You are on page 1of 3

TANIE PAŃSTWO

Prezes Rady Ministrów

TANIE PAŃSTWO ograniczenie wydatków na administrację państwową, rządową i samorządową
Administracja państwowa w Polsce nie w pełni odpowiada na wyzwania współczesnego społeczeństwa.  Bez zmian  w  administracji  trudno  budować  i  realizować  program  naprawy państwa.  Rząd  dokona  zmian  w  administracji  poprzez  realizację  programu  TANIE PAŃSTWO.  Program  ten  ma  na  celu  zmniejszenie  wydatków  realizowanych  przez zbiurokratyzowane  aparaty  administracji  oraz  likwidację  wydatków  niepotrzebnych. Zatrudnienie w administracji publicznej wzrasta lawinowo. W 1995 roku pracowało 737. 900 urzędników, w 2000 roku już 822.200, a w 2003 już 873.000 osób. Niezbędne jest ograniczenie zatrudnienia  w administracji  państwowej  o  ok.  10%.  Przyniesie  to  oszczędności  rzędu  550 mln zł w skali roku. Niezbędne  jest  dokonanie  zmian  zapewniających  realizację  przez  administrację państwową trzech strategicznych celów: państwo zapewniające zabezpieczenie interesu narodowego, państwo sprawne i przyjazne w obsłudze obywateli, państwo skuteczne w egzekwowaniu prawa. Podstawowym  zadaniem  umożliwiającym  wprowadzenie  TANIEGO  PAŃSTWA  jest zmiana  systemu  tworzenia  budżetu  państwa  z  obecnego  „współczynnikowego”, polegającego  na  przechodzeniu  wszystkich  wydatków  z  roku  poprzedniego  ze  zmianą związaną  z współczynnikiem  obowiązującą  w  danym  roku,  na  budżet  „zadaniowy”. Założenia  budżetu  państwa  będą  tworzone  i  kontrolowane  w  urzędzie  premiera,  a  jego zestawienie  bieżące  i  wykonywanie  w  ministerstwie  finansów.  Wprowadzimy zestandaryzowany informatyczny system zarządczy z końcówkami terminali w jednostkach budżetowych  i urzędach,  który  pozwoli  odpowiedniemu  departamentowi  ministerstwa finansów  on‐line  monitorować  stan  operacji  i  sald  oraz  kontrolować  wydatki.  Chcemy uruchomić ten proces na początku 2006 roku.      Dla  przeprowadzenia  programu  TANIE  PAŃSTWO  rząd  przeprowadzi  radykalne zmiany w tym  m.in. : 1. Standaryzację administracji państwowej /rządowej i samorządowej/m.in. : a) wprowadzenie  opisu    stanowisk  pracy  w administracji;  obecnie  nie obowiązują jakiekolwiek standardy pracy w administracji, osoby pracujące na tych samych stanowiskach w różnych urzędach i instytucjach publicznych są w  różny  sposób  wynagradzani.    Wprowadzenie  nowoczesnych  metod zarządzania i standardów jakości przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości pracy administracji; b) wprowadzenie  standardów  wyposażenia  administracji  /między  innymi: zmniejszenie liczby samochodów służbowych o ok. 40% /oszczędności ok. 20 mln  zł  rocznie  w  wydatkach  bieżących/,  zmniejszenie  liczby  telefonów komórkowych  służbowych  o  ok.  30%  oraz  wprowadzenie  kontroli  rozmów

1

TANIE PAŃSTWO

Prezes Rady Ministrów

prywatnych  z  telefonów  komórkowych  i  stacjonarnych  /oszczędności ok. 8 mln  zł  rocznie  w  wydatkach  bieżących/,  zmniejszenie  środków finansowych  na  tzw.  wydatki  reprezentacyjne,  zmniejszenie  liczby  delegacji; w  administracji  publicznej  jest  używanych  prawie  50  tysięcy  samochodów, ograniczenie ich liczby o 20% wraz ze sprzedażą ok. 10 tysięcy samochodów po ok. 30 tysięcy za sztukę przyniesie jednorazowo ok. 0,3 mld oszczędności; niezbędny  jest  także  zakaz  prowadzenia  przez  jednostki  administracji państwowej ośrodków wypoczynkowych, pałaców i zamków, na ich budowę i utrzymanie  wydawane  są  środki  specjalne  oraz  przychody  tzw. gospodarstw  pomocniczych,  sprzedaż  tych  ośrodków  zmniejszy  koszty administracji  o kilkadziesiąt  milionów  zł  rocznie,  a  także  przyniesie jednorazowy  dochód  budżetu  państwa  w  wysokości  sięgającej  nawet  2  mld zł. 2. Likwidację funduszy, agencji i urzędów m.in. : a) Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS), przekazanie rządowych badań  strategicznych  niezależnym  instytutom  i uczelniom  polskim, finansowanie badań rządowych poprzez metodę grantów; b) likwidacja  Agencji  Nieruchomości  Rolnych;  przekazanie  i  samorządom wojewódzkim  kompetencji  zarządzania  gruntami  oraz  ministrowi  rolnictwa koordynacji  i  nadzoru  nad  sprzedażą,  podziałem  i  komasacją  ziemi  rolnej; agencja otrzymuje dotację z budżetu państwa – 239 mln zł. w 2004 r., wydaje 102  mln  zł.  na  administrację  /970  zatrudnionych/,  przekazuje  120  mln  zł. na dotacje  dla  jednostek  publicznych,  np.  ARR;  przychody  ze  sprzedaży w wysokości  785  mln  zł.  powinny  zasilić  budżety  samorządów wojewódzkich; c) likwidacja  Wojskowej  Agencji  Mieszkaniowej;  przekazanie  kompetencji samorządom  gminnym;  agencja  w  2004  r.  otrzyma  dotację  345  mln  zł. z budżetu  państwa,  na  koszty  administracyjne  wyda  158  mln  zł,  a  pozostałe koszty  będą  wynosiły  415  mln  zł.,  w  agencji  zatrudnionych  jest  ponad  4000 osób. Likwidacja nastąpi z końcem 2006 roku;; d) likwidacja delegatur Wojewódzkich Komend Policji. 3. Łączenie i zmiany w strukturach dotychczasowych m.in. : a) połączenie  Agencji  Rynku  Rolnego  i  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji Rolnictwa  jako  jednej  agencji  płatniczej  wraz  ze  zmianą  zakresu  działania zgodnie z potrzebami państwa wynikającymi z przystąpienia Polski do UE; b) likwidacja  delegatur  UW  oraz  zniesienie  powielających  się  wojewódzkich struktur rządowych i samorządowych; c) likwidacja  i  konsolidacja  inspekcji  państwowych  oraz  urzędów  nadzorczych celem  zwiększenia  efektywności  ich  działania,  poprawy  sprawności  oraz ułatwienia  prowadzenia  kontroli,  konsolidacja  spowoduje  także  ułatwienia dla instytucji i przedsiębiorstw kontrolowanych; d) wprowadzenie  audytu  funduszy  i  agencji  oraz  największych  ministerstw i urzędów centralnych. OSZCZĘDNOŚCI

2

TANIE PAŃSTWO

Prezes Rady Ministrów

Docelowo oszczędności  z wdrożenia programu TANIE PAŃSTWO wyniosą 5 mld złotych rocznie z tym, że w pierwszym roku wyniosą ok. 3 mld zł

3