KALESIJA

B

H

24

24

0

S
0

O

3

3

1

0

23û,16.,,16758.725,
FINALNA LISTA BEZ UVEZENIH KANDIDATA / ɎɂɇȺɅɇȺɅɂɋɌȺȻȿɁɍȼȿɁȿɇɂɏɄȺɇȾɂȾȺɌȺ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ

Ime
ɂɦɟ

(WQLþND
pripadnost
ȿɬɧɢɱɤɚ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ

Škola
ɒɤɨɥɚ

2SüLGRMDP
Ɉɩɲɬɢɞɨʁɚɦ

Status u
aktivnosti
ɋɬɚɬɭɫɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Rukopis
Ɋɭɤɨɩɢɫ

Ukupan broj
bodova
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ

Rad u drugoj Žrtva rata
RSüLQL
ɀɪɬɜɚ
Ɋɚɞɭɞɪɭɝɨʁ ɪɚɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɢ

2SüLQD
prebivališta
Ɉɩɲɬɢɧɚ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬ
ɚ

Krug
izbora
Ʉɪɭɝ
ɢɡɛɨɪɚ

IZABRANI KADNIDATI/ɂɁȺȻɊȺɇɂɄȺɇȾɂȾȺɌɂ
1 %(5%,û

MUHAMED

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

1

0

2 *$ý$129,û

EDISA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

1

0

3 +86(-129,û

NEDŽAD

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

1

0

4 $/,û

EMINA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

Da/Ⱦɚ

1

0

5 Ĉ('29,û

SUHDIN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

Da/Ⱦɚ

1

0

6 -$-ý(9,û

ERMIN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

7 6$.,û

MIRELA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

8 6$.,û

SEMIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

9 IBRAHIMBEGOVI SAFET
û

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

10 FERHATBEGOVI AMRA
û

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

11 ,%5$â(9,û

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

8/28/2013 8:14:54 AM

ASMIR

Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ

12 ý$1,û

LEJLA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

13 08-.,û

EMIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

14 3-$1,û

ADELA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

15 %$-5,û

SABINA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

16 .81,û

NERMINA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

17 3-$1,û

MERIMA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

18 ,0$029,û

MUHAMED

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

19 .8/,û

AMIRA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

20 '(',û

ADEL

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

21 +86(-,129,û

AMILA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

22 0(â$1$*,û

ADNAN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

23 5,=9$129,û

LEJLA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

24 .$0(5,û

ADNAN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

1

0

25 '5$â.,û

RADINKA

Srbin/Srpkinja

4

2

2.000

8.000

1

0

26 +$0=,û

JUSO

NEOPREDJEL
JEN

4

2

1.600

7.600

1

0

27 .29$ý(9,û

DUŠANKA

Srbin/Srpkinja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

1

0

28 7$',û

SMILJA

Srbin/Srpkinja

2

2

2.000

6.000

1

0

Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ

8/28/2013 8:14:54 AM

Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ

28

KANDIDATI NISU IZABRANI/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɇɂɋɍɂɁȺȻɊȺɇɂ
1 +$'ä,û

