ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o

1 Traàn Quang Time goes, you say? Ah, no! Alas, time stays, we go


PN0ðk6 TklkN &0
Phương pháp 1: Đưa về cùng cơ số
1.
+ ÷ +
=
x x x
2
3 2 1
2 16
2.
÷ ÷
=
2
5
x 6x
2
2 16 2
3.
2 3 1 2 2 4
3 . 2 3 . 2
+ ÷ + +
=
x x x x

4.
÷ +
=
2
x 4x
1
3
243

5.
5 17
7 3
32 0 25 128 , .
+ +
÷ ÷
=
x x
x x

6.
3
8
2
4
3
5 125
÷
÷
=
x
x

7.
x x 1 x 2
2 .3 .5 12
÷ ÷
=
8.
2 9 27
3 8 64
| | | |
=
| |
\ . \ .
x x

9.
2
1
1
3
2
2 2 4
x
x
x

10.
2
2 5 2 1
3 27
+ + +
=
x x x

11.
1 2 1
4.9 3 2
÷ +
=
x x

12.
3x 1 5x 8
(2 3) (2 3)
13.
x 1
x 1
x 1
( 5 2) ( 5 2)
14.
1 3
3 1
( 10 3) ( 10 3)
x x
x x

15.
3 1 2 1 3
2 4 8 2 2 0 125 . . . ,
+ ÷ ÷
=
x x x

16.
3 3
3
2 4 0 125 4 2 , =
x x
x

17.
2 2
3 9 9
4 16 16
÷
| |
=
|
\ .
x
x

18.
x
x x
2
2 1
( 1) 1
19.
5
5 50
log log
= ÷
x
x
20.
2 3
3 3
1
9 27 81
3
x
x x x
÷
+
| |
=
|
\ .

21.
2 1 1
1 1
3.4 .9 6.4 .9
3 2
x x x x + + +
+ = ÷
22.
x x 1 x 2 x x 1 x 2
2 2 2 3 3 3
÷ ÷ ÷ ÷
+ + = ÷ +
23.
x x 1 x 2 x x 1 x 2
5 5 5 3 3 3
+ + + +
+ + = + +
24.
+ + ÷
+ + = +
x x 1 x 2 x x 1
2 2 2 5 5
25. ( )
3 2
9
2
2 2 2 2
2
+ ÷ = + ÷
÷
x x x x
x

26. ( )
2 cos
1
2 cos
2 2 x x
x
x
x
x
+ = +
+


Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ.
1. . . 2 16 15 4 8 0 ÷ ÷ =
x x

2. 9 8.3 7 0 ÷ + =
x x

3.
+ +
÷ + =
2x 8 x 5
3 4.3 27 0
4.
2 2
4 6.2 8 0
x x
÷ + =

5.
1 3
3
64 2 12 0
x x
+
÷ + =
6.
x x
2.16 15.4 8 0 ÷ ÷ =
7.
2 2
2 1 2
4 5.2 6 0
x x x x + ÷ ÷ + ÷
÷ ÷ =
8.
log log5
25 5 4.
x
x = +
9.
2x 6 x 7
2 2 17 0
+ +
+ ÷ =
10.
2 1 1
1
.4 21 13.4
2
x x ÷ ÷
+ =
11.
3 2cos 1 cos
4 7.4 2 0
x x + +
÷ ÷ =
12.
2 2
5 1 5
4 12 2 8 0 .
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ + =
x x x x

13. 30 3 3
2 2
= +
÷ + x x

14.
x 1 3 x
5 5 26
÷ ÷
+ =
15.
2 2
2
2 2 3
÷ ÷ +
÷ =
x x x x

16.
2 2
sin cos
9 9 10 + =
x x

17.
8 2
3log log
2 2 5 0
÷
+ ÷ =
x x
x x
18.
3 1 5 3
5.2 3.2 7 0
x x ÷ ÷
÷ + =
19.
1 2
5 5.0,2 26
÷ ÷
+ =
x x

20.
1
4 4 3.2
x x x x + +
÷ =
21.
2 2
sin cos
2 5.2 7 + =
x x

22.
2
cos2 cos
4 4 3
x x
+ =
23.
1
5 5 4 0
x x

24.
2 2 2
2 1 2 2 1
9 34.15 25 0
÷ + + ÷ ÷ +
÷ + =
x x x x x x

25.
1 1 1
x x x
2.4 6 9 + =
26.
1 1 1
6.9 13.6 6.4 0
x x x
÷ + =
27.
3 3 3
25 9 15 0
x x x
÷ + =
28.
0 27 . 2 18 12 . 4 8 . 3 = ÷ ÷ +
x x x x

29. 0 7 . 7 14 . 9 2 . 2
2 2
= + ÷
x x x

30.
x x x
÷ + = 6.9 13.6 6.4 0

31.
27 12 2.8
x x x
+ =

32.
2 2 2
15.25 34.15 15.9 0
x x x
÷ + =

33.
25 12.2 6, 25.0,16 0
x x x
÷ ÷ =

34.
1/ 1/ 1/
4 6 9
x x x

35.
3 1
125 50 2
+
+ =
x x x

36.
x x x
27 . 2 18 8 = +

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
2
Traàn Quang Lost time is never found again

37.
( ) ( )
2 3 2 3 14
x x
÷ + + =
38.
( ) ( )
2 3 2 3 2 + + ÷ =
x x

39.
( ) ( )
4 15 4 15 8
x x
÷ + + =

40.
x x
(2 3) (2 3) 4 0 + + ÷ ÷ =

41.
( ) ( )
2 1 2 1 2 2 0
x x
÷ + + ÷ =

42.

( ) ( ) 0 2 . 7 5 3 5 3 = ÷ + + ÷
x
x x

43.
x x x 3
(3 5) 16(3 5) 2
+
+ + ÷ =
44.
x x
(7 4 3) 3(2 3) 2 0 + ÷ ÷ + =
45.
( ) ( ) ( )
26 15 3 2 7 4 3 2 2 3 1
x x x
+ + + ÷ + =
46.
( ) ( )
cos cos
5
7 4 3 7 4 3
2
x x
+ + ÷ =
47.
( ) ( )
7 3 5 7 3 5 14.2
x x
x
+ + ÷ =
48. ÷ + + =
x x
( 2 3) ( 2 3) 4
49.
x x
7 3 5 7 3 5
7 8
2 2
| | | |
+ ÷
+ =
| |
\ . \ .
50.
( ) ( ) 10 24 5 24 5 = ÷ + +
x x

51.
x x
7 4 3 7 4 3 14
52.
( ) ( ) 10 6 2 5 6 2 5
tan tan
= ÷ + +
x x

53.
3
5 21 7 5 21 2
x x
x

54.
sin sin
5 2 6 5 2 6 2
x x

55.
3
3 1
8 1
2 6 2 1
2 2
x x
x x÷
| | | |
÷ ÷ ÷ =
| |
\ . \ .

56.
3x x
3(x 1) x
1 12
2 6.2 1
2 2
÷
÷ ÷ + =

57.
x x x x 2 2
5
2 2 2 2 20
16

58.
4 4 2 2 10
x x x x

59.
1 1
3 3 9 9 6
x x x x

60.
1 3 2
8 8.0,5 3.2 125 24.0,5
x x x x

61.
64 ) 5 125 .( 27 5 . 9 5
3
= + + +
÷ ÷ x x x x

62.
2
2 6 2 6
x x

63.
x x x
9 1 3 3 . 4
1 3
÷ = ÷
+

64.
0 9 3 . 6 1 3 . 7 3 . 5
1 1 1 2
= + ÷ + ÷
+ ÷ ÷ x x x x

65.
2 4 2 2 3
2 2 1 2 . 3 2 . 4
+ +
+ ÷ = ÷
x x x x

66.
2 1 1 1
5.3 7.3 1 6.3 9 0
x x x x + ÷ +
÷ + ÷ + =

67.
( )
( )
( )
2
2
1 2 1
4
2 3 2 3
2 3
÷ ÷ ÷
+ + ÷ =
÷
x x x

Phương pháp 3:
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
1.
4 9 25
x x x
+ =

2.
x x x
3 4 5 + =

3.
x
3 x 4 0 + ÷ =

4.
x
x
4 1 15 = +

5.
1 3 2
2
+ =
x
x

6.
x x x
3.16 2.8 5.36 + =

7.
x
x x x
20 2 4 5 9 + + =

8.
9 , 2
5
2
2
5
/ 1
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
x x

9.
( ) ( )
2 3 2 3 2
x x
x
+ + ÷ =

10.
( )
3 2 3 2 10 ( ) ( ) ÷ + + =
x
x x

11.
( ) ( ) ( )
x x x
5 . 2 2 3 5 7 = + + +

12.
x
x
6
2 1 7 . 9 = +

13.
3 2
1 1 1
5 4 3 2 2 5 7 17
2 3 6
x x x x
x x x
x x x
14.
2
4 2 2
3 ( 4)3 1 0
x x
x
÷ ÷
+ ÷ ÷ =

15.
3 .2 3 2 1
x x
x x = + +

16.
1 1 5
3 5 3 10
3 4 12
x x x
x x
x
| | | | | |
÷ + ÷ ÷ = ÷ +
| | |
\ . \ . \ .

17.
1 1 1
3 2 2 6
3 2 6
x x x
x x
x
| | | | | |
÷ + ÷ ÷ = ÷ +
| | |
\ . \ . \ .


Phương pháp4:
Đưa về phương trình tích và Đặt ẩn phụ
không toàn phần.
1. 8.3
x
+ 3.2
x
= 24 + 6
x

2.
2 1 1
5 7 175 35 0
x x x + +
+ ÷ ÷ =
3. 0 4 2 2 . 4 2
2
2 2
= + ÷ ÷
÷ + x x x x x

4. 20 5 15 . 3 3 . 12
1
= ÷ +
+ x x x

5.
2 2 2
3 2 6 5 2 3 7
4 4 4 1
÷ + + + + +
+ = +
x x x x x x

6. ( ) 0 2 . 9 3 . 9 2 3
2
= + + ÷
x x x x

7. ( ) ( ) 0 2 1 . 2 . 2 3
2
= ÷ + ÷ ÷
x x
x x
8. ( ) 0 5 2 3 . 2 . 2 9 = ÷ + ÷ + x x
x x

9. ( ) 0 3 5 . 10 3 25 . 3
2 2
= ÷ + ÷ +
÷ ÷
x x
x x

10.
( )
1 2 2 4
2 2 2
1 1
+ = +
+ ÷ + x x x x

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
3 Traàn Quang Time goes, you say? Ah, no! Alas, time stays, we go


11.
x x x
6 1 3 2 + = +
12.
3 2 3 4 2 1 2 1
.2 2 .2 2
x x x x
x x
÷ + ÷ + + ÷
+ = +
13.
( )
2 2
3.25 3 10 5 3 0
x x
x x
÷ ÷
+ ÷ + ÷ =

14.
( ) 9 2 2 .3 2 5 0
x x
x x + ÷ + ÷ =

15.
2
3 2 2 1 2 0
x x
x x

16.
1
12.3 3.15 5 20
x x x

17.
3.4 (3 10)2 3 0
x x
x x

18.
2 2
3.16 (3 10)4 3 0
x x
x x
÷ ÷
+ ÷ + ÷ =
19.
2 3 1 3
4 2 2 16 0
x x x + +
+ + ÷ =Phương pháp5: Lôgarit hóa

Phương pháp 6:
Hàm đặc trưng và PP đánh giá.
1.
2 1 1 2 2 1 2
5 3 2 5 3 2
+ + + ÷
+ + = + +
x x x x x x

2.
2
2 2
1 1 2
2
2 2
2
x x
x x
x
x

3.
1
2 4 1
x x
x
+
÷ = ÷

4.
( )
2 1 1
1 2 4
2
÷ = ÷
÷ ÷
x
x x

5.
x
x x x x
3 cos . 7 2 2
3 2 2
cos . 4 cos . 3
= ÷
+ +

6.
( ) ( ) 1 3 4 7 3 2
1
÷ = + ÷ +
+
x
x x

7.
( )
x x
x x 2 . 1 . 2 4
2
2
+ + ÷ =

8.
1 2 3 2 2 3
1 1 2 2
+ + + = + +
+ +
x
x x x
x x

9.
( )
x
x
x
+
+ =
1
2 cos
2 2
2

10.
x
x
2 cos 3
2
=

11.
x x
x
2
4 2 2
4 ( 4)2 1

12.
4 6 25 2
x x
x + = +

13.
3 5 6 2 + = +
x x
x

14.
x x
x + = + 3 2 3 2


PN0ðk6 TklkN l06áklT
Phương pháp 1: Đưa về cùng cơ số
1.
2
log (5 1) 4 x + =
2.
3 9 27
log log log 11 x x x + + =
3.
3 3
log log ( 2) 1 x x + + =
4.
2
2 2
log ( 3) log (6 10) 1 0 x x ÷ ÷ ÷ + =
5.
3 2
1
log( 1) log( 2 1) log
2
x x x x + ÷ + + =
6.
3
2 2
log (1 1) 3log 40 0 x x + + ÷ ÷ =
7.
4 2
log ( 3) log ( 7) 2 0 x x + ÷ + + =
8.
2 1
8
log ( 2) 6log 3 5 2 x x ÷ ÷ ÷ =
9.
3
1 8
2
2
log 1 log (3 ) log ( 1) x x x + ÷ ÷ = ÷
10.
2 2
1
log (4 15.2 27) 2log 0
4.2 3
x x
x
+ + + =
÷

11.
4
log ( 2).log 2 1
x
x+ =

12.
2 2
2 2 2
log ( 3 2) log ( 7 12) 3 log 3 x x x x + + + + + = +

13.
2
9 3 3
2log log .log ( 2 1 1) x x x = + ÷

14.
2 3 2 3
log log log .log x x x x + =

15.
5 3 5 9
log log log 3.log 225 x x + =

16.
2 3
4 8
2
log ( 1) 2 log 4 log ( 4) x x x + + = ÷ + +

17.
2 2 2
2 3 2 3
log ( 1 ) log ( 1 ) 6 x x x x
+ ÷
+ + + + ÷ =

18.
2 2
9 3
3
1 1
log ( 5 6) log log 3
2 2
x
x x x
÷
÷ + = + ÷

19.
4 2
2 1
1 1
log ( 1) log 2
log 4 2
x
x x
+
÷ + = + +

20.
2
2 2
5
log log ( 25) 0
5
x
x
x
÷
+ ÷ =
+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
4
Traàn Quang Lost time is never found again

21.
( )
2
6 6
1 1
1 log log 1
7 2
x
x
x
÷
+ = ÷
+

22.
2
3 3
2log ( 2) log ( 4) 0 x x ÷ + ÷ =

23.
( )
2
log
1
log 6 5
x
x
=
÷

24.
( )
4 4
2
log 2 ( 3) log 2
3
x
x x
x
÷
+ + + =
+

25.
( )
2
2 2
log 10 1 log4
log2
log (3 2) 2 log 5
x x
x
÷ + ÷ ÷
=
+ ÷ ÷

26.
( )
2
log 9 2
1
3
x
x
÷
=
÷

27.
2
log 1 3log 1 2 log 1 x x x + + ÷ ÷ = ÷

28.
log ( ) log ( )
x x
x
+
+ = ÷ ÷
1
4 4 2 3
2 1
2

29.
2
2 1 2
2
1
log ( 1) log ( 4) log (3 )
2
x x x ÷ + + = ÷

30.
2 2
1
log (4 15.2 27) 2log 0
4.2 3
x x
x
+ + + =
÷

31.
8
4 2
2
1 1
log ( 3) log ( 1) log (4 )
2 4
x x x + + ÷ =

32.
( )
4
1
log 3 2 2 log16 log4
4 2
x x
x
÷
÷ = + ÷

33.
1
1
2log2 1 log3 log 3 27 0
2
x
x
| |
| |
+ + ÷ + =
| |
\ .
\ .

34.
( ) ( ) 6 2 log 1 4 log
3
2 2
÷ + = +
+ x x
x

35.
( )
( )
2
4
1
. 2 7 1 log
1 2
1 2
1
x x
x
x
÷ +
÷ =
÷

36.
( ) | | { }
2
1
log 3 1 log 1 log 2 log
3 2 3 4
= + + x

37.
( )
2
1
2 1 3 log
2
3
= + ÷ ÷
+
x x
x

38.
( ) ( )
3
8
2
2
4
4 log 4 log 2 1 log x x x + + ÷ = + +

39.
( ) ( )
( ) ( )
+ + + ÷ + =
+ + + ÷ +
2 2
2 2
4 2 4 2
2 2
log x x 1 log x x 1
log x x 1 log x x 1

40.
( ) ( )
2
9
3
3
2
27
3 log
2
3
log .
2
1
6 5 log ÷ +
÷
= + ÷ x
x
x x

41.
3
3 2 3 2
3 1
log .log log log
2 3
x
x x
x
÷ = +

42.
5
1
2log( 1) logx log
2
x x ÷ = ÷

43.
2
2 2
log ( 3) log (6 10) 1 0. x x ÷ ÷ ÷ + =

44.
2
1
lg( 10) lgx 2 lg4
2
+ + = ÷ x

45.
2 2
3 3
log ( 2) log 4 4 9 x x x + + + + =
.
46.
4
log ( 2).log 2 1
x
x + =

47.
2 2
2 2 2
log ( 3 2) log ( 7 12) 3 log 3 x x x x + + + + + = +

48.
( ) ( )
2 2 2
4 5 20
log 1 log 1 log ( 1) x x x x x x ÷ ÷ + ÷ = ÷ ÷

49.
2 2
3
1
log (3 1) 2 log ( 1)
log 2
x
x x
+
÷ + = + +

50.
( )
2 2
27 9
3
1 1
log ( 5 6) log log ( 3)
2 2
x
x x x
÷
÷ + = + ÷

51.
( )
2 2
log (2 4) log 2 12 3
x x
x + ÷ = + ÷

52.
0 ) 4 ( log ) 2 ( log 2
2
3 3
= ÷ + ÷ x x

53.
2 3
4 8
2
log (x 1) 2 log 4 x log (4 x) + + = ÷ + +


Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ.
1.
( ) ( ) 1 5 5 log . 1 5 log
1
25 5
= ÷ ÷
+ x x

2.
( 1) 2
log 16 log ( 1)
x
x
+
= +

3.
2
2 2
log 2log 2 0 x x + ÷ =

4.
2 2
3 log log (8 ) 1 0 x x ÷ + =

5.
2 1
1 log ( 1) log 4
x
x
÷
+ ÷ =

6.
2
2
log 16 log 64 3
x
x
+ =

7.
2 2
3
log (3 ).log 3 1
x
x =

8.
2
2
log (2 ) log 2
x x
x x
+
+ + =

9.
2
5 5
5
log log ( ) 1
x
x
x
+ =

10.
2
2
log 2 2log 4 log 8
x x
x
+ =

11.
1
3 3
log (3 1).log (3 3) 6
x x+
÷ ÷ =

12.
2 2
1 2 1 3
log (6 5 1) log (4 4 1) 2 0
x x
x x x x
÷ ÷
÷ + ÷ ÷ + ÷ =

13.
2
log(10 ) log log(100 )
4 6 2.3
x x x
÷ =

14.
2 2 2
log 9 log log 3 2
.3
x
x x x = ÷

15.
3
3
2 2
4
log log
3
x x + =

16.
2
2 2
log ( 1) 6log 1 2 0 x x + ÷ + + =

17.
9
4log log 3 3
x
x+ =

18.
4 2 2 3
log ( 1) log ( 1) 25 x x ÷ + ÷ =

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
5 Traàn Quang Time goes, you say? Ah, no! Alas, time stays, we go


19.
2 2
log 2 log 4 3
x
x + =

20.
1
5 25
log (5 1).log (5 5) 1
x x+
÷ ÷ =

21.
2
2 2 2
log 2 log 6 log 4
4 2.3
x x
x ÷ =

22.
2 2
2 1 1
log (2 1) log (2 1) 4
x x
x x x
÷ +
+ ÷ + ÷ =

23.
2 2
3 7 2 3
log (9 12 4 ) log (6 23 21) 4
x x
x x x x
+ +
+ + + + + =

24.
2 2
log log 2
(2 2) (2 2) 1
x x
x x + + ÷ = +

25.
3 3
3 log log 1 0 x x ÷ ÷ =

26.
2 2
2
log 4 .log 12
x
x x =

27.
2 4
log 4 log 5 0 x x ÷ ÷ =

28.
log log x x + =
3
3
2 2
4
3

29.
0 5 1 log log
2
3
2
3
= ÷ + + x x

30.
3 3
log 3 log log 3 log 1/ 2
x
x
x x + = + +

31. 2
2
log ( 2) log 2
x x
x x
+
+ + =

32.
2 2
3 7 2 3
log (9 12 4 ) log (6 23 21) 4
x x
x x x x
+ +
+ + + + + =

33.
2 1
1 log ( 1) log 4
x
x
÷
+ ÷ =

34. x
x
x x
x 2
4
2
4 4
2
log
2
log 2 log 2 log = + +
35.
6 3 3 log 3 3 log . log
3 3
= +
x
x

36.
2
5 5
5
log log 1
x
x
x
+ =

37.
2 2
3 3
log log 1 5 0 x x + + ÷ =

38.
2 3
log log 2 0 x x ÷ + =

39.
1 2
1
4 log 2 log x x
+ =
÷ +

40.
16 2
3log 16 4log 2log
x
x x ÷ =

41. 2
2
log 16 4log 64 3
x
x
÷ =

42.
4 2 2 4
log log log log 2 x x + =

Phương pháp 3.
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
1.
5
log ( 3) 4 x x ÷ = ÷
2.
3
log ( 3) 8 x x + = ÷

3.
0,5
1 3
log
4 2
x x
| |
÷ = +
|
\ .

4. ÷ ÷ + = + +
2
2 2
log (x x 6) x log (x 2) 4
5.
2
log( 12) log( 3) 5 x x x x ÷ ÷ + = + +
6.
2 2 2
ln( 1) ln(2 1) x x x x x + + ÷ + = ÷
7.
2
log
2.3 3
x
x + =

10 .
( ) ( )
2 3
log 2 1 log 4 2 2
x x
+ + + =

11.
( ) ( )
3 2
log 2 log 3 2 x x ÷ + ÷ =

12.
3 5
log ( 1) log (2 1) 2 x x + + + =

13.
( ) ( )
3 2
4( 2) log 2 log 3 15( 1) x x x x ÷ ÷ + ÷ = + (
¸ ¸

Phương pháp 4:
Phương trình tích và đặt ẩn phụ không
toàn phần.
1.
0 ) ( log ). 2 1 1 (
2
2
= ÷ ÷ + + ÷ x x x x

2.
x x x x 2 6 log ) 1 ( log
2
2
2
÷ = ÷ +

3.
( ) 1 1 2 log . log log 2
3 3
2
9
÷ + = x x x

4.
6 3 2 2 2
2 2 2 2
1
log (3 4) .log 8log log (3 2)
3
x x x x ÷ = + ÷

5.
( ) ( ) ( ) ( )
2
3 3
3 log 2 4 2 log 2 16 x x x x + + + + + =

6.
2 3 2 3
log .log 1 log log x x x x + = +

7.
2 3 2 3
log .log log log x x x x = +

8.
2 2 2
4 5 20
log ( 1).log ( 1) log ( 1) x x x x x x ÷ ÷ + ÷ = ÷ ÷

9.
2
2 2
log ( 3).log 2 0 x x x x + ÷ ÷ + =

10.
2
3 3
(log 3) 4 log 0 x x x x + ÷ ÷ + =

11.
3 log log log . log
2
3
3 3 2
÷ + = x x x x

12.
( ) ( ) ( ) ( ) 0 16 1 log 1 4 1 log 2
3
2
3
= ÷ + + + + + x x x x

13.
( ) ( ) ( ) 0 6 2 1 log 5 1 log
3
2
3
= + ÷ + ÷ + + x x x x

14.
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2
1 log 1 4 2 1 .log 1 0 x x x x ÷ + + ÷ + =

