An 8 C 1 Informaţii secrete PANCHA TATTVA- CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE

ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE, ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA), CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor); o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale
(continuare la cursul nr. 45, An 7) Potrivit Psalmului 17, versetele 11-12, îngerii slujesc drept "tron" (vehicul) lui Dumnezeu Tatăl: "Şi atunci au plecat (s-au deschis) cerurile şi S-a coborât şi am văzut că negură era sub picioarele Lui. Şi El s-a suit pe Heruvimi şi a zburat; astfel zburat-a El pe aripile vântului." "Cartea lui ENOH", lucrare apocrifă (cu alte cuvinte, care nu este inclusă în textul oficial, canonic, al Bibliei), reprezintă una dintre cele mai vechi şi mai importante surse ale tradiţiei creştine în ceea ce priveşte descrierea îngerilor. Acolo ni se prezintă, deloc întâmplător, viziunea lui ENOH, căruia îi sunt arătate tărâmurile pământului, cerului şi ale infernului. Este însă profund semnificativ că această lucrare apocrifă confirmă întru-totul descrierea profetului ISAIA referitoare la Serafimi precum şi pe aceea, foarte amănunţită şi deosebit de plastică, a lui IEZECHIEL (cap. 1). Cu privire la numărul îngerilor în Biblie se vorbeşte, deloc întâmplător, de un număr egal cu "o mie de ori câte o mie şi de zece mii de ori câte zece mii de ori" (Daniel, 7, 10), număr care multiplică prin ele însele cifrele cele mai mari care erau cunoscute în acea epocă pentru "a ne dezvălui cu limpezime - după cum precizează DIONISIE AREOPAGITUL - faptul că numărul legiunilor cereşti (angelice) este imens şi că el scapă oricărui calcul omenesc. Astfel, ni se înfăţişează mulţimea uluitoare a acestor preafericite cete îngereşti care nu aparţin acestei lumi, ele depăşind cu mult ordinea firavă şi strâmtă a sistemelor noastre de numărare materială, care nu pot fi cunoscute şi definite decât prin intermediul propriei lor inteligenţe şi ştiinţe, ştiinţă divină-TAINICĂ, ce nu aparţine acestei lumi (pământeşti), ci însuşi cerului şi pe care ei (cei aleşi) au primit-o în dar - un dar care a fost oferit cu desăvârşită mărinimie - din partea lui Dumnezeu, izvor suprem al oricărei înţelepciuni, principiul comun şi supraesenţial al oricărei existenţe, cauza supremă unică a tuturor cauzelor care acordă rang de existenţă oricărei fiinţe, puterea care conţine chiar şi sfârşitul care îmbrăţişează totalitatea Universului". Cele mai vechi texte biblice ne înfăţişează îngerii ca pe nişte înlocuitori şi totodată mesageri ai lui Dumnezeu. Ei sunt, de asemenea, consideraţi ca fiind nişte emanaţii ale voinţei şi atotputerii divine, care îndeplinesc anumite funcţii spirituale. Prezenţa lor pe pământ coincide cu durata misiunii pe care ei o au de îndeplinit; de îndată ce o îndeplinesc, ei dispar la scurt timp după aceea de aici, reîntorcându-se alături de Dumnezeu Tatăl, atunci când este vorba de îngeri având o existenţă individuală sau se reintegrează în Dumnezeu dacă fiinţa lor nu este distinctă de Dumnezeu. Ierarhiile angelice intermediare care există între Dumnezeu şi diferitele manifestări benefice ce se află în Macrocosmos, atât în ceea ce priveşte procesul creaţiei, cât şi în ceea ce priveşte armonia dinamică a celor trei lumi, sunt totodată mijlocitoare şi mesagere şi între fiinţa umană şi tot ceea ce este bun, sublim şi armonios în Macrocosmos în vederea desăvârşirii fiinţei umane, a trezirii creativităţii şi a spiritualizării condiţiei umane. Conştient sau nu, fiinţa umană plină de puritate, bunătate, armonie şi dragoste mobilizează instantaneu în sprijinirea, apărarea şi inspirarea ei forţele angelice în aproape toate activităţile sale divin integrate şi

benefice. Cel mai simplu şi rapid mod de a atrage imediat un înger (DEVA) către noi este o cât mai deplină puritate fizică, emoţională şi mentală, ca şi detaşarea completă de fructele (roadele ulterioare ale) acţiunilor noastre (dăruirea lor necondiţionată, cu anticipaţie, lui Dumnezeu). Îngerii vin imediat, în aceste condiţii, să ne deschidă poarta cea tainică a paradisurilor ce se află în lumile invizibile, însă trebuie să ne fie foarte clar că ei nu deschid această poartă iniţiatică oricui - cei răi, cei indolenţi, cei "călduţi", cei meschini, cei vicleni, cei sceptici, cei apatici nu au acces acolo; mult mai repede sunt acceptaţi şi ajutaţi aceia care, fiind plini de curaj, sunt animaţi de un elan impetuos care îi face să fie plini de iubire către DUMNEZEU. Prin urmare, se poate spune că Dumnezeu Tatăl a creat mai întâi îngerii, dându-le după aceea lor puterea de a face bine şi de a construi mai departe tot ceea ce este frumos, bun şi divin integrat în Macrocosmos. El le-a dat de asemenea puterea de a susţine şi armoniza viaţa în conformitate cu Voinţa Sa Creatoare Atotputernică. După aceasta, DUMNEZEU a creat omul, care este înzestrat cu o dublă natură: pe de o parte, omul este o creatură angelică (deci, într-un anumit sens, omul este el însuşi înger) prin natura sa psihosomatică şi totodată el este un copil al lui Dumnezeu, prin spirit (Sinele Nemuritor Divin-Esenţă, ATMAN); astfel, datorită complementarităţii lor, omul divin integrat, bun, armonios, iubitor, superior (evoluat) şi îngerul au spontan unul faţă de celălalt o atracţie şi o simpatie profundă, durabilă şi reciprocă. Îngerii constituie, prin urmare, nu numai arhetipurile şi realizatorii întregii Creaţii în tot ceea ce ea are şi este frumuseţe, bunătate, adevăr, iubire, armonie, ci ei formează în egală măsură şi prototipul omului desăvârşit, evoluat, îndumnezeit, superior. Acesta este motivul pentru care unii îngeri sunt descrişi ca având o natură psihică ce este foarte asemănătoare cu aceea a unei fiinţe umane bune şi extrem de pure, aşa cum se indică în numeroase pasaje din Biblie. De altfel, chiar ierarhiile cereşti (angelice) sunt (într-o societate tradiţională) o imagine-model a ierarhiilor pământeşti, iar relaţiile lor reciproce trebuie să le inspire din plin pe acelea ale oamenilor. În această direcţie, este semnificativ că marele angelolog al creştinismului, DIONISIE AREOPAGITUL, spune: "Corurile (cetele) îngereşti dirijează în taină ierarhiile umane; ele acţionează fără preget (fără încetare) astfel pentru ca să se poată produce cât mai grabnic şi într-un mod ordonat înălţarea spirituală a tuturor oamenilor care merită către Dumnezeu. Îngerii fac posibilă revărsarea graţiei divine, realizarea miracolelor şi a minunilor, convertirea, cuminecarea, uniunea şi, în acelaşi timp, mişcarea procesivă a lui Dumnezeu însuşi care, potrivit unei preasfinte orânduieli, comunică astfel darurile Sale tuturor ierarhiilor, iluminându-le, dându-le putere, inspirându-le şi făcându-le astfel să intre în comuniune extatică cu El". Angelologia catolică afirmă, la rândul ei, prin intermediul părintelui ORIGENE: "Atâta timp cât încă suntem imperfecţi, avem cu atât mai mult, mai mereu, nevoie de un înger pentru a ne inspira, ajuta şi elibera de toate relele noastre. Însă atunci când ne maturizăm din punct de vedere spiritual, noi putem fi ghidaţi chiar de Christos însuşi". ORIGENE mai arată însă că acţiunea de ghidare şi ajutorare a îngerilor continuă chiar şi după renaşterea noastră deplină întru Iisus Christos, îngerii asociindu-ni-se chiar şi atunci adesea ca să ne ajute în rugăciunile noastre curate, sincere şi pline de fervoare: "îngerii se adună plini de dragoste şi atenţie în jurul aceluia care se roagă sincer şi intens la Dumnezeu, pentru a-1 sprijini în ruga sa. Mai mult decât atât, îngerul păzitor al fiecărei fiinţe umane, chiar şi al acelora care sunt mici (neînsemnaţi) în cadrul Bisericii, deoarece el contemplă fără încetare "faţa" de Lumină Absolută a Tatălui nostru Ceresc, se roagă şi el întotdeauna împreună cu noi şi ne ajută, susţinându-ne, atât cât îi este permis (aceasta se realizează în funcţie de deschiderea noastră lăuntrică faţă de înger şi de gradul nostru de puritate sufletească) în toate acţiunile bune pe care le realizăm". Din aceste afirmaţii rezultă destul de clar două idei esenţiale: în primul rând, fiinţa umană este - direct proporţional cu gradul său de puritate şi de aspiraţie către Dumnezeu - sub protecţia şi ghidarea îngerilor pe întreaga durată a creşterii sale spirituale; în al doilea rând, chiar şi în acest rol de călăuză spirituală, îngerii nu fac altceva decât să reflecte şi să reverse Iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu, asupra sufletelor umane încă imperfecte pe care aceste suflete n-o pot încă primi în forma sa pură, copleşitoare şi absolută. Şi tot ORIGENE ne mai spune ceva foarte important în această direcţie: "Îngerii ne apar prin urmare, mai întâi ca nişte asistenţi

binevoitori şi ca nişte călăuzitori divini ai sufletului în ascensiunea sa spirituală. Desigur că toate darurile spirituale vin de la Dumnezeu, însă să ştiţi că El ni le oferă aproape întotdeauna prin intermediul îngerilor". Potrivit angelologiei creştine, îngerii intervin spontan, în bine, atunci când este cazul, la toate nivelurile şi în aproape toate etapele vieţii umane, de la naştere şi până la moarte; chiar şi în momentul morţii sufletul unei fiinţe umane pure, care nu a atins încă mântuirea (desăvârşirea spirituală) este condus şi ghidat în "lumea de dincolo" de o anumită categorie de îngeri. De exemplu, Virtuţile (Corul îngeresc al Virtuţilor) reprezintă în realitate acea categorie angelică ce are, printre altele, drept sarcină dezvoltarea şi perfecţionarea morală a fiinţei umane. Prin urmare, fără sprijinul constant şi plin de abnegaţie pe care noi îl primim, conştient sau nu, de la entităţile angelice, nu putem să evoluăm cu adevărat din punct de vedere spiritual, cu atât mai mult cu cât putem spune că, într-un anumit sens, suntem, adeseori fără să ştim, în contact cu îngerii încă din clipa în care venim pe lume (ne naştem). Altfel spus, între perfecţiunea tăcută şi imuabilă a lui Dumnezeu şi fiinţa umană imperfectă şi limitată, există adeseori, complet nebănuiţi, îngerii - mesageri binecuvântaţi ai Voinţei lui DUMNEZEU către Bine, Iubire, Armonie, Înţelepciune şi Perfecţiune. Influenţa lor invizibilă lucrează constant şi cu o mare forţă în vederea opririi şi îndepărtării răului şi pentru trezirea (revelarea) şi amplificarea Binelui Divin care rezidă, adesea nebănuit, în tot ceea ce există şi este cu adevărat în legătură cu DUMNEZEU (cunoaştem, de exemplu, faptul că filosoful şi înţeleptul Socrate atribuia întreaga sa putere de pătrundere mentală şi înţelepciune inspiraţiei divine pe care o primea de la o anumită entitate angelică - ghid, pe care el o numea "DAIMON"-ul (inspiratorul) său). Ajutorul invizibil eficient şi plin de altruism al îngerilor nu se limitează însă numai la nivel individual: unele categorii angelice puternice şi foarte elevate acţionează pline de abnegaţie în vederea ghidării spirituale a unor colectivităţi umane, a unor naţiuni sau chiar a omenirii în ansamblul ei; de exemplu, Tronurile, întâietorii sau Domniile desemnează anumite puteri îngereşti care sunt în mod sublim ataşate unor ghidări şi inspirări spirituale ale naţiunilor; ele acţionează de asemenea ca protectori divini şi ca ghizi spirituali ai "sufletelor neamurilor". Aceste "suflete ale neamurilor" reprezintă în realitate entităţi, am putea spune colective, care prezintă o realitate subtilă astrală şi mentală net distinctă. Aceste entităţi colective (sufletele neamurilor) sunt, într-o anumită măsură, conştiente şi autonome şi ele iau gradat naştere datorită unei comuniuni de intenţii, de aspiraţii, de limbă, de tradiţie, de teritoriu, de cultură etc. Ele fac să se distingă (deosebească), unele de altele, marile colectivităţi umane (popoarele) şi acestora le sunt totdeauna asociate anumiţi îngeri inspiratori, protectori şi călăuzitori. Atât în lucrarea apocrifă "Cartea lui ENOH" cât şi în manuscrisele (dintre care unele sunt încă păstrate secrete) ce au fost descoperite la Marea Moartă (QUMRAN) se menţionează adesea rolul foarte important care este jucat de entităţile angelice în elevarea spirituală a grupurilor mari de oameni, a şcolilor autentic spirituale, a popoarelor şi a naţiunilor. Legat tocmai de acest aspect, acelaşi DIONISIE AREOPAGITUL arată că "fiecare naţiune (POPOR) în parte are un înger care îi este protector şi inspirator, căci Cel Prea-înalt (Dumnezeu Tatăl) a stabilit cu înţelepciune şi a inspirat formarea popoarelor şi naţiunilor, pentru ca astfel acestea să fie în strânşi legătură cu îngerii Săi de lumină". Pe de altă parte, în "Cartea Jubileelor"(4.15) se spune: "în acele zile, îngerii Domnului au coborât pe Pământ. Ei erau acei îngeri care sunt numiţi EGREGORI (Veghetori) (aceştia sunt în strânsă legătură cu sufletele colective ale neamurilor) şi au fost trimişi pentru a-i învăţa pe fiii oamenilor (legile supreme ale lui Dumnezeu). Ei au acţionat atunci cu putere pentru a face să revină bunătatea, iubirea, armonia şi dreptatea pe pământ". Bineînţeles însă că aceşti îngeri care sunt asociaţi sufletelor colective ale popoarelor pot inspira, sprijini, ocroti şi impulsiona spiritual popoarele respective în strânsă legătură sau, altfel spus, direct proporţional cu gradul de puritate, de elevare şi de aspiraţie spirituală al membrilor care alcătuiesc împreună respectivele popoare. Aceşti îngeri divini care au ca misiune ghidarea spirituali a unui anumit popor pot fi invocaţi cel mai uşor chiar de către membrii poporului respectiv.

INFORMAŢII SECRETE
(Pentru aceasta, cel mai adesea este suficient şi cel mai bine să se realizeze evocări colective efectuate la unison sau eventual măcar evocări ce vor fi făcute de unul singur în mod individual. Atunci se va urmări o evocare plină de dragoste pentru a se ajunge astfel la o intensă şi profundă stare de comuniune cu „sufletul” colectiv al acelui popor. Respectiva evocare se va realiza fie direct, fie prin intermediul unui anumit aspect adecvat care permite punerea rapidă în stare de rezonanţă (o anumită creaţie muzicală foarte inspirată, ori un simbol foarte vechi naţional, ne pot fi în această direcţie de un mare ajutor); acest „suport” de intrare în stare de rezonanţă va fi utilizat simultan cu aspiraţia noastră fermă şi cât mai intensă de a intra cât mai complet şi cât mai repede în stare inefabilă de comuniune sau empatie profundă cu sufletul colectiv naţional. Când realizăm aceasta pentru prima oară (de unul singur) este foarte bine, pentru a avea succes în această direcţie, să se aleagă ca moment pentru această acţiune de evocare o anumită dată în care se realizează o sărbătorire naţională colectivă care are o semnificaţie majoră pentru istoria poporului respectiv. Cele mai bune pentru această evocare sunt datele istorice în care aproape toată acea naţiune a fost însufleţită la unison de un nobil şi sublim ideal (datorită inspiraţiei şi sprijinului divin foarte puternic care a fost primit atunci (la acea dată) de la puterile îngereşti). Realizând din când în când această transpunere în stare de rezonanţă cu sufletul colectiv al neamului din care facem parte, vom constata că acesta ne va răspunde din ce în ce mai clar şi profund, împreună cu îngerii de lumină (egregorii) care îl veghează. În unele cazuri, aceste răspunsuri ne vor apărea chiar şi sub forma unor semnificative "lanţuri" de aparente "coincidenţe" fericite care ne vor confirma din plin, mai ales prin stările ample minunate, sublime, pe care le vom resimţi zile în şir tocmai din această cauză, realitatea stării de comuniune spirituală cu egregorii (Veghetorii) sufletului colectiv ai poporului respectiv. Dacă respectiva evocare spirituală a comuniunii cu sufletul neamului respectiv va fi realizată la unison de minim 2% din populaţia acelei naţiuni, poporul respectiv va cunoaşte gradat o tot mai accentuată stare de "înflorire" şi pace spirituală. Efectele care vor apărea, pe lângă faptul că vor fi cumulative, vor fi totdeauna direct proporţionale cu numărul acelor membri ai săi care îl vor evoca astfel; Utilizarea acestei metode, la unison, de către un grup de fiinţe umane unit, ferm şi conştient orientat poate determina transformări benefice rapide, mai ales în momente de cumpănă pentru acel popor, determinând revoluţii care pot modifica în bine destinul poporului respectiv. Ştiind toate acestea, putem acum să înţelegem mult mai bine misterul unor popoare mici (cum ar fi chiar şi cazul poporului nostru) care au rezistat eroic, într-un mod aproape miraculos şi care este complet de neînţeles (pentru cel ignorant), în faţa nenumăraţilor cotropitori care erau mult mai numeroşi şi mai puternici din punct de vedere material. Pentru numeroşi istorici este aproape de neînţeles, spre exemplu, formidabila unitate de spirit, de limbă sau de tradiţie a poporului român, cu toate că, paradoxal, unele părţi considerabile ale teritoriului său de formare au rămas destul de mult timp sub ocupaţie confruntându-se cu tendinţele îndârjite de deznaţionalizare pe care le-au exercitat cu putere asupra sa alte popoare (turci, ruşi, unguri, etc). Pentru noi, ca yoghini iniţiaţi este destul de evident că această extraordinară continuitate şi unitate a fost făcută cu putinţă mai ales de fondul minunat şi foarte pur al sufletului naţional românesc, care a menţinut o tainică şi strânsă legătură cu entităţile divine, angelice, protectoare. Acest aspect de excepţie se reflectă şi în profeţiile deja faimoase, ale indianului SUNDAR SINGH referitoare la misiunea spirituală planetară a ROMÂNIEI care, în conformitate cu aceste profeţii, îi revine în această epocă zbuciumată poporului român care este poporul ales de Dumnezeu. Pe de altă parte, putem să realizăm cu o şi mai mare claritate, în lumina acestor revelaţii, justificarea eforturilor sfruntate şi îndârjite ale periculoasei secte satanice care este Francmasoneria (ce este condusă din umbră de unii evrei sceleraţi) de a zdruncina din temelii sau chiar de a anihila complet conştiinţa naţională, prin anularea plănuită a graniţelor tuturor ţărilor în vederea unificării artificioase şi forţate a tuturor naţiunilor sub un singur guvern mondial francmasonic. Acest demers criminal urmăreşte totodată să anuleze complet legătura spirituală, divină, a popoarelor cu îngerii lor veghetori (egregorii). Conceptul de "suflet naţional (colectiv)'' mai este de asemenea în legătură şi cu acela de "subconştient colectiv". Acest concept a fost introdus pentru prima oară în lume de savantul CARL GUSTAV JUNG.

ceea ce va atrage în mod automat sprijinul direct şi inspiraţia acestor îngeri veghetori (egregori) care vor urmări să-i ghideze şi să-i susţină din ce în ce mai mult. sublime. va induce gradat. = VA URMA = . însufleţeşte şi hrăneşte o sui-generis (în felul său) entitate astrală colectivă malefică (care. cu cea mai mare uşurinţă. crearea unei asemenea colectivităţi (grup spiritual. apoi. această deschidere şi comuniune de suflet care este realizată de ei va putea declanşa. care va atrage automat unul sau mai mulţi egregori (îngeri veghetori) care îi vor impulsiona. la nivel profund. Este foarte bine atunci ca fiecare întâlnire să înceapă cu o scurtă meditaţie sau cu o rugăciune care va fi efectuată de toţi membrii grupului care sunt prezenţi. care creează. Respectiva meditaţie sau rugăciune va fi atunci orientată (dirijată) către Dumnezeu Tatăl. datorită rezonanţelor sale întreţinute cu anumite forţe sau energii infernale ce sunt declanşate de vizionarea acelui serial. apariţia unor stări şi a unor fenomene spirituale excepţionale. către una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice. la televizor. la unison. divine.) se poate realiza cel mai uşor dacă toţi membrii acelei comunităţi se întâlnesc periodic. prin amorsarea unor procese specifice de rezonanţă. printr-un tainic proces "ciclic" de rezonanţă. Procedând astfel periodic (săptămânal). numai energii şi porniri infernale). fiind animaţi de înalte şi sublime aspiraţii (cel mai bine săptămânal. Practic vorbind. etc. Procedând astfel. inspira şi ajuta mult mai mult pe toţi membrii plini de dăruire şi aspiraţie ai acelui grup. din ce în ce mai mult. milioane de oameni vizionează săptămânal şi la aceeaşi oră. în aceeaşi zi şi pe cât posibil la aceeaşi oră). spre exemplu. Aceasta se va face şi în funcţie de ce susţinător şi inspirator divin şi-au ales încă de la formare (constituire) membrii componenţi ai acelui grup spiritual. pe toţi membrii acelei colectivităţi. similar ca principiu cu momentele în care. un sinistru serial de groază. în plus. membrii uniţi şi animaţi de sublime aspiraţii divine care alcătuiesc un minunat grup spiritual vor crea. însufleţi şi hrăni în mod gradat o sublimă şi elevată entitate astrală colectivă. aceşti "fraţi întru spirit care aspiră sincer să descopere adevărul vor beneficia de un ajutor divin mult mai mare decât acela pe care ei îl primeau anterior în mod individual şi. în cei care urmăresc acel film serial. ori către un suprem model divin (Iisus Christos). etc. de aceleaşi aspiraţii minunate.Chiar şi la o scară mai redusă se pot constitui colectivităţi umane care să fie constant animate.

Avem. şi reciproc. în iubirea celuilalt. în mod firesc. el se va orienta apoi. aici. perfecte care uneşte două fiinţe umane de sex opus. bărbatul iubitor se simte totodată iubit de Dumnezeu însuşi.CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. În special acum. de cuplu. puternică.evoluţia spirituală în grup. An 8) Pentru a se declanşa cu adevărat toate aceste efecte minunate este însă foarte important ca şi conducătorul spiritual al acelui grup să fie o fiinţă umană pură. prin urmare. către Dumnezeu. nesfârşite. posesivitate şi ataşament. Cu privire la acest aspect tainic. mai ales atunci când este iubit cu adevărat de iubita lui. Întotdeauna. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). Acest aspect tainic transpare de altfel suficient de clar în cadrul tradiţiei creştine. această iubire transfiguratoare. mai întâi fuziunea celor două jumătăţi polare în cadrul iubirii umane: după care apoi urmează ascensiunea extatică gradată a celor doi iubiţi către Iubirea infinită a lui Dumnezeu".aşa cum se arată în scrierile secrete YOGA şi TANTRA . Mai ales atunci fiecare dintre ei se descoperă extaziat în dimensiunile sale tainice cele mai elevate. Atunci întrucât iubita sa reprezintă pentru el darul cel mai de preţ pe care îl primeşte de la Dumnezeu. o veritabilă "coborâre" (încarnare) divină care este asistată de toate ierarhiile îngereşti ale lui Dumnezeu pe pământ. în perioada de sfârşit a epocii de maximă decadenţă spirituală (KALI YUGA) este în mod deosebit favorizată . cei doi iubiţi plenar fuzionaţi într-un mirific tot pot după aceea să se topească plenar extaziaţi în Iubirea Oceanică Absolută a lui Dumnezeu Tatăl. pentru a putea fi mereu la înălţimea investiturii pe care ea o va primi de la înaltele entităţi angelice. este acela al iubirii nesfârşite. Un alt aspect tainic care poate fi încadrat în acelaşi context cu revelaţiile precedente. Prin intermediul iubirii adevărate. Atunci când un bărbat şi o femeie care au atins deja sau care se apropie foarte mult de starea de desăvârşire spirituală se unesc. care în acele condiţii (pe care le favorizează un grup spiritual) este mult accelerată faţă de cea individuală. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale (continuare la cursul nr. transfiguratoare. plină de aspiraţie şi exemplară. complementare şi indisociabile ale aceluiaşi tot. Pe măsură ce dragostea lor frenetică. CÂT şi LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). sinceră şi curată dintre un bărbat şi o femeie atrage aproape automat. bărbatul şi femeia devin astfel gradat unul pentru celălalt cele două jumătăţi polare. într-o manieră totală.An 8 C 2 Informaţii secrete PANCHA TATTVA . ajutorul şi ghidarea spirituală a unor entităţi angelice. frenetică. fiind animat de o nesfârşită dragoste. ei reprezintă atunci din punct de vedere spiritual. marele teolog şi gânditor francez TEILHARD DE CHARDIN spunea: "Bărbatul iubitor va merge mai întâi către femeia care îl iubeşte foarte mult şi se va uni frenetic cu ea în întreaga lui fiinţă. Iar din flacăra extraordinară ce se va naşte din această primă comuniune a sa cu Misterul Divin. atât timp cât ea nu este viciată şi întunecată de gelozie. perfect conştienţi. orgoliile sau meschinăriile cu care oamenii se confruntă adeseori atunci când se află într-un grup. divine. egoismele. reciprocă creşte şi înfloreşte. dar aceasta implică totdeauna efortul de a depăşi cât mai repede închistările. inspiraţia. în cadrul unui act amoros plenar transfigurator în care este realizată o stare de Continenţă perfectă. 1. Atunci .

de asemenea. copiii care se nasc dintr-o asemenea fuziune a unui cuplu în care (atunci) ambii iubiţi se află într-o stare de conştiinţă cosmică extatică (SAMADHI). Da. sublim inspiratoare a îngerilor acoperă aproape toate activităţile umane obişnuite. atunci când bărbatul se apropie de iubita sa. O asemenea iubire exemplară care este nesfârşită şi perfectă. Într-o asemenea iubire plenar şi sublim transfiguratoare. cei doi iubiţi se vor regăsi împreună în paradisurile divine şi vor continua să formeze mai departe aceeaşi perfectă şi divină unitate care este expresia unităţii Unicului Divin. mai ales muzica divin inspirată a avut. În plus. În plus. dacă aspiraţia lor manifestată la unison va fi suficient de puternică. inspirată şi susţinută de entităţile angelice care se află în planurile subtile ale manifestării. făcându-i de multe ori capabili să transmită şi să trezească. de asemenea (pentru a putea atrage astfel spontan. Veţi rămâne mai departe împreună chiar şi atunci când aripile întunecate ale morţii vă vor risipi zilele. cu uşurinţă. are şi va avea . să existe o iubire adevărată. sublimele entităţi angelice) să resimtă intens faţă de ea aceeaşi stare pe care un om plin de dragoste faţă de Dumnezeu o are în mod spontan în faţa unui altar sau a unul loc care este sfânt. o anumită entitate angelică. meschinării. Ca un alt exemplu. conformism. până ce vă veţi topi amândoi copleşiţi de extaz. iar pentru ca acest ajutor angelic să fie acordat permanent este esenţial. ataşament etc. care vor asista. deoarece ea reflectă atunci realitatea Iubirii Absolute a lui Dumnezeu. să aibă faţă de el o aceeaşi veneraţie pe care o fiinţă umană o simte în prezenţa unui mare sfânt. în memoria tăcută a lui Dumnezeu". susţinută şi inspirată de îngeri.când se urmăreşte procreerea. închistări. în eternitate. aspiraţia către frumos. prin starea de rezonanţă care este generată de puritatea sa. nesfârşită. fuzionând mai mereu astfel spontan. care mai mereu îi va inspira şi îi va susţine în momentele dificile ale vieţii lor ca cuplu. sunt cu toţii feluritele categorii de îngeri care i-au inspirat pe toţi marii artişti de geniu de-a lungul istoriei. răspunsul şi starea propriu-zisă de comuniune şi rezonanţă cu acea entitate angelică vor fi foarte mult uşurate. la unison. iubirea. sinceră. înainte de toate. ei se apropie din ce în ce mai mult de inima lui Dumnezeu şi. pot chiar să evoce amândoi. sunt întotdeauna fiinţe extrem de evoluate spiritual. putem menţiona că creativitatea şi inspiraţia artistică de cel mai înalt ordin sunt şi au fost din totdeauna atribuite îngerilor: muzele la romani. În cazul unui asemenea cuplu moartea nu va putea niciodată să destrame o astfel de iubire: în cazul lor. o deplină stăpânire a energiei sexuale de către cei doi iubiţi. care a fost conceput astfel . prin intermediul artei lor sublime. suprema desăvârşire (eliberare) spirituală în cuplu. după părăsirea planului fizic (moartea fizică). aceasta mai implică. La rândul ei. încă în timpul existenţei lor fizice. simţul dreptăţii sau dorul copleşitor de Dumnezeu la cei care erau suficient de sensibili faţă de expresivitatea artistică sublimă.atunci când ambii săi părinţi se aflau în stare de SAMADHI (extaz divin). inspira şi vor sprijini din ce în ce mai mult extatica lor fuziune amoroasă. necondiţionată şi complet eliberată de gelozie. dacă ei doresc cu adevărat aceasta. eventual prin intermediul numelui acesteia. în această direcţie este demn de reţinut că cei doi iubiţi pot astfel atinge. mental. ei vor intra într-o sublimă şi inefabilă stare de rezonanţă cu tărâmul cel tainic al îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu. ea trebuie. sublimele entităţi angelice). atunci când femeia se apropie plină de o nesfârşită dragoste plenar transfiguratoare de iubitul ei. dintre două fiinţe umane de sex opus. prin starea de rezonanţă care este atunci generată de starea sa de puritate. veţi rămâne etern împreună. Oferim în continuare o minunată ilustrare poetică a acestei divine posibilităţi care este extrasă din geniala operă poetică a lui KHALIL GIBRAN: "V-aţi născut pentru a fi împreună şi împreună veţi rămâne. sunt totdeauna necesare sprijinul. Dintre toate artele. ghidarea şi protecţia permanentă a puterilor îngereşti (fie că toate acestea sunt primite conştient sau inconştient de către cei doi iubiţii. Atunci când cei doi iubiţi fac dragoste într-o asemenea stare de transfigurare dumnezeiască. el trebuie (pentru a putea atrage astfel spontan. Influenţa divină. Într-o asemenea situaţie. ("PROFETUL") Pentru a ajunge la această supremă realizare care este posibilă în cuplu. pură. minunaţii GANDHARVA-şi (muzicienii cereşti) la indieni etc. conform procedeului care a fost descris anterior. unitate care este mereu protejată. Copiii care se nasc după aceea sunt nişte veritabili copii ai lui Dumnezeu (ca un exemplu în această direcţie. este foarte cunoscut în tradiţia indiană cazul marelui înţelept şi eliberat ABHINAVAGUPTA. va fi mai mereu asistată.

de cele mai multe ori distrugătoare şi pângăritoare . de aceeaşi natură cu îngerii". IERARHIILE ANGELICE După cum am arătat anterior. la ora actuală. încă din antichitate. de aproape toate comunităţile tradiţionale rurale şi de către acei rari oameni care erau înzestraţi cu un suflet pur şi care trăiau mai mereu într-o strânsă legătură cu Natura. putem afirma. ilustrul fizician francez contemporan JEAN CHARON exprimă tocmai acest sentiment inefabil în lucrarea sa intitulată "Pe corabia timpului". De altfel. Pe de altă parte. de factură demoniacă sau chiar satanică (printre acestea putem menţiona "muzica" ROCK. predomină în această epocă de cumplită decadenţă morală şi spirituală în care ne aflăm (sfârşitul lui KALI YUGA) şi prin intermediul căreia sunt de cele mai multe ori în mod inconştient invocate forţele întunecate ale răului. RAP etc. universul cel tainic al îngerilor este de fapt o gigantică ierarhie de spirite (fiinţe divine de lumină) care este condusă de Dumnezeu Tatăl. vorbind la modul foarte strict. uneori chiar în vis. se află sub semnul lucifericului şi al satanicului. în anumite medii perfect naturale. marele gânditor PHILON din ALEXANDRIA spunea (întocmai ca şi tradiţia tantrică): "Nu există decât un singur DUMNEZEU. aceasta este deocamdată o imposibilitate în contextul ştiinţific actual) se consideră totuşi mai puţin creduli şi naivi decât cei care cred cu putere în existenţa îngerilor". În această direcţie. care sunt . cea mai puternică influenţă în acţiunea de elevare spirituală a comunităţilor umane. nu trebuie să pierdem din vedere că influenţa genială. în esenţă. mai ales de către omul obişnuit. entităţile angelice conduse de DUMNEZEU sunt cele care le revelează gradat oamenilor care sunt puri şi pregătiţi din punct de vedere spiritual cheile secrete ale Universului. magnetism. şi modalităţi aşa-zis "muzicale". că ceea ce noi numim astăzi electricitate. nu este deloc întâmplător că aproape întreaga "civilizaţie" actuală. perversităţii ori răutăţii umane. Mai mult decât atât. Chiar şi la noi sunt cunoscute în popor nenumărate situaţii în care îngerii au intrat direct în legătură cu fiinţele umane pure. ignoranţei. În această direcţie. Spre exemplu. PUNK. au participat în mod activ şi au coordonat edificarea întregului Univers. lumea invizibilă şi sublimă a îngerilor cuprinde o întreagă ierarhie de sublime făpturi divine. de tip francmasonic. Prin urmare. din nefericire. foarte profunde. marilor descoperitori sau marilor artişti nu este în fond altceva decât europenizarea cuvântului arab care desemnează îngerii: DJINN. Dincolo de aceasta. dintre care se ştie de către cei iniţiaţi că unele se află într-o strânsă legătură cu acele misterioase "spirite ale naturii". Trebuie însă să nu pierdem din vedere că aceasta se realizează întotdeauna în funcţie de gradul de dezvoltare spirituală al umanităţii. de o inteligenţă superioară. sunt numeroşi cercetătorii care au avut în anumite situaţii sentimentul că au fost inspiraţi. afirmând chiar. chiar existenţa îngerilor este pusă la îndoială datorită scepticismului. ca o convingere interioară profundă: "Eu mai întâi găsesc şi apoi încep să caut".) care. Toate aceste adevăruri tainice erau cunoscute însă. merită să menţionăm că genialul dramaturg şi umorist BERNARD SHAW remarca la un moment dat cu foarte mult bun simţ: "Nu văd de ce oamenii care cred cu tărie în existenţa electronilor (având în vedere că până acum nimeni nu a putut să vadă vreun electron şi. este un alt aspect important pe care oamenii deschişi către DUMNEZEU trebuie să-1 cunoască. datorită ignoranţei. trebuie însă să ne dăm seama că există. nu sunt altceva decât nişte aspecte naturale care erau atribuite altădată influentei îngerilor. genialul filosof LEIBNIZ considera că "chiar atomii (referindu-se de fapt la particulele elementare) sunt. ceea ce în multe situaţii face ca entităţile angelice să fie ceva mai greu de contactat. chiar şi atributul "geniu" care se acordă de regulă marilor inventatori. fără îndoială. TRASH. de la particulele elementare şi până la galaxii. Îngerii care. intuitiv. JAZZ. care erau ferite de intervenţia . la nivelul lui AKASHA TATTVA).a oamenilor răi. însă acest DUMNEZEU unicul are permanent în jurul său nenumărate puteri divine. De altfel. În această direcţie. pe drept cuvânt. divin inspiratoare a îngerilor în ceea ce priveşte descoperirile ştiinţifice benefice pentru om. Astfel. Aşa cum vom putea vedea în continuare. gravitaţie etc. cunosc în profunzime toate legile tainice ale Naturii precum şi mijloacele cele mai armonioase şi divin integrate de a le folosi. În foarte multe situaţii. asemenea întâlniri producându-se uneori în mod spontan.(datorită acţiunii sale tainice.

toţi îngerii de lumină. superioare). întreaga Creaţie este structurată în funcţie de frecvenţa ei predominantă de vibraţie pe mai multe niveluri (ceruri şi infernuri). de lumea aceasta şi fie tot ce se află în ele". Conform revelaţiilor sale. Alături însă de toate acestea. ATHENAGORA. aici (în special în tărâmul sau universul cauzal) existând cele mai înalte (ca frecvenţă de vibraţie predominantă) entităţi angelice. Un alt teolog creştin. 7) ÎNTÂIETORII 8)ARHANGHELII 9) ÎNGERII care reprezintă a treia triadă . ajutate şi guvernate de către îngeri". îngerii se află organizaţi în 7 ordine. . Această idee este unanim acceptată în cadrul creştinismului. precizează: "DUMNEZEU. ghizii.12) prin visul (profund iniţiatic) al profetului şi înţeleptului IACOB: "Şi el a visat că era o scară (simbol tainic al principiului fundamental al rezonanţei). Atât în YOGA cât şi în aproape toate tradiţiile spirituale autentice ale umanităţii se vorbeşte despre un număr de 7 zone paradisiace (raiuri) şi despre 7 zone infernale (iaduri). în scrierile tradiţionale se mai menţionează atât dimensiunile (nivelurile vibratorii) şi mai elevate. sfântul TOMA de AQUINO afirmă: "Toate lucrurile materiale şi toate fiinţele vii sunt inspirate.aceştia sunt îngerii "guvernatori" ai lumilor subtile. În Biblie. În toate tradiţiile spirituale autentice ale umanităţii. pentru ca ei să aibă grijă de elementele subtile. a repartizat şi a ierarhizat (în funcţie de frecvenţa de vibraţie caracteristică .am putea spune noi). sprijinită cu partea ei de jos pe pământ şi al cărei vârf atingea cerul (unind astfel cerul cu pământul). DIONISIE AREOPAGITUL confirmă: "Cea mai importantă parte a Creaţiei lui DUMNEZEU a fost realizată de cele Şapte Spirite ale Prezenţei Divine . Cele 9 coruri îngereşti (care sunt grupate în 3 triade). iar pe această scară îngerii de lumină ai Lui DUMNEZEU urcau şi coborau". legături care devin gradat conştiente pentru cel iniţiat (care deja a atins un anumit grad de evoluţie spirituală) este redată în Geneză (28.colaboratori apropiaţi ai lui DUMNEZEU -graţie amplificării Dumnezeirii din ei". diversele lumi (tărâmuri) paralele invizibile. ajutoarele şi protectorii tuturor fiinţelor care au fost create. Cu ajutorul acestor puteri divine a fost zidit întregul Univers". este aceea a marelui angelolog DIONISIE AREOPAGITUL şi care este expusă în lucrarea sa "Ierarhiile cereşti". prin intermediul Logosului Său Creator (Duhul Sfânt). Aceste 9 coruri sunt: 1) SERAFIMII 2) HERUVIMII 3) TRONURILE care reprezintă prima triadă .aceştia sunt îngerii "sfătuitori" şi inspiratori de înţelepciune divină. ale mentalului (VIJNANA) cât şi cele ale cauzalului (ANANDA). Prin urmare. toate acestea nefiind în realitate decât nişte descrieri ale unor subniveluri (subplanuri) ale astralului. 9 coruri sau 3 triade.inspiratorii. 4) DOMNIILE 5) VIRTUŢILE (PUTERILE) 6) STĂPÂNIRILE care reprezintă a doua triadă . de ceruri (în realitate. sunt descrise pornind de la cea mai înaltă categorie angelică care se află cel mai aproape de DUMNEZEU. cea mai clară precizare a legăturilor invizibile care unesc fiinţa umană cu ierarhia îngerilor de lumină. cea mai clară şi mai coerentă descriere din tradiţia creştină. Creatorul acestei lumi. care este unanim acceptată. La rândul său. În ceea ce priveşte structura intimă propriu-zisă a ierarhiilor angelice. Creaţia lui DUMNEZEU este înfăţişată ca fiind o structură care este precis ierarhizată (datorită existenţei principiului fundamental al vibraţiei sau rezonanţei) în sfere tainice de existenţă paradisiacă şi în sfere tainice de existenţă infernală. Astfel.aceştia sunt îngerii care sunt consideraţi ca fiind "mesageri" între lumea fizică şi lumile subtile sublime. care în tradiţia indiană secretă sunt numite ARUPADEVA (îngerii cei fără de formă).

acest aspect tainic fiind aproape de neînţeles pentru cadrul tridimensional limitat al lumii noastre fizice). există 4 mari legiuni de Serafimi care se spune că ar corespunde celor 4 direcţii principale ale spaţiului. Tot din această descriere. Conform tradiţiei creştine. ei sunt cu toţii înzestraţi cu miraculoasa putere divină de a "arde" (purifica) instantaneu. Această glorificare permanentă care se manifestă ca ceva copleşitor ce există dincolo de timp şi de spaţiu. despre ei se spune că toate calităţile lor spirituale sunt aproape în exclusivitate întrebuinţate în slujirea şi în preamărirea lui Dumnezeu. inspiră şi influenţează într-un mod divin câte un asemenea paradis astral sau în anumite situaţii chiar tărâmurile mult mai elevate ale mentalului şi ale cauzalului. cap. care este dublată de libertatea de a urca sau coborî pe această sui-generis (în felul ei) "scară" a manifestării divine. dintre care se spune că o singură pereche o folosesc pentru zbor iar celelalte două perechi le sunt necesare pentru a-şi acoperi complet faţa şi picioarele (această imagine simbolică este foarte semnificativă deoarece ne revelează taina ocultării lor faţă de modul obişnuit de gândire şi reprezentare al fiinţelor umane comune. se consideră în unanimitate că Serafimii sunt îngerii care sunt cei mai apropiaţi de DUMNEZEU. singura menţiune a acestor înalte entităţi cereşti divine este făcută în viziunea de la început a lui ISAIA (Isaia. sfânt. toate greşelile (KARMA negativă de suferinţă) a fiinţelor umane CARE PRIN ASPIRAŢIE ŞI PRIN ACŢIUNILE LOR MERITĂ ACEASTA. În conformitate cu descrierea apocrifă a lui ENOH.6). fiind în mod direct asociaţi (în cadrul primei triade angelice) cu Heruvimii şi cu Tronurile. Tocmai de aceea. care este de altfel identică aceleia a lui ENOH. ele având în acelaşi timp şi puterea. Serafimii sunt mai mereu nedespărţiţi de prezenţa şi măreţia tainică a fiinţei lui DUMNEZEU şi ei debordează neîncetat de cea mai pură şi mai înaltă formă de iubire divină.Fiecare dintre categoriile angelice existente controlează. =VA URMA= . aşa cum se poate constata cu uşurinţă din descrierea lui Isaia. Serafimii sunt înfăţişaţi în mod simbolic ca având 3 perechi de aripi (în cazul lor aceste aripi sunt fără îndoială un clar simbol al fiinţării lor multidimensionale. În acelaşi timp. prin valul de gratie divină pe care ei îl revarsă. ierarhiile angelice sunt descrise astfel: 1) SERAFIMII: în Biblie. în ordinea descrescătoare a frecvenţei lor predominante de vibraţie. De obicei. sfânt şi atotputernic este Domnul Dumnezeu". a fost descrisă în modul cel mai simplu de către profetul şi clarvăzătorul Isaia prin cuvintele: "Sfânt. Serafimii glorifică (slăvesc) necontenit Fiinţa Divină Supremă (DUMNEZEU).

o imensă şi indescriptibilă stare de fericire. 44. pentru ca astfel fiecare centru secret de forţă (CHAKRA) să fie intens activat şi dinamizat (astfel se ajunge ca fiecare centru secret de forţă (CHAKRA) să fie "umplut" cu această sublimă energie esenţială a vieţii). care apare a fi nuanţată în mod distinct în funcţie de specificul fiecărei CHAKRA-e. la nivelul lui YONI CHAKRA). SUSHUMNA NADI).mentală şi cauzală). Putere Divină tainică ce conferă fiinţei umane un farmec sublim. energia subtilă. îşi va focaliza cât mai intens atenţia la nivelul lui MULADHARA CHAKRA şi simultan el îşi va contracta ferm şi cu putere muşchiul sexual (în realitate este vorba despre o contracţie a muşchiului PUBO-COCCIGIAN) pentru a trezi şi a dinamiza astfel un anumit centru secret secundar de forţă. care este situat imediat deasupra lui MULADHARA CHAKRA. Procedând astfel. astral. (BRAHMA-MARGA sau. în MICROCOSMOSUL fiinţei sale. el trebuie după aceea să urmărească să fuzioneze gradat până la identificare cu această lumină subtilă a Conştiinţei Divine (CIT).de jos în sus. care absorb atunci (sunt astfel "trezite" şi dinamizate plenar.AN 8 C 3 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA . el trebuie să conştientizeze cât mai profund. Tot acolo yoghinul avansat trebuie să vizualizeze (şi totodată să urmărească să conştientizeze) ca fiind plasată chiar deasupra focarului acestei Energii Creatoare Esenţiale (KAMA) o Strălucire intensă. care în realitate este manifestarea la acel nivel a Conştiinţei Divine Supreme (CIT). declanşarea procesului de rezonanţă cu energia subtilă creatoare (care este captată din MACROCOSMOS). YONI MUDRA. în plan subtil) el trebuie să vizualizeze manifestarea Energiei Subtile Creatoare esenţiale a dorinţei (KAMA) (altfel spus. care se manifestă în fiinţa umană în primul rând ca energie sexuală subtilă.în fiecare CHAKRA . nesfârşit şi care îi apare yoghinului în timpul contemplării la fel de minunată precum floarea roşie de BANDHUKA (PENTAPETES PHOENICIA) şi se înfăţişează ca având o extraordinară strălucire care este la fel de răcoroasă precum aceea a Lunii (a energiei subtile secrete a lui APAS TATTVA). acesta (procesul de sublimare) determinând la fiecare nivel . (3) În final el (yoghinul) trebuie să facă să ascensioneze (sublimeze) această energie subtilă benefică (ce rezultă prin transmutaţia biologică a potenţialului său creator-sexual) prin SUSHUMNA NADI. altfel spus. subtilă. An 7) 1.numit YONI CHAKRA (centrul de forţă al orgasmului) şi care este subordonat lui SWADHISTHANA CHAKRA (pe toată durata retenţiei suflului pe plin). creatoare.(el se găseşte în plan subtil) la baza penisului la bărbaţi şi (în plan subtil) în zona clitorisului la femeie . Procedând astfel de un anumit număr de ori.CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu FIINŢA DIVINĂ UNIVERSALĂ (Realitatea lui DUMNEZEU) (continuare la cursul nr. yoghinului avansat străbate (conştientizează) toate cele trei lumi fundamentale (fizic-eterică. de) acest nectar divin al nemuririi (energia esenţială a vieţii) ce izvorăşte (îşi are punctul-focar de corespondenţă şi rezonanţă) de la nivelul lui YONI CHAKRA (care în plan fizic-material este în strânsă legătură cu zona perineului unde se află canalul energetic subtil SHIVANI NADI) . la capătul acestei inspiraţii (atunci când plămânii săi sunt plini de aer). (2) Aici (la nivelul lui YONI CHAKRA. esenţială a fiinţei sale (care rezultă prin transmutaţia biologică a potenţialului său sexual în energie) va intra spontan pe "Calea care conduce către Dumnezeu. dătătoarea elixirului secret esenţial al nemuririi spirituale (1) (După ce a adoptat o postură YOGA adecvată) yoghinul va inspira profund pe nas şi. graţie sesizării corespondenţelor şi analogiilor fundamentale dintre fiinţa umană (privită ca fiind un MICROCOSMOS) şi întregul Univers (MACROCOSMOSUL).

la nivelul fiecărei CHAKRA-e. esenţial. pentru voinţa sa. (4) După aceasta (atunci când sesizează că prelungirea retenţiei suflului pe plin ar însemna de fapt o forţare a posibilităţilor sale actuale). dacă respectivul discipol a fost iniţiat anterior în practica lui YONI MUDRA şi a exersat suficient de mult acest procedeu formidabil pentru a obţine astfel purificarea subtilă care îi este necesară (Această extraordinară purificare este descrisă ca fiind echivalată. sau care au fost fragmentate în bucăţi sau care sunt disparate (fiind lipsite de armonia iniţială.îi pot dărui aspirantului perseverent starea de iluminare spirituală şi îi pot deschide poarta către uluitoare puteri paranormale (SIDDHI-uri) atunci când ele îi sunt oferite de un Maestru (GURU) autentic. care atunci devine extraordinar de puternică. retenţie pe plin. yoghinul va expira lent (pe gură). utile şi puternice dacă se lucrează atât cât este necesar cu ele).cea sfântă.care totodată conferă Cunoaşterea Realităţii lui SHIVA (care este trăită ca fiind Vidul beatific al Transcendenţei Divine). sau care sunt considerate pe nedrept ca fiind slabe (cu toate că în realitate ele sunt benefice. retenţie pe vid). (5) Yoghinul avansat care aspiră să atingă starea de înţelepciune trebuie să execute zilnic din nou şi din nou această minunată YONI MUDRA (care) a fost descrisă în SUTRA anterioară) chiar şi atunci când face dragoste cu CONTINENŢĂ. pentru indieni . el va aduce (sublima) gradat din ce în ce mai mult nectarul esenţial al vieţii (a cărui amplificare în fiinţă va contribui din plin la trezirea lui KUNDALINI SHAKTI) în SAHASRARA unde va face să se înteţească focul spiritual purificator (transformator şi eliberator) KALAGNI . Acest nectar tainic. întocmai ca întrun sui-generis (în felul său) "botez" spiritual). foarte redusă sau aproape nulă în AURA tainică a planetei noastre (PĂMÂNTUL) deoarece au fost relativ recent revelate şi care nu sunt rele (nu fac să se intre în stare de REZONANŢĂ cu energii malefice (satanice sau demoniace)). în anumite texte secrete.Gangelui. luminos. a fost numit de mine (SHIVA) în TANTRA-e "forţa esenţială a vieţii". dătătoare de viaţă. de 1000 de ori consecutiv. ele îşi pierd din această cauză eficienţa). Chiar şi asemenea MANTRA-e . cu acţiunea de a te îmbăia în mod ritual în apa . expiraţie. chiar şi acestea devin numai pentru el eficiente prin practica perseverentă şi sistematică a lui YONI MUDRA. strălucind plin de splendoare în revărsarea sa tainică. arse (STAMBHITA) (datorită unei cunoaşteri intelectuale "abstracte") sau a căror flacără (energie subtilă specifică este foarte slab sau aproape deloc acumulată şi manifestată în ambianţa (AURA) planetei noastre (PĂMÂNT)) a devenit slab pâlpâitoare. unde determină stări paradisiace de fericire pornind de jos în sus. specifică. Procedând astfel. sau care se consideră că sunt prea bătrâne (din cauză că le-au fost complet uitate domeniile de utilizare) sau care sunt mândre de tinereţea lor (care prezintă o acumulare şi o manifestare subtil energetică. aproape că nu mai există nimic imposibil în această manifestare. cu toate că ele nu sunt deloc distructive (malefice).(acest canal subtil (SHIVANI NADI) este deblocat şi activat datorita proceselor complexe de transmutaţie. Eu (SHIVA) am descris astfel aici pentru prima dată această . lipsite de eficienţă şi fără vitalitate (fără o mare forţă tainică MANTRAVIRYA). chiar şi acele MANTRA-e (sunete vocale care fac posibilă intrarea şi menţinerea în stare de REZONANŢĂ cu anumite sfere infinite de forţă sau cu unele energii subtile ce există în MACROCOSMOS) care sunt parţial deformate (CHINNA) sau paralizate (KILITA). energizare şi de sublimare care au rost descrise anterior). care rezultă prin transmutarea potenţialului creator-sexual al femeii şi al bărbatului în energie subtilă. rămânând în acelaşi timp cu atenţia focalizată ferm şi continuu la nivelul lui KULA (regiunea perineală) (conştientizând mai departe efectele care apar pentru a putea după aceea reîncepe o nouă execuţie în care el va proceda exact ca în modul descris anterior-urmărind să respecte întru-totul toate fazele sale). până în zona creştetului (SAHASRARA inclusiv). trecând după aceea din nou prin toate etapele acestei tehnici de PRANAYAMA (respectiv: inspiraţie. Dacă yoghinul atinge cu adevărat succesul în această modalitate (YONI MUDRA) care este rezervată celor aleşi. sau care au devenit întunecate (pentru că datorită necunoaşterii clare a efectelor subtile pe care ele le declanşează nu mai sunt utilizate) şi s-a ajuns chiar să se considere că trebuie să fie abandonate. Culoarea subtilă a acestui sublim nectar (care se manifestă sub forma unui flux subtil.repet . Acesta este modul secret de realizare practică a formidabilei YONI MUDRA care este descris de mine (SHIVA). de energie) este un roz minunat. (6) Doar în cazul său.

Chiar şi dacă ar fi ameninţat cu moartea. Tocmai din aceste motive şi din multe altele care sunt păstrate secrete. (11) Prin practica YOGA asiduă. yoghinul va obţine în scurt timp succesul (va atinge astfel toate efectele complex purificatoare şi iluminatoare care au fost descrise anterior) pentru că nu trebuie săi pierdem niciodată din vedere că numai printr-o practică adecvată. subtilă şi cauzală). toate acumulările sale KARMA-ice rele care sunt generatoare de suferinţă sunt astfel anihilate). stăpânul propriului său destin). prin intermediul căreia tot ceea ce yoghinul rosteşte în mod conştient se va realiza. întreaga KARMA de suferinţă a yoghinului este în mod gradat "arsă" (anihilată) de forţa spirituală care este astfel trezita în fiinţa celui care practică intens şi în mod consecvent această MUDRA). De asemenea. această MUDRA. (10) Prin practica sa corectă şi sistematică (a lui YONI MUDRA) poate fi atinsă cu uşurinţă de către yoghin starea de Extaz Divin (SAMADHI). Moartea însăşi poate fi amânată cu uşurinţă sau "păcălită" de către un yoghin avansat prin puterea teribilă care este dobândită de el prin practica YOGA (altfel spus) prin practica YOGA. iniţierea propriu-zisă în YONI MUDRA trebuie să fie păstrată strict secretă de către yoghin. (8) Chiar dacă în trecut (în vieţile sale anterioare ori în existenţa prezentă).formidabilă YONI MUDRA pentru ca aspirantul care îşi dă seama de valoarea ei să se poată pregăti cel mai bine cu ajutorul ei. obtuzi. . reiese în mod clar şi evident că toţi cei care aspiră sincer şi din toate puterile la eliberarea spirituală (şi nu au fost până în prezent iniţiaţi în altei metode secrete la fel de eficiente precum aceasta) ar trebui să practice zilnic şi cu maximă seriozitate. datorită ignoranţei.) ori a violat-o pe iubita Maestrului său. cel iniţiat nu o va oferi niciodată fără discernământ (oricui). treptat. De altfel. cu ajutorul imens al lui YONI MUDRA. chiar şi în situaţiile în care el (aspirantul) a făptuit în trecut (datorită ignoranţei sau a răutăţii) anumite acţiuni abominabile cum ar fi aceea de a ucide o mie de brahmani. el (aspirantul) şi-a ucis îndrumătorul spiritual (GURU-l). chiar şi starea de deplină şi extatică unire cu DUMNEZEU Tatăl poate fi atinsă prin practică (antrenament spiritual) sistematică şi corectă. furtul. datorită virtuţilor spirituale care sunt cu siguranţă dobândite prin practica perseverentă a acestei MUDRA (cu alte cuvinte. yoghinul care este iniţiat în YONI MUDRA nu trebuie să o reveleze celor răi. (7) Prin forţa purificatoare formidabilă a lui YONI MUDRA sunt "arse" (distruse) gradat toate păcatele aspirantului (cu alte cuvinte. Ba chiar dacă anterior el ar fi omorât toate fiinţele care există în cele trei lumi (fizică. corect şi în mod perseverent realizată. (9) Din toate acestea. Tocmai de aceea. ori s-a complăcut în cele mai cumplite vicii şi s-a lăsat pradă unor porniri inferioare josnice (beţia. în vederea iniţierii sale în anumite MANTRA-e secrete. tot astfel (prin practică) este atinsă şi puterea paranormală (SIDDHI) de proiecţie instantanee liberă (la voinţă) prin spaţiu (este vorba de o anumită formă de dedublare mentală fulgerătoare). sistematică şi consecventă poate fi atinsă suprema desăvârşire spirituală. (Este vorba aici de o alegorie cât se poate de plastică a extraordinarei puteri purificatoare şi divin-integratoare a lui YONI MUDRA care. iată. el nu va mai putea să fie atins de consecinţele ("roadele") cumplite ale acestor acţiuni mizerabile. nu numai că poate să distrugă treptat toate tendinţele rele şi acumulările KARMA-ice inferioare ale yoghinului dar totodată ea permite (în acelaşi timp) apariţia în conştiinţa acestuia a unui asemenea grad de puritate şi de elevare încât prin aceasta yoghinul transcende cu uşurinţă orice condiţionare generată de KARMA. deoarece atunci (în urma practicii sale asidue) voinţa sa individuală este perfect integrată în Voinţa Divină a lui DUMNEZEU. jaful etc. Acesta este adevărul şi numai adevărul pe care iată că ţi-l spun (SHIVA se adresează aici lui SHAKTI): fiinţa umană (care este muritoare) poate să învingă cu uşurinţă chiar şi moartea prin practica YOGA care este în mod consecvent şi corect realizată (astfel aspirantul atinge starea de nemurire spirituală). şi sistematică este de asemenea obţinută puterea paranormală a cuvântului (rostirii eficiente) (VAK-SIDDHI). cu ajutorul lui YONI MUDRA el va scăpa astfel de consecinţele ("roadele") faptelor sale. mai devreme sau mai târziu. Prin practica ei corectă şi sistematică (ABHYASA). yoghinul poate deveni astfel. Yoghinul nu trebuie niciodată să piardă din vedere că prin practică şi numai prin practică este obţinut cu uşurinţă succesul în orice MUDRA sau în PRANAYAMA. batjocoritori sau perverşi.

Aceasta este faimoasa MAHA MUDRA. 8) UDDIYANA BANDHA. au atins succesul ultim în practica YOGA. 4) KHECHARI MUDRA. toţi centrii subtili de forţă (CHAKRAele) precum şi toate lanţurile ("nodurile". următoarele 10 sunt cele mai valoroase (ele fiind deosebit de eficiente pentru trezirea lui KUNDALINI): 1) MAHA MUDRA. GRANTHI) ignoranţei sunt în mod gradat străpunse. 5) JALANDHARA BANDHA. pentru a trezi (din starea de latentă) această Fundamentală şi Teribilă Putere Feminină (KUNDALINI SHAKTI) care este "adormită" la gura acelei secrete "deschizături" a lui SUSHUMNA NADI pentru a o face apoi să urce către BRAHMARANDHRA. După ce el şi-a închis în mod ferm cele 9 porţi (deschizături) ale corpului (este vorba de închiderea ochilor şi a gurii. descrisă într-un mod . în care yoghinul se va concentra mental să-şi dirijeze energia subtilă PRANA-ică pe care a conştientizat-o anterior. După aceea el întinde apoi complet piciorul drept înainte. Urmează apoi retenţia pe plin (KUMBHAKA). canalul seminal (la bărbat). prinzându-i ferm talpa cu mâinile care sunt în prealabil împreunate (în brăţară). Trebuie ca tu să ştii că aceasta este cea mai inaccesibilă formă de YOGA (pentru cei neiniţiaţi).II. unele după altele. universul subtil şi universul cauzal . prin Canalul cel tainic al Înţelepciunii Supreme (canalul median SUSHUMNA NADI). MAHA MUDRA (Marele Gest) (16)Preaiubite fii foarte atentă căci îţi voi descrie acum MAHA MUDRA. din timpurile străvechi. (13) Atunci când Energia Fundamentală a manifestării (care este prezentă în stare latentă şi în fiinţa umană) KUNDALINI. de jos în sus. (15) Dintre toate MUDRA-ele cele mai importante care există. cea care zace (încolăcită precum un şarpe. de astuparea urechilor cu ajutorul braţelor care sunt întinse (şi între ele este plasat capul). 7) VIPARITA KARANI MUDRA. yoghinul care realizează MAHA MUDRA apasă uşor perineul cu călcâiul piciorului stâng (este recomandat pentru aceasta ca yoghinul să fie complet gol în timpul exersării lui MAHA MUDRA). 1. Practicanţii care sunt iniţiaţi în această metodă trebuie însă să o păstreze strict secretă. care este păstrată secretă (ea este.şi în acelaşi timp le transcende) este trezită (dinamizată) prin Gratia lui DUMNEZEU şi cu ajutorul detaşat al GURU-lui (Maestrului Spiritual). vaginul (la femeie) şi deschiderea uretrei) care este realizată prin intermediul presiunii specifice exercitate asupra perineului şi de o contracţie simultană a sfincterului anal şi a sfincterului urinar). 9) VAJROLI MUDRA şi 10) SHAKTICHALANA MUDRA. mulţi înţelepţi. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI (12) Preaiubita mea (SHIVA se adresează astfel aici lui SHAKTI). Imediat după aceasta. (14) Tocmai din această cauză. de regulă. de suspendarea fermă a respiraţiei (aceasta fiind practic sinonimă cu blocarea nărilor). îţi voi dezvălui acum cea mai bună şi cea mai rapidă metodă pentru a obţine succesul deplin în practica YOGA. 6) MULA BANDHA. 2) MAHA BANDHA.universul fizic. de 3 ori şi jumătate) (prin aceasta ni se arată că ea îmbrăţişează. trebuie ca anumite MUDRA-e care sunt adecvate pentru aceasta să fie practicate cu cea mai mare atenţie (cu o maximă concentrare şi interiorizare mentală). precum Marele Înţelept KAPILA. prin a cărei cunoaştere şi practică asiduă. 3) MAHA BEDHA (MAHA VEDHA). precum şi de blocarea subtil-energetică a celor trei orificii din partea inferioară a corpului (anusul. 17) În strictă conformitate cu indicaţiile directe ale GURU-lui. susţine energetic şi manifestă toate cele 3 lumi paralele fundamentale . yoghinul trebuie de asemenea să-şi preseze cât mai ferm bărbia în piept (procedând astfel el realizează totodată JALANDHARA BANDHA). el îşi va concentra întreaga atenţie pentru a atinge astfel o stare de calm mental profund (care îi va revela gradat VIDUL BEATIFIC) şi va inspira lent şi amplu pe nas (conştientizând cât mai bine fluidele subtile PRANA-ice care sunt vehiculate de aerul inspirat pe care el le captează atunci în fiinţa sa).

MAHA MUDRA face trupul yoghinului să devină frumos şi radios. atunci viteza luminii la pătrat este c2=90 miliarde km2/s2. aduse sub control. SUA. În plus. altfel spus. făcând să intre în coliziune doi fotoni sau. Totodată ea elimină îmbătrânirea şi face să fie atinsă nemurirea spirituală. căci dacă viteza luminii este c=300000 km/s. cu alte cuvinte. iar îmbătrânirea şi tulburarea stării sale de sănătate sunt stopate (ele sunt astfel ţinute în frâu). toate canalele subtile (NADI) ale fiinţei sunt gradat energizate. Apoi. în această direcţie. California. Toate greşelile şi păcatele sale anterioare (KARMA negativă). EI AU DOVEDIT CĂ SE POATE CREA (MATERIALIZA) MATERIE DIN ENERGIA LUMINII În laboratoarele din Stanford. trebuie să o realizeze în mod identic şi pe partea dreaptă (având atunci piciorul stâng întins). chiar şi cel mai năpăstuit sau cel mai puţin înzestrat yoghin (ori. vag) în toate scrierile tantrice. împreună cu efectele lor rele. după ce va executa MAHA MUDRA pe partea stângă (în conformitate cu descrierea de mai sus). . iar focul gastric este mult amplificat. (18) Prin intermediul acestui procedeu (MAHA MUDRA) (care trebuie să fie primit direct de la GURU-1 său). yoghinul care a practicat acest procedeu cu mintea ferm concentrată. fizicienii au reuşit de curând pentru prima dată în istoria ştiinţei contemporane să creeze (materializeze) materie. Rezultă deci că o masă (sau cu alte cuvinte o cantitate de materie) infimă poate fi extrasă dintr-o colosală cantitate de energie sau invers. 1). fiind foarte atent pentru a realiza de fiecare dată controlul şi ritmarea suflului (PRANAYAMA). sunt rapid arse (anihilate) prin practica perseverentă şi corectă a acestui procedeu. gradat. Cu ajutorul lui MAHA MUDRA toate bolile sunt vindecate. că există o echivalenţă precisă între energie (E) şi masă (m). Se ştie că lumina transportă energie şi că materia este întotdeauna caracterizată de o anumită masă. Factorul c2. constituie totuşi o problemă dificilă de rezolvat în calea acestei convertibilităţi (materializări) fiind foarte mare. Ideea că lumina poate fi transformată (materializată) în materie nu este nouă nici măcar în teoriile ştiinţifice şi ea a fost adeseori probată practic de yoghini avansaţi care reuşeau să materializeze obiecte folosind pentru aceasta energia luminii pe care o "solidificau" la voinţă. purificate şi dinamizate. dintr-o cantitate infimă de materie (SPERMĂ ori SECREŢIE MENSTRUALĂ) poate să rezulte o cantitate colosală de energie. două particule elementare de lumină. Yoghinul perseverent care la 2-3 ore după ce a practicat MAHA MUDRA este absorbit profund în meditaţie obţine cu uşurinţă toate acestea printr-o practică perseverentă şi constantă. în cazul TRANSMUTĂRII BIOLOGICE a potenţialului sexual (al bărbatului sau al femeii). este clar că energia se poate converti (materializa) în masă şi invers. = VA URMA = An 8 C 4 ÎN URMA UNUI EXPERIMENT PRACTIC FIZICIENII AU CONFIRMAT PENTRU PRIMA OARĂ ÎN LUME CEEA CE YOGHINII AVANSAŢI AU REALIZAT DEJA ÎN URMA CU MII DE ANI. Prin urmare. un practicant YOGA cu o foarte mare acumulare KARMA-ică de suferinţă) poate să atingă realizarea spirituală dacă îl va practica în mod perseverent. De mii de ani yoghinii şi yoghinele care practică asiduu CONTINENŢA s-au convins deja că este perfect valabilă şi reciproca: o enormă cantitate de energie poate fi extrasă (PRIN TRANSMUTAŢIE BIOLOGICĂ) dintr-o cantitate infimă de materie. Celebra ecuaţie a lui Einstein E=mc2 ne arată. El nu trebuie să ezite deloc în a realiza zilnic acest procedeu. pătratul vitezei luminii. (vezi tabelul nr.imprecis. Toate fructele (roadele) minunate ale dorinţelor şi o mulţime de plăceri paradisiace sublime sunt dobândite cu uşurinţă de către cel care practică MAHA MUDRA iar simţurile sale sunt. Exersând MAHA MUDRA în fiecare zi. Vitalitatea yoghinului este astfel foarte mult mărită.

...... 1 TABEL DE ECHIVALENŢE Echivalentul energetic pentru diferiţi atomi şi molecule în cazul TRANSMUTĂRII BIOLOGICE prin CONTINENŢĂ SEXUALĂ la temperatura corpului uman a POTENŢIALULUI SEXUAL ÎN ENERGIE ELECTRICĂ Hidrogen........ În spaţiul cosmic. căci aşa cum ştim deja din "Cele 12 Teoreme ale Principiului Unic"...... particula care le-a generat... a unei sarcini pozitive... în anumite stele mari care sunt mult mai calde decât soarele nostru. cu alte cuvinte... Astfel......... de exemplu..........Tabelul nr.......... astfel de perechi de electroni-pozitroni sunt "fabricate" neîncetat.......... cum ar fi de exemplu electronul.... în intenţia lor de a fabrica" (materializa) materia pornind de la lumină au trebuit deocamdată să fie mult mai modeşti şi să înceapă prin a materializa o particulă elementară de materie.... ar fi necesară aproape toată energia care este furnizată de o centrală nucleară timp de mai multe luni. Yang.. Motivul unui asemenea fenomen poate fi explicat fizic prin faptul că un electron posedă o sarcină electrică.32 miliarde eV Molecula de apă…………….... în acelaşi timp.. Yin.. creăm şi anti-materie..12 miliarde eV Oxigen..... orice manifestare sau fenomen de acest gen implică existenţa simultană a celor două aspecte: solar (+).... pornind chiar de la lumină......... în timp ce un foton nu. trebuie ca în acelaşi timp să se nască o altă particulă purtătoare........ a materializa cu ajutorul energiei luminii un electron nu este foarte complicat.1 miliard eV Carbon.... căci pentru a materializa.. Astfel. masculin.14 miliarde eV Sulf…………………………. un electron.. dar acest mic inconvenient al producerii unei perechi de particule ne obligă totuşi să dublăm cantitatea minimă de energie care era prevăzută iniţial pentru a obţine materie sau.. Acelaşi lucru se produce probabil ... feminin............. o portocală.. De aceea fizicienii. Din fericire..... atunci când urmărim să creăm (materializăm) în laborator materie.. şi lunar (-)..18 miliarde eV Echivalentul energetic pentru numai 1 miligram de SPERMĂ (în cazul bărbatului) sau SECREŢII MENSTRUALE (în cazul femeii): -energia consumată de un bec de 100W timp de 28 ani! -energia consumată de un motor de 100 cai-putere care funcţionează încontinuu timp de 133 zile! -energia totală care este furnizată de o centrală electrică cu o putere de 1 mega-watt timp de o zi întreagă! Deocamdată convertibilitatea energiei în materie (în laborator) pune încă mari probleme oamenilor de ştiinţă.. În principiu... pozitronul nu este foarte greu (masa sa fiind egală cu cea a electronului)... Această energie trebuie să fie de un asemenea ordin de mărime încât valoarea sa divizată cu c2 (viteza luminii la pătrat) să corespundă valorii masei electronului......16 miliarde eV Azot.... Acest fenomen îşi are şi un corolar şi anume: pentru ca un electron şi sarcina sa negativă să poată apare.. fotonul plasat în anumite condiţii speciale se va putea "volatiliza" lăsând să apară în locul său un electron şi un anti-electron numit de asemenea şi pozitron....... Suma celor două sarcini este nulă precum sarcina electrică a fotonului... trebuie să avem în vedere că. Este suficient pentru aceasta să avem la dispoziţie fotoni ce sunt caracterizaţi de o energie foarte mare... la rândul ei.

Dar aceste condiţii sunt totuşi foarte greu de creat în laboratoarele de pe Pământ. care este capabil să aducă electronii la viteze care sunt apropiate de cea a luminii. iar fotonii fiecărui fascicul se dispersează urmându-şi drumul. putem spune că însăşi existenţa acestui mic aflux de antimaterie este cel care ne permite să afirmăm că experienţa a reuşit. de exemplu. au putut fi reperaţi totuşi. vom constata că fasciculele lor trec unul prin celălalt. După aceea. încrucişându-le fasciculele luminoase.000. a creat deocamdată doar câteva sute de particule sau. acel foton înzestrat cu o energie imensă este făcut să intre în coliziune cu un al doilea foton (conform figurii nr. Cei doi fotoni dispar atunci pentru a face să apară în schimb un electron şi un pozitron. conform calculelor făcute. fiind cu atât mai dificil să facem să apară după acest şoc. Din păcate însă. astfel realizată. Acesta din urmă are toate şansele să se lovească cu unul dintre fotonii pe care laserul continuă să-i emită. fotonii se aseamănă cu o armată perfect disciplinată de soldăţei care merg cu toţii în cadenţă. Toată măiestria constă în a recupera o parte din această energie pentru a o transfera apoi unui foton provenit dintr-un laser. în detectorul care le era destinat.000. cu toate acestea. nu există încă pe Terra un laser suficient de puternic pentru a produce fotoni care să posede o energie atât de mare. Electronul absoarbe astfel aceşti fotoni. dar fenomenul care ne interesează cel mai mult este că el va reemite o parte din energia sa sub forma unui nou foton. Dacă vom lua două lanterne. 000. considerând chiar şi după ani de practică YOGA "anemică" că aşa ceva ESTE IMPOSIBIL. dar aceasta a însemnat totuşi un important pas înainte pentru fizica modernă. Această experienţă extraordinară este extrem de valoroasă pentru yoghinii mediocri care încă se mai îndoiesc de adevărul tradiţiei milenare yoghine. spre deosebire de particulele de materie. care a fost astfel obţinută (materializată)) nu au putut fi diferenţiaţi de electronii proveniţi din fasciculul de electroni. Un lanţ de electromagneţi al căror rol este de a dirija în direcţii diferite particulele de sarcini electrice opuse (deci electronii de pozitroni) îndrumă apoi noile particule către două detectoare ce nu fac altceva decât să numere particulele astfel create. dacă nu să materializeze lumina în materie. Pentru a produce (materializa) materie pornind de la lumină. o serie de fotoni care este emisă de laser. Traiectoria sa va fi atunci deviată.000. căci în cazul luminii coerente şi polarizate a unui laser. Folosind un laser. măcar să DEMATERIALIZEZE lunar MATERIA care este conţinută în 20 mg de SPERMA (bărbaţii) şi MATERIA care este conţinută în 20 mg de SECREŢII MENSTRUALE (femeile) pentru a avea la dispoziţie fiecare un capital energetic colosal. În concluzie. intră foarte greu în coliziune. Într-o primă fază. Această nouă coliziune face să se creeze o pereche formată dintr-un electron şi un pozitron.000.0001 grame (1025g) de MATERIE. Această experienţă a confirmat astfel ceea ce YOGHINII afirmă de mii de ani. aparent de nedepăşit. Dacă acum ştiinţa a dovedit cu adevărat că aşa ceva ESTE PERFECT REALIZABIL.2) . Fotonii. căci astfel s-a demonstrat că fenomenul de MATERIALIZARE a luminii în MATERIE este perfect posibil. câteva sute de pozitroni.000. fizicienii au utilizat lumina verde a unui laser şi acceleratorul linear de particule de la Stanford (SUA).şi în proximitatea stelelor foarte compacte cum ar fi stelele cu neutroni sau găurile negre. Dar. Ei au construit pentru aceasta un imens accelerator de particule lung de mai mult de 2 km. fără a fi câtuşi de puţin perturbaţi vreodată de confraţii lor. cu alte cuvinte. Asemenea electroni foarte rapizi transportă o energie mai mult decât suficientă pentru a fi îndeplinite condiţiile care sunt atunci necesare desfăşurării unei asemenea experienţe. loveşte un electron foarte rapid al fasciculului de electroni care este produs atunci de acceleratorul de particule. noi mărim foarte mult şansele de coliziune a fotonilor. În experienţă. fizicienii de la Universitatea din Stanford au găsit totuşi o soluţie inteligentă. Se produce astfel uluitorul fenomen (constatat ştiinţific) de conversie (materializare) a energiei în materie. 1). Este însă foarte greu să facem să intre în coliziune doi fotoni obişnuiţi. În faţa unei asemenea dificultăţi. electronii creaţi (sau cu alte cuvinte materia propriu-zisă. Experienţa ştiinţifică unică. 0. (vezi Tabelul nr. materie. noi sperăm că şi yoghinii sau yoghinele SCEPTICI(E) vor începe să creadă MULT MAI MULT şi vor FI SIGURI că şi ei sunt capabili.000.

de asemenea. Serafimii pot face ca în anumite condiţii făptura umană să-şi transceandă destinul (KARMA) şi. În viziunea spirituală pe care a avut-o profetul IEZECHIEL (10.1 An 8) Prin urmare.2 TABEL DE ECHIVALENŢE ÎN CAZUL TRANSMUTĂRII BIOLOGICE PRIN CONTINENŢĂ SEXUALĂ -LA TEMPERATURA CORPULUI A 20 MILIGRAME POTENŢIAL SEXUAL – SPERMĂ (în cazul bărbatului) sau SECREŢII MENSTRUALE (în cazul femeii) -energia consumată de un bec de 100W timp de 560 ani! -energia consumată de un motor de 100 cai-putere care funcţionează încontinuu timp de 2660 zile! -energia totală care este furnizată de o centrală electrică cu o putere de 1 mega-watt timp de 20 zile! Informaţii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. tainică. cu o inimă pură şi plină de dragoste. să se manifeste Lumina Divină şi Focul purificator (Graţia) al lui Dumnezeu. El reprezintă astfel calea regală a eliberării care face posibilă atingerea stării de nemurire spirituală prin revelarea plenară a realităţii vidului creator beatific. "A ŞTI şi A NU REALIZA ESTE SUPREMA LAŞITATE". îmbrăţişează şi protejează întreaga Creaţie. Serafimii sunt îngerii supremi ai Iubirii Divine care fac totodată. Ei apără şi susţin astfel marele mister al iubirii Divine şi îşi oferă prompt ajutorul lor pur şi detaşat tuturor celor care sunt însufleţiţi de această sublimă. Iubirea lor este permanent atât de mare încât ea umple. Serafimii sunt în veşnicie îngerii Iubirii Divine celei mai înalte şi celei mai intense. prin graţii lor purificatoare. care se află în centrul grădinii Edenului şi lângă care se află "pomul cunoaşterii binelui şi răului" corespunde. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor): o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale 1) SERAFIMII (continuare la cursul nr. în simbolismul tradiţional.CONTINENŢA SEXUALĂ perfect realizată ne permite ca această REALIZARE FABULOASĂ să devină o REALITATE.14) Heruvimii sunt descrişi de el ca având patru feţe şi patru aripi (acest aspect sugerează în mod plastic. toate imperfecţiunile care o mai separă de Dumnezeu. Tabelul nr. axului central şi esenţial al fiinţei (SUSHUMNA NADI). ei pot chiar să facă fulgerător posibilă iluminarea spirituală a aceluia care aspiră să-1 descopere pe DUMNEZEU. . Această cale este încadrată de "arborele" dualităţii (bine-rău). 2) HERUVIMII: În cartea Genezei se spune că în realitate Heruvimii sunt însărcinaţi de DUMNEZEU Tatăl să păzească pomul vieţii veşnice care există în grădina Edenului. de fapt. ca şi în cazul Serafimilor. de multe ori într-un mod fulgerător. În plus. precum şi toate discordanţele care încă mai există între voinţa individuală a acelei fiinţe umane şi voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU. atunci când sunt apelaţi cu credinţă şi ardoare. Ei ajută fiinţa umană care este suficient de pură să devină atentă şi receptivă la influenţa şi graţia lor dumnezeiască făcând-o astfel să-şi elimine. Acest tainic "pom al vieţii". ATÂT în SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). mistuitoare şi nestăvilită iubire de Dumnezeu. Pentru aceasta nu trebuie însă să uităm că UN GRAM DE PRACTICĂ ESTE ECHIVALENT CU TONE DE TEORIE.

altfel spus. În plus. îşi elevează astfel întreaga fiinţă la rangul de Templu al lui Dumnezeu. care aveau rolul de păzitori ai Adevărului Divin Suprem. La nivel cosmic. Scopul final al oricărei căi spirituale autentice îl constituie revelarea plenară a lui Dumnezeu şi a împărăţiei Sale în fiinţa umană care face posibilă cunoaşterea Creatorului (Dumnezeu Tatăl) de către creatură (OM). deoarece ei sunt prin excelenţă spirite ale armoniei divine. Heruvimii pun de acord între ele mişcările planetare. pentru ca astfel Dumnezeu să-i ilumineze şi să se manifeste în glorie. Din această cauză. ISHVARAPRANIDHANA şi reprezintă o etapă esenţială în cadru treptelor YAMA şi NIYAMA). Dumnezeu se află mereu prezent la nivelul fiecărei fiinţe umane. Chiar şi faimoasa "Arcă a alianţei" care a fost realizată de Moise în conformitate cu indicaţiile directe ale lui YAHVEH şi care în realitate a fost şi este un simbol al atotputernicului DUMNEZEU. unii dintre ei (Heruvimii) au funcţia de guvernatori şi păstrători ai ordinii şi „Înregistrărilor cereşti” (clişeele subtile AKASHA-ice). sfântul Ioan Damaschinul vorbeşte şi el despre "Heruvimii cei cu mulţi ochi". Heruvimii le dăruiesc mari puteri dumnezeieşti: puterea de a realiza aşa-zise miracole (vindecări paranormale. Acelora care sunt suficient de deschişi faţă de înaltele lor energii sublim inspiratoare. clarviziune etc). în mod conştient (deoarece Dumnezeu vrea ca noi să ne alegem singuri calea prin intermediul LIBERULUI ARBITRU) se dăruiesc total lui Dumnezeu."Fiul lui Dumnezeu" (PARAMATM AN). Prin această completă şi necondiţionată dăruire de sine Divinului (aspect foarte important care în YOGA este numit. Prin urmare.multidimensionalitatea fiinţării lor). care este foarte sincer şi dăruit lui DUMNEZEU starea de iluminare spirituală. în Apocalipsa lui Ioan (4. În lumina acestor revelaţii se poate spune că tradiţia creştină prezintă Heruvimii ca pe nişte înalţi îngeri ai Luminii şi Gloriei eterne a lui Dumnezeu. în şi prin fiinţa lor. atunci când acesta este cu adevărat pregătit. unind astfel într-un sistem perfect coerent şi pe deplin armonizat impulsurile subtile particulare ale acestora (această armonie creează astfel ceea ce se numeşte "muzica paradisiacă a sferelor cereşti" despre care vorbesc marii iniţiaţi).8). după cum ştim. creând de asemenea şi un mediu (context) spaţio-temporal cât mai favorabil pentru desfăşurarea destinului uman. a cărei imagine este. Pe de altă parte. Heruvimii (în ipostaza lor de Puteri Divine Iluminatoare) sunt figuraţi de regulă de o parte şi de alta a intrării în Templele iudeo-creştine sau înconjurând-o pe Fecioara Măria. aşa cum ştim cu toţii. Ei sunt descrişi întotdeauna ca fiind plini de înţelepciunea lui Dumnezeu şi au de obicei funcţia de îngeri protectori ai luminii şi ai stelelor. corul angelic al Heruvimilor poate oferi aspirantului pur. încă de la începuturile tradiţiei creştine. după aceasta. Tot în Biblie. de slava şi puterea Serafimilor şi Heruvimilor precum şi de celelalte coruri angelice. influenţe spirituale extatice în masă sau la distanţă. despre Corul angelic al Heruvimilor se poate spune că el transmite fiinţelor umane care sunt pure şi suficient de receptive la aceste înalte influenţe şi inspiraţii divine Iubirea pură şi înţelepciunea cea mai înaltă a lui DUMNEZEU. în ipostaza Sinelui Nemuritor Divin-Esenţă (ATMAN) . Prin urmare. Creatorul Suprem a tot ceea ce există. discernământ divin infailibil. ca având şase aripi şi nenumăraţi ochi (simbol sugestiv al omniscienţei lor supramentale). în tradiţia creştină şi un simbol al Graţiei şi Compasiunii nemărginite a lui DUMNEZEU). heruvimii sunt mai mereu înfăţişaţi ca nişte protectori infailibili ai Inimii lui Dumnezeu ("Sfânta Sfintelor). Prin urmare. Toţi cei care. fiinţa umană participă astfel în mod plenar şi conştient la înţelepciunea perfectă şi la atotputernicia lui Dumnezeu. "revărsarea splendorii înţelepciunii divine". De altfel. Ei vor recunoaşte atunci că vor fi înconjuraţi fără încetare. La rândul său. spiritual. profeţii. ei (Heruvimii) sunt prezentaţi ca fiind nişte divine entităţi angelice care-L slujesc şi slăvesc neîncetat pe Dumnezeu. intuiţii spirituale. Acolo ei sunt descrişi în mod diferit. = VA URMA = AN 8 C 5 Informaţii secrete . chiar numele lor (Heruvimi) semnifică în limba ebraică "totalitatea cunoaşterii esenţiale" sau. era permanent străjuită de doi Heruvimi.

suflul subtil respirator (PRANA VAYU).) trebuie de asemenea să ştii că această MUDRA trebuie să fie practicată în taină. iar piciorul drept (mai precis călcâiul acestui picior) va apăsa ferm ca şi în cazul execuţiei lui cazul execuţiei lui MAHA MUDRA ( zona perineului). iar după aceea. urmărind apoi să se conducă (dirijeze) astfel în sus (printr-o profundă şi intensă concentrare mentală) suflul subtil vital descendent (APANA VAYU) care este apoi unit cu SAMANA VAYU (care se află localizat în plan subtil în zona ombilicului). fără îndoială. MAHA MUDRA (Marele Gest) (continuare la cursul nr. ea fiind totdeauna indispensabilă chiar şi lui BRAHMA. yoghinul care o va practica după aceea în mod consecvent. aici este vorba de unul . un mare yoghin care este posesorul unei voinţe cu totul ieşite din comun. Tot atunci. care îi aduce repede. (22) Graţie realizării corecte a lui MAHA BANDHA. Aceasta este faimoasa MAHA BANDHA. El se realizează astfel: după ce piciorul drept a fost complet întins în faţă pentru a realiza MAHA MUDRA. alternativ (când pe o parte. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. Ea (MAHA BANDHA) trebuie să fie totdeauna practicată fără grabă. invizibil. celui care o practică în mod perseverent. MAHA BANDHA (Contracţia fundamentală) (21) Îţi voi dezvălui acum un alt procedeu YOGA foarte important care este rezervat yoghinilor plini de aspiraţie. atât eliberarea spirituală. Tu cea care eşti venerată chiar şi de zei (SHAKTI este. (20) Această MUDRA care este revelată acum (pentru prima dată) într-o formă completă de Mine (SHIVA) face totodată să se îndeplinească foarte uşor toate dorinţele benefice ale yoghinului. Cel care reuşeşte cu adevărat să realizeze 49 de zile în şir această fuziune polară (a suflurilor subtile vitale mai sus menţionate) devine. simultan. aspectul suprem în ierarhia manifestării. VISHNU.cu celălalt picior . RUDRA etc.atunci piciorul stâng care este întins în faţă va fi după aceea îndoit şi plasat pe coapsa dreaptă. trebuie să fie condus (mental). ea trebuie să fie păstrată strict secretă şi nu trebuie niciodată să fie divulgată oricui. cât şi trezirea marilor puteri paranormale (MAHASIDDHI).SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. el se îndoaie apoi şi se aşează pe coapsa stângă (este evident aici că piciorul stâng (mai precis călcâiul acestui picior) va apăsa ca şi în cazul execuţiei lui MAHA MUDRA zona perineului. cu o maximă concentrare mentală. De aceea. 2. după care toate aceste trei sufluri subtile (PRANA (+). 3 An 8) (19) O. al yoghinului) sunt astfel sublimate alchimic (sunt făcute să ascensioneze) către cap şi se focalizează spontan în zona frunţii (la nivelul lui AJNA CHAKRA). atunci când MAHA BANDHA se execută pe partea polar opusă . când pe cealaltă) îndoind la fiecare execuţie celălalt picior care este întins pentru a-l plasa pe coapsa opusă. Prin iniţierea sa directă în această importantă MUDRA. după cum ştim. traversează rapid oceanul de suferinţă al acestei lumi. APANA (-) şi SAMANA) trebuie să fie fuzionate într-o unitate perfectă care va face să apară o extraordinară stare de energizare benefică la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. în jos. După aceea se contractă ferm şi puternic toată musculatura perineală. energiile specifice subtile benefice (din MACROCOSMOS) pătrund la scurt timp după aceea prin canalul median (de fapt. la scurt timp după aceasta. Prin intermediul ei. cu cea mai mare atenţie. toate energiile subtile (fluidele energetice specifice ale corpului subtil.

SAHASRARA) de către yoghinul care o trezeşte şi aspiră frenetic să-L descopere în propria sa fiinţă pe DUMNEZEU Tatăl. se poate afirma că el realizează "Marea Străpungere (a ignorantei)" (MAHA VEDHA MUDRA). umplându-si şi pântecele (de fapt regiunea subtilă care este corespondentă lui MANIPURA CHAKRA) cu aer (totodată el va realiza atunci priza de conştiinţă asupra energiei subtile PRANA-ice care este vehiculată de aer) şi după aceea dirijează ferm (printr-o intensa concentrare mentală) energia subtilă care apare către MULADHARA CHAKRA pentru a o trezi astfel din starea de somn pe teribila KUNDALINI SHAKT1. prin intermediul căreia el ajunge să străpungă nodul (bariera energetică a) lui BRAHMA (BRAHMA GRANTHI). MAHA VEDHA MUDRA (Gestul sincronizator al Marii Străpungeri) (23) O. (28) Acela care practică zilnic. MAHA VEDHA MUDRA stopează prompt procesul îmbătrânirii şi îi permite yoghinului să atingă nemurirea spirituală. Formidabila energie KUNDALINI SHAKTI care (la nivel MACROCOSMIC) este în acelaşi timp Marea Creatoare a Iluziei Universale (MAHA MAYA) este fulgerător absorbită pe culmile muntelui sacru KAILASA (aici este în realitate vorba despre zona subtilă a creştetului capului unde se află centrul cel mai înalt de forţă al fiinţei. în mare taină. prin revelarea Sinelui său Suprem. devenind puternic şi armonios. este cel mai bine ca yoghinul să le practice zilnic pe toate trei succesiv. seara la asfinţit şi la miezul nopţii). fără nici un fel de întrerupere. în decurs de numai şase luni. căci nimeni altcineva nu-şi poate da seama de importanţa lor uriaşă. numai de 4 ori (dimineaţa. Exersarea corecta şi perseverentă a lui MAHA BANDHA face ca sufletul yoghinului să devină plin de bucurie şi de bună dispoziţie. yoghinul avansat reuşeşte (datorită fuziunii suflurilor sale subtile (PRANA (+). SUTRA 42). atinge astfel marea putere paranormală asupra suflului subtil. aceste trei MUDRA-e. că atunci când yoghinul care practică plin de măiestrie MAHA BANDHA. etern. 3. RUDRA etc. Un alt efect care apare atunci când este atins succesul în practica acestei BANDHA este că în cazul yoghinului avansat. fără grabă şi cu mare atenţie (urmărind atunci să aibă o maximă focalizare mentală). Cunoscând numai prin . nu îi conferă yoghinului în cel mai scurt timp apariţia celor mai mari succese dacă ele nu sunt de fiecare dată însoţite şi de realizarea -lui MAHA VEDHA MUDRA. realizează în acelaşi timp fuziunea dintre PRANA (+) şi APANA (-) şi apoi. cap. VISHNU. ATMAN). (27) MAHA MUDRA şi MAHA BANDHA chiar practicate zilnic. (29) Doar marii yoghini realizaţi (SIDDHA-şii. moartea (el va putea atinge nemurirea spirituală. cu o intensă focalizare mentală şi plin de aspiraţie către DUMNEZEU. Supremă Suverană (SHAKTI) a celor trei lumi! Am să-ţi dezvălui acum. De aceea. III.dintre cele 3 canale care se află "îmbucate" unul într-altul) al lui SUSHUMNA NADI şi astfel trupul yoghinului este profund energizat (regenerat). VAYU SIDDHI (cf. APANA (-) şi SAMANA)) să dobândească (în urma acestei fuziuni subtile) o forţă (energie) ocultă cu totul extraordinară. la prânz. în scurt timp. (26) Forţele tainice guvernatoare (din MACROCOSMOS) care se revelează yoghinului în cazul trezirii armonioase a fiecărei CHAKRA (printre acestea amintim pe BRAHMA. cu ajutorul lui MAHA VEDHA MUDRA. acestuia se îndeplinesc rapid toate dorinţele elevate. care este situat la nivelul centrului secret de forţă MULADHARA CHAKRA. care însufleţesc şi stăpânesc sfera MACROCOSMICĂ specifică ce îi corespunde fiecărei CHAKRA) sunt cel mai uşor conştientizate de către yoghin prin intermediul manifestărilor alternative (inspir şi expir) a fluidelor subtile care sunt vehiculate în timpul experimentării atente a procedeelor de PRANAYAMA. sau cu alte cuvinte cei care deja au atins marile puteri paranormale (MAHASIDDHI-urile)) cunosc şi realizează cu adevărat valoarea inestimabilă a acestor trei MUDRA-e. 25) Yoghinul consecvent care practică fără grabă MAHA VEDHA MUDRA. va învinge cu siguranţă. ((24) Procedând astfel.

esenţiale care nu va mai fi "devorată" de focul subtil din MANIPURA CHAKRA). Pentru aceasta.vezi în această direcţie cap. în această categorie intrând fiinţele umane nepregătite sau care sunt malefic orientate) dezvăluirea tainelor acestor MUDRA-e atrage după sine o "descărcare" (pierdere) a puterii ascunse a iniţierii. interval după care frenumul (frâul) de la baza limbii va fi aproape complet retezat (înlăturat)" (H. SUTRA-ele 72-73 şi 79) (în cazul acestui procedeu.experienţă directă şi nemijlocită toate acestea. (30) Yoghinul iniţiat trebuie să nu piardă din vedere că este necesar ca aceste trei MUDRA-e să fie păstrate secrete de către practicantul care aspiră să atingă cele mai înalte realizări spirituale (SIDDHI-uri). Acest proces de alungire a limbii se consideră a fi pe deplin . plasând-o astfel la gura „fântânii de nectar” (acest procedeu yoghin facilitează astfel conştientizarea unei energii subtile.Y. Pe de altă parte. Procesul de alungire gradată a limbii constă de fapt dintr-o acţiune zilnică de "mulgere" (masare care este urmată de o tracţiune mecanică moderată) a ei. benefice. practicantul hotărât şi perseverent poate obţine cu uşurinţă orice realizare spirituală (SIDDHI) cu ajutorul lor.3 34-36). Iată ce indică în această direcţie HATHA-YOGA PRADIPIKA: "După ce a reuşit să-şi menţină cu adevărat limba mai mult timp la rădăcina palatului.. Altfel (prin divulgarea către cei NEDEMNI a acestor aspecte secrete. este aproape sigur că realizările spirituale şi puterile extraordinare (SIDDHI-urile) la care yoghinul aspira nu vor putea fi obţinute prin practica acestor MUDRA-e. el va face o mică incizie de grosimea unui fir de păr în frenumul (frâul) limbii. pregătirea progresivă a practicantului YOGA avansat mai prevede.P. benefice. timp de 6 luni. SUTRA-ele corespunzătoare care provin din alte tratate YOGA tradiţionale secrete. Pentru clarificarea şi aprofundarea modului de realizare al acestui procedeu prezentăm în cele ce urmează. dar dincolo de aceasta ea implică o pregătire laborioasă şi îndelungată. este faimoasa KHECHARI MUDRA. care va fi amestecat pentru aceasta în părţi egale cu sare complet naturală (el va fi deci făcut pulbere foarte fină şi va fi amestecat cu sare iar produsul rezultant se va aplica imediat pe rană. răsucindu-şi încet limba înapoi. avansat. Această MUDRA care este descrisă acum de Mine (SHIVA). timp de 8 zile. esenţiale . În asemenea situaţii. el va mai face o nouă incizie tot de grosimea unui fir de păr (care va fi din nou urmată de tratarea ei cu turmeric şi sare) şi va continua astfel din 7 în 7 zile (incizând prin urmare frâul limbii săptămânal şi de fiecare dată va aplica imediat după aceea tratamentul local care este indicat) cu multă atenţie. în vederea acestei realizări. suplimentar. După şapte zile. este descrisă destul de sumar aici. el o va coborî în mod gradat şi în final o va fixa cu maximă atenţie în adâncitura de sub epiglotă. III. va începe după aceea să-şi concentreze privirea interioară (având prin urmare ochii închişi) în focarul secret dintre sprâncene (în mijlocul frunţii. KHECHARI MUDRA (Gestul sincronizator al celui care se proiectează instantaneu în universul tainic al Conştiinţei) (31) Yoghinul înţelept. care este cel mai adesea păstrată strict secretă de către yoghini. Atenţie! Având în vedere pericolele foarte mari pe care această MUDRA le implică (sunt cunoscute multe cazuri de moarte prin asfixiere la cei care s-au hazardat să o realizeze fără o supraveghere directă din partea unui maestru competent) este STRICT INTERZISĂ REALIZAREA EI DE CEI CARE SUNT LA CURSURILE ACESTEI ŞCOLI DE YOGA. după ce va realiza Postura Diamantului (VAJRASANA). cap. într-un loc retras şi liniştit. cu ajutorul unei frunze subţiri de SNUHI (este vorba despre frunzele plantei care este numită în limba română alior sau laptele-cucului (EUPHORBIA CYPARISSIAS)). yoghinul avansat şi curajos se va purifica mai întâi foarte bine cu ajutorul diferitelor procedee YOGA primite direct de la GURU-1 său. prin intermediul lui este astfel complet blocată trecerea aerului şi totodată este oprită pe întreaga sa durată coborârea acestei energii (fluid) subtile. pentru o rapidă cicatrizare). Apoi. Comentariu: Această MUDRA. la cererea discipolilor şi adoratorilor Mei. alungirea considerabilă a limbii sale. 4. El va îngriji imediat după aceea tăietura cu turmeric galben. mai ales de către cel care încă nu stăpâneşte foarte bine aceste procedee. nu trebuie să se piardă deloc din vedere că execuţia perfectă a lui KHECHARI MUDRA implică faptul ca limba să poată fi răsucită înapoi şi coborâtă gradat până când ajunge în zona epiglotei. care va fi curată şi unsă cu ulei natural de măsline. la nivelul centrului de forţă AJNA CHAKRA) apoi.

Atunci când SOMA CHAKRA numită şi BINDU VISARGA CHAKRA. cu atenţie. astfel încât suprafaţa sa de dedesubt atinge atunci zona palatului. la rândul ei. se poate trece la realizarea propriu-zisa a lui KHECHARI MUDRA în care limba care este suficient de alungită este răsucită înapoi. Este evident că acest proces este delicat şi laborios iar efectele sale subtile sunt complexe şi pe lângă acestea cele neurofiziologice sunt cu totul extraordinare. mai este numit şi BINDU VISARGA CHAKRA şi el este puternic energizat de practica sistematică şi corecta. Aceste efecte complexe cu totul speciale sunt mai ales determinate de faptul că există o strânsă legătură (în plan subtil) între glanda pituitară (care. Abia după aceasta. acest centru de forţă (CHAKRA) secundar are un rol foarte important în structura subtilvitală a fiinţei umane). iar în final vârful limbii este introdus gradat. Acest BINDU sau focar secret (BINDU VISARGA CHAKRA) este . a lui KHECHARI MUDRA. ea „umple” corpul subtil al fiinţei respective (AURA) cu această sublimă ambrozie (care este numită SOMA sau AMRITA). VISHUDDHA CHAKRA şi SOMA CHAKRA (după cum am văzut că se indică în SHIVA SAMHTTA. în orificiul nazal. = VA URMA = AN 8 C 6 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA . este intim corelată. se mai ştie că acest centru de forţă (CHAKRA) secundar care este situat (în plan subtil) în zona superioară a cutiei craniene. este trezită şi energizată (în această direcţie se ştie că practica sistematică a lui KHECHARI MUDRA o dinamizează foarte mult). De asemenea. prin deschiderea acestuia în regiunea de la baza gâtului.după cum se arată în tradiţia secretă HATHA YOGA şi TANTRA .reşedinţa subtilă sau focarul secret de provenienţă în microcosmosul fiinţei noastre al "fluidului subtil lunar" (nectarul divin sau elixirul tainic nemuririi spirituale – SOMA sau AMRTTA). după cum se ştie.încheiat abia atunci când vârful limbii scoase poate să fie adus de către yoghin până în zona din mijlocul frunţii (AJNA CHAKRA). cu AJNA CHAKRA).

CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. KHECHARI MUDRA (gestul sincronizator al celui care se proiectează instantaneu în universul tainic al Conştiinţei) (continuare la cursul nr. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. 5 An 8) GLOSAR .

de asemenea. fiind în legătură şi cu ritmul circadian al zilelor şi nopţilor care ne guvernează obiceiurile de somn. SAHASRARA. Glanda pineală este ataşată creierului median.sau EPIFIZA este în strânsă legătură cu cel mai important centru secret de forţă al fiinţei. biologul JOHN N. În cazul fiinţei umane. extrem de sensibilă la lumină. glanda pineală secretă o enzimă. dar ea rămâne în general mai mare la femeie decât la bărbat. altfel spus.GLANDA PINEALĂ . S-a demonstrat în această direcţie că băieţii care prezintă o tumoare la nivelul glandei pineale ajung la pubertate mult prea devreme şi testele pe animale au arătat că. împreună cu altele. al treilea ochi care este încă prezent. Biologic vorbind. În fiziologia subtilă yoghină. pineală. indică faptul că glanda pineală este un element important al ceasului biologic care este operaţional la toate animalele." O afirmaţie ca aceasta atrage imediat atenţia asupra a ceea ce practicanţii -sistemului YOGA numeau SOMA sau „nectarul tainic al extazului”. glanda pineală este o glandă endocrină mică. plasată mai jos decât glanda pineală. totodată modifică şi pigmentează culoarea. care face cu putinţă manifestarea unui mecanism natural de înregistrare a timpului. „HOMO SAPIENS” Una dintre componentele care fac parte din ceasul biologic al oamenilor este timpul pubertăţii şi al maturizării sexuale. funcţia precisă a glandei pineale la oameni este necunoscută ştiinţelor medicale şi biologice dar se ştie că glanda pineală produce şi secretă melatonina care este prezentă mai ales în urina de dimineaţă. glanda pineală este adeseori privită ca fiind o relicvă de evoluţie. ea este privită ca fiind glanda care facilitează atingerea stării de extaz divin sau SAHADHI în practica YOGA. se află la baza acestuia şi se găseşte aproximativ la jumătatea distanţei dintre cerebel şi talamus (vezi ilustraţia). fiind totodată separat de amândouă. Când Rene Descartes (1596-1650) a urmărit să depăşească aparentul paradox al dogmelor creştine cu ceea ce pe atunci reprezentau noile descoperiri ştiinţifice despre funcţionarea corpului şi a creierului. în realitate. unde el este numit "ochiul pineal". această enzimă fiind un SUI-GENERIS ceas biologic ce poate regla procesele fiziologice şi comportamentale. hamsterii. nume şi imagini pentru o anumită formă de fluid sau energie subtilă despre care se crede că "umple" anumite cavităţi secrete din creier din . BLEIBTREU afirmă că: "Devine din ce în ce mai greu să evităm concluzia că. în legătură cu centrul secret de forţă AJNA CHAKRA. glanda pineală este asociată cu SAHASRARA şi. Aceste informaţii. N-acetiltransferaza. Micuţa glandă pineală este ataşată la creierul mijlociu şi ea a fost numită adeseori uşa care ne conduce către spiritul divin. Ea nu trebuie să fie niciodată confundată cu mult mai bine cunoscuta glandă pituitară. veveriţele. Melatonina este un hormon important care. atât extazul sexual. inclusiv la fiinţa umană sau. şobolanii. pe de altă parte. Vorbind despre complexele procese bio-chimice care însoţesc manifestarea stărilor de extaz. şi care se află doar la câţiva centimetri mai departe. termen care era tradus de adepţii grupării ROSICRUCIENE sub numele de "rouă fierbinte". Chiar şi astăzi însă. Cei care realizează urinoterapia absorb astfel pe cale naturală melatonina. Alte semne ale legăturii glandei pineale cu dezvoltarea sexuală la fiinţele umane sunt semnalate şi prin faptul că glanda pineală este foarte mare la copii şi începe să involueze la pubertate. Cercetările ştiinţifice au arătat că la multe animale. fără îndoială. hormonul melatonina poate încetini atingerea pubertăţii. chiar şi acum. şopârle. el a propus glanda pineală ca fiind locul unde se află sufletul care conduce şi controlează corpul prin intermediul creierului şi al sistemului nervos. pielii. cât şi extazul transcendental sunt. iar acelaşi concept este regăsit în tradiţia taoistă sub numele de KAN-LU sau ''nectarul de aur". pe lângă faptul că menţine nealterată tinereţea sau chiar reîntinereşte fiinţa. de fapt. endocrină mai este cunoscută şi sub numele de CORP PINEAL" sau „CONARIUM” şi ea este una dintre glandele care alcătuiesc sistemul endocrin. la unele reptile. Această glandă. de mărimea unui bob de fasole şi ea are o formă de con de pin. Toate acestea sunt. substanţele care controlează ambele manifestări ale extazului. cum sunt de exemplu puii de găină. produse de glanda.

cât şi femeii care realizează aceasta. în anul 800 d. ştia cu siguranţă despre tainele glandei pineale şi despre secreţiile ei. face să apară starea de iluminare spirituală şi totodată permite să fie realizată starea de longevitate cu totul ieşită din comun. va confirma anumite afirmaţii ezoterice pe care le găsim în tradiţia YOGA. ajută extraordinar de mult. după cum ştim. Aceasta ne permite să înţelegem în perspectiva tradiţiei milenare yoghine că acest proces de diminuare a activităţii glandei pineale este în strânsă legătură cu slaba dinamizare (activare) a lui SAHASRARA. glanda pineală se calcifiază cam în jurul vârstei de 60 de ani. cel puţin ca dimensiune. 5. criptic. se află în faimosul poem de dragoste al regelui Solomon care este intitulat "Cântarea Cântărilor. în corp şi. este necesar să amintim că atingerea stării de extaz este adesea pusă în legătură cu anumite practici sexuale care implică realizarea perfectă a continenţei care face să fie transmutat potenţialul sexual în energie şi această energie să fie apoi sublimată în mod armonios în etajele superioare ale fiinţei. În aceasta direcţie este demn de amintit că. Puţin mai târziu. Acest aspect pare să corespundă unui concept tainic cunoscut de iniţiaţii taoişti şi tantrici şi anume acela că: esenţa subtilă YIN a unei femei care rezultă în urma jocului erotic realizat cu continenţă este mult mai abundentă decât esenţa YANG a bărbatului şi tocmai de aceea esenţa YIN a femeii este privită în tradiţia taoistă ca fiind inepuizabilă. atunci când este stopată şi acumulată în etajele superioare ale fiinţei. Glanda pituitară este situată la baza creierului în aşa-zisa "şa turcească a etmoidului" şi este .Ch. de forţă lăuntrică şi chiar la longevitate poate fi considerată ca reală din punct de vedere biologic. atât bărbatului. glanda pineală.care se scurge apoi în jos.2) Solomon care. concentrate şi împărtăşite de către un cuplu de iubiţi care practică foarte bine CONTINENŢA SEXUALĂ în cadrul jocurilor amoroase realizate cu transfigurare). deoarece face să circule energiile în mod armonios în fiinţă. Fără îndoială că în cazul celor care practică cu consecvenţă tehnicile yoghine şi ajung să îşi trezească şi să îşi energizeze din plin SAHASRARA. dar totodată ea este diferită la cele două sexe. fiind în mod evident mai mare la femeie. deşi învăluite într-un limbaj misterios. Ştiinţa modernă pare să se apropie din ce în ce mai mult de o înţelegere a glandei pineale care. unde acesta (Solomon) spune: "Deschide-mi acum mie. asigură menţinerea stării de echilibru hormonal în corpurile noastre. nu numai că are o strânsă legătură cu atingerea pubertăţii. dragostea mea. aflăm că.sau HIPOFIZA este în strânsă legătură cu centrul secret de forţă AJNA CHAKRA. este unul dintre primii iniţiaţi cabalişti. Cercetările întreprinse au arătat că glanda pineală devine din ce în ce mai puţin activă pe măsură ce oamenii obişnuiţi înaintează în vârstă. Asemenea învăţături tainice sunt. la rândul său. La rândul lor. Fără îndoială că exerciţiile specifice şi procedeele de vizualizare care sunt realizate în cadrul practicilor tradiţionale taoiste hatha-yoghine." (Cântarea cântărilor. cei iniţiaţi în TANTRA vorbesc despre o aşazisă "rouă cristalină" şi îi învaţă pe adepţii căii secrete să absoarbă acest lichid celest care se află ascuns în corp pentru a aduce astfel mari beneficii. La aproximativ 70% dintre oameni. în final. în Biblie există un pasaj care aruncă o anumită lumină asupra. Acest concept taoist cu privire la esenţa YIN este exprimat în termeni tantrici prin ideea de SHAKTI. GLANDA PITUITARĂ . Totodată. acest pasaj. idee care este de multe ori descrisă în limbile moderne vestice prin cuvântul GYNERGIE (termen contemporan. Aceasta face să apară în fiinţă un echilibru hormonal deoarece fluidele şi energiile subtile care sunt atrase prin declanşarea proceselor specifice de rezonanţă în microcosmosul fiinţei noastre. soră. genialul poet HOMER se refera la un aşa-zis "fluid nemuritor'' care se scurge dintr-un loc tainic din creier şi ajută la obţinerea longevităţii. stimulate. cât şi în MAITHUNA tantrică. prin activarea lui SAHASRARA. să se menţină activă şi tânără. toate acestea permiţându-le celor doi iubiţi să atingă starea de extaz erotic. Nu este deloc întâmplător că glanda pineală. în limbile vestice. subtile sexuale/erotice care sunt trezite. va conduce la o stare extraordinară de bine general. acest proces de calcifiere a glandei pineale nu se produce. Această părere este de asemenea susţinută şi de maeştrii taoişti care vorbesc adeseori despre tainicul "nectar de aur" sau KAN-LU pe care ei îi sintetizează în interiorul fiinţei din esenţele şi energiile YIN şi YANG. care indică în mod plastic energiile feminine. Ideea taoistă că activitatea erotică cu continenţă sexuală perfectă. căutării de către noi a cunoaşterii şi. deoarece capul meu este umplut cu rouă. cuprinse în "Cartea Secretelor" care face parte din ZOHAR. fără ejaculare.

prin intermediul acesteia . Printre aceste glande foarte importante. unul anterior relativ voluminos şi unul intermediar. La toate acestea se mai adaugă. manifestările emoţionale. că doi dintre hormonii care sunt produşi de către glanda pituitară anterioară sunt FSH (hormonul stimulator al foliculilor de GRAAF şi al secreţiei de spermatozoizi) şi LH (hormonii stimulatori ai celulelor interstiţiale).reglează de asemenea activitatea întregului ansamblu de glande cu secreţie internă care sunt asociate centrilor subtili de forţă (CHAKRA-ele) care sunt direct controlaţi prin intermediul lui AJNA CHAKRA. de asemenea. Glanda pituitară produce mai mulţi hormoni cu numeroase funcţii. de asemenea. ovarele (la femeie) şi testiculele (la bărbat) cât şi unele funcţii ale pancreasului. Hormonii care sunt secretaţi de lobul anterior al glandei pituitare controlează activitatea altor glande cum ar fi suprarenalele. Se consideră că instinctele primitive cum ar fi acelea de a mânca. Ea are un lob posterior. precum şi multe alte procese care sunt coordonate de ele (glandele endocrine) şi care se desfăşoară în întregul corp. emoţiile. Glandele salivare şi chiar simţul gustativ sunt şi ele stimulate în mod benefic de practica lui KHECHARI MUDRA împreună cu plexurile nervoase din zona inferioară lor care le sunt subordonate şi care sunt implicate în procesele digestive şi asimilatorii. sub influenţa hipotalamusului guvernează şi coordonează toate celelalte glande ale sistemului endocrin şi astfel reglează întreaga activitate hormonală din energie şi corp. sunt de asemenea în corelaţie cu activitatea glandei pituitare. tulburările de creştere (gigantismul şi nanismul hipofizar). Procesele de creştere. care au un rol esenţial în mecanismul de reglare veghe-somn şi în toate aspectele care sunt specifice sistemului nervos central. Această influenţă profund echilibrată este în special produsă printr-o reglare foarte bună a secreţiilor hormonale de la nivelul creierului. glanda pituitară a fost privită ca fiind glanda principală a sistemului endocrin care. mai redus. controlează respiraţia automată (nedirijată voluntar). dacă avem în vedere legătura strânsă între glanda pituitară şi centrul secret de forţă AJNA CHAKRA. de asemenea. inclusiv capacitatea de concentrare mentală. de a dormi sunt reglate hipotalamo-hipofizar şi la fel. circulaţia sângelui. Pe de altă parte. profund armonizatoare şi purificatoare asupra întregii reţele a glandelor endocrine din corp. obezitatea etc. uterul. Practica sistematică a acestei MUDRA-e dinamizează în mod armonios activitatea glandei pituitare şi . menţionăm: glanda tiroidă. La început. după cum se ştie. cunoscând inclusiv aceste implicaţii neuroendocrine ale practicii lui KHECHARI MUDRA putem înţelege şi mai bine efectele sale extraordinare. Prin urmare. învăţăturile secrete YOGA arată că practica sistematică şi corectă a lui KHECHARIMUDRA exercită o puternică influenţă benefică. Practica sistematică şi corectă a lui KHECHARI MUDRA influenţează. considerabil.legată de diencefal (creierul intermediar) prin tija pituitară sau INFUNDIBULUM (tub conic de substanţă gri care prelungeşte o parte a TUBERULUI CINEREUM). centrii specifici ai hipotalamusului şi ai trunchiului cerebral care. timusul. foamea şi setea. Este semnificativ. atât asupra proceselor psihofiziologice ale fiinţei umane cât şi asupra accelerării evoluţiei spirituale a acesteia. cât şi a instinctului matern (iar la păsări şi a celui migrator). rinichii şi în cazul femeii. cum ar fi de creştere (somatotropă). glanda pituitară are un rol foarte important în manifestarea şi controlul instinctelor sexuale. glanda pituitară reglează şi activitatea glandelor mamare (la femeie). de talamus şi de sistemul de activare reticulară. Lobul posterior al glandei pituitare controlează inima. de a bea. Hipotalamusul este strâns legat. glandele suprarenale şi reproducătoare (gonadele) etc. tiroida. . bătăile inimii. gonadotropă (care acţionează asupra maturizării foliculilor ovarieni) etc. de asemenea.

în cazul bărbatului) se află într-o stare de foarte mare agitaţie (efervescenţă) şi tocmai este pe punctul de a fi emis (cu alte cuvinte. graţie stăpânirii depline a funcţiei sexuale (creatoare). cu ajutorul ei. moarte şi suferinţă (el chiar realizează astfel (prin intermediul practicii lui KHECHARI MUDRA) o anumită formă de SAMADHI (extaz divin)). La nivel fizic.orice aspirant la desăvârşirea spirituală ce urmăreşte să realizeze continenţa sexuală perfectă este efectul cu totul extraordinar al lui KHECHARI MUDRA în ceea ce priveşte controlul deplin asupra funcţiei şi energiei sexuale. sublime de conştiinţă. când în timpul actului amoros în cazul bărbatului obişnuit atunci se declanşează fulgerător ejacularea). în timpul fuziunii amoroase frenetice. al lui KHECHARI MUDRA este datorat armonizării şi controlului care este astfel exercitat atât asupra secreţiilor hormonale cât şi asupra activităţii cerebrale. cap. dacă ea realizează foarte bine KHECHARI MUDRA chiar în momentul premergător declanşării orgasmului. faimosul tratat fundamental HATHA-YOGA PRADIPIKA menţionează: "Atunci când cavitatea superioară a zonei palatului este foarte bine "închisă" prin intermediul lui KHECHARI MUDRA. cu un bărbat. Acest efect cu totul extraordinar. procesul ejaculării în cazul bărbatului sau cel de descărcare în cazul femeii este perfect controlat. simultan cu realizarea lui KHECHARI MUDRA" (H. frenetic.Având în vedere toate acestea. practica perseverentă a lui KHECHARI MUDRA influenţează profund benefic funcţiile cerebrale şi face să apară din ce în ce mai des stări înalte. fiind astfel stopat la voinţă). datorită acumulării din abundenţă a nectarului subtil esenţial (AMRITA) în etajele superioare ale fiinţei sale. Acţionând astfel. în plus. chiar dacă yoghinul fuzionează amoros. care fac să apară îmbătrânirea şi. el (BINDU) poate fi totuşi menţinut sub control dacă atunci yoghinul contractă ferm şi cu putere musculatura perineului (prin intermediul lui MULA BANDHA care va fi descrisă mai departe în SHIVASAMHITA). În plus. precum şi în ceea ce priveşte sublimarea fulgerătoare a acestor energii în energii înalte. practica atentă şi consecventă a lui KHECHARI MUDRA (mai ales în zilele premergătoare declanşării ciclului menstrual) conduce la suspendarea ciclului prin transmutaţia biologică a potenţialului ei sexual în energie. BINDU (sămânţa sau. sperma în cazul bărbatului) nu mai poate fi pierdut (eliminat. irosit) (cu alte cuvinte. să menţionăm că în cazul femeii care practică KHECHARI MUDRA cu măiestrie.P. ea va atinge astfel o stare de orgasm profund prelungit care o va face să intre spontan într-o anumită formă de SAMADHI (extaz divin) ce se va extinde pentru 5-6 ore în şir. Se cuvine. fiinţa umană reuşeşte să-şi controleze cu uşurinţă corpul şi mintea şi (datorită proceselor benefice deosebit de complexe de rezonanţă care se declanşează între microcosmosul făpturii sale şi Macrocosmos) apoi ea extinde spontan şi fără efort acest control paranormal asupra Naturii însăşi.dacă este perfect realizată . Atunci energia lăuntrică de care ea va dispune este cu adevărat colosală şi dacă ea va sublima în mod armonios această energie în toate etajele fiinţei ei. apare astfel manifestarea plenară a capacităţilor paranormale spirituale. tot conform tradiţiei secrete HATHA-YOGA.3. cu o femeie minunată şi foarte senzuală. pentru a suspenda descărcarea potenţialului ei sexual. ea va crea fără îndoială condiţiile unor veritabile salturi spirituale.poate şi stopeze aproape complet toate procesele de degenerare ale corpului. Un alt aspect care este de o extremă importanţă pentru. SUTRA-ele 42-43). yoghinul devine astfel complet imun la otrăvuri. profund Spirituale şi divine.. se poate afirma că imensele beneficii spirituale care îi sunt proprii lui KHECHARI MUDRA conduc foarte repede pe yoghinul plin de aspiraţie către o condiţie existenţială care nu mai este afectată de timp. am putea spune chiar fabulos. de asemenea.Y. practica atentă şi consecvent realizată a lui KHECHARI MUDRA . funcţiile cerebrale obişnuite sunt gradat supuse unei transformări calitative şi în urma acestei veritabile „restructurări”. creatoare. chiar şi în momentul orgasmului." "Chiar şi atunci când BINDU (sămânţa sau sperma. De asemenea. în această direcţie. care la rândul său este un excelent continent sexual. În cazul femeii. cu alte cuvinte. = VA URMA = .

cu excepţia Serafimilor şi Heruvimilor . fiind reprezentate adesea. TRONURILE. An 8) 3.se arată în cadrul angelologiei creştine tradiţionale pot ajunge direct la Dumnezeu prin intermediul lor. precum şi de o neclintire (constanţă) infailibilă în a transmite fulgerător mai departe (în planurile (sferele) manifestării inferioare lor) Voinţa lui DUMNEZEU Tatăl. Ca roţi uriaşe de lumină divină. are drept vehicul sau suport) Corul angelic al Tronurilor. printre altele. Toate Corurile angelice. înţelegerea şi depăşirea cu succes a încercărilor (probelor) spirituale de către ele. Tronurile sunt numite astfel pentru că întreaga putere dumnezeiască ce susţine în mod tainic cerurile (lumile sau tărâmurile subtile paralele) şi pământul -această Putere divină este cea care este descrisă ca fiind Matricea formatoare a oricărei forme de viaţă . CÂT şi LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor. Uneori. Prin urmare. pe Planeta PĂMÂNT. Aceste "examene". fără excepţie. caracterizatei de o pură şi exemplară stare de umilinţă. (încercări) spirituale sunt de altfel fixate chiar de aceste entităţi angelice atunci când este necesar (la momentul oportun). în mod simbolic. (DEVAşilor). pentru a-i permite aspirantului la starea de îndumnezeire să realizeze o evoluţie spirituală mult mai rapidă. Aceste înalte: entităţi angelice sunt descrise de obicei ca fiind prin excelenţă purtătorii (vehiculele) Fiinţei Divine (DUMNEZEU Tatăl). 4.An 8 C 7 Informaţii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. Corul angelic al Tronurilor transmite fiinţelor umane care sunt pregătite şi suficient de deschise (receptive la nivel spiritual) faţă de ele. cu alte cuvinte. sub forma unor roţi imense de lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. Tronurile sunt. În tradiţia orientală secretă. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). ele (Tronurile) sunt în mod tradiţional descrise şi ca fiind îngeri guvernatori şi însoţitori ai planetelor. . De altfel. Fiind entităţi angelice divine ale dreptăţii lui DUMNEZEU. lumina divină tainică ce face cu putinţă. Rugăciunea plină de fervoare care se adresează Tronurilor oferă fiinţelor umane puterea de a trece cu succes peste încercările spirituale. splendoarea nesfârşită a umilinţei lor face ca Creatorul (DUMNEZEU) să-şi reverse într-o mare măsură Graţia Divină şi Compasiunea Sa nesfârşită asupra Creaţiei prin intermediul lor. Tronurile sunt totodată puterile angelice divine care determină şi guvernează ciclurile (ritmurile) universului planetar şi succesiunea periodică a timpului (cum ar fi spre exemplu. anotimpurile)."se sprijină" pe (sau. Tronurile (roţile uriaşe de lumină divină) sunt unanim considerate şi ca stăpânii KARMA-ei individuale (umane) şi ai încarnărilor succesive obligatorii ale fiinţelor umane care nu au atins încă starea de eliberare spirituală. perceperea. În lumina acestei revelaţii ne putem da seama că un asemenea TRON (entitate angelică înaltă) guvernează planeta noastră PĂMÂNTUL. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale (continuare la cursul nr.

Pline de o sfântă şi tainică lumină ce există şi se manifestă mai presus de orice înţelegere raţională. Fiind entităţi divine extraordinar de elevate. Tronurile cele pline de lumină divină sunt în preaplin înzestrate cu o putere de iubiri ale cărei profunzimi sunt incomensurabile şi aproape de neînţeles pentru mintea umana obişnuită. Cu neclintita şi deplina lor umilinţă. pure şi foarte puternice. Prima triadă a ierarhiilor angelice este caracterizată de cea mai înaltă frecvenţă de vibraţie dintre toate entităţile angelice. împreună cu toate lumile (sferele) subtile ale manifestării. Binecuvântând fără încetare întreaga Creaţie. Corurile îngereşti ale Serafimilor. Căci mereu ele (Tronurile) aşteaptă cu o totală dăruire toate cele care le vin de la DUMNEZEU şi le consideră pe toate acestea ca fiind prin excelentă şi din plin purtătoare de DUMNEZEU". primind manifestarea dumnezeirii cu toată nepătimirea şi cu o deplină detaşare de tentaţiile materiei. mai ales atunci este stringent necesar să invocăm plini de umilinţă şi dragoste prezenţa plină de lumină divină a Tronurilor. Entităţi angelice înalte ale Binelui Divin. percep în mod fulgerător şi cu o mare claritate Adevărul Divin Suprem. Tronurile. vom constata imediat sau la scurt timp după aceea că . în ipostaza lor de îngeri ai dreptăţii lui DUMNEZEU.Atât de deplină este umilinţa şi supunerea Tronurilor în faţa lui DUMNEZEU încât întreaga rigoare şi justiţie (dreptate) divină este manifestată prin ele.SINTEZĂ Aşa cum am arătat anterior. Această tainică şi inefabilă trăire mirifică poate fi pe scurt descrisă ca o adevărată "deschidere a cerurilor". constelaţii. să fie chemate (apelate.). clipă de clipă. fiind din ce în ce mai des confruntaţi cu diminuarea sau chiar cu pierderea fermităţii şi constanţei în practica spirituală. existenţa. invocate) pentru a ne inspira şi ghida în viaţă deciziile.direct proporţional cu intensitatea trăirii elevate pe care o vom avea în momentul evocării noastre . De fiecare dată când ne dăm seama că ne-am cam pierdut credinţă sau încrederea în DUMNEZEU ori în calea spirituală autentică pe care o urmăm. în spiritul Armoniei şi Dreptăţii Divine. în diferitele tărâmuri din întregul Univers. ele aşteaptă. implorându-le săşi reverse şi asupra noastră energia pură a constanţei lor pentru a ne inspira astfel mult mai mult întru dreptate şi adevăr divin. Ele au fost create în mod direct din Fiinţa lui DUMNEZEU şi sunt desăvârşite din punct de vedere spiritual. ele nu simt niciodată nevoia să se separe de DUMNEZEU cu toate că sunt în realitate distincte de El. Tronurile distribuie Dreptatea. manifestarea fiecărei ierarhii angelice îi facilitează în anumite moduri fiinţei umane identificarea ei extatică cu Dumnezeu Tatăl. etc..). Dionisie Areopagitul arată că Tronurile "sunt ridicate de DUMNEZEU Tatăl din sfânta lor umilinţă într-un chip care este mai presus de lume şi permanent ele tind fără nici un fel de reţinere şi din toate puterile. Fiecare entitate cosmică. îşi datorează de fapt. ACUM şi AICI pe pământ. sisteme solare. trăirile înalte şi aspiraţiile divine. slăbirea aspiraţiei etc. Ea este totodată cea mai apropiată de Fiinţa lui DUMNEZEU Tatăl şi este neîncetat animată de o iubire uriaşă pură şi necondiţionată faţă de El. Heruvimilor şi Tronurilor nu au nici măcar pentru o clipă. Adevărul şi Puterea lui DUMNEZEU mai întâi entităţilor angelice care sunt subordonate lor şi apoi. prin acestea. într-un mod neclintit şi cu o nesfârşită fervoare spre ceea ce există în veşnicie şi cu adevărat la cea mai mare înălţime spirituală. nici un fel de diminuare sau discontinuitate a conştiinţei lor plenar îndumnezeite. SHAKT1). Prima triadă a ierarhiilor angelice . în tradiţia secretă yoghină şi tantrică. mereu gata. roiuri galactice. Atunci când apelăm plini de fervoare şi umilinţă la ajutorul şi inspiraţia sublimelor Tronuri de lumină divină. de la cea mai infimă particulă subatomică şi până la cele mai mari corpuri cereşti (galaxii. . Puterii Supreme a lui DUMNEZEU (Putere care este numită.aceste sublime entităţi angelice ale Binelui Divin ne vor ajuta gradat să ne înălţăm sufletul pentru a trăi plenar o glorioasă stare de pură şi nesfârşită bucurie pe care ne-o dă apropierea de Dumnezeu. ori cu feluritele forme de plafonare spirituală (saturaţie spirituală.

ajungând astfel treptat . este necesar să reţinem că numai prima triadă angelică (Serafimii. El (DUMNEZEU) Cel care este izvorul ultim şi nesecat al oricărei sfinţenii. din Inima Tainică a lui DUMNEZEU Tatăl în întreaga manifestare. A doua triadă a ierarhiilor angelice: Corurile îngereşti ale Domniilor. Virtuţilor (Puterilor) şi Stăpânirilor 4) DOMNIILE. morală. Dionisie Areopagitul spune: "Acest prim ordin divin. în sferele Creaţiei.cu directa cunoaştere divină de către bunătatea dumnezeiască cea dintru început. după aceea DUMNEZEU Tatăl a comunicat-o pe aceasta. Fiind pline de o imensă iubire pentru DUMNEZEU. în toate lucrările Sale cele dumnezeieşti". fiinţele umane care. fie prin intermediul îngerului lor păzitor. Ele împărtăşesc (prin declanşarea proceselor specifice de REZONANŢĂ) atât entităţilor subtile cât şi fiinţelor încarnate starea de armonie (ordine) lăuntrică. El se hrăneşte cu hrana dumnezeiască ce este cu adevărat îmbelşugată şi complet pură în prima ei revărsare. ele aspiră cu cel mai înalt grad de fermitate să se menţină în contemplarea Frumuseţii misterioase a Spiritului lui DUMNEZEU. sau legea KARMA-ei) sunt integrate în întreaga Creaţie. legile dumnezeieşti ale cauzalităţii (legea cauzei şi a efectului. Deşi fiecare triadă angelică este de "fapt o reflectare. de bucurie. . de optimism. la ştiinţa tainică şi la conştiinţa lui DUMNEZEU. într-o ierarhie bine orânduită". Fiind mereu plină de cea mai înaltă şi sfântă puritate a Luminii celei necuprinse care se răspândeşte. ea fiind totodată una (nedespărţită) în unitatea ei nediferenţiată şi pe deplin unificatoare. în felul acesta se poate spune că prima triadă angelică. Pe de altă parte. a trinităţii Divine (Sfânta Treime) totuşi. rând pe rând şi treptelor (ordinelor îngereşti) ce se află sub ea şi există. După aceea. Fiind prin excelenţă îngeri conducători (guvernatori). pe cât îi este cu putinţă. El (acest ordin îngeresc) cunoaşte întrun mod cu totul deosebit multe dintre ultimele taine dumnezeieşti şi astfel se face părtaş.) autentică îşi are totdeauna izvorul în DUMNEZEU şi ea este transmisă celor care cu adevărat o merită conform Voinţei Divine. deoarece se ştie că de fapt orice autoritate (spirituală. Deoarece ele sunt primele care se află imediat în apropierea lui DUMNEZEU. În această direcţie. Heruvimii şi Tronurile) este permanent iluminată cu învăţături tainice chiar de însuşi DUMNEZEU Tatăl. sunt introduse chiar de către.şi în planul fizic al manifestării. inspirându-i totodată pe cei care vibrează la UNISON (rezonează) cu elevatele armonii ale prezenţei lor în luarea unor decizii juste şi corecte. Puterea de control a Domniilor asupra întregii lumi materiale depăşeşte cu mult toate noţiunile umane obişnuite referitoare la forţă. după ce a fost luminată atât cât îi este cu putinţă . bunătatea. Corul angelic al Domniilor guvernează activitatea tuturor ordinelor îngereşti care se află sub ele. sunt în mod natural nişte mari conducători sau ghizi spirituali divin inspiraţi. adevărul şi iubirea divină. fie direct.dar pierzânduşi însă în mod progresiv puritatea şi nelimitarea originară . Domniile reprezintă şi manifestă ordinea universală perfectă. această uriaşă putere de control şi dominare asupra lumii exterioare este transmisă şi Corurilor îngereşti care le sunt subordonate. divin inspirată. aşa cum am arătat anterior. Tocmai de aceea despre ele se spune că sunt mereu şi egal statornicite într-o sfinţenie desăvârşită. etc. toate acestea aducând apoi minunate "daruri" şi bucurii spirituale în viaţa umană. această formidabilă putere le este însă dată Domniilor nu în mod direct de la DUMNEZEU ci de către Tronuri. socială. plenar desăvârşită. Prin intermediul Domniilor. îngeresc cuprinde multe şi preafericite fiinţe de lumină dumnezeiască şi este clipă de clipă luminat de raze simple şi nemijlocite (care provin direct de la DUMNEZEU Tatăl). În conformitate cu opinia lui Dionisie Areopagitul: "Ele aspiră şi se înalţă în mod nemijlocit şi permanent numai către dumnezeire prin puterea şi prin nivelul lor spiritual care este mai presus de toate. această primă triadă angelică este. generatoare de încredere în sine şi în viaţă. în diverse grade. se lăsă a fi inspirate şi ghidate de către aceste entităţi angelice.Numite în tradiţia orientală ARUPA-DEVA (fiinţe de lumină divină care nu mai au formă) entităţile angelice din prima triadă se hrănesc permanent şi la cel mai înalt grad din frumuseţea.

a fructelor tuturor acţiunilor noastre) Voinţei Divine. este foarte bine ca toate acţiunile noastre să fie oferite cu anticipaţie lui DUMNEZEU. mai ales atunci când ne confruntăm cu o pronunţată stare de confuzie interioară. stăpânind perfect. Profetul Isaia defineşte înţelepciunea ca fiind cel mai înalt şi cel mai valoros dintre darurile Sfântului Duh al Iubirii lui DUMNEZEU. cu cât acţiunile sau misiunile asumate de noi sunt mai importante. nesilită la nici o coborâre (pierdere a nivelului de conştiinţă) şi care poate fi astfel ridicată deasupra oricărei tendinţe rele. pururea întru împărtăşirea din Izvorul suprem (DUMNEZEU) al Domniei şi este pătrunsă de o asemănare dumnezeiască cu ea. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) sunt entităţi angelice foarte puternice. printr-o perfectă abandonare integratoare a voinţei noastre individuale în faţa Voinţei sale atotputernice. implicit. Iubirea acestor îngeri. cea mai bună modalitate de contactare a Domniilor este oferirea completă şi necondiţionată a voinţei noastre (şi. etc. marele angelolog al creştinismului. toate forţele şi energiile destructive. splendorii şi ordinii divine în cadrul Creaţiei.ajutor pe care noi îl solicităm cel mai bine prin abandonarea cât mai completă a voinţei noastre individuale faţă de voinţa lor divin integrată ." 5. cu atât mai mult ajutorul îngerilor Domniilor . În această direcţie. VIRTUŢILE (PUTERILE). aceasta este şi esenţa sistemului KARMA YOGA (cu alte cuvinte. cu acest Cor angelic. care depăşesc cu mult prin măreţie celelalte Coruri angelice care le sunt subordonate lor este. Mai mult decât atât. după cum am arătat anterior. Nenumărate sunt atunci harurile ce se revarsă asupra fiinţei umane care este înzestrată cu această divină înţelepciune ce este tainic inspirată de Corul angelic al Domniilor. o extraordinară susţinere atunci când le implorăm plini de umilinţă ajutorul şi inspiraţia în acţiunile sau în luarea deciziilor noastre. Purtători şi manifestatori ai înţelepciunii Divine şi ai harurilor Duhului Sfânt. Cu privire la această categorie de îngeri. Prin urmare. Imagini (oglindiri) vii ale Perfecţiunii şi Splendorii lui DUMNEZEU Tatăl. se află permanent în prezenţa şi în Adevărul lui Dumnezeu. cu stări de indecizie sau atunci când suntem aproape "depăşiţi" de evenimentele vieţii. care este permanent reflectată şi manifestată de îngerii Domniilor. Aceasta se poate realiza cel mai uşor prin intermediul ierarhiilor angelice şi în special prin evocarea ajutorului îngerilor Domniilor. spre exemplu: energia sexuală. care se hrăneşte din el (din acest tainic fluviu de viaţă). agresivitatea. noi rezonăm astfel chiar şi fără să ştim. discursivă şi limitată. pentru fiinţa umană pregătită. activităţii şi forţei. Îngerii Domniilor primesc la rândul lor înţelepciunea şi forţa de stăpânire direct de la îngerii Tronurilor. ci ea este mai degrabă întocmai precum un fluviu de viaţă preafericită al cărui preaplin se revarsă neîncetat asupra întregii Creaţii. De aici rezultă pentru noi cu claritate ajutorul imens pe care îl pot acorda aceste entităţi angelice fiinţelor umane care deocamdată nu îşi pot controla şi sublima diferitele impulsuri şi imbolduri interioare (cum ar fi. care aşa cum am văzut. înţelepciune şi putere divină. Ei mai sunt cunoscuţi şi sub numele de Spirite Divine ale Mişcării. de fiecare dată când realizăm un act de KARMA YOGA. stăruind. Este însă foarte important de reţinut că toţi aceia care se îndepărtează de Adevărul Divin pierd astfel protecţia angelică şi vor suporta după aceea rigorile Dreptăţii Divine.Domniile mai sunt de asemenea cunoscute şi că fiind Spirite ale înţelepciunii Divine. este foarte indicat să invocăm plini de fervoare comuniunea cu sfera de forţă profund şi plenar armonizatoare a Domniilor. energia benefică extraordinară care este . primind implicit şi graţia sa divină). Prin urmare. printre care se află şi instinctele rele necontrolate. afirmă: "Stăpânirea lor este liberă de orice forţare tiranică sau neconformă cu armonia divină. Domniile sunt totodată "miniştrii" Dreptăţii lui Dumnezeu în Creaţie. Ele guvernează de asemenea. Înţelepciunea lor nu poate fi însă asemănată cu cea care este desemnată de regulă de către oameni cu acest nume. După cum ştim. Dionisie Areopagitul.). Acest Cor angelic transmite fiinţelor umane pregătite. menţinerii şi amplificării armoniei. fiind deasupra a toată înrobirea care limitează fiinţa. Căci ea se doreşte (aspiră) la nesfârşit după Domnia adevărată şi după Izvorul ultim al oricărei domnii (DUMNEZEU însuşi). Această înţelepciune nu are aproape nimic de a face cu gândirea umană obişnuită.este mai eficient şi plin de graţie. după puterea ei. îngerii Domniilor sunt mereu însufleţiţi de aspiraţia manifestării. care vibrează la UNISON (rezonează) cu sfera sa divină de manifestare. etc.

de multe ori într-o manieră complet imprevizibilă de către noi. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). ei dau totodată o formă fiinţelor vii prin dinamizarea armonioasă şi adecvată a forţelor şi structurilor formatoare (care sunt cunoscute la ora actuală sub numele de câmpuri morfogenetice). producerea acestuia . stelele. Ele pot determina oricând o rezolvare sau o reuşită aproape miraculoasă dacă suntem cu adevărat capabili să vibrăm la UNISON cu frecvenţa lor predominantă de vibraţie. (DEVAşilor). Astfel. întreaga natură este guvernată de ele. se află de fapt sub incidenţa graţiei acestor îngeri.de orice natură în viaţa noastră. accidentele. Îngerii Virtuţilor sunt atât de puternici încât ei chiar pot .stringent necesară pentru atingerea cunoaşterii de sine. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretară înţelepciunii orientale 5. noi putem acum să ne dăm seama că acţiunea infailibilă a Legii Miracolelor sau îndeplinirea . Acest Cor angelic inspiră de asemenea şi transferă curajul necesar traversării tuturor încercărilor vieţii şi ajută într-o mare măsură la restabilirea armoniei şi dreptăţii pe Pământ. etc. gheaţa şi ninsoarea.să devieze traiectoria unei comete sau a unui asteroid care ar putea cumva ameninţa integritatea planetei Pământ. Principala lor misiune este aceea de a ajuta toate fiinţele umane să se desăvârşească spiritual cât mai repede şi să evite. catastrofele. CÂT şi LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor. producătoare de miracole (datorită controlului lor perfect asupra celor 5 TATTVA-e). ca imposibilul să devină cu uşurinţă posibil.dacă sunt în mod adecvat apelaţi de fiinţa umană sau. =VA URMA= An 8 C 8 Informaţii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE..7 An 8). Soarele. de asemenea. cel mai bine. pe cât posibil (în funcţie de condiţionările KARMA-ice specifice). Ele exemplifică fiinţelor umane esenţa integrităţii morale şi spirituale şi pot să facă. oamenii -a unor ţeluri sau dorinţe care au fost în prealabil dinamizate prin Legea Realizării Perfecte etc. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) reprezintă activitatea pură. Ca yoghini. trebuie mai ales atunci să evocăm plini de încredere şi de speranţă sprijinul eficient şi inspiraţia divină a acestei categorii de îngeri. Datorită acestui aspect. de o colectivitate umană sau de un grup la unison . Virtuţile (Puterile) sunt. se poate spune că întotdeauna când avem nevoie de producerea unui miracol . Luna. Virtuţile au un control deplin asupra tuturor forţelor naturii (TATTVA-ele din manifestare): vânturile şi ploaia. pe scurt. Este însă evident că niciodată producerea unui miracol nu va perturba armonia şi ordinea divină. VIRTUŢILE (PUTERILE) (continuare la cursul nr. cataclismele etc. prin excelenţă.

Sfântul Apostol Pavel subliniază faptul că sunt multe entităţi rele sau perverse în anumite tărâmuri tainice ce se află în MACROCOSMOS şi el arată că adevărata luptă a omului se dă în realitate cu entităţile malefice care există în lumile invizibile: "Îmbrăcaţi-vă spre a vă apăra cu toate armele lui DUMNEZEU. care se manifestă mai ales atunci când urmează să se producă un eveniment tragic. 6. Fiind înzestraţi cu o inteligenţă şi cu o intuiţie cu totul extraordinară. Ele se manifestă încontinuu ca un chip (oglindire) al Fiinţei Divine. fiind astfel preveniţi. de orice formă de manifestare a răului. Ele nu părăsesc deloc prin vreo lipsă de tărie mişcarea lor continuă spre o cât mai deplină asemănare (REZONANŢĂ) cu DUMNEZEU Tatăl ci aspiră neclintit spre Puterea (virtutea) cea mai presus de fiinţă (DUMNEZEU).fiind totdeauna conformă Voinţei atotputernice a lui DUMNEZEU Tatăl. Corului Stăpânirilor. fiind de cele mai multe ori nişte adversari redutabili. martirii etc. Îngerii decăzuţi (demonii) ce provin din Corul Stăpânirilor sunt cel mai adesea caracterizaţi de o imensă răutate şi viclenie. Corul angelic al Stăpânirilor este alcătuit din îngeri a căror principală misiune este lupta prin toate mijloacele divine împotriva răului.atât cât este cu putinţă o eficientă protecţie divină aspirantului la desăvârşirea spirituală. descrierea acestui Cor îngeresc aşa cum este ea realizată de Dionisie Areopagitul: "Sfintele Puteri (Virtuţi) exprimă din plin o bărbăţie (virtute) puternică şi neclătinată în absolut toate lucrările lor care sunt de o mare asemănare dumnezeiască. Agenţi plini de dragoste şi înţelepciune ai Atotputernicului DUMNEZEU. în acelaşi timp.aceste entităţi decăzute nu mai aparţin. Mulţi sunt aceia care au fost şi sunt susţinuţi uneori chiar şi fără să-şi dea seama de aceşti îngeri de lumină. împotriva duhurilor răutăţii. STĂPÂNIRILE. invocând în ajutorul nostru un înger al Stăpânirilor. printre aceştia se află eroii. bineînţeles.uitarea condiţiei lor divine . Aici constatăm că Apostolul Pavel ne arată cu precizie că există şi unele spirite rele (demoni) care la începuturi (înainte de cădere) au aparţinut Corului angelic al Stăpânirilor (după "căderea" lor . Ei apără tot ceea ce este bun în întregul Univers. ele se îndreaptă şi către ordinele îngereşti de sub ele. De asemenea este demn de reţinut că tot îngerii Virtuţilor sunt cei care îi inspiră pe marii creatori de artă precum şi pe marii oameni de ştiinţă care fac descoperiri geniale sau care prin ideile lor novatoare impulsionează cunoaşterea umană şi depăşesc astfel complet modurile obişnuite de a gândi. prin urmare. conştient sau inconştient. puterea de a face ca acţiunile sau scopurile foarte dificile să devină foarte uşor de îndeplinit. în continuare. în viaţa noastră pentru ca. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) au. atât cât este cu putinţă şi tind pline de iubire către Ea cu toată forţa. Iată. să-l putem contracara. De aici deducem că de fapt niciodată nu poate să existe pericolul ca. împotriva stăpânitorilor cei răi ai întunericului acestui veac. ei ne oferă fulgerătoare şi extraordinare momente iluminatorii în nu contează ce direcţie. ele dispunând de asemenea şi de forţa de a le dejuca şi anihila uneltirile lor malefice. Această bărbăţie (virtute) nu slăbeşte deloc în a uşura primirea necontenită a iluminărilor dumnezeieşti ce li se împărtăşesc şi îi susţine neîncetat în ascensiunea lor impetuoasă către imitarea lui DUMNEZEU. Ei ne avertizează întotdeauna mai ales dacă suntem deschişi (receptivi din punct de vedere spiritual) faţă de inspiraţia şi ghidarea lor divină. făcând foarte mult pentru a-i asigura o cât mai rapidă ascensiune către DUMNEZEU. care se află ascunse în văzduhuri (cu alte cuvinte. Totuşi. Prin urmare. îngerii Stăpânirilor pot cunoaşte adeseori chiar cu anticipaţie toate planurile viclene şi perverse ale entităţilor din tărâmurile infernale. legături (REZONANŢE) cu sferele lor satanice sau demoniace de manifestare. tot ei sunt cei care asigură . ci şi împotriva întâietorilor şi Stăpânirilor căzute. .12). cărora le comunică neîncetat puterea lor în chip dumnezeiesc". Atunci când Virtuţile sunt prietenii. mai ales pentru aceia care întreţin. Virtuţile (Puterile) pot realiza pentru noi nenumărate miracole. În această direcţie. Căci lupta voastră nu este doar împotriva trupului şi a sângelui. inclusiv fiinţa umană. ei ajutându-ne totodată prompt şi eficient -cu condiţia să vibrăm (rezonăm) la UNISON cu sfera de forţă divină mai ales atunci când suntem confruntaţi cu o situaţie critică sau care este pentru noi foarte dificilă. în tărâmurile subtile paralele) (Epistola către Efeseni. de proporţii. protectorii şi inspiratorii noştri divini. 6. În plus. ca să vă puteţi opune astfel împotriva uneltirilor celui necurat (SATANA). să apară în jocul acestuia un demon care a aparţinut anterior (înainte de cădere) acestui Cor angelic). din acest citat ne putem da seama că forţa şi curajul Virtuţilor (Puterilor) nu seacă niciodată. ci ele au alunecat în tărâmurile malefice şi acum aparţin ierarhiilor infernale.

De altfel.şi fac legătura (în calitate de mesageri) cu triada angelică de jos a întâietorilor. pe toate cele de sub ele cu o mare răbdare şi bunăvoinţă. este suficient pentru a ne proteja în mod eficient de orice rău din această lume pentru că. A doua triada a ierarhiilor angelice . datorită umilinţei şi bunătăţii care îi caracterizează. le înalţă pline de râvnă. deoarece ei sunt unii dintre cei care dirijează energiile subtile divine care fac să apară formele frumoase şi armonioase în lumea manifestată. pe cât este cu putinţă îngerilor. în toate creaturile care o merită. ţara sau chiar întreaga planetă de influenţele perverse ori malefice ale tărâmurilor infernale.SINTEZĂ Plină şi ea de sublime haruri divine ce sunt neîncetat revărsate asupra ei. Ajutându-i fără preget pe toţi cei care luptă pentru a-şi apăra familia. iar Domniile o transferă Stăpânirilor împreună cu atotputernicia divină. Situată în zona intermediară a lumilor divine. la rândul său. cu Izvorul Supremei Stăpâniri (DUMNEZEU) care le luminează pe ele. orice înger poate chema în ajutor (atunci când este necesar) toate cele Nouă Coruri îngereşti. pentru că ele sunt înălţate în deplină armonie spre cele dumnezeieşti. deoarece ele prezintă o anumită . se poate spune că un singur înger. asemănându-se astfel (intrând şi menţinându-se neîncetat în comuniune). Heruvimilor şi Tronurilor . De îndată ce aceste forţe ale întunericului şi ale răului sunt confruntate cu lumina purificatoare a Adevărului Divin. a păcii şi a bucuriei. ci ei acţionează respectând cu stricteţe liberul arbitru şi uzează numai de ajutorul Iubirii Divine. în chip necuvenit ori tiranic. Totuşi. descrierea acestuia aşa cum este ea realizată de către Dionisie Areopagitul: "Sfintele Stăpâniri se află în aceeaşi triadă împreună cu Domniile şi cu Virtuţile (Puterile). Ele se manifestă îndeosebi în lumea cauzală a MACROCOSMOSULUI . pe treapta (nivelul) puterii lor stăpânitoare". în unele lucrări ni se arată că îngerii Stăpânirilor mai sunt numiţi şi "Spirite ale formei". fiinţa umană este astfel eliberată de prezenţa şi de influenţa lor nefastă. iluminată şi desăvârşită de paradisiacă lumină divină care este reflectată de prima triadă angelică. Pe de altă parte. suprema şi sfânta GRAŢIE care este emanată în manifestare este de fapt un atribut al Fiinţei Divine (DUMNEZEU) şi ea este distribuită într-o anumită măsură şi prin intermediul Corurilor angelice. un preţios ajutor divin. în modul cel orânduit.entităţi angelice care sunt numite (aşa cum am arătat) în tradiţia orientală secretă. ARUPA-DEVA-şi. Atunci când suntem pregătiţi ei ne ajută extraordinar de mult să trăim în comuniune cu ei în splendoarea divină a iubirii. în încheierea prezentării Corului angelic al Stăpânirilor. cea de a doua triadă a entităţilor angelice este astfel purificată. Prin urmare. Îngerii de lumină ai lui DUMNEZEU sunt infinit mai puternici decât demonii sau decât entităţile satanice. de toate puterile divine ce li s-au dat ci. Totodată Tronurile distribuie în mod constant preasfânta putere a lui DUMNEZEU Domniilor. cu care suntem deja într-o profundă şi conştientă uniune spirituală. îngerii nu forţează niciodată voinţa umană şi nu folosesc. îngerii Stăpânirilor oferă fiinţelor umane care le merită sprijinul. impulsionându-ne totodată să ne eliberăm de toate condiţionările care ne înlănţuie. în diferite grade de intensitate. o forţă tiranică. spre a convinge. sfera (lumea subtilă paralelă) de manifestare a acestui sublim ordin îngeresc face de fapt legătura între triada superioară a Serafimilor. Arhanghelilor şi îngerilor – entităţi angelice care sunt numite în tradiţia secretă a Orientului RUPA-DEVA-şi sau KAMA-DEVA-şi. Vă oferim. este foarte indicat să apelăm la ajutorul Stăpânirilor care atunci vor anihila în mod gradat şi eficient respectivele influenţe rele ajutându-ne astfel să devenim din ce în ce mai puternici în bine şi puri pentru a deveni capabili să învingem aceste tendinţe negative cu propria noastră lumină spirituală pe care o vom capta de la DUMNEZEU. în special atunci când ne simţim copleşiţi de răul din jurul nostru sau de tendinţele malefice pe care le conştientizăm în noi înşine şi ne simţim constant atacaţi de asemenea entităţi satanice ori demoniace.Trebuie însă să nu pierdem din vedere că întotdeauna forţele răului sunt până la urmă demascate şi învinse (anihilate). atât cât le stă în putere. întrucât ele nu sunt niciodată constrânse să mai aibă vreo formă (RUPA) în care să se manifeste. Menirea lor este să asigure armonia bine rânduită şi să ajute neîncetat la buna primire a celor dumnezeieşti. Aşa cum am arătat anterior. Ele reflectă tot timpul buna rânduială a Stăpânirii Celei mai presus de lume (DUMNEZEU) şi niciodată nu se folosesc rău.

dragostea. liderul etc. în acelaşi timp. cel mai adesea. . Sfântul Dionisie Areopagitul. Corul angelic al întâietorilor guvernează. oraşele (comunităţile umane) precum şi liderii (conducătorii) acestor zone sau grupuri. aceasta mai ales datorită predominanţei tendinţelor inferioare (egoiste) şi a dezlănţuirii forţelor malefice infernale şi demoniace (care sunt specifice acestui sfârşit al lui KALI YUGA). fiind atunci ceva mai puţin luminoase decât împărtăşirea directă şi nemijlocită a puterilor angelice divine (care este caracteristică primei triade angelice). Iată ce spune el: "După cum spun cei pricepuţi în cele sfinte. ajutorul. inspiraţia şi ghidarea lor divină. alături de îngerii păzitori respectivi. Puteri Angelice Divine ce desăvârşesc. cea de jos)". ei urmăresc ca Pământul să devină treptat o imensă familie în care domneşte bunătatea. etc). Cu alte cuvinte. la nivel planetar. pentru ca acestea să urmeze cât mai fidel linia care le este trasată de Voinţa Divină. armonia.formă exterioară de manifestare. cu alte cuvinte. iluminează şi purifică pe toţi îngerii care se află sub ei. Este însă de la sine înţeles că întâietorii nu sunt interesaţi doar de evoluţia şi dezvoltarea profund armonioasă a unei singure naţiuni. Dincolo de aceasta. ele sunt fiinţe de lumină care (atunci când sunt privite din perspectiva triadei angelice superioare) au o formă (RUPA) şi (atunci când sunt privite din perspectiva triadei angelice de jos) sunt. ca toţi îngerii care aparţin celui de-al doilea grad (celei de a doua triadă angelică) să se împărtăşească din tainicele iluminări dumnezeieşti prin mijlocirea celor care aparţin primului grad (primei. Cea de-a treia triadă a ierarhiilor angelice: Corurile îngereşti ale întâietorilor. Este o rânduială stabilită în general de către Izvorul dumnezeiesc din care se hrănesc în conformitate cu posibilităţile lor toate ierarhiile îngereşti. este evident că. pentru că aceştia (ceilalţi îngeri) sunt înălţaţi de ele spre Izvorul Suprem Cel mai presus de fiinţă (DUMNEZEU) al tuturor celor ce sunt. la ora actuală. armonia şi buna înţelegere vor domni în acela (popor. marea majoritate a oamenilor de pe această planetă se confruntă deja cu nenumărate probleme şi pericole dintre care unele sunt imediate iar altele sunt ceva mai îndepărtate (războaiele. poluarea. Ei inspiră. prin trecerea la gradul al doilea (cea de a doua triadă angelică). lider. foametea. Totodată ei sunt cei care creează felurite conjuncturi spirituale şi interferează la momentul oportun în viaţa naţiunilor. Tocmai din aceasta cauză.) va fi foarte bine protejat de orice forţă ostilă sau malefică. idei măreţe. Prin urmare. Având deci unele calităţi comune atât cu triada angelică superioară cât şi cu triada angelică de jos. naţiunile. împreună cu poporul respectiv. această triadă angelică intermediară mai este numită uneori în tradiţia yoghină secretă RUPA-ARUPA DEVAşi sau chiar RUPA-DEVA-şi. fericirea. desăvârşirile dumnezeieşti devin cumva mai estompate. aceasta este însă cu putinţă numai dacă respectivele comunităţi sau respectivii lideri au deja un anumit grad de puritate sufletească pentru a primi sprijinul. inspiraţia şi ghidarea îngerilor Întâietori la nivelul planetei noastre este extrem de puţin resimţită atât de către marea masă a oamenilor cât şi de către conducătorii lumii în care trăim. fiind astfel complet distincte de Fiinţa Divină (spre deosebire de prima triadă angelică despre care ştim că nu se poate separa niciodată complet de DUMNEZEU) şi totodată ele sunt supuse legii evoluţiei care le face să progreseze din treaptă în treaptă pentru a ajunge în Corurile angelice superioare. sunt aproape la unison deschişi faţă de aceste sublime influenţe divine şi se lasă ghidaţi cu uşurinţă de îngerii de lumină ai Corului întâietorilor. Arhanghelilor şi Îngerilor 7. Influenţa lor (a întâietorilor) asupra fiinţelor umane se manifestă atunci în multiple moduri. ieşind de sub protecţia şi inspiraţia angelică. divină. În această direcţie. deoarece ţelul lor esenţial este realizarea planului spiritual divin la nivelul întregii planete. mai jos (ca frecvenţă predominantă de vibraţie). de către tradiţia preoţească. inspiră şi ia sub protecţia sa divină. provinciile. aşa cum oricine poate să constate cu uşurinţă. ÎNTÂIETORII. dincolo de formă (ARUPA). iar atunci pacea. se cuvine să amintim că opinia celui mai important angelolog creştin. sublime care sunt pline de har divin. pacea şi iubirea divină. Acţionând astfel. este întru totul similară cu viziunea orientală. noi boli cumplite (SIDA. înţelepciunea şi puterea uriaşă a acestor îngeri va aranja atunci în aşa fel aproape toate evenimentele exterioare încât acela (poporul. care este cea mai înaltă triadă angelică) şi să împărtăşească apoi mai departe această lumină îngerilor din cel de-al treilea grad (îngerilor care fac parte din cea de a treia triadă sau. În cazul minunat în care conducătorii unei naţiuni. primele inteligenţe îngereşti (entităţi angelice) sunt numite.

cutremure devastatoare. Prin urmare. accidente de tot felul. El este în ultimă instanţă Sinele nostru Divin ATMAN. Pe măsură ce credinţa şi aspiraţia către DUMNEZEU vor creşte din ce în ce mai mult în rândul oamenilor. protecţia şi inspiraţia constantă a întâietorilor. luate împreună. urmând îndrumările lui KRISHNA. În această direcţie. KRISHNA îl sfătuieşte pe discipolul său ARJUNA: "Realizează orice acţiune benefică pe care o vrei. Spiritul Suprem (BRAHMAN) şi că. mici sau mari. ci. atât în Orient cât şi în Occident. vom putea înţelege şi mai bine că. altfel spus. dimpotrivă. suntem siguri că aşa cum arată şi unele profeţii celebre. pentru a putea interveni ca să ne ajute. în universul nostru lăuntric (microcosmos). în nu contează ce context al existenţei noastre. întrucât dacă ei ar acţiona în aceste condiţii. = VA URMA = An 8 C 9 UNELE MODALITĂŢI SECRETE CARE SUNT UTILIZATE ÎN SISTEMUL KARMA YOGA În BHAGAVAD GITA. De altfel.EBOLA) şi necruţătoare. Eterna Conştiinţă Martor. unele şcoli şi grupări spirituale sau chiar anumite religii care se bazează într-o foarte mare măsură pe ajutorul. ea va trebui să fie realizată precum o ofrandă care este adusă lui Dumnezeu. eoni sau. legea KARMA-ei). alcătuiesc şi determină evoluţia noastră terestră. fără să fie apelaţi de cât mai mulţi oameni. ar încălca atât liberul arbitru al fiinţelor umane cât şi ordinea şi rigoarea care au fost impuse de DUMNEZEU (noi ştim de legea universală a legăturii dintre cauză şi efect sau. noi considerăm. alarmante. într-un viitor destul de apropiat. fiecare dintre gesturile (acţiunile) noastre benefice care i-au fost consacrate lui DUMNEZEU va deveni simultan pentru noi un act de trezire spirituală. orice acţiune benefică întreprindem. pentru că ei au creat "începutul" (întâietatea"). dincolo de manifestarea sa în formă umană. Astfel. Privind lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Prin urmare pentru a avea cu adevărat o conduită spirituală. etc). Pe de altă parte. . este semnificativ că gnosticii au numit întâietorii Spiritele timpului. că nu este deloc întâmplător că aceste revelaţii referitoare la îngerii de lumină ai lui DUMNEZEU (revelaţii care sunt prezentate pentru prima dată într-un mod foarte clar şi accesibil în această formă unitară) apar acum în ROMÂNIA. succesiunea de perioade distincte. Procedând astfel. având în vedere că şi ei trebuie să respecte dreptatea Divină. făcând să apară în fiinţa umană conştiinţa existenţei energiei timpului. perturbări climatice. care. noi reuşim cu adevărat şa oferim toate acţiunile noastre Conştiinţei Supreme (DUMNEZEU). Puterile îngereşti vor putea interveni prompt spre a soluţiona rapid şi cu înţelepciune problemele planetare actuale care sunt create adeseori de egoismul. merită să amintim că la ora actuală există. prin consacrarea fiecărei acţiuni benefice. este bine să ştim că entităţile angelice în tăietoare sunt totodată protectorii divini ai tuturor religiilor adevărate şi ai căilor spirituale autentice. Este însă important să reţinem că ei vor acţiona din plin numai dacă sunt chemaţi căci altfel uriaşele acumulări KARMA-ice rele deja existente la nivel planetar constituie o interdicţie pentru ei. este în realitate Iubire Divină. Conştiinţa Supremă. Corul angelic al întâietorilor aşteaptă însă cu o mare răbdare să fie chemat în ajutor de către oameni. Îngerii lui au permanent la dispoziţie aproape toate înzestrările divine şi ei deţin toate armele şi puterile pe care le-au primit de la DUMNEZEU pentru a restabili pacea. considerând că ei sunt cei care guvernează epocile şi "vârstele" umanităţii. Dacă vom realiza că de fapt KRISHNA. oamenii vor învăţa din nou să comunice profund şi direct cu lumea îngerilor. răutatea şi limitările umane. se cuvine să amintim că întâietorii mai sunt supranumiţi în unele texte sacre "Spirite ale timpului". conflicte interetnice etc. echilibrul şi armonia divină pe această planetă. dar înainte consacră-Mi întotdeauna Mie (lui DUMNEZEU) toate fructele acelei acţiuni". cu alte cuvinte. iar atunci înţelepciunea şi iubirea divină vor începe din nou să predomine pe Pământ. îngerii Întâietori intervin prompt şi eficient în viaţa umană şi planetară numai în măsura în care apelarea lor (conştientă sau uneori inconştientă) le permite să facă aceasta. de fapt.

În timp ce o fiinţă eliberată spiritual ne priveşte săpând şanţul.'' Primele două elemente. dar considerând-o prin viziunea pe deplin detaşată şi lucidă a unei fiinţe eliberate spiritual. ea (conştiinţa martor) nemaifiind la un moment dat identificată cu o persoană anume (fie aceasta chiar şi un mare eliberat spiritual). Realizând cât mai des această simplă acţiune proiectivă în conştiinţa ipoteticului martor. Realizând curent (atunci când realizăm KARMA YOGA) această operaţie de a adăuga o ipotetică persoană martor. ce ne va asista mai mereu în toate acţiunile noastre. pe parcursul realizării acelei acţiuni. începe la modul esenţial de la o acţiune pe care noi iniţial o realizăm în vederea unui scop ce ascundea de fapt o dorinţă evidentă sau mai voalată de a ne păstra şi de a ne afirma propriul ego. care sapă şanţul şi şanţul care este săpat. sunt în mod absolut necesare în cadrul oricărei acţiuni obişnuite. aspecte care sunt implicate efectiv în săparea şanţului. de înţelegere şi apreciere pentru tot ceea ce este implicat într-o asemenea desfăşurare de forţe! Astfel. ea vede totodată acest act în toate semnificaţiile sale simbolice. Pentru a evita această greşeală este util să identificăm acest martor lucid şi perfect detaşat cu o fiinţă complet eliberată spiritual cum ar fi KRISHNA. nişte asemenea modele de martori "văd" tot ceea ce noi facem. RAMANA MAHARISHI sau chiar Maestrul nostru spiritual. intuind cu precizie ce alte consecinţe KARMA-ice (de care ea este eliberată complet datorită consacrării) vor apărea atunci când şanţul va fi în întregime săpat. IISUS CHRISTOS. indiferent care ar fi acţiunea benefică pe care noi . Într-adevăr. toate necesităţile cauzale care ne-au condus către această acţiune. pe care trebuie să-l păstrăm mereu prezent în minte: în fiecare dintre acţiunile mele este absolut necesar să fac să intre în acţiune un al treilea element esenţial care este definitoriu pentru realizarea stării de detaşare de fructul acţiunii. SHIVA.Unii înţelepţi au considerat adeseori KARMA YOGA ca fiind cea mai accesibilă formă de YOGA. Divin ATMAN. Următorul pas pe care îl avem după aceea de făcut este să proiectăm întreaga acţiune privind-o din perspectiva martorului perfect detaşat care ne observă cu atenţie şi luciditate în timp ce noi săpăm şanţul. căci ea poate fi realizată clipă de clipă de către oricare fiinţă umană care este INIŢIATĂ (în aceasta formă de YOGA). ego-ul. arhetipale şi cosmice. Sinelui nostru Suprem. există totuşi riscul de a-i atribui şi acesteia în mod inconştient anumite motivaţii şi criterii valorice. transcenzându-ne astfel. Pentru a realiza cu adevărat KARMA YOGA vom adăuga simultan un al treilea aspect asupra căruia va trebui să ne focalizăm intens şi cu toată forţa. Treptat. Spre exemplu. ne vom elibera şi noi de prejudecata egotică care în mod obişnuit ne face să afirmăm: "Eu sap acest şanţ". dar în acelaşi timp sunt dincolo (deoarece sunt transcendenţi) de toate acestea. noi pur şi simplu vedem un şanţ care este săpat. dar totodată ea (KARMA YOGA) este şi foarte dificilă deoarece. am presupune la început că în apropierea noastră se află o fiinţă umană total dezinteresată ce ne priveşte cu detaşare observându-ne chiar atunci. cum săpăm şanţul. Acestea sunt: 1) fiinţa umană care realizează respectiva acţiune şi 2) obiectul sau fiinţa asupra căreia se răsfrânge acţiunea noastră. Ea înţelege profund de ce noi facem acest lucru şi sesizează în mod detaşat toate gândurile ce ne trec prin minte. ne vom elibera rapid structurile noastre superioare de identificarea cu aspectele grosiere ale fiinţei. Translaţia în propria conştiinţă de la o acţiune egotică la adevărata stare de KARMA YOGA. există un principiu fundamental secret. egotice într-o aspiraţie înălţătoare de a sluji. această conştiinţă martor generatoare a unei stări profund spirituale. Atunci noi vom sesiza gradat apariţia unei conştiinţe luminoase plină de dragoste şi căldură afectivă care parcă ne priveşte din interiorul oricărui lucru sau fiinţă şi mai ales din adâncul tainic al propriei noastre fiinţe. existând în permanenţă într-o relaţie mutuală. tocmai acest pas decisiv care implica să trecem de la o atitudine egotică la una non-egotică în realizarea aceleiaşi acţiuni este într-adevăr CEVA foarte dificil de realizat. va căpăta astfel un caracter din ce în ce mai cosmic (transcendent) şi depersonalizat. KARMA YOGA este uşor accesibilă. dacă noi ne-am angrenat în acţiunea de a săpa un şanţ. Pentru a realiza cu adevărat KARMA YOGA. ea fiind în acelaşi timp şi cea mai dificilă. după cum ştim. Dintr-o asemenea perspectivă atotcuprinzătoare de fiinţă eliberată spiritual vom avea o mai profundă stare de compasiune. exprimă în fond o sublimare a acestei motivaţii limitatoare. Într-o astfel de situaţie. clipă de clipă. Prin urmare. cele două elemente iniţiale sunt atunci persoana noastră. desfăşurând acţiunea de a săpa un şanţ.

şi. ne va ajuta imens să realizăm toate acţiunile. Analizând cât mai des în acest mod. ce se bazează pe noţiunea esenţială de "martor" detaşat şi lucid. noi putem decela sute de diferite "Eu-ri". realizarea unui procedeu de LAYA YOGA. devreme. în momentul în care oprim soneria de la ceasul deşteptător este într-o anumită măsură diferită de persoana care am fost în seara precedentă când am programat să sune ceasul deşteptător. chiar dacă în mod global este unică. Un gând puternic cum ar fi: "Totul nu este decât o expresie a Divinei Mame Cosmice KALI". se află BRAHMARANDHRA. Această eliberare gradată şi definitivă de lanţurile chinuitoare ale implicării poate fi realizată într-o formă devoţională. de a trebuit să mă trezesc eu atât de devreme?". egoul propriu. exact ipostaza pe . transcendentă a fiinţei noastre. noi putem introduce acest al treilea element. fiinţele şi acţiunile nu sunt în fond decât părţi ale Unicului Dumnezeu. diferitele situaţii ce apar în viaţa noastră de zi cu zi.) De asemenea. sau la câţiva centimetri deasupra capului nostru. structura noastră astrală în care predomină la un moment dat anumite trăiri psihice şi mentale. calmă şi intens radiantă.sau. O altă tehnică uşoară de introducere a unui punct focar suplimentar asupra căruia conştiinţa noastră trebuie să se focalizeze. dacă este menţinut profund şi continuu. Există o mare varietate de tehnici şi metode care sunt menite să ne ajute să introducem într-o manieră sistematică acest al treilea element. există de asemenea un "Eu" leneş şi un "Eu" tenace. în vederea realizării unei anumite acţiuni. identificându-se astfel cu "luxuriantele" fluctuaţii momentane ale structurii noastre subtile astrale. păstrându-ne într-o stare superioară de integrare şi armonie divină care ne va încadra în spiritul căii spirituale care este KARMA YOGA. divină. care este gata să spiritualizeze oricare dintre acţiunile noastre. După un scurt moment de reflecţie vom înţelege însă că tot noi am fost. oferind plini de dragoste toate fructele fiecăreia dintre acţiunile noastre lui Dumnezeu. care nu sunt altceva decât nişte ipostaze nuanţate ale propriei noastre personalităţi. acea că de fapt toate lucrurile. ne putem da astfel seama că personalitatea noastră este supusă în fiecare moment schimbării care declanşează imediat în fiinţa noastră procese conexe de rezonanţă. Atunci când abordăm o atitudine anume. persoana . esenţial aducător de limpezime şi luciditate în toate acţiunile noastre. Conştientizând aceasta. vom înţelege la un moment dat faptul că personalitatea noastră. noi programăm un ceas deşteptător pentru a ne trezi din somn dimineaţa. El afirma că dacă seara. Acesta atrăgea adeseori atenţia discipolilor săi asupra unui aspect în aparenţă banal. fiinţa eliberată spiritual care ne însoţeşte imaginar poate fi intens mentalizată şi chiar este foarte bine să fie vizualizată (ea fiind prezentă în adâncurile cele mai tainice ale inimii noastre. dar cu multiple ecouri spirituale în procesul transformator de autocunoaştere pe care trebuie să se străduiască să-1 realizeze orice discipol care vizează eliberarea spirituală. atotcuprinzătoare şi doar iluzia ignoranţei ne face să gândim că noi realizăm o acţiune cum ar fi aceea a săpării unui şanţ. menţinând cât mai des şi profund în minte. În continuare vom prezenta această metodă aşa cum a fost ea revelată în Occident de către marele iniţiat George Gurdjieff. deşi iniţial gândeam altfel. De asemenea. aşa cum ne sugerează KRISMNA în BHAGAVAD-GITA.care suntem dimineaţa. sau chiar repetarea mentală continuă (MANASIKA JAPA) a MANTRA-ei unei Mari Puteri Cosmice ne va putea reaminti mereu şi mereu. poate fi cu uşurinţă diminuat şi anihilat. în plan subtil. Dimineaţa noi putem chiar afirma somnoroşi: "Oare cine o fi pus ceasul acesta să sune. cu toate acestea ea îşi atribuie în feluritele circumstanţe ale existenţei noastre diferite roluri. Există astfel în noi un "Eu" nervos şi un "Eu" plin de bunăvoinţă. tronând în glorie într-o lume divină. dacă vom avea puterea de a ne focaliza în permanenţă atenţia asupra acestui proces de rezonanţă profundă care va apare cu respectiva Mare Putere Cosmică aleasă. în funcţie de predominanţele TATTVA-ice momentane. Identificându-ne astfel în permanenţă cu această dimensiune sacră. sau eventual (în plan subtil) în zone de deasupra creştetului capului unde. noi selectăm de fapt fulgerător din nedeterminarea amorfă de posibile "roluri" sau "măşti" pe care le-am putea lua. eliberându-ne pentru totdeauna de aşa-numita "sete de fructul acţiunii" sau PHALA TRISHNA. că totul are o esenţă unică. înainte de culcare.ne-am decis să o realizăm. procedând în felul acesta. Într-o asemenea situaţie. structură cu care omul obişnuit se identifică în totalitate datorită ignoranţei sale . cum este ea numită de către yoghini. pentru a se elibera astfel pe deplin de implicaţia în acţiune. este metoda tradiţională care este numită „Tehnica aura reamintirii”. cu alte cuvinte.

Cu alte cuvinte. în sensul pe care îl atribuim noi în mod normal în lumea fizică cuvântului "activ". purificatoare a conştiinţei. ce evaluează şi analizează în mod continuu situaţiile prin care respectiva persoană trece. care fac dintr-o acţiune banală. viaţa. în orice situaţie ne-am afla. acţiunea de a mânca un aliment care nu este SATTVA-ic (cu alte cuvinte. reducând-o la o serie de banale formalisme. cel puţin o atitudine cu totul exemplară de raportare la focarele sau sferele macrocosmice de forţă nesfârşită. sau altfel spus KARMA. printr-o asemenea atitudine. cu fiecare dintre aceste "Eu-ri" mască. limitatoare. ceva pe care toate celelalte "Eu-ri” ar fi trebuit să se străduiască timp de ani de zile sau chiar toată viaţa. ajungem în final să excludem toate celelalte roluri profane. în fiecare situaţie noi trebuie să anulăm identificarea fiinţei noastre profunde. care ar putea fi asimilate cu nişte măşti.care o afişăm în acel moment. fiinţă sau acţiune ce intră în sfera conştiinţei noastre. de exemplu. pe lângă faptul că va declanşa un anumit proces de rezonanţă în fiinţa noastră. indiferent de ipostaza în care noi o putem percepe la început (maestrul nostru spiritual. dacă noi realizăm o anumită acţiune sub impulsul unei dorinţe inferioare. vital în realizarea practicii noastre spirituale şi în evoluţia noastră-în general) şi dacă după aceea noi ne condamnăm reproşându-ne lăuntric faptul că am mâncat un asemenea aliment nepotrivit.va remarca cu detaşare următoarele aspecte: a) ai mâncat alimentul "X" şi. integrând şi menţinând totodată. O asemenea poziţie cu totul privilegiată a unui anume "Eu" indică în mod precis faptul că există aproape întotdeauna. două simple măşti penare fiinţa noastră divină şi le-a pus în acele momente. Atunci. divină. ATMAN. Gurdjieff chiar precizează faptul că în anumite situaţii cu totul excepţionale un asemenea "Eu" poate să realizeze ceva cu totul deosebit. care nu este de natură să ne susţină energetic. El nu este un principiu activ. Această atitudine nouă din care este exclusă total tendinţa de a eticheta şi de a evalua orice lucru. sufletul nostru în miezul plin şi tainic al misterului divin. o fiinţă eliberată sau un AVATARA). divine. manifestându-se. Totuşi. astfel încât în fiecare moment al zilei şi pentru fiecare ipostază în care suntem puşi. cu un sentiment sau cu un gând care. există prezentă o voce interioară. El nu judecă în mod mărginit acţiunile noastre ci doar le observă cu o suverană şi totală detaşare. Ce este de fapt această conştiinţă martor şi care sunt caracteristicile sale? 1) Martorul lucid şi detaşat poate fi privit în mod simbolic ca fiind precum un ochi (al treilea ochi ori AJNA CHAKRA) sau "Eu-1" cel adevărat care "vede". divină. conştiinţa martor ajunge să identifice un "Eu" inferior. pe care până acum le asimilam cu însăşi propria noastră natură existenţială. pe care ni le punem într-un mod mai mult sau mai puţin inconştient dar cu care ne contopim imediat după aceea în întregime. În marea majoritate a timpului. survin exact în acel moment în corpul nostru astral.nostru nemuritor. Dacă noi urmărim să stopăm toate aceste false identificări. în adevăratul sens al cuvântului este cel mai adesea devalorizată. De . Fiecare dintre aceste "Eu-ri". la o analiză mai atentă şi detaşată ne putem da seama că aceste două "Eu-ri” ale noastre nu sunt de fapt decât două ipostaze sau. ipostază care. reprezintă un element foarte important în înţelegerea corectă a noţiunii de martor lucid şi detaşat. Tehnica simplă care este sugerată de Gurdjieff urmăreşte adoptarea şi menţinerea rolului de martor lucid şi detaşat în care. aducătoare de KARMA. cum ar fi. păstrând cât mai mult timp acest rol spiritual divin. o acţiune cu totul excepţională. conştiinţa martir . care face evidente eforturi să evolueze din punct de vedere spiritual. pentru a-1 realiza. aceste "Eu-ri" să nu devină altceva decât precum nişte obiecte exterioare nouă şi nicidecum nişte aspecte lăuntrice cu care (aşa cum ne obişnuisem) să ne identificăm orbeşte complăcându-ne în mod larvar într-o atracţie fatală. divin. perfecte. totodată ne va contura sau orienta într-un mod corespunzător destinul. altfel spus. 2) Martorul nu face evaluări. El doar priveşte complet detaşat toate lucrurile şi fiinţele. la finalul atitudinii noastre autocritice . Ne vom identifica în schimb cu conştiinţa martor lucidă detaşată. mentalul nostru sărăcind-o. b) te condamni deoarece ai mâncat acel aliment. Astfel. vom putea opera o transformare spiritualizantă. care cel mai adesea sunt private de conţinut sau de esenţă.atunci când datorită realizării sistematice a acestui procedeu ajunge să apară totuşi. identificându-l cu agitaţia şi cu tendinţele dispersive. plin de dorinţe nestăpânite şi un alt "Eu". reflectă o identificare a noastră cu o dorinţă. care este o expresie a Sinelui. În felul acesta. deşi nu priveşte. în orice om.

să presupunem că ne plimbăm liniştiţi pe o stradă privindu-ne totodată cu acea stare de martor lucid şi detaşat cum ne plimbăm pe stradă. fără a-1 mai identifica cu instanţa care acţionează. iar aceasta are ca efect apariţia unei stări de pesimism şi declanşarea unor gânduri de supărare... Ea nici măcar nu face vreo remarcă cu privire la cel mai important fapt care ar putea să apară în existenţa noastră şi anume dacă noi am atins sau nu eliberarea spirituală. va trebui să facem din acea instanţă care tinde mai mereu să evalueze lucrurile şi acţiunile noastre. realizăm spontan şi profund situaţia delicată în care ne aflăm. Practicând atent şi în mod sistematic această tehnică. Din punct de vedere fiziologic. chiar în mijlocul întregii drame "ne trezim" sau. Realizând aceasta. pur şi simplu.) Şi astfel. Din nou. După ce agitaţia mentală declanşată tinde să dispară "revenim" gradat la conştiinţa martor detaşată şi lucidă şi realizăm faptul că uitasem de ea în toată acea perioadă de frământări şi agitaţii interioare. mentalul nostru va folosi în acele momente câteva subterfugii. Însă în momentul în care ceva (nu contează ce) ne va perturba starea de linişte mentală. ce nu sunt altceva decât pseudo-argumente. Ea. La un moment dat. în special în momentele în care ne aflăm dintr-o stare mentală de linişte profundă şi mai ales atunci când nu suntem zbuciumaţi lăuntric de pasiuni interioare foarte puternice. nu va trebui să uităm niciodată faptul că această conştiinţă martor nu face absolut deloc aprecieri. noi întâlnim pe cineva sau vedem ceva care ne deranjează în mod profund. dar la urma urmei acest om a depăşit măsura şi merită să fie pedepsit". de natură intelectuală. precum într-o Situaţie în care vrem să oprim brusc plăcerea extraordinar de intensă care apare în timpul unei fuziuni amoroase. pentru că aceasta într-adevăr înseamnă că sunt un om puternic" sau "Sunt un păcătos din moment ce am fost în stare să fac un lucru atât de josnic". noi ne spunem interior: "Am reuşit să realizez această acţiune şi din acest motiv ar trebui să mă felicit. noi vom adopta această atitudine de martor detaşat şi lucid în urma unei înţelegeri teoretice. Doar mult mai târziu după aceea noi ne vom reaminti de faptul că ne propusesem să nu mai fim altceva decât un martor lucid şi detaşat. mai devreme sau mai târziu. astfel noi trecem de-a lungul vieţii noastre de discipol insuficient maturizat spiritual. Despre apariţia şi dezvoltarea conştiinţei martor La început. un simplu obiect al contemplării noastre lucide şi detaşate. prin mii de asemenea experienţe CARE SE REPETĂ. observă şi înregistrează în mod lucid şi detaşat modul în care se produc toate acţiunile noastre. iritaţi şi agitaţi. a necesităţii spirituale de a discrimina Sinele divin Esenţă (ATMAN) din propria noastră fiinţă. uitând complet de acea conştiinţă martor. chiar în acel moment. şi aşa mai departe. mereu şi mereu. noi ne promitem lăuntric că nu vom mai uita de acum înainte niciodată de conştiinţă noastră martor. adică egoul. dar în acest stadiu va fi dificil să ne eliberăm de această mască a "Eu-lui" supărat deoarece i-am oferit deja suficientă atenţie. spre a contura şi mai bine masca "Eu-lui" supărat întărită cu un anumit sentiment de "acceptate" care ne justifică starea care ne-a subjugat. Şi atunci noi vom pierde din nou starea de martor şi încă o dată glandele noastre endocrine vor secreta acei hormoni care ne vor condiţiona în mod inexorabil să nutrim gânduri de supărare. din acea conştiinţă egotică raţională. = VA URMA = . analogic vorbind. (Atunci noi ne aflăm. importanţă şi energie. În acest moment noi ne identificăm complet cu masca "Eu-lui” supărat. noi mergem să ne plimbăm şi din nou noi privim cu o detaşare lucidă de martor acţiunea noastră de a ne plimba . atunci cantitatea de adrenalină în sânge creşte. Într-o asemenea situaţie ne vom putea aminti de conştiinţa noastră martor doar din când în când. Spre exemplu. speculaţii mentale aride şi fără felioare de genul: „Eu ştiu că ar fi trebuit să mă păstrez în acea stare de martor lucid şi dataşat. vom pierde imediat şi această atitudine de martor. Printr-o asemenea justificare noi nu facem altceva decât să ne reîntoarcem la vechile stări de implicare egotică. cu o altă situaţie care ajunge să ne deranjeze sau să ne enerveze foarte tare. pentru a-şi justifica atitudinea. În consecinţă. cu alte cuvinte. Ne simţim astfel fericiţi şi suntem totodată martorii neimplicaţi ai existenţei acelui sentiment de inefabilă pace şi fericire. dar de această dată. O asemenea atitudine plină de entuziasm din partea noastră exprimă totuşi o naivitate infantilă. Şi de această dată ne vom confrunta.exemplu. Imediat noi devenim irascibili. căci ea arată cât de puţin cunoaştem deocamdată despre subtilităţile modalităţilor de seducţie pe care le pun în joc cu generozitate perfidă toate celelalte "Eu-ri" ale noastre.

căci fiind astfel deconspirată. începem să ne "reamintim" de aceasta mult mai rapid. cu alte cuvinte. Astfel. disociindu-se cu o oarecare ciudă de ceilalţi. În acest fel. Aceasta reprezintă pentru noi un esenţial pas înainte pe Calea atingerii continuităţii stării spirituale de martor lucid şi detaşat.vom constata că deşi încă mai pierdem această priză de conştiinţă asupra stării de martor lucid şi detaşat (simbolic vorbind. are însă un impact decisiv asupra fiinţei noastre şi cel mai adesea ea va fi de natură să scurt-circuiteze energiile care tocmai erau declanşate ca să hrănească în noi acel rol al "Eu-lui" supărat. sau la un interval foarte scurt. Astfel vom constata că rămânem centraţi în profunzimea esenţială. Într-o asemenea situaţie ea va tinde să adopte o atitudine de superioritate. poate surveni. derularea dramei sau a jocului vieţii. De această dată. Simultan cu aceasta fascinantă transformare începem să remarcăm faptul că nu mai pierdem starea de identificare cu această conştiinţă martor atât de des ca până acum. magia sa a devenit ineficientă pentru noi. prezentăm în continuare un exemplu care ilustrează modul în care acest mecanism psihologic de apărare prin disocierea de acţiune. să presupunem că ne plimbăm din nou pe stradă contemplându-ne în continuare cu detaşare în aceeaşi stare de martor şi din nou o prezenţă foarte deranjantă survine ca să ne tulbure procesul. inconştienta sau întunericul care separă starea de "trezire" de cea de "adormire" nu mai rămâne la fel de adâncă. această ipotetică mască care ne chemă precum o vrajă ca să ne identificăm complet cu ea. cade instantaneu. prin intermediul acestei stări de martor lucid şi detaşat. Cu toate acestea. într-o stare de contemplare detaşată.ce depinde de tenacitatea pe care am depus-o în a realiza acest exerciţiu şi de nivelul nostru de conştiinţă . fiind în continuare foarte afectată. ea îşi va putea schimba brusc comportamentul dacă cumva vreun bărbat care se află acolo binevoieşte să o invite şi să danseze cu ea. conştiinţa martor spune: "Da. urmărind. procesele operative profund transformatoare ce survin în conştiinţa noastră devin mult mai subtile. această remarcă. "trezirea" noastră sau. redobândirea stării de martor lucid şi detaşat. sesizez că eşti pe cale să te enervezi". însă. Doar în aparenţă. dar iată că nimeni nu o invită la dans. 9 An 8) După un timp . Această situaţie ne arată că deja am atins nivelul de conştiinţă la care însuşi gestul de a "adormi" (de a nu mai fi suficient de atenţi la aceasta conştiinţă martor lucidă şi detaşată) declanşează el însuşi imediat după aceea. readormim când şi când din punct de vedere spiritual) aproape la fel de mult ca şi mai înainte. de fapt. mecanismul de apărare prin disociere despre care vorbeşte psihologia se diferenţiază net de adoptarea atitudinii de martor spiritual lucid şi . exact în momentul în care suntem pe cale să ne enervăm. acest răspuns psihologic care se manifestă prin separarea ei de dorinţa de a dansa. Spre exemplu. După încă o anumită perioadă de timp. această metodă se aseamănă cu ceea ce psihologii contemporani numesc "mecanismul de apărare al disocierii". se duce să danseze la o petrecere. Pentru a înţelege totuşi care este în fond diferenţa esenţială dintre aceste două metode. Să presupunem că o fată nu prea frumoasă şi lipsită de acea energie vitală fermecătoare care adeseori generează la o femeie forţa tainică ce îi fascinează pe bărbaţi. oricât de banală ar părea la prima vedere. Ea va privi tot ceea ce se petrece acolo gândind: "Nu mă simt deloc tentată să dansez în această seară".An 8 C 10 UNELE MODALITĂŢI SECRETE CARE SUNT UTILIZATE ÎN SISTEMUL KARMA YOGA (continuare la cursul nr. de ceea ce se va produce cu ea în respectiva seară. Tocmai din această cauză. ascunde totuşi la nivel subconştient o mare dorinţă de a dansa de care ea nu s-a detaşat decât în mod aparent. spirituală a fiinţei noastre.

trăit cu o asemenea intensitate a lucidităţii încât el ajunge să se deschidă în infinitul eternităţii şi omniprezenţei lui Dumnezeu ce se ascunde întotdeauna tainic "Aici" şi "Acum". că pe măsură ce distrugem aceste identificări cu cât mai multe dintre rolurile pe care personalitatea noastră individuală egotică şi le asumă. în oceanul cunoaşterii absolute. de fapt în profunzime şi dacă sunt privite din punctul de vedere al eficienţei spirituale. Chiar dacă din punct de vedere exterior cele două atitudini pot părea identice. putem avea uneori senzaţia că astfel pierdem pentru totdeauna acele mici bucurii ale simţurilor. Pierderea sau estomparea acestor bucurii senzoriale semiconştiente nu este insă decât o etapă în SADHANA noastră (antrenamentul spiritual). vom deveni mult mai calmi. dar numai în acela profan. Această falsă atitudine de martor la care se referă aici psihologii este de fapt un mecanism inconştient de apărare. pe de altă parte. Şi. noi devenim pur şi simplu martorul lucid şi detaşat. cu alte cuvinte. căci altfel riscăm să fim prinşi într-un nou joc egotic. în fiecare cuantă a existenţei. decisiv pe calea evoluţiei spirituale. însă. căci prin această stare de centrare în Sine. guşti. este bine să ţinem minte că oricare ar fi demersul pe care îl alegem în a construi acest al treilea element sau punct focar asupra căruia trebuie să ne focalizăm în timpul oricărei acţiuni. trăieşte într-un etern prezent. Vom remarca." poate părea lipsit de farmecul care înainte era atât de îmbătător al pasiunii de a mânca. dar tot limitat. cum legile (fundamentale ale Universului se manifestă în mod precis şi inexorabil în toate aspectele nuanţate ale manifestării. arhetipale. sau al lui DUMNEZEU. Conştiinţa spirituală martor. 1) Starea de martor lucid şi detaşat se exprimă întotdeauna în termenii lui "Aici" şi "Acum" sau. A remarca mereu: "Acum mesteci. încât sunt incapabili să o transceandă privind-o cu aceeaşi conştiinţă de martor lucid şi detaşat. în coordonatele spirituale ale prezenţei total integrate în momentul prezent. sursă care nu este alta decât Sinele nostru Divin ATMAN. Există. să sintetizăm şi să sublimăm feluritele senzaţii epicuriene. senzaţiile pe care noi le trăim tind să se reîntoarcă şi să se recentreze către sursa ultimă ce susţine energetic funcţionarea simţurilor noastre. cantonându-ne într-un efort îndârjit de a nu lăsa să ne scape vreun gest necontrolat sau inconştient. este bine să ne reamintim acele afirmaţii iniţiatice prin care ni se spune că: "Trebuie să murim pentru a renaşte" sau că: Trebuie să renunţăm la toate pentru a avea Totul". pe care starea de martor lucid şi detaşat ne ajută să o realizăm. aşa şi este. în special pentru cei care au fost formaţi într-o mentalitate strictă de intelectuali. dându-le un caracter mult mai amplu cu reverberaţii cosmice şi profund spirituale. va apărea în mod firesc pentru unii dintre noi sentimentul că viaţa îşi pierde savoarea. în care a dansa sau a nu dansa nu mai trezeşte nici un fel de judecăţi de valoare sau emoţii şi exaltări de fată bătrână. pe care le generează spre exemplu.detaşat. Ei tind atunci să se bucure atât de mult de această forţă a intelectului. sau slujitorul plin de iubire al lui KRISHNA. în timp ce totuşi noi încă mai rămânem limitaţi în propria noastră personalitate egotică. actul de a mânca sau actul de a face dragoste. prin această veritabilă gestaţie a conştiinţei noastre intuitivi începem să trăim înţelegând sintetic activităţile corpului şi ale personalităţii noastre de la nivelul planului cauzal. lucidă şi detaşată. el nu este în fond decât o cârjă temporară având şi el o natură duală. beatific. cu mult mai rafinat. ele sunt în mod fundamental diferite. într-un anumit sens. va trebui însă să fie privită cu aceeaşi detaşare a conştiinţei noastre martor. divine. După aceea noi nu mai avem de făcut decât un singur pas cu adevărat . cu personalitatea ce se implică efectiv în realizarea acţiunii. Este evident că menţinându-ne într-o atitudine de continuă încordare şi rigiditate. trăind continuu într-o suverană stare de martor detaşat care ne permite să devenim conştienţi de tot mai multe aspecte de natură subtilă şi spirituală. etc. de asemenea. De asemenea. de asemenea. Vom începe astfel să înţelegem. Starea noastră de detaşare calmă şi lucidă ne va ajuta atunci foarte mult să rafinăm. efect care va dispărea însă foarte rapid dacă ştim cum să-1 contracarăm. de exemplu. este adevărat. cu alte cuvinte. Astfel. Odată ce am oprit tendinţa de identificare cu principiul care acţionează sau. un efect secundar neplăcut care este posibil să apară în timp ce dezvoltăm adevărata conştiinţă de martor spiritual lucid şi detaşat. savurezi. Acest joc ar putea fi numit în mod metaforic "Iluzia de a privi prin ochii lui Dumnezeu". în scopul de a face şi ultimul pas. Chiar şi în cazul unei atitudini corecte şi foarte fireşti de martor lucid şi detaşat. pasul prin care se renunţă la starea de cunoscător individual pentru a ne dizolva total. Acesta este un punct de răscruce care este alunecos pentru mulţi oameni. Această experienţă extatică a unei viziuni mult mai profunde.

cel în care servitorul şi stăpânul. Arhanghelii au o dragoste profundă şi predominant protectoare faţă de toţi oamenii de pe pământ care sunt cu adevărat pregătiţi să intre în legătură (COMUNIUNE) cu ei. =SFÂRŞIT = PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. respectiva ambarcaţiune care până aici ne-a fost atât de utilă. Această principală însuşire a lor este arătată chiar de puterile lor. Aceşti îngeri sunt impregnaţi. Îngerii divini aparţinând Corului Arhanghelilor sunt în realitate mesagerii divini ai întâietorilor. atât cât le este cu putinţă. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale 7. O asemenea modalitate ar putea fi comparată cu o ambarcaţiune sigură. dar ea se exprimă şi prin aspiraţia lor puternică de a conduce acolo alte fiinţe şi entităţi care sunt cu adevărat pregătite pentru aceasta. care ne poartă prin oceanul iluziei. noi vom abandona. marile personalităţi istorice care au fost orientate benefic sau acele personalităţi care sunt orientate benefic şi care se manifestă în această perioadă. este şi va fi mereu făcător de început. aducătoare de mult aşteptata eliberare de iluzii a fost atins. oraşe. devin Unul. Cunoscând toate acestea. Ei intervin cel mai adesea în perioadele de criză sau de mare pericol pentru a apăra sau pentru a susţine diferite aşezări şi comunităţi umane (familii. Mijloacele care sunt adeseori folosite pe cale au însă întotdeauna un caracter dual. Arhanghelii sunt fiecare dintre ei conducătorii . în care se concentrează cu cea mai mare intensitate tendinţele spirituale directoare ale epocii. Totodată ei susţin. comunităţi. care sunt mereu orientate către începutul care există mai presus de orice început (DUMNEZEU). cu detaşare. ţara noastră în momentul actual). observăm că ei (întâietorii) sunt totodată într-o strânsă şi permanentă legătură cu tărâmul spiritual tainic al SHAMBALA-ei. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). Sfântul Dionisie Areopagitul: "Întâietorii (începătorii) cereşti au în special însuşirea potrivit treptei lor de sfinţenie -de a inspira şi de a conduce (ghida) fiinţele umane spre cele dumnezeieşti. robustă şi rapidă. imediat după aceea. ÎNTÂIETORII (continuare la cursul nr. CÂT şi LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). cu lumina şi energia lor divină. popoare etc). prezentând un caracter unificator. sate. martorul lucid şi detaşat şi ceea ce el priveşte. de chipul şi realitatea Acelui început (DUMNEZEU) care a fost. acele zone geografice în care s-a proiectat în trecut sau se proiectează în prezent acest centru spiritual PLANETAR (Dacia. în frumoasa ordine a puterilor angelice Întâietoare". ajută şi protejează în mod eficient.final. 8. Tibet. nu mai este dual. grupuri. subiectul şi obiectul acţiunii. precum şi toate tradiţiile spirituale cardinale ale fiecărei epoci (tradiţia hiperboreană. arătându-L (manifestându-L) ca pe începutul care este mai presus de fiinţă al treptelor (ierarhiilor îngereşti. sublima inspiraţie şi ideile divine minunate ale Virtuţilor şi Stăpânirilor. ARHANGHELII. SAMSARA Odată ce ţărmul cel îndepărtat şi mult dorit al realizării spirituale divine. care ne transmit prin intermediul lor. aşa cum am arătat anterior. mai mult decât atât. Menţionaţi adeseori şi în Biblie ca mesageri divini ce sunt însărcinaţi cu misiuni de o mare importanţă. În încheierea prezentării acestui Cor îngeresc. Scopul ultim al oricărei căi spirituale autentice.8 An 8) De asemenea tot ei sunt cei care inspiră. Servind de cele mai multe ori drept mediatori (intermediari) între ierarhiile angelice superioare şi umanitate. biserici. în fiecare epocă se formează în umanitate un puternic focar spiritual principal. sub impulsul lor divin. tradiţia lemuriană etc). oferim descrierea lui aşa cum este ea făcută de o mare autoritate creştină în acest domeniu.

mai ales dacă respectiva persoană are o anumită stare de puritate a inimii. Multe alte nume de Arhangheli. Atât în unele texte biblice cât şi în cele care le sunt posterioare. Numele său înseamnă. deoarece fiecare Arhanghel se poate manifesta simultan (poate îmbrăţişa în acelaşi timp cu conştiinţa sa) mai multe locuri. umilinţă şi dragoste de DUMNEZEU.) au fost expurgate de către conducătorii de atunci ai Bisericii din textul biblic care a fost acceptat. bucurie. Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de Biserică şi de comunitatea creştină ca să apere de rău. o imensă fericire. "Cel care este asemenea lui DUMNEZEU". care acţionează mai mereu în vederea realizării Voinţei Divine (a lui DUMNEZEU) pe pământ. identificându-se cu tinereţea poporului pe care îl conduce. Arhanghelii aduc aproape întotdeauna celui care îi invocă plin de iubire şi fervoare. chiar dacă acestea sunt foarte depărtate. iar cu îngerii pentru că ea este. situaţie care de regulă coincid cu "moartea" (desfiinţarea completă) a poporului respectiv. care apăreau în literatura biblică timpurie care era iniţial o parte a Vechiului Testament. Dar. Fiind un protector divin prin excelenţă. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre începutul cel care este mai presus de fiinţă. în traducere românească. Deoarece sfera specifică de manifestare a Arhanghelilor este mai apropiată de lumea noastră fizică. în urma Conciliului ecumenic de la Niceea (care a avut loc în anul 325 d. ARHANGHELUL MIKAEL (MIHAIL). într-un anumit sens. Chiar şi într-o asemenea situaţie. pe măsura sfinţeniei fiecăruia dintre noi şi iluminându-ne astfel în chip dumnezeiesc". bunătate. în continuare. Sfântul Dionisie Areopagitul îi descrie în felul următor: "Corul sfinţilor Arhangheli se află pe aceeaşi treaptă cu Corul întâietorilor cereşti şi cu Corul îngerilor. pace. delicateţe. în acelaşi timp şi o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare. în virtutea existenţei Legii rezonanţei. sfânta treaptă a Arhanghelilor. el îşi trăieşte astfel propria tinereţe fără bătrâneţe. unificare lăuntrică. în anumite momente. Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toţi Arhanghelii. pentru a facilita comuniunea spirituală şi ajutorul pe care îl pot oferi cei patru Arhangheli cardinali. oricare fiinţă umană care este suficient de pură şi plină de aspiraţie poate evoca pe oricare dintre Arhanghelii lui DUMNEZEU. detaşare.C. care au mai fost numiţi şi "Spirite ale focului divin purificator" au fost inspiratori. menţine de fapt în legătură pe cele de la margini (extreme). Dintre toate aceste nume de Arhangheli. care în traducere românească înseamnă "lucru ascuns sau necunoscut"). fiindcă de fapt nu există ierarhie angelică (triadă) care să nu aibă Puteri angelice prime. în continuare. Se ştie astfel că trei dintre Arhangheli sunt menţionaţi în mod explicit în biblie: Mikael (Mihail). prin locul ei ierarhic care este cel mijlociu. La nivel spiritual. Căci în realitate ea comunică atât cu preasfinţii întâietorii cât şi cu sfinţii îngeri. mijlocii şi de jos. protectori şi călăuze ale marilor colectivităţi umane. Aproape fiecare colectivitate umană importantă a avut. în spaţiu. Atunci însă când un popor "îmbătrâneşte" sau chiar se destramă. tradiţională. contacte directe cu Arhanghelii şi chiar în tradiţia ocultă se arată că Arhanghelii. Arhanghelul respectiv realizează o desprindere de acel popor. în mod ierarhic şi vestindu-le (transmiţându-le) îngerilor în chip îngeresc (într-un anume mod care este adecvat nivelului lor predominant de vibraţie care este ceva mai scăzut) şi. unii dintre ei (Arhangheli) sunt foarte binecunoscuţi şi sunt sărbătoriţi chiar în cadrul creştin tradiţional. Arhanghelul respectiv continuă totuşi să inspire sau să ia sub protecţia sa alte colectivităţi umane. luciditate. cel mai important este acela al Arhanghelului Uriel. prosperitate. Gabriel (Gavril) şi Raphael (Rafail). prin îngeri. Totodată ei ajută să crească foarte mult aspiraţia spirituală. descoperindu-ni-le nouă. Oferim. . descrierea lor succintă. Adeseori în sufletul fiecărui popor se exprimă impulsurile divine ale unui Arhanghel. Acest aspect este menţionat atât în tradiţia creştină cât şi în cea ebraică şi islamică.unor mari legiuni ele îngeri. ajutorul care este oferit de Arhangheli contribuie din plin la unificarea (în fiinţa celui care le invocă susţinerea şi inspiraţia) cunoaşterii intuitive cu cunoaşterea raţională superioară. primind iluminările dumnezeieşti de la întâietori. celelalte scrieri rămânând cunoscute sub numele de "lucrări apocrife" (de la cuvântul grecesc APOKRYPHOS. Oricând. care apare în textul "A doua carte a lui EZDRAS".

Nu este deloc întâmplător că în Apocalipsa lui Ioan. Prin urmare. Tocmai după această cauză. care este judecătorul tradiţional al sufletelor celor defuncţi. întocmai ca yoghinii foarte avansaţi. sunt descrişi ca fiind în luptă cu balaurul (forţa satanică) şi cu demonii (îngerii decăzuţi) care sunt subordonaţi acestuia. amândouă fiind în realitate simboluri ale discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău. HERMES. este demn de reţinut că în ezoterismul yoghin şi tantric înfrângerea balaurului reprezintă în realitate atingerea fazei de control perfect asupra potenţialului creator (sexual).C. care ne acordă în mod indubitabil şansa de a . Întocmai ca şi zeul egiptean ANUBIS. El este atunci înarmat cu o lance sau cu o sabie. în această direcţie s-a produs însă o schimbare radicală: genialul fizician şi matematician englez Stephen W.nu se gândea pe atunci în mod serios la posibilitatea unor călătorii în timp. Numai procedând astfel. Hawking afirmă: "Călătoriile în timp sunt absolut posibile!". Profesorul Hawking menţionează. să reuşească să întreacă viteza luminii. "Arhanghelul Mihail este de asemenea însărcinat cu cântărirea faptelor bune şi a faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv corpul fizic. prin intervenţia sa în faţa lui DUMNEZEU. De câtva timp. să călătorească în trecut. =VA URMA = AN 8 C 11 CRONOVIZORUL . îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de DUMNEZEU încât. care patrona toate riturile funerare precum şi procedeele de proiecţie conştientă în lumile astrale. lucrare care datează din secolul al II-lea d.O uluitoare invenţie secretă care permite cunoaşterea arhivelor misterioase ale trecutului (clişeele AKASHA-ice) Cea mai celebră povestire a scriitorului englez Herbert George Wells a apărut în anul 1888 sub titlul "Argonautul Timpului" şi a fost publicată în revista "The Science School's". iar deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului (demonii) care-1 slujeau. „Testamentul lui Avraam”. energia tainică a timpului va putea fi "păcălită" şi astfel ei vor avea posibilitatea de a "depăşi" energia timpului în orice direcţie doresc. Arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi. Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creştină luptându-se şi biruind un balaur. în tradiţia greacă (el fiind în această ş direcţie identic cu zeul MERCUR din tradiţia romană) este adesea identificat cu ANUBIS iar şerpii care sunt încolăciţi pe caduceul său tradiţional îl fac să prezinte unele asemănări cu Arhanghelul Mihail şi cu balaurul pe care el îl învinge! De altfel. că la ora actuală a fost deja descoperită în fizică o lege. el poate chiar să salveze sufletele din infernuri şi să le ghideze către ceruri (sferele tainice superioare ale manifestării). cu ajutorul unor energii uriaşe.şi cu atât mai puţin oamenii de ştiinţă . Aceasta va fi cu putinţă dacă se va reuşi realizarea unei maşini speciale care. Şapte ani mai târziu el şi-a publicat la Londra romanul "Maşina Timpului" dar nimeni . în sprijinul afirmaţiilor sale. ne putem aştepta ca în curând chiar şi oamenii obişnuiţi să devină capabili.

De exemplu. Părintele Ernetti şi prestigioşii săi colaboratori . după aceea. în timpurile noastre. experienţe secrete de fizică şi parapsihologic care i-au fost utile. secole de-a rândul.la adăpost de ochii indiscreţi ai mass-mediei şi ai opiniei publice -cu ajutorul unui aparat complicat. Prin intermediul aparatului electronic care deja a fost realizat de părintele Ernetti Pellegrino. toate pregătirile la uriaşa aparatură au fost încheiate. pentru că de fapt aceste clipe reprezentau pentru el cel mai mare triumf al existenţei sale. părintele benedictin Alfredo Pellegrino Ernetti nu era numai preot. din toate colţurile lumii.G. Veronica -femeia care (se spune că) a şters fruntea Mântuitorului cu o năframă . oamenii zilelor noastre l-au putut vedea şi auzi pe Iisus cel adevărat Oamenii de ştiinţă care au fost la un moment dat invitaţi să participe la această extraordinară experienţă de AUTENTIFICARE A FAIMOASEI DESCOPERIRI priveau fascinaţi la ecranul uriaş al aparatului. Padre Ernetti 1-a propus şi toţi au fost de acord ca el să se numească în mod simplu cronovizor. pentru prima dată în lume. avea nevoie de câteva minute pentru a realiza cu adevărat.fiind chiar pusă în funcţiune numai pentru TRECUT. ei au trebuit să conştientizeze că fiecare scenă pe care o priveau atunci nu era o nălucire. nu numai datorită veşmintelor sale. Ei vedeau astfel că mersul îi era îngreunat de lanţurile care erau legate de cătuşele de fier ale celor doi răufăcători care erau de asemenea condamnaţi la moarte prin crucificare. În această vizionare. împreună cu o serie de fizicieni celebri. Această persoană se deosebea într-un mod izbitor de ceilalţi prezenţi. În acea încăpere în care atunci se afla în funcţiune misteriosul aparat. în final. Cu aceeaşi pasiune arzătoare. fascinanta maşină a timpului a fost deja inventată . Neobişnuitului aparat s-a dat. el s-a dedicat încă din tinereţe studiului ştiinţific al muzicii antice. de comun acord şi un nume.care după aceea au preferat să rămână mai departe anonimi . . Cronovizorul realizat de o echipă de savanţi în colaborare cu Padre Ernetti era mai degrabă un "aparat de privit în timp" care a fost conceput cu ajutorul unui plan de realizare relativ complicat. Copleşiţi de o intensă emoţie. oamenii secolului al XX-lea au devenit astfel martori audio-vizuali (aparatul respectiv reda şi sunetele) ai unui eveniment epocal care. în acele clipe aproape fiecare dintre ei (printre aceştia se aflau şi cei care participaseră personal la inventarea cronovizorului). În acele imagini istorice era Iisus cel adevărat. Aici se şi află laboratorul secret în care. Micul grup de cercetători urmărea uimit drumul sacrificial al lui Iisus spre locul de răstignire de pe muntele Golgota. domnea o tăcere evlavioasă. ceea ce se petrecea în acele momente unice. el a realizat pentru prima oară în lume . după aceea.a fost în realitate obligat de soldaţii romani să facă aceasta. Când. pentru ceilalţi. H. mai urma doar să se dovedească dacă saltul temporal în trecutul îndepărtat în urmă cu două mii de ani poate fi realizat cu adevărat. iar Simion despre care Evangheliile spun că s-a oferit să-L ajute pe Iisus să ducă crucea .călători în timp (atât în viitor cât şi în trecut). Deşi acea complexă instalaţie electronică era un fel de "maşină a timpului". totuşi ea nu era de tipul celei care a fost cândva imortalizată de autorul englez de science-fiction. ci reprezenta realitatea obiectivă ce se petrecuse AIDOMA acum două mii de ani. ci şi datorită profesiei. Acum li se dezvăluia privitorilor că faptele petrecute pe atunci în Palestina nu s-au desfăşurat întru totul aşa cum relatează Evangheliile. strădaniile laborioase ale micului grup de cercetători au început să dea roade.nu au informat pe nimeni din exterior despre formidabilul lor proiect. iar mai târziu a deschis în mănăstirea ordinului său de pe mica insulă San Giorgio (cu acordul superiorilor săi) Conservatorul de Muzică "Benedetto Marcello". până în zilele noastre. a devenit fundamentul creştinismului.Wells. După îndelungate tatonări. pe care-L vedeau pe ecran şi căruia se legase de umeri una dintre cele două bârne grele ale crucii Sale. pentru a realiza astfel primul salt temporal în trecutul îndepărtat.nu a existat. Pragmaticii oameni de ştiinţă urmăreau cu respiraţia aproape tăiată faptele dramatice ce apăreau pe ecrane -Unul singur dintre cei prezenţi zâmbea fericit. Dincolo de aceasta. Foarte puţini sunt însă cei care ştiu că.

