You are on page 1of 2

SULIT

Geografi Skema Jawapan Julai 2013 1 jam

23/1

SEKOLAH BERASRAMA PENUH

PEPERIKSAAN DIAGNOSTIK

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

GEOGRAFI SKEMA JAWAPAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA


ARAHAN PANDUAN pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh, KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkaitan sahaja. Sebarang maklumat dalam panduan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Panduan pemarkahan ini tidak dikeluarkan dalam apa-apa jua bentuk penulisan dan percetakan

Kertas jawapan ini mengandungi 2 halaman bercetak

23/1

2013 Hak Cipta SBP

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

23/1

Skema Jawapan Peperiksaan Diagnostik PMR Geografi 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A D B C D A A C D B C A D A D A D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A B D C B C C D B A B B C B A B A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D C B B C A C B C C D A B B D A D D C C

A B C D

`15 15 15 15

23/1

2013 Hak Cipta SBP

[Lihat sebelah SULIT