Nocturne

cis-Moll / C sharp minor
Opus post.
Fr´ed´eric Chopin

Lento con gran espressione4444 ˇ
ˇ
S
ˇ
(
<
ˇ
(
G
ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ
ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ <
7
7
p
Y 9
y 4ˇ
pp
Y 9
y 4ˇ
20 č
´ˇ
´ˇ
I4444S
<
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ( ˇŋ ˇ <
ˇŋ ˇ
?
?
?
?
ˇ
ˇ
# h
# h
# h # h
# h
# h
# h # h
śc
legato
â
˜
v
˘
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ffi˘
5
˘tr
4444 ˘
ˇ ˇ Ş ˘
ÃÃÁÁ Ã
Ã3
˘
<
G
č
dolce ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ ‘ ˇ ˇ
ˇw ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ i
ˇ i
ˇ i
ˇ
ˇ
ˇ
Ű Ű
Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű ŰŰ Ű
Ű
Ű
h
#
#
h #
h
h
#
á
2
s
ĞĞ tr
9
˜
ˇ
4444 ˘
˘
`

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ ˇĄ ˘
ˇ
G
> ˇ
ÈÈ
| ˇ
č
[ ˇ ˇ z ˇ
[
y
p
ˇ
ˇ
4ˇ 4ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű
Ű Ű
Ű
8‰ 4ˇ
õ
ıŻ

Ż
ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
13 4 4 ˘
tr
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ÎÐ
ÎÐ
ˇ
ÏÏ ÉÉ4ˇ 6ˇ ˇ ˇ
ÃÃ
Ű
ˇ
ÃÃ
3
G 44
ÉÉ
3
Ê
–7377– –7Ê
3
7
7

7

3
77–
č
cresc.
con forza
Ć

ˇ ˇ b
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
Ś
Ű Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű Ś
Ű
Ű
1

tr

4444
`˘ffl
G

16

č

\

>

ˇ ˇ }
ˇ ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ
ŰŰ ÊÊˇ
h
#

â
6ˇ` 1ˇ 4ˇffi ˚ ˇ 6ˇ 6ˇ 4ˇ ff 4ˇ ˇ
ˇ ˇ
Ď
Ď
Ã
Ã

Ď
Ď
cresc.
e
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
ŰŰ

ę
ŔŔ˝ ˇ &
6ˇ ˇ ˇ
<
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ffl˘
č
f
pp
\ 3 6ˇ
ˇ
dim.
ˇ

ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ď Ê
Ê Ř
Ř ŘŘ
Ű Ď
Ű Ű
Ű

ˇŚ
6ˇ ˇ ˇˆ C
ˇ ˇ ˇ ˇ
ÉÉÈ É ˇ
3
}
6ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř ŘŘ
Ř
È´$
ˇ
ˇ
˛
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
23 4 4
sotto voce
3
Ï
Ï 3
Ľ
Ľ
ˇ ˇ `ˇ` ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 6ˇĄĄ ` ˇˇ ˇ` ˇ ˘˘
4

4
ˇ
Ł
Ł
Ĺ
G
4ˇĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉˇÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ
ăĄS
Ą
č


ˇ ˇ Ď
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ 4ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř Ř
Ř Ř Ř
Ř Ś
Ř
Ř
Ř Ř
Ř
Ś Ř
Ř
š˜”
Ď
ĄĄ ĎĄĄ
27
Â
ˆ

ŢŢŞŞˇ ‰ˇ ‰ˇ
4444
ˇ
ˇ ˛ Ă `ˇ
`
ˇ
`
ˇ
`ffiˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

4
ˇ
ˇˇ ˇ `` ˇ ˇ ˇ 6ˇˇ ˇ
G
ˇ
ˇ Ă ˇ`
ˇ ˇ`
˘
- ˇ`
ŐŐ
č
f
Ę
p c
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ 5ˇ
4ˇ ˇ

4ˇ ˇ
ˇ
I4444 ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ł
Ł
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
4444
G ˇ ( ? ˘ffl

19

4444 3
ÉÉ

G ˇ
ˇ 5ˇ 4ˇ `ˇ
ˇ(
č
y ôA
I4444 5ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 5ˇ
Ł
Ń Ł
Ń

31

4444 ` ˇ
G
> >
ź˜–
č
ˇ >
I4444 ˇ ˇ 4ˇffi`
- ‰ˇ
ˇ
Ţ
Ţ
h
# 3
#

2
4
2
4

ˇ ` 8 ˇ `˘
ŰŞŞˇ ŁĞĞ

3 ˇ (

.
` 5ˇ 4
@
ˇ` ąĂ4ˇT
cresc.
p
Z
ů
ˆ
7
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
4ˇ` ˇ

ˇ
J

3
ˇ
ˇ
ˇ

ı
4
ˇ
Ń
Ń
Ř
3
Ű
3
#
h #
h

35

Ŕ3— Ŕˇ ˇ
ˇ 5ˇ

sempre pi`
u
dim.
3F ŤŤ
Ţ3— Ţ
4ˇ 4ˇ
ˇ 4ˇ`
ˇ( >
ˇ 5ˇ
ˇ

‰ˇ
> > >h
>
h #
#

?ˇ ˇ
>

>

F ŤŤˇ 4ˇ`
>

-#
h

ˇ(

3

>h

4444
G

40

č

Ţ3— Ţ

ˇ 5ˇ 4ˇ

sempre

I4444 >
#

ˇ‰
>

pi`
u

piano,

>h
-#

>

Ţ3— Ţ

ˇ 5ˇ 4ˇ
>
>h

rallentando

F ŤŤˇ 4ˇ`
ˇ

ˇ( >

3

>h
#

ˇ‰

-#

?ˇ ˇ

F ŤŤˇ 4ˇ`

Ţ3— Ţ

ˇ 5ˇ 4ˇ

ˇ( >

3

>

>h
#

ˇ‰
>

>h

ß ˚
P˘`
ö
“ą
Tempo I
ąˇ aˇ

45 4 4
tr
˘
˘
ˇ ˇ ˇŤ ˘
4S m.d. ŔŔ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4
ˇ
ˇ
G
Ŕ
Ŕ
ˇ
ŐŐ
č
Ą
ppp
dolce
| ˇ
cresc.
ˇ ˇ _ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ

morendo
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4
=
I44 4S ? ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
<
– 3 –>
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
ˇ
#
h
8 ‰ 4ˇ
6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
49 4 4 ˇ
˘
˘
ffl
ˇ Ð
ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ
Î
Î
Ï
4 ÃÃ
˘
Ï
Ð
4
ÃÃ
˘
É
3
É
G
É
Ê
É
3
–7737– –7737– Ê
–7737– p g
f
č
Č
ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4
ˇ
ˇ
I44 4 ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
Ř Ń
Ń
Ř Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
ù
” Ř!
ˇ ˇ ˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ĞĞ

ˇ

52
tr
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ
4444 ˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ Ć
ˇ ˇ 5ˇ ˇ
ĽĽ
‰ˇ
ĽĽ Ł
ĹĹ Ł
G
Ľ
Ľ
Ł
!

Ł
ĽĽ
–!!3!– !3!–
3!–
3
!
!

3

^
č
{ ˇ
con forza
appassionato
ˇ
ˇ
ˇ 4ˇ
ˇ ˇ

ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Ř
Ř
Ř Ř
Ř Ń
Ń
Ř
Ř Ř
Ř
Ř
ě
˜
3
ˇ
Šˇ ´ 4

«
śś trŠ
55 4 4 4ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇĄ¯
ˇ ˛ ˘ffi
ˇ
G 44
ŐŐ
ʼnˇ
Å
18
č
y ˇ
Y ˇ y ˇ
[ ˇ
x
p Z
zˇ ˇ
ˇ
ˇ


I4444 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ń
Ř Ř
Ř Ń
Ř
Ř Ř
Ř Ř
Ř Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
ÿ 8‰
7
ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
delicato ˆ "
ď
59 4 4
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
´
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
G
˘
˘
11
35 Ę
č
X

ˇ ˇ f
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ě
Ě
Ě
Ř
Ř
Ř
Ěsempre pi`u piano
Ř
ŁŁ
Ü`!¯ P

delicatissimo
ˇ
ę
ˆ

61
rall.
´
ˇ
ˇ
4
4
ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ
ˇ 4ˇ
ˇ ˇ ˇ
‰ˇ ¯ffl
`
G 44 ˘
¯
ˇ
Ř
Ř
P
ppp
13
˙Ð
)
č
wˇ ˇ
pp ˇ
4ˇ ˇ Ð
ˇ ˇ W
ˇ ˇ | ˇ ˇ ě
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ 4ˇ
I4444 ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
Ł Ř
Ř Ř
Ř Ř
Ř Ł
Ř Ř
Ř Ř
Ř
Ř
¯Q
h
#
h #
h #
Adagio

Written with MusiXTEX
2004 LS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful