SCE 3107 ROHANA ABDULLAH (TUGASAN 1

)

Komponen Biosis dan Abiosis dalam persekitaran.  Alam semulajadi terdiri daripada dua kumponen iaitu komponen biosis dan abiosis.

Komponen biosis     Semua benda hidup dalam persekitaran Contoh: pokok, rumput,belalang, kumbang, ular, burung dan manusia. Komponan biosis saling bergantungan dalam satu ekosistem. Dalam satu ekosistem terdapat pengeluar, pengguna dan pengurai.

Pengeluar (autotrof)   Contoh pengeluar adalah semua jenis tumbuhan hijau seperti tumbuhan dan alga. Pengeluar boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau mensintesiskan bahan organik sebagai sumber makanan.

Pengguna (heterotrof)     Terdiri daripada manusia dan haiwan. Tidak boleh membuat makanannya sendiri. Memperoleh makanan dan tenaga dari pengeluar. Terdapat tiga jenis pengguna ( primer, sekunder,tertier)

Pengurai   Contoh pengurai ialah bakteria dan fungi. Mereka memecahkan organisma yang mati untuk memperoleh makanan.

Komponen Abiosis   Terdiri daripada kesemua benda hidup dan bukan hidup yang terdapat dalam persekitaran. Contoh : udara, air, tanah,kelembapan,pH, topografi, iklim makro dan keamatan cahaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful