You are on page 1of 12

IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indeplinescurmatoarele caracteristici: • sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii sau sunt inchiriate tertilor; • au durata normala de functionare mai mare de un an; • au valoarea de intrare mai mare decat limita prevazuta de lege (mai mult de 2500 lei) In aceasta categorie se inscriu elementele patrimoniului care au substanta concreta, individualizata prin anumite caracteristici fizice, tehnice, functionale. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) Terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora; b) Mijloacele fixe; TERENURI Terenurile sunt bunurile imobile care constau din parcela de teren, cu sau fara constructii ce apartin unui proprietar.Terenurile in acest sistem de evidenta au ca notiune de referinta: proprietarul. Terenurile se inregistreaza in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasarea si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura. MIJLOACE FIXE Sunt considerate mijloace fixe, obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si isi indeplinesc cumulativ doua conditii: • are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarareaGuvernului. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie. • are o durata normala de utilizare mai mare de un an. Nu sunt considerate mijloace fixe: a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate inscopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix. b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferentde valoarea si durata lor de functionare normala. c) constructiile si instalatiile provizorii. parcela si

etc.prospectiuni geologice si geofizice. leasing financiar. producţie – evaluarea se face la cost de producţie. imbracamintea speciala. 3. inclusiv seria zero. 6. (Conform OMFP 3055/29. pasarile si coloniile de albine. indiferent de valoarea si durata lor de utilizare. aport la capital – valoarea de aport (stabilită în urma evaluării). f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare precum si cele pentru foraj executate pentru explorari. precum si accesoriile de pat. g) prototipurile. primite ca donaţie – valoarea justă.10.2009 prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. 2.d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte. achiziţie – evaluarea se face la cost de achiziţie. constatate plus la inventar – valoarea justă . în mod curent. 4. trei momente principale: (1) INTRARE (2) UTILIZARE (3) IEŞIRE (recunoastere) (amortizare) (derecunoastere) (1) Intrarea imobilizărilor corporale – recunoaşterea iniţială. poate avea loc în mai multe moduri: 1. 50 – 1) Operaţiuni care pot duce la modificarea valorii de intrare: . Contabilitatea imobilizărilor corporale Contabilitatea imobilizărilor corporale vizează. atata timp cat folosesc ca model la executarea productiei deserie. (art. e) padurile. h) echipamentul de protectie si de lucru. 5. animale la ingrasat.

10. amortizarea accelerată. locatie de gestiune. cedarea – în situaţia transferului dreptului de proprietate către un terţ în schimbul unei contraprestaţii (cu titlu oneros). donaţia – în situaţia transferului dreptului de proprietate către un terţ fără existenţa unei contraprestaţii (cu titlu gratuit). contractul de concesionare. (2) Amortizarea imobilizărilor se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. amortizarea calculată pe unitatea de produs sau serviciu. contractul de vânzare . amortizarea degresivă. aport la capitalul social al altei societăţi 4.112 2) (3) Ieşirea/scoaterea din evidenţă/descărcarea din gestiune – derecunoaşterea imobilizărilor. ( Conform OMFP 3055/29. leasing. (art. .reevaluarea.modernizarea. procesul verbal de predare . Documente privind intrarea în gestiune a activelor imobilizate pot fi urmatoarele factura.2009 (2) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptă să fie consumate de entitate. miscarii si deprecierii activelor imobilizate precum si caile de intrare. 5. poate avea loc în mai multe moduri: 1.primire. (OMFP 3055/2009 art. casarea – în situaţia în care imobilizarea nu mai generează beneficii economice pentru entitate. respectiv de iesire din unitate.. donatie. 3. Documente de evidenta a imobilizarilor corporale Complexitatea operatiunilor care intervin în consemnarea existentei. presupun gruparea documentelor de evidenta în patru categorii: 1. 110-1) Metode de amortizare: amortizarea liniară. .cumparare. 2. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora. lipsă la inventar – se înregistrează în momentul constatării lipsei din gestiune. închiriere. nota de receptie si de constatare de diferente. declaratia vamala de import.

acte de constatare însotite de decizii si hotarâri ale organelor de conducere. pe baza documentelor justificative ce evidentiaza caile de intrare a imobilizarilor se face receptia activului imobilizat consemnata în Procesul . categoria în care se claseaza. chitanta si registrul de casa. planul de amortizare a imobilizarilor. Documentele privind iesirea din gestiune a activelor imobilizate sunt: factura.verbal de receptie se emite pe baza documentelor justificative.- procesul verbal de inventariere. procesul verbal de casare. de gestiune. care cuprinde date privind activului. 3. contractul de concesionare. Indiferent de modul de intrare în gestiune. împrumut. locatie. procesul verbal de predare . 4. etc. situatia de calcul a amortizarii activelor imobilizate.verbal de receptie. ordinul de plata si extrasul de cont. contractul de vânzare . Procesul . declaratia vamala de export.primire. Documentele privind deprecierea activelor imobilizate pot fi: procesul verbal de inventariere. registrul pentru contabilitatea analitica a imobilizarilor. procesul verbal de constatare. procesul verbal de scoatere din functiune. valoarea de intrare. registrul numerelor de inventar. durata de functionare în ani. donatie. 2. ordinul de încasare a titlurilor si a altor valori.cumparare. Documentele de evidenta operativa sunt: fisa mijlocului fix. ce difera în functie de caile de intrare în gestiune si anume: .

cumparare. Ea serveste si la inventarierea imobilizarilor corporale si a rezultatelor ei fara a fi necesara întocmirea altor documente. etc. în cadrul aceleiasi unitati. fisa de cont analitic pentru costurile efectivi. Acesta serveste la justificarea predarii . gradul de uzura. aportul în natura de la asociati si actionari la constituirea capitalului social este reliefat în contractul de societate si documentele de expertiza tehnica ce evidentiaza caracteristicile imobilizarilor corporale. etc. se utilizeaza Lista de inventariere si de evidenta a imobilizarilor corporale.. Miscarea activelor imobilizate de la o sectie la alta.de declasare a unor bunuri materiale eliberate de catre comisia de casare. este consemnata în urmatoarele documente: specificatia privind imobilizarile corporale propuse pentru scoaterea din functiune (casare) întocmita de sectiile . iar temporar prin concesiune. Formularul se completeaza la începutul anului de catre compartimentul contabil . prin care aceasta se motiveaza. darâmare. se consemneaza în Bonul de miscare. reprezinta documentul prin care se constata îndeplinirea conditiilor de casare si ca document de înregistrare în evidenta operativa si în contabilitate. vânzare.verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale . pe baza datelor din contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale si se preda responsabililor pe locuri de folosinta. donatie. . Casarea. pe categorii de mijloace fixe. laboratoarele sau serviciile care propun casarea.primirii activului între doua locuri de pastrare însotindu-l în timpul transportului si la înregistrarea lui în evidenta operativa si în contabilitatea analitica. de la un serviciu la altul. Pentru a se stabili existenta efectiva a imobilizarilor corporale pe locuri de folosinta si pe responsabili.- intrare prin cumparare cu titlu oneros este consemnata în factura întocmita de furnizor. valoarea estimata. Imobilizarile corporale pot iesi definitiv din gestiune prin casare. pe baza documentelor de miscare : bon de miscare.financiar. în cursul anului toate miscarile intervenite (intrari. valoarea si caracteristicile imobilizarilor corporale din productie proprie sunt reflectate în proiectele si devizele lucrarilor. locatie de gestiune si închiriere. proces-verbal de receptie. adica scoaterea definitiva din functiune a imobilizarilor corporale prin demontare. folosirea judicioasa si integritatea acestora. Acestia vor opera în lista . iesiri). de casare etc. procesul . avizul de însotire a marfii si contractul de vânzare .

La finele anului. codul de clasificare. în vederea intercalarii ulterioare a unui activ intrat. Numerele de inventar ale activelor imobilizate corporale scoase din functiune sau vândute nu pot fi atribuite altor active imobilizate corporale intrate ulterior. formularul este predat comisiei de inventariere. Organizarea contabilitatii analitice a imobilizarilor corporale Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale trebuie astfel organizata încât sa asigure individualizarea fiecarui activ. servind la stabilirea numerelor de inventar în scopul identificarii imobilizarilor corporale. ci ele ramân libere pâna la o noua renumerotare. amortizarea calculata. care se trece în toate documentele ce privesc activul respectiv. în care se scrie denumirea fiecarui activ corporal intrat. norma de amortizare. Aceasta se realizeaza cu ajutorul Registrului numerelor de inventar. numarul de inventar. în ordinea succesiva a numerelor. se completeaza Fisa mijlocului fix . cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta si a gradului de depreciere pe structura categoriilor de active fixe. Pentru identificarea cu usurinta a fiecarui activ si pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosinta. Întreprinderile dispun de active imobilizate corporale numeroase care se deosebesc între ele din punct de vedere al constructiei. fie utilizând Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe. Fisele mijloacelor fixe se pastreaza în cartoteci. caracteristicile de identificare si numarul de inventar ce i se atribuie. pe baza lui întocmindu-se un nou formular pentru anul urmator. pe categorii de imobilizari si în cadrul acestora pe obiecte de evidenta. formularul se retine la contabilitate. De aceea se organizeaza pe locuri de folosinta. însusirilor tehnice. care va înscrie datele privind inventarierea si rezultatele ei. . Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale de poate tine folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix. Pentru fiecare categorie de active imobilizate corporale se rezerva o anumita serie de numere . Registrul pentru contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale folosit de unitatile mici. Dupa inventariere. se completeaza de catre contabilitate si cuprinde aceleasi date ca si Fisa mijlocului fix. în ordinea si pe locuri de folosinta. se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar (simbol cifric). Dupa înscrierea imobilizarilor corporale intrate în Registrul numerelor de inventar. data punerii în functiune. gradului de depreciere. pe categorii de imobilizari corporale. care cuprinde date privind denumirea. durata de viata normala. valoarea de intrare. destinatiei.

lucrarile de acces etc. aduse ca aport la capitalul social prin creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". Sub aspectul continutului economic . valoarea descresterilor rezultate din reevaluare cu ajutorul contului 105 " Rezerve din reevaluare". În contabilitatea agentului economic.). contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" este un cont de active imobilizate. acesta are cheltuiala si cu impozitul pe teren. Se debiteaza cu: valoarea terenurilor achizitionate prin creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari". cu terenuri intrate în sistem de leasing financiar prin contul 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate". orice persoana care are în proprietate teren situat în România. cu valoarea terenurilor primite prin donatie sau cu titlu gratuit prin contul 131 "Subventii pentru investitii". iar dupa functia contabila este un cont de activ. Se crediteaza cu scoaterea din gestiune a terenurilor sau la reevaluare (descresteri) astfel: retrase de asociati cu ajutorul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". obtinute ca urmare a unor amenajari cu forte proprii cu ajutorul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale". vândute. Soldul contului este debitor si exprima valoarea terenurilor respectiv costul amenajarilor de terenuri. imprejmuirile. daca are în proprietate teren. cedate în baza contractelor de leasing financiar prin debitul contului 267 "Creante imobilizate".teritoriale în raza careia este situat terenul.Clasificarea imobilizarilor corporale: Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie. Acest impozit se plateste la bugetul local al unitatii administrativ . din grupa imobilizarilor corporale. valoarea terenurilor care fac obiectul participarii în natura la capitalul altei societati comerciale. majorarea valorii ca urmare a reevaluarii cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare". datoreaza pentru acesta impozit anual. aflat în administrarea . În cazul unui teren. cu costul de productie al amenajarilor în regie proprie facute la terenuri prin creditul contului 231 "Imobilizari corporale în curs". Conform Codului Fiscal.

– valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit (4753). – valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451. 231. realizate din productie proprie. rezultata din reevaluarea constructiilor. în lei pe metru patrat de teren. atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681). În creditul contului 212 “Constructii” se inregistreaza: – valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (658). recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii. 4751. ca aport la capitalul social (404. rezultata din reevaluarea constructiilor. impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar. recunoscuta anterior la acel activ (781). 456). – cresterea fata de valoarea contabila neta. in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105). – descresterile fata de valoarea contabila neta. rezultate din reevaluarea constructiilor. În contabilitatea agentului economic acest impozit se înregistreaza în contul 446 "Alte impozite. în mod diferentiat. primite prin subventii pentru investitii. daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate (105). – costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta. – cresterea fata de valoarea contabila neta. – valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor. a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie sau arenda în baza unui contract de închiriere sau arendare. taxe si varsaminte asimilate".sau în folosinta. Contul 212 "Constructii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor. dupa caz. Contul 212 “Constructii” este un cont de activ. – valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281). Impozitul pe teren se plateste anual în suma fixa. . precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151). În debitul contului 212 “Constructii” se inregistreaza: – valoarea constructiilor achizitionate. – amortizarea constructiilor scoase din evidenta (281). – valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar (167). recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea. în intravilanul si extravilanul localitatilor. 453).

