You are on page 1of 22

Edicija Dobar roditelj

324 AKTIVNOSTI ZA CELU PORODICU

ZABAVA ZA USPUT

prvo izdanje

Autor Sintija L. Kopland Naslov originala: Cynthia L. Copeland FUN ON THE RUN

324 INSTANT FAMILY ACTIVITIES

First published in the United States under the title: FUN ON THE RUN: 324 Instant Family Activities Copyright 2004 by Cynthia L. Copeland Illustrations copyright 2004 by Sanford Hoffman Published by arrangement with Workman Publishing Company, Inc., New York Za izdanje na srpskom jeziku K 2012 Prevela sa engleskog Tijana R. Spasi Urednik Natalija Pani Lektor Ivana Ignjatovi Priprema za tampu Ljiljana Pavkov Izdaje Kreativni centar Beograd, Graditanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavaa Ljiljana Marinkovi tampa Grafostil Tira 2.000 ISBN 978-86-7781-961-3
CIP - , 793.7(035.053.2) , Zabava za usput : 324 aktivnosti za celu porodicu / Sintija L. Kopland ; ilustrovao Sanford Hofman ; [prevela sa engleskog Tijana R. Spasi]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2012 (Kragujevac : Grafostil). - 336 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Edicija Dobar roditelj) Prevod dela: Fun on the Run / Cynthia L. Copeland. - Tira 2.000. ISBN 978-86-7781-961-3 COBISS.SR-ID 195079692

Zabava za 324 usput


AKTIVNO STI ZA CELU PORODIC U

Zabava za 324 usput


AKTIVNO STI ZA CELU PORODIC U

Sintija L. Kopland Ilustrovao Sanford Hofman

U ivotu ne pamtimo dane ve trenutke.


ezare Paveze

Za Anju, Aleksa, Arona, Endrua iBreda, koji veoma dobro znaju ta je to zabava za usput

Zahvalnost Veliko hvala mojoj urednici Margo Ereri na odlinim sugestijama ipodrci. Takoe zahvaljujem Polu Hansonu iElizabet Donsboen, koji su uradili izuzetan dizajn za ovu knjigu. Ni ovu knjigu ne bih mogla da napiem da nije bilo pomoi mojih prijatelja iz Gradske biblioteke uKinu.

Sadraj
Uvod..................................................IX Igre za svaku priliku...................1 Igre urestoranu.........................73 Igre ukolima..............................131 Igre uekaonicama.................147 Igre ulekarskim ordinacijama...............................163 Igre uprodavnici .....................187 Igre kod frizera.........................205 Igre za ekanje uredu......................213 Igre koje se igraju napolju.............227

Igre na autobuskoj stanici............................................251 Igre uavionu...............................261

Igre koje se igraju kada je mama zauzeta ..........................273 Igre za bebe................................283

Dodaci
Torba puna trikova.................308 Dodatne ideje za duge vonje automobilom..........319 Jo nekoliko ideja za putovanja avionom....................323 Spas za svae............................328 Igrajte se dok jedete..............331 Dok ekate..................................333

Uvod
a li vam se ponekad ini da vi ivaa deca polovinu zajednikog vremena provedete na putu da biste neto obavili, adrugu polovinu uekanju? Jurimo da bismo stigli na lekarski pregled, azatim provedemo etrdeset pet minuta ekajui da doemo na red. Trimo na fudbalski trening (istignemo koji minut ranije!), aonda snervoznim malianom koji je tek prohodao ekamo da se trening zavri. urimo do banke da bismo brzo obavili sve to je potrebno pre nego to se zatvori, azatim ekamo uredu

U vod pokuavajui da ubedimo svoje trogodinje dete da ne mora da iara ba sve uplatnice koje mu dou pod ruku. Taj prazan hod koji se pojavljuje svaki put kada neto ekamo ikoji je najplodnije mogue tlo za besne gliste icmizdrenje ustvari moe posluiti kao idealna prilika za zabavu iigre (koje ak mogu biti ipoune!). Gde god da se vi ivaa deca nalazite, uvek postoji mogunost da se zabavite. Moete da se zabavite uprodavnici tako to ete se dobacivati toalet-papirom. Moete da se

XI

Uvo d  zabavite uekaonici kod pedijatra tako to ete naduvati higijensku rukavicu iigrati se igre ukrugu. Zabavljajte se uredu ubanci koristei kantu za ubre kao ko. Ako decu nauimo da pronau zadovoljstvo unajobinijim svakodnevnim aktivnostima, daemo im jedan od najvrednijih poklona na svetu. Na kraju krajeva, sigurno e uivotu vie puta otii upotu ili u radnju za hemijsko ienje nego uDiznilend. Decu nije tako teko podstai na igru kao to vam se moda ini ona ivotu pristupaju traei zabavu. To znai da e deca, ako se

XII

Uvod

U vo d

mi ponaamo kao da je prodavnica izuzetno zabavno mesto, veoma lako poverovati uto. Entuzijazam roditelja zarazan je. Ova knjiga puna je odlinih ideja o tome kako da roditelji prue zabavu deci (poev od one dece koja su tek prohodala pa sve do tinejdera) tokom vremena koje nazivamo praznim hodom, ada pritom nikakvi posebni rekviziti nisu potrebni. Unekim igrama uee roditelja je neophodno, aneke deca mogu da igraju samostalno. Mnoge od ovih igara mogu

