You are on page 1of 4

Narodowy Program „Powrót do domu”

Co zrobić żeby wrócili?
(główne tezy)

I.

Pakiet startowy.

Narodowy Program „Powrót do domu” to pakiet rozwiązań, które mają umożliwić pracującym za granicą Polakom kontakt z krajem i ułatwić powrót. W ramach pakietu mieszczą się też działania zapobiegające emigracji - stworzenie dogodnych warunków do zatrudniania osób młodych i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Większość poniższych propozycji w formie projektów ustaw zostało złożonych przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej w mijającej kadencji Sejmu. Projekt ustawy abolicyjnej przeleżał rok czasu u Marszałka Sejmu, a Rząd PiS przyjął negatywne stanowisko w sprawie tej ustawy. Pakiet przygotowanych przez nas ustaw zachęcający do powrotu doczekał się w Sejmie pierwszego czytania (projekt ustawy o szczególnych formach wspierania osób podejmujących działalność gospodarczą oraz osób podejmujących po raz pierwszy pracę). Decyzją Sejmu skierowano go do dalszych prac w Komisjach. Platforma Obywatelska publicznie zobowiązuje się do niezwłocznego wznowienia tego procesu legislacyjnego w Sejmie VI kadencji.

Propozycje Platformy Obywatelskiej:
1. Abolicja

podatkowa dla dochodów wypracowanych przez Polaków za granicą w latach 2004 – 2006 r. (niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące Wielkiej Brytanii).

1

2. Szczególne formy wspierania osób podejmujących po raz

pierwszy działalność gospodarczą: a) zwolnienia z podatku PIT na okres 3 lat,
b) zwolnienia ze składek rentowo - emerytalnych na okres 3 lat,

c) zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, d) preferencyjny kredyt startowy na okres 5 lat.
3. Szczególne formy wsparcia dla osób podejmujących po raz

pierwszy pracę (promocja zatrudnienia) - rezygnacja z obowiązku płacenia składki rentowej (zarówno części pokrywanej przez pracodawcę, jak i pracownika).
4. Szczególne formy wsparcia dla wszystkich, którzy zamierzają

prowadzić działalność gospodarczą w Polsce - ulga inwestycyjna w podatku dochodowym od osób prawnych CIT lub PIT (transfery pieniędzy przeznaczone na inwestycje zwolnione z opodatkowania przez okres 3 lat).
5. Wdrożenie specjalnego pakietu, ułatwiającego zakładanie i

prowadzenie własnej firmy (likwidacja wielu barier w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej). Możliwość załatwienia formalności jeszcze podczas pobytu za granicą.
6. Propozycja

powołania specjalnego funduszu typu venture capital (rząd i zainteresowane samorządy), który mógłby udzielać preferencyjnych kredytów i pożyczek osobom zainteresowanym inwestowaniem w Polsce (szczególnie pieniędzy zarobionych za granicą).

7. Zaangażowanie w projekt organizacji pracodawców, organizacji

pozarządowych, a także związków zawodowych (każda z tych instytucji powinna posiadać link do internetowego portalu „Powrót do domu”).

2

8. Ułatwienie procedury przenoszenia przez reemigrantów firm do

Polski oraz usunięcie trudności w uznawaniu okresów pracy za granicą. 9. Wydawanie bezpłatnego informatora (raz na kwartał) na temat warunków płacy i pracy w kraju, z podawaniem „deficytowych” zawodów i stanowisk.
10. Utworzenie internetowego portalu o pośrednictwie pracy, porady

jak radzić sobie np. z nieuczciwymi pracodawcami, wszystko o rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym.

II.

Utrzymanie związków z Polską osób wyjeżdżających i
stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu politycznych, sportowym i kulturalnym kraju.
1. Uruchomienie

portalu internetowego „Powrót do domu”, zawierającego informacje dla osób chcących wyjechać, jak i przebywających lub pracujących za granicą (zakres tematyczny powinien obejmować m.in. „Pakiet startowy” oraz informacje poniżej zapisane).

2. Wprowadzenie głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą.
3. Zmiana funkcji i zakresu kompetencji konsulatów (powinny

udzielać nie tylko informacji, ale także służyć pomocą i ułatwiać kontakty z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi).
4. Otworzenie

nowych placówek skupiskach polskiej emigracji.

konsularnych

w

dużych

5. Rozszerzenie

możliwości kontaktów obywateli RP placówkami dyplomatycznymi za pośrednictwem internetu.

z

3

6. W krajach gdzie skala emigracji jest duża utworzenie w

konsulatach i innych placówkach dyplomatycznych czynnej 24 godziny na dobę infolinii (informacje związane z pobytem i pracą w danym kraju).
7. Utworzenie działającej w środowiskach polonijnych fundacji,

(możliwość realizacji i wspólnych projektów zwiększających więzi emigrantów z Polską).
8. Wdrażanie głosowania za pośrednictwem internetu.

9.

Zmiana sposobu działania instytutów kultury polskiej, tak aby uwzględniały one potrzeby i zainteresowania polskich emigrantów. Stworzenie możliwości organizacjom polonijnym z całego świata ubiegania się o granty ze środków publicznych, będących w dyspozycji ministerstw. W dużych skupiskach polskich emigrantów umożliwienie edukacji oraz nauki języka polskiego:

10.

11.

a) internetowe kursy języka polskiego oraz kursy doskonalące

znajomość języka,
b) nauczanie języka polskiego powinno być upowszechnione w

szkołach publicznych danego kraju, c) Telewizja Polonia powinna prowadzić uzupełniające dla dzieci i młodzieży. regularne kursy

Telewizja TVP Polonia powinna być instytucją, która realizuje założenia „Pakietu startowego” oraz konsekwentnie pełni misję utrzymywania związków z Polską osób wyjeżdżających za granicę.

4