7 April 2007 IBHAYIBHILI ELINGCWELE

Trinitarian Bible Society London

7 April 2007 IBhayibhili Elingcwele IsiNdebele ISBN 0-11111-222-3 © 2006 Trinitarian Bible Society Tyndale House, Dorset Road, London SW19 3NN, England Phone (020) 8543-7857 Fax (020) 8543-6370 http://www.trinitarianbiblesociety.org info@trinitarianbiblesociety.org

Trinitarian Bible Society London

7 April 2007 Isingeniso Leli iThestamente eLitsha seliphendulwe kutsha lisuka elimini lomdabuko, isiGrik i. Liqathaniswe leBhayibhili ngolimi lwakithi lezinye indimi. Lokhu kusiphathisile kakhulu. Seku zanyiwe ngamandla wonke ukuphendulela ngokuthembeka elimini lomdabuko, lokucaca esiNdebeleni. Kulomehluko esimeni lehlelweni phakathi kolimi lomdabuko lolimi lwethu. Lokhu kw enze kwadingeka ukwengeza lapha lalaphayana amanye amazwi. La amazwi abhalwe atsheka, ukuze umbali awabone. Amazwi angajwayelekanga alaloluphawu *. Ingcazelo yawo itholakala ekucineni kweB hayibhili. Sikhangelele eNkosini uNkulunkulu wethu ukupha isibusiso kuleliBhayibhili, ukuze abanengi ngokulibala badonswe nguye besebesiya kuye, ngokholo lweqiniso eNkosini yethu lo Msindisi uJesu Kristu.

7 April 2007 Okomunyethweyo UMathewu ....................................................................... ........................................................... 7 UMarko ......................................................................... ............................................................ 41 ULuka .......................................................................... ............................................................. 63 UJohane ........................................................................ ............................................................ 99 Imisebenzi ..................................................................... .......................................................... 125 Imisebenzi ..................................................................... .......................................................... 159 1 AbaseKorinte ................................................................. ........................................................ 173 2 AbaseKorinte ................................................................. ........................................................ 187 AbaseGalathiya ................................................................. ....................................................... 197 Abase-Efesu .................................................................... .......................................................... 203 AbaseFiliphi ................................................................... .......................................................... 209 AbaseKolose .................................................................... ......................................................... 213 1 AbaseThesalonika ............................................................. .................................................... 217 2 AbaseThesalonika ............................................................. .................................................... 221 1 UTimothi ..................................................................... .......................................................... 223 2 UTimothi ..................................................................... .......................................................... 227 UTitosi ........................................................................ ............................................................ 231 UFilimoni ...................................................................... .......................................................... 233 AmaHeberu ...................................................................... ........................................................ 235 UJakobe ........................................................................ .......................................................... 245 1 UPetro ....................................................................... ........................................................... 249 2 UPetro ....................................................................... ........................................................... 253 1 UJohane ...................................................................... ......................................................... 257 2 UJohane ...................................................................... ......................................................... 261 3 UJohane ...................................................................... ......................................................... 263 UJuda .......................................................................... ............................................................ 265 Isambulelo ..................................................................... .......................................................... 267

UMathewu 7 April 2007 ITHESTAMENTE ELITSHA

7 April 2007 UMathewu Ithestamente Elitsha

UMathewu 1 7 April 2007 IVANGELI ELALOTSHWA NGUMATHEWU Okhokho bakaJesu 1 1 Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu, iNdodana kaDavida, indodana kaAbrahama. 2 UAbrahama wazala uIsaka; uIsaka wasezala uJakobe; uJakobe wasezala uJuda labafowabo; 3 uJuda wasezala uFaresi loZara kuTamari; uFaresi wasezala uHezironi; uHezironi wasezala uAramu; 4 uAramu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNashoni; uNashoni wasezala uSalimoni; 5 uSalimoni wasezala uBowosi kuRahabi; uBowosi wasezala uObedi kuRuthe; uObedi wasezala uJese; 6 uJese wasezala uDavida inkosi. UDavida inkosi wasezala uSolomoni kowayengumkaUriya; 7 uSolomoni wasezala uRehobowamu; uRehobowamu wasezala uAbhiya; uAbhiya wasezala uAsa; 8 uAsa wasezala uJehoshafati; uJehoshafati wasezala uJoramu; uJoramu wasezala uOziya; 9 uOziya wasezala uJothamu; uJothamu wasezala uAhazi; uAhazi wasezala uHezekhiya; 10 uHezekhiya wasezala uManase; uManase wasezala uAmoni; uAmoni wasezala uJosiya; 11 uJosiya1 wasezala uJekoniya labafowabo esikhathini sokuthunjelwa eBhabhiloni. 12 Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekoniya wazala uSalatiyeli; uSalatiyeli wasezala uZerubabeli; 13 uZerubabeli wasezala uAbiyudi; uAbiyudi wasezala uEliyakhimi; uEliyakhimi wasezala uAzori; 14 uAzori wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAkimi; uAkimi wasezala uEliyudi; 15 uEliyudi wasezala uEleyazare; uEleyazare wasezala uMathani; uMathani wasezala uJakobe; 16 uJakobe wasezala uJosefa indoda kaMariya, okwazalwa kuye uJesu othiwa nguKristu. 17 Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama zisiya kuDavida ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela kuDavida, ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela ekuthunjelweni 1 Josiya: abanye bafunda, uJosiya wazala uJakimi, uJakimi wasezala uJekoniya eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilitshumi lane.

Ukuzalwa kukaJesu 18 Ngakho ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Ngoba unina uMariya esegane uJosefa, bengakahlangani wabonakala eselesisu ngoMoya oNgcwele. 19 Kodwa uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, njalo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumala ensitha. 20 Kwathi esanakana lezizinto, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuye ephutsheni, yathi: Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho. Ngoba lokho akukhulelweyo2 kungoMoya oNgcwele; 21 njalo uzazala indodana ubusuyitha ibizo uthi nguJesu3; ngoba yena uzasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. 22 Konke lokhu-ke kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: 23 Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodana, njalo bazabiza4 ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi. 24 Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni wenza njengalokho ingilosi yeNkosi imlayile; wasethatha umkakhe, 25 kodwa kazange amazi waze wabeletha indodana yakhe ingqabutho; waseyitha ibizo wathi nguJesu. Izazi zempumalanga 2 2 Kwathi uJesu esezelwe eBetelehema eseJudiya, ensukwini zikaHerodi inkosi, khangela, kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga, 2 zisithi: Ungaphi ozelwe eyinkosi yamaJuda? Ngoba sibonile inkanyezi yakhe empumalanga, njalo sesize ukumkhonza. 3 Ngakho uHerodi inkosi esezwile wakhathazeka, leJerusalema yonke laye. 4 Esebuthanisile bonke abapristi abakhulu lababhali babantu, wabuza 2 akukhulelweyo: Gr. wazala 3 Jesu: that is, uMsindisi, Heb. 4 bazabiza: kumbe, ibizo lakhe lizathiwa

8 7 April 2007 UMathewu 3 kubo ukuthi uKristu uzazalelwa ngaphi. 5 Basebesithi kuye: EBetelehema eseJudiya; ngoba kulotshiwe ngokunjalo ngumprofethi ukuthi: 6 Lawe, Betelehema lizwe lakoJuda, kawusuye omncinyane lakanye kubabusi bakoJuda; ngoba kuzavela kuwe umbusi, ozakwelusa abantu bami uIsrayeli. 7 Khona uHerodi, esezibizile izazi ensitha, wabuzisisa kuzo isikhathi sokubonakala kwenkanyezi. 8 Wasezithuma eBetelehema wathi: Hambani libuzisise ngomntwana; kuzakuthi nxa limtholile, libike kimi, ukuze lami ngiye ngimkhonze. 9 Kwathi seziyizwile inkosi zasuka zahamba; njalo khangela, inkanyezi, ezayibona empumalanga, yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho usane olwalukhona. 10 Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngentokozo enkulu kakhulu. 11 Zasezingena endlini, zabona usane kanye loMariya unina, zawela phansi zamkhonza, zavula impahla zazo eziligugu zamkhunga ngezipho, igolide lempepha lemure*. 12 Kwathi sezilayiwe nguNkulunkulu ephutsheni ukuthi zingabuyeli kuHerodi, zasuka zabuyela elizweni lakibo ngenye indlela. Ukubalekela eGibithe 13 Kwathi sezisukile, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ephutsheni, isithi: Vuka uthathe usane lonina, ubusubalekela eGibithe, uhlale khona ngize ngikutshele; ngoba uHerodi uzaludinga usane, ukuze alubulale. 14 Wavuka-ke wathatha usane lonina ebusuku wasuka waya eGibithe, 15 wasehlala khona kwaze kwaba yikufa kukaHerodi; ukuze kugcwaliswe okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: EGibithe ngiyibizile indodana yami. Ukubulawa kwabantwana beBetelehema 16 Kwathi uHerodi, esebonile ukuthi uphicwe yizazi, wathukuthela kakhulu, wathuma wabulala abantwana bonke ababeseBetelehema lemingceleni yalo yonke, kusukela eminyakeni emibili langaphansi, njengesikhathi abebuzisisile ngaso kuzazi. 17 Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofethi, ukuthi: 18 Kwezwakala ilizwi eRama, ukukhala lokulila lokudabuka okukhulu, uRasheli elilela abantwana bakhe, njalo engavumi ukududuzwa, ngoba bengasekho.

20 yathi: Vuka uthathe umntwana omncinyane lonina. etshumayela enkangala yeJudiya 2 esithi: Phendukani. 22 Kodwa esezwile ukuthi uAkelawu usebusa eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise. 9 njalo lingacabangi ukutsho phakathi kwenu lithi: SiloAbrahama ongubaba. 3 Ngoba nguye okwakhulunywa ngaye ngumprofethi uIsaya. wasuka waya kungxenye zeGalili. 7 Kwathi ebona abanengi babaFarisi labaSadusi besiza ekubhabhathizeni kwakhe. wathi kubo: Nzalo yezinyoka. 4 Njalo uJohane lo wayelesembatho sakhe soboya bekamela. elozwezwe olwenziwe ngesikhumba ekhalweni lwakhe. kodwa esexwayisiwe nguNkulunkulu ephutsheni. ezifanele ukulungisa impilo . lokudla kwakhe kwakuzintethe loluju lweganga. 21 Wavuka-ke wathatha umntwana omncinyane lonina wasefika elizweni lakoIsrayeli. khangela ingilosi yeNkosi yabonakala ephutsheni kuJosefa eGibithe. qondisani indledlana zayo.Ukubuyela elizweni lakoIsrayeli 19 Kodwa kwathi esefile uHerodi. wesaba ukuya khona. 6 basebebhabhathizwa nguye eJordani bevuma izono zabo. ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo? 8 Ngakho thelani izithelo1 ezifanele ukuphenduka. Ukutshumayela kukaJohane uMbhabhathizi 3 3 Ngalezonsuku kwafika uJohane uMbhabhathizi. ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi: Uzabizwa ngokuthi ngumNazaretha. ngoba umbuso wamazulu ususondele. esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala. lithi: Lungisani indlela yeNkosi. ngoba sebefile ababedinga umphefumulo womntwana. ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana 1 ezifanele kumbe. 5 Kwasekuphumela kuye iJerusalema leJudiya yonke lelizwe lonke elizingelezele iJordani. ubususiya elizweni lakoIsrayeli. 23 wasefika wahlala emzini othiwa iNazaretha.

ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe besezikuphatha ngezandla zazo. 3 Kwasekusiza kuye umlingi wathi: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu. hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni. 7 UJesu wathi kuye: Kulotshiwe futhi ukuthi: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. 11 Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube ekuphendukeni. ekucineni walamba. kanti wena uza kimi? 15 Kodwa uJesu ephendula wathi kuye: Vuma khathesi. njalo khangela. kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami. ukuze alingwe nguSathane. engithokoza ngayo. wasemmisa engqongeni yethempeli. 6 wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu. 5 USathane wasemthatha wamusa emzini ongcwele. 17 Njalo khangela. yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo. njalo uzathanyelisisa isibuya sakhe. 16 UJesu esebhabhathiziwe wahle wakhuphuka emanzini. wasebona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba esiza phezu kwakhe.UMathewu 4 7 April 2007 kulamatshe. ukuze abhabhathizwe nguye. . abesebuthela amabele akhe esiphaleni sakhe. Ukulingwa kukaJesu 4 4 UJesu wasekhokhelelwa nguMoya enkangala. Ukubhabhathizwa kukaJesu 13 Khona uJesu evela eGalili wafika eJordani kuJohane. lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo. ngoba kusifanele ukuthi sigcwalise ngokunjalo ukulunga konke. 4 Kodwa yena waphendula wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa. amazulu amvulekela. 14 Kodwa uJohane wayemalela esithi: Mina ngiswela ukubhabhathizwa nguwe. kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. 2 Esezile ukudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane. ziwisele phansi. kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo. ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. Wasemvumela. engingafanele ukuphatha amanyathela akhe. tshono ukuthi lamatshe abe yizinkwa. 12 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe. 10 Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla. ilizwi livela emazulwini.

. 11 USathane wasemyekela. UJesu uqala ukutshumayela 17 Kusukela lapho uJesu waqala ukutshumayela lokuthi: Phendukani. njalo uzamkhonza yena yedwa. kwafika ingilosi zasezimnceda. Ukubizwa kwabafundi bakuqala 18 Kwathi uJesu ehambahamba elwandle lweGalili wabona izelamani ezimbili. wasebabiza. ngoba babengabagoli benhlanzi. Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho. njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu. 22 Njalo bahle batshiya umkhumbi loyise bamlandela. UJesu uqala ukusebenza eGalili 12 Kwathi uJesu esezwile ukuthi uJohane unikelwe entolongweni. 10 UJesu wasesithi kuye: Suka. endleleni yelwandle. uJakobe okaZebediya loJohane umfowabo.8 USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu. loAndreya umfowabo. ngoba umbuso wamazulu ususondele. wabona ezinye izelamani ezimbili. wasuka waya eGalili. emingceleni yakoZebuloni leyakoNafitali. belungisa amambule abo. weza wahlala eKapenawume eliselwandle. iGalili labezizwe. 19 Wasesithi kubo: Ngilandelani. 20 Bahle-ke batshiya amambule bamlandela. ngaphetsheya kweJordani. uba uwela phansi ungikhonza. lababehlezi elizweni lethunzini lokufa ukukhanya kuphumele kubo. njalo khangela. wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayo. 16 abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu. bephosela imbule olwandle. besemkhunjini kanye loZebediya uyise. uSimoni othiwa nguPetro. 9 wasesithi kuye: Lezizinto zonke ngizakunika zona. 21 Eseqhubeke esuka lapho. 14 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya. ukuthi: 15 Ilizwe lakoZebuloni lelizwe lakoNafitali. 13 wasesuka eNazaretha.

wabafundisa. wathi: Ababusisiweyo 3 Babusisiwe abayanga emoyeni. ngoba bona bazasuthiswa. ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu. 25 Amaxuku amakhulu asemlandela evela eGalili leDikapolisi leJerusalema leJudiya langaphetsheya kweJordani. lababengenwe ngamadimoni. 2 wasevula umlomo wakhe. ngoba bona bazaduduzwa. lezigoga. ngoba ngokunjalo babazingela abaprofethi abalandulelayo. 8 Babusisiwe abalenhliziyo ezimhlophe. 5 Babusisiwe abamnene. nxa belithuka belizingela. ngoba bona bazabona uNkulunkulu. 9 Babusisiwe abalamulayo. kodwa phezu kwesiqobane sesibane. 7 Babusisiwe abalesihawu. umuzi owakhiwe phezu kwentaba ungesitheke.10 7 April 2007 UMathewu 5 UJesu usebenza elizweni leGalili 23 UJesu wasebhoda iGalili lonke. eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini. 15 njalo kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha1. ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantu. abafundi bakhe beza kuye. 16 . wasebasilisa. ngoba bona bazahawukelwa. besesibakhanyisela bonke abasendlini. ngoba umbuso wamazulu ungowabo. lababelesithuthwane. basebeletha kuye bonke abagulayo. Itswayi lokukhanya emhlabeni 13 Lina lilitswayi lomhlaba. 10 Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga. efundisa emasinagogeni abo. 6 Babusisiwe abalambela labomela ukulunga. 24 Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriya. ngoba bona bazakudla ilifa lomhlaba. 11 Lina libusisiwe. Intshumayelo yentabeni 5 5 Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabeni. bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga. ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. ngenxa yami. 4 Babusisiwe abalilayo. ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. kodwa uba itswayi seliduma lizatswaywa ngani? Kalisasizi lutho. ngoba umbuso wamazulu ungowabo. Esehlezi phansi. etshumayela ivangeli lombuso. 12 thokozani lithabe kakhulu. 14 Lina liyikukhanya komhlaba.

20 Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisi. 25 Phangisa uzwane laye omangalelane lawe usesendleleni laye. 23 Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathini. angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. hlezi omangalelane lawe akunikele kumahluleli. uqale ubuyisane lomfowenu. lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazulu. 28 Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe. uzakuba lecala lokugwetshwa. badumise uYihlo osemazulwini.Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu. ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe. uhambe. futhi afundise abantu ngokunjalo. 18 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba. 29 Njalo uba ilihlo lakho 1 isitsha: ibala elimini lomdabuko litsho isilinganiso esilutshwana kulamalitha ayisificamunwemunye . kodwa oyenzayo njalo ayifundise. uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu. lotshoyo kumfowabo ukuthi: Siphukuphukundini! uzakuba lecala emphakathini. 19 Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane. ubusuphoselwa entolongweni. 27 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungafebi. Umlayo omdala lomlayo kaJesu Kristu 17 Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi. 21 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali. futhi umahluleli akunikele kumncedisi. 26 Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona. ukuze babone imisebenzi yenu emihle. kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe lechatshana libe linye lomlayo kuze kwenzeke konke. 22 kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwa. loba ngubani obulalayo. 24 tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi. kalisoze lingene embusweni wamazulu. Lotshoyo ukuthi: Sithuthandini! uzakuba lecala elifanele isihogo somlilo. uze ubhadale indibilitshi yokucina. ubusuzonikela umnikelo wakho.

kumele amnike incwadi yesehlukaniso. ngoba uyisenabelo senyawo zakhe. njalo uzazonda isitha sakho. umenza afebe. ngaphandle kokufeba. 43 Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho. 31 Kwathiwa: Loba ngubani owala umkakhe. libakhulekele abaliphatha kubi. libaphathe kuhle abalizondayo. siqume usilahlele khatshana lawe. 35 loba ngomhlaba. njalo ukuthi kungaphoselwa umzimba wakho wonke esihogweni. 37 Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo yebo. ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. kodwa loba ngubani okuwakala esihlathini sokunene. lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yini? 48 . 36 njalo ungafungi ngekhanda lakho. 30 Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa. 32 kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe. libabusise abaliqalekisayo. lezinyo ngezinyo. 44 kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu. 41 laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linye. njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba. mphendulele lesinye. mtshiyele lesembatho. likhuphe ulilahlele khatshana lawe. anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga. ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho. 34 Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanye.UMathewu 6 7 April 2007 lokunene likukhubekisa. hatshi hatshi. lilomvuzo bani? Kabenzi njalo labathelisi yini? 47 Futhi uba libingelela abafowenu bodwa. njalo ukuthi kungaphoselwa umzimba wakho wonke esihogweni. 39 kodwa mina ngithi kini: Lingamelani lobubi. kodwa gcwalisa izifungo zakho eNkosini. Ukuthanda izitha 38 Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo. njalo ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwe. 45 ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini. 42 Mnike ocela kuwe. ngoba ingumuzi wenkosi enkulu. kodwa okudlula lokho kuvela komubi. labalizingelayo. ngoba yena uyaliphumisela ilanga lakhe kwababi lakwabahle. 33 Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungafungi amanga. loba ngezulu. 40 lalowo ofuna ukukumangalela abesekuthathela isigqoko sakho. loba ngeJerusalema. ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho. 46 Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo. hamba laye abe mabili. ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama.

ngoba bacabanga ukuthi bazazwakala ngokukhuluma kwabo okunengi.Ngakho lina banini ngabapheleleyo. ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo. ukuze babonwe ngabantu. uYihlo-ke obona ekusithekeni. ukhuleke kuYihlo osensitha. 10 umbuso wakho kawuze. 3 Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho. uYihlo-ke obona ekusithekeni uzakuvuza obala. njengoba uYihlo osemazulwini ephelele. nxa kungenjalo. lemhlabeni njengezulwini. 13 njalo ungasingenisi 1 umsebenzi wenu womusa: kumbe. 12 njalo usithethelele izono zethu. alilamvuzo kuYihlo osemazulwini. labo . 7 Njalo uba likhuleka lingaphindaphindi. Ukwenza ukulunga 6 6 Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa1 lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo2. ukulunga 2 yibo: or. 2 Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa. 8 Ngakho lingafanani labo. njengalokhu lathi sibathethelela abasonayo. lingabi njengabazenzisi. ungakhalisi uphondo phambi kwakho. lingakaceli kuye. njengabezizwe. UJesu ufundisa ngokukhuleka 9 Ngakho lina khulekani ngokunje: Baba wethu osemazulwini. kalihlonitshwe ibizo lakho. intando yakho kayenziwe. ubusuvala umnyango wakho. njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni. ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. 6 Kodwa wena nxa ukhuleka. ukuze badunyiswe ngabantu. 5 Lalapho likhuleka. 4 ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni. ngena endlini yakho yensitha. yena uzakuvuza obala. Intshumayelo yentabeni iyaqhubeka. ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lemahlanganweni endlela. 11 siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke.

ngoba uzazonda enye. 15 Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo. ukuthi lizakwembathani. lokuthemba kuNkulunkulu 25 Ngakho ngithi kini: Lingaphisekeli impilo yenu. lalapho amasela angafohleli khona ebe. 21 Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu. ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazilile. lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi.12 7 April 2007 UMathewu 7 ekulingweni. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona*. 17 Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho. adelele enye. ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani. umzimba wakho wonke uzagcwala ukukhanya. umnyama mkhulu kangakanani. Ameni. ngakho uba ilihlo lakho liphilile. 14 Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo. ukuthi ikhula . kumbe uzabambelela kwenye. ngoba benyukumalisa ubuso babo. lomzimba izembatho? 26 Khangelani inyoni zezulu. lapho inundu lokuthomba okona khona. Ukukhathazeka. ngiqinisile ngithi kini: Sebewamukele umvuzo wabo. loYihlo kayikulithethelela iziphambeko zenu. Ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini lanini. 22 Isibane somzimba lilihlo. kodwa usikhulule ebubini. ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni. athande enye. Inotho eqotho lokukhanya okuqotho 19 Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabeni. 23 kodwa uba ilihlo lakho lilibi. ugeze ubuso bakho. lina kalizidluli kakhulu yini? 27 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe? 28 Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga. lenhliziyo yenu izakuba lapho. lalapho amasela afohlela khona abeseseba. uYihlo osezulwini uzalithethelela lani. Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kuyibunyama. lapho inundu lokuthomba okungoni khona. 20 kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini. kanti uYihlo osezulwini uyazondla. kazibutheli eziphaleni. umzimba wakho wonke uzakuba lobunyama. kodwa kuYihlo osekusithekeni. Impilo kayidluli yini ukudla. Ukuzila ukudla 16 Futhi nxa lizila ukudla. 18 ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla. uYihlo-ke obona ekusithekeni uzakuvuza obala. 24 Kakho ongakhonza amakhosi amabili. lomzimba wenu.

khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu. bulwanele usuku obalo ububi. lizalinganiselwa ngaso futhi. njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini. Ukucela kuNkulunkulu. qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho. dingani. khangela kanti ugodo luselihlweni lakho? 5 Mzenzisi. . ukuze lingahlulelwa. 30 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga. lizavulelwa. 2 ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho. lina abokholo oluncinyane? 31 Ngakho lingaphisekeli lutho. ngoba ikusasa izaziphisekela yona. 9 Kumbe nguwuphi kini ongathi. loqoqodayo uzavulelwa. qoqodani. lodingayo uyathola.njani. ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto. kayitshikatshiki. 29 kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo. 8 Ngoba wonke ocelayo uyemukela. Ukwehlulela abanye 7 7 Lingahluleli. 3 Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. 6 Linganiki izinja okungcwele. lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani? 32 Ngoba konke lokhu izizwe ziyakudinga. kayikulembathisa kakhulu yini. lizathola. 33 Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 4 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho. besezitshibilika ziliklebhule. langesilinganiso elilinganisa ngaso. lingaphoseli amapharele* enu phambi kwengulube. lizaphiwa. hlezi ziwanyathele ngenyawo zazo. kuthi kusasa buphoswe eziko. kayiphothi. obukhona lamuhla. ukuphathana 7 Celani. 34 Ngakho lingaphisekeli ikusasa.

19 Sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. Umfanekiso wezindlu ezimbili 24 Ngakho wonke owezwayo lamazwi ami njalo awenze. Nkosi. uzafananiswa lendoda eyisithutha. ngizamfananisa lendoda ehlakaniphileyo. senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo? 23 Njalo khona ngizakutsho obala kubo ngithi: Angizanga ngilazi. abeza kini bembathise okwezimvu. ngoba isango likhulu. kwenzeni lani ngokunjalo kubo. 20 Ngakho-ke lizabazi ngezithelo zabo. kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini. 25 laselisina izulu kwasekufika impophoma kwasekuvunguza imimoya. 14 ngoba1 isango lincinyane. ayinike ilitshe? 10 Lokuthi icela inhlanzi. 26 Njalo wonke owezwayo lamazwi ami njalo angawenzi. ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. lesihlahla esibi singethele izithelo ezinhle. kasiprofethanga yini ngelakho ibizo. ayinike inyoka yini? 11 Ngakho uba lina. 18 isihlahla esihle singethele izithelo ezimbi. Nkosi. sukani kimi lina benzi bobubi.UMathewu 8 7 April 2007 nxa indodana yakhe icela isinkwa. sakhupha amadimoni ngelakho ibizo. eyakha indlu yayo phezu kwedwala. 15 Kodwa nanzelelani abaprofethi bamanga. njalo banengi abangena ngalo. 22 Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi. njalo yayitshaya leyondlu. ngoba lokhu kungumlayo labaprofethi. kodwa kayiwanga. 21 Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi. elingababi. uYihlo osemazulwini uzabapha kakhulu kangakanani izinto ezinhle abacela kuye? 12 Ngakho konke elithanda ukuthi abantu bakwenze kini. kodwa isihlahla esibi siyathela izithelo ezimbi. 16 Lizabazi ngezithelo zabo. njalo balutshwana abayitholayo. likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle. lendlela ibanzi eya ekubhujisweni. lendlela ilukhonjwana eya empilweni. abazangena embusweni wamazulu. 27 laselisina izulu kwasekufika impophoma kwasekuvunguza . kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayo. bayazikha yini izithelo zevini emeveni. Lokho okuqinisekileyo lalokho okungaqinisekanga 13 Ngenani ngesango elincinyane. eyakha indlu yayo phezu kwetshebetshebe. kumbe imikhiwa ekhuleni oluhlabayo? 17 Ngokunjalo sonke isihlahla esihle siyathela izithelo ezinhle.

4 UJesu wasesithi kuye: Khangela ungatsheli muntu. wasesithi kwabamlandelayo: Ngiqinisile ngithi kini: Angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli. 10 Kwathi uJesu esezwile wamangala. hlambuluka. 9 Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi kwamandla. Ubulephero bakhe-ke bahle bahlanjululwa. kweza kuye induna yekhulu imncenga. wamthinta. 29 ngoba wabafundisa njengolamandla. njalo inceku yami izasiliswa. ngilamabutho ngaphansi kwami. beselihamba. njalo ngithi kuleli: Hamba. aluba uthanda ungangihlambulula. kodwa hamba. njalo ikwenze. Ukusiliswa kwenceku yenduna 5 Kwathi uJesu esengenile eKapenawume. kwaba kukhulu ukuwa kwayo. 6 yasisithi: Nkosi. umuntu olobulephero weza wamkhonza wathi: Nkosi. kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami. 12 kodwa abantwana bombuso bazaphoselwa emnyameni 1 ngoba: kumbe. embusweni wamazulu. inceku yami ilele endlini iyisigoga. 8 Induna yekhulu yasiphendula yathi: Nkosi. isebuhlungwini obukhulu. 3 UJesu waseselula isandla. njalo yayitshaya leyondlu. lakwelinye: Woza. 28 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi amaxuku ababaza ngemfundiso yakhe. uziveze kumpristi. kube yibufakazi kubo. isango lincinyane njani . UJesu usilisa umuntu olobulephero 8 8 Kwathi esehlile entabeni. 11 Njalo ngithi kini: Abanengi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga. unikele umnikelo uMozisi awulayayo. amlandela amaxuku amakhulu. njalo bahlale loAbrahama loIsaka loJakobe. yawa. njalo kungenjengababhali. 7 UJesu wasesithi kuye: Mina ngizakuza ngiyisilise. beselisiza. kodwa kuphela khuluma ilizwi. 2 njalo khangela. lencekwini yami: Yenza lokhu. wathi: Ngiyathanda.imimoya.

27 Kodwa abantu bamangala. wasekhupha omoya ngelizwi. 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofethi kokuthi: Yena wathatha ubuthakathaka bethu. walaya ukuthi bachaphele ngaphetsheya. futhi kakube kuwe njengoba ukholiwe. wabancedisa. besesabeka kakhulu. ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba. lapha kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. sisindise. 15 wasebamba isandla sakhe. siyabhubha! 26 Wasesithi kubo: Lesabelani. kwasekusiba khona ukuthula okukhulu. 19 Kwasekusondela umbhali othile wathi kuye: Mfundisi. . wazithwala izifo zethu. njalo umkhuhlane wamyekela. Inceku yakhe yasisiliswa ngalelohola. 24 Njalo khangela. 22 Kodwa uJesu wathi kuye: Ngilandela. Ukuthuliswa kwesiphepho 23 Kwathi esengenile emkhunjini.14 7 April 2007 UMathewu 9 ongaphandle. wabona uninazala elele njalo elomkhuhlane. kodwa yena wayelele. kwavuka isiphepho esikhulu olwandle. abafundi bakhe bamlandela. ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona. Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa 14 Kwathi uJesu engene endlini kaPetro. 21 Omunye wabafundi bakhe wasesithi kuye: Nkosi. ukuthi lemimoya lolwandle kumlalele? Ukukhutshwa kwabomoya ababi 28 Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamaGergesi. lina abokholo oluncinyane? Wasesukuma wakhuza imimoya lolwandle. 20 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi. lenyoni zezulu izidleke. wasesukuma. 16 Kwathi sekuhlwile baletha kuye abanengi ababengenwe ngamadimoni. besithi: Nkosi. Ukumlandela uJesu 18 Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile. okungangokuthi umkhumbi wagutshuzelwa ngamagagasi. 25 Basebesondela abafundi bakhe bamvusa. besithi: Ngonjani lo. kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona. 13 UJesu wasesithi enduneni yekhulu: Hamba. bamhlangabeza ababili ababengenwe ngamadimoni bephuma emangcwabeni. wasilisa bonke abagulayo. njalo yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo.

33 Abazelusayo basebebaleka. wasufela emanzini. umhlambi wonke wengulube waphaphatheka eliweni usiya olwandle. izono zakho uzithethelelwe. lezinto zababengenwe ngamadimoni. 2 Futhi khangela. 34 Njalo khangela. futhi khangela. 32 Wasesithi kuwo: Hambani. 29 njalo khangela. mntwana. ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla emhlabeni okuthethelela izono wasesithi koyisigoga: Sukuma uthathe uhlaka lwakho. uJesu esebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Mana isibindi. onike abantu amandla anje. sivumela ukuthi sihambe singene emhlanjini wengulube.okungangokuthi kwakungasekho odlula ngaleyondlela. UJesu usilisa umuntu oyisigoga 9 9 Wasengena emkhunjini wachapha wafika emzini wakibo. basebesiya emzini babika konke. 31 Amadimoni asemncenga. Jesu Ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha yini ukusihlupha kungakafiki isikhathi? 30 Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi usidla. 3 Njalo khangela. 8 Kwathi amaxuku esebonile amangala. ehlezi endlini yokuthelisela. ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe. uye endlini yakho. abanye bababhali bakhulumela ngaphakathi bathi: Lo uyahlambaza. kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 6 Kodwa ukuze lazi. amdumisa uNkulunkulu. Ukubizwa kukaMathewu 9 Esedlula lapho uJesu wabona umuntu. bamemeza besithi: Silani lawe. 7 Wasesukuma waya endlini yakhe. 4 Njalo uJesu ebona imicabango yabo wathi: Linakanelani okubi enhliziyweni zenu? 5 Ngoba yikuphi okulula. othiwa nguMathewu. bathi bembona. . baletha kuye umuntu oyisigoga elele ehlakeni. umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu. bancenga ukuthi asuke emikhawulweni yakibo. esithi: Uba usikhupha. Esephumile angena emhlanjini wengulube.

owesifazana owayelomopho okweminyaka elitshumi lambili. njalo izaphila. khangela. Ukuzila ukudla 14 Khona kwafika kuye abafundi bakaJohane. wathinta umphetho wesembatho sakhe. wasondela ngemva kwakhe. Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Wasesukuma wamlandela. ngizasindiswa. besithi: Kungani thina labaFarisi sizila ukudla kanenginengi. lewayini lichitheke. khona-ke bezazila ukudla. kodwa abagulayo. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa 18 Kwathi esakhuluma lezizinto kubo. kodwa woza ubeke isandla sakho phezu kwayo. njalo hatshi umhlatshelo. kodwa izoni zize ekuphendukeni. wathi: Mana isibindi. ngoba lokho okubekelwe kuso kuzadabuka esembathweni. ukholo lwakho lukusindisile. 10 Kwasekusithi ehlezi ekudleni endlini. kodwa abafundi bakho bengazili ukudla? 15 UJesu wasesithi kubo: Abantwana bendlu yomthimba bangalila yini. kwafika umphathi othile waguqa phambi kwakhe. futhi khangela. 22 Kodwa uJesu etshibilika 1 elingakafinyeli: kumbe. kodwa iwayini elitsha balifaka emigodleni emitsha. abathelisi abanengi lezoni beza bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe. ndodakazi. besesiqhela isikhala. ilembu elingakalungiswa embona. lemigodla yonakale. 11 AbaFarisi sebebonile bathi kubafundi bakhe: Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni? 12 Kwathi uJesu esizwa wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi. Owesifazana wasesila kusukela ngalelohola. ngoba angizanga ukubiza abalungileyo. besekulondolozeka kokubili. 16 Futhi kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli1 esembathweni esidala. 13 Kodwa hambani lifunde ukuthi kutshoni ukuthi: Ngifuna isihawu.UMathewu 10 7 April 2007 wasesithi kuye: Ngilandela. 19 Wasesukuma uJesu wamlandela kanye labafundi bakhe. . 20 Njalo khangela. uba-ke kungenjalo imigodla iyadabuka. selokhu umyeni elabo? Kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo. 21 Ngoba wathi ngaphakathi kwakhe: Aluba ngithinta nje isembatho sakhe. wathi: Indodakazi yami isandukufa. 17 Njalo kabatheli iwayini elitsha emigodleni emidala.

25 Kodwa ixuku selikhutshiwe. 32 Kwathi ekuphumeni kwazo. wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizela. wathi: Akwenzeke kini njengokholo lwenu. UJesu ubiza abaphostoli bakhe abalitshumi lambili 10 10 Wasebizela kuye abafundi bakhe abalitshumi lambili. isimungulu sakhuluma. 34 Kodwa abaFarisi bathi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni. etshumayela ivangeli lombuso. UJesu uhawukela iziphofu lesimungulu labakhathazekileyo 27 Kwathi uJesu esedlula lapho. 31 Kodwa zaphuma zaxoxa ngaye kulo lonke lelolizwe. Basebemhleka usulu. wabanika amandla 2 ayekhathele: kumbe. intombazana yasivuka. 29 Wasethinta amehlo azo. ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo. khangela. efundisa emasinagogeni abo. iziphofu zeza kuye. amaxuku asemangala. ngoba ayekhathele2 ehlakazekile njengezimvu ezingelamalusi. kwalethwa kuye umuntu oyisimungulu owayengenwe lidimoni. uJesu wasesithi kuzo: Liyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu? Zathi kuye: Yebo. waba lesihelo ngawo. eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini. ayediniwe njalo alala phansi . Ndodana kaDavida! 28 Esengenile endlini. iziphofu ezimbili zamlandela. ngoba intombazana kayifanga. 30 Asevulwa amehlo azo. athi: Kakuzanga kubonwe okunje koIsrayeli. Nkosi. 37 Wasesithi kubafundi bakhe: Isivuno sikhulu. 24 wathi kubo: Sukani. 38 ngakho ncengani eNkosini yesivuno. 36 Kwathi ebona amaxuku. 26 Indumela yalokho yasiphumela kulelolizwe lonke. 35 UJesu wasebhoda emizini yonke lemizaneni. kodwa izisebenzi zinlutshwana. uJesu wasezilayisisa kakhulu wathi: Qaphelani ukuthi kungaziwa muntu. kodwa ilele. zimemeza zisithi: Sihawukele.23 UJesu wasefika endlini yomphathi. wangena wabamba isandla sayo. 33 kwathi idimoni selikhutshiwe.

10 loba isikhwama sendlela.16 7 April 2007 UMathewu 10 phezu kwabomoya abangcolileyo. livuse abafileyo. lingakhathaleli ukuthi lizakhulumani kumbe njani. loba isiliva. loba amanyathela. 17 Kodwa limukani abantu. loLabewu othiwa njalo nguTadewu. loJudasi Iskariyothi laye owamnikelayo. loMathewu umthelisi. loBartolomewu. phanini ngesihle. 3 uFiliphu. nxa liphuma kuleyondlu kumbe kulowomuzi. buzani ukuthi ngubani ofaneleyo kuwo. loba ithusi emixhakeni yenu. Lamukeliswe ngesihle. mina ngiyalithuma njengezimvu phakathi kwempisi. 11 Lakuwuphi umuzi kumbe umzana elingena kuwo. kodwa uba ingafanele. liyibingelele. 13 Aluba indlu ifanele. 9 Lingazithatheli igolide. wabalaya. uJakobe okaAlfewu. njalo lihlale khona. uJakobe okaZebediya. ukuthi babakhuphe. 7 Futhi ekuhambeni kwenu tshumayelani. ngoba lizanikwa ngalelohola lokho . lisithi: Umbuso wamazulu ususondele. libe msulwa1 njengamajuba. Abaphostoli bazahlutshwa 16 Khangelani. esithi: Lingahambi ngendlela yabezizwe. 4 uSimoni umKhanani. uTomasi. ukuthula kwenu kakubuyele kini. thintithani uthuli enyaweni zenu. 14 Njalo loba ngubani ongalamukeliyo ongalaleli amazwi enu. lize lisuke. ukuthula kwenu kakube phezu kwayo. balitshaye ngesiswepu 1 msulwa: kumbe. 2 Amabizo-ke abaphostoli abalitshumi lambili yiwo la: Owokuqala nguSimoni othiwa nguPetro. Ukuthunywa kwabaphostoli 5 Laba abalitshumi lambili uJesu wabathuma. loAndreya umfowabo. 19 Kodwa nxa belinikela. 12 Njalo nxa lingena endlini. lingangeni emzini wamaSamariya. ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. lokuthi belaphe sonke isifo lobuthakathaka bonke. kulakulowomuzi. ngoba bazalinikela emiphakathini. 6 kodwa yanini ikakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. 18 njalo lizalethwa laphambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami. lula emasinagogeni abo. ngakho hlakaniphani njengezinyoka. likhuphe amadimoni. loba udondolo. lihlambulule abalobulephero. 15 Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma leleGomora ngosuku lwesigwebo. kube yibufakazi kubo lakwabezizwe. loba izigqoko ezimbili. 8 Silisani abagulayo. loJohane umfowabo.

27 Lokho engikutsho kini emnyameni. kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa konke umphefumulo lomzimba esihogweni. 31 Ngakho lingesabi. 33 Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu. kukhulumeni ekukhanyeni. kakhulu kangakanani labo abendlu yakhe? UJesu uxwayisa abafundi bakhe 26 Ngakho lingabesabi.elizakukhuluma. lina liyazidlula intaka ezinengi. 32 Ngakho wonke ozangivuma phambi kwabantu. kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma phakathi kwenu. 30 kodwa lezenu inwele zekhanda zibaliwe zonke. lami ngizamvuma phambi kukaBaba osemazulwini. 29 Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilitshi? Kodwa kakuyikuwa emhlabathini lanye yazo. 24 Umfundi kamkhulu kulomfundisi. besebebabulala. ngaphandle kukaYihlo. Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBelezebule. ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kaliyikuqeda imizi yonke yakoIsrayeli. ize ifike iNdodana yomuntu. kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni. kumemezeleni phezu kwezindlu. lenceku kayinkulu kulenkosi yayo. 21 Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni. okungayikubonakaliswa. loyise umntwana. lokuthukuziweyo okungayikwaziwa. lenceku njengenkosi yayo. lalokho elikuzwa endlebeni. 28 Njalo lingabesabi ababulala umzimba. labantwana bazavukela abazali. 20 ngoba kakusini elikhulumayo. . ngoba kakukho okufihliweyo. 23 Kodwa nxa belizingela kulo umuzi. balekelani komunye. 25 Kumanele umfundi ukuthi abe njengomfundisi wakhe. 22 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. lami ngizamphika phambi kukaBaba osemazulwini. kodwa bengelamandla okubulala umphefumulo. nguye ozasindiswa.

leziqhuli ziyahamba. 7 Kwathi labo sebesuka uJesu waqala ukukhuluma emaxukwini ngoJohane wathi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 8 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezibuthakathaka yini? Khangelani. lowemukela mina uyemukela ongithumileyo. lolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola.UMathewu 11 7 April 2007 Izibonakaliso zezikhathi 34 Lingacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. 35 Ngoba ngize ukwehlukanisa umuntu loyise. 9 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo. lowemukela olungileyo ebizweni lolungileyo uzazuza umvuzo wolungileyo. lezacuthe ziyezwa. wathuma abafundi bakhe ababili. wasuka lapho ukuyafundisa lokutshumayela emizini yabo. 6 njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngami. 40 Owemukela lina uyemukela mina. 11 11 41 Owemukela umprofethi ebizweni lomprofethi uzazuza umvuzo womprofethi. angizanga ukuletha ukuthula. Ukufakaza kukaJesu kubafundi bakaJohane lakubantu 2 Kwathi uJohane esentolongweni esezwile imisebenzi kaKristu. 36 lezitha zomuntu ngabendlu yakhe. abalobulephero bayahlanjululwa. abafileyo bayavuswa. 42 Njalo loba ngubani ozanathisa omunye walababancinyane inkezo eyodwa nje yamanzi aqandayo ebizweni lomfundi. lothanda indodana kumbe indodakazi kulami. lendodakazi lonina. 39 Lowo othola impilo yakhe uzalahlekelwa yiyo. lomalokazana loninazala. abembethe ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. Kwasekusithi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalitshumi lambili. kangifanele. 38 longathathi isiphambano sakhe njalo angilandele. labayanga bayatshunyayezwa ivangeli. kumbe silindele omunye? 4 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizizwayo lelizibonayo: 5 Iziphofu ziyabona. 37 Othanda uyise kumbe unina kulami kangifanele. ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. 3 wathi kuye: Wena unguye ozayo yini. ngithi kini: Loba odlula . kodwa inkemba. kangifanele.

15 Olendlebe zokuzwa. lo unguEliya obezakuza. kulakuwe. Betsayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini. kodwa kalikhalanga. esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. ngabe kade baphenduka bembethe amasaka lomlotha. 14 njalo uba livuma ukukwemukela. 11 Ngiqinisile ngithi kini: Kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazana omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi. 12 Njalo kusukela ensukwini zikaJohane uMbhabhathizi kuze kube khathesi umbuso wamazulu ubanjwa ngodlakela. ngabe lisekhona kuze kube lamuhla. ophakanyiselwe ezulwini. 24 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma ngosuku lwesigwebo. 22 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kuTire leSidoni ngosuku lwesigwebo kulakini. wathi: 21 Maye kuwe. ngoba ingaphendukanga. labalodlakela bayawuthatha ngamandla. 18 Ngoba uJohane wafika engadli enganathi. uzakwehliselwa esihogweni. Korazini! Maye kuwe. Ukusolwa kwemizi engaphendukanga 20 Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla. umngane wabathelisi lezoni. 13 Ngoba abaprofethi bonke lomlayo baprofetha kwaze kwaba loJohane.umprofethi. Kapenawume. bememeza kubangane babo. basebesithi: Khangelani. ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe. basebesithi: Uledimoni. Kodwa omncinyane embusweni wamazulu mkhulu kulaye. kodwa kalisinanga. 16 Kodwa ngizasifananisa lani lesisizukulwana? Sifanana labantwana abahlezi emamakethe. akezwe. 23 Lawe. . umuntu oligovu lesinathi sewayini. 17 besithi: Salitshayela umhlanga. 19 INdodana yomuntu yafika isidla inatha. salililela. mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho. Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo. 10 ngoba lo nguye okulotshwe ngaye ukuthi: Khangela.

. UJesu uchasisa umlayo wesabatha 12 12 Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini amabele ngesabatha. ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho. futhi abafundi bakhe babelambile. ayengavunyelwa ukuzidla. mhla elambile yena lababelaye. kwakukhona umuntu olesandla esitshwabheneyo. Nkosi yezulu lomhlaba. ngitsho lababelaye. njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela. bangabi lacala? 6 Kodwa ngithi kini: Kukhona lapha omkhulu kulethempeli. njalo kakho oyaziyo iNdodana. ngabe kalibalahlanga labo abangelacala. wadla izinkwa zokubukiswa. unxusa abahluphekileyo beze kuye 25 Ngalesosikhathi uJesu waphendula wathi: Ngiyakubonga. 7 Kodwa aluba belisazi ukuthi kutshoni ukuthi: Ngifisa isihawu hatshi umhlatshelo. ngaphandle kukaYise. 4 ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu. 27 Konke kwanikelwa kimi nguBaba. 26 yebo Baba. basebembuza besithi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngamasabatha? Ukuze bambeke icala. baqala ukukha izikhwebu lokudla. njalo lizathola ukuphumula emiphefumulweni yenu. UJesu usilisa ngesabatha 9 Futhi wasuka lapho wangena esinagogeni labo. 29 Thathani ijogwe lami lilibeke phezu kwenu lifunde kimi.18 7 April 2007 UMathewu 12 UJesu udumisa uYise. 2 Kodwa abaFarisi bekubona bathi kuye: Khangela. ngaphandle kwabapristi bodwa? 5 Ingabe kalifundanga yini emlayweni. 30 ngoba ijogwe lami libutshelezi. 28 Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo. lomthwalo wami ulula. njalo mina ngizaliphumuza. ukuthi ngamasabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini. Baba. 8 Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha. ngoba ngimnene ngithobekile enhliziyweni. 11 Kodwa wathi kubo: Nguwuphi umuntu phakathi kwenu. 3 Kodwa wathi kubo: Kalifundanga yini uDavida akwenzayo. 10 njalo khangela. abafundi bakho benza okungavunyelwanga ukukwenza ngesabatha. ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo. kakho futhi omaziyo uYise ngaphandle kweNdodana. kodwa wazembulela izingane.

ukuthi: 18 Khangela. 25 Kodwa eseyazi uJesu imicabango yabo wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene phakathi uyachitheka. ngaphandle kukaBelezebule inkosi yamadimoni. Isono sokuhlambaza 22 Kwasekulethwa kuye umuntu ongenwe lidimoni. lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene phakathi kwayo ingeze yema. njalo uzatshumayela ukwahlulela kwabezizwe. aze aphumelelise ukwahlulela ekunqobeni. amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu. 16 Wasebalayisisa ukuthi bangamvezi. othandekayo wami othokoza ngaye umphefumulo wami. Inceku ekhethiweyo 14 Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye. ngizabeka uMoya wami phezu kwakhe. wehlukene phakathi kwakhe. Ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngamasabatha. ongayikuyibamba ayikhuphe? 12 Umuntu-ke uyedlula kangakanani imvu. 15 Kodwa uJesu esekwazi wasuka lapho. 20 Umhlanga ofecekileyo kayikuwephula. amaxuku amakhulu asemlandela. futhi uba iwele emgodini ngesabatha. wasebasilisa bonke. pho umbuso wakhe uzakuma njani? 27 Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBelezebule. 21 Lezizwe zizathemba ebizweni lakhe. kwaze kwathi isiphofu esiyisimungulu sakhuluma njalo sabona. kayikumemeza njalo kakho ozalizwa ilizwi lakhe ezindleleni. lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha. 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya.elemvu eyodwa. 28 Kodwa uba mina . wasemsilisa. ukuthi bangambulala njani. 19 Kayikubangisa. eyisiphofu lesimungulu. sasesisiliswa saphelela njengesinye. 13 Wasesithi kumuntu: Yelula isandla sakho. inceku yami engiyikhethileyo. Waseselula. 26 Njalo uba uSathane ekhupha uSathane. 23 Asemangala amaxuku wonke athi: Lo kayisiyo yini iNdodana kaDavida? 24 Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni.

lesithelo saso sibe sibi. ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona. 36 Kodwa ngithi kini: Lonke ilizwi eliyize abalikhulumayo abantu. uyachithiza. lingakhuluma njani okuhle. njalo khangelani. 42 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana isilahle. kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso. kodwa ukuhlambaza uMoya kakuyikuthethelelwa ebantwini. kodwa lowo okhuluma emelana loMoya oyiNgcwele. lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibi. 39 Kodwa waphendula wathi kubo: Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso. ngoba isihlahla saziwa ngesithelo. 32 Lalowo okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu. langamazwi akho uzalahlwa. 31 Ngakho ngithi kini: Abantu bazathethelelwa sonke isono lenhlamba. 30 Ongelami.UMathewu 13 7 April 2007 ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu. libabi? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. omkhulu kuloJona ulapha. njalo khangelani. ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. uzathethelelwa. longabuthi lami. omkhulu kuloSolomoni ulapha. sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe. bathi: Mfundisi. 35 Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo. bazaziphendulela ngalo ngosuku lokwahlulela. 37 Ngoba ngamazwi akho uzalungisiswa. kumbe lenze isihlahla sibe sibi. ngokunjalo-ke iNdodana yomuntu izakuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu. 34 Nzalo yezinyoka. Abafuna isibonakaliso 38 Abanye bababhali labaFarisi basebephendula. 40 Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikabayitshiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu. asilahle. ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni. lesithelo saso sibe ngesilungileyo. ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwaga? Abesephanga-ke indlu yaso. umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. 29 Kumbe omunye angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso. kungeyisikho kulesisikhathi loba kwesizayo. umelene lami. 41 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana. Ukuphenduka okungaphelelanga . kayikuthethelelwa. 33 Kumbe yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo.

Izihlobo zikaJesu eziyizo 46 Kwathi esakhuluma emaxukwini. kwasekufika inyoni. 7 Kodwa enye yawela emeveni. ithanyelwe. ngoba yayingelampande. yabuna. futhi yahle yamila. 5 Kodwa enye yawela emadwaleni. 8 Kodwa enye yawela . 2 Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu. wathi: Khangelani. 50 Ngoba loba ngubani owenza intando kaBaba osemazulwini. khangela. waze wangena emkhunjini wahlala phansi. unyoko labafowenu bemi phandle. kodwa engakutholi. 44 Abesesithi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo. besebengena bahlale khona. 48 Kodwa waphendula wathi komtshelileyo: Ngubani umama? Labafowethu ngobani? 49 Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe wathi: Khangelani. nguye ongumfowethu lodadewethu lomama. 6 kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa. lexuku lonke lema ekhunjini. badinga ukukhuluma lawe. 3 Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso. zayidla zayiqeda. bedinga ukukhuluma laye. unina labafowabo bema ngaphandle. kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. njalo esefikile ayifice ize. ngoba kwakungelakutshona komhlabathi. uyahamba adabule indawo ezomileyo. enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela. njalo ilungisiwe. 47 Omunye wasesithi kuye: Khangela. umama labafowethu. 4 Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe. Kuzakuba njalo lakulesisizukulwana esibi. edinga ukuphumula. Umfanekiso womhlanyeli 13 13 Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini wahlala phansi elwandle.43 Kodwa nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini. njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. ameva asekhula ayiminyanisa. lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona. 45 Abesehamba athathe abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo.

kodwa bona kabakunikwanga. . kodwa kalisoze libonisise. futhi lingatheli isithelo. nguye olizwayo ilizwi.20 7 April 2007 UMathewu 13 emhlabathini omuhle. lomunye amatshumi ayisithupha. lendlebe zenu. abe lokwengezelelweyo. 9 Olendlebe zokuzwa. besengibasilisa. ahle alamukele ngentokozo. 20 Kodwa ohlanyelwe emadwaleni. esithi: Ukuzwa lizakuzwa. Umsebenzi wemifanekiso 10 Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso? 11 Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso wamazulu. lenye amatshumi ayisithupha. 13 Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso. kodwa kabazibonanga. kodwa lowo ongelakho. njalo besizwa kabezwa. lamehlo abo bawacimezile. lomunye amatshumi amathathu. ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. 22 Lohlanyelwe emeveni. enye ikhulu. kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi. 23 Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle. 15 ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni. yathela isithelo. 17 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abanengi babaprofethi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo. kabaqedisisi. omubi afike. hlezi loba nini babone ngamehlo. lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga. lokubona lizabona. kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso yenotho kuyaliminyanisa ilizwi. ngoba ziyezwa. futhi baqedisise ngenhliziyo. akezwe. 14 Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya. Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli 18 Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli. 21 kodwa kalampande phakathi kwakhe. lenye amatshumi amathathu. lendlebe zizwa kabuthundu. omunye ikhulu. uzakwemukwa lalokho alakho. kodwa uhlala isikhatshana. kodwa kalisoze liqedisise. ahle akhubeke. athele izithelo. njalo baphenduke. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlela. ngoba ayabona. lowemvubelo 24 Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso. ngoba bebona kababoni. aveze. Umfanekiso womfaba. njalo bezwe ngendlebe. nguye olizwayo ilizwi aliqedisise. 16 Kodwa abusisiwe amehlo enu. 19 Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi. lowemasitedi. 12 Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa. nguye olizwayo ilizwi.

hlezi. liwubophe izinyanda ukuthi liwutshise. kodwa nxa selukhulile. kwaze kwabila konke. esithi: Ngizavula umlomo wami ngemifanekiso. futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo. lisiphune amabele kanye lawo. aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe. besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensimini. 25 kodwa kwathi abantu besalele. 38 lensimu ngumhlaba. ngizaveza okufihlakeleyo kusukela ekusekelweni komhlaba. kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele. zakhele engatsheni zaso. esithi: Umbuso wamazulu unjengohlamvu lwemasitedi. kuze kufike inyoni zezulu. lomfaba wasubonakala. langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba. Inceku zathi kuye: Uthanda ukuthi siye ukuwubutha yini? 29 Kodwa wathi: Hatshi. kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba? 28 Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. kodwa amabele liwabuthele esiphaleni sami. 35 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi. 33 Wabatshela omunye umfanekiso. sahamba. 26 Kodwa kwathi lukhule usungulo luthele isithelo. 37 Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu. lenhlanyelo enhle. ekubutheni kwenu umfaba. lunkulu kulezilimo zonke.esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu. yona . basebesondela kuye abafundi bakhe. 34 Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso. njalo luba yisihlahla. 30 Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno. 36 Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini. 31 Wasebabekela omunye umfanekiso. 32 lona kambe incinyane kulazo zonke inhlamvu. 27 Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi. wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubelo.

lowamangqongqo aligugu lowembule 44 Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini. 50 besezibaphosela esithandweni somlilo. ingilosi zizaphuma. 54 Wathi esefikile emzini wakibo wabafundisa esinagogeni labo. 47 Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle. okuthi umuntu eseyificile wayifihla. wasuka wathengisa konke alakho. 39 lesitha esawuhlanyelayo nguSathane. zehlukanise ababi phakathi kwabalungileyo. 46 esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu. 52 Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhali ofundiselwe umbuso wamazulu unjengomuntu ongumninimuzi. balidonsela ekhunjini. entokozweni yakhe ahambe. lesivuno siyikuphela kwesikhathi. babuthela ezilungileyo ezitsheni. lithe seligcwele. athengise konke alakho. walithenga. 42 besezibaphosela esithandweni somlilo. Olendlebe zokuzwa akezwe. 48 lona. 41 INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo. wasuka lapho. baze bamangala bathi: Ivela ngaphi kuyenalo linhlakanipho lalimisebenzi yamandla? 55 Lo kayisiyo yini indodana yombazi? Unina kathiwa nguMariya yini. besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi. 40 Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni. bahlala phansi. 49 Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi. lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 43 Khona abalungileyo bazakhanya njengelanga embusweni kaYise. Umfanekiso wenotho. kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle. okhupha empahleni yakhe eligugu okutsha lokudala. laselibutha zonke inhlobo. athenge leyonsimu. Nkosi. lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 45 Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele* amahle. 51 UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo. labavunayo bazingilosi. kodwa umfaba ungabantwana bomubi. labafowabo kayisibo oJakobe loJose loSimoni loJudasi? 56 Labodadewabo kabakho . kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathi. UJesu udelelwa emzini wakibo 53 Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso.UMathewu 14 7 April 2007 ingabantwana bombuso.

basebesuka bambikela uJesu. 12 Kwasekusiza abafundi bakhe bathatha isidumbu. yona yasilisa kunina. 14 UJesu esephumile 1 isebenza kuye: kumbe. 10 yasithuma yamquma uJohane ikhanda entolongweni. 7 kusukela lapho wathembisa ngesifungo ukuyinika loba yini ezayicela. lanikwa intombi. yathi: Ngiphe lapha emganwini ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 4 ngoba uJohane wayethe kuye: Kawuvunyelwa ukuba laye.yini bonke kithi? Pho. kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni yalaya ukuthi inikwe. wesaba ixuku. yenziwa nguye . njalo kungakho imisebenzi yamandla isebenza kuye1. 8 Kodwa yona. indodakazi kaHerodiyasi yagida phakathi kwabo. 11 ikhanda lakhe laselilethwa ngomganu. Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwabo. 6 Kodwa ngosuku lokuzalwa kukaHerodi. kodwa amaxuku ekuzwa amlandela ngenyawo evela emizini. Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi 14 14 Ngalesosikhathi uHerodi umtetrarki* wezwa indumela kaJesu. basingcwaba. ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo. UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu 13 Wathi uJesu esezwile wasuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyinkangala eyedwa. 9 Inkosi yasisiba losizi. ngoba lalimphatha njengomprofethi. zivela ngaphi zonke lezizinto kuye? 57 Basebekhubeka ngaye. isilayiwe ngunina. 58 Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengi. 5 Njalo efuna ukumbulala. 3 Ngoba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka entolongweni. yamkholisa uHerodi. 2 wasesithi encekwini zakhe: Lo nguJohane uMbhabhathizi. yena uvukile kwabafileyo. ngenxa yokungakholwa kwabo.

UJesu usilisa elizweni iGenesaretha 34 Kwathi sebechaphile bafika elizweni .22 7 April 2007 UMathewu 15 wabona ixuku elikhulu. lesikhathi sesihambile. esayekela amaxuku ahambe. ngaphandle kwabesifazana labantwana. badobha izinkwana ezazisele. UPetro wasesehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi. 29 Wasesithi: Woza. wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. uthandabuzelani? 32 Sebengenile emkhunjini. ngoba umoya wawuphambene labo. bathi: Lindawo iyinkangala. labafundi bapha amaxuku. izitsha ezigcweleyo ezilitshumi lambili. 26 Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka. 27 Kodwa uJesu wahle wakhuluma labo. Basebekhala ngokwesaba. 17 Kodwa bathi kuye: Kasila lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. ngilaya ukuthi ngize kuwe phezu kwamanzi. 19 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi etshanini. njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya. wathi eseqala ukutshona wakhala. yimi. liyekele ixuku lihambe. utshukunyiswa ngamagagasi. ngisindisa! 31 Njalo uJesu wahle welula isandla. lingesabi. esezihlephule wabanika abafundi izinkwa. wathi kuye: Wena olokukholwa okuncinyane. wenyukela entabeni eyedwa ukuze akhuleke. ukuze aye kuJesu. banikeni lina ukuthi badle. wazibusisa. wasilisa abagulayo babo. UJesu uhamba phezu kolwandle 22 Njalo uJesu wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini. wathi: Nkosi. wayeyedwa lapho. 28 UPetro wasemphendula wathi: Nkosi. umoya wathula. ehamba phezu kolwandle. 30 Kodwa ebona umoya olamandla wesaba. 16 Kodwa uJesu wathi kubo: Kakuswelekanga ukuthi bahambe. waba lesihelo ngalo. 23 Kwathi eseyekele amaxuku ahamba. basutha. wambamba. 21 Lalabo abasebedlile babengamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. 25 Kwathi ngesikhathi somlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo. ukuze baye emizaneni bazithengele ukudla. 18 Wasesithi: Ziletheni lapha kimi. wakhangela phezulu ezulwini. 24 Kodwa umkhumbi wawusuphakathi kolwandle. bathi: Lithonga. 15 Kwathi sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye. 33 abasemkhunjini basebesiza bamkhonza bathi: Ngeqiniso wena uyiNdodana kaNkulunkulu. 20 Basebesidla bonke. uba kunguwe. wathi: Manini isibindi. kwathi sekuhlwile.

leGenesaretha. loba yini evela kimi ingakusiza. bangabakhokheli abayiziphofu beziphofu. 14 Bayekeleni. 9 Kodwa bangikhonza ngeze. wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise. 10 Esebizele kuye ixuku. 7 Bazenzisi. njalo bonke abathintayo basiliswa. AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo 15 15 Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalema. sizasitshunwa. 3 Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? 4 Ngoba uNkulunkulu walaya. yikho okungcolisa umuntu. 12 Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka yini? 13 Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana. 35 Esemazi amadoda akuleyondawo athumela ilizwi kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo. lonyoko. kodwa okuphuma emlonyeni. uIsaya waprofetha kuhle ngani. njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu. lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa. zizawela emgodini zombili. bathi: 2 Kungani abafundi bakho besephula isiko labadala? Ngoba kabagezi izandla zabo. nxa besidla isinkwa. ukuthi bathinte nje umphetho wesembatho sakhe. esithi: 8 Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo. langendebe bangidumise. uBaba osezulwini angasihlanyelanga. 6 njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina. aletha kuye bonke abagulayo. 36 basebemncenga. 5 kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Kungumnikelo. 15 UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekiso. wathi: Hlonipha uyihlo. 11 Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu. befundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu. 16 UJesu wasesithi: . ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulu ube yize ngenxa yesiko lenu. kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.

19 Ngoba enhliziyweni kuvela imicabango emibi. 33 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Sizazuza ngaphi lapha enkangala izinkwa ezingenela. 25 Kodwa wasondela wamkhonza wathi: Nkosi. 22 Njalo khangela. wakhala kuye esithi: Nkosi. ukubulala. 24 Kodwa waphendula wathi: Kangithunywanga kwabanye. 23 Kodwa kamphendulanga ngalizwi. izingini. ngisize. ngaphandle kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yakoIsrayeli. 20 yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntu. akungihawukele! Indodakazi yami ihlaselwe kubi lidimoni. ubufebe. njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlanga. iziphofu. UJesu usilisa izigulane 29 UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalili. leziphofu zibona. Basebesondela kuye abafundi bakhe bamncenga. UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine 32 UJesu wasebabizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku. hlezi bayathe endleleni. ukunyeya. lokusiphosela izinjana. beleziqhuli. ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini. bengelalutho lokudla. izingini zisilisiwe. Nkosi. bathi: Mxotshe. iziqhuli zihamba. izimungulu. 28 UJesu wasephendula wathi kuye: O mama. Ndodana kaDavida.UMathewu 16 7 April 2007 Kanti lani lisengabangelakuqedisisa? 17 Lilokhe lingaqedisisi yini. . wenyukela entabeni wahlala phansi khona. basebemdumisa uNkulunkulu kaIsrayeli. waya kungxenye zeTire lezeSidoni. ukuphinga. basebebaphosela enyaweni zikaJesu wasebasilisa. 30 Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulu. ebona izimungulu zikhuluma. ngoba sebelami insuku ezintathu. Indodakazi yakhe yasisila kusukela kulelohola. lezi ziyamngcolisa umuntu. Owesifazana weKhanani 21 UJesu wasesuka lapho. kodwa lezinjana ziyadla imvuthuluka eziwa etafuleni labaninizo. 27 Kodwa yena wathi: Yebo. labanye abanengi. 31 aze amangala amaxuku. owesifazana umKhanani ovela kuleyomikhawulo. kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu. lukhulu ukholo lwakho! Kakube kuwe njengokufisa kwakho. ukweba. futhi kuyelahlelwa ngaphandle? 18 Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni. ukufakaza amanga. 26 Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana. ngoba uyakhala ngemva kwethu.

kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso.ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka? 34 UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa. 36 wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi. lenhlanzana ezinlutshwana. 38 Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine. 39 Eseyekele amaxuku ahamba wangena emkhunjini. . 6 UJesu wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi. Abafuna isibonakaliso 16 16 AbaFarisi labaSadusi basebesiza bacela kuye ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga. wazinika abafundi bakhe. ngoba isibhakabhaka sibomvu. 8 UJesu esekwazi wathi kubo: Lina abokholo oluncinyane. ngaphandle kwabesifazana labantwana. ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. Wasebatshiya. waya emikhawulweni yeMagadala. 4 Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso. 35 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini. Bazenzisi. 2 Kodwa waphendula wathi kubo: Kusihlwa lithi: Umkhathi muhle. 3 lekuseni lithi: Umkhathi mubi lamuhla. basebedobha izinkwana ezazisele. 37 Basebesidla bonke basutha. ngoba isibhakabhaka sibomvu sinyukubele. kodwa izibonakaliso zezikhathi lingeke. izitsha eziyisikhombisa zigcwele. labafundi ixuku. esebongile wazihlephula. wahamba. liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka. 7 Basebekhulumisana besithi: Ngoba singathathanga izinkwa. UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo 5 Sebefikile ngaphetsheya abafundi babekhohliwe ukuthatha izinkwa.

uyisikhubekiso kimi. 23 Kodwa yena watshibilika wathi kuPetro: Suka ngemva kwami. 15 Wathi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? 16 USimoni Petro wasephendula wathi: Wena unguKristu. esithi: Abantu bathi. labanye bathi: NguJeremiya. 22 UPetro wasesiya laye eceleni waqala ukumkhuza esithi: Kakungabi kuwe1. 19 Futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso wamazulu. kodwa ezabantu. 20 Wasebalayisisa abafundi ukuthi bangatsheli muntu ukuthi yena unguJesu onguKristu. abulawe. lokhu kakusoze kwenziwa kuwe. 18 Lami-ke ngiyakutshela. 17 UJesu wasephendula wathi kuye: Ubusisiwe. mina. futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zenkulungwane ezinhlanu. iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. avuswe ngosuku lwesithathu. ngingubani? 14 Basebesithi: Abanye bathi: NguJohane uMbhabhathizi. Nkosi. ukuthi bekungemayelana lesinkwa ebengikukhuluma kini ukuthi liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi? 12 Basebeqedisisa ukuthi katshongo ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa. . kumbe ngomunye wabaprofethi. lokuthi labutha izitsha ezingaki? 11 Kaliqedisisi njani. njalo loba yini ozayithukulula emhlabeni. Isivumo sokholo sikaPetro 13 Kwathi uJesu esefikile kungxenye zeKesariya yeFiliphu wababuza abafundi bakhe. ukuthi wena unguPetro. lokuthi labutha izitsha ezingaki? 10 Futhi lezinkwa eziyisikhombisa zenkulungwane ezine. kazidele. labanye bathi: NguEliya. lamasango esihogo kawayikulehlula. ngoba inyama legazi kakukwembulelanga lokhu. izakuba ithukululwe emazulwini. kodwa uBaba osemazulwini. izakuba ibotshiwe emazulwini. UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe 21 Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakhe ukuthi umele ukuya eJerusalema. Simoni ndodana kaJona.24 7 April 2007 UMathewu 17 kungani likhulumisana ngokuthi alithathanga izinkwa? 9 Kalikaqedisisi yini. iNdodana yomuntu. Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo 24 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami. kodwa imfundiso yabaFarisi labaSadusi. ngoba kawucabangi izinto zikaNkulunkulu. laphezu kwalelidwala ngizalakha ibandla lami. Sathane. njalo ahlupheke okunengi ngabadala labapristi abakhulu lababhali. njalo loba yini ozayibopha emhlabeni.

wathi: Lingatsheli muntu ngalowombono. baze bayibone iNdodana yomuntu isiza embusweni wayo. lelinye ngelikaMozisi. ize ivuke 1 kakungabi kuwe: kumbe. 2 Waseguqulwa isimo phambi kwabo. 25 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela. 3 Futhi khangela. zizwele . khona izakuvuza ngulowo lalowo njengokwenza kwakhe. iyezi elikhanyayo labasibekela. 28 Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha.athathe isiphambano sakhe. kababonanga muntu. uJesu wabalaya. 6 Kwathi sebezwile abafundi bawa phansi ngobuso babo. 7 Kodwa uJesu weza wabathinta wathi: Sukumani lingesabi. khangela. angilandele. 26 ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke. ngaphandle kukaJesu yedwa. ilizwi eyezini. lezembatho zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. kwasekubonakala kubo uMozisi loEliya. wasekhwela labo entabeni ende bebodwa. 4 UPetro wasephendula wathi kuJesu: Nkosi. njalo ubuso bakhe bakhanya njengelanga. kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe? 27 Ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngenkazimulo kaYise kanye lengilosi zakhe. elinye ngelakho. kuhle ukuthi sibe lapha. lelinye ngelikaEliya. asakhe lapha amadumba amathathu. zwanini yona. lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo. Uba uthanda. engithokoza ngayo. Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni 17 17 Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wasethatha uPetro loJakobe loJohane umfowabo. kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola. futhi khangela. bekhuluma laye. abangasoze bezwe ukufa. besaba kakhulu. 5 Kwathi esakhuluma. 8 Sebephakamisile amehlo abo. 9 Sebesehla entabeni.

21 Kodwa loluhlobo kaluphumi ngaphandle komkhuleko langokuzila ukudla. lizakuthi kulintaba: Suka lapha uye laphaya. akuhawukele indodana yami. UJesu uthela umthelo 24 Kwathi sebefikile eKapenawume. 27 Kodwa-ke ukuze singabakhubekisi. Basebedabuka kakhulu. koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelela? Mletheni kimi lapha. Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane 14 Kwathi sebefikile exukwini. idimoni laseliphuma kuyo. 18 UJesu waselikhuza. njalo izasuka. 23 njalo bazayibulala. Simoni? Amakhosi omhlaba emukela kubani imfanelo kumbe imithelo? Kumadodana abo yini. ngoba iwele kanengi emlilweni. UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe 22 Besahlezi eGalili. ngoba ilesithuthwane iyahlupheka kakhulu. abemukela umthelo beza kuPetro bathi: Umfundisi wenu katheli1 yini? 25 Wathi: Yebo. uJesu wamqalela wathi: Ucabangani. futhi kaliyikwehlulwa lutho. 16 Njalo ngiyilethe kubafundi bakho. kodwa ngosuku lwesithathu izavuswa. 19 Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukulikhupha? 20 UJesu wasesithi kubo: Kungenxa yokungakholwa kwenu. uzabuyisela zonke izinto. 12 kodwa ngitsho kini ukuthi uEliya sewafika. Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Aluba lilokholo olunjengohlamvu lwemasitedi. 17 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo.UMathewu 18 7 April 2007 kwabafileyo iNdodana yomuntu. kodwa kabamazanga. umntwana wasesila kusukela kulelohola. hamba uye elwandle uphose . kodwa benza kuye konke ababekuthanda. uJesu wathi kubo: INdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu. 10 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Pho batsholoni ababhali ukuthi uEliya ufanele ukufika kuqala? 11 UJesu wasephendula wathi kubo: UEliya uzafika kuqala isibili. UJesu wathi kuye: Ngakho-ke amadodana akhululekile. 13 Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane uMbhabhathizi. kodwa behlulekile ukuyisilisa. kweza kuye umuntu waguqa phambi kwakhe wathi: 15 Nkosi. kumbe kwabezizwe? 26 UPetro wathi kuye: Kwabezizwe. futhi kanengi emanzini. Esengenile endlini. ngokunjalo leNdodana yomuntu izahlutshwa yibo.

ngoba ngithi kini: Ezulwini ingilosi 1 katheli: kuthiwa kulimi lomdabuko. UJesu ufundisa ngokuthobeka langezikhubekiso 18 18 Ngalesosikhathi abafundi beza kuJesu. esifika ngaye isikhubekiso! 8 Njalo uba isandla sakho kumbe unyawo lwakho kukukhubekisa. bathi: Kanti ngubani omkhulu embusweni wamazulu? 2 UJesu wasebizela kuye umntwana omncane wammisa phakathi kwabo. phose umholo wensuku ezine . kungakuhle kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu lilengiswe entanyeni yakhe. 6 Kodwa loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi. 10 Qaphelani lingadeleli omunye walaba abancinyane. likhuphe ulilahlele khatshana lawe. kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo.ingwegwe. kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo elilodwa. kuqume ukulahlele khatshana lawe. kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini kumbe uyisiqhwala. 4 Ngakho lowo ozazithoba njengalumntwana omncane. abesetshoniswa enzikini yolwandle. wemukela mina. kulokuthi ulezandla ezimbili kumbe inyawo ezimbili uphoselwe emlilweni olaphakade. isitateri. 5 Njalo loba ngubani owemukela abe munye umntwana omncane onje ebizweni lami. 3 wasesithi: Ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi liphenduke libe njengabantwana abancane. kuzakuthi usuvule umlomo wayo uzathola imali2. 9 Futhi uba ilihlo lakho likukhubekisa. 7 Maye kuwo umhlaba ngenxa yezikhubekiso! Ngoba izikhubekiso zimele ukufika. phose ingxenye yeshekeli 2 imali: or. kodwa maye kulowomuntu. uyithathe ubanike ibe ngeyami leyakho. nguye omkhulu embusweni wamazulu. uthathe inhlanzi ezaphuma kuqala. kalisoze lingene embusweni wamazulu. ididirakuma.

ngiqinisile ngithi kini: Uthokoza ngayo kakhulu. besekulahleka enye yazo.26 7 April 2007 UMathewu 19 zabo zihlala zibona ubuso bukaBaba osemazulwini. kuzakuba kubotshiwe ezulwini. owayethanda ukulandiselana . kazitshiyi yini ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye. ahambe ezintabeni ukuyadinga elahlekileyo? 13 Futhi uba kungenzakala ukuthi ayithole. umzuzile umfowenu. kuzakuba kukhululiwe ezulwini. Ukuphathwa kwabenza okubi 15 Kodwa nxa umfowenu ekona. bazalwenzelwa nguBaba osemazulwini. kodwa kuze kube ngamatshumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. kabe njengowezizwe lomthelisi kuwe. thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi. tshela ibandla. njalo konke elizakukhulula emhlabeni. 20 Ngoba lapho ababili kumbe abathathu ababuthene khona ebizweni lami. Imvu elahlekileyo 12 Licabangani? Uba umuntu othile elezimvu ezilikhulu. ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathu. ngikhona lapho phakathi kwabo. kulalezo ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye ezingalahlekanga. 23 Ngakho umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi. ukuthi kubhubhe abe munye walaba abancinyane. njalo ngimthethelela? Kuze kube kasikhombisa yini? 22 UJesu wathi kuye: Kangitsho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa. uba esala ukuzwa lalo ibandla. 11 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukusindisa okwakulahlekile. 18 Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni. 14 Ngokunjalo kayisiyo intando kaYihlo osemazulwini. 16 kodwa uba engakuzwa. Umfanekiso wenceku engelasihawu 21 UPetro wasemsondelela wathi: Nkosi. 17 njalo nxa esala ukubezwa bona. hamba umsole phakathi kwakho laye kuphela. Ukukhuleka kwabahlanganyelayo 19 Njalo ngithi kini: Uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayo. umfowethu uzangona kangaki. Uba ekuzwa.

weza emikhawulweni yeJudiya ngaphetsheya kweJordani. 3 Basebesiza kuye abaFarisi bemlinga. ize ihlawule konke efanele ikuhlawule kuyo. 27 Inkosi yaleyonceku yasisiba lesihelo yayikhulula. uba lingathetheleli lowo lalowo umfowenu iziphambeko zakhe ngenhliziyo zenu. 30 Kodwa yona yala. yathi: Nkosi. futhi ngizakuhlawula konke. olomlandu kuyo wabodenariyo* abalikhulu. yayixolela umlandu. lakho konke elakho. wasuka eGalili. wonke lowomlandu ngakuxolela.lenceku zakhe. 24 Kwathi eseqalile ukulandisa. yathi: Ngihlawula okufaneleyo. 2 Amaxuku amakhulu asemlandela. 32 Inkosi yayo yasiyibizela kiyo yathi kiyo: Wena nceku embi. wasewasilisa lapho. kwalethwa kuye enye elomlandu kuyo wamathalenta* azinkulungwane ezilitshumi. ngoba wangincenga. ungibekezelele. bathi kuye: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo ngaso sonke isizatho? 4 Wasephendula wathi kubo: Kalifundanga yini ukuthi owadabula ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana? 5 . kodwa yasuka yayiphosela entolongweni. ize iwuhlawule umlandu. njengoba lami ngakuhawukela? 34 Inkosi yayo yasithukuthela yayinikela kubahlukuluzi. futhi ngizakuhlawula konke. wathi: Ungibekezelele. 31 Kwathi abayizinceku kanye layo bebona izinto ezazenzakele badabuka kakhulu. 25 Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula. 26 Ngakho inceku yawa phansi imkhothamela. yambamba yamkhama. beza babikela inkosi yabo konke okwakwenzekile. 28 Kodwa yaphuma leyonceku yathola omunye oyinceku kanye layo. 29 Ngakho oyinceku kanye laye wawa phansi ezinyaweni zayo wayincenga. 35 Uzakwenza njalo kini laye uBaba osezulwini. besekuhlawulwa. inkosi yayo yalaya ukuthi ithengiswe. lomkayo labantwana bayo. 33 ngabe lawe kawumhawukelanga yini omunye oyinceku kanye lawe. Ukuhlalisana kwabathatheneyo 19 19 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi.

kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. kodwa kwabakunikiweyo. 20 Ijaha lathi kuye: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami. 9 Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe. njalo. 22 Kodwa selizwile lelilizwi ijaha lasuka lidanile. ngaphandle kokufeba abesethatha omunye. 15 Wasebeka izandla phezu kwabo. hamba uthengise impahla zakho uphe abayanga. labo ababili bazakuba nyamanye. kwasondela omunye wathi kuye: Mfundisi olungileyo. abazithenileyo ngenxa yombuso wamazulu. wasuka lapho.UMathewu 20 7 April 2007 Wasesithi: Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina. Kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni. kodwa abafundi babakhuza. ungebi. 18 Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Yile: Ungabulali. gcina imilayo. 19 hlonipha uyihlo lonyoko. 7 Bathi kuye: Pho uMozisi walayelani ukunika incwadi yesehlukaniso. Ukubusiswa kwabantwana abancane 13 Khona kwalethwa kuye abantwana abancane. ukuze ngibe lempilo elaphakade? 17 Wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo. Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi lamuntu okwehlukanisayo. 11 Kodwa wathi kubo: Kakusibo bonke abangalemukela lelilizwi. akhuleke. lingabanqabeli ukuza kimi. lokumala? 8 Wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu uMozisi walivumela ukwala omkenu. akusizi ukuthatha. abazalwa benjalo kusukela eziswini zabonina. ngoba lalilempahla ezinengi. 12 Ngoba kukhona abathenwa. Lowo ongakwemukela lokho kakwamukele. kodwa sebenyamanye. inamathele kumkayo. wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini. ngisaswelani? 21 UJesu wathi kulo: Uba uthanda ukuphelela. kukhona futhi abathenwa. uNkulunkulu. ngaphandle koyedwa. ungafakazi amanga. ngizakwenzani okulungileyo. ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo. njalo uze lapha. ungilandele. 6 ngakho kabasebabili. ngoba umbuso wamazulu ungowabanje. abathenwa ngabantu. Ijaha elinothileyo 16 Njalo khangela. 14 Kodwa uJesu wathi: Vumelani abantwana abancane. njalo kukhona abathenwa. uyafeba. ungafebi. futhi othatha owaliweyo uyafeba. . 10 Abafundi bathi kuye: Uba udaba lomuntu lomfazi lunjalo.

adle ilifa lempilo elaphakade. owaphuma ekuseni kakhulu ukuqhatsha izisebenzi ziye esivinini sakhe. 4 lakulabo wathi: Yanini lani esivinini. kumbe unina. Bahamba-ke. njalo loba yini efaneleyo ngizalinika yona. 29 Laye wonke otshiye izindlu.23 UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uzangena ngokulukhuni embusweni wamazulu. kulokuthi onothileyo angene embusweni wezulu. Umvuzo wokuzidela 27 Khona uPetro waphendula wathi kuye: Khangela. Umfanekiso wezisebenzi zesivini 20 20 Ngoba umbuso wamazulu ufanana lomuntu ongumninindlu. wenza njalo. 25 Sebezwile abafundi bakhe bamangala kakhulu. 6 . 24 Njalo futhi ngithi kini: Kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi. kumbe amasimu. 2 esevumelene lezisebenzi ngodenariyo* ngosuku. kumbe abantwana. ngenxa yebizo lami. labokucina ngabokuqala. thina sitshiye konke sakulandela. kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka. 30 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina. kumbe umkakhe. 3 Wasephuma sekungaba lihola lesithathu*. kumbe odadewabo. ekuvuselelweni lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi sokukhanya kwayo. kumbe uyise. 5 Wabuya waphuma sekungaba lihola lesithupha* langelesificamunwemunye. wazithuma esivinini sakhe. uzakwemukela ngekhulu. bathi: Pho kungasindiswa bani? 26 Kodwa uJesu wabakhangela wathi kibo: Kubantu kakulakwenzeka. pho sizazuzani? 28 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lina elingilandeleyo. lani lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambili lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli. kumbe abafowabo. wabona abanye bemi emdangeni bengenzi lutho.

ngiyathanda ukumnika lowokucina njengawe. njalo lizakwemukela lokho okufaneleyo. enye ngakwesokunene sakho. 9 Kuthe befika abaqhatshwa ngehola letshumi lanye ngulowo lalowo wemukela udenariyo. njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali. uqale ngezokucina kuze kube ngezokuqala. 10 Njalo sebezile abokuqala bacabanga ukuthi bazakwemukela okungaphezulu. 12 besithi: Labo abokucina basebenze ihola elilodwa. 8 Kwathi sekuntambama umninisivini wathi enduneni yakhe: Biza izisebenzi. 21 Wasesithi kuye: Ufunani? Wathi kuye: Tshono ukuthi la amadodana ami amabili ahlale. kanti kawuvumelananga lami ngodenariyo? 14 Thatha okwakho uhambe. embusweni wakho. wathi kubo: 18 Khangelani. 22 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kalikwazi elikucelayo. labokuqala ngabokucina. 15 Kumbe angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami? Loba ilihlo lakho libi yini. Wathi kubo: Yanini lani esivinini. 13 Kodwa ephendula wathi komunye wabo: Mngane. uzibhadale iholo. waguqa wacela ulutho kuye. angikoni. lenye ngakwesokhohlo. besebeyilahlela ukufa. ngoba banengi ababiziweyo. senyukela eJerusalema. libhabhathizwe ngobhabhathizo mina engizabhabhathizwa ngalo. UJesu ukhuza amadodana kaZebediya 20 Kwasekusiza kuye unina wamadodana kaZebediya kanye lamadodana akhe. kodwa labo bemukela udenariyo ngamunye. UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe 17 Kwathi uJesu esesenyukela eJerusalema wathatha abalitshumi lambili bodwa besendleleni. 11 Kwathi beyemukela bamsola umninindlu. . njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina? Bathi kuye: Singakwenza. njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke. kodwa ubalinganise lathi. ngoba mina ngilungile? 16 Kunjalo-ke abokucina bazakuba ngabokuqala. Linganatha yini inkezo engizayinatha mina. esithwele ubunzima bosuku lokutshisa. kodwa balutshwana abakhethiweyo. wathi kubo: Limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho? 7 Bathi kuye: Ngoba akulamuntu osiqhatshileyo. wathola abanye bemi bengenzi lutho.28 7 April 2007 UMathewu 21 Kwathi sekungaba lihola letshumi* lanye waphuma. 23 Wasesithi kubo: Ngeqiniso lizayinatha inkezo yami. 19 bayinikele kwabezizwe ukuyiyangisa lokuyitshaya ngesiswepu lokuyibethela.

zasezimlandela. wathi: Lifuna ukuthi ngilenzeleni? 33 Zathi kuye: Nkosi. ukuthi amehlo ethu avuleke. ixuku elikhulu lamlandela. Ndodana kaDavida! 32 UJesu wasesima wazibiza. Nkosi. kodwa ukubasebenzela. kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu. Nkosi. 25 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi: Liyazi ukuthi ababusi bezizwe bayazibusa ngobulukhuni. sezizwile ukuthi uJesu uyadlula. 34 UJesu esesiba lesihelo wathinta amehlo azo. njalo amehlo azo ahle abona. UJesu ungena eJerusalema 21 21 Kwathi-ke sebesondele eJerusalema. 28 njengalokhu iNdodana yomuntu kayizanga ukusetshenzelwa. 2 wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani. zamemeza. 27 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu. 30 Njalo khangela. lezikhulu zisebenzisa amandla phezu kwazo.kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami. kodwa zamemeza kakhulu. lokunika impilo yayo ibe lihlawulo labanengi. zathi: Sihawukele. bathukuthela ngezelamani ezimbili. 26 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu. Ubukhulu obuqotho 24 Kwathi sebezwile abalitshumi. zisithi: Sihawukele. Ndodana kaDavida! 31 Ixuku laselizikhuza ukuthi zithule. kayisikho okwami ukuphana ngakho. . kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo nguBaba. sebefikile eBetfage entabeni yeMihlwathi. iziphofu ezimbili zazihlezi endleleni. khona uJesu wathuma abafundi ababili. UJesu usilisa iziphofu ezimbili 29 Kwathi bephuma eJeriko.

iNkosi yakho iyeza kuwe. Njalo umkhiwa wahle wabuna. oweNazaretha yeGalili. wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini. walala khona. labantwana bememeza ethempelini. libakhulule. 13 Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko. 14 Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini. wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida! bathukuthela. ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi. 20 Kwathi bebona lokhu abafundi bakhe bamangala. 8 Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endleleni. 15 Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo. njalo uzahle abathumele. walamba. besithi: Hosana* eNdodaneni kaDavida! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. lizakuthi: INkosi iyabaswela. wasegenqula amatafula ababentshintshelana imali. libalethe kimi. kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. benza njengalokhu uJesu wayebalayile. ukuthi: 5 Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthi: Khangela. wasondela kuwo. bamhlalisa phezu kwazo. Ukuhlanjululwa kwethempeli 12 UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu. 3 Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini. Hosana kweliphezulu! 10 Esengenile eJerusalema umuzi wonke wanyakazela wathi: Ngubani lo? 11 Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethi.UMathewu 21 7 April 2007 lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe. bazendlala endleleni. babeka izembatho zabo phezu kwabo. lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba. 19 kwathi ebona umkhiwa othile endleleni. alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeni wezingane lowabamunyayo uphelelise indumiso? 17 Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani. besithi: Umkhiwa uhle wabuna njani? 21 UJesu . Ukuthukwa komkhiwa 18 Kwathi ebuyela emzini ekuseni. 6 Abafundi bahamba-ke. wasezisilisa. 9 Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza. 7 baletha ubabhemi lethole. 16 basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo. lethole lilaye. 4 Njalo konke lokhu kwenzeka. imnene igade ubabhemi lethole inkonyana yenyamazana yokuthwala. labanye bagamula ingatsha zezihlahla. katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa.

lami ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya: 25 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ngaphi? Ezulwini kumbe ebantwini? Basebekhulumisana. 30 Wasesiya kweyesibili watsho njalo. ngoba bonke bamphatha uJohane njengomprofethi. Umfanekiso wamadodana amabili 28 Kanti licabangani? Umuntu wayelamadodana amabili. nkosi. abapristi abakhulu labadala besizwe basondela kuye esafundisa. kuzakwenzeka. waya kweyokuqala wathi: Mntanami. uzakuthi kithi: Pho kalikholwanga kuye ngani? 26 Kodwa uba sisithi: Ebantwini. bathi: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya? Njalo ngubani okunike leligunya? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye. 27 Basebemphendula uJesu bathi: Kasazi. 31 Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. Kodwa emva kwalokho yaphenduka. Kodwa kayiyanga. 22 Njalo konke loba yini eliyicelayo emkhulekweni. hamba. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiyahamba. siyesaba ixuku. Igunya likaJesu 23 Kwathi esengenile ethempelini. kodwa loba lithi lakulintaba: Qutshunwa uphoselwe olwandle. likholwa. lingathandabuzi. yahamba. lizayemukela. 29 Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholo. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi lezifebe bayangena embusweni . uyesebenza lamuhla esivinini sami. uba lingitshela lokhu. kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphela. besithi: Uba sisithi: Ezulwini.

kodwa . yilo eseliyinhloko yengonsi. 38 Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifa. abazamnika izithelo ngezikhathi zazo. Umfanekiso wedili lomtshado 22 22 UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso. 36 Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqala.30 7 April 2007 UMathewu 22 kaNkulunkulu phambi kwenu. njalo sibambe ilifa layo. 46 Kwathi sebedinga ukumbamba besaba amaxuku. 35 abalimi basebezibamba inceku zakhe. 3 wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni. enye bayitshaya. 32 Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga. uzabenzani abalimi labo? 41 Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababi. wozani. kalikholwanga kuye. unikwe isizwe esithela izithelo zawo. 34 Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo. owenzela indodana yakhe idili lomtshado. wathuma inceku zakhe kubalimi. 44 Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa. owahlanyela isivini wasibiyela ngothango wagebha isikhamelo kuso wakha umphotshongo. lenye bayikhanda ngamatshe. lokhu yikwenza kweNkosi. njalo uzaqhatshisa isivini kwabanye abalimi. kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza. waya kwelinye ilizwe. 37 Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzi. siyibulale. Umfanekiso wabalimi besivini 33 Zwanini omunye umfanekiso. kodwa lina selikubonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuye. ukuze zamukele izithelo zakhe. kodwa abathelisi lezifebe bakholwa kuye. basebesenza njalo kulezo. 45 Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo. lenye bayibulala. 39 Basebeyibamba bayiphosela ngaphandle kwesivini. wathi: 2 Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi. wasiqhatshisa kubalimi. 42 UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo. njalo kuyamangalisa emehlweni ethu? 43 Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu. esithi: Bazayihlonipha indodana yami. 40 Ngakho mhla kufika umninisivini. ngoba ayemphatha njengomprofethi. bayibulala.

limsuse limphosele emnyameni ongaphandle. ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. 20 Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? 21 Bathi: NgokaKesari. Basebemlethela udenariyo*. yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali. wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari. ababi kanye labalungileyo. 8 Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile. kodwa abanxusiweyo bebengafanelanga. bazihambela. izinto zonke sezilungile. ngoba kawunanzi isimo somuntu. besithi: Mfundisi. Umthelo kaKesari 15 Khona-ke abaFarisi basuka. bacebisana ngokuthi bangamthiya njani ekukhulumeni. 10 Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo. wozani emtshadweni. 5 Kodwa kabananzanga. 13 Inkosi yasisithi ezincekwini: Mbopheni inyawo lezandla.kabavumanga ukubuya. ungene njani lapha ungembathanga isembatho somtshado? Kodwa yena waqunywa umlomo. Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari izinto . kodwa balutshwana abakhethiweyo. siyazi ukuthi wena uqotho. 9 Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela. 11 Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembethe isembatho somtshado. 17 Ngakho sitshele. sengilungisile ukudla kwami. libabizele emtshadweni. njalo bonke elingabathola. lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. 7 Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela. omunye ekuthengiselaneni kwakhe. lingilingelani? 19 Ngitshengisani imali yokuthela. omunye ensimini yakhe. 4 Wabuya wathuma ezinye inceku. kumbe hatshi? 18 Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi: Bazenzisi. yatshisa umuzi wabo. kawukhathaleli muntu. 16 Basebethuma kuye abafundi babo kanye labakaHerodi. esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani. 6 abaseleyo basebezibamba inceku zakhe baziphatha kubi bazibulala. indlu yomtshado yasigcwala abahleziyo. 12 yasisithi kuye: Mngane. 14 Ngoba banengi ababiziweyo. inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe.

Ukuvuka kwabafileyo 23 Ngalolosuku kweza kuye abaSadusi. kwaze kwaba kowesikhombisa1. loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu. 39 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 35 Lomunye wabo isazumthetho sambuza. 29 Kodwa uJesu waphendula wathi kubo: Liduhile. kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu. 1 owesikhombisa: Gr. langengqondo yakho yonke. owokuqala wasethatha umfazi wafa. esithi: 32 Mina nginguNkulunkulu kaAbrahama. 42 esithi: Licabangani ngoKristu? Uyindodana kabani? Bathi kuye: NgekaDavida. babuthana ndawonye. 22 Kwathi sebezwile bamangala. futhi engelanzalo. kodwa owabaphilayo. Umlayo wokuqala 34 Kwathi abaFarisi. 26 Kwaba njalo lowesibili. uMozisi wathi: Uba umuntu esifa engelabantwana. 31 Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo. simlinga. umfowabo uzamthatha umkakhe. bamtshiya bahamba.UMathewu 23 7 April 2007 zikaKesari. sisithi: 36 Mfundisi. 38 yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu. loNkulunkulu kaJakobe? UNkulunkulu kayisuye uNkulunkulu wabafileyo. loba amandla kaNkulunkulu. amvusele umfowabo inzalo. 25 Kwakukhona phakathi kwethu izelamani eziyisikhombisa. 43 Wathi kubo: Pho uDavida wambiza njani . 28 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo. ngenhliziyo yakho yonke. 40 Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi. loNkulunkulu kaIsaka. kodwa banjengengilosi zikaNkulunkulu ezulwini. lowesithathu. yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni? 37 UJesu wasesithi kuso: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho. uJesu wababuza. 30 ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani. isikhombisa UKristu losendo lwakhe 41 Kwathi sebebuthene abaFarisi. 24 besithi: Mfundisi. sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomo abaSadusi. njalo kabendiswa. 33 Kwathi amaxuku ekuzwa amangala kakhulu ngokufundisa kwakhe. abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo. uzakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Ngoba bonke babelaye. lingayazi imibhalo. langomphefumulo wakho wonke. watshiya umkakhe kumfowabo. 27 Kwathi emva kwabo bonke kwafa lomfazi. basebembuza.

ngoba bayakhuluma bengenzi. langokuzenzisa lenza imikhuleko . 13 Kodwa maye kini. osemazulwini. ngoba benza amafilakteriyu* abo abe banzi. 2 esithi: Ababhali labaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMozisi. kusukela ngalolosuku kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza. uzathotshiswa. babhali labaFarisi. ngoba munye ongumfundisi wenu. 4 Ngoba bayabopha imithwalo enzima njalo elukhuni ukuthwalwa. ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho? 45 Ngakho uba uDavida embiza ngokuthi yiNkosi. uzaphakanyiswa. esithi: 44 INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami. 7 lokubingelelwa emidangeni. lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni. ngoba livalela abantu umbuso wamazulu. bazenzisi. 10 kalingabizwa ngokuthi lingabafundisi. kugcineni likwenze. labangenayo kalibavumeli ukuthi bangene. 8 Kodwa lina kalingabizwa ngokuthi Rabi. 12 Lalowo oziphakamisayo. uKristu. uKristu. babhali labaFarisi.ekuMoya ukuthi yiNkosi. 9 Futhi lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi nguyihlo. lokubizwa ngabantu ngokuthi: Rabi*. njalo lina lonke lingabazalwane. 14 Maye kini. bayibeke emahlombe abantu. lalowo ozithobayo. 6 bathanda izihlalo zabahloniphekayo ekudleni. uyindodana yakhe njani? 46 Njalo kwakungekho owayengamphendula ilizwi. bazenzisi. 5 Njalo imisebenzi yabo yonke bayenza ukuze babonwe ngabantu. 3 ngakho konke lokhu abalitshela khona ukuthi likugcine. kodwa lingenzi njengemisebenzi yabo. UJesu usola ababhali labaFarisi 23 23 Khona uJesu wakhuluma emaxukwini lakubafundi bakhe. kodwa kabafuni ukuyisusa ngomunwe wabo. Rabi. 11 Kodwa omkhulu kini uzakuba yinceku yenu. ngoba kalingeni lina. njalo bakhulisa intshaka zezembatho zabo. ngoba munye onguYihlo. ngoba munye ongumfundisi wenu. ngoba lidla izindlu zabafelokazi.

24 Bakhokheli abayiziphofu. babhali labaFarisi. 32 lina-ke gcwalisani isilinganiso saboyihlo! 33 Zinyoka.32 7 April 2007 UMathewu 24 emide. akulutho. akulutho. kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi. igolide. 31 Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofethi. ukwahlulela lesihawu lethemba. 22 lofunga ngezulu ufunga ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu langaye ohlala phezu kwaso. kumbe ithempeli elenza igolide libe ngcwele? 18 Njalo: Loba ngubani ofunga ngelathi. kodwa liginye ikamela. 17 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhulu. nzalo yamabululu. bazenzisi. liyekele okuzima komlayo. kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo lokungcola konke. 27 Maye kini. limenze umntwana wesihogo ngokuphindiweyo kulani. kodwa loba ngubani ofunga ngegolide lethempeli. licecise amangcwaba abalungileyo. 26 MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu. 28 Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile. ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe. bazenzisi. kodwa loba ngubani ofunga ngomnikelo ophezu kwalo. babhali labaFarisi. likhetha umiyane. abonakala emahle ngaphandle. 30 lithi: Uba besikhona ensukwini zabobaba bethu. 25 Maye kini. bakhokheli abayiziphofu. 21 lofunga ngethempeli ufunga ngalo langaye ohlala kulo. kumbe ilathi elenza umnikelo ube ngcwele? 20 Ngakho ofunga ngelathi ufunga ngalo langakho konke okuphezu kwalo. umnikelo. lingaziyekeli lalezo. ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga ledile* lokumini*. bazenzisi. ngoba lidabula ulwandle lomhlaba ukuthi lenze abe munye ophendukela kumaJuda. ngoba lakha amangcwaba abaprofethi. kodwa ngaphakathi kugcwele ukuphanga lobuhwaba. 23 Maye kini. 29 Maye kini. babhali labaFarisi. ngakho lizakwemukela ukulahlwa okukhulu. 15 Maye kini. 19 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhulu. ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakho. besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofethi. babhali labaFarisi. lizaphepha njani ukulahlwa kwesihogo? . ulomlandu. bazenzisi. bazenzisi. ulomlandu. belifanele ukwenza lezizinto. ngoba lihlambulula ingaphandle yenkezo leyomganu. babhali labaFarisi. abathi: Loba ngubani ofunga ngethempeli. 16 Maye kini. kuthi nxa esenziwe njalo.

khangelani. futhi baduhise abanengi. 3 Kwathi esehlezi entabeni yeMihlwathi. wena obulala abaprofethi njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho. kodwa ukuphela kakukabi . ngoba konke lokhu kufanele kwenzeke. elambulala phakathi kwethempeli lelathi. 35 ukuze kwehlele phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni. bathi: Sitshele. UJesu ukhalela iJerusalema 37 Jerusalema. kusukela egazini likaAbela olungileyo. nanzelelani. labanye lizabatshaya ngesiswepu emasinagogeni enu libazingele imizi ngemizi. lingethuki. elingasoze lidilizelwe phansi. njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko. kungabi khona oliduhisayo. besithi: Mina nginguKristu. UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi 24 24 UJesu wasephuma wasuka ethempelini. 6 Njalo lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi. lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso sokuza kwakho. basebesondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. abafundi beza kuye bebodwa. indlu yenu isele kini ilunxiwa. Jerusalema. kuze kufike egazini likaZakariya indodana kaBarakiya. 38 Khangelani. kodwa kalivumanga. lesokuphela kwesikhathi sizakuba yini? 4 UJesu wasephendula wathi kubo: Qaphelani. 36 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke lezizinto zizakwehlela phezu kwalesisizukulwana. 39 Ngoba ngithi kini: Kalisoze langibona kusukela khathesi. 2 UJesu wasesithi kubo: Kaliziboni yini zonke lezizinto? Ngiqinisile ngithi kini: Akusoze kutshiywe lapha ilitshe elilodwa phezu kwelitshe. 5 ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami. lize lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. mina ngithuma kini abaprofethi labahlakaniphileyo lababhali.34 Ngakho. labanye babo lizababulala libabethele.

12 Njalo ngenxa yokwanda kobubi. loba ngesabatha. kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezonsuku zizafinyezwa. nguye ozasindiswa. 15 Ngakho nxa libona amanyala encithakalo.UMathewu 24 7 April 2007 khona. banikelane. 21 Ngoba ngalesosikhathi kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu. 29 Njalo masinyane emva kokuhlupheka kwalezonsuku. lapho amanqe azakubuthana khona. benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso. 7 Ngoba isizwe sizavukela isizwe. 25 Khangelani. lingakholwa. lenyanga . emi endaweni engcwele (obalayo kaqedisise). usendlini yensitha. usenkangala. kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. bazondane. 9 Lapho-ke bazalinikela ekuhluphekeni. njalo akusoze kube khona. ukuze kuthi. 28 Ngoba loba ngaphi lapho okukhona isidumbu. baduhise abanengi. 16 khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni. lombuso uvukele umbuso. nangu uKristu. khona-ke kuzafika ukuphela. khangelani. 14 Njalo lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa emhlabeni wonke kube yibufakazi ezizweni zonke. baduhise labakhethiweyo. kumbe nanguya. 11 Futhi kuzavuka abaprofethi bamanga abanengi. 8 kodwa zonke lezizinto ziyikuqala kwemihelo. 19 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! 20 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika. balibulale. nxa kungenzeka. akhulunywa nguDaniyeli umprofethi. 26 Ngakho uba bengathi kini: Khangelani. okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi. 27 Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye lentshonalanga. futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami. uthando lwabanengi luzaphola. ilanga lizafiphazwa. 17 ophezu kophahla lwendlu angehli ukuthatha ulutho olusendlini yakhe. lingaphumi. bekungesindiswe nyama. 13 kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni. 18 losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha izembatho zakhe. 10 Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubeka. njalo kuzakuba khona indlala labomatshaya-abhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. 24 Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga. 22 Uba-ke lezonsuku bezingafinyezwanga. lingakholwa. 23 Ngalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani. sengilitshelile ngaphambili.

iNdodana yomuntu izakuza.kayiyikupha ukukhanya kwayo. njalo luhlume amahlamvu. 1 ukukhala okukhulu kophondo: kumbe. ubezalinda. ngoba kalazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaliphi ihola. bethatha besendiswa. futhi ubengeyikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe. liyazi ukuthi ihlobo seliseduze. 32 Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni. 40 Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini. useduze . 39 njalo babengazi. 30 Khona-ke sizabonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu. kodwa amazwi ami awasoze adlule. ngoba ngehola elingalicabangelanga. omunye athathwe. kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu. 36 Kodwa ngalolosuku lehola kakho owaziyo ngalo. 37 Kodwa njengensuku zikaNowa. 38 Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcolo babesidla benatha. nxa libona lezizinto zonke. 42 Ngakho lindani. beseziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine. kusukela emkhawulweni omunye wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wawo. ukuthi uba umninindlu ebewazi umlindo isela elizafika ngawo. nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka. 31 Njalo izathuma ingilosi zayo lokukhala okukhulu kophondo1. njalo omunye atshiywe. uphondo. ngitsho lengilosi zemazulwini. njalo besezikhala zonke izizwe zomhlaba. kuze kwenzeke zonke lezizinto. omunye athathwe. kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. lelizwi elikhulu 2 kuseduze: kumbe. sezibona iNdodana yomuntu isiza emayezini ezulu ilamandla lenkazimulo enkulu. yazini ukuthi kuseduze2 kuseminyango. ngaphandle kukaBaba kuphela. 44 Ngakho lani-ke hlalani lilungile. 33 ngokunjalo lani. kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke. kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. lamandla amazulu azazanyazanyiswa. 43 Kodwa yazini lokhu. 41 kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni. 35 Kuzadlula izulu lomhlaba. lenkanyezi zizakuwa ezulwini. njalo omunye atshiywe. 34 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule.

47 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho. zathi: Nkosi. Nkosi. kodwa kungcono ukuthi lihambe liye kwabathengisayo lizithengele. umyeni uyeza. 8 Eziyizithutha zasezisithi kwezihlakaniphileyo: Sipheni okwamafutha enu. weza umyeni.34 7 April 2007 UMathewu 25 Umfanekiso wenceku ethembekileyo lowengathembekanga 45 Pho ngubani inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo. kwasekuvalwa umnyango. ngoba kalilwazi usuku lehola. 11 Kwathi emva kwalokho zafika lezinye intombi. inkosi yayo eyibeke phezu kwabendlu yayo. 3 Eziyizithutha. 4 kodwa ezihlakaniphileyo zathatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazo. izanika isabelo sayo labazenzisi. Umfanekiso wentombi ezilitshumi 25 25 Ngalesosikhathi umbuso wamazulu uzafananiswa lentombi ezilitshumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyeni. wazinika impahla . 2 Njalo ezinhlanu zazo zazihlakaniphile. langehola engalaziyo. zalungisa izibane zazo. 49 njalo ibisiqala ukutshaya abayizinceku kanye layo. kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo. 9 Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula. 1 izayiquma phakathi: kumbe. zathatha izibane zazo. izayiquma iyisuse Umfanekiso wemali 14 Ngoba kunjengomuntu owaya kwelinye ilizwe wabiza inceku zakhe. kazithathanga amafutha kanye lazo. 50 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo. 10 Kwathi zisiyathenga. 6 Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwa: Khangelani. Ezasezilungile zasezingena laye emtshadweni. 51 izayiquma phakathi1. lokudla lokunatha lezidakwa. lezinhlanu zaziyizithutha. ngoba izibane zethu ziyacitsha. iNdodana yomuntu efika ngalo. 13 Ngakho lindani. 5 Kwathi umyeni esephuzile. zathi: Hlezi angaseneli thina lani. sivulele! 12 Kodwa yena waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Angilazi lina. phumani liyemhlangabeza! 7 Zasezivuka lezontombi zonke. ukuthi ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo? 46 Ibusisiwe leyonceku. 48 Kodwa nxa leyonceku embi isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya. okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo. zawozela zonke zalala ubuthongo.

uzakwengezelelwa. ngizakubeka phezu kwezinengi. ngasuka ngalifihla ithalenta lakho emhlabathini. 25 ngasengisesaba. khangela. wanginika amathalenta amabili. njalo wahle wasuka. kwaba yileyo laleyo njengamandla ayo. 23 Inkosi yayo yathi kiyo: Kuhle. ubusazi ukuthi ngivuna lapho engingahlanyelanga khona. 21 Inkosi yayo yasisithi kiyo: Kuhle. 22 Kwasekusiza laleyo eyayamukele amathalenta amabili yathi: Nkosi. 26 Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo: Nceku embi lelivila. yenza amanye amathalenta amahlanu. nceku elungileyo lethembekileyo. 18 Kodwa leyo eyayamukele elilodwa yasuka yagebha emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo. 30 Leyonceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni . khangela. 24 Kodwa kweza laleyo eyayamukele ithalenta elilodwa yathi: Nkosi. ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana. khangela. wanginika amathalenta amahlanu. njalo ubutha lapho ongahlakazanga khona. 28 Ngakho mthatheleni ithalenta. ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana. yasilandiselana lazo. ulokwakho. 29 Ngoba wonke olakho uzaphiwa. njalo ekufikeni kwami ngabe ngamukele okwami lenzuzo.zakhe. lilinike yena olamathalenta alitshumi. layo yazuza amanye amabili. kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho. lenye amabili. 16 Leyo eyayamukele amathalenta amahlanu yasihamba yathengiselana ngawo. ngizakubeka phezu kwezinengi. yathi: Nkosi. ngizuzile amanye amathalenta amabili phezu kwawo. bengikwazi wena ukuthi ungumuntu olukhuni. 19 Kwathi emva kwesikhathi eside inkosi yalezonceku yafika. lenye lalinye. uvuna lapho ongahlanyelanga khona. njalo ngibutha lapho engingahlakazanga khona. 15 kwathi enye wayinika amathalenta* amahlanu. 20 Kwasekusiza eyayamukele amathalenta amahlanu yaletha amanye amathalenta amahlanu. ngena entokozweni yenkosi yakho. 17 Ngokunjalo laleyo elamabili. ngena entokozweni yenkosi yakho. ngizuzile amanye amathalenta amahlanu phezu kwawo. 27 ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga. nceku elungileyo lethembekileyo.

ngangisentolongweni. 33 ibisibeka izimvu ngakwesokunene sayo. 36 ngangize. kumbe uze. 42 Ngoba ngangilambile. loba womile. sakubona nini ulambile. khona izahlala esihlalweni sobukhosi sodumo lwayo. ngangomile. futhi sakugqokisa? 39 Njalo sakubona nini ugula. loba usentolongweni. loba ugula. ngangisentolongweni. kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo. kodwa abalungileyo empilweni elaphakade. lina eliqalekisiweyo. njalo sakunika ukudla. loba ungowemzini. ithi: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba lingakwenzanga komunye walaba abancinyane. lengilosi ezingcwele zonke laye. 34 Khona-ke iNkosi izakuthi kubo abangakwesokunene sayo: Wozani. 32 kuzabuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. 43 ngangingowemzini. olungiselwe uSathane lengilosi zakhe. besithi: Nkosi. futhi sakwemukela. loba uze. leza kimi. kodwa kalingigqokisanga. ngangize. kumbe womile. lina elibusisiweyo nguBaba. wathi kubafundi bakhe: 2 Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuzakuba . kodwa kalinginikanga ukudla. lidle ilifa lombuso eliwulungiselweyo kusukela ekusekelweni komhlaba. liye emlilweni olaphakade. njalo sakunathisa? 38 Njalo sakubona nini ungowemzini. langemukela. langigqokisa. Iqhinga lokumbulala uJesu 26 26 Kwasekusithi uJesu eseqedile wonke lamazwi. njalo izabehlukanisa abanye kwabanye. ngangomile. 37 Khona abalungileyo bezayiphendula. loba usentolongweni. kodwa kalinginathisanga. leza ukungibona. njengomalusi esehlukanisa izimvu embuzini. ngangingowemzini. Ukwahlulela kweNdodana yomuntu 31 Njalo nxa isiza iNdodana yomuntu ngobukhosi bayo. 35 Ngoba ngangilambile. ngangigula. njalo seza kuwe? 40 Futhi iNkosi izaphendula ithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba likwenzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane. kodwa kalizanga ukungibona. 41 Ngalesosikhathi izakuthi njalo kubo abangakwesokhohlo: Sukani kimi. besithi: Nkosi. likwenzile kimi. kodwa kalingemukelanga. kodwa kasakusiza? 45 Isizabaphendula. 44 Khona lalaba bazamphendula. kalikwenzanga lakimi. langinika ukudla.UMathewu 26 7 April 2007 ongaphandle. 46 Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade. langinathisa. kodwa imbuzi ngakwesokhohlo. sakubona nini ulambile. ngangigula.

mina-ke ngizamnikela kini? Basebevumelana laye ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu. othiwa nguJudasi Iskariyothi. 10 Kodwa uJesu ekwazi wathi kubo: Limhluphelani owesifazana? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kimi.liPhasika. 7 kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma wealibasta* ulamagcobo aligugu elikhulu. leNdodana yomuntu izanikelwa ukuze ibethelwe. wasewuthululela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. besekunikwa abayanga. UJesu ugcotshwa eBethani 6 Kwathi uJesu eseBethani endlini kaSimoni olobulephero. 5 Kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi. wasesiya kubapristi abakhulu. 8 Kodwa abafundi bebona lokhu bathukuthela. 16 Njalo kusukela lapho wadinga ithuba elihle lokumnikela. Umvuzo wokumnikela uJesu 14 Omunye wabalitshumi lambili. ukwenzele umngcwabo wami. bathi: Ngokwani ukumotsha lokhu? 9 Ngoba la amagcobo angathengiswa ngemali enengi. lalokho akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho. Ukumiswa kwesidlo esingcwele 17 Kwathi ngolokuqala lwesinkwa esingelamvubelo abafundi beza kuJesu. 12 Ngoba ngokuthululela amagcobo emzimbeni wami. 11 ngoba abayanga lihlala lilabo. besithi kuye: Uthanda ukuthi sikulungisele ngaphi . 13 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli. kube yisikhumbuzo ngaye. 3 Kwasekubuthana abapristi abakhulu lababhali labadala besizwe egumeni lompristi omkhulu othiwa nguKayafasi. kodwa mina kalihlali lilami. 4 basebecebisana ukuthi bambambe uJesu ngobuqili bambulale. hlezi kube khona isiphithiphithi ebantwini. 15 wathi: Lizanginikani.

wathi: Thathani. 20 Kwathi ifika intambama wayehlezi labalitshumi lambili. mina angisoze ngikhubeke. isihlabelelo EGetsemane 36 UJesu wasefika labo endaweni ethiwa . 1 wasesibusisa: imibhalo eminengi yesiGriki ithi. 34 UJesu wathi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobubusuku. uJesu wathatha isinkwa. 19 Benza-ke abafundi njengoba uJesu ebalayile. 25 Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi: Rabi*. 33 Kodwa uPetro waphendula wathi kuye: Lanxa bonke bezakhutshekiswa ngawe. kuze kufike lolosuku lapho ngizasinatha lani sisitsha embusweni kaBaba.36 7 April 2007 UMathewu 26 ukuthi udle iPhasika? 18 Wasesithi: Hambani liye emzini kumuntu onje. Basebesitsho njalo bonke abafundi. ngizalandulela ukuya eGalili. 21 Bathi besidla wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uzanginikela. 29 Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesisithelo sevini. kodwa maye kulowomuntu. wabonga. wabanika. esithi: Nathani lonke kuyo. njengokulotshiweyo ngayo. 22 Basebedabuka kakhulu baqala ukuthi kuye ngamunye wabo: Nkosi. ngizakwenza iPhasika kwakho kanye labafundi bami. izimvu zomhlambi besezihlakazeka. basebelungisa iPhasika. elesivumelwano esitsha. nguye ozanginikela. 30 Kwathi sebehlabele ingoma2 yokudumisa baphuma baya entabeni yeMihlwathi. wasihlephula wabanika abafundi. wabonga 2 ingoma: kumbe. angisoze ngikulandule. Ukuxwayiswa kukaPetro 31 UJesu wasesithi kubo: Lina lonke lizakhutshekiswa ngami ngalobubusuku. kayisimi yini? Wathi kuye: Utshilo wena. 32 Kodwa emva kokuvuswa kwami. ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umalusi. 28 ngoba lokhu kuligazi lami. lidle. 26 Kwathi besidla. wasesibusisa1. elichithelwa abanengi kukho ukuthethelelwa kwezono. lingakakhali iqhude. lokhu kungumzimba wami. 27 Wasethatha inkezo. 24 Sibili iNdodana yomuntu ihamba. kayisimi yini? 23 Wasephendula wathi: Lo ofaka isandla sakhe kanye lami emganwini. 35 UPetro wathi kuye: Loba kudingeka ngife lawe. iNdodana yomuntu enikelwa nguye! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga. uzangilandula kathathu. lithi kuye: UMfundisi uthi: Isikhathi sami sesiseduze.

50 UJesu wasesithi kuye: Mngane. kwafika uJudasi omunye wabalitshumi lambili. khangelani. ngisayakhuleka laphaya. esitsho wona lawomazwi. isikhathi sesisondele. nguye. 53 Kumbe ucabanga . esithi: Lowo engizamanga. wabafica belele. 48 Laye omnikelayo wayebanike isiboniso. 39 Waseqhubeka ibangana. ukuze lingangeni ekulingweni. ngoba amehlo abo ayenzima. hlalani lapha lilinde lami. 37 Wasethatha kanye laye uPetro lamadodana amabili kaZebediya. wagadla inceku yompristi omkhulu waquma indlebe yayo. omunye walabo ababeloJesu. umoya uyavuma. ulandeni? Basebesondela bamdumela uJesu ngezandla. waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhulu. wathi: Baba. wathi kubo: Lalani-ke liphumule. kakudlule kimi linkezo. 45 Wasesiza kubafundi bakhe. sihambe. kodwa inyama ibuthakathaka. uba kungenzeka. uba inkezo le ingedlule kimi. ngoba bonke ababamba inkemba bazabhubha ngenkemba. 40 Wasesiza kubafundi. welula isandla. 44 Wasebatshiya wahamba futhi wakhuleka ngokwesithathu. bambamba. livela kubapristi abakhulu labadala besizwe. khangelani. ngaphandle kokuthi ngiyinathe. 52 UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo. 49 Njalo wahle wasondela kuJesu wathi: Mpilo enhle. Rabi! Wasemanga. limbambe. 51 Futhi khangela. onginikelayo useduze. futhi iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. kayenziwe intando yakho. 46 Sukumani. 42 Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka. Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe 47 Kwathi esakhuluma. wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi: Baba. njalo elexuku elikhulu elilemihedla lezinduku.yiGetsemane. wasesithi kubafundi: Hlalani phansi lapha. kodwa kungabi njengoba ngithanda mina. wathi kuPetro: Kanti belingelinde lami ihola ibenye? 41 Lindani likhuleke. 43 Wasebuya wabafica futhi belele. wakhokha inkemba yakhe. 38 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni. kodwa njengoba uthanda wena. khangela.

lapho ababebuthene khona ababhali labadala. ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi. ukuze bambulale. 68 bathi: Profetha kithi. futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosi edlula itshumi lambili? 54 Pho ingagcwaliseka njani imibhalo. ukuze abone isicino. ukuthi usitshele ukuthi unguKristu. 62 Kwasekusukuma umpristi omkhulu wathi kuye: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 63 Kodwa uJesu wathula. 70 Kodwa . 66 licabangani? Basebephendula besithi: Ulecala lokufa. Basebemtshiya bonke abafundi babaleka. 56 Kodwa konke lokhu kwenzakele. sisadingelani abafakazi? Khangelani. 67 Basebemkhafulela amathe ebusweni bamdutshuza. kwasekusiza kuye incekukazi ethile encane. Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla isiza phezu kwamayezi ezulu. ababutholanga. 59 Njalo abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke badinga ubufakazi bamanga obumelana loJesu. 60 kodwa kababutholanga. 65 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe. lanxa kwavela abafakazi abanengi bamanga. ukuthi kumele ukuthi kube njalo? 55 Ngalelohola uJesu wathi emaxukwini: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku ukuzangibamba? Bengihlezi insuku ngensuku ethempelini ngifundisa. 64 UJesu wathi kuye: Utshilo wena. Kristu. labanye bamwakala. 58 Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana. yathi: Lawe ubuloJesu weGalili. Kwathi emva kwalokho kwavela ababili abafakazi bamanga. wathi: Usehlambazile. khathesi seliyizwile inhlamba yakhe. njalo wangena phakathi wahlala phansi lezinceku. ngubani okutshayileyo? UPetro ulandula uJesu 69 UPetro wayesehlezi ngaphandle egumeni. UJesu uphambi kompristi omkhulu 57 Lababembambile uJesu bamqhuba bamusa kuKayafasi umpristi omkhulu. iNdodana kaNkulunkulu. 61 bathi: Lo wathi: Ngilakho ukudiliza ithempeli likaNkulunkulu. kodwa kalingibambanga. njalo ngilakhe ngensuku ezintathu. Umpristi omkhulu wasephendula wathi kuye: Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo. kwaze kwaba segumeni lompristi omkhulu.UMathewu 27 7 April 2007 ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi.

kuze kube lamuhla. yathi kwababekhona: Laye lo ubeloJesu weNazaretha. ukuthi bambulale. ngoba lokukhuluma kwakho kuyakuveza. UJesu unikelwa kuPilatu umbusi 27 27 Kwathi sekusile. wasuka. uzangilandula kathathu. bonke abapristi abakhulu labadala babantu bacebisana ngoJesu. Wasephumela ngaphandle wakhala ngokudabuka okukhulu. 5 Wasephosela inhlamvu zesiliva ethempelini. 74 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu. wazisola wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadala. intengo yalowo owalinganiswayo. Njalo lahle lakhala iqhude. 4 wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacala. 7 Basebecebisana bathenga ngazo isiqinti sombumbi. 9 Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi uJeremiya. Ukuzibulala kukaJudasi 3 Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe. 6 Abapristi abakhulu basebethatha inhlamvu zesiliva bathi: Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni. wayaziphanyeka. 72 Wasebuya elandula ngesifungo esithi: Kangimazi lumuntu. 71 Kwathi esephuma esiya esangweni. Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena. wathi: Kangikwazi lokho okutshoyo. esithi: Basebethatha inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu. ngoba ziyintengo yegazi. . ukuthi sibe ngesokungcwaba abezizwe. 8 Ngakho lesosiqinti sathiwa yisiqinti segazi. 73 Kwathi emva kwesikhatshana labo ababemi khona basondela bathi kuPetro: Ngeqiniso lawe ungowabo. enye incekukazi encane yambona.walandula phambi kwabo bonke. 2 sebembophile bamqhuba bamnikela kuPontiyusi Pilatu umbusi. 75 UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu esithi kuye: Lingakakhali iqhude.

22 UPilatu wathi kubo: Pho ngimenzeni uJesu othiwa nguKristu? Bonke bathi kuye: Kabethelwe. 20 Kodwa abapristi abakhulu labadala bancengana lamaxuku ukuthi acele uBarabasi ambhubhise uJesu. 25 Bonke abantu basebephendula bathi: Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu. umbusi wasembuza. ziboneleni lina. UJesu uphambi kukaPilatu 11 UJesu wasesima phambi kombusi. 13 UPilatu wasesithi kuye: Kawuzwa yini izinto ezingaka abazifakaza ngawe? 14 Kodwa kamphendulanga lakwelilodwa ilizwi. esithiwa nguBarabasi. 26 Wasebakhululela uBarabasi. kaphendulanga lutho. wathi: Ungabi landaba lalowo olungileyo. ngoba lamuhla ngihluphekile kakhulu ngaye ephutsheni. elisifunayo. wageza izandla zakhe phambi kwexuku. 21 Wasephendula umbusi wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani kulaba ababili? Basebesithi: UBarabasi. wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? UJesu wasesithi: Utshilo wena. abamthenga ebantwaneni bakoIsrayeli . 1 abamlinganisayo: kumbe. bathi: Kabethelwe! 24 Kwathi uPilatu esebonile ukuthi kakusizi lutho. 16 Njalo ngalesosikhathi babelesibotshwa esidumileyo. wathatha amanzi. umkakhe wathumela kuye. 12 Kwathi nxa esemangalelwe ngabapristi abakhulu labadala. waze wamangala kakhulu umbusi. uPilatu wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani. 23 Umbusi wasesithi: Ngoba wenze ububi bani? Kodwa bamemeza kakhulu. kodwa kwasekuqala kakhulu ukuba lesiphithiphithi. 15 Futhi ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela ixuku isibotshwa esisodwa. 10 basebebapha zona okwensimu yombumbi. wathi: Angilacala ngegazi lalumuntu olungileyo. njengoba iNkosi ingilayile.38 7 April 2007 UMathewu 27 abantwana bakoIsrayeli abamlinganisayo1. 17 Ngakho sebebuthene. uBarabasi. kodwa esemtshaye ngesiswepu uJesu wamnikela ukuthi abethelwe. 19 Kwathi esehlezi esihlalweni sokwahlulela. kumbe uJesu othiwa nguKristu? 18 Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomona.

benikina amakhanda abo. bathatha umhlanga. 40 besithi: Wena odiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu. zisindise. benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami. omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo. bamethesa wona ekhanda. uba emthanda. 36 Njalo sebehlala phansi bamlinda khona. okuyikuthi iNdawo yokhakhayi. futhi sizamkholwa. bathi: Bayethe. 44 Labaphangi ababebethelwe kanye laye bamyangisa ngokufananayo. kehle khathesi esiphambanweni. 31 Sebemklolodele.Abebutho bamenza uJesu inhlekisa 27 Abebutho bombusi basebemngenisa uJesu endlini yombusi. 37 Babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthi: LO NGUJESU INKOSI YAMAJUDA. bambamba ngamandla lowo ukuthi athwale isiphambano sakhe. 43 Wathemba kuNkulunkulu. bamgqokisa isembatho esibomvu. kamkhulule khathesi. baguqa phambi kwakhe bamklolodela. 28 bamhlubula. batshaya ikhanda lakhe. 29 sebelukile umqhele wameva. 32 Kwathi sebephuma. 41 Langokunjalo labapristi abakhulu labo bekloloda kanye lababhali labadala bathi: 42 Wasindisa abanye. benza inkatho yokuphosa. uba uyiNdodana kaNkulunkulu. uSimoni ngebizo. bamqhuba ukuze bambethele. 34 bamnika iviniga elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe. Nkosi yamaJuda! 30 Bamkhafulela amathe. 38 Kwasekubethelwa abaphangi ababili kanye laye. bafica umuntu weKurene. kodwa wathi eselizwile kavumanga ukunatha. babelana izembatho zakhe. 35 Futhi sebembethele. . ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi: Babelana izembatho zami. yena angezisindise. Uba eyiNkosi yakoIsrayeli. baqoqela kuye ibutho lonke. UJesu esiphambanweni 33 Sebefikile endaweni ethiwa yiGolgotha. 39 Labadlulayo bamhlambaza. bamphathisa lomhlanga esandleni sakhe sokunene. yehla esiphambanweni. bamgqokisa izigqoko zakhe. Ngoba wathi: NgiyiNdodana kaNkulunkulu. bamhlubula isembatho.

wathatha uzipho. 48 Njalo omunye wabo wahle wagijima. babonakala kwabanengi. 52 lamangcwaba avuleka. abapristi abakhulu labaFarisi . 62 Langosuku olulandelayo. behlezi maqondana lengcwaba. lezidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zavuswa. 59 UJosefa wasethatha isidumbu wasigoqela ngelembu elicolekileyo elihlambulukileyo. iveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi. Eli. 58 yena waya kuPilatu. lomunye uMariya. kwafika umuntu onothileyo evela eArimathiya. ungitshiyeleni? 47 Njalo abanye kwababemi khona besizwa bathi: Lo ubiza uEliya. 50 UJesu wasebuya ememeza ngelizwi elikhulu wanikela umoya. 56 kwakukhona phakathi kwabo uMariya Magadalena. Nkulunkulu wami. Ukungcwatshwa kukaJesu 57 Kwathi sekuhlwile. ababemlandele uJesu bevela eGalili. sebebonile ukuzamazama komhlaba lezinto ezenzekileyo. lamadwala aqhekezeka. bemncedisa. besaba kakhulu. wacela isidumbu sikaJesu. 60 wasibeka engcwabeni lakhe elitsha. olulandela olwamalungiselelo. 49 Kodwa abanye bathi: Yekelani sibone ukuthi uEliya uzakuza amsindise. lama sabaktani?" Okuyikuthi: Nkulunkulu wami. ibizo lakhe linguJosefa. 51 Futhi khangela. walugcwalisa ngeviniga. bathi: Ngeqiniso lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu. wamnika ukuthi anathe. 55 Kwakukhona lapho abesifazana abanengi bebukele bekhatshana.UMathewu 28 7 April 2007 Ukufa kukaJesu 45 Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba lobunyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*. UPilatu waselaya ukuthi isidumbu asinikwe. elaligujiwe edwaleni. waluhloma emhlangeni. wasegiqela ilitshe elikhulu emnyango wengcwaba. wahamba. lomhlaba wazamazama. 61 Futhi kwakukhona lapho uMariya Magadalena. 46 kwasekungaba lihola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu. 53 sebephumile emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele. loMariya unina kaJakobe loJose. wathi: "Eli. 54 Kwathi induna yekhulu lalabo ababelayo belinde uJesu. owayengumfundi kaJesu laye. lonina wamadodana kaZebediya.

benza icebo. 7 Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. 5 Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina. 8 Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulu. ngoba uvukile. wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona. 10 UJesu wasesithi kubo: Lingesabi. ukuzabona ingcwaba. lomunye uMariya. banika abebutho imali 1 kwaba khona: kumbe. wathi: Mpilo enhle! Basebesondela babamba inyawo zakhe. liliqinise njengokubona kwenu. njalo khangelani. kwasekube khona . 12 Sebebuthene labadala. beliphawula ilitshe. ngoba ingilosi yeNkosi yehla ivela ezulwini. njengokutsho kwakhe. besebesithi ebantwini: Uvukile kwabafileyo.babuthana kuPilatu. kwafika uMariya Magadalena. lizambona khona. 63 besithi: Nkosi. hambani. sengilitshelile. khangela. njalo bazangibona khona. emadabukakusa ngosuku lokuqala lweviki. libikele abafowethu ukuthi baye eGalili. futhi khangela. 66 Bahamba-ke baliqinisa ingcwaba. kwaba khona1 ukuzamazama komhlaba okukhulu. 4 Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. hlezi abafundi bakhe bafike ebusuku bamebe. 64 Ngakho laya ukuthi ingcwaba liqiniswe kuze kube lusuku lwesithathu. 2 Futhi khangela. bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. 9 Kwathi besiyatshela abafundi bakhe. lesembatho sayo sasimhlophe njengeliqhwa*. abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo. bamkhonza. hambani. uJesu wabahlangabeza. Ukuvuka lokuzibonakalisa kukaJesu 28 28 Kwathi ekupheleni kwesabatha. 11 Kwathi sebehamba. 3 Lokubonakala kwayo kwakunjengombane. 65 UPilatu wasesithi kubo: Lilabalindi. ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. khangelani. kuthi inkohliso yokucina ibembi kuleyokuqala. 6 kakho lapha. siyakhumbula ukuthi lowomkhohlisi esaphila wathi: Emva kwensuku ezintathu ngizavuka. uzalandulela ukuya eGalili. belabalindi. yasondela yagiqa ilitshe yalisusa emnyango. yahlala phezu kwalo.

15 Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe. esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni. silenze lingabi senkathazweni. Ameni. thina sizamncenga. 14 Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusi. kodwa abanye bathandabuza. 18 UJesu wasesondela wakhuluma labo.40 7 April 2007 UMathewu 28 enengi. 19 ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. . Lelilizwi landa phakathi kwamaJuda kuze kube lamuhla. 20 libafundise ukugcina konke engililaye ngakho. 13 besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina. entabeni uJesu ayebalayele yona. futhi khangelani. Ukulayezela kokucina kukaJesu 16 Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili. libabhabhathize ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oNgcwele. 17 sebembonile bamkhonza.

lathi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo. esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. bevuma izono zabo. mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho. elozwezwe olwenziwe ngesikhumba ekhalweni lwakhe. 7 Watshumayela. 11 kwasekusiza ilizwi livela emazulwini. etshumayela ukubhabhathiza kokuphenduka kukho ukuthethelelwa kwezono. wayelezilo. UJesu uqala ukutshumayela 14 Kwathi emva kokunikelwa kukaJohane. esithi: Olamandla kulami uyeza emva kwami. iNdodana kaNkulunkulu. basebebhabhathizwa bonke nguye emfuleni iJordani. kwafika uJesu evela eNazaretha yeGalili. 8 Mina ngilibhabhathize ngamanzi. 10 Wenela ukukhuphuka emanzini. qondisani indledlana zayo. 5 kwaphumela kuye ilizwe lonke leJudiya. 4 Kwathi uJohane ebhabhathiza enkangala. engithokoza ngayo. lithi: Lungisani indlela yeNkosi.UMarko 1 7 April 2007 IVANGELI ELALOTSHWA NGUMARKO Ukufika kukaJesu Kristu kuyamenyezelwa nguJohane uMbhabhathizi 1 1 Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu. uJesu wafika eGalili. kodwa yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele. kangifanele ukukhothama ngithukulule umchilo wamanyathela akhe. 3 Ilizwi lomemezayo enkangala. Ukubhabhathizwa kukaJesu 9 Kwasekusithi ngalezonsuku. ingilosi zasezimnceda. 13 Wayekhona-ke lapho enkangala insuku ezingamatshumi amane elingwa nguSathane. 2 njengokulotshiweyo kubaprofethi ukuthi: Khangela. Ukulingwa kukaJesu 12 Njalo uMoya wahle wamqhubela enkangala. wayesidla intethe loluju lweganga. 6 Futhi uJohane wayembethe isembatho soboya bekamela. loMoya kungathi lijuba esehlela phezu kwakhe. labo abeJerusalema. wabona amazulu eqhekezeka. wabhabhathizwa nguJohane eJordani. etshumayela ivangeli .

lombuso kaNkulunkulu. basuka bamlandela. kwathi ngesabatha wahle wangena esinagogeni. 22 Basebebabaza ngemfundiso yakhe. wabona uJakobe okaZebediya. uphume kuye. wathi: Thula. waphuma kuye. Ukubizwa kwabafundi bakuqala 16 Kwathi ehambahamba elwandle lweGalili wabona uSimoni loAndreya umfowabo. kodwa kungenjengababhali. bamlandela. silani lawe. ngizalenza libe ngabagoli babantu. labo besemkhunjini belungisa amambule abo. 25 UJesu wasemkhuza. wafundisa. njalo umbuso kaNkulunkulu ususondele. bephosela imbule olwandle. 19 Eseqhubeke ibangana esuka lapho. 24 wathi: Yekela. ngoba wabafundisa njengolamandla. 18 Njalo bahle batshiya amambule abo. phendukani. 20 Njalo wahle wababiza. 23 Futhi kwakukhona esinagogeni labo umuntu owayelomoya ongcolileyo. likholwe ivangeli. basebetshiya uyise uZebediya emkhunjini leziqhatshwa. wasememeza. 15 wasesithi: Isikhathi sesiphelele. loJohane umfowabo. Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume 21 Basebengena eKapenawume. 17 UJesu wasesithi kubo: Ngilandelani. 27 Basebemangala bonke. bathi: Kuyini lokhu? Yikufundisa bani okutsha lokhu. baze babuzana. Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu. 26 Futhi umoya ongcolileyo emhlukuluza ekhala ngelizwi elikhulu. . ngoba babengabagoli benhlanzi.

esithi kuye: Aluba uthanda. ilanga selitshona. baletha kuye bonke abagulayo lababengenwe ngamadimoni. 31 wasesiya kuye. ukuze ngitshumayele lakhona. kube yibufakazi kubo. wakhuleka khona. 42 esekhulumile bahle basuka ubulephero kuye. 36 USimoni lababelaye basebemdingisisa. wahlanjululwa. wahle wamyekela wahamba. wasebasebenzela. wamthinta. 41 UJesu wasesiba lesihelo. futhi umkhuhlane wahle wamyekela. unikele ngokuhlanjululwa kwakho lokho uMozisi akulayayo. wabamba isandla sakhe wamvusa. Uninazala kaPetro labanye abagulayo basiliswa 29 Njalo bahle baphuma esinagogeni. 39 Wasetshumayela emasinagogeni abo kulo lonke eleGalili. emncenga eguqa ngamadolo phambi kwakhe. kwaze kwathi wayengaselakho ukungena emzini obala. 38 Wasesithi kubo: Asiye emizini eseduze. 30 Futhi uninazala kaSimoni wayelele elomkhuhlane. ungangihlambulula. ngoba ngiphumele lokhu. 33 njalo umuzi wonke wawubuthene emnyango. welula isandla. uyasuka eKapenawume 35 Njalo ekuseni kusesemnyama kakhulu wavuka waphuma. wathi kuye: Ngiyathanda. 44 esithi kuye: Khangela ungatsheli muntu ulutho.7 April 2007 UMarko 2 ukuthi ngamandla uyalaya labomoya abangcolileyo. kanye loJakobe loJohane. kodwa hamba. ekhupha amadimoni. 28 Njalo yahle yanda indumela yakhe esigabeni sonke seGalili esizingelezeleyo. uziveze kumpristi. 34 Wasesilisa abanengi ababegula izifo ezitshiyeneyo. ngoba ayemazi1. njalo bahle bamtshela ngaye. futhi bamlalele. kodwa wayengaphandle endaweni eziyinkangala. bangena endlini kaSimoni loAndreya. 1 ngoba ayemazi: kumbe. hlambuluka. kavumelanga amadimoni ukuthi akhulume. 43 Wasemlayisisa. UJesu uyakhuleka. beza kuye bevela inhlangothi . ukuthi babemazi 45 Kodwa yena esephumile waqala ukutshumayela kakhulu walwandisa udaba. waya endaweni eyinkangala. UJesu usilisa umuntu olobulephero 40 Kwasekufika kuye olobulephero. wakhupha amadimoni amanengi. 37 sebemtholile bathi kuye: Bonke bayakudinga. 32 Kwathi sekuhlwile.

wasebafundisa. ukuthi koyisigoga: Izono zakho uzithethelelwe. 6 Kodwa abanye bababhali ababehlezi lapho. 4 Babengelakusondela kuye ngenxa yexuku. lemnyango. wathi kubo: Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu? 9 Yikuphi okulula. bathi sebelubhobozile behlisa ithala alele kulo oyisigoga. izono zakho uzithethelelwe. akwazabe kusaba lendawo yabo. 14 Wathi edlula wabona uLevi okaAlfewu ehlezi endlini yokuthelisela2. wasesithi kuye: Ngilandela. bamdumisa uNkulunkulu. wathatha icansi. uhambe? 10 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni wathi koyisigoga: 11 Ngithi kuwe: Sukuma uthathe icansi lakho. besithi: Kasizange sikubone okunje. labathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni 2 endlini yokuthelisela: kumbe. 5 Njalo uJesu ebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Ndodana. ixuku lonke laselisiza kuye. Wasesukuma wamlandela. 3 Basebesiza kuye. wasekhuluma ilizwi kubo. kwasekuzwakala ukuthi usendlini. uNkulunkulu? 8 Njalo wahle wakwazi uJesu emoyeni wakhe ukuthi babenakana njalo phakathi kwabo. bathi: 7 Ukhulumelani inhlamba enje lo? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle koyedwa. endaweni okwakusenyukela khona umthelo . uye endlini yakho. bavula uphahla lapho ayekhona. waphuma phambi kwabo bonke. 12 Njalo wahle wasukuma. banakana enhliziyweni zabo. baze bamangala bonke.zonke. kumbe ukuthi: Sukuma. ethwelwe ngabane. Ukubizwa kukaLevi 13 Wasebuya esiya elwandle. 2 Njalo kwahle kwabuthana abanengi. uthathe icansi lakho. beletha oyisigoga. UJesu usilisa umuntu oyisigoga 2 2 Esebuye wangena eKapenawume emva kwezinsuku. 15 Kwasekusithi ehlezi endlini yakhe.

kodwa abagulayo. UJesu usilisa ngesabatha 3 3 Wasebuya engena esinagogeni. wadla izinkwa zokubukiswa ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi. 2 Basebemqaphela ukuthi uzamsilisa ngesabatha. kuqhele ukudabuka. lichitheke iwayini lemigodla yonakale. 24 AbaFarisi basebesithi kuye: Khangela. bathi kubafundi bakhe: Kungani esidla enatha labathelisi lezoni? 17 Kwathi uJesu esezwile wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi. uba-ke kungenjalo iwayini elitsha lidabula imigodla. Ukuzila ukudla 18 Abafundi bakaJohane-ke lababaFarisi babezila ukudla. uba-ke kungenjalo okubekelweyo kudabuke kiso. bemlandela. njalo kwakukhona lapho umuntu olesandla esitshwabheneyo. ingqe ngesikhathi umyeni eselabo. 3 . elambile. abantu basebesiza bathi kuye: Kungani abafundi bakaJohane lababaFarisi bezila ukudla. okutsha kwesidala. 20 kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo. umyeni eselabo? Bangezile. kodwa abafundi bakho bengazili ukudla? 19 UJesu wasesithi kubo: Abantwana abasendlini yomthimba bangazila yini ukudla. 22 Futhi kakho othela iwayini elitsha emigodleni emidala. abafundi bakhe basebeqala ukukha izikhwebu behamba. njalo umuntu kenziwanga ngenxa yesabatha. njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku. ngoba babebanengi. 21 Futhi kakho othungela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala. kungani besenza okungavunyelwayo ngesabatha? 25 Yena wasesithi kubo: Kalizange libale yini uDavida akwenzayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo. kodwa izoni zize ekuphendukeni. UJesu uchasisa umlayo wesabatha 23 Kwasekusithi edabula emasimini amabele ngesabatha. wabanika lababelaye? 27 Wasesithi kubo: Isabatha lenziwa ngenxa yomuntu. kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha. bembona esidla labathelisi lezoni.UMarko 3 7 April 2007 loJesu labafundi bakhe. 28 ngakho iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha. yena lababelaye? 26 Ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu esikhathini uAbhiyatha engumpristi omkhulu. 16 Kwathi ababhali labaFarisi. mhla eswele. ukuze bambeke icala.

5 Wasebathalaza ngokuthukuthela.Wasesithi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma uye phakathi. edabukile ngobulukhuni1 benhliziyo zabo. wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. kumbe ukubulala? Kodwa bathula. wabizela kuye labo ayebafuna yena. ixuku elikhulu. bakhala bathi: Wena uyiNdodana kaNkulunkulu. 8 leJerusalema. 1 ubulukhuni: kumbe. selizwile izinto ezinkulu abezenza. ubuphofu 2 bawela: kumbe. 14 Wasemisa abalitshumi lambili. langaphetsheya kweJordani. leza kuye. lokuze abathume ukuyatshumayela. 17 loJakobe okaZebediya. labemimangweni yeTire leSidoni. loBartolomewu. basebesiza kuye. ukuze bamthinte. Ukukhethwa kwabaphostoli 13 Wasesenyukela entabeni. leIdumiya. wabatha amabizo wathi ngoBowanegesi. 15 futhi babe lamandla okwelapha imikhuhlane. 12 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi bangamvezi. lawokukhupha amadimoni: 16 LoSimoni wamutha ibizo lokuthi nguPetro. 4 Wathi kubo: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo. kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo. isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye. aMadodana omdumo. 11 Futhi omoya abangcolileyo. babesiwa phansi phambi kwakhe. UJesu usilisa abanye abantu 7 Kodwa uJesu wasuka wahamba labafundi bakhe elwandle. loFiliphu. ukuze babe laye. 18 loAndreya. loTomasi. ixuku elikhulu laselimlandela livela eGalili. 9 Wasetshela abafundi bakhe ukuthi umkolo umlindele ngenxa yexuku. loMathewu. loJohane umfowabo kaJakobe. okuyikuthi. 6 Basebephuma abaFarisi bahle bacebisana labakaHerodi bemelane laye. Waselula. bahaluzelela . leJudiya. baze bawela2 phezu kwakhe bonke abalezifo. ukuthi bangambulala njani. 10 Ngoba wayesilisa abanengi. bembona. ukuze lingamcindezeli.

21 Kwathi abakibo sebezwile lokhu baphuma ukuyambamba. kwasekubuthana kuye ixuku elikhulu. 33 Wasebaphendula wathi: Ngubani umama kumbe abafowethu? 34 Wasethalaza labo ababehlezi bemphahlile. laye owamnikelayo. abesephanga indlu yaso. 23 Wasebabizela kuye. 35 Ngoba loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu. Izihlobo zikaJesu eziyizo 31 Kwasekufika abafowabo lonina. 27 Kakho ngitsho ongangena endlini yesiqhwaga. . kodwa uyaphela. loSimoni umKhanani. 26 LoSathane uba ezivukela yena. aphange impahla yaso. 28 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke izono zizathethelelwa kubantwana babantu. angeme. wathi kubo ngemifanekiso: USathane angakhupha njani uSathane? 24 Futhi uba umbuso wehlukene phakathi. lowombuso ungeme. loTadewu.7 April 2007 UMarko 4 loJakobe okaAlfewu. nguye ongumfowethu lodadewethu lomama. kodwa ulecala lokulahlwa okulaphakade. kwaze kwathi bona abasazange benelise lokudla isinkwa. Isono sokuhlambaza 20 Ixuku laselibuthana futhi. unyoko labafowenu baphandle bayakudinga. lenhlamba loba yini abahlambaza ngayo. wathi: Khangelani umama labafowethu. bema ngaphandle bathumela kuye. uba engasibophi isiqhwaga kuqala. lokuthi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni. 19 loJudasi uIskariyothi. njalo ixuku lonke lalisemhlabathini elwandle. 32 Njalo ixuku lalihlezi limphahlile. 25 Lendlu uba yehlukene phakathi. leyondlu ingeme. kalakuthethelelwa lanini. Umfanekiso womhlanyeli 4 4 Wasebuya waqala ukufundisa elwandle. 29 kodwa loba ngubani ohlambaza uMoya oyiNgcwele. 22 Lababhali abavela eJerusalema bathi: UloBelezebule. 30 ngoba bathi: Ulomoya ongcolileyo. ngoba bathi: Uyahlanya. waze wangena emkhunjini wahlala olwandle. Basebengena endlini. basebesithi kuye: Khangela. ahlukane. bembiza.

labo ababemphahlile kanye labalitshumi lambili bambuza ngemifanekiso. bangaqedisisi. kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. yilabo lapho okuhlanyelwa khona ilizwi. bangabonisisi. kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi. 19 kodwa impisekelo yalumhlaba. njalo besizwa bezwe. Umsebenzi wemifanekiso 10 Kwathi eseyedwa. 4 Kwasekusithi ekuhlanyeleni. lekufundiseni kwakhe wathi kubo: 3 Lalelani.2 Wasebafundisa izinto ezinengi ngemifanekiso. 9 Wasesithi kubo: Olendlebe zokuzwa. Ukuchasisa umfanekiso womhlanyeli 13 Wasesithi kubo: Kaliwazi lumfanekiso yini? Pho lizayazi njani imifanekiso yonke? 14 Umhlanyeli uhlanyela ilizwi. kwasekufika inyoni zezulu zayidla zayiqeda. hlezi loba nini baphenduke. bahle bakhubeke. ameva asekhula. lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona. abathi. 15 Njalo abaseceleni kwendlela. lenkanuko yezinye izinto kungene . 16 Lalabo ngokunjalo abahlanyelwe edwaleni. bathethelelwe izono zabo. ngoba yayingelakutshona komhlabathi. lenkohliso yenotho. benzelwa izinto zonke ngemifanekiso. yazala enye amatshumi amathathu. ayiminyanisa. 7 Enye yasiwela emeveni. lapho besizwa ilizwi. abalizwayo ilizwi. uSathane ahle afike alisuse ilizwi elihlanyelwe enhliziyweni zabo. 11 Wasesithi kubo: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo yombuso kaNkulunkulu. 8 Njalo enye yawela emhlabathini omuhle. khangelani. yathela isithelo esakhulayo sanda. kodwa kulabo abangaphandle. lenye amatshumi ayisithupha. futhi yahle yamila. akezwe. bahle balamukele ngentokozo. kodwa bahlala okwesikhatshana. 18 Lalaba yilabo abahlanyelwe emeveni. 6 kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa yabuna ngoba yayingelampande. futhi nxa belizwa. 12 ukuze bebona babone. 17 njalo kabalampande phakathi kwabo. 5 Kodwa enye yawela edwaleni. lenye ikhulu. futhi ayithelanga isithelo. enye yawela eceleni kwendlela.

njengoMat. uzaphiwa. 26 Wasesithi: Unjalo umbuso kaNkulunkulu. bathele. 20 Lalaba yilaba abahlanyelwe emhlabathini omuhle. 1 isitsha: ibala elimini lomdabuko litsho isilinganiso esingaphansi. lenye amatshumi ayisithupha.UMarko 5 7 April 2007 kuminyanise ilizwi. bamthatha bahamba laye . kodwa sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe izinto zonke. 33 Waselikhuluma kubo ilizwi ngemifanekiso eminengi enjalo. lenye ikhulu. ngoba ukuvuna sekufikile. akukho okwenzeka kube yimfihlo. enye amatshumi amathathu. lwenze ingatsha ezinkulu. 29 Kodwa nxa sesivuthiwe isithelo. futhi ibe ingasatheli. njenganxa umuntu ephosa inhlanyelo emhlabathini. njengamandla abo okuzwa. balemukele. kodwa loba ngubani ongelakho. njalo lina elizwayo lizaphiwa ngokwengezelelweyo. 5:15 Ukuthuliswa kwesiphepho 35 Ngalolosuku sekuhlwile. 30 Wathi futhi: Sizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? Kumbe sizawufananisa lani umfanekiso? 31 Unjengohlamvu lwemasitedi. 28 Ngoba umhlabathi uyathela ngokwawo. uzakwemukwa lalokho alakho. oluncinyane kulazo zonke inhlamvu ezisemhlabeni. nxa seluhlanyelwe emhlabathini. kulandele isikhwebu. 24 Wasesithi kubo: Qaphelisani elikuzwayo. yilabo abathi belizwile ilizwi. 25 Ngoba loba ngubani olakho. lukhule. lube lukhulu lwedlule izilimo zonke. 36 Sebeyekele ixuku lahamba. lenhlanyelo imile njalo ikhule. 27 njalo alale abesevuka ebusuku lemini. Umfanekiso wesibane lowenhlanyelo 21 Wasesithi kubo: Kanti isibane silethwa ukuze sibekwe ngaphansi kwesitsha1 kumbe ngaphansi kombheda? Angithi ukuze sibekwe esiqobaneni sesibane? 22 Ngoba kakukho okufihliweyo. 23 Nxa umuntu elendlebe zokuzwa akezwe. kodwa ukuze kube sobala. 32 njalo nxa seluhlanyelwe. 34 kodwa ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo. kuze kuthi inyoni zezulu zingakhela ngaphansi komthunzi wazo. Ngesilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso. yena kakwazi ukuthi njani. kuqala usungulo. wasesithi kubo: Asichapheleni ngaphetsheya. uhle athumeze isikela. okungayikubonakaliswa. kulandele amabele apheleleyo esikhwetshini.

7 wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ngilani lawe. ebusuku lemini. basebemvusa. 3 owayehlala emangcwabeni. umhlambi . ngoba sibanengi. waze wagcwala khathesi. 11 Kwakukhona lapho ewatheni lentaba umhlambi omkhulu wengulube usidla. ukuthi lomoya lolwandle kumlalele? Ukukhutshwa kwabomoya ababi 5 5 Basebefika ngaphetsheya kolwandle. 8 Ngoba wathi kuye: Phuma emuntwini. Jesu. 13 Njalo uJesu wahle wawavumela. elizweni lamaGadarene. ukuthi angabakhuphi ngaphandle kwelizwe. njalo kwakungelamuntu owayengambopha ngitsho langamaketane. Futhi leminye imikolo yayilaye. kawukhathali yini ukuthi siyabhubha? 39 Wasevuka wakhuza umoya. Omoya abangcolileyo basebephuma bangena ezingulubeni. lamagagasi aphoseka emkhunjini. emkhunjini. 10 Wasemncenga kakhulu. ungangihluphi. bathi omunye komunye: Kanti ungubani lo. 40 Wasesithi kubo: Kungani lisesaba kangaka? Kalilakholo ngani? 41 Basebesesaba ngokwesaba okukhulu. 5 langezikhathi zonke. uthi zwi! Umoya wasuqamuka. 6 Kwathi ebona uJesu ekhatshana. 37 Kwasekuvuka isiphepho esikhulu somoya. 2 Esephumile emkhunjini. Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngikufungisa uNkulunkulu. wathi: Ibizo lami nginguLegiyoni. wathi kulo ulwandle: Thula. 9 Wasembuza wathi: Ibizo lakho ungubani? Wasephendula. singene kuzo. wahle wamhlangabeza umuntu ovela emangcwabeni elomoya ongcolileyo. kwasekusiba khona ukuthula okukhulu. lezibopho zaqanyuqanyulwa. 38 Njalo yena wayengemuva emkhunjini elele emqamelweni. 12 lamadimoni wonke amncenga. njalo kwakungekho owayengamthambisa. athi: Sithume engulubeni. 4 ngoba wayebotshiwe kanengi ngezibopho langamaketane. moya ongcolileyo. kodwa amaketane ayeqanyulwa nguye. wagijima wamkhonza. wayesezintabeni lemangcwabeni eklabalala ezisika ngamatshe.njengoba enjalo. bathi kuye: Mfundisi.

basebesesaba. 28 ngoba wathi: Aluba ngithinta izembatho zakhe nje. wamtshela . ubatshele ukuthi iNkosi ikwenzele okungakanani. ixuku elikhulu laselimlandela. 29 Futhi wahle woma umthombo wegazi lakhe. wasesizwa emzimbeni ukuthi usilile esifweni. Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. 27 esezwile ngoJesu. 16 Labo ababekubonile babatshela ukuthi kwenzeke njani kowayengenwe ngamadimoni. weza wawa phambi kwakhe. 23 wamncenga kakhulu. kodwa kwalokho kumqinela. ngizasindiswa. 24 Wasehamba laye. yena owayelelegiyoni. 15 bafika kuJesu. 17 Basebeqala ukumncenga ukuthi asuke elizweni lakibo. echithile konke ayelakho. 30 Njalo uJesu wahle wazi phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. 26 ehluphekile kakhulu kubelaphi abanengi. 18 Wathi engena emkhunjini. 20 Wasesuka ehamba waqala ukutshumayela eDikapolisi ukuthi uJesu umenzele okungakanani. ngiyakuncenga ukuthi ubuye ubeke izandla phezu kwayo. 14 Abazelusayo ingulube basebebaleka. esithi: Indodakazi yami encane isiphela. wathinta isembatho sakhe. ukuze isindiswe njalo izaphila. zaminzwa olwandle. owayengenwe ngamadimoni wamncenga. bayabika emzini lemaphandleni. weza exukwini ngemva kwakhe. lamminyezela. futhi wayeselwandle. 25 Owesifazana-ke othile owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili. engasizakalanga. ukuze abe laye. kwabuthana kuye ixuku elikhulu. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa 21 UJesu esebuye wachaphela ngaphetsheya ngomkhumbi. kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 32 Wasethalaza ukuthi ambone owenze lokhu. langengulube.7 April 2007 UMarko 6 wasuphaphatheka eliweni usiya olwandle. wawa phansi enyaweni zakhe. 33 Kodwa owesifazana esesaba ethuthumela. basebemangala bonke. ikuhawukele. 19 Kodwa uJesu kamvumelanga. wathi: Ngubani othinte izembatho zami? 31 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Uyabona ixuku likuminyezela. kwafika omunye wabaphathi besinagoge. bambona obengenwe ngamadimoni ehlezi egqokile eqondile. kodwa wathi kuye: Hamba uye ekhaya kwabakini. watshibilikela exukwini. uJayirosi ngebizo. njalo zazingaba zinkulungwane ezimbili. 22 Njalo khangela. Basebephuma ukubona ukuthi kuyini okwenzakeleyo. embona. ekwazi okwenzekileyo kuye.

lezihlotsheni zakhe lendlini yakwabo. wabasilisa. Kodwa yena. wathatha uyise womntwana omncane lonina lalabo ababelaye. 34 Wasesithi kuye: Ndodakazi. labanengi abamuzwayo bamangala. 40 Basebemhleka usulu. usamkhathazelani uMfundisi? 36 Kwahle kwathi uJesu esizwa ilizwi elikhulunywayo wathi kumphathi wesinagoge: Ungesabi. vuka. waya emzini wakibo. ngaphandle kokubeka izandla phezu kwabagulayo abalutshwana. njalo wathi kayinikwe ukudla. ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane umfowabo kaJakobe. likhala? Umntwana omncane kafanga. wabona isiphithiphithi. 38 Bafika-ke endlini yomphathi wesinagoge. yahamba. siliswa esifweni sakho. ukholo lwakho lukusindisile. 37 Futhi kavumelanga muntu ukuthi amlandele. kwafika abanye bomphathi wesinagoge. abafundi bakhe basebemlandela. hamba ngokuthula. waqala ukufundisa esinagogeni. lomfowabo kaJakobe loJose loJudasi loSimoni? Labodadewabo kabakho yini lapha kithi? Basebekhubeka ngaye.iqiniso lonke. 41 Wabamba isandla somntwana omncane. 39 esengenile wathi kubo: Liphithizelelani. 42 Njalo yahle yavuka intombazana encane. okuyikuthi ngokuphendulelwa: Wena ntombazana encane. kholwa kuphela. ngaphandle kwelizweni lakibo. indodana kaMariya. 5 Futhi kabanga lakwenza lowodwa umsebenzi wamandla lapho. ngoba yayileminyaka elitshumi lambili. 4 Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa. . kumi". 43 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi lokhu kungaziwa muntu. wangena lapho okwakulele khona umntwana omncane. wathi kuye: "Thalitha. esebakhuphile bonke. ngithi kuwe. ukuthi lalimisebenzi yamandla enje yenziwe ngezandla zakhe? 3 Lo kayisuye umbazi yini. bathi: Indodakazi yakho isifile. basebesanganiseka ngokusanganiseka okukhulu. labakhalayo labalilayo kakhulu. 35 Esakhuluma. kodwa ulele. 2 Sekufikile isabatha. UJesu udelelwa ngabeNazaretha 6 6 Wasesuka lapho. bathi: Zivela ngaphi lezizinto kuye? Njalo yinhlakanipho bani ayinikiweyo.

kodwa lapha kuthathwa njengemali nje zakhe lenduna zenkulungwane labalisa beGalili. ngaphandle kodondolo lodwa. wamlondoloza. lasikhwama. kodwa kenelisanga. lamphako.UMarko 6 7 April 2007 6 Wasemangala ngokungakholwa kwabo. 9 kodwa bafake amanyathela. 15 Abanye bathi: UnguEliya. kumbe unjengomunye wabaprofethi. Ukuthunywa kwabaphostoli 7 Wasebizela kuye abalitshumi lambili. futhi kungakho lamandla esebenza kuye. waqala ukubathuma ngababili ngababili. kumbe balizwe. kulakulowomuzi. wasesithi: UJohane owabhabhathizayo uvukile kwabafileyo. Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba lula kuSodoma kumbe kuGomora ngosuku lwesigwebo. mina engamquma ikhanda. 20 ngoba uHerodi wayemesaba uJohane. wafuna ukumbulala. 17 Ngoba yena uHerodi wayethumele wambamba uJohane. 13 bakhupha amadimoni amanengi. Wabhodabhoda imizana efundisa. 8 Wabalaya ukuthi bangaphathi lutho lwendlela. nxa emuzwa. labanye bathi: Ungumprofethi. 16 Kodwa uHerodi esizwa wathi: NguJohane. wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo. wamuzwa ngokuthokoza. wambopha entolongweni. 12 Sebephumile batshumayela ukuthi baphenduke. yamkholisa uHerodi lalabo ababehlezi . Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi 14 Inkosi uHerodi wasesizwa ngakho. thintithani uthuli olungaphansi kwenyawo zenu kube yibufakazi kubo. ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo. uHerodi ngelanga lakhe lokuzalwa wenzela idili izikhulu 1 imali: ibala litsho ucezu lwemali yethusi. wenza izinto ezinengi. hlalani kiyo lize liphume khona. ngoba wayemthethe. futhi bangembathi izembatho ezimbili. yena uvukile kwabafileyo. lamali1 ezwezweni. 18 Ngoba uJohane wayethe kuHerodi: Kawuvunyelwa ukuba lomkamfowenu. 10 Wasesithi kubo: Lapho elingena khona endlini. bagcoba abanengi abagulayo ngamagcobo babasilisa. 22 kwathi indodakazi kaHerodiyasi lo isingenile yasigida. 21 Kwathi sekufikile usuku oluhle. 19 UHerodiyasi wasembambela inhliziyo. nxa liphuma lapho. emazi ukuthi uyindoda elungileyo lengcwele. nguye. 11 Njalo loba ngobani abangayikulemukela. ngoba ibizo lakhe laba sobala.

basebebadlula. ngoba lalinjengezimvu ezingelamalusi. 33 Amaxuku asebabona besuka. walinika intombi. 34 Kwathi uJesu esephuma wabona ixuku elikhulu. Ngoba babebanengi abafikayo labahambayo. bahlangana kuye. UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu 30 Abaphostoli basebebuthana kuJesu. abafundi bakhe beza kuye bathi: Lindawo iyinkangala. liphumule kancinyane. 32 Bakhuphuka ngomkhumbi baya endaweni eyinkangala bebodwa. kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni kayithandanga ukuyilandulela. waseqala ukulifundisa izinto ezinengi. futhi bengelalasikhathi sokudla. ukuze baye ezigabeni ezizingelezeleyo lemizaneni bazithengele izinkwa. basibeka engcwabeni. yathi: Ngifuna ukuthi unginike khathesinje emganwini ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. Ngoba bengelalutho abangaludla. 35 Kwathi isikhathi sesihambile. 29 Kwathi abafundi bakhe sebezwile beza. ngizakunika. kuze kube yingxenye yombuso wami. lababekwenzile kanye lababekufundisile. intombi yasilinika unina. njalo ngizakupha. waba lesihelo ngalo. inkosi yathi entombini: Cela kimi loba kuyini okuthandayo. bambikela konke. 26 Inkosi yasidabuka kakhulu. 28 waletha ikhanda lakhe ngomganu. yacela. labanengi bamazi. lesikhathi sesihambile. Basebesithi kuye: Sihambe yini siyethenga izinkwa ngabodenariyo* abangamakhulu amabili. 36 bayekele. bagijimela ndawonye khona ngenyawo bevela emizini yonke. 31 Wasesithi kubo: Wozani lina lodwa endaweni eyinkangala. 25 Njalo yahle yangena enkosini ngokuphangisa. 37 Wasephendula wathi kubo: Banikeni lina ukuthi badle. 27 Njalo inkosi yahle yathuma umlindi yalaya ukuthi kulethwe ikhanda lakhe. Wasehamba wamquma ikhanda entolongweni. bathatha isidumbu sakhe. 24 Yasiphuma isithi kunina: Ngizacelani? Yena wasesithi: Ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. sibaphe badle? 38 .ekudleni laye. 23 wafunga kuyo ukuthi: Loba kuyini ongakucela kimi.

51 Wasengena kubo emkhunjini. ngoba umoya wawuphambene labo. 41 Wasethatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. wabonga. 48 Wababona behlupheka kakhulu ekugwedleni. bahle bamazi. yena esayekela ixuku lihamba. baqala ukuthwalela 1 eBetsayida: kumbe. 40 Basebehlala phansi ngamaviyo ngamaviyo. UJesu usilisa elizweni leGenesaretha 53 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesaretha. UJesu uhamba phezu kolwandle 45 Njalo wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini. ekhangela phezulu ezulwini. Sebesazi bathi: Zinhlanu. . 42 Basebesidla bonke. wazinika abafundi bakhe ukuthi bazibeke phambi kwabo. 56 Njalo loba ngaphi angena khona emizaneni loba emizini. umoya wasuthula. maqondana leBetsayida abagulayo ngamathala. 47 Sekuhlwile. lenhlanzi ezimbili. 50 ngoba bambona bonke. 55 sebegijimele kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo. 52 Ngoba babengaqedisisanga ngezinkwa. 49 Sebembonile ehamba phezu kolwandle. wathi kubo: Manini isibindi. lingesabi. ehamba phezu kolwandle. ngamakhulu langamatshumi amahlanu. njalo bonke abamthintayo2 basindiswa. 39 Wasebalaya ukuthi babahlalise bonke phansi ngezigaba ngezigaba etshanini obuluhlaza. futhi yena wayeyedwa emhlabathini. bamncenga ukuthi bathinte umphetho wesembatho sakhe nje. wasuka waya entabeni ukuyakhuleka.7 April 2007 UMarko 7 Wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Hambani liyebona. wazihlephula izinkwa. basutha. 46 Esebavalelisile. basebecabanga ukuthi lithonga. lapho abebesizwa ukuthi ukhona. yimi. umkhumbi wawuphakathi kolwandle. 44 Lalabo abadlayo izinkwa. loba emaphandleni. lokuseleyo kwenhlanzi. wasesiza kubo sokungaba yisikhathi somlindo wesine wobusuku. bamangala. njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya eBetsayida1. basebesanganiseka kakhulu okwedlula amalawulo ngaphakathi. ngoba inhliziyo yabo yayilukhuni. 43 basebedobha izitsha ezilitshumi lambili ezagcwala izinkwana ezazisele. 54 Bathi sebephumile emkhunjini. lenhlanzi ezimbili wababela bonke. Kodwa wahle wakhuluma labo. bawubophela umkhumbi ekhunjini. bethuka. wasefuna ukubadlula. babeka abagulayo emidangeni. babengaba ngamadoda azinkulungwane ezinhlanu. bakhala kakhulu.

9 Wasesithi kubo: Liyayekela kuhle5 umlayo kaNkulunkulu. "liKhobane". okuyikuthi ezingagezwanga. kuze kube sendololwaneni 5 liyayekela kuhle: kumbe. 5 Emva kwalokhu abaFarisi lababhali bambuza bathi: Kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala. 7 Kodwa zingikhonza ngeze. basola. 10 Ngoba uMozisi wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko. futhi zikhona ezinye izinto ezinengi abazemukelayo ukuzilondoloza. ezejwayelekileyo 4 bagezisise: elimini lomdabuko. 13 lilenza ize ilizwi likaNkulunkulu ngesiko lenu eliliqhubayo. ngenqindi. 3 Ngoba abaFarisi lamaJuda bonke kabadli. 4 nxa bevela emdangeni. 2 abamthintayo: kumbe. ngaphandle kokuthi bagezisise4 izandla zabo. Theophylact. kabadli. lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe ukufa. ukugezisa imbiza lenkezo. njengokulotshiweyo ukuthi: Lesisizwe singidumisa ngendebe. lokunengi okunjalo liyakwenza. zifundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu. lezinye izinto ezinengi ezinjalo liyazenza. ligcine isiko labantu. ababevela eJerusalema. 11 kodwa lina lithi: Aluba umuntu esithi kuyise kumbe kunina: Lokho obungasizwa yimi ngakho. 2 sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezingcolileyo3. kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. abawuthintayo 3 ezingcolileyo: kumbe. ukugezisa inkezo lembiza lezitsha zethusi lemibheda. liyachitha . okuyikuthi umnikelo kuNkulunkulu. labanye bababhali. ukuze lilondoloze isiko lenu. 8 Ngoba liyekela umlayo kaNkulunkulu.AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo 7 7 Kwasekubuthana kuye abaFarisi. 12 kalisamvumeli ukwenzela uyise kumbe unina ulutho. ngaphandle kokuthi bageze. belondoloza isiko labadala. kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga? 6 Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi.

inhlamba. 16 Uba ekhona olendlebe zokuzwa akezwe. 33 Wasesikhupha exukwini sabasodwa. engumSirofenike ngokuzalwa. Isacuthe esigagasayo siyasiliswa 31 Wasebuya wasuka emikhawulweni yeTire leSidoni. Wangena endlini. lendodakazi ilele embhedeni. wabubula. ukuphinga. ukubulala. amanyala. abafundi bakhe bambuza ngomfanekiso. wakhafula wathinta ulimi lwaso. kodwa lezinjana ezingaphansi kwetafula ziyadla imvuthuluka yabantwana. 15 Kalukho ulutho olungaphandle komuntu olungamngcolisa ngokungena kuye. engathandi ukuthi umuntu akwazi. 21 ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi. 23 zonke lezizinto ezimbi zivela ngaphakathi. 30 Wasesuka waya endlini yakhe. yikho okungcolisa umuntu. wathi kilo: Ngilalelani lonke. ukufeba. 25 Ngoba owesifazana. kodwa wayengefihlakale. 32 Basebeletha kuye isacuthe esigagasayo. 18 Wasesithi kubo: Ngokunjalo lani lingabangelakuqedisisa yini? Kaliqedisisi yini ukuthi konke okungaphandle okungena emuntwini kungemngcolise? 19 Ngoba kakungeni enhliziyweni yakhe. wafaka iminwe yakhe endlebeni zaso. 29 Wasesithi kuye: Ngenxa yalokhukutsho hamba-ke. liqedisise. Owesifazana weSirofenike 24 Wasesukuma lapho waya emikhawulweni yeTire leSidoni. 22 ukweba. wafica idimoni seliphumile. ukuzigqaja. yizo lezo ezingcolisa umuntu. weza wawa phansi enyaweni zakhe. 34 ekhangela phezulu ezulwini. wathi kuso: "Efatha". ilihlo elibi. 28 Kodwa waphendula wathi kuye: Yebo. esezwile ngaye. ukuxhwala. ngoba kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana sisiphosele izinjana. Nkosi. okuyikuthi: Vulwa! 35 Njalo zahle . 27 Kodwa uJesu wathi kuye: Ake kusuthe abantwana kuqala. wasemncenga ukuthi akhuphe idimoni endodakazini yakhe. ubuthutha. phakathi kwemikhawulo yeDikapolisi. 26 owesifazana-ke wayengumGriki2. ubuhwaba1. olentombazana yakhe elomoya ongcolileyo.UMarko 8 7 April 2007 14 Esebizile kuye ixuku lonke. kodwa izinto eziphuma kuye. weza elwandle lweGalili. kodwa esiswini. zimngcolise umuntu. inkohliso. bamncenga ukuthi abeke isandla sakhe phezu kwaso. idimoni liphumile endodakazini yakho. 17 Esengenile endlini evela exukwini. 20 Wasesithi: Okuphumayo emuntwini. kuhlambulula ukudla konke. kuphumele ngaphandle.

lezimungulu ukuthi zikhulume. khona bekumemezela ngamandla. owezizweni . wasethatha izinkwa eziyisikhombisa. 8 Basebesidla. basebebeka phambi kwexuku. 4 Abafundi bakhe basebemphendula bathi: Zingavela ngaphi izinkwa umuntu angasuthisa ngazo laba lapha enkangala? 5 Wasebabuza wathi: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa. bazayatha endleleni. basutha.zavulwa indlebe zaso. wasebayekela bahamba. 9 Labasebedlile babengaba zinkulungwane ezine. 10 Njalo wahle wangena emkhunjini labafundi bakhe. esebongile wazihlephula wazinika abafundi bakhe. UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine 8 8 Ngalezonsuku kwakukhona ixuku elikhulu kakhulu. inkohlakalo 2 umGriki: kumbe. 3 njalo uba ngibayekela baye emakhaya abo bengadlanga. ubuhwaba. weza kungxenye zeDalmanutha. esebusisile wathi bazibeke lazo phambi kwabo. 6 Waselaya ixuku ukuthi lihlale phansi emhlabathini. sasesikhuluma saqonda. uJesu wabizela kuye abafundi bakhe wathi kubo: 2 Ngilesihelo ngexuku. 37 Basebemangala kakhulukazi sibili. bengelalutho lokudla. 1 ubuhwaba: Gr. bathi: Uzenzile kuhle izinto zonke. ukuthi babeke phambi kwabo. 7 Njalo babelenhlanzana ezinlutshwana. ngoba abanye babo bavela khatshana. 36 Wasebalaya ukuthi bangatsheli muntu. yasithukululwa intambo yolimi lwaso. ngoba sebehlezi lami insuku ezintathu. wenza kokubili izacuthe ukuthi zizwe. njalo lalingelakho okokudla. basebedobha izinkwana ezazisele izitsha eziyisikhombisa. kodwa lanxa wayebalayile kakhulu.

sabona bonke ngokucacileyo. 29 Yena . wangena emkhunjini futhi. labanye bathi: UEliya. bamncenga ukuthi asithinte. ladobha izitsha ezingaki ezigcwele izinkwana ezazisele? Basebesithi: Eziyisikhombisa. 27 UJesu wasephuma labafundi bakhe baya emizaneni yeKesariya yeFiliphu. wasikhuphela ngaphandle komuzi. wasuka waya ngaphetsheya. 15 Wasebalaya. wathi kubo: Abantu bathi ngingubani? 28 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi.7 April 2007 UMarko 9 Abafuna isibonakaliso Isivumo sokholo sikaPetro 11 AbaFarisi basebephuma. wathi: Ungangeni emzaneni. 12 Wasebubula kakhulu emoyeni wakhe wathi: Lesisizukulwana sidingelani isibonakaliso? Ngiqinisile ngithi kini: Iqiniso akulasibonakaliso esizanikwa kulesisizukulwana. 21 Wasesithi kubo: Yinindaba lingaqedisisi? Isiphofu seBetsayida 22 Wasefika eBetsayida. njalo ungatsheli muntu loyedwa emzaneni. njalo babengelalutho emkhunjini ngaphandle kwesinkwa esisodwa. liqaphele imvubelo yabaFarisi lemvubelo kaHerodi. njalo kaliqedisisi yini? Lokhe lilenhliziyo ezilukhuni yini? 18 Lilamehlo kaliboni yini? Futhi lilendlebe kalizwa yini? Njalo kalikhumbuli yini? 19 Mhla ngahlephulela abazinkulungwane ezinhlanu izinkwa ezinhlanu. besendleleni wababuza abafundi bakhe. ladobha izitsha ezingaki ezigcwele izinkwana ezazisele? Bathi kuye: Ezilitshumi lambili. bemlinga. wabeka izandla zakhe phezu kwaso. baqala ukuphikisana laye. 20 Njalo mhla ziyisikhombisa kwaba zinkulungwane ezine. Basebeletha kuye isiphofu. wasenza sakhangela phezulu sasesisiliswa. 23 Wasesibamba isandla isiphofu. besithi: Ngoba kasilazinkwa. 25 Emva kwalokhu wabuya wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo aso. befunisisa kuye isibonakaliso esivela ezulwini. 16 Basebekhulumisana. labanye bathi: Omunye wabaprofethi. 17 UJesu esekwazi wathi kubo: Kungani likhulumisana ngokuthi kalilazinkwa? Kalikaboni. esekhafulele emehlweni aso. wathi: Nanzelelani. wasibuza ukuthi sibona ulutho. 13 Wasebatshiya. UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo 14 Kwathi abafundi babekhohliwe ukuthatha izinkwa. 26 Wasesithuma endlini yaso. 24 Sasesikhangela phezulu sathi: Ngibona abantu behambahamba kungathi yizihlahla.

baze babone umbuso kaNkulunkulu usufikile ngamandla. wabona abafundi bakhe. angilandele. UPetro wasemthatha waqala ukumkhuza. nxa isiza enkazimulweni kaYise kanye lengilosi ezingcwele.wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi kuye: Wena unguKristu. wamkhuza uPetro. ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali. 33 Kodwa etshibilika. UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe 31 Waseqala ukubafundisa. abangasoze bezwe ukufa. Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha. . ibuye ivuke emva kwensuku ezintathu. Sathane. iNdodana yomuntu layo izakuba lenhloni ngaye. ibulawe. ngoba kawucabangi ngezinto zikaNkulunkulu. athathe isiphambano sakhe. 32 waselikhuluma lelilizwi obala. kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37 Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe? 38 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami kulesisizukulwana esifebayo lesigcwele isono. izamlahlekela. wathi: Suka ngemva kwami. Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo 9 9 34 Kwathi esebizele kuye ixuku kanye labafundi bakhe. kazidele. nxa ezuza umhlaba wonke. kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami levangeli. wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami. kodwa ngezabantu. 30 Wasebalayisisa. 36 Ngoba kuzamsizani umuntu. ukuthi bangatsheli muntu ngaye. yena uzayisindisa. 35 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe. ukuthi iNdodana yomuntu imele ukuhlupheka izinto ezinengi.

kwaba lelizwi elivela eyezini. kuhle ukuthi sibe lapha. 4 Kwasekubonakala kubo uEliya eloMozisi. phakathi kwenu 2 uyidabule: kumbe. ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntu. wabona ixuku elikhulu libahanqile. njalo kubhalwe njani ngeNdodana yomuntu. ngoba babesesaba kakhulu. 10 Njalo bazigcinela lelilizwi. lababhali bephikisana labo. ukuthi imele ihlupheke izinto ezinengi njalo idelelwe. basebesenza kuye konke abakuthandayo. lagijimela kuye lambingelela. zaba mhlophe nke njengeliqhwa*. yome qha. 11 Basebembuza. 15 Lahle lathi ukumbona ixuku lonke laselimangala. 6 Ngoba wayengakwazi angakutsho. ikhihlize amagwebu. 13 Kodwa ngitsho kini ukuthi uEliya laye sewafika. 7 Kwasekufika iyezi labasibekela. ngilethe kuwe indodana yami. abuyisele zonke izinto. wathi kubo: UEliya ufika kuqala isibili. 16 Wasebabuza ababhali wathi: Liphikisana ngani labo1? 17 Omunye wexuku wasephendula wathi: Mfundisi. zwanini yona. 18 kuthi loba ngaphi oyibamba khona. lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo. bebuzana ukuthi kutshoni ukuvuka kwabafileyo.UMarko 9 7 April 2007 Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni 2 Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wasethatha uPetro loJakobe loJohane. futhi asakhe amadumba amathathu. 8 Njalo bahle bathalaza. besithi: Batsholoni ababhali ukuthi uEliya ufanele ukufika kuqala? 12 Wasephendula. uyitshayelele behluleka. 19 Wasemphendula wathi: O sizukulwana esingelakholo. wasebakhuphulela entabeni ende ebehlukanisa bodwa. kodwa uJesu yedwa elabo. kakulamcoli welembu emhlabeni ongazenza zibe mhlophe kanje. njalo ngitshele abafundi bakho ukuthi bawukhuphe. lelinye ngelikaMozisi. 3 lezembatho zakhe zacwazimula. igedle amazinyo ayo. Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane 14 Kwathi efika kubafundi. 5 UPetro wasephendula wathi kuJesu: Rabi*. njengokulotshiweyo ngaye. elinye ngelakho. kodwa 1 labo: kumbe. elomoya oyisimungulu. waseguqulwa isimo phambi kwabo. koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelela? Iletheni . njalo bekhuluma loJesu. kababe besabona muntu. lelinye ngelikaEliya. 9 Kwathi besehla entabeni. wabalaya ukuthi bangatsheli muntu izinto abazibonileyo. uyidabule2.

abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukuwukhupha? 29 Wasesithi kubo: Loluhlobo kalungeke luphume ngalutho. ukuze uyibhubhise. ngoba endleleni babephikisene. 27 Kodwa uJesu wayibamba ngesandla. usisize. lokhu kwenzeka kiyo? Wasesithi: Kusukela ebuntwaneni. njalo isibulewe. Nkosi. wahle wayihlukuza. 35 Wasehlala phansi wabiza abalitshumi lambili. UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe 30 Basebesuka lapho badabula eGalili. yasisiba njengofileyo. yasisukuma. 21 Wasebuza uyise wathi: Ilesikhathi esingakanani. njalo bazayibulala. wayengathandi ukuthi kwaziwe muntu.kimi. esithi kubo: INdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zabantu. basebesesaba ukumbuza. ngaphandle komkhuleko lokuzila ukudla. 28 Wathi esengenile endlini. ungabe usangena kuye. ngosuku lwesithathu izavuka. wayiphakamisa. siza ukungakholwa kwami. kodwa nxa kukhona ongakwenza. wakhuza umoya ongcolileyo. 23 UJesu wasesithi kuye: Nxa ulakho ukukholwa. zonke izinto ziyenzeka kokholwayo. 31 ngoba wayefundisa abafundi bakhe. waphuma. ngokuthi ngubani omkhulu. 24 Njalo wahle wamemeza uyise womntwana. kwathi esefikile endlini wababuza wathi: Belikhulumisana ngani endleleni? 34 Kodwa bathula. yawela emhlabathini. UJesu ufundisa ngokuthobeka 33 Wasefika eKapenawume. yazigiqagiqa ikhihliza amagwebu. kwathi umoya umbona. sihawukele. esithi kuwo: Wena moya oyisimungulu longezwayo. wayihlukuza kakhulu. ngezinyembezi wathi: Ngiyakholwa. 25 Kwathi uJesu esebona ukuthi ixuku ligijima kanyekanye ndawonye. 26 Usumemezile. 20 Basebeyiletha kuye. mina ngiyakulaya: Phuma kuye. 22 Uyiphosele kanengi futhi emlilweni lemanzini. 32 Kodwa kabawuqedisisanga umutsho. . kwaze kwathi abanengi bathi isifile.

ngoba engasilandeli. 47 Njalo uba ilihlo lakho likukhubekisa. wammisa phakathi kwabo. ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini. kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo. abesephoselwa olwandle. 36 Wasethatha umntwana omncane. 46 lapho impethu yabo engafi khona. wamgona. luqume. kodwa uba itswayi lingelabutswayi.7 April 2007 UMarko 10 wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuba ngowokuqala. 38 UJohane wasemphendula. sasesimnqabela. emlilweni ongacitshiyo. sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho. 45 Njalo uba unyawo lwakho lukukhubekisa. ngowakithi. ongasilandeliyo. kulokuthi ulenyawo ezimbili uphoselwe esihogweni. kungcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe. Ukuhlalisana kwabathatheneyo 10 10 Wasesukuma lapho weza emingceleni yeJudiya edabula ngaphetsheya . njalo olamandla okukhuluma kubi ngami masinyane. emlilweni ongacitshiyo. kulokuthi ulezandla ezimbili usuke uye esihogweni. wemukela mina. ngoba kakho owenza umsebenzi wamandla ebizweni lami. Itswayi lihle. 41 Ngoba loba ngubani ozalinathisa inkezo yamanzi ngebizo lami. 40 ngoba ongamelani lathi. kungcono kuwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ulelihlo elilodwa. njalo loba ngubani owemukela mina. lesisebenzi sabo bonke. wathi: Mfundisi. kamukeli mina. Izikhubekiso 42 Futhi loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi. 44 lapho impethu yabo engafi khona. lizavuselelwa ngani? Banini letswayi phakathi kwenu. uzakuba ngowokucina kubo bonke. likhuphe. ngoba lingabakaKristu. 43 Njalo uba isandla sakho sikukhubekisa. 39 Kodwa uJesu wathi: Lingamnqabeli. siqume. lomlilo ongacitshi khona. njalo lihlalisane ngokuthula. lomlilo ongacitshi khona. 48 lapho impethu yabo engafi khona. kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyisiqhwala. lomlilo ongacitshi khona. wathi kubo: 37 Loba ngubani owemukela omunye wabantwana abancane abanje ebizweni lami. kodwa yena ongithumileyo.

njalo 17 Esephumele endleleni. 7 Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina. Ngakho kabasebabili. ebeka izandla zakhe phezu kwabo. uyafeba kuye. 6 kodwa kusukela ekuqaleni kokudaliweyo. Ukubusiswa kwabantwana abancane 13 Basebeletha abantwana abancane kuye ukuze ababambe. wababusisa. Ngetswayi Ijaha elinothileyo 49 Ngoba wonke uzatswaywa ngomlilo. 12 lomfazi uba esala indoda yakhe endele kwenye. uNkulunkulu wabenza owesilisa lowesifazana. wasephinda ukubafundisa. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. 5 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu walibhalela lumlayo. 50 eguqa phambi kwakhe wambuza wathi: Mfundisi . 8 njalo labo ababili bazakuba nyamanye. lokumala. 11 Wasesithi kubo: Loba ngubani owala umkakhe athathe omunye. umuntu wamgijimela wonke umnikelo uzatswaywa ngetswayi. lingabanqabeli. 14 Kodwa uJesu ekubona wathukuthela. njengokujwayela kwakhe. 9 Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo. 16 Njalo ebagona. 10 Endlini abafundi bakhe basebebuya bembuza ngalokhu. 3 Wasephendula wathi kubo: UMozisi walilayani? 4 Basebesithi: UMozisi wavuma ukubhala incwadi yesehlukaniso.kweJordani. kodwa banyamanye. njalo inamathele kumkayo. amaxuku asebuya abuthana kuye. kakungabi lamuntu okwehlukanisayo. wathi kubo: Vumelani abantwana abancane beze kimi. 15 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane. kasoze angene kuwo. uyafeba. kodwa abafundi bakhe babakhuza ababalethayo. 2 Kwasekusiza kuye abaFarisi bambuza ukuthi: Kuvunyelwe yini ukuthi indoda yale umkayo? Bemlinga.

labokucina ngabokuqala. njalo babemangele. uNkulunkulu. lezizinto zonke ngizigcinile kusukela ebutsheni bami. thina sitshiye konke. hamba. ngaphandle koyedwa. kumbe abafowabo. belandela babesesaba. hlonipha uyihlo lonyoko. kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. izindlu labafowabo labodadewabo labonina labantwana lamasimu. njalo uze. 20 Wasephendula wathi kuye: Mfundisi. ungafakazi amanga. njalo uzakuba lokuligugu ezulwini. Wasethatha futhi abalitshumi lambili. ungadlelezeli. uphe abayanga. ungilandele. uJesu wayesehamba phambi kwabo. 19 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi. kulukhuni kangakanani kwabathemba inotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. lesikhathini esizayo impilo elaphakade. kanye lokuzingelwa.UMarko 10 7 April 2007 olungileyo. ngoba wayelempahla ezinengi. kodwa kakunjalo kuNkulunkulu. 21 Njalo uJesu emkhangela wamthanda. kumbe uyise. kumbe abantwana. kumbe unina. kumbe amasimu. kumbe umkakhe. 26 Basebemangala kakhulukazi. 23 UJesu wasethalaza wathi kubafundi bakhe: Kuzakuba lukhuni kangakanani kwabalenotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. waqala ukubatshela okwakuzamehlela . kumbe odadewabo. 22 Kodwa edanile ngalelilizwi wasuka wahamba edabukile. bekhulumisana bathi: Pho kungasindiswa bani? 27 UJesu wasebakhangela wathi: Kubantu kakulakwenzeka. 25 kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi. 29 UJesu wasephendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Kakukho muntu otshiye indlu. wathi kuye: Kunye okusweleyo. uthengise konke olakho. 30 ongayikwemukela ngokwekhulu khathesi ngalesisikhathi. 31 Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina. ngenxa yami levangeli. Kodwa uJesu ephendula futhi wathi kubo: Bantwana. UJesu ukhuluma futhi ngokufa lokuvuka kwakhe 32 Kwathi sebesendleleni besenyukela eJerusalema. Umvuzo wokuzidela 28 UPetro waseqala ukuthi kuye: Khangela. ungabulali. ungebi. uthatha isiphambano. 24 Abafundi basebemangala ngamazwi akhe. ngoba zonke izinto ziyenzeka kuNkulunkulu. sakulandela. ngizakwenzani ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 18 UJesu wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo.

bayitshaye ngesiswepu. ukuthi sihlale omunye ngakwesokunene sakho lomunye ngakwesokhohlo sakho ebukhosini bakho. 36 Wasesithi kubo: Lithanda ukuthi ngilenzeleni? 37 Basebesithi kuye: Siphe. Kodwa uJesu wathi kubo: Inkezo engiyinathayo mina lizayinatha. 43 Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu. njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke ekufeni. sithanda ukuthi usenzele loba yini esizayicela. Ubukhulu obuqotho 41 Kwathi sebezwile abalitshumi baqala ukuthukuthela ngoJakobe loJohane.33 ukuthi: Khangelani. kabe yisisebenzi senu. lezikhulu zazo zisebenzisa amandla phezu kwazo. kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo. bayinikele kwabezizwe. lizabhabhathizwa ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina. Linganatha yini inkezo engiyinathayo mina. bayikhafulele amathe. njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina? 39 Basebesithi kuye: Singakwenza. 34 bazayiyangisa. njalo bazayigwebela ukufa. kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu. amadodana kaZebediya. 38 Kodwa uJesu wathi kubo: Kalikwazi elikucelayo. 44 njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu. senyukela eJerusalema. bayibulale. besithi: Mfundisi. UJesu ukhuza amadodana kaZebediya 35 Kwasekusiza kuye uJakobe loJohane. kabe . 40 kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami kayisikho kwami ukupha. futhi iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali. 42 Kodwa uJesu wababizela kuye wathi kubo: Liyazi ukuthi labo okuthiwa babusa izizwe bazibusa ngobulukhuni.

labanye bagamula ingatsha lamahlamvu ezihlahleni. ukholo lwakho lukusindisile. kwathi esephuma eJeriko. entabeni yeMihlwathi. baphosela izembatho zabo phezu kwalo. 5 Labanye kwababemi khona bathi kubo: Lenzani likhulula ithole? 6 Basebesitsho kubo njengoba uJesu elayile. Njalo sahle sabona. lilikhulule lililethe. Hosana kweliphezulu! . 4 Bahamba-ke bafica ithole likhulekiwe lisesangweni ngaphandle endleleni. UBartimewu isiphofu 46 Basebefika eJeriko. lexuku elikhulu. basebelikhulula. akungihawukele! 49 UJesu esima wasesithi kabizwe. 10 ubusisiwe umbuso kababa wethu uDavida. wathuma ababili kubafundi bakhe. basebebayekela bahamba. 2 wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani. salandela uJesu endleleni.7 April 2007 UMarko 11 yisisebenzi sabo bonke. 47 Kwathi esezwile ukuthi nguJesu weNazaretha. eBetfage leBethani. okungazange kuhlale kulo umuntu. 51 UJesu wasephendula wathi kuso: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Isiphofu sasesisithi kuye: Raboni*. lizahle lithi lingena kuwo lifice ithole likababhemi likhulekiwe. basebesibiza isiphofu. waqala ukumemeza njalo ukuthi: Jesu Ndodana kaDavida. 3 Njalo uba umuntu esithi kini: Likwenzelani lokhu? Lithi: INkosi iyaliswela. ozayo ebizweni leNkosi. labafundi bakhe. njalo uzahle alithumele lapha. kodwa wamemeza kakhulukazi. besithi kuso: Mana isibindi. ukuthi athule. besithi: Hosana*! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. bazendlala endleleni. lokunika impilo yayo ibe lihlawulo labanengi. 50 Sasesilahla isembatho saso sasukuma seza kuJesu. 8 Labanengi bendlala izembatho zabo endleleni. 9 Lalabo ababehamba phambili lababelandela bamemeza. sukuma. 52 UJesu wasesithi kuso: Hamba. indodana kaTimewu uBartimewu oyisiphofu wayehlezi endleleni ephanza. wasehlala phezu kwalo. esithi: Ndodana kaDavida. uyakubiza. UJesu ungena eJerusalema 11 11 Kwathi besondela eJerusalema. 7 Basebeliletha ithole kuJesu. 45 Ngoba leNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa. ukuthi ngibone. kodwa ukukhonza. akungihawukele! 48 Abanengi basebemkhuza.

16 wayengavumeli ukuthi umuntu athwale impahla adabule ethempelini. ngoba babemesaba. babedinga ukuthi bangambulala njani. 21 UPetro wasekhumbula wathi kuye: Rabi*. uphoselwe olwandle. lethempelini. njalo engathandabuzi enhliziyweni yakhe. ulamahlamvu. wasondela ukuthi mhlawumbe angathola ulutho kuwo. 13 Ebona umkhiwa ukhatshana. waphuma phandle emzini. walamba. waphuma waya eBethani labalitshumi lambili. Labafundi bakhe bakuzwa. 19 Sekusihlwa. wathi kubo: Kakulotshiwe yini ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko yezizwe zonke? Kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. kodwa ekholwa ukuthi 1 banini lokholo kuNkulunkulu: kumbe. khangela. Ukuzuza amandla ngokholo 20 Ekuseni kakhulu besedlula. Ukuthukwa komkhiwa 12 Lakusisa bephuma eBethani. uJesu wasengena ethempelini waqala ukuxotsha labo ababethengisa lababethenga ethempelini. 23 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ozakuthi kulintaba: Phakanyiswa.11 UJesu wasesiyangena eJerusalema. 14 UJesu ekhuluma wathi kuwo: Kakungabi kusadla muntu isithelo kuwe loba nini lanini. Ukuhlanjululwa kwethempeli 15 Basebefika eJerusalema. 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Banini lokholo kuNkulunkulu1. banini lokholo lukaNkulunkulu . ngoba lonke ixuku lamangala kakhulu ngokufundisa kwakhe. ngoba kwakungesiso isikhathi somkhiwa. babona umkhiwa womile kusukela empandeni. wasegenqula amatafula ababentshintshelana imali. njalo efika kuwo. 18 Ababhali labapristi abakhulu basebekuzwa. sekuhlwile. umkhiwa owuqalekisileyo womile. 17 Wasefundisa. wathi esethalaze konke. lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba. katholanga lutho ngaphandle kwamahlamvu.

wakha umphotshongo. kuzakwenzeka kuye loba yini ayitshoyo. 9 Ngakho . 33 Basebephendula bathi kuJesu: Kasazi. 26 Kodwa uba lina lingathetheleli. 31 Basebekhulumisana bodwa. 25 Njalo nxa limi likhuleka. besaba abantu. bayimukisa ize. njalo lizakuba layo.UMarko 12 7 April 2007 akutshoyo kuyenzeka. 5 Wasebuya ethuma enye. thethelelani uba lilolutho olumelana lomuntu. lelifa lizakuba ngelethu. 6 Ngakho eseselendodana eyodwa ethandekayo kuye. ngokuthi ungumprofethi ngeqiniso. ekucineni wayithuma kubo layo. bayixotsha isithelwe inhloni. ngoba bonke babemphatha uJohane. kwathi ehambahamba ethempelini. wagebha isikhamelo. 28 bathi kuye: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya. 3 Kodwa bayibamba bayitshaya. ukuze yamukele kubalimi okwesithelo sesivini. wasibiyela ngothango. bayiphosela ngaphandle kwesivini. 7 Kodwa labobalimi bakhulumisana besithi: Le yindlalifa. khona ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya. Amandla kaJesu 27 Basebebuya bafika eJerusalema. ezinye bazitshaya. siyibulale. uzakuthi: Pho kalikholwanga kuye ngani? 32 Kodwa uba sisithi: Ebantwini. UJesu wasephendula wathi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya. ukuze uYihlo osemazulwini laye alithethelele iziphambeko zenu. besithi: Uba sisithi: Ezulwini. kholwani ukuthi liyayemukela. 8 Basebeyibamba bayibulala. 4 Wasebuya ethuma kubo enye inceku. 30 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini. loYihlo osemazulwini kayikulithethelela iziphambeko zenu. Umfanekiso wabalimi besivini 12 12 Waseqala ukukhuluma labo ngemifanekiso wathi: Umuntu wahlanyela isivini. lezinye ezinengi. abapristi abakhulu lababhali labadala beza kuye. wozani. 24 Ngakho ngithi kini: Konke loba yini eliyicelayo likhuleka. kumbe ebantwini? Ngiphendulani. 2 Kwathi sekuyisikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi. esithi: Bazayihlonipha indodana yami. njalo lingiphendule. yona basebeyibulala. waya kwelinye ilizwe. laleyo bayitshaya ngamatshe bayilimaza ekhanda. njalo ngubani okunike leligunya lokuthi wenze lezizinto? 29 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo1 ube munye. lezinye bazibulala. wasiqhatshisa kubalimi.

uzakwenzani umninisivini? Uzakuza ababhubhise abalimi. basebembuza. ngoba kawunanzi isimo somuntu. Basebemtshiya bahamba. kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso: Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari kumbe hatshi? 15 Sithele. lowesithathu kwaba njalo. 20 kwakulezelamani eziyisikhombisa. njalo kuyisimanga emehlweni ethu? 12 Basebedinga ukumbamba. uMozisi wasibhalela. 10 Kalibalanga yini lumbhalo othi: Ilitshe abakhi abalalayo. anikele isivini kwabanye. laye engatshiyanga inzalo. kodwa besaba ixuku. kabatshiyanga inzalo. loNkulunkulu okukaNkulunkulu. owokuqala wasethatha umfazi. engatshiyi bantwana. Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. 16 Basebeletha. into . 11 lokhu kwenziwe yiNkosi. mhla 1 umbuzo: kumbe. Umthelo kaKesari 13 Basebethuma kuye abanye babaFarisi labakaHerodi. 21 lowesibili wamthatha. wathi: Uba umfowabo womuntu esifa. abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo. ukuze ngibone. Basebemangala ngaye. wafa. 23 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo. kumbe singatheli? Kodwa ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo: Lingilingelani? Lethani kimi udenariyo*. 17 UJesu wasephendula wathi kubo: Mnikeni uKesari okukaKesari. umfowabo kamthathe umkakhe. bathi: 19 Mfundisi. amvusele umfowabo inzalo. ngoba babesazi ukuthi wakhuluma lumfanekiso emelane labo. atshiye umkakhe. wafa engatshiyanga inzalo. yilo eseliyinhloko yengonsi. njalo kawukhathali ngomuntu. Ukuvuka kwabafileyo 18 Basebesiza kuye abaSadusi. Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? Basebesithi kuye: NgokaKesari. 22 labayisikhombisa bamthatha. siyazi ukuthi wena uqotho. 14 Basebesiza bathi kuye: Mfundisi. ukuze bamthiye ekukhulumeni.

langokuqedisisa konke. Yilo umlayo owokuqala. esezwile bebuzana.7 April 2007 UMarko 13 bevukayo. lokuthanda umakhelwane njengawe. wakhuluma njani kuye. ukuthi uNkulunkulu esihlahleni. wathi kuye: Kawukhatshana lombuso kaNkulunkulu. langomphefumulo wonke. uzakuba ngumkabani kubo. 32 Umbhali wasesithi kuye: Kuhle. ngakho lina liduhile kakhulu. esithi: NginguNkulunkulu kaAbrahama. langamandla akho wonke. ukuthi bayavuswa. 33 lokumthanda ngenhliziyo yonke. ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. Njalo kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza. utsho okuqotho ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa. wambuza wathi: Yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke? 29 UJesu wasemphendula wathi: Umlayo wokuqala kuyo yonke ngowokuthi: Zwana. esebonile ukuthi ubaphendule kuhle. Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale. 31 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. iNkosi yinye. 30 njalo wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. langomphefumulo wakho wonke. efundisa ethempelini. kuyedlula yonke iminikelo yokutshiswa lemihlatshelo. loNkulunkulu kaIsaka. langengqondo yakho yonke. kabathathani. UKristu losendo lwakhe 35 UJesu. kodwa banjengengilosi ezisemazulwini. 34 UJesu esembona ukuthi uphendule ngenhlakanipho. langaphandle kwakhe kakho omunye. pho uyindodana yakhe njani? . waseqala ukukhuluma wathi: Batsho njani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavida? 36 Ngoba uDavida uqobo lwakhe ngoMoya oyiNgcwele wathi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami. 26 Kodwa mayelana labafileyo. Umlayo wokuqala 28 Wasefika omunye wababhali. loNkulunkulu kaJakobe? 27 Kayisuye uNkulunkulu wabafileyo. 37 Ngakho uDavida uqobo lwakhe umbiza ngokuthi yiNkosi. kalifundanga yini egwalweni lukaMozisi. Israyeli: INkosi uNkulunkulu wethu. njalo kabendiswa. loba amandla kaNkulunkulu? 25 Ngoba mhla bevukayo ekufeni. lokhu abayisikhombisa babelaye engumkabo? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Kaliduhanga yini ngalokhu. ngoba lingayazi imibhalo. kodwa uNkulunkulu wabaphilayo. Mfundisi. langamandla wonke.

labanothileyo abanengi baphosela okunengi. bona Mat. Umnikelo womfelokazi 41 UJesu wasehlala phansi maqondana lesitsha somnikelo wabona ukuthi ixuku liphosela njani imali1 esitsheni somnikelo. abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde. 39 lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni. ezenza indibilitshi. 44 ngoba bonke kokunengi kwabo baphosele. lokubingelelwa emidangeni. UJesu usola ababhali 38 Wasesithi kubo ekufundiseni kwakhe: Qaphelani ababhali.9 2 inhlamvana ezincane: iyingxenye eyodwa kweziyisikhombisa zaleyomali yethusi . laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu. konke okwempilo yakhe. 40 abadla izindlu zabafelokazi. UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi 13 13 Kwathi ephuma ethempelini. kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho. 42 Kwasekufika umfelokazi othile ongumyanga waphosela inhlamvana2 ezimbili ezincane zemali. amatshe anjani lezakhiwo ezinjani! 2 UJesu wasephendula wathi kuye: Uyabona lezizakhiwo ezinkulu yini? Akusoze kutshiywe ilitshe phezu kwelitshe. lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni. 43 Wasebizela kuye abafundi bakhe. bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula bonke laba abaphoseleyo esitsheni somnikelo. khangela. 1 imali: uhlamvu lwemali yethusi. omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Mfundisi. 10. elingasoze lidilizelwe phansi.Lexuku elikhulu lamuzwa ngokuthokoza.

njalo kuzakuba khona indlala lezinhlupheko. emi lapho angafanele khona. kodwa uMoya oyiNgcwele. akhulunywa nguDaniyeli umprofethi. 21 Ngalesosikhathi-ke nxa umuntu esithi kini: . 17 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! 18 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika. labantwana bazavukela abazali. lemasinagogeni lizatshaywa. 16 losemasimini angabuyeli emuva. 11 Kodwa nxa belidonsa belinikela. lokungasoze kwaba khona. njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba indawo ngendawo. lingethuki. 12 Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni. lingakhathaleli ngaphambili elizakukhuluma. 19 Ngoba ngalezonsuku kuzakuba khona ukuhlupheka. 8 Ngoba isizwe sizavukela isizwe. izifinyezile insuku. kodwa loba yini elizayinikwa ngalelohola. ngoba bazalinikela emiphakathini. besithi: Mina nginguye. 20 Langaphandle kokuthi iNkosi izifinyeze insuku. ebakhethileyo. lezizinto ziyikuqala kwemihelo. lombuso uvukele umbuso. 13 njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. 14 Kodwa nxa libona amanyala encithakalo. lezizinto zizakuba nini? Lokuthi isibonakaliso siyini lapho sezizapheleliswa lezizinto zonke? 5 UJesu ebaphendula waseqala ukuthi: Qaphelani kungabi khona oliduhisayo. kuze kube khathesi. ngoba kufanele kwenzeke. ukuyathatha isembatho sakhe. 4 bathi: Sitshele.UMarko 14 7 April 2007 3 Esehlezi entabeni yeMihlwathi maqondana lethempeli. nguye ozasindiswa. 6 Ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami. kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni. kodwa ukuphela kakukabi khona. ikhulumeni. lizalethwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami. 10 Kodwa kuzo zonke izizwe ivangeli limele ukutshunyayelwa kuqala. 15 lophezu kophahla lwendlu angehleli endlini. ofundayo kaqedisise. okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni kokudaliweyo uNkulunkulu akudalayo. kube yibufakazi kubo. angangeni ukuthatha ulutho olusendlini yakhe. khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni. uPetro loJakobe loJohane loAndreya bambuza bebodwa. besebebabulala. kodwa ngenxa yabakhethiweyo. futhi baduhise abanengi. loyise umntwana. 7 Kodwa nxa lisizwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi. linganakani. bekungesindiswe nyama. 9 Kodwa ziqapheleni lina. ngoba kakusini elikhulumayo.

ngaphandle kukaBaba. emva kwalokhokuhlupheka. ngitsho lengilosi ezisezulwini. 28 Fundani-ke umfanekiso emkhiweni. 31 Kuzadlula izulu lomhlaba. kusihlwa. abapristi abakhulu lababhali . 30 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule. ukuduhisa. nxa kungenzeka. laphayana. nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka njalo luhlume amahlamvu. 22 ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga. nangu uKristu. 23 Kodwa qaphelani lina. 25 lenkanyezi zezulu zizabe zisiwa. lingakholwa. 29 ngokunjalo lani. kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. 33 Qaphelani. liyazi ukuthi ihlobo seliseduze. ngoba kalisazi isikhathi ukuthi sinini. sengilitshelile konke ngaphambili. ngitsho leNdodana. kuleyo laleyo umsebenzi wayo. zize zenzeke izinto zonke lezi. besebesenza izibonakaliso lezimangaliso. nxa libona lezizinto zisenzeka. 27 khona-ke izathuma ingilosi zayo. loba phakathi kobusuku. walaya umlindisango ukuthi alinde. loba ekukhaleni kweqhude. kodwa amazwi ami awasoze adlule. wanika inceku zakhe amandla. 24 Kodwa ngalezonsuku. 32 Kodwa lolosuku lalelohola kakho owaziyo ngakho. ilanga lizafiphazwa. khangelani. Iqhinga lokumbulala uJesu 14 14 Kwathi emva kwensuku ezimbili kwaba khona iPhasika lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo. lilinde likhuleke. yazini ukuthi kuseduze kuseminyango.Khangelani. ibisiqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine. 34 Njengomuntu owasuka elizweni lakibo watshiya indlu yakhe. 26 Khona-ke bazabona iNdodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo. 35 Ngakho lindani. ngoba kalazi ukuthi inkosi yendlu izafika nini. 36 hlezi ifike ilijume. kumbe: Khangelani. lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo. 37 Lalokhu engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Lindani. lamandla asemazulwini azazanyazanyiswa. ilifice lilele. labakhethiweyo. loba emadabukakusa.

limlandele. 14 njalo loba ngaphi angena khona. wasephahlaza umfuma wealibasta. kalibokuthi kumninindlu: UMfundisi uthi: Ingaphi indlu yezihambi. 16 Abafundi bakhe basebephuma. kodwa mina kalihlali lilami. wathi kubo: Hambani liye emzini. abafundi bakhe bathi kuye: Uthanda ukuthi siye silungisele ngaphi ukuze udle iPhasika? 13 Wasethuma ababili kubafundi bakhe. ehlezi ekudleni. besithi: Kwenzelwani ukumotshwa kwalamagcobo? 5 Ngoba la angathengiswa ngemali edlula odenariyo* abangamakhulu amathathu. 17 Kwathi sekukusihlwa wafika labalitshumi . Basebemsola.7 April 2007 UMarko 14 basebedinga ukuthi bangambamba njani ngobuqili bambulale. ukuze amnikele kubo. bathola kunjengokutsho kwakhe kubo. UJesu ugcotshwa eBethani 3 Kwathi eseBethani. 2 kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi. besekunikwa abayanga. bangena emzini. 8 Yena wenzile abengakwenza. bamthembisa ukumnika imali. wasedinga ukuthi angamnikela njani kuhle. hlezi kube lesiphithiphithi sabantu. 7 Ngoba abayanga lihlala lilabo. futhi uba lithanda lingabenzela okuhle. lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami? 15 Futhi yena uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo elungisiweyo. Umvuzo wokumnikela uJesu 10 UJudasi Iskariyothi. lalokhu akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho kube yisikhumbuzo ngaye. silungiseleni khona. njalo umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi. 6 Kodwa uJesu wathi: Myekeleni. basebelungisa iPhasika. ababehlaba ngalo iPhasika. endlini kaSimoni olobulephero. wawathela ekhanda lakhe. 4 Kwakukhona abanye abathukuthelayo ngaphakathi kwabo. uqalile phambili ukuwugcobela umzimba wami ukungcwatshwa. omunye wabalitshumi lambili. Ukumiswa kwesidlo esingcwele 12 Kwathi ngosuku lokuqala lwesinkwa esingelamvubelo. limhluphelani? Wenzile umsebenzi omuhle kimi. 11 Futhi sebezwile bathokoza. 9 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli. kwafika owesifazana ephethe umfuma wealibasta* wamagcobo awenadi* uqobo aligugu elikhulu. wasesiya kubapristi abakhulu.

lokhu kungumzimba wami. 28 Kodwa emva kokuvuswa kwami. 24 Wasesithi kubo: Lokhu kuligazi lami. 18 Sebehlezi besidla. ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umalusi. 22 Kwathi besidla. wabanika. angisoze ngikulandule. 19 Basebeqala ukudabuka. 29 Kodwa uPetro wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka. basebenatha kuyo bonke. 1 ingoma yokudumisa: kumbe. esebongile wabanika. odla lami. kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye iNdodana yomuntu! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga. Basebesitsho njalo labo bonke. 21 Sibili iNdodana yomuntu ihamba. ngizalandulela ukuya eGalili. kuze kufike lolosuku engizasinatha ngalo sisitsha embusweni kaNkulunkulu. isihlabelelo . uzanginikela. kodwa hatshi mina. 26 Kwathi sebehlabele ingoma yokudumisa1 baphuma baya entabeni yeMihlwathi. uJesu wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu. njengokulotshiweyo ngayo. izimvu besezihlakazeka. 23 Wasethatha inkezo. 31 Kodwa waqinisa ngamandla esithi: Loba kudingeka ngife lawe. elichithelwa abanengi. bathi kuye ngamunye ngamunye: Kayisimi yini? Lomunye: Kayisimi yini? 20 Kodwa waphendula wathi kubo: Ngomunye wabalitshumi lambili. elesivumelwano esitsha. wasibusisa wasihlephula. otsheba kanye lami emganwini. Ukuxwayiswa kukaPetro 27 UJesu wasesithi kubo: Lonke lizakhubeka ngami ngalobubusuku. uJesu wathatha isinkwa. 30 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla ngalobubusuku. wathi: Thathani. lidle. 25 Ngiqinisile ngithi kini: Angisayikuphinda njalo ukunatha okwalesisithelo sevini.lambili. lingakakhali kabili iqhude. uzangilandula kathathu.

limqhube limqinise. 40 Wasebuya wabafica futhi belele. Kwanele. 39 Wasebuya wahamba wayakhuleka. khangelani. ukuze lingangeni ekulingweni. kodwa kube yikuthi uthandani wena. 48 UJesu wasephendula wathi kubo: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku ukuzangibamba? 49 Bengilani insuku ngensuku ethempelini ngifundisa. Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe 43 Kwathi esakhuluma. 47 Lomunye kwababemi khona wakhokha inkemba wagadla inceku yompristi omkhulu. 50 Bonke basebemtshiya babaleka. ulele yini? Ubungelinde yini ihola libe linye? 38 Lindani likhuleke. 34 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni. nguye. kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo. . 41 Wasesiza ngokwesithathu. 46 Basebemdumela. waquma indlebe yayo. wawela emhlabathini. ngoba amehlo abo ayenzima. wabafica belele. livela kubapristi abakhulu lababhali labadala. sihambe.UMarko 14 7 April 2007 EGetsemane 32 Basebefika endaweni ibizo layo yiGetsemane. 33 Wasethatha kanye laye uPetro loJakobe loJohane. kodwa kungabi yikuthi ngithandani mina. 51 Lejaha elithile lamlandela. zonke izinto ziyenzeka kuwe. 37 Wasesiza. kodwa inyama ibuthakathaka. iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. khangelani. Rabi! Wasemanga. Umoya uyavuma. hlalani lapha lilinde. uba kungenzeka. 45 Esefikile. kodwa kalingibambanga. 35 Waseqhubeka ibangana. esithi: Lowo engizamanga. wahle wafika uJudasi. 42 Sukumani. kodwa babengazi ukuthi bazamphendula bathini. ihola selifikile. 36 Wasesithi: Aba*. ngisakhuleka. wathi kuPetro: Simoni. limbambe. Susa linkezo kimi. bambamba. wakhuleka ukuthi. Aselibamba amajaha. wathi kubo: Lalani-ke liphumule. waseqala ukudatshulwa sibili lokukhathazeka kakhulu. kudlule kuye lelihola. onginikelayo useduze. omunye wabalitshumi lambili. wahle wasondela kuye wathi: Rabi*. 52 laselitshiya ilembu elicolekileyo lababalekela linqunu. esitsho wona lawomazwi. Baba. 44 Lomnikelayo wayebanike isiboniso. njalo elexuku elikhulu elilemihedla lezinduku. wasesithi kubafundi bakhe: Hlalani phansi lapha. lembethe ilembu elicolekileyo emzimbeni oze.

kwafika enye yezincekukazi zompristi omkhulu. 59 Loba kunjalo ubufakazi babo kabuvumelananga. licabangani? Bonke basebemlahla ukuthi ulecala lokufa. bamdutshuza. esotha umlilo. 65 Abanye basebeqala ukumkhafulela amathe. 54 UPetro wasemlandela ekhatshana waze waba phakathi kweguma lompristi omkhulu. kodwa kababutholanga. 57 Kwasekusukuma abanye bafakaza amanga amelana laye besithi: 58 Thina samuzwa esithi: Mina ngizadiliza lelithempeli elenziwe ngezandla. isiza ngamayezi ezulu. 55 Labapristi abakhulu lomphakathi wonke badinga ubufakazi ngoJesu. basebebuthana kuye abapristi abakhulu bonke labadala lababhali. Umpristi omkhulu wabuya wambuza. yamkhangela yathi: Lawe ubulomNazaretha. njalo ngakhe elinye ngensuku ezintathu elingenziwanga ngezandla. 68 Kodwa walandula. 60 Kwasekusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo wambuza uJesu. uJesu. besithi kuye: Profetha! Lezinceku zamwakala. wathi: Kangikwazi. wayesehlezi kanye lezinceku. futhi kangikuqedisisi . UPetro ulandula uJesu 66 UPetro esegumeni ngaphansi. bamgubuzela ubuso bakhe. iNdodana yoBusisiweyo yini? 62 UJesu wasesithi: Mina nginguye. kodwa ubufakazi babo kabuvumelananga. 56 Ngoba abanengi bafakaza amanga ngaye. ukuze bambulale. esithi: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 61 Kodwa wathula. wathi kuye: Wena unguKristu. Njalo lizabona iNdodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla. 63 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe wathi: Sisaswelelani abafakazi? 64 Liyizwile inhlamba. 67 isibona uPetro esotha.UJesu uphambi kompristi omkhulu 53 Basebemqhuba uJesu bamusa kumpristi omkhulu. kaphendulanga lutho.

uzangilandula kathathu. zingaki izinto abazifakazayo ezimelana lawe. UPetro wasekhumbula ilizwi uJesu ayelitshilo kuye lokuthi: Lingakakhali kabili iqhude. wathi: Kawuphenduli lutho yini? Khangela. 4 UPilatu wasebuya embuza. 3 Abapristi abakhulu basebemmangalela ngezinto ezinengi. lomphakathi wonke. Wasephuma phandle. ababebulele ekuvukeleni umbuso. kodwa yena kaphendulanga lutho. 11 Kodwa abapristi abakhulu bavusa ixuku. laselikhala iqhude. 8 Ixuku laselimemeza laqala ukucela ukuthi alenzele njengesikhathi sonke. 70 Kodwa wabuya walandula. 9 UPilatu wasebaphendula. ngoba lawe ungumGalili. bambopha uJesu bamqhuba bamnikela kuPilatu. 5 Kodwa uJesu kabesaphendula lutho. lolimi lwakho luyavuma. Esekhumbule ngalokhu wakhala1. loba yisiphi abasicelayo. 71 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu elimutshoyo. othiwa nguBarabasi owayebotshiwe labo ababevukele umbuso laye. 72 Iqhude laselikhala ngokwesibili. 7 Kwakukhona umuntu. UJesu uphambi kukaPilatu 15 15 Kwahle kwathi ekuseni kakhulu abapristi abakhulu benza umhlangano kanye labadala lababhali.7 April 2007 UMarko 15 okutshoyo. 2 UPilatu wasembuza wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wasemphendula wathi kuye: Utshilo wena. wakhala kakhulukazi. 6 Langomkhosi wayebakhululela isibotshwa esisodwa. waya entubeni. waqala ukukhala . ukuthi kungcono alikhululele uBarabasi. kumbe. 69 Lencekukazi encane imbona yabuya yaqala ukutsho kwababemi khona ukuthi: Lo ungomunye wabo. wathi: Lithanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini? 10 Ngoba wayekwazi ukuthi ngomona abapristi abakhulu bamnikele. 12 UPilatu wasephendula wathi futhi kubo: Pho lifuna ngimenzeni lo elithi uyiNkosi yamaJuda? 13 Basebememeza futhi bathi: Mbethele! 14 Kodwa uPilatu wathi kubo: Ngoba wenze ububi bani? Kodwa bamemeza kakhulu bathi: Mbethele! 1 wakhala: kumbe. Kwathi emva kwesikhatshana futhi labo ababemi khona bathi kuPetro: Ngeqiniso ungomunye wabo. waze wamangala uPilatu.

27 Njalo babethelwa kanye laye abaphangi ababili. omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo sakhe. benikina amakhanda abo. Nkosi yamaJuda! 19 Batshaya ikhanda lakhe ngomhlanga. baguqa ngamadolo bamkhonza. 26 Futhi kwakulombhalo wecala lakhe elalibhalwe phezulu ukuthi: INKOSI YAMAJUDA. Basebemusa phandle ukuze bambethele. UJesu esiphambanweni 21 Bambamba ngamandla omunye owayesedlula othiwa nguSimoni weKurene. eliyindlu yombusi. sebeluke umqhele wameva bamethesa. 20 Sebeklolodile. 24 Sebembethele. ukuthi ngamunye uzathathani. besithi: Hiya. Lababebethelwe kanye laye bamklolodela. 29 Labedlulayo bamhlambaza. ukuthi athwale isiphambano sakhe. . Abebutho bamenza uJesu inhlekisa 16 Abebutho basebemngenisa phakathi egumeni. ukuthi abethelwe.15 Khona uPilatu ethanda ukukholisa ixuku. ukuze sibone sikholwe. walikhululela uBarabasi. uyise kaAleksandro loRufusi. sebembethela. esemtshaye ngesiswepu. 22 Basebemusa endaweni ethiwa yiGolgotha. kodwa wamnikela uJesu. benza inkatho yokuphosa ngazo. 17 bamgqokisa okuyibubende. 28 Wasugcwaliseka umbhalo othi: Futhi wabalwa kanye lezoni. 25 Kwakulihola lesithathu*. bamkhafulela amathe. kodwa kalemukelanga. angezisindise yena. bamgqokisa ezakhe izembatho. wena odiliza ithempeli. ulakhe ngensuku ezintathu. basebebizela ibutho lonke ndawonye. 31 Langokunjalo abapristi abakhulu labo bakloloda kanye lababhali bathi omunye komunye: Wasindisa abanye. wehle esiphambanweni. iNdawo yokhakhayi. 30 zisindise. 23 Basebemnika iwayini lixutshaniswe lenhlaka ukuthi alinathe. okuyikuthi ngokuphendulelwa. 18 baqala ukumbingelela besithi: Bayethe. babelana izembatho zakhe. evela emaphandleni. 32 UKristu iNkosi yakoIsrayeli kayehle khathesi esiphambanweni. bamhlubula okuyibubende.

ubiza uEliya. ilunga elihloniphekayo lomphakathi. 34 Ngehola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu. 47 Futhi uMariya Magadalena loMariya unina kaJose babona lapho abekwa khona. eseGalili. 16 16 Isabatha selidlulile. . wamnika ukuthi anathe. wamnika uJosefa isidumbu. bemncedisa. ungitshiyeleni? 35 Labanye kwababemi khona besizwa bathi: Khangelani. wagiqela ilitshe emnyango wengcwaba. 37 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu waphefumula okokucina. ukuze bahambe bayemgcoba. Eloyi. 45 Esazisiwe yinduna yekhulu. Ukungcwatshwa kukaJesu 42 Kwathi sekuhlwile. okuyikuthi usuku phambi kwesabatha. 41 labo ababemlandela. wamgoqela ngelembu elicolekileyo. 44 UPilatu wasemangala ngokuthi usefile. ngoba kwakungamalungiselelo. kwaba khona ubunyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*. 43 wafika uJosefa owayevela eArimathiya. sibone ukuthi uEliya uzakuza amethule. labanye abesifazana abanengi abenyukela laye eJerusalema. laye wayelindele umbuso kaNkulunkulu. Nkulunkulu wami. wambeka engcwabeni. 40 Kwakukhona labesifazana bebukele bekhatshana. 36 Wasegijima omunye. 38 Leveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi. wamethula. "Eloyi. elaligujwe edwaleni. wayibuza ukuthi kambe sekuyisikhathi efile. esithi: Yekelani. yathi: Ngeqiniso lumuntu ubeyiNdodana kaNkulunkulu. wabizela kuye induna yekhulu. loMariya unina kaJakobe omncinyane lokaJose. waphefumula okokucina. 46 Wasethenga ilembu elicolekileyo. wangena ngesibindi kuPilatu.UMarko 16 7 April 2007 Ukufa kukaJesu Ukuvuka kukaJesu 33 Kwathi sekufike ihola lesithupha*. waluhloma emhlangeni. phakathi kwabo kukhona loMariya Magadalena. loSalome. wacela isidumbu sikaJesu. wathi. wagcwalisa uzipho ngeviniga. lama sabaktani?" Okuyikuthi ngokuphendulelwa: Nkulunkulu wami. 39 Kwathi induna yekhulu eyayimi maqondana laye ibona ukuthi ekhale njalo. uMariya Magadalena loMariya unina kaJakobe loSalome bathenga amakha.

ayekhuphe kuye amadimoni ayisikhombisa. lalabo kabakholwanga. khangelani. 6 Kodwa lathi kubo: Lingesabi. ebizweni lami 1 behlezi ekudleni: kumbe. uvukile. wasesola ukungakholwa kwabo langobulukhuni benhliziyo. futhi kabakhulumanga lutho emuntwini. lembethe isembatho eside esimhlophe. 16 Lowo okholwayo abhabhathizwe uzasindiswa. ngoba lalilikhulu kakhulu. ngoba babesesaba.2 Kwathi ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza engcwabeni. 11 Labo sebezwile ukuthi uyaphila lokuthi ubonwe nguye kabakholwanga. 14 Emva kwalokhu. babona ijaha lihlezi ngakwesokunene. 13 Labo bahamba babikela abanye. ngoba bengakholwanga labo abambonayo esevukile. 17 Lalezizibonakaliso zizabalandela abakholwayo. indawo lapho abebembeke khona. litshumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. belila bekhala. 3 Basebekhulumisana besithi: Ngubani ozasigiqela ilitshe lisuke emnyango wengcwaba? 4 Futhi bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqwe lasuswa. ekuphumeni kwelanga. lizambona khona. futhi ukuqhuqha lokwethuka kwababamba. 8 Basebephuma ngokuphangisa babaleka engcwabeni. lidinga uJesu weNazaretha obebethelwe. njengalokho ayekutshilo kini. wabonakala kuqala kuMariya Magadalena. besaba. litshele abafundi bakhe loPetro ukuthi uzalandulela ukuya eGalili. 12 Njalo emva kwalezizinto wabonakala ngesinye isimo kwababili babo behamba. 10 Yena wasuka wababikela labo ababelaye. 5 Kuthe bengena engcwabeni. Ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe 9 Kwathi uJesu esevukile ekuseni kakhulu ngolokuqala lweviki. wabonakala kwabalitshumi lanye ngokwabo behlezi ekudleni1. 15 Wasesithi kubo: Hambani liye emhlabeni wonke. kakho lapha. besiya emaphandleni. kodwa ongakholwayo uzalahlwa. ndawonye . 7 Kodwa hambani.

futhi bazaphila. Ameni.7 April 2007 UMarko 16 bazakhupha amadimoni. 20 Bona basebephuma batshumayela endaweni zonke. . kakusoze kubalimaze. yahlala izandla phezu kwabagulayo. yakhutshulelwa ezulwini. bakhulume ngendimi Ukwenyuka kukaJesu ezintsha. emva kokuthi isikhulumile okubulalayo. bazabeka labo. ngakwesokunene sikaNkulunkulu. iNkosi isebenza labo. 18 bazadobha izinyoka. iqinisa ilizwi ngezibonakaliso ezazilandela. uba benatha 19 Ngakho iNkosi.

ULuka 1 7 April 2007 IVANGELI ELALOTSHWA NGULUKA Isingeniso 1 1 Njengoba abanengi sebebeke izandla ukubeka ngendlela efaneleyo belandisa ngalezizinto eziqiniseke ngokupheleleyo phakathi kwethu. 2 njengalokho basinika zona labo abazibona ngamehlo ekuqaleni njalo bezinceku zelizwi. 15 Ngoba uzakuba mkhulu phambi kweNkosi. 17 njalo yena uzahamba phambi kwayo emoyeni lemandleni kaEliya. 9 ngomkhuba wenkonzo yobupristi. 10 Njalo ixuku lonke labantu lalikhuleka ngaphandle ngesikhathi sokutshisa impepha. futhi uzagcwaliswa ngoMoya oNgcwele kusukela esesesiswini sikanina. 6 Njalo babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu. 14 Futhi uzakuba lenjabulo lentokozo. 12 Kwathi uZakariya eyibona waqhuqha. 11 Ingilosi yeNkosi yasibonakala kuye. lokwesaba kwawela phezu kwakhe. konke iwayini lokudakisayo kasoze akunathe. ngoba umkhuleko wakho uzwakele. 8 Kwasekusithi esenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu esesimisweni seqembu lakibo. lebizo lakhe linguElizabethi. 16 Labanengi kubantwana bakoIsrayeli uzabaphendulela eNkosini uNkulunkulu wabo. behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zeNkosi bengasoleki. Ukuzalwa kukaJohane kuyabikwa 5 Kwathi ensukwini zikaHerodi inkosi yeJudiya kwakukhona umpristi othile othiwa nguZakariya. mhlekazi Teyofilu. 3 kukhanye kukuhle lakimi. kwaba nguye owadliwa yinkatho ukutshisa impepha esengene ethempelini leNkosi. lomkakhe wayevela kumadodakazi kaAroni. 7 Njalo babengelamntwana. 13 Kodwa ingilosi yathi kuye: Ungesabi Zakariya. basebeleminyaka eminengi bobabili. sengizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni. ukuphendulela inhliziyo . imi ngakwesokunene selathi lempepha. labanengi bazakujabulela ukuzalwa kwakhe. lomkakho uElizabethi uzakuzalela indodana. ukuthi ngikubhalele ngokulandelana. 4 ukuze wazi iqiniso ngalezozinto ozifundisiweyo. ngoba uElizabethi wayeyinyumba. njalo uzakuthi ibizo layo nguJohane. oweqembu likaAbhiya.

wena othandiweyo! INkosi ilawe. azagcwaliseka ngesikhathi sawo. njalo yena wayesebaqhweba. ibizo layo linguJosefa. 30 Ingilosi yasisithi 1 ekuhlakanipheni: kumbe. labangalaleliyo ekuhlakanipheni1 kwabalungileyo. 29 Kwathi eseyibonile wethuswa kakhulu yilizwi layo. 24 Kwathi emva kwalezinsuku uElizabethi umkakhe wathatha isisu. wazifihla okwezinyanga ezinhlanu. 20 Njalo khangela. njalo bazi ukuthi ubone umbono ethempelini. 23 Kwasekusithi lapho seziphelile insuku zokukhonza kwakhe. kuze kube lusuku okuzakwenzeka ngalo lezizinto. lomkami useleminyaka eminengi. wahlala eyisimungulu. waya endlini yakhe. ngokuhlakanipha . linguMariya. esithi: 25 Yenze kanje kimi iNkosi ensukwini eyangikhangela ngazo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu. 18 UZakariya wasesithi kuyo ingilosi: Ngizakwazi ngani lokhu? Ngoba mina ngilixhegu. 28 Ingilosi yasingena kuye yathi: Ekuhle. 21 Labantu babemlindele uZakariya.zaboyise kubantwana. njalo ngithunyiwe ukukhuluma lawe. lokukubikela lezizindaba ezinhle. 19 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: NginguGabriyeli mina omayo phambi kukaNkulunkulu. uzakuba yisimungulu njalo wehluleke ukukhuluma. 22 Kuthe esephuma wehluleka ukukhuluma labo. lebizo lentombi. bamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini. 27 entombini eyayigane indoda. wanakana ukuthi yikubingelela okunjani lokhu. Ukuzalwa kukaJesu kuyabikwa 26 Kwathi ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini weGalili othiwa yiNazaretha. ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana. ngoba ungakholwanga amazwi ami. ukulungiselela iNkosi isizwe esilungisiweyo. eyendlu kaDavida.

ngoba kuzagcwaliseka lezozinto ezakhulunywa kuye yiNkosi. 45 Futhi ubusisiwe okholiweyo1. ukuthi unina weNkosi yami eze kimi? 44 Ngoba khangela. njalo sibusisiwe isithelo sesizalo sakho! 43 Kanti kuvela ngaphi lokhu kimi. Ngoba khangela. 34 UMariya wasesithi kuyo ingilosi: Lokhu kungenzeka njani. futhi iNkosi uNkulunkulu izamnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida. lale yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba. 33 njalo uzabusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nininini. loElizabethi wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele. ngakho lalokhu okungcwele okuzazalwa nguwe kuzakuthiwa yiNdodana kaNkulunkulu. kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami. lingcwele lebizo lakhe. 51 . lamandla oPhezukonke azakwembesa. Mariya. 41 Kwasekusithi uElizabethi ezwe ukubingelela kukaMariya. 1 okholiweyo: kumbe. laye ukhulelwe yindodana ebudaleni bakhe. 48 ngoba ukhangele ubuphansi bencekukazi yakhe. UMariya uhambela uElizabethi 39 Ngalezonsuku uMariya wasesukuma waya ngokuphangisa ezintabeni. Ingilosi yasisuka kuye. lembusweni wakhe kakuzukuba lakuphela. inkonyane yeqa esiswini sakhe. umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza. 49 Ngoba yena olamandla ungenzele izinto ezinkulu. wathi: Ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana. okholwa ukuthi ngoba kuzagcwaliseka 50 lesihawu sakhe sikusizukulwana ngesizukulwana kulabo abamesabayo. uzabizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukonke. 46 UMariya wasesithi: Umphefumulo wami uyayikhulisa iNkosi. kusukela khathesi zonke izizukulwana zizakuthi ngibusisiwe. kakube kimi njengelizwi lakho. 36 Njalo khangela. incekukazi yeNkosi. 42 wamemeza ngelizwi elikhulu.7 April 2007 ULuka 1 kuye: Ungesabi. uzakuthi ibizo layo nguJesu. 32 Yena uzakuba mkhulu. 37 Ngoba kuNkulunkulu kakulalutho oluzakwehlula. 31 Njalo khangela. isinini sakho uElizabethi. wabingelela uElizabethi. 38 UMariya wasesithi: Khangela. uzale indodana. njengoba ngingazi indoda? 35 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho. 47 lomoya wami uyathokoza ngoNkulunkulu uMsindisi wami. emzini weJuda. 40 wangena endlini kaZakariya. ngoba uthole uthando kuNkulunkulu. uzathatha isisu.

67 LoZakariya uyise wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele. 52 Wehlisile iziphathamandla ezihlalweni zobukhosi. 53 Abalambileyo ubasuthise ngezinto ezinhle. wasekhuluma edumisa uNkulunkulu. ngoba ihambele yasenzela inkululeko isizwe sayo. wasebuyela endlini yakhe.Wenzile amandla ngengalo yakhe. 58 Abakhelene laye lezinini zakhe basebesizwa ukuthi iNkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye. wabhala. esithi: 68 Ibusisiwe iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli. 61 Basebesithi kuye: Kakho ezihlotsheni zakho obizwa ngalelibizo. beza ukusoka usane. ukuthi angathanda ukuthi lubizwe ngokuthini. kodwa uphakamisile abantukazana. 56 UMariya wasehlala laye okungaba zinyanga ezintathu. 70 njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele abakudala. 64 Njalo wahle wavulwa umlomo wakhe lolimi lwakhe lwatshombululwa. 72 ukubenzela isihawu obaba bethu. balubiza ngebizo likayise ngokuthi nguZakariya. esithi: NguJohane ibizo lalo. 62 Basebeqhweba uyise. lokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele. 65 Lokwesaba kwehlela phezu kwabo bonke abakhelene laye. 59 Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili. besithi: Kambe lolusane luzakuba njani? Njalo isandla seNkosi sasilalo. 66 labo bonke abazizwayo bazilondoloza enhliziyweni zabo. 73 isifungo . wasebeletha indodana. njalo kwakhulunywa ngazo zonke lezizinto kulo lonke elezintabeni zeJudiya. kuAbrahama. kodwa abanothileyo wabathuma beze. kodwa luzathiwa nguJohane. lesandleni sabo bonke abasizondayo. 55 njengoba watsho kubobaba bethu. waprofetha. basebethokoza laye. 54 Umsizile uIsrayeli inceku yakhe. basebemangala bonke. 60 Kodwa unina waphendula wathi: Hatshi bo. 71 isikhulula ezitheni zethu. uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo. ngokukhumbula isihawu. 69 yasivusela uPhondo losindiso lwethu endlini kaDavida inceku yayo. 63 Wasecela into yokubhalela. Ukuzalwa kukaJohane 57 Kwathi isikhathi sikaElizabethi sokuthi abelethe sesiphelele. lenzalweni yakhe kuze kube nininini.

8. Isa. emzini kaDavida. emzini othiwa yiNazaretha. 3 Bonke basebesiya ukuze babhalwe.17. othiwa yiBetelehema. 11. emzini kaDavida.2 . 76 Lawe-ke. ngoba uzahamba phambi kobuso beNkosi ukulungisa indlela zayo. 78 ngesihelo sikaNkulunkulu wethu. ngitshumayela indaba ezinhle kini zentokozo enkulu. ngoba wayengowendlu lowosendo lukaDavida. Mal. ukuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula. 77 lokunika isizwe sayo ulwazi losindiso ngothethelelo1 lwezono zabo. 8 Njalo kwakukhona kulelolizwe abalusi ababehlala egangeni futhi belinde umhlambi wabo ebusuku. 6 Kwasekusithi belapho. njalo besaba ngokwesaba okukhulu. 79 ukubakhanyisela abahlezi emnyameni lethunzini lokufa. ezakuba kubantu bonke. 5 ukuyabhalwa kanye loMariya umkakhe ayemganile. Zek. Nani 24. kusenzelwa uthethelelo 2 ukusa: kumbe. 11 ngoba lizalelwe lamuhla uMsindisi. uzabizwa ngokuthi umprofethi woPhezukonke.ULuka 2 7 April 2007 eyasifunga kubaba wethu uAbrahama. isimiso saphuma kuKesari uAgastasi. 4. 12 Njalo lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini: 1 ngothethelelo: kumbe. 80 Wakhula-ke umntwana omncane waqina emoyeni. ukuthi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu. ngoba kwakungelandawo yabo endlini yezihambi.1. 10 Ingilosi yasisithi kubo: Lingesabi. 2 Lokhukubhalwa kwakungokokuqala ukwenziwa lapho uKwiriniya wayengumbusi weSiriya. yena wayesenkangala kwaze kwaba lusuku lokubonakala kwakhe kuIsrayeli. yikho ukusa2 kwaphezulu kuzasethekelela. sokuthi kubhalwe umhlaba wonke. ingilosi yeNkosi yema eduze kwabo. 4 LoJosefa laye wenyukela eGalili. owayezithwele. wayigoqela ngamalembu. insuku zakhe zokubeletha zaseziphelele. lenkazimulo yeNkosi yakhanya ibazingelezele. Ukuzalwa kukaJesu Kristu 2 2 Kwasekusithi ngalezonsuku. 3. onguKristu iNkosi. 7 wasebeletha indodana yakhe eyingqabutho. siyikhonze singelakwesaba 75 ngobungcwele langokulunga phambi kwayo zonke insuku zempilo yethu. ngoba khangelani. ugatsha. 74 ukusinika. waya eJudiya. 9 Njalo khangela. wayilalisa emkolweni. ngulowo lalowo emzini wakibo. sane.

15 Kwasekusithi. enakana ngawo enhliziyweni yakhe. abangabelusi. 17 Sebebonile basebesazisa indawo ezizingelezeleyo ngelizwi ababelitshelwe mayelana lalo umntwana omncane. ayelibizwe yingilosi engakomulwa esiswini. bathola uMariya kanye loJosefa. wayelindele induduzo yabakoIsrayeli. 26 Futhi kwakubonakalisiwe kuye nguMoya oyiNgcwele. njengalokho okwakukhulunywe kubo. amajuba amabili kumbe amaphuphu amabili enkwilimba. lidumisa uNkulunkulu. ukuze bammise phambi kweNkosi 23 (njengokulotshiweyo emlayweni weNkosi ukuthi konke okwesilisa okuvula isibeletho kuzathiwa kungcwele eNkosini) 24 lokuthi banikele umhlatshelo njengokutshiwo emlayweni weNkosi. lokuthula emhlabeni. ingilosi sezisukile kubo zaya ezulwini. loMoya oNgcwele wawuphezu kwakhe. isifiso esihle ebantwini. kwathi abazali bemletha umntwana omncane uJesu. sibone leyonto eyenzakeleyo. 25 Njalo khangela. 20 Basebebuyela abalusi. abantu. 18 Labo bonke abakuzwayo bamangala ngezinto ezazikhulunywe ngabalusi kubo. bamletha eJerusalema. ukuthi kayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngazo zonke izinto ababezizwile lababezibonile. 28 yena wasemthatha wamphatha . ukuze benze ngaye ngokomkhuba womlayo. 27 Wasengena ngoMoya ethempelini. kwakukhona eJerusalema umuntu. bakhulumisana besithi: Ake siye eBetelehema. njalo lumuntu wayelungile wayekhuthele ekukhonzeni. USimeyoni loAna 22 Kwathi seziphelele insuku sokuhlanjululwa kwakhe ngokomlayo kaMozisi. ibizo lakhe linguSimeyoni. losane lulele emkolweni. lulele emkolweni. 16 Basebesiza ngokuphangisa. ibizo lakhe kwasekuthiwa nguJesu. 21 Kwathi seziphelile insuku eziyisificaminwembili zokuthi umntwana omncane asokwe. lisithi: 14 Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu. iNkosi esazise yona. 13 Njalo kwahle kwaba khona kanye lengilosi ixuku lebutho lasezulwini. 19 kodwa uMariya walondoloza wonke la amazwi.Lizathola usane lugoqelwe ngamalembu.

40 Lomntwana omncane wakhula. lonina wathi kuye: Mntanami. njalo uJosefa lonina bengazi. wathi: 29 Nkosi. inkemba izadabula owakho umphefumulo. lesibonakaliso esizaphikiswa. wabonga uNkulunkulu. 38 Laye-ke efika ngalelohola wadumisa uNkulunkulu. ekhonza ngokuzila ukudla langemikhuleko ebusuku lemini. engasuki ethempelini. futhi ebabuza. bahamba uhambo losuku. 43 njalo seziphelile insuku. 42 Kwathi esefikise iminyaka elitshumi lambili. wenzeleni okunje kithi? Khangela. 44 kodwa becabanga ukuthi wayesexukwini endleleni. ehlezi phakathi kwabafundisi. 45 kodwa bengamtholi. bemdinga. owesizwe sikaAsheri. 47 Njalo bonke ababemuzwa bamangala kakhulu ngokwazi lempendulo zakhe. waqina emoyeni. khathesi iyekele inceku yakho ihambe ngokuthula. 39 Kwathi sebeqedile konke okungokomlayo weNkosi. wayesekhulile kakhulu. 36 Njalo kwakukhona uAna umprofethikazi. uyihlo lami besikudinga sidubekile. Umntwana uJesu ethempelini 41 Njalo abazali bakhe babesiya eJerusalema wonke umnyaka ngomkhosi wePhasika. babuyela eGalili. njengokwelizwi lakho. 48 Kwathi bembona bamangala. lo umiselwe ukuwa lokuvuka kwabanengi kuIsrayeli. wathi kuMariya unina: Khangela.7 April 2007 ULuka 3 engalweni zakhe. njalo ebalalela. ukuze imicabango yenhliziyo zabanengi yembulwe. umntwana uJesu wasala eJerusalema. ekubuyeleni kwabo. bamthola ethempelini. wagcwala inhlakanipho. indodakazi kaFanuweli. sebenyukele eJerusalema njengomkhuba womkhosi. 35 futhi lawe. ebehlale lendoda iminyaka eyisikhombisa kusukela ebuntombini bakhe. lomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. 46 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu. 37 njalo wayengumfelokazi owayengaba leminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lane. 34 USimeyoni wasebabusisa. lokwenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli. bamdinga phakathi kwezinini labazana labo. 33 UJosefa lonina basebemangala ngezinto ezatshiwo ngaye. 30 ngoba amehlo ami alubonile usindiso lwakho 31 olulungisileyo phambi kobuso babantu bonke. emzini wakibo iNazaretha. babuyela eJerusalema. 49 Wasesithi kubo: Kungani lingidinga? Belingakwazi yini ukuthi kumele ukuthi ngibe sezintweni zikaBaba? 50 . 32 ukukhanya kokwembulela abezizwe. wakhuluma ngaye kubo bonke ababelindele inkululeko eJerusalema.

ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni. 4 njengokulotshiweyo egwalweni lwamazwi kaIsaya umprofethi. etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka kube yikuthethelelwa kwezono. esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala lithi: Lungisani indlela yeNkosi. 7 Ngakho wathi emaxukwini aphumela ukubhabhathizwa nguye: Nzalo yezinyoka. kamuphe ongelaso. 9 Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla. 12 Kwasekufika labathelisi ukuze babhabhathizwe. basebesithi kuye: 1 lekukhuleni: kumbe. ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane indodana kaZakariya enkangala. 51 Wasesehla labo. uPontiyusi Pilatu engumbusi weJudiya. loLisaniya engumtetrarki weAbilene.Kodwa bona kabaliqedisisanga ilizwi alikhuluma labo. 3 Wasesiza esigabeni sonke seJordani esizingelezeleyo. 5 Sonke isigodi sizagqitshwa. njalo lingaqali ukuthi phakathi kwenu: SiloAbrahama ongubaba wethu. lolokudla kenze njalo. lamaxhakaxhaka ezindlela azalungiswa. qondisani indledlana zayo. layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa. njalo kuzaqondiswa amazombazombe. ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo? 8 Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka. 6 layo yonke inyama izabona usindiso lukaNkulunkulu. ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulamatshe. athi: Pho thina sizakwenzani? 11 Wasephendula wathi kubo: Olezembatho ezimbili. Umsebenzi kaJohane uMbhabhathizi 3 3 Kwathi ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaTiberiyosi uKesari. 2 uAnasi loKayafasi bengabapristi abakhulu. 52 UJesu waseqhubeka enhlakanipheni lekukhuleni1. loFiliphu umfowabo engumtetrarki weIturiya lelizweni iTrakoniti. weza eNazaretha. ebudaleni . lekuthandekeni kuNkulunkulu lebantwini. wazehlisela ngaphansi kwabo. loHerodi engumtetrarki* weGalili. Unina wasegcina zonke lezizinto enhliziyweni yakhe. 10 Amaxuku asembuza.

yena (njengokunakana kwabo) eyindodana kaJosefa. 24 kaMathati. behlalele evalweni kaJonanu. njalo lingacali ngamanga.ULuka 4 7 April 2007 Mfundisi. 20 wengezelela lalokhu phezu kwakho konke. kaJorima. kaJuda. 33 kaAminadaba. 18 Langokulaya ngezinye izinto ezinengi. kodwa uyeza olamandla kulami. lelizwi lavela ezulwini. kaJosefa. kaJosefa. kaHezironi. kaSalimoni. watshumayela ivangeli ebantwini. 16 uJohane waphendula. kaLevi. kaEseli. kaMena. futhi bonke bezibuza enhliziyweni zabo ngoJohane. 14 Lamabutho lawo ambuza. kaEri. kaEliyezeri. lingesabisi umuntu 2 belindile: kumbe. kaAramu. 15 Kwathi abantu belindile2. 17 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe. yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo. kaMathata. kaNahume. ukuthi kambe yena angaba enguKristu. njalo yeneliswani yimivuzo yenu. kaNagayi. kaZerubabeli. esithi kubo bonke: Mina ngilibhabhathiza ngamanzi. 27 kaJohanani. njalo uzathanyelisisa isibuya sakhe. abesebuthela amabele esiphaleni sakhe. langakho konke okubi ayekwenzile uHerodi. kaJosefa. athi: Thina-ke sizakwenzani? Wasesithi kuwo: Lingenzi udlakela1 emuntwini. ngithokoza ngawe. kaSemeyini. kaSalatiyeli. kaResa. . 19 kodwa uHerodi umtetrarki. ekhuleka. Okhokho bakaJesu 23 Yena uJesu waseqala ukuba leminyaka engaba ngamatshumi amathathu. sizakwenzani? 13 Wasesithi kubo: Lingabizi okwedlula elikumiselweyo. kaNeri. kaElimodamu. 1 udlakela: kumbe. kaAdi. kaMathati. kaJuda. owayesolwe nguye ngoHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo. kaLevi. kaDavida. 28 kaMeliki. 25 kaMatathiya. laye uJesu esebhabhathiziwe. kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo. kaFaresi. kaObedi. ukuthi wamvalela uJohane entolongweni. kaMeliki. kaMatathiya. 31 kaMeleya. kaEli. kaAmosi. kaNathani. kaBowosi. 22 uMoya oyiNgcwele wasesehlela phezu kwakhe elesimo somzimba onjengowejuba. kaNashoni. engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe. kaKosamu. 26 kaMati. lisithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo. kaJanayi. Ukubhabhathizwa kukaJesu 21 Kwasekusithi sebebhabhathiziwe bonke abantu. 32 kaJese. izulu lavulwa. 30 kaSimeyoni. 29 kaJose. kaEliyakhimi.

wammisa engqongeni yethempeli. 8 UJesu wasemphendula wathi: Suka ngemva kwami. njalo umkhonze yena yedwa. kwathi seziphelile. kaEnoki. kaMahalaleli. 3 USathane wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu. ukukulondoloza. kaFaleki. kaAbrahama. tshono kulelilitshe ukuthi libe yisinkwa. 10 ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe. 36 kaKayinani. Sathane. njalo wakhokhelelwa nguMoya enkangala. 5 USathane wasemkhokhelela entabeni ende wamtshengisa imibuso yomhlaba yonke ngesikhatshana. 4 UJesu wasemphendula. ekucineni walamba. kaNkulunkulu. Ukulingwa kukaJesu 4 4 Kwathi uJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya evela eJordani. 6 USathane wasesithi kuye: Amandla wonke la lobukhosi bayo ngizakunika. 9 Wasemkhokhelela eJerusalema. 37 kaMethusala. kaSeti. kaRagawu. 7 Ngakho wena uba ukhonza3 phambi kwami. 13 USathane eseqedile ukulinga konke wasuka kuye kwaze kwaba ngesinye isikhathi. kaThara. wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa. Njalo kadlanga lutho ngalezonsuku. kaShemu. kaIsaka. konke kuzakuba ngokwakho. ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho. kaJaredi. kaNahori. 3 ukhonza: kumbe. ziwisele phansi usuka lapha. njalo ngiwanika loba ngubani engithandayo.kaJuda. kaEberi. 2 walingwa nguSathane insuku ezingamatshumi amane. kaSala. 34 kaJakobe. 11 lokuthi: Zizakuphatha ngezandla. ngoba anikwe mina. ukhothama phambi kwami . 38 kaEnosi. wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu. hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni. 12 UJesu wasephendula wathi kuye: Kuthiwa: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. 35 kaSarugi. kaNowe. kaLameki. kaKayinani. kodwa ngalo lonke ilizwi likaNkulunkulu. kaArpakishadi. kaAdamu.

lendumela yakhe yaphuma kuso sonke isigaba esizingelezeleyo. ngaphandle kweSarepita yeSidoni kowesifazana ongumfelokazi. 17 Wasenikwa ugwalo lomprofethi uIsaya. kwenze lalapha emzini wakini. lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. edunyiswa yibo bonke. 25 Kodwa ngeqiniso ngithi kini: Abafelokazi abanengi babekhona koIsrayeli ensukwini zikaEliya. 24 Wathi-ke: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umprofethi owemukelekayo elizweni lakibo. zelaphe wena. lapho ondliwa khona. bezizwa lezizinto.7 April 2007 ULuka 4 UJesu uqala ukutshumayela 14 UJesu wasebuyela eGalili ngamandla kaMoya. bamangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe. basebesithi: Lo kayisiyo indodana kaJosefa yini? 23 Wasesithi kubo: Isibili lizakutsho kimi lesisaga: Melaphi. 29 basebesukuma. 19 ukumemezela umnyaka womusa weNkosi. umuzi wabo owawakhiwe phezu kwayo. 22 Labo bonke bafakaza ngaye. Ukusiliswa kwezigulane eKapenawume . bamkhuphela ngaphandle komuzi. ingithumile ukusilisa abadabukileyo enhliziyweni. 15 Yena wasefundisa emasinagogeni abo. konke lokho esikuzwileyo okwenzeke eKapenawume. wasukuma ukuze afunde. 30 Kodwa yena edabula phakathi kwabo wahamba. ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo. wahlala phansi. lamehlo abo bonke ababesesinagogeni amjolozela. 20 Waselugoqa ugwalo. bamqhubela eliweni lentaba. lokubona kwabayiziphofu. ukukhulula ababandezelweyo. 26 kodwa uEliya kathunyelwanga lakomunye wabo. kwaze kwaba khona indlala enkulu emhlabeni wonke. 28 Kwathi bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka. ngakho ingigcobile ukuthi ngitshumayele ivangeli kubayanga. UJesu udelelwa ngabeNazaretha 16 Wasefika eNazaretha. njengokwejwayela kwakhe wasengena esinagogeni ngosuku lwesabatha. 21 Waseqala ukuthi kubo: Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile endlebeni zenu. ngaphandle kukaNamani umSiriya. kodwa kakuhlanjululwanga lamunye wabo. ukuze bamphosele phansi. Waseluvula ugwalo. walubuyisela encekwini. 27 Futhi abalobulephero abanengi babekhona koIsrayeli ngesikhathi sikaElisha umprofethi. wayithola indawo okubhalwe kuyo ukuthi: 18 UMoya weNkosi uphezu kwami.

35 UJesu wasemkhuza. khona wamyekela. ngoba ayemazi ukuthi unguKristu. 41 Kwasekuphuma lamadimoni kwabanengi. wasememeza ngelizwi elikhulu 34 wathi: Yekela1! Silani lawe. 43 Kodwa 1 Yekela: kumbe. wayangena endlini kaSimoni. ngoba ilizwi lakhe lalilamandla. Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa 38 Wasesukuma waphuma esinagogeni. UJesu usuka eKapenawume 42 Kwathi sekusile. Khatshana 2 akhulume: kumbe. njalo wayebafundisa ngamasabatha. eza kuye. lamaxuku amdinga. bonke ababelababegula izifo ezitshiyeneyo babaletha kuye. 40 Kwathi ekutshoneni kwelanga. 32 Basebebabaza ngemfundiso yakhe. njalo uninazala kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu. athi ayemazi ukuthi unguKristu . besithi: Yilizwi bani leli. basebemcelela kuye. esithi: Thula. amvimbela ukuthi angasuki kiwo. njalo wahle wasukuma wabancedisa. Wasewakhuza engawavumeli ukuthi akhulume2. 36 Kwasekubafikela bonke ukumangala. wasebeka izandla kulowo lalowo wabo wabasilisa. uphume kuye! Ledimoni selimwisele phakathi laphuma kuye. ememeza esithi: Wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu. 39 Wasemengama. Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu. 33 Futhi kwakukhona esinagogeni umuntu owayelomoya wedimoni ongcolileyo. waphuma waya endaweni eyinkangala. wakhuza umkhuhlane. lingamlimazanga. baphume? 37 Yasiphuma indumela yakhe kuyo yonke indawo yesigaba esizingelezeleyo.31 Wasesehlela eKapenawume umuzi weGalili. ukuthi ngegunya langamandla uyalaya omoya abangcolileyo. bakhulumisana.

ukuthi beze babasize. yaze yatshona. UJesu wasesithi kuSimoni: Ungesabi. Njalo bahle basuka ubulephero kuye. Wasehlala phansi wafundisa amaxuku emkhunjini. bamlandela. kodwa hamba uziveze kumpristi. hlambuluka. 9 Ngoba ukumangala kwakumbambile labo bonke ababelaye. 4 Kwathi eseqedile ukukhuluma. 7 Basebeqhweba ababehlanganyele labo ababekomunye umkhumbi. wathi kuSimoni: Ngena enzikini. yathi ibona uJesu. ababehlanganyele loSimoni. wehlise amambule akho ukuthi ubambe. 3 Wasengena komunye wemikhumbi.ULuka 5 7 April 2007 wathi kuwo: Lakweminye imizi ngimele ukutshumayela ivangeli. esekomunye wemizi. umbuso kaNkulunkulu. kusukela khathesi uzabamba abantu. sitshikatshike ubusuku bonke kasibambanga lutho. yawa ngobuso. indoda egcwele ubulephero. 10 ngokunjalo-ke loJakobe loJohane. Nkosi. wamthinta. kube yibufakazi kubo. aluba uthanda. 15 Kodwa kwayilapho ukukhuluma ngaye . esithi: Ngiyathanda. ongokaSimoni. 8 Kuthe uSimoni Petro ebona wawela emadolweni kaJesu. babamba umhlambi omkhulu wenhlanzi. 11 Kwathi sebeyifikisile imikhumbi yabo emhlabathini. batshiya konke. UJesu usilisa umuntu olobulephero 12 Kwasekusithi. ngoba ngingumuntu oyisoni. beza-ke bayigcwalisa yomibili imikhumbi. njalo khangela. kodwa abagoli benhlanzi babephumile kiyo behlambulula amambule. 2 wabona imikhumbi emibili imi eceleni kwechibi. 44 Wayesetshumayela emasinagogeni eGalili. amadodana kaZebediya. njengoba uMozisi walaya. Laselidabuka imbule labo. 5 USimoni wasephendula wathi kuye: Nkosi. yena wasesimi eceleni kwechibi leGenesaretha. esithi: Suka kimi. unikele ngokuhlanjululwa kwakho. Ukubizwa kukaPetro lababelaye 5 5 Kwasekusithi ixuku selimminyezele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. 6 Kwathi sebekwenzile lokho. yamncenga. ngokubanjwa kwenhlanzi ababezibambile. ungangihlambulula. wamcela ukuthi asuke kancinyane emhlabathini. 13 Waseselula isandla. 14 Yena wasemlaya ukuthi angatsheli muntu. isithi: Nkosi. ngoba ngithunyelwe lokho. kodwa ngokutsho kwakho ngizakwehlisa imbule.

ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa? 22 Kwathi uJesu esazi ukunakana kwabo waphendula wathi kubo: Linakanani enhliziyweni zenu? 23 Yikuphi okulula. 25 Njalo wahle wasukuma phambi kwabo. besithi: Sibonile izimanga lamuhla. Ukubizwa kukaLevi 27 Njalo emva kwalezizinto waphuma. izono zakho uzithethelelwe. . ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe. wathatha lokhu ayelele kukho. wabona umthelisi. 16 Kodwa yena waphumela enkangala wakhuleka. wasesithi kuye: Ngilandela. 20 Kwathi ebona ukholo lwawo. kwasekuhlezi abaFarisi labafundisi bomlayo. yena wayefundisa. wathi kuye: Ndoda. uLevi ngebizo. bagcwala ukwesaba. amadoda ethwele ngohlaka umuntu owayeyisigoga. UJesu usilisa umuntu oyisigoga 17 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku. 28 Wasetshiya konke.kusanda kakhulu. wasuka waya endlini yakhe. wasukuma wamlandela. 26 Lokusanganiseka kwababamba bonke. 19 kodwa engatholi indlela yokumngenisa ngenxa yexuku. besithi: Ungubani lo okhuluma inhlamba? Ngubani ongathethelela izono. lamandla eNkosi ayekhona ukubasilisa. edumisa uNkulunkulu. abavela kuyo yonke imizana yeGalili leJudiya leJerusalema. njalo adinga ukumngenisa ambeke phambi kwakhe. ehlezi endlini yokuthelisela. 21 Ababhali labaFarisi basebeqala ukunakana. basebedumisa uNkulunkulu. uye endlini yakho. kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 24 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): Ngithi kuwe: Sukuma. lamaxuku amanengi abuthana ukulalela. 18 Njalo khangela. akhwela ephahleni lwendlu. uthathe ithala lakho. amehlisa ezitineni zokufulela ngethala phambi kukaJesu phakathi laphakathi. 29 ULevi wasemenzela idili elikhulu endlini yakhe. lokusiliswa nguye ezifweni zawo.

30 Ababhali babo labaFarisi basebesola kubafundi bakhe. kodwa abagulayo. uba-ke kungenjalo. wafundisa. ngoba uthi: Elidala lingcono. kodwa abakho bayadla banathe? 34 Kodwa wathi kubo: Kambe. umyeni eselabo? 35 Kodwa zizafika insuku. bezihlikihla ngezandla. 37 Futhi kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni emidala. besithi: Kungani lisidla linatha labathelisi lezoni? 31 UJesu wasephendula wathi kubo: Abaphilayo kabasweli melaphi.7 April 2007 ULuka 6 njalo kwakukhona ixuku elikhulu labathelisi lelabanye abahlala kanye labo ekudleni. 39 Njalo kakho othi esenathe iwayini elidala ahle afise elitsha. kodwa izoni zize ekuphendukeni. esitsha laso siyadabula. uba-ke kungenjalo. 36 Wasebatshela lomfanekiso wokuthi: Kakho obekela isichibi sesembatho esitsha esembathweni esidala. wathi: Alifundanga lalokho yini. ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi bodwa? 5 Wasesithi kubo: INdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha. Ukuzila ukudla 33 Basebesithi kuye: Kungani abafundi bakaJohane bezila ukudla kanengi. lingabazilisa ukudla yini abantwana abasendlini yomthimba. kunjalo lababaFarisi. UJesu usilisa ngesabatha 6 Kwasekusithi langelinye isabatha wangena esinagogeni. lemigodla yonakale. wasesidla. wanika lalabo ababelaye. njalo kokubili kulondolozeke. uDavida akwenzayo. badla. njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku. iwayini elitsha lizadabula imigodla. abafundi bakhe basebesikha izikhwebu. 32 Kangizanga ukubiza abalungileyo. njalo kwakukhona umuntu lapho. benze imikhuleko. lichitheke lona. lesichibi sesitsha asihambelani lesidala. UJesu uchasisa umlayo wesabatha 6 6 Kwasekusithi ngesabatha lesibili lakuqala edabula emasimini amabele. 4 ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu. wathatha izinkwa zokubukiswa. lapho umyeni ezasuswa kubo. mhla elambile yena lababelaye. 38 Kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha. osandla sakhe sokunene . 2 Kodwa abathile babaFarisi bathi kubo: Lenzelani okungavunyelwa ukwenziwa ngensuku zesabatha? 3 UJesu wasebaphendula.

19 Lexuku lonke ladinga ukumthinta. lokusiliswa ezifweni zabo. wema esigcawini. wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. wakhetha kubo abalitshumi lambili. 9 UJesu wasesithi kubo: Ngizalibuza ulutho: Kuvunyelwe yini ngamasabatha. loAndreya umfowabo. laye owaba ngumnikeli. wathi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma. ukuthi uzasilisa ngesabatha yini. 8 Kodwa wayazi imicabango yabo. loSimoni owayethiwa ngumZelothi. 11 Basebegcwalelwa yibuhlanya. Isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye. 17 Wasesehla labo. 18 lalabo ababekhathazwa ngomoya abangcolileyo. Ukukhethwa kwabaphostoli 12 Kwasekusithi ngalezonsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka. langaselwandle lweTire leSidoni. Wasukuma-ke wema. bakhulumisana omunye komunye. uJakobe loJohane. ababezile ukumuzwa. 13 Kwathi sekusile. ukuze bathole ukumbeka icala. ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. owababiza futhi ngokuthi ngabaphostoli.sasitshwabhene. ukuthi bangamenzani uJesu. basebesiliswa. wahlala ubusuku bonke ekukhulekeni kuNkulunkulu. 21 Libusisiwe lina elilambileyo khathesi. 15 uMathewu loTomasi. ngoba . uJakobe okaAlfewu. ume phakathi. ngoba kwaphuma amandla kuye asebasilisa bonke. loJudasi Iskariyothi. ukwenza okulungileyo kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo kumbe ukubulala? 10 Wasebathalaza bonke. lexuku labafundi bakhe. 16 uJudasi kaJakobe. Ababusiswayo labangabusiswayo 20 Yena wasephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi: Libusisiwe bayanga. 14 uSimoni laye owambiza ngokuthi nguPetro. uFiliphu loBartolomewu. lexuku elikhulu labantu abavela kuyo yonke iJudiya leJerusalema. wabizela kuye abafundi bakhe. Wasesenza njalo. 7 Ababhali labaFarisi basebemqaphela.

libakhulekele abaliphatha kubi. njalo libe ngabantwana boPhezukonke. belahla ibizo lenu ngokungathi libi. Ukuthanda izitha 27 Kodwa ngithi kini elizwayo: Thandani izitha zenu. 26 Maye kini. belithuka. yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zeboleka izoni. Maye kini. 31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini. ngoba khangelani. isilinganiso esihle. 25 Maye kini. njalo lizathethelelwa. umvuzo wenu mkhulu ezulwini.ULuka 6 7 April 2007 lizasuthiswa. lani lizaphiwa. lomvuzo wenu uzakuba mkhulu. 24 Kodwa maye kini lina elinothileyo! Ngoba seliyamukele induduzo yenu. lani yenzani njalo kubo. 32 Njalo uba lithanda labo abalithandayo. lokwemuka okwakho. 28 libusise abaliqalekisayo. lingalahli. 36 Ngakho banini lesihawu. Ukwahlulela abanye 37 Lingahluleli. 29 Okutshaya esihlathini. nxa abantu belizonda. thethelelani. lenze okuhle kwabalizondayo. 23 Thokozani ngalolosuku leqe ngokuthokoza. lenze okuhle. 34 Futhi uba liseboleka labo elithemba ukwemukela kubo. ngoba lizahleka. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi. lina elihlekayo khathesi! Ngoba lizalila. ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababi. yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zenza okufananayo. 22 Libusisiwe. ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi. njalo nxa belehlukanisa. leboleke. njengoba laye uYihlo elesihawu. 38 phanini. ngenxa yeNdodana yomuntu. lakulo okwemuka isembatho sakho. njalo alisoze lilahlwe. umnike lesinye. sigqitshiwe sahlukuzwa siyaphuphuma bazalipha esifubeni. 30 Kodwa mnike wonke ocela kuwe. 35 Kodwa thandani izitha zenu. kodwa . ungali lesigqoko sakho. Libusisiwe lina elikhalayo khathesi. njalo alisoze lahlulelwe. lingalindeli lutho oluzayo. likhale. lina elisuthiyo! Ngoba lizalamba. 39 Wasebatshela umfanekiso wokuthi: Kambe isiphofu singakhokhela isiphofu yini? Kabayikuwela bobabili emgodini yini? 40 Umfundi kamkhulu kulomfundisi wakhe. nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani! Ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi bamanga. 33 Njalo uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini. ukuze zamukele izinto ezifananayo. yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo. ungabuyi ukubize kuye.

49 Kodwa owezwayo njalo angawenzi unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingelasisekelo.wonke opheleleyo1 uzakuba njengomfundisi wakhe. wabeka isisekelo phezu kwedwala. Nkosi. 1 opheleleyo: kumbe. ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho. kodwa lingazenzi izinto engizitshoyo yini? 47 Wonke oza kimi awezwe amazwi ami njalo awenze. wena ungaluboni ugodo oluselihlweni lakho? Mzenzisi. uzapheleliswa njengomfundisi wakhe . lomuntu omubi uveza okubi kokuligugu elibi lenhliziyo yakhe. 44 Ngoba ileso laleso isihlahla saziwa ngesaso isithelo. wagebha watshonisa. umfula watshaya kuleyondlu. futhi kakukhiwa isithelo sevini evikaneni. 48 ufanana lomuntu owakha indlu. futhi kwaba kukhulu ukudilika kwaleyondlu. khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu. qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho. umfula wayitshaya. njalo yahle yawa. kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 42 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Mfowethu. Ngoba kabaseli imikhiwa emeveni. futhi kayisiso isihlahla esibi esithela isithelo esihle. ngizalitshengisa ukuthi ufanana lobani. 45 Umuntu olungileyo uveza okulungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo yakhe. kwathi ekufikeni kwempophoma. Umfanekiso wezindlu ezimbili 46 Kodwa lingibizelani ngokuthi: Nkosi. kodwa wawungelamandla okuyinyikinya. 43 Ngoba kayisiso isihlahla esihle esithela isithelo esibi. 41 Njalo ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. ngoba yayisekelwe phezu kwedwala.

watshibilika. ungazikhathazi. 9 Kwathi uJesu ezizwa lezizinto wamangala ngayo. njalo ikwenze. angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli. 1 ithala: kumbe. lexuku elikhulu. Yasimnika unina. wathi exukwini elimlandelayo: Ngithi kini. njalo ngithi kuleli: Hamba. besithi: Umprofethi omkhulu usevukile phakathi kwethu. njalo inceku yami izasiliswa. njalo lihambe. 5 ngoba iyasithanda isizwe sakithi. eyayiligugu kuyo. njalo khangela. lencekwini yami: Yenza lokhu. 3 Kwathi isizwile ngoJesu. ngilamabutho ngaphansi kwami. yasisiba lesihelo ngaye. ngoba kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami. waya emzini othiwa iNayini. yasisithi: Jaha. 13 INkosi imbona. Kwathi engakabi khatshana lendlu. wabona ofileyo ethwelwe kuphunywa laye indodana engeyodwa kanina. abalithweleyo basebesima. Ukuvuswa kwendodana yomfelokazi weNayini 11 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo. ibhokisi 17 Le indumela ngaye yasiphumela kuyo yonke iJudiya. 10 Kwathi ababethunyiwe sebebuyele endlini bafica inceku eyayigula isisilile. imcela. njalo yiyo eyasakhela isinagoge. lakwelinye: Woza. abafundi bakhe abanengi basebehamba laye. njalo lize. isithi kuye: Nkosi. 7 ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe. ngithi kuwe: Vuka! 15 Ofileyo wasevuka wahlala waqala ukukhuluma. UJesu loJohane uMbhabhathizi . 16 Ukwesaba kwasekubabamba bonke. besithi: Yona kufanele ukuthi uyenzele lokhu. futhi yena engumfelokazi. lokuthi: UNkulunkulu uhambele abantu bakhe. lexuku elikhulu lomuzi lalilaye. 4 Kwathi bona.7 April 2007 ULuka 7 Ukusiliswa kwenceku yenduna 7 7 Kwathi eseqedile amazwi akhe wonke endlebeni zabantu. induna yekhulu yathuma abangane. basebemdumisa uNkulunkulu. bamncenga kakhulu. 8 Ngoba lami ngingumuntu obekwe ngaphansi kwamandla. kodwa khuluma ilizwi. yathi kuye: Ungakhali. 14 Yasondela yathinta ithala1. wangena eKapenawume. ukuze eze asilise inceku yayo. yathuma kuye abadala bamaJuda. sebefikile kuJesu. 12 Kwathi esesondela esangweni lomuzi. lakuso sonke isigaba esizingelezeleyo. 2 Kwathi inceku yenduna yekhulu ethile yayigula isizakufa. 6 UJesu wasehamba labo.

29 Labantu bonke bekuzwa labathelisi bathi ulungile uNkulunkulu. 23 njalo ubusisiwe. abembethe ezikhazimulayo baphila mnandi basezindlini zamakhosi. bavimbela 3 maqondana: kumbe. 27 Lo nguye okubhalwe ngaye ukuthi: Khangela. 24 Kwathi sezihambile izithunywa zikaJohane. esithi: Wena unguye ozayo yini. 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizibonileyo lelizizwileyo: Ukuthi iziphofu ziyabona. abalobulephero bayahlanjululwa. 28 Ngoba ngithi kini: Phakathi kwabazelwe ngabesifazana kakho umprofethi omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi. mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho. esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. abayanga bayatshunyayezwa ivangeli. ngoba bengabhabhathizwanga nguye. 31 Yasisithi iNkosi: Pho-ke abantu balesisizukulwana ngizabafananisa lani? Kanti 2 balala: kumbe. basebebhabhathiziwe ngobhabhathizo lukaJohane. abafileyo bayavuswa. kumbe silindele omunye? 20 Lamadoda esefikile kuye athi: UJohane uMbhabhathizi usithumile kuwe. iziqhuli ziyahamba. 30 kodwa abaFarisi lezazumthetho balala2 icebo likaNkulunkulu maqondana3 labo. 19 UJohane wasebizela kuye ababili abathile kubafundi bakhe wabathuma kuJesu. phakathi kwabo . ngithi kini: Loba odlula kakhulu umprofethi. loba ngubani ongakhubekiyo ngami. izacuthe ziyezwa. kumbe silindele omunye? 21 Langalelohola wasilisa abanengi ezifweni lemikhuhlaneni lakubomoya ababi. waqala ukukhuluma lamaxuku ngoJohane esithi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 25 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezicolekileyo yini? Khangelani. kodwa omncinyane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye. labayiziphofu abanengi wabapha ukubona.18 Abafundi bakaJohane basebembikela ngazo zonke lezizinto. 26 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo. esithi: Wena unguye ozayo yini.

waqala ukuthambisa inyawo zakhe ngenyembezi. uthanda kancinyane. esengenile endlini yomFarisi wahlala ekudleni. 41 Kwakukhona ababili abalezikwelede kumkweledisi othile. kodwa yena. ngithi kuwe: Izono zakhe ezinengi zithethelelwe. ngoba uyisoni. wazesula ngenwele zekhanda lakhe. lokhu ngingenile. 49 Ababehlezi laye ekudleni basebeqala ukukhulumisana bodwa besithi: . 44 Wasetshibilikela kowesifazana. wanga inyawo zakhe. ozamthanda okwedlulisileyo? 43 USimoni wasephendula wathi: Ngicabanga ngulowo owamxolela okwedlulisileyo. laselisithi: Uledimoni. Yena wasesithi: Khuluma. Mfundisi. 35 Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo bonke. 37 Njalo khangela.ULuka 8 7 April 2007 bafanana lani? 32 Banjengabantwana abancane abahlezi emakethe bememezana besithi: Silitshayele umhlanga. wabaxolela bobabili. wazigcoba ngamagcobo. silililele. ngilolutho engifuna ukulukhuluma lawe. omunye wayelomlandu wabodenariyo* abangamakhulu amahlanu. ngabe uyamazi ukuthi ungubani lokuthi unjani lowesifazana omthintayo. amanzi enyaweni zami kawunginikanga. 47 Ngenxa yalokhu. lomunye abangamatshumi amahlanu. ngoba uthandile kakhulu. kodwa kalisinanga. umuntu oligovu lesinathi sewayini. Owesifazana oyisoni endlini yomFarisi 36 Omunye wabaFarisi wasemcela ukuthi adle laye. 42 Kwathi bengelakho okokuhlawula. 33 Ngoba uJohane uMbhabhathizi wafika engadli isinkwa njalo enganathi iwayini. kayekelanga ukwanga inyawo zami. Kambe nguwuphi kubo. umngane wabathelisi lezoni. uba ebengumprofethi. 39 Kuthe umFarisi obemnxusile ekubona wakhulumela ngaphakathi kwakhe wathi: Lo. waletha umfuma wealibasta owamagcobo. laselisithi: Khangelani. 40 UJesu wasephendula wathi kuye: Simoni. wathi kuSimoni: Uyambona lowesifazana yini? Ngingene endlini yakho. kodwa yena uzithambisile inyawo zami ngenyembezi zakhe. tshono. owesifazana kulowomuzi. kodwa yena ugcobile inyawo zami ngamakha. 38 wasesima eceleni kwenyawo zakhe ngemva kwakhe ekhala. 34 iNdodana yomuntu ifikile isidla inatha. owayeyisoni. Wathi kuye: Wahlulele ngokuqonda. 46 Ngamagcobo ikhanda lami kawuligcobanga. 48 Wasesithi kuye: Zithethelelwe izono zakho. wazesula ngenwele zekhanda lakhe. kodwa kalikhalanga. esezwile ukuthi uJesu uhlezi ekudleni endlini yomFarisi. kodwa lowo othethelelwa kancinyane. 45 Kawunganganga.

Ngubani lo othethelela lezono? 50 Wasesithi kowesifazana: Ukholo lwakho lukusindisile. Umfanekiso womhlanyeli 4 Kwathi sekubuthene ixuku elikhulu. 7 Lenye yawela phakathi kwameva. ukuze babone bangaboni. 12 Labaseceleni kwendlela yilabo abathi sebezwile. uMariya othiwa nguMagadalena. 8 Lenye yawela emhlabathini omuhle. ngoba yaswela ubumanzi. yasinyathelwa ngenyawo. 6 Lenye yawela edwaleni. kwathi ekuhlanyeleni kwakhe. wakhuluma ngomfanekiso 5 wathi: Umhlanyeli waphuma ukuyahlanyela inhlanyelo yakhe. okwaphuma kuye amadimoni ayisikhombisa. yakhula yathela ikhulu. enye yawela eceleni kwendlela. kwathi ekukhuleni yahangulwa. lenyoni zezulu zayidla zayiqeda. njalo bezwe bangaqedisisi. ememezela lokutshumayela indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. njalo bevela emizini ngemizi besiza kuye. ameva asemila layo ayiminyanisa. Esetshilo lezizinto wamemeza wathi: Olendlebe zokuzwa akezwe. yena wadabula imizi lemizana. hamba ngokuthula. 2 labesifazana abathile ababesiliswe kubomoya ababi lemikhuhlaneni. ababemsiza ngempahla yabo. 3 loJowana umkaKuza induna kaHerodi. besekufika uSathane alisuse ilizwi enhliziyweni zabo. kodwa kwabanye ngemifanekiso. Abesifazana abasiza uJesu ngempahla yabo 8 8 Kwasekusithi emva kwalokho. Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli 9 Abafundi bakhe basebembuza besithi: Ungaba ngowani lumfanekiso? 10 Wasesithi: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso kaNkulunkulu. 11 Lomfanekiso uyilokhu: Inhlanyelo iyilizwi likaNkulunkulu. labalitshumi lambili babelaye. ukuze . loSusana. labanye abanengi.

Izihlobo zikaJesu eziyizo 19 Kwasekufika kuye unina labafowabo. 15 Kodwa okusemhlabathini omuhle. walala ubuthongo. 25 Wasesithi kubo: Lungaphi ukholo lwenu? Basebesesaba bamangala. 18 Ngakho qaphelisani ukuthi lizwa njani. isiphepho esikhulu somoya sasesisehlela phansi echibini. basuka-ke. 23 Kwathi behamba ngomkhumbi. babesengozini. uzakwemukwa lalokho acabanga ukuthi ulakho. 20 Wasebikelwa. ukuze abangenayo babone ukukhanya. okungasoze kube sobala. yilabo abathi belizwile ilizwi balilondoloze enhliziyweni enhle lelungileyo. 24 Basebesondela bamvusa. njalo bangatheli izithelo ezivuthiweyo.7 April 2007 ULuka 8 bangakholwa basindiswe. nkosi. kuthi ngesikhathi sokulingwa bawe. wasesithi kubo: Asichaphele ngaphetsheya kwechibi. abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu besebelenza. bakhulumisana besithi: Kambe ungubani lo. uzaphiwa. Umfanekiso wesibane 16 Njalo kakho othi eselumathise isibane. kwasekuqamuka. kodwa abazange bamfinyelele ngenxa yexuku. lokuthukuziweyo. siyabhubha! Wasevuka wakhuza umoya lamagagasi amakhulu amanzi. asembese ngesitsha. besebethela izithelo ngokubekezela. njalo kumlalele? . 14 Lokuwele phakathi kwameva. kwasekusiba lokuthula. yilabo abathi sebezwile. balamukele ilizwi ngentokozo. 13 Labasedwaleni yilabo. kodwa loba ngubani ongelakho. kumbe asibeke ngaphansi kombheda. kodwa laba kabalampande. wangena emkhunjini yena labafundi bakhe. bafuna ukukubona. ngoba loba ngubani olakho. ukuthi alaye lemimoya lamanzi. okungayikwaziwa lokungayikulethwa obala. kodwa usibeka esiqobaneni sesibane. ukuthi: Unyoko labafowenu bemi phandle. 21 Kodwa waphendula wathi kubo: Umama labafowethu yilabo. bagcwaliswa ngamanzi. Ukuthuliswa kwesiphepho 22 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku. besithi: Nkosi. bayakholwa okwesikhathi. bahambe baminyaniswe yikukhathalela lenotho lenkanuko yempilo. abathi belizwile. 17 Ngoba kakukho okufihliweyo.

Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga. eyayilamadimoni okwesikhathi eside. waminzwa. 36 Basebebatshela lalabo ababebonile ukuthi usindiswe njani owayengenwe ngamadimoni. 28 Yathi imbona uJesu. ulandise ukuthi kungakanani uNkulunkulu . 29 Ngoba walaya umoya ongcolileyo ukuthi aphume kulowomuntu. yena wasengena emkhunjini waphindela emuva. umhlambi wasuphaphatheka usuka eliweni usiya echibini. 38 Kodwa indoda okwakuphume kuyo amadimoni yamncenga ukuthi ibe laye. basuka bayabika emzini. 27 Kwathi esephumele emhlabathini. Jesu. ngoba babanjwa yikwesaba okukhulu. yamhlangabeza indoda ethile evela emzini. 33 Kwathi amadimoni esephumile emuntwini angena engulubeni. yathi ngelizwi elikhulu: Ngilani lawe. 34 Kwathi ababelusile bebona okwenzekileyo babaleka. ingahlali endlini. yawa phansi phambi kwakhe. kodwa emangcwabeni. yamemeza. ngoba amadimoni amanengi ayengenile kuye. walindwa ebotshiwe ngamaketane lezibopho. 32 Kwakukhona lapho umhlambi wengulube ezinengi usidla entabeni. wathi: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: NguLegiyoni. asemncenga ukuthi awavumele angene kuzo. bamfica umuntu okwaphuma kuye amadimoni ehlezi enyaweni zikaJesu. 37 Ixuku lonke lesigaba samaGadarene esizingelezeleyo laselimcela ukuthi asuke kubo. ungangihluphi. 35 Basebephuma ukuyabona okwenzekileyo. Wasewavumela. basebesesaba. esithi: 39 Buyela endlini yakho. Kodwa uJesu wayiyekela yahamba. 30 UJesu wasembuza. ngoba wayesembambe okwezikhathi ezinengi. embethe esephelele engqondweni. lemaphandleni. 31 Asemncenga ukuthi angawalayi ukuya emgodini ongelamkhawulo. njalo ingembathi isembatho. kodwa eseqamule izibopho waqhutshelwa lidimoni enkangala.Ukukhutshwa kwabomoya ababi 26 Basebehamba ngomkhumbi elizweni lamaGadarene. eliqondene leGalili. bafika kuJesu.

echithe konke okwempilo yakhe kubelaphi engelakusiliswa ngumuntu. wathinta umphetho wesembatho sakhe. ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane. beyililela. 54 Kodwa yena esebakhuphele phandle bonke. Wasesuka wahamba. kwafika indoda. 44 wasondela ngemva kwakhe. ixuku likuminyanisile likucindezele. kwafika umuntu evela endlini yomphathi wesinagoge. esithi: Ndodakazi. yasivuka khona lapho. njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe. ngoba bonke babemlindele. 50 Kodwa uJesu esizwa wamphendula. njalo yona eyayisisifa. njalo yena engumphathi wesinagoge. ukholo lwakho lukusindisile. besazi ukuthi ifile. 48 Wasesithi kuye: Mana isibindi. wawa phambi kwakhe. ixuku lamthakazelela. etshumayela phakathi komuzi wonke ukuthi kungakanani uJesu ayekwenzile kuye. 49 Esakhuluma. 42 ngoba yayilendodakazi eyodwa ezelweyo eyayingaba leminyaka elitshumi lambili. 56 Abazali bayo basebemangala kakhulu. ungamhluphi uMfundisi. kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 46 Kodwa uJesu wathi: Ukhona ongithintileyo. 52 Njalo bakhala bonke. vuka! 55 Wasubuya umoya wayo. uPetro wathi lababelaye: Nkosi. uJayirosi ngebizo. Owesifazana olomopho uyasiliswa 40 Kwasekusithi ekubuyeni kukaJesu. ngoba mina ngazile ukuthi amandla aphumile kimi. ndodakazi. yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi angene endlini yayo. 53 Basebemhleka usulu. wathi: Ungesabi. kholwa kuphela. Kodwa wathi: Lingakhali. waselaya ukuthi kayiphiwe ukudla. kodwa wabalaya ukuthi bangatsheli muntu okwenzekileyo. wasebamba isandla sayo. wamemeza. kavumanga ukuthi kungene muntu. njalo izasindiswa. lokuthi uhle wasila njani. wathi kuye: Indodakazi yakho isifile. weza ethuthumela. loyise wendodakazi lonina. Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. 51 Futhi esengenile endlini. Ukuthunywa kwabaphostoli . hamba ngokuthula.ULuka 9 7 April 2007 akwenze kuwe. kayifanga. 43 Lowesifazana owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili. 41 Njalo khangela. 47 Kwathi owesifazana ebona ukuthi kalakufihlakala. 45 UJesu wasesithi: Ngubani ongithintileyo? Kwathi lapho bephika bonke. Kwathi esahamba ixuku lamcindezela. walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinteleni. kodwa ilele.

lemali. langabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofethi abadala. 6 Basuka-ke bahamba bedabula imizana. wahamba labo bebodwa waya endaweni eyinkangala eyomuzi othiwa iBetsayida. hlalani lapho. 9 Kodwa uHerodi wathi: UJohane ngamquma ikhanda mina. amlandela. wasedideka. Bathi-ke: Asilakho okwedlula izinkwa . 5 Labo bonke abangalamukeliyo. 12 Kwathi ilanga seliqala ukutshona. wasewathakazelela. 13 Kodwa wathi kubo: Banikeni lina bona ukuthi badle. kodwa ngubani lo. lomphako. ngoba kwatshiwo ngabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo. betshumayela ivangeli besilisa endaweni zonke. lodondolo. 3 wasesithi kubo: Lingaphathi lutho lwendlela. lalapho lisuke. wabanika amandla legunya phezu kwamadimoni wonke. mina engizwa ngaye okunje? Wasefunisisa ukumbona. bathole ukudla. thintithani lothuli enyaweni zenu kube yibufakazi obumelana labo. 4 Lakuyiphi indlu elingena kuyo. Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi 7 Kwathi uHerodi umtetrarki* ekuzwa konke okwenziwa nguye. ukuze baye emizaneni lezigabeni ezizingelezeleyo bangenise khona. UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu 10 Abaphostoli sebebuyile bambikela konke abakwenzileyo. nxa lisuka kulowomuzi.9 9 Wasebizela ndawonye abafundi bakhe abalitshumi lambili. 2 Wasebathuma ukutshumayela umbuso kaNkulunkulu. lokusilisa abagulayo. lokwelapha izifo. 11 Kwathi amaxuku esekwazi. Wasebathatha. abalitshumi lambili beza bathi kuye: Yekela ixuku lihambe. 8 langabanye ukuthi uEliya ubonakele. ngoba lapha sisendaweni eyinkangala. wabasilisa labo abaswele ukusiliswa. lesikhwama. wakhuluma lawo ngombuso kaNkulunkulu. njalo lingabi lezigqoko ezimbili ngamunye.

kodwa yena uqobo lwakhe azone kumbe alahleke? 26 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami. wasethatha uPetro loJohane loJakobe. Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni 28 Kwasekusithi emva kwalawomazwi1. wasebabuza. 24 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe. wazihlephula. izitsha ezilitshumi lambili. ngaphandle kokuthi thina siyebathengela ukudla bonke lababantu. kazidele. nxa isiza enkazimulweni yayo lekaBaba leyengilosi ezingcwele. abafundi babelaye. kwadojwa izinkwana ezazisele kubo. isimo sobuso bakhe .7 April 2007 ULuka 9 ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. uba ezuza umhlaba wonke. 17 Basebesidla basutha bonke. Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo 23 Wasesithi kubo bonke: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami. Wasesithi kubafundi bakhe: Bahlaliseni phansi ngezigaba ngamatshumi amahlanu. UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe 18 Kwasekusithi ekhuleka yedwa. izamlahlekela. ivuswe ngosuku lwesithathu. baze babone umbuso kaNkulunkulu. Isivumo sokholo sikaPetro. wazibusisa. njalo ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali. yena uzayisindisa. esithi: Amaxuku athi ngingubani? 19 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi. kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami. angilandele. 21 Esebaxwayisisile walaya ukuthi bangatsheli muntu lokhu. wakhangela phezulu ezulwini. 29 Kwasekusithi. kodwa abanye bathi: UEliya. wakhwela entabeni ukuyakhuleka. wazinika abafundi ukuthi babeke phambi kwexuku. 14 Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngaye. babahlalisa phansi bonke. 16 Wasezithatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. njalo ibulawe. 15 Basebesenza njalo. athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku. 27 Kodwa ngilitshela ngeqiniso: Bakhona abanye kwabemiyo lapha. kungaba zinsuku eziyisificaminwembili. kodwa abanye bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala. 25 Ngoba kuzamsizani umuntu. ekukhulekeni kwakhe. 20 Wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi: UKristu kaNkulunkulu. 22 esithi: INdodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu. abangasoze bezwe ukufa.

basebesesaba ekungeneni kwabo eyezini. bona indodana yami. engakwazi akutshoyo. uJesu waficwa eyedwa. kuzaze kube nini ngilani. Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane 37 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo. wambuyisela kuyise. njalo uyihlukuze ikhihlize amagwebu. umoya uyayibamba. 38 Njalo khangela. 32 Kodwa uPetro lababelaye babesindwe yibuthongo. isithi: Mfundisi. ngoba yiyo yodwa ezelweyo yami. 35 Kwasekusiza ilizwi eyezini. 33 Kwasekusithi. 41 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo. uphume nzima kuyo. uyihluzule. kabaze batshela umuntu ngalezonsuku okunye kwalezozinto abazibonileyo. uPetro wathi kuJesu: Nkosi. futhi asakhe amadumba amathathu. ngilibekezelela? Ilethe lapha indodana yakho. kodwa abenelisanga. zwanini yona. kuhle ukuthi sibe lapha. futhi ihle iklabalale. 30 Njalo khangela. Kodwa bathula. 34 Kwathi ekhuluma lezizinto. lesembatho sakhe saba mhlophe sacwazimula. ngiyakuncenga. kodwa sebephapheme babona inkazimulo yakhe. 36 Kwathi ilizwi selifikile. idimoni layidabula layihlukuza. sebehlile entabeni.saphenduka. 40 Njalo ngincenge abafundi bakho ukuthi bawukhuphe. wamsilisa umntwana. lamadoda amabili ayemi laye. 42 Kuthe iseza. izinto . lelinye ngelikaEliya. 1 amazwi: kumbe. indoda exukwini yamemeza. ekwehlukaneni kwawo laye. ayengoMozisi loEliya. kwafika iyezi labasibekela. lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo. 39 njalo khangela. akhuluma laye amadoda amabili. lelinye ngelikaMozisi. ixuku elikhulu lamhlangabeza. kodwa uJesu wawukhuza umoya ongcolileyo. elinye ngelakho. 31 abonakala ngenkazimulo akhuluma ngokusuka kwakhe ayezakuphelelisa eJerusalema.

lenyoni zezulu zilezidleke. sasesimnqabela. esithi: Alazi ukuthi lina lingabomoya onjani. UJesu ufundisa ngokuthobeka 46 Kwasekungena ukuphikisana phakathi kwabo. njalo wawufihlakele kubo. ngoba omncinyane kini lonke nguye ozakuba mkhulu. wathi kubafundi bakhe: 44 Fakani lina endlebeni zenu lamazwi. 56 ngoba iNdodana yomuntu kayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu. 54 Kwathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bebona lokhu bathi: Nkosi. ukuze zimlungisele. 50 Kodwa uJesu wathi kuye: Lingamnqabeli. ubaqothule. 45 Kodwa kabaqedisisanga lumutsho. njalo loba ngubani owemukela mina wemukela ongithumileyo.ULuka 10 7 April 2007 UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe 43 Bonke basebemangaliswa kakhulu yibukhulu bukaNkulunkulu. Kwathi bemangele bonke ngakho konke uJesu akwenzileyo. 58 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi. 53 Kodwa kawamemukelanga. ngoba iNdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu. 49 UJohane wasephendula wathi: Nkosi. ukuze bangawuzwisisi. kodwa ukuyisindisa. ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema. 48 wasesithi kubo: Loba ngubani owemukela lumntwana omncane ebizweni lami wemukela mina. ngoba ongamelani lathi ungakithi. kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona. basebesesaba ukumbuza ngalumutsho. 52 wasethuma izithunywa phambi kobuso bakhe. njengoba loEliya wenza? 55 Kodwa watshibilika wabakhuza. UJesu uyasuka aye eJerusalema 51 Kwasekusithi zapheleliswa insuku zokwenyuka kwakhe. wathatha umntwana omncane. zasezihamba zangena emzaneni wamaSamariya. ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona. wammisa phansi kwakhe. Ukulandela uJesu 57 Kwasekusithi behamba endleleni. umuntu othile wathi kuye: Nkosi. yena wasekhangelisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. ukuthi ngubani ongaba mkhulu kubo. ngoba engalandeli kanye lathi. uyathanda yini ukuthi sitsho ukuthi umlilo wehle ezulwini. 59 . sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho. 47 Kwathi uJesu ebona ukunakana kwenhliziyo yabo. Basebedlulela komunye umzana.

njalo lingabingeleli muntu endleleni. ngoba isisebenzi sifanele umvuzo waso. lidle linathe izinto ezivela kibo. 2 Ngakho yathi kubo: Isibili isivuno sikhulu. Kodwa yena wathi: Nkosi. Ngakho ncengani eNkosini yesivuno. 6 Njalo uba kukhona lapho indodana yokuthula. futhi bengalamukeli. 3 Hambani. yabathuma ngababili phambi kobuso bayo emizini yonke lendaweni zonke ebizakuya kuzo yona. 10 Kodwa lakuwuphi umuzi elingena kuwo. lamanyathela. ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Lingayi endlini lendlini. 9 lisilise abagulayo abakuwo. kodwa wena hamba utshumayele umbuso kaNkulunkulu. besebelemukela. 61 Lomunye wasesithi: Ngizakulandela. 62 Kodwa uJesu wathi kuye: Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni. kodwa-ke yazini lokhu.Wasesithi komunye: Ngilandela. khangelani. dlanini okubekwa phambi kwenu. njalo lithi kubo: Umbuso kaNkulunkulu usondele kini. ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo. Ukuthunywa kwabafundi abangamatshumi ayisikhombisa 10 10 Njalo emva kwalezizinto iNkosi yamisa labanye abangamatshumi ayisikhombisa. 7 Hlalani-ke kuleyondlu. kodwa izisebenzi zinlutshwana. ngivumela ukuthi ngiyengcwaba ubaba kuqala. 4 Lingaphathi umxhaka. mina ngiyalithuma linjengezimvana phakathi kwempisi. lesikhwama. lithi: 11 Lothuli lomuzi wenu olusinamatheleyo siyaluthintithela kini. Nkosi. 12 . kuzabuyela kini. 60 Kodwa uJesu wathi kuye: Yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo. ofanele umbuso kaNkulunkulu. akhangele kokusemuva. 5 Njalo lakuyiphi indlu elingena kuyo. phumelani endleleni zawo. kodwa uba kungenjalo. 8 Lakuwuphi umuzi elingena kuwo. qalani lithi: Ukuthula kakube kulindlu. kodwa ngivumela kuqala ukuthi ngiyevalelisa abasendlini yami. ukuthula kwenu kuhlale phezu kwayo.

longalayo mina uyamala ongithumileyo. 19 Khangelani. 22 Konke kwanikelwa kimi nguBaba. Baba. kulakini. ngaphandle kweNdodana. kodwa wazembulela izingane. lokuzwa izinto elizizwayo. lolalayo lina uyangala mina. Nkosi yezulu lomhlaba. Ukusolwa kwemizi engaphendukanga 13 Maye kuwe. ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho. ngabe kade baphenduka bahlala bembethe amasaka lomlotha. 14 Kodwa kuzakuba lula kuTire leSidoni ekugwetshweni. 23 Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi: Abusisiwe amehlo abona elikubonayo. Baba. 10 kodwa kabazibonanga. ngaphandle kukaBaba. ngilinika amandla okunyathela izinyoka labofezela. lokuthi uBaba ungubani. kulakulowomuzi. 15 Lawe. ophakanyiselwe ezulwini. ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo. njalo akusoze kube lalutho olungalilimaza. kodwa kabazizwanga. besithi: Nkosi. 20 Kodwa lingathokozi ngalokho okokuthi omoya bayazehlisela ngaphansi kwenu. UJesu ubonga uYise 21 Ngalelohola uJesu wathokoza emoyeni. njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela. laphezu kwamandla wonke esitha. Betsayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini. Ukubuya kwabangamatshumi ayisikhombisa 17 Babuya-ke abangamatshumi ayisikhombisa ngentokozo. yebo. uzakwehliselwa esihogweni. wathi: Ngiyakubonga. 16 Olizwayo lina uyangizwa mina. 18 Wasesithi kubo: Ngabona uSathane njengombane esiwa ezulwini. Korazini! Maye kuwe. . kodwa ikakhulu thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe emazulwini. njalo kakho owaziyo ukuthi iNdodana ingubani. lamadimoni ayazehlisela ngaphansi kwethu ebizweni lakho. Kapenawume. 24 Ngoba ngithi kini: Abaprofethi abanengi lamakhosi babethanda ukubona izinto elizibonayo lina.78 7 April 2007 ULuka Njalo ngithi kini: Kuzakuba ngcono kuSodoma ngalolosuku.

