You are on page 1of 4

අම්මයි මමයි - 3

ඊට පහුවෙනිදා උවේ නැගිට්වට් මම අම්මා කථා කරනො ඇහිලා..
අම්මා - ව ොහාන්... ව ොහාන්.. දැන්ෙත් නැගිටින්න ළමව ෝ.. උවේ 9 ත් පහුවෙලා...
මමත් ඉතින් වෙනදා ෙවේ අමාරුවෙන්ම නැගිට්ටා.. නැගිටලා කුසසි පැත්තට ගිවේ මුලින්ම අම්මවේ පසස
දිහා බලන්න තිව න කෑදර කමට..
කාමවරන් එළි ට එේදිම අම්මා ඉසවතොප්පුවේ වකොවහේ හරි න්න ලෑසති වෙනො.. සා කුයි ඇගට ටිකක්
විතර තද රතුපාට වටොප් එකක් තමයි ඇදල හිටිවේ.. පසස හැබැයි වහොදට ඉසසිලා වප්නො.. ඒක සිනිදු සිල්ක්
ෙවේ සා ක්.. හිතන්නවකෝ රතු පාට වටොප් එකකුයි.. සුදුපාට තද සා කුයි ඇදගත්ත සුදුම සුදු පාට අවප්
අම්මෙ..
මම - වකොවහේද වම් න්න ලැසතිවෙන්වන්??
අම්මා - ෙහින්නත් ෙවේ මම ඉක්මනට හන්දි ට ගිහින් එන්නම්.... ඔ ා වත් එක වබොන්න..
මමත් හා කි ලා හිටි ා.. උවේ පාන්දර කවුරුහරි දැන් ඔ පසස දැක්කට පසවසේ මතක් කර කර අවත්
ගහාවිවන් කි ලා දැනුනම ආපු දුක.. පසවසේ මම වෙොෂ එකක් දාන්න ගි ා.. මම කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා
වකොවහොමද අම්මට මීට ෙඩා ෙැඩක් වදන්වන් කි ලා.. අද වමොනාහරි වේමක් දීලා ඔබා ගන්න තිබ්බනම් මම
දන්නො ආපහු හැමදාම ඉල්ලන විදි ට ගහන්න.. වකොවහද වම්කට අත ති න්න වදන්වන් නෑවන්.. මම
ප්ලෑන් එකක් ගැහුො.. වෙොෂ එක දාලා ඉෙරවෙලා.. කාමවර් වදොර භාග ක් විතර ඇරි ා කවුරුහරි අවෙොත්
වහොදට වප්නො වමොනිටවර් දැන්..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

මැෂින් එක ඔන් කළා විතරයි.. ෙැසස ලාෙට පටන් ගත්තා.. මම හරි ආසයි ෙහිනවකොට ලයිට් කාමවර්
නිොවගන අවත් ගහන්න.. මාර ෆිලින්ේ එකක් තිව න්වන්.. වහොද ෙැලක් දැම්මා සනී ලිව ෝන්වේ දාලා මවේ
ඇවේ තිබ්බ ඇදුම් ටික ඔක්වකොම ගැවලව්ො.. අමු වහලුවෙන් මම ඇවේ හාන්සි වෙලා මල්ලි අත ගගා
ඉන්නො..
අම්මා වගදරට ආො කි ලා මට වත්රුවන් ඉසවතොප්පුවේ වදොර ඇරුණ සේවදට..
මම දන්නෑ ෙවේ හිටි ා.. අම්මාවේ අඩි සේවේ ඇවහනො.. අම්මා කුසසි ට න්න ඔවන් මවේ කාමවර් පහු
කරවගන.. අඩි සේවේ මවේ කාමවර් ගාවින් නැෙතුණා.. මම වහොදට මවේ මල්ලිෙ අත් වදවකවන්ම උඩට
පහතට කරන්න ගත්වත් වහමින්.. ටික වෙලාෙකින් අම්මා කුසසි පැත්තට නො ඇහුණා.. අම්මා මුකුත්
කිව්වේ නෑ. පාඩුවේ ගි ා.. එ ාවේ කාමවර් වදොරත් අරින සේවේ මට ඇහුණා..
ආපහු මවේ කාමවර් ගාෙට ආො කි ලා දැනගත්ත මම අඩි සේවදට.. මම බ වුවන් නෑ.. වමොකද ඉතින්
අල්ලපු නැති එකක් ඇ කි ලා..
මම - අම්මා එන්න ඇතුලට කිව්ො..
අම්මට හුඩු වම්කි වම් ටිකට ඇදන් ආපු එක ගලෙලා රතුපාට වසක්සි නයිටි කට මාරුවෙලා.. හැබැයි
අදනම් බ්‍රා එකත් ඇදලා.. වප්නො.. කලුපාට එකක්.. අම්මත් කි න පරක්කුෙට ඔ ආවේ හීලැ බැලලි ෙවේ..
ඇව්ත් ොඩි වෙන්න තැනක් වහො ේදි මම මවේ ඇද වපන්නුො..එ ත් ොඩිවුණා..
දැන් මම ඇවේ හාන්සි වෙලා ෙැල බලනො.. අම්මා ොඩි වෙලා ඉන්වන් මවේ කකුල් වදක හරිවේ.. මම අම්මට
පයින් හිනි තට්ටුෙක් දාලා ළගට එන්න කිව්ො.. ආොට පසවසේ මම වහමීට එ ාෙ ඇළ කර ගත්තා ඇවේ.. දැන්
මම එ ාවග පිටිපසවසන් ඇළ වෙලා බලනො.. එ ා මවේ ඉසසරහා.. මම වෂේප් එවක් කලිසවම් වබොත්තම
ගැවලව්ො..ගලෙලා මුලු කලිසමම ඇවගන් අයින් කළා..
දැන් කාමවර්ම කලුෙරයි.. එලිවේ ෙැසස ගානට පටන් අරන් තිව න්වන්.. මවේ එවක් තත්වේ ගැන
කි න්න ඔ්වන් නෑ වන්.. එකත් 90ටම නැගලා.. අවන් වදවි වන් අදෙත් වම් හුත්තට ඔබා ගන්න
තිව නොනම් කි ලා.. මම වෂේප් එවක් අම්මවේ ඉන උඩින් අත තිබ්බා.. ති ලා වහමිට මිරිකුො.. සේද නෑ.. මම
තෙ ටිකක් ලං වුණා.. දැන් නම් මවේ පයි එ ාවේ ලසසන වබොල් පසවසේ ගෑවෙනො.. මම තෙ මවේ පයි තද
කරන ගමන්.. ඉවන් තිබ්බ අත පපුෙට වගනිච්චා..
වගනි ලා වෂේප් එවක් ෙම් පැත්ත තවන් මිරි කන්න ගත්තා.. වම් ඔක්වකොම වෙන්වන් හරිම හිමීට..
මිරිකුවෙත් රිේම කට.. වහමීට.. ඊට පසවසේ මම මවේ මුලු ඇගම එ ාවේ ඇවේ ගෑවෙන විදි ට ලං වුණා..දැන්
මවේ මුලු ඇගම එ ාවේ පිටුපස පැත්වත් ගෑවෙනො.. හිතහංවකෝ ආතල් එක සුදුසුම සුදු ඇගක් එක්ක.. මම ඊට
පසවසේ ෙම් පැත්වත් කන වලෙකන්න ගත්තා..
එ ා එAකට මාර කැමති කි ලා දැනගත්වත් මම කන වලෙ කේදි එ ාවේ පපුවේ තිබ්බ මවේ අත තෙත් තද
කරන වකොට.. වහොදට වමවහම ජැකත් එකක් කන වලෙකකා හිටි මම අම්වම්.. නයිටි ගලෙමු කිව්ො..
හම්.. වෙනදා ෙවේමයි..
එA ටික මටත් වහොදටම ඇති මම දනිස වදවකන් ඉසසිලා අම්මවේ කකුල් වදවකන් නයිටි ගලෙන්න ගි ා..
එA කි න්වන් ඔලුවෙන් උඩට උසසලා ගලෙන්න.. අම්මා ඒකට ෙැඩි කැමැත්තක් උවන් නෑ ෙවේ.. මට දැන්
ඒො ෙැඩක් නෑ.. අද වම් හුත්තට ගහන එක ගහන්න ඔ්වන් කි ලා මම හිතාවගන ඉෙරයි.. වකොවහොම හරි
ගලෙලා මම අම්මෙ උඩුබැලි අතර හැවරව්ො.. හරෙලා.. බ්‍ර එකට උඩින් තන් වදක වලෙකන්න ගත්තා..
ඊට පසවසේ බ්‍ර එවක් කප් වදකට උඩට ඉසසුෙ මම වහොදට නිපල් වදක වලෙ කෑො.. දැන් වම් ඔක්වකොට වෙේදි
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

අම්මා උඩුබැලි අතටවන් ඉන්වන්.. මවේ පයි දැන් අම්මවේ හුත්ත ලග ගෑවෙනො..
මම වලෙකන නැෙැත්තුවෙම නෑ.. වහොදට වලෙ කෑො.. අම්මවේ වකදිරි ත් දැන් නි ම ගාන.. මම වහොදට
නිපල් වදක හැපුවේ තෙත් රිේදන්න.. අම්මා මවේ ඔළුෙ අල්ලවගනමයි.. එපා.. රිවදනො.. මුකුත් කි න් නෑ..
මම වෂේප් එවක් මවේ දකුණු අත පෑන්ටි උඩට වගනිච්චා වගනි ලා හුත්ත උඩින් එකපාරක් අතගෑො.. අම්මා
ඉක්මනට මවේ අත අයින් කළා.. අදත් හරි න්නෑ ෙවේ.. මීට ෙැඩි ෙංචාෙක් කරන්න වෙනො..
තෙත් හයිව න් අම්මවේ තන් වදක හපපු දැන් ඉන්වන් අම්මවේ ඇග උඩ.. අම්ම වකොණ්වඩ් කඩාවගන ඇස
පි ාවගන සැප ගන්නො.. මම ආපහු මුණ ලගZට ගිහින් වහොද ලිප් කිස එකක් දිලා අම්මවේ කණ ළගට ලං
වුණා..
මම - හරි මට ගහන්න එපා.. එවහනම් වලෙකන්න වදන්න එකපාරක්.. ආපහු මම ඉල්ලන්වන් නෑ,. අද විතරයි..
එක පාරක්.. අවන් අම්වම්.. බෑ කි න්න එපා.. ගහන්න ඔ්වන් කි න්වන් නෑ.. ප්ලීස..
ව ොහාන් හැබැයි වලෙකන්න විතරයි සුදු..
මම - ඔ ාට වගොඩක් ආදවරයි අම්වම්.. කි ලා.. මම ආපහු පල්වලහාට ආවේ අද නම් අම්වම ඔ ා ඉෙරයි
කි ලා හිතාවගන.. ආපහු වහොදට තන් වදවක් නිපල් වදක වලෙකන ගමන් මම දකුණු අත පෑන්ටි උඩින්
ඇල්ලුො.. දැන්නම් බැරි ර් නෑ ෙවේ.. වහොදට උඩින් දාවර් උඩින් ඇල්ලුො.. පෑන්ටි ත් ලාෙට වතත් වෙලා
කි ලා වත්රුනාම මට වමෝල් ආමරුෙ තෙත් ෙැඩි වුණා..
බුරි ත් වලෙකාපු මම වෂේප් එවක් හුත්ත ගාෙට පහත් වුණා.. දැන්නම් නි ම ගාන.. පෑන්ටි උඩින්ම මම
අම්මවේ හුත්ත උඩින් මවේ දිවෙන් වලෙ කන්න ගත්තා.. කිසිම ෆන් එකක් නෑ.. දැන් මම පෑන්ටි ගලෙන්නයි
න්වන්.. මම වෂේප් එවක් පෑන්ටි ගැවලව්වේ හුත්ත දිහා බලාවගනමයි..
ොව්.. එවක් එක මයිල් ගහක් නැ.. සුදුම සුදුයි.. ෙැල් ෙල තිව නො ෙවේ හම් කෑලි එලි ට ඇවිත් මුකුත් නෑ,.
ඔක්වකොම ගානට තිව නො.. මම කිව්ො ෙවේ පිරුණ ඇගක් වන් අම්මට තිබ්වේ.. හුත්ත ඇතුල වරෝස
පාටයි.. මුකුත් වනොකි පු මම තෑන්ක්ස අම්වම් කි ලා කිව්ො.. මම ඇත්තටම වහොදටම වමෝල් වෙලා හිටිවේ..
කට ති ා ගත්තා කිම්වේ වලෙකන්න පටන් ගත්වත් බල්වලක් ෙවේ..
අම්මවේ හීන් වකදිරි මහා වකදිරි ක් වෙන්න පටන් ගත්වත් ඊට පසවසේ.. ෙැසස නිසා එA සේවේ අපි
වදන්නට විතරක් සීමා කරනො.. නමුත් මවේ වමෝල් අමාරුෙ තෙත් ෙැඩි වුණා විතරයි.. මම හුත්වතන් එන ජුස
ටික වබොන්න පටන් ගත්වත් හරි ට සති ක් ෙතුර දැකපු නැති මිනිවහක් ෙතුර ෙලක් දැක්කා ෙවේ.. අම්මත්
හුත්ත වහොවලොෙ වහොලෙ මට සප් එක වදනො.. ආහ.. ආහ.. තෙ උරන්න ෙසතුවේ.. මම වහොදට වලෙ කන
ගමන් මෑඇවට් ගාෙ වලොෙන්න පටන් ගත්තා.. අම්මා ඔලුෙ අල්ලගත්ත ගමන්මයි.. හුත්ත වකොවහොම හරි මම
විනාඩි 20 ක් විතර වලව්ො...
ආහ.. ව ෝාන්.. ආහ..
දැන්නම් අම්මා නි වමටම වෆෝම් වෙලා.. දැන් තමයි වෙලාෙ.. වම්කට ඔබා ගන්න.. මම අම්මවේ ඇග උඩට
ගිවේ ආපහු තන් වදක උරන්න.. අම්මා නම් වහොදටම වමොල් වෙලා.. තන් වදක උරන ගමන් මම වෂේප් එවක්
පයි ගානට හුත්ත වකළින් ති ාගත්තා.. ති ාවගන වටොපා වහොදට ගැව්ො හුත්ත කට මුල.. අම්මා ආහ.. ආහ..
විතරයි.. මම වටොපාෙ ඔබා ගත්තා වහමිට අම්මට උඩු තිව න සනීවප්.. වමක නිකන් තදයි නිකන් කැඩිච්ච
නැති වපට්ටි ක් ෙවේ.. ති ලා වටොපාෙ වහමින් පේදන ගමන්.. අම්මට වතොලක් දැම්මා.. අම්මා ඔවක් ෙවේ..
දැන්නම් අල්ලන්වනත් නෑ.. මම වටොපා විතරක් ඇතුවල් තිව ේදි අම්මවේ කනට කරලා කිව්ො..
මම - අම්වම් මට අම්මට හුකන්න ඔවන් මවේ ෙසතුවේ.. මට ඔ ාට හුකන්න ඔ්වන්.. මම ඇතුලට
දාන්නද?? හා කි න්න පණ.. හා කි න්න..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

කි න ගමන් කන සුප්පු කළා..
අම්මා වගන් වනෝ රිප්ලයි.. එපා කිව්වේ නෑවන්.. මම වහමීට ඇතුලට තද කරන්න ගත්තා..
අම්මත් ආහ... වහමින්.. ෙසතුවේ.. වහමින්.. දාන්න..
මට වම් ටික ඇහුණ ගමන් තෙත් වමෝල් අම්මා ඔවක්.. දැන් ඉතින් ඉතුරු ටික මට භාරයි.. මම පයිව න්
භාග ක් විතර ඇතුලට දාලා ගහන්න පටන් ගත්තා.. ටික ටික වේවේ ෙැඩි කළා.. අම්මත් ආහ.. ආහ. ව ොහාන්
හරි සනීපයි ෙසතුවේ.. තෙ ඇතුලට දාන්න මවේ රත්තරන් අහ..
මම දැන් ලයිසන්.. මුළු පයි ම එ ාවේ එක ඇතුලට ඔබන්න මට ඒ ටික ඇති වුණා..
ඊට පසවසේ ඉතින් වමෝල සටාට් කරපු මට අම්මවේ තන් වදක මාරු කර කර හයිව න්ම හුකන්න ගත්තා..
අම්මා - ඔව් ව ොහාන් තෙ හයිව න් තෙ හයිව න් ෙසතුවේ..
මමත් ඉතින් ගහන්න පුලුෙන් උපරිම වේගව න් ගහවගන ගහවගන ගි ා.. ඊට පසවසේ මම වපොසිෂන් මාරු
කරන්න ඔ්වන් වුණා..
අම්වම් නැගිටලා අනිත් පැත්ත හැවරන්න මට පිටිපසවසන් ඔබන්න ඔ්වන් ඔ ාවේ හුත්තට.. අම්මත් බැල්ලි
ෙවේ හැරුන්ා.. ඊට පසවසේ ඉතින් ආපහු එ ාවේ හුත්ත ඇතුලට පයි ඔබාගත්ත මම ආපහු වමෝල සටාට්
කළා.. එ ාවේ පසස ඇවිත් මවේ කකුල් වදවක් ෙදිේදි තිබ්බ ආතල් එක.. ොව්.. මට මාරම සනප ක් දැනුවන්..
මමත් වකොවහොම හරි විනාඩි 40 ක් ෙතර අම්මට හිකුො.. අම්මත් කිසි අවුලක් නෑ..
ටිකක් වෙලා ේදි මට බඩු එන්න පටන් ගත්තා.. ඉක්මණට අම්මවේ හුත්වතන් පයි එළි ට ගත්ත මම බඩු
ටික ඔක්වකොම ඇවදන් බිමට හැලුො.. අම්මා මට බඩු න දිහා බලන් හිටිවේ හරිම කෑදර බැල්මකින් කි ලයි
මට හිතුවන්.. පසවසේ මම ආපහු අම්මවේ පිටිපසවසන්ම හාන්සි වුණා..
අම්මත් අනිත් පැ්තත හැරිලා මවේ පපුවෙන් ඔලුෙ ති ාගත්තා.. එවහම්ම මට නින්ද ගි ා...

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4