You are on page 1of 26

STATUT Prawo i Sprawiedliwość

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Prawo i Sprawiedliwość jest partią działającą na podstawie ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 98 poz. 604 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, innych ustaw i niniejszego Statutu zwanego dalej Statutem. Art. 2 1. Prawo i Sprawiedliwość mo e u ywać skróconej nazwy: PiS. 2. PiS ma prawo do u ywania odznak, legitymacji, pieczęci, barw i znaków graficznych według wzorów ustalonych przez Radę Polityczną. 3. Nazwa Prawo i Sprawiedliwość, jej skrót PiS oraz wzory, o których mowa w ust. 2, podlegają ochronie prawnej. 4. Rada Polityczna, na wniosek Prezesa PiS, mo e upowa nić osoby prawne oraz inne podmioty do posługiwania się nazwą, skrótem i wzorami, o których mowa w ust. 3. Art. 3 1. PiS działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. PiS mo e być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych zało eniach ideowo – programowych oraz mo e współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym równie z działającymi na terenie innych krajów. 3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 40 ust. 1 pkt 4 i 5, na wniosek Zarządu Głównego podejmuje Rada Polityczna bezwzględną większością głosów. 4. Komitet Polityczny mo e ustanowić przedstawicieli upowa nionych do występowania w imieniu PiS oraz współpracy z organizacjami, o których mowa w ust. 2. Art. 4 1. Siedzibą partii jest m. st. Warszawa. 2. PiS posiada osobowość prawną. 3. PiS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw mo e zatrudniać pracowników. Art. 5 Wszystkie władze PiS mają charakter kadencyjny. Z zastrze eniem ust. 3 kadencja władz PiS trwa cztery lata. Kadencja Kongresu lub Zjazdu Okręgowego trwa do czterech lat. Z zastrze eniem ust. 5 kadencja władz PiS liczy się ona od dnia wyborów i kończy się z chwilą wyboru nowych władz. 5. Dniem rozpoczęcia kadencji Kongresu i Zjazdu Okręgowego jest dzień ich pierwszego posiedzenia. Dniem zakończenia kadencji Kongresu i Zjazdu Okręgowego jest dzień rozpoczęcia się kadencji nowo wybranego Kongresu i Zjazdu Okręgowego. 6. W przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze nowo wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze. 7. Utrata członkostwa we władzach PiS oraz mandatu delegata na Kongres lub Zjazd Okręgowy następuje z chwilą: 1) stwierdzenia ustania członkostwa; 2) zawieszenia członkostwa, o którym mowa w art. 30 ust. 3, na okres dłu szy ni 6 miesięcy, 3) zło enia pisemnej rezygnacji, 4) prawomocnego orzeczenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3, 5) odwołania członka przez władzę, która dokonała jego wyboru. 1. 2. 3. 4.

Art. 6 1. W przypadku utraty członkostwa we władzach kolegialnych PiS lub braku mo liwości sprawowania przezeń funkcji, ich skład osobowy mo e być uzupełniony, a w przypadku delegatów na Kongres oraz delegatów na Zjazd Okręgowy uzupełnia się, spośród osób do nich kandydujących w kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób wchodzących w ten sposób do takich władz nie mo e przekroczyć 1/3 ich składu osobowego, według stanu z dnia ich pierwszego posiedzenia. 2. Stwierdzenie utraty członkostwa we władzach lub braku mo liwości sprawowania funkcji oraz z zastrze eniem ust. 4, uzupełnienie składu władz PiS w trybie określonym w ust. 1, następuje w przypadku kolegialnych władz: 1) terenowych, okręgowych – na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego, 2) regionalnych – na podstawie uchwały Rady Regionalnej, 3) naczelnych – na podstawie uchwały Zarządu Głównego. 3. Je eli Zarząd Okręgowy lub Zarząd Główny podejmie uchwałę o nie uzupełnianiu składu władz kolegialnych PiS, w trybie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio Zebranie Członków Komitetu, Zjazd Okręgowy lub Kongres dokonuje wyboru członka danej władzy na najbli szym swoim posiedzeniu. 4. Członków Zarządu Głównego oraz Rady Regionalnej nie mo na uzupełnić w trybie, o którym mowa w ust. 1. Art. 7 1. Wybory do władz PiS przeprowadza się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z zastrze eniem przypadków określonych w Statucie, gdy dana władza PiS dokonuje wyboru na wniosek innego organu statutowego PiS albo swojego przewodniczącego lub określonych w ordynacji wyborczej do władz PiS. 2. Wybranym do władz PiS mo e być jedynie członek PiS będący uprawnionym do uczestnictwa w posiedzeniu władz dokonujących wyboru. 3. Do władz PiS zostają wybrani kandydaci, którzy w wyniku wyboru, otrzymali w kolejności największą liczbę głosów, o ile postanowienia ordynacji do władz PiS w określonych przypadkach nie stanowią inaczej. 4. Rada Polityczna określi zasady wyboru władz PiS, a w szczególności normę przedstawicielską przy wyborze delegatów odpowiednio na Kongres lub Zjazd Okręgowy oraz sposób ustalania liczby członków uprawnionych do wyboru tych delegatów. 5. Tryb odwołania członka władz jest taki sam, jak tryb jego powołania, chyba, e przepisy niniejszego Statutu oraz regulaminów lub ordynacji wyborczej do władz PiS stanowią inaczej. 6. Odwołanie z funkcji delegata na Kongres lub Zjazd Okręgowy albo utrata funkcji z tytułu sprawowania, której pełniło się mandat delegata, nie powoduje utraty członkostwa we władzach wybranych odpowiednio przez Kongres lub Zjazd Okręgowy. 7. Ordynacja wyborcza do władz PiS mo e określać dodatkowe warunki korzystania z praw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz warunki uczestniczenia osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 2 oraz w art. 52 ust. 1 i 2, w posiedzeniach odpowiednich władz. Warunki te nie mogą być ró ne dla poszczególnych osób. Art. 8 1. W przypadku rozwiązania organizacji okręgowej PiS i utworzenia nowej organizacji, mandaty dotychczasowych delegatów na Kongres wybranych przez Zjazd Okręgowy wygasają z dniem podjęcia przez Zarząd Główny uchwały, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 lit. a. 2. W przypadku utworzenia nowej organizacji PiS, o której mowa w ust. 1, Zjazd Okręgowy zwołany przed najbli szym posiedzeniem Kongresu dokonuje wyboru nowych delegatów na Kongres. 3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania i utworzenia Komitetu PiS. Art. 9 1. Z zastrze eniem ust. 2 i 3 władze PiS podejmują decyzje w drodze uchwał. 2. Prezes PiS, Prezes Zarządu Okręgowego lub Pełnomocnik Komitetu podejmują w drodze zarządzeń decyzje określone w Statucie, regulaminach, ordynacji wyborczej do władz PiS albo w związku z wykonaniem upowa nienia wynikającego z uchwał władz PiS. 3. Kole eński Sąd Dyscyplinarny podejmuje decyzje w formie orzeczeń. 4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku decyzji Przewodniczącego Zarządu Głównego, Przewodniczącego Rady Regionalnej, Przewodniczącego Zarządu Powiatowego, 2

Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego. 5. Uchwały władz PiS z zastrze eniem ust. 6 zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, e przepisy Statutu albo regulaminów lub ordynacji wyborczych do władz PiS uchwalonych na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 7 stanowią inaczej. 6. Je eli w chwili rozpoczęcia posiedzenia władzy PiS, nie uczestniczy w nim liczba osób uprawnionych do głosowania, o której mowa w ust. 5, właściwa osoba, która zgodnie z przepisami Statutu uprawniona jest do zwoływania lub przewodniczenia obradom tej władzy, zarządza zamknięcie jej obrad albo zwołuje bezzwłocznie w tym samym dniu drugi termin jej posiedzenia. W trakcie obrad zwołanych w drugim terminie, uchwały zapadają co najmniej w obecności jednej czwartej uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu, ordynacji wyborczej do władz PiS lub regulaminu odpowiednich władz, nie stanowią inaczej. 7. W głosowaniach jawnych, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obradom. Art. 10 1. W przypadku, gdy członek władz PiS w sposób nieusprawiedliwiony był trzykrotnie nieobecny w ciągu roku na posiedzeniach danej władzy, wówczas władza, o której mowa w art. 6 ust. 2 mo e dokonać stwierdzenia braku mo liwości sprawowania przez niego tej funkcji. Postanowienia art. 28 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku dwukrotnej, kolejnej nieobecności przewodniczącego organu kolegialnego PiS albo jego zastępcy upowa nionego do przewodniczenia obradom, dany organ kolegialny mo e upowa nić do przewodniczenia danym obradom innego swojego członka. Art. 11 1. Uchwały i zarządzenia władz wy szych stopni są wią ące dla władz ni szych stopni PiS. 2. Uchwała lub zarządzenie władzy ni szego stopnia mo e być uchylone, je eli narusza Statut, regulamin obrad, ordynację wyborczą do władz PiS, zasady programowe, linię polityczną PiS, uchwały i zarządzenia, o których mowa w ust. 1 albo stanowi zagro enie dla interesów PiS. 3. Uchwałę lub zarządzenie, o której mowa w ust. 2 mo e uchylić: 1) Zarząd Okręgowy, o ile wydane zostało przez władzę terenową PiS, 2) Komitet Polityczny, o ile wydane zostało przez władzę regionalną, okręgową lub władzę, o której mowa w pkt 1, a naruszenie to dotyczy podstawowych interesów PiS. 4. Rada Polityczna z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa PiS mo e uchylić uchwałę Zarządu Głównego lub Komitetu Politycznego w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 5. Uchwały i zarządzenia dla swej wa ności wymagają przekazania ich w wymaganym terminie do: 1) Zarządu Głównego – w przypadku zarządzeń i uchwał podejmowanych przez władze regionalne i okręgowe, 2) Zarządu Okręgowego – w przypadku zarządzeń i uchwał podejmowanych przez władze terenowe. 6. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2 – 5 określi Rada Polityczna. Art. 12 Wyłączne prawo do reprezentacji stanowiska PiS mają władze statutowe PiS odpowiedniego szczebla zgodnie z postanowieniami, o których mowa w innych przepisach Statutu. ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI Art. 13 1. Członkiem PiS mo e być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) ukończyła 18 lat, 3) akceptuje zasady ideowe oraz program PiS, 4) zobowią e się do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz PiS, 5) korzysta z pełni praw publicznych. 2. Członkiem PiS nie mo e być osoba, która: 1) jest członkiem innej partii lub organizacji o celach politycznych albo czynnie je wspiera, 3

2) jest członkiem albo czynnie wspiera inną ni w pkt 1 organizację lub ruch, której cele są sprzeczne z zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS, 3) została całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, 4) popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo, wobec której został skierowany akt oskar enia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej, 5) postępuje sprzecznie z celami PiS, 6) nie spełnia kryteriów określonych w ust. 1. 3. Członkiem Forum Młodych PiS mo e być osoba, która ukończyła 16 lat i spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. Art. 14 1. Z zastrze eniem art. 17 ust. 1, przyjęcie w poczet członków PiS następuje na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego, po zło eniu przez kandydata Prezesowi Zarządu Okręgowego dokumentów określonych przez Zarząd Główny z poparciem dwóch członków wprowadzających. Prezes Zarządu Okręgowego bezzwłocznie informuje Pełnomocnika Komitetu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o fakcie zło enia przez niego dokumentów członkowskich. 2. Zarząd Okręgowy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PiS w terminie 60 dni od dnia zło enia przez kandydata wymaganych dokumentów. 3. Zarząd Okręgowy mo e podjąć decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków PiS na okres próbny, trwający nie dłu ej ni 1 rok. 4. W uchwale, o której mowa w ust. 1 określa się tak e przynale ność członka do właściwego terytorialnie Komitetu PiS lub organizacji powiatowej PiS w przypadku, o którym mowa w art. 64 ust. 1. 5. Okres członkostwa w PiS liczy się od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1. 6. Zarząd Okręgowy w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 przesyła ją wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 do Zarządu Głównego. 7. Nie przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 6, powoduje zawieszenie przyjętego członka w jego prawach, do czasu ich przekazania do Zarządu Głównego. 8. Komitetowi Politycznemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa PiS przysługuje prawo wniesienia veta do uchwały, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Zarządu Głównego. 9. Uchwała, wobec której zostanie zgłoszone veto traci moc w dniu jej podjęcia. Art. 15 1. Je eli członek PiS przyjęty na okres próbny rzetelnie wypełnia obowiązki członka PiS, Zarząd Okręgowy podejmuje uchwałę w sprawie przedłu enia jego członkostwa w PiS na czas nieokreślony. 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Zarząd Okręgowy podejmuje najpóźniej w dniu upłynięcia okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3. Art. 16 1. W razie odmowy przyjęcia w poczet PiS albo nie przedłu enia członkostwa w trybie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komitetu Politycznego w terminie do 7 dni od daty doręczenia zainteresowanemu uchwały lub powiadomienia go w inny sposób o treści odmownej decyzji. 2. Odwołanie wnosi się do właściwego terytorialnie Zarządu Okręgowego. Prezes Zarządu Okręgowego niezwłocznie przesyła odwołanie do siedziby Zarządu Głównego wraz z podjętą w tej sprawie uchwałą Zarządu Okręgowego i własną opinią. 3. Komitet Polityczny rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania postanowienie art. 14 ust. 5, stosuje się odpowiednio. 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 ma charakter wią ący i ostateczny. Art. 17 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków PiS mo e podjąć w uzasadnionych przypadkach Komitet Polityczny, a w szczególności w sytuacji: 1) rozwiązania danej organizacji okręgowej PiS, 2) zawieszenia Zarządu Okręgowego,

4

3) odmowy rozpatrzenia wniosku w sprawie przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Okręgowy lub w przypadku nie podjęcia decyzji w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 2. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 kandydat składa do siedziby Zarządu Głównego dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1. 3. Postanowienie art. 14 ust. 2, 3 – 5 stosuje się odpowiednio. Art. 18 1. Zarząd Główny gromadzi dokumentację osobową i prowadzi rejestr członków PiS. 2. Zarząd Główny pełni funkcję administratora danych, o którym mowa w odrębnych przepisach. Art. 19 1. Ka dy członek PiS ma obowiązek przynale ności do jednego z Komitetów, z zastrze eniem art. 64. 2. Członek PiS mo e nale eć tylko do jednego Komitetu, właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania lub w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ze względu na wykonywany zawód lub działalność społeczną. 3. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zamiaru wstąpienia do Komitetu, o którym mowa w art. 63 ust. 1, członek PiS na pisemny wniosek zostaje przyjęty do nowego Komitetu, po spełnieniu wszelkich obowiązków członkowskich wobec poprzedniego Komitetu. Art. 20 1. Członkowie PiS mogą tworzyć kluby myśli politycznej i inne, zrzeszające członków według innych kryteriów ni określone dla Komitetów. 2. Pisemny wniosek w sprawie powołania klubu, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się – wraz z listą zało ycieli, programem działania i regulaminem klubu – do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia zebrania zało ycielskiego. 3. Powstanie klubu następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na mo liwie najbli szym jego posiedzeniu, po zło eniu przez członków – zało ycieli wniosku na piśmie, o którym mowa w ust. 2. 4. Zarząd Główny mo e podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku naruszania przez członków klubu Statutu, regulaminu klubu, uchwał władz PiS, zasad programowych lub istotnych interesów partii albo w przypadku zaniechania przez nich działalności. Art. 21 1. Forum Młodych PiS zrzesza osoby nale ące do środowiska młodzie owego PiS i jest reprezentantem tego środowiska. 2. Do Forum Młodych PiS mogą nale eć osoby, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz członkowie PiS, którzy nie ukończyli 28 roku ycia. Art. 22 1. Członkowie Forum Młodych PiS zrzeszają się w Klubach Młodych PiS zorganizowanych przy Zarządach Okręgowych. Członek PiS działający w Klubie Młodych PiS ma obowiązek przynale ności do jednego z Komitetów na terenie działania organizacji regionalnej PiS. 2. Zarząd Okręgowy, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego uzgodniony z Zarządem Forum Młodych PiS, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powołuje i rozwiązuje Klub Młodych PiS. 3. Zarząd Okręgowy, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, powołuje i odwołuje Przewodniczącego Zarządu Klubu Młodych PiS oraz od 2 do 5 członków Zarządu. 4. Klub Młodych dwa razy do roku przedstawia Zarządowi Okręgowemu sprawozdanie ze swojej działalności. Art. 23 1. Zarząd Forum Młodych PiS jako ogólnopolska reprezentacja Forum Młodych PiS koordynuje działalność Klubów Młodych PiS. 2. Zarząd Główny na wniosek Prezesa PiS powołuje i odwołuje Przewodniczącego Zarządu Forum Młodych PiS oraz od 3 do 10 członków Zarządu Forum Młodych PiS. Postanowienia art. 22 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 3. Szczegółowe zasady działania Forum Młodych PiS określi regulamin Forum Młodych PiS. 5

Art. 24 Członkowi PiS przysługuje prawo do: 1) posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PiS, 2) udziału w pracach organizacyjnych i programowych PiS, 3) kandydowania zgodnie z decyzjami władz PiS w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez PiS, 4) zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz PiS oraz na forum klubów, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, 5) uczestniczenia w posiedzeniach władz PiS, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące jego osoby, 6) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz wymienionych w Statucie, 7) występowania do władz PiS z wnioskami o pomoc w sytuacji, gdy w związku z jego przynale nością do PiS, podejmowane są wobec niego działania o charakterze represyjnym, 8) dostępu do uchwał, zarządzeń i innych dokumentów ugrupowania, które go dotyczą, 9) u ywania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich PiS. Art. 25 Członek PiS zobowiązany jest do: 1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz PiS, 2) postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współ ycia społecznego oraz zasadami moralnymi i obywatelskimi wynikającymi z programu PiS, 3) postępowania zgodnego z programem linią polityczną i interesem politycznym PiS, 4) udziału w realizacji programu partii, 5) popularyzowania działalności PiS i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania, 6) udziału w pracach macierzystego Komitetu, 7) sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków w PiS, 8) terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich, 9) uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami PiS w: a) kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów, b) ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych akcjach społeczno – politycznych. Art. 26 1. Członkostwo w PiS ustaje w wyniku: 1) skreślenia z listy członków PiS, 2) wydalenia z PiS. 2. W przypadku skreślenia z listy członków PiS członkostwo w PiS ustaje z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 1, a w przypadku odwołania się od tej decyzji, z chwilą jej uprawomocnienia się. 3. W przypadku wydalenia z PiS członkostwo w PiS ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o wydaleniu z PiS, o której mowa w art. 28 ust. 3 albo orzeczenia Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 2 lub art. 79 ust. 3, o ile wymierzona zostanie kara wydalenia z PiS. 4. W przypadku uchylenia przez Kole eński Sąd Dyscyplinarny uchwały o stwierdzeniu braku mo liwości sprawowania funkcji lub o wydaleniu z PiS, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 28 ust. 3, następuje przywrócenie danej osobie członkostwa w PiS lub we władzach partii, według stanu z dnia podjęcia uchwały o wydaleniu z PiS lub o stwierdzeniu braku mo liwości sprawowania funkcji. Art. 27 1. Skreślenie członka z listy członków PiS następuje na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego w przypadku: 1) zło enia pisemnej rezygnacji, 2) nie przedłu enia członkostwa na czas nieokreślony, 3) naruszenie kryteriów zawartych w art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 – 6 4) zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy: a) opłacania składek członkowskich, b) działalności w PiS, 5) skorzystania przez Komitet Polityczny z prawa veta, o którym mowa w art. 14 pkt 8, 6) kandydowania, bez zgody władz PiS, w wyborach parlamentarnych lub samorządowych z listy, która nie została zgłoszona lub poparta przez PiS, 6

7) działania w imieniu PiS lub w imieniu komitetu wyborczego PiS, komitetu którego PiS jest koalicjantem lub którego kandydatami są członkowie PiS, bez stosownych upowa nień, w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 8) śmierci. 2. Prezes Zarządu Okręgowego informuje pisemnie członka PiS, wobec którego ma być podjęta uchwała w sprawie skreślenia z listy członków, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 7, o miejscu i terminie posiedzenia Zarządu Okręgowego, na którym uchwała ta będzie rozpatrywana oraz przyczynach jej rozpatrywania. Pismo wysyła się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem tego posiedzenia. Członek PiS ma prawo zło yć pisemne wyjaśnienia w sprawie zarzutów wskazanych w pisemnej informacji, przed dniem posiedzenia Zarządu, bądź ustne w trakcie tego posiedzenia. 3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, przesyła się ją do Zarządu Głównego w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia. 4. Od uchwały o skreśleniu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 7 przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu. Postanowienia art. 16 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio. Art. 28 1. Członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w razie: 1) postępowania naruszającego obowiązki, o których mowa w art. 25 pkt 1 – 7 i pkt 9, 2) prowadzenia działalności stanowiącej zagro enie dla interesów PiS, 2. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat, 4) wydalenie z PiS. 3. W przypadku ra ącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PiS uniemo liwiającego lub zagra ającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PiS, Zarząd Główny PiS mo e na wniosek: Prezesa PiS, Zarządu Okręgowego lub Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS lub w uzasadnionych przypadkach jego Prezydium, podjąć uchwałę o wydaleniu członka z PiS albo o zakazie pełnienia przez niego funkcji we władzach PiS, przez okres od 6 miesięcy do 2 lat. 4. W przypadku określonym w ust. 3 członek mo e odwołać się do Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały. 5. Odwołanie, nie wstrzymuje wykonania zaskar onej uchwały. Art. 29 Prezes PiS mo e zawiesić członka w jego prawach w razie uzasadnionego przypuszczenia, i naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Kole eński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy, będącej przyczyną zawieszenia. Art. 30 1. Członek PiS mo e zawiesić swoje członkostwo w PiS. 2. Zawieszenie następuje z chwilą zło enia pisemnego oświadczenia Prezesowi Zarządu Okręgowego lub Prezesowi PiS. 3. Członek PiS przestaje być uprawnionym do udziału w pracach władz PiS, których jest członkiem z chwilą zło enia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lub wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 29. Art. 31 1. Rada Polityczna mo e nadać godność członka honorowego osobie szczególnie zasłu onej dla PiS. 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

7

ROZDZIAŁ III WŁADZE NACZELNE PiS Art. 32 Władzami naczelnymi PiS są: 1) Kongres, 2) Prezes PiS, 3) Rada Polityczna, 4) Zarząd Główny, 5) Komitet Polityczny, 6) Krajowa Komisja Rewizyjna, 7) Kole eński Sąd Dyscyplinarny. DZIAŁ 1 KONGRES PiS Art. 33 1. Kongres jest najwy szą władzą PiS. 2. Uprawnionymi do udziału w Kongresie są delegaci. Art. 34 1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Prezes PiS, co najmniej raz na cztery lata. 2. Prezes PiS podejmując, co najmniej raz na cztery lata decyzję w sprawie zwołania Kongresu nowej kadencji podaje do wiadomości dzień zwołania pierwszego posiedzenia Kongresu oraz zarządza jednocześnie wybór delegatów przez Zjazdy Okręgowe. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 ogłasza się, co najmniej na osiem tygodni przed wyznaczonym terminem pierwszego posiedzenia. 4. W trakcie kadencji Kongresu Prezes PiS zwołuje posiedzenie Kongresu w terminie do czterech tygodni od dnia wydania odpowiedniego zarządzenia. 5. W razie nie wypełnienia przez Prezesa PiS obowiązku określonego w ust. 2 Kongres zwołuje Rada Polityczna w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Rada Polityczna powołuje jednocześnie w razie potrzeby pełniącego obowiązki Prezesa PiS. 6. Rada Polityczna mo e zwołać posiedzenie Kongresu PiS w trakcie kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów na wniosek, co najmniej 21 Zjazdów Okręgowych. Art. 35 1. Delegatami na Kongres są: 1) Prezes Honorowy PiS, 2) członkowie władz określonych w art. 32 pkt 2, 3, 6 i 7 oraz Przewodniczący Rady Regionalnej, a tak e Przewodniczący Zarządu Forum Młodych PiS, członek Rady Ministrów, sekretarz i podsekretarz stanu, wojewoda i wicewojewoda, o ile są członkami PiS, 3) wybrani przez Zjazdy Okręgowe członkowie PiS nie wymienieni w pkt 1 i 2. 2. Członkowie PiS będący delegatami na Kongres ze względu na sprawowanie mandatu posła, senatora, lub posła do Parlamentu Europejskiego albo funkcji Przewodniczącego Rady Regionalnej, Prezesa Zarządu Okręgowego, członka Rady Ministrów, sekretarza i podsekretarza stanu, wojewody oraz wicewojewody zachowują to uprawnienie do końca kadencji Kongresu, tak e po zakończeniu sprawowania mandatu lub funkcji. 3. Liczba delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 musi być co najmniej dwukrotnie większa od łącznej liczby delegatów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2. Art. 36 Do wyłącznej kompetencji Kongresu nale y, w szczególności: 1) przyjęcie deklaracji ideowej, 2) uchwalenie Statutu, 3) uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii, 8

4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11)

wybór i odwołanie Prezesa PiS, wybór Prezesa Honorowego PiS, ustalanie liczebności wybieranych przez Kongres członków władz, o których mowa w pkt 7, wybór i odwołanie: a) do 11 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, b) do 11 członków Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego, c) do 120 członków Rady Politycznej, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego, podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na podstawie opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał o połączeniu się PiS z inną partią lub partiami, podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania PiS. DZIAŁ 2 PREZES PiS Art. 37

kompetencji Prezesa PiS nale y, w szczególności: reprezentowanie PiS na zewnątrz, kierowanie bie ącą działalnością ugrupowania, kierowanie pracami Zarządu Głównego oraz Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego, za pośrednictwem ich przewodniczących, 4) kierowanie pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego, 5) zwoływanie pierwszych posiedzeń władz, o których mowa w art. 32 pkt 6 i 7, w terminie 60 dni od ich wybrania, 6) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych przepisach Statutu, w tym w sprawie powoływania i odwoływania członków władz PiS, 7) określanie zakresu zadań i kompetencji osób, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit b – d, 8) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy których kieruje bie ącą działalnością PiS, 9) powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek, o których mowa w pkt 8 oraz mo liwość nadawania tym jednostkom regulaminu organizacyjnego. 2. Prezes PiS mo e upowa nić osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 7, do wykonywania czynności zastrze onych w Statucie do jego kompetencji. 3. W przypadku nie zwołania organu kolegialnego PiS przez osobę do tego uprawnioną, podmioty uprawnione w niniejszym Statucie do zwrócenia się z wnioskiem o zwołanie jego posiedzenia, mogą zwrócić się do Prezesa PiS o zwołanie posiedzenia takiego organu. 4. Prezes PiS podejmując zarządzenie, o którym mowa w ust. 3 wyznacza termin, miejsce i porządek obrad tego posiedzenia. Art. 38 1. W trakcie kadencji Rada Polityczna mo e wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PiS na okres trzech miesięcy spośród Przewodniczącego Zarządu i Wiceprezesów PiS w przypadku, gdy Prezes PiS: 1) zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PiS, 2) czasowo utracił mo liwość sprawowania funkcji. 2. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PiS posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes PiS. 3. Posiedzenie Kongresu zwołane przez p. o. Prezesa PiS odbywa się przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. DZIAŁ 3 RADA POLITYCZNA Art. 39 1. Rada Polityczna jest najwy szą władzą uchwałodawczą PiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu. 2. W skład Rady Politycznej wchodzą: 9

1. Do 1) 2) 3)

1) Prezes PiS, 2) Prezesi Zarządów, 3) posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami PiS, 4) do 120 członków wybranych przez Kongres, 5) osoby powołane w trybie określonym w ust. 5. 3. W pracach Rady Politycznej mo e uczestniczyć z głosem stanowiącym Prezes Honorowy PiS. 4. Osoby zasiadające w Radzie Politycznej ze względu na sprawowanie mandatu posła lub senatora albo funkcji Prezesa Zarządu Okręgowego zachowują to uprawnienie do końca kadencji Rady Politycznej, tak e po zakończeniu sprawowania mandatu albo funkcji. 5. Rada Polityczna mo e, na wniosek Prezesa PiS dokooptować do swojego składu, tak e innych członków PiS w liczbie nie większej ni 10% składu Rady wybranego przez Kongres PiS. Art. 40 1. Do kompetencji Rady Politycznej nale y, w szczególności: 1) określanie kierunków polityki PiS zgodnie z uchwałami Kongresu, 2) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa PiS: a) Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz Sekretarza Rady, b) do czterech Wiceprezesów PiS, do których zadań nale y prowadzenie określonych spraw PiS, c) Sekretarza Generalnego PiS, do którego zadań nale y prowadzenie spraw organizacyjnych PiS, d) Skarbnika PiS, do którego zadań nale y prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej PiS, e) członków Komitetu Politycznego, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8, f) Przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz do 5 jej członków, 3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego, 4) z zastrze eniem pkt 7 oraz art. 36 pkt 10 zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami, 5) określanie trybu i zasad połączenia się PiS z inną partią lub innymi partiami, 6) określanie zasad wyłaniania kandydatów PiS do organów przedstawicielskich, 7) uchwalanie ordynacji wyborczej do władz PiS, regulaminów władz PiS, zasad działania struktur PiS, zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych PiS, 8) powoływanie zespołów problemowych Rady, 9) rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS ze swojej działalności. 2. Szczegółowe zasady działania Rady określone zostaną w regulaminie Rady Politycznej. 3. Rada Polityczna, na wniosek Prezesa PiS zwołuje coroczne Konwencje Programowe. 4. Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje: 1) Prezesowi PiS, 2) Zarządowi Głównemu, 3) Komitetowi Politycznemu, 4) grupie, co najmniej 10 członków Rady. Art. 41 1. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje i przewodniczy jej obradom Prezes PiS lub upowa niony przez niego Wiceprezes PiS, z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Zarządu Głównego, 2) Krajowej Komisji Rewizyjnej, 3) Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarny PiS, 4) co najmniej połowy członków Rady Politycznej. 2. W posiedzeniach Rady Politycznej uczestniczą z głosem doradczym Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego członek tej Komisji, Przewodniczący Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny. 3. Prezes PiS lub upowa niony przez niego Wiceprezes PiS podpisuje uchwały Rady Politycznej. 4. Posiedzenia Rady Politycznej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwartał. DZIAŁ 4 ZARZĄD GŁÓWNY Art. 42 1. Zarząd Główny jest najwy szą władzą wykonawczą PiS. 2. Członkiem Zarządu Głównego jest Prezes Zarządu Okręgowego. 10