În acelaşi an poetul a murit (pe atunci el avea vârsta de 70 de ani). ce a avut loc în urmă cu mai mult de două mii de ani în piaţa de legume mai sus menţionată din Roma. în urma unor cercetări laborioase. Acestuia părintele Ernetti i-a înmânat o casetă video cu unica punere în scenă a operei lui Quintus. diverse zvonuri privind uluitorul act de pionierat al călugărului benedictin au ajuns la cunoştinţa opiniei publice şi astfel. în fond. a avut loc în anul 169 înainte de Cristos. pe care Pater Ernetti 1-a cunoscut graţie pasiunii lor comune pentru muzică. Ceea ce la început părea a fi pur şi simplu imposibil.Când a fost în cele din urmă finalizat. Atunci când ideea construcţiei cronovizorului s-a realizat. Din fericire se pare că totuşi s-au păstrat câteva fragmente ale piesei. în ciuda păstrării stricte a secretului.aceasta era o faptă măreaţă. într-un mod oarecum spontan. Însă. care în plus fusese pusă şi pe note muzicale (autorul ei numind-o pe atunci "Thyeste"). iar pentru teologul Ernetti aceasta era confirmarea (dincolo de anumite erori) a unui fundamental adevăr de credinţă. au stârnit repede mânia autorităţilor conducătoare ale Romei. printre care se numără tragedii. i-a propus la un moment dat acestuia reluarea căutărilor în legătură cu o foarte veche piesă de teatru (tip operă) de acum două mii de ani. Ideea realizării acestui aparat i-a venit părintelui benedictin. din care s-au păstrat până în prezent doar douăzeci şi cinci de versuri şi din care s-au inspirat în operele lor. Probius şi Noncus: aceasta este opera dramaturgică a poetului Quintus Ennius Calaber. Anul dintre primii "neiniţiaţi" care a aflat de reuşita experimentului a fost colaboratorul său în cercetări muzicale. punerea înscena a acelei opere a avut loc o singură dată. Profesorul Giuseppe Marasca. cu ajutorul său călugărul italian şi colaboratorii săi au reuşit să realizeze un veritabil "pod" peste timp. alături de partitura cu notele şi textul în latina veche al dramei. Cel care a fost primul care a putut afla ceva mai multe despre experimentele strict secrete ce au fost realizate dincolo de zidurile mănăstirii de pe insula San Giorgio trăieşte la ora actuală la Paris şi este profesor la celebra Facultate de la Sorbona. părintele a reluat urma piesei dispărute "Thyeste". profesorul Marasca. încercând să-1 determine să vorbească. a devenit încetul cu încetul o realitate. de discreţia pasionatului pedagog din Jesi. celebrul teolog francez François Brune s-a numărat printre prietenii cei mai apropiaţi ai părintelui Ernetti. care au slujit astfel drept sursă de inspiraţie celor trei autori clasici care au fost menţionaţi mai sus. După cum ulterior a dovedit-o aparatul ce a fost inventat de părintele Ernetti. care la ora actuală sunt considerate clasice. care era expert în muzică antică. el a aflat că premiera acestei tragedii. pe care (după descoperire) el ar fi dorit să le pună la dispoziţia cercetărilor muzicale. în prezent piesa revoluţionară a poetului Quintus Ennius Calaber. Ani de-a rândul. Călugărul benedictin i-a încredinţat doar acestuia mai multe detalii privind cercetările sale secrete ce erau legate de cronovizor. reporterii gazetelor de popularizare n-au ezitat să-1 asalteze pe profesor cu întrebări. pe bandă magnetică (toate acestea reprezentând fenomenele de transcomunicaţie pe care noi deja le-am descris în cadrul cursului nostru de SVARA YOGA). După mai mulţi ani însă. detalii care altora le erau trecute sub tăcere. Părintele Brune a consemnat cu scrupulozitate aproape toate întâlnirile cu prietenul său veneţian într-o carte de specialitate cu tematică legată de descoperiri geniale ce se află la limitele ştiinţei. sub cerul liber. comedii. teologul francez s-a ocupat şi de cercetarea provenienţei unor voci ce au fost înregistrate. autorii romani Cicero. la Roma. anale. Scrierile ce au fost considerate revoluţionare ale lui Quintus Ennius Calaber. în prealabil. În această lucrare. Spiritul de detectiv-muzician al părintelui Ernetti a mers pe urmele acestei opere distruse şi. din orăşelul Jesi. Pater Pellegrino Ernetti a fost urmărit adeseori de gândul regăsirii tuturor fragmentelor distruse ale acelei opere. în "Forum Holitorium". Părintele se asigurase. satire şi poezii. Giuseppe Marasca a păzit acasă la el cu multă râvnă această comoară muzicală. Aceasta se afla în partea vestică a Capitoliului roman. la scurt timp după aceea. ce erau toate acestea faţă de performanţa realizării cronovizorului şi a vizionării calvarului ce a fost trăit în urmă cu 2000 de ani de Iisus Cristos? Pentru fizicieni . subiect fascinant care 1-a interesat foarte mult şi pe . După interdicţia fermă a punerii în scenă a piesei "Thyeste". a urmat la scurt timp după aceea confiscarea unor manuscriselor disponibile şi interzicerea difuzării lor. unde era de obicei o piaţă de legume. Cronovizorul a adus astfel din timpuri străvechi. Respectiva carte a fost deja publicată cu câţiva ani în urmă.

toate vibraţiile superioare şi armonice. primele tentative de înregistrare a misterioaselor voci care provin din "lumea de dincolo" (sfera subtilă sau lumea astrală de manifestare) pentru a le pune la dispoziţia celorlalţi. el a obţinut pentru cercetările sale geniale premiul Nobel. . un cerc de savanţi. ce se află departe de forfota oraşului lagunelor. pe care i-a entuziasmat ideile privind realizarea cronovizorului.atunci când savantul suedez a afirmat pentru prima oară că a înregistrat din eter vocea mamei sale defuncte . transmiţând primul său mesaj poporului argentinian prin intermediul acestui aparat. La ora actuală se ştie cu precizie că de fapt cronovizorul a existat şi că el nu este un zvon senzaţional şi neîntemeiat care ar fi putut fi lansat ca să discrediteze clerul Vaticanului. În această direcţie se ştie că. Însă se cuvine să amintim că nici Padre Gemelli nu se numără printre "pionieri" în domeniul acestor cercetări paranormale. nu trebuie să ne apară deloc surprinzător faptul că părintele veneţian Ernetti a reuşit la rândul său să-şi efectueze cercetările sale secrete având consimţământul superiorilor săi clericali. Marconi a primit personal de la Papa Pius al XI-lea misiunea de a instala primul emiţător radiofonic în Vatican şi după aceasta. cum ar fi de exemplu celebrul poet roman Cicero. aparatul care urma să fie capabil să-1 facă pe om să privească în timp. că toate aceste cercetări au primit la vremea lor asentimentul celor mai înalte cercuri ale Vaticanului. fiind destul de bine păzit de zidurile mănăstirii de pe insula San Giorgio. nu au fost excluse din preocupările anumitor preoţi. vocea tatălui său decedat. Dispăreau oare în realitate aceste tonuri pentru totdeauna. cu ajutorul unor filtre speciale. El era absolut sigur că de fapt respectivele tonuri mai exista "cumva". prin intermediul căreia să se poată intra în contact cu mari personalităţi ale istoriei care deja au părăsit definitiv planul fizic. cu mult înainte de anul 1959 . După aceasta. în anul 1896 italianul Guglielmo Marconi a construit primul aparat de emisie radiofonică. a găsit o deplină susţinere şi din partea lor. "undeva" şi conform viziunii sale acest aspect trebuia să fie valabil pentru toate vibraţiile sonore ce au fost emise vreodată în trecut. Ernetti nu voia să accepte ideea unei dispariţii totale a acestor tonuri. el a întreprins astfel. prin cercetările lor. Treisprezece ani mai târziu. să separe la cântecele gregoriene. Cunoscând toate acestea. Cum a început totul Ideea genială a realizării unui aparat electronic ce urma să faciliteze călătoriile în timp. de asemenea. Acţionând în mare secret. călugărul benedictin a căutat să ia legătura cu alţi fizicieni şi. se ştie că printre tinerii teologi există discuţii aprinse. pe care chiar a înregistrat-o). Padre Ernetti. în mod spontan. împreună cu câţiva fizicieni celebri.părintele Ernetti. Pe atunci. Pius al XI-lea a folosit noul mijloc de comunicaţie. pentru a nu mai putea fi reauzite niciodată sau pur şi simplu ele erau şterse numai din înregistrare? Desigur. după ce le-a expus ipoteza lui. şi-a pus în acea perioadă întrebarea ce s-a întâmplat cu tonurile separate care au fost eliminate atunci prin filtrare. care erau dispuşi să-1 însoţească în marea aventură a descoperirii urmelor de tonuri auditive ce au fost emise cu multe secole în urmă. i-a venit părintelui Ernetti cu mai mulţi ani în urmă. În felul acesta s-au conturat la început primele proiecte ale cronovizorului. Experimentele ce au fost realizate de Marconi au fost de asemenea încuviinţate de Vatican. cei doi călugări benedictini au reuşit. cu ajutorul electronicii şi a aparatelor de comunicaţie fără fire de legătură ce au fost elaborate de el. catolice din Milano el a recepţionat. dacă nu s-ar putea cumva găsi o lungime de undă. Dincolo de aceasta sunt puţini cei care ştiu că Guglielmo Marconi s-a interesat şi de lucruri mai misterioase. pe când lucra în laboratorul de fizică experimentală al Universităţii din Milano alături de Padre Gemelli. În curând s-a înjghebat astfel în jurul călugărului care experimenta în mod activ. Unele surse oficiale ale Vaticanului au afirmat că suedezul Friedrich Jurgenson nu a fost primul savant care s-a ocupat de fenomenul transcomunicaţiei. Nici cercetările privind vocile celor "defuncţi" care au fost înregistrate pe bandă magnetică. Se mai ştie. Pentru a-şi confirma această idee. care era nu numai cercetător în domeniul muzicii vechi ci totodată şi posesor al unor diplome în fizică atomică şi în studiul limbilor vechi.călugărul italian Agostino Gemelli obţinuse deja (în 17 septembrie 1952) un mare succes în acest domeniu (în laboratorul de fizică al Universităţii. Astfel. el a început astfel primele experienţe în vederea inventării aparatului său ce urma să înfrunte timpul. la ora actuală.

care nu s-a sfiit să informeze opinia publică asupra experienţelor sale care sunt asemănătoare celor care au fost făcute de prietenul meu italian Pellegrino Ernetti". Padre Ernetti a refuzat sistematic să divulge în public numele colaboratorilor săi care mai erau încă în viaţă. An 8) Scenele care apăreau pe ecranul cronovizorulul variau de la cunoscut la necunoscut." După spusele părintelui. Compatriotul meu Enrico Fermi.O uluitoare invenţie secretă care permite cunoaşterea arhivelor misterioase ale trecutului (clişeele AKASHA-ice) (continuare la cursul nr. = VA URMA = AN 8 C 12 CRONOVIZORUL . cu lumea de dincolo"). părintele Ernetti a răspuns în mod criptic: "În mod spontan. Am pătruns apoi mai adânc în trecut. Călugărul benedictin i-a povestit profesorului francez ce anume au aflat cu ajutorul acestor cercetări (investigaţii) temporale. Oriunde. oriunde doriţi?" . un cercetător portughez.a întrebat el şi atunci răspunsul pe care 1-a primit a fost: "Într-adevăr. iar cu acea ocazie cronovizorul ne-a oferit din nou imagini verificabile în ceea ce priveşte autenticitatea lor. ale căror imagini şi sunete ei le captau cu ajutorul aparatului "pentru privit în timp". Am reuşit. Toate acestea au fost relatate de către François Brune care este primul care vorbeşte despre fratele lui italian.savanţii participanţi au devenit astfel martori oculari şi auditivi ai unor faimoase evenimente istorice trecute. născut în Germania. în discuţiile pe care le-a avut cu Ernetti. Wells . Trebuie doar să te gândeşti în mod profund. cronovizorul le-a oferit o incursiune temporală referitoare la un discurs al celebrului corsican pe când acesta proclama republica italiană. A fost de fapt o idee genială. Wernher von Braun care. pentru că am aflat între timp despre reluarea acestor cercetări de către cel mai recent laureat al premiului Nobel pentru fizică.. 11. căruia dintre savanţi îi datorează realizarea concretă a cronovizorului." La întrebarea profesorului de la Sorbona cum de s-a putut descoperi un "lucru atât de uimitor". la rândul său s-a interesat în mod deosebit de această problemă. "Am încercat mai întâi să recepţionăm cu cronovizorul un discurs al lui Benito Mussolini şi puteţi să ne credeţi: aproape că nu ştiam ce anume să alegem. care este privit de acesta ca fiind un autentic călător în timp.. într-ale credinţei. mai multe detalii: "Puteţi chiar să priviţi împreună cu colaboratorii dumneavoastră în timp. Părintele Brune. căci în acel caz nu ne lipseau deloc documentele necesare pentru a verifica autenticitatea imaginilor şi a tonurilor. Alte incursiuni în trecut Micul grup de cercetători a înaintat apoi cu ajutorul cronovizorului din ce în ce mai mult în trecut.asemenea celui din povestea lui H. Apăreau astfel imagini din . în orice eră". La întrebarea directă a prietenului său. foarte simplă.G. Padre Ernetti a răspuns cu multă diplomaţie: "Erau mai mulţi. Părintele Brune a aflat. francezul George Charpak.Cât timp a trăit. urmărind să captăm imagini cu Napoleon I. despre care aş putea spune că este asemănătoare faimosului «ou al lui Columb». precum şi expertul american în cercetări spaţiale. un savant japonez laureat al premiului Nobel. căci pot să spun că nu ne-au lipsit dovezile în identificarea persoanei lui Napoleon." Despre caracteristicile uluitoare ale cronovizorului. "M-am decis să povestesc acum despre toate cele întâmplate pe care le-am aflat din relatările lui Padre Ernetti. Părintele Brune chiar a consemnat această convorbire în cartea sa "En direct de l' au delá" ("În direct. Deşi nu era vorba de un vehicul care efectua călătorii temporale fizice . cunoscut expert în fizică atomică care lucrează în America şi unul dintre elevii săi.

corurile şi muzica. în comparaţie cu ceea ce se predă astăzi la şcoli. Cel de-al treilea bloc este alcătuit dintr-un aparat de înregistrare. că din acel moment. Cu privire la acest exemplu din urmă. putem spune. unul dintre cunoscutele discursuri ale lui Cicero în limba catalană (Quosque tandem.”) etc. "Şi chiar aţi reuşit să reconstituiţi textul integral ?". catalina. se eschiva de fiecare dată Pater Ernetti. Primul bloc are toarte multe antene. i-a oferit în această direcţie detalii Padro Ernetti prietenului său francez Brune". pe de altă parte..de exemplu o piaţă de fructe şi legume din timpul lui Traian. care este capabil să acţioneze cu viteza luminii. în câteva cuvinte. şi ce zbor de gânduri. "Nu v-ar ajuta prea mult". cu ajutorul unei bucle) noi putem programa în prealabil selectorul astfel încât acesta să intre în legătură (REZONANŢĂ) cu locul. indiferent dacă este bărbat sau femeie. Pot spune că aceasta a fost pentru mine un eveniment extraordinar. a primit doar răspunsuri monosilabice. Cu ajutorul unui circuit închis (cu alte cuvinte. "Era în acele vremuri o perioada deosebit de interesantă". Chiar şi Părintele Brune....textul. După aceste pregătiri. toate lungimile de undă posibile. data şi persoana despre care dorim să aflăm date. Răspunsurile celui întrebat referitoare la feluritele detalii privind aparatura folosită erau cel mai adesea scurte şi vagi. a urmărit să afle Părintele Brune de la Pater Ernetti. "dar vă pot face. "mi-am putut da astfel seama că aceea era o epocă în care latina. observă Padre Ernetti având în glas bucuria succesului cercetărilor sale.. prelua unele forme dialectale şi folclorice şi se impunea treptat ca o limbă dominantă în literatură". intonaţia cuvintelor. peste tot. cu excepţia a 25 de citate care s-au păstrat din acea epocă precreştină. cronovizorul însoţeşte în TRECUT persoana vizată. ci îl articula ca pe un «a» pronunţat lung dar. răspunsul lui Ernetti a fost aprobator: "Am văzut şi am auzit absolut totul .antichitatea romană . fără a intra în dezvăluiri prea mari" . prin declanşarea unor procese caracteristice de REZONANŢĂ. nea umplut de admiraţie gesturile acestui bărbat. La ora actuală am textul complet al acestei tragedii. Al doilea bloc este un fel de selector de ACORDARE. care a cerut cu insistenţă de la fratele său într-ale credinţei fie chiar şi "câteva aluzii despre construcţia acestei maşini capabilă să citească în trecut". . Momentele care l-au impresionat însă în mod deosebit pe părintele Ernetti au fost acelea în care a urmărit alături de colaboratorii săi o mică tragedie muzicală antică: "Punerea în scenă a piesei "Thyeste" a celebrului poet latin Quintus Ennius Calaber despre care se considera că a fost distrusă." Este firesc că şi în această amintire a călugărului iese la lumină latura sa de expert în lingvistică şi totodată în muzică. Ce este în realitate cronovizorul ? Curiozitatea uriaşă a celor care au avut ocazia să stea de vorbă cu Părintele Ernetti în legătura cu obiectivul cercetărilor sale şi ale colaboratorilor săi era îndreptată în primul rând asupra aparaturii electronice elaborate pentru acest autentic prototip al maşinii timpului . această plăcere. a fost pentru mine o revelaţie atunci când am reuşit să o revăd cu ajutorul cronovizorului". sub influenţa limbii greceşti.cronovizorul. La această întrebare. Antenele sunt făcute dintr-un aliaj special care este compus din toate metalele. care înregistrează cu fidelitate toate imaginile şi sunetele care sunt astfel captate. "Cicero nu pronunţa diftongul «ae» ca fiind două vocale distincte".. Expertul italian în limbi vechi se arăta foarte încântat de ceea ce auzise în incursiunea sa cu ajutorul cronovizorului. pentru a putea capta. lingviştii au constatat cu uimire unele abateri în pronunţie.şi astfel s-a putut afla că "aparatul nostru este de fapt alcătuit din trei componente.

Astrofizicianul Dr. El se întreba după aceea: "Oare a fost totul un vis? M-a răpit oare Padre Ernetti într-o lume a fanteziei?" Ce putea el să creadă la început despre această poveste? Profesorul de teologie din Paris continuă: "L-am întâlnit pe Padre Ernetti de mai multe ori. care este cunoscut de mii de ani de marii yoghini ai Indiei. Astfel el a pătruns totodată într-un alt mare mister. Pellegrino Ernetti era şi un cunoscut exorcist în ţara sa. Fără îndoială că pentru omul contemporan sceptic şi materialist. "Era un om de o mare credinţă. de "prepolifonie" . care cuprinde. Padre Alfredo Pellegrino Ernetti era în felul său o personalitate deosebită. am discutat uneori şi despre teme pur religioase. asemenea unui inel. care cu siguranţă că nu ar fi minţit". Aceasta o dovedeşte chiar catedra la care el era profesor. nimic din ceea ce se petrece în Univers nu se pierde vreodată. este ferm convins de adevărul relatărilor părintelui Ernetti. Părintele Brune s-a despărţit de prietenul său profund impresionat. o imagine schematică a cronovizorului (fig. apreciază Brune. Din când în când am mai aflat câte un detaliu. Interesul său pentru cercetarea vocilor celor defuncţi care erau înregistrate pe bandă magnetică prin misteriosul fenomen al transcomunicaţiei l-a condus gradat într-un domeniu aflat la frontiera ştiinţelor exacte: parapsihologia. călugărul italian era şi un om de ştiinţă. ci totodată şi pasionat cercetător în studiul mitologiei. planeta noastră şi care este cunoscută în tradiţia orientală sub numele de "memoria akasha-ică a Universului". Spiritele cele mai evoluate ale planetei noastre au afirmat din totdeauna . 1)." François Brune. Aşa arăta (aproximativ) reprezentarea spaţială a cronovizorului (specificăm că aceasta este o reconstrucţie computerizată a astrofizicianului Dr. Dincolo de aceasta. părerea mea este că el era un adevărat trimis al Domnului". În această frază-cheie este conţinut întregul adevăr al misterului cu privire la înregistrările subtile ce există în AKASHA. Memoria Akasha-ică a Universului este astfel confirmată în mod ştiinţific prin inventarea cronovizorului. de aceea. existenţa acestor "arhive" sau "cronici" akasha-ice este foarte greu de înţeles. Karl Grun). cu ajutorul calculatorului. Acest domeniu i-a oferit astfel accesul la soluţionarea tuturor problemelor privind realizarea cronovizorului. atunci când părintele se străduia să-mi răspundă mai precis. atunci când m-am întâlnit cu Padre Ernetti. După cum se ştie.care cuprinde domeniul complicat al muzicii antice. Pe această realitate tainică se bazează în fond şi funcţionarea cronovizorului: existenţa unei structuri energetice invizibile. el însuşi purtător al unei robe bisericeşti. "În decursul timpului. În lumina tradiţiei yoghine a înţelepciunii. Karl Grun a putut reconstrui. El era nu numai un reputat expert în fizică atomică şi în limbi antice.unică în lume . sub numele de "Clişeele astrale Akasha-ice". Ceea ce a relatat aici mi-a fost confirmat de călugărul veneţian în repetate rânduri.

Explicat într-un mod mai simplu. iar ceea ce noi adeseori credeam că descoperim ca fiind o lege a naturii. cât şi materia lipsită de viaţă. atât şobolanul dintr-un laborator de cercetare care a fost menţionat mai sus. se vor comporta fiecare în parte în conformitate cu memoria sa colectivă. imateriale. antropozoful Rudolf Steiner. pentru că în realitate în "memoria timpului" nu se citeşte ci se ascultă sau se priveşte. Tot referitor la AKASHA. prin declanşarea proceselor de rezonanţă morfogenetică. deloc întâmplător. biochimistul englez ne face să înţelegem prin intermediu acestui exemplu că în realitate natura posedă o memorie. toţi şobolanii . cuvântul "cronică" nu este foarte potrivit. francezul Eliphas Lévi.devenită bestseller -care a apărut acum 13 ani. După părerea lui Rupert Sheldrake natura acţionează de regulă prin intermediul "obişnuinţelor" (rezonanţelor morfice) sau. aspect pentru care ei au fost consideraţi ca fiind mari clarvăzători. spirituală" care . prin declanşarea (chiar şi la o foarte mare distanţă a) proceselor de rezonanţă morfogenetică comportamentul primului şobolan testat. asimilează şi ei. (aparent) lipsite de energie . Edgar Cayce. Cu toate că denumirea „Cronică Akasha-ică” se bucură de o deosebită popularitate mai ales în domeniul ezoterismului. Cercetătorul englez a pornit de la conceptul de memorie şi de la conceptul de comportament asimilat prin obişnuinţă (pentru care el a elaborat teoria "câmpurilor morfogenetice) şi.concret: dacă un şobolan a învăţat deja odată să-şi obţină hrana la un anumit semnal lumină-întuneric. printre altele. . de exemplu: cristale sau simplul minereu de fier. care nu era un practicant YOGA. supranaturală. imateriale. existenţa unor câmpuri subtile.în sensul convenţional al acestui termen . lucrează şi Stephen W. Sheldrake a oferit în cartea sa şi un exemplu . există mărturia controversatei teozoafe Helena Petrovna Blavatsky care se referă la o "esenţă subtilă. Chiar şi în Occidental secolului al XIX-lea. "cronica Akasha-ică" şi-a găsit deja confirmarea ştiinţifică sub un alt nume în aşa-zisa teorie a "câmpurilor morfogenetice" care totodată confirmă realitatea proceselor subtile de REZONANŢĂ Biochimistul Rupert Sheldrake. este în realitate un gen de "obişnuinţă" de a vibra la unison pe o anumită "lungime de undă".care acţionează dincolo de timp şi de spaţiu şi care nu pot fi niciodată ecranate. dacă un anumit individ al unei specii biologice şi-a însuşit temeinic sau a învăţat foarte bine un nou comportament binefăcător. Spre exemplu. până când în final. prin felurite şabloane comportamentale care au fost foarte bine învăţate. atunci el îşi va modifica totodată propriul câmp morfogenetic.foarte edificator . dar care se modifică în timp.în viziunea ei impregnează permanent întregul univers.chiar dacă pe care s-au făcut testele sau nu au intrat deloc în contact cu acestea. fiecare parte din natură trebuie să se comporte în conformitate cu conţinutul memoriei colective" a speciei sale. Hawking) este unul dintre cei mai controversaţi dar totodată şi unul dintre cei mai interesanţi savanţi al acestei epoci. se produce o interacţiune subtilă (ce apare chiar şi la sute de mii de kilometri distanţă) între indivizii acelei specii. Prin urmare. La rândul său. În lucrarea sa . într-o oarecare măsură. Dacă după aceea obişnuindu-se foarte bine el păstrează acest comportament suficient de mult timp atunci. pomeneşte de mai multe ori în lucrările sale despre misterioasa lumină astrală" cu care el a intrat în legătură prin anumite procedee oculte şi care 1-a ajutat să cunoască unele evenimente din trecut sau din viitor. conferenţiar la Colegiul Clare al Universităţii din Cambridge (la această universitate. Afirmaţiile unor mari ocultişti sau a yoghinilor faimoşi în legătură cu existenţa unei astfel de „substanţe" invizibile (AKASHA TATTVA) nu este însă singura dovadă în acest sens. înţelegând foarte bine toate acestea este uşor de înţeles cum poate fi acest concept testat (verificat): în lumina acestui adevăr. precum şi aşa-numitul "profet adormit". aspect care după aceea va influenţa (în sensul acelei transformări care a apărut) întreaga specie. el menţionează. după cum susţine această teorie.că au avut acces la aceste câmpuri subtile. atunci aceasta va conduce la faptul că alţi şobolani care se află la zeci de mii de kilometri distanţă de acesta vor asimila ulterior această "lecţie" din ce în ce mai repede. ci bucuraţi-vă cel mai mult pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri". Rudolf Steiner consideră că la misterioasa "cronică Akasha-ică" se referă versetul 20 din capitolul 10 al Evangheliei după Luca: ”Totuşi nu vă bucuraţi numai pentru că duhurile vă sunt supuse. În zilele noastre. "Universul creator" (The Creative Universe). au susţinut şi ei că au avut de multe ori acces direct la "Cronica Akasha".

orice eveniment care are loc pe această planetă şi îl poate face apoi . Ştiind aceasta şi acţionând într-un anumit fel. Şi atunci în răspunsurile pline de înţelepciune pe care le-a dat el nu a ascuns niciodată adevărul: "Meritul meu este acela de a fi corelat în mod inteligent construcţiei acestui aparat. un principiu de bază care este derivat dintr-o lege fizică ce este acceptată de toţi". Esenţial pentru noi este principiul conform căruia nici o energie nu poate fi distrusă. Colaborarea strânsă cu dânsul a fost primul pas în ideea elaborării cronovizorului. Acesta poate fi o voce umană sau o voce care este redată cu ajutorul unei benzi magnetice. La această activitate m-au condus. după aceea ele se transformă. existând mai departe eterne şi omniprezente. că atunci energia sonoră nu a fost distrusă şi că ea se "dezintegrează" (descompune) asemenea materiei din teoria atomică". egiptenii şi sumerienii.Undele subtile electromagnetice Părintele Ernetti a reuşit astfel să înţeleagă existenţa şi acţiunea "cronicii Akasha-ice" pe baza acestui principiu. ci se divide în elementele sale cele mai mici".ca şi a oricărui alt tip de energie. acesta era punctul fundamental de pornire în cercetările sale pe care le putem numi transcendentale. Atunci l-am cunoscut pe celebrul cercetător de muzică portughez. infrasunete şi aşa mai departe. m-a interesat ce muzică au cântat babilonienii. care are aplicaţii şi în muzică." Un principiu fundamental: "Totul este energie" Mulţi au întrebat: "Ce rol a avut părintele benedictin în realizarea cronovizorului?" întrebări de acest fel se adresau mai mereu lui Pellegrino Ernetti. Cronovizorul ("aparatul de privit în timp"). prin urmare. Bineînţeles că pentru o astfel de "reconstruire" (recompunere) sunt totdeauna necesare aparate corespunzătoare . Fiind unicul deţinător al unei astfel de catedre. Pentru teologul şi expertul în muzică din Veneţia.le-a spus la un moment dat Padre Ernetti jurnaliştilor . "În acea perioadă . Asemenea unei banale benzi magnetice sau a unei benzi video din zilele noastre "cronica Akasha-ică" memorează (înregistrează instantaneu). Părerea superficială a unora cum că "eu nu le văd". a explicat expertul în fizică atomică ce purta sutana călugărească. hipersunete. avea deci capacitatea de a înregistra undele magnetice remanente pentru a le reda apoi sub formă de semnal audio-vizual. profesorul De Matos. Mai mult decât atât.dar aceasta este numai o problemă tehnică..asemenea unui computer modem . "În zilele noastre se ştie că procesul de dezintegrare a materiei nu se opreşte la nucleul atomic. Aceasta înseamnă. prin care urmăream să mă ocup de studiul muzicii din anii 1400 şi 1100 înainte de Hristos. "eu nu le aud" şi prin urmare de aceea "eu nu cred că există" este irelevantă şi falsă. în mod gradat. = VA URMA = . Pentru a explica jurnaliştilor cât mai clar acest proces de transformare. iar într-un asemenea caz. Cronovizbrul său putea deci să înregistreze pe o cale elecromagnetică (care de altfel corespundea şi construcţiei sale complicate) anumite energii care au anumite frecvenţe de vibraţie. care tocmai făcea studii atente pe textele lui Aristotel cu privire la descompunerea (dezagregarea) sunetelor. părintele Ernetti s-a referit la exemplul sunetelor: "Noi ştim că în realitate orice undă sonoră este în fond o energie care a fost emisă de un focar originar. după cum ştim. am fost solicitat să organizez un centru de muzică liturgică în care urma să se efectueze cercetări speciale privind muzica prepolifonică. aceasta este posibil numai pentru că întotdeauna materia este în realitate alcătuită din energie". odată ce au fost emise. Aceasta este o lege conform căreia undele sonore şi vizuale. care a fost elaborat cu ajutorul unor fizicieni renumiţi. În anul 1957. energii pe care cel mai adesea noi nu suntem capabili să le percepem cu simţurile obişnuite. pentru că de fapt aceste unde sonore şi vizuale sunt în fond energie. "Procese speciale pot face însă ca apoi materia astfel dezintegrată să se "reconstruiască" (recompună) în forma ei iniţială. precizează părintele benedictin. a răspuns el cu sinceritate. ci doar transformată. cercetările mele din domeniul polifoniei. Unda sonoră care se naşte atunci se descompune după aceea în armonice şi subarmonice: ultrasunete. asirienii. este posibilă reconstruirea (reasamblarea) acestor unde . nu se mai pierd niciodată..am început primele studii referitoare la oscilografia electronică.din nou accesibil simţurilor umane obişnuite.

dincolo de această condiţionare a noastră CA OAMENI OBIŞNUIŢI.una sonoră şi una vizuală . altfel spus. sunetul . percepem doar acele sunete pe care sistemul nostru auditiv ne permite să le percepem. ea este în realitate alcătuită din lumină. că.contribuie la formarea celorlalte agregate de energie.AN 8 C 13 CRONOVIZORUL . există FĂRĂ ÎNDOIALĂ animalele care pot să audă (perceapă) ultrasunetele. oamenii obişnuiţi. noi.alături de unda (energia) luminoasă. Din aceasta se trage concluzia că nici unda (energia) sonoră nu poate fi distrusă. . Procedând astfel. "Dacă lumina reprezintă de fapt acel element primordial. 12. le-a trimis apoi la fizicienii care au contribuit la construcţia cronovizorului. care poate detecta o urmă ("amprentă") dublă pe care o lasă în urma ei orice fiinţă . ea se dizolvă. Se ştie însă că. însă. fost următorul: "Unda (energia) vizuală. auzul. Părintele Ernetti. care ar trebui numită sursa tuturor formelor de energie.produce lumină. este tot o formă de energie şi. ne dăm seama cu uşurinţă că astfel ea poate fi recaptată şi apoi reconstituită". după cum ştirii. Echipa noastră a. aceasta se bazează pe anumite legi fizice. nostru este limitat şi cel mai adesea noi nu suntem capabili să percepem. după spusele unora. care era grav bolnav în acea perioadă. în final. în lumină". nu înţelegem cum a. întocmai ca şi cea (energia) sonoră.. în realitate. s-au putut reconstitui (recompune). care este capabil să formeze toate celelalte energii din lumea materială atunci se poate spune acelaşi lucru şi în ceea ce priveşte unda (energia) vizuală. "Spre exemplu. pe care. Ştiind aceasta. în cele mai mici detalii şi toate acestea au putut fi vizionate prin intermediul cronovizorului. părintele Ernetti a răspuns: "Prin folosirea unei aparaturi corespunzătoare. Din această afirmaţie se poate trage imediat concluzia că în realitate energia este "lumină" şi că toate feluritele elemente pe care noi le numim materie sunt de fapt toate modelate de "lumină". La întrebarea jurnaliştilor uimiţi: cum anume se poate realiza aceasta. Aceasta cu atât mai mult este adevărat. pentru că şi ea . nu există. reporterii au fost mulţumiţi de răspunsurile primite. unda (energia) gustativă sau unda (energia) olfactivă . Dar s-a iscat imediat şi o alta întrebare: "în ceea ce priveşte metoda dumneavoastră de a recapta din spaţiu sunete care au fost deja emise. ca orice element material.de la naşterea ei şi până la moarte (această urmă ("amprentă") diferă de la individ la individ). Până aici. La pledoaria sa energetică. ultrasunetele. de exemplu. Aceasta ne dovedeşte cu prisosinţă că nu tot ceea ce noi nu auzim sau nu vedem. cât şi cele ruseşti) semnalau deja pericolul ca cronovizorul să ajungă cumva în mâini nedemne. dacă avem în vedere că celelalte energii există veşnic şi se pot reconstitui (recompune). el este.O uluitoare invenţie secretă care permite cunoaşterea arhivelor misterioase ale trecutului (clişeele AKASHA-ice) (continuare la cursul nr. construit primul astfel de aparat." La începutul anilor '90.şi la ora actuală aceasta s-a dovedit ştiinţific . convertibil în lumină şi reciproc (lumina este convertibilă în sunet). toate acţiunile şi toate cuvintele personalităţilor care ne interesau. părintele Ernetti nu şi-a ascuns însă nici credinţa sa religioasă: "în Biblie (GENEZA) se spune că Dumnezeu a făcut în prima zi a creaţiei lumina şi din aceasta s-ar putea concluziona că acest "element" (TATTVA) a fost de fapt "chemat la viaţă" pentru a modela apoi din el toate celelalte elemente".. spre exemplu. în ceea ce priveşte anumite momente. s-a decis să descompună maşina "aparatul de privit în timp" în componentele sale. ne dăm seama cu uşurinţă. unda (energia) tactilă. reuşit grupul condus de dumneavoastră sşî redea imagini vizuale?" Răspunsul lui Ernetti a. diferite servicii secrete (atât cele americane. An 8) Dacă judecăm în mod lucid şi obiectiv.

inclusiv Cernobrov. Uluitoarea invenţie a Părintelui Ernetti a dovedit în mod ştiinţific. Metode experimentale de alterare a energiei specifice a timpului Cernobrov a intuit încă de la bun început faptul că reacţiile chimice obişnuite. În această direcţie. astfel că Cernobrov a urmărit încă de la începutul cercetărilor sale sa creeze noi sisteme de transport. Toate aceste procedee au pe deasupra anumite efecte care sunt limitate în timp. limitată. Savanţii ruşi. departamentul de Astronautică şi Nave de zbor automate. prezintă totuşi un potenţial uriaş şi periculos. Cernobrov aduce adeseori în discuţie şi cercetările secrete ce au fost făcute de Albert Einstein pentru aşa numitul "Experiment Philadelphia". Ruşii presupun însă că după aceea Einstein ar fi distrus toate manuscrisele respective deoarece se temea că această invenţie ("saltul" spaţio-temporal) ar putea fi folosită în scopuri MALEFICE de către anumite guverne (în spatele cărora cel mai adesea se află interesele oculte ale organizaţiei satanice care este Francmasoneria mondială) pentru distrugerea umanităţii. pentru a expune unele date care au fost aflate de el cu ajutorul cronovizorului. nu mai au o perspectivă foarte promiţătoare. Ca inginer. este aproape imposibil să le controlezi perfect aşa cum ar trebui. sunt foarte convinşi de faptul că unele dintre manuscrisele lui Einstein conţineau formule matematice complexe care evidenţiau în mod indubitabil posibilitatea călătoriei în alte lumi (dimensiuni) subtile paralele. părintele veneţian şi doi dintre colaboratorii săi cei mai apropiaţi au primit de la Vatican o invitaţie. propulsia pe bază de mecanisme şi motoare cu ardere internă. Un aparat bazat pe o astfel de teorie poate fi controlat extrem de uşor şi el ar . împreună cu colegii lui. că există înregistrări în AKASHA şi în felul acesta a fost confirmat un adevăr pe care marii yoghini în cunoştinţă de cauză l-au afirmat de mii de ani fără a putea însă să dovedească aceasta în mod concret. chiar au existat numeroase zvonuri legate de faptul că armata SUA ar fi utilizat un câmp electromagnetic extraordinar de puternic. TIMPUL pentru orice fiinţă sau obiect care se află plasat în mod corespunzător în interiorul lui. el arată că prin intermediul acestor forţe constitutive timpul poate fi influenţat în mod considerabil. El crede. fiind pionul de bază al celor mai importante edituri din Rusia şi colaborează inclusiv la cunoscutul ziar "Russiskie Novosti". Cernobrov a absolvit Institutul de Aviaţie din Moscova. precum şi toate celelalte metode convenţionale existente la ora actuală. au realizat un aparat care. Tezele sale de doctorat şi masterat au fost orientate în direcţia realizării unui proiect referitor la un sistem de transport spaţial (care implica realizarea unul motor electromagnetic cu totul neobişnuit) ce putea n transformat într-o veritabilă "maşină a timpului". în faţă unei comisii formată din personalităţi sus-puse şi experţi. iar din anul 1988 el lucrează la construcţia unor nave de tip OZN. Mai mult decât atât. în această direcţie. În afară de munca sa de la Institut. Cernobrov este totodată şi un publicist în domeniul ştiinţific.În anul1993. Ea poate încetini sau grăbi timpul cu numai 4 minute la fiecare 24 de ore. Mai mult decât atât. deşi are o acţiune limitată. Datorită multor ani de cercetări asidue în acest domeniu. S-ar părea că acest experiment ultrasecret s-a bazat pe un studiu al lui Einstein care a fost realizat pentru a crea fenomenul de invizibilitate. la ora actuală Cernobrov crede cu tărie că o anumită parte a OZN-urilor care vizitează planeta noastră sunt vehicule care sunt capabile să altereze foarte mult energia specifică a timpului şi că astfel ele călătoresc efectiv în timp. precum şi în alte secvenţe temporale. pentru prima oară în lume. El a elaborat în această direcţie câteva teorii prin care urmăreşte să explice timpul ca fiind manifestare a unor forţe elecromagnetice. însă opera sa genială trăieşte mai departe. că multe dintre acestea (OZN-uri) au ajuns aici de undeva din viitor. dar dincolo de aceasta Cernobrov speră că într-o bună zi va reuşi să se pună la punct o maşină mult mai bună care să permită deplasări considerabile în timp la viteze mult mai mari. considerabil. Savantul Vadim Alexandrovici Cernobrov. Părintele Ernetti a părăsit definitiv lumea fizică. La 8 aprilie1994. "Maşina Timpului" care deja a fost realizată de ruşi are deocamdată o acţiune. O ULUITOARE DESCOPERIRE CARE DOVEDEŞTE CĂ TIMPUL ESTE DE FAPT O FORMĂ DE ENERGIE (Ruşii deja au pus la punct şi au testat MAŞINA TIMPULUI) Oamenii de ştiinţă ruşi au făcut mai multe experimente cu un dispozitiv special care poate altera fizic. el a proiectat deja o serie de nave spaţiale.

are mai multe caracteristici: el este eterogen şi schimbabil.8 aprilie 1988. nu au putut fi folosiţi. "Onoarea" de a călători în timp le-a revenit în cazul de faţă şoriceilor şi insectelor. Liniile foarte puternice de câmp electromagnetic erau apoi rotite în forme eliptice. el a ajuns încă de la început la concluzia că cea mai bună formă ar fi cea de farfurie zburătoare. După ce proiectul a mai fost îmbunătăţit. punctul optim de funcţionare. Fiecare din ele avea câte o unitate de control. au fost aproape toţi afectaţi chiar şi oamenii din apropierea dispozitivului. a fost numit Lovondatr şi a fost pus în funcţiune la data de . ceasuri mecanice şi alte dispozitive de măsură care în prealabil au fost plasate atât la diferite distanţe de aparat. timpul este alterat chiar şi în afara aparaturii. (Denumirea se referă la binecunoscutele păpuşi ruseşti care se pot desface în două elemente componente şi după aceea pot fi puse una în interiorul celeilalte. atunci întoarcerea la linia de pornire (timpul prezent) ar trebui să nu implice nici un fel de probleme. îmbunătăţiri importante au reuşit să altereze timpul cu până la 40 de secunde la fiecare oră. deoarece oricare dintre ele converge de fapt în punctul primordial iniţial al aparatului. astfel că "tradiţionalii" călători ai timpului. în schimb. cât şi în diferite sectoare ale acestuia.5 secunde la fiecare oră. Rezultatele obţinute cu acea ocazie -au fost însă destul de modeste. în cazul fiecărui element component. Călătoria în viitor este se pare posibilă numai printr-o singură ramură dar. în cazul acestui aparat. Configuraţia necesară a câmpului electromagnetic era obţinută atunci prin intermediul mai multor câmpuri foarte puternice care operau la suprafaţa anumitor poliedre regulate. testul cu animale a fost încununat de succes. o sursă de alimentare şi anumite instrumente indicatoare. Prima "maşină a timpului" a alterat timpul cu aproximativ 1. că. frecvenţa optimă. pe baza principiului "matrioşka". Prezentul nu este altceva decât o traiectorie care este alcătuită din nenumărate ramuri ce formează viitorul ce izvorăşte dinspre o singură conexiune-trunchi care reprezintă trecutul. aceştia dezvoltând simptomele şi bolile care au fost specifice marinarilor care au participat la experimentul Philadelphia. Liniile de forţă din exterior erau fie legate de sursa de alimentare. În timpul desfăşurării experimentului s-a observat însă. în cazul în care acesta nu va . Aceste uluitoare experimente care au fost realizate în premieră cu "maşina timpului" au ridicat considerabil şi treptat cortina care era trasă în faţa acestei formidabile enigme. Volumul focar din centrul aparatului conceput era cam de mărimea unei mingi de ping-pong sau chiar ceva mai mare de atât. prin colaborare cu birourile de proiectare tehnico-ştiinţifică Saliut. fie ele însele aveau un anumit rol de alimentare. chiar dacă diferenţele temporale eram de fapt de numai 2 secunde. În caz contrar. aveau o formă lenticulară şi erau construite în jurul unei cavităţi închise ce avea proprietăţi electromagnetice cu totul speciale. Toate. Dispozitivul a fost creat cu ajutorul benevol al experţilor de la Institutul Aviatic de la Moscova. fără excepţie. întoarcerea în prezent va avea loc pe o altă ramură. factorul de umplere etc. Un prim asemenea model. timpul.putea funcţiona cu performanţe foarte bune. forma şi faza cea mai adecvată a impulsurilor. reîntoarcerea la prezent este posibilă prin oricare alte ramuri. care a fost construit în scopul alterării timpului. Atunci când Cernobrov a propus acest nou sistem de transport care este bazat pe o tehnologie de tipul "maşinii timpului". Evenimentele istorice se vor schimba numai pentru călătorul temporal. Dacă această călătorie nu are drept rezultat contacte nedorite şi evenimentele istorice nu sunt alterate de la cursul lor real. spre orice eveniment al trecutului care a avut loc. Din 1988 şi până" în 1993 au fost create în mod progresiv 4 astfel de aparate experimentale de alterare a energiei specifice a timpului. Valoarea maxima de alterare a energiei temporale a fost măsurată în interiorul celei mai mici "matrioşka" (adică în interiorul: celui mai mic poliedru concentric). câinii. Condiţiile de funcţionare care erau în prealabil specificate prin unitatea de control puteau fi schimbate pentru a se ajusta cât mai bine. Cernobrov este de părere ca pe la începutul secolului viitor oamenii vor avea deja posibilitatea să călătorească în timp. Călătoria în trecut este asigurată prin faptul că "maşina timpului" poate ajunge în orice punct. ca energie. iar celelalte maşini cărora li s-au adus după aceea unele. Măsurătorile necesare s-au făcut cu o serie de ceasuri cu cuarţ de înaltă precizie. În cazul respectiv avem de-a face cu poliedre regulate care sunt construite şi după aceea sunt plasate unul în interiorul celuilalt). amplitudinea optimă. La alterări ceva mai mari ale timpului. Conform datelor experimentale preliminare. Primele tentative de a transporta în "TIMPUL TRECUT" şoricei şi insecte s-au soldat cu moartea acestora. aşa după cum de altfel oamenii de ştiinţă s-au şi aşteptat. Energia etc.

iar energia ei de propulsie este asigurată. El îl sfătuieşte pe toţi cercetătorii să "privească" nici mai mult nici mai puţin decât în "spatele" tuturor invenţiilor lor şi chiar oferă drept exemplu ziarul rusesc "Trud" (Munca) ce a publicat un articol în data de 30 iulie 1992 despre faptul că testul de zbor al unei farfurii zburătoare s-a încheiat cu succes. atunci când un vapor tocmai este pe cale să se scufunde. incomparabil oricărei rachete sau nave spaţiale. în păcat. În această direcţie.1885 . organizaţiile masonice deja preconizează că oamenii obişnuiţi vor ajunge să se certe nimicindu-se reciproc. a omenirii".1958) . în esenţă.25. Schauberger . Iată un exemplu. Ceea ce îl îngrijorează cel mai mult pe Cernobrov este ca răul şi distrugerea să nu ia naştere tocmai din aceste idei. există chiar o literatură considerabilă care este formată din cărţi. articole şi studii care sunt consacrate acestui . Armata a catalogat deja acest subiect ca fiind foarte secret.mai fi capabil să găsească originea de unde a plecat şi se va reîntoarce într-o altă versiune de prezent sau chiar într-o lume subtilă paralelă. dacă am plasa o bombă într-un loc unde timpul se scurge cu totul diferit. Acest aspect i-a alarmat şi mai mult pe oamenii de ştiinţă ruşi mai ales datorită potenţialului destructiv al ''maşinii timpului" care. marile idei geniale pe care mintea sa le-a generat cândva nu au putut şi nu vor putea niciodată să fie arse.un genial inventator care a descoperit cum pot fi utilizate energiile tainice care există în MACROCOSMOS Dacă privim cu multă atenţie. de un supraconductor care este expus unui flux de electroni rapizi în condiţii de temperatură ridicată. care aparţin inspectorului silvic austriac V. cam într-o jumătate de secol cea mai mare parte a resurselor degradabile şi a surselor convenţionale "de energie va fi aproape în întregime consumată. noi ştim cu toţii că forţa de distrugere a unui exploziv depinde de viteza de manifestare şi de puterea sa. El a urmărit îndeaproape munca altor specialişti care au vrut să dezlege misterul energiei tainice a timpului. Cernobrov este însă perfect convins că. Cernobrov a descoperit unele rapoarte de-a dreptul alarmante ale unor oameni de ştiinţă cu privire la temperatura semiconductorilor (nici o "maşină a timpului" inventată până în prezent nu poate funcţiona fără anumite dispozitive semiconductoare) care nu au mai fost publicate. ar putea deveni o super-armă. răutate şi războaie. În ţările germanice. Ceea ce însă oamenii obişnuiţi nu ştiu este că respectiva navă a fost concepută şi construită de cercetători care sunt experţi militari. O super-armă mortală Cernobrov spune că înţelege foarte bine de ce Einstein şi-a distrus manuscrisele: într-o lume care este măcinată de egoism. iar după aceea acei oameni de ştiinţă care le-au conceput au fost reduşi la tăcere. ne putem imagina cu uşurinţă ce s-ar putea petrece dacă în aceleaşi condiţii aţi folosi o bombă atomică! Pe de altă parte. deşi Einstein a ars documentele pe care le-a avut. Aceasta înseamnă că la ora actuală o asemenea MAŞINĂ a TIMPULUI reală ar trebuie să fi fost deja finalizată. teoriile geniale despre implozie şi despre energiile tainice care sunt generate de structurile de formă spiralată (YANG). Cernobrov face astfel un apel către toţi cercetătorii care au participat sau participă la asemenea proiecte să lupte cu consecvenţă pentru pacea şi cooperarea internaţională. Mergând mai departe în acelaşi ritm. Prin urmare. Un alt articol din ziarul ”Trud" (Munca) menţionează ca armată rusă se apropie de construcţia unei "maşini a timpului". Aceşti experţi s-au apropiat gradat de această problemă din mai multe direcţii. nu trebuie însă să pierdem din vedere că o "maşină a timpului" este totodată şi un extraordinar mijloc de transport. sunt cu siguranţă cele mai bine cunoscute dintre toate "teoriile neconvenţionale despre energie". Pentru restul de combustibil ce va rămâne şi care în mod sigur nu le va mai ajunge tuturor. VIKTOR SCHAUBERGER (30. o maşină a timpului poate fi folosită drept o super-armă de temut.06. Pentru o fiinţă umană înţeleaptă nici o direcţie în ştiinţă nu poate fi blocată. atunci în felul acesta se poate crea o super-bombă folosind doar o simplă grenadă. dacă ar încăpea pe mâini rele. Aceste rapoarte au fost considerate TOP SECRET şi ele nu au mai apărut ulterior în presa internaţională. ne dăm seama că umanitatea trece acum printr-un proces care a survenit relativ de curând şi care poate fi numit metaforic "căderea şi mai adâncă. dar în final au mers toţi pe drumul cel bun.09. Acest fenomen a fost chiar comparat cu cel care survine în cazul luptei pentru bărcile de salvare. Nu cu mult timp în urmă. Cernobrov crede că motivul esenţial care se ascunde în spatele acestor acţiuni este un interes de natură militară.

ce a fost emis de o întreagă comisie medicală. o colonie exemplară ce era bazată pe un mod de a trăi pe deplin integrat în armonia naturii. Schauberger a fost internat forţat pentru scurt timp într-un ospiciu. cu alte cuvinte. care atesta într-un mod incontestabil că el se afla în deplinătatea facultăţilor mintale). pe baza unor fenomene care au fost observate de el în natură. bazându-se în principal pe energia care apare în cazul trecerii apei prin conducte ce simt dispuse într-o spirală YANG.1958) . s-au dovedit însă a fi surprinzător de eficiente. actuală. Schauberger s-a retras ulterior din această funcţie. chiar şi după aceea Schauberger s-a aflat în continuare. fiind cel mai adesea aproape în întregime ocultat de ştiinţa. a reuşit să obţină aşa-zisa "apă vie" a cărei eficienţă a fost însă contestată cu vehemenţă chiar înainte de a fi cercetate toate efectele sale.domeniu ce rămâne totuşi înconjurat de mister. ele fiind cel mai adesea uluitor de simple şi eficiente şi care au fost realizate încă dinaintea primului război mondial.25. Schauberger. cu toate că se aflau în deplină contradicţie cu regulile tehnice obişnuite ale construcţiei în apă. = VA URMA = AN 8 C 14 VIKTOR SCHAUBERGER (30. Cu toate acestea. care se străduiau să găsească în permanenţă ceva împotriva propunerilor şi directivelor sale.1885 . tocmai din cauza tezelor sale total novatoare (fiind eliberat după aceea pe baza unui certificat. Schauberger a construit unele instalaţii ingenioase pentru a deplasa lemne pe apă şi a oferit metode neconvenţionale pentru a se realiza zidiri în apă. fiind aproape imediat interzisă de către colegiul medicilor. de sucţiune). cu cei care îmbrăţişau ştiinţa mecanicistă convenţională. Thaler a demisionat şi după aceea a plecat în America de Sud unde a fondat. împreună cu ţăranii tirolezi. pe nume Josef Ressel.un genial inventator care a descoperit cum pot fi utilizate energiile tainice care există în MACROCOSMOS (continuare la cursul nr. care. Încă înainte de primul război mondial. după ce.06. ministrul agriculturii şi silviculturii. Fiind nevoit după aceea să se confrunte cu puternica opoziţie a unei întregi ierarhii de funcţionari dogmatici şi mărginiţi. colonie care a fost numită "13 Tei". mai ales pentru ştiinţa oficială. ce tindea adesea să capete tente violente. Tot după război. Ministrul austriac pentru agricultură şi silvicultură de atunci 1-a numit pe Schauberger inspector consultant pentru probleme tehnice legate de apă. doar cu puţin timp înainte fusese inventat şurubul de presiune de către un alt silvicultor austriac. pe întreaga durată a vieţii sale într-o anumită stare de conflict.09. În anul 1919 el a inventat şurubul de aspiraţie (sau. care erau cu totul paradoxale şi inedite. În urma acestui incident. Odată cu începutul descoperirilor sale revoluţionare. 13 An 8) El a lucrat de asemenea la realizarea unei turbine cu gaz aflat la temperatura de 2000°C şi a elaborat de asemenea o metodă eficientă de lichefiere la rece a carbonului şi se .

în viziunea sa . Vorbind despre "ţevile răsucite". Pentru el. sisteme de curăţare a gazului precum şi anumite aparate de producere neconvenţională a energiei electrice. cât şi din punct de vedere simbolic. forma de mişcare optimă care lui se revelează ca fiind cea mai "naturală". spirala YANG (+) este o formaţiune "aspirantă implozivă". Submarinele lui erau numite "biotehnice" şi erau formate din "ţevi răsucite" ce erau legate în mănunchi (vezi fig. spirala reprezintă de fapt un sistem deschis. Acţionând împreună într-un anume mod. trecerea apei prin acest ansamblu solidar de ţevi formează atunci un vârtej puternic ce acţionează generând astfel o forţă de împingere înapoi sau de respingere. În timp ce . mişcarea în spirală pare a fi. pentru că munca lui de cercetare s-a îndreptat mai ales în această direcţie care a fost reiterată frecvent şi. constata: în natură domneşte o tendinţă generală tainică spre spirală". în special. în care ceva este izolat de restul Universului.mai spune că odată a reuşit să obţină aur. submarine. ajungem astfel la domeniul cel mai important al activităţii lui Schauberger. din ceea ce el a numit "apă deplasată cicloidă”. "ţevile cu filet" sau ţevile ce au fost inventate de Schauberger. studiile şi cercetările lui. El observă astfel că. precum alchimiştii. . el a întrevăzut mai departe o multitudine de posibilităţi de folosire a formelor spiralate. Genialul Schauberger a aplicat această misterioasă energie de formă a spiralei în absolut toate invenţiile. într-una dintre scrierile sale.cercul nu poate rămâne în determinismul său restrâns altceva decât un sistem închis. de aici pornind. el a conceput chiar şi discuri de zbor (farfurii zburătoare). fără nici un fel de îndoială. care ne apare ca o curbă spaţială infinită în toate modurile ei diferite de manifestare.2). Pornind de la ea (SPIRALA). care este folosită pentru deplasarea submarinului. Dincolo de aceasta cea mai mare parte a energiei şi a puterii sale de muncă şi-a dedicat-o "principiului natural al spiralei". principiu care a fost observat chiar de către marele geniu literar Goethe care. atât din punct de vedere biologic. ascensional şi evolutiv. Aceste ţevi se subţiau la vârf făcând astfel ea apa care trece prin ele să se mişte turbionar.

în mod continuu şi armonios. este folosit pe scară largă în întreaga lume în . sunt obţinute în acest mod forţe de respingere foarte mari. iar atunci lungimea ţevii poate fi oricât de mare. Acest recul care rezultă va fi astfel folosit ca putere de pornire şi totodată pentru a asigura propulsia maşinii inventate de Schauberger. răsucindu-se prin urmare într-un mod aparte care face să apară o anumită formă de energie (YANG (+)). drept consecinţă imediată a acestui fenomen. a oricărei maşini care funcţionează după legile "bio-logice". Doar asemenea condiţii speciale apa este angrenată într-o mişcare centripetă (în cazul unei spirale YANG (+)). Revenind acum la dezvoltările tehnice aplicative ale descoperirilor geniale ale lui Schauberger. aspect care reprezintă în realitate forţa determinantă a imploziei. Prin rotirea motorului se produce astfel o accelerare centrifugală a energiei rezultante a ţevilor. trecând prin această structură. prin intermediul căreia este făcută posibilă rostogolirea spre înăuntru (centripetă YANG (+)) a aerului sau a apei.5. densificată şi răsucită. Tocmai de aceea. se va obţine o răcire şi o densificare considerabilă a acestui mediu. în funcţie de proiectarea realizată. acolo unde se realizează expulzarea (sau aruncarea) acestei coloane de apă (sau de aer). De altfel. În forţa de aspiraţie care este produsă astfel sunt atrase fără opoziţie aerul sau apa. mai ales atunci când coloana de apă (sau de aer) este proiectată pe suprafaţa interioară a peretelui exterior al maşinii cu implozie. Ehrenhaft a calculat astfel că puterea care este dezvoltată de o implozie (care în realitate exprimă o tendinţă de manifestare centripetă (YANG)) este de 127 de ori mai mare decât cea care este dezvoltată de manifestarea prin explozie (care în realitate exprimă o tendinţă de manifestare centrifugă (YIN)). generează o tendinţă de contracţie şi implicit de restrângere a volumului. masa de apă care este astfel mişcată se constituie ea însăşi într-un veritabil piston de absorbţie. principiul de funcţionare al maşinii cu implozie este explicat astfel: "combustibilul maşinii cu implozie (apă sau aer) se află în strânsă legătură cu proprietăţile caracteristice ale oxigenului care. La extremitatea periferică a acestor ţevi.4. lăsându-se "densificată" în mod specific. rezultă o creştere a vitezei şi totodată o densificare crescândă a apei de la o răsucire la alta . Procedând în acest fel. se desprinde în mod natural de peretele de ghidare. practică ai principiului schaubergerian este arta şi ştiinţa de a găsi acea curbă spiralată optimă în care apa. la ora actuală.Ceea ce face însă atât de problematică aplicarea în. ele au săpată pe întreaga lungime o adâncitură. În timpul acestui proces tainic. constatăm că aceste ţevi sunt ovale. Privite în secţiune. Într-unul dintre multele documente care au fost lăsate de Schauberger. Prof. însă devin conice către capete. ce pornesc în formă de raze dintr-o intrare care este numită "de strângere". 3. duzele de ieşire (sau de revărsare) pot fi astfel. trebuie să menţionăm mai întâi "maşina cu implozie". în componenţa căreia intră mai multe "ţevi cu filet" (vezi fig. Toate acestea ni se dezvăluie atunci când ne raportăm la un fenomen sau manifestare în care forţele iniţiale sunt egale ca modul. se ştie că procesul de explozie este un fenomen care. La maşina cu implozie a lui Schauberger sunt mai multe astfel de ţevi montate pe un rotor conic. Felul în care decurge de fapt această implozie este considerat a fi exact opusul modului în care are loc o explozie. am spune chiar vitală. oricât de groase. fără opoziţie. Îngustarea înspre capăt a ţevilor decurge. în cazul invenţiilor lui Schauberger.6). spirala YANG (+) este însăşi simbolul puterii crescânde. Aceste ţevi spiralate sunt structurate pentru a angrena o rotire rapidă (de ordinul secundelor) a mediului (de obicei apă) care se află înăuntru. fiind în lumina acestor descoperiri o parte importantă. răcindu-se în cazul procesului de reducere.ceea ce demonstrează într-un mod uimitor funcţia energetică şi energizantă a spiralei YANG (+).

Chiar în legătură cu domeniul energiei. libertatea de mişcare şi libertatea energiei".". cea de a doua lege a termodinamicii exclude complet din punct de vedere principial posibilitatea existentei şi funcţionării unei maşini cum este aceea a lui Schauberger. Schauberger repeta adesea: "Motorul cu implozie nu este de fapt o invenţie în sensul obişnuit al cuvântului. Scopurile pe care el şi le propune. pentru că în realitate el marchează renaşterea unor metode şi realizări străvechi care. merită să cităm ceea ce scria chiar el într-o scrisoare care a fost adresată profesorului W. pentru a înţelege cât mai bine punctul de vedere al lui Schauberger. s-au pierdut în decursul timpului". Pe de altă parte. scria Schauberger. trebuie însă să ne dăm seama că această autonomie crescândă care proliferează pentru omul viitorului intră în contradicţie cu planurile satanice ale francmasoneriei mondiale şi acesta este şi motivul principal pentru care Schauberger a avut de întâmpinat atâtea dificultăţi. dar totodată rezultatul este că energia rezultantă creşte cu pătratul vitezei. aşa cum este ea enunţată acum. legile de conservare a energiei. pe baza cărora Schauberger şi-a conceput maşinile şi dispozitivele sale. care pune în acţiune un fel de proces de "inspiraţie" care este urmat de un SUI GENERIS (în felul său) proces de "expiraţie" prin care se obţine o continuare neîntreruptă a fenomenului care este declanşat. s-ar putea elibera de câteva dintre problemele grave cu care se confruntă la ora actuală. cu ajutorul acestor invenţii. iar la ora actuală descoperirile sale geniale sunt aproape acoperite de norii uitării. ceea ce reprezintă la drept vorbind o mare speranţă şi totodată îi oferă o adevărată şansă tehnologică civilizaţiei noastre care.nenumărate aparate şi dispozitive. Maşina cu implozie va produce aşa-numitul fenomen de "diamagnetism". el porneşte chiar de la faptul că bobina de aspiraţie în formă de spirală YANG (+) poate produce astfel. Zimmermann: "În cadrul unui anumit sistem poate fi obţinut lucru mecanic doar atunci când maşina respectivă produce o schimbare a temperaturii în substanţa care trece prin ea". fenomenele complexe pe care le implică acest vortex energetic. erau înainte de toate "libertatea de alimentare. Manifestarea centripetă YANG (+) a concentrării energiei astfel este pusă faţă în faţă cu manifestarea centrifugă YIN (-) care determină disiparea energiei şi care este folosită pe scară largă în prezent. În teoriile lui geniale.. radial-axial. adică din afară înspre înăuntru. datorită ignoranţei. "Dacă mişcăm apa sau aerul într-un sens centripet sau. nu sunt încălcate. catalogând-o încă de la început ca fiind un "perpetuum mobile de speţa a doua căruia îi este imposibil să funcţioneze" (vezi fig.. începând cu motorul autovehiculelor şi până la motorul cu reacţie al rachetelor. a acestui mediu care circulă prin ţevi. care sunt mai generale decât cea de-a doua lege a termodinamicii. cu alte cuvinte. el anticipează multe transformări cu caracter excepţional pentru că. prin ea însăşi. Pe de altă parte. Aceste fenomene care au fost constatate sunt: . ar trebui să fie privite şi dintr-un alt punct de vedere. pornind de la această descoperire epocală. atunci nu numai că obţinem o lipsă de opoziţie faţă de frecare. o anumită cantitate de energie.7). Printr-o astfel de afirmaţie. Totuşi.

puteri uriaşe de absorbţie care. ele (fenomenele din natură) corespund unei acţiuni din afară înspre interior sau.8). el a obţinut brevetul nr. 4) răcirea şi densificarea apreciabilă a mediului. De aceea este complet fals ceea ce afirmă unii ziarişti care spun că de fapt eu "copiez" sau reproduc fenomenele misterioase care survin în cazul cicloanelor sau al taifunurilor. cu alte cuvinte. inteligentă şi lucidă el ni se dezvăluie ca fiind prezent în toate lucrările naturii şi chiar la nivelul conştiinţei noastre.1) accelerarea considerabilă a mediului care circulă prin ţevi mai ales atunci când raza spiralei YANG (+) respective devine tot mai mică (aici este fără îndoială vorba despre o spirală spaţială YANG (+) care se restrânge). de-a lungul timpului. În plus. vom constata că sensul de mişcare al fenomenelor din natură nu este în nici un caz exclusiv centrifug (YIN (-)) (care este corespunzător principiului exploziv).1926. simţite decât prin efectele lor. nu pot fi cel mai adesea. Fără îndoială că observaţiile pătrunzătoare ale lui Schauberger. ci chiar şi în unele state sud americane. de asemenea. se cuvine să amintim că ţevile lui cu filet (YANG (+)) sunt brevetate nu numai în Austria şi în Elveţia. întocmai ca atunci când inspirăm cu putere pe gură după ce am astupat-o în prealabil cu podul palmei. cu alte cuvinte. "Dacă vă mişcaţi într-un sens greşit nu trebuie să vă miraţi că atunci şi natura se deplasează şi se manifestă în acelaşi fel" (manifestările energetice care apar sunt prin urmare strâns legate de felul în care tehnocraţii contemporani îşi imaginează şi apoi proiectează tendinţele şi sensul de mişcare al maşinilor). la o analiză atentă şi lucidă. au fost deja date publicităţii noi cercetări cu privire la vârtejurile microscopice (YIN (-) sau YANG (+)) care survin în mări şi în atmosferă. Într-adevăr. opoziţia la înaintare a mediului este în scădere în cazul unei spirale YANG (+).căci pentru o minte atentă. ci cel mai adesea în formă de spirală (cu sensul de rotaţie YIN (-) sau YANG (+)) şi aceasta este perfect adevărat fie că ne referim la coordonatele spaţiale. vor putea umple unele goluri ale fizicii contemporane. într-o egală măsură. Între timp.12. fie la cele temporale. Schauberger spunea adeseori: "Eu produc. 2) accelerarea net suplimentară ce rezultă prin aspiraţia creată datorită vidului care apare atunci. se constată că natura nu cunoaşte numai mişcări liniare. dacă vor fi studiate cu atenţia care li se cuvine. ci. În asemenea fenomene nu se observă nici un curent de aer ci numai o răcire abia perceptibilă. Nu întâmplător acestea erau afirmaţiile preferate ale lui Schauberger (vezi fig. în natură. la fel ca şi cele care sunt produse lent. cu ajutorul maşinilor mele. = VA URMA = . centripete (YANG (+)) (care este corespunzător principiului imploziei). şi mai ales în ultimele decenii. fenomene despre care se ştie că în general apar în zonele calde". 3) forţa de frecare sau. Acest aspect nici nu este necesar să fie prea mult scos în evidenţă . 117749 pentru dispozitivul numit "turbina de oţel" care a fost înscris la Purkersdorf la 21. dar la ora actuală studiul acestor fenomene din domeniul microscopic este deocamdată lipsit de o bază ştiinţifică solidă. spre exemplu. În Austria.

urcând în numai 3 minute până la 15000 m. care s-a dovedit mai târziu că se aprindea uşor . cât şi din cauza unor certuri dure cu reprezentanţii viziunii mecaniciste asupra naturii. dacă atunci s-ar fi estimat valoarea. conducerea SS a răspuns afirmativ unicei sale dorinţe. Anul 1934 se pare că a fost un an cheie pentru el. care pe vremea aceea tocmai apăruse şi care era intitulată "Munca noastră inutilă".funcţia turbionară care este generată de deplasarea unui mediu lichid sau gazos printr-o structură spiralată YANG. el s-a simţit profund neînţeles şi astfel s-a retras din nou aşa cum mai făcuse şi în alte daţi. dar trebuie să arătăm că adeseori blocajele KARMA-ice cu care el s-a confruntat. Schauberger vorbea şi el despre "omul arian" şi despre "trinitatea ipocrită dintre evrei (masoni).06. dar cele mai multe sunt legate de construcţia din ordinul Wehrmacht-ului a unei "farfurii zburătoare". Cu toate acestea. Această lucrare revoluţionară era plină de critici îndreptăţite la adresa rezultatelor ştiinţifice de până atunci şi. în plus. iarăşi. În această direcţie. 1934) Dollfus. Schauberger a solicitat ca deţinuţii cu care el realiza acolo cercetări să fie eliberaţi şi să fie trataţi ca civili "în vederea modelării armonioase a rezultatelor lor creatoare". clerici şi ştiinţă" şi tocmai de aceea ea a fost apreciată de către adepţii lui Adolf Hitler. amestec care altfel se realizează destul de greu. cu efect puternic exoterm. Toate acestea l-au făcut uneori pe Schauberger să creadă că "avea ghinion". Într-adevăr. 2) aparate pentru ventilarea sau aerisirea intensivă a încăperilor. în locul apei vindecătoare. Discuţia sa cu Hitler a pornit de la cartea lui Schauberger. lui Schauberger s-au repartizat în lagărul de concentrare Mauthausen inginerii şi statisticienii polonezi şi cehi şi. Hess şi Streichles. a ieşit din maşină. vorbea despre urmările economico-politice pe care anumite erori "ştiinţifice” le avuseseră de-a lungul timpului.1958) . Toate aceste apărate au la bază . au fost: 1) agregatele speciale pentru amestecarea hidratului de calcar (var) în apă potabilă. Protestele vii care au urmat apoi din partea cercetătorilor austrieci.AN 8 C 15 VIKTOR SCHAUBERGER (30. Himmler i-a inclus pe Schauberger şi pe colaboratorii săi în Trupele armate SS. 14.02.25. cu toate că erau îndreptate împotriva lui Schauberger. "Despre acest . Ulterior. Hitler a dat imediat ordin ca ideile geniale ale lui Schauberger să fie incluse în planurile Celui deal 3-lea Reich. în ordine cronologică. Vom prezenta în continuare unele evenimente marcante din viaţa genialului inventator Schauberger. datorită unor controverse repetate. ţineau înainte de toate de revelarea unor adevăruri cu caracter excepţional pentru întreaga umanitate. cu ocazia vizitei cancelarului federal austriac de atunci (care de altfel a fost împuşcat în acelaşi an. au fost exacerbate în mod artificial de către guvernanţi abia după integrarea Austriei în Reich-ul German. În anul 1934. 3) aparate pentru reducere aerobă.1885 . care s-a înălţat în 19. În aceeaşi lucrare. Cu această ocazie s-a remarcat însă că interesul lui Hitler trezise şi interesul altor personalităţi ca Udet. Timp de aproape o oră şi jumătate el i-a expus gândurile şi intenţiile sale astfel că. împreună cu suita lui. În anul 1943.1945 la Praga. Există multe zvonuri despre activităţile ultrasecrete care l-au preocupat pe Schauberger în această perioadă. o substanţă de culoare maro urât mirositoare. care a vrut să avizeze favorabil "fabricarea apei vii". care au iscat şi mai târziu multe discuţii şi a căror experimentare s-a realizat de cele mai multe ori cu succes.09. înălţime unde se spune că a atins viteza de 2200 km/h în zborul pe orizontală" a fost construită după modelul secret conceput de el în lagărul de la Mauthausen. el a afirmat mai târziu că "«farfuria zburătoare».un genial inventator care a descoperit cum pot fi utilizate energiile tainice care există în MACROCOSMOS (continuare la cursul nr. Schauberger a putut să vorbească pentru prima dată în Berlin cu cancelarul reichului Adolf Hitler. în mod surprinzător.şi care totuşi ar fi putut fi folosită drept combustibil. De exemplu. care erau interesate de cercetările şi teoriile sale. 4) aparate pentru purificarea sticlei. într-un mod aparent inexplicabil şi paradoxal. fiind profund impresionat.chiar şi în versiuni mai moderne . el mai discutase şi înainte cu anumite personalităţi renumite. An 8) Aparatele inventate de el.

despre interesul americanilor cu privire la descoperirile sate geniale. că toate schiţele. mai multe guverne şi organizaţii au urmărit să realizeze în secret construcţia sistemului farfuriei zburătoare după principiul genial care a fost descoperit de Schauberger. La banchetul care a fost organizat cu această ocazie au luat parte chiar unele oficialităţi ale armatei S.01. Acestea erau promisiunile. cu puţin timp înainte de sfârşitul războiului. 3. aşa cum va constata după aceea. Dar după aceea situaţia s-a schimbat repede. el scria în 2. Cert este însă faptul că unele scrieri cuprinzând rezultatele cercetărilor sale secrete au rămas la colaboratorii lui atunci când perfecţionarea construcţiei "farfuriei zburătoare" a fost brusc întreruptă prin înaintarea Armatei Roşii. împreună cu fiul său.. Mai târziu lui Schauberger personal s-a făcut cunoscut faptul că pentru prima etapă au fost mobilizate fonduri în valoare de 650 milioane $.1956 că "maşina zburătoare a fost lansată cu succes în aer. al cărei purtător de cuvânt era Robert Donner din Colorado.eveniment eu am aflat abia după sfârşitul războiului de la un colaborator care îmi fusese repartizat". nu au fost niciodată respectate. Dacă până atunci aproape toată lumea îşi exprimase admiraţia şi aprecierea imediat după aceea aceiaşi oameni şi-au manifestat avariţia şi dorinţa de putere.U. mai târziu.5 milioane $. Unii biografi ai lui Schauberger afirmă că scrierile şi rezultatele cercetărilor sale secrete au căzut ulterior în mâinile americanilor. Anul 1958 a reprezentat un ultim "an cheie" în viaţa lui Viktor Schauberger. iar în final americanii au reuşit să-1 "convingă" pe Viktor Schauberger să semneze contractul mult aşteptat de ei. desenele şi chiar literatura de specialitate precum şi descrierea tuturor modelelor care se refereau la construcţia aparatelor să fie împachetate în 5 lăzi ermetic închise şi sigilate care era necesar să fie trimise cu vaporul înainte de plecarea lui Schauberger şi a fiului său în S. Încă din anul 1949 el a înfiinţat "Frontul verde" grupare prin intermediul căreia s-au pus bazele legăturii cu Leobrand Brandstatter. în scopul cumpărării invenţiilor sale. calculele. promisiunile mirifice cu care el a fost atras. Rezultatele lor sunt considerate strict secrete şi ele nu au fost date niciodată publicităţii. Oricum. Totuşi. la ora actuală se ştie că. s-au prezentat la Schauberger în numele unei organizaţii economice americane. Într-o scrisoare din 23.A. În prima fază. Leobrand a preluat o parte din notiţele lui Schauberger şi. a construit o "turbină Leobrand care este în exclusivitate bazată pe fenomenul imploziei".U. fondatorul sectei "Spirala lumii" din Linz. Karl Gerchsheiner din Texas şi Norman Dodd din New York. Schauberger împreună cu fiul său au început să fie din ce în ce mai des ameninţaţi.1958 Schauberger i-a scris pentru prima dată aceluiaşi prieten căruia îi scrisese despre zvonul lansării farfuriei zburătoare la ordinul lui Keitel (alţi cercetători au afirmat chiar că Hitler însuşi ar fi fugit cu o "farfurie zburătoare"). Cele 3 luni petrecute în Statele Unite aveau să devină un adevărat calvar pentru cei doi. Schauberger tatăl şi fiul au ajuns cu avionul în America unde au fost aşteptaţi cu mare pompă în New York de către membrii reprezentanţi ai Uniunii Americane Economice. La începutul lunii mai 1958. . Evenimentele care au urmat se pare că s-au petrecut astfel: doi delegaţi de la 'Washington Iron Works". O companie aviatică americană i-a oferit. a scris mai târziu Schauberger. la comanda lui Keitel". Tot în anul 1958 în viaţa lui Schauberger se vor petrece şi alte evenimente mult mai tragice. Acesta a contribuit în special cu un studiu de specialitate pe care el îl realizase în calitatea sa de inginer al Facultăţii tehnice şi în el se rezuma experienţele lui din cadrul corpului activ de cercetare al armatei aeriene..U. Câteva zile mai târziu.A.A.A. o propunere asemănătoare i-au făcut şi canadienii care de asemenea s-au arătat a fi foarte interesaţi de descoperirile sale.U. Anii '50 sunt caracterizaţi de începutul colaborării lui Viktor Schauberger cu fiul său Walter Schauberger.U. în S. cu ajutorul lor.dar fără succes. Ei spuneau că ideile geniale ale lui Schauberger vor fi în curând puse în practică şi că banii care erau alocaţi pentru acest proiect existau în număr nelimitat la dispoziţia lui. ambii Schauberger (tatăl şi fiul) veneau în vizită pentru a doua oară în S.A. S-a insistat foarte mult de către delegaţii din S. Într-o scrisoare care a fost adresată unui prieten. Se presupune că la un moment dat Schauberger a provocat el însuşi acest interes cu un anunţ uluitor în care el afirma că ar putea realiza aparate pentru uz casnic cu funcţionare gratuită. turbină pe care el a vrut mai târziu (după moartea lui Schauberger) să o breveteze la Viena .08. dar atunci ei au aflat că toate cercetările erau deja considerate "Top secret".

U. a intrat în posesia lui. expert în economia deşeurilor care a fost premiat în anul 1975 cu premiul Flick-Umwelt) în legătură cu ţevile cu filet YANG care au fost inventate de Schauberger. Grupul editează din anul 1968 revista care a fost numită mai întâi "Civilizaţie cosmică". În final. Există multe zvonuri legate de motivul morţii sale. pentru obţinerea efectelor dorite". A. distrus sufleteşte. prin acelaşi contract straniu. În anul 1981. care a studiat intensiv "domeniul de cercetări ale lui Schauberger" nu a putut aduce niciodată dovezile referitoare la un motiv nenatural al morţii lui Schauberger. căci chiar Walter Schauberger a scris. menţionăm că acesta a lăsat şi un al doilea testament secret. Testamentul său secret a fost sigilat şi abia în iunie 1977 el a fost cerut de către fiul său. între timp.09.A. Ceea ce rămâne aparent de neînţeles pentru orice om inteligent şi cu bun simţ este de ce aceste rezultate ale cercetărilor sale au rămas nepublicate atât de mult timp . Toate. depăşite. dar autorul Hellmuth Hoffmann. undeva în mijlocul deşertului. Kokaly: "Este foarte straniu că toate experienţele făcute (de Schauberger) aveau rezultate diferite. ideile şi descoperirile din trecut.A. Se pare că abia acum începe cu adevărat să aibă un mare răsunet descoperirile geniale ale lui Schauberger. Se pare că nici acest testament şi nici măcar părţi din acesta nu au fost vreodată publicate. cu alte cuvinte. Schauberger se angaja ca nici măcar să nu mai vorbească cu alţii despre aceste idei geniale ale sale. Textul contractului. Schauberger nu avea practic altceva de ales decât să cedeze total. în introducerea expunerii despre care am menţionat anterior. Tot aici va fi editată de către un fost colaborator al lui Viktor Schauberger. Prin urmare. unde va muri după numai 5 zile.Găzduiţi într-un loc secret. Schauberger a descris se pare pe larg în el toate principiile. în cadrul celei de-a 19-a serii de comunicări anuale. atunci când erau REPETATE se diferenţiau unele de altele". Complet deziluzionat şi dezamăgit. cercetările şi rezultatele sale cu mult timp înainte de a se petrece "incidentul american".căci au trecut exact 25 de ani până când ele au ajuns să fie publicate. Răspunzând dorinţei profesorului Exner. cu aceasta nu s-a încheiat povestea descoperirilor geniale ale lui Schauberger. Numărul 3/77 al acestei reviste conţine unele informaţii deosebit de preţioase. pe atunci conducătorul Academiei de Ştiinţe a Austriei. Actualmente această revistă este intitulată "Omul şi tehnica în conformitate cu natura" şi ea conţine în mod preponderent consideraţii tehnico-matematice cu privire la descoperirile geniale ale lui Schauberger. inginerul Walter Schauberger care. Revenind la descoperirile geniale ale lui Viktor Schauberger. unii detractori afirmă (fără a avea însă dreptate) că aceste descoperiri geniale au fost. Pe de altă parte. Cea mai apropiată aşezare omenească se afla la o distanţă de 10 km. în Linz.1958. Walter Schauberger nu a mai primit după aceea nici o veste de la acei "oameni de afaceri". Dr. absolut toate scrierile şi modelele sale au rămas pentru totdeauna în S. printre care este menţionată şi descrisă pe larg experienţa grupei TH Stuttgart (în care s-a aflat şi Prof. În plus. cei doi au trăit practic sechestraţi într-o clădire pe toată durata vizitei lor în America. Fiind complet izolat. cu acea ocazie. domnul Aloys Kokaly "Seria biotehnică de scrieri IMPLOSION". Walter Schauberger a înfiinţat ulterior "Academia pentru biotehnică" în Neviges şi "Asociaţia pentru promovarea biotehnicii" în Wuppertal. se poate spune că în realitate Schauberger a fost "tras pe sfoară" de partenerii săi de afaceri americani aşa că. el se reîntoarce din S. o stranie tăcere s-a aşternut peste toate descoperirile geniale ale lui Schauberger.U. Franz Popel. în S.A Fiul său. Walter Schauberger a înfiinţat "Şcoala Pitagora-Keppler" care a fost folosit atât ca loc de desfăşurare a cercetărilor cât şi ca loc de organizare a seminariilor pe această temă. din prezent şi din viitor" ale lui Schauberger. Aici ar trebui să mai adăugăm şi o afirmaţie aparent de neînţeles a mai sus numitului colaborator şi editor al revistei "Implosion". în final. că "între timp au apărut deja multe simplificări ale tehnicii şi aparaturii existente care fac aproape inutilă folosirea ţevilor cu filet. pe data de 20. Dar.U. Deducem lesne de aici că în acest gen de experienţe acţiunea pe care o exercită cu MINTEA sa cercetătorul asupra fenomenului studiat este cu mult mai mare decât în . Walter Schauberger face de asemenea parte din "Grupul celor nouă" (grup care a fost înfiinţat în anul 1965) care este format în mod preponderent din oameni de ştiinţă ale căror puncte de vedere diferă mult de optica ştiinţifică învechită şi convenţională. CLAUZE: Companiei americane respective îi aparţineau "toate gândurile. care oricum sunt destul de greu de fabricat. care le-a fost tradus de abia mai târziu (ambii Schauberger nu prea ştiau engleza) cuprindea următoarele afirmaţii sau.

cazurile obişnuite. Asemenea interacţiuni evidente între experimentator şi experiment au mai fost adeseori remarcate şi în cadrul fizicii cuantice şi, prin urmare, se poate spune că aceasta nu reprezintă un fenomen total nou sau inexplicabil. Toate acestea sunt o pledoarie vie în favoarea faptului că universul subiectiv (sau, cu alte cuvinte, cel din interiorul nostru) şi cel obiectiv (cel din afara noastră) coexistă, permanent şi se intercondiţionează în mod reciproc, nefiind clar separabile. În toate aceste fenomene sunt evidenţiate procese complexe de rezonanţă. Vom prezenta în continuare succint progresele şi realizările din ultimul deceniu în legătură cu legile, aparatele şi descoperirile geniale ale lui Schauberger. Primul Congres de Biotehnică s-a ţinut la Neviges în anul 1960. Al 8-lea s-a ţinut tot acolo (mai exact în Silvio-Gesell-Heim, Wuppertal-Neviges) în anul 1979. Tematica a rămas aceeaşi: biotehnică, stabilitate şi echilibru de curgere, polaritate, creştere şi eficienţă. La aceste congrese s-a vorbit de asemenea, adeseori, despre fuziuni nucleare la rece, despre cure cu sucuri împotriva cancerului şi mereu şi mereu s-a amintit despre descoperirile geniale ale lui Schauberger. Transpunerea sistematică în practică a principiilor sale rămâne totuşi mai problematică. Revista "Implosion" a făcut cunoscut încă din iunie 1974 faptul că firma proprie "Schauberger-Biotechnik AG" a început deja producerea de aparatură pentru purificarea aerului, care lucrează bineînţeles după principiul turbionar al deplasării aerului printr-o spirală care are sensul YANG. Dar concret deocamdată nu a putut fi observata apariţia acestor aparate pe piaţă. La începutul anului 1977 au fost făcute unele experienţe la Centrul de cercetare al agriculturii ţărilor prin care trec Alpii, din Gumpenstein/ Elveţia; respectivele experienţe au dovedit cu acea ocazie că ţevile de tip Schauberger care aveau forma unor hiperboloide rotitoare puteau amesteca foarte bine şi ventila sucuri. Dar nici aceste observaţii nu au a fost după aceea folosite mai departe. De-abia în ultimii ani a început să se dezvolte un interes general pentru ideile geniale ale lui Schauberger, iar cartea apărută în Suedia care a fost scrisă de ing. Olof Alexanderson "Apa vie" ("Dat levande vattnet") a fost citită cu mult interes chiar de ministrul suedez Torbjorn Falldin. Ea nu a fost încă tradusă într-o limbă de largă circulaţie. Cele mai noi publicaţii ale "biotehnicienilor turbionari" vorbesc despre unele planuri măreţe. De când există un institut de studiu al imploziei în Suedia (care este condus de Bengt-Olov Nordensson), ştiinţa genială despre implozie a devenit deja activă şi peste graniţele spaţiului german şi chiar "acasă" în Germania face unele progrese. Ultimele scopuri practice care sunt deja vizate de colaboratorii şi editorii revistei "Implosion" pot fi sintetizate astfel: ● obţinerea apei vii ca medicament; ● creşterea mult accelerată a sistemelor vii prin utilizarea turbinelor cu sens de rotaţie YANG (+) şi a generatoarelor de apă speciale; ● realizarea apei prin fuziune nucleară, la rece pornind de la oxigen eteric şi hidrogen, prin intermediul generatorului cu apă; ● fuziunea nucleară de combustibili care sunt formaţi din hidrogen şi carbon; ● obţinerea de energie gratuită din apa care este deplasată cicloidal printr-o ţeavă care are formă de spirală YANG (+). În final, rămâne demn de luat în consideraţie faptul că ideile şi liniile dominante ale cercetărilor geniale ale lui Schauberger ne îndreaptă înspre un viitor "mai uman", "biologic" sau, cu alte cuvinte, mai "pur". Pentru cei care au avut curiozitatea să cerceteze cu obiectivitate acest domeniu al sistemelor energetice neconvenţionale, validitatea principiului imploziei unei structuri spiralate apare ca fiind incontestabilă. Rămâne însă întrebarea dacă forţa socială, politică şi economică, necesară pentru a susţine ruperea de folosirea purtătorilor de energie convenţionali (inclusiv energia nucleară) va fi suficient de puternică pentru a pune cât mai repede în practică conceptele naturiste şi biologice de genul celor care au fost structurate de descoperirile geniale ale lui Schauberger. Pentru cei iniţiaţi, este evident că cercetările lui Viktor Schauberger sunt strâns legate de cea de a 5-a forţă (AKASHA TATTVA) pe care descoperirile sale o pun astfel în lumină.

FORMELE SPIRALE, DEŞI TAINICE, SUNT PREZENTE APROAPE PRETUTINDENI ÎN NATURĂ
Una dintre figurile geometrice cele mai interesante, care este cel mai frecvent utilizată de către Creator (DUMNEZEU), o reprezintă spirala care are sens YIN (-) sau sens YANG (+). Formele spirale le întâlnim - deloc întâmplător - în toate dimensiunile, de la structura moleculară atât de fină a celulei, până la galaxiile gigantice care există în Univers. Prin urmare, se poate spune că spirala este un element constitutiv plin de semnificaţii tainice al naturii prin care Dumnezeu se manifestă. O figură care este atât de răspândită nu numai în natură ci şi în folclor - să ne gândim în această direcţie la modelele spiralate care sunt adeseori folosite ca ornament în culturile preistorice - trebuie, fără îndoială, să rezulte în urma unor legi simple. De fapt, o spirală (YIN (-) sau YANG (+)) se realizează atunci când nu facem nimic altceva decât să înfăşurăm (în sensul de rotaţie al acelor de ceasornic (YIN (-)) sau în sensul invers de rotaţie al acelor de ceasornic (YANG (+)) o banală foaie de hârtie sau o frânghie. Pentru matematician, acest fenomen (SPIRALA) reprezintă în realitate o curbă care se roteşte în plan în jurul unui punct şi astfel se depărtează (YIN (-)) sau se apropie (YANG (+)) în mod constant de acesta (punctul din CENTRU). Există în general trei forme de spirale: spirala arhimedică, spirala logaritmică şi spirala hiperbolică. Toate trei se regăsesc, dacă privim cu multă atenţie, în natură. În lumea plantelor, spirala (YIN (-) sau YANG (+)) este mai mereu prezentă ca o formă tainică ce se dezvoltă, pentru a deveni astfel ceea ce floarea sau frunzele trebuie să ajungă. În muguri se află un mare număr de frunze şi petale care sunt înfăşurate şi protejate în mai multe straturi, care pot fi desfăcute printr-o uşoară mişcare de rotaţie ce se realizează în sens YIN (-) sau în sens YANG (+). Multe plante cresc, deloc întâmplător, în formă de spirală YIN (-) sau YANG (+), orientându-se către soare şi, de asemenea, multe frunze sunt dispuse în spirală YIN (-) sau YANG (+), pentru a putea folosi în mod optim lumina şi energia subtilă YIN (-) sau YANG (+). Unii arbori, precum este molidul, arată, la p observare mai atentă, o creştere structurată în spirală - de la rădăcină până la vârf. În lumea animală pot fi adeseori remarcate filamentele spiralate ale ouălelor de muşte, de tricoptere şi chiar melcii de mare. = VA URMA =

An 8 C 16 FORMELE SPIRALE, DEŞI TAINICE, SUNT PREZENTE APROAPE PRETUTINDENI ÎN NATURĂ
(continuare la cursul nr. 15 An 8) Adesea mişcarea tainică de rotaţie YIN (-) sau YANG (+) serveşte atât pentru a capta, prin intermediul proceselor specifice de REZONANŢĂ, energia YIN (-) sau energia YANG (+) cât şi la apărare, prin aceea că părţile exterioare care sunt puternic blindate, fiind prevăzute cu ace ori cu glande veninoase, sunt în caz de nevoie folosite împotriva duşmanului. Deosebit de bine pot fi constatate aceste aspecte mai ales la miriapode şi la multe omizi păroase. Universul ne revelează la rândul său unele forme spirale care sunt cu adevărat sublime. Nebuloasa spiralată YIN (-) sau YANG (+) este în realitate produsul a miliarde de sori, în care materia cosmică se dispune acolo în formă de spirală YIN (-) sau YANG (+). De asemenea, la o analiză atentă se observă că tornadele şi vârtejurile de apă prezintă mişcări spiroidale care au un sens YIN (-) sau un sens YANG (+). Prin toate aceste aspecte care vă sunt revelate vrem totodată să îndemnăm la o căutare atentă a altor exemple în tot ceea ce vă înconjoară în NATURĂ, pentru a descoperi în constructorul spiralelor YIN (-) sau al spiralelor YANG (+) din natură pe marele Creator al întregului Macrocosmos care este Dumnezeu Tatăl. Prin spiralele YIN (-) şi YANG (+) se manifestă de fapt energiile subtile fundamentale Lunare (-) şi Solare (+). În cazul plantelor agăţătoare s-a constatat că acestea realizează cu lăstarele lor mişcări circulare de sens YIN (-) sau de sens YANG (+) pentru căutarea unui punct de susţinere. Imediat ce descoperă un obstacol care poate fi folosit ca punct de susţinere, acesta este încercuit cu o viteză uimitoare. După aceea lăstarul se răsuceşte sub forma unui arc, fiindcă astfel legătura devine elastică şi, este deci mai rezistentă. Melcul Nautilus trăieşte în mările tropicale. Acolo el formează un înveliş calcaros spiralat. Acesta se dezvoltă în continuare, paralel cu creşterea animalului şi sectoarele de cochilie formează în mod gradat o spirală logaritmică tot mai amplă. Animalul se află în permanenţă în sectorul exterior al învelişului. Un alt exemplu este melcul cu ceas solar (vezi fig. 1). Probabil că la nici o altă formă de viaţă nu este mai evident cum forma spiralată ia naştere şi se dezvoltă conform unui proiect genetic "gândit dinainte". În cazul de faţă, fiecare celulă "ştie" în orice clipă totul cu privire la întreg şi astfel ea manifestă "ideea" care o face să crească. În toate aceste cazuri şi în multe altele se poate spune că, potrivit unor planuri anterioare, specifice, rezultă diverse forme spiralate YIN (-) sau YANG (+), toate de o frumuseţe şi de o precizie cu totul deosebite. În timp ce melcii conici evidenţiază concomitent o formă specifică de şurub şi spirală, melcii plaţi formează în general o spirală pură. Pentru cel iniţiat este evident că, în toate aceste cazuri, forma SPIRALATĂ de sens YIN (-) sau de sens YANG (+) arată în fiecare caz în parte manifestarea unor procese de REZONANŢĂ cu energii subtile YIN (-) sau cu energii subtile YANG (+) care sunt astfel captate din sursele nesfârşite de energie YIN (-) sau YANG (+) care există în MACROCOSMOS. Prin urmare, în fiecare situaţie, forma manifestată este o expresie a necesităţii de a intra în REZONANŢĂ cu energii subtile YIN (-) sau cu energii subtile YANG (+) din MACROCOSMOS. Prin urmare, se poate spune că o spirală este produsă prin operaţia combinată a două mişcări: rotaţia şi expansiunea în cazul spiralei YIN (-) sau rotaţia şi contracţia în cazul spiralei YANG (+). O caracteristică esenţială a spiralei este că o linie dreaptă care este trasată din centrul ei până la curba - care este numită rază vectoare - îşi schimbă în mod proporţional lungimea odată cu rotaţia. Într-o spirală care este strânsă, raza

vectoare îşi schimbă puţin lungimea pentru o mişcare dată; însă într-o spirală deschisă, ea se modifică mult. Exemplul limită, al unei spirale strânse este cercul, figură geometrică ce este produsă printr-o singură rotaţie şi în care raza rămâne constantă. Exemplul limită al unei spirale deschise este linia dreaptă, figură care este produsă numai prin expansiune, în absenţa oricărei rotaţii. În acest caz, raza este infinită. Prin urmare, o spirală care se expansionează sau se contracta la nesfârşit este prin aceasta tangentă cu INFINITUL. Vechii greci au fost fascinaţi de spirală. Ei au reprodus-o adeseori în capitelurile coloanelor lor ionice. Şi tot spiralele sunt cele care, în diferite grade, conferă adeseori forma vaselor greceşti cum ar fi, de exemplu, amforele. Toate aceste curbe care sunt făcute de mâna omului urmează în mod strict legile matematicii; acest fapt este caracteristic mai ales în cazul vechilor greci. După cum am amintit, există mai multe feluri de spirale. Ceea ce le deosebeşte este modul în care lungimea razei vectoare se schimbă odată cu unghiul lor de rotaţie. Cea mai uşor de conceput este fără îndoială spirala care a fost descoperită de Arhimede în sec. al III-lea î. C; el a descris-o în mod detaliat în lucrarea sa celebră despre spirale. Spirala lui Arhimede este, la modul practic vorbind, figura pe care o trasează un marinar atunci când înfăşoară o frânghie (un odgon). Curba rezultantă atunci se îndepărtează de centru în mod uniform, tur după tur; iar distanţa dintre două tururi de coardă rămâne atunci constată. Să ne imaginăm acum o furnică ce se găseşte în centrul unui disc care se roteşte. Această furnică pleacă din centru şi se îndreaptă către margine în linie dreaptă şi cu o viteză constantă. Dată fiind însă rotaţia, ea va trasa atunci, în realitate o spirală a lui Arhimede. Funcţionarea unui pick-up arată însă contrariul; braţul care este ghidat de ac este forţat să urmeze spirala lui Arhimede care este construită de o urmă. Prin urmare, în acest caz braţul respectiv se deplasează din exterior către interior (spirală YANG (+)) cu o viteză constantă. Dacă o furnică ar fi dresată să urce în mod oblic, regulat şi constant, de-a lungul unui con, traiectoria ei ar desena atunci o elice conică, dar dacă ar fi privită de deasupra, aceasta ar apărea ca fiind o spirală a lui Arhimede. În cazul drumurilor de munte în care panta este constantă, acestea trasează astfel nişte spirale, care ni se dezvăluie doar când ele sunt privite din avion. Atunci când un cristal creşte şi se structurează în jurul unor defecte de structură care sunt numite "dislocaţii tip şurub", dispoziţia ordonată a acestor atomi trasează o spirala a lui Arhimede. Tot sub forma unei astfel de spirale se prezintă, atunci când este privită la microscopul electronic, secţiunea unei fibre nervoase în dezvoltare la un foetus sau la un copil mai mic de un an. Acest aspect ne sugerează faptul că mielina (învelişul nervului) se depune întocmai ca un izolator care este înfăşurat în jurul unui fir electric. Există de asemenea şi o altă înfăşurare în spirală în corpul nostru: aceasta este cochlea (melcul), care este acel organ de audiţie care se găseşte în interiorul urechii. Să revenim acum la exemplul nostru cu furnica ce urcă pe un con presupunem că, la un moment dat, ea oboseşte pe măsură ce se apropie de vârf şi că atunci ea adoptă, puţin câte puţin, o linie cu o pantă mai mică. Spirala pe care ea o descrie în acest caz devine astfel mai strânsă. Dacă gradul de oboseală al furnicii urmează o progresie geometrică, spirala pe care ea o va realiza va fi de tipul numit "echiangular". Acest tip de spirală a fost foarte mult studiat de filozoful şi matematicianul francez Rene Descartes, care i-a dat prima definiţie corectă în anul 1638. Aşa cum o indică şi numele, în cazul ei este vorba de o diagramă în care spirala taie toate razele sub acelaşi unghi.

De la galaxii şi până la atomi, trecând prin regnurile animal, vegetal, mineral, natura (COORDONATĂ DE DUMNEZEU) se manifestă şi "se joacă", deloc întâmplător, în spirale YIN (-) sau în spirale YANG (+). Această formă apare aproape de fiecare dată când se combină forţa tainică de

dimpotrivă. trebuie să avem în vedere că dacă toate aceste personaje: furnicile. În proiecţie. ea este un univers asemănător galaxiei noastre.2 cochilie de NAUTILUS a cărui radiografie îi revelează structura spiralată. aceleaşi caracteristici se regăsesc peste tot de-a lungul curbei. cu atât mai strânsă este spirala. Dacă un căpitan de vas ar urma cu tenacitate direcţia pe care o indică busola. prin aceasta. singura formă pe care ea o poate lua este aceea a unei spirale. . La fel. ochiul acestor insecte este astfel creat încât el aproape că le obligă să păstreze un unghi de apropiere constant. Aşa cum am amintit. Această caracteristică face ca acest tip de spirală să fie numită adesea "spirală logaritmică".. De el ne putem doar apropia dar acesta nu va putea fi niciodată atins. în natură există (DELOC ÎNTÂMPLĂTOR!) multe spirale echiangulare: pânza păianjenului Epeire. Ca la toate spiralele echiangulare veritabile. Teoretic vorbind. s-a constatat că furnicile zburătoare urmează în general o traiectorie echiangulară atunci când se îndreaptă către o sursă puternică de lumină. În aceste condiţii. Fig. solzii unui con de pin. el a gravat o spirală a lui Arhimede în loc de o spirală logaritmică. În cercetările sale care au fost realizate asupra acestui subiect. etc. florile de laptele câinelui (laptele cucului.3 o nebuloasă spiralată care apare pe cer ca o masă luminoasă difuză. Fig. Şi totuşi. fiecare dintre aceştia n-ar mai ajunge niciodată la destinaţie. o asemenea traiectorie constantă ar conduce nava în spirală către unul dintre poli. Cochilia devine astfel mai mare păstrându-şi mere o formă fixă. Această cochilie de moluscă este uimitoare prin aceea că ea are camere interioare ale căror dimensiuni cresc în mod gradat. Printre caracteristicile fundamentale care sunt specifice spiralei echiangulare. trebuie menţionată următoarea: raza acesteia se alungeşte în mod exponenţial pe măsură ce curba ei se îndepărtează de centru. curba pe care el ar urma-o ar apărea ca o spirală echiangulară. ea creşte fără a-şi schimba câtuşi de puţin morfologia. această spirală pare mai dinamică decât aceea a lui Arhimede. structura uraganelor. acest aspect se poate vedea cel mai bine privind o secţiune orizontală mărită a cochiliei ce trece prin centru.împingere către exterior (YIN (-)) cu forţa tainică de atracţie către interior YANG (+)). este fără îndoială cochilia melcului Nautilus. definiţia matematică a punctului terminus. cu cât este mai mic unghiul. În asemenea cazuri. Spirala echiangulară creşte rapid pe măsură ce desenul se alungeşte. este aceea de "pol asimptotic".5 o spirală care este formată de o picătură de ulei depusă pe o placă de sticlă ce se roteşte cu viteză constantă. eu redevin întotdeauna aceeaşi" (eadem mutata resurgo). curba taie atunci raza vectoare sub un unghi de 85°. ea se aseamănă cu cornul rinocerilor şi cu coarnele de mufloni care au şi ele unele caracteristici ale spiralei. din nefericire.4 traseu manifestat în spirală al particulelor nucleare aşa cum se mişcă ele într-o cameră cu bule. cu atât mai deschisă este spirala. Dar cea mai apropiată de perfecţiune. La rândul său. arior sau alior) sau florile de nu-mă-uita. această proprietate invariantă 1-a impresionat atât de mult pe Bernoulli încât el a cerut să se graveze o spirală logaritmică pe mormântul său cu inscripţia: "Transformândumă. urmând o progresie geometrică. micuţa floare numită părăluţă (bănuţ) sau uriaşa floarea-soarelui.. un pilot în zbor îşi va conduce avionul făcându-1 să urmeze o traiectorie de apropiere echiangulară înainte de a ateriza. marinarul şi aviatorul ar urma cu o mare stricteţe o spirală echiangulară. Atunci. care este aparent intangibil. cu cât este mai mare unghiul. vasul său ar intersecta atunci meridianele sub un unghi constant. Cochilia de Nautilus nu creşte decât către o singură extremitate. Matematicianul elveţian Jacob Bernoulli a demonstrat în anul 1698 că logaritmul razei (în cazul acesteia) este proporţional cu unghiul de rotaţie. segmentul ce ar fi mărit s-ar adapta în mod exact la o altă parte a spiralei. Gravorul care a realizat spirala nu a făcut nici o greşeală în ceea ce priveşte inscripţia dar. ceea ce ar tinde astfel să o aplatizeze. Fig. Fig. Bernoulli notează că dacă am face să crească o parte oarecare a curbei. Cu braţul său turbionant şi cu raza crescând în mod exponenţial.

În legătură cu acest aspect este demn de semnalat faptul că fraţii gemeni prezintă foarte adesea o implantare a părului în sens invers (unul YIN (-) şi celălalt YANG (+)). a petalelor. iar aceea a altora creste în sens contrar acelor de ceasornic (SPIRALĂ YANG (+)). mai mult decât atât. în orice structură embrionară celulele se dispun radial de la primele diviziuni. sunt formate adesea dintr-un stângaci şi un dreptaci. Ca şi stelele vecine. S-ar putea spune că. aceste galaxii se aseamănă cu acele roţi care scuipă foc la serbările câmpeneşti sau la bâlciuri. însă pentru cei iniţiaţi aceasta INDICĂ TOTDEAUNA declanşarea unor procese de REZONANŢĂ cu energiile subtile YIN (-) sau cu energiile subtile YANG (+) din MACROCOSMOS. . Sensul de rotaţie depinde şi de temperatura apei în momentul când se produce creşterea. Observaţii recente au infirmat însă această ipoteză şi. viaţa vegetală adoptă adesea. printre altele. pe care le găsim în toate apele mărilor.De la floare până la turmele de animale. planul oraşului Auroville (construit după indicaţiile marelui înţelept şi yoghin Sri Aurobindo) din India prezintă. deloc întâmplător. au la rândul lor. De obicei. Cele mai mari spirale din universul fizic sunt galaxiile spiralate. de atunci când au trăit aceste organisme. În organismele care sunt structurate spiralat caracterul de spirală YIN (-) sau YANG (+) devine vizibil abia după cea de a treia diviziune. analogic vorbind. asimetria lor dentară apare atunci ca fiind inversată. pretutindeni în natură regăsim tainice spirale. deloc întâmplător. spire YANG (+)(vezi fig. cochilii a căror formă este aceea a unei spirale echiangulare grosiere. evaluarea cu aproximaţie a temperaturilor din epocile glaciare de acum 600. deloc întâmplător. stelele fiind atunci expulzate plecând din centru. prin urmare. Pământul (planeta noastră) se găseşte la aproximativ 25000 de ani lumină de centrul galaxiei. Cochilia anumitor Foraminifere creşte rotindu-se în sensul acelor de ceasornic (prin urmare aceasta este o spirală YIN (-)). aceasta este un mare mister. adică la aproximativ jumătatea ei. şi cu un pol comun în centru. fiind într-un anumit sens. aceste cochilii constituie materialul falezelor calcaroase precum şi o bună parte a sedimentelor care zac pe fundul mărilor. O turmă de reni înspăimântaţi se restrânge în formă de spirală YANG (+) înainte de a fugi întocmai ca un resort care se strânge (contractă) înainte de a se destinde. În cazul lor este vorba de o masă uriaşă de stele care ia forma unei spirale echiangulare (YIN (-) sau YANG (+)) cu mai multe braţe. Cum începe o creştere în spirală? Pentru oamenii de ştiinţă. deocamdată. spirale.000 sau chiar 1 milion de ani. Diametrul lor atinge zeci de mii de ani lumină. Sub formă de fosile. Minusculele organisme care sunt numite Foraminifere. dintre care majoritatea au aceeaşi formă: cea a unei spirale echiangulare duble la 73°.6). spirala în modul specific de ordonare a seminţelor. Aproximativ jumătate dintre galaxii sunt. întocmai ca o reflexie a unuia faţă de celălalt. Această caracteristică este. De la conul de pin pană la o banală conopidă. Pământul se roteşte în jurul acestui centru cu aproximativ 250 km/s. Perechile de gemeni adevăraţi care se prezintă astfel. a frunzelor etc. este una dintre acestea. de la ananas şi până la floarea soarelui. Propria noastră galaxie. Atestând continuitatea posibilă a creşterii urbane. Calea Lactee. Geologii au utilizat ca element de reper sensul de rotaţie al Foraminiferelor în prospecţiile petrolifere şi au putut astfel vedea dacă puţurile aparţineau aceluiaşi nivel geologic. o proprietate a celulei originare. Proporţia cochiliilor care sunt orientate într-un sens sau în celălalt (YIN (-) sau YANG (+)) pe fundul oceanelor permite. astrofizicienii au în general multe dificultăţi în explicarea originii acestor galaxii. după ce s-au format primele 8 celule.

Numărul spiralelor care au fost găsite în aceste plante reprezintă. Le găsim uneori în dispunerea [seminţelor la un mare număr de plante. plecând din vârf. în sensul acelor unui ceasornic (dextre sau dextrogire) şi în sens invers rotaţiei acelor de ceasornic (senestre sau levogire). Petalele cresc atunci ca vârstă . 2. Într-o spirală echiangulară. La planta bănuţ (părăluţă) sunt 21 de spirale dextre (YIN (-)) şi 34 de spirale senestre (YANG (+)). Dar cele mai mari dintre aceste flori pot avea până la 89 de spirale dextre (YIN (-)) şi 144 de spirale senestre (YANG (+)). a distanţei de la centru şi modul în care această lungime se modifică odată cu unghiul de rotaţie. 89. 55. 3. petalele fiorii de părăluţă şi a floriisoarelui sunt dispuse în formă de spirale echiangulare care se rotesc. pe conurile de pin şi pe fructele de ananas seminţele sunt dispuse în spirală: 5 dextre (YIN (-)) şi 8 senestre (YANG (+)) pentru conul de pin. sau. La floarea.Nu tot aşa se prezintă lucrurile şi în cazul spiralelor care sunt formate de uragane. sensul mişcării este răsturnat. 8.şi deci ca dimensiune . În cazul lor (a "contraspiralelor"). 5. 21. La fel. un arc care este luat de-a lungul curbei tinde să se aplatizeze pe măsură ce se îndepărtează de centru. De asemenea. = VA URMA = AN 8 C 17 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de .de aici rezultă formarea în spirală a sistemului de nori. Aerul cald şi umed care urcă într-un uragan este condus prin rotaţia terestră să genereze o mişcare de vortex . 144 -fiecare număr care urmează fiind în cazul acestei serii suma celor două precedente. 8 dextre (YIN (-)) şi 13 senestre (YANG (+)) pentru ananas. iar această serie este indisolubil legată de taina Numărului de aur (ф) care în lumea fizică este NUMĂRUL REPREZENTATIV al Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI.pe măsură ce curba se îndepărtează de centru. Dar spiralele pot fi definite la fel de bine şi prin modul în care curbura se schimbă atunci când se deplasează de-a lungul figurii. Vortexul unui uragan s-a constatat că se roteşte (deloc întâmplător) în sensul acelor unui ceasornic (spirală YIN (-)) la sud de Ecuator şi în sens invers rotaţiei acelor de ceasornic (spirală YANG (+)) la nord de Ecuator. acest aspect apărând clar mai ales pe fotografiile aeriene. Există însă şi aranjări în care există simultan atât spirale cât şi „contraspirale”. la o cercetare mai atentă. 13.soarelui găsim în general 34 de spirale dextre (YIN (-)) şi 55 de spirale senestre (YANG (+)). cu alte cuvinte. termenii succesivi ai unei serii care a fost numită şirul lui Fibonacci -Fibonacci fiind matematicianul italian căruia îi este atribuită punerea pentru prima oară în evidentă a seriei: 1. alternativ. Până aici am descris spiralele din punctul de vedere al lungimii razei vectoare. 34. 1.

