/**********V9R1»ùÕ¾»—¾³¸æ¾‾

**********/
2246
,
//
¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾
2248
,
//
—ÀÀ×Ïä¸æ¾‾
2338
,
//
»ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾
2340
,
//
»ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾
2342
,
//
»ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾
2344
,
//
»ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾
2346
,
//
»ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾
2348
,
//
»ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾
2350
,
//
»ú¹ñÃŴŸæ¾‾
2352
,
//
Ë®½þ¸æ¾‾
2368
,
//
»ð¾‾
2370
,
//
ÑÌÎí¸æ¾‾
2372
,
//
—ÀµÁ¸æ¾‾
2374
,
//
½þË®¸æ¾‾
2376
,
//
ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾
2378
,
//
ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾
2380
,
//
ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾
2382
,
//
ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾
2386
,
//
À©Õ¹I/OµÚ16—¸æ¾‾
2388
,
//
À©Õ¹I/OµÚ17—¸æ¾‾
2390
,
//
À©Õ¹I/OµÚ18—¸æ¾‾
2392
,
//
À©Õ¹I/OµÚ19—¸æ¾‾
2394
,
//
À©Õ¹I/OµÚ20—¸æ¾‾
2396
,
//
À©Õ¹I/OµÚ21—¸æ¾‾
2398
,
//
À©Õ¹I/OµÚ22—¸æ¾‾
2400
,
//
À©Õ¹I/OµÚ23—¸æ¾‾
2402
,
//
À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾
2404
,
//
À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾
2406
,
//
À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾
2408
,
//
À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾
2410
,
//
À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾
2412
,
//
À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾
2414
,
//
À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾
2416
,
//
À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾
2418
,
//
À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾
2420
,
//
À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾
2422
,
//
À©Õ¹I/OµÚ11—¸æ¾‾
2424
,
//
À©Õ¹I/OµÚ12—¸æ¾‾
2426
,
//
À©Õ¹I/OµÚ13—¸æ¾‾
2428
,
//
À©Õ¹I/OµÚ14—¸æ¾‾
2430
,
//
À©Õ¹I/OµÚ15—¸æ¾‾
2458
,
//
À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾
2460
,
//
À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾
2462
,
//
À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾
2464
,
//
À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾
2466
,
//
À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾
2468
,
//
À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾
2470
,
//
À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾
2472
,
//
À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾
2474
,
//
À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾
2492
,
//
ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾
2496
,
//
ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾
2814
,
//
ζÈA¼¶¸æ¾‾
2816
,
//
ζÈB¼¶¸æ¾‾
3422
,
//
ζÈA¼¶¸æ¾‾
3424
,
//
ζÈB¼¶¸æ¾‾
3714
,
//
—ÀÀ×Ïä¸æ¾‾
3826
,
//
»ð¾‾
3828
,
//
ÑÌÎí¸æ¾‾

3830
3832
3834
3836
3838
3840
3844
3846
3848
3850
3852
3854
3856
3858
3860
3862
3864
3866
3868
3870
3872
3874
3876
3878
3880
3882
3884
3886
3888
3940
3942
3944
3946
3954
3956
3958
3964
3970
3972
4708
4746
4748
4782
4784
4786
4788
4790
4792
4840
4846
4848
4850
4852
4854
4856
4862
4864
4866
4868
4870

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

—ÀµÁ¸æ¾‾
½þË®¸æ¾‾
ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾
ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾
ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾
ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾
EACÀ©Õ¹89¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8A¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8B¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8C¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8D¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8E¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹8F¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹90¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾
À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹9B¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹9C¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹9D¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹9E¸æ¾‾
EACÀ©Õ¹9F¸æ¾‾
»—¾³Î¶ȹý¸ß
»—¾³Î¶ȹýµÍ
APMUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾
APMUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾
ÃŽû¸æ¾‾
APMUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾
APMUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾
Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾
ÄÚэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾
Íâэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾
ʱÖӲο¼Ô´Òì³£
¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾
—ÀÀ×Ïä¸æ¾‾
BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
¹ýνµ¶î¸æ¾‾
BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾

4872
4874
4876
4878
4880
4882
4884
4886
4888
4890
4892
4894
4896
4898
4900
4902
4904
4906
4908
4910
4912
4914
4916
4918
4920
4942
4944
4946
4948
4950
4952
4954
4956
4958
4960
4962
4964
4966
4968
4970
4972
4974
4976
4978
4980
4982
4984
4986
4988
4990
4992
4994
4996
4998
5000
5002
5004
5006
5638
5640

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3012AE µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
ÃŴŸæ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
BTS3006C/BTS3002E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾
»—¾³Êª¶È¹ý¸ß¸æ¾‾
»—¾³Êª¶È¹ýµÍ¸æ¾‾

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Ë®½þ¸æ¾‾ Ñ̸иæ¾‾ »ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾ »ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾ »ú¹ñÃŴŸæ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ ÃŽû¸æ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E BTS3006C/BTS3002E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . .5642 5644 5862 5864 5866 5868 5870 5872 5874 5876 6006 6008 6020 6030 6032 6034 6038 6040 6042 6044 6148 6150 6152 6154 6156 6158 6160 6162 6164 6212 6214 6216 6218 6220 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 6242 6244 6246 6248 6250 6252 6254 6256 6258 6260 6262 6264 6266 6268 6270 6272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3006C/BTS3002E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/BTS3002E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ µ¥°åͨПæ¾‾ BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ý¸ß¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ . . . .6274 6276 6278 6280 6282 6284 6286 6288 6290 6404 6406 6408 6410 6412 6414 6416 6418 6420 6422 6424 6426 6428 6430 6432 6434 6436 6438 6440 6442 6444 6446 6448 6450 6452 6454 6456 6458 6460 6462 6464 6466 6468 6470 6472 6474 6476 6478 6480 6482 6484 6486 6488 6490 6492 6494 6496 6498 6500 6502 6504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6506 6508 6510 8576 8580 9732 9734 9736 9738 9740 9742 10762 2112 2130 2132 2142 2144 2150 2154 2158 2160 2162 2164 2172 2174 2178 2184 2186 2194 2200 2202 2212 2230 2236 2238 2240 2242 2250 2252 2254 2256 2258 2262 2266 2268 2304 2306 2308 2310 2312 2314 2316 2318 2320 2322 2328 2336 2356 2438 2440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ´«¸ÐÆ÷²ÎÊý´æ´¢µ¥Ôª¸æ¾‾ ºìÍâ¸æ¾‾ ÃŴŸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ —ç»úºÐͨПæ¾‾ ´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ —çÉȹÊÕϸæ¾‾ ζÈÒì³£¸æ¾‾ —ç»úºÐÓ²¼þ¹ÊÕϸæ¾‾ ÔÚλ¼ì²âµç—¹ÊÕϸæ¾‾ —çÉȸæ¾‾ TRXÀ©Õ¹00¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹09¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹0A¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾0F TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾10 TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾13 TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾15 TRXÀ©Õ¹17¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹18¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹19¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹21¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹24¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹25¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹29¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ À©Õ¹TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾3F TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 TMUÀ©Õ¹45¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹46¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹47¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹48¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹49¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4B¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4D¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹70¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A3¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A4¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .2442 2444 2446 2478 2482 2484 2486 2488 2490 2494 2498 2500 2506 2508 2510 2512 2514 2518 2520 2522 2524 2526 2530 2532 2534 2536 2566 2592 2594 2596 2598 2600 2602 2604 2606 2608 2610 2612 2614 2616 2618 2620 2622 3050 3060 3062 3064 3070 3074 3076 3078 3080 3082 3084 3086 3088 3090 3092 3094 3096 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // PSUÀ©Õ¹A5¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A6¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A7¸æ¾‾ TESÀ©Õ¹B7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹B9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BA¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BD¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷À©Õ¹¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C5¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C6¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C8¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ PBUÀ©Õ¹E3¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F0¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F1¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F2¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F3¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F4¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F5¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F6¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F7¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F8¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F9¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FA¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FB¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FC¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FD¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FE¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FF¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹00¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹05¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹06¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹07¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0A¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0C¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0D¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0E¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0F¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹10¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹11¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹12¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹13¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹14¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹15¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹16¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹17¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // MFUÀ©Õ¹18¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹19¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1B¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1C¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹21¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹24¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹25¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹28¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹29¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹2F¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹35¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3C¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3E¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3F¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹40¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹41¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹C3¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CA¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹06¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹08¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹09¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹0A¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹0F¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹10¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹11¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹13¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹15¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹17¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹18¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹19¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1B¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1C¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹21¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹22¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹24¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹25¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹28¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹29¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹35¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹36¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹3C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 IOMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3098 3100 3102 3104 3106 3110 3116 3122 3124 3130 3132 3140 3144 3150 3156 3168 3170 3174 3176 3178 3180 3440 3452 3454 3456 3458 3460 3462 3464 3582 3586 3588 3590 3600 3602 3604 3608 3612 3616 3618 3620 3622 3624 3626 3630 3632 3636 3638 3642 3644 3650 3652 3658 3670 3676 3678 3688 3690 3698 3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // IOMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹50¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹51¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹52¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹53¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹54¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹55¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹56¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹57¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹58¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹59¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5A¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5D¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5E¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5F¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6A¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6D¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6E¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6F¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹76¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹77¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹78¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹79¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7B¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7C¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7D¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7F¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹B1¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D0¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D5¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D6¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D7¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DD¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DE¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DF¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹00¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾0F TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾13 TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾15 .3726 3730 3732 3734 3736 3738 3740 3742 3744 3746 3748 3750 3752 3754 3756 3758 3760 3762 3764 3766 3768 3770 3772 3774 3776 3778 3780 3782 3784 3786 3788 3790 3792 3806 3808 3810 3812 3814 3816 3818 3820 3824 3924 3982 3984 3986 3988 3990 3992 3994 3996 3998 4000 4012 4014 4016 4100 4130 4138 4142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // TRXÀ©Õ¹17¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹18¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹19¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹21¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹24¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹25¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹29¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ À©Õ¹TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾3F TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 TMUÀ©Õ¹45¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹46¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹47¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹48¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹49¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4D¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F0¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F1¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F2¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F3¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F4¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F5¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F6¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F7¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F8¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F9¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FA¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FB¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FC¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FD¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FE¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹70¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A3¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A4¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A5¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A6¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A7¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹76¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹77¸æ¾‾ . . .4146 4148 4150 4152 4160 4162 4166 4172 4174 4182 4188 4190 4712 4730 4736 4738 4740 4742 4750 4752 4754 4756 4758 4766 4768 5092 5094 5096 5098 5100 5102 5104 5106 5108 5110 5112 5114 5116 5118 5120 5828 5830 5832 5834 5836 5838 5840 5842 5844 5846 5852 5860 5880 6986 6988 6990 6992 6994 7408 7410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

// ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾0¸æ¾‾ 1620 . // ÃŽû¸æ¾‾ 1606 . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾4¸æ¾‾ 1628 . . . . // ζÈA¼¶¸æ¾‾ 1206 . . . // ¿Õµ÷¸æ¾‾ 1618 . . . // µçÔ´¹ýѹ 1648 . . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾5¸æ¾‾ 1630 . . . . . . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾2¸æ¾‾ 1624 . . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾8¸æ¾‾ 1636 . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // IASUÀ©Õ¹78¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹79¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7B¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7C¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7D¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7F¸æ¾‾ TESÀ©Õ¹B7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹B9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BA¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BD¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷À©Õ¹¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C5¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C6¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C8¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ PBUÀ©Õ¹E3¸æ¾‾ /**********V9R3»ùÕ¾»—¾³¸æ¾‾**********/ 1204 . . . // µÍθæ¾‾ 1612 . // ½þË® 1608 . . // µçÔ´Ä£¿é2¹ÊÕÏ 1650 . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾6¸æ¾‾ 1632 . // ʪ¶È¹ý¸ß¸æ¾‾ 1614 . // ¸ßθæ¾‾ 1610 . // ʪ¶È¹ýµÍ¸æ¾‾ 1616 . . // »ðÔÖ¸æ¾‾ 1602 . . // µçÔ´Ä£¿é3¹ÊÕÏ . // ζÈB¼¶¸æ¾‾ 1600 . . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾1¸æ¾‾ 1622 . . . . // ÑÌÎí¸æ¾‾ 1604 . . . // Êеçµôµç 1640 . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾3¸æ¾‾ 1626 . . . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾7¸æ¾‾ 1634 . // µçԴǗѹ 1646 . // ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾9¸æ¾‾ 1638 . . . // ÊеçÒì³£ 1644 .7412 7414 7416 7418 7420 7422 7426 8050 8566 8568 8570 8572 8574 8578 8582 8584 8590 8592 8594 8596 8598 8602 8604 8606 8608 8610 8614 8616 8618 8620 9674 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // µçÔ´Ä£¿é4¹ÊÕÏ Ðîµç³Ø1ÈÛË¿¶Ï Ðîµç³Ø2ÈÛË¿¶Ï »ùÕ¾»—¾³×´Ì¬¼à¿ØÒÇͨѶ¹ÊÕÏ µçÔ´¼à¿Ø°åͨѶ¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é1¹ÊÕÏ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ2¸æ¾‾ ÊеçÍ£µç µçÔ´Ä£¿é¸æ¾‾ µç³ØǗѹ¸æ¾‾ Ö±Á÷Ǘѹ ¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾ »ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾ »ú¹ñÃŴŸæ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾ À©Õ¹I/OµÚ16—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ17—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ18—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ19—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ20—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ21—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ22—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ23—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ11—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ12—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ13—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ14—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ15—¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . .1652 1654 1656 1658 1660 1662 1664 1666 1668 1670 1672 1674 1676 1678 1680 1684 1686 1688 1692 2246 2248 2338 2340 2342 2344 2346 2348 2350 2352 2368 2370 2372 2374 2376 2378 2380 2382 2386 2388 2390 2392 2394 2396 2398 2400 2402 2404 2406 2408 2410 2412 2414 2416 2418 2420 2422 2424 2426 2428 2430 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ ζÈA¼¶¸æ¾‾ ζÈB¼¶¸æ¾‾ ζÈA¼¶¸æ¾‾ ζÈB¼¶¸æ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾ EACÀ©Õ¹89¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8A¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8B¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8C¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8D¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8E¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8F¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹90¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9B¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9C¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9D¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9E¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9F¸æ¾‾ »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ APMUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ ÃŽû¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ ÄÚэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ Íâэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ ʱÖӲο¼Ô´Òì³£ ¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ .2458 2460 2462 2464 2466 2468 2470 2472 2474 2492 2496 2814 2816 3422 3424 3714 3826 3828 3830 3832 3834 3836 3838 3840 3844 3846 3848 3850 3852 3854 3856 3858 3860 3862 3864 3866 3868 3870 3872 3874 3876 3878 3880 3882 3884 3886 3888 3940 3942 3944 3946 3954 3956 3958 3964 3970 3972 4708 4746 4748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ ¹ýνµ¶î¸æ¾‾ BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ ÃŴŸæ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4782 4784 4786 4788 4790 4792 4840 4846 4848 4850 4852 4854 4856 4862 4864 4866 4868 4870 4872 4874 4876 4878 4880 4882 4884 4886 4888 4890 4892 4894 4896 4898 4900 4902 4904 4906 4908 4910 4912 4914 4916 4918 4920 4942 4944 4946 4948 4950 4952 4954 4956 4958 4960 4962 4964 4966 4968 4970 4972 4974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4976 4978 4980 4982 4984 4986 4988 4990 4992 4994 4996 4998 5000 5002 5004 5006 5638 5640 5642 5644 5862 5864 5866 5868 5870 5872 5874 5876 6006 6008 6020 6030 6032 6034 6038 6040 6042 6044 6060 6148 6150 6152 6154 6156 6158 6160 6162 6164 6212 6214 6216 6218 6220 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3006C/02E µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ »—¾³Êª¶È¹ý¸ß¸æ¾‾ »—¾³Êª¶È¹ýµÍ¸æ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ Ñ̸иæ¾‾ »ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾ »ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾ »ú¹ñÃŴŸæ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ ÃŽû¸æ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ ÓÍ»ú¹ÊÕϸæ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3006C/02E µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ µ¥°åͨПæ¾‾ BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . . . . . . . . .6236 6238 6240 6242 6244 6246 6248 6250 6252 6254 6256 6258 6260 6262 6264 6266 6268 6270 6272 6274 6276 6278 6280 6282 6284 6286 6288 6290 6404 6406 6408 6410 6412 6414 6416 6418 6420 6422 6424 6426 6428 6430 6432 6434 6436 6438 6440 6442 6444 6446 6448 6450 6452 6454 6456 6458 6460 6462 6464 6466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6468 6470 6472 6474 6476 6478 6480 6482 6484 6486 6488 6490 6492 6494 6496 6498 6500 6502 6504 6506 6508 6510 8576 8580 9732 9734 9736 9738 9740 9742 10762 1618 1620 1622 1624 1626 1628 1630 1632 1634 1636 1638 1640 1642 1644 1646 1648 1650 1652 1654 1656 1658 1660 1662 1664 1666 1668 1670 1672 1674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ý¸ß¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ ´«¸ÐÆ÷²ÎÊý´æ´¢µ¥Ôª¸æ¾‾ ºìÍâ¸æ¾‾ ÃŴŸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ —ç»úºÐͨПæ¾‾ ´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ —çÉȹÊÕϸæ¾‾ ζÈÒì³£¸æ¾‾ —ç»úºÐÓ²¼þ¹ÊÕϸæ¾‾ ÔÚλ¼ì²âµç—¹ÊÕϸæ¾‾ —çÉȸæ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾0¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾1¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾2¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾3¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾4¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾5¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾6¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾7¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾8¸æ¾‾ ¼à¿ØÒÇÀ©Õ¹¸æ¾‾9¸æ¾‾ Êеçµôµç ÊеçÒì³£ ÉäƵµçÔ´¹ÊÕÏ µçԴǗѹ µçÔ´¹ýѹ µçÔ´Ä£¿é2¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é3¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é4¹ÊÕÏ Ðîµç³Ø1ÈÛË¿¶Ï Ðîµç³Ø2ÈÛË¿¶Ï »ùÕ¾»—¾³×´Ì¬¼à¿ØÒÇͨѶ¹ÊÕÏ µçÔ´¼à¿Ø°åͨѶ¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é1¹ÊÕÏ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—çÉÈ2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—çÉÈ2¸æ¾‾ . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1676 1678 1680 1682 1684 1686 1688 1692 1696 1698 1700 1702 1704 1706 1728 1730 1732 1734 1736 1738 1760 1762 1788 1790 1792 1794 1796 1808 1810 1812 1824 1826 1828 1830 1832 1834 1856 1858 1860 1862 1864 1866 1888 1890 1916 1918 1920 1922 1924 1936 1938 1940 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1984 1986 . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—çÉÈ2¸æ¾‾ ÈȽ»»»»ú¹ÊÕÏ ÊеçÍ£µç µçÔ´Ä£¿é¸æ¾‾ µç³ØǗѹ¸æ¾‾ Ö±Á÷Ǘѹ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å2¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å3¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å4¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜËþ—Å5¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷2¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷3¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷4¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷5¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷µçÔ´0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼Ü—Ö—Æ÷µçÔ´1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜPWC0¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜPWC1¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷0Ò»¼¶¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷1Ò»¼¶¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷2Ò»¼¶¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷0¶þ¼¶¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷1¶þ¼¶¸æ¾‾ Ö÷»ú¼ÜºÏ—Æ÷2¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å3¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å4¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1Ëþ—Å5¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷3¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷4¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷5¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷µçÔ´0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1—Ö—Æ÷µçÔ´1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1PWC0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1PWC1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷0Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷1Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷2Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷0¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷1¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü1ºÏ—Æ÷2¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å3¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å4¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2Ëþ—Å5¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷1¸æ¾‾ . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷2¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷3¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷4¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷5¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷µçÔ´0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2—Ö—Æ÷µçÔ´1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2PWC0¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2PWC1¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷0Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷1Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷2Ò»¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷0¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷1¶þ¼¶¸æ¾‾ ¸±»ú¼Ü2ºÏ—Æ÷2¶þ¼¶¸æ¾‾ CDUµ¥°åͨѶ¹ÊÕÏ ×¤²¨±ÈÒ»¼¶¸æ¾‾ פ²¨±È¶þ¼¶¸æ¾‾ Ö÷ÊÕËþ—Ÿæ¾‾ —Ö¼‾Ëþ—Ÿæ¾‾ Ö÷ÊÕµÍÔëÉù—Å´óÆ÷¸æ¾‾ —Ö¼‾µÍÔëÉù—Å´óÆ÷¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹00¸æ¾‾ LAPD¸æ¾‾ TRXÅäÖøæ¾‾ TRX´¦ÀíÆ÷ÔËÐиæ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—ÑÏÖظæ¾‾ TRX½µ¹¦Âʸæ¾‾ TRX¹Ø¹¦—Ÿæ¾‾ TRXÄÚ²¿Ê՗¢Í¨µÀ¸æ¾‾ TRXµçѹÒì³£¸æ¾‾ ËÄÊ՗ּ‾½ÓÊÕ¸æ¾‾ DBUSʱÖÓ¸æ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—Ìáʾ¸æ¾‾ ²âÊÔËøÏ໗¸æ¾‾ TRXµ¥°åID´íÎó¸æ¾‾ ËøÏ໗¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾0F ËÄÊ՗ּ‾ͨµÀ¹ÊÕϸæ¾‾ TRXά»¤¸æ¾‾ TRXÓ²¼þ¸æ¾‾ —¢—Ö¼‾ͨµÀ¸æ¾‾ ¹¦—Åζȸæ¾‾ DSPÏÂÔØʧ°Ü¸æ¾‾ TRXפ²¨¸æ¾‾ —¢—Ö¼‾ͨµÀÑÏÖظæ¾‾ TRXÀ©Õ¹19¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ TRXÖ÷ʱÖÓ¸æ¾‾ TRX¸±Ê±ÖÓ¸æ¾‾ DBUS¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ TRXÓ²¼þÂß¼²»Ö§³Ö16KÐÅÁî TRXÀ©Õ¹21¸æ¾‾ TRXƵ¶ÎÓëƵµã²»Æ¥Åä¸æ¾‾ Ö¡»òʱ϶ºÅ¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹24¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹25¸æ¾‾ Ö÷½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ . . . . .1988 1990 1992 1994 2016 2018 2044 2046 2048 2050 2052 2064 2066 2068 2072 2074 2076 2078 2080 2082 2084 2112 2114 2116 2118 2120 2122 2124 2126 2128 2130 2132 2134 2136 2138 2140 2142 2144 2146 2148 2150 2152 2154 2156 2158 2162 2164 2166 2168 2170 2172 2174 2176 2178 2180 2182 2184 2186 2188 2190 .

. . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ÔØƵÀàÐͲ»Ö§³Ö¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹29¸æ¾‾ TRXʱÖÓÑÏÖظæ¾‾ ËøÏ໗ÑÏÖظæ¾‾ TRXÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ TRXͨѶ¸æ¾‾ TRXµ¥°åÀàÐÍÅäÖôí¸æ¾‾ ʱÖӲο¼Ô´Òì³£ E1Ô¶¶Ë×Ô»—²âÊÔ¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ E1±¾µØ¸æ¾‾ E1Ô¶¶Ë¸æ¾‾ AIS¸æ¾‾ TMUÓÊÏä¹ÊÕÏ TMUͨѶ¸æ¾‾ TMUÈí¼þ¸æ¾‾ »ùվά»¤¸æ¾‾ TMU FLASH¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ Ö÷TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ À©Õ¹TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾3F TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 °æ±¾»ØÍ˸æ¾‾ ¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹45¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹46¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹47¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹48¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹49¸æ¾‾ 13MʱÖÓУ׼ά»¤¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4B¸æ¾‾ Èí¼þδ¼¤»î¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4D¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ Õ¾µã¸´Î»¸æ¾‾ CDUפ²¨¶þ¼¶¸æ¾‾ CDUפ²¨Ò»¼¶¸æ¾‾ CDUÖ÷½ÓÊÕµÍÔë—Ÿæ¾‾ CDU—Ö¼‾½ÓÊÕµÍÔë—Ÿæ¾‾ CDUͨѶ¸æ¾‾ Ö÷½ÓÊÕËþ—Ÿæ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕËþ—Ÿæ¾‾ CDUפ²¨ÑÏÖظæ¾‾ ¿ÕÇ»µ÷гʧ°Ü¸æ¾‾ ¿ÕǻƵµãÏà½ü¸æ¾‾ EDU֧—פ²¨¸æ¾‾ EDU֧—ÑÏÖØפ²¨¸æ¾‾ EDU֧—µÍÔëÉù—Å´óÆ÷¸æ¾‾ EDU֧—Ëþ—Ÿæ¾‾ ºÏ—Ö—Æ÷µ¥°åÀàÐÍÅäÖôí¸æ¾‾ ºÏ—Ö—Æ÷Ƶ¶ÎÓëƵµã²»Æ¥Åä¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2192 2194 2196 2198 2200 2202 2204 2206 2208 2210 2212 2214 2216 2218 2220 2222 2224 2226 2228 2230 2232 2234 2236 2238 2240 2242 2244 2246 2248 2250 2252 2254 2256 2258 2260 2262 2264 2266 2268 2270 2272 2274 2276 2278 2280 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2294 2296 2298 2300 2302 2304 2306 2308 2310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2312 2314 2316 2318 2320 2322 2324 2326 2328 2330 2332 2334 2336 2338 2340 2342 2344 2346 2348 2350 2352 2354 2356 2358 2360 2362 2364 2366 2368 2370 2372 2374 2376 2378 2380 2382 2384 2386 2388 2390 2392 2394 2396 2398 2400 2402 2404 2406 2408 2410 2412 2414 2416 2418 2420 2422 2424 2426 2428 2430 . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // PMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ µç³Ø×éϵç¸æ¾‾ Ðîµç³Ø×éÈÛË¿¶Ï PMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ Ö±Á÷Ǘѹ Ö±Á÷¹ýѹ PMUͨѶ¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹70¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾ »ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾ »ú¹ñÃŴŸæ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ —çÉȸæ¾‾ PMUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ ½»Á÷¹ýѹ ½»Á÷Ǘѹ ÊеçÎÞ EMU¹ÊÕÏ SPD¹ÊÕÏ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾ EACͨѶ¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ16—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ17—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ18—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ19—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ20—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ21—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ22—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ23—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ11—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ12—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ13—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ14—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ15—¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2432 2434 2436 2438 2440 2442 2444 2446 2448 2450 2452 2454 2456 2458 2460 2462 2464 2466 2468 2470 2472 2474 2476 2478 2480 2482 2484 2486 2488 2490 2492 2494 2496 2498 2500 2502 2504 2506 2508 2510 2512 2514 2516 2518 2520 2522 2524 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // PSUͨѶ¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é±£»¤ PSUÀ©Õ¹A3¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A4¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A5¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A6¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A7¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿é½ÓÊչ◹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿é—¢Ë͹â—¹ÊÕÏ °åÍâE1¸æ¾‾ °åÄÚE1¸æ¾‾ TEUͨѶ¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾ TESͨѶ¸æ¾‾ TESÀ©Õ¹B7¸æ¾‾ ¿Õµ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹B9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BA¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BD¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷À©Õ¹¹ÊÕϸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ͨѶ¸æ¾‾ ÎÈѹÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C5¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C6¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C8¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ ´«ÊäµçÔ´¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ ½»Á÷±ÜÀ×Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ ¿Õµ÷±£»¤¸æ¾‾ TRXºÍCDUµ¥°åÉϵçʧ°Ü¹ÊÕϸæ¾‾ TRX/CDUϵç¸æ¾‾ TCUµ¥°åAC/DCµçÔ´Ä£¿é¹ÊÕϸæ¾‾ TCUµ¥°åDC/DCµçÔ´Ä£¿é¹ÊÕϸæ¾‾ TCUµ¥°åζȴ«¸ÐÆ÷״̬¸æ¾‾ TCU¼ÌµçÆ÷»òÅäµç½Ó´¥Æ÷¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // PBU¹ýפ²¨¸æ¾‾ PBU¹ýζȸæ¾‾ PBUǗ¹¦Âʸæ¾‾ PBUÀ©Õ¹E3¸æ¾‾ PBU FLASH¸æ¾‾ EPLD¼ÓÔØ´ÎÊý¸æ¾‾ EPLDÉý¼¶Ê§°Ü¸æ¾‾ PBUÖ÷ʱÖÓ¸æ¾‾ PBU¸±Ê±ÖÓ¸æ¾‾ PBUʱÖÓÑÏÖظæ¾‾ PBUƵ¶ÎÓëƵµã²»Æ¥Åä¸æ¾‾ PBUͨѶ¸æ¾‾ PBUµ¥°åÀàÐÍÅäÖôí¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F0¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F1¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F2¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F3¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F4¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F5¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F6¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F7¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F8¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F9¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FA¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FB¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FC¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FD¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FE¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FF¸æ¾‾ MMUµ¥°å¹ÊÕÏ MMU×Ô¼ìRAM¹ÊÕÏ MMU×Ô¼ìROM¹ÊÕÏ E1Ä£¿éÊäÈë¹ÊÕÏ ¸ßËÙÁ´Â—¿ÚÈ«¹ÊÕÏ HDCL¿Ú_0¹ÊÕÏ HDCL¿Ú_1¹ÊÕÏ HDCL¿Ú_2¹ÊÕÏ µÍËÙÁ´Â—¿ÚÈ«¹ÊÕÏ LDCL_0¹ÊÕÏ LDCL_1¹ÊÕÏ LDCL_2¹ÊÕÏ MMUͨѶÁ´Â—¹ÊÕÏ Î¶ȹý¸ß¸æ¾‾ µôµç¸æ¾‾ ʱÖÓÄ£¿é13MʱÖÓ¸æ¾‾ ʱÖÓÄ£¿é¾§Õñ¸æ¾‾ 8K²Î¿¼Ê±ÖÓ¸æ¾‾ µÚ0—E1Á´Â—Ô¶¶Ëʧ²½ µÚ1—E1Á´Â—Ô¶¶Ëʧ²½ µÚ0—E1Á´Â—½ü¶Ëʧ²½ µÚ1—E1Á´Â—½ü¶Ëʧ²½ E1֧—_0ʧЧ E1֧—_1ʧЧ —´Ïò¹¦Âʹý´ó¸æ¾‾ ÕýÏò¹¦ÂʹýС¸æ¾‾ ζÈA¼¶¸æ¾‾ ζÈB¼¶¸æ¾‾ —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_0 —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_1 —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_2 . . . . . .2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576 2578 2586 2588 2590 2592 2594 2596 2598 2600 2602 2604 2606 2608 2610 2612 2614 2616 2618 2620 2622 2630 2632 2634 2636 2662 2664 2666 2668 2678 2680 2682 2684 2688 2698 2714 2760 2762 2764 2792 2794 2796 2798 2800 2802 2810 2812 2814 2816 2820 2822 2824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_0 ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_1 ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_2 ʱÖÓ¸æ¾‾ µçÔ´±¨¾‾ Ö¡ºÅ¸æ¾‾ ¹¦—Ÿæ¾‾ ζȸæ¾‾ CUIÏÂÐÐÁ´Â—¸æ¾‾ MTRͨѶ¸æ¾‾ PCMʱÖÓ¹ÊÕÏ TDMAʱÖÓ¸æ¾‾ MFU°åÄÚ´æRAM¹ÊÕÏ MFU°åÄÚ´æROM¹ÊÕÏ 82525¹ÊÕÏ LAPDÁ´Â—¸æ¾‾ ÄÚ²¿ÓÊÏä¸æ¾‾ MFUÈí¼þ¼¤»îʧ°Ü¸æ¾‾ MFUͨѶ¸æ¾‾ CUIÁ´Â—¸æ¾‾ Ö¡ºÅÒì³£ TRAU¹ÊÕÏ ÎÞÏßÁ´Â—¸æ¾‾ СÇø³¤Ê±¼äÎÞ½ÓÈë¸æ¾‾ DUÈí¼þ¹ÊÕÏ MFUÀ©Õ¹00¸æ¾‾ LAPD¸æ¾‾ MFUÅäÖøæ¾‾ MFU´¦ÀíÆ÷ÔËÐиæ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—ÑÏÖظæ¾‾ MFUÀ©Õ¹05¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹06¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹07¸æ¾‾ EPLD¼ÓÔØ´ÎÊý¸æ¾‾ EPLDÉý¼¶Ê§°Ü¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0A¸æ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—Ìáʾ¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0C¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0D¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0E¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹0F¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹10¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹11¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹12¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹13¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹14¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹15¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹16¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹17¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹18¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹19¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1B¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1C¸æ¾‾ DBUS¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ MFUÓ²¼þ¸æ¾‾ MFUÓ²¼þÂß¼²»Ö§³Ö16KÐÅÁî MFUÀ©Õ¹21¸æ¾‾ ÉÏÐÐÁ´Â—¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2826 2828 2830 2832 2834 2836 2838 2844 2846 2868 2872 2876 2882 2884 2886 2888 2890 2898 2928 2998 3000 3002 3014 3016 3030 3050 3052 3054 3056 3058 3060 3062 3064 3066 3068 3070 3072 3074 3076 3078 3080 3082 3084 3086 3088 3090 3092 3094 3096 3098 3100 3102 3104 3106 3108 3110 3112 3114 3116 3118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3120 3122 3124 3126 3128 3130 3132 3134 3136 3138 3140 3142 3144 3146 3148 3150 3152 3154 3156 3158 3160 3162 3164 3166 3168 3170 3172 3174 3176 3178 3180 3182 3184 3186 3188 3190 3192 3194 3196 3198 3200 3202 3204 3206 3208 3418 3420 3422 3424 3426 3428 3430 3432 3434 3436 3438 3440 3442 3444 3446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Ö¡»òʱ϶ºÅ¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹24¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹25¸æ¾‾ Ö÷¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹28¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹29¸æ¾‾ MFUʱÖÓÑÏÖظæ¾‾ ϼ¶¹âÐźŸæ¾‾ ϼ¶´®Ðͽӿڸæ¾‾ MFUÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ MFUͨѶ¸æ¾‾ MFUÀ©Õ¹2F¸æ¾‾ ʱÖӲο¼Ô´Òì³£ E1Ô¶¶Ë»—»Ø²âÊÔ¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ E1±¾µØ¸æ¾‾ E1Ô¶¶Ë¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹35¸æ¾‾ MMUÓÊÏä¹ÊÕÏ MMUͨѶ¸æ¾‾ MMUÈí¼þ¸æ¾‾ 89C52 FLASH¸æ¾‾ MMU FLASH¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3C¸æ¾‾ MMUʱÖÓ¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3E¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹3F¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹40¸æ¾‾ MMUÀ©Õ¹41¸æ¾‾ °æ±¾»ØÍ˸æ¾‾ UPSͨѶ¸æ¾‾ ½»Á÷µôµç»òµç³ØǗѹ¸æ¾‾ UPS¹ÊÕϸæ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿é½ÓÊչ◹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿é—¢Ë͹â—¹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿éE1½Ó¿Ú¸æ¾‾ ASUͨѶ¸æ¾‾ »ùվζȸæ¾‾ »ùÕ¾µçÔ´Òì³£¸æ¾‾ Èí¼þδ¼¤»î¸æ¾‾ 8K²Î¿¼Ê±ÖÓ¸æ¾‾ HDSL´«Êä¸æ¾‾ Õ¾µã¸´Î»¸æ¾‾ —´Ïò¹¦Âʹý´ó¸æ¾‾ ÕýÏò¹¦ÂʹýС¸æ¾‾ ζÈA¼¶¸æ¾‾ ζÈB¼¶¸æ¾‾ —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_0 —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_1 —¢ÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_2 ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_0 ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_1 ÊÕÐÅËøÏ໗¸æ¾‾_2 ʱÖÓ¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹C3¸æ¾‾ Ö¡ºÅ¸æ¾‾ ¹¦—Ÿæ¾‾ ÏÂÐÐÁ´Â—¸æ¾‾ . . . .

. . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // MCIµ¥°åͨѶ¹ÊÕÏ APC¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CA¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ MTRÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ DRU¹Ø¹¦—Ÿæ¾‾ LAPD¸æ¾‾ DRUÅäÖøæ¾‾ DRU´¦ÀíÆ÷ÔËÐиæ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—ÑÏÖظæ¾‾ DRUƵ¶ÎÓëƵµã²»Æ¥Åä¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹06¸æ¾‾ DRUÄÚ²¿Ê՗¢Í¨µÀ¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹08¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹09¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹0A¸æ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—¸æ¾‾ ²âÊÔËøÏ໗¸æ¾‾ DRUµ¥°åID´íÎó¸æ¾‾ ËøÏ໗¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹0F¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹10¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹11¸æ¾‾ DRUÓ²¼þ¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹13¸æ¾‾ ¹¦—Åζȸæ¾‾ DRUÀ©Õ¹15¸æ¾‾ —´Ïò¹¦Âʸæ¾‾ DRUÀ©Õ¹17¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹18¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹19¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1B¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1C¸æ¾‾ DBUS¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ DRUÓ²¼þÂß¼²»Ö§³Ö16KÐÅÁî DRUÀ©Õ¹21¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹22¸æ¾‾ Ö¡»òʱ϶ºÅ¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹24¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹25¸æ¾‾ Ö÷¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹28¸æ¾‾ DRUÀ©Õ¹29¸æ¾‾ DRUʱÖÓÑÏÖظæ¾‾ ËøÏ໗ÑÏÖظæ¾‾ DRUÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ DRUζÈÑÏÖظæ¾‾ DRUͨѶ¸æ¾‾ DRUζÈÌáʾ¸æ¾‾ ʱÖӲο¼Ô´Òì³£ ´«Êä×Ô»—²âÊÔ¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . .3448 3450 3452 3454 3456 3458 3460 3462 3464 3570 3572 3574 3576 3578 3580 3582 3584 3586 3588 3590 3592 3594 3596 3598 3600 3602 3604 3606 3608 3610 3612 3614 3616 3618 3620 3622 3624 3626 3628 3630 3632 3634 3636 3638 3640 3642 3644 3646 3648 3650 3652 3654 3656 3658 3660 3662 3664 3666 3668 3670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .3672 3674 3676 3678 3680 3682 3684 3686 3688 3690 3692 3694 3696 3698 3700 3702 3704 3706 3708 3710 3712 3714 3716 3718 3720 3722 3724 3726 3728 3730 3732 3734 3736 3738 3740 3742 3744 3746 3748 3750 3752 3754 3756 3758 3760 3762 3764 3766 3768 3770 3772 3774 3776 3778 3780 3782 3784 3786 3788 3790 . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // E1±¾µØ¸æ¾‾ E1Ô¶¶Ë¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹35¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹36¸æ¾‾ IOMUͨѶ¸æ¾‾ IOMUÈí¼þ¸æ¾‾ »ú¼ÜID´íÎó¸æ¾‾ IOMU FLASH¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹3C¸æ¾‾ IOMUʱÖÓ¸æ¾‾ IOMUζÈÑÏÖظæ¾‾ IOMUζÈÌáʾ¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 IOMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 °æ±¾»ØÍ˸æ¾‾ UPSͨѶ¸æ¾‾ ½»Á÷µôµç»òµç³ØǗѹ¸æ¾‾ UPS¹ÊÕϸæ¾‾ »ùÕ¾µôµç¸æ¾‾ PSU—ÀÀ׵痹ÊÕϸæ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ —Ö¼¶¹©µç¸æ¾‾ 13MʱÖÓУ׼ά»¤¸æ¾‾ »ñÈ¡DSP°æ±¾ÎÞÏìÓ¦¸æ¾‾ Èí¼þδ¼¤»î¸æ¾‾ IOMUÀÏ»‾¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ Õ¾µã¸´Î»¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹50¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹51¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹52¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹53¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹54¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹55¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹56¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹57¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹58¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹59¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5A¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5D¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5E¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹5F¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6A¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6B¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6D¸æ¾‾ IOMUÀ©Õ¹6E¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3792 3794 3796 3798 3800 3802 3804 3806 3808 3810 3812 3814 3816 3818 3820 3822 3824 3826 3828 3830 3832 3834 3836 3838 3840 3842 3844 3846 3848 3850 3852 3854 3856 3858 3860 3862 3864 3866 3868 3870 3872 3874 3876 3878 3880 3882 3884 3886 3888 3922 3924 3926 3928 3930 3932 3934 3936 3938 3940 3942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // IOMUÀ©Õ¹6F¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿é½ÓÊչ◹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿é—¢Ë͹â—¹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿éE1½Ó¿Ú¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿éʱÖÓÔ´¶ªÊ§¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿éʱÖÓ¾§Õñ¹ÊÕϸæ¾‾ IASUÅäÖöªÊ§¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹76¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹77¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹78¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹79¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7B¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7C¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7D¸æ¾‾ IASUͨѶ¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7F¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ζÈÏÂÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ±¨¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ±¨¾‾ EACͨѶ¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹89¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8A¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8B¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8C¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8D¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8E¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹8F¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹90¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ1—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ2—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ3—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ4—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ5—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ6—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ7—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ8—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ9—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ10—¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9B¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9C¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9D¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9E¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹9F¸æ¾‾ ÊеçÎÞ APMUÀ©Õ¹B1¸æ¾‾ Êеç¹ýѹ ÊеçǗѹ ĸÅŵçѹ¹ýѹ ĸÅŵçѹǗѹ ¸ºÔØÏÂµç µç³ØÏÂµç µç³Ø×é»Ø—¶Ï »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3944 3946 3948 3950 3952 3954 3956 3958 3960 3962 3964 3966 3968 3970 3972 3974 3976 3978 3980 3982 3984 3986 3988 3990 3992 3994 3996 3998 4000 4002 4004 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4100 4102 4104 4106 4108 4110 4112 4114 4116 4118 4120 4122 4124 4126 4128 4130 4132 4134 4136 4138 4140 4142 4144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // APMUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ µç³Øζȹý¸ß¸æ¾‾ µç³ØζȹýµÍ¸æ¾‾ APMµ¥°åͨѶ¸æ¾‾ ÃŽû¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ ³äµç¹ýÁ÷¸æ¾‾ ´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ ½»Á÷—ÀÀ×¹ÊÕϸæ¾‾ Ö±Á÷—ÀÀ×¹ÊÕϸæ¾‾ ÄÚэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ Íâэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ µÚһ—±¸Óÿª¹ØÁ¿ µÚ¶þ—±¸Óÿª¹ØÁ¿ µÚÈý—±¸Óÿª¹ØÁ¿ Ðîµç³ØÇ»¼ÓÈÈÆ÷¹ÊÕÏ APMUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D0¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D5¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D6¸æ¾‾ APMUÀ©Õ¹D7¸æ¾‾ PSUͨѶ¸æ¾‾ PSU¹ÊÕÏ PSUÄ£¿é±£»¤ PSUÄ£¿é¹Ø»ú¸æ¾‾ PSUÄ£¿é—Ç—¨¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DD¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DE¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹DF¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹00¸æ¾‾ LAPD¸æ¾‾ ÔØƵÅäÖøæ¾‾ ÔØƵ´¦ÀíÆ÷ÔËÐиæ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—ÑÏÖظæ¾‾ ÔØƵ½µ¹¦Âʸæ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿é¹Ø¹¦—Ÿæ¾‾ ÄÚ²¿Ê՗¢Í¨µÀ¸æ¾‾ ÔØƵµçÔ´µ¥ÔªÒì³£¸æ¾‾ ËÄÊ՗ּ‾½ÓÊÕ¸æ¾‾ DBUSʱÖÓ¸æ¾‾ ÎÞÏßÁ´Â—Ìáʾ¸æ¾‾ ²âÊÔËøÏ໗¸æ¾‾ ÔØƵµ¥°åID´íÎó¸æ¾‾ ËøÏ໗Ìáʾ¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾0F ËÄÊ՗ּ‾ͨµÀ¹ÊÕϸæ¾‾ TRXά»¤¸æ¾‾ ÔØƵӲ¼þ¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾13 ¹¦—Åζȸæ¾‾ TRXÀ©Õ¹¸æ¾‾15 ÔØƵפ²¨¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // TRXÀ©Õ¹17¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹18¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹19¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1A¸æ¾‾ ÔØƵÖ÷ʱÖÓ¸æ¾‾ ÔØƵ¸±Ê±ÖÓ¸æ¾‾ DBUS¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1E¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹1F¸æ¾‾ ÔØƵӲ¼þÂß¼²»Ö§³Ö16KÐÅÁî¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹21¸æ¾‾ ƵµãÓëÔØƵÀàÐͲ»Ò»Ö¸æ¾‾ Ö¡»òʱ϶ºÅ¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹24¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹25¸æ¾‾ Ö÷¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕͨµÀ¸æ¾‾ ¹¦ÂÊÀàÐͲ»Ö§³Ö¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹29¸æ¾‾ ʱÖÓÑÏÖظæ¾‾ ËøÏ໗ÑÏÖظæ¾‾ TRXÀ©Õ¹2C¸æ¾‾ TRXÀ©Õ¹2D¸æ¾‾ ÔØƵµ¥°åͨПæ¾‾ ÔØƵµ¥°åÀàÐÍÅäÖôí¸æ¾‾ —¢—Ö¼‾ͨµÀ¸æ¾‾ DSPÏÂÔØʧ°Ü¸æ¾‾ —çÉÈתËÙÒì³£¸æ¾‾ —çÉÈÔÚλ¸æ¾‾ —çÉȲ»ÔÚλ¸æ¾‾ —¢—Ö¼‾ͨµÀÑÏÖظæ¾‾ ʱÖӲο¼Ô´Òì³£ E1Ô¶¶Ë×Ô»—²âÊÔ¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹32¸æ¾‾ E1±¾µØ¸æ¾‾ E1Ô¶¶Ë¸æ¾‾ AIS¸æ¾‾ TMUÓÊÏä¹ÊÕÏ Ö÷¿ØÄ£¿éͨПæ¾‾ TMUÈí¼þ¸æ¾‾ »ùվά»¤¸æ¾‾ TMU FLASH¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹3B¸æ¾‾ TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ Ö÷TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ À©Õ¹TMUʱÖÓ¹ÊÕÏ TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾3F TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾40 TMUÀ©Õ¹¸æ¾‾41 °æ±¾»ØÍ˸æ¾‾ ¿Õµ÷¡¢ÈȽ»»»Æ÷¸æ¾‾ —ÀÀ×Ïä¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹45¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹46¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹47¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹48¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹49¸æ¾‾ 13MʱÖÓУ׼ά»¤¸æ¾‾ DSP°æ±¾²éÑ‾ÎÞÏìÓ¦¸æ¾‾ Èí¼þδ¼¤»î¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4146 4148 4150 4152 4154 4156 4158 4160 4162 4164 4166 4168 4170 4172 4174 4176 4178 4180 4182 4184 4186 4188 4190 4192 4194 4196 4198 4200 4202 4204 4206 4708 4710 4712 4714 4716 4718 4720 4722 4724 4726 4728 4730 4732 4734 4736 4738 4740 4742 4744 4746 4748 4750 4752 4754 4756 4758 4760 4762 4764 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4766 4768 4770 4772 4778 4780 4782 4784 4786 4788 4790 4792 4794 4798 4800 4804 4806 4808 4836 4838 4840 4842 4844 4846 4848 4850 4852 4854 4856 4858 4860 4862 4864 4866 4868 4870 4872 4874 4876 4878 4880 4882 4884 4886 4888 4890 4892 4894 4896 4898 4900 4902 4904 4906 4908 4910 4912 4914 4916 4918 . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ÀÏ»‾¸æ¾‾ TMUÀ©Õ¹4E¸æ¾‾ Õ¾µã¸´Î»¸æ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿éÖ÷ʱÖÓ¸æ¾‾ BTS3012Ö÷×éÖ÷¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012Ö÷×鸱¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿éÓ²¼þÑÏÖظæ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿éÄÚ²¿µçÔ´¸æ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿éÓ²¼þÌáʾ¸æ¾‾ ´ÓDTMU²¢×éʱÖÓÊäÈë¸æ¾‾ Ö÷¿ØÄ£¿éÖ÷±¸µ¹»»¸æ¾‾ ±¸°å²Î¿¼Ê±ÖÓÊäÈë¸æ¾‾ E1¶Ë¿Ú—Ç—¨¸æ¾‾ »ú¼ÜÀàÐͲ»Æ¥Åä¸æ¾‾ ¹ýνµ¶î¸æ¾‾ BTS3012´Ó×é1Ö÷¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012´Ó×é1¸±¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012´Ó×é2Ö÷¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012´Ó×é2¸±¹ñ±ÜÀ×Æ÷¸æ¾‾ BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3012AE µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ —Ö¼¶¹©µç¸æ¾‾ ´«ÊäģʽÅäÖôí¸æ¾‾ ½»Á÷ÊäÈëDDRM¹ýÅäÖøæ¾‾ ¼ÓÈÈ°å¹ÊÕϸæ¾‾ Õ¾µã½ÚÄÜ ÃŴŸæ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ SFP-A—¢ËÍÒì³£¸æ¾‾ SFP-A½ÓÊÕÒì³£¸æ¾‾ SFP-A½ü¶Ë¸æ¾‾ SFP-AÔ¶¶Ë¸æ¾‾ SFP-B—¢ËÍÒì³£¸æ¾‾ SFP-B½ÓÊÕÒì³£¸æ¾‾ SFP-B½ü¶Ë¸æ¾‾ SFP-BÔ¶¶Ë¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F0¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F1¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F2¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F3¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F4¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F5¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F6¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F7¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F8¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹F9¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FA¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FB¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FC¸æ¾‾ .4920 4932 4934 4936 4938 4940 4942 4944 4946 4948 4950 4952 4954 4956 4958 4960 4962 4964 4966 4968 4970 4972 4974 4976 4978 4980 4982 4984 4986 4988 4990 4992 4994 4996 4998 5000 5002 5004 5006 5008 5010 5012 5014 5016 5018 5020 5022 5092 5094 5096 5098 5100 5102 5104 5106 5108 5110 5112 5114 5116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // EACÀ©Õ¹FD¸æ¾‾ EACÀ©Õ¹FE¸æ¾‾ ¿ÕÇ»Êý¾ÝÅäÖøæ¾‾ ¿ÕÇ»µ÷гÒì³£¸æ¾‾ CDUÀ©Õ¹03¸æ¾‾ CDUÀ©Õ¹04¸æ¾‾ CDUÀ©Õ¹05¸æ¾‾ CDUפ²¨¶þ¼¶¸æ¾‾ CDUפ²¨Ò»¼¶¸æ¾‾ CDUÖ÷½ÓÊÕµÍÔë—Ÿæ¾‾ CDU—Ö¼‾½ÓÊÕµÍÔë—Ÿæ¾‾ µ¥°åͨПæ¾‾ Ö÷½ÓÊÕËþ—Ÿæ¾‾ —Ö¼‾½ÓÊÕËþ—Ÿæ¾‾ CDUפ²¨ÑÏÖظæ¾‾ ¿ÕÇ»µ÷гʧ°Ü¸æ¾‾ ¿ÕǻƵµãÏà½ü¸æ¾‾ EDU֧—פ²¨¸æ¾‾ EDU֧—ÑÏÖØפ²¨¸æ¾‾ EDU֧—µÍÔëÉù—Å´óÆ÷¸æ¾‾ EDU֧—Ëþ—Ÿæ¾‾ ºÏ—Ö—Æ÷µ¥°åÀàÐÍÅäÖôí¸æ¾‾ ºÏ—Ö—Æ÷Ƶ¶ÎÓëƵµã²»Æ¥Åä¸æ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥ÔªµçѹÒì³£¸æ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥ÔªÊ±ÖÓÒì³£¸æ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥Ôª¼ÓÔØ´ÎÊýÔ½½ç¸æ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥ÔªÓ²¼þ¸æ¾‾ Ò»¼¶×¤²¨¸æ¾‾ ¶þ¼¶×¤²¨¸æ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥ÔªµÍÔë—Ÿæ¾‾ Ë«¹¤Æ÷µ¥Ôª²ÛλÒì³£¸æ¾‾ µ¥°åÀàÐͲ»Æ¥Åä¸æ¾‾ ¿ÕÇ»ºÏ—Æ÷ÀàÐͲ»Ò»Ö¸æ¾‾ ÊеçȱÏà¸æ¾‾ »—¾³Êª¶È¹ý¸ß¸æ¾‾ »—¾³Êª¶È¹ýµÍ¸æ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ Ñ̸иæ¾‾ µçÔ´Ä£¿éͨѶ¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é¹Ø»ú¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é¹ÊÕϸæ¾‾ µçÔ´Ä£¿é±£»¤¸æ¾‾ BTS3012 µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 ½»Á÷—ÀÀ×Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE ½»Á÷—ÀÀ×Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ BTS3012AE µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012AE µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é—Ç—¨¸æ¾‾ µçԴϵͳ¹ÊÕϸæ¾‾ ÊеçÎÞ Êеç¹ýѹ . . . .5118 5120 5126 5128 5130 5132 5134 5284 5286 5288 5290 5292 5294 5296 5298 5300 5302 5304 5306 5308 5310 5312 5314 5318 5320 5322 5324 5326 5328 5330 5332 5334 5348 5636 5638 5640 5642 5644 5646 5648 5650 5652 5654 5656 5658 5660 5662 5664 5666 5668 5670 5672 5674 5676 5678 5680 5682 5684 5700 5702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ÊеçǗѹ ĸÅŵçѹ¹ýѹ ĸÅŵçѹǗѹ ¸ºÔØÏÂµç µç³ØÏÂµç µç³Ø×é»Ø—¶Ï »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ µç³Øζȹý¸ß¸æ¾‾ µç³ØζȹýµÍ¸æ¾‾ ÃŽû¸æ¾‾ ³äµç¹ýÁ÷¸æ¾‾ ´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ ½»Á÷—ÀÀ×¹ÊÕϸæ¾‾ Ö±Á÷—ÀÀ×¹ÊÕϸæ¾‾ ÄÚэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ Íâэ»——çÉȹÊÕϸæ¾‾ µÚһ—±¸Óÿª¹ØÁ¿ µÚ¶þ—±¸Óÿª¹ØÁ¿ µÚÈý—±¸Óÿª¹ØÁ¿ Ðîµç³ØÇ»¼ÓÈÈÆ÷¹ÊÕÏ PSUͨѶ¸æ¾‾ PSU¹Ø»ú¸æ¾‾ PSU¹ÊÕϸæ¾‾ PSU±£»¤¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹60¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹61¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹62¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹63¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹64¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹65¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹66¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹67¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹68¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹69¸æ¾‾ µç³Ø×éϵç¸æ¾‾ Ðîµç³Ø×éÈÛË¿¶Ï PMUÀ©Õ¹6C¸æ¾‾ Ö±Á÷Ǘѹ Ö±Á÷¹ýѹ PMUͨѶ¸æ¾‾ PMUÀ©Õ¹70¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ »ú¹ñÑÌÎí±¨¾‾ »ú¹ñºìÍâ¸æ¾‾ »ú¹ñÃŴŸæ¾‾ Ë®½þ¸æ¾‾ —çÉȸæ¾‾ PMUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ ½»Á÷¹ýѹ ½»Á÷Ǘѹ ÊеçÎÞ EMU¹ÊÕÏ SPD¹ÊÕÏ ÊеçÎÞ Êеç¹ýѹ . . . . . . .5704 5706 5708 5710 5712 5714 5716 5718 5720 5722 5726 5728 5730 5732 5734 5736 5738 5740 5742 5744 5746 5748 5750 5752 5754 5756 5828 5830 5832 5834 5836 5838 5840 5842 5844 5846 5848 5850 5852 5854 5856 5858 5860 5862 5864 5866 5868 5870 5872 5874 5876 5878 5880 5882 5884 5886 5888 5890 5988 5992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5994 5996 5998 6000 6002 6004 6006 6008 6014 6016 6020 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 6042 6044 6060 6148 6150 6152 6154 6156 6158 6160 6162 6164 6212 6214 6216 6218 6220 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 6242 6244 6246 6248 6250 6252 6254 6256 6258 6260 6262 6264 6266 6268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ÊеçǗѹ ĸÅŵçѹ¹ýѹ ĸÅŵçѹǗѹ ¸ºÔØÏÂµç µç³ØÏÂµç µç³Ø×é»Ø—¶Ï »—¾³Î¶ȹý¸ß »—¾³Î¶ȹýµÍ µç³Øζȹý¸ß¸æ¾‾ µç³ØζȹýµÍ¸æ¾‾ ÃŽû¸æ¾‾ ³äµç¹ýÁ÷¸æ¾‾ ´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ Ðîµç³Ø²»Æ½ºâ¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ ½»Á÷—ÀÀ×Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ ÓÍ»ú¹ÊÕϸæ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ24—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ25—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ26—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ27—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ28—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ29—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ30—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ31—¸æ¾‾ À©Õ¹I/OµÚ32—¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3006C/02E µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3006C/02E Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ »ð¾‾ ÑÌÎí¸æ¾‾ —ÀµÁ¸æ¾‾ ½þË®¸æ¾‾ ζÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ζÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÉÏÏÞ¸æ¾‾ ʪ¶ÈÏÂÏÞ¸æ¾‾ µ¥°åͨПæ¾‾ BTS3012 µÚ16—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ17—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ18—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ19—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ20—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ21—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ22—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ23—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ1—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ2—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ3—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ4—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ5—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ6—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ7—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ8—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ9—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ10—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ11—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ12—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ13—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ14—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ15—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ24—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ25—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ26—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ27—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ28—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ29—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ30—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ31—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ BTS3012 µÚ32—¿ª¹ØÁ¿¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ý¸ß¸æ¾‾ -48Vµçѹ¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿1´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿2´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿3´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ . . . . . . . .6270 6272 6274 6276 6278 6280 6282 6284 6286 6288 6290 6404 6406 6408 6410 6412 6414 6416 6418 6420 6422 6424 6426 6428 6430 6432 6434 6436 6438 6440 6442 6444 6446 6448 6450 6452 6454 6456 6458 6460 6462 6464 6466 6468 6470 6472 6474 6476 6478 6480 6482 6484 6486 6488 6490 6492 6494 6496 6498 6500 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ý¸ß¸æ¾‾ BTS3012 Íâ½ÓÄ£ÄâÁ¿4´«¸ÐÆ÷¹ýµÍ¸æ¾‾ ´«¸ÐÆ÷²ÎÊý´æ´¢µ¥Ôª¸æ¾‾ ºìÍâ¸æ¾‾ ÃŴŸæ¾‾ µ¥°åÀàÐͲ»Æ¥Åä¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é—ÀÀ×ʧЧ¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿éÊеçµôµç¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é¹ýǗѹ¸æ¾‾ PSUͨѶ¸æ¾‾ µçÔ´Ä£¿é¹ÊÕÏ µçÔ´Ä£¿é±£»¤ PSUÀ©Õ¹A3¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A4¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A5¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A6¸æ¾‾ PSUÀ©Õ¹A7¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿é½ÓÊչ◹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿é—¢Ë͹â—¹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿éE1½Ó¿Ú¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿éʱÖÓÔ´¶ªÊ§¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿éʱÖÓ¾§Õñ¹ÊÕϸæ¾‾ IASUÅäÖöªÊ§¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹76¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹77¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹78¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹79¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7A¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7B¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7C¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7D¸æ¾‾ IASUͨѶ¸æ¾‾ IASUÀ©Õ¹7F¸æ¾‾ ¹â´«ÊäÄ£¿é½ÓÊչ◹ÊÕÏ ¹â´«ÊäÄ£¿é—¢Ë͹â—¹ÊÕÏ °åÍâE1¸æ¾‾ °åÄÚE1¸æ¾‾ TEUͨѶ¸æ¾‾ TESͨѶ¸æ¾‾ TESÀ©Õ¹B7¸æ¾‾ ¿Õµ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹B9¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BA¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BB¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹BD¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ζȸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷À©Õ¹¹ÊÕϸæ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C2¸æ¾‾ ÈȽ»»»Æ÷ͨѶ¸æ¾‾ ÎÈѹÆ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C5¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C6¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C7¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C8¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹C9¸æ¾‾ ´«ÊäµçÔ´¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CB¸æ¾‾ . . . . . . . . . . . . .6502 6504 6506 6508 6510 6628 6662 6664 6666 6980 6982 6984 6986 6988 6990 6992 6994 7396 7398 7400 7402 7404 7406 7408 7410 7412 7414 7416 7418 7420 7422 7424 7426 7508 7510 7512 7514 7516 8048 8050 8564 8566 8568 8570 8572 8574 8576 8578 8580 8582 8584 8586 8588 8590 8592 8594 8596 8598 8600 8602 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .8604 8606 8608 8610 8612 8614 8616 8618 8620 8622 8624 8626 9140 9142 9144 9146 9668 9670 9672 9674 . . . . . . . // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // OSSUÀ©Õ¹CC¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CD¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CE¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹CF¸æ¾‾ ½»Á÷±ÜÀ×Æ÷¹ÊÕϸæ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D1¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D2¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D3¸æ¾‾ OSSUÀ©Õ¹D4¸æ¾‾ ¿Õµ÷±£»¤¸æ¾‾ TRXºÍCDUµ¥°åÉϵçʧ°Ü¹ÊÕϸæ¾‾ TRX/CDUϵç¸æ¾‾ TCUµ¥°åAC/DCµçÔ´Ä£¿é¹ÊÕϸæ¾‾ TCUµ¥°åDC/DCµçÔ´Ä£¿é¹ÊÕϸæ¾‾ TCUµ¥°åζȴ«¸ÐÆ÷״̬¸æ¾‾ TCU¼ÌµçÆ÷»òÅäµç½Ó´¥Æ÷¸æ¾‾ PBU¹ýפ²¨¸æ¾‾ PBU¹ýζȸæ¾‾ PBUǗ¹¦Âʸæ¾‾ PBUÀ©Õ¹E3¸æ¾‾ . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful