவனிடம் ஏதும் .

ேபசியதில்ைல. அப்படிேய ஏதாவது ேபசேவண்டிய சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் முகத்ைத பார்க்காமல்
ேபசியவள் இன்று அவனிடம் ேபச தனியாக வந்திருப்பைத பார்த்தவன் தனக்குள்
சிாித்துக்ெகாண்டான்.
“வா ஸ்ரீமதி, என்ன முக்கியமான விஷயம் எதாவது ேபசணுமா? ெகௗதைம பார்த்து ேபசணுமா?”
என்று சிாிப்புடன் ேகட்டான்.
“ஊஹும்… அெதல்லாம் இல்ைல நான் உங்கைள பார்த்து தான் ேபசேவண்டும் என்று வந்ேதன்”
என்றாள் தயக்கத்துடன்.
அவேள என்ன விஷயம் என்று ெசால்லட்டும் என்று காத்திருந்தான். மதி பதட்டத்ைத மைறத்தபடி,
“அத்தான் நான் ேநராேவ ேகட்கிேறன், உங்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும், அத்ைத , மாமாவிற்காக
நீங்க ஏன் இரண்டாவது கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ளகூடாது?” என்று ைதாியத்ைத
வரவைழத்துக்ெகாண்டு ேகட்டுவிட்டு சற்று பயத்துடேனேய கிாிைய பார்த்தாள்.
“என்ன மதி ெபாண்ைண ஏற்ெகனேவ பார்த்துவிட்டாயா இல்ைல இனி தான் பார்க்கணுமா?”
என்றான் ஒரு மாதிாி கடினமான குரலில்.
“ஐேயா…!! இல்ல அத்தான். உங்களுைடய அபிப்பிராயத்ைத ேகட்கலாெமன்று தான்….” என ெமன்று
விழுங்கினாள்.
சற்று ேநரம் அந்த அைறயில் ஜன்னல் அருகில் நின்றிருந்தவன் ஒரு ெபருமூச்சுடன் மதிைய பார்த்து
ேபச ஆரம்பித்தான்.”ஸ்ரீமதி நானும் மனிதன் தான், சாமியார் இல்ைல. எனக்கும் ஆைச பாசம் என்
குடும்பம்னு இருக்கேவண்டும் என்று ஆைச தான். ஆனால் என்ைன கல்யாணம் ெசய்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்றால் அந்த ெபண்ணுக்கு ெபாறுைம ெராம்ப இருக்கணும். அப்பா அம்மாைவ
அனுசாித்து ேபாகணும். ஸ்ரீராைம தன் குழந்ைதயாக பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். எல்லாவற்றுக்கும்
ேமலாக நீயும் அத்ைதயும் எனக்கு முக்கியம். உங்கள் உறைவயும் அவ இயல்பாக எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அப்படி ஒரு ெபாண்ணு கிைடத்தால் கல்யாணத்ைத பற்றி ேயாசிக்கிேறன்” என்று
உறுதியான குரலில் தன் முடிைவ ெசான்னான்.
அவன் ெசான்னைத ேகட்டு ேயாசைனயுடன் திரும்பி ெசல்ல முயன்றவைள, “ஸ்ரீமதி” என்று
அைழத்தான். திரும்பி பார்த்தவளிடம், “இைதேய நிைனத்து குழம்பாேத. ேபாய் நிம்மதியா ெகௗதைம
நிைனத்துக்ெகாண்டு இரு. அவன் ெராம்பேவ பாவம்” என்றான் புன்னைகயுடன். புன்னைகயுடன்
நாணமும் பூக்க தன் அைறக்கு வந்து ேசர்ந்தாள்.
மாைல வீட்டின் முன்புறம் இருந்த ேதாட்டத்திேலேய அைனவரும் ஒன்றாக கூடினர். கிாி
ெவளியிலிருந்து உணவு வரவைழத்து இருந்தான். அவரவேர பாிமாறிக்ெகாண்டு சாப்பிட்டு
முடித்தனர். ெகௗதம் ஆண்களுடன் ேசர்ந்து உணவருந்த, சாரு, ேதவி, சூர்யா, மதியுடன்
அமர்ந்திருந்தனர்.
ஸ்ரீராம் சாருவிற்கும் மதிக்கும் இைடயில் அமர்ந்திருக்க சாரு மதிைய முந்திக்ெகாண்டு ஸ்ரீ ராமிற்கு
ேவண்டியைத பார்த்து பார்த்து ெசய்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். மதி அைனத்ைதயும் கண்டும் காணாமல்
சூர்யா ேதவியுடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தாள்.
சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு அைனவரும் சற்று ேநரம் ேபசிவிட்டு ெபாியவர்கள் அைனவரும் கல்யாண
ஏற்பாட்ைட பற்றி ேபச ேவண்டும் என்று எழுந்து வீட்டிற்கு ெசன்றுவிட, மற்றவர்கள் ேதாட்டத்தில்
அமர்ந்து நிதானமாக ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தனர்.
கிாி காைல நீட்டி அமர்ந்துக்ெகாண்டு சிாிப்புடன் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். ெகௗதம், “என்னப்பா
இன்ைனக்கு என்னேவா ெராம்ப சாவதானமா சிாிப்பும் ேபச்சுமா இருக்கிறாய்” என்று ேகட்டான்.
“ம்ம்… இத்தைன நாள் ஒரு அவஸ்த்ைதயாேவ இருந்ததுப்பா. இன்ைனக்கு தான் நிம்மதியா இருக்கு.
ஆனாலும் ஒரு ெபண்ைண காதலிப்பைத விட, காதலிப்பது ேபால நடிப்பது இருக்ேக அது ெராம்ப
கஷ்டம்டா சாமி” என்று கிாி அலுப்புடன் ெசான்னான்.
கிாி ெசான்னைத ேகட்டு அைனவரும் சிாிக்க ெகௗதமும் சிாிப்ைப அடக்க முடியாமல் சற்று
பலமாகேவ சிாித்தான். ெகௗதமின் சிாிப்ைப கண்ட கிாி, “ேடய் நீ சிாிக்காேத, இதுக்ெகல்லாம்
காரணேம நீ தான்” என்றான்.

“இெதன்னப்பா நானா உன்ைன அப்படி நடிக்க ெசான்ேனன்?” என்று சிாிப்புடேன ெசால்லவும் கிாி
கடுப்புடன், “எல்லாம் என் ேநரம்டா. ஏன் ெசால்லமாட்ட? ெரண்டு ேபரும் சாியான அமுக்குநிங்க.
கைடசி வைரக்கும் வாைய திறக்காமல் கல்லு பிள்ைளயார் மாதிாி உட்கார்ந்துக்ெகாண்டு இருந்து
விட்டு இப்ேபா சிாிப்பா. நல்ல ேஜாடிடா நீங்க. உங்க ெரண்டு ேபைரயும் ேபட்ச் அப்
பண்ணுவதற்குள் நான் ஒரு வழி ஆகிவிட்ேடன்” என்றான் சிறு எாிச்சலுடன்.
பிரகாஷ்,”விடு கிாி நம்ம ெகௗதம், மதிக்காக தாேன” என்றான். “யப்பா….!! ேபாதும்டா சாமி. இந்த
ஒன்றைர மாதமா நான் பட்ட பாடு ெகாஞ்சமா நஞ்சமா. ஸ்ரீமதிைய ஸ்ரீன்னு கூப்பிடுவதற்குள்….
அச்சச்ேசா….” என்று ேதாள்கைள குலுக்கினான்.
அதற்கும் பிரகாஷ் சிாிப்பைத பார்த்தவன், “இதுக்ெகல்லாம் யாரு காரணம் ெதாியுமா இந்த பிரகாஷ்
தான். நான் அப்ேபாேத ெசான்ேனன், ேபாதும்டா நீ ெசால்வது ேபாலெவல்லாம் ெசய்துக்ெகாண்டு
தாேன இருக்ேகன் இன்னும் ேபைர ேவற மாத்தி கூப்பிடணுமா? அப்படிெயன்று எவ்வளேவா
ெசால்லியும் நீ கூப்பிடு ஏன்னா ெகௗதம் ஸ்ரீமதிைய அப்படிதான் கூப்பிடுவான். நீ கூப்பிடு ஸ்ரீ மதி
எப்படி திருதிருன்னு முழிப்பா பாரு என்று இவன்தான் ெசான்னான்” என ெசால்லிவிட்டு நல்லா
மாட்டு என்பது ேபால ஒரு பார்ைவ பிரகாைஷ பார்த்தான்.
கிாி ெசான்னைத ேகட்ட ஸ்ரீமதி பிரகாைஷ உற்று பார்க்க, பிரகாஷ், “ேடய் மச்சானாடா நீ இப்படி
ேபாட்டு ெகாடுக்கிறாேய? உன் தங்ைக ஒருத்திைய சமாளிக்கறது ேபாதாெதன்று என் தங்ைகயும்
ேசர்த்து சமாளிக்க ேவண்டி இருக்குடா” என்றவன் ெகௗதைம பார்த்து, “நீயாவது உன் வுட்பீைய
ெகாஞ்சம் சமாதானபடுத்துடா” என பிரகாஷ் ெகஞ்சுவது ேபால ெசால்ல அங்ேக மீண்டும் சிாிப்பைல
எழுந்தது.
சாரு அைமதியாக அைனத்ைதயும் பார்த்துக்ெகாண்டு அமர்ந்திருந்தாள். ேநரமாகிறது என சத்யனும்,
சுதாகரும் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பிவிட, ஸ்ரீமதியும் தன் மடியில் தூங்கிவிட்ட ஸ்ரீராைம
தூக்கிக்ெகாண்டு எழுந்தாள். ெகௗதம், “மணி பத்து ஆச்சுப்பா, நானும் கிளம்புகிேறன்”, என்று
கடிகாரத்ைத பார்த்துக்ெகாண்ேட ெசான்னவன், ஸ்ரீமதிைய பார்த்தான். அவேளா சிாித்துக்ெகாண்ேட
ெசன்றுவிட்டாள்.
குழந்ைதைய படுக்கைவத்துவிட்டு உைடைய மாற்றிக்ெகாண்டு புடைவ, நைககைள ெபட்டியில்
அடுக்கி பீேராவில் ைவத்துக்ெகாண்டு இருந்தாள். சாரு மாடிக்கதைவ தட்டி,”மதி” என்று குரல்
ெகாடுத்தாள். குழந்ைதைய ஒரு பார்ைவ பார்த்த மதி, “உள்ேள வா சாரு. கதவு திறந்து தான் இருக்கு”
என்று குரல்ெகாடுத்துவிட்டு நைக ெபட்டிைய எடுத்து லாக்காில் ைவத்து பூட்டிக்ெகாண்ேட, “என்னடி
இன்ைனக்கு அைமதியின் ெசாரூபமா உட்கார்ந்து இருந்த” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட பீேராைவ
மூடியவள் கண்ணாடியில் தனக்கு பின்னால் ெதாிந்த ெகௗதமின் உருவத்ைத கண்டதும் “ஆஹ்…!!
என்று ெசால்லியபடி அப்படிேய நின்றாள்.
என்ன என்று புருவத்ைத உயர்த்திக்ேகட்டதும், “ஸ்ரீமதி, ஐயேயா…!! ராம் எதுக்கு இப்ேபா நீங்க
வந்தீங்க. யாராவது பார்த்தால் என்ன நடக்கும்” என்று அைறக்குள்ேளேய நிைல ெகாள்ளாமல்
தவித்தாள்.
அதுவைர ஏதும் ெசால்லாமல் நின்றிருந்த ெகௗதம், “ஏய்…! ேபசாம ஒரு இடமா நில்லுடி. நான்
அப்ேபாேவ உன்ைன ெவளிேய மாடிக்கு வான்னு எத்தைன முைற ெசான்ேனன். ேகட்டாயா நீ.
இன்னும் நீ இப்படிேய புலம்பிக்ெகாண்டு இரு நான் காைலல வைரக்கும் இங்ேகேய தான் இருக்க
ேபாகிேறன் பாரு” என்றான் மிரட்டும் விதமாக.
“நான் தான் ெசான்ேனன் இல்ல. என்னால் வர முடியாது என்று” என்றாள் அவளும் அடமாக.
“ெராம்ப அலட்டாதடி. ேபசாமல் இருந்தா வந்த ேவைலைய முடிச்சிகிட்டு நான் பாட்டுக்கு
ேபாய்க்ெகாண்ேட இருப்ேபன்” என்றவன் ஒருஒரு அடியாக அவைள ேநாக்கி ெமல்ல முன்ேனறி
வந்தவைன பார்த்து பின்னாேலேய ெசன்றவள் பீேராவில் ேமாதி நின்றாள்.
“ெமல்ல அருகில் வந்தவன், “கண்ைண மூடு” என்றான் ரகசியம் ேபசுவது ேபால. ஊஹும்…!
என்றவளின் அருகில் இன்னும் ெநருங்கியதும் பயத்துடன் கண்ைணமூடிக்ெகாள்ள இதயம் தடக்தடக்
என ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ேவகத்துக்கு ஈடுெகாடுத்து ேவகமாக அடித்துக்ெகாண்டது. ெகௗதம்
புன்னைகயுடன் தன் பாக்ெகட்டில் இருந்து எடுத்த ெசயிைன அவள் கழுத்தில் ேபாட்டான்.

கண்ைண திறந்து பார்த்தவள், அவள் கழுத்தில் ேபாடப்பட்ட ெசயிைன பார்த்ததும் சந்ேதாஷத்தில்
கண்கள் மின்ன சிாித்தாள். “ராம்…. இந்த ெசயின் ….!!! என்றவள் ேமற்ெகாண்டு ேபசமுடியாமல்
அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள். அவைள ஒரு ைகயால் அைணத்தவன், “ெசயிைன ேசர்க்க ேவண்டிய
இடத்தில் ேசர்த்துவிட்ேடன். இப்ேபா தான் நிம்மதியா இருக்கு” என்றான்.
“ஏன் ராம் இைத எல்ேலார் எதிாிலுேம ெகாடுத்திருக்கலாம் இல்ைலயா?” என்றாள்.
“ெகாடுத்திருக்கலாம். ஆனால் இப்படி தனியா இருந்ததால் தாேன நாேன உன் கழுத்தில் ேபாட
முடிந்தது. அதனால் தாேன நீ என் ெநஞ்சில் இப்படி சாய்ந்து ேபசமுடிகிறது. இெதல்லாம் அங்ேக
முடியுமா?” என்றான் புன்னைகயுடன்.
சற்று ேநரம் இருவரும் அப்படிேய நின்றிருக்க ெகௗதம், “ஓேக ஸ்ரீ இைத ெகாடுக்க தான் நான்
வந்ேதன். நீ தூங்கு. குட் ைநட்” என்றவன் அவள் ெநற்றியில் முத்தவிட்டுவிட்டு ெசன்றான். அவன்
ெசன்றதும் தன் கழுத்தில் இருந்த ெசயிைன பார்த்து சிாித்துக்ெகாண்ேட கட்டிலில் விழுந்தவள்
குழந்ைதைய அைணத்தபடி படுத்துக்ெகாண்டாள்.
திருமணத்திற்கு நடுவில் இருந்த பத்ேத நாட்கள், கல்யாண புடைவ எடுக்க, நைக வாங்க, ஷாப்பிங்
ெசய்ய என்று ேநரம் இறக்ைக கட்டிக்ெகாண்டு பறந்தது. பத்து நாட்களும் ஸ்ரீமதி இல்லாத ேபாது ஸ்ரீ
ராைம சாரு தான் கவனித்துக்ெகாண்டாள். சிறிது ேநரம் சாரு கண்ணில் படாவிட்டாலும் உடேன
அவைள ேதடி ெகௗதமின் வீட்டிற்கு ஓடும் அளவிற்கு ஸ்ரீ ராமிற்கு சாருவின் ேமல் பாசம்
ஏற்பட்டிருந்தது.
பத்ேத நாட்கள் இருந்தாலும் கிாி திருமண ஏற்பாடுகைள பக்காவாக ெசய்திருந்தான். திருமண நாளும்
வந்தது. சிகப்பு நிற காஞ்சிப்பட்டில் ெசவ்வந்தி பூ ேபால தன் அருகில் நாணத்துடன் வந்து
அமர்ந்தவைள தன் கண் நிைறய நிைறத்துக்ெகாண்ட ெகௗதம் நல்ல ேநரத்தில் சுற்றமும் நட்பும்
வாழ்த்த தன் மனம் கவர்ந்தவைள மங்கள நாண் அணிவித்து மனம் முழுதும் மகிழ்ச்சி ெபாங்க
தன்னவளாக்கிக்ெகாண்டான்.
ஸ்ரீ ராமுடன் ேமைட அருகில் நின்றிருந்த கிாிைய பார்த்து கண்கலங்க ைகெயடுத்து கும்பிட்டாள். கிாி
உள்ளம் பூாிக்க ெகௗதமின் ைககைள பற்றி தன் வாழ்த்ைத முதலில் ெதாிவித்தான். அதன் பிறகு
ஒவ்ெவாருவராக வந்து வாழ்த்து ெதாிவிக்க, மணமக்கள் உட்கார கூட ேநரம் இல்லாமல் ேசார்ந்து
ேபாயினர்.
நல்ல ேநரத்தில் வீட்டிற்கு அைழத்துவந்தனர். சாரு நாத்தனார் முைறயில் ஆரத்தி எடுத்துவிட்டு,
“வலது காைல எடுத்துைவத்து வாங்க அண்ணியாேர” என்று ெசால்லி சிாித்தாள். பூைஜ அைறக்கு
ெசன்று விளக்கு ஏற்றிவிட்டு ஹாலில் வந்து அமர்ந்தாள். கிாி வீட்டில் அைனவரும் சிறிது ேநரம்
ேபசிவிட்டு வீட்டிற்கு கிளம்ப ஸ்ரீமதி கண்கலங்கி விைடெகாடுத்தாள்.
ஸ்ரீ மதியிடம் இருந்து வர மாட்ேடன் என்று ஸ்ரீ ராம் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்ய, “ேஹ ஸ்ரீராம்
வாடா நாம விைளயாடலாம்” என்று சாரு அைழத்தவுடன் சிாித்துக்ெகாண்ேட அவளுடன்
ெசன்றுவிட்டான். ஸ்ரீமதியும் புன்னைகயுடன் ெகௗதைம பார்க்க அவனும் சிாித்துக்ெகாண்டான்.
மாைலயில் வரேவற்பும் அமர்க்களமாய் நடந்துமுடிந்து வீட்டிற்கு வந்து ேசர்ந்தனர். ெகௗதம்
முதலிேலேய ெசால்லிவிட்டான். ஆடம்பரமா அலங்காரம் ஏதும் ேவண்டாம் என்று. சிவகாமியும்
சாிஎன்றுவிட்டார்.
மதி அன்று இரவு சாருவின் அைறயில் அமர்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது ஸ்ரீமதி, “ஸ்ரீராம்
தூங்கும் ேநரம் சாரு, என்ன ெசய்கிறாேனா?” என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்க, ஸ்ரீராம், “சின்ன
மம்மி” என்று அழுைகயுடன் மாடிவழியாக ெகௗதம் வீட்ைட ேநாக்கி ஓடிவர, கிாி பின்னாேலேய
வந்தான்.
“ஸ்ரீராம்”, என்ற அைழப்புடன் மதி ேவகமாக மாடிக்கு வந்தாள். மதிைய கண்டதும் குழந்ைத ேநராக
ஓடிவந்து ஸ்ரீமதியின் கால்கைள கட்டிக்ெகாண்டான்.
மதியின் பின்னாேலேய தன் அைறயிலிருந்து வந்த ெகௗதைம கண்டதும் கிாி தர்ம சங்கடத்துடன்,
“சாாி ெகௗதம்” என்றவன் மதியிடமிருந்து குழந்ைதைய வாங்க முயன்றான்.
குழந்ைதேயா ஸ்ரீமதியின் கழுத்ைத இறுக கட்டிக்ெகாண்டு வர மாட்ேடன் என்றவனின் அழுைக
அதிகாிக்க ஆரம்பித்தது. ஸ்ரீமதி குழந்ைதயின் அழுைகைய ெபாறுக்க முடியாமல் கண்கள் ஈரமாக

“எனக்கும் தான் ஸ்ரீ. “எனக்கு இப்ேபா எவ்வளவு சந்ேதாஷமாக இருக்கு ெதாியுமா ராம்?” என்றவளின் உச்சியில் இதழ் பதித்தான். அைத கண்டதும் நாணத்துடன் முகம் சிவக்க அமர்ந்திருந்தவளின் முகத்ைத பற்றி தன் அருகில் இழுத்தவன் தன் முதல் முத்திைரைய அவள் இதழ்களில் பதித்தான். அவன் சிாிப்பில் கண் திறந்து ஏேதா ேபச முயன்றவைள. ெகௗதம். காைலயிலிருந்து நின்றுெகாண்டு இருந்தது. காைலயில் ைகயில் ஒருகவருடன் ெகௗதமின் வீட்டிற்கு வந்தான். ெகௗதமின் ைகயில் அந்த கவைர ெகாடுத்தான். ெகௗதமின் பார்ைவைய கண்ட ஸ்ரீமதி கலங்கிய தன் கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டாள்.நின்றிருந்தாள். “அதில்ைல ெகௗதம்…” என்ற கிாிைய. “என்ன கவர் கிாி?” என்றான். மறுநாள். “இருக்கட்டும் அத்தான் நான் பார்த்துக்ெகாள்கிேறன்” என்று மதியும் ெசால்ல கிாி. அவள் சிாிப்பைதேய பார்த்தான். “ஸ்ரீ உனக்கு ஒன்னு ெகாடுக்கணுேம’ என்றான். “கிாி இருக்கட்டும் குழந்ைத தாேன எங்களுடேனேய இருக்கட்டும்” என்றான். நாம ெரண்டு ேபரும் அைத நன்றாகேவ அனுபவித்துவிட்ேடாம். மாைலயில் வரேவற்பு என ேசார்ந்தவளின் கண்கள் உறக்கம் தழுவ அைதயும் சமாளித்தபடி அவன் ெசால்வதற்கு ஏற்றபடி ஆமாம் இல்ைல என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தவளின் இைமகள் அவைளயும் மீறி மூட அவைள கண்டு சிாித்தான். “என்னது என்று நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கண்கைள மூடிக்ெகாண்ேட ேகட்டதும். கிைடக்கேவ மாட்டாள் என்று நிைனத்த என் ஸ்ரீ எனக்கு கிைடத்தது. அடுத்த இரண்டு நாட்களும் இரவில் இேத ேபால ஸ்ரீராம் அழுவதும் ஸ்ரீமதி தூங்க ைவப்பதும் வாடிக்ைகயாக கிாி ஒரு முடிவு எடுத்துக்ெகாண்டான். ெரண்டு நாைளக்கு அப்புறம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா புாிந்துக்ெகாள்வான்” என்றாள். புன்னைகயுடன். தங்கள் அைறக்கு வந்ததும். ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவன் ெநஞ்சில் சாய்ந்தபடி அவன் கழுத்ைத வருடிக்ெகாண்டிருந்தவளின் கண்கள் பத்து நாட்களில் அைலந்த அைலச்சல். பிாித்து பார்த்த ெகௗதம் “என்னடா இது எதுக்கு இப்ேபா இெதல்லாம். ஸ்ரீமதி கண்கைள துைடத்துக்ெகாண்டு சிாிக்க “இப்ேபா உங்களுக்கு சந்ேதாஷமா சின்ன மம்மி?” என்றதும் தன் மார்பில் அைடக்கலம் ஆனவைள தன்ேனாடு அைணத்துக்ெகாண்டு கட்டிலுக்கு அைழத்து ெசன்றான். “பிாித்து பாேரன்” என்று ெசான்னான் கிாி. “ஸ்ரீ அவன் சின்ன குழந்ைத நீயும் கண்கலங்கினா எப்படி? அவன் சமாதானம் ஆகைலனா என்ன நம்ேமாேட இருக்கட்டுேம”என்று சிாித்தான். முதலில் அழுவான் அப்புறம் சாியாகிவிடும்” என்றவன் குழந்ைதைய தூக்க ஸ்ரீராம் விடாமல் அழத்ெதாடங்கினான். அைனவருடனும் சிறிது ேநரம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தவன். ெமல்ல விடுவித்தவன் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து ஸ்ரீமதிைய தன் மீது சாய்த்துக்ெகாண்டான். “ஆமாம் கிாி இருக்கட்டும்” என்று ெகௗதமும் ெசால்ல கிாி ேவறு வழி இல்லாமல். “அத்தான் ப்ளீஸ் நான் பார்த்துக்கேறன். . கட்டில் அருகில் இருந்த ேடபிள் ேமல் இருந்த கவைர எடுத்து பிாித்து “ஸ்வீட் எடுத்துக்ேகா ஸ்ரீ” என்று ெசான்னதும் கண்கைள திறந்து அவைன நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அடக்க முடியாமல் சிாித்துவிட்டாள். “சாி தூங்கியவுடன் நான் தூக்கிக்ெகாண்டு ேபாகிேறன்” என்று ெசால்லிவிட்டு தூங்கும்வைர மாடியில் ெகளதமுடன் நின்று ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தான். ” பரவாயில்ைல. ேதாளில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருந்தவளிடம். சாரு அைனத்ைதயும் நின்று கவனித்துக்ெகாண்டாள். கதைவ மூடிய ெகௗதம் ஸ்ரீமதிைய பார்த்தான். என் அதிர்ஷ்டம். ஒருவர் மீது ஆைசயும் அன்பும் ைவத்துவிட்டு அவர்கைள கண் எதிாிேலேய ைவத்துக்ெகாண்டு அவர்கள் மீது எந்த உாிைமயும் இல்லாமல் இருப்பது எவ்வளவு ெபாிய ேவதைன. இனி நமக்குள்ேள அப்படி ஒரு பிாிவு ஒருநாளும் வரக்கூடாது” என்றான். “இப்ேபா தூங்குடா ெரண்டு நாைளக்கு நல்லா ெரஸ்ட் எடு குட் ைநட்” என்றவன் அவைள தன்னுடன் அைணத்தபடிேய ெவகு ேநரம் அவள் முகத்ைத பார்த்தபடி படுத்திருந்தான். நான் ஒத்துக்ெகாண்டாலும் ஸ்ரீமதி ஒத்துக்க மாட்டா” என்றான்.

சாருவும் ெகாஞ்சம் ஒட்டட்டும். குழைதைய பார்க்கும் சாக்கில் சாரு அங்ேக ேபானால் தான் கிாிக்கும் அவள் ேமல் ஒரு நம்பிக்ைகவரும்” என்று ெசான்னைத ேகட்டதும் ேயாசைனயுடன் இருந்தவளின் தைலைய பிடித்து ஆட்டியவன். பனி படர்ந்த இடம் எங்கும் அழகு ெசாட்ட. விமானம் மூலம் ெடல்லி வந்தவர்கள் அங்கிருந்து மற்ெறாரு விமானம் மூலம் குல்லு வந்து அைடந்தனர். அங்ேக சாருவிற்கு இப்படி ெசய் அப்படி ெசய் என சிவகாமி சைமயல் கற்றுக்ெகாண்டு இருக்க அைத கண்ட மதி தனக்குள் புன்னைகத்துக்ெகாண்டாள். கிாி ெசன்றதும் கவருடன் தன் அைறக்கு வந்த ெகௗதம். ேயாசித்தவள் அதுவும் சாிதான் என்று கிளம்ப பாக்கிங் ெசய்ய ஆரம்பித்தாள்.. கட்டில் மீது இருந்த துணிகைள எடுத்து மடித்துக்ெகாண்டு இருக்க.“அெதல்லாம் எனக்கு ெதாியாதுப்பா நீ என்ன ெசய்விேயா ஏது ெசய்விேயா காைலல எர்லி மார்னிங் கிளம்பணும். தன் மாமியாாிடம் அைனத்ைதயும் ெசால்லிவிட்டு சாருவிடமும் ெசால்லிக்ெகாண்டு கிளம்பும் முன் ஸ்ரீராைம ெசன்று பார்த்துவிட்டு அவன் தைல முடிைய ேகாதி ெகாடுத்தவள் சாருவிடம் பத்திரமாக பார்த்துக்ெகாள்ள ெசால்லிவிட்டு அைனவாிடமும் விைடெபற்றுக்ெகாண்டு கிளம்பினர். கவைர பிாித்தவள் உள்ேள இருந்த ஏர் டிக்ெகட்ைட பார்த்தாள். குழந்ைதக்கு கம்பளி ஆைடகைளயும். தன் கன்னத்துடன் அவள் கன்னத்ைத ைவத்து இைழந்தபடி. அவள் முகம் பார்த்து குனிந்தவன் நிதானமாக நிமிர்ந்தான். நீ இல்லாமலும் அவன் ெகாஞ்சம் பழகட்டும். குழந்ைதயின் நலைன விசாாித்ததும் இரவு அவன் ெசய்த அமர்க்களத்ைத பவானி சிாிப்புடன் மதியிடம் ெசால்ல குளித்துவிட்டு வந்த ெகௗதம் மதியின் முகத்தில் படர்ந்த மலர்ச்சிைய கண்டதும் என்ன என்று ேகட்க ெசால்கிேறன் என்பது ேபால ைசைக ெசய்துவிட்டு ேபசிமுடித்துவிட்டு ேபாைன ைவத்தாள். பாக்கிங் பண்ணு. ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒவ்ெவான்று வாங்கிக்ெகாண்டு இரவு உணைவ முடித்துக்ெகாண்டு ேஹாட்டலுக்கு வந்து ேசர்ந்தனர். “எல்லாம் காரணமா தான். ஜனவாி மாத குளிர் உைறக்க கனமான கம்பளி ஆைடகைளயும் அணிந்துெகாண்டு குல்லுைவ சுற்றிவந்தனர். குழந்ைதயும். தன் ேமல் சாய்ந்திருந்தவைள திருப்பி தன் ைகச்சிைறயில் ைவத்துக்ெகாண்ேட கிாி ெகாடுத்த கவைர ஸ்ரீமதியிடம் ெகாடுத்தான். உன்னிடம் ஒன்று ெசால்லேவண்டும்” என்றான். ஏன் ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்?” என்று சற்று எாிச்சலுடன் ெசான்னாள். தன் உதடுகளால் அவள் கழுத்தில் ெதாடங்கி முகம் முழுதும் ஓவியம் தீட்ட. முகம் சிவந்து நாணத்துடன் தைலகுனிந்தவளின் முகத்ைத பற்றி நிமிர்த்தினான். “ேயாசி ஆனால் இந்த அழகான மண்ைடக்குள்ள இருக்கும் மூைளைய ெராம்ப கசக்கிடாேத” என்று ெசால்லி சிாித்துக்ெகாண்ேட கீேழ ெசன்றான். “ெசால்லுங்க” என்றாள்.” என்று ஆரம்பித்தவைள “கிாி தான் ஸ்ரீ இந்த டிக்ெகட்ைட என்னிடம் ெகாடுத்தது” என்று ெசால்லிவிட்டு ஆைள பார்த்தான் “நீங்க முடியாதுன்னு ெசால்ல ேவண்டியது தாேன.” என்றவள் சலிப்புடன் அவைன பார்த்தாள். இருந்த அந்த ெதருவில். சுற்றிலும் இருந்த இயற்க்ைக அழகு.” என்று கிறக்கமாக அைழத்தான். ேஹாட்டல் அைறக்கு வந்ததும் நன்றாக ெவந்நீாில் குளித்துவிட்டு வந்த மதி ெகௗதம் குளித்துவிட்டு வருவதற்குள் தைலைய துவட்டிக்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு ேபான் ெசய்து தன் அத்ைத மாமாவுடன் ேபசியவள் கிாி வீட்டிற்கு ேபான் ெசய்து ேபசினார்கள்.. . பாக்கிங்ைக முடித்துவிட்டு கிச்சனுக்கு ெசன்றாள். நான் வந்து ஏர்ேபார்ட் கூட்டிேபாகிேறன்” என ெசால்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டான். வழி முழுதும் கைடகளும். ேராஜாவிற்கு ஈடாக சிவந்த கன்னங்கைள வருடியவன்.” என்று அவளும் ெசால்ல. ரகுநாத் மந்திர். அைறக்குள் வந்தவன் பின்னால் நின்றபடி அவள் இடுப்ைப வைளத்து கழுத்தில் முகம் புைதத்தவன். “ம்ம்…. மாைலயில் சூாிய அஸ்தமனத்ைத பார்த்துவிட்டு. “என்னங்க இது என்னிடம் ஒன்றுேம ெசால்லாமல் …. “ஸ்ரீ…!!” என்றவைன ஸ்ரீராம் எப்படி என்ைனவிட்டு இருப்பான்? அத்தான்…. நல்ல உயர்ரக கம்பளி சால்ைவகைளயும். மணிகரன் பள்ளத்தாக்கு என்று அழுகு ெநஞ்ைச அள்ளும் இடங்கைள சுற்றிவந்தனர். தூரத்தில் ெதாிந்த கஞ்சன்ஜங்காைவ பார்த்து ரசித்துக்ெகாண்ேட தங்களுக்கு முன்பதிவு ெசய்திருந்த ேஹாட்டைல அைடந்து குளித்துவிட்டு காைல உணைவயும் அங்ேகேய முடித்துக்ெகாண்டு ேஹாட்டல் காாிேலேய ஊைர சுற்றி பார்க்க கிளம்பினர்.”ஸ்ரீ….

“ஸ்ரீராம் இப்ேபா உங்களுக்கு என்ன ேவண்டும்?” என்றாள். ஸ்ரீமதி பூாிப்புடன் அைனத்ைதயும் ெசால்லி முடித்ததும் ெகௗதம். “ேபானில் அப்படி என்ன விஷயம்? உங்க முகேம மலர்ந்து அல்லிப்பூ மாதிாி இருந்தேத” என்றான். இன்னும் ெகாஞ்சம் நாள் ஆகட்டும். ஈர கூந்தலில் இருந்து வந்த ஸ்ட்ராெபர்ாி ஷாம்புவின் மணமும் கலந்து அவைன கிறங்கடிக்க தன்னவைள தன்னுடன் ேசர்த்தைணத்தான். குட் ைநட்டும் ெசால்லிவிட்டு வீட்டிற்கு ெசன்றுவிட்டாள். சந்தன ேசாப்பின் மனம் நாசிைய துைளக்க. தன்ைன தூக்கி ெசல்வைத தாங்க முடியாமல் காைல உைதத்துக்ெகாண்டுஅழுத குழந்ைதயின் அழுைக குரைல ேகட்டதும் உள்ளிருந்து வந்த சாருைவ கண்ட ஸ்ரீராம். அவளுக்கு ேமல் அவன் முகம் திைகப்ைப அதிகமாகேவ ெவளிபடுத்தியது. கைத ெசால்லுவாங்க…. தூங்கிய குழந்ைதைய வாங்கிக்ெகாண்ட கிாி. கிாியின் நிைலேயா ெசால்லேவ ேவண்டியதில்ைல. “சின்ன மம்மி ெவளிேய ேபாய் இருக்காங்க வந்ததும் நீ ேபாய் விைளயாடலாம்” என்று சமாதானம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட திரும்பி ெசன்றான். இப்ேபா ஏதும் ேபசேவண்டாம். குழந்ைதைய தூக்கிக்ெகாண்டு உள்ேள ெசல்ல முயல சாருைவ பார்த்து ைகயைசத்து அைழத்த குழந்ைதைய பார்த்தவளின் கண்கள் கலங்க நின்றவள் சுதாாித்தாள்..ெவள்ைளநிற புடைவயில் ஊதாவண்ண பூக்கள் அள்ளி ெதளித்தார் ேபால இருந்த அந்த ேசைலயில் விாிந்த கூந்தலுடன் ேதவைத ேபால நின்றிருந்தவளின் அருகில் வந்தான். கிாி பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தான். “மம்மி எனக்கு பாட்டு பாடுவாங்க. காைலயில் இருந்து சாருவின் விைளயாட்டால் ெகாஞ்சம் திைச மாறி இருந்த குழந்ைதயின் நிைனவில் இரவு தூங்கும் ேநரம் மீண்டும் மதி வர. குறுகுறுப்பும் ெவட்கமும் ேபாட்டியிட அவனிடமிருந்து விலக முயன்றவளின் ைகைய பற்றி அருகில் இழுத்தவன். இன்னும் பத்து நாளில் சாரு ேவற ஊருக்கு கிளம்புகிேறன் என்று ெசான்னாேள” என்றாள். ெகாஞ்சம் நாள் பிாிந்து இருந்தால் ெரண்டு ேபருக்கும் அவங்கைள புாியைவக்கும். பாட்ைட ேகட்டுக்ெகாண்ேட குழந்ைத தூங்கிவிட. அதுவும் நல்லதற்கு தான். நிைனவுலகிற்கு வந்த கிாி. “இப்ேபா உனக்கு சந்ேதாசம் தாேன கிாிக்கு ேதடி அைலயாம ெபாண்ணு கிைடத்துவிட்டேத ” என்றான். “சின்ன மம்மி” என்ற அைழப்புடன் ேதாட்டத்தில் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்த குழந்ைத ெகௗதமின் வீட்ைட ேநாக்கி ஓடினான். ஒருவைகயில் ெராம்பேவ சந்ேதாஷமான விஷயம்” என்று மாைல வீட்டில் நடந்தைத ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். கிாி நின்று சாருைவ திரும்பி பார்த்தான். “சின்ன மம்மி தாேன. “கிாி சார் ஒரு நிமிடம்” என்றவள் அவன் அருகில் ெசன்றாள். “ேதங்க்ஸ்….” என ெசால்லிவிட்டு ெசன்றுவிட சாரு அவன் ெசல்லும் வைர பார்த்தவள் வீட்டிற்கு ெசல்ல திரும்ப ெபாியவர்கள் அைனவரும் ஆர்வமும் புன்னைகயுமாக பார்த்துக் ெகாண்டு இருக்க அைனவருக்கும் ெபாதுவாக ஒரு புன்னைகயும்.” என்று அவைள பார்த்து ைககைள நீட்டி அழ சாருேவ ஒருநிமிடம் திைகத்து நின்றுவிட்டாள். “சின்ன மம்மி…. “கிளம்பட்டும் மதி. “ம்ம்…அத்தானிடம் ெகாஞ்சம் ெமல்ல தான் ேபசணும். ெரண்டு ேபருேம இன்ைனக்கு ெகாஞ்சம் குழம்பி தான் இருப்பாங்க.” என்று ேதம்பிக்ெகாண்ேட ெசால்லவும். அவள் நாணத்தில் ெநளிவைத கண்டு சற்று சகஜமாக்க எண்ணி. காைலல வந்து அவங்க ஸ்ரீராம் கூட விைளயாடுவாங்களாம் இப்ேபா ஸ்ரீராமிற்கு ேவற என்ன ேவண்டும்?” என ெகாஞ்சியபடி ஸ்ரீராைம கிாியிடமிருந்து வாங்கினாள். ேதாட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த அைனவருேம ஒரு நிமிடம் திைகப்பில் தான் இருந்தனர். சாரு.” என்று அழுைகேயாடு ெசால்ல. அவங்க மனமும் ெகாஞ்சம் . அவ்ேளாதாேன நான் பாடட்டுமா ” என்றவள் ெமல்ல பாட ஆரம்பித்தாள். கிாி நான்ேக எட்டில் குழந்ைதைய பிடித்துவிட. “ம்ம்…. “ஸ்ரீ…” என்ற அைழப்புடன் அவள் கழுத்தில் முத்தமிட்டான். அருகில் வந்த சாரு கிாிைய பார்க்காமல் ஸ்ரீராமிடம்.”சாரும்மா…. ஆனால் அவர்களுக்கு இவர்கள் இருவாின் அளவுக்கு இல்ைல.

நடுங்கியவளின் ைககைள பற்றி முத்தமிட்டவன். அைத சுவாசித்த இருவாின் மனங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சங்கமிக்க ஒரு இனிய இல்லறத்திற்கு பலமான அஸ்திவாரம் ேபாடப்பட்டது. “இப்ேபா எதுக்குடா அழற…. ெதன்றல் காற்று அவற்ைற வருடி அந்த மனத்ைத ஊெரல்லாம் பரப்ப. “எனக்கு ஒேர ஒரு ெபாண்ணு ேபாதும்” என்றான். ெகாஞ்ச நாள் பிாிவும் அன்ைப அதிகமாக்கும்” என்றான் தீவிரமாக. “என்ன ெசான்னாங்க? எனக்கு ஞாபகம் இல்ைலேய?” என்றாள் அப்பாவியாக. “உனக்கு ஞாபகம் இல்ைலயா அப்ேபா நாேன ெசால்லட்டுமா…. அவளும் கிறக்கத்துடன். காந்தமடி நான் உனக்கு” என்று ெசால்ல. அவளின் ெவட்கத்ைத உணர்ந்தவன். “மறந்தெதல்லாம் இப்படி மூக்ைக உரசினா ஞாபகம் வருமா?” என்றதும் கண்ைண திறந்து அவைன பார்த்தவள் அவைன தள்ளிவிட்டுவிட்டு எழ முயல அவேனா சிறிதும் தன் பிடிைய தளர்த்தாமல் இன்னும் இறுக தன்னுடன் ேசர்த்து அைணத்துக்ெகாண்டான். “நான் உங்கைள என்ன பாடுபடுத்தி இருக்கிேறன்?எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டபட்டிருக்கிறீர்கள்? எனக்காக எவ்வளவு விட்டு ெகாடுத்து இருக்கிறீர்கள்? என்ைன அவ்வளவு காதலிக்கிறீர்களா ராம்? ஏன் ராம்” என்று தழுதழுத்த குரலில் ேகட்டாள். “ஸ்ரீ…. அவன் ெசால்ல வந்தது புாிந்தேபாது ெவட்கத்தில் அைத மறந்தது ேபால சிாிப்புடன் உதட்ைட கடித்தவள்.பக்குவபடும் நாைலயும் அலசி ஆராயும். ேதாட்டத்தில் மலர்கள் மனம் வீச. . ஐடல் பாமிலி ஆகிடும்” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவள் கண்ணில் இதழ் பதிக்க அவள் கண்கள் ஈரத்ைத உணர்ந்து கண்ைண திறந்து அவள் முகத்ைத பார்த்தான். “சாிங்க மகான் அவர்கேள…” என்று சிாித்தவைள அதனுடன் ேசர்த்து அைணத்தபடி கட்டிலில் விழுந்தான். அவன் கூறிய வார்த்ைதயின் ெபாருளில் ெபருைமயுடன் “ராம்…. இதுக்ெகல்லாமா அழுவாங்க” என்று அவள் கண்ைண துைடத்துவிட்டான். அவைள விடுவித்த ேபாது ேலசான தடுமாற்றத்துடன் அவள் உடலும் நடுங்கியது.” என்று முகம் சிவக்க அவள் சிவந்த கன்னத்தில் முத்தமிட்டுக்ெகாண்ேட.” உனக்கு என்ன குழந்ைத பிடிக்கும் ெசால்லு?” என்றான். அவள் ேதாளில் இருந்த ைக ெமல்ல தன் அரங்ேகற்றத்ைத அவள் உடலில் ஆரம்பிக்க கூச்சத்துடன் ெநளிந்தவளின் இதழ்கைள சிைற ெசய்தான். “ஏன் ைபயன் பிறந்தா ேவண்டாமா?” என்று பதிலுக்கு தன் நாணத்ைத தற்காலிகமாக ஒத்திைவத்துவிட்டு ேகட்டவளிடம். “என்ன ராம் நீங்க எனக்கு ெவட்கமா இருக்கு…. கண்கைள மூடி அவன் மார்பில் முகம் புைதக்க முயன்றவளின் முகத்ைத பற்றி நிமிர்த்தியவன்.” என்று ெசல்லமாக சினுங்கியவைள தன்னுடன் இறுக அைணத்து முத்தமிட அவள் உடல் நாணத்தில் சிவந்து கூர்ைமயுடன் ஊடுருவிய அவன் பார்ைவைய ெமன்ைமயான காதல் பார்ைவயால் அவன் மீேத திரும்ப வீசினாள். “நமக்கு தான் ஏற்ெகனேவ ைபயன் இருக்கிறாேன. அப்புறம் ஒேர ஒரு ெபாண்ணு இருந்தால் ேபாதும்.” என்றவன் அவள் முகத்ைத தன் அருகில் ெகாண்டுவந்து இன்னும் பத்ேத மாதத்தில் ஒரு ேபரேனா ேபத்திேயா ேவணும்னு ெசான்னாங்க இல்ல” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட அவள் மூக்குடன் தன் மூக்ைக உரசினான். அம்மா நம்ைம ஆசிவாதம் பண்ணும் ேபாது என்ன ெசான்னாங்க ஞாபகம் இருக்கு இல்ல?” என்றான். புன்னைகயுடன் கிறக்கமாக அவைள பார்த்த ெகௗதம் “ஏன்னா காதலடி நீ எனக்கு. “ம்ம்… ெசான்னாங்க” என்றான். கண்ட்ேரால் பண்ணிக்ேகா.