. se desprinde cu claritate. atunci când limba (care este alungită printr-un antrenament progresiv) devine suficient de flexibilă pentru a putea fi introdusă în epiglota superioară (datorită antrenamentului special pe care l-am descris anterior). din care el se "revarsă" apoi la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA Prin acumularea în etajele superioare şi amplificarea în fiinţă a acestui fluid esenţial al vieţii. SUTRA-ele 44-45) Chiar şi în străvechile UPANISHADE yoghine (DHYANA BINDU UPANISHAD şi YOGA KUNDALINI UPANISHAD) se arată printre altele că. SOMA sau AMRITA. extaziat. cât şi pe cele malefice ale vieţii. Din punct de vedere yoghin. TIROXINA (T4).care este atins foarte repede de yoghinii ori de către yoghinele care practică în mod corect KHECHARI MUDRA .3. Acest fluid paradisiac este (se arată în mod tradiţional) produs de centrul secret de forţă SOMA CHAKRA care mai este cunoscut şi sub numele de BINDU VISARGA CHAKRA (care este strâns legat de SAHASRARA). esenţial în menţinerea echilibrului fiziologic al glandei pituitare anterioare care. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. precum şi în asigurarea stabilităţii emoţionale şi comportamentale. moartea fizică este învinsă. viaţămoarte). ideea că yoghinul care şi-a energizat şi şi-a armonizat cât mai bine VISHUDDHA CHAKRA poate stăpâni şi chiar transcende atât aspectele benefice. inimii şi muşchilor scheletului fiind. aceste secreţii hormonale se află fără îndoială în strânsă legătură cu "nectarul" subtil (AMRITA) care coboară din SOMA CHAKRA la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. care nu este altceva decât elixirul magic al nemuririi spirituale. după cum ştim. În plan fiziologic. se află în strânsă legătură cu AJNA CHAKRA.KHECHARI MUDRA (Gestul sincronizator al celui care se proiectează instantaneu în universul tainic al Conştiinţei) (continuare la cursul nr. (HATHA-YOGA PRADIPIKA.rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. la ora actuală deja se cunoaşte faptul că glanda tiroidă este direct răspunzătoare de reglarea ratei metabolismului corporal.asigură armonizarea tuturor funcţiilor corporale. el rămâne datorită practicii lui KHECHARI MUDRA complet neafectat". cap. El (hormonul TIROXINA) exercită de asemenea o importantă influenţa benefică asupra proceselor biochimice ale ficatului. 4. yoghinul care este plin de înţelepciune "bea" (absoarbe) el însuşi. lumină-întuneric. este atinsă în mod gradat purificarea şi divinizarea integrală a făpturii umane. fluidul subtil lunar (AMRITA) al nemuririi spirituale. Datorită acestei realizări. Chiar dacă yoghinul este muscat de regele şerpilor (aluzie metaforică la cea mai puternică otravă posibilă). gândire şi vorbire. Simbolismul tradiţional secret al lui VISHUDDHA CHAKRA şi al nectarului divin esenţial (AMRITA) este binecunoscut în întreaga tradiţie spirituală a Indiei. esenţial în menţinerea echilibrului funcţiilor sistemului nervos central. ne putem da seama că echilibrul tiroidian . în buna desfăşurare a proceselor de memorare. întreaga fiinţă a yoghinului este mereu plină de acest divin nectar esenţial (SOMA sau AMRITA). Ca şi celelalte glande endocrine. Practicând în mod consecvent KHECHARI MUDRA. Unul dintre cei mai importanţi hormoni tiroidieni. Dincolo însă de aceste alegorii şi simboluri. în plus. pentru cel iniţiat. Astfel. în creşterea (dezvoltarea) corporală. în coordonarea mişcărilor corpului. ea are capacitatea de a secreta şi de a difuza apoi în întregul corp hormonii care sunt sintetizaţi de propriile sale celule secretorii. în decurs de numai 15 zile (în care evident că el efectuează zilnic acest procedeu). este. menţinându-şi astfel nealterate echilibrul şi forţa. inclusiv a celor cerebrale. începe la scurt timp după aceea să se manifeste un anumit fluid subtil cu totul special. 6 An 8) Tot în faimosul tratat HATHA-YOGA PRADIPIKA se menţionează: "Menţinându-şi astfel (prin realizarea corectă a lui KHECHARI MUDRA) limba răsucită şi orientată cu vârful în sus către zona tainică a palatului (este vorba de zona de corespondenţă în plan fizic a lui SOMA CHAKRA). după cum se ştie. chiar existând în mijlocul tuturor dualităţilor manifestării (plăcere-durere.

întocmai ca un leu puternic şi curajos care este capabil să învingă în luptă un elefant. La femeie.3. SUTRA 53) Cele 5 NADI-uri care se întâlnesc (în plan subtil) în cavitatea nazală sunt: IDA NADI (-). la femeie. În conformitate cu acest text. ei (yoghinul) atinge cu o mare uşurinţă VIGRAHA-SIDDHI (puterea uluitoare de stăpânire subtilă (care îi permite să realizeze o influenţă şi o impulsionare spirituală. (33) Indiferent dacă (înainte să înceapă practica lui KHECHARI MUDRA) aspirantul era pur sau impur. centrul secundar de forţă care se află în plan subtil în zona palatului) nu mai curge atunci în focul cel mistuitor (de la nivelul lui MANIPURA CHAKRA) şi astfel acest fluid paradisiac (SOMA) nu se mai iroseşte deloc în timpul executării corecte a lui KHECHARI MUDRA" (DHYANA BINDU UPANISHAD. 1). "bând" (absorbind astfel) în fiecare zi divina ambrozie (subtila energie paradisiacă AMRITA). tradiţional: "Sublimul nectar care se revarsă din SAHASRARA (prin intermediul lui SOMA CHAKRA.Cu privire la acţiunea de energizare subtilă cu totul specială a acestei MUDRA-e se mai arată. GOAKSHA VIJAYA. femeia care practică în mod sistematic continenţa sexuală trebuie să combine exerciţiile yoghine de contracţie a muşchilor YONI-ului cu procedee de vizualizare creatoare în care ea va mentaliza acest NADI ca fiind precum o rază intens vibratilă de lumină şi energie foarte plăcută prin care circulă o forţă subtilă euforizantă ce se deplasează în sus şi în jos. care trece prin Centrul secret al Lunii ce se află în zona capului (în SOMA CHAKRA. SHANKINI NADI mai este cunoscut şi ca cea de a zecea deschizătură secretă a corpului care există la femeie. SUSHUMNA NADI (0). Mult mai precis. în realitate. În KAMA SUTRA se indică. GANDHARI NADI (care apoi se deschide (ajunge) în cavitatea ochiului stâng) şi HASTIJIHVA NADI (care apoi se deschide (ajunge) în cavitatea ochiului drept). deloc întâmplător. PINGALA NADI (+). ni se revelează că: "Cinci NADI-uri (canale subtile energetice) se întâlnesc (confluează) în această cavitate (cavitatea nazală) şi. Acest NADI (SHANKINI) porneşte de la buza superioara a femeii şi. SUTRA-ele 79-80). Această acţiune subtilă care este realizată prin intermediul practicii lui KHECHARI MUDRA reprezintă deci. să ştii că totdeauna KHECHARI MUDRA este izvorul tuturor realizărilor extraordinare (SIDDHI-uri) pentru yoghinul care o practică atent şi consecvent. ca bărbatul să sărute frenetic şi să maseze intens cu buzele şi cu limba buza superioară a iubitei sale. Acesta este "canalul (NADI) cel curbat" prin care trece Marele elixir (fluid) al tinereţii şi care apoi coboară spre YONI". În faimosul tratat TANTRA. benefică) asupra oricărei fiinţe umane). yoghinul care este atent şi consecvent în aceasta obţine în mod gradat . în tratatul fundamental HATHA-YOGA PRADIPIKA. indiferent cum era starea lui anterioară de conştiinţă. constituie astfel izvorul manifestării cunoaşterii esenţiale (JNANA). în plan subtil) şi prin regiunea palatală. Cu ajutorul ei. se spune: "Există un canal tainic de legătură (NADI). (32) Preafericito [SHIVA se adresează din nou aici lui SHAKTI]. triumfând chiar şi asupra morţii. KHECHARI MUDRA semnifică de fapt stabilirea fermă (a conştiinţei yoghinului) în acest Vid (o anumită formă a Vidului Beatific) nepătat de ignoranţă". dacă ele sunt perfect conştientizate. ajungând în final la buza ei superioară. un proces de stopare (suspendare) a fluxului descendent al nectarului sublim esenţial (SOMA). (HATHA-YOGA PRADIPIKA. de la clitoris la buza superioară şi de la buza superioară la clitoris. tot prin cavitatea nazală mai trece un al şaselea canal subtil (NADI) care este cunoscut sub numele de SHANKINI NADI (vezi fig. cap. care se întâlnesc apoi toate la nivelul lui AJNA CHAKRA. Pentru a trezi şi energiza acest NADI. dacă este atinsă cu adevărat perfecţiunea în realizarea lui KHECHARI MUDRA. după ce trece prin regiunea bolţii palatale (SOMA CHAKRA) coboară şi creează o legătură directă pentru transmiterea energiei subtile la nivelul YONI-ului (organelor sexuale ale femeii) şi viceversa (de la YONI la SOMA CHAKRA şi apoi la buza superioară). prin intermediul presiunii specifice care este exercitată de limbă în interiorul cavităţii nazale.

după ce în prealabil el a realizat o inspiraţie profundă. Scopul esenţial al acestei contracţii este să se împiedice ca focul subtil (TEJAS TATTVA) din regiunea ombilicală (MANIPURA CHAKRA) (foc care. cât mai ferm. JALANDHARA BANDHA (Contracţia (care permite acumularea în sfera superioară a fiinţei a) fluidului subtil al nemuririi) (38) Yoghinul iniţiat trebuie să-şi apese cât mai mult bărbia în piept. atunci bărbia trebuie să fie introdusă cât mai adânc în adâncitura care se află sub mărul lui Adam. călătoreşte cu o mare uşurinţă în timp şi atunci el simte perioadele a sute de zile ale lui BRAHMA (ciclurile temporale gigantice ale MACROCOSMOSULUI. care eşti adorată de toţi zeii (entităţile sublime luminoase) [aici SHIVA se adresează din nou Preaiubitei sale. KSHANAARDHA). 5. într-o aleasă familie de oameni cu preocupări spirituale şi fericiţi. fie chiar şi pentru o singură clipă (textual: „o jumătate de secundă". (36) Yoghinul avansat care cu adevărat cunoaşte (a fost iniţiat în) KHECHARI MUDRA direct de la Maestrul său spiritual (GURU) (literal: "a primit-o aflându-se la picioarele GURU-lui său. la fel de valoroasă ca şi viaţa însăşi şi de aceea ea trebuie să fie păstrată de yoghini în cel mai mare secret (cu alte cuvinte.puritatea deplină a inimii [sufletului) şi numeroase puteri divine uluitoare (SIDDHI-uri). (34) Atunci când yoghinul avansat reuşeşte să realizeze aşa cum trebuie şi să menţină această MUDRA extraordinar de valoroasă. în termeni creştini). atingând astfel starea de nemurire spirituală. Simultan cu aceasta. pentru fiinţa umană obişnuită. care este absorbită atunci în fiinţă prin această zonă (creştetul capului)). iubita mea. SHAKTI]. completă. această contracţie cu totul specială a muşchilor gâtului trebuie să fie realizată în timpul retenţiei ferme a suflului pe plin. Aceasta este inestimabila JALANDHARA BANDHA. GURUUPADESHA") şi o va practica aşa cum trebuie. musculatura gâtului (mai precis spus. Procedând astfel. (39) Prin realizarea corectă şi consecventă a acestei contracţii. El nu trebuie să se îndoiască deloc în această privinţă. cu Eternitatea) ca şi cum ar fi nişte minute (în acele stări înalte de conştiinţă el trăieşte în DURATA UNICĂ sau cu alte cuvinte în câmpul unificat al eternităţii şi astfel el poate călători liber. află că această formidabilă KHECHARI MUDRA este pentru cel care îşi dă seama de importanţa ei. la voinţă. el călătoreşte . în trecutul apropiat sau foarte îndepărtat ori în viitor). yoghinul iniţiat şi plin de aspiraţie ajunge să "bea" (să absoarbă într-o anumită sferă lăuntrică înaltă a microcosmosului său subtil) nectarul sublim esenţial dătător de viaţă al fiinţei (AMRITA) şi. fiind mereu plin de dăruire şi abnegaţie către DUMNEZEU. la nivelul de corespondenţă fiziologică este reprezentat de SUCUL GASTRIC) să devoreze (să "ardă") nectarul subtil esenţial (SOMA) care este clipă de clipă revărsat din lotusul cu 1000 de petale (SAHASRARA). (35) Yoghinul avansat care practică în mod consecvent KHECHARI MUDRA calm. care sunt echivalente. care este dificil de realizat chiar şi de către cei care au atins starea de zeu. contractând pentru aceasta. întreaga reţea de canale subtile (NADI-uri) de la nivelul gâtului este închisă (blocată). (37) Tu. (Pentru a preveni irosirea într-un mod inutil spiritual a acestui nectar tainic esenţial) yoghinul trebuie să practice constant şi cu asiduitate această contracţie esenţială (JALANDHARA BANDHA). el traversează (transcende) fulgerător oceanul de suferinţă al acestei lumi (şi astfel îşi anulează o mare parte dintre acumulările KARMA-ice rele) şi (dacă atunci el nu urmăreşte să atingă suprema stare de eliberare spirituală chiar în această viaţă) se va bucura din plin de elevatele şi sublimele plăceri ale lumilor paradisiace (lumea DEVA-şilor) şi va renaşte după aceea. tainele ei nu trebuie niciodată să fie revelate acelora care nu merită). va atinge fără îndoială realizarea spirituală ultimă chiar şi atunci când el a săvârşit anterior greşeli grave (mari păcate. detaşat şi fără lene (fără a mai avea în fiinţa sa inerţie sau opacitate mentală). yoghinul se va concentra mental asupra zonei creştetului unde în plan subtil se află centrul secret de forţă SAHASRARA. benefice. pentru a conştientiza cât mai bine fenomenul subtil de absorbţie a unei foarte elevate energii subtile.

La nivelul corpului fizic. în taină. conţin întregul potenţial de creare a unui nou "micro-univers" (o nouă fiinţă). care este percepută în aspectul ei de câmp energetic) şi BINDU (punctul interior . Termenul sanscrit BINDU înseamnă literalmente "punct-focar" sau. în retenţia pe plin a suflului. până când în final el se manifestă sub forma materială a secreţiilor sexuale specifice (care există atât la bărbat cât şi la femeie). în cazul bărbatului). yoghinul care este plin de aspiraţie către DUMNEZEU va reuşi să facă să fuzioneze APANA VAYU cu PRANA VAYU (suflul subtil respirator ascendent care este în legătură cu ANAHATA CHAKRA). subtilă şi cauzală. Privit din acest punct de vedere. Creatoare. El (BINDU) se poate manifesta în diferite moduri. subtil şi cauzal). energia creatoare. El (va inspira atunci profund şi după aceea. într-o stare potenţială. în stare de extaz divin (SAMADHI). MULA BANDHA (Contracţia fundamentală) (41) Yoghinul iniţiat trebuie să preseze ferm şi continuu zona anusului cu călcâiul (cel mai bine el va realiza aceasta atunci când practică în mod corect în SIDDHASANA).liber. Comentariu lămuritor Cu privire la aceste aspecte profund ezoterice referitoare la practica lui MULA BANDHA. Divină. în zona capului (în zona din spate a creştetului. realizând o concentrare mentală puternică la nivelul lui AJNA CHAKRA) va urmări să facă să ascensioneze cât mai intens dar gradat. nucleu care conţine. SUTRA 64). întocmai precum moleculele de ADN care în cazul codului genetic. (42) Printr-o practică asiduă şi constantă (a acestei tehnici). = VA URMA = . cât şi NADA (Starea de vibraţie subtilă. în realitate. însă aceste fluide corporale foarte valoroase nu sunt. este echivalat cu un "nectar" (fluid subtil esenţial) care se află. Aceasta este MULA BANDHA (contracţia fundamentală) care este considerată unanim de către yoghini marea distrugătoare a bătrâneţii. în conformitate cu anumite tratate YOGA tradiţionale).focar de putere) sunt pe deplin unificate (în starea perfectă de Vid Beatific Transcendent) şi astfel yoghinul atinge desăvârşirea spirituală" (HATHA-YOGA PRADIPIKA. degenerării şi chiar a morţii. atât PRANA VAYU (+) şi APANA VAYU (-). BINDU cel subtil coboară gradat (ca un preţios "nectar") din CHAKRA în CHAKRA. 6. densificându-se astfel treptat. pentru yoghinul care va atinge perfecţiunea în MULA BANDHA (contracţia fundamentală).3. aşa cum se consideră în HATHA YOGA. (40) JALANDHARA BANDHA oferă yoghinului care este plin de aspiraţie către DUMNEZEU şi consecvent realizarea de sine (SIDDHANAM). aceasta va deveni aproape identică (va avea aproape aceleaşi efecte spirituale extraordinare) cu practica perseverentă a lui YONI MUDRA. mai ales acela care doreşte cu fervoare să atingă realizarea spirituală (succesul spiritual ultim în practica YOGA) trebuie să practice atent şi cu consecvenţă această BANDHA. cu alte cuvinte. într-un loc retras şi liniştit. în cele 3 lumi principale ale Creaţiei: fizică. în plan subtil. prin fiecare dintre cele 3 lumi fundamentale (tărâmurile esenţiale ale manifestării Macrocosmice: fizic. decât nişte manifestări grosiere ale lui BINDU cel subtil care. BINDU desemnează mai ales fluidele sexuale creatoare (sperma. cap. în tratatul yoga fundamental HATHA-YOGA PRADIPIKA se menţionează: "Nu există nici o îndoială că prin realizarea corectă şi perseverentă a lui MULA BANDHA. APANA VAYU (suflul subtil descendent care se află în legătură cu MULADHARA CHAKRA). tocmai de aceea. Atunci.

Pe lângă efectele lor primare care sunt apoi manifestate asupra sistemului reproducător. Această stimulare este exercitată atunci de la nivelul glandei pituitare (care se află în legătură cu AJNA CHAKRA). (Acest aspect secret va fi reluat şi descris mult mai explicit în cadrul prezentării lui VAJROLI MUDRA. Fuziunea amoroasă polară dintre aceste două forme de BINDU (care se realizează plenar doar în cazul continenţei sexuale perfecte) este numită MISHRA BINDU ("BINDU cel armonios amestecat"). produce apariţia lui NADA sau. se poate spune că BINDU cel grosier are două manifestări distincte: sperma. atunci când BINDU cel roşu fuzionează. Bineînţeles că precizarea culorilor celor două forme de BINDU care apar în final la nivelul corpului fizic al bărbatului şi al femeii are un caracter simbolic: "Acela sau aceea care realizează efectiv (prin experienţă directă) unitatea esenţială a celor doi BINDU-şi."BINDU cel roşu" (RAKTA BINDU). Doar această unire erotică frenetică. În timpul fuziunii amoroase realizate numai cu continenţă. pentru o mai bună înţelegere. testosteronul la bărbat. potrivit tratatelor secrete TANTRA şi HATHA YOGA. de ovare. 5 SUTRA 64). Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. principiul "inhibiţiei prin feed-back" care este exercitat de hormoni asupra glandelor care îi produc. datorită stimulării acestora. putem menţiona aici. cu alte cuvinte. cunoaşte cu adevărat starea extatică de YOGA" (CHUDAMANI UPANISHAD. cu alte cuvinte. care se află în corpul bărbatului. BINDU. "BINDU cel alb" (SHUKRA BINDU) şi secreţiile menstruale corespondente necazul femeii . Aceasta înseamnă. respectiv. sau. de exemplu. 17 An 8) Prin urmare. că un anumit hormon cum ar fi. transmutaţia biologică ce se realizează la temperatura corpului (care face să apară transformarea materiei în energie). cap. MULA BANDHA (Contracţia fundamentală) (continuare la cursul nr. printre altele.) Ca o expresie fiziologică a acestor procese yoghine tainice. BINDU cel roşu care se află în corpul femeii se polarizează cu BINDU cel alb. în calitate de focar subtil. cu alte cuvinte. cu BINDU cel alb.AN 8 C 18 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. proces care este binecunoscut de oamenii de ştiinţă. unde are loc procesul de "apariţie" care mai este numit şi BINDU-VISARGA şi BINDU cel complet materializat unde are loc procesul de "condensare" (sub forma secreţiilor sexuale creatoare care există la bărbat (sperma) şi la femeie (secreţiile menstruale)). atunci când ea este pe deplin controlată atât de către yoghin cât şi de către yoghină chiar în timpul actului amoros care este realizat numai cu continenţă. poate fi conştientizat şi controlat cel mai bine în cele două puncte (focare) ce constituie "capetele" acestui proces de "apariţie" şi "condensare" (materializare) treptată: BINDU cel din zona capului. 6. iar la femeie estrogenul sau progesteronul este produs de testicule şi. sau. în cazul continenţei sexuale perfecte. iar această polarizare energetică amplă şi profundă provoacă (mai ales dacă cei doi iubiţi îşi controlează perfect energiile erotice) transmutaţia în energie a celor două forme de BINDU şi astfel devine posibilă sublimarea energiilor uriaşe care rezultă atunci. Prin urmare. sublime a energiei uriaşe care rezultă. aceşti hormoni sexuali mai au totodată şi un efect de "feed-back" (conexiune . iar aceasta face după aceea cu putinţă sublimarea gradată în forme superioare. identificarea lui BINDU cu NADA. în cazul bărbatului.

Datorită acestui proces. în plan subtil. ceea ce va genera. 7. numai prin puterea extraordinară pe care i-o conferă practica perseverentă a acestei MUDRA-e (MULA BANDHA). şi pe cât posibil. energie care apoi poate fi sublimată în mod progresiv. El îşi va ridica apoi în sus (vertical) picioarele. plin de ardoare. El va urmări apoi să perceapă starea elevată de conştiinţă care apare drept efect în urma efectuării acestei MUDRA-e. efectele hormonale produc o continuă stare de fluctuaţie (dezechilibru). Atunci producerea hormonilor reproducători (sexuali) este diminuată şi echilibrată (datorită transmutaţiei biologice care este produsă prin intermediul realizării corecte a lui MULA BANDHA). Ca urmare a acestui proces. determină transmutaţia biologică a lui BINDU cel grosier în energie subtilă creatoare (NADA). precum şi un amplu fenomen de energizare ce se manifestă în plan subtil (vezi în această direcţie şi comentariul cu privire (la KHECHARI MUDRA). el trebuie să practice în mod constant MULA BANDHA. datorită realizării lui MULA BANDHA. (43) Pentru yoghinul care este capabil să realizeze cu succes această MULA BANDHA simultan cu YONI MUDRA. atât la nivelul lui APANA VAYU şi PRANA VAYU. la voinţă. în secret. (44) Într-adevăr.sau influenţă inversă de reglare. datorită dezechilibrelor inerente. Atunci el se va concentra intens pentru a percepe fluxurile de energie subtilă ce sunt inversate faţă de normal în cazul realizării corecte a acestei MUDRA-e. glanda pituitară va începe să-şi secrete hormonii săi specifici într-un mod oarecum continuu şi constant. care aşa cum am arătat anterior. stare care se va reflecta şi la nivelul glandelor endocrine corespondente pe care aceştia le guvernează. cât şi la nivelul aspectului grosier al lui BINDU. cât şi la femeie (RAKTA BINDU). ea (NADA) este identificată cu BINDU VISARGA. în plan subtil. VIPARITA-KARANA (VIPARITA KARANI) MUDRA (Atitudinea de inversare a curgerii energiilor subtile în fiinţă) (45)Yoghinul îşi va aşeza mai întâi capul cu ceafa pe sol. apoi în sens YANG . producerea şi acumularea (conservarea) constantă în această formă a subtilului fluid BINDU VISARGA. ce acţiune benefică nu va putea el să îndeplinească în această lume? Practicând complet destins şi liber de gânduri parazite PADMASANA. iar această identificare dătătoare de beatitudine provoacă revelarea progresivă a Vidului Beatific Transcendent. Aceasta este faimoasa . să traverseze (să transceandă) definitiv oceanul efemer al acestei lumi iluzorii. Totodată se manifestă o activare preponderentă la nivelul centrilor de forţă (CHAKRA-e) superiori. mişcându-le după aceea în sens circular (mai întâi în sens YIN . Prin aceasta rezultă o stare excelentă de concentrare mentală şi o mai bună continuitate ce apare în sfera conştiinţei. atât la bărbat (SUKRA BINDU). de la efect la cauză) asupra glandei pituitare (care se află în legătură cu AJNA CHAKRA) pentru a inhiba eliberarea aceloraşi hormoni pituitari care le-au stimulat producerea. în timpul retenţiei suflului pe plin (KUMBHAKA)). astfel că acţiunea inhibitorie a acestora asupra glandei pituitare este minimalizată (ea fiind astfel adusă la o valoare aproape neglijabilă). într-un loc cât mai retras. la nivel fizic. el se poate ridica în mod miraculos de la sol (poate levita) şi va putea zbura (va fi capabil să se deplaseze prin aer) unde doreşte. Aici. prin efectele profund echilibrante care sunt exercitate în cazul yoghinilor de realizarea lui MULA BANDHA. este astfel profund armonizată (mai ales în cazul acelora care practică în mod consecvent continenţa sexuală) funcţionarea centrilor de forţă inferiori (CHAKRA-ele). stare care este considerată ca fiind "normală" de medicina actuală dar care totuşi generează în timp. la nivelul capului. În schimb. îmbătrânirea şi degenerescenţa trupului. dacă yoghinul aspiră. în zona capului (SAHASRARA).

Procedând astfel. Prin practica perseverentă a acestei MUDRA-e. la fel ca şi în cazul realizării lui JALANDHARA BANDHA sau KHECHARI MUDRA. Comentariu lămuritor Prin practica atentă şi constantă a lui VIPARITA KARANI MUDRA se obţine. dobândeşte cu siguranţă. precum şi presiunea specifică ce este atunci realizată la nivelul gâtului (ea este într-o oarecare măsură similară cu efectul care este produs de JALANDHARA BANDHA) contribuie din plin la acumularea şi amplificarea curgerii inverse a energiilor subtile care sunt înmagazinate în etajele superioare ale fiinţei yoghinului. el nu mai este distrus (anihilat în ceea ce priveşte conştiinţa) nici chiar atunci când are loc disoluţia (resorbţia) ciclică universală (PRALAYA). yoghinul perseverent poate să absoarbă (să acumuleze în sfera sa subtilă) sublimul nectar divin al nemuririi spirituale (AMRITA).VIPARITA KARANI MUDRA. să conştientizeze cât mai clar ascensiunea şi sublimarea energiilor subtile APANA VAYU (în legătură cu MULADHARA CHAKRA). este important să reţinem că SOMA CHAKRA este strâns legată atât de SAHASRARA cât şi de VISHUDDHA CHAKRA. îşi purifică totodată şi îşi activează din plin centrul secret al focului subtil (MANIPURA CHAKRA). (Practicantul yoga se concentrează intens. timp de 3 ore aşa cum trebuie. Inversarea poziţiei trunchiului şi a picioarelor în timpul efectuării acestei MUDRA-e. care este păstrată secretă în toate tratatele înţelepciunii practice (TANTRAele). în timpul retenţiei respiratorii pe vid. direcţionându-le în final pe toate la nivelul creştetului (în plan subtil) pentru a-şi activa astfel SAHASRARA. Mai ales prin intermediul acestui procedeu puternic. (47) Cu ajutorul acestei inestimabile MUDRA-e. aproape toate fluidele subtile sunt direcţionate în mod natural către zona capului unde amplifică trezirea centrilor de forţă superiori (VISHUDDHA. în final. prin efectul firesc al rămânerii (acumulării) lor la acest nivel. distrugătoarea tuturor suferinţelor (printre luceşte suferinţe fiind inclusă şi KARKARMA de suferinţă). faţă de toate fiinţele umane care sunt capabile să-1 recunoască. De aceea ea este un unanim considerată ca fiind leul teribil cel biruitor al elefantului morţii. yoghinul va putea realiza cu uşurinţă ascensiunea şi sublimarea energiilor sale vitale (concomitent cu elevarea şi transformarea corespunzătoare a nivelului său de conştiinţă) la nivelul lui SAHASRARA. Pe de altă parte. VIANA VAYU (în legătură cu SWADHISTHANA CHAKRA SAMANA VAYU (în legătură cu MANIPURA CHAKRA) şi PRANA VAYU (în legătură cu ANAHATACHAKRA). AJNA şi SAHASRARA). (46) Yoghinul plin de aspiraţie către DUMNEZEU care o realizează în mod consecvent. zilnic. nemurirea spirituală. UDDIYANA BANDHA (Contracţia fundamentală de ascensiune şi sublimare a energiilor subtile ale fiinţei) (48) Atunci când intestinele şi viscerele din regiunea abdominală sunt în mod ferm şi armonios comprimate şi ridicate în partea superioară a abdomenului (prin forţa refracţiei diafragmei în timpul retenţiei complete a respiraţiei pe vid) se spune că aceasta este UDDIYANA BANDHA. (49) Yoghinul plin de aspiraţie care practică atent şi în mod perseverent. "inversiunea" fluxului obişnuit (descendent) al energiilor subtile precum şi preţiosul "nectar" esenţial al vieţii (SOMA sau AMRITA). care în unele tratate yoghine este numită "Luna" ocultă a fiinţei. care este transportat şi împrăştiat în întreaga făptură de la nivelul lui SOMA CHAKRA (zona subtilă a palatului). energiile subtile PRANA-ice corespondente (în special SAMANA VAYU) sunt şi ele rapid şi profund purificate. (Unele tratate yoga secrete indică faptul . După fiecare execuţie el va urmări simultan să perceapă cât mai clar starea sublimă de conştiinţă care apare atunci procedând astfel. 8. în patru reprize (din 6 în 6 ore) această BANDHA. Cu ajutorul ei. el devine cu uşurinţă egalul marilor realizaţi spirituali şi înţelepţi (SIDDHA-şi) şi devine capabil să se manifeste ca un Maestru spiritual desăvârşit.

(50) Practicând plin de aspiraţie şi fără întrerupere (zilnic. această putere paranormală (SIDDHI) apare mai ales prin activarea intensă şi armonioasă a lui MANIPURA CHAKRA. ceea ce face ca aproape toate fluidele sale corporale să fie rapid şi profund purificate. chiar şi în faimosul tratat yoga HATHA-YOGA PRADIPIKA se spune că: De îndată ce UDDIYANA BANDHA este perfect stăpânită.orice fiinţă umană. altfel spus." (HATHA-YOGA PRADIPIKA. în faimosul tratat HATHA-YOGA PRADIPIKA se spune că. UDDIYANA BANDHA reîntinereşte rapid şi pe o cale absolut naturală fiinţa umană. Ea îşi manifestă întreaga sa eficienţă spirituală numai atunci când este primită direct de la un Maestru Spiritual (GURU). Ea încetineşte totodată considerabil. prin efectele sale spirituale puternice şi deosebit de profunde în cazul unei execuţii perfecte) este în realitate una dintre cele mai dificile BANDHA-e. PRANA (energia subtilă vitală) este astfel sublimată şi determinată să ascensioneze pe "calea feediană" (SUSHUMNA NADI). atunci când este practicată aşa cum trebuie. cu ajutorul lui SAMANA VAYU). Comentariu lămuritor În legătură cu acest aspect. yoghinul care este atent şi perseverent poate să învingă chiar şi moartea (el atinge astfel nemurirea spirituală sau. PRANA VAYU (+) şi SAMANA VAYU. cap. ceea ce produce trezirea rapidă şi ascensiunea lui KUNDALINI SHAKTI. Comentariu lămuritor Într-adevăr. SUTRA-ele 55-56). (51) Prin intermediul realizării corecte şi perseverente a lui UDDIYANA BANDHA [poate fi obţinută puterea ocultă extraordinară VIGRAHA SIDDHI (aceasta este o capacitate paranormală prin care practicantul consecvent poate influenţa în mod benefic sau poate impulsiona cu o mare forţă . SUTRA 60). aceasta implicând p retenţie respiratorie pe vid care trebuie să fie confortabilă şi fără nici un fel de forţare de cel puţin 3-4 minute. De asemenea. = VA URMA = . Cele mai bune rezultate spirituale apar atunci când ea este practicată de unul singur. prin intermediul practicii consecvente a lui UDDIYANA BANDHA (care poate fi realizată eventual în combinaţie cu JALANDHARA BANDHA) are o fuziunea polară dintre APANA VAYU (-).prin voinţa sa puternică ce se află într-o perfectă stare de armonie cu Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu . procesele naturale de îmbătrânire şi degenerescentă (acest aspect este valabil mai ales în cazul persoanelor în vârstă). în patru reprize) timp de 6 luni UDDIYANA BANDHA. (52) Aceasta (UDDIYANA BANDHA) (deşi poate fi abordată de aproape orice practicant. 3. yoghinul avansat poate să o combine (să o practice simultan) cu JALANDHARA BANDHA şi chiar cu MULA BANDHA. Marea Pasăre (KUNDALINI SHAKTI) zboară cu cea mai mare uşurinţă către ceruri (SAHASRARA). Astfel. "Focul" său gastric (sucurile gastrice) (de fapt. pentru a dobândi cât mai repede succesul în practica lui UDDIYANA BANDHA. perfecta continuitate a conştiinţei). starea de iluminare spirituală poate să apară spontan" (HATHA-YOGA PRADIPIKA. cap. focul subtil. Aşadar. în faimosul tratat milenar HATHA-YOGA PRADIPIKA se menţionează: Prin practica perseverentă şi atentă a lui UDDIYANA BANDHA. Comentariu lămuritor În această direcţie. unele tratate secrete YOGA menţionează că. TEJAS TATTVA) este în cazul lui mult amplificat ("înteţit". Ea culminează cu "intrarea" aproape irezistibilă a corpului astral al yoghinului respectiv în corpul astral şi eteric al unei alte fiinţe) şi simultan cu aceasta toate bolile practicantului sunt cu siguranţă distruse în cel mai scurt timp. într-un loc retras şi liniştit (care este de natură să favorizeze concentrarea mentală profundă şi interiorizarea în timpul practicii).că astfel yoghinul realizează o perfectă stare de armonie şi rezonanţă între MANIPURA CHAKRA din microcosmosul fiinţei sale şi MAHA MANIPURA CHAKRA care există în Macrocosmos). Aceste efecte cu totul extraordinare apar însă numai în cazul unei execuţii perfecte a lui UDDIYANA BANDHA.3. încă de la începutul [exersării sale.

Această prezentare preliminară este cu atât mai necesară cu cât în SHIVA SAMHITA sunt ascunse cu bună ştiinţă anumite etape care fac parte din antrenamentul propriu. la un anumit NADI (canal subtil energetic) care comandă întregul sistem urogenital. În conformitate cu tratatul tantric secret SHATKARMA SAMGRAHA. inclusiv declanşarea stării de ORGASM FĂRĂ EJACULARE (DESCĂRCARE): VAJRA NADI. fără să respecte cu stricteţe toate regulile şi preceptele stabilite în YOGA. cum ar fi de exemplu HATHA-YOGA PRADIPIKA. la organul sexual masculin şi. termenul VAJRA face referiri şi la cel de-al doilea perete (tub) interior al lui SUSHUMNA NADI care. Comentariu lămuritor Cuvântul sanscrit VAJROLI provine de la termenul tradiţional VAJRA care înseamnă în general "fulger”. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. "trăznet" sau "diamant". pe de o parte. am considerat că este necesar să oferim. înainte de traducerea SUTRA-elor respective din SHIVA SAMHITA care se referă la VAJROLI MUDRA. preliminare. pe de altă parte. Iată un citat esenţial din faimosul tratat yoga HATHA-YOGA PRADIPIKA (capitolul 3) care se referă la realizarea lui VAJROLI MUDRA: [83] Acela care stăpâneşte perfect VAJROLI MUDRA şi îşi sublimează în mod armonios şi constant energiile uriaşe pe care le dobândeşte prin intermediul ei (VAJROU MUDRA). fără îndoială. atât de către bărbaţi. (numai pentru cei din acest an de curs) unele elemente oculte.AN 8 C 19 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. expresia " VAJROLI MUDRA" se referă în special la transmutaţia şi sublimarea potenţialului sexual (RETAS) în energia subtilă-sublimă a vieţii (OJAS). în cazul conştientizării sale de către un yoghin avansat. VAJROLI MUDRA se mai practică chiar şi acum în secret în anumite scoli de YOGA din India (în această direcţie sunt semnificative mărturiile doctorului THEOS BERNARD în cartea sa "HATHA YOGA". în cazul de faţă. care sunt esenţiale pentru execuţia perfectă a lui VAJROLI MUDRA. cât şi de către femei. este totuşi un mare yoghin şi beneficiază cu ajutorul acesteia de toate puterile divine extraordinare (SIDDHI-urile). tocmai de aceea. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului (continuare la cursul nr. Urmărim astfel să vă punem la dispoziţie o expunere extrem de clară şi precisă a acestui procedeu extraordinar care este adeseori ocultat de yoghini datorită uluitoarei sale eficienţe. Totodată.zis în realizarea acestei tehnici. 1969). Cu privire la aceasta. Aceste moduri încep cu simpla contracţie conştient realizată a musculaturii uro- . Londra. Prin urmare. însă în acest context ezoteric se referă. Oferim. datorită caracterului său foarte secret. linele informaţii în mod voalat prezentate. există 7 moduri progresive de a practica VAJROLI MUDRA. An 8) Notă: Având în vedere valoarea imensă a acestui procedeu HATHA yoghin secret. Această expunere este esenţialmente practică şi. din câte ştim. chiar dacă trăieşte în lume după bunul său plac. o sinteză a tuturor informaţiilor tradiţionale autentice referitoare la acest procedeu care ne-au fost accesibile. conferă trezirea anumitor puteri paranormale (SIDDHI-uri) OPERATIVE (EMISIVE). 18. 9. se găsesc şi în unele tratate secrete YOGA. până în prezent ea este unică în Europa.

pentru fiinţa umană la care predomină SATTVA GUNA (echilibrul. SPIRITUAL. în care cei doi iubiţi realizează la UNISON etapa a 7-a a lui VAJROLI MUDRA. potenţialul sexual este folosit numai în scopul de procreere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIGURA 1 . În această practică amoroasă secretă (MAITHUNA). în sfârşit.ABSORBŢIA SECREŢIILOR SEXUALE şi A FLUIDELOR SUBTILE LA NIVELUL LINGAM-ULUI a) Secţiune transversală prin LINGAM 1. dorinţele. yoghinul sau yoghina o poate aborda cu succes pe a şaptea şi ultima: actul amoros yoghin profund transfigurator realizat cu o perfectă continenţă (MATIHUNA). ardoarea). atât hormonii sexuali melanjaţi. elevarea) potenţialul sexual poate. cât şi fluidele sexuale subtile sunt reasimilate în corp. inerţia.canal uretral 3. pentru fiinţa umană la care predomină RAJAS GUNA (dinamismul.corp cavernos erectil b) Secţiune longitudinală prin LINGAM-ul în erecţie 1-canal deferent 2-vezică urinară 3-veziculă seminală 4-glanda lui Cowper 5-epididim 6-testicul 7.corp spongios 2 .genitale şi se continuă cu etapa care implică aspirarea la voinţă. abrutizarea). armonia.prostată 8-uretră c) LINGAM –Vedere din faţă (secţiune) . prin canalul uretrei (la bărbaţi) şi prin deschizătura colului (la femeie) a anumitor secreţii sexuale şi chiar a unor fluide energetice tainice. Privind lucrurile din acest punct de vedere. potenţialul sexual este folosit numai în scopul producerii plăcerii. datorită unor complexe fenomene de transmutaţie biologică în energie a potenţialului sexual. ale căror efecte ample transformă şi armonizează profund şi definitiv conştiinţa yoghinului şi a yoghinei care practică la UNISON VAJROLI MUDRA. fi. în funcţie de nivelul de conştiinţă al respectivei făpturi: pentru fiinţa umană la care predomină TAMAS GUNA (ignoranţa. tradiţia secretă tantrică menţionează că potenţialul sexual al fiinţei umane poate fi utilizat în 3 moduri distincte. Numai atunci când a fost cu adevărat atinsă măiestria în cea de-a şasea etapă a acestei tehnici progresive (VAJROLI MUDRA). folosit numai pentru a avea un rol iluminator.

ABSORBŢIA SECREŢIILOR SEXUALE ŞI A FLUIDELOR SUBTILE LA NIVELUL COLULUI a) organe genitale feminine b) Secţiune longitudinală prin uter şi vagin .FIGURA 2 .

mai ales pentru oamenii de ştiinţă sceptici . potrivit acestei SUTRA-e. diminuând considerabil puterea fiinţei umane pe care o vlăguieşte. în care predomină atât de mult capacitatea şi nevoia de exprimare în lumea materială şi senzorială. yoghinul sau yoghina poate avea o viaţă amoroasă complet liberă. prin intermediul anumitor procedee yoghine secrete. yoghinii şi yoghinele pot să acţioneze în mod spontan şi liber în exterior fără să piardă deloc din vedere trezirea şi expansiunea Conştiinţei Divine care.deşi poate părea surprinzător şi incredibil.prin practica perseverentă şi corectă a sistemului YOGA. este specifică interacţiunii sexuale. de a capta complet mentalul. mentală. ea va avea după aceea la dispoziţie o energie gigantică pe care o va putea transforma în putere spirituală.menţionează tradiţia orientală secretă . pentru că ea le permite yoghinilor şi yoghinelor care o practică să realizeze în mod plăcut SALTURI SPIRITUALE FULGERĂTOARE. Prin urmare. după cum ştim. din plin şi în mod substanţial la deteriorarea prematură a capacităţilor vitale ale creierului. în timp. mai ales în cazul exceselor. în general.tot natura a integrat în universul nostru lăuntric capacitatea (care la majoritatea femeilor şi a bărbaţilor se află în stare LATENTĂ) de a stăpâni perfect acest mecanism. reuşind apoi cu adevărat să reorienteze (SUBLIMEZE) către centrii superiori de forţă energia imensă care rezultă prin transmutaţia biologică a potenţialului ei sexual. afectivă sau sufletească.însă ea (evoluţia spirituală) poate fi extraordinar de mult accelerată . . în cazul bărbatului) şi orgasmul exploziv (cu emisie de secreţii. în mod obişnuit.pe parcursul a milioane de ani . Evoluţia spirituală a fiinţei umane este un proces care. în cazul femeii) contribuie. întrucât actul amoros frenetic este singurul mod natural care în general este accesibil oricui. procesul eliminării seminale (bărbatul) şi a secreţiilor sexuale specifice (femeia). ne revelează Sinele Suprem (ATMAN).Natura divină creatoare a pus la punct mecanismul eliberării seminale (ejaculării) dar . dacă VAJROLI MUDRA este practicată în mod corect şi consecvent. Practicând în mod perfect VAJROLI MUDRA. Deşi. printre nenumăratele procedee şi tehnici YOGA valoroase. TANTRA YOGA urmăreşte să amplifice (DAR NUMAI ÎNTR-UN MOD PERFECT CONTROLAT) complexa efervescenţă senzorială care. dar aceasta se realizează totdeauna numai în scopul trezirii şi EXPANSIUNII conştiinţei superioare. suprasolicită inima şi epuizează sistemul nervos. ne putem da seama că VAJROLI MUDRA este o practică HATHA yoghină extrem de importantă pentru epoca f actuală (KALI YUGA). descărcarea sexuală (orgasmul cu ejaculare. se desfăşoară cel mai adesea foarte lent . Cu toate acestea. Cu toate acestea. dacă fiinţa umană ajunge să oprească (să suspende). fără ca prin aceasta să devieze câtuşi de puţin de pe Calea spirituală. prin diferite procedee simple şi perfect fireşti pentru acela sau aceea care LE CUNOAŞTE ŞI LE APLICĂ SISTEMATIC. Cunoscând aceasta. VAJROLI MUDRA deţine totuşi un loc de frunte. ştiinţa medicală nu recunoaşte şi nu susţine deloc acest concept. în fazele avansate de practică.

[84] (Pentru realizarea perfectă a lui VAJROLI MUDRA) sunt necesare două lucruri. care trebuie să fie amplificat în fiinţă în urma sublimării energiilor care rezultă prin transmutarea potenţialului sexual şi. femeia (NARI) care este total dăruită (sau. în special pentru un bărbat. în cazul bărbatului) care. la nivel grosier. pentru reuşita deplină a lui VAJROLI MUDRA. supusă) yoghinului peste de fapt NADI-ul (canalul subtil-energetic al) perineului despre care am mai vorbit anterior. Într-adevăr. acea realitate divină la care se preferă tratatele tantrice esoterice atunci când spun: "Ce nevoie mai am eu de o femeie exterioară pentru a face dragoste. chiar şi fără această menţiune explicită. De asemenea. la femeie. Comentariu lămuritor Această SUTRA este un exemplu evident de limbaj secret sau. simbolic (SANDHYA BHASA). la nivel subtil. această NARI ("femeie") este de fapt. care este la îndemâna oricui. Pe de altă parte. când deja ştiu că am femeia interioară (KUNDALINI SHAKTI trezită în mine)? = VA URMA = AN 8 C 20 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de . |care sunt (pentru omul obişnuit) foarte greu de obţinut: primul este laptele. Dinamizarea şi controlul total realizat asupra acestui NADI care controlează (la bărbat) emisia spermei şi. sunt foarte dificil de controlat în momentele de mare efervescenţă amoroasă şi de menţinut în fiinţă în vederea transmutării lor în energie în timpul actului amoros cu o femeie frumoasă. în realitate. altfel spus. energiile care rezultă prin transmutarea biologică a spermei. în cazul de faţă. pe altfel. În realitate. de exemplu. descărcarea secreţiilor sexuale (în momentul K orgasmului exploziv) reprezintă aşadar ce-a de-a doua condiţie care este necesară. fluidul (nectarul) sublim esenţial al nemuririi spirituale (SOMA sau AMRTTA). a-ţi procura nişte lapte de vacă sau de bivoliţă în India este ceva banal. deoarece ele conţin chiar termenul NADI (canal subtil energetic) şi nu termenul NARI (femeie). unele versiuni manuscrise ale acestei SUTRA-e furnizează în mod direct "cheia" de interpretare. altfel spus. se poate deduce cu uşurinţă că. iar cel de-al doilea este o femeie iubită care trebuie să-i fie total dăruită yoghinului. noi nu putem să interpretăm ad-literam acest text deoarece. „laptele” la care face aluzie textul acesta este. în ultimă instanţă. desemnează fluidele sexuale (mai precis. foarte vitală şi senzuală.

În plus. un tub sterilizat special (care trebuie să fie perfect adecvat scopului urmărit). Pentru aceasta. pe canalul uretral. în urma unui antrenament sistematic (zilnic câte 5-7 minute) şi de lungă durată.. este acela că efectele generale cu caracter nefast (degenerescentă. creează la rândul său un efect de "sugere" şi mai puternic şi totodată facilitează o contracţie mai intensă a musculaturii urogenitale. el va insufla (cu ajutorul unui furtun prin care va sufla chiar el aerul) foarte încet aer în canalul urogenital (este important de realizat că atunci vezica va fi golită complet de urină în prealabil atât în cazul femeii cât şi al bărbatului). muşchii organelor excretoare şi muşchii urinari au tendinţa de a se contracta simultan. VAJROII MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) (continuare la cursul nr. fiind cu mintea perfect concentrată. Pentru femei. etc). . Contracţiile musculare în etapele preliminarii trebuie să fie realizate izolat în cele trei zone distincte. într-o asemenea contracţie completă). întocmai aşa cum practica lui VAJROLI MUDRA produce. 19. uretrei iar tubul respectiv se introduce mai puţin decât în cazul bărbatului). un alt aspect la fel de important.care va fi descrisă ulterior pentru o excelentă transmutare a secreţiilor hormonale la nivelul ovarelor. atât bărbatul cât şi femeia trebuie să se antreneze cu perseverenţă în contracţia armonioasă şi stăpânirea muşchilor din complexul urogenital. devin atât de. iată că tradiţia secretă HATHA YOGA arată cu foarte multă claritate că yoghinul sau yoghina pot să realizeze perfect BRAHMACHARYA. sunt datorate în realitate pierderii (descărcării) sexuale şi nu actului amoros în sine. COMENTARIU LĂMURITOR Atunci când yoghinul atinge cu adevărat perfecţiunea în practica lui VAJROLI MUDRA. în combinaţie cu MULA BANDHA şi UDDIYANA BANDHA. În cazul femeii. epuizare fizică şi nervoasă. (86) După ce yoghinul inserează încet şi cu o mare atenţie. muşchii organelor genitale. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. este tocmai de aceea recomandată SAHAJOLI MUDRA . el devine capabil să-şi suspende complet ejacularea. 9. el va putea atinge orgasmul fără ejaculare şi aceasta îi va permite să atingă starea de SAMADHI (extaz divin) în timpul fuziunii amoroase sau eventual la scurt timp după aceea. la voinţă. Prin urmare. este necesar ca ea să stăpânească foarte bine SAHAJOLI MUDRA (care va fi descrisă ulterior). conştientizând totodată pătrunderea energiilor subtile PRANA-ice specifice în canalul subtil secret (NADI) (corespondent acestei zone). An 8) (85) În timpul actului amoros (cu continenţa). vlăguire. chiar înainte de realizarea lui VAJROLI MUDRA. care ulterior pot fi realizate toate (în cele trei zone) în acelaşi timp. fără ca pentru aceasta să renunţe complet la viaţa sexuală şi. Procedând astfel. prin realizarea lui VAJROLI MUDRA ea va atinge la rândul ei orgasmul fără descărcare ce se va manifesta prin orgasme succesive sau printr-un orgasm foarte lung care îi va permite să atingă starea de SAMADHI (extaz divin). chiar şi în momentul orgasmului. ce sunt asociate de obicei cu sexualitatea.conservarea şi sublimarea în forme superioare ie energie a fluidelor sexuale masculine (sperma – VIRYA RETAS sau SHUKRA). care este numit de înţelepţi VAJRA KANDA (în cazul femeii aerul se introduce prin deschizătura. La începutul acestui antrenament special. aceasta însemnând în realitate conservarea şt sublimarea în forme superioare de energie a fluidelor sexuale specifice feminine (RAJAS). realizând la unison anumite contracţii musculare progresive care le dirijează energia erotică ascendent. atât bărbatul cât şi femeia îşi pot controla perfect trăirea orgastică şi astfel ating perfecţiunea în realizarea lui VAJROLI MUDRA. se va observa că labiile mici ale vulvei se vor deplasa către în sus. în cazul bărbatului. aceste contracţii. În cazul femeii. suplimentar. puternice încât ele creează un efect de "sugere" ascendentă (în cazul femeii. îmbătrânire prematură. este bine să ştim că practica lui UDDIYANA BANDHA.rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II.

etc. se va insufla uşor aer (fie direct. ca şi cum ar aţâţa un foc. sondă era unsă cu ulei de migdale sau cu unt clarificat (GHEE)). Ei vor urmări atunci să simtă la unison punerea în rezonanţă cu energiile subtile ale aerului (VAYU TATTVA) şi apoi vor urmări să conştientizeze transmutarea aerului introdus în vezica urinară în energie. Ea va avea o lungime de aproximativ 14 ANGULA (14 degete . oferim în cele ce urmează sinteza descrierii sale din HATHA-RATNAVALI. se spune că această. Puterea de aspirare a aerului este mult amplificată dacă aceste tehnici (UDDIYANA BANDHA sau NAULI KRIYA) se vor realiza atunci în UTKATASANA. adecvat branşat la vârful sondei prin care suflăm. yoghinul va realiza UDDIYANA BANDHA sau NAULI KRIYA. Apoi yoghinul va sufla uşor aer prin ea. în vezica urinară. Această sondă va fi confecţionată din argint sau cel mai bine dintr-un metal inoxidabil. fără grabă şi fără să se forţeze absolut deloc. prin intermediul unui tub de cauciuc sau a unui furtun din material plastic. Pentru a mări starea de empatie şi comuniune subtilă. Tradiţional. sonda (perfect sterilizată) trebuie să fie bine pregătită. pe care o vor sublima în etajele superioare ale fiinţei lor. Acesta este un procedeu preliminat secret necesar pentru a putea realiza cu succes VAJROLI MUDRA. după ce purifică din punct de vedere subtil . cei doi iubiţi care urmăresc să experimenteze orgasmul aerat îşi vor insufla unul altuia aer în vezica urinară (care în prealabil va fi complet golită de urină) şi apoi vor realiza împreună fuziunea amoroasă cu continenţă. el poate să efectueze aceeaşi practică (de aspirare prin uretră) cu apă călduţă curată (ATENŢIE! călduţă. pentru a evita eventuale accidente sau răniri (zgârieri) ale canalului urogenital. cu mâna stângă. În cea de-a 12-a zi. Odată ce sonda a fost introdusă astfel. astfel aerul în vezica urinară [acest aer inspirat iese din nou afară. în canalul uretrei. de către cei doi iubiţi. ea putând fi utilizată (preluată) în procedeul AMAROLI.zona urogenitală (şi NADI-urile secrete prin care sunt asigurate complexele mecanisme de transmutaţie a potenţialului creator sexual)]. în prealabil. De altfel. putând astfel să intre uşor şi progresiv pe canalul urinar. care au vezica urinară plină cu aer. În continuare. care va fi de asemenea legat la capătul sondei). Este însă esenţial ca extremitatea sondei să iasă în afara uretrei pe lungime de 2 ANGULA. iar LINGAM-ul va fi ţinut în tot acest timp. este important de reţinut aici. chiar şi în tratatele yoghine ezoterice deoarece. aceasta va avea ca efect aspirarea aerului prin cateter (sondă).COMENTARIU Fuziunea amoroasă realizată numai cu continenţă. Aceasta (insuflarea aerului) constituie prima etapă de purificare subtilă a canalului urogenital. printr-o practică atentă şi perseverentă.aprox. "această tehnică trebuie să fie în mod strict rezervată numai fiilor spirituali (discipolilor foarte apropiaţi) ai Maestrului (GURU-lui). mărindu-se astfel în mod gradat adâncimea introducerii acestei sonde cu câte 1 ANGULA în fiecare zi consecutivă. ea va fi înainte sterilizată şi bine unsă (pentru a deveni suficient de alunecoasă) (tradiţional. Tocmai din această cauză. poate fi eliberată o anumită cantitate de urină prin ea (aceasta în situaţia în care nu a fost golită vezica urinară înainte de realizarea acestui procedeu). yoghinul devine capabil să aspire. se recomandă ca această urină să fie colectată într-un recipient curat. 21 era) şi va fi de asemenea de o grosime adecvată pentru a putea fi introdusă cu uşurinţă pe canalul uretral. că sonda trebuie să fie introdusă lent. niciodată rece) şi apoi cu alte lichide (care nu sunt nocive sănătăţii) de o densitate şi vâscozitate din ce în ce mai mari. După ce. În prima zi. Prima etapă preliminară în VAJROLI MUDRA constă în pregătirea unei sonde perfect sterilizate în prealabil (tub) de o mărime şi grosime adecvata.cu energiile PRANA-ice pe care le vehiculează . Mai întâi este important să nu pierdem din vedere că. nu este deloc întâmplător că nici în HATHA-YOGA PRADIPIKA metoda respectivă nu este oferită complet. El este extrem de rar prezentat. face să apară la amândoi stări erotice foarte intense şi elevate datorită rezonanţelor declanşate cu energia subtilă a aerului. atunci când sonda a fost introdusă la o adâncime de 12 ANGULA. în unghiul la care el ajunge în mod firesc în timpul erecţiei. cu uşurinţă. Apoi. a doua zi o lungime de două degete. fie pur şi simplu cu ajutorul unui vaporizator. . pentru aceasta. "Calea Trăznetului (Diamantului)" (VAJRAKANDA sau canalul urogenital) este astfel în întregime eliberată (degajată). De asemenea. conform faimoasei lucrări HATHA-RATNAVALI. sonda trebuie introdusă până la o adâncime de un deget (1 ANGULA sau lăţimea degetului mare de la mână).

se poate spune că VAJROLI MUDRA este realizată cu măiestrie. care implică o extraordinară stăpânire de sine în timpul actului amoros propriu-zis: controlul deplin al ejaculării. Este foarte important să amintim aici că există un procedeu secret (care este perfect echivalent cu cel care deja a fost descris) de antrenament în VAJROLI MUDRA şi care este indicat să fie realizat de femeie. dar şi "plăcere intensă”. în energie spirituală (care după aceea este sublimată la nivelul centrilor superiori de forţă). etc). Atunci când tehnica de aspirare în sus (care este corelată intim cu procesul de transmutaţie în energie şi de sublimare a acesteia) a lui BINDU (fluidele sexuale . practica sistematică a orgasmului aerat îmbunătăţeşte foarte mult capacitatea de control asupra potenţialului sexual şi îi uşurează transmutarea şi sublimarea. în final. În cazul bărbatului. De exemplu. dacă se ia în considerare sensul direct al acestei expresii (NARIBHAGA). cu descărcare . Astfel. gradat. căci nu trebuie să pierdem deloc din vedere că mercurul are multe efecte nocive (el fiind foarte toxic) asupra corpului fizic. prin transmutarea potenţialului sexual şi a aerului în energie subtilă.sperma în cazul bărbatului) este perfect stăpânită. exercitat chiar în momentul orgasmului. Potrivit însă unor iniţiaţi în această practică ezoterică. pentru antrenamentul progresiv în VAJROLI MUDRA. să fie reorientat prin transmutarea sa în energie şi readus în planurile superioare ale fiinţei (prin realizarea cu măiestrie a proceselor specifice de transmutaţie şi sublimare). 2. (87) Printr-un antrenament sistematic (care cuprinde şi etapele descrise în comentariul la SUTRA anterioară) şi cu o intensă concentrare mentală. SUTRA indică două posibilităţi distincte în această direcţie. "fericire amoroasă". yoghinul (care a atins cu adevărat măiestria în VAJROLI MUDRA) este capabil să îl reabsoarbă înapoi (prin membrul său viril) şi să îl transforme (TRANSMUTE) astfel. pe de o parte.75) COMENTARIU Chiar şi dacă cei doi iubiţi se opresc numai la realizarea orgasmului aerat. împreună cu secreţiile feminine corespondente. BINDU (sperma) care în mod obişnuit ar fi emis (ejaculat) în vaginul iubitei sale (NARI-BHAGA). dacă nu este utilizat în strictă conformitate cu recomandările tradiţionale cu privire la absorbţia sa în vezica urinară). în starea de efervescenţă şi frenezie a actului amoros. amplificarea puterii de absorbţie prin uretră poate fi realizată la fel de bine mărind progresiv înălţimea la care trebuie urcat lichidul respectiv. nu este deloc important să se aspire în vezică alte lichide în afară de apă.În tradiţia secretă HATHA YOGA se recomandă. În plus." (HATHA-RATNAVALI. Dar. apoi ulei de măsline pur şi. Prima (cea inferioară) se realizează de către yoghin dacă BINDU (sperma) a fost deja emisă (ejaculată) în vaginul femeii (cu alte cuvinte. orgasmul aerat facilitează sublimarea energiilor care rezultă. apoi apă călduţă. În viziunea lor. acest procedeu va fi descris în cadrul acestui text. De fapt. să se aspire în vezica urinară mai întâi aer. chiar şi atunci când BINDU a "căzut" deja (a fost ejaculat). a face să urce (pe canalul urogenital) apa cu 13 cm este perfect echivalent cu a face să urce mercurul (ATENŢIE! A urca mercur prin canalul urogenital este foarte periculos pentru organism pentru că MERCURUL este foarte toxic!) cu 1 cm. deoarece densitatea mercurului este de 13 ori mai mare decât aceea a apei (Procedând în acest fel sunt evitate şi toate eventualele efecte secundare nedorite. yoghinul trebuie să poată face ca. Orgasmul aerat face să fie activată în mod armonios şi amplu ANAHATA CHAKRA şi totodată face să urce energiile care rezultă prin transmutare la acest nivel (ANAHATA CHAKRA). care sunt de asemenea aspirate atunci. acest procedeu (VAJROLI MUDRA) le va conferi stări de fericire de o intensitate cu totul extraordinară. "Este însă necesar să menţionăm că această tehnică nu va putea fi accesibilă decât aceluia sau aceleia care a reuşit să-si controleze foarte bine suflul respirator şi nimănui altcuiva. "locul de convergenţa al tuturor voluptăţilor”. O formă foarte simplă şi directă a acestui procedeu implică insuflarea aerului cu gura în YONI-ul iubitei de către bărbat şi menţinerea acestuia acolo 10-15 secunde sub presiune pentru a declanşa o stare de orgasm aerat la nivel vaginal. după ce a fost atins orgasmul de tip inferior. (o variantă) particulară a lui VAJROLI MUDRA. COMENTARIU LĂMURITOR Această SUTRA poate fi interpretată în două moduri distincte. în funcţie de sensul care este atribuit expresiei NARI-BHAGA („Vagin”. atunci se consideră că SUTRA respectivă descrie o formă. miere proaspătă lichidă (naturală).

(cea superioară) care este considerată ca fiind cea care este cea mai înaltă şi pe deplin spirituală. Tocmai de aceea ea este numită VAJRONI de către cei înţelepţi. printr-o mişcare interioară de sugere care este atunci efectuată cu membrul viril. a acesteia (a ejaculării/descărcării) conferă totodată fiinţei umane o perfectă stare . altfel spus.(ejaculare)) şi constă în a respira această sămânţă (deja ejaculată) înapoi. iar partea inferioară a corpului (de la mijloc în jos) este controlată de (cu alte cuvinte. prelungeşte durata vieţii şi păstrează nealterată tinereţea. bărbat sau femeie. este în rezonanţă cu) SHAKTI (Eternul Feminin). Dacă totuşi BINDU cel subtil a luat deja această formă. regiunea "feminină" a bărbatului este întreaga zonă de sub ombilic (până la tălpi inclusiv). ca să îmbrace forma obişnuită a potenţialului sexual brut (sperma sau secreţiile feminine specifice). accesul nemijlocit al yoghinului (sau al yoghinei) la sursa creatoare. atunci energia sexuală care rezultă în urma transmutaţiei acestui potenţial creator brut trebuie să fie în întregime sublimată şi făcută să ascensioneze la sursa. eterna viaţă în Spirit (ATMAN)]. în interiorul (în aspectele profunde) ale fiecărei fiinţe umane. realizată la voinţă. este în rezonanţă cu) SHTVA (Eternul Masculin Divin). Al doilea sens. deşi cuvântul YONI (matrice. În conformitate cu acest sens simbolic. controlul perfect şi conservarea integrală prin transmutare completă şi sublimare armonioasă a energiei sexuale a fiinţei umane semnifică. scopul yoghinului sau al yoghinei este de a nu lăsa energia creatoare (BINDU) în forma sa subtilă să coboare de la nivelul centrilor de forţă (CHAKRA) superiori din zona capului către centrii inferiori. În respectivul tratat ea corespunde în mare parte posturii păunului (MAYURASANA): "Sprijinindu-se pe sol cu ambele palme. aspect care este perceput lăuntric ca o înălţare a ei din regiunea organelor sexuale (MULADHARA şi SWADHISTHANA) în zona creştetului (SAHASRARA în plan subtil). yoghinul avansat trebuie să-şi înalţe picioarele şi să-şi menţină de asemenea capul (şi trunchiul) ridicate în spaţiu. resimţind astfel o stare extatică de fericire copleşitoare. viaţa plenar fericită şi armonioasă este dată de conservarea (urmată de transmutarea integrală şi sublimarea echilibrată şi completă în sursa creatoare Macrocosmică a) lui BINDU. se realizează în momentul în care BINDU (sperma) "se pune în mişcare” (CHALITA) sau. ei originară. În viziunea înţelepţilor yoghini. este controlată de (cu alte cuvinte. învinge definitiv şi pentru totdeauna moartea [obţinând astfel. organul sexual feminin) este în mod normal rezervat exclusiv femeilor. în textele yoghine secrete se foloseşte curent expresia YONI-STHANA pentru a indica la bărbaţi regiunea perineului. care îl (o) transportă gradat în însăşi beatitudinea divină supremă şi îi permite să atingă starea de SAMADHI (extaz divin). Cu privire la acest procedeu pur interior. Această MUDRA care stimulează şi amplifică extraordinar de mult energia (vitalitatea) fiinţei. Prin urmare. SUTRA 40) (88) Yoghinul avansat (bărbat sau femeie) care îşi conservă astfel BINDU [însă pentru a-l transmuta şi sublima apoi în energia creatoare primordială (făcându-1 să ascensioneze în propriul său microcosmos lăuntric la nivelul lui SAHASRARA)]. yoghinul sau yoghina care stăpâneşte la perfecţiune VAJROLI MUDRA ajunge să trăiască în mod gradat orgasmul minute. divină. cap. Căderea lui BINDU (ejacularea) înseamnă moartea. A doua posibilitate. unde ea este numită VAJRONI şi diferă total de descrierea precedentă. zeci de minute sau uneori chiar ore în şir.unanim împărtăşită de toate căile spirituale autentice şi de toate religiile . toată partea superioară a corpului. COMENTARIU LĂMURITOR În această SUTRA ni se revelează o legătură directă între condiţia energiei creatoare (care este "ascunsă" în potenţialul sexual brut) şi atingerea stării de nemurire spirituală. infinită a vieţii Macrocosmice. este necesar să mai menţionăm aici descrierea lui VAJROLI MUDRA aşa cum este ea oferită în celebrul tratat yoga GHERANDA SAMHITA. Procedând în acest mod.Energii manifestatoare a Macrocosmosului. Tocmai din această cauză. Concepţia milenară . simbolic şi ascuns (ezoteric) al expresiei NARI-BHAGA este în legătură cu faptul că. potrivit tradiţiei yoghine secrete. exact în momentul stării de orgasm care precede imediat ejacularea şi constă în a realiza o contracţie foarte intensă şi viguroasă care nu îi permite spermei să mai iasă absolut deloc în exterior (prin ejaculare)." (GHERANDA SAMHITA.potrivit căreia controlul deplin asupra descărcării sexuale (atât la bărbat cât şi la femeie) urmat de suspendarea nelimitată.3. prin revelarea Supremei Conştiinţe. de la mijloc până în zona creştetului.

pentru aceasta la energia metabolică. cu toate că pare perfect normală pentru omul obişnuit şi ignorant.5 km. energie care este comparată adesea cu potenţialul colosal de energie care este conţinut într-o bombă atomică. la rândul său. O singură descărcare seminală (ejaculare).000. în cazul bărbatului) conţin o energie potenţială gigantică. eliberează în realitate (în medie) 400 milioane de spermatozoizi. fiinţa umană îşi iroseşte treptat şi în mod ireversibil potenţialul său creator fundamental. făcând apel constant. potenţialul sexual (sperma) care este pierdut de un bărbat obişnuit care ejaculează. cu toate că ştiinţa medicală actuală şi psihologia contemporană o resping (datorită ignorării aspectelor tainice profunde ale fiinţei umane).000 .numărul mediu de spermatozoizi care sunt pierduţi de bărbat la o singură ejaculare). pentru cei înţelepţi. Atunci când descărcarea sexuală (ejacularea) este un fenomen obişnuit. după aceea totul trebuie apoi să fie înmulţit cu 400. aceasta este . îi va permite yoghinului continent să facă dragoste 120 de zile câte opt ore în fiecare zi.de sănătate şi de armonie pe toate planurile este un adevăr evident pentru cei iniţiaţi. frecvent şi necontrolat. iar corpul său vlăguit de excese sexuale este nevoit să îl refacă.80 m înălţime. Comparativ vorbind. = VA URMA = AN 8 C 21 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA . În cazul unui bărbat care practică în mod perfect continenţa sexuală. care este capabil să înoate în mod continuu pe o distanţă de 2. În cazul acestei comparaţii. înzestrat cu o forţă care îi permite să se deplaseze pe o distanţă de 3000 de ori mai mare decât propria lungime.raportat la proporţia umană .echivalentul energiei care este consumată de un om având 1. Este însă semnificativ. Fiecare dintre aceşti spermatozoizi minusculi este. că ştiinţa medicală contemporană recunoaşte într-o oarecare măsură că fluidele sexuale (sperma.

mai trebuie să ştim că. a unei surse dătătoare de fericire oceanică şi de forţă care permite expansiunea în nemărginire a conştiinţei şi astfel conduce rapid la Iluminarea spirituală. 20 An 8) Energia gigantică creatoare care este "investită" în fluidele sexuale (atât în cele masculine. Această situaţie (care este curentă la bărbaţii care ejaculează frecvent) impune totodată o supradimensionare a efortului organelor şi glandelor digestive (îndeosebi a ficatului şi a pancreasului). Energia rezultată din metabolism este astfel consumată la toate verigile metabolismului nostru. fiind astfel . Toate acestea se obţin cel mai uşor. iar cererea enormă de elemente vitale preţioase pe care o implică după aceea reînnoirea globală a materialului celular sexual conduce la o uriaşă cheltuială de energie metabolică. claritatea şi luciditatea minţii. conservarea potenţialului sexual în vederea transmutării sale integrale şi a sublimării armonioase a energiei rezultante (atât de către bărbat. nu prin suspendarea activităţii sexuale. la unison cu SHIVA SAMHITA şi cu alte tratate secrete ale înţelepciunii orientale. Dimpotrivă. ale alimentelor care sunt ingerate. [89] Prin retenţia (şi transmutarea biologică completă în energie a) lui BINDU. Toate acestea determină revelarea. pentru refacerea constantă a spermei care este periodic ejaculată. vitalitatea şi vigoarea corpului. al sistemului circulator. în cazul ejaculării spermei. În plus. În acelaşi timp. acuitatea senzorială. atât fizice. afirmă HATHA-YOGA PRADIPIKA. la nivel fizic şi bioenergetic. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. ci prin suspendarea ejaculării (descărcării) sexuale şi prin sublimarea armonioasă a energiei uriaşe care rezultă în urma transmutaţiei biologice a potenţialului creator (sexual). trebuie să fie consumate alimente adecvate care sunt suficient de bogate în grăsimi şi în proteine.Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. Potrivit studiilor şi cercetările ştiinţifice care au fost întreprinse de numeroşi gerontologi asupra proceselor de îmbătrânire şi degenerescentă. puterea de pătrundere a minţii. 9. aceasta implică şi un travaliu susţinut al inimii. cât şi de către femeie. în interiorul fiinţei. cât şi în cele feminine) provine. celulele şi ţesuturile sistemelor fiziologice necesită o înlocuire rapidă a acestor foarte mari pierderi energetice. Tratatele secrete milenare de HATHA YOGA şi TANTRA afirmă în unanimitate că fluidele sexuale care sunt reţinute în corp pentru a fi transmutate în energie conferă după aceea cu uşurinţă accesul la divinul nectar beatific al nemuririi spirituale. corpul yoghinului [sau al yoghinei] începe să manifeste neîncetat o irezistibilă stare de fascinaţie (magnetism) şi totodată el emană un parfum natural extraordinar de atrăgător şi suav. prin aceasta se menţin nealterate. sporirea şi accelerarea factorilor pe care i-am menţionat anterior reprezintă principala cauză a decăderii fizice rapide precum şi a morţii premature. În consecinţă. cât şi subtile. Aceste elemente preţioase obţinute în procesul digestiei sunt după aceea absorbite în sânge şi apoi sunt utilizate pentru reconstituirea acizilor nucleici şi a structurii proteo-adipoase a spermatozoizilor. atunci când este atins controlul perfect asupra potenţialului creator (sexual). din elementele nutritive. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) (continuare la cursul nr. chiar şi la adânci bătrâneţi. cât şi al sistemului de eliminare a toxinelor care rezultă în cazul acestei refaceri a spermei care este ejaculată în momentul orgasmului. Tocmai din această cauză apare atunci o considerabilă accelerare a nivelului metabolic şi o creştere a temperaturii de bază a corpului. Aşadar. Atâta timp cât BINDU este nemişcat (imobil). cât şi de către femeie) asigură yoghinului o foarte mare putere interioară şi totodată îi permite să trăiască o multitudine de experienţe lăuntrice total necunoscute de omul obişnuit care consideră că este firească pierderea periodică a potenţialului său creator. atât de către bărbat.

iar aceasta antrenează automat şi eliminarea completă a fricii de moarte. se poate spune că şi corpul yoghinului (sau al yoghinei) care îşi reţine şi apoi îşi sublimează în totalitate BINDU (potenţialul creator-sexual) emană după aceea în mod spontan un miros foarte plăcut. se spune despre o fiinţă umană că are o mare energie ocultă atunci când ea dispune de un potenţial creator-sexual care este . că ferohormonii care sunt degajaţi de axila (subsuoara) unui bărbat viril şi puternic provoacă reacţii psiho-emoţionale profunde la femeie. de la caz la caz. în funcţie de faza ciclului ei menstrual. Viaţa noastră depinde în mod intim de BINDU (potenţialul creator-sexual). Într-adevăr. COMENTARIU LĂMURITOR BINDU (sămânţa sexuală care este sperma în cazul bărbatului şi secreţiile menstruale specifice în cazul femeii) este în cea mai mare măsură controlat de minte. arată medicina actuală. printr-o veritabilă reacţie în lanţ. S-a mai constatat. apare mirosul suav caracteristic pentru parfumul ei. atât eliberarea secreţiilor hormonale reproductive cât şi reacţiile sexuale care survin în fiinţa noastră în felurite situaţii depind. dacă mintea noastră este mai mereu agitată (CITTE CHALE). prezintă fiecare anumite mirosuri care sunt foarte plăcute în cazul unei fiinţe umane sănătoase. la ora actuală chiar şi medical s-a constatat că mirosurile corporale intime se modifică apreciabil odată cu conservarea şi transmutarea biologică în energie a potenţialului sexual. îmbătrânirea prematură şi chiar moarte prematură vin către noi mult mai repede. Tot astfel. prin analogie. Toate acestea sunt perfect adevărate dacă avem în vedere că sămânţa (sperma) (respectiv. În cazul în care sămânţa (sperma în cazul bărbatului sau secreţie menstruale specifice în cazul femeii) este menţinută în corp. slăbirea rapidă a vitalităţii. intensitatea trăirilor noastre lăuntrice şi prin urmare însăşi] viaţa. de sentimente şi de energia voinţei. în sensul că dacă sămânţa noastră este risipită prin ejaculare (descărcare). mirosul care este emis de axilele (subsuorile) unei femei care se află la începutul ciclului menstrual declanşează. Studii ştiinţifice edificatoare au arătat că. ci şi de activitatea noastră mentală şi imaginativă. cu alte cuvinte. în vederea transmutării ei biologice în energie] şi neîncetat trebuie să fie controlată cu o atenţie stăruitoare. cantitatea ferohormonilor emişi creste din ce în ce mai mult. atunci când yoghinul ajunge să-şi controleze perfect BINDU (sperma) (în cazul yoghinei controlul perfect al lui BINDU implică suspendarea ciclului menstrual şi transmutarea biologică a acestuia în energie). trebuie să fie cât mai bine "fixată" [imobilizată. atunci sămânţa noastră se va pune foarte uşor în mişcare (SHUKRAM CHALAM). la început nu are un miros plăcut dar la care. încetează spontan identificarea conştiinţei sale cu corpul fizic. Aceşti produşi au fost deja izolaţi de cercetători şi ei au fost numiţi global ferohormoni. În tradiţia secretă TANTRA. ciclul menstrual la alte femei care se află în preajma sa. această SUTRA mai face referire şi la un alt efect cu totul remarcabil care apare în urma realizării acestui control paranormal asupra lui BINDU: apariţia unor intense mirosuri corporale foarte plăcute.conservat în totalitate în corp prin transformarea sa în energii subtile esenţiale care sunt apoi acumulate în SAHASRARA. în schimb. exact ca şi cum s-ar cultiva o floare (care are un parfum specific) care. el (BINDU) depinde de modul predominant de gândire. dacă mintea noastră este constant. secreţiile şi fluidele sexuale feminine corespondente) este cea care asigură şi întreţine de fapt viaţa (vitalitatea) fiinţei. după un anumit interval de timp. Prin urmare. spre exemplu. În mod normal. profund şi ferm focalizată (concentrată) (CITTE STHIRE). la fel de mult ca şi gândirea. cum s-ar mai putea ca unui asemenea yoghin să-i mai fie frică de moarte? COMENTARIU LĂMURITOR Ideea esenţială care se desprinde din această SUTRA este aceea că. atunci fără îndoială că şi sămânţa noastră va fi stabilă şi neclintită (SHUKRAM STHIRAM). de asemenea. noi nu ne conştientizăm foarte bine aceste mirosuri. Iată de ce sperma (BINDU). Fazele ciclice ale procesului reproductiv fac să apară produşi chimici specifici care. însă ele exercită o puternică influenţă subliminală mai ales asupra subconştientului fiinţelor umane care sunt de sex opus. într-adevăr. iar de condiţia specifică a spermei [fluidelor sexuale] depinde într-o mare măsură [gradul de plenitudine al existenţei sau. [90] De modul predominant de gândire (atitudinile mentale preponderente) depinde totdeauna condiţia specifică a spermei [subtilă sau grosieră]. aşa cum obişnuieşte imensa majoritate a oamenilor în această epocă a agitaţiei şi decăderii spirituale (KALI YUGA). Pe de altă parte. nu numai de procesele fiziologice.

femeia iniţiată trebuie să realizeze suspendarea completă a ciclului menstrual. cât şi sperma (iubitului ei). El (RAJAS-ul) trebuie să fie conservat în corp de către yoghină pe întreaga durată a menstruaţiei [altfel spus. Una dintre metodele cele mai simple. îşi conservă astfel în totalitate BINDU-ul (sperma). În lumina revelaţiilor din această SUTRA ni se arată destul de clar că de fapt controlul complet al energiei sexuale trebuie să se realizeze în paralel cu controlul perfect al mentalului. (-)) şi cele feminine (RAJAS. este necesar să prezentăm acum unele elemente ezoterice care se referă la modalităţile practice prin intermediul cărora yoghina iniţiată atinge cu adevărat această extraordinară capacitate de retenţie. eventual prin îngurgitare a) acestor energii feminine care se prezintă sub forma secreţiilor sexuale care sunt emise de femeie în timpul orgasmului fără descărcare (printre aceste secreţii sexuale feminine se află şi faimoasele KALAS-uri). La rândul ei. fluidele sexuale feminine (RAJAS-ul) se află în permanenţă în vaginul femeii care este plină de vitalitate şi senzuală. printr-o anumită contracţie a muşchilor vaginali. (+)). chiar dacă el nu este încă în stare (capabil) să practice VAJROLI MUDRA!]. care este realizat numai cu continenţă. COMENTARIU LĂMURITOR Unii comentatori ai acestei SUTRA-e consideră că ea ar fi interpolată. stăpânind perfect. fie chiar şi pentru câteva clipe. care pentru majoritatea oamenilor sunt incredibile. Ideea este aici că yoghinul avansat nu trebuie să lase deloc să se piardă nici potenţialul creator sexual feminin. în timpul actului amoros. Procedând astfel. Oricine a cunoscut. Ea trebuie să procedeze întocmai precum yoghinul care. o veritabilă uniune polară ((+) şi (-)) a celor două tipuri de fluide sexuale: cele masculine (sperma. VAJROLI MUDRA. în vederea unei transmutări biologice similare ce se realizează prin intermediul lui VAJROLI MUDRA] sămânţa [secreţiile sexuale feminine specifice ale] femeii. acelaşi text precizează că: [99] Dacă o femeie (NARI) practică plină de frenezie şi în mod constant VAJROLI MUDRA urmărind astfel să îşi conserve atât RAJAS-ul ei. care de asemenea sunt de ordin subtil). Procedând astfel. atunci ea poate fi considerată o mare yoghină [ea reuşeşte atunci să stopeze fulgerător. ci. prin atingerea stării de neutralitate (0) a celor două polarităţi ((+) şi (-)). care este numită RAJAS. pentru a realiza . starea de comuniune (rezonanţă) beatifică (YOGA) printr-o practică intensă a lui VAJROLI MUDRA. fie că ne referim la cel care se află în el (este vorba aici despre alte fluide sexuale decât sperma. constă din asimilarea (atât în plan subtil-magnetic cât şi fizic. descărcarea ejaculatorie a bărbatului şi totodată îi induce un impuls puternic şi profund care generează la el transmutarea interioară spontană a spermei în energie. Mai departe. se cuvine să amintim că tratatul YOGA secret HATHA RATNAVALI indică: "Fiind asemănătoare cu plumbul roşu care este topit. ceea ce după aceea îl ajută să realizeze cu uşurinţă transcenderea. Pentru o cât mai profundă edificare în legătură cu aceste aspecte secrete. originară). de asemenea. yoghina trebuie să practice în mod consecvent VAJROLI MUDRA. care va fi urmată de transmutarea biologică a acestuia în energie subtilă]. În această direcţie. fie la acela care se află în iubita lui. [91] Yoghinul avansat trebuie nu numai să-şi păstreze (reţină în fiinţă) propriul său BINDU (în vederea transmutării biologice integrale a acestuia în esenţiala energie subtilă creatoare. care este cea mai potrivită atingerii acestui scop. el va ajunge în scurt timp la mari realizări de natură spirituală. în fiinţa sa. trebuie după aceea să aspire de fiecare dată [secreţiile sexuale feminine] RAJAS-ul femeii prin LINGAM. printr-o contracţie completă şi fermă a întregii musculaturi vaginale. el va face la fel cu [el trebuie să aspire prin LINGAM-ul său.foarte mare. yoghinul realizează într-un mod foarte plăcut şi cu uşurinţă.

În fazele superioare. Dacă atunci apa nu este aspirată în acest mod în vagin numai prin execuţia lui UDDIYANA BANDHA. aceasta înseamnă că ea este cu adevărat pregătită (aptă) să practice cu succes VAJROLI MUDRA. foliculul ovarian face să fie secretaţi hormonii sexuali feminini specifici (estrogenul şi progesteronul). fiind profund şi complet identificate într-o unică Realitate non-duală. cu alte cuvinte. cuprinde etape care sunt în mare măsură similare acelora care sunt parcurse în cazul antrenamentului masculin. ea va practica încet şi cu atenţie NAULI KRIYA (în special MADHYAMA NAULI). fără a mai fi nevoie de ajutorul lui UDDIYANA BANDHA. După aceasta. atât în vagin. ea va urmări să reţină apa caldă în vagin. în loc să-şi introducă o sondă în canalul uretral. fără ajutorul tubului. Yoghinii care ating o mare măiestrie în realizarea lui VAJROLI MUDRA dobândesc astfel o viziune intuitivă profundă asupra Realităţii Divine Supreme" (cap. reprezintă de fapt nişte manifestări care sunt legate de ovulaţie. al cărui capăt va rămâne 2-3 cm în afară. doar prin contracţia dirijată a muşchilor genitali. Printre altele. Atunci când deja este atinsă o mare măiestrie. trebuie să fie realizată cu o mare uşurinţă. SUTRA-ele 93. BINDU-ul (-) şi RAJAS-ul ( trebuie apoi să fuzioneze intim şi să fie armonios unificate atât în fiinţa yoghinului cât şi în fiinţa yoghinei. care provoacă. în ligheanul cu apă caldă şi va efectua UDDIYANA BANDHA sau NAULI KRIYA. Această extraordinară metodă YOGA (VAJROLI MUDRA) este încununată de succes numai în cazul aspiranţilor (bărbaţi sau femei) plini de curaj. antrenamentul necesar pentru abordarea cu succes a lui VAJROLI MUDRA. yoghina va urmări să-şi relaxeze profund şi apoi să deschidă orificiul colului (CERVIXUL). pur şi simplu. 101-103). yoghina se va aşeza cu şezutul scufundat într-un lighean plin cu apă curată (caldă) şi va realiza apoi lent şi cu atenţie UDDIYANA BANDHA. fiind cu corpul în poziţie verticală. yoghina se va aşeza. este complet suspendată]. în afara anumitor contracţii vaginale specifice. spirituală. care este în mod consecvent realizată. [100] Fără nici o îndoială. stând în picioare (în poziţie complet verticală). în sensul că în cazul femeilor care nu au atins măiestria în realizarea lui VAJROLI MUDRA. în acea fază. yoghina va urmări. în urma realizării cu succes a acestei tehnici. În cazul ei. trăgând simultan apă caldă chiar şi în UTER. 2. absorbţia apei calde. NADA [aspectul energetic subtil-elevat al potenţialului creator] şi BINDU [aspectul energetic grosier al potenţialului creator] sunt sublimate. după care va urmări să reţină complet apa caldă în vagin. printre altele. nici un strop din RAJAS-ul femeii nu mai este irosit [atât în timpul actului amoros. prin intermediul unor contracţii speciale ale musculaturii vaginale. cât şi în timpul menstruaţiei. perseverenţi şi total dăruiţi lui DUMNEZEU. După aceea. cât şi secreţiile menstruale. cât şi în uter. atât de către bărbat. purificându-1 totodată la nivel subtil. proliferarea mucoasei uterine şi expulzarea ei în perioada declanşării menstruaţie! . după care va practica din nou NAULI KRIYA (varianta completă). secreţii reziduale. cei doi iubiţi vor atinge cu uşurinţă succesul în YOGA. graţie lui VAJROLI MUDRA. această practică preliminară curăţă în mod eficient vaginul de diferitele. Procedând astfel. să reţină cât mai mult timp posibil apa absorbită în interiorul vaginului. COMENTARIU În această SUTRA. În cazul femeii care deja practică YOGA.astfel transmutaţia biologică a manifestării grosiere a RAJAS-ului ei (fluidele sexuale specifice în forme înalte de energie subtilă. cât şi de către femeie. După ce yoghina a obţinut succesul în această primă etapă a practicii sau. femeia îşi va insera în vagin un tub sterilizat (care poate avea până la 6 cm (diametru) grosime şi 10 cm lungime). atunci când apa caldă este făcută să urce cu uşurinţă prin tubul respectiv în vagin. Trebuie avut în vedere faptul că femeia care nu este iniţiată practic în tainele sistemului YOGA nu trebuie să abordeze practica lui VAJROLI MUDRA [trupul şi aura ei nefiind atunci suficient de pregătite (purificate) pentru aceasta]. în timpul actului amoros care este realizat NUMAI CU CONTINENŢĂ. Aici trebuie să ne dăm seama că atât secreţiile vaginale care sunt emise în timpul actului amoros. Atunci când yoghina atinge măiestria şi poate să reţină apa caldă în interiorul vaginului şi al uterului doar prin intermediul lui MULA BANDHA şi a contracţiei muşchilor vaginali. este evident că accentul este pus pe stăpânirea deplină a lui VAJROLI MUDRA. care. graţie realizării la unison şi cu succes a lui VAJROLI MUDRA. Procedând astfel.

El este secretat de ovare. asimilaţie) protidice. Hipofiza. Femeile care au sânii mari sau foarte mari prezintă o secreţie mărită de hormoni estrogeni. Pe de altă parte. asigurând dezvoltarea optimă şi armonioasă a uterului. Rolul său esenţial este de a face mucoasa uterului să devină aptă pentru nidarea oului. sau glanda pituitară. este în strânsă legătură cu centrul subtil de forţă AJNA chakra. în lumina învăţăturilor secrete tantrice. = VA URMA = AN 8 C 22 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. a epiteliului vaginal şi a buzelor mici ale YONI-ului. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) (continuare la cursul nr. Secreţia progesteronului de către ovare se află sub controlul hormonilor gonadotropi care sunt secretaţi de hipofiză. 9. Estrogenii exercită o acţiune esenţială asupra organelor genitale: -ei sunt indispensabili pentru maturarea organelor genitale interne. -ei fac să se dezvolte normal şi armonios glandele mamare (sânii). protejând după aceea starea de graviditate. la nivelul corpului galben. În corpul bărbatului. -ei au o acţiune de cheratinizare (infiltrarea cu cheratină a unei mucoase sau ale straturilor superficiale ale pielii) asupra mucoasei vaginale. însoţesc şi urmează rutului). a trompelor. ei favorizând procesele anabolice (acestea reprezintă o anumită fază a metabolismului în care materiile nutritive care sunt introduse în organism sunt transformate în substanţe care îi sunt proprii acestuia. ovulul este RAJAS (+) şi atât fluidele menstruale. după ovulaţie.GLOSAR PROGESTERONUL = Unul dintre cei doi hormoni sexuali feminini. Aşadar. hormonii estrogeni au şi o acţiune metabolică generală. cât şi cele vaginale depind de acest RAJAS. În cea de a doua perioadă a ciclului menstrual ei trebuie să fie însoţiţi de secreţia PROGESTERONULUI. BINDU-ul fizic este constituit la nivel fizic de . retenţia apei şi a sodiului. -ei permit proliferarea în timpul ciclului menstrual a mucoasei uterine. în cea de a doua parte a ciclului menstrual. An 8) GLOSAR ESTROGENUL= Hormon care posedă proprietatea de a provoca la femeie apariţia ESTRULUI (cu alte cuvinte ansamblul fenomenelor histologice şi funcţionale care preced. 21. a cărui concentraţie trebuie să fie într-o anumită proporţie cu aceea a estrogenilor. Ei sunt secretaţi şi acţionează singuri în prima parte a ciclului menstrual. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI.

cât şi yoghina devin astfel un instrument (canal) perfect al Puterilor Divine. care este considerată ca fiind o veritabilă matrice creatoare a Logosului Divin (VAK)). potrivit tratatului yoghin secret GORAKSHA SHATAKA: "BINDU este [în ultimă instanţă] identic cu SHIVA (conştiinţa). respectiv. voinţa. în energii din ce în ce mai rafinate pentru a da naştere în cele din urmă formei cea mai elevată a energiei divine creatoare. 76). Practica sistematică şi perseverentă a lui VAJROLI MUDRA echilibrează şi energizează intens şi profund mintea. energie şi conştiinţă. YIN (-) şi YANG (+). SUTRA respectivă arată că prin intermediul realizării perfecte a lui VAJROLI MUDRA energia subtilă vitală. Într-adevăr. În mod asemănător. [102] Cu adevărat poate fi numită o yoghină desăvârşită femeia care ani în şir îşi conservă perfect RAJAS-ul [prin suspendarea integrală a ciclului menstrual] "contractându-1" în energie [transmutându-1 biologic în energie] şi facându-1 apoi să urce [prin sublimare armonioasă] la nivelul centrilor secreţi de forţă (CHAKRA-e) superiori. prin BINDU (-) şi RAJAS (+) nu se înţeleg doar aspectele subtile. Cu alte cuvinte. iar RAJAS-ul [în cazul femeii PRANA SHAKTI] este dirijat la nivelul focarului Soarelui [MANIPURA CHAKRA sau. iar RAJAS este [în ultimă instanţă] identic cu SHAKTI [energia]. intuiţia. psihicul şi trupul. BINDU-ul (-) şi RAJAS-ul (+) care există în trupul yoghinului şi în trupul yoghinei ajung să fuzioneze extatic şi prin aceasta apar gradat toate realizările spirituale extraordinare (SIDDHI-urile). la nivel de NADI-uri. prin sublimare. care este numită în acest tratat NADA (pură energie sublimă care declanşează o rezonanţă subtil-sonoră. activând astfel gradat. Prin urmare. Iluminator care este caracteristică. BINDU ajunge . menstruaţia şi ovulaţia sunt complet suspendate la voinţă. prin IDA NADI (-) şi PINGALA NADI (+)). de fapt. de jos în sus. [101] Graţie polarizării identificatoare care este declanşată de realizarea perseverentă a lui VAJROLI MUDRA.la nivelul lui AJNA CHAKRA şi chiar dincolo de AJNA CHAKRA. Atunci când în fiinţa sa BINDU şi RAJAS fuzionează. Totodată ea "trezeşte" şi dinamizează în mod armonios SUSHUMNA NADI. atât yoghinul. inteligenţa şi emoţiile yoghinului şi ale yoghinei sunt astfel progresiv transformate în manifestări inefabile ale Conştiinţei Divine Macrocosmice. graţie realizării perfecte a lui VAJROLI MUDRA.complet. Acela sau aceea care ştie cu adevărat cum să facă să fuzioneze perfect aceste "două componente (BINDU şi RAJAS) este cu adevărat un mare iniţiat şi un înţelept" (GORAKSHA SHATAKA 74. COMENTARIU În contextul acestei SUTRA-e.spermatozoizii care sunt vehiculaţi de lichidul seminal. se poate spline că VAJROLI MUDRA echilibrează gradat şi din ce în ce mai profund cele două aspecte polare fundamentale ale fiinţei (care sunt reprezentate. ci şi cele două aspecte fundamentale ale fiinţei. prezentul şi . este "extrasă". la nivelul lui SAHASRARA. (+)). Prin intermediul lui VAJROLI MUDRA. în ANAHATA CHAKRA]. gradat. Ea [această femeie excepţională] va cunoaşte astfel cu uşurinţă trecutul. conştiinţa practicantului către revelarea stării de Vid Beatific. până când ea ajunge să se identifice pe deplin cu NADA SHAKTI (energia divină creatoare esenţială).datorită declanşării complexelor procese de transmutaţie şi sublimare . Prin aceasta. (-)) iar RAJÂS este de asemenea Soarele (PINGALA NADI. care astfel este transformat. după alte opinii. Căii Mediane (SUSHUMNA NADI). ovulul şi secreţiile vaginale specifice) şi apoi este sublimată în forme de energie din ce în ce mai înalte. ocultă. În fazele cele mai înalte ale acestei realizări. prin care se ajunge să fie conştientizată plenar SAHASRARA. dacă în trupul femeii. prin intermediul proceselor de transmutaţie biologică. apar aceleaşi fenomene de transmutaţie biologică în ceea ce priveşte potenţialul sexual brutal femeii. "deschizând" astfel. BINDU este de asemenea Luna (IDA NADI. în straturile conştiinţei iluminate. dacă avem în vedere că. la nivelul lui SAHASRARA. toţi centrii secreţi de forţă (CHAKRAele). se poate spune că BINDU (potenţialul creator sexual) reprezintă de fapt legătura (veriga)) unificatoare între materie. polare ale potenţialului creator sexual care a fost deja transmutat în energie. din potenţialul sexual brut (sperma sau. yoghinul şi yoghina ating astfel cea mai înaltă stare de conştiinţă SHUKRA BINDU (sperma) este atunci adusă [prin transmutaţie biologică şi sublimare] la nivelul lui BINDU CHAKRA [ un centru secundar de forţă destul de important care este situat în zona creştetului].

se poate spune că o yoghină care stăpâneşte foarte bine practica lui VAJROLI MUDRA devine astfel o veritabilă SHAKTI. cât şi spaţiul sunt transcense în Suprema Beatitudine. chiar şi fără a-şi mai răsuci limba către glotă. Cu toate acestea. Într-adevăr. corpul fizic al yoghinului sau al yoghinei devine un corp perfect şi desăvârşit [cu alte cuvinte atunci el este alchimizat şi complet purificat prin practica perseverentă a lui VAJROLI]. nu trebuie să ne surprindă că pentru TANTRA corpul fizic reprezintă un instrument privilegiat de explorare a profunzimilor conştiinţei şi a realităţilor vieţii. femeia iniţiată care va ajunge să-şi transmute în totalitate menstruaţia. cât şi feminine) în energii benefice . mai există chiar şi astăzi. spontan. cum s-ar putea atunci dezvolta rapid şi într-un mod foarte plăcut în noi percepţia intuitivă extatică a realităţilor superioare ? Prin urmare. Atingând măiestria în respectiva tehnică. de exemplu. unii învăţaţi" şi erudiţi semidocţi care afirmă cu mult aplomb că acest adevăr tantric. de ce oare trebuie neapărat să-1 negăm? Atâta timp cât noi refuzăm să cunoaştem complet şi în profunzime experienţa amoroasă. poate sluji la dobândirea unei prize superioare de conştiinţă. uneori fulgerătoare. profund transfiguratoare. conştiinţa în atitudinea tainică a lui KHECHARI (MUDRA). [103]Datorită acestei forme extraordinare de YOGA. COMENTARIU Această SUTRA descrie un aspect fundamental care este specific tantrismului: experienţă spirituală ultimă poate fi trezită în fiinţa noastră prin intermediul extazului copleşitor care este produs de experienţa amoroasă. atât marele înţelept şi eliberat RAMAKRISHNA. pătrunzând astfel în Preapurul Spaţiu Absolut (KHA) al Conştiinţei Divine. proclamând că ele sunt realizate "numai de yoghinii care sunt lipsiţi de voinţă". cât şi marele yoghin SRI AUROBINDO sau alţi mari iniţiaţi ai Indiei au demonstrat prin exemplul lor personal că acest ideal tantric reprezintă în realitate una dintre cele mai eficiente şi mai rapide căi spirituale pentru omul modem. conştiinţa ei se va putea resorbi în mod firesc în centrii secreţi de forţă de deasupra lui VISHUDDHA CHAKRA. câmpul conştiinţei ei se va dilata atunci gradat în Realitatea Divină Universală. faimoasa KHECHARI MUDRA direct prin intermediul conştiinţei. din moment ce fiecare dintre noi avem un trup care ne-a fost dăruit de DUMNEZEU. BHOGA (plăcerile senzoriale perfect controlate şi în mod armonios sublimate) poate deveni cu uşurinţă o veritabilă "trambulină" pentru atingerea. a stării de YOGA (fuziunea extatică cu Dumnezeu Tatăl). acolo unde atât timpul. fuziunea amoroasă extatică ce este realizată cu continenţă. COMENTARIU Potrivit acestei SUTRA-e. este demn de amintit că tantrismul (la unison cu tradiţia HATHA YOGA autentică) insistă foarte mult asupra necesităţii transformării fluidelor creatoare sexuale (atât masculine. Potrivit tantrismului. Ştiind aceasta nu trebuie să ne mire de ce ei consideră aceste practici "obscure şi respingătoare". reprezintă o cale inferioară. va realiza astfel experienţa unei energii subtile colosale care va fi trezită atunci în fiinţa ei. AJNA şi SAHASRARA). în India. care este de asemenea susţinut de unii înţelepţi ai acestei planete. Această formă de YOGA rapidă şi atât de profund benefică îi dăruieşte atât yoghinului. Mai mult decât atât. Interacţiunea amoroasă.viitorul şi totodată îşi va putea menţine zile în sir. MAITHUNA). Dincolo de aceasta. Prin intermediul acestei energii benefice uriaşe. reuşind totodată să-şi sublimeze în mod armonios energia rezultată în urma acestei transmutaţii biologice la nivelul centrilor superiori de forţă (VISHUDDHA. De îndată ce a atins acea treaptă. Aşadar. tocmai aceşti "farisei" moderni şi-au permis chiar să cenzureze textele originale străvechi (unele vechi de mii de ani) ale înţelepciunii yoghine (printre acestea numărându-se chiar HATHA-YOGA PRADIPIKA şi SHIVA SAMHITA) care conţin descrierea lui VAJROLI MUDRA sau a altor procedee similare (cum ar fi. deoarece capacităţile intuitive sunt în mod natural mult mai dezvoltate la femeie. care este realizată numai cu continenţă. cât şi yoghinei eliberarea spirituală chiar şi atunci când el sau ea se bucură din plin de plăcerile elevate (sublime) ale acestei lumi. Puterile oculte spirituale (SIDDHI-urile) sunt astfel atinse de o femeie iniţiată (în condiţiile care au fost menţionate mai sus) mult mai uşor decât de către un bărbat. În această direcţie. acea yoghină desăvârşită va putea realiza spontan şi aproape fără nici un efort. care este practica perfectă a lui VAJROLI MUDRA.

Ştiind toate acestea. (+)) care alcătuiesc energiile de bază ale conştiinţei. În cursul fuziunii amoroase.) (57) Reţinându-şi totodată în întregime propriul sau BINDU (sperma). (Unii maeştrii tantrici recomandă. pentru a-1 face -astfel să pătrundă [acest RAJAS] în propriul său corp. referitoare la VAJRO MUDRA şi care au fost majoritatea extrase din faimosul tratat HATHA-YOGA PRADIPIKA.din ce în ce mai elevate. atunci când el practică în mod perseverent VAJROLI MUDRA. menţinerii şi resorbţiei Universului. spre exemplu. nişte metode ştiinţifice care sunt destinate unirii extatice. însă nu trebuie să uităm că în realitate aceste două polarităţi există la fel de bine şi înlăuntrul fiecărei fiinţe umane. De aceea este indicat ca bărbatul să fuzioneze amoros cu femeia iubită numai dacă el îşi poate controla perfect potenţialul sexual prin intermediul lui VAJROLI MUDRA. în fiinţa noastră. După aceste citate. care a fost prezentată mai înainte]. revenim acum la textul de bază din SHIVA SAMHTTA. yoghinul care este plin de dragoste şi frenezie trebuie să aspire RAJAS-ul (secreţiile sexuale) din vaginul femeii iubite. (54) Chiar nerespectând aproape deloc nici una dintre regulile sociale sau modalităţile de acţiune care au fost stabilite în YOGA. care sunt după aceea transferate prin sublimare la nivelul centrilor secreţi de forţă superiori (AJNA şi SAHASRARA). chiar şi în cazul acelora care încă mai sunt foarte legaţi şi fascinaţi de atracţiile acestei lumi. În cadrul jocului amoros divin. transfiguratoare. poate să ajungă un mare yoghin şi astfel lui îi va fi uşor să atingă eliberarea spirituală. Nu există aproape nici o altă cale mai rapidă şi mai uşoară decât aceasta pentru a deveni un autentic RAJA-yoghin". în cazul în care YONI MUDRA nu este stăpânită la perfecţiune. altfel spus.yoghinul sau yoghină la aceeaşi fuziune plenară a lui SHAKTI cu SHIVA. yoghinul care cu adevărat aspiră la desăvârşire trebuie să practice constant YONI MUDRA. VAJROLI (împreună cu variantele sale clasice SAHAJOLI şi AMAROLI) şi MAITHUNA reprezintă. pe care noi le considerăm destul de clarificatoare. Iată. extatice (MAITHUNA). unde SHAKTI fuzionează plenar cu SHIVA într-un extaz etern nesfârşit. Acest potenţial creator (sexual) care există în întregul univers este cauza esenţială şi unică a creaţiei. ce menţionează tratatul secret HATHA RATNAVALI: Yoghinul trebuie să facă în mod constant efortul de a-şi conserva potenţialul sexual creator (sperma). până şi acela care deja este un cap de familie [GRIHASTHA (bărbatul căsătorit) ori. iar femeia reprezintă polul negativ (-) al energiei şi factorul "spaţiu". cu multă atenţie. se mai poate spune că în mod echivalent. (56) Mai întâi. care este atunci resimţită la nivelul lui SAHASRARA. iar dacă apare cumva situaţia în care BINDU (sperma) este pe cale de a . practica atentă şi sistematică a lui VAJROLI MUDRA (în varianta hatha-yoghină) poate conduce şi ea . (55) Practica sistematică şi corectă a lui VAJROLI MUDRA face să fie atinsă fără îndoială starea de realizare spirituală [trezirea potenţialităţilor divine care se află în stare latentă în cazul omului obişnuit]. bărbatul reprezintă polul pozitiv (+) al energiei şi factorul "timp". (53) Din nesfârşita mea dragoste pentru adoratorii mei.chiar dacă ceva mai lent . la ambii iubiţi forţa latentă KUNDALINI (SHAKTI) care se află în mod obişnuit într-o stare potenţială la nivelul lui MULADHARA este trezită şi apoi este făcută să ascensioneze la nivelul lui SAHASRARA. fiinţa umană care este implicată în planul social şi care întreţine şi o viaţă sexuală activă]. Sau. în propria fiinţă. a aspectului negativ (YIN. aşa-cum el depune permanent eforturi pentru a-şi cultiva şi amplifica forţa mentalului (CITTA). (-)) şi a aspectului pozitiv (YANG. am putea spune. MULADHARA CHAKRA este sediul lui SHAKTI (energia) iar SAHASRARA este sediul lui SHIVA (conştiinţa). atunci el (yoghinul) trebuie să realizeze mişcări lente şi profunde cu LINGAM-ul (falusul) aflat în stare de erecţie (este evident că aceasta se realizează în timpul uniunii sexuale). bărbat sau femeie. realizat cu continenţă (MAITHUNA). fiind considerată secretul secretelor. cu o mare atenţie (cu o adecvată stare de concentrare mentală) în conformitate cu metoda învăţată [prin contracţia intensă şi profundă a musculaturii peniene. voi descrie acum inegalabila VAJROLI MUDRA care distruge rapid întunericul (ignoranţa) acestei lumi şi care tocmai de aceea trebuie să fie păstrată în mare taină. să fie îngurgitate aceste secreţii într-o stare frenetică de transfigurare amplă şi profundă a iubitei.

devin imediat nişte mari realizaţi spiritual şi ating starea de desăvârşire în YOGA. el trebuie să aspire ferm şi cu o mare putere. în maniera învăţată direct de la GURU. Contractând atunci simultan zona pelviană [pentru a realiza astfel concomitent MULA BANDHA care acţionează direct asupra lui MULADHARA CHAKRA şi totodată îi permite yoghinului să controleze APANA VAYU]. (61) Eu însumi (SHIVA (+)) mă manifest astfel plenar prin intermediul lui BINDU (-) şi Puterea Mea (SHAKTI. MANTRA HUM. yoghinul trebuie să întrerupă mişcările LINGAMului (organul sexual) în YONI (vagin) pentru a emite mental. IDA NADI]. [în text se indică în mod eronat. (-)) [formând în acest mod TOTUL SUPREM dincolo de care se află ABSOLUTUL TRANSCENDENT (0)]. la limită. iar extremul YIN (-) (SHAKTI) se transformă în YANG (+) (RAJAS)]. prin LINGAM (falus). facându-1 apoi să reurce [prin angrenarea procesului de transmutaţie şi sublimare] pentru a-1 transforma astfel în sublima energie creatoare originară (primordială) care există în fiinţa noastră la nivelul lui SAHASRARA. (59) Procedând astfel. (58) Conducând apoi acest BINDU [prin transformarea lui integrală în sublima energie creatoare esenţială] prin canalul subtil median (SUSHUMNA NADI). (+)) mă unesc astfel cu Ea (SHAKTI. (60) Yoghinul înţelept ştie că BINDU (sperma) provine din esenţa subtilă lunară (feminină. Eu (SHIVA. Aceasta este secreta metodă yoghină a lui VAJROLI MUDRA care îl conduce pe cel care o realizează în mod perfect. care atunci (în cazul realizării lui YONI MUDRA) este fulgerător dublată de o intensă concentrare mentală pentru a realiza dirijarea în sus a fluidelor sexuale]. În cazul lor corpurile [profund transformate şi cosmizate prin această extraordinară sublimare alchimică] devin întocmai ca acelea ale unor zei! [Ei obţin prin intermediul lui VAJROLI MUDRA mai multe puteri spirituale extraordinare (SIDDHI-uri). yoghinul perseverent devine capabil să obţină rapid scopul final în YOGA (desăvârşirea spirituală) şi. el devine în scurt timp apt să asimileze cea mai aleasă hrană [divinul nectar subtil esenţial AMRITA. printre care şi incoruptibilitatea în timp a corpului fizic. Lotusul cu o mie de petale]. (-)) [aceasta datorită faptului că. RAJAS-ul (secreţiile sexuale specifice) din YONI-ul (vaginul) iubitei sale. pentru a-i deruta pe cei neaveniţi (neiniţiaţi). el trebuie imediat să-1 oprească (pe BINDU) prin intermediul realizării ferme şi concomitente a lui YONI MUDRA [aici este vorba de contracţia yoghină puternică a musculaturii peniene. Soarele (+) şi Luna (-) sau aici RAJAS (+) şi BINDU (-)]. calea din stânga. într-un imens extaz nesfârşit! Cei care ştiu aceasta prin experienţa lor directă [cei doi iubiţi perfect continenţi care sunt angrenaţi să fuzioneze amoros şi aplică acest procedeu . (-)) se manifestă astfel plenar prin intermediul lui RAJAS (+). la mari realizări spirituale.scăpa de sub control (prin declanşarea procesului de ejaculare). adorându-şi plin de dragoste şi recunoştinţă GURU-l [care l-a iniţiat în secretele acestei formidabile MUDRA-e].) = VA URMA = AN 8 C 23 . cu o maximă focalizare a atenţiei. Atunci când acestea două (BINDU (-) şi RAJAS (+)) fuzionează plenar şi profund. care este preluat în fiinţă prin SAHASRARA.VAJROLI MUDRA]. yoghinul şi yoghină trebuie să le absoarbă pe amândouă (prin sublimare completă) în corpul lor [subtil]. extremul YANG (+) (SHIVA) se transformă în YIN (-) (BINDU). /YIN. Realizând fuziunea profundă [a celor două principii complementare. (+)) iar RAJAS (secreţiile sexuale feminine corespondente) provin din esenţa subtilă solară (masculină. YANG.

iar raporturile sexuale cu ea în această perioadă erau strict interzise. de îndată ce ea tinde să iasă în afara corpului (prin ejaculare). totul este Divin!). Este de asemenea util să amintim că celebrul alchimist Thomas VAUGHAN face tot în acelaşi sens o remarcă enigmatică în faimosul său tratat "AULA LUCIS" ("Casa Luminii"): "Vasul Naturii. Acest simbolism este strâns legat prin aceste aspecte de sânge (care. pentru că ea este aceea care o conservă şi o dinamizează". erotică (RAJAS) se revelează integral. sau altfel spus. femeia care era la ciclu era atunci considerată ca fiind o fiinţă cu totul specială. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) (continuare la cursul nr. intangibilă de către fiinţa profană. vasul tainic în care au loc operaţiile secrete în alchimie. extatică. sau. care este mereu ascunsă în spatele oricărui lucru sau fiinţe create (pentru tantricul care a ajuns să fie cu adevărat plenar conştient. RAJAS-ul femeii se uneşte astfel cu BINDU-ul (sperma) cel alb al bărbatului. . Căldura intensă a acestei matrici tainice este sulfuroasă (deci (+). cu alte cuvinte. după cum ştim. În această direcţie. conştientizarea Luminii Necreate. 22 An 8) Comentarii lămuritoare la SUTRA-ele 55-61 Cuvântul sanscrit RAJAS semnifică totodată atât culoarea roşie. în această direcţie. femeia la ciclu era cel mai adesea evitată. RAJAS!). Această energie misterioasă care se declanşează la ciclu străluceşte întocmai ca un Soare ocult (a se vedea aici analogia complexă şi foarte profundă cu "Soarele negru" al alchimiştilor) şi tocmai acest aspect este ceea ce face din femeia respectivă o fiinţă sacră. rezultă de aici că un moment privilegiat pentru realizarea lui VAJROLI poate fi şi acela în care tocmai s-a declanşat ciclul menstrual (acest aspect este valabil numai în situaţia în care iubita yoghinului încă nu şi-a suspendat complet menstruaţia).Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. aceasta este o perioadă în care esenţa feminină subtilă. atât în India. Tocmai de aceea. se poate chiar arăta că în alchimia esoterică a Occidentului se indică adeseori ca element primordial (sau MATERIA PRIMĂ) pentru "Piatra Filozofală" (aspect care corespunde perfect energiei esenţiale KUNDALINI din YOGA tantrică) "anumite fluide tainice care provin dintr-un loc pe care nu-1 putem numi. fiind considerat de natură solară). este în realitate o substanţă menstruală. fiind acoperit de ruşine [pentru profanul ignorant]" (Nicolas FLAMEL). într-un corp viu este cald. care cel mai adesea erau de temut pentru profan. pentru că atunci femeia îşi manifestă plenar întreaga sa putere cosmică tainică (SHAKTI) (care atunci când ea nu este la ciclu se află latentă în ea). roşu şi mereu în mişcare. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. după cum ştim. 9. care manifesta forţe şi energii enigmatice. cât şi în cele mai multe civilizaţii tradiţionale. căci ea este agentul subtil care "coagulează" (condensează şi transmută) sperma. tu trebuie să aşezi "sperma universală" (BINDU-ul din tratatele tantrice) în matricea Naturii. Ştiind aceasta. feminină (-) prin natura ei. este demn de remarcat că tradiţia esoterică tantrică merge cu mult mai departe decât religiile şi căile "ortodoxe". aşa cum un alchimist amestecă în ATHANOR (Vasul Secret al transformării) aurul (+) şi argintul (-). Clarvăzătorii şi înţelepţii tantrici au descoperit manifestarea supremei energii cosmice (SHAKTI). Tocmai din această cauză. a întregii creaţii. idealul tantric fiind transfigurarea totală. cât şi ideea de expansiune sau de dinamism radiant. Această matrice tainică (pentru noi ea este YONI!) este chiar viaţa spermei. Secreţiile vaginale ale femeii fiind în mod normal incolore sau albicioase. în sângele menstrual RAJAS (+) şi.

ea îşi oferă. creatoare care sunt vehiculate (materializate) în timpul actului amoros. variantă care se adresează însă numai acelora care sunt incapabili să realizeze continenţă amoroasă şi care tocmai de aceea are o eficienţă spirituală mult mai redusă. pielea . Această practică tantrică foarte secretă nu este însă deloc legată de ciclul menstrual al femeii. aceasta fiind atunci privită drept o profundă comuniune perfectă. ale unor tainice energii divine creatoare esenţiale . iubita yoghinului. o altă variantă (metodă) de conştientizare a energiilor tainice. se ia pe degete cenuşa de la focul sacrificial şi cu ea se marchează fruntea oficianţilor (aceasta simbolizând atunci trezirea centrului de forţă AJNA CHAKRA).3 indică: "TASYA VEDIR UPASTAH. întrucât prin aceasta amândoi asimilează astfel cele două substanţe purtătoare de fluide tainice care sunt indisolubil fuzionate: "A savura fiind plin de adoraţie şi frenezie acest tainic elixir al nemuririi. înseamnă de fapt a bea esenţa supremă (nectarul esenţial cosmic)) are este astfel revărsată prin uniunea amoroasă a cuplului divin SHIVA-SHAKTI.Prin urmare. uneori. printr-o misterioasă analogie. după ceremoniile complexe de adorare a Divinului (PUJA) care sunt realizate prin intermediul unui aspect sau imagine particulară a lui Dumnezeu. nu este deloc întâmplător că acelaşi simbolism sexual îl regăsim chiar şi în Upanişade [BRIHAD-ARANYAKA UPANISHAD VI. cu coapsele larg desfăcute (în varianta erotică a posturii broaştei. în KAULA TANTRA se spune că amestecul spermă-sânge menstrual (BINDU-RAJAS) care deja se află în vagin dacă din nefericire a avut loc ejacularea. YONI (vaginul iubitei) joacă rolul de vatră sacrificială. realizat cu continenţă. care deja implică reţinerea şi transmutaţia lui BINDU (absenţa ejaculării). de către ambii iubiţi) a amestecului BINDU-RAJAS (spermă (-) . cu alte cuvinte. 4. se pot întâlni şi unele metode (mult mai slabe însă ca eficienţă spirituală şi care nu sunt deloc recomandate yoghinilor care deja practică perfect continenţa). CARMADHISAVANE. Aici. în conformitate cu afirmaţiile din SUTRA 61]. cu ajutorul degetelor. trebuie să vedem aici (în această practică ce este descrisă de KAULA TANTRA) o trimitere directă la preluarea şi conştientizarea. SAMIDDHO MADHYASTAU MUSHKAU" (Vaginul ei -UPASTAH sau partea de jos . părul ei pubian este iarba sacrificială. amestecate eventual (în condiţiile menstruaţie!) cu sângele menstrual al MUDRA-ei [termen care. puternică. dacă ne gândim că adeseori în India. divine. fiind copleşişi de fericire. după terminologia secretă tantrică). Pe de altă parte. prin acest procedeu de transfigurare şi de sacralizare a întregii fiinţe a yoghinului (yoghinei) [care va dobândi astfel un corp divin. O variantă şi mai eficientă a acestui procedeu. sânge menstrual) care se află în interiorul vaginului (în urma ejaculării) şi în ungerea simbolică a unor zone ale corpului cu acest amestec împreună (simultan) cu emisia mentală a unor MANTRA-e specifice. ATENŢIE! Acest procedeu nu se recomandă NICIODATĂ să fie realizat cu femei care au boli venerice sau dezechilibre sexuale. Acest procedeu secret nu are totuşi în sine nimic insolit. realizând astfel procedeul complex de consacrare (NYASA). după cum am putut să ne dăm seama.prin consacrare. de substituire pentru VAJROLI (care. Cu titlu strict informativ În unele texte tantrice. absorbţia sângelui menstrual în corpul acestuia (prin intermediul lui VAJROLI MUDRA) se transformă într-o veritabilă comuniune cu sângele divin. de către ambii iubiţi.NITYA-uri). sexul (YONI-ul) adeptului KAULA" (KAULA TANTRA). eventual. LOMANI BARHIH. este b tehnică deosebit de dificilă). afirmă KAULA TANTRA. De asemenea. a misterioaselor KALA-uri feminine (materializări specifice care se manifestă sub forma fluidelor sexuale emise în timpul actului amoros frenetic. de către bărbat (sau.este altarul sacrificial. De altfel. care astfel este transfigurat şi chiar trans-substanţializat . constă în absorbţia orală de cane bărbat a secreţiilor vaginale care sunt emise în vaginul femeii în timpul actului amoros. În această direcţie. poate fi chiar îngurgitat (pe cale obişnuită) de către cei doi iubiţi.secreţii vaginale (+).putem spune . ce este realizat numai cu continenţă. MANDUKASANA]. în limbajul tantric secret. constă în preluarea. înseamnă "o femeie vitală. frumoasă şi foarte senzuală" sau. cu care el realizează unirea sexuală]: "aşezată pe un postament ridicat. iar amestecul BINDU-RAJAS este ceea ce a rămas din dubla ofrandă care este "vărsată" (emisă) de cei doi în "focul cel tainic al lui YONI" (sau "focul voluptăţii". KALA-urile fiind în realitate nişte MATERIALIZĂRI de fluide subtile care sunt complet independente de menstruaţie.

oamenii se nasc şi mor. sperma). cu privire la acest aspect nu există nici un fel ţie îndoială.ei (chiar din această zonă) este vasul de extracţie (de stoarcere) a SOMA-ei (nectarul sublim misterios). Este chiar necesar să amintim. dintre "Aur"(+) şi „Argint"(-). nişte acţiuni religioase care n-au nimic de-a face cu perversitatea sau cu desfrâul. cu alte cuvinte. dintre YANG (+) şi YIN (-). în această direcţie. copleşitoare. iar cele două labii ale vulvei ei constituie de fapt limbile focului sacrificial din mijlocul altarului)]. (62) Prin căderea (ejacularea) lui BINDU (sperma. La un nivel încă şi mai profund. un asemenea yoghin atinge astfel desăvârşirea . Fiul lor. Gnosticii identificaseră. creatoare primordială a] lui BINDU (potenţialul creator sexual). transcendent. ungându-şi faţa şi corpul cu amestecul celor două substanţe. este de fapt un LINGAM (falus) care este integrat într-un YONI (vagin). după un constant efort care este realizat în această direcţie. aveau. De fapt. dintre Soare (+) şi Lună (-). survine fără îndoială moartea [datorită epuizării şi a vlăguirii ce rezultă prin pierderea energiei vitale şi spirituale. astfel sentimentul inefabil al veritabilei comuniuni cu Divinul. Iată de ce yoghinul sau yoghina care a înţeles cu adevărat aceasta trebuie să facă întotdeauna toate eforturile care sunt necesare pentru a-şi conserva cu orice preţ BINDU-ul (în vederea transmutării biologice integrale a acestuia în energie). viaţa plenară şi puternică constă în retenţia [integrală şi transformarea prin transmutaţie biologică în energie subtilă. aceste procedee tainice reproduc. sau. Paris. asistă şi în acelaşi timp participă extaziat prin aceste modalităţi ultrasecrete la fuziunea enigmatică dintre Cer (+) şi Pământ (-). la nivelul lui SAHASRARA] este întru totul asemenea Mie (SHIVA) în putere şi măreţie [cu alte cuvinte. este în cele din urmă atinsă perfecta stabilizare (prin sublimarea totală. numai celor iniţiaţi sau treziţi spiritual. sentimentul Paştelui perfect (acest procedeu era rezervat. atunci când sunt analizate în contextul lor tradiţional. sperma). Astfel. după cum de altfel arăta şi Mircea Eliade ("Despre erotica mistică"). Gallimard. acelora care realizau. Trecând dincolo de aparenţe. care asimilau (identificau) sperma bărbatului cu pâinea (trupul Divin). să-şi conserve [şi să-şi transmute biologic integral în ENERGIE DIVINĂ] propriul său BINDU (sămânţa. sunt de asemenea cunoscute metodele secrete ale gnosticilor de la începutul primului mileniu. etc. (63) Prin intermediul lui BINDU (sămânţa. în mod profund şi conştient corelaţiile tainice şi corespondenţele complexe ale acestor acţiuni fizice cu anumite procese subtile cosmice cu care ele sunt în mod precis corelate (cf. sacră. iar sângele menstrual al femeii cu vinul (Energia divină) şi. (64) Atunci când. pe care o simte bărbatul în faţa Eternului Feminin. LACARRIERE . o supremă Putere feminină (Sfântul Duh) şi ei interpretau comuniunea creştină ca pe un simbol viu al acestor două principii supreme care erau privite ca fiind unite în aspectul Cristic. sămânţa). Trăită astfel. sexualitatea astfel omologată îşi regăseşte sacralitatea şi taina ei esenţială. reciproc. că în întreaga Indie. superioară."Les Gnostiques". Într-un asemenea context profund transfigurator şi sublim. complet şi în mod sublim reprezentat prin trupul gol al iubitei sale şi. pe lângă practicile alchimice care deja au fost menţionate. Yoghinul sau tantricul iniţiat. regăsim aceste valori arhetipale în emoţia misterioasă. cel mai răspândit simbol spiritual care este întâlnit în milioane de exemplare de-a lungul şi de-a latul acestui subcontinent. 1973). oricât ar părea de ciudat la prima vedere. care deja a transcens complet spaţiul profan prin consacrare. dragostea nesfârşită face să apară misterul ei profund. este însă important să realizăm că. repetă şi actualizează un arhetip mitic (spiritual) şi aceasta este de fapt singura lor justificare. a energiilor care rezultă prin transmutarea integrală a potenţialului sexual în ENERGIE BRUTĂ) a lui BINDU (sămânţa. desigur. oricât de stranii sau de perverse ar putea părea la o privire superficială unele dintre aceste procedee. oare ce nu ar putea fi realizat sau dobândit cu o mare uşurinţă de către yoghin în această lume? (65) Acela al cărui BINDU (sămânţă. fascinaţia îmbătătoare şi atracţia enigmatică ce este resimţită de femeie în faţa membrului viril (LINGAM-ul) în erecţie al iubitului ei. alături de Dumnezeu Tatăl. ele constituie totuşi."3. numeroase corespondenţe şi în contextul occidental. yoghinul înţelept trebuie neîncetat şi cu o maximă concentrare mentală. spermă) este astfel complet purificat [fiind deci integral transmutat biologic în energie subtilă] şi apoi ajunge să fie liniştit ["fixat" sau altfel spus stabilizat sub forma superioară a energiei divine creatoare esenţiale (NADA). Toate aceste procedee insolite pe care noi le-am prezentat numai cu titlu informativ au totuşi. Ştiind aceasta. sperma). sau aşa cum afirmau chiar ei. OJAS].

Urmează acum prezentarea SUTRA-elor care provin din tratatul yoga HATHA-YOGA PRADIPIKA. această formidabilă formă secretă de YOGA (VAJROLI MUDRA. cât şi suferinţele [datorită lipsei de control sau. Acestea sunt numite SAHAJOLI MUDRA şi AMAROLI MUDRA. capitolul III: . Prin urmare.spirituală ultimă şi devine. yoghinul iniţiat trebuie atunci să respire ferm şi cu putere prin canalul fizic din falus (LINGAM) ambele esenţe (secreţiile sexuale) reunite. să-şi suspende complet ejacularea]. Aceasta este AMAROLI MUDRA. după ce a ajuns să fie iniţiat(ă) în aceasta. prin irosirea haotică a acestui valoros potenţial]. care totodată este un procedeu tantric ce este considerat ca fiind secret în toate tratatele de TANTRA în care este adunată înţelepciunea acestei lumi. morţii şi obligativităţii renaşterii (reîncarnării). să o oprească [cu alte cuvinte. BINDU-ul (potenţialul creator sexual) este cel care le generează în ultimă instanţă. fiind astfel rătăcite din cauza ignoranţei şi predestinate îmbătrânirii. Datorită efectelor sale benefice multiple. (71) Atunci când sperma yoghinului care se află în fuziune amoroasă începe să intre în stare de agitaţie (efervescenţă). el se identifică în totalitate cu SHIVA şi în felul acesta îl descoperă pe DUMNEZEU]. yoghinul (yoghina) atinge în scurt timp toate puterile divine uluitoare (SIDDHI-urile) şi tot cu ajutorul acesteia el (ea) dobândeşte desăvârşirea spirituală. etc. atât bucuriile şi salturile (în cazul stăpânirii şi a transformării sale în energie prin transmutaţie biologică). prin intermediul realizării perfecte şi fulgerătoare a lui YONI MUDRA. Comentariu lămuritor la SUTRA-ele 61-71 Deoarece descrierea lui SAHAJOLI MUDRA şi AMAROLI MUDRA care este oferită aici este extrem de lapidară şi chiar intenţionat confuză (prezentarea lor fiind aproape similară cu anumite faze specifice de realizare a lui VAJROLI MUDRA. (67) [Din această cauză]. dar aici trebuie să avem mereu în vedere modul ezoteric şi chiar intenţionat ambiguu al limbajului care este folosit adeseori în lucrările secrete de YOGA şi TANTRA (Noi am putut vedea şi în SHIVA SAMHITA numeroase asemenea exemple: "laptele" aici semnifică în realitate elixirul sublim al nemuririi spirituale. Atunci acel yoghin trăieşte mereu o imensă şi continuă stare de fericire. altfel spus. oferim în cele ce urmează descrierea ceva mai clară a modului de realizare a acestor două tehnici YOGA care sunt derivate din VAJROLI MUDRA (SAHAJOLI MUDRA şi AMAROLI MUDRA). (68) Prin intermediul ei [a realizării lui VAJROLI MUDRA sau. curajoşi şi plini de aspiraţie către DUMNEZEU. AMRITA. (70) Dacă sperma a ajuns deja să cadă (datorită faptului că a avut loc ejacularea nedorită. întocmai ca SHIVA. ce este acum dezvăluită prin Graţia Mea (SHIVA). în cazul bărbatului). Yoghinul trebuie însă în ambele cazuri (atât atunci când practică SAHAJOLI MUDRA. VAJROLI MUDRA trebuie să fie practicată în mod sistematic. este rezervată doar pentru yoghinele şi yoghinii inteligenţi. (66) Pentru toate fiinţele umane care sunt scufundate în iluzia SAMSARA-ei (devenirii). cu alte cuvinte. chiar în momentul de dinainte de aceasta (atunci când este aproape iminentă DECLANŞAREA EJACULĂRII sau mai precis. a acestei forme de YOGA tantrică]. deoarece prin aceasta. etc). Suveranul întregului Univers. iar fuziunea Soarelui şi a Lunii (RAJAS (+) şi BINDU (-)) s-a produs deja în forma lor grosieră (în vaginul femeii). care cel mai bine este indicat să se realizeze mai ales în MATIHUNA tantrică). deoarece NUMAI ASTFEL succesul (iluminarea spirituală) va veni cu siguranţă. VAJROLI MUDRA este în HATHA YOGA METODA SUPREMĂ. cu perseverenţă şi ardoare. în timpul fuziunii amoroase). aşa cum sunt ele consemnate în faimosul tratat yoga HATHA-YOGA PRADIPIKA Descrierea ce este extrasă din HATHA-YOGA PRADIPIKA diferă considerabil (numai în aparenţă insă) de aceea care există în SHIVA SAMHITA. cât şi atunci când practică AMAROLI MUDRA) să evite pierderea lui BINDU (a spermei. yoghinul iniţiat trebuie să fie imediat capabil ca. chiar în această viaţă! (69) Mai există de asemenea două forme care sunt diferite. Aceasta este faimoasa SAHAJOLI MUDRA. ale lui VAJROLI MUDRA. chiar înainte de aşa-numitul "punct de non-retur").

şi-au controlat perfect energia sexuală] cei doi iubiţi (yoghinul şi yoghina). această descriere alegorică se referă de fapt la o etapă ulterioară de aprofundare. 23. prin intermediul lui VAJROLI MUDRA "Balega de vacă" la care se face aluzie aici (să nu uităm că pentru toţi indienii vaca este un animal sfânt) nu reprezintă altceva decât energiile TATTVA-ice inferioare (PRITHIVI TATTVA şi APAS TATTVA). în celebrul tratat SRIMAD DEVI BHAGAVATAM. iar componentele energetice subtile care rezultă atunci trebuie să fie conduse mai departe. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI 9. De asemenea. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) (continuare la cursul nr. în sprijinul acestei interpretări ezoterice a acestei SUTRA. eu ajutorul „apei” purificatoare (care aici este un simbol al energiilor subtile care sunt specifice lui VISHUDDHA CHAKRA centrul extremei purităţi. trebuie menţionat că. de fapt. aplicarea rituală a acestei cenuşi sacre se efectua de regulă asupra zonei de proiecţie a lui AJNA CHAKRA (mijlocul frunţii). la nivelul lui AJNA CHAKRA şi SAHASRARA întradevăr. care au fost obţinute de cei doi iubiţi prin transmutaţia biologică. aplicarea rituală a cenuşei sacre" este numită "îmbăierea în focul subtil purificator" şi ea este considerată a fi . nuanţare şi fixare a procesului de sublimare care a fost realizat în timpul actului amoros cu continenţă. An 8) De asemenea. aşezaţi într-o postură confortabilă care trebuie să fie adecvată scopului urmărit. = VA URMA = AN 8 C 24 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. "aplicarea cenuşei în diferitele părţi ale corpului" semnifică aici. [93] Apoi. Aceste energii rezultante trebuie după aceea să fie "arse" (sublimate) prin intermediul focului subtil (TEJAS) de la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. cât şi AMAROLI MUDRA. care realizat în timpul actului amoros. altfel spus. simbolizându-se astfel ascensiunea conştiinţei practicantului la acest nivel. precum şi al Graţiei Divine). în tradiţia străveche a şivaismului. balega de vacă va fi arsă. trebuie să-şi ungă apoi cu cenuşa [care a fost preparată conform indicaţiilor ce au fost oferite în SUTRA anterioară] diferitele zone ale corpului [este vorba de părţile clasice care sunt tradiţional consacrate pentru NYASA]. în timpul postludiului. armonizarea şi purificarea alchimică a tuturor TATTVA-elor fiinţei prin intermediul acestei sublimări a energiei creatoare. sunt procedee YOGA ce sunt diferite de VAJROLI MUDRA: mai întâi. după ce au realizat împreună cu succes VAJROLI MUDRA în timpul actului amoros cu continenţă (MAITHUNA) [sau după ce. extatică a potenţialului sexual brut. COMENTARIU LĂMURITOR În mod evident.[92] Atât SAHAJOLI MUDRA. iar apoi cenuşa rezultată va fi amestecată cu apă curată şi proaspătă.

deoarece conţine multe toxine. sau partea de la mijloc a urinei) în fiecare zi. deoarece se spune că el conţine multă bilă şi se elimină de asemenea (nu se bea) ultima parte care nu conţine nimic binefăcător. O. La un yoghin sănătos. JNANARNAVA TANTRA afirmă: "După ce a obţinut cunoaşterea perfectă a DHARMA-ei (Legea Divină şi universală) şi a ADHARMA-ei (opusul DHARMA-ei). [95] Trebuie de asemenea să se ştie că această formă superioară de YOGA (practica atentă şi sistematică a lui SAHAJOLI MUDRA) nu poate fi realizată cu un deplin succes decât de fiinţele umane care sunt pure. aici se face aluzie la transmutaţia şi sublimarea integrală a potenţialului sexual brut (sperma. regenerant. În tradiţia yoghină şi tantrică. partea centrală a urinei este aproape întotdeauna pură şi binefăcătoare. dar această modalitate se bazează atunci pe anumite procese specifice de rezonanţă.anumite virtuţi purificatoare).tot prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă cu aspectul ei corespondent din Macrocosmos . respectiv secreţiile sexuale feminine). de ce oare să gândim că urina este impură?" În general. [97] Acela sau aceea care bând-o. iar yoghinii iniţiaţi au o încredere totală (în eficienţa ei). "indestructibil". AMAROLI mai este cunoscută şi sub numele de SHIVAMBHU ("element fundamental al fiinţei"). ce sunt astfel dinamizate prin forţa ritualului (întocmai aşa cum în ritualul creştin apă sfinţită. procesul subtil. Aceasta este tehnica secretă care este cunoscută sub numele de AMAROLI MUDRA. aici avem de-a face cu două sensuri distincte. oamenii obişnuiţi şi ignoranţi au convingerea fermă că urina este ceva "murdar" pentru că ei o consideră ca fiind doar un respingător "deşeu" al corpului. care respectă cu stricteţe o dietă lacto-vegetariană şi care nu fumează şi nu bea cafea. de sublimare alchimică a energiilor propriei fiinţe reprezintă un mijloc incomparabil mai eficient de trezire spirituală şi exact în această direcţie este orientată şi tehnica secretă SAHAJOLI MUDRA care este descrisă în HATHA-YOGA PRADIPIKA. pentru un asemenea mare yoghin aproape totul devine pur şi sfânt (toate aspectele lumii materiale). după cum se ştie. Pe de altă parte. dobândeşte . AMAROLI MUDRA se practică bând (în fiecare dimineaţă) partea de la mijloc a jetului proaspăt de urină. Incontestabil. Totuşi. Dincolo de aceasta însă. trebuie să avem în vedere că. să ştii că multe sunt energiile divine care trăiesc (sunt active) în această apă tainică a vieţii care este urina. de exemplu. precum şi atingerea realizării spirituale (YOGA). [94] Această metodă se numeşte SAHAJOLI MUDRA. savurează totodată această AMARI ("elixir al nemuririi". AMAROLI nu este în cazul de faţă decât acţiunea de a "bea" (savura) elixirul sublim al nemuririi spirituale. care permite trăirea şi realizarea simultană a plăcerilor [esenţializate] ale acestei lumi (BHOGA). PARVATI (un nume al lui SHAKTI). Pe de o parte. plină de toxine şi al căror corp este bolnav sau foarte impur. purificator sau revitalizant. urina acestora poate fi un produs nociv. Cunoscând aceasta. Se lasă totdeauna de-o parte primul jet de urină. în . aici trebuie amintit că există totuşi şi practica ceremonială în care se aplică efectiv pe corpul aspirantului o asemenea cenuşă consacrată. Ea este o tehnică profund benefică. este în întregime valabil şi sensul direct al SUTRA-elor.una dintre cele mai elevate forme de practică spirituală (SADHANA). COMENTARIU Din nou. [96] Conform învăţăturilor secrete ale grupării ezoterice KAPALIKA. în limba sanscrită. Dacă ţinem seama de faptul că. sunt numeroase culturile şi civilizaţiile umane care au utilizat urina ca agent terapeutic. Despre ea se spune că îi aduce repede yoghinului Eliberarea (MUKTI). în cazul persoanelor care recurg mai mereu la o alimentaţie nesănătoasă. armonioase şi inteligente şi niciodată de cele rele şi egoiste. Puţini sunt însă aceia care ştiu că în realitate urina este produsă într-un mod cu totul diferit. AMARA înseamnă "nemuritor". PRANA-ică] şi va putea să realizeze cu mai multă uşurinţă (facilitând în acest mod practica perseverentă a lui) VAJROLI MUDRA. interior. Într-adevăr. aspect care reiese destul de clar din descrierea lui AMAROLI MUDRA care ne este oferită în faimosul tratat SHIVA SAMHITA. o poate astfel asimila şi pe nas [într-o formă subtilă. care trebuie să fie eliminat la fel ca şi materiile fecale. În această direcţie.

Alimentele pe care trebuie să îl consumăm. condimente în exces. la aceasta. De exemplu. în funcţie de momentul zilei care este luat în consideraţie.) sau sintetice (care sunt preparate industrial) trebuie să fie evitate COMPLET. vezică sau uretră. Pe de altă parte. toate aceste substanţe depăşind cel mai adesea capacitatea momentană a trupului de a le recicla. în condiţii total sterile. transparent. alcool etc. GLOSAR URINA. în trecerea lor prin tubul digestiv. pe nici o porţiune a sa. în final. Tocmai din această cauză. complet diferit tubul digestiv nefiind aproape deloc steril. elementele nutritive.comparaţie cu procesul de elaborare a materiilor fecale. deoarece atunci apare o veritabilă stare de "acalmie" fiziologică în timpul în care predomină secreţiile glandelor endocrine superioare (hipofiza (în legătură cu AJNA CHAKRA) şi epifiza (în legătură cu SAHASRARA)). de asemenea. acidul uric şi sărurile biliare din urină constituie subprodusele metabolismului proteinelor şi grăsimilor. mai mult sau mai puţin intensă. el trece astfel din bazinet în ureter. deşeurile care sunt solide (fecalele) se formează într-un mod. nu mai are loc unde să o depoziteze. în general de culoare galben-lămâie. unii dintre hormonii hipofizari. condimente sau mirodenii şi într-un asemenea caz alimentele ultrarafinate (zahărul etc. diferitele tipuri de hormoni sunt aproape toţi filtraţi în urină în perioada somnului nocturn şi ei pot fi astfel reasimilaţi în sânge atunci când practicăm sistematic AMAROLI. Totodată nu este deloc întâmplător că ea este. adică în perioada de dinainte de răsăritul soarelui). eliminat prin uretră. pe care acesta. plecând chiar de. la nivel metabolic. nu trebuie să pierdem deloc din vedere că sângele este o substanţă absolut curată şi. tutun. aceasta evident cu condiţia să nu existe cumva vreo boală infecţioasă în aceste zone. apă. în timpul somnului. . De fapt. fără exces de sare. De asemenea. nu se întâlneşte nimic impur sau toxic. Doar în aceste condiţii. iar la o persoană care recurge la o alimentaţie lacto-vegetariană echilibrată. În nici un moment aceste materii solide nu pătrund în interiorul corpului şi nici nu se infiltrează în circulaţia sanguină generală. Această urină de dimineaţă reflectă în mod fidel aproape toate activităţile hormonale care au loc în trup. aceasta este prima exigenţă şi cea mai importantă care este cerută pentru a putea practica AMAROLI cu succes. urina este produsul final al unui proces de super-rafinare sanguină. Se poate prin urmare afirma că pe întregul circuit de formare a urinei. eliminată pe o cu totul altă cale. noi trebuie să ştim că cea mai mare importanţă subtilă o au hormonii care sunt secretaţi dimineaţa foarte devreme (în intervalul lui BRAHMA-MUHURTA. Urina este un lichid organic. fără nici un fel de efecte secundare nocive. unde se acumulează pentru a fi. iar eliminarea prin urină a acestor molecule şi substanţe binefăcătoare poate fi privită pe drept cuvânt ca fiind o mare risipă. atunci când vrem să practicăm AMAROLI trebuie să fie cât mai proaspete şi naturale. aşa cum nu poate fi numită deşeu recolta prea abundentă a unui fermier. elaborarea ciclică a bio-moleculelor vitale (hormoni. este necesar să ştim ca nu există absolut nici un risc de contaminare bacteriană la trecerea prin uretere. fiind complet depăşit. enzime) implică totdeauna un consum vital şi energetic considerabil pentru corp. urina este apoi filtrată şi preluată de rinichi. de la gură până la anus. hormonii care sunt secretaţi de epifiză urmează şi ei o schemă similară. Atunci când yoghinul îşi bea zilnic urina de dimineaţă el reasimilează astfel pe o cale perfect naturală melatonina care este un hormon ce are o importanţă uriaşă în organism. În plus. în timp ce ACTH-ul (hormonul adrenocorticotrop. Ureea. Ea conţine. Un alt aspect extrem de important referitor la practica lui AMAROLI este acela că cercetările recente în domeniul cronobiologiei au descoperit deja că secreţia diferiţilor hormoni de către glandele endocrine este guvernată de ritmurile circadiene. acizi aminaţi. edilitatea urinei se transformă în mod radical. electroliţi şi o gamă complexă de subproduse ce provin din descompunerea proteinelor şi a grăsimilor. fără carne. De fapt. care stimulează glandele suprarenale) şi TSH-ul (hormonul stimulator al tiroidei) acţionează în mod preponderent în timpul activităţii diurne. dimineaţa la trezire. printre altele. aceste componente se prezintă în urină doze minime care sunt complet inofensive. cum ar fi STH-ul (hormonul de creştere). pătrunzând prin jeturi în vezică. sunt eliberaţi în timpul somnului. Prin urmare. hormoni. Prin urmare. care este secretat de rinichi fiind apoi excretat prin căile urinare. ele nu pot fi numite deşeuri. ci doar îşi cedează. La rândul lor. Spre deosebire de urină.

6-1. iar osmolaritatea sa este cuprinsă între valorile 500-1000 mOsm/Kg apă. Fluor sub 0. (Tocmai de aceea. în timp.2 g/24 h 2. Ionii sărurilor minerale din urină Concentraţia ionică a 301 sărurilor minerale din urină Aluminiu Sub 20µg/24h 1. Zinc mg/24 h 14. Cupru sub 120 µg/24 h 5. pH-ul urinei variază în domeniul 4. aşa cum apare ea în urma analizelor de laborator.018 şi 1. Potasiu 40-100 mEq/1 11. între 500g şi 1400g la copil şi între 600g şi 2000g la adult.022 (cu variaţii în intervalul 1. În asemenea situaţii. fiziologice normale. este de fapt constituit din anumite săruri minerale şi multe substanţe de natură organică care. Clor 100-250 mEq/l : 4. urinoterapia nu este deloc indicată atunci când în corpul fiinţei umane sunt prezente substanţe care sunt mai mult sau mai puţin toxice. Fosfor (anorganic) 0.006-1. între 100g şi 500g la sugar. Amoniac 0.În condiţii.2 g/24 h 9. Excreţia urinei asigură atât eliminarea multor substanţe organice. În acelaşi timp ea previne procesul de alcalinizare care poate apărea în organism prin eliminarea bicarbonaţilor şi procesul de acidifiere care poate apărea în organism prin eliminarea amoniacului. cantitatea de urină care este evacuată zilnic variază între 30g şi 60g la nou născut. cât şi a substanţelor de natură exogenă (adică străine organismului) cum ar fi medicamentele şi substanţele toxice care au fost introduse în corp. în cazul realizării consecvente a urinoterapiei. În condiţii fiziologice. unele dintre ele foarte utile. densitatea urinei are în general valori care sunt cuprinse între 1. urina umană este constituită din: ● apă: 930-945g/l ● reziduu uscat: 55-70g/l Acest reziduu uscat. Plumb mult sub 0. Iod 100-300 µg/24 h 7. Sodiu 100-300mEq/24 h 12. Calciu 50-300 mg/24 h 3. Eliminarea urinei face totodată posibilă menţinerea la valori normale a conţinutului în apă din sânge şi ţesuturi şi asigură menţinerea la valori normale a presiunii osmotice a lichidelor organice şi a echilibrului acido-bazic al organismului. profund benefice pentru fiinţa umană.5 g/24 h 13. .35-1.8. cura cu urină (AMAROLI) va fi începută (sau reluată în cazul în care ea deja fusese începută) numai după o pauză de minim 7 zile de la data îngurgitării acelor substanţe toxice sau după data încheierii tratamentului cu medicamente de sinteză). care este în totalitate solubil în stare normală. se dovedesc a fi.6-7. Sulf (sub formă de sulfaţi) 2-3. Magneziu 60-200 mg/24 h 8. La o temperatură de +15° C. A) Tabel cu conţinutul în săruri minerale care sunt în general prezente în urina umană Nr.1 mg/24 h 10. care se află în exces şi care sunt specifice metabolismului.025 în funcţie de gradul de hidratare al organismului).24 µg/24 h 6. Compoziţia urinei.

7.2 mg/24 1.5-6. 16.3-9 mg/24 h 0. Femei………………………… d) Dehidroepiandrosteron (DHEA) Bărbaţi……………………….3-6 mg/24 h 1 -2 mg/24 h 0. 8. 6.5 mg/24 h 1.3-6mg/24h 12-20 mg/24 h 6-12 mg/24 h sub 10 mg/24 h 1.3 mg/24 h sub 5 mg/24 h 2-7 mg/24 h 3-8 mg/24 h 15-36 mg/24 h 250-700 mg/24 h l-6pg/24h 2-10µg/24h 0. Denumirea constituenţilor organici din Concentraţia constituenţilor organici crt urină din urină l. Acizi biliari Acid delta-aminolevulinic (AIA) Acid homovanilic (HVA) Acid 5-hidroxi-indol-acetic (5-HIAA) Acid oxalic Acid uric Acid vanilmandelic (VMA) Aldosteron AMP . 17. 11.4. Femei………………………… e) Etiocolanolonă Bărbaţi………………………. Femei………………………… b)17.3 mg/24 36-152 UI/l 1. Femei………………………… Copii………………………….8-7. c)11-Oxi-17. 10.7mg/24 h 0. 9.7-3.5. jgpţ 13.ciclic Amilază Androgeni urinari a) Androsteron Bărbaţi……………………….Cetosteroizi Bărbaţi………………………. 3. . 2.5-1. 15. 5. 14. Femei………………………… Catecolamine a) Adrenalina b) Noradrenatină c) Metanefrine (catecolamine urinare totale) Coproporfirine şi III Corpi cetonici Cortizol Creatinină Cistină Foliculostimulina (FSH) 2. 4.6-6 mg/24 h 1-7 µg/24h 12-50 µg/24h sub 100 µg/24h 34-234 µg/24h 0(sub 125 mg/24 h) 12-50 µg/24h (sub 100 µg/24h) 14-26 mg/Kg/24h 6-23 mg/24 h Faza foliculară: 5-25 UI/24 h Faza ovulatorie: 10-30 UI/24 h Faza luteală: 1-15 UI/24 h Postmenopauză: peste 45 UI/24 h 12. 18.B) Tabel cu conţinutul în substanţe organice care sunt în general prezente în urina umană Nr.Cetosteroizi Bărbaţi……………………….

24.3 mg/24 h 3-9 mg/24 3-6.3-2. Femei…………………………… Copii……………………………. An 8) . 20.19.02 g/24 h La femei.. 17-Hidroxicorticosteroid (17 OH) Bărbaţi…………………………. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDAUNISHAKTI. =VA URMA= AN 8 C 25 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. 22 Hidroxiprolină Totală………………………. VAJROLIMUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice înfiinţa aspirantului) .AMAROLI MUDRA B) Tabel cu conţinutul în substanţe organice care sunt în general prezente în urina umană (continuare la cursul nr. UI/24 h Adolescenţi: sub 3 UI/24 h Sub 0. în perioada sarcinii a 15-a zi: 125 UI/1 a 16-a zi: 250 UI/1 a 25-a zi 1500UI/1 a 30-a zi: 10000-50000 UI/l a 8-a săptămână: 50000-200000 UI/1 a 12-a săptămână: 10000-50000 UI/1 al doilea trimestru 2000-5000 UI/1 al treilea trimestru: 1000-5000 UI/1 10-35 mg/24 h 0. 9.5 mg/24 1-3 mg/24 21. Liberă………………………. Glucoza β-HCG (hormonul corpului galben) Bărbaţi: 5-22.

. Lizozim Melatonină Beta-2 Microglobulină Mioglobină Neopterină Estriol 30.4 mg/24 h La copiii: sub 0. 28...3 mg/l 15 ng/24 h sub 0..Nr.. . a 24.. Peptida-C Porfobilinogen Porfilină Pregnandiol a) În afara perioadei de sarcină….-a 34 săptămână: 13mg/24h -a 40 săptămână: 20mg/24 h 60-100 mg/24h sub 2 mg/24h sub 2 mg/24h Faza foliculară: sub 1 mg/24 h Faza luteală: 3-9 mg/24 h Postmenopauză: l mg/24 La bărbaţi: mult sub 1.-a 24-a săptămână: 6mg/24 h a 30 -a 30 săptămână: 10 mg/24h a 34. 34.. 35. Denumirea constituenţilor organici Concentraţia constituenţilor crt din urină organici din urină 23.5 mg/24 h Faza foliculară: 1 mg/ 24 h 24.… Progesterona: -În afara perioadei de sarcină……. 33. 29.... 27..25 mg/24 h sub 125 mg/24 h Neopterină urinară/Creatinină urinară sub 200 La femei în timpul sarcinii: -a 20-a săptămână: 4mg/24 h. 32... 31. LH (hormonul luteinizant) Faza foliculară: 10-35 UI/24 h Faza ovulatorie: 30-80 UI/24 h Faza luteală: 10-22 UI/24 h Postmenopauză: peste 45 UI/24 h Bărbaţi: 10-40 UI/24 h Adolescenţi: sub 10 UI/24 h 2.. Pregnantriol Bărbaţi……………… Femei……………….………. Copii. 26.1 mg/24 h -a 4 săptămână: 5 mg/24 h -a 10-a săptămână: 7 mg/24 h -a 14-a săptămână: 11 mg/24 h -a 18-a săptămână: 17 mg/24 h -a 22-a săptămână: 28 mg/24 h -a 26-a săptămână: 32 mg/24 h -a 30-a săptămână: 40 mg/24 h -a 34-a săptămână: 50 mg/24 h -a 38-a săptămână. b) În timpul sarcinii……………. 60 mg/24 h sub 1 mg/24 h sub 2 mg/24 h sub 0. 25.

el participă la formarea calculilor urinari. sub formă de oxalat de calciu.(5-HIAA) = este un intermediar instabil care are un rol în metabolizarea serotoninei.În timpul perioadei de sarcină…. chimic care este excretat într-un litru de urină (mEq/l) 4) unităţi internaţionale de constituent chimic care este excretat într-un litru de urină (UI/1). 2) miligrame (sau alţi submultipli ai gramului) de constituent chimic care este eliminat într-un litru de urină ce este colectată pe durata a 24 de ore (mg/l). Definirea succintă a unor termeni Acizi biliari = ansamblu de acizi organici care aparţin clasei steroizilor izolaţi din bilă. săptămână: 4 mg/24 h a 18-a săptămână: 4.. Aldosteronul este eliminat în urină sub formă de derivaţi.ciclic = bază monoazotată care intervine în procesele de energetică celulară a organismului.concentraţiile constituanţilor chimici cate sunt prezenţi în urina umană sunt exprimate în: 1) miligrame (sau alţi submultipli ai gramului) de constituent chimic care este eliminat în urina ce este colectată pe durata a 24 de ore (mg/24 h). 40. Amilază = enzimă digestivă care este prezentă în sucurile digestive şi în salivă.. Proteine Tetrahidroaldosteronă (THA) Tirozină Uree Urobilină totală Urobilinogen Uroporfirine I şi III Faza postovulatorie: 3-8 mg/24 h a 4-a săptămână: 2 mg/24 h a 10-a săptămână: 3 mg/24 h a 14-a. 36. 3) miliechivalenţi de constituent. 37. . 42. AMP .05-4 mg/24 h 14-56 μg/24 h Notă: în tabelele A) şi B).. 38. 41. 39. şi a purinelor alimentare care se pot acumula în anumite stări patologice cum ar fi guta şi care se elimină prin urină. Este un complex fier . Acid delta-aminolevulinic (ALA) = aminoacid neproteinogen cu rol de intermediar în biosinteza hemului (Fracţiune prostetică-neproteică a hemoglobinei.porfirină care conferă globulelor roşii culoarea lor caracteristică). Acid vanilmandelic (VMA) = produs final al catabolismului catecolaminelor (compuşi aromatici aminaţi de tipul adrenalinei şi dopaminei care sunt prezenţi în medulosuprarenală şi care sunt produşi de celulele cromafine din diverse ţesuturi). Acid uric = produs final al degradării purinelor organice (nucleotidelor). Aldosteron = hormon care este secretat de către corticosuprarenală şi care acţionează asupra metabolismului mineral (eliminarea potasiului şi retenţia sodiului). El asigură un volum constant de lichide în organism printr-un mecanism complex în care intervin diverşi factori (cum ar fi hormonul mineralocorticoid).5 mg/24 h a 22-a săptămână: 5 mg/24 h a 26-a săptămână: 6 mg/24 h a 30-a săptămână: 8 mg/24 h a 34-a săptămână: 10 mg/24 h a 38-a săptămână: 12 mg/24 h a 40-a săptămână: 16 mg/24 h 0 (sub 100 mg/24 h) 20-50 mg/24 h 11-23 mg/24 h 10-40g/24 h 2-3 mg/24 h 0. Acid 5-hidroxi-indol-acetic . Acid oxalic = acid organic care se formează în organismul uman în timpul degradării acidului ascorbic şi a glicolului.

ea este de asemenea un reglator al contracţiei musculaturii netede. pornindu-se de la colesterol . la femei. ea este obţinută. reticulata (zona reticulată care secretă hormoni sexuali). El constituie una dintre formele sub care testosteronul este eliminat. care este administrat pe cale intravenoasă sau intracardiacă mai ales în stările de şoc. 17. şi hormoni de origine suprarenală (produşi atât la bărbaţi. el are un rol mai puţin important în metabolismul proteinelor şi glucidelor. la ora actuală. sub formă liberă sau combinată cu fosfor. contribuie la producţia zilnică de DHEA cu numai 20%). Adrenalina are un efect hipertensiv. formarea spermei şi apariţia caracterelor sexuale secundare la bărbat: se disting în această direcţie două categorii de androgeni: hormoni testiculari (cum este testosteronul). pot fi androgeni suprarenali. precursorii săi. se poate obţine şi prin sinteză (în laborator).Androgeni = hormoni steroizi masculini care favorizează dezvoltarea organelor genitale externe. Este un vasoconstrictor mai puternic decât adrenalina. Corticosuprarenala = porţiunea superficială a glandei suprarenale. Cortizol (sau hidrocortizon) = hormon glucocorticosteroid care a fost izolat din cortexul suprarenal unde el este sintetizat sub acţiunea corticotropinei (ACTH). din urina femeilor însărcinate. este de asemenea prezentă în creier şi în sânge). fasciculata (zona fasciculată care secretă hormoni glucocorticoizi). care sunt formaţi în organismul uman pornindu-se de la substanţe cetogenice (anumiţi aminoacizi şi acizi graşi). Acţiunea fiziologică a adrenalinei este opusă acţiunii acetilcolinei. El regenerează (în cazul acelora care practică în mod perseverent AMAROLI) fiinţa şi face posibilă reîntinerirea asigurând totodată longevitatea şi îmbunătăţirea memoriei. acid beta-hidroxibutiric şi acid acetilacetic. sunt precursorii hormonilor estrogeni). cât şi femei şi care. care sunt denumite din exterior spre interior: glomerulara (zona glomerulară care secretă hormoni: mineralocorticoizi. el provoacă maturarea foliculului ovarian şi a ovulului. La femei. 11-Oxi-17-Cetosteroid = hormon corticosteroid care este înzestrat cu o funcţie asemănătoare corticosteronului. Creatinină = produsul deshidratării interne a creatinei (substanţă azotată care este prezentă în muşchi. în principal pentru proprietăţile sale antiinflamatoare. unde ea joacă un rol energetic important. vasoconstrictor. Etiocolanolonă = cetonă care intervine în procesul de catabolizare al testosteronului şi androsteronului. Valoarea concentraţiei în corpi cetonici este considerabil mărită în anumite stări patologice (în special în diabet. Cistină = substanţă organică ce provine dinoxidarea cisteinei (aminoacid esenţial). Creatinina este o bază tare care este prezentă în sânge şi în urină. Catecolamine = substanţe înrudite cu acţiune simpaticomimetică. incluzând adrenalina. pot apare în concentraţie crescută în urină şi în materiile fecale mai ales în cazurile de deficite enzimatice (de exemplu în coproporfiria ereditară). activitatea sa androgenică este slabă. cât şi hormon secretat de glandele suprarenale. acţionând asupra circulaţiei periferice. Corpi cetonici = aceştia sunt constituiţi din acetonă. Urina adolescenţilor şi a tinerilor conţine foarte mult dehidroepiandrosteron. -metanefrine = sunt nişte intermediari în catabolismul catecolaminelor. androgeni testiculari sau metaboliţi ai acestor hormoni. având o funcţie cetonică în poziţia 17. -adrenalina = un hormon care este secretat de medulosuprarenală şi care. datorită perturbării metabolismului glucidelor oare antrenează o utilizare exclusivă a lipidelor pentru nevoile energetice ale organismului). Foliculostimulina (PSH) (hormon foliculostimulant sau gonadotropina A) = este un hormon care este secretat de către lobul anterior al hipofizei. Estriol = substanţă liposolubilă cu proprietăţi estrogene. Dehidroepiandrosteron (DHEA) = androgenul major care este secretat de corticosuprarenală (ovarele. -noradrenaiină = amină simpatico-mimetică ce este atât mediator chimic în transmisia nervoasă simpatică postganglionară. la . care constituie o glandă aparte şi este formată din trei straturi tisulare concentrice. Coproporfirine I şi II = sunt nişte intermediari în biosinteza hemului. ca medicament el se utilizează sub formă de săruri. derivaţii şi metaboliţii săi şi noradrenalina. Androsteron = hormon sexual secundar care este izolat din urina bărbaţilor.şi progesteronă.Cetosteroizi = aceşti steroizi. la femeie. pentru uz medical.

. Lizozim (sau muramidaza) = este un inhibitor enzimatic care intervine în procesul de bacterioliză (Proces de dezintegrare a bacteriilor în urma acţiunii unor factori variaţi). care face parte din clasa corticosteroizilor. fiind eliminat în urină. lipidelor şi proteinelor. glucoza constituie forma esenţială sub care glucidele pot fi utilizate în organismul uman în cadrul metabolismului. el intervine în procesul de activare a metabolismului glucidelor. Obţinut adeseori din urină de femeie însărcinată (o dovadă în plus pentru valoarea urinoterapiei!!!) sau de la iapă gravidă. Beta-2 Microglobuline = globuline plasmatice. Hidroxiprolină = este un hidroxiaminoacid care intervine în biosinteza proteică. cu oxigenul. are rol în fixarea oxigenului. Peptida C = o combinaţie de tip amidic care este prezentă în structura insulinei. Pregnantriol = metabolit care este obţinut prin reducerea 17-alpha-hidroxi-progesteronului. Melanină există de asemenea în membranele ochiului. datorită combinării sale labile. Melatonina = este o amină biogenă foarte valoroasă care este prezentă în epifiză (care este în legătură cu SAHASRARA). modificând secreţia de hormon melanotrop hipofizar (hormonul melanotrop hipofizar sau MSH este hormonul care este secretat de către lobul anterior al hipofizei (care este în legătură cu AJNA CHAKRA). unde ea exercită rolul de hormon. LH (hormonul luteinizant sau gonadotropina B) = acesta este un hormon care este secretat de lobul anterior al hipofizei (care este în legătură cu AJNA CHAKRA). Sub influenţa progesteronei. el favorizează apariţia şi dezvoltarea corpului galben.bărbat el este cel care activează spermatogeneza (sinteza spermatozoizilor). Ea rezultă prin unirea a patru molecule de hem cu o moleculă de globină. el permite efectuarea testelor de sarcină. La femei. Dozarea acestui hormon permite evaluarea capacităţii funcţionale a glandei corticosuprarenale. stimulând astfel producţia de testosteron. ele constituie între 9 şi 15% din totalul proteinelor din plasma sangvină. . de către corpul galben al femeii însărcinate în a 12-a săptămână de sarcină şi de către placentă înainte de naştere. la bărbaţi el acţionează asupra celulelor interstiţiale din testicule. având o mobilitate electroforetică cuprinsă între cea a celor alpha. Pregnandiol = metabolit principal al progesteronului care este prezent din abundenţă în urina femeilor însărcinate. Aliment energetic esenţial. poate fi pus cel mai uşor în evidenţă în urină unde constituie fracţia numită prolan B. respectiv gama-globulinelor. Glucoza = glucid simplu nehidrolizabil: cea mai răspândită hexoză din natură (unde ea este prezentă sub forma sa dextrogiră numită dextroză). Hemoglobină = cromoproteină de culoare roşie care este conţinută în globului roşu. el este utilizat în mod curent în terapie în calitate de hormon gonadotrop. Porfirină = intră în structura nucleului de bază din sinteza hemoglobinei (precursor direct al hemului). fiind administrat pe cale intramusculară pentru stimularea gonadelor (ovare sau testicule). îndeplineşte sarcina de transportor al acestui gaz (oxigenul) la ţesuturi (face posibilă oxigenarea). acţionând asupra celulelor sistemului pigmentar şi activând sinteza melaninei). mucoasa uterului se îngroaşă pentru a permite fixarea şi dezvoltarea oului fecundat progesterona este utilizată cu succes în tratamentul menofagiilor. Mioglobină = o proteină din muşchiul uman care conţine fier şi care este comparabilă cu hemoglobina. 1 7-Hidroxicorticosteroid (17-OH) = este un hormon care este secretat de glanda corticosuprarenală. Beta-HCG (hormonul corpului galben sau beta-gonadotropină corionică) este un hormon care este secretat de către corion (membrană fetală situată la exterior care va da naştere ulterior părţii fetale a placentei) apoi de placentă în timpul gestaţiei. El poate fi pus cu uşurinţă în evidenţă în urină unde constituie fracţia numită prolan A. Porfobilinogen = un intermediar în biosinteza hemului. Melanină = pigment cu o granulaţie fină care apare prin oxidarea tirozinei şi care conferă pielii fiinţei umane coloratura sa specifică. Progesterona = hormon steroid care este secretat de cătate corpul galben în timpul perioadei postovulatorii a ciclului menstrual.

unde ea exercită rolul de hormon. Tirozină = acid aminat care este foarte răspândit în natură (în stare liberă el se află în seminţe (boabe). . Tretrahidroaldosteron (THA) a derivat hidratat al aldosteronulul.AMAROLI MUDRA (continuare la cursul nr. În cazul apariţiei leziunilor la nivelul ficatului. ea trece apoi în sânge pentru a fi în final eliminată în urină. sub o formă combinată. având culoare roşie şi care sunt eliminaţi prin urină în anumite stări patologice. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice înfiinţa aspirantului . care se formează în intestin sub efectul enzimelor bacteriene intestinale. cea mai mare parte din urobilinogen este reabsorbită prin mucoasa intestinală. 9. unde este transformat prin oxidare în urobilină. o concentraţie crescută a ureei în sânge este un indiciu al afecţiunilor renale. adrenalină şi hormoni tiroidieni. Urobilinogen = produs al degradării bilirubinei. în condiţii normale. în anumite cazuri de sterilitate şi în tratamentul care este realizat pentru prevenirea avortului. ciclu este perturbat şi atunci urobilinogenul trece în sânge. în condiţii normale el este prezent în concentraţii mici în urină. Urobilină = pigment galben-portocaliu care provine din oxidarea urobilinogenului. reîntorcându-se în ficat unde este din nou transformată în biblirubină şi excretată în bilă (ciclul entero-hepatic). este sintetizată în ficat (pornind de la amoniac). noradrenalină. fructe coapte (maturate) şi. există în proteine. a problemelor de menopauză. Importanţa sa biologică este strâns legată de substanţele care derivă din ea: melanină. 24. Uroporfirine I şi III = derivaţi ai porfirinelor. cartofi. acţionând asupra celulelor sistemului pigmentar şi activând sinteza melaninei). An 8) GLOSAR Melatonina = este o amină biogenă foarte valoroasă care este prezentă în epifiză (care este în legătură cu SAHASRARA). = VA URMA= AN 8 C 26 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-lea Despre trezirea lui KUNDALINT SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. modificând secreţia de hormon melanotrop hipofizar (hormonul melanotrop hipofizar sau MSH este hormonul care este secretat de către lobul anterior al hipofizei (care este în legătură cu AJNA CHAKRA). Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. fiind apoi eliminat în cantităţi anormale prin urină. Uree = diamida acidului carbonic.metroragiilor.

MELATONINA a fost descoperită de către Lerner (1959) şi apoi a fost studiată recent de nişte cercetători australieni din New Castle: Willes şi Parrel. Concluziile la care ei au ajuns sunt următoarele: secreţia epifizară de melatonină este influenţată, de ritmul nictemeral (zi-noapte). Tocmai din această cauză nivelul melatoninei este mult mai crescut în timpul nopţii şi mult mai scăzut în timpul zilei. Aşa se explică de ce în special prima urină de dimineaţă este cea mai eficientă, din punct de vedere terapeutic, deoarece ea are atunci un conţinut crescut de melatonină. Printre efectele remarcabile ale acestui hormon epifizar ce se regăseşte în stare naturală în urină supt: calmarea durerilor, încetinirea considerabilă a ritmului undelor cerebrale (ceea ce facilitează starea de interiorizare şi de meditaţie), reglarea somnului şi calităţii, acestuia. Totodată se realizează o energizare şi o revitalizare suplimentară, iar la nivel mental se instalează o stare mai mare de luciditate. Deosebit de importantă este de asemenea influenţa melatoninei asupra activităţii glandelor sexuale: la femei ea blochează ovulaţia, iar la bărbaţi împiedică ejacularea precoce, facilitând în acelaşi timp continenţa sexuală. Se pare că acest efect de scădere a activităţii gonadelor (glandele endocrine sexuale) se află la baza concluziilor oamenilor de ştiinţă că melatonina joacă un rol foarte important în prelungirea duratei medii de viaţă (asigură longevitatea) şi chiar face cu putinţă dinamizarea proceselor de reîntinerire. Cei iniţiaţi în aceste taine, care cunosc deja de milenii secretul prelungirii vieţii şi al menţinerii tinereţii, confirmă aceste descoperiri ştiinţifice, subliniind importanţa capitală a potenţialului energetic vital şi sexual care, atunci când este sistematic conservat prin continenţă sexuală, fiind astfel amplificat şi utilizat cu înţelepciune, îi conferă fiinţei umane posibilitatea de a realiza miracole. Dimpotrivă, irosirea acestui potenţial sexual grăbeşte procesul de îmbătrânire şi atrage moartea prematură, prin vlăguirea şi devitalizarea pe care o declanşează. Valoarea terapeutică colosală a urinii mai este justificată încă o dată de o altă proprietate importantă a melatoninei: întărirea imunităţii organismului mai ales împotriva cancerului. Unele experimente recente au demonstrat deja că melatonina are certe efecte curative şi în cazul unor procese maligne. MELATONINA este deja remediul natural cel mai eficient la ora actuală împotriva insomniei, mai ales pentru persoanele care au depăşit vârsta de 40 de ani. Peste 4000 de studii care au fost deja publicate în SUA arată că melatonina poate, de asemenea, contribui la prevenirea cancerului, a afecţiunilor cardiovasculare şi la creşterea imunităţii organismului. În studiile de laborator care au fost realizate s-a constatat că melatonina măreşte durata vieţii cu aproximativ 22%. Despre numeroasele beneficii pentru sănătate ale melatoninei s-au scris diferite articole care au apărut în mai multe publicaţii din SUA, cum ar fi, de exemplu: revista medicală a Universităţii Harvard The Harvard Medical Letter, revista doctorului Whitaker Health and Healing, cotidianul The New York Times şi de asemenea s-au realizat unele emisiuni la canalul de televiziune american CNN. Vestea despre efectele benefice extraordinare pe care le declanşează melatonina a apărut şi s-a extins ca urmare a unor descoperiri ce au fost făcute de către unii medici. Aceste descoperiri au fost în special legate de stoparea procesului de îmbătrânire şi de blocarea evoluţiei anumitor boli. "Întreaga presă medicală profesională a început după aceea să vorbească din ce în ce mai des despre melatonină. La ora actuală melatonina este considerată ca fiind un valoros "hormon al tinereţii" (cum este ea supranumită de către oamenii de ştiinţă). De multe ori melatonina a făcut obiectul unor dispute aprinse ce au apărut în presă şi la televiziune. În legătură cu acest subiect au fost scrise, deloc întâmplător, zeci de cărţi. În continuare vom urmări să vedem despre ce este vorba în realitate. Această misterioasă melatonină, care este prezentă în urina de dimineaţă, este oare într-adevăr descoperirea la care toată lumea spera şi pe care majoritatea oamenilor o aştepta pentru a-şi asigura o viaţă lungă şi fericită, la adăpost de boli sau de problemele de sănătate care pentru cei mai mulţi sunt aproape inevitabile datorită îmbătrânirii? Răspunsul oferit probabil că vă va surprinde. Şi iată de ce. Pentru că, citind despre urinoterapie, probabil că v-aţi pus deja unele întrebări. Este de asemenea perfect posibil să fi fost derutaţi de tot ceea ce aţi citit sau aţi aflat în mod separat, despre melatonină şi urinoterapie. Această expunere vă va oferi însă toate informaţiile esenţiale de care aveţi nevoie pentru a vă forma o părere clară şi obiectivă cu privire la

posibilităţile cu totul excepţionale pe care vi le oferă melatonina în cazul în care veţi practica în mod asiduu URINOTERAPIA (AMAROLI). În situaţia în care deja vă aflaţi printre aceia care practică în mod consecvent AMAROLI (URINOTERAPIA) care, după cum se ştie, a făcut miracole în cazul a mii de bărbaţi şi de femei din întreaga lume, înseamnă că sunteţi pe cale să vă faceţi - DATORITĂ PRACTICII - cea mai bună părere posibilă. Pentru că, după cum ştim cu toţii, nimic, niciodată, nu poate să ne înlocuiască sau să ne zdruncine propria experienţă personală. Yoghinii spun: "Un gram de practică valorează cât tone de teorie." Practicând atent şi sistematic AMAROLI este deci perfect posibil să vă regăsiţi energia şi puterea pe care le aveaţi la douăzeci de arii, împreună cu sănătatea şi vitalitatea sexuală. Corelând tot ceea ce s-a scris adevărat despre melatonină cu practica zilnică şi sistematică a lui AMAROLI, puteţi descoperi singuri de ce acest faimos hormon (melatonină) vă deschide perspective vaste în numeroase domenii, Veţi vedea atunci şi chiar veţi simţi cum este posibil să vă dinamizaţi (stimulaţi) toate celulele corpului pentru a vă prelungi viaţa cu mai mulţi ani, fiind totodată plini de forţă, vitalitate şi luciditate. Pentru a înţelege şi mai bine de ce este atât de valoroasă AMAROLI să lămurim mai întâi două probleme foarte importante: - Ce este de fapt melatonina? - Cum poate ea să vă ajute? Pentru a răspunde la aceste două întrebări care se pot dovedi mai apoi esenţiale pentru sănătatea voastră, trebuie să înţelegeţi cât mai (ilar de ce îmbătrâniţi. Poate pentru prima dată oamenii de ştiinţă sunt în mare parte categorici: dacă corpul uman îmbătrâneşte, aceasta se produce mai ales datorită faptului că o anumită glandă situată în creier şi care este în strânsă legătură cu SAHASRARA "oboseşte" şi "munceşte" din ce în ce mai puţin (în special în cazul acelora care nu practică YOGA) după vârsta de 30 de ani. Această glandă este glanda pineală (care, după cum ştim, este în legătură cu centrul esenţial de forţa SAHASRARA). Această glandă (pineală) are tocmai funcţia de a produce melatonină, care este unul dintre hormonii cei mai importanţi pentru sănătatea şi longevitatea noastră. Melatonina este de fapt hormonul esenţial al corpului fizic. El este în acelaşi timp factorul de reglare al tuturor funcţiilor hormonale, stimulând în mod constant şi armonios producerea celorlalţi hormoni în organism. Dacă avem în vedere că, la unison cu activitatea centrilor de forţă (CHAKRA-e), hormonii coordonează practic toate funcţiile organice, atunci este uşor de înţeles importanţa vitală a melatoninei pe care o putem asimila în mod GRATUIT şi perfect NATURAL practicând atent şi în mod perseverent AMAROLI (URINOTERAPIA). Iată doar câteva exemple. Temperatura corpului, activitatea organelor de reproducere, presiunea arterială, funcţiile renale, bătăile inimii - toate acestea sunt coordonate de către hormoni care acţionează PERMANENT la unison cu activitatea centrilor noştri secreţi de forţă (CHAKRA-ele). Dar care este rolul melatoninei în toate aceste funcţii? Fiind în mare măsură diferită de ceilalţi hormoni care influenţează doar un anumit organ (ficatul, de exemplu), melatonina controlează şi reglează funcţionarea tuturor celorlalţi hormoni care sunt strâns legaţi de activitatea centrilor secreţi de forţă (CHAKRA-ele). Tocmai de aceea melatonina este hormonul ESENŢIAL al organismului. Dar oare cum putem noi să ştim dacă organismul nostru produce suficientă melatonină pentru a putea trăi perfect sănătoşi până la o vârstă înaintată? Ştiinţific s-a constatat că organismul uman produce cea mai mare cantitate de melatonină în timpul copilăriei. După vârsta de 20 de ani, sinteza melatoninei începe deja să diminueze. După vârsta de 30 de ani ea scade în mod dramatic, iar la vârstă de 40 de ani cantitatea de melatonină ajunge să se situeze la jumătate şi aşa mai departe. Practicând în mod constant şi sistematic AMAROLI noi ne asimilăm şi reciclăm melatonina care altfel se pierde în mod definitiv şi iremediabil odată cu URINA de dimineaţă. Pe de altă parte, numeroase studii ştiinţifice din zilele noastre demonstrează foarte clar că, dacă noi îmbătrânim, aceasta se petrece deoarece glanda noastră pineală produce din ce în ce mai puţină melatonină. Practicând în mod asiduu AMAROLI în fiecare dimineaţă noi dublăm astfel sau chiar triplăm melatonina în corpul nostru. Fără AMAROLI, după o anumită vârstă, cu cât avem mai puţină melatonină cu atât mai deficitar

se realizează echilibrarea şi controlul hormonilor care ne influenţează toate organele. Şi cu cât sunt mai puţin controlate organele, cu atât mai mult ele se degradează. Şi cu cât organele se degradează la rândul lor mai mult, cu atât mai deficitar îşi vor realiza ele funcţiile. Putem, în aceste condiţii, să ne imaginăm cu uşurinţă care vor fi pentru noi consecinţele: 8) se acumulează şi apoi se înmulţesc problemele de sănătate; 9) se instalează astfel bolile care ne conduc uneori chiar la infirmităţi; 10) în cele din urmă poate surveni oprirea (adeseori accidentală) a funcţiilor vitale. Aceasta a fost până ieri. Astăzi (practicând AMAROLI dimineaţa) puteţi deja să începeţi să încetiniţi, iar în viitor este chiar posibil să opriţi procesul de îmbătrânire, şi după ani de practică să ajungeţi să vă regăsiţi o a doua tinereţe adăugând ani minunaţi vieţii voastre. Vreţi fapte, doriţi dovezi? Luaţi, de exemplu, în consideraţie studiile şi experienţele care au fost realizate de doi medici: profesorul Walter Pierpaoli şi doctorul William Regelson. Ei au reuşit să demonstreze că, făcând să existe şi să se menţină mai multă melatonină în organism, se pot încetini considerabil efectele dezastruoase ale îmbătrânirii. Iată ce scrie în această direcţie profesorul Walter Pierpaoli în cartea sa "Miracolul melatoninei" (pag. 18): "După aproape 30 de ani de cercetări, suntem acum perfect convinşi că melatonina este cheia sănătăţii şi longevităţii." El chiar citează exemplul soacrei sale care, la vârsta de 74 de ani, a început să prezinte semnele bolii Parkinson (boală curentă la persoanele în vârstă, care, după cum ştim, provoacă tremurături ce perturbă în mod penibil. activităţile zilnice); Datorită melatoninei, zece ani mai târziu, această femeie era activă şi complet eliberată de simptomele parkinsoniene. În plus, se remarca faptul că pielea ei era la fel de catifelată ca în urmă cu treizeci de ani şi, un alt aspect stupefiant, nu mai prezenta aproape deloc riduri. Practicând în mod consecvent AMAROLI dimineaţa, ne putem astfel dubla sau chiar tripla, în corp, în mod constant melatonina, iar aceasta ne poate într-adevăr încetini sau chiar inversa efectele devastatoare ale îmbătrânirii. Ceea ce este cel mai surprinzător urmează însă acum. La pagina 13 a cărţii sale, profesorul Pierpaoli precizează: "Melatonina, (pe care noi, YOGHINII, o dublăm sau chiar o triplăm realizând în mod consecvent AMAROLI dimineaţa) ne poate inversa sensul limbilor ceasului nostru (biologic) şi cu adevărat ea ne poate permite să începem să încetinim şi mai apoi chiar să inversăm procesul de îmbătrânire, începând chiar de astăzi. Procedând astfel în mod perseverent, facem să ne crească speranţa de viaţa - care, teoretic vorbind, este de 75 de ani - până la 120 de ani." Practicând în paralel cu aceasta, în mod perfect, continenţa sexuală, vă puteţi reîncepe pe o nouă bază viaţa sexuală (fie că aveţi 45 de ani, 60 sau 90 de ani). Totodată, practicând în mod constant AMAROLI dimineaţa, vă puteţi stimula şi întări sistemul imunitar pentru a rămâne mai mereu în formă timp de un secol sau chiar mai mult. Oare cum au putut aceşti medici să afirme că melatonina produce întinerirea şi că în plus ea poate: 11) să împiedice corpul să îmbătrânească (să oprească sau să încetinească procesul de îmbătrânire); 12) să stimuleze constant şi durabil funcţiile sexuale fie că avem 45 de ani, 60 sau chiar 90; aceasta dacă în paralel suntem capabili să realizăm perfect continenţa sexuală; 13) să ne întărească sistemul imunitar sau, cu alte cuvinte, sa facă să crească puterea de apărare a organismului împotriva a tot felul de maladii, chiar dintre cele mai grave; 14) să ne permită să nu mai suferim niciodată de insomnie. Primele experimente care au fost încununate de succes, cu melatonină, au fost efectuate în anul 1994 de către W. Pierpaoli şi W. Regelson. Ele au fost realizate utilizând nişte animale bătrâne (şoareci). Toate au fost în prealabil selecţionate din aceeaşi rasă, fiind toate alese de aceeaşi vârstă. Aceste animale au fost apoi împărţite în două grupe. Cele din prima grupă au primit de băut doar apă obişnuită, de la robinet iar cele din cea de-a doua grupă au băut aceeaşi apă dar au primit în plus, zilnic, şi un supliment de melatonină. După mai multe luni, diferenţa dintre cele două grupe de animale era deja frapantă. Iată ce s-a constatat: Grupa 1. Animalele care nu au primit deloc melatonină au început să prezinte semne evidente de senescenţă (îmbătrânire): pierderea masei musculare, pierderea blănii, cataractă, digestie dificilă. Ele păreau a fi foarte extenuate, respirau greu (gâfâiau) şi îmbătrâneau pe zi ce trecea.

Grupa 2. Animalele care au primit zilnic melatonină, au început, dimpotrivă, să semene cu puii lor. Blana lor a început să se îndesească şi să devină strălucitoare, ochii lor erau limpezi, fără cataractă, digestia lor era mult ameliorată şi, în loc să slăbească şi să obosească, ele apăreau ca fiind într-o formă fizică foarte bună. Judecând după tonusul lor, ele păreau că au doar jumătate din vârsta lor reală. Însă aspectul cel mai surprinzător a fost următorul: animalele care nu au primit deloc melatonină au murit la o vârstă obişnuită. Celelalte însă au trăit cu 6 luni mai mult (raportat la scara umană, aceasta echivalează cu aproximativ 25 de ani în plus). Animalele din cea de-a doua grupă au ajuns deci, într-un anumit fel să fie centenare. Trecem acum la partea cea mai delicată a acestui subiect, , cea care vă priveşte personal. Dacă, mâine, cineva vă va întreba: "Aţi vrea ca organismul vostru să aibă zilnic la dispoziţie o cantitate dublă sau triplă de melatonină pentru a vă permite astfel să trăiţi fericiţi şi plini de sănătate până la o vârstă înaintată? Ce aţi răspunde dacă cineva v-ar pune o asemenea întrebare? V-ar interesa? Aţi dori să trăiţi şi voi 90 de ani ori chiar mai mult în deplinătatea vitalităţii voastre fizice şi bucurându-vă totodată de facultăţile voastre mentale nealterate? Dacă răspundeţi da şi dacă credeţi cu tărie în eficienţa sistemului YOGA aflaţi atunci că există o veste foarte bună pentru voi. Numele ei este milenara metodă AMAROLI practicată în fiecare dimineaţă. De mii de ani yoghinii au descoperit că URINA de dimineaţă, dacă este în mod perseverent reasimilată în organism, este de fapt una dintre, substanţele naturale care favorizează stimularea glandei pineale şi, totodată, reactivează producerea melatoninei de către organism. Acesta este un mare secret pe care yoghinii avansaţi îl cunosc de mii de ani. Prin urmare, este suficient să practicăm în mod consecvent AMAROLI dimineaţa dacă vrem cu adevărat să ne ajutăm propria noastră glandă pineală să producă mai multă melatonină şi să avem totodată o cantitate dublă sau triplă de melatonină în organism. Aţi înţeles deci că, în general, producţia personală de melatonină scade, în timp, odată cu vârsta, provocând adeseori tulburări de sănătate din ce în ce mai numeroase. Imaginativă acum că puteţi favoriza cu ajutorul lui AMAROLI (practicată în mod consecvent dimineaţa) stimularea glandei pineale (în legătură cu SAHASRARA) astfel încât ea să producă zilnic, din nou, aceeaşi cantitate de melatonină întocmai ca atunci când aveaţi 20 de ani. Dacă veţi reuşi cu adevărat aceasta, atunci veţi avea ceea ce anticii numeau o tainică fântână a tinereţii. Atunci veţi fi în acest fel (cu ajutorul lui AMAROLI) la adăpost de toate problemele de sănătate. Aceasta înseamnă totodată că, dacă veţi realiza zilnic AMAROLI dimineaţa, veţi putea să vă ajutaţi corpul astfel încât el să producă şi să aibă la dispoziţie aceeaşi cantitate de melatonină precum atunci când aveaţi 20 de anii Practicând atent şi sistematic AMAROLI dimineaţa, această performanţă devine în mod gradat cu putinţă. Şi iată cum: pur şi simplu readucând înapoi în corpul vostru ceea ce yoghinii numesc "apa vieţii" (urina). Reasimilându-şi urina de dimineaţă; yoghinul reciclează astfel o mulţime de substanţe naturale binefăcătoare, anumite enzime, vitamine, minerale care îi permit glandei pineale să fabrice zilnic o cantitate mai mare de melatonină. Glanda pineală, care este în strânsă legătură cu SAHASRARA secretă hormonul tinereţii care este melatonina. Acest hormon echilibrează sistemul biologic şi nervos, favorizează somnul, dinamizează memoria, trezeşte şi amplifică luciditatea, dinamizează intuiţia, combate stresul şi bolile: Ea reglează totodată ceasul nostru biologic. Îmbătrânind şi prin efectul stresului, oboselii şi desigur datorită poluării, glanda pineală (care este în strânsă legătură eu SAHASRARA) secretă mai puţină melatonină. Această situaţie este un cerc vicios. Atunci, cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât se poate spune că îmbătrânim mai repede şi mai intens. Cu alte cuvinte într-o asemenea situaţie, fenomenul de îmbătrânire este am putea spune accelerat, în timp. De aceea, după vârsta de 50 de ani, mulţi oameni au impresia că, pentru ei, anii trec mult mai repede.

. sexuală va deveni sau va redeveni ardentă (aceasta şi pentru că magnetismul vostru afectiv se va înzeci). 9. . . 26. . Gândiţi-va acum la ceea ce va putea însemna aceasta pentru viaţa voastră: . mult mai naturală şi prin urmare mult mai sănătoasă? Pentru aceasta. aveţi acum fiecare la dispoziţie URINA de dimineaţă care este 100% naturală şi GRATUITĂ.totodată. An 8) Ştiind toate acestea.Aducând astfel din nou în corpul vostru melatonina care este prezentă în URINA de dimineaţă. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) GLOSAR MELATONINA (continuare la cursul nr.a acţiona într-un mod rapid şi eficient asupra tulburărilor de somn reechilibrând ritmurile somnului prin raportul alternanţei zi/noapte. dacă pentru noi există o soluţie mult mai simplă. una dintre principalele sale proprietăţi este aceea de a stimula producerea de melatonină naturală pentru: . În cazul URINEI de dimineaţă. = VA URMA = AN 8 C 27 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. unii dintre voi veţi spune de ce să nu absorbim (ingerării) atunci melatonina de sinteză? De ce este oare necesar să ne bem dimineaţa urina proprie? Iată răspunsul care poate fi dat la această întrebare: de ce să luăm produse de „sinteză”.a lupta pe o cale complet gratuită şi total naturală împotriva îmbătrânirii. -nu-i veţi mai invidia niciodată pe cei care.se vă sfârşi cu scăderea tonusului vital (procedând în acest mod vă veţi putea menţine mai mereu un tonus vital ridicat). Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI.se va termina cu stările de oboseală bruscă (nu vă veţi mai confrunta aproape deloc cu stări de oboseală ciudate). chiar şi viaţa voastră. deşi sunt mai în vârsta decât voi. complet GRATUITĂ. sunt mai mereu plini de energie şi de vitalitate. veţi favoriza pe o cale perfect naturală stimularea glandei pineale pentru a produce melatonină naturală. care pe deasupra sunt şi foarte scumpe. combătând formarea radicalilor liberi printr-o acţiune antioxidantă.

Unele studii de laborator au arătat că melatonina a făcut posibilă prelungirea vieţii animalelor cu aproximativ 20%. dar adevărat. melatonina este prin urmare foarte eficientă în cazul luptei împotriva hipertensiunii. . ştiinţa a făcut mari eforturi pentru a prelungi durata vieţii umane şi pentru a învinge bolile care erau încă incurabile acum zece ani. Ea vă ajută să vă păstraţi sau să vă recăpătaşi elasticitatea şi supleţea din tinereţe a corpului. .frânează dezvoltarea celulelor canceroase umane. -ameliorează manifestările sindromului premenstrual şi totodată suprima durerile menstruale. să verificaţi ca este incredibil. graţie melatoninei. În ultimii ani.permite menţinerea (păstrarea) unui corp sănătos făcând să scadă cantitatea de colesterol şi tensiunea arterială. în plus. -stimulează producerea de spermatozoizi la bărbat şi face să crească vigoarea erecţiei. care au fost realizate la Centrul de cercetări medicale de la Universitatea din San Antonio. Atunci se va constata că ceea ce ştim acum despre melatonină nu a reprezentat decât începutul! Studiile aprofundate ale doctorului Russel Reiter au demonstrat deja că melatonina este una dintre substanţele polivalente cele mai importante şi cele mai puternice ale organismului uman. Acestea nu sunt decât câteva exemple dintre numeroasele binefaceri pe care le veţi putea constata dacă veţi practica în mod perseverent AMAROLI. funcţiile excretorii şi funcţiile sexuale. -favorizează creşterea părului. cum ar fi alcoolul şi tutunul. în special în cazurile de cancer la sân.protejează împotriva riscurilor ambianţei cancerigene şi anihilează efectul toxinelor ce au fost absorbite (ingerate în mod voluntar. Desigur că pentru unii dintre voi toate acestea pot apărea incredibile.. pentru a vă permite. .este antioxidantul polivalent cel mai eficient în neutralizarea radicalilor liberi. . De aceea. -inhibă apariţia şi dezvoltarea celulelor mutante. . vă sugerez să vă convingeţi singuri practicând atent AMAROLI în fiecare dimineaţă timp de 7 luni zi de zi. . Ce se vă produce dacă veţi accepta şi veţi realiza în mod consecvent aceasta timp de 7 luni? Fără îndoială că atunci veţi constata nu numai că vă veţi transforma viaţa într-un mod absolut remarcabil dar. cancer al creierului.A. -favorizează dezvoltarea celulelor măduvei osoase.a regla în mod natural senzaţiile de foame pentru a simţi în mod sănătos foamea în timpul meselor şi nu în afara perioadelor de masa (între mese) (pentru a evita creşterile nedorite în greutate care se datorează obiceiului nesănătos de a mai mânca câte ceva între mese). să beneficieze de o substanţă naturală care intervine în producerea globulelor albe. . -inhibă creşterea în greutate (mai ales atunci când aceasta se produce peste limitele normale) şi face să nu se producă îngrăşarea corpului odată cu trecerea anilor.îmbunătăţeşte în scurt timp calitatea somnului. cancer la plămâni. -întârzie apariţia petelor pe mâini şi pe faţă. Prin intermediul cercetărilor sale.a armoniza cât mai bine ceasul biologic pentru a stimula astfel vitalitatea. diabetul. -previne cataracta şi afecţiunile sistemului neuro-vegetativ. descoperirea tuturor efectelor profund benefice ale melatoninei de către medicina viitorului va fi fără îndoială un pas decisiv în prelungirea vieţii care va asigura în acelaşi timp şi o stare de sănătate perfectă. reîntinde şi tonifică muşchii şi pielea. diminuează ridurile.). la bătrâneţe. boala Alzheimer sau Parkinson. Dincolo de aceasta. cancer al pielii şi cancer al prostatei.întârzie apariţia maladiilor-handicapante cum ar fi: artrita. uneori într-un mod spectaculos. doctorul Reiter a demonstrat că în organismul uman melatonina: .U.adaugă ani sănătoşi vieţii şi viaţă fericită anilor. Milioane de persoane care suferă de o deficienţă imunitară care este datorată îmbătrânirii sau unei maladii cronice pot astfel. . Texas (S. veţi observa faptul că vă veţi fortifica întregul organism şi astfel veţi trăi mai mult.

de-a lungul secolelor. 5. nu ţine seama de legile naturii şi nu doarme atunci când trebuie şi atât cât trebuie. iată de ce melatonina prelungeşte viaţa bărbaţilor şi a femeilor: 1. cu privire la melatonină se poate spune că ea este secretată de epifiză sau glanda pineală (care este în strânsa legătură cu SAHASRARA). Conform studiilor paralele ale oamenilor de ştiinţă. Ea reduce considerabil deteriorările care sunt generate de radicalii liberi ce sunt responsabili de îmbătrânirea prematură. după efectele pe care le-a constatat doctorul Russel Reiter. valoarea imensă a URINOTERAPIEI (AMAROLI) ce se realizează cu urina de dimineaţă. 4. -protejează sistemul imunitar împotriva îmbătrânirii. Restabileşte pe o cale naturală ciclul nocturn al odihnei reparatorii. după cum ştim este o substanţă neuro-transmiţătoare. . în organism se acumulează cantităţi importante de substanţe toxice care pot fi eliminate spontan. în general. -alină simptomele grave ale depresiei sezoniere. care au fost studiate în ultima vreme cu o mare atenţie. aceste substanţe naturale au un puternic efect benefic asupra organismului uman. În rezumat. Dovezi directe şi indirecte ale unui lung şir de experienţe au demonstrat deja că melatonina are un important rol în aşa numitul ritm nictemeral. De aceea este foarte important să fie întuneric complet în camera în care dormim. Toate aceste constatări confirmă astfel. Lipsa repetată de somn va conduce atunci gradat . acest aspect asigurând printre altele odihna profundă care ne este necesară fiziologic. de bunăstare. o stare de relaxare. fără a avea nici un fel de efecte secundare. mai ales în condiţiile în care intensitatea luminii în camera în care dormim scade foarte mult şi este întuneric perfect. Stimulează în mod armonios activitatea sexuală a bărbatului şi a femeii. de calm şi de linişte. Melatonina luptă într-un mod eficient împotriva depresiei (dovada referitor la aceasta a fost adusă de către doctorul Lennart Wetterberg de la Institutul Karolinsxa din Stockholm). Ea a fost evidenţiată în cantităţi reduse şi în alte ţesuturi fiind însă descoperită într-un procentaj ceva mai mare în urina de dimineaţă. Pentru oamenii de ştiinţă această glandă (epifiza) este şi la ora actuală învăluită de un oarecare mister. într-un mod indirect. pornind de la serotonină. Necazurile încep atunci când omul ignorant. care este în strânsă legătură cu SAHASRARA) secretă în special substanţele numite epitalamină şi melatonină. 6. dar misterele care o înconjoară par să persiste în continuare. stimulând în plus activitatea hormonului de creştere. Protejează sistemul cardio-vascular. 3. -inhibă procesele de degradare celulară care sunt legate de îmbătrânire.ameliorează calitatea vieţii la bătrâneţe. care. doar în timpul somnului. care este dornic să profite la maxim de bucuriile oferite de viaţă. -stimulează refacerea celulelor normale care au fost afectate de infecţii virale. Stimulează şi întăreşte sistemul imunitar. Este însă important de reţinut că melatonina este sintetizată la nivel epifizar. corespunzător bioritmului fiecăruia. în timpul stării de veghe. pe o cale perfect naturală. 7. căreia i-au fost atribuite diverse funcţii. Întinereşte corpul eliminând în mod gradat şi definitiv toate kilogramele de prisos (în plus). putem realiza şi mai bine importanţa tehnicii milenare yoghine de reîntinerire KAYA KALPA. În lumina acestor informaţii. Scăderea intensităţii luminii naturale până la întuneric complet stimulează foarte mult sinteza sa. În prezent se cunosc ceva mai multe despre ea. Această glandă (epifiza. -diminuează într-un mod radical durerile cronice de origine nervoasă. Stabilizează şi armonizează ritmurile biologice. adică în alternanţa periodică somn-stare de veghe. 2.-aduce acelora care o utilizează în mod consecvent. În concluzie. -întârzie apariţia menopauzei cu cel puţin 8 ani şi totodată menţine aproape nealterat apetitul sexual al femeii. folosirea surselor de lumină artificială în camera în care dormim (în timp ce dormim!!!) duce în timp la perturbarea ritmului biologic normal şi mai ales atunci sinteza de melatonină devine insuficientă. În plus. Acest aspect este deosebit de important deoarece.

AMAROLI. Centrii subtili de forţă (aşa-numitele CHAKRA-e) corespund. aceştia trezinduse după 6-8 ore de somn complet odihniţi. în consecinţă. nu pot fi rezolvate prin somn din lipsă de timp. mai ales atunci se va produce o scădere a randamentului fizic. Rezultatele experienţelor au corespuns practicii şi experienţei indiene străvechi. spre deosebire de cei care duc o viaţă dezordonată. În asemenea cazuri. de exemplu. psihic şi intelectual. Cercetătorii de la Massachusetts Institute Technology din Boston au demonstrat că melatonina din urina de dimineaţă este capabilă să adoarmă subiecţii participanţi la un experiment în 30-45 de minute. atent şi constant realizată reprezintă de fapt un procent foarte eficient care este utilizat din timpuri imemorabile. Relevant este că acela care se culcă în camere în care există întuneric complet. capabil de performanţe pe măsură. de cele mai multe ori. În alte experimente. progesteron. profesor la Institutul de Medicină Albert Einstein din New York: el arată că atât rezultatele experienţelor pe animale. timpuri că esenţa vieţii constă în coordonarea fină a funcţionării glandelor endocrine. datorită secreţiei adecvate de melatonină.52/199) se poate citi părerea lui Reuven Sundyk. Problematică este adeseori şi odihna oamenilor de afaceri şi a sportivilor care călătoresc de pe un continent pe altul. fie chiar şi numai prin aceasta mai tineri. Este semnificativ în această direcţie că la Institutul de Gerontologie al Fundaţiei Biancalana – Masera din Ancona (Italia) Walter Pierpaoli şi colaboratorii săi au studiat în mod sistematic. Totodată. Mecanismul exact nu este cunoscut încă de către oamenii de ştiinţă. În cazurile de insomnie rebelă administrarea a 100-150 g din urina de dimineaţă. astupată ermetic. deloc întâmplător. localizărilor anatomice a glandelor endocrine. asigură un somn profund de 6-8 ore. de care se leagă la ora actuală cele mai mari speranţe. AMAROLI este un procedeu contraceptiv foarte eficient. practica lui AMAROLI în care se îngurgitează doar urina de dimineaţă ne poate fi de un real folos. iar la scurt timp după aceea animalele respective ce au fost implicate în această experienţă au murit înainte de vreme. În cazul ei.la epuizarea organismului şi îmbătrânirea înainte de vreme. yoghinele şi yoghinii din India ca un mijloc natural de regenerare şi reîntinerire foarte puternic. la rezonabile şi dorm 7-8 ore se simt şi arată. pe şoareci efectele melatoninei. al cărui rezultat va fi un organism profund odihnit. concentraţia de hormoni reproductivi care provin de la hipofiză (gonatropinele) urmează un ritm lunar. Unele experimente au demonstrat de asemenea că melatonina are un efect curativ şi în cazul unor procese maligne. Nivelul acestora în sânge variază totdeauna după ritmul de formare şi de emisie a spermei. care după cum ştim conţine şi ea estrogen şi progesteron de . Efectul cel mai important al melatoninei. iar prin acest proces se declanşează şi menţine ciclul menstrual. În corpul femeii. deoarece mai mult de 20% din animalele care au fost tratate cu melatonină au avut o viaţă mai lungă şi un comportament sexual mult mai bun decât celelalte. deoarece reasimilarea prin îngurgitare urinei care conţine (la femeie) estrogen şi progesteron. În The International Journal of Neuroscience (nr. iar stimularea lor perseverentă prin exerciţii YOGA adecvate conferă tocmai de aceea rezultate excelente. Tradiţia orientală şi mai ales sistemul YOGA. La bărbat. cât şi studiile şi examinările efectuate pe om dovedesc cu prisosinţă că nivelul scăzut de melatonină în organism accelerează îmbătrânirea şi toate acestea susţin ipoteza funcţionării melatoninei ca hormon ce combate în mod eficient îmbătrânirea. Influenţa lui VAJROLI MUDRA şi a lui AMAROLI MUDRA asupra sistemului reproductiv al practicantului (practicantei) este foarte mare. deoarece filmul său biologic este dereglat. cu o oră şi jumătate înainte de culcare. este acela de a întârzia procesele îmbătrânirii: (acest efect a fost observat mai ales în cursul experimentelor pe animale). deoarece mai ales atunci apar probleme de acomodare la fusul orar care. Omul foarte stresat nu poate dormi nici atunci când se culcă la timp. gonatropinele hipofizare declanşează formarea spermatozoizilor şi secreţia de testosteron a testiculelor. ce va fi în prealabil colectată într-o sticlă de culoare maronie. împiedică ovulaţia astfel ca şi pilula contraceptivă orală. accentuează din cele mai vechi. epifiza (glanda pineală) a fost extirpată. dar se presupune că el este rezultatul intercorelării optime a tuturor glandelor sistemul endocrin. pentru femeie. hipofiza (care este în legătură cu AJNA CHAKRA) secretă succesiv estrogen şi. naturali.

această practică secretă conferă imediat DIVYA DRISHTI (clarviziunea spirituală superioară). ele pot fi utilizate toate. În acelaşi mod. "cenuşa" reprezintă de fapt energiile TATTVA-ice inferioare ("bălegarul”) sublimate ("arse") de focul subtil (TEJAS TATTVA). iar cantitatea de secreţie spermatică scade. de yoghinul care este plin de înţelepciune: (73) Această formă ezoterică de YOGA a fost descrisă aici de Mine (SHIVA) datorită iubirii mele nesfârşite pentru cei care se străduiesc plini de aspiraţie să atingă starea de îndumnezeire. în finalul acestei succinte analize. cam la aproximativ jumătatea distanţei dintre faţa posterioară a pubisului şi colul uterin. reasimilarea testosteronului din urină.sinteză şi împiedică astfel producerea ovulaţiei. El se găseşte la femeie pe peretele vaginal anterior. iar amestecul dintre BINDU şi această "cenuşă" nu înseamnă în fond altceva decât transmutaţia integrală a potenţialului sexual brut în energie şi ascensiunea acesteia (care se realizează în urma procesului intens de sublimare). dar în foarte multe cazuri generează. după cum se ştie. în situaţia realizării sistematice a lui AMAROLI. în special AJNA CHAKRA şi SAHASRARA). Tehnica AMAROLI practicată pe termen lung înlătură dezechilibrul care există între procesul de producere şi cel de degradare al hormonilor. GLOSAR FOCARUL GRÄFENBERG (FOCARUL G) al vaginului Focarul G este proiecţia la nivelul corpului fizic al Centrului secundar subtil de forţă YONI CHAKRA. Trebuie însă să fie foarte clar că ea este rezervată doar celor aleşi şi nu trebuie niciodată să fie revelată oricui. deşi lichidul seminal continuă să se formeze. prin aceasta fiind trezită în mod gradat clarviziunea spirituală superioară (DIVYA DRISHTI). Tocmai din această cauză. respectiv. în "părţile superioare ale corpului" (centrii superiori de forţă. . numeroase efecte secundare (printre care amintim perturbările hormonale). [98] Acela sau aceea care practică în mod sistematic AMAROLI trebuie să-şi amestece propriul BINDU (sperma sau. nefiind trezit şi energizat decât la foarte puţine femei care sunt senzuale şi dezinhibate. Comentariu Şi în cazul acestei SUTRA limbajul tantric secret face aluzie la un cu totul alt proces decât acela care este descris ad-literam. ceea ce previne eliberarea ulterioară de gonadotropine. că procedeul AMAROLI a fost întotdeauna un secret păstrat cu multă grijă de yoghini. După cum am arătat. Prin urmare. *** După aceste revelaţii secrete care ne-au fost oferite de HATHA-YOGA PRADIPIKA în legătură cu SAHAJOLI MUDRA şi AMAROLI MUDRA. revenim acum din nou la textul de bază al lui SHIVA SAMHITA: (72) Atât SAHAJOLI MUDRA. în cazul bărbatului. exercită un efect de "retroacţiune negativă" asupra hipofizei (care este în strânsă legătură cu AJNA CHAKRA). prin calea Mediană (SÙSHUMNA NADI). care controlează declanşarea şi manifestarea Orgasmului în fiinţă. cât şi AMAROLI MUDRA nu sunt în esenţă (în ceea ce priveşte efectele spirituale profunde) diferite de VAJROLI MUDRA. Subliniem. secreţiile sexuale feminine) cu cenuşa care a fost obţinută în urma arderii integrale a bălegarului de vacă şi să-şi ungă (cu acest amestec) părţile superioare ale corpului. Acest proces are drept consecinţă inhibarea temporară a producţiei ulterioare de testosteron şi spermatozoizi. yoghinul înţelept trebuie să o păstreze cu sfinţenie ca pe un mare dar divin şi să o practice în mare secret. cu succes. atât de experienţa multimilenară a yoghinilor Indiei şi de tradiţiile medicale ale altor popoare. (74) Nu există şi nu a existat niciodată vreo altă formă de YOGA mai tainică decât aceasta ºi luaţi aminte căci nici nu va există vreo alta mai tainică decât aceasta în viitor. cât şi de studiile medicale recente. dezechilibru ce constituie cauza fundamentală a îmbătrânirii. Efectul profund benefic pe care această tehnică îl are asupra psiho-fiziologiei umane este deja un fapt demonstrat.

care se umflă şi devine uşor erectilă în timpul excitaţiei. = VA URMA = .Acest FOCAR G (de la numele medicului Gräfenberg care 1-a descoperit) are aspectul unei mici ridicături extrem de sensibilă în cazul în care este dinamizată.

se va palpa încet şi cu o anumită fermitate peretele anterior al vaginului. Trezirea forţei tainice colosale a lui KUNDALINI SHAKTI. În cazul femeilor care nu practică deloc continenţa. FOCAR ce poate fi eventual găsit chiar de către femeia însăşi în timp ce se află pe scaunul de la toaletă. Mărimea FOCARULUI G este cam cât a unui bob de mazăre. Beverly Whipple şi John Perry au publicat cartea lor "G-Spot" ("FOCARUL G"). SHAKTICHALANA MUDRA şi energizarea FOCARULUI G există o strânsă legătură. Aceasta nu este altceva decât ejacularea feminină. iar analiza chimică ce a fost realizată în laborator infirmă aceasta supoziţie. dar în realitate el este mai puţin odorant decât urina. 9. iar la scurt timp după aceea apare o stare de golire şi vlăguire. VAJROLI MUDRA (Atitudinea trăznetului secret care face posibilă trezirea fulgerătoare a Conştiinţei Cosmice în fiinţa aspirantului) GLOSAR FOCARUL GRÄFENBERG (FOCARUL G) al vaginului (continuare la cursul nr. psihic. stimularea FOCARULUI G se poate face în mod optim dacă coitul are loc în următoarea poziţie: femeia este plasată (cu faţa în jos). Uneori. fiind întoarsă cu spatele sub bărbat. între ORGASMUL URINAR. ascendent. Procedând în acest fel femeia poate singură să identifice această zonă deosebit de sensibilă din vagin. Medicii sexologi subliniază adeseori ideea că multe femei au avut primul lor orgasm numai în urma stimulării şi trezirii atente şi sistematice a FOCARULUI G. YONI CHAKRA. apărând la atingerea cu degetul ca o mică ridicătură care este foarte sensibilă la mângâiere. dar după stimulare el intră într-o uşoară stare de erecţie şi poate atinge la unele femei dimensiuni ceva mai mari. Orgasmul fără descărcare care apare prin stimularea FOCARULUI G este resimţit foarte profund „în interior" la nivel fizic.AN 8 C 28 Informaţii secrete SHIVA SAMHITA CAPITOLUL AL IV-lea Despre trezirea lui KUNDALINI SHAKTI prin intermediul gesturilor (atitudinilor) fundamentale (MUDRA-elor) secrete de punere în legătură (intrare în stare de rezonanţă) a fiinţei yoghinului cu Fiinţa Divină Universală (REALITATEA lui DUMNEZEU) II. După expulzarea foarte lentă a urinei (mai ales atunci când vezica este foarte plină) în 50-75 de jeturi mici. În timpul fuziunii amoroase realizate cu continenţă de ambii iubiţi. care nu ştiu cum anume trebuie să practice continenţa sexuală. 27 An 8) La începutul stimulării şi energizării lui pentru prima dată o mare parte dintre femei au o senzaţie foarte intensă şi reală de micţiune. mental şi spiritual. care este în strânsă legătură cu centrul secundar. expulzează în mod spontan din uter un lichid lăptos atunci când ating orgasmul cu descărcare. orgasmul care apare atunci este însoţit de expulzarea lichidului sus-amintit. un simplu masaj erotic care este realizat cu degetul (sau cel mai bine cu LINGAM-ul) de către un bărbat pe o durată de la 70 la 95 de secunde înlocuieşte gradat această senzaţie cu o "plăcere sexuală extraordinar de intensă şi distinctă". În cazul femeilor la care FOCARUL G este foarte intens energizat. în direcţia buricului. . Atingerea şi excitarea intensă şi profundă a acestui FOCAR antrenează în anumite cazuri zeci sau sute de orgasme copleşitoare multiple fără descărcare la femeile care practică sistematic continenţa. fracţionate (urinare fracţionată) când vezica este golită. iar unele chiar urinează în acel moment. după care la scurt timp femeia se simte vlăguită şi epuizată. plăcere care la unele femei culminează cu o stare copleşitoare de orgasm fără descărcare în cazul acelora care practică foarte bine continenţa. secret al orgasmului. pentru a identifica prima oară (singură) FOCARUL G este utilă exercitarea unei anumite presiuni cu cealaltă mână pe partea de jos a abdomenului pe deasupra pubisului sau vis-a-vis de linia de demarcaţie a părului pubian. femeile foarte senzuale şi vitale. Atunci când unii autori ca Alice Kahn Ladas. iar lichidul emis (ejaculat) cu această ocazie dă chiar impresia de pierdere de urină. În urma unei astfel de stimulări.

este strâns legat de potenţialul sexual (de exemplu. Prin realizarea zilnică a acestui procedeu secret. un fenomen spontan şi foarte intens de transmutaţie biologică ce se repercutează aproape imediat şi la nivelul potenţialului sexual.) Diferenţa esenţială dintre această tehnică (SHAKTICHALANA MUDRA) şi AMAROLI MUDRA constă în faptul că aici procesul de transmutaţie biologică a potenţialului urinar (urina brută) în energie şi sublimarea în etajele superioare ale fiinţei a energiei rezultante este în mod preponderent unul interior. permiţând ieşirea unui mic jet de urină] el (ea) va realiza (repeta) din nou contracţia sfincterului urinar [care va fi. este binecunoscută în tradiţia tantrică secretă importanţa pe care o au jocurile amoroase cu urină în cadrul actului amoros realizat numai cu continenţă în vederea trezirii şi amplificării extazului care apare în timpul trăirilor erotice. precum şi următoarele (7778). precum cealaltă formă care va fi descrisă ulterior. în schimb. demersul specific în cazul acestei metode (SHAKTICHALANA MUDRA) care este orientat în sensul transmutaţiei biologice a potenţialului urinar în energie. El (ea) va proceda de fiecare dată în acelaşi mod până când procesul natural al urmării se încheie (odată cu golirea vezicii urinare). datorită faptului că potenţialul urinar. după ce în prealabil yoghinul (yoghina) a inspirat profund. de fiecare dată. Pentru ca femeia să se dezinhibe şi să ajungă mult mai uşor la .10. Apoi [după ce relaxează fulgerător sfincterul urinar. yoghinul (yoghina) obţine cu siguranţă un control deplin asupra energiei sale sexuale şi totodată dobândeşte prin practica perseverentă a acestui procedeu numeroase puteri paranormale (SIDDHI-uri). cam acelaşi mecanism şi substrat fiziologic şi hormonal care deja a fost descris succint în comentariul nostru la AMAROLI MUDRA. unii comentatori ai tratatului SHIVA SAMHITA consideră că aceste SUTRA-e (75-76). care după cum ştim vehiculează o energie subtilă tip APANA. ce va fi însoţită de relaxarea fulgerătoare a sfincterului urinar şi de eliberarea unui alt jet de urină etc. însoţită de o cât mai profundă concentrare mentală asupra fenomenului de transmutaţie biologică a urinei în energie şi totodată va conştientiza sublimarea acestei energii urmată de ascensiunea ei la nivelul centrului esenţial al fiinţei (SAHASRARA)]. În plus. Dacă este corect realizată. COMENTARIU LĂMURITOR Efectele extraordinare care sunt obţinute prin practica atentă şi perseverentă a acestei forme de SHAKTICHALANA MUDRA (în care nu intervine PRANAYAMA. SHAKTICHALANA MUDRA (Gestul sincronizator de intensă stimulare a energiei lăuntrice prin transmutarea urinei în energie) (75)-(76) Chiar în clipa în care urina trebuie să iasă în mod natural. ar trebui să fie incluse la descrierea lui AMAROLI MUDRA. Aceasta implică înainte de toate anularea tuturor restricţiilor şi a contraindicaţiilor care sunt legate de regimul alimentar care este urmat de practicant (practicantă) sau de eventualitatea existenţei unor infecţii urinare etc. (De altfel. el trebuie imediat după aceea să "tragă" lăuntric în sus energia subtilă descendentă (APANA) printr-o contracţie puternică şi fermă a sfincterului urinar. în SUTRA (79)) au. Putem observa. această tehnică produce apoi. automat şi în mod gradat. se ştie că acestea devin astfel din ce în ce mai rafinate datorită sublimării armonioase a energiilor subtile care se declanşează atunci. în linii mari.

Este însă important ca această MUDRA să fie sistematic practicată într-o ASANA adecvată [care trebuie să trezească. Procedând în acest mod. (77) Dacă yoghinul (yoghina) va practica [metoda care a fost descrisă în SUTRA-ele anterioare] cu tenacitate şi consecvenţă în mod neîntrerupt (zilnic). care permite să se realizeze un control perfect asupra potenţialului sexual a fost găsită utilizând chiar metoda ce a fost expusă anterior. esenţială (KUNDALINI) este astfel trezită fulgerător prin dinamizarea suflului subtil descendent APANA VAYU (care este localizat în mod preponderent la nivelul lui MULADHARA CHAKRA). (81) Deoarece "Şarpele" cel tainic (KUNDALINI) este trezit [din starea sa de forţă latentă] foarte uşor astfel [prin intermediul lui SHAKTICHALANA MUDRA]. energia cosmică subtilă. antrenamentul în cadrul căruia se realizează atât de către bărbaţi cât şi de către femei urinarea conştient fracţionată ajută foarte mult la realizarea controlului asupra funcţiei sexuale şi în cazul celor care urmăresc să realizeze din ce în ce mai bine continenţa sexuală această modalitate facilitează în cel mai scurt timp amorsarea proceselor de transmutaţie biologică prin care potenţialul sexual brut este transformat în energie. în sus [către zona creştetului] Energia misterioasă şi esenţială a fiinţei. a unor contracţii musculare care în general sunt specifice procesului micţiunii (actului de a urina) chiar în timpul jocului amoros. oare ce nu ar putea yoghinul (yoghina) să realizeze în această lume? Această privilegiată stare de stăpânire perfectă [care este exercitată asupra potenţialului sexual] îl face pe acel yoghin să fie întru totul asemeni Mie [SHIVA]! (79) Yoghinul înţelept trebuie să trezească în mod gradat [din starea ei potenţială] şi apoi să direcţioneze ferm şi cu putere. timp de 6 luni. (83) Yoghinul (yoghina) care este cu adevărat capabil(ă) să practice într-un mod perfect (exact aşa cum trebuie) SHAKTICHALANA MUDRA. în microcosmosul fiinţei yoghinului] chiar şi numai două secunde este în felul acesta foarte aproape să atingă pe deplin succesul în YOGA. Aceasta este SHAKTICHALANA MUDRA. (82) Yoghinul (yoghina) care practică atent şi fără întrerupere (zilnic) această minunată MUDRA [SHAKTICHALANA]. care se află adormită (se găseşte într-o stare potenţială) în MULADHARA CHAKRA. yoghinul va menţine ochii închişi şi orientaţi în strabism convergent către zona tainică a creştetului (SAHASRARA). În felul acesta. de către femeie. . Această stare îi permite să se convingă de valoarea eforturilor sale]. cu o maximă focalizare mentală [pentru a percepe astfel plenar toate efectele complexe pe care aceasta le declanşează la nivel subtil. [Simultan cu aceasta practicantul trebuie să se concentreze intens pentru ca să simtă starea cu totul specială care apare atunci. în strictă conformitate cu indicaţiile care i-au fost oferite de GURU-1 său. iar pe întreaga durată a retenţiei suflului pe plin [întreaga perioadă în care el practică această MUDRA]. [Pentru aceasta]. Acestea declanşează atunci o foarte intensă stare de plăcere beatifică ce este trăită profund şi empatic de ambii iubiţi. În felul acesta. yoghinul (yoghina) transcende pentru totdeauna frica de moarte. el va inspira conştient.starea de orgasm fără descărcare. atinge în felul acesta cel mai repede teribila VIGRAHA-SIDDHI [puterea spirituală extraordinară care îi permite celui care o atinge să exercite un control subtil asupra întregii manifestări]. KUNDALINI SHAKTI. cu siguranţă că el (ea) va dobândi un atât de mare control asupra energiilor sade erotice încât nu va ejacula (nu se va descărca) [dacă nu doreşte aceasta] nici dacă va face dragoste cu 100 de femei (bărbaţi) la rând! (78) Odată ce această cheie tainică. care îi oferă yoghinului perseverent accesul la toate puterile paranormale (SIDDHI-uri). În cazul femeilor frigide atingerea orgasmului urinar cu eliminare de urină este o modalitate rapidă şi foarte eficientă de eliminare a frigidităţii). (80) Acela (sau aceea) care practică în mod neîntrerupt (zilnic) SHAKTICHALANA MUDRA va reuşi în scurt timp să realizeze distrugerea tuturor bolilor şi va trăi o viaţă lungă şi fericită. femeia va putea experimenta de zeci de ori orgasmul urinar în cadrul fuziunii amoroase realizate cu continenţă. datorită aportului uriaş de energie care rezultă în urma procesului de transmutaţie a potenţialului urinar. cât mai profund şi complet pe nas. precum şi cele 8 MAHASIDDHI-uri. el urcă fulgerător [prin SUSHUMNA NADI] oferind yoghinului (yoghinei) perseverent(e) toate marile puteri spirituale (SIDDHI-urile). yoghinul (yoghina) care aspiră să atingă aceste realizări divine (MAHASIDDHI-urile) trebuie să practice în mod perseverent [SHAKTICHALANA MUDRA]. aceeaşi tradiţie tantrică secretă recomandă realizarea cât mai des. În Occident. De aceea.

= VA URMA = SIDDHI-urile. yoghinul (yoghina) atinge astfel cu siguranţă succesul în practica YOGA. Aceste puteri paranormale (SIDDHI-uri) sunt considerate ca fiind de două feluri: 1. Puterile paranormale care sunt atinse în mod gradat prin practica perseverentă a sistemului YOGA Depăşind puţin câte puţin. sfera aparenţelor efemere. adeptul YOGA avansat învaţă să utilizeze energiile tainice ale manifestării şi astfel ajunge să înţeleagă legile divine fundamentale care îi permit să realizeze fenomene extraordinare şi să aibă o înţelegere net superioară asupra realităţii. An 8). Puteri paranormale care sunt în strânsă legătură cu legile exterioare ale naturii care mai sunt supranumite şi "puteri fizice" sau "puteri ale iluziei" (MAYA). atât în trecut cât şi în prezent sau în viitor. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientală ARHANGHELUL MIHAIL (MICHAEL) (continuare la cursul 10. care nu este altceva decât desfăşurarea "Esenţialei Puteri Divine a Iluziei". Practicând în mod perseverent şi cu o foarte mare atenţie pe oricare dintre ele [în funcţie de afinităţile sale individuale]. O astfel de postură este BADRASANA. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). prin toate modalităţile tradiţionale care îi sunt puse la dispoziţie de sistemul YOGA.suplimentar. (84) Aceste 10 MUDRA-e esenţiale [care au fost succint descrise în acest capitol] sunt unice în lume în ceea ce priveşte eficienţa şi tocmai de aceea ele sunt unanim considerate ca fiind fără egal. sunt numite în YOGA "SIDDHI-uri" sau perfecţiuni. Acest important dialog a fost consacrat descrierii tainelor MUDRA-elor. care redă sublimul dialog dintre HARA (SHIVA) şi GAURI (SHAKTI). Puterile supranormale pe care el le dobândeşte astfel. Aici se încheie Capitolul IV al tratatului YOGA secret SHIVA SAMHITA. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL APLICAŢIE: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). . În HATHA YOGA există special pentru aceasta o postură secretă care este numită SHAKTICHALANA MUDRA ASANA]. = VA URMA = AN 8 C 29 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. căci ele aparţin lumii exterioare fizice. cât mai mult dinamizarea lui APANA VAYU.

o capelă purtând numele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacrată Arhanghelului Mihail. În tradiţia islamică. şi el este conducătorul îngerilor de lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor întunericului). fiecare fir având un milion de faţete (feţe). salvând diferite comunităţi creştine de o serie întreagă de pericole. de asemenea. Aceste procesiuni s-au desfăşurat timp de trei zile. sabia era. care semnifică un control perfect. ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificaţia ascunsă a aripilor) în aspecte angelice şi dumnezeieşti. Ghid divin al sufletelor umane. şi în ultima zi. adevărată. când au ajuns în faţa mormântului lui Hadrian. VIRA. natura inferioară a şarpelui este sublimată şi transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau vulturul). Tot învăţătura Bisericii ne arată că Sfântul Arhanghel Mihail este cel care 1-a scos pe Sfântul Apostol Petru din închisoare şi 1-a pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exagerată a poporului. pe care le conduce către lumina eternă.Dealtfel. Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scos sabia din teacă. nu este deloc întâmplător că balaurul care este învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi. când s-a declanşat în Roma o molimă înspăimântătoare. este înfăţişat având aripi verzi. cât şi asupra forţelor inferioare. identificat de regulă cu Satana (care este denumit şi "Prinţul întunericului"). Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori. aceştia din urmă fiind conduşi de demonul Belial. San Michele. cântece care de atunci s-au numit Marile Litanii. Arhanghelul Mihail (numit Mikail). a adus molima în Israel (2 Sam. . starea de erou spiritual (VIRA). În sec. El hotărăşte. După aceasta. din topaz. intonând cântece religioase. iar fiecare dintre aceste feţe implorând într-o limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor credincioşi.21). i-a apărut lui Gideon (Jud VI.11). iar mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului înger". în funcţie de meritele lor. 17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac (Geneză XXII.XXIV. a înlocuit blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântări (Num XXII. s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5).XXXII. În decursul istoriei creştine. Arhanghelul Mihail (lat Sanctus Michael Angelus. fr.ll). i-a eliberat pe cei trei evrei credincioşi din cuptorul fierbinte (Daniel III. tot el este acela care i-a adus pe ciumaţi în Egipt. în iad. într-unui dintre manuscrisele de la Marea Moartă. cât şi cel interior. iar cei răi şi ticăloşi. a distrus armata asiriană (2 Cron. Reciproca este. din fiinţa lor). 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-1 hrănescă pe Daniel în adăpostul leului (Clopotul şi dragonul. 35). Sammichele) este cel pe care Dumnezeu 1-a însărcinat să-i alunge din rai pe Satana şi pe ceilalţi îngeri răzvrătiţi. it. Prin urmare.13). stropită cu sânge. în felul acesta. ajutorul său necondiţionat este primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de eroism şi cu curaj împotriva răului (atât cel exterior. în sensul că apelarea constantă şi plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel. a fost cu Joshua la Jericho (Josh. Arhanghelul Mihail este prin excelenţă eroul luptător al lui Dumnezeu. Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul şi ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual. Sfântul Grigore i-a sfătuit pe locuitori să realizeze o procesiune care să străbată străzile oraşului. Sarcina lui acum este dublă: cea de sfânt protector al Bisericii pe Pământ şi de Stăpân al sufletelor morţilor. iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic şi tantric. Descris uneori ca deţinând "cheile" Cerului (Paradisului). 32). Arhanghelul Mihail este numit "Prinţul Luminii". se spune. Grigore 1-a văzut pe Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului. ce îi spunea că ar fi vorbit cu glas de înger). ciuma a încetat. Monseigneur Saint Michel.16). Se crede că Arhanghelul Mihail i-a apărut la Hagar (Geneză XXI. atât asupra tentaţiilor. şi fiind acoperit din cap până în picioare cu fire de păr aurii. i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei lor. al VI-lea. intitulat "Lupta Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului". ca cei buni să meargă la Dumnezeu. V.

după care Arhanghelul Mihail i-a apărut şi i-a spus că locul în care taurul se aflase atunci. Galgano. Oricum. era un loc sacru şi nu putea să permită ca acel loc să fie stropit cu sânge. şi de aceea era considerată ca o fortăreaţă inaccesibilă. care pare să spună bun venit sufletelor fericite. în Normandia. Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor în picturile care reprezintă moartea. el este "Sfântul înaripat". tot acolo se afla şi un pârâu cu apă extrem de pură. sunt pictaţi pe uşile laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul bisericii). Episcopului s-a spus că un taur va fi găsit ascuns acolo. a cerut sfatul preotului. reprezentând sufletele. Arhanghelul a cerut ca acolo să fie ridicată o biserică care să îi fie consacrată lui. cu sau fără balanţă. el ţine o balanţă. În timpul domniei lui Hidelbert II. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare. acestea erau duse la păşune pe munte. Sfânta Jertfă. dar care totuşi pare a fi doar o variantă mai săracă aceleia a Muntelui Galgano. iar biserica ce a fost ridicată acolo a devenit un loc sfânt de pelerinaj. la fiecare Liturghie. Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânăr şi frumos. Cei doi Arhangheli. începută de către Richard. ţinând un picior peste Cel Rău. Mihail (Saint Michel) a devenit unul dintre cele mai celebre locuri de pelerinaj. Preotul a postit şi s-a rugat timp de trei zile. care este înfăţişat ca o fiinţă doar pe jumătate om sau ca un dragon. Îngerul este pe cale să-1 pună în lanţuri pe Cel Rău sau să-1 străpungă cu lancea. Ca protector al Bisericii Militante. lângă intrarea unei peşteri. Atunci când în picturi apare şi Fecioara Maria cu Pruncul. cum de altfel se poate recunoaşte foarte uşor. În peşteră a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe stâncă. încât a ordonat unui slujitor să-1 omoare. venerarea sau glorificarea (slăvirea) Fecioarei Maria. Louis l-a instituit în onoarea sa. el este reprezentat în armură. taurul se afla pe vârful muntelui. Arhanghelul Mihail apare doar rareori fără aripi. Arhanghelul Mihail a început să fie foarte venerat în Franţa. Ca învingător al lui Satana. Din acest moment. Ducele de Normandia şi terminată de către Wilhelm Cuceritorul. un taur s-a rătăcit. cei acceptaţi au. Muntele Sf. fără nici un alt atribut (însemn) decât scutul şi lancea. cu o apă miraculoasă care vindeca tot felul de boli. când l-au văzut. iar biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot pământul pe care taurul 1-a călcat în picioare. al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano.Se mai spune că tot Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a cere construirea a două biserici. dar săgeata s-a întors în pieptul slujitorului care a tras-o şi 1-a omorât imediat. păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte. La un moment dat. imediat au fost ridicate trei altare. Arhanghelul Mihail şi-a apăsat degetul mare pe capul episcopului şi i-a lăsat aici un semn care nu a mai dispărut niciodată. După aceasta. Un vechi scriitor francez îl numeşte "îngerul bunelor sfaturi" şi spune despre el: "Marea sarcină a Arhanghelului Mihail este aceea de a face revelaţii oamenilor. de obicei. având o legendă atât de originală. Legenda povesteşte că în sec. Dar modul în care este tratat acest subiect variază în foarte multe moduri. În mod frecvent este reprezentat şi un demon care prinde cu ghearele sau cu un cârlig plutonian platanul care coboară. El a fost ales ca sfânt protector al întregii ţări şi al ordinului pe care Sf. iar unul dintre ele a fost acoperit cu o ţesătură purpurie. şi pe fiecare platan se află câte un mic trup gol (nud). mâinile împreunate într-un gest de recunoştinţă. brodată cu fir de aur. deoarece tradiţia arată că el i-a primit sufletul şi a avut grijă de el până când s-a ridicat la Fiul ei. în timp ce cei respinşi exprimă groază în privire şi atitudine. iar Galgano a plecat împreună cu câţiva slujitori sa-1 caute. . Prima a fost ridicată pe coasta de est a Italiei şi a fost denumită Biserica Muntele Galgano. a fost construită o bisericuţă care a fost înlocuită mai târziu cu o mănăstire magnifică. dându-le sfaturi sfinte pline de înţelepciune" şi în mod special "sfaturi referitoare la hrana bună pe care tatăl şi mama trebuie să o dea copiilor lor". tulburat de această întâmplare. Arhanghelul Mihail i-a apărut Sfântului Aubert. Sfântul Aubert a crezut că este vorba doar despre un vis. Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de apă pe perioada fluxului. Ca Stăpân (Domn) al sufletelor. care avea multe turme. iar a treia oară. pe vârful muntelui. dar viziunea s-a repetat din nou şi din nou. Arhanghelul Mihail este neînarmat. Mihail şi Gabriel. Episcop de Avranches. Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui Iisus. În aceste reprezentări. Faima acestei viziuni s-a răspândit în toată Europa.

19. al pedepsei divine. Între ochii săi . cu naşterile. mai ales în Occident. de a se orienta exclusiv către aspectele materiale (bogăţie. fr. Este totodată venerat ca fiind îngerul care veghează în mod constant asupra naşterii copiilor. ia dictat Coranul vers cu vers. al reînvierii. au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă. se crede că tot el ar fi profeţit naşterea lui Samson şi a Fecioarei Maria. Acest aspect ilustrează alegoric ajutorul divin extraordinar pe care Arhanghelul Gabriel îl poate oferi oricând celor care îl apelează sincer şi intens. Pe de altă parte. San Gabriele. menţionată în Coran (20. Aceste patru manifestări binecunoscute ale Arhanghelului Gabriel îi conferă o importanţă aparte şi arată că el poate ghida şi susţine orice acţiune benefică atunci când este invocat în plus.Gabriel) Arhanghelul Gabriel (Gavril) este. Tot el a anunţat şi naşterea lui Ioan Botezătorul. tot atâţia îngeri care îl slăvesc necontenit pe Dumnezeu.Sodoma şi Gomora. îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au înspăimântat iar el le-a spus: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A înviat!" (Marcu 16. St. Mulţi dintre Sfinţii Părinţi spun că Arhanghelul Gabriel a fost şi cel care „a răsturnat” piatra de la intrarea mormântului lui Hristos.88). în creştinism. care s-a abătut asupra oraşelor decăzute . senzualitate necontrolată. al morţii şi al revelaţiei divine şi este considerat a fi guvernatorul divin al Paradisului (Raiului). şi în cele din urmă i-a spus Fecioarei Maria că ea este cea aleasă şi cea mai binecuvântată dintre femei. Datorită asocierii sale tradiţionale.intrând în mormânt. L'Angelo Annunziatore. Gabriel (Jibrail) este descris (simbolic) ca având în total 1600de aripi.simbol al strălucirii extraordinare şi sublime a aurei sale de lumină .a Calvarului ce urma să se producă. de la răsărit şi până la apus. relatează că atunci când praful de pe urmele copitelor calului [vehiculul subtil] al Arhanghelului Gabriel a fost aruncat în gura Viţelului de Aur [idol al bogăţiei. "cel cu 140 de perechi de aripi". şi de aceea el îl considera îngerul său protector şi inspirator. sub forma a milioane de stropi de lumină. simbol al bunurilor materiale care se substituie celor spirituale şi al tentaţiei mereu crescânde a fiinţelor ignorante sau perverse. în mod tradiţional. alătur de Arhanghelul Mihail. ARHANGHELUL GABRIEL (GAVRIL). plăceri inferioare.5-6) Evreii îl consideră "Conducătorul îngerilor păzitori" şi păstrătorul comorilor cereşti.. Mai întâi. Gabriel (Jibrail) este considerat a fi spiritul divin al adevărului. Ajna Chakra. 16 şi IX. it San Gabriello. acesta şi-a pierdut pentru un anumit timp puterea sa de fascinaţie perversă. la înviere şi le-a vorbit femeilor mironosiţe. ".Datorită tuturor acestor dovezi ale sprijinului şi protecţiei permanente din partea sa asupra întregii Umanităţi. observăm aici un simbol foarte evident al deschiderii (activării) sale deosebite la nivelul cehii de "al treilea ochi". 26). Acestea. În tradiţia ebraică se arată că Gabriel este îngerul pedepsei divine binemeritate.răsare însuşi Soarele. şi apoi i-a revelat printr-o viziune spirituală viitorul naţiunilor. în arabă). putere socială etc)]. Numele său este menţionat de patru ori în Biblie (de două ori în Daniel VIII. atunci când el şia manifestat măreţia sa dumnezeiască. se consideră că Arhanghelul Gabriel a fost îngerul care i-a apărut lui Iisus în grădina Ghetsimani. din ele căzând pe pământ. Apoi tot el i-a spus lui Zaharia (care avea o vârstă înaintată) că soţia lui îi va naşte un copil. Este cel de-al doilea în rang printre arhanghelii care se află înaintea lui Dumnezeu. de două ori în Luca I. De asemenea. pentru a revela învăţătura spirituală cuprinsă tainic în Coran. numele . o legendă islamică. faţă de cele arătate mai sus. Arhanghelul Gabriel este considerat drept sfântul patron (protector divin) al naşterilor (de altfel. În tradiţia islamică. şi de fiecare dată apare ca un mesager care aduce veşti importante. alături de numele Michael. el 1-a anunţat pe Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitate. Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi mai apelat înger din tradiţia creştină. Numele Gabriel semnifică în limba ebraică "Dumnezeu este puterea mea" (lat Sanctus Gabriel.se spune în continuare . Într-un alt pasaj din Coran. unul dintre cei mai importanţi îngeri de lumină cunoscuţi în mod explicit în cadrul tradiţiei iudeo-creştine şi a celei islamice. părul fiindu-i de culoarea şofranului (galben auriu) .de către Iisus . pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoaşterii cu anticipaţie . În plus.21. El este îngerul Bunei Vestiri. Profetul Mahomed afirma că Arhanghelul Gabriel (Jibrail.. al compasiunii.chiar fiecare fir de păr având o strălucire comparabilă cu cea a Lunii şi a stelelor. pentru a se detaşa rapid de tentaţiile planurilor inferioare şi pentru a amplifica în fiinţa lor starea de puritate şi de aspiraţie către Dumnezeu. aripile sale verzi ca smaraldul strălucitor au acoperit întregul orizont.

de-a lungul timpului. de către Papa Benedict al XV-lea. de regulă. Arhanghelul Gabriel a fost şi cel care a inspirat-o pe Ioana D'Arc să vină cu întăriri în ajutorul regelui Franţei. Gabriel apare adeseori ilustrat stând în genunchi în faţa ei. în lumea de dincolo (planurile subtile ale astralului). În conformitate cu mărturiile de epocă. dar şi al iubirii divine. trimise să înlăture toate suferinţele. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). prin extensie. În literatură şi artă. plină de umilinţă şi veneraţie în faţa Arhanghelului Mihail. şi. inocenţei şi stării virginale. ARHANGHELUL RAPHAEL (RAFAIL) în limba ebraică. considerându-1 în mod evident o fiinţă superioară. datorită rolului său atât de important . în reprezentările iconografice.de vestitor (mesager divin). precum şi ca "una dintre cele patru Prezenţe [manifestări] Divine cardinale. radioul şi alte forme modeme de telecomunicaţie. el este reprezentat şi ca un ghid luminos pentru cei defuncţi. fr. el este asociat astăzi cu televiziunea. Fecioara Maria este înfăţişată în genunchi. Tot aici. Fecioara Maria este cea slăvită şi preamărită. RAPHA-EL înseamnă "Dumnezeu a vindecat (Dumnezeu vindecă)". St. un sceptru şi uneori o ramură de măslin. După secolul al XIII-lea însă. it San Rafaello. unde el se revelează a fi unul dintre cei 7 sfinţi îngeri ce străjuiesc Tronul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât.de Gabriel este (în formele adaptate fiecărei limbi europene) cel mai răspândit. Arhanghelul Gabriel mai este uneori considerat şi ca îngerul Păzitor al aspectului uman al lui Iisus Cristos. triumfătoare datorită abandonării fiinţei în harul şi splendoarea Iubirii Divine). Maniera în care Arhanghelul Gabriel a fost reprezentat pictural diferă însă. Atributele (simbolurile) Arhanghelului Gabriel sunt: crinul. în funcţie de modificările dictate de către Biserica de la Roma. În "Cartea apocrifă a lui Enoh". Raphael este numit "unul dintre păstorii (protectorii) noştri divini". Arhanghelul Gabriel a fost declarat în anul 1926.după cum am arătat . drept patron (protector divin) al poştelor. telefoanelor şi posturilor telegrafice. El poartă în mână. =VA URMA = An 8 C 30 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. Der Heilige Rafael) Numele său este menţionat pentru prima oară în "Cartea lui Tobit". Gratia Plena". În reprezentările cele mai vechi ale Arhanghelului Gabriel şi ale Fecioarei Maria. Raphael. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL . (lat Sanctus Raphael. a cărui frumuseţe este o minunată oglindire a Frumuseţii Divine. simbol al "păcii pe pământ" pe care el o anunţă. Sfântul Arhanghel Gabriel este tradiţional descris ca un înger de lumină pură. ger. De acum ea va apărea ca Regina angelorum (Regina îngerilor) şi datorită acestui fapt. bolile şi rănile copiilor omului''. În cadrul tradiţiei creştine. un crin (simbol al purităţii. un pergament cu inscripţia "Ave Maria.

Bunăstarea sau necazul depind numai de tine. " Fii puternic. de mare bucurie şi fericire. după potop. Arhanghelul Raphael a fost cel care î-a înmânat lui Noe. în care se arată că atunci când înţeleptul rege Solomon s-a rugat intens la Dumnezeu pentru a fi susţinut şi divin inspirat în construirea faimosului său Templu. Dumnezeu i-a răspuns dăruindu-i un inel magic.Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). şi îngerul păzitor al Vestului (la nivel planetar). atât pentru tine. o carte descriind ştiinţa secretă a medicinii. îngerul Vindecării (de multe ori miraculoase). "Testamentul lui Solomon". O confirmare a puterii sale de stăpânire asupra elementelor naturii (TATTVA-ele din manifestare) o întâlnim într-o veche legendă ebraică. şi unul dintre cei şapte îngeri ai Apocalipsei. An 8) Raphael este considerat uneori a fi îngerul păzitor al întregii umanităţi. ghidându-i. fiind. înger al ştiinţei şi cunoaşterii. care altfel. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ARHANGHELUL RAPHAEL (RAFAlL) (continuare la cursul 29.Milton El a fost vestitorul care a dus păstorilor "veştile bune. inspirându-i. nu ar greşi. Raphael mai este considerat de asemenea.). El a fost trimis pentru a-l preveni pe Adam în legătură cu pericolul păcatului (pericolul de a fi dus în ispită) şi despre consecinţele nefericite ale acestui păcat. Arhanghelul Raphael este totodată. protejându-i şi susţinându-i pe toţi cei care şiau ales ca ideal în viaţă vindecarea şi alinarea suferinţei semenilor lor (medici. de asemenea. Aceasta demonstrează compasiunea sa plină de blândeţe. făcut special pentru el de către Arhanghelul Raphael. supraveghetorul curenţilor de aer de seară. care şi el poate fi vindecat oricând de toate bolile sale" [dacă apelează plin de credinţă şi puritate sfera divină a Arhanghelului Raphael]. de bunăvoie. bunătate şi iubire pentru cei pe care îi protejează. El este în mod special protectorul tinerilor. Arhanghelul Raphael este (se arată tradiţional) şi un protector al Soarelui. pelerinilor şi călătorilor. ai grijă. trăieşte fericit şi iubeşte! Dar înainte de toate Iubeşte-L pe El. devoţiune şi lumină. Prin excelenţă însă el este. care urmau să vină pentru tot poporul". Potrivit celebrului ocultist Trithemius din Spanheim. În "Cartea Splendorilor Divine" („Sepherha ha Zohar") se arată că Arhanghelul Raphael este însărcinat cu tămăduirea (purificarea subtilă a) planetei şi. Printre alte responsabilităţi cosmice cu care este investit de Dumnezeu. Potrivit unei legende menţionate în "Cartea Secretă a lui Noe"(„Sepher Noah”). aici nu intră în discuţie cei care aleg această nobilă profesie din considerente materiale. acest inel oferindu-i regelui Solomon inspiraţie. În scrierile apocrife este descrisă marea lui grijă pentru tânărul Tobias în timpul călătoriei plină de peripeţii a acestuia. Cel pe Care a-L iubi înseamnă a te supune şi păstrează marea Lui poruncă: Fii foarte atent ca pasiunea să nu-ţi influenţeze judecata cea dreaptă. protecţie divină pe întreaga durată a construirii Templului. bucurie. datorită acestei purificări. tămăduitori populari. Bineînţeles. Pământul oferă un adăpost omului. etc. cât şi pentru toţi urmaşii tăi. . prezenţa sa divină fiind caracterizată de iubire. păzeşte-te!" . aşa cum indică şi numele său. el fiind de altfel şi mentorul spiritual al patriarhului Isaac.

îndumnezeită). a făcut ca el să fie considerat în ocultismul occidental ca fiind protectorul divin al ştiinţei secrete a alchimiei. unde este numit "Îngerul veghetor şi protector al celor aflaţi sub spaimă şi teroare". Fiind categoria cea mai apropiată de planul uman şi fizic de manifestare. frumuseţe. Acţiunea lor este în acelaşi timp "specializată" şi diversă. Ca înger păzitor. se numără şi aşa-numiţii Îngeri ai Focului Spiritual. în limba ebraică.. în cadrul acestei prezentări ezoterice. etc. purtând sandale. Arhanghelul Raphael apare îmbrăcat ca un pelerin. prin intermediul energiei solare binefăcătoare. pace interioară. flacăra călăuzitoare şi purificatoare a lui Dumnezeu şi Arhanghel al salvării din orice situaţie dificilă sau periculoasă. (cu excepţia situaţiilor în care. Entităţile de lumină din cel de-al treilea şi ultimul Cor angelic. aparţinând triadei inferioare. îngerii vindecării. ne inspiră. prin excelentă. În unele reprezentări iconografice. accelerând astfel foarte mult detaşarea noastră de toate rezonanţele şi tendinţele inferioare. ei fiind în legătură cu entităţile subtile (spiritele naturii) care populează lumile subtile intermediare (gnomi. fee.). îngerii viselor etc. îngerii devoţiunii către Dumnezeu. ARHANGHELUL URIEL. de la AKASHA la PRITHIVI. în mână are un toiag şi la brâu îi atârnă o desagă. tinereţe. salamandre. Ca spirit gardian. inspiraţie artistică elevată. Această acţiune a sa. Îngerii Solari ne ajută foarte mult să obţinem. Arhanghelul Uriel este sărbătorit ca „Sfântul Uriel". îngerii muzicii divin inspirate. Fiecare TATTVA. are îngerii săi specifici. îngerii păzitori care. Îngerii sunt deci manifestări ale atributelor Fiinţei Divine (Dumnezeu). abjecţiei sau perversităţii sale. precum şi transformarea noastră într-o fiinţă luminoasă şi extrem de pură (sau. îngeri ai Pământului. divin purificatoare şi transformatoare a fiinţei. În timp ce îngerii Focului Spiritual sunt implicaţi în toate fenomenele de transmutaţie şi sublimare alchimică ale fiinţei. ÎNGERII. prin urmare. El este astfel. vindecarea unor boli. susţine şi amplifică orice fenomen de transmutaţie şi de sublimare lăuntrică. Prin urmare. "Focul purificator a lui Dumnezeu". ce conţine o amuletă împotriva spiritelor rele. printre îngerii care sunt cu mai direct implicaţi în evoluţia spirituală a fiinţei umane. îngerii comunicării. el poartă o sabie şi o casetă mică. atunci când el este în mod adecvat apelat de fiinţa umană. ne protejează. altfel spus. îngeri cunoscuţi în tradiţia occidentală sub numele de îngeri ai Eterului. îngeri ai Apei.Înfăţişarea sa reflectă o blândeţe şi o bunătate copleşitoare. şi. Îngerii solari şi îngerii KARMA-ei. ne ghidează şi ne însoţesc toată viaţa. datorită răutăţii. cunoaştere etc. iubire. o stare de perfectă sănătate. Ei ne ajută. îngerii artei sublime. nenumărate domenii şi specialităţi ale îngerilor. îngerii pot veni cel mai prompt în ajutorul celor care îi apelează cu o inimă pură. îngeri ai Aerului. toate fiind însă destinate în esenţă să împlinească Voinţa Divină pe Pământ. îngerii formei. Numele său înseamnă. simbolul său fiind o palmă deschisă ţinând o flacără. dinamizează. dăruind fiinţelor umane deschise (elevat-receptive faţă de sfera lor subtilă de manifestare. În acelaşi timp însă el este şi agentul infailibil al justei mânii divine împotriva celor răi. bineînţeles. 9. sentimentele. Există. Tot el mai este descris şi ca inspirator şi susţinător al oricărei acţiuni umane de pocăinţă (regretarea profundă a greşelilor săvârşite anterior şi orientarea foarte fermă de acum înainte a întregii fiinţe către Dumnezeu). perverşi sau blasfemiatori. sunt numite generic îngeri. îngeri ai Focului. expresii (reflectări) umane ale perfecţiunii divine. acţiunea impetuoasă a Arhanghelului Uriel. dreptate. şi putem aminti aici ca exemplu pe îngerii naşterii. fiinţa umană decăzută îşi poate pierde legătura spirituală cu îngerul său păzitor). părul său este prins eu o diademă sau un filet. este reprezentat însoţindu-l de obicei pe Tobit. ondină. Arhanghelul Uriel în tradiţia creştină catolică. În particular. Îngerii KARMA-ei ne ajută să ne controlăm gândurile. cuvintele şi acţiunile. . speranţă. aşa cum vom vedea mai departe. strălucitoare şi plenitudine. putând aranjate aşa fel conjuncturile exterioare pentru ca noi să învăţăm cât mai mult din experienţa noastră individuală. aşa cum este menţionat în Cartea a doua a lui Ezdra sau în Cartea lui Enoh. credinţă în Dumnezeu.

este un necredincios [un păgân] cel care nu admite existenţa acestor entităţi divine sau care le urăşte". având şapte capete şi zece coame. de puternici şi de puri sunt îngerii. Fiind purtătorul acestei înţelepciuni divine. care au atins într-un foarte înalt grad starea de îndumnezeire. îngerul nu se poate întrupa în om. uriaş. Potrivit lui Dionisie Areopagitul: "Îngerii încheie toate ordinele (ierarhiile) inteligenţelor cosmice [entităţilor angelice]. Numiţi generic şi "Mesageri". sau a Cauzei şi a Efectului (legea KARMA-ei). să înţelegem că suntem răspunzători de toate acţiunile noastre şi că întreaga viaţă este în realitate o imensă şcoală pe care trebuie să o absolvim cu succes. prin urmare. într-o zonă necunoscută de el. deci implicit ei ne pot inspira direct la nivelul aurei noastre. sunt foarte numeroase referirile la ajutorul neprecupeţit şi dezinteresat al îngerilor. . Aceste 11 acţiuni sunt următoarele: 1) Căderea lui Lucifer. având cea de pe urmă calitate îngerească între făpturile cereşti. Pentru aproape orice fiinţă umană care aspiră la desăvârşirea spirituală. în Apocalipsa lui Ioan (12:3-4) se face aluzie la faptul că Lucifer ("balaurul"!) a luat eu el o treime din stelele Raiului-" Şi alt semn s-a arătat în Ceruri: iată un balaur roşu. această slujire plină de dragoste fiind dealtfel şi una dintre misiunile lor permanente. în general. Pe de altă parte. Cu toate acestea. Atât de luminoşi. ajutorul îngerilor este indispensabil (chiar dacă ea nu este conştientă de acest ajutor) de-a lungul întregii sale vieţi. Din această cauză. De exemplu. dar poate să-1 inspire. ajutorul îngerilor este extrem de important şi în momentul morţii. După ce Adam a mâncat din Pomul Cunoaşterii. îngerii (a noua ierarhie angelică) mai sunt cunoscuţi adesea în tradiţia creştină şi ca "Fiii Luminii Divine". În Biblie. Biblia nu dă o descriere detaliată a căderii lui Lucifer. încât în aproape toate tradiţiile spirituale sau religioase se recomandă apelarea ajutorului şi inspiraţiei lor. la fel precum a trăit (cu alte cuvinte. Atunci când începe evoluţia umanităţii. sfântul Ioan Gură de Aur afumă: „Dacă oricine are nevoie de un ghid (călăuză). Faptele Apostolilor. "Domnul Dumnezeu 1-a gonit [pe Adam] din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost întrupat. dintr-un oraş într-altul.de asemenea. de regulă. ea păstrează aceeaşi frecventă predominantă de vibraţie). ACŢIUNI ALE SFINŢILOR ÎNGERI . iar pe capetele lui şapte cununi împărăteşti. Cu privire la acest aspect. ei sunt cei din urmă „născuţi” printre Ierarhiile existente. prin intermediul experienţei umane individuale. îngerii se manifestă adesea în planul eteric al Creaţiei. Iar ei sunt numiţi de noi îngeri în chip cu atât mai propriu decât cei de mai înainte. Deşi pot fi rareori văzuţi de fiinţa umană obişnuită (de obicei doar în anumite condiţii de mare puritate lăuntrică). Iar coada lui târa o treime din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. îngerii KARMA-ei acţionează direct asupra fiinţelor umane. sunt pline de relatări ale unor intervenţii angelice în perioada creştinismului timpuriu. ei preced direct fiinţa umană în drumul său către îndumnezeite. astfel încât aproape întotdeauna gândurile lor reflectă ordinea şi armonia cosmică. comparativ cu fiinţele umane obişnuite. care guvernează într-un mod general (la nivel cosmic) legea KARMA-ei. se face referire ca la "Acţiunile Sfinţilor Îngeri". ajutându-le să recunoască şi să înţeleagă profund această lege fundamentală a acţiunii compensate. Sfinţii îngeri îi slujesc cu devotament pe marii înţelepţi. Dorinţele şi gândurile îngerilor le sunt inspirate de Ierarhiile angelice superioare. El ocroteşte şi ghidează tainic fiinţa umană. cu cât treapta lor ierarhică este mai vădită şi mai apropiată de lume". în Coran se afirmă: "Existenţa îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu şi puritatea lor sublimă sunt un adevăr bine stabilit. Aflându-se mereu în slujba Iubirii Divine.Există o serie de 11 evenimente biblice la care. pentru a trece. călăuzindu-ne destinul individual către ţelul suprem şi ultim al oricărei creaturi: fuziunea ei deplină şi extatică cu Creatorul totului (Dumnezeu). Şi întrucât fiinţa umană obişnuită moare." 2) Alungarea din grădina Raiului a lui Adam şi a Evei. de exemplu. cu mult mai mult are nevoie sufletul nostru de cineva care să-i arate drumul cel bun atunci candel părăseşte limitările corpului material şi se îndreaptă spre misterioasele sfere ale spiritului". spre deosebire de îngerii din triada intermediară.

Această spirală mai este numită spirala lui Euler. În capitolul 18 al Genezei." =VA URMA= FORMELE SPIRALE. s-a luptat cineva [un înger] cu el până la revărsatul zorilor. curbura specifică devine mai puternică pe măsură ce ne îndepărtăm de un punct care este situat la mijlocul distanţei dintre cei doi poli. iau şi ele adesea aspectul unui braţ de clotoidă: acest fapt este datorat. în funcţie de umiditate. 16 An 8) Mai există însă un alt fel de spirală: clotoida . El 1-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi apus Heruvimi şi sabie de flacără (arzândă) să păzească drumul spre pomul vieţii". Privind cu atenţie în NATURĂ. care ţine seama de existenţa lor de la nivelul atomului şi până la galaxii. ceea ce forţează părul să se bucleze este creşterea părţii sensibile la umiditate. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII . Printre altele. o explicaţie a sensului lor de rotaţie (YIN (-) sau YANG (+)) şi o semnificaţie generală a lor (procesele de REZONANŢĂ cu energiile subtile YIN (-) sau YANG (+) din MACROCOSMOS). celulelor din vârful plantei. Părul multor persoane se buclează în forma unui braţ de clotoidă. Atunci când ferigile cresc. o asemenea buclă apare mai aplatizată decât părul drept. Această spirală are doi poli sau doi centri şi două braţe care se curbează (se rotesc) în direcţie opusă. vom putea intui. remarcăm că spirala apare pretutindeni unde se combină forţa de împingere către exterior (forţa centrifugă (YIN (-))) şi forţa de atracţie către interior (forţa centripetă (YANG (+))). 4) Îngerul care 1-a împiedicat pe Abraham să-1 sacrifice pe Isaac. = SFÂRŞIT = AN 8 C 31 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. printre altele. Văzută în secţiune. SUNT PREZENTE APROAPE PRETUTINDENI ÎN NATURĂ (continuare la cursul nr. Reflectând profund asupra fenomenului apariţiei spiralelor. se constată că anumite părţi ale sale cresc mai mult decât altele. DEŞI TAINICE. Examinând cu atenţie un fir de păr la microscop. pe Isaac. ca yoghini. Abraham e vizitat de trei îngeri care l-au anunţat că Sarah. 5) Lupta lui Iacob cu îngerul Domnului: "Rămânând Iacob singur. după numele matematicianului elveţian care a descoperit-o în anul 1744. Când bărbatul [îngerul] văzând că nu-1 poate înfrânge. Acela [îngerul] i-a atins încheietura coapsei şi i-a vătămat lui Iacob încheietura coapsei în timp ce se lupta cu el. care cresc cu o viteză inegală. 3) Viziunea celor trei îngeri pe care a avut-o Abraham. vârstnica şi sterila sa soţie va concepe şi va naşte un fiu pe nume Isaac.Şi după ce 1-a alungat pe Adam.de la grecescul clothos care înseamnă filatoare (ţesătoare). La această spirală. Capitolul 22 al Genezei spune povestea în care Domnul Dumnezeu i-a ordonat lui Abraham să-şi sacrifice fiul.

care ascultase rugăciunea lui Iezechia. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. E adevărat. 28. regele iudeilor. Dumnezeul lui Israel. Cel ce a trimis să Te hulească pe Tine. şi doi tirieri care l-au lovit pe Eliddor în repetate rânduri. NEBUCADNEŢAR îi răspunde lui Daniel: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeu lui Şadrac. Numai ce a pornit la drum. Eliodor a fost martorul unei apariţii: un călăreţ în armură aurită. Tu ai făcut cerul şi pământul. trezindu-se. Doamne. numai Tu singur eşti Dumnezeul tuturor ţinuturilor de pe pământ. Este vorba de o călătorie în tărâmuri necunoscute. Doamne.26-33):”În luna a şasea. iar cu vârful atingea cerul. 19 din Regi IV. administratorul templului. fără ca el să bănuiască că acesta era un înger al Domnului. "Plecăciune ţie." (IV Regi. Maria. În conformitate cu Luca (I. care conspirase cu Apolonius. şi mă auzi. că şi-a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe robii Săi care îşi puseseră nădejdea în El şi care au călcat porunca regelui şi-au dat trupurile lor ca să nu slujească şi să nu se închine altor dumnezei decât Dumnezeului lor. aşa încât toate regatele de pe pământ să ştie că doar Tu. o. Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. că regii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările şi i-au aruncat pe dumnezeii acestora în foc. De îndată ce a pătruns în templu. o Doamne. Dumnezeul nostru. cap. guvernatorul seleucidal Cele-Siriei şi Feniciei. îngerul Domnului s-a arătat şi a ucis 185 000 de oameni din tabăra asiriană. Doamne. eşti Dumnezeu!"(IV Regi.3).(ANANDA). după ce regele SENAHERIB din Asiria 1-a ameninţat pe Iezechia. 19:35-36) 9) Cum 1-a protejat Raphael pe Tobit. Numeele fecioarei era Maria. convins să caute fondurile depozitate în templu de Simeon. A doua zi dimineaţă. Eliodor era reprezentant al curţii seleucide şi fusese trimis de Seleuc al IV-lea Philopater să confişte averile de la fondul din Ierusalim. Găsim povestea lui Eliodor în Macabei (2." 8) Un înger distruge armata lui SENAHERIB. salvează-ne de mâna lui. sprijinită pe pământ. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). acesta din urmă s-a rugat lui Dumnezeu: "Doamne. numită Nazaret. Pleacă-Ţi urechea. El . aplecat şi s-a retras. "Tobit a pornit să caute pe cineva care cunoştea drumul şi care îl putea însoţi pe tărâmul Mediei. dar aceia erau doar lemn şi piatră lucrate de mâna omului. din casa lui David.” (Tobit V. Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea. căreia ţi s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Eliodor a fost atunci salvat de rugăciunile marelui preot Onia al III-lea. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ACŢIUNI ALE SFINŢILOR ÎNGERI (continuare la cursul 30. la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. binecuvântată eşti tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. 4) 10) Pedepsirea lui Eliodor. căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. pe un cal. ascultă cuvintele lui SENAHERIB. oamenii au văzut peste tot doar trupuri moarte! Astfel că SENAHERIB. S-a întors la Ninive şi a rămas acolo. Îngerul a intrat la ea şi a zis.12) 7) Cei trei prinţi salvaţi dintr-un cuptor aprins. sunt aruncaţi în cuptorul cu flăcări şi salvaţi de mâna Domnului. An 8) 6) Îngerii coborând şi urcând scara lui Iacov. Doamne. deschide-Ţi. când s-a arătat îngerul Raphael. care a profeţit căderea lui SENAHERIB: "În noaptea aceea." (Geneză. regele Asiriei. Cel ce şezi pe heruvimi. 11) Bunavestire. care refuzaseră să îngenuncheze în faţa regelui NEBUCADNEŢAR (Nabucodonosor). Meşac şi Abed-Negu. Acum. iar îngerii lui Dumnezeu urcau şi se pogorau pe ea. Dumnezeu cel viu. Trei bărbaţi tineri. 15-16) Dumnezeu. Îngerul i-a zis: "Nu te teme. ochii Tăi şi vezi. i-a trimis un mesaj prin Isaia. "Şi a visat că era o scară. După cum se spune în cap. Seleuc fusese.

învăluit într-un nor. descrierea altui ciclu de judecată divină ar fi indicat astfel o perioadă mai mare înainte de încheierea perioadei de persecuţie a creştinismului. că nu va mai fi nici. o zăbavă şi că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui. 13-20). iar împărăţia lui nu va avea sfârşit. Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor. Lui Ioan se spune apoi să ia cartea din mâna îngerului înfăşurat întrun nor şi s-o mănânce. Acest pasaj simbolizează probabil necesitatea ca Ioan să înţeleagă profund mesajul cărţii înainte de a-i revela profeţiile cuprinse în ea. acea zi (a judecăţii finale) şi-ar grăbi venirea.va fi mare şi va fi numit Fiul Celui Preaînalt. faţa lui era ca soarele. dar am auzit din cer un glas care zicea: "Pecetluieşte ce au spus. dar al şaptelea înger cu cea de-a şaptea trompetă care anunţă venirea Anticristului încă nu a apărut. M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cartea: "Ia-o”. După ce cele şapte tunete îşi rostesc profeţiile. mi s-a umplut pântecele de amărăciune". din cartea lui Jezechiel (2:3-8). Cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!” Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel Care este viu în vecii vecilor. şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Dacă spusele "tunetelor" n-ar fi consemnate. care se pogora din cer. Şi glasul pe care-1 auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: "Du-te de ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ. Astfel după opinia lui JAMES M. iar picioarele îi erau ca nişte stâlpi de foc. mi-a zis el. cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. pământul şi lucrurile de pe el. dar . apoi a strigat cu glas tare. Identificarea exactă a celor şapte tunete şi motivul pentru care apostolul Ioan a fost sfătuit să nu mai scrie mesajul lor constituie şi astăzi printre teologi un intens subiect de dezbatere. Totuşi. 5). EFIRD crede că ele nu sunt consemnate.prin cele şapte trâmbiţe . îmbrăcat în haine de nor Apocalipsa. Acest interludiu începe cu o descriere a altui "înger atotputernic" coborând din cer. Ioan este gata să scrie mesajul. el fiind unul dintre cei aleşi. cap. 10: "Apoi am văzut un alt înger puternic. iar în ziua când cel de-al şaptelea înger va sufla din trâmbiţă şi planul tainic al lui Dumnezeu se va împlini. Mesajul lui Dumnezeu e dulce gurii lui. care a făcut cerul şi lucrurile din el. se ordonă "să pecetluiască spusele celor şapte tunete. se va sfârşi taina lui Dumnezeu. Când a strigat el. EFIRD. gura mea a fost dulce ca mierea. A mai fost o întârziere şi înaintea deschiderii celui de-al şaptelea sigiliu (cap. marea şi lucrurile din ea. ele n-ar ajunge să se împlinească. El afirmă că toate numele din Apocalipsă sunt cicluri (sisteme) de interpretare. cea mai bună explicaţie pare a fi aceea că tunetele reprezintă un alt ciclu de judecată divină.a sfârşitului lumii. dar după ce am mâncat-o. deoarece în literatura despre Apocalipsă găsim aproape întotdeauna învăţătura conform căreia "Dumnezeu scurtează perioada de suferinţă de dragul celor aleşi" (Vezi Marcu. A pus piciorul drept pe mare. să nu le scrie". Va împăraţi peste casa lui Iacov în veci. Deasupra capului lui era curcubeul. după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor. ele s-ar fi dovedit în esenţă asemănătoare cu cele şapte sigilii şi cu cele şapte trâmbiţe. Cea de-a şasea trâmbiţă a cântat deja. Am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o. dar gura ta va fi dulce ca mierea. şi piciorul stâng pe pământ. Capitolul 10 al Apocalipsei este o parte a unei întreruperi mai lungi a vestirii .” DIFERITE TIPURI DEÎNGERI CARE APAR ÎN BIBLIE Îngerul Domnului. eram gata să mă apuc să scriu. aşa cum răcneşte un leu. În mână ţinea o cărticică deschisă. ea îţi va amărî pântecele. "şi mănânc-o. când. Scopul acestui înger pare a fi de a anunţa "cele şapte tunete". din cer. Unii comentatori au sugerat că aceasta semnifică faptul că există o raţiune tainică pentru care Dumnezeu amână judecata finală. şi dacă aceste tunete ar fi fost consemnate. acest episod amintind de un altul.

multe texte fac aluzie la "îngerii distrugători" (Exodul 12:23. din toate acestea. În acest context acest "înger" se preschimbă însă treptat într-o entitate demoniacă ce acţionează din proprie iniţiativă. suveranul elementului foc conform tradiţiei evreieşti. înger numit Malakl-Ha-Mavet. De exemplu. să descrie îngeri diferiţi. îngerul morţii poate fi învins în special prin inteligenţa şi iscusinţa omului.2: Atunci. iar noţiunea de înger al morţii ca entitate negativă (demoniacă) a apărut în multe povestiri şi obiceiuri (datini). că denumirea de "înger al morţii" desemnează în realitate o categorie diversă şi foarte eterogenă de entităţi subtile. de exemplu. Îngerul morţii Credinţa în existenţa unui înger care "extrage" sufletul din corp atunci când trupul moare este foarte răspândită în cultura universală. în cartea lui Samuel. un text cabalistic din sec. îngerul) morţii. . numele său fiind înscris pe cel de-al şaptelea sigiliu al Soarelui). În povestirile biblice timpurii ale lui Philon („The Biblical Antiquities of Philo”). un adorator al zeului Baal. încăpăţânatul şi credulul înger al morţii este un fel de antierou. Îngerul focului Îngerul focului este un termen care a fost destinat. -Atar (îngerul zoroastrian al focului şi primul în rangul îngerilor cunoscuţi sub numele de yazatas). după "Berith Menucha". În multe dintre aceste naraţiuni. la "cel care seceră" (Ieremia. ajutându-i pe cei şapte bărbaţi să scape. Povestirile populare în care apare îngerul morţii se pot împărţi în trei categorii.. demoniace ori satanice) este amar. -Jehoel (Jehnel) este cel mai important înger al focului. apoi îl arde complet pe regele Iair împreună cu o mie de slujitori ai săi. a suferit transformări de-a lungul timpului. acest emisar al morţii era prezentat ca fiind. Conform Talmudului. În hinduism. îngerul morţii este evocat pentru ca. pe care îi conduce „în lumea de dincolo”. În cea de-a doua categorie. îngerul (morţii) şi-a întins mâna asupra Ierusalimului ca să-l distrugă. tradiţional. se povesteşte că regele Iair al Ierusalimului. Conceptul de înger al morţii apare ca atare doar în literatura post-biblică. prin compasiunea sa. -Arel (înger invocat în anumite ritualuri magice în care se utilizează un simbol solar. YAMA guverna un ţinut al morţii asemănător cu Valhalla din tradiţia scandinavă. confruntarea cu îngerul morţii apare chiar în noaptea nunţii.ceea ce trebuie să transmită celor ce-1 resping pe Dumnezeu (fiinţele umane decăzute. Asemeni lui YAM A şi descrierea îngerului morţii din tradiţia ebraică.24:16 şi Isaia 37:36). Ulterior. al XVII-lea. a ordonat ca şapte bărbaţi credincioşi lui Dumnezeu să fie arşi de vii. YAMA este descris însă ca un semizeu (titan) neîndurător. ţinut în care cei decedaţi se bucurau de anumite plăceri paradisiace. să cruţe viaţa cuiva sau să aibă un comportament binevoitor. 16:14). răuvoitoare. Reiese deci. înmormântarea sau jelirea. care întinde diferite capcane (teste spirituale) sufletelor celor aleşi. o binecunoscută superstiţie populară evreiască este că e imposibil să mori în timp ce studiezi Tora (cartea sfântă). -Nathaniel (Nathanel). 9:20) sau la "mesagerii morţii" (Proverbe (Pilde). al cărui nume înseamnă "cuptor'' (înger al focului în angeologia rabinică). care poate fi numită cea a poveştilor de groază şi magie. La început. YAMA este zeul (sau. În ultima categorie de povestiri. cap. asociate cu moartea. Îngerul Nathaniel însă stinge focul menit să-i omoare. În prima. În textele vedice străvechi. de exemplu. în timpul căreia unul dintre cei doi soţi e sortit să moară. dar lui Dumnezeu îi părea rău pentru această faptă şi spuse îngerului care distrugea oameni: "Destul! Lasă mâna jos!". cumva asemănător cu Dracula din poveştile cu vampiri. în perioada post-vedică." Deşi nu există nici o referinţă biblică care să identifice un anume înger sau grup de îngeri cu misiunea specifică de a atrage moartea. -Atuniel. -Ardarel (îngerul focului din ştiinţele oculte). Aceştia sunt: -Agni (zeul vedic al focului şi mediatorul (intermediarul) dintre ceilalţi zei şi oameni). sub directa comandă a lui Dumnezeu aşa cum întâlnim. Samuel 2. îngerul morţii se identifică în cele din urmă cu însuşi Satana. altfel spus.

Acest înger fără nume al lui Dumnezeu i-a scăpat pe cei trei prinţi de la moarte. Mişac şi Abed-Negu). An 8) Îngerul cuptorului în flăcări Legenda îngerului cuptorului (sau a cuptorului în flăcări) este descrisă în cartea lui Daniel (Vechiul Testament). Prinţii nu numai că au scăpat teferi. fierbinte. pentru ca Isaia să fie pur şi să poată vorbi cu Dumnezeu: "Iar unul dintre Serafimi a zburat spre mine cu un tăciune aprins în mână. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). În încheiere. este alcătuită din îngerii prin care se manifestă preponderent Focul Divin Purificator (Graţia Divină). la poarta Edenului pierdut. C. Mi-a atins gura cu el şi mi-a zis: "Iată. mai putem menţiona că ierarhia spirituală a Serafimilor. care era atât de. încât până şi oamenii care i-au aruncat pe prinţi în foc au fost cuprinşi de flăcări. Nabucodonosor a ordonat atunci ca ei să fie aruncaţi într-un cuptor încins.-Uriel. Ei au refuzat să se supună ordinelor regelui Nabucodonosor de a se închina unui idol de aur pe care ei îl considerau a fi un dumnezeu fals. Uriel este cunoscut ca îngerul care stătea cu o sabie de foc în mână. atingându-se tăciunele acesta de buzele tale. În tradiţia catolică. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală DIFERITE TIPURI DE ÎNGERI CARE APAR ÎN BIBLIE (continuare la cursul 31. un asemenea înger a atins buzele prorocului Isaia cu un tăciune aprins. şi păcatul tău. care era cunoscut ca rege al Soarelui şi flacără a lui Dumnezeu. Regele Nabucodonosor. ispăşit =VA URMA= AN 8 C 32 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. puternic . ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). nelegiuirea ta este îndepărtată. al cărui nume înseamnă "Focul Domnului". (Şadrac. dar au şi fost văzuţi călcând pe foc alături de o a patra fiinţă. pe care-1 luase cu cleştele de pe altar. Trei prinţi evrei au fost condamnaţi în Babilon. al cărei nume înseamnă "Şarpele de foc". în jurul anului 500 î. este un înger al învăţăturii non-canonice. descrisă de Nabucodonosor arătând ca "îngerul Domnului". Spre exemplu.

Una dintre legendele în care apare angelica ne spune că în anul 1665. spune că îngerii păcii sunt prezenţi. îngerul poate fi privit ca înger al morţii.20 m şi are flori alb-verzui. UMBELLIFERAE) ANGELICĂ. când Moise vede tufişul în flăcări. 12:23). Conform Testamentului lui Veniamin. Irod este doborât de un înger al Domnului (Fapte. pleureziei. ANGELICA OFFICINALIS sin. Îngerul prezenţei divine Îngerul prezenţei divine joacă în Biblie roluri diverse. În Cartea Jubileelor. dar viaţa ei poate fi prelungită dacă se taie florile înainte ca bobocii să se deschidă. sin. în părţile rurale ale Europei de nord. se pare. îngerul păcii apare uneori ca pluralitate. 7 asemenea îngeri. Îngerul păcii Îngerul păcii este în legendele evreieşti un înger fără nume. Îngerul Domnului este un înger anume (Mihail. ANGELICA (ANGELICA ARCHANGELICA L. şi nu de o importanţă deosebită. În pasajele cele mai vechi ale Bibliei.3. a ordonat să fie distruşi toţi cei care rostesc cuvinte blasfemiante la adresa lui Yahveh. chiar de festivalul tradiţional dedicat Arhanghelului Mihail. Metatron sau Gabriel). îngerul prezenţei este cel care îl ajută pe Moise să primească revelaţia. Din punct de vedere istoric„angelica are multe întrebuinţări ca plantă vindecătoare. ARCHANGELICA OFFICINALIS fam. naţionali (egregorii). unde. spre exemplu. Numeri 22-povestea lui Balaam). În Noul Testament. Alte fragmente folclorice conţin povestea care spune că îngerul păcii s-a opus creaţiei lumii a fost ars de Dumnezeu drept pedeapsă (deşi. ca fiind îngeri ai apariţiei divine.impresionat de acest eveniment. William Blake. turnat în ureche. Îngerul păcii joacă rol de călăuză în lumea de dincolo a sufletelor celor virtuoşi. ANGELINĂ Angelica este cunoscută ca "iarba îngerilor". el este cel care îl ghidează pe Ehoch în dramul lui prin cer (Enoch 1). ca în ziua de Sabat. Îngerul Domnului Scripturile iudeo-creştine îl menţionează adesea pe îngerul Domnului. Se spune că numele se trage de la faptul că înfloreşte primăvara. Este o plantă care-şi încheie ciclul de viaţă în doi ani. iar învăţătura rabinică face uneori referire la cei 70 de îngeri tutelari. când se. de obicei sunt descrişi 12 asemenea îngeri cunoscuţi şi ca "îngeri ai înfăţişării (apariţiei) divine". menţionează în poemul său "Milton". acesta apare adeseori ca o simplă expresie în care se face referire la prezenţa lui Dumnezeu. care cresc în mănunchiuri de forma unor umbrele. de exemplu. Deşi numărul lor variază. creşte până la o înălţime de 1. Sucul ei. Angelica este originară din Europa de nord şi Asia. De îndată ce au mestecat planta. a fost readus la viaţă ulterior). În cele din urmă. Printre altele. Dumnezeul evreilor. Exodul cap. localnicii mestecau angelică pentru a se feri de boli. tusei şi gastritei. atunci când mor. în care un înger i-a sfătuit să mănânce angelică. Ea face parte din familia pătrunjelului. se spune că vindeca chiar . în acest caz. Angelica se mai folosea în vindecarea rabiei. aceştia s-au vindecat. În Vechiul Testament sintagma "îngerul Domnului" sau "îngerul lui Dumnezeu" apare în câteva locuri (Geneza 22-Sacrificiul lui Isaac. care se sărbătorea iniţial pe 3 mai. o comunitate de călugări ai cărei membri mureau de ciumă a fost salvată de visul unui călugăr. Alteori.

scorbut. antireumatic. substanţe amare. dismenoree. astenie. regurgitaţii. . în 1957. vărsături.5-1 % ulei volatil.iulie. umectată cu apă minerală. Fructele conţin şi furanocumarine (imperatorina. excitant cerebral. erupţii cutanate. anorexie de natură psihică. diaforetic. ostenol. bergapten). ameţelile. gripă. INTERN A. B. angelica era folosită ca să alunge răul. rahitism. anemie. antispastic uterin.rizomii cu rădăcini. până se cristalizează. care se ia în: nevralgie. stomahic. bechenic precum şi bsitosterol (ester al acizilor palmitic şi arachidic). care se recoltează la sfârşitul verii . emenagog. pinene. aromatic. vărsături spasmodice. dureri reumatice. tanin. această doză (0. reumatism. isterie. astm. amidon. fructoză. . § Maceratul preparat din rădăcini sau fructe (30 g/l) se ia contra vărsăturilor sporadice. Acizii graşi care se găsesc în rădăcini sunt: acidpalmitic. care se taie apoi în bucăţi mici. surmenaj. afecţiuni interne acute. antispastic. tuse. hernie.5 g). Principali constituenţi: rădăcinile şi rizomii conţin: 0. Conform listei de ierburi a lui Gerrard. colicilor intestinale. Indicaţii: afecţiuni ale vezicii biliare. colicile. nevralgie. eupeptic. . conferă longevitate. pirozis. nevralgiile. ameţelilor. colită. scrofuloză. combate astenia. migrenă. gume. gastrită. zaharoză. pentadecanolid. muşcătură de şarpe. de asemenea: acid angelic. dureri de stomac. Conţin. o sescviterpenă şi p-cimol. vertij. dureri reumatice. stimulează funcţiile pielii. acid petroselinic. tonic gastric. Părţi utilizate: (planta trebuie să fie uscată imediat după recoltare!): . iar în final se adaugă sirop de zahăr sau miere. carminativ. convalescenţă. amenoree. enterită şi epilepsie. Dulciurile de angelică erau vestite şi mai pot fi găsite şi azi în unele magazine. hemoroizi. meteorism. modul general de utilizare al acestei plante este următorul: -frunzele şi florile se usucă la soare şi se macină apoi foarte fin (cu ajutorul unei râşniţe electrice). tonic renal. angelica era folosită contra farmecelor şi vrăjilor şi era căutată ca amuletă. antiseptic. Macerat § Se prepară macerat din 10-15 g plantă în 1. dureri de stomac.începutul toamnei (în al doilea an de cultură) sau primăvara. tonic capilar.fructele. ceruri. erupţii cutanate. Acestea se fierb până se înmoaie. reechilibrant nervos. În timpuri străvechi. furanocumarine şi derivaţi cumarinici (ostol.frunzele: iunie . expectorant. Acţiuni: antibiotic (rădăcina). acest mod general de utilizare este valabil şi pentru toate afecţiunile enumerate mai sus. gută. format din felandren. § Maceratul preparat din amestec de rădăcini şi seminţe în părţi egale. se ţine sub limbă timp de 15-20 de minute după care se înghite cu apă minerală. afecţiuni tiroidiene. iritant.iulie. acid oxipentadeciclic. acid valerianic. aperitiv. . a amplifica rezonanţa cu lumea îngerilor. fisuri anale. digestie dificilă. leucoree. vaginită nespecifică. diuretic. dispepsie. contuzii. umbeliferoză (un monogalactozid al zaharozei). . sincopă. -florile.21 apă de izvor sau apă minerală.).surzenia. Unele reţete cu plante (dintre care cea mai faimoasă este aceea a "bitterului suedez") folosesc angelica pentru dereglările stomacului şi intestinelor. glucoză.iulie.5 grame (la orele 12 şi 18 cu o jumătate de oră înainte de masă). Totodată. hepatită cronică. se administrează de 2ori/zi câte 0. acid linoleic. muşcătură de câine. angelicină etc. tonic amar. digestiv. Se prepară prin decojirea lujerului de angelică. tonic cardiac. Pulbere (măcinată fin) § Pentru. depurativ. publicată în Anglia. sedativ. depresiv cerebral (în doze mari). stimulent. Oamenii beau sucul din rădăcină de angelică pentru a avea o viaţă lungă şi pentru a se proteja de vrăjitoare. Mod de întrebuinţare: I. răceală.tulpinile tinere: iunie . anaciditate gastrică.

10 picături de 4-6 ori /zi § Tinctura de angelică. nucşoară. Se lasă la temperatura camerei 1 -2 săptămâni. § În caz de gastrită în forma acută se recomandă tinctură. § În caz de afecţiuni ale glandei tiroide se recomandă angelică: macerat preparat din 1 linguriţă de rădăcină la 250 ml apă de izvor sau apă minerală.8 g alcool 90° . 12 ore. § Lichiorul Chartreuse se prepară din angelică.pulbere.05 cg obligeană . Se filtrează şi se adaugă miere naturală (1 kg miere naturală în 0. ghimbir. § Se prepară băutură tonică: se pun la macerat într-un litru de alcool 50-70 g rizomi şi rădăcină de angelică mărunţită.0. fenicul.) § Se mestecă câteva seminţe după masă. Alte metode (stare proaspătă. ameţelilor. câte 15 picături de 3 ori pe zi se recomandă în caz de colită. tocată mărunt şi macerată 14 zile la loc răcoros. D.pulbere 1g şofran . înainte de mese. apă de izvor sau apă minerală ad.50g miere naturală .pulbere de fructe -12 g fenicul pulbere de fructe . § Rădăcina mestecată încet asigură longevitate.pulbere 1g camfor 1g nucşoară . se filtrează. § Uleiul volatil se foloseşte pentru prepararea tincturii sau a spirtului de angelică. suc etc. grăunţe de pesmă. Se bea o cană pe zi. în 500 ml alcool. iar reziduul se macerează din nou. C. § În caz de hepatită cronică se recomandă tinctură de angelică 10-15 picături de trei ori pe zi.pulbere 0. agitându-se zilnic. de fructe. Apoi se filtrează şi se pune în sticle. scorţişoară. § Ratafia de angelică: anason . Din lichior se iau 2-3 păhărele/zi. uşurează digestia. § În bolile de stomac se administrează tinctură preparată din 100 g rădăcină proaspătă.§ Maceratul preparat din 10-15 g fructe/l este aperitiv.5 apă de izvor sau apă minerală). combate crampele stomacale. § Se recomandă lichiorul stomahic: extract fluid de angelică.40g s extract hidroalcoolic de lămâie . fund o bună plantă digestivă. Se iau 15-20 picături cu o lingură de miere naturală.8 g alcool . Se administrează contra vărsăturilor sporadice. Se beau zilnic 2 păhărele înainte de masă. melisă.pulbere 2g cuişoare . § Se recomandă 20-30 picături de alcoolatură. 1 litru (se completează până la 11) Se ia câte un păhărel de lichior. izmă (mentă).pulbere 2g vanilie .8 g angelică . coriandru. ardei. Tinctură § Se recomandă alcoolatul: alcool rafinat 11itru rădăcini de angelică 30 g scorţişoară .pulbere 2 g § Lichior tonic: 25 g tulpină verde tocată de angelică 1 g nucşoară Se lasă la macerat 15 zile în alcool. anason. cuişoare.2001 . cardamom. combate gripa şi guturaiul.pulbere 2g sabur . lămâie.5 g . şofran.

pentru gargarisme. cu macerat sau tinctură § Maceratul preparat din rădăcini proaspete sau frunze crude 50 g/1 apă de izvor sau apă minerală se recomandă sub formă de comprese pe plăgi. Gargară. =VA URMA= AN 8 C 33 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE S TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. asociate cu frunze de rută şi miere naturală. Cataplasme (prişniţe. A2. contuzii şi ulceraţii. se pun pe plăgile provocate de muşcătura de câine sau şarpe. ARCHANGELICA OFFICINALIS fam. Pentru comprese se folosesc 100 g de plantă macerată în 500 ml apă de izvor sau apă minerală. spălături bucale § Se prepară un macerat de rădăcini. EXTERN A. An 8) II. § În caz de vaginită nespecifică se recomandă să se realizeze spălături vaginale cu angelică: 10 ml tinctură la 500 ml apă de izvor sau apă minerală. C. Se adaugă 500 g miere naturală. ANGELINĂ (continuare la cursul 32. § În caz de hemoroizi şi fisuri anale se recomandă comprese locale cu angelică. cu rol de reechilibrant nervos. B. cu planta proaspătă § Cataplasmele din frunze de angelică. filtrată 25 ml Se macerează 10 zile. Se aplică reci. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). Băi.apă de izvor (apă minerală). o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ANGELICA (ANGELICA ARCHANGELICA L. sin. În acelaşi scop se poate folosi pulberea de rădăcini măcinate. se lasă în repaus şi apoi se filtrează. comprese) A1. spălături § Se fac băi cu 100-350 g rădăcini măcinate fin (pulbere) pentru o baie. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). UMBELLIFERAE) ANGHELICĂ. ANGELICA OFFICINALIS sin. .

Datorită faptului că ei nu sunt total desăvârşiţi în Adevărul Divin şi în Iubirea Divină. iar după măsura şi asemănarea celei de-a treia. planta provoacă inflamaţii cutanate. În concluzie. prin aceasta ei părăsind însă ierarhia angelică din care făceau parte până atunci şi preschimbându-se în entităţi ale întunericului (demoni). după măsura şi asemănarea celei de-a doua. § Esenţa în doză de peste 1 g conduce la hematurie. spre deosebire de cei din prima triadă. arată că: "Aceste armonii îndumnezeite se împărtăşesc de la o ierarhie la alta. în primul rând. ierarhii religioase autentice. astfel încât apelarea lor. Până şi preadumnezeieştii Serafimi "strigă" unul către altul. depăşind extraordinar de mult pe acelea ale unei fiinţe umane obişnuite. această triadă angelică "urmăreşte să se înfăptuiască în bună rânduială [armonie] înălţarea şi întoarcerea către Dumnezeu a fiinţelor umane. dar chiar şi de la o entitate la alta. ierarhiile spirituale ale oamenilor şcoli şi grupări spirituale. etc. Toate Corurile îngereşti sunt revelatoare şi vestitoare ale acelora superioare lor. puritate şi desăvârşire spirituală sunt practic incomensurabile. cunoscute în tradiţia secretă YOGA şi TANTRA ca fiind înzestrate cu o anumită formă de manifestare (RUPA). cele mai înalte (Corurile Serafimilor. mijlocii şi ultime. Îngerii acestei triade sunt deci complet distincţi de Dumnezeu. deasupra lor fiind (în ordinea universală) doar Marile Puteri Cosmice . pe măsura . se poate afirma că. § Contraindicaţii: ulcere gastrice şi duodenale.D. § Sucul de angelică este caustic pentru piele şi mucoase (se vor folosi mănuşi la manipularea plantei proaspete). La aceasta aş putea adăuga şi faptul că fiecare inteligenţă cosmică (entitate angelică) sau inteligenţă umană are şi în sine însăşi treptele şi puterile: prime. cu bunătate. şi ei sunt supuşi evoluţiei către starea de perfectă îndumnezeire. În reacţie cu razele ultraviolete. după măsura ei şi. arătând prin aceasta că cei mai elevaţi transmit celorlalţi cunoştinţe despre Dumnezeu. După cum arată şi marele angelolog creştin Dionisie Areopagitul. acelor fiinţe de lumină (DEVA-şi). ierarhiile spirituale de pe Pământ. mişcări iniţiatice. Această categorie de entităţi angelice corespunde. Arhanghelilor şi îngerilor călăuzeşte direct fiinţele umane şi. A treia triadă a Ierarhiilor angelice . poate să ajute imens pe acela sau pe aceea care realizează această evocare sinceră şi intensă. aşa cum am arătat anterior. precum şi unirea extatică cu El [Dumnezeu]. Pe durata tratamentului se evită expunerea prelungită la soare. în care unii dintre ei se pot chiar opune Voinţei Divine. specifică primelor Coruri angelice. nu toate entităţile respective sunt identice. a treia. din această ultimă triadă fac parte entităţi a căror putere. Alte metode § Din pulbere de rădăcină se face un şampon natural uscat. În această direcţie. în timp ce prima triadă angelică este creată. la unison cu tradiţia secretă tantrică şi yoghină.care nu sunt altceva decât faţetele cardinale ale lui Dumnezeu în manifestare. Trebuie să adăugăm însă că şi în cadrul fiecărui Cor angelic. nefrită şi chiar poate avea efect letal (moarte). cea de-a doua triadă este creată de prima. la toate treptele ierarhice. îngerii din triada inferioară au puteri mult mai reduse decât cei din triadele superioare şi există chiar situaţii (pe care le vom analiza profund în continuarea acestor informaţii revelatoare). de însăşi Lumina Necreată şi Supremă a Conştiinţei lui Dumnezeu. Cu toate acestea.SINTEZĂ Triada divin-revelatoare şi inspiratoare a întâietorilor. Heruvimilor şi Tronurilor) fiind revelatoare şi vestitoare ale lui Dumnezeu însuşi. primele arătându-se faţă de celelalte ca înălţimi proprii. OBSERVAŢII § Conţinutul în ulei volatil este condiţionat de provenienţă şi altitudine. plină de puritate şi dragoste. precum şi comunicarea lor [a Puterilor Divine] într-o frumoasă şi preasfântă rânduială". dar şi răspândirea (procesiunea) Puterilor lui Dumnezeu. ele neavând acelaşi grad de îndumnezeire ori de putere divină. Dionisie Areopagitul. ca ierarhie spirituală.

Aici există din vechime o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail devenită loc de pelerinaj. Adunarea tuturor îngerilor drepţi. Fiecare creştin se roagă către îngerul său păzitor. în iluminările lor ierarhice. rezultă cu claritate că termenul "înger" desemnează în realitate o întreagă constelaţie de făpturi divine. o multitudine de îngeri de lumină.se sărbătoreşte la 26 martie.aici. zi a sfinţirii unei biserici închinate Arhanghelului Gabriel.ocazie cu care se sărbătoreşte adunarea îngerilor care au hotărât să rămână alături de DUMNEZEU. aparţinând de regulă ultimei triade (a sferelor subtile angelice corespunzând întâietorilor. la nivelul conştiinţei. fiecare fiinţă şi fiecare lucru situându-se întotdeauna.fiecăreia. conform Voinţei Sale Atotputernice. modificându-ne (ridicându-ne). este dedicată cinstirii îngerilor. 3. amintind primul moment al creaţiei. inspirare. care transmit fiinţelor umane suficient de elevate spiritual anumite mesaje sau inspiraţii divine. care face ca întreaga Creaţie să fie ierarhizată şi ordonată conform Secvenţei de vibraţie predominantă. Arhanghelii sunt prăznuiţi astfel: 1. grupate în 3 triade (ordine) şi 9 ierarhii. împărtăşindu-şi astfel desăvârşirea proprie. va începe însă o nouă perioadă de plenară înflorire spirituală. Îngerii sunt mereu prezenţi în Biserică şi se roagă alături de noi.se sărbătoreşte la 13 iulie. 4. Acest lucru se petrece mai ales în timpul Sfintei Liturghii. De aceea le şi adresează multe şi foarte frumoase rugăciuni. etc.Dumnezeu. iar slujbele care se săvârşesc în această zi conţin cântări în care ei sunt lăudaţi. alungându-i pe cei care s-au răzvrătit. Ziua de luni. Aici. "Soborul (adunarea. În rânduiala ortodoxă. toţi fiind uniţi în aceeaşi dorinţă. cele fără de trupuri" . În conformitate cu descrierea ierarhiilor de lumină ale entităţilor angelice. Există. ocrotire. a doua zi după Buna Vestire. judecată. morală şi socială şi care este numită în tradiţia orientală secretă. SĂRBĂTORILE BISERICEŞTI ALE SFINŢILOR ARHANGHELI Biserica mărturiseşte că îngerii se roagă permanent lui DUMNEZEU pentru oameni. a primit în Sfânta Tradiţie denumirea de "Sobor îngeresc". Cunoscând în profunzime acest Principiu esenţial al Rezonanţei. Dumnezeu putându-se manifesta. Astfel. frecvenţa noastră de vibraţie (predominantă). sfatul) mai-marilor Voievozi Mihail şi Gabriel şi al tuturor Puterilor cereşti. Este o sărbătoare închinată Arhanghelului Gabriel. alcătuite de diferiţi sfinţi şi care se citesc în Biserică). "Soborul Sfântului Arhanghel Gabriel" . exact pe locul (treapta ierarhică) pe care îl merită. în funcţie de aceasta. urcând pe această sui-generis "scară" universală. KALIYUGA (epoca dispersiei şi a entropiei). după încheierea acestei perioade (KALI YUGA). izbăvire."Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colosse". precum şi hotărârea lor de a asculta de DUMNEZEU. ajutaţi şi ghidaţi de sublimele şi sfintele fiinţe de lumină care sunt îngerii lui Dumnezeu." Prin urmare. prin oricare dintre aceşti nenumăraţi "mesageri" ai Săi. iar în acest proces de elevare lăuntrică putem oricând să fim asistaţi. la origine. termenul de "Judecată de Apoi" semnifică în realitate sfârşitul actualei epoci a umanităţii. de asemenea. în contextul creştin. putem oricând să ne desăvârşim spiritual.se sărbătoreşte la 6 septembrie. acatiste şi canoane de rugăciune (rugăciuni mai lungi. pentru că el este al doilea personaj ca importanţă al acestui eveniment. ca o perioadă cu mult mai mare decât viaţa unui om ."Al doilea Sobor al Sfântului Arhanghel Gabriel" . 2. folosind cuvintele proprii sau rugăciuni incluse în rânduiala rugăciunilor de dimineaţă sau de seară. epocă definită de o cumplită decadenţă spirituală. se sărbătoreşte la 8 noiembrie. La fel stau lucrurile şi cu aşa numiţii "îngeri ai Judecăţii de Apoi". Căci nimic nu este desăvârşit prin sine sau lipsit în general de nevoia desăvârşirii. călăuzire. această întreagă structură piramidală de entităţi divine şi luminoase. decât Cel cu adevărat prin Sine desăvârşit şi mai presus de desăvârşire . Arhanghelilor şi îngerilor). Acest aspect este subliniat şi de diferitele funcţii ale "îngerului Domnului": distrugere a răului. în care li se cere ajutorul. "o mie" trebuie înţeles în sens simbolic. chiar expresia biblică "îngerul Domnului" desemnează. numită în Orient SATYA YUGA sau. "cei o mie de ani de pace" . reflectă la nivel subtil acţiunea tainică a Principiului fundamental al Rezonanţei. de fapt.

într-o Creaţie care este în întregime opera lui Dumnezeu şi care este. menţinută în manifestare numai şi numai de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare. cutremure devastatoare. epidemii îngrozitoare. precum şi de reviriment spiritual planetar.spirituală prin excelenţă . atât pentru omenire. dăruieşte libertate şi o voinţă individuală fiecărei creaturi. prin care vor fi distruşi însă numai cei care merită aceasta. împrăştie foametea. Astfel. bineînţeles."Noului Ierusalim". Centru care.a umanităţii. deoarece am menţionat că pentru unele categorii de entităţi angelice există posibilitatea ca ele chiar să se opună Voinţei Divine. care exprimă totodată şi una dintre cele mai mari taine ale Creaţiei. divin. pe care îl trăim toţii în prezent. Bine şi Rău. Adversarul lui Dumnezeu etc. prin intermediul Creaţiei Sale. De unde ar putea să provină însă o astfel de forţă. lăsând chiar şi posibilitatea negării Sale de către creatura individuală limitată.cu zona ţării noastre. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de creatură şi vrea ca ea să îl cunoască şi să fuzioneze extatic cu El. din punct de vedere moral şi spiritual. descrise în Apocalipsa lui Ioan. cunoscut sub diferite nume ca: Satana. îngerii au un rol foarte important. îngerii îl vor înlănţui din nou pe Satana (Lucifer) pe întreaga perioadă de maximă înflorire spirituală a umanităţii (SATYA YUGA) şi vor facilita "coborârea" (manifestarea) . referitoare la sublimele entităţi angelice. ele făcând parte integrantă din programul divin inspirat şi integrat. precum şi de "războiul din cer" dintre îngerii lui Dumnezeu ("Fiii Luminii Divine'') şi demoni (îngerii căzuţi sau -ai întunericului"). deoarece prin intermediul lor este desăvârşită Voinţa lui Dumnezeu pe Pământ. Dimpotrivă. opusă lui Dumnezeu. AJNA CHAKRA. În continuare. Sfârşitul lui KALI YUGA va fi marcat însă de evenimente devastatoare. cu triumful Adevărului. în cazul naturilor umane la care predomină tendinţele rele sau perverse. Astfel. îngerii participă plenar la lupta împotriva forţelor demoniace ori satanice sau la discernerea şi decantarea binelui de rău. prin aceasta ele pierzându-şi aproape instantaneu condiţia lor dumnezeiască. atât la nivel planetar. necesare Creaţiei. clipă de clipă.după cum arată inspiraţiile profetice ale unor sfinţi şi vizionari ca SUNDAR SINGH sau SERAFIM de SAROV . ÎNGERII DECĂZUŢI. ca urmare a nenumăratelor lor acţiuni rele din trecut.care va fi sesizabilă de către orice fiinţă umană . deoarece asemenea fiinţe nu sunt compatibile cu următoarea perioadă . cât şi la nivel individual: ei sunt cei care. demoniace ori satanice. În toate tradiţiile spirituale autentice se afirmă existenţa a două aspecte complementare. Luminii şi al Iubirii Divine.obişnuit . SATYA YUGA). cât şi pentru întreaga planetă. forţe numite. Diavolul. în fiecare fiinţă umană (această "judecată" determinând sau accelerând orientarea fermă a fiinţelor umane către Dumnezeu sau. este că Răul este creat tot de către Dumnezeu. Marele Amăgitor (Ispititor). atrase de acumulările KARMA-ice negative imense. care reprezintă. este vorba de activarea (trezirea) "celui de-al treilea ochi". etc. acest "război în cer". vom analiza cauzele acestei "desprinderi" de Dumnezeu a entităţilor respective. să se poată nega pe Sine însuşi) adânceşte şi mai mult taina libertăţii şi a liberului arbitru al fiinţei umane. în realitate. al discernământului spiritual. Iar această dumnezeiască şi de neînţeles (pentru mintea umană obişnuită) faţetă a jocului Creaţiei (posibilitatea ca Dumnezeu. specific forţelor infernale.. către planurile intermediare sau infernale corespunzătoare. în infinita Sa dragoste. Observăm deci că acţiunea îngerilor în acest teribil sfârşit de mileniu nu are niciodată caracterul necontrolat (stihinic). punând "pecetea" Domnului Dumnezeu pe fruntea lor (în realitate. războaie cumplite. dar această reîntoarcere în Dumnezeire a .Tot ei (îngerii) sunt şi agenţii dreptei mânii sau ai pedepsei divine. în mod hotărâtor. potrivit unor faimoase profeţii. de salvare a planetei.) În finalul acestei lupte. Într-adevăr. Centrul (Polul) spiritual suprem al acestei planete (SHAMBALA). entităţile angelice sunt cele care îi protejează fi vor proteja pe cei "aleşi" (fiinţele umane pure. va fi situat în ţara noastră. care va începe . reprezintă confruntarea (lupta) subtilă dintre forţele binelui şi cele ale răului.perioadă care va fi anunţată de apariţia "noului cer" şi a "noului pământ". precum şi prezentarea iniţiatică a unor modalităţi secrete de contactare telepatică a Ierarhiilor cereşti nu simt deloc întâmplătoare. pentru că Dumnezeu. Lucifer. Este deci evident că revelarea acestor taine divine. În absolut toate etapele acestui sfârşit de KALI YUGA. confruntare care se va încheia. invizibil (subtil). şi în Biblie se arată că fiinţa umană are un duşman foarte puternic. în acest final de ciclu planetar (YUGA). de fapt. elevate şi orientate cu toată inima spre Dumnezeu).

1-5). ei au fost izgoniţi de către îngerii de lumini care au ales să rămână alături de Dumnezeu.. În această direcţie.din planurile (sferele subtile) sublime şi luminoase ale manifestării. dincolo de orice tentaţii inferioare şi de orice constrângeri tiranice. alături de ceilalţi îngeri care au rămas mai departe credincioşi lui Dumnezeu. Aceşti îngeri decăzuţi (demonii) au fost izgoniţi . preschimbându-se astfel. că este egal cu Dumnezeu şi că poate să-şi impună voinţa sa în faţa Voinţei . =VA URMA= AN 8 C 34 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. în cadrul Creaţiei. în Biblie se arată că: "După ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice. ulterior. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). teologul alexandrin ORIGENE consideră că îngerii care I se opun lui Dumnezeu se preschimbă în demoni. s-au ivit pe pământ uriaşi.apocrife . îngerii care au pierdut condiţia lor divină. înaintea apariţiei omului. Răul are. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). unul din motivele esenţiale ale căderii (coborârii) lor fiind acela că liderul lor (identificat de obicei cu Lucifer) a considerat. datorită orgoliului exacerbat. această testare putând confirma autenticitatea nivelului de cunoaştere. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ÎNGERII DECĂZUŢI. devenind demoni. rolul principal de a testa fiinţele individuale. datorită rezonanţei lor (a demonilor) foarte mult coborâtă de acţiunea de a se opune Voinţei Divine. (continuare la cursul 33. fiii lui Dumnezeu [îngerii care au "alunecat" către planurile inferioare ale manifestării. mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor. sunt numiţi totuşi "fiii lui Dumnezeu". În vremea aceea.. La fel ca Sfântul TOMA D'AQUINO. atins de făptură. în afara dorinţelor materiale grosiere. deşi acest termen (fii ai lui Dumnezeii) nu mai corespunde condiţiei actuale ale îngerilor decăzuţi. pentru a sublinia prin aceasta că ei au fost creaţi de Dumnezeu la începutul Creaţiei. Acelaşi lucru este redat pe larg şi în lucrările . au alunecat în infernuri şi datorită exacerbării orgoliului (mândriei). Observăm că în textul biblic citat. în demoni] văzând că fiicele omului sunt frumoase. iubire şi adevăr. ei pierzând această stare divină. care pe cine au voit.ale lui ENOT. An 8) Prin urmare. iar Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor s-a mărit ne pământ şi că toate gândurile şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate mereu numai la rău [ca urmare a atracţiei nefaste exercitate de îngerii decăzuţi]" (Geneză VI. unde se mai spune că îngerii decăzuţi. şi acestea începuseră a le naşte fii.se arată în scrierile creştine tradiţionale . şi-au ales dintre ele soţii.creaturii trebuie să fie pe deplin conştientă şi liberă.

chiar fără ca agenţii săi în manifestare (alte fiinţe umane.corpul. care L-a ispitit (tentat) cu viclenie. în tradiţia creştină. este un exemplu perfect de atitudine spirituală. de respingere fermă şi categorică a tentaţiilor răului. căci nici măcar un fir de păr de pe capul vostru nu cade fără Voia Tatălui Ceresc". Adevărului şi Iubirii Divine. cât şi în cadrul unui cuplu sau al unui grup spiritual . Şi Domnul a zis către Satana: "Te-ai uitat la robul meu Iov că nu este nici unul ca el pe pământ. personalitatea.Divine Atotputernice. în decursul evoluţiei noastre spirituale . fenomene naturale. Forţele angelice ale binelui ("Fiii Luminii") înving şi alungă din Cer (planurile divine ale manifestării). şi temător de Dumnezeu. Domnul a zis către Satana: "De unde vii?". divină. şi un alt grup de îngeri.lecţiilor şi examenelor vieţii. care susţine întreaga manifestare. influenţe subtile negative sau perverse etc. prin confruntarea ei cu desprinderea de toate aspectele efemere. Atunci. care sunt diferite de Sinele Divin şi Nemuritor. dar numai în măsura în care li se permite aceasta de către Dumnezeu. de altfel. în confruntarea cu forţele anti-divine (planurile subtile demoniace şi satanice). care a cuprins şi un post de 40 de zile. Ca urmare a acestui fapt. ATMAN: acumulări materiale. Aceste entităţi infernale (demonii sau îngerii decăzuţi) continuă totuşi să acţioneze în lumile infernale. datorită purităţii lor lăuntrice. contradictorie pentru cel ignorant.) care are întotdeauna ca scop final distrugerea tuturor ataşamentelor şi iluziilor înlănţuitoare datorate identificării eronate a Esenţei noastre (Sinele Suprem Divin. 1. fără prihană şi drept. catastrofe. cu protecţia Ta? Şi nu ai binecuvântat Tu lucrul mâinilor lui. Iar Satana a răspuns Domnului: "Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos". De altfel. surprinzătoare şi totodată. Iisus Cristos. să se opună (să se răzvrătească) în faţa lui Dumnezeu. aşa cum sunt ele prezentate în Cartea lui Iov: "Într-o zi. este vorba despre "Cartea lui Iov".survine numai la fiinţele umane care. ataşament de corpul fizic. care tratează problema răului. un foarte important text al Vechiului Testament.atât individuale. Iată în continuare ilustrarea acestor aspecte legate de existenţa şi semnificaţia forţelor răului în manifestare. boli etc. şi care să se ferească de ce este rău?". Această din urmă afirmaţie. se arată că sunt sub comanda Arhanghelului Mihail. ATMAN) cu ceea ce nu este Sinele . în aproape toate tradiţiile spirituale apare. nici cei care s-au detaşat de aceste aspecte şi. descrierea simbolică a luptei „din cer" (din sferele subtile ale manifestării) dintre un grup de îngeri.6-12) Prin urmare. animale.) să ştie. ego etc. iar turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui. de fapt. ghinioane. forţele demoniace şi satanice ale răului ("Fiii întunericului). relaţia acestuia cu Dumnezeu şi rolul său de testare a credinţei şi a discernământului fiinţei umane. Există în Biblie o povestire de o mare profunzime spirituală. putere socială. altceva decât omniprezenţa şi atotputernicia lui Dumnezeu. Răspunsul lui Iisus. ageriţi ai Luminii. în vederea accelerării evoluţiei fiinţei umane. Iisus Cristos afirmă exact acelaşi lucru când spune: "Nu vă temeţi. aspecte ce constituie o teribilă taină divină. Dar Satana i-a răspuns Domnului: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai înconjurat Tu pe el. Trebuie să precizăm însă că această confruntare cu răul (prin nenorociri. sunt scutiţi de experienţele penibile şi chinuitoare ale . pe familia lui şi pe tot ce este al lui. să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Atunci. etc. care au ales. îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului şi Satana a venit şi el printre ei. nu a fost scutit de confruntarea cu "Prinţul acestei lumi" (Satana). nu exprimă. putem aminti în acest context că nici măcar marele Model Divin care este. tot ce are el este în puterea ta! (Iov. datorită unor mari acumulări KARMA-ice negative. Domnul a zis către Satana: "Iată. orbiţi de orgoliu. iar Dumnezeu permite manifestarea răului în primul rând pentru testarea şi purificarea fiinţei umane. pierderi de tot felul. atitudine pe care trebuie să o împărtăşească orice yoghin. după ce Iisus a realizat o asceză foarte severă. Totuşi. deoarece cu toţii suntem supuşi. întotdeauna răul acţionează. unde acum se manifestă ca demoni. . se încrâncenează să rămână în această stare de ignoranţă şi suferinţă. Putem constata aici că însuşi Satana nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. mintea. toţi aceşti îngeri decăzuţi din slava lor divină au fost proiectaţi datorită rezonanţelor lor inferioare) în planurile subtile infernale (demoniace şi satanice). pentru noi toţi. în strânsă legătură cu această descriere a cauzelor care au făcut ca unii îngeri să se preschimbe în demoni. care. într-o formă sau alta.

strălucind de slavă şi de cunoaştere divină (numele de Lucifer înseamnă. ea nu posedă. pentru noi. este faptul că. Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. ca o sublimă şi beatifică "nuntă" cosmică. răul. Pe de altă parte. care ne provoacă suferinţă (fizică. numele său semnifică textual. dacă nu putem evita în acel moment respectivele trăiri sau evenimente cu tot ceea ce cunoaştem sau cu posibilităţile noastre existente. În faţa răului.21 -22). după unii angeologi. se poate transforma.profund spirituală şi iluminatoare . Iniţial. reuşeşte să-şi transceandă atât destinul.a doua din cea de-a doua triadă angelica .datorită acţiunii legii KARMA-ei . şi trăiri negative ca venind de la Dumnezeu. această fuziune extatică şi integratoare a fiinţei lui în întreaga Creaţie fiind descrisă. atunci când realizăm starea de eliberare spirituală. până când creatura ajunge să-L cunoască. "adversarul" sau "cel opus" lui Dumnezeu." (Iov. Urmărea exercitării constante a acestui discernământ divin este faptul că fiinţa realizează treptat că. răul este necesar în Creaţie pentru a testa mereu gradul de evoluţie spirituală a creaturii. la care participa întreaga natură. familia şi chiar şi sănătatea: "Atunci Iov a rostit: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat. acceptarea acelor evenimente. 1. totul nu mai este altceva (pentru noi) decât Pura Lumină Necreată a Conştiinţei lui Dumnezeu. experienţa lui individuală transformându-se în final într-o experienţă cosmică. este profund semnificativă şi apropiată atitudinea . se înscrie şi reacţia lui Iov la nenorocirile şi încercările care s-au abătut asupra lui şi care l-au făcut să-şi piardă toată averea. ori o reacţie rea sau absurdă a altora faţă de noi. cu adevărat. care. ea dobândeşte totul. cea mai spirituală atitudine pe care o putem adopta este reamintirea constantă de Dumnezeu şi. Prin urmare. nimic şi că atunci când nu are nimic de pierdut. spirituală şi divină. fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea. nu sunt complet feriţi de unele tentaţii. cât şi condiţia umană limitată. un accident banal. generatoare de suferinţă etc. până când ei ating starea de plenară şi perfectă îndumnezeire (eliberare spirituală). dacă menţinem ferm în minte această atitudine spirituală pe care am amintit-o. iar singura atitudine justă. Tradiţia ebraică mai afirmă că el a fost creat de Dumnezeu . este respingerea lui totală şi absolută: cea mai mică fisură" în această fermitate a luptei împotriva răului din noi şi implicit. ceea ce este şi mai paradoxal. fiind conştienţi că de multe ori aparenţe ne înşeală: ceea ce pare a fi doar o "pedeapsă" KARMA-ică. pentru noi. constituie o greşeală cu profunde consecinţe negative pentru fiinţa în cauză: stagnare. este util să ne amintim aici şi informaţiile secrete. din afara noastră. crearea unor legături (ataşamente) KARMA-ice.suferinţei purificatoare. În final însă. cel mai mic compromis cu forţele demoniace şi satanice.ne mai confruntăm eu orice fel de trăiri sau evenimente negative. specifice trezirii stării divine de Vid beatific în fiinţa lui. prezentate în lecţiile despre Marea Putere Cosmică a Vacuităţii inefabile. Iov a obţinut mult mai multe favoruri divine decât avea înainte de testarea sa. prin intermediul căreia ne putem chiar transcende KARMA. pe măsură ce realizăm o stare tot mai deplină de îndumnezeire. Satana (Lucifer) era un mare înger.a ciobănaşului din balada populară "Mioriţa". De asemenea. din sfera subtilă a Virtuţilor (Puterilor) . în afara Sinelui Divin Suprem. Aşadar. ca români. psihomentală sau sufletească). în limba ebraică. după această severă probă spirituală. Pe aceeaşi linie a detaşării spirituale. făcând parte. plafonare sau chiar cădere spirituală. direct proporţional cu această creştere spirituală. în aparenţa. iar Binele este absenţa Răului). întotdeauna când . pe Creator. decât cu consimţământul lui Dumnezeu. simbolic. chiar dacă el (răul) continuă să existe pentru toţi cei care nu au atins încă această stare de desăvârşire lăuntrică (Răul este absenţa Binelui. "Purtătorul Luminii"). diminuează şi chiar încetează să mai existe. DHUMAVATI. Domnul a luat. În ceea ce-1 priveşte pe Satana. într-o extraordinară lecţie de viaţă. prin această acceptare totală a destinului său ca venind de la Dumnezeu. de altfel. aşa cum am văzut. mai mult sau mai puţin subtile. deşi el nu poate face rău. În această direcţie. prin identificare beatifică.

valabilă: menţinerea sau orientarea mentalului conştient (MANAS) către acţiuni care vizează complacerea fiinţei în această stare penibilă sau chiar adâncirea ei şi îndepărtarea şi mai mare de Conştiinţa Divină constituie. sub forma lui KUNDALINI . de către fiinţele umane malefic inspirate. Lilith va continua să existe ca o contraparte feminină infernală a lui Satana. = VA URMA = . pentru fiinţa umană în cauză. rezonează cu ele) în direcţia amplificării şi mai mari a acestor tendinţe inferioare. supunând-o dualităţilor şi antagonismelor pozitiv-negativ. este generată de menţinerea potenţialităţilor noastre divine în abisurile nepătrunse ale celui mai de jos nivel al fiinţei. de rezonanţele (conştiente sau inconştiente) cu sferele subtile infernale în care există îngerii decăzuţi (demonii). până în zilele sfârşitului acestei ere decăzute a umanităţii (KALI YUGA). care a fost.14. în ultimă instanţă.şarpele încolăcit (repliat) în el însuşi. fiinţa umană ignorantă se limitează şi se autodefineşte. bine-rău etc. În tradiţia ebraică. datorită răutăţii şi perversităţii sale. Abel. După cum am mai spus. stare care.1). demoniace sau satanice. la nivel uman. în realitate. Reciproca este. În plus. datorită corespondenţelor analogice fundamentale dintre Microcosmos (fiinţa umană) şi Macrocosmos (întreaga Creaţie). se spune în acest context. simbolic. în Zohar se mai spune că. Identificat uneori cu şarpele tentaţiei din Geneză. în sfera subtilă a lui MULADHARA CHAKRA. Aceasta este deci starea în care se manifestă la fiinţa umană egoul limitativ şi separator faţă de Dumnezeul-la fiinţa umană obişnuită. marea taină divină a existenţei şi manifestării răului în Creaţie este. putem observa însă că simbolismul complex al lui Lilith. Revolte similare sunt însă repetate zilnic din ignoranţă.ocultarea („ascunderea”) Vidului Beatific Transcendent în cele mai necuprinse abisuri ale manifestării]. prima soţie a Omului primordial şi arhetipal. numit uneori "şarpele încolăcit" (Isaia 21. indiferenţă sau răutate. în realitate. al cărui corp se termină cu o coadă de şarpe şi este privită în literatura rabinică timpurie ca fiind prima tentatoare (ispititoare) a lui Adam. ca şi acela al "monstrului abisurilor" (Leviatanul). o parte infimă a ei constituind. menţinerea fiinţelor create într-o stare de "uitare" (absenţă) a condiţiei lor divine. relatarea uimitoarei revolte împotriva lui Dumnezeu a îngerilor decăzuţi este înregistrată în Biblie. datorită menţinerii ei de către fiinţa umană ignorantă într-o stare potenţială (latentă). cea mai mare parte a conştiinţei se află întro stare potenţială (ea manifestându-se ca subconştient sau inconştient). ceea ce se cheamă "mentalul conştient". acest număr este. amândouă aceste viziuni sunt însă echivalente. fenomene sau procese transformatoare relative la conştiinţă. scindează conştiinţa. ca fiind "rele". Din această cauză. din punct de vedere spiritual. număr ce exprimă ca de altfel şi faimoasa "cuadratură a cercului" . la nivelul lui SAHASRARA. toate aceste fenomene negative sunt declanşate şi întreţinute. de trei ori şi jumătate.în cea de-a şasea "zi" a Creaţiei. ucigaşul fratelui său. la nivel uman. slăbiciune. Adam. de asemenea. de regulă. este suficient de clar legat de manifestările inferioare ale energiei esenţiale (KUNDALINI SHAKTI). precum şi mama lui Cain. De asemenea. atunci când Dumnezeu va extirpa toată perversitatea şi tot răul de pe pământ. numită LILITH. Satana este privit de alţi teologi creştini doar ca acţionând prin acest şarpe. un demon feminin. doar ca un corp fizic supus devenirii şi morţii şi ca o personalitate efemeră (egoul). iar aceasta face cu putinţă conştientizarea anumitor aspecte. o aluzie la numărul transcendent π= 3. se mai arată că Satana are şi o contraparte feminină polară. Prin urmare. stare în care ea (energia KUNDALINI) este împiedicată să se trezească şi să fuzioneze beatific cu Mirele ei divin (SHIVA). aspectele rele. Lilith este reprezentată adesea. printr-o femeie goală. ce inspiră fiinţa (care. dramatică. supusă dualităţilor inerente manifestării. iar această stare limitată. spre deosebire de alţi demoni care au o viată mai scurtă. Dincolo de alegoriile biblice. după cum ştim.

materia şi spiritul. numai Adevărul Divin Absolut poate să elibereze de suferinţă sau de ignoranţă. în care Conştiinţa Divină din noi se află într-o formă latentă. În această stare. An 8) Atunci însă când fiinţa umană ajunge să-şi trezească (actualizeze) "sufletul cel viu" (JIVATMA). yoghinul realizează că pentru el. ATMAN) într-o stare potenţială. iar această iluminare spirituală este produsă tot de KUNDALINI SHAKTI. ascunde însă în întreaga problemă a răului: atât timp cât ne menţinem condiţia noastră divină (Sinele Nemuritor. Această cramponare de forţele rele este întreţinută de "spiritele întunericului" (demonii) datorită rezonanţelor noastre inferioare. noi putem percepe adesea chiar şi acţiunile transformatoare ale forţelor divine ca pe ceva "rău". Atunci însă când fiinţa umană îşi trezeşte pe deplin acest divin potenţial. într-un tot indisolubil. transcenzând toate perechile de contrarii şi chiar răul însuşi. pentru ceilalţi (care nu au atins încă starea de îndumnezeire). datorită căruia aceste rezonanţe infernale sunt în cea mai mare parte eliminate. el (răul) continuă să existe. iar prin trezirea (actualizarea) Sinelui său Divin şi Nemuritor (ATMAN). deşi. răul încetează cu desăvârşire să mai existe. ele (rezonanţele sau tentaţiile inferioare) sunt total şi definitiv transcense. într-un univers dual.a Binelui Suprem (Dumnezeu)). ce uneşte. ascunsă în abisurile fiinţei sub forma lui KUNDALINI SHAKTI. alături de bine. ea dobândeşte cu adevărat un discernământ divin. inerent. care manifestă în acest caz Energia divină a OCULTĂRII. iar "esenţa" tuturor acestor entităţi infernale (demonii) este simbolizată în Biblie de "Şarpele" genezei şi al tentaţiei către lumea dualităţii. În acest moment. Acest adevăr. cât şi îngerii din ierarhiile inferioare. în care. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). "şarpele" devine un canal de lumină dumnezeiască. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ÎNGERII DECĂZUŢI (continuare la cursul 34. „Şarpe care nu este altceva decât aspectul "încolăcit" (potenţial) al Energiei Divine (KUNDALINI SHAKTI). în care suntem încătuşaţi şi de care ne agăţăm adesea cu încrâncenare. există şi răul (datorită "absenţei" sau ocultării . fiinţa respectivă devenind conştientă că totul (întreaga manifestare) nu este altceva decât pură Lumină. Adevăr Absolut şi Iubire Divină infinită. atât fiinţa umană. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). deoarece ele sunt orientate în vederea slăbirii şi distrugerii "carapacelor" ("Cochiliilor") de egoism. atât de simplu în aparenţă. În tot ansamblul manifestării.AN 8 C 35 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE.pentru noi . Îngerii de lumină ai lui Dumnezeu ne pot sprijini imens în . ca printr-un farmec divin. noi vom trăi. care este însă acum pe deplin trezită şi ascensionată şi care manifestă în acest caz Energia divină a REVELĂRII (GRAŢIEI).

În acest sens. Cei sau cele care au acces (prin rezonanţă) la elevatele şi sublimele influenţe şi inspiraţii angelice. greşelile nerecunoscute sau alegerile greşite (fără discernământ) au înlănţuit mereu umanitatea. îngerii nu forţează niciodată libertatea fiinţei umane de a-şi alege singură destinul. frumuseţea. este şi va constitui întotdeauna proba spirituală fundamentală. în conştiinţa sa. aprins de dreapta mânie divină. nu cunosc niciodată (atât timp cât se menţin în această stare inferioară) bunătatea. însoţit de un miros îngrozitor şi sufocant. care ascultă întotdeauna Voinţa lui Dumnezeu. se află deja pe drumul iluminării spirituale şi al împlinirii în Iubirea Divină. urându-i sau tentându-i mereu pe toţi cei care aspiră să ajungă la Dumnezeu. Cel care a păcătuit şi nu-şi regretă faptele sale abjecte va fi chinuit . însă aceasta nu e tot. bucuria. FAUSTINA KOWALSKA. numeroase descrieri ale lumilor subtile infernale şi de entităţilor demoniace ori satanice. iar a şaptea tortură este manifestată printr-o cumplită disperare şi printr-o acerbă şi autodistructivă ură faţă de Dumnezeu. este un aspect esenţial. a şasea tortură este prezenţa constantă a lui Satana (Lucifer). blesteme şi blasfemii. făcută de o sfântă contemporană. într-o beatifică fericire cu Dumnezeu însuşi. "Divina Comedie". pentru a putea separa. în plus. întuneric în care totuşi demonii şi sufletele damnate se pot vedea unii pe alţii. Ierarhiile îngereşti au puterea (de la Dumnezeu) de a rezolva toate problemele generate de slăbiciunea sau de ignoranţa umană. Chiar şi în aceste condiţii însă. ei trăiesc într-o preafericită armonie cu întreaga Creaţie. destinate anumitor suflete. pacea. descriere făcută în stare de transă şi care aminteşte pe aceea din opera iniţiatului Dante. mistificarea vicleană a Adevărului este întuneric şi ignoranţă. sacrificarea [în semnificaţia originară a cuvântului. Ele trăiesc în orgoliu şi ură. până şi aceste greşeli sau opţiuni eronate pot să conducă în cele din urmă tot către bine dar. precum şi orice virtute sau trăsătură morală. prin tulburarea simţurilor lor. atât pentru fiinţele umane. legate de modul particular în care a păcătuit. puritatea. spre exemplu. care pot călăuzi în mod eficient fiinţele umane pure şi dăruite Divinului către Fiinţa de Lumină Necreată a lui Dumnezeu. care refuză să se integreze în armonia de ansamblu a manifestării.această căutare a adevăratei şi eternei noastre libertăţi înnăscute. ei (sau ele) sunt protejaţi în mod infailibil de tentaţiile viclene şi de influenţele perverse ale entităţilor infernale.după cum am arătat anterior . de regulă. Îngerii sunt spirite ale Luminii Divine şi ale Adevărului Ultim. Ele tentează mereu fiinţele umane ignorante cu false bunuri morale şi spirituale. cât şi în acela al spiritualităţii orientale. chiar dacă. cu preţul unor anumite suferinţe purificatoare. Aceste entităţi demoniace ori satanice îşi găsesc plăcerea perversă în a mistifica adevărul. FAUSTINA a descoperit şi ea (la unison cu tradiţia orientală secretă) că există în realitate mai multe lumi infernale (subplanuri sau subniveluri ale Infernului (Iadului)): "Astăzi am fost condusă de un înger să văd abisurile infernului: este un loc de o mare suferinţă. Fiecare suflet suferă chinuri teribile şi aproape indescriptibile. a doua. o stare de culpabilitate şi de cumplită remuşcare. atât în cadrul tradiţiei creştine. egoiste şi integrarea ei armonioasă în Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu. fără să le distrugă însă . Astfel. fiind deci esenţial pentru căutătorul spiritual să-şi dezvolte la maximum discernământul divin. deoarece este vorba de un foc pur spiritual.de KARMA individuală a acestora. astfel. Iată. Există. Sfinţii îngeri sunt entităţi cereşti (cosmice). descrierea infernului. care le populează. cât şi pentru ierarhiile angelice: inferioare. Însă acele făpturi egoiste şi orgolioase. fericirea şi iubirea divină. însoţită de proferarea unor cuvinte [care atrag rezonanţe corespunzătoare] urâte. pentru cei sau cele care-L iubesc foarte mult pe Dumnezeu. a treia este convingerea interioară că acest chin nu se va sfârşi niciodată. Această abandonare integratoare a voinţei individuale în Voinţa Divină Supremă a fost. de nenumărate ori în istoria umanităţii. opunându-se cu răutate Voinţei Divine. loc de o vastitate cutremurătoare! Iată ce feluri de suferinţe şi chinuri am văzut aici: prima suferinţă care constituie infernul este pierderea legăturii cu Dumnezeu. Acestea sunt chinurile la care sunt supuse toate sufletele dintr-un anumit infern [dimensiune sau sferă subtilă infernală] laolaltă. dragostea. A trece triumfător această probă este echivalent cu a te re-uni (a fi în stare de YOGA). în funcţie . adevărul de minciună. realitatea de iluzie şi eternul de efemer. Totodată însă. a cincea suferinţă (chin) este întunericul permanent.aceasta este o suferinţă teribilă. a patra este focul care pătrunde şi arde acele sărmane suflete. Mai există anumite chinuri speciale. de "sacralizare" sau "sfinţire"] voinţei individuale. deoarece sunt mereu caracterizaţi de o imensă şi de o sfântă umilinţă. Sublima splendoare a Adevărului Absolut este Lumina Divină.

şi TALA. Într-un deplin acord cu angelologia creştină. sau nivelul cel mai de jos al Creaţiei ("Oului Cosmic"). Împreună cu membrii acestei formaţii el îşi oferea cu inconştienţă sufletul planurilor infernale în schimbul drogurilor şi al alcoolului. sfinţii îngeri de lumină intervenind în ajutorul celui sau celei care. dedându-se la orgii satanice. perverse sau foarte rele rezonează mai mereu (de regulă inconştient) cu unele lumi . de fapt. zilnic. precum şi de nivelul său predominant de conştiinţă. în realitate. timp de 49 de zile.n. PATALA. cutremurându-1 profund şi determinându-1 să-şi regrete faptele rele de până atunci şi să se întoarcă acasă. pentru sufletul acelui adolescent. tânărul respectiv a fost exclus din anturajul său satanic. în funcţie de TATTVA care este predominant perturbată în aura sa. precum şi al impregnărilor subliminale şi amintirilor iraţionale sau onirice. ci mai multe zone subtile infernale (iaduri). în limba sanscrită. abjecte. pentru că nimeni să nu-şi mai găsească scuze pentru a păcătui. care înseamnă "scufundat". În funcţie de modul său caracteristic de a gândi şi de a acţiona. în "sfera" acelor simţuri în care a săvârşit greşelile respective [cu alte cuvinte. izvor al tuturor instinctelor şi reacţiilor necontrolate. fără ca aceasta să le poată bănui originea. deşi are corpul în planul fizic. şi care decidea. Eu am scris toate aceste lucruri la porunca şi la inspiraţia lui Dumnezeu. Adeseori însă. a fratelui şi a micului grup de prieteni ai familiei sale. poate trăi totuşi lăuntric (la nivel psihomental) în oricare dintre lumile subtile paralele. Astfel. au apelat la ajutorul câtorva familii de oameni credincioşi şi au început să se roage cu toţii la unison. iar eu nu vreau ca acest înger care îţi este asociat ţie să intre pe teritoriul nostru.îngrozitor un timp foarte lung. În continuare. o consecinţă a principiului fundamental al rezonanţei: toate aceste lumi infernale -ca şi sublimele lumi paradisiace. În mod foarte semnificativ. aşa cum se întâlneşte ea în tradiţia orientală. tradiţia orientală secretă arată şi ea că există. cine poate şi cine nu poate să intre în grupul lor mizerabil. i-a spus: "Să ştii că este alături de tine un mare înger de lumină. Graţia Divină se manifestă chiar şi pentru cei care sunt supuşi unor rătăciri infernale. fiinţa umană. el va fi atras irezistibil către infernul TATTVA-ic corespondent . Iată de exemplu un caz tipic în acest sens. care n-au avut puterea de convingere să-1 scoată din această viaţă de coşmar. în completarea acestei prezentări ezoterice a realităţii ascunse a îngerilor decăzuţi şi a cauzelor răului. nu sunt în realitate accesibile fiinţelor umane decât numai după ce acestea părăsesc planul fizic. care s-a manifestat trimiţându-i un înger de lumină. fiinţele umane decăzute. După câteva luni de asemenea rugăciuni la unison. oferim succint descrierea lumilor infernale şi a locuitorilor ei (demonii sau îngerii decăzuţi). cea mai frecventă apelare a lor fiind PATALA (de la PATA. rugăciunea la unison (despre care noi ştim că ar fi fost chiar şi mai eficientă dacă ar fi fost realizată într-o triangulaţie). Ceea ce a fost însă cel mai uluitor pentru el. devenind serios dependent de droguri şi un fan al muzicii heavy metal. În această situaţie. atras într-un cult demoniac. El a ajuns astfel în compania unui grup satanist de muzică rock. pentru el. a fost faptul că o persoană-cheie a grupului de satanişti. au atras graţia lui Dumnezeu. care acţionează (toate împreună) asupra mentalului conştient al fiinţei umane obişnuite. persoană înzestrată cu unele forme inferioare de clarviziune (datorită pactizării pe care o realizase cu anumite entităţi infernale). diferenţiate în funcţie de frecvenţele lor de vibraţie TATTVA-ică predominantă. spunând că nu există iad sau că nimeni nu a fost [ca fiinţă umană] acolo sau că nimeni n-ar şti ce este în realitatea acest infern (iad)". Prin urmare. însăşi etimologia termenului PATALA ne revelează un aspect iniţiatic esenţial. toate aceste infernuri alcătuind aşa-numitele lumi subtile subterane sau inferioare.n. care este. se roagă intens la Dumnezeu sau chiar şi dacă alte fiinţe umane se roagă pentru ei ori realizează ofrandă de lumină (aprind zilnic câte 7 lumânări. prin rezonanţă autoindusă (conştient sau inconştient). a părinţilor. caz foarte cunoscut şi mediatizat la timpul respectiv de presa americană: O familie din statul Oregon a suferit nenorocirea de a-şi vedea un copil aflat deja la vârsta adolescenţei. NARAKA sau PRABHA. părinţii şi fratele geamăn al acestui nefericit. secretă. termenul PATALA desemnează totodată şi inconştientul fiinţei umane. la modul absolut. care să-l apere de influenţele satanice şi să-1 readucă în legătură cu Dumnezeu. nu unul. consacrându-le persoanei respective). Toate lumile infernale sunt numite generic. care înseamnă "profunzimi" sau "abisuri"). El a plecat de acasă. deşi sunt în suferinţă sau în eroare." Prin urmare.

poate să nu perceapă absolut nimic de natură să-i trezească lăuntric asemenea stări mizerabile. aceste trăiri inferioare vor avea tendinţa să reapară ulterior chiar şi mai uşor. multiple modalităţi de evitare sau de contracarare lor. greutate de a ne concentra mental etc. în consecinţă. tristeţe. ne orientăm cu toată fiinţa noastră către Dumnezeu. uitare. oamenii obişnuiţi trec destul de frecvent prin trăiri specifice planurilor infernale: mânie. la începutul acestei acţiuni purificatoare. dacă. la nivel obiectiv.. cu puternice obstacole şi dificultăţi (inerţie. groază. o altă fiinţă umană care nu are afinităţi vibratorii cu respectivele infernuri subtile. el va triumfa definitiv asupra acelor manifestări negative pe care le avusese până atunci. dacă în această "bătălie finală". invidie. aspirantul nu abandonează lupta şi nu se lasă tentat de descurajare. chiar şi atunci când există o mare acumulare KARMA-ică negativă. în aceleaşi condiţii existenţiale.infernale (iaduri) şi. întâmpinate în momentul practicării unor anumitor procedee spirituale. intense suferinţe (chinuri) sufleteşti. ele trăiesc lăuntric stările de conştiinţă specifice siniştrilor locuitori ai acelor lumi de coşmar. este important să ştim că întotdeauna atunci când vrem să eliminăm conştient din fiinţa noastră asemenea rezonanţe inferioare. orgoliu. deşi. neputinţă sau revoltă asupra unei presupuse (de el) "injustiţii" divine. iar acest fenomen poate să creeze în unii sentimentul amar al neputinţei. Iar în aceasta direcţie putem fi foarte mult sprijiniţi şi ghidaţi telepatie de către Sfinţii îngeri de lumină. după cum am arătat deja în cadrul cursului nostru ezoteric de SVARA YOGA. aceşti demoni îi vor crea o stare lăuntrică pe care respectivul aspirant redea că o depăşise deja. nefericire. = VA URMA = . De asemenea. În general. etc. specifice acelor iaduri cu care rezonează. cunoaştem deja. ei renunţând astfel să mai lupte cu aceste forţe. în care pasivi şi inconştienţi ne lăsăm fiinţa subtilă (aura) la discreţia diverşilor demoni (îngeri decăzuţi). toate aceste trăiri şi altele similare arătând cât se poate de clar rezonanţele lor (în general inconştiente) cu aceste planuri (sfere subtile) demoniace ori chiar satanice. deşi. ai lui Dumnezeu. frustrare. de asemenea. datorită practicii sale spirituale. Aceste sărmane făpturi pot resimţi. cu fiecare asemenea trăire necontrolată. disperare. bineînţeles. însă noi trebuie să avem foarte clar în minte că întotdeauna binele va învinge în cele din urmă răul. în schimb. este important să ştim că cea mai mare păcăleală pe care entităţile infernale o pot înscena aspirantului la îndumnezeire este aceea că atunci când acesta se află exact pe punctul de a elimina definitiv din fiinţa sa anumite rezonanţe negative datorită eforturilor sale sistematice (TAPAS-ului său). vanitate. ca yoghini (la modul teoretic însă). deşi se aflau chiar pe pragul depăşirii definitive a acelor aspecte negative din ei înşişi. În plus. În plus. ne putem. gelozie. paradoxal. confrunta foarte frecvent. false senzaţii de disconfort. lipsa timpului necesar.). ură.

subordonat lui MAYA. 6. subordonat lui BALI . MAHATALA. 2. MAHA RAURAVA (infernul marelui foc devorator.după cum se arată în numeroase scrieri străvechi (VISHNU PURANA. aflate în strânsă legătură cu manifestările perturbate ale lui APAS TATTVA). SHIVA PURANA. care este legat în principal tot de manifestările perturbate ale lui PRITHIVI TATTVA). PANKHA PRABHA (infernul noroiului degradării). În tradiţia JAINA. identic cu KUNDALINI încolăcit. VITALA. situată chiar deasupra şarpelui infinit al abisurilor nepătrunse ale Creaţiei . TAMA PRABHA (infernul întunericului ignoranţei). MAHAKALA (infernul întunericului morţii. numit HATAKESHVARA. care torturează sufletele damnate. care este cel mai de jos. atribuit legendarului înţelept şi iniţiat VYASA. DHUMA PRABHA (infernul fumului ce întunecă conştiinţa). APAS. 7. 4. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). AVICI (infernul nemişcării. 3. Iată în continuare ierarhizarea lumilor infernale (PATALA).7 regiuni infernale (în tratatul SHIVA PURANA mai este adăugat şi un infern intermediar. În străvechiul comentariu la SUTRA-ele lui Patanjali .AN 8 C 36 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. KALA SUTRA (infernul agitaţiei morţii. 6. RAURAVA (infernul focului devorator. aceste 7 infernuri sau iaduri (PATALA) sunt numite NARAKA. RASATALA (GARBHASHTIMAT). PADMA PURANA. Aceste infernuri sunt caracterizate . TEJAS. infernul plăcerilor şi al pasiunilor necontrolate şi mistuitoare. SUTALA.un alt aspect teribil al Divinului. zona cea mai profundă a infernului. guvernat de un aspect teribil al lui SHIVA. 4. YAKSHA.) . toate aceste infernuri fiind populate cu diferite categorii de demoni (îngeri decăzuţi).simbol al aspectului potenţial (latent) al tuturor posibilităţilor divine ale fiinţelor create. conform tradiţiei orientale secrete. ele sunt numite: 1. MAHA TAMA PRABHA (infernul întunericului deplin). legat în principal de manifestările perturbate ale lui PRITHIVI TATTVA). 4. Astfel. an 8). numit VIJAYA) numite.YOGA-BHASYA. VALUKA PRABHA (infernul nisipurilor deşertului). SARKARA PRABHA (infernul plăcerilor amăgitoare şi înlănţuitoare). 5. care este legat în principal de . ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). 7. PATALA. 3. în ordinea descrescătoare a frecvenţei lor predominante de vibraţie (de sus în jos): 1. 2. 3. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ÎNGERII DECĂZUŢI (continuare la cursul 35. VAYU şi AKASHA). AMBARISHA. 5. care se află în strânsă legătură (în principal) tot cu manifestările perturbate ale lui TEJAS TATTVA). care este în strânsă legătură cu manifestările perturbate ale lui TEJAS TATVA). 5.de prezenţa în "exces dureros" a unora dintre cele 5 TATTVA-e predominante (PRITHIVI. respectiv. aceste 7 infernuri sunt numite generic PRABHA şi sunt ierarhizate în felul următor: 1. ATALA (guvernat de MAHAMAYA). 2. RATNA PRABHA (infernul tentaţiilor mirobolante).SHESHA (ANANTA) . TALATALA (NITALA). care este populat de "şerpii abisurilor" (NAGA).se arată în YOGA-BHASYA (111/26) . Există . etc. 6. sediul "titanilor" şi al demonilor de tip DAITYA şi.

"infernul scrâşnirii dinţilor". Datorită tuturor acestor aspecte.ASURA-şii (demonii) au devenit plini de un orgoliu exacerbat. tradiţia orientală secretă arată că toate lumile infernale sunt guvernate tot de Dumnezeu (în diverse ipostaze ale Sale). inspirată de aceşti demoni.manifestările perturbate ale lui VAYU TATTVA) şi 7. ură şi de alte pasiuni inferioare şi perverse". cruzi şi nemiloşi. străvechiul text CHANDOGYA UPANISHAD precizează: "Spre deosebire de entităţile de lumină divină [DEVA-şii (SURA-şii) sau Îngerii]. 13). 8 infernuri "reci". aşa cum am arătat) de exemplu: "îngerul marilor aşteptări". împietrindu-se. MRITYU (Moartea transformatoare). Ei bântuie prin cimitire animând uneori cadavrele (când sunt îndeplinite anumite condiţii subtile malefice). "Am văzut în decursul timpului că inima lor (a ASURA-şilor sau demonilor) s-a schimbat. "infernul rănilor. dintre care cele mai cunoscute (pentru natura umană obişnuită) sunt aşa-zişii "Monştrii" şi "Rătăcitorii nocturni". ei (ASURA-şii sau demonii) reprezintă deci tot ceea ce îndepărtează făptura umană de realizarea deplină a stării de îndumnezeire. respingătoare şi mereu însetate de sânge. iar tradiţia budistă din nordul Indiei vorbeşte chiar de 34 infernuri (8 infernuri "fierbinţi". entităţile întunericului (ASURA-şii sau demonii) sunt. pentru a tenta sau pentru a îngrozi fiinţele umane care rezonează cu ei. evident. "infernul loviturilor". în profunzimile pământului. DHARMA). YAMA. în plan subtil. care. expresia tendinţelor dezintegratoare (entropice) ale conştiinţei fiinţei umane". cunoscând arta magică de a îmbrăca diferite forme înşelătoare. de KARMA individuală) şi hărţuiesc aspiranţii la . de exemplu. ANDHATAMIHSRA (infernul întunericului profund. ca fiind fiii Zeiţei (Energiei subtile cosmice a) dualităţii şi limitării (DITI) şi locuiesc. 8 infernuri "întunecate" şi 10 infernuri intermediare). PRAJAPATI. judecător drept care poate manifesta. "Atât îngerii (DEVA sau SURA). Printre altele. agresivi. fiecare dintre ele fiind subîmpărţite în alte 16 infernuri "subsidiare". Rătăcitorii nocturni (RAKSHASA) sunt demoni îngrozitori foarte puternici. el rezidă în punctul cardinal sud. prezintă numeroase elemente comune cu zeul HADES (din tradiţia greacă) sau cu zeul PLUTON (echivalentul lui HADES în cadrul tradiţiei romane). chiar Graţia Divină. cât şi demonii (ASURA) provin din acelaşi creator divin. o acţiune abominabilă. tradiţional. toate aceste infernuri (iaduri) sunt populate cu demoni îngrozitori.se arată mai departe în upanişade . Există multe categorii de ASURA-şi (demoni). ca: DHARMARAJA (stăpânul ordinii universale. această suferinţă nefiind totuşi posibilă decât în funcţie de KARMA individuală a fiinţelor respective. se spune în MAHABHARATA (cap. că Legea Divină (DHARMA) nu mai era cu ei şi că au deveniţi animaţi de furie. fie numai interior (psihomental). În unele şcoli spirituale ale Indiei se face chiar o ierarhizare şi mai nuanţată a acestor infernuri. etc. potrivit acţiunii rigide a KARMA-ei. demonii (ASURA-şii) sunt priviţi. Cu privire la îngerii căzuţi (demonii) care populează lumile infernale. ei se luptă mereu pentru dominarea Universului". După revolta lor împotriva Creatorului . Monştrii (PISHACHA) sunt entităţi hidoase. "infernul căldurilor insuportabile (excesive)". impudici şi lipsiţi de suflet. provoacă mereu suferinţe (în funcţie. arătându-se că există în realitate 21 (7x3) infernuri (NARAKA). care urmăresc mereu să ucidă fiinţele umane. YAMA este adesea apelat şi cu alte nume. care-şi găsesc plăcerea malefică în a-i tortura pe cei care sunt plini de răutate. de fapt. dacă este cazul (în situaţia în care fiinţa umană regretă sincer faptele sale rele şi îşi ia angajamentul ferm de a nu mai repeta niciodată asemenea acţiuni negative). ale căror nume sugerează destul de nuanţat specificul chinurilor îndurate de fiinţa umană rea sau perversă în acele zone subtile (fie după părăsirea corpului fizic. KALA (Timpul). Simbolic. iertând fiinţa respectivă şi suspendându-i cel puţin o parte din suferinţele (chinurile) pe care le-ar fi meritat în mod normal. este identificat cu planul inferior al fiinţei (MULADHARA CHAKRA). tradiţional. perturbă ceremoniile sacrificiale şi ritualurile spirituale (dacă acestea prezintă unele "fisuri" (hibe) legate de angrenarea lor incompletă sau defectuoasă). violul este. chiar în timpul vieţii. Stăpânul divin al morţii. în locurile blestemate şi în regiunile subtile infernale (iaduri). Judecătorul imparţial şi obiectiv al faptelor săvârşite de fiinţa umană. iar tendinţa lor este de a acţiona mai mereu împotriva Voinţei Divine. BRIHADARANYAKA UPANISHAD. care este legat în principal de manifestările perturbate ale lui AKASHA TATTVA). Ei sunt descrişi ca fiind luptători puternici. etc. Pentru a ilustra cât mai clar acest lucru. Din acest motiv. afirmă. După "căderea" lor din condiţia divină. După cum am arătat. toate infernurile sunt guvernate de YAMA. vanitoşi. Astfel. la rândul său.

După cum o arată şi numele său. etc. păduri. "Şerpii abisurilor" (NAGA-şii) etc. iar în această direcţie putem primi oricând un ajutor extraordinar de la îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. Fiinţa umană cade sub influenţa lor nefastă atunci când este sub efectul unor emoţii inferioare puternice. dumnezeiesc. aceste entităţi subtile sunt . dumnezeieşti. "Mâncătorii de oameni" (NRIJAGDHA sau NRICHAKSHA). PRETA-şii se află ei înşişi în permanentă într-o stare de suferinţă. bântuind pădurile. Aceşti demoni îngrozitori (RAKSHASA-şii) mai sunt numiţi şi în alte moduri.îndumnezeire atât cât le este permis. Tot din categoria demonilor (ASURA-şîlor) mai fac parte şi "Sufletele rătăcitoare" (BHUTA-şii). Toate aceste entităţi îngrozitoare care trăiesc în infernuri. însă întotdeauna (chiar şi sub o falsă aparenţă angelică) ei îşi păstrează ochii sfredelitori. chinuind cumplit acolo sufletele damnate (în funcţie de gravitatea greşelilor comise de acestea şi de gradul. corpurile astrale ale fiinţelor umane care au avut o moarte violentă. aerul înfricoşător. animă cadavrele şi tentează fiinţele umane decăzute în sensul practicării magiei negre". tentaţii şi rezonanţe infernale (demoniace sau satanice) este înlocuirea " lor fulgerătoare cu influenţe. Uneori. un aşa-numit înger Păzitor. acestea rămân o anumită perioadă de timp ataşate de zonele în care au trăit în planul fizic şi au o acţiune negativă (de bântuire) a acestora (case. încă de la naşterea sa. animală sau monstruoasă). pentru a le pune în evidentă o anumită acţiune sau caracteristică specifică. îngerul Păzitor este o entitate angelică sublimă. puterea lor fiind maximă exact la miezul nopţii: RAKSHASA-şii pot lua orice formă aparentă (umană. tradiţia secretă orientală mai menţionează: -"Vrăjitorii" (YATU-şii sau YATUDHANA-şii) sunt demoni asemănători cu RAKSHASA-şii. Ei sunt "fiii întunericului''.. a cărei principală responsabilitate legată de fiinţa umană pe care o protejează prin mandat divin este de a o apăra. care creează mereu dezordine şi care preferă locurile murdare şi oamenii mizerabili. chiar şi cele mai mici şi mai neajutorate fiinţe umane au fiecare un înger Păzitor care le inspiră. inspiraţii şi rezonanţe sublime. în afara acestor categorii de entităţi demoniace mai există şi: "Strivitorii" (KHALIN-şii ).). dinţii mari şi ascuţiţi care le ies din gură şi o limbă foarte lungă. ."Mâncătorii de ofrande" (ISHTIPACHA) "Cei puternici după lăsarea serii" (SANDHYABALA). fiind înzestraţi în plus şi cu anumite puteri paranormale malefice.în realitate. dacă îi apelăm constant şi cu o inimă pură şi plină de aspiraţie către Divin. "Demonii timpului" (KALEYA-şii). cel mai sigur şi mai eficient mod de a elimina cât mai repede din fiinţa noastră toate aceste influenţe. luminoasă. ELEMENTE ESENŢIALE REFERITOARE LA ÎNGERUL PĂZITOR Prin însăşi Voinţa Divină atotputernică. "Cei cu chipul murdar" (MALINA MUKHA) etc. aşa cum am arătat. "Băutorii de sânge" (ASRAPA sau RAKTA-PA). De asemenea. deşerturile sau alte zone sălbatice. cum ar fi teama. de a o ghida şi de a o inspira într-un mod tainic."Fantomele" (PRETA-şii) sunt o categorie de "demoni cruzi. fiecărei fiinţe umane îi este asociat. În concluzie. de orice rezonanţă (tendinţă interioară) identică sau foarte apropiată de aceea a propriei lor naturi. le ghidează şi le apără: . Printre alte categorii de ASURA-şi. După cum arată şi marele model divin Iisus Cristos. „Mâncătorii de carne crudă" (PALADA sau KRAVYADA). resimţind dureri necontenite" (DEVATA TATTVA). Pe de altă parte. -"Vampirii" (VETALA-şii) sunt o categorie de "demoni care. de exemplu: "Ucigaşii" (HANUSHA). în anumite condiţii. lor de perseverare în aceste greşeli) sunt atrase însă irezistibil.

în final. Bineînţeles. căci iată. aspirantul este supus la probe şi încercări iniţiatice tot mai dificile. eu vă zic un adevăr vouă: îngerii lor se află în ceruri şi pururea văd faţa Tatălui Meu. atunci când fiinţa atinge starea de eliberare spirituală. este de altfel cât se poate de firesc. de exemplu. de la ierarhia îngerilor (în cazul fiinţelor umane obişnuite) până la aceea a Serafimilor (acesta fiind cazul fiinţelor umane care au venit pe lume (s-au încarnat) având deja un nivel de conştiinţă şi de îndumnezeire extraordinar de elevat)." (Matei 18. îngerul ei păzitor poate aparţine oricăreia dintre cele 9 ierarhii de lumină. De obicei. fiinţele umane extrem de decăzute se pot orienta din nefericire irevocabil şi cu bună ştiinţă către rău.10) În funcţie de nivelul spiritual al făpturii. este de a acţiona ca o sublimă Providenţă (de regulă. Totodată. îngerii păzitori îşi manifestă spontan sprijinul şi influenţa divin-protectoare atunci când cu adevărat fiinţa are nevoie de ei pentru că misiunea pe care ei o au de la Dumnezeu. dacă avem în vedere faptul că pe măsura elevării sale spirituale. în afara acestei responsabilităţii ei mai sunt însărcinaţi şi cu numeroase alte funcţii cosmice). ci şi de mulţi alţi îngeri. umanitate) şi pentru fiecare corp ceresc (planetă. Bucuria lor este imensă atunci când făptura umană pe care o au în pază se orientează eu toată fermitatea către Dumnezeu şi face mari progrese pe calea desăvârşirii spirituale. protejaţi."Vedeţi să nu dispreţuiţi niciodată pe vreunul dintre aceştia mici. în cadrul prezentării fiecărei ierarhii angelice. galaxie. = VA URMA = . naţiune. inspiraţi şi susţinuţi nu numai de îngerii lor păzitor. aşa cum am arătat anterior. etc). yoghinii avansaţi spiritual sunt asistaţi. împotriva Voinţei lui Dumnezeu. toţi îngerii de lumină ai lui Dumnezeu o pot ajuta pe acea fiinţă în orice acţiune spirituală pe care ea o realizează său urmăreşte să o realizeze. tot mai mulţi îngeri din ierarhiile superioare se asociază (trimişi fiind de Dumnezeu) îngerului păzitor al acelei fiinţe. există câte un înger Păzitor aparţinând uneia sau alteia dintre ierarhiile şi legiunile îngereşti (în funcţie de dimensiunile spirituale ale protecţiei divine pe care ei au misiunea să o asigure) pentru fiecare comunitate umană (etnie. în ceea ce priveşte persoana noastră. pe măsuţă ce respectiva fiinţă înaintează tot mai mult pe dramul sfinţeniei (îndumnezeirii). Uneori însă. Acest fenomen de multiplicare a ajutorului divin pe care aspirantul-plin de fervoare la Graţia Divină îl primeşte de la Dumnezeu prin îngerii săi de lumină. Astfel. stea. care este în Ceruri. popor.

chiar şi în absenţa acestui înalt nivel spiritual. Astfel. poate intra cu uşurinţă într-o sublimă stare de rezonanţă cu oricare dintre îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. până când se vor consuma complet (compensa) rezonanţele infernale groaznice pe care chiar ea le-a căpătat în timpul vieţii. este necesară o profundă cunoaştere de sine pentru a putea discerne caracteristicile (rezonanţele) unice şi inspiraţiile sublime ale îngerului nostru păzitor. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ELEMENTE ESENŢIALE REFERITOARE LA ÎNGERUL PĂZITOR (continuare la cursul 36. deşi legătura noastră cu îngerul nostru păzitor continuă şi după aceasta. fiind chiar amplificată. îngerul nostru păzitor ne este în realitate cel mai drag şi cel mai apropiat prieten şi protector. cu cât noi ne cunoaştem mai bine şi ajungem să ne trezim sufletul (să fim conştienţi de energiile sublime ale sufletului nostru). care de altfel este anulată pentru toată încarnarea (viaţa) respectivă) a pierderii îngerului păzitor. Îngerul nostru păzitor ştie întotdeauna totul despre noi. plin de compasiune pentru o asemenea făptură mistuită de răutate şi de prostie. Totuşi. Astfel. acesta. avem oricând la dispoziţie o modalitate extrem de simplă şi de eficientă. cu atât vom deveni. necondiţionată şi neschimbătoare. care va prelua el această divină misiune de ghidare spirituală. spontan. În schimb. desemnat de însuşi Satana.în aparenţă-rugăciune: "Înger. reluându-şi mai departe îndatoririle sale cosmice sau ocrotind alte fiinţe umane care au nevoie de ajutor în anumite situaţii cruciale ale existenţei lor. Atunci. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA).AN 8 C 37 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. În această tragică situaţie. Şi. inima faţă de ghidarea şi protecţia divină a îngerului nostru păzitor. întrucât îngerul nostru păzitor este intim legat de profunzimile sufletului nostru. tot ceea ce este necesar pentru aceasta fiind o cât mai mare candoare şi puritate sufletească: este vorba de atât de "banala" . acea fiinţă nefericită va intra . iar dragostea lui faţă de noi este totală. o părăseşte. acele fiinţe abjecte vor trece (de cele mai multe ori însă fără să ştie) prin experienţa cumplită (datorită consecinţelor profund nefaste pentru evoluţia lor spirituală. pentru că ea este adânc înrădăcinată în Iubirea Absolută a lui Dumnezeu. În mod obişnuit. întocmai cum şi noi suntem diferiţi de celelalte fiinţe umane. din ce în ce mai apropiaţi şi mai "familiari" cu îngerul nostru păzitor. fiinţa umană pură şi plină de aspiraţia de a se uni extatic cu Supremul Divin. de a ne deschide.se arată în tradiţia creştină-sub incidenţa unui demon "personal". Fiecare înger păzitor este unic în felul său şi este diferit de oricare alt înger păzitor. Deoarece îngerul nostru păzitor ne-a fost ales şi ne-a fost dăruit de Dumnezeu însuşi. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). relaţia dintre noi şi îngerul nostru păzitor este destinată să fie una dintre cele mai intime legături din viaţa noastră. chiar şi după . accesibilă oricui. an 8). Îngeraşul meu". după părăsirea corpului fizic. până în momentul în care noi ne întâlnim Maestrul spiritual. prin intermediul îngerului său păzitor. pentru a o chinui cumplit în anumite planuri subtile infernale.

Însă atunci când am ajuns la capătul drumului. Totodată. întocmai ca un ghid şi protector divin. purificat de focul aspiraţiei sale către Dumnezeu (n. În această direcţie.)]. atunci când este apelat cu fervoare). diavole. (Zaharia 3. În funcţie de gradul nostru de receptivitate superioară lăuntrică pe parcursul întregii noastre vieţi. de a ne inspira şi de a ne impulsiona spiritual. modelându-ne astfel corpul astral (MANOMAYA KOSHA) şi mentalul (MANAS) în conformitate (în rezonanţă) cu aspectele (caracteristicile) şi cu manifestările acestuia. îngerul păzitor poate interveni rapid şi profund în evoluţia noastră spirituală. se înfiripă o sublimă legătură de iubire pură şi necondiţionată între noi şi el şi. împreună cu toţi îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. întreaga splendoare a Vieţii îndumnezeite. Dumnezeu ne dăruieşte fiecăruia. pe care IOSUA le săvârşise în trecut: "IOSUA." Pe măsură ce devenim tot mai conştienţi de prezenţa divin inspiratoare a îngerului nostru păzitor.1 -5) Prin urmare. ci împărtăşim. prin rezonanţă telepatică. iar SATANA şedea la dreapta lui.n.] şi stătea înaintea îngerului. atât interioare cât şi exterioare. unde se arată că îngerul păzitor al marelui preot IOSUA l-a salvat pe acesta (obţinând pentru el Graţia Divină) de pedepsele pe care le-ar fi meritat în mod normal. noi dobândim gradat. ca să-1 învinuiască. ceartă-te pe tine Domnul. el (îngerul păzitor) fiind. Şi ei [îngerii de lumină] i-au pus mitră curată pe cap şi l-au înveşmântat. cel care ne-a condus în tăcere paşii către întâlnirea cu Maestrul. iar îngerul Domnului [îngerul păzitor al lui IOSUA] era de faţă". stătea înaintea îngerului său [primit de la Dumnezeu]. anumite aspecte. îngerul nostru păzitor va contribui şi el. iubirea noastră faţă de el punându-ne automat într-o stare de empatie cu el. Într-adevăr misiunea îngerului nostru păzitor cu privire la fiinţa noastră este aceea de a ne însoţi. Şi a zis îngerul Domnului către Satana: "Ceartă-te pe tine Domnul. fiinţa umană poate obţine mult mai uşor contactul telepatie cu oricare dintre cele 9 . 3). la creşterea noastră spirituală sub ghidarea Maestrului nostru. în anumite condiţii (de exemplu. din plin. nu trebuie să se mai teamă de nimic. o legătură puternică cu îngerul nostru păzitor ne va ajuta extraordinar de mult să învingem diverse tentaţii inferioare sau devieri de la calea noastră spirituală. fiinţa umană care îşi conştientizează legătura sa tainică cu îngerul ei păzitor şi se deschide cât mai mult către ghidarea şi inspiraţia divină a acestuia. Atunci Domnul le-a zis celor care stăteau înaintea lui [îngerii de lumină ai lui Dumnezeu]: "Dezbrăcaţi-1 de veşmintele cele murdare [aici este vorba de acţiunea profund purificatoare a Graţiei lui Dumnezeu]" şi i-a zis lui [IOSUA]. ţi-am iertat fărădelegile şi te-am îmbrăcat în veşmânt de prăznuire [sărbătoare]!" Şi a mai zis: " Puneţi mitră curată pe capul lui!" [este vorba aici de activarea centrul esenţial SAHASRARA. Dumnezeu]. implicit. tradiţia creştină arată că. Pentru a sublinia şi mai mult rolul şi ajutorul extrem de important al îngerului păzitor. marele preot. atâta timp cât ne aflăm pe acest drum [Calea Spirituală] un înger protector (păzitor).întâlnirea Maestrului spiritual.n. el putând chiar (prin rugă intensă) să obţină Graţia lui Dumnezeu pentru iertarea greşelilor noastre (KARMA negativă). marele angelolog creştin Sfântul TOMA D'AQUINO spunea: "Din cauză că viaţa noastră fizică este un fel de drum de întoarcere acasă [în reşedinţa de lumină a Tatălui nostru ceresc. Şi era IOSUA îmbrăcat în veşminte murdare [avea încă în aură anumite focare subtile KARMA-ice negative (inferioare) n. Cel care a ales Ierusalimul! Acesta [IOSUA] nu este el oare un tăciune scos din foc?" [cu alte cuvinte. nu mai avem un înger păzitor. cap. Acest aspect este în mod clar ilustrat în Biblie (ZAHARIA. de altfel. pe măsura participării noastre la această relaţie de iubire divină. "Iată. prin intermediul curentului subtil fundamental alb-strălucitor]. datorită unor fapte rele. Prin intermediul îngerului său păzitor. caracteristici sau înzestrări spirituale ale îngerului nostru păzitor. drum presărat cu multe pericole.

ierarhii angelice sau chiar cu cele 10 Mari Puteri Cosmice (în primul rând cu acea Mare Putere Divină căreia îi este el (îngerul păzitor) subordonat) şi, după cum am arătat, cu însuşi Dumnezeu Tatăl. Pe de altă parte, atât de mari sunt iubirea şi compasiunea lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, încât El nu numai că dăruieşte un înger păzitor fiecărui suflet, ci dăruieşte câte un înger păzitor şi fiecărei naţiuni, fiecărei planete, fiecărui oraş, fiecărui sat etc., iar aceşti îngeri păzitori ai locurilor au o mare importanţă pentru zonele respective. Astfel, pe măsură ce fiinţele umane din acele zone vor începe să se deschidă tot mai mult pentru a primi protecţia, ghidarea spirituală şi bucuria sublimă de la îngerul păzitor respectiv, foarte multe dintre relele şi suferinţele cu care se confruntă lumea de azi vor înceta să mai existe, la fel ca şi influenţele subtil-perverse sau malefice ale planurilor infernale. În concluzie, legătura fiinţei umane cu îngerul ei păzitor este cel mai uşor de dezvoltat, cea mai intimă, iar dacă fiinţa respectivă nu şi-a întâlnit încă Maestrul spiritual, este şi cea mai eficientă legătură din punct de vedere spiritual, deoarece ea transformă foarte repede întreaga viaţă (atât spirituală, cât şi materială) a acelei fiinţe, prin puterea imensă a îngerului său păzitor. Conştientizarea legăturii cu îngerul păzitor poate constitui deci primul pas către Dumnezeu, făcut de fiinţa umană. În ceea ce priveşte obiectivarea prezenţei îngerilor în general şi a îngerului păzitor în particular, deşi materialismul, ateismul sau chiar satanismul declarat sunt deosebit de prezente în epoca noastră, există totuşi unele experienţe-limită care au permis unor oameni obişnuiţi să devină conştienţi de sublimele entităţi angelice. Cele mai multe dintre aceste experienţe-limită sunt reprezentate de aşa-zisa "moarte clinică" sau revenire la viaţă după ce corpul fizic a prezentat toate semnele aparente ale morţii (N.D.E. sau NEAR-DEATHEXPERIENCE, în terminologia obişnuită a parapsihologici). Astfel, faimosul cercetător al acestor cazuri, dr. RAYMOND MOODY, arăta: «"În anumite cazuri, subiecţii spuneau că entităţile întâlnite în aşanumitul "tunel" [senzaţia intrării într-un fel de "tunel" este una dintre experienţele întâlnite la toţi subiecţii care au avut trăiri specifice stării N.D.E.] erau în realitate îngerii lor păzitori. Spre exemplu, una dintre aceste entităţi de lumină (ÎNGER) i-a spus unui muribund: "Am venit să te ajut numai în această situaţie, dar să ştii că de acum înainte te voi încredinţa altui spirit"». Există la ora actuală numeroase relatări de acest gen, dar poate că cele mai impresionante mărturii ale ajutorului providenţial care este oferit de îngerul Păzitor sunt cele care se referă la evitarea de către fiinţa umană pe care respectivul înger o are în pază a unor situaţii tragice sau catastrofale. Iată, spre exemplu, o asemenea situaţie aparent banală, extrasă din bogata cazuistică parapsihologică: o femeie care tocmai se deplasa cu maşina într-o zonă cu multe serpentine, din apropierea oraşului Los Angeles, a auzit la un moment dat, brusc şi foarte distinct, o voce răsunându-i parcă în interiorul capului şi care îi spunea: "Acum trebuie să mergi pe banda din stânga!". Femeia respectivă a ascultat această voce şi a trecut pe banda din stânga a şoselei, iar câteva secunde mai târziu ea a observat că un camion care, cu puţin timp înainte, se deplasa chiar în faţa ei, a frânat foarte brusc şi a tamponat astfel foarte grav maşina din spatele lui - acela fiind exact locul în care ar fi trebuit să se afle în mişcare maşina femeii, dacă ea nu ar fi schimbat banda de circulaţie după ce a fost sfătuită de acel glas misterios. Un alt caz similar a fost cules şi consemnat chiar de RAYMOND MOODY: "În timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul unei lupte, un soldat american a văzut un avion inamic îndreptându-se către adăpostul în care se afla plutonul său şi după aceea a deschis un foc necruţător asupra lor. "Atunci", spune el, "mi-a fost foarte frică şi am crezut că vom muri acolo cu toţii. Dintr-o dată însă, deşi nu vedeam nimic, am simţit o prezenţă minunată şi liniştitoare lângă mine, iar o voce blândă şi afectuoasă mi-a spus: "Nu-ţi fie teamă, căci acum eu sunt alături de tine. Ceasul tău nu a sosit încă". Imediat după aceasta, am simţit cum parcă eram umplut cu totul de o bucurie şi o linişte extraordinare... Din ziua, aceea nu mi-a mai fost niciodată frică de moarte."

Adeseori, îngerul nostru păzitor intervine în mod miraculos (şi am putea spune providenţial) pentru a ne feri de accidente grave ori de anumite pericole care ar putea să determine pentru noi o moarte violentă, cu toate că atunci aceasta ar fi fost iminentă. În această direcţie, este deja faimos cazul unei biserici din Statele Unite, unde s-a produs o cumplită explozie, datorită unei defecţiuni la sistemul de încălzire cu gaze, însă, paradoxal, toţi cei care trebuiau să se afle atunci în acea biserică şi care, mulţi dintre ei, nu întârziaseră niciodată până atunci, deşi frecventau acea biserică de zeci de ani, au întârziat CU TOŢII suficient de mult timp (fiecare dintre ei având un motiv bine întemeiat!! ajungând acolo numai după ce cumplita explozie a avut loc! Asemenea cazuri limită sunt, în realitate, destul de frecvente, fiecare dintre noi cunoscând din experienţă proprie măcar unul sau auzind, de exemplu, de la un prieten: "Dacă atunci nu mă opream NU ŞTIU DIN CE CAUZĂ şi aş mai fi înaintat numai o jumătate de metru, aş fi fost lovit de camion", etc. În alte situaţii, ajutorul îngerului păzitor este atât de puternic, încât fiinţa umană în cauză este salvată ca prin farmec de la o catastrofa iminentă, spre stupefacţia eventualilor martori, datorită faptului că parcă atunci timpul este efectiv suspendat pentru ea! De exemplu, este cunoscut cazul unui soldat care tocmai transporta o mortieră, împreună cu un camarad, în oraşul Beirut. Deodată, ei au auzit foarte clar zgomotul unui obuz care venea exact către ei. Ei s-au aruncat imediat la sol şi au mai avut timp doar să-şi pună mâinile deasupra capului. Atunci, soldatul respectiv a văzut foarte clar obuzul venind asupra lor, dar foarte lent, exact ca şi cum ar fi privit scena într-un film realizat cu încetinitorul: el a mărturisit apoi că în acele momente îi putea distinge foarte distinct forma şi aripioarele specifice, precum şi traiectoria curbă pe care o avea şi care s-a încheiat la doar un metru de capul său, într-un sac cu nisip. Şi totuşi, deşi atunci el ştia că în urma exploziei va muri cu siguranţă într-o asemenea situaţie, obuzul respectiv, în mod miraculos, nu a explodat după aceea, şi astfel, cei doi s-au ales numai cu o sperietură zdravănă. = VA URMA =

AN 8 C 38 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE

MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA- E FUNDAMENTALE, ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA), CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor); o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ELEMENTE ESENŢIALE REFERITOARE LA ÎNGERUL PĂZITOR (continuare
la cursul 37, An 8). În alte situaţii, fiinţa ajunge chiar să se proiecteze în viitor, devenind astfel conştientă de toate urmările tragice ale accidentului, după care, ca printr-un miracol divin, ea reuşeşte să evite accidentul. Iată, în continuare, un caz semnificativ, devenit clasic în această direcţie, care a fost trăit de un om de afaceri francez, pe când se afla în Maroc, în anul 1954. În timp ce se deplasa noaptea cu maşina, el s-a angajat la un moment dat într-o depăşire, când, dintr-o dată, a observat la foarte mică distanţă un camion care venea din sens opus, cu farurile stinse. "Atunci", spune el "am văzut instantaneu şocul accidentului ce părea a fi inevitabil şi o grămadă informă de tablă ce rezulta din el, după care am simţit cum ies imediat din corp, iar după aceea am putut privi trupurile care erau cumplit mutilate de accident. Apoi mi-a apărut foarte clar în faţa ochilor relatarea morţii mele dramatice, care îi era făcută mamei mele, în Franţa, după care am putut vedea impactul morţii mele asupra familiei şi pregătirile de înmormântare, articolul mortuar din ziarul local şi chiar am putut asista la propriile mele funeralii. Îmi amintesc în special, cu o foarte mare precizie, fiecare chip al celor care au venit la înmormântarea mea. Toate acestea le-am văzut atunci fulgerător, parcă din exterior, fără să am deloc senzaţia scurgerii timpului, când, brusc şi inexplicabil, volanul maşinii mele "s-a rotit" (sau mai bine zis, mi-am dat seama după aceea că l-am rotit în mod absolut mecanic, ca şi cum nu eu acţionam) către stânga şi am ieşit de pe drum, în deşert, dar astfel am putut evita complet acel groaznic accident. Nu voi uita niciodată această trăire copleşitoare pe care am avut-o pentru prima oară atunci." Un alt caz similar, în care chiar apare viziunea clară a îngerului păzitor, a fost consemnat de cunoscuta scriitoare şi personalitate franceză în domeniul parapsihologici, EVELYNE-SARAH MERCIER, în cartea sa, "Moartea transfigurată": "O locuitoare din oraşul francez BEZIERS mergea împreună cu soţul ei, cu maşina, şi la un moment dat, într-o curbă, un alt automobil care venea din sens opus şi care se angajase complet neregulamentar în depăşire, venea drept către ei cu o mare viteză. Atunci, acea femeie a avut fulgerător certitudinea faptului că atât ea, cât şi soţul ei vor muri de moarte violentă, pentru că la câţiva metri în partea dreaptă a şoselei era o prăpastie. Imediat, ea a avut atunci experienţa dedublării (ieşirii din corp) şi a văzut totul de undeva de deasupra. În acelaşi timp, ea a constatat că parcă totul se derula atunci extrem de lent. Ea şi-a dat astfel seama că accidentul era inevitabil şi şi-a privit atunci corpul în interiorul maşinii, realizând tot atunci că ceea ce urma să se producă cu el îi devenise total indiferent. Ea chiar ştia că toate eforturile soţului ei, care se afla la volan, erau zadarnice. În acel moment însă, întorcându-se, ea a putut vedea o fiinţă de lumină care era în spatele ei, tăcută şi nemişcată, şi a înţeles că era vorba de îngerul ei păzitor. Chipul lui era foarte luminos, iar din întreaga lui fiinţă emana o forţă extraordinară, dublată de o înţelepciune şi de o iubire dincolo de tot ce îşi poate imagina o fiinţă umană obişnuită. În faţa acestui înger, a mărturisit ulterior femeia respectivă, "bucuria mea era indescriptibilă, ca şi nerăbdarea de a-1 urma oriunde ar fi vrut el să mă conducă. Vedeam acum departe, undeva la orizont, deasupra norilor, alte fiinţe de lumină care mă aşteptau cu bucurie şi dragoste. Existenţa mea pe Pământ se încheiase, pentru că îmi dădeam foarte bine seama că locul meu era acolo, cu ele. Ghidul meu mi-a confirmat atunci că într-adevăr venise momentul. Şi totuşi, dintr-o dată, am realizat că el părea surprins de ceva şi că ezita, aşteptând tăcut şi nemişcat în timp ce eu vedeam jos automobilele care se apropiau tot mai mult. Ştiam că am la dispoziţie un răgaz ca să-mi amintesc ceva. Brusc, am văzut-o pe fiica

mea, acasă, tocmai pe punctul de a adormi, şi pe mama mea alături de ea. Această imagine mi-a produs fulgerător o imensă suferinţă şi, aşezându-mă atunci în genunchi în faţa îngerului meu păzitor, i-am spus: "Ştiu că ceea ce faci acum este drept, dar pentru fiica mea ar fi oare drept să-şi piardă ambii părinţi? Te rog, salvează-ne din acest accident!!!" Atunci am văzut din nou chipul îngerului şi i-am auzit vocea. El m-a "împins" cu blândeţe din nou spre pământ, spunându-mi: "Pentru că nu ceri nimic pentru tine, întoarce-te. Nu este încă momentul". Mi-am putut da seama că el se bucura de alegerea mea. Faţa îi strălucea mai puternic decât Soarele, iar vocea sa îmi amintesc că era ca o vibraţie extraordinară. Atunci am coborât din nou în corp, în maşină, şi am văzut - cu toate că nici astăzi nu-mi pot explica felul în care s-a produs acest miracol - că accidentul care urma să se producă a fost evitat. Am rămas imediat după aceea, împreună cu soţul meu, la marginea drumului, multă vreme, fără să putem scoate un cuvânt, conştienţi fiind că, în mod normal, dacă îngerul nu ne-ar fi ajutat, ar fi trebuit să murim amândoi atunci". În alte situaţii, ajutorul îngerului nostru păzitor se manifestă cu mult înaintea unei situaţii periculoase sau tragice, prin intermediul unui vis care ne tulbură foarte mult sau prin multiple fenomene de sincronicitate. De exemplu, cazul cel mai frecvent este visul de avertisment, vis care nu poate fi uitat şi care ne determină să facem un anumit lucru sau să acţionăm într-un anumit fel pentru a lua o decizie aproape imediată. Şi, deşi în general nu ştim foarte clar de ce, luăm totuşi acea decizie. După aceasta ne întrebăm de ce am luat o asemenea hotărâre, dar numai peste câteva săptămâni sau poate peste un an descoperim că am făcut un lucru foarte bun. Acest tip de vis inspirat nu se poate uita şi nu se confundă niciodată cu visele obişnuite. La fel stau lucrurile şi cu extraordinarele fenomene de sincronicitate sau cu ajutoarele total neaşteptate pe care le putem primi exact atunci când avem nevoie, iar în această direcţie, cazuistica este imensă. Desigur, în toate aceste situaţii, puritatea lăuntrică a fiinţei umane când primeşte ajutorul neprecupeţit şi plin de dragoste al îngerului păzitor, este un factor foarte important, deoarece această o face capabilă să simtă telepatic (să intre în rezonanţă) cu sfera subtilă de manifestare a îngerului său păzitor, agent al Providenţei. Astfel, putem acum să înţelegem de ce aceste divine ajutoare invizibile nu se manifestă totuşi la fel pentru oricine, sau alteori, deşi ele se manifestă ca avertismente, acestea nu sunt luate în seamă de fiinţa umană obtuză şi grosieră. De exemplu, putem întâlni cazuri în care, în urma unui groaznic accident aviatic, numai o singură persoană a scăpat cu viaţă, în plus, fiind teafără şi nevătămată, sau, într-un şir de maşini care s-au tamponat reciproc, putem întâlni una, încadrată de 50 de maşini accidentate, care este neatinsă. Ori, în acelaşi lanţ de accidente, o femeie, imediat după şocul tamponării, este inspirată să iasă imediat din maşina ei şi să se depărteze de ea; la 5 secunde mai târziu, un camion îi "pulverizează" complet automobilul etc., etc. Desigur, există nenumărate asemenea situaţii extraordinare în care noi, cei iniţiaţi în YOGA, putem identifica mâna inconfundabilă a Graţiei Divine, care se manifestă cel mai adesea prin intermediul îngerului nostru păzitor. Pe de altă parte, numeroşi sunt şi cercetătorii de prestigiu mondial, care au avut ocazia să contacteze sublimele entităţi luminoase care sunt îngerii, printre cei mai cunoscuţi fiind ROBERT MONROE, ELISABETH KÜBLER-ROSS şi JOHN LILLY. Astfel, MONROE a ajuns chiar să sistematizeze numeroasele experienţe de contactare a unor entităţi angelice, realizate la institutul său de cercetări. Există, arată el, mai multe aspecte distincte ale întâlnirii în afara corpului fizic (în stare de dedublare) cu o entitate spirituală: 1) Aceste entităţi degajă o iubire care inspiră imediat o încredere necondiţionată, precum şi siguranţă subiectului dedublat. 2) în general, ele se prezintă la început cu faţa ascunsă într-un fel de "umbră", pentru a nu speria. Atunci însă când subiectul s-a familiarizat cu prezenţa lor, el nu mai percepe, de regulă, decât o lumină foarte intensă. 3) Atunci când aceste entităţi de lumină vorbesc, ele se limitează la vocabularul cunoscut de către subiect. În plus, este profund semnificativ faptul că, deşi înaintea experienţelor sale de dedublare conştientă, MONROE era ateu şi materialist (era un banal om de afaceri), aceste experienţe l-au făcut să creadă cu tărie în existenţa lui Dumnezeu. Este, de asemenea, la fel de semnificativă în acest context şi afirmaţia faimosului medic, fizician şi cercetător principal John Lilly, care a declarat public, cu riscul ridiculizării sale de către oamenii de ştiinţă

Mauro păstrează o amintire minunată. Copilul. După cum ştim deja. pe un strat de zăpadă nu mai gros de 30 de centimetri. îngerii morţii sunt preocupaţi de lenta sa descompunere. i-a spus băieţelul mamei. ochii îi strălucesc. iar în anumite situaţii chiar şi în lumea de dincolo (în intervalul dintre două încarnări succesive). ajutor. când femeia s-a apropiat de balcon. mamă". putem de pildă să solicităm în prealabil îngerului nostru păzitor să comunice şi să fuzioneze cu îngerul păzitor al celuilalt. "Mamă. care poate dura uneori mult timp. am căzut". radiografii. De câteva zile. Annalisa a urcat cu copilul în apartament. Acum. palid şi speriat.îngerul la care Mauro se roagă în fiecare seară înainte de a dormi". de fapt. îngerul păzitor se va asocia şi el. Annalisa a aşteptat 20 de minute. aceşti îngeri vor conferi făpturii energiile de care aceasta are nevoie pentru a se încarna din nou în planul fizic. prin consultarea clişeelor subtile AKASHA-ice. fără pantofi în picioare. când aceasta l-a luat tremurând în braţe. împreună cu toate acţiunile ei. Nici o solicitare nu ne este refuzată dacă este adresată îngerului nostru păzitor. cu condiţia ca această solicitare să ne apropie şi mai mult de Dumnezeu. ca îngerii nativităţii (naşterii). Intrând în casă. mama copilului . Uşa de la intrare era închisă. cu mult deasupra nivelului spiritual al fiinţei pe care o va proteja şi inspira. acesta fiind. fără să păţească nimic. El poate cunoaşte. . deodată. Ghinionul a făcut ca sala de aşteptare să fie plină. Annalisa şi-a adus aminte că avea nevoie de o reţetă pentru soţul ei. unde se afla cabinetul medicului. Împreună. unde s-au făcut analize. La un moment dat. aceasta putând-o ajuta imens la efortul său de îndumnezeire. viaţa următoare a fiinţei este pregătită de KARMA din vieţile trecute. în care fiinţa umană respectivă este încredinţată îngerului său păzitor. de regulă. Când vorbeşte de experienţa pe care a trăit-o. Mauro era nevoit să stea în casă. în încheierea prezentării acestor aspecte esenţiale referitoare la îngerul păzitor." Într-adevăr. un copil în vârstă de patru ani a căzut de la etajul şase al blocului în care locuia."ortodocşi". Micuţul se numeşte Mauro Anastasi. A coborât la parterul blocului. am zburat jos din ceruri".spune Annalisa. ecografii. dacă vrem să comunicăm mult mai bine şi mai profund cu altcineva (de exemplu. În plus. În 2 ianuarie a nins toată ziua. Din acel zbor în gol. "Am ieşit să duc gunoiul. acţiuni generatoare de KARMA. îngerul păzitor al respectivei vieţi care urmează să înceapă este încă inactiv. înaintea încarnării propriu zise. pe uşă a intrat un bărbat ţinând în braţe un copil îmbrăcat într-o salopetă gri. Cu privire la îngeri. O RELATARE DESPRE PROTECŢIA ÎNGERULUI PĂZITOR În ziua de 2 ianuarie 1997. apoi am auzit o voce: "Doamnă. el a mai spus: "Este vorba de entităţi care în mod sigur ne sunt superioare. deoarece era răcit îi ţineau companie mama şi desenele animate. a închis uşa şi a coborât la cabinet. Am crezut că este un câine. Nu îi este teamă. "Un înger 1-a păzit pe copilul meu" . Îngerul păzitor ne însoţeşte din momentul încarnării şi până în clipa morţii. aceşti îngeri ai morţii îşi vor îndeplini atunci misiunea lor specifică în acelaşi mod. am văzut o pată neagră pe zăpadă. În plus. "Am vrut să vin la tine. Acuza o durere în zona stomacului şi avea bărbia puţin julită. L-a lăsat pe Mauro în faţa televizorului. Pe jos era un papuc al copilului. punctul de trecere" către noua viaţă terestră. Pe celălalt l-a găsit mai târziu în curte. fiecare înger care a atins stadiul de înger păzitor se situează. îngerul păzitor colaborează îndeaproape cu aşa-numiţii "îngeri ai KARMA-ei". bune sau rele.când. Ei o vor însoţi mai întâi în calitate de „Păzitori ai pragului uitării". Mauro se crede un erou. După câteva ore. De abia după ce fiinţa umană intră în legătură cu îngerul nativităţii sale. aşa cum o lăsase ea. că el îşi datorează o mare parte din inspiraţiile sale ştiinţifice legăturii directe pe care o are cu îngerul său păzitor. toate existenţele trecute ale fiinţei pe care o are în pază. Copilul a fost dus la spital. cu fiinţa iubită). În acest proces de "pregătire" subtilă. între o fântână de piatră şi un gard de metal. a observat că uşa balconului era deschisă. că este foarte important pentru orice fiinţă umană care aspiră intens la desăvârşirea spirituală. analogic vorbind. era chiar Mauro. acesta nu o va preda îngerilor morţii decât atunci când "ceasul" ei pentru părăsirea planului fizic va sosi. Putem afirma deci. povesteşte Lucia Laudisio . povestindu-le marea sa aventură. să urmărească să intre într-o cât mai profundă legătură şi comuniune cu îngerul ei păzitor. i-a spus Mauro. însă utilizând energii diametral opuse: în timp ce îngerii naşterii contribuie la formarea corpului fizic. în final. La ora 17. Mauro se juca în salon cu ceilalţi copii internaţi.

care s-a remis în câteva zile. directorul spitalului de copii. Mama va trebui să-1 supravegheze pe micuţ pentru a nu fi cumva tentat să repete experienţa. Sunt convins că ne aflăm în faţa unui fapt supranatural. mai mult decât atât. Bineînţeles. Nu pot da nici o explicaţie logică întâmplării. Nu pot să nu mă gândesc că a fost protejat de îngeri şi sfinţi."Acest sentiment este periculos şi trebuie ţinut sub control . L-am ţinut 5 zile sub supraveghere. ei vizează un apartament situat la parter. spune: "Micuţul nu a suferit nici o leziune internă. Problema reală este ca Mauro să nu încerce să repete această experienţă. încât impactul cu pământul ar fi trebuit să aibă consecinţe dramatice. cred că o entitate superioară a protejat copilul. Forţa cinetică de la o asemenea înălţime este atât de puternică. Medicul Federico Gaboardi. Mauro a căzut la câţiva paşi de o fântână de piatră şi un gard de metal. dar toate analizele au ieşit bine. La 4 ani." Printre priorităţile familiei Anastasi se află acum schimbarea locuinţei. = VA URMA = AN 8 C 39 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE . copii au impresia ca sunt foarte puternici şi nu ţin seama de pericole".a avertizat-o însă psihoterapeutul pe mamă. Este absolut extraordinar ca o fiinţă umană să cadă de la înălţimea de 19 metri. pe un strat subţire de zăpadă proaspătă şi să nu se aleagă decât cu o zgârietură superficială şi o traumă toracică.

alături de voi. din această cauză pentru unii dintre ei ele se pierd pentru că ei nu pot beneficia de ele. într-un freamăt tainic al naturii. Noi suntem adeseori prezenţi în casele voastre ca protectori tăcuţi şi atenţi ai copiilor şi ai bătrânilor voştri. Suntem aici mai ales pentru a vă ajuta să discerneţi. sau pe mamele care dau naştere unei noi vieţi. drum pe care noi putem să îl vedem primii şi pe care uneori şi voi îl puteţi întrezări atunci când vă lăsaţi inspiraţi de noi Mulţi dintre noi îi veghează zile în şir pe cei bolnavi pentru a le alina rănile sufletului şi pentru a-i consola. noi îi insuflăm. ea manifestându-se mai ales în împrejurări cu totul deosebite. tăcuţi şi gata să vă ajutăm. noi suntem aceia care le dăruim o stare de bucurie pură care nu are nici o cauză materială. pentru avă veghea. Pentru cel care ştie să ne recunoască. cruciale pentru fiinţa în cauză. fiind mereu gata să vă aducem toate darurile noastre pe care le avem de la Dumnezeu. să înţelegeţi. Intervenţia noastră în viaţa fiinţelor umane pe care le avem în pază nu poate fi. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală ELEMENTE ESENŢIALE REFERITOARE LA ÎNGERUL PĂZITOR (continuare la cursul 38. Noi ne dăruim trup şi. Când cineva este bolnav. Darurile noastre adeseori nu sunt folosite de oameni. Noi suntem clipă de clipă îngerii voştri protectori şi inspiratori şi rămânem mereu. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). An 8) Un mesaj angelic primit de un yoghin occidental de la îngerul său păzitor "Noi suntem de multe ori alături de voi. bucurie şi seninătate. noi suntem adeseori prezenţi într-un surâs sublim.E FUNDAMENTALE. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). Dar voi puteţi oricând să cereţi ceea ce este bun şi minunat. frumos şi adevărat. puterea de a accepta ceea ce este bine. suflet iubirii. .MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA. zi de zi. luminii şi adevărului lui Dumnezeu. iar noi suntem mereu aici. să alegeţi just şi să treziţi ceea ce aveţi deja minunat în voi şi care se află în stare potenţială (înzestrările voastre divine) pentru a putea astfel oferi din preaplinul vostru şi celorlalţi. în mod obişnuit. decât excepţională. Noi suntem creaturi de lumină. Noi vă conducem plini de bucurie de-a lungul drumului divin al desăvârşirii. a vă impulsiona. a vă ghida şi a vă dărui Lumina pură care vine din existenţa divină universală. pline de dragoste. Tot noi suntem cei care veghem mai mereu asupra somnului şi asupra viselor voastre pentru a vă aduce astfel o profundă pace lăuntrică. în vraja extatică a unei nopţi înstelate sau în farmecul misterios al unei dimineţi însorite. ce emană în permanenţă Esenţa Divină şi facem legătura între Dumnezeu şi oameni. graţie luminii noastre atotputernice pe care o primim permanent de la Dumnezeu. Să ştiţi că sunteţi întotdeauna liberi să dăruiţi sau să nu dăruiţi aceste divine daruri. Atunci când se înfiripă o legătură cât de mică între noi şi oameni. mai ales datorită incapacităţii lor de a comunica cu noi.

generic. prin termenul "DEVACHAN" un anumit paradis astral. zânele. nu numai îngerilor. aceste nume desemnând DEVA-şii (îngerii) din dimensiunea subtilă eterică şi astrală (KAMA DEVA-şii). care revelează o multitudine de procedee speciale secrete. prin extensie. subliniinduse prin aceasta nivelul spiritual deosebit de înalt al acestei aşezări.TEJAS TATTVA. Virtuţi şi Domnii) şi ARUPA DEVA (corespunzând triadei superioare: Tronuri. îngerii de lumină ai lui Dumnezeu sunt foarte bine cunoscuţi şi în tradiţia yoghină şi tantrică. Totuşi. Astfel.VAYU TATTVA . Arhangheli şi întâietori). salamandrele . este important să reţinem faptul că în decursul timpului. şi tot noi suntem. Fiinţând în lumile subtile invizibile. zâne sau iele etc. culorile. în apă. ceea ce şi . numite: RUPA DEVA (corespunzând triadei inferioare: îngeri. de asemenea.) . diferite forme-gând. Noi suntem alături de voi de la început şi până la sfârşitul vieţii voastre. unde sunt numiţi generic DEVA-şi ("fiinţe de lumină"). ci şi aşa-numitelor "spirite ale naturii" (gnomi.sau chiar şi altor entităţi subtile non-umane. RUPA ARUPA DEVA (corespunzând triadei intermediare: Stăpâniri. Din lumina noastră voi vă puteţi oricând inspira de la izvorul binecuvântării divine. Există nenumărate descrieri ale DEVA-şilor în tratatele ezoterice de YOGA şi TANTRA. mesagerii intuiţiei şi iubirii profunde şi nepieritoare. ondinele sau sirenele . capitala Tibetului. în ploaia care binecuvântează câmpurile. salamandre. în arbori. Corespondenţe semnificative între angelologia creştină şi tradiţia orientală ezoterică Aşa cum am arătat. respectiv. culorile aurei unui DEVA sunt cu mult mai strălucitoare şi mai rafinate decât acelea ale unei făpturi umane neevoluate spiritual. până în momentul invadării Tibetului de către China comunistă]. în limba sanscrită sau LHA ("entităţi superioare sublime").o categorie aparte de entităţi ale planului eteric. din dimensiunea subtilă astrală şi mentală (RUPA DEVA-şii) şi. DEVA-şii sunt împărţiţi şi în cadrul tradiţiei orientale în 3 mari categorii (echivalente cu cele 3 triade angelice ale creştinismului). în flori. Pe de altă parte. suntem totodată cei care reprezentăm percepţia intuitivă profundă de dincolo de lumea materială şi tot noi suntem cei care vă inspirăm în mod sublim în artă. În unele tratate. prezenţi şi în suflul vostru vital. în limba tibetană. Noi suntem îngerii voştri păzitori. pe cei din dimensiunea subtilă cauzală (ARUPA DEVA-şii). [în această direcţie. cum ar fi formele-gând. RUPA DEVA-şi şi ARUPA DEVA-şi. ondine. îngerii. prietenii.APAS TATTVA. tradiţia orientală desemnează. KAMA DEVA-şi. în vânt. arătându-se (mai ales în cadrul sistemului secret MAHA VIDYA YOGA) că ele pot conduce foarte repede fiinţa umană care le apelează cu fervoare la fericirea extatică a fuziunii inefabile cu Dumnezeu Tatăl. Noi suntem de asemenea îngerii păzitori ai sufletului cel mereu viu (JIVATMA) al omului. insuflându-vă de cele mai multe ori în mod misterios cântecele. Noi suntem permanent inspiraţi de iubire şi ne dăruim în mod total şi necondiţionat iubirii lui Dumnezeu. este profund semnificativ faptul că numele oraşului LHASSA. care se disting însă prin strălucirea şi prin măreţia lor copleşitoare. căci acesta este un izvor nesecat care conduce în mod gradat toate fiinţele la cunoaşterea divină supremă. Heruvimi şi Serafimi). Tot ceea ce este frumos şi armonios este prezent şi în noi şi ne place mult şi nouă. DEVA-şii produc şi ei. având nivelul de conştiinţă sub acela al fiinţei umane şi prezentând o anumită predominanţă TATTVA-ică (de exemplu gnomii PRITHIVITATTVA. înseamnă pur şi simplu "oraşul (cetatea) îngerilor de lumină". De asemenea. Noi suntem ghizii voştri iubitori şi însoţitorii voştri tainici. se vorbeşte pe larg despre aceste sublime şi puternice entităţi spirituale (DEVA-şii) şi despre măreţia lor copleşitoare. ca şi fiinţele umane. în special în contextul tantrismului. luminile şi chiar cuvintele cele mai potrivite. termenul "DEVA" a început să fie aplicat în India. Noi. feele sau ielele . în nori.Noi suntem prezenţi în aer. destinate contactării acestor făpturi de lumină şi solicitării inspiraţiei sau protecţiei lor divine. în focul care vă încălzeşte şi vă luminează. populat în special de aceste entităţi sublime (DEVA-şii). fraţii. aceste 3 mari categorii de DEVA-şi mai sunt numite.

"Puterile'' şi "Omul divin". alte entităţi angelice (LHA). care au fiecare responsabilităţi distincte în guvernarea şi susţinerea universului vizibil şi invizibil. de fapt. "a gândi" să echivaleze cu "a înţelege profund". vor genera altele. prin intermediul Luminii Celei Vii a lui Dumnezeu" (IV. Această fericire tainică. care. în procesul emanaţiei universale: "Astfel au fost creaţi ARUPA DEVA-şii şi RUPA DEVA-şii: dintr-o Lumină Unică au apărut 7 Lumini (cele 7 Fiinţe Divine Supreme sau cele 7 Spirite . care în Biblie (Geneză 1.se mai spune în spiritualitatea orientală . câte 12. "Elementele (Principiile) fundamentale". 6). se manifestă prin intermediul ierarhiilor angelice specifice planului pe care îl guvernează. ISHVARA. care îi permite ca aproape întotdeauna.ale Prezenţei Divine]. că termenul ELOHIM. de regulă alb-strălucitoare. Străvechiul text tibetan secret "Stanţele DZYAN" afirmă în această direcţie: "Noi [entităţile angelice sublime.face ca viziunea lor să fie foarte greu de suportat de către oamenii grosieri sau neevoluaţi. savurarea celor mai elevate stări de beatitudine divină. reprezentate de cele 7 planuri. SHIVA. care este realizată nu direct de către Dumnezeu Tatăl. "Constructorii divişi ai Universului” "Numerele". 9. PARA SHAKTI. Şi tradiţia secretă tibetană prezintă. indescriptibilă şi inexprimabilă prin limbajul uman. În ceea ce priveşte structura subtilă a ARUPA DEVA-şilor (entităţi luminoase sublime.ELOHIM . "Flăcările divin purificatoare". rezultând în final 7x7+1= 50 aspecte fundamentale ale Creaţiei"]. Cei 7 LHA primordiali vor genera câte 10. ele sunt numite în YOGA: BRAHMA. desemnând astfel îngerii de lumină prin intermediul cărora Dumnezeu creează efectiv lumea.1) este tradus prin "Dumnezeu" ("La început. conştiinţa DEVA-şilor nu este niciodată chinuită de îndoieli. etc. 7 asemenea entităţi (Persoane Divine) supreme. ea fiind în schimb înzestrată cu o infailibilă şi divină intuiţie. din fiecare Lumină (din cele 7) au apărut alte 7 [ rezultând din 7 X 7 = 49 niveluri ontologice fundamentale ale manifestării. până când se ajunge la o enumerare fără sfârşit de oştiri şi legiuni îngereşti şi de entităţi de lumină. . (Stanţele DZYAN. accentuării şi diferenţierii Luminii Dumnezeieşti primordiale. neconstrânse de o formă anume). El fiind pururi transcendent. acest text tibetan străvechi continuă printr-o clasificare minuţioasă a ordinelor Ierarhiilor îngereşti. este în realitate pluralul de la EL sau ELI (Dumnezeu) şi are aici sensul de "Spiritele Divine". de la MULADHARA şi până la SAHASRARA. Dumnezeu a făcut Cerurile şi Pământul"). Ca o trăsătură generală . pentru un DEVA. ei pot fi cel mai adesea percepuţi prin clarviziune ca o sferă (sau ca un ovoid) de lumină intensă." (IV) Prin urmare. RUDRASHIVA. În plus." Mai departe. Această fericire permite. existând. pe care i-a creat prin intermediul Marilor Puteri Cosmice. ARDHANARISHVARA şi. acelaşi text adaugă: "Din suprema splendoare a Luminii lui Dumnezeu au fost proiectate în Spaţiu [AKASHA] energiile subtile dinamizatoare (SHAKTI-urile) ale ierarhiilor de lumină [este vorba aici de diferite tipuri de îngeri (LHA) numiţi în tradiţia tibetană secretă după cum urmează]. datorită "transparenţei" lor complete faţă de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu. indecizii sau frământări interioare. susţinând cele 7 niveluri informaţionale ale Universului. la rândul lor. în acest sens. nu părăseşte niciodată divinele fiinţe de lumină (DEVA-şii). De asemenea. Eterul Divin Suprem sau Energia Divină Creatoare Supremă. "Cei înzestraţi cu formă". câte 21. SADASHIVA.intensitatea copleşitoare a fericirii este ceea ce caracterizează lumea DEVA-şilor. ierarhiile îngereşti sunt create gradat: pe măsura fragmentării. Mai departe.. acestea sunt: "Esenţele ultime". de regulă aceştia fiind ca orbiţi de luminozitatea cu totul extraordinară a aurei DEVA-şilor. ci de îngerii săi de lumină. Reamintim. că fiecare plan sau lume subtilă paralelă din manifestare are o anumită entitate divină guvernatoare. fiecare având câte 7 subplanuri. etc. Aceşti supremi guvernatori ai fiecărei sfere subtile a Creaţiei. care este chintesenţa lor. Iar un comentariu ezoteric al acestui text secret adaugă: "Cele 7 Fiinţe Divine Primordiale au încredinţat crearea lumilor superioare care le sunt subordonate la 7 mari îngeri (LHA).2). care sunt toate generate de Lumina Dumnezeiască Supremă. V. acelaşi tablou al Creaţiei. respectiv. VISHNU. ca yoghini. ca şi angelologia creştină. apoi. noi ştim. 12. "Cei fără de formă". care corespund subplanului 7 (transcendent) al fiecărui plan (din cele 7 fundamentale). în grupe de câte 7. subordonate. printre altele. numite generic LHA] suntem creaţi de cele 7 Fiinţe Divine Primordiale.

şi guvernatorii divini ai celor 8 direcţii ale spaţiului. cunoscuţi şi în tradiţia creştină. colectiv. precum şi a Microcosmosului esenţial al fiecărei făpturi.numitele "Anale AKASHA-ice" (memoria astrală universală). Aceste entităţi angelice sunt deci cele care "scriu"(imprimă prin intermediul unor câmpuri rezonanţe specifice) aşa. dintre care INDRA (la Est). ei fiind activi (manifestânduse) în special la naşterea fiinţei.DEVA sau LHA) şi tot atâtea categorii de Spirite (Logosuri) planetare. Cuvântul sanscrit LIPIKA. planetar. ei (LIPIKA-şii) sunt în strânsă legătură cu "Cei 7 îngeri ai Prezenţei Divine". plan după care ierarhia angelică a Constructorilor "reclădeşte" Universul după fiecare PRALAYA (disoluţie cosmică). de asemenea. Ierarhia îngerilor Constructori ai Universului are ca misiune la nivel fizic crearea galaxiilor şi a sistemelor solare. a planetelor (într-un cuvânt. precum şi de LIPIKA-şi (o categorie angelică specială. YAMA (la Sud). să se cunoască cu precizie principalele evenimente existenţiale cu care se va confrunta respectiva fiinţă umană dacă ea nu va face nimic pentru a-şi modifica în bine destinul. iar fiecare categorie din cele 3 este la rândul ei subîmpărţită în alte 7 subcategorii. în obiectivitate (în diferenţiere) planul (arhetipul) ideal al Universului. ca pe baza interpretării adecvate a conjuncturii astrale a acelui moment (conjunctură pe care ei o aleg în perfectă corelaţie cu KARMA acelei fiinţe). Tot din această categorie angelică fac parte. a Macrocosmosului). de destinul fiecărei fiinţe umane. LIPIKA-şii sunt legaţi. VARUNA (la Vest) şi KUBERA (la Nord) sunt cei mai importanţi. aşa cum am arătat anterior. toate nivelurile acesteia: individual. de la nivelul Mentalului macrocosmic. aflată în strânsă legătură cu clişeele subtile AKASHA-ice). etc. Ei pot fi astfel asimilaţi eu câmpurile rezonante formatoare ale Universului. 3 categorii principale de "Constructori divini" (un anumit tip de îngeri . Îs. înseamnă scriitor sau scrib. Deoarece aceşti LIPIKA-şi proiectează. permiţând. ce provine de la radicalul LIPI (scriere).Există. naţional. Ei sunt astfel nişte sui-generis "secretari" direcţi ai ideaţiei divine creatoare. de asemenea. Aşa-numitele "Spirite planetare" sunt acele entităţi divine (DEVA-şii) care animă şi protejează stelele şi planetele. se arată în tradiţia orientală secretă. Ierarhia LIPIKA-şilor este strâns legată de acţiunea şi manifestarea legii KARMA-ei. de exemplu. în tradiţia indiană LOKAPALA-şi (susţinători sau păzitori ai lumii). = VA URMA = AN 8 C 40 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE . numiţi.

de asemenea. multe alte categorii de fiinţe de lumină (DEVA-şi). a TATTVA-elor şi permit ca printr-o justă înţelegere a acestor interferenţe subtile TATTVA-ice. O altă categorie de fiinţe de lumină (DEVA-şi) o constituie GANDHARVA-şii. de tip holografic. entităţi luminoase care sunt reprezentate simbolic în arta indiană ca având corp uman şi cap de armăsar. după cum ştim. într-o strânsă legătură cu Ierarhiile îngerilor Păzitori. simbolic vorbind.care. tradiţional. În această direcţie se ştie că este vorba de entităţi celeste. că ei sunt DEVA-şii (entităţile de lumină) care au revelat oamenilor modul de construcţie a unor instrumente muzicale (de exemplu instrumentele clasice din muzica indiană). Ei umplu cu armonii sonore extatice paradisurile astrale (în special sfera subtilă a lui KUBERA) şi se consideră. iar în arta indiană clasică ei sunt reprezentaţi adesea având chip uman şi corp de pasăre. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). Prin urmare. cunoscuţi în tradiţia creştină sub numele de EGREGORI. a DEVA-şilor. ei (LIPIKA-şii) sunt foarte intim legaţi de energia timpului. reprezentând şi manifestând armonia universală şi parfumurile delicate şi sublime. instrumente care se consideră că sunt capabile să redea şi pentru oameni. pline de lumină. întocmai ca îngerii-muzicieni sau cântăreţi care sunt cunoscuţi în tradiţia creştină. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSIIA) INDIVIDUAI. LIPIKA-şii sunt îngeri foarte puternici care guvernează şi aranjează întro perfectă conformitate şi armonie cu Voinţa Divină. cea mai elevată este lumea cauzală). Asemănători cu GANDHARVA-şii. An 8). este împărţită (ierarhizată conform PRINCIPIULUI FUNDAMENTAL AL FRECVENŢEI DE VIBRAŢIE cunoscut de noi ca fiind LEGEA REZONANŢEI) în 6 sub-niveluri. . Astfel. conjuncturile TATTVA-ice exterioare (macrocosmice) la destinul individual . .macro şi microcosmice (dintre exterior şi interior) . delicate şi suave. dintre care. BRAHMA LOKA (împărăţia lui Dumnezeu Tatăl). după cum ştim deja. Din această cauză. Reşedinţa tainică. există 33 milioane de DEVA-şi mai importanţi. sublimă.E FUNDAMENTALE. toate acestea fiind la rândul lor subordonate împărăţiei (sferei subtile) de lumină pură a lui Dumnezeii. mitologia indiană arată că. se arată tot în cadrul tradiţiei orientale secrete. ale paradisurilor astrale. subtil-sonore. şi ea este.să se unifice în conştiinţă Trecutul. Ierarhia angelică a "Numerelor" este constituită în principal din aşa-numiţii "îngeri-Veghetori". Prezentul şi Viitorul. Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor): o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală Corespondenţe semnificative între angelologia creştină şi tradiţia orientală ezoterică (continuare la cursul 39. numită DEVA LOKA. tradiţional se afirmă despre GANDHARVA-şi că ei sunt "muzicienii" sau "cântăreţii" celeşti. se reflectă în aura individuală printr-o anumită structurare specifică. Despre ei se ştie că se hrănesc cu parfumuri subtile.MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA. care ştim că este o manifestare a Marii Puteri Divine KALI. având şi ei tot rolul de muzicieni sau cântăreţi ai cerurilor (paradisurile subtile astrale) Sunt KINNARA-şii (KIMNARA-şii). într-o anumită măsură. prin urmare. manifestările analoage ale armoniilor sublime. dintre care 33 sunt principali (câte 11 pentru fiecare dintre cele 3 lumi subtile paralele. se arată că numărul lor este de 6333. în cadrul hinduismului. Mai există. simbolic vorbind.

pentru a intra astfel în REZONANŢĂ cu ele în vederea obţinerii. care a fost binecuvântat de un înger ce a apărut alături de el ţinând în mână o vioară şi un arcuş. Padre Pio”. de către grupuri mari de oameni sau de către anumite comunităţi spirituale. este binecunoscut cazul Sfântului FRANCISC DIN ASSISI. atât de suav şi copleşitor. umplându-i sufletul cu atâta bucurie. acesta spune: "Padre Pio . părintele ALEXIO PARENTE. Este. ajutorului şi protecţiei lor. experienţe în care el a comunicat cu mulţi îngeri de lumină. care a manifestat. el s-a izolat complet timp de 24 de zile. Atunci. Sfânta THERESA DE AVILA. care a fost scrisă de un apropiat de al său. din Spania. numeroşi au fost artiştii care au avut unele viziuni ale lumilor subtile paradisiace. celebrul pictor renascentist FRA ANGELICO spunea că vede mereu îngeri în camera sa atunci când se trezeşte din somn. este important să reţinem că aproape întotdeauna. chiar şi în absenţa vreunor tehnici sau procedee speciale. În vremuri mai recente. cel mai cunoscut caz individual de legătură cu îngerii este acela al faimosului călugăr şi iluminat italian PADRE PIO. pe unii dintre ei descriindu-i în poeme sau reprezentându-i în tablourile sale inspirate. cu entităţi din sferele subtile cereşti. În mod similar. În zilele noastre. Acest sunet unic a fost însă. a descris contemporanilor ei că. înainte de culcare: "Dormiţi acum în pace. el ar fi murit chiar atunci de atâta armonie şi fericire. astfel.Datorită acestei uluitoare vastităţi a mulţimilor de entităţi luminoase divine (DEVA-şi sau îngeri) există numeroase modalităţi tradiţionale de a le contacta telepatic. generând astfel numai un singur sunet. de către fiinţele umane individuale. pe când se afla într-o rugăciune intensă şi profundă. o femeie simplă. începând cu anul 1747 şi până la moartea sa. îngerul a trecut cu arcuşul peste o coardă a viorii. ghidării. un sublim înger de lumină i-a străpuns inima cu o suliţă alcătuită din raze de lumină alb-strălucitoare. în plus. De exemplu. compozitorul german GEORGE FRIEDRICH HANDEL a avut o asemenea viziune în perioada când compunea faimosul său oratoriu "MESIA". Marele poet şi pictor englez WILLIAM BLAKE a mărturisit la rândul său că vedea frecvent îngeri. el a mărturisit ulterior că a sesizat cum la un moment dat parcă s-au deschis cerurile deasupra sa. Acel înger i-a spus atunci Sfântului Francisc că va cânta pentru el la fel cum cântă îngerii în faţa Tronului de lumină pură a lui Dumnezeu. entităţile angelice îi susţin şi îi inspiră spontan şi permanent pe toţi cei care au o mare puritate mentală şi sufletească. stigmatele specifice crucificării lui IISUS CRISTOS. el relata adeseori diferite experienţe extraordinare datorate viziunilor şi inspiraţiilor sublime pe care le primea de la îngeri. de asemenea. Înainte însă de a descrie unele aspecte simple şi acele modalităţi practice care ne permit să intrăm gradat în stare de rezonanţă cu îngerii (DEVA-şii). pentru a o umple astfel de preaplinul iubirii de Dumnezeu. care este dublată de o intensă dragoste sau aspiraţie faţă de Dumnezeu. a inspiraţiei. subliniind prin aceasta permanenţa protecţiei şi inspiraţiei divine pentru orice fiinţă umană pură şi afectuoasă. încât atunci el a simţit că dacă acea sublimă armonie ar fi fost şi mai intensă. viziuni pe care ei le-au cristalizat ulterior în minunate opere de artă. intitulată: „Trimite-mi îngerul tău păzitor. care se abandonează complet lui Dumnezeu. eminentul om de ştiinţă şi clarvăzător EMMANUEL SWEDENBORG a relatat că a avut o serie de contacte (proiecţii conştiente în lumile paralele superioare). în Suedia. Tot astfel. iar în momentul când a fost inspirat să compună celebrul cor "Aleluia" din această operă. În biografia sa. această divină protecţie şi inspiraţie se manifestă de regulă prin intermediul îngerilor. Astfel. care a survenit în anul 1772. şi atunci a putut chiar să vadă îngeri. Dumnezeu veghează asupra voastră!". toată viaţa. În viziunea sa. pe ambele mâini. de o puritate şi de o complexitate extraordinare. după cum a relatat ulterior Sfântul Francisc. cunoscut că faimosul scriitor francez VICTOR HUGO obişnuia să le spună copiilor. Pe de altă parte. În continuare.

pe măsură ce le citea. Acest fapt. deşi Padre Pio primea scrisori din toate colţurile lumii. aproape complet steril. el obişnuia să le spună celor care îi solicitau sprijinul spiritual: "Nu te teme. în plus. datorită prezenţei îngerului său păzitor. într-o scrisoare pe care a trimis-o în 20 aprilie 1915. consolidarea şi amplificarea unei veritabile conştiinţe de grup la toţi membrii comunităţii. scrisori care erau redactate în limbi complet necunoscute pentru el. pe care îl ai de la Dumnezeu. totuşi. În această direcţie ea afirmă: "Da. membrii acestei comunităţi au fost mult impulsionaţi să se ajute şi să se apropie unii de alţii. Iată. fără îndoială. În plus. co-creatoare a totului. mai uluitor şi mai evident aspect la această comunitate din FINDHORN . în Scoţia.realiza ghidarea spirituală a sufletelor noastre în special prin intermediul şi cu ajutorul îngerului său păzitor". Ceea ce a constituit totuşi factorul esenţial la FINDHORN a fost integrarea elementului uman şi trezirea. în limbi străine pe care nu le cunoştea absolut deloc! În ceea ce priveşte apelarea inspiraţiei. ajutorului şi protecţiei îngerului de către o colectivitate umană. a permis DEVA-şilor (îngerilor) să se manifeste din ce în ce mai mult ca ajutoare. grădină care. împreună cu clarvăzătoarea DOROTHY MACLEAN. De asemenea. în mod miraculos. Metodele simple de grădinărit folosite la FINDHORN nu sunt însă deloc noi: de exemplu. respectivele scrisori îi erau instantaneu traduse în minte. este cu tine!" Se cunosc multe fapte şi evenimente extraordinare sau chiar miraculoase legate de PADRE PIO. conform principiilor spirituale tradiţionale. care au fost invitaţi să vadă grădina comunităţii din FINDHORN. Există aici. Aceasta din urmă a devenit foarte repede celebră graţie frecventelor sale contacte spirituale cu DEVA-şii (îngerii). Mai mult decât atât. prin intermediul pământului şi cu dragoste faţă de pământ şi faţă de întreaga natură reprezintă expresia practică a unei filozofii de viaţă pe care eu o consider că ar putea fi suprema formă de înţelepciune şi de libertate" La FINDHORN. Trebuie să mărturisesc că iniţial eu nu eram deloc predispusă către aşa ceva. însă. mărturia profesorului şi expertului horticol LINDSY ROB. agricultura biodinamică promovată de RUDOLF STEINER este bazată şi ea pe cooperarea cu natura. dar într-o continuă şi strânsă cooperare cu DEVA-şii (îngerii şi spiritele subtile ale naturii). îngerul tău păzitor. eu comunic adesea cu DEVA-şii. precum şi frumuseţea aproape miraculoasă ale acestei grădini. deschizându-mi fiinţa către tainicele tărâmuri de lumină ale lumilor superioare subtile". Ceea ce a fost şi mai este încă şi astăzi cel mai spectaculos. poate că cel mai cunoscut exemplu este acela al deja faimoasei comunităţi FINDHORN. care a fost fondată în 1962. de natură mai curând vitală (energetică). cooperarea strânsă şi inefabilă între om şi forţele subtile ale naturii este bazată pe principiul că fiinţa umană este.este succesul imens şi complet inexplicabil numai prin datele fizico-climatice. gradat. în miezul iernii şi pe un teren nisipos. consilier în problemele solului la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU): "Vigoarea. alţi factori. PADRE PIO scria: "Ce fericire şi ce mângâiere este să ştii că eşti întotdeauna inspirat şi apărat de un spirit divin. fiecare a învăţat (cu ajutorul îngerilor) să perceapă tot mai limpede aspectele subtile . aceste sublime entităţi de lumină ce impregnează cu iubire întreaga natură. împreună cu sublimele entităţi angelice. în ceea ce priveşte recoltele agricole şi horticole pe care le-au obţinut în cadrul fermei comunităţii. tainice şi durabile cu lumea îngerilor (DEVA-şilor). de DAVID SPANGLER.care are în prezent vreo 300 de membri ce urmăresc constant să apeleze şi să intre cât mai profund în legătură (în stare de rezonanţă) cu DEVA-şii (îngerii) . inspiratori şi ghizi ale acestei mici comunităţi şi. unul dintre aceste aspecte este şi acela că. spre stupefacţia cercetătorilor şi a specialiştilor în horticultură şi agronomie. Ca urmare a acestei legături practice. toţi aceşti experţi şi savanţi au putut constata abundenţa. care niciodată nu te părăseşte". fiind mai curând pragmatică prin educaţia pe care am primit-o. mesajele pe care le-am recepţionat telepatic de la DEVA-şi m-au transformat profund şi repede. este amenajată pe un sol complet impropriu şi în nişte condiţii climatice foarte dificile. ajutorul extraordinar pe care îl primea de la îngerul său păzitor îi permitea să şi scrie (să răspundă la acele scrisori). încă de la început. care evidenţiază că ÎN UNIREA VERITABILĂ ŞI PROFUNDĂ CONSTĂ PUTEREA. iar această stare de unitate le-a dezvoltat puterea de a găsi ei înşişi răspunsuri corecte la multe întrebări de natură spirituală. nu pot fi în nici un fel explicate prin utilizarea vreunei metode de cultură cunoscută până în prezent în agricultura organică. chiar el personal. A trăi pe pământ întocmai ca acest mic grup de oameni. sănătatea şi inflorescenţa plantelor din această grădină. spre exemplu. Astfel.

ale manifestării sunt. iar bucuria oceanică pe care o resimţim constant are în noi o mişcare neîntreruptă. amplă şi plenară cu aspectele sufleteşti sublime ale fiinţei proprii. Oferim. în continuare. Ce fericire şi ce amuzament este pentru noi să menţii în forma sa specifică fiecare atom!" = VA URMA = AN 8 C 41 . un fragment dintr-un mesaj primit de la un DEVA al tufişurilor: "Noi zburăm mereu pe aripile bucuriei. o infuzăm pretutindeni în activitatea noastră. facem să înflorească plantele prin acţiunea forţelor subtile benefice turbionante. Noi suntem cei care. Iată. clipă de clipă. constituite dintr-un preaplin de bucurie şi fericire. pe care. astfel încât nu este deloc surprinzător că bucuria devine plenar omniprezentă atunci când devii cu adevărat conştient de lumea lor ( a DEVA-şilor)".ale naturii şi să trăiască astfel într-o armonie tot mai profundă. pentru că nu am putea utiliza forţele subtile benefice ale naturii dacă am fi supuşi gravitaţiei întocmai ca oamenii.câmpurile formatoare. tainice. spre exemplu. deşi nebănuiţi. "Pentru DEVA-şi spune DOROTHY . pentru edificare. câteva scurte fragmente din unele mesaje recepţionate telepatic de DOROTHY MACLEAN de la diferiţi DEVA-şi (îngeri şi spirite subtile ale naturii).

] "aprind" şi trezesc extraordinar de repede conştiinţa umană." Un alt înger. în mod conştient. De exemplu. Să ştii că până şi materia densă şi grosieră este influenţată permanent de energiile subtile stelare şi cosmice.cu ajutorul lor . către umanitate". Intensitatea şi amploarea puterii acestor îngeri [Stăpânii flăcărilor subtile] este imensă. atunci când tu. de fapt. pe care o consideri o formă inferioară de viaţă. Noi vrem acum să te facem să înţelegi măcar parţial bunătatea noastră. să ştii. Un alt mesaj. tu cauţi acum să afli tainele lumii minerale. care. spune: "Sunetele mele mirifice sunt pretutindeni. plină de dragoste şi compasiune. astfel. An 8). Unitatea Luminii Divine este revărsată în valuri asupra planetei tale ca niciodată până acum.la mari înălţimi spirituale. care eşti un om. Un alt mesaj. decât mijlocul pe care eu îl utilizez ca să obţin efectul sonor. asculţi cântecul unei ciocârlii. conştient. însă el uită adesea că totul este Unul. spune: "Puterea cu totul extraordinară şi flăcările cosmice ale focului subtil [TEJAS TATTVA n. O entitate subtilă (DEVA) a Soarelui i-a transmis lui DOROTHY: "Noi atingem şi inundăm cu energia paradisiacă luată de la DUMNEZEU planeta ta şi o atragem gradat.n.atunci când le simţiţi prezenţa ca nişte copii umili şi plini de dragoste şi veţi fi astfel la fel de măreţi ca şi Soarele. La fel este şi cu vocea umană: constructorii de lumină ai sunetelor din domeniul meu ajută fiecare fiinţă umană să îşi dezvolte propriile ei sunete creatoare. Dar acesta nu este. că Dumnezeu este permanent în tot şi în toate. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). Noi [îngerii] suntem foarte . Tu poţi să crezi că vântul care foşneşte frunzele produce adeseori acest sunet. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală Corespondenţe semnificative între angelologia creştină şi tradiţia orientală ezoterică (continuare la cursul 40. totul este viaţă. devenind fără teamă şi resimţind din plin ajutorul lui Dumnezeu. pentru că. trebuie să ştii că acest cântec minunat nu este produs numai de pasăre. înger care face parte dintre aşa-numiţii "îngeri Stăpâni ai Flăcărilor". Voi trebuie să ştiţi că orice domeniu al manifestării este asistat permanent de anumite fiinţe de lumină sau entităţi angelice. Pentru noi nu există viaţă separată: totul este vibraţie. numit "îngerul cosmic al pietrelor". şi ea este o parte plină de taină a imensităţii mele. provenind de la un înger al sunetului. recepţionat telepatic de la un înger al focului. Acum tu poţi să simţi că trebuie să priveşti chiar şi fiecare pietricică cu un profund respect şi cu cea mai profundă admiraţie. plină de paradoxuri. Această cale este ca un tăiş de brici pentru cel care deviază de la ea. Plecaţi-vă deci cu profund respect şi dragoste în faţa Stăpânilor angelici ai flăcărilor subtile. îmbrăţişează totul şi care este permanent direcţionată de noi. i-a spus lui DOROTHY MacLEAN: "Natura este. Rămâneţi mereu .INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. de fapt. Mintea omului ignorant clasifică mereu şi sistematizează. şi tu de fapt contactezi în felul acesta o entitate universală. ci şi de îngerii sunetului". Procedând astfel vă veţi purifica şi vă veţi ridica repede . către modelul divin unic şi esenţial al oricărui lucru şi al oricărei fiinţe.

totul. în momentele lor de încântare. Voi. pentru că deocamdată nu aţi fost atenţi la ele." Bineînţeles că toate aceste nenumărate mesaje angelice primite de comunitatea de la FINDHORN se pot adresa la fel de bine oricărei fiinţe umane. însă aceste crâmpeie sunt fie abandonate.se stabileşte întotdeauna o legătură subtilă (o stare de REZONANŢĂ) între noi şi acel ceva la care ne gândim intens. pentru că aici [în aceste dimensiuni subtile angelice]. METODE PRACTICE SIMPLE. cu alte cuvinte. În plus. fie uitate sau neglijate. în vederea obţinerii de către yoghin a sprijinului. până când se atinge frecvenţa de intrare în rezonanţă cu sfera subtilă de manifestare a respectivelor entităţi angelice sau. care este menţinută la viaţă prin iubirea eternă şi atemporală a lui Dumnezeu". după aceea. Aceste procedee sunt oferite în completarea exemplificărilor care au fost realizate în cadrul cursului nostru de YOGA. absolut totul. că: "Oamenii sunt de multe ori în legătură cu lumile noastre subtile. ei sunt mai liberi şi mai aproape de natura (identitatea) lor adevărată. Aşa cum ai simţit. deoarece noi nu suntem niciodată rupţi de izvorul infinit de putere. de vrajă sau de minunare. cel mai adesea în mod inconştient. datorită concentrării mentale sistematice a yoghinului asupra lor. formând în realitate o perfectă unitate.chiar dacă acest lucru este dat de consumarea unei legume sau de odihna la umbra unui copac . În primul rând. de asemenea. chiar şi pentru un timp foarte scurt. Lumile noastre sublime sunt mereu deschise întregii rase umane." DEVA-şii (îngerii contactaţi la FINDHORN) adaugă chiar că întotdeauna când ne gândim la ceva. prin rezonanţă.fericiţi că astfel ţi s-a arătat (revelat) şi ţie o infimă parte din măreţia lui Dumnezeu. este important să reţinem că în tradiţia secretă yoghină şi tantrică. generate de dezechilibrele ecologice produse la ora actuală de oameni. Un alt mesaj angelic: "Conştiinţa noastră este mai elevată şi mai vastă ca putere de cuprindere decât aceea a fiinţelor umane. trebuie să renunţaţi de bunăvoie la unele dintre ataşamentele voastre inferioare. De exemplu. căci acesta este terenul pe care noi ne putem întâlni cel mai uşor. datorită gândurilor voastre rele. acestea produc. În continuarea acestor informaţii. care este Dumnezeu. de exemplu la o plantă . implică recurgerea la anumite YANTRA-e adecvate şi la anumite MANTRA-e secrete. de mintea ignorantă ori dispreţuitoare". vă deconectaţi adeseori de la această sursă chiar prin gândurile voastre inferioare. Slava lui Dumnezeu este permanent percepută de noi pretutindeni. Aceste lumi minunate se află din totdeauna în stare de adormire (în stare potenţială) şi în fiinţa voastră [unde pot fi trezite prin rezonanţă]. oamenii. un înger al arborilor a transmis următorul mesaj: "Copil al Pământului şi al Spiritului Divin. Crâmpeie din lumile noastre au alimentat sau au iluminat însă mereu cele mai înalte aspiraţii şi cele mai sublime demersuri ale fiinţelor umane. trebuie să se ştie că aceste . CARE FAC POSIBILĂ STAREA DE COMUNIUNE CU ENTITĂŢILE ANGELICE SUBLIME Vom descrie în continuare unele metode esenţiale care sunt puse la dispoziţie în vederea facilitării intrării într-o stare inefabilă de comuniune. noi nu suntem în armonie cu acea parte a umanităţii care defrişează planeta şi niciodată până acum prăpastia dintre noi şi aceşti oameni nu a fost mai acută ca în zonele în care bătrânii copaci sunt tăiaţi cu indiferenţă. de la cele mai îndepărtate margini ale Universului şi până la cel mai neînsemnat (în aparenţă) fir de praf. vom prezenta câteva elemente de ordin practic în vederea contactării telepatice mai uşoare a sublimelor entităţi angelice. noi ne adresăm aspectului spiritual al fiinţei tale. cele mai multe procedee de evocare şi contactare spirituală-telepatică a entităţilor angelice (DEVA-şilor). cu o anumită ierarhie angelică. Ei mai arată. dar voi nu le-aţi remarcat încă. ea se întinde şi îmbrăţişează neîncetat. După cum se ştie. ghidării sau protecţiei lor. dar pentru a pătrunde în ele. de iubire şi de viaţă. Alte mesaje angelice atrag atenţia asupra pericolelor planetare majore. în momentele lor de inspiraţie sau de adoraţie. cu ierarhiile angelice. iar noi ne bucurăm întotdeauna de asta. elevarea gradată a frecvenţei predominante de vibraţie a conştiinţei acestuia.

Acest tratat este redactat sub forma unui poem de slavă dedicat Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI şi este atribuit în mod tradiţional. în mod tentant. mai ales de către celebrul ezoterist şi metafizician francez RENE GUENON . faimosului înţelept şi eliberat SHANKARACHARYA. această apelare integratoare a respectivei Mari Puteri Cosmice se realizează prin intermediul MANTRA-ei sale secrete. etc. explicit sau nu. ÎNAINTE DE A RECURGE LA ELE. care este aproape generală. mulţi fiind (în acest domeniu) curioşii avizi de putere şi de faimă care au recurs la asemenea procedee şi care au intrat astfel sub influenţa nefastă a unor entităţi malefice. DACĂ RECURGEM LA ASEMENEA METODE SECRETE FĂRĂ O PREALABILĂ CONSACRARE A FRUCTELOR CARE ATUNCI SUNT OFERITE DIVINULUI! NE PUTEM AŞTEPTA DUPĂ ACEEA LA ANUMTTE CONSECINŢE KARMA-ICE CARE SURVIN CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE SCOPUL URMĂRIT DE NOI ERA TOTAL BENEFIC. se afirmă că sunt întotdeauna prezenţi îngerii. în India.modalităţi de evocare a îngerilor (DEVA-şilor) se află aproape întotdeauna sub incidenţa unei Mari Puteri Cosmice. demonice ori satanice. unele dintre ele. este mai mereu extrem de periculoasă. şi. se afirmă că îngerii de lumină ai lui Dumnezeu participă din plin. la toate ceremoniile importante ("tainele") ale vieţii creştine. modificate sau "extrasă" din contextul lor spiritual şi divin iniţial. în unele situaţii. TREBUIE SĂ CONSACRĂM ÎN MOD NECONDIŢIONAT TOATE "FRUCTELE" (REZULTATELE) ACESTOR ACŢIUNI DE EVOCARE LUI DUMNEZEU SAU UNEI MARI PUTERI COSMICE (CEL MAI BINE CHIAR ACELEIA CARE GUVERNEAZĂ ÎNGERUL SAU ÎNGERII EVOCAŢI). etc. ca modalităţi de punere şi menţinere în stare de rezonanţă cu lumile subtile ale îngerilor. slujba "marii treceri" (părăsirea prin aşa zisa moarte a planului fizic). trebuie să fie aleasă în conformitate cu categoria de îngeri (DEVA-şi) care urmează să fie evocaţi. însă datorită condiţiilor particulare ale culturii şi civilizaţiei occidentale. Cu privire la acest tip de modalităţi simple şi extrem de eficiente de contactare spirituală-telepatică a sublimelor entităţi angelice. pentru a provoca astfel o întreagă serie de fenomene spirituale care. este extrem de important să reţinem că ÎNTOTDEAUNA. Astfel.care sunt evidenţiate.abordarea naivă a procedeelor care sunt specifice magiei occidentale.). SUFICIENT DE CLAR ŞI DE PREGNANT DE LA DIVIN. la ceea ce se numeşte "magie neagră". cu multă claritate. căreia îi sunt subordonaţi îngerii evocaţi. Naşterea Domnului. sunt chiar miraculoase. cu privire la îngeri şi la forţele subtile ale naturii. o mare parte dintre aceste procedee au fost incluse în ceea ce se numeşte Magie. care sunt destinate contactării entităţilor angelice. a căsătoriei (cununia). ajungându-se astfel. într-o asemenea situaţie. datorită crasei ignoranţe. Schimbarea la Faţă. De asemenea. Un exemplu deja faimos de lucrare tradiţională ezoterică ce conţine asemenea metode secrete. chiar dacă ele sunt prezentate adesea. ÎN NU CONTEAZĂ CE SCOP BENEFIC. aceste modalităţi secrete de evocare a ierarhiilor îngereşti au fost în foarte multe situaţii amalgamate. anumite ritualuri specifice. în tradiţia creştină. cum ar fi taina botezului. în aparenţă. şi NUMAI DUPĂ ACEASTA (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE LA RESPECTIVA CONSACRARE PRIMIM UN RĂSPUNS FAVORABIL. precum şi la toate ritualurile de exorcizare a fiinţelor "posedate" (stăpânite) de anumite entităţi malefice. ÎN CAZ CONTRAR ("CU ALTE CUVINTE. Datorită acestor grave deviaţii . SĂ FOLOSIM RESPECTIVA METODĂ. care atunci este utilizată de către yoghin simultan cu o concentrare mentală profundă şi intensă asupra unei anumite YANTRA-e secrete de evocare care. un aspect mult mai grav. Pe de altă parte toate mişcările religioase autentice utilizează. De obicei. sfântul Maslu. Există şi în tradiţia secretă occidentală unele procedee similare de evocare a entităţilor angelice. ajungând de multe ori (aceasta mai ales în cadrul magiei occidentale) să fie destinate evocării şi contactării telepatice a unor Entităţi inferioare din planurile subtile (uneori chiar demoni sau spirite infernale). de altfel. este versiunea integrală a tratatului SAUNDARYALAHARI ("Oceanul nesfârşit al Splendorii şi Puterii Divine"). la toate sărbătorile creştine importante (Învierea. precum şi datorită perversităţii unor aşa-zişi "ocultişti " sau "iniţiaţi". .