36 Pho. 32 Langokunjalo lomLevi nxa wayesekulindawo wafika embona wadlula eceleni. langengqondo yakho yonke. mina ngizabuyisela kuwe ekubuyeni kwami. njalo loba yini ozayichitha okudlula lokhu. nguwuphi kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane walowo owatheleka phakathi kwabaphangi? 37 Wasesithi: Ngulowo owamenzela isihawu. langomphefumulo wakho wonke. wamkhweza phezu kweyakhe inyamazana. ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 26 Wasesithi kuso: Kubhalweni emlayweni? Uwubala njani? 27 Sasesiphendula sathi: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho. bamtshiya ephosukufa. simlinga. njalo kwathi embona waba lesihelo. lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Umfanekiso womSamariya olesihawu 29 Kodwa sona sithanda ukuzilungisisa sathi kuJesu: Kanti umakhelwane wami ungubani? 30 UJesu wasephendula wathi: Umuntu othile wehla evela eJerusalema esiya eJeriko. 34 waya kuye wabopha amanxeba akhe. wathi kuye: Umlondoloze. ngenhliziyo yakho yonke. futhi uzaphila. isazumthetho esithile sasesisukuma. 31 Umpristi othile waseqabuka esehla ngaleyondlela. 35 Kusisa esehamba. watheleka phakathi kwabaphangi.Umlayo wokuqala 25 Njalo khangela. wadlula eceleni. 28 Wasesithi kuso: Uphendule ngokuqonda. lawe wenze njalo. njalo wathi embona. yenza lokhu. wakhupha odenariyo* ababili wabanika umninindlu. wamlondoloza. ewathela amagcobo lewayini. sisithi: Mfundisi. . langamandla akho wonke. wamusa endlini yezihambi. Ngakho uJesu wathi kuye: Hamba. 33 Kodwa umSamariya othile owayehamba wafika lapho ayekhona. njalo bamhlubula impahla bamtshaya imivimvinya basuka bahamba.

ngeboleka izinkwa ezintathu. ngoba lathi sibathethelela bonke abasonayo. 2 Wasesithi kubo: Nxa likhuleka. omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Nkosi. UJesu ufundisa ngokukhuleka 11 11 Kwasekusithi ekhuleka endaweni ethile. 10 Ngoba wonke ocelayo . yena wangena emzaneni othile. 39 Njalo lo wayelodadewabo othiwa nguMariya. 4 Njalo usithethelele izono zethu. kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe uzavuka amnike konke akuswelayo. Marta. njengoJohane laye wafundisa abafundi bakhe. labantwana bami abancane balami embhedeni.ULuka UMarta loMariya 38 Kwasekusithi ekuhambeni kwakhe. futhi aye kuye phakathi kobusuku. libokuthi: Baba wethu osemazulwini. weza eduze wasesithi: Nkosi. ukudla okwelanga 11 7 April 2007 qoqodani. laye owahlala enyaweni zikaJesu. angayikwemukwa sona. eseqedile. Umbuso wakho kawuze. 9 Mina-ke ngithi kini: Celani. dingani. lizathola. 42 kodwa yinye into edingekayo. kodwa uMariya ukhethile isabelo esihle. walizwa ilizwi lakhe. 41 Kodwa uJesu waphendula wathi kuye: Marta. 7 longaphakathi aphendule athi: Ungangihluphi. 8 Ngithi kini: Loba engazukuvuka amnike. umnyango usuvaliwe. kangingeke ngivuke ngikunike. athi kuye: Mngane. lemhlabeni njengezulwini. kawukhathali yini ukuthi udadewethu ungitshiyile ukusebenza ngedwa? Ngakho umtshele ukuthi angisize. kalihlonitshwe ibizo lakho. 40 Kodwa uMarta wayephazanyiswa yikusebenza okunengi. 1 insuku ngensuku: kumbe. Intando yakho kayenziwe. Umfanekiso womngane ofika phakathi kobusuku 5 Wasesithi kubo: Nguwuphi kini olomngane. uyaphiseka ukhathazeke ngezinto ezinengi. kodwa usikhulule ebubini. lizaphiwa. kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe. lizavulelwa. ngoba engumngane wakhe. 6 ngoba kufike kimi umngane wami evela ekuhambeni. 3 Siphe insuku ngensuku1 ukudla kwethu kwensuku zonke. Njalo ungasingenisi ekulingweni. sifundise ukukhuleka. lowesifazana othile uMarta ngebizo wamemukela endlini yakhe.

amaxuku asemangala. uyahamba adabule indawo ezomileyo. elaliyisimungulu. umelene lami. 17 Kodwa yena eyazi imicabango yabo wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene phakathi uyachitheka. amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu. 25 njalo esefikile ayifice ithanyelwe njalo ilungisiwe. uyasemuka izikhali zaso ebesithembele kuzo. isibili umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. nguwuphi kini onguyise ongathi indodana icela isinkwa. njalo indlu emelene lendlu iyadilika. 18 Njalo uba uSathane laye ehlukene ngokwakhe. ayinike ufezela yini? 13 Ngakho uba lina elingababi likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle. 20 Kodwa uba ngikhupha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu. Isono sokuhlambaza 14 Wayesekhupha idimoni. kakhulu kangakanani uBaba osezulwini uzabapha uMoya oNgcwele abacela kuye. 22 kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe. edinga ukuphumula. Kwasekusithi. seliphumile idimoni. lodingayo uyathola. umbuso wakhe uzakuma njani? Ngoba lithi. impahla yaso isekuthuleni. abesesaba impango yaso. 21 Uba isiqhwaga sihlomile silinda owaso umuzi. 19 Njalo uba mina ngikhupha amadimoni ngoBelezebule. longabuthi lami uyachithiza. ayinike inyoka endaweni yenhlanzi yini? 12 Loba icela iqanda. besebengena bahlale lapho. ayinike ilitshe? Loba lenhlanzi. Ukuphenduka okungapheleliyo 24 Nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini. kodwa engakutholi athi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo. 15 Kodwa abanye babo bathi: Ukhupha amadimoni ngoBelezebule inkosi yamadimoni. 11 Kambe. . 16 Labanye bemlinga badinga kuye isibonakaliso esivela ezulwini. 23 Ongelami. loqoqodayo uyavulelwa. 26 Abesehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo. wakhuluma oyisimungulu. ngikhupha amadimoni ngoBelezebule.uyemukela. njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala.

80 7 April 2007 ULuka 27 Kwasekusithi ekhuluma lezizinto. 31 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lamadoda alesisizukulwana. sidinga isibonakaliso. yena owenza ingaphandle kayenzanga lengaphakathi yini? 41 . kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi. ungelandawo emnyama. 38 Kwathi umFarisi ebona lokhu wamangala ukuthi kazange aqale ageze engakadli. 36 Ngakho uba umzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya. Abafuna isibonakaliso 29 Kwathi sekubuthene amaxuku eminyene waqala ukuthi: Lesisizukulwana sibi. loba ngaphansi kwesitsha. lomzimba wakho uzakuba lobunyama. iwalahle. lomzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya. kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso. omkhulu kuloJona ulapha. leNdodana yomuntu izakuba njalo kulesisizukulwana. 35 Ngakho qaphela ukuthi ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama. 39 Yasisithi iNkosi kuye: Khathesi lina 11 baFarisi lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha. 34 Isibane somzimba lilihlo. 30 Ngoba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabeNinive. owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi wathi kuye: Sibusisiwe isisu esakuthwalayo. umFarisi othile wamcela ukuthi adle laye. UJesu usola abaFarisi lezazumlayo 37 Kwathi esakhuluma. ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni. 32 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana. 40 Zithutha. njalo khangelani. omkhulu kuloSolomoni ulapha. ukuze abangenayo babone ukukhanya. uzakhanya wonke. lamabele owawamunyayo. njalo khangelani. ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona. kodwa phezu kwesiqobane sesibane. ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. wasengena wahlala ekudleni. ngakho nxa ilihlo lakho liphilile. Imifanekiso yezibane 33 Futhi kakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni. asilahle. kodwa nxa lilibi. njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso. 28 Kodwa yena wathi: Kodwa ikakhulu babusisiwe abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilondoloze.

konke kuzahlambuluka kini. yebo. lokumcunula ukuthi akhulume ngezinto ezinengi. 54 bemthiya. ukuze bambeke icala. labanye babo bazababulala babaxotshe. njalo bedinga ukubamba ulutho oluphuma emlonyeni wakhe. labangenayo labavimbela1. belifanele ukwenza lezizinto. kalingenanga lina uqobo lwenu. babhali labaFarisi. kodwa lina uqobo lwenu kaliyithinti leyomithwalo ngomunye weminwe yenu. lina-ke liyawakha amangcwaba abo. labalela . 51 kusukela egazini likaAbela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi laphakathi kwelathi lendlu kaNkulunkulu. lakuyo yonke imibhida. 44 Maye kini. 49 Ngalokhu-ke inhlakanipho kaNkulunkulu yathi: Ngizabathuma abaprofethi labaphostoli. 42 Kodwa maye kini baFarisi! Ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga leruwi*. labantu abahamba phezu kwawo bengawazi. 47 Maye kini! Ngoba lakha amangcwaba abaprofethi. njalo lingananzeleli ukwahlulela lothando lukaNkulunkulu. 48 Ngalokhu-ke lifakaza ukuthi livumelana lemisebenzi yaboyihlo. 45 Omunye wezazumthetho wasephendula wathi kuye: Mfundisi. ababhali labaFarisi baqala ukumngxamela kakhulu. laboyihlo bababulala. lokubingelelwa emidangeni. bazenzisi! Ngoba lifanana lamangcwaba angabonakaliyo. khangelani-ke. 52 Maye kini zazumthetho! Ngoba lisusile isihluthulelo solwazi. 1 labavimbela: kumbe. 43 Maye kini baFarisi! Ngoba lithanda izihlalo zabahloniphekayo emasinagogeni. ngoba bona bababulala. 46 Kodwa wathi: Maye lakini zazumthetho! Ngoba lethwesa abantu imithwalo enzima ukuthwalwa.Kodwa phanini kube yizipho lezozinto ezingaphakathi. ngithi kini: Lizabizwa kulesisizukulwana. 50 ukuze kubizwe kulesisizukulwana igazi labaprofethi bonke elachithwa kusukela ekusekelweni komhlaba. 53 Kwathi ekhuluma lezizinto kubo. lingaziyekeli lalezo. ngokutsho lezizinto uyasithuka lathi.

okungayikwaziwa. kuzamenyezelwa phezu kwezindlu. akutshele umfowethu abelane lami ilifa. baze banyathelana. waqala ukukhuluma labafundi bakhe kuqala: Lina xwayani imvubelo yabaFarisi. 12 ngoba uMoya oNgcwele uzalifundisa ngalelohola. 9 kodwa ongiphika phambi kwabantu uzaphikwa phambi kwengilosi zikaNkulunkulu. yebo. izazwakala ekukhanyeni. kodwa lowo ohlambaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa. Ngakho lingesabi. eyikuzenzisa. 6 Kazithengiswa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili? Kakukhohlakali lanye yazo phambi kukaNkulunkulu. okungayikwembulwa. ngithi kini: Mesabeni lowo. 11 Njalo nxa belisa emasinagogeni lakubabusi leziphathamandla. 7 Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. izinto elifanele ukuzikhuluma. 14 Kodwa wathi kuye: Ndoda. lelikukhulume endlebeni ezindlini zensitha. kumbe lizakhulumani. Umfanekiso womlimi onothileyo 13 Futhi omunye wexuku wathi kuye: Mfundisi. lingaphisekeli ukuthi lizaphendulani kumbe njani. 3 Ngakho loba yini eliyikhuluma emnyameni. liyazidlula intaka ezinengi. leNdodana yomuntu layo izamvuma phambi kwengilosi zikaNkulunkulu. uzathethelelwa. 2 Njalo kakukho okumbomboziweyo. 10 Laye wonke okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu. ngubani ongimise ukuthi ngibe ngumahluleli loba umehlukanisi kini? 15 Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele . Lowo omele ukwesatshwa 4 Njalo ngithi kini bangane bami: Lingabesabi ababulala umzimba. lokufihliweyo. 8 Njalo ngithi kini: Wonke loba ngubani ongivuma phambi kwabantu.ULuka UJesu uxwayisa abafundi bakhe 12 12 Kusenjalo sezibuthene izigidi zexuku. 5 Kodwa ngizalitshengisa elifanele ukumesaba: Mesabeni lowo othi esebulele abe lamandla okuphosela esihogweni. njalo emva kwalokho abalakho ukwenza olunye ulutho.

ngoba kuyintokozo kaYihlo ukulinika umbuso. ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo. zizakuba ngezikabani? 21 Kunjalo-ke kozibekela inotho. ngibuthele khona izilimo zami zonke lempahla yami. kuthi kusasa buphoswa eziko. ukuthi kawahlanyeli. pho-ke izinto ozilungisileyo. 28 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani obukhona lamuhla egangeni. 1 uzabizwa: Gr. ngakhe ezinkulu. ngoba kangilandawo lapho engingabuthela khona izithelo zami? 18 Wasesithi: Ngizakwenza lokhu. esithi: Insimu yomuntu othile onothileyo yathela kakhulu. 32 Lingesabi. 17 wasenakana ngaphakathi kwakhe. ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminengi. Ukukhathazeka. ukuthi lizakudlani. uzalembathisa ngokukhulu kangakanani. 24 Qaphelisisani amawabayi. 23 Impilo yedlula ukudla. unathe. loba umzimba wenu. udle. ngizadiliza iziphala zami. kodwa uYihlo uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto. . kawalasiphala loba isilulu. 16 Wasebatshela umfanekiso. njalo lingakhathazeki. lina lizidlula inyoni kangakanani? 25 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphiseka engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe? 26 Ngakho nxa lingelamandla okwenza into encinyane. ukuthi lizakwembathani. kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo. kodwa enganothanga kuNkulunkulu. kanti uNkulunkulu uyawondla.12 7 April 2007 81 ubuhwaba. njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini. 31 Kodwa dingani umbuso kaNkulunkulu. 20 Kodwa uNkulunkulu wathi kuye: Siphukuphuku. mhlambi omncinyane. kayitshikatshiki. uthokoze. njalo kawavuni. liphisekelani ngokunye? 27 Qaphelisani imiduze ukuthi ikhula njani. lomzimba isembatho. esithi: Ngizakwenza njani. ngalobubusuku umphefumulo wakho uzabizwa1 kuwe. lokuthemba kuNkulunkulu 22 Wasesithi kubafundi bakhe: Ngakho ngithi kini: Lingaphisekeli impilo yenu. bazabiza umphefumulo wakho. 30 Ngoba konke lokhu izizwe zomhlaba ziyakudinga. 19 besengisithi kumphefumulo wami: Mphefumulo. phumula. kayiphothi. lina abokholo oluncinyane? 29 Lani-ke lingadingi elizakudla lelizakunatha.

okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo. langehola engalaziyo. yenza okufanele ukutshaywa. lokudla lokunatha lokudakwa. 47 Laleyonceku ebisazi intando yenkosi yayo. ubezalinda. futhi ubengeyikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe. zibusisiwe lezonceku. lalowo ophathiswe okunengi. izatshaywa imivimvinya eminengi. uwutshela thina lumfanekiso. 34 ngoba lapho kukhona impahla yenu eligugu. ngoba ngehola elingalicabangelanga iNdodana yomuntu izafika. 37 Zibusisiwe lezonceku. ukuthi abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo? 43 Ibusisiwe leyonceku. lempahla eligugu engapheliyo emazulwini. ngiqinisile ngithi kini: Izabopha ukhalo lwayo izihlalise ekudleni. kumbe ifika ngomlindo wesithathu. ukuthi uba umninindlu ebelazi ihola isela elizafika ngalo. lenundu engoni khona. kuzadingwa okunengi kuye. 38 Njalo nxa ifika ngomlindo wesibili.82 7 April 2007 ULuka 33 Thengisani impahla zenu liphe izipho. Lizenzele imixhaka engagugiyo. okuzakuthi inkosi nxa ifika izifice zilindile. kuzabizwa kuye okungaphezu kwalokho. 41 UPetro wasesithi kuye: Nkosi. Laye wonke ophiwe okunengi. 44 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho. lezibane zenu zibhebha. izakuba khona lapho lenhliziyo yenu. nxa ifika iqoqoda. 40 Ngakho lani-ke hlalani lilungile. njalo ibisiqala ukutshaya izinceku lezincekukazi. isondele izisebenzele. izayiquma phakathi. ukuze. 36 lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo. 39 Kodwa yazini lokhu. bahle bayivulele. lapho izabuya ivela emtshadweni. izatshaywa imivimvinya emilutshwana. kumbe lakubo bonke yini? 42 INkosi yasisithi: Pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo. 13 Izibonakaliso zezikhathi . kodwa ingalungiselanga njalo ingenzanga ngokwentando yenkosi yayo. Umfanekiso wenceku ethembekileyo 35 Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe. izanika isabelo sayo lalabo abangathembekanga. 46 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo. lapho okungasondeli isela khona. 45 Kodwa nxa leyonceku isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya. inkosi ezambeka phezu kwabendlu yayo. 48 kodwa leyo ebingayazi. futhi izifice zinjalo.

kawusoze waphuma khona. lihle lithi: Izulu liyabuya. lendodakazi imelane lonina. . lomalokazana amelane loninazala. 4 Lalabo abalitshumi lasificaminwembili. lendodana imelane loyise. kungani ukuthi lingahluleli lani lina uqobo lwenu okulungileyo? 58 Ngokunjalo ngoba nxa usiya lomangalelene laye kumantshi. 52 Ngoba kusukela khathesi abahlanu endlininye bazakwehlukana. 56 Bazenzisi! Liyakwazi ukuhlola umumo wesibhakabhaka lowomhlaba. 53 bazakwehlukana uyise amelane lendodana.49 Ngize ukuphosela umlilo emhlabeni. 2 UJesu wasephendula wathi kubo: Licabanga ukuthi amaGalili la ayeyizoni yini kulawo wonke amaGalili. 54 Wasesithi lemaxukwini: Nxa libona iyezi lisukuma entshonalanga. lizabhubha ngokunjalo lonke. futhi ngikhathazwe1 kangakanani luze lupheleliswe. abathathu bamelane lababili. uze ubhadale lenhlamvu encane yemali yokucina. licabanga ukuthi bona babebabi2 yini kulabantu 1 ngikhathazwe: Gr. ngizwe ubuhlungu. kodwa kulalokhu ukwehlukana. 59 Ngithi kuwe. endleleni yenza ubungcono ukuthi ukhululwe kuye. lababili bamelane labathathu. ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki. 51 Licabanga ukuthi ngize ukunika ukuthula emhlabeni yini? Hatshi bo. kodwa lesisikhathi yinindaba lingasihloli? 57 Pho. igazi lawo uPilatu alixubanisa lemihlatshelo yawo. hlezi akudonsele kumahluleli. 55 Njalo nxa libona umoya weningizimu uphephetha. lomahluleli akunikele kumncedisi. futhi kuyini engikufisayo nxa usubasiwe? 50 Kodwa ngilobhabhathizo engizabhabhathizwa ngalo. besekusenzakala. 2 ababi: Gr. owawela phezu kwabo umphotshongo eSilowama wababulala. futhi kube njalo. ngoba ahlupheka izinto ezinje? 3 Hatshi bo. ngithi kini. unina amelane lendodakazi. UJesu ufundisa ngokuphenduka 13 13 Njalo ngalesosikhathi kwaba khona abathile abamtshela ngamaGalili. uninazala amelane lomalokazana wakhe. abalezikwelede. lithi: Lizatshisa. lomncedisi akuphosele entolongweni.

lwaba yisihlahla esikhulu. wadumisa uNkulunkulu. iminyaka elitshumi leyisificaminwembili. uSathane osembophile. kodwa kasitholanga. kakufanele yini ukuthi akhululwe kulesisibopho ngosuku lwesabatha? 17 Kwathi esitsho lezizinto. kuhle. 13 Wasebeka izandla phezu kwakhe. emva kwalokho uzawugamula. umuntu aluthatha waluphosa ensimini yakhe. 9 njalo uba uthela isithelo. wathi kuye: Mama. wayengalulami ngokupheleleyo. 12 Kwathi uJesu embona wambizela kuye. ngulowo lalowo wenu kayikhululi yini inkabi yakhe kumbe ubabhemi esibayeni ngesabatha. wafika edinga isithelo kuwo. lwaselumila. lowemvubelo 18 Wasesithi: Umbuso kaNkulunkulu unjengani? Futhi ngizawufananisa lani? 19 Unjengohlamvu lwemasitedi. Umfanekiso womkhiwa ongatheliyo 6 Wasekhuluma lumfanekiso ukuthi: Umuntu othile wayelomkhiwa owawuhlanyelwe esivinini sakhe.ULuka 13 7 April 2007 bonke ababehlala eJerusalema? 5 Hatshi bo. kwakukhona owesifazana owayelomoya wobuthakathaka iminyaka elitshumi leyisificaminwembili. esegogekile. 11 njalo khangela. njalo wahle welulanyiswa. ethukuthele ngoba uJesu esilise ngesabatha. ake uwuyekele langalumnyaka. bayangeka bonke ababephikisana laye. kodwa kungabi ngosuku lwesabatha. 14 Kodwa umphathi wesinagoge. waphendula wathi exukwini: Zikhona insuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo. Umfanekiso wenhlanyelo yemasitedi. 15 Ngakho iNkosi yamphendula. Ukusiliswa kowesifazana ngesabatha 10 Futhi wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha. oyindodakazi kaAbrahama. . kodwa ngingasitholi. ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki. ngize ngigebhe ngiwugombolozele. yini ukuthi wone lomhlabathi? 8 Sasesiphendula sathi kuye: Nkosi. khangela. ukhululwe ebuthakathakeni bakho. yathi: Mzenzisi. ngakho wozani ngazo lisiliswe. ugamule. sekuyiminyaka emithathu ngisiza ngidinga isithelo emkhiweni. lizabhubha ngokunjalo lonke. lenyoni zezulu zilezidleke engatsheni zaso. ayikhokhele ayeyinathisa? 16 Lalo. ngithele umquba. kodwa uba kungenjalo. 7 Wasesithi kuso isisebenzi sesivini: Khangela. lexuku lonke lathokoza ngezinto zonke ezilodumo ezenziwe nguye.

kodwa lina likhutshelwe ngaphandle. bazadinga ukungena. nxa selibona uAbrahama loIsaka loJakobe labaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu. Nkosi. 30 Njalo khangelani. kwaze kwabila konke. 25 Emva kokuthi umninindlu esesukume wavala umnyango. ayithathayo owesifazana wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu. 28 Lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. lisithi: Nkosi. 23 Omunye wasesithi kuye: Nkosi. 29 Futhi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga. balutshwana yini abasindiswayo? Wasesithi kubo: 24 Zamani kakhulu ukungena ngesango elincinyane. Ukuzonda kukaHerodi 31 Ngelanga elifananayo kwafika abaFarisi abathile. ngoba abanengi. njalo enyakatho leningizimu. yena-ke aphendule athi kini: Kangilazi. sukani kimi lina lonke benzi bokubi. ngithi kini. bathi kuye: Phuma usuke lapha. njalo bakhona abokuqala abazakuba ngabokucina.20 Wasebuya wathi: Ngizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu? 21 Unjengemvubelo. 26 lapho lizaqala ukuthi: Sadla sanatha phambi kwakho. UJesu ukhuluma ngendlela yempilo 22 Wasehamba edabula imizi lemizana efundisa. kodwa bazakwehluleka. bakhona abokucina abazakuba ngabokuqala. sivulele. ngoba uHerodi ufuna ukukubulala. esiya eJerusalema. ngiyakhupha amadimoni ngenza izelapho . njalo wawufundisa emigwaqweni yakithi. lapho elivela khona. 27 Kodwa uzakuthi: Ngithi kini: Kangilazi lapho elivela khona. beseliqala ukuma ngaphandle liqoqode emnyango. bahlale embusweni kaNkulunkulu. 32 Wasesithi kubo: Hambani lilitshele lelokhanka: Khangela.

Jerusalema. ngoba kakwenzeki ukuthi umprofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema.84 7 April 2007 ULuka lamuhla lakusasa. njalo ngiqinisile ngithi kini: Kalisoze langibona kuze kwenzeke. hamba uhlale endaweni esekucineni. 7 Wasekhuluma umfanekiso kubo abanxusiweyo. wathi kubo: 8 Nxa unxusiwe ngumuntu emtshadweni. lozithobayo uzaphakanyiswa. ebona ukuthi bakhetha njani izihlalo zabahloniphekayo. 5 Wasebaphendula esithi: Nguwuphi wenu ongathi elobabhemi kumbe inkabi yakhe ewele emgodini. . 3 UJesu wasephendula wakhuluma lezazumthetho labaFarisi. bona basebemqaphela. 9 futhi okunxusileyo laye eze athi kuwe: Mxekele lo. kwakukhona umuntu othile phambi kwakhe owayelombizankulu. hlezi kukhona omkhulu kulawe onxusiweyo nguye. kodwa kalivumanga. ungahlali esihlalweni sabahloniphekayo. khona kuzakuba ludumo kuwe phambi kwabo abahlezi ekudleni lawe. wena obulala abaprofethi. nxa efika okunxusileyo. njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho. Wasembamba wamsilisa wamyekela ukuthi ahambe. athi kuwe: Mngane. ukuthi lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. 10 Kodwa nxa unxusiwe. langelesithathu ngipheleliswe. yenyukela ngaphezulu. khona uqala ukuhlala endaweni esekucineni usulenhloni. wathi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngesabatha? 4 Kodwa bathula. njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko. indlu yenu itshiywe kini ilunxiwa. futhi angahle ayikhuphe ngosuku lwesabatha? 6 Abasazange babuyisele impendulo kuye ngalezizinto. 2 Njalo khangela. 11 Ngoba 14 wonke oziphakamisayo uzathotshiswa. 33 Kodwa kumele ukuthi ngihambe lamuhla lakusasa langomhlomunye. ukuze. UJesu ukhalela iJerusalema 34 Jerusalema. UJesu usilisa efundisa endlini yomFarisi 14 14 Kwasekusithi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabakhulu kubaFarisi ukudla isinkwa. 35 Khangelani.

unganxusi abangane bakho. wasetshibilika wathi kuwo: 26 Uba umuntu eza kimi. angebe ngumfundi wami. ngiyakuncenga. ngakho ngingeze ngeza. 24 Ngoba ngithi kini: Kakho kulamadoda ayenxusiwe ozalizwa idili lami. labodadewabo. lonina. yebo ngitsho leyakhe impilo. loba izihlobo zakho. loba omakhelwane abanothileyo. 14 njalo uzabusiswa. 13 Kodwa nxa usenza idili. lomkakhe. iziphofu. izilima. labantwana. futhi ukwenanana kwenziwe kuwe. ngoba sekulungisiwe konke. 16 Kodwa wathi kuye: Umuntu othile wenza idili elikhulu. 23 Yasisithi inkosi encekwini: Phuma uye ezindleleni lezintangweni ubacindezele bangene.12 Wasesithi lakulowo ayemnxusile: Nxa usenza ukudla loba idili. hlezi labo babuye bakunxuse. lowo ozakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu. Umfanekiso wedili lomtshado 15 Kwathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lezizinto wathi kuye: Ubusisiwe. ngiya ukuzilinga. Wasethukuthela umninindlu wathi encekwini yakhe: Phuma ngokuphangisa uye emigwaqweni lendleleni zomuzi. 17 ngesikhathi sedili wasethuma inceku yakhe ukuthi ithi kwabanxusiweyo: Wozani. . labafowabo. akungixolisele. akungixolisele. ngiyakuncenga. 20 Lomunye wathi: Sengithethe umfazi. Owokuqala wathi kuye: Ngithenge insimu. iziqhuli. 21 Isibuyile leyonceku yayibikela lezizinto inkosi yayo. Abafundi bakaJesu abaqotho 25 Kwakuhamba laye amaxuku amanengi. ukuze igcwaliswe indlu yami. 18 Kodwa baqala omunye lomunye ukuzixolisela. ngoba abalalutho lokukwenanisa. futhi engazondi uyise. wanxusa abanengi. ulethe abayanga lezilima leziqhuli leziphofu ubangenise lapha. nxusa abayanga. ngoba uzakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo. 19 Lomunye wathi: Sengithenge izipane ezinhlanu zenkabi. 22 Inceku yasisithi: Nkosi. loba abafowenu. ngimele ukuhamba ngiyeyibona. njalo indawo isesekhona. sekwenziwe njengokulaya kwakho.

uba elahla uhlamvu olulodwa lwesiliva. kodwa kabanga lamandla okuqeda. esithi: 4 Nguwuphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu. adingisise aze aluthole? 9 Njalo nxa eselutholile abizele ndawonye abangane labomakhelwane. 3 Wasebatshela lumfanekiso. angazitshiyi ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye egangeni. 8 Loba nguwuphi umfazi othi elenhlamvu zesiliva ezilitshumi. 6 Esefikile ekhaya. ngoba sengilutholile . kodwa uba itswayi seliduma. athanyele indlu. othi efuna ukwakha umphotshongo. angebe ngumfundi wami. akezwe. abale indleko. angalumathisi isibane. 28 Ngoba nguwuphi kini. ukumuzwa. alandele elahlekileyo. ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni sinye esiphendukayo. kodwa liyalahlwa ngaphandle. lendodana 15 15 Kwasekusondela kuye bonke abathelisi lezoni. 7 Ngithi kini. lizavuselelwa ngani? 35 Kalifanele lamhlabathi ledundulu lomquba. athi kubo: Thokozani lami. kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye. ngoba ngithole imvu yami ebilahlekile. kuthi esebekile isisekelo kodwa angabi lamandla okuqeda. 34 Itswayi lihle. athi: Thokozani lami. bonke abakubonayo baqale ukumhleka. uhlamvu lwesiliva. abizele ndawonye abangane labomakhelwane. 2 AbaFarisi lababhali basebesola besithi: Lo wemukela izoni. 31 Loba yiyiphi inkosi ezakuya empini imelene lenye inkosi ingaqali ihlale phansi ihlole ukuthi ilamandla yini ngenkulungwane ezilitshumi ukuhlangabezana laleyo eza ilenkulungwane ezingamatshumi amabili ukumelana layo? 32 Kodwa uba kungenjalo. angeke aba ngumfundi wami. abangasweli ukuphenduka. adle lazo. angaqali ahlale phansi. Olendlebe zokuzwa. abeselahla enye yazo. aze ayithole? 5 Njalo athi eseyitholile ayetshate ethokoza.ULuka 27 Njalo loba ngubani ongathwali isiphambano sakhe angilandele. 30 besithi: Lumuntu waqala ukwakha. ukuthi ulakho yini okokuqeda? 29 Ukuze hlezi. 33 Ngakho kunjalo wonke kini ongadeli konke alakho. ingathi isekhatshana leyo. Okulahlekileyo: Imvu. ithume amanxusa icele okokuthula.

ngoba umamukele ephila. wagijima wawela entanyeni yayo. kwavela indlala enkulu kulelolizwe. njalo lapho yachitha khona impahla yayo. njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse ingulube. yathi isiza isondela endlini. laphambi kwakho. uyise wayibona. 11 Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili. iphila okobuhlanya. basebeqala ukuthokoza. 29 Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela. 17 Kwathi ingqondo yayo isibuyile yathi: Zingaki izisebenzi zikababa eziqhatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu. 14 Yathi isichithile konke. 16 Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo. Wasewehlukanisela impahla. itholiwe. yona yasiqala ukuswela. ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqhatshiweyo. ngonile ezulwini. ngonile ezulwini laphambi kwakho. 27 Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile. 18 ngizasukuma ngiye kubaba. ngakho uyise waphuma wayincenga. kangizange ngeqe . 24 ngoba le indodana yami ibifile. 26 Yasibizela kuyo omunye wezinceku. 20 Yasisukuma yaya kuyise. kanti mina ngiyafa yindlala. 15 Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe. wayanga. 13 Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana. 25 Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini. 12 encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba. 28 Kodwa yathukuthela. 21 Indodana yasisithi kuye: Baba. njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho. Kodwa kuthe isekhatshana. lamanyathela enyaweni zayo. 23 lilethe ithole elinonisiweyo lilihlabe. 10 Ngokunjalo. ngithi kuye: Baba. iminyaka engaka ngikusebenzela. yabuza ukuthi zitshoni lezizinto. ayizange ifune ukungena. ibilahlekile. 19 njalo kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho. futhi kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho. loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo. waba lesihelo. 22 Kodwa uyise wathi encekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kulazo zonke liyigqokise. lifake indandatho esandleni sayo. njalo sidle sithokoze. ikhona intokozo phambi kwengilosi zikaNkulunkulu ngesoni sinye esiphendukayo. akunginike isabelo sempahla esiqondene lami. isibuye yaphila.15 7 April 2007 85 uhlamvu lwesiliva ebengilulahlile. yezwa ukuhlabelela lokusina. ngithi kini.

ngoba abantwana balesisikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kulabantwana bokukhanya. 7 Wasesithi komunye: Wena-ke ulomlandu ongakanani? Wasesithi: Izilinganiso2 ezilikhulu zamabele. bangamukele endlini zabo. ngilenhloni zokuphanza. 5 Wasebabizela kuye ngamunye abalemilandu enkosini yakhe. uhlale phansi ubhale masinya amatshumi amahlanu. lalo wayemangalelwe kuye njengochitha impahla yakhe. 9 Lami ngithi kini: Zenzeleni lina abangane ngoMamona* ongalunganga. usebuye waphila. ukuze kuthi. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho. 2 Wasembiza wathi kuye: Kuyini lokhu engikuzwayo ngawe? Landisa ngobuphathi bakho. ukuze nxa sengikhutshiwe ebuphathini. owayelomphathi. lokhu inkosi yami isingemuka ubuphathi? Kangilamandla okugebha. ukuze ngijabule kanye labangane bami. 30 Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe. 4 Ngiyakwazi engizakwenza. ngoba ungebe usaba ngumphathi. futhi konke okungokwami kungokwakho. utholiwe. . ubhale amatshumi ayisificaminwembili. 1 6 izilinganiso: ibala ibatusi emibhalweni yakuqala imumethe phose amalita angamatshumi amane. ngoba umfowenu lo owayefile. wayihlabela ithole elinonisiweyo. 32 kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze. 31 Wasesithi kuyo: Ndodana. 2 7 izilinganiso: ibala eliphendulwe lapha isilinganiso emibhalweni yakuqala imumethe phose amalita angamakhulu amathathu lamatshumi ayisificamunwemunye.86 7 April 2007 ULuka umlayo wakho. nxa selehlulekile. wathi kowokuqala: Ulomlandu ongakanani enkosini yami? 6 Wasesithi yena: Izilinganiso1 ezilikhulu zamagcobo. Umfanekiso womphathi ongalunganga 16 16 Wasekhuluma futhi kubafundi bakhe esithi: Kwakukhona umuntu othile onothileyo. kodwa kawuzange unginike izinyane lembuzi. wena uhlala lami njalo. 8 Inkosi yasimbabaza umphathi ongalunganga ngokuthi wenze ngokuhlakanipha. 3 Umphathi wasesithi ngaphakathi kwakhe: Ngizakwenzani. balamukele ezindlini eziphakade. wayelahlekile. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho.

23 Sisesihogweni saphakamisa amehlo aso. 22 Kwasekusithi wafa ongumyanga. ngoba izazonda enye. Ukusolwa kwabaFarisi 14 Njalo labaFarisi ababethanda imali bazizwa zonke lezizinto. ngubani ozalinika okungokwenu? 13 Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili. owayegqoka eziyibubende lamalembu acolekileyo kakhulu. 21 wasefisa ukusuthiswa ngemvuthuluka eziwayo etafuleni lesinothi. njalo wonke uyafohlela kuwo. 16 Umlayo labaprofethi kukhona kuze kube nguJohane. uthembekile lakokukhulu. lesinothi laso safa. longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu. ephila ngokuthokoza etamasa insuku zonke. kusukela lapho ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyatshunyayelwa. sisebuhlungwini. 17 Kodwa kulula ukuthi kudlule izulu lomhlaba.16 10 Othembekileyo kokuncinyanyana. njalo wonke othatha owaliwe yindoda uyafeba. owayebekiwe esangweni lakhe egcwele izilonda. kumbe izabambelela kwenye. ngoba lokho okuphakanyiswayo phakathi kwabantu kuyisinengiso phambi kukaNkulunkulu. 20 Kwakukhona futhi umuntu othile ongumyanga othiwa nguLazaro. ibisithanda enye. Umfanekiso wesinothi loLazaro 19 Kwakukhona umuntu othile onothileyo. 11 Ngakho uba lingathembekanga kokukaMamona ongalunganga. . 15 Kodwa wathi kubo: Lina yini elizilungisisayo phambi kwabantu. sangcwatshwa. loLazaro esesifubeni sakhe. 18 Wonke owala umkakhe athathe omunye uyafeba. sabona uAbrahama sikhatshana. basebemklolodela. kulokuthi kuwe ichatshana elilodwa lomlayo. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona. kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu. wathwalelwa zingilosi esifubeni sikaAbrahama. ngubani ozaliphathisa into eqotho? 12 Futhi uba lingathembekanga kokomunye. kanti lezinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe. kodwa ibisidelela enye. 24 Sona sasesimemeza sisithi: Baba Abrahama.

futhi nxa ephenduka. ukuthi umthume endlini kababa. 7 Kodwa nguwuphi kini olenceku elimayo kumbe eyelusayo. uhlale ekudleni? 8 Kodwa kazukutsho yini kuyo ukuthi: Lungisa engingakudla. loba kuvuka omunye kwabafileyo. ngoba ngiyahlutshwa kakhulu kulelilangabi. ugxumekeke olwandle. 30 Sona sasesisithi: Hatshi bo. abesebuya kuwe kasikhombisa ngosuku. labangapho bangechaphele ngakithi. baba. 25 Kodwa uAbrahama wathi: Ndodana. kabezwe bona. 4 Njalo loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku. kodwa maye kulowo ezivela ngaye! 2 Kungaba ngcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu ligaxwe entanyeni yakhe. 31 Kodwa wathi kuso: Uba bengalaleli uMozisi labaprofethi. njalo emva kwalokhu udle unathe wena? 9 Uyayibonga yini leyonceku. uzibophe ungincedise. ohle athi kiyo ingena ivela ensimini: Sondela. 5 Abaphostoli basebesithi eNkosini: Yandisa kithi ukholo.ULuka ngihawukela. futhi bangeke bavunyiswe. uzamthethelela. bazaphenduka. njalo wena uyahlutshwa. Izikhubekiso. umkhuze. 3 Zinanzeleleni lina. ngize ngidle nginathe. futhi besizalilalela. 29 UAbrahama wathi: BaloMozisi labaprofethi. hlezi labo beze kulindawo yokuhlupheka. kodwa khathesi uyaduduzwa lapha. Njalo nxa umfowenu ekona wena. 26 Langaphezu kwakho konke lokhu kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu. 27 Sasesisithi: Ngakho ngiyakuncenga. ukuze acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini. 6 INkosi yasisithi: Uba lilokholo olunjengohlamvu lwemasitedi. ukuthethelelana. kulokuthi akhubekise abe munye kulaba abancinyane. mthethelele. ukholo 17 17 Wasesithi kubafundi: Kungenzakala ukuthi kungaveli izikhubekiso. apholise ulimi lwami. baba Abrahama. loLazaro ngokunjalo okubi. khumbula ukuthi wemukela okuhle kwakho empilweni yakho. belingatsho kulesisihlahla somabhulosi ukuthi: Quphuka. esithi: Ngiyaphenduka. ukuze kuthi abafuna ukuchapha besuka ngapha beze ngakini bangekwenze. uthume uLazaro. 28 ngoba ngilabafowethu abahlanu. kodwa uba omunye kwabafileyo esiya kubo. abesephoselwa olwandle. ukuze abaxwayise. ngoba 17 7 April 2007 .

amadoda alitshumi alobulephero amhlangabeza. nxa selikwenzile konke elikulayiweyo. 21 njalo kabayikutsho ukuthi: Khangelani nanku. 10 Kunjalo-ke lani. umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu. wasebaphendula wathi: Umbuso kaNkulunkulu kawuzi ngokukhanyayo. 16 wasesiwa ngobuso enyaweni zakhe. 12 Esangena emzaneni othile. 22 Wasesithi kubafundi: Kuzafika insuku lapho elizafisa ukubona lube lunye lwensuku zeNdodana yomuntu. njalo yena wayengumSamariya. 19 Wasesithi kuye: Sukuma uhambe. ukholo lwakho lukusindisile. esithi: Jesu. kumbe: Khangelani nankuya. Ukubuya kweNdodana yomuntu 20 Kwathi ebuzwa ngabaFarisi. 23 Njalo bazakuthi kini: Khangelani nangu. 25 Kodwa kuqala imele ihlupheke izinto ezinengi njalo ilahlwe yilesisizukulwana. 26 Futhi . kumbe: Khangelani nanguya. edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. izakuba njalo leNdodana yomuntu esukwini lwayo. ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza. 13 wona asephakamisa ilizwi. kalibokuthi: Sizinceku ezingasizi lutho. 17 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kakuhlanjululwanga yini abalitshumi? Bangaphi pho abayisificamunwemunye? 18 Akuficakalanga ababuya ukunika uNkulunkulu udumo. lingayi. Ukusiliswa kwabalobulephero abalitshumi 11 Kwasekusithi esahamba esiya eJerusalema. Umbuso kaNkulunkulu. esebonile ukuthi usilisiwe. sihawukele! 14 Futhi kuthe ewabona wathi kuwo: Hambani liyeziveza kubapristi. ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakuza nini.yenzile lezizinto ezilayiweyo? Angicabangi. wabuyela. yena wadabula phakathi laphakathi kweSamariya leGalili. njalo lingalandeli. kodwa kaliyikulubona. Nkosi. ema khatshana. ngaphandle kwalo owezizweni. embonga. 15 Futhi omunye wawo. Kwasekusithi esesukile. 24 Ngoba njengombane ophazimayo ukhanyisa kusukela kokunye ukucina ngaphansi kwezulu kusiya kokunye ukucina ngaphansi kwezulu. ahlanjululwa. Ngoba khangelani.

owayengesabi uNkulunkulu. 32 Khumbulani umkaLoti. 29 kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma. kulapho amanqe azakubuthana khona. besendiswa. yena-ke uyabekezela ngabo? 8 Ngithi kini. wababhubhisa bonke. lomunye atshiywe. bethatha. Kodwa-ke 18 nxa iNdodana yomuntu ifika. izathola ukholo yini emhlabeni? . uzahle enze impindiselo yabo. hlezi angaze ekucineni angidinise. bethenga. njalo bengadinwa. benatha. benatha. 4 Kodwa engavumi okwesikhathi. kwababhubhisa bonke. 27 Babesidla. losensimini ngokunjalo angabuyeli ezintweni ezisemuva. bethengisa. 31 Ngalolosuku. 35 Kuzakuba khona abesifazana ababili bechola ndawonye. kuzakuba njalo lensukwini zeNdodana yomuntu. lomunye atshiywe. babesidla. omunye asuswe. omunye asuswe. 30 kuzakuba njalo ngosuku ezakwembulwa ngalo iNdodana yomuntu. njalo engahloniphi muntu. njalo ngingahloniphi muntu. 28 Ngokunjalo futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaLoti.88 7 April 2007 ULuka njengoba kwenzeka ensukwini zikaNowa. kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe uzayilondoloza. Nkosi? Wasesithi kubo: Lapho okukhona isidumbu. Umfanekiso womahluleli ongalunganga 18 18 Wasebatshela lomfanekiso esenzela ukuthi bafanele ukukhuleka isikhathi sonke. angehli ukuyazithatha. 2 wathi: Kwakukhona emzini othile umahluleli othile. lomunye atshiywe. kodwa emva kwalezizinto wathi ngaphakathi kwakhe: Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu. esithi: Ngiphindiselele esitheni sami. behlanyela. 6 INkosi yasisithi: Zwanini umahluleli ongalunganga akutshoyo. njalo wayefika kuye. 33 Loba ngubani odinga ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela. kwana umlilo lesibabule kuvela ezulwini. 7 Kanti uNkulunkulu kayikwenza impindiselo yabakhethiweyo bakhe abakhalayo kuye emini lebusuku. 3 kwakukhona futhi kulowomuzi umfelokazi othile. 36 Kuzakuba khona ababili ensimini. 34 Ngithi kini: Ngalobobusuku kuzakuba khona ababili embhedeni munye. omunye asuswe. lempahla zakhe zisendlini. ngizamphindiselela. 5 ngoba-ke lumfelokazi engikhathaza. kwasekufika uzamcolo. 37 Basebephendula bathi kuye: Ngaphi. besakha. lowo ophezu kophahla lwendlu. kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini.

izifebe. Ijaha elinothileyo 18 Umbusi othile wasembuza. hlonipha uyihlo lonyoko. ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade? 19 Kodwa uJesu wathi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo. njalo uzakuba lempahla eligugu . ungebi. wathi: 10 Abantu ababili benyukela ethempelini ukuyakhuleka. ngaphandle koyedwa. wabele abayanga. ukuze azibambe. nginikela ingxenye yetshumi yakho konke engilakho. akungihawukele mina soni. 11 UmFarisi wema wazikhulekela kanje wathi: Nkulunkulu. ungabulali. 12 Ngizila ukudla kabili ngeviki. 20 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi. ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa. 14 Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kulalowo. esithi: Nkulunkulu. kodwa ozithobayo uzaphakanyiswa.UmFarisi lomthelisi ethempelini 9 Wasekhuluma lumfanekiso lakwabathile ababezithemba ukuthi balungile. kodwa watshaya isifuba sakhe. kodwa abafundi bekubona babakhuza. 17 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane. ngiyakubonga ukuthi kanginjengabanye abantu. 13 Kodwa umthelisi emi khatshana wayengathandi lokuphakamisela amehlo ezulwini. ungafakazi amanga. thengisa konke olakho. njalo lingabanqabeli. 16 Kodwa uJesu wazibizela kuye wathi: Vumelani abantwana abancane beze kimi. lomunye engumthelisi. uNkulunkulu. 21 Yena wasesithi: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami. omunye engumFarisi. loba lanjengalumthelisi. Ukubusiswa kwabantwana abancane 15 Basebeletha kuye lensane. futhi bedelela abanye. kasoze angene kuwo. abaphangi. abangalunganga. esithi: Mfundisi olungileyo. ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. 22 Kodwa uJesu esizwa lezizinto wathi kuye: Usaswele ulutho lunye.

26 Abakuzwayo basebesithi: Pho kungasindiswa bani? 27 Kodwa yena wathi: Izinto ezingenzekiyo ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu. sabuza ukuthi kuyini lokho. ukuthi ngibone. ikhafulelwe amathe. Ukusiliswa kwesiphofu 35 Kwasekusithi esesondela eJeriko. senyukela eJerusalema. sakulandela. lesikhathini esizayo impilo elaphakade. 43 Njalo sahle sabona. sisithi: Jesu. kumbe umkakhe. 36 sathi sisizwa ixuku lidlula. 34 Kodwa bona kabaqedisisanga lutho ngalezizinto.ULuka ezulwini. ithukwe. 32 Ngoba izanikelwa kwabezizwe. iyangiswe. akungihawukele! 39 Ababehamba phambili basebesikhuza ukuthi sithule. 24 Kwathi uJesu ebona ukuthi wayesedane kakhulu wathi: Abalenotho bazangena ngokulukhuni kangakanani embusweni kaNkulunkulu. 30 ongayikwemukela okuphindwe kanengi kulesisikhathi. ngoba wayenothile kakhulu. wathi kubo: Khangelani. kodwa samemeza kakhulukazi. 41 esithi: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Sasesisithi: Nkosi. kumbe abazali. . kumbe abantwana. njalo uze lapha ungilandele. 29 Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umuntu otshiye indlu. 25 Ngoba kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi. njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke. isiphofu esithile sasihlezi siphanza eceleni kwendlela. njalo kabaziqedisisanga izinto ezitshiwoyo. Umvuzo wokuzidela 28 UPetro wasesithi: Khangela. akungihawukele! 40 UJesu wema-ke walaya ukuthi silethwe kuye. kumbe abafowabo. thina sitshiye konke. kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. 38 Sasesimemeza. ngenxa yombuso kaNkulunkulu. 42 UJesu wasesithi kuso: Bona! Ukholo lwakho lukusindisile. 23 Kodwa yena esizwa lezizinto wadana kakhulu. UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe 31 Wasezithathela abalitshumi lambili. 33 bayitshaye ngesiswepu bayibulale. 37 Basebesitshela bathi: UJesu weNazaretha uyadlula. Ndodana kaDavida. lalinkulumo yayifihlakele kubo. sathi 19 7 April 2007 89 sesisondele wasibuza. futhi konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuzagcwaliswa. sisithi: Ndodana kaDavida.

14 Kodwa izakhamizi zakhe zamzonda. labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu. ngilubuyisele luphindwe kane. sidumisa uNkulunkulu. langoba babecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzahle ubonakaliswe. 4 Wasegijimela phambili wakhwela emkhiweni ukuze ambone. phangisa wehle. zathuma iqembu lamanxusa emva kwakhe. lo wayeyinduna yabathelisi. njalo lo wayenothile. 7 Futhi kuthe bonke bekubona basola. Ukuphenduka kukaZakewu 19 19 Wathi engena uJesu wadabula eJeriko. kuthi uba ngimthathele umuntu ulutho ngobuqili. Nkosi. ngoba wayelesithombo esifitshane. 3 wadinga ukubona uJesu ukuthi ungubani. wazinika impondo ezilitshumi. 6 Wasephangisa wehla. ukuzamukelela umbuso. ingxenye eyodwa kwezimbili yempahla yami. ngoba wayezadlula ngaleyondlela. ngiyabapha abayanga. wathi azibizelwe . 10 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukudinga lokusindisa okulahlekileyo. 9 UJesu wasesithi kuye: Lamuhla usindiso lufikile kulindlu. aphinde abuye. zisithi: Kasithandi ukuthi lo asibuse. kwakukhona indoda okuthiwa nguZakewu ngebizo. besithi: Ungene wethekelela indoda eyisoni.samlandela. ngoba wayeseduze leJerusalema. wathi kuye: Zakewu. wamemukela ethokoza. Umfanekiso wemali 11 Kwathi besizwa lezizinto. wakhangela phezulu wambona. wengezelela watsho umfanekiso. kodwa kazange enelise ngenxa yexuku. ngoba lamuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. 13 Wasebiza inceku zakhe ezilitshumi. 15 Kwasekusithi esebuyile esewamukele umbuso. 5 Kwathi uJesu efika kuleyondawo. wathi kuzo: Sebenzani ngemali ngize ngibuye. ngoba laye lo uyindodana kaAbrahama. 2 Njalo khangela. 12 Wasesithi-ke: Umuntu othile oyisikhulu waya elizweni elikhatshana. 8 Kodwa uZakewu wema wathi eNkosini: Khangela.

31 Uba umuntu eselibuza esithi: Lilikhululelani? Lizakutsho njalo kuye ukuthi: INkosi iyaliswela. 18 Kwasekusiza eyesibili. 19 Wasesithi lakuyo: Lawe woba phezu kwemizi emihlanu. bamkhweza uJesu kulo. UJesu ungena eJerusalema 28 Esetshilo lezizinto. 29 Kwasekusithi esondela eBetfage leBethani entabeni okuthiwa ngeyeMihlwathi. nceku elungileyo. esenyukela eJerusalema. 25 Kodwa bathi kuye: Nkosi. impondo yakho. lowo ulempondo ezilitshumi. Ubusazi ukuthi mina ngingumuntu olukhuni. khangela. 23 njalo kungani ungafakanga imali yami ebhanga. 35 Basebeliletha kuJesu. 17 Wasesithi kuyo: Kuhle. abaninilo bathi kubo: Lilikhululelani ithole? 34 Bona basebesithi: INkosi iyaliswela. okungazanga kuhlale kulo muntu. yathi: Nkosi. lokhu uthembekile kokuncinyanyana. uzakwemukwa lalokho alakho. 22 Wasesithi kuyo: Ngizakugweba ngokuvela emlonyeni wakho. ebezingathandi ukuthi ngizibuse. futhi uvune lokho ongakuhlanyelanga. nceku embi. 16 Kweza-ke eyokuqala. ngoba ungumuntu olukhuni. 26 Ngoba ngithi kini: Wonke olakho uzaphiwa. woba lamandla phezu kwemizi elitshumi. othatha lokho engingakubekanga. 20 Kwasekusiza enye. isithi: Nkosi. ziletheni lapha. futhi avune lokho engingakuhlanyelanga. uthatha lokho obungakubekanga. ixuku lonke labafundi laqala ukuthokoza lokumdumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu . ukuze azi ukuthi lowo lalowo uzuzeni ngokuthengiselana. 33 Kuthe besalikhulula ithole. 36 Kwathi ehamba. ayezinike imali. 30 esithi: Hambani liye emzaneni okhangelene lani. wathuma ababili kubafundi bakhe. engayigcina elenjini. lizibulale phambi kwami. 37 Kwathi khathesi 20 esesondela ekwehleni kwentaba yeMihlwathi. waya phambili.90 7 April 2007 ULuka kuye lezonceku. bendlala phansi izembatho zabo endleleni. 21 ngoba bengikwesaba. impondo yakho izuze impondo ezilitshumi. yenze impondo ezinhlanu. yathi: Nkosi. baphosela izembatho zabo phezu kwethole likababhemi. lizakuthi lingena lifice ithole likababhemi libotshiwe. impondo yakho. liyinike lowo olempondo ezilitshumi. 32 Ababethunyiwe bahamba-ke bafica njengoba ebatshelile. kodwa lowo ongelakho. 27 Kodwa lezozitha zami. lilikhulule lililethe. kuthi-ke mina ekufikeni kwami ngiyithathe kanye lenzuzo? 24 Wasesithi kulabo ababemi khona: Memukeni impondo.

Ukuhlanjululwa kwethempeli 45 Wasengena ethempelini. amatshe azamemeza. kodwa abapristi abakhulu lababhali lenduna zabantu badinga ukumbulala. khuza abafundi bakho. uba bethula laba. lapho izitha zakho zizakwakhela umthangala zikugombolozele. ewubona umuzi. 2 basebekhuluma laye. 44 zikudilizele phansi wena labantwana bakho abaphakathi kwakho. ukuthi izinto lezi uzenza ngaliphi igunya. izinto zokuthula kwakho. . ukuthula ezulwini. wawukhalela. 42 esithi: Kungathi ngabe wazi lawe. ngoba abantu bonke banamathela kuye bemlalela. 46 esithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami yindlu yomkhuleko. Igunya likaJesu 20 20 Kwasekusithi ngolunye lwalezonsuku. 38 lisithi: Ibusisiwe inkosi ezayo ebizweni leNkosi. zikuvimbele inhlangothi zonke. 47 Njalo wayefundisa ethempelini insuku zonke. 40 Wasephendula wathi kubo: Ngithi kini. zikuzingelezele. 48 kodwa abazange bathole ukuthi bangenzani. kumbe ngubani okunike leligunya? 3 Wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye. ake lingitshele: 4 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini. efundisa abantu ethempelini etshumayela ivangeli. lenkazimulo kweliphezulu. kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi. ngoba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. besithi: Sitshele. 39 Labanye babaFarisi ababesexukwini bathi kuye: Mfundisi. kumbe ebantwini? 5 Basebekhulumisana bodwa.ngayo yonke imisebenzi yamandla eliyibonileyo. zingatshiyi ilitshe phezu kwelitshe phakathi kwakho. 41 Kwathi esondela. waqala ukuxotsha abathengisayo kulo labathengayo. ngalolusuku lwakho ngitsho. bamfikela abapristi abakhulu lababhali kanye labadala. 43 Ngoba insuku zizakwehlela phezu kwakho. kodwa-ke khathesi zifihlakele emehlweni akho.

uzakuthi: Kungani-ke lingamkholwanga? 6 Kodwa uba sisithi: Ebantwini. Bekuzwa basebesithi: Akungabinjalo! 17 Kodwa wabakhangela wathi: Pho kuyini lokhu okulotshiweyo kokuthi: Ilitshe abakhi abalalayo. Kambe uzakwenzani kubo umninisivini? 16 Uzakuza. 14 Kodwa abalimi beyibona bakhulumisana. siyazi ukuthi wena ukhuluma ufundise ngokuqondileyo. yilo eseliyinhloko yengonsi? 18 Wonke owela phezu kwalelolitshe. lizamchoboza.ULuka besithi: Uba sisithi: Ezulwini. bayithumeza ize. wasiqhatshisa kubalimi. 12 Wasephinda ethuma leyesithathu. waya kwelinye ilizwe okwesikhathi eside. besithi: Mfundisi. ngoba baqedisisa ukuthi wayekhuluma lumfanekiso emelane labo. uzaphahlazwa. 21 Bambuza-ke. layo bayitshaya bayiyangisa. layo leyo bayilimaza bayiphosela ngaphandle. ukuze ilifa libe ngelethu. besithi: Le yindlalifa. 22 Sivunyelwe yini ukuthela kuKesari. siyibulale. esithi: Umuntu othile wahlanyela isivini. bethuma inhloli. 7 Basebephendula ngokuthi kabazi lapho olwavela khona. abantu bonke bazasikhanda ngamatshe. 13 Umninisivini wasesithi: Ngizakwenza njani? Ngizathuma indodana yami ethandekayo. ukuze bayinike okunye kwesithelo sesivini. kodwa 20 7 April 2007 91 ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. ukuze bambambe ekukhulumeni. mhlawumbe bebona yona bazayihlonipha. bayibulala. kodwa besaba abantu. Umfanekiso wabalimi besivini 9 Waseqala ukutshela abantu lumfanekiso. 8 UJesu wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya. 20 Basebemqaphela. ukuze bamnikele egunyeni lemandleni ombusi. Umthelo kaKesari 19 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukumbamba ngezandla ngalelohola. wathi kubo: Lingilingelani? 24 Ngitshengisani . 15 Bayiphosela ngaphandle kwesivini. anikele isivini kwabanye. wozani. kumbe hatshi? 23 Kodwa wabubona ubuqili babo. kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe. kawukhathaleli muntu. ngoba baleqiniso lokuthi uJohane wayengumprofethi. 11 Wasethuma njalo enye inceku. 10 kwathi ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi. kodwa abalimi bayitshaya bayithumeza ize. zazitshaya ezilungileyo. ababhubhise labobalimi.

lo abesesifa engelamntwana. 33 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo. uba esifa umfowabo womuntu elomkakhe. owokuqala wasethatha umfazi. bengabantwana bokuvuka kwabafileyo. ulomfanekiso lombhalo kabani? Basebephendula besithi: OkaKesari. 37 Kodwa ukuthi abafileyo bayavuswa. ngoba banjengezingilosi. umfowabo kamthathe umfazi. ngoba bonke baphilela yena. 35 kodwa labo okuthiwa bafanele ukuzuza lowomhlaba lekuvukeni kwabafileyo kabathathani njalo kabendiswa. 40 Njalo kabasazanga baba lesibindi sokuphinda bambuze ulutho. ukhulume kuhle. basebemangala ngokuphendula kwakhe. loMozisi watshengisa esihlahleni. abatshiyanga abantwana. uMozisi wasibhalela ukuthi. 25 Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari okukaKesari. 32 Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. lapho eyibiza iNkosi ngokuthi nguNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe. belenkani besithi kakukho ukuvuka kwabafileyo. abesemvusela inzalo umfowabo. bathula. loNkulunkulu okukaNkulunkulu. 26 Basebesehluleka ukumbamba ngamazwi akhe phambi kwabantu.udenariyo*. 38 Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo. uzafika abe ngumkabani kubo? Ngoba abayisikhombisa babelaye engumkabo. bambuza. 34 UJesu wasephendula wathi kubo: Abantwana balumhlaba bayathatha bendiswe. bafa. 31 lowesithathu wamthatha. laye lo wafa engelamntwana. Ukuvuka kwabafileyo 27 Kwasekusiza kuye abathile kubaSadusi. Kwaba njalo-ke lakwabayisikhombisa. njalo bangabantwana bakaNkulunkulu. 36 ngoba bangephinde bafe. 30 lowesibili wamthatha umfazi. 29 Ngakho kwakulezelamani eziyisikhombisa. kodwa owabaphilayo. wafa engelamntwana. . 28 besithi: Mfundisi. 39 Abathile bababhali basebephendula bathi: Mfundisi.

Laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu. pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini. UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi 5 Besakhuluma abanye ngethempeli. besithi: Nginguye. bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Ngakho lingabalandeli. kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho.7 April 2007 ULuka 21 UKristu losendo lwakhe 41 Wasesithi kubo: Batsho njani ukuthi uKristu uyiNdodana kaDavida? 42 Ngoba uDavida uqobo lwakhe uthi encwadini yeziHlabelelo: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami. ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami. . lingethuki. wathi kubafundi bakhe: 46 Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde. elingayikudilizelwa phansi. 2 wasebona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali. njalo bethanda ukubingelelwa emidangeni. 44 Ngakho uDavida umbiza ngokuthi yiNkosi. kuzafika insuku lapho kungayikutshiywa ilitshe phezu kwelitshe. 4 ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu. kodwa ukuphela kakuhle kufike. 9 Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi. pho uyindodana yakhe njani? UJesu usola ababhali 45 Kwathi besalalele abantu bonke. lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni. futhi: Isikhathi sesisondele. wathi: 6 Kulezizinto elizibonayo. lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni. 3 wasesithi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke. 7 Basebembuza. Umnikelo womfelokazi 21 21 Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo. ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho. 43 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. lapho sekuzakwenzeka lezizinto? 8 Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa. ngoba lezizinto zimele ukuthi zenzeke kuqala. 47 abadla izindlu zabafelokazi. besithi: Mfundisi.

ngenxa yebizo lami. labaphakathi kwayo baphume. 11 njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lendlala labomatshaya-abhuqe bezifo. 18 Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu. 16 Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane. 26 abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langokubona lokho okuzayo emhlabeni. ngoba amandla amazulu azazanyazanyiswa. lemhlabeni usizi lwezizwe ngokudideka. labasemaphandleni bangangeni kuyo.10 Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe. yazini-ke ukuthi sekusondele ukuchitheka kwayo. balise phambi kwamakhosi lababusi. 12 Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo. bathunjelwe ezizweni zonke. lolaka kulesisizwe. 25 Kuzakuba khona izibonakaliso elangeni lenyangeni lezinkanyezini. 24 Njalo bazakuwa ngobukhali benkemba. 22 Ngoba lezi zinsuku zempindiselo. kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini. leJerusalema inyathelelwe phansi ngabezizwe. 20 Kodwa nxa libona iJerusalema ihanqwe ngamabutho. 27 Khona-ke bezayibona iNdodana yomuntu isiza eyezini ilamandla lenkazimulo enkulu. 17 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. balinikele emasinagogeni lezintolongweni. kudume ulwandle lamagagasi. abangekuphike. 13 Njalo lokhu kuzaphenduka kini kube yibufakazi. balizingele. bamelane lakho. 19 Ekubekezeleni kwenu zuzani imiphefumulo yenu. 23 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! Ngoba kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni. bonke abayizitha zenu. kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. njalo bazabulala abanye benu. 14 Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu ukuthi linganakani ngaphambili ukuziphendulela. 15 ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho. ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo. 28 Njalo nxa kuqala . 21 Ngalesosikhathi abaseJudiya kababalekele ezintabeni. lombuso uvukele umbuso.

29 Wasebatshela umfanekiso: Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla. esithi: Hambani liye ukusilungisela iPhasika. ukuze sidle. lokuma phambi kweNdodana yomuntu. ngoba kusondele ukukhululwa kwenu. yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. 33 Kuzadlula izulu lomhlaba. lolosuku lulifikele lingananzelele. ngoba babesesaba abantu.ULuka ukwenzeka lezizinto. kodwa amazwi ami kawasoze adlule. Ukumiswa kwesidlo esingcwele 7 Lwaselufika usuku lwesinkwa esingelamvubelo. owayelinani labalitshumi lambili. manini liqonde njalo liphakamise amakhanda enu. ukuthi inhliziyo zenu zingasindwa ngenxa yokuminza lokudakwa lokuphisekela izinto zalokhukusila. 37 Njalo wayefundisa ethempelini emini. 9 Basebesithi kuye: Uthanda ukuthi 1 6 ixuku: kumbe. 3 USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyothi. njalo wadinga ithuba elihle lokumnikela kubo lingekho ixuku1. 38 Lekuseni kakhulu abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa. okwakumele kuhlatshwe ngalo iPhasika. singekho isiphithiphiti. liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele. kuze kwenzeke zonke izinto. nxa libona lezizinto zisenzeka. 30 nxa sezihluma. 31 Ngokunjalo lani. 34 Njalo ziqapheleni. 32 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule. 2 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambulala njani. 22 7 April 2007 93 . basebevumelana ukumnika imali. Ukumnikela kukaJudasi 22 22 Kwasekusondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo. 4 Wasesuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela njani kubo. 5 Basebethokoza. kodwa ebusuku wayephuma ayehlala entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi. othiwa liPhasika. 6 Yena wasevuma. 35 ngoba luyakufika njengomjibila phezu kwabo bonke abahlezi ebusweni bomhlaba wonke. 36 Ngakho lindani ngezikhathi zonke likhulekele ukuthi lifanele ukuphepha zonke lezizinto ezizakwenzeka. 8 Wasethuma uPetro loJohane.

wahlala phansi. 21 Kodwa khangelani. kuze kufike umbuso kaNkulunkulu. 16 ngoba ngithi kini: Kangisoze ngidle futhi kulo. 14 Kwathi selifikile ihola. owanikelelwa lina. 20 Ngokunjalo lenkezo emva kokudla. 13 Bahamba-ke bafica njengokutsho kwakhe kubo. elichithelwa lina.silungise ngaphi? 10 Wasesithi kubo: Khangelani. esithi: Inkezo le yisivumelwano esitsha egazini lami. kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye! 23 Bona basebeqala ukubuzana ukuthi kambe ngubani kubo ozakwenza lokho. 22 Ngoba isibili iNdodana yomuntu ihamba njengokumisiweyo. 17 Wasethatha inkezo. lokhu kwenzeni ukungikhumbula. beselisabelana. 29 njalo mina ngilimisele umbuso. isandla songinikelayo silami etafuleni. 25 Wasesithi kubo: Amakhosi abezizwe azibusa ngobulukhuni. Ubukhulu obuqotho 24 Kwavela lokuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguwuphi kubo ongathiwa ngomkhulu. longumkhokheli kabe njengosebenzayo. 27 Ngoba nguwuphi omkhulu. 18 ngoba ngithi kini: Kangisoze nginathe okwesithelo sevini. 28 Lina-ke liyibo ababambelele kimi ezilingweni zami. wabanika. leziphathamandla zazo zithiwa ngabasizi. labaphostoli abalitshumi lambili laye. umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi. 15 Wasesithi kubo: Ngokunxwanela nginxwanele ukudla lani leliPhasika ngingakahlupheki. esithi: Lokhu kungumzimba wami. 30 ukuthi . lilungise khona. lowo ohleziyo ekudleni kumbe lowo osebenzayo? Kayisilowo ohlezi ekudleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye osebenzayo. 26 Kodwa lina kakungabi njalo. kuzakuthi selingenile emzini. esebongile wathi: Thathani lokhu. kodwa omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane. 11 Beselisithi kumninindlu: Uthi uMfundisi kuwe: Ingaphi indlu yezihambi. esebongile wasihlephuna. lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. basebelungisa iPhasika. lapho engingadlela khona iPhasika labafundi bami? 12 Yena-ke uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo. 19 Wasethatha isinkwa. limlandele endlini azangena kuyo. njengoba uBaba engimisele.

33 Kodwa wathi kuye: Nkosi. weza kubafundi bakhe. iqhude kaliyikukhala lamuhla. labafundi bakhe bamlandela. 42 esithi: Baba. ehamba phambi kwabo. ukuze lingangeni ekulingweni. ukuze alihlungule njengamabele. Simoni. 40 Esefikile kuleyondawo. lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli. kusamele kugcwaliseke kimi lokhu okulotshiweyo. 43 Kwabonakala kuye ingilosi evela ezulwini imqinisa. laswela yini ulutho? Basebesithi: Lutho. khangela. wakhuleka kakhulu. khangela. uba uthanda susa linkezo kimi. ngokunjalo lesikhwama. 41 Yena wasemonyuka kubo okungaba libanga lokuphosa ilitshe. 32 kodwa mina ngikukhulekele. kokuthi: Wabalwa kanye lezoni. Wasesithi kubo: Kwanele. ngoba lalezizinto eziqondane lami zilesiphetho. Ukuxwayiswa kukaPetro 31 INkosi yasisithi: Simoni. 45 Esesukumile emkhulekweni. lalowo okuthiwa nguJudasi. 22 Ukubotshwa kukaJesu 47 Kwathi esakhuluma. kodwa-ke kungenziwa intando yami. athengise isembatho sakhe. EGetsemane 39 Wasephuma waya entabeni yeMihlwathi njengokwejwayela kwakhe. omunye wabalitshumi lambili. lokuthi lihlale ezihlalweni zobukhosi. wasesondela . 36 Wasesithi kubo: Kodwa khathesi lowo olomxhaka kawuthathe. kodwa eyakho. uSathane ulifunisisile. 34 Kodwa yena wathi: Ngiyakutshela. wena-ke nxa usuphendukile uqinise abazalwane bakho. nansi imihedla emibili. wathi kubo: Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni. 44 Esesesizini olunzima. ukuze ukholo lwakho lungapheli. lalowo ongelankemba. wabafica belele ngenxa yokudabuka. 35 Wasesithi kubo: Mhla ngilithuma lingelamxhaka lesikhwama lamanyathela.94 7 April 2007 ULuka lidle njalo linathe etafuleni lami embusweni wami. ixuku. 37 Ngoba ngithi kini. Petro. khangela. waguqa phansi ngamadolo wakhuleka. lentolongweni lekufeni ngilungele ukuya lawe. 46 wasesithi kubo: Lilaleleni? Vukani likhuleke. ayithenge. Njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi zawela emhlabathini. ungakangilanduli kathathu ukuthi kawungazi. 38 Basebesithi: Nkosi.

Wasethinta indlebe yayo. bamusa endlini yompristi omkhulu. Njalo khonokho esakhuluma lakhala iqhude. 51 Kodwa uJesu waphendula wathi: Yekelani kuze kube yilokhu. amtshaya ubuso. UPetro ulandula uJesu 54 Sebembambile bamqhuba. 52 UJesu wasesithi kubapristi abakhulu lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lemihedla lezinduku? 53 Nxa bengilani insuku ngensuku ethempelini. sigadle yini ngenkemba? 50 Omunye wabo wasegadla inceku yompristi omkhulu. wathi: Mama. 61 INkosi yasiphenduka yamkhangela uPetro. 64 Amembesa. uzangilandula kathathu. kangimazi. eyayilitshilo kuye isithi: Iqhude lingakakhali. 56 Kodwa incekukazi ethile imbona ehlezi emlilweni. 57 Kodwa wamlandula. esithi: Profetha! Ngubani . omunye waqinisa. 55 Sebebasile umlilo phakathi kweguma. amtshaya. asembuza. 58 Emva kwesikhatshana omunye wasembona wathi: Lawe ungomunye wabo. yamjolozela. 48 Kodwa uJesu wathi kuye: Judasi. sebehlezi phansi ndawonye. waquma indlebe yayo yokunene. esithi: Isibili laye ube laye. wayisilisa.kuJesu ukumanga. kangisuye. yathi: Lumuntu laye ube laye. uPetro wahlala phakathi kwabo. 60 Kodwa uPetro wathi: Ndoda. kangazi ukuthi uthini. Kodwa uPetro wathi: Ndoda. UJesu uphathwa kubi 63 Lamadoda ayembambile uJesu amklolodela. lamandla obunyama. kalelulanga izandla ukumelana lami. uyayinikela yini iNdodana yomuntu ngokuyanga? 49 Kwathi labo ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi kuye: Nkosi. UPetro waselikhumbula ilizwi leNkosi. 59 Sekungaba kwedlule ihola elilodwa. ngoba futhi ungumGalili. 62 UPetro wasephuma phandle wakhala ngokudabuka okukhulu. kodwa leli lihola lenu. UPetro waselandela ekhatshana.

UJesu uphambi kukaPilatu 23 23 Kwasekusukuma ixuku labo lonke. 71 Basebesithi: Pho sisafunelani obunye ubufakazi? Ngoba sesizizwele uqobo lwethu emlonyeni wakhe. kodwa yena kamphendulanga lutho. UJesu uphambi kukaHerodi 6 Lapho uPilatu esizwa kuthiwa iGalili wabuza ukuthi lumuntu ungumGalili yini. eqala eGalili waze wafika lapha. bemmangalela ngamandla. Wasesithi kubo: Uba ngilitshela. esithi nguye onguKristu iNkosi. 3 UPilatu wasembuza. wamthumela kuHerodi.ULuka okutshayileyo? 65 Njalo akhuluma lokunye okunengi kuye ehlambaza. 69 Kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. 70 Basebesithi bonke: Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu? Wasesithi kubo: Kutsho lina ukuthi ngiyiyo. 9 Wambuza ngamazwi amanengi. bambuyisela kuPilatu. esalela ukuthela kuKesari. 7 Kwathi esezwile ukuthi ungowombuso kaHerodi. besithi: Udunga abantu. abadala babantu babuthana. 2 Baqala ukummangalela. 8 Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu. basebemusa emphakathini wabo. 10 Abapristi abakhulu lababhali babemi. 4 Wasesithi uPilatu kubapristi abakhulu lemaxukwini: Kangitholi cala kulumuntu. ngoba ebezwile okunengi ngaye. . kalisoze likholwe. basebemgqokisa 23 7 April 2007 95 isembatho esikhazimulayo. UJesu uphambi kwabapristi abakhulu 66 Kwathi sekusile. 68 njalo uba lami ngilibuza. wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wamphendula wathi: Utshilo wena. efundisa kuyo yonke iJudiya. 5 Kodwa baqinisa. sitshele. loba lingikhulule. 11 UHerodi lamabutho akhe bamyangisa. kalisoze lingiphendule. owayekhona laye eJerusalema ngalezonsuku. wayethemba ukuthi uzabona isibonakaliso esithile sisenziwa nguye. ngoba wayekade ethanda ukumbona. besithi: Simficile lo eduhisa isizwe. bathi: 67 Uba unguKristu. lamusa kuPilatu. bamklolodela. labapristi abakhulu lababhali.

mbethele! 22 Wasesithi kubo ngokwesithathu: Ngoba lo wenze bubi bani? Kangitholanga kuye icala afanele ukufa ngalo. . besithi: Bethela. lamazwi abo lawabapristi abakhulu aphumelela. kodwa uJesu wamnikela entandweni yabo. ngoba ngilithumeze kuye. 20 Ngakho uPilatu wabuye wakhuluma labo. 27 Laselimlandela ixuku elikhulu labantu. babamba uSimoni othile umKurene owayevela emaphandleni. bamethwesa isiphambano. efuna ukumkhulula uJesu. 19 yena wayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela othile owenzeka phakathi komuzi langenxa yokubulala. 25 Wasebakhululela lowo ababemcelile owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela lokubulala. ngakho ngizamtshaya ngimkhulule. njalo khangelani. njalo khangelani. befuna ukuthi abethelwe. labesifazana labo ababekhala bemlilela. UJesu esiphambanweni 26 Kwathi sebemqhuba. 18 Bamemeza bonke kanyekanye besithi: Msuse lo. usikhululele uBarabasi. 24 UPilatu wasequma1 ukuthi kwenziwe isicelo sabo. ngokungathi ungoduhisa abantu. 17 Kwakufanele ukuthi abakhululele abe munye ngomkhosi. 16 Ngakho ngizamtshaya ngimkhulule. kakulalutho olufanele ukufa olwenziwe nguye. mina ngimhlolile phambi kwenu kodwa kangitholanga cala kulumuntu. 14 wathi kubo: Limlethile kimi lumuntu. 15 hatshi ngitsho loHerodi. ngoba ngaphambi kwalokhu kwakulobutha phakathi kwabo. ukuthi asithwale ngemva kukaJesu. 23 Kodwa baqinisa ngamazwi amakhulu. 21 Kodwa bamemeza. wasevumelana. 28 Kodwa uJesu ephendukela kubo wathi: 1 wasequma: Gr.12 Ngalolosuku uHerodi kanye loPilatu baba ngabangane komunye lomunye. Ukulahlwa kukaJesu lokukhululwa kukaBarabasi 13 UPilatu wasebizela ndawonye abapristi abakhulu lababusi labantu. ngalezozinto elimmangalela ngazo.

Lababusi labo bamklolodela. 37 besithi: Uba wena uyiNkosi yamaJuda. lingangikhaleli mina. ilizwi. zisindise wena lathi. lapha ufika embusweni wakho. labenzi bobubi. 43 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise. Nkosi. kodwa zikhaleleni lina labantwana benu. 35 Labantu bema babukela.96 7 April 2007 ULuka Madodakazi eJerusalema. kodwa lo kenzanga lutho olungafanelanga. 45 futhi ilanga lalifiphaziwe. besithi: Wasindisa abanye. 38 Kwakukhona lombhalo ngaphezu kwakhe kulotshiwe ngamabala esiGriki langesiRoma langesiHeberu wokuthi: LO YINKOSI YAMAJUDA. omunye ngakwesokunene. ezandleni zakho 1 44 umhlaba: kumbe. kwaba khona ubunyama phezu komhlaba1 wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*. beza kuye bamnika iviniga. lezizalo ezingazalanga. esithi: Uba wena unguKristu. 33 Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi. kuzakwenzekani kwesomileyo? 32 Kwaqhutshwa labanye abenzi bobubi ababili. 30 Khona bezaqalisa ukuthi ezintabeni: Welani phezu kwethu. zisindise wena. lomunye ngakwesokhohlo. 46 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi: Baba. 36 Labebutho bamklolodela. 34 UJesu wasesithi: Baba. lokhu lawe ukulokhukulahlwa yini? 41 Thina kambe kusilungele. ngoba semukela okulingene ukwenza kwethu. 31 Ngoba uba besenza lezizinto esihlahleni esimanzi. 42 Wasesithi kuJesu: Ungikhumbule. ukuthi babulawe kanye laye. Ukufa kukaJesu 44 Kwakungaba lihola lesithupha*. 40 Kodwa omunye waphendula emkhuza. Babelana izembatho zakhe. 24 . okhethiweyo kaNkulunkulu. uba yena enguKristu. bathethelele. lemaqaqeni: Sisibekeleni. leveyili lethempeli ladatshulwa phakathi. bambethela khona. lamabele angamunyisanga. esithi: Wena kawumesabi uNkulunkulu. 29 ngoba khangelani. kazisindise yena. ziyeza insuku abazakutsho ngazo ukuthi: Zibusisiwe inyumba. 39 Lomunye wabenzi bobubi ababelengisiwe wamthuka. ngoba kabakwazi abakwenzayo. benza inkatho yokuphosa.

2 Bafica ilitshe ligiqiwe engcwabeni. emadabukakusa.ngibeka umoya wami. futhi khangela. bephethe amakha ababewalungisile. 55 Labesifazana. 48 Lamaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho. wasibeka engcwabeni elaligujwe edwaleni. khumbulani ukuthi wakhuluma njani kini. 56 Basebebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo. Ukungcwatshwa kukaJesu 50 Njalo khangela. Ukuvuka kukaJesu 24 24 Kodwa ngosuku lokuqala lweviki. balandela. indoda elungileyo eqotho. 7 esithi: INdodana yomuntu imele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni. 51 yena wayengavumelananga lecebo lesenzo sabo. lesabatha laselisondela. 4 Kwasekusithi bedidekile kakhulu ngalokhu. 5 basebesesaba. 8 Basebewakhumbula amazwi akhe. Ngesabatha basebephumula njengomlayo. baya engcwabeni. ibuye ivuke ngosuku lwesithathu. esetshilo lezizinto waphefumula okokucina. lapho okwakungazanga kubekwe kulo umuntu. 52 lowo wasuka waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu. kodwa uvukile. athi kubo: Lidingelani ophilayo kwabafileyo? 6 Kakho lapha. 49 Bonke abazana laye bema khatshana. . bekhothamise ubuso babo emhlabathini. 54 Kwakulusuku lwamalungiselelo. indoda ethiwa nguJosefa. sebebonile izinto ezenzekileyo. laye ngokwakhe wayelindele umbuso kaNkulunkulu. labesifazana ababemlandela bevela eGalili. bebona lezizinto. 47 Kwathi induna yekhulu isibonile okwenzekileyo. ibethelwe. amadoda amabili ema labo embethe izembatho ezicwazimulayo. babuyela bezitshaya izifuba. labanye ababelabo. 3 kuthe bengena kabasitholanga isidumbu seNkosi uJesu. yamdumisa uNkulunkulu. owayelilunga lomphakathi. eseseGalili. lokuthi isidumbu sabekwa njani. 53 Wasesethula wasigoqela ngelembu elicolekileyo. isithi: Isibili lumuntu ubelungile. wayevela eArimathiya umuzi wamaJuda. ababeze laye bevela eGalili. balibona ingcwaba.

20 ukuthi abapristi abakhulu lababusi bethu bamnikela njani ekulahlweni kokufa. bebeyile engcwabeni ekuseni kakhulu.ULuka 24 7 April 2007 9 Sebebuyile bevela engcwabeni. 12 Kodwa uPetro wasukuma wagijimela engcwabeni. 25 Yena wasesithi kubo: O lina elingelakuqedisisa elilenhliziyo ezivilaphela ukukholwa konke lokho abaprofethi abalitshela khona! 26 UKristu ubengamele yini ukuthi ahlupheke ngalezizinto. obizo lawo yiEmawusi. wakhothama walunguza wabona amalembu acolekileyo ebekiwe ewodwa. wasephendula wathi kuye: Wena nguwe wedwa isihambi eJerusalema. wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene laye. wasuka. njalo esingaziyo yini izinto ezenzekileyo phakathi kwayo kulezinsuku? 19 Wasesithi kubo: Yizinto bani? Basebesithi kuye: Izinto mayelana loJesu weNazaretha. ngalona lolosuku ababili babo babehamba besiya emzaneni. Kodwa-ke phezu kwakho konke lokhu lamuhla lusuku lwesithathu selokhu lezizinto zenzakele. bambethela. obeyindoda umprofethi olamandla ngesenzo langelizwi phambi kukaNkulunkulu lebantwini bonke. 10 KwakunguMariya Magadalena loJowana loMariya unina kaJakobe. ezithe uyaphila. 15 Kwasekusithi bekhulumisana bebuzana. yena wasetshaya kungathi uyadlula. 11 Kodwa amazwi abo akhanya kibo njengokukhuluma okuyize. besithi: Hlala lathi. ngoba . ongamastadiyu* angamatshumi ayisithupha kusukela eJerusalema. 22 Kodwa njalo abesifazana abathile abasuka kithi basimangalisile. 24 Labathile abebelathi baya engcwabeni. 28 Basebesondela emzaneni ababesiya kuwo. 14 Njalo bona babekhulumisana ngazo zonke lezizinto ezenzekileyo. babuya besithi babonile lombono wengilosi. 21 Kodwa thina besithemba ukuthi nguye obezakhulula uIsrayeli. emangele ngaphakathi ngokwenzekileyo. labanye ababekanye labo. uJesu uqobo wasondela wahamba kanye labo. 23 kuthe bengasitholi isidumbu sakhe. babatshela abaphostoli lezizinto. Abafundi abaya eEmawusi 13 Futhi khangela. 16 kodwa amehlo abo ayebanjiwe ukuze bangamazi. 17 Wasesithi kubo: Ngamazwi bani la elikhulumisana ngawo lihamba. babika konke lokhu kwabalitshumi lanye lakubo bonke abanye. futhi kabaze bawakholwa. bafica kunjalo njengokutsho kwabesifazana labo. 29 Kodwa bamcindezela. abesengena ebukhosini bakhe? 27 Esesusela kuMozisi lakubo bonke abaprofethi. lidanile? 18 Omunye obizo lakhe linguKleyopha. kodwa yena kabambonanga.

njengoba lingibona ngilakho. engawakhuluma kini ngiseselani okuthi. uJesu uqobo wema phakathi kwabo. basebemazi.sekuzakuhlwa. 1 31 wasenyamalala: kumbe. 38 Wasesithi kubo: Likhathazekelani. 35 Basebelandisa labo okwenzekileyo endleleni. kumele ukuthi kugcwaliseke konke okwabhalwa ngami emlayweni kaMozisi lakubaprofethi lakuziHlabelelo. wasihlephuna wabanika. wathatha isinkwa wasibusisa. 31 Amehlo abo asevuleka. 32 Basebekhulumisana besithi: Kambe inhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu. 34 besithi: Isibili iNkosi ivukile. 43 Wasekuthatha wakudla phambi kwabo. ngoba umoya kawulanyama lamathambo. wasenyamalala emehlweni abo1. 40 Esekutshilo lokho wabatshengisa izandla lenyawo zakhe. lohlanga lwenyosi. Wangena-ke ukuze ahlale labo. lapho ekhuluma lathi endleleni. 44 Wasesithi kubo: Yila amazwi. ibonwe nguSimoni. ukuthi yimi uqobo. lelanga selitshonile. wasesithi kubo: Ukuthula kakube kini. lingibambe libone. kuqalwa eJerusalema. lokuthi yaziwa njani yibo ekuhlephuneni isinkwa. 37 Kodwa batshaywa luvalo besaba becabanga ukuthi babona umoya. 30 Kwasekusithi ehlezi ekudleni labo. 45 Wasevula ingqondo yabo. 47 njalo kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lothethelelo lwezono ezizweni zonke. njalo uKristu kumele ahlupheke ngokunje. bafica abalitshumi lanye bebuthene ndawonye lalabo ababelabo. ukuze baqedisise imibhalo. . lalapho esivulela imibhalo? 33 Basebesukuma ngalelohola. wacina ukubonwa yibo. Ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bakhe 36 Besakhuluma lezizinto. babuyela eJerusalema. wathi kubo: Lilalo ulutho lokudla lapha yini? 42 Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo. 41 Kodwa balokhu bengakholwa ngenxa yentokozo bemangala. 46 wasesithi kubo: Kulotshiwe ngokunje. njalo avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu. njalo kuvukeleni imicabango enhliziyweni zenu? 39 Khangelani izandla zami lenyawo zami.

53 babekhona njalo ethempelini. mina ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba. Ameni. babuyela eJerusalema belentokozo enkulu. ephakamisa izandla zakhe wababusisa. njalo bembonga bemdumisa uNkulunkulu. wehlukana labo. lize lembathiswe amandla avela phezulu. kodwa lina hlalani emzini weJerusalema. 52 Basebemkhonza. 24 Ukwenyuka kukaJesu 50 Wasebakhokhela ephuma phandle baze bafika eBethani.98 7 April 2007 ULuka 48 Lina-ke lingabafakazi balezizinto. wenyukiselwa ezulwini. . 51 Kwasekusithi esababusisa. 49 Futhi khangelani.

umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. langentando yenyama. langentando yendoda. ibizo lakhe linguJohane. 7 yena lo wezela ubufakazi. 4 Impilo yayikuye. njalo sabona inkazimulo yakhe. njalo ngaphandle kwakhe kakulalutho lolulodwa olwenziwayo lolo olwenziweyo. mhla amaJuda ethuma abapristi labaLevi bevela . iNdodana ezelwe yodwa. njalo uLizwi wayenguNkulunkulu. 6 Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu. 10 Wayekhona emhlabeni. labo abakholwa ebizweni lakhe. futhi umusa ngomusa. njalo umhlaba wenziwa ngaye. kodwa umhlaba kawumazanga. 2 Yena lo wayeloNkulunkulu ekuqaleni. okukhanyisa wonke umuntu oza emhlabeni. 5 lokukhanya kukhanya emnyameni. 8 Yena wayengayisikho ukukhanya. 3 Zonke izinto zenziwa ngaye. esesifubeni sikaYise. 14 ULizwi wasesiba yinyama. kodwa abakhe kabamemukelanga. njalo impilo yayiyikukhanya kwabantu. egcwele umusa leqiniso. njalo uLizwi wayeloNkulunkulu.UJohane 1 7 April 2007 IVANGELI ELALOTSHWA NGUJOHANE UbuNkulunkulu lobuntu lomsebenzi kaJesu Kristu 1 1 Ekuqaleni wayekhona uLizwi. wamemeza wathi: Nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi: Lowo ozayo emva kwami uphambi kwami. 17 ngoba umlayo wanikwa ngoMozisi. ukuze bonke bakholwe ngaye. 11 Weza kokwakhe. wahlala phakathi kwethu. ngoba wayekhona kuqala kulami. kodwa ukuze afakaze ngokukhanya. kodwa ubunyama kabukwemukelanga. wabapha amandla1 okuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. 18 Kakho owake wabona uNkulunkulu. kodwa nguNkulunkulu. 12 Kodwa bonke abamemukelayo. inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise. 15 UJohane wafakaza ngaye. yiyo emvezileyo. 16 Lekugcwaleni kwakhe thina samukele sonke. 13 abazalwa kungeyisikho ngegazi. Ubufakazi bukaJohane 19 Njalo lobu yibufakazi bukaJohane. ukuze afakaze ngokukhanya. 9 Kwakuyikukhanya okuqotho.

bathi kuye: Ubhabhathizelani pho. lalowomProfethi? 26 UJohane wabaphendula. ngalokho mina ngizile ngibhabhathiza ngamanzi. kodwa owangithumayo ukubhabhathiza ngamanzi. futhi wavuma wathi: Kangisuye uKristu mina. 29 Kusisa uJohane wabona uJesu esiza kuye. engingafanele mina ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe. 28 Lezizinto zenzeka eBethabara ngaphetsheya kweJordani. wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu. 34 Mina ngibonile. eyayikhona phambi kwami. 25 Basebembuza. 1 12 amandla: kumbe. lapho uJohane ayebhabhathiza khona. 27 nguye ozayo emva kwami. elisusa2 isono somhlaba. 2 29 elisusa: kumbe. esithi: Ngibonile uMoya esehla ezulwini njengejuba. 21 Bambuza futhi bathi: Kuyini pho? Wena unguEliya yini? Wasesithi: Kangisuye.eJerusalema ukuze bambuze ukuthi: Wena ungubani? 20 Wasevuma. kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli. uba wena ungeyisuye uKristu. wathi: Mina ngibhabhathiza ngamanzi. njengoba uIsaya umprofethi watsho. loEliya. ngafakaza ukuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu. wahlala phezu kwakhe. kodwa phakathi kwenu kumi lina elingamaziyo. uthini ngawe? 23 Wathi: Mina ngiyilizwi lomemezayo enkangala: Lungisani indlela yeNkosi. 22 Basebesithi kuye: Ungubani? Ukuze sibaphe impendulo abasithumileyo. 30 Nguye lo mina ebengilitshela ngaye ukuthi: Emva kwami kuza indoda. ilungelo. yena wathi kimi: Lowo ozabona uMoya esehlela phezu kwakhe ahlale kuye. ngoba yayikhona kuqala kulami. nguye obhabhathiza ngoMoya oNgcwele. uphambi kwami. elithwala. 32 UJohane wasefakaza. 33 Lami bengingamazi. . Wena ungulowomProfethi yini? Wasephendula wathi: Hatshi. 24 Lalabo ababethunyiwe babevela kubaFarisi. kalandulanga. 31 Lami bengingamazi.

wathola uFiliphu. okungekho inkohliso kuye. 41 Yena wathola kuqala umfowabo uqobo uSimoni. 45 UFiliphu wathola uNathaniyeli. uJesu weNazaretha. 47 UJesu wabona uNathaniyeli esiza kuye. wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu. bengikubona. 36 wasekhangela uJesu ehambahamba. 48 UNathaniyeli wathi kuye: Ungazela ngaphi? UJesu waphendula wathi kuye: UFiliphu engakakubizi. 38 Kwathi uJesu enyemukula ebabona belandela. wathi kuye: Ngilandela. okuphendulelwa ngokuthi uPetro. wena uyiNdodana kaNkulunkulu. 40 KwakunguAndreya umfowabo kaSimoni Petro omunye walaba ababili abamuzwayo uJohane bamlandela.100 7 April 2007 UJohane 2 Abafundi bokuqala Isimangaliso sokuqala sikaJesu 35 Kusisa futhi uJohane wayemi. 37 Abafundi ababili bamuzwa ekhuluma. kwakungaba lihola letshumi*. 2 njalo uJesu laye wayenxusiwe labafundi bakhe emtshadweni. wathi ngaye: Khangelani umIsrayeli uqobo. lonina kaJesu wayekhona lapho. lababili kubafundi bakhe. 49 UNathaniyeli waphendula wathi kuye: Rabi. 44 UFiliphu-ke wayengoweBetsayida. 3 . bengikubona ungaphansi komkhiwa? Uzabona izinto ezinkulu kulalezi. lengilosi zikaNkulunkulu zisenyuka zisehla phezu kweNdodana yomuntu. wathi kuye: Sesimtholile uMesiya1. wathi kibo: Lidingani? Basebesithi kuye: Rabi*. UJesu esemkhangele wathi: Wena unguSimoni indodana kaJona. 42 Wasemletha kuJesu. uzathiwa nguKefasi. 50 UJesu waphendula wathi kuye: Uyakholwa yini ngoba ngithe kuwe. 43 Kusisa uJesu wayefuna ukusuka aye eGalili. uKristu. wathi kuye: Simtholile lowo abhala ngaye uMozisi emlayweni labaprofethi. bahlala laye ngalolosuku. 46 UNathaniyeli wasesithi kuye: Kambe kungavela okuhle eNazaretha? UFiliphu wathi kuye: Woza ubone. okuphendulelwa ngokuthi. ogcotshiweyo. Beza babona lapho ayehlala khona. 1 41 Mesiya: kumbe. (okuyikuthi ngokuphendulelwa. basebemlandela uJesu. ungaphansi komkhiwa. 2 2 Kwathi ngosuku lwesithathu kwaba khona umtshado eKana eseGalili. wena uyiNkosi kaIsrayeli. indodana kaJosefa. emzini wakibo kaAndreya loPetro. Mfundisi) uhlala ngaphi? 39 Wathi kibo: Wozani libone. 51 Wasesithi kuye: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona izulu livulekile.

unina kaJesu wathi kuye: Kabalawayini. inye ingena amaphoco amabili kumbe amathathu. Zasezikusa. abeseletha elibi. wachitha imali yabantshintshisayo.Kwathi iwayini selisweleka. labantshintshi bemali behlezi. 11 Lokho kuyikuqala kwezibonakaliso uJesu akwenza eKana eseGalili wabonakalisa ubukhosi bakhe. labafowabo. 14 Wafica ethempelini labo abathengisa inkabi lezimvu lamajuba. 17 Labafundi bakhe bakhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: Ukutshisekela indlu yakho kungidlile. 8 Wasesithi kuzo: Khanini khathesi. 10 wasesithi kuye: Wonke umuntu uletha iwayini elimnandi kuqala. wena ugcinile iwayini elimnandi kwaze kwaba khathesi. 6 Kwakukhona lapho imbiza zamanzi ezamatshe zimiswe ngokwesiko lokuhlambulula lamaJuda. 9 Umphathi wokudla esizwa amanzi asebe liwayini. ngilani lawe? Ihola lami kalikafiki. Zasezizigcwalisa zathi phamu. izimvu kanye lenkabi. 13 Njalo iPhasika lamaJuda lalisondele. uJesu wasesenyukela eJerusalema. 16 wasesithi kwabathengisa amajuba: Susani lezizinto lapha. 5 Unina wathi kuzinceku: Yenzani loba yikuphi azalitshela khona. njalo ngensuku ezintathu . lingayenzi indlu kaBaba ibe yindlu yokuthengisela. umphathi wokudla wabiza umyeni. 7 UJesu wathi kuzo: Gcwalisani imbiza zamanzi ngamanzi. wagenqula amatafula. sokuthi wenze lezizinto? 19 UJesu waphendula wathi kuwo: Dilizani lelithempeli. lise kumphathi wokudla. 18 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Usitshengisa isibonakaliso bani. kodwa inceku ezaziwakhile amanzi zazisazi. labafundi bakhe bakholwa kuye. njalo bahlala khona kungeyisikho okwensuku ezinengi. labafundi bakhe. engazi ukuthi livela ngaphi. yena lonina. Abathengisi ethempelini 12 Emva kwalokho wehlela eKapenawume. 4 UJesu wathi kuye: Mama. kuthi lapho sebenathile kakhulu. 15 Esesenzile isiswepu sentambo wabaxotsha bonke ethempelini.

ngokwaphezulu. angengene embusweni kaNkulunkulu. isikhulu samaJuda. zezulwini? 13 Njalo kakho owake wenyukela . uba uNkulunkulu engelaye. wathi kuye: Rabi*. angewubone umbuso kaNkulunkulu. unjalo wonke ozelwe nguMoya. 23 Njalo kwathi eseJerusalema ngePhasika. lizakholwa njani.UJohane 3 7 April 2007 101 ngizalivusa. uba ngilitshela izinto 1 3 ngokutsha: kumbe. 8 Umoya uphephethela lapho othanda khona. ngokwaphezulu. 2 lo weza kuJesu ebusuku. UJesu ukhuluma loNikodima 3 3 Njalo kwakukhona umuntu wakubaFarisi. 24 kodwa uJesu ngokwakhe kazinikelanga yena kubo. 9 UNikodima waphendula wathi kuye: Lezizinto zingenzeka njani? 10 UJesu waphendula wathi kuye: Wena ungumfundisi wakoIsrayeli. uNikodima ibizo lakhe. bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. ngoba yena wayebazi bonke. wena-ke uzalivusa ngensuku ezintathu yini? 21 Kodwa yena wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. lelizwi ayelitshilo uJesu. sifakaze esikubonileyo. kodwa kalibamukeli ubufakazi bethu. kwathi esevukile kwabafileyo. bakholwa umbhalo. ngoba kakho ongenza lezizibonakaliso ozenzayo wena. ngithi kuwe: Uba umuntu engazalwanga ngamanzi langoMoya. 2 3 ngokutsha: kumbe. ngoba yena wayekwazi okusemuntwini. 3 UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha1. siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. 22 Ngakho. abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayetshilo lokhu kubo. 20 AmaJuda asesithi: Okweminyaka engamatshumi amane lesithupha lelithempeli lakhiwa. uyawuzwa umdumo wawo. 12 Nxa ngilitshelile izinto zomhlaba njalo lingakholwa. lalokho okuzelwe nguMoya kungumoya. kodwa kawazi lapho ovela khona lalapho oya khona. emkhosini. 25 langenxa yokuthi wayengasweli ukuthi omunye afakaze ngomuntu. 6 Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama. kodwa kawuzazi lezizinto yini? 11 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Sikhuluma esikwaziyo. 7 Ungamangali ukuthi ngithe kuwe: Kufanele ukuthi lizalwe ngokutsha2. 4 UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa njani esemdala? Angangena yini ngokwesibili esiswini sikanina azalwe? 5 UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile. abanengi bakholwa ebizweni lakhe.

njalo babesiza bebhabhathizwa. esimiyo simuzwa. iNdodana yomuntu esezulwini. ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. ukubonwa. kodwa ongakholwayo uselahliwe. ngoba imisebenzi yabo yayimibi. ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni. Ubufakazi bokucina bukaJohane 22 Emva kwalezizinto uJesu weza elizweni iJudiya labafundi bakhe. lowo owawulaye ngaphetsheya kweJordani. ngaphandle kokuthi alunikwe luvela ezulwini. . 17 Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba. ngokunjalo iNdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. 25 Kwasekusiba khona ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane lamaJuda ngokuhlambulula. 23 UJohane laye wayebhabhathiza eEnoni eduze leSalima. ngaphandle kowehla ezulwini. 18 Okholwa kiyo kalahlwa. ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. ukuzithathela. ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi. kodwa isinini somyeni. 26 Basebesiza kuJohane bathi kuye: Rabi. kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo. 4 27 ukwemukela: kumbe. njalo bayeza kuye bonke. kodwa abantu bathanda ubunyama kulokukhanya. 15 ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi.ezulwini. 20 Ngoba wonke owenza okubi uzonda ukukhanya. 28 Lina ngokwenu liyangifakazela ukuthi ngathi: Kangisuye uKristu mina. ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa3. 27 UJohane waphendula wathi: Umuntu angemukele4 ulutho. owamfakazelayo. kodwa abe lempilo elaphakade. kodwa abe lempilo elaphakade. 21 Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni. kodwa ukuthi ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. sithokoza ngentokozo 3 20 ukusolwa: kumbe. njalo wahlala khona kanye labo njalo wabhabhathiza. khangela yena uyabhabhathiza. 14 Futhi njengoba uMozisi waphakamisa inyoka enkangala. ngoba kwakulamanzi amanengi khona. ukuze imisebenzi yakhe ibonakale. ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa. 19 Ukulahlwa kuyilokhu. njalo kezi ekukhanyeni. 29 Olomakoti ungumyeni. 24 Ngoba uJohane wayengakaphoselwa entolongweni. 16 Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo.

2 lanxa uJesu ngokwakhe wayengabhabhathizi. Ovela ezulwini 31 Ovela phezulu uphezu kwakho konke. 33 Owamukele ubufakazi bakhe uphawulile ukuthi uNkulunkulu uqinisile. 36 Yena okholwa eNdodaneni ulempilo elaphakade. ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. njalo ukhuluma okomhlaba. njalo unikele izinto zonke esandleni sayo. . 6 lomthombo kaJakobe wawulapho. owasinika umgodi. 9 Ngakho owesifazana umSamariya wathi kuye: Kungani wena ungumJuda ucela ukunatha kimi. ngakho lintokozo yami isiphelele. 32 Lalokho akubonileyo lakuzwileyo. ngoba uNkulunkulu umnika uMoya kungeyisikho ngesilinganiso. uwathatha ngaphi pho amanzi aphilayo? 12 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uJakobe. Ovela emhlabeni. wanatha kuwo yena. 35 UYise uyayithanda iNdodana. ubuzacela kuye. kodwa kakho owemukela ubufakazi bakhe. ukuze bathenge ukudla. 11 Owesifazana wathi kuye: Nkosi. lomgodi uyatshona. 10 UJesu waphendula wathi kuye: Uba ubusazi isipho sikaNkulunkulu. 7 Kwafika owesifazana evela eSamariya ukuzakukha amanzi. kodwa yena ongakholwayo eNdodaneni. eduze lesiqinti uJakobe asinika indodana yakhe uJosefa. kodwa abafundi bakhe. kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. 8 ngoba abafundi bakhe babehambile baya emzini. lokuthi ungubani othi kuwe: Nginathisa. wasuka waya futhi eGalili. Ngakho uJesu ekhathele ngohambo wahlala ngokunjalo emthonjeni. kawulalutho lokukha. 3 wasuka eJudiya.102 7 April 2007 UJohane 4 ngelizwi lomyeni. ungowomhlaba. 5 Wafika-ke emzini weSamariya okuthiwa yiSikari. uJesu wathi kuye: Nginathisa. ovela ezulwini uphezu kwakho konke. kodwa mina nginciphe. Kwasekungaba lihola lesithupha*. ufakaza khona. njalo ubezakunika amanzi aphilayo. 4 Kodwa kwakumele ukuthi adabule eSamariya. owesifazana ongumSamariya? Ngoba amaJuda awalabudlelwano lamaSamariya. kayikubona impilo. 34 Ngoba lowo uNkulunkulu amthumileyo. UJesu ukhuluma lowesifazana weSamariya 4 4 Kwathi-ke iNkosi isisazi ukuthi abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu wenza wabhabhathiza abafundi abanengi kuloJohane. 30 Umele ukukhula yena.

kodwa lina lithi eJerusalema yindawo lapho okufanele umuntu akhonze khona. lalabo abamkhonzayo. wathi ebantwini: 29 Wozani. wasesuka waya emzini. UJesu wathi kuye: Utsho kuhle ukuthi: Kangilandoda. 18 ngoba usuke waba lamadoda amahlanu. beza kuye. ukuze ngingomi. okhuluma lawe. lokhu ukutshilo uqinisile. kodwa amanzi engizamnika wona azakuba ngumthombo wamanzi phakathi kwakhe ogobhozela empilweni elaphakade. ubize umkakho. ngipha lawomanzi. kholwa kimi. 25 Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu. 27 Kwathi ngalesosikhathi bafika abafundi bakhe. lapho abakhonzi abaqotho bazakhonza uBaba ngomoya langeqiniso. 16 UJesu wathi kuye: Hamba. 15 Owesifazana wathi kuye: Nkosi. uzakoma futhi. uze lapha. libone umuntu. 23 Kodwa ihola liyeza njalo seliyilo. dlana. 17 Owesifazana waphendula wathi: Kangilandoda. 31 Kusenjalo abafundi bamncenga besithi: Rabi*. bafanele ukumkhonza ngomoya langeqiniso. le olayo khathesi kayisiyo indoda yakho. ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi.labantwana bakhe. lemihlambi yakhe? 13 UJesu waphendula wathi kuye: Wonke onatha lamanzi. uzasitshela konke. 20 Obaba bethu babekhonza kulintaba. 24 UNkulunkulu unguMoya. kumbe eJerusalema. kodwa kakho owathi: Udingani? Kumbe: Ukhulumani laye? 28 Ngakho owesifazana wasetshiya inkonxa yakhe. 32 Kodwa wathi kubo: Mina . 21 UJesu wathi kuye: Mama. kasoze ome kuze kube laphakade. ongitshele konke engakwenzayo. 19 Owesifazana wathi kuye: Nkosi. lapho elizakhonza uBaba kungeyisikho kulintaba. nxa lo esefikile. njalo ngingabe ngiseza ukukha lapha. kambe kayisuye uKristu lo? 30 Ngakho baphuma emzini. bamangala ukuthi wayekhuluma lowesifazana. ngoba-ke uBaba udinga abanjalo abamkhonzayo. ngoba usindiso luvela kumaJuda. thina sikhonza esikwaziyo. 14 kodwa loba ngubani onatha amanzi mina engizamnika wona. 22 Lina likhonza elingakwaziyo. 26 UJesu wathi kuye: Mina nginguye. ukuthi ihola liyeza.

lomunye ngovunayo. 38 Mina ngalithuma ukuvuna lokho elingakusebenzelanga. ukuze bobabili ohlanyelayo lovunayo bathokoze bendawonye. 36 Njalo ovunayo wemukela umvuzo. 48 Ngakho uJesu wathi kuyo: Ngaphandle kokuthi libone izibonakaliso lezimangaliso. lina-ke selingenile emsebenzini wabo. wasuka wahamba. 51 Kwathi esesehla. yamncenga ukuthi ehle asilise indodana yayo. ngoba yayisizaphela. 37 Ngoba kulokhu ilizwi liqinisile elokuthi: Omunye ngohlanyelayo. elafakaza ukuthi: Ungitshele konke engikwenzileyo. lapho enza khona amanzi aba liwayini. 47 Yathi isizwile ukuthi uJesu ufikile eGalili evela eJudiya. njalo abuthe isithelo empilweni elaphakade. kalisoze likholwe. amaGalili amemukela. 33 Basebekhulumisana abafundi besithi: Kambe ukhona omlethele ukudla? 34 UJesu wathi kubo: Ukudla kwami. lokuthi ngiqede umsebenzi wakhe. Ukusiliswa kwendodana yenduna eKapenawume 43 Kwathi emva kwensuku ezimbili wasuka lapho. 35 Kalitsho yini ukuthi: Kusasele inyanga ezine. libone amasimu. ukuthi kufike ukuvuna? Khangelani. 44 ngoba uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi kaladumo elizweni lakibo. eyayilendodana egulayo eKapenawume. ngoba asehle emhlophe elungele isivuno. ebonile konke akwenzayo eJerusalema emkhosini. 39 Njalo amaSamariya amanengi akulowomuzi akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana. Kwakukhona induna ethile yenkosi. kuyikuthi ngenze intando yongithumileyo. ngithi kini: Phakamisani amehlo enu. ngoba lawo ayeyile emkhosini. 46 UJesu wafika-ke futhi eKana eseGalili. Umuntu wasekholwa ilizwi uJesu alikhuluma laye. waya eGalili. 45 Wathi esefikile eGalili. indodana yakho iyaphila. 41 Abanengi belekelela basebekholwa ngenxa yelizwi lakhe. zabika zathi: Umntanakho . amncenga ukuthi ahlale lawo. inceku zakhe zamhlangabeza. yaya kuye. siyazi ukuthi oqotho lo unguMsindisi womhlaba. abanye basebenzile. uKristu. 40 Kwathi-ke esefikile kuye amaSamariya.UJohane 5 7 April 2007 103 ngilokudla engikudlayo lina elingakwaziyo. 50 UJesu wathi kuyo: Hamba. ngoba sesizizwele thina. 49 Induna yenkosi yathi kuye: Nkosi. 42 Basebesithi kowesifazana: Kasisakholwa ngenxa yokutsho kwakho. yehla engakafi umntanami. wasehlala khona insuku ezimbili.

kangilamuntu wokungifaka echibini. 4 Ngoba ingilosi yayisehlela echibini ngezikhathi ezithile. efikile eGalili evela eJudiya. yena uthe kimi: Thatha icansi lakho uhambe. wasekholwa yena lendlu yakhe yonke.uyaphila. nxa amanzi ezanyazanyiswa. 2 Kwakukhona-ke lapho eJerusalema eduze lesango lezimvu ichibi. ngoba uJesu wayesesithele. kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi. 8 UJesu wathi kuye: Sukuma. ngoba kukhona ixuku kuleyondawo. 5 Njalo kwakukhona lapho umuntu othile owayelesifo iminyaka engamatshumi amathathu leyisificaminwembili. 12 Ngakho ambuza: Ngubani umuntu othe kuwe: Thatha icansi lakho uhambe? 13 Kodwa osilisiweyo wayengamazi ukuthi ungubani. asiliswe. elithiwa ngesiHeberu iBethesda. wathi kuye: Uyafuna ukuba uphile yini? 7 Ogulayo wamphendula wathi: Nkosi. 11 Wawaphendula wathi: Ongiphilisileyo. lapho uJesu wathi kuye: Indodana yakho iyaphila. 10 Ngakho amaJuda athi kosilisiweyo: Kulisabatha. kwehle omunye phambi kwami. uthathe icansi lakho. 3 Kwakulele kuwo ixuku elikhulu labagulayo. eleziqhuli. ngakho kawuvunyelwa ukuthwala icansi. UJesu usilisa isigulane eBethesda 5 5 Emva kwalezizinto kwaba khona umkhosi wamaJuda. loba yisiphi isifo ebesimbambile. elabatshwabheneyo. eleziphofu. izamazamise amanzi. Njalo kwakulisabatha mhlalokho. wathatha icansi lakhe wahamba. 6 Kwathi uJesu embona elele. 52 Wasezibuza ihola aqale ngalo ukuba ngcono. Zasezisithi kuye: Izolo ngehola lesikhombisa umkhuhlane umyekele. belindele ukuzanyanzanyiswa kwamanzi. 54 UJesu waphinda wakwenza lokhu kwaba yisibonakaliso sesibili. uhambe. 14 Emva kwalezizinto uJesu . 9 Lowomuntu wahle waphila. lilamakhulusi amahlanu. uJesu wasesenyukela eJerusalema. kuthi nxa ngizayo mina. esazi ukuthi ulesikhathi eside enjalo. 53 Ngakho uyise wazi ukuthi kwakungalelohola.

UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu 19 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: INdodana ingenze lutho ngokwayo. 15 Umuntu wasuka. ngaphandle kwalokho ebona uYise ekwenza. ukuze lina limangale. ngoba ihola liyeza. uyitshengisa konke akwenzayo yena. 29 babesebephuma. njengokuzwa kwami. lalabo abalizwileyo bazaphila. lapho bonke abasemangcwabeni bazalizwa ilizwi layo.104 7 April 2007 UJohane 6 wamfica ethempelini. 25 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ihola liyeza njalo selikhona. kodwa wabuya wathi uNkulunkulu unguYise wakhe. njalo uzayitshengisa imisebenzi emikhulu kulale. ngoba wayengephulanga isabatha kuphela. ngoba iyiNdodana yomuntu. hlezi kwehle kuwe okunye okukhulu kulalokhu. Ongayidumisiyo iNdodana. 20 Ngoba uYise uyayithanda iNdodana. kodwa intando kaBaba . 24 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami. 16 Njalo ngenxa yalokhu amaJuda amzingela uJesu. lami ngiyasebenza. wasesithi kuye: Khangela usuphilile. njengalokhu bedumisa uYise. kunjalo-ke leNdodana iyabaphilisa labo ethandayo. kunjalo uyinikile layo iNdodana ukuthi ibe lempilo ngokwayo. lalabo abenze okubi. lapho abafileyo bazalizwa ilizwi leNdodana kaNkulunkulu. 28 Lingamangali ngalokhu. Abafakazi bakaJesu 30 Mina ngingenze lutho ngokwami. kamdumisi uYise oyithumileyo. ezenza yena olingana loNkulunkulu. 18 Ngenxa yalokhu-ke amaJuda adinga kakhulu ukumbulala. leNdodana iyenza lezizinto ngokunjalo. 22 Ngoba loYise kahluleli muntu. 26 Njengoba uYise elempilo ngokwakhe. 23 ukuze bonke badumise iNdodana. ngiyahlulela. 17 Kodwa uJesu wawaphendula wathi: UBaba uyasebenza kuze kube lamuhla. watshela amaJuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. ngoba kangidingi intando yami. ekuvukeni kwempilo. ulempilo elaphakade. akholwe kuye ongithumileyo. asedinga ukumbulala. 21 Ngoba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise. kodwa usedlule ekufeni waya empilweni. 27 njalo uyiphile amandla lawokwahlulela. njalo ukwahlulela kwami kulungile. kodwa unikele iNdodana konke ukwahlulela. ekuvukeni kokulahlwa. ngoba loba yini yena ayenzayo. labo abenze okulungileyo. ngoba wenza lezizinto ngesabatha. ungabe usona futhi. njalo kangeni ekulahlweni.

elithemba kuye lina. 31 Aluba ngizifakazela mina. 32 Ukhona omunye ongifakazelayo mina. belizakholwa kimi. ukuze libe lempilo. kodwa kalingamukeli. 40 kodwa kalivumi ukuza kimi. ngoba imisebenzi uBaba anginike yona ukuze ngiyiqede. 34 Kodwa mina kangibamukeli ubufakazi obuvela emuntwini. 36 Kodwa mina ngilobufakazi obukhulu kulobukaJohane. iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile. lani lavuma ukuthokoza okwesikhatshana ekukhanyeni kwakhe. uMozisi. njalo yiyo engifakazelayo. kodwa lingaludingi udumo oluvela kuNkulunkulu oyedwa? 45 Lingacabangi ukuthi mina ngizalimangalela kuBaba. lesimo sakhe kalikaze lisibone. walifakazela iqiniso. Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe lanini. ubufakazi bami abusiloqiniso. ngoba lina licabanga ukuthi lilempilo elaphakade kiyo. yena ungifakazele. 39 Hlolani imibhalo. . ngoba yena wabhala ngami. 47 Kodwa uba lingakholwa imibhalo yakhe. 46 Ngoba uba belikholwa kuMozisi. ukhona olimangalelayo. lizakholwa njani amazwi ami? UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu 6 6 Emva kwalezizinto uJesu wasuka waya ngaphetsheya kolwandle lweGalili. 41 Angamukeli udumo ebantwini. 43 Mina ngizile ebizweni likaBaba. ukuthi kalilalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. 38 njalo kalilalizwi lakhe elihlala phakathi kwenu. nxa lisemukela udumo oluvela komunye lomunye. lowo lina kalimkholwa. uba omunye esiza ngelakhe ibizo. 33 Lina lathumela kuJohane.ongithumileyo. lizamemukela yena. 44 Lingakholwa njani lina. njalo ngiyazi ukuthi ubufakazi abufakaza ngami buliqiniso. ngoba amthumileyo yena. kodwa ngitsho lezizinto ukuze lina lisindiswe. yonale imisebenzi mina engiyenzayo. 37 Laye uBaba ongithumileyo. 42 kodwa ngiyalazi lina. 35 Yena wayeyisibane esivuthayo lesikhanyayo.

2 Laselimlandela ixuku elikhulu. beza ngaphetsheya kolwandle ukuya eKapenawume. ukuthi wonke ngamunye wabo azuze ingcosana. Kwasekumnyama. ukuze kungachitheki lutho. uJesu wayengafikanga kubo. wathi kubafundi bakhe: Buthani izinkwana eziseleyo. 18 Lwaseluvuka ulwandle ngoba umoya olamandla wawuvunguza. basebesethuka. ngokunjalo lenhlanzana ngokunengi njengokufuna kwabo. 11 UJesu wasezithatha izinkwa. 8 Omunye wabafundi bakhe. labafundi kulabo ababehlezi phansi. ngoba babebone izibonakaliso zakhe azenza kulabo abagulayo. 19 Sebegwedlile amastadiyu* angaba ngamatshumi amabili lanhlanu kumbe amatshumi amathathu. wasebona ixuku elikhulu lisiza kuye. wamonyukela futhi entabeni yena yedwa. uAndreya umfowabo kaSimoni Petro. Ngakho amadoda ahlala phansi ubunengi bawo babungaba zinkulungwane ezinhlanu. 20 Kodwa wathi kubo: Yimi. 4 IPhasika. bathi: Ngeqiniso lo nguye umProfethi omele ukuza emhlabeni. 17 sebengenile emkhunjini. ukumbeka abe yinkosi. 12 Bathi sebesuthi. bagcwalisa izitsha ezilitshumi lambili ngezinkwana zezinkwa ezinhlanu zebhali. 3 UJesu wasesenyukela entabeni. esondela emkhunjini. olezinkwa ezinhlanu zebhali* lenhlanzana ezimbili. Isinkwa sempilo . lingesabi.UJohane 6 7 April 2007 105 lweTiberiyasi. Kwakukhona utshani obunengi kuleyondawo. abafundi bakhe behlela elwandle. laselisondele. wathi kuFiliphu: Sizathenga ngaphi izinkwa. 21 Basebevuma ukumemukela emkhunjini. wathi kuye: 9 Kukhona umfanyana lapha. ngoba yena wayekwazi azakwenza. 13 Basebebutha. umkhosi wamaJuda. Abantu bacela isibonakaliso kuJesu. babona uJesu ehamba phezu kolwandle. esebongile wazinika abafundi. ukuze laba badle? 6 Njalo watsho lokhu emhlola. 5 Kwathi uJesu ephakamisa amehlo. 15 Kwathi uJesu esazi ukuthi bazakuza bambambe ngamandla. wahlala phansi khona labafundi bakhe. ezasalayo kulabo abadlayo. 7 UFiliphu wamphendula wathi: Izinkwa zabodenariyo* abangamakhulu amabili zingebanele. kodwa ziyini kwabanengi kangaka? 10 Kodwa uJesu wathi: Hlalisani abantu phansi. njalo wahle wafika umkhumbi elizweni ababesiya kilo. UJesu uhamba phezu kolwandle 16 Sekuhlwile. 14 Kwathi lababantu bebona isimangaliso asenzileyo uJesu.

22 Kusisa ixuku elalimi ngaphetsheya kolwandle. lokuthi uJesu wayengangenanga emkolweni labafundi bakhe. emva kokuthi iNkosi isibongile. ukuze likholwe kulowo yena amthumileyo. 35 UJesu wasesithi kubo: Mina ngiyisinkwa sempilo. libona ukuthi kwakungelamunye umkolo lapho ngaphandle kwalowo abangena kuwo abafundi bakhe. sinike lesosinkwa njalonjalo. 34 Basebesithi kuye: Nkosi. lozayo kimi angisoze . 32 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: UMozisi kalinikanga isinkwa esivela ezulwini. kodwa ukudla okuhlala kuze kube yimpilo elaphakade. njengokulotshiweyo ukuthi: Wabanika isinkwa esivela ezulwini ukuthi badle. kodwa kalikholwa. bedinga uJesu. kasoze ome lakanye. lowo oza kimi. kungeyisikho ukuthi labona izibonakaliso. ukuze sibone sikholwe kuwe? Usebenzani? 31 Obaba bethu badla imana enkangala. ngoba yena uNkulunkulu uYise umphawule. kodwa abafundi bakhe babehambe bodwa. 33 Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla evela ezulwini esinika impilo emhlabeni. ezalinika khona iNdodana yomuntu. 37 Bonke uBaba anginika bona bazakuza kimi. bathi kuye: Rabi*. bangena labo emikhunjini. ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu? 29 UJesu waphendula wathi kubo: Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu. kasoze alambe. 24 ngakho ixuku selibonile ukuthi uJesu wayengekho lapho loba abafundi bakhe. 28 Basebesithi kuye: Sizakwenzani. 36 Kodwa ngithe kini: Lani lingibonile. 30 Ngakho bathi kuye: Pho wena wenza isibonakaliso bani. lalowo okholwa kimi. 23 kodwa imikolo evela eTiberiyasi yafika eduze lendawo lapho abadla khona isinkwa. ufike nini lapha? 26 UJesu wabaphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Liyangidinga. kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. baya eKapenawume. 27 Lingasebenzeli ukudla okuphelayo. 25 Bathi sebemtholile ngaphetsheya kolwandle. kodwa uBaba ulinika isinkwa soqobo esivela ezulwini.

kodwa ngikuvuse ngosuku lokucina. 47 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Okholwayo kimi. kodwa intando yalowo ongithumileyo. ukuze umuntu adle sona angafi. 54 Odla inyama yami anathe igazi lami. uyeza kimi. ulempilo elaphakade. 44 Kakho ongeza kimi. njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amdonse. 50 lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini. ngaphandle kwakhe ovela kuNkulunkulu. 56 Odla inyama yami anathe igazi lami. Abafundi abathandabuzayo . ngingalahlekelwa lutho kikho. 38 Ngoba ngehlile ezulwini. ngoba wathi: Mina ngiyisinkwa esehla ezulwini. yena umbonile uBaba. 40 Lalokhu kuyintando yongithumileyo. uzaphila ephakadeni. uba umuntu esidla lesisinkwa. kungesikuthi ngenze intando yami. 49 Oyihlo badla imana enkangala. 41 Ngalokho amaJuda akhonona ngaye. ngakho ongidlayo. ukuthi wonke obona iNdodana njalo akholwe kuyo. futhi bafa. legazi lami lingokunathwayo oqotho. ukuthi: Ngehle ezulwini? 43 UJesu wasephendula wathi kuwo: Lingakhononi phakathi kwenu. 57 Njengalokhu uBaba ophilayo ungithumile. mina engizayinikela impilo yomhlaba. lami ngiphila ngoBaba. 39 Lalokhu kuyintando kaBaba ongithumileyo. njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. kalilampilo phakathi kwenu. 59 Watsho lezizinto esinagogeni efundisa eKapenawume. siyinyama yami. uhlala kimi. akunjengaboyihlo abadla imana. odla lesisinkwa.106 7 April 2007 UJohane 7 ngimxotshele phandle. 58 Lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini. 46 Kayisikho ukuthi ukhona obone uBaba. uzaphila okulaphakade. uyise lonina thina esibaziyo? Pho yena utsho njani. 55 Ngoba inyama yami iyikudla oqotho. Njalo lesinkwa mina engizasinika. Ngakho wonke ozwileyo ngoBaba wafunda. 51 Mina ngiyisinkwa esiphilayo. njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina. abe lempilo elaphakade. 52 AmaJuda asephikisana esithi: Lo angasinika njani inyama yakhe siyidle? 53 Ngakho uJesu wathi kuwo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi lidle inyama yeNdodana yomuntu linathe igazi layo. esehla sivela ezulwini. ukuze konke anginike khona. 48 Mina ngiyisinkwa sempilo. sebafa. 42 Athi-ke: Lo kayisuye yini uJesu indodana kaJosefa. ulempilo elaphakade. laye uzaphila ngami. lami kuye. 45 Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi: Njalo bonke bazafundiswa nguNkulunkulu.

Isivumo sokholo sikaPetro 66 Kusukela lapho abanengi babafundi bakhe babuyela emuva. 2 Wawusondele umkhosi wamaJuda wokwakha amadumba. UJesu wenyukela eJerusalema ngomkhosi wamadumba 7 7 Njalo emva kwalezizinto uJesu wabhoda eGalili. 67 UJesu wasesithi kwabalitshumi lambili: Lani lithanda ukuzihambela yini? 68 USimoni Petro wasemphendula wathi: Nkosi. lizathini uba libona iNdodana yomuntu isenyukela lapho eyayikhona kuqala? 63 KunguMoya ophilisayo. engomunye wabalitshumi lambili. kodwa omunye wenu unguSathane? 71 Wayekhuluma ngoJudasi Iskariyothi kaSimoni. sesisazi ukuthi wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.60 Kwathi abanengi kubafundi bakhe besizwa bathi: Lilukhuni lelilizwi. ukuze labafundi bakho babone imisebenzi oyenzayo. inyama kayisizi lutho. ukuthi ngobani abangakholwayo. ngaphandle kokuthi ekunikwe nguBaba. 4 Ngoba kakho . 65 Wasesithi: Kungenxa yalokhu ngithe kini. ngoba wayengathandi ukubhoda eJudiya. ngubani ongalizwa? 61 Kodwa uJesu esazi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayasola ngalokhu. kakho ongeza kimi. 69 njalo thina siyakholwa. kababe besahamba laye. amazwi mina engiwakhuluma kini. lokuthi ngubani ozamnikela. Ngoba uJesu wayekwazi ekuqaleni. sizakuya kubani? Amazwi empilo elaphakade akuwe. 64 Kodwa bakhona abanye kini abangakholwayo. 70 UJesu wabaphendula wathi: Mina kangilikhethanga yini lina abalitshumi lambili. ngoba nguye owayezamnikela. ngenxa yokuthi amaJuda ayedinga ukumbulala. angumoya njalo ayimpilo. 3 Ngakho abafowabo bathi kuye: Suka lapha. wathi kubo: Lokhu kuyalikhuba yini? 62 Pho. uye eJudiya.

kodwa esenu isikhathi sihlala silungile. kodwa uyangizonda. liyamsoka umuntu langesabatha. wahlala eGalili. 8 Yenyukelani lina emkhosini lo. kodwa yena ngokwakhe edinga ukuba sobala. ngoba isikhathi sami kasikagcwaliseki. kodwa kabatsho lutho kuye. kungeyisikho ukuthi kwavela kuMozisi. kodwa kungathi kusensitha. 7 Ungelizonde umhlaba lina. 15 AmaJuda asemangala athi: Lo uyazi njani imibhalo. 22 Ngakho uMozisi walinika ukusoka. ziveze wena emhlabeni. ukuthi imisebenzi yawo mibi. 19 Kalinikanga yini uMozisi umlayo. kodwa odinga udumo lwalowo omthumileyo. lowo uqinisile. 9 Esetshilo lokhu kubo. 6 Ngakho uJesu wathi kubo: Isikhathi sami kasikafiki. njalo kakukho ukungalungi kuye. njalo lonke liyamangala. kungeyisikho obala. mina angikenyukeli kulumkhosi. ukuze kungephulwa umlayo kaMozisi. Kodwa abanye bathi: Hatshi. 11 AmaJuda asemdinga emkhosini. 25 Abanye kwabeJerusalema basebesithi: Lo kayisuye yini abadinga ukumbulala? 26 Kodwa khangela ukhuluma obala. abanye bathi: Ulungile. kumbe ngizikhulumela mina ngokwami. ngoba mina ngifakaza ngawo. kodwa kubobaba. kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo. wafundisa. laye wasesenyukela emkhosini. Imfundiso ngoKristu 14 Kwathi umkhosi usuphakathi. lingithukuthelela ngoba ngaphilisa umuntu ngokupheleleyo ngesabatha yini? 24 Lingahluleli ngokubona. 13 Loba kunjalo kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba amaJuda. 5 Ngoba labafowabo babengakholwa kuye. 18 Ozikhulumela ngokwakhe. njalo kakho kini ogcina umlayo? Lidingelani ukungibulala? 20 Ixuku laphendula lathi: Uledimoni.UJohane 7 7 April 2007 107 owenza ulutho ensitha. kodwa uyaliduhisa ixuku. engafundanga? 16 UJesu wawaphendula wathi: Imfundiso yami kayisiyo eyami kodwa ngeyalowo ongithumileyo. uzidingela udumo lwakhe. uzakwazi ngemfundiso. esithi: Ungaphi yena? 12 Kwakukhona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwamaxuku. ngubani odinga ukukubulala? 21 UJesu waphendula wathi kubo: Ngenze umsebenzi owodwa. 17 Uba umuntu ethanda ukwenza intando yakhe. Uba uzenza lezizinto. uJesu wenyukela ethempelini. ukuthi ivela kuNkulunkulu. Kungaba yikuthi ababusi sebesazi oqotho . 10 Kodwa sebenyukile abafowabo. 23 Uba ngesabatha umuntu esemukela ukusoka.

bathi: Nxa uKristu esefikile. emzaneni lapho uDavida ayekhona? 43 Ngakho kwaba khona . njalo yena ungithumile. ngoba uMoya oNgcwele wayengakafiki. abapristi abakhulu labaFarisi basebethuma abancedisi ukuze bambambe. lingangitholi. kayikwenza izibonakaliso ezinengi kulalezi azenzileyo lo yini? 32 AbaFarisi bezwa ixuku likhonona lezizinto ngaye. Kodwa abanye bathi: Kambe uKristu uzavela eGalili? 42 Kawutsho yini umbhalo ukuthi uKristu uzavela enzalweni kaDavida. liyakwazi lalapho engivela khona.ukuthi lo unguKristu uqobo yini? 27 Kodwa lo siyazi lapho avela khona. kodwa ongithumileyo uqinisile. 33 UJesu wasesithi kubo: Ngiselani okwesikhatshana. 39 Lalokhu wakutsho ngoMoya ababezamemukela abakholwa kuye. 34 Lizangidinga. lokhu uJesu wayengakadunyiswa. lina lingeze leza? Amanzi okuphila 37 Kwathi ngosuku lokucina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza. njengokutsho kombhalo. kuzagobhoza esiswini sakhe imifula yamanzi aphilayo. 38 Okholwa kimi. 40 Ngakho abanengi bexuku besizwa lelilizwi bathi: Oqotho lo ungulowomProfethi. afundise amaGriki? 36 Yilizwi bani leli alitshoyo elokuthi: Lizangidinga. elingamaziyo lina. lalapho mina engikhona. lina lingeze leza. besengihamba ngiye kongithumileyo. lelokuthi: Lapho engikhona mina. kakho ozakwazi lapho avela khona. 30 Ngakho badinga ukumbamba. ngoba ngivela kuye. ngoba ihola lakhe lalingakafiki. 31 Kodwa abanengi bexuku bakholwa kuye. keze kimi anathe. 28 Ngakho uJesu efundisa ethempelini wamemeza wathi: Lami liyangazi. aliyikungithola. kodwa kakubanga khona owabeka isandla phezu kwakhe. 29 Kodwa ngiyamazi mina. njalo kangizizelanga ngokwami. leBetelehema. esithi: Uba ekhona owomileyo. kodwa uKristu nxa efika. 35 Ngakho amaJuda akhulumisana athi: Uzakuya ngaphi lo ukuthi thina asiyikumthola? Kayikuya kwabahlakazekileyo bamaGriki yini. 41 Abanye bathi: Lo unguKristu.

wathi kubo: 51 Kanti umlayo wakithi uyamgweba umuntu. bekuzwa. 44 Abanye babo bafuna ukumbamba.108 7 April 2007 UJohane 8 ukwehlukana ngaye phakathi kwexuku. baphuma ngamunye ngamunye kuqala komdala kwaze kwaba kowokucina. 8 Wasebuya ekhothamela phansi wabhala emhlabathini. kodwa kakubanga khona owambeka izandla. bangaphi labo abakumangalelayo? Kakho okulahlayo yini? 11 Wasesithi: Kakho. Kodwa uJesu waya entabeni yeMihlwathi. ukuze bazuze lokokummangalela. Ukukhanya komhlaba . ngakho wena uthini? 6 Kodwa batsho lokhu bemlinga. engasaboni umuntu. Owesifazana obanjwe ephinga 2 Kwathi ekuseni kakhulu wabuya weza ethempelini. lowesifazana ubanjwe eseqotsheni lokuphinga. 9 Kodwa bona. 7 Kwathi bephikelela ukumbuza. lowesifazana emi phakathi. lowo oweza kuye ebusuku. Kodwa uJesu ekhothamela phansi. owayengomunye wabo. njengalumuntu. isizwe sonke sasesisiza kuye. 3 Ababhali labaFarisi basebeletha kuye owesifazana owayebanjwe efeba. wasehlala phansi wabafundisa. uJesu wasesala yedwa. 50 UNikodima. wabhala emhlabathini ngomunwe. 5 lemlayweni uMozisi wasilaya ukuthi abanje bakhandwe ngamatshe. ngaphandle kowesifazana. 47 AbaFarisi basebebaphendula bathi: Lani seliduhisiwe yini? 48 Ukhona yini kubabusi kumbe kubaFarisi okholwe kuye? 49 Kodwa lelixuku elingawaziyo umlayo lithukiwe. UJesu wasesithi kuye: Lami kangikulahli. bona basebesithi kubo: Kungani lingamlethanga? 46 Abancedisi baphendula bathi: Kakuzange kukhulume umuntu kanje. balahlwa yizazela zabo. wenza ingathi kabezwa. 53 Ngulowo lalowo wasesuka waya ekhaya. ngaphandle kokuthi umuzwe kuqala ukwazi akwenzayo? 52 Baphendula bathi kuye: Kanti lawe ungoweGalili? Hlolisisa ubone ukuthi kakuvukanga umprofethi eGalili. kaqale ukumjikijela ngelitshe. 4 bathi kuye: Mfundisi. hamba ungabe usona. wathi kuye: Mama. 10 UJesu waseselulama. Abancedisi badinga ukumbamba uJesu 8 8 45 Khona abancedisi baya kubapristi abakhulu lakubaFarisi. Nkosi. bammisa phakathi. walulama wathi kubo: Ongelasono phakathi kwenu.

23 Wasesithi kuwo: Lina livela phansi. lizafela ezonweni zenu. ngoba ngiyazi ukuthi ngivela ngaphi. ngoba ihola lakhe lalingakafiki. 25 Ngakho athi kuye: Wena ungubani? UJesu wasesithi kuwo: Lokho engalitshela khona futhi ekuqaleni. UJesu ulaya amaJuda ngesikhathi esesabekayo esizayo 21 Ngakho uJesu wathi kubo futhi: Ngiyahamba mina. 16 Kodwa uba lami ngisahlulela. lapho engiya khona mina. 19 Ngakho bathi kuye: Ungaphi uYihlo? UJesu waphendula wathi: Kalingazi mina. 17 Njalo emlayweni wenu kulotshiwe ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. buqinisile ubufakazi bami. kodwa mina kangahluleli muntu. lizafela ezonweni zenu. laye uBaba belingamazi. 22 Ngakho amaJuda athi: Uzazibulala yini? Ngoba esithi: Lapho engiya khona mina. ngoba kangingedwa. lina lingabomhlaba lo. futhi kakho owambambayo. ongilandelayo. ubufakazi bakho kabulaqiniso. mina ngivela phezulu. kasoze ahambe emnyameni. njalo lizangidinga. lingeze leza lina. mina kangisuye owalumhlaba. njalo lizafela esonweni senu. lokuthi ngiya ngaphi. ukwahlulela kwami kuqinisile. lingeze leza lina. 18 Mina ngingozifakazelayo. 14 UJesu waphendula wathi kubo: Lanxa ngizifakazela mina. lokuthi ngiya ngaphi.12 Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba. 20 UJesu wakhuluma lamazwi endlini yomnikelo. ngoba uba lingakholwa ukuthi nginguye. loba uBaba. 24 Ngakho ngithe kini. loBaba ongithumileyo ufakaza ngami. 15 Lina lahlulela ngokwenyama. 26 Ngilezinto ezinengi engilokuzikhuluma ngani lokwahlulela ngazo. kodwa ongithumileyo uqinisile. efundisa ethempelini. lami ngikhuluma lomhlaba lezozinto . Uba belingazi mina. kodwa lina kalazi ukuthi ngivela ngaphi. kodwa yimi loBaba ongithumileyo. kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo. 13 Ngakho abaFarisi bathi kuye: Wena uyazifakazela.

Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni. 38 Mina ngikhuluma lokho engikubonileyo kuBaba. kungakho lina lingezwa. kodwa ngikhuluma lezizinto njengalokhu uBaba engifundisile. 36 Ngakho uba iNdodana ilikhulula. lokho uAbrahama kakwenzanga. kodwa yena ungithumile.UJohane 9 7 April 2007 109 engizizwe kuye. Ngakho athi kuye: Kasizalwanga ngobufebe thina. 40 Kodwa khathesi lidinga ukungibulala. 46 Nguwuphi kini ongilahla ngesono? Njalo uba ngilitshela iqiniso. 42 UJesu wathi kuwo: Uba uNkulunkulu ubenguyihlo. kasizanga sibe yizigqili zamuntu. lithanda ukwenza inkanuko kayihlo. 44 Lina lingabakayihlo uSathane. 31 Ngakho uJesu wathi kumaJuda akholwe kuye: Uba lina lihlala elizwini lami. UJesu wathi kuwo: Uba belingabantwana bakaAbrahama. indodana ihlala phakade. belizangithanda. ngoba mina ngiphume ngivela kuNkulunkulu. 39 Aphendula athi kuye: Ubaba wethu nguAbrahama. ngoba engumqambi wamanga loyise wawo. Nxa eqamba amanga. 27 Kawaqedisisanga ukuthi ukhuluma lawo ngoYise. ngoba mina ngihlala ngisenza lezizinto ezimthokozisayo yena. UJesu uphendulana lamaJuda ngoAbrahama 30 Esakhuluma lezizinto abanengi bakholwa kuye. uBaba kangitshiyanga ngedwa. wena utsho njani ukuthi: Lizakuba ngabakhululekileyo? 34 UJesu wawaphendula wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Wonke owenza isono uyisigqili sesono. lani-ke lenza lokho elikubonileyo kuyihlo. belizakwenza imisebenzi kaAbrahama. njalo kemi eqinisweni. khona lizakwazi ukuthi nginguye. lingabafundi bami oqotho. 29 njalo yena ongithumileyo ulami. umuntu olitshele iqiniso. 33 Amphendula athi: Siyinzalo kaAbrahama. uNkulunkulu. lizakuba ngabakhululekileyo oqotho. 28 Ngakho uJesu wathi kuwo: Nxa seliyiphakamisile iNdodana yomuntu. ngoba . lina kalingikholwa ngani? 47 Yena ongokaNkulunkulu uyawezwa amazwi kaNkulunkulu. kodwa lidinga ukungibulala. ngoba kangizizelanga ngokwami. engilizwe kuNkulunkulu. ngoba ilizwi lami kalilandawo kini. 45 Mina-ke ngoba ngikhuluma iqiniso. 41 Lina lenza imisebenzi kayihlo. 35 Njalo isigqili kasihlali phakade ekhaya. silobaba munye. ukhuluma ngokwakhe. leqiniso lizalikhulula. kalingikholwa. njalo kangizenzeli lutho ngokwami. 32 lizalazi iqiniso. ngoba iqiniso kalikho kuye. 37 Ngiyazi ukuthi liyinzalo kaAbrahama. 43 Kungani lingaqedisisi inkulumo yami? Ngoba alingeke lilizwe ilizwi lami.

njalo uba ngisithi kangimazi. 51 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami. kodwa uJesu wacatsha. kodwa mina ngiyamazi. ukhona oludingayo lowahlulelayo. aze azalwe eyisiphofu? 3 UJesu waphendula wathi: Konanga lo loba abazali bakhe. kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye. kodwa wena uthi: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami. edabula phakathi kwawo. 48 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Kasitsho kuhle yini thina ukuthi wena ungumSamariya. ngubani owonayo. lokuthi uledimoni? 49 UJesu waphendula wathi: Mina kangiladimoni. lo kumbe abazali bakhe. kodwa ngiyamdumisa uBaba. mina ngikhona. ubusuku buyeza. 59 Asedobha amatshe ukuze amjikijele. uzenza bani wena? 54 UJesu waphendula wathi: Uba ngizidumisa mina. kodwa ngiyamazi. 53 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uAbrahama. kasoze abone ukufa laphakade. 50 Mina-ke kangizidingeli udumo lwami. 4 Kufanele ngisebenze imisebenzi yongithumileyo kusesemini. ngiyalilondoloza ilizwi lakhe. njalo walubona wathokoza. njengani. lapho okungekho . owafayo? Labaprofethi bafa.kalisibo bakaNkulunkulu. UJesu uvula amehlo esiphofu 9 9 Wathi esedlula wabona umuntu oyisiphofu kusukela ekuzalweni. udumo lwami luyize. 55 njalo kalimazanga. elitsho ngaye lina ukuthi unguNkulunkulu wenu. 56 Uyihlo uAbrahama wajabula kakhulu ukubona usuku lwami. nguBaba ongidumisayo. uAbrahama wafa labaprofethi. waphuma ethempelini. 52 Ngakho amaJuda athi kuye: Khathesi sesisazi ukuthi uledimoni. njalo wena wambona uAbrahama yini? 58 UJesu wathi kuwo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: UAbrahama engakabi khona. kodwa lina liyangigcona. 57 Ngakho amaJuda athi kuye: Kawukabi leminyaka engamatshumi amahlanu. kasoze ezwe ukufa laphakade. 2 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Rabi*. wadlula ngokunjalo. ngizakuba ngumqambi wamanga.

kasikwazi. kamiswe esinagogeni. 6 Esetshilo lezizinto. lokuthi wazalwa eyisiphofu. 22 Abazali bakhe batsho lezizinto. wenza udaka ngamathe. wakhafulela emhlabathini. lina elithi yazalwa iyisiphofu yini? Pho isibona njani khathesi? 20 Abazali bakhe bawaphendula bathi: Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu. Yena wathi: Nginguye. bathi: Kayisuye yini lo owayehlezi ephanza? 9 Abanye bathi: Lo nguye. Njalo ngahamba ngageza. wathi kimi: Hamba uye echibini leSilowama.110 7 April 2007 UJohane 10 olakho ukusebenza. 17 Baphinda bathi kuso isiphofu: Wena uthini ngaye. thina kasikwazi. okuphendulelwa ngokuthi. aze abiza abazali bakhe lowo osebona. thina siyazi ukuthi lowomuntu uyisoni. athi kuye: Phana uNkulunkulu udumo. mbuzeni. ukuthi wayeyisiphofu usebona. ngoba besesaba amaJuda. waninda loludaka emehlweni esiphofu. lowo owayekade eyisiphofu. sabuya sesibona. mbuzeni. ukuthi ubone njani. 24 Ambiza-ke ngokwesibili lowomuntu owayeyisiphofu. yena usekhulile. ugeze. ngoba amaJuda ayesevumelene ngokuthi. 23 Kungakho abazali bakhe bathi: Usekhulile. 10 Ngakho bathi kuye: Avulwe njani amehlo akho? 11 Yena waphendula wathi: Umuntu othiwa nguJesu wenze udaka. 12 Ngakho bathi kuye: Ungaphi yena? Wathi: Kangazi. kumbe ngubani ovule amehlo akhe. uzazikhulumela yena. 15 AbaFarisi labo basebembuza futhi. uba loba engubani ovuma ukuthi unguKristu. Abanye bathi: Umuntu oyisoni angazenza njani izibonakaliso ezinje? Kwasekusiba khona ukwehlukana phakathi kwabo. ngiyikukhanya komhlaba. sengibona. Ngakho sahamba sageza. lokhu evule amehlo akho? Wasesithi: Ungumprofethi. 19 asebabuza athi: Lo uyindodana yenu. ngoba kagcini isabatha. 13 Basebemletha kubaFarisi. 7 wasesithi kuso: Hamba uyegeza echibini leSilowama. ngasengigeza. 25 Yena wasephendula esithi: Loba eyisoni . evula amehlo akhe. oThunyiweyo. 8 Ngakho abakhelene laso lalabo ababesibonile ngaphambili ukuthi sasiyisiphofu. Wasesithi kubo: Wafaka udaka emehlweni ami. waninda amehlo ami. 5 Ngisekhona emhlabeni. 21 kodwa ukuthi ubona njani khathesi. 16 Ngakho abanye babaFarisi bathi: Lumuntu kaveli kuNkulunkulu. 14 Njalo kwakulisabatha mhla uJesu esenza udaka. kodwa abanye bathi: Unjengaye. ngabona. 18 AmaJuda-ke kawakholwanga ngaye.

40 Lalabo kubaFarisi ababelaye bezwa lezizinto. Nkosi. 35 UJesu wezwa ukuthi amxotshele phandle. 29 Thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMozisi. ubengebe lamandla okwenza ulutho. kwathi esemfica. ngakho isono senu simi. azikhokhelele phandle. 30 Umuntu waphendula wathi kuwo: Ngoba kulokhu kuyisimanga ukuthi lina kalimazi lapho avela khona. 31 Njalo siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwa izoni. lalabo ababonayo babe yiziphofu. esithi: Nguwe ongumfundi wakhe. 3 Umlindi wesango uyamvulela. kodwa akhwele kwenye indawo. ukuthi bengiyisiphofu. esenza intando yakhe. lezimvu . kodwa lo kasimazi lapho avela khona. kodwa uba umuntu engokhonza uNkulunkulu. 39 UJesu wasesithi: Mina ngizele ukwahlulela kulumhlaba. khathesi sengibona. 32 Loba nini kakuzange kuzwakale ukuthi kukhona umuntu owavula amehlo owazalwa eyisiphofu. uyamuzwa lowo. ukuze ngikholwe kuyo? 37 UJesu wasesithi kuye: Lawe usuyibonile. uyazibiza ezakhe izimvu ngamabizo.kangazi. wasemkhonza. njalo okhuluma lawe uyiyo. uhamba phambi kwazo. njalo wena uyasifundisa yini? Asemxotshela phandle. kunye engikwaziyo. 34 Aphendula athi kuye: Wena wazalelwa esonweni ngokupheleleyo. ngiyakholwa. lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe. wathi kuye: Wena uyakholwa yini eNdodaneni kaNkulunkulu? 36 Yena waphendula wathi: Ingubani. 38 Wasesithi: Nkosi. kodwa thina singabafundi bakaMozisi. kanti uvule amehlo ami. Kodwa khathesi lithi: Siyabona. 4 Nxa esezikhuphile ezakhe izimvu. ukuze abangaboniyo babone. ngabe kalilasono. Umalusi olungileyo 10 10 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu. kodwa kalizwanga. 33 Uba lo ubengaveli kuNkulunkulu. 2 kodwa ongena ngesango ungumalusi wezimvu. lifunelani ukuzwa futhi? Liyafisa lani ukuba ngabafundi bakhe yini? 28 Ngakho amthuka. bathi kuye: Lathi siyiziphofu yini? 41 UJesu wathi kubo: Uba beliyiziphofu. lowo ulisela lomphangi. 26 Asesithi kuye futhi: Wenzani kuwe? Wavula njani amehlo akho? 27 Wawaphendula wathi: Sengilitshelile.

besezisiba mhlambi munye. 19 Ngakho kwaba khona futhi ukwehlukana phakathi kwamaJuda ngenxa yalamazwi. ngoba engoqhatshiweyo. ebona impisi isiza. ngoba ziyalazi ilizwi lakhe. abaleke. 17 Ngenxa yalokhu uBaba uyangithanda. ngoba mina ngibeka phansi impilo yami. lazo ngifanele ukuziletha. 24 AmaJuda asemhanqa. kwakusebusika. njalo zizakuzwa ilizwi lami. lami ngiyamazi uBaba. kodwa mina ngiyibeka phansi ngokwami. engesuye umalusi. Ngilamandla okuyibeka phansi. 14 Mina ngingumalusi olungileyo. utshiya izimvu. 11 Mina ngingumalusi olungileyo. 9 Mina ngilisango. kodwa bona kabaqedisisanga ukuthi ziyini izinto azitshoyo kubo. njalo engazikhathaleli izimvu. njalo ngilamandla okubuya ngiyithathe. athole idlelo. kodwa zizambalekela. limlalelelani? 21 Amanye athi: Lamazwi kawasiwo ongenwe lidimoni. 10 Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa. izimvu zingesizo ezakhe. Umalusi olungileyo uzibekela phansi izimvu impilo yakhe. ukuze ngibuye ngiyithathe. 20 Labanengi bawo bathi: Uledimoni futhi uyahlanya. 8 bonke abake bafika phambi kwami bangamasela labaphangi. angene aphume. 15 njengalokhu uBaba engazi. 13 Kodwa oqhatshiweyo uyabaleka. uba umuntu engena ngami. athi kuye: Koze kube nini usilibazisa? Uba wena . 16 Njalo ngilezinye izimvu.UJohane 11 7 April 2007 111 zimlandele. 6 UJesu wakhuluma lumfanekiso kubo. ezingesizo zalesisibaya. kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu yini? UJesu unguKristu 22 Kwakukhona umkhosi wokuhlanjululwa eJerusalema. mina ngizile ukuze babe lempilo. ngiyazazi ezami. 23 uJesu wasehambahamba ethempelini ekhulusini likaSolomoni. uzasindiswa. 18 Kakho ongemuka yona. malusi munye. 7 Ngakho uJesu waphinda wathi kubo: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Mina ngilisango lezimvu. ngoba kazilazi ilizwi labemzini. kodwa izimvu kazibezwanga. 5 Kodwa owemzini kazisoze zimlandele. izichithachithe izimvu. kuthi impisi izibambe. babe layo iphuphume. ngizibekela phansi izimvu impilo yami. ngiyaziwa ngezami. 12 Kodwa oqhatshiweyo. Lumlayo ngiwamukele kuBaba.

39 Ngakho adinga futhi ukumbamba. mkhulu kulabo bonke. 34 UJesu wawaphendula wathi: Kakulotshiwe yini emlayweni wenu ukuthi: Mina ngathi: Lingonkulunkulu? 35 Uba wababiza bona ngokuthi onkulunkulu. 41 Labanengi beza kuye. kungekho njalo ozazihluthuna esandleni sami. ngoba kalisibo abezimvu zami. yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe? 33 AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle. 36 lowo uBaba amehlukanisileyo wamthuma emhlabeni. bathi: UJohane kenzanga sibonakaliso. emzaneni kaMariya loMarta udadewabo. 31 Ngakho amaJuda aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo. 29 UBaba ozinike mina. lanxa lingakholwa kimi.unguKristu. sitshele ngokucacileyo. 2 . kodwa ngenxa yenhlamba. lami ngikuye. 26 kodwa lina kalikholwa. kalingakholwa kimi. kungekho njalo ongazihluthuna esandleni sikaBaba. futhi kazisoze zabhubha laphakade. yiyo engifakazelayo. 42 Abanengi basebekholwa kuye lapho. njalo umbhalo ungephulwe. kwakuliqiniso. langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. 25 UJesu wawaphendula wathi: Ngalitshela. 27 Izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami. njengokutsho kwami kini. eleza kubo ilizwi likaNkulunkulu. kodwa konke uJohane akutsho ngalo. 32 UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba. 28 njalo mina ngizinika impilo elaphakade. 40 Wasebuya wasuka waya ngaphetsheya kweJordani kundawo lapho uJohane owayebhabhathiza khona kuqala. ukuze lazi likholwe ukuthi uBaba ukimi. lami ngiyazazi. kodwa waphunyuka ezandleni zabo. kanti lina lithi: Uyahlambaza. imisebenzi mina engiyenza ebizweni likaBaba. kholwani imisebenzi. futhi ziyangilandela. 38 Kodwa uba ngiyenza. wasehlala khona. 30 Mina loBaba simunye. kodwa kalikholwanga. Ukuvuswa kukaLazaro 11 11 Kwakukhona othile owayegula okwakuthiwa nguLazaro weBethani. ngoba ngithe: NgiyiNdodana kaNkulunkulu? 37 Uba ngingenzi imisebenzi kaBaba.

5 UJesu wayebathanda-ke oMarta lodadewabo loLazaro. ngoba uyabona ukukhanya kwalumhlaba. wayakumhlangabeza. umnewethu ngabe kafanga. ngiyathokoza ukuthi bengingekho lapho. 4 UJesu esezwile wathi: Lokhukugula kakusikho okokufa. kakhubeki. 15 Langenxa yenu. Uyakukholwa lokhu yini? 27 Wathi kuye: Yebo. 20 Ngakho uMarta. 19 labanengi kumaJuda babefikile kuMarta loMariya. 12 Ngakho abafundi bakhe bathi kuye: Nkosi. loba esefile. 14 Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo: ULazaro ufile. ukuze sife kanye laye. 7 Emva kwalokhu wasesithi kubafundi bakhe: Asiphinde siye eJudiya. ukuze babaduduze ngomnewabo. emva kwalokhu wasesithi kubo: Umngane wethu uLazaro uselele. ngoba ukukhanya kakukho kuye. uba elele. 8 Abafundi bathi kuye: Rabi*. 22 kodwa lakhathesi ngiyazi ukuthi loba yini ongayicela kuNkulunkulu. 11 Wakhuluma lezizinto. kodwa bona bacabanga ukuthi ukhuluma ngokuphumula kobuthongo. wathi kubafundi kanye laye: Asihambeni lathi.112 7 April 2007 UJohane 11 Kwakunguye uMariya owagcoba iNkosi ngamagcobo. njalo wesula inyawo zayo ngenwele zakhe. amaJuda asandukudinga ukukukhanda ngamatshe. 13 Kodwa uJesu wakhuluma ngokufa kwakhe. 16 Ngakho uTomasi. njalo uya khona futhi yini? 9 UJesu waphendula wathi: Kawakho amahola alitshumi lambili emini yini? Nxa umuntu ehamba emini. aluba ubukhona lapha. kodwa ngiyahamba ukuze ngimvuse ebuthongweni. 10 Kodwa uba umuntu ehamba ebusuku. khangela lowo omthandayo uyagula. uyakhubeka. othiwa liPhahla. 21 UMarta wasesithi kuJesu: Nkosi. 6 Ngakho kwathi esezwile ukuthi uyagula. mina ngiyakholwa . umnewabo uLazaro wayegula. uzaphila. kodwa kungokodumo lukaNkulunkulu ukuze iNdodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho. 18 LeBethani yayiseduze leJerusalema. kasoze afe laphakade. 25 UJesu wathi kuye: Mina ngiyikuvuka lempilo. 23 UJesu wathi kuye: Umnewenu uzabuya avuke. kodwa uMariya wahlala endlini. 17 Kwathi esefika uJesu wamfica eselensuku ezine engcwabeni. kwathi esezwile ukuthi uJesu uyeza. 24 UMarta wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uzabuya avuke ekuvukeni ngosuku lokucina. 26 njalo wonke ophilayo ekholwa kimi. okungaba amastadiyu* alitshumi lanhlanu ukusuka lapho. wasehlala insuku ezimbili endaweni lapho ayekhona. uNkulunkulu uzakunika yona. 3 Ngakho odadewabo bathumela kuye besithi: Nkosi. okholwa kimi. ukuze likholwe. kodwa asiye kuye. Nkosi. uzaphila.

phuma! 44 Wasephuma owayefile. kodwa ngenxa yexuku elingiphahlileyo ngitshilo lokhu. ngiyakubonga ngoba wena ungizwile.ukuthi wena unguKristu. woza ubone. UMarta udadewabo wofileyo wathi kuye: Nkosi. uzabona inkazimulo kaNkulunkulu? 41 Balisusa-ke ilitshe. ukuze bakholwe ukuthi ungithumile. 43 Esetshilo lezizinto. 32 Wathi uMariya. 33 Ngakho uJesu wathi embona ekhala. lapho okwakulele khona ofileyo. kubekwe ilitshe phezu kwalo. wawela enyaweni zakhe. wathi: UMfundisi ulapha uyakubiza. Khona uJesu waphakamisela amehlo akhe phezulu. 40 UJesu wathi kuye: Kangitshongo yini kuwe. 37 Kodwa amanye awo athi: Lo. wahle wasuka waya kuye. 42 Kodwa mina bengisazi ukuthi uyangizwa njalonjalo. wamemeza ngelizwi elikhulu: Lazaro. usenuka. umnewethu ngabe kafanga. wazikhathaza. ukuthi uba ukholwa. wayabiza udadewabo uMariya ensitha. ebotshiwe izandla lenyawo ngamalembu. esithi: Uya engcwabeni. ngabe ubukhona lapha. UJesu wathi kubo: Mthukululeni. amlandela. 29 Yena-ke esezwile lokhu. ukuze akhale khona. wathi: Baba. 34 wathi: Limbeke ngaphi? Bathi kuye: Nkosi. esithi kuye: Nkosi. iNdodana kaNkulunkulu. . kodwa wayesendaweni lapho uMarta amhlangabeza khona. owavula amehlo esiphofu. embona. 31 Ngakho amaJuda ayesendlini laye emduduza. 39 UJesu wathi: Susani ilitshe. ebona uMariya ukuthi wasukuma ngokuphangisa ephuma. ubengekwenze yini ukuthi lalo angafi? 38 Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika engcwabeni. lamaJuda afika laye ekhala. 35 UJesu walila. ngoba uselensuku ezine. lobuso bakhe bugoqelwe ngelembu. Njalo lalilubhalu. limyekele ahambe. wabubula emoyeni. esefike lapho uJesu akhona. obezakuza emhlabeni. 30 Kodwa uJesu wayengakafiki emzaneni. 28 Esetshilo lokhu uMarta wasuka. 36 Ngakho amaJuda athi: Khangelani ukuthi ubemthanda njani.

labanengi abavela emaphandleni benyukela eJerusalema lingakafiki iPhasika. babatshela izinto azenzileyo uJesu. 52 njalo kungabi yisizwe kuphela. 3 UMariya wasethatha iphawundi yamagcobo awenadi* uqobo adulayo. kodwa ukuze abuthele ndawonye labantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye. owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka. 49 Kodwa omunye wabo. bekhulumisana bemi ethempelini besithi: Licabangani? Lithi isibili kayikuza emkhosini yini? 57 Kodwa bonke abapristi abakhulu labaFarisi babekhuphe umlayo wokuthi uba ekhona owaziyo lapho akhona. 48 uba simyekela njalo. njalo uLazaro wayengomunye walabo ababehlezi ekudleni laye.UJohane 12 7 April 2007 113 Umphakathi uquma ukumbulala uJesu 45 Ngakho abanengi kumaJuda. eliseduze lenkangala. 47 Ngakho abapristi abakhulu labaFarisi baqoqa umphakathi. wasehlala khona labafundi bakhe. bonke bazakholwa kuye. emzini othiwa yiEfrayimi. 56 Ngakho bamdinga uJesu. ababikele ukuze bambambe. amaRoma asezakuza athathe lindawo lesizwe sakithi. kodwa wasuka lapho waya elizweni. waprofetha ukuthi uJesu uzafela isizwe. bathi: Sizakwenzani? Ngoba umuntu lo wenza izibonakaliso ezinengi. bakholwa kuye. lendlu yagcwala iphunga lamagcobo. 50 futhi kalinakani ukuthi kusilungele ukuthi umuntu oyedwa afele abantu. 4 Ngakho . ababeze kuMariya bebona izinto azenzileyo uJesu. 2 Basebemenzela ukudla lapho. kodwa engumpristi omkhulu ngalowomnyaka. uJesu wafika eBethani. ukuze bazihlambulule. uKayafasi. wagcoba inyawo zikaJesu. lapho okwakukhona uLazaro owayefile. 55 Laselisondele iPhasika lamaJuda. 51 Kodwa kazitsholongo lokhu ngokwakhe. loMarta wayesebenza. UJesu ugcotshwa eBethani 12 12 Kwathi kuselensuku eziyisithupha lingakafiki iPhasika. 53 Ngakho kusukela kulolosuku benza ndawonye icebo ukuze bambulale. wathi kubo: Kalazi lutho lina. 54 Ngakho uJesu kabesahamba obala phakathi kwamaJuda. wesula inyawo zakhe ngenwele zakhe. amvusa kwabafileyo. lokuthi isizwe sonke singabhubhi. 46 Kodwa abanye babo baya kubaFarisi.

14 UJesu wasefica ithole likababhemi. uwalondolozele usuku lokungcwatshwa kwami. kwasekunikwa abayanga? 6 Wakutsho-ke lokhu. baphuma ukumhlangabeza. ihlezi etholeni likababhemi. uJudasi Iskariyothi kaSimoni. 21 wona-ke eza kuFiliphu oweBetsayida yeGalili. 13 bathatha ingatsha zezihlahla zelala. sithanda ukubona . kungeyisikho ukuthi ukhathalele abayanga. njengokulotshiweyo ukuthi: 15 Ungesabi. lafakaza. kodwa mina kalihlali lilami. 9 Ngakho ixuku elikhulu lamaJuda selikwazi ukuthi ulapho. UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe 20 Kwakukhona amaGriki phakathi kwalabo ababenyukelele ukukhonza emkhosini. 19 Ngakho abaFarisi bakhulumisana besithi: Liyabona ukuthi kalisizi lutho. 16 Kodwa abafundi bakhe kabaqedisisanga lezizinto ekuqaleni. ndodakazi yeSiyoni. 11 ngoba ngenxa yakhe amaJuda amanengi asuka. ephatha isikhwama. laselisiza kungesikuthi ngenxa kaJesu kuphela. emvusa kwabafileyo. akholwa kuJesu. basebekhumbula ukuthi lezizinto zazilotshiwe ngaye. wahlala phezu kwalo. kodwa lokuthi babone loLazaro. khangelani umhlaba uyamlandela. wathi: 5 Kungani amafutha la engathengiswanga ngabodenariyo* abangamakhulu amathathu. ayemvuse kwabafileyo. 10 Abapristi abakhulu basebesenza icebo lokuthi babulale loLazaro. ngoba lezwa ukuthi wenze isibonakaliso. inkosi yakho iyeza. kodwa ngoba wayelisela. 7 UJesu wasesithi: Myekeleni. njalo ethwala okwakufakwa phakathi kwaso. lezwa ukuthi uJesu uyeza eJerusalema. bamemeza besithi: Hosana*! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi. owayezamnikela.omunye wabafundi bakhe. basebemcela besithi: Nkosi. lokuthi babezenzile lezizinto kuye. 18 Ngenxa yalokhu ixuku laphuma futhi ukumhlangabeza. kodwa uJesu esedunyisiwe. iNkosi kaIsrayeli. 8 Ngoba abayanga lihlala lilabo. 17 Ngakho ixuku elalilaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume engcwabeni. khangela. UJesu ungena eJerusalema 12 Kusisa ixuku elikhulu elalizile emkhosini.

26 Uba umuntu engisebenzela. wabacatshela. Kwasekusiza ilizwi livela ezulwini lisithi: Njalo ngilidumisile. njalo ohamba emnyameni. 38 ukuze ligcwaliseke ilizwi likaIsaya umprofethi. 25 Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo. alikhulumayo elokuthi: Nkosi. 23 UJesu wasebaphendula wathi: Ihola selifikile lokuthi iNdodana yomuntu idunyiswe. sengizathini? Baba. kangilandele. uAndreya loFiliphu basebetshela uJesu futhi. Kodwa ngenxa yalokhu ngifikile kulelihola. Abanye bathi: Ingilosi ikhulume laye. 36 Liselokukhanya. ukuze bangaboni ngamehlo abo. Futhi uba umuntu engisebenzela. njalo baphenduke. lona luhlala lulodwa. UJesu wakhuluma lezizinto. futhi baqedisise ngenhliziyo. ngizadonsela bonke kimi. khathesi umbusi walumhlaba uzaxotshelwa phandle. 34 Ixuku lamphendula lathi: Thina sizwile emlayweni ukuthi uKristu uhlala phakade. 29 Ngakho ixuku elalimi khona lisizwa lathi kube lomdumo. ngizaphinda ngilidumise. 27 Khathesi umphefumulo wami ukhathazekile.114 7 April 2007 UJohane 13 uJesu. kodwa aluba lusifa. Hambani liselokukhanya. kholwani kukho ukukhanya. 28 Baba. ngoba uIsaya wabuya wathi: 40 Uphumputhekisile amehlo abo. 22 UFiliphu weza watshela uAndreya. wasuka. 33 Watsho-ke lokhu etshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo. 32 Mina-ke nxa ngiphakanyiswa emhlabeni. 30 UJesu waphendula wathi: Lelilizwi kalizanga ngenxa yami. dumisa ibizo lakho. lenceku yami izakuba khona. ukuze libe ngabantwana bokukhanya. ngubani okholwe ukutshumayela kwethu? Lengalo yeNkosi yembulelwa bani? 39 Ngakho babengenelisi ukukholwa. hlezi umnyama ulehlule. wayenza lukhuni inhliziyo yabo. kabakholwanga kuye. kazi lapho aya khona. 31 Khathesi yisigwebo salumhlaba. njalo ungatsho njani ukuthi: INdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa? Ingubani le iNdodana yomuntu? 35 UJesu wasesithi kubo: Kuseyisikhatshana ukukhanya lilakho. uBaba uzamhlonipha. 24 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe. . lalapho engikhona mina. Ukulahlwa kwamaJuda ngokungakholwa kwawo 37 Lanxa wayenze izibonakaliso ezinengi kangaka phambi kwabo. lozonda impilo yakhe kulumhlaba uzayilondoloza kuze kube yimpilo engulaphakade. luthela isithelo sande. kodwa ngenxa yenu. ngisindise kulelihola.

3 uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele izinto zonke ezandleni zakhe. 43 ngoba bathanda udumo lwabantu kulodumo lukaNkulunkulu. lokuthi wavela kuNkulunkulu njalo uya kuNkulunkulu. 48 Yena ongalayo engawamukeli amazwi ami. ubona ongithumileyo. 49 Ngoba mina kangizikhulumelanga ngokwami. 41 UIsaya wakhuluma lezizinto.besengibasilisa. uJesu esazi ukuthi ihola lakhe laselifikile ukuthi asuke kulumhlaba aye kuYise. ngakho izinto mina engizikhulumayo. kakholwa kimi. nguye onginike umlayo. wakhupha izembatho zakhe. lapho ebona inkazimulo yakhe. esebathandile abakhe abasemhlabeni. wokuthi ngizathini lokuthi ngikhulumeni. kodwa kuye ongithumileyo. UJesu ugezisa inyawo zabafundi 13 13 Kwathi ungakafiki umkhosi wePhasika. 5 Emva kwalokhu wathela amanzi emganwini. 47 Njalo uba ekhona owezwayo amazwi ami angakholwa. 42 Loba kunjalo-ke labanengi bababusi bakholwa kuye. ukuthi amnikele. kaSimoni. lona lizamgweba ngosuku lokucina. angahlali emnyameni. wasezesula ngelembu ayezithandele . 45 njalo obona mina. 50 Njalo ngiyazi ukuthi umlayo wakhe uyimpilo elaphakade. ulaye omgwebayo. ngokunjalo ngiyakhuluma. wathatha ilembu wazithandela ngalo. UJesu weza ukusindisa umhlaba engawugwebi 44 UJesu wasememeza esithi: Okholwa kimi. wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. kodwa ngenxa yabaFarisi kabavumanga. mina kangimgwebi. ukuze wonke okholwa kimi. uSathane esekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi. 46 Mina ngizile ngiyikukhanya emhlabeni. njengalokhu uBaba angitshele khona. kodwa uBaba ongithumileyo. ukuze bangamiswa esinagogeni. waqala ukugezisa inyawo zabafundi. wakhuluma ngaye. 4 wasukuma ekudleni. 2 Kwathi sekudliwe. kodwa ukuze ngisindise umhlaba. ilizwi esengilikhulumile. ngoba kangizanga ukuthi ngigwebe umhlaba.

12 Esegezisile inyawo zabo. likholwe ukuthi nginguye. walunika uJudasi Iskariyothi kaSimoni. kodwa uzakwazi emva kwalezizinto. 11 Ngoba wayemazi lowo owayezamnikela. 10 UJesu wathi kuye: Ogezileyo kasweli lutho ngaphandle kokugeziswa inyawo. UJesu ukhuluma ngokunikelwa kwakhe 21 UJesu esetshilo lezizinto wakhathazeka emoyeni. 16 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. lina-ke lihlambulukile. kodwa uhlambulukile ngokupheleleyo. ukuze. kawulasabelo lami. ngigezise inyawo zenu. kodwa-ke kakusini lonke. 24 ngakho uSimoni Petro wamqhweba ukubuza ukuthi ngubani akhuluma ngaye. lani-ke lifanele ukugezisana inyawo. uJesu ayemthanda. 6 Wasefika kuSimoni Petro. 15 Ngoba ngilinikile isibonelo. nxa sekusenzeka. wemukela mina. lowemukela mina. 17 Uba lisazi lezizinto. ngenxa yalokhu wathi: Kalihlambulukanga lonke. 23 Kwakweyeme esifubeni sikaJesu omunye wabafundi bakhe. wathatha izembatho zakhe. wafakaza wathi: Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini. yena wasesithi kuye: Nkosi. 18 Kangikhulumi ngani lonke. lokuthi Nkosi. mina ngiyabazi engibakhethileyo. wathi kubo: Liyakwazi yini engikwenze kini? 13 Lina lingibiza lithi: Mfundisi. kodwa lezandla lekhanda. UJesu wamphendula wathi: Uba ngingakugezisi. kawukwazi khathesi. lothunyiweyo kamkhulu kulomthumileyo. iNkosi loMfundisi. likutsho kuhle. 9 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi. kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Odla lami isinkwa ungiphakamisele isithende sakhe. wena ugezisa inyawo zami yini? 7 UJesu waphendula wathi kuye: Engikwenzayo mina. 22 Ngakho abafundi bakhangelana. omunye wenu uzanginikela. ukuze lenze lani njengoba mina ngenzile kini. .UJohane 14 7 April 2007 115 ngalo. 8 UPetro wathi kuye: Kawusoze ugezise inyawo zami kuze kube laphakade. kakungabi zinyawo zami zodwa. 14 Ngakho uba mina. wathi kuye: Nkosi. bengaqondi ukuthi ukhuluma ngobani. ngoba ngiyikho. libusisiwe uba lizenza. Kwathi eselutshebile ucezu. 19 Sengilitshela kusukela khathesi kungakenzeki. wabuya wahlala phansi. wemukela ongithumileyo. 25 Yena-ke eqamela esifubeni sikaJesu. 20 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Owemukela loba ngubani engimthumileyo. ngubani? 26 UJesu waphendula wathi: Ngulowo mina engizamnika ucezu sengilutshebile.

38 UJesu wamphendula wathi: Impilo yakho uzayibekela mina phansi yini? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Iqhude kalisoze likhale uze ungilandule kathathu. ngitsho lakini khathesi. loNkulunkulu uzayidumisa kuye ngokwakhe. loNkulunkulu udunyisiwe kuyo. lingeze leza lina. lina liyakholwa kuNkulunkulu. ukuthi lithandane. uya ngaphi? UJesu wamphendula wathi: Lapho engiya khona. 33 Bantwanyana. 37 UPetro wathi kuye: Nkosi. ngiselani isikhatshana. loba ukuthi kanike abayanga okunye. wahle waphuma. ungengilandele khathesi. lani-ke lithandane. njalo uzahle ayidumise. njengoba uJudasi wayelesikhwama. kwakusebusuku. 28 Kodwa kakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi ukuthi ukutsholoni kuye. uJesu wathi: Khathesi iNdodana yomuntu idunyisiwe. uJesu wathi kuye: Thenga esikuswelayo emkhosini. ngingekulandele khathesi ngani? Impilo yami ngizayibekela wena phansi. uSathane wasengena kuye. 30 Lowo wathi eselwamukele ucezu. Umlayo wokuthandana 31 Ngakho kwathi esephumile. uba lilothando omunye komunye. kholwani . 29 Ngoba abanye bacabanga ukuthi. 32 Uba uNkulunkulu edunyiswe kuyo. Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu 14 14 Inhliziyo yenu kayingakhathazeki. Lizangidinga. futhi njengalokhu ngatsho kumaJuda ukuthi: Lapho mina engiya khona. UJesu unikwa udumo.27 Futhi emva kocezu. njengalokhu ngilithandile. 34 Ngilinika umlayo omutsha. Ukuxwayiswa kukaPetro 36 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi. 35 Ngalokhu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami. UJesu wasesithi kuye: Okwenzayo. kodwa uzangilandela emva kwalokhu. kwenze masinyane.

21 Olemilayo yami ayilondoloze. ngoba mina ngiya kuBaba. ungamazi. 19 Kube kanti okwesikhatshana lomhlaba kawusayikungibona. wathi kuye: . Kodwa lina liyamazi. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo. ngoba mina ngiyaphila. 3 Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo. uzathandwa nguBaba. 8 UFiliphu wathi kuye: Nkosi. lami ngikini. ongesuye uIskariyothi. Filiphu? Yena obone mina. njalo utsho njani ukuthi: Sitshengise uYihlo? 10 Kawukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba. ubone uBaba. ngikholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo. njalo kusukela khathesi liyamazi. 2 Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi. ukuze uYise adunyiswe eNdodaneni. 16 Lami ngizacela kuBaba. ngoba ungamboni. 18 Kangiyikulitshiya lizintandane. 17 uMoya weqiniso. sitshengise uYihlo. lendlela liyayazi. ukuze ahlale lani laphakade. 7 Uba belingazile. yena wenza imisebenzi. njalo uzakuba kini. laye uzalinika omunye uMduduzi. singayazi njani indlela? 6 UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela. kangizikhulumeli ngokwami. kodwa kawukangazi. 22 UJudasi. 14 Uba licela loba yini ebizweni lami. kodwa uBaba ohlezi kimi. ngizakuza kini. kakho oza kuBaba. 12 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Okholwa kimi. kodwa lina lizangibona. njalo yena ongithandayo. ongemamukele umhlaba. lami ngizamthanda. imisebenzi engiyenzayo uzayenza laye. belizamazi loBaba. libe khona lani. kodwa uba kwakungenjalo.116 7 April 2007 UJohane 15 lakimi. selimbonile. le ngizayenza. ngaphandle ngami. loBaba ukimi. ukuze kuthi lapho mina engikhona. ngabe ngalitshela. njalo uba kungenjalo. 13 Njalo loba yini eliyicelayo ngebizo lami. leqiniso. 11 Ngikholwani ukuthi mina ngikuBaba. 9 UJesu wathi kuye: Sengilani isikhathi eside kangaka. njalo kusanele. lemikhulu kulale uzayenza. ngoba uhlala lani. loBaba ukimi? Amazwi mina engiwakhuluma kini. lempilo. lani likimi. 20 Ngalolosuku lina lizakwazi ukuthi mina ngikuBaba. 5 UTomasi wathi kuye: Nkosi. ngizabuya futhi ngilamukele kimi. UMoya uyathenjiswa 15 Uba lingithanda. ngizazibonakalisa kuye. mina ngizayenza. nguye ongithandayo. londolozani imilayo yami. lani lizaphila. kasikwazi lapho oya khona. 4 Lalapho mina engiya khona liyakwazi.

ngokunjalo lani lingeke. sihlale laye. 31 kodwa ukuze umhlaba wazi ukuthi ngiyamthanda uBaba. kodwa ngelikaBaba ongithumileyo. ngoba ngithe: Ngiya kuBaba. kungeyisikho njengoba umhlaba unika. 7 Uba lihlala kimi. 3 Selihlambululekile lina ngelizwi engilikhulume kini. lami kuye. Lowo ohlala kimi. 29 Njalo khathesi ngilitshelile kungakenzeki. uba lungahlali evinini. lizacela elikuthandayo. lizakwenzelwa. uyalususa. sisuke lapha. 24 Yena ongangithandiyo. lapho sekusenzeka. ukuze. uba lingahlali kimi. 28 Lizwile ukuthi mina ngithe kini: Ngiyahamba njalo ngizabuya kini. zitshiswe. 27 Ukuthula ngikutshiya kini. ingesabi. 6 Uba umuntu engahlali kimi. lokuthi njengoba uBaba engilayile. 4 Hlalani kimi. Uba belingithanda.Nkosi. lami kini. njalo sizakuza kuye. ukuthula kwami ngilinika khona. kodwa kalalutho kimi. ngoba umbusi walumhlaba uyeza. belizathokoza. ngenze njalo. kalondolozi amazwi ami. 2 Lonke ugatsha olukimi olungatheliyo isithelo. Ivini lezingatsha 15 15 Mina ngilivini eliqotho. 8 . njalo uBaba ungumlimi. 30 Kangisayikukhuluma okunengi lani. 5 Mina ngilivini. lalo lonke oluthela isithelo. 26 Kodwa uMduduzi. uMoya oyiNgcwele. kungani uzazibonakalisa kithi. likholwe. azamthuma uBaba ebizweni lami. Sukumani. ngoba uBaba mkhulu kulami. njalo alikhumbuze konke engakutshoyo kini. lina lizingatsha. uyaluthena. 25 Lezizinto ngizikhulumile kini ngihlezi lani. Njengalokhu ugatsha lungethele isithelo ngokwalo. loBaba uzamthanda. yena uzalifundisa zonke izinto. mina ngiyalinika. ulahlelwa phandle njengogatsha. ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho. bazibuthe baziphose emlilweni. lelizwi elilizwayo kayisilo elami. lube selubuna. yena uyathela isithelo sande. ukuze lwengeze ukuthela. uzalondoloza ilizwi lami. Inhliziyo yenu kayingakhathazwa. lamazwi ami ehlala kini. kodwa kungeyisikho kumhlaba? 23 UJesu waphendula wathi kuye: Uba umuntu engithanda.

ngabe kabalasono. 14 Lina lingabangane bami. 13 Kakho olothando olukhulu kulalolu. uba lisenza loba yini mina engililaya yona. hlalani ethandweni lwami. njalo lizakuba ngabafundi bami. 26 Kodwa nxa esefikile uMduduzi. ukuthi lithandane. Uba bengizingele mina.UJohane 16 7 April 2007 117 UBaba uyadunyiswa ngalokhu. njalo ngilimisile. ngabe kabalasono. 25 Kodwa ukuze ligcwaliseke ilizwi elilotshiweyo emlayweni wabo elokuthi: Bangizonda ngeze. 16 Kalingikhethanga lina. Inzondo yomhlaba 18 Uba umhlaba ulizonda. 22 Uba bengingafikanga ngakhuluma labo. njengalokhu mina ngilondoloze imilayo kaBaba. njalo ngihlala ethandweni lwakhe. kodwa mina ngilikhethile. kodwa khathesi sebeyibonile sebezonde sonke mina loBaba. njengalokhu ngilithandile. njalo intokozo yenu igcwale. ukuze lithele isithelo sande. 27 lani futhi lizafakaza. lizahlala ethandweni lwami. 11 Lezizinto ngizikhulume kini. umhlaba ubuzathanda abawo. uba belondoloza ilizwi lami. 9 Njengalokhu uBaba engithandile. lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe. ngoba bengamazi ongithumileyo. kodwa ngalikhetha mina emhlabeni. ukuze intokozo yami ihlale kini. uzonda loBaba. 24 Uba bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi omunye angayenzanga. 23 Ongizondayo. 19 Uba belingabomhlaba. 10 Uba lilondoloza imilayo yami. 15 Kangisalibizi ngokuthi lizinceku. kodwa sengilibize ngokuthi lingabangane. yazini ukuthi wangizonda mina ngaphambi kwenu. kodwa khathesi kabalazaba ngesono sabo. bazalondoloza lelenu. engizamthuma mina kini evela kuBaba. ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami. lami ngilithandile. Umlayo wokuthandana 12 Lo ngumlayo wami. ukuze lina lihambe lithele isithelo. uMoya weqiniso. 17 Ngililaya lezizinto. 21 Kodwa bazakwenza konke lokhu ngenxa yebizo lami. 20 Khumbulani ilizwi mina engalitsho kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. lesithelo senu sihlale. alinike. ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. kodwa ngoba lingeyisibo abomhlaba. ukuze lithandane. ngoba belilami kusukela . ngakho umhlaba uyalizonda. lo uzangifakazela. bazalizingela lani. ngoba konke engikuzwileyo kuBaba ngilazise khona. ophuma kuBaba.

ekuqaleni. uzalikhokhelela eqinisweni lonke. lapho wonke olibulalayo ezacabanga ukuthi wenzela uNkulunkulu inkonzo. 9 ngesono. kodwa nxa ngihamba. usizi lugcwalise inhliziyo yenu. kungokwami. yikho-ke ngisithi uzathatha okungokwami. 2 Bazalimisa emasinagogeni. lizikhumbule ukuthi mina ngalitshela. kanti kakho kini ongibuza ukuthi: Uya ngaphi? 6 Kodwa ngoba ngikhulume lezizinto kini. ngoba bengilani. 4 Kodwa ngikhulume lezizinto kini. kodwa isikhathi siyeza. 5 Kodwa khathesi ngiyahamba ngiya kongithumileyo. kodwa lingezithwale khathesi. ngoba uzathatha okungokwami. . 14 Yena uzangidumisa. ukuze lingakhubeki. alibikele izinto ezizayo. ngoba kabamazanga uBaba loba mina. 8 Nxa esefikile yena uzaqinisekisa umhlaba ngesono langokulunga langesigwebo. uMoya weqiniso. ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe. 3 Lalezizinto bazazenza kini. 12 Ngiseselezinto ezinengi zokulitshela. alibikele khona. ngoba kabakholwa kimi. Isicino senkulumo kaJesu. alibikele khona. ngoba umbusi walumhlaba usegwetshiwe. 11 langesigwebo. ukuze lapho sesifikile isikhathi. kalisayikungibona. Ukuvalelisa kukaJesu 16 Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona. 10 langokulunga. 15 Konke uBaba alakho. 13 kodwa nxa yena esefikile. ngoba ngiya kuBaba. kubuye kube yisikhatshana libe selingibona. uMduduzi kayikuza kini. ngizamthuma kini. ngoba nxa ngingahambi. Ukuhlupheka okuzayo 16 16 Lezizinto ngizikhulume kini. 7 Kodwa mina ngilitshela iqiniso: Kulilungele ukuthi mina ngihambe. kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma. Kodwa lezizinto kangizikhulumanga ekuqaleni.

futhi kaliyikungibona. kodwa ngizalitshela ngoBaba ngokucacileyo. kubuye kube yisikhatshana libe selingibona. njalo kakho ongalemuka intokozo yenu. ngenxa yentokozo yokuthi kuzelwe umuntu emhlabeni. 28 Ngiphume kuBaba. 29 Abafundi bakhe bathi kuye: Khangela khathesi ukhuluma ngokucacileyo. 30 Khathesi siyazi ukuthi uyazi izinto zonke. wasesithi kubo: Liyabuzana ngalokho yini. ukuze intokozo yenu igcwale. mina ngiwunqobile . lingitshiye ngingedwa. 26 Ngalolosuku lizacela ebizweni lami. 25 Ngikhulume izinto lezi kini ngemifanekiso. njalo ngeza emhlabeni. kodwa umhlaba uzathokoza. 17 Ngakho abanye kubafundi bakhe bakhulumisana besithi: Kuyini lokho akutsho kithi: Okwesikhatshana. 31 UJesu wabaphendula wathi: Selikholwa yini? 32 Khangelani. kodwa ngizabuya ngilibone. kanti kangingedwa. yebo selifikile. elokuthi lihlakazeke ngulowo lalowo aye kibo. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Loba kuyini elizakucela kuBaba ebizweni lami uzalinika. njalo kawukhulumi ngitsho lamfanekiso. ngiya kuBaba. lenhliziyo yenu ithokoze. celani.118 7 April 2007 UJohane 17 ngoba mina ngiya kuBaba. lizakwamukeliswa. ukuze libe lokuthula kimi. Emhlabeni lizakuba lenhlupheko. ngoba lina lingithandile. kodwa isikhathi siyeza lapho ngingasayikukhuluma kini ngemifanekiso. njalo kangitsho kini ukuthi ngizalicelela mina kuBaba. kodwa nxa esebelethe usane. kubuye kube yisikhatshana libe selingibona? 20 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini: Lina lizakhala lilile. ukuthi ngithe: Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona. 23 Langalolosuku kaliyikungibuza lutho. 33 Ngikhulume lezizinto kini. njalo kawudingi ukuthi umuntu akubuze. ngiyasuka futhi emhlabeni. futhi lizakuba losizi lina. 27 ngoba uBaba uqobo uyalithanda. ngoba ihola lakhe selifikile. kodwa manini isibindi. ngoba uBaba ulami. 21 Owesifazana nxa ebeletha ulobuhlungu. likholiwe ukuthi mina ngiphume kuNkulunkulu. lokuthi: Ngoba mina ngiya kuBaba? 18 Basebesithi: Kuyini lokhu akutshoyo ukuthi: Okwesikhatshana? Kasazi ukuthi utshoni. 24 Kuze kube khathesi kalicelanga lutho ebizweni lami. 19 UJesu wayesesazi ukuthi babethanda ukumbuza. kasakhumbuli ubuhlungu. 22 Ngakho lani-ke lilosizi khathesi. ihola liyeza. kodwa usizi lwenu luzaphendulwa lube yintokozo. ngalokhu siyakholwa ukuthi uphume kuNkulunkulu.

7 Khathesi sebesazi ukuthi konke onginike khona. njengathi. bawemukela. bakholiwe ukuthi ungithumile wena. 17 Bangcwelise . 11 Njalo kangisekho emhlabeni. onginike bona.umhlaba. 16 Kabasibo abomhlaba. 10 njalo konke okwami kungokwakho. ngaphandle kwendodana yokulahlwa. ngibalindile. ukuze babe munye. 14 Mina ngibanikile ilizwi lakho. balondoloze ebizweni lakho labo. njalo mina ngiyeza kuwe. ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa weqiniso. 5 khathesi-ke ake ungidumise wena. Baba oNgcwele. wasesithi: Baba. ngiwuqedile umsebenzi obunginike wona ukuthi ngiwenze. 15 Kangiceli ukuthi ubasuse emhlabeni. ukuze layo iNdodana yakho ikudumise. dumisa iNdodana yakho. loJesu Kristu omthumileyo. kodwa labo onginike bona. 4 Mina ngikudumisile emhlabeni. njalo lezizinto ngizikhuluma emhlabeni. ukuze kugcwaliseke umbhalo. njengalokhu mina ngingesuye owomhlaba. babengabakho. njalo wanginika bona. 6 Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginike bona bevela emhlabeni. kodwa ukuze ubalondoloze ebubini. mina ngabalondoloza ebizweni lakho. 3 Lalokhu yimpilo elaphakade. Baba. ibanike impilo elaphakade. 9 Mina ngiyabakhulekela bona. 2 njengoba uyinikile amandla phezu kwayo yonke inyama. labo onginike bona. lokwakho kungokwami. balilondolozile ilizwi lakho. njalo ngidunyisiwe kubo. 13 Kodwa khathesi ngiza kuwe. ukuze konke oyinike khona. ihola selifikile. ngilawe uqobo ngobukhosi engangilabo kanye lawe ungakabi khona umhlaba. kuvela kuwe. wasephakamisela amehlo akhe ezulwini. lomhlaba ubazondile. ngoba bengeyisibo abomhlaba. njalo kakho kubo olahlekileyo. njengoba mina ngingesuye owomhlaba. ngoba bangabakho. njalo bayazi ngeqiniso ukuthi ngiphuma kuwe. kangikhulekeli umhlaba. kodwa basemhlabeni bona. ukuze babe lentokozo yami igcwaliseke kubo. 8 ngoba amazwi onginike wona. Umkhuleko kaJesu 17 17 UJesu wakhuluma lezizinto. 12 Lapho ngiselabo emhlabeni. ngibanikile wona.

lokuthi ubathandile. lokuze umhlaba wazi ukuthi wena ungithumile. kodwa lalabo abazakholwa kimi ngelizwi labo. lami ngibathuma emhlabeni. ngoba uJesu wayebuthana khona labafundi bakhe kanengi. njengathi simunye. ngoba wangithanda kungakasekelwa umhlaba. labo babe lami. ukuze umhlaba ukholwe ukuthi wena ungithumile. lapho okwakukhona isivande. waya khona belezibane lamalambi lezikhali. Ukubotshwa kukaJesu 18 18 UJesu esekhulumile lezizinto waphuma kanye labafundi bakhe waya ngaphetsheya kwesifudlana iKidroni. njengalokhu ungithandile. ngibanikile bona. waphuma wathi kubo: Lidinga bani? 5 Bamphendula bathi: UJesu weNazaretha. 24 Baba. ukuze bapheleliswe babe munye. owamnikelayo. wayeyazi indawo. lami kubo. yekelani laba bahambe. njalo ngizabazisa lona. ukuze babe munye. ekwazi konke okwakuzamehlela. angena kuso yena labafundi bakhe. esethethe isigaba samabutho. onginike yona. Baba. LoJudasi owamnikelayo laye wayemi labo. 7 Wasephinda wababuza wathi: Lidinga bani? Basebesithi: UJesu weNazaretha. UJesu wathi kubo: Mina nginguye. ukuze labo babe munye kithi. 22 Lenkazimulo mina onginike yona. lawe ukimi. 18 Njengalokhu wangithuma emhlabeni. ukuze babone inkazimulo yami. 8 UJesu waphendula wathi: Ngilitshelile ukuthi mina nginguye. kodwa mina ngikwazile. 25 Baba olungileyo. 26 njalo ngibazisile ibizo lakho. ukuze labo behlukaniswe eqinisweni. bawela phansi. 21 ukuze bonke babe munye. ilizwi lakho liliqiniso. 9 ukuze ligcwaliswe ilizwi ayelikhulumile elokuthi: Kulabo owanginika bona. labancedisi abavela kubapristi abakhulu labaFarisi. lalaba bayazi ukuthi wena ungithumile. bahlehla nyovane. ngakho uba lidinga mina. njengalokhu wena. angilahlanga lamunye . ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo. ukimi. 20 Njalo kangiceleli laba bodwa. 2 Njalo uJudasi laye. lami ngikuwe. 19 Njalo mina ngizehlukanisela bona. 3 Ngakho uJudasi. 6 Ngakho kuthe esithi kubo: Mina nginguye. labo onginike bona.UJohane 18 7 April 2007 119 eqinisweni lakho. ngithanda ukuthi lapho mina engikhona. 4 Kwathi uJesu. lomhlaba kawukwazanga. 23 Mina ngikubo.

ngoba wayenguyisezala kaKayafasi. wagadla inceku yompristi omkhulu. owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka. ukuthi kubalungele ukuthi umuntu oyedwa afele isizwe. njalo besotha. 16 kodwa uPetro wayemi ngaphandle emnyango. 21 Ubuzelani kimi? Buza labo abakuzwayo lokho engakukhuluma labo. Ukuthethwa kwecala likaJesu 15 USimoni Petro wasemlandela uJesu. langemfundiso yakhe. 18 Njalo izinceku labancedisi babemi bebase umlilo wamalahle.wabo. 19 Umpristi omkhulu wasembuza uJesu ngabafundi bakhe. 14 Kwakunguye uKayafasi owayecebise amaJuda. khangela. 17 Incekukazi engumlindisango encane yasisithi kuPetro: Kawusuye lawe omunye wabafundi balumuntu yini? Yena wathi: Kangisuye. Wasephuma lowomfundi omunye owayesaziwa ngumpristi omkhulu. wasengena loJesu egumeni lompristi omkhulu. kodwa uba kuhle. 11 UJesu wasesithi kuPetro: Buyisela inkemba yakho esikhwameni. lapho amaJuda abuthana khona ngesikhathi sonke. UPetro ulandula uJesu. 10 Kwathi-ke uSimoni Petro elenkemba wayihwatsha. kangiyikuyinatha yini? 12 Ngakho isigaba samabutho lenduna labancedisi bamaJuda bambamba uJesu. ngezikhathi zonke mina bengifundisa esinagogeni lethempelini. . wamngenisa uPetro. wamtshaya ngenduku. fakaza ngobubi. ungitshayelani? 24 UAnasi 1 22 wamwakala: kumbe. ngoba kwakumakhaza. Lebizo lenceku lalinguMalikusi. elomunye umfundi. njalo kangikhulumanga lutho ensitha. bona bayazazi izinto mina engazitshoyo. 22 Kwathi esetshilo lezizinto. waquma indlebe yayo yokunene. Lalowomfundi wayesaziwa ngumpristi omkhulu. wasekhuluma lomlindisangokazi. 20 UJesu wamphendula wathi: Mina ngikhulume obala emhlabeni. omunye wabancedisi owayemi khona wamwakala1 uJesu. uPetro laye wayemi labo esotha. esithi: Uphendula umpristi omkhulu njalo yini? 23 UJesu wamphendula wathi: Uba ngikhulume kubi. inkezo uBaba anginike yona. bambopha. 13 basebemusa kuqala kuAnasi.

26 Omunye wezinceku zompristi omkhulu. kodwa uBarabasi. njalo ngizele lokhu emhlabeni. . wathi: Mina kangikubonanga yini esivandeni ulaye? 27 UPetro wasebuya elandula. wathi: Limbeka calabani lumuntu? 30 Basebephendula bathi kuye: Uba lo ubengesuye owenza okubi. ukuze bangangcoli. 37 UPilatu wasesithi kuye: Ngakho uyinkosi yini? UJesu waphendula wathi: Utshilo wena. ukutshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo. kumbe abanye bakutshelile ngami? 35 UPilatu waphendula wathi: Kanti ngingumJuda mina? Isizwe sakini labapristi abakhulu bakunikele kimi. wasembiza uJesu. oyisinini somuntu uPetro aquma indlebe yakhe. kodwa kabangenanga bona endlini yombusi. kodwa uBarabasi wayengumphangi. wenzeni? 36 UJesu waphendula wathi: Umbuso wami kawusiwo walumhlaba. njalo kwakusekuseni. Ngakho amaJuda athi kuye: Kakuvunyelwa kithi ukubulala umuntu. wathi kuye: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? 34 UJesu wamphendula wathi: Uyazitsholo lokhu wena yini. wathi kuwo: Mina kangitholi lacala kuye. wathi: Kangisuye. ukuthi mina ngiyinkosi.120 7 April 2007 UJohane 19 wasemthuma ebotshiwe kuKayafasi umpristi omkhulu. ukuze ngifakazele iqiniso. 33 Ngakho uPilatu wabuye wangena endlini yombusi. uba umbuso wami ubungowalumhlaba. wokuthi ngilikhululele omunye ngePhasika. ngakasimlethanga kuwe. Wonke oweqiniso uyalizwa ilizwi lami. wabuya waphumela kumaJuda. 29 Ngakho uPilatu waphumela kubo. ngakho liyathanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini? 40 Wonke asememeza futhi. 31 UPilatu wasesithi kubo: Mthatheni lina. limahlulele njengomlayo wakini. 25 Kodwa uSimoni Petro wayemi esotha. 38 UPilatu wathi kuye: Liyini iqiniso? Kwathi esetshilo lokhu. kodwa khathesi umbuso wami kawusiwo owalapha. inceku zami bezizakulwa. kodwa ukuze badle iPhasika. 32 ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu alikhulumayo. Mina ngazalelwa lokhu. UJesu uphambi kukaPilatu 28 Basebemkhupha uJesu kuKayafasi bamusa endlini yombusi. basebesithi kuye: Kawusuye lawe omunye wabafundi bakhe yini? Walandula yena. athi: Hatshi lo. ukuze nginganikelwa kumaJuda. njalo lahle lakhala iqhude. 39 Kodwa lilomkhuba.

7 AmaJuda amphendula athi: Silomlayo thina. wathi kubo: Khangelani. ngoba mina kangitholi cala kuye.UJesu ugwetshelwa ukufa 19 19 Ngakho uPilatu wamthatha uJesu. ukuze abethelwe. ngakho onginikele kuwe ulesono esikhulu. wathi kuJesu: Uvela ngaphi wena? Kodwa uJesu kamnikanga mpendulo. wasesithi kumaJuda: Khangelani inkosi yenu! 15 Kodwa amemeza athi: Susa. ngoba uzenze iNdodana kaNkulunkulu. ukuze lazi ukuthi kangitholi lacala kuye. 13 Kwathi uPilatu esizwa lelilizwi wamkhuphela phandle uJesu. susa. 4 Wasebuya waphumela phandle uPilatu. 9 wangena futhi endlini yombusi. ethwele umqhele wameva embethe isembatho esiyibubende. njalo ngilamandla okukukhulula? 11 UJesu wamphendula wathi: Ungeke ube lamandla phezu kwami. Kodwa amaJuda amemeza athi: Uba ukhulula lo. 2 Labebutho beluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe. 5 Wasephumela phandle uJesu. bamemeza bathi: Bethela. wesaba kakhulu. 10 Khona uPilatu wathi kuye: Kawukhulumi lami yini? Kawazi yini ukuthi ngilamandla okukubethela. uba ungawanikwanga evela phezulu. Basebemthatha uJesu bamqhuba. wonke ozenza inkosi. basebemgqokisa isembatho esiyibubende. bethela! UPilatu wathi kubo: Mthatheni lina. kodwa ngesiHeberu iGabatha. uphikisana loKesari. 16 Ngakho wasemnikela kubo. 12 Kusukela lapho uPilatu wadinga ukumkhulula. endaweni ebizwa ngokuthi Gandelwe ngaMatshe. Nkosi yamaJuda! Basebemtshaya ngempama. wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela. 3 basebesithi: Bayethe. kawusuye umngane kaKesari. njalo kwakungaba lihola* lesithupha. . langokomlayo wethu ufanele ukufa. 14 njalo kwakungamalungiselelo ePhasika. 8 Kwathi uPilatu esizwa lelolizwi. limbethele. ngiyamkhuphela phandle kini. mbethele! UPilatu wathi kuwo: Ngibethele yini inkosi yenu? Abapristi abakhulu baphendula bathi: Kasilankosi ngaphandle kukaKesari. wamtshaya ngesiswepu. UPilatu wasesithi kubo: Khangelani umuntu! 6 Kwathi bembona abapristi abakhulu labancedisi.

sebembethele uJesu. ethiwa ngesiHeberu iGolgotha. ngulowo lalowo owebutho waba lesabelo. ukuze kugcwaliseke umbhalo. kodwa ukuthi lo wathi: NgiyiNkosi yamaJuda. baluhloma kuhisope*. wasekhothamisa ikhanda. kodwa asisenzele inkatho. lomfundi amthandayo bemi khona. njalo basuswe. 25 Kwakumi esiphambanweni sikaJesu unina. khangela indodana yakho. ngoba kwakungamalungiselelo. uMariya umkaKlophasi. 28 Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke kwasekuphelile. basebegcwalisa uzipho ngeviniga. balusa emlonyeni wakhe. bephula imilenze yowokuqala leyomunye ababebethelwe laye. wathi kunina: Mama. ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Babelana izembatho zami. wathi: Kuphelile. basebezenza izabelo ezine. 24 Ngakho bakhulumisana besithi: Kasingasidabuli. wasiphanyeka esiphambanweni. 22 UPilatu waphendula wathi: Engikubhalileyo. njalo kwakubhalwe ngesiHeberu. ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha (ngoba lolosuku lwesabatha lwalulukhulu). ngesiRoma. kodwa isigqoko sasingelamthungo. ngapha langapha. Azenza-ke lezizinto amabutho.UJohane 20 7 April 2007 121 Ukubethelwa lokufa kukaJesu 17 Kwathi ethwele isiphambano sakhe waphuma waya endaweni ethiwa yiNdawo yokhakhayi. ukuthi sizakuba ngesikabani. labanye ababili kanye laye. 33 . 21 Abapristi abakhulu bamaJuda basebesithi kuPilatu: Ungabhali ukuthi: INkosi yamaJuda. 30 Kwathi-ke uJesu elamukele iviniga. ngesiGriki. lodadewabo kanina. 29 Kwakubekwe isitsha sigcwele iviniga. 26 Ngakho uJesu ebona unina. wanikela umoya. 19 UPilatu wasebhala lesaziso. acela uPilatu ukuthi yephulwe imilenze yabo. 18 lapho abambethela khona. njalo uJesu ephakathi. lesigqoko. wathi: Ngomile. ngoba indawo lapho uJesu ayebethelwe khona yayiseduze lomuzi. Kusukela ngalelohola umfundi wamthatha wamusa kwakhe. bathatha izembatho zakhe. 27 Emva kwalokho wathi kumfundi: Khangela unyoko. loMariya Magadalena. 23 Kwathi abebutho. njalo kwakubhalwe ukuthi: UJESU WENAZARETHA INKOSI YAMAJUDA. selukiwe sonke kusukela phezulu. 32 Ngakho abebutho beza. benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami. 20 Lesisaziso-ke abanengi bamaJuda basifunda. ngikubhalile. 31 Ngakho amaJuda.

36 Ngoba lezizinto zenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo ukuthi: Kakuyikwephulwa thambo lakhe. 34 kodwa omunye webutho wamgwaza ngomkhonto ehlangothini. njengomkhuba welahlo lamaJuda. wasebona ilitshe lisusiwe engcwabeni. basigoqela ngamalembu acolekileyo kanye lamakha. kodwa . 2 Ngakho wagijima waya kuSimoni Petro lakomunye umfundi uJesu ayemthanda. 3 Ngakho uPetro waphuma lomunye umfundi. kodwa ekufihla ngenxa yokwesaba amaJuda. wacela kuPilatu ukuze asuse isidumbu sikaJesu. owafika kuJesu kuqala ebusuku. kusesemnyama. 4 Basebegijima bobabili kanyekanye. Ngakho weza wasisusa isidumbu sikaJesu.kodwa sebefika kuJesu. lesivandeni kwakulengcwaba elitsha. okwakungazanga kubekwe muntu kulo. kabayephulanga imilenze yakhe. Ukungcwatshwa kukaJesu 38 Kwathi emva kwalezizinto uJosefa weArimathiya. 39 Kwasekusiza loNikodima. wasesithi kubo: Bayisusile iNkosi engcwabeni. baya engcwabeni. njalo kasazi lapho abayibeke khona. ephethe inhlanganiso yemure* lenhlaba engaba amaphawundi alikhulu. 35 Yena owabonayo ufakazile. 42 Ngenxa yamalungiselelo amaJuda ambeka lapho-ke uJesu. 37 Njalo lomunye umbhalo uthi: Bazamkhangela abamgwazileyo. ukuze lina likholwe. kodwa lomunye umfundi wagijima phambili ngesiqubu kuloPetro. 41 Njalo kwakukhona kuleyondawo ayebethelwe khona isivande. njalo ubufakazi bakhe buqinisile. owayengumfundi kaJesu. Ukuvuka kukaJesu 20 20 Kwathi ngolokuqala lweviki uMariya Magadalena wafika engcwabeni ekuseni kakhulu. njalo kwahle kwaphuma igazi lamanzi. ngoba ingcwaba laliseduze. yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma okuliqiniso. futhi uPilatu wavuma. 40 Basebesithatha isidumbu sikaJesu. kwathi bebona ukuthi wayesefile. 5 Kwathi ekhothama elunguza wabona amalembu acolekileyo endlelwe. wafika kuqala engcwabeni.

kodwa wayengamazi ukuthi nguJesu. kwathi esakhala. lingabekwanga emalenjini acolekileyo. 13 Zona zasezisithi kuye: Mama. wayengekho labo mhla uJesu efika. 10 Basebesuka futhi abafundi baya kibo.122 7 April 2007 UJohane 21 kangenanga. 12 wasebona ingilosi ezimbili zembethe ezimhlophe zihlezi. 23 Loba ngobani nxa lithethelela izono zabo. olokuqala lweviki. wathi kubo: Ukuthula kakube kini. 19 Kwathi kusihlwa ngalolosuku. wakhothama walunguza engcwabeni. uba wena umsusile. 22 Kwathi esetshilo lokhu waphephetha phezu kwabo wathi kubo: Yemukelani uMoya oNgcwele. Ngakho abafundi bathokoza beyibona iNkosi. ngenxa yokwesaba amaJuda. ngoba kangikenyukeli kuBaba. 18 UMariya Magadalena weza wababikela abafundi ukuthi uyibonile iNkosi. ngitshele lapho ombeke khona. wathi kuye: Nkosi. wabona uJesu emi. kodwa yana kubafowethu. 24 Kodwa uTomasi. lami ngiyalithuma. 17 UJesu wathi kuye: Ungangibambi. 25 Ngakho abanye abafundi bathi . leminyango ivaliwe lapho abafundi ababehlangene khona. wabona amalembu acolekileyo endlelwe. loba ngobani nxa lizibamba ezabo. 16 UJesu wathi kuye: Mariya! Yena watshibilika wathi kuye: Raboni! Okuyikuthi: Mfundisi. 20 Njalo esetshilo lokhu wabatshengisa izandla zakhe lohlangothi lwakhe. njengoba uBaba engithumile. njalo imtshelile lezizinto. enye isemakhanda. wabona. lapho isidumbu sikaJesu ebesilele khona. kodwa lendluliwe lisendaweni yalo lodwa. wakholwa. lakuNkulunkulu wami lakuNkulunkulu wenu. othiwa liPhahla. 21 UJesu wasebuya esithi kubo: Ukuthula kakube kini. ukhalelani? Wathi kuzo: Ngoba bayithethe iNkosi yami. lenye isenyaweni. omunye wabalitshumi lambili. zibanjiwe. bathethelelwe. uthi kubo: Ngiyenyukela kuBaba lakuYihlo. wangena engcwabeni. 9 ngoba babengakaqedisisi umbhalo. uJesu wafika wema phakathi. 14 Kwathi esetshilo lezizinto watshibilika. ukhalelani? Udinga bani? Yena ecabanga ukuthi ngumphathi wesivande. 8 Ngakho wasengena laye omunye umfundi owayefike kuqala engcwabeni. 15 UJesu wathi kuye: Mama. Ukuzibonakalisa kukaJesu 11 Kodwa uMariya wema engcwabeni phandle ekhala. njalo kangazi lapho abayibeke khona. othi ubemele ukuvuka kwabafileyo. 7 lelembu lobuso elalisekhanda lakhe. 6 USimoni Petro wasefika emlandela. njalo mina ngizamthatha.

loTomasi othiwa liPhahla. labanye ababili babafundi bakhe. wathi kuye: Nkosi yami loNkulunkulu wami! 29 UJesu wathi kuye: Ngoba usungibonile. 4 Kwathi sekusemadabukakusa uJesu wema ekhunjini. njalo letha isandla sakho. kodwa ngalobobusuku kababambanga lutho. 5 Ngakho uJesu wathi kubo: Bantwana. ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKristu iNdodana kaNkulunkulu. 26 Njalo emva kwensuku eziyisificaminwembili abafundi bakhe babephakathi futhi. ubone izandla zami. njalo ngibeke izandla zami ehlangothini lwakhe. loNathaniyeli oweKana yeGalili. ezingalotshwanga kulolugwalo. usifake ehlangothini lwami. ukholiwe. kangisoze ngikholwe. 31 Kodwa lezi zilotshiwe.kuye: Siyibonile iNkosi. Kodwa yena wathi kubo: Uba ngingaboni ezandleni zakhe amanxeba ezipikili. 27 Wasesithi kuTomasi: Letha umunwe wakho lapha. njalo ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili. Tomasi. njalo wazibonakalisa ngalindlela. njalo ungabi ngongakholwayo. Bathi kuye: Lathi sizahamba lawe. 28 UTomasi wasephendula. 2 Babendawonye oSimoni Petro. lilokudla . babusisiwe abangabonanga. kodwa abafundi babengazi ukuthi nguJesu. 3 USimoni Petro wathi kubo: Ngiyahamba ngiyegola inhlanzi. UJesu uzibonakalisa kubafundi bakhe elwandle lweTiberiyasi 21 21 Emva kwalezizinto uJesu wabuya wazibonakalisa kubafundi elwandle lweTiberiyasi. njalo ukuze likholwa libe lempilo ebizweni lakhe. UJesu wafika. lamadodana kaZebediya. loTomasi elabo. wema phakathi wathi: Ukuthula kakube kini. kodwa okholwayo. Umsebenzi wevangeli 30 Njalo uJesu wazenza lezinye izibonakaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe. kanti bakholiwe. Basebephuma bahle bangena emkhunjini. iminyango ivaliwe.

9 Kwathi sebekhuphukele emhlabathini. loba zazinengi kangaka. 20 UPetro etshibilika wabona umfundi uJesu amthandayo elandela.UJohane 21 7 April 2007 123 yini? Bamphendula bathi: Hatshi. wena uyakwazi konke. etshengisa indlela yokufa ayezadumisa uNkulunkulu ngayo. 18 Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe: Usemutsha. lenhlanzi ngokunjalo. imbule kalidabukanga. yena futhi owayeyeme esifubeni sakhe ekudleni owathi: Nkosi. Kodwa kakho kubafundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi: Ungubani wena? Ngoba bakwazi ukuthi yiNkosi. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla. 14 Lokhu sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi. 7 Ngakho lowomfundi uJesu ayemthanda wathi kuPetro: YiNkosi. ngubani ozakunikela? 21 Kwathi uPetro embona wathi kuJesu: Nkosi. 19 Lalokhu wakutsho. ngoba babengekhatshana lomhlabathi. njalo lizathola. babona umlilo wamalahle khona kulenhlanzi zibekwe phezu kwawo. wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. 13 UJesu wasesiza. uyangithanda yini? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini? Wasesithi kuye: Nkosi. USimoni Petro. 10 UJesu wathi kubo: Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba. 8 Kodwa abanye abafundi beza ngomkolo. wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. akuse lapho ongathandi khona. wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda. uyangithanda yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi. wagqoka isembatho ngoba wayenqunu. esezwile ukuthi yiNkosi. ligcwele inhlanzi ezinkulu. wahudulela emhlabathini imbule. 16 Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona. uzakwelula izandla zakho. esevukile kwabafileyo. waseziphosela olwandle. 11 USimoni Petro wasekhwela. Ukholo lukaPetro 15 Sebedlile. 6 Wasesithi kubo: Phosani imbule ehlangothini lokunene lomkhumbi. njalo babengaselakho ukulidonsa ngenxa yobunengi benhlanzi. Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela. bedonsa imbule lenhlanzi. wawuzibopha. lesinkwa. omunye abesekubopha. 17 Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona. kodwa kungaba zingalo ezingamakhulu amabili. UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla. uyangithanda kulalaba yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi. uhamba lapho othanda khona. wabanika. 12 UJesu wathi kubo: Wozani lidle. kodwa nxa usumdala. ikhulu lamatshumi amahlanu lantathu. kodwa lo-ke? 22 UJesu wathi . wathatha isinkwa. uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona. Basebephosa. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami.

ulani lakho? Ngilandela wena. 25 Njalo zikhona lezinye izinto ezinengi uJesu azenzayo. ukuthi lowomfundi kayikufa.kuye: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike. ukuthi kayikufa. uba bezilotshiwe zonke ngazinye. . kodwa wathi: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike. ulani lakho? Isicino 24 Nguye lowomfundi ofakaza ngalezizinto. kanti uJesu katshongo kubo. njalo siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. lozibhalileyo. Ameni. 23 Ngakho lelilizwi laphumela kubazalwane. ngicabanga ukuthi lomhlaba lawo ubungebelendawo yengwalo ezilotshiweyo.

wabalaya ukuthi bangasuki eJerusalema. esenyuka. wakhutshulwa bekhangele. loMathewu. 11 njalo athi: Madoda maGalili. limeleni lijolozele ezulwini? UJesu lo. leyezi lamsusa emehlweni abo. ngakho konke uJesu aqala ukukwenza lokukufundisa.Imisebenzi 1 7 April 2007 125 IMISEBENZI YABAPHOSTOLI Isingeniso 1 1 Umbiko wokuqala ngawenza. wabonwa yibo okwensuku ezingamatshumi amane. umango wohambo lwesabatha. 10 Bathi besajolozele ezulwini. Ukwenyuka kukaJesu 6 Kwathi sebebuthene bambuza bathi: Nkosi. 4 Kwathi ehlangene labo. osuswe kini wenyukiselwa ezulwini. 14 Bonke laba . uPetro loJakobe loJohane uFiliphu loTomasi. uBartolomewu uJakobe kaAlfewu loSimoni loJudasi kaJakobe. eseduze leJerusalema. njalo libe ngabafakazi bami eJerusalema kanye layo yonke iJudiya leSamariya. ekhuluma ngezinto ezimayelana lombuso kaNkulunkulu. 5 ngoba ngeqiniso uJohane wabhabhathiza ngamanzi. 3 wazibonakalisa futhi kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obunengi obuqinisekileyo. kodwa balindele isithembiso sikaBaba. kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele kungakadluli insuku ezinengi. khona. 13 Kwathi ababehlala loAndreya. elasizwa ngami. esefikile phezu kwenu uMoya oNgcwele. amadoda amabili ema labo elezembatho ezimhlophe. 8 kodwa lizakwemukela amandla. 9 Kwathi esetshilo lezizinto. 12 Basebebuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa ngeyoMhlwathi. esebalayile ngoMoya oNgcwele abaphostoli ayebakhethile. umZelothi. njalo kuze kube semkhawulweni womhlaba. uzabuyisela umbuso kuIsrayeli kulesisikhathi yini? 7 Wasesithi kubo: Kakusikho okwenu ukwazi izikhathi kumbe imizuzu ayimisileyo uBaba ngawakhe amandla. o Teyofilu. uzabuya ngokunjalo ngendlela elimbone esiya ngayo ezulwini. 2 kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo. njalo khangela.

uMoya oyiNgcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavida ngoJudasi. 23 Basebemisa ababili. kanye labesifazana loMariya unina kaJesu. omunye wabo kabe ngumfakazi kanye lathi wokuvuka kwakhe. 18 Lo-ke wathenga isiqinti ngomvuzo wobubi. uJudasi aphambuka kuso. othiwa futhi nguJustusi. wasebalwa kanye labaphostoli abalitshumi lanye. loMathiyasi. lemibilini yakhe yonke yachitheka. uJosefa othiwa nguBarsaba. kwakulexuku labantu ndawonye elalingaba likhulu lamatshumi amabili. benyukela endlini ephezulu. owayengumholi walabo abambambayo uJesu.baphikelela bengqondonye emkhulekweni lekuncengeni. lokuthi: Omunye kathathe isikhundla sakhe. omkhethileyo 25 ukwemukela isabelo kulinkonzo lobuphostoli. waya endaweni engeyakhe. wawa ngekhanda wadabuka phakathi. okuyikuthi iSiqinti segazi. njalo kungabi khona ohlala kuwo. njalo wemukela isabelo salinkonzo. 22 kusukela ebhabhathizweni lukaJohane. 21 Ngakho kumele ukuthi kulawomadoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho iNkosi uJesu yayingena njalo iphuma phakathi kwethu. sebengenile. 20 Ngoba kulotshiwe egwalweni lweziHlabelelo ukuthi: Umuzi wakhe kawube lunxiwa. 26 Basebebapha inkatho yabo. tshengisa kulaba ababili oyedwa. Ukukhethwa kukaMathiyasi 15 Kwathi ngalezonsuku uPetro wasukuma phakathi kwabafundi. wena owaziyo inhliziyo zabo bonke. wathi: 16 Madoda bazalwane. lapho . njalo labafowabo. kwakumele ukuthi lumbhalo ugcwaliswe. 19 Njalo kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema. kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo kithi. saze sabizwa lesosiqinti ngolimi lwakibo ngokuthi iAkeldama. 17 ngoba wayebalwe kanye lathi. 24 Basebekhuleka besithi: Wena Nkosi. lenkatho yadla uMathiyasi.

126 7 April 2007 Imisebenzi 2 Ukufika kukaMoya oNgcwele inyama. njengalokhu uMoya wabanika ukuphumisela. waphakamisa ilizwi lakhe. 10 zeFrigiya lezePamfiliya. 11 amaKrete lamaArabiya. babendawonye bengqondonye bonke. pho. avela kuso sonke isizwe salezo ezingaphansi kwezulu. lezeJudiya lezeKaphadosiya. njalo lilalelisise amazwi ami. zasezihlala phezu kwalowo lalowo wabo. 2 Kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengowokuvunguza komoya olamandla. lapho lelilizwi selenziwe. 5 Kwakuhlala-ke eJerusalema amaJuda. zePontusi lezeAsiya. njengoba lina licabanga. njalo wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. 12 Bonke basebemangala kakhulu badideka. bakhulumisana bathi: Khangelani bonke laba abakhulumayo kayisibo abeGalili yini? 8 Kungani. basebeqala ukukhuluma ngezinye indimi. bakhulumisana besithi: Lokhu kungaba yini? 13 Kodwa abanye bahleka usulu bathi: Basuthi iwayini elitsha. 4 Basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele. ngoba ngulowo lalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakibo. ngoba kulihola lesithathu* losuku. 3 kwasekubonakala kubo inlimi ezehlukanisiweyo kungathi ngezomlilo. zeGibithe lezengxenye zeLibiya eduze leKurene. amadoda aqotho. utsho uNkulunkulu. lezakhi zeMesopotamiya. lamadodana enu lamadodakazi enu 2 2 Kwathi selugcwalisekile usuku lwePentekoste*. 15 Ngoba laba kabadakwanga. 6 Kwathi sekulalo umdumo1. 7 Basebemangala kakhulu bonke bababaza. 16 kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli: 17 Njalo kuzakuthi ensukwini zokuphela. amaJuda labaphendukela kumaJuda. thina sibezwa ngamunye wabo ngolimi lwakithi esazalwa lalo? 9 AmaPathiya lamaMede lamaElamu. lezihambi ezingamaRoma. Intshumayelo kaPetro 14 Kodwa uPetro emi labalitshumi lanye. kakwaziwe kini lokhu. ngizathulula okoMoya wami phezu kwayo yonke 1 umdumo: Gr. . wasesithi kubo: Madoda maJuda. siyabezwa bekhuluma ngendimi zakithi imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. lani lonke elihlala eJerusalema. ixuku labuthana ndawonye ladubeka.

26 ngakho inhliziyo yami yajabula. . njalo zizaprofetha. lamajaha enu abone imibono. ake ngikhulume2 kini ngokusobala ngokhokho uDavida. esamukele 2 29 ake ngikhulume: kumbe. wonke obiza ibizo leNkosi uzasindiswa. 18 njalo laphezu kwenceku zami lencekukazi zami ngalezonsuku ngizathulula okoMoya wami. lenyama yakhe kayikubonanga ukubola. 28 Wangazisa indlela zempilo. 21 kuzakuthi. 33 Ngakho ephakanyiswe ngakwesokunene sikaNkulunkulu. ngezandla zabangelamthetho lambethela lambulala. uzangigcwalisa ngenjabulo ebusweni bakho. ukuze ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi. 27 ngoba kawuyikutshiya umphefumulo wami esihogweni. lengcwaba lakhe likhona kithi kuze kube lamuhla. lezibonakaliso emhlabeni phansi. zwanini lamazwi. ukuthi esithelweni sokhalo lwakhe ngokwenyama uzavusa uKristu. 24 yena uNkulunkulu wamvusa. ukuthi wafa njalo wangcwatshwa. uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu. ngoba ingakwesokunene sami. lomlilo. 29 Madoda bazalwane.azaprofetha. labadala benu baphuphe amaphupho. 32 UJesu lo uNkulunkulu wamvusa. lolimi lwami lwathokoza. ukuthi umphefumulo wakhe kawutshiywanga esihogweni. umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla langezimangaliso langezibonakaliso. ukuze nginganyikinyeki. 19 Njalo ngizaveza izimangaliso ezulwini phezulu. ngitsho lenyama yami izahlala ethembeni. lungakafiki usuku lweNkosi olukhulu loludumisekayo. 25 Ngoba uDavida uthi ngaye: Ngangibona iNkosi phambi kwami njalonjalo. esethukulule inhlungu zokufa. leyezi lentuthu. 22 Madoda maIsrayeli. 20 ilanga lizaphendulwa umnyama. 31 ebonile ngaphambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu. singabafakazi balokhu thina sonke. lenyanga igazi. igazi. ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuye. 30 Yena-ke engumprofethi. uJesu weNazaretha. njengalokhu lisazi lani uqobo lwenu. njalo kawuyikunikela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. kuvunyelwe ngikhulume. 23 yena lo esenikelwe ngecebo elimisiweyo langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu lamthatha. ngoba kwakungelakwenzeka ukuthi abanjwe yikho.

lekuhlephuleni isinkwa lemikhulekweni. njalo kwenziwa ngabaphostoli izimangaliso lezibonakaliso ezinengi. 39 Ngoba isithembiso ngesenu. libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono. uJesu lo elambethelayo. 41 Ngakho abalemukelayo ilizwi lakhe ngokuthokoza babhabhathizwa. 46 Insuku ngensuku basebephikelela nganhliziyonye ethempelini. ngobunengi ezababizela kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu. kodwa yena uqobo lwakhe uthi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami. lesabantwana benu. uthulule lokhu khathesi elikubonayo lelikuzwayo. besidla ndawonye ngentokozo langenhliziyo emhlophe. 44 Njalo bonke abakholwayo babendawonye.Imisebenzi 3 7 April 2007 127 kuBaba isithembiso sikaMoya oNgcwele. 40 Langamanye amazwi amanengi wafakaza wabakhuthaza wathi: Zisindiseni kulesisizukulwana esiphambeneyo. Ukuphenduka lokubhabhathizwa kwabazinkulungwane ezintathu 37 Bathi ukuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni. bethandeka ebantwini bonke. 34 Ngoba uDavida kenyukelanga emazulwini. LeNkosi yengezelela ebandleni insuku ngensuku labo abasindiswayo. 43 Lokwesaba kwehlela phezu kwayo yonke imiphefumulo. ukuthi uNkulunkulu umenzile kokubili ukuba yiNkosi loKristu. njengokuswela komunye lomunye. behlephula isinkwa izindlu ngezindlu1. sizakwenzani? 38 UPetro wasesithi kubo: Phendukani. lesabo bonke abakhatshana. 47 bedumisa uNkulunkulu. ngalolosuku kwengezelelwa imiphefumulo engaba zinkulungwane ezintathu. njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele. UPetro usilisa umuntu oyisiqhuli 3 3 . 45 basebethengisa izinto lempahla zabo. basebesithi kuPetro lakwabanye abaphostoli: Madoda bazalwane. 35 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho. basebesabelana bonke. babelezinto zonke bezihlanganyela. Ibandla leJerusalema 42 Basebephikelela ekufundiseni kwabaphostoli lekuhlanganeni. 36 Ngakho indlu kaIsrayeli yonke kayazi isibili.

6 Kodwa uPetro wathi: Isiliva legolide kangilakho. 3 Eyathi ibona uPetro loJohane sebezangena ethempelini. limangalelani ngalokhu. yangena labo ethempelini. 4 UPetro waseyijolozela eloJohane. elayinikelayo lina. laselicela ukuthi liphiwe indoda engumbulali. uNkulunkulu wabobaba bethu. layiphika phambi kobuso bukaPilatu. yena esequme ukuyikhulula. 2 Kwasekulethwa indoda ethile eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina. uyidumisile iNdodana yakhe uJesu. UPetro ukhuluma ngoKristu ukuthi uyiNkosi yempilo 11 Kwathi isiqhuli esasisilisiwe sibambelele kuPetro loJohane. 14 Kodwa lina lamphika oNgcwele loLungileyo. kumbe lisijolozelelani. Ebizweni likaJesu Kristu umNazaretha. 15 laselibulala uMqali wempilo. 12 Kwathi uPetro ekubona lokho waphendula ebantwini: Madoda maIsrayeli. yacela isipho. 7 Waseyibamba ngesandla sokunene wayisukumisa. kodwa lokho engilakho. idumisa uNkulunkulu. sukuma uhambe. 8 yasisithi lothu yema yasihamba. basebegcwala ukumangala lokusanganiseka ngalokho okwenzeka kuyo. .UPetro loJohane basebesenyukela bonke ethempelini ngehola lomkhuleko elesificamunwemunye*. ekhaya. ukuthi icele isipho kulabo abangenayo ethempelini. ababeyibeka insuku ngensuku esangweni lethempeli elithiwa eliHle. ihamba iseqa njalo idumisa uNkulunkulu. ilindele ukuthi izakwemukela ulutho kubo. ngizakunika khona. njalo kwahle kwaqiniswa inyawo lenqagala zayo. 10 basebeyazi ukuthi yiyo eyayihlalela isipho esangweni eliHle lethempeli. wathi: Sikhangele! 5 Yasibananzelela. ngokungathi ngawethu amandla kumbe ukulunga simenze ukuthi lo ahambe? 13 UNkulunkulu kaAbrahama lokaIsaka lokaJakobe. bemangala kakhulu. 9 Njalo bonke abantu bayibona ihamba. amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo. 1 46 izindlu ngezindlu: kumbe. bonke abantu bagijimela kubo ndawonye ekhulusini elithiwa elikaSolomoni.

loba ngubani ongayikumlalela lowomprofethi. ngokuliphendula ngulowo lalowo ebubini bakhe. lobunengi bamadoda babungaba zinkulungwane ezinhlanu. akukhuluma phambili ngomlomo wabaprofethi bakhe bonke. 16 Njalo ngokholo ebizweni lakhe. wonke umphefumulo. 26 UNkulunkulu. labesivumelwano uNkulunkulu asenza labobaba bethu.128 7 April 2007 Imisebenzi 4 esingabafakazi bakho thina. bazalwane. labo bonke abendlu yompristi 1 1 induna: kumbe. njalo betshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu. esithi kuAbrahama: Langenzalo yakho zizabusiswa zonke izizukulwana zomhlaba. loAleksandro. kusukela kuSamuweli labalandelayo. bamemezela phambili lezinsuku. 2 benengekile ngoba babefundisa abantu. abapristi lenduna1 yethempeli labaSadusi babafikela. 21 okumele ukuthi izulu limamukele kuze kufike izikhathi zokubuyisela konke. wagcwalisa ngalindlela. lokholo olungaye lumnike lokhukusila okupheleleyo phambi kwenu lonke. umbusi. lo elimbonayo lelimaziyo ibizo lakhe limqinisile. 22 Ngoba uMozisi wathi kubobaba: INkosi uNkulunkulu wenu izalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami. uNkulunkulu akutshoyo ngomlomo wabo bonke abaprofethi bakhe abangcwele endulo. bonke abakhulumayo. ukuthi uKristu uzahlupheka. 23 Njalo kuzakuthi. omkhulu. 3 babadumela ngezandla. babafaka esitokisini kwaze kwaba kusisa. 5 Kwasekusithi kusisa kwabuthana ababusi labadala lababhali babo eJerusalema. 20 njalo ithume lo owamenyezelwa kini phambili. 6 loAnasi umpristi omkhulu. 18 Kodwa uNkulunkulu. ukuze kwesulwe izono zenu. Ukubotshwa kukaPetro loJohane 4 4 Kwathi besakhuluma ebantwini. 17 Njalo khathesi. uJesu Kristu. loKayafasi. loJohane. wayithuma kini kuqala ukulibusisa. njengababusi benu futhi. ngiyazi ukuthi lakwenza ngokungazi. babuza: Lokhu lina likwenze ngawaphi amandla kumbe ngaliphi . yena lizamlalela kukho konke azakukhuluma kini. 19 Ngakho phendukani libuye futhi. eseyivusile iNdodana yakhe uJesu. ukuze kufike izikhathi zokukhudumala ezivela ebusweni beNkosi. uzachithwa ebantwini. 4 Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa. 24 Njalo labaprofethi bonke. 7 sebebamise phakathi. ngoba kwasekuhlwile. 25 Lina lingabantwana babaprofethi.

bengatholi lutho lokubajezisa. ngaye lo umi lapha phambi kwenu esesilile. kusobala kubo bonke abahlezi eJerusalema. ukuthi yena usindiswe ngani. lina elambethelayo. njalo babazi ukuthi babeloJesu. 17 kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu. 14 kodwa bebona umuntu osilisiweyo emi labo. 10 kakwaziwe yini lonke laso sonke isizwe sakoIsrayeli. babengelakuphika lutho. njalo besazi ukuthi bangabantu abangafundanga njalo bangabantu nje. 18 Basebebabiza. kasilakuyekela ukuzikhuluma. 15 Kodwa sebebalayile ukuthi baphume phandle emphakathini. babayekela bahamba. 11 Yena lo uyilitshe elaliwa yini abakhi. 19 Kodwa uPetro loJohane babaphendula bathi: Uba kulungile phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kuloNkulunkulu.ibizo? 8 Khona uPetro egcwaliswe uMoya oNgcwele wathi kubo: Babusi babantu labadala bakoIsrayeli. yehlukanisani. bamangala. eseliyinhloko yengonsi. 9 nxa thina sibuzwa lamuhla ngomsebenzi omuhle emuntwini obuthakathaka emzimbeni. 24 Kwathi bona sebezwile baphakamisela ilizwi nganhliziyonye kuNkulunkulu. wena . uNkulunkulu owamvusayo kwabafileyo. 22 Ngoba umuntu wayeleminyaka edlula amatshumi amane esenziwa kuye lesisibonakaliso seselapho. bababikela konke abapristi abakhulu labadala abakutshiloyo kubo. izinto esizibonileyo lesizizwileyo. 16 besithi: Sizabenzani lababantu? Ngoba ukuthi isibonakaliso esidumisekayo senziwa yibo. esimele sisindiswe ngalo. 13 Kwathi bebona isibindi sikaPetro loJohane. asibaqonqosele ukuthi bangabe besakhuluma lamuntu ngalelibizo. babalaya ukuthi bangakhulumi lakanye njalo bangafundisi ngebizo likaJesu. 12 Njalo kalukho usindiso komunye. basebesithi: Nkosi. ukuthi ngebizo likaJesu Kristu umNazaretha. 20 Ngoba thina. 21 Kwathi sebebaqonqosele futhi. bacebisana bodwa. ngoba njalo kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini. ngoba bonke badumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. ngenxa yabantu. Ukukhuleka kwebandla 23 Kwathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo. njalo singephike.

kungani uSathane egcwalise inhliziyo yakho. basebekhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. 28 ukwenza konke isandla sakho lecebo lakho elakumisa phambili ukuthi kwenzeke. umKuprosi ngokuzalwa. wayibeka enyaweni zabaphostoli. bathengisa impahla. sesithengisiwe besingekho emandleni . uqambe amanga1 kuMoya oyiNgcwele. 36 Kwathi uJose owabizwa ngabaphostoli ngokuthi nguBarnabasi. loSafira umkakhe. yaletha ingxenye ethile yayibeka enyaweni zabaphostoli. basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele. kwabelwa ngulowo lalowo njengokuswela kwakhe. UAnaniya loSafira 5 5 Kodwa indoda ethile uAnaniya ngebizo. bonke uHerodi loPontiyusi Pilatu. 35 bayibeka enyaweni zabaphostoli. khangela ukusonga kwabo. 37 elesiqinti. 30 ngokuthi welule isandla sakho ukusilisa. kanye labezizwe labantu bakoIsrayeli. 3 Kodwa uPetro wathi: Ananiya. njalo ugodle entengweni yesiqinti? 4 Sisekhona besingesiso esakho.Imisebenzi 5 7 April 2007 129 unguNkulunkulu owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho. bathengisa baletha intengo zalokho okuthengisiweyo. labantu banakane okuyize? 26 Amakhosi omhlaba ema. ngoba bonke ababelemihlaba kumbe izindlu. 31 Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo. 33 Langamandla amakhulu abaphostoli baveza ubufakazi bokuvuka kweNkosi uJesu. okuyikuthi ngokuphendulelwa. 2 yagodla entengweni. umLevi. lokuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngebizo leNdodana yakho engcwele uJesu. ubusunika inceku zakho ukuthi zikhulume ilizwi lakho ngesibindi sonke. lababusi bahlangana ndawonye ukumelana leNkosi. 25 okwathi ngomlomo wenceku yakho uDavida wathi: Kungani abezizwe bexokozela. Nkosi. lomkakhe ekwazi. indodana yenduduzo. njalo kungekho oyedwa owathi ezintweni alazo ngezakhe. lokumelana loGcotshiweyo wayo. wathengisa. 29 Njalo ngalesisikhathi. waletha imali. owayigcobayo. 27 ngoba isibili bahlangana ndawonye bemelane leNdodana yakho engcwele uJesu. kodwa bahlanganyela izinto zonke. lomusa omkhulu waba phezu kwabo bonke. 34 Ngoba kwakungekho futhi oswelayo phakathi kwabo. Ukuhlanganyela kwebandla izinto zonke 32 Lexuku labakholwayo lalinhliziyonye lomoya munye.

lomkakhe wangena engakwazi okwenzakeleyo. lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwabo bonke abazizwayo lezizinto. 1 3 uqambe amanga: kumbe. ukhohlise. lamajaha engena amfica esefile. 15 baze bathwalela phandle emigwaqweni2 abagulayo. basiliswa bonke. 10 Njalo wahle wawela phansi enyaweni zakhe. babenhliziyonye bonke ekhulusini likaSolomoni.akho yini? Kungani ukuthi ubeke lesisenzo enhliziyweni yakho? Kawuqambanga amanga ebantwini kodwa kuNkulunkulu. Wasesithi: Yebo. . basebebabeka ezinhlakeni lemacansini. 14 njalo abakholwayo bengezelelwa banda eNkosini. ukuthi isiqinti lisithengise ngokungaka. 2 15 emigwaqweni: kumbe. Izimangaliso zabaphostoli 12 Njalo ngezandla zabaphostoli kwenziwa izibonakaliso lezimangaliso ezinengi ebantwini. 9 UPetro wasesithi kuye: Kungani ukuthi livumelane ukulinga uMoya weNkosi? Khangela. 8 UPetro wasemphendula wathi: Ngitshele. lakubo bonke abazizwayo lezizinto. 11 Lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwebandla lonke. kuwo wonke umgwaqo. 16 Njalo lamaxuku avela emizini ezingelezeleyo babuthana ndawonye eJerusalema. amaxuku womabili amadoda labesifazana. 7 Kwasekusithi sekungaba ngamahola amathathu kwedlule. ukuze kuthi lapho uPetro esiza lesithunzi sibasibekele abanye babo. ngokungaka. 6 Lamajaha asuka amgoqela asemthwalela ngaphandle amngcwaba. kodwa abantu babebahlonipha kakhulu. 5 Kwathi uAnaniya esizwa lamazwi. asemthwalela ngaphandle amngcwaba eduze kwendoda yakhe. 13 Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo. wawela phansi waphela. lawe bazakuthwalela ngaphandle. inyawo zabangcwabe indoda yakho zisemnyango. wasephela. beletha abagulayo labahlutshwa ngomoya abangcolileyo.

liqonde ukwehlisela igazi lalumuntu phezu kwethu. ukuze bangakhandwa ngamatshe. basebethumela entolongweni. 19 Kodwa ebusuku ingilosi yeNkosi yavula iminyango yentolongo yabakhupha yathi: 20 Hambani. labalindi bemi phandle phambi kweminyango. umfundisi womlayo. ukubaletha. 28 esithi: Kasililayisisanga yini ukuthi lingafundisi ngebizo leli? Kodwa khangelani seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu. ohlonitshwa yibo bonke abantu. kungeyisikho ngamandla. badideka kakhulu ngabo. njalo lime likhulume ethempelini ebantwini wonke amazwi alimpilo. basebefundisa. ukuthi lokhu kuzakuba yini. amadoda ebeliwafake entolongweni emi ethempelini njalo afundisa abantu. 18 babadumela ngezandla zabo abaphostoli. benza icebo lokubabulala. 32 Njalo thina singabafakazi bakhe balezizinto. Kodwa kwasekufika umpristi omkhulu lalabo ababelaye. njalo loMoya oyiNgcwele. 25 Kwasekufika omunye wabatshela wathi: Khangelani. phakathi kasificanga muntu. Umpristi omkhulu wasebabuza. ngoba babesesaba abantu. elambulala lina. walaya ukuthi bakhuphele phandle abaphostoli . 22 Kodwa kwathi abancedisi befika kababaficanga entolongweni. 27 Sebebalethile babamisa phambi komphakathi. 34 Kwasekusukuma umFarisi othile emphakathini. bangena ethempelini emadabukakusa. 31 Yena lo. uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo. 29 Kodwa uPetro waphendula labaphostoli bathi: Kumele ukulalela uNkulunkulu kulabantu. kodwa sesivulile. ukunika uIsrayeli ukuphenduka lothethelelo lwezono. limphanyeka esihlahleni. abe nguMkhokheli loMsindisi. uNkulunkulu wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene. babizela ndawonye umphakathi labo bonke abadala babantwana bakoIsrayeli. 30 UNkulunkulu wabobaba bethu wamvusa uJesu.130 7 April 2007 Imisebenzi 6 Ukubotshwa lokukhululwa kwabaphostoli 17 Kwasekusukuma umpristi omkhulu labo bonke ababelaye abangabehlelo labaSadusi. uGamaliyeli ngebizo. 26 Yasihamba induna labancedisi babaletha. bagcwala umona. 21 Kwathi sebezwile. 23 besithi: Intolongo siyifice ivaliwe konke kuqinile. babuyela emuva babika. 24 Njalo kwathi umpristi lenduna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi. Iseluleko sikaGamaliyeli 33 Kwathi sebezwile lokhu bathukuthela kakhulu. basebebafaka esitokisini sabantu.

3 Ngakho. 38 Njalo khathesi ngithi kini: Dedani kulababantu. elizakwenza. ethempelini lakundlu ngendlu. hlezi lificwe ngitsho lingabalwayo loNkulunkulu. 35 Wasesithi kubo: Madoda maIsrayeli. kwavela ukusola kwamaHelenisiti* ngamaHeberu. ziqapheleni mayelana lalababantu.okwesikhatshana. 5 Lalelilizwi lalithokozisa kulo lonke ixuku. sebebabizele kubo abaphostoli babatshaya. esithi yena ungumuntu. libayekele. 4 Kodwa thina sizaphikelela emkhulekweni lemsebenzini welizwi. lalabo bonke ababemlalela bachitheka. bazalwane. abafundi sebandile. wabulawa. 40 Basebemlalela. lingeke lawuchitha. agcwele uMoya oNgcwele lenhlakanipho. 2 Abalitshumi lambili basebebizela kubo ixuku labafundi. laye wabhubha. sisebenze ematafuleni. bathi: Kakulunganga ukuthi thina sitshiye ilizwi likaNkulunkulu. uzachitheka. wadonsela abantu abanengi ngemva kwakhe. esizawamisela le inswelo. Ukukhethwa kwamadoda ayisikhombisa 6 6 Kwathi ngalezonsuku. 39 kodwa uba ungokaNkulunkulu. 37 Emva kwakhe kwasuka uJudasi weGalili ensukwini zokubalwa. 42 Insuku zonke. 1 36 ababemlalela: kumbe. ngoba abafelokazi babo babengananzwa ekwabelweni kwensuku ngensuku. khangelani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa alobufakazi obuhle. kabayekelanga ukufundisa lokutshumayela uJesu Kristu. 41 Ngakho basuka ebusweni bomphakathi bethokoza. . basebebakhulula. ahlanganyela laye inani lamadoda angaba ngamakhulu amane. ukuthi kwakubafanele ukudunyazwa ngenxa yebizo lakhe. ngoba uba lelicebo kumbe lumsebenzi ungowabantu. kwathi bonke ababemlalela1 bachitheka baphela. babalaya ukuthi bangakhulumi ngebizo likaJesu. 36 Ngoba ngaphambi kwalezinsuku kwasuka uTewuda. ababemkholwa.

baphikisana loStefane. 11 Basebefumbathisa amadoda athi: Simzwile ekhuluma amazwi ayinhlamba amelana loMozisi loNkulunkulu. Ukuziphendulela kukaStefane 7 7 Umpristi omkhulu wasesithi: Kambe lezizinto zinjalo? 2 Wasesithi: Madoda. 6 UNkulunkulu wasekhuluma kanje esithi inzalo yakhe izakuba yisihambi elizweni lemzini. 4 Wasesuka elizweni lamaKaladiya wakha eHarani. bazayenza isigqili bazayiphatha kubi. emva kokufa kukayise. 6 ababamisa phambi kwabaphostoli. UStefane umangalelwa emphakathini 8 Kwathi uStefane egcwele ukholo lamandla wenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. kwathi esuka lapho. 7 kodwa lesosizwe. 3 wasesithi kuye: Phuma elizweni lakini lezihlotsheni zakho. 7 Lelizwi likaNkulunkulu landa. abazakuba yizigqili . iminyaka engamakhulu amane. 14 ngoba simzwile esithi. uze elizweni engizakutshengisa lona. 13 basebemisa abafakazi bamanga abathi: Lumuntu kayekeli ukukhuluma amazwi ayinhlamba amelene lalindawo engcwele langomlayo. labeKurene labeAleksandriya. engakahlali eHarani. lalelani. engakabi lamntwana. UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba wethu uAbrahama eseMesopotamiya. sebekhulekile babeka izandla phezu kwabo. loNikola owaphendukela kumaJuda evela eAntiyoki. loNikanori. 12 Basebevusa abantu labadala lababhali. 15 Bonke ababehlezi emphakathini basebemjolozela. loFiliphu. 9 Kwasekusukuma abanye abesinagoge elithiwa elabaKhululwa. loProkoro. kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe. 5 kodwa kamnikanga ilifa kilo. uJesu lo weNazaretha uzadiliza lindawo. basebemfikela bambamba. babona ubuso bakhe bungathi yibuso bengilosi. ngitsho lelingangonyawo. loParmena. 10 Kodwa babengelamandla okumelana lenhlakanipho loMoya ayekhuluma ngawo.Imisebenzi 7 7 April 2007 131 basebekhetha uStefane. lakulabo abavela eKilikhiya leAsiya. loTimoni. lelenzalo yakhe emva kwakhe. bamletha emphakathini. wamsusa wamhlalisa kulelilizwe elihlezi kilo lina khathesi. aphendule lemikhuba uMozisi asinika yona. lexuku elikhulu labapristi lalalela ukholo. lenani labafundi lakhula kakhulu sibili eJerusalema. indoda egcwele ukholo loMoya oNgcwele. bazalwane labobaba.

njalo emva kwalezizinto bazaphuma. 22 Njalo uMozisi wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibithe. wamnika umusa lenhlakanipho phambi kukaFaro inkosi yeGibithe. 8 Wasemnika isivumelwano sokusoka. 12 Kodwa uJakobe esezwile ukuthi kukhona amabele eGibithe. owondliwa endlini kayise inyanga ezintathu. ukuze zingaphili. labakibo kaJosefa babonakaliswa kuFaro. balaliswa-ke engcwabeni uAbrahama ayelithenge ngentengo yemali kumadodana kaHamori weShikemi. 10 wasemkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe. lalo lonke usendo lwakhe. wasemsoka ngosuku lwesificaminwembili. 19 Yona yasiphatha ngobuqili isizukulu sakithi. wasesiba lamandla ngamazwi langemisebenzi. 21 Eselahliwe. kulemiphefumulo engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu. ngokunjalo wazala uIsaka. kwafika enhliziyweni yakhe ukuthi ahambele abafowabo abantwana bakoIsrayeli. 9 Okhokho basebesiba lomona bathengisa uJosefa eGibithe. 13 Kwathi ngokwesibili uJosefa waziswa kubafowabo. bakhula abantu banda eGibithe. wathuma obaba bethu okokuqala. 14 UJosefa wasethumela wabizela kuye uyise uJakobe. yazondlela yena ukuthi abe yindodana. kodwa uNkulunkulu wayelaye. kutsho uNkulunkulu. waba muhle kuNkulunkulu. loIsaka uJakobe. lokuhlupheka okukhulu. yabahlupha obaba bethu. 18 kwaze kwavela enye inkosi. ukubalahlisa insane zabo. ngizasigweba mina. 16 basebethwalelwa eShikemi. wasesifa yena labobaba bethu. 11 Kwasekufika indlala elizweni lonke leGibithe leleKhanani. loJakobe okhokho abalitshumi lambili. 24 Kwathi . njalo bangikhonze kulindawo. 20 Ngalesosikhathi kwazalwa uMozisi. 23 Kwathi eselesikhathi seminyaka engamatshumi amane agcweleyo.kuso. 17 Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesifunge kuAbrahama. wasembeka ukuba ngumbusi phezu kweGibithe lowendlu yakhe yonke. indodakazi kaFaro yamdobha. 15 UJakobe wasesehlela eGibithe. labobaba bethu kabatholanga ukudla. eyayingamazi uJosefa.

ngizakuthuma eGibithe. 40 besithi kuAroni: Senzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu. 34 Ngikubonile lokukubona ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibithe. owemukela amazwi aphilayo.132 7 April 2007 Imisebenzi 7 ebona omunye ephathwa kubi. ngoba uMozisi lo. 42 Kodwa . 30 Kwathi sekugcwaliseke iminyaka engamatshumi amane. wabalamula ngamandla. sengehlile ukuthi ngibakhulule. esasondela ukuthi akhangelisise. lapho azala khona amadodana amabili. 41 Basebesenza ithole ngalezonsuku. 37 Nguye lowo uMozisi owathi kubantwana bakoIsrayeli: INkosi uNkulunkulu wenu uzalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami. 36 Yena wabakhupha. 26 Njalo ngosuku olulandelayo wazibonakalisa kibo ababesilwa. kwabonakala kuye enkangala yentaba iSinayi ingilosi yeNkosi phakathi kwelangabi lomlilo esihlahleni. kanye lengilosi eyakhuluma laye entabeni iSinayi kanye labobaba bethu. wamvikela wamlamulela ohlutshwayo. uNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe. ukuze asinike. khathesi woza-ke. 25 njalo wayethemba ukuthi abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe. baletha umhlatshelo esithombeni. 35 UMozisi lo abamalayo besithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli? Nguye uNkulunkulu amthumayo ukuba ngumbusi lomkhululi ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni. kodwa bamsunduzela eceleni. bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. watshaya umGibithe wamlahla phansi. esithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli phezu kwethu? 28 Usufuna ukungibulala yini. 31 Kwathi uMozisi esebonile wamangala ngalowombono. ngoba indawo omi kiyo ingumhlabathi ongcwele. kodwa kabaqedisisanga. owasikhupha elizweni iGibithe. lingabazalwane. waba ngowemzini elizweni leMadiyani. 33 INkosi yasisithi kuye: Khulula amanyathela enyaweni zakho. esenze izimangaliso lezibonakaliso elizweni leGibithe loLwandle oluBomvu. ilizwi leNkosi lafika kuye lisithi: 32 Mina nginguNkulunkulu waboyihlo. UMozisi wasethuthumela kazaba lesibindi sokukhangelisisa. esithi: Madoda. njalo ngizwile ukububula kwabo. lizamuzwa yena. kasazi ukuthi wehlelwe yini. njengoba ubulele umGibithe izolo? 29 Ngalelilizwi uMozisi wasebaleka. 39 yena obaba bethu abangavumanga ukumlalela. basebebuyela eGibithe ngenhliziyo zabo. lenkangala iminyaka engamatshumi amane. 38 Nguye lowo owayesebandleni enkangala. liphathanelani kubi? 27 Kodwa lowo owayemona umakhelwane wamsunduza.

lizangakhela indlu enjani. 45 okwathi futhi obaba bethu sebelamukele balingenisa kanye loJoshuwa empahleni yezizwe. yena lo lina khathesi eselabangabanikeli lababulali bakhe. ndlu kaIsrayeli? 43 Njalo lathatha ithabhanekele likaMoloki lenkanyezi kankulunkulu wenu uRefani. 55 Kodwa yena egcwele uMoya oNgcwele. linjalo lani. Ukufa kukaStefane 54 Bathi sebezwile lezizinto. 48 Kodwa oPhezukonke kahlali ethempelini elenziwe ngezandla. kodwa kaliwulondolozanga. bahlabeka enhliziyweni zabo. bamgedlela amazinyo. 44 Obaba bethu babelalo ithabhanekele lobufakazi enkangala.uNkulunkulu wabafulathela. njengaboyihlo. njengokulotshiweyo encwadini yabaprofethi ukuthi: Laletha kimi yini imihlatshelo leminikelo iminyaka engamatshumi amane enkangala. njengokuthi umprofethi uthi: 49 Izulu kimi liyisihlalo sobukhosi. njalo ngizalithuthela ngaphambili kweBhabhiloni. kumbe yiyiphi indawo yami yokuphumula? 50 Isandla sami kasizenzanga zonke lezizinto yini? 51 Lina ntamo zilukhuni njalo abangasokanga enhliziyweni lendlebeni. lina limelana njalonjalo loMoya oyiNgcwele. uNkulunkulu azixotsha phambi kobuso babobaba. lomhlaba uyisenabelo senyawo zami. kwaze kwaba sensukwini zikaDavida. imifanekiso elayenza ukuthi liyikhonze. 46 owathola umusa phambi kukaNkulunkulu. 47 Kodwa uSolomoni wamakhela indlu. njengokulayela kwalowo owakhuluma loMozisi. wasebanikela ukuthi bakhonze ibutho lezulu. 52 Nguwuphi owabaprofethi oyihlo abangamzingelanga? Basebebulala labo abamemezela ngaphambili ngokuza koLungileyo. kutsho iNkosi. wajolozela ezulwini. wabona inkazimulo kaNkulunkulu. ukuthi alenze ngomfanekiso ayewubonile. 53 elemukela umlayo ngokuqoqa kwezingilosi. loJesu emi ngakwesokunene . wacela ukutholela uNkulunkulu kaJakobe ithabhanekele.

yemukela umoya wami. isithi ingumuntu omkhulu. 56 wasesithi: Khangelani. 10 abamlalelayo bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu. bememeza ngelizwi elikhulu baphuma. labafakazi babeka phansi izembatho zabo enyaweni zejaha elithiwa nguSawuli. ngoba wabasanganisa isikhathi eside ngemilingo. leNdodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. esizwa njalo ebona izibonakaliso azenzayo. ebiza esithi: Nkosi Jesu. 58 basebemkhuphela ngaphandle komuzi. UFiliphu utshumayela eSamariya 4 Ngakho abahlakazekileyo badabula ilizwe. 12 Kodwa kwathi sebekholwe uFiliphu etshumayela indaba ezinhle zezinto ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristu. 59 Bamkhanda ngamatshe uStefane. watshumayela kubo uKristu. 57 Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu. 8 Kwaba khona intokozo enkulu kulowomuzi. USimoni oyisanuse 9 Njalo indoda ethile uSimoni ngebizo eyayikade isenza imilingo emzini isanganisa isizwe samaSamariya. ngibona amazulu evulekile. bavala indlebe zabo. 7 Ngoba kwabanengi ababelomoya abangcolileyo. ngaphandle kwabaphostoli.Imisebenzi 8 7 April 2007 133 sikaNkulunkulu. USawuli uzingela amakholwa 8 8 Njalo uSawuli wayevumelana lokubulawa kwakhe. 2 Amadoda akholwayo asembutha uStefane. njalo esebhabhathiziwe . engena izindlu ngezindlu. ehudula amadoda labafazi ebafaka entolongweni. 5 UFiliphu wasesehlela emzini weSamariya. Esetshilo lokhu walala. 13 LoSimoni laye wakholwa. 6 Amaxuku aselalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu. batheleka phezu kwakhe bengqondonye. betshumayela ilizwi. wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Nkosi. babhabhathizwa bonke amadoda labafazi. Ngalolosuku kwasekusuka ukuzingelwa okukhulu kwebandla elaliseJerusalema. 3 Kodwa uSawuli walichitha ibandla. besithi: Lo ungamandla amakhulu kaNkulunkulu. ungababaleli lesisono. bonke basebehlakazeka emazweni eJudiya leSamariya. asemenzela isililo esikhulu. 11 Basebemlalela. labanengi ababeyizilima lababeyiziqhuli basiliswa. 60 Waseguqa ngamadolo. bamkhanda ngamatshe.

basebesemukela uMoya oNgcwele. 21 Ngoba kawulasabelo lelifa kulelilizwi. ngoba ucabanga ukuthi isipho sikaNkulunkulu singazuzwa ngemali. 19 esithi: Ngiphani lami lawomandla. ebona imisebenzi yamandla lezibonakaliso ezazisenziwa. ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezizinto elizikhulumileyo. ukuze kuthi loba ngubani engibeka izandla zami phezu kwakhe. bathuma kubo uPetro loJohane. yona iyinkangala. 15 abathi sebehlile babakhulekela. ibala . ukuze bamamukele uMoya oNgcwele. kodwa babebhabhathizwe ebizweni leNkosi uJesu kuphela. 20 Kodwa uPetro wathi kuye: Isiliva sakho kanye lawe kakube sekubhubheni. 25 Ngakho kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi leNkosi. yathi: Sukuma uye eningizimu endleleni eyehla isuka eJerusalema isiya eGaza. njalo khangela umuntu weEtiyopiya umthenwa induna enkulu kaKandake indlovukazi yamaEtiyopiya. 23 Ngoba ngibona ukuthi usenyongweni ebabayo njalo usekubotshweni yisono. 16 ngoba wayengakehleli lakoyedwa wabo. ukuthi uba kungenzeka uthethelelwe umnakano wenhliziyo yakho. wasanganiseka. 22 Ngakho phenduka kulobububi bakho. waletha imali kubo. 24 USimoni wasephendula esithi: Ngikhulekelani lina eNkosini. njalo ucele iNkosi. amukele uMoya oNgcwele. 27 Wasesukuma ehamba. 14 Kwathi abaphostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya ilamukele ilizwi likaNkulunkulu. 28 yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo. eyayifikile eJerusalema ukukhonza. eyayiphezu kwempahla yakhe eligugu yonke. 18 Njalo uSimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli uyaphiwa uMoya oyiNgcwele. babuyela eJerusalema. 17 Basebebeka izandla phezu kwabo.wanamathela kuFiliphu. Ngoba inhliziyo yakho kayiqondanga phambi kukaNkulunkulu. Ukuphenduka kwenduna yeEtiyopiya 26 Ingilosi yeNkosi yasikhuluma loFiliphu. njalo betshumayela ivangeli emizaneni eminengi yamaSamariya.

ukuze kuthi uba ethola abanye baleyondlela amadoda kanye labafazi. waze wafika eKesariya. eseqala kulowombhalo. njalo ngubani ongalandisa ngesizukulwana sakhe? Ngoba impilo yakhe iyasuswa emhlabeni. ngokunjalo kawuvuli umlomo wakhe.134 7 April 2007 Imisebenzi 9 kumprofethi uIsaya. Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo. ungizingelelani? 5 Wasesithi: Ungubani. kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko. kuvunyelwe. uFiliphu lomthenwa. nanka amanzi. 32 Lesehlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi: Walethwa ekuhlatshweni njengemvu. 3 Kwathi ekuhambeni. njalo edabula watshumayela ivangeli kuyo yonke imizi. 29 UMoya wasesithi kuFiliphu: Sondela uhambe lalinqola. kumbe ngomunye yini? 35 UFiliphu wasevula umlomo wakhe. njalo umthenwa kazabe esambona. watshumayela uJesu kuye. wahamba-ke ngendlela yakhe ethokoza. waya kumpristi omkhulu. lomthenwa wathi: Khangela. wezwa ilizwi lisithi kuye: Sawuli. njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini. wasembhabhathiza. 30 UFiliphu wasegijimela kuyo wayizwa ibala kumprofethi uIsaya. 40 Kodwa uFiliphu waficwa eAzotu. basebesehlela emanzini bobabili. bafika emanzini athile. 4 njalo ewela emhlabathini. 2 wacela kuye incwadi zokuya eDamaseko kumasinagoge. Sawuli. 38 Waselaya ukuthi inqola ime. Ukuphenduka lokubhabhathizwa kukaSawuli 9 9 Kwathi uSawuli. lanjengewundlu lithule phambi komgundi walo. uthanda ukuthi . kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. abalethe eJerusalema bebotshiwe. kwalani ukuthi ngibhabhathizwe? 37 UFiliphu wasesithi: Uba ukholwa ngenhliziyo yonke. Wasephendula wathi: Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu. esaphefumula insongo lokubulala emelane labafundi beNkosi. 39 Kwathi sebekhuphukile emanzini. 33 Ekuthotshisweni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa. umprofethi ukhuluma lokhu ngobani? Ngaye. 36 Kwathi besahamba endleleni. 6 Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi. ngaphandle omunye angiqondise? Yasimcela uFiliphu ukuthi akhwele ahlale layo. wasesithi: Kambe uyaqedisisa yini lezizinto ozifundayo? 31 Yasisithi: Kambe ngingakwenelisa njani. uMoya weNkosi wamhluthuna uFiliphu. 34 Umthenwa wasephendula uFiliphu wathi: Ngiyakubuza.

kodwa engaboni muntu. ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo. 11 INkosi yasisithi kuye: Sukuma uye endleleni ethiwa iQondile. okubopha bonke labo ababiza ibizo lakho. ukuze ubuye ubone njalo ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele. weTarsu. njalo udinge endlini kaJudasi umuntu. bamusa eDamaseko.ngenzeni? LeNkosi yathi kuye: Sukuma ungene emzini. USawuli utshumayela eDamaseko leJerusalema 20 Wahle watshumayela uKristu emasinagogeni. 7 Lamadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma. Nkosi. njalo uzatshelwa lokho omele ukwenze. 21 Njalo bonke abezwayo . iNkosi ingithumile. kungakanani okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho eJerusalema. ukuze abone. wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi: Sawuli mzalwane. wahle wabuye wabona. uSawuli ngebizo. USawuli wasehlala labafundi ababeseDamaseko insuku ezithile. 18 Kwahle kwawa emehlweni akhe kwangathi zinkwethu. labantwana bakoIsrayeli. 12 njalo ubonile ngombono umuntu uAnaniya ngebizo engena ebeka izandla phezu kwakhe. 19 njalo esedlile wathola amandla. njalo esukuma wabhabhathizwa. ukuthi yena uyiNdodana kaNkulunkulu. 17 UAnaniya wasesuka wangena endlini. 10 Kwakukhona eDamaseko umfundi othile uAnaniya ngebizo. njalo engadli futhi enganathi. iNkosi yasisithi kuye ngombono: Ananiya! Wasesithi: Khangela ngilapha. 13 Kodwa uAnaniya waphendula wathi: Nkosi. kwathi esevule amehlo akhe. 9 Wasesiba lensuku ezintathu engaboni. 16 ngoba mina ngizamtshengisa ukuthi umele ukuhlupheka kangakanani ngenxa yebizo lami. esizwa ilizwi. ngizwile ngabanengi ngalindoda. ngoba khangela uyakhuleka. Basebembamba ngesandla. kabonanga muntu. uJesu obonakele kuwe endleleni oze ngayo. 14 lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu. 15 Kodwa iNkosi yathi kuye: Hamba. ukuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi. 8 USawuli wasevuka emhlabathini.

UPetro usilisa uEneya 32 Kwasekusithi uPetro edabula indawo zonke wehlela lakwabangcwele abahlala eLida. 35 Basebembona bonke abakhileyo eLida leSaroni. 25 kodwa abafundi bamthatha ebusuku. uJesu Kristu uyakusilisa. 27 Kodwa uBarnabasi wamthatha wamusa kubaphostoli. sukuma uzendlalele icansi. wabalandisela ukuthi uyibone njani iNkosi endleleni. 28 Wasehlala labo engena ephuma eJerusalema. owayeselele ecansini iminyaka eyisificaminwembili. wazama ukuzihlanganisa labafundi. eqinisa ukuthi lo unguye uKristu. Njalo wahle wasukuma. eyisigoga. amaJuda enza icebo ndawonye ukuthi ambulale. lokuthi eDamaseko ukhulume njani ngesibindi ebizweni likaJesu. bamehlisela emthangaleni bemehlisa kuhlekuhle ngesilulu. Aselinda emasangweni emini lebusuku. anda. kodwa bazama ukumbulala. ukuze ambulale. esakheka. basebemthuma eTarsu. lalapha uzele lokho ukuthi abaqhube bebotshiwe abase kubapristi abakhulu? 22 Kodwa uSawuli waqiniswa kakhulu. 37 Kwasekusithi kulezonsuku wagula wafa. UPetro uvusa uTabitha kwabafileyo 36 Kwakukhona eJopha umfundikazi othile uTabitha ngebizo. 31 Ngakho amabandla kuyo yonke iJudiya leGalili leSamariya aba lokuthula. 29 wasekhuluma ngesibindi ngebizo leNkosi uJesu. waphithizelisa amaJuda akhileyo eDamaseko. kodwa bonke bamesaba. 38 Njalo njengoba . ehamba ekwesabeni iNkosi langenduduzo kaMoya oNgcwele. okungokuchasiswa kuthiwa uDorkasi. 26 Kwathi uSawuli esefikile eJerusalema. lokuthi ikhulumile kuye. 23 Kwathi sezigcwalisiwe insuku ezinengi. bengakholwa ukuthi ungumfundi. 34 UPetro wasesithi kuye: Eneya. wakhuluma njalo futhi ephikisana lamaHelenisiti*. 24 kodwa iqhinga lawo laziwa nguSawuli. sebemgezisile bamlalisa endlini ephezulu. lo wayegcwele imisebenzi emihle lemisebenzi yomusa ayenzayo.Imisebenzi 10 7 April 2007 135 basanganiseka basebesithi: Lo kayisuye yini owachitha eJerusalema labo ababiza lelibizo. 33 Wasefica khona umuntu othile uEneya ngebizo. abaphendukela eNkosini. 30 Kodwa abazalwane sebekwazi bamehlisela eKesariya.

ingilosi kaNkulunkulu ingena kuyo. esetshibilikela esidunjini. yena uzakutshela ofanele ukwenze. 2 eyindoda eqotho lemesabayo uNkulunkulu kanye lendlu yayo yonke. njalo ekhuleka njalonjalo kuNkulunkulu. Umbono kaKorneliyu 10 10 Kwakukhona eKesariya indoda ethile ngebizo nguKorneliyu. 5 Khathesi-ke thuma amadoda eJopha. labafelokazi bonke bema laye bekhala bemtshengisa izembatho lezigqoko uDorkasi ayezenzile eselabo. wabanika ephila. wabathuma eJopha. abafundi sebezwile ukuthi uPetro wayekhona kulo. 43 Kwenzeka ukuthi ahlale eJopha insuku ezinengi loSimoni othile umtshuki wezikhumba. 7 Kwathi ingilosi ebikhuluma loKorneliyu isihambile. 39 UPetro wasesukuma wahamba labo. . walulama. wamsukumisa. sukuma! Wasevula amehlo akhe. okwathi esefikile bamthatha bamusa endlini ephezulu. labanengi bakholwa eNkosini. ondlu yakhe iselwandle. eyenza imisebenzi yomusa eminengi ebantwini. wabiza ababili kwabendlu yakhe. 8 njalo eselandisile konke kubo. wathi: Tabitha. 41 Wamelulela isandla. wabona uPetro. bathuma amadoda amabili kuye. bemncenga ukuthi angaphuzi ukuza kubo. eyinduna yekhulu yebutho elithiwa eleItaliya. lowebutho oqotho kulabo ababemlinda. 40 Kodwa uPetro esebakhuphele phandle bonke eguqa ngamadolo wakhuleka. 6 yena ungenisile kuSimoni othile umtshuki wezikhumba.iLida yayiseduze leJopha. 42 Kwasekusaziwa kulo lonke iJopha. yasisithi kuyo: Korneliyu! 4 Waseyijolozela efikelwa yikwesaba wathi: Kuyini. njalo ubize uSimoni othiwa futhi nguPetro. Nkosi? Yasisithi kuye: Imikhuleko yakho lezipho zakho kufinyelele kwaba yisikhumbuzo phambi kukaNkulunkulu. kungaba lihola lesificamunwemunye* losuku. 3 yabona embonweni ngokucacileyo. esebize abangcwele labafelokazi.

10 waselamba kakhulu. uPetro wenyukela phezu kophahla lwendlu ukuyakhuleka. walayelwa nguNkulunkulu ngengilosi engcwele ukuthi akubizele endlini yakhe. uKorneliyu wamhlangabeza. othiwa futhi nguPetro. uhambe lawo. ungathandabuzi. okungaba lihola lesithupha*. esebizele ndawonye izihlobo zakhe labangane abazwana laye. 26 Kodwa uPetro emphakamisa. 20 Ngakho sukuma wehle. njalo khangela. ema esangweni. 23 Ngakho esebabizele phakathi wabangenisa. wamkhonza. LoKorneliyu wayebalindele. esebuzile indlu kaSimoni. amadoda amathathu ayakudinga. lesitsha sabuya saphakanyiselwa ezulwini. 11 wasebona izulu livulekile. indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu. 28 .136 7 April 2007 Imisebenzi 10 Ukuhlehliswa kwengqondo kaPetro 9 Njalo kusisa labo besahamba sebesondela emzini. kwathi bona besamlungisela. 27 Njalo esakhuluma layo wangena. libotshwe ngamasondo amane. lami ngokwami ngingumuntu. 12 okwakukhona kulo izidalwa zonke ezilenyawo ezine zomhlaba lezendle lezihuquzelayo lenyoni zezulu. njengelembu elikhulu. 13 Kwasekufika ilizwi kuye: Sukuma. 16 Njalo lokhu kwenzeka kwaze kwaba kathathu. 15 Ilizwi laphinda ngokwesibili kuye: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo. wena ungatsho ukuthi zingcolile. Nkosi. ngoba kangizake ngidle loba yini engahlambulukanga kumbe engcolileyo. wasefica abanengi bebuthene. amadoda ayethunywe evela kuKorneliyu. labanye babazalwane ababeseJopha bahamba laye. 17 Kwathi uPetro esadidekile ngaphakathi kwakhe ukuthi ngabe uyini umbono awubonileyo. ngoba yimi engiwathumileyo. hlaba udle. lisehliselwa emhlabeni. 14 Kodwa uPetro wathi: Hatshi bo. wafuna ukudla. 19 Kwathi uPetro esanakana ngombono. Ukufika kukaPetro endlini kaKorneliyu 24 Ngosuku olulandelayo basebengena eKesariya. ewela enyaweni zakhe. lesitsha esithile sehlela kuye. efakazelwa yisizwe sonke samaJuda. 18 esememezile abuza ukuthi uSimoni. ungenisile lapha yini. uMoya wathi kuye: Khangela. ukuhlehliswa kwengqondo kwamehlela. yimi elimdingayo. wathi: Khangelani. Njalo kusisa uPetro waphuma wahamba labo. yisizatho bani elize ngaso? 22 Basebesithi: UKorneliyu induna yekhulu. 25 Kwathi sekwenzakele ukuthi uPetro angene. 21 UPetro wasesehlela emadodeni avela kuKorneliyu ayethunywe kuye. njalo ezwe amazwi kuwe. Petro. wathi: Sukuma.

indoda yema phambi kwami yembethe isembatho esikhazimulayo. njalo khangela. 37 Lina liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya yonke. 40 Yena . wathi: Ngeqiniso ngiyaqedisisa ukuthi uNkulunkulu kayisuye umkhangeli wobuso bomuntu. ngevangeli etshumayela ukuthula ngoJesu Kristu (yena uyiNkosi yabo bonke). umkhuleko wakho uzwakele. ukuthi uNkulunkulu wamgcoba njani ngoMoya oNgcwele langamandla. kodwa uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngingabizi muntu ngokuthi kahlambulukanga kumbe ungcolile. ambulala ngokumphanyeka esihlahleni. 32 Ngakho thumela eJopha. 35 kodwa kuso sonke isizwe yena omesabayo lowenza ukulunga. 39 Lathi singabafakazi bezinto zonke azenzayo elizweni lamaJuda leJerusalema. Ngakho ngiyabuza. lemisebenzi yakho yomusa ikhunjulwe phambi kukaNkulunkulu. 38 uJesu weNazaretha. ubusubiza uSimoni othiwa futhi nguPetro. Intshumayelo kaPetro 34 Kwathi uPetro evula umlomo. ukuthi ungibizele sizatho bani? 30 UKorneliyu wasesithi: Ngensuku ezine ezidlulileyo kuze kube yilelihola ngangizila ukudla. 36 Ilizwi alithumela kubantwana bakoIsrayeli. ngehola lesificamunwemunye ngangikhuleka endlini yami. kusukela eGalili. owabhoda esenza okulungileyo njalo esilisa bonke labo abacindezelwe nguSathane. emva kobhabhathizo uJohane alutshumayelayo. ngoba uNkulunkulu wayelaye. 29 ngakho-ke ngizile ngingaphikisanga nxa ngibizwa. njalo wena wenze kuhle ufike. 33 Ngakho ngahle ngathumela kuwe. 31 yasisithi: Korneliyu. yena ungenisile endlini kaSimoni umtshuki wezikhumba ngaselwandle. Ngakho khathesi sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuze sizwe konke okulayelwe nguNkulunkulu.wasesithi kubo: Lina liyazi ukuthi kakuvunyelwa emuntwini ongumJuda ukuhlangana kumbe ukuya emuntwini wesinye isizwe. uyemukeleka kuye. ozakuthi angabuya akutshele.

thina. UPetro ulandisa eJerusalema indaba kaKorneliyu 11 11 Abaphostoli labazalwane ababeseJudiya basebesizwa ukuthi abezizwe labo balamukele ilizwi likaNkulunkulu. 45 Labokusoka abakholwayo basanganiseka. sinjengelembu elikhulu sisehliswa ngamasondo amane sivela ezulwini. kwehla isitsha esithile. esadla sanatha kanye laye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. ukuthi laba bangabhabhathizwa. bekhulisa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi: 47 Ukhona yini ongala lamanzi. bonke ababefike loPetro. labo abokusoka baphikisana laye. 6 okwathi sengilikhangelisisile ngaqaphelisa. ngoba loba yini engahlambulukanga kumbe engcolileyo kayizake ingene emlonyeni wami. Basebemcela ukuthi ahlale insuku ezithile. abamukele uMoya oyiNgcwele lanjengathi? 48 Waselaya ukuthi babhabhathizwe ebizweni leNkosi. ngasengibona inyamazana ezilenyawo ezine zomhlaba lezendle lezihuquzelayo lenyoni zezulu. 42 Wasesilaya ukuthi sitshumayele ebantwini. wasusidla lawo. 4 Kodwa uPetro eqala wabalandisela ngokulandelana esithi: 5 Mina ngangisemzini weJopha ngikhuleka. wasemnika ukuze abonakale. ngasengibona ekuhlehlisweni kwengqondo umbono. wena . Petro. sasesifika kimi.Imisebenzi 11 7 April 2007 137 uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu. 8 Kodwa ngathi: Hatshi bo Nkosi. ukuthi wonke okholwa kuye uzakwemukela uthethelelo lwezono ngebizo lakhe. 43 Ngaye bonke abaprofethi bafakaza. 3 besithi: Ungene emadodeni angasokanga. 7 Ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sukuma. hlaba udle. ukuthi isipho sikaMoya oNgcwele sathelwa laphezu kwabezizwe. uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi. 9 Kodwa ilizwi langiphendula ngokwesibili livela ezulwini lathi: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo. sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba nguMehluli wabaphilayo labafileyo. 41 kungeyisikho kubo bonke abantu. Ukubhabhathizwa kukaKorneliyu labendlu yakhe 44 Kwathi uPetro esakhuluma lawomazwi. kodwa kubafakazi ababekhethwe ngaphambili nguNkulunkulu. 46 ngoba babezwa bekhuluma ngendimi. 2 Kwathi uPetro esenyukele eJerusalema.

21 Lesandla seNkosi sasilabo. 10 Lalokhu kwenzeka kathathu. 14 ozakutshela amazwi. 15 Kwathi ngisaqala ukukhuluma. 16 Ngakhumbula ilizwi leNkosi. mina bengingubani ebengingavimbela uNkulunkulu? 18 Njalo bathi sebezizwile lezizinto bathula. bakhuluma lamaHelenisiti*. ngasona lesosikhathi amadoda amathathu ema phambi kwendlu engangi kuyo. 20 Kodwa kwakukhona abanye kubo amadoda amaKuprosi lamaKurene. 11 Njalo khangelani.ungatsho ukuthi zingcolile. kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele. abathi sebefike eAntiyoki. 12 UMoya wasesithi kimi ngihambe lawo. esakholwa eNkosini uJesu Kristu. ukuthi yakhuluma njani isithi: Isibili uJohane wabhabhathiza ngamanzi. othiwa futhi nguPetro. ngingathandabuzi. njalo konke kwabuye kwadonselwa ezulwini. lalababazalwane abayisithupha labo bahamba lami. bengalikhulumi ilizwi lakoyedwa ngaphandle kumaJuda kuphela. isithi kuyo: Thumela amadoda eJopha. sasesingena endlini yendoda. 17 Ngakho nxa uNkulunkulu ebanikile isipho esifananayo njengalokhu lathi asinika. ethunyiwe kimi evela eKesariya. 23 kwathi esefikile esebona umusa kaNkulunkulu wathokoza. 13 yasisibikela ukuthi yayibone njani ingilosi imi endlini yayo. njalo inani elikhulu lakholwa laphendukela eNkosini. besithi: Ngakho-ke uNkulunkulu unikile abezizwe labo ukuphendukela empilweni. Amakholwa eAntiyoki abizwa ngokuthi ngamaKristu 19 Labo-ke abahlakazeka ngokuhlupheka okwenzeka mayelana loStefane badabula baze bafika eFenekiya leKuprosi leAntiyoki. ubize uSimoni. iNkosi uJesu. basebemdumisa uNkulunkulu. 22 Zasezizwakala indaba ngabo endlebeni zebandla laseJerusalema. betshumayela indaba ezinhle. lanjengakithi ekuqaleni. basebethuma uBarnabasi ukuthi adabule aze aye eAntiyoki. wasebakhuthaza bonke ukuthi . ozasindiswa ngawo wena lendlu yakho yonke. uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo.

8 Yasisithi kuye ingilosi: Bhinca. ingilosi yeNkosi yema. Asesiwa amaketane akhe ezandleni zakhe. 28 Kwasekusukuma omunye wabo othiwa nguAgabusi. 24 ngoba wayeyindoda elungileyo egcwele uMoya oNgcwele lokholo. njalo ungilandele. Ukubotshwa lokukhululwa kukaPetro 12 12 Ngalesosikhathi uHerodi inkosi waseselula izandla ukuthi ahluphe abanye bebandla. eyaba khona futhi ensukwini zikaKlawudiyosi Kesari. ubophe amanyathela akho. njalo abafundi baqala ukubizwa ngokuthi ngamaKristu eAntiyoki. 7 Njalo khangela. 30 abakwenzayo-ke.138 7 April 2007 Imisebenzi 12 babambelele eNkosini ngokuzimisela kwenhliziyo. labalindi phambi komnyango babegcine intolongo. waqhubeka wabamba uPetro laye. kodwa umkhuleko oqhubekayo wenziwa libandla ngaye kuNkulunkulu. 9 Wasephuma wayilandela. watshengisa ngoMoya ukuthi kuzakuba khona indlala enkulu emhlabeni wonke. 2 Wasebulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. wamnikela kumaviyo amane alamabutho amane ukuze amlinde. lokukhanya kwakhanyisa ekamelweni. bakuthumela kubadala ngesandla sikaBarnabasi loSawuli. . 26 kwathi esemtholile wamletha eAntiyoki. 5 Ngakho uPetro wagcinwa entolongweni. Kwasekusithi umnyaka wonke behlangana ebandleni basebefundisa ixuku elikhulu. 3 Esebonile ukuthi lokhu kuyawathokozisa amaJuda. 25 UBarnabasi wasesiya eTarsu ukuze adinge uSawuli. kwengezelelwa eNkosini ixuku elikhulu. yamvusa isithi: Sukuma ngokuphangisa. 29 Labafundi bazimisela ukuthi ngulowo lalowo wabo athumele njengamandla alowo lalowo okokusiza abazalwane abahlala eJudiya. 4 esembambile laye wamfaka entolongweni. ebotshwe ngamaketane amabili. yasitshaya uPetro ehlangothini. eqonde ukumusa ebantwini emva kwePhasika. Wasesenza njalo. 6 Kwathi uHerodi esezamkhupha. ngalobobusuku uPetro wayelele phakathi kwabebutho ababili. kwakuzinsuku zesinkwa esingelamvubelo. Yasisithi kuye: Yembatha isembatho sakho. AmaKristu athumela izipho kubazalwane beJudiya 27 Kwathi ngalezonsuku kwafika eAntiyoki abaprofethi bevela eJerusalema.

njalo wayengazi ukuthi kuliqiniso okwenziwa yingilosi. bacela ukuthula. Ukufa kukaHerodi 20 Njalo uHerodi wayebathukuthelele1 abeTire labeSidoni. sebevulile bambona. wasehlala esihlalweni sokwahlulela. uRoda ngebizo. elabavulekela ngokwalo. ezimisele impi. walaya ukuthi basuswe. 15 Kodwa bathi kuyo: Uyahlanya. sebevumelene loBlastusi induna yekamelo lokulala lenkosi. 19 Kwathi uHerodi esemdingile engamtholi. kayivulanga esangweni ngenxa yentokozo. Kodwa yaqinisisa ukuthi kunjalo. incekukazi encane yeza ukulalela. ngoba ilizwe labo lalifunzwa ngelenkosi. wayelengqondo yobutha. 11 Kwathi uPetro. . wathi: Khathesi sengisazi ngeqiniso ukuthi iNkosi ithumile ingilosi yayo. lapho okwakuhlangene khona abanengi bekhuleka. eseqaqabukile. 12 Kwathi esenanzelele waya endlini kaMariya unina kaJohane othiwa futhi nguMarko. kodwa yagijima yangena yabika ukuthi uPetro umi phambi kwesango. Wasesuka eJudiya wehlela eKesariya wahlala khona. 21 Njalo ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha isembatho sobukhosi. kodwa wayecabanga ukuthi ubona umbono. njalo yangikhulula esandleni sikaHerodi lakukho konke obekulindelwe yisizwe samaJuda. 18 Sekusile. wabalandisela ukuthi iNkosi imkhuphe njani entolongweni. 16 Kodwa uPetro waqhubeka eqoqoda. basebesiza kuye bengqondonye. ukuthi wayesehlelwe yini uPetro. Wasephuma waya kwenye indawo. Basebesithi: Yingilosi yakhe. 1 20 wayebathukuthelele: kumbe. 10 Njalo sebedlulile abalindi bokuqala labesibili. kwaba khona isiphithiphithi esingesincane phakathi kwebutho. 17 Wasebaqhweba ngesandla ukuze bathule. wabuzisisa abalindi. elokuya emzini. 13 Kwathi uPetro eseqoqodile esivalweni sesango. bafika esangweni lensimbi. baphuma bahamba umgwaqo waba munye. wasesithi: Bikelani uJakobe labazalwane lezizinto. njalo basanganiseka. njalo yahle yamtshiya ingilosi. 14 kwathi isilazi ilizwi likaPetro.

Kwahle kwamehlela ukufiphala lobunyama. ngoba kanikanga udumo kuNkulunkulu. 22 Abantu basebememeza besithi: Yilizwi likaNkulunkulu njalo kayisilo elomuntu. 12 Ngalesosikhathi umbusi wabona okwenziweyo wakholwa. isandla seNkosi siphezu kwakho. ungaliboni ilanga okwesikhathi. wahamba ebhoda edinga abazamdonsa ngesandla. umprofethi wamanga. behlela eSelukiya. 24 Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lakhula landa. onguPawuli futhi. batshumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda.Imisebenzi 13 7 April 2007 139 wenza inkulumo kubo. 6 Kwathi sebedabule isihlenge bafika ePafosi. ngoba liphendulelwa njalo ibizo lakhe. 8 Kodwa isanuse. 25 UBarnabasi loSawuli basebebuya bevela eJerusalema. 7 owayelombusi uSergiyu Pawuli. 5 Kwathi sebefikile eSalamisi. sebeqedile inkonzo yabo. 9 Kodwa uSawuli. 2 Kwathi bekhonza iNkosi bezila ukudla. USawuli utshumayela eKuprosi 4 Bona-ke sebethunyiwe nguMoya oyiNgcwele. Uhambo lokuqala lukaSawuli. njalo uzakuba yisiphofu. sitha sakho konke ukulunga. loLukiyu umKurene. uElimasi. obizo lakhe nguBarjesu. bafica isanuse esithile. uBarnabasi loSimeyoni othiwa nguNigeri. umJuda. edinga ukuphambula umbusi ekholweni. Lo wabizela kuye uBarnabasi loSawuli edinga ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. basebesuka lapho baya eKuprosi ngomkhumbi. loManayeni owayondliwe loHerodi umtetrarki*. ndodana kaSathane. njalo babeloJohane umsizi. 3 Sebezile ukudla bakhuleka babeka izandla phezu kwabo. edidwa yimfundiso yeNkosi. . babuya beloJohane laye othiwa futhi nguMarko. wasedliwa zimpethu. egcwele uMoya oNgcwele. 23 Njalo yahle yamtshaya ingilosi yeNkosi. waphikisana labo. loSawuli. njalo emjolozela 10 wathi: O wena ogcwele inkohliso yonke lobuqili bonke. waphela. babathuma. kawuyekeli ukuphambula indlela eziqondileyo zeNkosi yini? 11 Njalo khathesi khangela. Ukuthunywa kukaSawuli loBarnabasi 13 13 Kwakukhona eAntiyoki ebandleni lapho abaprofethi labafundisi abathile. uMoya oyiNgcwele wathi: Ngehlukaniselani-ke uBarnabasi loSawuli emsebenzini engibabizele wona. indoda ehlakaniphileyo.

ezakwenza intando yami yonke. wathi: Licabanga ukuthi ngingubani? Kangisuye mina. bahlala phansi. indoda yesizwe sakoBenjamini. lalabo phakathi kwenu . engingafanele ukukhulula amanyathela enyawo zakhe. 22 Njalo esemkhuphile. wabavusela uDavida abe yinkosi. indoda efuze inhliziyo yami. abaphathi besinagoge bathumela kubo. 16 Kwathi uPawuli esukuma. libe ngelabo okungaba ngokweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amahlanu. wasebakhupha kulo ngengalo ephakemeyo. njalo eqhweba ngesandla. lalelani.UPawuli utshumayela eAntiyoki lePisidiya 13 UPawuli lababelaye basebesuka ngomkhumbi ePafosi bafika ePerga esePamfiliya. wabehlukanisela ilizwe labo ngenkatho 20 njalo emva kwalezizinto. Kodwa uJohane wehlukana labo wabuyela eJerusalema. uNkulunkulu wasebanika uSawuli indodana kaKishi. 23 Enzalweni yalo njengesithembiso. kodwa khangelani. 21 Njalo kusukela lapho bacela inkosi. 18 Wasebekezelela isimilo sabo okungaba yisikhathi seminyaka engamatshumi amane enkangala. 26 Madoda bazalwane. okweminyaka engamatshumi amane. wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi. 25 UJohane esegcwalise uhambo lwakhe. 15 Kwathi sekufundwe umlayo labaprofethi. wasebaphakamisa abantu bengabemzini elizweni leGibithe. khulumani. 17 UNkulunkulu walesisizwe sakoIsrayeli wakhetha obaba bethu. emva kwami uyeza. bantwana bohlanga lukaAbrahama. 24 engakafiki yena uJohane wayesetshumayele kuqala ubhabhathizo lokuphenduka kubo bonke abantu bakoIsrayeli. besithi: Madoda bazalwane. bafika eAntiyoki esePisidiya. uba kulelizwi phakathi kwenu lenkuthazo ebantwini. afakaza langaye ngokuthi: Ngimtholile uDavida kaJese. 19 Njalo esechithile izizwe eziyisikhombisa elizweni leKhanani. 14 Kodwa bona bedabula besuka ePerga. wathi: Madoda maIsrayeli. ngosuku lwesabatha basebengena esinagogeni. uNkulunkulu uvusele uIsrayeli uMsindisi uJesu. lani elesaba uNkulunkulu.

ngokumlahla. aphikisa izinto ezakhulunywa nguPawuli. abezizwe bacela ukuthi lamazwi akhulunywe kubo ngesabatha elilandelayo. ngoba mina ngenza umsebenzi ensukwini zenu. Ilizwi lemukelwa ngabezizwe liphikwa ngamaJuda 42 Kwathi ekuphumeni kwamaJuda esinagogeni. bebancenga ukuthi bahlale emuseni kaNkulunkulu. njalo walaliswa laboyise. 39 njalo kulo wonke okholwayo uyalungisiswa kukho konke obungelungisiswe kukho ngomlayo kaMozisi. abanengi kumaJuda labakhonzayo abaphendukela kumaJuda balandela uPawuli loBarnabasi. 28 njalo bengatholi lacala lokufa. madoda bazalwane. kakubonanga ukubola. wabona ukubola. litshabalale. 40 Ngakho bonani ukuthi kalehlelwa yilokhu okwakhulunywa kubaprofethi. abangabafakazi bakhe ebantwini. 27 Ngoba labo abahlala eJerusalema lababusi babo kabamazanga lo. lamuhla mina ngikuzele. engasayikubuyela ekuboleni. bacela kuPilatu ukuthi abulawe. 33 ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kithi. ephikisa njalo ehlambaza. 38 Ngakho kakwaziwe yini. okokuthi: 41 Khangelani. 32 Lathi sitshumayela indaba ezinhle kini zesithembiso esenziwa kubobaba. 31 owabonwa insuku ezinengi yilabo ababenyukele laye eGalili ukuya eJerusalema. njengoba kulotshiwe futhi kusihlabelelo sesibili ukuthi: Wena uyiNdodana yami. ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini uthethelelo lwezono. lithunyelwe kini ilizwi lalolusindiso. 46 Kodwa uPawuli loBarnabasi bekhuluma ngesibindi . abakhuluma labo. 29 Kwathi sebeqedile konke okulotshiweyo ngaye. 44 Kwathi ngesabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. 36 ngoba uDavida. 35 Ngakho njalo kwenye indawo uthi: Kawuyikunikela ongcwele wakho abone ukubola. bawagcwalisa lamazwi abaprofethi afundwayo isabatha ngesabatha. 30 Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo.140 7 April 2007 Imisebenzi 14 abesaba uNkulunkulu. 37 kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo. umsebenzi elingayikuwukholwa. 43 Kwathi abesinagoge sebephumile. bamlalisa engcwabeni. nxa umuntu elilandisela. zideleli. 45 Kodwa amaJuda ebona amaxuku agcwaliswa ngomona. eselenzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala. 34 Njalo ngokuthi wamvusa kwabafileyo. wakhuluma kanje wathi: Ngizalinika izibusiso ezingcwele lezithembekileyo zikaDavida. bamethula esihlahleni. abantwana babo. njalo limangale. emvusile uJesu.

basebekholwa ngobunengi obungangobalabo ababemiselwe impilo elaphakade. bafika eIkoniyuma. asevusela uPawuli loBarnabasi ukuzingelwa. ube ngowosindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. 50 Kodwa amaJuda avusa abesifazana abakhonzayo abadumileyo lezikhulu zomuzi. 2 Kodwa amaJuda angakholwayo avusa athela umoya omubi emiphefumulweni yabezizwe ngabazalwane. 6 sebekwazi. lelizweni elizingelezeleyo. 51 Kodwa babathintithela uthuli lwenyawo zabo. basebelidumisa ilizwi leNkosi. khangelani. 3 Ngakho bahlala isikhathi eside bekhuluma ngesibindi eNkosini eyafakazela ilizwi lomusa wayo. bangena ndawonye esinagogeni lamaJuda. babalekela emizini yeLikawoniya. 52 Njalo abafundi bagcwaliswa intokozo loMoya oNgcwele. UPawuli utshumayela eIkoniyuma 14 14 Kwasekusithi eIkoniyuma. . 7 lakhona babetshumayela ivangeli. 4 Kodwa ixuku lomuzi lehlukaniswa phakathi. labanye baba lamaJuda. njalo ibanika ukuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngezandla zabo. 48 Kwathi abezizwe bekuzwa bathokoza. 47 Ngoba iNkosi isilayile ngokunjalo yathi: Ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe. labanye baba labaphostoli. 49 lelizwi leNkosi lasatshalaliswa elizweni lonke. kokubaphatha kubi lokubakhanda ngamatshe. sesiphendukela kwabezizwe. asebaxotsha emikhawulweni yawo. 5 Kwathi sekulokuhlasela kwabezizwe lamaJuda kanye lababusi babo. eListra leDerbe. njalo lizigweba ukuthi alifanele impilo elaphakade. kodwa njengoba lilinina.besithi: Kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala. basebekhuluma njalo kwaze kwakholwa ixuku elikhulu lamaJuda kanye lamaGriki.

9 Yona yamuzwa uPawuli ekhuluma. amkhanda uPawuli ngamatshe. egcwalisa inhliziyo zenu ngokudla langenjabulo. Yasisukuma yathi lothu yahamba. 23 Kwathi sebebabekele abadala kulo lonke ibandla.Imisebenzi 15 7 April 2007 141 UPawuli utshumayela eListra 8 Njalo eListra kwakuhlezi indoda ethile engelamandla enyaweni zayo. sebezuzile abafundi abanengi. encenga amaxuku. badabula izembatho zabo. 11 Kwathi amaxuku. 16 owathi ezizukulwaneni ezidlulileyo wayekela izizwe zonke zahamba ngendlela zazo. nguZewusi. babuyela eListra leIkoniyuma leAntiyoki. behlela eAtaliya. UPawuli utshumayela eAntiyoki 19 Kodwa kwafika amaJuda avela eAntiyoki leIkoniyuma. bakhuleka ngokuzila ukudla. eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina. 26 basuka lapho ngomkhumbi baya eAntiyoki. 12 UBarnabasi basebembiza bathi. engazange ihambe. yena eyijolozela. ecabanga ukuthi ufile. wasukuma wangena emzini. loPawuli bathi. 14 Kodwa abaphostoli uBarnabasi loPawuli besizwa. bebakhuthaza ukuthi bahlale ekholweni. 20 Kodwa kwathi abafundi bembuthanela. besuka lapho ababenikelwe khona emuseni . ume ngenyawo zakho uqonde. asebekholwe kiyo. 10 wathi ngelizwi elikhulu: Sukuma. nguHermesi. bememeza 15 njalo besithi: Madoda. owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho. 21 Njalo sebetshumayele ivangeli kulowomuzi. bawayekelisa kalukhuni amaxuku ukuthi angabahlabeli. aphakamisa amazwi awo esithi ngesiLikawoniya: Onkulunkulu behlele kithi befanana labantu. ngoba yena wayengumkhokheli wokukhuluma. sitshumayela indaba ezinhle kini ukuthi liphenduke kulezozinto eziyize liphendukele kuNkulunkulu ophilayo. basebebanikela eNkosini. ebona uPawuli akwenzileyo. waletha izinkabi lemigaxo emasangweni. 25 Sebekhulumile ilizwi ePerga. ebona ukuthi ilokholo lokuthi isindiswe. 18 Njalo bekhuluma lezizinto. 13 Njalo umpristi kaZewusi owayephambi komuzi wabo. 22 beqinisa imiphefumulo yabafundi. kusisa wasuka loBarnabasi baya eDerbe. baphoseka exukwini. 17 Loba kunjalo kayekelanga yena ukuthi angabi lobufakazi. 24 Basebedabula iPisidiya baya ePamfiliya. ukwenza okuhle esinika izulu livela ezulwini lezikhathi zenala. lizenzelani lezizinto? Lathi singabantu abalemizwa efanana leyenu. amhudulela ngaphandle komuzi. lokuthi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko ezinengi. wafuna ukuhlaba umnikelo ekanye lamaxuku.

lina liyazi ukuthi ensukwini zakuqala uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu. 7 Kwathi sebephikisene kakhulu. 5 Kodwa kwasekusukuma abanye abakholwayo abangabehlelo labaFarisi. Umhlangano wabaphostoli eJerusalema 15 15 Kwehla abathile bevela eJudiya. ngaloludaba lwempikiswano.kaNkulunkulu emsebenzini abasebewuqedile. bafundisa abazalwane ukuthi: Nxa lingasokwanga ngokwesiko likaMozisi. bamisa ukuthi uPawuli loBarnabasi labanye abathile kubo benyukele kubaphostoli labadala eJerusalema. ukuthi ngomlomo wami abezizwe balizwe ilizwi levangeli. 6 Kwasekubuthana abaphostoli labadala ndawonye ukuze baluhlole loludaba. bemukelwa libandla labaphostoli labadala. balandisa ngokuphenduka kwabezizwe. njalo balandisa ukuthi zingakanani izinto uNkulunkulu ayezenze labo. besithi: Kufanele ukubasoka. ngokubeka ijogwe entanyeni yabafundi. balandisa konke uNkulunkulu abekwenzile labo. basebesenzela bonke abazalwane intokozo enkulu. 28 Basebehlala lapho okwesikhathi esingesifitshane labafundi. lokuthi uvulele abezizwe umnyango wokholo. ebanika uMoya oyiNgcwele. njengoba lakithi. 27 Kwathi sebefikile njalo bahlanganisa ibandla. 10 Pho-ke limlingelani uNkulunkulu. ehlambulula inhliziyo zabo ngokholo. uPetro wasukuma wathi kubo: Madoda bazalwane. badabula iFenekiya leSamariya. 3 Ngakho. lingesindiswe. 2 Ngakho kwathi sekulokuphambana lokuphikisana okungekuncinyane ngoPawuli loBarnabasi bemelane labo. 9 futhi kehlukanisanga phakathi kwethu labo. 4 Kwathi sebefikile eJerusalema. kwathi sebephelekezelwe libandla. bakholwe. njalo ukubalaya ukugcina umlayo kaMozisi. obaba bethu kanye lathi esingabanga lamandla . 8 Njalo uNkulunkulu umazi wenhliziyo wabafakazela.

18 Kwaziwa kuNkulunkulu imisebenzi yonke yakhe kusukela ephakadeni. 23 basebebhala lokhu ngesandla sabo ukuthi: Abaphostoli labadala labazalwane kubazalwane abangabezizwe eAntiyoki leSiriya leKilikhiya. loSilasi. bayabingelela. 15 Njalo amazwi abaprofethi ayavumelana lalokhu. 25 kwabonakala kukuhle kithi singqondonye. legazi. ngaphandle kwalezizinto ezifunekayo. legazi. babe ngoJudasi othiwa futhi nguBarsaba. lakithi. ukuthi siwakhethe amadoda siwathume kini. uJakobe waphendula wathi: Madoda bazalwane. 27 Ngakho sithumile uJudasi loSilasi.142 7 April 2007 Imisebenzi 16 okulithwala? 11 Kodwa sikholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu Kristu. 28 Ngoba 1 ngomlomo: Gr. kwabonakala kukuhle kuMoya oNgcwele. abazakuthi langomlomo1 balandise ngokufananayo. njalo ngizakwakha okudilikileyo kwalo. 26 abantu abanikele impilo yabo ngenxa yebizo leNkosi yethu uJesu Kristu. bona singabalayanga. kanye labathandekayo bethu uBarnabasi loPawuli. . bedunga imiphefumulo yenu. lokufeba. njengoba kulotshiwe ukuthi: 16 Emva kwalezizinto ngizabuya. itsho iNkosi eyenza lezizinto zonke. 17 ukuze abaseleyo babantu bayidinge iNkosi. 20 kodwa sibabhalele ukuthi bazile amanyala ezithombe. 22 Kwabonakala kukuhle kubaphostoli lakubadala kanye lebandla lonke. lokukhanyiweyo. laselisizwa uBarnabasi loPawuli belandisa ukuthi zingakanani izibonakaliso lezimangaliso uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe. ukuthuma amadoda akhethiweyo phakathi kwabo eAntiyoki loPawuli loBarnabasi. 21 Ngoba uMozisi ulabo kusukela ezizukulwaneni zendulo abamtshumayelayo umuzi ngomuzi. ukuthi singalethesi umthwalo omkhulu. 19 Ngakho mina ngiquma ukuthi singabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu. ngilakhe futhi ithabhanekele likaDavida eliwileyo. ngilalelani: 14 USimeyoni uselandisile ukuthi uNkulunkulu wahambela njani ekuqaleni ukuze azuzele ibizo lakhe abantu kwabezizwe. 24 njengoba sizwile ukuthi abathile abasuke kithi balikhathazile ngamazwi. lezizwe zonke. 13 Kwathi bona sebeqedile ukukhuluma. besithi lisokwe lilonde umthetho. uyafundwa emasinagogeni isabatha ngesabatha. ngandlelanye labo. 29 ukuthi lizile okuhlatshelwe izithombe. ibizo lami elibizwa phezu kwabo. ngelizwi. njalo ngilimise. 12 Ixuku lonke laselithula. amadoda angabakhokheli phakathi kwabazalwane.

befundisa betshumayela indaba ezinhle zelizwi leNkosi. Uhambo lwesibili lukaPawuli 40 Kodwa uPawuli wakhetha uSilasi wasuka wahamba. Ukwehlukana kukaPawuli loBarnabasi 36 Emva kwensuku ezithile uPawuli wasesithi kuBarnabasi: Ake sibuye sihambele abazalwane bethu emizini yonke. 33 Sebehlale isikhathi. kaze aya labo emsebenzini. 32 UJudasi kanye loSilasi. 39 Kwasekuvela ukuphikisana okukhulu. eqinisa amabandla. othiwa nguMarko. 30 Ngakho sebebakhululile beza eAntiyoki. njalo balaya abazalwane ngamazwi amanengi. lapho esatshumayela khona ilizwi leNkosi. indodana yowesifazana othile ongumJudakazi okholwayo. uTimothi ngebizo. owabatshiya ePamfiliya. inkuthazo. baze behlukana phakathi. kanye labanye abanengi. 38 Kodwa uPawuli wacabanga ukuthi kufanele ukuthi bangamthathi ahambe labo lowo. . UPawuli useAsiya 16 16 Wasefika eDerbe leListra. 37 UBarnabasi wasehlosa ukuthatha uJohane. esenikelwe emuseni kaNkulunkulu ngabazalwane. ahambe labo. njengoba labo babengabaprofethi. baya eKuprosi. lizabe lenze kuhle. basebebaqinisa. ukuthi bahlezi njani. njalo khangela. Salani kuhle. uBarnabasi wasethatha uMarko wahamba laye ngomkhumbi.lokukhanyiweyo. futhi sebelihlanganisile ixuku. lezizinto nxa lizazizila. 31 Kwathi sebefundile. balinika incwadi. bakhululwa ngokuthula ngabazalwane baya kubaphostoli. lokufeba. 34 kodwa kwabonakala kukuhle kuSilasi ukuthi asale khona. 35 UPawuli loBarnabasi basebesala eAntiyoki. kwakukhona lapho umfundi othile. kodwa yoyise 2 induduzo: Gr. 41 Wasedabula iSiriya leKilikhiya. bathokoza ngenduduzo2.

sasesihlala phansi sakhuluma labesifazana ababebuthene ndawonye. njalo anda ngamanani insuku ngensuku. 8 basebeyiceza iMisiya behlela eTrowasi. onhliziyo yakhe iNkosi yayivula. UPawuli uchaphela eMakedoniya 6 Sebedabule eFrigiya lelizwe leGalathiya. lapho okwakufanele kwenzelwe umkhuleko khona. 7 sebefikile ngendlela yeMisiya bazama ukuya eBithiniya. kulowomuzi sasesihlala insuku ezithile. 3 Lo uPawuli wathanda ukuthi aphume laye. indoda ethile umMakedoniya yayimi. ngoba wonke ayemazi uyise. ekhonza uNkulunkulu. esibuswa ngelinye ilizwe. 18 Lalokhu yakwenza insuku ezinengi. ngokuvumisa. 15 Kuthe esebhabhathiziwe. imncenga isithi: Chaphela eMakedoniya.Imisebenzi 16 7 April 2007 143 ongumGriki. 5 Ngakho amabandla aqiniswa ekholweni. watshibilika. usisize. kodwa uMoya kabavumelanga. 2 owayenconywa ngabazalwane eListra leIkoniyuma. sahle sazama ukusuka siye eMakedoniya. Ukubotshwa kukaPawuli 16 Kwasekusithi sisiya emkhulekweni. 4 Njalo babedabula imizi. Kwathi uPawuli esenengiwe. 14 Lowesifazana othile uLidiya ngebizo. babanika izimiso ukuzilondoloza ezamiswa ngabaphostoli labadala ababeseJerusalema. ongumthengisikazi wamalembu ayibubende owemzini weTiyathira. 17 Lo walandela uPawuli lathi. langolulandelayo eNeyapholi. ememeza esithi: Lababantu bazinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke. engumuzi wokuqala wesigaba seMakedoniya. wozani endlini yami. siphetha sisithi iNkosi isibizele ukutshumayela ivangeli kibo. intombazana eyisigqili elomoya wokuhlahlula1 yahlangana lathi. lihlale khona. ezisitshumayeza indlela yosindiso. wezwa. wasincenga esithi: Uba libonile ukuthi ngithembekile eNkosini. 12 sasuka lapho saya eFiliphi. UPawuli utshumayela eFiliphi 11 Ngakho sasuka eTrowasi ngomkhumbi. Wasesicindezela. 10 Kwathi esewubonile umbono. eyayizuzela amakhosi ayo inzuzo enengi. 13 Njalo ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle komuzi eceleni komfula. balelwa nguMoya oNgcwele ukukhuluma ilizwi eAsiya. saqonda eSamotrake. lendlu yakhe. 9 Kwasekubonakala umbono kuPawuli ebusuku. wasemthatha wamsoka. ukuthi alalele okwakhulunywa nguPawuli. wathi kumoya: . ukuthi wayengumGriki. ngenxa yamaJuda ayekhona kulezondawo.

lenduna zabadabulela izembatho zabo zalaya ukuthi babatshaye ngenduku. babadonsela emdangeni phambi kwababusi. balaya umlindintolongo ukuthi abalondoloze abaqinise. 26 njalo kwahle kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu. kwathukululwa izibopho zabo bonke. 22 Lexuku labelekelela. njalo uzasindiswa 1 wokuhlahlula: Gr. 21 batshumayela imikhuba esingavunyelwa ukuyemukela siyenze. ezimisele ukuzibulala. 24 yena.Ngiyakulaya ngebizo likaJesu Kristu. singamaRoma. bengamaJuda. emukele umlayo onjalo. lezibotshwa zazibalalele. 23 Sebebatshayile imivimvinya eminengi babaphosa entolongweni. . waseqinisa inyawo zabo ezigodweni. kumele ngenzeni ukuze ngisindiswe? 31 Basebesithi: Kholwa eNkosini uJesu Kristu. njalo wasethuthumela wawela phansi phambi kukaPawuli loSilasi. esebona iminyango yentolongo ivulekile. 28 Kodwa uPawuli wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ungazilimazi. babamba uPawuli loSilasi. Ukuphenduka komlindintolongo 25 Kwathi sekungaba phakathi kobusuku uPawuli loSilasi babekhuleka behlabela amahubo endumiso kuNkulunkulu. ecabanga ukuthi izibotshwa zibalekile. phuma kuyo. ngoba silapha sonke. 19 Amakhosi akhe esebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo seliphumile. 29 Wasecela isibane waphoseka phakathi. 27 Kwathi umlindintolongo ephaphama. kwahle kwavulwa iminyango yonke. wabaphosela entolongweni ephakathi. 30 njalo esebakhuphela phandle wathi: Makhosi. kaNhlathu. Wasephuma ngalesosikhathi. kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo. wakhokha inkemba. 20 sebebalethile ezinduneni bathi: Lababantu badunga umuzi wethu.

adonsela uJasoni labazalwane abathile kubaphathi bomuzi. bafika eThesalonika. 9 Kwathi sebethethe isibambiso kuJasoni lakwabanye. bona sebefikile lalapha. . besithi kukhona enye inkosi. athatha amanye amadoda amabi angamavila emdangeni. 39 njalo zeza zabancenga. njalo ixuku elikhulu lamaGriki akhonzayo. 6 kwathi engabatholi.144 7 April 2007 Imisebenzi 17 wena lendlu yakho. bazihlanganisa loPawuli loSilasi. basuka bahamba. wasethokoza lendlu yakhe yonke bekholwa kuNkulunkulu. njalo wahle wabhabhathizwa yena labakhe bonke. 3 evula njalo etshengisa. 35 Kwathi sekusile. 37 Kodwa uPawuli wathi kubo: Basitshayile obala singalahlwanga licala. UPawuli utshumayela eThesalonika 17 17 Kwathi sebedabule iAmfipholi leApoloniya. 34 Wasebasa endlini yakhe wabeka itafula lokudla phambi kwabo. 4 Labanye babo bakholwa. ahlasela indlu kaJasoni. 40 Basebephuma entolongweni bangena koLidiya. lalaba bonke benza okuphambene lemithetho kaKesari. ukuthi kwakufanele uKristu ahlupheke njalo avuke kwabafileyo. 7 labo uJasoni abamukeleyo. induna zathuma amapholisa zisithi: Khululani labobantu. 32 Basebekhuluma kuye ilizwi leNkosi. ngakho phumani khathesi lihambe ngokuthula. singamaRoma. labesifazana abadumileyo abangabalutshwana. 8 Asedunga ixuku labaphathi bomuzi besizwa lezizinto. 5 Kodwa amaJuda angakholwayo aba lomona. mina engimtshumayela kini. basebesiphosela entolongweni. lakulabo bonke ababesendlini yakhe. njalo khathesi ngensitha sebesiphosela phandle yini? Hatshi bo! Kodwa kumele beze bona basikhuphe. zasezisesaba zisizwa ukuthi bangamaRoma. 2 njalo njengomkhuba kaPawuli wangena kuwo. adunga umuzi. wasekhulumisana lawo ngemibhalo okwamasabatha amathathu. 36 Umlindintolongo wasebikela uPawuli lamazwi esithi: Induna zithumele. 33 Wasebathatha ngalelohola lobusuku wabagezisa amanxeba. 38 Amapholisa azibikela induna lamazwi. enguJesu. ememeza esithi: Laba abayaluzisa umhlaba. lapho okwakukhona isinagoge lamaJuda. unguKristu. abakhulula. njalo zabakhupha zabacela ukuthi baphume emzini. ukuthi likhululwe. lokuthi: UJesu lo. kwathi sebebabonile abazalwane. babaduduza. enza ixuku. edinga ukubakhuphela ebantwini.

basuka bahamba. 11 Lawo ayekhaliphile kulalawo aweThesalonika. Labanye bathi: Uwumane1 lolu lufuna ukuthini? Kodwa abanye bathi: Kungathi ungotshumayela onkulunkulu bezizweni. 13 Kodwa kwathi amaJuda eThesalonika esekwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyatshunyayelwa nguPawuli leBeriya. ukuthi beze kuye ngokuphangisa okukhulu. ukuthi zinjalo yini lezizinto. ukuthi iyini limfundiso entsha oyifundisayo? 20 Ngoba uletha indaba ezimangalisayo endlebeni zethu. bamfikisa eAtene. . ngoba ngevangeli watshumayela kibo uJesu lokuvuka kwabafileyo. UPawuli utshumayela eAtene 16 Kwathi uPawuli esabalindele eAtene. okwathi sebefikile khona basuka baya esinagogeni lamaJuda. ebona umuzi ugcwele izithombe. 15 Lalabo abaphelekezela uPawuli. umuntu ophansi. umoya wakhe wakhathazeka phakathi kwakhe. 19 Basebemthatha. sebemukele umlayezelo oya kuSilasi loTimothi. ngakho sifisa ukwazi. lasemdangeni insuku zonke lalabo ahlangana labo. bamusa eAreyopagu besithi: Singazi yini. ngaphandle kokutshela lokuzwa into entsha. 18 Labathile kuzo izazi zamaEpikuri lamaStoyiki baphikisana laye. 1 18 uwumane: kumbe. emukela ilizwi ngokuvuma konke. lakwabesifazana abahloniphekayo abangamaGriki lakwabesilisa abangabalutshwana.UPawuli utshumayela eBeriya 10 Njalo abazalwane bahle basusa uPawuli loSilasi babathuma eBeriya ebusuku. 12 Ngakho amanengi kuwo akholwa. ukuthi lezizinto ziyini. eza lakhona enyikinya ixuku. 21 Ngoba bonke abeAtene lezethekeli ezihlala khona babechitha isikhathi kungeyisikho ngolutho olunye. ehlolisisa imibhalo insuku ngensuku. kodwa uSilasi loTimothi basala khona. 14 Njalo ngalesosikhathi abazalwane bahle bamthuma uPawuli kungathi uya elwandle. 17 Ngakho waphikisana lamaJuda esinagogeni labanye abakhonzayo.

wapha ukholo. ngokuyivusa kwabafileyo. 27 ukuze zidinge iNkosi.Imisebenzi 18 7 April 2007 145 22 Kwathi uPawuli esima phakathi kweAreyopagu. 3 njalo ngoba . 24 UNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo. labanye kanye labo. waya kubo. wayesandukufika evela 1 31 waqinisa: kumbe. Lokho-ke elikukhonza lingakwazi. 28 Ngoba kuye siphila njalo sihambe futhi sikhona. ukuthi zihlale ebusweni bonke bomhlaba. eItaliya. yikho mina engikutshumayela kini. loPrisila umkakhe. ukuthi mhlawumbe sibili zimuzwe zimthole. 25 futhi kakhonzwa ngezandla zabantu. ngoba yena uqobo lwakhe uyabapha bonke impilo lokuphefumula lakho konke. lowesifazana obizo lakhe nguDamari. yena. owePontusi ngokuzalwa. 30 Ngakho izikhathi zokungazi uNkulunkulu kazinanzanga. ngasengifica ilathi elilotshwe ukuthi: KUNKULUNKULU ONGAZIWAYO. 26 njalo wazenza zonke izizwe zabantu zivela egazini linye. phakathi kwawo kwakukhona loDiyonisiyu umAreyopagu. kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuthi baphenduke. ngendoda ayimisileyo. kakufanele ukuthi sinakane ukuthi ubuNkulunkulu bunjengegolide kumbe isiliva loba ilitshe. oyiNkosi yezulu lomhlaba. okubazwe ngeminwe langokunakana kwabantu. abanye bahleka usulu. akholwa. wathi: Madoda maAtene. wazimisela izikhathi eziqunyiweyo ngaphambili lemingcele yokuhlala kwazo. 31 ngoba umisile usuku. kodwa abanye bathi: Sizaphinda sikuzwe ngalokhu. njengoswela ulutho. azakwahlulela ngalo umhlaba ngokulunga. njalo kanti kakhatshana kulowo lalowo wethu. 23 Ngoba ngithe ngidabula ngikhangela izinto zenu elizikhonzayo. ngenxa yomlayo kaKlawudiyosi wokuthi wonke amaJuda kawasuke eRoma. 33 Langokunjalo uPawuli waphuma phakathi kwabo. waqinisa1 kubo bonke. 32 Kwathi besizwa ngokuvuka kwabafileyo. 29 Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. UPawuli useKorinte leEfesu 18 18 Emva kwalezizinto uPawuli wasuka eAtene weza eKorinte. 2 Wasefica umJuda othile obizo lakhe nguAkwila. 34 Kodwa amadoda athile anamathela kuye. kahlali emathempelini enziwe ngezandla. ngiyabona ukuthi ezintweni zonke kungathi lilenkolelo enkulu. njengoba lembongi ezithile zakini zithe: Ngoba futhi siyinzalo yakhe.

15 kodwa uba kuyikuphikisana ngelizwi langamabizo. efakaza kumaJuda ukuthi uJesu unguKristu. 19 Sebefikile eEfesu. uGaliyo wathi kumaJuda: Ngakho uba bekulento engalunganga kumbe inkohliso embi. ziboneleni lina. esephuce ikhanda eKenikreya. wancenga amaJuda lamaGriki. ngoba ngilabantu abanengi kulumuzi. okhonza uNkulunkulu. 4 Wasetshumayela esinagogeni amasabatha wonke. wavalelisa abazalwane. kodwa yena engena esinagogeni wakhulumisana lamaJuda. uPawuli wacindezelwa nguMoya. wahlala kibo wasesebenza. 5 Kwathi uSilasi loTimothi sebehlile bevela eMakedoniya. wathi kuwo: Igazi lenu kalibe phezu kwekhanda lenu. 20 Sebemcelile ukuthi ahlale isikhathi . 6 Kwathi emelana laye ehlambaza. kanye loPrisila loAkwila. ngesizatho bengizalibekezelela. wasebatshiya khona. kusukela lamuhla ngizakuya kwabezizwe. o maJuda. 17 Wonke amaGriki asembamba uSostenesi umphathi wesinagoge bamtshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. 10 ngoba mina ngilawe. Njalo uGaliyo kaze azinanza lezizinto. 13 esithi: Lo uncenga abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene lomlayo. 9 INkosi yasisithi kuPawuli ebusuku ngombono: Ungesabi. ngoba wayelesifungo.babelomsebenzi ofananayo. 7 Wasesuka lapho waya endlini yomunye obizo lakhe nguJustusi. kodwa khuluma njalo ungathuli. 8 Kodwa uKrispusi umphathi wesinagoge wakholwa eNkosini lendlu yakhe yonke. 18 Kodwa uPawuli wasehlala insuku ezinengi. mina ngimsulwa. 12 Kwathi uGaliyo engumbusi weAkaya. kakho ozakuhlasela akuphathe kubi. labanengi kwabeKorinte balalela bakholwa basebebhabhathizwa. amaJuda amvukela uPawuli nganhliziyonye. langomlayo phakathi kwenu. 16 Wasewaxotsha esihlalweni sokwahlulela. efundisa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. ngoba mina kangithandi ukuba ngumahluleli walezizinto. ondlu yakhe yayiseduze lesinagoge. wathintitha izembatho. 11 Njalo wahlala umnyaka lenyanga eziyisithupha. 14 Kodwa kwathi uPawuli esezavula umlomo. amusa phambi kwesihlalo sokwahlulela. ngoba babengabenzi bamathente ngomsebenzi. wasuka ngomkhumbi waya eSiriya.

elamandla emibhalweni. 6 Wathi uPawuli esebeke izandla phezu kwabo. wehlela eAntiyoki. abazalwane bemkhuthaza babhalela abafundi ukuthi bamamukele. 3 Wasesithi kubo: Pho labhabhathizelwa kukuphi? Basebesithi: Kubhabhathizo lukaJohane. 21 kodwa wabavalelisa esithi: Kufanele isibili ukuthi ngigcine eJerusalema umkhosi ozayo. Wasuka eEfesu ngomkhumbi. eyindoda eyisikhulumi. wafika eEfesu. kuKristu Jesu. bamthatha. uPawuli wafika eEfesu esedabule indawo eziphakemeyo. etshengisa ngemibhalo ukuthi uKristu unguJesu.146 7 April 2007 Imisebenzi 19 esidanyana labo. 24 Kwathi umJuda othile uApolosi ngebizo. 26 lo waseqala ukukhuluma ngesibindi esinagogeni. 22 njalo esefikile eKesariya. baprofetha. kodwa ngizabuyela kini njalo. wadabula ngokulandelana ilizwe iGalathiya leFrigiya. eqinisa bonke abafundi. wenyuka wasebingelela ibandla. 25 Lo wayefundisiwe indlela yeNkosi. . Kwathi sebemzwile uPrisila loAkwila. uApolosi eseseKorinte. njalo evutha emoyeni wakhuluma wafundisa ngokukhuthala izinto ezimayelana leNkosi. basebekhuluma ngendimi. okwathi esefikile wabasiza kakhulu abakholwa ngomusa. basebemchasisela indlela kaNkulunkulu ngokuqonda okukhulu. uba uNkulunkulu evuma. 28 ngoba waphikisa ngamandla wawehlula ngokupheleleyo obala amaJuda. Uhambo lwesithathu lukaPawuli. 5 Lalabo abezwayo babhabhathizwa ebizweni leNkosi uJesu. etshela abantu ukuze bakholwe kulowo oweza emva kwakhe. 27 Kwathi esethanda ukuchaphela eAkaya. 4 Kodwa uPawuli wathi: UJohane wabhabhathiza ubhabhathizo lokuphenduka. UPawuli eEfesu 19 19 Kwasekusithi. okuyikuthi. 7 Njalo wonke amadoda ayengaba litshumi lambili. UApolo eEfesu 23 Njalo esechithe isikhathi esithile. wasefica abafundi abathile 2 wathi kubo: Lamemukela yini uMoya oNgcwele mhla likholwayo? Basebesithi kuye: Kodwa kasizanga sizwe ngitsho ukuthi kukhona uMoya oNgcwele. kavumanga. wasuka. esazi ubhabhathizo lukaJohane kuphela. uMoya oyiNgcwele weza phezu kwabo. umAleksandriya ngokuzalwa.

loPawuli ngiyazi ngaye. wabanqoba. 19 Labanengi balabo ababesenza amasalamusi baletha ingwalo ndawonye bazitshisa phambi kwabo bonke. bekhuluma kubi ngaleyondlela phambi kwabantu. 11 UNkulunkulu wasesenza imisebenzi yamandla engejwayelekanga ngezandla zikaPawuli. bevuma. 13 Kwathi abanye kumihambuma yamaJuda. 14 Njalo kwakukhona amadodana ayisikhombisa athile kaSikeva umJuda umpristi omkhulu akwenzayo lokho.8 Wasengena esinagogeni wakhuluma ngesibindi. uTimothi loErastu. ngimele ukubona iRoma layo. esithi: Emva kokuba lapho kwami. insuku ngensuku etshumayela esikolo sothile uTiranu. labomoya ababi baphuma kubo. baze babaleka kuleyondlu benqunu belimele. lezifo zasuka kubo. lakhuliswa ibizo leNkosi uJesu. bathola izinkulungwane ezingamatshumi amahlanu esiliva. yena wahlala eAsiya isikhatshana. izanuse. esedabule eMakedoniya leAkaya. 12 kwaze kwathi lakwabagulayo kwasiwa izifinyo kumbe amafasikoti okuvela emzimbeni wakhe. wasuka kubo wehlukanisa abafundi. . ukwesaba kwasekubehlela bonke. baze balizwa ilizwi leNkosi uJesu bonke abakhileyo eAsiya. 15 Kodwa umoya omubi waphendula wathi: UJesu ngiyamazi. kodwa lina lingobani? 16 Lowomuntu okwakukuye umoya omubi waseseqela phezu kwabo. 17 Lokhu kwasekusaziwa yibo bonke abakhileyo eEfesu amaJuda kanye lamaGriki. njalo wabehlula. basebebala intengo zazo. 21 Kwathi lezizinto seziphelile. ukuya eJerusalema. inyanga ezintathu etshumayela eqinisekisa izinto ngombuso kaNkulunkulu. besithi: Siyalifungisa uJesu amtshumayelayo uPawuli. 10 Lalokhu kwenzeka okweminyaka emibili. 9 Kodwa kwathi abanye sebesiba lukhuni bengakholwa. 18 Labanengi balabo abakholwayo beza. amaJuda kanye lamaGriki. 22 Esethume eMakedoniya ababili kubasizi bakhe. zazama ukubiza ibizo leNkosi uJesu kulabo ababelabomoya ababi. uPawuli wazimisela emoyeni. bememezela izenzo zabo. 20 Ngokunjalo ilizwi leNkosi lakhula ngamandla lanqoba.

kufanele lithule. lezisebenzi zezinto ezifananayo. liyazi ukuthi kulumsebenzi kuvela inotho yethu. 27 Njalo kayisikho lokhu kuphela ukuthi sisengozini yokuthi le ingxenye ifike ekutheni ingahlonitshwa. abaphelekezeli bakaPawuli. 30 Kwathi uPawuli efuna ukungena exukwini. 24 Ngoba umuntu othile onguDemetriyu ngebizo. esithi kayisibo onkulunkulu abenziwe ngezandla. lingenzi lutho abaphangi bamathempeli labangahlambazi unkulunkulukazi wenu. 25 owabaqoqayo bona. wathi: Madoda. 28 Kwathi besizwa basebegcwala intukuthelo. njalo lobukhulukazi bakhe buzakwehliswa. UAleksandro waseqhweba ngesandla. ngoba umhlangano wawusanganisekile. kabamangalelane. kodwa lethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lizathiwa liyinto engesilutho. waletha kuzingcwethi inzuzo engencinyane. bathuma kuye. njalo inengi labo lalingazi ukuthi libuthene lapho ngenxa yani. umkhandi wesiliva. ngoba amaJuda amqhubela phambili. basebetheleka kanyekanye endaweni yokudlalela. efuna ukuzivikela ebantwini. amalanga okuthonisa amacala ayagcinwa. owenza amathempelana esiliva kaDiyana. bemncenga ukuthi angazinikeli endaweni yokudlalela. elimkhonzayo lonke iAsiya lomhlaba wonke. uPawuli lo uncengile njalo uphambule ixuku elikhulu. 26 Njalo liyabona liyezwa ukuthi kakusikho eEfesu kuphela. 38 Ngakho uba uDemetriyu lezingcwethi kanye laye belodaba ngomuntu. 37 Ngoba lilethe lamadoda. bamemeza besithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu! 29 Njalo umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi. bahudula uGayusi loAristako amaMakedoniya. 33 Bamusa phambili uAleksandro esuka exukwini. bakhona lababusi. angesibo 23 Kodwa ngalesosikhathi kwasuka isiphithiphithi esingesincinyane mayelana laleyondlela. kwaba lelizwi linye livela kubo bonke okungaba ngamahola amabili limemeza lisithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu! 35 Njalo kwathi umabhalane eselithulisile ixuku wathi: Madoda eEfesu. kanti kukhona yini umuntu ongaziyo ukuthi umuzi weEfesu ungumlondolozi wethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lowento eyawa ivela kuZewusi? 36 Ngakho njengoba lezizinto zingephikwe. 34 Kodwa bathi sebekwazi ukuthi ungumJuda.Imisebenzi 20 7 April 2007 147 Isiphithiphithi sikaDemetriyu ngamawala. abafundi kabamvumelanga. . kodwa phose kulo lonke iAsiya. ababengabangane bakhe. 31 Njalo labanye bababusi beAsiya. 32 Ngakho abanye bamemeza okunye labanye okunye.

lapho esahlala khona insuku eziyisikhombisa. elungele ukusuka kusisa. lamaAsiya. ojwayelekileyo. uAristako loSekhundu. wawuchitha umhlangano. kuzalungiswa emhlanganweni osemthethweni1. esebakhuthazile ngamazwi amanengi. 4 Wasemphelekezela eAsiya uSopatheri umBeriya. esebagonile. loTimothi. abafundi bebuthene ukuhlephula isinkwa. UPawuli eMakedoniya 20 20 Kwathi sesiphelile isiyaluyalu. 41 Njalo esetshilo lokho. 5 Laba sebehambe phambili basilindela eTrowasi. ongelasisusa esingazilandulela ngaso ngalesisiphithiphithi. uPawuli watshumayela kubo. uTikiko loTrofimu.39 Kodwa uba lidinga ulutho ngezinye izinto. 8 Njalo kwakukhona izibane ezinengi endlini ephezulu ababebuthene kiyo. 10 Kodwa uPawuli wehla waziphosela phezu kwalo. 1 39 osemthethweni: kumbe. kwathi selenziwe iqhinga ngaye ngamaJuda esezasuka ngomkhumbi ukuya eSiriya. waseselula ilizwi kwaze kwaba phakathi kobusuku. 2 Kwathi esedabule lezongxenye. waphuma ukuya eMakedoniya. Kwakuhlezi ewindini ijaha elithile ngebizo linguYutiku. loGayusi weDerbe. 40 Ngoba futhi sisengozini yokumangalelwa ngomsindo walamuhla. wazimisela ukubuyela adabule eMakedoniya. selehlulwe yibuthongo lawela phansi lisuka esitezi sesithathu. UPawuli uvusa uYutiku ekufeni 7 Kwathi ngosuku lokuqala lweviki. wafika elizweni lamaGriki. uPawuli esetshumayele isikhathi eside. 3 kwathi esehlale khona inyanga ezintathu. . elajunywa yibuthongo obukhulu. 6 Kodwa thina sasuka ngomkhumbi eFiliphi emva kwensuku zesinkwa esingelamvubelo. safika kubo eTrowasi ngensuku ezinhlanu. uPawuli wabizela kuye abafundi. laselidojwa lifile. lowamaThesalonika.

alibeke phakathi kwawo uMoya oyiNgcwele ukuthi libe . 24 Kodwa angikhathaleli lutho lwalezizinto. 22 Lakhathesi khangelani. 28 Ziqapheleni-ke lina lomhlambi wonke. 17 Kwathi eseMilethu wathumela eEfesu wabizela kuye abadala bebandla. lokholo lolo eNkosini yethu uJesu Kristu. 15 sasuka lapho ngomkhumbi. yena ebezahamba ngenyawo. 11 Esenyukile njalo esehlephule isinkwa esedlile. nxa kwakungenzeka kuye. ngangihlezi njani isikhathi sonke phakathi kwenu. ngokunjalo wahamba. ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo. waxoxa labo isikhathi eside kwaze kwasa. 19 ngakhonza iNkosi ngokuthobeka konke langezinyembezi ezinengi langezilingo ezangehlela ngamaqhinga amaJuda. ngoba wayemisile ngokunjalo. ngoba wayephanga. uvalelisa abeEfesu 13 Kodwa thina. ukungatshumayeli kini lokungalifundisi obala lakuzindlu ngezindlu. 26 Ngakho ngiyafakaza kini ngalolusuku lwalamuhla. 12 Basebemletha umfana ephila. ngolulandelayo safika eMilethu. 14 Njalo esehlangene lathi eAsosi. UPawuli eMilethu. ukuthi mina ngimsulwa egazini labo bonke. 21 ngifakaza kumaJuda kanye lakumaGriki ukuphendukela kuNkulunkulu. lapho siqonde ukumkhweza uPawuli. 25 Njalo khathesi khangelani. 20 ukuthi angigodlanga lutho ngayo olusizayo. ukuze angalibali eAsiya. samkhweza safika eMithilene. 16 Ngoba uPawuli wayezimisele ukuyiceza iEfesu ngomkhumbi. sasesihlala eTrogiliumu. langomhlomunye sasondela eSamosi. 23 ngaphandle kokuthi uMoya oyiNgcwele uyangifakazela emizini yonke esithi izibopho lezinhlupheko zingilindele. 27 ngoba kangigodlanga ukuthi ngilitshumayeze lonke icebo likaNkulunkulu. lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi. wathi kubo: Liyazi lina. mina ngiyazi ukuthi kalisayikubona ubuso bami lina lonke. engihamba phakathi kwenu ngitshumayela umbuso kaNkulunkulu. ngoba umphefumulo walo ukhona kilo. sesihambe phambili ukuya emkhunjini. ngingakwazi okuzangehlela phakathi kwayo. eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu. mina ngiya eJerusalema ngibotshwe nguMoya. kusisa safika maqondana leKiyosi. ukuthi kusukela esukwini lokuqala lokufika kwami eAsiya. sasuka ngomkhumbi saya eAsosi. ukuba seJerusalema ngosuku lwePentekoste*. basebeduduzwa okungekuncane. lenkonzo engayemukela eNkosini uJesu.148 7 April 2007 Imisebenzi 21 elisingatha wathi: Lingakhathazeki. 18 Kwathi sebefikile kuye.

ukuthi angenyukeli eJerusalema. waguqa ngamadolo akhe. UPawuli eKesariya 21 21 Kwasekusithi sisuka ngomkhumbi sesehlukene labo. likhumbule ukuthi okweminyaka emithathu ebusuku lemini kangimanga ukuleluleka omunye lomunye ngenyembezi. ukuthi emva kokuhamba kwami kuzangena impisi eziphangayo phakathi kwenu. bazalwane. sahlala khona insuku eziyisikhombisa. sikhumbule amazwi eNkosi uJesu. 2 sasesithola lapho umkhumbi ochaphela eFenekiya. 30 laphakathi kwenu kuzavela amadoda ekhuluma izinto eziduhisayo. bokwelusa ibandla likaNkulunkulu. 33 Kangihawukelanga isiliva kumbe igolide loba isembatho somuntu. 4 Sesibatholile abafundi. basebewela entanyeni kaPawuli bamanga. azithengele lona ngegazi lakhe uqobo. 35 Kukho konke ngilitshengisile. sangena sahamba ngomkhumbi. wakhuleka labo bonke. lokulipha ilifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. 3 Kwathi sesiqhamuka eKuprosi. sasesiyitshiyela ngakwesokhohlo. 36 Njalo esetshilo lezizinto. langosuku olulandelayo eRodesi. 5 . 38 belosizi kakhulu ngelizwi alitshoyo. saya ngomkhumbi eSiriya. elokuthi kabasayikubona ubuso bakhe. sasuka lapho saya ePathara. ukuthi kumele ukuthi sisize ababuthakathaka sisebenza ngokunjalo. ngoba umkhumbi wawuzakwethulela khona impahla. Basebemphelekezela baya laye emkhunjini. 34 Lina-ke uqobo lwenu liyazi ukuthi lezizandla zasebenzela inswelo zami lezalabo ababelami. ukuhugela abafundi ngemva kwawo. 31 Ngakho lindani. ukuthi yena wathi: Kubusisekile kakhulu ukupha kulokwemukela. 32 Lakhathesi. 37 Kwaba khona ukukhala kakhulu kwabo bonke. ngilinikela kuNkulunkulu laselizwini lomusa wakhe. zingawuyekeli umhlambi. elilamandla okulakha.ngababonisi. 29 Ngoba mina ngiyazi lokhu. njalo sehlikela eTire. sahamba ngendlela eqondileyo safika eKosi. bona bamtshela uPawuli ngoMoya.

babuya lothile uMnasoni umKuprosi. senyukela eJerusalema. labadala bonke babekhona. samncenga thina kanye lalabo ababelapho. kodwa bona babuyela kibo. amaJuda eJerusalema azayibopha kanje. ngoba . wazibopha izandla kanye lenyawo esithi: Utsho lokho uMoya oyiNgcwele: Indoda olungolwayo loluzwezwe. UPawuli eJerusalema 15 Emva kwalezinsuku sasesilungiselela. saguqa ngamadolo ekhunjini sakhuleka. owayengomunye wabayisikhombisa. safika ePetolemayi. intombi. 13 Kodwa uPawuli waphendula esithi: Lenzani likhala lidabula inhliziyo yami? Ngoba mina sengilungele. 18 Kusisa uPawuli wangena lathi kuJakobe. ukuthi ufundisa wonke amaJuda aphakathi kwabezizwe ukuthi adele uMozisi. 17 Njalo sesifikile eJerusalema. sesibingelele abazalwane sahlala labo usuku lwaba lunye. sahlala laye. sangena emkhunjini. 11 wasefika kithi. bayidumisa iNkosi. 12 Sesizizwile lezizinto. 20 Kwathi sebekuzwile. 7 Kodwa thina. basebesithi kuye: Uyabona. ukuthi zinengi kangakanani izigidi zabakholwayo zamaJuda. eziprofethayo. kungeyisikho ukubotshwa kuphela. 16 Labathile babafundi beKesariya basebehamba lathi. kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo leNkosi uJesu. bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi. kwehla umprofethi othile uAgabusi ngebizo evela eJudiya. umfundi omdala.Imisebenzi 21 7 April 2007 149 Kwathi sekwenzakele ukuthi siqede insuku. 10 Kwathi sesihlezi insuku ezinengi. wathatha uzwezwe lukaPawuli. njalo ayinikele ezandleni zabezizwe. 14 Kwathi engancengeki. ukuthi angenyukeli eJerusalema. 6 sesivalelisene. 22 Pho-ke kuyini? Isibili kufanele ukuthi ixuku libuthane. sesiqedile uhambo ngomkhumbi sisuka eTire. futhi bonke batshisekela umlayo. 19 Kwathi esebabingelele. 9 Yena-ke wayelamadodakazi amane. ebesizangenisa kuye. sathula sathi: Kayenziwe intando yeNkosi. usithi angasoki abantwana. sasuka sahamba. 21 njalo sebetsheliwe ngawe. lokuthi angahambi ngamasiko. 8 Kusisa thina esasiloPawuli sasuka safika eKesariya. sesingene endlini kaFiliphu umvangeli. mzalwane. abazalwane basemukela ngokuthokoza. wabalandisela ngakunye ngakunye izinto uNkulunkulu azenzileyo phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe.

24 athathe lawo. kodwa ukuthi lawe uhamba ngokulondoloza umlayo. basebemdumela uPawuli bamhudulela ngaphandle kwethempeli. yagijimela kubo. 32 eyahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu. labantu bagijimela ndawonye. lokukhanyiweyo. amdumela ngezandla. 29 Ngoba ayebonile ngaphambili uTrofimu umEfesu emzini elaye. 23 Ngakho yenza lokhu esikutsho kuwe. 34 Abanye exukwini bememeza okunye labanye okunye. lokufeba. saquma sathi bangagcini lutho olunjalo. njalo useyingcolisile lindawo engcwele. ukubika ukuphela kwensuku zokuhlanjululwa. silamadoda amane abalesifungo phezu kwawo. sizani! Nguye lumuntu ofundisa bonke endaweni zonke okuphambene lesizwe. leminyango yahle yavalwa. 26 UPawuli wasewathatha amadoda. legazi. njalo ukuze bakwazi bonke ukuthi kakulalutho kulokho abakutshelwe ngawe. yasilaya ukuthi kabotshwe ngamaketane amabili. AmaJuda avusa umsindo. 35 . amkhumbulela ukuthi uPawuli umngenisile ethempelini. kwaze kwalethwa umnikelo walowo lalowo. njalo uhlawule indleko zawo. lomlayo. lalindawo. yalaya ukuthi asiwe enkambeni yamabutho. ngaphandle kokuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe. ayembonile ethempelini. kwathi sebebona induna enkulu lamabutho. 33 Induna enkulu yasisondela. 31 Kuthe besafuna ukumbulala. lokuthi wenzeni. 28 amemeza: Madoda maIsrayeli.bazakuzwa ukuthi usufikile. 30 Lomuzi wonke wanyakazela. ukuze aphuce amakhanda. yambamba. kodwa ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo. ukuthi iJerusalema yonke iyaphithizela. bayekela ukumtshaya uPawuli. yasibuza ukuthi ungubani. uzihlambulule kanye lawo. futhi ungenisile lamaGriki ethempelini. avusa ixuku lonke. uPawuli uyabotshwa 27 Kwathi sezizaphela insuku eziyisikhombisa. amaJuda avela eAsiya. 25 Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo thina sesibhalile. ilizwi lafika enduneni enkulu yesigaba. kusisa wahlanjululwa kanye lawo wangena ethempelini.

7 Ngasengiwela phansi. labobaba. njalo basebesesaba. ngiyakuncenga. 40 Kwathi esemvumele. njalo ngakhuliselwa kulumuzi enyaweni zikaGamaliyeli. kwahle kwakhanya ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini kungizingelezela. Nkosi? INkosi yasisithi kimi: Sukuma uye eDamaseko. ngivumela ngikhulume ebantwini. wasekhokhelela enkangala amadoda azinkulungwane ezine angababulali? 39 Kodwa uPawuli wathi: Mina ngingumuntu ongumJuda. 5 njengoba lompristi omkhulu engifakazela. isakhamuzi somuzi ongadelelekanga. 4 eyazingela leyondlela kwaze kwaba sekufeni. 10 Ngasengisithi: Ngenzeni.150 7 April 2007 Imisebenzi 22 Kwathi esefikile ezikhwelweni. eyazalelwa eTarsu yeKilikhiya. Sawuli. njalo uzatshelwa khona ngazo zonke izinto ozimiselwe ukuthi . ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sawuli. wasekhuluma labo ngolimi lwamaHeberu wathi: UPawuli ulandisela amaJuda ngokuphenduka kwakhe 22 22 Madoda. uPawuli wema ezikhwelweni waqhweba abantu ngesandla. ngibabopha ngibanikela entolongweni amadoda kanye labafazi. 2 Kwathi sebezwile ukuthi ukhuluma labo ngolimi lwamaHeberu. ukuze bajeziswe. njengani lonke lamuhla. 9 Lalabo ababelami bakubona ukukhanya. Nkosi? Wasesithi kimi: NginguJesu weNazaretha wena omzingelayo. weTarsu yeKilikhiya. kodwa kabalizwanga ilizwi elakhuluma lami. ukuthi lababekhona lapho ngibalethe eJerusalema bebotshiwe. zwanini ukuziphendulela kwami khathesi kini. 6 Kwasekusithi ngisahamba sengisondela eDamaseko. ngafundiswa ngokuqinileyo umlayo wabobaba. ungizingelelani? 8 Mina ngasengiphendula ngathi: Ungubani. sekungaba emini enkulu. 36 ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi: Msuseni! 37 Kwathi uPawuli esezangeniswa enkambeni yamabutho wathi enduneni enkulu: Kuvunyelwe yini ukuthi ngikhulume ulutho kuwe? Yona yasisithi: Uyasazi isiGriki yini? 38 Kanti kawusuye yini lowomGibithe okwathi kungakafiki lezinsuku wenza umvukela. lomphakathi wonke wabadala. ngaya eDamaseko. ngitshisekela uNkulunkulu. bathula kakhulu. sekuthe cwaka. wasesithi: 3 Mina ngiyindoda engumJuda. kwenzeka ukuthi athwalwe ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku. bazalwane. engazuza kubo incwadi eziya kubazalwane.

20 njalo mhla kuchithwa igazi likaStefane umfakazi wakho. indoda ekhuthele ekukhonzeni ngokomlayo. ubize ibizo leNkosi. 17 Kwasekusithi kimi sengibuyele eJerusalema. ngaba lokuhlehla kwengqondo. 24 induna enkulu yalaya ukuthi angeniswe enkambeni yamabutho.uzenze. njalo baphosa uthuli emoyeni. 15 ngoba uzakuba ngumfakazi wakhe kubo bonke abantu walokho okubonileyo lokuzwileyo. 25 Kwathi sebemelulele phambili ngemichilo. AmaJuda afuna ukumbulala uPawuli 22 Bamlalela kwaze kwafika kulelolizwi. ngoba mina ngizakuthuma khatshana kwabezizwe. njalo ngilondoloza izembatho zalabo abambulalayo. 16 Khathesi-ke. lokuthi ubone oLungileyo. 19 Ngasengisithi: Nkosi. 13 weza kimi wasesima phansi kwami wathi kimi: Sawuli mzalwane. 23 Kwathi besamemeza. basebephosa izembatho. buya ubone. bayazi bona ukuthi mina ngangibafaka entolongweni ngibatshaya emasinagogeni wonke labo abakholwa kuwe. eyayifakazelwa yiwo wonke amaJuda ahlala khona. Njalo mina ngalesosikhathi ngasengimbona. mina uqobo ngangimi khona ngivumelana lokufa kwakhe. ngafika eDamaseko. yathi kahlolisiswe ngokutshaywa ngesiswepu. ngoba kabasoze bamukele ubufakazi bakho ngami. 14 Wasesithi: UNkulunkulu wabobaba bethu ukumisile ngaphambili ukuthi wazi intando yakhe. 11 Njengoba ngangingaboni ngenxa yenkazimulo yalokhokukhanya. 18 ngasengimbona wathi kimi: Phangisa uphume ngesiqubu eJerusalema. njalo ngikhuleka ethempelini. ukuze yazi ukuthi kungasizatho bani bememeza ngokunjalo ngaye. 21 Wasesithi kimi: Hamba. uPawuli wathi enduneni yekhulu eyayimi lapho: Kuvunyelwe kini yini ukutshaya ngesiswepu umuntu ongumRoma njalo engalahlwanga licala? 26 Induna yekhulu . njalo uzwe ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe. 12 Njalo uAnaniya othile. basebephakamisa ilizwi labo besithi: Msuseni onje emhlabeni! Ngoba kakufanele ukuthi aphile. usalindeleni? Sukuma ubhabhathizwe njalo uhlanjululwe ezonweni zakho. ngadonswa ngesandla yilabo ababelami.

6 Kwathi uPawuli esekwazi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi. kwavela ukuphikisana kwabaFarisi labaSadusi. kanti ngokuphambene lomlayo ulaya ukuthi ngitshaywe? 4 Lababemi lapho bathi: Umpristi omkhulu kaNkulunkulu uyamthuka yini? 5 UPawuli wasesithi: Bengingazi. wena ungumRoma yini? Yena wathi: Yebo. kasingalwi simelene loNkulunkulu. mduli oconjwe wabamhlophe. wamemeza emphakathini wathi: Madoda bazalwane. yalaya amabutho ukuthi ahle amhluthule phakathi kwabo. 7 Kwathi esetshilo lokhu. mina ngihambile phambi kukaNkulunkulu ngesazela sonke esihle. njalo abuyele laye . lenye ingabaFarisi. ngoba lumuntu ungumRoma. Njalo uPawuli wathi: Kodwa lami ngazalwa lalo. kodwa nxa umoya kumbe ingilosi kukhulume laye. 27 Induna enkulu yasifika yathi kuye: Ngitshele. loba ingilosi. kodwa abaFarisi bayakuvuma kokubili. 10 Kwathi sekuvele ukuphikisana okukhulu. ngoba uhlalele ukungahlulela ngomlayo. 30 Kwathi kusisa ifuna ukwazi iqiniso. 28 Induna enkulu yasiphendula yathi: Mina lelilungelo lokuba yisakhi ngalizuza ngemali enkulu. ukuthi kungani emangalelwa ngamaJuda. 9 Kwasekuvela ukumemeza okukhulu. UPawuli ephambi komphakathi 23 23 UPawuli wasewujolozela umphakathi wathi: Madoda bazalwane. ngethemba langokuvuka kwabafileyo mina ngiyahlulelwa. yasimehlisa uPawuli yammisa phambi kwabo. 8 ngoba abaSadusi bathi kakukho ukuvuka kwabafileyo. isisazi ukuthi ungumRoma. ukuthi ungumpristi omkhulu. yasilaya ukuthi abapristi abakhulu lomphakathi wabo wonke babuye. lokuthi ibimbophile. bazalwane. induna enkulu yesaba ukuthi uPawuli uzadatshulwa yibo. ngoba kulotshiwe ukuthi: Ungakhulumi kubi ngombusi wesizwe sakini. lexuku ladabuka phakathi.Imisebenzi 23 7 April 2007 151 isizwile yasondela yatshela induna enkulu isithi: Nanzelela osuzakwenza. kwathi ababhali behlelo labaFarisi basukuma baphika kakhulu besithi: Kasitholi bubi kulumuntu. 3 UPawuli wasesithi kuye: UNkulunkulu uzakutshaya. kuze kube lamuhla. Lenduna enkulu layo yesaba. loba umoya. indodana yomFarisi. mina ngingumFarisi. 29 Ngakho labo abasebezamhlola bahle basuka kuye. yamkhulula kuzibopho. 2 Kodwa uAnaniya umpristi omkhulu walaya labo ababemi phansi kwakhe ukuthi bamtshaye umlomo.

ngoba lilento elizayitshela yona. 15 Ngakho khathesi lina kanye lomphakathi yazisani induna enkulu. lilento elizakutshela yona. UPawuli usiwa eKesariya 23 Yasibizela kuyo induna zekhulu ezithile ezimbili. ngokungathi lizazwisisa okunengi ngendaba zakhe. 21 Ngakho wena ungavunyiswa yiwo. ukuze imthume kini kusasa. ililaya isithi: Ungatsheli muntu ukuthi ungibikele lezizinto. 13 Njalo babengaphezu kwamatshumi amane abenza lesisifungo. sesilungele ukumbulala. sokuthi kasiyikudla lutho size simbulale uPawuli. kungathi azahlolisisa ngcono ulutho ngaye. njengoba ufakaze izinto ngami eJerusalema. 16 Kodwa indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokumcathamela. kunjalo-ke umele ufakaze leRoma. 11 Njalo ngobusuku obulandelayo iNkosi yema phansi kwakhe yathi: Mana isibindi Pawuli. 19 Induna enkulu yasilithatha ngesandla. yeza yangena enkambeni yamabutho. thina-ke. besithi kabayikudla lokunatha baze bambulale uPawuli. Iqhinga lamaJuda lokumbulala uPawuli 12 Kwathi sekusile. engakasondeli. 22 Ngakho induna enkulu yasiliyekela ijaha lahamba. abanye bamaJuda benza iqhinga.enkambeni yamabutho. lakhathesi alungile elindele isithembiso sakho. 14 abaya kubapristi abakhulu labadala bathi: Sizibophe ngesiqalekiso esikhulu. yasibuyela eceleni bebodwa. 17 UPawuli wasebizela kuye enye yezinduna zekhulu wathi: Sana lelijaha enduneni enkulu. yasisithi: UPawuli isibotshwa ungibizele kuye wacela ukuthi ngilethe lelijaha kuwe. 18 Yasilithatha-ke yalisa enduneni enkulu. azibophe ngesiqalekiso ngokuthi angadli anganathi aze ambulale. yamtshela uPawuli. yathi: Lungisani abebutho . ngoba amadoda adlula amatshumi amane kuwo amcathamele. yabuza: Kuyini ozongitshela khona? 20 Laselisithi: AmaJuda avumelene ukucela kuwe. bazibopha ngesiqalekiso. ukuze wehlisele uPawuli emphakathini kusasa.

ngiyakuncenga ukuthi ngomusa wakho usizwe ngokufitshane. esezwile ukuthi ungoweKilikhiya. 5 Ngoba lindoda siyifice iyinkathazo. mhlekazi Felike. lomholi wobubhazuka bamaNazaretha. uTertulo waqala ukumcala esithi: Ukuthula okukhulu sikuzuzile ngenxa yakho. lemisebenzi emihle yenzakele kulesisizwe ngokunakekela kwakho. 3 ngazo zonke indlela lakuzo zonke indawo siyakwemukela. kusukela ngehola lesithathu lobusuku. 33 okwathi sebefikile eKesariya. sengizwile ukuthi ungumRoma. UPawuli eyisibotshwa umangalelwa kuFelike eKesariya 24 24 Kwathi emva kwensuku ezinhlanu uAnaniya wehla labadala lomkhulumeli othile uTertulo. njengokulaywa kwabo. 27 Lindoda ibibanjwe ngamaJuda. labemikhonto abangamakhulu amabili. 28 Ngathi ngifuna ukuthi ngazi isizatho ayimangalela ngaso. 24 lungisani lezinyamazana. Sala kuhle. ngahle ngayithuma kuwe. ukuze ligadise uPawuli limfikise ephephile kumbusi uFelike. batshiya abagadi bamabhiza ukuthi bahambe laye. labagadi bamabhiza abangamatshumi ayisikhombisa. 32 Njalo kusisa. kodwa ingamangalelwanga ngalutho olufanele ukufa loba izibopho. bamusa eAntipatri ngobusuku. sebefikile labamangaleli bakho. babuyela enkambeni yamabutho. wasebuza ukuthi ungowawuphi umkhono. 25 wabhala incwadi imumethe lokhu: 26 Klawudiyosi Lisiya kumhlekazi umbusi uFelike ngiyabingelela. 2 Kwathi esebiziwe. ngibalayile futhi abamangaleli ukuthi bakhulume izinto ngayo phambi kwakho.152 7 April 2007 Imisebenzi 24 abangamakhulu amabili ukuze bahambe baze bayefika eKesariya. bamthatha uPawuli. 4 Kodwa ukuze ngingakubambeleli kakhulu. bammisa loPawuli phambi kwakhe. 6 eyake yazama lokungcolisa ithempeli. 7 kodwa kwafika uLisiya induna enkulu wamthatha . 31 Abebutho-ke. Waselaya ukuthi alondolozwe endlini kaHerodi yokwahlulela. ngakho konke ukubonga. njalo ingeyenza umvukela phakathi kwamaJuda wonke emhlabeni jikelele. bamnika umbusi incwadi. ngafika lamabutho ngayephula. 30 Kwathi sekuvelile kimi ukuthi kwasekuzakuba khona iqhinga ngalindoda ngamaJuda. 29 engathi ngithola ukuthi imangalelwe ngemibuzo yomlayo wawo. ngayehlisela emphakathini wawo. abammangalela uPawuli kumbusi. njalo ibisizabulawa yiwo. 34 Kwathi umbusi eseyifundile incwadi. 35 wathi: Ngizakuzwa. esike sayibamba sasithanda ukuyahlulela ngokomlayo wethu.

16 Njalo kulokho mina ngiyazama. umbusi esemqhwebile ukuthi akhulume wathi: Ngoba ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminengi ungumahluleli phezu kwalesisizwe. 23 waselaya induna yekhulu ukuthi agcinwe uPawuli. ungazi kuye ngakho konke thina esimmangalela ngakho. loba emasinagogeni. elokuthi kuzakuba khona ukuvuka kwabafileyo. 11 njengoba ungakubona ukuthi kakukadluli insuku ezilitshumi lambili. esezwile lezizinto esazi ngokupheleleyo izinto ngaleyondlela. 19 afanele ukuba khona lapha phambi kwakho angicale uba elolutho ngami. lokhu ngenyukele eJerusalema ukukhuleka. esithi lezizinto zinjalo. ukuthi baficani okungalunganga kimi. abalilindeleyo labo uqobo lwabo. 15 ngilethemba kuNkulunkulu. 20 kumbe bona ngokwabo kabatsho. 8 elaya abamangaleli bakhe ukuthi beze kuwe. 17 Kwathi emva kweminyaka eminengi ngafika ukuletha izipho zomusa esizweni sakithi leminikelo. 22 Kwathi uFelike wabadlulisela phambili. lokuthi abe lenkululeko. loba emzini. 18 ngikulezizinto amaJuda athile avela eAsiya angifica ethempelini ngihlanjululwe. 13 Futhi bangeke baqinise ngezinto abangimangalela ngazo khathesi. kungekho ixuku loba isiphithiphithi. 21 ngaphandle kwalelolizwi elilodwa. ngiyaziphendulela ngesibindi esikhulu ngezinto zami. njalo . ngikholwa konke okulotshiweyo emlayweni lakubaprofethi. esithi: Nxa uLisiya induna enkulu isiyehlile. ngizayihlolisisa indaba yenu. ukuthi ngendlela abayibiza ngokuthi yibubhazuka. engalimemeza ngimi phakathi kwabo ngisithi: Ngokuvuka kwabafileyo mina ngiyahlulelwa yini lamuhla. 9 LamaJuda lawo avuma. ngokumbuzisisa wena uqobo lwakho. 10 UPawuli wasephendula. 12 njalo kabangificanga ethempelini ngiphikisana lomuntu loba ngivusa isiphithiphithi exukwini. ukuthi ngibe lesazela esingelacala phambi kukaNkulunkulu labantu isikhathi sonke. okwabalungileyo kanye labangalunganga. 14 Kodwa ngiyavuma kuwe lokhu.ngodlakela olukhulu ezandleni zethu. mhla ngimi phambi komphakathi. ngokunjalo ngiyamkhonza uNkulunkulu wabobaba.

4 Kodwa uFestusi waphendula. wahlulelwe khona ngalezizinto phambi kwami? 10 Kodwa uPawuli wathi: Ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKesari. ngokuthi uPawuli ugciniwe eKesariya. becathamela ukumbulala endleleni. ukuthi amthume eJerusalema. 6 Kwathi esehlale phakathi kwabo insuku ezedlula itshumi. 27 Kodwa sekugcwaliseke iminyaka emibili. UPawuli umangalelwa phambi kukaFestusi 25 25 Ngakho kwathi uFestusi esengenile emkhonweni. 25 Kwathi esakhuluma ngokulunga langokuzithiba langokwahlulela okuzayo. 9 Kodwa uFestusi ethanda ukuthabisa amaJuda. lapho okufanele ngahlulelwe khona. wathumela ukubiza uPawuli. bemncenga. amaJuda ayehlile evela eJerusalema ema emhanqile. uFelike efisa ukuthokozisa amaJuda wamtshiya uPawuli ebotshiwe. embeka amacala amanengi lanzima uPawuli. 3 bacela ukwenzelwa umusa omelane laye. njengoba lawe usazi kuhle kakhulu. nxa ngizuza ithuba elihle ngizakubizela kimi. uFelike watshaywa luvalo waphendula wathi: Hamba okwakhathesi. emva kwensuku ezintathu wenyukela eJerusalema esuka eKesariya. wamuzwa mayelana lokholo kuKristu. lethempelini. ukuze amkhulule. 7 Kwathi esefikile. waphendula uPawuli wathi: Uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema. 8 yena eziphendulela wathi: Lemlayweni wamaJuda. ayengelakuwaqinisa. lakuKesari kangonanga lutho. uba kukhona ulutho olubi ngaleyondoda. 2 labapristi abakhulu lezikhulu zamaJuda bammangalela uPawuli kuye.Imisebenzi 25 7 April 2007 153 kungalelwa muntu wakibo ukumncedisa kumbe ukuza kuye. 5 Wathi: Ngakho labo abenelisayo phakathi kwenu kabehle kanye lami. kangonanga lutho kumaJuda. kusisa wahlala esihlalweni sokwahlulela walaya ukuthi uPawuli alethwe. uFelike wemukela omlandelayo uPorkiyu uFestusi. UPawuli utshumayela kuFelike ngoKristu 24 Kwathi emva kwensuku ezithile. ngakho wayehlezi embizela kuye ekhuluma laye. bayimangalele. lokuthi laye ngokwakhe uzakuya khona ngokuphangisa. uFelike weza loDrusila umkakhe engumJudakazi. 26 njalo ngesikhathi esifananayo wayethemba futhi ukuthi uzanikwa imali nguPawuli. wehlela eKesariya. .

UAgripha ubikelwa udaba lukaPawuli 13 Kwathi sekudlule insuku ezithile. 23 Ngakho kusisa. 24 UFestusi wasesithi: 1 20 ngisadidekile: kumbe. 22 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lami bengithanda ukuthi ngimuzwe lumuntu. kwathi uAgripha loBernike befika ngokuzibonakalisa okukhulu. kodwa uba kungekho lutho lwezinto abangimangalela ngazo. ngalaya ukuthi indoda ilethwe. kangizange ngiphuze. abapristi abakhulu labadala bamaJuda bammangalela. 12 Khona uFestusi esekhulume lomphakathi waphendula wathi: Ulidlulisele kuKesari? Uzakuya kuKesari. langomunye othile uJesu owafayo. kangali ukufa. kakulamuntu onganginikela kubo ngesihle. omangalelweyo labammangalelayo bengalethwanga ubuso ngobuso. ngalaya ukuthi agcinwe. ngathi. 15 kwathi ngiseJerusalema. . njalo azuze indawo yokuziphendulela ngecala. 14 Kwathi sebehlezi khona insuku ezinengi.11 Ngoba uba ngonile njalo ngenze ulutho olufanele ukufa. esithi: Kukhona indoda ethile eyatshiywa nguFelike iyisibotshwa. uAgripha inkosi loBernike bafika eKesariya. uFestusi waselaya ukuthi uPawuli alethwe. Ngilidlulisela kuKesari. 17 Ngakho sebebuthene lapha. 18 leyo abayimangalelayo sebemi kabavezanga cala ngayo ngezinto mina ebengizicabangela. njalo ayekwahlulelwa khona ngalezozinto. 16 Engabaphendula ngathi: Kakusiwo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu ekufeni. ngize ngimthume kuKesari. angathanda ukuya eJerusalema. 21 Kodwa kwathi uPawuli eselidlulisele phambili ukuthi agcinelwe ukuhlolwa yinkosi enkulu. uFestusi wayilandisela inkosi izindaba zikaPawuli. uPawuli othi ngaye uyaphila. 19 kodwa babelokuphikisana okuthile laye ngenkolo yakibo. ukuze babingelele uFestusi. ngosuku olulandelayo ngahlala esihlalweni sokwahlulela. becela ukulahlwa kwakhe. 20 Kuthe mina ngisadidekile ngombuzo onje1. Yena wathi: Kusasa uzamuzwa. basebengena endlini yokwahlulela kanye lezinduna ezinkulu lamadoda ayizikhulu zomuzi. ngisadidekile ukuthi ngibuze njani ngakho.

njalo mina ngavalela abanengi kwabangcwele entolongweni. 10 lokhu futhi ngakwenza eJerusalema. waziphendulela wathi: 2 Kukho konke engimangalelwa ngakho ngamaJuda. 25 Kodwa mina ngathola ukuthi kenzanga lutho olufanele ukuthi afe. lokuthi yena ngokwakhe eselidlulisele enkosini enkulu. UPawuli uziphendulela phambi kukaFestusi loAgripha 26 26 UAgripha wasesithi kuPawuli: Uvunyelwe ukuzikhulumela. 5 ayangazi phambili kusukela ekuqaleni. 7 kuleso izizwe zakithi ezilitshumi lambili. ngabazingela baze bafika emizini yabezizwe. ngamaJuda. uba bethanda ukufakaza. 3 ikakhulu ngoba uyawazi wonke amasiko lokuphikisana phakathi kwamaJuda. okwakuqala esizweni sakithi eJerusalema.154 7 April 2007 Imisebenzi 26 Nkosi Agripha. ukuthi ngendlela eqinileyo yehlelo lokukhonza kwakithi ngaphila ngingumFarisi. 12 Kusenzeka lezizinto njalo ngisiya eDamaseko ngamandla langokuthunywa . nkosi Agripha. nxa uNkulunkulu evusa abafileyo? 9 Ngakho lami ngokwami ngangicabanga ukuthi ngangifanele ukwenza izinto ezinengi eziphambene lebizo likaJesu weNazaretha. 27 Ngoba ngibona kungaqondanga. njalo ngahlanya kakhulu ngabo. ngemukela amandla avela kubapristi abakhulu. UPawuli waseselula isandla. ikakhulu phambi kwakho. limemeza lisithi kasafanele ukuphila. liyambona lo elangicela ngaye lonke ixuku lamaJuda eJerusalema kanye lalapha. lalapho bebulawa ngakukhetha. wonke amaJuda ayakwazi. Ngakho ngimlethile phambi kwenu. nkosi Agripha. lani lonke madoda elikhona lapha kanye lathi. ukuze kuthi esehloliwe ngibe lakho engingakubhala. ngakho ngiyakuncenga. ngenxa yalelithemba ngimangalelwe. ngaquma ukumthuma. 26 Okungaye kangilalutho oluqinileyo engingalubhalela inkosi. kungatshengiswanga lamacala aso. zithemba ukufinyelela. zikhonza ngesineke ebusuku lemini. 8 Kungani kukhunjulwa ukuthi kuyinto engakholekiyo kini. ngababamba ngamandla ukuthi bahlambaze. 11 Lemasinagogeni wonke ngabajezisa kanengi. 6 Lakhathesi ngimi ngithonisiswa ngenxa yethemba lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubobaba. 4 Ngakho ukuhamba kwami konke kusukela ebutsheni. ukuthi ungilalele ngesineke. nkosi Agripha. ngizizwa ngithokoza ukuthi sengingaziphendulela phambi kwakho lamuhla. ukuthuma isibotshwa.

njalo ume ngenyawo zakho. 25 Kodwa wathi: Kangihlanyi. nkosi. engikuthuma kubo khathesi. azama ukungibulala. kwakhanya kwangizingelezela lalabo ababehamba lami. kudlula ukukhanya kwelanga. lelifa phakathi kwalabo abehlukanisiweyo ngokholo olukimi. engikhuluma ngesibindi lakuyo. njalo babuyele kuNkulunkulu. Nkosi? Wasesithi: Mina nginguJesu omzingelayo. 16 Kodwa sukuma. 20 kodwa ngatshumayela kuqala kwabaseDamaseko labeJerusalema. kanye lengizazibonakalisa ngazo kuwe. 22 Ngakho ngizuzile usizo oluvela kuNkulunkulu. 23 ukuthi uKristu umele ukuhlupheka. lokuthi engowokuqala ekuvukeni kwabafileyo uzatshumayela ukukhanya kulababantu lakwabezizwe. ngabona endleleni ukukhanya kuvela ezulwini. ukuthi ngikumise ube yisikhonzi lomfakazi wezinto ozibonileyo. ngezwa ilizwi likhuluma lami ngolimi lwesiHeberu lisithi: Sawuli. ungizingelelani? Kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. 15 Mina ngasengisithi: Ungubani. ngoba ngibonakelele lokho kuwe. ngoba ngileqiniso lokuthi akukho okunye kwalezizinto okufihlakeleyo . ukufunda okunengi kuyakuhlanyisa. ukuze bamukeliswe uthethelelo lwezono. nkosi Agripha. 19 Ngakho. lemandleni kaSathane baye kuNkulunkulu. lokubaphendula emnyameni baye ekukhanyeni. lakwabezizwe. 24 Kwathi esaziphendulela lezizinto. Sawuli. ukuze baphenduke.ngabapristi abakhulu. mhlekazi Festusi. ngingakhulumi lutho ngaphandle kwalezozinto abazikhulumayo abaprofethi loMozisi ukuthi zizakwenzeka. benze imisebenzi efanele ukuphenduka. uFestusi wathi ngelizwi elikhulu: Uyahlanya. lakulo lonke ilizwe leJudiya. 13 emini enkulu. kodwa ngimemezela amazwi aliqiniso laqondileyo. kuze kube lamuhla ngimi ngifakaza kubo bonke abancinyane labakhulu. kangalanga ukulalela umbono wezulwini. 17 ngiyakwephula ebantwini lakwabezizwe. 14 Kwathi sonke sesiwele phansi emhlabathini. 18 ukuvula amehlo abo. 21 Ngenxa yalezizinto amaJuda angibamba ethempelini. 26 Ngoba inkosi iyazi ngalezizinto. Pawuli.

Imisebenzi 27 7 April 2007 155 kuyo; ngoba lokhu kakwenziwanga engonsini. 27 Nkosi Agripha, uyakholwa abaprofethi yini? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. 28 UAgripha wasesithi kuPawuli: Usuphose wangiqinisekisa ukuthi ngibe ngumKristu. 29 UPawuli wasesithi: Bengingafisa kuNkulunkulu ukuthi, loba ngokulutshwana loba ngokunengi kungabi nguwe wedwa, kodwa labo bonke abangizwayo lamuhla, babe ngabanje njengoba nginjalo lami, ngaphandle kwalezizibopho. 30 Kwathi esekhulume lezizinto, yasukuma inkosi lombusi, loBernike, lalabo ababehlezi labo; 31 kwathi sebephumile bakhulumisana, besithi: Lumuntu kenzi lutho olufanele ukufa kumbe ukubotshwa. 32 UAgripha wasesithi kuFestusi: Lumuntu ubengakhululwa, uba ebengalidluliselanga kuKesari. UPawuli uya eRoma eyisibotshwa 27 27 Kwathi sekuqunyiwe ukuthi siye eItaliya ngomkhumbi, banikela uPawuli lezinye izibotshwa ezithile enduneni yekhulu, ethiwa nguJuliyu, eyesigaba senkosi enkulu. 2 Sasesingena emkhunjini weAdramithiyu, obusuzakuya endaweni zeAsiya, saqala ukuhamba, uAristako umMakedoniya weThesalonika wayelathi. 3 Lakusisa safika eSidoni; uJuliyu wasemphatha kuhle uPawuli, wamvumela ukuthi aye kubangane ukuze asizwe. 4 Sasesisuka lapho ngomkhumbi sehla sagudla iKuprosi, ngoba imimoya yayiphambene lathi, 5 kwathi sesidabule ulwandle olungaseKilikhiya lePamfiliya, safika eMira yeLikhiya. 6 Lapho-ke induna yekhulu yathola umkhumbi weAleksandriya oya eItaliya, yasikhweza kuwo. 7 Sasesihamba kancinyane okwensuku ezinengi, safika nzima maqondana leKinidu, umoya ungasivumeli, sehla sagudla iKrete maqondana leSalamone; 8 sasesiligudla kanzima safika endaweni ethile ethiwa yiMathekwamahle; kwakukhona eduze layo umuzi iLaseya. 9 Kwathi sekudlule isikhathi esikhulu, njalo sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngoba lezilo lokudla laseledlule, uPawuli wabeluleka 10 esithi kubo: Madoda, ngiyabona ukuthi uhambo luzakuba lengozi lomonakalo omkhulu, kungayisiwo owempahla lomkhumbi kuphela kodwa lowempilo zethu. 11 Kodwa induna yekhulu yakholwa induna yomkhumbi lomnikazi wawo kulezinto ezazitshiwo nguPawuli. 12 Kwathi njengoba itheku lalingalungelanga ukuhlalwa ebusika, ubunengi babo bamisa ukuthi

kusukwe lalapho, mhlawumbe kwenzeke ukuthi bafike eFenikisi bahlale khona ebusika, itheku leKrete elikhangele eningizimuntshonalanga lenyakathontshonalanga. 13 Njalo kuthe umoya weningizimu usuphephetha buthakathaka, banakana ukuthi sebekuzuzile lokho ababekuqondile, sebephakamise ingwegwe sagudla eKrete. 14 Kodwa kungabanga yisikhathi eside umoya oyisivunguzane, othiwa iYurakilidoni, wawutshaya; 15 umkhumbi wasubanjwa, wehluleka ukukhangelana lomoya, sasesiwuyekela undenda. 16 Sathi sesigudla phansi kwesihlengana esithile esithiwa yiKlawuda, senelisa ukuwubamba umkolo kalukhuni; 17 abasebewuphanyekile, basebenzisa izincediso, sabopha ngamagoda sizingelezela umkhumbi; basebesesaba ukuthi bazaphoseka emhlabathini weSirti, behlisa iseyili, ngokunjalo basebendenda. 18 Kuthe ukuthi siphoswe kakhulu yisiphepho, ngolulandelayo baphosa impahla; 19 kwathi ngolwesithathu salahla impahla zomkhumbi ngezandla zethu uqobo. 20 Kwathi kungelalanga njalo kungelankanyezi ezibonakalayo insuku ezinengi, lesiphepho esingesincinyane siqinisa, kusukela lapho laseliphela ithemba lonke lokuthi sizasinda. 21 Kwathi sekuyisikhathi eside bengasadli, uPawuli wasesukuma phakathi kwabo, wathi: Hawu madoda, ngabe lalalela mina kalaze lasuka eKrete, njalo laphepha kulobubunzima lakulumonakalo. 22 Khathesi-ke sengileluleka ukuthi lime isibindi; ngoba kakusoze kulahleke impilo leyodwa kini, ngaphandle komkhumbi. 23 Ngoba ngalobubusuku bekumi kimi ingilosi kaNkulunkulu, engingowakhe, lengimkhonzayo, 24 yathi: Ungesabi Pawuli; ngoba umele ukuma phambi kukaKesari; njalo khangela, uNkulunkulu ukuphile bonke labo abahamba ngomkhumbi lawe. 25 Ngakho manini isibindi madoda; ngoba ngiyakholwa kuNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokho engikutsheliweyo. 26 Kodwa kumele sitshayeke esihlengeni esithile. 27 Kwathi sekufike ubusuku betshumi lane, sasindenda sizula olwandle lweAdriya, phakathi kobusuku, abomkhumbi bakhumbula ukuthi umhlabathi othile ususondela kibo; 28

156 7 April 2007 Imisebenzi 28 basebephosa intambo yokulinganisa bathola amafathome* angamatshumi amabili; sebeqhubekile kancinyane baphosa intambo yokulinganisa futhi, bathola amafathome alitshumi lanhlanu; 29 njalo sesaba ukuthi mhlawumbe singatshayeka emadwaleni, basebephosela ingwegwe ezine ngemva komkhumbi, bafisa ukuthi kuse. 30 Abomkhumbi sebezama ukubaleka emkhunjini, basebesehlisela olwandle umkolo ngokungathi basebezakwehlisela ingwegwe ngaphambi komkhumbi, 31 uPawuli wathi enduneni yekhulu lakwabebutho: Uba laba bengahlali emkhunjini, lingesindiswe lina. 32 Abebutho basebequma amagoda omkolo, bawuyekela wawa. 33 Kwasekusithi sekuzakusa, uPawuli wabancenga bonke ukuthi bathathe ukudla, esithi: Lamuhla kulusuku lwetshumi lane lilindile lihlezi lingadli, lingathathi lutho. 34 Ngakho ngiyalincenga ukuthi lithathe ukudla; ngoba lokhu ngokosindiso lwenu; ngoba kakuyikuwa komunye unwele lwekhanda lenu. 35 Kwathi esetshilo lezizinto, esethethe isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke; wasihlephula waqala ukudla. 36 Basebesima isibindi bonke njalo bona bathatha ukudla. 37 Njalo thina sonke esasisemkhunjini sasiyimiphefumulo engamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa lesithupha. 38 Njalo sebesuthi ukudla baphungula umkhumbi, baphosela amabele olwandle. 39 Kwathi sekusile, kabalazanga ilizwe; kodwa babona itheku elithile lilokhumbi, abamisa ukuthi baqhubele umkhumbi kulo, uba kungenzeka. 40 Basebequma ingwegwe baziyekela olwandle, ngesikhathi esifananayo bathukulula amagoda abophe amaphini okuqondisa, baphakamisela emoyeni iseyili yaphambili baqonda ekhunjini. 41 Basebefika bengananzelele endaweni lapho ulwandle olwaluhlangana khona bawuqhubela umkhumbi esihlabathini; njalo isihloko somkhumbi sagxumekeka sahlala singanyikinyeki, kodwa ingemuva yomkhumbi yephulwa ngamandla amagagasi. 42 Labebutho babeqonde ukubulala izibotshwa, hlezi ezinye zibaleke ngokuntshezela khatshana. 43 Kodwa induna yekhulu, ifisa ukusindisa uPawuli, yabavimbela kunjongo yabo, yasilaya ukuthi labo abakwaziyo ukuntsheza baziphosele olwandle kuqala, baye emhlabathini; 44 labaseleyo, abanye ngamapulanka, labanye ngezinye zezinto zomkhumbi. Ngokunjalo-ke kwenzeka ukuthi bonke bafike emhlabathini besindile.

UPawuli labanye bemukelwa kuhle ngamaMelitha 28 28 Kwathi sebesindile, basebesizwa ukuthi isihlenge sithiwa yiMelitha. Labalelolizwe basiphatha ngomusa ongandanga; ngoba babasa umlilo, basemukela sonke, ngenxa yezulu elaseliqalisile, langenxa yomqando. 3 UPawuli wasetheza umnyaba wenkuni, wazibeka emlilweni, kwaphuma inyoka ngenxa yokutshisa yanamathela esandleni sakhe. 4 Kwathi abalelolizwe bebona isilo silenga esandleni sakhe, bakhulumisana besithi: Isibili lumuntu ungumbulali, othi esindile olwandle, ukulunga kakuvumi ukuthi aphile. 5 Yena-ke wasithintithela emlilweni isilo, akaze aba lengozi. 6 Basebelindela ukuthi uzavuvuka lokuthi awele phansi ahle afe; kwathi sebelinde isikhathi eside, basebebona ukuthi kakulalutho olubi olwenzakala kuye, baphendula imicabango yabo bathi ungunkulunkulu. UPawuli usilisa isigulane 7 Kubomakhelwane baleyondawo kwakulamasimu esikhulu sesihlenge, uPubliyo ngebizo; owasemukela wasingenisa kuhle insuku ezintathu. 8 Kwasekusithi uyise kaPubliyo wayelele ebanjwe ngumkhuhlane lesisu segazi; uPawuli wangena kuye, wakhuleka, wabeka izandla phezu kwakhe, wamsilisa. 9 Ngakho lokho sekwenzakele, beza labanye ababesesihlengeni ababelezifo basebesiliswa; 10 lalabo abasidumisa ngodumo olukhulu, njalo mhla sisukayo ngomkhumbi, basethesa izinto ezidingekayo. UPawuli ufika eRoma 11 Kwathi emva kwenyanga ezintathu sasuka ngomkhumbi weAleksandriya, owawuhlezi ebusika esihlengeni, ulophawu oluthiwa oDiyosikuroyi*. 12 Sasesifika eSirakhuse sahlala insuku ezintathu; 13 sasuka lapho sahamba ngokubhoda sayafika eRegiyuma, sekudlule

Imisebenzi 28 7 April 2007 157 usuku olulodwa kwafika umoya weningizimu, safika ePuthiyoli ngosuku lwesibili; 14 lapho esafica khona abazalwane, sacelwa ukuhlala labo insuku eziyisikhombisa; ngokunjalo safika-ke eRoma. 15 Njalo besuka lapho abazalwane sebezwile izinto ngathi, beza ukusihlangabeza baze bafika eApiyi Foruma leNdlini zeZihambi eziNtathu; uPawuli ebabona, wabonga uNkulunkulu, wema isibindi. 16 Sathi sesifike eRoma, induna yekhulu yanikela izibotshwa enduneni yabalindi; kodwa uPawuli wavunyelwa ukuhlala yedwa, lowebutho omlindayo. 17 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu uPawuli wabizela ndawonye abakhulu bamaJuda; sebebuthene, wathi kubo: Madoda bazalwane, mina kangenzanga lutho oluphambene lesizwe kumbe lamasiko abobaba, ngiyisibotshwa ngivela eJerusalema nganikelwa ezandleni zamaRoma; 18 wona esengihlolile afuna ukungikhulula, ngoba kungekho kimi cala elifanele ukufa. 19 Kodwa amaJuda ala, ngacindezeleka ukulidlulisela kuKesari, kungeyisikho ukuthi ngilolutho olokumangalela isizwe sakithi. 20 Ngakho ngenxa yalesisizatho ngilibizele lapha ukuthi ngilibone ngikhulume lani; ngoba ngenxa yethemba likaIsrayeli ngizingelezelwe ngaleliketane. 21 Basebesithi kuye: Thina kasemukelanga izincwadi ngawe ezivela eJudiya, futhi kakufikanga muntu wabazalwane ukubika kumbe ukukhuluma into embi ngawe. 22 Kodwa sifisa ukuzwa izinto ozinakanayo wena; ngoba mayelana lalobububhazuka siyazi ukuthi buyaphikiswa endaweni zonke. 23 Njalo kwathi sebemmisele usuku, beza kuye endlini yezihambi bebanengi; owabachasisela wafakaza umbuso kaNkulunkulu, ebancenga ngezinto zikaJesu, ethathela emlayweni kaMozisi kanye labaprofethi, kusukela ekuseni kakhulu kwaze kwaba kusihlwa. 24 Abanye basebekholwa izinto azitshoyo, kodwa abanye kabakholwanga. 25 Kwasekusithi bengezwanani bodwa basuka bahamba, uPawuli esekhulume ilizwi laba linye lokuthi: Wayekhulume kuhle uMoya oyiNgcwele ngoIsaya umprofethi kubobaba bethu, 26 esithi: Hamba uye kulesisizwe ubususithi: Ngokuzwa lizakuzwa, njalo kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, njalo kalisoze libonisise; 27 ngoba inhliziyo yalesisizwe seyaba buthundu, njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo, njalo baphenduke, besengibasilisa. 28 Ngakho kakwaziwe kini, ukuthi usindiso lukaNkulunkulu

luyathunyelwa kwabezizwe, bona-ke bazakuzwa. 29 Njalo kwathi esetshilo lezizinto, amaJuda ahamba, elokuphikisana okukhulu phakathi kwawo. 30 UPawuli wasehlala iminyaka emibili egcweleyo endlini yakhe uqobo ayeyiqhatshile, wemukela bonke abangena kuye, 31 watshumayela umbuso kaNkulunkulu, njalo wafundisa ngeNkosi uJesu Kristu, ngaso sonke isibindi, engelakuvinjelwa.

AbaseRoma 1 7 April 2007 159 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEROMA Isibingelelo 1 1 UPawuli, inceku kaJesu Kristu, ebizelwe ukuba ngumphostoli, ehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, 2 alithembisa ngaphambili ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele, 3 mayelana leNdodana yakhe, eyavela enzalweni kaDavida ngokwenyama, 4 eyabonakaliswa1 ukuthi iyiNdodana kaNkulunkulu ngamandla, ngokukaMoya wobungcwele, ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu, 5 semukela ngaye umusa lobuphostoli ukuthi kube yikulalela kokholo phakathi kwezizwe zonke, ngenxa yebizo lakhe, 6 elikuzo lani, babiziweyo bakaJesu Kristu: 7 Kibo bonke abaseRoma abathandiweyo bakaNkulunkulu, ababizelwe ukuba ngabangcwele: Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. Isifiso sikaPawuli sokutshumayela ivangeli eRoma 8 Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani lonke, ukuthi ukholo lwenu lumenyezelwa emhlabeni wonke. 9 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami, engimkhonza emoyeni wami ngevangeli leNdodana yakhe, ukuthi kangiyekeli ukulikhumbula, 10 ngesikhathi sonke emikhulekweni yami ngicela, ukuthi nxa kusenzeka ngentando kaNkulunkulu, ngiphumelele ukuza kini ngasekucineni. 11 Ngoba ngilangatha ukulibona, ukuze ngiliphe isipho esithile somoya, ukuze liqiniswe, 12 okuyikuthi, siduduzeke ndawonye phakathi kwenu ngokholo olukomunye lomunye, olwenu kanye lolwami. 13 Kanti angithandi ukuthi kungaziwa kini, bazalwane, ukuthi ngazimisela kanengi ukuza kini, ngasengibambeka kuze kube khathesi, ukuze ngizuze esinye isithelo laphakathi kwenu, lanjengaphakathi kwezinye izizwe. 14 Ngilomlandu kumaGriki kanye 1 eyabonakaliswa: Gr. eyamiswa. lakwabezizweni, kwabahlakaniphileyo kanye lakwabangahlakaniphile; 15 ngokunjalo mina ngokwami ngilungele ukutshumayela ivangeli lakini abaseRoma.

16 Ngoba kangilanhloni ngevangeli likaKristu; ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayo, kumJuda kuqala lakumGriki. 17 Ngoba ukulunga kukaNkulunkulu kwembulwa kilo kusukela kukholo kusiya kukholo; njengokulotshiweyo ukuthi: Kodwa olungileyo uzaphila ngokholo. Intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe 18 Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini kikho konke ukungakhonzi uNkulunkulu lokungalungi kwabantu abavimbela iqiniso ngokungalungi; 19 ngoba lokho okwaziwayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo; ngoba uNkulunkulu ukubonakalisile kibo. 20 Ngoba okungabonwayo kwakhe, selokhu kwadatshulwa umhlaba, kuzwisiseka ngezinto ezenziweyo, kubonakaliswa obala, amandla akhe aphakade kanye lobuNkulunkulu bakhe, kuze kuthi kabalakuzivikela; 21 ngoba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabamdumisanga njengoNkulunkulu kumbe ukumbonga, kodwa baba yize kumicabango yabo, lenhliziyo yabo engaqondile yaba mnyama. 22 Bezitshaya abahlakaniphileyo baba yizithutha, 23 lenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiphendulela ekufananeni lomfanekiso womuntu obhubhayo, lowezinyoni, lowezidalwa ezilenyawo ezine, lowokuhuquzelayo. 24 Ngalokho-ke uNkulunkulu wabanikela emanyaleni enkanuko zenhliziyo zabo, ukuthi badumaze imizimba yabo phakathi kwabo; 25 abaphendulela iqiniso likaNkulunkulu emangeni, basebekhuleka bekhonza okudaliweyo kuloMdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Ameni. 26 Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela enkanukweni ezilihlazo; ngoba labesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba

160 7 April 2007 AbaseRoma 2 ngokuphambene lemvelo; 27 langokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo kowesifazana, batsha ngokukhanukana kwabo, abesilisa kwabesilisa benza okulihlazo, bamukeliswa phakathi kwabo umvuzo ofanele ukuduha kwabo. 28 Njalo njengalokhu bengavumanga ukuba lolwazi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela ukuthi babe lengqondo ebolileyo, yokwenza okungafanelanga, 29 begcwele konke ukungalungi, ukuphinga, ububi, umhawu, inzondo; begcwele kakhulu umona, ukubulala, inkani, inkohliso, ulunya; abahlebayo, 30 abanyeyayo, abazonda uNkulunkulu, abangelamakhanda, abazigqajayo, abazikhukhumezayo, abaqambi bokubi, abangalaleli abazali, 31 abangelangqondo, abephula izithembiso, abalolunya, abangelakuxoliswa, abangelasihawu; 32 bona besazi umlayo wokulunga kaNkulunkulu, lokuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufa, kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana labazenzayo. Bonke amaJuda labezizwe bazakwahlulelwa nguNkulunkulu 2 2 Ngakho kawulakuzilandulela, wena muntu, loba ungubani owahlulelayo; ngoba ngalokho owahlulela ngakho omunye, uyazilahla wena, ngoba wena owahlulelayo wenza izinto ezifananayo. 2 Njalo siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso phezu kwalabo abenza izinto ezinjalo. 3 Njalo ucabanga lokho, o muntu owahlulela abenza izinto ezinjalo, lawe uzenza lezozinto, ukuthi wena uzaphepha ukwahlulela kukaNkulunkulu yini? 4 Kumbe uyayeyisa yini inotho yomusa wakhe leyokubekezela lesineke, awazi yini ukuthi umusa kaNkulunkulu ukukhokhelela ekuphendukeni? 5 Kodwa ngobulukhuni bakho lenhliziyo yakho engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka lolwesembulo sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, 6 ozavuza lowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe; 7 kubo abalesineke ngokwenza imisebenzi elungileyo bedinga inkazimulo lodumo lokungabhubhi, kuzakuba lempilo elaphakade; 8 kodwa kulabo abalenkani, njalo bengalaleli iqiniso kodwa belalela ukungalungi, kuzakuba lentukuthelo lolaka, 9 usizi lokubandezeleka, phezu kwawo wonke umphefumulo womuntu owenza ububi, womJuda kuqala lowomGriki; 10 kodwa inkazimulo lodumo lokuthula kuwo wonke

owenza okuhle, kumJuda kuqala lakumGriki; 11 ngoba kakukho ukubandlulula umuntu kuNkulunkulu. 12 Ngoba ngobunengi babonileyo bengelamlayo, bazabhubha labo bengelamlayo; njalo ngobunengi babonileyo belomlayo, bazagwetshwa ngomlayo; 13 ngoba kakusibo abezwayo umlayo abalungileyo phambi kukaNkulunkulu, kodwa abenzayo umlayo bazalungisiswa. 14 Ngoba nxa abezizwe abangelawo umlayo besenza ngokwemvelo okungokomlayo, bona, bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo; 15 ababonakalisa ukuthi umsebenzi womlayo ulotshiwe enhliziyweni zabo; isazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yabo phakathi kwabo ibasole kumbe njalo ibavumele, 16 ngosuku uNkulunkulu azakwahlulela ngalo imfihlo zabantu, ngoJesu Kristu, ngokwevangeli lami. Ukwehluleka komlayo lokokusoka 17 Khangela wena obizwa ngokuthi ungumJuda, njalo weyeme emlayweni, uzincoma ngoNkulunkulu, 18 njalo usazi intando yakhe, ubususemukela izinto ezingcono1, ngoba ufundisiwe emlayweni, 19 njalo uzithembile wena ukuthi ungumholi weziphofu, ukukhanya kwabasemnyameni, 20 umeluleki wezithutha, umfundisi wensane, ulesimo solwazi lolweqiniso emlayweni; 21 ngakho wena ofundisa omunye, kawuzifundisi yini? Wena otshumayela ukuthi ungebi, uyeba yini? 22 Wena othi ungafebi, uyafeba yini? Wena onengwa yizithombe, uphanga amathempeli yini? 23 Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo yini? 24 Ngoba ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu, njengoba kulotshiwe. 25 Ngoba ukusoka kuyasiza, uba usenza umlayo; kodwa uba ungumeqi womlayo, ukusoka kwakho sekuyikungasoki. 26 Ngakho uba ukungasoki kugcina izimiso zomlayo, ukungasoki kwakhe kakuyikubalwa ukuthi kuyikusoka yini? 27 Lokungasoki ngemvelo, egcwalisa umlayo, 1 18 izinto ezingcono: kumbe, ubusuhlolisisa izinto ezehlukileyo.

mina ngisagwetshelwani njengesoni futhi? 8 Njalo kungenjengalokhu sigconwa. kungeyisikho ngombhalo. 16 incithakalo losizi kusendleleni zabo. kakho owenza okuhle. njalo unqobe ekwahlulelweni kwakho. njalo kakusikho ukusoka okusobala enyameni. 19 Njalo siyazi . 18 ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo abo. ubuhlungu bephimpi bungaphansi kwendebe zabo. 29 kodwa yena ungumJuda onguye ngasese. 3 Ngoba kunjani uba abanye bengakholwanga? Kambe ukungakholwa kwabo kuzakwenza ize ukholo lukaNkulunkulu yini? 4 Phinde! Kodwa uNkulunkulu kabe leqiniso. AmaJuda alesono njengabanye 9 Pho-ke? Singcono yini? Hatshi bo! Ngoba sesiwacalile mandulo amaJuda kanye lamaGriki ukuthi wonke angaphansi kwesono. 17 njalo indlela yokuthula kabayazanga. kakho ngitsho loyedwa. 11 kakho oqedisisayo. ngoba kuqala ukuthi baphathiswe amazwi kaNkulunkulu. lokusoka kwenhliziyo emoyeni. 14 omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubaba. 13 umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo. sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulaka? (Ngikhuluma njengomuntu.) 6 Phinde! Uba kungenjalo uNkulunkulu uzawahlulela njani umhlaba? 7 Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulu edumeni lwakhe ngamanga ami. 15 inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi. njengokulotshiweyo ukuthi: Ukuze kuthiwe ulungile emazwini akho. 5 Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu. AmaJuda alelungelo kulabanye ngoba anikiwe umlayo 3 3 Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda.AbaseRoma 3 7 April 2007 161 kungekugwebe yini wena ongumeqi womlayo ngombhalo langokusoka? 28 Ngoba kayisuye umJuda onguye ngokusobala. lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? abakulahlwa kwabo kube ngokokulunga. 12 bonke baphambukile. kakho odinga uNkulunkulu. kodwa wonke umuntu umqambimanga. 10 njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo ngitsho loyedwa. bakhohlisa ngenlimi zabo. kumbe luyini usizo lokusoka? 2 Kukhulu ngendlela yonke. ondumiso yakhe kayiveli ebantwini kodwa kuNkulunkulu. kabasizi lutho bonkana.

30 lokhu uNkulunkulu emunye. ngokunganaki izono ezenziwa ngaphambili. 28 Ngakho sicina ngokuthi umuntu ulungisiswe ngokholo. ngoba kawukho umehluko. 31 Ngakho siyawenza umlayo ube yize yini ngokholo? Phinde! Kodwa siyawuqinisa umlayo. okufakazelwa ngumlayo labaprofethi. ozalungisisa ukusoka ekholweni. ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo.ukuthi konke okutshoyo umlayo. ukuze yonke imilomo ivinjwe. Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu 21 Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ngaphandle komlayo. ekubekezeleni kukaNkulunkulu. 22 ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kibo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayo. kodwa kungekho phambi . Ngomthetho bani? Wemisebenzi yini? Hatshi bo. 26 ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi. 24 balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngohlengo olukuKristu Jesu. 23 ngoba bonke bonile njalo basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. 20 ngoba emisebenzini yomlayo kakulanyama ezalungisiswa phambi kwakhe. UAbrahama walungisiswa ngokholo 4 4 Pho-ke sizakuthi uAbrahama ubaba wethu wazuzani ngokwenyama? 2 Ngoba uba uAbrahama walungisiswa ngemisebenzi. 29 Kambe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe. ulokuzincoma. ngoba ngomlayo kulokwazi isono. 27 Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. lokungasoki ngokholo. ngaphandle kwemisebenzi yomlayo. 25 ammisayo uNkulunkulu ukuthi abe yinhlawulo yokuthula. ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe. lokuthi umhlaba wonke ube lecala kuNkulunkulu. ngokholo egazini lakhe. kodwa ngomthetho wokholo. ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa lowo okholwa kuJesu.

8 Ubusisiwe umuntu iNkosi engasoze yambalela isono. 5 Kodwa kulowo ongasebenziyo. 17 (njengokulotshiweyo ukuthi: Ngikumisile ukuthi ube nguyise wezizwe ezinengi) phambi kwakhe akholwa kuye. kumbe laphezu kokungasoki? Ngoba sithi: Ukholo lwabalelwa kuAbrahama ukuthi yikulunga. 6 Njengoba laye uDavida ekhuluma ngokubusiswa komuntu. kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga. kungeyisiyo engeyomlayo kuphela kodwa lakuyo engeyokholo lukaAbrahama. ukuze kube ngokomusa. lobiza izinto ezingekho ngokungathi zikhona. 14 Ngoba uba labo abomlayo beyizindlalifa. ngoba lapho okungekho khona umlayo. kodwa ekholwa kuye olungisisa oweyisa uNkulunkulu. kodwa ngokomlandu.162 7 April 2007 AbaseRoma 5 kukaNkulunkulu. ngoba wayesengaba leminyaka elikhulu. 21 njalo eqinisekile . 9 Ngakho lokhukubusiswa kuphezu kokusoka yini. ukuze abe nguyise wabo bonke abakholwayo ekungasokini. uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi esithi: 7 Babusisiwe abaziphambeko zabo zithethelelwe labazono zabo zisitshekelwe. 12 loyise wokusoka kulabo abangaveli ekusokeni kuphela. 10 Pho lwabalelwa njani? Lapho esekusokeni yini. 19 Njalo kabanga buthakathaka ekholweni. kodwa waqiniswa ekholweni. 15 ngoba umlayo uveza ulaka. 18 Owathi emelane lethemba wakholwa ngethemba. kodwa abahamba labo ezinyathelweni zokholo lukababa wethu uAbrahama ayelalo engakasokwa. kumbe ekungasokini? Kungekho ekusokeni. ukholo lwenziwe ize. ongubaba wethu sonke. kanakanga umzimba wakhe uqobo owawusufile. ukuze isithembiso siqiniseke kuyo yonke inzalo. 20 kodwa kathandabuzanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. enika uNkulunkulu udumo. lesithembiso senziwa ize. kodwa ekungasokini. 13 Ngoba kasingomlayo isithembiso kuAbrahama kumbe kunzalo yakhe. 3 Ngoba umbhalo uthini? Uthi: Kodwa uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu. owenza abafileyo baphile. uNkulunkulu. 11 Wasesemukela isibonakaliso sokusoka. ukuthi uzakuba yindlalifa yomhlaba. 4 Kodwa kulowo osebenzayo kabelwa iholo ngokomusa. 16 Ngakho kungokholo. ukholo lwakhe lubalelwa ukuthi yikulunga. ukuthi uzakuba nguyise wezizwe ezinengi. lokufa kwesizalo sikaSara. kakukho lokweqa. njengalokho okwatshiwoyo ukuthi: Izakuba njalo inzalo yakho. uphawu lokulunga kokholo ayelakho ekungasokini. kodwa ngokulunga kokholo. ukuze ukulunga kubalelwe lakibo.

kodwa sizincoma futhi kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. 24 kodwa langenxa yethu. ngokunjalo ukufa kwedlulela kubo bonke abantu. esesamukelisiwe ngaye ukubuyisana. ikakhulu lokhu sesibuyisene sizasindiswa ngempilo yayo. ukuthi kwabalelwa kuye. 2 okungaye njalo silokungena ngokholo kulumusa esimi kuwo. 3 Kakusikho lokhu-ke kuphela. 10 Ngoba uba. esizabalelwa khona. abakholwa kuye owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyo. Izithelo zokulunga 5 5 Ngakho sesilungisisiwe ngokholo. 1 6 ngesikhathi esifaneleyo: kumbe. 23 Kodwa kakubhalwanga ngenxa yakhe yedwa. 9 Ngakho kakhulu-ke. ulamandla lokukwenza. 22 Ngalokho-ke kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. 4 lokubekezela ukuqina. 7 Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo. njengokwesikhathi. 8 Kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe uqobo kithi. kodwa sizincoma langezinhlupheko. silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. njalo wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.ngokupheleleyo ukuthi lokho ayekuthembisile. langesono ukufa. impilo yeza ngoJesu 12 Ngakho. . 11 njalo kakusikho lokhu kuphela. lapho siseyizitha. ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo. njengalokhu ngamuntu munye isono sangena emhlabeni. sizasindiswa ngaye elakeni. ngesikhathi esifaneleyo1 uKristu wafela abeyisa uNkulunkulu. 25 owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu. ukuthi uKristu wasifela siseyizoni. lokuqina ithemba. Ukufa kweza ngoAdamu. 5 lethemba kalidanisi. lokhu sesilungisisiwe khathesi ngegazi lakhe. sesibuyisene loNkulunkulu ngokufa kweNdodana yakhe. sizincoma ethembeni lobukhosi bukaNkulunkulu. kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo. sisazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukubekezela. 6 Ngoba sisebuthakathaka.

ngokunjalo lomusa ubuse ngokulunga empilweni elaphakade. kodwa isono kasibalelwa. ikakhulu kwanda kwabanengi umusa kaNkulunkulu lesipho ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. kodwa lapho okwanda isono khona. 14 kanti ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kusiya kuMozisi. sinjalo lesipho somusa. 19 Ngoba njengoba ngokungalaleli komuntu munye abanengi benziwa izoni. laphezu kwalabo ababengonanga okufanana lokweqa kukaAdamu.AbaseRoma 6 7 April 2007 163 ngoba bonke bonile1. ngoba isigwebo sivela kwesisodwa sisiya ekulahlweni. sizaphila njani kuso futhi? 3 Kalazi yini ukuthi thina sonke esabhabhathizelwa kuKristu Jesu. njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo ngobukhosi bukaYise. Impilo entsha engoKristu 6 6 Ngakho sizakuthini? Sizahlala yini esonweni. ngokulunga okukodwa. ngokunjalo langokulalela koyedwa abanengi bazakwenziwa abalungileyo. 2 18 ngokulunga koyedwa: kumbe. ukuze. kodwa isipho somusa savela eziphambekweni ezinengi sisiya ekulungisisweni. 5 Ngoba uba sihlanyelwe kanye laye . uJesu Kristu. ukuze isiphambeko sande. ukuze kwande umusa? 2 Phinde! Thina esafa mayelana lesono. bonke bonile bekuye. ngokunjalo langokulunga koyedwa2 umusa weza kubo bonke abantu ukuya ekulungisisweni kwempilo. ngoJesu Kristu iNkosi yethu. ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni 1 12 ngoba bonke bonile: kumbe. 20 Kodwa umlayo wangena wengeza. bempilo. 15 Kodwa kungenjengesiphambeko. ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa. 13 ngoba kuze kufike umlayo isono sasikhona emhlabeni. umusa wanda kakhulukazi. ongumfanekiso wakhe obezakuza. 17 Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa. 21 ukuze njengoba isono sabusa ekufeni. 18 Ngakho njengoba ngesiphambeko sinye isigwebo saba kubo bonke abantu ukuya ekulahlweni. sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe? 4 Ngakho sangcwatshwa laye ngokubhabhathizelwa ekufeni. 16 Futhi isipho kasinjengoyedwa owonayo. ungekho umlayo. Ngoba uba ngesiphambeko soyedwa abanengi bafa.

21 Ngakho sithelobani elilaso ezintweni ngalesosikhathi eselilenhloni ngazo? Ngoba ukucina kwalezizinto yikufa. njalo selenziwe izigqili kuNkulunkulu. ukufa kungeke kusabusa phezu kwakhe. uphilela uNkulunkulu. ngokunjalo-ke zinikeleni izitho zenu khathesi njengezigqili zokulunga. ukuthi umuntu wethu omdala ubethelwe laye. sizakuba njalo ekufananeni kokuvuka kwakhe. 22 Kodwa khathesi-ke selikhululiwe esonweni. loba ezokulalela kube yikulunga? 17 Kodwa kabongwe uNkulunkulu. ukuze singabe sisakhonza isono. kodwa lokhu ephila. 9 sisazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasafi futhi. kodwa selilalela enhliziyweni isibonelelo semfundiso elanikelwa kuso. kodwa ngaphansi komusa. 6 sisazi lokhu. 18 njalo likhululiwe esonweni. ngoba kalikho ngaphansi komlayo. lize lilalele inkanuko zawo. ngoba singekho ngaphansi komlayo. loba ezesono kube yikufa. 10 Ngoba lokhu wafa. ngoba njengalokho lanikela izitho zenu njengezigqili zamanyala lokubi kube ngokubi. 19 Ngikhuluma ngokwabantu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu. lalikhululekile ekulungeni. wafela isono kanye. 14 ngoba isono kasiyikubusa phezu kwenu. kube yibungcwele. kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu iNkosi yethu. 8 Njalo uba sifile kanye loKristu. 12 Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo. kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabaphilayo kwabafileyo. lenziwe izigqili zokulunga. . 13 njalo linganikeli izitho zenu zibe yizikhali zokungalungi esonweni.ekufananeni kokufa kwakhe. 20 Ngoba lapho liyizigqili zesono. Umfanekiso wobugqili 15 Pho-ke? Sizakona yini. ukuthi lina lake laba yizigqili zesono. lilesithelo senu 3 ukhululiwe: Gr. 11 Ngokunjalo lani zinakaneni sibili lifile esonweni. siyakholwa ukuthi sizaphila futhi kanye laye. liyizigqili zakhe elimlalelayo. ukuze umzimba wesono ubhujiswe. ulungisisiwe. kodwa ngaphansi komusa? Phinde! 16 Kalazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuze libe yizigqili zokumlalela. njalo linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga. 7 ngoba ofileyo ukhululiwe3 esonweni.

13 Ngakho okulungileyo kwaba yikufa kimi yini? Phinde! Kodwa isono. ukuze sibonakaliswe ukuthi siyisono. ngoba bengingawazi umhawu futhi. 12 Ngakho umthetho ungcwele. bazalwane. lekucineni impilo elaphakade. kodwa uba indoda isifile. ukuze isono ngomthetho sibe yikonakala okukhulu kakhulu. ukhululekile emlayweni. isono savuka. ukuthi umlayo ubusa umuntu ngesikhathi esaphila? 2 Ngoba umfazi owendileyo ubotshelwe ngomlayo endodeni ephilayo. 4 Ngakho. lokho engikwenzayo. ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo. wona waficwa yimi ungowokufa. uba esendela kwenye indoda. kodwa kwathi sekufike umthetho. ukuze libe ngabomunye. ngokulungileyo sibange ukufa kimi. sifile mayelana lalokho esasibanjwe yikho. lomlayo ungcwele njalo ulungile futhi muhle. 3 Ngakho uba indoda isaphila uzathiwa yisifebe. ngoba kakusikho engikuthandayo. selenziwe lafa lani kumlayo ngomzimba kaKristu. Ukukhululeka emlayweni 7 7 Kumbe kalazi yini. ukuze angabi yisifebe. lokungeyisikho ngobudala bokulotshiweyo. 8 Kodwa isono sazuza ithuba ngomthetho sasebenza kimi umhawu wonke. bazalwane bami. 10 njalo umthetho ongowempilo. kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu.164 7 April 2007 AbaseRoma 7 kube yibungcwele. kanti mina ngingowenyama. ngoba ngaphandle komlayo isono sifile. sasesingibulala ngawo. ukhululiwe emlayweni wendoda. ngithengisiwe ngaphansi kwesono. 6 Kodwa khathesi-ke sesikhululiwe emthethweni. angivumelani1 lakho. walowo owavuswa kwabafileyo. uba umthetho ubungatshongo ukuthi: Ungabi lomhawu. njalo ngafa mina. ukuze sikhonze ngobutsha bomoya. ngaphandle ngomthetho. ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Umthetho lesono 7 Pho-ke sizakuthini? Umthetho uyisono yini? Phinde! Kodwa bengingasazi isono. 5 Ngoba sathi sisenyameni. . uba esiba ngowenye indoda. 15 Ngoba lokhu engikwenzayo. 11 ngoba isono sazuza ithuba ngomthetho sangikhohlisa. 23 Ngoba inkokhelo yesono iyikufa. inkanuko zesono ezingomlayo zasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. 9 Mina-ke ngake ngaphila ngaphandle komlayo. kodwa uba indoda isifile. 14 Ngoba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya.

3 Ngoba lokho umthetho owawungekwenze. yikho engikwenzayo. abangahambi ngokwenyama. 20 Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo.kodwa lokho engikuzondayo. 18 Ngoba ngiyazi ukuthi kimi. esingahambi ngokwenyama kodwa ngokukaMoya. ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile. 23 kodwa ngibona ezithweni zami omunye umthetho olwa lomthetho wengqondo yami. yikho engikwenzayo. ngoba ubuthakathaka ngokwenyama. ngoba kukhona ukuthanda kimi. 22 Ngoba ngiyathokoza emthethweni kaNkulunkulu ngomuntu ophakathi. kodwa ngenyama umthetho wesono. kangikwenzi. lokhu kuyikuthi enyameni yami. 1 angivumelani: Gr. 5 Ngoba bona abangokwenyama banakana izinto zenyama. kodwa abangokoMoya izinto zikaMoya. kodwa okubi engingakuthandiyo. angikwazi. kodwa yisono esihlala kimi. 19 Ngoba okuhle engikuthandayo. 16 Uba ngisenza lokho engingakuthandiyo. uNkulunkulu ethuma eyakhe iNdodana ekufananeni kwenyama elesono. njalo kusenzelwa isono. 4 ukuze ukulunga komthetho kugcwaliswe kithi. . Impilo engoMoya 8 8 Ngakho khathesi kakusekho ukulahlwa kibo abakuKristu Jesu. 24 Hawu mina muntu olusizi! Ngubani ozangikhulula kulumzimba walokhukufa? 25 Ngiyabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. 17 Kodwa khathesi-ke kakuseyimi engikwenzayo. kakuhlali okuhle. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo. 2 Ngoba umthetho woMoya wempilo kuKristu Jesu ungikhulule emthethweni wesono lowokufa. kakuseyimi engikwenzayo. kodwa ngokoMoya. kodwa yisono esihlala kimi. 21 Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle. kodwa ukwenza okuhle kangikutholi. okubi kukhona kimi. walahla isono enyameni. longithumbela emthethweni wesono osezithweni zami.

ethembeni 21 lokuthi lalokho okudaliweyo kuzakhululwa ebugqilini bokubhubha kuze kube senkululekweni yenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. 13 ngoba uba liphila ngokwenyama. lowo kayisuye owakhe. kuyahelelwa kuze kube khathesi. ukuze lathi sidunyiswe kanye laye. lizaphila. lathi uqobo siyabubula ngaphakathi kwethu. Uba-ke umuntu engelaye uMoya kaKristu. ngoba isibili kungekwenze. lizakufa. 22 Ngoba siyazi ukuthi konke okudaliweyo1 kuyabubula kanyekanye 1 konke okudaliweyo: kumbe. ngoMoya wakhe ohlala kini. 8 lalabo abasenyameni bangemthokozise uNkulunkulu. silindele ukuma . ngoba kakuzehliseli ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. 17 njalo uba singabantwana. 7 ngoba ukuzindla kwenyama kuyibutha kuNkulunkulu. lezindlalifa kanye loKristu. uba phela sihlupheka kanye laye. kodwa ukuzindla kukaMoya kuyimpilo lokuthula. bazalwane. 15 Ngoba kalemukelanga umoya wobugqili ukuze libuye lesabe. 9 Lina-ke alisenyameni. kodwa umoya uyimpilo ngokulunga. ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. kodwa lathi uqobo lwethu esilengqabutho yesithelo sikaMoya. Ukungena enkazimulweni emva kwezinhlupheko 18 Ngoba ngithi inhlupheko zalesisikhathi kazilakulinganiswa lenkazimulo ezakwembulwa kithi. uba phela uMoya kaNkulunkulu ehlala kini. kodwa likuMoya. 23 Kakusikho lokhu kuphela. bona bangabantwana bakaNkulunkulu. kungeyisikho enyameni. 19 Ngoba ukulangatha kokudaliweyo kulindele ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. sonke isidalwa. esimemeza ngawo sisithi: Aba*. 10 Uba-ke uKristu ekini. yena owavusa uKristu kwabafileyo uzaphilisa lemizimba yenu efayo. kungeyisikho ngokuthanda. kodwa uba libulala imisebenzi yomzimba ngoMoya. silomlandu. kodwa lamukele umoya wokuma kwabantwana. kodwa ngalowo owakwehliselayo. 20 Ngoba okudaliweyo kwehliselwa ngaphansi kobuze. 12 Ngakho. 11 Njalo uba uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. umzimba ufile ngesono. izindlalifa zikaNkulunkulu.AbaseRoma 8 7 April 2007 165 6 Ngoba ukuzindla kwenyama kuyikufa. siyizindlalifa futhi. Baba! 16 UMoya uqobo ufakazelana kanye lomoya wethu. ukuthi siphile ngokwenyama. 14 Ngoba bonke abakhokhelwa nguMoya kaNkulunkulu.

wabamisa labo ngaphambili ukuthi bafanane lesimo seNdodana yakhe. losikhulekelayo. kumbe usizi. ukuze yona ibe lizibulo phakathi kwezelamani ezinengi. kumbe ingozi. kodwa wayinikelela thina sonke. ongakwesokunene sikaNkulunkulu. 24 Ngoba sisindiswa ngethemba. 34 ngubani olahlayo? NguKristu owafayo. 38 Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi lababusi 2 ngoba: kumbe. ngoba kasikwazi esikukhulekelayo njengokufaneleyo. ukuthembelani futhi? 25 Kodwa uba sithemba lokho esingakuboniyo. kumbe inkemba yini? 36 Njengokulotshiweyo ukuthi: Ngenxa yakho siyabulawa usuku lonke. lalabo abalungisisayo. lalabo ababizayo. kodwa uMoya uqobo usikhulekela ngokububula okungelakuphumisela.kwabantwana. 37 Kanti kulezizinto zonke sedlula abanqobi ngaye owasithandayo. Ukuqiniswa kothando lukaNkulunkulu 31 Pho-ke sizakuthini kulezizinto? Uba uNkulunkulu engowethu. ukuthi. ababiziweyo ngokwecebo lakhe. 28 Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu. kumbe ubuze. uhlengo lomzimba wethu. sikulindela ngokubekezela. ngoba lokho umuntu akubonayo. bona labo wabapha inkazimulo. njalo ikakhulu owavuswayo. ngubani omelana lathi? 32 Yena ongazange ayigodle eyakhe iNdodana. 30 lalabo abamisayo ngaphambili. 27 yena-ke ohlola izinhliziyo uyakwazi lokho okuyingqondo kaMoya. 26 Ngokunjalo loMoya uyasiza ubuthakathaka bethu. kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwa. kumbe ukuzingelwa. kodwa ithemba elibonwayo kayisilo ithemba. . bona labo wababiza. 35 Ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu? Ukuhlupheka. uzayekela njani ukusinika ngesihle konke kanye layo? 33 Ngubani ozababeka icala abakhethiweyo bakaNkulunkulu? NguNkulunkulu olungisisayo. kumbe indlala. ngoba2 ukhulekela abangcwele ngokukaNkulunkulu. bona labo wabalungisisa. 29 Ngoba labo abazi ngaphambili.

ophezu kwakho konke. kodwa uEsawu ngamzonda. ukuze icebo likaNkulunkulu elingokokukhetha lime. 2 ukuthi ngilokudabuka okukhulu. kodwa abantwana besithembiso bathiwa yinzalo. Ukukhethwa kwamaIsrayeli nguNkulunkulu 6 Kodwa kakunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekile. uNkulunkulu obongekayo kuze kube nininini. 16 Ngakho kakusikho kothandayo. lokunikwa komlayo lenkonzo kaNkulunkulu lezithembiso. 13 kunjengokulotshiweyo ukuthi: UJakobe ngamthanda. njalo uSara uzakuba lendodana. njalo ngimhawukele engimhawukelayo. ulokubusa konke 14 Pho-ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi kuNkulunkulu yini? Phinde! 15 Ngoba uthi kuMozisi: Ngizakuba lomusa kwengilomusa kuye. abanguIsrayeli. kodwa: NgoIsaka inzalo izabizelwa kuwe. 12 kwatshiwo kuye ukuthi: Omkhulu uzakhonza omncinyane. bonke bangabantwana. bona bangabantwana bakaNkulunkulu. 8 Lokhu kutsho ukuthi. 5 bangababo obaba. 9 Ngoba ilizwi lesithembiso yileli elokuthi: Ngalesisikhathi ngizafika. kodwa loRebeka esekhulelwe ngomunye. isazela sami sifakazelana lami ngoMoya oNgcwele. 10 Kakusikho lokhu kuphela. Ameni. kungaveli emisebenzini. kangiqambi manga. lobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami. okungokwabo ukuma kwabantwana lenkazimulo lezivumelwano. abakithi ngokwenyama. ubaba wethu uIsaka. 7 kungesikuthi ngoba bayinzalo kaAbrahama. Ukungakholwa kwabakoIsrayeli kuyadabula 9 9 Ngikhuluma iqiniso kuKristu. njalo avela kubo uKristu ngokwenyama. 3 Ngoba ngifisa ukuthi mina uqobo ngiqalekiswe kuKristu ngenxa yabazalwane bami. kakusibo abantwana benyama. kodwa kuvele kobizayo. kodwa ngokukaNkulunkulu . njalo kakusikho kogijimayo. 11 ngoba abantwana bengakazalwa.166 7 April 2007 AbaseRoma 9 lamandla lezinto ezikhona lezinto ezizayo 39 lobude lokutshona loba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Ngoba kakusibo bonke abavela kuIsrayeli. 4 abangamaIsrayeli. bengakenzi okuhle loba okubi. UNkulunkulu ulesihawu.

19 Ngakho uzakuthi kimi: Usasolelani? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhe? 20 Hatshi bo. ukuthi ngesigaqa sisinye enze isitsha esinye esihloniphekayo. lokwazisa amandla akhe. 26 njalo kuzakuthi. 1 28 isenzo: kumbe. insali izasindiswa. wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungiselwe ukubhujiswa. ayezilungisele ngaphambili inkazimulo. 28 ngoba uqeda isenzo1 njalo asiqume ngokulunga. njalo ukuze ibizo lami litshunyayelwe emhlabeni wonke. 17 Ngoba umbhalo uthi kuFaro: Ngakuphakamisela khona lokho. 27 LoIsaya umemeza ngoIsrayeli esithi: Nxa inani labantwana bakoIsrayeli lingangetshebetshebe lolwandle. indaba. 29 Njalo njengoba uIsaya watsho ngaphambili ukuthi: Uba iNkosi yamabutho ibingasitshiyelanga inzalo. lesinye esingahloniphekiyo? 22 Njalo uba uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka lwakhe. . 23 njalo ukuze azise inotho yenkazimulo phezu kwezitsha zomusa. njalo besizakwenziwa sifanane leGomora. o muntu. ungubani wena ophikisana loNkulunkulu? Okubunjiweyo kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi: Wangenzelani ngabanje? 21 Kumbe kalagunya yini umbumbi phezu kwebumba.olesihawu. ngoba iNkosi izakwenza isenzo siqunywe ngokuphangisa emhlabeni. ukuze ngibonakalise amandla ami ngawe. endaweni lapho kwathiwa kibo: Kalisibo abantu bami. njalo amenze abe lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni. kodwa lakwabezizwe? 25 Njengalokhu akutsho lakuHoseya: Abangeyisibo abantu bami ngizababiza ngokuthi ngabantu bami. lapho bazabizwa ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu ophilayo. 24 azibizileyo futhi esiyizo thina kungeyisikho kumaJuda kuphela. lowayengathandwa ngokuthi ngothandekayo. besizakuba njengeSodoma. 18 Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela.

Bazalwane. emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho. 31 kodwa uIsrayeli. 3 ngoba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu. inothele bonke abakhuleka kuyo. 6 Kodwa ukulunga okungokholo kukhuluma kanje: Ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi: Ngubani ozakwenyukela ezulwini? Lokhu kuyikuthi ukumehlisa uKristu. kabazehliselanga ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulu.AbaseRoma 10 7 April 2007 167 AbakoIsrayeli behluleka ukugcina umlayo 10 10 30 Pho sizakuthini? Ukuthi abezizwe abangadingisisi ukulunga. 11 Ngoba umbhalo uthi: Wonke okholwa kuye kayikuyangeka. leli yilizwi lokholo esilitshumayelayo. kodwa ngokungathi ngemisebenzi yomlayo. 14 Ngakho bazakhuleka njani kuyo abangakholwanga kuyo? Futhi bazakholwa njani kuyo abangezwanga ngayo? Futhi bazakuzwa njani bengelamtshumayeli? 15 Bazatshumayela . njalo bedinga ukumisa okwabo ukulunga. 9 ukuthi uba uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu. uzasindiswa. 10 ngoba ngenhliziyo omunye uyakholwa kube yikulunga. kodwa kungenjengolwazi. edingisisa umlayo wokulunga. 2 Ngoba ngiyabafakazela ukuthi balokutshisekela uNkulunkulu. 7 kumbe ukuthi: Ngubani ozakwehlela ekujuleni? Lokhu kuyikuthi ukumkhuphula uKristu kwabafileyo. laye wonke okholwa kuye kayikuyangeka. njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. ukuthi umuntu owenza lezizinto uzaphila ngazo. 33 njengokulotshiweyo ukuthi: Khangela ngibeka eSiyoni ilitshe lokukhubekisa ledwala lokuwisa. ukulunga-ke okungokholo. ngoba bakhubeka elitsheni lokukhubekisa. 8 Kodwa kuthini? Ilizwi liseduze lawe. 12 Ngoba kakukho umehluko phakathi komJuda lomGriki. 13 Ngoba wonke loba ngubani ozabiza ibizo leNkosi uzasindiswa. ngoba yinye iNkosi yabo bonke. isifiso lomkhuleko wenhliziyo yami kuNkulunkulu ngoIsrayeli kungokosindiso lwabo. langomlomo uyavuma kube lusindiso. kawufinyelelanga umlayo wokulunga. Ukulunga kukaNkulunkulu kungokwabo bonke abantu 5 Ngoba uMozisi ubhala ngokulunga okungokomlayo. 4 Ngoba uKristu uyisiphetho somlayo ekulungeni kuye wonke okholwayo. bakubambile ukulunga. 32 Ngani? Ngoba kabadingisisanga ngokholo.

ilizwi labo liphumele emhlabeni wonke. lokuzwa ngelizwi likaNkulunkulu. angaguqanga ngedolo kuBali. Kodwa aluba kusiya ngemisebenzi. mina-ke ngisele ngedwa.njani uba bengathunywanga? Njengokulotshiweyo ukuthi: Zinhle kangakanani inyawo zabatshumayela ivangeli lokuthula. babulele abaprofethi bakho. 6 Kodwa uba kungomusa. akusengumusa. ngabonakala kibo abangabuzanga ngami. 7 Pho-ke? UIsrayeli ayekudinga.16: umbiko: kumbe. 2 UNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhe abazi ngaphambili. zabatshumayela ivangeli ngezinto ezinhle! 16 Kodwa kabalilalelanga bonke ivangeli. 18 Kodwa ngithi: Kabezwanga yini? Yebo sibili. kakusayi ngemisebenzi. ukusizwa. wesizwe sikaBenjamini. uba kungenjalo imisebenzi ayise yimisebenzi. 4 Kodwa impendulo kaNkulunkulu yathini kuye? Yathi: Ngizitshiyele amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa. Kumbe kalazi yini kuEliya ukuthi umbhalo uthini? Ukuthi wamangalela njani uIsrayeli kuNkulunkulu. . lokhu kakutholanga. 20 LoIsaya ulesibindi uthi: Ngaficwa yilabo abangangidinganga. kodwa 1 10. 19 Kodwa ngithi: UIsrayeli kaqedisisanga yini? Kuqala uMozisi uthi: Mina ngizalivusela umona ngabo abangesiso isizwe. Gr. 21 Kodwa kuIsrayeli uthi: Usuku lonke ngelulela izandla zami kubantu abangalaleliyo labalenkani. sebedinga umphefumulo wami. AbakoIsrayeli abakhethiweyo nguNkulunkulu bayasindiswa 11 11 Ngakho ngithi: UNkulunkulu ubalahlile yini abantu bakhe? Phinde! Ngoba lami ngingumIsrayeli. badilizile amalathi akho. lamazwi abo emikhawulweni yomhlaba. esithi: 3 Nkosi. ngilithukuthelise ngesizwe esingelangqondo. enzalweni kaAbrahama. Ngoba uIsaya uthi: Nkosi. uba kungenjalo umusa kawuseyiwo umusa. 5 Kunjalo-ke kukhona langalesisikhathi insali ngokukhetha komusa. ngubani owakholwa umbiko1 wethu? 17 Ngakho ukholo luvela ekuzweni. intshumayelo.

lendlebe ukuze bangezwa. kayisuwe othwele impande. kungaba yini ukwemukelwa. ukubavusela umona. uba bengahlali ekungakholweni. 21 ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo. lengatsha zinjalo. Ungazikhukhumezi. 24 Ngoba uba wena waqunywa emhlwathini weganga ngemvelo. Njengalokho mina ngingumphostoli wabezizwe. lempindiselo kibo. 8 njengokulotshiweyo ukuthi: UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo obukhulu. ubukhali. lenhlama injalo. ngaphandle kokuthi yimpilo evela kwabafileyo? 16 Njalo uba izithelo zokuqala zingcwele. njalo ngisindise abanye babo. ngikhulisa inkonzo yami. kuze kube lusuku lwalamuhla. 10 amehlo abo afiphazwe ukuze bangaboni. kakhulu kangakanani ngalabo. kodwa uba uzincoma phezu kwazo. amehlo ukuze bangaboni. ukuze mina ngixhunyelwe. kodwa impande wena. 12 Kodwa uba isiphambeko sabo siyinotho yomhlaba. 15 Ngoba uba ukulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba.168 7 April 2007 AbaseRoma 12 abakhethiweyo bakuthola. kodwa yesaba. 18 ungazincomi phezu kwengatsha. bazaxhunyelwa. uba-ke impande ingcwele. 20 Kulungile. ububele. 14 ukuthi mhlawumbe ngibavusele umona abenyama yami. 19 Uzakuthi-ke: Ingatsha zephulwa. uba uhlala ebubeleni. kodwa kuwe. wena-ke umi ngokholo. zephulwa ngokungakholwa. ngoba uNkulunkulu ulamandla okubuya abaxhume. lawe ongumhlwathi weganga waxhunyelelwa kuzo. hlezi lawe kayikukuyekela. kulabo abawayo. kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo? Usindiso lwafika kwabezizwe 13 Ngoba ngikhuluma lani bezizwe. uba kungenjalo uzaqunywa lawe. 23 Lalabo futhi. 17 Kodwa uba kwephulwe ezinye ingatsha. lesikhubekiso. bazaxhunyelelwa esihlahleni sakibo somhlwathi? UNkulunkulu ulesihawu kubantu bonke . lokwehluleka kwabo kuyinotho yabezizwe. abazingatsha ngemvelo. 22 Khangela-ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu. wasuxhunyelelwa ngokuphambene lemvelo emhlwathini ohlanyelweyo. 9 LoDavida uthi: Itafula labo libe ngumjibila lesifu. njalo ugobise umhlana wabo njalonjalo. uhlanganyele lazo impande lamafutha omhlwathi. labanye benziwa baba lukhuni. 11 Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuze bawe yini? Phinde! Kodwa ngesiphambeko sabo usindiso lufikile kwabezizwe.

bazalwane. . bangabathandiweyo ngenxa yabobaba. Ukuhamba okungcwele 12 12 Ngakho. 33 Yeka ukujula kwenotho lenhlakanipho lolwazi lukaNkulunkulu! Kakuphenyeki kangakanani ukwahlulela kwakhe. hlezi lizitshaye abahlakaniphileyo. 26 ngokunjalo-ke uIsrayeli wonke uzasindiswa. bayizitha ngenxa yenu. ukuthi ubulukhuni sebehlele uIsrayeli nganxanye. 29 ngoba izipho zomusa lokubiza kukaNkulunkulu kakulakuphenduka. bazalwane. kuze kungene ukuphelela kwabezizwe. kungaye. 27 njalo yilesi isivumelwano sami kibo. ngalimfihlo. linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo. kuya kuye. ongcwele. ngiyalincenga ukuthi. asuse ukungabi loNkulunkulu kuJakobe. kube yinkonzo yenu yokuqedisisa. 32 ngoba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini. 30 Ngoba njengalokhu lani kade lingamlaleli uNkulunkulu. ukuze lihlolisise okuyintando kaNkulunkulu elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo. kodwa liguqulwe ngokwenziwa zibentsha ingqondo zenu. lendlela zakhe kazilandeleki! 34 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi? Kumbe ngubani owaba ngumeluleki wayo? 35 Kumbe ngubani owamnika kuqala. ukuze abe lesihawu kibo bonke. 28 Ngokwevangeli. 2 Njalo lingalingisi lumhlaba. Ameni. kodwa ngokukhetha. njalo kubuyiselwe kuye? 36 Ngoba konke kuvela kuye.25 Ngoba ngithanda ukuthi lingabi ngabangaziyo. 31 ngokunjalo lalabo khathesi kabalalelanga. kabube kuye ubukhosi kuze kube nininini. ukuze ngesihawu senu bahawukelwe labo. owemukelekayo kuNkulunkulu. ngezihawu zikaNkulunkulu. kodwa khathesi selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo. lapho ngizasusa izono zabo. njengokulotshiweyo ukuthi: Kuzavela eSiyoni uMkhululi.

lingaziphindiseli. 7 kumbe yikukhonza. 16 Kalibe lenhliziyonye komunye lomunye. lwabazalwane. nxa somile. lingaqalekisi. kodwa lihlangane labathobekileyo. usibekela amalahle avuthayo phezu kwekhanda laso. kutsho iNkosi. 1 10 lobuzalwane: kumbe. 21 Unganqotshwa ngokubi. kakwenze ngentokozo. mina ngizabuyisela. libambelele kokulungileyo. 15 Thokozani labathokozayo. sinathise. ngithi kuwo wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga. kodwa nqoba okubi ngokuhle. zingaba yikuprofetha. libekezela ekuhluphekeni. 18 Uba kungenzeka. asisebenze enkonzweni. 6 Njalo silezipho ezehlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. 12 lithokoza ethembeni. kulalokho nikani ulaka indawo. 4 Ngoba njengoba silezitho ezinengi emzimbeni munye. 13 yabelani kunswelo zabangcwele. Mayelana lokulalela amakhosi 13 13 Wonke umphefumulo awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulu. 20 Ngakho nxa isitha sakho silambile. ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela . siphe ukudla. likhuthalele ukuphana kuzihambi. 5 kunjalo thina esibanengi singumzimba munye kuKristu. asiprofethe ngokwesilinganiso sokholo. Linakane okudumisekayo phambi kwabantu bonke. 11 lingabi ngamavila ekukhuthaleni. kumbe ofundisayo. 17 Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi. 14 Babusiseni abalizingelayo. kanike ngobuqotho. ekufundiseni. liphikelela emkhulekweni. Yenyanyani okubi. 9 Uthando kalube qotho. busisani. 19 bathandiweyo. ngokukini. ngoba ngokwenza lokho. Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo. 10 Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane1. ekulayeni. kodwa izitho zonke kazilamsebenzi ofananayo. ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngeyami impindiselo. kodwa acabange ngokuqonda. olesihawu. njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowo isilinganiso sokholo. ophanayo. 8 kumbe olayayo. livuthe emoyeni. likhonza iNkosi. njalo likhale labakhalayo. obusayo. hlalani ngokuthula labantu bonke. Lingazitshayi abahlakaniphileyo. kodwa siyizitho omunye komunye.AbaseRoma 13 7 April 2007 169 Ukuthobeka lempilo yamaKristu 3 Ngoba ngomusa engiwuphiweyo. ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulani. kabuse ngokukhuthala.

kodwa langenxa yesazela. 2 Ngakho omelana lamandla. 3 Ngoba ababusi kabesabeki emisebenzini emihle. njalo usuku selusondele. sihlome izikhali zokukhanya. ngakho asikhuphe imisebenzi yobunyama. Kodwa nxa usenza okubi. Ukuhamba ekukhanyeni 11 Njalo lokhu. ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu. ukwesatshwa kofanele ukwesatshwa. 9 Ngoba lokhu ukuthi: Ungafebi. lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwa. 10 Uthando kalwenzi okubi kumakhelwane. yesaba. ugcwalisile umlayo. umelana lesimiso sikaNkulunkulu. Njalo uyathanda yini ukungesabi amandla? Yenza okuhle. kulokhu: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.kuNkulunkulu. kungabi ngokuxabana . ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo. njalo uzakuba lodumo ngawo. njengasemini. ngaphandle kowokuthandana. ungafakazi amanga. lamandla akhona amiswe nguNkulunkulu. ungebi. kungabi ngenxa yolaka kuphela. ukuthi sekulihola lokuthi sivuke ebuthongweni. 6 Ngoba ngenxa yalokho lithela lomthelo. kodwa kwemibi. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu. 4 ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. lisazi isikhathi. kuhlanganiswa kulelilizwi. umthelo kofanele umthelo. 5 Ngakho kumele ukuthi uzehlise. kungabi ngokuminza langokudakwa. kungabi ngokufeba langokungcola. ezikhuthalela khona lokho. loba-ke kukhona lawuphi umlayo. ungabulali. udumo kofanele udumo. Ukuthanda abazalwane 8 Lingabi lamlandu kumuntu. ngoba inkemba kayiphatheli ize. ngoba usindiso khathesi selusondele kithi kulesikhathi esakholwa ngaso. ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi. 7 Ngakho phanini bonke okufaneleyo. inkokhelo kofanele inkokhelo. ngoba othanda omunye. ungabi lomhawu. 13 Asihambe ngokufaneleyo. 12 Ubusuku budlulile.

Izakuma isibili. ngoba uNkulunkulu umamukele. kalwazisi eNkosini. 12 Ngakho ngulowo lalowo wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu. ulwazisa eNkosini. kungabi ngokokwehlukana ngokuphikisana. ngoba uNkulunkulu ulamandla okuyimisa. 18 Ngoba okhonza uKristu . longadliyo kangamgwebi odlayo. ukuthi singambekeli umzalwane isikhubekiso loba ulutho lokumwisa. ngoba ebonga uNkulunkulu. 17 ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha. uba-ke sisifa. njalo kakho ozifelayo. 16 Ngakho okuhle kini kakungahlanjazwa. kuye lungcolile. kodwa ukulunga lokuthula lentokozo 15 15 kuMoya oNgcwele. wabuya waphila. ngezinkanuko. sifela iNkosi. Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekholweni 14 14 Lowo obuthakathaka ekholweni mamukeleni. kodwa ahlulelani lokho ikakhulu. njalo ebonga uNkulunkulu. ukuze abe yiNkosi yabafileyo kanye labaphilayo. itsho iNkosi. ngaphandle kwalowo ocabangela ulutho ukuthi lungcolile. lalo lonke ulimi luzamvuma uNkulunkulu. 15 Kodwa uba umzalwane wakho ekhutshwa yikudla. 14 Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu. lonke idolo lizaguqa phambi kwami. 3 Lowo odlayo kangamdeleli ongadliyo. linganakekeli okwenyama. 13 Ngakho kasingabe sisahlulelana. longadliyo eNkosini akadli. wavuka. 14 Ngiyazi njalo ngiqinisekisile eNkosini uJesu. 10 Wena-ke umgwebelani umzalwane wakho? Kumbe lawe umdelelelani umzalwane wakho? Ngoba sonke sizakuma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. amfelayo uKristu. 5 Omunye wazisa usuku kulolunye usuku. Lodlayo udla eNkosini. longalwazisiyo usuku. loba sisifa. siphilela iNkosi. singabeNkosi. omunye wazisa insuku zonke. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo. 6 Owazisa usuku. 9 Ngoba kulokhu uKristu laye wafa. kodwa obuthakathaka udla imibhida.170 7 April 2007 AbaseRoma 14 langomona. 8 Ngoba uba siphila. Kakube ngulowo lalowo aqiniseke kweyakhe ingqondo. 4 Ungubani wena ogweba inceku yomunye? Ukuma kumbe ukuwa kungokweyayo inkosi. ngakho loba siphila. kawusahambi ngokothando. ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalo. 2 Omunye ukholwa ukuthi angadla konke. 7 Ngoba kakho phakathi kwethu oziphilelayo. 11 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Mina ngiyaphila.

Konke kuhlambulukile. 12 Njalo futhi uIsaya uthi: Kuzakuba khona impande kaJese. ukuthi aqinise izithembiso zabobaba.kulezizinto uyemukeleka kuNkulunkulu. ulahliwe. kuye abezizwe bazathembela. Ubusisiwe lowomuntu ongazigwebi ngalokho akuvumelayo! 23 Kodwa othandabuzayo. lokunye umzalwane wakho akhubeka ngakho kumbe acunulwe kumbe abebuthakathaka. 7 Ngakho yemukelanani. ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. 22 Ulokholo yini? Yiba lalo ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. njalo ukholekile ebantwini. kube ludumo lukaNkulunkulu. njalo konke okungaveli ekholweni. 20 Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. 5 Kodwa uNkulunkulu wokubekezela lenduduzo angalipha ukuthi libe nhliziyonye phakathi kwenu njengokukaKristu Jesu. kanye labantu bakhe. 6 ukuze nganhliziyonye ngomlomo munye limdumise uNkulunkulu. kodwa. njengalokhu loKristu wasemukela. kanti kubi kumuntu odla ngokukhubekisa. lezinto zokwakhisana. Kodwa thina esilamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangelamandla. 8 Njalo ngithi. bezizwe. 2 Ngoba ngulowo lalowo wethu kathokozise umakhelwane ebuhleni ekumakheni. njalo singazithokozisi thina. idumiseni-ke lina bantu bonke. 3 Ngoba laye uKristu kazithokozisanga yena. njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakho ngizakuvuma phakathi kwezizwe. 9 lezizwe zimdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe. ukuze ngokubekezela langenduduzo yemibhalo sibe lethemba. ngoba akuveli ekholweni. uba esidla. 11 Futhi-ke: Dumisani iNkosi lina bezizwe lonke. 10 Njalo futhi uthi: Thokozani. kuyisono. ngizahuba izibongo kubizo lakho. lokunganathi iwayini. 19 Ngakho asidingisise izinto zokuthula. 13 Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke . kunjengokulotshiweyo ukuthi: Ukuthuka kwabakuthukayo kwawela phezu kwami. lophakama ukubusa abezizwe. 21 Kuhle ukungadli inyama. 4 Ngoba konke okwabhalwa ngaphambili. uJesu Kristu waba yinceku yokusoka ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu. kwabhalelwa ukufundiswa kwethu.

UPawuli ukhuluma ngokuya eRoma 22 Ngenxa yalokho futhi ngavinjelwa kanengi ukuza kini. ngelizwi langesenzo. ngenxa yomusa engiwuphiweyo nguNkulunkulu.AbaseRoma 16 7 April 2007 171 langokuthula ekukholweni. njengolikhumbuza. 23 kodwa khathesi-ke lokhu ngingaselandawo kulezizabelo. 19 ngamandla ezibonakaliso lezimangaliso. njalo balomlandu kibo. njengokulotshiweyo ukuthi: Abangatshelwanga ngaye. 20 ngokunjalo ngazama kakhulu ukutshumayela ivangeli. sengibaphawulele lesisithelo. ngizakuza kini. ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye. 24 ngokunjalo nxa ngizakuya eSpaniya. bazalwane bami. balomlandu futhi wokubasebenzela ezintweni zenyama. ukuze iminikelo yabezizwe yamukeleke. ngilibhalele ngesibindi esikhulu. ukuthi lani ngokwenu ligcwele okuhle. futhi sekuyiminyaka eminengi ngilesifiso esikhulu sokuza kini. 16 ukuze ngibe yisikhonzi sikaJesu Kristu kwabezizwe. ngikhonze abangcwele. lilamandla-ke okwelulekana. bazabona. bazaqedisisa. 26 Ngoba kwaba kuhle eMakedoniya leAkaya ukwenzela umnikelo othile abayanga kwabangcwele abaseJerusalema. 21 kodwa. 18 ngoba kangiyikuba lesibindi sokukhuluma ulutho lwezinto uKristu angazenzanga ngami. kwenziwe kube ngcwele ngoMoya oNgcwele. ukuze kube khona ukulalela kwabezizwe. labangezwanga. ngamandla kaMoya oNgcwele. 28 Ngakho nxa sengiqede lokhu. njalo ngiphelekezelwa yini khona. 27 Ngoba kwaba kuhle kibo. 15 Kodwa. ngakho kusukela eJerusalema lendawo ezizingelezeleyo kwaze kwafika eIliriku ngitshumayele ivangeli likaKristu ngokupheleleyo. UPawuli uchasisa umsebenzi wakhe 14 Lami-ke ngokwami nganelisiwe ngani. ukuze lengezwe ethembeni. ngoba ngithemba ukuthi ngizalibona ekudluleni. nganxanye. Ngoba uba abezizwe behlanganyela labo ezintweni zabo zomoya. bazalwane. ngamandla kaMoya kaNkulunkulu. 25 Kodwa khathesi-ke ngiya eJerusalema. kungeyisikho lapho uKristu abizwe khona. 29 Ngiyazi-ke ukuthi nxa ngisiza kini ngizafika ekugcwaleni kwesibusiso sevangeli . ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu. ligcwaliswe yikwazi konke. 17 Ngakho ngilokuzincoma kuKristu Jesu ezintweni eziqondane loNkulunkulu. ngizasuka ngiye eSpaniya ngidlule ngakini. uba kuqala sengisuthisekile nganxanye ngilani.

oyisithelo sokuqala seAkaya kuKristu. 3 Bingelelani uPrisila loAkwila izisebenzi kanye lami kuKristu Jesu. oyisikhonzikazi sebandla eliseKenikreya.likaKristu. 31 ukuze ngephulwe kwabangakholwayo1 eJudiya. Bingelelani labo abakaAristobulu. abangalaleliyo. 7 Bingelelani uAnderoniku loJuniya abayizihlobo zami lezibotshwa kanye lami. 11 Bingelelani uHerodiyoni isihlobo sami. labo abaseNkosini. owasisebenzela kakhulu. 9 Bingelelani uOrbanu isisebenzi kanye lathi kuKristu. lowami uqobo. kodwa lamabandla wonke abezizwe. ababekuKristu labo ngaphambi kwami. 10 Bingelelani uApele othembekileyo kuKristu. ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu. engibabongayo kungeyisimi ngedwa. 8 Bingelelani uAmpiliyasi othandiweyo wami eNkosini. ngoba laye ubengummeli wabanengi. limsize loba kuyiphi into ayiswelayo kini. lonina njalo 1 31 abangakholwayo: kumbe. Bingelelani abakaNarkisu. 13 Bingelelani uRufusi okhethiweyo eNkosini. 12 Bingelelani uTrifina loTrifosa abesifazana abasebenza eNkosini. 30 Ngiyalincenga-ke. ukuthi lilwe kanye lami emikhulekweni kuNkulunkulu ngami. ngivuseleleke kanye lani. 2 ukuze limamukele eNkosini njengokufanele abangcwele. njalo ukuze umsebenzi wami ongoweJerusalema wamukeleke kibo abangcwele. owasebenza kakhulu eNkosini. 32 ukuze ngentando kaNkulunkulu ngize kini ngentokozo. UPawuli ubingelela abazalwane 16 16 Ngiyamveza-ke kini udadewethu uFebe. bazalwane. 4 ababeka phansi intamo yabo esikhundleni sempilo yami. . 5 bingelelani lebandla elisendlini yabo. abangabadumileyo phakathi kwabaphostoli. langothando lukaMoya. Bingelelani uEpenetu othandiweyo wami. loSitako othandiweyo wami. Ameni. 33 Ngakho uNkulunkulu wokuthula kabe lani lonke. 6 Bingelelani uMariya. Bingelelani uPersisi othandekayo.

