You are on page 1of 2

Rne drogi malarstwa w sztuce postimpresjonizmu Postimpresjonizm to nurt, ktry wykreowa si na podstawie impresjonizmu, by wobec niego opozycj czsto

tworzon przez rozgoryczonych wyznawcw tego kierunku dla ktrych sta si on zbyt ciasny nie dawa moliwoci wyraania siebie. Bya to zupena odwrotnod i cakowite zaprzeczenie tego co kreowa podgld impresjonistw i coraz wicej ludzi cinitych w jego kategoriach wyamywao si od regu i tworzyo dziea w zupenie odrbnym stylu. Drogi odejcia od malarstwa rozeszy si na wiele stron, lecz mona wyrnid trzy gwne z nich. Powracanie do ostrych form, odtwarzanie form przedmiotw zatraconych w zamglonym, rozpywajcym si impresjonizmie usztywnienie kompozycji jak np. Cezanne malujc obraz Gra w. Wiktorii ktr wielokrotnie przedstawia o rnych porach dnia i roku chc przekazad podobnie jak w impresjonizmie odczucia barwne lecz take pooyd nacisk na autonomicznod dziea malarskiego. Obraz Gra w Wiktorii jest to dzieo umieszczone w poziomym prostokcie. Kompozycja jest dynamiczna wyranie oywiana przez drgajce, krtkie pocignicia pdzla i wielod linii skonych, pomimo, i przedstawiony pejza jest bardzo spokojny. Kompozycja jest otwarta o czym wiadczy wraenie i po za obrazem rwnie rozlega si krajobraz przycity tu za drzewem jakby przez przypadek akurat w tym miejscu. Perspektywa linearna, widok z wzniesienia na rozcigajce si poacie pod gr. Kolorystyka: Szeroka gama barw. W zakresie gamy barw ciepych wystpuj: cie i pomaraocze. Gamy barw ziemnych odcienie zieleni, brzu Oraz w obrbie barw ziemi mona dostrzec bee i kremowe odcienie, ponadto zaobserwowad mona neutralne szaroci wraz z czerni. Kolory oglnie s rozbielona stonowane, bez akcentw, z wielorakimi repetycjami ci i zieleni. rdo wiata jest naturalne, dzienne, niewidoczne, lekko rozproszone, rwnomiernie owietlajce ka czd obrazu. Dzieo jest spokojne, radosne, proste, jakby stonowane. Bogata faktura widoczne pocignicia pdzla. Podobnie do zasady postimpresjonizmui wpisuje si inny obraz tego twrcy namalowany tu przed mierci w 1906 pt. Wielkie kpice si Jest to obraz umieszczony na poziomym prostokcie o kompozycji dynamicznej co potwierdza wielod skosw oraz zdecydowane ruchy pdzla oraz otwartej na co wskazuje umieszczenie sceny rodzajowej w pejzau oraz przycicie niektrych postaci z prawej strony perspektywa linearna pomimo udzcym krzywym drzewom oraz horyzontalna. Szeroka gama barw od kolorw z gamy barw ciepej takich jak pomaraocze poprzez szerok palet barw ziemi odcienie brzw, rudoci, bew, a do gamy barw zimnych w ktrej umiecimy odcienie granatu, bkitu, miejscowe fiolety. Na obrazie widoczny jest silny kontur w neutralnej czerni. rdo wiata jest niewidoczne, naturalne, jakby wschodzce lub zachodzce, stumione sooce nie dawao penego blasku lecz jedynie przygaszony blask ktry mikko chod z widocznymi blikami rozchodzi si po postaciach i naturze. Wyraz dziea jego ekspresja jest radosna chod spokojna. Uchwycenie chwili kpieli jako naturalnej czynnoci lub wrcz przeciwnie jakiego rytuau gdzie mona doszukiwad si jakich obrzdw religijnych zatem mona to odczytywad na minimum dwojaki sposb. Nastpnym punktem odstpowania od impresjonizmu byo zwrcenie si ku zwikszeniu roli dekoracyjnej obrazu, przywrcenie do ask linearnego konturu i uznanie intensywnej plamy barwnej. Najlepszymi tego typu przykadami s obrazy Paula Gaugina np.: Skd przychodzimy? kim jestemy? dokd idziemy?, czy te: Ta Matete lub Kobiety na play. Wszystkie te obrazy s ciekawe i mona w nich wyranie dostrzec kontur i ogromn pask plam barwn lecz skupimy si na pierwszym z nich ktry to wpisuje si w pole poziomego, wyduonego, prostokta o kompozycji otwartej dynamicznej, wieloplanowej w perspektywie linearnej jak rwnie i barwnej. Widad, e do namalowania postaci w gbi artysta uy zdecydowanie ciemniejszych kolorw. Kolorystyka z zakresu

szerogiej gamy barw. Ciepe: cie, czerwienie, z zakresu gamy barw ziemi brzy bee rudoci oraz z zakresu gamy barw zimnej bkity niebieskoci zielenie, wystpuj plamy neutralnej czerni i bieli. atwo doszukad si kolorystycznej abstrakcji no w cieniu rzuconym przez postad ktra niewtpliwie jest akcentem kolorystycznym, cieo tej postaci w tle rzucany na osob siedzc tyem zacienia jej rk na bkino zielony odcieo. Scena rodzajowa owiatlona jest rdem ukrytyn naturalnym o wietle rozproszonym lecz topornie modelujcym dod paskie plamy barwne cia wyranie zaznaczajc granic midzy wiatem i cieniem. Obraz jest spokojny nikt nie patrzy si na odbiorc ludzie uwieczniani przez Gauginiego s zajci swoimi czynnociami typowa scena rodzajowa w nietypowej dla Europejczykw odsonie ludzi z wysp oceanicznych. Trzeci i ostatni drog prowadzc postimpresjonistw byo naadowanie emocjonalne obrazu ekspresj, dynamik, dramatyzmem i gwatownoci wyrazu . T drog mona odnaled na pniejszych obrazach van Gogha przykadowowo Cyprysy szereg jego autoportretw czy te Nocna kawiarnia ktrej pole obrazowe to pionowy prostokt. Kompozycja jest otwarta i dynamiczna poniewa maluje on scen na zewntrz budynku i przycina rne elementy co daje nam odczucie gbi. Perspektywa linearna z horyzontem na rodku oraz punktem zbiegu na obrazie. Scena widziana jest z wysokoci oczu artysty. Wystpuje tu szeroka gama barw. Z zakresu barw ciepych widzimy: cie, pomaraocze, re. Z palety barw zimnych wystpuj: Odcienie bkitu, granatu, fioletu, odrobina zieleni. Oraz barwy ziemi takie jak brzy, bee czy te odrobina rudoci. Na obrazie wystpuje zarwno wiato sztuczne jak i wiato naturalne. Latarnie ktre stoj na ulicy oraz na tarasie kawiarni rzucaj silne te jaskrawe wiato mikko rozchodzce si na krzesach stolikach a nawet sigajce bruku, za nastpne rdo wiata moemu uznad gwiazdy ktre te daj blask na ulic, tak jak i okna kamienic. Ekspresja obrazu: Widad e obraz przepeniony jest gwarem nocnego, paryskiego ycia uchwyconego w kadrze. Widoczne s lady pocignicia pdzla ktre sprawiaj, i mamy wraenie, e wiato na obrazie drga i wprawia w ruch wszystkie postaci. Kady z impresjonistw silnie oponowa przeciw impresjonistom, chcia czego wicej na co impresjonizm nie pozwala. Kady z postimpresjonistw wypracowa swj wasny styl malarstwa. Czy to malowanie drobnymi pocigniciami pdzla czy te zdecydowanymi repetycjami barwnymi. Jednak nigdy nie zmienio si to i obrazy postimpresjonistw wyraay ich samych, to co artysta mia na celu przedstwid we wasny, specyficzny dla siebie sposb indywidualizowa swoje dzieo oraz skania si ku jego dekoracyjnego wyrazu.