mijloacelor de transport. realizate din productie proprie. primite in regim de leasing financiar (167). recunoscuta anterior la acel activ (781). restituite proprietarului (281). mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit (4753). animalelor si plantatiilor. Contul 213 “Instalatii tehnice. rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. ca aport la capitalul social (404. 453). animalelor si plantatiilor. animalelor de reproductie si munca si a plantatiilor. rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 263. 231. animale si plantatii” se inregistreaza: – valoarea instalatiilor tehnice. animale si plantatii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice. amortizate integral. mijloace de transport. mijloacelor de transport. . daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105). mijloace de transport. mijloacelor de transport. 265). mijloacelor de transport. recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea. in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (261. În debitul contului 213 “Instalatii tehnice. – valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati. 223. 456). animale si plantatii (4754). 446. animalelor si plantatiilor achizitionate. – valoarea instalatiilor tehnice. 4751. eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281). – plusurile de inventar constatate la instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451. mijloace de transport. – valoarea instalatiilor tehnice. – cresterea fata de valoarea contabila neta. animale si plantatii” este un cont de activ. mijloacelor de transport. primite prin subventii pentru investitii.– valoarea amortizarii constructiilor. mijloace de transport. Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente. – valoarea constructiilor aportate retrase (456). precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151). Contul 213 "Instalatii tehnice. – valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. – valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie. – costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta. – valoarea constructiilor distruse de calamitati (671). – cresterea fata de valoarea contabila neta.

mijloacelor de transport. animale si plantatii” se inregistreaza: – valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor. animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (281). animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (658). in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105). aparatura birotica. amortizate integral. 263. Contul 214 "Mobilier. animalelor si plantatiilor. – valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. – valoarea descresterii rezultate din reevaluarea instalatiilor tehnice. recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii. – valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167). existente. restituite proprietarului (281). – valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie. Contul 214 “Mobilier. mijloacelor de transport. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” se inregistreaza: . atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681). aparatura birotica. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. În creditul contului 213 “Instalatii tehnice. mijloace de transport. animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati. rezultate din reevaluarea instalatiilor tehnice. in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (261. aparatura birotica. mijloacelor de transport. – valoarea instalatiilor tehnice. 265). – amortizarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor. În debitul contului 214 “Mobilier. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului. aparaturii birotice. – descresterile fata de valoarea contabila neta. mijloacelor de transport. Soldul contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice.– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie si restituite proprietarului (281). echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” este un cont de activ. animalelor si plantatiilor distruse de calamitati (671).

231. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. aparaturii birotice. aparaturii birotice.– valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale scoase din evidenta (281). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. – amortizarea mobilierului. – cresterea fata de valoarea contabila neta. 446. daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105). rezultata din reevaluarea mobilierului. aparaturii birotice. aparaturii birotice. aparaturii birotice. aparaturii birotice. aparaturii birotice. scoase din evidenta (658). recunoscuta ca o cheltuiala cu . aparatura birotica. – valoarea mobilierului. – cresterea fata de valoarea contabila neta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. aparatura birotica. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. recunoscuta anterior la acel activ (781). recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea. – valoarea mobilierului. 4751. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” se inregistreaza: – valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate. aparaturii birotice. in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. rezultate din reevaluarea mobilierului. ca aport la capitalul social (404. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale primite cu titlu gratuit (4753). 456). În creditul contului 214 “Mobilier. – valoarea mobilierului. – plusurile de inventar constatate la mobilier. realizate din productie proprie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si la alte active corporale (4754). primite in regim de leasing financiar (167). – valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile primite cu chirie si restituite proprietarului (281). 224. primite prin subventii pentru investitii. rezultata din reevaluarea mobilierului. – valoarea descresterii rezultate din reevaluarea mobilierului. – descresterile fata de valoarea contabila neta. aparaturii birotice. 453).

263. echipamentelor de protectie si a altor active corporale existente. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale distruse de calamitati (671). atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681). – valoarea mobilierului.intreaga valoare a deprecierii. 265). Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului. aparaturii birotice. . aparaturii birotice. in schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora (261. – aportul in natura la capitalul social al altor entitati.