XIII

Uvo d se igrati na svakom mestu, bilo da ekate uredu, bilo da se nalazite ukolima. Ipak, neke aktivnosti primerenije su odreenim situacijama, pa su posebna poglavlja posveena pojedinim mestima restoranima, lekarskim ordinacijama, prodavnicama, autobuskim stanicama, pa ak ifrizerskim salonima, da pomenemo samo neka od njih. Veina igara odgovara deci razliitog uzrasta, mada je za neke od njih potrebno da deca umeju da itaju ilogiki rasuuju. Bebama imalianima koji su tek prohodali posveeno je celo poglavlje na

XIV

U vod kraju knjige. Posle toga dajemo vam jo neke ideje za efikasno razreavanje prepirki meu decom, kao iza to kako da uinu uinite to zanimljivijom. Tano je da je potrebno uloiti dodatan napor kako bi se odlazak u radnju za hemijsko ienje pretvorio uavanturu. Ali ne zaboravite na to da nikada ne moete tano znati kada ete stvoriti uspomene kojih e se deca seati celog ivota. Moda vam se ini da e ona zauvek pamtiti irafe koje ste videli uzoolokom vrtu, ali su anse da e se seati trkanja kinih kapi, igre koju ste igrali ukolima na putu do tamo, daleko vee. Zato okrenite stranu 143 inauite ih toj igri!

Igre za svaku priliku


aslov ovog poglavlja govori sam za sebe ove igre mogu se igrati na bilo kom mestu. Moete da ih iskoristite kao dopunu nekoj drugoj kategoriji igara ili da ih igrate kada sdetetom ekate neto na nekom mestu koje inije pomenuto uovoj knjizi. Za ove igre nisu vam potrebni nikakvi posebni predmeti, na primer jelovnici, papirne ae, asopisi (mada se unekima od njih koriste novii, olovke ili neki drugi predmeti koje najverovatnije imate utani). Naravno, svemu tome treba obavezno dodati decu da biste dobili instant zabavu!

I gre za s vaku pr iliku

Tajanstvena re
Naizmenino birajte neku tajanstvenu re (to moe biti bilo koja re: krastavi, kolai, dlaka). Ponite da govorite tako to ete svoju nepoznatu re svaki put zameniti reju kikiriki. Koliko dugo ete morati da govorite o kikirikiju pre nego to ostali shvate o emu se zapravo radi?

Igre za s vaku pr ilik u

Zvui kao
Dete imitira neki zvuk, aostali pogaaju o emu je re. Dete moe da pokua da imitira zvuk vode koja tee, zvuk usisivaa, vetra, kie, treeg koraka ili voza. Ko e da napravi najbolje zvune efekte? Varijacija: Svi osim jedne osobe treba da zamure. Osoba koja ne muri treba da proizvede neki zvuk (da zvecka noviima, prevre neki predmet urukama, gura stolicu po podu). Onaj koji pogodi ta je proizvelo dotini zvuk zadaje sledei zadatak.

I gre za s vaku pr iliku

Pljes, tras, puc!


Jedna osoba zapoinje igru tako to nekoliko puta proizvede jedan isti zvuk ili uradi jednu istu radnju (na primer, pljesne rukama tri puta). Sledea osoba treba da ponovi tu radnju ida doda neku novu (tri puta pljesne rukama, azatim dva puta pucne prstima). Trei igra ponavlja radnje prethodna dva igraa idodaje jednu svoju, na primer udari nogama o pod, poalje poljubac ili se povue za ui. Igra se nastavlja tako to svaki igra ponavlja ono to je osoba pre njega uradila ina to dodaje svoju radnju sve dok neko ne pogrei. Onda igra poinje iznova!

Igre za s vaku pr ilik u

Pet mozgalica
Pitajte decu da li umeju da ree sledee mozgalice: 1. Ona ga voli kako god okrene. 2.  to je vie ima, to manje vidi. ta je to? 3. ta se nalazi usred nigdine? 4. ta je sve belje to se vie prlja? 5.  ta je bolje od najboljeg, zloudnije od avola, siromani ga imaju, abogatima je potrebno, aako ga pojede, umree?
Reenja: 1. Ana voli Milovana; 2. Tama; 3. Slovo d; 4. kolska tabla; 5. Nita.

I gre za s vaku pr iliku

Torba puna tajni


Gde god da krenete uvek ponesite tanu! Vaa deca mogu da pogaaju ta se unjoj nalazi. Pitajte ih: ta mislite, da li utani imam ealj? ili ta mislite, da li utani imam novi? Moete da im dajete poene za tane pretpostavke ida detetu koje ima najvie poena poklonite neto iz tane (bombonu ili sitan novac). (Ako ste tata, moete da ih pitate neto uvezi sa svojim novanikom, ali ete morati da budete lukavi kako biste igru uinili zanimljivijom: Da li unovaniku imam sliku neke slavne linosti?)

Igre za s vaku pr ilik u

Lice od ake
Seate li se ove igre od pre mnogo godina? Zamolite dete da stisne aku upesnicu tako to e palac staviti preko ostalih prstiju, sa strane. Zatim nacrtajte oi na zglobovima kaiprsta iusne oko otvora koji je formiran poloajem palca. Dete moe da pomera palac ida razgovara sbraom isestrama (ili da pita osoblje na recepciji ili konobare koliko jo treba da se eka).