1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5. Unit 1 – Nombor Bulat 2.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 9 .

iaitu Menentukan kuantiti. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor.8. Mengukur. 6. 5. yang dipanggil digit. dua. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas.. 3. Model Melengkapkan.. 2. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. tiga. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Setiap digit mempunyai nilai muka. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. lapan dan sembilan. iaitu Sifat tertutup. tujuh. Reckon dan Menamakan. 7. 9. yang dipanggil sistem perpuluhan. 10. empat. 2. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli.”. enam. Mengenal pasti. 8. Sifat komutatif. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0.. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. 1. 11.”. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. 1. 4.5. satu. 4. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. lima.7. 3. 9. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. KRM3013: TUGASAN 2 . Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar.6.

bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. KRM3013: TUGASAN 2 . Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. merancang penyelesaian. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. iaitu memahami masalah.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. c) membilang. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. f) memahami konsep nilai tempat. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. e) menyusun nombor mengikut tertib. b) memadan satu dengan satu. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. d) merekod dengan perkataan dan symbol. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. yang melibatkan 4 langkah utama. sebagaimana dijelaskan oleh Polya.

Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. melaksanakan penyelesaian. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. sifat kesamaan dan sifat sifar. gambar rajah sesuai digunakan. ¼. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. merancang penyelesaian. melaksanakan penyelesaian . Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. sifat taburan. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. atau sebaliknya. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. yang mana 0≤ |a|<|b|. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Bagaimanapun. b≠0. yang mana |a|≥|b|>0. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. sifat songsang. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. Untuk memahami pecahan.

Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. KRM3013: TUGASAN 2 . Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Selain itu. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. kira tolak. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Misalnya. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. kira bahagi dan kira darab. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas.

iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. . di mana a dan b ialah integer. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. Secara umumnya. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. merancang penyelesaian. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. Sebenrnya. 100. iaitu seperti 10. Melaksanakan operasi kira darab. ii) mendarab 2 nombor bulat. b ≠ 0. 1000 dan sebagainya. Dalam hal penyelesaian masalah ini. kira darab dan kira bahagi. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. kira tolak. Walaubagaimanapun. 1000 dan seterusnya. 100. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah.

8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Secara umum. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. KRM3013: TUGASAN 2 . pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Selain daripada yang disebut di atas.

Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. simbol. . Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. operasi tolak. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Di Malaysia. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. khususnya wang.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. Selain itu. . Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Dari segi sejarah. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. operasi darab danoperasi bahagi. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen.

murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Dengan cara ini. Selain itu. Selain itu. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. KRM3013: TUGASAN 2 . Konsep wang penting diperlajari pelajar.

Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. dan seterusnya mendarab dengan 100%. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. KRM3013: TUGASAN 2 . c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. untung dan rugi. oleh itu. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Umumnya.

nilai wang dan diskaun. pecahan dan perpuluhan. KRM3013: TUGASAN 2 . kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. Oleh itu. konsep nombor perpuluhan. pecahan dan perpuluhan. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. kemahiran dalam peratus. Selain itu. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. Selain itu. perpuluhan dan pecahan.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. iaitu nombor bulat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful