You are on page 1of 10

Тематско-процесно планирање

02

03

04

05

Цели

I-1: Градење
самодоверба
I-1: Градење
самодоверба

I-1.1: Погоди кој
сум(стр.16)
I-1.2:И слични и
различни(стр.18)

Ученикот/ученичката:

Да знае за
концептот за себе
и за сопствената
единственост;

Да ги препознае
сличностите и
разликите помеѓу
поединците;
Ученикот/ученичката:

да научи да
остварува
позитивни релации
со своите
соученици;

I-2: Градење слика за
себе како член на
семејството и како
ученик

I-4: Справување со
загуба и жалење

I-4: Справување со
загуба и жалење

I-2.1: Моето училиште
е мое(стр.24)

I-4.2: Што со тагата?
(стр.40)

I-4.3: Со кого да
разговарам кога сум
тажен/тажна? (стр.42)

Ученикот/ученичката:

да знае да
манифестира жалење и
загуба;

да може да се обрати
на лица кои ги
чувствува за блиски

Материјали


Очекувани исходи

Реализација

Работилница

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастери

Ученикот/ученичката:
• ќе научи дека секој е различен;
• ќе ги развие своите потенцијали во
различни области;
• ќе прифати дека е важно да се
развива позитивното самопочитување
како и почитувањето на другите;

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастер
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастери

Ученикот/ученичката:
•ќе сфати дека е важна поддршката од
родителите, соучениците и
наставниците за градење на
позитивна слика за себе;

Ученикот/ученичката:
• ќе сфати дека е важна поддршката од
родителите, соучениците и
наставниците при справување со
загуба;
• прифаќа дека е покорисно тагата да
се изрази отколку да се задржува;

1|Стр.

СЕПТЕМВРИ

01

Содржина

ОКТОМВРИ

Бр. час

I ТЕМА: ЈАС – ЛИЧЕН РАЗВОЈ

Тематско-процесно планирање
06

07

08

I-5: Справување со
успех/неуспех

I-6: Искажување на
мислење

I-7: Менаџиурање со
слободното време

I-5.2: Целта на
Азра(стр.48)

I-6.3: Мислењето на
другиот(стр.55)

I-7.1: Што треба да се
прави во слободното
време?(стр.58)

Ученикот/ученичката:

да ги научи концептите
за надминување на
неуспех

Ученикот/ученичката:

да ги научи
формалните начини на
изразување на мислење

Ученикот/ученичката:

да научи кои начини
на користење на
слободното време се
продуктивни а кои се
непродуктивни
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастери

Ученикот/ученичката:
• ќе научи да го прифаќа неуспехот
како дел од секојдневната работа и
живот

Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастери

Ученикот/ученичката:
• ќе научи да го избере најсоодветниот
начин за искажување на сопственото
мислење

Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастери

Ученикот/ученичката:
• ќе научи да прави баланс помеѓу
слободното и работното време

2|Стр.

Тематско-процесно планирање

02

03

04

05

Цели

Материјали

Очекувани исходи

II-1: Формирање,
одржување и прекинување
врски
II-1: Формирање,
одржување и прекинување
врски

II-1.1: Линија н
апријателството(стр.64)
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастер

Ученикот/ученичката:

ќе научи да ги истакнува позитивните
страни на своите другари

ќе научи да се справува со
непријатните чувства кои се јавуваат
при прекин на пријателство;

II-2: Чување тајна

II-2.1: Да кажам или
не(стр.68)

Ученикот/ученичката:

Да знае за кои се
придобивките од
другарување;

Да согледа дека
придобивките од
другарството се
заеднички;
Ученикот/ученичката:

да научи што е
лоша а што добра
тајна;

да научи која тајна
може да биде
штетна
Ученикот/ученичката:

да научи што треба да
преземе кога ќе
направи грешка;

II-4: Прифаќање и
признавање грешки

II-5: Справување со
емоции

II-1.2:Збогум
пријателство(стр.65)

II-4.1: Грешка(стр.78)

II-5.2: Покажи ми
љубов (стр.83)

Ученикот/ученичката:

да научи како да
манифестира љубов
кон врсниците
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
фломастер
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
Фломастер
Прирачник за
ОЖВ
Работни листови
Фломастер

Реализација

Работилница

НОЕМВРИ

01

Содржина

Ученикот/ученичката:

ќе научи кои тајни треба да ги
сподели а исто така прифаќа дека
доколку некои работи останат тајна
може да му наштетат нему/неа или
на другите
Ученикот/ученичката:

ќе согледа дека треба да ја преземе
одговорноста за сопствените грешки;

ќе умее да извлече поука од
направената грешка;
Ученикот/ученичката:

ќе научи да се справува со различни
животни ситуации кои
предизвикуваат силни емоции;

ДЕКЕМВРИ

Бр. час

II ТЕМА: ЈАС И ТИ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

3|Стр.

Тематско-процесно планирање
06

07

08

II-6: Справување со
насилство

II-6: Справување со
насилство

II-6: Справување со
насилство

II-6.1: Реакции на
омаловажување(стр.86)

II-6.2: Ако не
реагирам...(стр.88)

II-6.3: Пасивно,
агресивно или
манипулативно(стр.90)

Ученикот/ученичката:

да научи што е тоа
насилничко однесување
и како да реагира на
истото;

Ученикот/ученичката:

да научи што е тоа
насилничко однесување
и како да реагира на
истото;

Ученикот/ученичката:

да научи што е тоа
насилничко однесување
и како да реагира на
истото;
Прирачник за
ОЖВ
Работни
листови
фломастери

Ученикот/ученичката:

ќе ги согледа негативните последици
од нереагирањето на насилство и ќе
научи како соодветно да реагира во
дадената ситуација

Прирачник за
ОЖВ
Работни
листови
фломастер

Ученикот/ученичката:

ќе ги согледа негативните последици
од нереагирањето на насилство и ќе
научи како соодветно да реагира во
дадената ситуација

Прирачник за
ОЖВ
Работни
листови
фломастер

Ученикот/ученичката:

ќе ги согледа негативните последици
од нереагирањето на насилство и ќе
научи како соодветно да реагира во
дадената ситуација

4|Стр.

Тематско-процесно планирање

01

02
03

III-2: Почитување на
другите
(недискриминација)
04

Цели

Материјали

Очекувани исходи

III-2.1: Нестереотипни
задачи
(стр.118)
III-2.2:Не ни требаат
баби(стр.120)
III-2.3:
Автомеханичарки
(стр.123)

Ученикот/ученичката:
• да научи дека постојат
разлики помеѓу луѓето
• да научи што се
стереотипи, предрасуди
и дискриминација
• да може да препознае
стереотипи, предрасуди
и дискриминација
• да научи како активно
да се спротистави на
стереотипите и
предрасудите
• да ја сфати
негативноста на
предрасудите и
стереотипите
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастер

Ученикот/ученичката:
• Ќе научи дека постојат разлики помеѓу
луѓето
• Ќе научи што се стереотипи,
предрасуди и дискриминација
• Ќе може да препознае стереотипи,
предрасуди и дискриминација
• Ќе научи како активно да се
спротистави на стереотипите и
предрасудите

Ќе ја сфати негативноста на
предрасудите и стереотипите

III-2.4: Кој ќе нацрта
поубаво(стр.126)

Реализација

Работилница

ЈАНУАРИ

Содржина

ФЕВРУАРИ

Бр. час

III ТЕМА: ЈАС И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОДНОСИ

5|Стр.

05

06

III-3: Меѓусебно
поддржување и соработка

III-3.2: Моите другари
(стр.132)

III-3.3: Како што е во
мене-така е кај тебе
(стр.134)

Ученикот/ ученичката:

да знае дека релациите
се менуваат

да знае дека постојат
ранливи групи

да ги прифати
соработката и
поддршката како дел
од релациите меѓу
луѓето

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастерихартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастериУченикот/ученичката:

ќе ги согледа релациите кои постојат
помеѓу луѓето;

ќе научи дека луѓето мора да
соработуваат меѓусебе доколку сакаат
да успеат во некоја тимска активност;

ќе научи да ги споделува
информациите со кои располага;

ќе умее позитивно да ги афирмира
другите;

ФЕВРУАРИ

Тематско-процесно планирање

6|Стр.

Тематско-процесно планирање
IV ТЕМА: ЈАС И ЗДРАВЈЕТО: ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ
Материјали

Очекувани исходи

01

IV-1.1: Мени
(стр.208)
02

IV-1.2:Исхрана за
здравје (стр.209)
IV-1.5: Зошто се
дебелееме?
(стр.215)

Ученикот/ученичката:
• да ги знае различните
видови исхрана
• Да научи како храната
може да се искористи
како лек и превенција
на одредени болести
• Да знае кои се
потребите на телото од
различните видови
хранливи материи
• Знае како правилно се
консумира храната
• Ги знае последиците од
неправилна исхрана и
неконтролирани диети

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастер

Ученикот/ученичката:
• Ќе научи да направи избор помеѓу
здрава и нездрава храна
• Ќе научи да подготвува балансирани
оброци
• Ќе може да препознае стереотипи,
предрасуди и дискриминација
• Ќе научи дека дел од болестите можат
да бидат спречени или излекувани со
соодветна исхрана

04

IV-1: Стекнување навики
за здрава исхрана

IV-1.6: Истражување
(стр.217)

МАРТ

Реализација

Цели

Бр. час

Работилница

03

Содржина

7|Стр.

05

06

07

08

IV-2.1: Козметички
средства (стр.222)
IV-2: Водење грижа за
личната хигиена

IV-5: Превенција од
злоупотреба на
психотропни супстанции

IV-2.2: Размена на
облека
(стр.224)

IV-5.1: Асоцијации
(стр.252)

IV-5.3: Зависности
(стр.257)

Ученикот/ученичката:
• да ја знае опасноста од
несоодветна употреба на
средства за одржување
лична хигиена
• Да научи како да се
грижи за својата лична
хигиена
• Да знае различни
видови козметички
средства

Ученикот/ученичката:
• да ја знае опасноста од
употреба на
психотропни супстанци
• Знае што се тоа
психотропни супстанци
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастери

Ученикот/ученичката:

ќе умее да направи соодветен избор
на козметички средства;

ќе научи правилно да ги употребува
козметичките средства;

ќе научи дека не треба да ја заменува
својата облека со други;

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастери

Ученикот/ученичката:

ќе умее да направи проценка на
ризиците по здравјето во случај на
употреба на некоја психотропна
супстанца;

ќе научи дека има лична одговорност
во донесување одлука за консумирање
психотропни супстанци;

ќе ја сфати потребата за активно
спротиставување на консумирањето
психотропни супстанци;
АПРИЛ

Тематско-процесно планирање

8|Стр.

Тематско-процесно планирање

01
V-2:Грижа за хигиената
во околината
02

Цели

Материјали

Очекувани исходи

V-2.1: Рециклираме
(стр.268)

Ученикот/ученичката:
• да научи кое е местото
на растенијата и
животните во циклусот
на живиот свет
• Да научи дека постојат
загрозени животни и
растенија
• Ги знае последиците од
исчезнување на
растенијата и животните
• Да научи дека е
потребно да се заштитат
растенијата и животните
како не би се прекинал
синџирот на исхрана
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастер

Ученикот/ученичката:
• Ќе научи кое е местото на животните и
растенијата на планетата земја
• Ќе научи на кој начин треба да се
дејствува со цел да се заштитат
растенијата и животните
• Прифаќа дека треба да се поддржи
работата на друштвата за заштита на
растенија и животни

V-3.1:Човекот што
садеше надеж (стр.276)
V-3.2: Мрежа на
животот
(стр.280)

03

04

Работилница

V-3: Градење позитивен
однос кон растенијата и
животните

V-3.3: Синџир на
исхрана(стр.287)

Реализација

Содржина

МАЈ

Бр. час

V ТЕМА: ЈАС И ОКОЛИНАТА: ОДНОС СО НАДВОРЕШНАТА ОКОЛИНА

9|Стр.

05

06

V-3.4: Загрозени
видови (стр.289)

V-4: Заштита на
планетата земја

V-4.3: Вилена, нова
планета
(стр.299)

ЈУНИ

Тематско-процесно планирање
хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастериУченикот/ ученичката:

да знае што се
обновливи а што
необновливи извори на
енергија

ги знае причините за
глобално затоплување
и последиците од
истото

знае што треба да се
направи за да се
намали глобалното
затоплување

хартија
Креда
Табла
Прирачник за
ОЖВ
• Работни листови
• фломастериУченикот/ученичката:
• ќе умее да поттикнува на користење
на алтернативни извори на енергија
• ќе ја сфати личната одговорност за
заштита на животната средина
• ќе ја сфати потребата од активно
вклучување во еколошка заштита

10 | С т р .