You are on page 1of 8

PAKIET I

Deregulacja, gospodarka, finanse
7-10 października 2008 r.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług: Dotyczy: ◦ wydłużenia terminu na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych (przez 12 mcy, jednak nie dłużej niż do końca roku); ◦ wprowadzenia instytucji magazynów konsygnacyjnych i rozwiązań w zakresie opodatkowania towarów przemieszczanych między państwami członkowskimi UE do takich magazynów; ◦ wprowadzenia możliwości wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (w przypadku niektórych procedur celnych likwidacja 30 % sankcji VAT za nieprawidłowe rozliczenia tego podatku); ◦ wprowadzenia jednego podstawowego terminu zwrotu podatku (60dni), dotychczas 180 dni; ◦ wyeliminowania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł. dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym; ◦ wprowadzenia możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, a nie jak obecnie tylko przez małych podatników; ◦ wprowadzenia możliwości korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli podatkowej (zmiana związana z likwidacją sankcji); ◦ likwidacja zakazu odliczania podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; ◦ skrócenia terminu powrotu do zwolnienia podmiotowego od VAT, w przypadku jego wcześniejszej utraty, do 1 roku (obecnie 3 lata); ◦ rozszerzenia wyłączenia z opodatkowania w odniesieniu do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (odejście od wymogu aby był to oddział samodzielnie sporządzający bilans i powiązanie wyłączenia w podatku VAT z regulacjami w zakresie następstwa prawnego w Ordynacji podatkowej w tego rodzaju transakcjach); ◦ wprowadzenia zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostawy wszystkich nieruchomości po ich pierwszym zasiedleniu, z jednoczesnym wprowadzeniem opcji opodatkowania w tego rodzaju transakcjach; ◦ wprowadzenia okresowego zwolnienia od podatku dla dostawy towarów objętych remanentem likwidacyjnym, dokonywanej przez osoby fizyczne, które zaprzestały działalności; ◦ uproszczenia rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów eliminacja konieczności dokonywania częstych korekt deklaracji przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

◦ umożliwienia podatnikowi otrzymania zwrotu kwoty podatku naliczonego w sytuacji, gdy w danym okresie nie wykonał on czynności opodatkowanych, co pozwoli na wyeliminowanie tzw. zwrotów zaliczkowych; ◦ podniesienia limitu obrotów pozwalających na uznanie podatnika za małego podatnika z 800 tys. euro do 1,2 mln euro – szersza grupa podatników na korzystanie z pewnych preferencji w rozliczeniu podatku (metoda kasowa); ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Dotyczy: ◦ wprowadzenia możliwości uzyskania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, również na wniosek zbywającego; ◦ zmniejszenia barier podatkowych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie możliwości korekty deklaracji podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej; ◦ nałożenia na organ podatkowy obowiązku wszczęcia postępowania podatkowego w terminie 3 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, która ujawniła nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z prawa podatkowego, a podatnik nie złożył korygującej deklaracji w całości obejmującej stwierdzone nieprawidłowości; ◦ wprowadzenia zasady, że decyzja organu podatkowego nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności albo w całości uwzględnia ona wniosek strony. Ponadto projekt określa sytuacje, w których decyzji organu podatkowego może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności; ◦ zmotywowania podatników posiadających zaległości podatkowe do ich spłaty i wprowadzenia "ulgi" za dobrowolną wpłatę zaległości; ◦ wprowadzenia identycznego momentu powstania nadpłaty w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług; ◦ wydłużenia terminu, w którym podatnik (płatnik, inkasent) może ubiegać się o zwrot nadpłaconego przez siebie podatku - tak, by termin ten odpowiadał terminowi przedstawienia zobowiązania podatkowego; ◦ doprecyzowania przepisów w zakresie obowiązków podatkowych poprzez wskazanie, co powinno zawierać zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń do protokołu kontroli i przez wskazanie, że przedmiotem postępowania podatkowego mogą być tylko ustalenia wskazane w tymże zawiadomieniu; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Dotyczy: ◦ nałożenia na biegłych rewidentów obowiązku badania sprawozdań finansowych wszelkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; ◦ dopuszczenia możliwości przechowywania list płac w oryginalnej postaci lub na nośnikach danych, pozwalających zachować w trwałej postaci zawartość dowodów; ◦ określa wymogi niezbędne do wydania certyfikatu księgowego, potwierdzającego kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wymogi te dotyczą obowiązku odbycia praktyki w

księgowości, posiadania określonego w propozycji wykształcenia oraz zdania egzaminu kwalifikacyjnego. Propozycja zmiany ustawy dookreślając te wymogi wprowadza m.in. rozwiązanie pozwalające na uzyskanie certyfikatu – po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego – przez osoby posiadające conajmniej średnie wykształcenie; ◦ Projekt

ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dotyczy: ◦ wdrożenia postanowień dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału; ◦ ujednolicenia zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży zawieranych pomiędzy rezydentami i nierezydentami;

◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Dotyczy: ◦ wprowadzenia mechanizmów, które umożliwią prowadzenie przez jeden organ - ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - spójnej i realnej polityki zagospodarowania wszystkimi nieruchomościami (przeznaczonymi obecnie zarówno na cele statutowe, jak i niestatutowe) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich; ◦ uproszczenia zasad dokonywania podziałów nieruchomości poprzez: uchylenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w przedmiocie zgodności planowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w wypadku jego nieuchwalenia - o braku sprzeczności tego podziału z przepisami odrębnymi, jak również obowiązku uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz zmienia przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej i podziału nieruchomości; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych Dotyczy: ◦ projekt dotyczy umożliwienia izbom gospodarczym wyposażenia jednostek terenowych w osobowość prawną, co dałoby podstawy do ich samodzielnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dotyczy: ◦ zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenie budowy i zastąpienie ich uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych, zniesienia instytucji zatwierdzania projektu w drodze decyzji administracyjnej oraz zniesienia konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie; ◦ realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli budowlanej w przypadku braku planu miejscowego, po przedstawieniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy bez względu na termin jej uzyskania; ◦ wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, na mocy której architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z krajów UE będą mogli prowadzić w Polsce działalność

zawodową na takich samych zasadach, co obywatele polscy. Projekt wprowadza m. in. pojęcie "świadczenia usług transgranicznych" przez architektów, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dopełniania związanej z tym procedury oraz określa rodzaj dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w państwie rodzimym, które uprawniają do wykonywania zawodu architekta w Polsce i doprecyzowuje przepis, który pozwoli na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych na terenie Polski obywatelom RP, którzy zdobyli kwalifikacje w państwach UE lub EFTA;

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dotyczy: ◦ ułatwienia przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc roku/ kwartału podatkowego poprzez likwidację obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w podwójnej wysokości w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego. Po wejściu w życie projektowanych zmian przedsiębiorcy będą uiszczać zaliczki za ww. okres w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego; ◦ zmiany przepisów z zakresu definiowania działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności gospodarczej; ◦ uchylenia art. 16 ustawy . Zgodnie z uchylanym przepisem właściciel nieruchomości używający jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny albo oddający bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na określone cele nie ma obowiązku ustalania wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części. Wydatki związane z nieruchomością nie stanowią wówczas kosztu uzyskania przychodów; ◦ usunięcia zapisu według którego koszty zaniechanych inwestycji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu oraz określenia momentu, w którym wydatki te staną się kosztem uzyskania przychodu, na dzień ich likwidacji lub zbycia; ◦ usunięcia trudności związanych z niejednoznaczną interpretacją możliwości pojawienia się przychodu i kosztu podatkowego w związku z zaciągnięciem lub udzieleniem specyficznej formy kredytu/pożyczki; ◦ ułatwienia przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc roku/ kwartału podatkowego poprzez likwidację obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w podwójnej wysokości w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego. Po wejściu w życie projektowanych zmian przedsiębiorcy będą uiszczać zaliczki za ww. okres w terminie do 20 dnia po zakończeniu roku podatkowego; ◦ równego traktowania i niedyskryminacji podatników w obrębie UE. Zgodnie z przepisami, małżonkowie (oboje nierezydenci) oraz małżonkowie (jeden jest rezydentem Polski, drugi jest nierezydentem), którzy w Polsce osiągnęli co najmniej 75 proc. wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów, będą mogli je opodatkować na takich samych zasadach, jakie dotyczą rezydentów Polski; Uregulowania zasad dotyczących preferencyjnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie

wychowujące pełnoletnie dzieci chore (niepełnosprawne). Zgodnie z nimi, podatnicy będą mogli rozliczać się na preferencyjnych zasadach nawet w przypadku, gdy dzieci otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Preferencje obejmą również podatników, których dzieci uczą się lub studiują się poza granicami kraju; Podatnik będzie miał prawo do odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Zwolnienia z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; Zastosowanie jednej stawki podatkowej – 19 proc. – dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce (w tym dla nierezydentów), które uzyskują dochody z osobiście wykonywanej działalności (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej oświatowej, publicystycznej); Zastąpienie obecnej ulgi meldunkowej (konieczność zameldowania w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy) zwolnieniem od podatku dochodów uzyskanych ze zbycia mieszkania; Zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej Dotyczy: ◦ usunięcia z polskiego systemu prawnego opłat, których istnienie jest nieuzasadnione lub niecelowe a które są nadmiernie uciążliwe, dla podmiotów, które są zobowiązane je ponosić oraz opłat, których dalsze funkcjonowanie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. ◦ ograniczenia nadmiernego fiskalizmu państwowego, który utrudnia dokonywanie przez obywateli niezbędnych czynności życia codziennego m.in. dotyczy likwidacji opłat za: sporządzenie aktu małżeństwa, ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska, wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, wydanie duplikatu książeczki wojskowej, decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego, wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, odpis zupełny i skrócony aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje, itp.; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne Dotyczy: ◦ wprowadzania uproszczeń i ułatwień w obrocie towarowym z państwami trzecimi w obszarze, w jakim można regulować je przepisami krajowymi. ◦ wprowadzenia większego zabezpieczenia prawnego dotyczącego skuteczności egzekwowania długu celnego, a tym samym zabezpieczania należności, które stanowią zarówno dochód Skarbu Państwa, jak i Wspólnoty Europejskie; ◦ ujednolicania instrumentów prawnych w odniesieniu do przepisów dotyczących bezpośrednio elementów finansowych, związanych z należnościami celnymi,

◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach Dotyczy: ◦ alternatywnych sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych; ◦ Ustawa o podatku od spadku i darowizn Dotyczy: ◦ zniesienia warunku, od którego uzależnione jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych lub powinowatych ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i

leśnych
Dotyczy: ◦ zmiany sposobu określania należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji oraz opłaty rocznej (w złotych); ◦ zdjęcia z gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I-VI, położonych w granicach administracyjnych miast, ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych i uwolnienia tych gruntów dla celów inwestycyjnych; Poza granicami miast odrolnienie użytków rolnych klas IV-VI;

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Dotyczy: ◦ ograniczenia tworzenia przez firmy tytoniowe nadmiernych zapasów papierosów lub tytoniu do palenia, wprowadzanych na rynek krajowy, przed terminem wprowadzenia podwyżek stawek podatku akcyzowego na te wyroby.

Projekt ustawy o podatku akcyzowym
Dotyczy: ◦ podatek akcyzowy dotyczyć będzie wyłącznie paliw, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz samochodów osobowych. Przewidziano nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Podatek akcyzowy płacony będzie przez dystrybutorów, a nie jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej. Do projektu wprowadzono obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty oraz zerową stawkę na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Zerowa stawka akcyzy będzie obowiązywać, do końca października 2013 r., na gaz ziemny do celów napędowych (CNG). Jednocześnie podwyższeniu ulegnie akcyza na wyroby tytoniowe. Podatkiem akcyzowym objęto gaz przeznaczony do celów opałowych oraz węgiel i koks. Przewidziano ponadto zwolnienie z akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych – do końca października 2013 r. oraz węgla i koksu – do 1 stycznia 2012 r. zgodnie z okresem przejściowym dla Polski. ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy -

Prawo dewizowe
Dotyczy:

◦ zniesienia tzw. zasady walutowości zakładającej przeprowadzanie transakcji na obszarze Polski jedynie w walucie polskiej, rezygnacji z wymogu uzyskiwania indywidualnego zezwolenia dewizowego, udzielanego każdorazowo przez prezesa Narodowego Banku Polskiego; przeliczanie zobowiązań pieniężnych w walutach obcych na PLN odbywać się będzie według średniego kursu NBP, z dnia wymagalności roszczenia. W przypadku zwłoki dłużnika, wierzyciel będzie mógł żądać zapłaty w walucie polskiej według jej wartości z dnia, w którym zapłata jest dokonywana. ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Dotyczy: ◦ ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej głównie w spółkach z o.o oraz spółkach akcyjnych. Ułatwienia te maja być realizowane przez: zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne, ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych, obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z o.o i akcyjnych, ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych, precyzyjne określenie dnia wypłaty dywidendy ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Dotyczy: ◦ wprowadzenia sankcji pieniężnej za brak wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku; ◦ znowelizowania przepisów dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko, poprzez wprowadzenie terminów na dokonanie poszczególnych czynności i zakończenie postępowania w danej instancji, wprowadzenia milczącej zgody w razie bezskutecznego upływu terminu na wyrażenie opinii lub dokonanie uzgodnień oraz poprzez wyłączenie możliwości wniesienia odrębnego zażalenia na pozytywne postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia; ◦ nowelizacji przepisów dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko, poprzez wyeliminowanie konieczności dokonywania ocen znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie tych przedsięwzięć, dla których organ stwierdził brak obowiązku przedkładania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym uznał, że dane przedsięwzięcie nie może znacząco oddziaływać na środowisko; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Dotyczy: ◦ wprowadzenia możliwości ustanowienia jednej hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności przysługujących kilku wierzycielom poprzez wprowadzenie instytucji administratora hipoteki ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dotyczy: ◦ wymagań stawianych osobom wykonującym albo zamierzającym wykonywać zawód egzaminatora - osoba ta nie może być karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym; ◦ stworzenia w strukturze Głównego Inspektoratu Drogowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz określa cele,

strukturę oraz kompetencje Centrum, projekt zakłada również podniesienie wysokości kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego; ◦ projekt przewiduje możliwość udowodnienia zawarcia umowy OC w inny sposób niż poprzez okazanie dokumentu w formie papierowej ◦ kompleksowego uregulowania przepisów dotyczących pojazdów zabytkowych; ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Dotyczy: ◦ rozszerzenia dostępu do stanowisk państwowych dla większej ilości wyspecjalizowanych lekarzy weterynarii ◦ umożliwienia powiatowemu lekarzowi weterynarii zawierania umów zleceń zarówno z lekarzem weterynarii jako osobą fizyczną jak i z zakładem leczniczym dla zwierząt ◦ wprowadzenia zasad obowiązujących przy zlecaniu przez Inspekcję Weterynaryjną usług do wykonywania przez lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji
Dotyczy: ◦ zmiany zapisu artykułu, który wprowadził ograniczenie zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wyłączenie z kryteriów wyboru dostawcy podstawowego elementu wyboru jakim jest cena dostawy ◦ Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Dotyczy: ◦ ograniczenia uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu oraz do nabycia nieruchomości rolnych o pow. nie mniejszej niż 1 ha; 1