You are on page 1of 86

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

1
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
၁၉၄၂ စက္တင္ဘာ ၆ - ျမန္မာ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ အထက္တန္းသူနာျပဳ ေဒၚ
ခင္ၾကည္တုိ႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။
ကာလ
၁၉၄၅ ဇြန္ ၁၉

ျဖစ္စဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တင
ြ ္ ဘခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း(၁၉၄၇ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ေန႔၌ လုပ္ႀကံခံရ
သူ)ႏွင့္ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႔ မွ ေမြးဖြားလာခဲ့၏။
တတိယေျမာက္ရင္ေသြးျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ ဘခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ၀န္ႀကီ္းခ်ဳပ္ ၆
ဦး လုပ္ၾကံခံရေသာေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္သတ္
မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၀

ေဒၚခင္ၾကည္ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရ
သျဖင့္ မိခင္ႏွင့္အတူေဒလီၿမိဳ႕သုိ႔လိုက္ပါေနထုိင္ခဲ့၏။

၁၉၆၀-၆၁

နယူးေဒလီၿမိဳ႕ေမရီခရိယန္ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္
ၾကားခဲ့သည္။။

၁၉၆၂-၆၃

နယူးေဒလီအမ်ဳိးသမီးဆုဒီလန္ခေရးၾကီးတကၠသုိလ္
တြင္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာကိုသင္ယူခဲ့သည္။

၁၉၆၄-၆၇

၀ိဇၨာဘြ႕ဲ ကို ဒႆနိက၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ စီးပြါးေရးပညာ
ရပ္တို႔ျဖင့္ ေအာ့စ္ဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ စိန္႔ဟူးေကာလိပ္မွရ
႐ိွခဲ့၏။

၁၉၆၈

လန္ဒန္တကၠသုိလ္ အာရွအေရွ ့ပင
ို ္း အာဖရိကသုေတ
သနဌာနတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားကုိ ကူညီ
သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

3
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

၁၉၆၉-၁၉၇၁

Brief biography of Aung San Suu Kyi

နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ႕႐ိွ ကုလသမဂၢအတြင္း၀န္မ်ား႐ုံး၏ အုပ္
ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

ဘတ္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ားဆုိင္ရာ အႀကံေပး

ေကာ္မီတီတင
ြ ္လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္တာ
၀န္ထမ္းေဆာင္၏။
၁၉၇၂

ဘူတန္ႏင
ို ္ငံ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ သုေတသ
နအရာ႐ိွအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၏။ ၿဗိတိသွ်ပညာ
႐ွင္ ေဒါက္တာ မုိက္ကယ္အရ
ဲ စ္ႏွင့္ထိမ္းျမားခဲ့၏။

၁၉၇၃

သားႀကီး အလကၨႏၵားကုိ လန္ဒန္တင
ြ ္ဖြားျမင္။

၁၉၇၅-၇၇

ေအာ့စ္ဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ ဒါး ဂါးဒီယန္းစာၾကည့္တိုက္
တြင္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇

သားငယ္ ကင္း ကုိ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ ၌ေမြးဖြား။

၁၉၈၅-၁၉၈၆

ဂ်ပန္က်ဳိတုိတကၠသိုလ္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွေလ့လာ
ျခင္း စဲန္တာတြင္ ဧည့္ပညာ႐ွင္အျဖစ္ ဆည္းပူး။

၁၉၈၇

အိႏၵိယ ဆင္မလာ႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာေရး အိႏၵိယ
တကၠသုိလ္တင
ြ ္ ပညာသင္အျဖစ္တက္ေရာက္။

မတ္ ၁၉၈၈

ရန္ကုန္တင
ြ ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္
က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာမိခင္ႀကီးအားျပဳစုရန္ ျမန္
မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္။

ဇြန္ ၂၃ ၁၉၈၈

၂၆ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါ
တီ၏ဥကၠဌအျဖစ္မွ ဗုိလ္ေန၀င္းႏႈတ္ထြက္လုိက္ရျခင္း
သည္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈအတြက္ ခလုတ္ႏွိပ္
ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

ၾသဂုတ္ ၈ ၁၉၈၈ ထင္႐ွားေသာ

႐ွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီး

စတင္ေပၚေပါက္လာကာ

တႏိုင္ငံလုံးသုိ႔ျပန္႔ႏွံ႔သြား

လ်က္ မဆလ အစုိးရကိဆ
ု န္႔က်င္ရန္ သန္းေပါင္းမ်ား
စြာကုိဆေ
ြဲ ဆာင္လုိက္၏။

4
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေနာက္တက္လာေသာစစ္အစုိးရက ယင္းကုိၿဖဳိခ၍
ြဲ လူ
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိသတ္ပစ္လုိက္၏။
ၾသဂုတ္ ၁၅ ၁၉၈၈ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း
’ျပည္သူ႔အတုိင္ပင္ခံေကာ္မီတ'ီ ဖြ႕ဲ စည္းရန္ အႀကံျပဳခဲ့။
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ၁၉၈၈

ေက်ာ္ၾကားေသာေ႐ႊတိဂံုဘုရားအေနာက္

ဘက္ မုခ၌
္ သန္းတ၀က္ခန္႔လူထုအစည္းအေ၀းတြင္
မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားကာ ဒီမိုကေရစီအစုိးရထူေထာင္
ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့။
စက္တင္ဘာ ၁၈ ၁၉၈၈

စစ္တပ္သည္

ယင္း၏အာဏာကုိျပန္လည္

တည္ေဆာက္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရးႏွင့္တရား
ဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာင္စီကုိဖ႕ြဲ စည္းလိုက္၏။
စစ္တပ္သည္

လူရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ

အင္အားသုံး

သတ္ျဖတ္လ်က္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္႐ွားမႈကုိ ထပ္မံႏွိမ္
နင္း၏။
စက္တင္ဘာ ၂၄ ၁၉၈၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေထြေထြအ

တြင္းေရးမႉးအျဖစ္တာ၀န္ယူလ်က္အမ်ဳိးသားဒီမိုက
ေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္NLDကုိတည္ေထာင္လုိက္၏။
ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ၁၉၈၈

မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္၏။ စ်ာပနအ

ခမ္းအနားသည္ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံသူအမ်ားစုကုိဆြဲ
ေဆာင္လ်က္ စစ္အစိုးရကုိဆန္႔က်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာဆႏၵျပသည့္အသြင္ေပၚလြင္သြားခဲ့၏။
ဇူလုိင္ ၁၉၈၈ - ေအာက္တုိဘာ ၁၉၈၉

ရန္ကုန္၊

ပဲခူး၊

မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထား၀ယ္၊
ၿမိတ္၊ ပခုကၠဴ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊
မုံ႐ြာ၊

ျမင္းမူ၊

တက္ႂကြစြာျပဳလုပ္

ျမစ္ႀကီးနား
ေသာ

စသည္တုိ႔တင
ြ ္

စည္း႐ံးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၌

NLD၏ေခါင္းေဆာင္

5
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

အေနႏွင့္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုေဟာေျပာပြဲမ်ား
မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့။
ဧၿပီ ၅ ၁၉၈၉

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဧရာ၀တီတိုင္းစည္း႐ုံးေရးဆင္းစဥ္ စစ္
တပ္မွ သူမအား ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္႐ြယ္သည္ကို

ေၾကာက္မ႐ြံ႕ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့၏။
ဇြန္ ၂၁ ၁၉၈၉

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္က်ဆုံးသြားသူ
မ်ားအတြကအ
္ မွတ္တရအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ
တက္ေရာက္ခဲ့၏။

ယင္းအခမ္းအနားအတြက္

စစ္

တပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာကုိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့၏။
ဇူလုိင္ ၁၉ ၁၉၈၉ န၀တ မွ စစ္တပ္အင္အားမ်ားစြာတုိးခ်ထားျခင္းအား
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕မည္ကုိ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္ စီစဥ္
ထားသည့္ အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား
မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္၏။
ဇူလုိင္ ၂၀ ၁၉၈၉ စစ္အစုိးရ၏ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ျခင္းကုိခံရ၏။ သူမ
၏ ေနအိမ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စစ္ေၾကာေရးစခန္း
မ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကုိကန္႔ကြက္သည့္
အေနႏွင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့၏။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ ႀကီးမွ

ေမ ၂၇ ၁၉၉၀

’အျပစ္မဲ့အက်ဥ္း

သား’အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့၏။
.
သူမအားဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း NLD
က တရား၀င္မဆ
ဲ ႏၵေပါင္း၏ ၈၂%ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
တြင္အႏိုငရ
္ လုိက္၏။ န၀တမွ ေ႐ြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္
ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ရန္ ပယ္ခ်ခဲ့၏။

ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ၁၉၉၀ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမွ ’၁၉၉၀ ရာဖ္တုိ လူ႔အခြင့္
အေရးဆု’ကုိ မ်က္ကြယ္၌ခ်ီးႁမႇႇင့္လုိက္၏။

6
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ၁၉၉၀

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္

ပဲရက္ဇ္ ဒီေကြး လ်ား၏ သူမ အားလႊတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆုိမႈကုိ ”သူမအေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၊ကေလး
မ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္ရန္ဆႏၵ႐ိွလွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြါခြင့္
ျပဳမည္ဟု တုန္႔ျပန္ခဲ့၏။
ဇူလုိင္ ၁၀ ၁၉၉၁ ဥေရာပပါလီမန္၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုျဖစ္ေသာ ‘ဆာ
ခါ ေရာ့ဗ္ဆ’ု ကုိ မ်က္ကြယ္တင
ြ ္ခ်ီးႁမႇင့္လုိက္၏။
ၾသဂုတ္ ၁၀ ၁၉၉၁ေဒၚစုအား

႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမ႐ိွပဲ

ႏွစ္အထိ

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားႏုိင္သည့္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္
ျပဌာန္းလုိက္၏။
ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ၁၉၉၁ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ႏိဘ
ု ယ္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ‘ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆ’ု ခ်ီးႁမႇင့္လုိက္၏။
ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ၁၉၉၁ ေဒၚစုေရးသားေသာ‘ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွလြတ္
ကင္းျခင္း’စာအုပ္ကိုလန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ထုတ္ေ၀
လိုက္၏။
၁၉၉၂

ႏိုဘယ္ဆုကရ႐ိွသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ သန္း
ကုိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအ
တြကအ
္ သုံးျပဳေရး
ထားေၾကာင္း

ေဒၚစုက

ရန္ပုံေငြတည္ေထာင္

ႏိဘ
ု ယ္ဆုေကာ္မီတီမွ

ထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားလိုက္၏။
ဇႏၷ၀ါရီ ၂၁ ၁၉၉၄ ေဒၚစု၏ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္အ
ျပင္ ႏိုငင
္ ံျခားေရး၊ ျပည္ထေ
ဲ ရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး၀န္
ႀကီးမ်ားျဖင့္ဖ႕ြဲ ထားသည့္ ၃ ဦးေကာ္မီတီ၏ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၁ ႏွစ္ထပ္မံတုိးႏိုင္ေၾကာင္း
ေၾကညာ၏။

7
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၁၉၉၄

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ယူအဲန္ဒီပီ

ရာဟင္းမ္၊

ဌာေနကုိယ္စားလည္

ဂ်ဲဟန္

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္

ဘင္လ္

ရစ္ခ်ဒ္ဆင
ဲ ္ႏွင့္ နယူးေရာက္တုိင္းမ္စသ
္ တင္းေထာက္
ဖိလစ္ ႐ဲွႏြန္တုိ႔ ၃ ဦး ေဒၚစုထံအလည္အပတ္သြား
ေရာက္ေတြ႕ဆုံ၏။
မိသားစုျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕
ဆုံျခင္းျဖစ္၏။ ေဒၚစုက န၀တႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ေရးကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္၏။
စက္တင္ဘာ ၂၀ ၁၉၉၄

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားၿပီးေနာက္

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

ေဒၚ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊႏွင့္ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ၁၉၉၄ အစုိးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္
ေဒၚစု ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ဇူလိုင္ ၁၀ ၁၉၉၅ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ၁၉၉၅ အဲန္အယ္လ္ဒီမွ ေဒၚစုအား အေထြေထြအ
တြင္းေရးမႉး အျဖစ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္သည္။
၁၉၉၆ ေမ ၂၅

ပါတီစည္း႐ုံးေရးဆင္းစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္း

ဒလၿမိဳ႕သုိ႔

အသြား လမ္းတြင္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ေဒၚစုတုိ႔အဖြ႕ဲ ကုိ အာ
ဏာပုိင္မ်ားကေ႐ွ႕ဆက္မသြားရန္ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးခဲ့
သည္။

ဦးတင္ဦးႏွင့္ေဒၚစုတုိ႔အဖြ႕ဲ က

လွည့္မျပန္ပဲ

ေရာက္ရာအရပ္၌ စတည္းခ်ဆႏၵျပခဲ့သည္။
၁၉၉၉ မတ္ ၂၇

ခင္ပြန္းသည္ မစၥတာ မုိက္ကယ္အရ
ဲ စ္ ကင္ဆာေရာ
ဂါျဖင့္ လန္ဒန္တင
ြ ္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ မတ္ ၁၂

အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံက

ေဒၚစု၏ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳသည္အ
့ ေနႏွင့္
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုအားခ်ီးႁမႇငခ
့္ ဲ့သည္။ ေဒၚစုကုိယ္စား

8
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

သားငယ္ ကင္းမ္အရ
ဲ စ္က ဆုကိုတက္ေရာက္လက္ခံ
ယူခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖုံး ဒလ သုိ႔စည္း႐ုံးေရးအသြားတြင္
ေဒၚစုႏွင့္အဖြ႕ဲ ကုိ ရဲမ်ားကတားဆီးခဲ့သည္။ ေဒၚစုတုိ႔
ကျပန္လွည့္မျပန္ပဲ ေရာက္ရာအရပ္၌ စခန္းခ်ေနခဲ့ရာ
၉ ရက္ေျမာက္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္
လုံထိန္း ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဒၚစုတုိ႔
အား အဓမၼ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၀ စက္တင္ဘာ ၃

အာဏာပုိင္မ်ားက အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ ၀င္

ေရာက္စီးနင္းကာစာ႐ြက္စာတန္းမ်ားကုိသိမ္းဆည္း
သြားၿပီး အဖြ႕ဲ ၀င္အမ်ားအျပားကုိလည္း ဖမ္းဆီးလိုက္
သည္။
၂၀၀၀ စက္တင္ဘာ ၁၅

ပြင့္လင္းစြာစည္း႐ုံးေရးအတြက္ အာဏာပုိင္

မ်ား၏တားျမစ္ခ်က္ကုိအံတုလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္သုိ႔
ခရီးဆက္ထြက္မည္ဟု ေဒၚစုကေၾကညာလုိက္သည္။
၂၀၀၀ စက္တင္ဘာ ၂၁

ဒုဥကၠဌဦးတင္ဦးႏွင့္ေဒၚစုတုိ႔သည္ အဖြ႕ဲ ၀င္
အခ်ဳိ႕လုိက္ပါလ်က္မႏၱေလးေတာင္ၿမိဳ႕သုိ႕ခ
ရီးထြက္ရန္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသုိ႔ေရာက္႐ိွ
ခဲ့သည္။ ရထားေပၚေနရာယူၿပီးေနာက္တင
ြ ္
ရထားထြက္ခ်ိန္၌ေဒၚစုတုိ႔တြဲကုိအာဏာပုိင္
မ်ားကျဖဳတ္ခ်ထားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ စက္တင္ဘာ ၂၃

ေဒၚစုအပါအ၀င္ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
မွာ

ေနအိမ္အသီးသီးတြင္ယာယီခ်ဳပ္ထား

ျခင္းခံရသည္။ ေဒၚစု ထပ္မံ၍ ေနအိမ္အ
က်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံရသည္။
၂၀၀၀ ဒီဇင္ဘာ ၇

အေမရိကန္သမၼတဘင္ကလင္တန္က သမၼ
တ၏လြပ္လပ္ေသာဆုကုိ ေဒၚစုအား ခ်ီးႁမႇင့္

9
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

လုိက္သည္။

ေဒၚစု၏သားႀကီး

အလက္

ဇႏၵားတက္ေရာက္လက္ခံယူခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ဇႏၷ၀ါရီ ၉

စစ္အစုိးရ၏အထက္တန္းကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ ေဒၚစုေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၂

ေဒၚစုအား အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦး
က အေမြခေ
ြဲ ၀လုိမႈျဖင့္စခ
ြဲ ်က္တင္ထားေသာ
အမႈကုိ တရား႐ုံးက ပယ္ခ်ေပးလိုက္သည္။

၂၀၀၁ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀

အီးယူကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ

ေဒၚစုကုိသြား

ေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇

အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဂ်ာ့ခ်္ဘု႐ွ္ တက္
လာၿပီးတလအၾကာတြင္ အေမရိကန္အရာ႐ွိ
မ်ား ေဒၚစုအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ေအၿပီ ၅

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္
ေပါင္လုိ ဆာဂ်ီအုိ ပဲန္ဟ႐
ဲ ိုးသည္ ေဒၚစုကုိ
သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ေအၿပီ ၆

ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္ အေမြထက္၀က္ရယူ
လုိေၾကာင္း

တရား႐ုံးသုိ႔

ထပ္မံေလွ်ာက္

ထားျပန္သည္။
၂၀၀၁ ၾသဂုတ္ ၂၈

စစ္အစုိးရႏွင့္အတုိက္အခံတုိ႔ၾကား ေဆြးေႏြး
မႈျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေရာက္႐ိွေနေသာ
ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာေလးသည္
ေဒၚစုအားေနအိမ္တင
ြ သ
္ ြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့
သည္။

၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၉

ေနာ္ေ၀း စာပုိ႔လုပ္ငန္းမွ ႏိုဘယ္ဆုကုိစတင္
တီထင
ြ ္ခဲ့သူ အဲဖရက္ဒ္ႏိုဘယ္ႏွင့္ ေဒၚစုအ
ပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ၇ ဦး၏
ပုံမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုခ်ီးႁမႇင့္ျခင္း

10
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား

ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္
ေပါင္လုိ ဆာဂ်ီအုိ ပဲန္ဟ႐
ဲ ိုးသည္ ေဒၚစုကုိ
ထပ္မသ
ံ ြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၉

စစ္အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔ၾကားေဆြးေႏြး
မႈျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္
ေရာက္႐ိွေနေသာ

ကုလသမဂၢကုိယ္စား

လွယ္ ရာဇာေလးသည္ ေဒၚစုအားေနအိမ္
တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
၂၀၀၂ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀

စစ္အစုိး၏အဆင့္ျမင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး

ေဒၚစု

အား လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
၂၀၀၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္
ေပါင္လုိ ဆာဂ်ီအုိ ပဲန္ဟ႐
ဲ ိုးသည္ ေဒၚစုကုိ
ထပ္မံသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ေအၿပီ ၂၄

ေဒၚစုကုိ ၁၉ လၾကာေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ
လႊတ္လုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

စစ္အစုိးရမွ

ေၾကညာလုိက္သည္။
၂၀၀၂ ေအၿပီ ၂၅

ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာေလး ေဒၚ
စုအပါအ၀င္

အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ

ေတြ႕ဆုံုခဲ့သည္။

စစ္စိုးရေခါင္းေဆာင္ကို

လည္း သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
၂၀၀၂ ေမ ၁

ေဒၚစုႏွင့္
မ်ား

အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြး

ေႏြးခဲ့သည္။

11
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

၂၀၀၂ ေမ ၆

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚစုအားေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္လုိက္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္စုိးရက တရား၀င္ထုတ္
ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၅

ေဒၚစုႏွင့္အဖြ႕ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္စည္း႐ုံးေရးခရီး
စဥ္ထြက္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာက အခ်ဳိ႕အ
ရပ္မ်ားတြင္ေဒၚစုတုိ႔ယာဥ္တန္းသြားလာ၍မ
ရေအာင္

သံဆူးႀကိဳးမ်ား၊

ထရပ္ကားမ်ား

ေျမတူးကားမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့သည္။ လူအ
မ်ားအားလည္း ေဒၚစု၏ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ
မတက္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ဇႏၷ၀ါရီ ၃

ပထမအႀကိမ္ အာ႐ွလူမႈေရးဖုိရမ္တင
ြ ္ ေဒၚစု
၏အသံသင
ြ ္းတိပ္ေခြျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့
သည္။

၂၀၀၃ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀

ဂ်ပန္လက္ေထာက္ႏင
ို ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက
ေဒၚစုကုိေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးက ေဒၚစု
အားမိတ္ေဆြအေနႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းသာျဖစ္
ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း အဖြ႕ဲ
ခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိခင
ြ ့္႐ိွသဥ
ူ ီးလြင္ကေျပာၾကား
၏။

၂၀၀၃ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၁

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အဖြ႕ဲ ႀကီးမွ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေဒၚစုႏွင့္
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆

အေမရိကန္အေျခစုိက္ Freedom Forum
foundation

က

“လြတ္လပ္ေသာစိတ္

ဓါတ္”ဆု ႏွင့္အတူ ေငြသား အေမရိကန္
ေဒၚလာတသန္းကုိ ေဒၚစုအား သူမ၏ ျမန္

12
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

မာ့ဒီမိုကေရစီႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္

ခ်ီးႁမႇင့္

လုိက္သည္။
၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂

ျပည္သူအမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္ စစ္အစုိးရ
ႏွင့္
တြက္

အလ်င္အျမန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအ
မိမိေတာင္းဆုိပါေၾကာင္း

ေဒၚစုက

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။
၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃

အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္တင
ြ ္က်င္းပေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ႏွင့္

ကေလးမ်ားေန႔အ

ခမ္းအနားကုိ ေဒၚစုတက္ေရာက္သည္။ က
ေလးမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေရးပိသုကာႀကီးဗုိလ္
ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အၿမဲသတိရၿပီး၊ ေခါင္း
ေဆာင္ႀကီးကဲ့သို႔မ်ဳိးခ်စ္စိတ္႐ိွရန္ႀကိဳးစားရန္
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁

ေဒၚစု၏ေမာင္၀မ္းကြဲျဖစ္သူ ဦးစုိးေအာင္က
သူ႔အားအိမ၀
္ င္းအတြင္းမ၀င္ေရာက္ရန္ ေဒၚ
စုမွတားျမစ္ျခင္းကိုမေက်နပ္၍

တရား႐ုံး

တင္ အမႈစဆ
ြဲ ုိခဲ့မႈအတြက္ အေနာက္ပုိင္းတ
ရား႐ုံးက

ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္

ေဒၚစုအား

ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ မေပး
ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ရက္က်ခံ
ေစရန္ဆုံးျဖတ္မိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။
ေဒၚစုက

ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပဲ

ေထာင္

ရက္က်ခံမည္ဟုေျပာဆုိရာ တရား႐ုံးကအမႈ
ကုိဆုိင္းငံ့လိုက္သည္။
၂၀၀၃ ေအၿပီ ၃

ေဒၚစုႏွင့္အဖြ႕ဲ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ စည္း
႐ုံးေရးခရီး ထြက္ခဲ့သည္။

13
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

၂၀၀၃ ေမ ၆

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚစုႏွင့္အဖြ႕ဲ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္စည္း႐ုံး
ေရးခရီးစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ေမ ၃၀

ေဒၚစုႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာခဲ့ေသာ အဲန္
အယ္လဒ
္ ီအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားႏွင့္ေထာက္ခံအားေပး
သူမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲယင္းတြင္
စစ္အစုိးရဘက္မွသူမ်ား၏တိုက္ခုိက္ျခင္းကုိ
ခံရသည္။ အက်ဳိးဆက္အရ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပး
သူမ်ား၊ သံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ရာ
ေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံရ၊ အသတ္ခံရ၊ ဒဏ္
ရာမ်ားရိွရ၊ေပ်ာက္ဆုံးၾကရျခင္းျဖစ္႐ိွခဲ့၏။
အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ
ေသာ ဒီပယ
ဲ င္းအေရးအခင္းေနာက္ စစ္
အစုိးရက ေဒၚစုကုိထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

၂၀၀၃ စက္တင္ဘာ ၂၃

သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ဆုိင္ရာခြဲစိတ္ကသ
ု ခံ
ရၿပီးေနာက္ ေဒၚစုသည္ ေနအိမ္အက်ယ္
ခ်ဳပ္ ထပ္မံခံရသည္။ တတိယအႀကိမ္
ေျမာက္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံရျခင္းျဖစ္
သည္။

၂၀၀၄ ေအ ၿပီ ၂၉

အဲန္အယ္လ္ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္
ေကာ္မီတီ၏အစည္းအေ၀းကုိ ေဒၚစု၏
ေနအိမ္တင
ြ ္က်င္းပခ့သ
ဲ ည္။
စစ္အစုိးကျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားညီ
လာခံကုိ အဲန္အယ္လ္ဒီ၏ေတာင္းဆုိမႈကုိ
စစ္အစုိးရကသေဘာတူလွ်င္တက္ေရာက္
မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။
ဦးတင္ဦးေဒၚစုကုိလႊတ္ေပးရမည္။ ပိတ္

14
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ထားေသာ႐ံုးခန္းမ်ား ျပန္လည္ဖင
ြ ့္ခင
ြ ့္
မ်ားေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရက
မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိသျဖင့္
အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ အဲန္အယ္လ္ဒီက
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၄ ေမ ၂၀

ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ အီဘရာ
ဟင္ဂမ္ဘာရီသည္ ေဒၚစုကုိ သြား
ေရာက္ေတြ႕ ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ေမ ၂၇

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္
ခုိဖီအာနန္က စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ထံ
တုိက္႐ုိက္ေမတၱာရပ္ခံသည့္ၾကားမွ ေဒၚစု
အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္တႏွစ္ ထပ္မံတုိး
ႁမႇင့္လိုက္သည္။

၂၀၀၆ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၁၁

ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ အီဘရာဟင္
ဂမ္ဘာရီ သည္ ေဒၚစုကုိ သြားေရာက္ေတြ႕
ဆုံခ၏
ဲ့ ။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၁၁

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥတာ
ဂမ္ဘာရီကုိသြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥ
တာဂမ္ဘာရီကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့
သည္။

၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ စစ္အ
စုိးရ၏ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ၾကည္ႏွင့္ ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။

15
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

၂၀၀၇ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၈

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥတာ
ဂမ္ဘာရီကုိသြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ၿပီး အမ်ဳိး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေၾက
ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၉

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ စစ္အစုိး
ရ၏ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။

၂၀၀၇ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၁၉

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ စစ္အစုိး
ရ၏ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။

၂၀၀၈ ဇႏၷ၀ါရီ ၀၈

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ စစ္အစုိး
ရ၏ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ၾကည္ႏွင့္ တနာရီ ၾကာခန္႔ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။
ေဒၚစု အႀကီးအက်ယ္စိတ္ပ်က္ရသည္။
တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ ဖိတ္
ၾကားရန္ေဒၚစုေတာင္းဆုိျခင္းအားစစ္အစုိးရ
က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဇႏၷ၀ါရီ ၃၀

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ စစ္အစုိး
ရ၏ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေဒၚစု အႀကီးအ
က်ယ္စိတ္ပ်က္ရသည္။ ေဒၚစု၏ေတာင္းဆုိ
မႈမ်ားကုိလိုက္ေလ်ာျခင္းမ႐ိွပဲ စစ္အစုိးရ
အလုိက်ေဒၚစုလုိက္နာရန္သာတုိက္တြန္းပုံ
ရသည္ဟုအမ်ားကသုံးသပ္သည္။
“အေကာင္းဆုံးကုိေျမာ္လင့္၍အဆုိးဆုံးအ
တြက္ျပင္ဆင္ၾကပါ”ဟုေဒၚစုတုိက္တြန္းခဲ့
သည္။

16
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

၂၀၀၈ မတ္ ၈

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥတာ
ဂမ္ဘာရီကုိသြားေရာက္ေတြ႕ဆုခ
ံ သ
ဲ့ ည္။

၂၀၀၈ မတ္ ၈

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥတာ
ဂမ္ဘာရီကုိထပ္မံသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခ၏
ဲ့ ။

၂၀၀၈ ေမ ၂၇

ေဒၚစု၏ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းကုိ
စစ္အစိုးရက တႏွစ္ထပ္မံတုိးလုိက္သည္။

၂၀၀၈ ေဖာ္၀ါရီ ၂

ေဒၚစုသည္ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ မစၥတာ
ဂမ္ဘာရီကုိ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုခ
ံ ဲ့သည္။
ကုလ၀မဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအေန
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မလႊတ္
ေပးမျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုိမလာ သင့္ေၾကာင္း
ေဒၚစုက မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ကုိေျပာလုိက္
သည္။ 

 ၆

စစ္အစုိးရကအင္းယားကန္တင
ြ ္ေရကူးေန
စဥ္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဂၽြန္ ၀ီလ်မ္ ယက္
ေတာ ဆုိသူကုိဖမ္းဆီးမိသည္။ သူသည္
ေဒၚစု၏ေနအိမ္မွအလည္ျပန္လာေၾကာင္း
စစ္အစုိးရက စြပ္စသ
ြဲ ည္။ သူသည္ ေဒၚစု
အိမ္တင
ြ ္ ၂ ရက္တည္းခုိခဲ့ၿပီး ေမလ ၅ ရက္
ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ျပန္ထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း စစ္
အစုိးရကေျပာသည္။

၂၀၀၉ ေမ ၁၃

ေဒၚစုအား အိမအ
္ က်ယ္ခ်ဳပ္စည္းကမ္းကုိ
ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားဆုိင္ရန္ စစ္အစိုးရ
က ေဒၚစုကုိ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

17
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

BRIEF BIOGRAPHY OF AUNG SAN SUU KYI
Years

Biography

June 19,
1945

Born in Rangoon (Capital of Burma) on
Tuesday. She is the daughter of national
leader General Aung San (assassinated on July
19, 1947) and Daw Khin Kyi.

1960

Daw Khin Kyi was appointed Burma's
ambassador to India. She accompanied Daw
Khin Kyi (mother) to Delhi on her appointment.

1964-1967 BA in philosophy, politics and economics, St.
Hugh's College, Oxford University (elected
Honorary Fellow in 1990).
1969-1971

Assistant Secretary, Advisory Committee on
Administrative and Budgetary Questions,
United Nations Secretariat, New York

1972

Research Officer, Ministry of Foreign
Affairs, Bhutan; married Dr. Michael Aris, a
British scholar.

1973-1977 Birth of sons Alexander in London (1973) and
Kim (1977) in Oxford
1985-1986 Visiting Scholar, Center of Southeast Asian
Studies, Kyoto University
1987

Fellow, Indian Institute of Advanced Studies,
Simla

March,
1988

Went back to Burma to attend her ailing
mother while student protests broke out in

18
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Rangoon.
July 23,
1988

Gen. Ne Win steps down as Chairman of the
Burma Socialist Programme Party (BSPP)
after 26 years, triggering pro-democracy
movement.

August 08, The famous 8-8-88 mass uprising starts in
1988
Rangoon and spreads to the entire country,
drawing millions of people to protest against
the BSPP government. The following military
crackdown killed thousands.
August 15,
1988

Proposed the formation of a People's
Consultative Committee during the democratic
uprising in Burma

August 26, Addressed half-million mass rally in front of
1988
the famous Shwedagon Pagoda in Rangoon and
calls for a democratic government.
September The military reestablishes its power and the
18, 1988
State Law and Order Restoration Council is
formed. The military again crushes the prodemocracy movement with force killing
hundreds more.
September The National League for Democracy (NLD) is
24, 1988
formed, with Daw Aung San Suu Kyi as general
secretary.
December
27, 1988

Daw Khin Kyi, mother of Daw Aung San Suu
Kyi dies. The funeral procession draws a huge
crowd of supporters, which turns into a
peaceful protest against military rule.

19
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

July, 1988
to
October,
1989

As leader of the NLD, delivered over a
hundred public addresses during extensive
campaign tours in Rangoon, Pegu, Magwe,
Sagaing, Mandalay, Moulmein, Tavoy, Mergui,
Pakkoku, Taunggyi, Kyaukpadaung, Monywa,
Myinmu, Myitkyina, etc.

April 05,
1989

Daw Aung San Suu Kyi confronts an army unit
ordered to aim their rifles at her while
campaigning in the Irrawaddy Delta. An army
major finally intervenes, countermands the
order and prevents her assassination.

June 21, Daw Aung San Suu Kyi attends memorial service
1989
for the dissidents killed earlier in 1988
uprisings. The military detains several students.
July 19, To avoid confrontations with several thousand
1989
additional troops deployed by SLORC, the NLD
leadership calls off the mass rally planned at the
annual Martyr's Day ceremonies.
July 20, The military regime that seized power from the
1989
people on September 18, 1988, placed her under
house arrest in Rangoon under martial law that
allows for detention without charge or trial for
three years; went on hunger strike to protect
the students taken from her house to the
Military Intelligence Interrogation Center;
recognized as a prisoner of conscience by
Amnesty International.
May 27, Despite her continuing detention, the National

20
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

1990

Brief biography of Aung San Suu Kyi

League for Democracy won a landslide victory in
the general elections by securing 82 percent of
the seats; the military junta refuses to
recognize the results of the election.

October Awarded, in absentia, the 1990 Rafto Human
12, 1990 Rights Prize.
December 19, 1990

In response to a call by UN
Secretary General Perez de Cuellar
for her release, the SLORC issued a
statement that "should she wish to
stay together with her husband and
children, she would be allowed to
leave Burma on humanitarian
grounds."

July 10, 1991

Awarded, in absentia, the 1990
Sakharov Prize (human rights prize
of the European Parliament)

August 10, 1991

The military regime retroactively
amends the law under which Daw
Aung San Suu Kyi is held to allow for
detention for up to five years
without charge or trial.

October 14, 1991

Awarded the 1991 Nobel Peace Prize

December 10, 1991

Daw Aung San Suu Kyi's Freedom
from fear and other writings
published in London.

1992

The Nobel Committee revealed that
Daw Aung San Suu Kyi has

21
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

established a health and education
trust in support of the Burmese
people to use the $1.3 million prize
money.
January 21, 1994

The military junta used another
excuse to continue the detention of
Daw Aung San Suu Kyi. It says she
can be detained for up to six years
under their law. Whilst the regime
as a whole can choose to detain a
person for five years, the regime
said an extra year can be added by
the decision of a three-member
committee comprising the Ministers
of Foreign Affairs, Home Affairs
and Defense.

February 14, 1994

UNDP Resident Representative
Jehan Raheem, US Congressman Bill
Richardson and New York Times
reporter Philip Shenon visit Daw
Aung San Suu Kyi for the first time
from outside her family. She calls
for a dialogue with SLORC.

September 20, 1994 Gen. Than Shwe and Gen. Khin Nyunt
of SLORC meet Daw Aung San Suu
Kyi for the first time since the
house arrest.
October 28, 1994

A second meeting takes place at the
State Guest House between Gen.

22
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Khin Nyunt and Daw Aung San Suu
Kyi.
July 10, 1995

Released from house arrest.

July 11, 1995

She tells reporters she still
dedicated to restoration of
democracy in Burma and calls for
dialogue on political reform between
SLORC, democracy movement and
ethnic minority groups. She also
urges foreign businessmen thinking
of investing in Burma to wait until
democracy restored.

October 10, 1995

NLD reappoints her as party
secretary general in defiance of a
SLORC ban on changes to party
leaderships.

May 25, 1996

NLD officials say 218 party
members detained but party
conference, which due to begin on
May 26, still on.

July 23, 1998

She twice spent several days in her
car after being blocked by police
when trying to leave Rangoon to
meet with NLD officials. A five-day
standoff was forcibly ended by the
military. Authorities ended Suu Kyi's
previous standoff on July 29 when
they seized her car, forcibly
restrained her and drove it back to

23
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

her home against her will.
August 12, 1998

Daw Aung San Suu Kyi left her home
to meet members of her political
party outside the capital. As in
previous attempts, authorities
blocked her en route. She was
headed for Bassein, 160 kilometers
(100 miles) west of Yangon, when she
was stopped at the same roadblock
where she had been held up for six
days last month. That trip was
halted close to the village of
Anyarsu, around 27 km (17 miles)
west of Yangon. She had taken food
and water with her, but supplies
eventually ran out. Authorities
refused to let her buy fresh supplies
and prevented her party members
and doctors from giving her food and
water.

March 27, 1999

Her husband, Dr Michael Aris was
dying from prostate cancer in
London.

March 12, 2000

Daw Aung San Suu Kyi was awarded
the Freedom of the City honor
Saturday night in recognition of her
activism in her Southeast Asian
country. She could not attend the
Dublin ceremony, but her son Kim

24
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Aris flew to Ireland to collect the
award in her place.
August 24, 2000

She was stopped by police in the
Rangoon suburb of Dala as she and
party colleagues attempted to travel
to the countryside for political
organization work. On September 2,
2000 - nearly 200 riot police raided
a roadside convoy and forced Daw
Aung San Suu Kyi to return to the
capital, ending a nine-day standoff
between the opposition leader and
Myanmar's military regime. Security
forces also placed at least one
senior leader of her National League
for Democracy under house arrest
and sealed off the league's
headquarters in Yangon.

September 03,
2000

Ruling military authorities yesterday
raided the headquarters of Daw
Aung San Suu Kyi, seizing documents
and arresting several members of
her party.

September 15, 2000 She said that she would make a trip
outside Rangoon within the next few
days in defiance of the ruling
military junta's ban on travel outside
the capital.

25
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

September 21, 2000 She went to the main railway station
with vice chairman of the National
League for Democracy (NLD), U Tin
Oo, and a number of other party
colleagues, planning to travel to the
northern city of Mandalay. They
have not been permitted to board a
train, and they are still in the
waiting room with the station itself
surrounded by a heavy security
presence, preventing visitors from
entering the building. A number of
opposition supporters have been
taken away from the station in
military vehicles. Earlier, the
authorities blocked the road leading
to her house,. The move is the latest
challenge to restrictions on
opposition movements imposed by
the military authorities.
September 23,
2000

Daw Aung San Suu Kyi, and other
party leaders have reportedly been
confined to their homes on
temporary detention.

December 07, 2000 US President Bill Clinton has
conferred America's highest civilian
honor on Burma's pro-democracy
leader, Daw Aung San Suu Kyi. She
was unable to collect the
Presidential Medal of Freedom

26
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

award in person but her son
Alexander Aris received the award
on her behalf.
January 09, 2001

Daw Aung San Suu Kyi meets senior
representatives of SLORC.

January 22, 2001

The Court in Myanmar has dismissed
a suit by the estranged brother of
opposition leader Daw Aung San Suu
Kyi over ownership rights to her
home, in another sign the military is
easing its crackdown on the prodemocracy figurehead.

January 30, 2001

An European Union delegation met
with Myanmar pro-democracy leader
Daw Aung San Suu Kyi.

February 27, 2001

US officials met Myanmar opposition
leader Daw Aung San Suu Kyi and
the ruling military in the first visit
by American diplomats since
President George W. Bush took
office last month.

April 05, 2001

The first U.N. human rights
inspector, Paulo Sergio Pinheiro to
visit Myanmar in five years met with
Daw Aung San Suu Kyi.

April 06, 2001

The estranged brother of Daw Aung
San Suu Kyi is reported to have

27
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

renewed his attempt to lay legal
claim to her home.
August 28, 2001

UN envoy to Myanmar Razali Ismail
met with Daw Aung San Suu Kyi at
her residence as part of a mission to
promote her historic dialogue with
the junta. This was UN envoy's fifth
visit to Burma. He met again with
Daw Aung San Suu Kyi and top
members of NLD party, and
scheduled talks with diplomats and
ethnic leaders as he worked to
speed democratic reform in
Myanmar.

September 09, 2001 The Norwegian Postal Services are
contributing to the celebration of
the 100th anniversary of the Nobel
Peace Prize by producing a new
series of stamps featuring the
portraits of Alfred Nobel and seven
peace prize recipients.
October 17, 2001

United Nations human rights envoy
Paulo Sergio Pinheiro met with Daw
Aung San Suu Kyi.

November 29, 2001

UN envoy to Myanmar Razali Ismail
met with Daw Aung San Suu Kyi as
he attempted to speed up the pace
of reconciliation between the
opposition and ruling junta. This was

28
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

UN envoy's sixth visit to Burma.
January 30, 2002

Daw Aung San Suu Kyi has secretly
met one of Burma's senior leaders.

February 18, 2002

U.N. human rights investigator Paulo
Sergio Pinheiro met opposition
leader Aung San Suu Kyi.

April 24, 2002

The military junta announced that
Aung San Suu Kyi may be released
after 19 months of house arrest.

April 25, 2002

U.N. envoy Razali Ismail met with
National League for Democracy
leader Aung San Suu Kyi.

May 1, 2002

Daw Aung Sang Suu Kyi has held a
private meeting with government
leaders. The top leaders of National
League for Democracy party
accompanied her to the meeting.

May 6, 2002

Daw Aung San Suu Kyi was freed
today after 19 months of house
arrest.

December 25, 2002 During Suu Kyi's trip to Rakhine
State in northwestern Myanmar,
authorities in some areas placed
trucks, boulders and barbed wire
across streets to stop her vehicle,
and others warned people not to

29
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

attend her rallies.
January 3, 2003

Daw Aung San Suu Kyi, the Nobel
Peace laureate, fighting for
restoration of democratic rights of
the Burmese was allegedly not
allowed by the military regime on
January 2 to deliver a message over
telephone to the first Asian Social
Forum summit being held here. The
telephone lines were reportedly cut
as the regime feared she would
speak against it in the phone-in
programme. As a result, her
recorded message would be
delivered here on the concluding day
on Tuesday.

January 20, 2003

The Japanese Deputy Foreign
Minister met Daw Aung San Suu Kyi
and he also met General Khin Nyunt
on Tuesday. He explained to her that
the Japanese government?s washing
off the debts of Burma is not to
oblige the military government, but
the decision of Japan to the least
developed nations. U Lwin, the
NLD?s spokesman said that the
minister paid a visit to her as a
friend and they did not discuss
anything in particular about the
politics or economy of Burma.

30
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

January 31, 2003

Two representatives from the human
rights group Amnesty International
have begun a landmark visit to Burma
and met with opposition leader Aung
San Suu Kyi. It is the first official
visit by the group, which has
consistently criticized Burma's
military government for its human
rights record.

February 6, 2003

The U.S.-based Freedom Forum
foundation said on Thursday it had
awarded a $1 million "Free Spirit"
prize to Nobel peace laureate Aung
San Suu Kyi for her advocacy of
democracy in military-ruled
Myanmar. Charles Overby, chairman
of the foundation, said it was the
first time the full $1 million
available for the annual prize,
awarded since 1992, would be given
to a single person. "This is a personal
gift to her," Overby told a
Washington news conference. "She
is free to use the money as she sees
fit and in any way she wants to." The
award will be formally presented on
March 20. Suu Kyi's son, Alexander
Aris, who lives outside of Myanmar,
will represent her. Suu Kyi refuses
to leave the country until she is
assured she will be allowed to

31
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

return.
February 12, 2003

''I would like to call on the SPDC...to
immediately start dialogue for the
good of the entire people,'' Suu Kyi
told a gathering of supporters and
diplomats at the headquarters of
her National League for Democracy
(NLD) party.

February 13, 2003

A celebration commemorating the
birthday of Burma’s hero Aung San
and the Burmese Children Day was
held today at the NLD HQs on
Shwegonedine Road in Rangoon. It
was attended by Daw Aung San Suu
Kyi and NLD members. A poetry
recital competition was held for 50
children and the winners were
awarded by Daw Aung San Suu Kyi.
She told the children to always
remember the architect of Burma?s
independence, Aung San and try to
be patriotic like him. At noon, she
invited the children to her home and
held traditional games for them.

February 21, 2003

Daw Aung San Suu Kyi faced a
possible jail term Friday after being
found guilty in a domestic dispute.
The court found her guilty of the
charge of wrongful restraint of a

32
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

person; The court in Bahan township,
near Suu Kyi's home, ordered her to
go to jail or pay a fine of 500 kyat;
she chose to be jailed. The Western
Yangon District Court a higher court
with authority over the township
announced that the sentence was
suspended. The court said it would
make a final ruling later.
April 3, 2003

Daw Aung San Suu Kyi and group are
visiting the remote Chin State
(southwest Burma) and rally people.
Thousands of people in Burma's
western Chin state turned up to
greet visiting pro-democracy leader
Aung San Suu Kyi despite threats
from local authorities, a spokesman
from her party said. "Everywhere
she goes, people turn up. They're not
allowed to go and visit her, but
anyway the people try to see her, to
reach her," NLD spokesman U Lwin
told AFP. He estimated that around
10,000 people had turned out hoping
to catch a glimpse of her last night
at Chin state's Gangaw, a town about
560 kilometers northwest of
Burma's capital. "The only trouble is
the local authorities - instead of
looking after her, they are indirectly
disturbing her. They are always

33
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

telling people not to go to her," he
said. "This time they haven't put any
obstacles on the road, but they are
warning people not to see her. They
say if they go to her, they will learn
a lesson, things like that."
May 6, 2003

Daw Aung San Suu Kyi celebrated
the first anniversary of her release
from house arrest Tuesday by
embarking on a political trip
upcountry. She quietly left the
capital in a three-car convoy bound
for northernmost Kachin State, her
National League for Democracy
(NLD) said. It marked her longest
political journey since she ended 19
months confinement in her Rangoon
home exactly one year ago. This trip
is expected to take about one month.

May 30, 2003

Burma's opposition leader Aung San
Suu Kyi has been placed under
temporary arrest and her prodemocracy party headquarters in
Rangoon closed, the ruling military
junta says. Suu Kyi's vehicle was hit
with gunfire, but she was not
injured, according to press reports.
The fighting late Friday left four
people dead and 50 injured, the

34
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

spokesman said. She was taken into
"protective custody" after clashes
overnight between her supporters
and pro-government protesters, an
official spokesman said, adding that
more than a dozen members of her
entourage were also being held. The
junta sealed the headquarters of
NLD party in the capital amid
mounting criticism of the prodemocracy icon by the country's
ruling military.
Military intelligence agents are now
posted outside the offices
preventing any entry at the offices
in Rangoon and Mandalay. The regime
placed numerous NLD leaders under
house arrest, surrounding their
homes and severing telephone lines,
making it impossible for the
democracy movement to issue a
reaction.
September 27,
2003

House arrested for third time.

In March 2004, Razali Ismail, UN special envoy to Burma,
met with Aung San Suu Kyi. Ismail resigned from his post
the following year, partly because he was denied re-entry
to Myanmar on several occasions.

35
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

On 28 May 2004, the United Nations Working Group for
Arbitrary Detention rendered an Opinion (No. 9 of 2004)
that her deprivation of liberty was arbitrary, as being in
contravention of Article 9 of the Universal Declaration of
Human Rights 1948, and requested that the authorities in
Burma set her free, but the authorities have so far
ignored this request.
On 28 November 2005, the National League for
Democracy confirmed that Suu Kyi's house arrest by the
ruling military government would be extended for yet
another year. Many Western countries, as well as the
United Nations, expressed their disapproval of this
extension.
On 20 May 2006, Ibrahim Gambari, UN UndersecretaryGeneral (USG) of Department of Political Affairs, met
with Aung San Suu Kyi, the first visit by a foreign official
since 2004. Suu Kyi's house arrest term was set to expire
27 May 2006, but the Burmese government extended it
for another year, flouting a direct appeal from U.N.
Secretary-General Kofi Annan to Than Shwe. Suu Kyi
continues to be imprisoned under the 1975 State
Protection Act (Article 10 b), which grants the
government the power to imprison persons for up to five
years without a trial.
On 9 June 2006, Suu Kyi was hospitalised with severe
diarrhea and weakness, as reported by a UN
representative for National Coalition Government of the
Union of Burma. Such claims were rejected by MajorGeneral Khin Yi, the national police chief of Myanmar.

36
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

On 11 November 2006, USG Gambari, who was undertaking
a mission to Burma for four days to encourage greater
respect for human rights there, met with Suu Kyi.
According to Gambari, Suu Kyi seems in good health but
she wishes to meet her doctor more regularly. UN
Secretary-General Ban Ki-moon has urged the Burmese
government to release Aung San Suu Kyi, as it released
2,831 prisoners, including 40 political prisoners, on 1
January 2007.
On 18 January 2007, the state-run paper The New Light
of Myanmar accused Suu Kyi of tax evasion for spending
her Nobel Prize money outside of the country. The
accusation followed the defeat of a US-sponsored United
Nations Security Council resolution condemning Myanmar
as a threat to international security due to strong
opposition from China (later voted against the resolution,
along with Russia and South Africa), which has strong ties
with the military junta.
On 25 May 2007, Myanmar extended Suu Kyi's detention
for yet another year which would keep her confined to her
residence for a fifth straight year.
22 September 2007, Aung San Suu Kyi prays with
Buddhist monks outside her home during the uprising. It
was her first public appearance since 2003 and has been
seen by many to hold significance as it was a meeting
between the spiritual and political leaders of the nation
opposing the regime.

37
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

On 30 September 2007, in relation to rising political
unrest in Myanmar, a United Nations emissary spent over
an hour meeting with her near her guarded residence.
On 2 October 2007 Gambari returned to talk to her again
after seeing Than Shwe and other members of the senior
leadership in Naypyitaw. State television broadcast Suu
Kyi with Gambari, stating that they had met twice. This
was Suu Kyi's first appearance in state media in the four
years since her current detention began.
On 24 October 2007, the anniversary of her 12th year in
detention, campaigners announced demonstrations in 12
cities to protest against Burma's continued detention of
Suu Kyi and other political prisoners.
On 25 October 2007, talks between Suu Kyi and recently
appointed liaison minister Aung Kyi, a senior member of
the ruling junta, were reported to be lined up for the near
future.
8 November 2007 For the first time in three years Suu
Kyi will meet her political allies National League for
Democracy along with a government minister on Friday.
The ruling junta made the official announcement on state
TV and radio just hours after United Nation's special
envoy Ibrahim Gambari ended his second visit to Burma.
The NLD confirmed that it had received the invitation to
hold talks with Ms Suu Kyi. She last met party members in
May 2004. The NLD (led by Suu Kyi) won polls in 1990 but
was never allowed to take power.

38
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

March 8 2008, Aung San Suu Kyi meets UN special envoy
Ibrahim Gambari.
On 27 May 2008, Myanmar extended Suu Kyi's detention
for another year — keeping her confined to her residence
for a sixth straight year.
On 11 October 2008, Suu Kyi, 63, appealed through
lawyers U Hla Myo Myint and Kyi Win and opposition
National League for Democracy party to Myanmar junta
cabinet in Naypyidaw against her detention.
2009, May 6
SPDC arrested John William Yettaw, a 53-year-old
American man, while he was swimming in Rangoon’s Inya
Lake. The SPDC alleged that the man was returning from a
visit to Daw Aung San Suu Kyi’s lakeside residence. The
junta also said that the man had spent two nights at Daw
Suu’s home before leaving late on 5 May.
2009, May 14
SPDC authorities took Daw Aung San Suu Kyi from her
residence and detained her in Insein prison in connection
with Yettaw’s intrusion into her house compound. SPDC
authorities also detained Daw Suu’s maids Khin Khin Win,
and Win Ma Ma. Lawyer Kyi Win visited Daw Aung San Suu
Kyi. Kyi Win said Daw Suu “looked good and was mentally
very strong.”

39
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

アウンサンス―チ―氏の歴史
1942年10月6日にミャンマ―解放軍アウンサン大
将とヤンゴン中央病院の上級看護婦ドウキンチ―氏と結
婚しました。
1945年6月19日にミャンマ―国ヤンゴン市で父は
ビルマ独立の英雄 アウン
サン将軍(1947年7月19日暗殺)と母ドウキンチ
―氏が三番目の長女としてラングーンに生まれる。
1947年7月19日
アウンサン将軍、閣僚6人と共に暗殺され、 現在の
「殉教者の日」。
1960年母ドー・キンチ―はインド、ネパ―ル大使を
就任した為、母と一緒にニュ―デリに同居しました。
1960~61年 ニュデリ―市のキリスト・メリ―
修道会学校で学びました。
1962~63年デリ―大学レディ・スリラム・カレッ
ジで政治学を学びました。
1964年67年文学士を哲学、政治学、経済学などで
オスフト大学をセィンフ大学から挑戦しました。
1968年
ロンドン大学東洋アフリカ研究所政治学部で研究助手。
40
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

1969~71年
ニューヨークの国連事務局行政財政委員会で書記官とし
て勤める。
1971~73年ブータン外務省研究員、イギリス研究
者Dr.マィケ―ルエリクスと恋に落ち結婚。
1973年長男アレサンダーがロンドンに生まれました

1975~77年オックスフォード大学ボーダリアン図
書館でビルマ語文献とバラバイ(折り畳み本)の編纂研
究員。
1977年次男キンムがオックスフォードに生まれ、二
人の息子を出産。
1985~86年京都大学東南アジア研究センタ―で客
員研究員。
1987年

シムラのインド教育省の特別研究員。

1988年3月母ド―・キンチ―看病のためビルマに帰
国し、民主化運動の高場に偶然立ち会う。
1988年6月23日に26年間続いたビルマ独自の社
会主義ネウィン議長辞任は民主主義への転換になる。
1988年8月8日に有名な民主運動は全国的に始まり
マサラ(ビルマ独自の社会主義)政府を反対する数万人
41
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

の国民が扇動し、次の軍政が反乱しているデモ隊などを
殺害。
1988年8月15日にミャンマ―民主化運動に国民代
表委員会を設立に提議する。
1988年8月26日シュエダゴン・パゴダ西口の前集
会で50万人に向け演説。民主化へのプロセスを要求し
た。
1988年9月18日国家法秩序回復評議会SLORC)登
場、軍による ク―デ
タ―が起こりました。軍が数百人のひとを殺害し、民主
化に弾圧をしました。
1988年9月24日にアウンサンス―チ―総書記長が
誕生、国民民主連盟(NLD)を結成しました。
1988年12月27日母ドウキンチ―氏が死亡、葬儀
に民主化支援者が参加し、支援者を連れ平和的デモ行進
が行われました。

1988年9月27日国民民主連盟(NLD)を結党、書
記長に就任。以後
1989年7月までに全国に演説し、百回以上の演説を
行う。訪問先はラング―ン
パゴ―マグウェ、ザガイン、マンダレ―、モ―ルメイン
42
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

、タボイ、ルギ、パコック、タウンジ―、チョ―クパタ
ウン、モンユワ、ミンブ―、 ミッチ―ナなど。
1989年4月5日にエラワリ管区に遊説訪問中軍隊が
銃を向け暴行の行為をしたがス―チ―氏は驚くことはな
く直面した。
1989年6月21日民衆運動に命が失われた犠牲者の
追悼式に参加した。追悼式で関係者学生達を軍が逮捕し
ました。
1989年7月19日に軍事政権が軍を増やしたが国民
と衝突することを恐れ「殉教者の日」記念式典を中止し
た。
1989年7月20日自宅軟禁される。軍政から圧力を
受け、自宅にいる学生達を審問設に連れ去ることに反対
し、ストライキをする。アムネスティインタ―ネシナ―
ル財団が無罪者として認める。軍政によるNLDへの禁止

1990年5月27日総選挙実施。NLDは485
議席中392議席獲得
する80%大勝利。軍政は選挙結果を拒否。
1990年10月12日ノルウェ―のトロルフ.ラフト
財団から最初の国際的な賞(人権賞)を受賞。

43
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

1990年12月19日に国連総務長ペイリエデクェラ
―が釈放を求めたが彼女自身で夫、子供と一緒に暮らす
意志があれば人権としてミャンマ―から出国を認める。
1991年7月10日1990年のサハロフ(欧州議会
人権賞)受賞、受賞式に出席出来ず行われました。
1991年8月10日アウンサンス―チ―氏に裁判を無
視して5年まで自宅軟禁が出来る法律を改正した。
1991年10月14日ノ―ルウェ国ノ―ベル平和賞を
受賞。ノ―ベル委員会は1.3億ドルをビルマ国民のた
め保健、教育トラストを設 立すると発表。
1991年10月14日にアウンサンス―チ―氏自から
書かれた(恐怖から自由に)本がロンドンで出版されま
した。
1992年ノ―ベル平和賞受賞者の賞金1.3億をミャ
ンマ―国民の教育と健康の為支援政策を設立したとノ―
ベル委員会が発表。
1994年1月21日
軍政、戒厳令によりスーチー氏の拘留は最長5年法的あ
るが軍政の発表により外務、内務
国防の各大臣の3人委員会が決意されば、さらに1年延
長の可能性があると付け加える。
1994年2月14日UNDP代表ジェハンヤヘン氏、
アメリカ国会議員ビンリチェセン氏、ニュ―ヨックタイ
44
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ム誌記者ピィリプシェノン氏3人がス―チ―氏の自宅に
訪問。家族以外の人を認めるのは初めてです。
1994年9月20日自宅軟禁中のス―チ―氏をタンシ
ェ大将、キンニュン首相が始めての会談する。
1994年10月28日に軍政会館でキンニュン首相と
2回目の会談をしました。
1995年7月11日に自宅軟禁から解放されました。
1995年7月11日記者団に対しビルマの民主主義回
復に一層専念すると話す。民主化勢力、少数民族グルプ
、軍政の三者対話実施を求める。
1995年10月10日自宅監禁から釈放され、国民民
主連盟に再び書記長に就任した。
1996年3月軍政による移動禁止令に対抗しラングー
ン外への移動を試みる。マンダレ―行き電車に乗り込む
が 電車は駅に残される。
1996年5月NLD、アウンサン.ス―チ―氏の
釈放以後初の
党大会を計画。軍政が国会議員253人を拘束する弾圧
策に出る。
1996年5月25日国民民主連盟のウ―ティンウ―副
議長、アウンサン.ス―チ―書記長がヤンゴン管区ダラ
市に地方遊説訪問先で軍政が止められましたがその場で
45
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

帰らずデモをしました。ス―チ―氏が軍政との会談を要
求しました。
1997年軍政、 SLORCからSPDC(国家平和
発展評議会)に名変更。
1998年7月~8月ラング―ン郊外のNLD支部訪問に
行き、バセインに向かう路上で警察に停車を命じられる
。抗議の車内篭城を2度に渡って行い、路上で数日を過
ごしたが強制的自宅送還される。
1998年9月16日NLDの国会招集要求を無視した軍
政に対抗し、当選議員10人で構成する国会代表者委員
会(10人委員会、CRPP)を発足。
1999年3月27日夫が病気に倒れ死亡。夫妻再入国
拒否の可能性ある、夫妻の再会はできず。
2000年3月12日アイスランド国がス―チ―氏の民
主化運動を認め特別賞を与えました。次男のキンムさん
が出席して受けました。
2000年8月24日ダラのNLD青年部への訪問を再び
阻止される。9日間に渡り抗議の篭城を行うが、9月2日
に200人警官隊に取り囲まれラングーンに強制送還さ
れる。

46
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2000年9月3日軍政が国民民主連盟本部に強制的取
調べをし、書類など没収され、党員などを逮捕しました

2000年9月15日自由に演説訪問すると言う、軍政
の中止行為を反してヤンゴン郊外に訪問するとス―チ―
氏が発表。
2000年9月21日ウ―ティンウ―氏(副議長)と共
にアウンサン.ス―チ―氏はラングーン中央駅でマンダ
レ―に旅行を計画、列車に乗り込んたが許可されず厳重
警備に囲まれ、発車の時に彼らの車両を置いてかれまし
た。
2000年9月23日アウンサン.ス―チー氏、NLD幹
部と共に自宅軟禁される。ス―チ―氏の自宅軟禁を決定
した。
2000年10月アウンサン.ス―チ―氏と軍政との間
に国民和解対話に向けサラリ国連特使らが仲介。
2000年12月7日アメリカビン.クリントン大統領
の自由賞を受賞しました。長男アレザナさんが受賞式に
招待かれ賞を受け取りました。
2001年1月9日アウンサン.ス―チ―氏と軍上級代
表者(SPDC)と会談をした。

47
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2001年1月22日アウンサン.ス―チー氏の兄であ
るウ―アウンサン.ウ―が自宅所有権をめぐり起訴した
が裁判所は延期することを主張した。
2001年1月24日自宅軟禁され、訪問者は禁止する
。民主化活動家20人を刑務所から釈放された。
ウ―ティンウ― 副議長も勾留から釈放されました。
2001年1月30日欧州連合の代表団がアウンサン.
ス―チー氏の自宅に訪問し2時間以上に会話しました

2001年2月27日ブッシュ米大統領が就任した以降
アメリカの外交官などが最初の訪問で軍事政権に会って
ウンサン.ス―チ―氏とも会談をしました。
2001年4月5日国連人権調査官パウロセルジオピニ
ェイロ氏がミャンマ―に訪問し、アウンサン.ス―チ―
氏と会談をしました。
2001年4月6日兄のアウンサン.ウ―氏が財産の半
分を求め、法的な更新を裁判に告訴した。
2001年4月28日アメリカ合衆国上院議員ヤンゴン
への訪問、アウンサン.ス―チ―氏と会談し、野党指導
者に日本製の水力発電ダムの修復に援助を提供し、日本
が登場しまた。

48
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2001年5月27日ビルマの民主化運動指導者アウン
サンス―チ―氏と他の人が1990年総選挙の勝利から
11周年記念の式典を祝賀したいが軍事政権の弾圧で欠席
しました。
2001年6月11日にアウンサンスーチー氏の仮の従
兄弟が財産固有に対して適切な共有を求めて法的な要求
をした。アウンサンスーチ―氏は非常に不安定な立場に
置かれる結果になる。
2001年7月2日アウンサンスーチー氏のいとこさん
の問題で
野党や軍事政権との間協議の進展が最新の兆候だ。
5年の判決を完了した後
、ヤンゴンの悪名高いインセイン刑務所を出ることを許
された。
2001年8月28日にミャンマ―軍事政権は25日の
夜、国民民主連盟の指導者ウ―アウンシェ議長、ウ―テ
ィンウ―副議長を自宅軟禁から釈放された。ミャンマ―
の国連特使ラザリイスマイルがミャンマ―に到着する数
時間前でした。国民民主連盟の中央委員会メンバ―の6
人が軟禁に置かれた。アウンサンスーチー氏は自宅に閉
じ込められたままになる。
2001年9月9日ノルウェーの郵便サービスは 、
ノーベル平和賞の100周年を祝賀する切手7アルフレッド
49
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ノーベル平和賞の受信者の肖像が特長の新シリーズを生
産することで貢献しています。
2001年10月17日国連人権特使パウロセルジオピ
ニェイロ氏はアウンサン.スーチー氏の健康上の理由で
再び自宅を訪問しました。
2001年11月29日軍事政権と野党に和解を加速し
ようと考えでラザリイスマイル国連特使が6回目の訪問
でアウンサン.ス―チ―氏と会談をしました。
2001年12月8日世界中からのノーベル平和賞受賞
者や政治家は野党指導者、アウンサンスーチー氏の自宅
軟禁からの解放を求めた。ミャンマーの軍事政権は国際
的な訴えを無視してきたと主張している。
2002年1月30日アウンサンスーチー氏とミャンマ
―軍政の上級指導者と会談した。
2002年1月31日国連特使ラザリイスマイル氏の訪
問を2007年3月に延期され、
軍政は訪問をキャンセルしたと発表した。
2002年2月18日国連人権調査官パウロセルジオピ
ニェイロ氏がヤンゴンの主な刑務所で政治犯とのインタ
ビュ―後に長時間の野党指導者アウンサンス―チ―氏と
会った。 彼は 、 国連人権委員会の演説で4月4日の
インタビュ―を報告したと発表。
50
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2002年2月24日に19ヶ月の自宅軟禁から釈放す
ると軍政側が発表しました。
2002年2月25日に国連特使ラザリイスマイル氏が
アウンサン.ス―チ―氏、国民民主連盟の幹部達と会談
した。軍政のリ―ダ―達にも別に会談しました。
2002年3月19日軍政は 、
ヤンゴンに到着した、国連の特別代表ラザリイスマイル
氏が求めている民主化和解交渉を無視してク―デタ―の
企で今月は忙しいとする。
2002年4月24日ミャンマーの軍事政権と野党間の
外交官は 、
将軍の為、最後のチャンスとして深刻な政治的変化を詳
細にすることができるとし、国連特使ラザリイスマイル
氏が先頭して、協議を加速させる。
2002年4月25日国連特使ラザリイスマイルは東ア
ジアの国で反政府勢力幹部のと会談している。民主化運
動指導者アウンサンス―チ―氏にも会った。軍事政権の
指導者に政治犯の解放に向け、要求を求めました。
2002年5月1日アウンサン.ス―チ―氏、国民民主
連盟の幹部と軍政リ―ダ―達が会談をしまし.
2002年5月6日アウンサン.ス―チ―氏を自宅軟禁
から釈放すると軍政側が発表しました。軍政の広報担当
51
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

者はミャンマーの人々と国際社会の為に新しいページを
開いた。国民の統合は、国の平和と安定を優先的として
私達は自由に政治的なプロセスを促進して、
すべての市民の参加を可能にする。
2002年12月25日アウンサン.ス―チ―氏と党員
達はラカイ州に地方遊説行きました。軍政側がス―チ―
氏の行き先で車列が通れないように大軍用車、ブドザな
どで車断する。応援者を演説会に同行しないように注意
した。
2003年1月3日一回目のアジア社会フォランムが録
音した宣言を放送されました。
2003年1月20日日本政府の副外務大臣がアウンサ
ン.ス―チ―氏と面会しました。
2003年1月31日アムネスティインタ―ナショナル
団体の代表がアウンサン.ス―チ―氏と面会しました。
2003年2月6日アメリカ在中自由の財団が自由の性
質と言う賞を賞金一億ドルが民主化の為支援する。
2003年2月12日国民の為軍事政権と一早く会談を
したいと自分自身から要求を発表しました。
2003年2月13日国民民主連盟の本部に行われたア
ウンサン将軍の誕生日を子供の日と認め、アウンサン.
52
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ス―チ―氏が参加し、子供達に独立の父を何時も覚えら
れるように父の民族精神を憧れるように主張しました。
2003年2月21日アウンサン.ス―チ―氏の従兄弟
ウ―ソウアウン氏が自宅出入り禁止されたことについて
怒られ、起訴した為裁判所が有罪と判決され、罰金50
0チャト、あるいは7日間の投獄が下しました。ス―チ
―氏が罰金を払わず、7日間の投獄を言い渡した為、裁
判所が無期されました。
2003年4月3日アウンサン.ス―チ―氏と党員達は
チン州に地方演説旅行をしました。
2003年5月6日アウンサン.ス―チ―氏と党員達は
チン州に地方演説活動を始めました。
2003年5月30日アウンサン.ス―チ―氏と党員達
、応援者達はビルマ北部シカイ管区ティペイン市遊説中
軍政による組織的攻撃を受ける。国民代表、応援者、僧
侶学生、数百人が逮捕、殺害、負傷、行方不明者が出ま
した。ディペイン虐殺事件以後軍政がス―チ―氏を拘束
しました。
2003年10月に産婦人科により手術をし、再び自宅
軟禁。3回目の自宅軟禁でした。
2004年4月29日国民民主連盟の執行委員会が会議
を行われました。軍政が行う国民大会で国民民主連盟の
53
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

民主的な要求を軍政が認められたら出席すると決意を主
張した。①ウ―ティンウ―氏、アウンサンス―チ―氏を
釈放すること。②中止されている事務所などを開始する
こと。軍政が認めなかったため国民大会をスト(反対)
しました。
2004年5月20日国連特使イバラヘン氏はアウンサ
ンス―チ―氏と会談しました。
2006年5月27日国連総務長コフィアナン氏が軍政
のリ―ダ―に解放に向け直接お願いをしましたがス―チ
―氏の自宅軟禁を一年延長しました。
2006年11月11日国連特使ガンバリ氏はアウンサ
ン.ス―チ―氏と政府会館で会談しました。
2007年5月30日に現在自宅軟禁されて4年も立ち
釈放を認めない軍事政権には日本の元総理小泉氏を始め
世界中40の国々の大統領や総理大臣がド―アウンサン.
ス―チ―女史の釈放を求めたが軍政は無視しました。
2007年10月11日アウンサン.ス―チ―氏は国連
特使ガンバリ氏と政府会館で会談しました。
2007年10月2日アウンサン.ス―チ―氏は国連特
使ガンバリ氏と会談しました。

54
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2007年10月25日アウンサン.ス―チ―氏は政府
会館で軍政の連絡大臣アウンチ―中将と会談しました。
2007年11月8日アウンサン.ス―チ―氏は国連特
使ガンバリ氏と政府会館で会談し、民族和解の声明を発
表しました。
2007年11月9日アウンサン.ス―チ―氏は政府会
館で軍政の連絡大臣アウンチ―中将と会談しました。
2007年11月19日アウンサン.ス―チ―氏は政府
会館で軍政の連絡大臣アウンチ―中将と会談しました。
2008年1月8日アウンサン.ス―チ―氏は政府会館
で軍政の連絡大臣アウンチ―中将と1時間位会談しまし
た。民族代表者も会談に参加するように要求をしました
が軍政は拒否した為、話になれなくス―チ―氏は困りま
した。
2008年1月30日アウンサン.ス―チ―氏は政府会
館で軍政の連絡大臣アウンチ―中将と1時間会談をしま
した。ス―チ―氏の要求を考えず、軍政の意見たけを認
めるように圧力をかけたとされる。ス―チ―氏が国民に
向け良いこと願望に、災厄にも注意、サインを送りまし
た。
2008年2月2日アウンサン.ス―チ―氏は国連特使
ガンバリ氏と政府会館で再び会談しました。2008年
55
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

2月2日アウンサン.ス―チ―氏は国連特使ガンバリ氏
を8回目会談しました。国連総務長は政治囚の釈放が明
らかにしない限り、ミャンマ―の訪問を考えないように
ガンバリ特使に話をしました。
2008年3月8日アウンサン.ス―チ―氏は国連特使
ガンバリ氏と政府会館で会談しました。
2009年5月6日に軍政はインヤ湖にアメリカ人ジュ
ンウリヤンヤットウさんを逮捕しました。彼はス―チ―
氏の自宅を行って来たと軍政側が告訴し、彼は二日泊ま
って5月5日に出て来たと軍政が言う。

56
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

အေမရိကန္သမၼတ၏လြတ္လပ္ေရးဆုကုိ သမၼတကလင္တန္ထံမွ
သားႀကီး ျမင့္ဆန္းေအာင္ လက္ခံယူေနစဥ္

57
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးႁမႇင့္ခဲ့ေသာ
ဂုဏ္ထူးဆုတံဆိပ္မ်ား
Awards of Daw Aung San Suu Kyi
アウンサンスーチーさんの受賞歴
アウンサンスーチーさんの受賞歴
သူမ၏အမိေျမျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွေစရန္ သူမ၏
လူသားဆုိင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚစုသည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ
ဆုတံဆိပ္မ်ားကုိ ခ်ီးႁမႇင့္ျခင္းခံရေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနအိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံေနရေသာေၾကာင့္ ထိုဆုမ်ားကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ တက္ေရာက္ရယူ
ႏိုင္ျခင္းမ႐ိွခဲ့ေပ။
တန္ဘုိးအ႐ိွဆုံးမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကခ်ီးႁမႇင့္ခံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုျဖစ္
ပါသည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္အဆက္ျဖတ္ျခင္းခံေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုဘယ္ဆုခ်ီးႁမႇင့္ခံ
ရျခင္းကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က်မွ န၀တ က ေရဒီယုိနားေထာင္ခင
ြ ့္ျပဳမွ သိ႐ွိခဲ့ရသည္။
ႏိုဘယ္ဆုအျပင္ ကမၻာတ၀ွမ္း႐ိွ မ်ားျပားလွေသာတကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားမွ
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘ႕ြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆုတံဆိပ္ဂုဏ္ထူးမ်ားႏွင့္ ကမၻာအ
ရပ္ရပ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမ်ားကုိပါ ခ်ီးႁမႇင့္
ခံရေပသည္။
Daw Aung San Suu Kyi has won numerous international awards for her
humanitarian efforts of bringing peace to her homeland of Burma.
However, she has been unable to receive these awards in person because
she has been under house arrest since 1989.
One of the most notable awards is the Nobel Peace Prize, which she won
in 1991. Because of her lack of communication with the outside world, she
was not notified that she had won the high honor until the SLORC allowed
her to listen to the radio in 1995.

58
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

In addition to the Nobel Peace Prize, Suu Kyi has also garnered several
honorary degrees from various universities and institutions around the
world, medals of honor and special commendations from many cities all
over the world.

ビルマに平和と自由をもたらす為アウンサンス―チ―氏
は人道的な活動などを努力したことで国際的、様々な賞
を受賞しています。しかし、ミャンマ―独裁政権により
1989年から自宅軟禁が続いてます。様々の受賞式に
も参加出来ません。1991年に唯一のノ―ベル平和賞
を受賞しています。自宅軟禁中外部のコミュ二ケ―ショ
ンが出来ず。
1995年に軍政側がラジオを聴くことが許され、ノ―
ベル平和賞を受賞していることが分かりました。ノ―ベ
ル平和賞加えて沢山の大学や機関から世界中の様々な賞
を受賞し、特別的な外国の国籍賞も受賞しています。下
記は特別表彰のメダルです。

59
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရးအားအၾကမ္းမ
ဖက္ေသာလႈပ္႐ွားမႈအတြက္ ေဒၚစုအားခ်ီးႁမႇင့္သည့္ Freedom
Forum foundation ၏ ”၂၀၀၂ လြတ္လပ္ေသာစိတ္ဓါတ္ဆ”ု ကုိ
Freedom Forum foundation တည္ေထာင္သူ Al Neuharth မွ
ေဒၚစုအား သူမ၏ေနအိမ္တင
ြ ္ ဆုတံဆိပ္ပုံပါ ဓါတ္ပုံကုိ စတိ အ
ျဖစ္ခ်ီးႁမႇင့္ခဲ့သည္။ ေဒၚစုကုိယ္တုိင္ (စတိ)လက္ခံရ႐ိွေသာ တခု
တည္းေသာဆုျဖစ္ပါသည္။
Aung San Suu Kyi won 2002 Free Spirit Award
"for her non-violent struggle for human rights and for
freedom in Burma."
Al Neuharth, the founder of the Freedom Forum foundation
and Aung San Suu Kyi in her residence for virtual-accept of
the photo of the reward in person.

"ビルマの人権と自由のためアウンサンスーチー氏
は非暴力の運動で"2002年フリースピリット賞を
受賞。フリーダムフォーラム財団創設者が自宅に訪問し
表彰の写真と敬称の言葉を述べアウンサンスーチー氏に
渡しました。

60
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Nobel Peace Prize Medal

ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆုတံဆိပ္
(ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာစာ)

ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆုတံဆိပ္
(ေနာက္မ်က္ႏွာစာ)
61
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

အေမရိကန္
ကြန္ဂယက္
ေ႐ႊတံဆိပ္
American
Congressional
Gold Medal

လြတ္လပ္မႈအတြက္
အေမရိကန္ သမၼတ

ဆုတံဆိပ္
Presidential

ဂြမ္ဂ်ဴး
လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုတံဆိပ္
Gwanju
Award

Medal of
Freedom

62
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Year

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Award/Honor

Institution/Place

1.

1990 Honorary Fellow

St Hugh's College, Oxford, UK

2.

1990 Rafto Prize

Thorolf Rafto Foundation,
Norway

3.

1991

Sakharov Prize for Freedom European Parliament
of Thought

4.

1991

Nobel Peace Prize

Nobel Foundation, Norway

5.

1991

Honorary Member

International PEN - Norwegian
Center

6.

1991

Humanities Human Rights
Award

US

7.

1991

Honorary Member

PEN, Canada

8.

1992 Marisa Bellisario Prize

Marisa Bellisario Foundation,
Italy

9.

1992 Annual Award

International Human Rights Law
Group, USA

10.

1992 Honorary President

London School of Economics
Students' Union, UK

11.

1992 Honorary Member

PEN, UK

12.

1992 Honorary Life Member

University of London Union, UK

13.

1992 Honorary Professional
Fellowship

Law and Society Trust, Sri Lanka

14.

1992 International Simon Bolivar
Prize

UNESCO

15.

1992 Prix Litteraire des Droits de Nouveaux Droits de l'Homme,

63
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

l'Homme

France

16.

1992 Honorary Member

World Commission on Culture and
Development - UNESCO

17.

1993 Member

Academie Universelle des
Cultures, France

18.

1993 Rose Prize

Labor Movement's International
Forum, Denmark

19.

1993 Victor Jara International
Human Rights Award

Center for Human Rights and
Constitutional Law, US

20.

1993 Member of the Advisory
Board

Francois-Xavier Bagnoud Center
for Health and Human Rights, US

21.

1993 Honorary Doctorate of Law

University of Toronto, Canada

22.

1993 Freedom of the City

City of Giugliano, Italy

23.

1993 Bremen Solidarity Prize

City of Bremen, Germany

24.

1993 Jawaharlal Nehru Award for India
International Understanding

25.

1993 Premio Mujer Progresista

Federacion Mujeres Progresistas,
Spain

26.

1994 Honorary Doctorate

Free University of Brussels,
Belgium

27.

1994 Honorary Advisor

Forum of Democratic Leaders in
the Asia-Pacific

28.

1995 Freedom of the City

City of Aversa, Italy

29.

1995 Prize for Freedom

Liberal International

30.

1995 Honorary Doctorate of Laws Queen's University, Canada

64
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

31.

1995 Thakore Visiting Scholar
Award

Simon Fraser University, Canada

32.

1995 Honorary Doctorate of Civil
Law

University of Oxford, UK

33.

1995 IRC Freedom Award

International Rescue Committee

34.

1996 Order of Australia

Australia

35.

1996 Asia Human Rights Award

Federation of Human Rights of
Asia, Japan

36.

1996 W. Averell Harriman
Democracy Award

National Democratic Institute,
US

37.

1996 Rajiv Gandhi Memorial
Award

Art and Culture Foundation, India

38.

1996 Empty Chair Award

Women of the Year Lunch, UK

39.

1997 Honorary Doctorate of Legal Charles University, Czech
Sciences
Republic

40.

1997 Honorary Doctorate of
Letters

Sydney University of Technology,
Australia

41.

1997 Honorary Doctorate of
Letters

California Chapman University,
USA

42.

1997 Honorary Doctorate of Law

University of Natal, South Africa

43.

1997 Honorary Doctorate of Law

American University, US

44.

1997 Distinguished Alumni Award

Delhi University, India

45.

1997 Honorary Citizenship

City of Rome, Italy

46.

1997 Honorary Doctorate of
Letters

Glasgow University, UK

65
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

47.

1997 Woman of the Year Award

Pearl S. Buck Foundation, US

48.

1997 International Award

St. Angela's Peace and Justice
Group, Republic of Ireland

49.

1997 Profiles in Courage Award

Kennedy Society of Denmark,
Denmark

50.

1998 Honorary Doctorate of Law

Cambridge University, UK

51.

1998 Freedom of the City

Oxford, UK

52.

1998 Honorary Doctorate of Laws University of Wales, UK

53.

1998 Honorary Doctorate of Laws University of Bristol, UK

54.

1998 Honorary Doctorate of Laws University of Melbourne,
Australia

55.

1998 Honorary Degree

Catholic University of Louvain,
Belgium

56.

1998 Honorary Degree

University of Bath, UK

57.

1999 Honorary Degree

Bucknell University, US

58.

1999 Freedom Award

International Republican
Institute, US

59.

1999 Freedom of the City of
Dublin

City of Dublin, Republic of
Ireland

60.

2000 CAW Nelson Mandela Human Canadian Auto Workers, Canada
Rights Award

61.

2000 Presidential Medal of
Freedom

US

62.

2001 Collage United Nations
Award

Richard Hillinger, Germany

66
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

63.

2001 International Social Welfare University of Southern
Prize
California, US

64.

2002 UNESCO-Madanjeet Singh
Prize for the Promotion of
Tolerance and Non-Violence

UNESCO

65.

2002 Al Neuharth Free Spirit of
the Year Award

Freedom Forum, US

66.

2003 MTV Humanitarian Award

MTV Europe, UK

67.

2004 Gwangju Human Rights
Award

May 18 Memory Foundation,
South Korea

68.

2004 Honorary Doctorate of Laws Memorial University of
Newfoundland, Canada

69.

2004 Honorary Doctorate in
Politics, Philosophy, and
Economics

Rangsit University, Thailand

70.

2005 Outstanding Women in
Buddhism Award

Outstanding Women in Buddhism
Award Committee

71.

2005 Honorary Doctorate in
Political Science

Thammasat University, Thailand

72.

2005 Freedom of the City

City of Edinburgh, UK

73.

2005 Freedom of the City

Galway, Republic of Ireland

74.

2005 Honorary Membership

UNISON, UK

75.

2005 Olof Palme Prize

Olof Palme Foundation, Sweden

76.

2006 Freedom from Fear Award

Franklin and Eleanor Roosevelt
Institute, US

77.

2007 Netaji Subhas Award

Netaji Subhas Foundation, India

67
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

78.

2007 Honorary Doctorate of Law

University of Cape Town, South
Africa

79.

2007 Freedom of the City

City of Glasgow, UK

80.

2007 Honorary citizenship

Canada

81.

2007 Rome for Peace and
Humanitarian Action

City of Rome, Italy

82.

2008 Abogados de Atocha Prize

Abogados de Atocha Foundation,
Spain

83.

2008 Honorary Doctorate of
Letters

Colgate University, US

84.

2008 Congressional Gold Medal

US

85.

2008 Freedom of Dundee

City of Dundee, UK

86.

2008 Catalonia International Prize Generalitat de Catalunya, Spain

87.

2008 Honorary Membership

Club of Madrid, Spain

88.

2009 Trumpet of Conscience
Award

Realizing the Dream, US

89.

2009 Mahatma Gandhi
International Award for
Peace and Justice

Mahatma Gandhi Foundation,
South Africa

68
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Jim McNalis
ဂုဏ္ျပဳထုဆစ္ေသာ ေဒၚစုပုံတူ

69
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

BOOKS WRITTEN BY AUNG SAN SUU KYI
Aung San Suu Kyi is a prolific writer, authoring
her own speeches as well as political and social
dissertations. Her book list includes:

1984: Aung San of Burma in Leaders of Asia
series of University of Queensland Press.
(See Freedom from Fear, pp. 3-38.)

1985: Let's Visit Burma for juvenile readers
and also books on Nepal and Bhutan in the
same series for Burke Publishing Company,
London.
Tibetan studies in Honour of Hugh Richardson
(as editing)



1987: Socio-Political Currents in Burmese
Literature, 1910-1940 in journal of Tokyo
University. (See Freedom from Fear, pp. 140164.)
Burma's Revolution of the Spirit
Der Weg zur Freiheit
Burma and India: Some Aspects of
Intellectual Life Under Colonialism
1991: December. Freedom from Fear was
published by Penguin in New York, England,
70

စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Canada, Australia, New Zealand. It is also in
Norwegian, French, Spanish languages.

1995: Freedom from Fear and Other Writings.
Edited with an introduction by Michael Aris.
2nd ed., revised. New York and London:
Penguin, 1995. This edition includes essays by
friends and scholars.

1997 Voice of Hope: Conversations. London:
Penguin, and New York City: Seven Stories
Press, 1997. This book contains conversations
beginning in November 1995 with Alan
Clements, the founder of the Burma Project in
California who helped with the script for the
film based on her life, “Beyond Rangoon”.
Suu Kyi is also a writer of poetry.

71
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Freedom from Fear and
Other Writings
by Aung San Suu Kyi, Michael Aris
(Editor), Vaclav Havel (Foreword),
Desmond M. Tutu(Foreword)

Letters from Burma
by Aung San Suu Kyi
July 1997

The Voice of Hope
by Aung San Suu Kyi & Alan
Clements

72
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi: Standing
Up for Democracy in Burma
(Women Changing the World)
by Bettina Ling

The Lady:
Aung San Suu
Kyi:
Nobel Laureate
and
Burma's
Prisoner
by Barbara
Victor

Perfect Hostage: A Life of
Aung San Suu Kyi, Burma's
Prisoner of Conscience
by Justin Wintle

73
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi
(Modern Peacemakers)
by Judy L. Hasday

The Lady of
Burma
(Oberon
Modern Plays)
by Richard
Shannon

Aung San Suu Kyi –
the fighting peacock
AKAZU MIZUHA & MIMIC

Aung San Suu Kyi
Fearless Voice of Burma
by Whitney Stewart

74
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi appeared in Covers of magazines

Asiaweek1989-July-21

Time 1990 June 11

Time 1991 October 28

Time (?)

Time 1994 February 24

The economist July 21

75

FarEastern
Economic Review

စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Time 1989 August 14
Whispers at the Pagodas
by Julie Sell

Reader’s Digest
PARADE magazines

76
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

77
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ေဒၚစု၏မိသားစုဓါတ္ပုံမ်ား
Photos of Aung San Suu Kyi’s Family
アウンサンスーチーさんの家族の写真

General Aung San(father), Daw Suu(grandmother),
Daw Khin Kyi(mother), Aung San Oo(brother), Aung
San Lin(brother), Aumg San Suu Kyi
(April, 1947)

78
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

79
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

With mother Daw Khin Kyi (ambassador of Union of
Burma to India), in New Dehli

dassk
studying
at St
Hugh's
College
, Oxford

80
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Wedding day Jan.1, 1972
81
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

1973 Nepal with son
Alexander(Myint san Aung)

with son Kim in Oxford

82
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

with sons Alexander(Myint san Aung) and Kim, May,1992

83
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

Publishing Record
Date of Publication

2009 June 14

Edition

First edition

Compilation & Presentation

Dr. Maung Maung Hla Kyaing

Japanese translation

U Mya Thein

Cover

Kyaihlamgmg

Assistance

U Tut Shwe
U Min Min Thein

Binding

U Kyaw Moe Niang

Published by

Literature and Research
Bureau
NLD(LA) Japan Branch

Published for
“Commomeration for 64th Birthday of Daw Aung San
Suu Kyi and Freedom of all political prisoners in Burma”

84
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

ထုတ္ေ၀မႈမွတ္တမ္း
ထုတ္ေ၀သည့္ေန႔

၂၀၀၉ ဇြန္ ၁၄

ထုတ္ေ၀သည့္အႀကိမ္

ပထမအႀကိမ္

စုေဆာင္းတင္ျပမႈ

Dr. ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

ဂ်ပန္ဘာသာျပန္

ဥိးျမသိန္း

မ်က္ႏွာဖုံး

ႀကိဳင္လွေမာင္ေမာင္

ပံ့ပုိးမႈ

ဦးတြတ္ေ႐ႊ၊ ဦးမင္းမင္းသိန္း၊

စာအုပ္ခ်ဳပ္

ဦးေက်ာ္မုိးႏိုင္

ထုတ္ေ၀မႈ

စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲ

“ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက”္

85
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Brief biography of Aung San Suu Kyi

86
စာေပႏွင့္သုေတသနဌာန၊ အမ်ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ျမ)ဂ်ပန္
Literature and Research Bureau, NLD(LA)Japan