Oferim în continuare. mental sau chiar cu voce tare. intermediat de acest "psalm" chiar şi atunci când acest ajutor părea a fi ceva imposibil. sunt cunoscute în tradiţia creştinismului oriental numeroase cazuri de manifestare a unui ajutor providenţial. într-o stare de maximă puritate sufletească. intitulat şi "O cântare de laudă a lui David [pentru bunul Dumnezeu]".afirmă în unanimitate că acesta este cel mai puternic (eficient) dintre toţi "Psalmii". către Iisus Cristos sau către Dumnezeu Tatăl. dacă sunt rostiţi cu o mare credinţă. se cuvine să ştim cu privire la acest psalm. Toate aceste rugăciuni sunt destinate de obicei obţinerii ajutorului divin (care adeseori este manifestat prin intermediul îngerilor de lumină). unele dintre cele mai frecvent folosite rugăciuni în această direcţie (în afară de cea mai importantă. certitudinea de nezdruncinat a protecţiei divine. Înainte de aceasta. care. salvator. sunt "Psalmii". în cazul celui credincios. nefast. "Psalmul 90". Spre exemplu. Practicanţii acestei forme de sui-generis (în felul ei) "meditaţie creştină" . textul celui mai des folosit şi mai apreciat "Psalm". până la momentul stabilirii unei stări inefabile de rezonanţă între aspirant şi anumite ierarhii angelice. acest "Psalm" este bine cunoscut şi învăţat pe de rost de marea majoritate a libanezilor. drept exemplu.În afară de aceste rituri.numită în teologie "Psalmistică" . chiar şi cei mai profani dintre ei (în materie de Biblie) recurg la recitarea lui frecventă. mai există în cadrul creştinismului şi unele practici individuale care sunt axate pe repetarea anumitor rugăciuni speciale sau chiar a unor invocaţii. îi conferă celui care îl recită adesea interior (mental). În Liban. că scrierile teologice afirmă că el. care este "Tatăl Nostru"). mai ales pentru a putea evita evenimentele cu caracter grav. generează elevarea gradată a conştiinţei aspirantului (mai ales dacă el realizează această recitare meditativă într-o stare de puritate lăuntrică). = VA URMA = AN 8 C 42 . ce ar putea surveni în viaţa lor. simultan cu trezirea şi amplificarea unei stări de aspiraţie intensă către îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. În această direcţie. după cum se arată în literatura creştină. Spre exemplu. meditând cât mai profund asupra lui.

aspectele tenebroase şi abisal malefice din fiinţa umană. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală METODE PRACTICE SIMPLE. leul şi balaurul) simbolizează. este posibil ca ajutorul providenţial să se manifeste neîntârziat. Dumnezeul meu. Nu vor veni niciodată spre tine relele. dar de tine nimic rău nu se va apropia. şi atunci Eu îl voi auzi pe el. şi violenţa nicicând nu se va apropia de locaşul tău. în spatele acestui simbolism.similare cu acelea ale Sfinxului din Egipt: Taurul. Striga-va când va avea nevoie către Mine. noi putem recunoaşte aici cu uşurinţă. VAYU TATTVA]. Domnul Dumnezeu le va porunci ca pe tine să te păzească mereu în toate acţiunile şi căile tale. alături de el Voi fi mereu la necaz şi îl voi salva pe el şi-l voi face să urce către Mine (prin . Cu puterea lui Dumnezeu mereu în tine. care este mereu nădejdea ta şi Cel Preaînalt. ele simbolizează pericolele de moarte ale vieţii. Tu eşti mântuirea mea. Pe mâini şi pe aripi te vor înălţa pe tine îngerii Domnului. Iată acum textul acestui psalm: "Cel ce locuieşte mereu numai cu ajutorul Celui Preaînalt. An 8). Pentru că tu doar pe Domnul Dumnezeu. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). simbolice. care este Dumnezeu Tatăl. vasiliscul. Căci de va nădăjdui către Mine. Vulturul şi Omul. APAS TATTVA. Cu spatele Său te va umbri pe tine şi sub aripile Lui tu vei nădăjdui. utilizând ca suport pentru rugăciune textul acestui psalm. spre Tine. şi zece mii vor cădea de-a dreapta ta. în realitate. şi răsplătirea păcătoşilor după faptele lor o vei vedea. căci a cunoscut şi a crezut cu tărie în numele Meu. Tu nu te vei speria de toate cele care umblă în întuneric şi nici de molima ce bântuie întru amiază. în tradiţia creştină. aceste calităţi divine esenţiale sunt reprezentate simbolic în ezoterismul creştin prin cele 4 imagini arhetipale. Leul îmblânzit. Cădea-vor seceraţi din imediata ta apropiere o mie. ca o armă de neînvins te va înconjura atunci adevărul Lui. manifestarea haotică şi dizarmonioasă (în primul caz: cele 4 animale ameninţătoare) şi aceea pe deplin armonioasă şi profund benefică pentru aspirantul la îndumnezeire (în cel de-al doilea caz) a celor 4 TATTVA-e fundamentale ale creaţiei propriu-zise: PRITHIVI TATTVA. Eu îl voi izbăvi pe el. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). zice Domnul Dumnezeu şi îl voi ocroti pe el.INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. TEJAS TATTVA. Ca iniţiaţi în SVARA YOGA. Atunci când fiinţa umană (care este ameninţată de un anumit pericol) se roagă cu fervoare la Dumnezeu. CARE FAC POSIBILĂ STAREA DE COMUNIUNE CU ENTITĂŢILE ANGELICE SUBLIME (continuare la cursul 41. ca nu cumva să împiedici de vreo piatră piciorul tău. L-ai pus scăpare ţie. Puterea lui Dumnezeu te va izbăvi din cursa vânătorilor celor răi şi de Cuvântul tulburător. El va zice Domnului Dumnezeu: "Tu eşti sprijinitorul meu. Peste aspidă şi vasilisc [acestea sunt animale legendare (reptile fabuloase) care ucid prin puterea teribilă a privirii sau prin otrava suflului lor pe cel care se apropie de ele fără să le vadă. care trebuie să fie transmutate alchimic şi sublimate (prin Graţia Divină) în tot atâtea calităţi spirituale divine. voi nădăjdui mereu. ale evangheliilor . nu te vei teme de frica de noapte şi nici de săgeata ce zboară ziua. sub acoperământul Dumnezeului cerului va sălăşlui. Mereu calm şi fericit cu ochii tăi vei privi. căci îngerilor săi de lumină. care nu pot fi zărite sau intuite la timp de către fiinţa umană obişnuită şi de care doar protecţia îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu o poate păzi] tu vei păşi şi vei călca triumfător peste leu şi peste balaur [toate aceste 4 animale (respectiv aspida.

3. cât şi psihomental. Mulţi creatori de geniu au fost astfel inspiraţi de îngeri în vis.vid mental) o cât mai clară raportare la sublima realitate divină. atât fizic. 5. puritate şi iubire. Aceasta va fi urmată de apariţia unor stări extraordinar de elevate de fericire. 2. pentru a intra în comuniune spirituală profundă cu anumite entităţi angelice şi în primul rând cu îngerul nostru păzitor. care apoi va fi însoţită de o interiorizare cât mai bună ("decuplarea" noastră senzorială din lumea fizică. Pentru aceasta este evident necesar să evocăm o anumită ierarhic angelică ce ne poate inspira în funcţie de domeniul în care noi aspirăm să primim idei creatoare geniale. . precum şi de apariţia unor imagini de o frumuseţe uluitoare. simultan cu inducerea unei stări de linişte şi "transparenţă" mentală (sau. în tradiţia creştină. etc. pentru a ajuta şi inspira pe oficiantul acestui procedeu. psihic şi mental. cu alte cuvinte. care este specifică îngerului sau ierarhiei angelice invocate. în plus. Este evident că acest procedeu este cel mai bine să fie început în perioadele de predominanţă corespunzătoare unei TATTVA-e care este adecvată scopului benefic urmărit de aspirant. Comuniunea spirituală inefabilă (care va fi trăită plenar la nivel ETERIC. şi aşa-numitele "NOVENE" (practici evocatorii sacre). la aceeaşi oră şi pe cât posibil în acelaşi loc. În plan mental. Integrarea noastră spirituală în LUMEA ANGELICĂ. poetice. PSIHIC ŞI MENTAL) cu ierarhia angelică sau cu entitatea angelică invocată (sau. care pot fi descrise în felul următor: L Consacrarea necondiţionată a tuturor fructelor acestei evocări a entităţilor angelice lui Dumnezeu. Aspiraţia puternică şi profundă de a realiza integrarea cât mai armonioasă a fiinţei noastre în ambianţa subtilă (energetică) elevată a Macrocosmosului. Cu multe zile fericite Îl voi umple pe el şi Ii voi arăta lui mântuirea şi slava Mea ". cu alte cuvinte. În această etapă. intrarea şi menţinerea în stare de rezonanţă cu respectiva ierarhie angelică şi cu entitatea angelică pe care o apelăm). Acest procedeu simplu cuprinde mai multe etape. tradiţia creştină recomandă ca începutul acestui procedeu să coincidă fie cu data de 15 august (sărbătoarea Sfintei Marii). care ţin de acele mirifice tărâmuri angelice. fie cu 25 martie (sărbătorirea momentului Bunei Vestiri). 6. timp de 9 zile consecutiv. cele mai recomandate de teologi sunt cele adresate Fecioarei Maria). ce constau în a adresa lăuntric.transfigurare şi îndumnezeire). din care face parte îngerul evocat sau în TĂRÂMUL ierarhiei angelice care a fost evocată. descoperiri sau inovaţii binefăcătoare pentru întreaga umanitate sau vor putea fi nucleul unor capodopere artistice. vor apărea atunci anumite idei geniale care vor fi inspirate de îngerii din acele lumi cu care intrăm astfel în legătură spirituală. "Centrarea" noastră şi aspiraţia fermă către armonizarea ideală a fiinţei noastre în plan fizic. fiind într-o stare de profundă relaxare şi puritate sufletească. 4. literare. care la scurt timp după aceea va fi urmată de perceperea clară a acceptului acestei consacrări de către Divin (Dumnezeu). rugăciuni speciale (printre acestea. o stare de vid mental)). PROCEDEUL YOGHIN DE CONTACTARE A ENTITĂŢILOR ANGELICE DIVINE Vom prezenta în continuare un procedeu relativ simplu şi accesibil oricui. Mai sunt cunoscute. Aceste idei sublime vor putea fi un punct de pornire pentru mari invenţii. este important să urmărim să realizăm lăuntric (pe un fond de tăcere interioară . de asemenea. Relaxarea noastră cât mai profundă. rugăciuni care sunt atunci însoţite de consacrarea şi aprinderea unei lumânări Divinului (sau chiar Fecioarei Maria).

exceptând prima etapă. ne vom orienta în continuare atenţia asupra actului respirator. deoarece (lăuntric) noi suntem în acelaşi timp prezenţi. cu palmele pe coapse şi cu ochii închişi. Continuăm să respirăm conştient în acest mod până când ajungem să simţim o stare de destindere profundă. etc. însoţite de liniştirea cât mai deplină a agitaţiei psiho-mentale obişnuite (gânduri parazite. netulburată de zgomote exterioare. mentă. ne deconectăm cât mai profund segmentele musculare asupra cărora ne focalizăm atenţia. care noi considerăm că este (sau ar trebui să fie) deja bine cunoscută de orice yoghin care se află în acest an de YOGA. păstrând însă amintirea bucuriei şi fericirii inefabile datorate contactului telepatic (comuniunii spirituale profunde) cu entitatea angelică sau cu ierarhia angelică invocată. etc. pe cât posibil. În acelaşi timp vizualizăm în jurul nostru o sferă de lumină alb-strălucitoare. Termenul "centrare" are aici sensul de focalizare a atenţiei asupra propriei fiinţe şi de trăire a momentului prezent (în sensul de a nu divaga sau de a nu proiecta mentalul în reminiscenţele unor evenimente trecute sau în imaginarea unor evenimente viitoare). stres. Revenirea gradată la starea de conştiinţă obişnuită. până când ajung să fie întocmai ca nişte SUI-GENERIS rădăcini care ne leagă de energiile subtile benefice ale pământului. iar atunci când expirăm. în această stare de centrare interioară ne va fi mult mai uşor să ne concentrăm atenţia asupra oricărui subiect de meditaţie. etc. de jos în sus. înfrumuseţat cu parfumuri naturale elevante (santal.). până la umplerea ei totală. Este foarte bine ca la început să putem dispune acasă de un loc special consacrat practicii noastre de contactare telepatică a entităţilor angelice. Mai întâi vom realiza o priză a conştiinţei asupra întregului corp. de la tălpi până în zona creştetului. Această "centrare" sau echilibrare a fiinţei proprii mai înseamnă şi acţiunea de a e armoniza profund toate energiile (mentale. a oricăror aspecte perverse). În ceea ce priveşte fondul sonor. bioenergetice ne pun în legătură cu centrul subtil . După ce am încheiat această "explorare" deconectantă asupra întregului corp fizic. conştientizăm eliminarea din fiinţă a tuturor stărilor de tensiune. emoţionale sau fizice). Locul trebuie să fie cât mai curat. destinşi şi superior-receptivi. fără să intervenim cu nimic asupra ei. să fie adecvată ca frecvenţă de vibraţie cu rezonanţa specifică a îngerului care va fi evocat). respiraţia decurge în mod firesc. conştientizăm că această lumină alb-strălucitoare intensă pătrunde şi în fiinţa noastră din ce în ce mai mult. . asupra procesului respirator descris mai înainte. care decurge mai departe normal. (cu alte cuvinte. pentru a ne putea simţi aici cu uşurinţă ca într-un spaţiu sacru. el poate fi eventual împodobit cu flori proaspete. în plus. iasomie. Dacă observăm că mintea are tendinţa să divagheze din nou. dublată de pace. fie să păstrăm o linişte completă. putem aprinde în acest loc consacrat una sau mai multe lumânări. cu coloana perfect dreaptă şi cu întreaga talpă sprijinită de sol. seninătate şi bucurie lăuntrică. de la sine. iar obiectele sau ambianţa (cadrul) acestui loc (de exemplu: anumite YANTRA-e. Atunci când inspirăm. a oricăror energii sau influenţe malefice. emoţii auxiliare. cât mai curate şi cât mai elevante. etc. ne readucem atenţia blând. lucizi. dar ferm. În acelaşi timp. Vom defini în cele ce urmează mult mai clar aceste 7 etape ale procedeului. MANDALA-e sau chiar fotografii ale unor mari realizaţi spirituali. întocmai ca în procedeele de YOGA NIDRA învăţate în anul 1 al cursului nostru.) trebuie să fie cât mai frumoase. telefon. anxietate.7. până când conştientizăm cum aceste "rădăcini" subtile. busuioc. UN EXERCIŢIU SIMPLU PENTRU OBŢINEREA UNEI CÂT MAI PROFUNDE "CENTRĂRI" (ECHILIBRĂRI) INTERIOARE Pentru acest procedeu foarte simplu este preferabil să ne aşezăm pe un scaun. Continuăm acest proces de vizualizare creatoare combinată cu respiraţia conştientă. putem fie să utilizăm o muzică foarte inspirată şi înălţătoare.parfumul sau esenţa naturală aleasă trebuie. Etapa a 2-a: Centrarea. foarte lent. În continuare (după ce etapa anterioară a fost încheiată cu succes) vom vizualiza mici canale subtile energetice (NADI-uri) care ies prin tălpi şi prin partea inferioară a coloanei vertebrale şi care se extind tot mai mult. radio. etc.

ce intră în făptură prin zona creştetului. ca şi cum am aspira un lichid cu o pompă. cu stelele şi galaxiile. prin intermediul acestor canale energetice subtile (NADI-uri) energia benefică subtilă cosmică. = VA URMA= . Vom vizualiza şi aici cum de la acest nivel pornesc canale subtile energetice (NADI-uri) care se extind tot mai mult în sus. cât şi cel cosmic. vom vizualiza că aspirăm simultan cei 2 curenţi subtili de energie benefică. vom face astfel să urce în continuare energiile subtile benefice telurice. ele se extind până la ceruri. Acum (după ce am încheiat cu succes şi etapa descrisă mai sus a exerciţiului) conştientizăm faptul că putem "respira" prin intermediul acestor "rădăcini" subtile.macrocosmic al energiei benefice telurice. din aceasta rezultând un profund sentiment de siguranţă şi linişte interioară. în timpul inspiraţiei. După această etapă. În continuare. ne vom focaliza atenţia în zona creştetului (deasupra capului). zonă aflată într-o strânsă legătură cu deschizătura subtilă secretă către Dumnezeu. iar această aspirare a energiei subtile benefice a pământului (la nivelul lui PRITHIVITATTVA) în fiinţa noastră va continua până când ne simţim "plini" lăuntric de această energie vitală fundamentală. până când simţim că această energie cosmică ne umple întreaga fiinţă. până când. de unde vor radia mai departe în întreaga făptură. în final. în timpul inspiraţiei vom aspira în fiinţa noastră. punându-ne astfel în legătură cu Soarele. În acelaşi timp. captate din centrul subtil al pământului. atât cel teluric. centru identificat analogic cu centrul pământului. cu planetele. Conştientizăm starea de profundă armonie integratoare şi de echilibru perfect în întreaga fiinţă. BRAHMARANDHRA. În continuare. amândoi fuzionând inefabil la nivelul inimii (ANAHATA CHAKRA). ne vom relua priza de conştiinţă asupra corpului fizic şi vom deschide uşor ochii.

apoi la nivelul lui ANAHATA CHAKRA. sesizând cum toţi centrii noştri de forţă sunt plini de lumină. până la nivelul lui SAHASRARA. Conştientizăm astfel. apoi la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. Ne vom concentra apoi să focalizăm această energie subtilă benefică a pământului (PRITHIVI TATTVA) la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. şi în final la nivelul lui SAHASRARA. prin intermediul NADI-urilor care pornesc din zona creştetului. din centru în centru. acum însă în ordine inversă (de sus în jos). distinctă şi conjugată a celor 2 fluxuri energetice subtile benefice (teluric-ascendent şi cosmic-descendent) în întreaga noastră fiinţă. gradat. În acest moment vom relua conştientizarea aspirării energiilor subtile cosmice pe durata inspiraţiei. dinamizând şi echilibrând astfel . sesizăm acţiunea continuă. În final. vizualizând în mod adecvat (corespunzător) culoarea energiei subtile care dinamizează şi echilibrează prin sublimare fiecare centru de forţă (de exemplu: roşu. Astfel. timp de câteva respiraţii. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). apoi la nivelul lui AJNA CHAKRA. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală UN EXERCIŢIU SIMPLU PENTRU OBŢINEREA UNEI CÂT MAI PROFUNDE "CENTRĂRI" (ECHILIBRĂRI) INTERIOARE (continuare la cursul 42. portocaliu în cazul lui SWADHISTANA. echilibrare şi conştientizare. în cazul lui MULADHARA.toţi centrii subtili de forţă. Ca şi în situaţia anterioară. reluăm procesul de respiraţie conştientă. în care pe durata inspiraţiei aspirăm energiile subtile benefice telurice prin NADI-urile care ies prin tălpi şi prin partea inferioară a coloanei. de la SAHASRARA şi până la MULADHARA. vom mări timpul alocat dinamizării şi echilibrării lui până când efectul este cel dorit de noi. conştientizând cât mai plenar toată gama de efecte subtile şi psiho-mentale asociată dinamizării şi echilibrării acestui centru de forţă. Dacă la un anumit centru de forţă sesizăm că efectul acestei vizualizări creatoare este diminuat faţă de cei de până la el. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). An 8) Aprofundarea centrării interioare Starea de echilibrare şi centrare lăuntrică poate fi considerabil amplificată şi aprofundată dacă după exerciţiul precedent vom realiza şi o meditaţie de deschidere (dinamizare) şi armonizare a fiecărui centru subtil de forţă (CHAKRA). vom conştientiza toată gama de efecte specifice trezirii şi armonizării (echilibrării) fiecărei CHAKRA-e. conştientizând efectele lor corelate la nivelul . sublimarea energiilor benefice telurice. inclusiv. de jos în sus. între trezirea şi echilibrarea lui prin acţiunea de ridicare (UTKSHEPANA) sau prin acţiunea de coborâre (APAKSHEPANA). etc). apoi la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. la dinamizarea şi echilibrarea fiecărei CHAKRA-e putem utiliza cu succes şi informaţiile secrete legate de curenţii subtili coloraţi.AN 8 C 43 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. Continuăm apoi să respirăm conştient. Vom continua apoi acelaşi fenomen de energizare. remarcând totodată şi diferenţele de stare la nivelul fiecărui centru de forţă. după ce am încheiat cu succes exerciţiul simplu de centrare interioară. acest flux descendent de energii cosmice va "umple" de sus în jos fiecare CHAKRA. pe acelaşi interval de timp şi la nivelul lui SWADHISTANA CHAKRA.oarecum complementar faţă de acţiunea energiilor telurice . Întocmai ca o cascadă de lumină alb-strălucitoare.

în funcţie de structura şi de KARMA individuală. în afara exerciţiilor propriu-zise de contactare subtilă a îngerilor. în timpul expiraţiei vom sesiza că eliminăm din noi toate prejudecăţile. Ne vom dirija apoi atenţia asupra respiraţiei. perfecţionismul exagerat. dezgustul faţă de propria fiinţă: sentimentul de alienare. resentimentele de diferite naturi: invidia (de exemplu.). pot să apară probleme specifice fiecărui aspirant. nefăcând altceva decât să o observăm tăcuţi. este foarte bine să cunoaştem dinainte. abandonarea căutărilor legate de cunoaşterea lumilor angelice. mania persecuţiei. etc. a problemelor de tot felul. amânarea permanentă a practicii propriu-zise: . ne vom aşeza pe un scaun sau într-o postură de meditaţie. precum şi a falselor certitudini (idei preconcepute. Această stare de relaxare şi detaşare favorizează depăşirea temerilor. ura. etc. Pentru aceasta. şi vom plasa ambele mâini deasupra zonei inimii (ANAHATA CHAKRA). tipurile de stări sau de tendinţe interioare care sunt tributare tentaţiilor inferioare. care să-1 împiedice să obţină contactul telepatic (comuniunea spirituală) eu sublimele entităţi angelice luminoase. durerea (suferinţa). să apară în sfera conştientului. toleranţă şi iertare. parfumuri.fiecărei CHAKRA-e simultan. de neutralitate (transcendere) şi de iubire necondiţionată. cât mai relaxaţi. reaua-credinţă. Revenim acum la priza de conştiinţă asupra corpului. faţă de alţi colegi de curs cărora aceste procedee spirituale le-au reuşit). Pentru aceasta. În plus. plictiseala.) pentru a intra. înzestraţi cu hârtie şi creion şi rezervându-ne un timp suficient. ne vom gândi ferm la faptul că acum vom permite sentimentelor şi gândurilor noastre profunde. ne putem confrunta uneori cu fenomene de amplificare a ego-ului care urmăresc să ne împiedice atingerea stării sublime de comuniune cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. Pentru a putea preveni cel mai eficient aceste "păcăleli" ale ego-ului. prejudecăţi. egotice. în timpul inspiraţiei vom sesiza că aspirăm în întreaga fiinţă iubire. cu coloana dreaptă. apatia. stare ce caracterizează condiţia existenţială angelică şi care face cu putinţă manifestarea iertării şi a Graţiei Divine îndeosebi în această fază. etapa următoare a procedeului complex de contactare telepatică a îngerului este Relaxarea şi detaşarea profundă şi purificatoare. cel puţin în linii mari. şi legând între ele cerurile şi pământul. lipsa autocontrolului: indecizia. respingerea practicii spirituale. prezentăm în continuare o enumerare a celor mai frecvente stări egotice şi inferioare care pot să apară în mintea aspirantului. sentimentul exagerat că suntem imperfecţi. deprimarea. mânia. care poate fi realizată şi separat. cupiditatea (lăcomia). orgoliul. pentru a le putea astfel identifica şi elimina cât mai uşor: îndoiala. gelozia. ideea că "nu merit aşa ceva" (că "e prea mult pentru mine"). teama că nu vom reuşi. legat atât de întregul univers cât şi de Dumnezeu. ordine. fără să o modificăm însă absolut deloc. într-o stare de perfectă Centrare (echilibrare) lăuntrică. ca şi îngerii. într-o stare de claritate. Pentru a elimina din fiinţă aceste eventuale dizarmonii şi perturbări egotice (şi în acelaşi timp KARMA-ice). sentimentele de culpabilitate. deschidem uşor ochii şi realizăm starea de transfigurare. elevare şi interiorizare obţinută. Desigur că. credinţa greşită că reuşita contactării telepatice a îngerilor depinde în primul rând de elementele exterioare: flori. oboseala cronică. de orice natură ar fi ele. relaxarea sau detaşarea este precedată de o purificare spirituală cât mai profundă. simţul critic şi autocritic exacerbat. de "transparenţă" mentală. Etapa a 3-a: Relaxarea şi detaşarea şi purificatoare profundă Pentru a ajunge mai uşor la nivelul de vibraţie specific condiţiei angelice. în cele mai mici detalii (de exemplu. teama de intimitate (aceasta fiind generată de diferite complexe interioare). Ne vom percepe astfel ca un curcubeu strălucind de lumină. ruşinea excesivă sau timiditatea exagerată. . negarea sau nerecunoaşterea rezultatelor parţiale care pot să apară la început. lipsa puterii de concentrare. atenţi şi detaşaţi. ideile preconcepute şi judecăţile pripite.

până la eliminarea ei totală. Continuăm acest proces de purificare (CATHARSIS) printr-o ANAMNEZĂ (reîntoarceri conştientă în trecut). este bine să ştim că practica tehnicii de MANTRA YOGA descrisă în cursul nostru de YOGA la anul 4. În acest moment (după ce am realizat foarte bine cauzele. legate de evocarea acelei probleme. Ne vom concentra cât mai profund asupra ei pentru a o percepe în toate dimensiunile sale. ne poate ajuta foarte mult în acest efort conştient de purificare spirituală. infuzând în locul lor vitalitate şi bucurie exuberantă. după care le vom scrie pe toate: gânduri. cât şi faţă de persoana sau persoanele implicate în respectiva situaţie. în timpul inspiraţiei conştientizăm cum fiinţa noastră se umple de compasiune şi iertare atât faţă de noi înşine. corpul nostru "îşi aminteşte" de tot ce s-a petrecut în actuala existenţă fizică. în legătură cu sunetele vocalice. Simultan cu această introspecţie. esenţială pentru atingea stării de deschidere (de receptivitate superioară) ce permite comunicarea subtilă cu îngerii. Alegem apoi una dintre problemele de pe listă (cea pe care o considerăm cea mai importantă). Dacă această stare de maximă fermitate nu apare încă sau dacă efectul de desprindere de acel aspect KARMA-ic negativ nu este definitiv. cu cât vom practica mai sistematic acest exerciţiu simplu de purificare şi relaxare psihomentală. iar în. aşa cum am arătat în lecţiile referitoare la manifestările celor 5 TATTVA-e esenţiale.. pentru a ne reaminti când ne-am confruntat prima oară cu problema sau cu trăirea negativă respectivă. nemulţumirile şi „comdamnările (ranchiunile) interioare profunde. . etc. este foarte important să adoptăm lăuntric o fermă atitudine de renunţate definitivă la acea stare penibilă. aceste stări-problemă KARMA-ice se înscriu printre cele enumerate de noi anterior). Doamne. La omul obişnuit însă. cea mai mare parte a acestor amintiri rămâne înmagazinată în subconştient. Aceasta este deci o etapă. precum şi în toate situaţiile de viaţă pe care ea le afectează. în timpul inspiraţiei vom vizualiza ca aspirăm în noi lumină alb-strălucitoare. iar corpurile superioare "îşi amintesc" (chiar dacă noi nu suntem conştienţi de asta) şi trăirile noastre din alte existenţe. Vom citi în continuare cu multă atenţie această listă de obiecţii şi motivaţii interioare. de foarte multe ori. Prin urmare. chiar dacă remarcăm unele tendinţe de tensiune sau de crispare a sa. la nivelul corpului astral (MANOMAYA KOSHA). Vom scrie apoi pe hârtie imediat toate gândurile şi motivele care ne apar în minte. Atunci când am identificat foarte bine în noi înşine elementele limitatoare pe care suntem gata să le abandonăm definitiv. În plus. o asemenea reacţie interioară fermă şi lucidă în faţa cauzelor adevărate ale unei probleme profunde sau vechi. cât şi în corpul astral. La această fază este important să urmărim să ne păstrăm corpul cât mai relaxat. etc. sentimente. suntem pregătiţi pentru adevărata relaxare şi detaşare spirituală. De exemplu. apoi vom asculta cu atenţie răspunsurile mentalului nostru. stocate (înregistrate) într-un anumit mod atât în celulele corpului fizic. amintiri. timpul expiraţiei conştientizăm cum eliminăm toate tensiunile. Într-adevăr. cu atât mai repede vom putea elimina aspectele negative din fiecare celulă a corpului. vom relua întregul procedeu cu aceeaşi stareproblemă. ne putem întreba: "O. Cu alte cuvinte. ce m-ar putea împiedica să intru în legătură cu îngerul meu păzitor?" sau "Ce mă reţine în acest demers spiritual ?". este de ajuns pentru a eradica definitiv din conştiinţă problema respectivă.În continuare ne vom concentra ferm atenţia să descoperim ce anume ne-ar putea împiedica să intrăm în legătură cu entităţile angelice. ce fel de situaţie sau ce persoană a declanşat-o în noi. vom continua purificarea lăuntrică în legătură cu celelalte stări-problemă ce ni se revelează a fi o cauză a celorlalte obiecţii mentale de pe lista-iniţială (de regulă. legate de acea situaţieproblemă. În plus. iar în timpul expiraţiei vom conştientiza că eliminăm toate tensiunile şi dezechilibrele din fiinţa noastră. Putem fi siguri că lista este completă atunci când răspunsurile încep să se repete. aproape toate amintirile noastre (inclusiv cele datorate unor puternice traumatisme sau şocuri emoţionale) sunt. etc. aspectele şi zona subtilă din fiinţa noastră corespunzătoare acelui sentiment de limitare). După aceasta.

pe rând. problema respectivă. toate aspectele KARMA-ice negative pe care acum suntem gata să le abandonăm. În continuare vom alătura palmele în zona pieptului (ca la PRARTHANASANA) şi vom aspira cât mai intens să intrăm în stare de rezonanţă cu îngerul nostru păzitor sau eventual cu o altă entitate angelică. Vom urmări cu atenţie toate modificările şi transformările lăuntrice care survin în acest moment. îi vom mulţumi mai întâi lui Dumnezeu pentru lecţiile spirituale pe care le-am asimilat prin intermediul ei.. vom relua de pe lista noastră cu obiecţii şi stări-problemă. pentru prima dată în cadrul acestui complex procedeu spiritual de contactare a entităţilor angelice. urmând aceleaşi etape. mă eliberez definitiv de problema (starea)..UN EXERCIŢIU SIMPLU DE RELAXARE ŞI DETAŞARE SPIRITUALĂ După ce în prealabil am realizat exerciţiul de centrare interioară (cel mai bine. senzaţie care adeseori este descrisă de vorbirea populară prin expresia: "Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă". în continuare.. precum şi întregii Naturi pentru că a primit de la noi energia negativă (inferioară) pe care noi am eliminat-o. Atunci când sesizăm că suntem pregătiţi să ne eliberăm de o anumită problemă. îngerului nostru păzitor (sau entităţii angelice invocate). De obicei. Vom mulţumi. vom trece la problema următoare. eliminarea unei tensiuni sau a unei probleme KARMA-ice se resimte ca o euforică şi intensă senzaţie de uşurare (relaxare şi detaşare). După aceasta. Putem chiar să rostim mental (sau cu voce tare). îi vom cere îngerului evocat să fie alături de noi. "Cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum. pentru asistenţa şi inspiraţia sa plină de dragoste. până vom epuiza toate aspectele KARMA-ice negative de pe lista noastră. după care vom respira profund de 7 ori. în locul ales de noi ca "spaţiu sacru"). urmărind ca. ne vom concentra din nou atenţia asupra respiraţiei.". După aceasta. = VA URMA = . să ne asiste şi să ne inspire în rezolvarea acelei probleme. din fiinţa noastră. În timpul fiecărei respiraţii vom conştientiza că eliminăm gradat şi profund. pe cât posibil. să respirăm într-o manieră egală (inspiraţia şi expiraţia să aibă aceeaşi intensitate).

AN 8 C 44 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. marele înţelept şi iluminat BUDDHA spunea că "de fiecare dată când ierţi răul care ţi-a fost făcut. în fiinţa acestuia survin numeroase transformări minunate (instalarea unei senzaţii euforice de bucurie şi de pace interioară.integratoare Această etapă a procedeului complex de punere în stare de rezonanţă cu sferele subtile de existenţă ale îngerilor ne face să fim mult mai deschişi (elevat-receptivi) şi în acelaşi timp mult mai focalizaţi asupra acestor tărâmuri subtile superioare. pe de altă parte. le vom purta mereu după noi. operând uneori chiar veritabile miracole în ceea ce priveşte condiţia existenţială a practicantului. senzaţia de a fi întinerit cu 10 ani. de atâtea ori moare un rău pe lume". spontan. Relaxarea şi detaşarea spirituală reprezintă cheia puterii de a ierta. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). generândune sentimente şi trăiri negative pe care. precum şi noi iertăm greşelile greşiţilor noştri"). armonizarea profundă a relaţiilor cu cei din jur. de persoana sau de situaţia pe care nu am putut-o ierta. Etapa a 4-a: Aspiraţia divin. În ceea ce priveşte puterea de a ierta. Pentru a putea ierta. frustrarea. resentimentele şi mânia. Astfel. . o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală UN EXERCIŢIU SIMPLU DE RELAXARE ŞI DETAŞARE SPIRITUALĂ (continuare la cursul 43. trăirea şi amplificarea puterii de a ierta. fericit şi mereu atent. ne vom dezvolta cu uşurinţă capacitatea de a ne elibera de asemenea sentimente inferioare. care există mai mult sau mai puţin latent în noi. De fapt. tradiţia creştină este şi ea plină de exemple care confirmă această viziune spirituală (chiar şi în rugăciunea "Tatăl Nostru" se face referire directă la acest aspect: "şi iartă-ne nouă greşelile noastre. Practicând sistematic exerciţiul simplu de relaxare şi detaşare spirituală. trebuie să ştim că neputinţa de a trece peste greşelile celorlalţi faţă de noi ne paralizează şi ne blochează progresul nostru spiritual. noi înşine avem nevoie să ne cerem iertare pentru că nu ne-am putut realiza încă idealurile morale şi spirituale şi pentru că ne-am lăsat pradă unor asemenea comportamente autodistructive. etc). conştient sau nu. dar sigur.a copilului divin. atunci când este vorba să îi putem ierta pe alţii. este vorba aici de trezirea . dorinţa de răzbunare. trebuie să eliminăm din fiinţa noastră durerea.pe deplin conştientă şi lucidă . În această direcţie. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). An 8) Această tehnică foarte simplă de relaxare şi detaşare spirituală este deosebit de eficientă. de cele mai multe ori. ataşându-ne de multe ori insidios. Cu alte cuvinte.

etc). atât fizice (de exemplu: identificarea cu mesajul profund spiritual al unor bucăţi muzicale sublime sau utilizarea unor structuri sonore special alese pentru sincronizarea şi armonizarea emisferelor cerebrale (de tipul BRAIN-MACHINE). ceea ce este esenţial pentru obţinerea stării de rezonanţă cu lumile sublime angelice este starea de puritate sufletească şi de aspiraţie nestăvilită către Dumnezeu! Prin urmare. suntem cu adevărat gata să comunicăm aproape oricând cu îngerul nostru păzitor (în primul rând) precum şi cu alţi îngeri de lumină ai lui Dumnezeu. în sensul intensificării aspiraţiei noastre spirituale. ajungând prin aceasta mult mai repede să ne cunoaştem şi menirea noastră în această viaţă.Această latură . în funcţie de afinităţile şi disponibilităţile (aptitudinile) individuale. fie prin diferite alte procedee de meditaţie prin care ne putem eleva cât mai mult nivelul de conştiinţă şi care ne sunt mai accesibile. fie "gustativi". Etapa a 5-a: Comuniunea spirituală propriu-zisă sau intrarea şi menţinerea în starea de rezonanţă cu entitatea sau cu ierarhia angelică invocată Îngerii ne pot ajuta imens să devenim conştienţi de Eul nostru superior (Sinele Divin ATMAN. etc. rănită. fie alte procedee ce folosesc drept suport anumite sunete. odată trezită. care există permanent în gloria şi în lumina atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu).a fiinţei noastre. putem aborda cu succes această fază de comuniune spirituală inefabilă propriu-zisă cu sferele subtile angelice. fără a căuta deloc să analizăm sau să privim într-un mod critic respectivul mesaj în momentul scrierii lui. cât şi pentru cunoaşterea şi înţelegerea celorlalţi. frustrată sau îndurerată. către un mare model divin (IISUS CRISTOS) sau chiar către îngerul nostru păzitor (ori către alţi îngeri de lumină). stare care ne va permite intrarea spontană şi fără nici un fel de efort în comuniune telepatică inefabilă cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. putem să fim preponderent "vizuali". această stare de -aspiraţie şi de raportare cât mai clară la realitatea divină care este specifică îngerului sau ierarhiei angelice invocate. în funcţie de predominanţa noastră senzorială (după cum ştim deja. Practic. etc. însă trebuie să ne fie foarte clar că dincolo de orice tehnici şi procedee. această etapă de aspiraţie divin integratoare nu este atât o tehnică rigidă. aspecte foarte strâns legate de predominanţele individuale pe care le prezintă cele 5 TATTVA-e fundamentale în aura noastră) ne va fi mai uşor să abordăm un procedeu sau altul. iar aceasta este cu putinţă deoarece această parte sublimă şi extrem de pură a sufletului nostru nu a fost şi nu poate fi niciodată traumatizată.). poate fi amplificată utilizând fie procedee de vizualizare creatoare (de exemplu: conştientizarea şi acumularea în fiinţă a unor curenţi subtil coloraţi cât mai elevaţi şi mai adecvaţi scopului urmărit. În plus. această etapă a procedeului special de evocare telepatică a ierarhiilor angelice constituie o veritabilă piatră de încercare sau un fidel barometru al deschiderii noastre autentice şi sincere către Dumnezeu: numai atunci când putem sesiza foarte limpede o transformare a conştiinţei noastre. precum şi înzestrările noastre spirituale pe care deocamdată le menţinem într-o stare latentă.pentru mulţi nebănuită . Încă de la început însă. cât un joc minunat. . De îndată ce am reuşit să stăpânim foarte bine fiecare dintre etapele pregătitoare precedente. starea de aspiraţie pură şi intensă către sublimele tărâmuri angelice se poate amplifica în fiinţa noastră prin foarte multe modalităţi deja cunoscute de noi şi prezentate pe larg în cadrul cursului nostru de YOGA integrală. fie chiar prin simpla noastră rugă sinceră şi fierbinte (intensă) către Dumnezeu. De fapt. de fericire şi de uimire transfiguratoare. comunicarea inefabilă cu îngerul nostru păzitor sau cu alţi îngeri ne va oferi o "cheie" foarte importantă atât pentru cunoaşterea de sine. Astfel. ne va umple de încântare. este foarte bine să le notăm într-un caiet ca şi cum am scrie un text sub dictare. evocarea telepatică a sublimei "muzici a sferelor cosmice". a efervescenţei noastre creatoare.). "auditivi" sau "senzitivi" (aceasta însemnând fie "olfactivi". cât şi subtile (de exemplu: LAYA YOGA cu MANTRA unei Mari Puteri Cosmice . ea trebuind însă să fie pregătită şi anticipată de practica centrării (echilibrării) interioare şi de aceea a relaxării şi detaşării spirituale. Astfel. fie "tactili"). identificarea inefabilă (SAMYAMA) a făpturii noastre cu anumite YANTRA-e speciale secrete de facilitare a comuniunii cu ierarhiile angelice.cel mai bine cu acea Mare Putere Cosmică despre care ştim ori intuim că guvernează îngerul sau ierarhia angelică invocată. precum şi în sensul "trezirii" cât mai profunde a sufletului nostru. în situaţia în care vom primi unele mesaje telepatice precise de la îngeri. neliniştită.

ochii închişi şi tălpile sprijinite pe sol. din cadrul lecţiilor practice ale cursului nostru de YOGA integrală. sentimentele. urmărim să devenim conştienţi de prezenţa îngerului nostru păzitor.de regulă acest răspuns primit ne va da automat şi o "pregnantă şi certă senzaţie de "uşurare" şi de limpezire (clarificare) interioară cu privire la acea întrebare sau la acea problemă) vom mulţumi din tot sufletul lui Dumnezeu şi îngerului nostru păzitor. fără nici un fel de echivoc. În final (adică atunci când avem sentimental clar şi pregnant că ni s-a răspuns la acea întrebare sau că ni s-a oferit soluţia respectivei probleme . trebuie să ne observăm cu multă atenţie şi luciditate starea lăuntrică pe care o resimţim în timpul comuniunii propriu-zise cu entitatea angelică invocată. vom nota deci cu multă atenţie şi luciditate atât ideile care ne apar. sentimentele profunde şi intense de iubire divină. o uşurinţă şi mai mare putând eventual să întâmpinăm în situaţia în care urmărim să intrăm în stare de rezonanţă cu entităţile care fac parte din cadrul aşa-numitelor "spirite ale naturii" (fee sau zâne. vom proiecta apelul sau întrebarea noastră în zona inimii (ANAHATA CHAKRA). plini de recunoştinţă pentru acest ajutor divin care ne-a fost acordat. îngeraşul meu" şi/sau putem utiliza ca fond muzical bucata muzicală folosită drept suport pentru exemplificarea specială cu îngerul nostru păzitor. Pentru a putea identifica cu precizie influenţa subtilă angelică pe care o contactăm. aspect care ne va conferi o extraordinară stare de fericire şi o considerabilă expansiune a câmpului conştiinţei noastre individuale. ne aşezăm pe un scaun. vom aspira cât mai intens să primim un răspuns din partea îngerului nostru păzitor. graţie ajutorului şi ghidării spirituale primite de la îngerul nostru păzitor. (ANAHATA CHAKRA). putem chiar vizualiza că "aripile" sale de lumină alb-strălucitoare ne îmbrăţişează întreaga fiinţă cu o dragoste divină nesfârşită şi necondiţionată. stările sau emoţiile care vor surveni în acel moment. cât şi imaginile interioare.să contactăm telepatic şi alte entităţi angelice sublime. rugăciunea "înger. păstrând mereu. care este oricând gata să ne răspundă. după care închidem din nou ochii. de asemenea şi facilitarea contactării telepatice a unor mari înţelepţi şi realizaţi spiritual. senzaţiile şi starea noastră lăuntrică. După ce am realizat comuniunea spirituală (starea de rezonanţă) cu îngerul nostru păzitor. putem rosti mental. La această fază.dacă dorim aceasta . formulând totul cât mai clar. gnomi etc. ale căror "voci" sau manifestări vor fi distincte de acelea ale îngerului nostru păzitor. putem chiar să îl rugăm pe îngerul nostru păzitor să ne inspire sau să ne ajute în rezolvarea unor probleme sau dificultăţi cu care ne confruntăm sau chiar să ne răspundă telepatic la unele întrebări de natură spirituală. Atunci când resimţim foarte clar această divină prezenţă angelică.Un exerciţiu simplu de deschidere a fiinţei noastre faţă de îngerul nostru păzitor În spaţiul nostru sacru pregătit şi încărcat subtil anterior. De exemplu. după care vom deveni foarte atenţi (şi "transparenţi" lăuntric) la toate gândurile. salamandre. vom căuta să evocăm şi să percepem prezenţa divină a îngerului nostru păzitor.): Vom putea constata. ondine. Pentru aceasta. Atunci când simţim lăuntric că aceste cuvinte (ale întrebării noastre de ordin spiritual) au "pătruns" în dimensiunea subtilă a inimii. după care vom scrie tot ceea ce suntem atunci inspiraţi să scriem în legătură cu (ca răspuns la) întrebarea noastră. vom urmări să stabilim o cât mai profundă şi mai continuă stare de rezonanţă între conştiinţa noastră şi conştiinţa divină a îngerului nostru păzitor. prezenţă tot mai apropiată de noi. După ce am realizat lăuntric o stare de cât mai mare "transparenţă" mentală (vid mental). de acceptare plină . a Marilor Puteri Cosmice şi chiar a stării de inefabilă şi beatifică rezonanţă cu Dumnezeu însuşi. dacă dorim. orientându-ne atenţia în zona inimii (ANAHATA CHAKRA). În continuare. vom putea remarca ulterior că ne este posibil . atât în minte cât şi în inimă întrebarea noastră. Respirăm calm şi uşor. deschidem ochii şi scriem această întrebare în caietul nostru. cu coloana dreaptă. conştientizând cât mai profund sensul cuvintelor. în plus. pentru facilitarea acestei stări de comuniune spirituală. de voie.

"şi mai matură şi mai drăgălaşă" datorită intrării ei în stare de comuniune cu îngerul său păzitor. de profesie ziaristă.după spusele lui . ei au început să-i curgă lacrimi de fericire pe faţă în momentul în care a primit răspunsul îngerului. el a avut însă " o senzaţie amuzantă şi plăcută în inimă. acolo un fel de burete pe care îl storci. s-a hotărât totuşi să aplice şi el acest procedeu special de punere în rezonanţă cu divinele sfere angelice. în plan subtil) înainte de a se adresa direct. devenind . pentru că el era obişnuit să-şi blocheze şi să-şi reprime sentimentele. "Simţeam că sunt cuprinsă toată într-un ocean de iubire şi că sunt eliberată de toate suspiciunile şi îndoielile mele. două reacţii individuale tipice provocate de evocarea îngerului păzitor prin intermediul acestui procedeu special. cu o dragoste nesfârşită şi supraumană!" Al doilea caz pe care-l prezentăm evidenţiază o reacţie mai curând fizică în momentul contactării telepatice a îngerului păzitor. LARRY îşi percepea îngerul păzitor la nivel fizic. îngerul păzitor al lui LARRY i-a "atins" (purificat) mai întâi inima (ANAHATA CHAKRA. LARRY. de protecţie divină. în schimb strălucea toată de fericire: „N-am mai trăit niciodată până acum un sentiment de iubire atât de copleşitor ca atunci când am auzit interior vocea îngerului meu". ea a uitat să mai ia cu conştiinciozitate notiţe.de înţelepciune a fiinţei noastre. Iată. Un inginer informatician. deşi era pregătită cu caietul pe genunchi şi cu stiloul în mână ca să-şi noteze orice mesaj ar fi primit. La prima. stiloul i-a rămas imobil între degete. a închis ochii şi şi-a întrebat îngerul păzitor: "Ce vrei să-mi spui acum?". de inspiraţie sublimă etc. spre exemplu. după care îl laşi să-şi revină. numai pentru că iubita lui se transformase spiritual foarte mult în urma aplicării cu succes a acestui procedeu.. spontan. la doi practicanţi din Occident: După ce a realizat cu succes etapele precedente ale procedeului. În plus. Pentru prima oară în cariera ei de ziaristă. =VA URMA= . În acest caz. şi nu la nivel emoţional. sunt tot atâtea dovezi ale contactării unei divine entităţi angelice luminoase. Pentru prima oară mă simţeam cu adevărat iubită. GILDA. care era iniţial destul de sceptic cu privire la eventualitatea recepţionării unor mesaje angelice. LARRY nu a simţit nici un fel de stare interioară modificată faţă de cea obişnuită. a relatat ea ulterior. sa tentativă în această direcţie. de pace interioară euforică. Atunci. exact ca.

putem recurge oricând la exerciţiul următor atunci când urmărim să dialogăm telepatic cu el. an 8) Atunci când Larry a înţeles că sufletul său era pe cale să se deschidă. francheţea este imperios necesară pentru stabilirea unei adevărate stări de comuniune cu entităţile angelice. -A doua metodă constă într-o dialogare efectivă şi interactivă cu îngerul nostru păzitor. etapă cu etapă. În timpul acestor stări de comuniune (rezonanţă) telepatică cu îngerii de lumină se mai pot manifesta destul de frecvent şi alte senzaţii fizice: fiori. putem recurge cel mai uşor la două modalităţi principale. va interveni în mod providenţial în viaţa noastră pentru a ne ajuta să atingem acest obiectiv. ajutorul dezinteresat şi protecţia divină. Îngerul nostru păzitor. "Cum aş putea să te chem cu mai multă uşurinţă?". Atunci când începem să ne eliberăm de vechile noastre bariere şi închistări mentale şi emoţionale. îngerul său păzitor i-a subliniat. un parfum sublim şi inexplicabil printr-o cauză exterioară (fizică) etc. ”Care sunt înzestrările native de care mă pot folosi mai mult în evoluţia mea spirituală?". o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală Un exerciţiu simplu de deschidere a fiinţei noastre faţă de îngerul nostru păzitor (continuare la cursul 44. Deoarece mai menţinea în el o anumită doză de scepticism şi de neîncredere. pentru a-i primi inspiraţia. . Cu alte cuvinte. Un exerciţiu simplu de dialogare telepatică cu îngerul nostru păzitor După ce am reuşit să ne deschidem lăuntric suficient de mult faţă de îngerul nostru păzitor. ne vor sta la dispoziţie de acum înainte mai multe metode de a intra într-o sublimă şi inefabilă stare de rezonanţă cu el. prin procedeele de relaxare şi detaşare spirituală (etapa a 3-a a acestei tehnici speciale). "La ce şi cum pot fi mai util celorlalţi?" etc. "Care este cel mai bun mod de a comunica cu tine?". -Prima dintre ele constă în a pune mai întâi o întrebare de ordin spiritual şi de a ne deschide apoi cât mai mult sufletul faţă de îngerul nostru păzitor pentru a primi un răspuns de la el. ni se vor revela adevăratele noastre calităţi şi daruri spirituale. cu atât ei ne vor comunica mai multe informaţii spirituale utile pentru noi. Înainte de a-1 aborda. această tehnică) până când a primit următorul mesaj telepatic de la îngerul său păzitor: "Eşti îndeajuns de bun şi îndeajuns de inteligent: meriţi să fii iubit chiar aşa cum eşti". Cu cât vom dialoga (telepatic) mai mult cu îngerii. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). aceasta 1-a încurajat să persevereze în practicarea acestui procedeu.AN 8 C 45 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. După ce primul contact telepatic cu îngerul nostru păzitor a fost stabilit. Din punct de vedere practic. "De ce anume am mai multă nevoie în această etapă în care mă găsesc?". CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYKOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). fără nici un fel de ezitări sau tatonări. Întotdeauna. în colaborare cu alţi îngeri de lumină. „Care este numele tău?". lui Larry i-au fost necesare încă alte trei tentative (a mai aplicat de trei ori. furnicături în zona cefei. lacrimi de fericire. principala problemă care i-a întârziat (lui LARRY) comuniunea cu el: sentimentul că el (LARRY) nu merită aşa ceva. senzaţii de răcoare plăcută. Ca modele pentru aceste întrebări de ordin spiritual putem să recurgem la următoarele exemple: "Care este menirea mea în această viaţă?''.

după consacrarea consecinţelor acestei acţiuni evocatorii către Dumnezeu.Fă ceea ce este bine şi îţi place cel mai mult să faci. dar ferm. într-o stare de cât mai mare transparenţă interioară (vid mental). lui Dumnezeu şi îngerului nostru păzitor pentru acest divin ajutor. -Serviciul meu actual îmi convine. Atunci ea a realizat faptul că şi-ar fi dorit ca superiorul ei să-i recunoască valoarea. ne deschidem lăuntric ca să recepţionăm telepatic răspunsul pe care ni-1 transmite îngerul nostru păzitor. de asemenea. este bine însă să trecem mai întâi din nou. îi vom mulţumi din tot sufletul. nu este vorba decât de anumite aspecte pe care nu le poţi suporta nici în fiinţa ta. Dacă vei reuşi să înfrunţi cu curaj şi cu fermitate aceste aspecte negative. În continuare. pe care nu-1 pot suporta. chiar şi mai sumar. dat şi-a dat seama. Pentru exemplificare.Ce înseamnă asta? . o altă întrebare legată de răspunsul angelic primit anterior şi să i-o adresăm îngerului nostru păzitor. Ca o remarcă generală: este bine să ştim că o dată ce starea noastră de apropiere şi de intimitate sufletească faţă de îngerul nostru păzitor devine tot mai profundă. putem recurge la acest dialog telepatic chiar şi pentru întrebări legate de viaţa noastră de zi cu zi. continuând în acest mod până când considerăm că am înţeles foarte bine acea intervenţie angelică inspiratoare. Urmărim să evocăm şi să simţim cât mai plenar prezenţa divină a îngerului nostru păzitor. . aceasta implicând bineînţeles să formulăm verbal atât întrebările noastre. GERALD1NE: -"Spune-mi. plini de recunoştinţă. te rog. în zona inimii (ANAHATA CHAKRA. relaxare (detaşare) şi aspiraţie integratoare. căutând să-1 primim cu toată inima în sufletul nostru. putem să ne formulăm lăuntric (la nivelul lui ANAHATA CHAKRA) şi apoi în scris. prin etapele precedente de centrare. care a început după aceasta să se gândească mai profund la tot ceea ce considera ea mai înainte că o deranja la şeful ei. După aceasta. în plan subtil). nesfârşită. în modul descris anterior. deşi deosebit de conştiincioasă chiar şi în cele mai mici detalii la serviciu. cât şi răspunsurile pe care le primim de la îngerul nostru păzitor. O altă variantă a acestui exerciţiu constă în a folosi în locul carneţelului şi creionului. oferim în continuare un foarte scurt dialog telepatic de acest gen. şeful ei o critica adesea şi nu o felicita decât foarte rar. având lângă noi un carneţel şi un creion. necondiţionată. cu coloana dreaptă. Aceasta te va apropia de Dumnezeu şi va face munca ta mult mai utilă celorlalţi oameni. Dacă îţi place ceea ce faci. dar nu mă înţeleg deloc cu şeful meu. Atunci când putem resimţi foarte clar că întrebarea noastră a fost localizată la acest nivel (ANAHATA CHAKRA). Principala ei nemulţumire era legată de faptul că. Apoi. un reportofon. învaţă să-ţi placă ceea ce faci. Dacă nu poţi. de fapt. În final. la şeful tău? Orice ar fi aceasta. formulăm o întrebare care ne preocupă şi orientăm această întrebare blând. ce să fac în legătură cu serviciul meu actual? -Urmează-ţi vocea inimii. că." Acest mesaj a impresionat-o foarte mult pe GERALDINE. întocmai ca atunci când ne-am adresa celui mai apropiat şi mai iubit prieten. o vom scrie în carneţel şi o vom adresa mental îngerului nostru păzitor. vei face totul cu dragoste şi din tot sufletul.Ce nu-ţi place. întocmai ca într-o conversaţie cu o fiinţă foarte dragă. Tehnica propriu-zisă Ne aşezăm mai întâi pe un scaun sau într-o postură de meditaţie. sesizând totodată că suntem înconjuraţi şi aureolaţi de iubirea sa pură. de . vei înţelege. răspuns pe care îl vom scrie imediat aşa cum l-am primit. în spaţiul nostru sacru. În acelaşi timp respirăm conştient. fără a căuta deloc să-1 analizăm acum. Ce ar trebui să fac în această situaţie? . dialog consemnat de o altă practicantă din Occident.

Ceea ce ne este deci necesar înainte de toate pentru a atinge această divină integrare angelică sunt continuitatea şi consecvenţa în starea de comuniune spirituală cu îngerul sau cu ierarhia angelică evocată. e bine să ştim că proiecţia subtil-integratoare a conştiinţei noastre în aceste tainice tărâmuri subtile ne poate oferi de multe ori cu uşurinţă . ca grup. la 6 săptămâni după aceasta. să aprofundăm şi mai mult starea noastră de rezonanţă cu aceşti curenţi mentali superiori. apelarea şi mai intensă a îngerilor de lumină ne va ajuta extraordinar de mult să depăşim toate aceste bariere. Întradevăr. paradisiacă. În plus. specific (propriu) îngerului evocat. putem acum să înţelegem că nenumărate descoperiri geniale binefăcătoare. aşa cum am arătat anterior. îndeosebi practica relaxării şi a detaşării spirituale (care a fost descrisă anterior) ne poate sprijini foarte mult în această direcţie.fapt ea însăşi nu fusese niciodată până atunci cu adevărat conştientă de aceasta (de valoarea ei profesională şi umană). religie. prin asocierea cu alte fiinţe care aspiră şi ele la desăvârşirea spirituală (de exemplu unii colegi de la cursul de YOGA. dacă la primele contacte angelice telepatice este posibil ca acest sentiment de comuniune spirituală să fie destul de vag (putem percepe doar o "prezenţă" misterioasă şi inefabilă). de comunicare etc. artă. iar aceasta este valabil în special în grupurile spirituale. iar GERALDINE a fost promovată într-un post de conducere. ajutându-ne foarte mult (direct proporţional cu deschiderea noastră lăuntrică faţă de el) să depăşim cu succes toate problemele şi dificultăţile cu care ne mai confruntăm. limitate şi stereotipe. vom descoperi treptat (în funcţie de consecvenţa noastră în realizarea practică a acestei tehnici speciale) noi şi noi aspecte şi nuanţe ale stării noastre de comuniune angelică sau putem chiar avea spontan unele imagini foarte clare ale sferei subtile de manifestare specifice îngerului sau ierarhiei angelice evocate.mai ales în cazul acelora (tărâmurilor) specifice ierarhiilor angelice superioare . orgolii. înţelegere. tentaţii inferioare. Pe măsură ce vom persevera şi vom progresa în acest exerciţiu simplu de comunicare spirituală cu îngerul nostru păzitor. vom descoperi gradat că aceste momente de intimitate cu el constituie o extraordinară şi sublimă sursă de fericire divină. vom putea recepţiona cu uşurinţă anumiţi curenţi mentali superiori. vom stabili gradat (mai ales în România. atenuându-ne sau chiar blocându-ne astfel elanul cel pur şi intens al sufletului către Dumnezeu. geniale) în domeniul de manifestare (cunoaştere. . vom descoperi în schimb adevărata stare de libertate. Ghidul nostru divin (care este îngerul nostru păzitor) ne va aduce în viaţa de zi cu zi din ce în ce mai multă putere. echilibru şi inspiraţie divină. Astfel. În această situaţie. etc) chiar şi la yoghinii ceva mai avansaţi. YOGA.). însă în mod cu totul neaşteptat. cosmici (anumite inspiraţii divine. Astfel. întrajutorare dezinteresată şi înţelepciune. Totodată. pornind de la ele. de trăire. unde datele spirituale subtile facilitează foarte mult acest gen de orientări divin inspirate) bazele unui nou tip de relaţii interumane. cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. relaţii bazate pe iubire necondiţionată. şeful său a fost mutat într-un alt post. expansiune şi creativitate divin integrată şi bazată pe trezirea inimii (sufletului). etc. inspiraţii şi intuiţii pe care este foarte bine să le notăm sau să le reproducem imediat după aceea. cu care deja avem sau ne-am format în timp unele afinităţi profunde (de aspiraţie. Învăţând astfel treptat să renunţăm la atitudinile şi la viziunile noastre egotice. iertare. în care noi ne proiectăm subtil. odată ajunşi la acest nivel profund de comuniune integratoare. tot ceea ce avem de făcut în această fază este doar să menţinem fără întrerupere şi să aprofundăm chiar cât mai mult starea de comuniune spirituală descrisă anterior. apropiere sufletească. precum şi capodoperele artistice divin inspirate au fost posibile datorită acestei stări de integrare spirituală (voită sau spontană) în divinele sfere (lumi paralele) angelice. egoul mai poate interveni uneori cu anumite influenţe perturbatoare (egoisme. Prin urmare. Dialogul ei cu îngerul ei păzitor a făcut-o să rămână mai departe la locul ei de muncă.)). Etapa a 6-a: Integrarea noastră spirituală în dimensiunea subtilă (lumea angelică sau tărâmul ierarhiei angelice) care a fost evocată Această etapă a acestui procedeu special survine în mod firesc pe măsură ce vom aprofunda tot mai mult starea de comuniune spirituală inefabilă (intrarea şi menţinerea în stare de rezonanţă) cu îngerul sau cu ierarhia angelică invocată. dificultăţi sau capcane pe care ni le întinde egoul exacerbat. cât mai fidel. pentru ca ulterior.chiar stări de iluminare spirituală (SAMADHI). Astfel. armonie. şi prin asocierea noastră.

fie să reintrăm în starea de rezonanţă cu el prin reluarea integrală a exerciţiului simplu de evocare telepatică a îngerului nostru păzitor ori a unei alte entităţi angelice superioare. "Incredibil!". într-o anumită măsură. însă ele împrăştie adesea starea de deschidere şi de receptivitate superioară pe care o dobândisem atât de greu. De exemplu. = VA URMA= . etc.În această direcţie. "Ce interesant!". În mod similar.. de altfel. aceasta arată fără îndoială intervenţia ego-ului nostru (din această cauză este atât de important să fim într-o cât mai stabilă stare de vid mental şi să nu intervenim absolut deloc asupra acestor mesaje). acest model de comunitate umană. mesajele angelice se pot opri uneori la mijlocul unei fraze sau îşi pot schimba brusc semnificaţia. acest lucru fiind. A dialoga telepatie cu îngerii este asemănător. fie în cuplu. dacă dialogul nostru este blocat. un element decisiv pentru trecerea deplină a umanităţii într-o nouă perioadă de maximă înflorire spirituală (SATYA YUGA). va fi foarte curent. "Ah! Am reuşit!". care arată că într-o perioadă de cel mult 100 de ani. Într-o asemenea situaţie. putem fie să-i cerem pur şi simplu plini de candoare îngerului evocat să reia mesajul de la început. cu a vorbi la telefon cu un foarte bun prieten. ajutorul angelic este deosebit de intens. aflat (fizic vorbind) la mare distanţă. dacă linia telefonică nu este foarte bună. pot să fie destul de frecvente la începutul practicii propriu-zise. convorbirea noastră poate avea unele întreruperi. sau chiar în grup) în comuniune spirituală inefabilă cu entităţile angelice luminoase. lipsită de egoism şi în care oamenii pot intra cu cea mai mare uşurinţă (fie individual. atunci când începem să recepţionăm o comunicare angelică. reacţiile interioare de tipul: "Extraordinar!". multe fiind mesajele recepţionate de unii practicanţi ai acestui procedeu special. pentru a restabili astfel legătura telepatică (starea de rezonanţă sau acord subtil).

LALANA CHAKRA şi SAHASRARA. Conştientizăm acum cea dea treia linie energetică (canal subtil) de lumină alb strălucitoare. An 8) Aşezaţi într-o postură de meditaţie (SIDDHASANA. zonă aflată într-o strânsă legătură cu un centru secundar de forţă foarte important. LALANA CHAKRA. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). în zona din spatele cutiei craniene (regiunea occipitală a craniului). pe câte un punct situat deasupra fiecărei urechi (degetele mâinii stângi deasupra urechii stângi şi degetele mâinii drepte deasupra urechii drepte sau. pentru o cât mai bună relaxare şi deconectare interioară (psihomentală). a acestui triunghi de lumină care leagă zona occipitală (LALANA CHAKRA) de AJNA CHAKRA. la nivelul lui AJNA CHAKRA. asupra "celui de-al treilea ochi" (AJNA CHAKRA). reunite. În continuare. în zona creştetului. Conştientizăm apoi activarea unei linii energetice (a unui canal energetic subtil) de lumină alb-strălucitoare. În continuare ne deplasăm vârfurile degetelor. cât mai profund. simultan căutăm să realizăm o cât mai profundă stare de fuziune (LAYA YOGA) cu BIJA MANTRA lui AJNA CHAKRA. Apoi ne readucem vârfurile degetelor de la mâna dreaptă. Vizualizăm şi la acest nivel trezirea unui focar de lumină alb-strălucitoare în timp ce urmărim să realizăm şi să menţinem o cât mai profundă stare de fuziune (LAYA YOGA) cu GAYATRI MANTRA. ne vom plasa vârfurile degetelor de la fiecare mână.) sau chiar pe scaun. în vederea obţinerii integrării spirituale în sfera subtilă de manifestare a acelui înger (continuare la cursul 45. PADMASANA. altfel spus. reunite. VAJRASANA etc. AUM. . Aşezăm vârfurile degetelor de la mâna dreaptă. cu coloana dreaptă şi menţinând ochii închişi. în zona din mijlocul frunţii. realizând astfel o sui-generis TRIANGULAŢIE energetică interioară între AJNA CHAKRA. tot reunite.AN 8 C 46 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. exact ca la exerciţiile precedente. legând între ele aceste 2 zone ale capului (respectiv zonele de proiecţie fizică a lui AJNA CHAKRA şi SAHASRARA). către ceafă. întreaga musculatură corporală. ne vom concentra atenţia asupra actului respirator. pe tâmple) în aşa fel încât aceste puncte simetrice să se afle la aceeaşi înălţime cu centrul geometric al triunghiului de forţă descris anterior. în plus. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală Un exerciţiu simplu pentru uşurarea şi aprofundarea comuniunii telepatice cu îngerul nostru păzitor sau cu o altă entitate angelică superioară. mai întâi ne deconectăm global. Vom vizualiza aici (la nivelul lui AJNA CHAKRA) un focar de lumină alb-strălucitoare. Vizualizăm la acest nivel dinamizarea unui al treilea focar de lumină alb strălucitoare şi conştientizăm după aceea activarea unei alte linii energetice (canal energetic subtil) de lumină alb strălucitoare care uneşte acest punct focar de zona creştetului (SAHASRARA). tot reunite. după ce am conştientizat cât mai bine acest TRIUNGHI DE FORŢĂ. După aceasta ne vom deplasa vârfurile degetelor. fără să intervenim însă absolut deloc în mersul său firesc. prin alunecare.

Cu alte cuvinte. odată dinamizată. în plus. în dimensiunea (lumea subtilă paralelă) specifică acelui înger. Pentru facilitarea stării de comuniune cu îngerul evocat şi pentru menţinerea şi aprofundarea acesteia în vederea intrării. după numai câteva repetări ale acestui procedeu simplu. ne vom aşeza vârfurile degetelor fiecărei mâini. cu atât ea ne va face mai apţi de a intra şi de a ne menţine într-o stare de comuniune spirituală cu îngerul sau cu ierarhia angelică pe care dorim să o evocăm. este posibil. conştientizăm apoi unirea acestor două puncte focar prin intermediul unei linii energetice (canal subtil) de lumină alb-strălucitoare. odată dinamizată. conform desenului schematic din figura 1. Putem recurge după aceasta la dinamizarea acestor două TRIUNGHIURI energetice descrise mai sus (de emisie şi recepţie) ori de câte ori dorim să stabilim o p legătură (o comunicare subtilă) cu entităţile angelice luminoase.simultan cu menţinerea unei stări de cât mai profundă fuziune (LAYA YOGA) cu BIJA MANTRA lui VISHUDDHA CHAKRA) şi vizualizăm aici un al treilea punct-focar subtil de lumină alb-strălucitoare. va fi de ajuns doar să vizualizăm direct. Pentru aceasta. în faza de integrare spirituală. care mai pot să subziste şi în timpul practicării tehnicii propriu-zise de punere în contact cu lumile angelice. Conştientizăm apoi activarea a două linii energetice (canale subtile) care leagă punctul-focar din zona gâtului (VISHUDDHA CHAKRA) de cele două puncte focar de la nivelul urechilor. Astfel. la nivelul urechilor (mâna stângă la nivelul urechii stângi şi mâna dreaptă la nivelul urechii drepte). care va răspunde în felul dorit de solicitant. După aceasta plasăm vârfurile degetelor reunite ale mâinii drepte pe zona anterioară a gâtului (VISHUDDHA CHAKRA în plan subtil . .de toate emoţiile egotice şi de toate ideile preconcepute referitoare la problema respectivă. Vom constata atunci că aceste sui-generis TRIANGULAŢII energetice se vor reactiva tot mai uşor. Această structură energetică triunghiulară. O cauză foarte frecventă a întreruperii stării de comuniune spirituală cu entitatea angelică evocată o constituie diferitele noastre dorinţe egotice.cel puţin pe durata practicării acestui procedeu spiritual . chiar prin centrul acestuia. Această structură energetică.Vom vizualiza apoi şi la nivelul acestor puncte parietale (zona tâmplelor) trezirea a câte unui focar subtil de lumină alb-strălucitoare şi conştientizăm activarea unei linii energetice (circuit subtil) de lumină albstrălucitoare care uneşte aceste 2 puncte focar şi intersectează triunghiul energetic descris anterior. fără nici un alt fel de elemente preliminare. ca în desenul din figura 2. conform dorinţelor sau aşteptărilor noastre. reunite. Cu cât această structură-reţea subtilă este mai activă (prin vizualizare creatoare şi prin conştientizarea acestei energizări). în locul îngerului evocat. vom trece şi la crearea (dinamizarea) unui circuit subtil-energetic similar care să ne faciliteze cât mai mult receptarea mesajelor angelice. vom putea acum să transmitem îngerului întrebările noastre de la nivelul TRIUNGHIULUI energetic emiţător şi vom resimţi mai uşor răspunsul său la nivelul TRIUNGHIULUI energetic receptor. atunci când îi punem îngerului evocat o întrebare sau îi cerem un sfat în legătură cu o problemă care pentru noi este foarte importantă "fixaţia noastră mentală" asupra acelei probleme sau idei particulare poate uneori altera sau chiar denatura informaţia primită. Tocmai din această cauză este foarte important să ne debarasăm mentalul . putem chiar interfera inconştient cu unele entităţi inferioare din invizibil. realizând astfel un alt TRIUNGHI de forţă (TRIANGULAŢIE energetică subtilă). să se manifeste o entitate inferioară (atrasă de rezonanţele respective ale fiinţei). când aceste dorinţe egotice sunt foarte intense. vizualizând şi aici trezirea a câte unui focar subtil de lumină alb-strălucitoare. va constitui "receptorul" nostru angelic. După realizarea cu succes a acestei prime etape a acestui procedeu simplu (crearea "emiţătorului" nostru). aceste două structuri energetice şi ele se vor activa imediat. practic. va acţiona întocmai ca un sui-generis "emiţător intern" permiţându-ne evocarea şi contactarea telepatică mult mai uşoară şi eficientă a entităţii angelice cu care dorim să intrăm în contact (în stare de rezonanţă). în anumite condiţii (îndeosebi atunci când fiinţa se confruntă cu unele dorinţe şi rezonanţe rele sau inferioare).

APAS TATTVA. teama de eşec (în legătură fie cu problema respectivă. punându-ne cât mai franc următoarele întrebări: "Dacă se va produce exact acel lucru de care îmi este teamă. conştientizând cât mai pregnant eliminarea respectivului blocaj din fiinţa noastră. pentru o mai bună armonizare. în final. de jos în sus (de la PRITHIVI TATTVA până la VAYU TATTVA). cum o să mă simt oare? Ce o să fac atunci? Ce se va petrece după aceasta?". vizualizăm canalele subtile energetice care ies gradat din BRAHMARANDHRA (zona creştetului). aflându-le astfel originea (cauza profundă) şi căutăm apoi lăuntric să înţelegem cât mai bine ce am avut de învăţat referitor la aceste trăiri. că suntem legaţi (branşaţi) prin nenumărate canale subtile energetice de pământ primind astfel în fiinţa noastră curenţi benefici. probleme legate de nesiguranţă sunt mai specifice perturbărilor lui PRITHIVI TATTVA şi MULADHARA CHAKRA.) 1.începem apoi să "extragem" şi să sublimăm această energie telurică benefică la nivelul fiecărui centru de forţă. Pentru a elimina această eventuală sursă de perturbare a stării noastre de rezonanţă cu sublimele entităţi angelice. gradat întocmai ca la exerciţiul de centrare interioară descris anterior. "Sunt pregătit să cunosc adevărul în această direcţie?".purificatoare. toată gama de efecte şi de nuanţe specifice stării de dinamizare de la acest nivel. să le realizăm pe toate. deşi ne confruntăm cu teama respectivă. sesizând şi de această dată efectele profunde şi complexe generate de fiecare dintre aceste dinamizări. cu spatele drept şi ochii închişi. În continuare. de jos în sus. este totuşi bine. după care aducem aceste energii la nivelul fiecărei CHAKRA-e de sus în jos. ele sunt legate de o TATTVA sau de alta dintre cele patru fundamentale: de exemplu. eventual. până în SAHASRARA inclusiv conştientizând pe fiecare etaj respectiv CHAKRA). etc. trebuie ca înainte de a adresa îngerului evocat o întrebare referitoare la o chestiune foarte importantă pentru noi. legându-ne (branşându-ne) de energiile subtile benefice cosmice. începând cu SAHASRARA şi încheind cu MULADHARA CHAKRA. Chiar dacă nu simţim lăuntric că este cazul să recurgem la toate aceste 4 purificări subtile TATTVAice. putem recurge cu succes la anumite exerciţii simple de relaxare şi detaşare spirituală. telurici care ne amplifică şi ne armonizează. amintirile sau blocajele emoţionale de care vrem să ne eliberăm. fie chiar cu stabilirea comunicării propriu-zise cu entitatea angelică evocată) reprezintă o altă importantă sursă de "zgomot" ("bruiaj") în legătura noastră telepatică (dialogul nostru) cu îngerul evocat. . să înfruntăm cu curaj toate temerile noastre eventuale legate de acea chestiune. Aceste procedee foarte simple ne vor permite să "intrăm" conştient în zonele mai profunde ale corpului nostru subtil pentru a debloca eventualele tensiuni şi blocaje subtile care ne produc acele sentimente de teamă sau de nesiguranţă (evident. prin fixaţiile şi obsesiile specifice pe care le generează în fiinţă. Atunci când suntem gata să ne debarasăm complet de aceste trăiri şi tendinţe rele îi vom mulţumi lui Dumnezeu pentru lecţia de viaţă care ne-a fost oferită prin intermediul acelor amintiri neplăcute sau acelor blocaje emoţionale. Vom inspira apoi profund pe nas.Polar opus dorinţelor. Dacă este cazul (dacă nu conştientizăm suficient de bine aceste stări inferioare pentru a ne delimita de ele cât mai ferm) ne putem concentra un anumit interval de timp asupra fiecăreia dintre ele. după care vom expira profund şi puternic pe gură. PRITHIVI TATTVA şi MULADHARA CHAKRA. în care suntem foarte implicaţi emoţional. la nivelul aurei. invităm (evocăm) mai întâi îngerul nostru păzitor (sau. un alt înger de lumină) să ne inspire şi să fie alături de noi (să ne protejeze). Dacă răspunsul la aceste ultime întrebări este DA. Relaxarea şi detaşarea spirituală prin intermediul lui PRITHIVI TATTVA Aşezaţi pe un scaun. "Sunt eu oare pregătit (gata) să abandonez complet (să mă detaşez complet de) această frică?". Evocăm apoi toate emoţiile. Vom realiza 7 asemenea respiraţii subtil. ne orientăm atenţia din nou asupra lui MULADHARA CHAKRA. care sunt bazate pe dinamizarea armonioasă a celor 4 TATTVA-e de bază ale naturii umane: PRITHIVI TATTVA. TEJAS TATTVA şi VAYU TATTVA. cele referitoare la manifestările dizarmonioase în plan sexual sau social sunt mai specifice perturbărilor lui APAS TATTVA şi SWADHISTHANA CHAKRA. Ne concentrăm apoi asupra actului respirator fără a interveni cu nimic în mersul său firesc şi conştientizăm în acelaşi timp.

de jos în sus. realizat anterior la nivelul lui MULADHARA CHAKRA: conştientizăm mai întâi. purificatoare şi regenerantă a pământului (PRITHIVI TATTVA). emoţiile inferioare. Realizăm astfel atât purificarea fiinţei noastre la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. la nivelul lui SWADHISTHANA CAKRA. îi vom mulţumi din tot sufletul lui Dumnezeu. să vizualizăm în plus coborârea acestor energii inferioare (blocaje psihomentale. amintirile neplăcute. simultan. energia subtilă benefică telurică. tensiuni etc. cât mai precis. reluând şi aici procesul de purificare lăuntrică. = VA URMA = . eliminând în final toate aceste blocaje psihomentale relative la SWADHISTHANA CHAKRA în sfera subtilă benefică.Elementul esenţial al acestei purificări prin intermediul energiei subtile benefice a pământului este ca. Practica acestui exerciţiu foarte simplu de purificare lăuntrică prin intermediul energiei subtile benefice a pământului (PRITHIVI TATTVA) ne va face să ne simţim mult mai stabili şi mai echilibraţi emoţional. În final. îngerului evocat şi entităţii angelice guvernatoare a energiei subtile benefice a pământului (PRITHIVI TATTVA) pentru ajutorul divin acordat. inspirăm din nou profund pe nas şi "aspirăm" mental. Revenim gradat la conştiinţa fizică obişnuită şi apoi deschidem uşor ochii. blocajele sau tensiunile interioare de care trebuie să ne eliberăm la acest nivel (SWADHISTHANA CHAKRA). În continuare. Continuăm apoi în acelaşi mod pe toţi centrii de forţă următori. psihomentală. prin NADI-urile care ne leagă fiinţa de centrul subtil al energiei benefice telurice. de la nivelul tălpilor şi de la baza coloanei vertebrale în pământ). după care urmăm pas cu pas etajele descrise anterior. cât şi recircularea şi reintegrarea creatoare şi purificatoare a acestor energii reziduale în mediul subtil înconjurător. mai fermi şi mai plini de forţă interioară.) prin intermediul canalelor energetice care ne unesc fiinţa cu centrul subtil al energiei benefice telurice (canale care pleacă în jos întocmai ca nişte "rădăcini" foarte fine. în timpul fiecărei expiraţii mai sus menţionate.

este foarte bine dacă reuşim să o percepem chiar ca pe o energie subtilă. CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor). şovăială. 3. blocaj sau rezistenţă (rigiditate) lăuntrică neprevăzută care ar putea ieşi la iveală în timpul activităţilor noastre cotidiene. putând fi de exemplu. după care deschidem ochii şi revenim la starea de conştiinţă obişnuită. An 8) 2. În plus este bine să ştim că putem recurge la această tehnică foarte simplă şi pentru a preveni orice tensiune. indecizie. malefică. cu ochii închişi. realizat atunci când suntem sub duş. energii vehiculate chiar de apa care cade peste noi (sau care ne imaginăm că se revarsă asupra noastră în varianta în care doar ne imaginăm duşul respectiv). În continuare vom vizualiza cât mai clar faptul că această energie malefică şi perturbatoare (tensiune psihică) de la nivel auric este preluată şi eliminată din aura noastră de energiile subtile purificatoare ale apei (APAS TATTVA). doar imaginându-ne cu putere că suntem scăldaţi de o apă subtilpurificatoare. amânare. Un exerciţiu simplu de purificare. entităţile subtile elementale benefice (spirite ale naturii) specifice lui APAS TATTVA precum şi îngerii de lumină . îi vom mulţumi plin de recunoştinţă lui Dumnezeu şi îngerilor apei pentru lecţia de viaţă asimilată prin intermediul problemei respective şi pentru ajutorul divin acordat. El poate fi însă realizat şi fără a recurge la duş. În varianta cea mai simplă a acestui procedeu. o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală (continuare la cursul 46. el este deosebit de eficient în special pentru a ne debarasa de ranchiună. invidie. distinctă la nivelul aurei noastre. ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA). pentru o maximă eficienţă a acestui procedeu. resentimente. În final. El nu implică neapărat un timp special consacrat pentru execuţia sa.inclusiv îngerul guvernator . specifice energiei subtile benefice a apei (APAS TATTVA). . În această etapă. Un exerciţiu simplu de purificare. de la cap până la picioare.ai acestei TATTVA-e căutând să percepem cât mai bine influenţa şi prezenţa lor subtilă. vom intra sub duş complet goi. relaxare şi detaşare lăuntrică prin intermediul energiilor subtile binefăcătoare ale focului (TEJAS TATTVA) Deşi este vorba în cazul acestui exerciţiu de un procedeu cu multiple efecte benefice. În acest timp vom evoca. relaxare şi detaşare lăuntrică prin intermediul energiilor subtile ale apei (APAS TATTVA) Acest procedeu extrem de simplu este deosebit de eficient în special pentru depăşirea sentimentelor de îndoială. astfel încât să fim stropiţi cu apă pe toată suprafaţa corpului. lene etc. este foarte important să conştientizăm ajutorul şi acţiunea subtil-purificatoare a entităţilor luminoase (DEVA-şilor).AN 8 C 47 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE. Ne vom concentra apoi atenţia asupra problemei sau tensiunii lăuntrice (psihice) pe care urmărim să o eliminăm din fiinţa noastră. gelozie sau de alte probleme relaţionale. pentru ca ea să ne fie cât mai clară. lipsă de concentrare.

prezentate anterior.După ce în prealabil vom consacra fructele (consecinţele KARMA-ice ale) acestui procedeu lui Dumnezeu. este foarte bine ca mai întâi să recurgem (ca pregătire) la exerciţiile de centrare. eliberându-ne astfel definitiv de sentimentul negativ care a fost scris de noi pe respectiva foaie de hârtie. deasupra unui foc de cămin). etc. pe o foaie de hârtie pe care nu mai este scris nimic altceva (o foaie complet albă. pentru a le putea obiectiva cât mai bine. împreună cu îngerii care fiinţează în sfera de manifestare a acestei TATTVA-e. această etapă dispare automat). Ajunşi la această fază ne vom interoga cu maximă sinceritate dacă suntem cu adevărat gata să renunţăm (să ne detaşăm) definitiv de această legătură KARMA-ică malefică. inferior. în situaţia în care ne obiectivăm doar o singură caracteristică relaţională inferioară (rea). vom scrie mai întâi. analizându-ne cât mai profund trăirile interioare asociate. Vom desface apoi bileţelul pe care l-am extras şi ne vom gândi cât mai lucid la situaţiile trezite în noi de defectul scris pe el. într-o deplină sinceritate. trăsătura de caracter (aspectul rău) care ne menţine ataşaţi într-un mod egotic. Într-un asemenea caz. invidie. Uneori. vom împături de două ori (ca să nu fie vizibil ceea ce este scris pe ele) fiecare dintre aceste bucăţi de hârtie care conţin aspectele relaţionale rele de care vrem să ne debarasăm. virgină). probleme care nu pot fi eliminate decât dacă ele revin la suprafaţă (în domeniul mentalului conştient). Putem chiar să ne imaginăm în mod creator şi pozitiv cum şi cât ne-ar fi de fericită viaţa dacă nu neam mai agăţa cu încrâncenare de această trăsătură inferioară de caracter sau dacă aceasta ar dispărea pur şi simplu din viaţa noastră şi ce transformări minunate ar interveni atunci în raporturile noastre cu acea fiinţă faţă de care întreţineam cu inconştienţă asemenea sentimente penibile. vom amesteca cât mai bine aceste bileţele şi vom extrage apoi unul dintre ele (bineînţeles. Dacă răspunsul nostru lăuntric profund şi sincer este încă NU (cu alte cuvinte. După aceasta vom arunca hârtia carbonizată în apă sau în focul deasupra căruia ea a ars. ranchiună. pentru a nu ne arde putem să ţinem hârtia noastră cu o pensetă sau cu un cleşte metalic. Simultan vom realiza acum şi partea esenţială a procedeului. şi le vom cere plini de fervoare să ne purifice mintea şi sufletul de aceste emoţii inferioare. acest exerciţiu subtil purificator scoate la lumină vechi probleme. relaxare (detaşare) spirituală şi aspiraţie divin-integratoare. dacă încă nu reuşim să privim total detaşaţi şi ne cramponăm încă de unele resentimente faţă de persoana respectivă) vom pune bileţelul alături şi vom extrage un altul care conţine numele unui alt aspect rău de care dorim însă foarte ferm să ne debarasăm. total şi definitiv să le abandonăm. de o anumită persoană (gelozie. Vom aprinde această lumânare şi o vom menţine arzând deasupra unui vas cu apă (putem recurge în locul vasului cu apă la o chiuvetă sau şi mai bine (cazul ideal). Vom repeta apoi acelaşi proces pe care l-am descris şi în legătură cu celelalte sentimente sau tendinţe relaţionale rele care au mai rămas şi pe care vrem în mod ferm. După . dându-i (hârtiei) forma unei lumânări. În continuare. În finalul procedeului vom mulţumi plini de recunoştinţă lui Dumnezeu şi entităţilor angelice ale focului subtil (TEJAS TATTVA) pentru ajutorul divin acordat. vom răsuci foaia de hârtie pe care am scris tendinţa rea de care suntem cu adevărat gata (suntem pregătiţi) să ne detaşăm. în care vom evoca cu putere entităţile subtile elementale (spiritele naturii) specifice lui TEJAS TATTVA.). inclusiv îngerul guvernator al acesteia. unele "scufundate" adânc în subconştient. Vom utiliza câte o bucată de hârtie separată pentru fiecare stare inferioară-cauză pe care ne-o obiectivăm astfel. După aceasta.

aceasta, vom cere îngerului nostru păzitor informaţii referitoare atât la cauzele acestei probleme sau stări de fapt cât şi la soluţii eficiente şi rapide pentru anihilarea ei. Vom putea constata atunci că mesajele îngerului nostru păzitor sunt adesea surprinzătoare, profund clarificatoare şi extrem de utile.

4. Un exerciţiu foarte simplu de purificare şi detaşare (relaxare) spirituală prin intermediul energiilor subtile binefăcătoare ale aerului (VAYU TATTVA)
Acest procedeu extrem de simplu purifică foarte eficient, atât direct (fizic), cât şi subtil (energetic), aerul pe care îl respirăm şi în care trăim. La nivel fizic, această purificare a aerului sporeşte concentraţia de oxigen din camera în care locuim, aceasta stimulându-ne şi clarificându-ne mintea şi ameliorându-ne considerabil circulaţia sanguină. La nivel subtil, ea va contribui, graţie influenţelor divine angelice legate de sfera de manifestare a lui VAYU TATTVA, la dispersarea oricăror elemente subtile perturbatoare sau tensionante din ambianţă. Pentru aceasta, vom deschide mai întâi toate ferestrele din camera respectivă, dacă este posibil, sau pur şi simplu vom vizualiza cu ochii închişi curenţi energetici care manifestă energiile subtile binefăcătoare ale aerului (VAYU TATTVA); este cu atât mai bine dacă, în plus, vizualizăm aceşti curenţi subtili ca pe nişte fluxuri de lumină alb-strălucitoare. De asemenea, trebuie să ştim că această tehnică este cu mult mai eficientă şi mai uşor de realizat dacă în camera în care o practicăm dispunem de un dispozitiv de ozonizare care măreşte foarte mult concentraţia moleculelor de oxigen (O2) şi de ozon (O3) atât de importante pentru sănătate. Dar chiar şi în lipsa acestui dispozitiv şi chiar fără să deschidem ferestrele, simpla vizualizare creatoare a acestor curenţi subtili binefăcători ai lui VAYU TATTVA ne va genera de regulă imediat o senzaţie inefabilă şi inexplicabilă prin vreo cauză fizică de adiere răcoroasă, proaspătă şi regenerantă. În continuare, vom apela cât mai intens atât entităţile elementale (spiritele naturii) cât şi îngerii care fiinţează în sfera subtilă de manifestare a lui VAYU TATTVA, inclusiv îngerul guvernator al acestei TATTVA-e, şi le vom cere plini de fervoare să ne purifice întreaga ambianţă subtilă de toate energiile reziduale, perturbatoare sau malefice, şi să genereze atât în aura noastră, cât şi în întreaga ambianţă, o stare de elevare, de puritate, de iubire pură şi de deschidere faţă de aspectele minunate, sublime, faţă de cei cu care venim în contact. Vom fi în acelaşi timp cât mai atenţi la transformările de ordin subtil (energetic) care decurg atât în aura noastră, în structura noastră psihomentală, cât şi în ambianţă, putând astfel să conştientizăm cu acuitate momentul în care atât fiinţa noastră subtilă, cât şi mediul ambiant sunt pe deplin purificate şi regenerate din punct de vedere subtil. În final vom mulţumi plini de recunoştinţă lui Dumnezeu şi îngerilor aerului subtil (VAYU TATTVA) pentru ajutorul divin care ne-a fost acordat. Aşa cum am putut constata cu uşurinţă, scopul acestor procedee simple de purificare şi detaşare spirituală prin intermediul celor patru TATTVA-e fundamentale ale condiţiei umane (PRITHIVI TATTVA, APAS TATTVA, TEJAS TATTVA, VAYU TATTVA) este de a ne debarasa aura şi structura psihomentală de energiile rele (inferioare), care vor fi apoi "reciclate" prin reintegrarea lor în mediul energetic-universal ceea ce va determina atragerea lor gradată către modalităţi de vibraţie armonioasă, fără a mai polua nimic în drumul lor către aceste planuri (sfere de existenţă) subtile, aceasta constituind în realitate un veritabil proces - uman şi cosmic - de sublimare alchimică graţie ajutorului dezinteresat şi plin de iubire divină al entităţilor angelice sublime. Prin intermediul acestor modalităţi foarte simple, comuniunea noastră spirituală cu îngerul evocat se va putea menţine într-o deplină continuitate, aprofundându-se şi devenind gradat o autentică şi sublimă integrare în dimensiunea specifică (domeniul subtil de existenţă) a entităţii luminoase sau a ierarhiei angelice evocate. ATENŢIE! ACESTE PROCEDEE SUBTIL-PURIFICATOARE ÎN LEGĂTURĂ CU CELE PATRU TATTVA-E FUNDAMENTALE ALE CONDIŢIEI UMANE VOR AVEA O EFICIENŢĂ MAXIMĂ (ŞI DE MULTE ORI ULUITOARE) DACĂ VOR FI PRACTICATE (SAU MACAR ÎNCEPUTE) EXACT ÎN PERIOADA DE PREDOMINANŢĂ A TATTVA-EI RESPECTIVE! Etapa a 7-a: Revenirea la condiţia noastră obişnuită, nu comportă nici o dificultate, ea decurgând în mod firesc după priza conştiinţei noastre asupra corpului fizic şi după ce deschidem uşor ochii. Această revenire nu trebuie să fie niciodată prea bruscă sau forţată, pentru a permite astfel informaţiilor şi trăirilor

sublime pe care le-am conştientizat în acele tărâmuri (lumi paralele) divine să se fixeze cât mai bine în aura noastră. În felul acesta, vom putea rechema din memorie cu cea mai mare uşurinţă ideile-forţă şi inspiraţiile geniale sau imaginile divin-inspiratoare primite, iar integrarea noastră conştientă, la voinţă, în aceste dimensiuni angelice divine, va fi din ce în ce mai uşoară şi mai firească. În plus, un element foarte important al acestei reveniri armonioase din aceste lumi angelice, este starea noastră de profundă recunoştinţă, pentru ajutorul, ghidarea sau protecţia divină şi angelică primită.

Câteva aplicaţii uşor accesibile ale procedeului special de contactare spirituală telepatică a divinelor entităţi angelice
O dată ce am realizat de câteva ori cu succes acest procedeu spiritual şi am obţinut deja o stare de rezonanţă suficient de bună cu îngerul nostru păzitor sau cu alţi îngeri de lumină, vom putea recurge cu multă uşurinţă la numeroase şi diverse aplicaţii sau variante ale sale. Oferim în cele ce urmează, pentru edificare, celor care vor exersa, câteva asemenea tehnici simple derivate din acest procedeu spiritual special. (A) O primă aplicaţie extrem de simplă şi accesibilă în special fiinţelor umane care manifestă o mare candoare, constă chiar în a-i scrie diferite mesaje îngerului păzitor sau îngerului cu care deja am stabilit un contact spiritual telepatic, întocmai ca şi cum i-am scrie celui mai bun prieten al nostru. Simplul fapt de a ne aşterne pe hârtie gândurile noastre adresate unui înger ne va permite atunci să ne clarificăm mai bine intenţiile şi să ne ameliorăm (şi chiar să ne dezvoltăm) puterea de comunicare, consolidându-ne astfel legătura deja existentă pe care o avem cu el. Exprimându-ne în scris ne vom putea structura mai bine gândurile, debarasându-ne de gândurile parazite care ne perturbă de obicei mintea şi ne împiedică să percepem foarte fidel mesajele angelice. Prin urmare, vom putea comunica spiritual cu îngerul evocat, pe o frecvenţă superioară celei la care ne ridicam înainte în mod obişnuit. În plus, atunci când ne exteriorizăm dorinţele şi aspiraţiile, începem deja să ne detaşăm de ele, devenind astfel mai disponibili pentru alte aspecte, mai spirituale. Atunci când le solicităm ajutorul, îngerii de lumină ne susţin întotdeauna, însă ei acţionează într-o perspectivă mai vastă decât aceea a noastră. Ceea ce ne poate părea nouă acum, la nivel uman obişnuit, foarte atrăgător sau important, nu constituie întotdeauna alegerea cea mai bună şi pe termen lung. Învăţând să comunicăm cât mai profund cu îngerii, noi vom reuşi astfel să ne purificăm atât dorinţele, cât şi gândurile şi emoţiile. = VA URMA =

AN 8 C 48 INFORMAŢII SECRETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFESTĂRILE ESENŢIALE ALE CELOR CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE, ATÂT ÎN SFERA DE MANIFESTARE A LUMII BEATITUDINII (ANANDA), CÂT ŞI LA NIVELUL CORPULUI CAUZAL (ANANDAMAYA KOSHA) INDIVIDUAL Aplicaţie: Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor (DEVA-şilor); o paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă orientală Câteva aplicaţii uşor accesibile ale procedeului special de contactare spirituală telepatică a divinelor entităţi angelice (continuare la cursul 47, An 8)
Practic, după ce am creat, în măsura posibilităţilor, o ambianţă cât mai elevată (este foarte bine să aprindem în camera în care vom scrie scrisoarea noastră una sau trei lumânări, etc.), vom scrie încet, concentrându-ne cât mai bine asupra fiecărui cuvânt, mesajul nostru către îngerul evocat. În acest timp vom urmări să conştientizăm cât mai bine această divină prezenţă angelică ce ne învăluie în lumină şi iubire. La această fază de comuniune spirituală putem chiar să ne lăsăm cât mai liberă exprimarea noastră scrisă pentru ca ea să vină cât mai din sufletul nostru. În final îi vom cere îngerului evocat ajutorul, susţinerea şi inspiraţiile sale divine şi îi vom mulţumi cu anticipaţie, plini de recunoştinţă, pentru sfaturile sale pline de dragoste şi înţelepciune. Această scrisoare o vom pune apoi în spaţiul nostru sacru, alături de alte obiecte sau imagini la care ţinem foarte mult, ele având, tocmai prin aceasta, o considerabilă încărcătură spirituală pentru noi, fie sub perna pe care punem capul atunci când dormim, fie o putem arde după ce am consacrat-o mental către entitatea angelică evocată (cel mai bine este ea acest mesaj să-i fie trimis îngerului nostru păzitor), etc. O variantă foarte interesantă a acestui procedeu constă în a-i scrie îngerului păzitor al unei alte persoane căreia, din diverse motive, ne este greu să-i vorbim. În această situaţie, vom scrie tot adevărul, ne vom exprima în scris, cu toată sinceritatea, sentimentele noastre către persoana respectivă, cu privire la ceea ce ne deranjează, cât şi cu privire la modul în care am dori să evolueze situaţia dintre noi şi acea persoană. De cele mai multe ori, practica a dovedit că simplul fapt de a scrie în acest mod îngerului păzitor al celuilalt atrage o reluare neaşteptată a dialogului cu acea persoană sau cel puţin acest fapt ne va elibera de mânie şi de teamă (referitoare la acea persoană) sau de nevoia de a primi de la celălalt ceea ce el nu poate să ne ofere acum.

(B) O altă aplicaţie uşor accesibilă este aceea de a contacta îngerul nostru păzitor (sau o altă entitate angelică) în timpul stării de vis.
Visele reprezintă o poartă deschisă atât către subconştient, cât şi către planurile (sferele) subtile tainice ale manifestării. În starea de vis (starea onirică) ne este chiar mai uşor să accedem la divinele lumi angelice, deoarece atunci suntem mult mai receptivi şi mai deschişi, iar cenzura obişnuită exercitată de mentalul conştient în starea normală de veghe este suspendată, ca şi diferitele rezistenţe şi blocaje pe care le poate prezenta egoul. Pentru a aborda cu succes acest procedeu simplu, este important mai întâi să ne putem aminti visele cu precizie, aceasta implicând faptul de a ne programa mentalul conştient în această direcţie, mai ales dacă până acum noi aveam convingerea ("programarea" mentală) că

visele noastre nu au aproape nici o importanţă; în realitate însă, visele noastre sunt intim legate de aspiraţiile şi de dorinţele noastre profunde. Stabilirea unei comuniuni spirituale angelice în timpul stării de vis trebuie să aibă în primul rând o motivaţie clară şi puternică pentru a fi posibilă, iar această motivaţie este constituită chiar de aspiraţia noastră intensă către starea de comuniune angelică sublimă, în al doilea rând, în acest procedeu este foarte importantă perseverenţa pentru depăşirea blocajelor subconştiente profunde. De asemenea, pentru o reuşită cât mai rapidă în această metodă, este bine să ştim că ne putem reaminti mult mai uşor visele dacă în momentul trezirii rămânem exact în aceeaşi poziţie (nu ne schimbăm deloc poziţia corpului fizic). De exemplu, dacă ne trezim în toiul nopţii într-un vis, vom căuta să reconstituim integral acel vis plecând de la orice fragment al său pe care ni-1 putem reaminti, fără a ne mişca absolut deloc corpul din poziţia în care el se afla în momentul trezirii. După aceasta, putem scrie visul respectiv într-un caiet pe care trebuie să1 avem la îndemână, înainte să readormim. Aceeaşi procedură o vom urma şi dimineaţa: la trezire vom rămâne deci nemişcaţi câteva minute pentru a ne aminti cât mai fidel visele din timpul nopţii. Trebuie să ştim însă că există de obicei o anumită rezistenţă interioară în faţa acestui proces de reamintire a activităţii noastre onirice, rezistenţă care trebuie învinsă gradat, în mod conştient. Această rezistenţă (blocaj) se poate exprima adesea şi prin respingerea anumitor vise pentru că ele nu au în aparenţă nici un sens sau pentru că nu ne putem aminti toate detaliile lor. Însă din momentul în care vom începe să acordăm mai multă importanţă viselor noastre, vom remarca, direct proporţional cu aceasta, că acele blocaje interioare vor dispărea treptat. În plus, ideile-forţă pozitive şi benefice produc o stare lăuntrică deschisă şi creatoare. Dacă sunt repetate mereu cu convingere, ele vor realiza o punere la unison (o armonizare profundă) între mentalul nostru conştient şi subconştientul nostru, care se va impregna şi se va dinamiza treptat de mesajul lor binefăcător; de asemenea, aceste idei- forţă benefice vor avea un impact şi un dinamism şi mai profund la nivel subconştient dacă vor fi dublate de o acţiune adecvat concertată a imaginaţiei creatoare: vizualizarea simultană a unei anumite imagini pozitive specifice respectivei idei-forţă. Astfel, dacă deocamdată nu ne putem reaminti decât rareori visele, putem recurge la anumite afirmaţii dinamizante în această direcţie, pe care le vom repeta mental sau chiar cu voce tare, de exemplu: "Voi visa"; "îmi voi reaminti visele"; "Mă voi trezi şi voi scrie ce-am visat". În plus, atunci când vom rosti aceste cuvinte, ne putem, de exemplu, vizualiza pe noi înşine treji, căutând caietul sau carnetul de vise angelice şi transcriind cu acurateţe acel vis. Dacă această primă sugestie şi-a făcut efectul, cu alte cuvinte, dacă deja începem să ne reamintim tot mai bine visele, vom putea trece la o altă dinamizare creatoare în vederea contactării telepatice în timpul stării de vis, a îngerului nostru păzitor. De exemplu, putem afirma: "Sunt total deschis şi plin de dragoste faţă de tine, îngerul meu păzitor. Te invit să vii ca să mă întâlneşti în visele mele. " Simultan cu aceasta, este foarte bine dacă vom vizualiza o rază de lumină alb-strălucitoare ce iese din inima noastră (respectiv zona lui ANAHATA CHAKRA, în plan subtil) şi ne conectează la inima (ANAHATA CHAKRA) îngerului nostru păzitor; putem vizualiza în plus, eventual, un loc ori un peisaj mirific în care ne vom întâlni cu el. După ce contactul spiritual telepatic cu îngerul nostru păzitor este stabilit şi în timpul stării de vis, putem deja să trecem cu succes la apelarea lui în această perioadă (starea de vis) pentru a ne ajuta, inspira şi ghida în diferitele probleme sau dificultăţi cu care ne confruntăm. Este foarte bine, pentru a ne fi mai uşor în stabilirea acestei comuniuni spirituale angelice, să rostim mental de mai multe ori, chiar înainte de a adormi, rugăciunea: "înger, îngeraşul meu", după care să ne formulăm mental cât mai clar problema cu care ne confruntăm sau întrebarea pe care dorim să i-o adresăm îngerului nostru păzitor. În această situaţie, chiar dacă la începutul practicii noastre este posibil ca uneori să nu ne amintim visul în care suntem inspiraţi şi ghidaţi de îngerul nostru păzitor, acest ajutor divin se va putea face simţit a doua zi sau în zilele următoare prin intermediul unor intuiţii sau idei de multe ori geniale şi surprinzătoare, în legătură cu acea situaţie-problemă sau, şi mai frecvent, prin intermediul unei convorbiri

ne putem descoperi şi cunoaşte mai bine sentimentele ascunse.spontane cu un cunoscut. "Dar eu nici măcar nu v-am observat!" "Ei. Ea şi-a început după aceasta (în scris) "dialogul" cu becurile doborâte: "De ce v-aţi răsturnat?" "Pentru că ne-ai împins”. În plus. intrăm în acest ascensor împreună cu îngerul nostru păzitor. având atât pereţii cât şi tavanul iluminate cu o lumină plăcută şi caldă. un foarte scurt fragment din jurnalul oniric al unei practicante din Statele Unite ale Americii. De asemenea. putem recurge pentru aceasta fie la SHAVASANA. fie la una dintre tehnicile de YOGA NIDRA învăţate în anul 1 al cursului nostru. Un exerciţiu de vizualizare creatoare în vederea realizării comuniunii spirituale angelice în timpul stării de vis: "Ascensorul angelic" Acest procedeu se va realiza chiar înainte de a adormi. ce se revarsă . de fapt. Ne imaginăm în continuare pe noi înşine traversând uşor acest tunel împreună cu îngerul nostru păzitor. detensionaţi. CATHY a început să asocieze evenimentele visului său cu ceea ce se petrecuse de curând în starea de veghe. Pe măsură ce îşi continua acest dialog". în realitate. care ne înconjoară protector cu una dintre aripile sale. fiind astfel capabili să ne înţelegem mult mai bine viaţa. Mai mult decât atât. unor aspecte din subconştientul nostru." "Ce vă face să spuneţi aceasta?" "Faptul că nu eşti sensibilă faţă de locul în care ne aflăm noi". Prin aceste "dialoguri" noi ne adresăm. Aceasta este una dintre cele mai bune modalităţi de a decodifica simbolismul complex ce caracterizează visele. foarte lung. uşa ascensorului nostru angelic. încrederea noastră în îngerul nostru păzitor şi iubirea faţă de el vor creşte foarte mult în urma unor asemenea "răspunsuri" providenţiale. Ea şi-a dat astfel seama că rănise într-o anumită situaţie sentimentele unui prieten de-al său. care visase că era într-un mare supermagazin unde a răsturnat din greşeală un raft plin de becuri. într-o deplină sinceritate. pentru edificare. Iată. vom vizualiza că intrăm într-un coridor (într-un tunel) foarte. cu ochii închişi. ne poate ajuta în mod considerabil să ne revelăm zonele "blocate" ale conştiinţei noastre. al unei fraze aparent banale pe care o citim de exemplu într-un ziar. În continuare ne imaginăm cum. ceea ce va crea gradat în inima noastră un spaţiu (un cadru propice) pentru manifestarea unor veritabile miracole divine. acest exerciţiu constituindu-se astfel într-un important instrument al creşterii noastre spirituale. Respirăm lent şi liniştit. pe măsură ce ne apropiem de ea (noi şi îngerul nostru păzitor). această învăluire a corpului nostru de aripa îngerului ne face să fim scăldaţi într-o lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. iată! Eşti foarte neatentă şi stângace. Ceea ce este esenţial în toate aceste extraordinare fenomene de sincronicitate constă în starea noastră atentă şi deschisă (elevat-receptivă). nefiind atentă la sensibilităţile lui. etc. care au îmbrăcat aparenţa unor persoane. dar încă în stare de veghe. ne putem folosi de jurnalul nostru oniric şi pentru a realiza dialoguri cu persoanele. mână în mână. obiectele sau elementele particulare care ne apar mai frecvent în vis. obiecte etc. Putem deci oferi curs liber imaginaţiei noastre creatoare. Scriind total liber (necenzurat) aceste răspunsuri ale subconştientului nostru. conştientizând apropierea momentului adormirii şi ne deconectăm cât mai profund întreaga musculatură corporală. CATHY. temerile şi dorinţele secrete. La capătul culoarului (tunelului) vom zări acum o poartă luminoasă care este. susţinerea unui fel de "jurnal oniric" în care ne vom nota toate visele noastre semnificative. care se deschide lent. întins pe pat. Atunci când suntem profund relaxaţi. al unui fragment de conversaţie pe care-1 prindem "în zbor" de pe stradă.

acest exerciţiu de vizualizare creatoare este deosebit de eficient în sensul reamintirii viselor. pe moment. angelic asistate şi inspirate. benefică. de mai multe ori. rezultatele şi succesul vor apărea cu mult mai repede). amplificat şi susţinut de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu poate face aceasta. simplul fapt de a apela ajutorul angelic divin ne poate transforma radical viziunea noastră obişnuită asupra lumii. starea de fericire. De asemenea. îngerii nu ne pot transforma viaţa dacă noi nu dorim cu adevărat acest lucru. accentuându-ne foarte mult încrederea în sine. deşi ne pot ajuta să ne împlinim cele mai intime şi mai profunde dorinţe benefice. scăldaţi amândoi în acea lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. dacă vom efectua aceste procedee apelând în acelaşi timp divinul ajutor angelic. ei se manifestă adeseori atunci când este cazul (când avem cu adevărat nevoie de ajutorul lor). ci numai liberul nostru arbitru. Bineînţeles însă. (C) Îngerii de lumină ai lui Dumnezeu ne pot ajuta extrem de mult să ne realizăm chiar şi obiectivele specifice vieţii noastre cotidiene. în timp ce corpul nostru astral va urca tot mai mult. optimismul. În continuare. o vom repeta mental acum lent. La comanda îngerului nostru păzitor. aspecte care vor atrage mereu către noi succesul în orice acţiune benefică pe care vrem să o realizăm. după ce devenim din nou conştienţi de respiraţia noastră calmă şi regulată. Pentru foarte mulţi practicanţi. (Aici putem relua cu mult mai mult succes etapele Legii Realizării Perfecte sau ale altor principii şi procedee învăţate la curs în vederea realizării dorinţelor noastre pozitive. aşa cum se poate remarca foarte uşor din practică. Pentru a primi cât mai des divinul ajutor angelic este necesar să le cerem mereu îngerilor să ne însoţească pas cu pas în întreaga noastră existenţă. pentru sprijinul divin acordat. şi împreună cu el. umorul şi inteligenţa. tot acum este momentul cel mai favorabil să-i punem îngerului nostru păzitor o întrebare care ne preocupă. În aceste condiţii. = VA URMA = . corpul nostru fizic va intra într-un somn adânc şi profund odihnitor. Să nu uităm însă în final să le mulţumim îngerilor care ne-au ajutat. în timp ce vizualizăm ascensiunea cu îngerul nostru păzitor. îngerii sunt mereu prezenţi şi disponibili pentru noi. chiar dacă noi. urcăm încet către visele pe care le vom avea în acea noapte. în lumea (tărâmul tainic) al viselor sublime. senzaţia care este resimţită atunci fiind aceea de a ieşi dintr-o stare de amnezie. şi lui Dumnezeu. De altfel. Dacă vrem să operăm şi cu o anumită idee-forţă creatoare. dacă suntem mereu deschişi faţă de ei. uşa ascensorului se închide lent. uităm să le cerem sprijinul.copleşitoare şi sublimă în întreaga noastră fiinţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful