Hartelijk dank ....

aan de vele vrienden die geduldig naar mijn gedachten hebben geluisterd en mij hebben aangemoedigd om dit boek te schrijven. Nora Strassmann uit Zürich, die mij haar tekening „Die schaduw daar, dat is de ziel van de mens“ voor het cover van dit boek ter beschikking stelde.

Nieuwe zielenkunde
- Zin van het leven Ralph von Mühldorfer in het Nederlands vertaald door Paul Heemann

Attentie
Deze gratis download bevat slechts een deel van de originele uitgave - hier ontbreken vooral de zeer uitgebreide overzichten van de bijna 4.000 verloste zielen van 3.500 v. Chr. tot op heden en andere tekstdelen. U kunt het boek bij LULU als paperback kopen onder ISBN: 978 - 1- 4092 - 8781- 0 Natuurlijk kunt u het ook in iedere andere boekwinkel voor 12 € bestellen. Wanneer u geen zin heeft om eeuwig op de post te wachten tot het boek bij u aankomt, of wanneer u het porto wilt sparen, kunt u het ook als E-Book-versie als printbare PDF bij LULU voor 8 € bestellen. Hier bestellen: http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=4276980

Impressum © 2008 Ralph von Mühldorfer, Dresden 2009 Nederlandse vertaling door Paul Heemann, Bochum Coverbeeld Nora Strassmann, Zürich Productie en uitgeverij: LULU ISBN 978-1-4092-8781-0

Inhoud Voorwoord .................………………………..………………………………… Het systeem van de ziel ......…………….....………………………………… De ziel van de mens ………….................…………………………………….. Zoekende zielen (searching souls) ………................………………………. Ontwaakte zielen (present souls) ………………….............……………...... Verloste zielen (extricated souls) …………………………………............... Verloste zielen vóór Christus ………………………………......................... Verloste zielen 0 – 1000 na Christus ……………………………................ Verloste zielen 1001 – 1500 ………………………………………................ Verloste zielen 1501 – 1700 ………………………………………................ Verloste zielen 1701 – 1800 ………………………………………................ Verloste zielen 1801 – 1900 ………………………………………................ Verloste zielen 1901 – heden .………………………………......................... God …………………………………………………………................................. Duivels en demonen …………………………………………………….......... Communicatie ………………………………………………………….............. Relaties ………………………………………………………………................... Zielsverwantschappen ……………………………………….......................... Zielsverwantschappen 2 ……………………………………........................... Voorbeelden verwekking ………………………………………………......... Karma ………………………………………………………………..................... Verlossing ……………………………………………………………................. Grafiek zielencyclussen ……………………………………………............... Vijf nood zakelijkheden voor positieve zielsontwikkeling ...……........ Zin van het leven …………………………………………………………........ Definities ……………………………………………………………................... Ralph von Mühldorfer ………………………………………………............... Epilog .................................................................................................. Nederlandse verloste zielen ..........………………………….............. Opmerkingen ……………………………………………………………........... 7 8 9 12 14 15 18 21 23 27 32 37 56 65 67 68 68 70 71 73 74 76 77 78 79 79 81 83 83 84

Voorwoord Beste lezer, herken je zelf – de onoplosbare opgave van het Orakel van Delphi! Veel mensen hebben geen oriëntatie, want kerkelijke en rijksinstituties, sekten, wetenschap en „mediaal begaafde mensen“ geven geen tevredenstellende antwoorden op de vraag: Wat is de zin van het leven? De mens is op zoek, hij zoekt zijn heil in bepaalde vormen van verslaving of streeft naar eenheid met andere mensen, in partnerschap of in maatschappelijke groeperingen. Deze houden vaak verbeten aan hun collectieve vergissing vast en zijn moeilijk te overtuigen om een andere weg in te slaan. Wie zoekt, gelooft gevonden te hebben, wanneer de anderen de juistheid bevestigen. Er wordt niet verder nagevraagd of naar andere oplossingen gezocht. Voor de meeste mensen is dit lastig, want nieuwe wegen moeten tegen deels verbitterde weerstand worden door- en omgezet. We leven in een wereld met een surplus aan informatie vol mogelijkheden en zogenaamde kansen. Het resultaat is verwarring (Babylonische spraakverwarring) en het zich terugtrekken in een eigen wereld. Ik toon hier een perspectief door, net als bij het schillen van een ui, alle onbelangrijke dingen opzij te leggen en de kern van ons zijn op deze wereld duidelijk te maken. Principieel is de kennis van dit systeem in de mensheid voorhanden. Alle religiën van de natuurvolkeren, filosofieën, de psychologie (die het eigenlijk precies zou moeten weten) en alle kerkelijke instanties bevatten naast veel verwarrende informatie en deels duizenden jaren oude inzichten steeds slechts stukjes van de waarheid. Volgens mij is de beste handleiding voor het verbeteren van onze zielsontwikkeling “Het boek van de menselijkheid” van de Dalai Lama. Dit boek is de basis voor mijn overwegingen en ik raad iedereen aan om dit boek eerst te lezen, ook om herhalingen te vermijden, want ik vind het niet nodig om datgene wat door competente personen is gezegd te citeren of zelfs opnieuw uit te leggen. Het wereldbeeld van het moderne Tibetaanse boeddhisme is de basis voor diepere beschouwingen. Er ontstaat samen met mijn uitwerkingen en de opvattingen van Jiddu Krishnamurti een duidelijk wereldbeeld. Iedereen zal daarin bekende dingen en zichzelf terugvinden.

Ralph von Mühldorfer

Het systeem van de ziel De mens is als bewoner van de planeet aarde een deel van de hem omgevende natuur en diens voorwaarden. Dienovereenkomstig is ook zijn instinctief gedrag. De wet van de sterkere treft men bij bijna alle maatschappelijke groeperingen van deze aarde aan, het is deel van de levenslust. Marvin Harris heeft in zijn boek “Menschen - Wie wir wurden, was wir sind” alles beschreven. Niettemin onderscheidt de mens zich door vier essentiële kenmerken van alle andere leefwezens
• • • •

hij heeft bewustzijn (een ziel) hij heeft verstand en moraal hij heeft gevoel voor kunst en muziek hij heeft steeds de wens om zich met andere mensen te verenigen (wens naar verlossing + wens om door voortplanting zielen uit oude verwantschapsverhoudingen weer het handelingsvermogen te geven)

Vanuit dit laatste punt ontstaat de noodzaak om – door positief gedrag in dit leven – een duurzame indruk bij andere zielen binnen de verwantschap achter te laten, zodat men zich graag aan een geliefd mens herinnert en hem later weer nieuwe handelingsmogelijkheden geeft. Het belangrijkste onderscheidingscriterium t.o.v. andere leefwezens op deze aarde is echter dat de mens de vrijheid heeft om zelf te beslissen. Hij kan vrij zijn weg kiezen, zijn verblijfplaats en sinds enige tijd zelfs zijn geslacht. De mens zou vrij kunnen zijn van oude moraalvoorstellingen en economische dwangen. Hij kan zich vrij ontplooien, zeggen, denken en doen wat hij wil – tenminste in de westelijke landen. Dat is de ware verworvenheid van onze moderne maatschappij en daarom is ze de beste waarin de mensen ooit geleefd hebben. Door het internet kunnen deze gedachten en levensgevoelens wereldwijd door alle mensen worden ervaren en beleefd. Zeker bestaan er nog bepaalde groeperingen die deze nieuwe vrijheid niet willen accepteren en resoluut tegen deze gedachte ten strijde trekken. Maar het is waarschijnlijk een kwestie van tijd tot ook van deze zijde de voorstellingen worden aangepast. In onze westerse wereld hebben veel mensen voor deze vrijheid een onverklaarbare angst en vallen in een verlammende agonie. Er moet iets zijn waardoor de mens “bezield” is. Daarom geloven veel mensen aan “God” of aan een andere externe macht die ons blijkbaar “(be)stuurt”. Eindeloos vele artikelen, filosofieën en zoekende teksten ondernemen pogingen om een verklaring voor dit fenomeen te geven. Daar ook de psychologie (wetenschap van de ziel) geen tevreden stellende antwoorden vindt, is het nu de hoogste tijd om alles wat storend is weg te laten en het zich dan duidelijk aftekende beeld te tonen. De definities van belangrijke grondbegrippen moeten worden gewijzigd. De mens heeft dus een ziel. Al naargelang de ontwikkelingsstand van de ziel is ook het bewustzijn van de betreffende mens geprononceerd. Alle zielen hebben hetzelfde doel: Ze zoeken het geluk en willen het leed vermijden. Verlossing – het terugvinden naar de eenheid – is de belangrijkste motivatie en het goddelijke in ons. Niet naar de verlossing van het menselijk individuum wordt gestreefd, maar naar de verlossing van de betreffende ziel. De mens is in dit spel slechts het werktuig van de ziel. De ziel leent de mens haar

bewustzijn, de mens de ziel zijn kracht om te handelen. Zo kunnen zielen hun bewustzijn verruimen, verbeteren en opstijgen om het doel van de verlossing (vereniging met de oorsprong) te bereiken. Het is de opgave van dit boek om dit systeem op een begrijpelijke wijze te beschrijven en daaruit nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het is de eerste sluitende beschrijving van de oorsprong van onze ziel sinds 3.500 jaar. Het zal de zoekenden dienen om nieuwe wegen in te slaan en hun denkrichting op nieuwe ideeën te concentreren. Helaas is het een feit dat de mensen iets pas begrijpen wanneer ze het in hun handen houden. De clou van geestelijke waarden is het feit dat deze niet meteen praktisch kunnen worden uitgeprobeerd, zoals een nieuwe auto of de actueelste computer. Daardoor kan het duidelijk worden dat de technologische vooruitgang zo snel kon plaatsvinden maar dat de geestelijke waarden daarentegen nog steeds zo ver achtergebleven zijn. Dat mag echter de mensen er niet van weerhouden om steeds weer opnieuw te proberen ook in dit opzicht een bijdrage te leveren. Dankzij het internet dat in iedere uithoek van de wereld ontvangen kan worden en dankzij de vele „ontwaakte“ zielen in ieder land (ca. 10% van de wereldbevolking) is deze visie realiseerbaar, wanneer de mensen er in slagen om hun geestelijke barrière te overwinnen.

De menselijke ziel Door de zg. oerknal is een grote energievorm in miljarden kleine afzonderlijke energieën (zielen) versnipperd. Volgens het principe van het behoud van energie hebben alle elementaire deeltjes de wens om weer terug te keren in de eenheid. Alle deeltjes hebben dezelfde energetische lading en hierdoor bestaat de aantrekkingskracht terug naar de eenheid (Johannes Tauler *1301: „Die Seele ist göttlichen Ursprungs und strebt in die Einheit zurück“)(“De ziel is van goddelijke oorsprong en streeft terug naar de eenheid”). Alle scholen van het Chinesische taoïsme streven ernaar om naar de oorsprong terug te keren, dit wordt in begrippen uitgedrukt zoals: terugkeer naar de Eenheid, terugkeer naar de toestand, voordat de hemel en de aarde bestonden of de schepping van het kosmische embryo. Dit is het hoofdprobleem van alle zielen. Hoewel alle zielen dezelfde weg naar de eenheid (verlossing) moeten inslaan, stoten ze elkaar af. Osho heeft vastgesteld dat de mens altijd alleen is, zozeer hij ook pogingen onderneemt om hieraan te ontkomen. Hij heeft angst voor de duisternis en geeft er de voorkeur aan om zich aan te sluiten bij de toeschouwermassa’s van een sport- of muziekfeest of om koste wat het koste een relatie aan te gaan om in geen geval alleen te zijn. Alleen-zijn is echter het eigenlijke wezen van een ziel. Zo krijgt ze haar aantrekkingskracht m.b.t. de eenheid terug. Dit is een onveranderbare wet. Helaas vindt ook hier het egoïsme van de meeste zielen zijn oorsprong. Verlossing wordt de ziel echter alleen dan verleend, wanneer ze juist dit egoïsme overwint. “Bemin jouw medemensen zoals je jezelf bemint”. Dit bereikt de ziel, wanneer ze begint allereerst zichzelf met al haar fouten te lief te hebben. Heeft ze dit doel bereikt, kan ze zich met onbaatzuchtige naastenliefde andere mensen toewenden en zich in dienst van de mensheid stellen (zie ook agape). De omgang met

anderen is de zin van het leven – hierin ligt het zielenheil. Een ziel leent een mens haar bewustzijn en probeert „door hem en met hem“
• • • •

een liefdevolle aandacht voor anderen (delen en medegevoel) te vinden andere zielen het vermogen om te handelen in dit leven te verlenen aan de visie van een toekomstig beter leven mee te werken de mening van de grote massa – ook tegen soms bittere weerstand – te veranderen. Daartoe moeten we met anderen wereldwijd communiceren en onwetenden onderwijzen, d.w.z. voor onze gewonnen inzichten proberen te winnen. Hierbij ondersteunen het internet en de media ons.

Het bestaan op deze aarde samen met het dier mens is een middel om het doel te bereiken. Het eigenlijke vaderland van een ziel is niet de aarde, maar de „goddelijke“ eenheid die ze eens moest verlaten. Aristoteles schreef in “De Anima”: “... de activiteiten van de ziel zijn niet van het lichaam van de materie gescheiden....”. De activiteiten van de ziel kunnen niet alleen existeren, ze moeten zich in een lichaam bevinden om naar de verlossing toe te werken. De weg van een ziel tot aan de verlossing is voor menselijke begrippen oneindig lang en nauwelijks te begrijpen. Een ziel verfijnt zich pas in de loop van meerdere 10.000 jaren. Ze “verleent” steeds weer haar bewustzijn aan een mens in de hoop eindelijk weer de weg in de eenheid terug te vinden. Ontwikkelingsstappen van de zielen 1. zielen zonder binding, die a) hun bewustzijn nog nooit aan een mens hebben uitgeleend, of b) “zielen van overledenen”, aan wie nog niet opnieuw het vermogen tot handelen door levende zielen werd geschenkt, of c) “vergeten zielen“, die geen kans op een nieuw leven kregen 2. zoekende zielen (ca. 90 % van de zielen, die momenteel hun bewustzijn aan een mens hebben gegeven) 3. ontwaakte zielen (ca. 10 % van de zielen, die via een mens kunnen handelen) 4. verloste zielen (99 worden ieder jaar wereldwijd geboren) 5. overgang naar de hoogste kracht van ons zielenuniversum -> God) Thomas van Aquino heeft in 1268 in zijn werk “Questio disputa de Anima” voor het eerst op deze verschillende zielenklassen attent gemaakt: “In het universele vermogen tot inzicht van de geestelijke ziel en in haar directheid tot God ligt de grondslag voor de ontologische rang van de menselijke persoon. ” De afbeelding van de mensen brengt alle zieleninformaties over (zie communicatie). Hier ligt de sleutel tot het Orakel van Delphi (“Ken jezelf”). De wetgevers en machthebbers van deze wereld wilden steeds (om hun aardse positie veilig te stellen) verhinderen dat de mensen hun ziel en de wetmatigheden van de ziel erkenden.

Door het bekijken (in de spiegel) van de eigen ziel worden de mensen zich bewust van het feit, dat er naast de momentele maatschappelijke aardse consens een zielenwereld bestaat die de juiste weg wijst. Wanneer men dit erkent, ontstaat er een tegenspraak t.o.v. veel gevestigde wereldse systemen. De mensen hebben om deze reden geen wereldse leider, maar bekwame leraren (bv. Dalai Lama) nodig die hen bijbrengen hoe ze aan de wetten van de ziel moeten gehoorzamen en hoe ze de juiste weg moeten inslaan die uitsluitend de zielsontwikkeling en zodoende de mensheid in haar totaliteit ondersteunt. Een positieve ontwikkeling van de mensheid in haar totaliteit moet positieve ontwikkelingsmogelijkheden voor volgende zielen (uiteindelijk ook voor zichzelf) scheppen, zodat deze een snelle kans op verlossing hebben. Conclusie: De weg, hoe zielen van egoïstisch tot gemeenschappelijk denken vinden, beschrijft Siddhartha Gautama (Boeddha) duidelijk. Allereerst gaat het om de liefde tot zichzelf (accepteren van eigen fouten), dan om het waarnemen en tenslotte om het delen. Hieronder verstaat men niet alleen het weggeven van een deel van zijn have en goed (zoals St. Maarten zijn mantel deelde), maar vooral de ontwikkeling van betrokkenheid voor andere mensen en het verlenen van hulp (zie ook verlossing). Het belangrijkste doel van het Christendom is, net als Jezus „aan de rechterzijde van God“ te zitten, d.w.z. in de gemeenschap van de „verloste zielen“ te worden opgenomen. Belangrijke literatuurtips:
- 926 BC Zarathustra (de mensen zijn vrij, ze hebben vrije keus tussen de juiste + verkeerde weg) - 427 BC Plato (filosoof: Inzicht komt slechts tot stand, wanneer de ziel prenatale kennis heeft) - 331 BC Cleanthes (filosoof: Het goddelijke is onze ratio) - 220 BC Hermogenes van Tarsos (grondlegger van de statusleer) - 354 Augustinus van Hippo (bisschop van Hippo Regius, grondlegger van het dualisme, lichaam en ziel) - 774 Kükai (boeddhistische monnik in Japan, oprichter van de Shingon-shü) - 1165 Ibn Arabi (Sufi, advocaat van de religieuze tolerantie + “Geist der Heiligkeit leitet die Seele”) - 1225 Thomas van Aquino (onsterfelijkheid van de ziel + diens vereniging met het werktuig mens) - 1301 Johannes Tauler (theoloog, ziel heeft goddelijke oorsprong & streeft terug naar de eenheid) - 1433 Marsilio Ficino (filosoof, bewees de onsterfelijkheid van de ziel in Theologia platonica) - 1638 Nicolas Malebranche (filosoof, scheidt lichaam en ziel van de mens) - 1843 Richard Avenarius (filosoof, ontwikkelde het “economieprincipe” voor het zielenleven ...) - 1875 Carl Gustav Jung (grondlegger van de analytische psychologie) - 1895 Jiddu Krishnamurti (noch methodes, religies, leraren leiden naar de waarheid) - 1913 Schalom Ben-Chorin (godsdienstwetenschapper, zette zich voor christelijk-joodse dialoog in) - 1960 Ralph von Mühldorfer (opgaven “ontwaakte zielen” voor de zielengemeenschap gedefinieerd)

Zoekende zielen (searching souls) Ca. 90 % van de mensen hebben het bewustzijn van een “zoekende ziel”. “Zoekende zielen” zijn primair egocentrisch. Ze kennen de weg nog niet. Ze oriënteren hun IK allereerst aan anderen, maken permanent “ranglijsten” om hun positie te vinden en zich met andere mensen te kunnen vergelijken. Ze kijken niet naar binnen en raken verdwaald in het “buiten”. Net als kinderen zoeken ze steeds naar leiders of voorbeelden. Alle mogelijke trends, idolen, ouders, collega’s, superieuren of schijnbaar succesvolle mensen proberen ze te imiteren (of zelfs te overtreffen). Hierbij consumeren ze iedere mening, verwerpen ze weer om ze dan weer bij een passende gelegenheid opnieuw te ventileren. “Zoekende zielen” benodigen voortdurend informatie en de daaruit voortvloeiende resonantie. Beginnend met het geklets met en over de buren, talkshows, kranten en het nieuws op radio en tv tot boeken uit de categorie raadgever en alle mogelijke soorten tijdschriften. Alles wordt geconsumeerd en toch niet opgeslagen, omdat het meeste voor de weg van een ziel volkomen onbelangrijk is. Want het is onbelangrijk of er ergens in de wereld een ongeluk is gebeurd, welke haarkleur Koningin Victoria heeft en hoe op de beurs de actuele koers van de speculatie-AG is. De vertegenwoordigers van de “zoekende zielen” representeren exact de chaos in onze wereld, die overigens altijd heeft bestaan. Uiteenlopende meningen en tegengestelde meningen, statements en dementi wisselen elkaar af. Door de innerlijke leegte zoekt men naar een surrogaat bevrediging in alle mogelijke vormen van verslaving en consumptie, hetgeen natuurlijk ook een vlucht voor de realiteit betekent. Overdreven bezigheidsdrang veroorzaakt foute concurrentie. Aan “zoekende mensen” worden meestal te hoge eisen gesteld. Ze houden vast aan verkeerde overtuigingen, gedragspatronen en oordelen. Ze leggen verkeerde normen vast. “Zoekende zielen” zoeken voortdurend naar bevestiging (resonantie) van hun momentele inzichten en proberen daarom vaak om hun “mening” in het openbaar te verkondigen. Ze praten vaak met de anderen mee, vooral ook om vast te stellen in hoeverre hun positie door de anderen geaccepteerd wordt (wens naar aanpassing). Ze gedragen zich hier als kleine kinderen die de mening van de volwassenen zonder na te denken weergeven. Sterk aan het aardse leven gebonden zoeken ze in deze wereld naar hun geluk (bv. het zoeken naar een partner). Het vasthouden aan de kleinste verworvenheden (geld, maatschappelijke positie, partners, kinderen) zien ze als maxime en hierdoor worden ze vaak Filistijnen of beulsknechten van verkeerde voorbeelden. Voor kleine voordelen schakelen ze de toegang tot hun “innerlijke moraal ” uit en zijn zodoende tot alles in staat. Ze scheppen voor zichzelf een tevredenheid op aards niveau, die hen echter op lange termijn niet tevreden stelt. Seneca in het jaar 51 hierover: „De ene mens wordt door onverzadigde hebzucht gevangen gehouden, de andere door overbodige pogingen van moeizame bedrijvigheid, de een is dronken van wijn, de ander kwijnt weg in stompzinnigheid; […] vele mensen houden vast aan het streven naar een vreemde schoonheid of de zorg om de eigen schoonheid; zeer velen, die niets concreets vervolgen, worden gejaagd door de onrustige en onbestendige met zichzelf afgebrokkelde instabiliteit door steeds weer nieuwe plannen;

sommigen kunnen niet tot een besluit komen, waarheen ze hun baan zullen richten, maar ze worden in hun slapheid en moeheid door hun noodlot verrast …“ Het steeds met elkaar vergelijken veroorzaakt een permanent concurrentiegedrag. De “meetlat” wordt zodoende steeds hoger gelegd: verder, hoger, beter, rijker, dikker – ieder maximum is juist. De veelvoudige wens van de mogelijkheden om zich te vergelijken en de concurrentie aan te nemen wordt een kwelling. De oplossing heeft Stanley Kubrick in zijn film “eyes wide shut” getoond. Michael Korth schreef in 2005 het boek “Die Kunst der Bescheidenheit” („De kunst van de bescheidenheid“). Het gaat om het loslaten van verkeerde overtuigingen en de afkeer van de maatschappelijke consens en om de liefdevolle verbinding met de medemensen. Alleen op die manier is de verandering naar de „ontwaakte ziel“ mogelijk.

Ontwaakte zielen (present souls) „Ontwaakte zielen“ hebben zich gekwalificeerd (zie verlossing) en kregen naast de door de erfenis veroorzaakte menselijke eigenschappen en door de kosmische signatuur toegang tot de zielenwereld. Als “ontwaakte ziel” kunnen ze na een bepaalde “oefenperiode“ alle informaties van andere zielen oproepen, zoals: * categorie van de ziel (zoekend, ontwaakt, verlost) * signatuur van de ziel (binnen, buiten, opofferend, nemend, vergelijkend) * geslacht van de partner dat hij/zij in het vorige leven had * werkelijke “gezondheidstoestand” van de ziel (het gevoelsgeheugen uitlezen) U overtreft zodoende “zoekende zielen”: * ze geloven daarom iets “beters” te zijn, omdat ze meer zien en een dieper inzicht hebben * ze handelen vaak dwangmatig van binnen uit, hebben de wil tot vormgeving en een grote bereidwilligheid om te presteren * ze kunnen niet met de onvolkomenheid van “normale mensen” tevreden zijn * ze trekken zich vaak uit de reële wereld terug, want ze geloven niet, dat ze door het aantal superieure “zoekende zielen” iets kunnen veranderen * daarom scheppen ze soms hun eigen wereldje dat nog in orde is en trekken zich daarin terug * ze hebben een neiging tot decadentie (t.g.v. overdreven verfijning ontaard en zonder kracht (Duden). Typisch voorbeeld: de film Gattaca.) Desalniettemin zijn ze..... • steeds betrouwbaar (primaire eigenschap) • integer • zelfstandig denkend, d.w.z. ze oriënteren zich niet aan anderen, aan de tijdgeest, aan mode- of maatschappelijke trends • hebben de wil en de capaciteit tot vormgeving • zelfbeschikkend • consequent • in hoge mate in staat en bereid om te leren • alert

cultureel en maatschappelijk geïnteresseerd resp. actief meestal zelf werkzaam op het gebied van de kunst of de muze (tenminste in hun vrije tijd) vanzelfsprekend voor andere zielen een gratis helper (bv. Leger des Heils of verenigingen etc.) sterk verbonden met het gebeuren op aarde • realisten • zonder echte financiële of existentiële zorgen • nooit lang werkeloos Deze zielen zijn zich bewust van hun hogere positie. Ze hebben een neiging tot decadentie (*), die ze moeten overwinnen door de toewijding tot het “normale leven” om wat hun ziel betreft op te stijgen en verlost te worden.
• • • •

Ik noem deze zielen “ontwaakte zielen” en ga ervan uit dat er onder tien zielen één ontwaakte ziel leeft. Nadat een “ontwaakte ziel ” haar weg naar de medemensen is verder gegaan, wordt ze verlost. Het is zeer interessant dat in het door China onderdrukte volk van de Kailash (Tibet) een ongebruikelijk hoog aantal “ontwaakte zielen” leeft. Ze zijn ondanks alle van buitenaf komende ontberingen vredelievend, gelukkig, lachen veel en vieren samen feesten. Wist u dat de meeste het algemeen belang dienende stichtingen door “ontwaakte zielen” werden opgericht?

Verloste zielen (extricated souls) Nadat een “ontwaakte ziel ” haar laatste lessen heeft geleerd en verinnerlijkt, wordt ze verlost. Haar individuele bewustzijn wordt aangevuld met de duidelijke opdracht van de “goddelijke gemeenschap” om de mensheid te dienen. Ze werkt in haar daarop volgende laatste aardeleven als “verloste ziel ” aan belangrijke inzichten of uitvindingen voor de mensheid, net zoals Prometheus de opdracht kreeg om de mensen het vuur te brengen. Zelfs door het dreigen van drastische straffen kon hij niet van zijn opdracht worden afgebracht. Een “verloste ziel ” dient op dat gebied dat bij haar individuele ziel past (Mozart had reeds een grote muzikale achtergrond uit vorige levens). Uit zichzelf handelt ze niet als individuele ziel, maar in opdracht van de “Gemeenschap van de verloste zielen” (zie “God”). Haar belang voor de mensen komt voort uit haar bestaan. Alexander Pope schreef een beroemd gedicht over Sir Isaac Newton:
• •

Nature and nature's laws lay hid in night (Natuur en de natuurwetten waren in nacht gehuld) God said Let Newton be! and all was light (Gott sprak: Moge het Newton worden! En alles werd Licht.)

Een “verloste ziel ” oriënteert zich niet aan andere mensen en kan goed op zichzelf zijn. Na het beëindigen van haar opdracht gaat ze over in de gezamenlijke energie “van de hoogste kracht van het zielen-universum” en verliest zodoende haar individuele karakter. Binnen de “goddelijke gemeenschap ” heeft ze een eeuwig leven. Voor ons zijn ze zichtbaar als zeer bijzondere mensen die voor ons een voorbeeld zijn of ontwikkelingen mogelijk maakten. Tijdens hun leven waren ze meestal geen beroemdheden – ze waren of zijn ongemakkelijke eigengereide denkers en houden zich niet aan door de maatschappij vastgelegde normen, denkpatronen of vooroordelen. Ze zijn bereid om voor hun ideeën te sterven (bv. Jeanne d

´Arc, Jan Huss, Galilei, Qui Jin etc.). Vaak worden hun ideeën pas tientallen jaren na hun overlijden gerealiseerd of door anderen overgenomen en naar een (economisch) succes geleid. Het is echter ook goed mogelijk dat ze hun hele leven andere zeer bijzondere mensen ondersteunen, zoals bv. Margarete Peutinger haar man of Theo van Gogh zijn broer Vincent die begnadigd was maar geen succes had. Pas in de 20e eeuw behoorden de schilderijen van Vincent tot de hoogstbetaalden van alle tijden. Door deze personen werkt dan de “goddelijke kracht ”. Ze zijn het bewijs dat de mensheid door hen wordt geleid, ook wanneer het individuum zich hiervan meestal niet bewust is. Zie ook Meister Eckhart, die ervan uitging dat „God (opm. v.d. auteur in vorm van de “verloste zielen”) voortdurend scheppend werkzaam is. “ Hieronder de lijst van “verloste zielen ” in een globale sortering. De lijst maakt geen aanspraak op volledigheid. Ca. 3.000 „verloste zielen“ heb ik tot eind januari 2008 gevonden. Deze zielen ordenden, systematiseerden en werden op die manier de grondleggers van belangrijke inzichten, zoals Leonardo da Vinci die de eerste vliegtoestellen beschreef, dus niet Lilenthal die deze basisidee tenslotte realiseerde. Lees rustig de verschillende “verloste zielen ” door en geef u de moeite om uit te vinden wat ze zo uniek maakt. U krijgt een geheel nieuw beeld van onze wereldgeschiedenis. Ieder van hen kreeg in zijn leven belangrijke fundamentele inzichten op heel uiteenlopende gebieden. Hun werkterreinen zijn net zo bont en veelvoudig als het menselijk bestaan in zijn geheel, of het nu gaat om natuurwetenschappen, kunst, maatschappelijke vormen of een bepaald zicht op de wereld. De “verloste zielen ” zijn het bewijs dat de existentie van onze ziel een permanente ontwikkeling is – er bestaat dus geen kant en klare goddelijke ideale wereld (die in de toekomst kan kijken), maar duidelijke richtlijnen, volgens welke wij ons verder ontwikkelen moeten. Het wezen van de mensheid impliceert echter dat de mensen altijd weer met tegenspoed geconfronteerd wordt, of deze nu zelf veroorzaakt is (bijv. oorlog, milieuschade enz.) of van buitenaf komt, zoals bv. natuurcatastrofen. Alleen zo kan men verklaren dat de mensen in Europa zich bijna 2.000 jaar niet gewassen hebben en hun excrementen gewoon op de straat gooiden, hoewel de Indiërs, Grieken en Romeinen reeds 3.500 jaar geleden badkuipen in toiletten kenden. Deze lijst van voorbeelden kan bijna eindeloos worden voortgezet. Het is ook een feit dat de pogingen van de “verloste zielen ” vaak zonder succes blijven, omdat ze door de mensheid worden geïgnoreerd. Een fascinerend voorbeeld is Democritus die in 460 voor Christus de functie van atomen en moleculen beschreef. Pas sinds de 19e eeuw werd de atoomfysica een erkende wetenschap. Daartussen liggen 2.300 jaren! Misschien moeten we ook aan andere tijddimensies wennen? Dat is echter in strijd met ons ongeduld, met de wens om de mensheid permanent vooruit te helpen en met de beperkte horizon van ieder mens afzonderlijk die slechts de tijdspanne van zijn actuele leven wil zien. De oude Grieken verankerden het vooruitstrevende principe van deze grootse zielen in hun goddelijke wereld in de vooruitdenkende Prometheus die de mensen schiep, hen leidde en met kennis verzorgde. Zoals een moderne oceaanstomer die een keer op de juiste koers werd gezet en dan niet meer te stoppen is, bleef Prometheus aan zijn plan vasthouden, hoewel hij precies wist dat hij een drastische straf kon verwachten. “Verloste zielen” zijn geheel en al mens, zoals wij allemaal, maar ze zijn bezield door een grote missie die ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Ze denken praktisch, spreken een duidelijke algemeen

begrijpelijke taal en zijn niet wereldvreemd. Vele publicaties hebben ze bewust in hun eigen moedertaal gemaakt, want ze wilden hun inzichten steeds voor de algemeenheid toegankelijk maken. “Verloste zielen ” behoren tot de echte weldoeners van de mensheid. Ze formuleren gedachten die ook in de praktijk kunnen worden gerealiseerd en die wereldwijd zeer nuttig zijn. Hun zegenrijke handelingen zijn zuiver altruïstisch en daarom voor veel mensen onbegrijpelijk (bijv. het in evenwicht brengen van de krachtsverhoudingen tussen Oost en West door Günther Guillaume of het autocratische systeem van Lee Hsien Loonq in Singapoer). Kijken we verder terug in het verleden, dan zien we dat ook de ideeën van Galileo Galilei of Giordano Bruno vreemd waren – tegenwoordig lachen we over de ignorantie van de toenmalige maatschappelijke leiding, zoals de toekomstige generaties over ons zullen lachen. Boeddhistisch-Indische zienswijze Er bestaat geen scheppende God in monotheïstische zin die ergens verantwoordelijk voor kan worden gemaakt. Alle zielen zijn voor de hen omgevende wereld zelf verantwoordelijk. Ze krijgen echter steeds weer hulp van “verloste zielen ” (Boeddha’s), die voor de laatste keer op deze wereld zijn. Een Jivanmukti (levende bevrijde ziel) is reeds verlost en dus geen individu in de zin van een zielengemeenschap, maar een afgezant van de hoogste kracht van ons zielenuniversum met een heel bijzondere opdracht. Zijn bewustzijn is “goddelijk”. Alleen hebben de gelovigen wereldwijd niet ingezien dat Boeddha’s steeds nieuwe bereiken voor de zielengemeenschap verder ontwikkelen.

Hoe groot is het aantal verlosten? Ik ben er van overtuigd dat er gelijktijdig op de hele wereld ieder jaar 99 “verloste zielen” worden geboren, d.w.z. dat deze zielen in en door de mens competent en in staat tot handelen zijn. Kijken we 3.000 jaar terug in het verleden, omdat we die nog enigszins kunnen documenteren, dan leefden in dit tijdsbestek ca. 300.000 verloste zielen. Helaas kennen we slechts een deel hiervan – ook omdat we slechts de gezichtskring van onze eigen geschiedenis hebben. Hier ontbreken vooral veel zielen die aan vrouwen werden uitgeleend, die meestal hun werk minder spectaculair hebben gedaan dan Jeanne ´d Arc of die het slachtoffer werden van het Matilda-effect? Nemen we bijv. de grote Abigail, een van de vrouwen van David ca. 1.000 jaar voor Christus, of Trotula, de vroedvrouw of Louise Henriette von Brandenburg, die haar bruidsschat inzette om het verwoeste Brandenburg na de 30-jarige oorlog weer op te bouwen. De Dalai Lama zegt: “Het is een dwaalleer te geloven dat men door zich terug te trekken in een spirituele wereld verlichting en verlossing bereikt. Alleen door liefdevolle toewijding aan de reële wereld komen we verder. ” Precies dat tonen al deze “verloste zielen” ons. Ze zijn vanaf het begin van de wereld tot op de dag van vandaag onder ons. Ze werken op alle menselijke gebieden, tonen, helpen, protesteren, vinden iets nieuws uit en vechten voor een toekomstige betere wereld waarin andere zielen betere ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Zoals alle andere mensen zijn de “verloste zielen” feilbaar (daaruit vloeit voort dat God – wij zijn allemaal een deel van God – feilbaar is) en gebruiken soms methodes die achteraf twijfelachtig blijken te zijn. Dat is echter een van de belangrijkste principes van onze zielenwereld. Alles is een permanente poging iets verder vooruit te helpen. Deze poging heeft succes of mislukt – dan beginnen we morgen of over enige tientallen of honderden jaren nog eens van voren. Er bestaat geen voorbeschikking. Het sturen door ons hogere wezen (God) beperkt zich tot de serieuze poging om wantoestanden van deze wereld te veranderen. Zodoende bestaat er ook geen toekomstvisie – ook wanneer we dit allemaal graag willen geloven. Het eindpunt van onze weg is onzeker – het belangrijkste is, dat we rechtschapen en permanent proberen om de bestaande wantoestanden te veranderen. Deze pogingen worden beloond met het versmelten met de “grootste kracht van ons zielenuniversum”.

Verloste zielen voor Christus (BC = before Christ)
Gesorteerd naar geboortejaar voor zover bekend - de link wijst naar WIKIPEDIA, bauz.de, ngiyaw-Books, andere informatiebronnen en de Österreichische Nationalbibliothek voor verdere achtergrondinformaties, voor zover voorhanden. - ca. 15 miljoen BC eerste intelligente leefwezens stijgen op uit de zee - 6 - 7 miljoen BC de mens leert lopen - 30.000 BC de mens kent reeds cijfers en getallen - 35.000 BC de mens gebruikt reeds vuur - 7500 BC Noach redt veel mensen voor de zondvloed (Phoenix: natuurcatastrofe aan de Bosporus met aansluitende volksverhuizing) - voor 5000 BC “uitvinding” van de schrift (eerste primitieve inkervingen) - 5000 BC eerste zonnewijzers in Egypte - 5000 BC uitvinding van het wiel en de bouw van de eerste schepen - 4500 BC uitvinding van het broodbakken in Egypte - 3060 BC Menes (verenigt Boven- en Beneden-Egypte tot het Oud-Egyptische Rijk) - 3000 BC astrologie in Egypte aantoonbaar - 3000 BC uitvinding van de ploeg en de weefstoel - 2700 BC Imhotep (universeel genie, die een nieuw irrigatiesysteem langs de Nijl ontwierp) - 2700 BC Tien-Lcheu (Chinees filosoof, vond de schrijfinkt uit) - 2500 BC eerste rioleringsysteem in de stad Harappa (Indië) - 2500 BC hoogcultuur in Mohenjo Daro - 2223 BC Sar-Kali-arri (Sumerisch koning van Akkad, loste de heerschappij op) - 2025 BC KAWIT (bijvrouw van Menuhotep II, beslissende invloed op de vereniging van Egypte) - 2000 BC bouw van de toren in Babylonië (eerste wolkenkrabber ter wereld) - 1587 BC Tetischeri (zette zich in voor de bevrijdingsstrijd van Thebe) - 1250 BC Hunefer (koninklijk schrijver die grote invloed had) - 1250 BC Agamemnon (schiep in Mycene een bloeiend koninkrijk en voerde oorlog tegen Troje) - 1200 BC Joshua (landheer van Kanaän en opvolger van Moses) - 1090 BC Heribor (richt de Thebanische Godsstaat op) - 1100 BC uitvinding van het kompas en de papierproductie in China - 1000 BC Abigail een vrouw van David (offerde zichzelf om de stam van haar man Nabal te redden) - 999 BC Koning Hiram (stichter van het Fenicische Rijk en handel tussen Oriënt en Middellandse Zee) - 930 BC Koning Salomo (waarborgde vrede in Israël door de oprichting van 12 zelf besturende districten) - 926 BC Zarathustra (de mensen zijn vrij, ze hebben vrije keus tussen juiste en verkeerde weg) - 726 BC Micha (Joods profeet, stelde de onzin van religies aan de kaak – viel machthebbers aan) - 708 BC Koning Manasse (bouwde als vrijdenker Juda weer op en voerde Assyrische godsdienst in) - 660 BC Kallinos (Grieks dichter, uitvinder van de Elegie) - 670 BC Kalimachos (adviseur van de Ptolemeïsche koningin, hoofd van de biblioteek in Alexandria) - 652 BC Kyaxares II (bevrijdde de Meden van de Scythische heerschappij) - 610 BC Anaximander (vond de “oorsprong van het zijn”) - 587 BC Pythagoras (wetenschapper, ontwikkelde de stelling van Pythagoras) - 563 BC Siddhartha Gautama (Boeddha) - 560 BC Ergotimos (schiep moderne keramische producten) - 551 BC Confucius (oprichter van het door het verstand gekenmerkte gedrag in China)

- 550 BC Miltiades (redde Athene voor de Perzen en won de slag bij Marathon) - 549 BC Koning Dareios (vernieuwde door voorbeeldige beleidsstructuur het Perzische Rijk) - 540 BC Heraclitus (filosoof: uitte heftige kritiek aan de burgers van zijn stad) - 526 BC Laotzi (schreef indrukwekkende kronieken over de geschiedenis van China) - 514 BC Harmodios (maakte de weg naar de Attische democratie vrij) - 510 BC Kimon (bereikte wapenstilstand met Sparta) - 500 BC Phidias (beroemdste beeldhouwer van de Klassieke Oudheid, mixte als eerste materialen + opricheter van de Akropolis in Athene) - 492 BC Sunzi (militairstrateeg, schreef “Kunst van de oorlog” “Doel van de oorlog is de vrede”) - 484 BC Herodotos (realistisch theoreticus, beschreef staatsvormen, wetgevingen en toekomst van Europa) - 480 BC Skylax van Karyanda (ontdekte nieuwe zeestraten) - 480 BC Antiphon (strafverdediger, verdedigde van moord beschuldigden) - 470 BC Aspasia van Milet (filosofe en beroemde maatschappijcriticus) - 469 BC Socrates (filosoof, geloofde niet aan de goden van Athene, maar aan de liefde - terechtstelling) - 465 BC Hippocrates van Chios (mathematicus en leraar in geometrie ...), - 462 BC Kritias (zeer omstreden politicus, schreef echter als dichter de eerste tragedie-trilogie) - 460 BC Leukippos van Milet (richtte een filosofenschool in Abdera op) - 460 BC Democritus (fysicus, postuleerde voor het eerst dat de materie uit atomen is samengesteld) - 460 BC Mikon (Grieks schilder en beeldhouwer) - 447 BC Aristophanes (Grieks comedie-dichter, vond de politieke satire uit) - 444 BC Konon (veldheer, vergrootte de macht van Athene door zijn verbonds- en veroveringspolitiek) - 443 BC Erinna van Thelos (...) - 436 BC Isocrates (opende in Athene een school voor redenaars) - 430 BC Lysander (codeerde als eerste militaire boodschappen door Skytale) - 430 BC Hippias van Elis (mathematicus, vond belangrijke formules in de geometrie) - 427 BC Plato (filosoof; inzicht komt alleen tot stand wanneer de ziel prenatale kennis heeft) - 426 BC Xenophon (schrijver, schreef “De opvoeding van de Kyros ...) - 400 BC Ephorus van Cyme (historicus, schreef de eerste universele geschiedenis van Griekenland) - 400 BC Hanno de Zeevaarder (Feniciër, ontdekte nieuwe reis- en handelswegen) - 400 BC Ephorus van Cyme (Grieks historicus, scheidde historische van geografische feiten) - 401 BC Ktesias uit Knidos (kritiseert de decadentie van het Perzische hof) - 392 BC Diogenes van Siope (filosoof, kritiseert de nood van de mensen in de hellenistische tijd) - 390 BC Phryne (in die tijd ondenkbaar: daagde als vrouw het Griekse establishment uit en won) - 385 BC Mencius (Chinees filosoof, zag in de mens het natuurlijk goede) - 384 BC Aristoteles (toont de belangrijkste mathematische samenhangen) - 370 BC Kallisthenes van Olynthus (historicus van Alexander de Grote, wees de Proskynese tegenover de wereldlijke heersers van de hand) - 366 BC Zhuangzi (Chinees filosoof, ontwikkelde perspectieven op de wereld, tot op heden geldig) - 363 BC Hekataios van Abders (historicus, onderzocht de geschiedenis van Egypte) - 362 BC Pyrron van Elis (het waarheidsgehalte kan noch door zintuigen noch door oordelen duidelijk worden vastgesteld) - 356 BC Alexander de Grote (richtte een bloeiend Perzisch rijk op met een humane behandeling van de overwonnen tegenstanders) - 350 BC Mesasthenes (onderzocht als Griek Indië gedetailleerd en droeg zo tot een goede verstandhouding tussen de volkeren bij)

- 339 BC Dromichaites (Getische koning ...) - 331 BC Kleanthes (filosoof, legde de grondslag van de Stoa: Het goddelijke is ons verstand) - 306 BC Hieron II (ontwikkelde en bouwde grote schepen tot 81 m) - 294 BC Xunzi (Chinees filosoof, “De boosheid van de mens kan door leren worden overwonnen”) - 285 BC Hegesias van Magnesia (rhetoricus, verdedigde autonome rechten van de bewoners van Gasa) - 280 BC Mantheo (in arbeid) - 276 BC Chrysippos van Soli (systematiseerde de stoïsche leer in ethica, logica, fysica) - 273 BC Mahinda (verkondigde de welvaartsstaat en bracht het boeddhisme naar Ceylon) - 260 BC Mimamsa (uitleg van de Indische filosofie) - 256 BC Han Gaozu (Chinees keizer, stichter van de Han-dynastie) - 226 BC Nagasena (boeddhistisch wijze, schreef een fundamentele inleiding in het boeddhisme) - 220 BC Hermogenes van Tarsos (stichter van de statusleer) - 207 BC Livius Andronicus (stichter van de Latijnse literatuur) - 200 BC Heron van Alexandria (ingenieur, vond de Aeolipile uit – hitte als drijvende kracht) - 178 BC Panaitios (filosoof, stichter van de middelste Stoa schiep de leer van de ethica, ziel van Epikur!) - 155 BC Menandrou Daos I. (...)

Attentie
Deze gratis download bevat slechts een deel van de originele uitgave - hier ontbreken vooral de zeer uitgebreide overzichten van de bijna 4.000 verloste zielen van 3.500 v. Chr. tot op heden en andere tekstdelen. U kunt het boek bij LULU als paperback kopen onder ISBN: 978 - 1- 4092 - 8781- 0 Natuurlijk kunt u het ook in iedere andere boekwinkel voor 12 € bestellen. Wanneer u geen zin heeft om eeuwig op de post te wachten tot het boek bij u aankomt, of wanneer u het porto wilt sparen, kunt u het ook als E-Book-versie als printbare PDF bij LULU voor 8 € bestellen. Hier bestellen: http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=4276980

God Door de oerknal is een grote energievorm in miljarden afzonderlijke energieën (zielen) geëxplodeerd. Volgens de wet van het behoud van energie moeten alle zielen weer de weg naar de eenheid terugvinden. Daarvoor moeten ze eerst het vermogen om te handelen krijgen. Dit kunnen ze uitsluitend in verbinding met het leefwezen mens dat hen het handelingsvermogen verleent. In ruil daarvoor lenen ze de mensen tijdens hun leven hun bewustzijn. Allereerst is iedere ziel een “zoekende ziel”. Wanneer deze zielen hun bewustzijn van het individuele denken in het gemeenschappelijk denken veranderen, d.w.z. andere mensen onbaatzuchtig helpen, verrijzen ze. Ze worden in hun volgende leven hier op de aarde “ontwaakte zielen ”. Naast hun door erfelijkheid veroorzaakte menselijke eigenschappen en hun kosmische stempel krijgen “ontwaakte zielen” toegang tot de zielenwereld. Als “ontwaakte ziel” kunnen ze de zielencategorieën van andere mensen herkennen en na enige oefening het gevoelsleven van andere zielen lezen. Hierdoor bevinden ze zich in een hogere klasse dan “zoekende zielen”. Voor bijzondere prestaties worden “ontwaakte zielen” verlost. Slechts door onbaatzuchtige toewijding aan andere zielen wordt het binnentreden in de goddelijke gemeenschap mogelijk. „Ontwaakte zielen“ hebben in hun laatste leven de opgave, de mensheid – net als Prometheus – een heel bijzonder inzicht te geven (zie lijsten van de “verloste zielen “). Na beëindiging van deze laatste opgave gaat hun bewustzijn over in de “gemeenschap van de verloste zielen”. Deze gemeenschap hebben de mensen “God” genoemd. Ik zal dit begrip verder gebruiken. God is dus een gemeenschap van zielen die zich door bijzondere daden voor de mensheid hebben onderscheiden. Het bewustzijn van God wordt door “verloste zielen ” na het overlijden van hun menselijke „waard“ aangevuld. God is het totale bewustzijn van de “verloste zielen ” vanaf het begin van onze wereld. Zijn bewustzijn ontwikkelt zich steeds verder. God is een constant ontwikkelingsproces, analoog tot de ontwikkeling die de mens voortdurend ondergaat. God heeft geen mogelijkheid iets op eigen kracht te scheppen. De evangelische theologe Dorothee Sölle constateerde: „God heeft geen andere handen dan onze“. De scheppingstheorieën van alle religies en filosofieën zijn hiermee ongegrond. Onze zielengemeenschap benut uitsluitend het voorhanden zijnde natuurlijke systeem van deze aarde om zich verder te ontwikkelen. Ze is er niet in geslaagd, probeert echter voortdurend om dit systeem te verbeteren, zodat de omstandigheden voor andere zielen beter worden. God oefent alleen invloed uit door “verloste zielen ” die voor de mensheid strijden en de wereld proberen te veranderen. Zoals alles op deze aarde heeft deze poging een onzekere afloop. De mens van een “verloste ziel ” kan ziek worden en sterven, hij heeft eventueel de „pech“ het verkeerde geslacht te krijgen dat zich door maatschappelijke regels „niet met het een of ander mag bezighouden“ of hij wordt wegens zijn uitlatingen door andere mensen vervolgd of gedood of ... of ... Alles is een poging om de mensheid op een hoger plan te brengen. De “verloste zielen” moeten door “ontwaakte zielen” (ca. 10 % van de mensheid = 660 miljoen mensen) worden ondersteund, door de ideeën van de “verloste zielen” te verbeteren, om- en door te zetten. “Ontwaakte zielen” hebben inzicht, want ze hebben togang tot de zielenwereld en een directe

toegang tot God. Ze kunnen God direct beleven, zodra ze dit besef in hun bewustzijn hebben geïntegreerd. Ze komen daardoor tot andere resultaten dan de meerheid van de andere mensen. Het systeem God en zijn voorwaarden zijn duidelijk en eenvoudig. Hij is autocratisch en onveranderlijk. Het is nu tijd om het wereldbeeld van “God” grondig aan een revisie te onderwerpen, ook wanneer dit in strijd is met de overtuigingen van miljoenen mensen en predikanten alsmede andere „Godsmannen “ werkeloos maakt. Het zet gevestigde godsdienstige groeperingen met beide benen op de grond of geeft hen alsnog het lang gezochte fundament. Daar iedere ziel een deel van de oorspronkelijke energievorm is, is ze tenslotte ook een deel van God. C.G. Jung heeft geconstrateerd dat “God in de ziel woont”. Literatuurtips:
- 331 BC Kleanthes (filosoof: Het goddelijke is onze rede) - 98 BC Titus Lukretus Carus (betwijfelt het bestaan van goden) - 204 Plotin (filosoof, het universum werd niet door de wil van een scheppergod geschapen) - 573 Johannes Klimax (abt, zag in dat alleen de “liefde” naar de goddelijke eenheid voert) - 788 Shankara (Hindoeïstisch filosoof, verlossing is de zelfverantwoordelijkheid van de mens) - 1225 Thomas van Acquino (onsterfelijkheid van de ziel + diens vereniging met het werktuig mens) - 1257 Meister Eckhart (filosoof, zag in dat God in het „nu“ schept - zie “verloste zielen”) - 1301 Johannes Tauler (theoloog, de ziel is van goddelijke oorsprong en streeft terug naar de eenheid) - 1433 Marsilio Ficino (filosoof, bewees de onsterfelijkheid van de ziel in Theologia platonica) - 1511 Michael Servet (humanist, trok de leer van de drie-eenheid in twijfel -> als godslasteraar verbrand) - 1535 Luis Molina (zag in de vrije wil van de mens het goddelijke in ons) - 1638 Nicolas Malebranche (filosoof, scheidt lijf en ziel van de mens) - 1883 Yogananda (monnik, constateerde overeenkomsten tussen boeddhisme, hindoeïsme en christendom) - 1873 Therese van Lisieux (non, de toewijding aan andere mensen is het goddelijke van deze aarde) - 1929 Dorothee Sölle (theologe, „God heeft geen andere handen dan onze “)

Duivels en demonen Duivels, hel, demonen, negatieve geest- of schaduwwezens, al het kwade, vinden hun oorsprong in het denken van de mensen. Het zijn de eigen onderdrukte begeerten of ook angsten die haar aan de oppervlakte komen. Het potentieel voor “verleiding” is in de mens verankerd en alom tegenwoordig. Volgens het resonantieprincipe is de ene mens hiervoor gevoelig, een ander niet.

Attentie
Deze gratis download bevat slechts een deel van de originele uitgave - hier ontbreken vooral de zeer uitgebreide overzichten van de bijna 4.000 verloste zielen van 3.500 v. Chr. tot op heden en andere tekstdelen. U kunt het boek bij LULU als paperback kopen onder ISBN: 978 - 1- 4092 - 8781- 0 Natuurlijk kunt u het ook in iedere andere boekwinkel voor 12 € bestellen. Wanneer u geen zin heeft om eeuwig op de post te wachten tot het boek bij u aankomt, of wanneer u het porto wilt sparen, kunt u het ook als E-Book-versie als printbare PDF bij LULU voor 8 € bestellen. Hier bestellen: http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=4276980

Wat leidt een ziel naar de verlossing? Verlossing krijgt de ziel, wanneer ze onbaatzuchtige naastenliefde en de dienst aan de mensheid verricht. Dit is de zin van het leven. Religieuze gemeenschappen die beweren dat ze zielen door meditaties, persoonlijke ontberingen of grote moeite dichter bij de verlossing kunnen brengen, zijn op het verkeerde pad. Dit is allemaal egoïstisch georiënteerd op het individu en heeft niets te maken met de inhoud van de blijde boodschap. Wie zich met zichzelf bezig houdt, heeft meestal geen interesse voor anderen en verricht geen dienst aan de mensheid. Een ziel moet haar bewustzijn veranderen om verlost te worden. Dit zal vele mensenlevens duren. Boeddhistische of meditatieve oefeningen helpen slechts in dien mate waarin de ziel gelijktijdig liefdevol op andere mensen toegaat, voor hen belangstelling heeft en relaties positief leeft. Dit is de belangrijkste gedachte van het christendom evenals de basis van het boeddhisme. Het is niet juist om de wens naar verlossing op de voorgrond te plaatsen. Allereerst moet men ernaar streven een “ontwaakte ziel” te worden, zich open te stellen voor de mensen en de mensheid, bestaande problemen aan te pakken en de wil tot veranderingen te hebben (Vita activa of Katharina van Siena, die zich van de eenzaamheid van het klooster afwendde en weer op de mensen toeging). Mensen met veel moed en een gewetensvol karakter willen en kunnen hun niet ogen sluiten voor vriendjespolitiek, corruptie en criminaliteit. Wanneer ze echter in het openbaar de rechtschapenheid van het handelen in hun firma betwijfelen, zetten ze vaak uit scrupules hun carrière – soms zelfs hun leven – op het spel. In de VS heten ze "whistleblower" (Ned.: fluiters), in Frankrijk worden ze "nouveaux justiciers" (Ned.: nieuwe rechters) genoemd, in Duitsland zijn het gewoon mensen met veel moed en een uitgesproken geweten. Ze zouden bijv. heel goed kunnen werken op het gebied van het massieve protest tegen verminking van de geslachtsdelen. Hier zijn mensen gevraagd die hier tegen in opstand komen om deze waanzin een einde te bereiden. Een ander voorbeeld is Bart Weetjens die ratten tot mijnenratten dresseert om de landmijnen in Afrika op te sporen. CG Jung zag in de libido van de mens de wens naar het terugkeren in de eenheid. De libido is altijd effectief.

goddelijke gemeenschap

verloste zielen ontwaakte zielen tussenwereld van alle zielen 10 % zoekende zielen 6.100 Mio. tussenwereld van alle zielen

90 %

Levende zielen kiezen uit, aan welke ziel ze vermogen tot handelen zullen schenken.

© 07/2008 Ralph von Mühldorfer

Vijf noodzakelijke voorwaarden voor een positieve ontwikkeling van de ziel De mensen moeten begrijpen dat de verdere ontwikkeling naar betere levensomstandigheden voor alle mensen op onze aarde onze gemeenschappelijke opgave is waaraan iedereen moet meedoen. Hiervoor zijn noodzakelijk:
1.

Gezondheid Zonder een gezond en actief mens is er geen positieve ontwikkeling van de ziel mogelijk. Dit bevat: zuiver water en zuivere lucht, gezond + voldoende voedsel + gezondheidspreventie + een dak boven je hoofd. Communicatie De gedachtenuitwisseling met andere zielen is bevorderlijk voor de vrede en maakt door de groeiende handel materiële zekerheid voor de mensen mogelijk. Het daardoor veroorzaakte uitwisselen van vaardigheden (delen) is voor alle partijen van groot voordeel. Koning Salomon liet 3.000 jaar geleden in Israël zien hoe door levendige communicatie een land binnen enkele tientallen jaren tot grote bloei en tot materiële en intellectueel/culturele rijkdom kon komen. Hij slaagde erin elkaar vijandig gezinde etnische groeperingen vreedzaam onder een centrale regering te verenigen. Erkennen van de ziel en de grootste kracht van het zielenuniversum De basis hiervoor stamt van Siddhartha Gautama (Boeddha). Hieraan is niets toe te voegen. Zielen moeten van het egoïstische naar het gemeenschappelijke denken vinden. Het gaat om het delen. Hieronder mag niet alleen het weggeven van een deel van zijn have en goed (zoals St. Martin zijn mantel deelde) worden verstaan of het onbaatzuchtige delen van kennis, maar in het bijzonder het ontwikkelen van betrokkenheid bij anderen. Ontwikkeling Thomas Jefferson, de schrijver van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring eiste het overdragen van functionele kennis (verbreid het „licht van de wetenschap!“). Opgaven voor andere zielen overnemen (Ralph von Mühldorfer) Vier opgaven heeft iedere tot handelen in staat zijnde ziel: 1. de eigen ziel verstaan en aan hun behoeftes tegemoet te komen 2. aan zoveel mogelijk verwante zielen het vermogen tot handelen te schenken 3. ze in het leven te begeleiden 4. de zielengemeenschap verder te ontwikkelen.

2.

3.

4.

5.

Zin van het leven Zonder het vrijwillig overnemen van opgaven voor anderen en voor de zielengemeenschap heeft een ziel geen kans op eigen verdere ontwikkeling en verlossing. Het is een onveranderlijke wet in onze zielenwereld, het eigenlijke vaderland van alle zielen. Dit is de zin van het leven. Momenteel denken de mensen bij opgaven meestal alleen aan geld verdienen of eigen zelfverwezenlijking. Iedere goede gedachte wordt tenslotte steeds in “contant geld” omgerekend, de bruikbaarheid van het geld beoordeeld en aan een zakelijk en rentabiliteitsplan onderworpen. Het nut voor de ziel heeft in geen enkele boekhouding een boekingsnummer. Wanneer de mensen iedere handeling in deze wereld slechts vanuit economische gezichtspunten beschouwen, dan naderen we met grote schreden de grootste catastrofe van de mensheid. Alle eisen en de wensen voor een positieve ontwikkeling van de zielen bevinden zich in de vijf noodzakelijkheden voor een positieve ontwikkeling van de ziel. Mochten er in de toekomst nieuwe visioenen voor stabiele maatschappelijk systemen worden geformuleerd, zijn deze punten de grondslag hiervoor. Iedere menselijke handeling moet hieraan worden gemeten. Definities De ziel is het bewustzijn van de mens. Ze zit niet in het lichaam van een mens, maar bevindt zich in de „tussenwereld “, zoals de oosterse leren weten. Daarom is het begrip incarnatie verkeerd – hoewel vele inhouden van de incarnatieleren kloppen. De mens bouwt – nadat hij verwekt werd – door zijn communicatiereceptoren een verbinding met zijn ziel op, die hij zijn hele leven behoudt. Zijn ziel is de verbinding met zijn gevoelens. Ze is zuiver en alleen een gevoelsgeheugen. Dit is ook de reden voor de bijzondere positie van de mens t.o.v. alle leefwezens op de aarde. Het „zijn“ op deze aarde samen met het dier mens is het middel om het doel te bereiken. Het eigenlijke vaderland van een ziel is niet de aarde, maar de “goddelijke” eenheid die ze eens moest verlaten. Aristoteles schreef in “De Anima”: “... de activiteiten van de ziel zijn niet van het lichaam van de materie gescheiden....”. Alleen wanneer ze zich in een lichaam bevindt, kan ze zich voorbereiden op de verlossing. Er bestaat geen onderbewustzijn, er bestaat alleen een gevoelsgeheugen. Daarin is 5% bewust en 95% onderbewust. Hiermee schaf ik het woord onderbewustzijn af. Desondanks kan men spreken van bewuste en onbewuste inhouden. Vele zijn verdrongen en kunnen de zeef resp. de barrière van het menselijke verstand niet bewust passeren. Het totale bewustzijn is de ziel. Ze is een gevoelsgeheugen dat alle ervaringen van alle levens van een ziel verzamelt – hiertoe behoren ook collectieve ervaringen van menselijke groepen, waarin de ziel leefde of momenteel leeft (C.G. Jung: moederbodem van de menselijke ervaringen is beduidend groter als tot nu toe werd aangenomen). Het verstand van een mens is de barrière, die vaak oude inhouden of niet begrepen inhouden terugdringt. Daardoor wordt “ware inzicht ” voor de mens moeilijk, het ontbreekt hem voor de toekomst aan oriëntatie. Dit is het grootste kruis voor de moderne mensheid.

Verdere literatuurtips
- 926 BC Zarathustra (de mensen zijn vrij en hebben vrije keus tussen de juiste en de verkeerde weg) - 469 BC Sokrates (filosoof, geloofde niet aan de goden van Athene, maar aan de liefde)) - 427 BC Platon (inzicht ontstaat alleen, wanneer de ziel voorgeboortelijke kennis heeft)) - 331 BC Kleanthes (filosoof: het goddelijke is onze ratio) - 133 BC Philon von Larissa (wantrouwde het menselijk vermogen om de waarheid te erkennen) - 1225 Thomas van Acquino (onsterfelijkheid van de ziel + diens vereniging met het werktuig mens) - 1301 Johannes Tauler (theoloog, de ziel is van goddelijke oorsprong en streeft terug naar de eenheid) - 1257 Meister Eckhart (filosoof, erkende, dat God in het hier en nu schept) - 1433 Marsilio Ficino (filosoof, bewees de onsterfelijkheid van de ziel in Theologia platonica) - 1511 Michael Servet (humanist, trok de leer van de drie-eenheid in twijfel) - 1535 Luis Molina (zag in de menselijke vrijheid van de wil het goddelijke in ons) - 1632 Baruch (Benedictus) Spinoza (filosoof, het leefwezen mens is deel van de natuur) - 1638 Nicolas Malebranche (filosoof, scheidt lichaam en ziel van de mens) - 1646 Gottfried Wilhelm Leibnitz (bibliothecaris ... ) - 1810 Eliphas Lévi (occultist, schreef Le livre des splendeurs; aan het christendom ontbreekt de kern van zijn leer) - 1813 Soeren Kirkegaard (kritiseerde dat veel mensen zich christen noemen i.p.v. christendom te leven) - 1819 Walt Whitman (gelijkberechtiging van geslacht/ziel, transcendentie + inzicht m.b.t. de dood) - 1843 Richard Avenarius (filosoof, “economieprincipe” voor het zielenleven resp. inzicht) - 1875 Albert Schweizer (godsdienstfilosoof en arts; reduceerde theologisch-filosofische gedachten) - 1875 Carl Gustav Jung (legde kunst, mythologie, religie, filosofie en dromen psychologisch uit) - 1893 Karl Jaspers (filosoof: “De mens strandt door zijn rationele denken”) - 1902 Julian Steward (anthropoloog, mensheid ontwikkelt zich in haar sociale milieu gedifferentieerd) - 1928 Humberto Maturana (“De geest is geen ding maar het erkenningsproces van het leven”) - 1929 Dorothee Sölle (theologe, „God heeft geen andere handen als onze “) - 1942 Stephen Hawking (astrofysicus, bestrijdt dat er een “scheppende God” bestaat) - 1948 Jesper Juul (familietherapeut, geeft kinderen sociale en emotionele competentie) - 1960 Ralph von Mühldorfer (opgaven “ontwaakte zielen” voor de zielengemeenschap)

Ralph von Mühldorfer Geboren in 1960 in Augsburg....

Attentie
Deze gratis download bevat slechts een deel van de originele uitgave - hier ontbreken vooral de zeer uitgebreide overzichten van de bijna 4.000 verloste zielen van 3.500 v. Chr. tot op heden en andere tekstdelen. U kunt het boek bij LULU als paperback kopen onder ISBN: 978 - 1- 4092 - 8781- 0 Natuurlijk kunt u het ook in iedere andere boekwinkel voor 12 € bestellen. Wanneer u geen zin heeft om eeuwig op de post te wachten tot het boek bij u aankomt, of wanneer u het porto wilt sparen, kunt u het ook als E-Book-versie als printbare PDF bij LULU voor 8 € bestellen. Hier bestellen: http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=4276980

Epilog Toen Ralph von Mühldorfer mij in de zomer van 2008 vroeg of ik bereid was om zijn boek te vertalen, was ik meteen enthousiast. Ik houd me al meer dan 20 jaar bezig met esoterische, filosofische en religieuze literatuur. Tot nu toe heb ik echter nog geen boek gevonden dat de indeling van de zielen op zo´n duidelijke en overtuigende wijze beschrijft als Ralph von Mühldorfer dit in zijn “Nieuwe zielenkunde” doet. Ik ben dan met de vertaling van het boek begonnen en steeds meer in de ban van de inhoud geraakt. Bovendien heb ik geconstateerd dat zijn benadering uniek is. Er wordt niet gepsychologiseerd, maar het is de directe ervaring, die het hem mogelijk maakt om zijn “onderzoekingen” te staven. Dit heb ik tijdens het vertalen ook zeer duidelijk ondervonden. Nu hoop ik dat het boek in Nederland en in de Nederlandstalige gebieden zijn plaats in de boekenkast van de geïnteresseerde lezers zal vinden, en dat het ertoe bijdraagt dat de mensen zichzelf steeds beter leren kennen en nieuwe inzichten in hun zielenleven zullen krijgen.

Nederlandse verloste zielen
- 748 Karel de Grote (verenigt voor het eerst grote delen van Europa) - 839 Keizer Karel III (verenigde voor korte tijd weer het rijk van Karel de Grote) - 1224 Jacob von Maerlant (middeleeuws natuurgeneeskunde) - 1375 Jan van Limburg (boekversieringskunst, schiep unieke getijdenboeken) - 1466 Erasmus van Rotterdam (humanist, maande tot religieuze tolerantie) - 1480 Margarete van Oostenrijk (regentesse van Nederland, bracht “Damesvrede van Chambrai” tot stand) - 1505 Maria van Hongarije (stadhoudster van Nederland, verenigde 17 provincies tot een centrale staat) - 1522 Margarethe van Parma (stadhoudster in NL, bemiddelde tussen de Ned. adel en de Spaanse troon) - 1580 Johan Baptista van Helmont (chemicus, beschouwde als eerste het leven als een chemisch proces) - 1580 Willebrord van Roijen Snell (fysicus, ontwikkelde de optische brekingswet) - 1585 Cornelius Jansen (theoloog, verlangde een oorspronkelijk katholicisme, kritiseerde de kerk) - 1606 Jan Davidsz Heem (schilderkunst met unieke kleurenpracht, fijnheid en precisie in details) - 1626 Hendrickje Stoffels (dienstmaagd en geliefde, maakte het mogelijk dat Rembrandt na zijn faillissement verder kon werken) - 1629 Christiaan Huygens (fysicus, schiep de basis van de infinitesimaalrekening) - 1632 Antoni van Leeuwenhoek (hobbyonderzoeker, ontdekte o.a. het capillairsysteem van de bloedsomloop) - 1692 Pieter van Musschenbroek (natuurwetenschapper, vond de Leidse fles uit, de eerste condensator) - 1837 Johannes van der Waals (onderzocht aggregaattoestanden van gassen en vloeistoffen -> Nobelprijs) - 1848 Hugo de Vries (bioloog, legde de basis van de fysicochemie) - 1857 Theo van Gogh (zorgde financieel voor zijn broer Vincent van Gogh die geen succes had) - 1872 Piet Mondrian (abstract schilder) - 1925 Simon van der Meer (fysicus, veldpartikel W + Z, de overbrenger van zwakke wisselwerkingen)

Zoals ik hierboven reeds gezegd heb, is dit slechts een kleine selectie van „verloste zielen “. Ze zijn een voorbeeld hoe onze zielenwereld functioneert. „Verloste zielen“ stimuleren de menselijke ontwikkeling. Paul Heemann Bochum, 15-05-2009

Opmerkingen U kunt het boek bij LULU als paperback kopen onder ISBN: 978 - 1- 4092 - 8781- 0 Natuurlijk kunt u het ook in iedere andere boekwinkel voor 12 € bestellen. Wanneer u geen zin heeft om eeuwig op de post te wachten tot het boek bij u aankomt, of wanneer u het porto wilt sparen, kunt u het ook als E-Book-versie als printbare PDF bij LULU voor 8 € bestellen. Voor wetenschappelijk geïnteresseerden is er een download die functionerende links naar de korte biografieën van de door mij gevonden ca. 4.000 verloste zielen in WIKIPEDIA, bauz.de, ngiyawBooks, andere informatiebronnen en de Oostenrijkse Nationalbibliothek bevat. Zo kunnen de aan het boek ten grondslag liggende achtergrondinformaties onderzocht worden. Een voorwaarde is dat de actuele ADOBE Reader 8.0 geïnstalleerd moet zijn. Hier bestellen: http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=4276980

De verdere verspreiding is gewenst. Om dit ook voor de gebruikers rechtmatig te beschermen heb ik de rechten via “creative commons” als volgt vastgelegd: U mag het werk verveelvoudigen, verspreiden en in het openbaar toegankelijk maken onder de volgende voorwaarden: noemen van de naam. U moet de naam van de auteur/eigenaar van de rechten op de door  hem vastgelegde wijze noemen (waardoor echter niet de indruk mag ontstaan dat u of het  gebruik van het werk hiervoor een vergoeding krijgt).  Geen commerciële exploitatie. Dit werk mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Wie het in zijn moedertaal wil vertalen, moet de rechten bij mij aanvragen. Er wordt dan een kort contract opgesteld dat ook de rechten voor het publiceren in het betreffende land alsmede de verdeling van de opbrengst regelt.  Geen bewerking. Dit werk mag niet worden bewerkt of op andere wijze worden veranderd.  In geval van een verspreiding moet u anderen de licentievoorwaarden, waaronder dit werk valt, meedelen. Het is het eenvoudigst om een link op deze pagina te integreren.  Iedere van de hierboven genoemde voorwaarden kan worden opgeheven, voor zover u de toestemming van de eigenaar van de rechten hiervoor krijgt.  De persoonlijkheidsrechten van de auteur blijven door deze licentie onverminderd van kracht.

Wie nog meer informatie nodig heeft, wordt van harte uitgenodigd om de internetsite van de “Wache Seelengemeinschaft” te bezoeken: http://www.wache-seelengemeinschaft.de/ Op deze sites zijn contactmogelijkheden met mij aangegeven, onder “vragen en antwoorden” veel gestelde vragen beantwoord en alle bestelmogelijkheden voor vertalingen naar andere talen aangegeven: http://www.wache-seelengemeinschaft.de/html/download.html
Veel plezier bij het lezen en beveel het bij anderen aan tot het iedereen op deze aarde heeft bereikt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful