You are on page 1of 12

1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Unit 1 – Nombor Bulat 2. Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 3 – Nombor Pecahan 3.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5. Unit 9 .Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 .

Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. iaitu Menentukan kuantiti. 5. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0.. Reckon dan Menamakan. 11. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. lima. lapan dan sembilan. iaitu Sifat tertutup. tiga. dua. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. 6. Mengukur. yang dipanggil sistem perpuluhan. 1. yang dipanggil digit. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. Setiap digit mempunyai nilai muka. 2.8. 8. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. 4. 9. satu.5. Sifat asosiatif dan Sifat identiti.”. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. 9. empat. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “.6. 4. 2.7.. Model Melengkapkan. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. Mengenal pasti. 3. 7. 1. 3. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. tujuh. 10. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. Sifat komutatif. KRM3013: TUGASAN 2 .”. enam.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas.. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar.

Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. e) menyusun nombor mengikut tertib. c) membilang. KRM3013: TUGASAN 2 . Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. d) merekod dengan perkataan dan symbol. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. b) memadan satu dengan satu. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. f) memahami konsep nilai tempat. merancang penyelesaian. yang melibatkan 4 langkah utama. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. iaitu memahami masalah. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik.

Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. yang mana 0≤ |a|<|b|. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. yang mana |a|≥|b|>0. merancang penyelesaian. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. melaksanakan penyelesaian. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. sifat kesamaan dan sifat sifar. Untuk memahami pecahan. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. ¼. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. gambar rajah sesuai digunakan. sifat songsang. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. b≠0. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. atau sebaliknya. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. sifat taburan. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. Bagaimanapun. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. melaksanakan penyelesaian .

Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. KRM3013: TUGASAN 2 . Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. kira tolak. kira bahagi dan kira darab. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Misalnya. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Selain itu. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Pengertian sebenar dalam konteks matematik.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah.

Sebenrnya. 100. Walaubagaimanapun. kira darab dan kira bahagi. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. . merancang penyelesaian. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. 100. Dalam hal penyelesaian masalah ini. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. 1000 dan seterusnya. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. b ≠ 0. Secara umumnya. 1000 dan sebagainya. Melaksanakan operasi kira darab. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. di mana a dan b ialah integer. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. ii) mendarab 2 nombor bulat. iaitu seperti 10. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. kira tolak. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½.

pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Selain daripada yang disebut di atas. KRM3013: TUGASAN 2 . Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Secara umum.

Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. simbol. . Konsep wang seperti rupa bentuk wang. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Selain itu. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Di Malaysia. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. operasi tolak. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. khususnya wang. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. operasi darab danoperasi bahagi. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. . Dari segi sejarah. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah.

Selain itu. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Konsep wang penting diperlajari pelajar. Dengan cara ini. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Selain itu. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. KRM3013: TUGASAN 2 .

Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Umumnya. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. untung dan rugi. oleh itu. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. dan seterusnya mendarab dengan 100%. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. KRM3013: TUGASAN 2 .

masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. perpuluhan dan pecahan.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. KRM3013: TUGASAN 2 . kemahiran dalam peratus. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. iaitu nombor bulat. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. pecahan dan perpuluhan. Selain itu. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. nilai wang dan diskaun. Selain itu. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. konsep nombor perpuluhan. pecahan dan perpuluhan.