3. Przewodniczący Zarządu Głównego, Prezes PiS, Honorowy Prezes PiS, Wiceprezesi PiS, Sekretarz Generalny PiS, Skarbnik PiS oraz Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym. 4. Zarząd Główny mo e, na wniosek Prezesa PiS uzgodniony z Przewodniczącym Zarządu, dokooptować do swojego składu, tak e innych członków PiS w liczbie nie większej ni 10% składu Zarządu, wynikającego z ust. 2 i 3 z dnia jego pierwszego posiedzenia. 5. W posiedzeniu Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym, o ile nie są członkami Zarządu: 1) Przewodniczący Zarządu Forum Młodych PiS, 2) Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego członek komisji, 3) Przewodniczący Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego lub upowa niony przez niego członek sądu, 4) Rzecznik Dyscyplinarny lub upowa niony przez niego jego zastępca. 6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwartał. Art. 43 1. Do 1) 2) 3) kompetencji Zarządu Głównego nale y, w szczególności: realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej, reprezentowanie PiS na zewnątrz, określanie kierunków bie ącej działalności politycznej PiS, w tym Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS. 4) sprawowanie kierownictwa organizacyjnego, 5) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa PIS: a) Sekretarzy Zarządu, b) Rzecznika prasowego Zarządu, c) Rzecznika Dyscyplinarnego i jego 2 zastępców, d) Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego, e) Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego PiS, 6) udzielanie, na wniosek Prezesa PiS upowa nień do reprezentowania PiS w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez PiS, w tym o charakterze wyborczym, 7) określanie na wniosek Prezesa PiS zasad udzielania i wycofywania przez struktury PiS rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych, 8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Forum Młodych PiS oraz klubów myśli politycznej i innych, o których mowa w art. 20 ust. 1, 9) realizacja funkcji komitetu wyborczego, 10) koordynacja działań związanych z akcjami społeczno – politycznymi podejmowanymi przez ugrupowanie, 11) przedkładanie do akceptacji Komitetu Politycznego kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP, 12) na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów PiS do organów przedstawicielskich, 13) ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania, 14) ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków PiS, 15) sprawowanie nadzoru nad strukturami terenowymi PiS, a w szczególności po przez: a) rozwiązanie i utworzenie organizacji Okręgowej, b) zawieszenie Zarządu Okręgowego, c) określanie szczegółowych zasad działania struktur okręgowych i terenowych PiS, w tym w szczególności zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz prowadzenia spraw organizacyjnych, d) koordynowanie działań struktur, o których mowa w pkt 15 c, e) badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS, f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz regionalnych i okręgowych PiS. 16) organizacja posiedzeń Kongresu i Rady Politycznej, 17) ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji osobowej w PiS oraz zakresu danych objętych ewidencją, 18) powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w art. 36 pkt 11, 19) zatwierdzanie sprawozdań finansowych PiS. 2. Zarząd Główny mo e upowa nić Komitet Polityczny lub Prezesa PiS większością 2/3 głosów do podejmowania działań zastrze onych do jego wyłącznej kompetencji. 3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określi regulamin Zarządu Głównego. 4. Na posiedzeniu Zarządu Głównego prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje: 11

1) 2) 3) 4)

Prezesowi PiS, Przewodniczącemu Zarządu Głównego, Komitetowi Politycznemu, co najmniej 10 członkom Zarządu Głównego. Art. 44

1. Przewodniczący Zarządu Głównego kieruje pracą Zarządu Głównego. 2. Przewodniczący Zarządu Głównego lub upowa niony przez niego członek Zarządu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Prezesa PiS, 2) Krajowej Komisji Rewizyjnej, 3) Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS, 4) co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego. 3. Uchwały Zarządu Głównego podpisuje Przewodniczący Zarządu Głównego lub upowa niony przez niego członek Zarządu. DZIAŁ 5 KOMITET POLITYCZNY Art. 45 1. Z zastrze eniem ust. 2, w skład Komitetu Politycznego wchodzą: 1) Prezes PiS, jako jego przewodniczący, 2) Prezes Honorowy PiS, 3) Przewodniczący Zarządu Głównego, 4) Przewodniczący Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) PiS, 5) Wiceprezesi PiS, Sekretarz Generalny PiS oraz Skarbnik PiS, 6) członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) PiS pełniący funkcje w Prezydium Sejmu lub Senatu, 7) osoba rekomendowana przez PiS do pełnienia najwy szej rangą spośród przypadających ugrupowaniu funkcji w administracji publicznej, 8) sześciu członków. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 6 i 7 są członkami Komitetu Politycznego, o ile posiadają członkostwo w PiS. 3. Prezes PiS mo e określić inne osoby uprawnione do udziału w posiedzeniach Komitetu Politycznego, z głosem doradczym. 4. Do kompetencji Komitetu Politycznego nale y, w szczególności: 1) podejmowanie w okresach miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego decyzji dotyczących bie ącej działalności ugrupowania, 2) sprawowanie nadzoru nad bie ącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS, 3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Zarządu Głównego, 4) ustalanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP, 5) dokonywanie wykładni Statutu na wniosek Prezesa PiS lub Zarządu Okręgowego. 6) w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek Prezesa PiS posiedzeń Zjazdu Okręgowego, Zarządu Okręgowego lub Rady Regionalnej, 7) zwoływanie, na wniosek Prezesa PiS, pierwszego posiedzenia Rady Regionalnej, 8) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PiS, o których mowa w art. 3 ust. 4. 5. Prezes PiS mo e podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej wa ności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny, na najbli szym jego posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE REGIONALNE Art. 46 1. Władze regionalne są jednostkami organizacyjnymi PiS, których teren działania obejmuje województwo. 2. Władzami regionalnymi PiS są: 12

1) Rada Regionalna, 2) Przewodniczący Rady Regionalnej, 3) Komisja Rewizyjna. 3. Je eli teren województwa pokrywa się z terenem okręgu wyborczego, o którym mowa w art. 50 ust. 1, funkcję Rady Regionalnej pełni Zarząd Okręgowy, a funkcję Przewodniczącego Rady pełni Prezes Zarządu Okręgowego. W takim przypadku postanowień art. 6 ust. 4, art. 45 ust. 4 pkt 7, art. 47 ust. 2, 4 – 6, art. 48 ust. 1 pkt 8 ust. 4 – 6, art. 49 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 54 ust. 4 oraz art. 55 ust. 1 pkt 7 lit. e, nie stosuje się.

DZIAŁ 1 RADA REGIONALNA Art. 47 1. Rada Regionalna koordynuje działalność jednostek organizacyjnych PiS w sprawach o zasięgu wojewódzkim. 2. W skład Rady Regionalnej wchodzi Prezes Zarządu Okręgowego oraz poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Rady Ministrów, sekretarz i podsekretarz stanu, wojewoda, wicewojewoda oraz osoby, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 6, będący członkami właściwej terytorialnie organizacji regionalnej PiS. 3. W posiedzeniu Rady Regionalnej uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego jej członek, z głosem doradczym. 4. Rada Regionalna, na wniosek Komitetu Politycznego, mo e dokooptować do swojego składu, tak e innych członków PiS, w liczbie nie większej ni 10% jej składu, wynikającego z ust. 2, z dnia jej pierwszego posiedzenia. 5. Przewodniczący Rady Regionalnej mo e upowa nić inne osoby uprawnione do uczestniczenia w jej posiedzeniach z głosem doradczym. 6. Członkowie Rady Regionalnej, o których mowa w ust. 2, zachowują uprawnienie jej członka do końca kadencji Rady, tak e po zakończeniu sprawowania mandatu albo funkcji, z tytułu pełnienia której zostały jej członkami.

Art. 48 1. Do 1) 2) 3) kompetencji Rady Regionalnej nale y: wykonywanie uchwał i zarządzeń władz naczelnych PiS, reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach wojewódzkich, koordynowanie działań na szczeblu wojewódzkim: a) kampanii wyborczych PiS, b) akcji społeczno – politycznych PiS, 4) zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Rady porozumień wojewódzkich, 5) zgodnie z decyzjami władz naczelnych udzielanie na wniosek Przewodniczącego Rady rekomendacji do reprezentowania PiS w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez nią porozumień wojewódzkich, lub pełnienia funkcji publicznych o zasięgu wojewódzkim, w tym o charakterze wyborczym, 6) zatwierdzanie, na wniosek Przewodniczącego Rady, listy kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Okręgowy, 7) określanie kierunków działań Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS sejmiku województwa, oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności, 8) przedkładanie opinii Zarządowi Głównemu w sprawie kandydatów PiS w wyborach do parlamentu oraz Parlamentu Europejskiego, 9) zajmowanie stanowiska w sprawach zgłaszanych przez władze PiS, ni szego szczebla. Przy podejmowaniu uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 6, postanowień art. 9 ust. 6, nie stosuje się. W przypadku niepodjęcia przez Radę Regionalną uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 2, lub niepodjęcia przez Przewodniczącego Rady decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 2 pkt 3, decyzję w tych sprawach podejmuje Komitet Polityczny. Rada Regionalna powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa PiS, Przewodniczącego Rady, spośród swoich członków. Uchwały Rady Regionalnej podpisuje jej Przewodniczący. 13

2. 3.

4. 5.

6. Rada Regionalna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej ni raz na cztery miesiące.

DZIAŁ 2 PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONALNEJ Art. 49 1. Przewodniczący Rady Regionalnej reprezentuje ją wobec władz PiS, zwołuje jej posiedzenia oraz przewodniczy jej obradom. 2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady nale y w szczególności: 1) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w Statucie, zleconych przez Radę Regionalną, władze naczelne lub wynikające z ich uchwał i zarządzeń, 2) inicjatywa uchwałodawcza na posiedzeniach Rady Regionalnej w sprawach, które nie były objęte porządkiem obrad, 3) zwoływanie pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia jej wybrania. 3. Przewodniczący Rady Regionalnej mo e upowa nić innych jej członków do wykonywania czynności zastrze onych w Statucie do jego kompetencji.

ROZDZIAŁ V WŁADZE OKRĘGOWE Art. 50 1. Organizacja okręgowa PiS jest jednostką organizacyjną, której teren działania obejmuje powiaty wchodzące w skład okręgu wyborczego do Sejmu RP, obowiązującego w dniu wejścia w ycie Statutu, z zastrze eniem ust. 2. 2. Organizacja okręgowa, której teren działania obejmuje m.st. Warszawa, składa się z dwóch okręgów wyborczych, których jest stolicą. 3. Władzami Okręgowymi PiS są: 1) Zjazd Okręgowy, 2) Prezes Zarządu Okręgowego, 3) Zarząd Okręgowy. DZIAŁ 1 ZJAZD OKRĘGOWY Art. 51 1. Z zastrze eniem ust. 2 w Zjeździe Okręgowym uczestniczą wszyscy członkowie PiS z terenu działania organizacji okręgowej PiS. 2. W organizacjach okręgowych liczących więcej ni 200 członków uprawnionymi do udziału w Zjeździe Okręgowym są delegaci. 3. Posiedzenia Zjazdu Okręgowego zwołuje Prezes Zarządu Okręgowego, co najmniej raz na cztery lata. 4. Prezes Zarządu Okręgowego zwołując, co najmniej raz na cztery lata Zjazd Okręgowy nowej kadencji podaje do wiadomości dzień zwołania jego pierwszego posiedzenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zarządza jednocześnie wybór delegatów na Zjazd Okręgowy. 5. Prezes Zarządu Okręgowego zwołuje posiedzenie Zjazdu Okręgowego w terminie nie dłu szym ni cztery tygodnie, z własnej inicjatywy albo na wniosek: 1) Zarządu Okręgowego, 2) Komisji Rewizyjnej, 3) 1/5 członków zrzeszonych w organizacji okręgowej PiS. 6. Prezes Zarządu Okręgowego zwołuje posiedzenie Zjazdu Okręgowego w terminie, o którym mowa w ust. 5, je eli Prezes PiS zwoła Kongres nowej kadencji albo w zarządzeniu o zwołaniu posiedzenia Kongresu określi obowiązek zwoływania Zjazdów Okręgowych. Art. 52 1. Delegatami na Zjazd Okręgowy są: 1) osoby, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, będące członkami okręgowej organizacji PiS, 14

2) członkowie Prezydium Zarządu Okręgowego oraz Przewodniczący Zarządu Klubu Młodych PiS, o ile jest członkiem PiS, 3) członkowie Komisji Rewizyjnej, będący członkami właściwej terytorialnie organizacji okręgowej PiS, 4) Przewodniczący Zarządów Powiatowych, 5) Pełnomocnicy Komitetów, 6) osoby pełniące funkcję prezydenta miasta będącego stolicą okręgu, członka zarządu województwa lub mandat radnego województwa oraz radnego miasta będącego stolicą okręgu, o ile są członkami właściwej terytorialnie organizacji okręgowej PiS, 7) wybrani członkowie okręgowej organizacji PiS nie wymienieni w pkt 1 – 6. 2. Członkowie PiS, będący delegatami na Zjazd Okręgowy ze względu na sprawowanie mandatu lub pełnienia funkcji, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zachowują to uprawnienie do końca kadencji Zjazdu Okręgowego, tak e po zakończeniu sprawowania mandatu albo funkcji. 3. Liczba delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 musi być dwukrotnie większa od łącznej liczby delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 oraz w ust. 2. Art. 53 kompetencji Zjazdu Okręgowego nale y: określanie kierunków działalności PiS na terenie działania organizacji okręgowej PiS, rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz okręgowych PiS, uchwalanie w oparciu o program lub dokumenty programowe PiS okręgowych programów PiS, podejmowanie, na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgowego, 5) z zastrze eniem ust. 2 powołanie i odwołanie ze swego grona: a) na wniosek Prezesa PiS, Prezesa Zarządu Okręgowego, b) wiceprezesa lub wiceprezesów Zarządu, c) do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego, d) co najmniej 1 członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej, z zastrze eniem ust. 2, e) delegatów na Kongres, 6) ustalanie liczebności władz, o których mowa w pkt 5 lit. c. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 3, członków Komisji Rewizyjnej wybiera Zjazd Okręgowy. 3. Komitet Polityczny mo e wyrazić zgodę na wybór więcej ni jednego wiceprezesa Zarządu oraz członków Prezydium Zarządu Okręgowego, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5. DZIAŁ 2 ZARZĄD OKRĘGOWY Art. 54 1. Zarząd Okręgowy PiS jest władzą wykonawczą PiS na terenie działania organizacji okręgowej PiS. 2. Z zastrze eniem ust. 3 w skład Zarządu Okręgowego wchodzą osoby, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 lit. a – c, członkowie Rady Politycznej oraz będący członkami PiS: Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w sejmiku województwa oraz członek zarządu województwa, o ile są członkami organizacji okręgowej PiS. 3. Członek Rady Politycznej zrzeszony w okręgowej organizacji PiS, zostaje członkiem Zarządu Okręgowego po zało eniu stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu Okręgowemu. Członek Rady Politycznej mo e zało yć oświadczenie tylko raz w trakcie kadencji danego Zarządu Okręgowego. Postanowienia art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. W posiedzeniu Zarządu Okręgowego z głosem doradczym, uczestniczy członek Komisji Rewizyjnej, będący członkiem organizacji okręgowej PiS. 5. Z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgowego uczestniczą równie członkowie organizacji okręgowej PiS, nie będący członkami Zarządu, a pełniący funkcję lub mandat: 1) Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PiS, 2) członka Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego, 3) radnego województwa lub radnego miasta będącego stolicą organizacji okręgowej PiS albo prezydenta miasta. 6. Zarząd Okręgowy mo e określić inne osoby ni wymienione w ust. 4 i 5, uprawnione do udziału w jego posiedzeniach, z głosem doradczym. 1. Do 1) 2) 3) 4)

15

Art. 55 1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego nale y, w szczególności: 1) wykonywanie uchwał Zjazdu Okręgowego, Rady Regionalnej oraz uchwał i zarządzeń władz naczelnych PiS, 2) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach okręgowych i istotnych kwestiach lokalnych, 3) w oparciu o uchwały władz naczelnych określanie kierunków bie ącej działalności politycznej PiS na terenie działania organizacji okręgowej, 4) z zastrze eniem art. 53 ust. 3, powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego: a) spośród członków Zarządu: Sekretarza, Skarbnika i członków Prezydium Zarządu, b) spośród członków PiS: osób pełniących funkcje pomocnicze przy Zarządzie Okręgowym, 5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubów Młodych PiS, 6) prowadzenie na terenie działania organizacji okręgowej PiS, działań o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, 7) na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego: a) zatwierdzanie porozumień okręgowych lub lokalnych dotyczących terenu gminy lub powiatu, b) udzielanie rekomendacji do reprezentowania PiS w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez Zarząd porozumień okręgowych lub lokalnych, w tym o charakterze wyborczym, c) zgodnie z decyzjami władz naczelnych, udzielanie rekomendacji do pełnienia funkcji publicznych na terenie działania organizacji okręgowej PiS, d) zatwierdzanie listy kandydatów PiS w wyborach samorządowych, dotyczących terenu gminy lub powiatu wyjątkiem wyborów do sejmiku województwa, e) przedstawianie Radzie Regionalnej propozycji kandydatów w wyborach do sejmiku województwa, f) przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego, 8) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetów i innych struktur PiS na terenie działania organizacji okręgowej PiS, a w szczególności poprzez: a) badanie zgodności działalności Komitetu ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem i linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS, b) w uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego zwoływanie, Zebrania Członków Komitetu lub posiedzenia Zarządu Komitetu, c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komitetów, Zarządów Powiatowych PiS oraz pełnomocników, d) określanie, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego szczegółowych zasad działania struktur terenowych PiS, e) koordynowanie działań struktur, o których mowa w pkt 13 lit. d, f) zawieszanie i odwieszanie, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, Zarządu Komitetu lub jego poszczególnych członków oraz powoływanie i odwoływanie pełnomocnika, 9) organizowanie pomocy dla osób pokrzywdzonych przez działania organów władzy publicznej, 10) przygotowywanie i organizowanie Zjazdu Okręgowego, 11) określanie kierunków działań Klubów (Kół, Zespołów) Radnych PiS, działających na terenie organizacji okręgowej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności. 2. Przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit a, pkt 7 lit a – f, pkt 8 lit. f, postanowień art. 9 ust. 6, nie stosuje się. 3. W przypadku nie podjęcia przez Zarząd Okręgowy uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 2, decyzje w tej sprawie podejmuje Komitet Polityczny lub upowa niona przez niego Rada Regionalna. 4. Szczegółowe zasady działania Zarządów określone zostaną w regulaminie Zarządów Okręgowych. 5. Uchwały Zarządu Okręgowego podpisuje Prezes Zarządu Okręgowego lub upowa niony przez niego Wiceprezes Zarządu. Art. 56 1. Posiedzenia Zarządu Okręgowego zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu Okręgowego lub upowa niony przez niego Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy albo w terminie 7 dni na wniosek: 1) Prezydium Zarządu Okręgowego, 2) Komisji Rewizyjnej, 3) co najmniej 1/3 członków PiS zrzeszonych w organizacji okręgowej PiS. 2. Zarząd Okręgowy zbiera się, co najmniej dziesięć razy w roku i nie rzadziej ni raz na dwa miesiące.

16

Art. 57 1. W przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 lit. a i b, Zarząd Główny lub w uzasadnionych przypadkach Komitet Polityczny powołuje Pełnomocnika Okręgowego PiS na okres wskazany w uchwale go powołującej. 2. Pełnomocnik Okręgowy wykonuje kompetencje Zarządu Okręgowego oraz Prezesa Zarządu Okręgowego. 3. Pełnomocnik Okręgowy zwołuje Zjazd Okręgowy w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa PiS. 4. Pełnomocnik Okręgowy oraz osoby o których mowa w ust. 5, przestają pełnić swoją funkcję w razie odwołania przez władze, które je powołały, upłynięcia terminu na jaki zostały powołane lub wyboru Prezesa Zarządu Okręgowego przez Zjazd Okręgowy, o którym mowa w ust. 3. 5. Pełnomocnik powołuje w terminie 14 dni od dnia jego powołania, osoby pełniące obowiązki Skarbnika oraz Sekretarza Okręgu spośród członków PiS nale ących do właściwej terytorialnie organizacji PiS, na okres nie dłu szy ni określony w uchwale, o której mowa w ust. 1. 6. Pełnomocnik mo e odwołać osoby z pełnionych funkcji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4. W przypadku ich odwołania, powołuje jednocześnie inne osoby do pełnienia tych funkcji. Art. 58 1. W skład Prezydium Zarządu Okręgowego wchodzą: 1) Prezes Zarządu Okręgowego, 2) Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu, 3) Sekretarz, 4) Skarbnik, 5) Członkowie. 2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Okręgowego nale y: 1) organizacja prac Zarządu Okręgowego, 2) między posiedzeniami Zarządu Okręgowego podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, le ących w kompetencji Zarządu, 3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 obowiązują do czasu najbli szego posiedzenia Zarządu Okręgowego. Dla swej dalszej wa ności wymagają zatwierdzenia przez ten Zarząd.

DZIAŁ 3 PREZES ZARZĄDU OKRĘGOWEGO Art. 59 1. Prezes Zarządu Okręgowego kieruje bie ącą działalnością organizacji okręgowej PiS, a w tym struktur terenowych PiS oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu Okręgowego nale y, w szczególności: 1) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych przepisach Statutu, 2) kierowanie pracami Zarządu Okręgowego i jego Prezydium, 3) na terenie działania organizacji regionalnej PiS, sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał władz PiS, w tym równie przez struktury terenowe, 4) rozpatrywanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Skarbników Komitetów. 3. Prezes Zarządu Okręgowego mo e upowa nić, osoby o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 – 4 do wykonywania czynności zastrze onych w Statucie do jego kompetencji. 4. Zarząd Okręgowy wybiera, na wniosek Prezesa PiS, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego na okres wskazany we wniosku w przypadku, gdy Prezes Zarządu Okręgowego: 1) zrezygnował z funkcji, 2) utracił lub zawiesił członkostwo w PiS, 3) w sposób czasowy utracił mo liwość sprawowania funkcji. 5. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes Zarządu Okręgowego, z wyjątkiem prawa do zasiadania z tego tytułu w Radzie Politycznej. 6. Postanowienia art. 57 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

17

ROZDZIAŁ VI WŁADZE TERENOWE PiS Art. 60 Władzami terenowymi PiS są: 1) Zebranie Członków Komitetu, 2) Zarząd Komitetu, 3) Pełnomocnik Komitetu, 4) Zarząd Powiatowy PiS. DZIAŁ 1 KOMITETY I PEŁNOMOCNICY PiS Art. 61 1. Komitet jest podstawową jednostką organizacyjną PiS. 2. Z zastrze eniem ust. 4 – 7 oraz art. 63 ust. 1, Komitet zrzesza członków PiS działających na terenie powiatu. 3. Z zastrze eniem art. 63 ust. 1, obszary działania Komitetów nie mogą się pokrywać. 4. Zarząd Okręgowy, którego teren działania obejmuje m.st. Warszawa, mo e utworzyć Komitet, którego obszar działania pokrywa się z granicami jego dzielnicy lub kilku dzielnic. 5. Je eli Komitet liczy co najmniej 50 członków, Zarząd Okręgowy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 25 członków tego Komitetu, mo e podjąć uchwałę o jego podziale na dwa lub więcej Komitetów, je eli w wyniku podziału powstaną Komitety liczące co najmniej 25 członków, w dniu podjęcia tej uchwały. 6. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego PiS, Zarząd Okręgowy mo e na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, na obszarze działania powiatu, utworzyć Komitet miejski, gminny, dzielnicowy, osiedlowy lub wiejski, liczący mniej ni 25 członków. 7. Zarząd Okręgowy w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zebrania Członków poszczególnych Komitetów, mo e podjąć uchwałę o połączeniu dwóch lub więcej Komitetów w jeden Komitet. 8. W uchwale w sprawie utworzenia Komitetów, o których mowa w ust. 5 – 7, określa się zasięg terytorialny ich działania oraz określa się przynale ność członków PiS do nowego Komitetu, według miejsca ich zamieszkania. 9. Zarząd Okręgowy mo e rozwiązać Komitet w przypadku, gdy członkowie Komitetu w sposób ra ący naruszyli Statut PiS, uchwały władz PiS, zasady programowe lub istotne interesy partii albo zaniechali działalności statutowej. 10. Uchwała, o której mowa w ust. 9 wymaga dla swej wa ności zatwierdzenia przez Komitet Polityczny. Art. 62 1. Zarząd Komitetu mo e, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, na obszarze działania danego Komitetu, powołać Koła gminne, miejskie, dzielnicowe, osiedlowe lub wiejskie, których zadaniem jest organizowanie działań PiS na terenie danej jednostki organizacyjnej samorządu. Działania Kół koordynuje i nadzoruje Zarząd Komitetu. Postanowienia art. 61 ust. 8, stosuje się odpowiednio. 2. Uchwałą, o której mowa w ust. 1, powołuje się jednocześnie Przewodniczącego Koła. 3. Przewodniczący posiada w stosunku do Koła uprawnienia, o których mowa w art. 67 ust. 1. 4. Do zadań Koła nale ą odpowiednio sprawy określone w art. 67 ust. 3 pkt 1, 4 – 6. 5. Zarząd Komitetu, mo e upowa nić Koło do realizowania innych zadań zastrze onych do władz Komitetu. 6. Koło mo e na wniosek jego Przewodniczącego powoływać osoby odpowiedzialne za realizacje zadań określonych w ust. 4 i 5. Postanowienia art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 63 1. Zarząd Główny na wniosek Rady Regionalnej mo e utworzyć Komitet środowiskowy zrzeszający członków związanych z danym środowiskiem zawodowym lub społecznym, na terenie województwa. 2. Zarząd Główny na wniosek, co najmniej 5 Komitetów środowiskowych mo e powołać Forum Środowiskowe PiS. Postanowienia art. 20 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio. 3. Zarząd Główny mo e rozwiązać Komitet środowiskowy na wniosek Rady Regionalnej lub z własnej inicjatywy.

18

Art. 64 1. W przypadku gdy na terenie danego powiatu nie funkcjonują struktury PiS lub je eli przestali pełnić swoje funkcje Pełnomocnik Komitetu lub Zarząd Komitetu, Zarząd Okręgowy mo e na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego powołać Pełnomocnika PiS, którego zadaniem jest organizacja struktur PiS na tym obszarze lub kierowanie Komitetem. Pełnomocnik PiS posiada uprawnienia Zarządu Komitetu lub Pełnomocnika Komitetu, wskazane w uchwale go powołującej. Członkowie organizacji, na terenie działania, której nie funkcjonuje Komitet, posiadają uprawnienia Zebrania Członków Komitetu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 4 i 6. 2. Pełnomocnik PiS mo e powołać lub je eli organizacja powiatowa PiS liczy co najmniej 10 członków powołuje, w terminie 14 dni, osoby pełniące obowiązki Skarbnika oraz Sekretarza spośród członków PiS nale ących do tej organizacji. 3. Pełnomocnik PiS oraz osoby o których mowa w ust. 2, przestają pełnić swoją funkcję w razie odwołania przez władze i w trybie, w jakim zostały powołane, albo wyboru Pełnomocnika Komitetu lub Zarządu Komitetu. 4. Pełnomocnik PiS mo e odwołać osoby z pełnionych funkcji, o których mowa w ust. 2. W przypadku ich odwołania, powołuje jednocześnie inne osoby do pełnienia tych funkcji, je eli organizacja powiatowa PiS liczy co najmniej 10 członków. Art. 65 1. Komitet tworzy Zarząd Okręgowy lub Zarząd Główny. 2. Wniosek o powołanie Komitetu w powiecie, na którego terenie nie funkcjonuje Komitet, musi być podpisany, przez co najmniej 15 członków PiS z terenu działania organizacji powiatowej. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego PiS, mo e być utworzony Komitet liczący mniej ni 15 członków. 3. Zarząd Okręgowy w terminie 7 dni, od dnia podjęcia uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 61 ust. 4 – 8, przesyła ją oraz inne związane z nią dokumenty do Zarządu Głównego. 4. Wnioskodawcom przysługuje prawo zło enia skargi, je eli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego zło enia albo podjęta zostanie uchwała o odmowie utworzenia Komitetu. Postanowienia art. 16 stosuje się odpowiednio. 5. Zarząd Główny prowadzi Rejestr Komitetów oraz określa szczegółowe zasady dotyczące rejestracji komitetów. Art. 66 1. Wszyscy członkowie PiS zrzeszeni w Komitecie tworzą Zebranie Członków Komitetu. 2. Do zadań Zebrania Członków Komitetu nale y, w szczególności: 1) określanie kierunków działania Komitetu, 2) wykonywanie uchwał władz PiS, 3) wybór delegatów na Zjazd Okręgowy, 4) na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, powoływanie i odwoływanie od 3 do 7 członków Zarządu Komitetu, 5) opiniowanie listy kandydatów do organów samorządu terytorialnego z terenu działania Komitetu, 6) wnoszenie stanowiska w przypadku przyjęcia przez Zarząd Okręgowy uchwały w sprawie rozwiązania lub podziału Komitetu albo połączenia Komitetów. Art. 67 1. Pełnomocnik Komitetu reprezentuje Komitet wobec władz PiS oraz zwołuje Zebrania Członków Komitetu i posiedzenia Zarządu Komitetu, a tak e za pośrednictwem Zarządu Komitetu kieruje pracami Komitetu. 2. Zarząd Komitetu, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego wybiera spośród siebie Pełnomocnika Komitetu, skarbnika i sekretarza. 3. Z zastrze eniem ust. 4, do zadań Zarządu Komitetu nale y prowadzenie bie ącej działalności Komitetu w zakresie określonym uchwałami i zarządzeniami władz PiS, w szczególności: 1) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach lokalnych z terenu działania Komitetu, 2) zawieranie porozumień, w tym w wyborach samorządowych, o ile takie porozumienia nie zostaną zawarte na szczeblu powiatu. 3) sprawowanie bie ącego nadzoru nad Klubami (Kołami, Zespołami) Radnych PiS, 4) po uzyskaniu opinii Zebrania Członków Komitetu, przedstawianie władzom PiS listy kandydatów do organów samorządu na terenie działania Komitetu, 19

5) prowadzenie na terenie działania Komitetu, działań o których mowa w art. 48 ust 1 pkt 3 lit. a i b, 6) pozyskiwanie kandydatów w poczet członków PiS, 7) przedstawianie Zarządowi Okręgowemu, co najmniej dwa razy do roku sprawozdania z działalności Komitetu oraz prowadzenie dokumentacji Komitetu. 4. Zarząd Komitetu, którego terenem działania jest powiat wykonuje zadania określone w niniejszym Statucie dla Zarządu Powiatowego PiS. 5. Do zadań Skarbnika Komitetu nale y, w szczególności: 1) zbieranie składek członkowskich, 2) co najmniej dwa razy do roku przedkładanie Prezesowi Zarządu Okręgowego, Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności finansowej Komitetu. DZIAŁ 2 ZARZĄD POWIATOWY PiS Art. 68 1. W przypadku, gdy na terenie powiatu działa więcej ni trzy Komitety tworzy się Zarząd Powiatowy PiS. 2. W skład Zarządu Powiatowego PiS wchodzą Pełnomocnicy Komitetów działających na terenie powiatu oraz, do 4 członków powoływanych, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego przez Powiatowe Zebranie Członków PiS. Postanowienia art. 61 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 3. Powiatowe Zebranie Członków PiS zwołuje, organizuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu Okręgowego lub upowa niony przez niego członek Zarządu. 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego zwołuje Prezes Zarządu Okręgowego. Na jego wniosek Zarząd Powiatowy wybiera swojego Przewodniczącego oraz mo e wybrać skarbnika i sekretarza. Art. 69 1. Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS reprezentuje Zarząd wobec władz PiS oraz kieruje pracami Zarządu, a tak e zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. 2. Do zadań Zarządu Powiatowego PiS nale y koordynowanie bie ącej działalności PiS na terenie powiatu w zakresie określonym uchwałami i zarządzeniami władz PiS, a w szczególności: 1) ustalanie listy kandydatów w wyborach samorządowych, 2) wykonywanie uchwał władz PiS, 3) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach powiatowych, 4) zawieranie powiatowych porozumień, w tym w wyborach samorządowych, 5) sprawowanie nadzoru nad działalnością: a) Komitetów z terenu powiatu, b) Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w odpowiedniej radzie powiatu. 3. Zarząd Powiatowy przedstawia Zarządowi Okręgowemu, co najmniej dwa razy do roku sprawozdania z działalności swojej oraz Komitetów z terenu powiatu.

ROZDZIAŁ VII KOMISJE REWIZYJNE Art. 70 1. Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Komisje Rewizyjne, co najmniej raz do roku, badają: 1) zgodność działalności władz odpowiedniego szczebla ze Statutem PiS, regulaminami władz PiS, ordynacją wyborczą do władz PiS i uchwałami władz PiS, 2) zgodność prowadzonej przez odpowiednie władze PiS gospodarki finansowej z obowiązującym prawem, uchwałami władz PiS oraz zasadami prowadzenia działalności finansowej uchwalonymi przez Zarząd Główny. 2. Szczegółowe zasady działania komisji określone zostaną w regulaminie Komisji Rewizyjnych. Art. 71 1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej nale y, w szczególności: 1) opiniowanie informacji i sprawozdań finansowych przygotowywanych przez Zarząd Główny, 20

kontrola działalności Funduszu Wyborczego oraz Funduszu Eksperckiego, występowanie do odpowiednich władz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, koordynowanie działalności komisji rewizyjnych, dokonywanie na wniosek Zarządu Głównego kontroli działalności poszczególnych władz regionalnych i okręgowych PiS, 6) ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnych wybieranych przez poszczególne Zjazdy Okręgowe, z zastrze eniem art. 53 ust. 1 pkt 5 lit. d oraz art. 74 ust. 2. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale y kontrola działalności Zarządu Okręgowego i Komitetów, funkcjonujących na terenie województwa oraz badanie ich sprawozdań z działalności finansowej. 3. Krajowa Komisja Rewizyjna określi wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2. Art. 72 1. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach PiS tego samego szczebla. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą, ponadto pełnić funkcji, we władzach terenowych, o których mowa w art. 60 pkt 2 – 4 oraz funkcji pełnomocnika. Art. 73 1. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnych odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na 4 miesiące. 2. Przewodniczący Komisji kierują pracami Komisji Rewizyjnych oraz zwołują ich posiedzenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni, na wniosek: 1) odpowiednio Zarządu Głównego lub Rady Regionalnej, 2) 1/3 członków Komisji. Art. 74 1. Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rewizyjna, spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komisji, a na jego wniosek odpowiednio od 1 do 3 Wiceprzewodniczących i Sekretarza. 2. W przypadku gdy teren działania Komisji Rewizyjnej obejmuje województwo, o którym mowa w art. 46 ust. 3, jej skład liczy od 3 do 7 członków. Je eli działaniem obejmuje województwo, na terenie którego jest więcej ni jeden okręg, o którym mowa w art. 50 ust. 1, wówczas w jej skład wchodzi co najmniej 4 członków, z tym e ka da organizacja okręgowa tego województwa wybiera taką samą liczbę jej członków, nie więcej ni 3. 3. Do zadań Przewodniczącego Komisji lub upowa nionego przez niego Wiceprzewodniczącego nale y, w szczególności: 1) organizacja pracy Komisji Rewizyjnej, 2) podpisywanie uchwał i innych dokumentów Komisji, 3) reprezentowanie Komisji wobec innych władz PiS, 4) przedstawianie sprawozdań oraz opinii w przedmiocie udzielania absolutorium na posiedzeniach odpowiednich władz.

2) 3) 4) 5)

ROZDZIAŁ VIII KOLE EŃSKI SĄD DYSCYPLINARNY Art. 75 1. Postępowanie dyscyplinarne wobec członka PiS wszczyna Rzecznik Dyscyplinarny na wniosek: 1) Prezesa PiS, 2) Zarządu Głównego 3) Komitetu Politycznego, 4) Krajowej Komisji Rewizyjnej, 5) Rady Regionalnej, 6) Zarządu Okręgowego, 7) Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek jego Prezydium, 21

8) Komisji Etyki PiS. 2. Celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie, czy i w jakich okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się przewinień dyscyplinarnych, o których mowa w art. 28 ust. 1. 3. Władze PiS mają obowiązek udostępnić Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub jego zastępcom, na zło ony przez ka dego z nich pisemny wniosek, dokumenty i materiały niezbędne do prowadzenia postępowania dowodowego. Art. 76
1. Rzecznik Dyscyplinarny w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania powiadamia obwinionego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i podejmuje czynności wynikające z zasad postępowania dyscyplinarnego, o których mowa w art. 82.

2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 uczestnikami są: 1) obwiniony, 2) Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca, 3. Postępowanie dyscyplinarne powinno być zakończone w terminie 30 dni od dnia podjęcia działań, o których mowa w ust. 1, z zastrze eniem mo liwości jego przedłu enia przez Komitet Polityczny na czas określony, niezbędny do jego zakończenia. 4. Rzecznik Dyscyplinarny kończy postępowania dyscyplinarne umorzeniem albo sporządza akt obwinienia. 5. Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie kieruje akt obwinienia do Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz doręcza jego odpis obwinionemu. 6. W akcie obwinienia, o którym mowa w ust. 5 Rzecznik Dyscyplinarny występuje z wnioskiem w sprawie zastosowania kary, o której mowa w art. 28 ust. 2. Art. 77 W przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 3, Rzecznik Dyscyplinarny, na wniosek Prezesa PiS, przedstawia wniosek dyscyplinarny i uzasadnia go przed Zarządem Głównym. Art. 78 1. Kole eński Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawę odpowiedzialności dyscyplinarnej członka PiS na rozprawie zarządzonej w terminie 30 dni od wpłynięcia aktu obwinienia lub odwołania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 28 ust. 4. 2. W rozprawie uczestniczą: 1) obwiniony oraz jego obrońca, 2) Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca, 3. Kole eński Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczanym dla ka dej sprawy przez Przewodniczącego Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego lub upowa nionego przez niego Wiceprzewodniczącego. 4. Po zakończeniu rozprawy Sąd wydaje orzeczenie, w którym: 1) uniewinnia obwinionego, 2) orzeka jedną z kar, o których mowa w art. 28 ust. 2. 3) zatwierdza lub uchyla uchwałę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 28 ust. 3. 5. Kole eński Sąd Dyscyplinarny przesyła orzeczenie, o którym mowa w ust. 4 wraz z uzasadnieniem obwinionemu oraz Zarządowi Głównemu w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Art. 79 1. Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od orzeczenia, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 – 2 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się do Przewodniczącego Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego. 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 rozpatruje Kole eński Sąd Dyscyplinarny w obecności co najmniej połowy swojego składu. Orzeczenie Sądu ma charakter ostateczny. 3. Postanowienia art. 78 ust. 1, 2 , 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 80 1. Kole eński Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona: 1) Przewodniczącego; 22

2) dwóch Wiceprzewodniczących; 3) Sekretarza. 2. Do zadań Przewodniczącego Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego lub upowa nionego przez niego Wiceprzewodniczącego nale y, w szczególności: 1) kierowanie pracami Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego, 2) zwoływanie posiedzeń Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego lub jego składów orzekających, 3) podpisywanie orzeczeń Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego. Art. 81 Członkowie Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego nie mogą być członkami władz, o których mowa w art. 32 pkt 2 – 6. Art. 82 Regulamin Kole eńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz zasady postępowania dyscyplinarnego i sądowego określi Rada Polityczna. ROZDZIAŁ IX REPREZENTACJA PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ W PARLAMENCIE I ORGANACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Art. 83 1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez PiS lub rekomendowani przez PiS na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze PiS z innymi ugrupowaniami albo członkowie PiS kandydujący z innych list za zgodą władz PiS tworzą Klub lub Koło albo Zespół Parlamentarny PiS, zwany dalej Klubem PiS, na zasadach określonych przez Zarząd Główny. 2. W przypadku utworzenia przez PiS wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu Parlamentarnego, wybrani do parlamentu członkowie PiS i osoby rekomendowane przez PiS, tworzą w ramach takiego Klubu własny Zespół Parlamentarny PiS. 3. Przynale ność do Klubu PiS, o którym mowa w ust. 1 – 2 oraz uczestnictwo w jego pracach są obowiązkowe. 4. W regulaminie Klubu PiS określa się zasady funkcjonowania i uczestniczenia w jego pracach, posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 84 1. Posłowie i senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami PiS działają zgodnie ze Statutem, regulaminem Klubu PiS, programem PiS oraz uchwałami: Rady Politycznej, Zarządu Głównego i Komitetu Politycznego. 2. Uchwały Zarządu Głównego lub Komitetu Politycznego oraz Klubu PiS są wią ące dla członka Klubu PiS w głosowaniach na posiedzeniach ciał kolegialnych, których jest członkiem oraz w podejmowaniu innych działań politycznych. 3. Zarząd Główny ustali zasady współpracy z Klubem PiS oraz biur poselskich i senatorskich oraz posłów do Parlamentu Europejskiego z Zarządami Okręgowymi. 4. Nie zastosowanie się przez członka Klubu PiS do uchwały, o której mowa w ust. 2 lub do zasad współpracy, o których mowa w ust. 3 lub do regulaminu Klub, stanowi ra ące naruszenie obowiązków członka PiS, o którym mowa w art. 28 ust. 3. Art. 85 1. Klub PiS, na wniosek Prezesa PiS, powołuje i odwołuje swojego Przewodniczącego. 2. Klub PiS, na wniosek swojego Przewodniczącego, powołuje i odwołuje wiceprzewodniczących, sekretarza oraz pozostałych członków Prezydium Klubu PiS. 3. Regulamin Klubu PiS zatwierdza Rada Polityczna. 4. Klub PiS, co najmniej raz na pół roku składa sprawozdanie Radzie Politycznej ze swojej działalności.

23

Art. 86 1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez PiS lub rekomendowani przez PiS na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez władze PiS z innymi ugrupowaniami albo członkowie PiS kandydujący z innej listy za zgodą władz PiS, tworzą Kluby lub Koła albo Zespoły Radnych PiS na zasadach określonych przez Zarząd Główny, a w przypadku ich braku przez właściwy terytorialnie Zarząd Okręgowy. 2. W przypadku utworzenia przez PiS wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w danej jednostce samorządu terytorialnego, radni: członkowie PiS oraz osoby rekomendowane przez PiS, tworzą w ramach takiego Klubu lub Koła własny Zespół Radnych PiS. 3. Przynale ność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS, o których mowa w ust. 1 – 2 oraz uczestnictwo w jego pracach są obowiązkowe. 4. Klub (Koło, Zespół) Radnych PiS, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego powołuje i odwołuje ze swego grona przewodniczącego, a następnie zastępców przewodniczącego i sekretarza Klubu. 5. W przypadku Klubu (koła Zespołu) Radnych PiS w sejmiku województwa, uchwałę, o której mowa w ust. 1 podejmuje Rada Regionalna, a w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 4, wniosek wysuwa jej Przewodniczący. Art. 87 1. Odpowiednio Rada Regionalna lub Zarząd Okręgowy określa formy współdziałania Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS z władzami PiS oraz uchwala jego regulamin. 2. Klub (Koło, Zespół) Radnych PiS oraz ich członkowie zobowiązani są do działania zgodnego ze Statutem, programem i uchwałami władz PiS oraz swoim regulaminem. 3. Uchwały odpowiednich władz PiS oraz Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS są wią ące dla jego członków w przedmiocie głosowania na posiedzeniach ciał kolegialnych oraz w zakresie podejmowania innych działań politycznych. 4. Niezastosowanie się do uchwały, o której mowa w ust. 3, stanowi ra ące naruszenie obowiązków członka PiS, o których mowa w art. 28 ust. 3. 5. Klub (Koło, Zespół) Radnych PiS, co najmniej raz na sześć miesięcy, przedstawia odpowiedniej terytorialnie Radzie Regionalnej lub Zarządowi Okręgowemu sprawozdanie ze swojej działalności. ROZDZIAŁ X MAJĄTEK ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA PiS Art. 88 Majątek PiS tworzą: 1) składki członkowskie, 2) darowizny, spadki i zapisy, 3) dochody ze sprzeda y materiałów dotyczących ugrupowania, 4) dochody z drobnej działalności usługowej, 5) inne dochody z majątku, 6) dotacje i subwencje. Art. 89 1. Zarząd Główny tworzy Fundusz Wyborczy oraz Fundusz Ekspercki. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i gospodarowania zasobami oraz przygotowywania sprawozdania z działalności finansowej Funduszu Wyborczego oraz Funduszu Eksperckiego określi Zarząd Główny, po zasięgnięciu opinii Skarbnika PiS. Art. 90 1. Działalnością finansową PiS kieruje Zarząd Główny. 2. Z zastrze eniem ust. 3, do składania oświadczeń woli w imieniu PiS w zakresie praw i obowiązków majątkowych upowa nieni są wyznaczeni przez Zarząd Główny jego członkowie. Dla wa ności oświadczenia wymagane jest łączne działanie, co najmniej dwóch osób spośród wyznaczonych. 24

3. Upowa nienie dla osób, o których mowa w ust. 2 do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Zarządu Głównego. 4. W celu prowadzenia określonej działalności osoby wymienione w ust. 2 mogą ustanawiać pełnomocników działających stosownie do zakresu otrzymanego pełnomocnictwa. 5. Zarząd Główny określi, po zasięgnięciu opinii Skarbnika PiS, szczegółowe zasady działania władz PiS w zakresie zarządzania majątkiem PiS oraz prowadzenia działalności finansowej przez władze PiS, a tak e przygotowania informacji i sprawozdań finansowych. ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE Art. 91 1. Komitet Polityczny, na wniosek Prezesa PiS, powołuje Pełnomocników Okręgowych, do końca grudnia 2006 r. Pełnomocnik Okręgowy zwołuje pierwsze posiedzenie I Zjazdu Okręgowego, nie później ni w ciągu 6 miesięcy od dnia jego powołania. Postanowienia art. 57 ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio. Władze Terenowe i Zarządy Okręgowe w terminie jednego roku od dnia pierwszego posiedzenia I Zjazdu Okręgowego zobowiązane są dostosować strukturę Komitetów oraz przynale ność ich członków do zasad określonych w art. 61 – 65. W przypadku jej niedostosowania Komitety ulegają rozwiązaniu z mocy Statutu. Pełnomocników Okręgowych, o których mowa w ust. 2 powołuje się jednocześnie we wszystkich organizacjach okręgowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2, wchodzących w skład województwa. Kadencja władz regionalnych, funkcjonujących przed pierwszym posiedzeniem II Kongresu PiS, trwa do dnia powołania pełnomocników, o których mowa w ust. 3. Do czasu ich powołania nie tworzy się Rady Regionalnej. Z zastrze eniem ust. 6, Władze Regionalne, o których mowa w ust. 4, na terenie swojego działania, pełnią odpowiednio funkcję: 1) Rady Regionalnej oraz Zarządu Okręgowego – Zarząd Regionalny albo Pełnomocnik Regionalny, 2) Przewodniczącego Rady Regionalnej oraz Prezesa Zarządu Okręgowego – Prezes Zarządu Regionalnego albo Pełnomocnik Regionalny, 3) Komisji Rewizyjnej – Regionalna Komisja Rewizyjna. Postanowienia art. 46 ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy na terenie województwa przed dniem pierwszego posiedzenia II Kongresu, funkcjonowały więcej ni jedna organizacja regionalna PiS, wówczas na terenie ich działania, odpowiednie funkcję pełnią: 1) Rady Regionalnej – Komitet Polityczny, 2) Przewodniczącego Rady – Prezes PiS, 3) Zarządu Okręgowego – Zarząd Regionalny lub Pełnomocnik Regionalny, 4) Prezesa Zarządu Okręgowego – Prezes Zarządu Regionalnego lub Pełnomocnik Regionalny, 5) Komisji Rewizyjnej – Regionalna Komisja Rewizyjna. Art. 92 1. Delegaci na II Kongres PiS, zachowują swoje mandaty do końca trwania jego kadencji, o ile z innych przyczyn nie będą mogli pełnić tej funkcji. 2. Delegaci na Zjazdy Regionalne, których kadencja trwała przed dniem pierwszego posiedzenia II Kongresu PiS, uzyskują mandat delegata na właściwy terytorialnie Zjazd Okręgowy, do końca trwania kadencji I Zjazdu Okręgowego, o ile z innych przyczyn nie będą mogli pełnić tej funkcji. 3. Je eli w wyniku zastosowania ust. 2 uprawnionych do udziału w Zjeździe Okręgowym jest mniej ni 200 delegatów, delegatami na I Zjazd Okręgowy zostają osoby kandydujące na tę funkcję w wyborach przeprowadzonych przed dniem pierwszego posiedzenia II Kongresu, które uzyskały co najmniej jeden głos, o ile z innych przyczyn nie będą mogły pełnić tej funkcji. 4. Je eli w wyniku zastosowania ust. 2 i 3 uprawnionych do udziału w Zjeździe Okręgowym jest mniej ni 200 delegatów, Prezes PiS zarządzeniem, o którym mowa w art. 57 ust. 3, zarządza wybory uzupełniające delegatów na Zjazd Okręgowy. Delegaci, o których mowa w ust. 2 i 3 zachowują mandat delegata na I Zjazd Okręgowy. 5. W przypadku, gdy organizacja okręgowa liczy poni ej 200 członków, postanowienia art. 51 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2.

3. 4.

5.

6.

25

Art. 93 Komitet Polityczny pełni funkcję Zarządu Głównego do czasu powołania Pełnomocników Okręgowych, o których mowa w art. 91 ust. 1. Art. 94 Do czasu powołania Pełnomocników Okręgowych, o których mowa w art. 91 ust. 1, podjęcie decyzji w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 oraz art. 55 ust. pkt 7 lit. d – f nie wymaga wniosku osób pełniących funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego lub Przewodniczącego Rady Regionalnej. ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art. 95 Uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie dokonuje Kongres większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Art. 96 Uchwałę o rozwiązaniu PiS lub połączeniu się PiS z inną partią mo e podjąć Kongres większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania. Art. 97 Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.

26