You are on page 1of 2

La glodeta

I.I O]UITUI PARAUIA

Lagotafreda
(relat negre)
, I A \respradainundava demana als ciutadansque la ciutat.Cotxes, gos- no ixquende casa i que es I h sqs i semdfors ornolien posen a cobert; una gran els carrers,com qualsevol gota freda ens amenaga. altravesprada del mesd'oc- Protecci6Civil es troba en tubre. Tot pareixianormal. estat d'alerta.SeguheminDe sobtequelcom > en l'am- formant. bient gnrari. Possiblement Una dolorosa i aspra erenels n0vols,oue s'arros- amargor irromp6 com un segaven penosament per calfredal seu est6mac.D6u l'aire (acostant-selenta- meu! -exclamd sense dir mentcapa l'urbs). res-. No pot ser, una altra Una pluja fina trencd vegada la gota freda no! aquella tensasituaci6. Ma- Encara recordava els decari acabava d'eixir d'uns sastresque aquellamonsgrans,massagrans,magat- truosa gota havia causat zems; venia de comDrar+e feia escasament dos anys;i l'tihimdisc de <LoqChun- com. quanencara eraun xiguitosDquan una sensacid quet, l'any 57, sa mare plode temor s'apoderd d'ell. rava amb l'aiguapel melic. Una temor indescriptible, Pensd donar el seu vestit premonitdria. Collonscom d'escafandrer a GovernCip l o u ! - e x c l a m d s e n s e vil per si pogu6sser d'algudonar-liaparentment massa na utilitat. Mentrestantal importAncia-. AccelerA el bar es f6u un silenciabsopas,perdla plujacorriamds lut. Elslugadorsdeixaren la que ell, mullant-li barallai replegaren el tup6 i els diles patilles.S'havia banyat ners. Comentarencom en tota la cacadora. Finalment el seu temps tamb6 hi ha- ' decidi entrar en un bar. gu6 una Gotha Fredda (una Ouatrevells jugaven al set i vella cupletistaretiradaen . mig. Al fons, encaramela- l'actualitat). La parella havia clament, parlava abandonatels jocs amoro. uha parella de l'amor.Demand un cara- sos i el xic abragavaamb j i l l o . C o m e n g A a t r a n - forga protectora la xica, quil.litzar-se.La mIsica proposant-li amb to resolu. de la ridio es confoniaamb tiu: <Carme, anema casaa els crib dels jugadorsi les fer-ho; demd seri massa rises amagadesde la pa- tard!r. Ellaplorava. rella, que ja s'estavenpoMacaris'acosta a la porta sant(catxondosD. del bar. la pluja queia ara De colp i volta, la riidio amb moltam6sforga;el priemmudi, Una veu nerviosa mer tro f6u tremolartot el parld:<Atenci6,atenci6,es local.Al carrerla gent corria

paorosa; n'hi haviaqueportaven flotadors o (patitos de goma))a la cintura;un, concretament, intentava desesperadament inflaruna (coltxonetaD-me la pensava comprar d totes maneres- deia entre bufit i bufit. Pobres -pensA Macari- de res no vos servird si vos agana la gota freda. Perdqud podiafer ell, si l'atzar, el destf, o una voluntat superior haviadecidit ja el que haviade passar, la fi del m6n i de la nostraespdcie.Ara no estavadesesperat sin6 trist, resignata 6sserengolit per la tempetuosiiat de les aigties.pensd en Xelo, en Toni, el seu amic.(amb el que ell odia l'aigua,quinamot rn6sdesja no veuriaa agradablell, sa mare,ni aniriaa treballar (aquesta'rjltima idea no li desplagud tant). En mig d'aquellesreflexions prengu6una decisi6 heroiba.Si he de morir, al menys que siga content. I demandsis copes de J. B. Anavajq perla quartaquan de nou se sentila veu del locutor. M-acari estavatocant palmesi ballantdamunt la (Atenci6. barra. atenci6, posats en contacte amb GovernCivil,se'nscomunica que tot estebaixcontrol, i que ha desaparegut el perill d'inundaci6. I ara continuemambel programa... D Finsal dia segiientno es va enterar. Col.lectiu Sant Sepegues

RoUHYDoNDE
* N." 351 D E L 3A L 9 D E D I C I E M B R E D E1 9 8 4