ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

ေဖၚေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ( skype ) အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း
ေန႔စြဲ ။

။ ၀၈ / ၂၄ / ၂၀၁၃

တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတာ္မ်ားႏွင့္၈၈မ်ဳိးဆက္မ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားခင္ဗ်ာ ……… ။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ယ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရာမွ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္ရန္အတြက္လူမ်ဳိး
ေပါင္းစံုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ စုေပါင္း ေတာ္လွန္ခဲ့မႈေၾကာင့္( ၁၉၄၈ ) ခုႏွစ္တြင္
လြတ္လပ္ေရးႀကီးျပန္လည္ရရွိခၾဲ့ ကသည္ သို႔ေသာ္ … လြတ္လပ္ေရးႀကီးရရွၿိ ပီး မေ႔ရွမေႏွာင္းမွာဘဲ လြတ္လပ္ေရး၏
ဖြားဘက္ေတာ္ ျပည္တြင္း စစ္မီး ေတာက္ေလာင္ ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ ။
ယင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္မႈသည္လည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီး တစ ၊ တစနဲ႔
လူမ်ဳိးတူ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးဆိုးမႈ စစ္ကၽြန္ဘ၀သို႔ ထပ္မံက် ေရာက္ခဲ့ရျပန္ၿပီး တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း
စစ္အုပ္စု၏ တဘက္သတ္ထိုးစစ္ ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ အိုးအိမ္ ၊ ေျမယာမ်ား
စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔ထက္တိုင္ အတိဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရေပသည္
ဤ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး၏ အနာဂါတ္ဘ၀တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးတူစစ္ကၽြန္ဘ၀မွ
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးသည္ ….. ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးမွတဦးႏွင့္ တဦးအျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ
ရွိမွသာလွ်င္ …. ထိုစစ္အာ ဏာရွင္အား အျမစ္ျပတ္ ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ခံစားၾကရေပမည္ ။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုး ျပန္လည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္

တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအခိုင္အမာအာမခံႏိုင္မည့္

ဒီမိုကေရ

စီႏွငဖ
့္ ယ္ဒရယ္ ကိုေျခခံေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ေပၚေပါက္ေရးသို႔ ဦးတည္ရည္ရြယ္လွ်က္စကိုက(္ Skype)
အြန္လိုင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲတရပ္အား အပါတ္စဥ္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၍ ေလးစားစြာျဖင့္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။
စတင္ျပဳလုပ္မည့္ေနရက္ = ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ ၊ အပါတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ။
ျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ = အေမရိကန္အေ႔ရဘ
ွ က္ျခမ္း စံေတာ္ခ်ိန္ည (၀၉း၀၀)နာရီ ။
ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ = စကိုက(္ Skype)အြန္လိုင္း ။
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ( aung.myint.htun ) Skype အေကာက္ႏွင့္
( dwayamsterdam203 ) အေကာက္တို႔အား အက္လုပ္ၿပီးတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ ။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ား
၁ ။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေဖၚေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆြး
ေႏြးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

တမ်ဳိးသားလံုး၏

အက်ဳိးကိုေ႕ရွရွဳ႕ဦးတည္ၿပီး

ျပည္တြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအေျခခံ

ေပၚ၌သာ အေျချပဳေဆြးေႏြးရန္ ။
၂ ။ ။ ဤ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြး ေျပာဆိုလာျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ။
၃ ။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ တဦးႏွင့္ တဦးအျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ အလွည့္က်ေဆြး
ေႏြးသြားရန္ႏွင့္ တျခားတဦးမွေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ မိမိဘက္မွ မိုက္ကလိုဖုန္းအား mute လုပ္ထားရန္ ။
၄ ။ တမ်ဳိးသားလံုးျပန္လည္းရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးတတ္
ေကာင္းမြန္းလာေစမည့္ အေျခခံၾကေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုသာ အဓိကထားေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရန္ ။
၅ ။ ဤ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အေၾကာင္းတခုျခင္းစီအေပၚ( အာဂ်င္တာ ) ခ်၍စနစ္
တက်ေဆြးေႏြးသြားရန္ ။
၆ ။ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းမ်ားအား ( အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ) ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္ ။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေသြးစည္းညီညြတ္ေရးမွသည္ = ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔

ဆက္သြယ္ရန္
========
၁ ။ ရဲေဘာ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (NLD) = 416 – 494 – 3977 = ၂ ။ မန္းေရာဘတ္ဇံ ( KCM ) = (651) 387 – 3976
၃ ။ ဦးခြန္မားကိုဘန္ ( UNLDLA) 0852525496 ၄ ။ ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္း (88gse) = ( 260 ) 804 – 1781
၅ ။ ကိုေဌးေအာင္( BSDO ) ၆၀၄ ၉၄၁၅ ၃၈၅ = ၆ ။ ကိုျမတ္သီဟ ( FBE ) = 0031 61 720 5685

( skype ) အြန္လိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအင္အားစု