You are on page 1of 22

MALA KNJIGA VELIKIH MOZGALICA 517 naina rastezanja, razmrdavanja i razvijanja mozga prvo izdanje Autor Ivan Moskovi

Naslov originala: Ivan Moscovich THE LITTLE BOOK OF BIG BRAIN GAMES: 517 Ways to Stretch, Strengthen and Grow Your Brain First published in the United States under the title: THE LITTLE BOOK OF BIG BRAIN GAMES: 517 Ways to Stretch, Strengthen and Grow Your Brain Copyright 2010 by Ivan Moscovich Illustrated by Tim Robinson Design by Bob Perino PlayThink 184, Sharing Cakes, and PlayThink 178, Japanese Temple Problem from 1844, from Which Way Did the Bicycle Go?, by Joseph D.E. Konhauser, Dan Velleman, and Stan Wagon. Reprinted by permission from The Mathematical Association of America, Which Way Did the Bicycle Go? pages 62 and 107. Published by arrangement with Workman Publishing Company, Inc., New York Za izdanje na srpskom jeziku K 2013 Prevela sa engleskog Tijana R. Spasi Urednik Svjetlana Petrovi Lektor Ivana Ignjatovi Priprema za tampu Ljiljana Pavkov Izdaje Kreativni centar Beograd, Graditanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavaa Ljiljana Marinkovi tampa Publikum Tira 2.000 ISBN 978-86-7781-962-0

CIP - , 793.7 , , 1926 : 517 , / ; ; [ . ]. : , 2013 ( : ). - 454 . : . ; 16 cm : The Little Book of Big Brain Games / Ivan Moscovich. - 2.000. ISBN 978-86-7781-962-0 1. , [] COBISS.SR-ID 197437964

VELIKIH
M A L A K N J I G A

MOZGALICA
Kockice uboji, str. 240

51 7

naina rastezanja,

razmrdavanja irazvijanja mozga

Ilustrovao Tim Robinson

Ivan Moskovi

Sadraj
Uvod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Kako da koristite ovu knjigu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 1. Razmiljajui o razmiljalicama. . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. Geometrija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. Take ilinije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4. Grafovi imree. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5. Krive ikrugovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6. Oblici imnogouglovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 7. abloni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 8. Isecanje ispajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 9. Brojevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 10. Logika iverovatnoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 11. Topologija.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 12. Prirodne nauke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 13. Jo jedna runda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Reenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

boavam igre. Proteklih etrdeset godina sakupljao sam ih ismislio na hiljade njih. Jedan od razloga zbog kojih gajim toliku strast prema njima jeste to to verujem da one mogu da promene nain razmiljanja. Mogu da nam pomognu da sagledamo svet iz potpuno drugaijeg ugla. Mogu da nas podsete na to da uivotu treba da se zabavljamo. Psiholozi ve odavno znaju da deca kroz igru stiu znanja o svetu; danas je jasno da iodrasli mogu mnogo toga da naue igrajui se. Iako starimo, mozak nastavlja sformiranjem neurona istvaranjem novih veza meu njima. Istraivanja su pokazala da je, slino miiima, neophodno trenirati mozak da bi se njegov razvoj pospeio ato znai da pred mozak neprestano treba postavljati razliite izazove koji e ga voditi unovim pravcima. Kao to je rekao Nob Joigahara, vrhunski strunjak za mozgalice: Razmiljanje je za mozak isto to idogiranje za telo. to vie budemo vebali, biemo uspeniji. Igranje igara veoma je vana aktivnost. Uspeemo da razumemo inajapstraktnije inajsloenije pojmove ako sebi dozvolimo taj luksuz da ih ne posmatramo kao posao ve kao zabavu ili neku vrstu otkria. Zbog toga mozgalice predstavljaju idealan nain zabave dok rasteete ijaateum. A to su izazovi raznovrsniji, veba je bolja.

Uvod O

Upravo zato izabrao sam aktivnosti koje obuhvataju mnotvo tema ikoje e vas istovremeno izabaviti izagolicati vam matu. Neke od mozgalica sasvim su originalne, aneke su nove varijante klasinih isavremenih zadataka. Imajui uvidu injenicu da prevazilaze zagonetke iigre utradicionalnom smislu, nadenuo sam im novo ime razmiljalice. Bilo ukom vidu da se pojavi, razmiljalica e vas veoma uspeno dovesti umentalno stanje ukojem igra ireavanje zadataka naporedo postoje. Podstai e vas na kreativno razmiljanje inaterati va mozak da se razvija unovim pravcima. elim da igrate ove igre ida reavate zadatke kako biste razvili intuiciju ikako biste na kraju postali jo radoznaliji ikreativniji nego to ste bili.

Kako da koristite ovu knjigu M

oje omiljene mozgalice nisu uvek ione najtee. Ponekad je mozgalica koju je prilino lako reiti dovoljno veto smiljena da vam reavanje prui posebno zadovoljstvo. Uspeno reavanje mozgalica zavisi iod naina na koji razmiljate o njima, kao iod prirodnih sposobnosti, to jest od vae inteligencije. Trebalo bi da veina bude ustanju da rei sve zadatke iz ove knjige, mada e vam se neki od njih bez sumnje initi lakim od drugih.

Mozgalice uovoj knjizi smiljene su tako da omogue jednostavan pristup brojnim idejama urazliitim okolnostima ina razliitim nivoima. Grupisane su upoglavlja prema idejama na kojima su zasnovane (verovatnoa, recimo, ili abloni itd.). To ete uvideti ukoliko se uhvatite ukotac srazmiljalicama onim redom kojim su date; moete da nauite kako da razumete odreenu oblast znanja, ali daleko od toga da je to jedini nain na koji se moe koristiti ova knjiga. Svaka razmiljalica rangirana je po teini na skali od 1 do 10. Moda ete poeleti da reite sve zadatke koji nose ocenu 1 i2, pa da zatim probate da reite one koji su oznaeni sa 3 i4, ida tako unapreujete sposobnost reavanja zadataka. Ali moete da ih reavate ina preskok, poevi od tema koje vas najvie zanimaju, sve dok ne budete bili spremni da zaete na nepoznatu teritoriju. Ve vam je jasno sve zavisi od vas samih. Samo ne zaboravite da se igrate. Uivajte!

Ivan Moskovi

Prilikom reavanja mozgalica mo shvatanja unajmanju je ruku podjednako vana kao i vizuelna percepcija ili poznavanje matematike. Ovo poglavlje uvee vas u zadatke koji e proiriti polje vae mate, poboljati vam kreativnost, intuiciju i uvid u injenice. Razmiljanje je vetina koja moe da se naui, kao kuvanje ili igranje golfa. Ako se bar malo potrudite da ga razvijete, uveriete se unjegov napredak.

razmiljalicama
ve uovoj knjizi ima veze srazmiljanjem.

1 Razmiljajui o

TEINA: REENO: VREME: ______

7+7=12?
2
TEINA: REENO: VREME: ______

PREPOLOVLJENO SEDMICOM
a li moete da dokaete da je sedam polovina oddvanaest?

sedam domainstava ivi po sedam maaka. Svaka maka uhvati sedam mieva. Svaki mi bi, da je iv, pojeo sedam klasova penice. Od svakog klasa penice moe se napraviti sedam merica brana. Koliko su merica brana spasle make?
2 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

AHMESOVA ZAGONETKA

TEINA: REENO: VREME: ______

RAMOVI URAMOVIMA

ednom prilikom video sam unekoj bati dinovsku minimalistiku skulpturu. Tri rama bila su smetena jedan unutar drugog, isprepletana tako da se ram koji je bio oznaen crvenom bojom nalazio uramu oznaenom utom bojom, koji se pak nalazio uramu oznaenom plavom bojom. Meutim, ono to je zanimljivo bilo je to to se ram oznaen plavom bojom nalazio unutar onog koji je bio oznaen crvenom bojom! Moete li da procenite ukakvom su meusobnom odnosu veliine tih ramova?

A B

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 3

TEINA: REENO: VREME: ______

VRATANCA ZA MAKE

ogledajte nakratko ovaj crte na kojem su vratanca za make. Onda ga prekrijte rukom ipogledajte crtee udnustranice. Da li moete po seanju da odredite koji jeoblik onaj pravi?

1
4 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

TEINA: REENO: VREME: ______

KOKOKA ILI JAJE?


dgovorite na uveno pitanje: ta je starije kokoka ili jaje?

TEINA: REENO: VREME: ______

vaka igraka ima cenu, aukupan zbir svakog reda ikolone dat je za sve, osim za poslednji red ikolonu. Otkrijte sume koje nedostaju iodredite cenu svake igrake.

NA REDU SU IGRAKE

16 19 17 16 22 12 18 16

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 5

TEINA: REENO: VREME: ______

SKLANJANJE TAPIA

va zagonetka lii na onu uvenu deju igru. Sklanjajte jedan po jedan tapi sgomile, stim da sklanjate samo one preko kojih ne lei nijedan tapi. Koji redosled boja treba da sledite kako biste raistili celu gomilu?

6 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

TEINA: REENO: VREME: ______

KVADRATI OD IBICA

vadeset etiri ibice mogu da se rasporede tako da se dobije oblik koji je prikazan na slici. Sklonite osam ibica tako da vam ostanu dva kvadrata koja se ne dodiruju.

TEINA: REENO: VREME: ______

POBEDNIKA SREKA
ko izvuete pobedniku sreku, dobiete premiju na lutriji. Pred vama je mogunost da izvuete jednu sreku iz kutije ukojoj je njih 10 ili da 10 puta izvlaite sreke iz kutije ukojoj ih ima 100. Koja vam od te dve mogunosti prua vee anse za dobitak?

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 7

10

TEINA: REENO: VREME: ______

ABLON 15

ko saberete pet razliitih celih brojeva, dobiete broj 15. Pomnoite tih pet brojeva idobiete 120. Utvrdite koji su to brojevi.

+ + + + = 15 = 120
1 1

+ + 11
2

ABLON 30

+ 4 + 5 =15 x 2 x 3 x 4 x 5 =120
3

TEINA: REENO: VREME: ______

ko saberete pet razliitih jednocifrenih celih brojeva, dobiete broj 30. Ve su data dva broja, 1 i8. Pomnoite tih pet brojeva idobiete broj 2 520. Koja tri broja nedostaju?

+ + + 1 + 8 =30 x x x 1 x 8 =2 520
8 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

+ 9 + 5 + 1 + 8 =30

12

TEINA: REENO: VREME: ______

ravljenje ove graevine na prvi pogled ini se nemoguim. Sigurno mislite da bi se sruila ipre no to biste sve te domine poreali. Ali ako malo razmislite, shvatiete da taj most ustvari inije teko izgraditi. Smislite kako!

NEMOGUI MOST OD DOMINA

13

TEINA: REENO: VREME: ______

RUKAVICE UMRAKU

fioci se nalaze dvadeset dve rukavice: pet pari crvenih, etiri para utih idva para zelenih. Ako biste morali da birate rukavice po mraku, koliko njih morate da uzmete kako biste bili sigurni da ete imati bar jedan kompletan par rukavica?

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 9

14

TEINA: REENO: VREME: ______

KVADRATI KOJI SE PREKLAPAJU

oete li da smestite est kvadrata datih na strani 11 uveliki sivi kvadrat tako da od njihovih ivica napravite ablon od osamnaest kvadrata uetiri veliine? Bele linije koje ine reetku nacrtane su samo kao pomo pri reanju kvadrata koji treba da se preklope.

10 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 11

15

TEINA: REENO: VREME: ______

etiri NLO-a lebde nad ovekom koga nameravaju da otmu. Da bi ga uhvatila, etvorica vanzemaljaca moraju da formiraju oko njega etvorougaono energetsko polje. Svaki vanzemaljac ispaljuje laser iji zrak sluajno prolazi bilo levo, bilo desno od oveka. Ako se uzmu uobzir sve kombinacije etiri laserska hica, kolika je verovatnoa da e oni formirati etvorougao oko tog oveka? (U primeru na slici svi zraci usmereni su desno od oveka.)

OTMICA

12 RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA

16

TEINA: REENO: VREME: ______

KNJIKI MOLJAC

njiki moljac naao se na prvoj strani prvog toma ipoeo da jede sve redom do poslednje strane petog toma. Ako je svaka od knjiga iroka est centimetara, ukljuujui iprednje izadnje korice, koje su iroke po pola centimetra, kolika je razdaljina koju e prei knjiki moljac?

17

TEINA: REENO: VREME: ______

a raspolaganju imate pet razliitih boja. Na koliko naina moete da obojite masku za No vetica tako da oi, nos iusta budu razliite boje?

MASKA ZA NO VETICA

RAZMILJAJUI O RAZMILJALICAMA 13