ICT & Teori Pembelajaran (Bab1

)
Sedutan Dari Buku : Learning to Teach Using ICT in the Secondary School Disediakan Oleh Kamaludin Ahmad MPTI

Jan 2001

Jump to first page

Abstrak
s

Penulisan ini hasil beberapa kajian tentang keberkesanan ICT dalam P&P. Penekanan kepada aspek teori pembelajaran yang boleh diterapkan. Disamping itu aspek gaya pebelajaran pelajar juga diberi tumpuan. Guru juga perlu mempunyai pelbagai pengetahuan pedagogi dan juga kesedaran kemahiran menilai perisian ICT.

Jan 2001

Jump to first page

s

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar alat pengajaran. “ICT lebih daripada
Potensinya untuk meningkatkan kualiti dan standard pendidikan pelajar adalah signifikan. Sama juga potensinya membantu guru, sama ada dalam peranana seharian dalam bilik darjah, sbg. Cth. Mengurangkan masa dalam hal2 berkaitan pengurusan dan dalam latihan berterusan dan pembangunan. x [DfEE 1998, p.17]
Jan 2001
Jump to first page

s

Potensi ICT Terhadap Pembelajaran Pelajar routin dan memberi Meluaskan tugas
lebih kuasa kepada mereka Fokus kepada kreativiti dan kognitif daripada aspek prosedur Menekankan kebolehan perhubungan maklumat, handling, mengawal dan mengukur (measuring)

s

s

Jan 2001

Jump to first page

IT Berkesan?
Source: NCET 1994 1 Children who use a computer at home are more enthusiastic and confident when using one in school. 2 Video games can be educational if they are well managed. 3 IT can provide a safe and non-threatening environment for learning. 4 IT has the flexibility to meet the individual needs and abilities of each student. 5 Students who have not enjoyed learning can be encouraged by the use of IT.
Jan 2001
Jump to first page

IT Berkesan?
6 Computers give students the chance to achieve where they have previously failed. 7 Computers can reduce the risk of failure at school. 8 IT allows students to reflect on what they have written and to change it easily. 9 Using a computer to produce a successful piece of writing can motivate students to acquire basic literacy skills. 10 IT gives students immediate access to richer source materials.
Jan 2001
Jump to first page

IT Berkesan?
11 IT can present information in new ways which help students to understand, assimilate and use it more readily. 12 IT removes the chore of processing data manually and frees students to concentrate on its interpretation and use. 13 Difficult ideas are made more understandable when information technology makes them visible. 14 Interactive technology motivates and stimulates learning.
Jan 2001
Jump to first page

IT Berkesan?
15 Computing programs which use digitised speech can help students to read and spell. 16 IT gives students the power to try out different ideas and to take risks. 17 Computer simulations encourage analytical and divergent thinking. 18 IT is particularly successful in holding the attention of pupils with emotional and behavioural difficulties.

Jan 2001

Jump to first page

IT Berkesan?
19 IT can often compensate for the communication and learning difficulties of students with physical and sensory impairments. 20 Pupils with profound and multiple learning difficulties can be encouraged to purposeful activity and self-awareness by IT. 21 Using IT makes teachers take a fresh look at how they teach and the ways in which students learn.

Jan 2001

Jump to first page

IT Berkesan?
22 Computers help students to learn when used In well-designed, meaningful tasks and activities. 23 Students make more effective use of computers if teachers know how and when to intervene. 24 IT offers potential for effective group working. 25 Giving teachers easy access to computers encourages and improves the use of IT in the curriculum.
Jump to first page

Jan 2001

IT Berkesan?
26 Head teachers who use computers raise the profile of IT in their schools. 27 Management Information Systems can help save money and time in schools.

Jan 2001

Jump to first page

Bagaimana Kita Belajar?
s s

s

Untuk memaksimum keberkesanan ICT, guru memerlukan lebih dari kemahairan teknikal. Ia bergantung kebiasaan amalan yang baik dalam memahami bagaimana murid belajar Juga refleksi kita terhadap persekitaran penggunaan ICT secara optima berasaskan inovasi pedagogi melebihi daripada assimilasi teknologi baru dalam amalan tradisi bilik darjah
Jan 2001
Jump to first page

Bagaimana Kita Belajar?
s

s

Memerlukan perubahan fundamental terhadap ‘concept of knowledge’ kita, proses pembelajaran, peranan guru dan hubungan manusia, yang lebih luas dibawa oleh penggunaan ICT Kita perlu melebihi/mendahului melakukan sesuatu yang biasa kita buat dengan bantuan teknologi baru.
Jan 2001
Jump to first page

Bagaimana Kita Belajar?
s

Guru perlu berpengetahuan, berkemahiran dan memahami membuat keputusan mengenai, bila, bila tidak, dan bagaimana mengguna ICT dengan berkesan dalam pengajaran mata pelajaran khusus.

Jan 2001

Jump to first page

Bagaimana Kita Belajar?
s

s

“memerlukan asas ‘familiarity’ dengan teori pembelajaran dan hasil/dapatan psikologi (pendidikan), Sebaliknya adalah merbahaya bahawa implementasi aktiviti komputer mudah memisahkan penglibatan guru;

Jan 2001

Jump to first page

Peranan Guru!
s

Adalah sangat penting penekanan bagaimana keberkesanan teknologi baru dalam proses pembelajaran bergantung kepada ‘centrality’ peranan guru mendedahkan pengalaman pelajar dan kerja bersama sistem komputer dengan meletakkan mereka dalam konteks sokongan interpersonal
Jan 2001
Jump to first page

Peranan Guru!
s s s

s

Mengenal pasti hasil pembelajaran yang bersesuaian/betul Memilih perisian yang sesuai, Menyusun aktiviti2, penstrukturan, dan siri proses pembelajaran Perubahan asas; dari ‘magister’ (instructor) ke pedagogue (facilitator of pupil learning)

Jan 2001

Jump to first page

Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT
s

Model pembelajaran tradisional –
sebagai ‘penyerapan ilmu pengetahuan’; pelajar begitu pasif dan gaya pembelajaran sangat formal.

s

Model ‘progresif’ – melihat
pembelajaran sebagai proses penerokaan, pelajar aktif, gaya tidak formal (the cognitive, humanist dan social interactionist traditions)

Jan 2001

Jump to first page

s

Teori Pembelajaran & Implikasinya Kepada ICT dengan Pembelajaran dilihat berlaku
memberi makna kepada pengetahuan apabila seseorang didedahkan dengan cara perhubungan proses mental atau hubungan dengan orang lain. Peranan Tek. baru dalam pembelajaran adalah meningkatkan minat dan penumpuan

s

Jan 2001

Jump to first page

Teori Tingkahlaku Dalam ICT
s s

Pembelajaran dilihat sebagai ‘operant conditioning’. Tingkahlaku manusia / pembelajarannya melalui proses rangsangan (diberi) dan tindak balas, pengekalannya melalui pengukuhan

Jan 2001

Jump to first page

Teori Tingkahlaku Dalam ICT
s

s

Prosesnya – bentuk arahan, pembelajaran dipecahkan kepada bahagian2 kecil bersiri, yang setiap satu meliputi kemahiran khusus. Bersifat – tutorial; latih tubi dan maklum balas (ujian).

Jan 2001

Jump to first page

Teori Tingkahlaku Dalam ICT
s

Apa yang dapat dilihat ialah;
Pendedahan berulang x Disini komputer berupaya melakukan latih tubi yang berulang x Komputer juga berupaya menyediakan bahan berasaskan individu, membenarkan pelajar berkerja dengan keupayaan sendiri dan pelajar bebas memilih aktiviti yang disukai.
x
Jan 2001
Jump to first page

Teori Tingkahlaku Dalam ICT
s

Kelemahan perisian latih tubi :
x

Ia berupaya mencipta “pemikiran yang pasif yang mana hanya mencari jawapan yang ‘betul’, dari itu menghilang minat pelajar untuk mencari sebab-musabah sesuatu perkara atau menghasilkan jawapan yang lebih mencapah.

Jan 2001

Jump to first page

Teori Tingkahlaku Dalam ICT
s

Crook(1994) berpendapat untuk menghasilkan perisian yang lebih besifat ‘intelligent tutoring’ atau ‘sistem pembelajaran bersepadu’ adalah sukar untuk dibangunkan.

Jan 2001

Jump to first page

Teori Kognitif Dalam ICT
s s

s

Pelajar mempunyai pemikiran aktif dalam proses pembelajaran Ada dua aliran: x Information processing (teori sains kognitif) x Konstruktivisma Model ini cuba menjelaskan bagaimana otak berkerja dalam tertib yang mana maklumat diterima, disimpan dan diproses, dan bagaimana ini dapat menerangkan tingkahlaku manusia.
Jan 2001
Jump to first page

Teori Kognitif Dalam ICT
s

Berdasarkan Howard Gardner, pelajar berupaya meningkatkan 7 jenis kecerdasan:1. Linguistic: kecerdasan kata2 2. Logical-matematical: kecerdasan nombor2 dan sebab-musabah 3. Spatial: kecerdasan imaje dan gambar2 4. Musical: kecerdasan tone, thythm, dan timbre
Jan 2001
Jump to first page

Teori Kognitif Dalam ICT
s

7 Kecerdasan: 1. Bodily-kinaesthetic: kecerdasan keseluruhan badan dan tangan 2. Interpersonal: kecerdasan memahami sosial 3. Intrapersonal: kecerdasan memahami diri sendiri (selfknowledge)
Jump to first page

Jan 2001

Teori Kognitif Dalam ICT
s

Dari itu, sebagai guru kita perlu menyediakan subjek dan kemahiran yang diperlukan supaya memenuhi keperluan jenis2 kecerdasan pelajar; ICT boleh melakukan sumbangan yang signifikan terhadap proses ini.

Jan 2001

Jump to first page

Konstruktivisma Dalam ICT
s

s

J. Piaget & pengikutnya :- manusia membina sesuatu dipesekitarannya melalui maknanya sendiri. Postulate ahli konstruktif, bahawa tiada ‘kebebasan realiti’. Realiti adalah dibina oleh manusia dan wujud, dari itu cuma yang ada bersifat subjektif di dalam otak manusia.
Jan 2001
Jump to first page

Konstruktivisma Dalam ICT
s

s

s

Dalam ICT, perisian perlu berasas penemuan, pembelajaran berorentasikan penyelesaian masalah dan simulasai. Potensinya, membantu pelajar ‘membina pemahaman baru melalui aktiviti penerokaan’. Mengwujudkan model ‘microworlds’.

Jan 2001

Jump to first page

Konstruktivisma Dalam ICT
s

Teori2 psikologi kognitif membantu kita memahami kesan dari aplikasi2 dan alat2 yang membantu pengguna memproses maklumat, meletakkanya dalam pemikiran yang abstrak, membenarkan mereka melakukan proses transparent pembinaan pengetahuan dan membantu mereka membina sistem klasifikatori
Jan 2001
Jump to first page

Konstruktivisma Dalam ICT
s

s

Guru2 mesti sedar tentang keperluan pelajar, pesekitaran pembelajaran dan ‘nature’ interaksi mereka di dalamnya. Mengetahui gaya2 pembelajaran pelajar, atau bagaimana seseorang itu belajar.

Jan 2001

Jump to first page

s

Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987) GP konkrit :- memproses maklumat;
people-oriented; spontaneous; imaginative; emotional; dislikes routinized learning; prefers kinaesthetic modality.

s

GP analitikal :- fokus kepada masalah
khusus & meneruskan dengan makna dari sebab musabah ‘hypothetical-deductive’; berasaskan objek; berdikari; tak suka kegagalan; lebih suka logikal, ‘didactic presentation’
Jan 2001
Jump to first page

s

Gaya Pembelajaran Am (Willing 1987) ;lebih GP Kommunikatif:- agak berdikari
bertolak ansur dan dapat menyesuaikan diri, bertindak balas terhadapa fakta yang tidak lengkap; lebih suka pembelajaran bersifat sosial dan kommunikatif; seronok mengambil bahagian

s

GP ‘authority-oriented:- bergantung kepada
orang lain; memerlukan arahan guru dan penerangan; suka pesekitaran pembelajaran berstruktur; lebih suka progres jujukan; tidak suka pembelajaran penemuan; intolerant of facts that do not fit.
Jan 2001
Jump to first page

Psikologi kognitif
s s

s

s

Bersesuaian untuk pengajaran secara am dan menggunakan ICT secara khusus. Guru harus sedar bukan apa yang mereka suka tetapi apakah kepelbagaian kesukaan pelajar menyediakan kepelbagaian persekitaran pembelajaran dan interaksinya. Tek. boleh menyediakan pelbagai pilihan pembelajaran.
Jan 2001
Jump to first page

Social Interactionism :
Lev Vygotsky
s

s

Pentingnya lokasi pembelajaran di dalam persekitaran sosio-budaya, supaya pelajar membina pengetahuan dan pemahaman mereka sediri pembelajaran belaku melalui gabungan persekitaran sosio-budaya ‘contextualised’ dan ‘situationalised’ dan melalui ‘hubungan’ dengan budayabenda dan sumber sosial yang menyokong aktiviti kognitif
Jan 2001
Jump to first page

Social Interactionism
s

ICT dapat berperanan sebagai penghubung pembelajaran di antara peranan guru dan teknologi.

Jan 2001

Jump to first page

Penilaian Aplikasi ICT
s

s

Pembinaan perisian kebanyakkannya beradasarkan andaian2 tentang proses pembelajaran. Untuk memilih aplikasi ICT yang bersesuaian dan berkesan perlu ada beberapa perkara yang mesti disemak, misalnya;

Jan 2001

Jump to first page

Checklist for the evaluation of ICT applications
s s

What assumptions are made about how pupils learn? What assumptions are made about pupils cognitive abilities, i.e.
x

what are the prerequisites for the use of this application?

s

s

In what socio-cultural context is learning situated? What types of pupil-teacher, pupil—pupil, pupil —application and teacher—pupil interactions are facilitated?
Jan 2001
Jump to first page

Checklist for the evaluation of ICT applications
s

s s

s

s

Are the conceptual and linguistic/semantic assumptions clear and appropriate? Is the wording effective and appropriate? Are the scope and the aims of the application explicit? Can links with existing learning objectives/schemes of work be easily established? Is there an appropriate indication as to the possible contexts of use?
Jan 2001
Jump to first page

Checklist for the evaluation of ICT applications
s

s

s

Is the application user-friendly and interactive? Does it have the potential for differentiated access? Has appropriate use been made of hypermedia: is the layout clear and consistent? Is the material well organised and attractively presented? Does the concept work and is functionality given?
Jan 2001
Jump to first page

Checklist for the evaluation of ICT applications
s

s

s

s

Is the user able to pursue her own path through the material? Are examples of possible navigational structures available? Are teacher’s notes as well as a user guide available? Is the authorship transparent and subject expertise given? Is the content accurate, reIiable and up-todate?
Jan 2001
Jump to first page

Checklist for the evaluation of ICT applications
s

Is the application comparable with similar resources, e.g.
x

what does it do that a book doesn’t/cannot do?

s

s

Is online help available and are error messages clear? Are there technical/compatibility problems?

Jan 2001

Jump to first page

Teori Tingkah Laku
s

s

s

Asas teorinya ialah pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui proses rangsangan (diberi) dan tindakbalas, pengekalannya pula melalui peneguhan. Aspek kemahiran atau konten yang diberi tumpuan ialah murid dapat menguasi kemahiran dan dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah murid dapat menguasai prosedurnya. Kemahiran lain pula keupayaan ingatan untuk menguasai maklumat yang banyak. Untuk menguasai kemahiran di atas pedagogi yang biasa diamalkan ialah kaedah pemusatan guru dan murid menerima maklumat yang disampaikan melalui tunjuk cara dan contoh penyelesaian. Jika bahan pembelajaran digunakan, ia dalam bentuk arahan tertib dan responnya ialah tingkahlaku yang dijangkakan. Bagi memantapkan maklumat yang diterima murid akan diberi latihan yang berulang atau latih-tubi dan ini mengwujudkan pelaziman (teori Pavlov). Dalam proses ini juga Skinner telah mencadangkan peneguhan (reinforcemen) sama ada bersifat positif atau negatif bagi mengekalkan tingkalaku yang diingini atau menghapuskan tingkahlaku yang tidak diperlukan. Proses di atas melibat ciri-ciri psikologi; pertamanya murid menyerap ilmu melalui proses rangsangan dan tindakbalas. Rangsangan dan tindakbalas yang diulang telah membentuk suatu hubungan (bond). Perhubungan ini dikukuhkan melalui latihan, dan tugas guru adalah untuk membina bond dan mengkukuhkan bond. Aspek tingkah laku yang dilihat pula ialah pengalaman ‘sedar’ (conscious).
Jan 2001
Jump to first page

Teori Sains Kognitif
s

s

s

“Cognition is the act of knowing”. Dari itu teorinya menekankan bagaimana murid memperolehi ilmu pengetahuan. Aktiviti tersebut melibatkan persepsi, minat, kreativiti, ingatan, penyelesaian masalah, pemikiran dan penggunan bahasa. Kemahiran atau konten yang ditekankan ialah murid berupaya memproses maklumat dengan sistem struktur pengetahuan mereka. Untuk murid memperolehi pengetahuan tersebut, pedagogi yang disarankan bersifat pemusatan-murid dengan aktiviti berkumpulan, kolaboratif dan kooperatif. Dari itu dalam P&P, murid memainkan peranan penting, guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Aktiviti inkuri penemuan penting dalam proses ini. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna. Interaksi dua hala antara guru-murid dan murid-murid digalakkan, interaksi ini diharapkan murid dapat berfikir. Schoenfeld pula mencadangkan supaya guru menjadi model untuk metakognitif dalam proses penyelesaian masalah. Dari itu dalam sesuatu aktiviti penyelesaian masalah, yang dipentingkan ialah proses dan konsep dan bukan jawapannya. Dari aspek psikologi, minda manusia dibayangkan sebagai satu sistem berstruktur untuk mengurus maklumat. Penekanannya bagaimana manusia menerima, mentafsir, ‘encode’, menyimpan dan ‘retrieve’ maklumat dalam Jump to first page pelbagai cara. Dari itu dikatakan semua aktiviti mental mempunyai asas Jan 2001

Teori Konstruktivisma
s s

s

Asas teori ini ialah murid membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Kemahiran dan konten yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga merubah konsep image mereka kepada konsep definasi. Bagi mencapai matlamat di atas, pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid dengan guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau (old knowledge) mereka dengan kegunaan masa depan. Untuk itu guru bertindak sebagai fasalitator dan haruslah dapat menyediakan aktiviti-aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ (mengwujudkan pengalaman aktif); berlaku interaksi antara guru-murid dan murid-murid untuk proses ‘negotiation’ (termasuk refleksi) bagi proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep (abstraksi); aktiviti-aktiviti yang meransangkan fikiran, sama ada soal-jawab atau dalam proses penyelesaian masalah. Guru juga sesuai berperanan sebagai pelajar atau penyelidik, supaya guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Penilaian dalam proses P&P pula merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pegetahuan. Aspek psikologi dalam konstruktif menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia dan pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Bagi Dewey pembelajaran sebagai proses menyusus atau membina pengalaman secara berterusan.
Jan 2001
Jump to first page

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful