You are on page 1of 224

Październik 2006

SOLIDARNE

PAŃSTWO

365 DNI
REALIZACJI
PROGRAMU
Prawo i Sprawiedliwość

Spis treści

Wprowadzenie: Prawo i Sprawiedliwość Naprawia Państwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Naprawa Państwa, walka z korupcją, reforma służb specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Umocnienie Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Polityka regionalna i wykorzystanie funduszy UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Solidarna polityka gospodarcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rozwój infrastruktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Polityka Obronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Edukacja i nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Rozwój rolnictwa i polskiej wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych przyjętych przez Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (31.10.2005–25.10.2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych przyjętych przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych przyjętych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 25 października 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

4

Wprowadzenie:
Prawo i Sprawiedliwość Naprawia Państwo

Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jest naprawa państwa. Jest to warunek realizacji wszystkich innych celów określonych w programie Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, po objęciu rządów, dokonało dokładnej diagnozy państwa oraz jego instytucji. Podjęto działania w tych instytucjach, gdzie do niedawna istniała (jak dowodzą przykłady Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu) szeroko rozumiana korupcja oraz nieodporność na naciski lobbystyczne. Prawo i Sprawiedliwość napotkało swoisty bezwład urzędów, odbijający się fatalnie na sytuacji obywateli. Minister Sprawiedliwości objął urząd, w którym do tej pory istniała skłonność do niepodejmowania działań (podobnie jak w innych urzędach), szczególnie w obronie naruszanych praw obywateli. PiS w swoim programie wyborczym podkreśla, iż tak skonstruowane państwo nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich elementarnych obowiązków. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest też wytworzenie się systemu przywilejów dla wąskiej grupy ludzi o szczególnie wysokiej pozycji politycznej lub ekonomicznej. System ten w ostatnich latach przekształcił się w swego rodzaju oligarchię. Całkowita likwidacja tego stanu rzeczy to cel, jaki postawiło Prawo i Sprawiedliwość obejmując rządy. Podjęte przez PiS, zgodnie z programem wyborczym, działania dzielą się na dwa rodzaje: Pierwszym z nich jest oczyszczenie państwa, czyli pozbycie się peerelowskiego dziedzictwa i rozbicie wyrosłych na jego gruncie układów. Drugim jest konsolidacja i umocnienie państwa, na co składają się działania prowadzące do stworzenia silnego i sprawnego aparatu państwowego.
5

Raport

Obydwa rodzaje przedsięwzięć muszą być podejmowane równolegle i w ścisłym ze sobą związku. Tylko wtedy mogą przynieść zamierzone efekty. Poniżej znajduje się porównanie działań zaproponowanych w programie PiS oraz konkretnych działań podjętych przez Klub Parlamentarny oraz Rząd PiS.

Oczyszczenie Państwa
Prawo i Sprawiedliwość zawarło w swoim Programie 2006 Sprawiedliwość dla Wszystkich kwestie związane z oczyszczeniem państwa: Oczyszczenie jest niezbędne. Sprawiedliwej, uczciwej, bezpiecznej, sprawnej, nowoczesnej Polski nie sposób zbudować na peerelowskich fundamentach. Przekonanie żywione przez większość elit, że do odrodzenia naszego kraju wystarczy zbudowanie procedur i instytucji demokratycznych oraz wprowadzenie w życie podstawowych mechanizmów wolnorynkowych, było głęboko błędne. Polska komunistyczna, jak każde niedemokratyczne państwo, była głęboko dotknięta patologią. Choroby toczące PRL wraz z nowymi zagrożeniami czasu transformacji ustrojowej, którym nieliczni tylko chcieli przeciwdziałać, deformowały rodzące się instytucje wolnej Polski. W ten sposób narodził się, zamiast demokratycznego kapitalizmu, postkomunizm. Nie zerwiemy z tą szkodliwą dla rozwoju i suwerenności Polski formą ustrojową, jeśli nie wyeliminujemy z życia publicznego jej ludzi i układów. Po zwycięskich wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość podjęło konkretne działania, zmierzające do likwidacji fundamentów państwa postkomunistycznego oraz wyeliminowania z życia politycznego jego ludzi i układów.

Lustracja
Prawo i Sprawiedliwość w swoim Programie wyborczym 2006 stawiało następującą tezę: Czy tego chcemy, czy nie, nie uciekniemy od lustracji. Sprawy zaszły ostatnio za daleko, by można było zostawić je odłogiem. Prawo i Sprawiedliwość, które zawsze głosiło konieczność przeprowadzenia lustracji, uważa, że należy poszerzyć grono lustrowanych z urzędu osób pełniących funkcje publiczne (między innymi o członków
6

Wprowadzenie

Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, władz banków oraz strategicznych dla Polski spółek z udziałem skarbu państwa, a także ambasadorów) oraz objąć postępowaniem lustracyjnym osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Opowiadamy się też za tym, aby – po odpowiednim przygotowaniu ze strony Instytutu Pamięci Narodowej – ujawnieni zostali wszyscy funkcjonariusze i tajni współpracownicy peerelowskich służb specjalnych. Każdemu obywatelowi powinno przysługiwać prawo zajrzenia do własnej teczki. Ułatwimy osobom publicznie pomówionym o współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi wszczęcie postępowania przed Sądem Lustracyjnym. Chcemy doprowadzić do tego, by każdy obywatel miał prawo do ujawnienia własnej teczki. Opowiadamy się natomiast jednoznacznie za powszechnym dostępem do teczek wszystkich osób pełniących funkcje publiczne. W nowym Parlamencie, dążąc do pełnego oczyszczenia życia publicznego przez doprowadzenie do stanu, w którym najważniejsze funkcje publiczne w państwie będą pełnione przez osoby o przeszłości niebudzącej wątpliwości co do służby, pracy, bądź innych kontaktów z organami bezpieczeństwa państwa, posłowie PiS zaproponowali ustawę określającą zasady i tryb ujawniania informacji o znajdujących się w archiwach IPN dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Stwierdzono tym samym, że służba albo praca w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji była związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego.

Lustracja majątkowa
Program Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości 2006 stwierdzał: Trudno sobie wyobrazić oczyszczenie państwa bez dokonania majątkowej lustracji działaczy politycznych różnych szczebli. Prawo i Sprawiedliwość chce ją przeprowadzić dzięki jawności oświadczeń majątkowych wszystkich polityków. Co więcej, uważamy, że musi ona objąć także pełnoletnich członków najbliższej rodziny polityków. Zdajemy sobie sprawę, że forsując tę inicjatywę narażamy się na bezwzględne ataki ze strony tych, którzy mają coś do ukrycia, oraz na oskarżenia o próbę zamachu na podstawowe prawa obywatelskie. Stoimy jednak twardo na stanowisku, że nikt nikogo nie zmusza do bycia politykiem, że życie publiczne powinno być jak najbardziej przejrzyste, a osoby pub7

Raport

liczne winny podlegać większej niż zwykli obywatele kontroli społecznej. Lustracja majątkowa pozwoli wyeliminować z życia publicznego nieuczciwych polityków, działaczy państwowych i samorządowych. Powinna też wywierać wychowawczy wpływ na aspirujących do politycznych karier młodych ludzi, uświadamiając im, że działalność polityczną należy traktować jako służbę, a nie łatwą drogę do szybkiego wzbogacenia się. Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice wyborcze poprzez następujące działania: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Ustawa wprowadza nowe zasady obowiązujące przy składaniu oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne (lustracja majątkowa), m.in.: jawność oświadczeń, obowiązek ujmowania także majątku odrębnego małżonka, obowiązek ujmowania mienia przeniesionego na małżonka 5 lat przed objęciem funkcji publicznej, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych, obowiązek wykazywania w oświadczeniach majątkowych źródeł pochodzenia posiadanego majątku, obligatoryjne załączanie do oświadczeń deklaracji PIT dla porównania i w razie wątpliwości zawiadomienia Urzędu Kontroli Skarbowej w celu przeprowadzenia kontroli. Ustawa niniejsza dostosowuje do powyższych wymagań ustawy: o prokuraturze, o ustroju sądów powszechnych, o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy samorządowe.

Dekomunizacja
Program Wyborczy PiS następująco odnosił się do problemów dekomunizacji: Logicznym następstwem lustracji jest przeprowadzenie dekomunizacji. Zlikwidujemy instytucje będące infrastrukturą postkomunizmu. Zlikwidujemy uprzywilejowanie peerelowskich funkcjonariuszy. Przywrócimy pamięć historyczną, pokażemy, kto był kim. Przypomnimy, na czym polegała istota komunizmu i PRL.
8

Wprowadzenie

Ujawnimy mechanizmy uwikłania i kontynuacji w SLD. Niewiele już osób pamięta, że SdRP, następczyni PZPR a poprzedniczka SLD, występowała przeciwko naszej przynależności do NATO. Realizując zadania z zakresu naprawy państwa, posłowie PiS skierowali do Sejmu projekt ustawy, zakładający ograniczenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszom PRL, w tym żołnierzom zawodowym, sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za zbrodnie nazistowskie, komunistyczne oraz przeciwko pokojowi i ludzkości, popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 grudnia 1989 r. Mając na względzie potrzebę usunięcia stanu bezprawności, potrzebę poczucia sprawiedliwości społecznej i dziejowej, a także ujawnienia wielu aspektów z najnowszej historii Polski, posłowie PiS wnieśli projekt ustawy nowelizującej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Inicjatywa ta przewiduje rozszerzenie zakresu stosowania ustawy poprzez objęcie jej przepisami działalności opozycyjnej wobec systemu komunistycznego w latach 1957-1989. Rozszerzenie zakresu podmiotowego i czasowego stosowania ustawy umożliwi osobom represjonowanym ubieganie się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zgodnie z projektem prawo do występowania o odszkodowanie nie przysługuje osobom będącym tajnymi i świadomymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa.

Służby specjalne
Program PiS 2005 zakładał gruntowną przebudowę służb specjalnych. Przebudujemy specsłużby. Przede wszystkim zlikwidujemy pozostające w praktyce poza kontrolą parlamentarną, po wielokroć uwikłane w nielegalny eksport broni oraz ingerujące w życie polityczne, Wojskowe Służby Informacyjne, powołując od podstaw wywiad i kontrwywiad wojskowy. Po drugie pozbawimy uprawnień śledczych, również wykorzystywaną do nielegalnych działań politycznych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dawny kontrwywiad cywilny).
9

Raport

Wprowadzimy przepisy bezwzględnie zakazujące funkcjonariuszom służb specjalnych ingerowania w życie polityczne. Przyjmiemy ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Zobowiążemy służby specjalne do przedstawiania rządowi oraz prezydentowi sprawozdań o stanie bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego wraz z oceną z tego punktu widzenia największych i najważniejszych prywatyzacji. Rząd podjął szerokie działania mające na celu realizację programu wyborczego.
Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych

Z dniem 1 października 2006 r. dokonano likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i podzielono tę instytucję na dwie: Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a dostęp do nich umożliwiono cywilnym funkcjonariuszom. Wzmocniono też nadzór Prezesa Rady Ministrów nad tymi jednostkami. Tym samym dokonano jakościowej zmiany w zakresie ukierunkowania i stawiania zadań służbom specjalnym oraz rozliczania ich wykonania. Powstały dwie bardziej sprawne i mobilne służby dostosowane do obecnych warunków i nowych wyzwań.
Monitoring działania służb specjalnych

Dokonano przeglądu dotychczasowego funkcjonowania służb pod kątem celowości i charakteru realizowanych przez nie zadań oraz mechanizmów współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami. Utworzono zespół, którego zadaniem jest analizowanie informacji o prowadzonych przez służby przedsięwzięciach oraz kontrola wywiązywania się przez nie z ustawowych zadań i obowiązków. Działania te służą wzmocnieniu systemu sprawnego zarządzania służbami.
Zadania służb specjalnych

Powołany został specjalny zespół międzyresortowy pod kierownictwem Ministra-Koordynatora ds. Służb Specjalnych, który opracował projekt wytycznych Prezesa Rady Ministrów, określających kierunki działania ABW i AW w 2007 r. Było to pierwsze przedsięwzięcie tego typu w historii funkcjonowania służb po 1990 r. Dokument został podpisany przez Prezesa Rady Ministrów w sierpniu/wrześniu 2006 r.
10

Wprowadzenie

Efektem tych działań jest stworzenie spójnego systemu powierzania służbom zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przywrócenie sprawnego zarządzania

Rząd ustalił możliwości poprawy działania i wewnętrznego współdziałania jednostek organizacyjnych służb oraz poczynienia poważnych oszczędności, wynikających m.in. z redukcji zbędnych stanowisk pracy (w tym na średnim szczeblu kierowniczym), a nawet całych komórek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany wzmacniają podstawowe, merytoryczne piony służb specjalnych.
Skuteczne wykrywanie patologii i nadużyć

Działania kontrolne w zakresie prawidłowości reagowania służb specjalnych na najpoważniejsze zagrożenia przestępczością w sektorze energetycznym, farmakologicznym, kapitałowym oraz zagrożenia procesów prywatyzacyjnych prowadzone są od początku funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bieżąca analiza wniosków, płynących z prowadzonych w tym zakresie działań, służy zwiększeniu skuteczności służb w wykrywaniu i niwelowaniu patologii w w/w obszarach oraz ściganiu sprawców poszczególnych przestępstw. Uruchomiono szereg procedur sprawdzających, mających na celu zidentyfikowanie zagrożeń, ustalenie mechanizmów nielegalnych działań (m.in. w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, paliwowym oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa) oraz zaangażowanych w nie podmiotów i osób. Na bazie pozyskanych informacji oraz materiałów operacyjno-procesowych sporządzano analizy, które zostały przekazane odpowiednim organom państwa. Wnioskowano m.in. do Prokuratury Krajowej o wszczęcie postępowań przygotowawczych oraz postawienie zarzutów określonym osobom.
Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych

Mając na uwadze usprawnienie i zwiększenie efektywności służb specjalnych w zwalczaniu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, dokonano przeglądu i oceny obowiązujących w polskim ustawodawstwie rozwiązań prawnych. Jednocześnie przeprowadzona została szczegółowa analiza stanu przygotowania strukturalno-organizacyjnego wszystkich służb do realizacji tego zadania oraz rozwiązań prawnych, obowiązujących w innych krajach, w tym zwłaszcza w pań11

Raport

stwach najbardziej narażonych na ataki terrorystyczne. Efektem podjętych działań było powołanie specjalnego zespołu, którego zadaniem jest wypracowanie szczegółowych rozwiązań pozwalających na zwiększenie skuteczności służb specjalnych w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych oraz poprawa działań koordynacyjnych na tym polu.
Monitoring zagrożeń

W celu skutecznego informowania władz państwa o najważniejszych zagadnieniach, istotnych dla kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał Departament Bezpieczeństwa Narodowego, który prowadzi prace analityczne, poświęcone zagadnieniom odnoszącym się do żywotnych interesów RP – m.in. w zakresie problematyki wschodniej, bezpieczeństwa energetycznego, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej. Podjęte działania pozwalają na bieżąco dokonywać analiz określonych tematów, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, oraz w znacznie szerszy i szybszy sposób informować Prezesa Rady Ministrów o możliwych zagrożeniach. Działania te przyczyniły się ponadto do zintegrowania przedsięwzięć rządu związanych z bezpieczeństwem państwa.

Urząd Antykorupcyjny
PiS jako jedno z najważniejszych swoich zadań wskazuje zwalczenie korupcji: Korupcja jest jedną z najpoważniejszych chorób toczących III Rzeczpospolitą. Jej rozmiary są olbrzymie. Szacujemy, że patologie gospodarcze przynoszą finansom publicznym wielomiliardowe straty. Jak pokazują różne afery, tak z początku zeszłej dekady, jak i z lat ostatnich, korupcja sięga w Polsce najwyższych szczebli władzy. Uważamy za niezbędne powołanie Urzędu Antykorupcyjnego. Będzie to elitarna formacja, specjalizująca się w zwalczaniu korupcji i wszelkiego typu nadużyć, wyposażona w możliwość prowadzenia działań operacyjnych. Urząd Antykorupcyjny będzie pierwszą służbą specjalną, która tak pod względem organizacyjnym, jak i personalnym, nie będzie kontynuatorką którejkolwiek z peerelowskich specsłużb. Realizując program wyborczy Rząd powołał nową instytucję jako służbę specjalną do zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie
12

Wprowadzenie

terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. CBA będzie także ważnym elementem Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej. W tym też znaczeniu powołanie CBA wpisuje się poniekąd w inicjatywę utworzenia Sieci, zapowiedzianą w październiku 2005 r. w projekcie decyzji Rady Unii Europejskiej, przygotowanym przez prezydencję austriacką. Jednocześnie powołanie CBA stanowiłoby realizację postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 31 października 2003 roku. Utworzenie CBA przyniesie pewne zmiany w obszarze funkcjonowania cywilnych służb specjalnych. Chodzi przy tym o zmiany porządkujące tę jakże ważną dla państwa materię. W efekcie tego zabiegu ABW stanie się służbą o charakterze stricte kontrwywiadowczym, do zadań której należeć będzie wyłącznie zwalczanie szpiegostwa i terroryzmu oraz przeciwdziałanie ujawnianiu tajemnicy państwowej. Zadania ABW z zakresu ścigania karnego korupcji osób pełniących funkcje publiczne znajdą się we właściwości Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ujęcie katalogu zadań CBA oznacza, że zasadniczym celem jego działania jest walka z nadużywaniem władzy i wykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji do osiągania korzyści osobistych i majątkowych. W wymiarze indywidualnym działania CBA będą zatem ukierunkowane na wykrywanie przestępstw korupcyjnych i tych wszystkich czynów zabronionych, którym korupcja towarzyszy. Zadaniem CBA, w wymiarze walki z korupcją jako zjawiskiem, będzie natomiast ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów władzy publicznej oraz podmiotów gospodarujących środkami publicznymi lub korzystających ze wsparcia finansowego państwa. PIS poprzez swój udział w rządzie realizuje skutecznie swoje zobowiązania związane z oczyszczeniem państwa. Prawo i Sprawiedliwość uważa, iż te działania są niezbędnym warunkiem wstępnym realizacji reszty postulatów programowych PiS. Tylko naprawa państwa – poprzez oczyszczenie go ze spuścizny postkomunistycznej – oraz jego wzmocnienie może przywrócić zaufanie obywateli wobec państwa. Państwo uczciwe, sprawne oraz efektywne odzyska możliwość prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej oraz stanowienia prawa w interesie obywateli. Działania podjęte przez PiS są realizacją najważniejszych punktów programu wyborczego – obietnicy złożonej Polakom.
13

Raport

Państwo nie może być uzależnione od wpływów rozmaitych układów oraz grup nacisku, państwo musi realizować fundamentalną zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa. Państwo jest dla obywateli, dla zwykłych ludzi. Do tej pory to Polacy byli często dla państwa oraz różnych grup sprawujących nad nim kontrolę i bogacących się kosztem zwykłych ludzi.

Umocnienie Państwa
W swoim programie Prawo i Sprawiedliwość podnosiło konieczność umocnienia państwa. …zmian wymagają instytucje tworzące aparat państwowy. To ich praca na co dzień decyduje w dużej mierze o jakości funkcjonowania państwa. Bez głębokich przekształceń w tej sferze nie uda nam się stworzyć silnego, sprawnego państwa, z którym obywatele będą się utożsamiać. Po zwycięskich wyborach parlamentarnych PIS podjęło zdecydowane działania, prowadzące do stworzenia mocnych i zdrowych podstaw państwa.
Sprawna, uczciwa administracja

Kierunek działań zaproponowanych przez PiS: Administracja publiczna jest jednym z najmocniejszych więzów łączących III Rzeczpospolitą z PRL. Jest jednyn z najbardziej skorumpowanych segmentów starego państwa. Żeby zrninimaIizować pokusy korupcyjne, uchwalimy ustawę o kontroli wewnętrznej w administracji, stworzymy w niej pion dyscyplinarny. Rozszerzymy uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Zreformujemy służbę cywilną. Odbudujemy etos służby publicznej. Przywrócimy myślenie o państwie jako dobru wspólnym. Ustanowimy standardy pracy w administracji publicznej. Uporzqdkujemy w niej system wynagrodzeń. Wprowadzimy nowoczesne metody zarządania. Zwiększymy w ten sposób efektywność i podwyższymy jakość pracy administracji. Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają poprzez ujednolicone „Biuletyny Informacji Publicznej” pełną, przejrzystą informację prawną i organizacyjną o procedurach administracyjnych, o precedensach decyzyjnych, w tym w sprawach podatków i zezwoleń, o obowiązkach administracji względem obywateli.
14

Wprowadzenie

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za pozostawieniem wojewody jako aktywnego przedstawciela rządu w województwie. Wojewoda powinien by powoływany spoza lokalnego układu władzy, ale na zasadzie politycznej. Kandydat na to stanowisko musi jednak zdać wcześniej odpowiedni egzamin. Będzierny dążyć do tego, by potwierdzonymi egzaminem kwalifikacjami musieli wykazywać się także kandydaci na inne funkcje publiczne, w tym na stanowiska starostów. W nowym Parlamencie Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do realizacji swych zapowiedzi w zakresie odnowy państwa. Nowa ustawa o służbie cywilnej realizuje konstytucyjny wymóg utworzenia w urzędach administracji rządowej zawodowego, bezstronnego i politycznie neutralnego korpusu służby cywilnej do wykonywania zadań państwa (art. 153 Konstytucji). Istotną przyczyną uchwalenia nowej ustawy była konieczność realizacji cięć wydatków budżetowych na administrację państwową. W ustawie zachowane zostały jednak fundamentalne zasady warunkujące sprawne wykonywanie zadań państwa przez służbę cywilną. Należą do nich: mianowanie w służbie cywilnej, dzięki któremu istnieje gwarancja wykonywania zadań państwa w zgodzie z Konstytucją oraz rola Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, instytucji rządowej, która na przestrzeni 15 lat wykazała się zdolnością tworzenia i wzmacniania funkcjonowania służby cywilnej oraz tworzenia jej najlepszych kadr. Ideą powstania państwowego zasobu kadrowego było przygotowanie grupy kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, którzy gwarantują stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy został ukształtowany z uwzględnieniem znaczenia i wagi zadań wykonywanych na stanowiskach wymienionych w ustawie, związanych z realizacją polityki rządu oraz zapewnieniem sprawnego administrowania i zarządzania kadrami. Kolejnym krokiem w naprawie państwa była nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która zaostrzyła kryteria, jakie zobowiązany jest spełnić kandydat na pracownika samorządowego. W dotychczasowym stanie prawnym możliwe były przypadki, kiedy pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego zostawała osoba wypełniająca co prawda wymagania ustawowe, ale jednocześnie skazana wyrokiem karnym w zawieszeniu i odbywająca okres probacyjny.
15

Raport

Z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono zakaz zatrudniania i pozostawiania w stosunku zatrudnienia osób skazanych prawomocnie. Jednocześnie ograniczono zakaz zatrudniania w jednostkach samorządowych do przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, popełnionych z winy umyślnej. Proponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie nagannych sytuacji, o których wspomina również Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie z 2004 roku, który stwierdza, że w 55 z 77 skontrolowanych urzędów pracownicy w trakcie godzin pracy wykonywali jednocześnie prywatną działalność w zakresie usług geodezyjnych, kartograficznych i architektury. Nie jest dopuszczalne, żeby urzędnik wykonywał zajęcia, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami, albo które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

16

Naprawa Państwa, walka z korupcją, reforma służb specjalnych

W raporcie Transparency International z 2005 r. Polska znalazła się na 70 miejscu jako kraj o wysokim stopniu korupcji i jedno z najbardziej skorumpowanych państw UE. Świadczy to o narastaniu tego negatywnego zjawiska w naszym kraju. Konieczne stało się zatem wprowadzenie mechanizmów likwidujących poważne zagrożenia ładu instytucjonalnego, mechanizmów chroniących państwo i obywateli przed zjawiskiem wykorzystywania funkcji publicznych do osiągania prywatnych korzyści.

Powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ta elitarna formacja powstała z inicjatywy rządu. Specjalizuje się w zwalczaniu korupcji i wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów władzy publicznej, podmiotów gospodarujących środkami publicznymi lub korzystających ze wsparcia finansowego państwa. Funkcjonariusze CBA mają podobne uprawnienia jak inne służby specjalne i policja. Oznacza to, że mogą prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze, kontrolne oraz dochodzeniowo-śledcze. Połączenie tych trzech rodzajów uprawnień pozwoli na osiągnięcie wysokiej skuteczności działań tej służby. Szef CBA jest powoływany na czteroletnią kadencję. Wprowadzenie kadencyjności na tym stanowisku ma gwarantować niezależność Biura od bieżących wpływów i nacisków politycznych. Powołanie do życia CBA wpisuje się w projekt utworzenia Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (ESA) oraz stanowi realizację postanowień przeciwko korupcji Konwencji Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2003 r.

Reforma służb specjalnych
Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych

Z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy równoczesnym aktywnym wsparciu rządu, parlament przyjął ustawy, które ostatecznie prze17

Raport

sądziły o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Przyczyną podjęcia takiej decyzji były wykryte nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, w tym bezprawne działania wobec świata mediów, polityki i gospodarki. Wiadomo też, że po 1989 roku żołnierze WSI nie przeszli żadnej weryfikacji. Dlatego 1 października 2006 r. rozwiązano Wojskowe Służby Informacyjne. W ich miejsce powołano Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Dostęp do obu nowych formacji umożliwiono wyłącznie funkcjonariuszom, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji. O pracę w nowych służbach mogą się również starać osoby cywilne. Wzmocniono również nadzór Prezesa Rady Ministrów nad tymi jednostkami.
Zadania służb specjalnych

Międzyresortowy Zespół pod kierownictwem koordynatora ds. służb specjalnych opracował projekt wytycznych Prezesa Rady Ministrów, określających kierunki działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w 2007 roku. Jest to pierwsze przedsięwzięcie tego typu w historii funkcjonowania służb po 1990 r. W ten sposób stworzono spójny system zarządzania służbami. W pierwszej połowie tego roku koordynator ds. służb specjalnych złożył wizyty w USA Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z kierownictwem tamtejszego wywiadu. Te spotkania przyczyniły się do zacieśnienia współpracy i posłużyły wymianie doświadczeń. Pod koniec września koordynator ds. służb specjalnych spotkał się w Warszawie z Robertem S. Muellerem, dyrektorem Federal Bureau of Investigation (FBI). Rozmowy dotyczyły poszerzenia współpracy pomiędzy FBI i polskimi służbami specjalnymi. Planowane są między innymi wspólne szkolenia oficerów polskich i amerykańskich. Dyskutowano również o niezbędnych zmianach w prawie, które uprościłyby procedury wymiany informacji ważnych dla bezpieczeństwa Polski i Stanów Zjednoczonych.
Skuteczne wykrywanie patologii i nadużyć

Rząd na bieżąco kontroluje, czy służby specjalne prawidłowo reagują na zagrożenia związane z przestępczością w sektorach: energetycznym, farmakologicznym, kapitałowym oraz dotyczącym procesów prywatyzacyjnych. W tym celu uruchomiono wiele procedur sprawdzających. Umożliwiają one szybkie ustalenie mechanizmów nielegalnych działań. Efektem tych działań było pozyskanie wielu informacji oraz materiałów operacyjno-procesowych. Na ich bazie sporządzano analizy, które zostały przekazane odpowiednim organom państwa.
18

Naprawa państwa, walka z korupcją, reforma służb specjalnych

Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych

Powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest usprawnienie i zwiększenie efektywności służb specjalnych w zwalczaniu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. Ma on wypracować szczegółowe rozwiązania, które zwiększą skuteczność działania służb na tym polu, oraz zająć się ich koordynacją. Dokonano przeglądu i oceny rozwiązań prawnych obowiązujących w polskim ustawodawstwie, jak również obowiązujących w innych krajach, zwłaszcza w państwach najbardziej narażonych na ataki terrorystyczne. Jednocześnie przeprowadzona została szczegółowa analiza stanu przygotowania strukturalno-organizacyjnego wszystkich służb do realizacji tego zadania.
Zawieranie umów międzynarodowych w zakresie ochrony i wymiany informacji niejawnych

Wspólne prace ministra koordynatora ds. służb specjalnych i ABW doprowadziły do opracowania szczegółowych procedur sporządzania i podpisywania umów dotyczących wymiany informacji niejawnych z innymi państwami. Dzięki temu już w sierpniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisano umowę między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Porozumienie to usprawni wymianę tego typu informacji między państwami. To z kolei ułatwi zwalczanie działalności zorganizowanych grup przestępczych.
Monitoring zagrożeń

By jak najskuteczniej informować władze państwa o najważniejszych zagadnieniach, istotnych dla kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kraju, w Kancelarii Premiera powstał Departament Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi on analizy dotyczące między innymi problematyki wschodniej, bezpieczeństwa energetycznego, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Prace Departamentu przyczyniły się również do zintegrowania działań rządu związanych z bezpieczeństwem państwa.
Ograniczenie prawa do świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom PRL

Realizując program naprawy państwa, posłowie PiS skierowali do Sejmu projekt ustawy, która ogranicza prawa do świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom PRL. Nowe rozwiązania prawne będą dotyczyły żołnierzy zawodowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za zbrodnie nazistowskie, komunistyczne
19

Raport

oraz przeciwko pokojowi i ludzkości, popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, w okresie od 1 września 1939 r. do 31 grudnia 1989 r.
Ku sprawiedliwości historycznej

Posłowie PiS przygotowali nowelizację ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zmiany mają rozszerzyć zakres stosowania ustawy. W znowelizowanej formie ma ona objąć działalność opozycyjną wobec systemu komunistycznego w latach 1957-1989. Zmiany umożliwią osobom represjonowanym ubieganie się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Projekt zakłada, że prawo do występowania o rekompensatę nie będzie przysługiwało osobom, które były tajnymi i świadomymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa.

Planowane działania
Przygotowywanie projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Trwają prace nad stworzeniem nowych rozwiązań prawnych, które uszczelnią obieg informacji niejawnych i stworzą spójny system jego kontroli. Jednym z celów zmian jest ujednolicenie procedur związanych z kontrolą ochrony informacji niejawnych przez powołane do tego służby. Nowe przepisy wyeliminują nieprawidłowości występujące na gruncie obecnie obowiązującej ustawy. Podwyższą one również bezpieczeństwo teleinformatyczne i przemysłowe (w kontekście postępowań sprawdzających wobec przedsiębiorców). Przy powstawaniu nowych regulacji prawnych współpracują: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, służby specjalne, Komenda Główna Policji oraz Prokuratura Krajowa.
Nowelizacja ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Przeprowadzenie zmian w ustawie wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20.04.2004 r. oraz ze wskazań Najwyższej Izby Kontroli. Powyższy projekt ma unormować sprawy związane z przywróceniem do służby funkcjonariuszy UOP zwolnionych w 2002 r. w trakcie reformy służb specjalnych. Nowe przepisy mają również poprawić funkcjonowanie cywilnych
20

Naprawa państwa, walka z korupcją, reforma służb specjalnych

służb specjalnych oraz wzmocnić nadzór prezesa Rady Ministrów nad służbami specjalnymi.
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Rząd pracuje nad zmianami w ustawach, które mają przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe rozwiązania wprowadzą skuteczne instrumenty prawne pozwalające na walkę z tymi zjawiskami. Ułatwią one także wywiązanie się przez RP ze zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez nasz kraj umów międzynarodowych.

21

22

Umocnienie Państwa

Koniecznym elementem naprawy państwa jest reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz przywrócenie opinii publicznej zaufania do przedstawicieli władzy sądowniczej. Bez sprawnie działających i sprawiedliwie orzekających sądów nie można bowiem budować solidarnego i silnego państwa.

Sprawiedliwe i sprawne sądy
Reforma prawa karnego

W październiku Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji prawa karnego, wprowadzający do procedury karnej tryb przyspieszony. Zgodnie z nowelizacją sprawcy czynów o charakterze chuligańskim, drobnych przestępstw, a także nietrzeźwi kierowcy, którzy spowodują wypadek drogowy, muszą być postawieni przed sądem w ciągu 48 godzin. Wprowadzenie takiego trybu rozpoznawania spraw znacznie usprawni i przyspieszy tryb orzekania. Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że sądy już w styczniu 2007 r. będą działały w nowym trybie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje kompleksową reformę Kodeksu Karnego. Zracjonalizuje i unowocześni ona politykę karną państwa. Doprowadzi do skutecznego karania sprawców szczególnie brutalnych przestępstw, przestępstw o charakterze terrorystycznym i popełnianych przez członków grup przestępczych oraz przestępstw o charakterze korupcyjnym. Nowelizacja Kodeksu Karnego przewiduje podniesienie sankcji karnych za niektóre przestępstwa oraz pozwoli zwiększyć zakres odpowiedzialności nieletnich i zaostrzy przepisy o recydywie. Zgodnie z proponowanymi zmianami możliwe będzie umorzenie postępowania przez prokuratora w szczególnych przypadkach, kiedy przekroczenie granic obrony koniecznej było usprawiedliwione okolicznościami zdarzenia. Nowelizacja wprowadza również nowy środek karny – zakaz stadionowy. Będzie on orzekany wobec sprawców przestępstw związanych z imprezami masowymi w kraju i za granicą. Z kolei nietrzeźwym kierowcom ma grozić przepadek auta, bądź jego równowartości i publikacja wizerunku.
23

Raport

Świadek koronny na stałe w polskim prawie

Z inicjatywy rządu uchwalono ustawę, która usuwa wątpliwości dotyczące stosowania instytucji świadka koronnego, narosłe w okresie jej obowiązywania. Wprowadza ona też rozwiązania usprawniające procedurę dopuszczania dowodów pochodzących z zeznań świadka koronnego. Nowa ustawa obowiązuje od 31 sierpnia 2006 r. Wcześniej dwukrotnie uchwalano ją na określony czas. Teraz dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego ma szansę stać się instytucją stale funkcjonującą w polskim porządku prawnym.
Zwiększenie skuteczności pracy sądów w sprawach karnych

Rząd przygotował i przekazał do Sejmu projekt ustawy, która umożliwi sądom prawne dyscyplinowanie uczestników postępowania karnego (m.in. świadków i biegłych). W ten sposób zostanie zablokowana możliwość sztucznego przedłużania procesów, a przez to przyspieszone zostaną i usprawnione procedury sądowe. Projekt zakłada też wprowadzenie powszechnego obowiązku udzielania organom prowadzącym postępowanie karne pomocy przez instytucje państwowe i samorządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – inne niż państwowe i samorządowe – oraz osoby fizyczne.
Dozór elektroniczny

Wprowadzony zostanie również nowy system odbywania kary pozbawienia wolności – dozór elektroniczny poza zakładem karnym. System ten jest dostatecznie uciążliwy dla skazanego, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym sprawiedliwej kary. Równocześnie nie zdejmuje ze skazanego obowiązku samokontroli, co dobrze służy jego resocjalizacji. Utrzymywanie stałego nadzoru nad skazanym wyklucza ryzyko popełnienia przez niego przestępstwa. Przebywanie skazanego poza zakładem karnym pod kontrolą elektroniczną nie niesie ze sobą negatywnych skutków społecznych, które towarzyszą nawet krótkiej izolacji więziennej. Chodzi m.in. o wzajemną demoralizację skazanych, osłabienie więzi z rodziną, degradację ekonomiczną czy przerwę w nauce. Proponowane zapisy ustawy mają na celu zmniejszenie przeludnienia w jednostkach penitencjarnych. Projekt tej ustawy w najbliższym czasie zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.

24

Umocnienie Państwa

Europejski Nakaz Aresztowania

Sejm uchwalił we wrześniu zmiany w konstytucji, które pozwalają na funkcjonowanie w naszym kraju Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zastępuje on ekstradycję i dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa unijnego. Daje sądom instrument ścigania przestępców na terenie całej Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji przygotowany został z inicjatywy prezydenta RP. Posłowie PiS zgłosili do niego poprawkę, wprowadzającą zasadę podwójnej karalności. Oznacza ona, że wydanie obywatela RP za granicę będzie możliwe tylko wówczas, jeśli w danym kraju popełnił on przestępstwo ścigane według polskiego prawa w chwili jego popełnienia i w momencie złożenia wniosku o wydanie.
Ostrzejsze represje wobec pijanych kierowców

Dzięki wytycznym Ministra Sprawiedliwości nietrzeźwi kierowcy muszą się liczyć z zaostrzonymi działaniami prokuratury wobec nich. Są to m.in. dotkliwe kary majątkowe, w tym przepadek auta, oraz publikacja wizerunku. Na skutek tych zaleceń w połowie października tego roku po raz pierwszy w historii warszawska policja opublikowała na swojej stronie internetowej zdjęcie kierowcy, który kierował samochodem po spożyciu alkoholu. Działania te mają ograniczyć liczbę osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu oraz powodowanie wypadków drogowych w stanie nietrzeźwym.
Szybsza procedura cywilna

Sejm uchwalił w październiku przygotowaną przez rząd nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zaproponowane zmiany doprowadzą do uproszczenia formalności czynności procesowych, uporządkują nadanie biegu pismom procesowym, usprawnią postępowanie dowodowe oraz zdyscyplinują uczestników procesu. Rozszerzono również kompetencje referendarza sądowego. Między innymi uzyska on prawo stwierdzania prawomocności orzeczeń sądowych oraz nadawania klauzul wykonalności. Nowe przepisy znacznie uproszczą i przyspieszą rozpatrywanie spraw z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza w sprawach gospodarczych.
Usprawnienie pracy sądów poprzez profesjonalizację kadry urzędniczej

Rząd zaproponował zmiany do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, nad którymi pracuje obecnie Sejm. Nowe przepisy zaostrzają warunki, jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego. Będą mogły to być tylko
25

Raport

osoby niekarane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz osoby, wobec których nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Kandydaci zgłaszający się na staż będą musieli złożyć oświadczenia, że w stosunku do nich nie jest prowadzone postępowanie dotyczące powyższych przestępstw. Z kolei na prezesów sądów i prokuratorów nałożono obowiązek zwracania się do właściwego organu Policji i Krajowego Rejestru Karnego o informacje na temat osoby ubiegającej się o staż. Nabór na staż oraz na stanowisko asystenta sędziego lub prokuratora będzie odbywał się tylko w drodze konkursu. Od odbycia stażu zwolnione będą jedynie osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską lub referendarską. Zmiany te zagwarantują dostęp do pracy w wymiarze sprawiedliwości wyłącznie wysoko wykwalifikowanym urzędnikom.
Usprawnienie organizacji pracy w sądach powszechnych

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nowe przepisy dają możliwość ukarania sędziego, jeżeli popełnił przestępstwo. Projekt zmienia także zasady powoływania prezesów sądów i opiniowania kandydatów na te stanowiska. Minister Sprawiedliwości będzie miał możliwość zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego sądu powszechnego. Kolejne propozycje dotyczą referendarzy sądowych. Uzyskali oni prawo zatrudnienia w sądach okręgowych, a nie jak do tej pory tylko w sądach rejonowych. Otrzymają również korzystniejsze warunki awansu na stanowisko starszego referendarza. Kandydaci na stanowiska referendarzy i aplikantów referendarzy będą objęci procedurą sprawdzającą na podobnych zasadach jak korpus sędziowski. Nowelizacja ustawy reformuje również strukturę wydziałów ksiąg wieczystych, wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sądów grodzkich. Zmiany w systemie organizacji sądów powszechnych rozpoczynają głęboką reformę sądownictwa. Oprócz tego Minister Sprawiedliwości przekazał prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych specjalne instrukcje, które zobowiązują ich m.in. do efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych, ułatwienia dokonywania opłat sądowych oraz zorganizowania w sądach, w których nie utworzono biur obsługi interesantów, punktu informacyjnego.
Nowe zasady nadzoru nad korporacjami prawniczymi

Zmiany wprowadzone przez rząd do ustawy Prawo o adwokaturze, Ustawy o radcach prawnych oraz Prawo o notariacie zwiększają uprawnienia mi26

Umocnienie Państwa

nistra sprawiedliwości wobec tych korporacji prawniczych i wyznaczają jasne kryteria sprawowania nad nimi nadzoru. Rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku przesyłania ministrowi sprawiedliwości odpisu każdej uchwały organów samorządu adwokackiego, radców prawnych i notarialnego. Dzięki temu minister sprawiedliwości będzie mógł zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczne z prawem uchwały tych organów. Projekt ustawy przewiduje ponadto objęcie nadzorem ministra wszystkich decyzji wydawanych przez organy korporacji w sprawach indywidualnych. Proponowane zmiany przewidują również przyznanie ministrowi sprawiedliwości kompetencji do wydawania poleceń o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, przeciwko adwokatom i radcom prawnym. Uprawnienie to pozwoli przyspieszyć postępowanie dyscyplinarne, gdy materiał dowodowy jest wystarczający do przeprowadzenia postępowania. W ustawie Prawo o notariacie przywrócono zapis, nakazujący ministrowi sprawiedliwości odwołanie notariusza, który ukończył 70 lat, co jest zbieżne z zasadami obowiązującymi sędziów i prokuratorów. Nowe przepisy usuwają również nałożone na ministra sprawiedliwości ograniczenia organizacyjne w zakresie przeprowadzania egzaminów na aplikacje prawnicze.
Postępowania dyscyplinarne wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze

Rząd przygotował projekt ustawy regulującej kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. Zakłada on, że postępowanie w tego rodzaju sprawach będzie prowadzone w pierwszej instancji przez sądy apelacyjne, w drugiej zaś instancji będzie to Sąd Najwyższy. Odejście od korporacyjnego modelu postępowania dyscyplinarnego służyć będzie nie tylko interesowi publicznemu, ale też zapewnieniu przestrzegania zasad etyki zawodowej przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Krajowa Rada Sądownictwa

Z inicjatywy Prezydenta RP przygotowano nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowelizacja wprowadza m.in. konieczne zmiany o charakterze ustrojowo– -organizacyjnym, które mają zapewnić większą reprezentatywność środowiska sędziowskiego w Radzie. Zgodnie z tą intencją sędzia będzie mógł pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko przez dwie kadencje. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Sądu Administracyjnego oraz minister sprawiedliwości będą członkami KRS przez okres sprawowania
27

Raport

tych funkcji. W przypadkach, gdy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych KRS, przepisy dają im możliwość zaprezentowania swojego stanowiska poprzez upoważnionego przedstawiciela. Aby wyeliminować uchylanie się poszczególnych członków Rady od odpowiedzialności za podejmowane decyzje, projekt wprowadza jawność głosowań w sprawach personalnych. KRS będzie mogła też zarządzić przeprowadzenie wizytacji sądu lub lustracji jego działalności oraz pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę. Wzmocni to przejrzystość jej działania i pozwoli na pełniejszy udział w realizowaniu konstytucyjnych, ustawowych i społecznych zadań wymiaru sprawiedliwości.
Otwarcie Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

We wrześniu br. otwarto Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Ta nowoczesna instytucja ma zajmować się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości. W Centrum będą szkoleni nie tylko sędziowie i prokuratorzy, ale też kuratorzy, referendarze, asystenci oraz urzędnicy sądowi. Niebawem placówka będzie się również zajmować naborem na aplikację sądowo-prokuratorską oraz jej prowadzeniem, a także działalnością wydawniczą. Centrum współpracuje z Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Handlową oraz innymi placówkami naukowymi w kraju.

Naprawa administracji publicznej
Nowe kryteria powoływania wojewodów

Rząd wypracował przejrzyste kryteria powoływania wojewodów. Muszą być oni merytorycznie sprawnymi reprezentantami administracji rządowej w województwach, którzy nie powinni być uwikłani w lokalne układy polityczne. Muszą oni gwarantować kompetentną realizację polityki rządu na terenie województw. Szczególną uwagę powinni poświęcać bezpieczeństwu publicznemu, rozwojowi regionalnemu i dobrej współpracy z samorządem terytorialnym. Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji powołano zespół ds. opiniowania kandydatów na wojewodów i wicewojewodów, który sprawdzał przygotowanie poszczególnych kandydatów. W skład tego zespołu wchodziły osoby apolityczne, autorytety w dziedzinie funkcjonowania admi28

Umocnienie Państwa

nistracji publicznej i zarządzania. Rząd sprawdza również, jak obecnie wygląda współpraca między organami rządu i samorządu oraz administracji rządowej i samorządowej. Opracowywane są bowiem założenia kolejnej nowelizacji ustawy kompetencyjnej. W pracach uczestniczą przedstawiciele samorządów województw, wojewodowie i przedstawiciele rządu. Projekt jest w fazie uzgodnień międzyresortowych. Zmiany mają doprowadzić do zwiększenia kompetencji wojewodów wobec samorządów w zakresie nadzoru, włącznie z umożliwieniem powołania komisarza rządowego w sytuacji szczególnej (np. aresztowania najwyższych urzędników samorządowych). Nowelizacja ma wprowadzić też zasadę, że przekazywanie kompetencji samorządom będzie realizowane tylko przy równoczesnym przekazaniu środków na finansowanie nowych zadań wraz z mieniem pozostającym wcześniej w gestii samorządów. Zmiany te mają również wyeliminować nakładanie się kompetencji administracji rządowej i samorządowej.
Ostre kryteria dla pracowników samorządowych

Parlament przyjął zaproponowane przez posłów PiS zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych. Znowelizowana ustawa zaostrza kryteria, jakie muszą spełniać osoby pracujące w administracji samorządowej. Zakazuje zatrudnienia osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Jednocześnie nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność urzędników. Zgodnie z nowelizacją pracownicy samorządowi będą co najmniej raz na dwa lata rozliczani przez przełożonych z tego, jak wywiązują się ze swoich obowiązków.
Profesjonalne kadry administracji rządowej

Kontynuowana jest reforma administracji. Wprowadzane są w życie rozwiązania, mające na celu kształtowanie etosu służby publicznej. Rząd poparł przyjęte przez parlament nowe ustawy o służbie cywilnej i Państwowym Zasobie Kadrowym, przygotowane przez posłów PiS. Z końcem października zostało zlikwidowane stanowisko szefa służby cywilnej i jego urząd. Jego zadania przejmuje szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowe przepisy gwarantują nieprzerwaną działalność administracji rządowej. Z korpusu służby cywilnej wyodrębniono kadrę kierowniczą. Dzięki wprowadzonym zmianom zadania państwowe będą wykonywane w sposób rzetelny i bezstronny. Przepisy ustawy wprowadzają zaostrzone kryteria znajomości języków obcych i stażu pracy w administracji. Obowiązywać będą jednolite zasady wynagradzania w poszczególnych urzędach.
29

Raport

W maju weszła w życie nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, przygotowana przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza. Zakłada ona możliwość zatrudniania osób spoza administracji, które dysponują odpowiednimi kwalifikacjami. W ten sposób w służbie cywilnej będą mogli pracować również urzędnicy samorządowi i Najwyższej Izby Kontroli.
Administracja on-line

Rząd pracuje nad powszechną informatyzacją administracji publicznej. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt o nazwie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – e-PUAP. Program ten ma stworzyć system zapewniający szybką i łatwą wymianę dokumentów elektronicznych między obywatelami i urzędami administracji publicznej. Pozwoli to na przyspieszenie obsługi przedsiębiorców i zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji. Trwają również prace nad realizacją projektu PESEL 2. Dzięki niemu będzie można zmienić sposób rozliczania się podatników z dochodów. Zamiast wypełniania druków PIT, rozliczanie będzie dokonywane u urzędach skarbowych i przesyłane do akceptacji podatnika. PESEL 2 pozwoli też za pomocą internetu otrzymać, potwierdzić i zweryfikować dane z rejestrów, ewidencji ludności, Urzędów Stanu Cywilnego oraz dowodów osobistych. Jednocześnie możliwa będzie sprawna i bezpieczna identyfikacja mieszkańców Polski. Pozwoli to również na sprawdzenie autentyczności dokumentów, którymi posługują się w kontaktach z organami państwa oraz w obrocie gospodarczym i operacjach finansowych. Jednym z projektów poprzedzających wdrożenie programu PESEL 2 był system wydawania nowych paszportów z biometrią. Rozpoczęły się już przetargi na realizację poszczególnych elementów systemu.

Sprawna policja i bezpieczeństwo obywateli
Finansowanie służb porządku publicznego

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zaplanował wydatki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poziomie 14,5 mld zł. To realnie o 11,9% więcej pieniędzy niż w roku poprzednim. W finansowaniu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli nastąpi zasadnicza poprawa. Wzrosną zarobki funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i BOR. Będzie też więcej pieniędzy na zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonariuszy i zapewnienie im dobrych warunków pracy.
30

Umocnienie Państwa

Modernizacja służb mundurowych

Rząd przyjął w formie ustawy Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 20072009. Na jego realizację przewidziano 6,3 mld zł. Program zwiększy skuteczność działań wszystkich formacji zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakłada on wymianę i modernizację uzbrojenia oraz sprzętu i wyposażenia. Dotyczy także budowy nowych oraz modernizacji już istniejących obiektów. Przewidziano wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i zmiany w strukturze ich zatrudnienia. W ciągu trzech lat około 5 tys. policjantów, pełniących służbę na stanowiskach administracyjnych, zostanie zastąpionych pracownikami cywilnymi. Policjanci zostaną przesunięci do pracy związanej bezpośrednio ze zwalczaniem przestępczości. Wprowadzenie programu modernizacji umożliwi zwiększenie o 50% liczby funkcjonariuszy w służbie patrolowo-prewencyjnej.
Sprawne zarządzanie kryzysowe

Na wypadek zagrożeń wywołanych nie tylko przez siły natury, ale również atakami terrorystycznymi, zostały opracowane przepisy, które mają wzmocnić administrację publiczną i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo poprzez jasny podział zadań i odpowiedzialności.
Maleje przestępczość, rośnie poczucie bezpieczeństwa

Przez dziewięć pierwszych miesięcy 2006 roku policja zarejestrowała 940.232 przestępstwa, czyli o 6,9% mniej niż w tym samym okresie 2005 roku. Szczególnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych – o 10,7% i wyniosła 650.582. Wzrosła wykrywalność przestępstw (o 3,5% do poziomu 63,6%), w tym przestępstw kryminalnych (o 3% do 49%). Znacznie spadła liczba kradzieży samochodów – aż o 30,7% (ze wzrostem wykrywalności o 3,3% do 16,2%). Oznacza to, że ukradziono o 9.971 samochodów mniej. W październiku br. 54% badanych postrzegało Polskę jako kraj bezpieczny (wzrost o 11%). Jest to najwyższy wskaźnik od początku istnienia policji (od 1990 r.). Jednocześnie spada odsetek osób twierdzących, że Polska jest krajem niebezpiecznym (44% – spadek o 9%). Po raz pierwszy od 1990 r. więcej osób ocenia Polskę jako kraj bezpieczny. Poza tym 79% Polaków uznaje swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne (wzrost o 1% – najlepszy wynik od początku lat 90.). Natomiast 20% obywateli uważa, że otoczenie, w którym mieszka, nie jest bezpieczne i spokojne (Źródło: CBOS).
31

Raport

Z kolei 69% Polaków dobrze ocenia pracę funkcjonariuszy policji w okolicy miejsca swojego zamieszkania, tak wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu tego roku. W stosunku do kwietnia 2006 r. oznacza to wzrost ocen pozytywnych o 4%, a w stosunku do listopada 2005 r. o 14%. Źle pracę policji ocenia 22% badanych, przy czym liczba ocen negatywnych zmniejszyła się o 11%. (Źródło: TNS OBOP)
Przestępczość – statystyka

1400000 1200000
liczba przestępstw

1000000 800000 600000 400000 200000 0
przestępstwa stwierdzone przestępstwa kryminalne ujawnione przestępstwa gospodarcze

01–09.2005

01–09.2006

70 60
wykrywalność w %

50 40 30 20 10 0
wszystkie przestępstwa przestępstwa kryminalne kradzieże samochodów kredzieże z włamaniem przestępstwa

01–09.2005

01–09.2006

32

Umocnienie Państwa

Nowe paszporty

Od sierpnia obowiązuje uchwalona z inicjatywy rządu nowa ustawa o dokumentach paszportowych. Określa ona rodzaje paszportów i procedury związane m.in. z ich wydawaniem, a także wprowadza biometryczny sposób identyfikacji w dokumentach. Ponadto daje możliwość posiadania dwóch paszportów oraz pozwala na prowadzenie centralnej ewidencji dokumentów wydanych, unieważnionych i utraconych. Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, służyć ma zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sobą przestępczość związana z kradzieżą i fałszerstwami dokumentów tożsamości.
Bezpieczeństwo imprez masowych

Zaproponowane zostały nowe regulacje prawne, umożliwiające zapobieganie i zwalczanie przejawów przemocy i chuligaństwa kibiców sportowych. Przewiduje się m.in. nałożenie na organizatorów masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku obowiązku zapewnienia identyfikacji osób biorących w niej udział. Według proponowanych przepisów, które są rozpatrywane przez Sejm, bezwzględnie będą egzekwowane zakazy stadionowe.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Przyjęty we wrześniu Program Realizacyjny Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) GAMBIT w latach 2006-2007 ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zakłada wydanie na ten cel około 6 mld zł, z czego ponad 3 mld zostaną przeznaczone na rozwój bezpiecznej sieci dróg. Środki na realizację programu pochodzić będą z budżetu państwa i budżetów samorządów, Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unii Europejskiej. Zakłada się, że liczba ofiar wypadków drogowych w najbliższych latach zmniejszy się o połowę. Dokonano także przeglądu oznakowania polskich dróg. Policja zidentyfikowała 70 tys. miejsc, gdzie drogi były źle oznakowane, co mogło powodować dodatkowe zagrożenie.
Zwiększenie uprawnień straży gminnych

Trwają przygotowania do wprowadzenia zmian w sprawie zwiększenia uprawnień straży gminnych (miejskich). Zespół ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (miejskimi) we wrześniu br. zakończył prace nad projektem zmiany ustawy o strażach gminnych. Zakłada on m.in. prawo do kontroli osobistej
33

Raport

(w uzasadnionych przypadkach), prawo do ujęcia nieletniego oraz prawo do użycia paralizatorów elektrycznych.
W trosce o policjantów i strażaków

Przygotowywane są przepisy, które mają zapewnić strażakom dodatkowy czas wolny lub ekwiwalent pieniężny za czas służby lub dyżuru przekraczający 40 godzin tygodniowo. Dla policjantów przygotowywane są zmiany w przepisach dotyczących świadczeń przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

Zamówienia publiczne
Programu działań edukacyjno-informacyjnych

W ramach realizacji tego programu, który jest elementem Strategii Antykorupcyjnej, Urząd Zamówień Publicznych był współorganizatorem kilkudziesięciu konferencji, szkoleń, seminariów i paneli dyskusyjnych na temat zamówień publicznych. Urząd prowadzi prace mające na celu przeciwdziałanie korupcji i nieprawidłowościom przy przetargach. Od 1. stycznia 2006 r. do 19. października 2006 r. wszczęto ponad 230 kontroli uprzednich. Ich szacunkowa wartość to ponad 25 mld zł. Maleje odsetek postępowań, w których stwierdzone zostały poważne naruszenia ustawy. W 2004 roku wynosił on 18%, w I połowie 2005 r. – 12%, a w II połowie 2005 r. – 5%. Natomiast w I połowie 2006 r. już tylko nieco ponad 3%.
Więcej zrealizowanych zamówień

Z inicjatywy rządu zmieniono część przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Znowelizowana ustawa, która weszła w życie 25 maja 2006 r., uprościła procedury udzielania zamówień. Zmieniono też procedury odwoławcze, aby skrócić czas ich rozpatrywania. Projekty z wykorzystaniem środków publicznych realizowane są teraz coraz sprawniej. Nowe przepisy ułatwiają wykorzystanie środków unijnych, w szczególności przeznaczonych na realizację mniejszych projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych

Od maja 2006 r. działa internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to centralne miejsce publikacji ogłoszeń o przetargach, które są
34

Umocnienie Państwa

prowadzone w ramach procedury uproszczonej (zamówienia od 6 do 60 tys. euro). Portal zamieszcza również inne potrzebne informacje i materiały dotyczące systemu zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne – kolejny etap zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który wkrótce zostanie przekazany do Sejmu. W projekcie zaproponowano podniesienie podstawowego progu, od którego istnieje obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych, z 6 tys. do 14 tys. euro. Podniesiony zostanie także próg, poniżej którego stosowana będzie procedura uproszczona i będzie on uzależniony od zamawiającego (137 tys. euro w przypadku administracji rządowej, 211 tys. euro w przypadku samorządów). Zmniejszy to biurokrację przy udzielaniu zamówień o mniejszej wartości. Przeprowadzona zostanie również głęboka reforma sposobu rozpatrywania odwołań. Zajmować się tym będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Zmiany te są kolejnym krokiem w stronę uproszczenia systemu zamówień publicznych.

35

36

Polityka regionalna i wykorzystanie funduszy UE

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej jest jednym z najistotniejszych zadań. Dlatego rząd w październiku 2005 r. podjął decyzję o powołaniu nowego resortu – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie poziomu wykorzystania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dostępnych dla Polski środków UE. Resort odpowiada również za zarządzanie funduszami unijnymi oraz kształtowanie polityki rozwoju regionalnego. Do jego zadań należy także współpraca z samorządem terytorialnym oraz Komisją Europejską w ramach polityki spójności.
Większa absorpcja funduszy

Dzięki aktywnej pracy nowego resortu – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wprowadzeniu w grudniu 2005 r. programu naprawczego udało się wykorzystać więcej środków unijnych. Chodzi o pieniądze zagwarantowane w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006. W październiku 2005 r. wypłacono realizującym projekty 4,3% przyznanych środków. Do końca września br. na realizację projektów prorozwojowych z funduszy strukturalnych wypłacono blisko 7,7 mld zł, co oznacza, że wykorzystano 23% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006. Poprawa ta była możliwa dzięki uproszczeniu zasad ubiegania się o środki, m.in. ograniczono liczbę załączników składanych przez przedsiębiorców razem z wnioskiem o dotację. Jednym z efektów tych zmian jest uproszczenie sprawozdań z realizacji projektów, które przygotowują przedsiębiorcy. Z kolei uczniowie korzystający z pomocy stypendialnej nie muszą poświadczać wydatków na cele edukacyjne fakturami, paragonami czy biletami. Obecnie, aby uczeń otrzymał stypendium, wystarczy zaświadczenie dyrektora, że uczęszcza na zajęcia szkolne. Do usprawnienia realizacji działań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE przyczyniła się także nowelizacja prawa zamówień publicznych. Działania te będą kontynuowane.

37

Raport

Stan wykorzystania funduszy strukturalnych UE
wg stanu na koniec września 2006 r.

35
liczba przestępstw

30 25 20 15 10 5 0

33,7 27,5

7,7
alokacja na lata 2004–2006 podpisane umowy zrealizowane płatności

Źródło: Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za okres od 1 do 30 września 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

System przepływów finansowych

Rząd ustalił, jakie działania będą realizowane przy finansowym wsparciu z funduszy unijnych w latach 2007-2013. W sierpniu br. przyjęto Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), która określa obszary i sposoby wykorzystania przyznanych Polsce środków. Główne założenia NSS to: stworzenie warunków dla wysokiego i stabilnego rozwoju gospodarczego, wzrost zatrudnienia, podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, głównie z sektora usług, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz rozwój obszarów wiejskich. Te założenia zostaną osiągnięte poprzez realizację programów operacyjnych. NSS przewiduje zaangażowanie w latach 2007-2013 kwoty 74,6 mld euro, z czego 59,5 mld euro to środki wspólnotowe. Kwoty te będą finansowały 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez właściwe zarządy województw, PO Rozwój Polski Wschodniej, Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna gospodarka, PO Kapitał ludzki, PO Pomoc techniczna. Ponadto Polska otrzyma środki ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.
38

Polityka regionalna i wykorzystanie funduszy UE

Podział funduszy strukturalnych na programy operacyjne – perspektywa finansowa 2007–2013 11,7 13,7 3,6 1 0,4 26,8

35,7
16 RPO PO Rozwój Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Konkurencyjna Gospodarka PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna

Ustalono metodę podziału środków unijnych między regiony

Rząd przedstawił partnerom społecznym trzy propozycje podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego między 16 województw dla Regionalnych Programów Operacyjnych. W wyniku konsultacji został wybrany algorytm, zgodnie z którym wszystkie regiony uczestniczą w podziale tylko 80% ogółu środków. Kryterium podziału jest liczba ludności. W podziale pozostałych 20% funduszy uczestniczą tylko te regiony, w których poziom PKB na 1 mieszkańca jest niższy od 80% średniej krajowej i w których stopa bezrobocia jest wyższa od 150% średniej krajowej.
Dodatkowe środki z UE

Dzięki przeliczeniu na ceny bieżące, przy użyciu wskaźnika inflacji na średniorocznym poziomie 2%, wartość przyznanych Polsce środków przez UE wzrośnie o 7,7 mld euro. Oznacza to, że łączna wartość należnych Polsce środków wyniesie 67,2 mld euro. Dodatkowe pieniądze rząd chce przeznaczyć na pomoc dla najbiedniejszych, infrastrukturę oraz bezpieczeństwo energetyczne. Wsparcie otrzymają także te województwa, którym dotychczas przyznano najmniej środków.
39

Raport

Programowanie strategiczne

Rząd przyjął w czerwcu br. Strategię Rozwoju Kraju. To pierwszy kompleksowy plan obejmujący nie tylko propozycje działań, ale i środki na ich wykonanie. Strategii nadano rangę dokumentu nadrzędnego w stosunku do wszystkich innych strategii i programów. Przewiduje ona gruntowną modernizację kraju w latach 2007-2015 poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę infrastruktury transportowej, teleinformatycznej, energetycznej, a także edukacyjnej, ochrony zdrowia i socjalnej, wzrost i poprawę jakości zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa i integracji społeczeństwa, rozwój obszarów wiejskich, rozwój regionalny i podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionów. Większość środków na jej realizację (82 mld euro), będzie pochodzić z Unii Europejskiej, między innymi z funduszy strukturalnych, ok. 18 mld euro wydanych zostanie ze środków publicznych, w tym ok. 12 mld z budżetu państwa i ok. 4,5 mld z budżetów samorządowych, reszta pieniędzy to wkład prywatny, np. inwestycje firm.
Konsultacje w sprawie przestrzennego zagospodarowania kraju

Rząd rozpoczął prace nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Projekt nowego dokument powinien zostać przedstawiony Radzie Ministrów do 2009 r. Trwają konsultacje z różnymi środowiskami. Prowadzone są także prace nad powołaniem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.
Rozwój Polski Wschodniej

Od 2007 r. najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej na rozwój regionów będzie trafiać do województw ściany wschodniej – tak zdecydował rząd w przyjętej w sierpniu Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013. Ma to przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz ograniczenia bezrobocia w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Wschodnie województwa będą otrzymywać od 500 do 700 euro na mieszkańca, czyli dwukrotnie więcej niż np. w Wielkopolsce czy Małopolsce. Łącznie na rozwój tej części kraju zostanie przeznaczone 2,2 mld euro. Jednym ze źródeł finansowania są środki UE. Rząd przyjął w lipcu wstępną wersję Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który będzie realizowany w latach 2007-2013. Jednocześnie rząd prowadzi prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument ten określi koncepcję wykorzystania krajowych środków publicznych i środków funduszy strukturalnych na rozwój tego obszaru.
40

Polityka regionalna i wykorzystanie funduszy UE

Rząd chce efektywnie wydawać unijne pieniądze

Środki z działań niecieszących się zainteresowaniem – ponad 400 mln euro – trafiły tam, gdzie zapotrzebowanie jest największe. Chodzi zwłaszcza o inwestycje transportowe, w tym sfinansowanie projektu dokończenia I linii warszawskiego metra. Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych także na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców przez inwestycje oraz na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju tych firm.
Jednolite zasady prowadzenia polityki rozwoju

Sejm przyjął (18 października 2006 roku) ustawę, która kompleksowo ujmuje zagadnienia związane ze sposobem prowadzenia polityki rozwoju. Nowe przepisy, jak proponował rząd, wyznaczają podmioty prowadzące tę politykę, zasady ich współpracy oraz wskazują wszystkie źródła jej finansowania. Metody realizacji zostaną określone w strategiach rozwoju i uszczegółowione w programach operacyjnych. Powstaną także strategie rozwoju kraju, strategie sektorowe, rozwoju województw i rozwoju lokalnego. Za realizację polityki rozwoju odpowiadać będą: w skali kraju – Rada Ministrów, w regionach – samorządy województw, na poziomie lokalnym – samorządy powiatowe i lokalne. Ustawa będzie miała zastosowanie zarówno dla programów finansowanych ze środków unijnych, jak i krajowych.
Planowane działania

Prowadzone będą prace nad stworzeniem krajowego systemu programowania polityki rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej. Rząd zamierza opracować zasady stałej polityki wobec miast oraz zdynamizować współpracę między miastami i samorządem wojewódzkim. Kontynuowane będą również działania w ramach Zespołu Naprawczego Programu Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) EQUAL. Rozpoczyna się planowanie współpracy terytorialnej związane z rozpoczęciem przez Polskę realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach UE i Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Toczą się także negocjacje w międzynarodowych grupach roboczych nad ostatecznym kształtem tych dokumentów programowych.

41

42

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

Podstawowym celem polityki zagranicznej Polski jest wzmocnienie pozycji naszego kraju w Europie i na innych kontynentach oraz działanie na rzecz stabilizacji i pokoju na świecie. Kluczowym wyznacznikiem pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest udział w Unii Europejskiej oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Priorytety te jasno określili premierzy Kazimierz Marcinkiewicz i Jarosław Kaczyński. Polska, razem z innymi krajami, które weszły do Unii, chce mieć wpływ na proces decyzyjny, w tym na wyznaczanie kierunków funkcjonowania UE. Polska opowiada się również za dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Zdaniem rządu wspieranie państw aspirujących do członkostwa powinno uwzględniać długofalową, strategiczną perspektywę. Politykę wschodnioeuropejską Polska uznaje za jeden z perspektywicznych kierunków rozwoju unijnej polityki zagranicznej. Realizacji polskiej polityki zagranicznej służą liczne spotkania i wizyty zagraniczne prezydenta RP, premiera oraz ministra spraw zagranicznych. Jarosław Kaczyński odbył dotychczas niemal 40 spotkań z prezydentami, premierami i ministrami spraw zagranicznych. Szefowa polskiej dyplomacji, Anna Fotyga, od momentu objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych uczestniczyła w 60 spotkaniach na wysokim oraz w ponad 80 na niższym szczeblu.
Polska w Unii Europejskiej

Sukcesem polskiej polityki zagranicznej jest osiągnięcie korzystnego dla Polski kompromisu w sprawie Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 20072013 na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w grudniu 2005 r. Udało się wówczas wynegocjować więcej pieniędzy dla naszego kraju oraz ustalić korzystniejsze zasady rozdziału środków pomiędzy poszczególne państwa członkowskie. Łącznie w latach 2007-2013 z unijnego budżetu Polska ma uzyskać ponad 90 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje, budowę autostrad, zmniejszenie bezrobocia, stypendia i pomoc najuboższym. Polska chce aktywnie uczestniczyć w debacie o przyszłości Unii Europejskiej. Zapewnił o tym podczas wizyty w Brukseli premier Jarosław Kaczyński. Zaznaczył również, że rząd zrobi wszystko, by wykorzystać szanse, jakie stwarza
43

Raport

uczestnictwo we Wspólnocie. Głównym tematem rozmów polskich polityków z unijnymi partnerami jest przyszłość Konstytucji Europejskiej, bezpieczeństwo energetyczne (Polska popiera wypracowanie wspólnej polityki energetycznej UE) oraz uczestnictwo w misjach pokojowych. Podczas spotkań przywódcy UE potwierdzają, że Polska jest i będzie znaczącym partnerem Wspólnoty oraz że nasz kraj ma duże znaczenie w realizacji projektu europejskiego.
Współpraca polsko-amerykańska

Polska rozwija strategiczne partnerstwo z USA. Relacje dwustronne umocniły wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydenta, obu premierów oraz ministra spraw zagranicznych. Przeprowadzili oni rozmowy m.in. z prezydentem Georgem Bushem, wiceprezydentem Dickiem Cheneyem oraz sekretarzem stanu Condoleezzą Rice. W czasie tych spotkań omówiono kwestie współpracy wojskowej oraz problemy bezpieczeństwa energetycznego. Politycy obu krajów zgadzają się, że dostawy ropy i gazu do Europy z kierunku południowo-wschodniego są ważnym elementem budowania strategii bezpieczeństwa energetycznego. Polska uzyskała zapewnienie, że może liczyć na wsparcie USA w tej dziedzinie. Ważnym aspektem wizyt była też współpraca ekonomiczna, która zaowocowała porozumieniem z takimi koncernami, jak DELL czy General Electric. Pozwalają one na transfer nowoczesnych technologii do Polski. Dzięki nim zwiększy się również liczba nowych miejsc pracy. Przez ostatni rok rozwinęła się także polsko-amerykańska współpraca wojskowa. Premier Jarosław Kaczyński podczas ostatniej wizyty w USA uczestniczył w uroczystości symbolicznego przekazania dla Sił Zbrojnych RP pierwszego z 48 myśliwców wielozadaniowych F-16. Rozmawiano też o kontynuacji obecności wojskowej Polski w Iraku oraz o zwiększeniu obecności naszego kraju w siłach NATO (ISAF) w Afganistanie. Trwają wysiłki na rzecz ułatwienia podróżowania obywateli RP w ramach programu uchylenia wymogu posiadania wizy Visa Waiver Program. Umożliwia on obywatelom krajów objętych programem pobyt turystyczny lub służbowy w Stanach Zjednoczonych, nie dłuższy niż 90 dni, bez potrzeby posiadania wizy amerykańskiej. Programem VWP kieruje prokurator generalny USA w porozumieniu z sekretarzem stanu.
Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i z Wielką Brytanią Trójkąt Weimarski

Istotnym instrumentem polityki zagranicznej Polski pozostaje współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jej zacieśnianiu służyły m.in. wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego we Francji oraz Berlinie, a także regularne
44

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

spotkania ministrów spraw zagranicznych. Stale prowadzone są międzyrządowe konsultacje polsko-niemieckie. Dowodem dobrej współpracy jest udział polskich żołnierzy w operacji nadzorowania wyborów w Kongu na prośbę partnerów weimarskich. Zacieśnieniu działań Trójkąta służyć będzie szczyt w Weimarze z udziałem prezydentów Polski i Francji oraz kanclerza Niemiec, planowany na grudzień tego roku.
Wielka Brytania

Równolegle Polska rozwijała strategiczną współpracę z Wielką Brytanią. W tym kraju jedną z pierwszych wizyt zagranicznych złożył premier Kazimierz Marcinkiewicz. Na listopad zaplanowano oficjalną wizytę Prezydenta RP w Wielkiej Brytanii. Obydwa państwa, przywiązujące sporą wagę do stosunków transatlantyckich, łączy również zbieżność stanowisk na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym zwalczania globalnego terroryzmu, oraz zapewnienia stabilizacji w Iraku i w Afganistanie. Także w sprawach UE w wielu sprawach nasze stanowisko jest zbieżne, np. w kwestii rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, szczególnie w stosunku do wschodnich sąsiadów UE. W lipcu podpisano konwencję pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w przypadku podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Pod koniec października Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji tej umowy. Dzięki niej Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii zapłacą niższe podatki. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. W Ministerstwie Finansów trwają również prace nad ujednoliceniem umów z innymi państwami należącymi do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Mają one zawierać korzystniejsze dla podatników metody rozliczeń.
Dobre sąsiedztwo – Grupa Wyszehradzka

Polska chce, by Grupa Wyszehradzka pełniła większą rolę niż dotychczas i stała się głównym forum współpracy w regionie Europy Środkowej. Dlatego prowadzono międzyrządowe uzgodnienia dotyczące m.in. spraw wewnętrznych, polityki wizowej i wymiaru wschodniego polityki zewnętrznej UE. Przyjęto propozycję Polski o podwyższeniu budżetu oraz zmianę zasad finansowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Uzgodniono też zaangażowanie Funduszu w projekty pomocowe dla Białorusi i Ukrainy z udziałem UE. Na październikowym spotkaniu szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zaapelowali do Unii Europejskiej o dotrzymanie planowanego na jesień
45

Raport

2007 roku terminu rozszerzenia strefy Schengen. Podkreślili, że w Unii nie ma miejsca na różne traktowanie nowych i starych członków. Wskazali też na potrzebę uzgadniania wspólnych stanowisk w takich kwestiach, jak polityka energetyczna, zagraniczna oraz obronna Unii Europejskiej. W kwietniu br. ratyfikowano umowę między Polską i Słowacją o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych. Do Sejmu trafił już projekt ustawy o ratyfikacji analogicznej umowy między Polską i Republiką Czeską, podpisanej w Warszawie w czerwcu tego roku.

Polityka wschodnia
Rząd polski przywiązuje zasadniczą wagę do spraw polityki wschodniej. Nasz kraj intensywnie uczestniczy w pracach nad przygotowaniem nowych porozumień Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą. Polska opowiada się za stworzeniem tzw. wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz za otwartością na rozwój współpracy z krajami wschodnioeuropejskimi.
Ukraina

W przypadku Ukrainy współpraca ta powinna przybrać postać umowy stowarzyszeniowej z UE. Podkreślamy potrzebę dalszego rozszerzania Wspólnoty Europejskiej i konieczność kontynuacji polityki otwartych drzwi, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy. Kraj ten pozostaje najważniejszym partnerem politycznym Polski w Europie Wschodniej. Prowadzimy intensywny dialog polityczny pomiędzy prezydentami, premierami, szefami resortów spraw zagranicznych i innymi przedstawicielami obu krajów. Intensywnie rozwija się też współpraca regionalna i transgraniczna, zwłaszcza rozbudowa i modernizacja przejść granicznych między Polską i Ukrainą. Na spotkaniu z Wiktorem Janukowyczem we wrześniu w Krynicy premier Jarosław Kaczyński zapewnił, że Polska wspiera euroatlantyckie dążenia Kijowa oraz prozachodnie reformy polityczne i systemowe w tym kraju. Obaj politycy potwierdzili zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy. Było to pierwsze spotkanie nowego szefa rządu ukraińskiego z premierem kraju należącego do UE.
Rosja

W ostatnich miesiącach udało się również wnieść nową jakość w stosunki polsko-rosyjskie. Poprawa dwustronnych relacji była głównym tematem roz46

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

mów premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Warszawie. Politycy zgodnie uznali, że należy koncentrować się na tym, co nas zbliża, a nie co oddala, aby polepszać wzajemną współpracę. Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję na przywrócenie stanu normalności w stosunkach gospodarczych, szczególnie w dziedzinie handlu zagranicznego. Do poprawy wzajemnych relacji przyczyniłoby się m.in. uregulowanie sprawy eksportu polskiego mięsa do Rosji oraz wznowienie żeglugi po Zalewie Wiślanym. Minister Ławrow zaznaczył, że w tej kwestii odpowiednie służby polskie i rosyjskie są w stałym kontakcie. W rozwiązanie tego problemu włączyły się również ministerstwa spraw zagranicznych obu państw. Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił, że Polska jest dla Rosji ważnym sąsiadem i partnerem gospodarczym. Jego zdaniem należy zaktywizować współpracę regionalną. Rosja jest również zainteresowana wzajemnymi inwestycjami i realizacją dużych projektów. Szefowie dyplomacji Polski i Rosji podczas wizyty Siergieja Ławrowa poinformowali o wznowieniu pracy grupy ds. trudnych, która ma sprzyjać rozwiązywaniu problemów istniejących między naszymi krajami. Poprawie stosunków polsko-rosyjskich poświęcone były też rozmowy prowadzone w lutym br. w Warszawie przez prezydenta i ministra spraw zagranicznych RP z Siergiejem Jastrzembskim, specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji. Jastrzembski poinformował, że przekazał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu od Władimira Putina osobisty list, zawierający intencje poprawy stosunków polsko-rosyjskich.
Białoruś

W stosunkach z Białorusią Polska największą wagę przywiązuje do respektowania przez władze tego kraju praw mniejszości polskiej oraz standardów demokratycznych. Ma temu służyć poparcie dla legalnych władz Związku Polaków na Białorusi. Wiosną 2006 r. uruchomiono rządowy Program Stypendialny im. K. Kalinowskiego, adresowany do studentów białoruskich, relegowanych z macierzystych uczelni za zaangażowanie na rzecz demokracji w swoim kraju. Latem tego roku naukę w Polsce podjęło ok. 250 białoruskich stypendystów. W tym roku na ufundowanie stypendiów i organizację pobytu białoruskich studentów w Polsce przeznaczono 4,8 mln zł. Przy wsparciu władz polskich udało się uruchomić dla Białorusi niezależne radio. MSZ udzieliło wsparcia w wysokości 3,2 mln zł projektowi Białoruskiego Radia Racja, który wspiera niezależną informację na Białorusi. Kilkugodzinne audycje docierają na terytorium tego kraju z nadajników rozmieszczonych w Polsce i na Litwie.
47

Raport

Kaukaz Południowy

Dynamicznie rozwija się współpraca z krajami Kaukazu Południowego. W przypadku Gruzji kluczowym jej elementem stały się kontakty prezydentów obu krajów. Z prezydentem Michaelem Saakaszwilim dwukrotnie spotkał się też premier Jarosław Kaczyński. Kontakty ministerialne utrzymywane były przez resorty obrony i spraw zagranicznych. Z kolei w Azerbejdżanie złożył wizytę minister gospodarki, a we wrześniu w Warszawie obyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Polska podjęła dialog z Kazachstanem na temat rozwoju współpracy w dziedzinie energetyki. Ważnym krokiem w tym kierunku stał się udział delegacji polskiej, pod przewodnictwem Marszałka Senatu, w inauguracji objęcia urzędu prezydenta przez Nursułtana Nazarbajewa.
Polska wspiera transformacje innych krajów

Po raz pierwszy kraje WNP stały się odbiorcami polskiej pomocy rozwojowej na dużą skalę. Ogółem dla naszych wschodnich partnerów na wsparcie transformacji demokratycznej i wolnorynkowej oraz współpracę społeczną przeznaczono w 2006 r. rekordową kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. W br. realizowanych jest około 100 projektów pomocowych, przede wszystkim dla Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Gruzji. Dotyczą one głównie integracji europejskiej, dostosowania prawa do wymogów UE, rozwoju samorządu terytorialnego oraz transformacji gospodarki. Stosunki polsko-litewskie Litwa jest naszym głównym partnerem w regionie i kontakty między oboma państwami należą do najbardziej intensywnych. Rządy obu krajów zapowiadają realizację wspólnych projektów w ramach Unii Europejskiej. Litwa, z którą niedawno świętowaliśmy piętnastolecie podpisania traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach, należy do głównych partnerów Polski w dyskusji nad Europejską Polityką Sąsiedztwa. Polska i Litwa podejmują aktywne wysiłki na rzecz zapewnienia obu krajom bezpieczeństwa energetycznego. Prezydenci i premierzy prowadzą rozmowy o współpracy energetycznej Polski i Litwy, m.in. o projekcie budowy mostu energetycznego. Pozwoliłby on Litwie połączyć się z siecią zachodnioeuropejską, a Polsce sprzedawać swoje nadwyżki energii elektrycznej.
Pozaeuropejska polityka RP

Polska wielką rolę przypisuje aktywizacji polityki zagranicznej w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Kontakty prowadzone są zarówno na płasz48

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

czyźnie dwustronnej, jak i w ramach UE. Przykładem są rozmowy Prezydenta RP na 61. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu br. oraz udział premiera RP w szczycie UE – ASEM w Helsinkach. Szef rządu przeprowadził tam kilka spotkań bilateralnych z szefami azjatyckich państw i rządów, m.in. z prezydentem Korei Południowej oraz premierami Chin, Wietnamu, Singapuru i Malezji. O rosnącym znaczeniu stosunków Polski z państwami Azji świadczą m.in. wizyty ministra Stefana Mellera w Chinach i Japonii, a także wizyty w Polsce szefów dyplomacji Indii i Afganistanu.
Polityka bliskowschodnia

Polska prowadziła aktywne działania wobec państw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki. Kontynuowano misję doradczo-szkoleniową w Iraku. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem programu realizacji odbudowy stosunków i współpracy dwustronnej z nowym rządem irackim. Elementem tych działań były m.in. wizyty w Bagdadzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera Kazimierza Marcinkiewicza i ministra obrony Radosława Sikorskiego, a w Warszawie – irackiego ministra obrony Abed’a Al Kadera Dżasyma.
Polska rozwija przyjazne relacje z Izraelem ze światem islamu

We wrześniu br. prezydent Lech Kaczyński złożył wizytę w tym kraju. Rozmowy w Jerozolimie potwierdziły, że relacje Polski z Izraelem mają strategiczny charakter. Podczas wizyty przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych Polski i Izraela podpisali Wspólną Deklarację w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzieży do Polski. Zakłada ona m.in. szersze kontakty młodzieży obu krajów, spotkania i warsztaty, pogłębienie wiedzy na temat współistnienia Żydów i Polaków oraz współczesnej historii Polski. Podpisano też porozumienie o współpracy IPN z Instytutem Yad Vashem oraz zaplanowano powołanie Wspólnej Komisji Historycznej. Z inicjatywy rządu RP przygotowywany jest na 2008 r. i początek 2009 r. Sezon Polski w Izraelu. Celem tego przedsięwzięcia będzie wszechstronna promocja Polski i jej interesów, ze szczególną rolą kultury, nauki, wspólnego dziedzictwa i relacji społecznych. Bardzo dobre stosunki z państwem żydowskim nie wpłynęły negatywnie na nasze kontakty ze światem islamu. Wykazała to zarówno bardzo pozytywnie przyjęta przez Palestyńczyków wrześniowa wizyta prezydenta RP w Ramallah, jak i dobrze układające się relacje z pozostałymi państwami regionu. Na koniec października br. planowane jest otwarcie ambasady RP w Katarze. Państwa
49

Raport

arabskie przychylnie odniosły się do zapowiedzi zwiększenia naszego kontyngentu w misji UNIFIL II w Libanie (do 500 żołnierzy) oraz włączenia się Polski w akcję pomocy finansowej na rzecz Libanu (łącznie 1.25 mln euro). Wysoko oceniają też obecność Polaków w misji UNDOF na Wzgórzach Golan.
Polityka polonijna

Rząd podkreśla konieczność dokonania przełomu w relacjach z rozsianą po całym świecie Polonią. Głównym założeniem polityki rządu wobec Polonii jest zagwarantowanie osobom pochodzenia polskiego przebywającym za granicą należnych im praw, zgodnych z powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowymi. Rządowi zależy na wspieraniu polskości w świecie, budowaniu związków pomiędzy krajem i polską diasporą, by maksymalnie włączyć ją w sprawy polskie. Poza tym istotne dla naszego kraju jest tworzenie polskiego lobby za granicą oraz dążenie do naprawienia krzywd wyrządzonych przez system komunistyczny. Podczas wizyty w USA premier Jarosław Kaczyński przedstawił pakiet projektów ustaw polonijnych, które znacząco poprawią sytuację Polaków za granicą. Jedną z nich jest tzw. Karta Polaka, która wprowadza pojęcie Polaka zagranicznego. Będzie on miał prawo do uzyskania długoterminowej wizy polskiej i osiedlenia się w Polsce. Kolejny projekt to ustawa o obywatelstwie polskim, która znosi zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa. Uproszczona ma być także procedura odzyskiwania obywatelstwa polskiego utraconego z przyczyn politycznych w okresie PRL. Premier przedstawił również nowelizację ustaw o ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz o wyborze prezydenta RP, które umożliwią głosowanie korespondencyjne w obwodach za granicą. Projekty te spełniają oczekiwania zgłaszane od wielu lat przez środowiska polonijne z całego świata. Szczególnej mobilizacji instytucji rządowych wymaga sytuacja na Białorusi, zwłaszcza działania tamtejszych władz wymierzone w swobodę i niezależność Związku Polaków na Białorusi. Polskie MSZ podjęło na arenie międzynarodowej zdecydowane kroki, by zwrócić uwagę instytucji euroatlantyckich i międzynarodowej opinii publicznej na problemy nieprzestrzegania praw mniejszości przez władze Białorusi. Działania rządu w obronie praw mniejszości polskiej dotyczą też innych państw. W lipcu br., w trakcie spotkania szefów rządów Polski i Litwy, premier uzyskał zapewnienie, że rząd litewski wywiąże się z obietnic w sprawie zakończenia zwrotu Polakom ziemi oraz zwiększenia o 10% nakładów finansowych na polskie szkolnictwo. Kwestie te stanowiły przedmiot postulatów środowisk polskich na Litwie. Z kolei
50

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

ukraińscy partnerzy zgodzili się na odbycie w listopadzie br. specjalnych konsultacji poświęconych problemom mniejszości narodowych, w tym przede wszystkim kwestiom oświatowym. Rząd dąży ponadto do poprawy sytuacji w dostępie Polaków mieszkających w Niemczech do nauczania języka ojczystego. Sprawy te były dyskutowane w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Zainicjowane zostały regularne konsultacje pomiędzy rządem RP i przedstawicielami Polonii amerykańskiej. Pierwsza tura konsultacji, poświęcona m.in. sprawom gospodarczym oraz współpracy w kwestii ochrony wizerunku Polski za granicą, odbędzie się pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w listopadzie 2006 r.
Opieka nad nową emigracją zarobkową

Rząd wzmacnia pomoc dla obywateli polskich podejmujących zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało projekt rządowego programu opieki nad polską emigracją zarobkową, który ma zapewnić zwiększonej liczbie interesantów łatwiejszy dostęp, sprawniejszą obsługę oraz efektywniejsze informacje w polskich konsulatach. Program zakłada utworzenie w przyszłym roku czterech nowych placówek konsularnych: w Wielkiej Brytanii, Islandii, Grecji i we Włoszech. Przewiduje też zatrudnienie większej liczby pracowników konsularnych, powiększenie powierzchni urzędów, unowocześnienie wyposażenia placówek oraz stworzenie systemu informacji dla osób wyjeżdżających. Do realizacji powyższych zadań powołany został międzyresortowy zespół roboczy. W sumie na pomoc Polakom za granicą rząd ma wydać ok. 50 mln zł.
Promocja Polski za granicą

Rząd chce skuteczniej promować Polskę za granicą. Po latach przerwy wznowiono prace nad interdyscyplinarną Strategią promocji Polski na lata 20072013. Rozpoczęto przygotowania promocyjnych strategii dla poszczególnych regionów świata o charakterze branżowym (dotyczących eksportu i inwestycji, nauki, kultury, dyplomacji publicznej, turystyki). Rozpoczęto również przygotowania do Sezonów Polskich w Izraelu w 2008 r. i Wielkiej Brytanii w 2009 r., rocznicy Chopinowskiej w 2010 r. oraz promocyjnego aspektu Prezydencji Polski w UE, zaplanowanej na 2011 r. Promocję polskiej gospodarki za granicą ułatwić ma utworzenie wydziałów promocji handlu i inwestycji w ponad 40 najważniejszych polskich pla51

Raport

cówkach dyplomatycznych. W profesjonalny sposób działać one będą na rzecz polskiego biznesu oraz międzynarodowych interesów gospodarczych państwa. Docelowo wydziały te zostaną przekształcone w zagraniczne oddziały Agencji Handlu i Inwestycji. Promocją Polski za granicą zajmować się ma również powołany w sierpniu br. pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. ochrony i promocji wizerunku Polski w świecie. Opracowano i przekazano placówkom dyplomatycznym szczegółową instrukcję dotyczącą reagowania na publikacje szkalujące dobre imię Polski lub fałszujące obraz Polski i Polaków. Pozytywne rezultaty przyniosła akcja Przeciw „polskim obozom”. Zwielokrotniono liczbę sponsorowanych wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy i specjalistów przyjeżdżających do Polski. Całą dyplomację zaangażowano we wsparcie starań Polski o prawo do organizacji tematycznej wystawy EXPO we Wrocławiu w 2012 r.
Wsparcie dla demokracji

W 2006 r. znacznie zwiększono środki budżetowe na pomoc rozwojową i wspieranie demokracji. W projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok na pomoc zagraniczną przeznaczono kwotę 357 mln zł. Dzięki współpracy administracji z sektorem pozarządowym możliwe stało się przeznaczenie tych środków na wiele nowych inicjatyw promujących wizerunek Polski jako kraju solidarnego ze swymi sąsiadami, dysponującego unikalnymi doświadczeniami w zakresie przemian systemowych i gotowego dzielić się nimi. Sporym wsparciem dla tych działań będzie: planowane przyjęcie Strategii polskiej pomocy zagranicznej na lata 2007-2013, opracowanie ustawy o polskim systemie pomocy zagranicznej, ustanowienie specjalnej agencji implementującej, a także powołanie z inicjatywy Prezydenta RP fundacji wspierającej przemiany i współpracę społeczną w Europie Wschodniej.

Planowane działania
Priorytetowe znaczenie ma pilne zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, aby instytucja ta mogła od 1 stycznia 2007 r. przejąć odpowiedzialność za cały system wsparcia przez rząd promocji inwestycji zagranicznych i eksportu, łącznie z przejęciem Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w placówkach zagranicznych.

52

Umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

Równie istotne jest ukończenie prac nad projektem ustawy o polskim systemie pomocy zagranicznej. W 2007 r. powinien nastąpić dalszy wzrost nakładów budżetowych i wzmocnienie działań w sferze pomocy zagranicznej RP, kierowanej do wielu krajów świata. Resorty spraw zagranicznych oraz kultury powinny także do końca roku przedstawić projekt ustawy o Instytucie Adama Mickiewicza – jako wspólnej instytucji realizującej zadania z zakresu dyplomacji kulturalnej i publicznej, wspierającej pracę placówek zagranicznych RP. Planowane przyjęcie Strategii promocji Polski w latach 2007-2013 będzie okazją do pierwszego w skali globalnej skoordynowania polityki promocyjnej państwa. Tym działaniom programującym winno towarzyszyć wzmocnienie koordynacji stałych działań ministerstw oraz agend rządowych.

53

54

Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny

Zasadnicze cele rządu to ochrona pracy, polityka prorodzinna i ograniczenie skutków ubóstwa. Priorytetem będą również działania osłonowe wobec dzieci i rodzin, ubezpieczenia społeczne i pomoc osobom niepełnosprawnym. Rząd akcentuje również potrzebę dialogu społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Program ten, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Ma on umożliwić m.in. pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zwiększenie zatrudnienia. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty jego realizacji wyniosą 8,1 mld euro. Wsparciem zostaną objęte następujące inicjatywy: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocja zdrowia. Rząd przyjął wstępną wersję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w maju 2006 r. i skierował dokument do konsultacji społecznych. Ostateczna wersja jest uzależniona od wyniku negocjacji z Komisją Europejską.
Wyższe świadczenia z pomocy społecznej

Osoby korzystające z pomocy społecznej od 1 października 2006 dostaną więcej pieniędzy. W lipcu br. rząd zweryfikował kryteria dochodowe oraz wysokość kwot z pomocy społecznej. Według nowych zasad wyższe świadczenie otrzyma osoba samotna, której dochód nie przekroczy 477 zł i rodzina, w której dochód na członka rodziny nie jest większy niż 351 zł.
Fundusz alimentacyjny

Rząd chce przywrócić Fundusz Alimentacyjny zlikwidowany w 2003 r. W projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. przewidziano na ten cel 400 mln
55

Raport

zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyło w pracach nad obywatelskim projektem ustawy o Funduszu Alimentacyjnym. Rząd popiera powstający projekt.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z inicjatywy rządu zwiększono kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – każda kobieta jednorazowo otrzymuje 1000 zł, które może wykorzystać na najpilniejsze zakupy związane z pojawieniem się dziecka.
Urlopy macierzyńskie

Sejm przyjął przygotowaną przez rząd nowelizację Kodeksu pracy, która wydłuża o dwa tygodnie urlopy macierzyńskie. Po urodzeniu pierwszego dziecka urlop ten będzie wynosił 18 tygodni. Po przyjściu na świat każdego następnego dziecka będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu przysługuje 28-tygodniowy urlop macierzyński. Prawo do 18-tygodniowego urlopu będą miały również osoby, które adoptują lub przyjmują do rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7 lat.
Dożywianie dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej

Uznając problem niedożywienia dzieci i młodzieży za najpoważniejszy społecznie, rząd podjął działania, dzięki którym na tę formę pomocy co roku przeznaczanych będzie około 500 mln zł z budżetu państwa. Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mogą skorzystać z niego dzieci do lat 7, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin wielodzietnych, w których dochód na osobę nie przekracza 474 zł, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Przyjęto, że z pomocy skorzysta ok. 1 500 000 osób. Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetów gmin (środki własne), dotacji celowej budżetów wojewodów, rezerwy celowej budżetu państwa oraz z innych źródeł (np. darowizny, środki organizacji pozarządowych).
Dostarczanie żywności dla najuboższych

Do magazynów organizacji charytatywnych trafi w tym roku prawie 80 tys. ton gotowych artykułów spożywczych. To o 21,2 tys. ton więcej niż w 2005 r.
56

Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny

Realizująca ten program Agencja Rynku Rolnego do 15 września 2006 r. przekazała już 57,2 tys. ton towarów, tj. ponad 74,1% puli przewidzianej na 2006 r. Są to: mąka pszenna, makarony, kasze, cukier, ryż, mleko, sery. Przewiduje się, że pomocą żywnościową zostanie objętych ok. 4,5 mln potrzebujących Polaków (w 2005 r. pomoc dostarczono blisko 3,5 mln najuboższych). Rozdawane produkty są wytwarzane z krajowych surowców.
Pomoc dla bezdomnych

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2005 rząd przeznaczył dodatkowe 3 mln zł na realizację programu Bezdomność w czasie zimy 2005/2006. Prezes Rady Ministrów przyznał też Ministerstwu Pracy i Polityki społecznej dodatkowe 600 tys. zł na poszerzenie bazy noclegowej. Gminy i organizacje pozarządowe otrzymają również wsparcie na inwestycje związane z budową, remontem lub modernizacją budynków i pomieszczeń przeznaczonych na noclegownie i domy dla bezdomnych. Przewiduje się, że w ciągu 8 lat powstanie 20 tys. nowych miejsc dla bezdomnych.
Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej

Rząd przygotował program, który ma wesprzeć osoby bezrobotne w tworzeniu miejsc pracy. Ogłoszono konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i związków spółdzielczych, dotyczący projektów tworzenia Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych. Projekty te powinny przyczynić się do promowania spółdzielczości socjalnej i wsparcia rozwoju istniejących spółdzielni socjalnych. Zostanie wyłonionych sześć projektów. Każdy z nich będzie mógł zostać dofinansowany kwotą do 150 tys. zł.
Walka z przemocą w rodzinie

Ograniczeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie służy Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jego najważniejszymi celami są: zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, łatwiejsze uzyskanie pomocy oraz interwencje wobec osób stosujących przemoc.
Emerytury pomostowe

Rząd zamierza utworzyć odrębny Fundusz Emerytur Pomostowych, z którego byłyby wypłacane wcześniejsze emerytury. Ma on powstać do końca 2008 r. i zakłada się, że byłby finansowany m.in. z dodatkowych składek pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w warunkach szczególnych. Osoby,
57

Raport

które skorzystają z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego otrzymywałyby jednak mniejsze świadczenie.
Wzrost emerytur i rent

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zakłada coroczną waloryzację świadczeń. Podwyżki będą dokonywane w marcu każdego roku. Wskaźnik waloryzacji, oprócz poziomu inflacji, uwzględni również 20% wzrost płac. Projekt skierowano pod obrady Komitetu Rady Ministrów dla uzgodnienia wspólnego stanowiska m.in. z resortem finansów.
Projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wprowadzenie nowelizacji umożliwi pełniejszą realizację zadań Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 oraz zwiększy dostęp do usług rynku pracy. Zmiana przepisów poprawi jakość funkcjonowania urzędów pracy i uprości procedury administracyjne.
Kompleksowy program Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog

Na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych rząd podjął dialog z partnerami społecznymi nad bezprecedensową w skali dotychczas zawieranych uzgodnień Umową Społeczną Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog. Powstanie kompleksowy program dotyczący tworzenia nowych miejsc pracy, polityki zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy. Dotyczy on także warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i przedsiębiorczości, zabezpieczenia społecznego, polityki rodzinnej, ochrony zdrowia, dialogu, partnerstwa społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Premier Jarosław Kaczyński rozmawiał z przedstawicielami Komisji Trójstronnej i przewodniczącymi partii o prowadzeniu dialogu społecznego ponad podziałami politycznymi. Zapewnił, że będzie angażował się w sprawę przygotowania nowej umowy społecznej.
Centra integracji społecznej

Rząd kończy pracę nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w której zawarto propozycje usunięcia ograniczeń hamujących rozwój i działalność centrów integracji społecznej. Skupiają one ludzi bezrobotnych, niepełnosprawnych, w tym długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku
58

Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny

życia, przyczyniają się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego oraz aktywizują zawodowo osoby posiadające niskie kwalifikacje.

Budownictwo
Ważnym celem rządu jest rozwiązanie społecznego problemu niedoboru mieszkań. Rząd zamierza wspierać rozwój mieszkalnictwa m.in. poprzez program budownictwa socjalnego, wsparcia finansowego remontów i zasobów mieszkaniowych, wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mieszkalnictwo w okresie 2007-2013 oraz zmianę przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, które ułatwią sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania i przyśpieszą budowlane procesy inwestycyjne.
Rozwój mieszkalnictwa

Rząd przygotowuje rozwiązania prawno-finansowe, które umożliwią wybudowanie trzech mln mieszkań. Chodzi o uruchomienie inwestycji deweloperskich, publicznych, socjalnych i spółdzielczych. Około 350 tys. lokali zostanie wybudowanych przy wsparciu środków budżetowych. Budownictwo socjalne ma dać około 150 tys. lokali. Weszła już w życie ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Przewiduje ona zwrot 50% odsetek od kredytów hipotecznych, zaciąganych przez rodziny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Pozwoli to na redukcję miesięcznej raty za skromne mieszkanie do ok. 500 zł. Tanie kredyty udzielane będą przez banki komercyjne, z którymi BGK podpisze stosowne umowy, wyłącznie w walucie polskiej ze względu na brak ryzyka zmiany kursu walut. Powinno to skutkować wzrostem popytu na mieszkania ze strony gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach. Przewiduje się udzielenie 315 tys. kredytów. Dzięki ustawie w ciągu kilku najbliższych lat powinno powstać kilkaset tysięcy mieszkań. 100 tys. nowych lokali socjalnych i mieszkań chronionych powstanie w ramach programu budownictwa dla najuboższych. Co najmniej podobna liczba nowych lokali powinna powstać w najbliższych latach w ramach kontynuacji programu budownictwa społecznego realizowanego przez TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe. Program remontów budynków mieszkalnych i wsparcie ze środków UE pozwoli na utrzymanie kilkuset tysięcy mieszkań w budynkach, którym grozi rozbiórka.
59

Raport

VAT w mieszkalnictwie

Ministerstwo Finansów opracowuje definicję budownictwa społecznego, która zapobiegnie podwyższeniu VAT na mieszkania z 7 do 22% od 2008 r. Unijna dyrektywa przewiduje bowiem preferencyjne opodatkowanie na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Z siedmioprocentowej stawki skorzysta 93-95% osób nabywających mieszkania. Z kategorii budownictwa społecznego wyłączone mają być obiekty luksusowe. Podwyżkę VAT na nowe mieszkania i usługi związane z mieszkaniami nakazuje nam dyrektywa unijna. Dotychczasowe prawo do stosowania 7% stawki VAT wynika z tzw. czasowej derogacji, zawartej w Traktacie Akcesyjnym, która wygasa 31 grudnia 2007 r.
Ochrona praw lokatorów

Zasady ochrony lokatorów przed nadmiernymi podwyżkami czynszu, a także innych opłat za używanie lokalu, rząd sprecyzował w przyjętym w sierpniu projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Właściciel domu może uzasadnić podwyżkę wyłącznie inflacją lub niezbędnymi kosztami wiążącymi się z utrzymaniem nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. Na żądanie lokatora właściciel ma przedstawić przyczyny zwiększenia opłaty wraz z jej kalkulacją. Jeśli nie uczyni tego w ciągu 14 dni, podwyżka będzie nieważna. Nowelizacja ułatwi sądom rozstrzyganie sporów dotyczących tych kwestii.
Finansowe wsparcie gmin w tworzeniu lokali dla najuboższych

Wsparcie finansowe dla gmin, powiatów i organizacji pożytku publicznego budujących mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych zakłada projekt ustawy przyjętej w październiku przez Radę Ministrów. Samorządy otrzymają środki na budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych. Pomoc będzie przeznaczona także na zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych oraz zakup lokali mieszkalnych i przeznaczanie ich na cele socjalne. Zwiększy się dzięki temu liczba lokali i pomieszczeń służących najuboższym. Realizacja programu rozpocznie się w 2007 r. W ciągu 8 lat powstanie ok. 100 tys. lokali socjalnych oraz 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
Zapobieganie katastrofom budowlanym

W oparciu o ocenę przyczyn i skutków katastrof budowlanych, do których doszło w na terenie RP w styczniu i lutym 2006 r., rząd przyjął projekt no60

Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny

welizacji ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Doprowadzą one do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, zwłaszcza budynków wielkopowierzchniowych, w tym przeznaczonych do organizowania imprez masowych. Zmiany w ustawie zakładają, że właściciele lub zarządcy, których obowiązkiem jest okresowe kontrolowanie stanu technicznego budynków, będą dodatkowo musieli sprawdzać je w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zaliczono do nich m.in. zaleganie śniegu i oblodzenia. W razie niedopatrzenia tego obowiązku właściciele lub zarządcy zostaną ukarani karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Stwierdzenie przez inspektorów budowlanych, że obiekt zagraża bezpieczeństwu, będzie oznaczało zakaz użytkowania budynku do czasu usunięcia nieprawidłowości. Poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian w organizacji nadzoru budowlanego w Polsce zostanie podniesiona efektywność jego działań.
Utrzymanie czystości w gminach

W ustaleniach międzyresortowych znajduje się projekt nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przygotowywane są zmiany dla określenia praw i obowiązków organów gminnych, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców świadczących usługi przy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawarte w projekcie ustawy nowe uregulowania przyczynią się do prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. W nowym systemie wzmocniona zostanie rola gminy w zarządzaniu odpadami komunalnymi, co będzie miało znaczący wpływ na absorpcję z UE środków przeznaczonych na nowe inwestycje i ułatwi Polsce dotrzymanie zobowiązań unijnych dotyczących ograniczania masy odpadów.
Program Sektorowy Rewitalizacji

W ramach Programu Sektorowego Rewitalizacji (PSR) będą opracowywane przedsięwzięcia zmieniające wizerunek miast i stymulujące przemiany społeczne. By zintegrować zarządzanie obszarami miejskimi, mają być określone instrumenty polityki rządu wobec miast. Rząd będzie także wspierał udział polskich miast w programach Unii Europejskiej związanych z problematyką miejską, w tym w Europejskiej Sieci Wymiany Wiedzy o Miastach.
Regulacja rynku nieruchomości

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która przewiduje doprecyzowanie przepi61

Raport

sów dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowano m.in. uproszczenie procedury związanej z dokonywaniem podziałów nieruchomości w sytuacji braku planu miejscowego, a także obniżenie kosztów związanych z podziałem nieruchomości. Projekt przewiduje również zwiększenie swobody obrotu nieruchomościami (w tym lokalami mieszkalnymi) na rynku wtórnym, wykupionymi z zasobów publicznych, co powinno przyczynić się do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych. Uściślone mają być również przepisy dotyczące funkcjonowania zawodów związanych z dziedziną nieruchomości – rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
Dodatki mieszkaniowe

Rząd poprzez zmianę w ustawie o dodatkach mieszkaniowych zniwelował niekorzystne skutki przepisów wliczających zapomogi i dodatki z tytułu urodzenia dziecka do dochodu gospodarstw domowych. Wymienione świadczenia nie będą miały wpływu na uprawnienia i wysokości otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Grunty Skarbu Państwa pod inwestycje mieszkaniowe

Ministerstwo Budownictwa opracowało projekt ustawy, która nałoży na podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa obowiązek przekazywania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Towarzystwom Budownictwa Społecznego, gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, inwestorom oraz deweloperom. Podmioty te będą musiały spełnić jednak bardzo istotny warunek. Na przekazanych nieruchomościach muszą powstać mieszkania, które będą sprzedawane po cenach korzystnych dla nabywców (na warunkach ogólnie obowiązujących, a nie po cenach rynkowych). Grunty pod budownictwo mieszkaniowe będą udostępniane z zasobów Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Takie rozwiązanie wpłynie na powiększenie zasobu gruntów budowlanych na obszarze całego kraju. Celem ustawy jest przełamanie barier w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, polegających na małej podaży gruntów, które mogą być faktycznie zagospodarowane na te cele.
62

Ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Trwają prace nad zmianami przepisów o planowaniu przestrzennym. Przyczynią się one do zwiększenia podaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ułatwień związanych z lokalizacją inwestycji o znaczeniu krajowym i regionalnym, związanych z wykorzystaniem środków unijnych, a także do integracji i uporządkowania systemu planowania przestrzennego. Celem zmian dotyczących planowania przestrzennego na szczeblu gminnym jest unowocześnienie procesu planowania przestrzennego i uproszczenie procesu sporządzania dokumentów planistycznych. Powinno się to przyczynić do usprawnienia procesu inwestycyjnego i zwiększenia pokrycia obszarów gmin planami miejscowymi (w ramach racjonalnego gospodarowania przestrzenią). Zadaniem państwa jest wspieranie lub prowadzenie inwestycji, mających znaczenie dla realizacji ważnych celów publicznych. Zmiany w przepisach dotyczących planowania przestrzennego w województwie i na szczeblu krajowym powinny sprawić, że układ kompetencji będzie bardziej czytelny, a dokumenty planistyczne będą miały wzmocnioną rangę, bo zostaną ściślej związane z programowaniem społeczno-gospodarczym i planowaniem rozwoju.
Program restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych

Kontynuowane są działania związane z konsolidacją tych jednostek poprzez włączenie samodzielnie działających lecz mniej efektywnych ośrodków z zakresu budownictwa do Instytutu Techniki Budowlanej. W ten sposób zostanie utworzony jeden silny ośrodek badawczy. W przyszłości zostanie przekształcony w Państwowy Instytut Badawczy. Zostały już opracowane warunki, na jakich od 1 stycznia 2007 r. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (podległy Ministrowi Gospodarki) zostanie włączony do Instytutu Techniki Budowlanej.
Wsparcie remontów budynków mieszkalnych

Mając na uwadze zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych oraz niedobór pieniędzy na ich remonty, zwłaszcza budynków pozostających w rękach wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli, przewidywane jest stworzenie instrumentów finansowych wspierających kompleksowe remonty budynków mieszkalnych. W ministerstwie Budownictwa opracowano wstępne założenia do Zintegrowanego Program Remontów i Modernizacji budynków
63

Raport

mieszkalnych (ZPRiM), który będzie integrował działający program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej. Podstawową formą pomocy finansowej byłby tzw. grant remontowy, pokrywający część poniesionych kosztów związanych z remontem lub modernizacją (w tym termomodernizacją) budynku. Granty zastąpiłyby premie wypłacane obecnie na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków mieszkalnych z zasiedlonymi mieszkaniami na wynajem mogliby liczyć dodatkowo na poręczenie kredytów remontowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejną przewidywaną w założeniach ZPRiM formą pomocy byłoby dopisanie wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej do katalogu czynności uprawniających do wypłaty właścicielowi książeczki mieszkaniowej premii gwarancyjnej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przyjęto już regulacje unijne dotyczące zasad wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie projektów mieszkaniowych w latach 2007-2013. Przewidują one możliwość dofinansowania remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, realizowanych na obszarach kryzysowych w ramach zintegrowanych programów rozwoju miast. Projekty te będą realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Ważne dla Polski jest efektywne i maksymalne wykorzystanie możliwości współfinansowania ze środków EFRR inwestycji mieszkaniowych, a więc takie ukształtowanie zapisów regionalnych programów operacyjnych, aby tematyka mieszkaniowa była w nich właściwie reprezentowana.

64

Solidarna polityka gospodarcza

Rząd prowadzi politykę ekonomiczną, na której skorzystać mają wszyscy obywatele. Dlatego główny nacisk położony jest na powstawanie nowych miejsc pracy. Do priorytetów należy również wspieranie napływu inwestycji zagranicznych, zmniejszenie ograniczeń w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Polska ma coraz lepszą sytuację makroekonomiczną

Dynamika podstawowych wskaźników makroekonomicznych wskazuje, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Obecnie w naszym kraju notuje się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw, zmniejszające się bezrobocie, niewielką inflacją, niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, a także dobrą bieżącą sytuację budżetu państwa.
Rośnie Produkt Krajowy Brutto

Zgodnie z danymi GUS realne tempo wzrostu PKB w II kwartale 2006 r. wyniosło 5,5%, a inwestycje wzrosły o 14,4%. To najlepszy wynik w dziedzinie inwestycji od 1998 r. Wzrost PKB w III kwartale według GUS utrzyma się na poziomie 5,5%. Struktura wzrostu PKB daje podstawy do formułowania optymistycznych prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego w przyszłości.
Spada bezrobocie

W końcu września bezrobocie wyniosło 15,2%. W analogicznym okresie w 2005 r. było to 17,6%. Ministerstwo Finansów szacuje, że pod koniec 2007 r. stopa bezrobocia może spaść do ok. 14,1%. Liczba bezrobotnych powinna wówczas zmniejszyć się do ok. 2 mln osób. W I półroczu 2006 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4890,5 tys. osób i było o 2,8% wyższe niż przed rokiem (wówczas wynosiło 1,8%). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2006 r. ukształtowało się na poziomie 4942,6 tys. i zwiększyło się w skali roku o 3,5%, tj. o 166,7 tys. (wobec wzrostu odpo65

Raport

wiednio o 2,0% w 2005 r., tj. o 94,7 tys.). Tak znaczny wzrost przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach nie był notowany w całym okresie transformacji RP.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w I półroczu 2006 r. wyniosło 7494 tys. osób i zwiększyło się o 136 tys. osób. Stanowi to wzrost o 1,8% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. W II kwartale br. zatrudnienie to wzrosło o około 1,6% w skali roku. Oznacza to, że na rynku pracy występuje trwała poprawa.

66

Solidarna polityka gospodarcza

Od początku 2006 r. tendencje w kształtowaniu się bezrobocia są bardzo pozytywne. Bezrobocie wzrosło jedynie w styczniu br. (o 93 tys. osób), co jest uzasadnione sezonowością, ale i tak wzrost nie był tak wysoki jak w latach wcześniejszych (95,3 tys. osób w styczniu 2005 r. i 117,5 tys. osób w styczniu 2004 r.). Również spadki wskaźników bezrobocia obserwowane w pozostałych miesiącach były wyższe niż w latach poprzednich. Wrzesień 2006 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym. W końcu września br. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2363,6 tys., tj. o 48 tys. osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 396,5 tys. mniej niż przed rokiem.

Rośnie przemysł

W okresie od stycznia do września 2006 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,6% wyższym niż w tym samym okresie ub. r. W I kwartale wzrost wyniósł 12,4%, w II kwartale – 12,1%, a w trzecim – 12,3%. Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w okresie od stycznia do sierpnia br. o 10,4% wyższa niż przed rokiem, przy większym o 2% przeciętnym zatrudnieniu. W porównaniu z sierpniem 2005 r. wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 14 spośród 29 działów przemysłowych.
67

Raport

Spada inflacja

Mimo dobrego tempa w gospodarce wzrost inflacji jest niewielki. Inflacja netto wzrosła w sierpniu do 1,4%. Razem z Finlandią Polska jest krajem o najniższej dynamice cen konsumpcyjnych w Europie. Przykładowo w Holandii i Szwecji inflacja wyniosła 1,8%, na Łotwie – 6,9%, na Słowacji – 5%, w Estonii – 4,5%, a na Litwie – 4,4%.

Dynamika cen konsumpcyjnych w sierpniu 2006 r.
7 6 5 4 3 2 1 0
UE-25 Finlandia Holandia Szwecja Słowacja Polska Łotwa Estonia Litwa

68

Solidarna polityka gospodarcza

Stabilny handel zagraniczny

W okresie od stycznia do lipca 2006 r. obroty handlu zagranicznego zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Saldo obrotów z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) było dodatnie, natomiast z krajami rozwijającymi się i krajami Europy Środkowo-Wschodniej – ujemne.

Eksport był wyższy niż przed rokiem o 16,6% i wyniósł 188314,8 mln zł, natomiast import zwiększył się o 15,7% do 211618,7 mln zł. Wymiana zamknęła się ujemnym saldem w wysokości -23303,9 mln zł (przed rokiem – 21382 mln zł).
Rząd wspiera innowacyjność gospodarki

We wrześniu 2006 r. rząd opracował Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Przedstawione propozycje mają wpłynąć na zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Tak określony cel wpisuje się w realizację zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej. Dokument rządowy działa w oparciu o program Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 20072013. Programami operacyjnymi są w tym przypadku m.in. Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Na początku roku rząd przyjął również nowelizację Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o zmianie innych ustaw. Nowe prawo powinno przyczynić się do wzrostu produkcji i zatrudnienia
69

Raport

w instytucjach prowadzących badania naukowe, a także w przedsiębiorstwach kupujących wyniki tych badań. Dzięki nowelizacji ulga podatkowa na nowe technologie nie będzie już objęta reżimem przepisów o pomocy publicznej. Znacznie uprości to sposób korzystania z niej i pozwoli na lepsze wykorzystanie środków. Nowelizacja weszła w życie w kwietniu 2006 r.
Coraz więcej inwestycji zagranicznych

Rząd zaplanował, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wyniesie w tym roku ok. 10 mld dolarów. Dotychczasowe wyniki świadczą o tym, że zadanie to będzie zrealizowane. W pierwszych dwóch kwartałach inwestycje przekroczyły już kwotę 5,7 mld dolarów. W ostatnim okresie zawarto umowy inwestycyjne z czterema koncernami zagranicznymi. Bridgestone wybuduje w Stargardzie Szczecińskim fabrykę opon. W Łysomicach dzięki firmie Sharp będą powstawać moduły LCD. Toshiba zainwestuje w Kobierzycach koło Wrocławia, gdzie w nowej fabryce zostanie uruchomiona produkcja nowoczesnych telewizorów. Amerykański Dell wybrał Polskę zamiast Słowacji. Komputery przenośne produkowane będą w Łodzi. Łączna wartość wymienionych inwestycji to ponad 740 mln dolarów i 7600 miejsc pracy. Obecnie rząd prowadzi negocjacje z 13 koncernami w sprawie kolejnych umów, których łączna wartość wyniesie ponad 450 mln dolarów. Dzięki nim może powstać około 7 tys. kolejnych miejsc pracy. W październiku zezwolenie na inwestycje otrzymała firma Indesit. Koncern deklaruje, że wybuduje w Radomsku fabrykę sprzętu AGD i zainwestuje blisko 80 mln euro. Docelowo w zakładzie ma pracować około 1000 osób.
Nowość w gospodarce – spółdzielnia europejska

Z inicjatywy rządu do polskiego prawa wprowadzono nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. spółdzielnię europejską. Jej członkami muszą być osoby fizyczne lub prawne pochodzące z różnych (co najmniej dwóch) państw członkowskich UE. Spółdzielnia europejska stanie się więc atrakcyjną formą inwestowania w Polsce dla przedsiębiorców zagranicznych. Również istniejące już spółdzielnie polskie będą mogły przekształcić się w spółdzielnie europejskie przy udziale partnerów z innych państw UE. Spółdzielnia europejska może emitować obligacje. Daje to możliwość pozyskania dodatkowych środków (spółdzielnie polskie nie mają takiej szansy). Ustawa o spółdzielni europejskiej została uchwalona przez Sejm w czerwcu 2006 r.
70

Solidarna polityka gospodarcza

Reforma regulacji

Biurokracja i niedoskonałe prawo powodują, że firmy tracą rocznie około 30 mld zł. Aby zmienić tę sytuację, rząd podjął prace nad stworzeniem nowego systemu prawa gospodarczego. Zadanie to wymaga przeprowadzenia szerokiej reformy stanowienia prawa. Jej założenia zostały przedstawione w Programie Reformy Regulacji zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Określa on sposób tworzenia i wprowadzania nowych przepisów, aby sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, tworzeniu miejsc pracy i poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw. Założenia oparte są na najlepszych wzorach europejskich i prowadzone pod nazwą Przedsiębiorca ma prawo. Poprawiony zostanie także system wdrażania dyrektyw unijnych przede wszystkim tam, gdzie krajowe przepisy są dla przedsiębiorców bardziej rygorystyczne niż wspólnotowe lub regulacje wspólnotowe dotyczą tej samej dziedziny, co obowiązujące już przepisy krajowe.
Postępują zmiany w energetyce

Nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, o wysokiej jakości i po konkurencyjnych cenach, to istotny warunek zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki. Rząd kontynuuje realizację przyjętego w marcu Programu dla elektroenergetyki. To największy program restrukturyzacji sektorowej realizowany w kraju od 16 lat. Wprowadzanie nowych zasad na rynku energii elektrycznej oraz proces tworzenia silnych podmiotów gospodarczych zdolnych do konkurencji na rynku krajowym i europejskim już się rozpoczął. Scalenie spółek elektroenergetycznych w cztery grupy zakończy się na początku 2007 r. Ministerstwo Skarbu Państwa ma już plan, według jakiej formuły łączyć firmy z branży. Planowane jest także rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT), zawieranych w połowie lat 90. pomiędzy elektrowniami i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Kontrakty tego typu gwarantują wytwórcom sprzedaż energii po określonej z góry cenie, ale ograniczają zakres działania rynku. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje przepisy prawne, które mają usunąć tę przeszkodę i zastąpić KDT specjalnymi rekompensatami. W ramach realizacji Programu przygotowywane są również zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które pozwolą na uporządkowanie przepisów i wprowadzenie nowych. W przyszłym roku Polska ma przystąpić do Międzynarodowej Agencji Energii (MAE). Ministerstwo Gospodarki przygotowało już projekt nowej ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa. Uporządkuje ona przepisy dotyczące tworzenia i utrzymywania zapasów surowcowych.
71

Raport

Szansa dla górnictwa

Ministerstwo Gospodarki przygotowało już strategię działalności sektora węgla kamiennego po 2006 r. Jej założeniem jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla kamiennego. Wytyczono również kierunki zmian w górnictwie. Zgodnie z nowymi założeniami spółki związane z wydobyciem węgla kamiennego powinny działać w oparciu o przepisy obowiązujące przedsiębiorców. Pomoc finansową państwa należy natomiast ograniczyć. Strategia zakłada również częściową prywatyzację spółek węglowych poprzez wniesienie mniejszościowego pakietu ich akcji na Giełdę Papierów Wartościowych oraz możliwość sprzedaży niektórych kopalń przez Kompanię Węglową. Rząd przygotował również projekt nowej ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015, która pozwoli na wprowadzenie założeń strategii w formie przepisów prawnych.
Rząd dba o inwestorów

Decyzją Rady Ministrów obszar specjalnych stref ekonomicznych został powiększony do 12 tys. ha. W wielu strefach dokonano także zamiany gruntów na takie, które nadają się pod inwestycje. Są to decyzje korzystne dla inwestorów, ponieważ w specjalnych strefach ekonomicznych obowiązują atrakcyjne zasady pomocy włącznie ze sprzedażą gruntów po cenach preferencyjnych. Możliwe będzie też nieodpłatne przekazywanie na cele inwestycyjne mienia należącego do Agencji Nieruchomości Rolnych spółkom zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zwiększą się również możliwości wykorzystania środków z Funduszu Strefowego na wsparcie nowych inwestycji. Wyjątkowe przywileje dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych mają przyspieszyć realizację inwestycji ważnych dla rozwoju gospodarczego kraju.
Nowe zasady dla umów offsetowych

Dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystywaniem umów offsetowych spowodowały, że rząd opracował nowelizację ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych, zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Nowelizacja ta wprowadza nową procedurę zawierania umów offsetowych. Pozwoli to na lepsze przygotowanie założeń do ofert offsetowych, a także zmobilizuje zagranicznych dostawców do składania szczegółowo dopracowanych i uzgodnionych zobowiązań offsetowych.
72

Solidarna polityka gospodarcza

Nowe prawo ma wpływać na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w tym z sektora obronnego. Zwiększą się również możliwości eksportowe, a do polskiej gospodarki w większym stopniu kierowane będą nowe technologie. Rząd zaproponował również zmianę definicji tzw. zobowiązania offsetowego bezpośredniego. Rozszerza ona listę podmiotów, które będą mogły realizować tego rodzaju zobowiązania. Chodzi o firmy posiadające koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wyrówna to szanse prywatnych podmiotów oraz dotychczasowych beneficjentów zobowiązań offsetowych bezpośrednich. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w październiku 2006 r.
Biopaliwa

W sierpniu 2006 r. Sejm przyjął rządową ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Tworzy ona warunki dla rozwoju rynku biopaliw, aby do 2010 r. udział biokomponentów w produkcji paliw wyniósł co najmniej 5,75%. Biopaliwa będą mogli produkować indywidualni rolnicy oraz grupy osób fizycznych, będących producentami rolnymi. Rolnicy będą mieli prawo do produkcji 100 litrów biopaliw rocznie na hektar posiadanych użytków rolnych. Nie będą mogli jednak sprzedawać paliwa. Biopaliwo na rynek będą produkowały rafinerie i zakłady prywatne. Dystrybutory biopaliw mają być oznakowane. Ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki podpisał również niezbędne rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych. Umożliwi to wprowadzenie na polski rynek dwóch rodzajów biopaliw. Sejm przyjął też rządową ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa zapewni skuteczną kontrolę benzyn, oleju napędowego, biopaliw ciekłych i gazu skroplonego.
Dywersyfikacja dostaw ropy i gazu

Polska stara się uzyskać dostęp do nowych źródeł dostaw surowców energetycznych po możliwie najniższej cenie i na długi okres. Chodzi m.in. o dostawy ze Skandynawii, budowę terminalu gazu skroplonego na polskim wybrzeżu oraz o uruchomienie nowej drogi transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Polski dobudowanym rurociągiem Odessa-Brody do Płocka. Zwiększenie konkurencji pomiędzy dostawcami paliw do konsumentów zapewnić ma budowa operatora logistyki paliw płynnych. Rząd popiera dąże73

Raport

nia polskich koncernów do uzyskania dostępu do własnych źródeł ropy i gazu ziemnego za granicą.
Przemysł stoczniowy

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., Stocznia Gdynia SA i Stocznia Gdańsk SA realizują indywidualne programy restrukturyzacji, ale otrzymują też różnego rodzaju pomoc publiczną. Są to na przykład poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, gwarancje ubezpieczeniowe KUKE, dopłaty bezpośrednie do niektórych typów statków oraz pożyczki udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Korporację Polskie Stocznie. Zasady udzielania pomocy publicznej w krajach Unii Europejskiej są jednak dość restrykcyjne. Aby pomoc ta nie była zakwestionowana, rząd przekazał we wrześniu Komisji Europejskiej trzy zmodyfikowane programy restrukturyzacji, przygotowane przez spółki przy wsparciu między innymi ministerstw gospodarki, skarbu i finansów. Rząd opracował ponadto Strategię dla sektora stoczniowego w latach 2006-2010. Najistotniejszym jej założeniem jest prywatyzacja branży przez pozyskanie inwestorów dla poszczególnych stoczni. Plan ten dotyczy w pierwszej kolejności Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańsk.

Planowane działania
Swoboda działalności gospodarczej

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy zapewniającą większą swobodę działalności gospodarczej. Ułatwi ona przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Podstawowym założeniem jest umożliwienie załatwiania formalności związanych z rejestracją firmy w jednym miejscu. Według propozycji ministra gospodarki zarejestrowanie działalności będzie bezpłatne, a jedynym miejscem rejestracji będzie urząd skarbowy. Zlikwidowana zostanie płatna ewidencja działalności gospodarczej, którą dotychczas prowadziły gminy. Kolejnym założeniem mającym sprzyjać działalności firm będzie możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. W tym czasie nie będzie on musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca będzie w tym czasie również zwolniony z obowiązku płacenia zaliczki na poczet podatku dochodowego, a także ze składania deklaracji podatkowych. Zgodnie z propozycją zawieszenie działalności gospodarczej będzie możliwe na okres nie krótszy niż 10 kolejnych dni i łącznie nie dłużej niż 303 dni w jednym roku kalendarzowym.
74

Solidarna polityka gospodarcza

Następnym istotnym założeniem nowelizacji jest stworzenie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG), gdzie znajdą się dane o przedsiębiorcach z całej Polski. Będą one pochodzić z Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także sądów i innych organów wydających koncesje, licencje i zezwolenia. System zapewni elektroniczną wymianę informacji między urzędami skarbowymi, a ZUS-em i REGON-em. Informacje znajdujące się w CIDG będą bezpłatnie udostępnianie na stronie internetowej. Dzięki temu zwiększą się szanse przedsiębiorcy na uzyskanie wiarygodnej informacji o potencjalnych partnerach biznesowych. Z CIDG będą wydawane aktualne odpisy o treści wpisu dotyczącego przedsiębiorcy.
Promocja gospodarcza

Polska gospodarka potrzebuje ułatwień w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dlatego rząd planuje przygotowywanie Strategii promocji gospodarki polskiej na lata 2007-2013. Jej realizacja przyczyni się do poprawy wizerunku polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Przemysł chemiczny

Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej w I połowie 2007 roku wejdzie w życie pakiet REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Zakłada on obowiązkową rejestrację, ocenę oraz uzyskanie zezwoleń na obrót substancjami chemicznymi na terytorium UE. Rząd przygotowuje się już do realizacji tego systemu. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło organizowanie tzw. punktu konsultacyjnego dla producentów, importerów oraz innych użytkowników przemysłu chemicznego.
Górnictwo siarki

W Ministerstwie Gospodarki trwają już prace nad nowelizacją ustawy siarkowej. Umożliwi ona finansowanie m.in. odpraw dla pracowników odchodzących z przemysłu siarkowego, likwidację szkód górniczych oraz umorzenie zaległych zobowiązań wobec budżetu państwa. W przemyśle siarkowym trwa proces likwidacji przedsiębiorstw.

75

Raport

Finanse publiczne
Ustawa budżetowa na 2007 rok

Projekt ustawy budżetowej odzwierciedla rządowy program Solidarne państwo. W budżecie przewidziano duże nakłady na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, ale także na rozwój infrastruktury i na finansowanie nauki. Znacznie wzrosną środki na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne. Deficyt wyniesie 30 mld zł. Oznacza to, że kotwica budżetowa zostanie utrzymana. Na pomoc społeczną zaplanowano łącznie 21,3 mld zł. Z tej kwoty 18,2 mld zł zostanie przeznaczone na pomoc materialną dla osób najuboższych i ich rodzin. Chodzi o świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, renty socjalne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Rząd chce też przywrócić Fundusz Alimentacyjny. Na ten cel przewidziano 400 mln zł. Na pomoc materialną dla uczniów zostanie przeznaczone 692,3 mln zł. Będą z tego finansowane stypendia i zasiłki, program Wyprawka szkolna oraz kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Dodatkowo 1 mld zł przeznaczono na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Nakłady na służbę zdrowia wzrosną w stosunku do 2006 r. o 1 mld 800 mln, z tego na ratownictwo medyczne przeznaczono 1mld 200 mln. Prawie 10,2 mld zł zapisane jest w wydatkach resortu rolnictwa. Ponad 1 miliard zł trafi na rozwój infrastruktury lądowej. O 1 mld 600 mln zwiększono nakłady na bezpieczeństwo publiczne, a na obronę narodową o 2,6 mld zł. W projekcie budżetu zaplanowano też wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe rzędu 3,3 mld zł. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na 2007 r. zbudowany został na innych zasadach niż dotychczas. Po raz pierwszy do dochodów budżetowych włączono środki z Unii Europejskiej. W przyszłym roku wyniosą one 14,6 mld zł.
Prace nad nową formułą budżetu

Przygotowana przez rząd koncepcja budżetu zadaniowego jest nowoczesną formą planowania wydatków państwa. Zgodnie z założeniami ma on umożliwić zwiększenie efektywności wydatków, ponieważ pieniądze przeznaczane są na konkretne zadania. Projekt budżetu na 2007 r. świadczy o tym, że ta nowatorska formuła nie istnieje wyłącznie teoretycznie. Nowością jest przedstawienie budżetów dla obszaru Nauka i Szkolnictwo Wyższe w formie tradycyjnej oraz
76

Solidarna polityka gospodarcza

w postaci budżetu zadaniowego. Do końca roku sporządzone zostaną ponadto budżety zadaniowe dla resortów zdrowia oraz pracy i polityki społecznej. Prace pilotażowe będą także stopniowo prowadzone w urzędach wojewódzkich. Przez pierwsze dwa lata plan wydatków i dochodów państwa będzie przygotowywany w dwóch wersjach – takiej jak obecnie oraz w układzie zadaniowym. Budżet państwa na rok 2011 zostanie przygotowany jedynie w układzie zadaniowym.
Reforma finansów publicznych

Zaakceptowana w październiku przez rząd nowelizacja ustawy o finansach publicznych stanowi I etap gruntownej naprawy funkcjonowania sektora publicznego w Polsce. Ma ona służyć zwiększeniu przejrzystości i jawności oraz uproszczeniu procedur zarządzania finansami publicznymi. Ze względów bezpieczeństwa reforma finansów publicznych musi być wprowadzana w kilku etapach. Zmiany zaproponowane w pierwszej kolejności zawierają zagadnienia, które można wprowadzić stosunkowo szybko. Najważniejsza polega na włączeniu środków unijnych do budżetu państwa, co umożliwi pełną kontrolę nad ich wydawaniem. Następna dotyczy planów budżetów agencji i pozostałych państwowych osób prawnych, które mają być przedstawiane obowiązkowo jako załączniki do ustawy budżetowej. Oznacza to, że będą uchwalane przez Sejm wraz z projektem ustawy budżetowej. Parlament będzie również nadzorował ich realizację.
Utworzenie Komisji Nadzoru Finansowego

Kompetencje dwóch dotychczasowych komisji kontrolujących spółki giełdowe, fundusze i firmy ubezpieczeniowe przejął we wrześniu nowy urząd – Komisja Nadzoru Finansowego. Z końcem roku jej zadaniem będzie także kontrola nad bankami. Nowoczesny i zgodny z aktualnymi tendencjami światowymi model zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym ma poprawić efektywność jego funkcjonowania. Chodzi także o zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz o lepszą ochronę interesów klientów. Zastosowany model, przy obecnie występujących kierunkach rozwoju rynków finansowych, oceniany jest jako bardziej efektywny, pozwalający na zwiększenie przepływu informacji oraz lepszą koordynację działań. Stwarza także możliwości skuteczniejszego monitorowania ryzyka finansowego. Pozwala na optymalne zarządzanie zasobami kadrowymi.
77

Raport

Premier Jarosław Kaczyński na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powołał Stanisława Kluzę, który cieszy się dużym zaufaniem rynków finansowych.
Program Konwergencji 2005

Rząd przygotował Program Konwergencji – Aktualizacja 2005. Program i jego coroczne weryfikacje są przygotowywane zgodnie z wymogami Paktu Stabilności i Wzrostu. Są formą nadzoru budżetowego i koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE. Program Konwergencji – Aktualizacja 2005 jest poświęcony głównie finansom publicznym. Dążeniem polskiej polityki fiskalnej będzie, obok stabilizacji, konsolidacja finansów publicznych, obniżenie tempa przyrostu długu publicznego oraz ograniczenie deficytu budżetu państwa i dostosowanie wskaźników ekonomicznych do wymogów Unii Europejskiej. W Programie przedstawiono prognozy deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2008 r. Przy klasyfikacji OFE jako części tego sektora Polska spełniła w 2005 r. fiskalne kryteria konwergencji (deficyt poniżej 3% PKB, a dług poniżej 60% PKB). Zgodnie z tymi szacunkami, w 2005 r. deficyt w relacji do PKB wyniósł 2,9%, czyli o 1% mniej niż prognozowano w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2004, a dług osiągnął 41,9% i był o 5,1% niższy niż poprzednio przewidywano.
Opłata skarbowa

Od 1 styczna 2007 r. znikną znaczki opłaty skarbowej. Zamiast naklejać je na pisma urzędowe, będziemy uiszczać opłatę gotówką lub bezgotówkowo. Przepisy wprowadzają także możliwość zarządzania przez rady gmin poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Dzięki tym zmianom obrót gospodarczy zostanie odformalizowany. Nastąp też uproszczenie poboru opłaty skarbowej, zmniejszenie wydatków państwa związanych z drukiem i dystrybucją znaczków. Ustawa przygotowana przez rząd wprowadza również ułatwienia dotyczące składania wniosków i podań drogą elektroniczną.

Podatki
Spadki i darowizny

W Sejmie trwają prace nad pakietem rządowych ustaw dotyczących podatków. Posłowie zaakceptowali rządową propozycję zwolnienia z podatku spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Zgodnie
78

Solidarna polityka gospodarcza

z uchwaloną nowelizacją, która wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., spadkami i darowiznami od tej samej osoby nie będzie trzeba dzielić się z fiskusem, jeżeli łączna ich wartość nie przekracza 1 mln. zł. O przyjęciu zwolnionej z podatku darowizny podatnik będzie musiał w ciągu miesiąca poinformować urząd skarbowy, co ma uszczelnić system podatkowy. Nie będzie miał takiego obowiązku wówczas, gdy darowizna nie przekroczy łącznej sumy 9 tys. 637 zł w ciągu 5 lat oraz gdy będzie dokonana w formie aktu notarialnego. Nowelizacja dotyczy także zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które zmierzają do uproszczenia zasad jego poboru. Najważniejsza innowacja dotyczy zwolnienia od podatków pożyczek dla najbliższych członków rodziny, do wysokości miliona złotych od tej samej osoby, w ciągu całego życia pożyczkobiorcy.
PIT

Sejm poparł zmiany zaproponowane przez rząd do ustawy o PIT. Zakładają one m.in. wprowadzenie podatkowej ulgi prorodzinnej oraz waloryzację kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych w latach 2007-2008. Waloryzacja progów podatkowych spowoduje, że w zależności od grupy podatkowej zapłacimy od kilkudziesięciu do kilkuset złotych mniej. Posłowie koalicji zadecydowali, że ulgę podatkową należy przyznać rodzinom od każdego posiadanego przez nie dziecka, a nie – jak proponował rząd – od minimum trojga. Dzięki tej zmianie rodzina będzie mogła odliczyć sobie od podatku 120 zł na każde dziecko. Uproszone formy opodatkowania dla przedsiębiorców, czyli ryczałt i karta podatkowa zostały utrzymane dzięki głosom posłów koalicji.
CIT

Przyjęta w październiku ustawa o podatku CIT zakłada uproszczenie systemu podatkowego, które ma zachęcić przedsiębiorców do rozpoczynania działalności i podejmowania nowych inwestycji. Do najważniejszych zmian zaproponowanych przez rząd należy możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Będą z niego korzystać firmy, których przychód ze sprzedaży nie przekracza 800 tys. euro oraz firmy rozpoczynające działalność. Rząd zaproponował także możliwość odliczania kosztów reklamy w pełnej wysokości oraz zachowanie darowizn.
Interpretacje wiążące

Sejm uchwalił ustawę Ordynacja podatkowa przygotowaną przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć stabilność prawa podatkowego, poprawić re79

Raport

lacje między podatnikami i organami podatkowymi oraz ułatwić podatnikom wywiązywanie się z ich obowiązków. Ustawa zakłada istotną zmianę zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego. Polega ona na centralizacji wydawania interpretacji podatkowych. Wprowadzono opłatę w wysokości 75 zł za ich opracowanie. Podatnicy będą mogli pytać także o interpretację dotyczącą planowanych działań. Obecnie można pytać tylko o sytuacje już zaistniałe. Interpretacje w sprawach ogólnych Ministerstwo Finansów będzie zamieszczać na swoich stronach internetowych.
VAT

Projekt Nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, którą przygotował rząd, zakłada możliwość rozliczania podatku VAT w formie ryczałtu kwotowego dla podatników świadczących niektóre rodzaje usług (np. związane z malowaniem wnętrz, naprawą zegarków i obuwia, usług szklarskich). Dotyczyć to będzie podatników, których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 35 tys. euro i którzy nie zatrudniają więcej niż 2 osoby oraz nie wykonują innych czynności nieobjętych ryczałtem. Wszyscy podatnicy będą mogli rozliczać się kwartalnie, ale zostanie zachowana możliwość rozliczania się za okresy miesięczne. Podatnicy, osiągający obroty powyżej 800 tys. euro i korzystający z rozliczeń kwartalnych, będą wpłacać zaliczki na podatek. W projekcie ustawy zniesiono przepisy dotyczące składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 000 zł przez prowadzących działalność krócej niż rok podatników, którzy zajmują się handlem wewnątrzwspólnotowym i występują o zwrot podatku z urzędu.
Podatek od samochodów

Rządowy projekt ustawy o podatku od samochodów poparła niedawno Konfederacja Pracodawców Polskich. Nowy podatek ma zastąpić kontrowersyjną akcyzę. Zgodnie z rządową propozycją ma być naliczany jednorazowo, przy pierwszej rejestracji auta na terenie Polski. Kwota podatku uzależniona będzie od pojemności skokowej silnika i normy emisji spalin Euro. Samochody niespełniające nowych, rygorystycznych norm emisji spalin, będą wyżej opodatkowane. Te rozwiązania prawne pomogą uporządkować rozregulowany rynek sprzedaży samochodów w naszym kraju. Prace nad projektem toczą się w sejmowej podkomisji. Aby dać administracji więcej czasu na przygotowanie, posłowie PiS zgłosili poprawkę przesuwającą o pół roku termin wejścia w życie zmian dotyczących wiążących interpretacji.
80

Solidarna polityka gospodarcza

E-deklaracje

Rząd rozpoczął realizację projektu e-Deklaracja, który pozwoli wszystkim przedsiębiorcom na rozliczenia podatkowe oraz komunikację z administracją podatkową drogą elektroniczną. Projekt ten jest finansowany ze środków unijnych. W sierpniu ruszyła realizacja pierwszej fazy projektu nazywana ePOLTAX. Z nowej usługi na początku będą mogli dobrowolnie skorzystać najwięksi przedsiębiorcy, których roczne przychody netto przekraczają 5 mln euro. Stopniowe wprowadzanie systemu e-POLTAX pozwoli na przetestowanie i wybór rozwiązań zapewniających wszystkim podatnikom elektroniczny sposób komunikacji z administracją podatkową. e-POLTAX będzie działał do momentu uruchomienia pełnego projektu e-Deklaracja.
Krajowa Informacja Podatkowa

Już ponad 40 tys. osób zadzwoniło do zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów Krajowej Informacji Podatkowej, która działa od 3 lipca. Infolinia jest do dyspozycji każdego obywatela. Działają cztery punkty informacyjne: w Płocku, Lesznie, Bielsku-Białej i Toruniu. Dzwonić można z dowolnego miejsca w kraju pod numer 0 801 055 055 za 35 groszy brutto za minutę. Konsultanci KIP udzielają informacji, przedstawiając jednolitą w skali kraju interpretację prawa podatkowego.
Zwrot części wydatków za ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych

W projekcie ustawy skierowanym do Sejmu rząd proponuje zrównanie obciążeń fiskalnych dla oleju opałowego i oleju napędowego. Jest to sposób na zlikwidowanie patologicznej sytuacji, która polega na wykorzystywaniu oleju opałowego do celów napędowych. Projekt zakłada jednocześnie zwrot części zwiększonych wydatków, poniesionych przez osoby fizyczne na zakup oleju opałowego, przeznaczonego do ogrzewania powierzchni mieszkalnych. Dotyczy to również organów administracji publicznej, szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz domów pomocy społecznej. Nowe przepisy zakładają również wzrost maksymalnej stawki na gaz płynny używany do napędu pojazdów samochodowych. Zapewni to prawidłową relację obciążenia podatkiem akcyzowym gazu używanego do napędu i benzyny.

81

Raport

Ograniczenie wydatków państwa
Rząd likwiduje zbędną administrację

W marcu 2006 r. zlikwidowano Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Oprócz tego likwidacji mają ulec trzy inspekcje zajmujące się bezpieczeństwem żywności: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W ich miejsce powstanie jedna instytucja o nazwie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Z inicjatywy posłów PiS zniesiono stanowisko Szefa Służby Cywilnej i jego urząd. Przeniesienie części zadań na premiera, a w jego imieniu na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pozwoli na znaczne oszczędności budżetowe.
Ograniczono wydatki na administrację rządową

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ograniczyła o ok. 30% liczbę pojazdów służbowych. Ograniczono również liczbę etatów związanych z obsługą transportową. Premier zakazał jednostkom administracji rządowej organizowania indywidualnych przetargów na zakup samochodów osobowych. Zgoda na ich przeprowadzenie wydawana jest w sytuacjach wyjątkowych. Administracja rządowa została zobowiązana do stopniowego wyzbycia się ośrodków wypoczynkowych. M.in. Kancelaria Premiera, dysponująca 11 ośrodkami, przeznaczyła 8 z nich do sprzedaży (procedury w tym zakresie zostały uruchomione). Urzędy Wojewódzkie zlikwidowały ponad 50 wyższych stanowisk oraz ok. 50 samochodów służbowych.

Gospodarka morska
Gospodarka morska była obszarem mocno zaniedbywanym przez kolejne rządy na przestrzeni wielu lat. W dniu 5 maja 2006 roku resort ten zyskał w rządzie swojego reprezentanta. Ministrem gospodarki Morskiej został Rafał Wiechecki. Dzięki temu narastającym problemom polskiego rybołówstwa i żeglugi morskiej zaczęto poświęcać znacznie więcej uwagi.
Więcej pieniędzy na transport morski

Od 2007 r. część środków z funduszy strukturalnych zostanie przeznaczona na poprawę stanu śródlądowych dróg wodnych. Dzięki staraniom Mi82

Solidarna polityka gospodarcza

nistra Gospodarki Morskiej wzrosła kwota dofinansowania na rozwój transportu morskiego z 600 do 800 mln euro. Pieniądze te zostaną wykorzystane m.in. na modernizację części drogi wodnej Szczecin-Świnoujście, budowę bazy promowej w porcie Gdynia oraz modernizację infrastruktury kolejowej przy porcie Gdańsk. Prowadzone są także działania mające poprawić stan dróg śródlądowych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego programy rząd przyjął projekt budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Morskie kadry

Powołano Zespół do spraw opracowania Polskiego Modelu Kształcenia Kadr Morskich w Systemie Edukacji, w celu dokonania przeglądu i wprowadzenia zmian do obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie szeroko pojętego wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.
Nowy Kodeks Morski

Planuje się uporządkowanie przepisów prawnych dotyczących legislacji morskiej. Wkrótce zostanie powołana Komisja Legislacyjna Prawa Morskiego, która przygotuje projekt nowelizacji Kodeksu Morskiego. Duże zmiany czekają izby morskie, wobec których przygotowywana jest reforma.
Porty morskie i ochrona środowiska morskiego

Dobiegły końca konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o ochronie żeglugi i portów. Zakończył się również proces ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi.
Transport morski

W sierpniu br. wprowadzono nowe regulacje w ustawie o podatku tonażowym. Mają one przyczynić się do powrotu statków polskich armatorów morskich pod banderę narodową. Zapewnią także dostosowanie warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów państw UE.
Modyfikacja Programu Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu z 2003 r.

Niestety wciąż istnieją bariery, które hamują rozwój żeglugi bliskiego zasięgu. Nie została ona w pełni włączona do intermodalnego łańcucha dostawczego od drzwi do drzwi. Doskonalenie tych obszarów żeglugi bliskiego zasięgu będzie nadal jednym z głównych zadań polskiego rządu. Polska w pełni akcep83

Raport

tuje potrzebę zaangażowania się rządu w tworzenie warunków instytucjonalnych i prawnych, ułatwiających realizację projektów połączeń żeglugowych o charakterze autostrad morskich.

Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa
Utworzenie listy spółek o strategicznym znaczeniu dla Państwa

W grudniu ubiegłego roku rząd podjął decyzję o umieszczeniu piętnastu spółek na liście przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla kraju, wobec których Ministerstwo Skarbu będzie mogło korzystać ze specjalnych uprawnień, czyli tzw. złotego weta. Uprawnienia te polegają na możliwości blokowania uchwał niekorzystnych dla Skarbu Państwa lub zgłaszaniu sprzeciwu w stosunku do planowanych działań dotyczących istotnych sfer działalności tych spółek. Rozporządzenie Rady Ministrów wzmacnia kontrolę państwa w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego i ma na celu uporządkowanie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Na liście tej znalazły się następujące spółki: 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 2. Grupa LOTOS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku 3. Naftobazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4. Polski Koncern Naftowy ORLEN spółka akcyjna z siedzibą w Płocku 5. BOT – Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 6. Kompania Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach 7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 8. PSE – Operator spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 9. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 10. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń spółka akcyjna z siedzibą w Płocku 11. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 12. PKP – Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 13. TP – Emitel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
84

Solidarna polityka gospodarcza

14. KGHM Polska Miedź spółka akcyjna z siedzibą w Lubinie 15. Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu Rząd przyjął także rozporządzenie w sprawie ustanawiania i odwoływania obserwatorów w spółkach strategicznych (24 stycznia 2006 r.). Obserwatorzy będą monitorować działalność spółek i podejmowane w nich decyzje. Chodzi o kontrolę rozporządzania mieniem oraz najważniejszych uchwał walnego zgromadzenia dotyczących np. rozwiązania spółki, przeniesienia spółki za granicę, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Usprawnienie działania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

1 stycznia 2006 r. weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Usunęła ona luki prawne, które uniemożliwiałyby sprawne funkcjonowanie instytucji. Zlikwidowano przede wszystkim zagrożenie, iż Skarb Państwa będzie pozbawiony możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. Zrezygnowano z tworzenia terenowych oddziałów Prokuratorii Generalnej. Dzięki temu zmniejszono wydatki na administrację o ok. 15-20 mln zł rocznie. Przesunięcie terminu rozpoczęcia przez Prokuratorię Generalną działalności z 1 stycznia na 15 marca 2006 r. umożliwiło lepsze przygotowanie nowej instytucji do wykonywania zadań wynikających z ustawy. Instytucja ta jest swego rodzaju adwokatem Skarbu Państwa. Chroni go przed niekorzystnym rozporządzaniem majątkiem narodowym. Prokuratoria Generalna reprezentuje Skarb Państwa w sprawach roszczeń majątkowych zgłaszanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
Zmiany w sektorze bankowym

Rząd zaproponował zniesienie zakazu podziału banków funkcjonujących w formie prawnej spółki akcyjnej. Brak takiej możliwości utrudniał bowiem przeprowadzanie zmian o charakterze restrukturyzacyjnym w obrębie sektora bankowego. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe, która już obowiązuje, nie dotyczy jednak banków spółdzielczych. Podział banków, podobnie jak ich łączenie, będzie wymagał zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. Jeżeli podział może wpłynąć na brak stabilnego zarządzania bankiem, Komisja nie wyda zezwolenia.
85

Raport

Poprzez umożliwienie dzielenia banków według procedury zgodnej z Kodeksem spółek handlowych akcjonariusze banków będą mogli wpływać na rozwój działalności bankowej i na zarządzanie potencjałem spółek bankowych.
Nowelizacja ustawy kominowej

Rząd zaproponował podwyższenie maksymalnej wysokości wynagrodzeń dla kadry menadżerskiej zatrudnionej w państwowych firmach, które dziś ogranicza tzw. ustawa kominowa. Według obowiązujących przepisów wysokość zarobków dla tych menedżerów nie może przekroczyć sześciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, nad którym pracuje Sejm, zakłada, że osoby pracujące w przedsiębiorstwach i spółkach, które zatrudniają co najmniej 100 pracowników i osiągnęły nie mniej niż 20 mln euro przychodów rocznie, będą mogły otrzymać ośmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast osoby pracujące w przedsiębiorstwach i spółkach, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników i osiągnęły nie mniej niż 100 mln euro przychodów rocznie, będą mogły zarobić dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W projekcie przewidziano również możliwość przyznania osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych raz w roku premii w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Warunkiem będzie poprawa wyniku finansowego. Podniesienie wynagrodzeń będzie możliwe w 32 spółkach z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa powyżej 50%, które spełniają warunki dużego przedsiębiorstwa, w 39 spółkach, które można uznać za średnie, oraz w jednym przedsiębiorstwie państwowym.
Polityka dywidendowa

Podejmując decyzję o poziomie dywidendy Ministerstwo Skarbu Państwa bierze pod uwagę wyniki finansowe firmy, jej bieżącą płynność oraz plany inwestycyjne. Z przeprowadzonej w Ministerstwie Skarbu Państwa analizy wynika, że ponad połowę wypracowanego zysku netto za rok 2005 przeznaczono na dywidendę w spółkach z mniejszościowym udziałem (55,1% zysku netto). Natomiast w spółkach ze 100% udziałem pobór dywidendy wyniósł tylko 36,6%, a w przypadku spółek z większościowym udziałem – 45,8% zysku netto.
86

Solidarna polityka gospodarcza

Widać, że w firmach z większym zaangażowaniem kapitałowym sektora prywatnego polityka dywidendowa jest bardziej rygorystyczna niż w podmiotach z wyłącznym lub większościowym udziałem Skarbu Państwa. Oznacza to, że polityka dywidendowa prowadzona jest w sposób zrównoważony. Pod uwagę brane są interesy nadzorowanych spółek. Według stanu na 31.08.2006 r. dochody z tytułu dywidend wyniosły 2,8 mld zł, co oznacza, iż planowana na 2006 r. kwota 2,4 mld zł została przekroczona. Najwyższe wpływy z tytułu dywidendy pochodzą z takich spółek jak KGHM Polska Miedź S.A.– 885,9 mln zł, PZU S.A.– 742,1 mln zł czy Bank PKO BP S.A.– 412 mln zł.
Sektor Wielkiej Syntezy Chemicznej i branża spirytusowa

W oparciu o strategię dla przemysłu chemicznego w Polsce realizowany jest proces restrukturyzacji i prywatyzacji spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh). Do niego należy najważniejsza i największa część produkcji przemysłu chemicznego. WSCh tworzą zakłady produkujące wyroby petrochemiczne, polimery oraz chemię nieorganiczną i nawozy sztuczne. Ministerstwo Skarbu Państwa realizuje założenia Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji tego sektora. Dotyczą one Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A., Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. Prowadzone są także prace nad koncepcją konsolidacji branży spirytusowej w ramach Polskiej Grupy Spirytusowej. Powodem tych zamierzeń jest wzmocnienie konkurencyjności państwowych podmiotów branży spirytusowej, by można było przeprowadzić ich prywatyzację korzystnie dla Skarbu Państwa.
Dokapitalizowanie polskich uzdrowisk

Polskie uzdrowiska, nad którymi kontrolę sprawuje państwo, tracą kuracjuszy na rzecz uzdrowisk w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Aby zapobiec tej tendencji, rząd planuje wspomóc rozwój spółek uzdrowiskowych, które już dokapitalizował. Podwyższenie kapitału powinno wpłynąć na poprawę wyników spółek i wzrost ich wartości. Obecnie trwa także przegląd stanu prawnego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek uzdrowiskowych, żeby zaktualizować opracowany na przełomie lat 2004-2005 plan ich prywatyzacji. W trakcie tych prac powstanie koncepcja dalszego rozwoju branży.
87

Raport

Planowane działania
Rekompensata za utracone mienie w Warszawie

Rząd we współpracy ze stołecznymi władzami zamierza wyjaśnić stan prawny nieruchomości warszawskich i zrekompensować krzywdy właścicielom, którzy tuż po wojnie utracili swoje mienie. Decyzję taką zawierał dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Realizacja tego planu umożliwi także racjonalne gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym stolicy. Chodzi m.in. o remonty zabytkowych budynków, inwestycje i sprzedaż części mieszkań komunalnych najemcom. Ponadto uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości warszawskich będzie miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności miasta dla inwestorów z uwagi na poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Ochrona konkurencji i konsumentów

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów usprawnia działanie UOKiK i zwiększa skuteczność decyzji prezesa tej instytucji. Nowe przepisy dotyczą m.in. wyrażenia zgody na koncentrację przedsiębiorców. Nowością jest podniesienie wysokości progu obrotu firm uczestniczących w koncentracji. Obowiązek zgłoszenia będzie obejmować firmy, w których łączny światowy obrót w roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczy miliard euro, a w przypadku terytorium Polski – 50 mln euro. Prezes UOKiK będzie kontrolować tylko największe koncentracje, mające istotny wpływ na stan konkurencji na polskim rynku. Przedsiębiorca, który dopuścił się naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, może zostać ukarany przez prezesa UOKiK karą pieniężną. Nie będzie ona jednak mogła przekroczyć 10% przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym jego decyzję. Prezes UOKiK będzie miał też prawo ukarać przedsiębiorcę karą w wysokości do 50 mln euro, jeśli podał on we wniosku nieprawdziwe dane, odmówił udzielenia informacji, bądź nie wyraził zgody na współpracę podczas przeprowadzanej kontroli.

88

Rozwój infrastruktury

Jednym z priorytetów rządu jest odrobienie wieloletnich zaległości w budowie dróg, modernizacji lotnisk i infrastruktury kolejowej. Na wiele z tych zadań rząd uzyskał środki z Unii Europejskiej. Finansowane one będą również ze środków budżetu państwa.

Transport
Perspektywy dla autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych

Program budowy autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych na lata 2007-2013 zakłada zadania, których wykonanie jest priorytetowe, więc ich realizacja będzie przyspieszona. Oznacza to, że w 2009 r. do użytkowania zostaną oddane odcinki autostrad: A1, A4 i A18; odcinki dróg ekspresowych: S1, S3, S5, S7, S8, S10, S19, S22 i S69; elementy Warszawskiego Węzła Drogowego (WWD). W kolejnych latach program przewiduje kontynuację prac na kolejnych odcinkach autostrady A4 i A8, drogach ekspresowych S3, S5, S7, S8, S17 i S19 oraz WWD.
Nadrabianie wieloletnich zaległości w infrastrukturze drogowej

W lipcu premier Jarosław Kaczyński otworzył odcinek autostrady A2 Stryków-Konin, który liczy ponad 100 km i jest największym w Polsce zakończonym projektem infrastrukturalnym finansowanym ze środków unijnych. Trwają negocjacje z koncesjonariuszem Autostrada Wielkopolska SA. Jeżeli zakończą się one sukcesem, to w 2007 r. rozpoczną się prace na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. Budowa kolejnego odcinka autostrady A2, ze Strykowa do Warszawy, rozpocznie się w trzecim kwartale przyszłego roku, a zakończy najpóźniej w 2010 r. W tym samym roku Ministerstwo Transportu przewiduje wybudowanie autostrady A1 od Gdańska do południowej granicy państwa. Przygotowany wieloletni program inwestycyjny przewiduje wydanie ponad 130 mld zł do 2013 r. na budowę autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych. Ma
89

Raport

powstać ok. 1200 km autostrad, ok. 1600 km dróg ekspresowych. Zmodernizowanych zostanie 2000 km dróg rocznie. W 2013 r. sieć dróg ekspresowych osiągnie 1800 km, a długość autostrad – 1729 km. Zmodernizowane zostanie 75% sieci pozostałych dróg krajowych. Obecnie toczą się 22 postępowania przetargowe na inwestycje drogowe. Polska wykorzystała już we wrześniu środki przyznane na ten rok w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT).
Szybsza refundacja kosztów

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego Transport jest przyspieszenie procesu refundacji wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Końcowych. Trwa intensywna praca nad przygotowaniem pięciu umów o dofinansowanie projektów. Dlatego aktualnie wykorzystanie wszystkich środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 76%. Opracowano też tzw. Podręcznik Procedur oraz wzmocniono monitoring rzeczowo-finansowy. Dzięki temu od 1 listopada 2005 r. do 28 września 2006 r. zaakceptowano do wypłaty 277 687 298,32 zł, z czego tylko we wrześniu 176 636 786,92 zł (do 28 września br.). Do końca września zrefundowano ponad 92 mln euro.
Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia

Wprowadzenie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia ma stworzyć możliwości powołania ich jako nowego podmiotu uprawnionego do przygotowania i realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji, ochrony i zarządzania drogami krajowymi. Powołanie takich spółek spowoduje przyspieszenie budowy autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych. Spełnione zostaną też unijne normy poprzez dostosowanie do obciążeń 11,5 t/oś nawierzchni dróg krajowych, leżących w europejskich korytarzach transportowych
Program Infrastruktura i Środowisko

Będzie on służył podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dzięki temu możliwe będzie przełożenie celów strategicznych na konkretne działania, przy wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest on również istotnym instrumentem wdrażania Strategii Lizbońskiej.
90

Rozwój infrastruktury

Niebezpieczne miejsca na drogach – kierowco zwolnij

W ciągu minionych 12 miesięcy realizowane były kolejne edycje Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Realizacja zadań, polegających na przebudowie i modernizacji newralgicznych odcinków dróg, kosztowała ponad 9,2 mln zł. Stan bezpieczeństwa na tych odcinkach poprawił się (potwierdzają to statystyki prowadzone przez policję i obserwacje służb drogowych). Przyjęty we wrześniu Program Realizacyjny Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) GAMBIT w latach 2006-2007 ma przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zakłada wydanie na ten cel ok. 6 mld zł, z czego ponad 3 mld zostaną przeznaczone na rozwój bezpiecznej sieci dróg. Program finansowany będzie m.in. z budżetów państwa i samorządów, Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unii Europejskiej. Zakłada się, że liczba ofiar wypadków drogowych w najbliższych latach zmniejszy się o połowę.
Pamiętaj, masz jedno życie

Komenda Główna Policji, Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej opracowują program nauczania, dotyczący wychowania komunikacyjnego, kierowany do szkół i nauczycieli. W ramach prowadzenia akcji edukacyjnych sfinansowano cykl 10 odcinków programu telewizyjnego pt. Czy musiało tak być? oraz współfinansowano produkcję programu Auto – Kawa czy Herbata. Odbyła się też kampania społeczna Ty i trzeźwy kierowca. Opracowano również materiały edukacyjne przydatne w nauczaniu dzieci i młodzieży w różnym wieku. Od wychowania przedszkolnego (Klub pancernika – klika w fotelikach, podręcznik dla nauczycieli, materiały odblaskowe, plakaty i ulotki), a skończywszy na uczniach szkół ponadgimnazjalnych (prezentacja multimedialna Pamiętaj, masz jedno życie).
Infrastruktura kolejowa

Ministerstwo Transportu pracuje nad przyspieszeniem modernizacji infrastruktury kolejowej, podniesieniem jakości obsługi pasażerów oraz stworzeniem warunków niezbędnych do konkurowania na zliberalizowanym rynku kolejowym. Dzięki przeznaczeniu znacznych środków na inwestycje kolejowe oraz modernizację infrastruktury kolejowej zwiększy się komfort i szybkość podróżowania koleją oraz poprawią się warunki transportu towarów. Wzrośnie również bezpieczeństwo na skrzyżowaniach szlaków kolejowych i dróg. W wyniku realizacji rządowej strategii dla transportu kolejowego do 2009 r. planowane jest przywrócenie równowagi finansowo-ekonomicznej spółek Grupy PKP. Trwają
91

Raport

również przygotowania Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Resort przygotowuje też nowe umowy dotyczące komunikacji kolejowej między Polską, Ukrainą i Rosją. Dążenia do tego, by zachować znaczący udział transportu kolejowego w strukturze przewozów w Polsce, są finansowane z środków publicznych rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej. W 2006 r. przeznaczono na ten cel 765.596 tys. zł, z tego 260.000 tys. zł na utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz 505.596 tys. zł na inwestycje kolejowe. Dofinansowanie utrzymania infrastruktury kolejowej pozwoliło obniżyć opłaty za korzystanie z niej.
Szansa na nowe lotniska cywilne

Polskie lotniska będą mogły w najbliższych latach finansować swoje inwestycje ze środków Unii Europejskiej. Jest już gotowy plan wykorzystania pieniędzy z UE na lata 2007-2013. Około 350 mln euro pozwoli do 2010 r. na ich zmodernizowanie i zakończenie procesu realizacji zasad układu z Schengen. Obecnie wzrost przelotów pasażerskich w Polsce jest obok Chin największy na świecie. Planuje się wykorzystanie lotnisk wojskowych do celów cywilnych. Polska ma 8 lotnisk, które znalazły się w sieci europejskiej: w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie i Krakowie. Po 2010 r. razem z portami w Łodzi i Bydgoszczy będzie ich dziesięć. Zdaniem rządu te porty to wielka szansa na rozwój polskiej turystyki. Aby udostępnić niewykorzystywane lotniska wojskowe, będące w dyspozycji resortu obrony i Agencji Mienia Wojskowego, przygotowywana jest zmiana ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa i Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy Prawo lotnicze. Ma to na celu wprowadzenie regulacji prawnych, które umożliwią zwiększenie efektywności wykorzystania lotnisk. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb szybko rosnącego cywilnego ruchu lotniczego. Ponadto przekazanie lotnisk wojskowych jednostkom samorządu terytorialnego i ich zamiany na obiekty cywilne spowoduje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny małych społeczności lokalnych, zwiększy szanse regionów na wykorzystanie środków pomocowych UE oraz skomunikuje je z innymi regionami i krajami.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Powstanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stwarza możliwości prawne do wywiązania się Polski ze zobowiązań wynikających z przystąpienia RP w 2004 r. do Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2007 r. Polska Agencja
92

Rozwój infrastruktury

Żeglugi Powietrznej przystąpi do wspólnego europejskiego systemu pobierania opłat nawigacyjnych, fakturowania oraz ściągania należności, realizowanego przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) EUROCONTROL.
Liberalizacja rynku usług pocztowych

Zmniejszono obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego – Poczty Polskiej. Została zwiększona natomiast liczba operatorów alternatywnych, świadczących tzw. usługi kurierskie (ze 113 na koniec 2005 r. do 146 na koniec sierpnia 2006 r.). Dalsze ograniczanie praw wyłączonych tylko dla operatora publicznego umożliwia rozwój konkurencyjnych dla Poczty Polskiej operatorów pocztowych. Zjawisko to jest odbierane pozytywnie przez konsumentów i przedsiębiorców.
Komputerowe śmieci

Regulacje antyspamowe zostaną zawarte w nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Ich zadaniem jest stworzenie skutecznych przepisów dotyczących zwalczania przypadków przesyłania informacji niezamówionych, tzw. Spamu, oraz szkodliwego oprogramowania, tzw. malware, które jest dystrybuowane głównie drogą niechcianej poczty elektronicznej. Dzięki tym regulacjom ma ulec poprawie bezpieczeństwo użytkowników sieci telekomunikacyjnych, w szczególności sieci internetowej, a także dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów.
Planowane działania

Ministerstwo Transportu przygotowuje projekt ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także nowelizację ustawy o drogach publicznych. Będą kontynuowane negocjacje ze stroną niemiecką w sprawie budowy kolejowych mostów granicznych oraz w sprawie komunikacji kolejowej przez granicę państw. Będą również przygotowane nowe umowy w sprawie komunikacji kolejowej przez granicę państwową z Ukrainą i Rosją. Cały czas będzie opracowywany Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Aby zwiększyć skuteczność działań prewencyjnych i restrykcyjnych, służby kontroli ruchu drogowego zostały wyposażone w nowy sprzęt. Skróciło to czas dojazdu i zwiększyło liczbę przeprowadzonych kontroli przez służby kontroli ruchu drogowego średnio o 30%. Rząd planuje dalszy zakup wyposażenia dla służb kontroli ruchu drogowego i służb ratowniczych.
93

Raport

Zagospodarowanie przestrzenne kraju

Celem zmiany prawa jest zabezpieczenie interesów zarządców dróg publicznych, zarówno na etapie planowania inwestycji (w przebiegach wariantowych), jak i wykonywania funkcji zarządcy, np. przy ochronie dróg. Dotychczasowe przepisy o planowaniu przestrzennym nie uwzględniały specyfiki inwestycji liniowych. Wręcz przeciwnie, miały na uwadze głównie interesy samorządów reprezentujących lokalny punkt widzenia, co prowadziło do zabudowy korytarzy projektowanych dróg S19 i A2. Jeszcze przed 2013 r. zakończy się budowa drogi ekspresowej S19. Dzięki dodatkowym środkom rządowym dojedziemy nią do granicy z Białorusią i do granicy ze Słowacją. Na początku maja premier Kazimierz Marcinkiewicz zwrócił się do władz Spółki Autostrady Wielkopolskie o przyspieszenie budowy kolejnych odcinków autostrady A2. Rząd jest gotów sfinansować ten projekt, jeśli spółka nie są w stanie sama tego zrobić. W takiej sytuacji powinna zrezygnować z projektu. Autostrada A2 prowadzi do przejścia granicznego w Świecku. Obecnie prowadzone są zaawansowane negocjacje strony rządowej i koncesjonariusza w sprawie zamknięcia finansowego przedsięwzięcia.
Planowane działania

Jedną z najpilniejszych potrzeb związanych z zapewnieniem stałego rozwoju infrastruktury jest stworzenie warunków umożliwiających znacznie szybszą i bardziej skuteczną niż dotychczas realizację zadań inwestycyjnych oraz maksymalne wykorzystanie przeznaczonych na ten cel środków unijnych. Dostrzegając istniejące dotychczas ograniczenia, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali i skierowali do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, którego uchwalenie pozwoliłoby na wdrożenie następujących rozwiązań: rozszerzenia działania ustawy na jednostki samorządowe realizujące zadania z udziałem środków unijnych w celu usprawnienia procesu przygotowania inwestycji i przyspieszenia procesu wykorzystania środków unijnych; zapobieżenia konieczności powtarzania całego postępowania zmierzającego do wydania nowej decyzji lokalizacyjnej, w sytuacji gdy wadą dotknięta jest tylko jej część; zwolnienia z podatku od nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; przyspieszenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji, polegającego na wyeliminowaniu długotrwałej procedury związanej z nabywaniem gruntów pod drogi; rozdzielenia aktu wywłaszczenia nieruchomości od ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
94

Polityka Obronna

Zasadniczym celem Rządu w zakresie polityki obronnej kraju jest umacnianie obronności państwa, unowocześnienie polskiej armii, doskonalenie zdolności operacyjnych i bojowych żołnierzy oraz współpraca operacyjna jednostek Sił Zbrojnych i układu pozamilitarnego. Do priorytetów należy też pełna realizacja zadań w ramach sojuszu NATO, pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie sytemu obrony oraz moralna odnowa Wojska Polskiego.
Finansowanie armii

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a tym samym stworzenia Sił Zbrojnych zdolnych do skutecznej obrony Polski, wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania polskiej armii. Rząd zaplanował w budżecie na przyszły rok zwiększenie nakładów na obronę narodową o 2,6 mld zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na modernizację polskiej armii. Ponad 1 mld zł resort przeznaczy na zakup samolotów wielozadaniowych F-16. Na potrzeby obronne kraju przeznaczone zostanie blisko 24% wszystkich środków zaplanowanych dla resortu. Zwiększą się także wydatki na realizację misji zagranicznych. Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP do końca 2008 r. 1/3 polskiej armii ma zostać dostosowana do standardów NATO pod względem uzbrojenia, wyposażenia i możliwości działania w każdych warunkach.
Misje zagraniczne

Rząd wspiera działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Przez ostatnie 12 miesięcy polscy żołnierze pełnili i pełnią nadal służbę w Iraku, Afganistanie, Demokratycznej Republice Konga, Syrii, Libanie, Kosowie i Bośni. Od początku 2006 r., na prośbę lokalnych władz, udział naszych żołnierzy pełniących misję w Iraku ma charakter szkoleniowo-doradczy. Aktywność polskich oddziałów w wyzwalaniu Iraku i w wojnie z terroryzmem ma wymiar nie tylko pomocy sojuszniczej. Zadania realizowane za granicami RP to również wyzwanie organizacyjne dla polskiej armii oraz ogromny krok naprzód w kierunku modernizacji sił zbrojnych.
95

Raport

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik stacjonował na Litwie w ramach misji Air Policing (wynika ona z sojuszniczych zobowiązań RP). Polscy piloci patrolowali przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii, które nie mają własnego lotnictwa bojowego. Są to szczególne zadania dla lotnictwa myśliwskiego, wykonywane w czasie pokoju i kryzysu. Mają one zapewnić nienaruszalność granic przestrzeni powietrznej NATO oraz chronić przed atakiem z powietrza. W najbliższym czasie Polski Kontyngent Wojskowy znacznie się powiększy. Liczba naszych żołnierzy w Afganistanie wzrośnie o ponad tysiąc (obecnie stacjonuje ich tam ponad 100). Zwiększenie kontyngentu w Afganistanie to wypełnienie zobowiązań sojuszniczych. Natomiast do kontyngentu w Libanie dołączy 500 żołnierzy (obecnie pod egidą ONZ stacjonuje tam niespełna 250 osób). W sumie poza granicami RP ponad dwa tysiące polskich żołnierzy niesie pomoc miejscowej ludności, szkoli tamtejszych wojskowych, oczyszcza z min podległe im tereny i pilnuje porządku. Finalizowana jest też koncepcja zakładając wyodrębnienie wojsk specjalnych, gotowych natychmiast uczestniczyć w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w każdym zakątku świata. Przewiduje się też zorganizowanie dowództwa na szczeblu operacyjnym, które będzie dowodzić polskimi wojskami podczas operacji zagranicznych.
Coraz nowocześniejsza armia

We wrześniu, podczas wizyty w USA, szef rządu RP uczestniczył w uroczystości symbolicznego przekazania dla Sił Zbrojnych RP pierwszego spośród 48 myśliwców wielozadaniowych F-16. Premier zaznaczył, że samoloty wzmocnią polską armię, a co za tym idzie także siły zbrojne NATO. Polska jest jednym z 23 państw użytkujących F-16. Zakupione maszyny są jednymi z najbardziej nowoczesnych samolotów wielozadaniowych. Pierwsze cztery samoloty mają przylecieć do Polski w listopadzie. Do końca 2008 r. sprowadzone zostaną wszystkie zakupione maszyny. Na przełomie września i października podpisano kilka umów offsetowych, dzięki którym polska armia uzyska dostęp do nowoczesnych technologii i wzrośnie produkcja w zakładach przemysłu zbrojeniowego. Umowa z amerykańską firmą Harris Corporation przewiduje produkcję w Polsce nowoczesnych systemów łączności radiowej oraz utworzenie centrum szkoleniowego i serwisowego. Wartość umowy to ponad 10 mln dolarów. Z kolei szwedzka firma Saab przekaże Polsce najnowszą technologię produkcji amunicji i rakiet przeciwokrętowych oraz dodatkowe zamówienia na produkty elektroniczne. Wartość umowy przekracza 120 mln euro. Natomiast
96

Polityka obronna

umowa podpisana z fińską firmą Gammo Raufoss, o wartości ok. 70 mln euro, dotyczy dostawy i nieodpłatnego przekazania nowoczesnej technologii do produkcji amunicji dla polskiej armii. Dzięki pakietowi umów podpisanych w październiku z Satelitarnym Centrum Operacji Regionalnych polska armia uzyskała dostęp do najdokładniejszych zdjęć satelitarnych. Umowy przewidują między innymi szkolenia z zakresu wykorzystywania tych zdjęć dla jednostek służby geograficznej, rozpoznania oraz wywiadu. Materiały otrzymywane ze SCOR poprawią zabezpieczenia polskich sił powietrznych, lądowych i morskich. Z kolei w ramach polsko-amerykańskiej umowy o współpracy naukowotechnicznej w zakresie obronności zostaną zwiększone możliwości kontroli przestrzeni powietrznej RP. Dzięki temu polska armia dostosuje system obrony przeciwlotniczej do standardów Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO. Prace prowadzone będą do 2012 r. 1 lipca 2006 roku Polska przystąpiła też do Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego. Uczestnictwo naszego kraju w tym programie umożliwi tworzenie powiązań technicznych, technologicznych, kapitałowych, organizacyjnych i strukturalnych wśród podmiotów przemysłowych. To najbardziej efektywna metoda rozszerzania konkurencji. Ułatwi to również konkretnym przedsiębiorstwom specjalizację w określonych dziedzinach techniki wojskowej, pozwoli na budowanie swojej pozycji i marki oraz wspomoże pozyskiwanie środków finansowych na rozwój technologiczny oraz nowoczesnych technologii obronnych. Jednocześnie polskie przedsiębiorstwa zostaną objęte mechanizmami osłonowymi, które mają zapobiec ich ewentualnej marginalizacji lub eliminacji z rynku. Działania rządu w tym zakresie będzie koordynował minister obrony narodowej. Do końca roku zakończą się negocjacje w sprawie przystąpienia do programu NAPMO (organizacja kierująca i zarządzająca programem wczesnego ostrzegania i naprowadzania). Dzięki temu zwiększa się możliwość kontroli przestrzeni powietrznej i wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń.
Działania w sytuacjach kryzysowych

Polska, realizując zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO, udzieliła pomocy Pakistańczykom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Polscy żołnierze m.in. wybudowali i wyposażyli schronienia na zimę dla ludności w miejscowościach Jaglari i Rangla.
97

Raport

W związku z działaniami wojennymi w Libanie wojsko polskie zapewniło też pomoc logistyczną podczas ewakuacji obywateli polskich z terytorium tego państwa. Minister Obrony Narodowej udostępnił pięć samolotów transportowych Eskadry Lotnictwa Transportowego (z 13 dostępnych) oraz dwa pasażerskie Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie (z 36 dostępnych).
Odtajnienie dokumentów Układu Warszawskiego

Usunięto białe plamy w historii PRL i Ludowego Wojska Polskiego. Dzięki pracy powołanego Zespołu Przeglądu Materiałów Archiwalnych ujawniono plany operacji Frontu Nadmorskiego, który dysponował 194 ładunkami nuklearnymi. Odtajniono również dokumenty stanu wojennego. Wśród nich m. in. plany udziału Ludowego Wojska Polskiego w przeciwdziałaniu akcjom protestacyjnym 1981 r.
Doskonalenie systemu dowodzenia

Podjęto działania, które mają na celu polepszenie relacji dowodzenia między Dowództwem Operacyjnym i dowództwami rodzajów Sił Zbrojnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz wybranymi elementami Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Chodzi o synchronizację działań podczas prowadzenia połączonej operacji obronnej. Rząd finalizuje prace przy organizacji na szczeblu operacyjnym dowództwa, które będzie dowodzić polskimi wojskami podczas operacji zagranicznych. Dowódca Operacyjny będzie też miał bezpośrednio podporządkowane Centrum Operacji Powietrznych (COP) i Centrum Operacji Morskich (COM). Dzięki temu, w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej kraju, decyzje będą podejmowane o wiele szybciej. Utworzony zostanie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on odpowiadał za zarządzanie gospodarką wojska w sprawach logistyki i zarządzanie obroną terytorialną. Inspektorat będzie też wspierał polskie oddziały podczas misji poza granicami Polski.
Armia wprowadza mechanizmy antykorupcyjne

Minister obrony zadecydował, że w polskiej armii będą wprowadzane przejrzyste zasady organizowania przetargów zgodne z zasadami Paktu Prawości w Zamówieniach Obronnych DIP. Procedury te, proponowane przez Transparency International, służą zapewnieniu jawności zamówień obronnych.
98

Polityka obronna

Podjęte zostaną działania dotyczące przygotowania i wdrożenia programu pilotażowego, który obejmie jeden lub kilka międzynarodowych przetargów na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla polskiego wojska. W resorcie obrony powołany został też pełnomocnik ds. procedur antykorupcyjnych w wojsku. Realizuje on działania dotyczące centralizacji przetargów i otwarcia systemu na większą konkurencyjność.
MON mecenasem historii i kultury

W warszawskiej Cytadeli ma zostać ulokowane Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Katyńskie. Fakt, iż Cytadela (obecnie siedziba Wojsk Lądowych) może być oddana na potrzeby muzeum, wynika z decyzji o budowie nowej siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma być ona ulokowana przy ul. Żwirki i Wigury. Resort obrony narodowej w październiku podjął decyzję o udzieleniu pomocy organizacyjnej i logistycznej przy realizacji filmu pt. Post Mortem – Opowieści Katyńskie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Żołnierze polskiej armii wystąpią w filmie w roli statystów. Wojsko udostępni też niezbędne rekwizyty. Premiera filmu planowana jest jesienią 2007 r. Przygotowywane zmiany prawne przewidują rozszerzenie kompetencji ministra obrony, które umożliwią mu prowadzenie akcji promujących polskie siły zbrojne w kraju i za granicą.
Planowane działania

Do końca roku planuje się zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia do programu NAPMO (organizacji kierującej i zarządzającej programem wczesnego ostrzegania i naprowadzania). Od stycznia 2007 r. wdrożone zostaną rozwiązania mające na celu utworzenie etatowej służby prasowej w Siłach Zbrojnych RP, służącej efektywnemu i profesjonalnemu informowaniu mediów i społeczeństwa o sprawach wojska. Planuje się również zmniejszenie liczby tytułów prasy wojskowej, co przyczyni się do oszczędności dla budżetu MON w wysokości 1,5 mln zł rocznie. Przeprowadzona zostanie reforma Ministerstwa Obrony Narodowej. Zredukowana będzie część etatów, a niektórzy pracownicy mundurowi zostaną zastąpieni cywilnymi. Przygotowana zostanie szersza reforma sił zbrojnych w oparciu o dyskusję zainspirowaną przez Strategiczny Przegląd Obronny.

99

100

Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Rząd przykłada szczególną wagę do poprawy funkcjonowania służby zdrowia, ułatwienia dostępu obywatelom do świadczeń zdrowotnych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Realizację tych zadań przewiduje opracowany przez resort zdrowia długoletni program naprawy systemu ochrony zdrowia.
Skuteczniejsze ratownictwo medyczne

Jednym z priorytetów rządu w ostatnim roku było usprawnienie systemu ratownictwa medycznego. 12 października 2006 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez rząd nową ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która umożliwi budowę nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego w Polsce, opartego na doświadczeniach i wzorcach z państw zachodnich. Został spełniony postulat środowisk medycznych o finansowaniu ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa. Do systemu ochrony zdrowia wpłynie dodatkowo 1,2 mld zł. Ustawa pozwoli upowszechniać wiedzę na temat pierwszej pomocy w ramach systemu oświaty. Podwyższy się również ranga ratowników medycznych, bo zostanie określony dokładny zakres ich czynności i formy kształcenia. Umożliwione zostanie również samodzielne wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Nowe przepisy spowodują również, że w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach ratowniczych pojawi się instytucja ratownika jako wykwalifikowanej osoby udzielającej pierwszej pomocy. Wojewodom zostaną powierzone zadania tworzenia nowoczesnych centrów powiadamiania ratunkowego, których zadaniem będzie przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach z numeru alarmowego 112 i przekierowanie zgłoszenia do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego. Zespoły ratownictwa medycznego zostaną wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne ambulanse, spełniające normy europejskie.
Poprawa sytuacji pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej i funkcjonowania ZOZ

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza wiele nowych rozwiązań prawnych. Należy do nich m.in.
101

Raport

rozszerzenie źródła finansowania ZOZ-ów, zwiększenie możliwości działań inwestycyjnych oraz wzmocnienie kontroli nad przepływami środków finansowych. Nowelizacja reguluje także sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem zakładów opieki zdrowotnej. Wzmocnieniu uległa również rola wojewody jako koordynatora opieki zdrowotnej na terenie województwa. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uzyskały możliwość łączenia się bez przeprowadzania procedury ich likwidacji. Dzięki temu będą efektywniej wydawać pieniądze i lepiej dostosowywać się do potrzeb pacjentów. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie pomocy finansowej dla zadłużonych zakładów objętych programem restrukturyzacji. Procesem tym zostało objętych 565 zakładów, w tym z nowelizacji ustawy skorzystało 230 jednostek. Następuje spadek zadłużenia wymagalnego zakładów opieki zdrowotnej, które wynosiło na koniec 2004 r. – 5.872 mln zł; na koniec 2005 r. – 4.934 mln zł, a na koniec czerwca 2006 r. – 4.345 mln zł. Jednocześnie rozpoczęty został bardzo istotny proces podwyższania płac personelu medycznego. Zawarto porozumienie płacowe z lekarzami Państwowej Opieki Zdrowotnej oraz realizowana jest ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Tak wysoki wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia nie miał miejsca od co najmniej kilkunastu lat. W celu zahamowania odpływu kadr rząd rozpoczął realizację programu monitorowania migracji personelu medycznego, który ma skutkować ułatwieniami awansu zawodowego młodych lekarzy. Trwają również prace nad projektem utworzenia sieci szpitali. Projektowane zmiany mają dostosować struktury opieki szpitalnej i jej możliwości diagnostyczno-terapeutyczne do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Pozwoli to na zlikwidowanie dysproporcji w dostępie i jakości świadczeń zdrowotnych. Wdrożenie projektu ma przyczynić się do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych.
Więcej pieniędzy na służbę zdrowia

Realizowany jest program wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w latach 2007-2009 z poziomu 3,9% do5% PKB. Ministerstwo Zdrowia prowadzi także liczne działania wynikające z programu naprawy systemu. Chodzi w szczególności o prace nad wprowadzeniem nowych form ubezpieczeń zdrowotnych, utworzeniem sieci szpitali, wprowadzeniem systemu informacji w ochronie zdrowia oraz usprawnieniem systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych.
102

Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Dzięki inicjatywie rządu pracownicy służby zdrowia dostaną, najwyższe od co najmniej kilkunastu lat, podwyżki. Na wzrost wynagrodzeń w tym roku rząd przeznaczył prawie 1 mld zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 4,5 mld zł.
Reforma systemu ochrony zdrowia

Prace nad pakietem projektów ustaw regulujących ustrój ochrony zdrowia są zaawansowane. Dotyczą one kompetencji władz publicznych, a także zakresu odpowiedzialności i praw pacjentów oraz poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia. Dla pacjentów niezmiernie istotne są decyzje rządu związane z wprowadzeniem koszyka świadczeń zdrowotnych. Chodzi o wykaz świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie nad wskazaniem, które świadczenia powinny być refundowane ze środków publicznych, pracuje 60 zespołów ekspertów z różnych dziedzin medycyny.
Profesjonalny dobór kadry medycznej

W czerwcu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Zawarte w niej rozwiązania ograniczają dostęp do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej osobom przypadkowym, bez kierunkowego wykształcenia przydatnego w tej dziedzinie. Ustawa zapewnia dostęp do wykonywania świadczeń diagnostyki laboratoryjnej tylko profesjonalistom posiadającym określone ustawowo kwalifikacje zawodowe. Gwarantuje to wysoką jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Przygotowano też projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który reguluje wykonywanie 20 zawodów w ochronie zdrowia. Projekt ustawy wprowadza między innymi rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów w ochronie zdrowia. Specyfika wykonywania zawodów medycznych wymaga określonych cech psychofizycznych i moralnych. Kwalifikacje personelu medycznego są więc kluczowym elementem zapewnienia wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów. Projekt jest w fazie prac legislacyjnych.
Eliminowanie nadużyć przy refundacji leków

Rząd finalizuje prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany mają ułatwić ubezpieczonym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, usunąć nieprawidłowości związane z przepływem środków publicznych przeznaczonych na ich
103

Raport

finansowanie oraz usprawnić działanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Do nowelizacji wprowadzono rozwiązania antykorupcyjne i przepisy dotyczące likwidacji patologii w obrocie lekami. Ma ona zapobiegać także nadużyciom związanym z refundacją leków. Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł przeciwdziałać praktykom sztucznego kreowania popytu na leki refundowane. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza także katalog zmian dotyczących m.in. funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, urealnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne, płaconej przez niektóre grupy ludności, a także podziału środków finansowych między poszczególne regiony kraju. Rząd uważa, że nadzór ministra zdrowia nad NFZ powinien zostać wzmocniony. Nowe przepisy ułatwią też dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej kombatantom. Będą oni mogli m.in. korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania oraz korzystać z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością.
Nowe formy ubezpieczeń zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje szereg rozwiązań, których celem jest uproszczenie i racjonalizacja systemu finansowania usług zdrowotnych w Polsce, pozyskanie dodatkowych środków do systemu ochrony zdrowia, a także zwiększenie konkurencji wśród świadczeniodawców i poprawa jakości usług. Przepisy wprowadzą dobrowolne ubezpieczenia prywatne, które obejmą świadczenia zdrowotne nieujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz ponadstandarowe warunki leczenia. Fundusz chorobowy zostanie wyłączony ze struktur ZUS i włączony do Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i konieczności podjęcia systemowych rozwiązań na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych planowane jest wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Ministerstwo Zdrowia opracowuje projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, mającej na celu m.in. lepszą kontrolę wydatkowania środków publicznych. Projekt ma uwzględniać dotychczasowe doświadczenia i opracowania dotyczące RUM. Ustawa będzie podstawą do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informacji Medycznej (ZSIM), którego kluczowym elementem będzie Rejestr Usług Medycznych.
Uporządkowanie obrotu lekami

Bezpieczeństwo zdrowia publicznego to jedno z najważniejszych założeń przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.
104

Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Zaproponowane zmiany zwiększają zakres kontroli przeprowadzonych u wytwórców leków i produktów leczniczych (również weterynaryjnych). Regulują też procedury związane z dopuszczeniem ich do obrotu, w tym precyzują wymogi importu lekarstw i produktów leczniczych. Wprowadzają jako stałą praktykę monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leków. Nowością jest możliwość stosowania wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, dotyczy to jednak wyłącznie leków wydawanych bez przepisu lekarza. Będą ją prowadzić apteki i punkty apteczne. Szczegóły dotyczące tej formy sprzedaży (również za pośrednictwem internetu) oraz sposoby dostarczania produktów odbiorcom będą określone przez ministra zdrowia. Wprowadzono również obowiązek badania każdej partii produktów leczniczych wwożonych na obszar UE, a wytworzonych w państwach trzecich. Badania te powinna wykonać wykwalifikowana osoba. Zmiany obejmują także reklamę produktów leczniczych oraz działania promocyjne. Na apteki i punkty apteczne, które będą prowadzić reklamę (promocję) produktów leczniczych lub wyrobów medycznych objętych refundacją, może zostać nałożona kara grzywny. Ponadto na zewnętrznym opakowaniu każdego leku powinna znaleźć się nazwa tego produktu zapisana w systemie Braille`a. Nie dotyczy to leków weterynaryjnych. Zmiany w ustawie wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania przepisów do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.
Więcej pieniędzy na walkę z rakiem

W 2006 roku na realizację wieloletniego programu Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych przeznaczono kwotę 250 mln złotych. Program przewidziany jest na 10 lat i ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie profilaktyki i szkoleń lekarzy oraz umożliwienie zakupu nowego sprzętu do centrów i szpitali onkologicznych. W roku bieżącym dokonano już zakupu specjalistycznego sprzętu dla potrzeb radioterapii, torakochirurgii, opieki paliatywnej, poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych oraz poprawy jakości diagnostyki białaczek u dzieci i dorosłych (ponad 192 mln zł). Realizowane są działania profilaktyczne, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości badań diagnostycznych oraz upowszechnienie programów profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy. Na powyższe działania zostały przeznaczone środki w wysokości 50 mln zł czyli 20% ogólnej kwoty zarezerwowanej na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

105

106

Edukacja i nauka

Zmiany w programie dydaktycznym polskiej szkoły mają jak najlepiej przygotować młodych ludzi do życia w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym. Uzupełnieniem nowoczesnej wiedzy powinna być edukacja historyczno-patriotyczna.
Bezpieczna szkoła

Rząd dużą wagę przywiązuje do wzmocnienia wychowawczej funkcji szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskami lokalnymi. Szczególnym zadaniem szkoły jest ograniczanie agresji, przemocy rówieśniczej i uzależnień. Równie istotne jest przygotowanie nauczycieli do reagowania na negatywne zachowania uczniów. Powinni oni skuteczniej realizować programy edukacyjno-profilaktyczne. Planuje się też m.in. wprowadzenie kar za chuligaństwo, wzmocnienie współpracy szkoły z rodzicami i organizacjami rodzicielskimi. Szkoły i placówki oświatowe zostaną zobowiązane do instalowania oprogramowania zabezpieczającego, które uniemożliwi uczniom korzystającym z internetu dotarcia do treści zagrażających ich rozwojowi psychicznemu. W szczególności chodzi o treści pornograficzne i obrazy przemocy. Wzmocniona zostanie pozycja nauczycieli. Będą oni funkcjonariuszami publicznymi. Aby zrealizować te zamierzenia rząd przygotował projekt zmian w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie Karta Nauczyciela. Trwają również prace nad rozporządzeniem zmieniającym zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Nowoczesna szkoła

Poprawa jakości nauczania i nowoczesny program szkolny to fundamenty zmian przygotowanych przez rząd. Jednym z priorytetów jest wprowadzenie obowiązkowej nauki angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Już od 1 września 2006 r. dzieci klas pierwszych w ponad 9 tys. szkół podstawowych (ok. 16 tys. oddziałów) rozpoczęły naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki języka obcego jest realizowany w szkołach, które zadeklarowały chęć prowadzenia takich zajęć i w których zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. Środki na realizację programu zagwarantowano w rezerwie celowej budżetu państwa. Na sfinansowanie nauki angiel107

Raport

skiego w pierwszych klasach przeznaczono ok. 23,8 mln zł, z czego 22,5 mln zł zostało już przekazane samorządom. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2008 r. nauka języka obcego w pierwszych klasach szkoły podstawowej ma być obowiązkowa, a od czwartej klasy dzieci mają rozpoczynać naukę drugiego języka obcego. Kolejną ważną zmianą jest przywrócenie systemu opieki zdrowotnej w szkołach. W tym celu powołany został międzyresortowy zespół. Trwają również prace nad rozporządzeniem określającym zasady kształcenia i kwalifikacje nauczycieli. Od roku szkolnego 2008/2009 matematyka stanie się przedmiotem obowiązkowym na maturze. Ministerstwo pracuje również nad udoskonaleniem systemu egzaminów zewnętrznych, dotyczącego kształcenia ogólnego (sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny i maturalny). Trwa również wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół w roku szkolnym 2005/2006 w komputery wyposażono 14334 szkoły. Zakup sprzętu jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie 6581 szkół otrzymało internetowe centra informacji multimedialnej, przeznaczone dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Rząd szacuje, że w roku szkolnym 2006/2007 sprzęt komputerowy i audiowizualny otrzyma ok. 5,5 tys. szkół.
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy

Rząd podejmuje działania na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy. Do końca sierpnia 2006 r. ukończono drugi etap projektu opracowania i upowszechnienia nowoczesnych programów kształcenia zawodowego. Na jego podstawie opracowano 131 programów nauczania dla zawodów oraz ok. 3,5 tys. pakietów edukacyjnych. Programy i pakiety edukacyjne będą dostępne na nośnikach elektronicznych dla uczniów i słuchaczy ok. 6 tys. szkół i 400 placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Można je będzie otrzymać np. za pośrednictwem MEN i kuratoriów oświaty. Przygotowano i rozpoczęto dystrybucję materiałów metodycznych i dydaktycznych służących planowaniu kariery zawodowej uczniów. Do końca 2005 r. wydano publikację opisującą 193 zawody. W 2006 r. przekazano szkołom i placówkom materiały dydaktyczno-metodyczne dotyczące planowania kariery zawodowej.
108

Edukacja i nauka

Szkoły i placówki, włączone do zewnętrznego systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wyposażono w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny o wartości ponad 70 mln zł. Dzięki dalszej realizacji projektu Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego oraz szkół posiadających status ośrodków egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, szkoły i placówki zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia wartości ok. 150 mln zł. W 2005 r. utworzono bazę internetową zawierającą wykaz i informacje dotyczące akredytowanych palcówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Określono też warunki prawne ułatwiające dorosłym podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, m.in. poza szkołami. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym. Do wymogów UE dostosowano przepisy dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców i wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Możliwe będzie odbywanie praktyk za granicą. Opracowano suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje i umożliwiający ocenę polskich dyplomów przez instytucje edukacyjno-szkoleniowe oraz pracodawców w krajach Wspólnoty. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane jest przeprowadzenie badań i analiz dotyczących kształcenia na odległość, w tym e-learningu. Przewidziano opracowanie i upowszechnianie programów do kształcenia tą metodą.
Narodowy Instytut Wychowania

Z inicjatywy rządu do Sejmu skierowano projekt ustawy o powstaniu Narodowego Instytutu Wychowania. Będzie on koordynował programy i działania różnych instytucji, zmierzające do poprawy jakości wychowania w szkołach. Wychowanie powinno znaleźć właściwe miejsce w polskiej edukacji, kulturze i życiu społecznym.
Pomoc materialna dla uczniów – wyrównywanie szans edukacyjnych

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych i umożliwić im lepszy start w dorosłe życie. Chodzi o to, aby zapobiec dzieleniu uczniów na lepszych i gorszych ze względu na sytuację materialną oraz stworzyć możliwości równego uczestnictwa w życiu szkoły. W ramach tej pomocy dzieci korzystają z dodatkowych zajęć
109

Raport

edukacyjnych, otrzymują podręczniki szkolne, dostają posiłki w szkolnej stołówce. Rząd przygotowuje też nowe rozwiązania, które mają przyczynić się do efektywniejszego przyznawania stypendiów dzieciom i młodzieży w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Służy temu nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz uchylenie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Pozwoli to zmniejszyć koszty i uprościć procedury przekazywania stypendiów uczniom. Ze względu na ponadresortowy charakter programu ustanowiono pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Stypendialnego. Jego zadaniem jest wskazanie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, dzięki którym więcej potrzebujących uczniów i w większym zakresie skorzysta z pomocy materialnej.
Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym

W 2005 r. przeznaczono na nią z budżetu państwa 344,6 mln zł. W 2006 r. o ponad 200 mln zł więcej. W rezerwie celowej budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 550 mln zł. Formy pomocy materialnej dla uczniów określa ustawa o systemie oświaty. Obok zasiłku szkolnego przyznawane jest też tzw. stypendium szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość wynosi od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymało ok. 850 tys. uczniów.
Stypendium za wyniki szkolne lub za osiągnięcia sportowe

Przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz takim, który uzyskali bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymało ok. 73,5 tys. uczniów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2005/2006 otrzymało je 4550 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2006/2007 – 4238 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim laureatom olimpiad międzynarodowych i krajowych oraz konkursów na pracę naukową. Mogą je też otrzymać uczniowie, którzy mają celujące i bardzo dobre wyniki w nauce prowadzonej według indywi110

Edukacja i nauka

dualnego programu nauczania. W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymało 306 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2006/2007 – 297 wybitnie uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół średnich.
Programy wyrównywania szans edukacyjnych

Uchwalony w 2006 r. program Aktywizacji i wspierania jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w sferze udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym ma zaangażować środowiska lokalne w rozwiązywanie problemów dzieci oraz wspierać w niesieniu uczniom pomocy. W ramach programu dzieci będą mogły korzystać m.in. z dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania i zdolności, wspierających rozwój i kształtujących postawy przedsiębiorczości. Zapewniono w nim również pomoc stypendialną. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 jest częścią Narodowego Programu Stypendialnego. Dzięki niemu uczniowie mogą liczyć na dofinansowanie m.in. wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, zakupu podręczników i pomocy szkolnych, niezbędnej odzieży i obuwia. Program umożliwia też dofinansowanie nauki języków obcych, zajęć fakultatywnych i edukacyjnych realizowanych poza szkołą, wycieczek szkolnych, itp. Od września 2005 r. do czerwca 2006 r. z programu skorzystało 29 436 uczniów, zaś od września 2006 r. do czerwca 2007 r. będzie to 13 748 uczniów. Najwięcej korzystających z programu pochodzi z województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
W 2006 roku kontynuowano program Wyprawka szkolna

Jest on realizowany od 2002 r. Dzięki niemu pierwszaki z najuboższych rodzin otrzymują bezpłatny komplet podręczników. Od początku funkcjonowania programu skorzystało z niego ok. 540 tys. pierwszoklasistów. Program spotkał się z ogromną aprobatą społeczną. Do jego realizacji, na zasadach partnerstwa, przystąpiły wszystkie gminy i szkoły podstawowe. Dzięki niemu w roku szkolnym 2006/2007 bezpłatny komplet podręczników otrzymało co najmniej 121 tys. uczniów.
Planowane działania

W najbliższych latach MEN będzie kontynuowało informatyzację szkół oraz będzie nadal upowszechniało naukę języków obcych. Niezwykle waż111

Raport

ne jest ustanowienie nowych kryteriów kształcenia i kwalifikacji nauczycieli. Wzmocniona zostanie ich pozycja zawodowa poprzez przyznanie im statusu funkcjonariuszy państwowych. Powinny zwiększyć się ich zarobki. W przyszłorocznym budżecie na podwyżki dla nauczycieli przeznaczono 1 mld zł. Planowane jest także wprowadzenie przejrzystych i przyjaznych zasad awansu zawodowego nauczycieli poprzez uproszczenie procedury uzyskiwania kolejnych stopni awansu. Kontynuowane będą działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i niesieniu pomocy materialnej uczniom poprzez system stypendialny, rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna i program Tani podręcznik.
Tani podręcznik

Od 2007 r. będzie obowiązywał program Tani podręcznik. Z tej formy pomocy w przyszłym roku skorzysta ponad 1,6 mln uczniów. Program zakłada, że szkoły powinny wybrać zestawy podręczników z dużym wyprzedzeniem. Dzieci z najuboższych rodzin mają dostać podręczniki za darmo. Przewidziano, że w latach 2007-2015 nieodpłatnie udostępnionych zostanie ponad 9,2 mln kompletów podręczników. Koszty ma współfinansować m.in. Europejski Fundusz Społeczny. Na dofinansowanie podręczników i książek pomocniczych do kształcenia specjalnego przeznaczono ponad 3,5 mln zł.
Rządowa strategia rozwoju edukacji na obszarach wiejskich

Powstaje Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich w latach 2007-2013, która zakłada podniesienie jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. Program wspomoże m.in. rozwój najmłodszych dzieci, podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, aktywizowanie środowisk wiejskich.
Strategia uczenia się przez całe życie

We współpracy z samorządami terytorialnymi i partnerami społecznymi rząd opracuje Strategię uczenia się przez całe życie. Zostanie ona przyjęta w 2007 r. Jej zadaniem będzie organizowanie szkoleń zawodowych odpowiadających nowoczesnej gospodarce oraz motywowanie do uczenia się przez całe życie. Strategia zakłada, że do 2010 r. w Polsce 12,5% ludności w wieku 25-64 będzie uczestniczyć w kształceniu ustawicznym. W ten sposób osiągniemy poziom zakładany przez UE w Strategii Lizbońskiej.
112

Edukacja i nauka

Badania naukowe i szkolnictwo wyższe

Rząd zamierza przeznaczyć najwięcej środków na badania służące rozwojowi oraz innowacyjności gospodarki. W związku z tym Rada Ministrów przyjęła wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych. W tym roku zakończono pierwszy konkurs na finansowanie projektów rozwojowych. Podpisano 119 umów na ich finansowanie o wartości ponad 87 mln zł. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało wiele przedsięwzięć umożliwiających przeprowadzenie oceny jednostek naukowych, rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę i wydanie decyzji budżetowych. Zaprojektowano i przetestowano programy do zestawiania, rejestracji i przetwarzania wyników działalności jednostek naukowych. Dotyczyło to również wniosków o dotacje składanych przez jednostki naukowe. W maju br. rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Foresight – Polska 2020. Przygotowano go ze względu na wspieranie nowoczesnych badań, służących rozwojowi i innowacyjności gospodarki. Rząd prowadzi również prace nad wieloletnim programem Warszawskie Centrum Mikro– i Nanotechnologii. Centrum ma być budowane w latach 20072009. Zajmie się badaniami w tych dziedzinach. W najbliższej przyszłości zakończona zostanie budowa ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER, jednej z najnowocześniejszych sieci tego typu, stanowiącej zintegrowany system infrastruktury i usług teleinformatycznych wspierających badania naukowe.
Centrum Nauki Kopernik

Rząd ustanowił program wieloletni pod nazwą Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik, który będzie realizowany w latach 2006-2008. Centrum będzie instytucją podnoszącą jakość kształcenia. Znajdą się w nim urządzenia umożliwiające zwiedzającym samodzielne wykonywanie doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Resort nauki podpisał umowę z TVP na emisję programów popularnonaukowych. Informacje o odbywających się w Polsce festiwalach nauki zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Główne zadania szkolnictwa wyższego

Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotowuje projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wydane dotychczas rozporządzenia usprawnią funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i zwiększą konkurencyjność polskich szkół wyższych.
113

Raport

We współpracy ze środowiskiem akademickim i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego wydano nowe przepisy dotyczące nazw kierunków studiów i opracowano koncepcję standardów kształcenia. Ich efektem będzie bogatsza oferta edukacyjna, różnorodność programów nastawionych na rozwój umiejętności studentów, co w przyszłości zwiększy szanse ich zatrudnienia.

Planowane działania
Narodowe Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Minister Nauki finalizuje prace nad projektem ustawy o Narodowym Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Zmiany mają poprawić efektywność i skuteczność wykorzystania środków budżetowych na naukę. Centrum, jako niezależna agencja, będzie zajmować się koordynacją i rozdzielaniem funduszy na badania aplikacyjne. Do niego należeć będzie też organizacja i realizowanie dużych strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Przyjęcie ustawy przyczyni się do realizacji pierwszego etapu reformy polskiego systemu badań i rozwoju. Przewidywana jest też modernizacja jednostek badawczo-rozwojowych, która m.in. poprzez konsolidację i przekształcenia własnościowe ma zwiększyć efektywność działań badawczo-rozwojowych oraz stymulować współpracę instytucji badawczych z sektorem przedsiębiorstw. Ustawa, nad którą trwają prace w ministerstwie nauki, będzie w szczególności regulowała prowadzenie przez jednostki badawcze działalności gospodarczej, umożliwi ogłoszenie upadłości, rozszerzy uprawnienia organów nadzorczych w zakresie restrukturyzacji jednostek oraz ułatwi nadawanie jednostkom badawczym statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Resort planuje także rozszerzenie oferty kształcenia w językach obcych, zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych (Sokrates-Erasmus, Erasmus-Mundus, Jeane Monet) i dwustronnej współpracy z uczelniami zagranicznymi. Konsekwentnie wdrażane będą także cele Deklaracji Bolońskiej, w tym przejście na system studiów dwustopniowych oraz wprowadzenie wspólnych programów i możliwości wydawania wspólnego dyplomu. Wypracowany ma być również nowy model kariery akademickiej. Chodzi przede wszystkim o odmłodzenie kadry akademickiej m.in. dzięki skróceniu i uproszczeniu drogi awansu naukowego. Istotny jest również rozwój studiów doktoranckich.
114

Edukacja i nauka

Sport
Jednym z ważniejszych zadań, jakie wyznacza sobie państwo, jest popularyzacja czynnego wypoczynku i upowszechnianie dostępu do sportu. Reprezentanci Polski odnoszą sukcesy na zawodach najwyższej rangi – igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. Tym samym przyczyniają się do wzrostu popularności danej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży. Są też najlepszą wizytówką kraju w świecie. Osiągnięcia sportowców przekładają się na rozwój turystyki, budowę obiektów sportowych i unowocześnianie infrastruktury. Sprawia to, że sport staje się ważną dziedziną gospodarki. Dlatego priorytetowym założeniem rządu w tej dziedzinie są inwestycje i rozwój infrastruktury sportowej, bez których trudno będzie o sukcesy polskich zawodników.
Sukcesy rządu w walce z patologiami w polskim sporcie

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza rozpoczął kontrole w związkach i klubach sportowych. W Polskim Związku Narciarskim po kontroli zawieszono zarząd, wyznaczono kuratora i określono termin nadzwyczajnego zjazdu. Przeprowadzono kontrolę w Klubie Sportowym AZS-AWF w Poznaniu i Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego – obie instytucje mają wykonać zalecenia pokontrolne związane m.in. z usprawnieniem działania oraz bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi. Kontrola miała miejsce także w Polskim Związku Pływackim, Polskim Związki Koszykówki oraz w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, we Władysławowie, Szczyrku, Zakopanem i Warszawie. Rząd Jarosława Kaczyńskiego kontynuuje walkę z korupcją w sporcie. Obecnie kontrolerzy sprawdzają, czy związki realizują cele statutowe, badają również, czy ich działania nie mają charakteru korupcyjnego. Szczególny nacisk Ministerstwo Sportu kładzie na oczyszczenie środowiska piłkarskiego z patologii i korupcji. We wrześniu minister sportu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zawieszenia władz PZPN. Ma ono wyjaśnić, czy w Związku łamano prawo i dlaczego PZPN nie reaguje na afery korupcyjne. Postępowanie może zakończyć się wprowadzeniem do Związku kuratora. Trwają również prace wspólnej komisji, złożonej m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Sportu i PZPN powołanej w celu opracowania nowego statutu PZPN.
Starania polski i organizację EURO 2012

Po raz pierwszy w historii Polska wraz z Ukrainą zakwalifikowała się do drugiej fazy konkursu na organizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Pre115

Raport

mier Kazimierz Marcinkiewicz podpisał zarządzenie powołujące Komitet Wykonawczy ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Premier Jarosław Kaczyński zapewnił delegację Europejskiej Unii Związków Piłkarskich (UEFA), że nasz kraj jest bardzo zainteresowany organizacją finałów piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Zaznaczył, że Polska przywiązuje do tej imprezy sportowej ogromną wagę i podtrzymuje wszystkie zobowiązania rządowe i gwarancje finansowe. Szef rządu zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę z Ukrainą, która wraz z Polską stara się o organizację EURO 2012. Decyzja o wyborze organizatora mistrzostw zapadnie w kwietniu przyszłego roku.
Budowa stadionu narodowego

Przygotowany został program wieloletni Budowa Narodowego Centrum Sportu. Zakłada on stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego w obrębie obecnego Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie. Zabudowany ma zostać stadion sportowy o pojemności ok. 70 tys. widzów oraz hala widowiskowosportowa o pojemności ponad 15 tys. widzów, wielofunkcyjna kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich oraz niezbędna dla organizacji dużych imprez sportowo-widowiskowych infrastruktura. Realizacja założeń Programu będzie istotnym atutem Polski przy ubieganiu się o organizację międzynarodowych imprez sportowych rangi mistrzowskiej, takich jak Mistrzostwa Europy w Koszykówce w 2009 r, Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet w 2009 r. oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Realizację inwestycji planuje się na lata 2007-2010. Na budowę obiektów, poza środkami budżetowymi (w tym środkami z funduszu celowego) i samorządowymi, rząd będzie zabiegał o środki unijne.
Rząd dba o rozwój infrastruktury sportowej

Decyzją rządu zwiększono dofinansowanie budowy stadionu piłkarskiego w Kielcach. Na ten cel przekazano 6 mln zł, a nie jak pierwotnie planowano 1,5 mln zł. 31 marca 2006 r. stadion Kolporter Korona Kielce uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a 1 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Z kolei z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego środki pochodzą z dopłat do stawek w grach liczbowych, rząd dofinansowuje budowę wielofunkcyjnych hal widowiskowo-sportowych na pograniczu Sopotu i Gdańska oraz w Łodzi. Zakończenie prac w obu obiektach przewidziano na II kwartał 2008 r. Dofinansowywana jest również budowa zespołu basenów olimpij116

Edukacja i nauka

skich Termy Maltańskie w Poznaniu. Każdą z tych inwestycji rząd wesprze kwotą 50 mln zł. Rozpoczęto także budowę skoczni narciarskiej w Wiśle Malince. Jej zakończenie planowane jest na III kwartał 2007 r. Inwestycja będzie w 96,8% finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna kwota dotacji wyniesie 37,04 mln zł.
Są środki na budowę wielofunkcyjnych boisk

Trwa realizacja programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Pierwsze takie boisko zostało otwarte w połowie października w Wielkopolsce. Najwięcej obiektów tego typu ma powstawać w gminach biednych oraz posiadających niedostateczną infrastrukturę sportową. Dofinansowano blisko 120 projektów złożonych przez samorządy terytorialne, parafie oraz organizacje pozarządowe. Rząd będzie też rozwijał programy upowszechniania kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim i w rodzinie, przez program Sport wszystkich dzieci oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.
Aktywność niepełnosprawnych

Latem realizowano program Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, promujący zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród niepełnosprawnych. W zajęciach uczestniczyło prawie 6 tys. dzieci. Od 2007 r. rząd planuje wprowadzenie pilotażowych programów rozszerzających dostęp do sportu osobom niepełnosprawnym. Zostanie też ogłoszony konkurs na organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2008-2012 w czterech blokach: sportach zimowych, halowych, letnich oraz w biegach przełajowych.
Przygotowania do olimpiady w Pekinie

Igrzyska olimpijskie stanowią kolejne wyzwanie dla polskiego sportu. W projekcie przyszłorocznego budżetu przeznaczono dodatkowo 20 mln zł na program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Przewiduje on wsparcie dyscyplin, które przynoszą najwięcej miejsc medalowych i punktowanych. Rząd przeznaczy pieniądze na przygotowania zawodników do udziału w Igrzyskach XXIX Olimpiady. Będą oni szkoleni w kraju i za granicą, uczestniczyć będą w zawodach mistrzowskich i międzynarodowych oraz w rekonesansach i zawodach przedolimpijskich.
117

Raport

Przyjaźń 84 – równe prawa dla medalistów

W trosce o realizację konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej posłowie Prawa i Sprawiedliwości opracowali i skierowali do Marszałka Sejmu, popierany przez Rząd, projekt o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym. Podstawowym zadaniem tego projektu jest zrównanie praw medalistów olimpijskich z prawami zawodników, którzy zdobyli co najmniej jeden medal w zawodach Przyjaźń 84, będących swoistą rekompensatą za wymuszony bojkot igrzysk olimpijskich. Nowelizacja zlikwidowała pierwotną sprzeczność ustawy z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz zmieniła sytuację prawną osób, które spełniały warunki uprawniające je do pobierania świadczenia za zdobycie medalu olimpijskiego.
Planowane działania

Od 2007 r. planuje się wprowadzenie pilotażowych programów rozszerzających dostęp do sportu osobom niepełnosprawnym. Finalizowane będą przygotowania modyfikacji założeń Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2012 – cele i zadania.

118

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Szczególne znaczenie dla rządu ma promocja i wspieranie polskiej kultury poprzez zwiększenie nakładów, stworzenie sprawnego systemu mecenatu państwowego oraz rozszerzenie dostępu do kultury. Uregulowane mają być również kwestie zwrotu zabytków dziedzictwa narodowego, które nielegalnie znalazły się poza granicami Polski. Po raz pierwszy od lat rząd przeznaczył znaczne sumy na ochronę i odbudowę zabytków.
Więcej pieniędzy na kulturę

W 2006 r. zwiększono budżet na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w stosunku do roku 2005) o 159, 4 mln zł. W roku 2007 nastąpi znaczne zwiększenie środków na ochronę zabytków, gdyż obszary te były szczególnie zaniedbane w ostatnich latach. Planowana kwota na ochronę zabytków w 2007 r. będzie wynosić blisko 100 mln złotych, co stanowi sumę najwyższą w ostatnich latach (dla porównania w 2005 r. wynosiła ona zaledwie 24, 5 mln zł.). W pozyskaniu pieniędzy na ochronę dziedzictwa narodowego wykorzystywane są również środki europejskie. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 na realizację projektów w dziedzinie kultury zostanie wydzielona kwota 350 mln euro. 60% tych pieniędzy zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację instytucji kulturalnych, a 40% na ochronę i renowację zabytków oraz rozwój zasobów cyfrowych. W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rewitalizację i konserwację zabytków do 2008 r. przyznano 70 mln euro. Sfinansowanych zostanie 11 projektów (m.in. renowacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i prace konserwatorskich w Muzeum Zamkowym w Malborku). Dodatkowo dzięki staraniom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komitet Monitorujący ds. Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o przesunięciu dodatkowych 8641 tys. euro na ochronę kulturowego dziedzictwa europejskiego, dzięki temu możliwe było zarekomendowanie trzech kolejnych projektów.
119

Raport

Silny mecenat państwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opowiada się za silnym mecenatem państwa w sferze kultury i jej promocji w Europie. Dlatego wspiera finansowo organizacje zajmujące się edukacją historyczną, krzewieniem postaw patriotycznych, opieką nad dziedzictwem kulturowym w środowiskach lokalnych, promowaniem kultury polskiej za granicą i upowszechnianiem twórczości artystycznej. Wśród ogłoszonych w styczniu 2006 r. 11 programów operacyjnych znalazły się dwa nowe – Patriotyzm jutra i Fryderyk Chopin. Celem programu Patriotyzm jutra jest wspieranie edukacji patriotycznej, kształtowanie postawy obywatelskiej, a także umożliwienie badań w zakresie historii kultury oraz historii narodu i państwa polskiego. Program Fryderyk Chopin obejmuje serię przedsięwzięć związanych z promocją i ochroną twórczości Chopina. Stanowi element przygotowań do obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora, przypadającej w 2010 r. Do programu Dziedzictwo kulturowe wprowadzony został nowy priorytet Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Dzięki temu wzmocniono prace związane z dokumentacją zabytków, rewaloryzacją zabytkowych cmentarzy i miejsc martyrologii, renowacją zabytków wymagających najpilniejszej konserwacji. Powołany został również nowy Departament do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. W roku 2006 na programy operacyjne wydatkowano kwotę blisko 280 mln zł.
Reaktywacja Narodowego Centrum Kultury

Minister Kazimierz Michał Ujazdowski podjął decyzję, aby przywrócić Instytutowi im. Adama Mickiewicza właściwą rangę. Ponownie wyodrębnione zostały dwie niezależne instytucje: Instytut Adama Mickiewicza oraz Narodowe Centrum Kultury. Reorganizacja Instytutu Adama Mickiewicza miała na celu przywrócenie mu pierwotnego statusu głównego instrumentu polskiej dyplomacji kulturalnej, promującego za granicą historyczny i współczesny dorobek polskiej kultury oraz kreującego pozytywny wizerunek naszego kraju na świecie. Z kolei Narodowe Centrum Kultury powróciło do pierwotnej formuły i zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie kraju, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej, promocją polskiego dziedzictwa narodowego, edukacją kulturalną, kreowaniem zainteresowania kulturą i sztuką, prowadzeniem informacji kulturalnej, a także prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządami terytorialnymi.
120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków

W ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe przyznano na ochronę zabytków i opiekę nad nimi dofinansowanie w wysokości 48 mln zł. Objęło ono ponad 150 obiektów zabytkowych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał również dotacje na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w kościołach drewnianych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z uwagi na ogromne potrzeby przeprowadzenia prac konserwatorskich przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowo 5 mln 682 tys. zł. Część tej kwoty przeznaczona będzie na rozpoczęcie pierwszego etapu odbudowy kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Oprócz tego środki te zasilą prace remontowe w zespole obiektów pocysterskich w Lubiążu oraz umożliwią konserwacje przed– i romańskich reliktów architektury Ostrowa Lednickiego, gdzie mieści się Muzeum Pierwszych Piastów.
Dobra kultury wracają do Polski

Dzięki działaniom MKiDN udało się odzyskać utracone cenne dobra kultury, jak np. Skarb Wrocławski, zawierający kolekcję dzieł złotniczych z okresu renesansu i baroku. Po 60 latach powróciły do Polski: „Portret Karola Podlewskiego”, jedno z zaginionych dzieł Jana Matejki, oraz utracone w czasie II wojny światowej bezcenne średniowieczne dokumenty archiwalne, m.in. dokumenty księcia Henryka Brodatego i bulle papieskie Grzegorza IX i Aleksandra IV. Ponadto zakupiono i przekazano Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina oryginał autografu Mazurka E-dur Fryderyka Chopina. Przygotowana zmiana nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m.in. ureguluje kwestie zwrotu dóbr kultury, które nielegalnie znalazły się poza terenem państwa.
Powstanie Muzeum Historii Polski

Z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego rozpoczęły się prace nad utworzeniem Muzeum Historii Polski, którego zadaniem będzie prezentacja w nowoczesnych i komunikatywnych formach polskiego doświadczenia historycznego i wkładu Polaków w dzieje Europy. Muzeum ukazywać będzie dzieje narodu i państwa polskiego od wolnościowych tradycji I Rzeczypospolitej, poprzez czas doświadczenia niewoli i zaborów, walkę z totalitaryzmami XX wieku – komunistycznym i nazistowskim, wkład polskiego Kościoła i Ojca Świętego Jana Pawła II w historię Polski i Europy, aż po ruch „Solidarności” i odzyskanie niepodległości w 1989 r. Muzeum powoła121

Raport

ne zostało do życia 2 maja 2006 r. Obecnie przygotowywany jest konkurs architektoniczny, a także projekty – edukacyjny i promocyjny. Jednym z większych przedsięwzięć Muzeum była międzynarodowa konferencja „Odkryć historię – zrozumieć wolność”, w której wzięli udział najwybitniejsi historycy, a także dyrektorzy podobnych placówek edukacyjno-historycznych na świecie.
W obronie prawdy historycznej

Dzięki staraniom polskiego rządu Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO pozytywnie zaopiniował wniosek o zmianę nazwy obiektu „Byłego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau” na „ Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau”. Wniosek o zmianę dotychczasowej nazwy był reakcją na często pojawiające się w zagranicznych mediach przypadki nazewnictwa byłych hitlerowskich obozów zagłady „polskimi”. Zaproponowana nazwa ma na celu oddanie prawdy historycznej o rzeczywistym charakterze obozu i precyzyjnie odnosi to miejsce do reżimu nazistowskiego. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w UNESCO jej ostateczne potwierdzenie zaplanowane jest na przyszły rok. Dzięki inicjatywie ministerstwa został zainaugurowany program Świadkowie historii, w ramach którego zbierane są świadectwa i relacje osób walczących o wolność w XX wieku, które będą prezentowane przy użyciu nowoczesnych technik oraz wykorzystane w programach edukacyjno-badawczych. Inicjatywa ta stanowi kontynuację podjętej w 2000 r. akcji zbierania świadectw historycznych, dotyczących powstania „Solidarności”.
Wykaz polskich ofiar II wojny światowej

W rocznicę wybuchu II wojny światowej został zainaugurowany wspólny program naukowo-badawczy resortu i Instytutu Pamięci Narodowej Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką. Celem programu jest stworzenie dokładnego wykazu (imiennej listy) ofiar, jakie ponieśli obywatele polscy w czasie wojny obronnej 1939 roku oraz w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-45. Program obejmuje także obywateli polskich, którzy przeżyli okupację, ale zostali poddani różnego rodzaju represjom: uwięzieniu, pracy przymusowej, przesiedleniom, wypędzeniom.
KRRiTV

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji doprowadziły do usprawnienia funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z inicjatywy posłów PiS w grudniu 2005 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące składu Rady.
122

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tworzy ją pięciu członków (wcześniej Rada liczyła 9 osób), którzy powoływani są na 6-letnią kadencję przez Sejm (2), Senat (1) i Prezydenta (2), spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu. Nowelizacja z kwietnia 2006 r., którą zaproponował prezydent, wprowadza zasadę, że przewodniczącego wybierają członkowie Rady ze swojego grona. Mają oni również prawo odwołać go ze stanowiska.
Rozwój dyplomacji kulturalnej

Ministerstwo rozpoczęło przygotowania do mającego się odbyć w 2008 r. Sezonu Polskiego w Izraelu. Nawiązano stałe kontakty artystyczne pomiędzy środowiskami twórczymi obu krajów. Zgłoszono postulat napisania przez dramaturgów polskich i izraelskich sztuki, która podjęłaby tematykę Holokaustu. W ramach edycji Europejskich Spotkań Kulturalnych, będących kontynuacją idei Deklaracji i Inicjatywy Berlińskiej, w Lublinie zainaugurowano międzynarodową konferencję „Europa Sąsiadów – Nowe Perspektywy”. Ponadto w ramach obchodów Roku Jerzego Giedroycia jednym z ważniejszych przedsięwzięć była międzynarodowa konferencja „Jerzy Giedroyc: Kultura – Polityka – Wiek XX”. Podobna konferencja odbędzie się w Kijowie w listopadzie. W ramach przygotowywanej przez MSZ Strategii Promocji Polski na lata 2007-2013 powstaje Strategia Promocji Polskiej Kultury za Granicą.
Rejestracja księgozbiorów polskich za granicą

Rozpoczęto prace nad rejestracją księgozbiorów polskich przechowywanych poza granicami kraju. Pozwoli to zgromadzić informacje o istniejących obecnie kolekcjach polonijnych. Baza danych będzie obejmować zbiory biblioteczne mające wartość historyczną, kulturową lub bibliofilską, gromadzone przez Polaków oraz instytucje polonijne.
Pomoc dla Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzył warunki do spłaty zadłużenia Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, przyznając dotację na wydatki bieżące przedsiębiorstwa w wysokości 400 tys. złotych. Kwota ta została przekazana Wytwórni w całości, dzięki czemu miały być zwolnione fundusze na spłatę zadłużenia.
Rząd promuje czytelnictwo

Rozwój bibliotek publicznych oraz popieranie działań służących propagowaniu czytelnictwa pozostaje jednym z priorytetowych działań Ministra
123

Raport

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 39 700 tys. zł. Będzie ona przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, wspieranie niskonakładowych czasopism kulturalnych i publikacji książkowych, dofinansowanie wydarzeń literackich oraz innych przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu zainteresowania książką. W ramach programu Mecenat biblioteki publiczne uzyskały 6 900 tys. zł. Nakłady zwiększono w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 4 750 tys. zł. Promocja czytelnictwa jest realizowana również przez podległy Ministerstwu Kultury Instytut Książki. W 2006 r. Instytut wdrożył wieloletni program promocji czytelnictwa Tu Czytamy, a jego budżet przeznaczony na rozwój czytelnictwa w Polsce wynosił 1200 000 zł, tj. o 400 000 zł więcej niż w 2005 r. W 2006 r. na wsparcie wydarzeń literackich, wydań książki oraz rozwój bibliotek z Programu Operacyjnego wydatkowano 6 700 000 zł, tj. o 2 200 000 zł więcej niż w 2005 r.
Planowane działania

We Wrocławiu na pl. Wolności zbudowana ma być unikatowa w skali kraju, nowoczesna sala koncertowa, dzięki której powstanie Forum Muzyki. Inwestycja ukończona ma być do roku 2009. Projekt został zgłoszony na listę kluczowych projektów inwestycyjnych w dziedzinie kultury na lata 2007-2013.

124

Rozwój rolnictwa i polskiej wsi

Rozwój obszarów wiejskich stanowi jedno z kluczowych zadań rządu. Dlatego zostało ono wpisane do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowej Strategii Spójności. Rząd przyjął już Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem do wykorzystania środków unijnych na rozwój terenów wiejskich w latach 2007-2013 stawia Polskę w grupie liderów wśród państw UE.
Sprawny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzięki przeprowadzeniu niezbędnych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który realizowany jest w latach 2004-2006, uproszczono wiele procedur i skrócono czas rozpatrywania wniosków. Do tej pory podjęto już decyzje w sprawie 93% wniosków w ramach Wspierania gospodarstw niskotowarowych (były przyjmowane od 1 lutego 2005 r. do 22 marca 2005 r.). Decyzje zapadły także w sprawie 88% wniosków, wspierających przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt. Rząd przyjął 1 sierpnia 2006 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który będzie realizowany w latach 2007-2013. Na wykonanie zaplanowanych zadań zostanie przeznaczonych ok. 17 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE, a około 3,8 mld stanowić będą krajowe środki publiczne. Przyjęty przez rząd program zakłada, że środki zostaną skierowane przede wszystkim na działania służące modernizacji gospodarstw rolnych, firm przetwórczych i rozwój usług. Chodzi tu zwłaszcza o inwestycje w gospodarstwach rolnych, poprawę bazy przetwórstwa, wypłatę rent strukturalnych. Wsparcie z programu otrzymają grupy producenckie, osoby podejmujące w gospodarstwach działalność pozarolniczą oraz młodzi rolnicy.
Wsparcie inwestycji w rolnictwie

Dzięki środkom pozyskanym z UE na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich rolnicy uzyskali finansowe wsparcie na inwestycje. Do września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła prawie 44 tys. umów o wartości prawie 6 mld zł.
125

Raport

Stanowi to ponad 86% dostępnej kwoty. Ponad 27,5 tys. rolników zakończyło inwestycje i otrzymało już 2,1 mld zł (31% dostępnych środków). 707,5 mln zł trafiło do młodych rolników (14 151 osób). Dużą popularnością cieszyło się wsparcie przetwórstwa i marketingu artykułów rolno-spożywczych. Kwota złożonych wniosków znacznie przekracza dostępny limit. Dlatego rolnicy, dla których zabraknie środków, uzyskają je z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Większe limity połowu ryb

Polscy rybacy będą mogli łowić więcej dorszy, bowiem zwiększono kwotę połowową tej ryby z 13 tys. do ponad 15 tys. ton. Wprowadzono też rozwiązania, umożliwiające połowy flądry w okresie letniego zakazu połowów dorszy. Do połowu będą mogli używać statków o długości do 12 m i narzędzi o prześwicie oczka nie mniejszym niż 110 mm. Polska otrzymała także swobodę wyznaczania dodatkowych dni zamkniętych dla połowów, w terminach ustalonych przez nasz kraj. Ponadto aż trzykrotnie zwiększą się rekompensaty dla rybaków, którzy zdecydują się na czasowe zawieszenie działalności połowowej. Dzięki sektorowemu programowi operacyjnemu Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 modernizowana jest flota rybacka, wspierana jest infrastruktura portowa, chów i hodowla ryb, a także przetwórstwo i rynek rybny. Zamknięto już tzw. złomowanie statków. Na wsparcie rybołówstwa z kwoty 1 112 mln zł zagospodarowano 53% dostępnych środków. Do tej pory podpisano umowy o wartości 600 mln zł. Aby wykorzystać wszystkie dostępne środki, podjęto decyzje o przesunięciu pieniędzy między poszczególnymi działaniami – więcej środków zostanie przeznaczonych na wsparcie przetwórstwa i rynku rybnego.
Płatności bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na bieżąco realizuje wypłaty dopłat bezpośrednich. Uruchomiono je 1 grudnia 2005 r. Agencja uzyskała z dniem 1 stycznia 2006 r. pełną akredytację w zakresie realizacji dopłat bezpośrednich oraz płatności realizowanych z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na koniec maja 2006 r. Agencja naliczyła płatności dla prawie 1,5 mln rolników (ok. 99%). Wydano decyzje o przyznaniu dopłat dla 98% wniosków na kwotę ponad 6,6 mld zł. Wypłata dopłat dla rolników za rok 2006 zostanie uruchomiona 1 grudnia br.

126

Rozwój rolnictwa i polskiej wsi

Paliwo rolnicze

Rada Ministrów przyjęła 18 stycznia 2006 r. projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt zakłada obniżenie przez producentów rolnych kosztów zakupu paliwa zużywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z ustawą zwrot części podatku producentom rolnym będzie wypłacany na podstawie wniosku złożonego do wójta, burmistrza lub prezydenta oraz faktur lub ich kopii. Wypłaty będą dokonywane przez urząd gminy lub miasta dwa razy w roku: od 1 czerwca do 31 lipca i od 1 listopada do 31 grudnia. Jednak wyjątkowo w roku 2006 rolnicy otrzymają wypłatę jednorazową, nastąpi ona w listopadzie. We wrześniu rolnicy mogli składać wnioski wraz z fakturami VAT. Stawka zwrotu w roku bieżącym wyniesie 38,70 zł/ha. Rząd przeznaczył na ten cel 650 mln zł.
Mniejsze kary

Kary dla producentów mleka, którzy przekroczyli w minionym roku kwotowym 2005/2006 swoje limity produkcji, będą znacznie niższe. Komisja Europejska dostała zielone światło od Rady UE do przeniesienia niewykorzystanych limitów produkcji z dostaw bezpośrednich na dostawy hurtowe. Dostawcy bezpośredni mleka, czyli producenci, którzy dostarczają mleko i jego przetwory bezpośrednio na rynek, nie wykorzystali limitów produkcji, które były dostępne w rezerwie mlecznej. Rząd zaproponował KE ich przydział dla dostawców hurtowych, czyli takich producentów, którzy dostarczają mleko bezpośrednio do podmiotów skupujących (spółdzielni mleczarskich). Zamiana dotyczy ponad 87 mln kg mleka. Zgoda Rady UE na jej dokonanie oznacza, że kara za przekroczenia w produkcji mleka, ustalona wcześniej na ponad 56 groszy za kilogram, zmniejszy się do ok. 39 groszy za kilogram przekroczenia.
Pomoc rządu po klęsce suszy

Katastrofalna susza, jaka dotknęła prawie wszystkie rejony kraju, spowodowała w 560 tys. gospodarstw rolnych bardzo duże straty na kwotę ponad 4 318 mln zł. Rząd przygotował program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. Przewidziano udzielenie jednorazowego zasiłku celowego dla rodzin, a także osób prowadzącym samotnie gospodarstwo. Pomoc skierowano do gospodarstw, w których szkody w uprawach rolnych wyniosły średnio powyżej 30%. Warunkiem jej otrzymania był wniosek złożony do ośrodka pomocy społecznej. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 15 paź127

Raport

dziernika 2006 r. Rodzina rolnicza prowadząca gospodarstwo o powierzchni do 5 ha użytków rolnych otrzyma 500 zł. Dla rodzin prowadzących gospodarstwa powyżej 5 ha przewidziano 1000 zł. Zasiłek może być zwiększony o 392 zł, czyli o kwotę stanowiącą ekwiwalent 1 tony pszenicy, dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Ponadto rządowy program przewiduje dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne i w opłatach czynszu dzierżawnego. Poszkodowani rolnicy otrzymają dopłaty bezpośrednie w pierwszej kolejności.
Dialog społeczny z rolnikami

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi aktywny dialog z takimi partnerami społecznymi jak związki zawodowe, związki branżowe i izby rolnicze. Wszystkie dokumenty programowe i projekty aktów prawnych są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami rolników. Rozmowy dotyczą kształtowania i realizacji polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Minister rolnictwa zaprosił przedstawicieli tych organizacji do udziału w pracach grup oceniających funkcjonowanie poszczególnych rynków rolnych.
KRUS pod nadzorem MRiRW

Od maja br. nadzór nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, a nie minister pracy i polityki społecznej. Zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników. Ubezpieczenie społeczne rolników w polskich realiach jest ważnym czynnikiem kształtującym warunki życia rodzin rolniczych.
Dopłaty dla producentów buraków

Po raz pierwszy producenci buraków cukrowych otrzymają dopłaty, tzw. płatność cukrową. Z tej formy wsparcia skorzysta prawie 62 tys. rolników. Mimo trudnych negocjacji z Komisją Europejską udało się utrzymać produkcję cukru na dotychczasowym poziomie (1671 tys. ton). Pozwala to rolnikom nadal uprawiać buraki cukrowe i utrzymać opłacalność tej działalności.
Nowe rozwiązania dla dzierżawców gospodarstw rolnych

Mając na względzie potrzebę usuwania ograniczeń funkcjonowania polskich rolników, posłowie Prawa i Sprawiedliwości opracowali i skierowali do Marszałka Sejmu projekt ustawy, którego podstawowym zadaniem było zli128

Rozwój rolnictwa i polskiej wsi

kwidowanie zróżnicowania statusu osób dzierżawiących gospodarstwa rolne na podstawie przepisów o rolniczym ubezpieczeniu społecznym i osób, które dzierżawią gospodarstwa na podstawie przepisów o rentach strukturalnych. Istniejące dotychczas przepisy ograniczały możliwości rozwoju zarówno rolnikom oddającym gospodarstwa w dzierżawę w zamian za rentę strukturalną, jak i dla dzierżawców starających się o fundusze z UE.
Regulacje rynkowe

Polskie produkty rolne i żywnościowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów w pozostałych krajach członkowskich. Wartość eksportu rolno-spożywczego na rynek unijny w 2004 r. zwiększyła się o 35%, w 2005 r. o kolejne 35% kosztów zakupu paliwa. Tendencja ta utrzymuje się nadal. Stabilizacji na rynkach żywnościowych służą: kwotowanie produkcji (rynek mleka, cukru, skrobi ziemniaczanej), zakupy i sprzedaż interwencyjna (rynek zbóż, cukru i mleka), subsydia eksportowe (rynek mleka, mięsa, cukru), dopłaty do produkcji (rynek chmielu i tytoniu).
Redukcja kar za nadmierne zapasy

Intensywne działania na forum europejskim doprowadziły do modyfikacji (dokument z dnia 18 września 2006 roku) propozycji Komisji Europejskiej, znacznie ograniczającej wysokość opłat nałożonych na nowe państwa członkowskie z tytułu naliczenia nadmiernych (a nie spekulacyjnych) zapasów niektórych produktów rolnych w dniu akcesji. Zgodnie z zapisami nowej wersji propozycji KE wysokość opłat wyliczona dla Polski została ponad dziesięciokrotnie zmniejszona (z poprzednio proponowanych przez KE 139 mln Euro do 13,5 mln Euro). Jest to efekt ścisłej współpracy na szczeblu rządowym, jak również w ramach współpracy ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz pozostałych nowych państw członkowskich.
Wzrośnie eksport polskiej truskawki

Komitet Antydumpingowy Komisji Europejskiej zdecydował 10 października 2006 r. o wprowadzeniu ceł antydumpingowych (34,2 proc.) na import truskawki mrożonej z Chin. Został w ten sposób zrealizowany wniosek Polski, złożony w grudniu ubiegłego roku. To rozwiązanie powinno ograniczyć stale rosnący import truskawki mrożonej z Chin po cenach zaniżonych i przywrócić możliwość eksportu polskiej truskawki na rynek unijny.

129

Raport

Planowane działania
Polska aktywnie uczestniczy w pracach instytucji Unii Europejskiej nad reformą rynków rolnych. Szczególnie ważne dla polskiego rolnictwa będzie wprowadzenie rozwiązań zapewniających stabilizację rynku owoców i warzyw. Polska przygotowała pakiet propozycji, zakładający m.in. specjalne płatności obszarowe dla producentów owoców miękkich. Nasz kraj stara się także o zwiększenie kwoty produkcji skrobi ziemniaczanej. Resort rolnictwa przygotował propozycje modyfikacji systemu płatności bezpośrednich, aby umożliwić objęcie nimi także upraw roślin energetycznych oraz zwiększyć dopłaty dla rolników hodujących zwierzęta. Prowadzone są również prace nad utworzeniem, na wzór funkcjonującego Funduszu Promocji Mleczarstwa, podobnych funduszy w innych branżach. Ważnym problemem gospodarczym jest też przywrócenie handlu artykułami rolno-spożywczymi z Rosją i Ukrainą. Aby złagodzić skutki klęsk żywiołowych, konieczne jest wdrożenie programu małej retencji oraz wdrożenie powszechnego systemu ubezpieczeń roślin i zwierząt od klęsk. Ministerstwo przygotowało projekt ustawy, która ma wprowadzić ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników. Polska zaproponowała partnerom z UE utworzenie tzw. Funduszu Klęskowego dla rolników. W budżecie na 2007 r. zaplanowano środki na wsparcie programu służącego rozwojowi produkcji bydła mięsnego. Będą z niego mogli skorzystać rolnicy, którzy z różnych względów zamierzają rezygnować z produkcji mleka. Zaawansowane są prace nad utworzeniem Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, który powstanie na bazie likwidowanych: Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowa instytucja przejmie też część kompetencji Inspekcji Handlowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rozpoczęty został proces przejmowania części szkół rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

130

Ochrona środowiska

Bogactwo polskich zasobów przyrodniczych stanowi ewenement na skalę europejską. Jednocześnie działania rządu zmierzają do stymulacji rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych. Będzie temu służyć rozwój zgodny z programem Natura 2000. Daje on Polsce szansę zachowania zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń.
Zmiany w prawie ochrony środowiska

Przygotowano projekty rozwiązań prawnych, dotyczące gospodarki wodnej, handlu i emisji gazów oraz nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Rząd dąży do uporządkowania tej dziedziny prawa, aby było proste do stosowania i stymulowało rozwój gospodarczy. Skorzystano z doświadczenia osób na co dzień zajmujących się sprawami środowiska. Przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne oraz zebrano dostępną wiedzę naukową w dziedzinie prawa środowiska. Opracowano specjalistyczny słownik, który pozwala ujednolicić pojęcia związane z ochroną środowiska.
Rząd uporządkował program NATURA 2000

Wyznaczono granice stref ekologicznych w ramach systemu NATURA 2000. Uporządkowanie systemu sieci ekologicznej będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych regionów, zwłaszcza terenów niezurbanizowanych. Inwentaryzacja przyrodnicza kraju zakończy też nieaktualny podział obszarów oparty na danych archiwalnych. Rząd przedstawił Komisji Europejskiej zestawienie 48 specjalnych obszarów ochrony siedlisk i specjalnej ochrony ptaków.
Spotkanie ministrów środowiska UE w Tucznie

Posiedzenie nieformalnej Rady Ministrów Środowiska UE było okazją do promocji polskiej przyrody i przedstawienia roli działalności człowieka w ochronie zasobów przyrodniczych. Polskie Lasy Państwowe przedstawiono jako przykład organizacji, która wykorzystując konwencję klimatyczną Narodów Zjednoczonych i Protokół z Kioto, działa na rzecz rozwoju terenów niezurbanizowanych. Ministrowie UE zapoznali się również z autorskim po131

Raport

mysłem Polski polegającym na włączeniu lasów do systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych. Dyskutowano także o wykorzystaniu potencjału polskiej przyrody w przeciwdziałaniu skutkom globalnego ocieplenia. Zwrócono również uwagę na rolę systemów leśnych w pochłanianiu dwutlenku węgla.
Polska ogranicza emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

Polska dołączyła do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, który jest jednym z trzech instrumentów ograniczania emisji gazów do atmosfery. Rząd zakończył prace nad Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień na lata 20082012, który został złożony do Komisji Europejskiej. Zaproponowano szybkie wprowadzenie rynkowego mechanizmu, który zmniejszy koszty ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez przemysł. Przygotowano ustawę, która pozwoli na włączenie lasów do Systemu Handlu Emisjami. Dochody tak uzyskane zostaną przekazane na rozwój miejsc pracy na terenach niezurbanizowanych.
Polska krajem wolnym od organizmów modyfikowanych genetycznie

Rząd zadecydował o ścisłej kontroli działalności związanej z produkcją modyfikowanych genetycznie organizmów (GMO). W tym celu opracowano spójny system zasad dotyczących prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej oraz zamkniętego użycia genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów i organizmów. Uregulowano również zasady ich uprawiania w Polsce, eksperymentalnego uwalniania do środowiska oraz wprowadzania do obrotu. Projekt odpowiedniej ustawy trafi pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
Polska ropa naftowa i gaz ziemny

Rząd udzielił 10-letniej koncesji firmie Petrobaltic SA na eksploatację jednego z najbardziej perspektywicznych obszarów roponośnych w Polsce. Złoże znajduje się na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Jego zasoby są szacowane na 750 tys. ton ropy naftowej i 100 mln m3 gazu ziemnego.
Nowoczesne i przejrzyste zasady handlu drewnem

Rząd wprowadził nowe, bardziej efektywne zasady sprzedaży drewna. Zrównają one szanse wszystkich uczestników obrotu, który będzie oparty na systemie rokowań jednoczesnych, on-line, na platformie internetowej z wy132

Ochrona środowiska

korzystaniem specjalnej informatycznej aplikacji portalu leśno-drzewnego. Portal ten pozwoli prowadzić rokowania w formie zbliżonej do mechanizmu giełdowego. Obecnie problemem jest fakt iż Lasy Państwowe mogą pozyskiwać tylko określoną ilość drewna ustaloną w 10-letnich planach urządzenia lasu, co ogranicza ofertę rynkową tego surowca. Rozwiązaniem jest powołanie Komisji Leśno-Drzewnej. Odpowiada ona za mechanizm regulacji cen drewna w ramach tzw. widełek cenowych, możliwie najlepiej godzący interesy dostawcy i odbiorcy surowca.
Fundusz Spójności

Od lutego 2006 r. nastąpiło zdecydowane przyśpieszenie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Spójności. W poprzednich latach środki unijne były wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu. W latach 2001-2005 z Funduszu Spójności przekazano beneficjentom 188,5 mln euro, to tylko nieco ponad 7% dostępnych środków. W 2006 r. wypłacone zostanie ok. 220 mln euro, to więcej niż przez poprzednie 5 lat i ponad 2 razy więcej niż w 2005 r. Na 2007 rok planowana jest wypłata łącznie 600 mln euro. Do końca sierpnia br. Narodowy Fundusz udzielił pożyczek inwestycyjnych dla podmiotów realizujących projekty Funduszu Spójności na kwotę ponad 73 mln zł. To więcej niż w całym 2005 roku. Na 2007 rok planowane są wypłaty pożyczek w wysokości 592 mln zł. W ramach realizowanych projektów przewiduje się podpisanie 864 kontraktów. Do końca sierpnia br. podpisano ich już 412 (dotyczą robót, usługi i dostaw). Zrealizowano 133 kontrakty. W 2006 r. oddano do użytku m.in. ujęcia wody pitnej dla Częstochowy i Raciborza oraz oczyszczalnię ścieków w Przemyślu. W najbliższym czasie nastąpi otwarcie zakładu utylizacji odpadów w Kaliszu i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Łodzi.
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)

Zadaniem programu jest dostosowanie polskich firm do unijnych standardów w dziedzinie ochrony środowiska. UE przeznaczyła na ten cel 207 mln euro, w tym 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 52 mln euro z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyspieszono też tryb naboru wniosków do SPO WKP, a procedury ich składania uproszczono. Do tej pory przeprowadzono pięć rund aplikacyjnych. Do Narodowego Funduszu wpłynęło łącznie 427 wniosków. Z wnioskodawcami z pierwszej i drugiej rundy podpisano 64
133

Raport

umowy na łączną kwotę ponad 202 mln zł. Obecnie trwają negocjacje bądź ocena techniczno-merytoryczna pozostałych wniosków.
Reorganizacja Krajowego Systemu Ekozarządzania i Audytu

Zmiany w Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS) mają usprawnić i uprościć jego funkcjonowanie przez przeniesienie kompetencji z marszałków województw na wojewodów. Na wniosek organizacji zainteresowanych rejestracją w EMAS rozbudowano rejestr krajowy. Ułatwi to określenie liczby zarejestrowanych podmiotów oraz kolejność przystępowania do systemu. Obieg dokumentów będzie się odbywać w formie elektronicznej, dzięki czemu nie będzie potrzeby przekazywania w formie papierowej informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego oraz publikowania ich w „Monitorze Polskim”. Dane z systemu informacyjno-bazowego EMAS będą dostępne dla wszystkich na stronach internetowych EMAS.

Gospodarka wodna
Więcej nakładów na ochronę przeciwpowodziową

Rząd podjął decyzję o zwiększeniu nakładów na Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010. 80 mln zł pochodzić ma z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Dodatkowe pieniądze umożliwią zabezpieczenie przed powodzią Krakowa i wzmocnią ochronę doliny Skawy i Wisły. To tereny szczególnie zagrożone. Rząd zwiększył także środki z budżetu państwa na działalność państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależeć od posłów pracujących w Sejmie nad rządowym projektem. Kontynuowane są również prace nad oszacowaniem wartości majątku gospodarki wodnej Skarbu Państwa, administrowanego przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.
Powstaje system finansowania ochrony środowiska

Rząd przygotowuje system finansowania ochrony środowiska po 2006 r., w tym dokumenty programowe na okres 2007-2013. Zakończyły się już konsultacje społeczne najistotniejszych zagadnień środowiskowych do nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2007– 2013. Rząd wziął pod uwagę problemy związane z realizacją Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Rada Ministrów w grudniu 2005 r. przyjęła plan zwiększenia
134

Ochrona środowiska

wykorzystania środków z funduszy strukturalnych poprzez uproszczenie procedur i ułatwienie dostępu do środków unijnych. Pozwoli to na sprawne wykorzystanie środków pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska.
Planowane działania

Powstanie Agencja Ochrony Środowiska, która zapewni skuteczne i kompleksowe wypełnianie przez Polskę zadań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zwiększy też bezpieczeństwo ekologiczne państwa i pomoże skuteczniej rozwiązywać problemy w tej dziedzinie. Planowane jest również zintegrowanie elementów wchodzących w skład gospodarki wodnej, uporządkowanie planowania przestrzennego w Polsce oraz włączenie lasów do Systemu Handlu Emisjami. Uruchomiona zostanie również kampania informacyjna na temat funkcjonowania sieci Natura 2000. W jej ramach odbędzie się około 200 spotkań z mieszkańcami i samorządowcami z terenów objętych tym programem.

135

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych
przyjętych przez Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (31.10.2005–25.10.2006)
Lp. Akty normatywne i dokumenty analityczne Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza (31.10.2005–14.07.2006) Rada Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (14.07.2006–25.10.2006) Łącznie

1.

Projekty ustaw z inicjatywy Rady Ministrów – przyjęte przez Radę Ministrów – skierowane do Sejmu – autopoprawki przyjęte przez RM – autopoprawki skierowane do Sejmu – założenia Rozporządzenia Rady Ministrów – przyjęte przez Radę Ministrów Uchwały Rady Ministrów – przyjęte przez Radę Ministrów Dokumenty rządowe, w tym programowoanalityczne – przyjęte przez Radę Ministrów Stanowiska rządu wobec pozarządowych inicjatyw ustawodawczych – przyjęte przez Radę Ministrów Akty prawne Prezesa Rady Ministrów i inne a. rozporządzenia b. zarządzenia c. decyzje, obwieszczenia Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Liczba posiedzeń Rady Ministrów

139 126 7 6 2

51 37 1 1 0

190 163 8 7 2

2.

140

49

189

3.

169

64

233

4.

219

90

309

5.

41

45

96

6.

74 137 12 18

58 53 6 4

132 190 18 22

7.

8.

41

15

56

136

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych
przyjętych przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.
PROJEKTY USTAW
1. 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Przyjęto 2005-11-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Przyjęto 2005-11-22

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Przyjęto 2005-11-22

4.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2005-11-22

5. 6. 7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne
Przyjęto 2005-11-22

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Przyjęto 2005-11-22

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Przyjęto 2005-11-22

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Przyjęto 2005-11-22

9.

Projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z programem
Przyjęto 2005-11-22

10. Projekt ustawy zmieniający ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Przyjęto 2005-11-22

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2005-11-29

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Przyjęto 2005-11-29

13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Przyjęto 2005-11-29

137

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

14. Projekt ustawy o dotacji dla przedsiębiorstw, zakładów górniczych oraz zakładu górniczo-hutniczego, które wydobywają lub wydobywały sól, rudy cynku i ołowiu, a także dla Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o.
Przyjęto 2005-11-29

15. Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r., w Genewie
Przyjęto 2005-12-06

16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej
Przyjęto 2005-12-06

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Przyjęto 2005-12-06

18. Projekt ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Przyjęto 2005-12-13

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Przyjęto 2005-12-20

20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Przyjęto 2005-12-20

21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Przyjęto 2005-12-20

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Przyjęto 2005-12-20

23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
Przyjęto 2005-12-20

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji
Przyjęto 2005-12-27

25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji
Przyjęto 2005-12-27

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym
Przyjęto 2005-12-27

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
Przyjęto 2005-12-27

28. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących dokonywania ogłoszeń sądowych.
Przyjęto 2006-01-03

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
Przyjęto 2006-01-03

30. Projekt ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Przyjęto 2006-01-03

31. Projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Przyjęto 2006-01-10

138

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Przyjęto 2006-01-18

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o zmianie innych ustaw
Przyjęto 2006-01-18

34. Projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Przyjęto 2006-01-18

35. Projekt ustawy o administrowaniu obrotem usługami z zagranicą oraz z krajami trzecimi
Przyjęto 2006-01-24

36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
Przyjęto 2006-01-31

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Przyjęto 2006-01-31

38. Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, Przyjętoj przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
Przyjęto 2006-02-07

39. Projekt ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Przyjęto 2006-02-07

40. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Przyjęto 2006-02-07

41. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych
Przyjęto 2006-02-14

42. Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.
Przyjęto 2006-02-28

43. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Przyjęto 2006-02-14

44. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Przyjęto 2006-02-28

45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Przyjęto 2006-02-28

46. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Przyjęto 2006-02-28

139

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

47. Projekt ustawy zmieniający ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Przyjęto 2006-03-07

48. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Przyjęto 2006-03-07

49. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Przyjęto 2006-03-14

50. Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został Przyjęto przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie
Przyjęto 2006-03-14

51. Projekt ustawy o paszach
Przyjęto 2006-03-14

52. Projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
Przyjęto 2006-03-14

53. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-03-14

54. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Przyjęto 2006-03-14

55. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Przyjęto 2006-03-21

56. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
Przyjęto 2006-03-21

57. Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Przyjęto 2006-03-28

58. Projekt ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Przyjęto 2006-03-28

59. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Przyjęto 2006-03-28

60. Projekt ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Przyjęto 2006-03-28

61. Projekt ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
Przyjęto 2006-03-28

140

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

62. Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
Przyjęto 2006-03-28

63. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Przyjęto 2006-03-28

64. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-03-28

65. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-03-28

66. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-03-28

67. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-03-28

68. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przyjęto 2006-04-04

69. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Przyjęto 2006-04-04

70. Projekt ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów i o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Przyjęto 2006-04-04

71. Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym do zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r. oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, podpisanej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
Przyjęto 2006-04-11

72. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Przyjęto 2006-04-11

73. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-04-11

74. Projekt ustawy zmieniający ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Przyjęto 2006-04-11

75. Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw
Przyjęto 2006-04-11

76. Projekt ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji
Przyjęto 2006-04-11

77. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania
Przyjęto 2006-04-25

78. Projekt ustawy o spółdzielni europejskiej
Przyjęto 2006-04-25

141

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

79. Projekt ustawy o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Przyjęto 2006-05-08

80. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-13

81. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-05-16

82. Projekt ustawy o dokumentach paszportowych
Przyjęto 2006-05-16

83. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Przyjęto 2006-05-16

84. Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.
Przyjęto 2006-05-16

85. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-05-23

86. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
Przyjęto 2006-05-23

87. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-05-23

88. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Przyjęto 2006-05-23

89. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przyjęto 2006-05-31

90. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Przyjęto 2006-05-31

142

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

91. Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-06

92. Projekt ustawy o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń pracowników tych zakładów
Przyjęto 2006-06-06

93. Projekt ustawy o podatku od samochodów
Przyjęto 2006-06-06

94. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-06

95. Projekt ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006 – 2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw
Przyjęto 2006-06-06

96. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-06

97. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Przyjęto 2006-06-06

98. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-06

99. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
Przyjęto 2006-06-13

100. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-13

101. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Przyjęto 2006-06-13

102. Projekt ustawy o opłacie skarbowej
Przyjęto 2006-06-13

103. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-06-20

104. Projekt ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Przyjęto 2006-06-20

105. Projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Przyjęto 2006-06-20

106. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Przyjęto 2006-06-20

107. Projekt ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Przyjęto 2006-06-20

143

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

108. Projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Przyjęto 2006-06-20

109. Projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Przyjęto 2006-06-27

110. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
Przyjęto 2006-07-04

111. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-07-04

112. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Przyjęto 2006-07-04

113. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-07-04

114. Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Przyjęto 2006-07-04

115. Projekt ustawy zmieniający ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Przyjęto 2006-07-04

116. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
Przyjęto 2006-07-18

117. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Przyjęto 2006-07-18

118. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.
Przyjęto 2006-07– 18

119. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Przyjęto 2006-07-18

120. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym
Przyjęto 2006-07-18

Tytuły projektów ustaw zaznaczone kursywą to projekty ustaw przygotowane podczas kadencji Prezesa Rady Ministrów Marka Belki 1. Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Przyjęto 2005-11-22

2.

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.
Przyjęto 2005-12-13

144

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

3.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.
Przyjęto 2005-12-13

4.

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.
Przyjęto 2005-12-13

5.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.
Przyjęto 2005-12-20

6.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.
Przyjęto 2005-12-20

7.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.
Przyjęto 2006-01-03

8. 9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Przyjęto 2006-01-24

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze
Przyjęto 2006-02-07

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Przyjęto 2006-02-07

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Przyjęto 2006-02-07

12. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Przyjęto 2006-02-14

13. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Przyjęto 2006-02-14

14. Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Przyjęto 2006-02-14

145

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

15. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.
Przyjęto 2006-02-14

16. Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi
Przyjęto 2006-02-21

17. Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych
Przyjęto 2006-02-21

18. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.
Przyjęto 2006-02-21

19. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Przyjęto 2006-02-21

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Przyjęto 2005-10-31

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
Przyjęto 2005-10-31

3.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy
Przyjęto 2005-10-31

4. 5.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Przyjęto 2005-10-31

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej
Przyjęto 2005-10-31

6.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
Przyjęto 2005-10-31

7.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury
Przyjęto 2005-10-31

8.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Przyjęto 2005-11-03

9.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych
Przyjęto 2005-11-15

146

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) w 2005 r.
Przyjęto 2005-11-15

11. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2005 r.
Przyjęto 2005-11-15

12. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych
Przyjęto 2005-11-22

13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r.
Przyjęto 2005-11-22

14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
Przyjęto 2005-11-22

15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Przyjęto 2005-11-29

16. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 2005-11-29

17. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Przyjęto 2005-11-29

18. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2005-12-06

19. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
Przyjęto 2005-12-13

20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Przyjęto 2005-12-13

21. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych
Przyjęto 2005-12-13

22. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Przyjęto 2005-12-13

23. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Przyjęto 2005-12-20

147

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

24. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Przyjęto 2005-12-20

25. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Nomenklatury Scalonej CN
Przyjęto 2005-12-20

26. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Przyjęto 2005-12-20

27. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
Przyjęto 2005-12-20

28. Rozporządzenie Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego
Przyjęto 2005-12-20

29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 – 2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przyjęto 2005-12-27

30. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
Przyjęto 2005-12-27

31. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Przyjęto 2005-12-27

32. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Przyjęto 2005-12-27

33. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Przyjęto 2005-12-27

34. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Przyjęto 2006-01-03

35. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-01-03

36. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-01-03

37. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa
Przyjęto 2006-01-03

148

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

38. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
Przyjęto 2006-01-10

39. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą
Przyjęto 2006-01-10

40. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej
Przyjęto 2006-01-10

41. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Przyjęto 2006-01-10

42. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
Przyjęto 2006-01-18

43. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo – finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
Przyjęto 2006-01-18

44. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych
Przyjęto 2006-01-18

45. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne
Przyjęto 2006-01-18

46. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Przyjęto 2006-01-24

47. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych
Przyjęto 2006-01-24

48. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obserwatorów w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
Przyjęto 2006-01-24

49. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy
Przyjęto 2006-01-24

50. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
Przyjęto 2006-01-24

149

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

51. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
Przyjęto 2006-01-24

52. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Przyjęto 2006-01-25

53. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Przyjęto 2006-01-25

54. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
Przyjęto 2006-01-31

55. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń
Przyjęto 2006-02-07

56. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Przyjęto 2006-02-07

57. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Przyjęto 2006-02-07

58. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych
Przyjęto 2006-02-14

59. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczania kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin pospolitych
Przyjęto 2006-02-14

60. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Przyjęto 2006-02-14

61. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.
Przyjęto 2006-02-21

62. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Przyjęto 2006-02-21

63. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
Przyjęto 2006-02-21

150

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

64. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli legalności zatrudnienia
Przyjęto 2006-02-21

65. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Przyjęto 2006-02-28

66. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Przyjęto 2006-02-28

67. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Przyjęto 2006-02-28

68. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Przyjęto 2006-02-28

69. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-03-09

70. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-03-11

71. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r.
Przyjęto 2006-03-14

72. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
Przyjęto 2006-03-14

73. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-03-14

74. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Przyjęto 2006-03-21

75. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-03-21

76. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Przyjęto 2006-03-21

151

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

77. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r.
Przyjęto 2006-03-21

78. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem
Przyjęto 2006-03-28

79. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
Przyjęto 2006-03-28

80. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Przyjęto 2006-03-28

81. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny
Przyjęto 2006-04-04

82. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-04-04

83. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Przyjęto 2006-04-11

84. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-04-13

85. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji
Przyjęto 2006-04-25

86. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-04-25

87. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
Przyjęto 2006-04-25

152

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

88. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-04-25

89. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-04-25

90. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-04-25

91. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu
Przyjęto 2006-05-04

92. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu
Przyjęto 2006-05-04

93. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa
Przyjęto 2006-05-05

94. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej
Przyjęto 2006-05-05

95. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa
Przyjęto 2006-05-05

96. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
Przyjęto 2006-05-05

97. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyjęto 2006-05-05

98. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
Przyjęto 2006-05-16

99. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podania napojów alkoholowych
Przyjęto 2006-05-16

100. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Przyjęto 2006-05-19

101. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i stopnia w roku szkolnym 2006/2007
Przyjęto 2006-05-23

153

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

102. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowofinansowych
Przyjęto 2006-05-23

103. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego
Przyjęto 2006-05-29

104. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej
Przyjęto 2006-05-31

105. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Przyjęto 2006-05-31

106. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Przyjęto 2006-05-31

107. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
Przyjęto 2006-05-31

108. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego
Przyjęto 2006-06-20

109. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie województwa lubuskiego wraz z programem
Przyjęto 2006-06-22

110. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
Przyjęto 2006-06-01

111. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
Przyjęto 2006-06-05

112. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
Przyjęto 2006-06-13

113. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu
Przyjęto 2006-06-13

114. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Przyjęto 2006-06-13

115. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007
Przyjęto 2006-06-13

154

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

116. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-06-19

117. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-06-19

118. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-06-19

119. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej
Przyjęto 2006-06-19

120. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych
Przyjęto 2006-06-22

121. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych
Przyjęto 2006-06-23

122. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych
Przyjęto 2006-06-26

123. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Przyjęto 2006-06-26

124. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010
Przyjęto 2006-06-27

125. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r.
Przyjęto 2006-06-27

126. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
Przyjęto 2006-06-27

127. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Przyjęto 2006-06-27

128. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-06-27

155

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

129. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa
Przyjęto 2006-06-28

130. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
Przyjęto 2006-06-29

131. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Przyjęto 2006-07-03

132. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sowania inwestycji z budżetu państwa
Przyjęto 2006-07-03

finan-

133. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa
Przyjęto 2006-07-03

134. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego
Przyjęto 2006-07-05

135. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
Przyjęto 2006-07-11

136. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko – Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-07-11

137. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-07-11

138. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-07-11

139. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Przyjęto 2006-07-12

140. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
Przyjęto 2006-07-12

156

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

UCHWAŁY RADY MINISTRÓW PRZYJĘTE PRZEZ RZĄD PREMIERA K. MARCINKIEWICZA
(tryb obiegowy w okresie od dnia 31 października 2005 r. do dnia 14 lipca 2006 r.)

1.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Uchwała nr 11/2006 z 2006-01-30

2.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o Współpracy Naukowo – Technicznej
Uchwała nr 13/2006 z 2006-02-02

3.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 16/2006 z 2006-02-08

4.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO
Uchwała nr 23/2006 z 2006-02-22

5.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 28/2006 z 2006-03-09

6.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia Moczarki – Orawská Polhora)
Uchwała nr 17/2006 z 2006-02-08

7.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją LudowoSocjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych, poprzez podpisanie
Uchwała nr 20/2006 z 2006-02-16

8.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w lotniczym i morskim poszukiwaniu i ratownictwie”, podpisanej w dniu 13 listopada 1996 r. w Moskwie
Uchwała nr 21/2006 z 2006-02-21

157

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

9.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został Przyjęto przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie, do ratyfikacji
Uchwała nr 25/2006 z 2006-03-03

10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zawieszeniu ruchu w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 października 2006 r. w drogowym przejściu granicznym Gryfino – Mescherin, wymienionym w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 18/2006 z 2006-02-15

11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 19/2006 z 2006-02-15

12. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile
Uchwała nr 24/2006 z 2006-02-22

13. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wypowiedzenia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego dotyczącej przedłużenia funkcjonowania Biura Promocji Inwestycji UNIDO w Warszawie i jego działalności, podpisanej w Wiedniu dnia 9 lipca 1997 r.
Uchwała nr 27/2006 z 2006-03-07

14. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała nr 26/2006 z 2006-03-06

15. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych
Uchwała nr 43/2006 z 2006-04-04

16. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 158

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej, poprzez podpisanie
Uchwała nr 37/2006 z 2006-03-24

17. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych
Uchwała nr 57/2006 z 2006-04-18

18. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 21 listopada 2003 r., poprzez podpisanie
Uchwała nr 30/2006 z 2006-03-21

19. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r.
Uchwała nr 33/2006 z 2006-03-22

20. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia Muszyna – Legnava)
Uchwała nr 34/2006 z 2006-03-22

21. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejść Grójczanki – Trebom, Krzanowice – Chuchelna, Czermna – Mala Czermna)
Uchwała nr 35/2006 z 2006-03-22

22. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli Państw trzecich
Uchwała nr 29/2006 z 2006-03-20

23. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, poprzez podpisanie
Uchwała nr 38/2006 z 2006-03-24

24. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej
Uchwała nr 36/2006 z 2006-03-23

159

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

25. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym do zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r. oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, podpisanej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. do ratyfikacji
Uchwała nr 41/2006 z 2006-04-03

26. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o działalności instytutów kultury
Uchwała nr 32/2006 z 2006-03-22

27. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisanej w Wiedniu dnia 27 września 2005 r.
Uchwała nr 44/2006 z 2006-04-04

28. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała nr 42/2006 z 2006-04-03

29. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o uzupełnieniu artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, sporządzonej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 48/2006 z 2006-04-04

30. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o uzupełnieniu artykułu 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 49/2006 z 2006-04-04

31. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie „Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej i Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej dotyczące Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej dla potrzeb NATO”
Uchwała nr 51/2006 z 2006-04-06

32. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia
Uchwała nr 53/2006 z 2006-04-11

160

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

33. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym
Uchwała nr 50/2006 z 2006-04-05

34. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Programu współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006 – 2009
Uchwała nr 54/2006 z 2006-04-11

35. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Wewnętrzną między przedstawicielami Rządów Państw Członkowskich zebranymi w Radzie, zmieniającą Umowę Wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. o przyjęciu środków i ustanowieniu procedur dla wdrożenia Umowy o Partnerstwie AKP-WE, poprzez podpisanie. („AKP” – Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
Uchwała nr 52/2006 z 2006-04-07

36. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.
Uchwała nr 64/2006 z 2006-05-04

37. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo – technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.
Uchwała nr 58/2006 z 2006-04-20

38. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów
Uchwała nr 89/2006 z 2006-06-12

39. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z i emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego
Uchwała nr 60/2006 z 2006-04-21

40. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej
Uchwała nr 59/2006 z 2006-04-20

41. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych
Uchwała nr 61/2006 z 2006-04-21

161

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

42. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z art. 3 ust. 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 85/2006 z dnia 2006-06-09

43. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z art. 3 ust. 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 94/2006 z 2006-6-13

44. Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia Syryjskiej Republiki Arabskiej złożonego do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała nr 63/2006 z dnia 2006-04-27

45. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Transportu i Budownictwa do podpisania Umowy Finansowej „Projekt Modernizacji Dróg w Polsce” między Rzecząpospolitą Polską, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Uchwała nr 65/2006 z 2006-05-05

46. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów w y równywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
Uchwała nr 62/2006 z 2006-04-26

47. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji o pomocy Żywnościowej, sporządzonej w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 80/2006 z 2006-06-01

48. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia Gozdowice -Güstebieser Loose)
Uchwała nr 104/2006 z 2006-06-28

49. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Gospodarki, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na obsługę prawną sporu inwestycyjnego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis
Uchwała nr 69/2006 z 2006-05-15

162

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

50. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej
Uchwała nr 70/2006 z 2006-05-15

51. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Pożyczkową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na współfinansowanie „Trzeciego Projektu Utrzymania i Rehabilitacji Dróg”, poprzez jej podpisanie
Uchwała nr 71/2006 z 2006-06-16

52. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25października 2004 r., poprzez podpisanie
Uchwała nr 72/2006 z 2006-05-23

53. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia gwarancji dla zorganizowania w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
Uchwała nr 73/2006 z 2006-05-23

54. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006 – 2008, poprzez podpisanie
Uchwała nr 86/2006 z 2006-06-09

55. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”
Uchwała nr 74/2006 z 2006-05-23

56. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 106/2006 z 2006-06-29

57. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
Uchwała nr 84/2006 z 2006-06-07

58. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, poprzez jego podpisanie
Uchwała nr 87/2006 z 2006-06-09

59. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności
Uchwała nr 82/2006 z 2006-06-05

60. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Wielostronnej Umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią 163

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej
Uchwała nr 90/2006 z 2006-06-12

61. Uchwała Rady Ministrów w sprawie mianowania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii
Uchwała nr 83/2006 z 2006-06-05

62. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej aFederalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli Państw trzecich, podpisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.
Uchwała nr 91/2006 z 2006-06-12

63. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o otwarciu drogowego przejścia granicznego Berżniki – Kap iamiestis, poprzez wymianę not
Uchwała nr 81/2006 z 2006-06-01

64. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o uzupełnieniu artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 89/2006 z 2006-06-09

65. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania poprzez podpisanie Rzeczypospolitej Polskiej Poprawką nr 2 do Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec w zakresie współpracy w dziedzinie systemów dowodzenia i kontroli obrony przeciwlotniczej małego zasięgu (SHORAD) ukierunkowanej na standaryzację i interoperacyjność z dnia 20 grudnia 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Poprawką nr 1 z dnia 16 maja 2001 r. pomiędzy Departamentem Obrony Narodowej Kanady, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministerstwem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Hiszpanii, Ministerstwem Obrony Republiki Turcji, Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych. NOWY TYTUŁ: Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawką nr 2 do Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec w zakresie współpracy w dziedzinie systemów dowodzenia i kontroli SHORAD ukierunkowanej na standaryzację i interoperacyjność z dnia 20 grudnia 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Poprawką nr 1 z dnia 16 maja 2001 r. pomiędzy Departamentem Obrony Narodowej Kanady, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministerstwem Obrony Republiki Francu164

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

skiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Hiszpanii, Ministerstwem Obrony Republiki Turcji, Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a Sekretarzem Obrony w imieniu Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, poprzez podpisanie
Uchwała nr 113/2006 z 2006-07-06

66. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych Gallus gallus” na lata 2007 – 2009 wraz z programem
Uchwała nr 92/2006 z 2006-06-12

67. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, gąbczastej encefalopatii bydła, wścieklizny, enzootycznej białaczki bydła, choroby Aujeszkyego u świń w województwie lubuskim, Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz Krajowego programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich
Uchwała nr 107/2006 z 2006-07-04

68. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Posada – Ostritz (Kloster Marienthal) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 102/2006 z 2006-06-26

69. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Uchwała nr 99/2006 z 2006-06-22

70. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielania zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Uchwała nr 100/2006 z 2006-06-22

71. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 2004 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 101/2006 z 2006-06-22

72. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych, sporządzonej dnia 18 marca 1986 r.
Uchwała nr 103/2006 z 2006-06-26

165

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

73. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Albanii
Uchwała nr 93/2006 z 2006-06-12

74. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III)
Uchwała nr 96/2006 z 2006-06-19

75. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Żytowań – Coschen do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 105/2006 z dnia 2006-06-28

76. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 117/2006 z 2006-07-11

77. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 115/2006 z 2006-07-07

78. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, podpisanej w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.
Uchwała nr 111/2006 z 2006-07-05

79. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych
Uchwała nr 119/2006 z 2006-07-12

80. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego
Uchwała nr 120/2006 z 2006-07-12

81. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Gdynia S.A. na częściowe sfinansowanie budowy statków nr 8245/1, 8245/2, 8245/3 i 4245/04
Uchwała nr 109/2006 z 2006-07-05

82. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Iraku dotyczą166

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

cym zasad pobytu przedstawicieli irackich Sił Zbrojnych podczas szkoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wymianę not
Uchwała nr 114/2006 z 2006-07-04

83. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wymiany personelu naukowego i technicznego, poprzez podpisanie
Uchwała nr 112/2006 z 2006-07-05

84. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową o zmianie Umowy pożyczki między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, dotyczącą Projektu finansowania procesu likwidacji kopalń węgla kamiennego, poprzez wymianę listów
Uchwała nr 110/2006 z 2006-07-05

85. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Uchwała nr 118/2006 z 2006-07-12

86. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Memorandum w sprawie Porozumienia dotyczącego struktury organizacyjnej do implementacji i operacji Sojuszniczym Systemem Łączności Wywiadowczej (BICES)
Uchwała nr 116/2006 z 2006-07-07

87. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisanej w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 321/2005 z 2005-12-23

88. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 337/2005 z 2005-12-28

89. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 338/2005 z 2005-12-28

90. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Poprawek do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 324/2005 z 2005-12-23

91. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie w dniu 22 maja 2003 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 315/2005 z 2005-12-20

92. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 311/2005 z2005-12-09

167

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

93. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wypowiedzenia Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o wzajemnym uznaniu studiów, dyplomów i stopni naukowych, sporządzonego w Damaszku dnia 22 września 1985 r.
Uchwała nr 303/2005 z 200-5-11-29

94. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 325/2005 z 2005-12-23

95. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r. do ratyfikacji
Uchwała nr 326/2005 z 2005-12-23

96. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r. do ratyfikacji
Uchwała nr 307/2005 z 2005-11-30

97. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 327/2005 z 2005-12-23

98. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 328/2005 z 2005-12-23

99. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Komitetem Kontroli Państwa Republiki Białorusi w sprawie współpracy przy zwalczaniu przestępstw przeciwko systemowi skarbowemu, poprzez podpisanie
Uchwała nr 298/2005 z 2005-11-21

100. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzonej w Paryżu dnia 4 kwietnia 2002 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 301/2005 z 2005-11-25

101. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie, do ratyfikacji
Uchwała nr 305/2005 z 2005-11-29

102. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 329/2005 z 2005-12-27

168

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

103. Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżeń Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożonych do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dniu 18 grudnia 1979 r.
Uchwała nr 302/2005 z 2005-11-25

104. Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec Oświadczenia Islamskiej Republiki Mauretańskiej złożonego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, sporządzonego w Nowym Jorku, dnia 16 grudnia 1966 r.
Uchwała nr 299/2005 z 2005-11-21

105. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Uchwała nr 304/2005 z 2005-11-29

106. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 314/2005 z 2005-12-14

107. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o uzupełnieniu artykułu 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, sporządzonej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 312/2005 z 2005-12-12

108. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wypowiedzenia Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Programem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Rozwoju, sporządzonej w Warszawie i Nowym Jorku 30 lipca 1990 r. (ang. United Nations Development Programm – UNDP)
Uchwała nr 310/2005 z 2005-12-07

109. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała nr 319/2005 z 2005-12-23

110. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia Łysa Polana – Tatranská Javorina)
Uchwała nr 316/2005 z 2005-12-20

111. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, Przyjętoj przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. do ratyfikacji
Uchwała nr 1/2006 z 2006-01-02

112. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmia169

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

nie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia Bukovec – Jasnowice)
Uchwała nr 320/2005 z 2005-12-23

113. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zapewnienia współdziałania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w związku z wszczętym przez Komisję Europejską, na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postępowaniem w sprawie kontraktów długoterminowych w elektroenergetyce jako pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem
Uchwała nr 318/2005 z 2005-12-20

114. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania niektórym wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych
Uchwała nr 313/2005 z 2005-12-14

115. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Kultury, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Obchodów XXV-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ „Solidarność”
Uchwała nr 322/2005 z 2005-12-23

116. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych
Uchwała nr 323/2005 z 2005-12-23

117. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2005 r. na finansowanie programu wieloletniego (dot. programu pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 – 2011” oraz zadania inwestycyjnego realizowanego przez Uniwersytet Łódzki pn. „Rozbudowa Biblioteki”)
Uchwała nr 334/2005 z 2005-12-28

118. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 4 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not
Uchwała nr 2/2006 z 2006-01-02

119. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejść Černousy/Ves – Zawidów oraz Višňovska – Wigancice / Żytawskie)
Uchwała nr 4/2006 z 2006-01-05

170

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

120. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 5/2006 z 2006-01-09

121. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zewnętrznego systemu oceniania uczniów, w tym egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Uchwała nr 336/2005 z2005-12-28

122. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, poprzez podpisanie
Uchwała nr 6/2006 z 2006-01-10

123. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, poprzez podpisanie
Uchwała nr 7/2006 z 2006-01-10

124. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejść Miłoszów – Srbská)
Uchwała nr 8/2006 z 2006-01-16

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MINISTRÓW PRZYJĘTE PRZEZ RZĄD PREMIERA K. MARCINKIEWICZA
(posiedzenia Rządu w okresie od dnia 31 października 2005 r. do dnia 14 lipca 2006 r.)

1.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw nośników energii
Uchwała nr 3/2006 z 2006-01-03

2.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Czternastym Uzupełnieniu Funduszy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju
Uchwała nr 10/2006 z 2006-01-24

3.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu przyznania nowej pomocy (dot. projektu ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Uchwała nr 9/2006 z 2006-01-18

4.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację współpracy z zagranicą w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej
Uchwała nr 22/2006 z 2006-02-21

171

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

5.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego do Komisji Europejskiej (dot. projektu ustawy o podatku tonażowym)
Uchwała nr 12/2006 z 2006-01-31

6.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Uchwała nr 14/2006 z 2006-02-07

7.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań w odniesieniu do ośrodków wypoczynkowych, wypoczynkowo – szkoleniowych oraz szkoleniowych, będących w dyspozycji właściwych organów administracji rządowej
Uchwała nr 15/2006 z 2006-02-07

8.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o. o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006 – 2010”
Uchwała nr 31/2006 z 2006-03-21

9.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008
Uchwała nr 39/2006 z 2006-03-28

10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
Uchwała nr 40/2006 z 2006-03-28

11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie
Uchwała nr 46/2006 z 2006-04-04

12. Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2006 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2007 i 2008 wraz z podziałem środków finansowych na realizację narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2006
Uchwała nr 47/2006 z 2006-04-04

13. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji projektu pomocowego Komisji Europejskiej (dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych)
Uchwała nr 55/2006 z 2006-04-11

14. Uchwała Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi R o z woju Rady Europy gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na częściowe finansowanie programu budowy i modernizacji społecznego budownictwa czynszowego kontynuowanego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową gwarancji zawartą z Bankiem Rozwoju Rady Europy, przez podpisanie
Uchwała nr 56/2006 z 2006-04-11

172

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

15. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych na zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.
Uchwała nr 45/2006 z 2006-04-04

16. Uchwała Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Stocznię Gdynia S.A. na częściowe sfinansowanie budowy statków 8276/1 oraz 8276/2
Uchwała nr 67/2006 z dnia 2006-05-08

17. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” wraz z programem
Uchwała nr 75/2006 z 2006-05-23

18. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała nr 66/2006 z 2006-05-08

19. Uchwała Rady Ministrów korygującej Uchwałę nr 45/2006 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.
Uchwała nr 68/2006 z 2006-05-08

20. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, w latach 2006 – 2009”
Uchwała nr 78/2006 z 2006-05-31

21. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia Bankowi Rozwoju Rady Europy gwarancji spłaty II i III transzy kredytu zaciąganego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na utworzenie linii kredytowych w celu współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców
Uchwała nr 79/2006 z 2006-05-31

22. Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 76/2006 z 2006-05-31

23. Uchwała Rady Ministrów w sprawie działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr 77/2006 z 2006-05-31

24. Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata
Uchwała nr 95/2006 z 2006-06-13

25. Uchwała Rady Ministrów w sprawie uznania przez Rzeczpospolitą Polską Republiki Czarnogóry
Uchwała nr 97/2006 z 2006-06-20

26. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała nr 98/2006 z dnia 2006-06-20

173

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

27. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 108/2006 z 2006-07-04

28. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2005 r.
Uchwała nr 290/2005 z 2005-10-31

29. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na realizację programu „Bezdomność”
Uchwała nr 291/2005 z 2005-11-08

30. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 272/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics, w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 292/2005 z 2005-11-15

31. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 271/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007 – 2011”
Uchwała nr 293/2005 z2005-11-15

32. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 270/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 294/2005 z 2005-11-15

33. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 269/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 295/2005 z dnia 2005-11-15

34. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 268/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 296/2005 z dnia 2005-11-15

35. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę Nr 229/2005 Rady Ministrów z dnia 6 września 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego w latach 2006 – 2016”
Uchwała nr 297/2005 z dnia 2005-11-15

174

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

36. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Ukrainą
Uchwała nr 300/2005 z dnia 2005-11-22

37. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację współpracy z zagranicą w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej
Uchwała nr 309/2005 z dnia 2005-12-06

38. Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia Sułtanatu Omanu złożonego do Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 25 maja 2000 r.
Uchwała nr 306/2005 z dnia 2005-11-29

39. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa
Uchwała nr 308/2005 z dnia 2005-12-06

40. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez Stocznię Gdynia S.A. na częściowe sfinansowanie budowy statków 8276/1 oraz 8276/2
Uchwała nr 317/2005 z dnia 2005-12-20

41. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej realizacji Projektu pt. „Polska – Projekt na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa”
Uchwała nr 332/2005 z dnia 2005-12-27

42. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Elektronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Elektronics Wrocław Sp. z o. o., w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 331/2005 z dnia 2005-12-27

43. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Elektronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006 – 2011”
Uchwała nr 333/2005 z dnia 2005-12-27

44. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej
Uchwała nr 330/2005 z 2005-12-27

45. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Policji na zakup pojazdu do przewozu nierozpoznanych urządzeń wybuchowych w systemie zamkniętym (gazoszczelnym) oraz dla Biura Ochrony Rządu na zakup uzbrojenia
Uchwała nr 335/2005 z 2005-12-27

175

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

PROJEKTY STANOWISK RZĄDU
1. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym i innych uprawnieniach przysługującym osobom, które przymusowo wcielono do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”
Druk nr 201

2.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych
Druk nr 200

3.

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A.
Druk nr 199

4.

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
Druk nr 174

5.

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Druk nr 197

6.

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Druk nr 198

7.

8.

Stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Druk nr 210) i do Sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Druk nr 229 z dnia 10 stycznia 2006 r.) o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa
Druk nr 211

9.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z budżetu państwa
Druk nr 212

10. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
Druk nr 213

11. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o paliwie rolniczym
Druk nr 222

12. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Druk nr 236

13. Stanowisko Rządu RP w sprawie poselskiego projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do przystąpienia w trybie pilnym do negocjacji w sprawie zwiększenia kwoty mlecznej
Druk nr 217

14. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
Druk nr 282

176

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

15. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchowanego w Warszawie z budżetu państwa
Druk nr 283

16. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Druk nr 296

17. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Druk nr 298

18. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii
Druk nr 313

19. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu: „Program budowy Zbiornika Wodnego Kąty – Myscowa” w latach 2006 – 2016
Druk nr 315

20. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy Kodeks karny
Druk nr 338

21. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Druk nr 339

22. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
Druk nr 341

23. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Druk nr 376

24. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
Druk nr 374

25. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw
Druk nr 423

26. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Druk nr 425

27. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Druk nr 449

28. Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy – Kodeks karny
Druk nr 430

177

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

29. Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Druk nr 476

30. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Druk nr 512

31. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet Gdański – Kampus Bałtycki”
Druk nr 24

32. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
Druk nr 56

33. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Druk nr 103

34. Stanowisko Rządu wobec Dezyderatu nr 2 Komisji Skarbu Państwa do Rady Ministrów uchwalony na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. w sprawie prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej 35. Stanowisko Rady Ministrów do dezyderatu nr 1/1 sejmowych Komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych uchwalonego na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. (w sprawie zintensyfikowania działań na rzecz uruchomienia niezależnego radia dla Białorusi oraz podjęcia prac nad rozwinięciem koncepcji wszechstronnej pomocy informacyjnej dla Białorusi) 36. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druk nr 422

37. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druk nr 447

38. Stanowisko Rządu wobec projektu uchwały w sprawie Parlamentarnego Programu Polsko-Amerykańskiej Wymiany Młodzieży
Druk nr 426

39. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
Druk nr 459

40. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Druk nr 508

41. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Druk nr 549

DOKUMENTY RZĄDOWE
1. 178 Program działań Rządu RP „SOLIDARNE PAŃSTWO”
Przyjęto 2005-11-09

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

2.

Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2005-11-15

3.

Wniosek Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazania Islamskiej Republice Pakistanu materacy koszarowo-polowych
Przyjęto 2005-11-15

4.

Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej podniesione na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w postępowaniu o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia wstępnego na wniosek Efetio Patron w Grecji w sprawie z powództwa Irini Lekhouritou i innych przeciwko Republice Federalnej Niemiec – Sprawa C-292/05.
Przyjęto 2005-11-21

5.

Wyznaczenie kandydatów RP do udziału w Komitecie Regionów Unii Europejskiej na kolejną kadencję
Przyjęto 2005-11-22

6.

Wytyczne do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007 – 2012
Przyjęto 2005-11-29

7. 8.

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.
Przyjęto 20005-11-29

Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia pakietu akcji należących do Skarbu Państwa w spółce ICN Polfa Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
Przyjęto 2005-11-29

9.

Aktualizacja Stanowiska Rządu wobec propozycji dyskutowanych na forum UE dotyczących stosowania obniżonych stawek podatku VAT w związku ze stanem prac nad załącznikiem H do dyrektywy 77/388/EWG
Przyjęto 2005-11-29

10. Informacja na temat przebiegu posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w związku z debatą nad reformą wspólnotowej organizacji rynku cukru
Przyjęto 2005-11-29

11. Rozpoczęcie programowania Środków Przejściowych 2006
Przyjęto 2005-11-29

12. Informacja o aktualnym stanie oraz harmonogramie prac nad Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia oraz programami operacyjnymi w ramach polityki spójności Unii Europejskiej 2007 – 2013
Przyjęto 2005-11-29

13. Informacja w sprawie obniżenia kosztów produkcji rolniczej związanych z zakupem paliwa
Przyjęto 2005-11-29

14. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województw Lubelskiego i Podkarpackiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2005-12-02

15. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu
Przyjęto 2005-12-06

179

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

16. Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
Przyjęto 2005-12-06

17. Projekt wyjaśnienia dotyczącego „Wniosku o wprowadzenie czasowego zakazu stosowania do siewu materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy linii MON 810 oraz odmian konwencjonalnych kukurydzy wpisanych do Wspólnotowego Katalogu, które ze względu na klasę wczesności nie są odpowiednie do uprawy na terenie Polski”
Przyjęto 2005-12-06

18. Informacja Rządu w sprawie negocjacji Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007 – 2013 wraz z opisem stanowiska Polski na ostatni etap prac pod przewodnictwem Prezydencji brytyjskiej
Przyjęto 2005-12-06

19. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: Zakłady Chemiczne WIZÓW S.A. z siedzibą w Łące, gmina Bolesławiec, uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2005-12-07

20. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: ELZAM-HOLDING S.A. z siedzibą w Elblągu uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2005-12-07

21. Instrukcja dla delegacji polskiej na VI Konferencje Ministerialną WTO w Hong Kongu (13-18 grudnia 2005 r.)
Przyjęto 2005-12-08

22. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: APATOR MINING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Przyjęto 2005-12-12

23. Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia pakietu akcji należących do Skarbu Państwa w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko – Nałęczów” S.A. z siedzibą w Nałęczowie
Przyjęto 2005-12-12

24. Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia pakietu udziałów należących do Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Transportowo – Handlowo – Produkcyjnym „TRANSBUD – OLKUSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.
Przyjęto 2005-12-12

25.Wniosek o przyznanie derogacji dotyczącej pierwszego okresu sprawozdawczego oraz okresu przejściowego dla zmiennej ceny produkcji (D310. w zakresie działów 72 i 74 PKD, opracowywanej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r., dotyczącego statystyki krótkookresowej z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 2005 r., zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące statystyki krótkookresowej
Przyjęto 2005-12-13

180

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

26. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
Przyjęto 2005-12-13

27. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
Przyjęto 2005-12-13

28. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Albanii oraz Bośni i Hercegowinie.
Przyjęto 2005-12-13

29. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
Przyjęto 2005-12-13

30. Uzupełnienie Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą w latach 2003 – 2005 o dostosowywanie do wymogów Schengen lotniczych przejść granicznych Szczecin – Goleniów, Katowice – Pyrzowice i warunkowo Wrocław – Starachowice
Przyjęto 2005-12-13

31. Informacja na temat rozbieżności między stanowiskiem Rządu a opinią nr 3 Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP w odniesieniu do Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych skutkami reformy sektora cukrowego w UE (COM/2005/266)
Przyjęto 2005-12-13

32. Projekt decyzji w sprawie zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich postanowień dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym kwalifikacji pielęgniarek opieki ogólnej
Przyjęto 2005-12-13

33. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący: odwołania gen. bryg. Włodzimierza GRYCA z funkcji Pełnomocnika Granicznego i płk. Mariana POGODY z funkcji Zastępcy Pełnomocnika Granicznego na białostockim odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej oraz mianowania płk. Mariana POGODY na funkcję Pełnomocnika Granicznego na białostockim odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej
Przyjęto 2005-12-15

34. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: Fabryka Lin i Drutu „Drumet” S.A. z siedzibą we Włocławku
Przyjęto 2005-12-16

35. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w Polsce w 2004 r.
Przyjęto 2005-12-19

36. Lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w regionie alpejskim
Przyjęto 2005-12-20

181

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

37. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia 447 akcji (0,08% w kapitale Spółki) o wartości nominalnej 4,30 zł/akcję stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce pod firmą: ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie na rzecz Pani Anny Sobol zam. w Zakliczynie przy ul. Solnej 74, po cenie 25,50 zł za 1 akcję, tj. kwotę 11.398,50 zł za cały pakiet
Przyjęto 2005-12-21

38. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
Przyjęto 2005-12-27

39. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
Przyjęto 2005-12-27

40. Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r.
Przyjęto 2005-12-27

41. Wniosek do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na odstępstwo od zapisu w dokumencie pt. „Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz plan zamknięcia kopalni w latach 2004 – 2007”,przyjętym przez RM w dniu 7 lipca 2004 r.
Przyjęto 2005-12-27

42. Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej za 2004 r. w zakresie realizacji „Planu dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004 – 2007”
Przyjęto 2005-12-27

43. Harmonogram „100 dni” realizacji celów zapisanych w programie działań Rządu Kazimierza Marcinkiewicza „Solidarne Państwo”
Przyjęto 2005-12-27

44. Informacja w sprawie wniosku o zaskarżenie do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich artykułu 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r., ustalającego kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005
Przyjęto 2005-12-27

45. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wydanie zezwolenia indywidualnego dla firmy FAMOT – PLESZEW S.A. z Pleszewa na eksport do Islamskiej Republiki Iranu tokarki uniwersalnej typ NEF 400 (dot. numeru projektu NK0182)
Przyjęto 2006-01-06

46. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący odwołania p. Pawła Dakowskiego i p. Piotra Mochnaczewskiego oraz mianowania p. Wiesława Tarki, p. Władysława Stasiaka i p. Joanny Kapuścińskiej w polskich częściach komisji i rad ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej
Przyjęto 2006-01-09

47. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2004 roku.
Przyjęto 2006-01-10

48. Analiza kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń zaliczonych w ciężar kosztów u przedsiębiorców za III kwartał 2005 r. i za 3 kwartały 2005 r.
Przyjęto 2006-01-10

182

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

49. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
Przyjęto 2006-01-10

50. Wniosek o odstąpienie od złożonego wniosku o ustanowienie trwałej derogacji w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r., ustanawiającej środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. WE, L 150, z 30 kwietnia 2004 r.)
Przyjęto 2006-01-10

51. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A. z siedzibą w Stroniu Śląskim
Przyjęto 2006-01-12

52. Informacja Rządu na temat opracowania nowego Programu Konwergencji
Przyjęto 2006-01-18

53. Zasady realokacji środków między działaniami w ramach programów operacyjnych
Przyjęto 2006-01-18

54. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: Zakłady Przemysłu Odzieżowego MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-01-18

55. Informacja w sprawie wniosku o zaskarżenie do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich artykułów 2-4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r.
Przyjęto 2006-01-20

56. Projekt układu programów operacyjnych i priorytetów na lata 2007 – 2013
Przyjęto 2006-01-24

57. Informacja w sprawie planowania operacyjnego w cywilnych strukturach państwa
Przyjęto 2006-01-24

58. Sprawozdanie z udziału delegacji polskiej z VI Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hong Kongu w dniach 13-18 grudnia 2005 r.
Przyjęto 2006-01-24

59. Projekt zapisu protokolarnego w sprawie odwołania p. Jerzego Sułka z funkcji Przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Kuratorium Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” i wyznaczeniu na w.w. funkcję p. Mariusza Muszyńskiego
Przyjęto 2006-01-25

60. Informacja w sprawie propozycji dyskutowanych na forum UE dotyczących stosowania obniżonych stawek podatku VAT w związku ze statusem załączników: H oraz K do dyrektywy 77/388 EWG (który wygasł z dniem 31 grudnia 2005 r.)
Przyjęto 2006-01-26

183

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

61. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: POFAME S.A. z siedzibą w Warszawie, uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-01-30

62. Informacja Ministra Gospodarki dla Rady Ministrów na temat reformy regulacyjnej działalności gospodarczej
Przyjęto 2006-01-31

63. Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Podstawowe informacje
Przyjęto 2006-01-31

64. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2005 r. (podczas Prezydencji brytyjskiej)
Przyjęto 2006-01-31

65. Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia należących do Skarbu Państwa 296 akcji Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. z siedzibą w Gdańsku
Przyjęto 2006-02-02

66. Wniosek Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia funkcji Krajowego Koordynatora Współpracy RP – OECD, p. Marcinowi KOROLCOWI, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodniczącemu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Przyjęto 2006-02-06

67. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na wniesienie przez Rząd RP skargi do ETS na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie koncentracji banków Unicredito Italiano Sp A i HVB AG
Przyjęto 2006-02-06

68. Projekt zapisu do protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów w sprawie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na przeniesienie wolnych środków Funduszu Hipotecznego do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego
Przyjęto 2006-02-07

69. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółkach: ORTAL S.A. z siedzibą w Łodzi, Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, uczestniczących w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-02-08

70. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
Przyjęto 2006-02-14

71. Informacja na temat programu pozyskiwania nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach penitencjarnych w latach 2006 – 2009
Przyjęto 2006-02-14

72. Założenia polskiej polityki zagranicznej w 2006 r.
Przyjęto 2006-02-14

73. Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007 – 2013 (zamiennie określany jako: Narodowa Strategia Spójności /NSS/ 2007 – 2013), wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie
Przyjęto 2006-02-14

184

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

74. Informacja w sprawie ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego „CMX 2006”
Przyjęto 2006-02-14

75. Projekt zapisu protokolarnego w sprawie mianowania: płk. SG Leszka Czecha, płk. SG Zdzisława Łukowicza, mjr. SG Michała Wołkowyckiego, mjr. SG Jarosława Laszewskiego na funkcje zastępców Pełnomocnika Granicznego na białostockim odcinku polskobiałoruskiej granicy państwowej
Przyjęto 2006-02-14

76. Informacja dotycząca stanu przygotowania resortu rolnictwa, w tym Inspekcji Weterynaryjnej, w aspekcie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 2006-02-21

77. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia 57 udziałów należących do Skarbu Państwa w Spółce Przedsiębiorstwo Topienia Bazaltu Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
Przyjęto 2006-02-24

78. Informacja o postępie prac w zakresie włączenia do „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014” Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto
Przyjęto 2006-02-28

79. Dane służące do opracowania dla Polski prognoz emisji zanieczyszczeń do powietrza do roku 2020 w tym prognoz emisji gazów cieplarnianych
Przyjęto 2006-02-28

80. Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej. Raport wskaźnikowy – Polska 2004
Przyjęto 2006-02-28

81. Wniosek MSP w sprawie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce pod firmą: „QUBUS HOTEL-SILESIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Przyjęto 2006-03-06

82. Założenia nowej formuły ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy, skorelowanej z zasadami ustalania wysokości emerytury w nowym systemie
Przyjęto 2006-03-07

83. Informacja MON w sprawie propozycji rozmieszczenia Głównej Bazy Operacyjnej Sojuszniczego Systemu Obserwacji Sytuacji Naziemnej z Powietrza (Alliance Ground Survellance – AGS) na terenie 33. Bazy Lotniczej Powidz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 2006-03-07

84. Stan realizacji zadań przewidzianych w Programie naprawczym zwiększającym absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004 – 2006
Przyjęto 2006-03-07

85. Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006
Przyjęto 2006-03-07

86. Projekt stanowiska Rządu RP wobec finansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej badań naukowych z użyciem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych
Przyjęto 2006-03-07

185

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

87. Ramowe Stanowisko Polski dotyczące Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (GMO)
Przyjęto 2006-03-07

88. Informacja w sprawie możliwości handlu prawami do emisji zanieczyszczeń. Konwencja Klimatyczna ONZ i Protokół z Kioto
Przyjęto 2006-03-07

89. Stanowisko Rządu w związku z Opinią nr 13 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w sprawie „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniającego dyrektywę 72/306/EWG i dyrektywę.../.../WE (COM/2005/683 końcowy)”, przyjętą na 12 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2006 r.
Przyjęto 2006-03-07

90. Informacja na temat prac do podjęcia do końca marca br. zmierzających do uproszczenia i udrożnienia systemu finansowania programów i projektów z zakresu NPR 2004 – 2006
Przyjęto 2006-03-14

91. Prognoza wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w 2006 r.
Przyjęto 2006-03-14

92. Informacja o programowaniu „Transition Facility” 2006. Załącznik 1– „Lista projektów priorytetowych zgłoszonych do finansowania w ramach programu Środki Przejściowe 2006, które zostaną wysłane w pierwszej kolejności do ponownej oceny Komisji Europejskiej”
Przyjęto 2006-03-14

93. Informacja w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Foresight dla Polski
Przyjęto 2006-03-21

94. Informacja na temat podjęcia podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem matematyki w związku z planowanym przywróceniem tego przedmiotu jako obowiązkowego na egzaminie maturalnym
Przyjęto 2006-03-21

95. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów Spółki Cementownia Wejherowo Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie, poprzez ich sprzedaż na rzecz Holcim Auslandsbeteiligungs GmbH z siedzibą w Hamburgu
Przyjęto 2006-03-21

96. Wykaz obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa
Przyjęto 2006-03-21

97. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie sposobu podziału płatności cukrowych w Polsce na lata 2006 – 2008
Przyjęto 2006-03-24

98. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż przewidziany w art.33 ust.1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tryb zbywania należących do Skarbu Państwa udziałów w spółce SANITEC KOŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Kole
Przyjęto 2006-03-27

99. Program dla elektroenergetyki
Przyjęto 2006-03-28

100. Informacja – Plan aktywnych działań Krajowego Funduszu Drogowego w 2006 r.
Przyjęto 2006-03-28

186

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

101. Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych
Przyjęto 2006-03-28

102. Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji „Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”
Przyjęto 2006-03-28

103. Informacja Ministra Gospodarki dotycząca: Sprawozdania z działalności Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny oraz uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komitetu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r.
Przyjęto 2006-03-30

104. Wniosek Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie objęcia stawką obniżoną VAT niektórych usług pracochłonnych wymienionych w załączniku K do Szóstej dyrektywy
Przyjęto 2006-03-30

105. Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia 22.959 akcji należących do Skarbu Państwa w spółce SIPMOT S.A. z siedzibą w Zamościu
Przyjęto 2006-04-03

106. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący: odwołania gen. bryg. SG Tadeusza FRYDRYCHA z funkcji Zastępcy Głównego Pełnomocnika Granicznego polsko-litewskiej i polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz mianowania ppłk. SG Jacka BAJGERA na funkcję Zastępcy Głównego Pełnomocnika Granicznego ww. granic państwowych
Przyjęto 2006-04-03

107. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący: odwołania płk. SG Edwarda Gocha z funkcji Zastępcy Pełnomocnika Granicznego na chełmskim odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej oraz mianowania ppłk. SG Wojciecha Wołocha na Funkcję Zastępcy Pełnomocnika Granicznego na chełmskim odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej
Przyjęto 2006-04-10

108. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2004 ustawy 6 z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania
Przyjęto 2006-04-11

109. Informacja wraz z harmonogramem prac nad wdrożeniem systemów nowoczesnej łączności radiowej i systemów zarządzania ruchem kolejowym
Przyjęto 2006-04-11

110. Informacja o założeniach koncepcji przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” w spółkę akcyjną Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-04-11

111. Sprawozdanie z realizacji „Programu Zwalczania Korupcji – Strategia Antykorupcyjna II Etap Wdrażania 2005 – 2009” w II półroczu 2005 r.
Przyjęto 2006-04-11

112. Informacja o Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych oraz o lotniskach dla Warszawy i Mazowsza
Przyjęto 2006-04-11

113. Wniosek Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce POFA187

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

ME S.A. z siedzibą w Warszawie, uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-04-11

114. Informacja o podjętej przez Ministra Edukacji i Nauki decyzji w sprawie zmian w planie wydatków na 2006 r.
Przyjęto 2006-04-13

115. Informacja w sprawie realizacji sektorowych strategii i programów restrukturyzacji wraz z załącznikiem
Przyjęto 2006-04-25

116. Projekt Programu Konwergencji – Aktualizacja 2005
Przyjęto 2006-04-25

117. Informacja o wdrożeniu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Przyjęto 2006-04-25

118. Analiza kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń zaliczonych w ciężar kosztów u przedsiębiorców za IV kwartał 2005 r. i za 2005 r.
Przyjęto 2006-04-25

119. Sprawozdanie z realizacji zadań Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 r.
Przyjęto 2006-04-25

120. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 r.
Przyjęto 2006-04-25

121. Informacja na temat ewentualnego złożenia repliki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie C-460/05 (dot. skargi RP do Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych)
Przyjęto 2006-04-25

122. Informacja w sprawie działań związanych z przygotowaniem wniosków wstępnie wypełnionych wraz z załącznikami graficznymi na kampanię 2006
Przyjęto 2006-04-25

123. Informacja MON w sprawie potrzeby opracowania nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 2006-04-18

124. Informacja na temat możliwych do podjęcia przez Rząd Polski wariantów działań w sprawie projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym. Projekt Stanowiska Polski wobec założeń zweryfikowanego projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 4 kwietnia 2006 r. – propozycja Ministerstwa Gospodarki
Przyjęto 2006-04-18

125. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
Przyjęto 2006-04-19

126. Wniosek MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na inny niż publiczny tryb zbycia pakietu udziałów należących do Skarbu Państwa w Wytwórni Silników „PZL – Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu
Przyjęto 2006-04-20

188

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

127. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący zmian w składzie Zarządu i Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Przyjęto 2006-04-20

128. Sprawozdanie z wykonywania ratyfikowanych przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Społecznej – konwencji Rady Europy za okres od stycznia 2001 r. do grudnia 2004 r.
Przyjęto 2006-04-24

129. Wniosek MSP w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia 10.040 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce działającej pod firmą: Fabryka Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Polmatex – Wolma” S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli na rzecz 3 norweskich akcjonariuszy (Lilaas AS, Jorton Electronics AS, Litt Eiendom AS) po cenie 2,74 zł za 1 akcję
Przyjęto 2006-04-24

130. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-04-26

131. Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 sierpnia 2005 r.
Przyjęto 2006-04-26

132. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-04-26

133. Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem 2005 r.
Przyjęto 2006-05-05

134. Raport z przebiegu realizacji „Programu polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005 – 2010” w roku 2005
Przyjęto 2006-05-05

135. Sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 roku”
Przyjęto 2006-05-05

136. Polityka konkurencji na lata 2006 – 2007
Przyjęto 2006-05-05

137. Informacja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2007 r.
Przyjęto 2006-05-05

138. „W kierunku nowej polityki właścicielskiej państwa” – informacja Rządu na temat kierunków prywatyzacji w roku 2006, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jak i innymi państwowymi osobami prawnymi
Przyjęto 2006-05-10

139. Raport końcowy z realizacji Programu Wieloletniego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki”. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki
Przyjęto 2006-05-16

140. Informacja Rządu przygotowana w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej 189

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

Polskiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do opinii nr 28 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,przyjętej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: 1. Rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 4. Rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności
Przyjęto 2006-05-16

141. Stanowisko Rady Ministrów w sprawie wykorzystania 26 maja 2006 r. jako wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych
Przyjęto 2006-05-16

142. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji międzyresortowych oraz z przedstawicielami przemysłowego potencjału obronnego i stroną społeczną w sprawie implementacji „Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego”
Przyjęto 2006-05-16

143. Informacja na temat bezpieczeństwa podczas imprez sportowych w 2005 roku oraz planowanych działaniach i zamierzeniach do poprawy stanu bezpieczeństwa w 2006 r.
Przyjęto 2006-05-23

144. Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia
Przyjęto 2006-05-23

145. Aneks do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005 – 2010
Przyjęto 2006-05-23

146. Informacja w sprawie zwiększenia zaangażowania Polski w siłach ISAF w Północnym Afganistanie
Przyjęto 2006-05-23

147. Informacja Rządu na temat sytuacji i prognozowanych tendencji na rynku pracy w 2006 r.
Przyjęto 2006-05-23

148. Informacja z realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2005 r.
Przyjęto 2006-05-23

149. Informacja o przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (kwiecień 2006 r.)
Przyjęto 2006-05-23

150. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-05-24

151. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-05-24

152. Informacja zbiorcza o inwestycjach wieloletnich, które zostały zakończone w roku 2005 lub nie zostały zakończone w planowanym terminie
Przyjęto 2006-05-24

190

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

153. Sprawozdanie z realizacji Umowy Finansowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa (finansowanie likwidacji skutków osuwisk i zapobiegania ich występowaniu)” – stan na 31 grudnia 2005 r.
Przyjęto 2006-05-25

154. Propozycje zweryfikowanych kryteriów dochodowych kwot niektórych świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 października 2006 r.
Przyjęto 2006-05-29

155. Informacja o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres 2004 – 2005
Przyjęto 2006-05-29

156. Propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w: ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U., Nr 228, poz. 2255 ze zmianami), ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U., Nr 86, poz. 732 ze zmianami) wraz z „Kryteriami dochodowymi uprawniającymi do świadczeń rodzinnych”, „Informacją o realizacji świadczeń rodzinnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 marca 2006 r.” i „Informacją o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu”
Przyjęto 2006-05-29

157. Sprawozdanie z działalności Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w 2005 r.
Przyjęto 2006-05-31

158. Sprawozdanie z realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w latach 2002 – 2004
Przyjęto 2006-05-31

159. Sprawozdanie z realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w 2005 r.
Przyjęto 2006-05-31

160. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013
Przyjęto 2006-05-31

161. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013
Przyjęto 2006-05-31

162. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., Omówienie oraz Aneks, 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Przyjęto 2006-05-31

163. Specjalne strefy ekonomiczne na koniec 2005 r.
Przyjęto 2006-05-31

164. Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2005 r. oraz Sprawozdanie finansowe BFG wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, oraz Uchwała nr 4/2005 Rady BFG w sprawie przyjęcia sprawozdań
Przyjęto 2006-05-31

165. Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2005 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
Przyjęto 2006-05-31

191

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

166. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004 – 2006 za 2005 r.
Przyjęto 2006-06-05

167. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-12

168. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-12

169. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady zawieszającego i warunkowo uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2193/2003 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (COM/2006/229)
Przyjęto 2006-06-12

170. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-12

171. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-12

172. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o zmianę z dniem 19 czerwca 2006 r. postanowienia Prezydenta RP z dnia 27 kwietnia 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga. (M.P., Nr 30, poz.323)
Przyjęto 2006-06-13

173. Informacja w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.
Przyjęto 2006-06-14

174. Raport o stanie realizacji zadań za okres sierpień 2004 – grudzień 2005 r. ujętych w Programie na lata 2003 – 2006 „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu – eHandel)”
Przyjęto 2006-06-20

175. Aktualizacja do średniookresowej strategii udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2013 r.
Przyjęto 2006-06-20

176. Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.
Przyjęto 2006-06-20

177. Informacja nt. stanu prac nad założeniami do Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Przyjęto 2006-06-20

178. Informacja na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 do 1 maja 2006 r.
Przyjęto 2006-06-20

179. Informacja w sprawie przygotowania Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008 – 2012
Przyjęto 2006-06-20

192

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

180. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
Przyjęto 2006-06-21

181. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-23

182. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-23

183. Informacja w sprawie podjęcia działań przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi na działalność statutową Organów Rządowych
Przyjęto 2006-06-24

184. Wniosek o oficjalne zgłoszenie Wrocławia jako kandydata do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2012, zaplanowanej w terminie 24 czerwca – 24 września 2012 r.
Przyjęto 2006-06-26

185. Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U., Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami)
Przyjęto 2006-06-26

186. Projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015
Przyjęto 2006-06-27

187. Program Dostosowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) (Master Plan SIS II i VIS PL)
Przyjęto 2006-06-27

188. Europejski Instytut Technologiczny. 1. Propozycja kompleksowego stanowiska Polski, 2. SZEŚĆ FILARÓW Programu „EIT Plus”, Uwagi i propozycje strony polskiej do Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 22 lutego 20006 r. na temat EIT
Przyjęto 2006-06-27

189. Strategia działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce w 2006 r.
Przyjęto 2006-06-27

190. Raport Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO i PRAW POKREWNYCH w Polsce za rok 2005
Przyjęto 2006-06-27

191. Sprawozdanie z realizacji w 2005 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006
Przyjęto 2006-06-27

192. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 – 2012
Przyjęto 2006-06-27

193. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-27

194. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-27

193

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

195. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-27

196. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-06-27

197. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006.
Przyjęto 2006-06-27

198. Zasady wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Lista kandydatów na członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres 2006 – 2010
Przyjęto 2006-06-28

199. Informacja w sprawie wniosków i doświadczeń z ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego „CMX 2006”
Przyjęto 2006-06-28

200. Roczny zbiorczy raport dla Komisji Europejskiej dotyczący jakości paliw ciekłych w 2005 r.
Przyjęto 2006-06-29

201. Informacja na temat Koncepcji podziału kraju na jednostki statystyczne NTS-3, zgodnej z kryteriami Rozporządzenia nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
Przyjęto 2006-06-30

202. Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2005 r.
Przyjęto 2006-07-04

203. Projekt Strategii Regulacyjnej 2006 – 2007. „Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?”
Przyjęto 2006-07-04

204. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce Zakłady Elektroniczne „WAREL” S.A. w Warszawie
Przyjęto 2006-07-03

205. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce HSW – Trading Sp. z o. o. w Stalowej Woli
Przyjęto 2006-07-03

206. Zmiana Programu „Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004 – 2006”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 31.08.2004 r.
Przyjęto 2006-07-06

207. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: JUPITER NFI S.A. w Warszawie
Przyjęto 2006-07-07

208. Wniosek w sprawie upoważnienia MON do nieodpłatnego przekazania Islamskiemu Państwu Afganistan, w ramach pomocy dla ludności cywilnej, środków medycznych oraz wybranych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 194

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

211. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca decyzji o wyrażeniu zgody na przyjęcie Republiki Kolumbii na członka Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Przyjęto 2006-07-11

212. Informacja w sprawie wyboru lokalizacji budowy nowej siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej
Przyjęto 2006-07-11

213. Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2006 r. (dot. Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Agencji Wywiadu i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)
Przyjęto 2006-07-11

214. Analiza kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców w i kwartale 2006 r.
Przyjęto 2006-07-12

215. Plan przygotowania i przeprowadzenia Strategicznej Gry Obronnej „KIEROWNICTWO 2006”
Przyjęto 2006-07-13

216. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
Przyjęto 2006-07-13

217. Instrukcja dla delegacji Polskiej na kolejną fazę negocjacji handlowych Rundy Rozwojowej Doha WTO (DDA WTO) w okresie od 22 czerwca do 31 lipca 2006 r.
Przyjęto 2006-08-03, 2006-06-30

218. Informacja w sprawie realizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Informacja cykliczna – cotygodniowa

219. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Informacja cykliczna – comiesięczna

220. Informacja dla Rady Ministrów o stanie realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006
Informacja cykliczna – co miesiąc

DOKUMENTY RZĄDOWE ROZESŁANE DO CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW DO WIADOMOŚCI
1. 2. 3. Informacja nt. przepływów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską w 2005 r. Informacja w sprawie propozycji zmian warunków kontraktowania usług medycznych Informacja o realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w miesiącu styczniu (na podstawie danych z wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej Informacja o wykorzystaniu ogólnej rezerwy budżetowej na 2006 r. 195

4. 5.

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

28. 29. 196

Informacja o reprezentacji Polski na XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie – TORINO 2006 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizowania wyścigów konnych w Warszawie Sprawozdanie z pracy Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę za rok 2005. Tom XIV serii „Studia i materiały” – System prognozowania popytu na pracę, część IV Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2005 roku wraz z elementami prognozy Informacja na temat stanu realizacji przygotowań związanych z ubieganiem się Polski i Ukrainy o organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 Informacja o działalności samorządu lekarskiego w 2005 r. Informacja na temat nowych zasad prowadzenia przez uczelnie kierunków studiów i poziomów kształcenia Informacja na temat przygotowania nowych standardów kształcenia dla kierunków studiów i poziomów kształcenia Informacja na temat wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Informacja w sprawie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej odnośnie do przygotowań do negocjacji kolejnego okresu zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych na forum Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto Informacja na temat uproszczenia procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska w celu umożliwienia ich bardziej efektywnego wykorzystania, oraz niezbędnych zmian legislacyjnych Wieloletni Program Rządowy na lata 2000 – 2008: „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” Sprawozdanie z realizacji Programu w 2005 r. XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006. Wyniki reprezentacji Polski Stan wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego stan na 31 marca 2006 r. Informacja MSZ na temat przygotowania Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Polski Raport o inflacji styczeń 2006 r. Informacja na temat realizacji inwestycji sportowych za okres 2002 – 2005 Informacja na temat zasad finansowania inwestycji sportowych Informacja na temat opracowania aktów wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U., Nr 64, poz. 656 z późniejszymi zmianami) Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2005 r. Sprawozdanie z realizacji Umowy Finansowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu Usuwania Skutków Powodzi II (stan na 31 grudnia 2005 r.) Informacja na temat Realizacji Programu rzeczowo-finansowego ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2005 Informacja dotycząca autostrady A-1 Etap II Grudziądz-Toruń

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza

30. Informacja w sprawie metodologii i procedur kontroli stanu zapasów węgla na zwałach w kopalniach węgla kamiennego 31. Ocena skutków reformy Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru w Unii Europejskiej dla polskich plantatorów buraków cukrowych, producentów i konsumentów cukru 32. Informacja na temat działań podejmowanych w celu zapobiegania powodziom wiosną 2006 roku i zapewnienia bezpieczeństwa państwa w razie powodzi 33. Sprawozdanie dotyczące Realizacji inwestycji współfinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Światowy 34. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2005 r. 35. Analiza funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych 36. Kierunki pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w 2006 r. 37. Informacja dla Rady Ministrów na temat stanu realizacji programu Natura 2000 38. Raport o inflacji – kwiecień 2006 39. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2005 r. 40. Informacja o działalności samorządu lekarzy w 2004 r. 41. Informacja w sprawie finansowania Agencji FRONTEX 42. Plan działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do końca 2006 r. 43. Informacja o stanie zaległości w wydawaniu aktów wykonawczych do ustaw (weddług stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.) 44. Podstawowe kierunki działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 100 dni i lata następne 45. Priorytety działań Ministerstwa Środowiska w okresie pierwszych 100 dni pracy Rządu oraz w okresie całej kadencji. Propozycja tekstu do umieszczenia w exspose Prezesa Rady Ministrów K.Marcinkiewicza w zakresie środowisko 46. Informacja nt. przepływów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską (stan na koniec października 2005 r.) 47. Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE za okres od sierpnia 2004 r. do października 2005 r.

197

198

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych
przyjętych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 25 października 2006 r.
PROJEKTY USTAW
1. 2. 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.
Przyjęto 2006-07-18

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Przyjęto 2006-07-18

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno – zawodowych organizacjach rolników
Przyjęto 2006-07-18

4. 5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-07-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Przyjęto 2006-07-25

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-07-25

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Przyjęto 2006-08-01

8.

Projekt ustawy o zmianie ustaw o systemie oświaty i o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o uchyleniu ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej
Przyjęto 2006-08-11

9.

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.
Przyjęto 2006-08-21

10. Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze
Przyjęto 2006-08-22

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
Przyjęto 2006-08-22

12. Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Przyjęto 2006-08-24

13. Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Przyjęto 2006-08-29

199

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

14. Projekt ustawy o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.
Przyjęto 2006-08-29

15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Przyjęto 2006-08-29

16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Przyjęto 2006-08-29

17. Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Przyjęto 2006-09-04

18. Projekt ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Przyjęto 2006-09-04

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Przyjęto 2006-09-05

20. Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim
Przyjęto 2006-09-05

21. Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
Przyjęto 2006-09-05

22. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.
Przyjęto 2006-09-06

23. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Przyjęto 2006-09-07

24. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r. , sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Przyjęto 2006-09-07

200

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Przyjęto 2006-09-07

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (dotyczy materiału siewnego)
Przyjęto 2006-09-08

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Przyjęto 2006-09-12

28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-09-19

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe
Przyjęto 2006-09-19

30. Projekt ustawy budżetowej na 2007 rok wraz z uzasadnieniem
Przyjęto 2006-09-27

31. Projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Przyjęto 2006-09-27

32. Projekt ustawy o licencji syndyka
Przyjęto 2006-10-03

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Przyjęto 2006-10-03

34. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-09

35. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty
Przyjęto 2006-10-09

36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-09

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-09

38. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Przyjęto 2006-10-09

39. Projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Przyjęto 2006-10-09

40. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Przyjęto 2006-10-09

41. Projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009
Przyjęto 2006-10-09

42. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Przyjęto 2006-10-11

43. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Przyjęto 2006-10-18

201

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

44. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-18

45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz o podatku leśnym
Przyjęto 2006-10-18

46. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
Przyjęto 2006-10-18

47. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Przyjęto 2006-10-18

48. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-18

49. Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przyjęto 2006-10-18

50. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-24

51. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Przyjęto 2006-10-24

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
1. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów
Przyjęto 2006-07-18

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
Przyjęto 2006-07-18

3.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Przyjęto 2006-07-21

4.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przyjęto 2006-07-21

5.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-07-24

202

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

6.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Przyjęto 2006-07-24

7.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Przyjęto 2006-07-25

8.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Przyjęto 2006-07-25

9.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Przyjęto 2006-07-27

10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku komercyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Przyjęto 2006-08-01

11. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Przyjęto 2006-08-01

12. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006
Przyjęto 2006-08-01

13. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
Przyjęto 2006-08-02

14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli
Przyjęto 2006-08-04

15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
Przyjęto 2006-08-04

16. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
Przyjęto 2006-08-10

17. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
Przyjęto 2006-08-17

203

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

18. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia
Przyjęto 2006-08-22

19. Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
Przyjęto 2006-08-25

20. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Przyjęto 2006-08-29

21. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
Przyjęto 2006-08-29

22. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Przyjęto 2006-08-29

23. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Przyjęto 2006-09-01

24. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych
Przyjęto 2006-09-05

25. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Przyjęto 2006-09-05

26. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony
Przyjęto 2006-09-05

27. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku
Przyjęto 2006-09-12

28. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa
Przyjęto 2006-09-12

29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 2006-09-12

30. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub 204

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie
Przyjęto 2006-09-19

31. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
Przyjęto 2006-09-19

32. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
Przyjęto 2006-09-19

33. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Przyjęto 2006-09-27

34. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Przyjęto 2006-09-27

35. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
Przyjęto 2006-09-27

36. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Przyjęto 2006-09-27

37. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Przyjęto 2006-09-29

38. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania
Przyjęto 2006-10-03

39. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej
Przyjęto 2006-10-03

40. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowywania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Przyjęto 2006-10-11

41. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
Przyjęto 2006-10-13

42. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Przyjęto 2006-10-13

43. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r.
Przyjęto 2006-10-13

205

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

44. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
Przyjęto 2006-10-16

45. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Przyjęto 2006-10-16

46. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
Przyjęto 2006-10-18

47. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Przyjęto 2006-10-24

48. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowywania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełnić te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Przyjęto 2006-10-25

49. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii
Przyjęto 2006-1025

STANOWISKA RZĄDU
1. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa
Druk nr 504

2.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Druk nr 510

3.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy
Druk nr 511

4.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym
Druk nr 550

5.

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o dodatku pieniężnym do emerytów i rent dla osób pełniących funkcje sołtysów
Druk nr 547

6.

Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
Druk nr 602

7.

Stanowisko Rządu wobec poselskich projektów ustaw: – o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Druk nr 618

8.

Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Druk nr 677

206

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

9.

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druk nr 691

10. Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Druk nr 712

11. Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Druk nr 713

12. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta
Druk nr 641

13. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk nr 747

14. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Druk nr 685

15. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Druk nr 764

16. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Druk nr 767

17. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Druk nr 768

18. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Druk nr 771

19. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Druk nr 810

20. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadczeniach dla cywilnych niewidomych ofiar wojny
Druk nr 811

21. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
Druk nr 821

22. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle
Druk nr 911

23. Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy – Fundusz Alimentacyjny
Druk nr 176

24. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Druk nr 506

25. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druk nr 507

207

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

26. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej
Druk nr 509

27. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druk nr 548

28. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o świadczeniu zapomogowym
Druk nr 546

29. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Druk nr 592

30. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Druk nr 594

31. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Druk nr 603

32. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Druk nr 612

33. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk nr 637

34. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Druk nr 681

35. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o korzystaniu z nieruchomości do celów związanych z narciarstwem
Druk nr 642

36. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk nr 742

37. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
Druk nr 741

38. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Druk nr 744

39. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk nr 718

40. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk nr 743

208

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

41. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Druk nr 765

42. Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Druk nr 813

43. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
Druk nr 854

44. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania
Druk nr 859

45. Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Druk nr 889

UCHWAŁY RADY MINISTRÓW
1. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE. (AKP – Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
Uchwała Nr 121/2006 z dnia 2006-07-17

2.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 24 marca 2006 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 122/2006 z dnia 2006-07-21

3.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia Arabskiej Republiki Egiptu złożonego do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała Nr 123/2006 z dnia 2006-07-21

4.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty drugiej części kredytu zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie remontu lub modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce
Uchwała Nr 124/2006 z dnia 2006-07-21

5.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Uchwała Nr 125/2006 z dnia 2006-07-24

6.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Porozumienia w formie trzech listów wymiennych, podpisanego w Warszawie dnia 12 stycznia 2004 roku, między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie stosowania Traktatu 209

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 roku, oraz Protokołu Dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu, podpisanego dnia 12 stycznia 2004 roku w Brukseli
Uchwała Nr 126/2006 z dnia 2006-07-24

7.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała Nr 127/2006 z dnia 2006-07-25

8.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 128/2006 z dnia 2006-07-27

9.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
Uchwała Nr 129/2006 z dnia 2006-08-01

10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r., poprzez wymianę not
Uchwała Nr 130/2006 z dnia 2006-08-02

11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zmianie Umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań, zawartej w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r., a następnie zmienianej, między Rządami Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Państwa Izrael, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Protokołem o zmianie Porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, zawartego w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r., a następnie zmienianego, między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań, działającą w imieniu Rządów Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Państwa Izrael, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, poprzez podpisanie
Uchwała Nr 131/2006 z dnia 2006-08-04

12. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania listu wprowadzającego zmiany do Umowy Finansowej Nr 21.605 zawartej w dniu 21 czerwca 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współfinansowanie Projektu Drogowa Trasa Średnicowa Wschód, Część B
Uchwała Nr 132/2006 z dnia 2006-08-04

13. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zawieszenia, z dniem 11 sierpnia 2006 r., ruchu samochodów ciężarowych w drogowym przejściu granicznym Jakuszyce – Harrachov, 210

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

wymienionym pod liczbą porządkową 18 załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
Uchwała Nr 133/2006 z dnia 2006-08-10

14. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, w latach 2006-2009”
Uchwała Nr 134/2006 z dnia 2006-08-10

15. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji oraz gospodarki opartej na wiedzy
Uchwała Nr 135/2006 z dnia 2006-08-22

16. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonego na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia „Projekt Modernizacji Dróg w Polsce”
Uchwała Nr 136/2006 z dnia 2006-08-22

17. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Wielostronnej Inicjatywy Umorzenia Długów najuboższych państw wobec Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju
Uchwała Nr 137/2006 z dnia 2006-08-22

18. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Porozumienia Ogólnego pomiędzy Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej dotyczącego ramowych regulacji dla Grupy Bojowej Unii Europejskiej (EU BG 2010)
Uchwała Nr 138/2006 z dnia 2006-08-25

19. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych przejść granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r., poprzez wymianę not
Uchwała Nr 139/2006 z dnia 2006-08-25

20. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej dnia 8 lipca 2005 r. w Wiedniu, do ratyfikacji
Uchwała Nr 140/2006 z dnia 2006-08-25

21. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. do ratyfikacji
Uchwała Nr 141/2006 z dnia 2006-08-25

211

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

22. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Notą o zakończeniu Porozumienia między Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnym Dowództwem Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE) dotyczącego Północnej Grupy CIMIC, poprzez jej podpisanie
Uchwała Nr 142/2006 z dnia 2006-08-29

23. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 143/2006 z dnia 2006-09-01

24. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile
Uchwała Nr 144/2006 z dnia 2006-09-01

25. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
Uchwała Nr 145/2006 z dnia 2006-09-05

26. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 146/2006 z dnia 2006-09-05

27. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy gospodarczej
Uchwała Nr 147/2006 z dnia 2006-09-06

28. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów i Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym powołania, kierowania i działalności Centrum Doskonalenia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CCOE), poprzez podpisanie
Uchwała Nr 148/2006 z dnia 2006-09-07

29. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 149/2006 z dnia 2006-09-07

30. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki
Uchwała Nr 150/2006 z dnia 2006-09-07

212

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

31. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy w zakresie Światowego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony
Uchwała Nr 151/2006 z dnia 2006-09-07

32. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez podpisanie
Uchwała Nr 152/2006 z dnia 2006-09-07

33. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 153/2006 z dnia 2006-09-07

34. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny
Uchwała Nr 154/2006 z dnia 2006-09-08

35. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji projektu pomocowego Komisji Europejskiej (dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw)
Uchwała Nr 155/2006 z dnia 2006-09-11

36. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową dotyczącą pomocy w zapewnieniu paliwa jądrowego do reaktora badawczego między Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez podpisanie
Uchwała Nr 156/2006 z dnia 2006-09-12

37. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Państwem Izrael, podpisanej w Brukseli dnia 13 lipca 2004 r., do ratyfikacji 38. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała Nr 157/2006 z dnia 2006-09-12

39. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej
Uchwała Nr 158/2006 z dnia 2006-09-12

40. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dokonania czynności związanych z notyfikacją projektu pomocowego Komisji Europejskiej (dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych)
Uchwała Nr 159/2006 z dnia 2006-09-14

213

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

41. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr 160/2006 z dnia 2006-09-20

42. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Uchwała Nr 161/2006 z dnia 2006-09-20

43. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Programem
Uchwała Nr 162/2006 z dnia 2006-09-25

44. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006r.
Uchwała Nr 163/2006 z dnia 2006-09-25

45. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej kredytu na realizację Projektu pt. „Polska – Projekt na Rzecz Promocji Nauki i Technologii”
Uchwała Nr 164/2006 z dnia 2006-09-27

46. Uchwała Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2007
Uchwała Nr 165/2006 z dnia 2006-09-27

47. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w sprawie organizacji seminarium na temat działań antykorupcyjnych na rzecz promocji praw człowieka, poprzez wymianę listów
Uchwała Nr 166/2006 z dnia 2006-09-28

48. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymianę not (dot. przejścia granicznego Nowe Chałupki – Bohumin)
Uchwała Nr 167/2006 z dnia 2006-09-28

49. Uchwała Rady Ministrów w sprawie odstąpienia od realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Kompleksowe Centrum Obsługi Finansowo – Księgowej i Rozwoju Technologii Informatycznych, w latach 2005 – 2008”
Uchwała Nr 168/2006 z dnia 2006-10-02

214

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

50. Uchwała Rady Ministrów w sprawie odstąpienia od realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Capgemini Polska Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Europejskie Centrum Usług IT i Outsourcingu, w latach 2005 i 2006”
Uchwała Nr 169/2006 z dnia 2006-10-02

51. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Grupy Badawczej do Spraw Ołowiu i Cynku
Uchwała Nr 170/2006 z dnia 2006-10-04

52. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ministrem Obrony Królestwa Belgii, Departamentem Obrony Narodowej Kanady, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej, Ministerstwem Obrony Republiki Węgierskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii, Ministerstwem Obrony Królestwa Hiszpanii, Sztabem Generalnym Republiki Turcji, Ministerstwem Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Kwaterą Główną Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w sprawie organizacji, administracji, bezpieczeństwa, finansowania i obsady stanowisk w Centrum Analiz Wywiadowczych (IFC), poprzez podpisanie
Uchwała Nr 171/2006 z dnia 2006-10-04

53. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.”Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
Uchwała Nr 173/2006 z dnia 2006-10-11

54. Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r.
Uchwała Nr 174/2006 z dnia 2006-10-13

55. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Transportu do podpisania Umowy Finansowej „Projekt Budowy Autostrad w Polsce – A” pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Uchwała Nr 175/2006 z dnia 2006-10-24

56. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Arabskiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arab215

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

skiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Damaszku, w dniu 16 grudnia 2004 r., poprzez podpisanie
Uchwała Nr 176/2006 z dnia 2006-10-24

57. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów podpisanych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, w formie wymiany not
Uchwała Nr 177/2006 z dnia 2006-10-24

58. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006 – 2010”
Uchwała Nr 178/2006 z dnia 2006-10-24

59. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Środowiska, środków finansowych, z ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowej osłony przeciwpowodziowej (lodołamanie) w 2006 r.
Uchwała Nr 179/2006 z dnia 2006-10-24

60. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., poprzez wymianę not
Uchwała Nr 180/2006 z dnia 2006-10-24

61. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Taszkencie dnia 18 stycznia 2005 r., do ratyfikacji
Uchwała Nr 181/2006 z dnia 2006-10-24

62. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2006 r. na finansowanie programu wieloletniego
Uchwała Nr 182/2006 z dnia 2006-10-24

63. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
Uchwała Nr 183/2006 z dnia 2006-10-25

64. Uchwała Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej Pożyczki Ramowej – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II – B
Uchwała Nr 184/2006 z dnia 2006-10-25

216

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

DOKUMENTY RZĄDOWE
1. Sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców w 2005 r.
Przyjęto 2006-07-17

2.

Sprawozdanie o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. za rok obrotowy 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania oraz opinie Ministra Finansów i Ministra Gospodarki
Przyjęto 2006-07-17

3.

Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej za 2005 r. w zakresie realizacji „Planu dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz planu zamknięcia kopalń w latach 2004-2007”
Przyjęto 2006-07-18

4.

Informacja o działaniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2006 (Realizacja planów inwestycyjnych i stan prac przygotowawczych)
Przyjęto 2006-07-19

5.

Roczny zbiorczy raport dla Rady Ministrów dotyczący jakości paliw ciekłych w 2005 r. wraz z Wnioskami wynikającymi z Rocznego zbiorczego raportu dla Rady Ministrów dotyczącego jakości paliw ciekłych w 2005 r., zawierającymi propozycje działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie jakości paliw
Przyjęto 2006-07-19

6.

Decyzja w sprawie zmian w budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2006 r. (dot. „pomocy materialnej dla szkół i placówek kształcących w zawodach, dla których właściwym jest MRiRW […] na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych […]”)
Przyjęto 2006-07-19

7.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2005 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”
Przyjęto 2006-07-20

8.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Przyjęto 2006-07-25

9.

Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
Przyjęto 2006-07-28

10. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-07-28

11. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-07-28

12. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji w spółce pod firmą Cegielnie Bydgoskie S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez ich zbycie w trybie innym niż publiczny, na rzecz spółki pod firmą Xella Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Przyjęto 2006-07-28

13. Informacja dla Rady Ministrów o stanie realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006
Przyjęto 2006-08-01

217

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

14. Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” 2007 – 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013
Przyjęto 2006-08-01

15. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2007 – 2013. Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013
Przyjęto 2006-08-01

16. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o zmianę postanowienia Prezydenta RP z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu (M.P., Nr 84, poz. 1205)
Przyjęto 2006-08-01

17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 wspierające wzrost gospodarczy zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności
Przyjęto 2006-08-01

18. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013)
Przyjęto 2006-08-01

19. Ocena wdrożenia działań wynikających z dokumentu: „Strategia dla przemysłu lekkiego na lata 2000 – 2007” (stan realizacji za okres 2000 – 2005)
Przyjęto 2006-08-01

20. Sprawozdanie delegacji polskiej z udziału w negocjacjach Rundy DDA WTO w dniach 28 czerwca – 1 lipca br., w tym udziału w sesji nadzwyczajnej Rady GAERC (29 czerwca 2006 r.) oraz cyklu posiedzeń Komitetu 133 Titulaires
Przyjęto 2006-08-01

21. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2005 r.
Przyjęto 2006-08-01

22. Informacja o realizacji w 2005 roku „Kierunków działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”
Przyjęto 2006-08-07

23. Wykaz obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa
Przyjęto 2006-08-08

24. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych za 2005 r.
Przyjęto 2006-08-10

25. Sprawozdanie z realizacji w 2005 r. rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
Przyjęto 2006-08-10

26. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Przyjęto 2006-08-11

27. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Przyjęto 2006-08-11

28. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-08-11

29. Informacja o realizacji w 2005 r. programu „Kapitał dla przedsiębiorczych”. Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 r.
Przyjęto 2006-08-16

218

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

30. Wniosek Ministra Obrony Narodowej dotyczący nieodpłatnego przekazania Rządowi Republiki Iraku, z przeznaczeniem dla Irackich Sił Bezpieczeństwa, nadwyżki środków bojowych
Przyjęto 2006-08-17

31. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Agencji Mienia Wojskowego za 2005 r.
Przyjęto 2006-08-17

32. Projekt stanowiska Rządu dotyczący ustanowienia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej programu „Młodzież w działaniu” przewidzianego do realizacji w latach 2007 – 2013
Przyjęto 2006-08-17

33. Raport pt. „Przedsiębiorczość w Polsce 2006”
Przyjęto 2006-08-18

34. Program Reformy Regulacji
Przyjęto 2006-08-19

35. Informacja o realizacji zadań w 2005 r. objętych „Strategią dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku”
Przyjęto 2006-08-21

36. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rydze
Przyjęto 2006-08-29

37. Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce 2006 – 2010
Przyjęto 2006-08-31

38. Raport z wykonania przez Polskę Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., nr 280/2004/WE, dotyczącego mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto w zakresie art. 3 ust. 2
Przyjęto 2006-08-31

39. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-08-31

40. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 2013
Przyjęto 2006-09-04

41. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący: odwołania p. Władysława STASIAKA, Sekretarza Stanu w MSWiA, z funkcji przewodniczącego polskiej części Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz mianowania p. Wiesława TARKI, Podsekretarza Stanu w MSWiA, na ww. funkcję
Przyjęto 2006-09-04

42. Informacja na temat kontynuacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku zachodnim oraz intencji zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na ten cel
Przyjęto 2006-09-05

219

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

43. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łabędy” S.A. w Gliwicach
Przyjęto 2006-09-07

44. Projekt zapisu protokolarnego dotyczący: odwołania płk. SG Marka ILNICKIEGO z funkcji Zastępcy Pełnomocnika Granicznego na bałtyckim odcinku polsko-rosyjskiej granicy państwowej oraz mianowania ppłk. SG Wojciecha HENINBORCHA na ww. funkcję
Przyjęto 2006-09-08

45. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez na inny niż publiczny tryb sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na rzecz spółki pod firmą Siemens Beteiligungen Inland GmbH z siedzibą w Monachium
Przyjęto 2006-09-11

46. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez na inny niż publiczny tryb zbycia akcji w spółce pod firmą POLFER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na rzecz spółki pod firmą MPM WEGA S.A. z siedzibą w Warszawie
Przyjęto 2006-09-11

47. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o zmianę postanowienia Prezydenta RP z dnia 28 lipca 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (M.P., Nr 52, poz. 571)
Przyjęto 2006-09-11

48. Informacja o stanowisku Rządu w odniesieniu do dokumentu Unii Europejskiej „Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) No 2236/95” („Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych oraz zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95”)
Przyjęto 2006-09-13

49. Projekt Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005 – 2007 – 2013 „GAMBIT 2005”. Program Realizacyjny BRD na lata 2006-2007
Przyjęto 2006-09-14

50. Informacja Rządu w odniesieniu do Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniające dyrektywę 71/306/EWG i dyrektywę …/…/WE (COM(2005)683)
Przyjęto 2006-09-15

51. Strategia rozwoju gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w latach 2006 – 2009
Przyjęto 2006-09-19

52. Informacja Rządu o sytuacji społecznej i materialnej polskich rodzin, sytuacji demograficznej, promocji życia w Polsce oraz sytuacji dzieci i młodzieży
Przyjęto 2006-09-19

220

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

53. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: FUND 1. Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A z siedzibą w Warszawie
Przyjęto 2006-09-19

54. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce: WAGONY ŚWIDNICA S.A. z siedzibą w Świdnicy uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-09-19

55. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: Cegielnie Olsztyńskie S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-09-19

56. Wniosek MSP o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce: Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A. z siedzibą w Chocianowie uczestniczącej w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Przyjęto 2006-09-19

57. Raport dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań z Kioto
Przyjęto 2006-09-21

58. IV raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Przyjęto 2006-09-21

59. Informacja o stanie ilościowym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw gospodarczych w 2005 r.
Przyjęto 2006-09

60. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 roku.
Przyjęto 2006-09-25

61. Wniosek Rady Ministrów do Prezydenta RP o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
Przyjęto 2006-09-25

62. Wniosek o dokonanie zmiany przez Radę Ministrów w składzie polskiej części Rady Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (odwołanie p. I. Bila i p. Z. Borowczaka, i powołanie p. E. Nocoń i p. K. Dudy)
Przyjęto 2006-09-25

63. Trzyletni plan limitów mianowań urzędników w służbie cywilnej
Przyjęto 2006-09-27

64. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007 – 2009
Przyjęto 2006-09-27

65. Projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000. Region kontynentalny
Przyjęto 2006-09-28

66. Informacja w sprawie postępu prac nad budżetem zadaniowym p.n. „Budżet zadaniowy: Racjonalność – Przejrzystość – Skuteczność. Metodyka”
Przyjęto 2006-10-03

221

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

67. Tryb i harmonogram prac nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) wraz z Informacją w sprawie Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (druk sejmowy nr 4)
Przyjęto 2006-10-05

68. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż przewidziany w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji tryb zbycia akcji spółki Krakowskie Zakłady Garbarskie S. A. z siedzibą w Krakowie stanowiących własność Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-10-06

69. Ocena funkcjonowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Przyjęto 2006-10-06

70. Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006 – 2008”
Przyjęto 2006-10-09

71. Odpowiedź Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na zarzuty formalne Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia nr 2005/2097 (dot. stawek podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce)
Przyjęto 2006-10-09

72. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż przewidziany w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji tryb zbycia akcji spółki Destylarnia Sobieski S. A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim stanowiących własność Skarbu Państwa
Przyjęto 2006-10-09

73. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR)
Przyjęto 2006-10-10

74. Wniosek MSP o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w Spółce Fabryka Armatury Elektromechanicznej „FANINA”Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, na rzecz spółki pod firmą Zakłady Usługowe „Południe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Przyjęto 2006-10-10

75. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2006 r. (podczas Prezydencji austriackiej)
Przyjęto 2006-10-10

76. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-10-13

77. Oświadczenie Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006
Przyjęto 2006-10-13

78. Raport 2006 z wdrażania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (po pierwszym roku realizacji)
Przyjęto 2006-10-13

79. Projekt realizacji strategii zintegrowanego zarządzania granicą w latach 2003 – 2005 wraz z projektem realizacji zadań zapisanych w Planie zagospodarowania granicy państwowej w 2005 r.
Przyjęto 2006-10-16

222

Rząd Jarosława Kaczyńskiego

80. Instrukcja dla delegacji polskiej na kolejną fazę negocjacji handlowych Rundy Rozwojowej Doha WTO (DDA WTO) w okresie od 22 czerwca do 31 lipca 2006 r.
Przyjęto 2006-10-16

81. Informacja o stanie lasów w 2005 r. Informacja o realizacji w 2005 r. „Krajowego programu zwiększania lesistości”
Przyjęto 2006-10-16

82. Dokument Implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (załącznik do Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008)
Przyjęto 2006-10-17

83. Decyzja Ministra Środowiska o dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 r.
Przyjęto 2006-10-17

84. Informacja z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Przyjęto 2006-10-18

85. Analiza kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców w II kwartale 2006 r. i za I półrocze 2006 r.
Przyjęto 2006-10-19

86. Informacja na temat stanowiska Rządu w odniesieniu do Opinii nr 21 Komisji do Spraw Unii Europejskej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom), ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 – 2011) (COM/2006/042), przyjętej na posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r. oraz Informacja Rządu w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom), ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 – 2011) (COM/2006/042), Opinia Nr 21 Komisji do Spraw Unii Eurpejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom), ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 – 2011) (COM/2006/042), przyjętej na 17 posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r.
Przyjęto 2006-10-20

87. Informacja Rządu w odniesieniu do dokumentu UE Projekt Rozporządzenia Rady „Europejski Fundusz Rybacki”
Przyjęto 2006-10-23

88. Sprawozdanie z realizacji „Programu zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna – II Etap Wdrażania 2005 – 2009” w I półroczu 2006 r.
Przyjęto 2006-10-24

89. Strategia dla przemysłu elektronicznego do roku 2010. Aktualizacja
Przyjęto 2006-10-24

223

Statystyka aktów normatywnych i dokumentów analitycznych

90. Informacja w sprawie realizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Informacja cykliczna – cotygodniowa

DOKUMENTY RZĄDOWE ROZESŁANE DO CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW DO WIADOMOŚCI
1. 2. 3. 4. 5. Informacja nt. przepływów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską w 2005 r. Informacja dla Rady Ministrów na temat stanu realizacji programu Natura 2000 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2005 r. Zbiorcza informacja o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na 31 grudnia 2005 r. Informacja na temat „Ostatecznego rocznego sprawozdania na mocy art.3 ust. 1 Decyzji 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto” Informacja o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz posiadanych przez te fundusze akcjach, udziałach i obligacjach w 2005 r. Informacja o Programie łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego i Zintegrowanym programie łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego Informacja o realizacji Programu Wieloletniego p.n. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” w roku 2005 oraz o zadaniach będących w toku realizacji Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005 – sprawozdanie z realizacji. Informacja z działalności Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Zespołów problemowych w okresie od czerwca br. do 15 września br. Informacja z działalności Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w miesiącu lipcu i sierpniu oraz harmonogram prac na II półrocze 2006 r. (realizacja zadania Nr 000-63/06) Informacja o realizacji zadań przyjętych w dokumencie „Strategia dla przemysłu drzewnego do 2006 roku” za okres do końca 2005 r. Informacja dla Rady Ministrów w sprawie sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, stanie zobowiązań Korporacji, zawartych przez Korporację ubezpieczeniach inwestycji bezpośrednich, ubezpieczeniach kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, dokonanych wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskanych regresach, szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2006 r.

6.

7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.