15.
x x x x
7 2 7 2
log . log 2 log 2 log + = +

16.
2
3 3
log ( 12)log 11 0 x x x x + ÷ + ÷ =

17.
2
2 2
log 2( 1)log 4 0 x x x x ÷ + + =


Phương pháp 5: Mũ hóa
1.
( ) x x x
4
4
6
log log 2 = +

2.
( ) x x
5 7
log 2 log = +

3.
( ) x x
3 2
log 1 log = +

4.
2 2
3 2
log ( 2 1) log ( 2 ) x x x x + + = +

5. 3 2
2log tan log sin x x =

6.
2 2 3 3
log log log log x x

7.
x x x
2 3 3 2 3 3
log log log log log log

8.
2 3 4 4 3 2
log log log log log log x x

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
6
Traàn Quang Lost time is never found again

9.
2 3 5
2 3 2 5 3 5
log .log .log
log .log log .log log .log
x x x
x x x x x x = + +Phương pháp 6:
PP đánh giá và dùng hàm đặc trưng.
1.
2 2 3
2 2
1
log (2 ) log 3 2
2
x x x x + ÷ = ÷

2.
3
2
log 1 2 2
2 2
3 2 log ( 1) log
x
x x x
+
÷ = + ÷

3.
2 2
5 5
2 log ( 4) log x x x x x ÷ = + + ÷

4.
2
2
2
2
1
log 3 2
2 4 3
x x
x x
x x
÷ +
= ÷ +
÷ +

5.
1 1
1
3 7
log 30 3 3.7
4.7 30
x x
x x
x
+ +
+
+
= ÷ ÷
+

6.
2
2
2015 2
3
log 3 2
2 4 5
x x
x x
x x
+ +
= + +
+ +

7.
14 21 7
5 4 2
3
log
2
2
2
3
+ + =
|
|
.
|

\
|
+ +
+ +
x x
x x
x x

8.
2
1 1 2
2 2
2 .log ( 1) 4 .(log 1 1)
x x
x x
+ +
+ = + +

9.
sin( )
4
tan
t
x
e x

10.
2 1 3 2
2
3
8
2 2
log (4 4 4)
x x
x x
+ ÷
+ =
÷ +

11. ( ) 2 3
1
log 2 4 log 8
1
x
x
| |
÷ + = +
|
÷
\ .ßáT PN0ðk6 TklkN &0
1.
2
2
3 27
x x +
<
2. 1 5
2
log
3
<
÷
x
x

3.
1
1
1
( 5 2) ( 5 2)
x
x
x
÷
÷
+
+ > ÷

4.
2
2 16
1 1
( ) ( )
3 9
x x x + ÷
<

5.
1
2
1
1
2
16
x
x
+
+
| |
>
|
\ .
6.
1 2 1 2
2 2 2 3 3 3
x x x x x x ÷ ÷ ÷ ÷
+ + < ÷ +

7.
2 2 2
3 2 3 3 3 4
2 .3 .5 12
x x x x x x ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
>

8.
3 1
1 3
( 10 3) ( 10 3)
x x
x x
÷ +
÷ +
+ < ÷

9.
2
1 3 9
x x ÷
< <

10.
2 2
5 6
1 1
3
3
x
x x
+
+ ÷
<

11.
( )
2
2 7
2 1
x x
x
÷
÷ >

12.
1 1
2 2 3 3
x x x x + ÷
+ s +

13.
1
1
( 2 1) ( 2 1)
x
x
x
+
÷
+ > ÷

14.
2
1
2
1
3
3
x x
x x
÷ ÷
÷
| |
>
|
\ .

15.
9 2.3 3 0
x x
÷ ÷ >

16.
2 6 7
2 2 17 0
x x + +
+ ÷ >

17.
3
2 2 9
x x ÷
+ s

18.
2.49 7.4 9.14
x x x
+ <

19.
5.2 7. 10 2.5
x x x
< ÷

20.
1
4 3.2 4
x x x x + +
s +

21.
2 2 2
2 2 2
6.9 13.6 6.4 0
x x x x x x ÷ ÷ ÷
÷ + <

22.
2 1 2
4 .3 3 2 .3 2 6
x x x
x x x x
+
+ + < + +

23.
2
8.3 2
1
3 2 3
x
x
x x
÷
| |
> +
|
÷
\ .

24.
9 2 2
7
s +
÷x x

25.
12
3
1
3
3
1
1
1 2
=
(
¸
(

¸

+
(
¸
(

¸

+
x x

26.
4 log log
. 3 4 16
a a
x
x
+ >

27.
( ) ( )
x x
x x
x x + ÷
+ + ÷
+ ÷
÷ < + +
2
2
2
1 5 3 2 1 5
1

28.
0 9 . 9 3 . 8 3
4 4 2
> ÷ ÷
+ + + x x x x

29.
( ) 1 3 . 4 3
2 2 4
2
> ÷ +
÷ ÷ x x
x

30.
8 log . 2 16 4
4
1
< ÷
+ x x

31.
( )
( )
52 8 2 4
3
1 2
1 2
> + ÷
÷
÷
x
x x

32.
0 2
2
1
21 2
3 2
1 2
> +
(
¸
(

¸

÷
+
+
x
x

33.
1 1 1
9.4 5.6 4.9
x x x
÷ ÷ ÷
+ <

34.
x x x x
9 9 3 . 8
1
4 4
> +
+ +

35.
( ) 1 1
2
< + +
x
x x

36.
2 2 2
2 2 2
6.9 13.6 6.4 0
x x x x x x ÷ ÷ ÷
÷ + s

37.
x x
x x x x x x x 3 . 4 3 5 2 3 . 2 2 3 5 2
2 2 2
+ ÷ ÷ > + ÷ ÷

38.
6 2 . 3 . 2 3 . 3 4
2 1 2
+ + < + +
+
x x x x
x x x

39.
( ) ( )
1
1
1
1 5 2 5
+
÷
÷
÷ > +
x
x
x

40.
2 2 2
2 1 2 1 2
15 . 34 9 25
x x x x x x ÷ + ÷ + ÷
> +

41.
( )
10 5
5
2
5
log log
s +
x x
x

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
7 Traàn Quang Time goes, you say? Ah, no! Alas, time stays, we go


42.
( )
( )
( ) 1 2 log
log
1
1
3
3 5
12 , 0
÷
÷
÷
(
¸
(

¸

>
x
x
x
x

43.
( ) 1 3 . 4 3
2 2 4
2
> ÷ +
÷ ÷ x x
x

44.
( )
1 5
9 log 3 3 log log
3
3
log . 2
2
2
1
<
+ ÷ x
x

45.
12 6
6
2
6
log log
s +
x x
x

46.
( ) ( )
12 5 . 3 . 2
2 log 1 log log
2 2 2
>
÷ ÷ x x x

47.
2 3 . 7 9
1 2 1 2
2 2
s ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ x x x x x

48.
32
4 log
2
s
+ x
x

49.
12 8 2 . 2 . 3 2 . 4
2 2 2
2 1 2
+ + > + +
+
x x x x
x x x

50.
0 12 2 3
2
1 2 1
< ÷ ÷
+ +
x
x x


ßáT PN0ðk6 TklkN l06áklT

1.
2
1
1 8
log
2
2
s
+
÷ +
x
x x

2.
( ) 1 2 3 log
2
2
1
÷ > + ÷ x x

3.
( ) ( ) 2 4 3 log 1 2 4 3 log
2
3
2
9
+ + > + + + x x x x

4.
3
1
6
5
log
3
÷
>
÷
x
x
x

5.
2
1
1
1 2
log
4
÷ <
÷
÷
x
x

6.
2
4
1
log >
|
.
|

\
|
÷ x
x

7.
x
x
x
x
2
2
1
2
2
3
2
2
1
4
2
log . 4
32
log 9
8
log log <
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
÷

8.
( ) ( ) ( ) x x x x x ÷ + ÷ > + ÷ + 2 log 1 2 4 4 log 2
2
1
2
2

9.
( ) 1 5 4 log
2
s + x
x

10.
4 8 log log
2 2
s +
x
x

11.
( ) ( ) 0 1 6 2 8
1
5
log 1 3 4
2
5
2
s + ÷ ÷ + + + ÷ x x
x
x
x x

12.
( ) ( ) 0 3 log 7 16 4
3
2
> ÷ + ÷ x x x

13.
( ) 3 log
2
1
2 log 6 5 log
3
1
3
1
2
3
÷ > ÷ + + ÷ x x x x

14.
1
1
3 2
log
3
<
÷
÷
x
x

15.
x x x x
3 2 3 2
log . log 1 log log + < +

16.
( ) 1 log
1
1 3 2 log
1
3
1
2
3
1
+
>
+ ÷
x
x x

17.
( ) 2 3 log
2
2
s + x x

18.
( ) 2 43 11 log
2
5
< + ÷ x x

19.
( ) 2 6 4 log
2
2
1
÷ < + ÷ x x

20.
( ) ( ) x x ÷ s + 2 log 1 log
2
2
1

21.
( )
( ) 1 log
1 2
9 6
log
2
2
2
1
+ ÷ <
+
+ +
x
x
x x

22.
( ) 1
8
2 18
log . 2 18 log
2 4
÷ s
(
¸
(

¸
÷
÷
x
x

23.
( ) | | 1 9 3 log log
9
< ÷
x
x

24.
( ) ( ) ( ) 1 5 log 1 log 1 log
3
3
1
3
1
< ÷ + + + ÷ x x x

25.
( ) 1 3 log
2
3
> ÷
÷
x
x x

26.
( ) 1 2 log
2
> ÷ + x x
x

27.
( ) ( )
x
x x
x
x x
x
2
log 2 24 2 14 1
2
12 7 2
2 2
+ ÷ ÷ s |
.
|

\
|
÷ + ÷ +

28.
( ) 2 3 8 5 log
2
> + ÷ x x
x

29.
2 2
3 2
log ( 2 1) log ( 2 ) x x x x + + = +

30.
( )
4
3
16
1 3
log . 1 3 log
4
1 4
s
|
|
.
|

\
| ÷
÷
x
x

31.
( ) 0 1 5 log
3 , 0
> + ÷ + x x

32.
( ) ( )
0
3 5 2
11 4 log 11 4 log
2
3
2
11
2
2
5
>
÷ ÷
+ ÷ ÷ + ÷
x x
x x x

33.
( )
2
3
2
9
4
1
log log
|
|
.
|

\
|
÷ > x x

34.
2
1
2
5 4
log
2
s
|
.
|

\
|
÷
÷
x
x
x

35.
( ) ( )
3
2
1
2
1
2 1 log 1 log
2
1
x x ÷ ÷ > ÷

36.
1 log
2
1
log
2
3
2
3
4
> ÷ x x

37.
( )
0
1 4 log
5
2
>
÷ ÷
÷
x
x

38.
( ) 2 2 log 1 log
2
2
2
÷ ÷ < + x x

39.
( )
x
x
x
2 log 1
1 2
6
2
+ +
>
+

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
8
Traàn Quang Lost time is never found again

40.
( )
0
8 2
1 log
2
2
1
<
+ ÷
÷
x x
x

41.
x x
8
1
2
8
1
log 4 1 log . 9 1 ÷ > ÷

42.
( ) | | 1 6 4 log log
2
s ÷
x
x

43.
x x x x
5 3 5 3
log . log log log < ÷

44.
( )
( )
2
3 log
8 9 log
2
2
2
<
÷
+ ÷
x
x x

45.
( )
2 log
1
log 2 2 log
2
2
x
x
x > +

46.
1
1
1 2
log >
|
.
|

\
|
÷
÷
x
x
x

47.
1
log 1
log 1
3
2
3
>
+
+
x
x

48.
1 log 2 log
4
3
4
3
2
> ÷ x x

49.
( )
( )
3
5 log
35 log
5
3
5
>
÷
÷
x
x

50.
2
1
1 2 2 log
2
1
2
< ÷ ÷
+ ÷
x x
x x

51.
2 log
2
1
log
7
7
> ÷ x x

52.
( ) ( )
0
4 3
1 log 1 log
2
3
3
2
2
>
÷ ÷
+ ÷ +
x x
x x

53.
( )
2
2 lg lg
2 3 lg
2
>
+
+ ÷
x
x x

54.
( )
2
3
log 5 18 16 2
x
x x ÷ + >

55.
3 16 log 64 log
2
2
> +
x
x

56.
0 log log
2
4
1
2
2
1
< + x x

57.
( )
2 log 2 log
1 2 + ÷ +
s
x x x

58.
( ) ( ) 1 log .
1 1 2
1
log 1 log . 2
5
1 5
2
25
÷
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
> ÷ x
x
x

59.
( ) ( ) 2 3 2 log 1 2 3 2 log
2
2
2
4
+ + > + + + x x x x

60.
x
x
x
x
2
2
1
2
2
3
2
2
1
4
2
log 4
32
log 9
8
log log <
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
÷

61.
( ) 3 log 5 3 log log
2
4
2
2
1
2
2
÷ > ÷ + x x x

62.
( ) ( ) 7 3 log 2 1 9 log
1
2
1
1
2
1
+ > ÷ +
÷ ÷ x x

63.
÷ ÷ <
3 3
log x log x 3 0

64.
( )
(
÷ >
¸ ¸
2
1 4
3
log log x 5 0

65.
( )
( ) ÷ + + ÷ <
2
1 5
5
log x 6x 8 2log x 4 0

66.
+ >
1 x
3
5
log x log 3
2

67.
>
x 2x 2
log 2.log 2.log 4x 1

68.
( ) ( )
+ > + ÷
2 2
log x 3 1 log x 1

69.
÷ + ÷ >
8 1
8
2
2log (x 2) log (x 3)
3

70.
| |
| >
|
\ .
3 1
2
log log x 0

71.
+ >
5 x
log 3x 4.log 5 1

72.
÷ +
>
+ ÷
2
3
2
x 4x 3
log 0
x x 5

73.
+ >
1 3
2
log x log x 1

74.
( )
÷ + <
2
2x
log x 5x 6 1

75.
+
| |
÷ + >
|
\ .
2
2
3x
x 1
5
log x x 1 0
2

76.
+
÷ | |
>
|
+
\ .
x 6 2
3
x 1
log log 0
x 2

77.
+ s
2
2 2
log x log x 0

78.
>
÷
x x
2
16
1
log 2.log 2
log x 6

79.
÷ + > ÷
2
3 3 3
log x 4log x 9 2log x 3

80.
( )
+ < ÷
2 4
1 2 16
2
log x 4log x 2 4 log x

81.
( ) ( ) 2 2 4 log 1 2 log
3 2
s + + +
x x


ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
9 Traàn Quang Time goes, you say? Ah, no! Alas, time stays, we go


Nß PN0ðk6 TklkN &0 l06áklT

I. Hệ phương trình mũ.
1.
¦
¹
¦
´
¦
=
=
÷
|
.
|

\
|
÷
+
1 3
3
5
4
y x
y x
x
y
x y

2.
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
+ ÷ = ÷
=
+
y x y x
x
y
y
x
3 3
log 1 log
32 4

3.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ =
+
=
4
2 3
9 9 .
3
1
2
1
y
x
x
y x
y
x
y

4.
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
÷
y
y
y
x
x
y
y
x
1 2
3
5
2
3 . 3 3
2 . 2 2

5.
¹
´
¦
= +
=
2 lg lg
1
2 2
y x
xy

6.
¦
¹
¦
´
¦
= ÷
= ÷
7 2 3
77 2 3
2
2
y
x
y x

7.
¦
¹
¦
´
¦
=
+ =
2
log . 2
log log
4 3
x xy
y y
y x
x
y

8.
¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷
÷ = ÷
+ +
19 3 2
6 3 . 2 2 . 3
1 1 y x
y x

9.
¦
¹
¦
´
¦
=
= +
÷ ÷
÷
÷
3
3
3
3 . 5 5
5
y x
y x
y x
y x

10.
¦
¹
¦
´
¦
=
+
+
÷ =
+
y
y y
x
x x
x
2 2
2 4
4 5 2
1
2 3

11.
( )
( ) ¦
¹
¦
´
¦
= ÷ +
= +
÷
÷
0 6 8
1 3 .
4
4
4
4
y x
x y
y x
y x

12.
( ) ( ) ¦
¹
¦
´
¦
=
=
3 lg 4 lg
lg lg
3 4
4 3
y x
y x

13.
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
÷
1 log
.
3 log
4
2
5
log
x y
y
x
y
y
x x y

14.
¦
¹
¦
´
¦
+ = + +
= +
+ ÷ +
1 1 3
2 . 3 2 2
2
3 2 1 3
x xy x
x y y x

15.
( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷ +
= + +
+ +
3
8
1 log 2 log
14 2
2 1
x y
y xy x
y x

16.
( ) ( )
( ) ( ) ¦
¹
¦
´
¦
= + + +
= + + ÷
4 2 1 2 2 3
4 2 1 2 2 3
x y
y x

17.
+
÷ ÷
¦
=
¦
´
= ¦
¹
x y
3x 2y 3
4 128
5 1

18.
+
÷ ÷
¦
=
¦
´
¦ =
¹
2
x y
(x y) 1
5 125
4 1

19.
¦
÷ =
¦
´
÷ = ¦
¹
2x y
x y
3 2 77
3 2 7

20.
¦
+ = ¦
´
+ = ¦
¹
x y
2 2 12
x y 5

21.
3 2
1
2 5 4
4 2
2 2
x
x x
x
y y
y
+
¦ = ÷
¦
´
+
=
¦
¹ +

1
3 2
3 9 18
y
y
x
x
÷
¦ + =
¦
´
+ =
¦
¹

22.
23.
2 2
1
2 2
x y x
x y y x
x y
+ ÷
¦ + = +
¦
´
÷ = ÷
¦
¹

24.
2 1
2 1
2 2 3 1
2 2 3 1
y
x
x x x
y y y
÷
÷
¦
+ ÷ + = +
¦
´
+ ÷ + = + ¦
¹

II.Hệ phương trình lôgarit
1)
( )( )
¹
´
¦
= +
+ ÷ = ÷
16
2 log log
3 3
2 2
y x
xy x y y x

2)
( ) ( ) ¦
¹
¦
´
¦
=
=
3 lg 4 lg
lg lg
3 4
4 3
y x
y x

3)
( )
¹
´
¦
= +
+ = +
1 log
3 log 2 log log
7
2 2 2
y x
y x

4)
( )
¹
´
¦
=
= +
8
5 log log 2
xy
y x
x y

5)
¹
´
¦
= ÷
= +
1 log log
4
4 4
log log
8 8
y x
y x
x y

6)
¹
´
¦
= ÷
= +
1 log log
4
4 4
log log
8 8
y x
y x
x y

7)
( )
¦
¹
¦
´
¦
= +
÷
= ÷ +
1 log
4 3
3 . 1 1
3
y x
x
x
x
y

8)
( ) ( )
( ) ( )
¹
´
¦
=
=
x x
y x
4 2 2 4
2 4 4 2
log log log log
log log log log

9)
( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷ +
= + +
+ +
3
8
1 log 2 log
14 2
2 1
x y
y xy x
y x

10)
( )
( )
¹
´
¦
= +
= +
2 2 3 log
2 2 3 log
x y
y x
y
x

ßál TáP PT ßPT NPT loparit va &o
10
Traàn Quang Lost time is never found again

11)
( ) ( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= + + +
4 5 3 log . 5 3 log
4 5 3 log 5 3 log
x y y x
x y y x
y x
y x

12)
¦
¹
¦
´
¦
= ÷ +
= ÷
0 2
0 log log
2
1
2
3
3
2
3
y y x
y x

13)
¹
´
¦
= ÷
= +
1 log log
27 2
3 3
log log
3 3
x y
y x
x y

14)
¦
¹
¦
´
¦
÷ = ÷
÷ = ÷
9 log log . 5
8 log log . 5
4
3
2
2
4 2
y x
y x

15)
( )
( ) ¦
¹
¦
´
¦
= + ÷
+ =
0 lg . lg lg
lg lg lg
2
2 2 2
y x y x
xy y x

16)
( ) ( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷ +
= + ÷ + + + ÷ ÷
+ ÷
+ ÷
1 4 log 5 log
6 1 2 log 2 2 log . 2
2 1
2
2 1
x y
x x y x xy
y x
y x

17)
( ) ( ) ( )
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
÷ = + ÷ + ÷ +
+ = + ÷ +
1 log 4 2 2 4 log 1 log
3 log 1 2 log log
4
2
4 4
4 4
2 2
4
y
x
x y y xy
y x x y x

18)
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
= ÷ ÷ +
+ =
12 3 3
2 4
2 2
2 log log
3 3
y x y x
xy
xy

19)
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
+ ÷ = ÷
=
+
y x y x
y
x
x
y
3 3
log 1 log
32 4

20)
( )
¹
´
¦
= + ÷
= +
y y y
y x
x
81 3 . 12 2
3 log
2
3

21)
¦
¹
¦
´
¦
=
=
2 log
4 log
2
1
2
y
x
xy

22)
( )
¦
¹
¦
´
¦
= + ÷ ÷ +
= + +
÷
0 1 4 2 2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
x y x x y x
xy
y
x
x

23)
+ = ¦
¦
´
+ = ¦
¹
2 2
lgx lgy 1
x y 29

24)
+ = + ¦
´
+ =
¹
3 3 3
log x log y 1 log 2
x y 5

25)
( )
( ) ( )
¦
+ = +
¦
´
+ ÷ ÷ = ¦
¹
2 2
lg x y 1 3lg2
lg x y lg x y lg3

26)
÷ = ¦
¦
´
÷ + = ¦
¹
4 2
2 2
log x log y 0
x 5y 4 0

27)
( ) ( )
+
¦
¦
=
´
¦
+ = ÷ +
¹
x y
y x
3 3
4 32
log x y 1 log x y

28)
¦
=
¦
´
¦
= +
¹
y
2
x y
2log x
log xy log x
y 4y 3

29)
2 2
2 2
2 2
log ( ) 1 log ( )
3 81
x xy y
x y xy
÷ +
¦ + = +
¦
´
=
¦
¹

30)
1 4
4
2 2
1
log ( ) log 1
25
y x
y
x y
¦
÷ ÷ =
¦
´
¦
+ =
¹

31)
2 3
9 3
1 2 1
3log (9 ) log 3
x y
x y
¦
÷ + ÷ =
¦
´
÷ =
¦
¹

32)
3
3
3 .2 972

log ( ) 3
x y
x y
¦ =
¦
´
÷ =
¦
¹

33)
2
log log 2
12
y x
x y
x y
+ = ¦
¦
´
+ =
¦
¹

34)
3 3
4 32
log ( ) 1 log ( )
x y
y x
x y x y
+ ¦
¦
=
´
¦ + = ÷ ÷
¹

35)
4
1 log
4096
y
y x
x
= + ¦
´
=
¹

36)
4 2
4 3 0
log log 0
x y
x y
¦ ÷ + =
¦
´
÷ =
¦
¹

37)
5
3 .2 1152
log ( ) 2
x y
x y
÷
¦ =
¦
´
+ =
¦
¹

38)
2 2
1 1
1 1
log (1 2 ) log (1 2 ) 4
log (1 2 ) log (1 2 ) 2
x y
x y
y y x x
y x
+ ÷
+ ÷
¦ ÷ + + + + =
¦
´
+ + + =
¦
¹

39)
3 3
log ( ) log 2
2 2
4 2 ( )
3 3 22
xy
xy
x y x y
¦ = +
¦
´
+ + + =
¦
¹

40)
2 2
ln(1 ) ln(1 )
12 20 0
x y x y
x xy y
+ ÷ + = ÷ ¦
´
÷ + =
¹Sign up to vote on this title
UsefulNot useful