You are on page 1of 8

Upoznavanje i primjena duhovnih zakona dovodi nas u sklad sa prirodom i mi stvaramo osloboeni briga,radosno i sa ljubavlju.

Postoji mnogo vienja uspjeha, a materijalna dobra su samo jedno od njih. Sem toga, uspjeh je putovanje, a ne odredite. Materijalno obilje, u svim vidovima, je inilac koji to putovanje moe uiniti prijatnim. Ali, uspjeh isto tako obuhvata i dobro zdravlje i energiju i volju za ivotom, odnose sa drugima koji nas usreuju, stvaralaku slobodu, emotivnu i psiholoku stabilnost, osjeanje zadovoljstva i smirenost. Ipak,ak i kada smo ispunjeni svim ovim doivljajima, ostaemo neostvareni ako u sebi ne gajimo sjeme boanskog. U stvari, svako od nas je boanstvo u nekom preruenom obliku, a bogovi i boginje koji u nama obitavaju trae da se u potpunosti izraze. Istinski uspjeh je, dakle, doivljavanje udesnog. On znai da se ono boansko u nama razvilo. Uspjeh je osjeanje boanskog kud god krenuli, u ta god pogledali oi djeteta, ljepotu cvijeta, let ptice. Kada ponemo da doivljavamo ivot kao udesno iskazivanje boanskog, i to ne samo povremeno nego sve vrijeme, onda emo shvatiti pravo znaenje rei uspjeh. 1. Zakon istog potencijala Izvor svakog stvaranja je ista svijestist potencijal koji tei svom izrazu od neiskazanog ka iskazanom. I kada shvatimo da je nae istinsko Ja u stvari Ja istog potencijala, svrstavamo se usporedo sa svim to postoji u svemiru PRIMJENA ZAKONA ISTOG POTENCIJALA Ja u ZAKON ISTOG POTENCIJALA poeti aktivno da primjenjujem tako to u se obavezati dapreduzmem sljedee:

1.Stupiu u vezu sa poljem istog potencijala tako to u svakog dana odvojiti vrijeme za utanje, vrijeme da jednostavno budem. Isto tako proveu u tihoj meditaciji najmanje dva puta na dan po priblino trideset minuta, izjutra i uvee. 2.Svakoga dana posvetiu izvesno vrijeme optenju sa prirodom i na taj nain se u tiini podsjeati na njenu poruku koju saoptava svako ivo bie. Sjedeu i utei posmatrati zalazak sunca, ili sluati huk mora ili rijeke, ili u samo mirisati jedan cvijet.U zanosu svog sopstvenog utanja i u optenju sa prirodom uivau u pulsiranju ivota iz beskrajnih daljina, uivau u poljuistog potencijala i nesputane kreativnosti. 3.Primenjivau uzdravanje od procjenjivanja. Poeu dan izjavom: Danas neu da procjenjujem nita to se dogodi. I tokom cijelog dana podsjeau sebe da ne procjenjujem. 2. Zakon davanja Svemir djeluje na osnovama dinamike razmjene davanje i primanje su razliiti vidovi tokova energije u svemiru. A u naoj spremnosti da damo ono to traimo, na je doprinos obilju svemira koji krui kroz nae ivote. PRIMJENA ZAKONA DAVANJA Ja u ZAKON DAVANJA primjeniti tako tou se obavezati da radim sljedee: 1.Bilo gdje da idem i bilo koga da susretnem, ja u neto da podarim. Taj dar moe biti lijepa rije, cvijet ili molitva. Ve danas dat u neto svakome sa kim doem u dodir,ime u pokrenuti tok radosti, bogatstva i obilja u svom ivotu i u ivotu drugih.

2.Ve danas u sa zahvalnou da primim sve darove koje mi ivot prua. Primiu darove prirode: sunce, glasove ptica, proljetnji pljusak ili prvi zimski snijeg. Primiu sa otvorenou darove drugih materijalna dobra, novac, lijepu rije ili molitvu. 3.Obavezau se da ono to ja posjedujem neprestano krui tako to u da dajem i primam ono to je najdragocenije u ivotu, a to su darovi panje, simpatije, potovanja i ljubavi. Kad god nekoga susretnem, jau mu u sebi poeljeti sreu, radost i smijeh. 3. Zakon Karme ili zakon uzroka i posljedice Sve to inimo proizvodi silu energije koja nam se vraa u istom oblikuto smo posijali to anjemo. I kada se opredjelimo za djela koja donose sreu i uspjeh drugima plod nae karme je srea i uspjeh. Karma je vjeno potvrivanje ljudske slobodeNae misli, nae rijei, naa djela su niti one mree kojom se sami obavijamo. PRIMJENA ZAKONA KARME ILI UZROK I POSLJEDICA ZAKON KARME u staviti u dejstvo tako to u odluiti da postupam na sljedei nain: 1.Danasu biti svjestan svjedok svake odluke koju donesem. Time to u biti svjestan svedok, ja u svaku od tih odluka unijeti u svoje svjesno shvatanje. Znam da je najbolja priprema za ono to moe da naie u bilo kom trenutku u budunosti, potpuna svijest o sadanjem trenutku. 2.Kad god uinim neki izbor, postaviu sebi dva pitanja: Kakve su posljedice ovog mog izbora? i Da li e ovaj moj izbor donijeti

zadovoljstvo i sreu meni i onima na koje e ovaj izbor uticati? 3.Zatraiu, zatim, savjet od svog srca i rukovodiu se porukom koju mi ono alje u vidu prijatnog ili neprijatnog. Ako izbor donosi osjeanje prijatnosti, ja u ga bez razmiljanja prihvatiti. Ako postoji osjeanje neprijatnog, jau da saekam i da u sebi preispitam posljedice mogueg izbora. Taj glas i njegovo voenje omoguie mi da spontano donosim prave odluke, odluke koje su dobre i za mene i za one koji me okruuju. 4. Zakon najmanjeg napora Ovaj zakon se zasniva na injenici da inteligencija prirode djeluje sa beskrajnom lakoom i osloboena suvinih napora. To je zakon najmanjeg delovanja, odsustva otpora. Zato je to princip sklada i ljubavi. Kada se tome nauimo od prirode, sve svoje elje e mo moi lako da ispunimo. Ako posmatramo prirodu na djelu, vidjeemo da se sve odvija uz najmanji mogui napor. Trava ne nastoji da raste ona jednostavno raste. Riba ne nastoji da pliva ona jednostavno pliva. Cvijet ne nastoji da cveta on jednostavno cveta. Ptica ne nastoji da leti ona jednostavno leti. To je dio njene prirode. PRIMJENA ZAKONA NAJMANJEG NAPORA - Ja u ZAKON NAJMANJEG NAPORA primenjivati tako to u se obavezati da preduzmem sljedee korake: 1.Primjenjivau prihvatanje. Danas u da prihvatam ljude, situacije, okolnosti i dogaaje onakve kakvi budu. Shvatiu da je ovaj trenutak onakav kakav treba da bude i da je cijeli svemir onakav kakav treba da bude. Neu se suprotstavljati celom svemiru tako tou se suprotstavljati ovom trenutku. Moje prihvatanje je potpuno i sveobuhvatno. Prihvatam stvari onakve kakve su ovog trenutka, a ne

onakve kakve elim da budu. 2.Mojim prihvatanjem stvari onakvima kakve jesu, preuziman odgovornost za svoju situaciju i za dogaaje koji za mene predstavljaju problem. Znam da prihvatanje odgovornosti znai da neu smatrati daje bilo ko ili bilo ta krivac za situaciju u kojoj se nalazim; za to neu okrivljavati ni sebe.Znam da je svaki problem u stvari preruena nova mogunost i da mi svjest o ovom trenutku daje mogunost da se tim trenutkom koristim kao potencijalnom prednou. 3.Moja svest o trenutku danas e se izraavati i kroz nebranjenje. Odbaciu potrebu da branim svoje sta-vove. Oslobodiu se potrebe da ubjeujem druge u ispravnost svojih stavova ili da ih privoljevam da ih prihvate. Nastojau da ostvarim otvorenost za sve stavove, ne drei se kruto ni jednog od njih. 5. Zakon namjere i elje U svakoj namjeri i elji sadran je mehanizam za njihovo ostvarivanje, jer namjera i zelja u polju istog potencijala imaju beskrajnu mo organiziranja. I kada u plodno tlo istog potencijala uvedemo namjeru, mi beskrajnu mo organizovanja stavljamo u svoju slubu. Sve ono na ta u ivotu usmjerimo panju, postaje jae. Sve ono emu uskratimo panju vene, raspada se, nestaje. Namjera, sa druge strane, daje podsticaj pretvaranju energije i informacija u druge oblike. Namjera organizuje svoje ispunjenje. PRIMJENA ZAKONA NAMERE I ELJE Primjenjivau ZAKON NAMERE I ELJE tako tou se obavezati da preduzmem sljedee korake:

1.Napraviu spisak svojih elja. Taj spisak nosiu stalno sa sobom. Prije nego to se upustim u utanje i meditaciju, pogledau taj spisak. Spisak u pogledati i uvee, pre nego to zaspim. Kada se izjutra probudim isto takou ga pogledati. 2.Sve te svoje popisane elje jau osloboditi i dozvoliti da one sazrevaju u utrobi stvaranja, sa vjerom da i kad mi se ini da sve ne ide kako ja elim, za to postoji razlog i da u svemirskom planu za mene postoje rjeenja koja su mnogo bolja od onih u mojim predvianjima. 3. Stalno u sebe podsjeati da je potrebno da odrim svjest o sadanjem trenutku u svemu to inim. Ne u dozvoliti da prepreke narue moju panju koju posveujem sadanjem trenutku. Prihvatiu sadanjost onakvom kakva je, a budunost u izraavati kroz svoje najdublje i najdrae namjere i elje. 6. Zakon ne vezivanja U ne vezivanju lei mudrost neizvjesnostiu mudrosti neizvjesnosti lei sloboda u odnosu na prolost, na poznato, jer je ono tamnica uslovljenosti prolou. A svojom spremnou da koraknemo u nepoznato, u polje svih mogunosti, mi se predajemo kreativnom umu koji usklauje igru svemira. Zakon ne vezivanja kae da je, da bismo dobili bilo ta u fizikom svijetu, prije svega, potrebno da odbacimo svoju vezanost za taj predmet. To ne znai da se time odriemo namjere da ostvarimo elju. Ne odriemo se ni namere ni elje. Mi se odriemo svoje vezanosti za ishod. To je veoma djelotvorna odluka. Onoga trenutka kada se odreknemo vezivanja za ishod, povezujui istovremeno usmjerenu nameru sa ne vezivanjem, postiiemo ono to elimo.

PRIMJENA ZAKONA NE VEZIVANJA Ja u ZAKON NE VEZIVANJA primenjivati tako to u se obavezati da preduzmem sljedee korake: 1.Danas u se obavezati na ne vezivanje. Dozvoliu i sebi i onima oko mene da budu onakvi kakvi su. Neu kruto nametati svoje ideje o tome kako ta treba da bude. Neu na silu donositi reenja za probleme i time stvarati nove probleme. U svemu u uestvovati aktivno, ali bez vezivanja. 2.Danas u u sve unijeti inilac neizvjesnosti kao jedan od bitnih naina na koji doivljavam svijet oko sebe. Ta moja spremnost da prihvatim ne izvjesnost omoguie da iz zbrke, nereda i kaosa, rjeenja sama izrone. to stvari izgledaju ne izvesnije, to u se ja sigurnije osjeati, jer je ne izvjesnost put ka slobodi. Nalaziu sopstvenu sigurnost u prihvatanju mudrosti ne izvjesnosti. 3. Ui u u polje svih mogunosti oekujui sva ona uzbuenja koja mogu da nastanu kada smo otvoreni za beskrajan niz ponuenih izbora. Kada jednom uem u to polje, sve radosti, iskustva,ari i tajne ivota bie moji. 7. Zakon Darme ili ivotnog cilja Svako ima neki ivotni cilj izuzetan cilj ili poseban dar da daruje druge. Kada taj poseban dar povezemo sa sluenjem drugima, osjeti e mo zanos i polet sopstvenog duha, to je najvii cilj, onaj koji stoji iznad svih ciljeva. Dok radi, ti si frula kroz ije srce se apat vjetrova pretvara u muziku. A ta tek znai raditi sa ljubavlju? To znai tkati platno nitima izvuenim iz srca, kao da e se tebi najvoljenija osoba zagrnutitom tkaninom. ZAKON DARME kae da smo se mi ostvarili u fizikom obliku da bismo ispunili neku svrhu ili cilj.

PRIMJENA ZAKONA DARME ILI IVOTNOG CILJA Ja u ZAKON DARME primenjivati tako to u se obavezati da preduzmem sljedee korake: 1.Danas u se sa ljubavlju odnositi prema bogu ili boginji koji duboko, u mojoj dui, lee u zametku. Sa panjom u oslukivati duh koji je u meni i koji pokree moje telo i moj um. Probudiu svoja ula kako bi osjetila/io taj duboki mir u mome srcu. Svjest o beskrajnom vjenom Biu unosiu u sve doivljaje koji imaju vremensku granicu. 2.Napraviu spisak svojih posebnih darova. Zatim u napraviti spisak svega u emu uivam dok izraavam te posebne darove. Dok izraavam te posebne darove i sluim ovjeanstvu, ja gubim pojam o vremenu i stvaram obilje u svom ivotu i ivotima drugih. 3.Svakog danau se upitati:Kako ja mogu da sluim? i Kako ja tu mogu da pomognem? Odgovori na ova pitanja omoguie mi da pomaem blinjima sa ljubavlju. izvor : /Skola za dusu/