You are on page 1of 2

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Наставник:
Предмет:
Наставна тема:
Наставна јединица:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Tабеларни прорачуни
Форматирање ћелија

Час: 3

Разред:
Место рада:
Облик рада:
Метод рада :
Средства рада:
Тип часа:
Задаци:
– образовни
– васпитни
– функционални
Исходи:

8. разред

Литература:

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић: Инфорамтика и
рачунарство за 8. разред, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

кабинет за информатику
Фронтални, индивидуални
излагање, демонстрацијa
РС-рачунар
обрада, вежба
– оспособити ученике да користе основне функције програма за обраду табела

У седмом разреду ученик треба да:
- уме да користи програм за израду табела

Организација часа
Део и
трајање

Садржај рада
Активност наставника:
Обнављање градива са предходног часа.
Најавити циљ нове наставне јединице:

Форматирање ћелија
Уводни део
часа
(5')

Активност наставника:
У ћелије је могуће уносити различите типове података. Најчешће се уносе
бројеви, текст, датум итд.

Главни део
часа
(30')

Уношење података:
- Када означимо ћелију, у њу можемо унети податке.
- Када два пута притиснемо на ћелију (пречица F2), можемо да
мењамо садржај који већ постоји.
- Ширини колоне подешавамо на више начина (поставимо показивач
миша изнад заглавља колоне и изаберемо ширину колоне, руно тако
што левим кликом ширимо колону итд=
- Форматирање садржаја ћелија је слично као у ворду:
Home
(Cut, Copy, Paste, за болдирање текста, за подвлачење текста, за
итализацију текста...) Битни су алати за форматирање ивица ћелија
којима се цртају ивице ћелија (Bottom Border), поравнање текста,
алат за упкивање (Wrap text) – повећава висину ћелија тако да текст
стане у два реда, алат за спајање и цетрирање, алат за спајање и
центрирање (Merge&Center), више ћелија спаја у једну ћелију.

Format Calls
- Nuber – дефинише тип података у ћелијама (општи тип података је
General.)
- Alignment – за формирање поравнања
- Fonts – за подешавање фонтова
- Borders – за подешавање ивица
- Fill – за бојење ћелија
Akктивности ученика:
Ученици уз отворн прозор у екселу прате излагање наставника, а затим раде
следећу
вежбу .

Завршни
део часа
(10')

Активност наставника:
Настваник врши преглед урађене вежбе и уненицима објашњава оно што им
није било јасно.