FATIMA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

2 -$+,û

EDIN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

3 $/,û

RIJAD

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

4 5$0,û

MEDIHA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

5 KDPLGRYLü

AMELA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

6 $9',û

ADMIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

7 6,1$129,û

BELMA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

8 20(529,û

MAHIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

9 BOROGOVAC

AMRA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

10 3$9,û

DARIO

Hrvat/-ica

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

11 .85$/,û

JASNA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000 Da/Ⱦɚ

0

0

12 )$=/,û

MIRZA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

13 KRIŽEVAC

JASMIN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

14 %(.7,û

EMIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

15 6$/.,û

RAMIZA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

16 +8.(/-,û

ELDIN

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

17 +8.,û

ENES

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

18 =8/,û

NARCISA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

19 6.23/-$.29,û SEMIR

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

20 *87,û

ALIJA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

21 '(',û

SAJMA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

22 ,0$029,û

MERSIHA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

23 -$+,û

SELMA

Bošnjak/-inja

4

2

2.000

8.000

0

0

24 +$'ä,û

SEAD

Bošnjak/-inja

4

2

1.600

7.600 Da/Ⱦɚ

0

0

25 $/,û

NEDIM

Bošnjak/-inja

4

2

1.200

7.200 Da/Ⱦɚ

0

0

26 +2'ä,û

LEJLA

Bošnjak/-inja

4

2

1.000

7.000

Da/Ⱦɚ

0

0

27 Ĉ('29,û

MEHMED

Bošnjak/-inja

3

2

2.000

7.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

28 +$0=,û

HALIDA

Bošnjak/-inja

4

2

1.000

7.000 Da/Ⱦɚ

0

0

8/28/2013 8:14:54 AM

Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ

29 %(û,û

SENKA

Bošnjak/-inja

4

2

1.000

7.000 Da/Ⱦɚ

0

0

30 .$'5,û

SENAID

Bošnjak/-inja

3

2

2.000

7.000 Da/Ⱦɚ

0

0

31 5$0,û

ENISA

Bošnjak/-inja

3

2

2.000

7.000

0

0

32 0(â$129,û

FEHIM

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

33 1$68329,û

ŠEMSUDIN

Bošnjak/-inja

4

0

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

34 6(/,029,û

SELMA

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

0

0

35 +2'ä,û

RIJAD

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

0

0

36 68%$â,û

SABINA

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

0

0

37 +85(029,û

ALMA

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

0

0

38 $/,û

HAZIM

Bošnjak/-inja

2

2

2.000

6.000

0

0

39 0$.$/,û

ALISA

Bošnjak/-inja

3

1

2.000

6.000 Da/Ⱦɚ

0

0

40 08-$129,û

ASMIR

Bošnjak/-inja

4

0

2.000

6.000

0

0

41 $/,û

SUVADA

Bošnjak/-inja

4

0

2.000

6.000

0

0

42 08-ý,129,û

MELISA

Bošnjak/-inja

2

2

1.800

5.800 Da/Ⱦɚ

0

1

43 LAUŠA

MUAZ

Bošnjak/-inja

2

2

1.400

5.400 Da/Ⱦɚ

0

0

44 +$/,/29,û

FAHIRA

Bošnjak/-inja

2

1

2.000

5.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

45 $/-8.,û

MERSED

Bošnjak/-inja

2

1

2.000

5.000

Da/Ⱦɚ

0

0

46 â$%$129,û

MIDHAT

Bošnjak/-inja

4

0

1.000

5.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

47 68/-.$129,û

RAMIZ

Bošnjak/-inja

3

0

2.000

5.000 Da/Ⱦɚ

Da/Ⱦɚ

0

0

48 20(5%(*29,û SELMA

Bošnjak/-inja

2

1

2.000

5.000 Da/Ⱦɚ

0

0

49 ,0$029,û

FATA

Bošnjak/-inja

2

1

2.000

5.000 Da/Ⱦɚ

0

0

50 +2'ä,û

ŠABAN

Bošnjak/-inja

2

1

2.000

5.000

0

0

51 60$-,û

NEDŽAD

Bošnjak/-inja

2

1

1.200

4.200 Da/Ⱦɚ

0

0

52 +85(029,û

ŠEFIKA

Bošnjak/-inja

2

0

2.000

4.000 Da/Ⱦɚ

0

0

53 -$.8%29,û

ZEHRA

Bošnjak/-inja

2

1

1.000

4.000 Da/Ⱦɚ

0

0

54 %5Ĉ$129,û

SEAD

Bošnjak/-inja

3

0

1.000

4.000 Da/Ⱦɚ

0

0

Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ

8/28/2013 8:14:54 AM

Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ

Da/Ⱦɚ

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful