ID EA DAN P EN GUCAPAN SE NI H ALUS D AN REK A BENT UK

HASSAN MOHD GHAZALI
hassan@fsm.upsi.edu.my

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

IDEA
Idea adalah manifestasi kebolehan akal manusia. Manusia yang berakal secara semula jadi adalah memiliki idea melalui Akal fikiran. Konsep idea: Idea tidak boleh dilihat, dipegang, dirasai dan disentuh, ia bersifat abstrak Melalui idea bermacam-macam boleh diterjemahkah hingga menjadi sebuah Karya samada seni halus atau reka bentuk Idea dikaitkan dengan otak kanan yang akan menjanakan persoalan Kreativiti.

Peranan idea dalam seni
Andaian seni itu satu bahasa untuk komunikasi, sama ada pengertiannya melibatkan peringkat peribadi mahupun sosial. Idea menyatakan hasrat yang menjadi dasar kepada komunikasi

Mengenali dan Memahami Idea Kemampuan manusia berfikir membolehkan ia mencari isi (perkara) kepada pemikiran. Setelah mantap isi tersebut terungkap sebagai konsep yang membawa pengertian umum(generic) atau formal tentang sesuatu perkara atau keperihalan. Menurut American Heritage Dictionary, idea itu adalah: 1. 2. 3. 4. Satu arketaip Representasi mental yang membentuk objek pemikiran Rangka,pelan,skim atau kaedah Intisari kepada situasi tertentu,sigifikan

Idea dan Visualisasi
Pembentukan idea sebagai satu representasi mental membentuk objek pemikiran bermula dengan pemikiran. Proses visualisasi hanya diperoleh melalui himpunan fikiran yang ada (lepas). Visualisasi adalah hasil dari idea dan bukan idea itu sendiri

Kaedah Penjanaan Idea
Oleh kerana idea adalah butir pemikiran , ia dihimpun dari daya pemikiran seseorang. kesan dari berbagai tahap penglibatan psikologi – persepsi, emosi dan intelek

Sumber Idea
Dalam proses pengkaryaan, idea boleh dihidupkan melalui berbagaibagai cara, melalui berbagai cara, melalui rujukan dari berbagai-bagai sumber seperti; • • • • • • • • homages – dorongan dari semangat menghargai tuan, pendewaan,idola media massa- zaman maklumat pemerhatian – persepsi dan ilusi, alam benda persekitaran – alam semulajadi dan alam buatan peristiwa – mitos,sejarah,semasa,exotic imaginasi – alam peribadi, mistik pengalaman – kesan sensitiviti terhadap apa yang dialaminya sama aa dari persekitaran diri mahupun alam sekeliling. Imbauan – mimpi, ingatan lampau – pahit, manis untuk dirakam,aleori, tamsil dan sebagainya.

Sumber Idea
Dalam proses pengkaryaan, idea boleh dihidupkan melalui berbagaibagai cara, melalui berbagai cara, melalui rujukan dari berbagai-bagai sumber seperti; • • • • • • • • homages – dorongan dari semangat menghargai tuan, pendewaan,idola media massa- zaman maklumat pemerhatian – persepsi dan ilusi, alam benda persekitaran – alam semulajadi dan alam buatan peristiwa – mitos,sejarah,semasa,exotic imaginasi – alam peribadi, mistik pengalaman – kesan sensitiviti terhadap apa yang dialaminya sama aa dari persekitaran diri mahupun alam sekeliling. Imbauan – mimpi, ingatan lampau – pahit, manis untuk dirakam,aleori, tamsil dan sebagainya.

TE KNIK PE NG OL AHAN ID EA KREATI F
MASALAH
Pemikran Makra dan Mikro (Metakognitif) Bina, Baiki, Mereka, menyusun, menambah,ramal dll

MAKLUMAT

TEKNIK-TEKNIK PEMIKIRAN KREATIF

Kebolehan-kebolehan Kreatif Reka bantuk, lukisan, Seni halus, dll

IDEA

PENYELESAIAN MASALAH

PENGUCAPAN SENI VISUAL Seni adalah satu bahasa yang butir kandungannya diungkap bagi memenuhi sesuatu hasrat dan maksud untuk disampaikan. Mesej seni boleh dipersembahkan dalam imej untuk maksud dialog Ð membawa kesan perhubungan langsung antara penonton dengan imej, atau naratif Ð untuk maksud penghuraian, penceritaan dan sebagainya

Makna リ contoh potret – Mona Lisa ( Persoalan Wanita prototaip), Rococo (Dokumentasi Sosial), Bacon (Manusia dan identiti), Van Gogh ( Soal emosi dan manusia) Picasso (Persoalan fragmentasi manusia) Form sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur-unsur tampak. Pengolahan bentuk boleh menonjolkan sikap dan worldview. Gaya penampilan Idealisasi – terdapat banyak pada imej keugamaan. Pengolahan dibuat menggunakan perkiraan dan formula untuk maksud menyampaikan rasa keunggulan, penataan secara hieratik. Stailisasi – pertimbangan imej dibuat dengan mengambil kira aspek cirri bahan yang digunakan dan rupa yang akan diserasikan. Abstraksi – perlambangan untuk aspek mujarad (teknik nampak atau tidak dapat dirasa atau tidak maujud) bagi maksud interpretasi tentang perkara yang bukan objek. Sasarannya lebih menguamakan aspek yang elemental dan primeval.

PROSES REKA BENTUK

PERMASALAH DAN PERTIMBANGAN

KONSEP REKA BENTUK

PROSES REKA BENTUK

TEKNIK PERSEMBAHAN

PENGUJIAN DAN PROKDUKSI

PE NG KARYA AN
Tema Bahasa Visual Nilai Estetik Stail Autobiografi Keaslian Aspek Komunikaasi Nilai Sejarah

Teknik

Aspek Ekonomi

PE REK AAN
Aspek Fungsi Gaya Estetik Bahasa Visual Teknologi Baru Persaingan Pasaran Nilai Inovasi Aspek Komunikaasi Nilai Sejarah

Teknik Produksi

Aspek Ekonomi