You are on page 1of 17

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Prosedur Penghasilan & Penilaian Kerja Kursus Seni Visual STPM 2009
HASSAN MOHD GHAZALI UPSI

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

SENI VISUAL MEMBINA IMEJ BARU DUNIA

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh guru pembimbing sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan karya antaranya: 1. 2. 3. 4. 5. Arahan Kertas Soalan Tanggungjawab Guru Seni Visual Tanggungjawab Pengetua Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Kemahiran pembelajaran 1. Kognitif 2. Psikomotor 3. Afektif

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Aspek Dalaman: i. ii. iii. iv. v. Nilai estetik & Kreatif Nilai makna Nilai konteks Nilai emosi Pengaruh

Aspek Luaran: i. ii. iii. iv. v. Media dan teknik Kemahiran penghasilan Fungsi Kemasan Peragaan dan persembahan

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

T EMA

PROSES PENGWUJU DAN IDEA

PEMETAA N KONSEP KREATIF PENENTU AN MEDIA DAN TEKNIK

PROSES GUBAHAN 2D @ 3D キ Kemahiran pembuatan キ Kemahiran pengunaan Bahasa seni Visual

KEMASA N

PERAGA AN

Rajah 1: Proses Penghasilan Pengkaryaan

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

STAGE 1
PENYELIDI KAN PENYATAAN KONSEP

STAGE 2
VISUALISASI
キ CAD/3D キ Grafik Viktor キ Lepaan

STAGE 3
REALISASI
キ Prototaip キ Penilaian Produk キ Produksi

PENGEDARAN
キ Promosi キ Logistik

PENGGUNA
キ Kehendak キ Keperluan

キ Keperluan Pelanggan

キ Lakaran キ Lukisan キ Model キ 3D

Rajah 2 : Disesuaikan dari ‘Flo Creator Model Consultancy’

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

PENILAI AN PENGESAH AN
FASA 4 Penyempurnaan Penilian di peringkat sekolah

FASA 1 Permasalahan Mengumpul maklumat

MENGANAL ISIS
FASA 2 Kreatif Mencaripenyelesaian Mengeluarkan Idea Visualisasi

PROSES REKA BENTUK PEREKAAN
FASA 3 Kemungkinan Dan Pengoptimum

PENYEMPURN AAN

MENSISTES IS

Rajah 3: Fasa Proses Reka Bentuk Perekaan
HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

Proses idea: Mencari maklumat

Proses lakaran kenik sebanyak mungkin

Proses lakaran sebenar dari lakaran kenik

Proses Komprehens if

Rajah 4: Proses Reka Bentuk Grafik (Bob Cotton, 1990)

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

TEMA BAHASA SENI
TEKNIK BERKARYA

KONTEKS NILAI KEASLIAN ASPEK KOMUNIKASI NILAI KREATIF PENGARUH PERAGAAN

GAYA NILAI ESTETIK MAKNA

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

PERMASALAH AN

BAHASA SENI TEKNOLOGI GAYA ESTETIK

NILAI KETEPATAN KEASLIAN
ASPEK KOMUNIKASI NILAI KREATIF NILAI EKONOMI PERSEMBAHA N

KESESUAIAN BAHAN TEKNIK PRODUKSI

Rajah 6: Sebuah Produk (Perekaan)
HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009 Ciri-ciri Portfolio
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengikut arahan yang telah diberi oleh MPM Pengandungi bukti kajian dan penyelidikan Menunjukan kajian maklumat berdasarkan tema atau permasalahan. Lakaran dan kajian visual yang sesuai Percubaan pengolahan bahan dan teknik Lakaran akhir atau lakaran lepaan Gambar proses membuat. Rujukan atau bibliografi.

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009 Pengolahan Permasalahan
PERMASALAHAN KONSEP PEMECAHAN KEPERLUAN REKA BENTUK Poster- Poser Kempen Bahaya Banjir Risalah

Banjir

Alat Yang Boleh Memberitahu Banjir

Alat Peringatan Banjir Alat Pengangkutan khas Kotak Kecemasan Alat Kebersihan

Peralatan Kesihatan

Penempatan Banjir

Konsep Rumah Tempat penampatan Khas

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009 Lakaran
Membuat lakaran sebagai kajian visual

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009 Lakaran Kajian Visual

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009 Lakaran
Membuat lakaran sebagai kajian visual

HASSAN M. GHAZALI upsi

TAKLIMAT SENI VISUAL STPM 2009

TERIMA KASIH 019-2191659

HASSAN M. GHAZALI upsi