23 UGayusi umngenisi wami lebandla lonke uyalibingelela. engibhale incwadi. 16 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. uHermasi. 22 Mina Tertiyo. njengomlayo kaNkulunkulu olaphakade. bephambene lemfundiso elayifundiswayo. loOlimpa. kodwa isisu sabo. 21 UTimothi isisebenzi kanye lami. kodwa libe msulwa kokubi. uNerusi lodadewabo. 27 kuNkulunkulu ololwazi yena yedwa kakube ubukhosi. Ameni. loLukiyu loJasoni loSosipatro izihlobo zami bayalibingelela. 20 Njalo uNkulunkulu wokuthula uzahle amchoboze uSathane ngaphansi kwenyawo zenu. Isicino 25 Kuye olamandla okuliqinisa ngokwevangeli lami lokutshunyayelwa kukaJesu Kristu. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. 14 Bingelelani uAsinkiritu. uHermesi. labazalwane abalabo. 19 Ngoba ukulalela kwenu sekufikile kibo bonke. bazalwane. loKwartu umzalwane. njalo ngelizwi elimnandi lendumiso bakhohlisa inhliziyo zabangelacala. . ngiyalibingelela eNkosini. labangcwele bonke abalabo. 15 Bingelelani uFilologu loJuliya. uFileko. 26 kodwa isibonakalisiwe khathesi. uPatroba. ngokwembulwa kwemfihlo eyayigcinwe ifihlakele ngezikhathi zendulo. 18 Ngoba abanjalo kabasebenzeli iNkosi yethu uJesu Kristu. 24 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. baxwayeni bona. ngoJesu Kristu. Ngakho ngiyathokoza ngani. yaziswa ezizweni zonke ekulaleleni kokholo. kuze kube nininini. 17 Njalo ngiyalincenga. kodwa ngithanda ukuthi lihlakaniphe kokuhle. Ameni. langemibhalo yabaprofethi. UErastu umphathisikhwama somuzi uyalibingelela. ukuthi liqaphele ababanga ukuxabana lezikhubekiso.172 7 April 2007 AbaseRoma 16 ongowami. Amabandla kaKristu ayalibingelela. Ameni.

loSostenesi umzalwane. kodwa mina okaKefasi. 2 kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte. ababizelwe ukuba ngabangcwele. bazalwane. kodwa . lilindele ukwembulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu. njalo kungabi khona ukwehlukana phakathi kwenu. 8 ozaliqinisa futhi kuze kube sekupheleni. Ukuphikisana ebandleni leKorinte 10 Kodwa ngiyalincenga. ukuthi kukhona ukuxabana phakathi kwenu. lingelacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. kodwa mina okaKristu. 9 UNkulunkulu uthembekile. kodwa mina okaApolosi. 15 ukuze kungabi khona othi ngabhabhathiza ebizweni lami uqobo. 7 ngakho kalisileli lasinye isipho. kanye labo bonke ababiza ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu endaweni zonke. 17 Ngoba uKristu kangithumanga ukuthi ngibhabhathize. kubo abangcwelisiweyo kuKristu Jesu. 11 Ngoba ngitsheliwe ngani. 4 Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani. ukuthi lonke likhulume into ibenye. 5 ukuthi kuyo yonke into linothisiwe kuye. elabizelwa ngaye ekuhlanganyeleni kweNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu. ekukhulumeni konke lelwazini lonke. ngaphandle kukaKrispusi loGayusi. 16 Futhi ngabhabhathiza lendlu kaStefana. 12 Njalo ngitsho lokhu. 13 UKristu wehlukanisiwe yini? Kanti uPawuli wabethelelwa lina. kokuthi ngulowo lalowo wenu uthi: Mina ngingokaPawuli. kumbe labhabhathizwa yini ebizweni likaPawuli? 14 Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kangibhabhathizanga lamunye wenu. 6 njengalokhu ubufakazi bukaKristu buqinisiwe kini. ngebizo leNkosi yethu uJesu Kristu. ngabakoKlowe. ngaphandle kwalokho kangazi ukuthi ngabhabhathiza omunye umuntu. bazalwane bami. kodwa lipheleliswe emqondweni munye lekuboneni kunye.1 AbaseKorinte 1 7 April 2007 173 INCWADI YOKUQALA KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEKORINTE Isibingelelo 1 1 UPawuli obizelwe ukuba ngumphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. eyabo kanye leyethu: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu.

lobuthutha kumaGriki. kababanengi abayizikhulu ababiziweyo.ukuthi ngitshumayele ivangeli. hlezi isiphambano sikaKristu senziwe ize. kumaJuda kanye lakumaGriki. 26 Ngoba khangelani ubizo lwenu. 19 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizachitha inhlakanipho yabahlakaniphileyo. 23 kodwa thina sitshumayela uKristu obethelweyo. 22 Ngoba lamaJuda acela isibonakaliso. 24 kodwa kulabo ababiziweyo. lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngizakwenza ize. lamaGriki adinga inhlakanipho. ukuthi kababanengi abahlakaniphileyo ngokwenyama. kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuthutha bentshumayelo. ukuze ayangise okulamandla. 20 Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi umbhali? Ungaphi umphikisi walumhlaba? Angithi uNkulunkulu wayenza yaba yibuthutha inhlakanipho yalumhlaba yini? 21 Ngoba kuthe enhlakanipheni kaNkulunkulu umhlaba kawumazanga uNkulunkulu ngenhlakanipho. lobuthakathaka bukaNkulunkulu bulamandla kulabantu. 27 kodwa uNkulunkulu ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba. 28 . kababanengi abalamandla. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu lokomhlaba 18 Ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo. ukuze ayangise abahlakaniphileyo. kungeyisikho ngenhlakanipho yelizwi. kodwa kithi abasindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. njalo uNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba. 25 ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulabantu. bazalwane. uKristu amandla kaNkulunkulu lenhlakanipho kaNkulunkulu. isikhubekiso kumaJuda.

10 UNkulunkulu-ke usembulele thina lokhu ngoMoya wakhe. 2 Ngoba ngamisa ukuthi ngingazi lutho phakathi kwenu. uNkulunkulu ayimisa ngaphambili kungakabi lomhlaba kube yinkazimulo yethu. kungeyisikho ngamazwi afundiswayo awenhlakanipho yabantu. lezinto ezingekho. 30 Kodwa kuye lina likuKristu Jesu. Intshumayelo kaPawuli eKorinte 2 2 Lami. owenzelwa thina inhlakanipho evela kuNkulunkulu. 11 Ngoba ngubani ebantwini owazi okomuntu. kodwa emandleni kaNkulunkulu. abazakwenziwa ize. kodwa uMoya ovela kuNkulunkulu. 6 Kodwa inhlakanipho siyikhuluma phakathi kwabapheleleyo. kangifikanga ngobugabazi belizwi kumbe benhlakanipho. kumbe eyababusi balelilizwe. 8 kungekho loyedwa wababusi balelilizwe owayekwazi. ekufikeni kwami kini. 13 futhi esizitshoyo. ngoba uMoya uhlolisisa konke. 5 ukuze ukholo lwenu lungabi enhlakanipheni yabantu. 29 ukuze kungabikho inyama ezincomayo phambi kwakhe. lohlengo. ngoba uba babekwazi. bazalwane. kodwa ngokubonakalisa kukaMoya lokwamandla. lokulunga. ngaphandle komoya womuntu okuye? Ngokunjalo okukaNkulunkulu kakwaziwa muntu. eyayifihliwe. kodwa ngamazwi afundiswa nguMoya oNgcwele. ukuze sazi izinto esiziphiwa ngesihle nguNkulunkulu. sichasisa . ukuze enze zibe yize izinto ezikhona. njengokulotshiweyo ukuthi: Ozincomayo. ngitsho izinto ezijulileyo zikaNkulunkulu. laye ebethelwe. babengayikuyibethela iNkosi yenkazimulo.174 7 April 2007 1 AbaseKorinte 2 lezinto eziphansi zomhlaba lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile. kazincome eNkosini. 12 Thina-ke kasemukelanga umoya womhlaba. 3 Njalo mina ngangilani ebuthakathakeni lekwesabeni lekuthuthumeleni okukhulu. lokungcweliswa. uNkulunkulu azilungisele abamthandayo. ngaphandle kukaJesu Kristu. 7 kodwa sikhuluma inhlakanipho kaNkulunkulu eyimfihlo. ngitshumayela kini ubufakazi bukaNkulunkulu. 31 ukuze. kodwa inhlakanipho engayisiyo yalelilizwe. lendlebe engazizwanga. 4 Lokukhuluma kwami lokutshumayela kwami kakubanga ngamazwi enhlakanipho yabantu ahugayo. 9 Kodwa njengokulotshiweyo ukuthi: Izinto ilihlo elingazibonanga. ngaphandle koMoya kaNkulunkulu. lezingangenanga enhliziyweni yomuntu.

bazalwane. Indlela yokulandela abafundisi 3 3 Lami-ke. kalisibo abenyama. ngoba lokhu kukhona phakathi kwenu umhawu lokuphikisana lokwehlukana. loApolosi uyini. 3 ngoba lisengabenyama. njengoba iNkosi yanika kulowo lalowo? 6 Mina ngahlanyela. kodwa uNkulunkulu wakhulisa. Ukwakhela phezu kwesisekelo esiqotho 10 Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo. njengomakhi omkhulu ohlakaniphileyo ngabeka isisekelo. bengingelakukhuluma lani njengabomoya. ozayifundisa? Kodwa thina silengqondo kaKristu. kodwa ngulowo lalowo uzakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokwakhe ukusebenza. 2 Ngalinathisa uchago. 8 Ohlanyelayo kanye lothelelayo banye. esinguJesu Kristu. omunye wakha phezu kwaso. njalo kalawo amandla okuqedisisa. kalisibo yini abenyama? 5 Kanti uPawuli uyini. izigodo. kodwa njengabakwenyama. lomunye athi: Mina okaApolosi. njalo lihamba ngokwabantu yini? 4 Ngoba nxa omunye esithi: Mina ngingokaPawuli. amatshe aligugu. liyinsimu kaNkulunkulu. 7 Ngakho ohlanyelayo kasilutho. utshani. uApolosi wathelela. kodwa izisebenzi elakholwa ngazo. isiliva.okomoya ngokomoya. kodwa lakhathesi kalikenelisi. 14 Kodwa umuntu wemvelo kazamukeli izinto zikaMoya kaNkulunkulu. kodwa yena kahlolwa muntu. 11 Ngoba akulamuntu ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo. 12 Kodwa uba umuntu esakhela phezu kwalesisisekelo igolide. ngoba zihlolisiswa ngokomoya. loba othelelayo. liyisakhiwo sikaNkulunkulu. ngoba ziyibuthutha kuye. Kodwa kakube ngulowo lalowo abone ukuthi wakha njani phezu kwaso. kungeyisikho ukudla okuqinileyo. njengabayizingane kuKristu. ngoba belingakenelisi. 15 kodwa owomoya uyahlola zonke izinto. 16 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi. . 9 Ngoba siyizisebenzi zikaNkulunkulu kanye laye. kodwa uNkulunkulu okhulisayo.

loKristu ngokaNkulunkulu. kanti kangilungisiswanga ngalokho. loba izinto ezikhona.1 AbaseKorinte 4 7 April 2007 175 inhlanga. 3 Kodwa kimi kuyinto encinyane kakhulu ukuthi ngithonisiswe yini. ngoba zonke izinto ngezenu. loba umhlaba. kodwa lami kangizithonisisi. 15 Uba umsebenzi womuntu uzatshiswa. Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. ukuthi umuntu aficwe ethembekile. 14 Uba umsebenzi womuntu awakhe phezulu usima. kube-ke kungathi unjengodabule emlilweni. ukuze ahlakaniphe. konke ngokwenu. uzalahlekelwa. luvezwa. loba ukufa. njalo khona ngulowo lalowo ezakuba lokubongwa okuvela kuNkulunkulu. 22 loba uPawuli. 4 Ngoba kanginanzeleli lutho kimi. 21 Ngakho kakungabi khona ozincoma ngabantu. ngoba usuku luzawudalula. uNkulunkulu uzamchitha yena. 13 umsebenzi walowo lalowo uzavela obala. 2 Futhi-ke. Abaphathi bemfihlo zikaNkulunkulu 4 4 Umuntu kasazi ngokunje. loba uApolosi. kodwa yena uqobo ezasindiswa. ezaveza futhi ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo emnyameni. kodwa ongahlulelayo yiNkosi. loba izinto ezizayo. 23 lina-ke lingabakaKristu. 20 njalo lokuthi: INkosi iyayazi imicabango yabahlakaniphileyo. umlilo uzahlola umsebenzi walowo lalowo ukuthi unjani. kumele abe yisithutha. loba uKefasi. eliyini. ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. uba umuntu phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile kulumhlaba. kuyadingeka ebaphathini. uzakwamukeliswa umvuzo. njalo iveze obala amacebo ezinhliziyo. njengezisebenzi zikaKristu labaphathi bemfihlo zikaNkulunkulu. 5 Ngakho lingahluleli lutho isikhathi singakafiki. ngoba luzavezwa1 emlilweni. loba impilo. kumbe ngokwahlulela2 kwabantu. 19 Ngoba inhlakanipho yalumhlaba iyibuthutha kuNkulunkulu. 18 Kakungabi khona ozikhohlisayo. ngosuku. lokuthi uMoya kaNkulunkulu uhlala kini? 17 Uba umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu. 2 ngokwahlulela: Gr. ukuthi iyize. ize ifike iNkosi. Ukuzikhukhumeza kwabeKorinte lokuhlupheka kwabaphostoli . 16 Kalazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu. 1 luzavezwa: Gr.

13 sithi sinyeywa sincenge. 7 Ngoba ngubani okwenza ukuthi wehluke? Njalo kuyini olakho ongakwamukeliswanga? Njalo uba lawe wamukelisiwe. sibe njengabamiselwe ukufa.6 Njalo lezizinto. senziwa njengamanyala omhlaba. lina liyahlonitshwa. libusile ngaphandle kwethu. 10 Thina siyizithutha ngenxa kaKristu. kodwa thina siyadelelwa. njalo sidatshukelwe. bazalwane. njalo ngizakwazi. njengoba ngifundisa endaweni zonke kulo lonke ibandla. 9 Ngoba ngithi uNkulunkulu usimisile thina abaphostoli bokucina. 11 Kuze kube lihola lakhathesi silambile. kuze kube khathesi. 16 Ngakho ngiyalincenga. ozalikhumbuza ngenhambo zami ezikuKristu. kodwa kungeyisibo obaba abanengi. uzincomelani ngokungathi kawamukeliswanga yini? 8 Selisuthi. kodwa lina lilamandla. ukuze lifunde kithi ukuthi lingakhumbuli lidlule okulotshiweyo. yebo-ke kungathi ngabe liyabusa. ngoba senziwe umbukiso3 emhlabeni. ukuze kungabi lomunye ozikhukhumezayo phezu komunye ngomunye. indawo yemidlalo. uba iNkosi ivuma. 20 Ngoba umbuso kaNkulunkulu kawungelizwi kodwa ngamandla. njalo somile. ukuthi libe ngabalingisi bami. ongumntanami othandekayo lothembekileyo eNkosini. thina sibuthakathaka. ngiziqondanise lami loApolosi ngenxa yenu. kodwa amandla. . 14 Kangilibhaleli lezizinto ukuthi ngilithele inhloni. selinothile. 21 Lifunani? Ngize kini ngenduku yini. 17 Ngalokho ngithume kini uTimothi. kangitsho ilizwi lalabo abazikhukhumezayo. imfucuza yezinto zonke. kodwa lina lihlakaniphile kuKristu. 19 Kanti ngizakuza kini masinyane. lakuzo ingilosi. ukuze lathi sibuse kanye lani. njalo siyatshaywa ngenqindi. 18 Kodwa abanye bazikhukhumezile ngokungathi kangiyikuza kini. njalo siyimihambuma. ngoba mina ngalizala kuKristu Jesu ngevangeli. lebantwini. 12 siyatshikatshika sisebenza ngezethu izandla. sithi sithukwa sibusise. 15 Ngoba lanxa lilabeluleki abayizinkulungwane ezilitshumi kuKristu. kodwa ngileluleka njengabantwana bami abathandekayo. kumbe ngothando lomoya ochumileyo? 3 umbukiso: Gr. sithi sizingelwa sibekezele.

othi elecala lomunye. ukuze libe yinhlama entsha. 4 ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu. kumbe isidakwa kumbe umphangi. kumbe isithuki. kalifanele yini amacala amancinyane? 3 Kalazi yini ukuthi sizazahlulela ingilosi? Kangakanani . selihlangene lomoya wami kanye lamandla eNkosi yethu uJesu Kristu. nxa umuntu ebizwa ngokuthi ungumzalwane eyisiphingi. Ukuphathwa kwezoni 5 5 Isibili kuzwakele ukuthi kukhona ukuphinga phakathi kwenu. 12 Ngoba ngilani lokwahlulela abangaphandle? Lina kalahluleli yini abangaphakathi? 13 Kodwa uNkulunkulu wahlulela abangaphandle. Ngoba lePhasika lethu lihlatshelwe thina. Njalo lina mxotsheni omubi phakathi kwenu. Kalazi yini ukuthi imvubelo encinyane ibilisa inhlama yonke? 7 Ngakho khuphani imvubelo endala. kungabi ngemvubelo endala. 2 Kodwa lina liyazikhukhumeza. kumbe isihwaba. ngokungathi ngikhona. ngitsho uKristu. ngoba phela ngokunjalo kungafanela ukuthi liphume emhlabeni. 3 Ngoba mina-ke. Ukukhuzwa kwabeKorinte abamangalelanayo 6 6 Kukhona yini umuntu wakini. kungabi kwabangcwele? 2 Kalazi yini ukuthi abangcwele bazakwahlulela umhlaba? Uba-ke umhlaba uzakwahlulelwa yini. ukuze kuthi omunye abe lomkayise. 5 ukunikela onjalo kuSathane ekubhubheni kwenyama. abe lesibindi sokuyakwahlulelwa kwabangalunganga. lingaze ladla lonje lakanye. kumbe labakhonza izithombe. 11 Kodwa khathesi-ke ngalibhalela ukuthi lingahlanganyeli.176 7 April 2007 1 AbaseKorinte 5 Ukuphinga kwabeKorinte. futhi ukuphinga kohlobo olungekho ngitsho laphakathi kwabezizwe. sengiqumile owenze kanje lokhu. kodwa kube ngesinkwa esingelamvubelo sobuqotho leseqiniso. kumbe okhonza izithombe. njengongekho ngomzimba kodwa okhona ngomoya. 10 kodwa kungeyisikho ngokupheleleyo leziphingi zalumhlaba kumbe lezihwaba. njalo kungabi ngemvubelo yobubi lokona. njengabangelamvubelo. njalo endaweni yalokho alizange likhale. 6 Kakukuhle ukuzincoma kwenu. ukuze owenze lesisenzo asuswe phakathi kwenu. 8 ngakho asigcine umkhosi. ukuze umoya usindiswe esukwini lweNkosi uJesu. 9 Ngalibhalela encwadini ukuthi lingahlanganyeli leziphingi. kumbe labaphangi.

kodwa lalungisiswa ebizweni leNkosi uJesu Kristu. kakulaziphingi. kodwa mina kangiyikubuswa lutho. langoMoya kaNkulunkulu wethu. Sonke isono umuntu asenzayo singaphandle komzimba. loba izihwaba. uthi. Umzimba-ke kayisiwo wokuphinga. 11 Abanye benu babeyilezizinto. loba izithuki. ngitsho loyedwa. lalokhu likwenza kubazalwane. loba izifebe. 19 Kumbe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likaMoya oNgcwele . loba ababuthakathaka ekulalaneni kwabesilisa. kodwa ligezisiwe. kodwa ungoweNkosi. Umzimba wethu ulithempeli likaNkulunkulu 12 Zonke izinto zivumelekile kimi. loba abakhonza izithombe. Ngokunjalo kakho ohlakaniphileyo phakathi kwenu yini. zonke izinto zivumelekile kimi. bazakuba nyamanye. lalokho phambi kwabangakholwayo? 7 Ngakho kusekhona isibili ukwehluleka phakathi kwenu. 18 Balekelani ukuphinga. abayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. kodwa langcweliswa. lesisu ngesokudla. ukuthi lilokumangalelana. 6 kodwa umzalwane umangalela umzalwane. 15 Kalazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitho zikaKristu? Pho ngizathatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe yini? Phinde! 16 Kumbe kalazi yini ukuthi onamathelana lesifebe ungumzimba munye laso? Ngoba labo ababili. 13 Ukudla ngokwesisu. loba abesilisa abalalanayo. 9 Kumbe alazi yini ukuthi abangalunganga kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu? Lingakhohliswa. kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo. kanti uNkulunkulu uzakuchitha laso lakho. njalo iNkosi ingeyomzimba. 5 Ngikhuluma kini ukuthi libe lenhloni. babekeni phezu kwawo labo abadelelekayo ebandleni. loba izidakwa. loba abaphangi. 17 Kodwa onamathelene leNkosi ungumoya munye layo. 10 loba amasela. ongahlulela phakathi kwabazalwane bakhe. 14 njalo uNkulunkulu owavusa iNkosi uzasivusa lathi ngamandla akhe. Kungani kulalokhu lingavumi ukoniwa? Kungani kulalokhu lingavumi ukuqilibezelwa? 8 Kodwa lina liyona liqilibezele.indaba zalokhukuphila? 4 Ngakho uba lilamacala alokhukuphila. kodwa ophingayo wona umzimba wakhe uqobo.

kumbe abuyisane lendoda. lomunye ngokunjalo. ukuthi uzamsindisa umfazi? . 4 Umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba. Uba kungenjalo abantwana benu ngabangcolileyo. 3 Indoda kayenanise kumfazi isifiso esihle esimfaneleyo. angayitshiyi. 8 Kodwa kwabangendanga labafelokazi ngithi: Kuhle kibo uba behlala njengami labo. kwezinjalo umzalwane kumbe umzalwanekazi kabotshwanga. 11 kodwa uba laye esehlukana. kodwa ngulowo lalowo ulesiphiwo sakhe esivela kuNkulunkulu. njalo ivuma ukuhlala laye. okungokukaNkulunkulu.1 AbaseKorinte 7 7 April 2007 177 okini. 10 Kodwa kwabendileyo ngiyabalaya. 15 Uba-ke ongakholwayo ezehlukanisa. kazehlukanise. angamlahli. kodwa umfazi. kodwa khathesi bangcwele. 5 Lingagodlelani. ngoba kungcono ukwenda kulokutsha. kodwa indoda. kodwa uNkulunkulu usibizele ekuthuleni. ukuthi lizinikele ekuzileni ukudla lekukhulekeni. lomfazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda. 7 Ngoba ngithanda ukuthi abantu bonke babe njengami labo. 12 Kodwa kwabanye kutsho mina. 9 Kodwa uba bengelakuzithiba kabende. 16 Ngoba wazi ngani. kungesiyo iNkosi. mfazi. langokunjalo lendoda kayilamandla phezu kowayo umzimba. njalo ngulowo lalowomfazi abe leyakhe indoda. libuye lihlangane futhi. njalo evuma ukuhlala laye. kuhle emuntwini ukuthi angamthinti owesifazana. 13 Lomfazi olendoda engakholwayo. 14 Ngoba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomfazi. ukuthi uzayisindisa indoda? Kumbe wazi ngani1. kungeyisimi kodwa yiNkosi. 6 Kodwa lokhu ngikutsho ngemvumo. ngaphandle kokuvumelana okwesikhathi. Izeluleko lemithetho yokuthathana 7 7 Mayelana-ke lezinto elangibhalela ngazo. ukuthi: Uba loba nguwuphi umzalwane elomfazi ongakholwayo. ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu. kungeyisikho ngomlayo. ukuthi umfazi kangehlukani lendoda. 20 ngoba lathengwa ngentengo. omunye ngokunjalo. ukuze uSathane angalilingi ngokungazithibi kwenu. langomoya wenu. langokunjalo lomfazi endodeni. elilawo uvela kuNkulunkulu? Njalo kalisibo abenu. 2 Kodwa ngenxa yokuphinga ngulowo lalowo kumele abe lowakhe umfazi. lendoda kayingamlahli umfazi. ndoda. kahlale engendanga.

29 Kodwa ngitsho lokhu. njengoba iNkosi ibizile ngulowo lalowo. kodwa ukulondolozwa kwemilayo kaNkulunkulu. 30 labakhalayo. njengabangawusebenzisisiyo. Ukhona yini owabizwa engasokanga? Kangasokwa. labathengayo. lokungasoki kakusilutho. 22 Ngoba lo obizwa eNkosini eyisigqili ungokhululekileyo weNkosi. mina-ke ngiyaliphephisa. 32 Kodwa ngithanda ukuthi lingabi lakukhathazeka. imfanelo. akahambe ngokunjalo.17 Kuphela nje njengokuthi uNkulunkulu ababele ngulowo lalowo. bazalwane. 23 Lathengwa ngentengo. ngoba isimo salumhlaba siyedlula. 18 Ukhona yini owabizwa esokile? Kangabi ngongasokwanga. 20 Ngulowo lalowo kahlale kubizo abizwe kulo. Ukhululwe emfazini yini? Ungadingi umfazi. labathokozayo. njengabangelalutho. 28 Kodwa uba lawe uthatha. kungcono ukusebenzise. kusukela khathesi labalabafazi kababe njengabangelabo. 26 Ngakho ngikhumbula ukuthi lokhu kuhle ngenxa yenkathazo2 ezikhona. njengabangathokoziyo. 2 26 inkathazo: kumbe. kodwa othethweyo ukhathalela okomhlaba. Ongathathwanga ukhathalela okweNkosi. 34 Wehlukene umfazi lentombi. ukuthi uzayithokozisa njani iNkosi. 24 Ngulowo lalowo abizelwe kukho. lingabi yizigqili zabantu. 31 labasebenzisa lumhlaba. 25 Kodwa mayelana lentombi kangilawo umlayo weNkosi. ukuthi kuhle emuntwini ukubanje. Ongathathanga ukhathalela izinto zeNkosi. Langokunjalo ngiyalaya emabandleni wonke. 21 Wabizwa uyisigqili yini? Ungakhathazeki ngakho. kawoni. kodwa ngiyeluleka njengowamukele isihawu eNkosini ukuba athembeke. kahlale kukho loNkulunkulu. 27 Ubotshelwe emfazini yini? Ungadingi ukukhululwa. 33 kodwa othetheyo ukhathalela izinto zomhlaba. uyisigqili sikaKristu. ngokunjalo lalowo owabizwa ekhululekile. ukuthi 1 wazi ngani: Gr. lentombi uba isenda. kayoni. njengabangakhaliyo. ukuze abe ngcwele emzimbeni kanye lemoyeni. ukuthi uzamthokozisa njani umfazi. 19 Ukusoka kakusilutho. Kodwa uba lawe ungakhululeka. ukuthi isikhathi sifitshane. wazini. Kanti abanjalo bazakuba lenkathazo enyameni. . bazalwane.

esekumisile lokhu enhliziyweni yakhe ukuthi uzagcina eyakhe intombi. ngikhumbula-ke ukuthi lami ngiloMoya kaNkulunkulu. 36 Kodwa uba umuntu ebona ukuthi uziphatha ngokungafanele entombini yakhe. lamakhosi amanengi. 5 ngoba lanxa kukhona okuthiwa ngonkulunkulu. kakazi lutho njengoba kufanele ukuthi azi. lathi sikhona ngaye. 3 kodwa uba umuntu ethanda uNkulunkulu. 39 Umfazi ubotshiwe ngomthetho selokhu indoda yakhe iphila. kenze akufunayo. yena uyaziwa nguye. 9 Qaphelani-ke. isazela salowo obuthakathaka kasiyikuqiniswa1 yini aze adle . hlezi amandla enu la abe yisikhubekiso kwababuthakathaka. kungesikuthi ngiliphosele umchilo wokulikhina. ngokubona kwami. ngoba kungesikuthi nxa sisidla. silokulahlekelwa. 38 ngakho lowo owendisayo wenza kuhle. Ingcazelo ngenyama ehlatshelwe izithombe 8 8 Mayelana-ke lokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke silolwazi. futhi kumele kwenzeke kanje. okwavela ngaye konke. 35 Lalokhu ngikutsho ukuthi kube ngolwenu usizo. 2 Uba-ke umuntu esithi uyazi ulutho. kodwa ongendisiyo wenza ngcono. Ulwazi luyakhukhumeza. lokuthi kakho omunye unkulunkulu ngaphandle koyedwa. 6 kanti kithi kuloNkulunkulu munye uBaba. kanti abanye belesazela sezithombe kuze kube khathesi bayadla njengokuhlatshelwe isithombe. futhi elamandla ngesakhe isifiso. loba kusezulwini loba kusemhlabeni. 4 Ngakho mayelana lokudla izinto ezihlatshelwe izithombe. 8 Kodwa ukudla kakusisondezi kuNkulunkulu. kodwa uthando luyakha. engacindezelwa lutho. ukhululekile ukuthi endele kulowo amthandayo. 40 Kodwa uyathaba kakhulu uba ehlala enjalo. njalo kungesikuthi nxa singadli. wenza kuhle. 37 Kodwa omiyo eqinile enhliziyweni yakhe. kodwa ukuze lihambe ngokufaneleyo lokubambelela eNkosini kungelakuphazamiseka. kodwa uba indoda yakhe isifile. 10 Ngoba uba umuntu ekubona wena ololwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe. njengoba kukhona onkulunkulu abanengi. okuvela kuye izinto zonke. lesazela sabo esibuthakathaka siyangcola. kabathathane. 7 Kodwa ulwazi kalukho kubo bonke. leNkosi inye uJesu Kristu. lathi sikuye. koni. yona isikhulile.178 7 April 2007 1 AbaseKorinte 8 uzayithokozisa njani indoda. siyazi ukuthi isithombe kasilutho emhlabeni. silenzuzo. kuphela eNkosini.

liyona kuKristu. ngoba lina liluphawu lobuphostoli bami eNkosini. Kambe uNkulunkulu ukhathalela inkabi? 10 Kumbe utsho ngenxa yethu isibili? Ngoba kubhalwe ngenxa yethu. 13 Kalazi yini ukuthi labo abasebenza ezintweni ezingcwele 1 10 ukuqiniswa: kumbe. 11 Uba thina sahlanyela kini okomoya. kuyinto enkulu yini uba sivuna okwenu okwenyama? 12 Uba abanye behlanganyela lamandla phezu kwenu. lilimaza izazela zabo ezibuthakathaka. .okuhlatshelwe izithombe? 11 Ngenxa yolwazi lwakho lomzalwane obuthakathaka uzabhubha yini. ukwakhiwa. ukuze singabeki isikhubekiso lakanye evangelini likaKristu. kodwa nginguye sibili kini. angadli okwesithelo saso? Kumbe ngubani owelusa umhlambi. owesifazana. 2 5 inkosikazi: kumbe. ukuze kuthi olimayo kufanele alime ethembeni. labafowabo beNkosi. kakhulu kangakanani ngathi? Kodwa kasiwasebenzisanga lawomandla. 13 Ngakho-ke uba ukudla kumkhubekisa umzalwane wami. kangisoze ngidle inyama loba nininini. lobhulayo esethembeni uhlanganyela ethembeni lakhe. 3 Ukuziphendulela kwami kwabangihlolayo yilokhu. amfelayo uKristu? 12 Kodwa uba lisona ngokunjalo kubazalwane. loKefasi? 6 Kumbe yimi ngedwa loBarnabasi yini esingelamandla okungasebenzi? 7 Ngubani owake waphuma impi ngezakhe indleko? Ngubani ohlanyela isivini. njengabanye abaphostoli labo. kodwa sibekezelela konke. angadli okochago lomhlambi? 8 Kambe lezizinto ngizitsho ngokomuntu? Kumbe lomlayo kawutsho lezizinto yini? 9 Ngoba kulotshiwe emlayweni kaMozisi ukuthi: Ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula amabele. ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Inkululeko lelungelo likaPawuli 9 9 Kangisuye umphostoli yini? Kangikhululekanga yini? Angithi ngibone uJesu Kristu iNkosi yethu yini? Lina kalisiwo yini umsebenzi wami eNkosini? 2 Uba ngingesuye umphostoli kwabanye. 4 Kasilamandla yini okudla lokunatha? 5 Kasilamandla yini okuhambahamba lomzalwanekazi oyinkosikazi2.

ukuze ngizuze amaJuda. 16 Ngoba loba ngitshumayela ivangeli. 15 Kodwa mina angisebenzisanga lalunye lwalezizinto. ukuze liwuphuthume. sengitshumayeze abanye ngilahlwe mina uqobo. ngilomvuzo. ubuphathi bunikelwe kimi. kangilakuzincoma. ukuze ngingasebenzisi kakhulu amandla ami evangelini. ngaba yikho konke kubo bonke. 18 Pho umvuzo wami uyini? Uyikuthi nxa ngitshumayela ivangeli ngenze ukuthi ivangeli likaKristu lingabizi lutho. 27 kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili. kodwa thina ongapheliyo. ukuze ngakho konke ngisindise abanye. 22 kwababuthakathaka ngaba njengobuthakathaka. Umfanekiso wesigijimi 24 Kalazi yini ukuthi abagijima emjahweni bagijima bonke. labo-ke ukuze bamukele umqhele ophelayo. Lingalwi loNkulunkulu njengabakoIsrayeli 10 10 . ukuze ngizuze abanengi kakhulu. hlezi kuthi. kodwa munye owemukela umvuzo.1 AbaseKorinte 10 7 April 2007 179 badla okwethempeli. futhi kangibhalanga lezizinto ukuze kwenziwe njalo kimi. kwabangaphansi komlayo njengongaphansi komlayo. 26 Mina-ke ngigijima ngokunjalo njengongaqondanga lutho. UPawuli uyisigqili sabo bonke 19 Ngoba ngikhululekile kibo bonke. ngizenze isigqili sabo bonke. 23 Lalokho ngikwenza ngenxa yevangeli. ukuze lami ngibe ngohlanganyela kulo. labo abalinda ilathi bahlanganyela lelathi? 14 Ngokunjalo iNkosi layo ilayile ukuthi labo abatshumayela ivangeli baphile ngevangeli. 21 kwabangelamlayo njengongelamlayo. ukuze ngizuze abangelamlayo. ngilwa ngokunjalo kungenjengodabula umoya. kodwa maye kimi. kodwa nxa kungeyisikho ngokuzithandela. 20 LakumaJuda ngaba njengomJuda. gijimani ngokunjalo. ukuze ngizuze abangaphansi komlayo. uba ngingatshumayeli ivangeli! 17 Ngoba uba ngisenza lokhu ngokuzithandela. ukuze ngizuze ababuthakathaka. ngoba kungaba ngcono kimi ukuthi ngife. ngingesuye ongelamlayo kuNkulunkulu kodwa ngiphakathi komlayo kuKristu. 25 Labo bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. kulokuthi umuntu akwenze ize ukuzincoma kwami. ngoba imfanelo yetheswe mina.

6 Lalezizinto zaba yizibonelo1 kithi. bazalwane. kabone ukuthi kawi. 11 Lalezizinto zonke zabehlela labo kube yizibonelo2. kodwa uNkulunkulu uthembekile. 16 Inkezo yesibusiso esiyibusisayo. njengabanye babo abaphingayo. ngoba banatha edwaleni lomoya elabalandelayo. lelodwala lalinguKristu. njengabanye babo. ukuze libe lamandla okusithwala. kayisiso yini esokuhlanganyela komzimba kaKristu? 17 Ngoba thina abanengi. 5 Kodwa ubunengi babo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo. izifanekiso. basebesukuma ukudlala. njengokulotshiweyo ukuthi: Abantu bahlala phansi ukudla lokunatha. osekufike ukucina kwezikhathi. kanti kanye lesilingo uzakwenza lendlela yokuphepha.Kangithandi-ke ukuthi lingazi. babhujiswa ngumbhubhisi. 12 Ngakho lowo ocabanga ukuthi umi. ngoba bachithwa enkangala. 9 Njalo asingamlingi uKristu. siyisinkwa sinye. basebebhujiswa zinyoka. 15 Ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo. ukuthi bonke obaba bethu babengaphansi kweyezi. 2 futhi bonke babhabhathizwa kuMozisi eyezini lolwandle. bathandiweyo bami. 4 futhi bonke banatha ukunatha kunye komoya. njalo bonke badabula ulwandle. ukuze singaloyisi okubi. 10 Lingasoli-ke. . 8 Njalo kasingaphingi. njengabanye babo futhi bamlinga. kayisiyo yini eyokuhlanganyela kwegazi likaKristu? Isinkwa esisihlephunayo. Lingakhonzi izithombe 14 Ngakho-ke. njengabanye babo labo basola. izifanekiso. balekelani ukukhonza izithombe. simzimba 1 6 izibonelo: kumbe. njalo zabhalelwa ukuba yisixwayiso sethu. 3 labo bonke badla ukudla kunye komoya. 7 Njalo lingabi ngabakhonza izithombe. njengalokhu labo baloyisa. 13 Kakulakulingwa okulibambileyo ngaphandle kokusebantwini. 2 6 izibonelo: kumbe. lina yehlukanisani engikutshoyo. ongayikuvuma ukuthi lilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. basebesiwa ngasuku lunye inkulungwane ezingamatshumi amabili lantathu.

21 Lingenathe inkezo yeNkosi lenkezo yamadimoni. 22 Kumbe sizayivusela umona iNkosi? Kambe silamandla kulayo? 11 11 23 Zonke izinto zivunyelwe kimi. kodwa esomunye. Zonke izinto zivunyelwe kimi. lingabuzi lutho ngenxa yesazela.180 7 April 2007 1 AbaseKorinte 11 munye. loba linatha. kodwa kayisizo zonke izinto ezisizayo. njalo lithanda ukuya. konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. dlanini konke okubekwa phambi kwenu. 18 Khangelani uIsrayeli ngokwenyama. esingeyisiso esakho. lenhloko . njalo kungeyisikho kuNkulunkulu. bazalwane. 32 Lingabi ngabakhubekisi lakumaJuda lakumaGriki lebandleni likaNkulunkulu. ngoba thina sonke sihlanganyela sinkwa sinye. 27 Njalo uba omunye kwabangakholwayo elinxusa. 25 Konke okuthengiswa esilaheni kudleni. kodwa kangithandi ukuthi libe lenhlanganyelo lamadimoni. 3 Kodwa ngithanda ukuthi lazi. lingehlanganyele itafula leNkosi letafula lamadimoni. ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu. kodwa olwabanengi. ukuthi liyangikhumbula ezintweni zonke. ngoba umhlaba ungoweNkosi lokugcwala kwawo. Banini ngabalandeli bami. ngoba kungani inkululeko yami yahlulelwe yisazela somunye? 30 Njalo uba mina ngomusa ngihlanganyela. 26 ngoba umhlaba ungoweNkosi lokugcwala kwawo. 24 Kakungabi khona ozidingela okwakhe. njengoba lami okaKristu. loba lisenzani. lingabuzi lutho ngenxa yesazela. ngikhulunyelwani kubi ngalokho mina engikubongayo? 31 Ngakho uba lisidla. lokuthi libambelele ezimisweni1 njengoba ngalinika. lingadli ngenxa yalowo olitshelileyo lesazela. 28 Kodwa uba umuntu esithi kini: Lokhu kuhlatshelwe isithombe. abadlayo imihlatshelo kabasibo abahlanganyela lelathi yini? 19 Ngithini pho? Ukuthi isithombe siyilutho yini? Kumbe ukuthi okuhlatshelwe izithombe kuyilutho? 20 Kodwa ukuthi izinto abezizwe abazihlabayo. bazihlabela amadimoni. 29 Kodwa isazela ngithi. ngingadingi olwami usizo. ukuze basindiswe. kodwa ngulowo lalowo izinto zomunye. kodwa kayisizo zonke izinto ezakhayo. 33 njengami futhi ezintweni zonke ngithokozisa bonke. Isembatho sowesifazana enkonzweni 2 Ngiyalidumisa-ke.

kodwa owesifazana indoda. ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu. 10 ngenxa yalokhu owesifazana kufanele abe lamandla phezu kwekhanda lakhe ngenxa yezingilosi. njalo nganxanye ngiyakukholwa. 5 Kodwa wonke owesifazana okhuleka kumbe aprofethe ikhanda lingambombozwanga. ukuthi uba indoda ilenwele ezinde. 17 Kodwa ngokulaya lokhu kangidumisi. Ngoba inwele uziphiwe ukuthi zibe yisimbombozo. ngoba ingumfanekiso lodumo lukaNkulunkulu. 12 Ngoba njengoba owesifazana evela endodeni. kodwa owesifazana endodeni. 18 Okokuqala ngoba nxa libuthana ebandleni. kodwa konke kuvela kuNkulunkulu. kufanele yini ukuthi owesifazana akhuleke kuNkulunkulu engambombozanga? 14 Imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini. 22 Kanti kalilazo izindlu zokudlela lezokunathela? Kumbe lidelela ibandla 1 2 izimiso: kumbe. 13 Ziboneleni lina. futhi kagele. imikhuba. thina kasilawo umkhuba onjalo. 9 ngoba futhi indoda kayidalelwanga owesifazana. lenhloko kaKristu nguNkulunkulu. ngoba lokhu kufanana-ke lophuciweyo. 6 Ngoba uba owesifazana engagubuzeli. ilolutho ekhanda ilithela ihlazo ikhanda layo. kuludumo kuye. lowesifazana kangaphandle kwendoda. . ukuze labo abaqinisileyo babonakale phakathi kwenu. 16 Kodwa uba umuntu ebonakala elenkani. kodwa uba kukubi kowesifazana ukugela kumbe ukuphucwa. 7 Ngoba indoda kayifanele ukumbomboza ikhanda. ulithela ihlazo elakhe ikhanda. eNkosini. lomunye udakiwe. ngitsho lamabandla kaNkulunkulu. ngokunjalo lendoda ivela ngowesifazana. kulihlazo kuyo? 15 Kodwa uba owesifazana elenwele ezinde. 11 Kodwa indoda kayingaphandle kowesifazana. 8 Ngoba indoda kayivelanga kowesifazana. lokhu kakusikho ukudla isidlo seNkosi. 19 Ngoba kufanele ukuba lobubhazuka futhi phakathi kwenu. 21 ngoba ngulowo lalowo uthatha kuqala esakhe isidlo ekudleni.yowesifazana yindoda. ngoba libuthana ngokungekuhle kodwa ngokubi. lomunye ulambile. kodwa owesifazana uludumo lwendoda. kagutshuzelwe. 20 Ngakho nxa libuthana ndawonye. 4 Yonke indoda ekhulekayo loba eprofethayo.

isithuko. loba nini liyinatha. 34 Njalo uba omunye elambile. yathi: Thathani. Okuseleyo-ke. sikhuzwa yiNkosi. kangithandi ukuthi lingazi. ukwahlulelwa. kabokudla ekhaya. 29 ngoba odlayo anathe ngokungafanele. njalo liyangise yini abangelalutho? Ngingathini kini? Ngingalidumisa kulokhu yini? Kangilidumisi. 32 kodwa nxa sisahlulelwa. 33 Ngakho. ngokunjalo-ke adle okwesinkwa anathe okwenkezo. 6 Kukhona-ke . Izipho zikaMoya ezehlukeneyo 12 12 Mayelana-ke lezipho zomoya. kube yisikhumbuzo sami. 1 ukungikhumbula: Gr. litshumayela ukufa kweNkosi ize ifike. 31 Kodwa uba besizihlolile thina. 4 Kukhona-ke izipho ezehlukeneyo. 30 Ngenxa yalokhu banengi kini ababuthakathaka labagulayo. ukuthi kakho umuntu okhuluma ngoMoya kaNkulunkulu othi: UJesu uyisiqalekiso4. kodwa uMoya munye. ukuthi iNkosi uJesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathatha isinkwa. kodwa iNkosi yinye. sebedlile. lokhu kwenzeni ukungikhumbula1. 24 isibongile yasihlephuna. ukuze lingabuthaneli ukugwetshwa3. ukungikhumbula. uzakuba lecala lomzimba legazi leNkosi. nxa libuthana ukuthi lidle. 26 Ngoba loba nini nxa lisidla lesisinkwa. linatha linkezo. 2 Lazi ukuthi lalingabezizwe lakhokhelelwa ezithombeni eziyizimungulu. ngaphandle ngoMoya oNgcwele. bazalwane. lokho lami engalinika khona. 25 Ngokunjalo lenkezo. 5 Njalo kukhona inkonzo ezehlukeneyo. 4 3 isiqalekiso: kumbe. bazalwane bami. yathi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami. uzidlela azinathele isigwebo2. 27 Ngakho loba ngubani odla lesisinkwa kumbe anathe inkezo yeNkosi ngokungafanelanga. lokhu kwenzeni. 3 Ngakho ngiyalazisa. 2 29 isigwebo: kumbe.1 AbaseKorinte 12 7 April 2007 181 likaNkulunkulu. lokhu kungumzimba wami owahletshunelwa lina. Indlela yokuphatha isidlo seNkosi 23 Ngoba mina ngakwemukela eNkosini. 28 Kodwa umuntu kumele azihlole. kalibomelelana. futhi kakho umuntu ongathi: UJesu uyiNkosi. isahlulelo. 3 34 ukugwetshwa: kumbe. lenengi lilele. engawehlukanisi umzimba weNkosi. ukuze singalahlwa kanye lomhlaba. besingayikwahlulelwa. njengabadonswayo. ngizakulungisa mhla ngifikayo. lidle.

13 ngoba ngoMoya munye lathi sonke sabhabhathizelwa emzimbeni munye. 7 Kodwa ngulowo lalowo uphiwa ukubonakalisa kukaMoya kulokho okulusizo. 24 kanti ezinhle zethu kazikusweli. umzimba ngabe ungaphi? 20 Kodwa khathesi izitho zinengi. 10 lakomunye imisebenzi yamandla. ebabela ngulowo lalowo ngamunye njengokuthanda kwakhe. esizembesa inhlonipho. ziyadingeka. emzimbeni. kangisikho okomzimba. loba izigqili loba abakhululekileyo. lalezo ezethu ezingezinhle zilobuhle obengezelelwe kakhulu. lakomunye ukwehlukanisa imimoya. kungeyisikho ngalokho kayisiyo yini eyomzimba? 17 Uba umzimba wonke ubulilihlo. . ngoMoya ofananayo. 14 Ngoba umzimba lawo kawusiso isitho sinye kodwa ezinengi. ngabe kungaphi ukuzwa? Uba wonke ubuyikuzwa. kunjalo-ke loKristu. kodwa 5 23 esizazisa: kumbe. lakomunye isiprofetho. 9 lakomunye ukholo. ngabe kungaphi ukunuka? 18 Kodwa khathesi-ke uNkulunkulu umisile izitho. kodwa nguNkulunkulu munye. 23 lalezo ezomzimba esicabanga ukuthi zidelelekile kakhulu. loba amaJuda loba amaGriki. yizo esizazisa5 ngokwengezelelwe kakhulu. 19 Kodwa uba zonke beziyisitho sinye. njengokuthanda kwakhe. njalo ulezitho ezinengi. lakomunye inhlobo yendimi. kungeyisikho ngalokho kakusilo olomzimba.imisebenzi eyehlukeneyo. ngoMoya ofananayo. lakomunye ilizwi lolwazi. lakomunye ukuchasisa indimi. zizinengi. osebenza konke kibo bonke. 21 Ilihlo-ke lingeke latsho esandleni ukuthi: Kangikusweli. 11 kodwa konke lokho uMoya munye ofananayo uyakusebenza. lakomunye izipho zokusilisa ngoMoya ofananayo. yileso laleso sazo. 16 uba-ke indlebe ingathi: Lokhu ngingesilo ilihlo. 22 kodwa kakhulukazi izitho zomzimba ezikhangeleka zibuthakathaka kakhulu. zingumzimba munye. 12 Ngoba njengoba umzimba umunye. kodwa umzimba munye. 8 Ngoba omunye uphiwa ngoMoya ilizwi lenhlakanipho. kodwa zonke izitho zalowomzimba munye. kangisikho okomzimba. Kumbe futhi ikhanda ezinyaweni ukuthi: Kangilisweli. futhi thina sonke sanathiswa kuMoya munye. 15 Uba unyawo lungathi: Lokhu ngingesisandla.

kumbe ulwazi. indimi ezehlukeneyo1. besekusiba izipho zokusilisa. uba kudunyiswa isitho sinye. zizakhawula. 8 Uthando kalungeke lwehluleke. izenzo ezisizayo. kakungisizi ngalutho. 6 kaluthokozi ngokungalunganga. 11 Lapho ngilusane. zizakwenziwa ziphele. njalo uba ngilokholo lonke. ngizakuba lithusi elikhalayo kumbe insimbi encencethayo. 7 lusibekela izinto zonke. 5 kaluziphathi ngokungafanelanga. izitho zonke zihlupheka kanye laso. lukholwa izinto zonke. lezitho ngamunye ngamunye. Kumbe-ke iziprofetho. 28 Njalo uNkulunkulu umisile abathile ebandleni kuqala abaphostoli. enika udumo olwengezelelwe kakhulu kwesiswelayo. uthando kalulamona. ubukhokheli. imihlobo yendimi.182 7 April 2007 1 AbaseKorinte 13 uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba. okwesibili abaprofethi. kodwa ngingelathando. kalukhukhunyezwa. 26 Uba-ke kuhlupheka isitho sinye. kumbe indimi. Isipho esikhulu kulazo zonke siluthando 13 13 Nxa ngingakhuluma ngendimi zabantu lezezingilosi. kaluzidingeli okwalo. 3 Njalo loba ngingabela abayanga konke engilakho. 9 Ngoba sazi nganxanye. njalo uba nginganikela umzimba wami ukuthi ngitshiswe. angisilolutho. 29 Bonke bangabaphostoli yini? Bonke bangabaprofethi yini? Bonke bangabafundisi yini? Bonke benza amandla yini? 30 Bonke balezipho zokusilisa yini? Bonke bakhuluma ngendimi yini? Bonke bayachasisa yini? 31 Kodwa fisani kakhulu izipho ezingcono. okwesithathu abafundisi. Njalo ngisalitshengisa indlela engcono kakhulukazi. ngisazi imfihlo zonke lokwazi konke. 27 Lina-ke lingumzimba kaKristu. 25 ukuze kungabi khona ukwehlukana emzimbeni. 10 kodwa lapho sekufikile okupheleleyo. ukuze ngisuse izintaba. kalunakani okubi. lulobubele. kodwa ngingelathando. izitho zonke ziyajabula kanye laso. lubekezelela izinto zonke. kuzakwenziwa ize. 4 Uthando luyabekezela. kodwa ngingelathando. uthando kaluzincomi. kodwa izitho zinanzelelane ngokufananayo. besekusiba amandla. luthemba izinto zonke. luzakwenziwa luphele. kalucunuki. khona okuyingxenye 1 28 indimi ezehlukeneyo: kumbe. kodwa luthokoza leqiniso. njalo siprofetha nganxanye. . 2 Njalo loba ngingaba lesiprofetho.

lokhu kokuthathu. kodwa ngalesosikhathi ngizakwazi njengoba-ke ngangisaziwa. uba zinganiki umehluko ngokukhala. 3 Kodwa oprofethayo ukhuluma ebantwini ukwakha lenkuthazo lenduduzo. 10 Kukhona. ngaqedisisa njengosane. ngizakuba ngowezizweni kulowo okhulumayo. elibheni. Isipho sokuprofetha sidlula esokukhuluma ngendimi 14 14 Landelani uthando. 5 Njalo ngiyathanda ukuthi lonke likhulume ngendimi. ngoba kakho ozwayo. uba ngifika kini ngikhuluma ngendimi. kodwa okukhulu kulokhu luthando. ngubani ozazilungisela impi? 9 Kunjalo lani. ukuze ibandla lamukele ukwakhiwa. ngizalisiza ngani. kodwa kuthe sengiyindoda. nxa ngingakhulumi kini kumbe ekwembulelweni. bazalwane. 11 ngakho uba ngingawazi umqondo welizwi. nganakana njengosane. kodwa ngalesosikhathi ubuso ngobuso.ngakhuluma njengosane. loba ekwazini. . ithemba. 4 Okhuluma ngendimi uyazakha yena. uthando. nxa kungenzakala. 2 Ngoba okhuluma ngendimi kakhulumi ebantwini. ngaphandle kokuthi atolike. imihlobo yemisindo emhlabeni kodwa kawukho ongatsho lutho. 6 Khathesi-ke. kuzakwaziwa njani okukhulunywayo? Ngoba lizakuba likhuluma emoyeni. khathesi ngazi nganxanye. kanti ukhuluma imfihlo ngomoya. kuzakwaziwa njani okuvuthelwayo ngomhlanga kumbe okutshaywayo ngomqangala? 8 Ngoba-ke nxa uphondo lunika ukukhala okungaqondakaliyo. ngazenza ize izinto zosane. ngoba oprofethayo mkhulu kulokhuluma ngendimi. kodwa kakhulu ukuthi liprofethe. 12 2 kaluvivi: Gr. kodwa ikakhulu ukuthi liprofethe. 13 Njalo khathesi-ke kumi ukholo. loba umqangala. uba linganiki inkulumo ecacileyo ngolimi. loba kusiprofetho kumbe ekufundiseni? 7 Ngokunjalo izinto ezingelampilo ezikhalayo. lifise kakhulu izipho zomoya. kodwa kuNkulunkulu. 12 Ngoba khathesi sibona esibukweni kaluvivi2. loba umhlanga. kodwa oprofethayo wakha ibandla. lalowo okhulumayo uzakuba ngowezizweni kimi.

25 langokunjalo okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa. ebika ukuthi uNkulunkulu ngoqotho uphakathi kwenu. 22 Ngakho indimi zingezesibonakaliso. kabazukuthi liyahlanya yini? 24 Kodwa uba bonke beprofetha.1 AbaseKorinte 15 7 April 2007 183 Kunjalo lani. nxa ubonga ngomoya. 21 Emlayweni kulotshiwe ukuthi: Ngezinye indimi langezinye indebe ngizakhuluma lalesisizwe. uyakhuzwa yibo bonke. itsho iNkosi. 20 Bazalwane. lokhu litshisekela izipho zomoya. langokunjalo labo kabayikungizwa. 29 . elokutolika. umoya wami uyakhuleka. kumele athule ebandleni. ngulowo lalowo wenu elesihlabelelo. lowo osesikhundleni songafundanga uzamutsho njani uAmeni ekubongeni kwakho. kanti isiprofetho. kodwa ebubini banini njengezingane. bazalwane? Loba nini libuthana. 15 Ngakho kuyini? Ngizakhuleka ngomoya. akhulume kuye ngokwakhe lakuNkulunkulu. 16 Uba kungenjalo. kodwa sabakholwayo. njalo ngizakhuleka langengqondo. njalo badedelane. labo bonke bakhulume ngendimi. ukuze ngifundise labanye. njalo kungene othile ongakholwayo loba ongafundanga. 19 kodwa ebandleni ngithanda ukukhuluma amazwi amahlanu ngengqondo yami. 13 Ngakho-ke okhulumayo ngendimi kakhuleke ukuthi atolike. elemfundiso. 18 Ngiyambonga uNkulunkulu wami. ngokunjalo uzakuwa ngobuso akhonze uNkulunkulu. 14 Ngoba uba ngikhuleka ngendimi. Konke kakwenzelwe ekwakheni. kodwa kwabangakholwayo. lekunakaneni libe ngabakhulileyo. lokhu engakwazi okutshoyo? 17 Ngoba isibili wena ubonga kuhle. kungayisiso sabangakholwayo. ngizahlabelela indumiso ngomoya. Indlela yokukhonza kwebandla 26 Ngakho kuyini. kakube ngababili kumbe ebunengini abathathu. njalo ngizahlabelela indumiso langengqondo. kulokuthi amazwi ayizinkulungwane ezilitshumi ngendimi. lomunye kumele atolike. 27 Uba umuntu ekhuluma ngendimi. elolimi. kodwa ingqondo yami kayilasithelo. ahlolwe yibo bonke. besekungena abangafundanga loba abangakholwayo. 23 Ngakho uba ibandla lonke libuthene ndawonye. kungeyisikho kwabakholwayo. ngoba ngikhuluma ngendimi kakhulu kulani lonke. lingabi ngabantwana engqondweni. dingani ukuthi livame ekwakhiweni kwebandla. 28 kodwa uba kungekho umtoliki. elesambulelo. kodwa omunye kakhiwa.

njengemabandleni wonke abangcwele. 6 emva kwalokho wabonakala ngesikhathi sinye kubazalwane abedlula amakhulu amahlanu. 31 Ngoba lonke lingaprofetha munye ngamunye. kumele engazi. kathule owokuqala. 5 lokuthi wabonakala kuKefasi. ngaphandle kokuthi lakholwa ize. 7 emva kwalokho wabonakala kuJakobe. kodwa labanye sebalala. kababuze kubomkabo ekhaya. 33 Ngoba uNkulunkulu kayisuye owesiphithiphithi. kodwa wokuthula. Ukuvuka kwabafileyo 15 15 Ngakho. njengoba lawo umlayo usitsho. ubunengi babo bakhona kuze kube lamuhla. njalo lingakuvimbeli ukukhuluma ngendimi. bazalwane. 38 uba umuntu engazi. emva kwalokho kwabalitshumi lambili. ukuthi ziyimilayo yeNkosi. labanye kabahlolisise. 3 Ngoba okokuqala ngalinika lokho engakwemukelayo lami. 2 lelisindiswa ngalo.Abaprofethi-ke ababili loba abathathu kabakhulume. uba libambelela emazwini lawo awevangeli engalitshumayela kini. 8 lekucineni kwabo bonke . 32 lemimoya yabaprofethi iyathotshiselwa abaprofethi. ukuze bonke bafunde. ngoba kabavunyelwa ukuthi bakhulume. bazalwane. 34 Abesifazana benu kabathule emabandleni. 36 Kumbe ilizwi likaNkulunkulu laphuma kini? Kumbe lafika kini lodwa yini? 37 Uba umuntu ecabanga ukuthi ungumprofethi loba ungowomoya. wasebonakala lakubaphostoli bonke. lani elalemukelayo. ngoba kulihlazo kowesifazana ukukhuluma ebandleni. ngilazisa ivangeli engalitshumayeza lona. umele ukwemukela izinto engilibhalela zona. lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. 40 konke kakwenziwe ngemfanelo langokulandelana. lelimi kulo. kodwa ukuzithoba. njalo bonke bakhuthazwe. 39 Ngakho. 35 Uba-ke bethanda ukufunda ulutho. tshisekelani ukuprofetha. 4 lokuthi wangcwatshwa. ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. 30 Kodwa uba kusembulwa komunye ohleziyo.

29 Pho. lomusa wakhe okimi kawubanga yize. 18 Ngakho lalabo abalele bekuKristu sebaphela. besekusiba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. ngakho ukutshumayela kwethu kuyize. 10 Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho lokho engiyikho khona. ongamvusanga. bazakwenzani ababhabhathizelwa . isithelo sokuqala uKristu. lapho-ke layo iNdodana ngokwayo izazehlisa ngaphansi kwalowo owehlisela zonke izinto ngaphansi kwayo.184 7 April 2007 1 AbaseKorinte 15 wabonakala lakimi njengongazalwanga ngesikhathi esiqondileyo. 16 Ngoba uba abafileyo bengavuswa. 11 Ngakho loba kuyimi. aze abeke zonke izitha zakhe ngaphansi kwenyawo zakhe. 26 Isitha sokucina esizachithwa yikufa. 19 Uba singabathembela kuKristu kule impilo kuphela. loba kuyibo. 24 besekusiba ukuphela. 22 Ngoba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa. waba yisithelo sokuqala sabaleleyo. ngoba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. 15 lathi futhi sificwa singabafakazi bamanga bakaNkulunkulu. 23 Kodwa ngulowo lalowo ngesakhe isigaba. 14 uba-ke uKristu engavuswanga. ukholo lwenu luyize. engingafanele ukuthiwa ngumphostoli. batsho njani abanye phakathi kwenu ukuthi kakukho ukuvuka kwabafileyo? 13 Kodwa uba kungekho ukuvuka kwabafileyo. lisesezonweni zenu. Kodwa nxa esithi izinto zonke zehlisiwe. lalapho esechithile konke ukubusa labo bonke ubukhosi lamandla. ngoba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu. 25 Ngoba umele yena ukubusa. ngokunjalo futhi kuKristu bonke bazakwenziwa baphile. 21 Ngoba lokhu ngomuntu ukufa kweza. kavuswanga laye uKristu. singabalosizi kulabo bonke abantu. ngokunjalo sitshumayela langokunjalo lakholwa. 17 njalo uba uKristu engavuswanga. kanti kungesimi kodwa ngumusa kaNkulunkulu olami. lapho esenikela umbuso kuNkulunkulu uBaba. 12 Kodwa uba uKristu etshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo. 9 Ngoba mina ngingomncinyane kubaphostoli. kodwa ngisebenze okwengezelelwe kulabo bonke. kusobala ukuthi ungaphandle kwazo ozehlisileyo izinto zonke ngaphansi kwakhe. nxa sibili-ke abafileyo bengavuswa. langomuntu ukuvuka kwabafileyo kweza. 20 Kodwa khathesi-ke uKristu uvusiwe kwabafileyo. kavuswanga laye uKristu. lokholo lwenu lalo luyize. ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. 27 Ngoba izinto zonke uzehlisele ngaphansi kwenyawo zakhe. 28 Nxa izinto zonke sezehlisiwe ngaphansi kwakhe.

Kuhlanyelwa ekuboleni. 38 kodwa uNkulunkulu uyinika umzimba njengokuthanda kwakhe. uba abafileyo bengavuki? Asidle sinathe. lakuleyo laleyo yenhlanyelo owayo umzimba. 48 Njengoba enjalo . kodwa uhlamvu oluze. lenye eyenhlanzi. 43 kuhlanyelwa ekudelweni. engilakho kuKristu Jesu iNkosi yethu. kakwenziwa kuphile ngaphandle kokuthi kufe. 35 Kodwa omunye uzakuthi: Abafileyo bavuswa njani? Njalo beza lomzimba onjani? 36 Siphukuphuku. njalo yehlukene leyemhlabeni. olwebele kumbe olokunye nje. lokho okuhlanyelayo wena. babhabhathizelwa labo abafileyo njani? 30 Kungani lathi sisengozini ihola ngehola? 31 Ngiyafa usuku ngosuku. 39 Inyama yonke kayisinyamanye. 32 Uba ngokwabantu ngalwa lezilo eEfesu. 33 Lingakhohliswa. 45 Langokunjalo kulotshiwe ukuthi: Umuntu wokuqala uAdamu waba ngumphefumulo ophilayo. ukujwayelana lababi kuyonakalisa izimilo ezinhle. kuyavuswa kungekho ekuboleni. 44 kuhlanyelwa umzimba wemvelo. uAdamu wokucina ngumoya ophilisayo. kodwa yehlukene inkazimulo yezulu. lenye yinyama yenyamazana. 41 Enye yinkazimulo yelanga. lenye eyezinyoni. 47 Umuntu wokuqala wavela emhlabeni. ungowomhlabathi. 37 lalokho okuhlanyelayo. kuvuswe emandleni. ngikhulumela ukuthi libe lenhloni. 42 Kunjalo-ke ukuvuka kwabafileyo. 46 Kodwa okokuqala kakusikho okomoya. 40 Ikhona lemizimba yezulwini. 34 Vusani ingqondo ngokulunga njalo lingoni. lemizimba yemhlabeni. nzuzo bani kimi. umuntu wesibili uyiNkosi evela ezulwini. kuhlanyelwa ebuthakathakeni. mhlawumbe.abafileyo? Uba abafileyo bengavuki isibili. kawuhlanyeli umzimba ozakuba khona. besekusiza okomoya. ngoba inkanyezi yehlukile kwenye inkanyezi enkazimulweni. Kukhona umzimba wemvelo. kodwa enye yinyama yabantu. kodwa okwemvelo. ngiyaqinisa ngokuzincoma ngani. ngoba kusasa siyafa. lenye yinkazimulo yenyanga. ngoba abanye balokungamazi uNkulunkulu. lenye yinkazimulo yezinkanyezi. kuvuswe enkazimulweni. njalo kukhona umzimba womoya. kuvuswe umzimba womoya.

ukuthi inyama legazi kungelidle ilifa lombuso kaNkulunkulu. njengoba ngalaya amabandla eGalathiya. 2 ngalo lonke usuku lokuqala lweviki kakube ngulowo lalowo wenu azibekele aqogelele loba yini aphumelela ngayo. banjalo labo abomhlabathi. ngcwaba1. ukuze kungabi khona kuzaqoqwa nxa ngifikayo. lathi sizakuba lesimo sowezulwini. 7 Ngoba kangifisi ukulibona khathesinje ekwedluleni. nxa sengidabule eMakedoniya. labafileyo bazavuswa bengelakubola. ngezincwadi. ukuze lina lingidlulisele loba ngaphi lapho engiya khona. lengezelelwe emsebenzini weNkosi kokuphela. 6 futhi ngingahle ngihlale lani. kuzakwenzeka ngalesosikhathi ilizwi elilotshiweyo lokuthi: Ukufa kuginyiwe ekunqobeni. loba ngobani elibakhethileyo. kufa. ngoba ngizadabula eMakedoniya. lanjengoba enjalo owezulwini. lamandla esono ngumlayo. 4 njalo uba kufanele ukuthi lami ngihambe. sihogo. 54 Nxa-ke lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli. 55 Lungaphi. 52 ngesikhatshana. kodwa ngithemba . kodwa sizaphendulwa sonke. ngilitshela imfihlo: Kasiyikulala sonke. 1 55 ngcwaba: kumbe. lathi sizaphendulwa. lalokho okufayo sekwembethe ukungafi. ngokucwayiza kwelihlo. 51 Khangelani. ngoba uphondo luzakhala. lokubola kakulidli ilifa lokungaboli. yenzani ngokunjalo lani. laba ngizabathuma ukuze base isipho senu somusa eJerusalema. Ukunikelelwa kwamakholwa 16 16 Mayelana-ke lokuqoqelwa okwabangcwele. 58 Ngakho. banjalo labo abezulwini. lalokho okufayo kwembathe ukungafi. 50 Kodwa ngitsho lokhu.1 AbaseKorinte 16 7 April 2007 185 owomhlabathi. bazalwane bami abathandekayo. 49 futhi njengoba silesimo sowomhlabathi. loba njalo ngiqede ubusika. manini. 3 Njalo loba nini ekufikeni kwami. udonsi lwakho? Kungaphi. bazalwane. lazi ukuthi ukusebenza nzima kwenu kakusilo ize eNkosini. linganyikinyeki. Uhambo lukaPawuli 5 Kodwa ngizakuza kini. ukunqoba kwakho? 56 Lodonsi lokufa yisono. 53 Ngoba lokhu okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli. bazahamba lami. ekukhaleni kophondo lokucina. 57 kodwa kabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu.

21 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli. ngamkhuthaza kakhulu ukuze eze kini kanye labazalwane. ukuze eze kimi. ngoba usebenza umsebenzi weNkosi njengami futhi. labo bonke abasebenza kanye lathi njalo betshikatshika. kodwa kwakungesiyo intando yakhe lakanye ukuthi eze khathesi. 8 Kodwa ngizahlala eEfesu kuze kufike iPentekoste*. liyayazi indlu kaStefana. libe lamandla. ukuthi yisithelo sokuqala seAkaya. 18 ngoba bawuvuselele umoya wami lowenu. 12 Njalo mayelana lomzalwane uApolosi. ngoba bona bagcwalisile ukusilela kwenu. njalo mdluliseni ngokuthula. Isicino 19 Amabandla eAsiya ayalibingelela. 17 Sengithokoza ngokufika kukaStefana loFortunatu loAkayiko. Bingelelanani ngokwanga okungcwele. Ameni. lime ekholweni. lokuthi bazimisele ukusebenzela abangcwele. kanye lebandla elisemzini wabo. kodwa uzakuza nxa eselethuba. bayalibingelela kakhulu eNkosini oAkwila loPrisila. 13 Lindani. 9 ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu wamandla. 11 Ngakho kakungabi khona omdelelayo. labaphikisayo banengi. 22 Uba umuntu engayithandi iNkosi uJesu Kristu. ngoba ngimlindele kanye labazalwane. uba iNkosi ivuma. Ngakho bananzeleleni abanjalo. 15 Futhi ngiyalincenga bazalwane. 24 Uthando lwami kalube lani lonke kuKristu Jesu. liziphathe njengamadoda. 16 ukuze lani lehliselwe ngaphansi kwabanjalo. . 10 Nxa-ke uTimothi engafika.ukuhlala lani isikhathi esithile. Woza Nkosi! 23 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. bonani ukuthi ulani engelakwesaba. 20 Bonke abazalwane bayalibingelela. kabe yisithuko. 14 Izinto zenu zonke kazenziwe ngothando.

ukuze sibe lamandla okududuza abasekuhluphekeni konke. ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. ukuthi sasindwa kakhulukazi ngokungaphezu kwamandla. 8 Ngoba kasithandi ukuthi lingazi. 12 Ngoba ukuzincoma kwethu yilokhu. labo bonke abangcwele abakulo lonke eleAkaya: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. esithemba kuye ukuthi uzasephula futhi. 4 osiduduza ekuhluphekeni kwethu konke. impendulo. 1 9 isigwebo: kumbe. kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte. 6 Njalo loba sihlutshwa. kungokwenduduzo losindiso lwenu. ukuthi ngokungelankohliso langobuqotho bukaNkulunkulu. ngenduduzo esiduduzwa ngayo thina ngokwethu nguNkulunkulu.2 AbaseKorinte 1 7 April 2007 187 INCWADI YESIBILI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEKORINTE Isibingelelo 1 1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. uYise wobubele loNkulunkulu wenduduzo yonke. saze saphelelwa lithemba lelempilo. loba siduduzwa. UPawuli ubonga uNkulunkulu ngenduduzo langokusindiswa kwakhe engozini 3 Kabongwe uNkulunkulu. ngokunjalo lenduduzo yethu yengezelelekile ngoKristu. ukuze singazithembi thina kodwa kuNkulunkulu ovusa abafileyo. kungokwenduduzo losindiso lwenu. loTimothi umzalwane. 5 ngoba njengalokhu inhlupheko zikaKristu zengezelelekile kithi. 11 lani lisebenzela thina ndawonye ngomkhuleko. okusetshenzwa ekubekezeleni kunhlupho ezifananayo esihlupheka ngazo lathi. bazalwane. kungeyisikho ngenhlakanipho yenyama kodwa emuseni kaNkulunkulu. ukuze isipho somusa kithi esivela ebantwini abanengi singasibongelwa ngabanengi. ubufakazi besazela sethu. 10 owasephula ekufeni okungaka losephulayo. 9 Kodwa thina ngokwethu sasilaso kithi isigwebo1 sokufa. ngokuhlupheka kwethu okwasehlela eAsiya. . 7 njalo ithemba lethu ngani liqinile sisazi ukuthi njengalokhu lihlanganyela ezinhluphekweni ngokunjalo lenduduzweni.

ukuze kube khona kimi uyebo. 17 Ngakho ngiqonde lokho. njalo ngidluliselwe yini eJudiya. kodwa kuye kwakunguyebo. . wasenika isibambiso sikaMoya enhliziyweni zethu. kube ludumo lukaNkulunkulu ngathi. ngimisa ngokwenyama yini. 24 Kungesikuthi sibusa ukholo lwenu. ngibuye kini futhi sengivela eMakedoniya. 16 njalo ukudlula kini ngisiya eMakedoniya. 19 Ngoba iNdodana kaNkulunkulu uJesu Kristu owatshunyayelwa yithi phakathi kwenu. lakuye zinguAmeni. owasigcobayo. besengisebenzisa yini ukungapheleli? Kumbe izinto engizimisayo. 14 njengalokhu lathi selisivumile nganxanye. ukuthi ilizwi lethu elikini kalisuye uyebo lohatshi. nguNkulunkulu. ngoba limi ngokholo. 22 owasiphawulayo lathi. ukuze ngiliyekele angikezi eKorinte. 21 Losiqinisayo kanye lani kuKristu. hatshi? 18 Kodwa njengoba uNkulunkulu uthembekile. kodwa loba izinto elizifundayo kumbe njalo lizizwe. yebo. ukuthi siyikuzincoma kwenu njengalokhu lani lingabethu. 13 Ngoba kasilibhaleli okunye. kuye zinguyebo. ngami langoSilivanu langoTimothi. 23 Kodwa mina ngibiza uNkulunkulu ukuthi abe ngumfakazi phezu komphefumulo wami. lohatshi. kodwa siyizisebenzi ndawonye zentokozo yenu. kodwa ngokukhethekileyo maqondana lani. 20 Ngoba zonke izithembiso zikaNkulunkulu. ukuze libe lomusa wesibili. ngithemba futhi ukuthi lizazivuma kuze kube sekupheleni. esukwini lweNkosi uJesu. wayengeyisuye uyebo lohatshi. UPawuli uchasisa isizatho sokungafiki kwakhe eKorinte 15 Langalelithemba ngafisa ukuza kini kuqala.saziphatha emhlabeni.

9 Ngoba ngalokhu ngabhala futhi. 7 ukuze endaweni yalokho kungcono lithethelele liduduze. kabanganga usizi kimi. kodwa ngasengivalelisa kibo ngasuka ngaya eMakedoniya. ngubani-ke ongithokozisayo. abalonayo1 ilizwi likaNkulunkulu. Njalo ngubani olingene lezizinto? 17 Ngoba kasinjengabanengi. njalo ebonakalisa ngathi iphunga lolwazi lwakhe endaweni zonke. 2 Ngoba uba mina ngilibangela usizi. ngaphandle kobangelwe yimi usizi? 3 Njalo ngalibhalela into le efananayo ukuze ekufikeni kwami ngingabi losizi kulabo abamele bangithokozise. Ngokubuyiselwa kwezoni eziphendukayo 5 Kodwa uba ekhona obange usizi. Kodwa njengebuqothweni. 14 Njalo kabongwe uNkulunkulu osikhokhelayo ngesikhathi sonke ekunqobeni kuKristu. ukuze ngazi ubufakazi benu. 13 kangibanga lokuphumula emoyeni wami. ngileqiniso ngani lonke. 4 Ngoba esizini olukhulu lekudabukeni kwenhliziyo ngalibhalela ngezinyembezi ezinengi. kodwa ukuze lazi uthando olwengezelelweyo engilalo kini. kwabanye siliphunga elimnandi lempilo empilweni. 15 Ngoba siliphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kulabo abasindiswayo lakulabo ababhubhayo. ukungaphindi ngize kini esizini. ngoba kasisibo abangazi ngamaqhinga akhe. ngoba angimtholanga uTitosi umzalwane wami. njalo njengokuvela kuNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu.188 7 April 2007 2 AbaseKorinte 2 2 2 Ngasengizimisela lokhu. uba lingabalalelayo ezintweni zonke. ngoba mina futhi uba ngithethelele ulutho. njalo kwathi sengivulelwe umnyango eNkosini. lowo engimthethelelayo. ngikwenza ngenxa yenu phambi kobuso bukaKristu. 10 Lalowo elimthethelela ulutho. 6 Kumanele onjalo lokhukukhuza okungokwabanengi. 8 Ngakho ngiyalincenga ukuthi liqinise uthando kuye. 16 kulaba siliphunga lokufa ekufeni. lami ngiyamthethelela. . kodwa nganxanye (ukuze ngingathwalisi nzima) kini lonke. ukuthi intokozo yami ingeyenu lonke. kungeyisikho ukuthi libangelwe usizi. UPawuli ubonga uNkulunkulu ngokunqoba kwevangeli 12 Lekufikeni kwami eTrowasi ngevangeli likaKristu. 11 ukuze singasetshenziswa nguSathane. hlezi onjalo aginywe lusizi olwengezelelweyo.

11 Ngoba uba lokho okwenziwa kwaphela kulenkazimulo. 12 Ngakho silethemba elinje. abenza inkohliso ngelizwi. sisebenzisa isibindi esikhulu ekukhulumeni. eyenziwa yaphela. kangakanani inkonzo yokulunga yengeziwe enkazimulweni. 13 njalo kasinjengoMozisi kanye owambomboza ubuso 1 17 abalonayo: kumbe. kodwa ukwenelisa kwethu kuvela kuNkulunkulu. kusenkazimulweni. 10 Ngoba lalokho okwake kwaba yinkazimulo. emazwini.sikhuluma sikuKristu. kodwa ngoMoya kaNkulunkulu ophilayo. esingeyisiso sokulotshiweyo kodwa esikaMoya. 3 libonakalisa ukuthi liyincwadi kaKristu esetshenziswa yithi. eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. 8 pho ingebe nkulu kangakanani inkonzo kaMoya izakuba enkazimulweni? 9 Ngoba uba inkonzo yokulahlwa iyinkazimulo. kangakanani lokho okumiyo. incwadi zokusiveza kini. Inkazimulo yevangeli iyayidlula eyomlayo omdala 7 Kodwa uba inkonzo yokufa. ngenxa yalinkazimulo eyidlulayo kakhulu. kungeyisikho ezibhebheni zamatshe. . UPawuli uyaziveza ebandleni 3 3 Siqala siphinde ukuziveza yini? Kumbe siyadinga yini. engabhalwanga ngeyinki. yafikela enkazimulweni. kwaze kwathi abantwana bakoIsrayeli behluleka ukujolozela ubuso bukaMozisi ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe. njengabanye. kodwa uMoya uyaphilisa. 5 kungesikuthi siyenelisa thina ngokwethu ukucabanga ulutho njengoluvela kithi. abazwe ematsheni. ngoba okulotshiweyo kuyabulala. akuzange ngitsho kukhazimule ngalindlela. 6 owasenza futhi senelisa ukuba yizikhonzi zesivumelwano esitsha. 4 Lethemba elinjalo silalo ngoKristu kuNkulunkulu. kodwa ezibhebheni zenyama yenhliziyo. loba ukuvezwa okuvela kini? 2 Lina liyincwadi yethu. ebhalwe enhliziyweni zethu.

kodwa ngokwenza obala iqiniso siyazibuka kusazela sabo bonke abantu phambi kukaNkulunkulu. ngoba kuze kube lamuhla isimbombozo esifananayo sihlezi ekufundeni isivumelwano esidala singambombozwanga. kodwa kasihlanyukwa. ukuze ubuhlekazi bamandla bube ngobukaNkulunkulu. 15 Kodwa kuze kube lamuhla. njengoba senzelwa umusa. siwiselwa phansi. nxa kufundwa uMozisi. 16 Loba nini nxa ebuyela eNkosini. lalapho akhona uMoya weNkosi. kodwa kasibhujiswa. 8 siyaminyezelwa inhlangothi zonke. 6 Ngoba uNkulunkulu owathi ukukhanya kukhanya kuvela ebunyameni. isimbombozo siyasuswa. nguye owakhanya enhliziyweni zethu enkazimulweni yolwazi lobukhosi bukaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu. isimbombozo siphezu kwenhliziyo yabo. ukuze kungakhanyi kibo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu. siyadideka. kodwa kasilahli ithemba. sonke esilobuso obembuliweyo sibona inkazimulo yeNkosi esibukweni. 14 kodwa ingqondo zabo zenziwa lukhuni. lapho kukhona inkululeko.2 AbaseKorinte 4 7 April 2007 189 bakhe ngesimbombozo. 9 siyazingelwa. lembesiwe kulabo ababhubhayo. kodwa kasibandezeleki. ongumfanekiso kaNkulunkulu. 18 Thina-ke. UPawuli utshumayela ivangeli ngesibindi 4 4 Ngenxa yalokhu silenkonzo le. njengokuvela kuMoya weNkosi kanye. kasidinwa. 17 LeNkosi inguMoya. siyaguqulelwa esimeni esifananayo sisuka enkazimulweni sisiya enkazimulweni. singahambi ebuqilini singaphambanisi ilizwi likaNkulunkulu. 3 Kodwa uba futhi ivangeli lethu lembesiwe. esenziwa saphela kuKristu. 5 Ngoba kasizitshumayeli. Amandla avela kuNkulunkulu ayaqinisa ezinhluphekweni 7 Kodwa silayo limpahla eligugu ezitsheni zebumba. 10 sithwele njalonjalo ukufa kweNkosi uJesu emzimbeni. ukuze abantwana bakoIsrayeli bangajolozeli isiphetho sento eyenziwa yaphela. 4 okubo unkulunkulu walesisikhathi uphumputhekisile ingqondo zabangakholwayo. ukuze lempilo kaJesu ibonakaliswe emzimbeni wethu. njalo thina sizinceku zenu ngenxa kaJesu. 11 Ngoba thina esiphilayo . 2 kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. njalo bungaveli kithi. kodwa uKristu Jesu iNkosi.

kodwa impilo kini. 15 Ngoba zonke izinto zingenxa yenu. futhi owasipha isibambiso sikaMoya. asiveze kanye lani. Ukulangathela ikhaya lezulwini 5 5 16 Ngakho kasidinwa. 13 Ngakho silomoya ofananayo wokholo. 4 Ngoba lathi esikhona kulelidumba siyabubula sisindwa. wengezelelwe kube ludumo lukaNkulunkulu. lathi siyakholwa. kodwa nxa lomuntu wethu wangaphandle ebhujiswa. 5 Owasilungisela-ke khona lokhu nguNkulunkulu. 9 Ngalokho-ke siyafisa kakhulu. ukuze umusa ovamileyo. kube kanti owangaphakathi wenziwa abe mutsha insuku ngensuku. 8 ngakho silesibindi. 2 Ngoba lakule siyabubula. kumbe sikhatshana lekhaya. ngoba kasifisi ukwembulwa kodwa ukwembeswa. 6 Ngakho silesibindi ngesikhathi sonke. 7 ngoba sihamba ngokholo. 14 sisazi ukuthi lowo owayivusayo iNkosi uJesu uzasivusa lathi ngoJesu. ngokubonga kwabanengi. kodwa okungabonwayo ngokulaphakade. 17 Ngoba inhlupheko yethu elula yomzuzwana iyasisebenzela isisindo sobukhosi esilaphakade esingelakulinganiswa isibili. Ngoba siyazi ukuthi uba indlu yethu yemhlabeni yedumba idilizwa. indlu engenziwanga ngezandla. ngakho ngakhuluma. njalo siyathaba kakhulu ukuba khatshana lomzimba. njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakholwa. silangatha ukwembeswa ngendlu yethu evela ezulwini. njalo sisazi ukuthi sisekhona ekhaya emzimbeni sikhatshana leNkosi. ngoba okubonwayo kungokwesikhathi. ukuze okubhubhayo kuginywe yimpilo. kungeyisikho ngokubona. 18 ngoba kasikhangeli okubonwayo kodwa okungabonwayo. lokuba sekhaya leNkosi. 12 Ngakho ukufa kusebenza kithi. silesakhiwo esivela kuNkulunkulu. ngakho lathi siyakhuluma. loba sisekhaya. 3 uba-ke lathi sesembathisiwe singaficwa size. ukuze lempilo kaJesu ibonakaliswe enyameni yethu efayo. ukuthi sibe . ephakade emazulwini.sinikelwa njalonjalo ekufeni ngenxa kaJesu.

ekubotshweni. wasesinika inkonzo yokubuyisana. ukuze thina sibe yikulunga kukaNkulunkulu kuye. sizincoma. 3 Kasikhubekisi ngalutho ngitsho. ukuze ngulowo lalowo azamukelele izinto ezenziwe ngomzimba. loba kuhle kumbe kubi. 17 Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu. langosuku losindiso ngakusiza. njalo ebeka kithi ilizwi lokubuyisana. 20 Ngakho siyizithunywa esikhundleni sikaKristu. ukuthi uba omunye wafela bonke. 4 kodwa kukho konke sizibonakalisa1 1 sizibonakalisa: Gr. khathesi yisikhathi esihle isibili. okudala sekudlule. ekubekezeleni okukhulu. 12 Ngoba kasizivezi futhi kini. 5 ekutshayweni. ecindezelweni. khangelani. 13 Ngoba uba sihlanya. njengezikhonzi zikaNkulunkulu. njalo ngithemba ukuthi sibonakalisiwe lezazeleni zenu. khangelani khathesi lusuku losindiso. ngakho bonke bafa. uba siqondile. Inkonzo yokubuyisana 6 6 11 Ngakho sisazi ukwesabeka kweNkosi siyabancenga abantu. lanxa lathi samazi uKristu ngokwenyama. njengalokhu akwenzileyo. 19 okunjengokuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana lomhlaba kuye. 10 Ngoba sonke simele ukubonakala phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Impilo entsha ekuKristu. njengokungathi uNkulunkulu uyancenga ngathi. . uyisidalwa esitsha. 14 Ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela.190 7 April 2007 2 AbaseKorinte 6 ngabemukelekayo kuye. ezinhluphekweni. siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi: Buyisanani loNkulunkulu. 16 Ngakho kusukela khathesi thina kasazi muntu ngokwenyama. ukuze libe lakho ukumelana labo abazincomayo ebusweni kungeyisikho enhliziyweni. owabuyisana lathi ngoJesu Kristu kuye. engababaleli iziphambeko zabo. 15 njalo wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela. kodwa lowo owabafelayo wabuye wavuka. 21 Ngoba lowo ongasazanga isono wamenza isono esikhundleni sethu. kodwa silinika ithuba lokuzincoma ngathi. ebunzimeni. khangela konke sekukutsha. kodwa khathesi kasisamazi. 2 ngoba uthi: Ngesikhathi esihle ngikuzwile. sibona lokhu. Sisebenza-ke ndawonye lathi siyancenga ukuthi lingawamukeli ngeze umusa kaNkulunkulu. ukuze inkonzo ingasolwa. kodwa sibonakalisiwe kuNkulunkulu. kukini. 18 Konke lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu. kukuNkulunkulu.

njengabayanga. itsho iNkosi. ngoba kulokuhlanganyela bani ukulunga lokungalungi? Kulokuhlanganyela bani ukukhanya lobunyama? 15 Njalo uKristu ulokuzwana bani loBheliyali? Kumbe ulesabelo bani okholwayo longakholwayo? 16 Njalo kulokuvumelana bani ithempeli likaNkulunkulu lezithombe? Ngoba lina lilithempeli likaNkulunkulu ophilayo. ekubekezeleni. 18 futhi ngizakuba nguBaba kini. 6 ekuhlambulukeni. inhliziyo yethu yenziwe banzi. bona-ke bazakuba ngabantu bami. njengabakhohlisi. kodwa abanothisa abanengi. kanti abaziwayo kakhulu. ekuzileni ukudla. kodwa livinjelwe emibilini yenu. 7 elizwini leqiniso. 8 ngodumo langehlazo. bathandekayo. asizihlambululeni kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya. 13 Njalo ngokwenanana okufananayo. ekusebenzeni nzima. kodwa abathokoza njalonjalo. ebubeleni. 17 Ngakho phumani phakathi kwabo lehlukaniswe. 11 Umlomo wethu uvulekele lina. njengabafayo. itsho iNkosi uSomandla. lani yenziwani banzi. lina selizakuba kimi ngamadodana lamadodakazi. ethandweni olungazenzisiyo. siphelelise ubungcwele ekwesabeni uNkulunkulu. kuMoya oNgcwele. mina-ke ngizalemukela. ngikhuluma njengebantwaneni. UPawuli uxwayisa abakholwayo ukuthi bangahlangani labangakholwayo 7 7 14 Lingabotshwa ngokungalingani ejogweni labangakholwayo. njengabalaywayo. emandleni kaNkulunkulu. . 9 njengabangaziwayo. elwazini. njalo ngizabhoda phakathi kwabo. kanti khangelani siyaphila. ekungalalini. 10 njengabalosizi. Lokhu silalezizithembiso. kanti abalakho konke. lingathinti okungcolileyo. kanti abaqinisileyo. njengabangelalutho. beKorinte. ngokuthukwa langokudunyiswa. sengizakuba nguNkulunkulu wabo. 12 Kalivinjelwanga yithi. njengokutsho kukaNkulunkulu ukuthi: Ngizahlala kibo. kanti abangabulawayo. ngezikhali zokulunga kwesokunene lakwesokhohlo.eziphithiphithini.

2 AbaseKorinte 8 7 April 2007 191 UPawuli ujabuliswa yikufika kukaTitosi 2 Samukeleni. ukuthi lamemukela njani ngokwesaba . kodwa ukudabuka komhlaba kuletha ukufa. kodwa sabandezelwa ezintweni zonke. kodwa njengoba sakukhuluma konke kini ngeqiniso. 13 Ngalokho siduduzekile ngenduduzo yenu. ngokunjalo lokuzincoma kwethu okwakukuTitosi kwaba liqiniso. ngaze ngathokoza kakhulu. ngokunjalo ukutshiseka. lapho esilandisela ukulangatha kwenu. 14 ngoba uba ngazincomela lina ngolutho kuye kangiyangekanga. ngengezelelwe kakhulu intokozo kuzo zonke inhlupheko zethu. inyama yethu kayibanga lokuphumula. ngoba umoya wakhe uvuselelwe ngokuvela kini lonke. loba kungokwesikhathi. Kukho konke lazibonakalisa ukuthi limsulwa endabeni. 6 Kodwa uNkulunkulu. ngoba ngibona ukuthi leyoncwadi yalidabula. 11 Ngoba khangelani. kasidlelezelanga muntu. ngoba ladatshulwa ngokukaNkulunkulu. ngilokuziqhenya okukhulu ngani. 5 Ngoba lekufikeni kwethu eMakedoniya. 12 Uba-ke lami ngalibhalela. ngokunjalo ukulangatha. ngokunjalo impindiselo. kasonakalisanga muntu. ukuthi ladatshulwa ngokukaNkulunkulu. ukudabuka kwenu. le into efananayo. ukuze lingalahlekelwa lutho ngenxa yethu. 10 Ngoba ukudabuka ngokukaNkulunkulu kuletha ukuphenduka kube lusindiso ongezisole ngalo. ngigcwaliswe induduzo. kungeyisikho ngenxa yalowo owonayo. kangizisoli. njalo kungeyisikho ngenxa yalowo owoniweyo. ngaphandle ingxabano. wasiduduza ekufikeni kukaTitosi. 4 Sikhulu isibindi sami senkulumo kini. kungeyisikho ukuthi ladatshulwa. ngokunjalo ukwesaba. 9 Khathesi ngiyathokoza. ngaphakathi ukwesaba. ngokunjalo ukuziphendulela. ukuthi kuveze kini ukukhuthala okungakanani. 7 njalo kungeyisikho ekufikeni kwakhe kuphela. lanxa ngazisola. 8 Ngoba lanxa ngalidabula encwadini. kodwa langenduduzo aduduzeka ngayo ngani. ngokunjalo ukuthukuthela. kodwa ukuze ukulikhuthalela kwethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. 15 Isihelo sakhe sesengezelelwe kakhulu kini. kodwa sathokoza ngokwengezelelweyo kakhulu ngentokozo kaTitosi. lapho ekhumbula ukulalela kwenu lonke. ukungitshisekela kwenu. oduduza abadanileyo. ngoba ngatsho phambili. 3 Kangikhulumeli ukulisola. kasonanga muntu. kodwa ukuthi ladatshulelwa ekuphendukeni. ukuthi lisenhliziyweni zethu ukuthi sife ndawonye siphile ndawonye.

ukuthi samukele isipho lokuhlanganyela koncedo olungolwabangcwele. ukuze. lelizwini. 2 ukuthi ekulingweni okukhulu kwenhlupho. 2 6 umsebenzi womusa: kumbe. lelwazini. njengalokhu wayeseqalile phambili. inkululeko. ngiyafakaza. ukuze ngobuyanga bakhe lina linothe. bazalwane. lekutshisekeni konke. umusa kaNkulunkulu ophiwe emabandleni eMakedoniya. 7 Kodwa njengalokhu lisengezelela kukho konke. kungeyisikwenza kuphela. 5 njalo kakubanga njengoba sathemba. langaphezu kwamandla abo.langokuthuthumela. 16 Ngakho ngiyathokoza ukuthi ngiyalithemba kukho konke. 4 ngesicelo esikhulu basincenga. ngokunjalo awuqede futhi kini lumsebenzi womusa2. . 12 Ngoba uba kukhona ukufisa. lina-ke libe lohlupho. 11 kodwa khathesi-ke qedani futhi ukwenza. okwalesisikhathi isengezo senu sibe ngesenswelo yabo. 10 Lakulokhu ngipha umbono. kodwa ngokulingana. abaqala phambili nyakenye. ukuze lakulumsebenzi womusa lengezelele. 9 Ngoba liyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu. kodwa lokufisa. lakithi ngentando kaNkulunkulu. 6 Kwaze kwathi sakhuthaza uTitosi ukuthi. kodwa ngokutshiseka kwabanye ngihlola lobuqotho bothando lwenu. 14 ukuze kuthi 1 ukuphana: Gr. ukuthi lanxa wayenothile. 8 Kangikhulumi njengokulawula. ekholweni. ngokunjalo kukhona lokuqedisa ngalokho elilakho. kungeyisikho ngalokho angelakho. 3 Ngoba babekhululekile njengokwamandla abo. umuntu uyemukeleka ngalokho alakho. ukwengezelelwa kwentokozo yabo lobuyanga babo obujulileyo bengezelela enothweni yokuphana1 kwabo. njengalokhu kukhona ukukhuthalela ukufisa. Ngeminikelo yokusiza amaKristu angabayanga 8 8 Sesiyalazisa. ngoba lokhu kuluncedo kini. 13 Ngoba kungeyisikuthi abanye babe lenkululeko. waba ngumyanga ngenxa yenu. kodwa bazinikela kuqala eNkosini. lethandweni lwenu kithi. isipho.

21 sinakekela okuhle kungekho phambi kweNkosi kuphela kodwa laphambi kwabantu. lina) ngalesisibindi sokuzincoma. bayinkazimulo kaKristu. 16 Kodwa kabongwe uNkulunkulu ofaka inkuthalo efananayo ngani enhliziyweni kaTitosi. 2 ngoba ngiyazi ukukhuthala kwenu. esimfice ezintweni ezinengi kanengi ekhuthele. 3 Kodwa ngithume abazalwane. engizincoma ngakho ngani kwabeMakedoniya. ukuze baqale ukuza kini. kodwa etshiseka kakhulu. Mayelana lokunikela langesibusiso esivela ngokunikela 9 9 Ngoba mayelana lokuncedisa okungokwabangcwele kakusweleki kimi ukulibhalela. hlezi umuntu asisole kulesisengezo esisetshenzwe yithi. 23 Kumbe ngoTitosi. odumo lwakhe evangelini ludabule emabandleni wonke. 4 hlezi mhlawumbe. 5 Ngakho ngibona kufanele ukuthi ngikhuthaze abazalwane. 18 Njalo sithuma kanye laye umzalwane. 24 Ngakho bonakalisani kubo ubufakazi bothando lwenu labokuzincomela kwethu lina. 19 kungeyisilokhu kuphela. 17 ukuthi isibili wemukela isikhuthazo. njengokutsho kwami. isipho. lowabutha okuncinyane kasilelanga. kodwa khathesi-ke ukhuthele kakhulukazi ngenxa yokulithemba okukhulu. lokutshiseka okuvela kini kubavusile abanengi. ukuze kube khona ukulingana. ukuze ukuzincoma kwethu ngani kungenziwa ize maqondana lalokhu. kodwa ukhethiwe futhi ngamabandla ukuthi asiphelekezele lalo umusa1 owasetshenzwa yithi kube ludumo lweNkosi efananayo. siyangeke thina (ukuze singathi. loba abazalwane bethu. 15 njengokulotshiweyo ukuthi: Owabutha okunengi. ukuthi iAkaya laselizilungisele kusukela nyakenye. laphambi kwamabandla. ukuthi lesi silungile. ungumhlanganyeli lesisebenzi kanye lami kini. kabanga lokusalayo. wasuka waya kini ngesifiso sakhe. lekukhuthaleni kwenu. njalo 1 19 umusa: kumbe. balungisele ngaphambili ukupha kwenu ngesihle2 okwakhulunywa ngakho mandulo. ngokunjalo njengesibusiso futhi . nxa abeMakedoniya befika lami babesebelifica lingalungiselanga. bayizithunywa zamabandla. libe lilungile. 22 Sasesithuma kanye labo umzalwane wethu.192 7 April 2007 2 AbaseKorinte 9 lesengezo sabo sibe ngesenswelo yenu. ukuze. 20 sivikela lokhu.

uzavuna ingcosana laye. kwangathi anganika njalo angakhulisa inhlanyelo yenu. 7 Ngulowo lalowo njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni.11: ukuphana: kumbe. ukuze. abesesandisa izithelo zokulunga kwenu. uzavuna ngokunengi laye. 8 Njalo uNkulunkulu ulamandla okulengezelela wonke umusa. 13 ngobufakazi balinkonzo badumisa uNkulunkulu ngokulalela kovumo lwenu ivangeli likaKristu. lohlanyela ngokunengi. 3 9. 4 2 5 ukupha ngesihle: kumbe. 4 1 ngikhona: kumbe. okusebenza ngathi ukubongwa kuNkulunkulu. 10 Njalo yena onika inhlanyelo kumhlanyeli. 5 2 engikhunjulelwa: kumbe. lesinkwa sokudla. lilokwenela konke ezintweni zonke ngesikhathi sonke. 15 Njalo kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo. ohlanyela ingcosana. wanika abayanga. 11 linothiswa ezintweni zonke kukho konke ukuphana3. engibalelwa. lengezwe emisebenzini yonke emihle. 14 langomkhuleko wabo ngani. isibusiso. . 6 Lalokhu ukuthi. 3 Ngoba lanxa sihamba enyameni kasilwi ngokwenyama. langokupha kwenu okukhulu kubo. belilangatha ngomusa kaNkulunkulu ongelakulinganiswa phezu kwenu. 12 ngoba umsebenzi walinkonzo kawugcwalisi kuphela inswelo zabangcwele. 9 njengokulotshiweyo kokuthi: Uchithachithile. 2 ngiyalincenga-ke ukuthi. lakubo bonke. inkululeko. kodwa nxa ngingekho engilesibindi kini. kodwa futhi wengeza ngokubongwa okunengi kuNkulunkulu. nxa ngikhona. ngobuso. UPawuli uyazivikela kwabamhlebayo 10 10 Mina-ke uPawuli ngokwami ngiyalincenga ngobumnene langesisa sikaKristu. ngingabi lesibindi ngalokhukuzimisela ebengikhunjulelwa5 ngakho ukuthi ngilesibindi sokumelana labanye abacabanga ngathi njengabahamba ngokwenyama. kungabi ngokokudonda kumbe ngokokubanjwa ngamandla.kungenjengokuncitshana. othobekileyo phakathi kwenu nxa ngikhona4. ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ngentokozo.

kodwa zilamandla ngoNkulunkulu1 ekubhidlizeni izinqaba. ukuthi njengoba yena engokaKristu. kabaqedisisi. kodwa lowo iNkosi emncomayo. kazincome eNkosini. kuNkulunkulu.2 AbaseKorinte 11 7 April 2007 193 ngoba izikhali zempi yethu kayisizo zasenyameni. ukuthi njengoba sinjalo ngelizwi ngezincwadi nxa singekho. lokukhuluma kwakhe kudelelekile. kodwa bona bayalinganisana bodwa. 3 13 isigaba: kumbe. 13 Kodwa thina kasisoze sizincome okwedlula amalawulo. umzila. lemicabango yonke siyithumbela ekumlaleleni uKristu. 18 Ngoba kayisuye ozincomayo. kodwa ubukhona bomzimba wakhe bubuthakathaka. ngoba sifikile lakini evangelini likaKristu. 7 Likhangela izinto njengokubonakala kwazo yini? Uba umuntu ezithemba yena ukuthi ungokaKristu. 1 4 ngoNkulunkulu: kumbe. 16 ukutshumayela ivangeli endaweni ezingaphambili kwenu. 17 Kodwa ozincomayo. 14 Ngoba kasizeluli ngokweqileyo ngokungathi kasifinyelelanga kini. njalo kungabi ngokulichitha. nxa ukulalela kwenu sekuphelele. singazincomi ngesigaba3 somunye ezintweni ezilungisiweyo. 12 Ngoba kasilasibindi sokuzibalela kumbe ukuzifananisa labathile babo abaziqhenyayo. kangiyikuyangeka. 11 Onjalo kanakane lokhu. 8 Ngoba loba ngolutho olwengezelelweyo kakhulu ngingaze ngizincome futhi ngamandla ethu. nxa lwandile ukholo lwenu. 10 Ngoba kuthiwa: Incwadi zakhe zinzima zilamandla. ngokunjalo lathi singabakaKristu. Ukuziphendulela kukaPawuli ngomsebenzi wakhe 11 11 . eyasinika wona iNkosi ekwakheni. nguye ovunywayo. umzila. 2 13 isigaba: kumbe. kabuye anakane lokhu ngaye. 15 kasizincomi okwedlula amalawulo emsebenzini wabanye. njalo bayafananisana bodwa. kodwa ngesilinganiso sesigaba2 uNkulunkulu asabele sona. sizakhuliswa ngokwengezelelelweyo phakathi kwenu ngesigaba sethu. lathi sinjalo ngesenzo nxa sikhona. 6 futhi silokulungela ukuphindisela ukungalaleli konke. 9 ukuze ngingabonakali njengolethusa ngezincwadi. isilinganiso sokufika lakini. kodwa silethemba lokuthi. 5 sehlisa iminakano lakho konke okuziphakamisela ukumelana lolwazi lukaNkulunkulu.

ngoba abazalwane. ngithatha iholo ukuze ngilisize. loba lisemukela omunye umoya elingamemukelanga. bagcwalisa inswelo yami. ngizakwenza futhi. 5 Ngoba ngithi kangisileli ngalutho kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili. abavela eMakedoniya.Kungathi lingangibekezelela kancane ebuthutheni bami. 10 Njengoba iqiniso likaKristu likimi. 15 Ngakho kakusinto enkulu uba lazo inceku zakhe ziziphendula njengenceku zokulunga. beziphendula abaphostoli bakaKristu. kodwa entweni yonke sibonakalisiwe kini ezintweni zonke. 14 Kakumangalisi-ke. ukuthi lokhukuzincoma kakuyikumiswa ngami ezabelweni zeAkaya. 9 lalapho ngangikhona kini ngiswele kangibanga ngumthwalo ngitsho emuntwini. ngoba uSathane uqobo uziphendula ingilosi yokukhanya. ukuze ngiqume ithuba kwabafuna ithuba. 13 Ngoba abanje bangabaphostoli bamanga. izisebenzi ezikhohlisayo. kanti kungeyisikho elwazini. kodwa lani lingibekezelele. okuphela kwazo kuzakuba njengokwemisebenzi yazo. 16 Ngiyaphinda ngithi: Kakungabi lomuntu ocabanga ukuthi ngiyisithutha. njalo kukho konke ngizigcinile futhi ngizazigcina ukuthi ngingabi ngumthwalo kini. 7 Kumbe ngenze isono yini ngokuzithoba ukuze liphakanyiswe lina. ukuze . 4 Ngoba uba ofikayo etshumayela omunye uJesu esingamtshumayelanga. 12 Kodwa engikwenzayo. lokhu ngilitshumayeze ivangeli likaNkulunkulu ngesihle? 8 Ngaphanga amanye amabandla. kuhle ukuthi limbekezelele. 11 Kungani? Ngoba ngingalithandi yini? UNkulunkulu uyazi. kodwa uba kungenjalo ngemukelani lanjengesithutha. ukuze kulokho abazincoma ngakho. 6 Njalo uba lami ngingafundanga ekukhulumeni. 2 Ngoba ngilobukhwele ngani ngobukhwele bukaNkulunkulu. ngokunjalo imicabango yenu ingaduhiswa ebuqothweni obukuKristu. loba elinye ivangeli elingalemukelanga. baficwe benjengathi labo. 3 Kodwa ngiyesaba ukuthi hlezi mhlawumbe njengalokhu inyoka yakhohlisa uEva ngobuqili bayo. ngoba ngaliganela endodeni yinye ukuthi ngilise kuKristu liyintombi emsulwa.

27 ekutshikatshikeni lebunzimeni. 22 BangamaHeberu yini? Lami. kodwa kukuphi umuntu alesibindi ngakho (ngikhulumela ebuthutheni) lami ngilesibindi ngakho. 28 Ngaphandle kwezinto ezingaphandle. 18 Lokhu abanengi bezincoma ngokwenyama. ekungalalini kanengi. kodwa njengebuthutheni. kangikutsho ngokweNkosi. ngasengiphepha ezandleni zayo. ekufeni kanengi. engozini olwandle. 23 Bayizikhonzi zikaKristu yini? (Ngikhuluma njengohlanya) ngiyiso kulabo. 21 Ngitsho ngenhloni. kuze kungathi thina besibuthakathaka. UPawuli wemukela izembulo kuJesu 12 12 Qiniso ukuzincoma kakusizi lutho kimi. 19 Ngoba libekezelela abayizithutha ngentokozo lina lingabahlakaniphileyo. efuna ukungibamba. ezingozini kubazalwane bamanga. emisebenzini enzima okwengezelelweyo kakhulu. ngoba ngizakuya kumibono lezembulo zeNkosi. ezintolongweni okungezelelweyo kakhulu. ngingabi buthakathaka lami? Ngubani okhutshekiswayo. Bayinzalo kaAbrahama yini? Lami. 33 njalo ngehliswa kuhlekuhle ngewindi esilulwini ngomduli. ekulambeni lekomeni. 24 kumaJuda ngemukela imivimvinya engamatshumi amane kusala owodwa kahlanu. uba umuntu elenza izigqili. 20 Ngoba liyabekezela. uba umuntu elitshaya ebusweni. ezingozini enkangala. ngachitha ubusuku lemini ngindenda olwandle. uba umuntu elidla aliqede.194 7 April 2007 2 AbaseKorinte 12 lami ngizincome kancinyane. BangabakoIsrayeli yini? Lami. 25 Ngatshaywa kathathu ngezinduku. 31 UNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. ekuzileni ukudla kanengi. engozini zabaphangi. ezingozini emzini. 29 Ngubani obuthakathaka. kathathu ngachithekelwa ngumkhumbi. ezingozini kwabezizwe. lami ngingatshiseki? 30 Uba kumele ukuzincoma. obongekayo kuze kube nini lanini. kulesisibindi sokuzincoma. ngizazincoma ngezinto zobuthakathaka bami. 32 EDamaseko induna yenkosi uAretha yalinda umuzi wabeDamaseko. 26 ekuhambeni kanengi. uba umuntu eziphakamisa. ezingozini kwabakithi. uba umuntu elemuka. 17 Lokho engikutshoyo. ngakhandwa ngamatshe kanye. 2 Ngiyamazi umuntu ekuKristu . okungicindezelayo insuku zonke yikukhathalela wonke amabandla. emivimvinyeni okwedlula amalawulo. engozini zemifula. ekugodoleni lekuhambenize. uyazi ukuthi kangiqambi manga. lami ngizazincoma.

isithunywa sikaSathane. hlezi umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho. ngenxa kaKristu. bengingazukuba yisithutha. Ngiyamazi-ke umuntu onjalo. 4 ukuthi wahluthulwa wasiwa eParadise. loba ngaphandle komzimba. uNkulunkulu uyazi. ngaphandle kobuthakathaka bami. ekuzingelweni. wasesizwa amazwi angakhulumekiyo. ekuthukweni. yini elingicindezeleyo. langezibonakaliso langezimangaliso langemisebenzi yamandla. 7 futhi ukuze ngingaphakanyiswa kakhulukazi ngezembulo ezingajwayelekanga. . ngoba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. 8 Ngalokho nganxusa iNkosi kathathu ukuze kusuke kimi. 9 Yasisithi kimi: Umusa wami ukwanele. 10 Ngakho ngiyathokoza ebuthakathakeni. Ukusolwa kwakhe libandla kakukho eqinisweni 11 Sengize ngaba yisithutha. nganikwa ameva enyameni. ekubanjweni ngamandla. 5 Ngizazincoma ngonjalo. 6 Ngoba uba bengingathanda ukuzincoma. 1 4 angavunyelwa: kumbe. angavunyelwa1 muntu ukuwakhuluma. Ngakho ngizazincoma ngentokozo enkulu ebuthakathakeni bami. ukuze ngingaziphakamisi kakhulukazi. ngoba kangisilele ngalutho kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili. ngoba ngizakhuluma iqiniso. loba emzimbeni. ekukhathazekeni. kodwa ngiyayekela. khona ngilamandla. angelakho. ukungidutshuza. kodwa ngami uqobo kangiyikuzincoma. 12 Isibili impawu zomphostoli zenziwa phakathi kwenu ekubekezeleni konke. kumbe akuzwa kimi. 13 Ngoba kuyini elaba ngaphansi ngakho kwamanye amabandla. uNkulunkulu uyazi) ukuthi lonje wahluthulelwa ezulwini lesithathu. ngoba nxa ngibuthakathaka. kangazi. loba ngaphandle komzimba kangazi. lanxa ngingesilutho.sekudlule iminyaka elitshumi lane (loba emzimbeni kangazi. ngoba bekufanele ukuthi mina ngivezwe yini. ngizincoma. ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami.

2 AbaseKorinte 13 7 April 2007 195 ngaphandle kokuthi mina uqobo kangibanga ngumthwalo kini? Ngithethelelani kulokhukungalungi. 14 Khangelani, sengilungele ukuza kini ngokwesithathu, njalo kangizukuba ngumthwalo kini; ngoba kangidingi okwenu, kodwa lina; ngoba abantwana kabafanele ukudlinzekelela abazali, kodwa abazali abantwana. 15 Mina-ke ngizachitha ngentokozo njalo ngizachithelwa imiphefumulo yenu, lanxa ngilithanda okwengezelelweyo kakhulu, ngithandwa kancinyane. 16 Kodwa kunjalo, mina kangibanga ngumthwalo kini; kodwa ngingumhugi, ngalibamba ngobuqili. 17 Ngaliqilibezela yini ngomunye walabo engabathuma kini? 18 Ngacela uTitosi, ngasengithuma kanye laye umzalwane; uTitosi waliqilibezela yini? Kasihambanga yini ngomoya munye? Ngitsho ngezinyathelo zinye yini? Izeluleko zokucina zikaPawuli kwabeKorinte 19 Licabanga futhi ukuthi siyaziphendulela yini kini? Sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu; njalo konke lokhu, bathandekayo, kungokokwakhiwa kwenu. 20 Ngoba ngilovalo hlezi mhlawumbe ekufikeni kwami ngizalifica lingenjengalokho engikuthandayo, lami ngificwe yini ngingenjengalokho elikuthandayo; hlezi mhlawumbe kube khona ukuxabana, umona, ulaka, umbango, ukuhleba, ukunyeya, ukuzazisa, iziphithiphithi; 21 hlezi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phakathi kwenu, njalo ngililele abanengi abonileyo ngaphambili, njalo abangaphendukanga kukho ukungcola lobufebe lamanyala abakwenzileyo. UPawuli ubaxwayisa engakafiki kubo 13 13 Ngalesisikhathi sesithathu ngiza kini; ngemilomo yabafakazi ababili kumbe abathathu wonke umutsho uzaqiniswa. 2 Sengitshilo ngaphambili njalo ngiyandulela ukutsho, njengalokhu ngikhona ngokwesibili njalo ngingekho khathesi ngibhalela kulabo abona ngaphambili lakwabanye bonke, ukuthi nxa ngingabuya futhi, kangisoze ngibayekele; 3 njengoba lidinga ubufakazi bukaKristu okhuluma kimi, ongebuthakathaka kini kodwa elamandla phakathi kwenu; 4 ngoba lanxa wabethelwa ngobuthakathaka, kanti uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Ngoba lathi sibuthakathaka kuye, kodwa sizaphila kanye laye ngamandla

kaNkulunkulu kini. 5 Zihloleni ukuthi lisekholweni, lizilinge. Kanti kalazi lina ukuthi uJesu Kristu ukini? Ngaphandle kokuthi ngeqiniso lingabalahliweyo. 6 Ngithemba-ke ukuthi lizakwazi ukuthi thina kasisibo abalahliweyo. 7 Njalo ngiyakhuleka kuNkulunkulu, ukuthi lingenzi lutho olubi, kungesikuthi sibonakale thina singabathembekileyo, kodwa ukuze lina lenze ukulunga, kodwa thina sibe njengabalahliweyo. 8 Ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso, kodwa okweqiniso. 9 Ngoba siyajabula nxa sibuthakathaka thina, lani lilamandla; njalo lalokho siyakukhulekela, ukupheleliswa kwenu. 10 Ngakho ngibhala lezizinto ngingekho, ukuze kuthi nxa ngikhona ngingasebenzisi ubukhali, njengamandla iNkosi eyanginika wona, ekwakheni, njalo angabi ngawokubhidliza. Isicino 11 Elokucina, bazalwane, thokozani, lipheleliswe, liduduzwe, libe ngqondonye, lihlale ngokuthula; njalo uNkulunkulu wothando lowokuthula uzakuba lani. 12 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. 13 Bonke abangcwele bayalibingelela. 14 Umusa weNkosi uJesu Kristu, lothando lukaNkulunkulu, lokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele kakube lani lonke. Ameni.

AbaseGalathiya 1 7 April 2007 197 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEGALATHIYA Isibingelelo 1 1 UPawuli umphostoli ongaveli ebantwini, njalo kungekho ngomuntu, kodwa ngoJesu Kristu, langoNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo, 2 labazalwane bonke abalami, kumabandla eGalathiya: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, leNkosini yethu uJesu Kristu, 4 owazinikela ngenxa yezono zethu, ukuze asephule kulesisikhathi esibi sakhathesi, ngokwentando kaNkulunkulu lekaBaba wethu; 5 obukuye ubukhosi kuze kube nini lanini. Ameni. Ukuhlamuka kwabeGalathiya evangelini likaKristu 6 Ngiyamangala ukuthi limhlamuke masinyane kangaka lowo owalibizela emuseni kaKristu laya kwelinye ivangeli; 7 elingeyisilo elinye, kodwa bakhona abanye abalididayo njalo bethanda ukuhlanekela ivangeli likaKristu. 8 Kodwa lanxa kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini engalitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo esalitshumayeza lona, kayibe yisiqalekiso. 9 Njengoba sesitshilo, lakhathesi ngiyaphinda ngithi: Uba umuntu elitshumayeza ivangeli elehlukene lalelo elalemukelayo, kabe yisiqalekiso. kakhulukazi sibili ibandla likaNkulunkulu, njalo ngangilichitha; 14 njalo ngangiphumelela kubuJuda ngaphezu kwabanengi abayintanga yami kusizukulwana sami, ngatshisekela ngokwengeziweyo amasiko abobaba. 15 Kodwa nxa kwaba kuhle kuNkulunkulu, owangehlukanisa kusukela esizalweni sikamama, wasengibiza ngomusa wakhe, 16 ukwembula iNdodana yakhe kimi, ukuze ngiyitshumayele phakathi kwabezizwe, khona lapho angibuzanga inyama legazi; 17 futhi kangenyukelanga eJerusalema kubo ababengabaphostoli ngaphambi kwami, kodwa ngasuka ngaya eArabiya, ngasengiphinda ngibuyela eDamaseko. 18 Emva kwalokho sekwedlule iminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukuyabonana loPetro, ngasengihlala laye insuku ezilitshumi lanhlanu. 19 Kodwa kangibonanga lamunye wabaphostoli, ngaphandle kukaJakobe umfowabo weNkosi. 20 Lezinto engilibhalela

zona, khangelani, phambi kukaNkulunkulu, kangiqambi manga. 21 Emva kwalokho ngaya ezabelweni zeSiriya lezeKilikhiya. 22 Njalo ngangingakaziwa ngobuso emabandleni eJudiya ayekuKristu; 23 kodwa ayesizwa nje ukuthi: Owake wasizingela, usetshumayela ukholo owake waluchitha, 24 asedumisa uNkulunkulu kimi. Umsebenzi kaPawuli wavunyelwa ngabaphostoli beJerusalema UPawuli walizuza kuKristu ivangeli 10 Ngoba ngincenga abantu loba uNkulunkulu khathesi yini? Kumbe ngidinga ukuthokozisa abantu yini? Ngoba uba ngisathokozisa abantu, ngingebe yinceku kaKristu. 11 Kodwa ngiyalazisa, bazalwane, ivangeli elatshunyayelwa yimi, ukuthi alinjengokomuntu. 12 Ngoba lami kangilemukelanga emuntwini, futhi kangilifundiswanga, kodwa ngokwembulelwa kukaJesu Kristu. 13 Ngoba selizwile ukuhamba kwami kwakuqala kobuJuda, ukuthi ngalizingela 2 2 Emva kwalokho sekwedlule iminyaka elitshumi lane ngenyukela futhi eJerusalema kanye loBarnabasi, ngathatha loTitosi futhi; 2 ngasengisenyuka ngesambulelo, ngasengibalandisela ivangeli engilitshumayela phakathi kwabezizwe, kodwa ngasese1 kulabo ababedumile, hlezi mhlawumbe ngigijimele kumbe sengagijimela ize. 3 Kodwa ngitsho uTitosi owayelami, engumGriki, kacindezelwanga ukuthi asokwe; 4 njalo ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngensitha, abangena ngokunyenya ukuze bahlole ukukhululeka 1 2 ngasese: kumbe, komunye lomunye wabo.

198 7 April 2007 AbaseGalathiya 3 kwethu esilakho kuKristu Jesu, ukuze basenze izigqili; 5 esingabathobelanga ngokuzehlisa ngitsho okwehola, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kini. 6 Kodwa kulabo okuthiwa bayilutho (loba babeyini kakutsho lutho kimi; uNkulunkulu kamukeli isimo somuntu) ngoba labo ababedunyisiwe kabangelekelelanga ngalutho; 7 kodwa kokuphambeneyo, bebona ukuthi ngaphiwa ivangeli lokungasoki, njengoPetro elokusoka, 8 ngoba owenza ngamandla kuPetro kubuphostoli bokusoka, wangenza ngamandla lami kwabezizwe, 9 bathi bebona umusa engiwuphiweyo, uJakobe loKefasi loJohane, abadume bezinsika, banika mina loBarnabasi isandla sokunene sobudlelwano, ukuze thina siye kwabezizwe, bona-ke ekusokweni; 10 kuphela ukuze sikhumbule abayanga, into le lami engangikhuthalele ukuyenza. UPawuli umelana loPetro. Imisebenzi yomlayo kawulungisisi muntu 11 Kodwa kwathi uPetro efika eAntiyoki, ngamelana laye ebusweni bakhe, ngoba wayefanele asolwe. 12 Ngoba bengakafiki abathile abavela kuJakobe, wayesidla labezizwe; kodwa kuthe sebefikile, wamonyuka wazehlukanisa, esesaba abokusoka. 13 Lamanye futhi amaJuda azenzisa kanye laye, kwaze kwathi loBarnabasi wathatheka ngokuzenzisa kwawo. 14 Kodwa kuthe sengibonile ukuthi kabahambi ngokuqonda eqinisweni levangeli, ngathi kuPetro phambi kwabo bonke: Uba wena ungumJuda, uhamba ngokwabezizwe njalo kungeyisikho ngokwamaJuda, ubacindezelelani abezizwe ukuthi bahambe ngokwamaJuda? 15 Thina singamaJuda ngemvelo, njalo kasisizo izoni ezivela kwabezizwe, 16 sisazi ukuthi umuntu kalungisiswa ngemisebenzi yomlayo, kodwa ngokholo lukaJesu Kristu, lathi sakholwa kuKristu Jesu, ukuze silungisiswe ngokholo lukaKristu, njalo kungeyisikho ngemisebenzi yomlayo; ngakho yonke inyama kayiyikulungisiswa ngemisebenzi yomlayo. 17 Kodwa uba thina, esidinga ukulungisiswa kuKristu, lathi uqobo sificwe siyizoni, ngakho uKristu uyisisebenzi sesono yini? Phinde! 18 Ngoba uba ngibuye ngakhe izinto engizidilizileyo, ngitshengisa ukuthi ngingoweqa umlayo. 19 Ngoba ngomlayo mina ngafa kuwo umlayo, ukuze ngiphile kuNkulunkulu. 20 Ngibethelwe kanye loKristu, kodwa ngiyaphila, kakuseyimi-ke, kodwa uKristu uphila kimi; kodwa lokhu engikuphila khathesi enyameni ngikuphila ekholweni lweNdodana kaNkulunkulu eyangithandayo njalo yazinikelela mina. 21

Kangiwutshayi ize umusa kaNkulunkulu; ngoba uba ukulunga kungomlayo, ngakho uKristu wafela ize. Umuntu uyalungisiswa ngokholo 3 3 Hawu maGalathiya ayizithutha, ngubani oliloyileyo ukuze lingalaleli iqiniso, abekwa obala phambi kwamehlo enu uJesu Kristu ebethelwe phakathi kwenu? 2 Yilokhu kuphela engithanda ukukuzwa kini ukuthi: Lemukela uMoya ngemisebenzi yomlayo yini, loba ngokuzwa kokholo? 3 Kanti liyizithutha kangaka? Seliqalile ngoMoya selipheleliswa ngenyama yini? 4 Lahlupheka izinto ezinengi1 kangaka ngeze yini? Uba-ke ngitsho kungeze. 5 Ngakho yena olinika uMoya losebenza amandla phakathi kwenu, kungaba emisebenzini yomlayo yini, kumbe ekuzweni kokholo? 6 NjengoAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga. 7 Ngakho liyazi ukuthi labo abangabokholo, bona bangabantwana bakaAbrahama. 8 Lombhalo wabona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu ulungisisa abezizwe ngokholo, watshumayela ivangeli ngaphambili kuAbrahama wathi: Izizwe zonke zizabusiswa kuwe. 9 Ngakho abangabokholo babusiswa kanye loAbrahama okholwayo. 10 Ngoba bonke abemisebenzini yomlayo bangaphansi kwesiqalekiso; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke ongemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomlayo ukukwenza. 11 Njalo kusobala ukuthi ngomlayo kakulamuntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu; ngoba kuthiwa: Olungileyo uzaphila ngokholo; 12 kodwa umlayo kawusiwo wokholo, kodwa kuthiwa: Umuntu owenza lezizinto uzaphila kuzo. 13 UKristu wasihlenga kusiqalekiso somlayo, esebeyisiqalekiso esikhundleni sethu; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uqalekisiwe wonke olenga esihlahleni; 14 ukuze kuthi isibusiso sikaAbrahama sifike kwabezizwe 1 4 ezinengi: kumbe, ezinkulu.

AbaseGalathiya 4 7 April 2007 199 ngoKristu Jesu, ukuze samukele isithembiso sikaMoya ngokholo. 15 Bazalwane, ngikhuluma njengokomuntu; ngitsho isivumelwano somuntu esiqinisiweyo, kakho osichithayo loba osengezelelayo. 16 Njalo izithembiso zakhulunywa kuAbrahama lenzalweni yakhe. Katsho ukuthi: Lezinzalweni, njengezinengi, kodwa njengeyodwa ukuthi: Lenzalweni yakho, enguKristu. 17 Lalokho ngithi: Umlayo oweza emva kweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu kawusichithi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu kuKristu ngaphambili, usenze isithembiso sibe yize. 18 Ngoba uba ilifa livela emlayweni, alisaveli esithembisweni; kodwa uNkulunkulu walinika uAbrahama ngesithembiso. Umsebenzi womlayo 19 Pho, umlayo uyini? Wengezwa ngenxa yeziphambeko, kuze kufike inzalo eyanikwa isithembiso; wamiswa ngezingilosi esandleni somlamuli. 20 Kodwa umlamuli kayisuye woyedwa, kodwa uNkulunkulu munye. 21 Pho umlayo uphambene lezithembiso zikaNkulunkulu yini? Phinde! Ngoba uba wawunikiwe umlayo olamandla okuphilisa, isibili ukulunga ngabe kuvela ngomlayo. 22 Kodwa umbhalo uvalele konke ngaphansi kwesono, ukuze isithembiso esivela ngokholo lukaJesu Kristu siphiwe abakholwayo. 23 Kodwa kungakafiki ukholo, sasilondolozwe ngaphansi komlayo sasivalelwe kuze kube sekholweni obeluzakwembulwa. 24 Ngakho umlayo wawungumeluleki wethu kuKristu, ukuze silungisiswe ngokholo; 25 kodwa selufikile ukholo, kasisekho ngaphansi kukameluleki. 26 Ngoba lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokholo kuKristu Jesu. 27 Ngoba lonke elabhabhathizelwa kuKristu, lembethe uKristu; 28 kakukho umJuda lomGriki, kakukho obotshiweyo lokhululekileyo, kakukho owesilisa lesifazana; ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu. 29 Uba-ke lingabakaKristu, ngakho liyinzalo kaAbrahama, njalo liyizindlalifa njengokwesithembiso. Singabantwana bakaNkulunkulu ngoJesu Kristu 4 4 Kodwa ngithi, ngalesosikhathi indlalifa iseyingane, kayehlukananga ngalutho

esigqilini lanxa ingumnikazi wakho konke; 2 kodwa ingaphansi kwabaphathi lababonisi, kuze kufike isikhathi esamiswa nguyise. 3 Ngokunjalo lathi, lapho siseyizingane, sasiyizigqili ngaphansi kwemfundiso zakuqala zomhlaba; 4 kodwa kwathi ukuphelela kwesikhathi sekufikile, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, yazalwa ngowesifazana, yazalelwa ngaphansi komthetho, 5 ukuze ihlenge abangaphansi komlayo, ukuze samukele ukuma kwabantwana. 6 Njengoba lingamadodana, uNkulunkulu wathuma uMoya weNdodana yakhe enhliziyweni zenu, ememeza esithi: Aba*, Baba! 7 Ngakho kawuseyiso isigqili, kodwa indodana; njalo uba uyindodana, futhi uyindlalifa kaNkulunkulu ngoKristu. 8 Kodwa ngalesosikhathi, lingamazi uNkulunkulu, laliyizigqili kulabo abangeyisibo onkulunkulu ngemvelo; 9 kodwa khathesi lokhu selimazi uNkulunkulu, kodwa kangithi lisaziwa nguNkulunkulu, libuyela njani futhi kumfundiso zakuqala ezibuthakathaka eziyibuyanga, elifuna ukuba yizigqili zazo futhi butsha? 10 Ligcina izinsuku, lezinyanga lezikhathi, leminyaka. 11 Ngilovalo ngani, hlezi ngitshikatshikele ize kini. 12 Banini njengami, ngoba lami nginjengani, bazalwane, ngiyalincenga. Kalingonanga ngalutho; 13 liyazi-ke ukuthi ngobuthakathaka benyama ngatshumayela ivangeli kini ngokokuqala, 14 lokulingwa kwami okwakusenyameni yami kalikudelelanga njalo kalikwenyanyanga, kodwa langemukela njengengilosi kaNkulunkulu, njengoKristu Jesu. 15 Ngakho sasiyini isibusiso senu? Ngoba ngiyalifakazela ukuthi, uba kungenzeka, lalingakhupha amehlo enu linginike. 16 Ngakho sengibeyisitha senu ngokulitshela iqiniso yini? 17 Bayalitshisekela ngokungekuhle; kodwa bafuna ukulivalela ngaphandle, ukuze litshisekele bona. 18 Kodwa kuhle ukuthi litshisekelelwe kokuhle isikhathi sonke, njalo kungabi sebukhoneni bami lani kuphela. 19 Bantwana bami abancane, engilomhelo futhi wokulizala aze uKristu abunjwe kini, 20 kodwa bengingathanda ukuba khona lani khathesi, ngiphendule ilizwi lami, ngoba ngididekile ngani.

200 7 April 2007 AbaseGalathiya 5 USara loHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili 5 5 21 Ngitshelani, lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kaliwuzwa yini umlayo? 22 Ngoba kulotshiwe, ukuthi uAbrahama wayelamadodana amabili; enye ingeyesigqilikazi, lenye ingeyokhululekileyo. 23 Kodwa eyesigqilikazi yazalwa ngokwenyama, kodwa eyokhululekileyo ngesithembiso. 24 Kuyizinto ezingumfuziselo; ngoba laba bayizivumelwano ezimbili; esinye esentabeni iSinayi1, esizalela ebugqilini, esinguAgari. 25 Ngoba lokhu, uAgari, kuyintaba iSinayi eseArabiya, njalo imele iJerusalema yalamuhla, futhi iyisigqili kanye labantwana bayo. 26 Kodwa iJerusalema ephezulu ikhululekile, engumama wethu sonke; 27 ngoba kulotshiwe ukuthi: Thokoza, nyumba engazaliyo; kekela umemeze, wena ongawuzwanga umhelo; ngoba abantwana botshiyiweyo banengi okwedlula kakhulu kulaye olendoda. 28 Kodwa thina, bazalwane, njengoIsaka singabantwana besithembiso. 29 Kodwa njengakulesosikhathi-ke owazalwa ngokwenyama wamzingela yena ongowokoMoya, kusenjalo lakhathesi. 30 Kodwa umbhalo uthini? Uthi: Xotsha isigqilikazi lendodana yaso; ngoba indodana yesigqilikazi kayisoze idle ilifa kanye lendodana yokhululekileyo. 31 Ngakho, bazalwane, kasisibo abantwana besigqilikazi, kodwa bokhululekileyo. Ngakho manini liqine enkululekweni uKristu asikhulula ngayo, lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili. Inkululeko engoKristu 2 Khangelani, mina Pawuli ngithi kini, uba lisokwa, uKristu kayikulisiza ngalutho. 3 Ngiyafakaza-ke futhi kumuntu wonke osokwayo, ukuthi ulomlandu wokwenza umlayo wonke. 4 Likhutshiwe kuKristu, elilungisiswa ngomlayo; liwile emuseni. 5 Ngoba thina ngoMoya silindele ngokholo ithemba lokulunga. 6 Ngoba kuKristu Jesu ukusoka, kumbe ukungasoki, kakulamandla, kodwa ukholo olusebenza ngothando. 7 Beligijima kuhle; ngubani olivimbele ukuthi lingalaleli iqiniso? 8 Lokhukuhuga kakuveli kolibizayo. 9 Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. 10 Mina ngilethemba ngani 1 iSinayi: Gr. iSina. eNkosini, ukuthi kaliyikunakana okwehlukeneyo; kodwa lowo olihluphayo uzathwala isigwebo,

loba engubani. 11 Kodwa mina, bazalwane, uba ngisatshumayela ukusoka, ngisazingelelwani? Ngakho isikhubekiso sesiphambano sisusiwe. 12 Sengathi abalihluphayo bangazithena labo. Imisebenzi yomzimba lezithelo zikaMoya 13 Ngoba lina labizelwa enkululekweni, bazalwane; kuphela lingenzi inkululeko ibe lithuba enyameni, kodwa ngothando sizanani. 14 Ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye, kulokhu ukuthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. 15 Kodwa uba lilumana lidlana, qaphelani ukuthi lingaqedwa omunye ngomunye. 16 Kodwa ngithi: Hambani ngoMoya, njalo lingagcwalisi lakanye inkanuko zenyama. 17 Ngoba inyama ikhanuka okuphambene loMoya, loMoya okuphambene lenyama; njalo lezizinto ziphambene, ukuze lingenzi izinto elizifunayo. 18 Kodwa uba likhokhelwa nguMoya, kalikho ngaphansi komlayo. 19 Imisebenzi yenyama-ke isobala, eyile: Ukufeba, ukuphinga, ukungcola, amanyala, 20 ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, inkani, umona, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukubhazuka, 21 umhawu, ukubulala, ukudakwa, ukuminza, lezinye izinto ezinjalo; engilitshela ngakho ngaphambili, njengoba ngatsho futhi ngaphambili, ukuthi abenza okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. 22 Kodwa isithelo sikaMoya luthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukholo, 23 ubumnene, ukuzithiba; kokunje kakulamlayo. 24 Kodwa abakaKristu babethele inyama kanye lokuhugeka lezinkanuko. 25 Uba siphila ngoMoya, njalo asihambe ngoMoya. 26 Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona. Imilayezelo yokusizana 6 6 Bazalwane, uba-ke umuntu esehlelwa yisiphambeko esithile, lina abakaMoya mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene, uziqaphele, hlezi lawe ulingwe. 2 Thwalisanani imithwalo yenu, ngokunjalo gcwalisani umlayo kaKristu. 3 Ngoba uba umuntu ezitsho ukuthi uyilutho, engesilutho, uyazikhohlisa; 4 kodwa

ngoba loba yini ayihlanyelayo umuntu yiyo leyo azayivuna. uba singadinwanga. okubethelwe ngaso umhlaba kimi. lami kuwo umhlaba. asenze okuhle kibo bonke. 15 Ngoba kuKristu Jesu ukusoka kumbe ukungasoki kakulamandla. kodwa bafuna ukuthi lisokwe. 17 Kusukela khathesi. khona-ke ezakuba lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa. 14 Kodwa kimi kakungabi khona ukuzincoma ngaphandle kwesiphambanweni seNkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu kahlekwa usulu. bazalwane. 13 Ngoba ngitsho lalabo abasokwayo kabawugcini umlayo. 16 Njalo bonke abazahamba ngalesisimiso. kuphela ukuze bangazingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. ukuthula kakube phezu kwabo. lesihawu. . 8 Ngoba ohlanyela kweyakhe inyama.AbaseGalathiya 6 7 April 2007 201 ngulowo lalowo kahlole owakhe umsebenzi. kakungabi lamuntu ongihluphayo. ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna. ngoba mina ngithwele emzimbeni wami impawu zeNkosi uJesu. uzavuna ukubhubha enyameni. ukuze bazincome enyameni yenu. yibo abalicindezela ukuthi lisokwe. Ameni. kodwa ikakhulu kwabendlu yokholo. 7 Lingakhohliswa. kodwa ohlanyela kuMoya uzavuna impilo elaphakade okuvela kuMoya. 10 Ngakho-ke njengoba silethuba. 18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu. 5 Ngoba ngulowo lalowo uzathwala owakhe umthwalo. 6 Lofundiswayo ilizwi kahlanganyele ezintweni zonke ezinhle lalowo ofundisayo. 12 Bonke abafuna ukubukeka enyameni. Isicino 11 Bonani amabala amakhulu kangaka engilibhalela ngawo ngesami isandla. njalo kungabi ngokomunye. laphezu kukaIsrayeli kaNkulunkulu. 9 Kodwa kasingadinwa yikwenza okuhle. kodwa ukudalwa kutsha.

Abase-Efesu 1 7 April 2007 203 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASE-EFESU Isibingelelo 1 1 UPawuli. esamiselwa ngaphambili njengokwesimiso sakhe owenzayo izinto zonke njengokwecebo lentando yakhe. 17 ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu. 7 esilohlengo kuye ngegazi lakhe. 8 awengezelele kithi kuyo yonke inhlakanipho lokuqonda. umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. kudumo lobukhosi bakhe. njengokufisa kwakhe okuhle. 16 kangiyekeli ukulibongela. 5 esesimisele ngaphambili ekumeni kwabantwana kuye ngoJesu Kristu. UPawuli udumisa uNkulunkulu ngenxa yokusindiswa okungoKristu 3 Ubusisiwe uNkulunkulu loYise weNkosi yethu uJesu Kristu. UPawuli ucelela ibandla ukuze lazi izibusiso ezivela ngoKristu 15 Ngenxa yalokho lami sengizwile ngokholo lwenu eNkosini uJesu lothando kubo bonke abangcwele. njengokufisa okuhle kwentando yakhe. 12 ukuze sibe ngabodumo lobukhosi bakhe. njengokwenotho yomusa wakhe. ukuthi sibe ngcwele. esathemba kuKristu kuqala. asiphe ngawo umusa koThandiweyo. labathembekileyo kuKristu Jesu: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. kubo abangcwele abaseEfesu. akumisa kuye ngokwakhe. selizwile ilizwi leqiniso. ekuphatheni kokugcwaliseka kwezikhathi. 13 eselithemba kuye lani. ngiliphatha emikhulekweni yami. osibusisileyo ngaso sonke isibusiso somoya ezintweni zezulwini kuKristu. uthethelelo lweziphambeko. ivangeli losindiso lwenu. okuthi kuye lathi sabelwa ilifa. 9 esesazisile imfihlo yentando yakhe. 14 oyisibambiso selifa lethu. 4 njengoba wasikhetha kuye ngaphambi kokusekelwa komhlaba. 11 ngitsho kuye. njalo singasoleki phambi kwakhe ethandweni. 6 kube ludumo lobukhosi bomusa wakhe. kuye selikholiwe lani laphawulwa nguMoya oNgcwele wesithembiso. ehlengweni lokuzuziweyo. zombili ezisemazulwini lezisemhlabeni. uYise . 10 ukuze. ahlanganise ndawonye izinto zonke kuKristu.

lokuthi iyini inotho yodumo lwelifa lakhe kwabangcwele. 21 ekuqongeni kwakho konke ukubusa lobukhulu lamandla lobukhosi. njalo emhlalisa ngakwesokunene sakhe endaweni zezulu. wasesihlalisa kanye laye endaweni . 20 awasebenzisa kuKristu. ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. enothile esihawini. ukuze lazi ukuthi liyini ithemba lobizo lwakhe. ngokumvusa kwabafileyo. 19 lokuthi buyini ubukhulu bamandla akhe obudlula amalawulo kithi esikholwa njengokusebenza kobuninimandla bamandla akhe. wasiphilisa kanye loKristu (ngomusa lisindisiwe) 6 njalo wasivusa kanye laye. kodwa lakwesizayo. njalo ngokwemvelo sasingabantwana bolaka. njengabanye labo. 22 wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe.wodumo. 18 amehlo engqondo yenu akhanyiswe. 5 lanxa sasifile ngeziphambeko. awomoya osebenzayo khathesi phakathi kwabantwana bokungalaleli. Usindiso luyisipho somusa kaNkulunkulu 2 2 Lina-ke walivusa elalifile ngeziphambeko langezono. 3 lathi sonke esake sahamba phakathi kwabo enkanukweni zenyama yethu. sisenza intando zenyama lezemicabango. elwazini lwakhe. lamabizo wonke abizwayo. alinike umoya wenhlakanipho lowesembulo. wamnikela ukuba yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla. 4 kodwa uNkulunkulu. 2 elalikade lihamba kuzo njengokwendlela yalumhlaba. 23 elingumzimba wakhe. kungeyisikho kulesisikhathi kuphela. njengokombusi wamandla asemkhathini. ukugcwala kwalowo ogcwalisa konke jikelele.

kodwa seliyizakhamizi zinye zabangcwele njalo lingabendlu kaNkulunkulu. ukuze kungabi khona ozincomayo. seliseduze ngegazi likaKristu. 3 ukuthi njengesambulelo wangazisa imfihlo. 19 Ngakho-ke kaliseyibo abemzini lezihambi. 8 ngoba ngomusa lisindisiwe ngokholo. 10 Ngoba singumsebenzi wakhe. 18 ngoba ngaye sobabili silokungena ngoMoya munye kuBaba. 22 elakhiwa kuye lani kanye labanye ukuba yindlu yokuhlala kaNkulunkulu kuMoya. ukuze sihambe kiyo. ukuze kuye labo ababili abadale babe ngumuntu munye omutsha. 2 uba kambe selizwile ngokuphathwa komusa kaNkulunkulu engawuphiwelwa lina. yisipho sikaNkulunkulu. enze ukuthula. njengalokhu ngabhala . uJesu Kristu uqobo eyilitshe eliyinhloko yengonsi. lowabhidliza umduli ophakathi owesehlukaniso. UPawuli umiselwe ukwembula imfihlo kaKristu 3 3 Ngenxa yalokhu mina Pawuli. 15 echithile ubutha enyameni yakhe. 21 okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe lithempeli elingcwele eNkosini. umlayo wemithetho ezimisweni. lalingabemzini kubusakhamuzi bakoIsrayeli. lalokhu kakuveli kini. 17 njalo weza watshumayela ukuthula kini elalikhatshana. esebulele ubutha ngaso1. 16 njalo enze ukuthi bobabili babuyisane loNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano. 13 Kodwa khathesi-ke kuKristu Jesu lina elalikade likhatshana. lalingelathemba. uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili. 20 lakhiwe phezu kwesisekelo sabaphostoli labaprofethi. ngaye. kuKristu Jesu sadalelwa imisebenzi emihle. UKristu wenza amaJuda labezizwe babe munye 11 Ngakho khumbulani ukuthi lina lake laba ngabezizwe enyameni. 7 ukuze abonakalise ezikhathini ezizayo inotho edlula amalawulo yomusa wakhe ngobubele kithi kuKristu Jesu. ababizwa ngokuthi ngabokungasoki ngalokhu okuthiwa yikusoka enyameni okwenziwe ngezandla. njalo lalingabezizwe kuzivumelwano zesithembiso. 14 Ngoba yena uyikuthula kwethu. isibotshwa sikaKristu Jesu ngani abezizwe. 1 16 ngaso: kumbe. 12 ukuthi ngalesosikhathi lalingelaye uKristu.204 7 April 2007 Abase-Efesu 3 zezulwini kuKristu Jesu. njalo lingelaye uNkulunkulu emhlabeni. owenza kokubili kwaba kunye. lakulabo ababeseduze. 9 kakuveli emisebenzini.

ngevangeli. lowomusa ngawuphiwa. nxa lifunda. 18 ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele. UPawuli ukhulekela ibandla ukuthi likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu 14 Ngenxa yalokhu ngiguqa ngamadolo kuYise weNkosi yethu uJesu Kristu. engimncinyane kulomncinyane wabo bonke abangcwele.ngaphambili ngamafitshane. ligxilile njalo lisekelwe ethandweni. 19 lokwazi uthando lukaKristu . 12 esilesibindi kuye lokungena ngethemba. lingazi ulwazi lwami emfihlweni kaKristu. 13 Ngakho ngiyacela ukuthi lingalahli ithemba enhluphekweni zami ngani. 8 Kimi. ngokholo lwakhe. 11 njengokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu. ukuthi kuyini ububanzi lobude lokutshona lokuphakama. 6 ukuthi abezizwe babe yizindlalifa abahlanganyeli lomzimba ofananayo labahlanganyeli besithembiso sakhe kuKristu. 4 okungalokhu. 9 lokukhanyisela bonke ukuthi buyini ubudlelwano bemfihlo ebifihliwe kusukela endulo kuNkulunkulu owadala izinto zonke ngoJesu Kristu. 17 ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu. njengokwenotho yobukhosi bakhe. njengalokhu isiyembuliwe khathesi kubaphostoli bakhe abangcwele labaprofethi ngoMoya. 5 yona engaziswanga ezizukulwaneni ezinye ebantwaneni babantu. 15 okubizwa ngaye usendo lonke olusemazulwini lolusemhlabeni. liqiniswe ngamandla ngoMoya wakhe emuntwini ongaphakathi. 16 ukuze alinike. eziludumo lwenu. 10 ukuze khathesi emibusweni lemandleni endaweni zezulu yaziswe libandla inhlakanipho kaNkulunkulu ezinhlobonhlobo. ukuthi ngitshumayele kwabezizwe ivangeli lenotho kaKristu engelakulinganiswa. 7 engenziwa ngalo isikhonzi njengokwesipho somusa kaNkulunkulu engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe.

ekwakhiweni komzimba kaKristu. oyinhloko. lakini lonke. uKristu. libekezelelane ethandweni. nguye owenyukela futhi khatshana ngaphezulu kwamazulu wonke. 8 Ngakho uthi: Ekwenyukeleni kwakhe phezulu wathumba ukuthunjwa. lunye ubhabhathizo. esilinganisweni sesimo1 sokugcwala kukaKristu. 21 kuye kakube udumo ebandleni kuKristu Jesu. 11 Yena wasenika abanye babe ngabaphostoli. ubudala. njengalokhu lani labizwa ethembeni linye lobizo lwenu. labanye babe ngabavangeli. lunye ukholo. ezizukulwaneni zonke zaphakade laphakade. njengokusebenza esilinganisweni saleso laleso isitho. 13 size sifike sonke ebunyeni bokholo. 2 15 sikhulume iqiniso: kumbe. ukuze ligcwaliswe ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. 14 ukuze singabe sisaba zinsane. labanye babe ngabalusi labafundisi. olamandla phezu kwakho konke okwenza okwedlula ngokwengezelelweyo kwesikucelayo kumbe esikunakanayo. lokubekezela.Abase-Efesu 4 7 April 2007 205 olwedlula ulwazi. 9 Lokhu-ke ukuthi: Wenyuka. 15 kodwa sikhulume iqiniso2 ethandweni sikhule kukho konke kuye. endodeni epheleleyo. Ameni. ophezu kwabo bonke langabo bonke. 12 ekuphelelisweni kwabangcwele. ngenkohliso yabantu. ngokwelekelelana kwalo 1 13 isimo: kumbe. lonke ilunga. 7 Kodwa ngulowo lalowo wethu waphiwa umusa njengokwesilinganiso sesipho sikaKristu. sithembeke. labanye babe ngabaprofethi. emsebenzini wenkonzo. 4 Munye umzimba njalo munye uMoya. kuyini ngaphandle kokuthi laye wehlela kuqala kungxenye ezingaphansi zomhlaba? 10 Owehlayo. 6 munye uNkulunkulu loYise wabo bonke. Ukwehlukana kwezipho zikaMoya lobunye bokholo 4 4 Ngakho ngiyalincenga. 3 likhuthale ukugcina ukuhlangana koMoya ngesibopho sokuthula. 16 okuvela kuye umzimba wonke. wanika abantu izipho. ezizuliswa ngamagagasi njalo ezithwalelwa le lale yiwo wonke umoya wemfundiso. lobolwazi lweNdodana kaNkulunkulu. 2 kanye lokuthobeka konke lobumnene. 5 yinye iNkosi. ngobuqili babo becebo lokuphambuka. ohlanganiswe kuhle njalo ubambene. njengamandla asebenza kithi. 20 Njalo kuye. ukuze agcwalise izinto zonke. wenza ukukhula komzimba . mina isibotshwa eNkosini. ukuthi lihambe ngokufanele ubizo elabizwa ngalo.

ekwenzeni kokungcola konke ngomhawu. ukuze kunike umusa kubo abezwayo. Isimo esidala lesimo esitsha 17 Ngakho ngitsho lokho ngifakaza eNkosini. 18 befiphaziwe engqondweni. 23 njalo lenziwe batsha emoyeni wengqondo yenu. 2 njalo lihambe ethandweni. 31 Konke ukubaba lentukuthelo lolaka lomsindo lokunyeya. ilanga kalingatshoni liselakeni lwenu. kodwa kulalokhu kakhuthale. umuntu omdala. asebenze okuhle ngezandla zakhe.ekuzakheni kwawo ethandweni. 22 ukuthi lilahle. bazinikele emanyaleni. njengalokhu uNkulunkulu laye walithethelela kuKristu. 26 Thukuthelani lingoni. 29 Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibolileyo. 20 Kodwa lina kalimfundanga ngokunjalo uKristu. 25 Ngakho lilahla amanga. 27 futhi lingamniki indawo uSathane. lithethelelane. kanye layo yonke inzondo. 32 kodwa libe mnene omunye komunye. benziwe abemzini empilweni kaNkulunkulu ngokungazi okukibo. Ukuxwayisa ngemisebenzi yobunyama. odalwe njengokukaNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni beqiniso. ukuze abe lakho ukwabela olenswelo. njengoba iqiniso likuJesu. kakususwe kini. 19 bengelamizwa. ukuthi lingabe lisahamba lanjengabanye abezizwe behamba ebuzeni bengqondo yabo. njengabantwana abathandekayo. 30 Njalo lingamdabukisi uMoya oyiNgcwele kaNkulunkulu. 21 uba-ke limzwile lafundiswa kuye. kodwa kuphela okuhle okulungele ukwakha njengokufaneleyo. ngoba siyizitho omunye komunye. 24 njalo lembathe umuntu omutsha. ukuhamba ekukhanyeni 5 5 Ngakho banini ngabalandeli bakaNkulunkulu. 28 Owebayo kangabe eseba. njengohambo lokuqala. khulumani iqiniso ngulowo lalowo lomakhelwane wakhe. ngobulukhuni benhliziyo yabo. njengalokhu uKristu laye . elaphawulwa ngaye kuze kube lusuku lohlengo. lilesihawu. owonakaliswa yizifiso zenkohliso.

kumbe ukusoma okulenhlamba. 18 Njalo lingadakwa liwayini. 17 Ngakho lingabi yizithutha. kodwa gcwaliswani nguMoya. lihlabelele njalo licule eNkosini enhliziyweni yenu. kalalifa embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. 14 ngakho uthi1: Phaphama wena oleleyo njalo uvuke kwabafileyo. 11 njalo lingahlanganyeli lemisebenzi yobunyama engelazithelo. 13 Kodwa konke okusolwayo yikukhanya kuyabonakaliswa. njengeNkosini. njengoba kufanele abangcwele. 7 Ngakho lingabi ngabahlanganyeli labo. kodwa-ke kulalokho solani. ngokunjalo labafazi kwawabo amadoda kuyo yonke into. kodwa liqedisisa okuyintando yeNkosi. kumbe olomhawu. kodwa khathesi liyikukhanya eNkosini. 16 lihlenga isikhathi. njalo uKristu uzakukhanyisela. lokukhuluma okuyize. 15 Ngakho qaphelani ukuthi lihamba njani ngonanzelelo. 21 lizehlisela ngaphansi omunye komunye ekumesabeni uNkulunkulu. 20 limbonga njalo uNkulunkulu loBaba ngakho konke ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu. kodwa kulalokhu. 12 ngoba kuthelela inhloni lokukhuluma ngezinto ezenziwa yibo ekusithekeni. kuthi. 8 Ngoba lake laba ngumnyama. ukubonga. kumbe ongcolileyo. abe ngumnikelo lomhlatshelo kuNkulunkulu ukuba luqhatshi olumnandi. ngoba konke okubonakaliswayo kuyikukhanya. zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda. ukuthi sonke isifebe. 9 ngoba isithelo sikaMoya sikubo bonke ubuhle lokulunga leqiniso. hambani njengabantwana bokukhanya.206 7 April 2007 Abase-Efesu 6 wasithanda wasezinikelela thina. okuyizinto ezingafanelanga. 3 Kodwa ubufebe lakho konke ukungcola kumbe umhawu kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu. 4 lamanyala. ngoba ngenxa yalezizinto ulaka lukaNkulunkulu luyehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. 6 Kakungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayize. okukulo umsindo. eyinhloko yebandla. 23 ngoba indoda iyinhloko yomfazi. 19 likhulumisana ngezihlabelelo langamahubo okudumisa langezingoma zomoya. njengoba uKristu laye 1 14 uthi: kumbe. ongumkhonzi wezithombe. 10 lihlolisise okuthokozisayo eNkosini. ngoba insuku zimbi. 24 Kodwa njengoba-ke ibandla lehliselwe ngaphansi kukaKristu. njalo yena unguMsindisi womzimba. . 5 Ngoba lokhu liyakwazi. kodwa njengabahlakaniphileyo. kungabi njengezithutha. Ukuphathana kwabathatheneyo 22 Bafazi.

wasezinikelela lona. 28 Ngokunjalo amadoda afanele ukuthanda abawo abafazi njengeyawo imizimba. 8 lisazi ukuthi loba yini enhle ngulowo lalowo angayenza. okunjalo . lomfazi ukuze ahloniphe indoda. Izeluleko kubantwana labazali 6 6 Bantwana. ebuqothweni benhliziyo zenu. 2 Hlonipha uyihlo lonyoko okungumlayo wokuqala olesithembiso. njengalokhu leNkosi isenza kubandla. kodwa mina ngikhuluma ngoKristu lebandla. 33 Ngalokho lonke ngokukhethekileyo lani-ke. 6 kungeyisikho njengokuthokozisa amehlo njengabathokozisa abantu. 27 ukuze alimise ibandla phambi kwakhe lilenkazimulo. 31 Ngenxa yalokhu umuntu uzatshiya uyise lonina uzanamathela kumkakhe. Othanda owakhe umfazi. lalelani amakhosi ngokwenyama. njalo uphile isikhathi eside emhlabeni. kodwa njengezisebenzi zikaKristu. njengoKristu laye walithanda ibandla. ngokwesaba langokuthuthumela. Izeluleko kuzigqili lamakhosi 5 Zisebenzi. ngulowo lalowo kathande ngokunjalo owakhe umfazi njengaye.25 Madoda. lalelani abazali benu eNkosini. okwenyama yakhe lokwamathambo akhe. njengakuKristu. kodwa ukuze libe ngcwele njalo lingelacala. 7 lisebenza ngenhliziyo enhle kungathi kuseNkosini njalo kungeyisikho kubantu. 4 Lani bobaba. kodwa uyayondla ayiphathe kuhle. 32 Inkulu le imfihlo. 3 ukuze kube kuhle kuwe. thandani abenu abafazi. ngoba lokhu kulungile. kodwa libondle emlayweni lemfundisweni yeNkosi. 26 ukuze azingcwelisele lona. lingabathukuthelisi abantwana benu. uyazithanda yena. eselihlambulule ngesihlambo samanzi ngelizwi. 30 ngoba siyizitho zomzimba wakhe. zisenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. njalo laba ababili bazakuba nyamanye. lingelachatha. kumbe umxhele kumbe okunye nje. 29 ngoba kakho owake wazonda eyakhe inyama.

15 njalo ligqokise inyawo zenu ngokulunga kwevangeli lokuthula. Ameni. lokuze kuthi lapho seliqede konke lime. 12 ngoba kasibindani legazi lenyama. loba engokhululekileyo. . loba eyisigqili.Abase-Efesu 6 7 April 2007 207 uzakwamukeliswa yiNkosi. 19 langami. eyilizwi likaNkulunkulu. bazalwane bami. labomoya ababi endaweni zezulu. 17 Njalo 1 9 liyekele: kumbe. lokuthi aduduze inhliziyo zenu. yenzani izinto ezifananayo kuzo. ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. qinani eNkosini. ukuze lazi izinto eziqondana lathi. 22 engimthuma kini ngakhona lokhu. lifakile isivikelo sesifuba sokulunga. kodwa lemibuso. esiseketaneni. inkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso. 18 ngawo wonke umkhuleko langonxuso likhuleka isikhathi sonke kuMoya. lamandla. engikwenzayo. lenkemba kaMoya. ukuze libe lamandla okugxila esukwini olubi. 2 esisemaketaneni: Gr. 11 Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. 24 Umusa kawube kubo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokungonakaliyo. uzalitshela konke uTikiko umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo eNkosini. lisazi ukuthi leyenu iNkosi isemazulwini. 20 engiyisithunywa ngalo esisemaketaneni2. liyekele1 ukuzisongela. Izikhali zamaKristu 10 Elokucina. lakulokhu lilinde ngesineke sonke langonxuso ngabangcwele bonke. 13 Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. njengoba kungifanele ukuthi ngikhulume. 14 Ngakho manini. lababusi balumhlaba wobunyama balesisikhathi. 16 phezu kwakho konke selithethe isihlangu sokholo. 23 Ukuthula kakube kubazalwane. ukuze ngiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wami ngesibindi ukuze ngazise imfihlo yevangeli. elizakuba lamandla okucitsha ngaso yonke imitshoko evuthayo yomubi. njalo ukubandlulula umuntu kakukho kuyo. linciphise. lothando kanye lokholo oluvela kuNkulunkulu uBaba leNkosini uJesu Kristu. thathani ikhowa losindiso. 9 Lani makhosi. lebuninimandleni bamandla ayo. Isicino 21 Kodwa ukuze lani lazi izinto eziqondana lami. ukuze ngikhulume ngesibindi kulo.

ngoba ngilani enhliziyweni. 9 Njalo ngikhuleka lokhu. 10 ukuze lizivume izinto ezinhle kakhulu. 6 ngithemba khona lokhu. 15 Abanye kambe batshumayela uKristu ngomona langombango. 11 ligcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingoJesu Kristu. UPawuli ubonga uNkulunkulu ngabo. 5 ngokuhlanganyela kwenu evangelini. kusukela esukwini lokuqala kuze kube khathesi. kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi. uyabakhulekela 3 Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni konke. ebukhosini lodumo lukaNkulunkulu. ukuthi uthando lwenu luvame-ke lusanda ngokwanda elwazini lekuqedisiseni konke. ukuze lihlambuluke lingasoleki kuze kube sesukwini lukaKristu. 13 zize izibopho zami kuKristu zibonakale esigodlweni sonke lakwabanye bonke. kodwa abanye kambe ngenhliziyo enhle. bengelaqiniso. 7 njengoba kulungile kimi ukuthi ngikhumbule lokhu ngani lonke. sebelesibindi esikhulu sokukhuluma ilizwi ngokungesabi. lina lonke lingabahlanganyeli bomusa wami.AbaseFiliphi 1 7 April 2007 209 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEFILIPHI Isibingelelo 1 1 UPawuli loTimothi. lokuthi ekubotshweni kwami. kanye lababonisi labadikoni: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. ukuthi owaqalisa umsebenzi omuhle kini uzawuphelelisa kuze kube sesukwini lukaJesu Kristu. lekuvikeleni lekuqiniseleni ivangeli. 8 Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami. bazalwane. 4 ngezikhathi zonke kuwo wonke umkhuleko wami ngani lonke ngenza umkhuleko ngentokozo. inceku zikaJesu Kristu. ukuthi izinto ezangehlelayo zenza kakhulu ukuqhutshelwa phambili kwevangeli. UPawuli ulandisa ngokuhlala kwakhe eyisibotshwa eRoma 12 Kodwa ngithanda ukuthi lazi. 14 labazalwane abanengi eNkosini. beqiniswe ngezibopho zami. . wokuthi ngililangatha kangakanani lonke emibilini kaJesu Kristu. 16 laba batshumayela uKristu ngokuphikisana.

kodwa ngesibindi sonke. ekuqhubekeni kwenu lentokozweni yokholo. njengesikhathi sonke. yebo ngizathokoza futhi. ngobukhona bami kini futhi. ngilesifiso sokusuka lokuba loKristu. njalo ngihlale lani lonke. 26 ukuze ukuzincoma kwenu ngami kwengezwe kuKristu Jesu kimi. ngengqondonye lilwela ukholo lwevangeli ndawonye. lengizakukhetha kangikwazi. . 24 kodwa ukuhlala enyameni kuyasweleka kakhulu ngenxa yenu. langokwelekelela kukaMoya kaJesu Kristu. besazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli. kuze kuthi. 19 Ngoba ngiyazi ukuthi lokhu kuzaphendukela kimi esindisweni ngomkhuleko wenu. okungcono kakhulukazi. 28 njalo lingethuswa ngalutho ngabaphikisayo. 23 Ngoba ngiminyezelwe ngokubili. loba ngempilo. kumbe eqinisweni. ukuthi kangiyikuyangiswa ngalutho. lokufa yinzuzo. 20 njengokulindela okukhulu lethemba lami. ngizwe indaba zenu. kumbe ngokufa. 18 Kuyini pho? Loba kunjalo kuyo yonke indlela. UPawuli ubalaya ukuze bahambe ngokwevangeli 27 Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu. 17 kodwa labo ngothando. 22 Kodwa uba ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi. 25 Lalokhu ngithemba ngiyazi ukuthi ngizakuba khona. 21 Ngoba kimi ukuphila kunguKristu. loba ngingekho. loba ngifika ngilibona. lakhathesi uKristu uzadunyiswa emzimbeni wami. loba ekuzenziseni. zokuthi limi emoyeni munye.bekhumbula ukuthi baletha ukuhlupheka ekubotshweni kwami. kulokhu-ke ngiyathokoza. uKristu uyatshunyayelwa.

ethatha isimo senceku. elikhanya phakathi kwaso njengokukhanya . uba kukhona ukuhlanganyela kukaMoya. bathandiweyo bami. 29 ngoba lanikwa ngesihle esikhundleni sikaKristu.210 7 April 2007 AbaseFiliphi 2 okuyisibonakaliso kibo sokubhubha. 8 njalo eficwe elesimo njengomuntu. 11 lenlimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi. 15 ukuze lingasoleki libe msulwa. 3 lingenzi lutho ngokubangisana kumbe ngokuziqhenya. kodwa ngokuthobeka liphakamise omunye komunye ngcono kulani. 2 gcwalisani intokozo yami. yebo ekufeni esiphambanweni. kodwa ngulowo lalowo lokwabanye. phelelisani usindiso lwenu ngokwesaba langokuthuthumela. kungeyisikho ukukholwa kuye kuphela. njengalokho lilalela ngezikhathi zonke. kube ludumo kuNkulunkulu uYise. njalo enziwe esimeni sabantu. elabezulwini. 5 Ngoba kawube kini lowomqondo owawukhona lakuKristu Jesu. uba kukhona imihelo lesihawu. 9 Ngakho laye uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. 7 kodwa wazidela. abantwana bakaNkulunkulu abangelasici phakathi kwesizukulwana esigobileyo lesiphambeneyo. Ukuzithoba kukaKristu lokuphakanyiswa kwakhe 2 2 Ngakho uba kukhona inkuthazo kuKristu. Ukupheleliswa komsebenzi wosindiso 12 Ngakho. lelikuzwa kimi khathesi. 6 owathi esesimeni sikaNkulunkulu. kanakananga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu. wamnika ibizo eliphezu kwalo lonke ibizo. kodwa khathesi ikakhulukazi ngingekho. 14 Yenzani zonke izinto kungelakusola lokuphikisana. 30 lilokulwa okufananayo njengalokho elakubona kimi. kodwa kini sosindiso. libe lothando olufananayo. lelabemhlabeni. wazithoba. lelabangaphansi komhlaba. njalo lokhu kuvela kuNkulunkulu. uba kukhona induduzo yothando. ukuze libe ngqondonye. 13 ngoba kunguNkulunkulu osebenza kini kokubili ukuthanda lokwenza njengentando yakhe enhle. lokuqonda kunye. kungenjengebukhoneni bami kuphela. 4 ngulowo lalowo angakhathaleli okwakhe. libe lenhliziyonye. kodwa lokumhluphekela. 10 ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqe. waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni.

nxa sengibonisisile okuqondene lami. 29 Mamukeleni-ke eNkosini ngentokozo yonke. umzalwane lesisebenzi lolibutho kanye lami. ukuze lami ngithokoze ngokwazi indaba zenu. kodwa isithunywa senu. kungeyisikho okukaKristu Jesu. ozananzelela indaba zenu ngobuqotho. 26 njengoba wayelilangatha lonke. edela impilo. 28 Ngakho ngitshisekela kakhulu ukumthuma. 27 ngoba njalo wagula waphosukufa. ukuthi njengomntwana kuyise. ukuthi lami ngizakuza kini masinyane. 24 kodwa ngiyathemba eNkosini. njalo kangitshikatshikelanga ize. ukuze ngingabi losizi phezu kosizi. 16 libonakalise ilizwi lempilo. 25 Kodwa ngibone kufanele ukuthi ngithume kini uEpafrodithu. . 21 ngoba bonke bazidingela okwabo. losizi lwami lunciphe. abanjalo-ke libahloniphe. ngiyathokoza njalo ngithokoza kanye lani lonke. nxa limbona. 23 Ngiyathemba-ke ukuhle ngimthume yena. lesisebenzi sokuswela kwami. 18 ngenxa yalokho-ke thokozani lani njalo lithokoze kanye lami. 22 Kodwa liyazi ukuqinisa kwakhe. 17 Yebo. 30 ngoba ngenxa yomsebenzi kaKristu waphose wafa.emhlabeni. ekuzincomeni kwami esukwini lukaKristu. ngoba lezwa ukuthi wayegula. ukuze kuthi. UPawuli uzathuma uTimothi loEpafrodithu 19 Ngiyathemba-ke eNkosini uJesu ukuthuma uTimothi kini masinyane. kodwa uNkulunkulu wamhawukela. uba lami ngithululwa njengomnikelo wokunathwa phezu komhlatshelo lenkonzo yokholo lwenu. njalo ekhathazekile kakhulu. ukuze aphelelise okusileleyo komsebenzi wenu kimi. lithokoze futhi. 20 Ngoba kangilaye olengqondo enjengeyakhe. njalo kungeyisuye yena yedwa. usebenzile lami evangelini. ukuthi kangigijimelanga ize. kodwa lami.

thokozani eNkosini. lokuhlanganyela kwenhlupheko zakhe. 14 ngigijimela umudwa ngokunxwanela. kodwa lokho okungokholo lukaKristu. kodwa kunye engikwenzayo. kasihambeni ngesimiso esifananayo. ngingelakho okwami ukulunga okuvela emlayweni. ukuthi futhi ngingakubambisisa lokho engabanjisiselwa khona nguKristu Jesu. lalokhu uNkulunkulu uzalembulela khona. njalo uba licabanga ulutho olwehlukeneyo. 16 kodwa kulokhu esesifike kukho. emvuzweni wobizo lwaphezulu lukaNkulunkulu kuKristu Jesu. kodwa lina kuyalivikela. ngokomlayo umFarisi. bazalwane bami. 9 njalo ngificwe kuye. ngikhohlwa okungemuva. lixwaye izisebenzi ezimbi. ngenziwe ngimfuze ekufeni kwakhe. siziqhenya kuKristu Jesu. 11 uba kungenzeka ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. 15 Ngakho ngobunengi bethu esesiphelele. sikhumbule intonye. umHeberu wamaHeberu. esikhonza uNkulunkulu ngoMoya. kumbe ukuthi sengiphelelisiwe. owesizwe sakoBenjamini. okungenxa yakhe ngilahlekelwe yikho konke. futhi ngikubala konke njengencithakalo ngenxa yobuhlekazi bolwazi lukaKristu Jesu iNkosi yami. ukuze ngizuze uKristu. ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokholo. 13 Bazalwane. Ukulunga okukuKristu kuyinzuzo 7 Kodwa izinto ezaziyinzuzo kimi.AbaseFiliphi 3 7 April 2007 211 UPawuli ubaxwayisa ngokulunga okungokwabantu 3 3 Elokucina. Ukulibhalela izinto ezifananayo. mina kangibali ukuthi mina uqobo sengikubambisisile. 10 ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhe. mina kakhulu. njalo esingathembeli enyameni. uba omunye ecabanga ukuthemba enyameni. . njalo ngakuthatha njengemfucuza. mina kakungidinisi. ngingowohlanga lukaIsrayeli. 8 Yebo isibili. 3 ngoba thina singabokusoka. lixwaye ukusika. 5 ngasokwa ngosuku lwesificaminwembili. 4 lanxa mina ngilethemba futhi enyameni. 2 Xwayani izinja. 6 ngokukhuthala ngazingela ibandla. ngokulunga okusemlayweni ngingasoleki. kodwa ngiyakuxotsha. ngizelulela kokungaphambili. 12 Kangitsho ukuthi sengikubambile. kasikhumbule lokhu. lezo ngazibala njengencithakalo ngenxa kaKristu.

abasebenza kakhulu kanye lami evangelini. kuzalondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu. njalo ngiyamncenga uSintike. 3 Ngiyakucela-ke lawe. konke okuhle. okudlula ukuqedisisa konke. 18 Ngoba abanengi bahamba. 4 Thokozani eNkosini njalonjalo. njengokusebenza elamandla ngitsho okwehlisela ngaphansi kwakhe zonke izinto. bazalwane. bazalwane. abankulunkulu wabo uyisisu. intokozo lomqhele wami. njengoba lilathi njengesibonelo. UPawuli ubeluleka ngokuqina langokuzwana ekholweni 4 4 Ngakho.UPawuli ubeluleka ngokumlandela 17 Banini ngabahlanganyeli abangabalingiseli bami. konke okulodumo oluhle. ukuthi babe lomqondo munye eNkosini. konke okuhloniphekayo. konke okuliqiniso. 7 lokuthula kukaNkulunkulu. lodumo lwabo lusehlazweni labo. INkosi iseduze. konke okuhlambulukileyo. siza labo abesifazana. bazalwane bami abathandekayo labalangathwayo. lakhathesi ngitsho ngezinyembezi ngithi. 5 Ukubekezela kwenu kakwaziwe yibo bonke abantu. 21 ozaphendula umzimba wethu wobuphansi. kanye loKlementi. konke okulungileyo. kodwa ezintweni zonke. bathandekayo. lezinye izisebenzi kanye lami. 2 Ngiyamncenga uYuwodiya. mnakwethu oqotho. 20 Ngoba ikithi lisemazulwini. njalo baqaphelisiseni abahamba ngokunjalo. bayizitha zesiphambano sikaKristu. bacabanga izinto zomhlaba. ukuze ufanane lomzimba wakhe wenkazimulo. uba kukhona okuhle njalo . ngiyaphinda ngithi: Thokozani. iNkosi uJesu Kristu. lalapho esilindele ukuthi uMsindisi avele khona. 19 abakuphela kwabo kuyikubhujiswa. 6 Lingakhathazeki ngalutho. amabizo azo asencwadini yempilo. 8 Elokucina. manini liqine ngokunjalo eNkosini. izicelo zenu kazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko langonxuso kanye lokubonga. engalitshela kanengi ngabo.

11 Kakusikho ukuthi ngitsho mayelana lenswelo. futhi ngiyakwazi ukuba lokunengi kakhulu. 19 Kodwa uNkulunkulu wami uzagcwalisa yonke inswelo yenu njengokwenotho yakhe ebukhosini. kukho konke lezintweni zonke sengifundisiwe futhi ukusutha lokulamba. ngaphandle kwenu lodwa. uqhatshi olumnandi. ngoba mina sengifundile ukuthi ngeneliswe ezintweni engikuzo. kodwa ikakhulu labo abendlu kaKesari. beFiliphi. kwakungekho bandla lelilodwa elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwemukela. Isicino 21 Bingelelani wonke ongcwele okuKristu Jesu. . ukuthi khathesi selize lavuselela ukunginanzelela. 15 Liyazi futhi lani. 14 Kodwa lenze kuhle ngokuhlanganyela ekuhluphekeni kwami. 22 Bonke abangcwele bayalibingelela. 20 Akube-ke kuNkulunkulu loBaba wethu udumo kuze kube nini lanini. kuKristu Jesu.212 7 April 2007 AbaseFiliphi 4 uba kukhona okudumisekayo. othabisayo kuNkulunkulu. 9 lelakufundayo njalo lakwemukela futhi lakuzwa laselikubona kimi. 16 ngoba laseThesalonika lathumela ekusweleni kwami kanye njalo laphinda. kodwa ngidinga isithelo esengeza isikhwama senu. 17 Kungesikuthi ngidinga isipho. 18 Kodwa ngamukele konke njalo ngengezelelwe. kodwa laswela ithuba. 13 Ngingakwenza konke ngoKristu engiqinisa. ngengikwamukele kuEpafrodithu izinto ezivela kini. ngigcwele. UPawuli ubonga isipho abasithumezela kuye eRoma 10 Kodwa ngiyathokoza kakhulu eNkosini. 12 Ngiyakwazi konke ukuthotshiswa. umnikelo owemukelekayo. ebelinanzelela kambe. 23 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni. zenzeni lezizinto. Abazalwane abalami bayalibingelela. Ameni. nakanani ngakho lokhu. ekusukeni kwami eMakedoniya. ukuthi ekuqaleni kwevangeli. lokuba lokunengi kakhulu lokuswela. loNkulunkulu wokuthula uzakuba lani.

oyisikhonzi esithembekileyo sikaKristu ngani. loTimothi umzalwane. sikhuleka ngani njalonjalo. elezwa ngalo ngaphambili ngelizwi leqiniso levangeli. UPawuli uyabakhulekela 9 Ngakho lathi. UPawuli ubonga ukholo lothando lwabeKolose 3 Siyambonga uNkulunkulu. 4 sesizwile ngokholo lwenu kuKristu Jesu. lenjabulo. kusukela ngosuku esezwa ngalo. 2 kibo abangcwele labazalwane abathembekileyo kuKristu abaseKolose: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. langothando olukwabangcwele bonke. 13 owasikhulula emandleni obunyama. 12 sibonge uBaba owasenza safanela ekuhlanganyeleni kwelifa labangcwele ekukhanyeni. 10 ukuze lihambe ngokufanele iNkosi kukho konke okuthokozisayo. kasiyekeli ukulikhulekela. 7 njengalokhu lani lakufundiswa nguEpafra othandekayo wethu inceku kanye lathi. 6 eselifikile kini. njengalokhu lemhlabeni wonke. wasesisa embusweni weNdodana yothando lwakhe. ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. ekubekezeleni konke lesineke. njalo lithela izithelo. 11 liqiniswe ngamandla wonke njengokwamandla obukhosi bakhe. 14 okukuyo silohlengo ngegazi layo. lokucela ukuthi ligcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe ngenhlakanipho yonke lokuqedisisa okungomoya.AbaseKolose 1 7 April 2007 213 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASEKOLOSE Isibingelelo 1 1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. 8 ositshele futhi ngothando lwenu kuMoya. njengoba kunjalo laphakathi kwenu. kusukela ngosuku elezwa laseliwazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. uthethelelo lwezono. 5 ngethemba elibekelwe lona emazulwini. izibulo lesidalwa sonke. lithela izithelo kuwo wonke umsebenzi olungileyo njalo likhule elwazini lukaNkulunkulu. 16 ngoba . Ubuntu lomsebenzi kaKristu 15 Engumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwayo.

Ukuhlanganyela kukaPawuli emsebenzini kaKristu 24 Othokozayo khathesi ekulihluphekeleni kwami. loba imibuso. ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke. njengokwesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona maqondana lani. eyikuqala. okubonwayo lokungabonwayo. lezinto zonke zimi ndawonye ngayo. kodwa . kodwa khathesi-ke usebuyisene lani 22 emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuthi alimise phambi kwakhe lingcwele njalo lingelacala njalo lingasoleki. ngayo. loba izihlalo zobukhosi. 21 Lani elalikade lenziwe abemzini lezitha ngengqondo emisebenzini emibi. loba yizinto ezisemhlabeni loba ezisemazulwini. 18 Njalo yona yinhloko yomzimba. 19 ngoba kwamthokozisa uBaba ukuthi ukugcwala konke kuhlale kiyo. olibandla. elatshunyayelwa kuso sonke isidalwa esingaphansi kwezulu. engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli. izibulo kwabafileyo. esenze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. lingasuswa ethembeni levangeli elalizwayo. loba iziphathamandla. 20 njalo ngayo enze izinto zonke zibuyisane laye oqobo. 23 uba-ke lihlala ekholweni lisekelwe liqinile. 26 imfihlo ebifihliwe kusukela ezikhathini zendulo njalo kusukela kuzizukulwana. 17 yona-ke ingaphambi kwakho konke. olibandla. 25 mina engenziwa isikhonzi salo. njalo okusileleyo kwenhlupheko zikaKristu ngiyakugcwalisa enyameni yami esikhundleni somzimba wakhe.kuyo konke kwadalwa. ukugcwalisa ilizwi likaNkulunkulu. loba amandla. okusemazulwini lokusemhlabeni.

13 Lani lifile eziphambekweni langokungasoki kwenyama yenu. lengeze kulo ekubongeni. lekaKristu. ulenze laphila kanye laye. okusebenza kimi ngamandla. 29 engikutshikatshikelayo lami. njalo ngobunengi balabo abangabonanga ubuso bami enyameni. lenothweni yonke yokuqinisekiswa okupheleleyo kokuqedisisa. 10 njalo liphelelisiwe kuye. 8 Nanzelelani hlezi kube khona olithumbayo ngolwazi lwenhlakanipho langenkohliso eyize. 12 lingcwatshwe kanye laye ebhabhathizweni. Ngoba ngithanda ukuthi lazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa engilakho ngani labaseLawodikeya. elwazini lwemfihlo kaNkulunkulu. ngokuyibethela esiphambanweni. 14 esesule incwadi yezimiso emelana lathi. ngithokoza ngibona ukuhlela kwenu. 5 Ngoba lanxa ngingekho ngenyama. ithemba lenkazimulo. . wayisusa phakathi. 28 esimtshumayelayo thina. njengokomkhuba wabantu. 9 ngoba kuhlala kuye ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngomzimba. ukuze kungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayengayo. 2 ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe. wabaveza obala. owamvusa kwabafileyo. njengokwemfundiso zakuqala zomhlaba. 27 kubo uNkulunkulu wathanda ukubazisa ukuthi iyini inotho yobukhosi balimfihlo phakathi kwabezizwe. 4 Ngitsho lokhu-ke. sixwayisa wonke umuntu. elavuswa lani kanye laye kulo ngokholo lokusebenza kukaNkulunkulu.214 7 April 2007 AbaseKolose 2 2 2 khathesi-ke ibonakaliswe kwabangcwele bakhe. ngokuhlubula umzimba wezono zenyama. kanti ngilani ngomoya. 11 elasokelwa kuye lani ngokusoka okungenziwanga ngezandla. ngisilwa njengokusebenza kwakhe. njalo kungenjengokukaKristu. enguKristu phakathi kwenu. oyinhloko yakho konke ukubusa lamandla. ekusokeni kukaKristu. behlanganiswe ethandweni. hambani kuye. 7 ligxilile lakhiwe kuye. Ukuhlala kuKristu 6 Ngakho njengalokho limamukele uKristu Jesu iNkosi. 15 ebahlubule ababusi lamandla. lokuqina kokholo lwenu kuKristu. njengokufundiswa kwenu. eselithethelele zonke iziphambeko. lekaBaba. 3 okufihlwe kuye izinto zonke eziligugu zenhlakanipho lezolwazi. ukuze silethe wonke umuntu ephelele kuKristu Jesu. sifundisa wonke umuntu ngayo yonke inhlakanipho. njalo liqiniswe ekholweni. ephambene lathi. wathakazelela ukubanqoba ngaso.

kungeyisikho ngezinto ezisemhlabeni. 21 (ungabambi. 20 Ngakho uba lafa kanye loKristu. dingani okwaphezulu. ukungcola. 7 elake lahamba kuzo lani. engena ezintweni angazibonanga. ungathinti. oyikukhonza izithombe. Ukuxwayisa ngemfundiso zamanga 18 Kakungabi lamuntu olemuka umvuzo wenu ngobuqili ethanda ukuzenza othobekileyo lokukhonza izingilosi. libophekeleni ngemikhuba ngokungathi liphila elizweni. lapho lalihlezi phakathi kwazo. ukuphinga. lapho akhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. lomhawu. 17 eziyisithunzi sezinto ezizayo. 19 njalo engabambi inhloko. unganambithi. kodwa umzimba ngokaKristu. emfundisweni zakuqala zomhlaba. . 22 ezizaphela zonke ngokusetshenziswa) njengokwemilayo lezimfundiso zabantu? 23 Ezilesimo senhlakanipho ekukhonzeni kokuzenzela lekuzithobeni lekuphatheni nzima umzimba. ngamalunga lemisipha wondliwa njalo uhlanganiswa ngayo. 5 Ngakho bulalani amalunga enu asemhlabeni. Ukunakana ngokwaphezulu lokubulala inkanuko zemhlabeni 3 3 Ngakho uba livuswe loKristu. 4 Nxa ebonakaliswa uKristu. ukufisa okubi. ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yenyama yakhe.16 Ngakho kakungabi khona olilahla ekudleni kumbe ekunatheni. 3 Ngoba selifile. ngalesosikhathi lani lizabonakaliswa laye enkazimulweni. inkanuko ezimbi. kakusizi lutho ukumelana lokusuthisa inyama. oyimpilo yethu. umzimba wonke. ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. 8 Kodwa khathesi-ke khuphani lani konke lokhu. lempilo yenu ifihlwe loKristu kuNkulunkulu. 2 Nakanani ngezinto eziphezulu. loba endabeni yomkhosi loba yokuthwasa kwenyanga kumbe yamasabatha. 6 okwehla ngazo ulaka lukaNkulunkulu phezu kwabantwana bokungalaleli.

ukuze bangadani. lamahubo odumo. abangcwele labathandekayo. zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda. njengoba loKristu walithethelela. 17 Njalo konke loba yini eliyenzayo. ukukhuluma amanyala emlonyeni wenu. ngezihlabelelo. 4 4 Makhosi. lingabi lolunya kibo. lingabathukuthelisi abantwana benu. ngoba lokhu kuyayithokozisa iNkosi.AbaseKolose 4 7 April 2007 215 ulaka. ubumnene. lalelani ezintweni zonke labo abangamakhosi njengokwenyama. umSikethiya. ukubekezela. 13 libekezelelane. . okhululekileyo. imihelo yesihawu. 11 okungekho umGriki lomJuda. kungeyisikho ngokubamba amehlo njengabathokozisa abantu. 9 lingaqambelani amanga. 14 phezu kwakho konke-ke yembathani uthando. lalelani abazali ezintweni zonke. oluyisibopho sokuphelela. lifundisane lilayane. owenziwa kutsha elwazini njengomfanekiso walowo owamdalayo. isigqili. njengokufanele eNkosini. owezizweni. 12 Ngakho yembathani. njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu. 24 lisazi ukuthi eNkosini lizakwemukela umvuzo welifa. lengoma zomoya. ukuzithoba. selikwazi ukuthi lani lileNkosi emazulwini. yenzeni ngenhliziyo. 22 Zisebenzi. inzondo. kodwa ngobuqotho benhliziyo. thandani omkenu. 21 Bobaba. ububele. elibizelwa kukho lani emzimbeni munye. ngoba likhonza iNkosi uKristu. lokhu selimhlubule umuntu omdala lezenzo zakhe. konke kwenzeni ebizweni leNkosi uJesu. 19 Madoda. inhlamba. elizwini loba esenzweni. libonge uNkulunkulu loBaba ngaye. Ukuphathana kwabomuzi 18 Bafazi. lithethelelane uba umuntu elensolo komunye. 15 Lokuthula kukaNkulunkulu kakubuse enhliziyweni zenu. kodwa uKristu uyikho konke lakukho konke. ukuthukuthela. 20 Bantwana. 16 Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokwenotho enhlakanipheni yonke. njalo kakukho ukubandlulula umuntu. futhi wobani ngababongayo. ukusoka lokungasoki. njalo kungeyisikho ebantwini. lihlabelela lilomusa enhliziyweni zenu eNkosini. 23 njalo yonke loba yini eliyenzayo. 10 njalo selembethe omutsha. njengeNkosini. 25 Kodwa owenza okubi uzazamukelela okubi akwenzileyo. ngokunjalo lani. lisesaba uNkulunkulu. nikani izisebenzi okulungileyo lokulingeneyo.

ababayinduduzo kimi. Isicino 7 Konke okumaqondana lami uzalitshela uTikiko. njalo ukuthi lani liyifunde leyo evela eLawodikeya. lebandla elisemzini wakhe. njengalokhu ngifanele ukukhuluma. elilwela emikhulekweni ngezikhathi zonke. inceku kaKristu. Khumbulani izibopho zami. laba bodwa yizisebenzi kanye lami embusweni kaNkulunkulu. owabokusoka. 10 Uyalibingelela uAristako oyisibotshwa kanye lami. linambitheke ngetswayi. loNimfa. 4 ukuze ngiyibonakalise. 6 Ilizwi lenu kalihlale emuseni. 5 Hambani ngenhlakanipho mayelana labangaphandle. ukukhuluma imfihlo kaKristu. owakini. lihlenga isikhathi. engibotshwe lami ngenxa yayo. loMarko umzawakhe kaBarnabasi. Ameni. 11 loJesu othiwa nguJustusi. bonani ukuthi ifundwe lebandleni labeLawodikeya. 17 Limtshele njalo uArkipho lithi: Qaphela inkonzo oyamukele eNkosini. Ukubingelela kwabazalwane. uba efika kini. umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo lesisebenzi kanye lathi eNkosini. ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango welizwi. ukuze lime liphelele ligcwaliswe entandweni yonke kaNkulunkulu. . Bazalazisa konke okulapha.2 Khuthalani emkhulekweni. lilinde kuwo ngokubonga. 14 Uyalibingelela uLuka umelaphi othandekayo. mamukeleni. 13 Ngoba ngiyafakaza kuye ukuthi uyalitshisekela kakhulu labaseLawodikeya labaseHiyerapoli. loDema. ukuze azi indaba zenu lokuthi aduduze inhliziyo zenu. 15 Bingelelani abazalwane abaseLawodikeya. elemukela imilayo ngaye. Umusa kawube lani. ukuze uyiphelelise. 9 kanye loOnesimo umzalwane othembekileyo lothandekayo. 12 Uyalibingelela uEpafra owakini. 3 likhuleke ngesikhathi esifananayo ngathi futhi. 16 Njalo nxa isifundiwe lincwadi phakathi kwenu. 18 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli. ukuze lazi ukuthi kulifanele njani ukuphendula ngulowo lalowo. 8 engimthume kini kukho lokhu.

4 sisazi. Uyabonga ngokholo lwabo 1 1 UPawuli loSilivanu loTimothi. leNkosini uJesu Kristu: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu. lomsebenzi onzima wothando. eFiliphi. kodwa futhi ngamandla. 3 sikhumbula ngokungaphezi isenzo senu sokholo. 2 Sibonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngani lonke. selilamukele ilizwi ekuhluphekeni okukhulu lentokozo kaMoya oNgcwele.1 AbaseThesalonika 1 7 April 2007 217 INCWADI YOKUQALA KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASETHESALONIKA UPawuli uyababingelela. leNkosini uJesu Kristu. kungeyisikho eMakedoniya leAkaya kuphela. 10 lilindele iNdodana yakhe ivela emazulwini. phambi kukaNkulunkulu loBaba wethu. ngakho kwakungasadingeki ukuthi sikhulume ulutho. saba lesibindi kuNkulunkulu wethu sokukhuluma kini ivangeli likaNkulunkulu phakathi kokulwa okukhulu. bazalwane abathandiweyo nguNkulunkulu. njengoba lisazi ukuthi sasinjani phakathi kwenu ngenxa yenu. 9 Ngoba bona uqobo lwabo balandisa ngathi ukuthi saba lokungena okunjani kini. kodwa ukholo lwenu kuNkulunkulu lwaphumela lakuyo yonke indawo. 3 Ngoba inkuthazo yethu yayingayisiyo yokuduha . ayivusa kwabafileyo. 7 laze laba yizibonelo kubo bonke abakholwayo eMakedoniya leAkaya. 5 ngoba ivangeli lethu kalifikanga kini ngelizwi kuphela. ukuthi likhonze uNkulunkulu ophilayo loweqiniso. siliphatha emikhulekweni yethu. ukukhethwa kwenu. 8 Ngoba kini kwezwakala ilizwi leNkosi. uJesu osihlangula elakeni oluzayo. lokuqina kwethemba eNkosini yethu uJesu Kristu. 2 kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubi. kubandla labeThesalonika kuNkulunkulu uBaba. UPawuli ubakhumbuza ngomsebenzi wakhe phakathi kwabo 2 2 Ngoba liyazi lina. 6 Lani laba ngabalingisi bethu labeNkosi. njengoba lisazi. bazalwane. langoMoya oNgcwele. ukuthi kakubanga yize. lokuthi laphendukela njani kuNkulunkulu livela ezithombeni. ukungena kwethu kini. langokuqiniswa okukhulu.

ukutshikatshika lokulwisa kwethu. futhi kungeyisikho ngokufihla ubuhwaba. ngoba laselingabathandekayo kithi. futhi olungaveli kini njalo kwabanye. 8 Njengoba besilithanda kangaka.njalo ingaveli ekungcoleni. kungenjengokuthokozisa abantu. loNkulunkulu. 15 abulala leNkosi uJesu . 4 kodwa njengoba sivunywe nguNkulunkulu ukuthi siphathiswe ivangeli. 7 kodwa saba mnene phakathi kwenu njengomdlezane esondla abakhe abantwana. sikhuluma ngokunjalo. njalo ingengobugqili. 14 Ngoba lina. ukuthi sasingcwele njani njalo silungile futhi singasoleki kini elikholwayo. njengoba lawo kumaJuda. 11 njengoba-ke lisazi ukuthi ngulowo lalowo wenu. 5 Ngoba kasizange size ngamazwi ayengayo. bazalwane. 10 Lina lingabafakazi. kodwa lempilo yethu uqobo. 6 singadingi udumo ebantwini. laba ngabalingiseli bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya kuKristu Jesu. osebenza lakini elikholwayo. lemukela kungeyisilo ilizwi labantu. ukuthi kuthe lapho selamukele ilizwi likaNkulunkulu elalizwa kithi. sathokoza ukulinika kungeyisilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela. ngoba ubusuku lemini sisebenza ukuze singabi ngumthwalo lakomunye wenu. loba sasingaba ngumthwalo njengabaphostoli bakaKristu. silitshumayeza ivangeli likaNkulunkulu. kodwa uNkulunkulu ohlola inhliziyo zethu. uNkulunkulu ungumfakazi. njengoba lisazi. salikhuthaza njani saliduduza safakaza 12 ukuthi lihambe ngokufanele uNkulunkulu olibizela embusweni lebukhosini bakhe. UPawuli ulandisa ngenhlupheko zabo 13 Ngenxa yalokhu njalo thina kasiyekeli ukumbonga uNkulunkulu. kodwa linjengeqiniso ilizwi likaNkulunkulu. 9 Ngoba liyakhumbula. njengoyise kwabakhe abantwana. ngoba lani lahlupheka lezizinto kwabesizwe sakini uqobo. bazalwane.

16 esivimbela ukutshumayeza abezizwe ukuze basindiswe. hlezi mhlawumbe umlingi ulilingile. lokuthi umtshikatshika wethu ube yize. ngentokozo yonke esithokoza ngayo ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu? 10 Ebusuku lemini siyakhuleka kakhulu sidlulisa amalawulo ukuze sibone ubuso benu. kumbe umqhele wokuzincoma? Angithi yini futhi. njengoba futhi kwenzeka. kungeyisikho ngenhliziyo. ikakhulu mina Pawuli.218 7 April 2007 1 AbaseThesalonika 3 labaprofethi bawo uqobo. 18 ngakho besifisa ukufika kini. siphelelise-ke okusileleyo kokholo lwenu. 19 ngoba liyini ithemba lethu. 4 Ngoba lathi siselani. ukuze aliqinise lokuthi alikhuthaze ngokholo lwenu. ngoba liyazi lina ukuthi simiselwe lokhu. sazama kakhulukazi ukuthi sibone ubuso benu ngokulangatha okukhulu. 9 Ngoba sibongobani esingenanisa kuNkulunkulu ngani. UPawuli uyathokoza. kodwa ulaka selwehlele phezu kwawo kuze kube sekupheleni. ngani. lani liyakwazi. lokuthi lihlala lilomkhumbulo omuhle ngathi. kodwa uSathane wasivimbela. ukuze agcwalise izono zawo njalonjalo. kumbe intokozo. . Uthando lukaPawuli kwabeThesalonika 17 Kodwa thina. 5 Ngenxa yalokhu futhi ngingaselakubekezela. ngobuso. njalo kawamthokozisi uNkulunkulu. lifisa kakhulu ukusibona. usibikele indaba ezinhle zokholo lothando lwenu. uyabakhulekela 6 Kodwa khathesi uTimothi usefikile kithi evela kini. lakanye lokuphinda. bazalwane. sathi kuhle ukuthi sitshiywe sodwa eAtene. UPawuli wathuma uTimothi kubo 3 3 Kwathi-ke singaselakubekezela. lamelana labantu bonke. phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu ekufikeni kwayo? 20 Ngoba lina liludumo lentokozo yethu. ngathumela ukuthi ngazi ukholo lwenu. salitshela ngaphambili ukuthi sesizahlupheka. 8 ngoba khathesi siyaphila. bazalwane. 7 ngenxa yalokhu saduduzeka. uba lina limi liqinile eNkosini. 3 ukuze kunganyikinywa lamunye kulezizinhlupheko. lokhu sehlukaniswe lani okwesikhatshana. asizingela lathi. njengoba-ke lathi lina. kukho konke ukuhlupheka losizi lwethu ngokholo lwenu. 2 sasesithuma uTimothi umzalwane wethu lesikhonzi sikaNkulunkulu lesisebenzi kanye lathi evangelini likaKristu.

ukuthi lizithinte ekuphingeni. 11 njalo likhuthalele ukuba lokuthula lokwenza okwenu. njengabezizwe-ke labo abangamaziyo uNkulunkulu. phambi kukaNkulunkulu lakuBaba wethu. 12 ukuze lihambe ngokuhlonitshwa ngabangaphandle. lokusebenza ngezenu izandla. 13 ukuze iqinise inhliziyo zenu zingasoleki ebungcweleni. ukuthi lengeze kakhulu. Kodwa siyalikhuthaza. bazalwane. njengoba lathi salitshela ngaphambili safakaza. 4 ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina esakhe isitsha ekungcweliseni lekuhlonipheni. 8 Ngakho lowo odelelayo. kodwa uNkulunkulu owasinika futhi uMoya wakhe oyiNgcwele. leNkosi yethu uJesu Kristu angaqondisa indlela yethu kini. ukungcweliswa kwenu. kodwa ebungcweleni. 7 Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni. 10 ngoba lani lenza lokhu kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. . ukuze lengezelele kukho kakhulu. ngoba iNkosi ingumphindiseli ngazo zonke lezizinto. 2 Ngoba liyazi ukuthi milayo bani esalinika yona ngeNkosi uJesu. lingasweli lutho. ngoba lina uqobo lifundisiwe nguNkulunkulu ukuthi lithandane.11 Njalo kungathi uNkulunkulu uqobo loBaba wethu. 12 njalo kungathi iNkosi ingalandisa njalo ilenze lengezeleleke ethandweni omunye komunye lakubo bonke. njengalokhu lakwemukela kithi ukuthi kulifanele njani ukuhamba lokumthokozisa uNkulunkulu. 9 Kodwa mayelana lothando lobuzalwane kalidingi ukuthi ngilibhalele. 5 kungeyisikho enkanukweni yesifiso. ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu kanye labangcwele bakhe bonke. UPawuli ubalaya ngokuhamba kwabo 4 4 Okunye-ke. kadeleli muntu. 3 Ngoba le yintando kaNkulunkulu. bazalwane. njengoba sinjalo lathi kini. njengoba salilaya. 6 kakungabi khona oweqayo aqile umfowabo kuloludaba. siyalincenga silikhuthaza eNkosini uJesu.

11 Ngakho khuthazanani. kalikho emnyameni. ukuze lolosuku luliphuthume njengesela. kasiyikubaqalela isibili labo asebelele. 2 ngoba lina uqobo liyazi kuhle kakhulu ukuthi usuku lweNkosi luzafika njalo njengesela ebusuku. ukuthi libazi labo abasebenza nzima phakathi kwenu. 9 ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka. UPawuli ubalaya ngokuphathana kwabo 12 Kodwa siyalincenga. ngelizwi lengilosi eyinduna. 18 Ngakho duduzanani ngalamazwi. Ukufika kweNkosi 5 5 Kodwa ngezikhathi langemizuzu. labafileyo kuKristu bazavuka kuqala. 8 Kodwa thina esingabemini. 7 Ngoba abalalayo balala ebusuku. 17 kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo. lakhane. 5 lina lonke lingabantwana bokukhanya labantwana bemini. siphile kanye laye. bazalwane. 16 ngoba iNkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngesimemezelo sokulawula. labaliphathayo eNkosini. njengabanye labo abangelathemba. bazalwane. labalelulekayo. 15 Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi leNkosi. njalo kabasoze baphunyuke. sizahluthunelwa kanye labo emayezini siyehlangabeza iNkosi emoyeni. 3 ngoba nxa besithi: Ukuthula lokuhlala kuhle. sifake isivikelo sesifuba sokholo lothando. ngalabo abaleleyo. asiqonde. kodwa asilinde siqonde.1 AbaseThesalonika 5 7 April 2007 219 Ukuvuka kwabafileyo 13 Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazi. uNkulunkulu uyabaletha kanye laye. bazalwane. ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalo. 4 Kodwa lina. ukuze loba siphapheme loba silele. 13 njalo libahlonipha kakhulu okwedlula amalawulo ethandweni ngenxa yomsebenzi wabo. lethemba losindiso libe likhowa. langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. bazalwane. ngokunjalo-ke labo abalele kuJesu. 10 owasifelayo. ukuze lingadabuki. labadakwayo badakwa ebusuku. kasisibo abobusuku loba abobunyama. kalisweli ukuthi libhalelwe. njengomhelo-ke kowesifazana okhulelweyo. . njengoba lani likwenza. khona ukubhujiswa okujumayo kuzabehlela. 6 ngakho-ke asingalali njengabanye labo. 14 Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka. kodwa ukuzuza usindiso ngeNkosi yethu uJesu Kristu. ukuthi thina esiphilayo esitshiywe kuze kube sekufikeni kweNkosi.

22 dedani kukho konke okubonakala kukubi. 17 khulekani lingaphezi. lisekele ababuthakathaka. 15 Qaphelani ukuthi kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubi. lulekani abangelamthetho. liduduze abadanileyo. Ameni. 19 Lingamcitshi uMoya. 27 Ngiyalifungisa iNkosi. kodwa dingisisani ngesikhathi sonke okuhle lomunye komunye lakibo bonke. libekezelele bonke. ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. 24 Uthembekile yena olibizayo. laye ozakwenza lokhu. sikhulekeleni. 20 lingadeleli iziprofetho. 14 Kodwa siyalikhuthaza. 28 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. . ukuthi lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane abangcwele. 18 bongani kukho konke. 16 Thokozani njalonjalo. 26 Bingelelani abazalwane bonke ngokwanga okungcwele. libambelele kokuhle. njalo kungathi umoya wenu wonke lomphefumulo lomzimba kungalondolozwa kungasoleki ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. 25 Bazalwane. bazalwane. Isicino 23 Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobo alenze libe ngcwele ngokupheleleyo. 21 hlolisisani konke.Hlalisanani ngokuthula.

Ukufika kweNkosi lokufika koNgelamthetho 2 2 Siyalincenga-ke. njalo abatshazwe ekubo bonke abakholwayo (ngoba ubufakazi bethu bakholeka phakathi kwenu) ngalolosuku. njengoba kufanele. njengomusa kaNkulunkulu wethu loweNkosi uJesu Kristu. 3 Simele ukumbonga uNkulunkulu njalonjalo ngani. ngoba ukholo lwenu luyanda ngokungelakulinganiswa. lani eliwuhluphekelayo. 9 abazahlupheka ngesijeziso sokubhujiswa okulaphakade. bazalwane. lothando lwalowo lalowo wenu lonke luyengezeleleka komunye lomunye. lokuze aphelelise yonke intando enhle yobuhle bakhe lomsebenzi wokholo ngamandla. esenza impindiselo kwabangamaziyo uNkulunkulu. 4 ngakho thina ngokwethu siyazincoma ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokubekezela kwenu lokholo phakathi kokuzingelwa kwenu konke lezinhlupheko elibekezela kuzo. 10 mhla efika ukuthi adunyiswe kubangcwele bakhe. lakwabangalaleli ivangeli leNkosi yethu uJesu Kristu. ukuphumula kanye lathi. 8 emalangabini omlilo. 12 ukuze ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu lidunyiswe kini. Uyabonga ngokuthuthuka kwabo evangelini 1 1 UPawuli loSilivanu loTimothi kubandla labeThesalonika elikuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu: 2 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. 11 Ngenxa yalokho sihlala silikhulekela lani. lani kuye.2 AbaseThesalonika 1 7 April 2007 221 INCWADI YESIBILI KAPAWULI UMPHOSTOLI KWABASETHESALONIKA UPawuli uyababingelela. bazalwane. . 5 okuyisibonakaliso sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu. mayelana lokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu. 7 njalo kini elihluphekayo. ekwembulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini lengilosi zamandla akhe. ukuze kuthiwe lingabafanele umbuso kaNkulunkulu. ukuze uNkulunkulu wethu alibone lingabafanele ubizo. basuswe ebusweni beNkosi lenkazimulweni yamandla akhe. 6 njengoba kuyinto elungileyo kuNkulunkulu ukuthi abuyisele ukuhlupheka kwabalihluphayo.

indodana yokubhujiswa. loba yincwadi ngokungathi ivela kithi. 10 lenkohlisweni yonke yokungalungi kulabo ababhubhayo. ngoba kabemukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe. izitshaya uNkulunkulu. ukuze bakholwe amanga. 2 ukuze lingaphangisi liqhuqhiswe engqondweni. ize ihlale ethempelini likaNkulunkulu njengoNkulunkulu. njalo lethuswe. kuphela kuzakwenzeka ovimbelayo okwalesisikhathi. Ukubonga lokunxusa kukaPawuli 13 Kodwa thina simele ukubonga uNkulunkulu njalonjalo ngani. 7 Ngoba imfihlo yokungabi lomthetho isasebenza. ngokungathi usuku lukaKristu selufikile. 8 khona-ke ezakwembulwa oNgelamthetho. loba yilizwi. iNkosi ezamqeda ngokuphefumula komlomo wayo.lokubuthana kwethu kuye. kodwa bathokoza kukho ukungalungi. 4 emelana ibisizikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu loba yinto ekhonzwayo. 12 ukuze balahlwe bonke abangakholwanga iqiniso. aze asuswe phakathi. 5 Kalikhumbuli yini ukuthi ngiseselani. lomuntu wesono embulwe. 11 Ngenxa yalokhu-ke uNkulunkulu uzabathumezela amandla enkohliso. ngalitshela lezizinto? 6 Selikwazi khathesi okuvimbelayo. ukuthi uNkulunkulu walikhethela . izambhubhisa ngokubonakala kokufika kwayo. 3 Kakungabi lamuntu olikhohlisayo langayiphi indlela. bazalwane abathandwa beNkosi. ukuze embulwe ngesikhathi sakhe. ngoba aluyikufika ngaphandle kokuthi ukuhlubuka kufike kuqala. 9 okufika kwakhe kunjengokusebenza kukaSathane emandleni wonke lezibonakalisweni lezimangalisweni zamanga. loba ngumoya.

222 7 April 2007 2 AbaseThesalonika 3 usindiso kusukela ekuqaleni, ekungcwelisweni koMoya, langokholo lweqiniso; 14 owalibizela kulokhu ngevangeli lethu, ekuzuzeni inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Kristu. 15 Ngakho-ke, bazalwane, manini liqine, njalo libambelele ezimfundisweni elazifundiswayo, loba ngelizwi, kumbe ngencwadi yethu. 16 Kakuthi-ke iNkosi yethu uJesu Kristu uqobo, loNkulunkulu, ngitsho uBaba wethu owasithandayo, lowasinika induduzo elaphakade lethemba elihle ngomusa, 17 aduduze inhliziyo zenu, njalo aliqinise emazwini lemisebenzini yonke emihle. Izicelo lezifiso lezeluleko zikaPawuli 3 3 Elokucina, bazalwane, sikhulekeleni, ukuze ilizwi leNkosi ligijime, futhi lidunyiswe, njengalokhu kwaba njalo lakini, 2 lokuthi sikhululwe ebantwini abangaqondanga lababi; ngoba ukholo kayisilo lwabo bonke. 3 Kodwa iNkosi ithembekile, izaliqinisa ilivikele komubi. 4 Silethemba-ke eNkosini ngani, ukuthi izinto esililaya zona, lani liyazenza njalo lizazenza. 5 Kodwa iNkosi sengathi ingaqondisa inhliziyo zenu ethandweni lukaNkulunkulu, lekubekezeleni kukaKristu. 6 Siyalilaya-ke, bazalwane, ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lizehlukanise laye wonke umzalwane ohamba ngokungafanele, njalo kungenjengomlayo elawemukela kithi; 7 ngoba liyazi ngokwenu ukuthi lifanele lisilingise njani; ngoba kasihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, 8 njalo kasidlanga kudla komuntu nje, kodwa ekutshikatshikeni lekusebenzeni nzima, ubusuku lemini sisebenza, ukuze singabi ngumthwalo lakomunye wenu; 9 kungesikuthi sasingelalungelo, kodwa ukuze sizinikele kini njengesibonelo sokusilingisela. 10 Ngoba lalapho silani, salilaya lokhu ukuthi: Uba umuntu engafuni ukusebenza, akumelanga adle. 11 Ngoba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahambahamba ngokungafanele, kabasebenzi lutho, kodwa besenza izinto ezingelamsebenzi. 12 Abanjalo-ke siyabalaya sibakhuthaze ngeNkosi yethu uJesu Kristu, ukuze basebenze ngokuthula badle okwabo ukudla. 13 Lani, bazalwane, lingadinwa yikwenza okuhle. 14 Kodwa uba umuntu engalaleli ilizwi lethu ngencwadi, mqapheliseni lowo, njalo lingahlangani laye, ukuze abe lenhloni; 15 njalo

lingamphathi njengesitha, kodwa melulekeni njengomzalwane. 16 Sengathi-ke iNkosi yokuthula uqobo ingalinika ukuthula ngesikhathi sonke ngendlela zonke. INkosi kayibe lani lonke. Isicino 17 Isibingelelo ngesami isandla esikaPawuli, okuluphawu kuyo yonke incwadi; ngibhala ngokunjalo. 18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni.

1 UTimothi 1 7 April 2007 223 INCWADI YOKUQALA KAPAWULI UMPHOSTOLI KUTIMOTHI Isibingelelo 1 1 UPawuli, umphostoli kaJesu Kristu njengokomlayo kaNkulunkulu uMsindisi wethu, loweNkosi uJesu Kristu ithemba lethu, 2 kuTimothi umntanami weqiniso ekholweni: Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu lakuJesu Kristu iNkosi yethu. UPawuli uxwayisa uTimothi ngokufundisa okungamanga 3 Njengoba ngakukhuthaza ukuthi uhlale eEfesu, ngisiya eMakedoniya, ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi imfundiso eyehlukileyo, 4 futhi bangananzeleli izinganekwane lendaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana kulokwakha kukaNkulunkulu okusekholweni. 5 Isiphetho-ke somlayo luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakusazela esihle lekholweni olungelakuzenzisa; 6 kulokhu abathile abaduhe kukho baphambukela ekukhulumeni okuyize, 7 befuna ukuthi babe ngabafundisi bomlayo, bengaqedisisi lezinto abazitshoyo, kumbe langezinto abaziqinisayo. 8 Kodwa siyazi ukuthi umlayo ulungile, uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, 9 esazi lokhu, ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyo, kodwa abangelamlayo labangalaleliyo, abeyisa uNkulunkulu labayizoni, abangangcwele labangakholwayo, ababulala oyise lababulala onina, ababulali, 10 izifebe, abesilisa abalalanayo, abathumba abanye bebathengisa, abaqambimanga, abephula izifungo, njalo nxa kukhona okunye okuphambene lemfundiso ephilileyo, 11 njengokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obusisiweyo, engaphathiswa lona. UPawuli ubonga uNkulunkulu owamhawukelayo 12 Ngiyambonga-ke owanginika amandla, uKristu Jesu iNkosi yethu, ukuthi wangibona ngithembekile, wangimisa enkonzweni, 13 owayekade engumhlambazi lomzingeli lomthuki; kodwa ngahawukelwa, ngoba ngangikwenza ngokungazi ekungakholweni; 14 kodwa umusa weNkosi yethu wengezelelwa kakhulu kanye lokholo lothando olukuKristu Jesu. 15

Lithembekile lelilizwi njalo lifanele ukwemukelwa konke, ukuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusindisa izoni, engiyinduna yazo mina; 16 kodwa ngenxa yalokhu ngahawukelwa, ukuze kimi engiyinduna uJesu Kristu abonakalise konke ukubekezela, ngibe yisibonelo kwabazakholwa kuye empilweni ephakade. 17 Kuyo-ke iNkosi eyisimakade, engabhubhiyo, engelakubonwa, uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo, kakube udumo lobukhosi kuze kube nini lanininini. Ameni. 18 Lumlayo ngiwunika wena, mntanami Timothi, njengeziprofetho ezenzakala kuqala ngawe, ukuze ngazo ulwe ukulwa okuhle, 19 ubamba ukholo lesazela esihle, abanye abasininayo, bachithekelwa ngumkhumbi mayelana lokholo; 20 okukubo uHimeneyo loAleksandro, engibanikele kuSathane, ukuze bafunde ukuthi bangahlambazi. Imithetho yenkonzo yebandla 2 2 Ngakho kuqala kukho konke ngikhuthaza ukuthi ukunxusa, imikhuleko, ukulabhela, ukubonga kwenzelwe abantu bonke; 2 amakhosi, labo bonke abayiziphathamandla, ukuze sichithe impilo elokuthula lepholileyo kukho konke ukukhonza uNkulunkulu langenhlonipho; 3 ngoba lokhu kuhle kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethu, 4 ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe njalo beze elwazini lweqiniso. 5 Ngoba munye uNkulunkulu; njalo

224 7 April 2007 1 UTimothi 3 munye umlamuli phakathi kukaNkulunkulu labantu, umuntu uKristu Jesu, 6 owazinikela yena ukuba lihlawulo labo bonke, ubufakazi ngezikhathi ezifaneleyo, 7 mina engamiselwa khona ukuba ngumtshumayeli lomphostoli (ngikhuluma iqiniso kuKristu, kangiqambi manga) umfundisi wabezizwe ekholweni leqinisweni. 8 Ngakho ngifisa ukuthi amadoda akhuleke kuyo yonke indawo, ephakamisa izandla ezingcwele, engelalaka lokuxabana. 9 Ngokunjalo labesifazana bazicecise ngezigqoko ezifaneleyo, lenhlonipho lokuqonda, kungabi ngenwele ezelukiweyo, kumbe ngegolide, kumbe ngamapharele*, kumbe ngezembatho ezidulayo, 10 kodwa, okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkulu, ngemisebenzi emihle. 11 Owesifazana kafunde ngokuthula ekuzithobeni konke. 12 Kodwa kangivumeli owesifazana ukuthi afundise, kumbe abe lamandla phezu kowesilisa, kodwa abe ekuthuleni. 13 Ngoba uAdamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho uEva; 14 futhi uAdamu kakhohliswanga, kodwa owesifazana esekhohlisiwe waba sesiphambekweni, 15 kodwa uzasindiswa ngokuzala abantwana, uba behlala ekholweni lethandweni lebungcweleni langokuqonda. Mayelana labaphathi bebandla 3 3 Lithembekile ilizwi elithi: Uba umuntu efisa isikhundla sombonisi, ufisa umsebenzi omuhle; 2 ngakho kumele ukuthi umbonisi abe ngongasolekiyo, indoda yomfazi munye, ozithintayo, oqondileyo, oziphatha ngokufaneleyo, ophatha kuhle izihambi, olelisu lokufundisa; 3 angabi yisidakwa, angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embi, kodwa abe mnene, angabi ngothanda ukuxabana, angabi ngothanda imali; 4 ephatha kuhle owakhe umuzi, elabantwana abalalela ngenhlonipho yonke, 5 ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaliphatha njani ibandla likaNkulunkulu? 6 Kangabi ngosandukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwa awele ekulahlweni kukaSathane. 7 Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhle kwabangaphandle, hlezi awele ekuthukweni lemjibileni kaSathane. 8 Ngokunjalo abadikoni bahlonipheke, bangabi ndimimbili, abangananzi iwayini elinengi, abangafisi inzuzo embi, 9 babambe imfihlo yokholo esazeleni esimhlophe. 10 Laba-ke

kabaqale bahlolwe, okulandelayo kabakhonze uba bengasoleki. 11 Ngokunjalo omkabo babe ngabahloniphekayo, abanganyeyiyo, abazithintayo, bethembekile ezintweni zonke. 12 Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munye, aphatha kuhle abantwana leyawo imizi. 13 Ngoba abakhonze kuhle bazizuzela isimilo esihle, lesibindi esikhulu ekholweni olukuKristu Jesu. 14 Lezizinto ngikubhalela zona, ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15 kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele ukuziphatha njani endlini kaNkulunkulu, elibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika lesisekelo seqiniso. 16 Kuyavunywa-ke ukuthi yinkulu imfihlo yokukhonza uNkulunkulu: UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wathiwa ulungile kuMoya, wabonwa zingilosi, watshunyayelwa ezizweni, wakholeka emhlabeni, wenyuselwa ebukhosini. UPawuli uxwayisa uTimothi ngabafundisi bamanga 4 4 UMoya-ke utsho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokucina abanye bazahlehlela emuva ekholweni, balalele omoya abaduhisayo lemfundiso zamadimoni, 2 ekuzenziseni kwabaqambimanga, betshiswe kwezabo izazela ngensimbi etshisayo, 3 besalela ukuthathana, bezila ukudla uNkulunkulu akudalileyo ekwemukelweni lokubonga ngabakholwayo labazi iqiniso; 4 ngoba sonke isidalwa sikaNkulunkulu sihle, kakulahlwa lutho, uba lwemukelwa kanye lokubonga; 5 ngoba luyangcweliswa ngelizwi likaNkulunkulu langomkhuleko. 6 Uba ubeluleka lezizinto abazalwane uzakuba yisikhonzi esihle sikaJesu Kristu, wondliwe emazwini okholo, lawemfundiso enhle oyilandelayo ngokunanzelela. 7 Kodwa wale inganekwane ezimbi lezezalukazi. Uzejayeze ukukhonza uNkulunkulu; 8 ngoba ukwejayeza umzimba kulokusiza okuncinyane; kodwa ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, ngoba kulesithembiso sempilo yalamuhla lezayo. 9 Lithembekile ilizwi njalo lifanele konke

1 UTimothi 5 7 April 2007 225 ukwemukelwa. 10 Ngoba ngalokho lathi siyasebenza nzima futhi siyathukwa ngoba sithembele kuNkulunkulu ophilayo onguMsindisi wabo bonke abantu, ikakhulu wabakholwayo. UTimothi welulekwa ngokuhamba langokufundisa 5 5 11 Laya ngalezizinto ufundise. 12 Kungabi lamuntu odelela ubutsha bakho, kodwa woba yisibonelo kwabakholwayo elizwini, ekuhambeni, ethandweni, emoyeni, ekholweni, ekuhlambulukeni. 13 Ngize ngifike, nanzelela ekubaleni, ekulayeni, ekufundiseni. 14 Ungadeleli isiphiwo esikuwe, owasiphiwa ngesiprofetho kanye lokubekwa izandla zobudala. 15 Nakana ngalezizinto, ube kulezizinto, ukuze ukuqhubeka kwakho kubonakale phakathi kwabo bonke. 16 Zinanzelele wena lemfundiso. Hlala kulezizinto; ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wena kanye lalabo abakuzwayo. Ungamkhalimeli omdala, kodwa meluleke njengoyihlo; abatsha, njengabafowenu; 2 abesifazana abadala, njengonyoko; abesifazana abatsha, njengabodadewenu, ekuhlambulukeni konke. UTimothi welulekwa ngokuphatha abafelokazi ebandleni 3 Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili. 4 Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abantwana bomntanakhe, kabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, njalo kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhle njalo kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu. 5 Lowo-ke ongumfelokazi isibili osele yedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni lemikhulekweni ebusuku lemini. 6 Kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni, ufile ephila. 7 Laya-ke ngalezizinto, ukuze bangasoleki. 8 Kodwa uba umuntu engondli abakibo, ikakhulu abendlu yakhe, uluphikile ukholo, futhi mubi kulongakholwayo. Kabalwa umfelokazi ongengaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanye, 10 onconywa ngemisebenzi emihle, uba ondle abantwana, uba engenise izihambi, uba egezise inyawo zabangcwele, uba esize abahluphekayo, uba ekhuthalele wonke umsebenzi omuhle. 11 Kodwa abafelokazi abatsha ubale; ngoba nxa

sebelenkanuko ezimelana loKristu, bafuna ukwenda; 12 balokulahlwa, ngoba bachithile ukholo lwabo lokuqala. 13 Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu, futhi bengavilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe bengena kokungeyisikho okwabo, bekhuluma okungafanelanga. 14 Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende, bazale abantwana, baphathe umuzi wabo, banganiki isitha lathuba lokuthuka. 15 Ngoba lakhathesi abanye sebephambuke balandela uSathane. 16 Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasize, njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisize abangabafelokazi isibili. Mayelana labadala bebandla 17 Abadala abaphatha kuhle bafanele ukuhlonitshwa ngokuphindiweyo, ikakhulu labo abasebenza nzima elizwini lekufundiseni; 18 ngoba umbhalo uthi: Ungayifaki isayeke inkabi ebhulayo; futhi uthi: Isisebenzi sifanele iholo laso. 19 Ungalamukeli icala elimelana lomdala, ngaphandle phambi kwabafakazi ababili kumbe abathathu. 20 Abonayo basole phambi kwabo bonke, ukuze abanye labo babe lokwesaba. 21 Ngiyakulayisisa phambi kukaNkulunkulu leNkosi uJesu Kristu lengilosi ezikhethiweyo, ukuze uzigcine lezizinto ngokungaqumi okungakathoniswa, ungenzi lutho ngokubandlulula. 22 Ungaphangisi ukubeka izandla phezu komuntu, futhi ungahlanganyeli ezonweni zabanye; uzigcine wena umsulwa. 23 Ungabe usanatha amanzi wodwa, kodwa sebenzisa iwayini elilutshwana, ngenxa yesisu sakho lemikhuhlane yakho futhifuthi. 24 Izono zabanye abantu zisobala, zibaqalela ukuya ekugwetshweni; kanti ezabanye ziyalandela. 25 Ngokunjalo lemisebenzi emihle isobala; laleyo eyehlukileyo, ingeke ifihlakale.

226 7 April 2007 1 UTimothi 6 Mayelana lezigqili Ezinye izeluleko zikaPawuli 6 6 Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu lemfundiso kungadunyazwa; 2 labalamakhosi akholwayo bangawadeleli, ngoba engabazalwane; kodwa kulalokhu kabawasebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizinto. Imfundiso yamanga ibanga okubi 3 Uba kukhona ofundisa okwehlukileyo, njalo engavumelani lamazwi aphilileyo, aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkulu, 4 uyazikhukhumeza, kazi lutho, kodwa ubulawa yinkani lemibuzo lokuphikisana ngamazwi, okuvela kukho umona, umbango, ukuthuka, imicabango emibi, 5 ukuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Zehlukanise labanjalo. 6 Kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokwenela kuyinzuzo enkulu; 7 ngoba kasizanga lalutho emhlabeni, kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho; 8 kodwa uba silokudla lezembatho sizakweneliswa yikho. 9 Kodwa abafisa ukunotha bawela ekulingweni lemjibileni, lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujisweni; 10 ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi; abanye beyifisa baduhile ekholweni, njalo bazigwaza ngenhlungu ezinengi. 11 Kodwa wena o muntu kaNkulunkulu, balekela lezizinto; njalo udingisise ukulunga, ukwesaba uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukubekezela, ubumnene. 12 Lwana ukulwa okuhle kokholo, ubambelele empilweni ephakade, owabizelwa kuyo, lawe wasuvuma uvumo oluhle phambi kwabafakazi abanengi. 13 Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke, loKristu Jesu owafakaza uvumo oluhle phambi kukaPontiyusi Pilatu, 14 ukuthi ugcine umthetho ungelasici, ungasoleki, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu, 15 ozakubonakalisa ngezakhe izikhathi oBusisiweyo loSomandla oyedwa, iNkosi yamakhosi, loMbusi wababusi, 16 yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwa, akulamuntu

ebantwini owambonayo, kumbe ongambona; okukuye udumo lamandla aphakade. Ameni. 17 Laya abanothileyo emhlabeni wakhathesi ukuthi bangazigqaji, bangathembeli ekungaqondini kwenotho, kodwa kuNkulunkulu ophilayo osipha ngokunotha zonke izinto ukuze sithokoze, 18 benze okuhle, banothe emisebenzini emihle, balungele ukupha, ukwabelana ngesihle, 19 bazibekele isisekelo esihle esikhathini esizayo, ukuze babambe impilo elaphakade. Isicino 20 O Timothi, londoloza kuhle okubekwe kuwe, xwaya ukukhuluma okuyize okungcolileyo lokuphikisana kwalokho okuthiwa lulwazi kungeyisilo, 21 okuthe abanye ngokukuvuma baduha ekholweni. Umusa kawube lani. Ameni.

2 UTimothi 1 7 April 2007 227 INCWADI YESIBILI KAPAWULI UMPHOSTOLI KUTIMOTHI Isibingelelo 1 1 UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu, njengokwesithembiso sempilo ekuKristu Jesu, 2 kuTimothi, umntanami othandekayo: Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, lakuKristu Jesu iNkosi yethu. UTimothi welulekwa ukuthi azivuselele 3 Ngiyambonga uNkulunkulu, engimkhonzayo kusukela kubokhokho esazeleni esimhlophe, njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ebusuku lemini, 4 ngilangatha ukukubona, ngikhumbula inyembezi zakho, ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, 5 nxa ngibeka emkhumbulweni ukholo olungelakuzenzisa olukuwe, olwaluhlezi kugogo wakho uLoyisi kuqala lakunyoko uYunike, njalo ngithemba ukuthi lukhona lakuwe. 6 Ngenxa yalesisizatho ngiyakukhumbuza ukuthi uvuselele isipho sikaNkulunkulu, esikuwe ngokubekwa kwezandla zami. 7 Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala, kodwa owamandla lowothando lowokuqonda. 8 Ngakho ungabi lanhloni ngobufakazi beNkosi yethu, loba ngami isibotshwa sayo; kodwa kumele uhlupheke kanye levangeli njengamandla kaNkulunkulu, 9 owasisindisayo, njalo wasibiza ngobizo olungcwele, kungeyisikho njengemisebenzi yethu kodwa ngokwelakhe icebo langomusa asinika wona kuKristu Jesu kungakafiki izibanga zesikhathi, 10 kodwa oselubonakaliswe khathesi ngokubonakala koMsindisi wethu uJesu Kristu, owachitha ukufa, waseletha ekukhanyeni impilo lokungabhubhi ngevangeli, 11 engamiselwa lona mina ukuba ngumtshumayeli lomphostoli lomfundisi wezizwe. 12 Ngenxa yalesisizatho lami ngiyahlupheka lezizinto, kodwa kangilanhloni; ngoba ngiyamazi engikholwe kuye, njalo ngileqiniso ukuthi ulamandla okulondoloza lokho engikubeke kuye kuze kufike lolosuku. 13 Bambelela kusibonelo samazwi aphilileyo owawezwayo kimi, ekholweni lethandweni olukuKristu Jesu. 14 Lokhu okuhle okuphathisiweyo kulondoloze ngoMoya

oNgcwele ohlezi kithi. 15 Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abaseAsiya bangihlamuka, okukubo uFigelo loHermogene. 16 Sengathi iNkosi inganika umusa indlu kaOnesiforo; ngoba wangivuselela kanengi, njalo wayengelanhloni ngeketane lami, 17 kodwa ekufikeni kwakhe eRoma, wangidingisisa kakhulu wasengithola; 18 sengathi iNkosi ingamnika ukuthi athole isihawu eNkosini ngalolosuku; lokuthi zingaki izinto angenzela zona eEfesu, uyakwazi wena kuhle kakhulu. UTimothi welulekwa ukuthi abe lesibindi 2 2 Ngakho wena, mntanami, qiniswa emuseni okuKristu Jesu. 2 Lezinto owazizwa kimi phakathi kwabafakazi abanengi, zinikele ebantwini abathembekileyo, abazakuba lamandla okufundisa labanye. 3 Ngakho wena hlupheka ngobunzima, njengebutho elihle likaJesu Kristu. 4 Kakho osebenza njengebutho okhanywa zindaba zempilo, ukuze amkholise lowo ombuthileyo. 5 Futhi nxa lomuntu encintisana, kanikwa umqhele ngaphandle kokuthi encintisana ngokomthetho. 6 Kufanele umlimi osebenza kakhulu amukele kuqala izithelo. 7 Nakana ngezinto engizitshoyo; njalo sengathi iNkosi ingakunika ukuqedisisa ezintweni zonke. 8 Khumbula ukuthi uJesu Kristu wavuswa kwabafileyo, owenzalo kaDavida, njengokwevangeli lami; 9 engihlupheka kulo okubi kuze kube kuzibopho, njengomenzi wobubi; kanti ilizwi likaNkulunkulu kalibotshwanga. 10 Ngakho ngikubekezelele konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bazuze usindiso olukuKristu Jesu, kanye lobukhosi obuphakade. 11 Lithembekile ilizwi elithi: Ngoba uba safa kanye laye, sizaphila kanye laye futhi; 12 uba sibekezela, lathi sizabusa kanye

228 7 April 2007 2 UTimothi 3 laye; uba simphika, laye uzasiphika; 13 uba singathembeki, yena uhlala ethembekile; angeziphike yena. UTimothi uxwayiswa ngokuphikisana 14 Bakhumbuze lezizinto, ulayisise phambi kweNkosi ukungaphikisi ngamazwi kokungasizi lutho, ngaphandle kokuduhiswa kwabezwayo. 15 Khuthalela ukuthi uziveze kuNkulunkulu uthembekile, isisebenzi esingelambangela yokuba lenhloni, esiqondisa kuhle ilizwi leqiniso. 16 Kodwa xwaya ukukhuluma okungcolileyo okuyize; ngoba bazaqhubeka ekungamesabini uNkulunkulu okukhulu, 17 lelizwi labo lizabhibhidla okwemvukuzane; okukubo uHimeneyo loFileto; 18 abaduhileyo eqinisweni, besithi ukuvuka kwabafileyo sekudlule, begenqula ukholo lwabanye. 19 Loba kunjalo isisekelo sikaNkulunkulu simi siqinile, silaloluphawu lokuthi: INkosi iyabazi abangabayo, lokuthi: Wonke ophatha ibizo likaKristu kehlukane lokungalungi. 20 Kodwa endlini enkulu kakukho izitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa lezesihlahla lezebumba, njalo ezinye ngezenhlonipho, kodwa ezinye ngezokungahlonitshwa. 21 Ngakho uba umuntu ezihlambulula kulezizinto, uzakuba yisitsha senhlonipho, esingcwelisiweyo, njalo esilosizo kumninindlu, sesilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. 22 Balekela-ke inkanuko yobutsha, kodwa udingisise ukulunga, ukholo, uthando, ukuthula kanye labo ababiza iNkosi kuvela enhliziyweni emhlophe. 23 Kodwa yala ukuphikisana okobuthutha lokokungafundi, usazi ukuthi kubanga ukulwa. 24 Inceku yeNkosi-ke kayifanele ukulwisa, kodwa ukuba mnene kibo bonke, ibe lelisu lokufundisa, ibekezele, 25 ibeluleke ngobumnene abalenkani; mhlawumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baye kulwazi lweqiniso, 26 njalo basanguluke kumjibila kaSathane, ababanjwe nguye entandweni yakhe. Izinto ezimbi zezinsuku zokucina 3 3 Kodwa yazi lokhu, ukuthi ensukwini zokucina kuzafika izikhathi ezinzima. 2 Ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, abathanda imali, abaziqakisayo, abazigqajayo, abahlambazayo, abangalaleli abazali, abangabongiyo, abangangcwele, 3 abangelathando ngemvelo,

11 ukuzingelwa. labanjalo baxwaye. injongo. alungisiselwe wonke umsebenzi omuhle. 7 befunda njalonjalo. bekhohlisa njalo bekhohliswa. ukuziphatha. bebuswa zinkanuko eziyinhlobonhlobo. njengoba kwaba njalo lakobabo. 4 abanikela abanye. 8 Njengoba-ke uJane loJambere bamelana loMozisi. njengalokhu okwangehlela eAntiyoki. 9 Kodwa kabayikuqhubekela phambili. abagcwele ukuzikhukhumeza. njalo bathumbe abesifazana ababuthakathaka abasindwa yizono. ukholo. abangathandi okuhle. Ukubambelela emfundisweni elungileyo 10 Kodwa wena ulandele ngokunanzelela imfundiso yami. ukufundisa okusekulungeni. ukukhalimela.abangelakuxoliswa. ukuqondisa. abalolaka. abantu abalengqondo eyonakeleyo. abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu. ukuqinisela. usazi ukuthi uzifunde kubani. 13 kodwa abantu ababi labakhohlisi bazaqhubekela phambili bedlulisa ebubini. uthando. eListra. abahlebayo. 5 abalesimo sokukhonza uNkulunkulu. abangazikhuziyo. 15 lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo engcwele. futhi bengeke bafike elwazini lweqiniso. 6 Ngoba okuvela kubo labo ngabanyenyela ezindlini. eIkoniyuma. elamandla okukuhlakaniphisa kube esindisweni ngokholo olukuKristu Jesu. 17 ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. 14 Kodwa wena mana kulezozinto ozifundileyo lowaqiniseka kuzo. abalamawala. ngoba ubuthutha babo buzakuba sobala kibo bonke. njalo kukho konke iNkosi yangephula. 12 Isibili labo bonke abathanda ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bazazingelwa. ukubekezela. abangasizi lutho mayelana lokholo. njalo ulungele imfundiso. kodwa amandla alo bewaphika. . ngokunjalo lalaba bamelana leqiniso. izinhlupheko. ukuzingelwa okungakanani engakuthwalayo. 16 Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu.

ngasengikhululwa emlonyeni wesilwane. uKresena eGalathiya. kodwa ngokowabo umhawu bazazibuthelelela abafundisi. belunywa zindlebe. 11 ULuka yedwa ulami. yangipha amandla. uphelelise inkonzo yakho. 12 Kodwa uTikiko ngimthume eEfesu. 17 Kodwa iNkosi yangimela. 8 kusukela khathesi. sengathi iNkosi ingambuyisela njengokwemisebenzi yakhe. 7 Ngilwile ukulwa okuhle. sola. 5 Kodwa wena qonda ezintweni zonke. 6 Ngoba mina sengithululwe njengomnikelo wokunathwa. ngoba wamelana kakhulukazi lamazwi ethu. ngoba uloncedo kakhulu kimi enkonzweni. wasesiya eThesalonika. 14 UAleksandro umkhandi wethusi wangitshengisa okubi okunengi. weluleke. ezanginika wona ngalolosuku iNkosi. ukuze ngami ukutshumayela kupheleliswe. bazaphambukela ezinganekwaneni. wenze umsebenzi womvangeli. 18 iNkosi-ke izangikhulula kuwo wonke umsebenzi omubi. ekubekezeleni konke lemfundisweni.2 UTimothi 4 7 April 2007 229 UTimothi ulaywa ukuthi aqine 4 4 Ngakho mina ngiyalayisisa phambi kukaNkulunkulu. . ngesikhathi esingalunganga. 15 umnanzelele lawe. ngibekelwe umqhele wokulunga. 4 njalo bazafulathelisa indlebe zabo eqinisweni. ethande umhlaba wakhathesi. ubekezelele inhlupheko. ikakhulu incwadi zesikhumba. lezizwe zonke zizwe. 13 Ulethe isembatho engasitshiya kuKarpo eTrowasi. ekubonakaleni kwakhe lembusweni wakhe. ngilondolozile ukholo. ukhuze. lezingwalo. ozakwahlulela abaphilayo labafileyo. 16 Ekuziphenduleleni kwami kwakuqala kwakungekho muntu owangimelayo. kodwa labo bonke abathanda ukubonakala kwayo. kakube kuyo ubukhosi kuze kube phakade laphakade. kodwa kungeyisimi ngedwa. ngiqedile uhambo. nxa ubuya. kodwa bonke bangihlamuka. Ameni. ulunge ngesikhathi esilungileyo. umahluleli olungileyo. lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. 10 ngoba uDema ungihlamukile. UTimothi ucelwa ukuthi afike kuPawuli 9 Khuthala ukuza kimi masinyane. Thatha uMarko ubuye laye. sengathi kungebalelwe kibo lokhu. njalo izangisindisela umbuso wayo wezulu. leNkosi uJesu Kristu. 2 tshumayela ilizwi. 3 Ngoba kuzakuba lesikhathi lapho bengayikuvuma imfundiso ephilileyo. uTitosi eDalmathiya.

22 INkosi uJesu Kristu kayibe lomoya wakho. labo bonke abazalwane. lendlu kaOnesiforo. 20 UErastu wasala eKorinte. . loPudeni. kodwa uTrofimu ngamtshiya eMilethu egula. loLino. 21 Khuthala ufike ubusika bungakafiki. UYubulu uyakubingelela.Isicino 19 Bingelela uPriska loAkwila. Ameni. Umusa kawube lani. loKlawudiya.

oziphathayo. lomphostoli kaJesu Kristu. 8 kodwa ophatha kuhle izihambi. owabo umprofethi. 12 Omunye kibo. abangasolwa ngokuganga. ozithintayo. oqondileyo. abagenqula imizi yonke. lemithetho yabantu abafulathela . ukuze laye abe lamandla okukhuthaza ngemfundiso ephilileyo. 2 ethembeni lempilo elaphakade. ikakhulu labo abokusoka. ongathukutheli masinyane. elabantwana abakholwayo. njengoba mina ngakulaya. ongafisi inzuzo embi. Ukubekwa kwabadala bebandla. Abafundisi bamanga 5 Ngenxa yalokhu ngakutshiya eKrete. njengokokholo lwabakhethiweyo bakaNkulunkulu lolwazi lweqiniso olunjengokukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ongaqambi manga alithembisa zingakafiki izibanga zesikhathi. inceku kaNkulunkulu. ongesiso sidakwa. lokwehlula labo abalenkani. ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba. othanda okuhle. izilo ezimbi. 6 uba kukhona ongasolekiyo. ongathandi ukulwa. 7 Ngoba kufanele umbonisi abe ngongasolekiyo. ngenxa yenzuzo embi. ongcwele.UTitosi 1 7 April 2007 231 INCWADI KAPAWULI KUTITOSI Isibingelelo 1 1 UPawuli. 3 kodwa wabonakalisa ngezikhathi ezifaneleyo ilizwi lakhe ngokutshumayela mina engakuphathiswayo njengokulaya kukaNkulunkulu uMsindisi wethu. ukuze ulungise lezozinto ezisilelayo. wathi: AmaKrete bahlala bengabaqambimanga. Ngalesosizatho balayisise ngobukhali. ongayisiso siqholo. leNkosini uJesu Kristu uMsindisi wethu. 11 imilomo yabo imele ukufakwa isayeke. njengomphathindlu kaNkulunkulu. njalo ubeke abadala kuwo wonke umuzi. abakhuluma okuyize labakhohlisayo. 14 bangalaleli inganekwane zamaJuda. 10 Ngoba kulabanengi labo abangalaleliyo. indoda elomfazi munye. befundisa izinto ezingafanelanga. ukuze baphile ekholweni. iziminzi ezivilaphayo. 13 Lobubufakazi buqinisile. loba ngokungalaleli. 9 ebambelela elizwini elithembekileyo njengokwemfundiso. isihawu. 4 kuTitosi umntanami isibili njengokholo esiluhlanganyele sonke: Umusa.

ekubekezeleni. Ukuhamba okuqotho 2 2 Kodwa wena khuluma izinto ezifanele imfundiso ephilileyo. lakuwo wonke umsebenzi omuhle kabasizi lutho. aswele ulutho olubi angalukhuluma ngani. begcina amakhaya. babengabathandi babomkabo. ethandweni. engaqondileyo. kodwa zitshengise konke ukuthembeka okuhle. 15 Kwabahlambulukileyo konke kuhlambulukile. ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa. 4 ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde. bemhlophe. ahlonipheke. labangalaleliyo. ubunzulu.iqiniso. ukuqonda. 3 abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele. kodwa kwabangcolileyo labangakholwayo kakulalutho oluhlanzekileyo. bangabi ngabahlebayo. 7 mayelana lazo zonke izinto zitshengise uyisibonelo sezenzo ezinhle: Ekufundiseni okungabolanga. ukuze zicecise imfundiso kaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke. 2 amadoda amadala ukuthi azithinte. belungile. 6 Abesilisa abatsha ngokunjalo ubakhuthaze ukuthi babe ngabaqondileyo. 9 Khuthaza izigqili ukuthi zizehlisele ngaphansi kwawazo amakhosi. elingasolekiyo. bathande abantwana babo. besenyanyeka. ephilile ekholweni. bangafuywa liwayini elinengi. . ukuze omelana lani abe lenhloni. kodwa bemphika ngezenzo. abafundisi bokuhle. 5 abaqondileyo. 10 zingantshontshi. zingabi lankani. 16 Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda. kodwa lengqondo lezazela zabo kungcolile. zikholeke ezintweni zonke. 8 ilizwi eliphilileyo.

uyona. 3 Ngoba lathi kade sasiyiziphukuphuku. batshengise bonke ubumnene ebantwini bonke. 5 kungeyisikho okuvela ezenzweni zokulunga esazenzayo thina. 9 kodwa xwaya imibuzo yobuthutha lendaba zosendo olokuzalana lombango lokuphikisana ngomlayo. sizondana. Kungabi khona umuntu okudelelayo. bangabi yizilwi. Bakhumbuze ukuthi bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla. sihlezi ebubini lemoneni. 14 owazinikelela thina. 13 silindele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu loMsindisi wethu uJesu Kristu. ngoba ngizimisele ukuhlala khona ebusika. lokuzihlambululela isizwe esikhethekileyo. 6 owamthulula ngokwengeziweyo phezu kwethu. sidele ukungakhonzi uNkulunkulu lenkanuko zomhlaba. njalo ngithanda ukuthi uqinise isibili ngalezizinto. ukuze kungabi lalutho oluswelakalayo kubo.232 7 April 2007 UTitosi 3 3 3 11 Ngoba umusa kaNkulunkulu oletha usindiso usubonakele ebantwini bonke. uyazilahla yena. 13 UZena isazumthetho loApolosi ubakhuthaze ubancedise ekuhambeni kwabo. esitshisekela imisebenzi emihle. khuthala uze kimi eNikapoli. ukhuze ulamandla wonke. babalalele. ukuze abakholwa kuNkulunkulu bakhuthalele ukuma emisebenzini emihle. 7 ukuze silungisiswe ngomusa wakhe. ukhuthaze. singalaleli. 11 usazi ukuthi onjalo uphambukile. 2 bangahlebi muntu. 15 Khuluma lezizinto. 8 Lithembekile ilizwi. ukuze asihlenge ebubini bonke. Lezi yizinto ezinhle ezilosizo ebantwini. Isicino 12 Nxa ngizathuma uArtema kuwe loba uTikiko. sikhohliswa. ngoba kazisizi futhi ziyize. ngoJesu Kristu uMsindisi wethu. 12 usifundisa ukuthi. sisebenzela inkanuko lentokozo ezinenginengi. mdele. 14 Abakithi-ke labo kabafunde ukuma emisebenzini emihle . balungele wonke umsebenzi omuhle. babekezele. siphile ngokuqonda langokulunga langokwesaba uNkulunkulu emhlabeni wakhathesi. ngokugeziswa kokuzalwa kutsha lokuvuselelwa koMoya oNgcwele. kodwa njengokwesihawu sakhe wasisindisa. sizondeka. 10 Umuntu obhazukayo emva kwesilayo sokuqala lesesibili. sibe yizindlalifa ngokwethemba lempilo elaphakade. 4 Kodwa lapho sekubonakele umusa lothando lukaNkulunkulu uMsindisi wethu kubantu.

ukuze bangabi ngabangelazithelo. . 15 Bonke abalami bayakubingelela. Umusa kawube lani lonke. Ameni. Bingelela abasithandayo ekholweni.yokudingekayo kusweleka.

lakuArkipho owebutho kanye lathi. . ukuze okuhle kwakho kungabi ngokokubanjwa ngamandla. 14 kodwa kangithandanga ukwenza ulutho ngaphandle kwemvumo yakho. kodwa ngaphezu kwesigqili. 20 Yebo. kodwa kakhulu kangakanani kuwe konke enyameni leNkosini. 16 angabe esaba njengesigqili. sengathi ngingaba lentokozo ngawe eNkosini. mamukele njengami. 2 lakuApifiya othandekayo. Isicino UPawuli ukhuluma ngoOnesimo 8 Ngalokho. mzalwane.UFilimoni 3 7 April 2007 233 INCWADI KAPAWULI KUFILIMONI Isibingelelo 1 UPawuli isibotshwa sikaKristu Jesu loTimothi umzalwane. 7 Ngoba silentokozo enkulu lenduduzo ethandweni lwakho. ukumbamba abe lami. umzalwane othandekayo. ngoba imibilini yabangcwele yavuselelwa ngawe. 17 Ngakho uba usithi ngingumhlanganyeli lawe. kuFilimoni othandekayo lesisebenzi kanye lathi. UPawuli ubabaza ukholo lukaFilimoni 4 Ngiyambonga uNkulunkulu wami. mina ngizakuhlawula. 6 ukuze ukuhlanganyela kokholo lwakho kube lamandla elwazini lwento yonke enhle ekini kuKristu Jesu. ukuze ubuye umamukele phakade. 5 ngisizwa ngothando lwakho langokholo olalo eNkosini uJesu lakubo bonke abangcwele. 15 Ngoba mhlawumbe wehlukaniswa lawe okwesikhatshana ngenxa yalokhu. ngikuphatha ngezikhathi zonke emikhulekweni yami. mzalwane. 9 kanti ngenxa yothando kungcono ukuthi ngincenge. ukuze angisebenzele esikhundleni sakho kuzibopho zevangeli. ikakhulu kimi. ukuze ngingatsho kuwe ukuthi ulomlandu oseleyo kimi lawe uqobo. kodwa njengokwesihle. lakubandla elisendlini yakho: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu. 19 mina Pawuli ngibhale ngesandla sami. uvuselele imibilini yami eNkosini. 18 Kodwa uba ekone ngolutho kumbe elomlandu. lanxa ngilesibindi esikhulu kuKristu sokuthi ngikulaye into efaneleyo. lokho kubalele kimi.

engimzeleyo kuzibopho zami. mamukele. uAristako. . 10 Ngiyakuncenga ngomntanami.nginjengonje. 24 uMarko. uLuka. 25 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu. 11 okade engelasizo kuwe. 22 Futhi ngesikhathi esifananayo ungilungisele lami indawo. kodwa wena. uDema. uOnesimo. 12 engimbuyisela kuwe. okuyikuthi imibilini yami. Ameni. 23 Uyakubingelela uEpafra oyisibotshwa kanye lami kuKristu Jesu. 13 ebengifisa mina 21 Ngikubhalele ngithemba ukulalela kwakho. kodwa khathesi-ke ulosizo kuwe lakimi. izisebenzi kanye lami. esengiyisibotshwa-ke futhi sikaJesu Kristu. ngisazi ukuthi uzakwenza lawe okungaphezu kwalokho engikutshoyo. ngoba ngiyathemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizalinikwa. uPawuli omdala.

njengalokhu izuze ilifa lebizo elikhulu kulalezo. yahlala phansi ngakwesokunene soBukhulu obuphezulu.AmaHeberu 1 7 April 2007 235 INCWADI KAPAWULI UMPHOSTOLI KUMAHEBERU UKristu mkhulu kulengilosi zonke 1 1 UNkulunkulu owakhuluma endulo kubobaba ngabaprofethi ngezigaba ngezigaba langendlela ezinengi. 3 yona eyikubenyezela kwenkazimulo. lomfuziselo uqobo wobukhona bakhe. kodwa wena unguwe njalo. 8 kodwa eNdodaneni uthi: Isihlalo sakho sobukhosi. 5 Ngoba kukuyiphi yezingilosi ake watsho kuyo ukuthi: Wena uyiNdodana yami. ayimise ibe yindlalifa yezinto zonke. 4 isiyenziwe yaphakama kakhulu kulezingilosi. intonga yombuso wakho yintonga yokulunga. 11 kuzabhubha lokho. leminyaka yakho kayiyikuphela. singesaphakade laphakade. uNkulunkulu. Nkulunkulu. kuzaphendulwa-ke. lapho isiyenzile ngokwayo ukuhlanjululwa kwezono zethu. 10 Lokuthi: Wena Nkosi. futhi kuzaguga konke njengesigqoko. ekuqaleni wasekela umhlaba. lenceku zakhe ilangabi lomlilo. uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamagcobo entokozo kulabanakwenu. wazonda ububi. 13 Kukuyiphi-ke yezingilosi ake atsho kuyo ukuthi: Hlala ngakwesokunene sami. lamazulu ayimisebenzi yezandla zakho. ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho? 14 Kazisibo yini zonke omoya abasebenzayo abathunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abazakudla ilifa losindiso? UKristu waba mncinyane kulezingilosi okwesikhatshana 2 2 Ngenxa yalokhu kufanele siqaphelisise izinto . kodwa wena umi njalonjalo. 12 lanjengesembatho uzakugoqa. mina lamuhla ngikuzele? Lokuthi futhi: Mina ngizakuba nguYise kiyo. njalo iphethe izinto zonke ngelizwi lamandla ayo. yona-ke ibe yiNdodana kimi? 6 Futhi mhla ephinda eletha olizibulo emhlabeni. 7 Lakuzingilosi uthi: Owenza ingilosi zakhe imimoya. 9 Uthandile ukulunga. owadala ngayo futhi imihlaba. ngenxa yalokhu. uthi: Lengilosi zonke zikaNkulunkulu kazimkhonze. 2 kulezinsuku zokucina ukhulume kithi ngeNdodana.

4 uNkulunkulu efakaza kanye labo ngezibonakaliso langezimangaliso. wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo. 3 thina sizaphepha njani uba sidelela usindiso olungaka? Olwaqala ukukhulunywa yiNkosi. ngalesosizatho kalanhloni ukubabiza ngokuthi ngabafowabo. ezikhona zonke izinto ngenxa yakhe. lapho eletha abantwana abanengi enkazimulweni. ukuthi umkhumbule? Kumbe indodana yomuntu. 6 Kodwa omunye ufakazile kanzulu endaweni ethile esithi: Umuntu uyini. Ngoba ekwehliseni izinto zonke ngaphansi kwakhe. lakho konke ukuphambuka lokungalaleli kwemukela ukuphindisela ngokokulunga. 11 Ngoba lalowo ongcwelisayo labangcwelisiweyo. wasummisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho. bonke bavela koyedwa.esizizwileyo. ngizakuhlabelela indumiso phakathi kwebandla. . langokwabelwa kukaMoya oNgcwele. lwafakazwa kithi yilabo abayizwayo. 10 Ngoba kwakumfanele. esikhuluma ngalo. 9 Kodwa siyambona uJesu. 8 izinto zonke wazehlisela ngaphansi kwenyawo zakhe. Kodwa khathesi kasikaziboni izinto zonke zehliselwe kuye. 5 Ngoba kehliselanga ngaphansi kwezingilosi ilizwe elizayo. etheswe umqhele wobukhosi lowodumo. amphelelise umkhokheli wosindiso lwabo ngezinhlupheko. 12 esithi: Ngizatshumayela ibizo lakho kubafowethu. ngenxa yenhlupheko yokufa. ukuthi. ukuze ngomusa kaNkulunkulu azwele wonke ukufa. owenziwa okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi. lezikhona zonke ngaye. hlezi mhlawumbe sitshelele kuzo. katshiyanga lutho olungehliselwanga kuye. langamandla azinhlobonhlobo. 2 Ngoba uba ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka. ukuthi uyinanze? 7 Wamenza okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi. njengokwentando yakhe.

uba-ke sibambelela ngokuqina isibindi lokuziqhenya kwethemba kuze kube sekupheleni. 5 UMozisi kambe wayethembekile endlini yonke yakhe njengenceku. lalaba kabazazanga indlela zami. 10 ngakho ngasithukuthelela lesosizukulwana. 6 kodwa uKristu njengendodana phezu kwendlu yakhe. 15 abakhulule labo bonke abathi ngokwesaba ukufa impilo yabo yonke babebanjwe ebugqilini. njengoba ulodumo olukhulu kulendlu ayakhileyo. kuze kube yibufakazi bezinto ebezizakhulunywa. ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu lothembekileyo ezintweni ezimayelana loNkulunkulu. 12 Nanzelelani. njengoMozisi laye wayenjalo endlini yakhe yonke. ukuze enze inhlawulo yokuthula ngezono zabantu. 18 Ngoba kulokhu ahlupheke kukho uqobo elingwa. njengekuthukutheliseni. kodwa uzithathela inzalo kaAbrahama. 2 othembeke kulowo owammisayo. ngathi: Bayaduha kokuphela enhliziyweni. bahlanganyeli bobizo lwasezulwini. ukuze ngokufa amchithe yena obelamandla okufa. 3 Ngoba kwathiwa lo ufanele udumo olukhulu kuloMozisi. bengihlola. 8 lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. 11 ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami. kodwa owakha izinto zonke nguNkulunkulu. basebebona imisebenzi yami okweminyaka engamatshumi amane. 9 lapho oyihlo bangilinga. 16 Ngoba isibili kazithatheli izingilosi. 17 Ngenxa yalokho kwamfanela ukuthi abe njengabafowabo kuzo zonke izinto. ngosuku lokulingwa enkangala. bazalwane abangcwele. 4 Ngoba yonke indlu yakhiwa ngothile. UKristu mkhulu kuloMozisi 3 3 Ngakho. uKristu Jesu. qaphelani umphostoli lompristi omkhulu wesivumo sethu. bazalwane. Abakholwayo kabangadeleli ilizwi lakhe 7 Ngakho njengoba uMoya oyiNgcwele esithi: Lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe. laye uqobo wahlanganyela khona lokho. ulamandla okusiza abalingwayo. esiyindlu yakhe thina. Abesebuya esithi: Khangela mina labantwana uNkulunkulu anginike bona.236 7 April 2007 AmaHeberu 3 13 Njalo ubuye athi: Mina ngizathemba kuye. 14 Ngakho njengoba abantwana behlanganyele inyama legazi. onguSathane. hlezi kuzakuba khona loba nini .

lokhu lingahlangananga lokholo kulabo abalizwayo. 15 kusathiwa: Lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe. 4 Ngoba utshilo kwenye indawo ngosuku lwesikhombisa kanje: UNkulunkulu wasephumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. ngaphandle kwalabo abangalalelanga? 19 Ngakho siyabona ukuthi babengelakungena ngenxa yokungakholwa. 16 Ngoba abanye sebezwile bathukuthelisa. lalabo abatshunyayezwa ivangeli kuqala kabangenanga ngokungalaleli. 5 lakulindawo uthi futhi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami. abazidumbu zabo zawela enkangala? 18 Ngobani-ke afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe. 17 Kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engamatshumi amane? Kakusibo labo abonayo yini.phakathi komunye wenu inhliziyo embi yokungakholwa. 14 ngoba sesibe ngabahlanganyeli bakaKristu. 7 ubuye aqume usuku oluthile athi: Lamuhla. 2 ngoba phela lathi satshunyayezwa ivangeli. kodwa kakusibo bonke labo abaphuma eGibithe ngoMozisi. njengabo. njengekuthukutheliseni. lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. kusathiwa lamuhla. ekuduheni kuNkulunkulu ophilayo. lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. lanxa imisebenzi yayiqediwe kusukela ekusekelweni komhlaba. kodwa ilizwi lombiko kalibasizanga bona. 13 kodwa khuthazanani insuku ngensuku. 6 Ngakho lokhu kusalele ukuthi abanye bangene kukho. uba-ke sibambisisa isiqalo sokuqiniseka kuze kube sekupheleni. 3 ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni. emva . Ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu 4 4 Ngakho. kasesabe hlezi loba nini kube khona omunye wenu obonakala esehluleka. utsho ngoDavida. njengoba watsho ukuthi: Njengoba ngifungile ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami. ukuze kungabi khona kini owenziwa lukhuni ngenkohliso yesono.

ukuze anikele izipho lemihlatshelo ngenxa yezono. asibambelele kusivumo sethu. lokhu laye egonjolozelwe yibuthakathaka. UKristu ungumpristi omkhulu kakhulu 5 5 14 Ngakho lokhu silompristi omkhulu kakhulu. odlulele emazulwini. esenikele imikhuleko kanye lokunxusa elokukhala okukhulu langezinyembezi kuye olamandla okumsindisa . njengoNkulunkulu kweyakhe. 12 Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile. 9 Ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. njalo lilamandla. 2 ongababekezelela abangaziyo labaduhayo. 11 Ngakho asikhuthalele ukungena kulokhokuphumula. njengokwatshiwo ukuthi: Lamuhla uba lizalizwa ilizwi lakhe. kodwa lowo owathi kuye: Wena uyiNdodana yami. 8 Ngoba uba uJoshuwa wayebaphumuzile. kunjalo langokwakhe. 10 Ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe laye usephumule emisebenzini yakhe. kodwa owalingwa kukho konke njengathi. kodwa zonke izinto zembuliwe zisobala emehlweni akhe esilokuzilanda kuye. lihlaba kuze kube sekwehlukanisweni kwakho konke umphefumulo lomoya. 4 Futhi kakulamuntu ozithathela le inhlonipho. njengokwabantu. 7 Owathi ensukwini zenyama yakhe. umiselwa abantu ezintweni ezimayelana loNkulunkulu. 16 Ngakho kasisondele ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa. 15 Ngoba kasilaye umpristi omkhulu ongelakuzwelana lobuthakathaka bethu. engelasono. Ngoba wonke umpristi omkhulu. 3 njalo ngenxa yalokhu kufanele ukuthi anikelele izono. lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. kodwa obizwa nguNkulunkulu. 5 Ngokunjalo loKristu kazidumisanga yena ukuba ngumpristi omkhulu. wonke amalunga lomnkantsho. njalo lingumhloli okhaliphileyo wemicabango lezizindlo zenhliziyo. okhethwa ebantwini. uJesu iNdodana kaNkulunkulu. wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. lamuhla mina ngikuzele. libukhali kuloba yiyiphi inkemba esika nhlangothi zombili. 13 Futhi kakulalutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe. lanjengoAroni. ukuze kungabi lowela kulesisibonelo sokungalaleli. 6 Njengoba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi: Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkizedeki. ukuze samukeliswe isihawu.AmaHeberu 5 7 April 2007 237 kwesikhathi esingaka. sizuze umusa wosizo ngesikhathi esifaneleyo.

wemukela isibusiso esivela kuNkulunkulu. lamandla elizwe elizayo. lesokubeka izandla. asebesebenzise izingqondo ngokujwayela ekwehlukaniseni konke okuhle lokubi. ngenxa yesikhathi. 5 basebenambitha ilizwi elihle likaNkulunkulu. 7 ngoba umhlabathi onatha izulu elifika kanengi phezu kwawo. ngoba uyingane. selingabafanele uchago. 8 loba eyiNdodana. 11 Esilokunengi esingakutsho ngaye futhi okulukhuni ukulichasisela. lokhu selaba buthundu ekuzweni. basebesiba ngabahlanganyeli bakaMoya oNgcwele. sitshiya izinto zakuqala zemfundiso kaKristu. Kuhle ukuqhubekela kokupheleleyo 6 6 Ngakho. 14 Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo. 13 Ngoba wonke odla uchago kalalwazi olupheleleyo elizwini lokulunga. kungeyisikho-ke ukudla okuqinileyo. beyithela ihlazo obala. 4 Ngoba kakulakwenzeka. 12 Ngoba lapho ebelifanele ukuba ngabafundisi.ekufeni. liswela futhi ukuthi kube khona olifundisayo. okuphela kwakho kusekutshisweni. ubusumilisa imibhida ebasizayo lalabo abawulinyelwayo. 8 kodwa lowo oveza ameva lokhula oluhlabayo. ukuthi ziyini izimiso zakuqala zamazwi kaNkulunkulu. uyaliwa njalo useduze lokuqalekiswa. lesokholo kuNkulunkulu. 10 ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi ngumpristi omkhulu ngokwendlela kaMelkizedeki. ukuthi labo asebake bakhanyiswa. 6 basebehlamuka. lesokwahlulelwa okulaphakade. 3 Lalokhu sizakwenza. basebenambitha isipho sezulwini. lokhu bephinda bezibethelela iNdodana kaNkulunkulu. futhi wezwiwa ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu. 2 semfundiso yobhabhathizo. lesokuvuka kwabafileyo. nxa kuphela uNkulunkulu evuma. kasiqhubekele kokupheleleyo. labo-ke ukuthi babuye bavuselwe ekuphendukeni. singabeki futhi isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo. 9 esephelelisiwe waba ngumthombo wosindiso olulaphakade kibo bonke abamlalelayo. . wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo.

14 esithi: Isibili ukubusisa ngizakubusisa. ngokusebenzela abangcwele lisabasebenzela. 15 Langokunjalo esebekezele wazuza isithembiso. 11 Kodwa sifisa ukuthi ngulowo lalowo wenu akubonakalise lokhukukhuthala ekuqinisekeni okupheleleyo kwethemba ekupheleni. kodwa abalingisi babo abathi ngokholo langokubekezela badla ilifa lezithembiso. ngezinto ezimbili ezingaphendukiyo. . 16 Ngoba isibili abantu bayafunga ngomkhulu kulabo. inkosi yeSalema. Izithembiso zikaNkulunkulu ziyavusa ithemba 13 Ngoba lapho uNkulunkulu ethembisa kuAbrahama. emva kwalokhu besekuthiwa futhi inkosi yeSalema. sibe lenduduzo elamandla. thina esibalekele ukuphephela ukubambelela ethembeni elibekwe phambi kwethu. bathandekayo. kalanina. 10 ngoba uNkulunkulu kayisuye ongalunganga ukuthi akhohlwe umsebenzi wenu lomsebenzi onzima wothando elalubonakalisa ebizweni lakhe. walamula ngesifungo. ngoba wayengelaye omkhulu kulaye angafunga ngaye. 17 Okwathi uNkulunkulu kukho. uhlala engumpristi laphakade. lokwandisa ngizakwandisa. esaba ngumpristi omkhulu ephakadeni ngokwendlela kaMelkizedeki. kalasendo. lingena kokuphakathi kweveyili. wazifunga yena. okukuzo okungelakwenzeka ukuthi uNkulunkulu aqambe amanga ngazo. umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke. 12 ukuze lingabi ngabavilaphayo. kodwa esenziwe wafanana leNdodana kaNkulunkulu. 20 lapho isigijimi esingumanduleli sasingenela khona. 18 ukuze. lesifungo sokuqinisa siyisiphetho sakho konke ukuphikisana kibo. uJesu. owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi. okuyikuthi inkosi yokuthula. 19 esilalo njengengwegwe yomphefumulo eqinileyo legxilileyo. 2 uAbrahama laye wamabela ingxenye yetshumi yakho konke. 3 kalayise. lanxa sikhuluma njalo. kalakuqala kwensuku kumbe ukuphela kwempilo. UKristu ungumpristi omkhulu njengoMelkizedeki 7 7 Ngoba uMelkizedeki lo.238 7 April 2007 AmaHeberu 7 9 Kodwa siqiniseka ngani izinto ezingcono. ethanda ukubonisa ngokwengezelelweyo kakhulu kuzindlalifa zesithembiso ukungaphenduki kwecebo lakhe. wasembusisa. lezilosindiso. kuqala uphendulelwa ngokuthi inkosi yokulunga.

mhla uMelkizedeki emhlangabeza. isizwe uMozisi angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobupristi. uLevi laye owemukela ingxenye yetshumi wanikela ingxenye yetshumi ngoAbrahama. lanxa bevela ekhalweni lukaAbrahama. kuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo. 6 kodwa yena ongabalelwa osendweni lwabo. 19 ngoba umlayo kawuzanga wenze ulutho luphelele. ngoba isizwe sanikwa umlayo ngaphansi kwabo. 10 ngoba wayesesekhalweni lukayise.4 Bonani-ke ukuthi mkhulu kangakanani lo. wemukela ingxenye yetshumi kuAbrahama. 18 Ngoba ukuchithwa komthetho wokuqala kwenziwa ngenxa yobuthakathaka lokungasizi lutho kwawo. lokungatshiwo ngokwendlela kaAroni? 12 Ngoba uba ubupristi buphendulwa. 11 Ngakho-ke uba kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi. kodwa ngokwamandla empilo engelakuphela. 17 ngoba ufakaza esithi: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki. okuyikuthi kubafowabo. 13 Ngoba lowo okukhulunywa ngaye lezizinto ungowesinye isizwe. kuye ngitsho uAbrahama ukhokho anika ingxenye yetshumi yezimpango. 7 Njalo kungelakuphikwa ngitsho ukuthi: Omncinyane ubusiswa ngomkhulu. wasembusisa lowo owayelezithembiso. 9 Kungatshiwo-ke. kodwa uyisingeniso sethemba elingcono. 8 Lapha-ke abantu abafayo bemukela ingxenye yetshumi. kwakusaswelekelani ukuthi kuvele omunye umpristi ngokwendlela kaMelkizedeki. kodwa lapho esemukela lowo okufakazwa ngaye ukuthi uyaphila. . esisondela ngalo kuNkulunkulu. uba sekusima omunye umpristi ngendlela yofuzo lukaMelkizedeki. 16 ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama. 14 Ngoba kusobala ukuthi iNkosi yethu yavela koJuda. 15 Njalo kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu. 5 Lalabo abavela emadodaneni kaLevi abamukeliswa ubupristi balomlayo wokwemukela ingxenye yetshumi ebantwini ngokomthetho. okungabanga khona kuso owakhonza elathini.

ngoba bavinjelwa yikufa ukuthi bahlale njalo. njalo kungesimuntu. ngoba wathi: Qaphela. ukunikela imihlatshelo esenzela ezakhe izono kuqala.AmaHeberu 8 7 April 2007 239 20 Njalo okungangokuthi kenziwanga ngaphandle kwesifungo. Ubupristi bukaKristu bukhulu kulalobo obamaJuda 8 8 Isiqokoqela-ke sezinto esazikhulumayo yikuthi: Silompristi omkhulu onje. lowenziwa waphakama kulamazulu. ngakho kuyadingeka ukuthi laye abe lakho okuthile angakunikela. owahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini. ukuthi wenze zonke izinto njengomfanekiso owaboniswa wona entabeni. njengoMozisi elaywe nguNkulunkulu esezakwenza ithabhanekele. 23 Lalabo babebanengi ababa ngabapristi. ongelasici. 5 abakhonza isibonelo lesithunzi sezinto zezulwini. esimiswe phezu kwezithembiso ezingcono. 21 (ngoba baba ngabapristi ngaphandle kwesifungo. emva kwalokho ezabantu. 28 Ngoba umlayo uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu. ubengeyikuba ngumpristi lakanye. njengalokhu laye engumlamuli wesivumelwano esingcono. 2 isikhonzi sendawo ezingcwele lesethabhanekele eliqotho. ongcwele. njengabapristi abakhulu. kodwa yena ngesifungo ngalowo owathi kuye: INkosi yafunga njalo kayiyikuzisola yathi: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokwendlela kaMelkizedeki) 22 uJesu waba yisiqiniso sesivumelwano esingcono kakhulu. ngenxa yokuthi uhlala kuze kube phakade. ngoba lokho wakwenza kanye mhla ezinikela yena. kodwa ilizwi lesifungo elalandela umlayo lamisa iNdodana ephelelisiweyo kuze kube nininini. 7 Ngoba uba lesosivumelwano esakuqala . 3 ngoba wonke umpristi omkhulu umiselwe ukunikela iminikelo lemihlatshelo. lokhu ephilela njalo ukubanxusela. 6 Kodwa khathesi-ke uzuze inkonzo enhle kakhulu. 27 ongadingi insuku ngensuku. owehlukanisiweyo kuzoni. abalobuthakathaka. iNkosi eyalimisayo. 25 Ngenxa yalokho laye ulamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. ulobupristi obungadluliyo. 4 Ngoba uba ubesemhlabeni. ngoba bakhona abapristi abanikela iminikelo ngokomlayo. 24 kodwa lo. 26 Ngoba umpristi omkhulu onjalo usifanele. ongelacala.

ngoba bonke bazangazi. kutsho iNkosi. lezono zabo lobubi babo kangisayikukukhumbula. ngibe nguNkulunkulu kibo. lendawo engcwele yemhlabeni. lenhliziyweni zabo ngiyibhale. bekungayikudingwa indawo yesesibili. lami kangibananzanga. itsho iNkosi. 2 Ngoba kwakhiwa ithabhanekele elokuqala okwakukhona kulo uluthi lwesibane letafula lezinkwa zokubukiswa. lomtshokotsho wesivumelwano obhadwe ngegolide inhlangothi zonke. ngoba bona kabahlalanga esivumelwaneni sami. njalo ngizamisa isivumelwano esitsha phezu kwendlu kaIsrayeli laphezu kwendlu kaJuda. bona-ke bazakuba ngabantu kimi. 4 lilesitsha segolide sokutshisela impepha. 12 Ngoba ngizakuba lesihawu ekungalungini kwabo. 3 Langemva kweveyili lesibili kwakukhona ithabhanekele elibizwa ngokuthi yingcwele yezingcwele. ngizafaka imilayo yami engqondweni yabo. njalo ngulowo lalowo umfowabo. 13 Ngokuthi: Isivumelwano esitsha. elibizwa ngokuthi yindawo engcwele. esingenjengesivumelwano engasenza laboyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhupha elizweni leGibithe. senze esokuqala saba ngesigugileyo. 11 Njalo kabayikufundisa ngulowo lalowo umakhelwane wakhe. 6 Sezilungisiwe lezizinto ngokunjalo. 8 Ngoba ebasola uthi: Khangela insuku ziyeza. esithi: Yazi iNkosi. 5 laphezu kwawo amakherubi enkazimulo engamele isihlalo somusa. Njalo osekugugile lokudala sekuseduze lokunyamalala. esingekhulume ngalezizinto khathesi ngokukhethekileyo. okwakukhona kuwo inqayi yegolide elemana.besingasoleki. kusukela komncinyane wabo kuze kufike komkhulu wabo. Umsebenzi wobupristi wesivumelwano esidala 9 9 Ngakho isibili lesosivumelwano sakuqala sasilezimiso zenkonzo kaNkulunkulu. lenduku kaAroni eyahlumayo. 10 Ngoba yilesi isivumelwano engizavumelana ngaso lendlu kaIsrayeli emva kwalezonsuku. abapristi bangena njalonjalo ethabhanekeleni lokuqala bephelelisa umsebenzi . itsho iNkosi. lezibhebhe zesivumelwano.

16 Ngoba lapho okukhona incwadi yelifa. lokhu ukufa sekufikile ekuhlengeni kweziphambeko ngesikhathi sesivumelwano sokuqala. elingenziwanga ngezandla. esezuze ukuhlengwa okulaphakade. 10 kuphela kokudliwayo. 9 okwakungumfanekiso walesosikhathi. lomlotha wethokazi ufafaza abangcolileyo. okwanikelwa kulo yonke iminikelo lemihlatshelo. ukuze. 12 futhi kungeyisikho ngegazi lezimbuzi lelamathole. ngethabhanekele elikhulu lelipheleleyo kulelinye. ukuthi indlela eya endaweni engcwele kayikembulwa. engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. lizahlambulula isazela senu emisebenzini efileyo. wathatha igazi lamathole lelembuzi. elingeyisilo lalokhukudalwa. kufuneka ukuthi kubikwe ukufa komenzi wencwadi yelifa. okuyikuthi. Igazi likaKristu lilamandla okuhlambulula 11 Kodwa uKristu esefikile. ababiziweyo bamukele isithembiso selifa laphakade. lokhu kayikabi lamandla lapho ephila umenzi wencwadi yelifa. 7 kodwa kwelesibili kwakungena kanye ngomnyaka umpristi omkhulu yedwa. lokunathwayo. 22 Njalo phose zonke . ezibekwe phezu kwabo kuze kufike isikhathi sokulungisiswa. lokugeza okuzinhlobonhlobo lezimiso zenyama. ukukhonza uNkulunkulu ophilayo? UKristu ungumlamuli wesivumelwano esitsha 15 Langenxa yalokhu ungumlamuli wesivumelwano esitsha. ungcwelisa kuze kube sekuhlambulukeni kwenyama.240 7 April 2007 AmaHeberu 10 wokukhonza uNkulunkulu. kungeyisikho ngaphandle kwegazi. kanye lamanzi loboya obubomvu lehisope*. 20 esithi: Leli ligazi lesivumelwano uNkulunkulu alilaya ngaso. kodwa ngelakhe igazi wangena kanye kuphela endaweni engcwele. 8 uMoya oyiNgcwele utshengisa lokhu. 13 Ngoba uba igazi lezimbuzi lelezinkunzi. 18 Ngakho laso esokuqala kasimiswanga ngaphandle kwegazi. 17 Ngoba incwadi yelifa isebenza kwabafileyo. 19 Ngoba lapho usumenyezelwe umthetho wonke ngokomlayo nguMozisi ebantwini bonke. lapho lisemi ithabhanekele lokuqala. 21 Ngokunjalo wasefafaza ngegazi lethabhanekele lezitsha zonke zenkonzo. azinikelela yena leziphambeko zabantu. owathi ngoMoya ophakade wazinikela kuNkulunkulu engelasici. engelakho ukuphelelisa okhonzayo maqondana lesazela. 14 kakhulu kangakanani igazi likaKristu. wafafaza kokubili ugwalo uqobo labantu bonke.

26 uba kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kanengi selokhu kwasekelwa umhlaba. kube lusindiso.izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho. 24 Ngoba uKristu kangenanga endaweni ezingcwele ezenziwe ngezandla. kodwa ezulwini uqobo. esenikelwe kanye ukuze athwale izono zabanengi. kodwa izinto zezulwini uqobo ngemihlatshelo engcono kulale. 27 Njalo njengalokhu kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye. 6 iminikelo yokutshiswa leyesono . ungeyisiwo umfanekiso oqotho wezinto. njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele umnyaka ngomnyaka legazi lokunye. lemva kwalokhu ukwahlulelwa. sebehlanjululwe kanye? 3 Kodwa kuleyo kukhona ukukhunjulwa kwezono umnyaka ngomnyaka. langaphandle kokuchitheka kwegazi kakubi khona uthethelelo. 4 ngoba kakulakwenzeka ukuthi igazi lezinkunzi lelezimbuzi lisuse izono. 23 Ngokunjalo kwakudingeka ukuthi imifanekiso yezinto zemazulwini ihlanjululwe ngalezizinto. Umhlatshelo kaKristu mkhulu kulemihlatshelo yamaJuda 10 10 Ngoba umlayo ulesithunzi sezinto ezinhle ezizayo. 28 ngokunjalo uKristu. ezingumfanekiso weziqotho. ngoba abakhonzayo babengasayikuba lasazela sezono. ngokwesibili uzabonakala ngaphandle kwesono kwabamlindeleyo. ungeze waba lamandla ngaleyomihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. ukuthi khathesi abonakalele thina phambi kobuso bukaNkulunkulu. 5 ngakho esefika emhlabeni uthi: Imihlatshelo leminikelo kawuyithandanga. 2 Uba kwakunjalo nga kayimanga yini ukunikelwa. kodwa khathesi ubonakaliswe kanye ekupheleni kwesikhathi ukuze asuse izono ngomhlatshelo wakhe uqobo. kodwa ungilungisele umzimba. 25 kungeyisikuthi futhi ukuze azinikele kanengi.

yona enikelwa ngokomlayo. njalo ngizayibhala engqondweni zabo. 8 Kuqala esithi: Umhlatshelo lomnikelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga njalo kawuyithokozelanga. 17 lezono zabo lobubi babo kangisoze ngikukhumbule futhi. njengoba libona usuku lusondela. 18 Lapho-ke okukhona uthethelelo lwalokhu. ngiza ukwenza intando yakho. ngiza (kumqulu wogwalo kulotshwe ngami) ukwenza intando yakho. ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. kodwa kasikhuthale. Ukuthokoziswa. Ususa okokuqala. 28 Umuntu odelela umlayo kaMozisi ufa ngaphandle kwesihawu . ngoba uthembekile owathembisayo. kakuselamnikelo ngesono. 20 ngendlela entsha lephilayo. ukuze amise okwesibili. lomzimba ugezisiwe ngamanzi acwebileyo. 24 njalo kasiqaphelisisane ekuvuseleni uthando lemisebenzi emihle. 11 Laye wonke umpristi kambe uyema insuku ngensuku ekhonza. inhliziyo zifafaziwe esazeleni sokubi. bazalwane. esenikele umhlatshelo waba munye ngenxa yezono ephakadeni wahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. kutsho iNkosi: Ngizafaka imilayo yami enhliziyweni zabo. eliyinyama yakhe.AmaHeberu 11 7 April 2007 241 kawuyithokozelanga. Nkulunkulu. 14 Ngoba ngomnikelo munye uphelelisile ephakadeni labo abangcwelisiweyo. 15 LoMoya oyiNgcwele laye uyafakaza kithi. 22 kasisondele ngenhliziyo eqinisileyo ekuqinisekeni okupheleleyo kokholo. 9 wasesithi: Khangela. ngoba emva kokuthi esetshilo kuqala uthi: 16 Lesi yisivumelwano engizavumelana labo ngaso emva kwalezonsuku. 26 Ngoba uba sisona ngabomo emva kokuthi samukele ulwazi lweqiniso. Nkulunkulu. 7 ngasengisithi: Khangela. silesibindi sokungena kwezingcwele ngegazi likaJesu. 27 kodwa ukulindela okuthile okwesabekayo kokulahlwa. kakusekho umhlatshelo ngezono. engasoze yaba lamandla okususa izono. futhi ikakhulu. njalo enikela kanengi leyomihlatshelo. 25 singayekeli ukuhlangana kwethu. lokuxwayiswa kwabakholwayo 19 Ngakho. njengomkhuba wabanye. 10 Kuleyontando singcwelisiwe. 21 futhi silaye umpristi omkhulu phezu kwendlu kaNkulunkulu. lolaka lomlilo ozaqeda izitha. 13 kusukela khathesi ulindele zize zenziwe izitha zakhe isenabelo senyawo zakhe. 23 kasibambisise isivumo sethemba lethu singanyikinyeki. asivulele yona ngeveyili. 12 kodwa yena.

4 Ngokholo uAbela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kuloKayini. ngawo wazuza ubufakazi bokuthi ulungile. 3 Ngokholo sibona ukuthi imihlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu. luliqiniso ngezinto ezingabonwayo. 32 Kodwa khumbulani insuku zakuqala. futhi uphinde athi: INkosi izakwahlulela abantu bayo. licabanga ukuthi uzathiwa ufanele ukujeziswa kabuhlungu kanganani onyathelela phansi iNdodana kaNkulunkulu. kodwa ababakholwayo ekusindisweni komphefumulo. kokunye. 39 Kodwa thina kasisibo ababahlehlela emuva ekubhujisweni. 33 kokunye. 29 pho. seliyenzile intando kaNkulunkulu. Amaqhawe okholo 11 11 Ukholo-ke luyikuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. lamukeliswe isithembiso. njalo kazukulibala. itsho iNkosi. 36 Ngoba liswele ukubekezela. lodelela uMoya womusa? 30 Ngoba siyamazi owathi: Impindiselo ngeyami. 34 Ngoba lani lazwelana lezibopho zami. . njalo uba ehlehlela emuva. lisazi ukuthi ngaphakathi kwenu lilempahla engcono lemiyo emazulwini. liyiluthonje. njalo lavuma ngentokozo ukuphangwa kwempahla zenu. okwathi ngazo selikhanyisiwe lakhuthazela empini enkulu yezinhlupho. 35 Ngakho lingalahli isibindi senu. lapho lenziwa umbukiso ngenhlamba langezinhlupheko. 2 Ngoba ngalo abadala bafakazelwa. ozayo uzafika. lapho laba ngabahlanganyeli balabo ababephathwa ngokunjalo. ukuze kuthi.ngabafakazi ababili loba abathathu. mina ngizabuyisela. kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. umphefumulo wami kawuthokozi ngaye. 38 kodwa olungileyo uzaphila ngokholo. 31 Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. angcweliswa ngalo. esilomvuzo omkhulu. lothi igazi lesivumelwano. 37 Ngoba kuseyisikhatshana nje.

bazigona. ukuthi ukhona. 7 Ngokholo uNowa exwayisiwe nguNkulunkulu ngezinto ebezingakabonwa. esesaba. 5 Ngokholo uEnoki wasuswa ukuze angaboni ukufa. ngoba wathi uthembekile lowo owathembisayo. kodwa bazibonela khatshana. langalo efile usakhuluma. 16 kodwa khathesi-ke balangatha elingcono. bengamukeliswanga izithembiso. 15 Uba-ke kambe babecabanga ngalelo ababesuke kulo. lapho laye amzuze evela khona ngokulinganisa. waphuma. esedlulelwe yisikhathi ngeminyaka wabeletha. ngoba ozayo kuNkulunkulu umele akholwe. abangangenkanyezi zezulu ngobunengi. ehlala emathenteni loIsaka loJakobe. ukuthiwa nguNkulunkulu wabo. 14 Ngoba abatsho izinto ezinje batshengisa ukuthi badinga ilizwe lakibo. njalo bavuma ukuthi bangabezizwe lezihambi emhlabeni. omqambi wesimo lomakhi wawo nguNkulunkulu. 6 kodwa ngaphandle kokholo kakwenzeki ukumthokozisa. wasekhonza ebambelele phezu kodondolo lwakhe. 20 Ngokholo uIsaka wabusisa uJakobe loEsawu ngezinto ezizayo. ngoba ubalungisele umuzi. 10 ngoba wayelindele umuzi olezisekelo. 22 Ngokholo uJosefa . 17 Ngokholo uAbrahama wanikela uIsaka lapho ehlolwa. 8 Ngokholo uAbrahama walalela ebizwa ukuthi aphume aye endaweni ayezayemukela ibe yilifa. wakha umkhumbi wosindiso lwendlu yakhe. lalowo owemukela izithembiso wayenikela ozelwe yedwa wakhe. 9 Ngokholo wahlala njengomuntu wezizweni elizweni lesithembiso. 21 Ngokholo uJakobe esesifa wabusisa lowo lalowo wamadodana kaJosefa. wasesiba yindlalifa yokulunga ngokokholo. lalezizinto zivela kosefile. langangetshebetshebe elisekhunjini lolwandle elingelakubalwa. alahla umhlaba ngawo. ngoba engakasuswa wafakazelwa ngokuthi umthokozisile uNkulunkulu. ababeyizindlalifa kanye laye zalesosithembiso. 18 okwakuthiwe kuye: KuIsaka inzalo yakho izabizwa. elingelezulwini. njengelemzini.242 7 April 2007 AmaHeberu 11 uNkulunkulu efakazela izipho zakhe. engazi lapho aya khona. njalo akatholwa. ngakho uNkulunkulu kalanhloni ngabo. babengaba lethuba lokubuyela. 12 Ngakho-ke bazalwa ngoyedwa. 13 Bonke laba bafela ekholweni. lokuthi ungumvuzi walabo abamdingisisayo. baqiniseka. 11 Ngokholo laye uSara uqobo wazuza amandla okwemukela inhlanyelo. ngoba uNkulunkulu wayesemsusile. 19 wathi uNkulunkulu ulamandla okuvusa lakwabafileyo.

37 bakhandwa ngamatshe. basebenza ukulunga. ngoba waqinisela kungathi uyambona oNgabonwayo. 33 abathi ngokholo banqoba imibuso. bavala imilomo yezilwane. 24 Ngokholo uMozisi esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro. waselayezela ngamathambo akhe. bazwiswa ubuhlungu. 34 bacitsha amandla omlilo. balingwa. ngoba babona ukuthi ngumntwana omuhle. baphathwa kubi. ukuze lowo obhubhisa amazibulo angabathinti. 30 Ngokholo imiduli yeJeriko yadilika. 27 Ngokholo watshiya iGibithe. ngoba wayekhangele umvuzo. futhi langezibopho langentolongo. engalwesabi ulaka lwenkosi. baswela. loDavida loSamuweli. njalo bengawesabi umthetho wenkosi.esesifa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli. ukuze bazuze ukuvuka okungcono. loBaraki loSamsoni loJefitha. 32 Ngisezathini? Ngoba ngingaphelelwa yisikhathi ngilandisa ngoGidiyoni. befakazelwe ngokholo . isibhodiwe insuku eziyisikhombisa. 31 Ngokholo uRahabi isifebe kabhubhanga kanye labangakholwanga. 29 Ngokholo badabula uLwandle oluBomvu njengemhlabathini owomileyo. labanye bazwiswa ubuhlungu. bazula bembethe izigogo zezimvu lezigogo zezimbuzi. basahwa phakathi. bafa ekubulaweni ngenkemba. baphepha ubukhali benkemba. bazuza amandla ebuthakathakeni. 23 Ngokholo uMozisi esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu. 39 Labo bonke laba. 35 Abesifazana bamukeliswa abafileyo babo bevela ekuvukeni. 28 Ngokholo wagcina iPhasika lokufafazwa kwegazi. 38 (umhlaba ongabafanelanga bona) bazula ezinkangala lezintabeni lezimbalwini lemihomeni yomhlaba. baxotsha amabutho awezizwe. baqina empini. bengavumi ukukhululwa. 36 abanye balingwa ngokwenziwa inhlekisa lokutshaywa. esezamukele izinhloli ngokuthula. 26 wathi ukuthukwa kukaKristu kuyinotho enkulu kulamagugu eGibithe. okwathi amaGibithe bekulinga lokho baminzwa. labaprofethi. bazuza izithembiso. 25 kulalokho wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana.

ukuze lingadinwa. ekhuluma kini njengemadodaneni eyokuthi: Ndodana yami. ngoba yiyiphi indodana uyise angayilayiyo? 8 Kodwa uba lingelakulaywa. kodwa kulalokho kusiliswe. 5 njalo selikhohliwe inkuthazo. liphelelwe ngamandla emiphefumulweni yenu. kodwa yena kube yikusizakala kwethu. 7 Uba likhuthazela ekulayweni. 16 kakungabi lamuntu oyisifebe . 40 lokhu uNkulunkulu wayesinakekele ngaphambili okungcono. ukuze okuqhulayo kungenyeli. engalinanzi ihlazo.AmaHeberu 12 7 April 2007 243 kabazuzanga isithembiso. owathi endaweni yentokozo ayimiselweyo. 13 njalo lenzele inyawo zenu indlela eziqondileyo. njalo ungapheli amandla. ukuze kuthi ngaphandle kwethu bangapheleliswa. 11 Lakho konke ukulaywa okukhona kungathi akusikho okwentokozo. 14 Nxwanelani ukuthula labo bonke. ngakho lingabokufetshwa njalo kalisiwo amadodana. uNkulunkulu uyaliphatha njengamadodana. ngaphandle kwalokho kakulamuntu ozayibona iNkosi. 9 Futhi-ke sasilabo obaba benyama yethu abasilayayo njalo sabahlonipha. 2 sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu. kodwa okosizi. 4 Kalikamelani lakho kuze kube segazini lisilwa lesono. ungadeleli ukulaya kweNkosi. nxa usolwa yiyo. kasiyikuzehlisela ngaphansi kukaYise wemimoya kakhulu kulalokho. kungamili loba yimpande ebabayo ikhathaze. pho. lobungcwele. njalo itshaye ngesiswepu yonke indodana eyemukelayo. njengokubona kwabo. njalo ngayo abanengi bangcoliswe. Ukubekezela ezinhluphekweni 12 12 Ngakho-ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi. 15 qaphelisani kungabi khona osilelayo emuseni kaNkulunkulu. waqinisela esiphambanweni. asigijime ngokubekezela umjaho esiwumiselweyo. wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho. 12 Ngakho qinisani izandla ezibuthakathaka lamadolo axegayo. asilahle konke okusindayo lesono esisithandele lula. 3 Ngakho mqapheliseni yena owaqinisela kuyo impikisano engaka lezoni emelane laye. siphile? 10 Ngoba bona kambe basilaya okwensuku ezinlutshwana. okwabo bonke abangabahlanganyeli. ukuze sihlanganyele ubungcwele bakhe. 6 ngoba iNkosi iyalaya emthandayo.

27 Lalokhu ukuthi: Ngizaphinda kanye. lakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke. kungathi ezenziweyo. 29 ngoba-ke uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. lanxa wayidingisisa ngezinyembezi. uMozisi wathi: Ngilovalo ngiyathuthumela. waliwa. 23 lemhlanganweni omkhulu lebandleni lamazibulo abhalwe emazulwini. wathi: Ngizaphinda kanye ukunyikinya kungeyisiwo umhlaba wodwa. lesivunguvungwini. Ngoba uba bengaphephanga labo abala lowo owakhuluma okuvela kuNkulunkulu emhlabeni. esethanda ukudla ilifa lesibusiso. 22 Kodwa lize entabeni iSiyoni. 19 lekukhaleni kophondo. kakhulu kangakanani thina esimfulathelayo lowo ovela emazulwini. okwathi labo abezwayo bancenga ukuthi kungabe kusakhulunywa ilizwi kibo. njengoEsawu. lemzini kaNkulunkulu ophilayo. legazini lokufafaza elikhuluma izinto ezingcono kulelikaAbela. 17 Ngoba liyazi ukuthi lemva kwalokho. 24 lakuJesu umlamuli wesivumelwano esitsha. lakumimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. ngoba kayitholanga indawo yokuphenduka. lemlilweni ovuthayo. 25 Qaphelani ukuthi lingamali okhulumayo. 26 olizwi lakhe ngalesosikhathi lanyikinya umhlaba. 21 njalo. owathengisa ubuzibulo bakhe ngokudla okukodwa. asibe lomusa esingamkhonza uNkulunkulu ngawo ngokwemukelekayo kanye lokuthobeka lokwesaba uNkulunkulu. kutshengisa ukususwa kwezinto ezinyikinyekayo. . kodwa khathesi uthembisile. 20 ngoba babengelakukumela lokho okwalaywayo kokuthi: Ngitsho lenyamazana uba ithinta intaba. kumbe itshokwe ngomtshoko. lekufiphaleni. lemnyameni. 28 Ngakho njengoba sisemukela umbuso ongelakunyikinyekiswa. lelizwini lamazwi. Intaba yeSinayi leyeZiyoni 18 Ngoba kalizanga entabeni engathintwa. eJerusalema yasezulwini. kodwa lezulu. ukuze kusale izinto ezinganyikinyekiyo. izakhandwa ngamatshe.kumbe ongakhonzi uNkulunkulu. lakuzigidi zengilosi ezingelakubalwa. kwakusesabeka kangaka lokho okwabonwayo.

kungabi ngokudla. abangasizwanga yikho ababebambelela kukho. 16 Kodwa lingakhohlwa ukwenza okuhle lokuphana. 14 Ngoba kasilawo umuzi omiyo lapha. okutsho isithelo sendebe sivuma ibizo lakhe. 8 UJesu Kristu unguye izolo lalamuhla. ngokungathi libotshwe kanye lazo. 17 Lalelani abakhokheli benu. Isicino 18 Sikhulekeleni. yeneliswani yizinto elilazo. ukuze angcwelise abantu ngelakhe igazi. abangelalungelo lokudla kulo abakhonza ithabhanekele. 19 njalo ngiyalincenga ngokwengezelelwe kakhulu ukuthi likwenze lokhu. ngoba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. njalo kangiyikwesaba umuntu azakwenza kimi. ngoba siyathemba ukuthi silesazela esihle. lombheda ungangcoliswa. ogazi lazo langeniswa ngumpristi omkhulu endaweni ezingcwele ngenxa yesono. 9 Lingaduhiswa yizimfundiso eziyinhlobonhlobo lezingaziwayo. lephakadeni. 13 Ngakho-ke asiphumele kuye ngaphandle kwenkamba. ngokungathi lani liphethwe kubi emzimbeni. kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe. ukuze ngibuyiselwe kini ngokuphangisa. ngoba laba balinda imiphefumulo yenu. ngoba kungalisizi lokhu. 10 Silalo ilathi. ngoba kuhle ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa. . sithwele ihlazo lakhe. 7 Khumbulani abakhokheli benu. 6 Ngakho singatsho ngesibindi sithi: INkosi ingumsizi wami. 15 Ngakho asinikele njalonjalo 13 13 Kalume njalo uthando lobuzalwane. wahlupheka ngaphandle kwesango. sifisa ukuhamba kuhle ezintweni zonke. 12 Ngakho laye uJesu. njalo bengabubuli. kodwa sidinga kuNkulunkulu ngaye umnikelo wendumiso. 3 Khumbulani izibotshwa. ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo enjalo. lilingisele ukholo lwabo.244 7 April 2007 AmaHeberu 13 Izeluleko eziyinhlobonhlobo ozayo. lizehlisele ngaphansi kwabo. ukuze bakwenze lokhu ngenjabulo. izidumbu zazo zitshiswa ngaphandle kwenkamba. 2 Lingakhohlwa ukungenisa izihambi. 11 Ngoba lezozinyamazana. liqaphelise ukuphela kokuhamba kwabo. 5 Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali. njengabazalandisa. abaphethwe kubi. 4 Ukuthathana kuhlonitshwa kubo bonke. njalo kangisoze ngakutshiya. labo abakhuluma kini ilizwi likaNkulunkulu. ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla.

ngoJesu Kristu. iNkosi yethu uJesu. 25 Umusa kawube lani lonke. esebenza kini lokho okumthokozisayo phambi kwakhe. Ameni. ngizalibona ngilaye. . 21 angaliphelelisa kuwo wonke umsebenzi omuhle ukuze lenze intando yakhe. ngoba ngilibhalele ngamafitshane. Abavela eItaliya bayalibingelela. uba efika masinyane. Ameni. 24 Bingelelani bonke abakhokheli benu.20 Kungathi uNkulunkulu wokuthula owamkhuphula kwabafileyo uMalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano saphakade. 23 Yazini ukuthi umzalwane uTimothi ukhululwe. bazalwane. lamukeleni ngesineke ilizwi lenkuthazo. 22 Kodwa ngiyalincenga. labo bonke abangcwele. kakube kuye ubukhosi kuze kube nini lanini.

11 Ngoba ilanga liphuma lokutshisa. lesono lapho sesiphelele sizala ukufa. beselibunisa utshani. futhi kasoli. 9 Lomzalwane ophansi kazincome ekuphakameni kwakhe. 3 lisazi ukuthi ukuhlolwa kokholo lwenu kuveza ukubekezela. ngoba isihloliwe izakwemukela umqhele wempilo. leluba labo liwohloke. 8 Indoda enhliziyombili kayijikamanga endleleni zayo zonke. 13 Kakulamuntu olingwayo omele athi: Ngilingwa nguNkulunkulu. 16 Lingakhohliswa. 14 Kodwa ngulowo lalowo uyalingwa. 10 lonothileyo ekuthotshisweni kwakhe. lapho edonswa ehugwa ngezakhe ibelethe isono. njalo uzayinikwa. 6 Kodwa kacele ekholweni engathandabuzi ngalutho. 12 Ibusisiwe indoda ebekezelayo ekulingweni. inceku kaNkulunkulu leyeNkosi uJesu Kristu. ngoba othandabuzayo unjengegagasi lolwandle eliqhutshwa ngumoya lizuliswe. bazalwane bami. 5 Njalo uba kukhona kini oswele inhlakanipho. 7 Ngoba lowomuntu kangacabangi ukuthi uzazuza ulutho eNkosini. kacele kuNkulunkulu ophanayo ngesihle kibo bonke. lobuhle bokubonakala kwalo bunyamalale. lingasileli ngalutho. iNkosi eyawuthembisa kwabayithandayo. 4 kodwa ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo. kuzo izizwe ezilitshumi lambili ezisekuhlakazekeni.UJakobe 1 7 April 2007 245 INCWADI KAJAKOBE KUBO BONKE Isibingelelo 1 1 UJakobe. ngoba njengeluba lotshani uzadlula. bazalwane bami abathandekayo. ngokunjalo lesinothi sizanyamalala kwesikulandelayo. laye uqobo kalingi muntu. nxa liwela ezilingweni ezizinhlobonhlobo. ngiyabingelela. 17 Sonke isipho esihle laso sonke . Ukulaya ngezilingo 2 Kubaleni njengentokozo yonke. ngoba uNkulunkulu kalasilingo sokubi. ukuze libe ngabapheleleyo liphelelisiwe.

21 Ngakho selihlubule amanyala wonke lokwanda kakhulu kobubi. yena engesimuzwi okhohlwayo kodwa engumenzi womsebenzi. lingabi ngabezwayo kuphela. 25 Kodwa lowo okhangelisisa emlayweni opheleleyo. sehla sivela kuYise wezibane. 24 ngoba iyazibuka. 18 Ngokuthanda kwakhe wasizala ngelizwi leqiniso. kumbe isithunzi sokuphenduka. abesebambelela kuwo. lamukele ngobumnene ilizwi eligxunyekiweyo. 20 ngoba ukuthukuthela kwendoda kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu. okungekho kuye ukuguquka. kodwa akhohlise inhliziyo yakhe. ukuze sibe njengengqabutho yesithelo sezidalwa zakhe.isipho esipheleleyo sivela phezulu. ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo. ibisihle ikhohlwa ukuthi ibinjani. aphuze ukukhuluma. 15 kuthi lapho inkanuko isikhulelwe . 23 Ngoba uba umuntu engumuzwi welizwi futhi engesimenzi. inkanuko. aphuze ukuthukuthela. ibisisuka. lowo owenkululeko. ukukholwa kwalowo kuyize. lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. elilamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Ukulaya ngokholo olulezenzo 19 Ngakho. 26 Uba umuntu phakathi kwenu esithi uyakholwa. 27 Ukukholwa okuhlanzekileyo lokungangcoliswanga phambi kukaNkulunkulu ngitsho uBaba yilokhu. bazalwane bami abathandekayo. yena ufanana lendoda ebuka ubuso bayo bemvelo esibukweni. wonke umuntu umele aphangise ukuzwa. 22 Kodwa banini ngabenzi belizwi. lokuzilondoloza engelasici kokomhlaba. lizikhohlisa lina ngokwenu. uba engalufaki amatomu ulimi lwakhe.

uba umuntu esithi ulokholo. 16 omunye wenu abesesithi kibo: Hambani ngokuthula. lenza isono.246 7 April 2007 UJakobe 2 Abazalwane balaywa ukuthi bangabandlululi abantu 2 2 Bazalwane bami. ngokombhalo othi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. njengabazakwahlulelwa ngomlayo wenkululeko. iNkosi yenkazimulo. njalo isihawu sizincoma kukho ukwahlulela. kodwa engabaniki izinto ezidingwa ngumzimba. lenza kuhle. 2 Ngoba uba kungena emhlanganweni wenu indoda elendandatho yegolide lesembatho esikhazimulayo. benothile ekholweni. Ukholo lufanele lube lezenzo 14 Kusizani. besekungena longumyanga olesembatho esingcolileyo. UNkulunkulu kabakhethanga yini abayanga balumhlaba. 3 beselinanzelela ogqoke isembatho esikhazimulayo beselisithi kuye: Wena hlala lapha kuhle. kodwa engelamisebenzi? Lolokholo lungamsindisa yini? 15 Uba-ke umzalwane loba umzalwanekazi behambaze njalo beswela ukudla kwensuku ngensuku. wathi futhi: Ungabulali. uba-ke ungafebi. 4 pho. bazalwane bami abathandekayo. kodwa akhubeke kokukodwa. njalo laba ngabahluleli abalemicabango emibi yini? 5 Zwanini. uba lecala kuyo yonke. 10 Ngoba loba ngubani ogcina umlayo wonke. 13 Ngoba ukwahlulelwa okungelasihawu kungokwalowo ongenzanga isihawu. njalo bezindlalifa zombuso awuthembisayo kwabamthandayo? 6 Kodwa lina libadumazile abayanga. kungeyisikho ngokubandlulula abantu libe lokholo lweNkosi yethu uJesu Kristu. beselisithi kongumyanga: Wena mana lapho. loba hlala lapha ngaphansi kwesenabelo senyawo zami. bazalwane bami. lilahlwa ngumlayo njengabaweqayo. lokho . likhudumale lisuthe. njalo bona balidonsele ekwahlulelweni yini? 7 Bona kabalihlambazi yini ibizo elihle elibizwa ngalo? 8 Uba liphelelisa umlayo wobukhosi. kodwa ubulala. 9 kodwa uba libandlulula abantu. usungumeqi womlayo. 12 Khulumani ngokunjalo lenze njalo. Abanothileyo kabalicindezeli yini. 11 Ngoba owathi: Ungafebi. kalibandlululi phakathi kwenu.

futhi kungesikuthi ngokholo kuphela. umhlaba wobubi. luthungele indlela yempilo. lufile ngokwalo. 20 Kodwa uyathanda ukwazi yini. lungcolisa umzimba wonke. o siphukuphuku. esezamukele izithunywa. ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.kusizani? 17 Kunjalo lokholo. 24 Ngakho-ke liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi. kwasekubalelwa kuye ukuthi kuyikulunga. lisazi ukuthi sizakwamukeliswa isigwebo esikhulu. lokuthi ukholo lwapheleliswa ngemisebenzi. lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ukholo lwami. njalo athuthumele. eseziphumise ngenye indlela? 26 Ngoba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile. lamadimoni ayakholwa. iyaqondiswa kwenye indlela ngephinyana nje. 18 Kodwa omunye uzakuthi: Wena ulokholo. wenza kuhle. Izono zolimi 3 3 Lingabi ngabafundisi abanengi. esenikele indodana yakhe uIsaka phezu kwelathi? 22 Uyabona ukuthi ukholo lwalusebenza kanye lemisebenzi yakhe. kanti luzincoma kakhulu. ngitshengisa ukholo lwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho. uba lungelamisebenzi. Uba umuntu engakhubeki elizwini. lowo uyindoda epheleleyo. 2 Ngoba sonke siyakhubeka ezintweni ezinengi. 25 Ngokunjalo-ke loRahabi isifebe kalungisiswanga ngemisebenzi yini. mina-ke ngilemisebenzi. 19 Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. sifaka amatomu emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele. 5 Lunjalo lolimi luyisitho esincinyane. lunjalo ulimi lubekwe phakathi kwezitho zethu. elamandla okukhina lomzimba wonke. lapho isifiso somtshayeli esifuna khona. njalo luthungelwa . bazalwane bami. wasebizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu. Khangela. 4 Khangela. umlilo omncinyane uyatshisa izigodo ezingakanani! 6 Ulimi lalo lungumlilo. ukuthi ukholo olungelamisebenzi lufile? 21 UAbrahama ubaba wethu kalungisiswanga yini ngemisebenzi. lemikhumbi. lanxa imikhulu kangaka njalo iqhutshwa yimimoya elamandla. sibe sesiqondisa umzimba wonke wawo kwenye indlela. 23 kwasekugcwaliswa umbhalo othi: LoAbrahama wakholwa uNkulunkulu. 3 Khangela.

lingazincomi liqambele amanga iqiniso. 8 kodwa ulimi kakulamuntu ongaluthambisa. Ukuhlakanipha okuvela phezulu 13 Ngubani ohlakaniphileyo loqedisisayo phakathi kwenu? Katshengise imisebenzi yakhe ekuziphatheni kuhle ngobumnene benhlakanipho. kodwa kalila. 9 Ngalo siyabonga uNkulunkulu ngitsho uBaba. iyathanjiswa njalo isithanjisiwe ngemvelo yabantu. ilalele.UJakobe 4 7 April 2007 247 yisihogo. lapho kukhona isiphithiphithi lazo zonke izenzo ezimbi. langalo siqalekisa abantu abenziwe ngokufanana loNkulunkulu. 7 Ngoba yonke imvelo yokubili izinyamazana lezinyoni. eyamadimoni. enkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu? 2 Liyafisa. 16 Ngoba lapho okukhona umhawu lombango. emva kwalokho ibe lokuthula. loba ivini umkhiwa? Ngokunjalo kakulamthombo oveza amanzi alitswayi lamnandi. kodwa ingeyomhlaba. UJakobe uxwayisa ngokulwa phakathi kwabazalwane 4 4 Zivela ngaphi izimpi lokulwa phakathi kwenu? Kakuveli lapha yini. umkhiwa ungathela imihlwathi yini. ibe mnene. luyibubi obungenqotshwe. 4 Zifebe lezifebekazi. igcwale isihawu lezithelo ezinhle. Lezizinto kazifanelanga. 18 Lesithelo sokulunga sihlanyelwa ekuthuleni kulabo abenza ukuthula. ukuze likuchithele enkanukweni zenu. lugcwele ubuhlungu obubulalayo. ngoba kaliceli. 5 Kumbe licabanga yini ukuthi umbhalo utsho ize: Umoya ohlala kithi ufisa kumona? 6 Kodwa . kokubili ezihuquzelayo lezidalwa zolwandle. liyalwa futhi lenza impi. ngeyemvelo. kalazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba kuyibutha kuNkulunkulu? Ngakho loba ngubani othanda ukuba ngumngane womhlaba. 10 emlonyeni ofananayo kuyaphuma ukubonga lenhlamba. kodwa kalila. 11 Kambe umthombo emgodini ofananayo ungagobhoza yini amanzi amnandi lababayo? 12 Kambe. kayilakuhlanekela futhi ingelakuzenzisa. wenziwa isitha sikaNkulunkulu. zenzeke njalo. bazalwane bami. liyabulala njalo lilomhawu. 3 liyacela njalo kalamukeli. ngoba licela kubi. kodwa lingeke lazuza. 14 Kodwa uba lilomhawu obabayo lombango enhliziyweni yenu. 15 Lokhu kayisiyo inhlakanipho eyehla ivela phezulu. bazalwane bami. 17 Kodwa inhlakanipho evela phezulu eyokuqala ihlanzekile.

njalo lihlanze izinhliziyo. 9 Danani lilile likhale. abesemahlulela umzalwane wakhe. kuyisono kuye. kodwa uba esahlulela umlayo. usesahlulela umlayo. 14 elingakwaziyo okwakusasa. 7 Ngakho zehliseleni kuNkulunkulu. uyakhala. Ngoba iyini impilo yenu? Ngoba iyinkungu ebonakala okwesikhatshana. njalo sizaphila. Lalelani-ke lina abanothileyo. emva kwalokho ibisinyamalala. bazalwane. 15 endaweni yalokho ngabe lithi: Uba iNkosi ivuma. oncitshwe yini. njalo uzalibalekela. Lowo ohleba umzalwane. wena ungubani owahlulela omunye? UJakobe usola abathanda inzuzo labanothileyo 5 5 13 Lalelani-ke lina elithi: Lamuhla loba kusasa sizakuya emzini othile. kawusengumenzi womlayo. 2 Inotho yenu ibolile. 17 Ngakho lowo okwaziyo ukwenza okuhle kodwa engakwenzi. Lizibekela inotho ensukwini zokuphela.uyanika umusa omkhulu. kodwa umahluleli. melanani loSathane. 4 Khangela. njalo kuzakudla inyama yenu njengomlilo. ukuhleka kwenu kakuphendulwe ukulila. ngakho uthi: UNkulunkulu umelana labazigqajayo. lokuthomba kwakho kuzakuba yibufakazi kini. 3 igolide lenu lesiliva kuthombile. 11 Lingahlebani. lentokozo ukudana. zoni. 16 Kodwa khathesi liyazincoma ekuzigqajeni kwenu. uhleba umlayo. laye uzasondela kini. 12 Munye ummisumlayo. olamandla okusindisa lokubhubhisa. umvuzo wezisebenzi ezigunde amasimu enu. 5 Libusile ngokuzithokozisa . lezembatho zenu zidliwe yinundu. 8 Sondelani kuNkulunkulu. njalo izaliphakamisa. gezani izandla. 10 Zithobeni phambi kweNkosi. kodwa abathobekileyo uyabapha umusa. lokukhala kwabavuni kungene endlebeni zeNkosi yamabutho. konke ukuzincoma okunje kubi. banhliziyombili. besesihlala khona umnyaka owodwa sithengiselane sizuze. khalani lilile ngenxa yenhlupheko zenu ezilehlelayo. sibe sesisenza lokhu kumbe lokhuyana.

ukuze lingalahlwa. ngoba ukufika kweNkosi kuyasondela. njalo kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. njalo uzasibekela inkithinkithi yezono. Kukhona othokozayo yini? Kahlabele indumiso. laselibona ukucina kweNkosi. bazalwane. Khangela. bazalwane bami. ukuthi iNkosi ilesihawu esikhulu lobubele. 10 Thathani isibonelo sokuhlupheka. 15 lomkhuleko wokholo uzamsindisa ogulayo. 6 limlahlile. asibekezelele. kodwa kakuthi uyebo wenu abe nguyebo. langokukhuleka. umlimi uyalindela isithelo somhlabathi esiligugu. abaprofethi abakhuluma ebizweni leNkosi. 16 Vumani iziphambeko omunye komunye. 20 kazi ukuthi obuyise isoni ekuduheni kwendlela yaso uzasindisa umphefumulo ekufeni. lomunye angambuyisa. kuzathethelelwa kuye. Mayelana lokufunga. bazalwane. 17 UEliya wayengumuntu olemizwa efanana leyethu. Mayelana lokubekezela 7 Ngakho bekezelani. 18 wasebuya ekhuleka. lingafungi. 11 Khangela. leNkosi izamlulamisa. lezulu lanika izulu. uba-ke enzile izono. uMahluleli umi emnyango. sithi babusisiwe ababekezelayo. lesokubekezela. size sizuze izulu elokuqala lelokucina. liqinise inhliziyo zenu. kuze kube sekufikeni kweNkosi. kumbe ngezulu. kamelananga lani. wasekhuleka umkhuleko wokuthi lingani. 8 Lani bekezelani. 13 Kukhona ohluphekayo yini phakathi kwenu? Kakhuleke. 19 Bazalwane. lomhlaba wathela isithelo sawo. lizwile ukubekezela kukaJobe. ukuze lingehlelwa yikulahlwa. langokusiza abaduhileyo 12 Kodwa phambi kwakho konke. latamasa. lohatshi nguhatshi.248 7 April 2007 UJakobe 5 emhlabeni. ukuze lisiliswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo ulamandla kakhulu. libe selikhulekelana. khangela. bazalwane bami. uba omunye kini ephambuka eqinisweni. . loba yisiphi esinye isifungo. 9 Lingasolani. loba ngomhlaba. lambulala olungileyo. linonise inhliziyo zenu njengesukwini lokuhlatshwa. 14 Kukhona ogulayo phakathi kwenu yini? Kabizele kuye abadala bebandla. babesebekhuleka phezu kwakhe. bamgcobe ngamafutha ebizweni leNkosi.

langobukhosi emva kwalezo. 11 babuza ukuthi yisiphi loba sinjani isikhathi uMoya kaKristu owayekibo osikhombayo. 10 Ngalolusindiso abaprofethi babuzisisa njalo bahlolisisa. owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu ethembeni eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. abaprofetha ngomusa oza kini. UPetro ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo 3 Ubusisiwe uNkulunkulu. 9 lizuze isiphetho sokholo lwenu. elithi khathesi lingamboni kodwa likholwe kuye. 6 Elithokoza kuso kakhulu. kwabemzini abakhethiweyo bokuhlakazeka kwePontusi. ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu. ekungcwelisweni koMoya. 12 okwembulwa kubo ukuthi kungeyisikho kibo. iKaphadosiya. iGalathiya. 5 lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkulu ngokholo kusindiso olulungiselwe ukwembulwa esikhathini sokucina. 8 elingambonanga limthanda. . leBithiniya. liyathokoza kakhulu ngentokozo engakhulumekiyo ledumisekayo. kodwa kithi babesebenza lezizinto. buficwe endumisweni lenhlonitshweni ledumeni. 7 ukuze ubuqotho bokholo lwenu. 4 elifeni elingaboliyo lelingangcolanga lelingabuniyo. selihlolwe ngomlilo. iAsiya. elilondolozelwe lona emazulwini. izinto ingilosi ezilangatha ukuzihlolisisa. efakaza ngaphambili ngenhlupheko eziqondene loKristu. ekwembulweni kukaJesu Kristu. uba kudingeka. umphostoli kaJesu Kristu. 2 njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBaba. ekulaleleni lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristu: Umusa lokuthula kungathi kungandiswa kini.1 UPetro 1 7 April 2007 249 INCWADI YOKUQALA KAPETRO KUBO BONKE Isibingelelo 1 1 UPetro. usindiso lwemiphefumulo yenu. oluligugu kakhulu okwedlula igolide elibhubhayo. lihlupheka ezilingweni eziyizinhlobonhlobo. eselizitshunyayezwa yilabo abalitshumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini. okwesikhatshana khathesi.

16 ngoba kulotshiwe ukuthi: Banini ngcwele. kodwa engaboliyo. labo bonke ubukhosi bomuntu bunjengeluba lotshani. ukuze ukholo lethemba lenu kube kuNkulunkulu. 14 njengabantwana abalalelayo. 21 elikholwa ngaye kuNkulunkulu. thandanani kakhulu ngokuvela enhliziyweni emhlophe. 18 lisazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezingabhubha. 15 kodwa njengoba owalibizayo engcwele. leluba labo liwohloke. Utshani buyabuna. lingavumelani lesimo somhawu owawukhona mandulo kokungazi kwenu. owamvusa kwabafileyo. lithembe ngokupheleleyo emuseni olethwe kini ekwembulweni kukaJesu Kristu. kodwa wabonakaliswa esikhathini sokucina ngenxa yenu. lani banini ngcwele kukho konke ukuziphatha. ekuhambeni kwenu okuyize elakwemukela kubobaba. 25 kodwa ilizwi . 24 Ngoba yonke inyama injengotshani. ngoba mina ngingcwele. 20 Isibili owamiswa ngaphambili phambi kwesisekelo somhlaba. 17 Njalo uba libiza lithi Baba owahlulela ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe engabandlululi. isiliva kumbe igolide. ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo ephakadeni. 22 Selihlanze imiphefumulo yenu ekulaleleni kweqiniso ngoMoya ethandweni lwabazalwane ngokungazenzisi. wasemnika ubukhosi. 19 kodwa ngegazi likaKristu eliligugu kungathi ngelewundlu elingelasici lelingelabala. liqonde. chithani isikhathi sokuba yizihambi kwenu ekwesabeni. 23 selizelwe ngokutsha okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabola.UPetro ukhuthaza abakholwayo ukuthi bahambe ngobungcwele 13 Ngakho libopha inkalo zengqondo yenu.

Ukwakhiwa kwendlu yomoya 4 Elizayo kuyo. ukuthi ngokwenza okuhle lifake isayeke emlonyeni yokungazi kwabantu abayizithutha. 7 Ngakho kini elikholwayo uligugu. okuyikho labo ababekumiselwe. bengalaleli. ekulihlebeni njengabenzi bobubi. isizwe esingcwele. njengabathunywe yiyo ekujezisweni kwabenzi bobubi. elaliwa ngabantu. 8 lelitshe lokukhubekisa.250 7 April 2007 1 UPetro 2 2 2 leNkosi limi kuze kube ephakadeni. ubupristi bobukhosi. 12 lilokuhamba okuhle phakathi kwabezizwe. 15 Ngoba injalo intando kaNkulunkulu. 11 Bathandekayo. njengebusayo. ubupristi obungcwele. kodwa kuNkulunkulu likhethiwe. elikhethiweyo eliligugu. Ngakho lahlani ububi bonke lobuqili bonke lokuzenzisa lomhawu lokuhleba konke. ukuze ngalo likhuliswe. abantu abatholiweyo. 16 . elalingahawukelwanga. ukuze litshumayele jikelele izenzo ezimangalisayo zalowo owalibiza livela emnyameni laya ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. ezilwa lomphefumulo. ezenzweni ezinhle abazibonileyo bangadumisa uNkulunkulu esukwini lokuhanjelwa. 9 kodwa lina liluhlanga olukhethiweyo. leli selibe yinhloko yengonsi. ukuze kuthi. 3 uba-ke selinambithile ukuthi iNkosi ilomusa. lokholwa kuye kasoze ayangeke. ukuze linikele imihlatshelo yokomoya eyemukelekayo kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. ledwala lokuwisa. kodwa kwabangalaleliyo. liligugu. Ukuzehlisela ngaphansi kwezimiso zabantu ngenxa yeNkosi 13 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwaso sonke isimiso sabantu ngenxa yeNkosi. fisani uchago olungaqungwanga lwelizwi. 2 njengezingane ezisandukuzalwa. ilitshe eliphilayo. kodwa khathesi lingabantu bakaNkulunkulu. ilitshe abakhi abalalayo. kodwa kube lodumo lwabenzi bokuhle. Laleli yilizwi elatshunyayelwa kini ngevangeli. loba kuyinkosi. 5 lani njengamatshe aphilayo lakhiwe indlu yokomoya. 10 elalikade lingeyisibo abantu. kodwa khathesi selihawukelwe. 14 loba kubabusi. ngiyalincenga njengabemzini lezihambi ukuthi lizithinte enkanukweni zenyama. abakhubeka elizwini. 6 Ngakho kukhona lembhalweni ukuthi: Khangela ngiyabeka eSiyoni ilitshe lengonsi.

ngokuhamba kwabafazi bazuzwe ngaphandle kwelizwi. lokokugqiza igolide. 3 Ukuceca kwabo kakungabi ngokwangaphandle okokweluka inwele. 4 kodwa umuntu osithekileyo wenhliziyo. 2 enanzelela ukuhamba kwenu okuhlambulukileyo ekwesabeni. siphile ekulungeni. lokhu kungumusa kuNkulunkulu. kodwa khathesi selibuyele kuMalusi loMbonisi wemiphefumulo yenu. ukuze kuthi. Mesabeni uNkulunkulu. ehlupheka ngokungafanelanga. entweni engagugiyo yomoya omnene lokuthula. kodwa wanikela kulowo owahlulela ngokulunga. zehliseleni ngaphansi kwamakhosi ngokwesaba konke. ngoba uKristu laye walihluphekela. ehlupheka kazasongela. uba umuntu ethwala izinhlupheko ngenxa yesazela kuNkulunkulu. 24 yena ngokwakhe owathwala izono zethu emzimbeni wakhe esihlahleni. ukuze lilandele izinyathelo zakhe. 21 Ngoba labizelwa lokho. 25 Ngoba lalinjengezimvu ezilahlekileyo. 22 ongenzanga isono. sesifile esonweni. Thandani ubuzalwane. kodwa lakulawo angaqondanga. Hloniphani inkosi.njengabakhululekileyo. kumbe okokugqoka izembatho. 20 Ngoba kulenzuzobani. bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda. 18 Zinceku. uba lisona beselitshaywa libekezela? Kodwa uba lisenza okuhle njalo lihlupheke libekezela. okungemivimvinya yakhe lisilisiwe. Ukuphathana kwabathatheneyo 3 3 Ngokunjalo bafazi. zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda. 6 njengoSara . esitshiyela isibonelo. 19 Ngoba le yinto engumusa. kungeyisikho kulawo alungileyo lamnene kuphela. kodwa njengezigqili zikaNkulunkulu. 17 Hloniphani bonke. kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi. 23 owathi ethukwa kazaphindisela ngokuthuka. uba-ke bekhona abangalaleli ilizwi. 5 Ngoba kudala bazicecisa ngokunjalo labesifazana abangcwele ababethemba uNkulunkulu. ukuze kuthi. lenkohliso kayificwanga emlonyeni wakhe. oligugu elikhulu phambi kukaNkulunkulu.

16 lilesazela esihle. kodwa esikhundleni salokhu busisani. libe lobubele lomusa. 9 lingaphindiseli okubi ngokubi. ukuze asise kuNkulunkulu. okwasindiswa kuwo abalutshwana. uba lingabalingisi bokuhle? 14 Kodwa uba lani lihlupheka ngenxa yokulunga. 21 Umfuziselo wawo lubhabhathizo olusisindisayo lathi khathesi. kanqande ulimi lwakhe kokubi. kumbe ukuthuka ngokuthuka. libusisiwe. kungeyisikho ukususwa kwengcekeza . kanye lobumnene lokwesaba. banini nhliziyonye lonke. kulokuhlupheka ngenxa yokwenza okubi. abesesenza okuhle. okuyikuthi imiphefumulo eyisificaminwembili. ngamanzi. labo abathuka ukuziphatha kwenu okuhle kuKristu. hlalisanani ngokolwazi. wambiza ngokuthi nkosi. njengoba labo beyizindlalifa zomusa wempilo kanye lani. lisazi ukuthi labizelwa lokho. njalo akunxwanele. 11 kaphambuke kokubi. adinge ukuthula. 10 Ngoba lowo ofuna ukuthanda impilo. lithande abazalwane. 12 Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo. uba intando kaNkulunkulu ikuthanda. eselingamadodakazi akhe. lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kwakukade kulindele. ukuze imikhuleko yenu ingavinjelwa. olungileyo esikhundleni sabangalunganga. limhloniphe owesifazana njengesitsha esibuthakathaka. kodwa wenziwa waphila ngoMoya. 13 Pho ngubani ongalilimaza. 19 ayesehambe ngawo laye watshumayela kumimoya esentolongweni. lokubona insuku ezinhle. kodwa ubuso beNkosi bumelana labenza okubi. ensukwini zikaNowa lapho umkhumbi wawusakhiwa. 15 kodwa ngcwelisani iNkosi uNkulunkulu enhliziyweni zenu. lendebe zakhe ukuze zingakhulumi inkohliso. uba lisenza okuhle njalo lingesatshiswa langokukodwa okwesabekayo. ukuze lidle ilifa lesibusiso. Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni 8 Okokucina-ke. 7 Ngokunjalo madoda. beselihlala lizilungisele ukuphendula wonke olibuza isizatho ngethemba elikini. ukuze kuthi kulokho abalihleba ngakho njengabenzi bobubi bayangeke.1 UPetro 4 7 April 2007 251 owamlalela uAbrahama. lizwelane. 18 Ngoba loKristu wahlupheka kanye ngenxa yezono. owabulawa enyameni. lendlebe zayo zingasemkhulekweni wabo. 17 Ngoba kungcono ukuhlupheka ngenxa yokwenza okuhle. 20 eyababekade bengalaleli. njalo lingesabi ukwethusa kwabo kumbe likhathazeke.

sisahamba emanyaleni. Abakholwayo balaywa ukuthi bayekele ukona 4 4 Njengoba uKristu wasihluphekela enyameni. behlambaza. ezinkanukweni. ekuminzeni. ekhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu. ekudakweni. . kakhulume njengamazwi kaNkulunkulu. ngakho qondani lilinde lisemikhulekweni. kodwa intando kaNkulunkulu. 10 ngulowo lalowo njengesiphiwo asamukeleyo. 6 Ngoba ngenxa yalokhu ivangeli latshunyayelwa lakwabafileyo. ngaphandle kokusola. kodwa baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. ukuze uNkulunkulu adunyiswe kuzo zonke izinto ngoJesu Kristu. 2 ukuze isikhathi esiseleyo enyameni lingabe lisaphilela inkanuko zabantu. nxa lingagijimi ndawonye kulokhukuthululeka kwamanyala. ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni. 5 abazaziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abaphilayo labafileyo. kodwa ukucela kwesazela esihle kuNkulunkulu. useyekele isono. kasebenze njengokuvela emandleni uNkulunkulu awanikayo. ngoba uthando luzasibekela inkithinkithi yezono. 22 oseye ezulwini. lekukhonzeni izithombe okuyangisayo. ekunatheni. Ameni. 7 Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele. uba umuntu esebenza. 4 abamangala kukho. 9 phathanani kuhle ekwethekelaneni. kasisebenze omunye komunye.yenyama. ukuthi ohlupheke enyameni. 3 Ngoba kwanele kithi ukuthi isikhathi sempilo esedlulileyo siqhube intando yabezizwe. hlomani lani ngengqondo efananayo. njengabaphathi abalungileyo bomusa kaNkulunkulu ozinhlobonhlobo. okukuye ubukhosi lamandla kuze kube nini lanini. izingilosi leziphathamandla lamandla sekwehliselwe ngaphansi kwakhe. 8 kodwa phambi kwakho konke banini lothando oluvuthayo omunye komunye. 11 uba umuntu ekhuluma. ngokuvuka kukaJesu Kristu.

libusisiwe. kodwa abathobekileyo uyabapha umusa. kodwa ngokuvuma. 4 Kuzakuthi-ke lapho uMalusi omkhulu esebonakele lizakwamukeliswa umqhele wobukhosi ongabuniyo. kodwa kadumise uNkulunkulu ngenxa yalokhu. loba njengozigaxa endabeni zabanye. liwubonise kungabi ngokubanjwa ngamandla. ngokungathi lehlelwe yinto engaziwayo. 2 yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu. zehliseleni ngaphansi kwabadala. 17 Ngoba sekuyisikhathi sokuthi ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. zembathiseni ukuthobeka. njalo lonke zehliseni omunye komunye. 13 kodwa njengoba lihlanganyela inhlupheko zikaKristu. Ukulaywa kwabadala bebandla lokwabatsha 5 5 Abadala abaphakathi kwenu ngiyabakhuthaza engingomdala kanye labo lomfakazi wenhlupheko zikaKristu. 7 liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonke. njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazo. kodwa ngesihle. 8 Qondani. 5 Ngokunjalo. ngoba yena uyalikhathalela. ngoba uMoya wenkazimulo lokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu.252 7 April 2007 1 UPetro 5 Ukuhlanganyela inhlupheko zikaKristu 12 Bathandekayo. ngabo-ke uyathukwa. njengakuMdali othembekileyo kabanikele eyabo imiphefumulo ekwenzeni okuhle. oweyisa uNkulunkulu lesoni uzabonakala ngaphi? 19 Ngakho-ke labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu. 15 Ngoba kakungabi khona owakini ohlupheka njengombulali. lomhlanganyeli wenkazimulo esizakwembulwa. thokozani. ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo. kodwa libe yizibonelo zomhlambi. 16 kodwa uba ehlupheka njengomKristu. batsha. ngoba isitha . 6 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla. 14 Uba lithukwa ngenxa yebizo likaKristu. lingamangali ngesilingo esitshisayo esiphezu kwenu esilihlolayo. ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo. 3 futhi lingabi njengamakhosi kulabo elabelwa bona. kodwa ngani uyadunyiswa. loba isela. njalo uba kuqala kithi. ukuze kuthi lekwembulweni kwenkazimulo yakhe lithokoze lijabule kakhulu. kuzakuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu? 18 Uba-ke olungileyo esindiswa ngobulukhuni. lilinde. kangabi lenhloni. loba umenzi wokubi.

10 UNkulunkulu-ke womusa wonke. aliqinise. 11 Kakube kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini. lisazi ukuthi zona lezonhlupho zehlela abazalwane benu abasemhlabeni. loMarko indodana yami. Ameni. . 9 limelane laye liqinile ekholweni. elimi kuwo. owasibizela ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesu. alinike amandla. ngibhale ngokufitshane. ngokumazi kwami. 14 Bingelelanani ngokwanga kothando. Ameni. alisekele.senu uSathane. siyabhoda njengesilwane esibhongayo sidinga esingamginya. sesihlupheke okwesikhatshana. 13 Ibandla eliseBhabhiloni elikhethiweyo kanye lani liyalibingelela. ngikhuthaza njalo ngifakaza ukuthi lo ngumusa oqotho kaNkulunkulu. Isicino 12 NgoSilivanu ongumzalwane othembekileyo kini. sengathi yena angaliphelelisa. Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu Jesu.

lekulungeni ulwazi. lekubekezeleni ukwesaba uNkulunkulu. esekhohlwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala. bazalwane. tshisekelani kakhulu ukuqinisa ubizo lokhetho lwenu. nxa ngisesekhona kulelithabhanekele. kulabo abazuze ukholo oluligugu njengathi ngokulunga kukaNkulunkulu wethu loMsindisi wethu uJesu Kristu: 2 Kakwandiswe kini umusa lokuthula elwazini lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu. lethandweni lwabazalwane uthando. Ubufakazi bukaPetro lobabaprofethi 12 Ngakho kangisoze ngiyekele ukulikhumbuza njalonjalo ngalezizinto. 8 Ngoba uba lezizinto zikhona kini. 14 ngisazi ukuthi kuyaphangisa ukususwa . uyisiphofu ubonela eduze. 7 lekwesabeni uNkulunkulu uthando lwabazalwane. seliphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yenkanuko. ngilivuse ngesikhumbuzo. zilenza lingavilaphi njalo lingabi lezithelo elwazini lweNkosi yethu uJesu Kristu. 11 Ngoba ngokunjalo lizakwengezelelwa ngokunothileyo ukungena embusweni ophakade weNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu. ngoba uba lisenza lezizinto. lekuzithibeni ukubekezela. njalo zisanda. inceku lomphostoli kaJesu Kristu. ngokolwazi lwalowo owasibiza ngobukhosi langobuhle. Abakholwayo bafanele ukuzithinta ngoba baphiwe okunengi nguNkulunkulu 3 Njengamandla akhe obuNkulunkulu asinike zonke izinto ezimayelana lempilo lokukhonza uNkulunkulu. yengezelelani ukulunga ekholweni lwenu. 13 Njalo ngibona kulungile ukuthi. njalo liqinisiwe eqinisweni elikhona. 10 Ngakho. ukuze ngalezi libe ngabahlanganyeli bemvelo yobuNkulunkulu. kalisoze likhubeke loba nini. 9 ngoba ongelazo lezizinto. 4 okungakho siphiwe izithembiso ezinkulu kakhulu leziligugu. 5 Njalo ngaphandle kwalokhu-ke selenze yonke inkuthalo.2 UPetro 1 7 April 2007 253 INCWADI YESIBILI KAPETRO KUBO BONKE Isibingelelo 1 1 USimoni Petro. 6 lelwazini ukuzithiba. lanxa lisazi.

njengoba lakini kuzakuba khona abafundisi bamanga. 16 Ngoba sasingalandeli izinganekwane zobuqili. 17 Ngoba wemukela udumo lobukhosi okuvela kuNkulunkulu uBaba. ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esivela kungcazelo engeyakhe. lapho silazisa amandla lokuza kweNkosi yethu uJesu Kristu. 20 lisazi lokhu kuqala. luze lukhanye usuku. lekhwezi liphumele enhliziyweni zenu. abazangenisa ngensitha imfundiso ezehlukanisayo ezichithayo. 21 Ngoba kakuzanga kulethwe isiprofetho ngentando yomuntu. lapho sasilaye entabeni engcwele. bephika leNkosi . 18 lalelilizwi thina salizwa livela ezulwini.kwethabhanekele lami. njengalokhu leNkosi yethu uJesu Kristu ingitshengisile. UPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga 2 2 Kodwa kwakukhona labaprofethi bamanga phakathi kwabantu. kodwa sasingabazibonelayo ubukhulu bayo. lapho ilizwi elinje lafikiswa kuye ngenkazimulo yobukhosi lisithi: Le yiNdodana yami ethandekayo mina engithokoza kuyo. kodwa abantu abangcwele bakaNkulunkulu bakhuluma beqhutshwa nguMoya oNgcwele. 19 Njalo silelizwi eliqinileyo kakhulu lesiprofetho. elenza kuhle ukuliqaphelisa njengesibane esikhanyayo endaweni emnyama. 15 Kodwa lami ngizakhuthala ukuthi ngezikhathi zonke emva kokusuka kwami libe lesikhumbuzo salezizinto.

5 njalo kaliyekelanga ilizwe lendulo. owathanda inzuzo yokungalungi. 12 Kodwa laba. okungabo indlela yeqiniso izahlanjazwa. bezehlisela ukuchitheka okuphangisayo. waseyenza isibonelo kulabo abazakweyisa uNkulunkulu. owahlutshwa yikuhamba ngamanyala kwabangalunganga. mhla eletha uzamcolo emhlabeni wabeyisa uNkulunkulu. 3 njalo emhawini ngamazwi alungisiweyo bazakwenza inzuzo ngani. kodwa eziphosela esihogweni ezinikela emaketaneni obunyama ukuze zigcinelwe isigwebo. kazilethi isigwebo senhlamba ukumelana labo phambi kweNkosi. 13 bazakwemukela umvuzo wokungalungi. labadelela ubukhosi. bejabula enkohlisweni zabo. 9 iNkosi iyakwazi ukubephula ekulingweni labo abamkhonzayo uNkulunkulu. bayisici loyangiso. kodwa walondoloza owesificaminwembili uNowa umtshumayeli wokulunga. 18 Ngoba bakhulume okokuziqakisa okweze. 6 ngokuyichitha eyitshisa imizi yeSodoma leGomora waseyilahla. 11 kanti ingilosi. kabesabi ukuhlambaza ubukhosi. babayenga . bazabhujiswa ekuboleni kwazo. 16 kodwa waba lokusolwa kwesakhe isiphambeko. 2 labanengi bazalandela incithakalo zabo. bahlambaza izinto abangazaziyo. njengezinyamazana ngemvelo ezingelangqondo ezazalelwa ukubanjwa lokubulawa. ubabhemi oyisimungulu. besedilini lani. 7 wasemephula uLoti olungileyo. abantwana besiqalekiso. Abangakhathaliyo. 17 Laba bayimithombo engelamanzi. okulahlwa kwabo kwakudala kakulibalanga. ekhuluma ngelizwi lomuntu. amayezi aqhutshwa yisiphepho. lencithakalo yabo kayiwozeli. 14 balamehlo agcwele ubufebe. ezinkulu ngamandla langengalo. lokubagcina abangalunganga kuze kube lusuku lwesigwebo. labangayekeli isono. 10 kodwa ikakhulu bona abalandela inyama enkanukweni engcolileyo. wanqanda ubuhlanya bomprofethi. abathi kuyintokozo ukuminza emini. ngokubona lokuzwa insuku ngensuku wezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo ngemisebenzi yabo engelamthetho. balandela indlela kaBalami kaBosori.254 7 April 2007 2 UPetro 3 eyabathengayo. ehlala phakathi kwabo. okugcinelwe bona ubunyama bomnyama kuze kube phakade. belenhliziyo ezejwayele ubuhwaba. abalenkani. bayenga imiphefumulo ebuthakathaka. 8 ngoba lowo olungileyo. 4 Ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi ezonayo. 15 batshiye indlela eqondileyo baduha. bajeziswe.

19 bebathembisa inkululeko. kulokuthi sebeyazile bafulathele umlayo ongcwele onikelwe kibo. lakuye wenziwa isigqili.ngenkanuko zenyama ngobufebe. basebebuye behilelwa behlulwa yikho. ukhona uvela emanzini njalo ukhona ngamanzi ngelizwi likaNkulunkulu. 20 Ngoba uba sebephunyukile ekungcoleni komhlaba ngolwazi lweNkosi loMsindisi uJesu Kristu. behamba ngokwezabo inkanuko. 5 Ngoba lokhu kabakwazi ngabomo. 2 ukuze likhumbule amazwi akhulunywa ngaphambili ngabaprofethi abangcwele. 8 Kodwa lintonye kakumelanga ingaziwa kini. 22 Kodwa kubehlele lokhu okwesaga esiqinisileyo esithi: Inja ibuyela kwawayo amahlanzo. 7 kodwa amazulu lomhlaba okukhona khathesi kubekiwe ngalona lelolizwi. ukuthi ekucineni kwensuku kuzafika abahleka usulu. lomlayo wethu esingabaphostoli beNkosi loMsindisi. kugcinelwe umlilo esukwini lokwahlulelwa lokubhujiswa kwabantu abeyisa uNkulunkulu. kodwa iyasibekezelela. ukuthi amazulu ayekhona kusukela endulo. izinto zokucina sezibe zimbi kibo kulezokuqala. ingulube egezileyo ibuyela ekugiqikeni edakeni. 9 INkosi yesithembiso kayidondi. . njalo. Ukufika kosuku lweNkosi 3 3 Incwadi le eyesibili. ngilibhalela yona khathesi. 21 Ngoba ngabe kwaba ngcono kibo uba babengayazanga indlela yokulunga. 6 okungalo ilizwe elalikhona labhujiswa ngokugcwaliswa ngamanzi. labo abaphunyuke sibili kibo abahamba ekuduheni. ukuthi usuku olulodwa eNkosini lunjengeminyaka eyinkulungwane. 4 njalo besithi: Singaphi isithembiso sokuza kwakhe? Ngoba selokhu obaba balala. bona uqobo beyizigqili zokubola. lomhlaba. okungazo ngivuse ingqondo yenu eqotho ngokulikhumbuza. leminyaka eyinkulungwane njengosuku olulodwa. 3 kuqala yazini lokhu. ngoba lowo umuntu ehlulwe ngaye. bathandekayo. njengalokhu abanye besithi yikudonda. bathandekayo. konke kumi kunjalo kusukela ekuqaleni kokudalwa.

13 Kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele amazulu amatsha lomhlaba omutsha. bathandekayo. lanjengakweminye imibhalo. 11 Njengoba zonke lezizinto zidilizwa. lokokuqala kuncibilike ngokutshisa okukhulu. lokokuqala kuzadilizwa ngokutshisa okukhulu. okuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele. njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPawuli walibhalela. okukuzo kukhona izinto ezithile ezilukhuni ukuzwisiseka. 18 Kodwa khulani emuseni lelwazini lweNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu. tshisekelani ukuthi lificwe nguye ekuthuleni lingelacwatshana njalo lingasoleki. bathandekayo. okuzakuthi ngalo amazulu adlule ngokuhlokoma. kumele libe ngabanjani ekuhambeni okungcwele lekukhonzeni uNkulunkulu. lisazi mandulo nanzelelani. lilindele lezizinto. ukuze lingaduhiswa yinkohliso yabangelamlayo. okuhlala kukho ukulunga.2 UPetro 3 7 April 2007 255 ingathandi ukuthi lamunye abhubhe kodwa ukuthi bonke bafinyelele ekuphendukeni. 15 Beselisithi ukubekezela kweNkosi yethu kulusindiso. 16 njengoba kunjalo lencwadini zakhe zonke. 10 Kodwa usuku lweNkosi luzafika njengesela ebusuku. Ubukhosi kabube kuye lakhathesi njalo kuze kube lusuku lwaphakade. lomhlaba lemisebenzi ekuwo kuzatshiswa. ekhuluma kuzo ngalezizinto. 17 Ngakho lina. okungalo amazulu azakutsha adilizwe. kube kokwabo ukubhujiswa. Ameni. . 14 Ngakho. liwe kokwenu ukuqina. 12 lilindele lilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu. ngokwenhlakanipho eyaphiwa yena.

5 kodwa lowo ogcina ilizwi lakhe. mayelana leLizwi leMpilo. njalo asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ukuhamba ekukhanyeni 5 Lokhu-ke ngumbiko esiwuzwe kuye sesiwutshumayela kini. sasesiyibona. 6 lowo othi uhlala kuye ufanele laye uqobo ahambe kanje. 8 Uba sisithi kasilasono. silenhlanganyelo omunye lomunye. . 9 Uba sivuma izono zethu. esakukhangelayo. yasibonakaliswa kithi. uthembekile futhi ulungile ukuze asithethelele izono zethu. lelizwi lakhe kalikho kithi. 4 Lowo othi: Ngiyamazi. simenza umqambimanga. ungumqambimanga. 4 lalezizinto silibhalela zona. kube kanti sihamba ebunyameni. futhi engagcini imilayo yakhe. ukuthi uNkulunkulu uyikukhanya. esakubonayo ngamehlo ethu. silitshumayeza khona. siyazikhohlisa. legazi likaJesu Kristu iNdodana yakhe liyasihlambulula kuso sonke isono. 3 Langalokho siyakwazi ukuthi siyamazi. 3 lokho esikubonileyo sasesikuzwa. 2 leMpilo yabonakaliswa. UJesu Kristu unguMmeli kungeyisizo ezethu zodwa. siqamba amanga. njengoba laye wahamba. 7 kodwa uba sihamba ekukhanyeni. ukuze lani libe lokuhlanganyela lathi.1 UJohane 1 7 April 2007 257 INCWADI YOKUQALA KAJOHANE KUBO BONKE Ilizwi lempilo labonakaliswa ngoKristu 1 1 Lokho okwakukhona kusukela ekuqaleni. esakuzwayo. leqiniso kalikho kithi. ngeqiniso le inhlanganyelo eyethu ikanye loYise njalo kanye leNdodana yakhe uJesu Kristu. 6 Uba sisithi silenhlanganyelo laye. eyayiloYise. lezandla zethu zakuphatha. lakulo kalikho iqiniso. njalo kasenzi iqiniso. uba sigcina imilayo yakhe. njalo siyafakaza silitshumayeza iMpilo elaphakade. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. kodwa lezomhlaba wonke. ngeqiniso kuye uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe. njengalokhu yena esekukhanyeni. 10 Uba sisithi kasonanga. ukuze intokozo yenu igcwaliswe. njalo kabukho kuye ubunyama lakanye.

inkanuko yenyama.Umlayo omutsha 7 Bazalwane. 14 Ngilibhalele. usebunyameni. lenkanuko . ukuze lingoni. uJesu Kristu olungileyo. into eliqiniso kuye. bobaba. ngoba ubunyama buyadlula. 15 Lingawuthandi umhlaba loba izinto ezisemhlabeni. Njalo uba umuntu esona. 10 Othanda umzalwane wakhe. Ngiyalibhalela lina. Ngilibhalele. njalo kakulasikhubo kuye. kodwa umlayo omdala. majaha. kangilibhaleli umlayo omutsha. 2 njalo yena uyinhlawulo yokuthula yezono zethu. 9 Lowo othi usekukhanyeni. lokukhanya kweqiniso sekukhanya. Uba umuntu ethanda umhlaba. ngoba ubunyama buwaphumphuthekisile amehlo akhe. njalo uhamba ebunyameni. ngoba limazile okhona kusukela ekuqaleni. elalilawo kusukela ekuqaleni. ngoba lilamandla lelizwi likaNkulunkulu lihlala kini 2 2 Bantwanyana bami. futhi njalo limnqobile omubi. Ngiyalibhalela lina. ngoba limazile yena okhona kusukela ekuqaleni. futhi ezonda umzalwane wakhe. 13 Ngiyalibhalela. futhi kakwazi lapho aya khona. lakini. 11 Kodwa ozonda umzalwane wakhe. majaha. 12 Ngiyalibhalela. bobaba. ngilibhalela lezizinto. ngoba limnqobile omubi. 8 Ngiphinda ngilibhalele umlayo omutsha. 16 ngoba konke okusemhlabeni. ngoba izono zenu lizithethelelwe ngenxa yebizo lakhe. uthando lukaYise kalukho kuye. ngoba limazile uYise. siloMmeli kuYise. bantwanyana. umlayo omdala uyilizwi elalizwayo kusukela ekuqaleni. usemnyameni kuze kube lakhathesi. bantwanyana. uhlala ekukhanyeni.

Kodwa siyazi ukuthi uba ebonakala. njalo liyazi izinto zonke. 27 Lina-ke ukugcotshwa elakwemukela kuye kuhlala kini. Uba kuhlala kini elakuzwayo kusukela ekuqaleni. lokuzigqaja kwempilo. hlalani kuye. 29 Uba lisazi ukuthi ulungile. 24 Lina-ke elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kini. impilo elaphakade. 22 Ngubani ongumqambimanga. kuyisikhathi sokucina. kodwa baphuma ukuze babonakalise ukuthi kabasibo bonke abakithi. liyazi ukuthi wonke owenza ukulunga. ophika uYise leNdodana. . Ngenxa yalokho umhlaba kawusazi. njalo kayisiwomanga. 28 Khathesi-ke. lakhathesi abanengi sebengabaphikuKristu. futhi kuqinisile.258 7 April 2007 1 UJohane 3 yamehlo. Ukufika komphikuKristu 18 Bantwanyana. 2 Bathandekayo. ngabe bahlala lathi. 21 Kangilibhalelanga. 26 Lezizinto ngalibhalela ngalabo abalikhohlisayo. 23 Wonke ophika iNdodana laye kalaye uYise. njengalokhu lezwa ukuthi umphikuKristu uyeza. ngalokhu siyazi ukuthi kuyisikhathi sokucina. kodwa ngoba liyalazi. 20 Kodwa lina lilokugcotshwa okuvela koNgcwele. kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nininini. bantwanyana. ekufikeni kwakhe. lani lizahlala eNdodaneni lakuBaba. lizahlala kuye. kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni. uzelwe nguye. njalo ngoba kakulamanga lakanye avela eqinisweni. ngaphandle kwalowo ophikayo ukuthi uJesu unguKristu? Yena ungumphikuKristu. Uphawu lwabantwana bakaNkulunkulu 3 3 Khangelani uthando olungaka asinika lona uYise ukuze sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. 25 Njalo yilesi isithembiso yena asithembisa sona. khathesi singabantwana bakaNkulunkulu. ngoba lingalazi iqiniso. lenkanuko zawo. futhi njengoba kwalifundisa. ovuma iNdodana uloYise laye. ngoba ungamazanga yena. kodwa njengoba ukugcotshwa okufananayo kuyalifundisa ngakho konke. kodwa babengesibo abakithi. ukuze kuthi lapho ebonakala sibe lesibindi. njalo kalisweli ukuthi umuntu alifundise. njalo kakukabonakali esizakuba yikho. 17 Lomhlaba uyedlula. ngoba uba babengabakithi. 19 Baphuma kithi. singabi lenhloni phambi kwakhe.

3 Laye wonke olalelithemba kuye. Ongamthandiyo umzalwane uhlezi ekufeni. ngoba isono siyikweqa umlayo. futhi angone. ngoba yena wasibekela phansi impilo yakhe. 5 Njalo liyazi ukuthi yena wabonakaliswa. liyazi ukuthi kakho umbulali lakanye olempilo elaphakade ehlezi kuye. abesemvalela imibili yakhe. ukuze asuse izono zethu. weqa lomlayo. ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni. 14 Thina siyazi ukuthi sesidlule ekufeni saya empilweni. owokuthi asithandane.sizakuba njengaye. 19 Futhi ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso. wonke owonayo kambonanga. ngoba inhlanyelo yakhe ihlala kuye. Njalo kungani wambulala? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi. kasingathandi ngelizwi kumbe ngolimi. lesono kasikho kuye. njengoba yena ehlambulukile. ngoba ezelwe nguNkulunkulu. njengoba yena elungile. 15 Wonke ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. kungabi khona olikhohlisayo. . wonke ongenzi okulungileyo kaveli kuNkulunkulu. laye ongamthandiyo umzalwane wakhe. kodwa ngezenzo langeqiniso. futhi kamazanga. 7 Bantwanyana. Uthando lwabazalwane 13 Lingamangali bazalwane bami. uthando lukaNkulunkulu luhlala njani kuye? 18 Bantwanyana bami. 12 kungenjengoKayini owavela komubi. kodwa eyomfowabo yayilungile. wasebulala umfowabo. 10 Ngalokhu kuyabonakala abantwana bakaNkulunkulu labantwana bakaSathane. njalo ebona umzalwane wakhe eswele. ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. 8 owenza isono uvela kuSathane. uba umhlaba ulizonda. uyazihlambulula. 16 Ngalokhu siyalwazi uthando lukaNkulunkulu. 6 Wonke ohlala kuye koni. ngoba sizambona njengoba enjalo. Ngalokhu iNdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa. 11 Ngoba yilo umbiko elawuzwa kusukela ekuqaleni. 4 Wonke owenza isono. ngoba siyabathanda abazalwane. lathi sifanele ukubabekela phansi impilo abazalwane. njalo sizaqinisa inhliziyo zethu phambi kwakhe. 17 Kodwa loba ngubani olempahla yomhlaba. 9 Wonke ozelwe nguNkulunkulu kenzi isono. owenza ukulunga ulungile.

Hlolani omoya 4 4 Bathandekayo. lakhathesi usekhona emhlabeni. ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni. 3 futhi wonke umoya ongavumiyo ukuthi uJesu Kristu usezile enyameni. futhi uyazi zonke izinto. kamazi uNkulunkulu. ngoba banengi abaprofethi bamanga abaphumele emhlabeni. laye wonke othandayo. kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulu. njalo sithandane. ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. ngoMoya asiphe wona. 23 Njalo yilo umlayo wakhe. ukuze siphile ngayo. uvela kuNkulunkulu. 21 Bathandekayo. kodwa ukuthi yena wasithanda. Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso lomoya wokuduha. siyayemukela ivela kuye. uba inhliziyo zethu zingasilahli. uyasizwa. ngoba uNkulunkulu uluthando. eselizwile ukuthi uyeza. Ngalokhu-ke siyazi ukuthi uhlala kithi. ngoba sigcina imilayo yakhe. ongeyisuye kaNkulunkulu. ukuze sikholwe ebizweni leNdodana yakhe uJesu Kristu. lingakholwa wonke umoya. ngenxa yalokho bakhuluma okuvela emhlabeni lomhlaba uyabezwa. futhi libanqobile. ukuthi bavela kuNkulunkulu yini. 5 Bona bangabomhlaba. 2 Ngalokhu liyamazi uMoya kaNkulunkulu: Wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uzile enyameni. kaveli kuNkulunkulu. 4 Lina lingabakaNkulunkulu. 22 njalo loba yini esiyicelayo. Ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda abantu 7 Bathandekayo.1 UJohane 4 7 April 2007 259 20 ngoba uba inhliziyo zethu zisilahla. asithandaneni. kasizwa. silesibindi kuNkulunkulu. njalo senza izinto ezithandekayo phambi kwakhe. 24 Logcina imilayo yakhe. 6 Thina singabakaNkulunkulu. bantwanyana. 8 Ongathandiyo. lalo ungowomphikuKristu. ngoba mkhulu okini kulalowo osemhlabeni. 9 Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi. laye kuye. 10 Uthando lukulokhu. uNkulunkulu mkhulu kulenhliziyo yethu. 11 . njengoba wasipha umlayo. kodwa hlolani omoya. futhi uyamazi uNkulunkulu. omaziyo uNkulunkulu. wasethuma iNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yokuthula ngezono zethu. uhlala kuye. uzelwe nguNkulunkulu.

13 Ngalokhu siyazi ukuthi sihlala kuye. ukuthi sigcine imilayo yakhe. lothando lwakhe luphelelisiwe kithi. laye kithi. ngaphandle kokholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu? 6 Lo nguye oweza ngamanzi legazi. 5 Ngubani onqoba umhlaba. 12 Kakulamuntu owake wabona uNkulunkulu. 20 Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu. 14 Thina sesibonile siyafakaza ukuthi uYise uyithumile iNdodana ibe nguMsindisi womhlaba. ukuze sibe lesibindi esukwini lokwahlulelwa. 4 Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyawunqoba umhlaba. 18 Kakukho ukwesaba ethandweni. kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba. uba sithandana. lalokho yikunqoba okunqoba umhlaba. ngoba njengalokhu enjalo yena. ngoba ukwesaba kulobuhlungu.Bathandekayo. ngoba usinikile okukaMoya wakhe. lemilayo yakhe kayinzima. 17 Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathi. njalo sigcina imilayo yakhe. kungeyisikho ngamanzi . Ukholo lamandla alo okunqoba 5 5 Wonke okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu. 16 Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithi. ungumqambimanga. 2 Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. laye kuNkulunkulu. ukuthi othanda uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kithi. lowesabayo kapheleliswanga ethandweni. angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga? 21 Njalo silalumlayo ovela kuye. lathi sifanele ukuthandana. loNkulunkulu kuye. njalo ezonda umzalwane wakhe. UNkulunkulu uluthando. lohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu. uJesu Kristu. 15 Loba ngubani ovumayo ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu. ngoba yena wasithanda kuqala. uba uNkulunkulu wasithanda ngokunje. sinjalo lathi kulumhlaba. laye wonke othanda umzali uthanda lozelwe nguye. ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo. nxa sithanda uNkulunkulu. 3 ngoba lolu luthando lukaNkulunkulu. 19 Thina siyamthanda. kamthande lomzalwane wakhe. uNkulunkulu uhlala kuye. ukholo lwethu.

lempilo elaphakade. ubufakazi bukaNkulunkulu bukhulu. siyazi ukuthi sesilezicelo esizicela kuye. uYise. 16 Uba umuntu ebona umzalwane wakhe esona isono esingasi ekufeni. uLizwi. loba yini esiyicelayo. njalo sikuye oweqiniso. eNdodaneni yakhe uJesu Kristu. 19 Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu. 14 Njalo yilesi isibindi esilaso kuye. 8 Njalo bathathu abafakazayo emhlabeni. Isicino 13 Lezizinto ngizibhalela lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu. umenze abe ngumqambimanga. laba abathathu bahlanganyela intonye. lokuthi umhlaba wonke ucambalele ebubini. legazi. uyasizwa. abufakazileyo ngeNdodana yakhe. ongelayo iNdodana kaNkulunkulu kalampilo. LoMoya nguye ofakazayo.260 7 April 2007 1 UJohane 5 kuphela. lokuze likholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu. 15 uba-ke sisazi ukuthi uyasizwa. uzacela. laba abathathu banye. njalo uzamnika impilo labo abangonelanga ekufeni. Ameni. ongakholwa uNkulunkulu. lale impilo iseNdodaneni yakhe. Sikhona isono esisa ekufeni. 20 Njalo siyazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu isifikile. loMoya oNgcwele. ngoba uMoya uliqiniso. . ngoba engakholwanga ubufakazi uNkulunkulu abufakazileyo ngeNdodana yakhe. zilondolozeni ezithombeni. Yena unguNkulunkulu weqiniso. yasinika ukuqedisisa ukuze simazi oweqiniso. ukuze lazi ukuthi lilempilo elaphakade. ngoba lobu yibufakazi bukaNkulunkulu. 10 Okholwa eNdodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi phakathi kwakhe ngokwakhe. njalo kukhona isono esingasi ekufeni. uMoya. 7 Ngoba bathathu abafakazayo ezulwini. 12 Olayo iNdodana ulempilo. lamanzi. lomubi kamthinti. 9 Uba sisemukela ubufakazi babantu. 18 Siyazi ukuthi wonke ozelwe nguNkulunkulu koni. kodwa ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina. kangitsho ukuthi ancenge ngaleso. kodwa ngamanzi langegazi. 21 Bantwanyana. ukuthi uba sicela ulutho ngokwentando yakhe. 11 Yilobu-ke ubufakazi. 17 konke ukungalungi kuyisono. ukuthi uNkulunkulu usinikile impilo elaphakade.

13 Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakubingelela. ukuze intokozo yethu igcwale. njalo engalethi le imfundiso. kungenjengokuthi ngikubhalela umlayo omutsha. ukuthula okuvela kuNkulunkulu uYise. eqinisweni lethandweni. 2 ngenxa yeqiniso elihlala kithi. uhlanganyela lemisebenzi yakhe emibi. mina engibathanda ngeqiniso. ukuze lihambe kiwo. Yilo umlayo. futhi ngikhulume lani umlomo ngomlomo. njengoba lezwa kusukela ekuqaleni. Iqiniso lothando 7 Ngoba abakhohlisi abanengi sebengene emhlabeni. ukuze sithandane. njengoba semukela umlayo kuYise. kodwa lowo esasilawo kusukela ekuqaleni. 10 Uba kufika umuntu kini. . kodwa samukele umvuzo opheleleyo. Ameni. ukuze singalahlekelwa yizinto esesizisebenzile. njalo kungeyisimi ngedwa kodwa labo bonke asebelazi iqiniso. 11 ngoba lowo ombingelelayo. lelizakuba lathi kuze kube nininini: 3 Kakube lani umusa. Isicino 12 Ngilezinto ezinengi zokulibhalela. isihawu. 4 Ngathokoza kakhulukazi ukuthi ngithole ebantwaneni bakho. abahamba eqinisweni. kalaNkulunkulu. leNkosini uJesu Kristu iNdodana kaBaba. 8 Ziqapheleni. 5 Khathesi-ke ngiyakuncenga. kangithandanga ukubhala ngephepha leyinki. 6 Njalo yilolu uthando. Lo ngumkhohlisi lomphikuKristu.2 UJohane 5 7 April 2007 261 INCWADI YESIBILI KAJOHANE Isibingelelo 1 Umdala kunkosikazi ekhethiweyo labantwana bayo. ukuthi sihambe ngokwemilayo yakhe. lowo ulabo bobabili uYise leNdodana. nkosikazi. abangavumiyo ukuthi uJesu Kristu weza enyameni. futhi lingambingeleli. kodwa ngithemba ukuza kini. 9 Wonke oweqayo njalo angemi emfundisweni kaKristu. lingamngenisi endlini. ohlala emfundisweni kaKristu.

wenza ngokuthembeka loba ngakuphi okwenzela abazalwane. 14 kodwa ngithemba ukukubona masinyane. 4 Kangilantokozo enkulu edlula lezizinto. Inkathazo ebandleni 5 Sithandwa. sibe sesikhulumisana ngomlomo. lani liyazi ukuthi ubufakazi bethu buqinisile. kodwa kangithandi ukukubhala ngeyinki losiba. kodwa owenza okubi kambonanga uNkulunkulu. . 7 Ngoba ngenxa yebizo lakhe baphumile bengamukeli lutho kwabezizwe. Ukuthula kakube kuwe. uba ngifika. ungakulingiseli okubi. befakazela iqiniso lakho. lapho kufika abazalwane. 10 Ngakho. futhi kakholiswa yilezizinto. Bingelela abangane ngamabizo. langeqiniso uqobo. kodwa uDiyotrefe othanda ukuba ngowokuqala kibo kasamukeli. Abangane bayakubingelela. mina engimthanda ngeqiniso. kuzo zonke izinto jikelele ngifisa ukuthi uphumelele njalo uphile. Isicino 13 Bengilezinto ezinengi zokubhala. 2 Sithandwa. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu. 6 abafakazele uthando lwakho phambi kwebandla. njengoba wena uhamba eqinisweni. 9 Ngabhalela ibandla. ukuze sibe yizisebenzi kanye leqiniso. uyabalela lalabo abathanda ukukwenza. njalo uyabaxotsha ebandleni. lakwabemzini. kodwa okuhle. 12 NgoDemetriyu kufakazwe yibo bonke. lathi futhi siyafakaza. yena uqobo kamukeli abazalwane. uyasihleba ngamazwi amabi. kuye uGayusi othandekayo. uzakwenza kuhle uba ubaphelekezela ngokufanele uNkulunkulu.3 UJohane 5 7 April 2007 263 INCWADI YESITHATHU KAJOHANE Isibingelelo 1 Umdala. njengalokhu umphefumulo wakho uphumelela. ukuthi ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni. ngizakhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo. 3 Ngoba ngathokoza kakhulukazi. 11 Sithandwa. 8 Ngakho thina sifanele ukubemukela abanjalo.

.

leNkosi yethu uJesu Kristu. njalo bephika uMbusi oyedwa uNkulunkulu. lenkanini kaKora babhubhile. ezinikele ekuphingeni ngendlela efanana lalezo. 8 Ngokunjalo lalaba bephupha bayona inyama. bazonakalisa kulezizinto. abeyisa uNkulunkulu. bahlambaze ubukhosi. 5 Kodwa ngithanda ukulikhumbuza. amayezi angelamanzi. uzigcinele isigwebo sosuku olukhulu. labagcinwe nguJesu Kristu. isisindise isizwe elizweni iGibithe. lakho konke abakwaziyo ngemvelo njengezinyamazana ezingelangqondo. 11 Maye kibo! Ngoba bahambe ngendlela kaKayini. 9 Kanti uMikayeli ingilosi eyinduna. kodwa zatshiya eyazo indawo yokuhlala. lapho ngisenza yonke inkuthalo yokulibhalela ngosindiso oluhlanganyelwayo. ngezibopho ezaphakade ngaphansi kobunyama. 12 Laba bayizici emadilini enu othando. yahlupheka isijeziso somlilo ophakade. futhi baziwisele ekuduheni kukaBalami ngenxa yenzuzo. kodwa wathi: INkosi kayikukhalimele. ngokungesabi bayazondla.UJuda 5 7 April 2007 265 INCWADI KAJUDA KUBO BONKE Isibingelelo 1 UJuda inceku kaJesu Kristu. isilandele enye inyama. loba belikwazi lokhu kanye. abaphendula umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala. Mayelana labakhohlisi 3 Bathandekayo. 4 Ngoba sekungenile ngokunyenya abantu abathile. nxa beledili lani. 7 NjengeSodoma leGomora lemizi eyizingelezeleyo. kwabangcweliswe nguNkulunkulu uBaba. ababiziweyo: 2 Kakwandiswe kini isihawu lokuthula lothando. 10 Kodwa laba bathuka konke abangakwaziyo. yabuye yababhubhisa labo abangakholwanga. kabanga lesibindi sokumlethela isigwebo senhlamba. ngaswela ukulibhalela ngilikhuthaze ukuthi lilwele ngoqotho ukholo olwanikwa kanye abangcwele. yenziwa isibonelo obala. 6 Lengilosi ezingagcinanga obazo ubukhosi. ukuthi iNkosi. . njalo badelela ukubusa. ababhalelwa ngaphambili lokhukulahlwa kudala. lomfowabo kaJakobe. lapho ebanga loSathane ephikisa ngesidumbu sikaMozisi.

18 ukuthi bathi kini. khumbulani amazwi akhulunywa ngaphambili ngabaphostoli beNkosi yethu uJesu Kristu. lizakhe ekholweni lwenu olungcwele kakhulu. behamba ngokwenkanuko zabo. 13 amagagasi olwandle aphosekayo. abasolayo. 14 Njalo uEnoki laye owesikhombisa kusukela kuAdamu waprofetha ngabo esithi: Khangela. abhubhudla awazo amahlazo. lokubalahla bonke abeyisa uNkulunkulu phakathi kwabo ngenxa yezenzo zabo zonke zokungesabi uNkulunkulu abazenzayo beseyisa uNkulunkulu. lomlomo wabo ukhuluma izinto zokuzikhukhumeza. izihlahla zamaphethelo ekwindla. okugcinelwe bona ubunyama bomnyama kuze kube phakade. ngenxa yenzuzo. kabalaMoya. 20 Kodwa lina. 23 kodwa lisindise abanye ngokwesaba libahluthuna emlilweni. bebuka abantu. 19 Yibo laba abenza izehlukaniso. ezingelazithelo. 17 Kodwa lina bathandekayo. 15 ukwenza isigwebo esimelana labo bonke. inkanyezi eziduhayo. behamba ngokwenkanuko zabo zokweyisa uNkulunkulu.bephetshulwa yimimoya. lilindele isihawu seNkosi yethu uJesu Kristu kuze kube empilweni elaphakade. 22 Beselibahawukela abanye lehlukanise. langawo wonke amazwi anzima izoni ezeyisa uNkulunkulu eziwakhulume emelene laye. 21 zigcineni ethandweni lukaNkulunkulu. bangabemvelo. sezisitshulwe. 16 Laba ngabangungunayo. ezife kabili. bathandekayo. iNkosi yafika labangcwele bayo abayizigidi. . lizonda lesembatho esoniwe ngokuvela enyameni. kuzakuba khona abahleka usulu ngesikhathi sokucina. likhuleke likuMoya oNgcwele.

yakhe lingelasici entokozweni enkulu. lakhathesi lakulo lonke iphakade.266 7 April 2007 UJuda 5 24 Kuye-ke Isicino olamandla okulilinda uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo uMsindisi wethu. lokulimisa phambi kwenkazimulo Ameni. kakube inkazimulo lobukhulu. ubukhosi lamandla. 25 kuye . ekukhubekeni.

Ukubingelela kukaJohane 4 UJohane kumabandla ayisikhombisa aseAsiya: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona lozakuza. ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi bukaJesu Kristu. lePergamo. eEfesu leSemerna. 6 lowasenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu uYise. ekhona leyayikhona lezakuza.Isambulelo 1 7 April 2007 267 ISAMBULELO SIKAJOHANE UJohane unikwa isambulelo sikaJesu Kristu 1 1 Isambulelo sikaJesu Kristu. lalabo abezwa amazwi alesisiprofetho. kutsho iNkosi. amnika sona uNkulunkulu. ukuze abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka ngokuphangisa. ukuqala lokucina. leLawodikeya. Ameni. 10 NgangikuMoya ngosuku lweNkosi. labo abamgwazayo. 7 Khangela uyeza kanye lamayezi. 5 lakuJesu Kristu. 2 owafakaza ilizwi likaNkulunkulu. leTiyathira. besebegcina izinto ezilotshiweyo kuso. olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba. UKristu uzibonakalisa kuJohane 9 Mina uJohane. lokuthi: Okubonayo kubhale encwadini. Ameni. ngangisesihlengeni esithiwa yiPatmosi. . abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. lobufakazi bukaJesu Kristu. lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni lembusweni lekubekezeleni kukaJesu Kristu. ukuqala lokucina. lakubomoya abayisikhombisa. lakho konke akubonayo. Yebo. leSardisi. esethume ngengilosi yakhe wazibonakalisa kunceku yakhe uJohane. Kuye owasithandayo. umfakazi othembekileyo. ukuthumele emabandleni ayisikhombisa aseAsiya. lezizwe zonke zomhlaba zizalila ngenxa yakhe. 8 Mina nginguAlfa loOmega. 11 lisithi: Mina nginguAlfa loOmega. wasesigezisa ezonweni zethu egazini lakhe. uSomandla. kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini lanini. futhi ngezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo. longumzalwane wenu. futhi lonke ilihlo lizambona. leFiladelfiya. ngoba isikhathi siseduze. 3 Ubusisiwe ofunda.

12 Ngasengitshibilika ukuze ngibone ilizwi elikhuluma lami. lezinto ezizakuba khona emva kwalezi: 20 Imfihlo yenkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene. Sengitshibilikile ngabona iziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa. Inkanyezi eziyisikhombisa ziyizithunywa zamabandla ayisikhombisa. Incwadi ezabhalelwa emabandleni ayisikhombisa 2 2 Kuso isithunywa sebandla leEfesu bhala uthi: Lezizinto uyazitsho lowo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene. 17 Njalo ngathi ngimbona. njengeliqhwa*. embethe isembatho esikhawula enyaweni futhi ezibophe ezithandele ngeqhele legolide emabeleni. leziqobane zezibane eziyisikhombisa ozibonileyo zingamabandla ayisikhombisa. njalo ngangifile futhi khangela. 19 Bhala izinto ozibonileyo. lelizwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amanengi. lezinto ezikhona. lemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali inhlangothi zombili. Njalo ngilezihluthulelo zesihogo lezokufa. ngiyaphila kuze kube nini lanini. 16 futhi elenkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene. ohamba phakathi kweziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa. lamehlo akhe enjengelangabi lomlilo. wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi kimi: Ungesabi. lobuso bakhe bunjengelanga elikhanya emandleni alo. Ameni. leziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa. 15 lenyawo zakhe zazinjengethusi elikhazimulayo njengelivutha esithandweni somlilo. 14 njalo ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu. 13 laphakathi kweziqobane zezibane eziyisikhombisa onjengeNdodana yomuntu. ngawela enyaweni zakhe njengofileyo. mina ngingowokuqala lowokucina. 18 lophilayo. 2 uthi: Ngiyayazi imisebenzi .

engiyizondayo lami. esiphakathi kweParadise likaNkulunkulu. 12 Lakuso isithunywa sebandla elisePergamo bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olenkemba ebukhali inhlangothi zombili: 13 Ngiyayazi imisebenzi yakho. uthi: 9 Ngiyayazi imisebenzi lokuhlupheka lobuyanga bakho (kanti unothile) lenhlamba yalabo abathi bangamaJuda. 14 kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe. njalo kawuphikanga ukholo lwami. ubusuphenduka wenze imisebenzi yakuqala. khangela uSathane uzaphosela abanye kini entolongweni. uba ungaphenduki. 15 Ngokunjalo lawe ulabo ababambelela emfundisweni yamaNikolayitha. uba kungenjalo. kanti bengeyisiwo. owayefile. kodwa lisinagoge likaSathane. 10 Ungesabi lutho lwalezozinto ozahlupheka ngazo. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwesihlahla sempilo. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwemana efihliweyo. 6 kanti ulalokhu. ngizakuza kuwe ngokuphangisa. owafundisa uBalaki ukuphosa isikhubekiso phambi kwabantwana bakoIsrayeli. lalapho ohlala khona. lensukwini zikaAntipasi. ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolayitha. lapho uSathane ahlala khona. ukuthi udelile uthando lwakho lwakuqala. uba kungenjalo. ulokubekezela. njalo wakhuthala ngenxa yebizo lami kawudinwanga. lapho okukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. njalo ugcinile ibizo lami. ukuze lilingwe. lokuthi ubahlolile labo abazithi bangabaphostoli kodwa bengeyisibo. umfakazi wami othembekileyo. ukuthi ulabo lapho ababambelela emfundisweni kaBalami. into engiyizondayo. 11 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. lokubekezela kwakho.268 7 April 2007 Isambulelo 3 yakho. 5 Ngakho khumbula lapho owe khona. Thembeka kuze kube sekufeni. njalo ngizakunika umqhele wempilo. lokuthi ungebamele ababi. 8 Lakuso isithunywa sebandla leSemerna bhala uthi: Lezizinto utsho owokuqala lowokucina. njalo ngizakulwa ngimelene labo ngenkemba yomlomo wami. 4 Kodwa ngilokumelene lawe. owabulawelwa phakathi kwenu. ngizakuza kuwe ngokuphangisa. lomsebenzi wakho onzima. njalo uyaphila. futhi lizakuba lenhlupheko insuku ezilitshumi. Onqobayo kasoze alinyazwa yikufa kwesibili. wasubathola bengabaqambimanga. sokuthi badle okuhlatshelwe izithombe lokuthi baphinge. 17 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. njalo ngizasusa isiqobane sesibane sakho endaweni yaso. 7 Lowo olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. 16 Phenduka. 3 wasuthwala. .

26 Lonqobayo logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni. lamabandla wonke azakwazi ukuthi nginguye ohlola izinso lezinhliziyo. ukuthi ziphinge lokuthi zidle okuhlatshelwe izithombe. okungelamuntu olaziyo ngaphandle kolemukelayo. njengokutsho kwabo: Kangiyikulethesa omunye umthwalo. lenyawo zayo zifanana lethusi elikhazimulayo: 19 Ngiyayazi imisebenzi yakho. ukuthi uvumele owesifazana uJezebeli. kanti ufile. uba bengaphenduki emisebenzini yabo. elamehlo ayo anjengelangabi lomlilo. ukuthi eyokucina minengi kuleyokuqala. 29 Olendlebe kezwe lokho akutshoyo uMoya emabandleni. 23 Njalo ngizabulala abantwana bakhe ngokufa. lothando. ngoba kangitholanga imisebenzi yakho iphelelisiwe . lokukhonza. lemisebenzi yakho. 2 Linda. 25 Kodwa lokho elilakho kubambisiseni. njalo kaphendukanga. ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi. 24 Kodwa ngikhuluma lani labanye abaseTiyathira. ukufundisa aduhise inceku zami. ngize ngifike. ngokwemisebenzi yenu. lokholo. njengalokhu lami ngikwamukele kuBaba. futhi ngizalinika. labaphingayo laye ekuhluphekeni okukhulu. ngulowo lalowo. 28 Futhi ngizamnika indonsakusa. ukuthi ulebizo lokuthi uyaphila. 21 Futhi ngamnika ithuba lokuthi aphenduke ekufebeni kwakhe. lenkanyezi eziyisikhombisa: Ngiyayazi imisebenzi yakho. bonke abangelayo le imfundiso. zizaphahlazwa njengezimbiza zebumba. Lakuso isithunywa sebandla eliseSardisi bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olabomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. laphezu kwelitshe ibizo elitsha elilotshiweyo. 20 Kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe. uqinise izinto eziseleyo esezizakufa. 22 Khangela mina ngizamphosela embhedeni. lokubekezela kwakho.njalo ngizamnika ilitshe elimhlophe. 3 3 18 Lakuso isithunywa sebandla eliseTiyathira bhala uthi: Lezizinto itsho iNdodana kaNkulunkulu. 27 njalo uzazibusa ngentonga yensimbi. ngizamnika amandla phezu kwezizwe. labangakwaziyo okujulileyo kukaSathane.

5 Onqobayo. . futhi ngizabhala ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe. njalo kakulamuntu ongawuvala. ngimise phambi kwakho umnyango ovuliweyo. abathi bangamaJuda. 9 Khangela ngizakunika abavela esinagogeni likaSathane. ngizakuza phezu kwakho njengesela. 7 Lakuso isithunywa sebandla eliseFiladelfiya bhala uthi: Lezizinto utsho oNgcwele. khangela ngizabenza. olesihluthulelo sikaDavida. 6 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni. bengeyisiwo. lebizo lami elitsha. ngiyeza ngokuphangisa. khangela.Isambulelo 4 7 April 2007 269 phambi kukaNkulunkulu. angangcolisanga izembatho zawo. njalo bazi ukuthi mina ngikuthandile. eyehla ivela ezulwini kuNkulunkulu wami. ukuze beze baguqe phambi kwenyawo zakho. oQotho. owokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu: 15 Ngiyayazi imisebenzi yakho. uphenduke. Uba-ke ungalindi. 13 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni. bambisisa olakho. njalo ungaqandi futhi ungatshisi. futhi kangisoze ngilesule ibizo lakhe egwalweni lwempilo. njalo kawusoze walazi ihola engizakuza ngalo phezu kwakho. njalo ngizalivuma ibizo lakhe phambi kukaBaba. senginothile njalo kangisweli lutho. kodwa beqamba amanga. ukuze kungabi khona okwemuka umqhele wakho. ngizakukhafula emlonyeni wami. lowo uzagqokiswa izembatho ezimhlophe. 12 Onqobayo. ngizamenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami. abesevala futhi kungavuli muntu. njalo uligcinile ilizwi lami. lami ngizakulondoloza kuhola lokulingwa okuzafika emhlabeni wonke. 8 ngiyayazi imisebenzi yakho. 11 Khangela. umfakazi othembekileyo loqotho. ukuthi njalo kawuqandi futhi kawutshisi. ngoba ulamandla amancinyane. 17 Ngoba uthi: Nginothile. 14 Lakuso isithunywa sebandla lamaLawodikeya bhala uthi: Lezizinto utsho uAmeni. njalo bazahamba lami bekwezimhlophe. njalo kasoze aphinde aphume phandle. iJerusalema entsha. ovula njalo kungavali muntu. kanti kawazi ukuthi wena ungohluphekayo lohawulayo longumyanga loyisiphofu lonqunu. 3 Khumbula-ke ukuthi ukwamukele wakuzwa njani. laphambi kwengilosi zakhe. futhi kawuliphikanga ibizo lami. ukulinga abakhileyo phezu komhlabathi. ubusukugcina. Kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise! 16 Ngokunjalo. ngoba ubuthukuthuku. 10 Ngoba ugcinile ilizwi lokubekezela kwami. 4 Ulamabizo amalutshwana ngitsho eSardisi. lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami. ngoba bafanele.

3 lohleziyo wayebonakala efanana lelitshe ijaspi* lesardiyusi. bembethe izembatho ezimhlophe. ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. zigcwele . lehlazo lobuze bakho lingembulwa. lufanana lekristali*. umnyango uvulekile ezulwini. lezembatho ezimhlophe. lomchilowamakhosikazi wawuzingelezele isihlalo sobukhosi ubonakala njenge-emeraldi*. laphezu kwezihlalo zobukhosi ngabona abadala abangamatshumi amabili lane behlezi.18 ngiyakweluleka ukuthi uthenge kimi igolide elicengwe ngomlilo. 19 Mina bonke engibathandayo. ngasengihlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngakho tshiseka uphenduke. Laphakathi kwesihlalo sobukhosi lekuzingelezeleni kwesihlalo sobukhosi kwakukhona izidalwa ezine eziphilayo. 4 Lezihlalo zobukhosi ezingamatshumi amabili lane zazihanqe isihlalo sobukhosi. njalo ngizakutshengisa izinto ezimele zenzeke emva kwalezizinto. ngiyabasola ngibatshaye. ukuze wembathe. lisithi: Yenyukela lapha. njengalokhu lami nganqoba. njalo belemiqhele yegolide emakhanda abo. 2 Njalo ngahle ngaba kuMoya. lezibane zomlilo eziyisikhombisa zazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi. khangela-ke. 21 Onqobayo. 22 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni. uba umuntu esizwa ilizwi lami. 5 Lesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibane lemidumo lamazwi. 20 Khangela. ngizangena kuye. UJohane ubona embonweni ubukhosi bukaNkulunkulu ezulwini 4 4 Emva kwalezizinto ngabona. ukuze ubone. njalo ugcobe amehlo akho ngamagcobo amehlo. ohleziyo. abesevula umnyango. isihlalo sobukhosi samiswa ezulwini. ngizamnika ukuthi ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi. futhi khangela. laphezu kwesihlalo sobukhosi. 6 laphambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona ulwandle lwengilazi. ngidle laye. ukuze unothe. lelizwi lokuqala engalizwayo linjengelophondo likhuluma lami. laye lami. ngimi emnyango ngiqoqoda.

langaphakathi zigcwele amehlo. kumbe ngaphansi komhlaba. kumbe emhlabeni. 2 Ngasengibona ingilosi elamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi: Ngubani ofanele ukuvula ugwalo. UJohane ubona embonweni iWundlu likaNkulunkulu 5 5 Ngasengibona esandleni sokunene sowayehlezi esihlalweni sobukhosi ugwalo olubhalwe ngaphakathi langemuva. ukwemukela ubukhosi. 10 abadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi phambi kohlezi esihlalweni sobukhosi. ingcwele. ngoba wena wadala izinto zonke. lesidalwa esiphilayo sesibili sasifanana lethole. iMpande kaDavida. lokuqhaqha impawu zalo? 3 Njalo kwakungekho lamunye ezulwini.270 7 April 2007 Isambulelo 5 amehlo ngemuva laphambili. iWundlu limi kungathi lihlatshiwe. 5 Omunye wabadala wasesithi kimi: Ungakhali. njalo kazilakuphumula emini lebusuku. lesidalwa esiphilayo sesine sasifanana lokhozi oluphaphayo. lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa. ingcwele. owayelamandla okuvula ugwalo. 7 Lesidalwa esiphilayo sokuqala sasifanana lesilwane. besithi: 11 Ufanele. 8 lezidalwa ezine eziphilayo zilempiko eziyisithupha ileso laleso ngokukhethekileyo emaceleni wonke. kumbe ukulukhangela. lodumo lamandla. phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala. futhi khangela. ukuze sivule ugwalo lokuthi siqhaqhe impawu zalo eziyisikhombisa. laluthatha ugwalo esandleni sokunene sohlezi esihlalweni sobukhosi. ngoba kungatholwanga loyedwa ofanele ukuluvula lokulufunda ugwalo. sinqobile iSilwane esivela esizweni sakoJuda. . okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. 9 Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokubongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi. Nkosi. zisithi: Ingcwele. 6 Ngasengibona. zadalwa. owayekhona lokhona lozakuza. lesidalwa esiphilayo sesithathu sasilobuso bomuntu. bephosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi. khangela. iNkosi uNkulunkulu uSomandla. kumbe ukulukhangela. 4 Mina ngasengikhala kakhulu. langentando yakho zikhona. ophilayo kuze kube nini lanini. basebemkhonza ophilayo kuze kube nini lanini. lunanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. 7 Laselisiza.

lokuvula impawu zalo. ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi. ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu sisithi: Woza ubone! Ngasengibona. lokuze babulalane. Labadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi. lezinto ezisolwandle. 14 Lezidalwa ezine eziphilayo zathi: Ameni. lenkulungwane zezinkulungwane. ngoba wahlatshwa. njalo sizabusa emhlabeni. lenani lazo laliyizigidi zezigidi. besithi: Ukufanele ukuluthatha ugwalo. kwasekunikelwa kuye inkemba enkulu. loligadileyo eledandili. 11 Ngasengibona. 12 zisithi ngelizwi elikhulu: Lifanele iWundlu elahlatshwayo ukwemukela amandla lenotho lenhlakanipho lengalo lodumo lobukhosi lokudunyiswa. langaphansi komhlaba. njengelizwi lomdumo: Woza ubone! 2 Ngasengibona.8 Kuthe seliluthethe ugwalo. lemiganu yegolide igcwele impepha eyimikhuleko yabangcwele. kwasekunikelwa kuye umqhele. khangela-ke. 10 wasusenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu wethu. wasephuma enqoba. lokuze anqobe. ibhiza . wasusihlengela uNkulunkulu ngegazi lakho sivela emihlotsheni lendimini lebantwini lezizweni zonke. basebekhonza ophilayo kuze kube phakade laphakade. loligadileyo kwanikwa kuye ukususa ukuthula emhlabeni. 5 Lalapho selivule uphawu lwesithathu. lemhlabeni. lakho konke okukikho. ngulowo lalowo elemiqangala. ngezwa ilizwi lengilosi ezinengi zihanqe isihlalo sobukhosi lezidalwa eziphilayo labadala. 13 Laso sonke isidalwa esisezulwini. ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili sisithi: Woza ubone! 4 Kwasekuphuma elinye ibhiza elibomvu. 9 Basebehlabelela ingoma entsha. ibhiza elimhlophe. izidalwa ezine eziphilayo labadala abangamatshumi amabili lane bawela phansi phambi kweWundlu. khangela-ke. Ukuvulwa kwezimpawu 6 6 Ngasengibona lapho iWundlu selivule olunye lwezimpawu. 3 Lalapho selivule uphawu lwesibili. ngakuzwa kusithi: Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu kakube ukudunyiswa lodumo lobukhosi lamandla kuze kube nini lanini.

langezilo zomhlaba. lesihogo salandelana laye. kwasekuthiwa kubo. njengesihlahla somkhiwa siwohloza izithelo zaso eziluhlaza. 10 Basebememeza ngelizwi elikhulu besithi: Koze kube nini. loba . ngenkemba langendlala langokufa. kumbe olwandle. sinyikinywa ngumoya omkhulu. Nkosi. layo yonke intaba lesihlenge kwasuswa endaweni zakho. ibizo lakhe linguKufa. lamafutha lewayini ungakoni. njalo ngubani olamandla okuma? AbakoIsrayeli ababekwa uphawu 7 7 Emva kwalezizinto-ke ngabona ingilosi ezine zimi emagumbini womane omhlaba zibambe imimoya emine yomhlaba. ungagwebi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni? 11 Kwasekunikwa kulowo lalowo izembatho ezimhlophe. 15 lamakhosi omhlaba lezikhulu labanothileyo. ukuze kungavunguzi moya emhlabeni. 13 lenkanyezi zezulu zawohlokela emhlabeni. 7 Lalapho selivule uphawu lwesine. 6 Ngasengisizwa ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi: Ingcebethu yamabele ngodenariyo*. khangela-ke. lelakeni lweWundlu. ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi: Woza ubone! 8 Ngasengibona. kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. baze bapheleliswe abayizinceku kanye labo labazalwane babo ababezabulawa lanjengabo. bake baphumule okwesikhatshana. 14 Lezulu lamuka njengogwalo olugoqwayo. 9 Lalapho selivule uphawu lwesihlanu. laso sonke isigqili laye wonke okhululekileyo. lenduna ezinkulu. loligadileyo elesikali esandleni sakhe. labalamandla. 16 futhi besithi ezintabeni lemadwaleni: Welani phezu kwethu. lisifihle ebusweni bakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi. lenyanga yaba njengegazi. lengcebethu ezintathu zebhali* ngodenariyo. bacatsha ezimbalwini lemadwaleni ezintaba. loligadileyo. lelanga laba mnyama njengesaka eliloboya. 17 ngoba usuku olukhulu lolaka lwakhe selufikile. langenxa yobufakazi ababelabo.Isambulelo 7 7 April 2007 271 elimnyama. engcwele leqotho. 12 Ngasengibona lapho selivule uphawu lwesithupha. khangela-ke. ngabona ngaphansi kwelathi imiphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu. ibhiza eliliganu. Kwasekunikelwa kuye amandla okubulala kuze kube yingxenye yesine yomhlaba.

baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. esizweni sakoManase. lembethe izembatho ezimhlophe. esizweni sakoNafitali. kumbe ulwandle. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. 3 isithi: Lingoni umhlaba. 11 Lengilosi zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi labadala lezidalwa ezine eziphilayo. esizweni sakoLevi. lengatsha zezihlahla zamalala ezandleni zabo. lisithi: Usindiso kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi. okungelamuntu ongalibala. zinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane abaphawulwayo ezizweni zonke zabantwana bakoIsrayeli. ixuku elikhulu. 12 zisithi: . elivela kuzo zonke izizwe lemihlobo labantu lezindimi. esizweni sakoGadi. kumbe izihlahla. 6 esizweni sakoAsheri. 7 esizweni sakoSimeyoni. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. 5 esizweni sakoJuda. zasezisiwa ngobuso bazo phambi kwesihlalo sobukhosi. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. esizweni sakoRubeni. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. yasimemeza ngelizwi elikhulu kungilosi ezine. zasezikhonza uNkulunkulu. limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kweWundlu.kwesisodwa isihlahla. lakulo iWundlu. esizweni sakoIsakari. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. ilophawu lukaNkulunkulu ophilayo. 10 njalo limemeza ngelizwi elikhulu. khangela-ke. okwakunikwe kuzo ukona umhlaba lolwandle. size siphawule inceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. esizweni sakoBenjamini. 2 Ngasengibona enye ingilosi isenyuka isuka lapho eliphuma khona ilanga. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili. 4 Ngasengisizwa inani elababephawulwa. 8 esizweni sakoZebuloni. UJohane ubona embonweni abahlengiweyo ezulwini 9 Emva kwalezizinto ngabona. esizweni sakoJosefa.

nguwe owaziyo. yasiphiwa impepha enengi. yasiwuphosela emhlabeni. esithi kimi: Laba abembethe izembatho ezimhlophe. esandleni sengilosi phambi kukaNkulunkulu. lohleziyo esihlalweni sobukhosi uzabasibekela. 15 Ngakho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. kumbe lokutshisa. 17 ngoba iWundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi lizabondla. labo bonke utshani obuluhlaza batshiswa. njalo kabasayikoma. 5 Ingilosi yasithatha umganu wokutshisela impepha. yasisima elathini. lelanga kaliyikuwela phezu kwabo. kwasekuphoselwa emhlabeni. kwasekuphoselwa olwandle okunjengentaba . beselibaholela emithonjeni ephilayo yamanzi. 7 Ingilosi yokuqala yasilukhalisa uphondo. loNkulunkulu uzakwesula yonke inyembezi emehlweni abo. 4 Lentuthu yempepha yenyuka lemikhuleko yabangcwele. 3 Kwasekufika enye ingilosi. ukuze iyinikele lemikhuleko yabo bonke abangcwele phezu kwelathi legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. futhi bavela ngaphi? 14 Ngasengisithi kuye: Nkosi. 8 Ingilosi yesibili yasilukhalisa uphondo. kwaba khona ukuthula ezulwini okungaba yingxenye yehola. kwasekusiba khona isiqhotho lomlilo kuhlanganiswe legazi. Ameni. lengxenye yesithathu yezihlahla yatshiswa. 2 Ngasengibona ingilosi eziyisikhombisa ezazimi phambi kukaNkulunkulu. njalo kwanikelwa kizo impondo eziyisikhombisa. ilomganu wegolide wokutshisela impepha. Wasesithi kimi: Laba yibo abaphuma ekuhluphekeni okukhulu. njalo bamkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe. ngobani. basebewatsha izembatho zabo bazenza zaba mhlophe egazini leWundlu. 16 Kabasayikulamba. Ukukhaliswa kwempondo eziyisikhombisa 8 8 Kuthe lapho selivule uphawu lwesikhombisa. kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane lokuzamazama komhlaba.272 7 April 2007 Isambulelo 8 Ameni. 6 Kwathi ingilosi eziyisikhombisa ezazilempondo eziyisikhombisa zazilungiselela ukuze zizikhalise. yasiwugcwalisa ngomlilo welathi. Ukudunyiswa lobukhosi lenhlakanipho lokubonga lodumo lamandla lengalo kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. 13 Omunye wabadala wasephendula.

12 Ingilosi yesine yasilukhalisa uphondo. 9 kwasekusifa ingxenye yesithathu yezidalwa ezisolwandle ezilempilo. lobuso baso babunjengobuso . ngoba ayenziwe ababa. 10 Ingilosi yesithathu yasilukhalisa uphondo. kodwa ukufa kuzababalekela. isithi ngelizwi elikhulu: Maye. loba yisiphi isihlahla. kumazwi aseleyo empondo zengilosi ezintathu esezizakhala! Ingilosi yesihlanu yasilukhalisa uphondo. kwasekunikwa kuso amandla. lengxenye yesithathu yamanzi yaba ngumhlonyane. lapho eluma umuntu. 9 9 13 Ngasengibona. ngaphandle kwabantu kuphela abangelaphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. ngasengisizwa ingilosi eyodwa iphapha phakathi laphakathi kwezulu. Kwathi ingxenye yesithathu yolwandle yaba ligazi. njengabofezela bomhlaba belamandla. lengxenye yesithathu yosuku ingakhanyi. kwasekunikelwa kuyo isihluthulelo segodi lomgodi ongelamkhawulo. lobuhlungu baso babunjengobuhlungu bukafezela.enkulu evutha umlilo. kwasekutshaywa ingxenye yesithathu yelanga lengxenye yesithathu yenyanga lengxenye yesithathu yezinkanyezi. kwasekusiwa ezulwini inkanyezi enkulu ibhebha njengesibane. maye. 2 Yasivula igodi lomgodi ongelamkhawulo. ukuze kufiphazwe ingxenye yesithathu yazo. kwasekusenyuka intuthu emgodini njengentuthu yesithando somlilo esikhulu. loba yini eluhlaza. 7 Lezimo zesikhonyane zinjengamabhiza alungiselwe impi. ngasengibona inkanyezi ivela ezulwini isiwele emhlabeni. 4 Kwasekuthiwa kuso singoni utshani bomhlaba. 5 Kwasekunikwa kuso ukuthi singababulali. kodwa bahlutshwe inyanga ezinhlanu. labantu abanengi bafa ngamanzi. lemakhanda aso kwakukhona okunjengemiqhele enjengegolide. kodwa bangakutholi. laphezu kwemithombo yamanzi. 11 Lebizo lenkanyezi lalithiwa nguMhlonyane. maye kulabo abakhileyo emhlabeni. yasiwela phezu kwengxenye yesithathu yemifula. lobusuku ngokunjalo. kwasekufiphazwa ilanga lomoya ngentuthu yomgodi. Langalezonsuku abantu bazadinga ukufa. 3 Kwasekuphuma isikhonyane entuthwini seza emhlabeni. bazafisa ukufa. lengxenye yesithathu yemikhumbi yachithwa.

langesiGriki ilebizo elithiwa nguApoliyoni. 11 futhi sasilenkosi phezu kwaso. yembethe iyezi. 13 Ingilosi yesithupha yasilukhalisa uphondo. 8 Njalo sasilenwele ezinjengenwele zabesifazana. 16 Lenani lamabutho agade amabhiza laliyizigidi ezimbili zezigidi. kumbe ekuthakatheni kwabo. lamakhanda amabhiza ayenjengamakhanda ezilwane. abangabulawanga kulezinhlupheko. 18 Ngalezi ezintathu kwabulawa ingxenye yesithathu yabantu. ngasengisizwa ilizwi livela empondweni ezine zelathi legolide eliphambi kukaNkulunkulu.Isambulelo 10 7 April 2007 273 babantu. ibizo layo ngesiHeberu linguAbadoni. khangela kuseza omaye ababili emva kwalezizinto. 15 Zasezikhululwa ingilosi ezine ezazilungiselwe ihola losuku lenyanga lomnyaka. lemisileni yawo. lobuso bayo babunjengelanga. lomchilowamakhosikazi usekhanda layo. ngoba imisila yawo injengezinyoka ilamakhanda. kabaphendukanga emisebenzini yezandla zabo. 20 Labaseleyo babantu. 12 Umaye oyedwa usedlulile. njalo kwakulendonsi emisileni yaso. lenyawo zayo . labagadi bawo. lamandla aso okona abantu inyanga ezinhlanu. njalo ezingaboniyo. 14 lisithi kungilosi yesithupha eyayilophondo: Khulula ingilosi ezine ezibotshiweyo emfuleni omkhulu iYufrathi. ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu. lomdumo wempiko zaso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi egijimela empini. loba ekuphingeni kwabo. Ingilosi elogwalo oluncinyane oluvulekileyo 10 10 Ngasengibona enye ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini. lemilonyeni yawo kwaphuma umlilo lentuthu lesibabule. 10 Njalo sasilemisila efanana leyabofezela. 19 Ngoba amandla awo asemlonyeni wawo. belezivikelo zesifuba zomlilo lezehiyakinte* lezesibabule. langawo ayalimaza. ingilosi yomgodi ongelamkhawulo. lezingahambiyo. ukuze bangakhonzi amadimoni. 21 futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo. ngomlilo langentuthu langesibabule okwaphuma emilonyeni yawo. kumbe ekwebeni kwabo. lamazinyo aso ayenjengawezilwane. ngasengisizwa inani lawo. 17 Ngasengiwabona ngokunje amabhiza embonweni. 9 Futhi sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zesifuba zensimbi. lezithombe zegolide lezesiliva lezethusi lezelitshe lezesihlahla. lezingezwayo.

kwathi isimemezile. 5 Lengilosi engayibona imi phezu kolwandle laphezu komhlabathi yaphakamisela isandla sayo ezulwini. lolwandle lezinto ezikulo. lwaselusiba emlonyeni wami njengoluju. 6 yafunga ngaye ophilayo kuze kube nini lanini. lakhuluma lami futhi. ngasengizabhala. Abafakazi ababili bakaNkulunkulu 11 11 Kwasekunikelwa kimi umhlanga ofanana lodondolo. yasimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle. ukuthi kakusayikuba lesikhathi. 11 Yasisithi kimi: Kumele ukuthi uphinde uprofethe ebantwini lezizweni lezindimini lemakhosini amanengi. lolwekhohlo phezu komhlabathi. 4 kwathi imidumo eyisikhombisa isikhulume amazwi ayo. lomhlaba lezinto ezikuwo. futhi luzababisa isisu sakho. njengoba atshumayela kwezakhe inceku abaprofethi.zinjengensika zomlilo. ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini. 10 Ngasengiluthatha ugwalo oluncinyane esandleni sengilosi. lisithi kimi: Namathisela ngophawu izinto imidumo eyisikhombisa ezikhulumileyo. ngisithi kuyo: Nginika ugwalo oluncinyane. lelathi. ungazibhali lezizinto. kodwa emlonyeni wakho luzaba mnandi njengoluju. isisu sami sabatshiswa. isizakhalisa uphondo. 3 yasimemeza ngelizwi elikhulu njengesilwane sibhonga. 7 kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa. kuzabe sekuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu. 9 Ngasengisiya engilosini. 8 Lelizwi engalizwa livela ezulwini. njalo ingilosi yema isithi: Sukuma. 2 njalo yayilogwalo oluncinyane oluvulekileyo esandleni sayo. kwathi sengiludlile. ngasengiludla ngaluqeda. 2 Kodwa iguma . owadala izulu lezinto ezikulo. imidumo eyisikhombisa yakhuluma amazwi ayo. labakhonzayo kulo. laselisithi: Hamba uyethatha ugwalo oluncinyane oluvulekileyo olusesandleni sengilosi emi phezu kolwandle laphezu komhlabathi. ubunandi. Yasisithi kimi: Luthathe uludle uluqede. ulinganise ithempeli likaNkulunkulu.

4 Laba bayizihlahla ezimbili zemihlwathi. uMoya wempilo wavela kuNkulunkulu wangena kibo. lokutshaya umhlaba ngayo yonke inhlupheko. 5 Uba kukhona othanda ukubalimaza. Basebesenyukela ezulwini beseyezini. njalo bazaprofetha insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. lengxenye yetshumi yomuzi yawa. njalo zizanyathelela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingamatshumi amane lambili. labaseleyo batshaywa luvalo. khangela-ke. umlilo uphuma emlonyeni wabo. ngoba lababaprofethi ababili babahlupha abakhileyo emhlabeni. lekaKristu wayo. bengavumeli ukuthi izidumbu zabo zibekwe emangcwabeni. njalo uba umuntu efisa ukubalimaza. bathi mbo ngobuso . 15 Ingilosi yesikhombisa yasilukhalisa uphondo. futhi balamandla phezu kwamanzi. 14 Umaye wesibili usedlule. okuthi bawaphendule abe ligazi. basebenika udumo kuNkulunkulu wezulu. njalo izabusa kuze kube nini lanini. 13 Langalelohola kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. 16 Labadala abangamatshumi amabili lane. sibabulale. 12 Basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini. ngokunjalo kumele abulawe. kwasekusiba lamazwi amakhulu ezulwini. 3 Njalo ngizanika amandla kubafakazi bami ababili. 11 Kwathi emva kwalezonsuku ezintathu lengxenye yosuku. begqoke amasaka. besesibanqoba. ukuze izulu lingani ngensuku zokuprofetha kwabo. ngoba linikelwe ezizweni. 9 Labavela ebantwini lemihlotsheni lendimini lezizweni bazakhangela izidumbu zabo okwensuku ezintathu lengxenye yosuku. 7 Kuzakuthi sebebuqedile ubufakazi babo. abahlezi ezihlalweni zabo zobukhosi phambi kukaNkulunkulu. 8 Lezidumbu zabo zizakuba semgwaqweni womuzi omkhulu. bathumezelane izipho. lapho leNkosi yethu eyabethelelwa khona. leziqobane zezibane ezimbili ezimi phambi kukaNkulunkulu womhlaba. kwasekusifa amabizo abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa ekuzamazameni komhlaba. ngaso sonke isikhathi abathanda ngaso. 6 Laba balamandla okuvala izulu. umaye wesithathu uyeza ngokuphangisa. Lezitha zabo zibabona. basebesima ngenyawo zabo. isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo sizakulwa impi labo. lokwesaba okukhulu kwehlela kwabababonayo.274 7 April 2007 Isambulelo 12 elingaphandle kwethempeli ulitshiye ngaphandle. futhi ungalilinganisi. lisithi kibo: Yenyukelani lapha. uqothule izitha zabo. othiwa ngokomoya iSodoma leGibithe. esithi: Imibuso yomhlaba isingeyeNkosi yethu. 10 Labakhileyo emhlabeni bazathokoza ngabo bathabe.

owesifazana embethe ilanga. ngoba uthethe amandla akho amakhulu. lesokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. njalo kukhona ekhanda lakhe umqhele wenkanyezi ezilitshumi lambili. lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe. kwasekusiba lemibane lamazwi lemidumo lokuzamazama komhlaba lesiqhotho esikhulu. Nkosi Nkulunkulu Somandla. Owesifazana lomgobho 12 12 Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini. 4 Lomsila wawo wadonsa ingxenye yesithathu yenkanyezi zezulu. lapho ayelendawo ayeyilungiselwe nguNkulunkulu. uMikayeli lengilosi zakhe balwa bemelene lomgobho. ukuze bamondle khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. 7 Kwasekusiba lempi ezulwini. lapho esebelethile. ezabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. basebekhonza uNkulunkulu. khangela-ke umgobho omkhulu obomvu. okhona lowayekhona lozakuza. lolaka lwakho selufikile. 6 Lowesifazana wabalekela enkangala. abancinyane labakhulu. kwasekubonakala umtshokotsho wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. 5 Wasebeletha indodana. 17 besithi: Siyakubonga. 3 Kwasekubonakala esinye isibonakaliso ezulwini. lesokunika umvuzo encekwini zakho abaprofethi labangcwele labesaba ibizo lakho. lesikhathi sabafileyo ukuthi bahlulelwe. futhi wayesebuhlungwini bokubeletha. 2 njalo ekhulelwe. njalo umgobho wema phambi kowesifazana obesezabeletha. isilisa. 9 Umgobho omkhulu . 19 Kwasekuvulwa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini. 8 njalo babengelakunqoba. ubusile. wakhala ngobuhlungu bomhelo. umimilize umntwana wakhe. lomntanakhe wahluthulelwa kuNkulunkulu lesihlalweni sakhe sobukhosi. lendawo yawo kayabe isatholakala ezulwini. lemiqhele eyisikhombisa emakhanda awo.babo phansi. ukuze kuthi. 18 Lezizwe sezithukuthele. lomgobho walwa ulengilosi zawo. waziphosela emhlabeni.

asuke ebusweni benyoka. ukuze aphaphele enkangala endaweni yakhe. ebizwa ngokuthi nguDiyabhola njalo uSathane. 14 Kwasekunikwa owesifazana impiko ezimbili zokhozi olukhulu. 15 Lenyoka yakhafula amanzi emlonyeni wayo ngemva kowesifazana kungathi ngumfula. lamandla kaKristu wakhe. Maye kulabo abakhileyo emhlabeni lolwandle. obamangalelayo emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu. 11 Njalo bona bamnqobile ngegazi leWundlu langelizwi lobufakazi babo. wasusuka wayakulwa impi labaseleyo benzalo yakhe. esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane. 12 Ngalokho thokozani. njalo kabathandanga impilo yabo kwaze kwaba sekufeni. 17 Umgobho wasumthukuthelela owesifazana. 2 Lesilo engasibonayo sasinjengengwe. 13 Kwathi umgobho usubonile ukuthi uphoselwe emhlabeni. lomlomo waso unjengomlomo wesilwane. silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. lenxeba laso lokufa selapholiswa. Ngasengibona isilo sikhuphuka olwandle. 4 . laphezu kwempondo zaso imiqhele elitshumi. laphezu kwamakhanda aso kulebizo lenhlamba. ngoba uphoselwe phansi ummangaleli wabazalwane bethu. 16 Lomhlaba wamsiza owesifazana. legunya elikhulu. Izilo ezimbili 13 13 Ngasengisima etshebetshebeni lolwandle. lisithi: Khathesi sekufike usindiso lamandla lombuso kaNkulunkulu wethu. waginya umfula umgobho owawuwukhafule emlonyeni wawo. umhlaba wonke wasumangala ngemva kwesilo. lenyawo zaso zazinjengezebhere. labo abagcina imilayo kaNkulunkulu labalobufakazi bukaJesu Kristu. 10 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini. lezikhathi lengxenye yesikhathi. umhlaba wasukhamisa umlomo wawo. ukuze immukise ngalumfula. wazingela owesifazana owayezele umntwana wesilisa.Isambulelo 13 7 April 2007 275 wasuphoswa. okhohlisa umhlaba wonke. lapho ondliwa khona okwesikhathi. ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu. lengilosi zakhe zaphoswa kanye laye. Njalo umgobho wasinika amandla awo. inyoka endala. mazulu lani elihlala kuwo. lesihlalo sawo sobukhosi. 3 Ngasengibona elinye lamakhanda aso kungathi lilimele okokufa. waphoselwa emhlabeni.

16 Sasesisenza bonke. yena kumele abulawe ngenkemba. futhi senza ukuthi umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala. 9 Uba umuntu elendlebe. labanothileyo labayanga. labakhululekileyo lezigqili. ngaphandle kwalowo olophawu. lokuhlambaza ibizo lakhe. loba emabunzini abo. 13 Sasesisenza izibonakaliso ezinkulu. 8 Labo bonke abakhileyo emhlabeni bazasikhonza. loba ibizo lesilo loba inombolo yebizo laso. kwasekunikelwa kuso amandla phezu kwawo wonke umhlobo lolimi lesizwe. abancinyane labakhulu. kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lenkemba. Olokuqedisisa kabale inombolo yesilo. kezwe. lalabo abahlezi ezulwini. 15 Sanikwa futhi ukupha umfanekiso wesilo umoya. sasesikhuluma njengomgobho. esinxeba laso lokufa lapholiswa. 6 Sasesivula umlomo waso ukuhlambaza okumelane loNkulunkulu. uba umuntu ebulala ngenkemba. sasesiphila. 17 ukuze kungabi khona olokuthenga loba ukuthengisa. lethabhanekele lakhe. phambi kwabantu. basebesikhonza isilo. saze senza ukuthi lomlilo wehle uvela ezulwini uze emhlabeni.basebewukhonza umgobho owasinika isilo amandla. Lapha kulokubekezela lokholo lwabangcwele. ngoba iyinombolo yomuntu. 18 Nansi inhlakanipho. sisithi kwabakhileyo emhlabeni. ukuze umfanekiso wesilo lawo ukhulume. labo amabizo abo angabhalwanga egwalweni lwempilo lweWundlu elahlatshwayo selokhu kwasekelwa umhlaba. . uya ekuthunjweni. sasilempondo ezimbili njengewundlu. 14 Sasesiduhisa abakhileyo emhlabeni ngalezozibonakaliso ezanikelwa kuso ukuzenza phambi kwesilo. besesisenza ukuthi bonke abangakhonziyo umfanekiso wesilo babulawe. 7 Kwasekunikelwa kuso ukuthi silawule impi labangcwele. 11 Ngasengibona esinye isilo sisenyuka emhlabeni. besithi: Ngubani ofanana lesilo? Ngubani ongalwa laso? 5 Kwasekunikelwa kuso umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu lezinhlamba. kwasekunikelwa kuso amandla okusebenza inyanga ezingamatshumi amane lambili. 12 Njalo sasebenzisa wonke amandla esilo sokuqala phambi kwaso. lokubanqoba. ukuthi baphiwe uphawu esandleni sabo sokunene. 10 Uba umuntu ethumba.

belebizo likaYise libhalwe emabunzini abo. lolimi labantu. 4 Labo yibo abangangcoliswanga kanye labesifazana. 3 basebehlabela kungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi. ngoba bazintombi. beselimupha udumo. 10 laye uzanatha okwewayini lolaka lukaNkulunkulu. ilevangeli laphakade. 2 Ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini. njalo lilezinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane. ngaphandle kwabayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane. 11 lentuthu yokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nini lanini. lomhlobo. laphambi kweWundlu. 8 Yasilandela enye ingilosi isithi: Liwile. 7 isithi ngelizwi elikhulu: Mesabeni uNkulunkulu. ngoba unathise izizwe zonke okwewayini lolaka lokufeba kwawo. ngoba kabalasici phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. njengelizwi lamanzi amanengi. ngasengisizwa ilizwi labatshayimqangala betshaya imiqangala yabo. elithululelwe enkezweni yolaka lwakhe. njalo kabalakuphumula emini lebusuku laba abakhonza isilo lomfanekiso waso. khangela-ke. lingaxutshaniswanga. 9 Lengilosi yesithathu yazilandela. liwile iBhabhiloni umuzi omkhulu. izithelo zokuqala kuNkulunkulu leWundlwini. njalo wemukela uphawu ebunzini lakhe. njalo limkhonze owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. IWundlu kanye labahlengiweyo 14 14 Ngasengibona. Yibo abalandela iWundlu loba lisiya ngaphi. iWundlu limi entabeni iSiyoni. njalo kakho owayengayifunda ingoma. ukulitshumayela kwabakhileyo emhlabeni. njalo uzahlutshwa kakhulu ngomlilo langesibabule phambi kwengilosi ezingcwele. laba bahlengwa ebantwini. ngoba isikhathi sesigwebo sakhe sesifikile. isithi ngelizwi elikhulu: Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso. lanjengelizwi lomdumo omkhulu. Ingilosi ezintathu ezimemezela isigwebo 6 Ngasengibona enye ingilosi iphapha phakathi laphakathi kwezulu.276 7 April 2007 Isambulelo 14 lenombolo yaso ingamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha. 5 Lemlonyeni wabo kakuficwanga nkohliso. kumbe esandleni sakhe. abahlengiweyo emhlabeni. laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo labadala. lakuso sonke isizwe. njalo uba .

yasivuna ivini lomhlaba. lemisebenzi yabo ilandela kanye labo. 20 Lesikhamelo sewayini sanyathelwa ngaphandle komuzi. layo ilesikela ebukhali. 16 Ohlezi phezu kweyezi waseyiphosa isikela yakhe emhlabeni. Yebo. ngoba kulezo lwapheleliswa kuzo ulaka lukaNkulunkulu. njalo elesikela ebukhali esandleni sakhe. 17 Enye ingilosi yasiphuma ethempelini elisezulwini. iyezi elimhlophe. kutsho uMoya. 15 Lenye ingilosi yaphuma ethempelini. 12 Nanku ukubekezela kwabangcwele. ngoba izithelo zalo sezivuthiwe. Ingilosi ezimbili zokuvuna 14 Ngasengibona. ilamandla phezu komlilo. . Imiganu eyisikhombisa lezinhlupheko eziyisikhombisa 15 15 Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu lesimangalisayo. laba ngamastadiyu* azinkulungwane lamakhulu ayisithupha. kwasekuphuma igazi esikhamelweni sewayini laze lafika ematomini amabhiza. yasimemeza ngesimemezo esikhulu kuyo elesikela ebukhali. ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa zokucina. elomqhele wegolide ekhanda lakhe. ngoba sesivuthiwe isivuno somhlaba. 18 Lenye ingilosi yaphuma elathini.ekhona owemukela uphawu lwebizo laso. 13 Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi kimi: Bhala uthi: Babusisiwe abafileyo befela eNkosini kusukela khathesi. imemeza ngelizwi elikhulu kuye ohlezi eyezini isithi: Ngenisa isikela yakho uvune. 19 Ingilosi yasiphosa isikela yayo emhlabeni. ubusubuthelela iziswenya zevini lomhlaba. khangela-ke. isithi: Ngenisa isikela yakho ebukhali. ngoba sekufikile kuwe isikhathi sokuvuna. nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu lokholo lukaJesu. ukuze baphumule ekutshikatshikeni kwabo. laphezu kweyezi kuhlezi onjengeNdodana yomuntu. wasuvunwa umhlaba. yasiphosela esikhamelweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu.

8 Lethempeli lagcwaliswa intuthu evela ebukhosini bukaNkulunkulu. 4 Ngubani ongayikukwesaba. ubanike labo igazi ukulinatha. lithululele emhlabeni imiganu yolaka lukaNkulunkulu. sekuvulwe ithempeli lethabhanekele lobufakazi ezulwini. okhona lowayekhona lozakuba khona. 3 Ingilosi yesibili yasithululela umganu wayo olwandle. ngoba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. lalabo abanqobe isilo lomfanekiso waso lophawu lwaso. 16 16 5 Emva kwalezizinto ngasengibona. 6 kwasekuphuma ethempelini lezi ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa. 7 lesinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika ingilosi eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa. khangela-ke. yathululela umganu wayo emhlabeni. lawo wonke umphefumulo ophilayo wafa olwandle. lenombolo yebizo laso. lwaselusiba ligazi njengelofileyo. yasisiba ligazi. zilungile ziqotho indlela zakho. Nkosi yabangcwele. ziqotho zilungile . abesedumisa ibizo lakho? ngoba nguwe wedwa ongcwele. belemiqangala kaNkulunkulu. Nkosi. lisithi kulezo ingilosi eziyisikhombisa: Hambani. igcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube nini lanini. kwasekuvela isilonda esibi esibuhlungu ebantwini abalophawu lwesilo. njalo kwakungekho owayengangena ethempelini. njalo zibotshwe izifuba ngamaqhele egolide. Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ethempelini. 2 Eyokuqala yasihamba.Isambulelo 16 7 April 2007 277 2 Ngasengibona okungathi lulwandle lwengilazi luxubene lomlilo. Nkosi Nkulunkulu Somandla. ngoba wagweba lezizinto. 4 Ingilosi yesithathu yasithululela umganu wayo emifuleni lemithonjeni yamanzi. bemi phezu kolwandle lwengilazi. 7 Ngasengisizwa enye elathini isithi: Yebo. Nkosi Nkulunkulu Somandla. Nkosi. besithi: Mikhulu njalo iyamangalisa imisebenzi yakho. 5 Ngasengisizwa ingilosi yamanzi isithi: Ulungile. ngoba izizwe zonke zizakuza zidumise phambi kwakho. ngoba bafanele. kuze kuphele izinhlupheko eziyisikhombisa zengilosi eziyisikhombisa. zembethe ilembu elihlanzekileyo elikhazimulayo. 3 basebehlabela ingoma kaMozisi inceku kaNkulunkulu lengoma yeWundlu. 6 ngoba bachitha igazi labangcwele lelabaprofethi. labakhonza umfanekiso waso. lemandleni akhe.

19 Umuzi omkhulu wasusiba yiziqamu ezintathu. leBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu. 21 Lesiqhotho esikhulu esilesisindo esinjengesethalenta*. 11 basebemhlambaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo langenxa yezilonda zabo. njalo kabaphendukanga ukumnika udumo. ephumela emakhosini omhlabathi lawomhlaba wonke. lentaba azaze zatholakala. ukulinika inkezo yewayini lentukuthelo yolaka lwakhe. njalo kabaphendukanga emisebenzini yabo. 10 Ingilosi yesihlanu yasithululela umganu wayo phezu kwesihlalo sobukhosi sesilo. 12 Ingilosi yesithupha yasithululela umganu wayo emfuleni omkhulu iYufrathi. kwasekusiba lokuzamazama komhlaba okukhulu. ngiyeza njengesela. okunje okungazanga kube khona selokhu kwaba khona abantu emhlabeni. ukuze ilungiswe indlela yamakhosi avela lapho eliphuma khona ilanga. 14 ngoba iyimimoya yamadimoni eyenza izibonakaliso. Ubusisiwe olindayo. labantu bamhlambaza . okukhulu kangaka. 16 Basebewaqoqela ndawonye endaweni ethiwa ngesiHeberu iArmagedoni. kwasekuphuma ilizwi elikhulu livela ethempelini lezulu. ukuwaqoqela ndawonye empini kwalolosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. 15 Khangela. lemizi yabezizwe yawa. lamanzi awo atsha.izigwebo zakho. imimoya engcolileyo emithathu efanana lamaxoxo. ukuze angahambize. 13 Ngasengibona kuphuma emlonyeni womgobho lemlonyeni wesilo lemlonyeni womprofethi wamanga. 8 Ingilosi yesine yasithululela umganu wayo elangeni. sawela phezu kwabantu sivela ezulwini. ukuzamazama komhlaba okulamandla kangaka. lombuso waso wafiphazwa. kwasekunikelwa kulo ukuchochombisa abantu ngomlilo. esihlalweni sobukhosi lisithi: Sekwenzakele! 18 Kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane. njalo babone ihlazo lakhe. basebexhanxatha inlimi zabo ngenxa yobuhlungu. 9 Abantu basebechochonjiswa yikutshisa okukhulu. alondoloze izembatho zakhe. basebehlambaza ibizo likaNkulunkulu olamandla phezu kwalezo izinhlupheko. 20 Sonke isihlenge sasesibaleka. 17 Ingilosi yesikhombisa yasithululela umganu wayo emoyeni.

futhi sizakwenyuka sivela emgodini ongelamkhawulo. igcwele amanyala lokungcola kobufebe bakhe. njalo abela isilo awawo amandla lokubusa. Isifebe esikhulu lesilo 17 17 Kwasekusiza enye yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa. abamabizo abo ayengabhalwanga egwalweni lwempilo.278 7 April 2007 Isambulelo 17 uNkulunkulu ngenxa yenhlupheko yesiqhotho. njalo kasisekho. ngoba liyiNkosi . ngizakutshengisa isigwebo sesifebe esikhulu. futhi ececiswe ngegolide langamatshe aligugu langamapharele*. lenye ikhona. zingamakhosi alitshumi. labakhileyo emhlabeni badakwe liwayini lobufebe baso. ngasengibona owesifazana ehlezi phezu kwesilo esibomvu. sasikhona. lenye kayikafiki. Sengimbonile ngamangala ngokumangala okukhulu. 7 Ingilosi yasisithi kimi: Umangalelani? Mina ngizakutshela imfihlo yowesifazana. njalo iWundlu lizawanqoba. angakamukeli umbuso. yasikhuluma lami. njalo nxa isifikile imele ukuhlala isikhatshana. 10 futhi angamakhosi ayisikhombisa. 5 ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo lokuthi: IMFIHLO. ibisisiya ekubhujisweni. legazi labafakazi bakaJesu. silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. njalo ivela kwayisikhombisa. IBHABHILONI ELIKHULU. 11 Lesilo esasikhona. osibonileyo. esilamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. elenkezo yegolide esandleni sakhe. esihlezi phezu kwamanzi amanengi. 12 Lempondo ezilitshumi. bebona isilo esasikhona. amahlanu asewile. 9 Nanku ukuqedisisa okulenhlakanipho. kusukela ekusekelweni komhlaba. lanxa sikhona. njalo singasekho. isithi kimi: Woza lapha. kodwa amukele amandla njengamakhosi ngehola linye kanye lesilo. sigcwele amabizo enhlamba. 13 Wona angqondonye. leyesilo esimthweleyo. 8 Isilo. 3 Yasingithwalela enkangala ngikuMoya. ngoba inhlupheko yaso yayinkulu kakhulukazi. 6 Ngasengibona owesifazana edakwe ligazi labangcwele. 14 La azahlasela iWundlu. 2 afeba laso amakhosi omhlaba. sibe sesisiya ekubhujisweni. Amakhanda ayisikhombisa azintaba eziyisikhombisa owesifazana ahlezi khona phezu kwazo. labakhileyo emhlabeni bazamangala. UNINA WEZIFEBE LOWAMANYALA OMHLABA. njalo singasekho. ozibonileyo. 4 Owesifazana-ke wayembethe okuyibubende lokubomvu. yona-ke ingeyesificaminwembili.

lokunika isilo umbuso wazo. ukufa lokulila lendlala. 15 Yasisithi kimi: Amanzi owabonileyo. ozibonileyo esilweni. seliyindawo yokuhlala amadimoni. ilamandla amakhulu.yamakhosi loMbusi wababusi. bantu bami. ezitika enothweni. zisitshise ngomlilo. zona zizasizonda isifebe. 16 Lempondo ezilitshumi. liphinde kabili kulo njengokwemisebenzi yalo. lisithi: Phumani kulo. xubanisani kilo kabili. 4 Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini. loNkulunkulu ukhumbule ukungalungi kwalo. 8 Ngakho zizafika ngosuku lunye izinhlupheko zalo. ukuze lingahlanganyeli kanye lezono zalo. 7 Njengokuzidumisa okungaka. ombonileyo. ungumuzi omkhulu olombuso phezu kwamakhosi omhlaba. 5 ngoba izono zalo zixhumene zize zifike ezulwini. zidle inyama yaso. lezongo layo yonke inyoni engcolileyo lezondekayo. 18 Lowesifazana. lokwenza ngqondonye. besezisichitha zisinqunule. lezizwe lendimi. njalo kangisuye umfelokazi. futhi kangisoze ngabona ukulila. ngokungabo ubuhlungu lokulila kupheni lona. kuze kupheleliswe amazwi kaNkulunkulu. Ukuwa kweBhabhiloni 18 18 Emva kwalezizinto-ke ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini. 2 Yasimemeza ngamandla. 3 Ngoba izizwe zonke zinathe okwewayini lolaka lobufebe balo. lamakhosi omhlaba aphingile lalo. angabantu lamaxuku. labakanye lalo ngababiziweyo labakhethiweyo labathembekileyo. ngelizwi elikhulu isithi: Liwile liwile iBhabhiloni elikhulu. futhi lizatshiswa . 17 Ngoba uNkulunkulu ufakile enhliziyweni zazo ukuthi zenze icebo lakhe. labathengisi bomhlaba banothile ngamandla okuzitika ngenotho yalo. enkezweni eliyixubanisileyo. 6 Phindiselani kulo njengokuphindisela kwalo kini. lentolongo yawo wonke umoya ongcolileyo. lapho esihlezi khona isifebe. lomhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwayo. lokuze lingamukeli okuvela kuzinhlupheko zalo. ngoba lithi enhliziyweni yalo: Ngihlezi ngiyindlovukazi.

leyesiliva. 14 Lezithelo zesifiso somphefumulo wakho zisukile kuwe. khona lapho bonke ababelemikhumbi olwandle banothe ngawo ngenotho yawo. lempuphu ecolekileyo. esithi: Maye. lempepha. leyelitshe eliligugu. 12 impahla yegolide. besithi: Maye. uceciswe ngegolide langelitshe eliligugu langamapharele! 17 Ngoba ngehola elilodwa inotho engaka ichithiwe. 15 Abathengisi balezizinto. laso sonke isitsha sempondo zendlovu. lazo zonke izinto ezinonileyo lezikhazimulayo zisukile kuwe. ngoba ngehola elilodwa isigwebo sakho sifikile! 11 Labathengisi bomhlaba bazalikhalela balililele. zulu. laso sonke isihlahla esilephunga. leyepharele*. umuzi omkhulu. yasiliphosela olwandle. njalo lingabe lisaficwa lakanye. besithi: Yiwuphi ofanana lawo umuzi omkhulu? 19 Basebethela uthuli emakhanda abo. ngoba uNkulunkulu ugwebe isigwebo senu kuwo. 22 Lomsindo . 10 esima khatshana ngokwesaba kobuhlungu balo. ngoba ngehola elilodwa uchithiwe! 20 Thokoza ngawo. bememeza bekhala belila. bekhala belila. leyensimbi. lokulephunga elimnandi. 16 njalo besithi: Maye. leyibubende. leyelitshe elimhlophe. ngoba kakulamuntu othenga impahla yabo futhi. maye. lengqoloyi. maye. 13 lekinamoni*. lalo lonke ixuku emikhunjini. labo bonke abasebenza olwandle bema khatshana. laso sonke isitsha sesihlahla esiligugu elikhulukazi. leyethusi. leyelembu elicolekileyo kakhulu. lewayini. umuzi olamandla. isithi: Ngokunjalo ngodlakela iBhabhiloni umuzi omkhulu lizaphoswa. kawusoze ubuye uzithole. leyamabhiza. lani baphostoli abangcwele labaprofethi. 21 Lengilosi eyamandla yaphakamisa ilitshe elinjengelitshe lokuchola elikhulu. ngoba ilamandla iNkosi uNkulunkulu eligwebayo. owawembathiswe ngelembu elicolekileyo kakhulu lokuyibubende lokubomvu. Layo yonke induna yomkhumbi. 18 basebekhala bebona intuthu yokutsha kwalo. lamafutha. lemiphefumulo yabantu. lenhlaka. leyemizimba. leyesilika*. lapho ebona intuthu yokutsha kwalo. bazakuma khatshana ngokwesabeka kobuhlungu balo. leyokubomvu. maye. lezimvu. iBhabhiloni. lo umuzi omkhulu.Isambulelo 19 7 April 2007 279 ngomlilo. umuzi omkhulu. lezifuyo. 9 Lamakhosi omhlaba aphinga lalo ezitika enothweni azalikhalela alile ngenxa yalo. abanothe ngalo. leyezinqola. labomkhumbi.

besesisipha udumo kuye. lomkalo sezilungisele. labamesabayo. .wabatshayimqangala lowabahlabeleli lowabatshayimhlanga lowabatshayimpondo. lelizwi lomyeni lomakoti kalisayikuzwakala phakathi kwakho lakanye. njalo kungathi ngumsindo wemidumo elamandla. labakhulu. esonakalise umhlaba ngobufebe baso. ngoba umtshado weWundlu usufikile. lelabo bonke ababebulewe emhlabeni. usephindisele igazi lenceku zakhe esandleni saso. njalo kungathi ngumdumo wamanzi amanengi. lazo zonke ingcwethi loba ezayiphi iminwe kazisayikuficwa phakathi kwakho lakanye. 4 Labadala abangamatshumi amabili lane lezidalwa ezine eziphilayo zawela phansi zakhonza uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi zisithi: Ameni! Haleluya! 5 Ilizwi laseliphuma livela esihlalweni sobukhosi. Ezulwini kukhona injabulo ngomtshado weWundlu 19 19 Emva kwalezizinto ngasengisizwa ilizwi elikhulu elexuku elikhulu ezulwini. 2 ngoba izigwebo zakhe ziqotho zilungile. 6 Ngasengisizwa kungathi yilizwi lexuku elikhulu. 7 Asithokoze sithabe kakhulu. 24 futhi kulo kwaficwa igazi labaprofethi lelabangcwele. ngoba ilembu elicolekileyo kakhulu liyizenzo zokulunga zabangcwele. ngoba abathengisi bakho bebeyizikhulu zomhlaba. 3 Basebesithi ngokwesibili: Haleluya! Lentuthu yaso ithunqa kuze kube nini lanini. lina lonke zinceku zakhe. kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. 23 lokukhanya kwesibane kakusoze kusakhanya phakathi kwakho. lisithi: Mdumiseni uNkulunkulu wethu. 8 Kwasekuphiwa kuye ukuthi embathe ilembu elicolekileyo kakhulu elihlanzekileyo lelikhazimulayo. labancinyane. ngoba ngokuthakatha kwakho izizwe zonke zikhohlisiwe. lomsindo welitshe lokuchola kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. kusithi: Haleluya! Ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla uyabusa. lisithi: Haleluya*! Usindiso lobukhosi lodumo lamandla kungokweNkosi uNkulunkulu wethu. ngoba usilahlile isifebe esikhulu.

ukuze atshaye izizwe ngayo. 12 Lamehlo akhe afanana lelangabi lomlilo. 19 Ngasengibona isilo. njalo kanye laso umprofethi wamanga owenza izibonakaliso phambi kwaso. lalabo abakhonza umfanekiso waso. aduhisa ngazo labo ababelophawu lwesilo. ulebizo elilotshiweyo. okungelamuntu olaziyo ngaphandle kwakhe. khonza uNkulunkulu. njalo yena uzazibusa ngentonga yensimbi. lenyoni zonke zasutha inyama yabo. nguLizwi likaNkulunkulu. 14 Lamabutho ayesezulwini amlandela egade amabhiza amhlophe. UKristu ulwa lesilo asinqobe 11 Ngasengibona izulu livuliwe. embethe ilembu elicolekileyo kakhulu elimhlophe lelihlanzekileyo. 13 wasesembatha isembatho esicwiliswe egazini. 16 Njalo esembathweni lethangazini lakhe ulebizo elibhalwe ukuthi: INKOSI YAMAKHOSI LOMBUSI WABABUSI. 21 labaseleyo babulawa ngenkemba yogade ibhiza. lenyama yamabhiza leyabagadi bawo. ephuma emlonyeni wakhe. ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abalobufakazi bukaJesu. kanye lebutho lakhe. yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi. 17 Ngasengibona ingilosi eyodwa imi elangeni. lebizo lakhe libizwa ngokuthi.280 7 April 2007 Isambulelo 20 9 Yasisithi kimi: Bhala uthi: Babusisiwe labo ababizelwe edilini lomtshado weWundlu. khangela-ke ibhiza elimhlophe. labancinyane labakhulu. 10 Ngasengiwela phansi enyaweni zayo ukuyikhonza. 15 Emlonyeni wakhe kwasekuphuma inkemba ebukhali. lamakhosi omhlaba lamabutho awo ebuthanele ukulwa impi laye ogade ibhiza. lenyama yabalamandla. abakhululekileyo kanye labayizigqili. 18 ukuze lidle inyama yamakhosi. yasimemeza ngelizwi elikhulu. yena-ke uzanyathela isikhamelo sevini sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uSomandla. Yasisithi kimi: La ngamazwi aqotho kaNkulunkulu. isithi enyonini zonke eziphaphayo phakathi laphakathi kwezulu: Wozani libuthaniswe esidlweni sikaNkulunkulu omkhulu. loligadileyo ubizwa ngokuthi oThembekileyo loQotho. labo bobabili baphoselwa bephila echibini lomlilo elivutha isibabule. lenyama yabo bonke. ngoba ubufakazi bukaJesu bungumoya wesiprofetho. Ukubotshwa kukaSathane . njalo ngokulunga wahlulela alwe. lekhanda lakhe kulemiqhele eminengi. lenyama yenduna ezinkulu. 20 Isilo sasesibanjwa.

20 20 Ngasengibona ingilosi isehla ivela ezulwini. enguDiyabhola loSathane. lezandleni zabo. kwasekusehla umlilo kuNkulunkulu ovela ezulwini. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. onani labo lingangetshebetshebe lolwandle. 5 Kodwa abaseleyo kwabafileyo kabaphindanga baphila ize iphele iminyaka eyinkulungwane. 2 Yasiwubamba umgobho. ilesihluthulelo somgodi ongelamkhawulo. 3 yasiwuphosela emgodini ongelamkhawulo. njalo bazabusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane. uSathane uzakhululwa entolongweni yakhe. bazingelezela inkamba yabangcwele lomuzi othandekayo. kodwa bazakuba ngabapristi bakaNkulunkulu. lemva kwalokhu kumele ukuthi ukhululwe okwesikhatshana. yawuvalela. ukubabuthela empini. yasibeka uphawu phezu kwawo. Ukuvuka kokuqala 4 Ngasengibona izihlalo zobukhosi. ize iphele iminyaka eyinkulungwane. lababengakhonzanga isilo. lokwahlulela kwanikelwa kubo. wasubaqothula. basebehlala kuzo. yasiwubopha okweminyaka eyinkulungwane. ngabona lemiphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yobufakazi bukaJesu langenxa yelizwi likaNkulunkulu. leketane elikhulu esandleni sayo. uGogi loMagogi. inyoka endala. Basebesenyukela ebubanzini bomhlaba. njalo bengemukelanga uphawu lwaso emabunzini abo. 10 loSathane owayebaduhisile waphoselwa . 8 njalo uzaphumela ukuduhisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba. loba umfanekiso waso. Ukukhululwa kukaSathane 7 Lalapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane. basebephila babusa kanye loKristu iminyaka eyinkulungwane. ukuze ungabe usaduhisa izizwe. phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla. labakaKristu. 6 Ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala.

olungolwempilo. 3 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini. Mina nginguAlfa loOmega. 6 Wasesithi kimi: Sekwenzakele. waphoselwa echibini lomlilo. njalo kakutholelwanga ndawo. ngoba izinto zakuqala sezidlulile. 13 Lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekilo. ngoba lamazwi aqinisile athembekile. obuso bakhe babalekelwa ngumhlaba lezulu. njalo ngizakuba nguNkulunkulu wakhe. lisithi: Khangela. lapho okukhona isilo lomprofethi wamanga. njalo bazahlutshwa emini lebusuku kuze kube nini lanini. basebesahlulelwa. loba ubuhlungu abusayikuba khona. enguNkulunkulu wabo. 7 Onqobayo uzakudla ilifa lazo zonke izinto. 8 Kodwa amagwala labangakholwayo labanengekayo lababulali leziphingi labathakathi . kumbe ukulila. njalo ukufa lesihogo kwakhupha abafileyo ababekikho. ulungisiwe njengomakoti ececiselwe umkakhe. 12 Ngasengibona abafileyo abancinyane labakhulu. 4 njalo uNkulunkulu uzakwesula yonke imnyembezi emehlweni abo. iJerusalema entsha. lokhu kuyikufa kwesibili. ngulowo lalowo. Mina ngizamnika owomileyo okuvela emthonjeni wamanzi empilo ngesihle. kumbe ukukhala. laye abe yindodana yami. usehla uvela kuNkulunkulu ezulwini. 14 Ukufa lesihogo kwasekuphoselwa echibini lomlilo. Wasesithi kimi: Bhala. futhi bona bazakuba ngabantu bakhe. lengwalo zavulwa. abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwalweni. lokufa kakusayikuba khona. 15 Uba-ke ekhona ongatholwanga elotshiwe egwalweni lwempilo. bemi phambi kukaNkulunkulu. lolwandle lungasekho. ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlulile. ukuqala lokucina. njalo uzahlala labo. Izulu elitsha lomhlaba omutsha 21 21 Ngasengibona izulu elitsha lomhlaba omutsha. Ukwahlulela kokucina 11 Ngasengibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso. ngokwemisebenzi yabo. ithabhanekele likaNkulunkulu lisebantwini. 5 Wasesithi ohlezi esihlalweni sobukhosi: Khangela. ngenza zonke izinto zibentsha. njalo olunye ugwalo lwavulwa.Isambulelo 21 7 April 2007 281 echibini lomlilo lesibabule. loNkulunkulu uqobo uzakuba labo. ngokwemisebenzi yabo. 2 Mina Johane ngasengibona umuzi ongcwele.

esesithathu. lamabizo ebhalwe kiwo. yasingitshengisa umuzi omkhulu. ulamasango alitshumi lambili. lamasango awo.labakhonza izithombe labo bonke abaqambimanga. amasango amathathu. ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. njengengilazi ehlanzekileyo. 18 Njalo kwakulesakhiwo somduli wawo phakathi. i-emeraldi*. okuyikufa kwesibili. Isisekelo sokuqala. isaridonikisi*. lobude bawo babungangobubanzi. lakuzo amabizo abaphostoli abalitshumi lambili beWundlu. 19 Lezisekelo zomduli womuzi zaziceciswe ngalo lonke ilitshe eliligugu. usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu. 15 Lowayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide. 10 Yasingithwala ngikuMoya yaya entabeni enkulu lende. angawezizwe ezilitshumi lambili zabantwana bakoIsrayeli. isithi: Woza lapha. 12 njalo ulomduli omkhulu lophakemeyo. esesithupha. IJerusalema yezulwini 9 Kwasekusiza kimi enye yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa egcwele izinhlupheko zokucina eziyisikhombisa. 16 Umuzi wawumiswe walingana inhlangothi zone. enyakatho. Waselinganisa umuzi ngomhlanga waba ngamastadiyu* azinkulungwane ezilitshumi lambili. lentshonalanga. lomduli wawo. ingalo ezilikhulu lamatshumi amane lane. . 13 Empumalanga kwakulamasango amathathu. ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe eliligugu elikhulukazi njengelitshe ijaspi*. 14 Lomduli womuzi wawulezisekelo ezilitshumi lambili. ngizakutshengisa umakoti. ijaspi. likhanyisa njengekristali*. ijaspi. amasango amathathu. ukuze alinganise umuzi. lomuzi uligolide elicwengekileyo. isilinganiso somuntu. lemasangweni ingilosi ezilitshumi lambili. esingesengilosi. eningizimu. isardiyusi*. ikalkedoni*. 17 Waselinganisa umduli wawo. 20 esesihlanu. iJerusalema engcwele. 11 ulenkazimulo kaNkulunkulu. amasango amathathu. yasikhuluma lami. isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo lesibabule. umkaWundlu. esesibili. esesine. isafire*.

lamakhosi omhlaba aletha ubukhosi lodumo lwawo kuwo. uphuma esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. leseWundlu. ihiyakinte*. ukuze kukhanyise kuwo. leWundlu. 7 Khangela. ukhazimula njengekristali*. ithumele ingilosi yayo ukutshengisa inceku zayo izinto okumele zenzeke ngokuphangisa. ngiyeza masinyane. 2 Laphakathi kwesitalada sawo. 27 njalo kakusoze kwangena lolulodwa ulutho olungcolileyo kuwo. ibherule*. Ubusisiwe owagcinayo amazwi esiprofetho salolugwalo. njengengilazi ekhanyelayo.282 7 April 2007 Isambulelo 22 esesikhombisa. 25 lamasango awo kawasoze avalwe emini. 4 zizabona ubuso bakhe. ngapha langapha komfula kwakulesihlahla sempilo. 3 Kakusayikuba khona lakanye isiqalekiso. njalo lokwenza okunengekayo lamanga. esetshumi lanye. uNkulunkulu wabaprofethi abangcwele. esesificaminwembili. lesibane sawo liWundlu. njalo iNkosi. 26 njalo bazaletha kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe. lenceku zakhe zizamkhonza. lamahlamvu esihlahla ngawokwelatshwa kwezizwe. Wasengitshengisa umfula ocengekileyo wamanzi empilo. yilelo ngalinye ngalinye lamasango lilipharele linye. esesificamunwemunye. esetshumi lambili. ikrisolite*. ngoba iNkosi uNkulunkulu iyazikhanyisela. kodwa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu sizakuba kuwo. njalo zizabusa kuze kube nini lanini. lebizo lakhe lizakuba semabunzini azo. 24 lezizwe zabasindisiweyo zizahamba ekukhanyeni kwawo. 23 Lomuzi kawusweli langa. i-ametiste*. ngaphandle kwabalotshiweyo egwalweni lwempilo lweWundlu. 5 Lobusuku kabuyikuba khona lapho. sithela izithelo ezilitshumi lambili. 21 Lamasango alitshumi lambili angamapharele* alitshumi lambili. esetshumi. ikrisoprase*. ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa. ngoba kakuyikuba khona ubusuku lapho. isitalada somuzi sasiligolide elicwengekileyo. itopazi*. ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla ulithempeli lawo. kumbe inyanga. . kazisweli isibane lokukhanya kwelanga. Iqiniso lombono 6 Wasesithi kimi: Lamazwi athembekile aqotho. ileyo laleyo inyanga sithela isithelo saso. 22 22 22 Njalo kangibonanga ithempeli phakathi kwawo.

Ameni. ukuze babe lelungelo esihlahleni sempilo. isiqalo lesicino. 20 Ofakaza lezizinto uthi: Yebo. indonsakusa ekhazimulayo. 17 UMoya-ke lomakoti bathi: Woza! Lozwayo kathi: Woza! Lowomileyo keze. ukuvuza ngulowo lalowo njengoba umsebenzi wakhe uzakuba njalo. lomvuzo wami ukimi.8 Futhi mina Johane nginguye owazibonayo lezizinto lowazizwayo. uba umuntu esengeza kulezizinto. 10 Yasisithi kimi: Unganamathiseli ngophawu amazwi esiprofetho salolugwalo. 18 Ngoba ngiyafakaza kuye wonke ozwa amazwi esiprofetho salolugwalo. 11 Owenza okungalunganga kahlale esenza okungalunganga. ngiyeza masinyane. . longcolileyo ahlale engcolile. 9 Yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi. uNkulunkulu uzasusa isabelo sakhe egwalweni lwempilo. babe sebengena emzini ngamasango. labazalwane bakho abaprofethi. 19 njalo uba umuntu esusa okwamazwi ogwalo lwalesisiprofetho. owokuqala lowokucina. lalabo abagcina amazwi alolugwalo. 15 kodwa ngaphandle kukhona izinja labathakathi leziphingi lababulali labakhonza izithombe laye wonke othanda njalo esenza amanga. ngoba ngiyinceku kanye lawe. 16 Mina Jesu ngithume ingilosi yami ukufakaza lezizinto kini emabandleni. uNkulunkulu uzakwengezelela kuye izinhlupheko ezilotshwe kulolugwalo. ngawela phansi ukukhonza phambi kwenyawo zengilosi eyangitshengisa lezizinto. Mina ngiyimpande lenzalo kaDavida. 14 Babusisiwe labo abenza imilayo yakhe. 13 Mina nginguAlfa loOmega. Kuthe sengizizwile ngazibona. ngoba isikhathi siseduze. lolungileyo ahlale elungisisiwe. ngiyeza masinyane. woza. Yebo. lezintweni ezilotshiweyo kulolugwalo. lothandayo kathathe amanzi empilo ngesihle. Ameni. longcwele ahlale engcwelisiwe. Nkosi Jesu! 21 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. 12 Khangela-ke. lemzini ongcwele. khonza uNkulunkulu.