மனயாணட ராஜ.

படககடடைர
கரததகள
-

காறபநத ோபாடட
வைளயாடடச சரைட
மமமரமாக ஆடதல
மாணவரகள உறசாகம
மைழ
கடைமயான மைழ
வறவறபபான ஆடடம
கைதயன ொதாடககம
- கடநத சனககழைம – பளளயல காறபநத ோபாடட
- இர க.ழககள – சரைட
- மமமரமான ஆடடம
இரணடாவத பதத
- ஆரவாரம – மாணவரகள ைகதடட உறசாகம
- ோபாடட வவரததல
மனறாவத பதத
- மைழ தறத ொதாடஙகதல
- கடைமயான மைழ
- மாணவரகள ொதாடரநத வைளயாடதரல.

கைதயன ொதாடரசச - 1
- தடல ொவளளததல ம.ழகதல
- நடவர ஆடடதைத நறதததல
- ஆடடதைத ோவொறார நாளகக ஒதத ைவகக மடவ ொசயதல.
- கைதயன ொதாடரசச -2
- மகலன – மாணவன
- இரவல கடைமயான காயசசல
- தாயார மரததவமைனககக ொகாணட ொசலலதல

மனயாணட ராஜ.

பறபபாட நடவடகைககளனால ஏறபடம நனைமகள
கறதத ஓர உைரயாறற.

ÓýÛ¨Ã
பறபபாட நடவடகைக எனறால எனனொவனற வளககம.
எடததககாடட
¸ÕòÐ
1. நனைமகள
தைலைமததவ பணைப உரவாககதல
- சரைட இயககம, ொமாழககழகஙகள, வைளயாடட
இயககஙகள ஆகயவறறல பதவ
- எதரகாலத தைலைமததவ பணபகக வதத
2..2. ஒறறைம, சகபபததனைம, வடடக ொகாடககம
மனபபானைம
- கழ வைளயாடடகள
- ஒறறைம, வடடக ொகாடததல
- நறபணப – பலலன மககள வாழம நாட
சறநத எதரகாலம
- வைளயாடட – அடபபைடத தறனகள
- தறைம ொவளபபடதல
- எதரகாலம
மடவ¨Ã
- ¾¨Äô¨À ÅÄ¢ÔÚò¾ø

மனயாணட ராஜ.

அறகைக

உன பளளயன தமழ ொமாழக கழகம அணைமயல ோமறொகாணட கலவச
சறறலா கறதத அறகைக ஒனறைனத தயார ொசயக.
கலவச சறறலா அறகைக
தமழ ொமாழக கழகம
ோதசய வைகத தமழபபளள காோடாங.
கடநத 23.2.2006, ொவளளககழைம அனற, காோடாங தமழபபளளயன
தமழ ொமாழக கழகம, மலாககாவறகக கலவச சறறலா ஒனறைன
ோமறொகாணடத. இதல 40 மாணவரகளம 6 ஆசரயரகளம கலநத
ொகாணடனர. மாணவரகளன ொபாத அறவைன வளரககம ோநாககல
இசசறறலா ோமறொகாளளபபடடத.
மாணவரகள அைனவரம காைல 8.00 மணகொகலலாம
பளள
வளாகததல ஒனற கடனர. பளளப ோபரநத காைல மண 8.30 ககப
பளளைய வடடப பறபபடடத. மாணவரகள மதலல ஆபாோமாசா
ோகாடைடையச சறறப பாரததனர. பறக அரகல உளள
ஹங லோபா
கணறைறயம மலாககா ோகாடைடையயம கணட களததனர. ஆசரயரகளம
மாணவரகளககப பலவதமான வளககஙகைளக கறனர. மாணவரகள பலர
தாஙகள கணடவறைறக கறபொபடததக ொகாணடனர.
இைடயல மாணவரகள தஙகள மதய உணைவயம மடததக ொகாணடனர.
அனற இரவ அரகாைமயல உளள ஒர தஙகம வடதயல மாணவரகள
தஙக ஏறபாட ொசயயபபடடத. இரவல மலாககா மாநகைர மாணவரகள
ஆசரயரகள தைணயடன சறறப பாரததனர. மாணவரகள பலர பலவத
ொபாரளகைளயம வாஙகனர. பலவதமான வணண வளகககளல களதத
மலாககா மாநகர, மாணவரகைளப பரவசததல ஆழததயத. மறநாள காைல
உணவககப பன, மாணவரகள வணணததப பசச பஙகாவைனயம மதைலப
பணைணையயம சறறப பாரததனர. மாணவரகளல சலர மதைலகளடன
பைகபபடமம எடததக ொகாணடனர.
அனற மதய உணவககப பன, ஆசரயரகள மாணவரகைளத தஞோசாங
படாரா கடறகைரகக அைழததச ொசனறனர. மாணவரகள மகழசசப ொபரககல
கடலல நநந மகழநதனர.
மாைல 5.00 மணகொகலலாம ஆசரயரகள
மாணவரகைளப பறபபடத தயாராகமபட கறனர.. மாைல 5.30 கக தஞோசாங
படாராைவ வடடப பறபபடட ோபரநத, இரவ 9.00 மணககப பளளைய
வநத அைடநதத. பளளயல காததரநத ொபறோறாரகளடன மாணவரகள
தஙகள இலலம தரமபனர.
மாணவரகளககப
ொபரம
நடவடகைககைளத தமழ ொமாழக
ோமறொகாளளம.
அறகைக தயாரபப,
ஜூன 2006

பயைன
அளதத
இத
ோபானற
கழகம இன வரம காலஙகளலம

22

மனயாணட ராஜ.
-----------------------------( ம.கவனொமாழ )
ொசயலாளர,
தமழ ொமாழக கழகம,
ோதசய வைகத தமழபபளள காோடாங.