You are on page 1of 1

Malay College Kuala Kangsar 3 3 0 0 0 K u a l a K a n g s a r, Perak Darul Ridzuan Te l : 6 0 5 - 7 7 6 1 4 0 0 __________________________________________________________________________

,

No. Responden

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TINGKATAN 3 (PMR) 2009 Makluman kepada responden: Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan kajian geografi sahaja. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan ianya hanya untuk kepentingan kajian sahaja. Adalah diharapkan para responden dapat memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima kasih. TEMA KAJIAN : BENTUK MUKA BUMI

SOAL SELIDIK UNTUK MENGENALPASTI KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR DI KAWASAN …………………………………………
TANDAKAN ( √ ) JIKA BERLAKU

JENIS KESAN YANG BERLAKU Hakisan tanah Tanah runtuh Pemendapan sungai Sungai menjadi cetek Longgokan sampah sarap Pencemaran udara Pencemaran air Perubahan landskap Peningkatan suhu kawasan setempat Banjir kilat

KAWASAN TERLIBAT

CADANGAN LANGKAH MENGATASI